Sunteți pe pagina 1din 276

INSTITurUL P.

OLI~~HN]clASI
dr. ing._ Anatolie M1hul .

Asist.

:Lng.

Vasile Hobjila.

INDRUMAR PEN'l'ltU PROIEOTAREA


.

ELEMENTELOR DEl O-ONS'l'RlJCTII


.

DIN BETON, BETON ARMATSI

BETON PRECOM.PRlMAT

-partes, I -

• defin1~11f}1 relat:L1·de oaloul " tabele


t

presoripVi1·· de aloatuire

• oaloul statio

- I.A S I -

1975

DifiGu.lta~ile Ielor normatave

aparul;o

La e Labor-ane a proieotelor

do catre

stu:-;1

den~i Qi in genoral a lucr~rilor practice,


pe nunu ne-au In pr of.e c't.ane a elementelor preoomprimat, condn s 1a intoomirea ace sb sans au fost

datoriti l~psoi mate1'iadin beton armat unui material din documentar,

sintet;ic,
lor

c ane saauprindu

e Lemen Le neoe sare rezolvarii t.e


extmase acandazde

problem6, nonma=

mentionate"

t1 ve , ind.rumare t;li al te luorari, uatele au pri vlre La definirea nOyiuni,lor I;d prinoipiilor de caLou L, valorile 1009.1'08.1'1101', oaraoterlstici1e mecaoioe ale betoQului Qi ale armatur1i, partioularita1jile de oaloul ale e Lemeube Lon pneo ompm.matre ~i au fast intoomite tiabe Ie pentru dill.ensiotlarea. seo·~iuul1or elementelor din baton a:11mat, dupa STAB 10107/0-75. In co nta.nuare It sa prezinta. tabele pentru determinarea eforturilor Is grinzi ou inima plica. In ultima parte sint .dabe relatii ~1 tabelepentru oalaulul placilorplane.Totodata. slot preZ61ltate prevederile gene nal,e pentiru aloatuirea oonstruotlvl a alementelor din baton armat f;!-i preoomprimatG Luorarea oonstitu1e partea I-a a Indrumarultti care va servi oa m~;;d;el:'1al de baza peutiru ela.borarea, in couui.nuare 9 a unua l;Ilr de f~soioule 06 VQr ouprinda example de oalcul pentru sectiun!, elemeune de atruotu.ri'i, struoturi de oladJ..ri fi\i struoturi speoiale,. Ooleativul oatedrei de baton anmab, grin aoestelucrarl. urm~~e~te sa 1mprime studeni;ilor., iuca de pe banoile f}colii II e l.abonane a ol:.'ganizata a proieotelor in oonformitate ou prevederile nor:melor 1:0 vigoare., contribu:lnd 16. sporirea ef.'ioientei instruirii, La reduoerea timpului nece san 1nt;ocIDirii documentatiei tiehnf.oe , Mani;1onam 00. elabora.:rea ace sbor luorari oe cupni.nd babels nu va oonduoe la diminuarea ut11izarii oaloulatoarelor eleotronioe; soopul lor esbe de a f'urniza elementepl'imare., sufioiente., in ace sb veeua, In urmatoarele pEir·lj! ale Indrumarului oe se vor elabo:ca pentru oalculul seoylunilor, elementelor Qi struoturilor, vor fi pre aentiatre ~i uneLe pro gname de 0 al.ou L, Elaborareaproieotelor in oadrul integrarii invavamin~ulUi ou produo'tiak}i oaroe tarea, Lmpune edit area , ou preOade1'6, a uncc a.stfelde luorari, 0 are sa ocnstd, tuie, pentzeu s.tudent1tIllatel'iale de baza, sintetioe, la nivelul posibilitEU;ii:l 1'010611'11 lor in prooe .... sul de formare. t1'eptata. a noLl.o.c proiectarr~i. Autorii

CUPRINS ~"""b''''''''''
{4U . m _,.' ..
itH,

NOTIONI SI SIMBO,LUB.II. UNITATI DH MASURA ~ 'No1;iun1t def1n1ti1 • •.• • • • •.• •• •••• A.l.l. Sigu.t'an·~a oonatruoti11or ••••••••
.'.1·.· , '.

...

..

Page 9

9
11
18

Elemente. atruoturi, legaturi " •••• A ...3. Oomportarea liIi oaloulul .struoturilor, l
A.l.2. A.l.4. elemantelar E}i sooviunilor • • • • •• • Prefabrioate dill beton armat fJ1 bQtoQ.

preoomprimat • • • • • .. • • • • • • • • A~1.5. BetoD. preoomprilll8.t• • • • • • • • • •• S:l.mboluri, unitiH;l de masu»la • • • • •..• • • ~ A.2.1. Oaraoter1st1oi geometr1ce • • • • • •• A.2.2. Ooefioient1 ..• • • • • • • • • •.• •• A.2.;. Solioitilri •••• ~ " • • • • • • • •• A.2.4. EfQrturi unitar., rezisteave, alta oaraoter1stioi ale materialEtlor " • "
a.PRlNQIPII. GENEB;AWDE JERIFICARBi A SIGURANTEI
<III • • • • • •

46 50
53 53

56
57 58
62

.

OONBjeRUOfIILO!! .... • • • • • •• B.l. GeneraJ.11;JaVi .. • • • • • • • .. • • • • .. • •• B.2. Regul1 de bazEi pent:cu asigurareaoGna1u~uoViilo.r ·B.3. Evalus.rea oapaoitav1i portante sau a oapaoita"t;i;l de deiQrmarQa struoturiler in stadiul plastio·

62 63
6;
66

0.1. ·Olas:Lfioarea. aQviunilGr •• , .,... • • 66 0,2, Grupa,rea 8o"t;iunil(i).t' ~ • • • • • • • • • • .. ,. 68 ~ 0.3, Eva1uarea lnoa~olr11o~liermaDeDte • •• • • .,• 6a
t

•••••••

. '. . . ... ...,.,.

•• 0.4. 1l1oQ,rQlri datC!>ritie p.rooeaulu1 de exploatare 0.4.1. Evaluarea i.not!roarilor .utile aurente. •

96 96

0.4.1.1. Ino~oari

dat~ de perot:}.1' •• . de sparij!tori • • • • • • ~ .,.... 99 0.4.1.2. Ino5.1'o8.r1au aute>vehioule " • .99 IQ.o~rQari datorite podurilor rulante •• 10, 0.4.2.1. Bvalue..rea:tnoi1rolirilor.(iato. , . ~.rite
.v,

podurilor

rulall~e.
.

•••

103

0.4.2.2. Inoaroari datorite ma.imultor . tan •••••• • ;.••• • • •·116 0.4.2•.3. Grupari in oare interviD Iii
alta aotiun:!.
orizont&1e

ce gGoereaza torte
• • • • • ~ • • ••
118

-4Iucru::-chl'i
f10

dato-r.i. te

ac tiQ nii

v::Lntului

.. • • .. .. •

n, 2.1.
.. ..

Page

C.5 1 •. Kfeotelo frt;:.lt;icealo Hotiunii Vintlllu:L O.5.2 .. Ef'ectre Le dioamloo ale ao1;;iunii vintului
0.54113.Goefioient;ii inciircarilor

date de aa1jiunea ,

vYntului

~, •

II

..

..

.'

C.6~ lQoaroa.r·i

• • .. .. '" • .. .. •• '" • '" .' '" '0.6.1. Coef'iolelil'~ii :lllloaX'oarii din zapada •••• 0.7. Inoarcari date de tempera-tura 8xter1oara •••• '" 0.7.1. Coefioient;ii inaaroarilor date de tempel'a-

data za.pKy.

tura exterioara
0.8. Inoa.:coari datorite

• • .. • • '"• • •
seismiae ••

aotiuuii

C.8.1. Determinarea
tale pentru

incaroarilor

•• • • • seismioe orizon-

. . .. .. .

Verif 10 ari nece sane 1(34 CaloiJlul La stat'aa limita de rezisten\ia 1~n sectiuni uormale pentruelementele diu baton arma,t incovoiat;e. compr i.matie sau intinsQ' excenbrLe cu exoen'brioitate' mare ...... ~ • ~ • 185 Oa.1aulul. la s1Joraa lirnite. de rezisteni;a in se.O"!iiuni uonma.l.e ];>entru elementele din betotlalnna, toolioi tate La intindere aentrios. Iii 1rrplt;ldereexQG ntrica au mioa e~centrio1 ...
II

tat. •• .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. e • • • .. • Oaloulul 1St.sta:cea limite. de rezistenta in, aeo,V1u Qi,normale pentru elementele din be-

195

struotura de rezistent1! ••• O..a.2. Deter-Ininarea lilOaroiirilor aeismioe vertioa1e • '. .. .. .. • .. • • ;. .. .. .. .. .. .. .. .. • O.S .."}i Determi-narea. incuroarii seismioe pentru oaloulul zonelor de rezemare ~1 a1 nnbina• • • .. ". • .. • • • • • '" .. '. ~ • , 0.8.4. Grupari dei.noiiroari. ooef'io1ent1. • " • D. JJJ.AR1iOTERISTIOII.i$!!QAN:I~lIl.NQ,R;MATi 81 DE OAIDYlJ M1Ei MAWRIALELOR. l!!LEMEk!T.ffi~"Gffi,OME'.CRlO ~ ALE 'ARMA.TURILOIU
SQRTIMIDNTE • • • • • • .• ,.. • • '"
<0 '" .. • • ~ .. ,. • "',

tonarmat oOlnpr;i.mate exoentrioou oitata mioa.


<I .. • .. .. •

exoentri.. " ell • • ..

!II

<I

195

Oa):ou:Lule:lementelor

din baton armat inooV'o:i.a.tetloon1:p~1tna tie sau 1ntinse exoentrio, La

starealpn:L'\;a

de rez:j.stanija. 3'.n seotiuni

10•

r:1.1or

olinat$

...

••

ill

*'

..

ct

..

..

..

'"

it

197

Oalcu·lul Ie. atarea limita de rezistel'ri}a


el€llllentelor
.....

a1
iii •

o.:tn baton armat solio:i.:uG\te La


ou1n.oovoiel'Je '" .. •

'OQ)?sitios ,1 torsiune

201

D.l.

Baten • • • ....

• • ". '" • • • • • .. .. '" , • .. • • .149

D.2~ Al':m.8.tura • • • ••

• • • • • "'.

.....
dill 'betOtl

'" • • '" .157


arJU8.t~i elemental.

Pre,v$der1 apeoial$ re:fe~itoare Is oaloulul let atal'ea11m1te1.de re~i;stonijaJ a1 elem~nte ... 101'o.1n baton armat .. $c .. • '" ,. .. '. 202
Q

II

..

D,.2.1. Armfitur1 pentru element.

1l.2.2.

arJnEitur:i.. nepl'etensionatt) peQtru d1aa baton p.x-eQQmpr1mat • '" • '" '" •• '" '" • Arma:turi pl"etensionate peI,;ltru, eleip.el;lte din

'~ootura
Oalolllul

OalQul~1'£9l'tU;Pil.o.; un1t?re
'0. " '" • ... .. .. ..

1n baton
,; "

lungimilor de anecnane ~i de suprapllDei'e la 1nn&cU.rile fara. sudijra al(!j


I> it
'41 " 10 .. ... ..

e.

'iti
fl· • .. •

204

baton preoomprimat • • ,'" • • ,.. • • • '" • D.r;. Caraoteristlai de oaloul pent.ru aboaea1a '" • • '" D.: !!J.Gij~UL E.l. EIiEME!fTELO~ DIN B1!lrmr. BJilTONA~T
• • • • • • • .. • • • • • • ••

,aJ1ma.tur;i.lolJ...........
E.2.10.0aloUltJl
.ol:)()sealii

206

,lemen-pelor
'" • .. '"
Ii • ..
II
II)

de, teton
e ..
Q .. .. ..

a:cmat la
<II

81 ;SETOl{
• .. • • ,.
.<.

'" •

..

flo

..

207 208

E.2.11.0aloululelementelo+,
__ '" ,

de beton a:cmatle.
• ... .. '" ., ..

Ef$OGMPRlMAT.

Oalculul elementelor din baton simplu • • .. • • '" E.I.I. Elemante dil;1 betion simplu sol±ai.'ta:be 1a E.l.2. Elemeute din betron simplu

inoovoiere

... ..• • • • • • • • .. • ..•


solio:i,ta't, Is.

oompresiuOe'eX06ntrioa.

• ....... • .; ....

E.l.3. Caloulul La oompresiune looaHi '" • .... • • , E~2. Oaloulq1. elexp.ante1Qr "de OOl}strllotiidio bevO'tl

armat".... .. ••

• '. .. .. .. •

;rG.2.12... 0alc.mlul f}lementelo~ Q.e bet on armat la stares. limite. dedeforma'~ie" .. ., • " .. • • • oalcitllulel~mentelor de, CQust:puotii' din baton .. .. .. 213 p,:ceoomprimat '" " • • " '" .. .. 'it 213 E*'.l~ Ve:Oifioar1neoesace 0 " .... " .. " '" • Stabil:.U:ea 6.forturilor uni tare in beton ~i o co .. 213 at"ma:tux:a. pretensionata
II> ",' 411 • " " $ • ..
<II $ ..
~i

'fis·urare .,.. _,":',':,


1-. '".:' •••

III

'"

..

..

'"

II

l1li"

.....

'.

.,.

.....

Page ' -6Page

aarmaturilor preilltinse

0&

E.3,,2.1. Oaloulul pierderilor de teosiune 1a armature pretensionati1 ••••• 215 E.3.2.2. Curgerea leota fit oontraa'ljia beton~lui •• • • • • • • .. ~ 223 E.3.3o Oaloulul elementelor din betoD. preoomprimat La starea limita de rezisten'lji .. •• •• E.3.3.1. Caloulul 1n seo'ljluni normale 18

.. . . .

£!l.1E·VED:mR~ ,REFE.!!f:£gA~" I,JA ,.l\JtQ,AfliT1J1EA, ]'i~EME.'N T~.OR . ~p;*o.Na B~~ONAlY4At,.$ll3E,'+O~rpREQ.s>'M!:JllMA~ .•. (II." " (II. Elemeo.t'edin beton s1nJ:plu .. " •• E:),emsgted1,Q, baton a..rmat F.2.1.Date ce t.rebu1e 1noluse tn prais'otele de exeOllv1e pentru slemeute din baton armat
II
(II _ ••• ,(II .. (II " "

!?m
..,

252

281

281
281

III

..~

••

II

iii

.......

41

281
282

1'9 z1stenta.

E~3.3.1.l.0alolllUl La re~1stentl ' le. transfer. •• • .. .. E.3•.3.2. CaIoulul 1s starea l1Initide rez1s.

in exploa tare .'.~..... • 225

F.2 •.3. Anoorra:rea Sl.'mlturilor •

Stratul

de aoop6,;alre
II III •

ell peton
~ II • •

J,a. elemetlte1e
• Ijo • • , ill • • • .... • ,

. . din b€rb01l avllla.t

..
<3

II

tellta., 1n sect-tuni 1nolinate

f:l.sLt-

rate .'. • " • ••• • .. • • .. .',. E.3.3.2.1. OaloululfnseoyiuEli 1001108t8 fisurate la momentfno,ovoie'bor..

231
,.

E.3.,.2.2.

Oaloulu11n

.. '. • • 238 E.3.:;.;. Oalaulul elementelor din betoll preoom.pri.mat latol.'slune ',:I. tor .... _ ·
,s:l.une QU!l:nooYo:l.ere • • .'..
41 .. •• ~...

InoJ.:l.nate for1;e tlietoa»e

sec\i1un:l. fieur.te la

F .2.4. Ilu~,aduea a.:r:m1itul'ilo.'[!l " .. ~ .., .. F.2.5. Aloi,'buuNlla elemente10l' oomprimate (st11p1, u'oe) 'dttll bet Gt). Ulna t P.2.G, Alolitt:IUtea. plao11o:t" dim baton uroat ",. .. F~2.'7.Ale8:btll:L.'I1EulJ; griazilo.r din beton al'lllat • F.2.8. Aloltuj.na elementeler f'r1nw din baton at"ut t .'
.. ..
I)

283
286

III

..'

II

I)

" II II

41

.,

287 289 293


298

II

..

II

"

"

".

II

..

'II.

l!:ll6Jpet).te din b·a-ton pre(,.,om;primat

" • • ..
@

<I

II

oil.

298

F.,.l, F.,.2.

••

239

E.3~4.OaloulUl elementelor,diQ beteD p1'80ompr:l.m.at


:me :;.,.
OaloUluleleIllEtnte1.6,r d;LqbetonpReoompr1mat la fi$urare • •. ~ •. • .". 41 • .. • • • •• E.3 • 5 .lil Ver:l.f:Loarea tnohj.<ieR:J,i..f is u.rtil.or

180oboseall..

.'..

••

•"

{240

Oer1nVegeu6rale. III ",,0 181 .. II ., • II 298 Detal11 ,1 oondiv:L1 t$lm.ioe, 06 ty, -buie spe;... 'o1fioatilllJ: 'in proiaot;ele de exeotr~1~, ~'fltr~ elament_le din bet,QI'l. preoQIUprimat " " ~ 9 299 ElelmEl'll t;e ou arml t,u:Ci pre tilti msB. <h 301 Fo3.4. ::mle~llte au a.r.-miitlu,,·a post1ntinsa " • .. ~G2
!9 • $

)1.'.'. ]1.'.'.

1/1

~,IJ,

••

~•~

If

'"

,A»xna.rtHl. ~t'H!le10r de trao.smitere

:. ......
ill " •

F .;.,.1.

EleDl&nte oUIll..'N.tJ1itul~i pr€fV~zute

'" .. 304 18.


" 43 •

oapete ou anooraje • • "


EleMn 'be ou amnaturi

304
e

no.rmaie..
E.:3.5.2. Ver1f'1oarea

••

••

.. .. • .'. '. • • • 243


244'

p.relo.tinse

3@4

.f1su:ctlo.t'. 1llol1nate • • • • '. • • • • • • • • E.3.5.3~ Verif'ioarea ladeso~d,rea flsu-

lnohid,.t:ii

r110r normale E.3.,.4.


Verifioareala r1iol.' inol:l.nate..

.. • • • • •• • • •• desoh1dereat1su~. • .. • ••• • •• • .'.

244
24,5 247

Pa.rtitlularit~:t;i al,e oa.loululu1 stat:to 1a struotu1'1,ledin bare dia beton a:mnat fJ:L betoll preoompr:lmat G.1.1. Desohidell'1 d~ oa10 ul ~ 0'
Oil

'05
.305. ;'07 310 311 311

'I'

oj.

..

..

'"

G.l.2.

D1£rb'aoyemaxim~ 1tltre
"ale ooo,f.ll'tl'uoVi:Llor "••• ••

,VQstur11e de d!lataN " ..


I!I " '"

If

"

41

.,

Ii>

E.;.5.;.

V'er1t1oaree.le: apuiv1" tisu~11or


,. .' • ...
betoll preoemprimtl'b

Caloulul· gr1nz11or.
t;l.o.. .. .'.,

au iaima plio! 10' stiadiul" elas0' ~ .. 111 ." <II • ., I» ..


«)

long1tudinale 11:.3.6. Oaloululelementelord:l.n

f
@

II

• 19

0:0 '"

• ..

fiI ..

1a starea l1initl dedefomav:le •• • •. ~ •• 247 E.3.7. Caloulul zonelordetransmite.re • • • • • • • 248 E.3 •. .1. Lungimea d~ transmitere ? fii de an/

Gr1nzi 9" 0 deoohidere " " e 0.2.1.1. Grinz1 d,e l'ulare simplll razemate .. 344
",'

-8-

-9A. NOTIUNI SI SI~ffiO~URI,UNITATI DE MASURA


A.l. Noliuni, de:finilii ........ '_ .A.l.l. §.isuranta eonatructiil0r.

G.2.1.2. Grinzi cu axa curbs sau fr1nt~ 000tinuta :Lntr-uD plan perpendioular pe di~otia de aoijiune a 1noaro~r1lor •••••••••• • .~•.••• G.2.2. Grinzi Qontinue ou desohideri egale • • • • 383 G.2.2.l. Lint! de influanta 1a gr1nzl oon~ . tioua • • • • • • • • • • • • • • G,2,2,2. Grinzi oontinue au reazeme.taeabl1, G.2.2.~.Griozi oontinue de rulare t • • • • G,2,3. Retala de grinzi • • • .,. • • • • • • •.•.• G.2.4. Grinzi oontinue cU desohideri inegale ••• Oalol,1.1ul gr1nz11or au loimu plinain atadiul plas42~ tio •••••••••• ••••••••••••• • G.,.l. Oalo~l~l statio simplif10at In.stadiul plastio • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,427 G.;.2. Oaloulul statio in stadlul plastio, prin modif1oarea rezultatelor oaloululul io atadlul elastio • • • • • • • •• • • • • •
••• ••

Continutul
motiunii
2

Relalia, Unitad. " de.ti. tea de

Orice cauz. capabill de a genera stlri de 801ioitare mecanioa1 1m.Inc'rear. Reprezentare 8,.unei actiuni, utilizat. 1a calculul etructurilor. 1m oadrul inclrclrilorapar siatemede torte, de.depla8~ri sau defor.atii i.pus., pentru care ·8. preoizeazl paruetl"ii de natura. punctelQr de aplica:tie,.Qori.ll ..... tlrilor, intensi tJi1;ilor,.. -lIpli @ tu. dini10r, .treoven1;elor etc ... ncilrI 0lrf1e s1nt reprezent&te~gratiQ

H. ELEMENT.!: DE QAIDUL sr.rATIC PENTRU FLAG! P¥NJ!;

H.l. OaloUlul plaoilor

plane 1n stadiul elastio ••

••

H.l.l. Plaoi izolate • • • • • • • • • • • • • • • R.l.l.l. Plloi dreptunghiularEt • • • • • • • H.l.l.2. Plaoi trit.:loghl'ulare •••• •••• H.l.l.'. Plaoi trapezoidale •••••••• ,484 491 .• 1 ••• 4 Pl~ 1 01rou 1.... ploins ai' ieelers ~o a~e. •. ~ H 1 R.l.l.5. Plloi de forma oareoare • • • • • • 515 H.l.2. Plllo! oontinue • • • • • • • • • • • • • • • H.2. Oaloulul plao11or plane 1nstadiul pl;,aatio • • • • H.2.1. Oaloulul slmplifioat al plaoilor plane in atadiul plastio • • • • • • • • • • • • • • H.2.2. Oaloulul statio a1 p1aoilor plane 1Q stad1ul plastio, pri':lmodif1oarea rezultatelor oaloulu1u 1 10 stadiu1 elastio • • • • •• • H.2.;. Oaloulu1 plaoilor 1zo1ate de forma speoials
ill stadiul plastio

CL~~t-~~~~--~~~~~~~~~~~~~~------------008f"101- Oee.fioient care 4_~ l"'"gKturo ~ .p"''''e Q ~ !ntre g. valoare de calcul a uauf . paraaetru oare intervi:ne 1nschelIelede inoiircare, in vederea coneiderlriiabateriler fnt1mplltCl)arepractic poaibile, !nsens " defayorabilfat~ de valerile norIpGtezl de caloul in ca:re'se oonsiderl·simultall .&i multe 1nolrciri prin intermediul unor valor! de caloW. e.f'ectate de coe.fiaie1'lti Coefioient oe afecteQz~ 0 valoare de oaloul pentru 0 actiune consideraUi intr-o grupaz-e , Ratfel incit

..• • • • • • • • • • ••

BIBLIOGRAF IE • • • .. • • .'.

•••••••••••••••

-10-

-11o
8~

1
element
de 0011atruotie sau a unei 000.st_wot1i

7"

f"

.._-

efectele acestei grup~ri

Co-

re$pund~ unei asigur~ri ra~iona-

Ie. 6. Coefici- Coeficient aplicat valorilor noreritde mate ale rezistenteIor, In vederea siguran~~ obtinerii va~orilor de calcul de pentru ma-baz~ omologe. Prio acest ooeticient teriale se introduo etectele variabilit~tii statistice a calit~tii materialelor §i 1n anumite limite, a caracteristicilor geometI"ioe ale elementelor

litavilor de atin~ere ~i.depa~ire a diferitelor stari limits,

7. Ooeticiant a1

condit iilor de lucru

Coefioient aplicat va10ri1or,de calCBl de baz' 81 rezistente1or. reepeotiv capacitltilor portante, prinoare se oorecteaz' 8implifio~rile introduse de schemel. admise in 0810u1. Oi • 8econsider~.abaterile aiotematice da- . torite diver§ilor factori. Ooefieientul conditiilor de lucru poate eli.se ref'ere, la. un material Bau la un element de con-

..
8. Stare li-

ait"

Stare a clrei stinger. implicl pierderea oapaoiU1~ii..une! oonstruotii dee, satisf'aoe conditiile de exploatare lEl-· gate de destinajjia stabilitl! sau apari-, tia unorpericole pent ru viata aau slnl ... tateaQa.enilor, reapeotiv pentru bunuri materiale san oulturale, a clror conset-

Valoare de referiava, stabi1ita oa 0 normatl ·oaraoteristioa global! adistributiel aUDui .. valoriloraoestu1 parametru"oonsideparametru rat oa 0 var1abill aleatoare. Valori1e Qormate pot sa. se refere la aav1uni,. mat~riale sau elemente de 0011struotl!;l, Valor1. Valori, obt1nute de regula prin tnmu1~ de o'al... tirea valori! normate ou uQ.ooefioient au1 ale: prin oare se introduoe .1nflueota vaunuf, pa- r1abl11tiit;1i statistloe a paramet.rului rametru oonsiderat, ~i oare slat depa~ite tn sens d~favorabil au 0 probab111tate redusa. Valorile de oaloul potes. ,se· .refem 1a aot1uni, Jp.ater1ale sau eleme,ntede oonstruotie! • Valoare Valoars de oalou1, defin1tapentru un limitl parametru a1 unal a01jiuni, utilizat~
Tl

Valoarea

..

E.

.......•Valoue . Valoare de oa1oul, def'in1tfipentrll un ... de ex-. parametru a1 unei ao1jiuni,.utilizata 1n verifioarea 1a.o stare limit! a 9Xploata-

9. Sigurantl ,Proprietate oaracterizatl printr-o proM unui ele-babilitate auf~cient de mare de a satisment de ." face pe toatli1 durata de serviciu prev1;i .... construo~ie aut&1 0 conditi. d, neatingere a at~rii in raport limitl considerate.
ell 0 stare

Bare. ourbti plana, rezemata aatfel tnoit


oonstituie un,sistem au impinger1 , av1nd sensul oonvexitatii OPUS sensulul de so iuna A.I oaroarilor tundamentalA. Legatura oara permite Duma! rotirea re-

sa

lo.Asigurarea unui

Adoptarea unei aolu~ii care s~ impliee limitarea 1a valori dorite. a probabi ..

_j

-124

o·--'_l-~--·--·---""'_·2.--·
... IQ ....... IfII_ .. Il. • ( __

------~3:---·....,2j:....--.... ,...,_~ ..._.....

&I,

...

O;'.~_~I0

..

.,_._n_~.... ~

latta

lat'ivtiintra elementele pe oare 1e leaga. Observa1jiit' .,. 1) Artioulatia cilindriol permite rotirea relative. in jurul unei' 2) Artioulaijia aferioa permite roti7

incovoisrea ~i la care in toate nodu.rile, sau numai la 0 parte din,ele,


.;.:&,...,.;.;..-"'"' ........ ••

...::l:::.;!~~l1~:(~;;,. ..t:;.::·v~r~~a:;...;.~;;J:.::.,:i g.:t,re. 1;> !?I:r.§..,j3~g3.t~ri.(r,i ,";'

da.•

Punc tu L de pe axa tlnuj.aro ,elituat.


La eeamai mare distaoVe. de l±lKiha

axe.

o8.(jterilor (lin1e oare une~te oentrale de gre~tate ale seo~iun11or . din npSlteril! Partea unai grinzi care depa~e~te un reazem (oonsiderat extrem, dio aoast punot de vedere). s~u grind! av10d un o~pat 1noastrat ~i oola-

17"

Axa ba-

rei

Looul geometrio. a1 oentrelo.t' degreutate a1 seo1jlunl1or transversale, ..,. plane, de. orioe forma, ..aleunei bare, 10 spatin, oare sint normale pe aElement de oonstruotie

.~ 000601&

..

18. Bara

ou una dintre

Element deooostruovie

oare -pr1n

d1mens1uni (Illngimea) ,mult maimare

deoit oelelalte doua qi oare poate spare in ~ohemele de oslou1 radua


19. Bara .cu pere'9i

Barl a oarel seo1jiuoe transversale.


e sbe formata din. f1~ii av1nd .la:t;imi mi01oomparat1v au dimensiu.nile ge.... . · nerala ale seoijiunii •. 8eo'ljlunea transversaUi a barsl. cu pere'!;! BubY!r!. se Qumeijtedesohisa sau tnoh1sl, dupl oum.f1ii11e oomponente formoazEi. oonOorp ale oarui dimeosiuoi, mlsurate dupe!. direo1jiila.a trei axe. reo.tangular8 oareoa;e, stut de aoelsiji ordin

sub1i1rl

Desoh1dar6

sohematlzare - se reduoe la 0 plao~ ourba (poliedrioa) axial sima. trial, oonat1tulnd un sistemcspaVial OU impingeri preluate de un inal de baz8. ~i av1nd oonvexitatea in sensopuB .. aotinoii saroinilor :t:undwentaIe .. ~ ,~ ... Distan:I;A, masurata pe or1zontala, Intra doua puacbe oonsecutive .d$ rezema.:oe taoretioa ale unui, a10-' mentde oonstruoviesau ale une1

Ix..

Jd.

1,L m, am

20e

Bloo

Plaol.plana, aolieitata in pIaaul sau, avind a1 rol de rigidizare a

Forma
21. Bolta

Plsol ourbEi oiliridrioa, rezemat!i . de~a lungul generatoarelo~ de mar~ gine astral taoit sl oonstituie UQ sistem au tmpingeri, av1nd sensul. oonvexit!yii opus sensululdeaqtiStruotur~ alaatuiti din bare, a aaror soliolt~e domiosnta sate

e»!t10a

Ooo.fi~uratie partioulars. a unei


struotur:t 'sau .a unei parti de, at.rue tura t p'l, ana ssu spatialt:i. ', ,.. la.oare invariab11itatea geQme-' trioS. nu esteasigurata, def;li:ttl al,o!l,tu1:eeatruotul"ii ex1stii nu,=s dr"l minim neoeaa; de lsgti1iu;ri. Dbse.rva ie &Stru·a-tul'1ie V eu for .... ma or1ticQ, sau apropiate de aoeasta sint improprii pentru utilizare.
,",.

22. Oadru.

-14o

.3

~------~----------------~------~------~~~----~
1 -15- , 2 ~ 4 elastioa proporijionale ou momentul oare se de~volta in secj.Lucea de inoastra1"0

29. Grinda
_..._

Bara dreapt5 actionata de incarcari astfel tnoit solioitaX'es doIllinantl


a.
........

__ ---. __ ............:=e~s~t.:::.e__=. 0 Vo iere ~.Q,o

Grinde. t;lf/ezata pe mai mult de doui! ,30. Grinda __ o'onti9ua._:r:.e:.;;.;.::.;~:.:.... __ .;..-.. .....;.. ...o....;..;..;_ __ ;1. GrindS. ou Grinde. a:;;ezatape mat multe reazeconso Le . me, AU 8ufioiente art1oulat;ii,in~" ~i artiou- termediare ..1no£t sa devina statio lstt1 determioata. Observatiel Artioulati11e se dis-pun tn ouprinsuldesahideri10.t', urmarinduniformizarea valorilor maxime ale ordonatelor d~agramei de momente inaQvoietoare • ... *. Baril aviod 08 axe. o.,ourbs. p1aoEi 32. Grinde. ourbl 1a oaresaroin11e fundamentale. aotioneazEi normal p*,planul ba,rei. . _,

"""!lij

Inoastl;'a- IQoastrare in oare ramine libera. re gli-., posib11itatea de translatie rEi,,;" lativA dURa oE,loumita di.v.90tie, santi' Inoast.ra-

re.part;1InoQmtrare care nu 'permite oio1, ullfel de deplasal'i relative' tn.

Muohie

33.G.rindl
perete

Element de oonstruovieou eupratata medianS. planl, de 1lvime mica, soliaitat La tnoovolere . tn.planul sau, 18 oare ,raportul dintre desoh1dere ~i 1nalt:iJne estesufioientde mi01no1t sa ' nn poata f1 oOQ,sideratin oAloul

------------~--------------

. tU;a, .
Nod

Plaolt,ou grosimea ,neg11;jabili1 in raport ou ~meDsiunilesupraf'evs1 med:i,aoe ,loU rigidltatea 18 10.... oQvo1ers negl1jab:Llii,"... ". ... Linie de 1nterseovie a suprafetelor med1lil1l8 doua. plEiai dintr-ostl.'uOa

1) In meoanioa struoturilor - ele~ ment geometrio infinitezimal to.


jurul punotului deinterseat1e aaxelor adouiS. aau mai.multor bare a.le uuea struoturi. ;,,' 2) In dinamioast.l'uotur11or -. PUl'lot a1 axel unei bare .1n vibravie,
t,

drent
34. Invar1ab:L11tate

grindS,

I.

--_

.I •.

geometrios
_",

,.5.

Proprietateaullei st.l.'Udturi. de a~fii pastra invariabila oonfiguratia geometriaa at£t timp oit IlU interv1ndeformilri la " elementele.oomponente ale

in oare amplitudineavi'9rat;:l.ei oare toatebarele


oonQuren-

stsuoturiit
100as-

oare oelputin doua dintre barele oOQourente stnt 1noastrate

trare

;6. Inoastrare

Legatura. oare .1mp1edioatotal saupart-1al deplasitrile relative diot:ce· elementele pe caee 1e· leage.~. _..~ _ Inoastrave cane parmi be produ...
oer..e.a llneil. ~tiri pelatlve,

Element'de oonstruotie

au una din

$I

dimen siuni (grosimea), mul t mai miail deoit oelelalte douii Iili oare poate tnsohemele de oa:J,oulredus

-16o 1 P:l aoa Plues. a9Bzatii


GU

2 pe mai muLt de doua

'I·G Pl.ao a ..

5J. •• Rea:z,em

Legatura care l_ll,piedica nuaai, tran0 ~iw:r-u +c ,. ,si,n,1l21u . al a_+-i,l;J.(l(f1!Q;, :<.t. u. t~ - ra, -dire o .!t i e.-..- -,
ai:witL

l~?~ Pl.ao a
ourba

Buht;ire

mediana ourba. avand grosime foarte mioa fata de oelelalte dimensiuni geometriee. Observo:l;le t Forma supraf'eijel mediane poate Ii generate. in diferlte moduri, 'printre oare a - suprafa-ya £i~ ~Qtatiet care rezulta prin rotirea unuiprof11 In jurul unei axe; - suprafa'~a de tl'au'§lf:l..1!-J!. oare rezulta nr Ln tl.'ansla·bia in Lungu), UDai curba direotoare a unei.generatoare deform8. oonstanta, oare ram:toe paJ:lalelii OU aa 1nsa~i, -supraf'a"tjli riglata, oare rezul ta prin deplasarea oontinua a une1 drepte,ou re~peotarea aoumitol!'
_.

suprafata.

52. Retea.
de

Struoture. plana aloatuita

t:~:Ii.

:z;

110

~4>I>i IB'M!l:W'-

azI

din grin-

,3.

zia~ezate pe cel pu-t;iu doua dirac .... gri,llzi Vii ~i au legaturi de obioei rigide La nodUri,ac1;ionata de :;lHl'eininor." ma.le. Bylp..9·bll. a.oe,statat". Rigla Bare. dreaptaorizontaHi sail f,nalinatA ·¢!!u ..f:I..lg·~:t:lg~t'ea\Ptu;t, ,ga.d.ru,. ... 54. Sitgaata. 1) D1stan'~a ,masurata pe vertioalii,
i' ,

de 1a oheia unui a1'o (sau a Quai bolti) pin. 1a I1n1a oaoterilor. 2) Deplasarea liniara dupe. norma.ls 1a axM.,a unu i, punot dEJl' axa unei bare pe oare se·deformeaz.E1. .f, ObserviSrt;iea Unear! ,prin sageata barsi '1, v, p~lHltruo anumita lp0,teza de 1ooa);'oa.:t'6 '. . .p
se It.rl;elege valoarea sage~ii din 860tlune,a. baDe! unde aosaatra e st e maxima.
.....
'

om.

.. ,

,.

48. Pl.aua . sUbt;iI'6

polie ...
drioii

Place. a oarei sunrafa"tja medianS. eate a1catuita di'ntr-un ansamblu de fe1je plane, ,avind grosinie foal'te mioa. faVe. de oelelalte, dimensiuni geometriee ale plioi!. Obser'vatie, Printrefol'mele de suprafete mediane uzuale, sintz suprafata ~~~~atiQ~ ou poligon direotor de schd.a, suprafa1ja

.9

~Ilqtez~"".qg.p.i§~,g~"l,'AY.L_ .

"n

•.._

. %-

-......

56. S'trmo.... SChematizare .pe,ntru oalo~lul sohelet,u, .... tura lui de lJ:6zisteo.ya al, una1 oonstruo1;i1.
obae,rvai;ia&
..

Termenuls9

lltilizeaza~i

peutru soheletulde,.rezisten~E1
:.

propriu
,i
h'

.outata

01}.t'6

Struo~ St~uotura spa-yiala au zabrele,fo1.'mata


tmr..
platra.. _ . . ,·W·

'.' J:i~~EAl,

QQtl~~t£lJg~i~1re"

.,

w',

'R"

49. Pleo~tire Raportul

diotl'e

sl~eata

81 desohi-

din doua 1,-e1;e1e plane regulate' uuite intra ,ala au bare, oal.'emodelea~ao plao,l.
1f:'
=,; ;owe: r :~~oI!!o!lII~""""""""'''''''''""",,,,,,,,,,,,,,,

darea unui ara, a unal Qupole sau


50ti Reazem

Le~~turA intra 0 oonetrucyie (sau un elem!3ntde oonstruo~1e) 91 te-

~~~.;..,,_ .~··i· 58" St.ruo-... tl]lJotu:ca planEt aau spaijiala aloatuita B tuna ¢udio.ba.:v~ aoaro» 8011.01 tare dominant$.
ziihrelee,ste

ren sau 0 alta cons t nuo t.Le (i'e.specttv un alt element de coustruo~............~=·~_.,,__,llE]).L-.-.__:..._ ......... ..._ _

1ntiuderea sau compbe ai.uneaj carse £~i me-ntine Lnvam.abf.Li.tiat.aa geomst,rica


abuno i, aind tioabe nodurd.Le ~:i.nt coned, ...,

derate artioulaijii perfeota. Observatie; Un ststem de hare articulate

-181 2

e '"6'.

·1

-19,:""

4
\

are invariabilitatea geometricli atunei c1nd pentru lungimiinvariabile ale barelor pozitiile noduri .... loX' $1ntfil'e. Suprafata directoare pe care 8e men .. 59. Suprata .... unui aegmentde dreap ... ja Uledia- kinemijlocul d a unai tl.<le lungime constantl sau variabi ... ' 1ll Ii normal pe aceastl1 supr.fa~~, .pll1c:d care genereazl pl'aca prin deplasarea sa In spa"kiu. Observakii: 1) Dupl forma Buprafetei medianetpl~oile pot fi plane sau curbe. 2)Or08ime& plleii tn punct\ll conai .... d.rat reprezinUi valo81'e. aepentului Dormal.pEI suprafa't& mediah):i cuprina, tntre intradosul§i extradoau! pllieii. In .tunQ~ie dedrimea. grosimii pIleii !on rapC>r't. cu dim,ensiUIJ.ilesuprafe:tei Bl~4i.~ ii eu razeleprincip.le •. 'd;8 curbur.,plltoile pot £i suhli;ri as.u 60. Ti1'ant

Amorti za- Fenomendatorat prezen~ei unor forre "te rezistente care produc di8ip~~i . de'energie Oi daracterizat prinmic§orarea 8uccesiv!,1n,timp,a amplitudiniL unai 05ci18&i1. Obaervatii: 1) Amortizarea 1a care forta rezistentl eate proportiona1'.cu . viteza . de deforDlare se nume§te amortizare v1scoas~. 2) Amortizarea lacare fo.r~a rezi~tentli.esteconstantli,independent~ de deplasare §i v~teZ~tae nuwe§te , •. . .. -. ~ amortizQreusoat~
.:'.

Bar'

EO,",!
c:\reaptll solioi taUl 1&' tntin4$1'e, 81 olrei roi eat. de alimi t6l DJ.lrirea di.tl11'1iei dj.ntre,.'<\o\ll1no4uri,z-ezemlbi·i

sau p\Uloteo.:t'eoare.leW}.eiatruct~l,l -Hbi9)1\Ulea 1n9ir9A,:r~l9r, '. ... ' '" ,"

64. Artioula. Denumire convenlionaUi care schematie plas- tizeaz~fenomenul ce,se produce. tiel Intr-o regiune a unei bare. solicit ...... te .1e 1ncovoiere,.datori t~ p~trunderii progresivein sectiuni sucoesive a plasticiztirii materialului g1 care r~alizeaza. 0 leg!1tur~ de natura unei articulatii.. ObseI'va:tie; In mod oonventional, ae· aecept~ loca1izarea articula:tiei plas-. tice in sec:tiunea 1n care 6... & atins plastic:lzarea oompletn a materialului, denumit~ sectiOns critio'.
AXil

61. Trav ••

Diet.anta.dsuratat' peorizontall,cU.nt're., plallele medianfJpa.ralelea doul1 eltHnen· te pr~noipale:de rezi8t.nt~r (cadre ,fer- . me de_ooperio .to) consecq.tive ale uIle i cQn!tryo t:j ill .'

neutrl

Linie din planul.sectiunii a unai bare inoovQiate,in

trasveraale punctel~ cl~

dintre suportyrile fortelor Cedru 1a care trecerea in pozitia de. ·:format. eatecaracterizatti ,prin roti ... 'deplasa- ri gi .translatii de: noduri. .. bile Obaervatie: Presupuntnd introduse ar... : ticulatii in toate nodurile§i reaze ... mele 1ncaatrate existente 1& un cadru cunoduri deplasabile se obtine un

A .l.·,g·gmpgrt,relli

$nHSqlp1atrus" '. t,g:rilQt.el$J!!en"eisu: !ilii 'a§)O~ ,t i\lpilQr. liniarl' po... At llurlU~· ele_eay dt;!fQX'IAabil"

, 62. Alungire

iflPortul dintre defprmstia zitivl§i lungimeaillitial,i1

...

m.ent'dintr-ooqorp

-236

80. Coeficient Raportul suprauni tar a1 distant-alor· •. .fat!! de reazemele sau nodUrile adiade punc t

1 Ouplu

.4

·8?

fix

cente,care def'ine§te pozitia punctului fix de pe 0 deschidere de grind' cont:l,nul1 au bQr~ de cadru cu noduri s

81.Coe.ficient. Raportul dintre lungimeade flambaJ .. l de sub+iri- ,8 unel . bare de sec+iune con6tQnt~ A ...:_f:.. .!I .II L me §i raze: de iner~ie a sectiunii trsn<

.88. Ourba de pre s1une

82. Coeficient

dinamio

Coeficient cu care S0 1runul-,te§tEt 0 :tno~roare care sa aplicii dinamic pentru a ee obtine1nc~rcarea static~ echiva,lentti (care produoe acelea§i Condi'tie de natur~ st9.tic~ pe care 0 1ndeplins§te oriee struoturi1ce se ga... ss§te in echilibru subactiunea unei . 1:nci1rcilt1"'i oarec.re: totalitate$ .forte"" lor exteri,oare §iinteriQare1§i'fac

8,& Conditia de,echilibru


static

"

Oompresiuae

84.0otl.ditia

- Condittie de,naturiii geomatriclii pe care. de compa- a :tndepl1ne§te pozitia deformatl1 elast'i bili ta te tica unei s·tructurf sub, ac:tiunea unor 1:nciirnlri oareoaret, pOliitia deformat..l1, respect~ totali tatea leglU.urilor exis-

OUrgere plast10i

Sistam aloatuit din doua forte oare au moduli egali ~1 aotioneaZ8 pe suporturi paralele. in sensuri opuses Curba oare unet:}te oeotrele de presiune ale sectiunilor unu1 arc, oorespuDz1nd unai ipoteze date de inoiiroare a aroului. Qbaerva1j1e& Curba de presiune eate reprezentata de un anum1t poligon funioular partioular 8.1 iooaroarilor aplioate pe aro. avind proprietatea oa fieoare latura a sa este suportul rezultantel tuturor fortelor exterioara situate de aoeea~i parte a ageetei .latu;ci~ ., Solioitare produs! asupra unu:i. corp de doua forte rezultante oo8.x:l.ale,l egsIe, opuse '11 000'lltlrBiea ~§, ,..... OreJilterea oontinua. ~:i.ireve.ra14 $ J fd

bill a deformat;1ei intr-un oorp sub aoijiUtl6l;1. 'tanu1 siatemde for-

tents,precum §lcontinu1tatea

de mate:rial
Ourbs oa-

85. Conditim. Situatia de echilibru limitll oe aereade mecanism.lizeQz!ii5:ntreslaX"cini§i momenteledin


articul®.tii16 lizind plast.io'a, exprimat~ prin,·

.rao'beris-

ttal a materialulu1

tesau a alto~ aov1uni oarEl sa peR ~eguo~ ,suQsi$tam '0rMs, Reprez6ntarea grafiaa a,relavie1 d1ntre tena1uns ~i deformav1e spe-

sa

oifial sau lU060area speoif'10a 00resplUlzatoal'e obt1nuta Is 1ooe1'o8.-

conditia de,echilibru

meoa,nio nul utidup~ scneDuil

0 deplasQxoe virt~al~

Conditia impus~ diagx-ameide&aomente 86. conditia (uJdat-e, plastic,)! a, de plea.... 1noovoietoarela uneistruatu:ri os :tnnici o~ectiutioitate ue sa un fie depi1§it~valoQ;rea mo-

sa deosebeao I 2.!arb.a oa.;paoteriav:hoa90oven_ii,gnalA,


Reprezentarea 1n tensiuni
geometrioe

rile de Int1ndere, 'oompres1une, tors1une sau forfeaare pure. efeotuate pe epruvete tip.

:;a1 defor-,
pe baza

mati1 speoifios oaloulate


. elementelor

10i1;ia1e.

-24o
1

2 Ourbs. caraoteristica realih

3 Repre-· ~1 deforms1jii

3 rotire a structuri oonseain"tia. a struotu-

zentarea

in tensiuni

92. Deformatie

Rezultatul ae1jiuaii de schimbare a formei sau adimensiuni10r uon1 Qorp sau a unei por1jiua1 clintl'-un corp, fara alterarea oontiquita-

Deplasare liniar~ sau uneiseotluni dintr-o oare se produce drept a deformarii elastice
rii.

93. Deforma1jie .Deforma1;1a oare se· anuleaza praoelasticl tic ioatantan6U


dUpe. :tnle. turarea

Observatie: Notiunea se poate extiode 91 1a a.lto deplasari (deplasiiri genel.'allzate)& variatie de distanija intra doua punota ale structurii, rotire relativfi intr-o artlculati.e, rotirea axei unei bane Deplasare
dupe. axe Componentele deplasarii unu! punot. dintr-uo corp solid d.sforroat dupe.

94.• Deformaijie
elastio-

Deforma~ie partial reversibila dupa inlaturarea aotiuai1 oare Valoarea varia1jiei lungimii unui element liniar a1 non! corp deformat. In o8zul unei bare supuea Ta 0 solioitare axiala de oompresiune, deformatia liniara este
remanentii dupa. 101a""

95. Deformavie
lin1arl1

axele unui sistem reotangular At

au

Dep1asare produsa de inoaroarea unul sistem elastio eu 0 oauza (saroina seu depl.aeare ) egala. au .,Deplssare v1:r:tuall Deplasare infinit mioa oompatibilli au legaturile, oe poate fi impus{1 uDuisistero, Lndepeudenna de ao1jiunea ineal-carllor 1a care eate supue
e

96" Def<;>rmaij.1e Deformatia

97. Deformatie
s·paoifica

Raportu1 dintre detormayia lioiara ~i Lungd.meainl·~iala a unud Variai;ia unghiului format de doua elements 11niare oonoursnte de pe suprafaija' sau din interiarul .unui corp oare se deformeaza Variatia unghiulu1 format de doua . . elemente liniare perpendioulare de pe suprafaija sau din inter10rul unui corp oare S6 deformeaza. Slnonima Deformaijieunghiulara de viteza . .,Deplasara

9B. Luneoazoe

Deplasal'6 virtnala, permisa de 1egaturiia existente 1a momentul v1rtuala oompatibi- oooalderat •

1a

oule-

99. Luneoare
speolfioi1

• D1a~ama de.liiagrama ale oarei ordonata reeforturi prezinta marimile unu! aDumit ' ef'ort in euooesiunea de seoviun1
a barelor struoturi1,
pncduse de .

100. Defo:cmaijie Deforma·~ie dapaudenta.


800aa8.

o anumita Xnoaroare au sarcin! fixe. Observatie a Raportarea diagramei·. sa faoe obi~nuit La axele barelor

-26-

107 .. Diagrama de

Diacrama

a l.e oarei ordouate

re-

eforturi maxime

prezinta valorile maxime ale unui anumi.b efort in suoceetunea de sectiuui abarelor struoturii, produse de situa~iiIe de inoaraare oele mai defavorabile oare oore spund fieoarei sectiuo! in parte. Sinoni:m: 1nfaijuratoat'ede eforDomeniul in oare pot varia £0oarcarile 09 aa"tiioneaza asupra une! struoturi, astfel iuoit 10 taete punctele aoesteia oomporta~ rea materialulul sa poata ii admi-

.:p~Q Pl$·.ott

.-

:,

. ,l

QQ;ntpo,nen·tl fo:eVlsau (
Qbij.~rlli·t prin
';

108. Domeniu de oomportare elastioa.

~_i.tJ·8 .~SQ:CUllliL

Domelliul de varit:r~ie a :1ncarca.109. Iromeniu de rilor aplloate asupra unei struo .... oomportare elasto-plas- turi, pent:cu oare in uneLe porij;L .... un! oomportarea materialuluipos .... tio!i te depalill stadiul elastio It f'a;ca·· inea a se ajunge La oeda:r:>ea plas. V 11o. Direo+1i prinoipale ale tensiu111.
u"\.P t ,LlllOl'~

. ·~·"!u.:1iP.w'·.... ~fo~~4· .:I,!. iii: ""· ....... ·:··1·•........:""~.#•. A


. .

~.du-Q.~·&.&·Q:r·tiu;ello!f l&m$;ut;·are e ·d$:.pe·,G, ~;!'~,.t1.i-S$<Qi;[LtFletp'atl.'V'tu~~· $(i;11: all~o:t:l..,.avlnd;· 1.U q:1.in$S.Sall (JlIJQ';ntt •.rtJea,· ttl, ».POl'VQUpUll().tQl . ~ .ll$: ~!~diQVf~ '·:med1aAa atJ...at in.
c

-.

.'.

·li· ·:.0'~;~·tl;r11,ei

.()~·$lU;v~·~·lt •....

Direo+iile ortogonale ooncurente 'i de-a lungul oarora aotionea.za tensiunile principale.
Comn.onenta J:'

(.forte.sau moment) a torsorului abtinut prin reduoerea 10 rapo.I't au oentrul de g,reutate 0.1 seo-t;iuoii unef. bare a for'gelor exterloare oare Hotloneaz8. de 0
aaeea~ipa.r.te a aoestei seagiuni.

m.j::. 112. J.!U...ort max i TIl

:l'.ntl'-a
sea ~iune

Valoarea unui anumit sfort dintr-o 8eo~iune dat5 a unei strtiaturi, . ,


oare se pr-o duo open t nu ~:Jituavia d.e 1nc~rcure osa iliaidofnvorabila pr-ac tLo :eoal:LzubLUi p~;l)t.1:'U uectiunea reo et:L
tia~;l~;$:~;t($;1. • Cit,o,... \eH:r~i~lne: s

-: . r,p~~,adjam.;ed:ial4,a, .... .

-28"'!'

o
mOllleo't
,

... 29~ectiooal.
.

de tOl'§iuoe

1 Forfeoare

, 115. Elasti- .

----~--~--------~~~~. ~~'~'~~~~~------------1 ~~ ~
'o~tate P.roprietateaunui oorp dea sa deforms fill aped, de aX'6veni 1a tO~Dla f}i diJnens:iunil.e in:JJ;ialep dup~f .f.nlaturareaoauze1oar~ a
. '·i2~., 116. Faotor de distribllRaportuldintre efortulpreluat dEtoatre extl'emitatea unai bare bravia

oomponenta-momentdupa

direo-

Solioitareprodusa intr-UD oorp de forve taietoare ~S~i~g~o~nim~.·.~.:~t~a~ie~r~e~. ~ -- __ -----Forma de Forma a axe! unui arc oare 0010ooinoideD1ja oide ou ourba de presiune pent.ru , ~numi.t€! i12otezade' :l.noaro~e" ,. Forma prpOoc.figuraVie geome'tr ioa a unui

prie de vi-

i1e

. fit 'efortultotal
tuturor

ee se distribuie

extrenilta1jilor de barea1nt al.e!jnei portiuni destl'Uotura, oaresa deformeaza subao'tillnea aoeatml.efort total.
Obssrvat;ii, . 1) laQtoJ:'iidedif?tripU1j'1e s£~t !l'tlilizat1 deobioa:t. :in snllwiVe. sistemat12iatede QaJ..... culpt;l.zate pe d1atribuVi:l. de ' mom.enta saude fOlr~et 1ntr"'o

sistem oare vibreazii liber ou 0 anumita freovent;l'i propria. ObservaiJiia 1) Formale 'propri1de vibra1jie oaraotel.'istioi dinamioe ale sistemuluioare vibreaza. 2) V:Lbra1;1aliberl a unui s1stem ou mal multo grade de libertate d1namioi1 sate 0 oompunsre
a formelorsale
v:j.b.£atte.

p.voPl'ii de.

._..

proqedee

Fome pro....Oonf1gu:ca1Ji11e suooesive ale pri1 de def'ormatelor de pierdere a pierdere a. stabilitiitii unsf, struoturi

sinsurE! etapas~u

intEi.rative"

a) Noijiuos{ll ss'poateextinde f}~ 'la ,struoturi aloatui 1;;e diD. l;).tJ.,..; 117. Faotor'de
EfElqtul (efort,.depl;asara

stabil:Lta1ji1elastioa, .cane oorespund. suoae ... siuni1 de valori ale ino8.l:'oa.nii oritioe
09

rezultiidin

tratlaml.... 08~e apa.re 1a 'extremitatea kaullei bare Clint.r-o'struo:turi1. atunoi aind tere
.

Forta axiala

asup.ra oeleilalte e:x:tremit'a.~ij. aoVionea~a. 0 oauzli(for1ja, moment, depla~a.rEle~a.st1oa.)egal~ ou urd....' tatea.. Obsex-vav1et Notiunease poate
118•. Flambaj ".

Oomponents dupadi.reOVia tan .... gentei 1a barei a forte! rezul tante din torsol'ul ob1;1nut . pr1n reduoerea, in raport au oentrul de greutate a1 soo\iiun11 oonsiderate, a for~elor exterioareoare a01jioneaz8.de

axa

H,daN

12

Fenometlul de piel'dere
'tavi1'eohilibrului bare seu plaoi

a stabili ... elascia· a1 unai.


unon

s.ub aottun'ea

plastioa

Marimea foryet axiale oare OO1'6spuode, atinge.l'ii limitei de ourgere a materialului in teate puna tele una1 . seoijluni supusala solioitare

C)) 1.' ~. ~renveh~a reprozint~ inver-

l!'r'eoven'~a ]l.l:'eCVEHl·~a co carao tel~izenza propria . fiecal'0 modprop.rill de vibra-

tie al unui sistem eu rna! mulp,riD:l'edUqsrea.$n

.rapo:r:t

'~Q "..

te gt'ade de libertate dinamioa. l)·Freoveui;ele propI'i! sint ma.' lr~mi oara.otel'·iatioe ale sis- .

. o~nt;ll'ul degre;u'liate, al.sec,tu'" &iii 00 ns,1d.e t'at $ , 'aforv,e.:}.o:D·

ex:teriOaJ18' 6flrGadt10'rlee.z~ d;., aoeealPi pal;ti$Q aoest:eiseov:Luni

ObserVltt:tet '..1t'o~va ··1j,tile1;().alr$


poate+t.d.$~(}Qmpuslt

..

te.mului oare vibreazfi .. 2) Numarul i'reov:entelor propr!i. e$te egal au numarul gradelords libertate dinamioii ale
N\llll.firu~minim delegatu;ci ee . ,tJti'$buie ad.augate uDai struo-

tncompq~en-'

'be 'dUpl oe1.$·· (louEiaxe Ie. o~e'

tur'iou uodur! rigide pentru oatoate deplasal'11e

Ra.portul mentului

dintr,e lllarimea mooare se dezvol 'be. .. 1n·tr-o, 1noastral.~e elastioa.

~i oeaa.
"

momantulu:1. de 1noas,...

trans

p.e·l) t Ii. reo

Obs,el.'va~iel Gradulde inoastrare se pea be daria1 1i.\1sub forma e-

ohivalanta
Q-~ot11"ea

extremita:~ii l:.noast:rulteelastio; . ,g,o- rotlrea extremi 'be:1;11

1 =1-(;/90,

unds

-322 .
1 2

-33-

Pentru
al; tat

lUI COrp

defo:vmabil

so11o

d.e· UQ·Slf3 te'in(1G

fo.r~e, p:rc1n
fe'ooIileIlQl

Impingere

Oomponeuta

or1zontala

(aau dupa
sau

histe.t:ezisse.
ps'tltrru

tnv,elege
EWe
.

1101a reaze:melor) a reaoy1Unilor


din re8zemele unud, arc

unui .

Dewe ()':lrb,&o·a.t'$o:te:r~ s:t;i,o,ii tJ;·Q,u:i. cd,olu.deao. .

oQreapunmto
11<):Lt.a.re

o:upld.ndeoarie

:f1n1tl1. ciurbe1

Solio1tare p.rodusa int r-UQ OO~ de extindera uui - sau biaxials, de momentale inOoVoietoare' oare . Intinde.ue
Solicitar6
produsa

...A..riaoup,tti.ual

de·oontu~ul

oa»s.0 t$·.rist1o;e ,r·ep.rez inta.o .

pier ...

1ntr-uQo:orp

~ne~g1G .. :np~(H!le;aul. de s

de doua forte ooaxiala.egale~i


d1vergente"
De QU:utire' ooover:ryionala oaze sohema-"

tJlG;l~cue·

rta

tizeazii f'enomenul oesepl'odUoetn-' tr-o regiune a. Uoei plaoi solioitate


La J:'1oovo1e,.1:'e, de.tor1tapat~unda.l'il

.:rnater:Lalll .... lui 1]1 cane raa11zeaza 0 legatu.ra. de natura una! artloula"y1i liniara .. Ubservaviea Linis de curgere :cepreziotao extindera la plaoi a oo~iuniids artioulayie plast1oa. di.n 08......
p~0gresiV$
tit

pla.stioizl:irii

.n6:azl

·1t1oa.»o,~ea', ,~ ·~$.o :illeCiHu3;i t:~,.

in, .Q,aloula

foJ.'f'tjelor

1,,9. ID.o,~.t!,oare
st,at:Loa '

.In.oal' o,~e:
10. timp" atit
",

q.a.$~cet; 1Q()l:t ··s.e


,".:'
,

.
'

. pot ne$lij.a. aooeieraVi11e;l.mp,r::i.. mst:e, masS 1or·s1 a


.
.'
.'

t;:emu 111.:La.eUp~iaoil:'·u
. . . ..... .. . .

."...

;ta

so V 10 D,e.I3.Za:in car'o
'.'

all"ea~:L :ua,ol. .au ne·':'.

Diagram~ oare reprez1.nta V'aviat;ia unet an,umite marimi loaaliza.te (1'eao-giune, efort,ueplasara ·elastioa) a1cd ofcrrt;a oOlloent~e.ta Caau moment)agala eu un~tatea. de direotie ooustant~t parourge struotura oonsiderat&. ObserV'a:~ie 3 Diag:r.al~a sa ,tiaporteaza . astfal oa ordona.ta din dreptulunei SeO"9iuu! sa reprezinta valoarea me.... . rimiioonsiderate, oiad forva-un1~ tatese apJ.ida 1n areptul seotiun~i

oesiti:i. introduoe.t'ea .in oal-oul a un.o·l'·· . ~


.

----.--------------------------------------------------~-----o 1
cam.o de ae!."ormaijie Lucru mecania :-noaa san pentl'fl def'o rmane a unua cOL'p.lnaazUl aind proaa su L eta uarorsnare e ate revel' .... sibil (elastic) atunoi Iucrul meoanio de ctexorma~ie eate numerio egal, au vBriat;ia eoerg1eiae a.eI·ormare intire enaraa uero rmana 1"inala. S1 cea :\nitla,la. . .. Disuau-va intra doua puncte oonseouuave ue J.oflexiune ale axe1 d.eformate a unai oareoare rlambeaza." If Observ81jie I Not;iunea se ret"era .La ba.re de seo"tiiuue oonstanta lJi aU

-34-

.~

.. "

-352

",

i¥:.Io

-.,

4"·

t·sminat ••.
j,

.ajun:ge 18 un aiatem at,at±c ,de'" Mlrim&$.e:tQri~mllU. ...... . ";;';'~e .......'Pro.... '. ... "".... <:lor depla ...

dltto'a, .pe 'di~$011a;

~a~ 0

lltb. Lungime ce

···11tnd. .

_e1··se-c...
'.'

sara .l'$1a.t1"i8 ... unit:~te 1.nt" .


s'e'OliUl1ile"b:ranl!JV'er's'ale oe'xntb.~ ... ,.

flambaj

e le'mentd0\)a;plaTinlt .. lU'lgime·a egall au .Un!t_1:I$""$:,. 1

gine·scuri,

tORv§ axiala gQgatanti.


147. Metoda deplasari.lor (deformatii.Lor)

Obssrvatie, Pentru sue·otiWli omogene, mo'·d.ululde- rigid! t'OlS este ~taprafJer!'t;atprin proQtU9ul .d1n1J~emodullll.l de elas'tlclt,a1at
ei08:l'aet$ri&1.rica l;eQl1l~1a.'1eii. si&e1t1\m.~;iee eoreap,lU'ldfBO.l10ttl_
1'"11 (}onsid&hlle
e

Metoda generalS. de rezolvare a struoturilor stationedeterminate; unde se aleg drept neounosoute

Se po·t dSioSQ:td. t.

deplasar.ile independente ale aodu-. rilor, oare sa determine. exprimind oonditia de aOhi11b.uustatio pe direot1ile aoestor deplasari. Observai;iel Siatemul d.ebazii utilizat J:nmet6aa deplas8.rilor rezulta din :l.o.trodtloerea de legatu:ci fiotive pe dil'ecyiile deplasarilol' independente de noduri, de obioai plnl:i se blooheaza toa teaoeste deplasari. < 81 stem ·gegmeb.' :Lo, dej';e;pminat1".. lA-d. Metoda 1VletodligeneralS. de rezolvare a. struounde sa efo,rtu.t*i- turilor statiO hedeterminate, sleg ct.rept neounosoute 1"o1'11e1ede le.;... lo.r (f'orga tura din 1ega tur1le supl1me ntare, telor) oare sa determinaexpi,limlnd oondivia de o ompa t t.cd Lf.tiatievpe direoyiile \
ace sbo r .Lee/U;l1ri. Observai_;;ie 1

ti 1% .'

-madulhr1.g1d1tate
t.:rS$Jd.all '.

.~~t)4u.l .$~1Iidj:ti~t V'QieM

la8Ql;te.t~ .. ..
$

ls. 1'~0$~
1& lut\,e.oal'Et lal!'buCi1 ....
.
! .

G~modul M ri~tU.ilate Olt. .... modul de 1'1g14:1, tate


'1

. .,

H~

lapon,tal'

~U.ri1i.H tfJ'~i~$allQ:r.

-11 t§lde!toJ?nla11:t6apec1ft"l,
t,eniSiun!.1 l,lU dt)pit,e,1ie, limite. d~ P1'!ap,o:ritonal:t:tattl~ .. BlnQn,1nu modal de el~t:l.o:ltQte lO~ittld1Ml. .
QltWlol~11'ldvl\lo~a

S. E)

, ..;;p.',.. ;
cleN
7m"lt· ..

.'.f!ot •..

·.~lltru .terial~.nelin.;t.re

.t:!.o.

:elaa .... . .&$. .

h '.. 't'1l'Uh!~O3'. 4
.

'... mod~1111dt elastioi1ta1Jetan\!6nt,·. oar~ tUilte .11rni:f;,a :raportulUi d1tt.:

E-'·d.e

Sistemu~ de b8za u~iJ.izat 10 metoda eiorturilor .rezulta.prin suprimare de legaturi. obi~nu1tpYna sa

... 9dulu1.... elas~ioitate m de necarea


tul din"'1'8

Q~;~te!'e,a tenEJ.i~lti €I,1Q:CGI';t·e~8 de~o·:nnalie1 specific\'!) .<tind ae,es1H!teL t~ndcatr6z.e~ ~ . ....mo·dulul de elastioitate ta.ng&nt·· In or:!.gi:ne; .
i;':r$

spec:ifioa

teo.sl.Unea.

tangentlali:i :;ii 11,1-... . Gores '. zatoare~

seoar.rc11'apOr-

4-

151. Modulde
flla's'tt ...

oS..bsv$ transom.'

Rsportul cUnt" tens1l11leat.an .... getltlall fJl lunecarea apeolflol,' otnd V'sin-area tenaiQnl1 n·tade ....
PWJ"et;4te lim1tade propoJ1't:lOQJ.I.. 1;8'be Pentr:1l mate~"'le ilel1uiar:e, .",-. " '''G,
<,t

versal

elastioa
-1nodulll1

$8

def'tnEUJot

a.-t'"

l"8port eu sxa neu1a:'a S Mlt'HJ\iiunll ~1 d1atan~8de la aoaastl ax' pina la punotul o aL mal i:ndapartat £11 a3eotlWlil. 8;LnonimaMooul de rezisten~l la inoovolera$

'b:ra•• .ver.'ol tangeat (Hire sete liml .... t. 1'aportullll dbtrEl,ol'e,te,~.:a tiellsiuni1 tangel1~iale. fiJ1 01".,·terea, 1 Wleoir :U." spec ll:f1oe o1.ad

de eJ.al1l1cltate

Oaraoter1~t1ol geometriOQ a ~eoViun1i trlull~j''1er$al$ a unal bare o1roularasau :1nel~r6 axprlmatl


Gmld"' , "

a08svea tbd oltre zero,


- JJl'o4111111 de ela 81;:1.01 'batte' ttUIB,

.J.~

prin rsportul dintramomentul d~

inertia

oantrul

polar oons1d&rat; ..fata de meot1un1:l. ~1 dt$tan.ts umXl-

....modnlul 4. elastto:l.tste

tr_~
,

m~de 1$ oentrul ~eo~lunilpinl la Qonturul aoesteia$ Sinonim3 Modul


DenwnirQ"'care inglobeazl f!lIt!t,.o

ver8a1

seotli:1't1. cal'e eave rapo:c~

tu.l 4;tn.tre tensl_sa t"aagEiln,".li. Qt lunec area $pe'uLf~.1 001'..... .

pLm.z.at,oaH.
152. Modul, 4e pla,s~tl':' o:ltatG Lt:mltarap~tall ull. dln.'b:.:ec;o,·,t'eM8 tetlslun::U. n03:Dlale ,11 or$~'

4fJ,.vi"",. uum:L ta ,forma proprle ..de vib,lbfjbl"~~iQ ~ie a WAul Ilistem eu m~imul'b~

tel-sa deformatte,t.p.oUtqe,
4omenlul.

oOUl:portb1.1. pla~i;'oe.

1.

'padG del;tbertat~.d1namiol!l' " @.!'b ,1;fre«lv@nta oorespUllziltoare~ Ob$lsnat;:U.;,. , ""." J.) NWI~1ll modurilQ» d@vilbratl1~

mate,rlalulu.t.. otndore,,1i@e,. glUtll 'binda cl1J~az8ro.'

l~ ...

ele unul !list-eme~te egal ou.


numi'i'clll. gI?ad@lord® ... 1bertsrbe 1
Oil, ,

15'.

M04uJ., e d plastictt'lite

well-

Lim!to rap@tiQlut: dint»e ',~~e'te~ "a _, te:nelun:L1 tangent:la.l.e, "t· . ct'tt§ttlrealuneobl:Lllipeo:LtloE).", in dom·eniUl oomportb;tl pleulttama·ter·1alulu:l. ofndo'1"ef"!'l>· terea 1u,r.u7lcI.J..11 ,speoifio Et t,tnde
0'&

e,. at

,'Jf

Iliailtemulul 2) J40dul d('),vi.bJNi~ie o~r€ll OQre@l"'l' . pun4e t.it'6i!oven.~«i'li ¢'H!1I1il)1,miHL'~olill,


"'Q) ~~

diniimioa

num@~te mgt;! ,+\Y!.4.;mf?D'Y!


fi:$omatt"3.oi Ii .ileQ ....

ve:vs.l

, QW1~ct$r1Slltloa

oltra
1,54.
)4~,Ul.

ze:C·G ill

O,araoterist1oa geometlr1oQ<I» ' :eezl.tea~l .lee t:tunl1 transver.u~le ~'.lUl~i 'ax:t&\l.• bars expr1metl pr1nr.por~ul .: d1Ilt'r~ mOlJl"entlll., de ~.n(it:cti'·1 1n

..

4e

In,~~tiunil~ exprlmatlprin~um~. pr~, _tel,' dUllelor,d1ntro ,elel1u~ntel@ de., mllU"," p~af~~l ale fjfJc~1W11:l pitt~lit ~1 ...
le diatan~$lo~ a(,1~u;ltor(1 181t'!~a ". QoIlsi(t«u::1Iti 1I1tuatl in pl4ft.tU).l mea....

9-

158. M'oment 4e .. D.e;r.. 1 V:l.e ..ooa ..

~1nutpr1n ~eduoerea~ i:nraport


oentt-ul de greutate 81 .. eo~1t;t.... nll oonslderate, a tor~Et:L()r ext,e-, rioer., oare aotions.,.l de 0 ao,e$a:~:I. paJ;'te,aaoes'bei, lieo~1Wli.. Qb.'e"a~:1.el, Momenulll 1noovo'~et,or,,po.te,' fidelll,GoUl-pile tnoomponente dupl oel$ 'doui a~.
'OU

ven'lo1181 1."
, .l'laJuolll-e

~o'etQr "pe oar$ 11 po.tie 8upOt'taQ' "


KOJQn1l", '

ii\8",I..' .
pO~J1t,

•• o,:LUD.e,aol:lc:1tatlla

inoov~ler'e",'
... te

tn, oare 8...aat~.plaat!cul .•,aJ1,.'acoll"". pleti a, matert.lulu:l. ()\)'ssry8ltle. ",',' ""'"'" ,""
modlllul ,4e ..va. lata:. ~lpl.'l'tto, 81 .eo~lWli':lat-,,6 ~ ~,ll.l.1ua cie

, 4d.4J1t

.'

..

:ta" »e~a~ia 4ed~;#:I.n:L~1""'''l>i'

"~o·Wpl "
'

FenOm.en o6mp~

-lIlaD.:l.t •• 'tJatJ ~ •.,' ' JIl1cu~OJ1.~ea,'0 apQ o:l 13 1:1.'"dt, "~'lI.ft-

ten~l 1. ~up.:re'.1l tm.ul..• 'be~lal ' .~PWl 18 $olio:Ltltr:t. rep.t'at, ~ Int.J:1valttl de t1JD.p mblm,.du.prl, 0....

I,

~.p..t'ametll'i:1:' ....

mito.'

p.rio~ ,, ..

16,.

a()mpo~ent.lnt>lallu.l

..

.PlUlot 4e'1ntlo:iune .,
".

lnooTO-. transv$l'ssisa ,b.·re:t _' p}omentu-o y. letor 'lui; rez ultant dill' torsorul 01>-

.a.lue:ldet'o.t'aate. ,1m desohld&rea line1 !r:l.ll:Z:1,~ oont1nue ,IIQ.u.a unei bare deoadi:tll de.ohi.on nod..u.:t tixe ~,o£.l1dllar- ., ..
.
-

. -·I.~ci-

-412

011111(, t:fln(; f\p:lj~Otittoalms! .:.' ohid.(H~ilA~sl.t!;l;atede 0 aIiwnttG\ pur ... teatHll"e:t cona.:Lderata·. Obs'oHati:e * Pozliia Put1CtulU$ftxe;st$~QPenden'Ua de. $&1:"01n11e8:plloa~e !n. de,..... '.
.
.'

raoter sta'tistio. -.b- !n oazul solio1tarilor .t'epetate .,' stayionarf)" ia care tenaiUnileva_' ris.z! lntra 0 valoare max:ltn8.:f}1 uca min:1.mlt,rez1stenta la obose.a1l se poate 8XP:Oillla .prln amp11tu-" .. d:Luea tensilln11 sau printens1UIlea max1ml,· .speOU1.a 1ndU-se tn fieoue .. QazOfoll'aoter1st~oa de asimet»ie a
o:lOlUlu~ •..
TellatUll8a OOllWlIljlQoalli. ma:x::lmll. dilltr-0

Observatii I a~ Rez1steata la oboseal~ 8.t'e n u

0&-

~po.rtatit Itt seo~lunea e1 in1- 6r ljleJ.li. ~"lIIOlIlfHIal oare P.l1&oede~p ... 'l: ... ..• t r~ .t'ea$Uba(r\liU Ilea anei so11oitl;ip·i. ""r rp~blt

=A

.: )f/.~
.

-.

Ra:port f.nt.remome tltul loQovoleto,ti


GU»bura
p$. (,

d1.r6oV;Letn

fiUlZ,l 1000-

..V-Oi.ei'li 011indt.:i.oea

pliioilor

plane.

de .rot1.re.relat:Lvil ado.al1 s~;'Qtlun1ale unet bare ··situate 1&


dlsta'D.~l1 un:i.tarit •. Obsel'vavil a.

lbMI1a:_S .• 1I041110'»04:r

1I000ellte i.totl'e, :t•• ~lN~l pent:t,u. ..·~ IllWlltl. tpot •• 1.,4~·~ltl~. Cllrca);.-~o!nd., ..trl1Qt~...: at~l, , ..
fn.,dOPlenlGl

lnoo••

d.~;~';1.;~

- Inoazul 601101. tirl:L de lnoovoie»e se QUmelite roti.ve speoifioil 1a . .. . £noovoiere.


. . .

·ooa,po»tal' •• J,.•• tJo-, .',].••t10' ~ oq.... ».ittv,: ota,d:Lapan,,' '.

d.
,',;,

...Itloazul·solioitAr11
.rase Qume'ilte rasuo1re

cie r8.suo:1"!,,
speoif'1ol1.

e ~M/01 t t

4.,'m_ente,,:~nO"ol.-t()8Xl'.·""~00.. reIP~~,o_p~tb't 61 1;,.... , •. : . ••


.

.. noitroJ1r1 oonventionale l oese apl:Lalpe sistemul OOtljugat asooiat ucnui.

.1;rllciiu»l:l. p.nt~ll aoeeaf:t· ~pot •• l, ". '. . .


,'.'

oontur dintr.... oatruotul'l

fJi oa-

re .oo.reapund unal pozlt;:11 deformate ·elastio a oontUl'ulu1 •


sV&l'sa-ae

1nterseov1a

suprafat;! detel'm1nat! ueet bare OUUo plan,

.4 ...

normal pe sxa acesteia e· 2) La oplaol& Buprafata determlnata de interseotla unai plaOi au 0 sQP~afata riglatl, ale carel generatoare drapte sint normaie pe supra183. Sem1atruo- Struoturl oonven~ionall, \1t11188tl tura pentru s1mpllfioarea caloululu1 struotur11or slmetr:Loe.inQuoate 81metr10 S8U antlsimetria, ·01.081"e 8ste
reprezentatl.de ..os1i:lgt.t.rl ~umltat9. de .truoturl •. la.· oal'eln axa sau.planul de slmetrle.se.1ntroduo1egatl.1.r1 sa" r1g1d1tl~1 oon.ven~lon8l. stab11:l.te asttel .in. ()ttsa, se· repl'04uol s:l.tua-· tla.et()rturilo~ ,1 a 4eplaslrilor din'. atruot~a reall.pentru. inolroarea oon-

in afa)]aSl.Il~blJrelui contr~l.

OhaQrvatl~IPar.tml Qatlva a Boat1unil· eate de11ruitat5. de parte.s st~t:l.o


. .
"'.

StmbtU."e?omenl

U oonc:lt d1ntJoa ~1 Ulloa una 1

..oentral bare.' in: interiol:'ul

oa~e1$. dao.ss

ap110a OOlIJPonent~ normala, a rGzulta'l'l-

te1 tortelord1n'$8ot1une, tensiunl ..... 18 no.rmale auaoela",1 semn pe1ntreaAo·Yiunea unui siatom defoXl't.

~ltOl'.io~lun1oare.8epot;.redttoe.la un slstem de for~e, ..apl:loate 'corpu~

sau a

r:l.lorsOlld$d.etOt~abile.Observa~.:tel

C1ndefeQiulf'or;elor

deuertle"ste

n6811tJah11. $ol;lo;1tarEUI ,eats stet1oi; nepreze:ritua:t'~paflci


JriL;BDt:I!lS

side1'atA •. Ob".rYa~li. .1), Pentru .' ompanante.sim.atricl$1 ..., G oompo~enta·antls1m.triol a.1r108.rolril o()respund.seml strlloturld:l.ferl te.. .
2) Not:l.unea se'pate extinde .,1 1a . S~~t1otur:l. OU dOll! .aau .alDiulte axe
1.84. Slat ...

rf(spuneulu;1.

lUlul 8:latent; (VlLteze~ .ao~i$.ra,;u.~tiG.)


!ntW1oi:lE3· de
0

ro.arime. (uu,aotQr1s-bt.tl

a. ba.t

S1atemoonventlon.lut11:Lsat;

18 re-

1. .... .. 'i ..' Stare dettn1tlT~d~ .ansamblul . tens;J.u.·f;en~l1.:l1o~ .careaot;Lonessl !ntr-un pu.not. ... .... ..Obsorv8 ~len..D8ol~el).sol'Ul. tensiun1:1.
'.'d~tr~W)..pWlo1;'

•. 8tstemulu~

s,

...

(de rfisuli pe~iC)adiQpr~~

zolTtt;t:e8,.s'brUCtur:Llor,. St8t:l.O ned .... tex:.m1ttat •. ~ . o are seob,1ne . din .8tl'UO~ . 1;u:ca, ,d8t" p.r:1n ~od1t:l.Qlrl de leSltux-i .. .'a8tt~1 £nett neoWlosoUtele' alesesi de~
T:lD.l .• gale

~re.

ompon.ente

dUpii. ..0

··dl"o~l."
reo~;l1t

¢1oulid1reo ~1:L S8l1 brei d:i."'; atW).ol ,a1;a:ces.dt .1;ensiune .

.Ite, »&speot~"..monoaxlall
blaxiall

(1:ln.1ari1)~

ou.ero •.. Ob8ervat;l.e~ a•• ol.Ta.t'ea se.oondu.oe ...pe. sl.st-eniU.l.;d.


0 ••

(pIa."l) sautr:laxla.ll(spa ....

ba.l,impWdn4u~:l.·oondl~:La.

sub .80.".

,lune •. oonoom:Ltentl
•. ne0W1080

utelor

a tnolrob:l.lor ,:I. sla. 0' ompo:rte lde.n';".


,

··.t;~~$tr"otlU:'laobe:Laloltulx.-o
.' .'. .tllUllQul, m1nlarneot)s81'de judio:l.osd~str1btd.te,l

(]up:»1ade leglt@l, ...


pent»u as;l;gura-

18'~ao1;1yl . ,1._
S••

....

rea.:mTar"'abl~1tl~11.geometr:l.oe.
"

Pa:ct.. oOl1lp»:l.mati.d1n sec ~1up.eatrans ... .... r.all a·unel bare in. cQzulo!nd ..tor..;o "a de oompreslune 83:O'8nt1'10l se alll
:'

..

Observe~:LeH Pen1iru oaloululraao~lu'M',' nl1o» tiel e:tQrtu.rl1or 18 strtaottm;l.

. stat:Lodetermi.nate

sate Butte ient,-

2· condi ~;tadQ eohl1ibru

stat;1.o.

TiH1~iltna

191. Struotu- Struotu.ra

a oat-ai" alcatulrtl onpl'inra ata- .de un D.l..lmUrna1 mare·de legatur:l. i tie neda- declt oel min:l.m neoesar pEmtruaal ... tert91natl.gLl.'ta.rea :tnvar1.abl1:ltlt11 geometrios. . . Observatlel Pentr.uoalou.1~l re8o~1u"'".
nl1oi' ·111 81 eforturl1orla . ae.l1.1il11zeze £mpreUJilou

10 rasuoir8
Tens1unc

Tensll.lt10tt tW1G',~n ~lt\UJ. intr,.-ttu


. OOl~P

aol1.c:lte)t lfl x'Qm.loire. ' Sinon:bu lU"OJ.~tlmita.t" 1£1 rasuo11.'o.

tangentia-

Oompoxwnta tQut:d.u,uil in planul 'sec.... ~iut111. Siuouinu Et'ort unltar tanOompO.1l0utu tansiUllii du.pa normo.l~ 1a aec t i une 8 :inollim 3 Nt art amitar
It

struoturl sta'b1onedetarmUlate$stene08sar,a eohl1t'brustat:Lo

,t ootld1.tiade·oompa

oond.:l.,lad.

.....

Mlsura.1ntensltl\i:l.ltorve1or ··1n.terioa ....


re d1nt~un 0 olrpso).id;.

Miqoarea 08oilator1~ a unu1 slstem elaat1~ Oare impliol deformarea 81$P.ropr:i.etatea unu.l material de a.e deforms sub ao~luuaa unul s1stem ,de for~e sau a altar Qo~1unl ~i de a reTon:1. OU.Yltemaf:J.n1tl 16 forma ,:I. d1me~Slun11e~1tialee
Proprietatea unu1 siatem materialtilor. la
(HU!'8

Tens1u:neaoo,,_.

'. respunzi£:toa~8u.ntd.elGment

.4e.su.p.'Ca.;. . ·tai;ld:Lntr.-.un·oorp S611d, fie elq).tiJDi. prln"ltm1ta. rapovtulu.1, dlntre ,tor~8 oarQ ae \i1oneazlii.p~SUl>r'l· elemontului de $uprafa,l,. l' ariaoo~e$pW1zlt()are " olnd.Qc~aatat1ndecC).itrEl,.e~o.,' :...."'., , Gb$,erv.tltu~ ~ens:tltnf>a eilte" <f,mlr1i.ef Tens:L unsa:. no~mail:.5:i~r:Wio9:ttp '01ta1il.'" oompres;lune •• S;l.nQniru'

deformat18 remanentl sub aotlunea


de :forte aau s altor,.

:ae,de, .

80i1un.i·Gsted,ependentl de v1tema Fenom.enul.da pierdare a stabl11ta .... til eoh11ibrulUl placilor (plane
sau euebe). aau paret:lloX'stlbt1rl. Daos.pe.t-at1i sub~irl 81 uned :bare,

• :omp»e-,

Ifortuultar'la.oompresiUXLe •
enslunea dtnzona ..ad1aoenti. oC!)ntao.~

19'. ~.n.aiuD.e ~en.lun.ataD.geDt1ali.1ntr~un oorp


1•. for-eolio it.t.le 'b"etae."Slnonim

•• ,OOD- tUlUld1.ntre, doU~OorplUl'1.detorm~'bl1• • ," ',', ·.• a9",",'", $U:\S!J).:Lms·' ,JtQlft ': n1t"dsf.: Qgntaot.1':' u

voale"zl £na1ntea,p1erde:r11 stab10;r.0 l:l.tltl1 gener,le a barel, flambejul bare1 me nu.mef}to flambaj ou Yoslere"

-46A.l.4. Prefabricate din betg..narmat gi bet on pre eomprimat


..

-472

din be ton de forma une i camara executat §i livrat es piostl distinct~.


Pro.fabrieat Produs din baton sau boton srmat cara constituie 0 unitate de sine atatlltoara din punet de veael'o a1 execu'tiei. din punet do veo·"ro al . oonstruc:tiei fiind element~sau p?:irti ale unor e lemente de construe ii. Prafabricat din beton arrnot care provine din i:mpiirtirea tn f1§ii a plan§9ului sau acoperi§ului une!

205. Beton

8utocla206. Beton

Beton trata.t termicinautoelavl1t, la temperatura gi presiune ridica~


to.

Beton eu structura Spongloaa~. Prefabricate din baton sau baton armatcare conet Ltude 0 port-iuna dintr-un vii tor aleman ~ de construe fa. Frefabricat din baton eu :t'orm~ ge·ometridi aimpll1 da5tin~t mentarii meeanizate a p9r91iilor eltidin betonou form~ geometricEi regulet!1destinatzidirii manualea peretilor ol~diPrefabricate

celular
207. Bol~ar

.208. Bloc
mara;

oonstructii. Fl§iile asigurll reali- . zeras de tavana §i pardoeeli netede

209. Bloc mio

rilor.
210. Chason

Prefabricat

din baton de stinat· acopari§urilor sau. planlselor oladirilor ~w1ndnervuri dereziaieri'tt:i longitudinele,timpane, eventual nervuri transvereale·@i pleoi la partee Buparioara a nerChason o are In pozi-tia demontaj are place Is partee inferioa'I'~.
>

Pref'abrioat din baton armat eu ro.lul de 6ustinera 1:n pozi;tii de montaj 1:\ jgheaburilor prefabrioate ir ,Pra'fabricat din baton armat oare in oonstruc~ie are· 0 poziti.e de montaj Oll axtl orizonte1~ BAll aproape orizontal!i. ref'abricat din baton armat ou roluI de a forma canale de transportars

ntru iri

ii

211.

intors
212. Corp de

Pref'abrloat din be ton aimplu sau· umplutur~ ~1 te materialS oa,rase 8§aaz!1 pe grinzi de plan§6.u cu 0 forma' ada c.vatl1, umpl!nd spat-iila dintra aoe stea ~}iform1nd ast:fel un pla~§eu cu . fete~e euparioa:r~§i inferioarl! ne-

Panou de :fermi:l jug BaU grindtl jug, care austin· una sau mai m1..l1tafarme : sau grinzi transversale. Prefabrioat din be ton arut care :t'ormeaZllsingur un parete sau un
e Lament de rezistentli
dest

(saarii, po-

Prefabricat din baton armat eu 0 1ntinderepreoumplinitoare in dou~

-480 1 2

2 in plan, .connt i,»

222. l)Hici
.Lzo La... ·

Profabricat

din b1..lton simplu uJoI' cu

d i.moneauni, de zvo Ltate

Prefabricat din baton


precomprimat

Prefabricato

In carD se intro-

toaro
223. Panli

224. J?rafabricat

225. Prefabri-

cat 1i22·6. .t>re f a-

tuind un oloHldnt folosibil pentru i~o-. lliri t0rmice i fonice Prefabricate din bc t on ar-mat de tip grinda, r'o Lo s i te pant.r-u Bustinorea lacii de ao 1'i·· Element de conat ruo t Let de ro zietentt:1 sauautoportant, executat 08 produs distinct, care pentru aajunge in pozitia f:i.na,la din lucrare n£3cesit~ era iuni de Prefabricat dezvol tat eu precB.dire 1ntr-o singur~diroctie - lungime-s. Prefabricat dezvoltat.1n doul) directii, lungimea §i 1l:itimea sau 1nl:iltimeao

duce, lnainte

de aplicarea

Prefabricate pre comprima te eu arrnlitur!1

curilor extorioal'Q 0 18 de efort do compt-e s luno cu CA.rueter po rrnanerrtcu I1jutorul une i arm!1turi retonsiona .• Prc:fabricat<? armat e eu armuturi protonsionatn din 0tel superior carotransmit betonului.efortul rin adere Categorie de pI'Bfabrieat din beton caro sa caracterizeazl prin eoeea ca so exeout~ po §antier in imediata apr-opi.er-ea locului de monte .•

1ncnrstare in1tia-

de

cOmprichesQ_,

Prefabrioat

dirt baton precomprimat

bricat
de au ...

227. Prefabrioat epa-

Prefabricat

cu dimensiunile
in

dezvoltate

in mod eohilibrat

ee te trei dimen..;.

tiel

228 ..Prefabriasta din baton 229. Prefabrifabrioat car~ nu con1;ina armaturM oate din in structure sa. baton sim230.

a iund, Lungime , 113.-,time 1ril:H'J(ime §i sau grosima. Prefahricat La care materialul compo'nent debaz~ aste betonul -.

refabricat care contine in etructurl:1 oat slab. ote1 beton, metal saual te materials care nu au rol de armatUr.L de rezisarmat

reduse de forma unu L one eon. Prefabricat eu formM'linisI'M care . in Lucr-are are 0 .oz:i. verticala.. :i.e St:tlp prefabrioat din beton, destinat .9xecutarii §palierilor dj.n Iu"': crMrileagrozootehnica. ·Sttlp profabricat din boton, destinat executttrii liniilor de transport aenergiei electrlca pe cabluri aar Iene , l?l'afabricat din beton armat av'ind in suprafa1a lui goluri. ptitrunse de diverse forme §i dimonsiuni OU acop arhi·tectonics8u

2'1~ PrElfabri-

beton, metal sau alta materiasa oat din baton ar- Ie ourol de armaturl1 de r'eziBten~a. mat

A.l.5. Beton precomprimat

-50-

1 Actiuna'prin
corose introduceforturi, int~iale tntr--on element de io. Arronturt:J do 1.nalt.n r~z.i8tcnt1i ajutorul c[~reia sa' renlizeazti preconiprimaraa. Sa oooseheac doua. tipurt de f.:lrw1\turi pr-ste ne'i.onate.t

241. ProcQrnprimare
242. A:rmtitura

marea BO rOHlizeazh prin in:fu§urarea armt.iturii sub tensiune po batonul tnti;h~it (tuburi.rezervoare etc.). Oparatiunoa de 1e, sfir§itul preton~don~I'il prin care Arrnptura post:tntinsX . e s te fixatu pe elementeeste denumit11 blocare. Aderentn 9rm~turii poettntinae se roalizsaz8. dup~ pre compr-imar-e , prin in,iectartl, .be t onare Dan tororataret asigurindu-se prin aCElste musuri §i protec1,ia arma.turii impotrive. cor-ozi ii. Grup de fire de s1rm1i pentru baton precomprimat, aaamb Lat; prin leg,lhuri, destinat 8rffiuturii postintinse a e Leme noompresiuna reprezant:tnd ef'eotul preoornprim!irii in seotiunaa elementului. de Forta exercitat~ asupra arm~turii de cutre utiluliale §i d i spo z I tivele de si

pretensionata

"

a- Arma.turapro:'tntlns8, care ae . tensi.oneazi-ii:nainte de turnarea alementulu)" in t1'O punote fixe ,pe eu.... iei (ia at andurd ) sau pe tipsI·';} rigide, capabi10 so. pr-e.La pine. La transfer efortul din ur~~i'tuI'a pratensio:nattl. armliturti pl'etntins~ sate inglobaUl ~ln betonul turnat, care prin inttirire asiguri't oonltlcrarea ell aceastaprina(ll9rentM.·Opera~la ,.' de la.sftr§itul pratensiona.rii, prin " carearmatu.ra preihtins1i estaf'ixattl, po culei'saupo tipartil metalio.sate denumitti. blocare. Tranaf'erul s~efeo~ ·tueazr;dupaatingereQrezi~tente :l. , prG8crise9 betonuiu.i, in mod lent saubruac(prin tfiiereaarm~turilorl. b- Armf1tur~ postintina~, oaro se: tan8ioneaz~ dupa tUrnarea .§11l'i~ar.i~ rea elementului;ar·matura poatintinal1 oate 8§ezataf'ia iu canale previizute, in intel·-i.orul"sGlc~ iurll.i elani(;)~tului •.
II' ",. ,'. -,'

seprC:l tensioneazs'cu dl.e,pozitive" spJciale oara' raazam~ direct pEt.elene nt,8atfeltnoit concorni tEtnt ou pre tensionare.8ora loc treneferul. In aoea'stlt oa-togorie. Intr~ §i, aleman to ... i~ §i construcfl.ile 1a care praeompri~

po at in tin.al!

fie!naxtar1orul

.80Q stufa.ArmatUr&

'

Ancorarea F.lrmnt.urii pratenr:lionate sa re alizG aza prin: a) aderent~ - intra armo.tura·pretensionatfi. §i baton pe 0 anurnit~ lungime; b) anco;raje - piase speoiale do fixara Ie extremitlij11e armaturii pre t enai.onnte , care pot fi metalioe seu din boton armat, inglobeta in mesa betonului sau dispuso Ie supI'afa1;-a s Lemarrtu'lud, Observatie: Ancoraraa prin aderanta sa utilizeazt\ de reguHi La a.1ena nte 10 d in be ton precomprimat cu [;)rrniJ.turti preTntins8., iar:
ce a au nnc or-a.je La elememtale ou arm~-

turhpostfntinsti.

-53-52-

'}

248. ~-'aze

In caIcuIul eforturilor unital's din armtitura protensionat~ se defineec douK faze principals: _ faze initial~J imediat dup~ transfer; _ faze finalii, dupti ce au loa teste pierderile de t.ensiune din srm~tura -.distan'~a marginea
manur-a intinsa

De nurui ..t'C a

Unitai;i din 'arnun

de

de 11:1 rezul t ant.o cforturilor aluturatli a socijiunii

sau mal put Ln c ompni.mabd 1a

de beton

249. z.ona Intinsli

tensj_onat~. Zona f.ntin8~ din sec1fiunea unni element din baton precomprimat este zona in care, in ipoteza de calcui oonsiderata, apar oforturi unitara normale de intindere. .8ate zona in oare ,in ipote za de calcuI oonaiderata, spar eforturi unitare de compresiune. Lungime ns ce sarli transmi to rii be tonului, prin aderent~,a fntregului sfort de pracomprimara din armatura pretansionatt1,
1t

distan'~a d.e La rezul tanto e.fol'turilo:r din anmatura oomprimata (1'0speotiv mai oomprimata, daoa intreaga arm&tura 6ste comprimatu) 1a ma~ginea altiturat~ a sectiunii ae beton distanta dintre etrieri
rii

rom

m.m

distanta de la centrul ae greutate a1 armatupreteusionate A , 1a marginea alaturata a seotiunii ue baton P

m.m.

G50. Zona oomprimata


251. Lungime

'distanva de'1a centi'ul de greutate a1 armatl.l'" preteosionate A,t 1a marginea alatu.rata a secyiunii de beton P seotiunii
simburelUi

ae beton
de beton f~etat

nun

de transmitere:

aativa. a pilleii

18 transfer. Por'tiuna d1ntr-un element din beton lz 252. Zon~ de praoomprimat po lungi.mea c~reia efortransmitul de praoomprimare se difUzeazX pe teJre 1ntreagasec1;iune transveraal~ §i Ie 08pf:itul curaia eforturila unitare locale, davin neglijab1le, diatributia efortur11or unitare tind fi considerat~ liniar~. Lungime neoesar~ ancorarii prin aderentli 19 25'., Lungime de anoo- . pinS. La ruperaa arm'turii. Efortul unital' 1n armtitura pre.1ntinsti, La capatul lungirare mii de ancoraI'9, sa poate considers in caloul eu valoarea •

mn:r
mm

a:cmatuI'ii silliburelui de baton «exoentrioitatea t'ortei exterioare fat;a de lllarginea Intinsa, respeativ rnai putin aomprimata la e1ementele diu baton simplu; idemfata de· ....•. zUltanta eforturi.Lol.' din annatuna i.ntinsa IDai putin aomprimatii 1a elementele din ben armat sau din baton preoomprimat ......... ent.ria1tatea fortei exterioare fate. de re·•· .•xg ,zUl tanta e.forturilor din armature. oomprimata ~.t'espeatlv mal oomp:Clruata, li.aaaJ:nt.reaga ar>. tu.t'B. e sue aomprimatiO La elementele din be~ n armat sau ainbeton preoomprlmat entrioit;atea adit;lonal€i (fate. de oentrul . greutate a1 seoyiunii) exoentrioitatea
de oent:cul

nun

mm

mm
mm

inltiala

nt:cioitatea efo.rtului de pre compnfmane de greutate al, seotiunii) imea sectiunii de beton

(fa'. nun rom

2 inal"vimea

pluoii
sambune LuL de be bon
mrn

inaliJimea

aria saotiun!i armaturii longitudinale comprimate,. respeotiv mai oompJ.'imate daoa intreaga arms.tU.I'a e ate OOIllp,rimatu de bebon

J.nal1;;imi utile s pasulfre'tei

ale

seo"~iunii

mm

aria

seo'~iuuii

bUl'elor inclioate a saotiuoii frete1 a seoljiunii de baton in interio-

aL'in oonven~ionala . . lungimea. px:01e ?~l.el.t pe axe. eleroentului a seatiuniJ. fnolJ.nate


u x

aria zonei comprimate


m

aria seo1;iunii de beton ouprinsa I'ul frete! aria zouei iotinse a seotiunii momentul aparitiei fisuriloI'

perimetrul
inalt;imea

armaturilor

intinse·
de

mm 2

de beton, XO

zoue L oompnf.mabe

baton

.. zi'IJiaoentrului deg;,euta.t~. al ,seo'~iur:-ii ~~. beton (distanta pina la fl.bra cea mal. aomprimatu). . rom

·attia seot;iunii transversa.le a tutl1ro-rramurilox- unui atrial.' aria saotiunii ideale

·a:ciasuprafetei
mm

efeative de rezemare tat~ la oompresiune looala) transversale


d.

(301101-

..,.distanta

armatura lor din armature. i.ntinsa


. .• . ~+ ..... d1ntreoentrulde·

dint:cerezUl~antaefortUl'ilOr,t; oOlll:primuti1lijl.-.;'6zultanta efor greutate

url.

di~_

dLS. tany~. t .····b lion 'Y. oompr:iJna.e de" e -I... ... Ai rezultanta .

e.fo.:otul.'l.lor
10-

.al~0t?-ei ..

din armatura

:tntinse.

trerup.... diu ne()esare,

lUnglm.~:

. ... .... .'.'

.'.' .• . relungoso armaturile o~s~:r:e6tiEnea.in oarenuma1sint p. . 1 unu seo""iun1i normals


aeOU . .
'I ... ...,

meutelor solicitate la fUOovoiere, intindare eXoentriaa au exoentrioitate mica ~i mare sau oompresiune exoentrioa au exoent1'ioitate mare

respeotiv armaturii pretensionate diu aoea zo-, ne. a. seo1;iuuii oareeste int;insa. in stares. 11mita de .rezisten-ga Xu exploatare in oazul ale ....

mentelorso1101tate

tUri pretensionate

aria'seotiunii

1a intindere

a intregii in. seatil.U19 in cazu l, e1e-

arma-

oentricA,

mm
m

" lungimeadeanoorare

1·· ·a···'··n';"l11' cw.

a. t. uri p ..l!6J:nt;i.nse

lungimea de f lambaj

tinsa

lungimea

detransmi

tare' ,

intindere exaentric~ au exoentri01 ta to mica E}i marte., aau compns siuna exoent.ri- mm 0& au exoentrioitate mare ~2 aria seotiunii transversale a fretai
momen'cul de iuo1'1;;1601 j',ntrsgii seo'~iuni de 8

exploatare., lnoovaiere,

aria seotilln!! transversale a arma:turii p.retensianata din aoea zona a seo~iunii'oare sate ompri.mata in sta.rea limitS. de rezistenta 1:0.
in oazu I aleman tolor solioit;at;e La

lurigimeazonei 'de transmi tel,'s


"dist$.L1'1jelea.e pina 1e. aentrul
"aria
. ,... ,. .t

1· In l~mJ. a.e . sllnburelUi <Vi


de greutate 8.1 sea

un

oentra.l i1

mm

\beton

.fave.

de axa oeu1:;:cului do greutiata

fetei

. : ... ~ .' ...i de ,.beton ; aria supra::i..ntreg~i sac'Il.un " ... ·';1.11 looale

moruentul de ineri;ia al seoifiunii idea,le aport au axa oent.rului de g.t'ell'i.';abe

:to

de oaloul

an oazul
v ...
>

compz-e un s

armatu~~ii pt'etensiotlate int.t·s ancoIII

., 'inelarat "'1 al a intregii ngitudinaUi)

aria seoi;iunii a~matui~~oo~priroate,daoa.in_ sa,ra sp.eO~ituv man·. ... Yoonrnrimata (la" BeC~~l.une l.e('.PteU treaga anma
iJ.

1 ngitudinale

intin-

seOVl.un~ d.e armature.

'/:'...

... '

f300tiuni de bet on frl'tiirw,:l , 1'0 :Jpeotiv mal pu!li.n Corup.l.'imatii 113. elGlfJOnt~le. Sio b!;;t;on nitnplu; mo<mentul aba t.I.o Boci;;lU rUJ. utn.Le do beton fa~. a1
.mOlllGntul

fa·~a de mDrC;inea

sta'i;to

HI int:t'E1I5tl

'~~i do rezul tiantiaeforturilor din arllliitura :i.ntinsa sau mai, put.Ln OOlUj_Jl'imata I.a elementele din beton armat S' o moruennu.t stntic 01 seo-~iuni1 utile de be ton f'a"lja de r.ezultantu 0fol~turilor din tu'mutura
compr Lmaba

coeficiontul

cond Lt i i.Lor- de Lucr'n pant ru be t on

lucru

pentru

armu-

~, a
ob

momentu1 statio a1 seotiun!i de armatura fata de rezultanta eforturilor din armatura A


idem fa~a de rezu1tanta tura At

eforturilor

momentu1 stattc a1 zonei oompr1mate de baton fata de marginea 1ntinsa, respeat1v mai putin oomprimata. 1a elementele din baton simplul idem 1a elementele din beton armat fava ue rezultanta eforturilor din armatura :i.ntinsasau ma1 pU1jin oO]llprimata
momentuistatic a1 zonei oomprimate de baton in rap~rt oupuootul de ap1icare a1 fortei N

la

ti

momentul statio a1 armaturii A.1 fate. de' ceutru1 de greutate a1 armauurii momentul ', statio 81 armaturii ~ trul de greutate al armatur11 modulii de rezistenya deSoh1derea fisurilor luneaarea sau defo~lUavla looa1a·1n anaoraj 1a blooarea armaturii pretensiooate fata de •
000-

ai seatiunii ideale

..At

. d1stan1ja l.ntre fisuri


A~·2.2. Ooofioient!

-ooefioient Oare '~ine seaxnade plastio;i.zarea partials a zonei intinse ooeficientul oondiviilor maturi nepretensionate
rii pentru oaloulul.la

de 1uoru
r~}' ,:1.0 ,;)0.

r;)oef1oientul oondi'~i11()~ de luoru a1 armatuoboseala


........_;~~~_Q_:'!$'

it~" .~;,
_;t;.;..1:a.:,k;;;.;.N..:...-(:..;k,;o;.~g.o.;;:f~)

i aH~ c1(t_~fJ.:.::x,:;;.l);!;.l;;=..o~FIt.;::;~~:tr:;...:e::.,.

. f'eotulsuda,rii

. ooe:fioientul bosea1a)

oondi\iii1or de luoru pentiru e~' at'.maturilor (oaloulul la 0-

'1ncovoietor'

do exploAtnrn

. Nmm;kNm;
1(1000

(kgf'cm)

r10p:('(;ton uionatc

ale

c Lo meut.o 101~ d i.n

duratii
1

betbn

(1<tsJ:/ cm'")

'J

'ucovoie·tor '.

de expl.oa .taro de .
do c a Lcu L

.' . de pre oomprJJ.nare . i.o faza

-.efortul

de preoomprimE\re 1nfe.za

.... ',..'

no rmaua a arma turii Guloul a betonului

neprola

for1jo. . Oi'itica oonventiona.le.


pr01eOy

. ,. 0 poate p~ea'solicitariilimita pe care .'.na··.Qomprimatade baton a Seoi;;iuo.ii

Le +'ia pe normala. La axa elententului

calaul In obos6al~ a be- .


a bebonului
de oaloul

lue.. zo..

. l' limite. preluat de.etrieri "P~ efortu . . '.' . . .i .. ·.t de lungime (oaloulul La rez e-

Ie oompre te n-

unita e~ .. '.' "~i +~ qQ' seo~.iuniinolinate laforv tenya "" . .y

a armatul'ii

armaturii pre tende oaloul


normeti

a be tionuLuf La

a batonului la intindere
nepre'!;ensionata
de etrieri

a1 betollului
'lliOdulul de e'lastio i tate albetonului E modulu1 de elustioitateal armaturilor

sfort

unitarl.u

armature.

efo.I't unital." prinoipal

prelue.t

efort unitar maxim (aaloulul'la oboseala) efo~ttmitar minim (oalculul 1a oboseala)

,~ci~·t· .u:nitalJ in beton


K"

faza

fi.n.ala, N/nun , (kgf'/om2)

~-

a unitar din fibrele de beton armi3,'turilo.r ne pr'e te na l.oua te diu . '. . t +- a de aa au reziseny t Ai pentru mente lor ' de be'con urma
'"f ..
(I

. armaturile

-60-

-61-

sau

ofortul unitnr din fibrele de baton de la nivelul nrmtiturilor pretensionato.

N/mm 2.(kgf/em

efortul

unital" principal

compre ....
.
N/m&2(kgflcm2 .

• "", P . efortul unite: 1~ beton, Intr:un..

punet a1 aaot1un1i alamentulu1 sub aciunea precomprimarii


idem, Is fibre. inferioarl:i
til

sectiunii

~bP'P

'.. oen 81 arm.!'ituriipret.ensionate

grautata

idem, 1a fibra superioar!1 s

M/_ (kSf/om
ef'ort

....

2··

....

. 2°

punzlndafortului unital"nul 1:nbGton


In nivQlularm~t.urii

uniilQl" in faza ini'ti~li1,

OOrEtS-

Laelementele

core$pUnd~o?e£ortul unitardinarml:1-

eu armliturl. pralntin.s!i

pratenr:donate.

N/mm(kgf!om·

tul"lil •. tanS:lonatti

tn momentul oa:re pre-

efort unital" :tn faze ini tiallj) aub ac-tiunEtaprecomprimtirii.. L& ele:m.entele· cu a:rfuEt.t\W~poatlntin$t'\ corespunde eu ~f()rtl,l.l . tal' d.in arm~t·urQ pretensio-

-63remanante D.I. Generalitati Provederile [~enarnle pe care se baze aza. calculul mentelor de constructia gi s tr-uc tur-i.Lor , :in vederea ·obtincri .• asignr!1ri rationale a aeastora in raporteu starile ouprdnae in STAS' 10100/0-75 §idaf'inesc "metoda aami.pr-obabi.L 8 sttlrilor limitii" prin dou?l tras~turi principale: . s/· Saeonsidera in mod aistematio di:feri tele st limiti1 posibile pentru 0 construc'tia (starea limitf1 referito 18 pierdaraa capac i ta:tii de rezistentti ., starea· limi ta ul t fiirtd totdaauna obligatorie). b/ Sa oonsiderEf :in mod independent variahili tate·. ferit-ilor faotori care afeoteaza siguran1t'a eonstructiilor, e bilindu .... sed.ata Ie· eantitative care de tarminti niveluldaos
a oonatl'ua:tiilor.

axca aive ,

St~rile .1imittl
• ~

AJ.a

exploatl-!rii

. sa oaraoterizeaza'prfn:

- deplBsMri ststice sau dinamiee exoesive; , - fisuri exeesive.' ]'enomanele care dei'ihesc st~rile· lind t~ respeotive indiVidual aau in combl.na1;ie. ' t;oopul de bazaal oaloululuielamentelor de construcetruoturil,oreate l'ea:I.izavea una! asigurl1ri ra-,tionalo a t funetie de i.mportanta lor §i de durabilitataanocesarM -. . de aaigurare sa difarahtiiaziitn functie deoonseoin~ele ·1 d~if.~rite'lorstari limita, de costui aaigurlil'ii §ide dare aparitia st~rilor limitM, seproduoa, filrl1 avertis ... ~labil, pantru ohtinerea unor 501u~ii optima. conetr40~iilo:r:: Dlfaritii psrametrioara intervin ~n 'eeleula Cintenamp:Litudini~fraoven1ia,panttu 8ofi,nni ,:r~zi8tenta; moi..ala:stioitate·, pentru materials )ail1t reprezenta~i prin ... <tor normate· gi de·o alopl. . . . ,,··'Yalorile normate s1'nt valori deraferi.-t~a te·regllli·date in standards §i normativeda ~tahilite speoiali"':

B.2. ,Rasyli oebazt1. p,sntryasigurs:r8a

'Standsl'dul 10100/0-75 define§teetarea o situatie a oarei apaI'i'tie impJ..io)f, _ upierderea ravarsibiHl sau ireversibili:i

limi tli ca

s·oapa

t)!tii unei'construotii legate

de.a satisfaae

oondit1.ile de exploat

dedestlnat1astabilit~", aau . , .... aparitia unoz periaolepentru vieta e~nata oamenilor, reapeotiv pentru bunurimateriale san eul.turala a conae rvare depind9'deoonstrnc'tia raspact:1.vH ", DupaSrfAS.IOIOO/O-75, starile lim:i. ~ pot fi : t a/ sttlri limit~ ult;ime - oar9 oorespund epuizar oapaoit!ttii portante sau unoia1 te pierderi ireversibile a tl1~ilor neoeseraexploetlirii con~~ruckiilor; b/ atM!'i limit!1ale exploatMrii normale - care pund intrerupariioapacit~tii de asigurare a une! exploat~r normalea oonstruc·~iilor. ~ta:rtle limi tl:i u1time sa l'ealizea

.1

IQ.....

Valorile de oaLcu'L sint valori util:fzatefn difqri- .. . ·.~i·· gis:tnt. atatiilita 'tin1ndu-sa seanis. de 'abatarile . , .'_: ,'".-: "_ , _.' ,', '... ,:." '.' '*' -:.' " n sellS dei'a'Vorabil fa:tti valorila· c,aracterl.stl.oe. de :f'atfi. dElvalorilenormata, ·se considerM valori majora.;, ...... intansitetea aotiunilor §l valori minorata pantrura;~ 11'1o£\zurile spec :tale in care unelleaot iun! parmanenta ... rabil, intensitataa lor ae conaidarij ou va10ri ~a,aA~~.Jllulu,J)e~tru verifiesres elementalor ]fecomprimata 18 fisurare) .In c azuL in care valorilespo:r:dta . ale: 1'13'-

saqrigidit~tii
.. ·ot ·defavorabil

materialelor

tn anumitezone

ale BtrtlO~

pri.n:

.:. ruparide difarite natu:rii plastioe, prin obo _ piEJrderaa stab!li ttttii formei una i parti a _ pierderaa etc. i _ sooaterea stabilit~tii pozi'ti,e,i, prin de .

'aaupr'a ·oomporttirii,

aoeste· valori

1"e-.

~iei eau a anaamblului ail

.una care

din lucru a conet1'uotiei

. -." s1gur~n~er oOl1struott iler ··azh~ prin comper-are grlJP~rilor da~:ac'ti unlCtl aistemele e 9lXlologe care core spunQapari~:i.~i dif'eri telpr sttiri J Iteriu1 de comparatie po~ta fioonstitui t de difer,iti naturt;:lstarii 111111 oonsidorate: tJi
~.: _. '_ ", .: '_ -, I

v-siOride eal~ul. i In't>rinoipiu, vGrifioarea

-64-- comparnreu :i:nc8rcKrilor aplicate unui elemont cona t'rucj Le sau une i ~ltruc.turi. ou lncXrc~rile capab i.Le (nind admi.to redistrilmirea plAstica a eforturilor po intrnaga at
r{i) ;

-65In evtlluDl'oa caracteri5ticilor de rezisten){8 e tr-uoturl tor se admit u-t'matoarele lPo:t,aze:


i; .

@i

:cigi-

a/ elsill:C3ntelede constructie §i conditiile de rezemar9 und schamolor adoptate la proiectal'ea constructiei;


stadiul do solicitars

....... ". hI •.

cor'e spunde s t~rii

limi tl':i.

8.3 .. illva]..uarpa, caQaqJ.tli.1ii Rortanta sou a cORncl tatii de ,defo:mnare astructurilor instadiul. plastiQ l!;valuarea capaoitatii . portenta saua capaoitiitii

de

a etructurilor in a-tadiul plastic poate s~i fie fl~out~, ..tie de naturastuI'ilo:n limi t~ oonsiderate ,in una din ur-IE) ipota ze : .

. a/av:tndu-se :in .vedere utilizarflapartiaUi ~ eapacd ..... ··•.def'ormare p Laa tl~~ . (cornportAI'El tn Ptadiulelasto-plastio . E. b/ avindu-$9 In vedereepu:tzareacapaoitt\ti.~ d(l de-·· .... ...; plastio!t prin oare· 0 parte a structur:ii seu toat~~truo ... trariatorm!1 lntr"':unmecanism plastiC) (oedare$ structuriiJ. ..In·evaluarea oapaoit~tii portante tn stadiul.pla.stio .'~dmite ipotezan~ pantru materialeaau pentI'uS8~~ilJnila ata ,~upaa~tngera.e ~l.~mtte i deourgRr,a. ra apeo~i asOiB~ , v ~f~?~~t\lrL~~~.~j1o~'t§_:r.~!l:' p.las t Lo ~, ..~ ..•................. dafor.ma:tiil,or matarialului" sa produoef·tlr£lmodi~ @ters$ ,tetlai~nilor,· renpE30tiv ~. sistamuluide eforturi:pa~~G. ·kQaast~· ipotezt\ae.admi ~edao~ sintsatie:f't)autaurmatoa.'. . -.

>.

)i··

>

_;~;:~';=~idBnl·

'

"

oragta:reatEulsiunilor, r9apeotiv a .Qis~elIl!JJl1ide dato~it~fenQmOnului de conso Ld.dare nu $rG un.afaot:ae~ .. aaupra oomport~iriidaan8amblu ~ struoturiil

·.

,bll~ ..tadiul inos.re.sa s daptl§i te- valorila limita

avalueazSi oapaoftateaportan'.; al.e deforlllatl.ilo~mate·riale-.

. In atera caloulelor daevalnara aOElpac:tttiti,:tpo:rt~n~ aare:v:erific~ri din Otal~ee~rezul t,$o~nu seproduo lC)oa;I.(i) dstor! tM. unoI' fenome-na ceapuizarea capacd.:tM":' .: .. Elt'8nt~· a· une! b~ra La for:te tai,a toare, aau atri1pU~Q~ :p~~oi, pitH'darea stabiliiatii 100a1e S(3U ge.neraleeto.

-66-

.c.

Af;TIUNI IN CONSjrRUOT,II

c .1.
.

Clasificare

a ac·tinn!
.

lor

teci,Xncarcbi.J:'ile din fncaperilo cliidirilbr do Locui t gi cuI turaleundo pradomina git1utatea util~Jtl1ui qi TUatQri81e~·· ....• ·······jeelmice,.1:nctlperi t ale centralor de. calcul.) ;
of -varia~i:i.l0

de tompar[JtLlr~

tahno] or::;l.ce, do durntt1,

In conformit~te' ouSTAS 10101/0-75, act1.tmile fic~ dup~ criteriu1 fraovan"jfei ou care ele aint intflni to nii te intansl t~ti, in a - aotiuni perl'nantlhte b - aotiuni tempo;rare c - aoj;.iuni exceptionale Agtiun,i,lepermanante. AP, gupriM: .: .

utilajul

8ta~~ionar;

- tnc11rco.ri datorite mi,jloaceJorde rddictlre §i trAnsrulante, grinzi rulante, tele-f'erioe) our-ent utilizatq

$xploati1rii;
utilajulu:i.stetionar; >\ i...;; inoa'rcl1ridato:rite cQnvo~ielor' feroviare eauvucurenta pe podurd , viaduots (for:te vertioala ,:f'or~G oantri ... ~e de §srpuira .f'Ol'ta·dafrtnal"e, tIllPipgarea p.am!ntului ·1nJluctiriit8.renulu±ou cOllvoaia t'er()viars, rl.lt:Lera); .:tno6irQ8.r:l cuoanieni §1 O~:ruc:i.dare, sau alt"l mij.l.oa$IlI::Jpclrt •. petr()t~ar61apodurilo:r, ViadU9talo~). k- deplastl,rile n.~uniforme al~l.tera,nu).uids fuu<Jak1al ', ,.··1- tmpingereap'SJllintului datorit.!t inolil:'otirii te:renului· 1noli.rc~b:·i pe 'plan§9,ale cU1Clirilor de i60uit §1 a 0'" .•• ,datoriteg~eutf;lttioanienilQr. iI1ob:i.lei~j~. util~~' :tno!lro,t{ri genar~t~ d~utilaj9 in timpul'p.uhel"lii:l'l· ... ,1nregj,m tranzitoriusBu<'a tnoeroera (1:nQ~ro~r:L' apl;1~ ........ ,'roetea' S\1Q prosiuna a oQnduotelol' $.9U:J.1ll tnoeroarea .. . Elma§inilor deridioare, va.riatiid,(j~a:$p,XtattJ~t1de. atM pln~ 18 pUI1ereaaSll .so-oatarea dill functiUnQEt u.ti ...
1) ~ tnoEtrotlri cUnamicedatorita

a - grautatea,elem.entelor permanents ale construe b- greuta.tea '§i presiunaa p~m1nt'~lui §i wnplutur ca §i pre aiupea mUnteluil 0' - ef'sctul preoolnprim~:rii. de exeouj;.ie exploatarea construotiei uneledin Boasts Betiuni pot oii, aeGatee urmeaz~sl:i fie aonsiderate,pentru stediile drept ao~iuni. tamp():rar61~

"I:ncazulcind,tn

anumite stadii

aau sa 1 '

4011\10119
e-

tem:eorare,~ AT,. oURr~n9l

greutatea urior elemente de Odnst~uctie ac . zitiepoate EI~ sa modifj;oe in deoUrsulaxplo.at1:i.ri:i. (de perEr,ti deept1rtltori, Butoportan:ti); b -greutatea utilajului speoifio e;xploat~r:i.i c :tiilor: magini unelte ,sperate, motoare ,reCipients ,conduo ar.mlturi; piese dereazem§i izolatii, transporto'are eu b . ~ag:lni de ridioat cu pozitJ..G fix~ ouaooQsorii. ereutataa turilorfluida; pulVeruJ.antesau Bolide, ;tinuta in raoipien .• manavrate eumijloace de transport; . 0 .. preaiunea gaz91'ol', li(Jhidalor san medl.ilor lants1tnreoipienta' ~ioonduote in d80ureul exp16ail1rii, dinemictt aSf3rululdatoriti1vantilariiminelor; d ... prasiunea hidrostatioM a apei (preeiunea apei nival iiber. Bubprasiunea,e:f'aotul apEd din pori, preaiunea drostatio!1 a apei Bubtarana La ~iferi ten:t.v~le) §i pres:tuna . drod inamiol; . e - tnot1ro~I'ile p'l plan§ae din tnot:iperilo :frig ide re , depozi tela de materiale granulare, depozitele de

. tnc1.3.rc!iridatorite zi1pezii)
- 111Otlrcl1ri datorit0vintului'j

r - inoarowi

datoriteohioiurai;

8 .. variati11e de tamp~ra\;udl climatio~i -presiu'naadinamiol1 agpetii §i .. otiunea ..etatica- a a ·Valorile de caloul, determinate onajlltorul oCt~:f'icl(3,n ... perrtr-u acti.uni tamporare, pot aves semni.fic·avav :i:nt11nito;··
>_

valori t'reovent 1':nt:U,nita; ...'valori' de scurtll du!'at~;

-69• va·lori·',~. lutl8~durat~;' de ... v'slor! cU8si· - permanente.


lor
tf(·

de cons tr-uc t i i pre cum gi 1n valorila per'manerrte, furictio'de ile

ncr-mate ale intensiconst ruc j Ia ,

incarcaI'ilor

tipul'('de

Ao;tiyrdl.eae(:ept\onnle

" .Am.oup:riI)l;d:

1ncuX'OelJea sei sinioli; b ... J:11;C~rc.tiI'idat.'ori e· defeetalors!lu t defeQttirii laJalor§i< $lt@!'~ibrutltetil:i,ep!'ocesulu~ tahnologH.l (eroe

.a..

permanents, date de : ie ell cacact.or permanent l.nehide T'O ); b/ gr-o ate a ut raunto tut, :1,) rnnnifenta cnr ac t.8r at.at.i,o ,
Ln

a/ [,reutatea alamo ntaloI' 'de (~nclusiv a elema.ntalor portangi tinpingeraa p::1rntntului gi de raguHi ca c'ist.em!J de forte
d.qt,ori t(~ r"t'fHltrP'1i n}e'Q,=1ntes9 con8id@1'~ 11p~ ntu.l UTl'd.r1it~(-

pe.J:'liC8bl~tlor@ r·WicQ:re ,fr1wn'os de, ut11aJeletoobile);


¢-.in.cfir(laridatorita

d';l

avarie ,§ooul

gonp.
de co

eval.uaro

a irld)l'e1"'lrilor

constr-ucj

In f~i pl:hnl'ntul'iJor

I'uperii

unon ele'monte

gr-adul.u i de lndaf1nI'81n

condi,ti i.Is ElTY1Cif:i.c"l

de execut:ie
g:t pr-o-

• ·d..... tnoliroi\l:'iouoaracter de goo, datorite oioonir t9vehJ.oul.Etlo.raet . alEtment~ . de' cons trua"ti~l,sau.exl1ioziilO:r:; e .... noa.rca:ridatori te t8s~rilor de ~a~em~prove t 'd:tht1:~6 Bohimbal'eradicaHl 'a struoturi.it erenului; £ ....lno.t1:roarila datori t.e inun.dat;iilor oataatrofale
'.

.u
.-_-"

Valorile

exprimata alntdate

greutM.ti1or tehnie9 pennru in N/m3, oint data in tahelul tehni ce pantru diverse denaituj;ilor

matarlflla C.l~

',

Oreutii1;ile Valorile

matarll:\le de cons-

in tabelulU.2.
lichid~Jlor dopoz.atate in ro zarde 0 atmosi'adi, stnt date. in tabelut

0.2 •.". qrupa;t?$aoo'tiunilqr


Ca1.culul strllcturilor trebuieaf'eetuat CUOoIlside c(:)Jhb~natiil~~detavorabi].~lPl'·aotiQ~, potJoibile, alediferi,

La 15°0 §i presiunea

aotilini:
e .....e;;rup}iri ,.fungQwent.lle .'
b

arupltr~.lt!Jdif~r~de regtll~, 1nful1olie de atal"sa cbn~ide:Nltl1. In gJ;'up,~~ilefundam9 ritaleseoorlsid:erl:

·s'
b

tn¢aroli~ilain<:li1rcarila

datorlte ao:t;itlnii6r perlll$nente ·datorita. unors c~iuni tampora;rie·,

Valorile normata ale inta.l:'lsi ta~:U, 1:n.oKro!3rilor permaaint date tn' tabalul 0.4. Inleg!itura cucoafieientii incMrc~riloI' permanents se azl1ota, atuncd oind ace ste a au un efect 'f.'aV'orabil asupna i etruoturilor, coeficiantii inearol:3.rilor permanente vor. aubunitare. Coefioient5.i 1nellrc~rilor p(}rmanante, pentI"~r 6t~rile' ultime_ eu 9xoeptia st~rii limit!t de otiosaall, stnt d8~i

luI 0.5.

c-aro:rpre z;~ntlisimul tariiiVeste ·practio poaibilli.


In.gruparile ap,eciale sa .06I1aide:r~: a -il)oli:r.·ctirile dator! ta aC'~iunilor permanents; b;.. tne~rcarile dator.ita urlorac~i\lni.te'mporare. a I'or pr~zentt:t In tiillpulapnri~iai unei a ctiuniexoap1;ionala . posibilt1 cu 0 intopsitate ouasi ... ermanentt"i, s,auevsntual p :era tnltlnit~; radtls!i;. , 0''''' 0 ac~iuneexoeptional~.
.
.,'

Sa :raoe pe bazQ pravederilor

1_?5,roferitoare

La greuta'tile.·

euprinso'1I1STAS t.el'lnic~~l~ma tarit'lb!llor

Tab.C. 1

Gr •• tiii;l t.bal..pelllt~u ... t;4.1'1.1.


dual
~Il

-'/0-

N/.'

-711
27000

ll~

••• ••s.
l.nagi d'99!1stwg~ia. IIIh19'9'J..
... Rooi •• pati •• (e»uptlve) .' . ·-.a.dezlt •. tJrahit .,;basalt, dior:Lt - g.raf1'. porf'i:r, al•• 1t, d.ao1v
2~ GOO
,. 00.

86000 74000
89000'

'/2 500 .'

de oOD.struotli.

'lS
114

SoC)
000 000 000

28 •• 0 .

- a•• l

aadia.atare

72

... lou·ooapfio'b ••
... Claloa» p0,JJos, .oeb.11U • ..,

2'1 ••• 2J GO•


saplu
• 000 .. ft.

69
(ou pietr1, sail piatl'lspartl)

- ~.Ha11·

24000

- trav.rut.
..tUulllrila.l ••

18'0••
28.0 ••
28
000

... Beo1 •• tufI)rfl•• ...ude.i.. g•• 111

....- .••• 50

armat (Oll pie1;»l, sau plat.1'i spartii ) . au agregate t\ia eplrtu:elcero:1oe agregat. cUa zgurl .xpaa"tl lII8l:ea*

0"

2.5..000. IS 000
14
000 000 000

2." ••.4t
. -II

- ldmi1ltltl

" .•••

15e

20
18

·'9·9PI11I"91;il

.. 101 ...... (tas. g~.IIl,.. lo.h -proa8p. ..'til~.'tJ.


...llllJillc)." (bl'ilcli
- prG&spit

fJOats.l.a"'l15~.~fl1·'.1it)··

8t.,.) .
'.

·_.so.t.llia.»(l;" ..idlt"~.l

'l.~l...· JI.(ll:Ltt, p~')

saQ".4"

.. ou agl.'egate vegetal.~· ·.····.·.·l\fo presQr1pt;111or .. speGiale~t;i811I11d 6 .~G' de tipul resp~otivd. betoa ••


... d.egra.ul1 t . '& B l()' ••••11;1:08 :815 ••• '15
,_IIILIL'U

.500 ••• 10000


.

000 .
000 000

11 000

1;Ilat .... aeel . ....her.atella.· br.d.. ....'.· t. .:lil'


ObHl'va1;il a .' . • )1& p•• CIVile 'ehal0.ale l'.IIQlu:l.4e'O.s'rllot1~ Q all' eat. cnapi •• l ,1. pe ..t.~.a tl."bte:L 1al»t1llt• lOta' . b'_lo~.· a p••• lor,· ft.st;111tl.~~~.i ( 11# ~1,... -~ .........

a BlOQ

:_'lft.lii'ua

Bl;o autoelav1za1i
I

17
liazbetolll) -

13

ollcult1ula,v

'. 8e~6/72
.

.. bot~ 1 •• o.a.s~4cu:l.ep.:rJa... ".

>.

prodUa PEt bazl de lIis1p ({iBN), 1a stare ,


"soatl ... aa.i-o a GB 25 . - .aroa GB 35
.... ItUCUIl

'1

b) Gre.bt;1;111.· t''h.1~tt 1••• 1I1U.t. •• . N/.rpeatrul ... ul up.·S.... . t

at.-

o." ..

..'

.5
6

000
'GOO

lllii»eMoll

M!,Itl·.

? - produs ps bazl de oe.u~l (GBO), £a stare


GD:
;0

000

- 81.... 1_1Ilavl..

. utiloati

- a11a;)_

de

alumiaiu

- .aroa GB 25 -Baroa GB 50

5·500

'1 500

-73o
- c) p,rodus pe baza de l1isip 2

sta.re,'

umeda
,,-

oarb1z1

..;;.,aarc .GB . 25 , - maroa, .GB " .

- olaaa 01 .
alas&. 02

gaul'ite, ou gaur! ve~t1oale (STAS 5185/71).

13

... maroaGB5o
....d)

,'. oaramizi gaur1 ee au lambl ~1 u1uo (STAS'2945/63) •


-alsea Co ... olaao. 01

15
13 15

000 000

p.l:.'odu pe ·bazlde s
":'me.,roa

o.;n~,l' (Ql3O). ·tl1s1i$.ri u."jd:a


~oo " ,OO()

10 000' 000
000'

..... m.z..oa "

GB 25,6
GB ':09

,'.. '. - alasa 02 ,

,Ql!f!!tVEls" a

... Cl.re·\lUathte.b.Il'l:iQia, betoQul.ulp»o_,sp'_ti t"'l.'Q.$t; Ii,," deo:tt abeuOJllll;u:l,.usa_t. 'diD. tUk'bel,ot12ooo .'... 0"\217.1;0" _ehniola betoa111o;L__ estede' 25.oo() OQ.HapllIlilia4l01eS.' •• ' tu.r~4., ], 000 B

.0...

ollrlmiz1 refraotare itaglluazit10e arB. ,1 cil'u1z1

l'efraotare mago6z1toarollitioeuse
.'
.. .' •
. ..
#.·c_.~"

29

000

kla?Joett)D

II.

.•

oirulz! l'ef'.raotal'e dolo.it1(u. atal.)11izate ' ,.",' aramizi silica-aaloaH pllllle " .bu1z1 ter .. 0-1zo1atQ$J!a 41111dlatOll1t (m'AS
UX"l.n..LUSe

18~:})
000·

26 000 .,' 9 ' 000

"Gr.tll1.tJ.."U1G'a·.bet».111Ul"~O""ltiuKr1gid'l
.(dll!llaa:taat

.,...u',....
',\
,.
: ,c

.:10•.•.• b8tnj).dl~ 1'i·...

•. d..o1j.~

..

r "so

'bU»tl4i.1l~.JJ.

dAl teal.1. ...:.~.

. ....

aPeut5.~.11'.

.rei'raota.re

ts.rmeizol&toal'8

5000•••11 811100-

<>,

ClI\ ....

IA-.I~t.&Vast1t

-"»tar

-:..••»b~' •. o ill8 Ilis

.-po~~,
, ,." •

...>l.t;~:t. t . .

···c14.·o1u.iJ·.
- v~

101le , .....tip I· -RB12 .;... -tip


BEl

fa..rli adaoa de sUbi1'l'f8.nte oOllbl1s"" (STAS 3.512/2-'/1) a


I - RB 14-

12

000

.ret.raotare te»moizolatoare _811100 ..... ...........aoase eu adaoe de Substallte oo.m.busti- . _ ...


I.e ( STAS 3512/2-71 . ... tip IC-RO 10' - ... >'- tip IO-RC 12
:

14000

'..t._bi1.t; .
-p~.a&t;Pl1;

).
10'000

:'_

-',

":

..._:»~qV~

.... o.,pl1;. p - pt..tlde· 11>.- i.t.btt;l

'..- s..ilb:tti.··

s. :J:."so~

12000

-llo»tal'iIllUsl1i .... ·l.tlrlt


. . - p:eoaspli;. .. . -. ... . .. . ..

.. p"oaaPiti·
"

.,.

e,

qi.~~Ii~ ,;I. 'bl.oOQ»~2..~truz1~lr+t.: .....Cbiatf41p1~llle PX'esatepe oal4t.tmEi(\l

.... .1·_°1 0 ~ ola,. '02

(S'l'A6 '+'j?171) * .: ··1,·. Ci)o .

·•.•....•. STAS~512/;; .... a 7.3) ...... Is....Rl3 olitip tip ..S-Re 04 I ..,;tip IS-RD 04 - tip I~RB 06 ...tip IS-HO 06 tip IS-lID 06 ...tip IS-RB 08

...

'bel'llG1zo1atQue 811100.. . . GQse B.rse eu adaoa de spuuav1

14' 000·

4'000

4000

4 6

QOO·

6 000
000 000

8 000 8 OQO 8 000

15

0:00

- tip IS-:aO oS
tip Is-an 08 tip Is-a 10

-'olasaO;

10

000

,.'~

....

'-741
- tip

-752
<.

I~ - ·RO 10
Oll
l

10000 10 000

.....•....••.•.. - olass 02
. e dinbloouri . ". agregate usoare
(~~a~~.

13 000 - 01a58°1 15 000 ....olasa02 . . :l,8 000 .. _ clasa 03 .. bloou,r1 mioi debatoD oelul@8utoolav:l.zat, 9 000 . pentra zld8.rie portalltil . - bJ.ocurllUol de batoD oelu.J.sr 8Lttoo18v1zat, . . tip GBN (produs.po baZid.e nislp),pentru
zidli.rieporb8nti. -bloourimiol de,betoD oelnlQ
7200

-. tip IS -BD 10. ..;. -bloou~:Lmic~ d.1o.betoD.· pliile'sau ou agregate.· ufjoare (STAS 6029/74)

16
mio! ou goluri clio. baton t STAS 6(29/74) 8
.

000

goluri.

- alasa 02 -'olasa 0l (eu alta ag.regata) . clasa 03 .

12 000 13 500

o.rile·date

DU ouprind

greutatea tehnioaa

15 500
tSQ-

······1. pluta: aglomerata. din materiale de


·,yA..."'..........

plast:l..o$

.:; ;00.

autoola.v~zat'

$um. di:f'erite

grosim1

12

000

tlpGBO (prod.u.s pe bazi. de oerlu,,~) I peii~.r~. .ziciAr1e portent' 9 000 O§BERIAWII . G.reu tatea tehaiol a stivelorde obb:i.z~ ~s.u deb1oour1·. s1.<tar:i.e se va lua au S0~mal mioi[ deott vale.:e:L1,8

> •.•......

minerall
20,

au liant

. ...•.••.• dtH simi

,0,40.

b1tuininoa (fo! Ott 50, 60, SOli 100 :mm)

2 500

de azbest din grsmule


,!"!. ......

as plut~ eXpa~datl ,1

12

000

'U4QJl;atlt

eu ottum (STAB 6970/4-71)

c.te

:rnaisus.

r"o .•

de plutl expaadata (supe~x)


de stut. (stufi t)

1 800 1 500 16!D0

. 7•. DdJ;ri!.·.

Greu1i.t;e'ateho.ioi azidl»iei

hdeterai10llllstmlnd

..
'I'i", ... AUI·+!

g.rosimi de jO, 19 sro.simi ·.0, groaimi -.de :d.lo11t de fibre . •'mm.) 1 diD. betou
de

tfllmioeale~arb:lz11or.· blo(na»lJ.or .ssu p~etl:elo~de' strllo~le ~i a morta:culu:l. .uvlllza tift 'peouu,··l.' tiz1di,,1e ...••.
'Pl1ooel'ltUlvolumulul
. "S4t.

de j5i

,,5.

40t 50. 50 mm. 50 mm.

IUD .

2 100 2 800 16 coo

arled1opie,trlluorati.
laega1 olit.,

,de mO,rta,r 'rap():rtatt 1$ ..tC)lalllul u_,~ .. 10% lazldar1e' 4:l.Q blool1%'l, .~~.,l~.·la:

de le:mn, dura III extradlu,. PlL .

G9661701gl'Gs1m1

de ''121 4,01 5,01 6,01 pent~u

t.,hnloe.,ellb:DU o,tevat:l.puriuQ ..oor~apluid uDu1 mortoollgr • .a ta tea tellniollde 19 OOQ


... z:L~:1a. c11nobim1z1
'-1aedl( STAB 457/71)

piat~lo~opllt~, dUrJDltoarelegreutlv1

,'161azldbled:1npiavl:lb:tutl.
pliD.pretest.
p$

o-25"la·z14lrle·d.:l.~·o~b~Q.i.~1.

oEllular autoolav1~at,
oelulsr

.11 term.ice

..1 din beton


->,

autQolavizEAt· p$liltrti

oa1e

000 600

-'Olasa'Ol -.la~O~ ..."las8.· (J .'" . ... zlal~l. '41~ olrllnizl ou glll~l vertioale
(W!AS~la5/1/1)
I .. .,

14 '. 19

·.rigide

OC)O
-,,-,,-._..

16 000
000

,5

..

.- Glasa

01

14

500

..•......•...•.... die. PVCpentru plsoaje inter1oa,re. rigide . siDle de l,~ +0,1 :mm) i diD. vats mineralS. (STAB 5838/5-?~) . s1m1 de 20 i 30 t 40; 50 I 60 I 7«)3 80 JllllI.) presste PAL (STAS 64;8/67)
::'.:.:_.... CiIit!t•. .

.0.2 ,1

din PVCpei:lt~u pa~doseli

{gros1m1

2,Q +o,l:mm)
IIiIII

18 18

600

3.500
6 500

- Plicidin baton oe lular ..autoolav1zatl1"t1p . CBN pentru ]$olatii termioe .... Plaol din betoo. oelularautoolavlzat tip CBO penbnu izolatiitermice .' " \ _ p;L~ciMnb.c;t.ton oelular autoolavizattlp CBNpentru zidUrii , _ Placidio. betoo. oelularautoolavlzat tip

..... U80at
..,. Umec1

lb

000 000

17 25
12

Pllloi oeramioe, faianta fJi geamu~1 ambalate' Polistiren expandat Portelan de stiola, neambalat
de piatl'a, uecati

11000
goo
000

OBOpentru 9. p,lverse

zida.rii

m;at'er~a,le.de ,g2Q.struot1:L. . .~' ug!l!, lat, pamint galbea. p8a.tirUUmplutgrl - Balast tade sat sub 081e - BatoD asf'altio
- Bitum

- varsat. aftnat
h1drofab, in luo~~tta stare tadesatl Spume. rig1dli de polist1ren

'1'000
000 000

10

ioo'

···i.!f).·OQO

- O&olin ill'saol - 01meo.1J -varsst, atlnat - tDdesat, tn s110z" - lDsaoi,


Qscat

12

000 009,

a
:.tn saot hidraUlio 1:n pa.sta
.l:lest1nsl:n !.n,desat

1100,0. 9000

_ G~8l\ullt uoor pentru lzo1a'tii lo.'grbadl atl:llatl, - Ipsos pentru modelaj


- til. siloz

vlraat

'12 000

14
10
p:caf'

000'

nEtst111s 10. bulgliX'i

000 QOO
000

-10 saol
-11'808 peot:ru pardoee11 ,-,1n s110z ~ 111 sa01

a
'7 de

m1ne»ali (STAS 5838/2-69) aUb£nolroare


N/cm(!.
.:': e.ll4".·e, ....

2 ,500

-Masl' oelulari "Ampora'~ _' Koloa In stbtJU.turi de olrb1U - Nisip - lIscat


- used Datural
-PlJntnt WIled,

(8110I1'1e)
$

expandati1 10 grlm.e.dl. 1n eta" atln.'bl


«I ••

7_ 7..... ,;0_

10000 ·1000;

.' in stue bl'utl 'lD. bulgi:c1 '

_ PlmlDt Qeoat peotru umpluturl _ Pavele, oalupur1, stiw1te


, _ P1atl!i bw. ti ,1 bolov8Dl 111piiaadl _ P1atrl de'mozuo 01 Sawrl

1,
10

00.0

000

tn praf i ... !tn'p~af'o

atlD.at

11 000
12000

in siloffi

- vbsatl - P1atrl apartl (oonoasatl)


- 10 a801

'/ ~o

-?91
2

- Brichete de 11gDlt-st1Va1te
-Olt'buIl6'brul1·· . - 10·bulgl.rl· '. ~.1~ Pl:a:eaf'tos'b
,

>_

.~

Carto!'1, zarzavatur1 ....In vrao

111

r4<1AoiD.oaae

.... sa01 in

7
seminte de in,

500

...ttlprtit .-Hutli.

- Olrbuuedelema

in

- Oastravetl.
>:

varz8., ardei

s110s

(mangal)

.... Oereals, trifoi

- COos

<>-Oonserve 10. l~zl Fainii de griu. milai ambalat > .. P~$a.r1 Ingb,etate ambalate ill 181141 Pet}te lnghetat ambalat 1n llzl •............ Porumb ,1 Jjt1ulet1
File de peite :tnghet;at.
><

,1

leguminoase, altele

6 500 6 000·

'1
6

500

8 000
000

-lQs'blll:ebrutl -10 bulglr:L .: ....... n. pat •• . I ·af1l1atli ~S.QP~at •.. 111 .:LlBZ -:LeJnD.de1!oQ'blU.'$1;, 10 pima"
.

4 500

9 000
000 500 000

'1
4

. .~~SIl,1ti .. .'~!Q

.....Sare de bu oltiir1e ..•....•.•........ :<_ rool .•....•...•.... - bulg!r1

stare brutl
.

22

-lnDulglr1
..~.··lQpra.t ~ afloat

•..........•...... . ~ mioinatii,

...:.. maoiData,

v8l'satil :ttl aaol

1'; 000

12 000

- J,1o'borlni$..paou»I, ... P$t;~ol lSJIlPStlt


... ,.it1J¥legtl, _ .•d.e.'~e#)Q .' ~,at~Da1ji1.. ..'

-'la p»at,lnsl10z

V:1Ve:L. \11e111.1:1'mineral.

10 10

11· 500

B oo@
If. 000

.. St1'ujlturld«t,l.e. san tala,


.

8 000
1,000

:-il~tu~,.(stlel' .;.. etn.l.lll ~ou il B t


....Bi!azltopltl. '

t~li:&l) •....... ,.,

te .. . ezatii£ngr1jlt .<8f;l1ezatl lalnttaplare,

000 .

000 000

"Odaj,

\ID ·oUt11)··

4~ lea

....... ·.. ·.·.nep.resa ti

13

-oi\:t.alJf)abevl.r

...

·······art·1flo1·ala (111 1'u10ur1)

'13 000
6 000

4 500

-OarDe ...£Q$hevat;i t ·111 ste.rt~:ad.. . -,C1.t y1tl. til ~imlltlvl ._ de.... ,iR ~Udtl1jl . po,rO

...vltl

£0 balotur1

5 000
22
000

...
1& 11211
11 de amoo1u

.~ tQblpou:r:Lm101a,ezat$

14000

000

-80-· 1

-81~ab. C. 2 - GreutAti tehn10e pentru d1versemateriale


de

aoas~ruot:1:i,N/142

,r,

14.

[material, _ Aoid azotio, oarbOl)10" sulfurio. 1ru - stio Ie lnooflurl


p:l.verse

olorhidrio,

fostorio.

Daaumlrea
1

Valoarea ..
2

~ butoais ~ .laid borio (10' llz1)

- ambalaje de atlall lu llzi ( 1n balot)

.. .. ······.·s1mplubitulD.at ' farl strat


/300

de aooPEtrire'i.
~
..

_ Oauoiuo
'-

'6,'73 ,.··,·.··.··406S
bitumat eu strat de aooper1re

5,70

5, 70

08u01Uo (10 f01)

7,bo
8.40
1".40 ••• 13.80

-0A.ril,manusorlse itadulapurl 88Il stela~... ".' pe' unltateadevolum aclulapu,11.11 sau a 8tela~ull.11 7 - Gheavl sf'lrimatl 9 - Gratlt

18,8;S .•••15.2j '.,',"'500 ... ',5acE


...••• ·'~oo
.:

flit clrti '-Mlnereu'de fier


- Piritl
-Produse'

-H~tle "'Htrtle

io rulourl

19.50 ,•• 15.90


21,60 ••• 18,00

ill

atlvi '

22,50 ••• 19.50


22,10 ••• 22,45 2'.54 ••• ~jt2o-

_ P,toduse oeramioe (8$8Z.t. la iotlmpla.rel de ollrlt


(111 lilz:L)

2'.90 ••• 23,65


18,00 '...

_ ProdusediD'porve1sn ,1 fa:l.an~l (in '1Iz1) .;... '01e1 de 1n sail o!nepl( 10 buCoal.)

- Stlo1lrle

15~()o

20,20 ••• 1'1,20. 2,,00 ••• 19,'70,


:.~.~-

- UlelJlloeraldeulls
- Vopsea (tD but~a1e)

>p8ntrupardoseli,grQs1me
.ex1bl1ePVXpeotrupardosell,gros:Lm.

1,5
tuaati

27,60 ••• 27,3'


DUll . .....

24.50· ••• 21,50 ~b.20••• 25,95

..

diD tlbrede

stlo1lbi

1.,

.2.3~o

JDm.2.?,o 18

29
J>50 •••
e

32 .' tip .6.30


, ••• 28'

... Et ........

.din PYa, pentrl.lpUdosell


.:

.. '·1:25 (1,5· +0.2 .. g.t'osiJD.e) . '. II 24 (2.0 :to t 1 JIUil gra sime )
...

20 38

\riglde

,1_

cliD PVOpeotru·. plaoaje

interioare 25

postma)

-821 2

Tab. C.3-DeDs1tatea 11oh1delo~ (1a 15°0 ,1 pres1uGe . 0 atmoatera) "epoz! tate tD~ez;rvoare t 1t.tV~ .. ·tt i)eoUIl1i-e.·lloJl1duIU:L
tODa

-83-

- Placi de talafi, amant tip "stabilit" au - tip SO de 25 mIn grosime


- tip SO de 50 mmgrosime _. Rogojini din vat! de stioUi pe plasa. de rabito

120
200

Va1o&l's a :

~i rogoj1ni din vata de stiola pe oarton oe1uloziooadulat ou grosime de ,

···············2oSi

.'ld olorh1d.r10 tehnio

790
aLl oODoeDtra1;~ ••. '

- 1,5
- 2.0

om
om

- '.5 om
... .0 5

14.3 18,4

······.··10~

25.0
. 32,b
:"

.carboaio
01'el0

1150 1050 960


900

...,0 am 4
om .... om 6,0

'38,4

sulfurio

47,0
minerala, 1nolusiv plaoa
. 52'0 , 62,0 de rab1"t;

tehnl0 in oonoentratle

1550 • 1200

- V,o

om -8,0 om

8t1110

tid api.·

1050
800
700 .

_ Saltele diop1s1a eu :grosime ete,


-2
om .... olD. 4

;... 5·om -8 om' -10 'om -12 om _ Saltele de vat~de

60 110 130 210 260 "·280 etiall au pisla de rab1~ .'

750
880

lo~o
oa101u

ill oODoeatl'aiie I

10.50 1490' 1130

ott

grosimede

-2,5 om -3,0 om
- 4,0

om
em

- 5,0

- 6,0 om

..~ t 8'.' .,.rw

'9,€I 448
,
'

'0 .'
23 .
..

1030 , 1850
..•.oliDA

Ba.tat tlrA Bpi

710 950

750
1270

81.'iDI

- 1,0 om.

- e,C)

am

..
albia8

1030

-10,0 am

1360

13600 1400

-~-'

1020
950·

8~0 1480

'.-84r•

Intensitatea incarciirilor permanente,N/m2 ·1020 1290


870 850
Elementul

-85-

..-

Sueur! de fruote Sulfura de oarboD Terebentina Tite! Ule1 de in sau oiaepl


I

de aonstruotie

Valoarea inoarca, ril

Elementede
,Beton

baton ~i baton armat{pentru 1 om'grosime)'


spaJ;tta) 240

940
950'
'950'
lOGO'

simpl,u (OU pietr1fi5sau piatra

.- Ul~l

- :ra1neral

- vegetal
- Vin, lichiQr
p.

Beton 8l:'mat(ou pietri:, sau piatra sparta) Beton au agregate din spartur1 oeramioe ,..... Beton OU granulit I
. - maroa B 10 ". - maroa B 15
- ma.roa B

250~
180
70

75
150

... ,
• it .• 0 ••

·')5

loC)
•.

110

.... maroaB

130
170 140
180 ."'
OU

•·.'·.·'·...maroa B 15
-maroa B ;5o
i

dif). zgura expaoda:ta

••• ;0

75
150'

..... maroaD
i ···C8.

100 •••

20,0

.Greutateaspeo1fioa a betoQulu1proasplt
apox-ind valoQIle8 din babel 2000

'HIm'

tU:r:natse detell'2;000

'utatea

spaoifioa

a betonulu:L arma'b. de
de 1000 N/m?>beton •

Him'

CON.S- .

ada l:Ulei Ulna turi

.....,.~~1oIil!Io

(lo.oaroarea pe m2 de sup.ra.fat;llnc11natli) oiment (1o,olus1v 'il1po11e ~1 oapr1or1i)a pl8.01 plallQ d.e 4mm grosime (STAB 5,584/73)
240
. BV8za te du blu

ao1ondulate

ouondule

'p1aoion.dulate au oDdul. 4::!oo 0. b1tumat de greutate medie tntr",uQ singul' strat operit eu bitum iji presat Ql10isip 50 (1nolus1v 1}1pQ1~i olpriorl)
\,la08 de sooper1,

mioi de 5,5 .rum grosime mart d.e'o DIDl grosime

25q

:;90
;1~'

·i1;lg1edin
UIl·

erg11&' arel
r:tnd
650

pe dou' 1'todu1'1 au jgheab, presate au jgheab I trase

-,1-15- 'J'.r; 0
;00

50 e)

-86-

-872 3

2&4 Lemn (inclusiv ~1pol1e


sau~1va) 2.5 Stiola

~1' oapriorl1.Q1~drilA
fiprosurl1e)

400

2.6 TabliL

-geamuri armate (lnolus1v 5 nun grosime 6 IIWl .grosime

,00

'350 01 ,00 120

.oaprior1 . -oodulatl ( d~l 2.7 Diverse

-z1Qoata~1 neagra.1nclusivllstereali

mm. gros1me) lD~lusiv sUpor-tul


-I •••••

40'om grosime,lnoluslv,lpol1e ,~1 oaprior11 ,, 800 -pai.e 40. omgrosime~ inoluslv ,ipol1e 01 :clpriori1 750 . ....aster~alil, 482,4 om ~ro81mep.ntru£nvelltoare . 150 . ,. ~t91at1' (1ooaroare pe m de 8upratatl ioolioatl) ,.1.Izolatii hidrof.uge 3.1.1. Materials bitumate in £oi - oarton bitumat ,- pinzl:i bi tumattl
3.1.2. Mass biturainoaee (sOlu'~ii pentru amorsare, suapenaii de bi tum filerizat,' maatio) oelochit, strut razu1tat in grosima de 1,7 •••2 mm . . . suapeneie de bitum filerizat (aubif) atrat razultat tn groaime do 1,5 mm paste ptnz!t strat pantru amoraare s'trat pantru lipira' gi etangare 'maatic din bitum eu oiroa '30 % filer de 1,7 ••• 2 mm SToeime .

-stuf.sau trestle.de

patru straturi de bitum filorizat eu circa 20 % filer aplicat peste unstrat de amorsaj ou pro- . tackie dintr-un strat uniform de'nlsip grliun"toa - doua straturi din pinza bi tumata A 55 gi un .strat. de carton bitumat CA 500 intra patru straturi da bitum filerizatau airca 20% 'filer apIiaate pastS' un strat de amorsaj §i protajata cu un strat uniform de nisip. graun~os - un strat de pinza bitumata tip A 55 §i doua.straturi de impfslitura. de f'ibra de sticU} bi tumattl. intra petru straturi de bitum filerizat ou circa 20 % filer, aplicato peate un strat de amorsa,i §i presarat~ eu un strat uniform de nisip gr~untos Y'" un strat de pinztl. bi tumata tip A 55, un strat de trnpisli tura. de fibre de stipHl bi tumata tip IA gi un strat'· de impisli turti bi tumat~ tip m aplicote pesto'un strat de amaraaj gi lipite au trei < straturide mastio

175

190

175

1'30

doua straturi
40 intra

de pinzli bitumatll tip 50 Bau tip


§1

straturi

zat -. sUbif

de auapensde de bi tum filerice Loohi.t flira gape de protectie

120

20 20
1

de protectie utilizate hidpoizolare la acoperiguri peate hidroizola'tia tar ... cu· 8ubif (pentru 1 cm grosime) ::~2 QI 1••• 'nnn; 8§ternut uniform 30 uniform de nisip gr~un~oB 8gtarnut intr-un maatic 50 unifonn de pietri§ 8§ternut intr-un strat maatiQ f'ierbinte 200 atr~t de·pietri§ groB de 4 em, simplu 8§ezat teresa necirculabile, aplioat peste hidroizo1atia ... rminaU1 700 de baton prefabrioate
.---.~__.. de 2 em

Is

20

'3.1.3. Straturi ee aGl."Veac Ie bariere de 'Vapor! - douti straturi de bitum toPi.t eu circa 20 % :filor ap,lioat pe ate un atrat de amor~qj •. - un strat do carton bitumat tip CA 500 intra dou§ atroturi de bitwn ou circa 20 % fileraplioat peste un· strat de arnoraoj· 3.1.4. Straturi ca servaeo Is izola'tia hidrofue!ide Ie acoporiguri - '~reistruLuri de carton bitwnat tip OA500 intro.

'35

(2Ox20x,)

pe pat de
,1000

groaime

--,.._------_.-'-_._- .- -'--------..,----'-1 2

-88...

-09".;;.:..-~.-------.-->.---"-- ---~-- -..7------," 2

3.2. Izololii t0rmic8 3 ..2.1. Azbest pL:ici (po nt r-u 1 em gx'osime) ,).2.2.BC-!ton (pontru i em rr.rosime) colu]nr 8utoclavizat cu agr8guta de Granulit _ em agI'oguto de zgU1'3 expandata
- eu ngl:'oga:t.e veGG tela

poroo

-_

7 . ...,..,..._- -----~-,-'_L__ -

120

- pluei-L'ononhsorl)[omto
1,2 ern grof::i.me

porforate
')0

65
--IQ0""'ge~-'-

11.40>1-20
G,.r~-6fr

1,6 em crosimo 2,0 cm,grosime - pltlei fononbsorbante tntepata


1,2 em grosirra

40
. 50.

eelulur autoclavizat caiuler autoclavizai

tip GBN
tip GBC
G' J

60

--6-5-'3

1,6 em grosime 2,0 em gf'osime


mjneraliJ.

3.2.3.

Muso plastica

(pe nt.ru 1 em grosima)

35 45 55
de tip FA, 2,0 ern grosime 12

masacolulura

Ampore.

po'l i.st Lr-en expandaf

_ spumU rigidH de poliuretan

3.2.4.

Pli'L poros

(perrtr'u 1 em gl'osimo)

45 C.2

"
6

fonoabsorbonte

Pin}l)

rninar-a l [) en liant
p USci

b i.tumf.noe tn f'oi sou C.l,

PVC de '3 rum gl'osime 1ipit ou ar ace t aau prenadez de ogalizare, din mortar do eiment de 750 PVC de ') rom grosime lipit eu a:t'acet san prenadaz usiv dale flotantfi sau §npa de 3,5 em grosime strat f'ono i.zo Lat or- din pudreta de caueiue de 2,'0 em sima §1 un str-at de carton bi tumat 1000 U s tr-at fonoizolator din placi do vata mlneraHl gi on strat de carton
900
i'onoizolat.or
.,

saltelo,

a GO vedes tabelola

3.2.6 ..PInt;},

expnndatll(superex)
_ axpt.lndnUi

pent.ru 1 em groeimo
ou hi tum psrrtr'u

15
18 to.

(Ji aglomerato

1 em grosimo. . . gi 18 toraoa,lipi expandatt\ sub pnrdosouHi

§i chltuito cu b:itum 1 em grosime _ 2 em grosimo - 5j. em .gr-oadme .. .

8Q
100

140

din

pl~eido

po Li.s t i.r-an

ce Lu-

2.7. Sal telo de vata do stiol~,


t'on i.ce , (pentru 2,5 em gro3imr

de 1 em g~o'Bima §i un strat

de carton
900 be t on

conrorm tah.
10 ".
p.

C.: din stejar do 2,2' em gr oe ime ps fibre 3,5 em grosime rontuit eu biturn ·.strat de nisip din do egolizoro (10 2 em grosime
pudveta

Tzolatii

... , . 'me) 1 om gI'QSl

ardose11. ..

.,.}.l. Es.sUl mtner-ai a p 90 tn covcara


·ot!'\ j.3.2. V,eo_ minera16 de 1,0; 1,5; 2,0 cm'grosima

de 1,5;' 2,0. 9
Silan)in pl~ci

(tip Silan) . sGmirigida (tip

900
650

de c auo i.uo de 2 em gr'osimo em grosime de PI"L poros

- A 90

9
10
(pontru 1 em 100
,QU

. din

s te ,jar dG 2.2

- A 100
',5 .. 'j. 3. l·)u..-jretti do nauc i.uc 10 pHreti ...

,6 em grosime lipit ell araoet §apt\ de beton de 2 om grosime


strut din pudra tti dy oauci uo de 2 ern gr-os i.me de 2 em groRim~ 1 em t_!.rosirne lipit de mort.ar
{)(3

730 '
}'~O

3.,).4.

Veto rni-norala (tl'p' S11an ) tn saltelo


de 4,0 - 10,O em
La trut.amonte

grosime)

grosimi
10
t.:

do nisip het mozaio


(10

600

acustice

ou ar-aoe t inelnc ime rrt de '3 em

8)0

sima

stratu.l

de er;alizaI'o

..1 9
1

..
sopa

" .::

;~.6. Parchet

mozai.c do 1 em gI'osime po daUi flo lfmtb

cau

de '3,5 em erosime eu et rat i'orioizolator din pudreta de CH\.1ClUO de 2 em grosimo lipit cu aracet §i ·cu nnst.r[)t d~cnr-

- grOBimedin~lp~-aO-.8-------d--~----------~----~~)~-----cua· aos

de

elmont ,aimali

eu .'

trest1e

..

800·

ton bitumat eu strat fonoizolator din pluci·de vataminet'ale. tip Silen de 1 em grosime lipit ell 8t'sQet§iun strat de carton bitumat custrat :fonoizolator din p1~eide polistiren c~... Iular ecruisat de 1 em grosime I1pit cu arACet§i 4.7. un strat decartonbitumat lvlozaic pogspadinmortaT de eimont de .. turnat de 1 cmgrosime _ plfS.ei de betonmdzilieat de jcm grosima
~l'e:j<i

de oilritmldl1 1· ( . ,no u&1v tenoulala 7,5 . om grosimedin , c aleumedi1 ... ,;..de 7,5
DUn

PO ~mbele.:
presetl pe
···1800

oitritmldl plin~ rom .


OU
e

de 24exl15:(6)

grosime ·din ol~m1d~

"oluri

vertioals 1500

de 290 :x 140 x 6) rUm·


...;d.810· om • de 290 x
..... :11

~rQ, 1me din, oi1:rI.·m1dlo. u overtioale s f1Oo1uri 140 x· aa· DUD ..


OIJl $1'0 Bime

2000
:II

5.

6~2 ::"

din

.ii..lo.1di1 pl1nil de 248 i


. OU

.115

)I

5.1.. Betoncelulur
-pere:ti tati

Qutoalavizat despar'titorl tencuiti

)00'0 .

paambelefote

'.,de, ~5

em
3

groa:lme' din oirltm1dl

gQlurl vert10a Ie
30,00

din: "'p'Uaeidec,6

de 290
,., •.cmgr~~ime .·.:;:TC;-~~>IJ'·

140 x 63mm
d:1.n olrlril1dl .P ·11n~ preeatl !:It' .

."",~pl~oide, 12j

5 ·om·gr.Qsime

. - .. de

~5

'am groaime .

pe

..;,;;;····bloou.:vimicide. 190m grosime .... ... blo cltrlmioLde24cttrgrosime ~pUioi de 6;'3 cmgrodimeti'p'GB~l -plliei· de 6,) 0lll groei me tipGBC
_ pllici _ plaoi

oale

wriedi1 de 240 xl15'

·x63 mm .
'

'

5.300
.5)00

de 30 om' gro:1. me d1n oArlm,ida 0'· 0 ' "'.... v ert10flle w , .a . "" ~olu~ de 2'90 x 140 :x 6)
.~o:f'11.i'b
DUn

de 12 ,5. cmgroeiITlstlpGBN de 12,5 em grosime tip Gnc]

(stIoUO

peret.din
-simplu . -dublu

protile Uinolus1v

rama •
220

_ _ ~ _

blocuri miei de blocuri miei de blocuri· micide blocurimici de

19cmgrosime tlpOHN 19cmgrosime tip.GBO 24cTl1 grosime 24 om gX'osima

440
de pozl )
60:1

rj.2. lpaos. Placi

gi f'i§ii din Lpaos cu di:f'erite adaostir;L _ per-ati dospth"~itoridiri pHial plined(f7.5 gletuftipeambele fejee exaeutati cu. sdaoe de ;
. .

e ,(fara mo~tarul

pentru pleoaje de 11.5 :x

60'mm

580

..._ .ciment§i _ amant

i:'urnO!W§

§i spun10gen

.
.
. .

....pareti

_ ciment gi zgura desptll'titori din flg:ii

cugoluri

d.9 7,5cm

--92Tab. c. 5-Coo.fioielit:li paat.rustarlle tnoal'oal'ilor


pe.mna-rl6'nte .:

~93-

l1mlt1 ultima 011

iII!i'lt·,t1'8·1~t:1

. s,t-artior
Dr•. ' O.l:t.

l1m1 tldeobo$ee.li
1.2 (~t8).

1•.3 (0,8)

~lpUl aotiunil

Valor1l. d1.pua.tezl ae . 1.troduo 1. aaleule daol 1ft.. . .bob:l.l. o sideRate .11 all •• ereot defavorabil aaapr.
••• pc»rtlrl1.1ueliltul.l 1J•••

1.

GreLltateaprop.rle

adoBst;rao-

,111.» dOb.toa,betod
,I. ··be1;oQ· pH COitp.r:l.lIlati
•.

BrlDa.

._ p.a'brtl ol ••• n1=. p:i1.vizut!.tl 4lX.oti.bAte1a(lQ,.t.t:l.aJ.l.a" •• .. .

'l.,ti:odu 0

par... eze t

allza1;l.. ~.1• • 11.1,2t •• apeotiY 1.3

...till...
t

ta .

,1 1. atar.. lW-

-fa' ••••1d •

o~J..·u.o'l.

t91eraa1j.diIueflSioaal

•. redo_

"bil.

p.tl1.d....... aciopta 01 .v.l.~l ~1 .. ri. 011 just1tlailUt

.t'...

1talGzti 111-

.a.t'••.

..,1 UIIl a1,stea, Sigurd.e .. .r1tl.art • ab'IlU.:el1e1'adlll1 ...

.. 1. elemollt.dAt bttioilsHa ~ 1& el.merate d. boto. lUI" •

. pOlt»a col.lalte .1e••• t'.1. _ str~~t\lr'.4. t.lz:1st.B~' ,1el •• . Beat. do fl!oh.:l.de.t'OI ' .. '
- 1 eltamalluei d. b.,toll pe. •.

.1." 1:., (o,8i


1,2(0,9) .

.".»1tl

... M. 1••• eO.laitA IIlt1.d 4. oMaeall ,11a .tb11. lla1tl.ale exploatlb11aemel., , ......

laou.all .....

l.. vale","a 1.a

~la

_"

.lemeate

.de bevoa",().1!'

',

2.

G»ebtat.a.z1da..rieid.ol .... idl saUI.loom 1to;[.:I., atea,c ..;t..ll~: 10»" ,.).101', .·p11.0110» .......
:I.zo1allte,Il
oOl!lstruov1e

.~tQr <t1emflu,ted. .
ale~~J:oJ.' gl:'crul1;!~l

1;ehnloe saQ diineos1t1l11po'b

.va~1.t;11 .Q1.

.'It".

rate;>au

l,~(O.8) t.'9'()~abl1

Ve.lo.rea cie 1.3 est.


dQ;;.se

va.~olh' i.D.1i111't ••
·,J.,U!~

adopt. valor! Iud .riru:1.cu jUst::L;J.

C.4.
.

!ncUrcuri datorite
6

.... 94~
procesului
(l}"

-95tat tnc!rctlrile respoctivB so considerffi c~ ac\ionoaz~ La e t'o ct i.v ocupa te de ace s te a , IncardiriJe uti Le stnt orizontole, fapt precizat §i in tabelul e.6.

Inc:urcliriloC;erierato'de praca su l do'explaatare :finite §i preoizate in STASIOIOl!2-75.Iri determinaroa inc··· gena rate de proces\lide explontare trebuie~l1se tin~ seama··

~almodul de manife stares


, de S~$teme de :forte date; impuss);'

aceBtortnc~rdi:ti (sub sUbf'ormade deformatii aau de ( caractorul s

• C.6 - Inclircliri utile curante


Inc~~c§ri tnc~peri N/m2 InoMrc~ri ODS. pe VOl'spatii d~ ae- tioalli sau ces (oorldoa- nrlznntal~ ra, yestibul, lEI balus", scHr1, ~Od9sta)trnde
5

in

h/ evolu-,tia in timp aincllrc!lrilor

Sau dina.mio)l
1nspatitia inc!1i'c~rilori dt sspectespecifioe legate de condi1;iila structurilor calculate. Datele tehnolqgice trebuie sl1 reprezinto' toate tale naceeare pentru ovaluareacorebtati lnci1rc't1rilo;~a ....sohomeleposibila daamplasara:§idistribu~ie for~eh~ concent~a'te aaudistribuite; - gabarite.le> u:tilajelol';

01 distributla

§:i. aoope -

pan

eu panta:
: 20 500

... ..,2 obs l


.... 01)8,,1,'2,3

750 .uri-terasa
z,ate
»:': ,

-parametri:i. V'aria:tiai tn, ,- simultaneitateasctiunilor.

timp

a iritenai ta~ii 't'or~e . in ecopur-i.

S'l'ASIOI01/2~75 admite'o~ s'otiunea dinoIIlipl1 de ridicare §itransp()rts~f seia in oQnside:rara; ·:tn data aau prescrip"kii,speciale,prin ihta~mediulunu:i. d i,~mi c egal ou 1,2'.

ihn~, distractie -, aglornerarimari


rri net'Ld.nd pro-

2000 ma.pi deoaprobabila ri'gurile unor- t.nri Sn hale inc1us1e


(Lno Iuei.v corii depe nd i.rrte ) , odihna •. dim1,na4000 1000 obs. 1;2 4000 conrorm (Jondi\i:tlor' tohnolog:i.ce dar nu mal. pu ... " tin de 1500

0.4.1.

EvaJ.uarea

curente

Valorilen~rmatcale into ns i t'lltil1:I1o~;rci:1l'il()r ut ourante, oera r€lprezinttlvalori maxima ill oonai1;iile curante·· exploatare ~ dup~ STAB 10101/2Ai-75, aintdatetnt.abalul 0.6 •...... In legtiturla cu'valoriledata intabalulC.6Bemen~ionenzil o< a-a :tinutseama de: - ef'ectela dinamioe pJ;'odua~~n t.i.mpul:t'unotion1:lrii, . u,tilaja sau La doaoaroareaobieo,telor grele; - groutataa obiactalol". grele situate ri10r de 100\,1.i social-cuI t,' turale, ca eob(~,caBo cu l:>an.i, . taj spacial medical; , .. incarc~riledate de utilajelespaciale aleol~d (vase de expanadune , oaaane da~nc!\lzire centrai!1; 8scensoare - greutatoa propria a peretilor deaptlrtitorl. In'cazul o:tnd plan~eul tlrmoaz~ s~euporte obiaotele

DT>'COT'"

initelol' de 00{tegeior. dormitoa, noto Lur'L,

§i alto

LnatLt.u-

1';00

'3000

~)OO' obs , 4

_.,

-9?o·
1 2 4 1
2

4. ,lnetitutii administrative, §tiin~if'ice, d9, '" prQia ~taragi deinv~~a.l1"· mint, birouri, sa.J.ide mesa al!3cantinelor§i lntreprinderilor d€:1 ~1i..4 .•·•., ,"

bune pontru spo~tatori fnctircare vertical~: tribuna cu locuri :fixe' tribune :far~ locuri fixe . ·incarcara orizontuHl ........ '..distribui tu in directia
<§i

4000 6000

6000 6000

1500 1500

maritatie., publ ica.';'.'~ii.i~."}\~"~,f~~;~,, gele oturM, magazinecu


,inQtlperL'pin~t 1~.50

sonsul cel

mad,desa-

"'vantajoff pen'tru an1male

1Tt~t.

1/20din 1ncarcarea vertical~ uti1u

b!1i pUbiioe;.sP~la.toi:i.i 'publica j 'ana~'sooiala 5. Balcoane, logii

conform Ino~rc~rii maxima in condit:i.ile dnto de folosire, dar nu mai putin oe: 1500 3000 1000 2000 3000 1000

'5000 .
50()O

4000

"1000

,6. POdur:ide CBblUri ele'ot~L.. os ,pa.sare lade .'inspe etta, .' -. i 'ci~culati(i} la grinzi § "d&ruiare §l ban~i tranfi .. ··1500 portoara

(pintl Is 500
•.•• ~J...~ ...

7. Poduri:
a/. nf.lcirculabile

".

750

porcinQ-vi~ei ) ma.Le mar i.Lpe ate N/greutate propria


cu utilaj eu au..;.

4000

4000

1500

bl
"

QiroulabilEt '.:-.
" "_

500Q
'-

5000

2000

".

",,--.

,"

:'.

bl.Lrti!izat.···~. etaje .. .08


,-'

.·n~oesauavtnd

_.

-'

_-_:

--",'-"

,"-

... '-.

.alter de 8-

":

.,.',_'_'

. ':

:' ._ ".-

..

conform tncarcarilor maxime in conc11tii date d~ fo....


losira, 3000 dill' nu mt:dputin de:

tirla!lt.s~e¢iale·
S~lil~ ···~l1dirll:te lOl'gi' olubur:i.l.or,·ettli'do···ad\1~ . n~rit§iB111icie. .cu'aeeune fixe
':
'",

4000
4000

500
500

4000 do c!lrj;.i, artrlve,

"._,_.

,_.

",'",

9.S!11ile de apeotaoOle st11ideadunlari eu SO'BUne . mobile, a~li de gi111l1~st'io'~'

conform ·tncnrcnrii maxima • tn conditiila date do folosiro, del" nu mal put in ~de: 5000 4000 1000

§i por ...

(sport)
lO.S~lile·comerci81e ale mEt..;;:

stinatodepoz:i.tMrii trtirii nmterialelor,

gazineloI' eu auprsfata de peate 50.m2, a,le Dluzeolor . 4000 §i expozittilor

alor. utilnjfllorpiese-.
utilaj, 1l1imontelor 4000 4000

500

-98-

o --------------------~~-----16. Incarcari eu destinatie spe1

-994

3. Valorile
industrial tate pentru

indicate

DC

pot, Lua tn cn'l cu l , dac:) curLi.~ire[} eflte nri~~?,uti'! a sa face cu normatu.

de po oc'opcr{guri

cisHi in cllldirile de locui t, social-culturale §~·ag~9z0otahnice, .lncaperi §i etaje tehnice, bucatarii1e cant inelor §i l.ntreprinderi:L.Qr de .
.
':-_"'-_"

a nn depugiinc[!rcarea

.:40Prin

de la tOlelal to oazur-L, tnc:1rcf-Jrea ut.i 13 .doare le gi dopendin:p.le 10cu1.'n+o1-- ae 1·· eu ~c_eR~1 ve~. ~ ~ .~. a ea·incurcnrile din incDperi. C.A.I.I. InonrcEil. date de nere:tl~dp'usI?artitori .i In celece l,lrmeazu seprezinta .iricarctirila date de pryrEl~ii· itori. Dac!i'amplas8mantele pare:tilor despar:titpri neportanti . cunoscute Yn momentul proieotarii sau dace. au 0 form!1 comin plan, STAS lOlO1l2Al-75 edrnit~:C$ Inearcariledate de . neportlan~i ou e;rautatea diatribuitu pe lungimea lor ma'i, •.. 5000N/m., sl1t'ia . considerate dreptiil6b1rci:1ri utile, unist.ribui to: pe un.p~rimetl"U al auprafatei plaxi§i3ului, pe care sibillsprijinirea·acestora. ~ro!irila eohivalente . .
.

exeeptie

-._-'

a~imenta~ is publ.icai··~e.~ozi te do furaje J 1abora ar6:la.' gi .

'to

insta1a~iile
peri

din eoesta incli-

2000

3000

1000

17. Ateliers §i incuperl eu utilaje greIs, :fabric! etc.

conform Inc~rc!lrilor maxima 1n conditiile


date· de-exploatare;' nu mai ptltin de:
5000 5000 500

dar

18. Incarcarea eu praf produg de ina talatiila industrials, pe acoperi§urile cu panta de 1:388U mai mic~, situate 18

uniform dietribuite

pe m2,J~u·valo'"
'_"";"~-'.

'pentru per.a'tidesptirtitori
usdv ••• 500 N/m21 . ....'

avtnd greutatea
.

.,)

p1na, Is 1500

distants:
a/ pinS. la 100 IIi de otalarii cU agregate aU insuflare cu oxigen

pent~u pere]idesp~rt:ltori av1nd greutate8 <,OOON/minclus'iv • • •• 1000 N/m2; 1000


.

.tntra
6 ta

1500 ,000·

""'

.. en tru perejj i daspMr:ti tori p


··nu

av! nd greu ta te ape


.•••

01

100 m •••.. 500 m deQ~e~ lariiou

mai rnarade5000,H/minolusiv

1500 N/m •

agregate' ou inBuflar& eu oxigen


III

.... ·()azuri1etricare'·pozi~ia§i
50Q

c/ plnli La 100

d~ ftlrnale' 500

greut8t·eapore~ilordesptir·a:tntounoseute., :tncl1ro!irlle data de aC9§ti peroti, se iau oon:formdatel()r reale. .401.2 .lnoQrc§'y;:louaut6vehicula··
_ -l ,"','. -' .• ', " • -,' . .' , .•••

~au centrale termoeleotrice oare ord ol3.rbuni..

d/ 100 ..... 000 mde furpale 1 sau oentrale el~c.trfoe-

.. fa ri tor. la·.l11c~rClirile·· autovehicule cu

STAS1010112A1-~5,

aztlc~ garajolegi ~aIllpale. pentrlJ l;\9~q~ur~~me} ,:RF~cumgi gi our~ile oarosabile vorri cal~ulate l~caa mai def'a~

. tnc~roaro dinurmatoarele: OBSl!.!RVA';rII:


1. Incarcarile indicate :tntabelslnt r~portate· ori~6ntalH a~cbperiguiui. 2. La acoperi§urigi aeoperi§uri-terase nu"se·iau simul in caleul ac t i une a 1nc::',rourii date de ztlpadil §i actiunea inc.
rii . greuttltile .a1,1tOvehioulalor,di~tribul.te pero'l;i tnpo-

oelamai
.... ..... 0

defavorabiie.,

nplicate

La. nivelul

1'e~ei 081'089-

utile

Lnd Lcate In nr.l

aau 2.

,supra~f'ata de 0, 2 x 0,2 ttl; . 2 bl 0 tno~rcare uniform distrib\1it~ de 4000 N/m • Acesto i sa mu'l iplica t en ooaf'icientul dinnmic 1,2. C()ef'i.eie,ni1rilor utile curente, neesesri pentru verificarea la

1:rt a r j 1eli

rn t,~ ul·t .]._ i 1"'1"",


. ~

',:'!J~.'.'
~

J>,

t.

(;~~;

'1' /. '1

-100-

~ 1) 1~ biJ! 1 1. (\ ~,'_ J 61 u

...!.

-1011 2
'}

'rnb.. ~..7
NT'.. Tipul .or-t ..

Coat'iciont,:t (' Inc~~~rcarilor td. ile,

limit.U ultime
incurc&h~ii'

datori to §o-

Aceate incarcari

so consid,~-

1. lncl:i.rct~ri ietrihuite d pe plangee aouacoperigurJ. ale '?onstruc~i:LlorcivilG, ';ndustl!±ale §i ()grQzQotah- .. '


..

r~ drapt incarc~ri exceptionale, iar coeficiantu~ tnc~rc~rii va avea valoarea 1,O~ pentru alctltuirea grup~rilor sp'eciale •. . valo]:'i <larde, coeficien:tii rilorvor t'i pr'evuzutio, datil cuvalorile normate,t , taniadEl proiactara. ne:re~< guli1'c()o:t'icion-1iitncttrctii"
. .

n1cO .•..
' _

..

",'

Valorile coeficien't:Llor 1:nc~rctlrilor utile. pentru veriLa at.are a limi t!\ de nbo<leaUI, sint i in tabe luI C. 8.
Tab. 0.8 "Coeficientii inc~,rcarilor utile, starea limita de oboseala Tipul 1ncarctlrii pentru

dr

- perttl'uValorinormate . ptna lEl,2 kN/m2 (inoluai v) ,;,ope.ntru,valori normata tntro2 kN/II?gi 5kN/m2 sau'pesta

'1,4 ,1.,

.'

'. na~estQc~zurf t

vOI't\v6H

Coefici-

·.~pentruvalori'noi~mato
. egalq'c\l' 5 kN/m2 1.2

val.oritrltra 1,2g1 1,4. Valorf.sub 1,'se VOl- luo .numalpentru, tnct1rcMri" ' mate 'sgale cu sau pesti3
5' ,kN/m , 2 La car~

entul tn-

Observa:tii

arile
«8'

CU

oaractel' ouasi~permanent

1.0

,eigurecuprivj:re, litateafoa:rta reduslrta

eXiat~ laprob~ •.•..•.

....... '.utatea pere'tilordesp~rtitori,


arile'distribuiteapaci:fioate tela 14•• 18 din tab. C.6

gre'uunor- e oh i.pamerrt.e eu pozi'jJie tixll) 1~ 0;8'


La

§lrii valorilornorm.ate !nCJl1ro~ri.lor.


2.. :tnotiroliri ooncentrate, , datori ttl,' unoi'utilaje fixe t. unor ud.j.l..oaoe de ridic::a~e gf Pebaza uno!' justif:io~~ri
De .po~ Wi oOI·ospunztltoQl'O

aroarile distribll:i.ta specificate tala 7 b ••• 13 din tab. C.6 ~:~,:.


····ar08ri19 distribui

0,6

oale fixtt sau tnoll"ottri distr:lbuita !n lungul'uneilini:l. la'bQi:..lustrsdo .per$ti ch':tap~rti tori, eto., orientato padirfltotie verti(JaUf$aUor:l.zorlt&Uf~ 1.'2> tl"anaport.ftil'£i ,. Inclb:'o.ri datorite unoX' ,mijloao9u§oare de tr,anaport OU oale fixl1 (mono(;tine i:

ta i,iiv.alori

Inai ridi'oato •.

ta specifioatela

1.2

,NatH'1cKri, 0 rGt!punzll:\tOArfl Sl'Jpo't tlclopt 31 valor'! ·mni r fdioat(~.

Pa beia unai

tele 1 ••• 7 a diri tab. C.6 0,4 or carileconco ntrs'te saudis tri bults l.ungu uneilinii I 10 balustradii, (ctt despar~itoI'i atc.,orientate pa ctie vertioalaaau orizontalij. ctlri datori ta unormijloace de ri'§i transport ftlrt1 cale fixl1, sau .'. mijloace. U§091"9 de, transport ou cate
(morto@ine).

ilri oora actiOheaztl 1n timpul exe,

iei constr\lcj(iilor

Pont ru v(lrific~)]·'e,') If.\ ct?lrilp. normals, la st~rile ficienkJ·lor pentru

-102·lirrnU~ fda onrntu, 0xplof)t:~r:ii vnlor·illJ

-103-

:in cond it i i do (]xplO';:ltnre de ACllrtti

C.4.2.

Incurcari datorite

podurilor rulnnte

i.nch:('c~/,Y'iloru dIe
limittl ala
pnnt

S8

vor- Jus n=L, Po nt.ru v~ri:fic[lrOA normalo, valori18 po hazn unoI' con~itii GOl')fid"'n~ilorlncX d Lnami.oe nu de inco.rcori
SB

exp10attlrii

compor t ar'e a do lunL~;5durat?i,

c[lrilor

se iau en

ru at.are a limi

ta

do oboseaU~. Pnnt.r-u detr!rintra vo

mi.nare a acector
due coef'icienti

valori

in oazu I. J.ncarcarilor gruparilor ul time

Podurile rulanta gi suapendate seclasific'1 . . .. . .din··puno d 9 . ... a1 .1~tansitl'd.tiictiunii a lor asupr-a 91ementelor de structu·t·

dinamici. pentru limita (c~exdep·~iastuI'ii lind tii de conform tabe-

...:funct.~e de regimul .

In ve dere a nlcatuirii rificareaobose aka) lului


J

La stLirile valorile

lor (j~funotiQn8re, stabili t conform 8290/7~. Hegimul de lucru al podului rulant se preoiz9azi1 tn .:csrastabile§ta condit~ile de exploatare §i se poate tncadra
din urwdtosrala clasa:

de cal.cut

sa Lau in coneddecare

0.9. Tab. 0.9 - Valori1e de oalou1 pentru rilor de tncnroari nlcatuiraa grupa~

- 'u§or (0);
. - II1$diu (I);

- grau (II); - foarte· grau (III); - foarte grau oontinuu


(IV).

Nr.

crt .. valorilor

Freevenla
OU88i-

Incurc8rile

sau valorile
apacificatola

Ob$erva~i

0.4.2.1. l!1valuaraa incarctlriloX'·datorite·pod\.1ril0r

1. Valori

InctircArile

parmanerrte

2. Valori frecvent
intilnita

pet.l din tab. 0.8, luate integrAl. Inc~rcHrila epociricate Ie pct.2


din t.abel1l1 e.B, luata integral,
sau fr'acti.1)nilo din i:.rfcEircarile

Valorilo
de rotile

rulante normate ale iritanaitlitiifortelor


podur i.Ior- rulante
STAS

verticale
t

sau 8uspendate

conform·

.11t) 0.12 reapeotiv 0.1,.1, 0.1'.2 1:1.0.1'.'_ .

• STAS 6919/70 ~i

8407/69,stnt

datetntaoolele

specificate

lapct.

nuto prin aplicnrea nor-mate a coofiqien,tului dat in tabalul

, gi 4j obti18 valorilo
Inot3rdlrii La pet. 3 t 4

.v. .

e.B.

.Forte1e 0z:izontale transmise de roti sa aplio~la fata a §ine lor de rU1are§i stnt orientate In iungul sao ... a1 ginei. Valoarea normat~ a intellsitl1tlifortelor or-Lson~.

ia' din .tabelu1 0.14.

..

.'

'3. Valori rar Intilnite

lrlCjD.rcat'ile~ spBcif'ioate

§i5 din tab~ C.8 (eu exceptia incfirolirilor dat ordte unorgocuri sau a 1nc~rc~rilor datorito aXG. cut Ie i )',

Tab. 0.14 - Valorile normate ale intenait!ltii fOI'ke1or oriaonta1edatorite.podurilor rulante


.orizontan7ll/ ..

uo:aninddin I

Suspensia
aeroinii

Formula de 081- ObS8rVStii


oul afortei .

dainara~
(long{... a aau doma-

eau«rigidl1

a~'b

.. ··o~ruc:i.orului ·

-------=-. pt=1120I1r• (Q+g c) pn=l/lO~.(Qffic') "" rigid!S

.flexibiUi

...-t
<:»

-10'1--

_',I'

r>>
.I

::l
Q)

az.

. cpo

0 .,.. 0

4-c

:s

.....
~.

.3
~
CD
~.

en

.j.lI

i Pf

flO ..... ,..,

a
0

Q !3.

t::I

4:1.

.,
d «U

~ C\.j

1.5
C\)

1""'1
~.

'"
:r,

8 ~

N")

.~
~

2 N
..,:t.

f5 ",.
~
t\J CC>

H")

g to 8

0 r-f

J:t

J.t. '"
::3 rd
0

~ ~

.... ~ .,..
Q

.....
~

CD .p
0

o
0

Cd

f;.

.....
Co)

; .!

e..

~ ~

~~

-S!? J{j

<:J

c,l f>.(')w--:,

c.c.co JC::> (.) (.. i'<') y


~~

-.::r-'
--.;

C'J

OJ .....
(\J

t() CJ ~ --$ l()

~ WJ 1'0.C\J ~ ~ ~ ~~ ...... %
I'(')

C\J <\.J

-,

C\J

f6

,:C)

t\.J
~ ~ ~

"'"

.....

6 .......
C)

,&~ 8
~I~
~

~
_r?)

§
")

"~

1>...

l()

f-'--

!:?

&5. 4 S5 l'()
t\J

.......

K) (\j

8
...

&
~ ~

......

~ ~ ~ ~ ~
0)

~
C\J

85
I:\j

I().

?5 8
'-;;f-

§
';;::)

0';)

()

~ ~
'-

~ ~

C\J

.&; !b Ig
~

-.-~

}6 :JJ
~
()

Co
It)
-..;;t.

'*
<:\J

~ ~

-.;t.

t{)

OJ ......
t)

0)

~
I() (\,j

....~~ .... ~ ~
Ie') I(':)

~ I:-.. ~"f C\.J 0 t\J f() KJ

~~
~.~

~ ~ ~ ~ .. ~ r:--.. N <; ~ !:(j "J ~


C)

!_()

IN

-109-

1---

Kf
C\j

()

.............. C\l

P()~~ 1::-..- 0,

«:> CJ~

(\j !'I")
N")

i'<')

IC)

K')

":f ~ N')

Ie)

..

-o

'\J

......
~.

e-, to ..:;.lC)

C\J

--

Cc '.ole ·tb ();:) ~ \.C" ~ ~~ 9'$' c::.... ......~

'"
~

-..;::

.....

C\JC\J t(j
l()

()

,__
C\J
~ ~ t-...
(:)

"f.\J

I.(')

Ie

.--~-C)
()

~ ~

---~- "-§S-.---.-"-~----~.

t<)

to

§
I'<)

82 :g
~ ~

.....
lC)

"~ ~ ~ ~ .....,.

~ ~ ~
C\J

s
,,*,.

8
i?;
C) C\J

'::::
---

§
1------

lC:> .....

:g
.'C';)
..

0...

--

~ ~ ~
: t<J
I{)

18

'<")

f0

'8
N')

D
()
~ ____ 'r._

.......

f- '---~.

......
0')
'.

C)

t2 2 .....
OJ

.~

C)
c-..
~-

(\J

9 <0

8 t:-....

~ ~ ~
--<0 G .~

§
t\J

C\J

H
~ ~
<6

f5

c:::.

tt)
e-,

~ ~

fa

§ ...,.
~
f()

lQ

k>
l()

C\.i

'*
k) C\J
I() ...,._~
0')

to
~
lC)

.......
C)

_- ...;- .....

"*-. ......
~,

~} e-, ~l()

C\J OJ C\.J
t:;-..;

c:::.

tn

--

.......

C\J C\J

~ ~ <.\3 (\J I'f"':)~ t:;...;.


C:::f
C\J N)

cs-

-110-

.'\1 <\J
-~

[;5- .

.Q, C\j

s
!<)

I~

----

-_

---".----1

------------1'-----

-112-

.jcl

0 'M Ul

.-

-113:-

.....
II)

~ ~ ~

::l

'd
i:d
.",
II)

a
Pt

fI)o

..
~\

'S

U .",

rot .... tQ
,----

II-

.....

.u
~

Q to

rJI\J
1'<")'

.p 0

..~

>'
..........

0 C\I

G


_l

i1 !H

-115-

-114-

. Lovirea podului >in opri tori .•.... (longi tudinale)

4 e,g,h

flexibila
rigid~

podului sauneparalelismul §lne.(tra:nsval"sale)

flexibil~
sau rigid~

~.

rotilor do pe un fir 81 c!'iii de rulere .. valoarea f'ortelor de apasara verticalH. transmise de .fiec8't'eroate fril1at!'i .. -inc~rcarea utill1 maximh (capacitatea de ridicare)a podului rlilsn.t. ' d) Go - greutatea c~ruoiorului
- numarul
~ '17')

§B
~.

(tone )

Dl:r" .... masa echivalenta

pentru pod rulant

ou suspensie f'lexi-

L - desohid&rea podului ru1ant, tn matri; I... distanta minimll 8 centrului de greutate, a ct;iruciorulni fat;;;' de aX8§inei pe care sate montat :opritorul, in m.. Gp f) mr =. 1 + (G + Q) (tone) (0.2) C e 2

. bilK,. . 2; g - acoelera~ia gravitatiei - 10 m/sec. Gp - greutatea podului (f~raoarncior) rulant, in kN;

-[

fJ'

L-L1J

.~ - maaa echivalentapentru pod rulan1( cu auspensie rigidi1; g) vp ., vi teza podului r'ul.ant In momerrtuf lovirii S9 v a Iue
ag~l~ cu jumf:itatedin viteza maxima de deplaaare a

podului,in m/sec. comprimaraatamponului sub for~a PT, in nil tn lipsa unor date $uficiente privind constanta flexibiltl a

-119gi in cazulin
car-o

soljciturile

datorito

ei

s tnt

mai

ce La prod use de f't''l:nar9fl podurilor .. It'or~elr) orizontale '•. ac~i.unii podurilor rulante nu sa cona i.de r-a siil1ultan cu

gruparilor pentru verificarea 18 . lmi tEl ul time ou excep~ia co 10i de obotileala, 8econsidar~ ..... lade calcul reprezintfi.:
j

• s·eismio.!L. In alcatuiraa

'. - valeri

f:recvent face
0

lnt:tlni ta, verificart);

1:n cazul ragimurilor


La stares

de

limi Hi de obose ade Lucru

valori raJ:'+n"ttln:ite, in oazul regimurilor nune face ac:easta verificare •

. c.
.. .

Inc~;rQM;ri Qatar! ta- actiunii v!ntului


"J

•. ' Aotiunea vtntului S·9 manifestl:1 prin t'or]e exterioare t&, orisntatemai ales normal pel supraf'ata expus~, avtnd . oomponente tarv~en'tiale ,importante maj. ales pentru 010mare nuprafat~. Aoeste forte sa consider§ otl ao~ioneasau d:i,namiQ, atuncf o~nd oac1.laiii10 e Lamerrte Lor de ie pi'oduse de presiunea v!ntulu± stnt impoI'tsnte .. Detertninarea efeatelor vtntului ae face fn ipotaza 1013. curentutui de aor sate orlzontalll, aotiunea exeroitinor-Lee directioo

- presiuni §i Bu(}:tiuni - normals STAB10101/20-75, c.urala:tia C•., ; n .r n v coafioientuiui oomponantet normare a aotiunii vtntUlui date 1n taba1ul 0.19. Valorile normate ale componerrteL tanp.:en1(:i.Ala defrecara i vtntului Ie BuprofatR expua~, sa datp,I'min~cu rolatia

pn

::: ~ • C

e.

n p f=

~. • of .. f!~

(0.4)
a sctiunii vtntului Is

pent ru coef'LoIerrtu'l 'de f'recore expus~; valaaraa: of :::: 0,025

(0.5)

-120- Vnlorile COeflcientului Cn, pentru di~erit0 scheme t4 e tnc,~rcAre din vrnt Nr. Profilul constructiei, scheme tnoarc~ri din
t 2

-121-

Indieatii pentru dofinirea confic tului on §i f'oloairea aehemelor 0,2


~1

0,2 0,3 0,4

a"

a) Suprafetele verticals ale peretilor liberi: - expuse b~tliii vintului + 0,8 -neexpus8 bat&ii vintului - 0,6 b)suprafetela verticale Dau inclinate au maxim 15° fat a de varticala ale oonstructiilor eu mai multe §iruri de luminatoare §i aectiuni complicate (dactl nu 1 corespund schemelor din ta• bel. iar datelS experimenteIs lipaeso): - extremit§ti §i ridiotituri desp~rtitoarEl a]n sunraexpUS8 bftt~ii vintului, neexpuse b~tXii vtntUlu! auprafate interroediore: - expuso b~taii vtn+ 0,5 tului, - neexpuse' b~t~ii vintului - 0,5
fa tEl-I:

c
pozitivo ale ficientului Ie ooreap praaiuni, iar valorilor negative Ie corespund 6uo~iuni Valorilor Valori

-0,8 -0,9 -1,

-1, 1 ... H~ I

on" c onto rm pot.


1,4
16
.

H'/H

1,2
~O,5

1,8
0

2.0

2,5

-0,' -0,1
0n3

3,0

+0,2 +0,'4 +0,6

roel'iO. ientui
IHt
frontali

Valorile

conform pat.

eerOd!.nemd.opantru se ia egal ou ~0,6.

Valoril$ cnl §i on' oonform


0 05

p~t~~

Direcfi'a vl"t<lhi

+0,2

+0,8

-0,6

",;,0,4

-0,7 -0,7
+0,8 -0,5

Ooeficientul aerodi~.amio pent-ttl pere:tii :fr·ontali al luminato:rH.lu~


-_-£tG S9

+0,8 -0,4

-0,4

"Jt7;'I'm"""'''''''''""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~~~,,,,,, tie

IICIlfa1ll1111 .;.4£ . La~ime a luminatoru1ui minimum 1/3 din lEi~imea cons1J~uo.,.,


i • CQ 0 f'i c i en t ul a erod inam i b~

ia egal eu -0,6"

..' raprezintij

0,5

cn :: 0,8 pentru peretii vf.ntului, alluminatorului Valorile

expti~i se f.1l!ft~-

- 0,5
c

- 0,6
so rOfl1Ta

n3 tooto construotiile tnChisa, :forma drAptungh.i ular.~ tn plan.

Coeficientul

Forta de tracere FT se oona;rt§t'~ pentru diraatia vfntului aco~~AtM


Xn echema ca gi pentru
0

an1

§i a ~ conform. pet,. 2 n.l .

dU"~htl.e
a;'·. "

parpen~HaularA1 pe planul

deartt\ll Lud,

-122-

-1232

Coe·1'ic19111ii de pre e iuno tine' (cTudiri


llI;.,,<;t;ip~£J Cfl2Crjf e
A:"n"""''-. <&'I:n.I"<~~,h.·

oe \W:~I ~..
'.

'.

.'

~~~~.

Var:2 ~...

,ir",,,ium a r" zultahti1 a vtntuhli 1'" supz'a:i'f:'a'".s:91e, superio.a1"a§i inferioare" . Incazuldir'!dctiiei v1ntului gi or:tent~~
rij;

:fara

po n t r-n coper-

pBre;tiJ

c'onsidera

nent,~'
'~~~~~~"'..... ~e

() .la\l;ll'~OGl'e9.ar$:
p~rtEh!'re;s'Pe'Qtivlti),
.
.

o(;)~ple~t{tnaba:ert:t~t,1l1Ui

fJapartineia,,!ttate tn :fillul'II (pen. _l.! ~l tr-u profiltll "0" J, ee von consi.dara vacJriantel~ I.g.l 2. For'ta def::pee:ara FT s:e'Cconsid'e'r~ .inc-azul d:ii'e6~ie i vintulpi tI'>ansVeI"s-l:llpecoperting; pE)ntru b .v(6 15 in cazul direc:l;:ioi v.tnh11ui in lunglJlconl):t>t.ine i :i fldopencJQ nt de V9,10,a;,:v0aurlf~hiului ct dar nurrrai pa.ntru
,

"'~~f

pe

- ·Partla:l (l'n c'(l2:ui unol'~!aSCh.'


'pu:tirl:,O %diri.6af)l?ltfa;ta t'91ui §i~·thtpertnanent .."'.0;, ......,....
'sit)

8ltt4X'l<la1'l)~P~l!~~t~cel

':"

in pl.~v.l"t1e.l p$nt~u p·or:t;itmilEf orizOhtal~ !il' :jl lnp.lanol'tz4).ctal. 11lQlinate (ol < 15() ·a.1a aoop:$;r
~ra1V'e.l~-j.

~"Ulti:t (solle'm,a $) pe 0 lurtgitne


i .c:Q-ettQifln~ta~lt'O'9'in{atG'~.Q~o.a·Sl'f

dahl,

§i .• ~.aaadoPt~Elcq!a§

..

pee por~~ullile ·Ve.rtJ.oa.ie,. 1I1oe~ zljl 11>·~1 •• ,PQ~~lqnaa.da -ere ''.. . '

Distributla da,Uf pX'os;J'll.nii v'intului pe s~lp·r'a.:fataconatruotfai tJl(~ '~d,opt!:i 111 calc'Ulul inc'hldc~rii ei,c.a gitn tOBte Ca2H.1riJGctnd jO?:lc'~1 un :t'ol esent :lsl (lon.si.dtilX"8HllClctiunii locale a vXntuluL In~1H;,gs toon.s,as-e vades tn h c C 19 L Uatele p611tru 'cn1§'i c:n2 ai n t aplicabile pe.ntruRe) 4"lO?
$I &

.re,'laval.orfnei.ativeeeia lltoUhl/2.
2e'0

Tipul de 8'Ctop9tt i § flli;1!}Ji-i_LllJ~... _:v._2 .. ~l, . c

lungimea

din pOrjillnea:

expu-slta

fi.ac,llruiunghi

in trtnd

"' 5° - f> .... :f/d::l/1O sferic


.

plan sau c·onic

--""""""':"'

...

--&.----1.

sa adop t 1ittQ,e·ia~ ictoe £i c i 'PI"9siune 'ca'§l

en t i

.~'~--I
Gonstructii
pra'fat~

sferio :f/d:·~1/4
-.~

5 ··_~c_ -0,6 -ItO· -0,5


...,0, .

-0,'6 -1,0

.
S,O

-0,4 -0,5 -0,8


cODsiderM in c a-

In

eu su-

Coc:ficientul
?JU

cnt!.

~1,2
00 -(),5 ~1,5
+15 ,
.

lat,eralEi cilindrioa (r-o zervcara, turnuri, Co§uri de fum fitC.), ou aau f'i3.I'B acopeI'i§. +0,5;;..1,1. +1,1

1 Bbsfl nt~ i acop8rif~ului san in ipoto Ztl: c,copnl'i§111ui r i d i cat (acoperi§ plu I. j tor)

-1241 2

o o
cO
rl

·7

...

S
H Lf\

r-I

~ o
I
..

t<\

-i' ~
,I

U\

t.o~
I
\..0

-125-

000

lJ'\ I.!)

N'\ 0

..

(\J

,.... +

~.: ?
o
I

If\ t(\

0"'" I.f\ .... rl 0

I'l\.

...

"*..
o
I
II\.

o r

...

..:t... o
I

t.f\

...

o
\..0

...

~...

If\

o ,
1.0

...

..a

0 I

. Plein orizonto/ :

OBSjERVATlli::

Be::

i~/~
unde:
fn m

(\J

ll~

numarul lui Reynolds,

"" o
I

...

If\

d - diametrul eonstruc"t:iei; n coericientul actiunii g v - presiunea

..

o
0:)

...

I
(J'\

dinarnic.!:i de bllZt1 derat~ in calcule ~ - vfscozitatea cinematic~ a aerul (113 15°C gi prasiune8 atmoefe,ri de 760 mm coloanM do mercur, V = 0,145 • 10-4 m2/s).
pot fi luata in consider pe anaarnblul a acastors:

o o

....

'.• N·

U"\

I,

'ri

0"

.. ..~ c-..... ..
IJ)

"0·

I,.

'0

•.

'0'

o
t

...

tt'\
.()

0
'.

H .. t rl

...

U'\ M

I.!\Q-\'

.. y
I

? '1

"

C\J
...

. :\I.
..-.i

...

c....o "" e

..

Forte1e aplicate re gi prin l.'ozul tantole

conatructiilor lor, de terminate

de c onatruoj te aau pe un'i tateo

de lungime
Ct'·

in oare:

coeficientul rezultantei At - aria totala afectatti.


-

ct

~=

Sv·

At

actiunii vi.ntului; vintului sa

'0

.f:',.

Coeficientul
STAS lOlOl/~O-75,

rezultantei 1.n tah. C.20.

actiunii

m~:

1.0

0

..

.I1f

1.0.

....

'\.1)

OQ-

...
I

.....

.. ..
~
. r-f.

dupo
M

Coeficientul dinamic, se con8tder~ agal co 1,0, pAntru const~uctiile cUrants, Ie care inc~rc~rile provenite din vtnt pot ri admise CB tncKrcKri stntice. Pentru constructiil0 sensibiJ Ie actiunes dinamicK a vfntului - tUrnuri, co§uri do fum _ nooat
coo t'Lo i0 nt CD.p.~ltli valori d i:fer ito
d8

r'

o
J

...

I:'-

0"\

ft

o ...... ... o

...

tJ\

1,0.

K\

+
.

...

o e

:;to

I't\

.. o
+
r;:-...

r-f

+
..

.. o
0

r-f

...

...
co
o

...

Pr'e si.une a (Hnt~mioa de bazji a vintu1ui. pontru constrnctiile curante sa det0rmin~ din tab. C.21, iar pentru zonole mentionato

in ace s t
tu lui baza absonta

L, 80 va lua conform har1ii prezentote i.n anexn C.l. La cons tz-uc iile 8i t uato in zone de ocehi t de expuse vin1
t abe

'".. . o
+
r4

o .. o ,...,. +

t'-

+
(]"I

'co ..

+
o
1"-1

..

+
M

(dealuri,

conn fnal

tu

a p Latour iLor-) pr'e e i urriLe d i nanri ce de fn zona r~t ae acimi ttl


I

o ...

co
o

sa majOl'G8zt'i eu 20 ,%. De asemerie a, unor- dat o speciale, ter':;l1u1I.li

in

.. o

..

..

o ...
+

ca pr-e e i un fj.e

clinailli co de baza la

:tn1:n~timeade 10 rn deasupra

so. fia Lua t e dupo tub. C.22.

,
• .;.;.._.,-----...........

1. •.L.' •
~ • ..,.--

,'t.~I"

[" .. r_ UI ,r-' '-'


................ .,....--.... ....,...,....~'.._,.-.-,~-

~ ..
•••

"J'~~~ C,-1' .~,Ill; .L J. .1 "'


,"C~ •

-126C
'"

I.~·

-lrY7_ c.:
•• -, ----'---"---,;. •• •

....

-..;-

............

- ...

_-+'H

~_~..::.._.~.,

...,.,:..."'-'-.,..c.. ...

--_.2

crt. ..
_.-. 1

14)' .. P:e(}Lil111GonDtl'UC.~ioi

__

v:t.nt

~)Cb!J!J18 incLil'(:,'I.r'"i.

din

2
patrBtQ

._-' ----1:n

JIj(JiGn.~ii pan tr-u dul'iniroa cocfi tului c gi roi ooii:'c!a sch8::t;JloI' t

-----.
do

CO ;'J:.' i c i en

tu1

Gt

:'(] t l' U f'e r rna n

D];:

n.. :

Con~Jtructii
p Lan ,

h.

Coe:f'icientnl ct
SG

1'0 zistnn~Vj,

:fron

r- .:

'

l!I..;;.... ...... :!}"-.

-~-f-· ::'II....:::~~_..._

..-_-t;;::41

't "t:L

G tr. '.' ::::L C t i, c' ~ ......

'"

,..:.1/<""

T , po n t', U c .1 -" "'L"1. ,1 "t i 1 :,i. 2. of)umnlBrl"J


e l.ernon tn

ct

"'CiT'

IC 1'1

C" ,'j

>'1' J.'"

• ,

considera :lnc~')lcululcons tiei ca un intrag

r ":Or Si!S ._

i" v a'l 0 j' i eon l' orm pot. coet ic ient proinctie:i.

:) fr~"'m,>i,

1.

Si - 8upr'o'f'ntn

Lor- i'Arc::11.-'

moi pe p Lanu I Hi; S - sl1prnfat,8 bn it

f(~rrnei,

:fermn
pnralole

0,75
1
0,81

0,50

0,65

0,48

Construe·til ou supraf'Rl,~'i lateralaoilindricb gi oonstruo-~ ii dine lementG 'Gubulare, fire 61eotl'ica etc ...

0,87

0,73

0,59
0,65

0,19 0,32 0,44

0,00

0,15

0,52

·o,u
p.:intru
.

~L.-~-.;:aa.-""'1r 12

4j

prima Ott' pontru a doua §i urm[itoarele

forme,

1,0·

]
.

•...

entru ae,c:_tiuni Ci1"culat'll


:fa te,ne trade, f'i0i

oit' :; °tf

tate

d ln profile
..

'7

aau to"i, , 1:n care:

pantru Re

< 4.10:> ,

exac~.~

eli
)'j

(be ton, m~t~l,lstlln

'{- sO ia din tabel, fUIictio de §1. B/~$ Pentru 'f~rme din \8vi, pentru He> 4.10 , == 0,95.

coef'j~e fe nt'll 1 0tsecte

tepmin:adin.

Valor:i.le

intermediare

pentru

lse
tf

obt Ln

pr-i.n

intorpolaro liniar~.
Coefioientul

J;~r W' v7ht11i'i '_ ·


, ct.

0, r--1d_ ... -1 ,-.


0_ ..
()(.I

nur i.) , o ts =c t:((.,(1 Coef'ioientul 0t aa ra.portea,z:ti la proiec~~ia supr·afe~ei' Q'onstructiei sou elamentu1ui pe planul .. er'pendi~ p
eUler· dh'09~i§ i y:tn'tu1ui. O't:t:1 ,4~pf}n t.ru dire o~~ia vfntului pendioularll Coof~cientul po axaeleme<ntului). ct'. so rapoI'tol}zH dir'GcJ;'ioi

ct pentru
+1].), (

ferilia spatiale (turin cElra:c , La valori 3, inr

perrt ru f'orrna plana conform pet. La val.or i 'conform pet. 5.


A"_~'_" __ "" ......

-LPontl'u

turnur-I

eu sectiuns triunghiulara,' eta sa multi)lica cu O,9tdD.ci~ eta' eo


1;0

$ecPVr}//e eIem.

za6re/e.·

3.

~ ~

,L

~~"_'.....;w.."'-~""'6~
-----<""I"""J;

T ~~ 0,1.
cUlaru

h ooefinientul

L" de t e rmi.naro a lui vtntului

v,,:.ooraa
po rpund i.«

lui 0tf se coleuleaztifn Lpo to aa eK (Hroc'~in


po :fata

toate eOZ1.11'110 1~

La
V:l'11.:o.,

',

J[ [

proisdtia tului.

supra:eo~t(9i const;ruc~iei

f'e rme i axpUBA b/l,tU.t:i. vlnt;ulni.


v1.ntllllJi pe dia[~onF1]_R turnu-

pl~mt1] porponnicular

Pe rrt ru dirac·tin

lui pritrnt, va loar-e n lui Cte' ca'l cu l at ii dUD~ 'for-multi, sO multi!'] ic~) ell c00ficientul 'f '

-12"82

-129-

6.

1, Urnuri
l

o'i~~ct WvMti"+vi ......

r t

Care ia urntKtoa:rol.'e'
=:

1 J 2" p'Gntru BI'mI9t;

valori: t' ..' urn-url. d",o 'b'e' ·t· '.' ..... 'on
.. '. -sHnple.'
.

OM
0 fie ~"1

..prl (j'.r-I

~ l'j

I <tlCl

.
qIJ)

r-f

>

'"

co

..

(\J

(J"'I

...

rei 0
Po

(J'\

0 .-i

.-f

...

W
,...l

e--]

.. .. ..
(\j

(\I

(\j

r-..
rl

f'C\
t{\

.-I

=:

1,1, p'9'Utr>u turnM"i'll" d" Q.l.ln


d lnele,-nt·....··
.
. ....

f-i

...

CO

K"\

M .-f

.. ..
N

.::t

~.

....;

r'.

I:"IJ\ .-f

...

t<\ r-4

c-. ...

\.0
ex)

.-I

...

CO

(J'\

.-I

..

0:)

0
{\j

...

.•

. "'0

.",

rr::

r;::
-filla'mante de tn-ol inat'e :

pentru turnu:ri din ate'l. ,. ,", _" : l!'1 '_, dan e lementi()C01TlPtlS'1} J' . 1,2, pa·ntru .tiul"-nnri din Ie-mil .: .. ' .' , id'.:Il als'ma-nte . siUl.;r'Il'8, ..•. ... ];" 'J 1,3, pe-nt~u t'U'l'Il'ttX'idin lonm,

1 ,

'
co
IJ\ rl 0
ft

(\j

(\j
ft

r-I

0J

(jJ

t,\
~

.::t

0' 1'<'\
~

rl

M r-I

.-l

,..-1

....

:teav8

.j.).-I

<tlCJ 8 ttl

..-II>

c·~

I.D U',\O
0

K'\

...

co

.. te... .. ..
~
t<\ 0"\ 0 0 0
()"'\

0"0\ 0

....

::t

.-I

0"1 :f ... 0 M... .... ...


(j\

rl

r-f

rl rl

.. .. .. .. .. .. .. ih...
1<\ (\J

c-...
(\J

t.'-

t('\

r-t ~ t.r\ 1.0

J:"..
r-I

.-I

r-I

r-I

~a ooef'ici@ntul pentru elementCJ ve:rlt~oaleJ de:f'initla pet •. . l 0(- ungh.lul f'J.)cut de element eu zontala" din .'r t aotione[;lz,9 v: rrt, ps dir,ec~ia v1:ntt1lul,
I

~~
(J)~

C"'0

.. eo.. .. ,..,... .. .. .. "'" f\j.. ....


lI\ 0 U'\ 0 C\J 0
0)

.;t-

O" r-I M

(\J

1'<\

I'C\

1-4 U'\
t<'\
!Ill;

,-4

t"'1

r!

1""1

*~ tR eo .. ..
,-t
.".

rl rl rl

eo

\.0

.'t--.. ~ [;... (j\ .... ~ <1'0


M

Hezul tantll ~ ~ :.:' J..ncf1l'0d.rilor

.j.),-I

~CI t.,. en Q·rf

.q

..-I>

rj t1\
0

..

I_Q

.;:f-

"' 0"

.. ..
(\)

(J'\

C'0

C'-

fJ;
$It

11'1;

s"'" .. ,...,... :s'" eo...


U'\ Cf\ 0 0 Q 0 0 K"\ 0

(\J

rl .:\J

r-I r-i rl

...

C\J

e-,
N'\ M

rl

'"

..
..

0 U'\ r-i

GO>

(1.1 N I..D c-..

'" ,..i

,...~

Q"
POl'p8ndioulara

't=

C tv

• ~, • ',~'.
d·.l.'n vfnt···

Ho zul tantn1ncltr-oi':il'ilo:r

.p..-l

• . i. ~
H''''' GP

pe elom,ant, .. g

Elate:?

.. .. .. .. ..
.[.'...

co
0


0

co

Q'"\
GO

r-I

...

e0
olio

r-f M

M rl

.. .. ,..,... ..
ri t"'f
r-I 11\ Q'\

r-I r-I

t<\ ~

r-I

'"

U'\ ~ ll"\ .1..0

(\J

r-t

eo

r:.....
~ r-l

f~

•S

in onre:

s ~-1.

~m "krl
I
.r! CU

.1"1 ill?

r-I

... ... ... U'\ I.!)


0 0

c--..

u)

tC\0'\ I'C\ t.'- e-, OJ 0 '0 0

..

(J\ ... .,. ... ... ... ... ... OJ... 0' ... 0 0 0 rl

co

(\J

\.0

1'<\ M

1.0 U'\
r-I
,.-t

!J)

,.....

C\J

rI

..

('...

1"<\ ~..... ...


r-I r-I

lr\

•..j

..

t11

I~

M
IrQ

~<d

H~

:I~1J<l>

ro r4 J:..t::l' mAd:

.p.M l:S

0 .-f

(\I

0 0 r<'\ .¢

u,
0

0 ill

('-.,

co

{Y\

0 0 rl

0 M

r..J

N rI r-I

u,
0

(\J

0 0

11\

0 0 1-<1

0
! (\

,.;'\

-131Tab. C.22 - Va}orile presiun~i d:innrnice de b:a.zJi;


pe~tt'll zona N, kN/m2. Tab. 0'023 - CoefioientiJ,.

'1

Al ti tud ina a dea-supr!a

Preaiunea

Tipul' construotiei
metalic$·

din baton prscomprimat


. din be ton arraat .~i zideirie structuri metalice din baton armat

B8U

zidtiria

~4 1,7
2

3;3 2;7 2,4

Ooeficien~i de rafala
deasupra. terenului, z
r

11$'

36,.

10
50 100 160
200

La, oons·truct·i-llecudes.ehideri m~~i(Mle,'.b,angai'alr'Be. §i de prss'iunea intarioal'~.,:r9'P:arti~Atltpe 't,(nltaf"e ",".JX9·nt~u tn{)hiduri CU parmeabilitat.en(1rm.~J_!i·;

0,,)6 ,

'0,'0
0,24
0,20 .. 0,18

. e<JQtfuneainwri~r"

- pe,lltru1nchideri (peretigi acopa]1'ci§)cllg()lu'l'~.'mH~'· de 15% dinsllpra:fa]t:\ re epectiv:Ai,preaiuneaeaU8U('1t:[u~'ln' I"io-arttsEJ' i·ae,gaUi au + 0 5 g. . ... . .. .'. no,f!re~ril.~ oeco·X"espund pre',s:iunilor 8&U8110tiutdJ_o.p I ~)J'i,()Ja(p.e; stla,uprapuupe.s,te oe Ie 'dEtta,rl!ld,na'~El ·&'ltte.riG't'.
. .

seta egaU

ell

! Q,2e.,.! ....•..........
'T'.""_~'

l:nt:re V'alorile din. tabal sasomi te interpola,rea altG"l""nante gena.:rate de sourgerae


aeru.lui

lini&l"'a~
.c.onstruc ...

........... ................•. 'v·. '..'._

".

..... .. ...

•....

:tn jurnl

. ,0.5,.2 .~ iV:fe¢tele ·qinafll:i.o~ale.a:ct~·1.l'!liiv£nt1,1luf Valoareac,oe:t'iodentului'~' sed-et,Eh'rfl'iha,

. Pe:rioeda virts jurilQr', 'fk, aQ·respunz!1toare vtntului S9 dete:rmin&i ou :rela~i.aC,,9:

unei vita za

p=rt
Coa·:f'.ic,iElnt,tildeampl

1+ i:fica.I"e,

~=Yl · 12
in, ,oa:r.ef1f· e·st.a: da t de gra:t'icul . .fl
.. 12 . ·aedatcr:mint1in

-ri 1,S{l

0)]

da·tarmina

r:

din

d rGpre'zil1t.it l~timaa oonstrua~ir,d,v ... vlteza vtntnlui,' ... nu~rulluiSt):'ouhal (8=0,2, perrtru sectiuni circmlarej pentru s$o]iunipatrate). Vitez·a oritio!$;' v:tntuiui, vcr. .,coraspunzil\toa:re, pe.zonanQe,termin14curala~la C.I0:

f_unctiad€l n.atura mhtar~nlefu(lr: o;a,rQs,int alc,tltuite elemontelo de construatie',ca.l'O sn def"or ... mftaZs. timpuloscJlaj;:iilorj:i1t:r_un plnncJJ contitiedlr13clia

Vor::;; d/S(Ol'I

'

(0. 10)

in

vintuluJ.,

i'iind

dHt.

in tNh::l1ul C. 23.

CQei'icientul

.timea puna tulu.i


de po si.b I Iitata!) fi::r.r.1a.lor

de. ra:f.alg, r-, ncdotol'JrtinMfn consicl~r'at, din tabt11tll C. 24 ~ con~Jt.:t'uc:~iilol" svo Lte,
do ap.~::w:L!.;ie !it t'o nomcnu.Iu i, de
nOT'Jl1Hl

:tl
.'

.,..

ll1c't;iodef

In c811cnlul r'riodie£}

trebUJ_e sB

0,0.

'. :~inuse
datori

11'1 sata pel'ioadapropri.e f'nnda:tnental~. verit·ical:'eJ.~ezonanta SfJ face numad clac1iV or (' 25 m/sec .. Intansitatsa forte lor statios P16chivalante fot'telor 6aplicatt3, normal pe direc~tia vintult1iseqotormina cu 0'.11:
Pl=O,16 ..
as t· ~ Vlt' etnd_ .)lmaa

!·07,on:_\1').t.8,

f.

gcr"d.z/h,
-

(c.
nota
J •

11)

a:)licote

po rlirr~e~ib VfritllliJi

+ioiz co ns t'r llC"'-f' S1

r1easupra

te re nu-

or i t i ce v

or :

. ~

-1332

vlntului. Pe nti-u verificarso

cr f~cr . == v cr 11630

In cnlculul de rczistontu se tine amplificare dinamica,prin coo f'Ic icntul

r' :

se arna de

boza

unor conditii

.. 'f'l 'la S tUI'l.· Le ll·ml.·.tl~ ~ ole u exploat~rii norpent.ru scurtt; durata, se ia valoarea

,
in care

fI

C" 6 - Inc3rq0ri .evallJ~"'+,1n t'unct;iA


(j0
d2t'ijrillQ.i.;

din zapad~ pr i.n for:l(e oxt!1ri OarG sto-

l~eprezinta

de cr'emont u.L logar! tmi.c a1

Ac~iunoa zEtpez:i.i se mani~e8t~

prii
'·tur~

f'undame nt n.l.e <:.!J!'r~Nwtruc.~ie:\, f'find


macer i.a Io L..» W1LL;jlULe in. pr'o ce au l

de ...

cilnEUl11Gd.,

pe verticaln. asupraelementelor de cOi18truc'~i'3' IntengJl. totes normata a inotircorii data de znpada, fntr-un s~p~a:fe'teiOx.PUS9 a elernentului de oonstrl1c~ia;se STAS 10101/21-75, cu rl11atis 0.15: . n p. datermi-

actl-on~azU

Dupfi STAS'10101/20-75 .. structuri struotu:rl ... struoturi .struoturi


Inoaloulul

se pot adop te urmatoarele

valoI'i

pontru~

metalice din betone.rmElt!J de zidMrie.··5_

•••

oj

....

din betonpracomprimat...

·fr

&1

zZ

::: cg

··z

(c .. 15)

:r

:: :::

re:f.'erintaa. stratului de zapada se determina de re ....

de rezon'al1t~ 8ecofieid9r~~i

:r

tan al for~alo:i:" orientate padirec'tia viniului,'adoptfrid' e Iune d'inamict:l de baza. 'Valoares gcr.EfaoteletI1d!l~OJ.1rii apl ... normal pe directia v!ntuluiaacpmpun cuefeotelE' Inea~QaJ.?ii\ 'oate :tn p l.anu), oElcon~ina directia liaC.14,in care v· .. •.=v cr. ; .. .oonv
2 ..... e: =.. v cony·11630 .. -v .

11a1:'11i de Zonal'S din anexa C. 3, pe ntru amplasamente 60Q.mdeasupramarii" Pantz-u zorie Le indicate pe harta, B2I aint prszantata in tabalulC ... 25 ..
25 - Orsutatea
do ref'erin1tt1 g .~ kN/m2

Greutatea

de ~ef'erlntfj.

0,5 0,7 .
. : a~pl~samentesituate kN/m , se determine: 18 al ti tudinsa ou relatiaC.16: (H-600) H ).

soos,

greutatoa (Co 16)

vintolui

gz

0,7 + 0,0015

Pentru verificarea

la at~rila limitM. ultim.a, eu

eXCEl

stl1rii limi Hi de ob~sealf.l, valorile ooefioientilol' actiunea vtntului; Lau urm!itoarele valori: - pentru oonstructii curen+e • .... - perrtr-u oonstructii sensibilela pre-

tnouro~rfi
n

·tabe1ul

ooe:f'icientului Oz SA determin~ conf'o rm schemeC. 26, in care se considerf:i pe Itngi:i efectul zagi a1 aglomerari1or datori te ac-

.:::1, a,
..

vintului.

c~l el t.opi.r H par'~iala

siunee vintului - peritru constructii

••••.•••••• deoaebitde Ins1te


.... ...... n= 1.4

0.6.1 •. Ooot'ioi.enlii
PentI'Ll verificarea

.tncurcllrii

din z~pad,~

sau de ose tri.t de expu~e

Is starilo liml re ultima _ cu execp~ia . limit11 de obosoalu, coeficientul ·lnci:'il'ctirii din zapada se
dupl.l S'l'AS 10101/21-75, ou l'f?lotiile 1,4~ n -5: 1,6, 0,,1.7 gi 0.18:
.{

In aaIcuIul larezonantnoare
rile
limite ultima~

se face num~i·pentru

in planul

sa is valoarean=ltO attt pentru inotirc ce oontine diractia vintului·o1t §i pentru Inoarcore

gzlet,
At

ou condi1ia
OJ

(C. 17)

n '§1

(C.18)

-134-~

porigo

Pentru verificarea In at6rile limitK al~ OxploatXr male po boza UnoI' conditii de ocurta duratn, cOOi'icientul .t pontru
rii din

lunga

z1ipada

dUrata n::::0,4.

S€

in n=l,O

iar

in

cazul

CO''''BPUhz~tQr

condi& •

.'c' A,'" n l··e ..1>6' '•. 1'0.h'\;·m~.>, . ; uu

TQb. C..26 - COQfician~~ii

pentru z frtcarctl:r'l. eu zupa-d~


C

1_ tl'.c'8·l"'e:uric.u zu'rrllG:ii.' p(Jntru '. • . ..... '.. . ." '0 d.os ell i'df') I''1 :.3'0' e,xt1nd eo'nst.rucj<l.l. eu.. . ", .... ..' .. '. .' ."1"'1'0'op,('] rl.,§.ur'. 1..J.:.B, tn dou:a. . p,antl1' 8~a'G. .. .... ... ,',', "_.' Arl:a -. .' ._. .'. Quite a.le,c:O<fis,tl"'tlc·t1]'.' l'.or•.'.'.' OO'U') "1. eli. 1.':5 trill dBsohlderi
. .. );'erttru ..
Cia

ll1rrdnat~1'.
-l.: .

1 ". UIn1.Ha t·,~o "" .fnfor=m~iM, 08-JC

en

cl..;i$O' . 5° cz1
.Z

'perttrude,le'

in f6rmade

rl

"'-. 1 ~ §"'e~I+O.2 ..•...


0,8; . c.
0::.

b\

b;

Dc

0';0 3 Varianttt 2secOnsiderM l1um;ai ~h. . 8aOOtllQ ttb It< §i pentrq 20,o~0( ~ 350' .
C
l!:t!

.'.

()z;;:::

zj

z2 . 1 2 .. - 1 + 0,6 w l' z4 .::;:. +0, 4a1S ; .. , . _is '0 .. 1 1


. . '.. S··;;h1o d~a9Z':ra81. ffi'.J;cca . , , <>. . '14'·'1. • .

. •..;' Q ....... u'n·..;!'e'

1 ..

.. '. 1 .r\. 'z'" o() 15,0 :. czl~cz2 ::::. ;\.1 11" {) • ~1+(i' 4- 8.l81_; -~.
"0'

~. h2,;·lumin.at~oarEl.. in forllltl·de . . . ... ': P'entr'U. '. .


·::..1+0,2
. • '+'

M,

uti

. z4

a/S];

Cz!l<:!110 t4,
OJ .

.
. ,. .

.. COeflJn.en~l i (} .0· ,z4.. in v'8101'i: zj., ' .. . m C ,i, ,oa., 2 0 , p,a-ntru pJ.aol.lo. '. ae o'1 '. . - mal. ">, . . . .. ., -. ""1.'1 ......... cu'.de 0-,0 hider·i'1*6 ; 0 m' ." • ,, p.erl.,§u.L'· ·V.k. . "~. '. ..' .... '. .... . .. 25 , pentru pIX'Cllo 81'30,"" - ma.i n~l.cl. CP..} . ' .. ". . •• '. , '.'~. •. .;,.. '.~. . UT. llo:r eu. . . . . . '. 1-6,0 11) ~ ....,-I . daachldarl. p,€fl"i@ ". .' . '.. . . " . rinzl. I®; 3"cop.er1§ur .... pantru fa :t;'mG, If1. . g . -. '. . ...... .'.'. .' 2

. ell

.-:. ". in.crur,e,a.1".ema.:Lmara

sch~ma'le
:tno~rcDu'acuzapad~l holtl.te
Cz.. ". "'1'~

pentru
r.:!

f.l<;;OP01'

..' '. ··u1'1101' I:n:t'lu8 nt. a pan~ .... .tului nu. a,e 1ain c.omn.·· '<1<'''''''. . . - ···dn ..,~6 Ie. dJ.s..... ' •.. ' • "X trlbu'&J.s lne,arca:)? ilor din zupa,cUl lingO.

de 150 .... .'. . daNlm ~ c'on'b.ra Q,a..ttiii vJ:n-" . . ..

§i asor.uMnDtoBT'iEl lop.

2..

d a1' .. .". -. ))n C OF'.· ]·.,0 ...·.1··· me • ., mEn l118.re oa 0,4 •. Valbrile 2 S>9 Qona:idor,?1 ... ..p0ntruJ'/1 ~1/8; valonI>ea c d<Elpi z2
~

1/°"'". '.. (;n

AHl.tura t
~... . .... C·II C.u'r.,o..al'o.,
/'\t

p.re ze n tate
. z.¥nMnIii 1 "fiI v

s.cliO:ma
0-

t,l'co.~·rirt,nri '1'"'' :,,),

,ad. apl iOEl-l;)ile pentr'l:.1 c-aZo.:.~fe~str ",' n .,.. '. l1.j lor , inc 1" tp. '~.'_' 01 ~J90\:1.U.. n bo I tit .e ~ 1na.4

T'ot6<1t)t3,

coeJ'icientii eucl~

~tiloac()P\)l'ig1l1ui

z 600sint

pontru

nu I L,

-1j72
.' ..

lnct"pcnrc[l

3
cu Zil:PAd~ po acopo r-Lqu'l nupo r i or pet. 1 91 2.

d-oUtt. (;}8:rfc'b~i: dOl?iS;Q,'

r ~la.c.e:n;s't:rnctii.l or
Vai'ia:o't'l:il

Ot.l·p:r>,df;;il. 'e:r$.e-.~:liin:a·tO:r.,.'

.c,a. '~~i,mtiite",'

sa
::,0'.llrs.,OIf'ifi

io conform

,bJ~;""""~~,
'!'-:: h'il ilo;'"

Inci:'lrcClroQ cu zapad~ pe acope r-i.qu I inferior ia:' coni'6rm pet. 1 gi 2 in fu.nctio de profi-

tra~bii'i'~'qorl{3,idel:'at,a ell,

','niili';'Q+G:~ID:@1m1:t,~t1t.;!it'$ 'd'{)ti~ 'c{oifrt't:k~Ji,:

luI acoperilJului

inferior; aee$tui punct .. de termina cu rela11ia:

d·a;r numa-i mul t d.e'cit 2,5 h/g2j(h in m; gz in kN/m2)§i nn mat Tflult d:efclt 4e ValQ.rilem~,

pentruao-qperigu1 aupo r-Lcr(inferior) s'c iau ~.gale OU:" OJ '5 pe'ntruoeoperi§uri plane cu panta 'O(.k200§i. aooperi-g.uri haIti te eu f/l'-1/8o 0f:3 pentru~l:Oopqri§uri plane' au panto
(mt) «..)20.0 giacopGriguri b-oltiteCll

:t'/1 > 1/8~

Lungim9.a. zona i 8:

- p-enir'\l Oz ., 2,5 h/gs'


Rlul t deelt 15 l11;- p-ent·rll cz) 2'.5 h/gz,

Incarc81"el,lC'uzi:1paCia §i hrferio·r

pe acopol~i§ul superior conf'orm Lnd i.ca-

s-e d,eterminK

p-ot. 8 Ql tabe Lu'Iud, In cazu'l. consi= derarii in"f1.uent,ei re.ciprooe a Flr;J_mrer~ri' ozl".. 31" c Z 2. S2 .S'e det0rmina 10r v"'lorile .' pant.ru fi'tcar<-) aglomeral"e independent; in
tiilol'
., q
I

care caz S!(~ coria! der~:

Li1 ::: If - 2 hi - Sh2 Li2 ~ 1i- 2 h2 Dacfi Ii

<

Sh1

natOI'l

31 + 82,

«(} z 181+c z.252) (].

~13Bdar fin
o

C.27-

'rempo:rn t ur r. e x t.e.r i.0<"1";' nortnat.o ,;:-_._ .. '"


i,« .
.'

-139-

.
Te mpe r at urn minimLl.
n ... t.

oonat rucj
_L,__.;,...,.;.-~..-........... ......_

To rnpo I?atur'n maximU


.n .
t.

.~-----~~~~~--.~+-~-------~-~~~~
be tort §i

10.

SChBma· sa lltili0ea-z·[5·

pentru

nG:lnglobatQ

cazul:
zidurie,
o z :;: 2,5/g z , dar ... ·n'll "

c. 7: - !n¢~ro·J@ igla.te. d.,


ilQr . .d·a·tempa:raturt1s<l~anites-t!'i :t:iJhn,a Ili>o;t> d<U'orma\i!. inlpu... e It''l1en~uO,. d9'-"'t~u<;tie (pl'in aJ.eart'll'& " .. :eO:l'Illi:il'11 BOON sub e toe. i ""rill~ bille etu u."'"G rat url'l A~o~±u~$t. i~mp;er.atu:vii .nu se, ·Qonside·;r·l1tn vel'ifie.&rea: c.ons
Ac~iuhe avariati

',>':' .• •...•... it·· cora spunzKtoaromoTemperatut"lle l.nitls1e to·+ § . 0... ' '. . .. '.. . ••r.: li··~riiconsti:uatiei : in sezonul cald" respect~~inse~ . rea. Zt;:l. . .. . .' . .. . d' t de . . conform detelor legata~e con J. 111a. . .. e , ee stabile$o .... ee , r ..:.. ' . ·iai. . . perioada fnchoierli oonst:r1.lc'k. .. ... .. tUr'a, an . "". .'. .... i f1 . rala'~ia . ..... eria'~lile de tampe.raturi V normate S9 de'te;rmn cu ., .. •
... : ... ),l': ~
0.

...

to, :. ~.+
'.··A

u.

",)1 ...

'~~.',' t.... o~

ti~ae:tort:urilor

1....

111 $tlilrlle

!lId"

dao:i:t tn. oazul'i'ju;Sttfic,at't'.


. . .
".

ul t irna •• Q8NtCt""itlitel>rin~lli

.tr ibut fa

...

un t ,6t_ r=: t.~ ... 0+ '


"

(0.191

Detarminare.actmpUl\lideVari$~lidt!~empe·ratt:lr~, tQCti)·lt1l fiz±'ci i nona truQ:t:it lor jau .consid:erar:eafeno'ma.nel duo~i.,co.:nV€lo:_t i~ §irad lat!e .•emi1Jto§este()oq),18)(Ji,ac:e t c.tndu .... hUmaifn oo,z·uri deos"€thit.e. &a

' ell' ..•. orda as, 1:.8


.

mstalioe
'. ' . :ruo:!!, i. ··d·i·n· . +1' beton eons t .
.. .. .0. ..

nElT:.nglobate 1ne:1.~mente
ar'mat, beton§i
..
,

tnasi-

zidarie.

o:a...'bare,
clmpulu:i. lSv~uarea exterio.~sefao-e~n
. .

imp.. de at .1 aet ice; in 11dl!e~ ,,6;". ot!<rii:re,.u It •...• e te 10rtnui""lCul e 1'<> c tue t 08 1>" ntl", et ;tlot ud. ide ~l.el"a t 10$, .. prin 1:nmultiraa p~rj;.fj.din \Jm~iatia d ~temperaturm ova.loare dalunga durat.at au oo.efioientul. nt~b~5,"
t&i <>ompo):'t1Uoii
. <lin be ton armat, betOn gi zioliris.· Adoste CbT'f)C(Li. z.tldeplas8!'11e san def'ormrtt:i ila calculate. . ... ..... terioare In G8Zl.H'ile in. care efeotulac·~iunjit8'mper/)turj_i. nu aI'o·o irw)o1'tant.ilde bslfibi tf1pentru dilllens5.onar'ea
,

. In

valorilor.·r1o~naat.G· ale·s:fttotelor te,~par$turi·" .• oorii'ormitat.eou. pr.e\l'ede'rilesr~S roie


:
'"

.'

calculul

efo.rtltriJ..o.r

00 ·adlRiteO,o1laiderara:a

..

'.

:".

ex-.· co

trllctijJ.or,Beadmit eimplifi,oari .~n met6rl~ de cial.cUl, to"'p."aturile exterioare normat.o lufndu~secdni'orm taheluli::d: 0 ..27.

C ..8

IH9,i;t);!O,arl

s'Gismioe, eonr orm u \Yulul pfHlt.l'U proie'ota:l"Q&il o'o'Qstruot1.11o,1' oivile ~1 iOGuatl'i din,t':@'giuni S~:1smio,e'·-p.13-70.'se ba,z8'I\.za )lnll urmatoarolfl . De t:erm1na.lJ\'D's
peitz, .• ) IbGa.veb11EB
tlo'lls:td$,lt"a

ina aroaril0'~

Ji!Jt.Ql'it,a, . ao ~,1u:91U!.t.$!p-:!'2!'

.",.~,~ .., ...,,~,. t-u£lJ@ 1 U III i C. 28 ;

. "" coef'LoLen tulo!.u;o

in t,l'oduce

in:rluetl'~Q' perio'adei p.:roprl1

se ism·io·$ pl'-\)'diU's.· (lED ;f oJll~'e,l.

d. .'1.li"I·'II>'''''''''"''I.

:til lOO;()dootlVEJ!n\iionalaafQrlfi ap11aa·tflstaltic i 0) F~'uQt.l.d$ aplie'.'ii.~ ,dillec'ti'1iJ.,.a..8tJ11i.ln't§1 1;0;'o,aJti .. s:e,dis,t:l',j,bU:i.folf~·ele" BGi am:t():o-. .. sta'b;tl,.sGp. _ (1)lCjbj4~v1:b1-J~1R1j.1Qit .·l:ttilu:, • loti loau ~Be: to (H)IlS:1;d.~b."llat:u~a,

T1_ f}1 a t;t1ll'Gnulul d@ funda~lC!H . - coef'Lc i.e nf oare Ln tz-oduce illflut'n'lta pl'o.priet'a1(11ordeaa v1bl"atiilor /ill a duotilitat11 (08:p:Q.'o.it!~1Iti de <;le'fo:r:to. d'o.e'oiul plastio) stl'uoturil. O'O'IIfOR d:a:t;~lor o:l:3'Pr;iose 1 0.29. - o'oefioie'nt oa;ce 'introduoe influein~a' fc.rmei pr'opr11 O'O'fl's,1derat·e ukr • r\lzultl·Q'ut,&\ 111caroar11or

oo'naiderate

rilc.t' e$.lsiliia,e.al.et·e,.r-ti'l'l·ulal
t:Lmpulou t:;vew;u:Hlol?'i

~'i 00mPOl'ta~4hl (l'CJ'astl'l1ovi.l1o.~

g.ravitatioQ·ale de Dive 1 tHllN:)'S'PU:r4'z·ito,ap'. »ase i an trGn~ te in !li,oa..re du pa dir'(9'Qt1a do a:cti,u ....


D·fJ a fO:l't'e1 s'eismiC:HlI" Tab. iii t"t \iii. Va.l ..

,'O').QiJj"&tDo.bQ.Qi:LfJl!',S.:i.aiC'i$,4et'$~ia.lt:iatnd

de (1:1.. c1e,!,mpo.vtAi:ry·ii .......oOflstruq~1G.1.t~du,1.4.. 1riite'fls.1 t.at •.....• a' ~,1anrio,a,·al. :,·sQl'l$,1.· ..CLef· _pl·i.$de:.Q.~'uR,t.,~.'mulul de· n'....... -, '''.'T ~'a'O:t_l$tle:!.l.,dlllamtQ,o, ale (;'H')astwo11.1 '.:L()'&"ol'b~l;$a. .'
T'

(til:

dls1P",a,$!bell'slel

p~:Ladeto_QG" ·~.dcm.ni,ul

pias'_,io>o

I,'

p.rlnc,lp.le.d,e. M:r~lBH'W11/I.·. O!o,~s:l('b'»a"o,I.;tQQ:i1:Jrta,l.l'ile., . ao,i.e.:1o .•· .,a()tto.~,e.'.9J11zot~(b.l.4u'pi..


,;til' ··,Q'al·gtllUl.sW'Lt.0W,Jj1:1. d~ft(lt
13,••·.· ..,lPa'liltl1'Q'ral.di.r:Lc'ar~!HI ... aze •• l0.» N

"t ..• :Ii'Q;Q~aJ:~lo~: ..Sit


'..

o,o'B's'idfi;~Q'.".~~_,~ :l.P~l)'tltlz$le o.a~f>.o.ondUo


&.U'fQ~f:tI;el"_.!",." " ",
. .

la .'folrtu~i

.~·i ..1.t,!·~·~ t dt"


1111\1",,'I'l'1.

'.. lG¥alw.H.al\la»,aatt . t-is·tia:l. 1 QJ: ,,41'1:.10. '.1. O:(l).u,~M~ lOJ! 'aet.aQ'.',ilht.l.f&:l:fl~ ta",mQ40:ll~;iat ~'4'l·a .~us.le;.()9'QC@tAt~~.m; 1 a ·n~v~;:l.lll,Plq~.~'.lQ,l-P8:.t.ruC:G!n st»ucv 11 .et41.~.at.;,$4llt ~h't.l'f4 ,'.' . , -. mar sl.if~o1.·,nt a., 'n,1";1,url.~l;lq:la~.a.ij.p0:l1t,~ Q&mstJiiUOyii' ,
t$d~ t1pu·l e·\O'~LJz~,lo""defQa\.De: .a$u"tl,e_'~ ., .inlo,QQi..0te tat;.e,a, l'~J.,lt a;,··.• l4l,m,.l'b'lo.lt ·dt·.O'.t'n$t~uol~.', .'N;4!Az,@'m.ele,t.$j.i

'

Mpo'·s,te.$o,butl:ur:io·ul tural .... Qt1S!tio·.e ' a. ma,~ va I,Que t coa stiruoV1i die· wi..','.. mi1 iiU"GEl ~it,'ail be 112 o a,2; de O'U trta1iku.r& ,pJ18>oU,*'.,i .o.oostructii 'Q.o,!l'O~ 1.@'f:b,l$ '.. din 'f'u,Q-cVl.u,ne· ,are () 1nf' lUGnvilt Q.~<>,sla.
i

·.·Q.on$imu o~ii' ~ b:p6.Ft antfi~,o,S.b:t t·B,·1 ..·ijlidlrtmo'l'llJ,.mt'll·t.ale f/ Clladi:tii o'are &-

raullll.··

d"+!".i_'~~ g'Ll·V'alol'11. llsideL'.~ "


:e8ill:. 4lJjr,y;°HIa. .... j!

£8 o.•• ul

Q,l'iltdil1i admto.ist.ra.tl ife.. c,o~9JNJi,al$' a Oit)}O.r fUllat;iutJ4 m<u dU,Q,$ 121. a~lo,m:d'Q'1 de Q,Bmenio C,oIHltr·ua~i1 i.a.... dU&t:id.;aleo,u un n1 vel, QU,$ &l;U a.... cllpost;.$so ut.l1a,j~ g;l!0U de tnlocw.i t, C.o,~:r&tl:llQti1 pEt>noo . ada 0,0 at,a·sa at ~wlelol' de 1',aoo Pl',oVlo.asi pe,otI'u
' .. ,.,c,fJite

au u~n [11wl,Q,$.

lo·cuin1;.tl,

I o,on.atru'ot1.11e

eo~ple,-

,£~,litMjj.jt~

I'~.4llaJ1o;lJ;4ile,s.i sm.ia.eoriz,o .. nt·ale,.ca;re,.o'V,;1onE)G.3li pr.a·o·~~.~;t,.r:uQiiel 1$ _lvelul(k). Oft. ISPllu.z.ltol.'modUlui d.0 v1bJia'V,ift Ct.} S$ detel'ain,ii au .vola:t;1a C.2Cl '
~=ks'

...,."._. ....

o ona,troll 0 t i i put 1.0


t.:1;QJlite4i 'adaoosti

Pxil . 7u

. Qk.

v:aloa.r,e 0:1 U.Wi\ p(d.-mi').U .• l X'eatr1.ns de'. dese.rv1.lH', 0 U ac co :3 ne p,fI;·l'N1H.lP.tf:Hl t ; Q,Q,m..s·truct11 .ag::roz,o,ot,clu.:d.o,1!! (cuel~.·"' o,ept;ia CH!lol' din ol~H3.a de illlportr:m-' V,l II I) i (j.OJl,B t.'('u c to i::t on ~~ ars,o 1~>t;J;,r
pr,ov1zor1u

Lmpo r t aut,a II de sbt:ul,ur1 d- :m10,a

f~ G.area
ka ~ c,oef'i.oient
S3U~HJHltulu1

(bJJ.I·:O,o:ietiG ~)

Ciare introduo·@) In.t~ll..lt,.n\ia s,eismioitiitii

iWpla ..

it

til.

impor·t&i!r~ei funotion,ala

fit

oonstruoljiel(1

a) penta-u te.renurl
I...
f>~

-142aOrma.lo de fundarEH

= ~~.

.....

"

eu o'ond1~ial
b) pelltru
(lOIilSO

0.6 ~

Pr

(0.21)

2,0 • .11l c'a:r·e Tr

Sa e:xpr1mi to
stratltt'ide
p:L~tr ..

tl$roluir1 do fUlldlloo sttl!lo:o,ase,

"1 ~ l

ukr

,:t~~
L
jl::':l

~j~:lQjU jr

n
<

Qj Ujr

...
de l:loer·vBte (k) a for-

terViare S8U mal 'V'EtOb:L,valorlle. tulul ~r detemlDate eu relatia 0.21,8e :retitlo OU'20%. tia oonstl'uot111ol.' din zidar1e saUdin prefabricate de armatl. de fundareool!l.stitu1te dll1plmtntliJ1li se .a.:cgl1eprifoa SEt It I'lls1poase, de "on·$1stetl.~a.t~dtisi( il'ld:f d.e oonsistent! 10 .( 0.5),nls1puri In stal'eat:tn'atl(el1ad .... l,ndosee lL(e,33), loessur1 au um1d1tat$· ·,rid1o·atili (VB" 20%) In aaaul terenu.rilor QU nivelul ape! subbOl'anerit.U.oat, o1entul ~» Be majoreazQ eu '0%, fbi adepi.,lV'aloarea lirnii
0) pentru

11dat , stratul'i

u,kr e s be coapoceuna

aupa gradul

terenu.ri

propri1 cor'e apuuaatioare Blodului de v1bra1;:l.e (r) .. Formele se determi,na pr.in metodele d1naml.oii oonst.rua 1;.; i1 lor .. .lllloaraar11e seiamioe orizontale ~I oorespuQzatQare propriufundamera.tal de vibravie ae det·e.rmina astfel 1m ....

fie ll1aepJ.in1ua oond.1tiat


~I ~ 0,02 Q (0.24)

.. 81 -L' k=l

= 2.5.

. . prodL1s, de rotlre.f'undat1.el
1. La o'oflst.ruotii

La ..a.lou .Lul perioadelo:r

'.' .

..'; z sedete:endial. £latifei. (}U pe_,lpo.r:t·an"9:1. ,sUpmafata ..

p..rop.rli .··de Vi.b~tttil.m·

..

.'..•....

. struoturii t core spulu~ltoal.'fl) aoClUJ..u1 pl'oprlu fUBtlaw.en tlal, • •. Q este :t-ezultaDlia lr.aod.roi1rilor gravltationale oonaiderste

. are 61 reprez:i.ntii

:Ul1oaroarea seJ.8mlo.l or:uwlltala aplioata .

dGtermiwarea tlloarolrilor
1iJl.,..........

seism1cea

OSup.rafa ua10,itde fllQdare.LaooQst.~uoV11ta 06l<1""'~ o~tl.Ull.da:ili Jl"i!!I~i:JI"'~Ul se ootlsicterl.sUPl'1afe.'tlele .fUildai1110» 11.01:$.t8. .. .. 2. OG(J:tio iec.tul de ta$.~$laliio·ttl'Nft.1.darlliilo» -tl' ttl d&N/o:m.:J se 11xn:l.t;eazlpr,1Doo.tHu'lui . .., .. Os

de oonturul

exte.l'io:r 81 fundat1e!s$oons:1.de»ae·a

> > ......

urJ..z·entalii ap11oat& 1a ba2.HA .: otur:l.1, oore spunzatoaremoduJ.u1 propr1u (r) a® lUcrat1G·~f8·aza itoeliuilta poate f'1 detcu~ml&lat' direot au rola1Jia.
aeism10fl S_:r ..
I0

) k==:L tlu~l cUl,tilcib:aarea

Q.tQk

"CO.VB,

(G. ~a)

.
.

., . .

0r Q
k· 8
.\(J.E,

.a.tieS'at

reprezim tl presiun... ad.aistbilA

p$.. t.Mm'fd~lo.ar

··oam

ial' B »ep~e$ililti1 dilD8as1u.aeapeo»1z$-nt:.l ••.• .fu,ndtlii$1 1:*1 P 8ul de v1brat;1e (a)', detewinata oa l.a pot.l. <.ie,m$! su.•• Tab .0. 29.Valo.v11eooe.t101''Jl1uulUi .. ..
.
'.

sr»1 »' f reprez1rati. ooe.:f'ioientul . maf multe grade de libertate

=:»

!Ill

(0",26)

de eoh1valel'lvl iQt:re siste:mul d11lamiol iii aistemul au UJ,l grad

_":

.,"

11bertate oorespunzE1tor modulul Pl'Qpril,'lde v1b»av:Le (r). ioielltul er se determl1.1 eu t.UUl d.ill re lat 111e t .
(~ t...
jl1ll1

....Const.ruoY11ou structura t. oad" - OO; • t.x1.Uilt11 au diaf'.t'agme •


- OOllstructil dilll z1d.arie portanti·

·r

llt

- aastele de_pi

- Oo'a.at»uot11 :tl'lalte foa.rte flexl'b;l.le, ... iadependerate. de tipul oOf1ul.'d.lorde fwn, $.lltenelaZ' de llad10 fjli teleV'iziurl$

<L

i"'"

Qj ujr
.. t

)2
.
,~1~1IRiI'21 __

Qj)

j.1;1=l

(L

1\\.

tt_;

f.J.

III

Qj

1jr
=t t*

:ttl_].,

Qj

""r)

l.a
2.0

sei.smioil oriz0atall La raivelul k se dete,vm:i..P1a au re,.


('0 ..28)

-145loU a.OyJ.unl.

Tab.O •.31. Va.lorile ooefioientului re zemare ~i imbinari

'i'

sara.

pent;ru·urmatua.rele

:rezistent;a

cl.emente·

re zemare sauimbill,are
buloane
a.,.t:JII101MI/"'C\:I~"'. ~....

V.to,e.rea
l'eaZem8

ooefi,oientlllui

< stl1p1"pale1jl
so.le

- elemente

de rezisteot;a. ou efortl1~1 axiale de zi.darl.e, v1.ralr~it stWOt;ux-1. iIlHlt~·PtiH~'\jUil' plallUiee de deSOnl<1er1 m&rifar'i.rin~lD ..
'

0" arms tura po at illt1Q sa ale.

d,e f1xarela.

5 k. ....

trateUlporliaOtle,

au

.'

.. .. '. , ............. derez:l.ste1l11 __

lad parte tin struotura

~.$Oh:ide1'1 mart sau au laol.1'Q1%t1 1J;IJ.po~tall,te. Rteotul ae~:lUQ11o.r ve.r't1oale .e l.alo.0011


. .

• :&.~d 2:.01»01»11. il."Bvltallollale 4.ea1001 pUl1z1~&.re CUI ooet1oiootul selsm10;t0.,d1n


"

..

UdtWtUltii.
tab'e1ul O.Jot

:-.

."'_'''~A.",'

'f4m.O_,';0_

Valo.11.

ooer1018atul..,,1

'set_to

",

"

zOIl.lol' de rez~. ,:La aQG'ojaj'.lo»~ d.ireC'\il11e .·lQR.a1.1D.Q~roi1.ri.lor sel_10e Haleg 8stfeltac:tt Soil . . .·48.1.'I¥/t;u~' .sl1'$zulv. .tortu»1d. tnt:Ln4ere 8aUfor:t .... ;
:i,&P ••
" '

.-

0.8.4.
. .

a) Ele.,nw·cul · .fortiun • .:l.al. ""domit:tsQt.·'

"It&t 10'lla~e Ge...i.vel .~ •. :·.~:{j"'~~Ii>R., oolito_ P.l~70. ~ bua valor11d1 ••• aveale. . pel:ull."te..t te .. po.wa.re I i.oirolfile t••$>Q,VtI...,,4e ·&I.~ii'se lIlult:Lp11olcu \Ul cOefioleatd.e 8l:aulblA•• ~'ba~
. .Lt.ezUlbliUl ta gra
'."

riludr1. QI·lpsIB9ki.'IQlt19t,U"a.
1.oibeu11ol.'

...

"

·'0'1

.,8..···.

. :tIlPuparea1*oaro'
l.Io...,UOSolWl" •.,

lnterv1a:w

'18.\1 1•. Q.8.s14e.ra.velaob·cI1'1le


o~.:w>.tale poyooate

iaouos,nase:i.-tol pGV'QQa1fettle :,,.!-&t ,11_·


d• .'r~dloare·,1

....

de ut11ajele

, .) ~.tf~Cl',t:na:L nu,•• dea.li\1hJ.de.. .'


...
'

'

.'

. BlemeDt.{.de J..gitllrl lazoD(tl. de_aema~e:al." . sbl1p11o.r BaU al•• l.m~telor prefabl'~Qat8 (au deoS$b;mt~.·, ...' .le_li.tolor as_blate prin postoGmp»ims.,re) se .veritiQ;•.. """"".""I'· ...·· reaot1uo11e corespunza1;oare iQoilro~.l'ilo.l'ae:l.smioe oe ••
H' .. "",",.I.

elem.eatulu1

oODslderat.lD.ultip110,lad icoaroti.ril. au ooefioieD.tulo dat iatiabelul 0.31.

-Fi-b-

--lll'/_
<,f"

..

f--

.-- .---r-~--

1--


C

1-

1---

--'

-.-

I-c-- --- ..-.-.,,,

--.-- I--- -:;f'

\\
--,,-

----._-- .--

---------.c-- ..--~

1----1!-~~I---\.JT-f--+~

xrrrrrn ~~
--1--1--1

-148-

D" ,g_Al~\C'~:0}U~:Lg~J),I~_L::L:;~,~t~lJ~Q}:'h_ SI NO;,{Ll!\rfl~


£JlA'.r.J':':HI.iJ..J_J~LOH~ ,l';ld!h;~~~~rl~l~L\~ GJ.!;Oi..l~rl'HICB SO 1(1' 1 LjJ~N rl'jl~

Dl~

GAI:Q1.]_~_!.u;~

ALL'; AFl1'i:A'l'UHll{,Jl1~

----

n.i .. ~
In o0l'1st:r:uot111ode beton,
t

batoD. armat ,~i beton pro-

batoaul

utilizat

trebu:le

sa

iDdep1111easoa anuBitc

peP.ltru a aft asigura

in t1mpul e:x:ploatiiri1lor

- rez1stenta 1a ao"tjiun1statios ~1 dinamio., -oooluorarea.


general,

in limite avantajoase
prezenta

ouarJII.a.turafit inoaa

in anumite limite refer1toare 1a oontraotie,curgere


UBU!

anum1t grad de stabilizere

- durab111tatsa

(pentru oonditi1 speoiale betoane1e


a

vor

£& OOQSeOiD;ya)

Ia oontorm1tate rezistetrfia se foloseso usoace)

au STAS 1010710-75, pellt.t"ue1elll$&te1e de .I.'$gull uraEito8rele Bar01 de beta.E300t

Bloo, :8150, B2oo, B25o,


,'ED

B4oo, B450 (ad.m1sii pem.tru be-

oue.gregate

B500 'iii B6oo; pentru (faele elemeate

betoa simplu. cu. ar £1 .fuo.da;ljiile 1a <oar8 oondi 1;111. de re-

temvl fl1durabilitat.
I'C\

au apun

marci mai ridicate potii


,0

folo-

.,'

~.

,1 betosa6 de marai B50 eau B75. '


In fUD.ovie de oond11;1ile de luoru se alege
betoD. ou sau

a.numita 1a

fara

speo1fioar1

legate de neoesitate,a, 3:n ... .


rez1stent;a
01>0-

iair11 oelorlalte toaoelor

oonditi1 (durab11itate, faoe urmatoarela

..'. aJ.l. 1m.perll1eab1.l1tate In ceea ce priv8fiotealegerea ).

ml'.i.roi1

bTA~ 10107/0-75

reaomand~ri, beton ~implut ale

_ PeBtru ,lameatele dimensiuni


oare 1n exploatare

4~pon~truot11di9

se stabile-so prin oaloul oonfot'm'standardulu! s1nt expuse unor aotiuni oorosive,se

reoomanda

sa

-1)0HO

--·1::>1-

foloseasaa betoane de marea eel

riBti.uile

armatlll'ii

pr-et.en ei ona te

91 cond Lijille

tehn616"':

~ Pentrll

realiznre; urmatoarelor SOlioitata

sa au va .fi mai
(0(')1

mica decit 70% din Jl:al'Oa be ...

sa recomand.! folosirea.
- "La elemeotele
QU

.-ar01 de betoane,
La o01ll.pres1Uoe exoen .
peret;1sUb1;iri

prav8.zuta in proieat
ii. in cazurile transfer
'. "

plA~in 25 N/m.m2); sa perm1t~


pa oub 1a transfer

aa minima a rezistent;oi 1n care

sa tie

0,65

exoeatrio1tate

mioa,

1s e1e.tJl!!ote1ecu
dere~1st8&ltil
t

efortul

unit.armaxim

de oQm,pl'e-

elemantele ~iodio

avlQ.d armatura

x

diD o~el au prori' putinm,sl"o<


Illat"oa

au depe.fie~·te 0,4 Ro.


IlOl"mate

a.u sirma
-

raStl penru

betoD. armat,oel oel paVin

Valorile

ale rezisten1;e1.or

materialelor,

dupa

18 081$1alte elemente, Bloo).

Bl,5o ({ _......:... minime _ ..

reprez1nta valor1oaracteristioe
ou aaigurare de minilllum 0,9.5.

Ilormate, adi ... ·


in oOD.d11;:111e

oeptla elementelor .as1ve oaa fusdaV11t pot f'i ex.outate ~i aumarca IV ... rea .l.meatelor
01 •• 1.101

z1dur1 de sp»iJ_1 de beboD.


'e:X:E~oti

a"materialelor elelllEtntelor
Rez1stelr~elenormate ooef1oient
'.'."

oare oorespunde
ale betofJ.ulu1
:I

celel garalltate
se stabilesc

admit. exeoutare.

sau Qorm.e refe:c1toare la,aoestel1ater1ale.


penresde var1a1;1e 0v,o intindere.
rezistea1;elol'

eu ~1;o •• e de.llarol
08

mai 1I.1O'l d.oltBloo~ •

Nu $ea<1m1te

se oalouleaz! la obQseall

ou betoane

0,15 la oOll.presiuJl,e,

deoltB2oo,n

v Cv t ,

= 0,18 la

- hllltru ~"~~~...JIII!L.....V.WL5u£&WLlw:'~J1....JW~AlU.lU

Valorile .

··:W1oatl·.·lg'·
'4e beto •• '.

RletUlpatl se reao.fuldl u.rmatoarele;rlal'U3i. If,,ga lootAl


::::~~.

tcame

mormate p8atrudifer1t& se dau 1m tabelal D.l, ill N/1M42 (kgt/om?i ..'. de oalonl
de baz~ ale

marc1
se de ...

Valol'ile preturaate,

rezisteniJalor

- ''B2oo peatl'U ele.errb:e

ap11o!rea
'

unul ooe.f'1cient de s1fiSuraDV~ pentrtlmal1edepafi·lre . normste

tatlsau prefabrioate pe pol1goaf


- B250 peatru elemeat. oureate (.zeolltllte; ee(rtrali,zat - BjQO pelltru

oare se iiD.o seaaa de posibilitlv1le


.

p.re.fab.l'ioate

• s def'avorabl1 a valorilor l va.r1ab,111t!tt1i statistioe

alerez1stentelor,

d~f}1 til

irA fabrio!).

a' oalit~i1ii1 mater1alelor

el •• eate prefabrioate

uz10ate

Oll

'. tie. limite,

a oaraoter1stiuilor

geometric.
ale betollului

ale elementelor

c11aeDsiuD.i reduse ale aeot1umi! transversalen.

... Pea tru JU::U1!~UULW!.!i£1UlR1UYa!.Ja!Ut.g!Ll~Jlmwilel


se reoolRaIlldl f'olos1rea
- "pelliltru

:aezistell~ele de oaloul zlnd aoef'ioieo.1jii;


Valorile

u.raltoarelor

Jl8.roidebetoane&

rb,o

se stabi1eso u-

== 1,,5

pent_ru rez1steaav&: la co.pre-

el •• ente tU1'aate l1lonolltpreouJ1 ,1 perl


90,

,~b.t. 1.5peatru
ua ooefio1$Qt
pentru toate

rez1steota la intiudere.
se at.o-

8141_ nt. pref abr10a te ana te ouPe - peatru erie prin proieot oel.elalte pe oub

oel pu tiD .aroa


lIlsI'oa

.8"00
:8400.;

de oa1oul de bazs. ale l'ez1stsc:ltelor

elellEHtte, oel putln


til

a1 oonditl11or
rezisteo:t;ele

de lucru p€Hltru materiall


de betOQSimplu. ouagre-

RezlsteDta

betoQulU1

la' t,raasfer de efortur!

R. se la

in fUQotie de starea

aleman talor

tran .....

psntru rezistent;a

1a oompre sd.une a betoanelor

-i:»0 0

'" i~ .._,
0

.
>

~auulit

de marcl.i ·1'YI·()o all maI, mare .. B

Pentruevaluareu

oapao'itf.i~ii ponuantie in cazu I zone lor de tensiun1 lIn special pautrU


pentr.U

inare ~i de c~ncentr~ri

0
0

0\' t\I

.. " gJ
0

itari variabile area, c apaoita.1jii

in

ti£lPII

repetate

de mu.lte ori),

portante

in oazul solioitarilor
se introduoooreot;ii

dillatl1J,~e

..

f
e
~.

11\", .

\0'

(\I.

.. "",
.._,
~

'-'

(de exemplu II se1smioe)

sup11meti;l:\". \
' ..

ooefloieniiii oondii;1ilor de luoru pentru elemente.


sens, ooefioienti1 suplimentari

1a
,.

a1 oondiiji11or

de

J.uafli

elementele oompr1ms'tese vor stab1li

conform tabelulli:t.

~.

Tab.D.2 ..Coef'io1en'tii OOlld1t111or d.e luopu pentru elemente


IM~••

oomprimate vnsiunea cea maimioa a

transversale
de

;0

om sau

te turna~e 10 poor1zontall

'11\". , "1It\'
,

""\(0)

.._,

nte tURoate in povertioall (sttlpi, ragme,pere1;1) eau ',z1t1e,lDolinati cu ;j petoate latur11e Valorile
:ttl tabelurile

0,85

rezisteni;elo:c de oaloul

2 D.3 ~i D.4 :tn N/1IJIU2 (kgf/om );

ale betonull.ii s1n~ peo.tru rezi~!-

D.; fJi LlrmeaZs. a ma1 fi 1omulvite. olnd eate oazul OU ooefioientJl .....imentari .din tabelul
j

de o akou], 18 oompras1une

valorile din tabelurile

D.2.

"

B
~

IS

I~

,. .. ._'3
,

.;p

.I~
t.
'M
.'

"Pant%'U elemen·tele prefabrioate omprimat, rea11zate in fabrioi,

m.onobloa din baton sten 18 oaloulu1 la'rez1: 1;a un ooefioient supl:L'.,

transfer. valorile .

R. se vormajoraou c

-15/f..-".

0 UJ

0
Q)

0 0

~
0 0

\0

.. ""'"
r-I ._, 0

.
I t

r-i 0

1..0

.r-f ,.0

Q)

f'

::s .,..., ~ (I)


(IJ

cJ'

Q)

rJ.'l

~()

If\ N 0

...

C\J ~

.~

0 I.f\ L1'\ '"' "11\ 00

.....
tI
I:S

,...
a

~.

.. "'" s eo.. ......, .. ._,


lS\

..... .._, ....


~

"' .. '" .. .._,.. .. .._,"' ..... ......, ....... .. .. ... '" ......, ......, ""
........
0

(1)

.0"\
0

CO

(\J

0"1 0

CO

~'

.U"\

14

CD

..

.r-f

Cf J:J

(I)

...
" CD ~
'd
.p CI IV d .,..,
{rot

'V. 'd

~ ~

•r-f

+l 'M
d

.'l:I

eX)

c-, Il\

co
~

ex)

o .l:'o
01""'\

oM

D0

.......
O C'-

U'\ \0.

"" 0
tl'\
0 tf'\

.!

.p

.~

'"

t'l

,..,

U'\ """ Il\ \0 !J)

g .... ,q.
U'\

U'\ """ -U\

q. q.

0~ r<\ 0 K'\ 0
...

...
""

.. .._, .. '" .. '" .. .. .._, .._, ....... .. ...."'".. j• .. .._, ct


'-D
0 0

.. .._,
J\

d :1"1
QS ,...,

...,

ns ,.... r-l •• t)

:\I

.......
0 <,

III
0 If'\

LI'\

C\I C\J

., ...... 0
.....,
~
U'\
()'\

<:»

LI\ C\J

.
~
0
(j\

Lf\ Lf\ M

.. ..
".-,..

..f\

U'\

·Si
0
Qj

.CIi
C)

..., B

~
0

0'\
0

.. .....
co:

(\J N

..
~

M .._,

It\

0 "" 0'\

r-I ._,

,.....
:t

......
~ .._,

.. ......
U'\
ri

,......_
rl ..... .....,

kt--.
M
-.J

!
0 d
(D

~ ._,

14 0
Q
G)

\D

r-I

Cd

\0

U'\

'"
;f..)

I>

··on.·
r-f

U\ tf'\

U'\

......,

J:\ q
0

(1). Q)

&

14

..
.p

.8
M

..., g
0

::s a

.... ::s

.,..,
a
til

(\II
~ ~ '"
til

'M
!:J M
!:$

~
0 0

r-I ..... .....,

..

M .._, 0 ""'"' 0:)

('..

r-I 0

U\ I:'..

,...,

r(\

.. .. ..
...
,

.......

\J)

....

r-I

'1'"1

.po .;pt
G) ..., ...,
Q) ['JJ

.p

c:I 0
(I)

a
~

aa

M :I

CI

t<\

..

.._,

\.0. r-I

I""f

(\I..
,....
0

t<\ ,.., .._,

o.

...

......
0 ri

..J\

..

"'" (\J
..... ..._,.
0

......

..

..J

........
....J

r-I

........
~
r-t
>J

,-..
M ._,

0'\

...

.0

IX! ~

-.J

~ 1$1.
CD
~.

CD 0 :l o.-f

o Q.

co
~ ~

..0

...

s
H

'M
14
CIS
Q) Q) Q)

r:.1

·rl· toll

tU

«f

a":p
Il:t_..,

tR ,q

'-"
0

C\f ......, N

'"

.. ...t
,
:of ,....

ItS ,...,

(
.a.> p;f.

..

0~ ..... ,...,

i! 0
14

. ~.

,.. .
CD

14 aJ· Cl

(I)

2k ..., !i
£.1

It\

C\J

~
orf Cf

0
Q)

I::Q

.. ,.... ,...
IS\

0 ... ... "'" 0 0" .....,

...... U'\ ,.... r-I .....,

,-..
0 O't
0

Q'\

...

a)

.._"

.. ""'.. .....,
0

CO

,...
a

14 ~
d 0 CD

N p::j 0

CJ'
0

..
...
.-

0
t).

.(1)

~
0 .-f

ttl·

I'.
.

.J'.
_lfJ0
.,

d .p

1ZJ

....
~~
.
I

.8 II JU
4)

.W
::J 0

:;
1"'4

CD ,0

a ns

r-f as:.

Q)

;a :a 51 .'" ::s m •• e '" .. 81· fil


...t 'M d
.po ..p..,.,t

... 0 ,... k .,., .". ..., a:Ii


trj

,..

J;t

.g J!
,3.
.

a
0

',J

.p

..p

·cIJ

.
-:

$
~

,0
"f"I til>

tl\ r-I

I:'-0

........ 0 e0 If\

'"

"'" IJ'\

1 1

co
~

....... .. a.. .. ._, e-.. "'"


CO
0 <»

J'\

.......
IJ"\

a e

,...,

.p

rot
&d

0 0

::s

f:Q

0 ,...

r--..

lJ"\

I.I\

G
£s
0

._,

......
0

.._"

..
III

\.0

...

......
0
GIl>

\D

lS'\ 0

._"

U\

...

-..
0

..J

J\

.. _,

,L)

,!I

i1
::I .po.
0
~.

d 0

.:J
J

,~f·

r't

~ ..... dU ~

r-I r-I £J.. S ..

..., ...,
Cf

......
~

e as C)

(
.p;:0

..
.,

cD orf '1"'1 a00 .1'"1 ,,... OM <'H ~ (I). 000


<b

ItS G .,...

.J,) I.':!.

..p.

.""
0

.~
0

Cf

'.po G1.

ell

,a
~ ~
0)

..p

as

_..-

.po

oM

I;fj

•..

p:s-P

·,1

C)

o ..,

G) ,..., Q)

,..,
o.-f

~H

,...
D 0

.. 1···

~.

as , .po
a

""
~

,
III N CD

....
Ul
~.

I a
(I)

\oJ

If 8.
CI

U xu ...,. .,..,
Cf 0 CD

.
CD

en .,...

tJ i; t> ~
.-I
Q)

....
~

CD

.,
.o. 0

rfrf~~

.. ..

ti .r-f

CD

a
as
l:f 0

....

'+J

..

pef

"i
CD

= tf,
CD .p

,..,
<D

B
M D

.!
~ ~

,.., ! i ! .....
a
0

ret

flO

4).

fd··
d

t-:J

...
•.-4
(J)

,:tt.

:s

~ • A

r-f


~

r$
a,1 .p. tI
0,) .J,lI.

.1"'1

!:f

:: r;f. ""' ..., xU .~_.., &f


~
..p

en

e+

0'1 CD

.po

~ cu rn . ..a
0

I>

·rf

CO: b:a

._"

8.
14
Q)

«1 A ,1:\1
.p

Q)

M
0)

"d

<l>

d~ 1-1

.... &.

}t

Jl

'M ~ ~

,..., ·ra ...... CD 0


)aJ .p
Ol

laS .p

."" 4.>
0

.,.. .
.p
~.

a
""

1.1 as A

.j.)

-11)'1-

IB

o o o
~

0 0
'.J

-156-

oQudi1,(iilor de lucl.'U, ~ Valorile modulului

.
+

de

:: 1,2 ..

ela8ticitat~' a1 betQDulUi

Eb
ta-

pentru
I

1noal'oa.ri de sourta dUratA se MU°i.o. a1 betoQului

~ <\

Modulul de elast10itate
o
~

1a intindere se
se 1~
== o,c

g "'" 0
o
~ '-'

~8

s
o
CIt

"o "' o
~.

1a oompresiune" Coefio1entul Modulul de deforma"tie transversa.le. de elast10itate transversal sa is <lb= o.4~

o o ....,.

0 "'" 0
0

I'Pentru verifioal'ile .....•. s.t1ngerii are


t

ce se re:t'era1a etape de 1uo1'u


betoD.Ului se stabileso

@~
-'

maroii betollului (de ex.em.plu, 18 transfer, oaraoteristioile

transport etc.),

8 """ 8 o0 £0
.~

oijie d.e rezisten·1ja efeotive.

prevazut6

a betoD.ului 1a v1r-

speotivii, determ1natii pe oubur:1.au latura de 10 sau2Q


.' 111ld intra

om

.._,

valo:ril$ diD. tabalur1.1e

.1).3,

D.4 ,1 D.5

n •

.... ::s
,...
0 .p
D

.8

'" ~ ...,
N 0 0 0

" 0 0
0

in l1psa unor datemai preoise, pentr~ oazuri ourante


de d1!atatie

liuiara peo.tru elemantele


1a variavii se .poa.~e Iua ~t

dill

beton,

QlImat ~i betoll preoompr1mat,


lutre _}OoO f}i 100°0,

de temperatura

.s

.~

FQ

"'"

0',00001

peD.-

0 ~ -'.

etoaneal1 agregate
',

gl'ele, reapeotiv

eXt

== 0,000008 pentru

ou agregate

de granulit.

0
0

'""
0 ;:t.
oJ

8
0 0

D.2. !:£matur! D.2.1. Ar~~ur~p!~~rqe*em~n~e

d~q b!~2n arma~

.,""

0
0

C\f
o· ....
o
0 0

g
~
.~

,.. §
0

Armatur11e rezistenYa.
, au seotiuni

oepretensiooata

se realizeaza
su·praf8.va

din otaluri
sau

c--.. ,...

"" 0 C)
'-'

,...

...

~ ...., """ g
I"'t. .....,

de rupere

6r

:=

600 N/mm2 Bub forma de bare


avind

oirculars,

.llS$. sau au pro-

0 0 M

periodio. Datele privind oaraateristioile tre, to.lerant;e, seo1jiuni) f}i oa.raoter:istioile

geometrios

~d1a-

meoanioe' (rezi&la l'upere etc.)

ta la traot;iune; limita de Qurgora, alungirea

-151.3-

ale

armatUl'ii

utl1izate

in mod ourent

fn elementele

-. t
(!iri

i/) ..

a.t'mst ~1 ale a.t'maturi.lor . ae baton \ preoompr11llat,

co·p.reteu sionate sint


.'..

('rolosite In' e1 ..
STAS438/1"'?4
,,'

T'QII ~ D~()

h.

H,:;':..1;.:1.1.::1 ',< L·~~ n(H':U':J kl

:;i de

Cd

leu 1 uL~)
(,L'[';

stab11ite prin
Oa.l

armiit;u r 11o.r n.'·protonf).lQUa

to ~ i-J/ iii!(

1'1.: ']I :.')

S1'AS438/2-74.

SemeotiooeazB.

a) sirma tre.fl1a't&

_ ....... ,; :p'entt1:t: >be'ton armat nu va f1


,

'l'Lpu L o~eln lui

}f(" .~ 'j'
... ,(.11,

.....

<s I.. :]1...,

o' n Y" ') l


JI
I

o n Lcu L

ni:l.

~atao8

arm~tura de rezisten1;a dealt

in plasefJi

caroase

.b) pentru armaturi alese coriatruativ (oare nu stat iIlel1s1ooatepe baz8 unu! oalou1 ·de rezlsten~a), se poate

255
(2600)
d
21()

bulnta ,1 oielul

OB 00 ,islrma

neagri

(STAS88916oJ.

.>

12 rom

235
<,2400)
,360

(2100)

0) sil'ma trefl1atl pentru beton armat IlU seva

pentru arma.rea elemeatelor


"Rezisteotele pReteDsiooate

oare se o8;louleaza. la
,

52z
:
".~

d ~ 14· mm

bormate

,,1 de oa10ul ale ard ta.l1':Llozt D.6,111 oonformitate


d) 28
mID

(3700')
340 (3500') 290

stat date 1atabe1ul

10107/0-75. oienili

(2900')

1"a .: 1,15 peli1~u

Rezisteatele

de oa10u1 81nt stabill te lu1adu-seo, otelur11e OB37, P052 ~i' PC6o'ili


>

330
C34(0) 430

.1,25, pen'tiru stl'Dl1 trasl peotrubetoQ


o1eD:liul oondltil1ol' de luoru ma == 1,0.

arlllat, preoum

.Iii

d.
Q ", '

<

14 mm
14mm

(·4400)
4>

340

390
(4000) , 490

~'(34oo)
j60 (3boo) 320

sa oonsidersa
E. .. 210 000 N/mm (2 100 oookgflom

"

,', , 2

) pentru

d ~ 4 rom

luri OB3'?..ro52\11
Ea •
200000

1'060,

(,';>0'00)

N/mm2 (2 000'000 kgt/cm2.), seotiunii respeotiv

d = 4.5 •••7,1 mm

440'

d tr8sa pentru batoQ armat.

(4500) 390 (4000) Rezisteotele au rela~ia,


,Ra

(';200)
320

Datele refel'itoarela sUprafava ,1 peutateaal'Dlaturl1ol' nepreteoaiODQte,


lor,pe diametre

(3200) se stabl1eso

~1 Ilumarde ba.re,s1nt p.rezeotate au armareaeHunente16.r

D.7 ,1D.8~
In legatura zintl. iri tabelul

de oaloul ale armuturilor


'=lIla R~/

de

D.9 ia~lmea 'nJinimli necs sara a elenieutelor

In oare~

IDa ]"

-Qoeficientul aonditil1or

arrunturii nepretensiouute;

de l~o~u a1 a

-ooefioien t supr-aun Ltar de rtHluaere rezistentelor norma t o.

'l--'-~~'."~

~;\
i'\'

u
~)

-lCoo.c-. C"'_ :.U

-161,) .o 1/\

.\::1- :J

.....

l!~\ :.i'\,

--

c:';\

Cd :(\:'-J".J ,.~-l -~j -'I r :-I , .. -1 ( •.J \'.1 r-. J "'.; "\ ,
0 (J) 0

.\J

<- .)

U)":)(5'~'cf\:~T~' ('T,;T'::T!T~:j\ c.::.:.-:'Q-C:)(,) '0(::) 0 ~'i"5~L5 .;.:._, c_)"·j"O-·' 11\1'.·0\(\1 U\ ;:C:"'_',J 0 ,--, J" :i\r-l 'f) , ..,:;) ,>[".~ OlJ([\.:j_ ~l !:,\,,,o 0 0 r-j .-1 .-1 ('.1 .~~\(\ r(\ :t '.u 0.) CoJ ,t·\ J \ ~t(J\ ~D.(1) ;,'\ ,:,;, ,~:O i .

.+
~

. .

ft

ft

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d r-l r-l

i\j (\j r(\

Nt)'. \.0 Ci'\ ~O\0 -r(\ \1'\ '..0 1(\\.0 U,\0 0 0 o 0 0 :---- 0J IJ\ 0" :::j~ OJ (() ()\ 0 ro, G)tC\:t -I ::.J.::t 0 .-~" =..1- 0 0 0, \.0

C'-v' O· O'-Q'-C)C)-.:1--.0
ft ~ ft ~ ~

ft

0 rl r-I d

(\j

0J

N\ ~C\ Lf\ \D

c-... r-l Lf\


d
r~

0 lJ\ r-I COO'\.-i·· o {\J '1.0 ('1 0J ~'" K\ ~J' \D CO 0 (\)


r-Ir-l

.~

ro
C\J \.0 C\J('o.. N 0:)

o co'
0 ~ \.0

- 0 ..... 1.0r-i K\ r-.(\ o

EI

If\ \'0\.0 r o, (\) 1..0 c:---. \.0 0, 1..0..0 \0 nrorl.:::t~NlJ\.:::tlJ\lf\~Or_lOOO~(\jN~~~W~


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R

O''\.:::t I.{) 0 0
~ ~ ~ .~ ~

OOrlrlrlNNK\K\~lJ\~O~ro0JOO~~~Nrl .-1 rl N (\) -:t r-l 'C\ . ~rl~~~WOO~0J~OO~NroNNOroWNOO CO ~['... 0 (\j~ ;J'\ C\I 0 r_I0 0 0J 0 ~<\ 0
~ ~ ~ ~ ~ R ~

L(\

C'- (}"\ ,...., rl K\

.. ~

...

ft

_.~

K\ r-I

.::t N~ C'J ~

~·A

.o 0:)
~.

.~ tR .~

. .. ..

0J
W

..

OOr-lr-lr-lr-l0J~~~~~~NWO~O~~~r_IO o~ror-l~(\jro~~N~~r_Iro~~COO~Nrooo
A ~ ~ ~ ~ ~ R ~ A
ft ~ ~ ~.

r-I .-t

('J f'0,

1'C\.:;j- 0 '...0 CO

r-I
~

\"Q. N

~~ror-l~~~~C'-~~~~['...O~~WK\r_IN~N
~ ~

LI\
IJ'\

OOOr-lr-l~r-INNK\~~~O~~r_Iill~~~r_Iro , r-Ir-I~NN~*~~ro K\ (j\ ~ U'\ CO 0 r-I (\J (\J r-f CO .:d- 1...0 .:;t . -:j- 0 \J) \,().:;f- 0 0 0 CO CO \D ;;J- LI\ r-, ()\ r_I I:'- K"\ K\ 0 0:) C'.I:'-. NON 4" CO OJ .::t Q'\ N N I..Q
~ a ~
,A • ~ ~ ~ _ • • ~ ~ ~ _ ~ ~ ~ • ~ ~ •

OOOOr-ir-lr-lNNK\K\.:;f-W~N~OJN()\lOror-lU'\ .. rl r-I r_I .C\I ~ 1.0 ~ N N\ ~OK\OOJK\NNCOr-lCONU'\OU'\OOOU'\OOOO U'\ t-<\ 11\ I..Q COCf\ N Q'\ 0"\ LJ\r-f :J\ 1.0 c-, 0 ('-... - 0 U\::O N 0 0 c
~ ~ ~. ~ ~ ~

~ P
d fI.J .p
t:I
Q)

ft

__ ~

ft

a
.\.0
~.

,1"'1 tOo

rl

CD

.:;f-

m
~

'0,)

co:
~.

CIl d

>

t<\

. rlr-fr-lr-lN~.:;tU'\1.O cooo~roO:)K\.:;f-ror-l~.:;f-~I.O.::t\'oillO.:;j-~OOO C\J -=t U'\ W I:'-- Q'\,-J If\~ 0 Lf\.-I t.f\ 0 r-~ 11\ C\I W \.0 r-I cO ri ~~~~~ A~•~ ft A _ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ • ~ OOOOOOrlrlrlNNK\-=tl..OroONI1\~.:;j-NOO 1'-1 r-I ,....,r-I r-<\;;J- Lf\ (\J r-IOCOCO~.:;f-I1\U\()\r-Ir-IU\()\~K\(\JC\lOK\COC\JOO {\j N"\ r{\.:;f- U'\ r-.. CO r-I ,-I If\:1\ t'<\ K\ '...0 0 \.0 .:t .:;;J- er-II..O CO ~ ,~ • ~ A A ~ ~ ~ • ~ ,~. ~_ ~ ~ ~ _~_ A OOOOOOOririr-lr-lNK\.:;t~C'.()\r-I~ro~o~ r-I riM (\J t-<\ K\
ft •

OOOOOr-fr-lr-fr-fNK\K\U'\~ON~~.:;f-OOr_lK\

-*.

o,

?? ,.,

....

oiIoo

.....

N..· I;.Q.... 0 t{\ C\I N t<\ K\

'1"'1

OM

or!
Q

:::s

.po.

.... ......
C
'.po

.J,.)

QJ

*Ot.f\NCf\()\~~(j\~~C'.W.OONroroONNO:).~O N C\I N K\K\ q ~ C'- 0 (\J If\ (\J 0 0 0 N I.D CO N\ 0 ('0.. OOOOOOOOO~r_I~(\J~~~I.O~mN~O~
~ ~ • A •• R ~ • ~ A A A ~. ~ A~ A
ft

--:r (\J
A

ft

. r-ln

(\JC\J

'M
til

:::I

o
(J)

rl

~~~~~~~~W~~~OODOOOOOOOO ~~N~~~ro.ro~o~ro~~ ..~~~


OO~~r-INN~~~I.{)~r-I~O~r-Iro~~ONW
~ ~ ft ~ ~.~

.. o~w
~ ~ ~ ~

..:;j..OO
A
ft ~

OOOOOOOOOOOOr-ir-lNN~~~WroON
~

ft

~.~

co: 'M
1:'0-

If\
......

!1
NO

1.J\

~~~~1.J\1.J\~~~COmON~0~ON~~(\J~O
If\\.C)

"""

iJ)

0 r-I

----.

-'-'-~

...

r-I r-I r-I

.--!

rl 0J N N N ~I'\ '<\ 1

"*

C\I

£ta'
(!,}

E-t

1"--4·

0 11\0 W 0 r-I 0 0 0 ..... ". ........ "'-,f, ............. J'{\ N, q- .::t 11\,0 l'-co ()'\ 0

o LC\

o Lf\ .

u,

'n

N~

::1 ...... ~
r-I
~

r-i

c-...

I (0

I r-I ' .oj rl rl. --I

(\j

.:-t 1..0 :0

{\j

0 (\I U"\ co C\l (\j (\J

t<\

..r ~..

IJ\

u,

u-\

1.0

c-..

r::

rl

co

Q"\

~.

I~

~.

~g

g}

Numarul barelor (n) intinse~agezate pe un rlnd


~ U'\ cO ,-,.C\J (\J (\1 '.0

t<"\t<\

.::f

2
'(U

10

r-I

!:J

~.

(])

0 0

14·

9,1 1~,415,7 ~9,o 24,3 27,6 3o?~ 34,2 9,5 13,0 Ib»5 20,0 L5~7 2~~o 3~~5 36,0 9,9 13,6 1'(,3 21,0 26,7 30,4 3'+,1 37,8 14,2 lb,l ~2,o 27,9 31,8 35~7 3~t6 14,81,8,9 c3,o 29,1 33!Jc. 3793 41,LI-

37,5

39,5
LI-.l,5

~',5 45,~

15,4 19,7 2490 30,;) 3'+,6 3899 43,2 47,5 16,0 20,5 25~o 31~5 36~o 4o~5 45,0 49,5 1,9 16,6 21,3 26,0 ,2,7 37,442,1'+6,8 511)5

,5 17,5 22,5 27,5 34,5 39,5 44~5 49,5 54,5


13,4 19,0 24,6 30,2 37 8 431/4 491)0 54,6 60,2
j

14,6 21]0 27,4 33.8 42,2 48,6 55.0 6L,4 67,8


15,8 23,0 30,2 37~lj· 46~6 5398 61,0 68,2\ 75,4

17~o 25,0 33,0 41,0 51,0 59~o 67.0 75,o~3,o

",

..

":

..

Tab. D.la.l Sortimentul

preferen+-ial
y

-164-

pentru productia

·-1\,'
d/WEIX'0GO <:1.rr.;) g::cout;:,\h'Hl

'_J-'

VG 1 m2111at c

wcu::o

c;d. a.r.la
in

~,;cGI.; ':'.,:.1.

mai

miG~J. dOG ]:t;.pl.1;),~i(l

os:»

UI'w(:U?,Q

GU.f} Limen t;. p.l.acc

prefo.t'onti.nl(
ftr.

~;",P~) el3te

vnlab:Ll

pontI'U

I.o :3U",

o.vt.

Inrlioativ

Dimensi- Diametrul unile 0- barelor '

zimate confectionate la U~S~PAS~ Buzfiu~


Ltii,:irnea p.la se Lo.c plane d:tu aor t.Lmanf es bo de L, ~~; 1,5; 1~8; 2,1; 2,4; 2,5; 2,6,; 2»9m io.t:.'C'eaxe l.e bar-eI oz- 100gitudinale extreme (preferential Ip2; 2i41 2,5; 2,6; 2,9 m) ~ La p.Lasel,e in l'ulou.ri HU;:lmile pJ:'e,feren'~iale

taota intra ba;:)


--------

lor(disReal Eohi-Rea1= ........ .;;;;;_......;. V8Eohi va-

ohiuri-

nun

diaaHi 11
,I..As }x2oo/ jx250X)

~n-Trans-Lon-Trans_ g - versa-gi- versal tu- Iii tuIt nal dl


d.i-

lent lent

stat de 2,4; 2,6; 2,9 m. Lungimea plaselor plane sa Btabile~te


fiind de maximum 6,00
IDo

prin

comand~

2.As jxl501 jJt2.5ox)


j·A.s4x200Ijx250X)

.3,0

3,0

150
200 100

3,0 j,o
4,0 jtO

0,.:55
0,4·7 o,bj 0,'11

0,28
0,28 0,28 0,28 0

La alegerea. tiipUlui de plase sudate se va tine saama de freoventa Boastora evitiudu-se utilizarea until nuInar mare de tipuri In oant1tati mioi peotru fiecare tip.
14-) Greutatea

4.As 3:Xloo/;)X250X)
5·.As 4:x:15ol jX250

pel

m2 a-a. oaloulat

pentiru

pl.ase

ou di..ro.en-

b.As5x2oo/3x25o a.As 4xloO/jX2.5o


'/.As4,.5x150/jX2;o

150
200

;,0 3,0
4,0

1.50
100

1'1.As l0x200/6x25o

9·;~s .5it150/3X2.5o 150 10.(.A8 6x2oolJ+X2,50] ~oo b,04,o 11.As 4,.5xloo/3x250 100 '4,.$ j ,0 12.As 5 ,6xl,5o/j, 55:x:25,o 150 5,6 .3,55 13•.4.8 5xloo/jx2.50" 100 5,0j,o 14.As 5,bXIO'olj ,55x2.50 100 250 5,6 ;5,.55 15.As 6xloo/4X25,o 100 6,0 4,0 Ib.As ttx:ls>o/5x~50 1.1;]0 ti,e» S,o j,j5
200
100

0,28 ;,0 j,o 0,'1(3 0,28 4,5 ';,0 1,060,28 4,0 3,0 .l,2b Q,~8 5,0 j,ol,';l 0,26

l,n

0,84

1,41

aaunea de 3, Qx2,6 m ~i depaljirea oapetelo:u de P,6 diroa~" 1;is. longitudinala~ peste axe. barelor de pe dil'ec-yia trao8versala.lIrespeotiv ou depaGirea capetre Lor barelol; transve1.~sale de 25 rom .. Aria 'seo-yiunii eoh1va.lenta a-a. caloulati,n :t"aportlll rezisteo·telo.r de oaloul Ra Lu tud ca baza Ra:r::3600
kgf/om2 (pentru d=3,,~,~r; II 1 rom)
g

1 ,59

0,49
,0.28

1.96

l,bif 0,40
0,28 0,40

Plasele au diametrulbarelor longitudinule pina la 5 mm inolusiv ( or ..1~~.7~ 9~ 11 f;li 13) sa pob livra ~i
in rUloux-ioMasa

i:!,%

diametrul

maxima a unu L z-uLou e abe de 800 kg, extorior maxim de 900 mm, iaX' lUngimea, plasei

18.As '7,lx1oo/4,5x250
19.As 8xloo/5x25o 2I.As loxla.o/6x:25o
20.As

10,0 6,0

9Xloo/5,6x250

Leo
100

7,1 4,5 3,96 tj, ° 5,,0 5,03 4,47 9,0 5,,6 6,36 5,65
10,0 6,0 7,8,5
6,98

;,92 3,48 1,13

2,83 0,49 2,98 0,78


0,64

de· 40-50 m.

100

l,1j

0,98

0.78

x) Be admits oa aZ'ruiitura. .t'ez~ste.atanl1lJlai Is. alemente de .fabrioate exeautate in fabrio1.


l'ipul de plasa Clin parantezedrepte se va evata pe oit

,-lG7'~
_--1

111 OJ
tI)

If)

!1,j -f (}):\J :;?~ J:-.I. ~" ('1

cl'l

r'~

(\I
1<1

(I

'Go
.l4

,-I

'0

...

en

0 0

co

0 ,J

M0

...

;t,

..

r-I

.i-

I,')

r-I

....

rl

r-'"

...

~ 1
r-... ,-i

"'"" ''''

:
N tt'\
0)

I'D

..

0 M
(I)

Q)

r-I lU J:.f

C\I

... ...
\0

(\J

C\l


4IiI

CO .,..

U\

"*"
t.(\

NM

"" M

... (\j

\0 C\I
41'>

WI I!'\ 0 tN

til

~ ·rf ~ :,
4.l

CD

a .,.f
Q

'r-! ~ 'r-! " O;'IJ 0


Jill

s t:
~
CD d .,..,
.4-)

~~
til

..(.:I (lj

'1'1 (!)

.J:H
OCl1

+> '0

~""
i'!< .

'0 tc'\ 0\
<£'l.
Q1\J

'*
C\I

\0

0
<Po

00

1";
iii

l'i"\ It\

<fro

""t- 0'\ r1 0\

It'\ (\J

e"0

(\I

(\J

"" N

<"I

V"''i

11'\

C\J ... (\j "" N

r"4

0 ....
t<\
t{"\
A

('...

~>

:;f

AI
«f .qJ

'n1
.j.)

...

'<\If'\ 1.0 t<"'\ 00

.. ..

'.::f.. .. £C'-... ...


M t-, 0 00

CO

\0
('\J

,.., ,... rl r- ,... fII"\ CO <l1li" ~ ,... e"" ,... c• "'" M ""
t--C!)

.....

V\

t\J

eo 0'1
Ii'<

tt'\ \0
fl<i

eD

ID

'"~ ~
U'\

\0C\I
flo

M 0

t-

r4

...

\0


qJII

FI rl \0 tt'\ 00 \0

I"'i M

qJII

"".

\0 \0 c;;i'\ (\J
,

r-4

41'1

""

M t--

..

+"
to
G)

CIS

at
fl.

,..,
~.'

I Q:I

as .,..
~

"d d

,...

Ie
.~

t'o

octS rlt'U>

'b1,
a
~.

&
.~

'Cit

\D

t<\
t<\ 0

..

st ..
0

N'\

1.0
0

..

s... ..
M e-,
0 0

..

\0

.....

..

\0

C\I

1"'1

,..., "

,..,
a

~.

.....

i JiB. ~J
PO

Cf

~.,..

~m' ttf I~
,
Q,)

"""" "
"lit

t"4

..... 4\

0'\

,... "
It\

t"4

too

~
U'\
t(\

E-I 'Ii-

r<\

.;fo:>C\

1'(\"

..

\0
N'\

"'It V\
tl\
fRo

"!ill' Df'\ .

U'%

kI'\

\D

U'\

""

"lit

"" ~

..
!t'\

\D et\

It\

lC\ U'\

Il!'\

4'>

!!I"\

M"I <¢

et"\

A,o

..~.

.,pr.

S ..
CI
ri
Q)

01 1tzl·
·Iilt

.,
cQ'
. e·

~.~a" ~:;1.:1~..
o
........
4.)

"ti~ ,... Q'Mrd S!:I«f .,.,c ::t


~f t..i !P'(tS e-;.':> ,..., r-f

U'\ lJ"\
.f'(\

I'C\

.;t

1<\

..

I't'\

-*.
,

"¢,

.....

0lil)

\0

It'.

I
P4

t ..
c;r

J:SCllID ~ 0;a

......... =:i!~1 ~m
Q

...,.
K'\

N.

I""t

C\J

8
0 0

,..,
~.

.....
0 ,...,
0

0 0

Ll\ ,..,

H 0

:
0

f"'f

t(\

0'

e N
0
(\J

It)

11""3

:
g

I
I
~ ~ i-.'

It\

rl

'"
@

@I

tj
4:)

w"t

• "G, , .. ·.;alGd

U'\

~ .pel :i crJ,..,

r-I,..,
N

Ft

tj M'\

FI

U"\

e
~

10

0
(\J.

..

C\J

U\ ,..,

'd .p

.!
:'\I

i
0

....... M
.I"f

r-.. .

I>
0

. '" H -ott<\
.. ~.~ ~.~.

U'\

r-I

as

• A
co

• .0
E-I

''0 d H

'M

,.....

<,
~.

t<\

88
~

8 6lI\ .....
r<\

g1r
<4<
CilOl

}: . ' R. ,...,
~
U'\
CI)

f:(\

..
..

.~
'0 0

t<\ ...... '~.~.' 0


0 Ii""f K'\

i~
~~
..

tR~

~ ~

0 U'\

* ~
~
~;

~.

-.;f'

""

}1
0

<,

...:t tt'\

U'\
U'\

t<\

I'f'I

N
CIl

Lf\..t\ l""4r-l
'(Q «a:l .

')J.
U'\

'"
tI"\

is <, ~ !: lr\
l!\ 0 0 "'lit

,....

0 0

* '" g
~.

C U'\ .It\

*
)J
0 It'I
~.

0
C!)

G
4)

<, <,

)J .....

'" ~ :A
~~

.,..

\tJ

0' U'\
~,

al"e
00
(\J

Il\ It\.

:
.~

}1
€I)

0'

It''\

~ ......_,
41)

<, 0
Q

..,.

.. g , g e

trl

til

-<

<4
LO

.::q

tI)

<II)) ~f1J -<Ol 4II.fUl ..a4't'l


..-J

!:.

0 0.

)l

It'\. tt\

It\

~ ~
fill

~
""Ij

~
18 «el
!Ill

\0

~.
IN.)

In ~

:t;J
<lII>

-i I
'$

..-~
~ *" Ir'I
@I

I
~ ,.~ ~
0 0Q* ee0 ,... )1 !""$

C M

'0 Il\

tt\

<,
Q 0

ar\'

!I>o

LI\

0~ It'\ U"\ U"\

qIoo.

"lit ~
til

tlI"\

'111>,

\D

)J
1(\
f,),

U"\

(JI

<, <, ~
@

It'\

ۤI'

It\

If\

lC"I
~.

O"~

"" U'\ ""


el

\0

\0

...... @
It'I

It''\

........ ~
~'.

I.t'\

~
W

\D
4.l

I\t ,..,

.. a
t('\

It\

)1.
U"\

41)

!.t'\

-< .~ -<
t<I'\
(\f

"¢f

~.

~ -< ,< ~'


e- eo N
N (7\ N iQ t'I"\

, e~)

-<

110

-<I.

If1

<~
~

..,14

.p
0

,..•

rl

(\1

t<\ .;t.

L.(\

.1:'-

co

r-I

~.

r-t r-f

lC"\

\0

eo e- ,...a
t-!

('!\

r-I

('IJ

«II rl

NN

(\J

,'It'
(\f

t!\

C\I

\0

(\!

ri fN tf'\ IJf'\

-168: 0'\00\00'\
-.....rtl"\tt'\
'-;..

-16<,1-

rio

t-\OCO\O

\0

0
"'"

CO

~O'\MO IS\CO"","C\I

"Iltl'l"\tt'\N

....

., ... .... tc"\tc"11"\

..

"".

\OV\O'\tt\

""

...

.... ~~'g~
\0
<Ill

\0
In.
._

11\

...

'"It

"

\4)""'..."....".

\0 M C tr\ \0 0'\ \0. ... ... "" eo

~~1\~
4\ ..

...

OO\JJ r-f

>..

GIlt

c-...
r-4 r-4

::--. ':0 .

*'"

,0

0 r-f

.'.

C"-fib.

(J'\

co

J"\
...

0'\ CO

& ~ cR ~
e. ~ ...

...

\0\0\00\ """~No\ N
iIIt ..

U'\
"
01'

"" '<\ 0
~

'1"\

{\J

\..0
..

,... ..... 0

t<\ ..0

..0 t<\ 0'\ ::0


.. -p;.

11\

'i\ ~

-<\

Lf\

...

U\ CO

r--

...

,00

rl

trl

e e
""'"

rl

r-J

o o

sg~] ... ~~~ ..... , ...... ....... o o


11\

E~
c.... "" <,
o o
~~ .. >4
0 0
0 rl ......
CJl ,0

o o

i~~

.'

a~ezarea barelor intinse po un singur rind. Sortimentele de plase sudate oare se l'oalizeaza. In · U.S.P.S.Buzau sint prezentat-e in tabelul D.lo.1 (plase OU 0ohiur1 dreptunghiulare) ~i tabelul D.lo.2 (plase au ooh1uri . pentru

-170-

-1'/1J).~ll" Ib:::',i:",:·cOrtT,.clo
UCI'liLtl;u

:)i

llC

cr.Lou I
fa

U_LC ,:n:'Liil.Lq.

1().• .'

I)(jU"G.:t:'u bet ori p:C0cdrlJp2il;,;)G,

l'i/J;)_;!l~_'.(J::\_;J/G"/·)

· t:rate).
D.2.2. ymatuRi Pf~tensioo.ate pentru .: bejonpreooliPriniat ',Armiturile pretensionatese realizeaza din oijeluri 1nalta rez1stenija sub forma de s:irme ou s$oijiune oiroula.ra. ovall, au suprafava lisa sau amprentata, lite, toroa.ne, 0 .bare au profilperiodio. S1rmele, t·oroanele fii barele se pot grupa., a10atuind faso1oule. Rez1sten1jele normaue f}i de oa.loul ale armaturilor U",".,,_·· tens:i.onate foloaite in mod ourant, a.loa.tuite din s1rme neted,e SBl?~i $Jllprentate SBPA(I BaU II), toroana TBP sau armaturi prof:Ll periodio P090 se dau in tabelul D.ll. Rezistent;ele de oaloul stilt stab11ite luindu-s6 00&£1016n1:11 I a = 1,20 pentru 1'090, fa1,25 peot.ru sirma trefilate,1 produae de si':rmf1..

IIi

calita--

lJi;}lil;'JtI'ululr.,...
!HEd. t

:H(-)zJ.:;l;on'~a uo.r-

l)aI.'e:l. Gnu

loa tLi It n
IJ

aalcul l{
ij.

p'

mm

1,5
2

(21500) (20500)

2110

(1'/200) 16l1·0 ( 16Lf-oo)

1720

2010

c,5
'"l

(19500)
(19000)

1'910

(15600)
1520 (15200) 1Li40 (ILiA·oo) Ill·0 0 (14oo{) (13600) (13200)

1560

;;
1

1860.

1),7
If.

(~.8ooo)· (17500) (17000) (16500)

177O.
1720

.5
6

16.70 1620

1560

MOd"l". geftba.sjt;i.gitatoal. ia tn oaloul dupl1 oum urmeaza I · Ep 210000N/mm.2(21000o0 kgfliun:) .Ep. ·200000 N/mm2(2ooooookgf/om ) EpD 180oooN/DWl2( 1.800oo0kgf/om2)

armjtLlrii' pl'etlo,§;tq.ng1;i§.' sa aijel P090 I , - pent:cu SSP fiJi SEPAl - pentru taroane ljif'asoi~
-peotrll

1320

?
.

1"
2 1860 (190oo} ( 18000) (15200) 1L!4.o (lLI466)

oula.

1520

Da.tels referitoare La suprafa;t;a seotiunii transver.,.·.. .... . ·.·:· fA arnniitur11 preJ:ntinse de tip TBP sint date in ta.belul D.12·« (oele referitoare labarele P090 Elf 1a sU'Ine1e sB1?Aa6 dintabelul D.7). Oaraoterist1oile prinaipale a.le prooedeelor de pre . . pl'imare au armature. post1at1nsa. folosita

2"
3>

. 1770·

1
(18500) (l'150o)

:;
(4)

1810

(llH30()) .
(11~OOO)

lLP30

1720. 1670

111'00

dateln

tabelul D.13.

5
6

( 17000) 162.0 ( 16500)

( 13600) (1320o} 1280

1360

1320

? 3
(4) (16500)

1620

.,,·1'/:,.:.

r-«

..
01) rl

-1'1 )Lf\ r-,

U)

...

(j)

5
··o.EY PA

(15~)00)

1520 1470

_-_.
",~b
p!.,:;:J: I

'.... ,.p r::'l

f!
(1

,0

(,)

c.;
j;.j

P-i fl.t .qrl

fa kIl
0

(15000)

Ul]p

'0 U

c-

...

(\]

r--I ( ...... 0

7
6
~. j$' .:

---~ If\ 1...0


.-t
0
.(\1

.. o...
0,
N"\

a,
0

\.Of. M ,..-..,


i
\,t:· ~

, ..j

'"

:::1 oP rJ J.'t tJ'rj 0


(1),.-1

.i

""
'1

CJ ~.')
(j)

r~H

~I .p
lQ.

...

:.:t ~,
a
nlj (J)

OJ

lro or!
o

.p 0,"'·1

Q.)i!-t
<lJ

ttl

t<\

(\j

... ~ ...
K\

C.....

l?

'bo,!eV·a.Pf4 p'o:btru f>6

1840 (1880-0)

1500 (1500:0) .'

precQmpl'im>8:t)

( 180'Q-o)

1760

Ea.

'"
CO

U'\ rl M 0~
(\I

..

26
.,. «x
.~

d 'r! .p 0 <r.f·

'../

;;:j-

"

Of:-l+J rd'd ~ d !:1(i) 0 (l) 'r-f :::l {1j f.l& ~I 0 W

~~t..J(})~..j

C'

Ij

('

.p

ill 0

N; ~]
(\)

\,~~)

PI

co

..l

..

11

... f".. • • •
0 .:;t(j\

C".

:::l ::1.

om
Hlj

U) Q} Q)

!:1

'1"1
:'S

PO

10·:·······28
.

.. ...

4-1 ~
(J)

C1

...

CO CO r;-.... e$I

CO

CO

)qj

2
s::J

(\j

..

)crl

8" .p
!::l

'-"
r....

U\

...
...

,<:lId
Q)r-I

.p

rl

-I.J 0 .p
0~

jl..l ~I

r-J.

cr

{I1 (""J L'J ill 0)

f!\
co
1-<\

PlJ:-ir-l

;;t

c-, .:;::t
.:::1".

rl

'fml? au di'ametrumai mio p-.l'e~~:i. al1&sturile i:aF6 ·e:i. TBP?5 ., .. : ~~turil.


"tU:LM.· Qmuai pe. oi.a;J.,e •.
DaZ8

d~ pre soript!·.

~ .p
(:'l

c-,

U\ C\I t<\ t<\

~tl
!:I 0

(\J ~;

.-t

...

(\j

...

.. co
M

0· G

..
II

!:I d

I or-! t.j ~ <l> 0 'tU d l!.4 0 Pied t;S :rl !:j !.:I Ul j:.t rei 0 .
r-I ~ Cl

Q)..j.:J

<:»

K\ U\

·Pt
M .«} ~
(!)

a)

~. 'M
!4
PI ~
0

1<'\

..
...
...

o~

ordo.J.:'
<l> (,-t

oU)

co

p,~f..IO

Q) (»

'*
J

\.0

; til

.~ co o eo
$

.-t

1,0,

t!\

S
e~
(\J

rd d.p (rl t.t

r-1

C\I

C\.l to

140rl

Cl)q:I

...::!I1~~~;:tt'une
.'

.<1..,

> co
~ ~
G1j

U'\

t-, N r-I

IJ\ 14

\\1";-;:
.

00..£10i"ntulde

aeJ.m.,tr1e

{.)

..

co .<\
["..,

~ PI ~
0 rl

rl

'*
t<\
III

d(l)~ ::1' f1 .t-:' Cl


(!)!;jQ)

co

t<\

Plot)

l!\

() -=.~...~m;Ml
)

r-t
~

III'>

14
Q)

"''''1
...

N .'.
C\t
I!Il

.r-t

. ·llUlX·

-1""'1 Cf ::1 0 ¢I Ul

""

N
CX)

rd d+:>

..

(r'j. ~

.....

~OH

lin'

O;~.

1~'l!ft1tl-

e,to:ptul unital.' minim;. ale

,14 .p.

.:¢

d,)

... ... K'\


rI

(l"\

...._"

1.0-

II,)

t..

... .....
rI

WCtl CI !Uti ::I~.p 0


Q)!j(!)

ru,

co (\J

Aoo

tYma,x - ef'oD·tulunitar.maxi.m.
~.z :i$t;~fHl1;i)·tede() alo I.U 1a 0bo 80 ala

..po
(tJi ~.

ro

stabiles.(, ou ajtlt(>rul ,r,elatiei


o
0 .:

.""
N

0 I::"'-. \D 0

U\ CO

Pi

14·
At

... "" ri
0

;J!

r-I ...... OM
.j..)

Q)

r-1 !:l 0 .r-!


I:)

I OM rc:::lr::l R

(J)

O·I"'!

c,

..p
<J)

po rei ~ OM ~.
tf.Im-p

(J,) ~Cti'

fX.J

«l

r.J t1.l
(lj C(j
Q)

O.

.inoue .• ... ~ :eepHzint.aooefiaieuuul toh.ulU~ perrow oazul itioaroarilol:' Vial.


~. 0,6

Ro • ~

• Ro '
oondivii1orde

53
luol.'u
repe·ta.te,
1,0
(j)

$
O
f{\

o-

..

stabilitou
r-I

It\

*
\.0

til .r-!

~H

~ror-l .r! ,..-.;


~:

~ "I
~ ~ ,roo
o : <Ii
1"-"
c:I
0)

e-

-!-)

<I> 0

-rl' 0 'M'

r-I

('1

........

~~~
N

OJ 0

4.J

oM

+Q,5.f'

gj
I

... ~ '" 0 .s..


If\
("-.,

• . I'C'\

~.."J
(,)

l.-......~

'M ~ ~ ~..p
__

~,..~ :::s

\0

...

• A
III

rl

~.
}:.j
(I)

('fl

<:»

H a 'N r.... ~o 0
<D<J) (l)'~

<I> I 0 ~ 'M Q»)Oj


oUl.J..l
(DC/)

Cd

~ ~1
rdCf.l
rl'M

us
iii

'M

::1
0

CI

<l.>

r-I 4'; ::1


Q)

(14 ~

Cl

,g OM
~d
'$

pilla
~

~rlo.-lO

!:1

c?5'
;0

)~J

~ ~

~-__.......,_ .....

g:}

Pi
_.......

~ E-I

~o

.... f.:l ~I .~ 0

(\J

f..I !:HJ Or-l:::! 'rl'rl ::1.,-1 R S'-i 0-1-.);

rlQ)

'" .t-

-174t

-1'15Ox

Ul
r;-~

'd.
0

....

...

':.t

0 L!'\

U'\

co o o
o
.~

o .:t

..0

C\I .....,

:.t

C\J .....,

tR

t:<\

C\J

rd.p·

It.d ~d'M

...p~
r-<'\(l)

::s

~r-I

, N
..._"

C\J <»
(\f

o o

+0
\0.

co (\J

co

l.f\

k\

:.t

C\J
..._".

(\J
....."

J.

tR·

M .....,

"'"'
~.

,..,.
>oJ

........
0 f'(\

...,.,.

..._",

~
H

• c-.

CO

..

0'"\

..
rl

(\J

rl

(\J

tl'\

.
.

(\J

-176-

-1'7'7'M
Lf\ K\ M d
fl

..
N

,:j

(I).

p~
OJ (:1 :::1

CO

.0

, Lf\
r-I

1'<\

o o

o
~

("IJ

o +"
::J

,-I

.r{ ~l r~
:::s

,-1

C!)

;j

0 0, ){~l tiJ r-~

-1'·1 .1-='
<D

C~

:::l
.j;!

(1~

.j.)

p~

(\J

r-I

~-) o rJ (j) o~
.p
Q
Q)

..:l

iii 'M
.p
Ul

,,is

.::l 0

cd

ro

0
Ct$

r--i

o o

'0

,(1$

...

<D
(J

c-~

":$
:~~

-I.::>
d
(1j

(I)

IJ)
~-I

(lj

r.f . .,[.J
(I)

0 PI· p"
Ul
<D

'rl
(I)

cr

. H r-l .r! 'r! .0 1'-1


(\l
.~

:=> ::-;.

0, ,•.+ ("U

j!.,

'f .~. •
..

\.0

L"(\I

-l'le;._~}men~j_oneazl;J.
u

'-17'9 ....
0:'].e>1[1'("(1 ,\J

I' oa :ce 1 U";l3.

D·'

.. )

ur f1e core ~,;p lu

!.;(d.ol~
-

.ill .CAtCUl)JL

ELEI~rr3~r8LQI~: D:INSl~T9N."

!i!·;rON J\$1A~ S.l

(;oL1[';trtlcti'e:i VOL' tL aoi;;iono.tio l.:~ un' num.ir-. 6 c i oLunL c~tunai or.nd bet?nul ve pI'uzonta o.Lnc a ;2 x 10 0 c· re a rezisten'~ei cu circa 25% fa'\; a de maroa, pinCl.la cou su .1.'0<1 aCol:yt:;ui numar de cicluri .. Daca so cou ai.dena ca nu c101uri d~ inourcare .... (ieSCarcare oare aCliiooeazil ;in ~leclui,..

docu.r eu I vi(ytii

aEl'ON. prU~C01,':PHIM:A.T elente1Cxt" din beton, baton a,rmat ~i betol'l pr·e,.oQ nipri1

··c:o:natruetYii

civi.la··

§::I.

ind~:h,tr:i..let 8e .fs'oe ·o'onforna·

vie'~ii oonstruai;iei vuriaza multi faVa de 2 x 10 sau Q.,a,ca •. 'nologia deoonfeot;ionare nu asigura oh~inerea unci ore.9te •.. . , • l.'t9Zistsr:rVei betronu'l.uf, (de axemp Lu , labe.toane Quacceler .... int8.l?iriipllin t:ratrunent termier, se VOl' moall'ibaJ:n con

. 6.

.."

cup:ri·Jj:;atnSTAS 10107/0· .... 7'5. In oela oe urme,Qz:l\..!3tnt .·"""~D",ta:. rela1;iil$ de caloul§io aerie 'de data Et'xtras8 de in . Ilial~C1.t:ll tne:ntiOirilat..t:n: ve'dt'U'i~a utiliz,§;vii 1I&i efioianteAl tQbe' .... .

V~f ooefioiant;ii ~ •
. Rez1sten'~ele de caloul'la

obuseali1 ale ,

l!f'IiI.,'!in .•.. ,·•. .

~in

Q·ompQ:t1,.ft& $.0110! tl.rii

~t1j,

calc:uleuc'ap·ac'ita.te,a·.

. stabileao

au ajutorul
.

1noareooefioiEHri;ii
p6Q'uru efeotul

R .=-: ·a

,0.

rela:~iei
ill

o.e red.uoere

o· a

s. m"" • Rm' "" v.

m: fli.ma
.

(.+-.m.n~. linia,N §:l pli4.cl) a·.·ttprill oOJJl;p~'a~.,et(j:1rtur~ ... -:" "p~du.stde $Olioit.ril$·deQ~lc\ll Q.u.AtSiatetttelJ ('ht·

(oel

de
1).14
0 ..

(,f,l·:1.&_n"htiUatl'iV4t ) •

sudurii)

sa extr~g diu tabelu.t'il$

D.14. Valorile ooefloierr1;11or ma

....K

'...

.... .·.'.c~:C~.·.orisf·icti.nt' ~.:t~. _~ ·· ca·


.... '...• -.

:mo..

..

n1H.1,1tnG~Gieto~

cNiJ (}mlt::Hll;

d~ pl$HlJtiei.z,llre.(~.~1$1~ .. ' zC)~.i ·t.ntin$ClIQJi oare &1$·6· .. PD~'tr.$ll:l,~. :P$nt~.u·:e!f.ai~tl)lt!

. ..

. 'atWttftt'fI€lo~()mte~lQlui "_ plJargt±auirlt

E~l;

..

. ...

Wf ~ d\l~utde· ..•

r~Hli.t~lt@n1ill.flB\1~";t{tal..CU~b.t":$.~~~P'fJ.~
in.'tlilg~e.l~~lZQiM,i"
Qc ..

tatt~.··

co.tioi@ntulu:i.
200

~:~~ .uri

sudabe oa:p La oap


sau

~ zie'Ml'nti1 1$ fieur ar$·, . ptint~ue la.men,te·


c~louleazl!1
. '21
()U

:Lunaditif3 ou eolise
de

rela'li~u
.

jgheab 'Pe~

Wf

E~;'+ St .

. (Bl •.• l;) 2


. '\

10 - ·momentul de inMtt'tie

ax. nautl"~;'

,~l z:one.f com:primate:t'at,!1*


.<

( csncase

momen1;cul static'

a1 zOMi intine8 f'a1ii;t deex;a· M'utr!~.' zonEd oomprimattl (:fligG E: .. l) SI.e det.e,rmin~ cu rail.a1;ia:

-18·0'

... l.al~ 'VaTorilo' coe: f··' e.,ntlJltii." '~.','."''= W" "-n lCl.. V "for
o

. x=h--A bt ~.

2 So

in care: Sc- momeo.tul


,

static a1
fa~~ d,e

.. ~,.,

"Abt

.»:

. /'

->:

......... ;.......,..,...oL~~~,-

nautr'ii; -C:;. I Abt "'*i\'ria zoria itn t in,ss. '1 -l---+ .. In c.a·zUi'i curEtnte: Wt:::tf 1$0 1n care f "'[- coeficie,ntsllprauui.'··
"<
.1 . J.

.,"~!

comprimat;e

',.

····111 ~iLg.·
"m,O

£,j'\I>',

1
•.

conform tab. E~2;

W: - Dlodulul de o
.elastic .. pen~t~uelementeledi.n~;:GQn m,tMregittlJ de€wlnull~p calculul tla_e., p(intruel$l1lenifi)le. diil beton gNu,introdiJo·1.nd gt tin '. G:~'U'l:t·$up·l.'iJRfJnt~.lO:on<1i]iilor de luc·~ sial au 0,92 •. t"}sl<tululfla,toontAalGlwd.in ottton simplutnc·o'Voiate CU8ec~it1ne.· _iuIattl$8 ,·t~~· .·'(ruralaii ile I
. ·...~i.t(rn.~'tl:l.

"'.".".', . ' ,··.l~lmfa'~~c:u


. " .,ar

~'," o;$,eetat&h

bt~2· •. in4fl:p ..~.nt

. l.~··
1~.~·-.

"O,29Cp,1

bh2Rt

·'i:.i~'~\?b'
I! ~~~..::~
ji

,'"

.. , "1.75

.:~,'b$t'Qn\l§Qrda.~.riu.lit%JJl

'6:'.' 0 ,2'70p1 bh

6ind"il&ndent

_··'b:t0t?·>t> 1.1 hp,/h=ht/h= a). El~mGn,tel.4eOOtQn


J;$f Q~:fttat~

eiUtplu c~p],"'tnci.pial te
.;:.:~~~~~~~IoU~

stnteol:l

~.n~:r't·ti...QalOulf).a.ea$,leWiln
.' .'
inplanul
3

', .een~r~ceurd.o~t$~o&n\r':Lq;lt.14._vttldtl·
$:•

........... ·2(t.;·· ·

.a~"li, cu.:_~m"l ~din.v.loril.

.;;,. l;'Odift tn.liii.Jn$a.SE!HJ~iunii»

eta
=~u:.a:..l~~

.,-.1 d"favor'ab.il. bl Ineag-ul ·eJ~ntelor'lomprlmate ex()entri<t,' ~!ftQ;~9al_'(HttlJ. ¢ll1tArminii, ,sundndl $xoentrioiiatea


&~

1,75
indap·end~nt de ra-

.lfl,~C$rA$~.1.~~,t,'I,t~illll~

m:ll!i.xntnt .•;l~~QOfltI>¥,'-t« 6xoen:triols


lit QC

eo· MIN
D.

oaX"$ forts N a01iiontlt

1,50
1,50, it '.

oe.:xctiUl·t:t-!oltet4: '1..r 2
'
I!!I

IBe

c,tlI:lcu1e~.lou rel"$ian
.'

N.·' I: At.. R o· .u
b,

r,tS f'iindd.i.stan't.QCilntre cent1'Ulde greutate .6~ctiunii t'$si;mp.uralui ~ntr~ situatli de a·cea&§i partf;t cu tortaN, i A - .riaZOI-Mili Qomp:r:'i.iu.at,e, eterminatif d din conditi.a oa cant b

a1

'-ld~-

-182- ,

30. coincidli

eu punotu l d'onplil":ntie

81 rorte:i.N,l,in'iri:1 C'kiun i drry p t uni~hin lnl":


(B.<"{' )

..
6. S'ee~iune,a n:indcondi

of',-~ctp.l ' f'Lexi.bf 1 i tfI:ti i ~ Pcntrt1fJe indepli9

3< bplb

c 8:

I nesimetricli kia:

00

6- 0,2 h
"~., b(h ... ,
,

2 ',''r):'(r
l
"

OC

,,'

,,)-R

(f}.8 t

(l:

a) Pe'nt'rtl b/bf4 ind6penden,t de :ra:1' ,..,/h por: t 'll" 1kt b)PGJ1tru bt/b >4§i htlh~t2 0) hntrt1 bt/b >4 §i hlh( 0,2

Klem~ntelQ din baton COFl1P':ri~i$tee:x;eantrio. a ,c;:upl'inal intra limite1e 1,50

av-too

excontri""

'

1,50
1,25

""',,,
,,<, ",.,

0, 9x

culea,z~ ,Gurela:tia: , " N & .,cRl!·Wf,.Rt

'z. '00"", ~, j e

"

(.E.9) ,,',

1··oc...t•
relati.Q 1.10 de-vim z

(E •.IC) )

, e.e~iunid,reptunghiula;ret

7,,~qt.:tune·a

I neSimetrlct!, ind8'pli ....

nina,

<l0rtd ilia:

',... pentru element$idin bet.ongreu: . , 1 75 e ·l··bhR~ .....•

bp(b-~' 8:
's)

N' ...··Z'S,g·g ......


N'

LL'l),P,.H

{Iil.lO'l·

> ...1

Pentrultt/h)O"
0,3:

1, 60
1,25

b)p.ntl'U ht~

petl'tru .leme,nte din baton uforr Gte gtenulit:


1.6cp:tbh Itt. (h'" e . •. .L '.Q9, ..... 1 h.
din
,

(B. lOti)

ObS&'H3}i. :
Pe,ntwtlemanw1tdin
be:to])' ,&igrfiH1Ulit:

Wf:: '0.92
:i.;.LQ'll'lUPU

be tQn eompr1ma"te
'.

exoentl'io, lac~

forta
(1.11)

ou ··0IlUtoent~'icit.t,e ". 1,21'<' .•


.'
(I

·00

.'. '·'0.· '.·' •.


,

·r·····o,

9·'·· '.. . x
t~bUi.

lI:,~ .rEfP~.intldi$t.;a&t.

l.oee,trul de __ tltat.al,ec~
s1!' 89tisf'taclt. at1.t

1. :f'~Wtt

.........l.",,,ntele •.. E
aoe

.·E.$ott

_ .• _i co.pri_tlJ, §i o.ondit 1ai.:tO •.


.......... ".,b .

oo,mp.r te Etxcentric 19 care ills


,(',E•.12) ,. .

'(H~;tcula,teQ'$.le_nt.eSOlidftate 1&fncoV6i&re. ••..•.•.....•.. Intluel.lta fl'xibili t~~iiele,menteloroo!nn:>:rimat(t,$~


·.l1'1CalOUl

is .tn

m1Jlt:i,plictIld.x"rttricitat~ae6c=:ea
1'6

+1{lfN' .
(FJ/l')

. . ():tctntull··det.~~J!)a,tO'Q

let ia
stabi18gte cu

t~

:f-;7N' ,
S~

ori't.~~. conv::~ional!i .. Ncr"

1'1318-

-ld:)~

sa

coincidli

ell

punotu I dtJnplicntie

a L forte:i.

N,liih'iXi"l

. .
6. $'a'ct1uNHl
}<"bib p

off.~ctpl :f.'loJ(ibiliUftii~ eon :f. 0;2 h


~

.PontrUt!J;ec~iuni

drp,ptun/(hiul,,\},'.~

I hEHiJimet.rie~
<_ 8:

1nd'9'pli-

nindco'ndi ~ia : a)Pe·nt.ru btlb~


pOI'tul ht/h

N
,acuprins~f

'~b{h
.

e) 'lHewentele

- 2·,~·a,'., C )'R l 00
-

independ.'ent

aie ru1,

,.0

din be ton corupriOllilte ex6entric,svind $Iitra lim:! te Ie

excantr'i,,-

b)PEJptru

btlb> 431 ht/h~t 2

o}h'ntru b·tlb >411 htlh,(O,2

1,50 1,25

0, 9xo<' eoo culeaz~curela~ia;

4,

'3 h
, rel$·t:i.& E.I0dttviM: .OS.10' l ..
·(F1 •.10)

"te"~~

N"

',"', +,ft R

0,'

.w.u

, .. e8e~iuni d:rsl'tunklifulare,
..• Y 7'Se,q-lriune'a

tnasimat.:ricli,

1nd9pli ...

p$ntNelfnnented

in b~t()tt16r.u:
r,

nind· .~n.ditia: btb~···8: p ... .


a) ·,.nt-:ftl·.·...• ·~·>·O,'

, . -.',.", ,0 ","1. bl'lR.. l' "'.'"7~" ",',',, ",tl N , , ' T.,&·_IF

,' ' "·l·og. " ,,',' 1 '... ',', ", 'S ' '.'
'

',"

'

1,60

b)itUltru htlh' 0:,'

1,25

':pen:tpueiementtJ

dinbeton

UIO:r de g~~nuli t:

,1,6cp),bh

,Rt",',.
"._ .-_

.Ob$$wat,t.=
Pe'll.troe,leme'nt.'1.a' d.inbet6~

6,·~·e,.,' ,',,' ,JS1S! ' , ... ' "", ' 1 .' h d$ gI'anulit;

.Wf= 0.9'2'
:t.Q,ltietLZa

·d:ln baton Qompr!l.BWltw ·e·xoentric,


CUO

18 (::8"

fort.•
(i.11)

.~oen.tl'loi"tE)···

....~. ~~~rWidi.t81ita~

t·,t;WttC$,a

t. o&io~ri~!I •• ~ilta~

a1 ....

.• J&.$

ctt,!

_ico.p,rlma;tfj, OGn<iitial.1Q.

trtt'btt.te. t;I.... $'8tisraC~8t'tt·

oaeleillent,e .$;C)l iditate 10 incoVOiere .. •IhXluen.t.1il fle'xibil:ttl!,ti:f .i$t_nte16~cO:ntprimatfli$e in in , .... ·11'loalctll mtiltiplic .. •.xoentrio.fta~a'~ ffid . ~ .. +M/N> .. . . ..
.

li;;4' tlfJ.tltJn ~IJ.

1·· att.~Jllat·
....•• .

.. ' ..•

o.u~ela't i&

,.

··.(),O

.&.

..

..t~.".l-bwc~· .
cri>t~~.conven~ional. :-'Ncr - sa atabi16§te

(E.l') .

cu r,ela~· .

-liYt-

..

i'''·....'I·..-n~.. t

~ii §iatunci

-185cind condi'tiila ob:oe9alla,


aC6etoa

d,eS'oliottare
6'$

or

::: --~-2-'

6,4 JE,b Ib kId If

0,11,

0, 1+

eo

-+ 0,1)

;Verific~

in Cat's: - Ibreprazint~,

momentul de inerlie 21 intregii de greutate; de baton fa,t,M:d'6 axacentrului

;a;,,,,.,~.'l'''' .

- kid ::: + Mld/M • 1


M1d§i M iiindmomenteia Incov'oio~oare prbvoc'a~~ tillES'a Inciiro'~rii de lungi1 dur'st!i §i reapElotl.V • inc~.l"C~r11 t.~'!tde latuI"aintina.its'8u mal pl:l~in comprimati! a l!Jea~iuniii i =: e /h. d'al'avindval&area miniMi. I

C'area lac rezi8tent,~ sa f~o:ecomp'artnd eH)lieit!'irilede c'apae'it,ateaportant~. (element-a liniare, §.f plM:ci plane: etorturile unitare produs,s de's'olicit:!irile d:e ccaleulcu 1e dec,alcul •.

f'

iritluent,ei'
,,_"I,-- ().()!uip:rinuilte:.,
oi,·+,,j'I"I,di

f19xibilitltli aS up3!iS comport~l:'iiete, .... 8(1lf$:0$ petraza unud, oaloulde erdinu1 lIpe
i

.,~,tf.:l..m;pli:f'io:&t.,

prinmultiplicareaex,01il-nt''riol

t§lii for:.... meto'de! .

00

uno,oQ·ti(jien\

<Sa'AS10i07 /O-75ihd lei ut,iliz8,l'8a '1,2).

;4'
Dae.lfli'
croIlieid.r .....

Qm;t,n

=0,

6 ...' 0 t 01

, l.fl" . ---A., - O,CO08R" .. ··. h

".

, '.

.pantrUl

.. .. '. ...

1,4, infltten~Q fle'xlbili t~Jti i ponte· el nttfie

Qi1t:;~lgl .•gtgta;r'lliTlli~.dQ

E.l~' ..Q'alo_ululb,

~Q'!!p~I;1un! '0;&10'\11u1 "09,101'" de· reme_n.·l.a

·.lQ;o@l.t1
o,ompreBlun9"lo-oal~8EJ
O'til'lf't:ltl"il

.;r~

.tt~;I,$t'~nt,&flnl.~gt1Q.r;l'i ".;

¥)S!_la·. D;':nt,trJA.i~.'nttl' .a1nh.;,tQ!I.,mat,tnQ.Gv;oi,;ltt~; 90mp;r,1mat!aUIP IntiMa .n·Qt?pt~tQ,Que~c!ntrioi ja1:~ .


STAB 1010710 ...75. s$o'onald&rl c,!t un" $ letnt! nt

din

be 'tart

:rel.~:LaI·

compl'ims,te:,ccentx:-ie au e,xoentri.oi tate mare ,d'$c:M:bl'M:t.'. lati1.ilca ~iH)n&i oompr:tm$taaMotiunil, r(uJlpeotlooXld:~ti&H

:t- ...

...~t '
-At ••
" ,'. ...A, • '....

lVl1

'rI.

1·x/hQ'~lim
·areval air:1.1$ Ii:lntab.El.,. V.IQrilEJ! 1imit I, ale,lnl(llimii

(E~le)·

:N:zi&tfl'il1a .• 1a··')'ll>mp1ftJs,1Untl2·betonW,ui, fl&ital\u~ .•.1der&ft~:titiienil:i. .uplimentan .ali.oendi1fiilor . .. (J,Pu pent~ (iiMubmi:re:du.s&u t·ur~El .pe vert

:relative ....zone.fc;ompri ...

.. 'e 18 ele .•ent,e·le. 1noQvoiate. ¢omprimat$~sau:tnti.n,s •. Qx.QiJ,O.'t.,JltiClOU lllQre ,xae.nt.ric it.•. te

ar'......
.... _.....

VaJ.:oa_ao;oaflc·ie'ntuluik1lluva'
1.,5 .;. d(t,ott oaloolul

~,.t.
,

d.48~tt~~j,

~ti .. ,ct:i"· d4\"re.,~:re.;

..... -, ...... ,,0#1,...... .. . .,.d... .. . . • .. 8Ul·h.~'w +.ft• 1·· . ,$,e,al.u.lca:re.··.· ..··81"8&·06 la,§.1.... oentru 8/"!' .' .' . '. ,1.II,celitQ§iallle doe $'imetriequ, &Up:p'sf'ajjaAI"

f'imaima,r& de
nurnai

se faee
$&

_' he.

ealeulul

fecel.

la.'tncM:roat'0·e. :tne:aY'eare,a la,calia.··.·,··

........ . o~e·

OGn$:t~:'~~fnt:l.nder.' l
forjs

I-~cent.:rio~ eu ·ma·~exoentrici tate, ca.... N aqtidne-$,z.M 1:n afal'S distantei din.t:reoen-·


As §i

cel.el.alte tno,.:rc~i; 1.25 ... dacl1no-Mrearea loc_l_ $eaplioi! la elEUBfHlt, pe 0 lungim0 mea! ml0,_ d~,ctt ace-stu!.a ..
E.2 - Cg,l,oulul .lemn,~~lOl'deq2Il;!:ltructii din

. ·sreutate
.. ·... A"'D"IOI,

.learm~turilor, din

A;..

baton arm',1
~o2 ..1. VerificiU'i nec;HH3s:re.

baton arm,at f.ncovoiate t c.Qm;p:,r:tm~t9 . &xoe,nt:rie,onma'Fe exc,entrieit,a,te, tn a,ec~itini tiort:lls,ta.os 'au relatlile oupr·insllttn tabelul E ..4. . ·······X'Etla:tii1e ~e£el'itoar,e 1s elollu3ntelecompriJnateeXQ,6:ot,:rio 't);x.Q,Q,ntri 1 t.a te t 0

-"__'''~-Lul elemente1ol'

.
at;::

::

'.

. e '. +'.' '9 • =0 CC -X '.'·. Q ... .'


b

Blamentale din baton annat sa vorifioi!la

reziaten~l3.,

fi

~'il.~_

(f\

,......
N

r-f

.......

" j:4

'-'"

.. f4

.-..
("'\

-H>G..-.

..-..
\j')

_,
N
'

......,

.. r:q

Pi! .......

N
4

r-..

.--.. ~ M ._,
N

~~ N ....... .......

..

OJ

.......
N
'-' 0'\

ILl

..

-11:)'1>11.) ....."

fil .._,

"

'r·i .po
)(lj

f"\

..-.. Q,
f"\,

~ ,

rl

......
+
~
0

~"

......

f.;<:j

II>

......

...
!XI

...

'r.:I

tl1

.t:t ......
~.

I 0 fi:l

0."

.
GJJ

)ttl
rl

" ........ "$

4!1
(I)

::i

-<
It

..ctJ

aJ'

<
~

...f i

Ito

I=il~

.......

...... ...
gJ

+()

I cd

f!!l0 ~

.,

tf

~ \II ~

.......
~
..q4

,!:j0 ri'

,0

'w' I
fl!l

'"
(\J

11 b.O
a:,fJ

:::I

"I

.r:::{J..

.t1 o
.0

.e.
&

e:

Pi
(!)

.......
,,0

~o

'~$oo8
\I,
~

• M

rr.P3 ~~
H

rd

~A .......
C\I I

1D or!

.J-

....... '"',
9

..0 a

.It

.,~

~FQ

"
:::e1

"

os'
0

.......
<4
I

~(Ij

~o
II

+>l

.-..
N
r-t

0 'llJ

~ .._..

.,.(1$ ,0
(fi' ,

.......
ILl ......

......
H ~

.dO

.._..

.. ~

N (\J ..

0 t1iJ Pq 0.0

...-..
U'\

'"
~

-<
of

er3 £.'G ... ~

..

< .......

II

.-..
\;D

f"'\
j'lt~
<,."",

f'I\

'"

M ._..
p:j'

..

"'"'"aJ ...
~,'

~,

.........

""C3

&

~ ~

(ilj'

-< I
~,

Jill

-< ..,_,..
~.
,~'

..0

.Jl! Pi
0/ ---t

p:::

0
.

.,Q

PI

4--If----,,, ..... .

'-'-'i--'-"""__
'

'lI-*
7

I:l

tV

Jk1

ofJ~.·

~eJ

~,6

G1,)

s,x'S,:;) Ul tnusTd u"s 91=J: + eH.ll 1=S n tm no Q..I'Eloa.x'Soaunl:io.a,s


M

'-~
:t::

+--~-'1' ...

~~

'--~'

••

~i

-. "'._~.' .
v

(,('1

C)

::..-=-~ :-"-:';"_.-:;_c::_:;::-.t::_ .... ·~"-+_--::!':"-··

__

hi \.~;.
~(~.;_-.:;.

..

~n

r,"1

~:!:'~,

,.,:---',.--' --'C'.JJ
('J :t,tl .p
~l1
....." .....
~-{

..,.

~"""
"!.

""'...
I

f~l
H~ .

<t.

('J 1.1'1

.......

r-<:l

\I'

"'<1" If,.

+..
(!l

Ii)
.<j

·ql I±ll.)

II"

l.'rj

~Q r):f
t)
~.

+>

~ "4 ...._;;,
·CII
{,w'-

l7!

.\.tI

<'J
N

...... 0
~

~.
,q_;'

(.t4

ttl

0 :::I Arl

mw ~
til

• ",fG

«l

,..

+> (Ii

4)

.~

'r! .p 0 qj'

{!> )Uj

-;

I .0

,Q

!at

.......

I ..q0 ....

+ Q
II

..c

eo(

......
.,Q

• ~

-<aj
..;.;

:r
It

~CIJ,

• ..c
~

.......
~ ~

•0 ~ ...

CrJ

«QS

..

0iS

II)

1=1 .r! 0
~

m ,:l
-. Q

<U ~. p.t) QI 'd 0·..4

J.i

~r
(\J

ro .«

. .

(lJ

'-'

1,'1

..

tU

rl·

....... MIl:;-

~ ~

..

Ql)
'';

~1

12!;

II
eo

r;J§

Ptori

til

0 ori

Jio .' F-I CIt to ~

.j.)I

...

(\J

..

A
H

)'" C)
.~

II

'-190-

.._.,

.. p:l

<:»

. .

,-...
..

o
0

,....._.,........,
rl \.lJ
.. G

ul

(\j
If}

-191-

<:» ,.... '--"

ILl

t:il ~i:l'
<:»

....~' 'f.or~a. N so apli.oii~int;.re lI.a Qi A~; int;indere exconLrica. eo - h + x o .. a

r ezu I tuntela

eforturilor

diu Elrmii.-

au mare exaeuerioit'ste:

e ... x..-a· ,0 0
. :tlimd

distan~a din traceritrul de greuta Leals'e,ctlun:l.l til flbl'a 0 ea mad, oomprimo.t,a.

do

La elemelltela nu i3eo'~1unea1nforma Sauasimila'tiilil eau I, 18.;imea aotiva a pluoii d:Lnzooa o,om.pr.1mata b ' ee' i

oont'orm tabelulUi

E.5.

Tab. E.' 5. U'i1m.e •. aotivi a' p.i.ao11o.t'; 1a S'.,Qliulli ,o'uta.lpa :til Z0'Q,Q oo'.pl:'iute. bi.

~~,~~~':="'~~~.'

b.

+2 .,: pen 'Uru grioz:1.ou

• odeso1l1dtret

estfl t.lgall eu ll,ime,ta. re,a:liapli1Y6.. 1 o~· . . ...:b.\. (lQ,tt,. '0J. ».~,e,z.:J.ntlh


0',8 11

1) s.tmplu ,l'Et,Z emate It 1,0 11' 2) l~!ca~tr,ateJ.au,tl~eazem,

3)· dub .. aKIUHlstra tEl. e t 5 1, u - ;p$~tru gl':i.b.zloontinue.


1) lade ,so.b1deri.te. J48.l.'!5·1nale.o" 8 ..t."
t

g) la de sQ,h;a.,die 1010. te rm.s,a1a:e.e ri ca.lo,ula elem(JJ,ntulU,;L.


•at' ~a

0.6

1, 1 f1io,d,

c.'lfilS";'

at) Qo,easua, !a~1:mei »lAgt" d,,!, "~U;lUft va depii'lJi valo:cile' S)tEH'ifioate Hi j,08." a) pel.t~u to·atl ~'inzile oa.'pe stat
,Q

f(Ki,~r$,lSWi.
n'ffJlVui"i .

, lla
tii

diD dists.

va

.t'!g1d:l.za.t.~1r1··.

(:ttl.i.Q,s)

1,l1treliu!t.ttvu.'Q~

b' +6 h • pe'B"tru grinzire o'~e p laus1llt'


dist,a,Q1;$d1l!!tl'G

.rig'!,dt,za.t.E;t, pr'itl

o,ervur:l

esu la oare distaQi;a ditltreaoest;eae,~tamatmare"

gr1nz11e·1on;git.udinsle

~1 It;t. Q,ar,ehp.

<.

;...192'liiltt~'n.t)U ..1

-1.'))-

~,u";t'!;&,'.\il,,,,,,~··axa::i[le;tltre0'0 dotol'mina

re·lat; fa i E 924, tin:i.nd

pr Ln x.noerciiri suoce atve ou ~seama 1i,l1de X'e.la~ia~

, b!t
.

~I

. " b ".

3 .: pI b: v····

.' '.. f> ~


<1E),:aotiuQ,e

tltlgh1ul
a1

ctlr!t:·.:t'·e axa u~slme1;ria


1'or1;e re'Zlll1iante
oompr'ssiune

as:eat'J.un:1.1 :tQ·te.:rio.a1'0l

f}i pl,a-

oelordoua ~1rezult&nt'a

reZ'ul'"
arntii-

ji·i\al't;a Etot"ortllrilorae (Hlt.pr1mat:f1)


m,St6nr",A

\, d.im beto,tlu ..t(}dmp;r:~tt;'1

ei'o:ctur11or de int.in'dere sub aotiunea

(d1·m.

ar-

:'Loti.llaa)

ISO

:Pinitru .caloulul.
cUllo'ulul
IYtt&JM'Gt:~ltt·a

BlU:llH",t

ffAlmlai sub

ao1;iunea

!V4otne:ntulu:l. 'Mx ott mOJB:entului M;y' ta1e~U:1,;e

oon<11 V :La a
$'tlt'ao.$

:l)a:Q:i ~b"> Ilia" oaloulul


• , Aa~" Ra ~ ZaP.

au rela'ljial

~I(u·!;tat.a po.vt;~f1ta ase·oi;lllEl:l.i t'ii,il{! $.fJ~1Ind.:L,o~.·£11aelra'bt.s1$plu ~ut'i . '." ~ EleNGt$l$·. selio;Ltate la l*~~il·~,·'·~i1'';;i. s:l1!n$Bxc@.gtn:;lo..?;:fiblt ... QO~ ..". It~ip ~. .p ,~_~,_,~~

tlD~.66.) eel pU~;t.ne,~all au f),sa


i • .' • • 1 __

(.f!a9E.Jl '.

8.

<I '

aalo·u.lsfklml eu . 1

.we121rt.aa .

N -so·1.1oi tQly·ea de

N'o..,.f'orva l(u1g.1tu:din.alii d@oal(Hal t'.'Iar~""'PQ·~~e ri.p~$lu·a.' 'de ·s8o~~du.a0tm. aazul s@11e1ta.rl1 lQ ciQ..plle$1~·ll$ .·&en·toli g,il( NS~Q 'b1v o·Qm'p;~~H~·;L,U Q·Wf e:xc.,(iH); 'tJ1;ioi ·tab:s 11l$

.111l1ma);
}l·-f·orVa ·x, .....
iOll.gi:tn.ldina:Utdllil

8,'fdi W$: SG.o~1.I.ule £n plootllaxe1 Xi

a,alonl Q,i:!.rs po·a1J~ £1 pll'el.u...; . .. :til o,Qzltll !Lii. tlarO .to3Jt~ ~oii:L'H!l'$;$.'~ia
Oil

e:ll:oeaat.l,li.o-1tate.a(!!oxQ,

-.

Pvncw(

t:Jt fi,,-telN---

de OIpIA·ca1'ie_.

. ··r
......

-_

:.

i' 4'-:-

c/i-,i z:ot;a cQm~r/(,.rJ(;t;r


I'

R.~fJltatrfa

efertiJri/or

.s-:::

(;fr.mc'i:tul'Q. A~,sl betM)

. ·f!.exuttanta e(ort(}ri/o: ~. din af'tllfitvrile lntinle

-19~>~
rttfl'ntioneUlza c·s. l~altHnentsl(ilsolicitllilt®

. •'. p;l!Slnuril€ld~ sima tri@ tille ~ceatpl.\!mc:tt


~:e;li~tr':L(l1&lite agal~

e'tll c1tiuniiD

excsrrtr Ic 1:ntr~unul v@I'ifics,U"011 S~ :faceatit o


qj}X-

§i tn pleuml perpendicu1ar,c:ofll.3idertnd eu eXCfu1trici tl\t~U!1 ~dition&l~'O!l

Lm element·ale cu r01l1zerne n@d®pltlt8Iii1biltl (cadre em noduri ,c'o,eficiantul 7. sa Lnt roduoe incalcul cu valorile dat·a de , . ".,' E.l'5, psnt.ru SGotiunilta 08x'6 me g~a~H:IC tre im&a mi jlooie tn ',.l!lttlpilo:r; in treimi10 OlnsprEl r®~2'ieme e~ pot introdu.e®valri·ri t. prin interpolaN linia:r~ intra valoarea clatl1ds·Ehl., v·alo'al'i9:a 1,0 la rearllf!tmOl In:f'lu6I1·tf1l fl~xibiliti1t,ii ·a~po·ate ns .... , d;.,c;U;f/i , I
C,' • ,.' ", "

'5.

:Hle2.

"·e-Q§.lpul~:t.

J.~kat!\!'.!H~Ja:.m1lfi Ell ~eiiat~n.t~ $I!Hll}un;l, nO:r"JR,.!!lfteeD~.:t\!. !L~ern,Qrll.~J.! ,oip~_'t!Lton

'.

~1i_!!:o:t.iQ i ii!Ll!!. ltk\i.~J;Q~.l)~,r.:i..cl


e) El@'lBflnt@le tnti.n@ll(ll oentrio

jn t i.lld!..,l'!ll;~Q~It\;£i,qj_,.4! .mt. !!t:t.Qt\ *~!;!!HLt.l!o'i..t.t~:~!


3(11 ¢ilIlg·Ulaaz~ eu rSlat.i*lg

N " A,.,R a /I.

EJ,ls!WI)nts,le linia·re (tiran;ti!)


·s:l1:>Nlre 1

.,

b&rsl@t1:ntin~€i 2Jle grlnz·ilor


(Ii: e 69°

:fGlo,a~'~rts llililiO<l'la
'Do

rel@lthu
7

it e!,a~. Iii!

,.

.:

$~

0,&\1 Q·U1EHMldi. C\l ~


9

:roe1Q ~ H.Ie:
til ()

:N*'~A R ell _at) a$ 0 , '.' .·1.,.;tf~01il linii2tre ~ rela:~ii.l~ prec,e.dartte N$o~O~9 AIlR~(ho""Q~)
N~, ~O.9 AOR(h
":'~Q), 0 .

He

'j.

R (h ... ') a

Cia in: v (E., 7(P)


(El&71e)

II

""' .........

E. 2. 4 ..... 2,~lC!l:!!H.:t.lA'!~Jr' I
l1U.I)2.",.n2.rplsll.
:4;~~

~~imjj!' it\..L~~~t.~l~n:t:i1 ,.ia~


_ ~. _ ~ ... ~ •

,
...'1<

'psntr'll @10~ladi.n

;t;""" .... ''''''"~,

Q(?t,(lna·rm,$t
...... ~~~

s!Q;.rp12~iqU~t@.::._~;e.c.!n!.t...r~~ ~!!S!i'J1tr*.cit~J!!\~;.;;,mi(ttt 011 $a )':llf,1~'~~lt'61e din be ton Sl'mat prev~,z.ut@· Q .f'ioo:nfp.rim.at6l' f}S o.alc-ule,az,Ai eta ell!9menta oomprimat@ excentric:tns:fIlb:eltl ~vtn.d axcentrioi tatea eg81~ cu ce a mal m.are din V~lol'"i:l~:

-1<)6....
..,'.1/."0 din t'n~1~,:t~ea_~~acti:unli;4~ . . .. 20m:.' .'
,-

-lCf/L1J3rOa 1"n

".

'-.'--

COnnidOl'nrn..

rl fratrd

fJB

fnc'1

nil,:;";

,']'ICi"i.
?rj

nrl.')

n1ionoJ1::l

a D··:lhmii

fl'otl·~':j rerr0:/,;nUS

c"J. pllt;in Tn flcoln::ri

~:!, -l in

"4~':t,al.' ;

••• '~tn

b)·St..aaiupe·;excentrlc.ICUDJi0t1.~j¢O'tfhtric:tt.a:t9'··· o;are,;inllt:i.m.:a· ':tiela'ti vlta~oMi¢otnpJ?i~ate,

....

'f'''' 18

I'lQctiunii do m:;m:';Ll)r.~i lonrit'lcl:inalK. t'e §l c ondi .. ii. 10: ;teu t

ti rnp Vr'011uir,o

(::a~~U'ltlle~.~;nt'$16r,diribatonat'niat·oomprim$te 9)lCoentrio. .. .. .. .: .... -. ..... .... e:_·G)9·ntl'1'eitat.' '.• holt .Plbaza ,iJ1m~to&r.loril)o:t·eze: .
.....
"~" ,

1= xlh .'>Jlirn
O
.'.
'.

AbRc+AaRa.fN~1,5(Ab.R
• . .1,0;.2.5 ..-

+A H )
aa din be ton armnt

-.(B.

79 )

9al:2.~:!_~,~11elomontolor .
......__,;.

'.

.'.

'.

....

.... ....

..

..

-_.

_._._-_

..... _........_---.........,...,__--..

irlCovoint.o,

...

com_nrirnat~sau

~ntinse

·*:

•• t<)l'tu~'ilet1h{taret~b~to.nulcom.priDlQ,t8tnt·~.g9:1ff·.

limit.l1 de rozistentu

excontric in sectiuni

In s t.area

11lclinato'

t~tin$!t,d$

beton.·ste:

e,oo.slf ·d:l.n.111o:ru;'

unitare tn$rmttturaAl
',-.

ain't Eisele

Celol11ul Ie starea limite. de rezistenttl in sactiuni inteo pentru elementele tncovoiat~ se face atit la mornentul jolator cit §i Ie forte t~ietoare. Calculul in seatiuni tnclinate Is actiunae fortei tKie~ psrrtr-u alementele compr:i.mate exeentric se poate f'ac~ Dooneeu reletii1e de oaloul pent~u elementele tncovoiate. unea i:ncli:g.at[:i aa daterde oentrul de greutate aL aonei compr imate , Vsloarea de caleul a t'or~ei t!1ietoare tn Bec~iunaa !nreprezint~ valoarea maxim~ a fortei tM.ietoare pe lungirnsn i inclinato; parte a de fncal'oal'e aplieat~ pe lungimeas9c1nolinato oare reduce torta Uiietoare nu se in :tn corisidedeoit pe rrtz-u elernentele oaloulate. numei Is acfiunea unoiiniuni:t'orm distribui te 1 cu car'ao te r' permanent sauouasiperincovoie tor insec~i
uAJ, ...

uni.tafft!narm,ltura 'Ef A $~filte8.1e ,........... ..


1"11im

IlII'[·•.• ..•. ·· . •

~(l~J?.:ll
.

s. ·~.tolHiH~~ill.
·....
. ".Q.~.
:0 .: 0.'

"J ... ~

aooperi
+S.R··
' ••

t?~,

a) Momentul

S'I

Nit ~st.R+S'E\
.'

':8 a

.
• .......

=-:=-~:!1:1t~;.~.~:c:::::!b~~~ .. ~.. .'.'i..


.(f)El ••It\nteledft$8.ctiune

tmtl.r.tO\l&Ptn~t\lr!t

.'i.'... ,...

;a '..... ,

E tXQjlint,vicl

tS>O."c:tr

) . OU. r~Uai.i.:

tift ·oo+r.)
Ie. =

taoaft:

" fAR(t+KaAjRa )~aei!1&


80

Pentru f:nc~X'c~rile mobile,oalculul armaturilor :tnolinata '. etriarilor se face pe baze c1iugramei !nfl;l.§ur·~toa:rG afor·ke..;; iatoare maxims.
b) Culculul in ee c t i.un'i bI.4) sla :fae·a OU I'el'x_~j.a:
i nc Li.nat.e

....,1' 1- 1 0":' .
a

19 mornen'LJllQ..Ovoiot,or
.'

·':~/" ....

dJsttlpii PX'(lVlzutiati
11.~t:uraloll8i !l'1fQrJdde.tNtM
O:Ul.8~)!-, eu

co~primatl oentri.o,

M~AaRaz+LA a 'iH B.1La A -tTI £Ie z.+' z . Aai - aria seo:!{iunii fiec~1"'·e arm[lturi Tnclin,qte i i nt·ers·ecteaza socj;.iunea oons i.derat a ;
Aet - aria sec1iunii trarwversnle a tu t ur-o r-

(l~~80)

tudinallide .''re zisteni~'···· armtiuX".' tl'l!!lnll'v.e:I:'Sl1t.," t sau inelesudate,i 18 oare 1:£,/i'35·, .


80

cnr~

rel.a'tiA J
, ..

.4

Ab.·R+A

aR+2, a

5A R

8S8$

tnoare ;

zz.~ §i ze - distantale de 10 centrul de greutata ,


:tiunii armat ur i Lor- Long i t ud Lna l e ]_ntinso, ra

nntli etrier;

S-ar putea să vă placă și