Sunteți pe pagina 1din 13

Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A.

8
Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

Cuprinsul capitolului 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

pag.
1.1 - Societatea comercială SIAT S.A. - scurt istoric ......................... 9
1.2 - Obiectele de activitate ale societăţii comerciale SIAT S.A. ......................... 9
1.3 - Poziţia societăţii comerciale SIAT S.A. pe piaţă în raport cu
concurenţa ......................... 10
1.4 - Managemetul şi structura societăţii comerciale SIAT S.A. ......................... 10
1.5 - Sistemul informaţional economic. Circuitul documentelor în
societatea comercială SIAT S.A. ......................... 11
1.6 - Aspecte financiar-contabile în activitatea societăţii
comerciale SIAT S.A. ......................... 13
1.6.1 - Caracteristici generale - legătura capital social,
număr de salariaţi, cifră de afaceri, venituri ......................... 13
1.6.2 - Prezentarea şi analiza datelor din situaţiile
financiare anuale - bilanţul contabil, contul de
profit şi prierdere; indicatori de eficienţă ......................... 16
Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. 9
Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

1.1. - Societatea comercială SIAT S.A. - scurt istoric

Societatea înfiinţată în 1978 ca Centrul de Cercetări pentru Automatica Bucureşti


(CCAB) cu principal beneficiar Ministerul Apărării s-a transformat în anul 1991 în societatea pe
acţiuni cu acţionar principal F.P.S. 100 % parcurgând un proces continuu de restructurare şi
modernizare. Noua denumire SIAT S.A. (Sisteme Informatice pentru Automatizări) este
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J/40/12242/1991. În prezent societatea fiinţează ca o
unitate economică de tip Holding cu activităţi de cercetare-dezvoltare, proiectare şi producţie
bine definite situându-se în topul primelor 10 firme în clasamentul Camerei de Comerţ şi
Industrie a României la categoria firme mijlocii.
Societatea comercială SIAT S.A. este situată în nordul Bucureştiului în cadrul platformei
Pipera şi deţine trei sedii. Sediul principal al societăţii se află în Calea Floreasca nr.169, sector 1
cod poştal R 72321, Bucureşti, România. Celelalte sedii se situează în bulevardul Dimitrie
Pompeiu nr.5 şi bulevardul Dimitrie Pompeiu nr.12. Suprafaţa cumulată pentru cele 3 sedii este
de 18.000 m2 cladiri şi 10.000 m2 teren înconjurător. Distanţa dintre cele trei sedii este de
aproximativ 1 km. Din totalul suprafeţei construite mai mult de 60 % este reprezentată de spaţii
de producţie, restul fiind destinat funcţionării laboratoarelor de cercetare-proiectare,
tehnologie şi compartimentelor funcţional-administrative.
Referinţe şi afilieri: societatea se situează la ora actuală pe locul 2 în ierarhia firmelor
mijlocii prestatoare de servicii profesionale stabilit de Camera de Comerţ şi Industrie a
Municipiului Bucureşti pentru anul 2000. Pentru activitatea realizată şi produsele obţinute în
1996 SIAT a fost distins cu al 25-lea Premiu Internaţional al Calităţii Paris 1997, acordat de
Editorial Office şi Club Leader-ilor comerciali din Spania. Produsele şi serviciile SIAT au fost
remarcate şi apreciate prin premii la manifestările expoziţionale la care a participat CERF 94,
TIB 95, 96, 97, 98, 99 2000, SIR 2000, TIBCO 96, ROMURB 95, 96, 97, IFOBO 96, CIR 2001,
RECLAMA 2001. Societatea deţine şi titlul de antreprenor agreat de Primăria Capitalei în
domeniul dispozitive inteligente de semaforizare.

1.2. - Obiectele de activitate ale societăţii comerciale SIAT S.A.

Domeniile de activitate ale societăţii comerciale sunt organizate pe două divizii şi anume
în primul rând activitatea de cercetare ce are ca suport programe strategice coordonate de
directori de programe, iar în ultimul rând activitatea de producţie în flux, adaptabilă portofoliului
de comenzi anuale, coordonata de directorul de programe. Aceste activităţi se concretizează în
mod real în următoarele obiective:

Activitatea de CERCETARE: Activitatea de PRODUCŢIE:


• inginerie de sistem pentru automatizări. • producţie de suporturi publicitare.
• sisteme de conducere procese. • prelucrări metalice: Fe, Al.
• software de proces. • proiectare asistată de calculator.
• sisteme informatice şi baze de date. • echipamente şi produse de reclamă.
• aparate electronice de măsura şi control. • asamblări echipamente electronice.
• aplicaţii multimedia. • vopsire suprafeţe metalice în câmp
electrostatic.
• dezvoltare şi transfer tehnologic. • sudură.
• aplicaţii GIS. • prelucrări mecanice la rece.
• tehnoredactare computerizată. • echipamente şi aparatură electronică şi
electrotehnică.
• management proiecte, programe. • dezvoltare, inovare.
Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. 10
Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

Aşa cum am amintit mai sus activitatea în SIAT SA este structurată pe programe,
coordonate de directori de program pentru următoarele domenii: mediu, transport, medicină,
agricultură, aparare naţională, adverting, artă-cultură.

1.3. - Poziţia societăţii comerciale SIAT SA pe piaţă în raport cu concurenţa

Acest aspect al plasării societăţii comerciale SIAT S.A pe piaţă trebuie tratat în funcţie de
cele două mari domenii de activitate ale societăţii astfel din punct de vedere al producţiei
societatea ocupă o poziţie dominantă în segmentul producătorilor de suporturi publicitare bazată
pe: fexibililitate; dezvoltarea continuă a gamei de produse; asigurarea de servicii conexe; politica
de lansare a produselor stea; tehnologie în continuă modernizare; expansiune pe alte pieţe
(export) prin promovarea susţinută cu rezultate încurajatoare pe piaţa ţărilor limitrofe (Bulgaria,
Moldova, Ucraina, Ungaria). Clienţii tradiţionali au fost câştigaţi şi păstraţi, SIAT S.A. devenind
furnizorul principal al primelor patru firme de media din România.
Concurenţa din partea firmelor de profil autohtone este slabă atat din punct de vedere
cantitativ (numar mic de societăţi în toată ţara), cât şi din punct de vedere calitativ datorită
specificului tehnologiei avansate necesare şi în continua dezvoltare care necesită un efort
constant şi semnificativ de investiţii şi reinvestiţii. Concurenţa din partea firmelor de renume din
vest s-a manifestat pregnant în ultimii 2-3 ani datorită perceperii pieţei naţionale de media ca o
piaţa dinamică în continuă ascensiune.
Privind din cealaltă parte a activităţii adică în domeniul cercetării concurenţa este acerbă
datorită marilor instituţii naţionale cu acelaşi profil care au avantajul unui nume cunoscut pe
piaţă şi a unei infrastructuri în teritoriu implementată şi dispusă pe o arie considerabilă.
Societatea comerială SIAT S.A. şi-a câstigat o poziţie competitiva în cele şapte domenii de
activitate unde a generat şi dezvoltat programe specifice reuşind să-şi creeze un nume şi să-şi
câştige clienţii printr-o politică agresivă de promovare, prin asociere şi cooperare cu firme
renumite, prin atragerea de fonduri din exterior inclusiv prin asociere cu parteneri economici
străini. Cu toate acestea evoluţia regresivă manifestată la nivel naţional pe piaţa cercetării nu a
putut fi evitată.
Printr-o politică coerentă de activitate orientată spre piaţă, spre profit societatea SIAT a
reusit să câştige, să consolideze şi să menţină un nume, o marcă şi o recunoaştere în zonele sale
de competenţă. Acest mediu economic este constituit din :

A ) CLIENŢI1 tradiţionali, câstigaţi, mari, medii, mici


B ) FURNIZORI tradiţionali, câstigaţi, mari, medii, mici
C ) ASOCIAŢI2 prin asociere: imobiliară; de afaceri; pe termen lung; temporară;
conjuncturală.
D ) COLABORĂRI pe lucrări; pe teme; pe programe;

1.4. - Managemetul şi structura societăţii comerciale SIAT S.A.

Societatea dispune de un program managerial conceput şi structurat strategic în ideea


realizării unei mobilităţi maxime în relaţia cu piaţa, proprie structurilor descentralizate
organizate matricial3. Suportul material, informaţional, logistic este realizat de: organizarea
1
Lista principalilor clienţi ai societăţii SIAT S.A este prezentată în ANEXA 1.
2
Lista principalilor asociaţi şi colaboratori ai societăţii SIAT S.A. este prezentată în ANEXA 2.
3
Organigrama societăţii comerciale SIAT S.A este prezentată în ANEXA 3.
Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. 11
Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

activităţii pe centre de excelenţă; sistem informatic funcţional (Argus) conectat la interent;


sistem integrat de urmărire şi control pentru asigurarea calităţii conform ISO 9000.
Societatea comercială SIAT S.A. a parcurs şi finalizat mai multe etape de modernizare,
restructurare prin efort propriu, dar şi cu asistenţă financiară logistică din partea PHARE,
castigată pe bază de licitaţie în cadrul programului "Restructurarea sistemului stiinţific şi
tehnologic din România".
Organele de conducere ale unităţii trebuie să asigure cadrul de coordonare şi conducere
capabile să împleteasca respectarea programelor de dezvoltare economico-socială cu autonomia
unităţii şi asigurarea rentabilităţii acesteia. Toate deciziile adoptate de aceste organe trebuie să
urmărească accelerarea dezvoltării producţiei pe baza tehnicii moderne, îmbunătăţirea
permanentă a calităţii produselor, realizarea de profit, asigurarea protecţiei mediului înconjurător
şi cointeresării mai directă a salariaţilor în realizarea scopurilor pe care şi le propune societatea,
care să se reflecte în sporirea veniturilor acestora. Potrivit prevederilor legale Adunarea Generală
a Asociaţilor adoptă hotărâri ce sunt obligatorii pentru Consiliul de Administraţie, acesta
adoptând decizii pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor menţionate, pe baza cărora
Directorul General emite ordine ce se referă fie la operaţionalizarea hotărârilor şi deciziilor
adoptate de organele de conducere, fie la soluţionarea problemelor operative de conducere.
Comisiile care funcţionează pe lângă organele de conducere au rol de a informa şi sprijini
organele de conducere ale unităţii în luarea deciziilor. Aceste comisii colaborează strâns cu
compartimentele de muncă ale unităţii.
Referindu-ne la modalităţile de promovare şi recompensare a personalului putem afirma
că două mecanisme de promovare funcţionează în societatea comercială SIAT S.A.: ierarhia
tehnică în cadrul colectivelor pe domenii de expertiză specifice şi ierarhia managerială în cadrul
programelor strategice. Sistemul de recompense este stabilit în funcţie de realizările şi aportul
fiecărui membru al echipei SIAT SA.

1.5. - Sistemul informaţional economic. Circuitul documentelor

În cadrul acestui sistem un rol principal în cadrul societăţii coemrciale SIAT S.A. îl
deţine biroul contabilitate. Acesta asigură îndeplinirea hotărârilor organului ierarhic superior
(director economic) şi a conducerii unităţii şi răspunde de organizarea şi funcţionarea în bune
condiţii a evidenţei valorilor patrimoniale din unitate, precum şi de îndeplinirea controlului
financiar preventiv. Atribuţiile acestui birou sunt următoarele:
• asigură şi răspunde de organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii
valorilor patrimoniale;
• asigura efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind: fondurile
fixe şi calculul amortizării acestora, mijloacele circulante, cheltuielile de producţie şi
circulaţie şi calculul costurilor, investiţiile şi rezultatele financiare;
• asigură respectarea cu stricteţe a prevederilor legale privind integritatea
patrimoniului şi ia toate măsurile legale pentru reintegrarea acestuia în cazul în care a fost
păgubit;
• organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale, urmăreşte
definitivarea, potrivit legii a rezultatelor inventarierii;
• întocmeşte lunar balanţa de verificare pentru conturile sintetice şi analitice şi
urmăreşte concordanţa dintre acestea;
• prezintă spre aprobare Consiliului de Administraţie situaţiile financiare şi raportul
explicativ, participă la analiza rezultatelor economice şi financiare pe baza datelor din
Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. 12
Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

bilanţ şi urmăreşte modul de aducere la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesul
verbal de analiză;
• participă la organizarea, perfecţionarea sistemului informaţional, aplică măsurile
de raţionalizare şi simplificare a lucrărilor de evidenţă contabilă, de mecanizare şi
automatizare a prelucrării datelor.
• exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv privind legalitatea,
necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operaţiunilor.
Principalele operaţii ale acestui birou sunt transmiterea de situaţii şi documente
contabile precum şi primirea de astfel de documente după cum urmeză:

Biroul contabilitate -transmite Biroul contabilitate - primeşte


 situaţii financiare şi documentaţii de  indicatori metodologici.
scădere din gestiune.
 documentele de evidenţă primară pentru  situaţii rezultate din prelucrarea
activitatea proprie. documentelor de evidenţă primară pentru
activitatea proprie.
 situaţii contabile privind realizarea  date pentru analiza economico-financiară
investiţiilor. pe bază de bilanţ şi procese verbale de
recepţie.
 date contabile pentru analiza situaţiei  planuri financiare, extrase de cont şi
economico-financiare. documentele din relaţiile cu clienţii şi
furnizorii.
 situaţia stocurilor.  documente primare privind mişcarea
salariilor, materiale privind inventarele
gestiunii, documentaţii privind casările.
 situaţii contabile privind realizările.  documente de livrarea a produselor.
 date contabile privind realizarea  documente privind consumurile de
obligaţiilor faţă de terţi cu privire la materiale auxiliare şi manopera.
prestaţiile realizate către aceştia.
 situaţii contabile privind nivelul  documente privind consumul de
cheltuielilor şi al veniturilor. carburanţi, lubrefianţi şi prestăţii
efectuate.
 situaţii contabile privind datoriile şi
creanţele faţă de terţi, precum şi faţă de
bugetul de stat.

Un alt aspect foarte important îl reprezintă circuitul principalelor documente financiar-


contabile în cadrul societăţii comerciale SIAT S.A., pe scurt acesta putându-se prezenta sub
forma tabelului de mai jos:
Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. 13
Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

Compartime Compartime
Termen de
Documentul ntul care ntul care
predare
predă primeşte
Centralizatorul privind contabilitate-
contabilitate- 18 ale fiecărei luni
intrările şi ieşirile de analitică /
financiar pentru luna expirată.
materiale auxiliare gestiune
Centralizatorul intrărilor contabilitate- contabilitate- 18 ale fiecărei luni
pe fiecare furnizor financiar financiar pentru luna expirată.
Centralizatorul pentru contabilitate- contabilitate- 18 ale fiecărei luni
facturile emise financiar financiar pentru luna expirată.
Centralizator pe fel de contabilitate- contabilitate- 18 ale fiecărei luni
prestaţie executată gestiune financiar pentru luna expirată.
Situaţia avansurilor contabilitate- contabilitate- 18 ale fiecărei luni
primite de la clienţi financiar financiar pentru luna expirată.
contabilitate- contabilitate- 18 ale fiecărei luni
Situaţia trezoreriei
financiar financiar pentru luna expirată.
contabilitate-
24 ale fiecărei luni
financiar cu
Situaţia privind calculul contabilitate- pentru luna expirată, cu
avizarea
impozitului pe profit financiar respectarea prevederilor
Administraţiei
legale.
Financiare
18 ale fiecărei luni
contabilitate- contabilitate- pentru luna expirată, cu
Balanţa de verificare
financiar financiar respectarea prevederilor
legale.
contabilitate-
25 ale fiecărei luni
Decontul TVA - declaraţia financiar cu
contabilitate- pentru luna expirată, cu
privind obligaţiile de plată avizarea
financiar respectarea prevederilor
la bugetul de stat Administraţiei
legale.
Financiare

1.6. - Aspecte financiar - contabile în activitatea societăţii comerciale SIAT S.A.

1.6.1. - Caracteristici generale - legătura capital social, număr de salariaţi, cifră de afaceri,
venituri

Societatea comercială SIAT S.A. aplică în desfăşurarea activităţii financiar-contabile


reglementările Ordinului nr.94/ 29 ianuarie 20011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele

1
Ordinul nr.94/ 29 ianuarie 2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a
Comunităţii Economice Europene (25 iulie 1978) şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate publicat în
Monitorul Oficial nr.85 din 20 februarie 2001
Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. 14
Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

Internaţionale de Contabilitate, întrepătrunse bineînţeles cu Legea contabilităţii 82/24


decembrie 19912 republicată şi completată.
Din punct de vedere managerial şi structural societatea are un program managerial
strategic conceput şi structurat astfel încât asigura o mobilitate maximă în relaţia cu piaţa, o
structură organizatorică matricială descentralizată, organizată în centre de competenţă.
Capitalul social al societăţii în valoare de de 7.629.250.000 lei este împărţit în funcţie de
ponderea (structura) acţionarilor astfel (figura 1):

Sructura acţionarilor
• FPS 50,86 %
• Societatea de investiţii Muntenia 15,53 %
• Acţionari privaţi 33,74 %
• Managerul general 0,14 %

Figura 1 - Structura actionarilor

15.53%

FPS
33.74% MANAGER
PPM
SIF
50.86%
0.14%

În cele ce urmează vom prezenta analiza principalilor indicatori specifici unei societăţi
comerciale şi anume ponderea veniturilor obţinute (figura 2) şi cifra de afaceri (figura 3),
indicatori care vor fi analizaţi împreună datorită strânsei conexinui dintre aceştia, ponderea
veniturilor regăsindu-se în cifra de afaceri. Coroborat cu aceştia o mare importanţă o are gradul
de specializare a personalului (figura 4 ), pregătira profesionala a acestuia în toate domeniille de
activitate şi la toate nivelurile ierarhice având o mare implicaţie în bunul mers al activităţii
societăţii, efectele acestui "indicator" regăsindu-se în final în evoluţia cifrei de afaceri.
Aşadar vom începe cu primul indicator şi anume ponderea veniturilor la cifra de afaceri
care se prezintă după cum urmează:

Ponderea veniturilor obţinute


• Producţie - 57 %
• Cercetare - 23%
• Servicii ştiinţifice - 10 %
• Alte venituri - 10%
Figura 2- Ponderea veniturilor obtinute

10%
10%
Cercetare
2 Productie
Legea contabilităţii 82/24 decembrie 1991 republicată şi completată, publicată în Monitorul Oficial nr.629 din 26
Servicii
august 2002. Alte venituri
23%
57%
Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. 15
Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

Referindu-ne la activitatea managementului societăţii, aceasta a înregistrat în timp o


evoluţie crescătoare a cifrei de afaceri, evoluţie trasată în principal de către cele două domenii
principale de activitate producătoare de venituri, respectiv cea de producţie şi cea de cercetare
ale societăţii SIAT S.A. Însă pentru a putea să exprimăm un set de concluzii coerente, ancorate
în realitate referitoare la valorile pozitive şi crescătoare ale cifrei de afaceri trebuie să analizăm
separat evoluţia celor două domenii de activitate ale societăţii, analiză ce este efectuată în tabloul
de mai jos:

PRODUCŢIE CERCETAREA ⇒

în plină evoluţie datorită : stadiu staţionar chiar regresiv datorită: ⇓
• nivelul cantitativ şi calitativ al • pătrunderea de produse din import cu nivel
produselor şi serviciilor în domeniul tehnologic superior şi cu o susţinere
media şi prezentare marfă este în promoţională de un înalt nivel financiar.
creştere accentuată.
• evoluţia real pozitivă a posibilităţilor de • desele schimbări la nivel organizatoric şi
prelucrare la standarde superioare de decizional suferite de organul administrativ
calitate şi aspect este datorată unei coordonator (MTC-ANSTI), transferarea
puternice infuzii tehnologice responsabilităţilor şi resurselor financiare la
manifestată prin posibilitatea folosirii diferite noi instituţii (societăţi nonprofit) au
unor aparate, utilaje şi a unei SDV- determinat o repartiţie neuniformă a acestor
istici superioare. fonduri către unităţile executante.
• apariţia şi dezvoltarea accelerată a • a rezultat o piaţă cu o cerere în continuă
activităţii în domeniul media şi scădere şi cu posibilităţi de finanţare în
prezentare marfă a generat o cerere în continuă descreştere.
continuă creştere pentru suporturile
materiale de un nivel cantitativ şi • activitatea în domeniu s-a restrâns continuu
calitativ ridicat. determinând migrări semnificative de
personal (în exterior sau în alte domenii de
activitate).
• piaţa în expansiune, creşterea continuă • concurenţa a devenit accentuată cu mutarea
a cererii pe fondul unei oferte centrului de interes spre formularistica de
diversificate şi în cadrul unui mediu obţinere a contractelor în detrimentul
concurenţial cu un mare potenţial în concepţiilor cercetării propriu-zise.
special datorită ofertei de produse din • ca o mişcare neexploatată suficient în piaţa
import. cercetării se află programele cu finanţare
externă prin diferite organisme şi organizaţii
externe sau autohtone astfel că există la ora
actuală un potenţial financiar investiţioanl
neexploatat suficient cu resurse
semnificative.

În aceste condiţii după ce s-a vizualizat această imagine de ansamblu a situaţiei celor
două principale activităţi ale firmei putem preciza unele concluzii cu privire la evoluţia cifrei de
afaceri (figura 3). Creşterea cifrei de afaceri s-a realizat preponderent pe baza activităţii de
producţie a societăţii comerciale şi anume a divesificării permanente a produselor executate atât
calitativ cât şi cantitativ nu numai pe piaţa internă cât şi pe cea externă, diversificare ce a fost
posibilă printre altele datorita tehnicii în care s-a investit constant. Ponderea activităţii de
Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. 16
Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

cercetare în cifra de afaceri este inferioară activităţii de producţie, pondere motivată de


aspectele prezentate în tabelul de mai sus, putându-se concluziona că nu aceasta este elementul
definitoriu pentru evoluţia cifrei de afaceri sau că este imporant într-o mică masură. Restul cifrei
de afaceri este alcătuit din ponderi ale unor categorii de servicii ce nu fac obiectul imediat al
activităţii societăţii şi sunt nesemnificative.
Cifra de afac ei-în m ilioane lei

30000
25000
25000 21000
19900 1997
20000
14900 1998
15000
9500 1999
10000
2000
5000
2001
0
Fig u ra 3

Un alt aspect important cu implicaţii majore în desfăşurarea bunei activităţi a societăţii


comerciale SIAT S.A. este dat de profesionalismul forţei de muncă ce se reflectă în structura
personalului implicat în activitatea de conducere, producţie, cercetare şi administraţie. Aşa cum
am mai arătat societatea este preocupată într-o mare măsură de acest aspect având colaborări
sub forma schimbului de experienţă şi nu numai cu mari universităţi din afara şi corporaţii
internaţionale1, fapt ce se reflectă în ponderea ridicată a personalului cu studii superioare (44 %)
şi a celui cu studii medii (17 %) din totalul personalului.

Structura personalului
personal administrativ şi servicii -15%
personal producţie -24%
personal cu studii superioare -44%
personal cu studii medii -17%

Figura 4- Structura personalului

Personal administrativ si
15,00% servicii
Personal productie
44,00%

24,00% Personal cu studii medii

17,00% Personal cu studii


superioare

1.6.2. - Prezentarea şi analiza datelor din situaţiile financiare anuale - bilanţul contabil,
contul de profit şi prierdere; indicatori de eficienţă

1
Lista colaboratorilor poate fi urmărită în ANEXA 2
Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. 17
Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

Toate datele pe care le vom prezenta în continuare sunt culese sau prelucrate din situaţiile
financiare de închidere ale exerciţiilor financiare 1.01.2001 - 31.12.2001 respectiv 1.01.2002 -
31.12.2002. Situaţiile financiare ale acestor exerciţii sunt prezentate în copii după original la
sfârţitul acestei lucrări (în ANEXE FINALE ale acestei lucrări). Pentru a ne putea forma o
imagine de ansamblu într-un timp cât mai scurt asupra situaţiei societăţii comerciale SIAT S.A.
cât şi pentru "imprimarea" unei opinii rapide şi realiste asupra evoluţiei financiare ale acestei
societăţi în perioada 2000 - 2002 am ales prezentarea comparativă a datelor după cum urmează.

-mii lei- anul 2000 anul 2001 anul 2002


• TOTAL ACTIV 25.444.636 27.744.593 28.860.169
• CIFRA DE AFACERI 15.052.643 12.951.482 19.201.621
• REZULTATUL NET AL 9.798.554 5.868.789 5.760.010
EXERCIŢIULUI (profit) (profit) (profit)

Activele imobilizate:
• ANUL 2001: faţă de anul 2000 au înregistrat o scădere de 317.816 mii lei pe structură
înregistrându-se creşteri la imobilizările necorporale de 147.999 mii lei, scădere cu 168.545
mii lei la imobilizările corporale şi o diminuare a imobilizărior financiare cu 297.270 mii lei.
• ANUL 2002: faţă de anul 2001au înregistrat o scădere de 157.822 mii lei pe structură
înregistrându-se diminuări la imobilizările necorporale de 145.053 mii lei, creştere cu
534.256 mii lei la imobilizările corporale şi o diminuare a imobilizărior financiare cu
231.381 mii lei.

Activele circulante:
• ANUL 2001: au înregistrat o creştere faţă de anul 2000 de 2.268.546 mii lei ponderea cea mai
mare având-o:
-alte creanţe 35.66 %
-clienţii 31.29 %
-conturi la bănci în lei 27.01 %
Ponderea mare a clienţilor în cadrul activelor circulante se datorează greutăţii cu care
aceştia sunt încasaţi. Aceleaşi probleme sunt înregistrate şi la asocieri şi închirieri, alţi debitori.
• ANUL 2002: au înregistrat o creştere faţă de anul 2001 de 1.259.075 mii lei, ponderea
elementelor componente fiind următoarea.
-stocuri 5.39 %
-creanţe 78.90 %
-casa şi conturi la bănci 15.71 %
Ponderea mare a creanţelor în cadrul activelor circulante se datoreză greutăţii cu care sunt
încasaţi clienţii, asociaţii, alţi debitori.

Capitalurile proprii:
• ANUL 2001: au înregistrat o creştere de 105,83% ca urmare a creşterii rezervelor rezultate în
urma repartizării profitului la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat conform OG
nr.64/2001.
• ANUL 2002: au înregistrat o creştere de 105,43% ca urmare a creşterii rezervelor rezultate în
urma repartizării profitului la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat conform OG
nr.64/2001.

Datoriile societăţii:
Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. 18
Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

• ANUL 2001: au crescut faţă de anul 2000 cu 1.051.448 mii lei ca urmare a încheierii de
contracte de cercetare la care participă şi societăţile terţe cât şi a fondurilor constituite din
repartizarea profitului (participarea salariaţilor la beneficiu, dividende, impozit pe dividende)
şi datorii cu termen de plată în anul 2002 (impozit pe profit, TVA, impozit pe salarii, CAS,
CASS).
• ANUL 2002: au crescut faţă de anul 2001 cu 742.265 mii lei ca urmare a încheierii de
contracte de cercetare la care participă şi societăţile terţe cât şi a fondurilor constituite din
repartizarea profitului (participarea salariaţilor la beneficiu, dividende, impozit pe dividende)
şi datorii cu termen de plată în anul 2003 (impozit pe profit, impozit pe salarii, CAS, CASS).

Situaţia stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie pe perioada analizată se poate


prezenta sub forma tabelului de mai jos:

Elemente de stocuri (mii lei). anul 2000 anul 2001 anul 2002
• materii prime. 495.607 573.033 454.963
• materiale consumabile. 101.404 107.890 95.369
• obiecte de inventar şi baracamente. 2.201 1.145 1.750
• producţie în curs de execuţie. 325.171 - 294.949
• semifabricate, produse finite, 48.989 268.130 235.016
produse reziduale.
• stocuri aflate la terţi. - 25 -
• animale. - - -
• mărfuri şi ambalaje. 197 197 22.384
TOTAL STOCURI 973.569 950.420 1.104.404

Se observă ca stocurile de materii prime au cea mai ridicată valoare la sfârşitul


exerciţiului anului 2001 în timp ce la sfărşitul anului 2002 acestea înregistrează o scădere de
118.070 mii lei. Materialele consumabile au scăzut în anul 2002 fată de anul 2001 cu 12.521 mii
lei. Cea mai spectaculoasă evoluţie o prezintă producţia în curs de execuţie care la sfârşitul
anului 2001 nu a înregistrat nici o valoare pentru ca mai apoi să crească pe parcursul exerciţiului
următor la valoarea de 294.949 mii lei. Semifabricatele, produsele finite şi produsele reziduale
prezintă o uşoră scădere faţă de anul 2001 de 33.114 mii lei.

Contul de profit şi pierdere se prezintă comparativ astfel:

anul 2001 anul 2002


CONTUL DE PROFIT ŞI valori: ponderi: valori: ponderi:
PIERDERE (mii lei) (mii lei) (mii lei) (mii lei)
Venituri totale: 19.739.497 100.00 23.409.092 100.00
• venituri din exploatare 15.509.184 78,57 20.907.613 89.31
• venituri financiare 2.452.727 12,43 1.103.919 4.72
• venituri excepţionale 1.777.586 9.01 1.397.560 5.97

Cheltuieli totale 11.917.121 100.00 15.671.615 100.00


• cheltuieli de exploatare 11.578.762 97,16 15.134.017 96.57
• cheltuieli financiare 437 0.00 10.134 0.06
• cheltuieli excepţionale 337.922 2,84 527.456 3.37

• rezultatul din exploatare 3.930.422 50.25 5.773.596 74.62


• rezultatul financiar 2.452.290 31.35 1.093.785 14.14
Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. 19
Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

• rezultatul excepţional 1.439.664 18.40 870.095 11.25


• rezultatul brut 7.822.376 100.00 7.737.476 100.00

• ANUL 2001: Ponderea mare a rezultatului financiar în cadrul rezultatului brut se datorează
dobânzilor încasate la depozitele bancare constituite de societate.
• ANUL 2002: Ponderea mare a rezultatului financiar în cadrul rezultatului brut se datorează
dobânzilor încasate la depozitele bancare constituite de societate cât şi a dobânzilor
provenite în urma vânzărilor de active.

Repartizarea profitului:
Repartizarea profitului a fost facută în conformitate cu OG 64/2001 privind repartizarea
profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi a Ordinului Ministerului
Finanţelor Publice nr. 2332/2001.

Repartizarea profitului anul 2001 anul 2002


valori: valori:
EXPLICAŢIA
mii lei mii lei
• profit brut 7.822.376 7.737.476
• impozit pe profit 1.953.587 1.977.466
• profit net 5.868.789 5.760.010

• rezerve legale 107.159 0


• participarea managerului la profit 43.212 0
• rezerve constituite ca surse proprii de 909.841 1.044.669
finanţare
• partciparea salariaţilor la profit 480.858 471.534
• dividende de platit 4.327.719 4.243.807

Indicatori economico-financiari ai rezultatelor. Câţiva dintre aceşti indicatori au


următoarele valori pe perioada analizată:

INDICATOR anul 2001 anul 2002


-rata profitului net 45.31% 29.998 %
-rata rentabilităţii exploatării 30.35% 30.068 %
-rata rentabilităţii economice 14.17% 28.482 %
-productivitatea muncii 152.37 mil 281.472 mil
lei/salariat lei/salariat
-perioada de recuperare a creanţelor 400.02 zile 321.491 zile
-perioada de rambursare a datoriilor 238.80 zile 160.487 zile
-rotaţia stocurilor 13.63 rotaţii/an 17.386 rotaţii/an
-lichiditatea generală 2.27 % 2.429 %
-lichiditatea parţială (intermediară) 2.16 % 2.298 %
-ponderea cheltuielilor cu personalul în valoarea 47,23 % 50.336 %
adăugată
Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. 20
Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

La indicatorii de eficienţă, faţă de anul 2001 s-au înregistrat îmbunătăţiri la majoritatea


poziţiilor ceea ce denotă o atentă urmărire a lor şi cresterea eficienţei societăţii. În anul 2002 a
crescut rata rentabilităţii economice cu 14,3 procente, productivitatea muncii cu 184,73 %,
perioada de recuperare a creanţelor a scăzut cu 78.53 zile, iar perioada de rambursare a datoriilor
cu 78.31 zile.

În scopul îmbunătăţirii activităţii economico-financiare se propune:

• PE ANUL 2002: reducerea perioadei de rambursare a datoriilor şi de recuperare a


creanţelor prin notificări şi darea în judecată a rău platnicilor; urmărirea permanentă a
costuilor de exploatare şi a consumurilor energetice în vederea diminuării acestora;
identificarea cheltuielilor pe locurile de costuri care le generează şi actionarea asupra lor
în sensul reducerii; extinderea numărului de beneficiari şi a gamei de produse din cadrul
secţiei de producţie.
• PE ANUL 2003: reducerea perioadei de rambursare a datoriilor şi de recuperare a
creanţelor prin notificări şi darea în judecată a rău platnicilor; urmărirea permanentă a
costurilor de exploatare şi a consumurilor energetice în vederea diminuării acestora;
diminuarea stocurilor şi a vitezei lor de rotaţie prin utilizarea materialelor existente în
stoc şi o aprovizionare cât mai juduciaosă; extinderea numărului de beneficiari şi a
gamei de produse din cadrul secţiei de producţie; extinderea unor colaborări în cadrul
departamentului de producţie pentru diversificarea produselor şi cresterea gradului de
ocupare a forţei de muncă din acest sector; mărirea numărului de contracte directe cu
terţii pentru rentabilizarea departamentului de cercetare.