Sunteți pe pagina 1din 30

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Curriculum
pentru disciplina Geografie

Clasele V-IX
Chişinău, 2010

Structura curriculară pe discipline


(sugestii generale)

Preliminarii

• Definirea statutului curriculumului


• Funcţiile curriculumului
• Modalităţi de aplicare
• Beneficiarii
• Administrarea disciplinei

Statutul Aria Clasa Nr. de Nr. de ore


disciplinei curriculară unităţi de pe an
conţinuturi
pe clase
• obligatorii Ştiinţe V 4 34
socoi-umane VI 7 34
VII 4 34
VIII 3 34
IX 5 68

Notă: Unitatea de conţinut reprezintă temele majore ale disciplinei (vezi standardele de
conţinut la disciplină)

I. Concepţia didactică a disciplinei

• Definirea disciplinei X
• Statutul disciplinei în planul de învăţămînt
• Valoarea formativă a disciplinei
• Principiile specifice predării-învăţării disciplinei X
• Orientări generale de predare-învăţare a disciplinei X
• Orientarea la formarea de valori şi atitudini - constituiente ale competenţelor
• Alte prevederi conceptuale

2
II. Competenţe-cheie/ transversale
• Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi;
• Competenţe de învăţare în limba maternă/limba de stat;
• Competenţe de comunicare într-o limbă străină;
• Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie;
• Competenţe acţional-strategice;
• Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale;
• Competenţe interpersonale, civice, morale;
• Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare;
• Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori);
• Competenţe antreprenoriale.

III. Competenţele transdisciplinare pe trepta de învăţămînt gimnazial


• Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individual cît şi în grup;
• Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba maternă/de stat atît
pe cale orală cît şi scris;
• Competenţa de utilizare adecvată în limba maternă/de stat a terminologiei specifice disciplinelor
de învăţământ studiate la treapta gimnazială;
• Competenţe de a comunica într-o limbă străină în situaţii cunoscute, modelate;
• Competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul Matematică, Ştiinţe şi
Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi situaţii din cotidian;
• Competenţe de a identifica probleme acţional – strategice şi a propune soluţii de rezolvare;
• Competenţe de a-şi planifica activitatea, de a prognoza rezultatele aşteptate;
• Competenţe de a elabora strategii de activitate în grup;
• Competenţe de utilizare în situaţii reale a instrumentelor cu acţiune digitală (telefonul,
teleghidul, calculatorul electronic, etc.);
• Competenţe de a crea documente şi a utiliza serviciile electronice de bază (e-guvernare, e-
busness, e-educaţionale, e-sănătate, e-cultură), în comunicare şi dobândirea informaţiilor,
inclusiv reţeaua Internet;
• Competenţe de a lucra în echipă, de a preveni şi rezolva situaţiile de conflict;
• Competenţe de a accepta şi a respecta valorile fundamentale ale democraţiei, a practicilor
democratice şi a drepturilor omului;
• Competenţe de a se comporta în situaţii cotidiene în baza normelor şi valorilor moral-spirituale;
• Competenţe de a se autoaprecia adecvat şi a-şi valorifica potenţialul pentru dezvoltarea personală
şi autorealizare;
• Competenţe de a alege modul sănătos de viaţă;
• Competenţe de a se adapta la condiţii noi;
• Competenţe de receptare a culturii naţionale şi a culturilor europene;
• Competenţe de a aprecia diversitatea culturală a lumii şi de a fi tolerant la valorile culturale ale
altor etnii;
• Competenţa de a se orienta în domeniile profesionale din economie şi viaţa socială în vederea
selectării viitoarei profesii;
• Competenţe de utilizare a regulilor de elaborare a unor proiecte simple de cercetare şi dezvoltare
în domeniul antreprenorial.

3
IV. Competenţele de bază ale disciplinei Geografie:

1. Utilizarea termenilor specifici în prezentarea şi explicarea informaţiei geografice;


2. Formarea abilităţilor de comunicare corectă, constructivă în limba maternă;
3. Utilizarea corectă a termenilor geografici, a numelor proprii geografice în limbi străine;
4. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivel local , regional şi global;
5. Identificarea relaţiilor dintre componente, fenomene şi procese naturale. Formarea
comportamentului în raport cu natura pe baza cunoaşterii relaţiei cauză – efect;
6. Aplicarea unor elemente din matematică, ştiinţe, tehnologie în studierea mediilor locale,
regionale şi globale, în rezolvarea unor probleme şi situaţii din cotidian;
7. Raportarea conţinuturilor geografice la un suport cartografic şi grafic. Citirea şi interpretarea
hărții geografice;
8. Aprecierea aspectelor sociale, civice şi culturale ale spaţiului geografic la nivel local, regional
şi mondial;
9. Obţinerea unor tehnici şi deprinderi de învăţare pentru pregătirea sistematică, pentru
autoformare;
10.Accesarea informaţiilor cu caracter geografic prin intermediul serviciilor electronice de bază;

V. Repartizarea temelor pe clase şi pe unităţi de timp

Clasa Temele Nr. de ore


V 1. Terra– planeta noastră. 8
2. Învelişurile Terrei. 12
3. Societatea umană a Terrei. 8
4. Să ocrotim planeta Pământ 2
4 ore profesorului
VI 1. Obiectul de studiu. 2
2. Cunoaşterea continentelor. 3
3. Africa. 9
4. America de Sud. 9
5. Australia şi Oceania. 6
6. Antarctida. 1
7. Oceanul Indian. 2
2 ore profesorului
VII 1. America de Nord. 9
2. Eurasia. 13
3. Caracterizarea oceanelor (Arctic, Atlantic şi Pacific). 6
4. Probleme ecologice. 2
4 ore profesorului
VIII 1. Republica Moldova-caracteristici generale. 2
2. Structura tectonică. 2
3. Relieful. 4
4. Clima. 4
5. Apele. (Cu aplicaţie practică) 4

4
6. Vegetaţia naturală. 3
7. Lumea animală. 2
8. Solul. 2
9. Zonele naturale. 3
10. Ariile naturale protejate. 4
4 ore profesorului
IX 1. Poziţia economico-geografică şi organizarea teritoriului. 5
2. Resursele naturale. 10
3. Populaţia. 12
4. Economia naţională. 32
5. Caracteristicile economico-geografice regionale. 4
3 ore profesorului

VI. Competenţele specifice disciplinei, unităţile de conţinut, activităţi de învăţare şi evaluare

GEOGRAFIE GENERALĂ cl. V-A

(30 DE ORE, 4 LA DECIZIA PROFESORULUI)

COMPETENŢE CONŢINU ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI


SPECIFICE TURI EVALUARE

Terra– planeta noastră


( 8 ore)
Noţiuni-cheie:Geografie
1. Utilizarea termenilor ,geografia fizică, geografia 1. Selectarea termenilor specifici
specifici în descrierea umană, scoarţa terestră, din textul manualului, din alte
particularităţilor fizice manta, nucleu, mişcare de surse de literatură; Utilizarea
ale Terrei.; rotaţie, mişcare de termenilor la descrierea
revoluţie, glob, ecuator, imaginilor; Elaborarea
paralelă, meridian, axa comunicărilor geografice
pământului, tropic, pol simple; Evaluare prin dictare
geografic, cerc polar, geografică. Transferul de
hartă, plan, atlas şcolar; cunoştinţe de la ştiinţe despre
• Pământul – planetă a univers, sistem solar, pământ
2. Reprezentarea grafică Sistemului Solar. corp cosmic;
a formei şi dimensiunilor Geografia - ştiinţa 2. Utilizarea globului geografic,
Pământului despre Pământ. a desenului liber pe tablă, a
Particularităţile fizice imaginilor pentru a demonstra
ale Terrei (forma, forma sferică a Pământului;
3. Folosirea globului dimensiunile, structura 3. Demonstrarea mişcărilor
geografic/a teluriului la internă; mişcările Pământului cu ajutorul
demonstrarea mişcărilor globului, teluriului.

5
Terrei. Terrei, forţa de atracţie 4. Aplicarea desenului liber pe
4. Aprecierea importanţei terestră) tablă la explicarea importanţei
particularităţilor fizice • Reprezentarea formei Pământului;
ale Pământului pentru suprafeţei Aprecierea, deducerea
natură, pentru viaţa Pământului. concluziilor de vigoare despre
omului Globul geografic. importanţa dimensiunilor
5.Citirea globului Harta geografică. Terrei, a mişcărilor Terrei, a
geografic, a hărţii fizice Orientarea Geografică . forței de atracție teresrră, a
a lumii. Aplicaţie practică structurii interne a
Orientarea în Pămîntului;
orizontul local. 5. Descrierea globului geografic;
Utilizarea globului negru la
învăţarea liniilor geografice;
Analiza elementelor
geografice ale hărţii;
6. Determinarea poziţiei Realizarea unor texte scrise în
obiectivelor geografice în baza hărţii; Compararea hărţii
raport cu principalele fizice cu alte hărţi tematice;
linii marcante (Ecuator, 6. Exerciţii, situaţii-problemă de
meridianul o grade, citire a hărţii, de localizare pe
tropice, cercuri polare) şi hartă a elementelor redate în
alte puncte de reper pe texte; Determinarea poziţiei
glob şi hartă; continentelor, a Republicii
Moldova, a altor obiective
geografice cunoscute faţă de
7. Utilizarea diferitelor meridianul 0 grade, de
mijloace de orientare în Ecuator şi alte linii marcante
spaţiu şi în timp; ale globului şi hărţii;
7. Observarea şi utilizarea
semnelor locale de orientarea
pe teren; Lucrul cu busola;
Exerciţii, situaţii-probleme de
orientare geografică.

Învelişurile Terrei
(12 ore)
• Scoarţa terestră.
1.Utilizarea termenilor Noțiuni cheie: Învelișurile 1.Lucrul cu dicţionarul geografic;
specifici în caracterizarea Terrei, scoarța terestră, Utilizarea termenilor în contexte
scoarţei terestre;. cutremur de pămînt, cunoscute; Completarea tabelului de
vulcan De adăugat concepte; Elaborarea textelor mici, a
termenii cheie comunicărilor geografice; Dictare
2. Descrierea diferitor Rocile. Substanţele geografică;
tipuri de roci, care minerale utile (cărbune, 2. Descrierea unei imagini, care
alcătuiesc scoarţa petrol, gaze naturale, reflectă o dezgolire de roci ale
terestră în localitatea minereu de fier,materiale scoarţei terestre; Caracterizarea
natală; de construcţie). rocilor după culoare, duritate,
Relieful Terrei. Relieful solubilitate în apă. Experimentul –

6
continentelor. Relieful solubilitatea rocilor în apă;
bazinelor oceanice Completarea unui tabel, a unei
scheme cu descrierea şi clasificarea
rocilor; Deducerea concluziilor
despre particularităţile rocilor,
3.Arătarea pe hartă a categoriile de roci după geneza lor,
principalelor zăcăminte despre aranjarea lor în scoarţa
de substanţe minerale terestră;
utile; 3.Localizarea pe harta-contur a
4. Explicarea acțiunii substanţelor minerale utile;
factorilor, care contribuie Completarea tabelului simbolic;
la modelarea scoarţei exerciții cu harta fizică;
terestre; 4. Demonstrarea imaginilor, care
5. Examinarea hărţii reflectă vulcani activi, cutremure de
fizice la identificarea şi pământ, stânci sculptate de vânt, văi
descrierea fluviale ş.a.
particularităţilor 5. Identificarea particularităţilor
reliefului Terrei; reliefului pe harta fizică;
6. Specificarea 6. Utilizarea textului din manual, a
particularităţilor imaginilor, desenul liber pe tablă,
unităţilor de relief modelarea în nisip umed;
(munte, podiş, câmpie, 7. Descrierea unor munţi: poziţia
deal, colină); geografică, orientarea lor în spaţiu,
7. Descrierea unităţilor vârful cel mai înalt, vârsta lor (după
mari de relief; culoarea pe hartă);
8.Utilizarea hărţii fizice 8. Lucrul cu harta la descrierea
la descrierea treptelor de treptelor bazinelor oceanice, desenul
relief ale bazinului liber pe tablă;Lucrul cu
oceanic; manualul;Explicația profesorului;
9. Deducerea concluziilor 9. Emiterea ideilor; Conversaţia ;
despre importanţa Argumentarea ideilor; Utilizarea
reliefului în viaţa omului; observărilor proprii;

• Atmosfera.
Noţiuni-cheie : Atmosferă, 1. Elaborarea textelor coerente, a
1. Utilizarea termenilor troposferă, stratosferă, comunicărilor geografice cu utilizarea
specifici la descrierea izotermă, presiune termenilor specifici,
componentelor atmosferică, vânt, muson,
atmosferei; 2. Examinarea materialelor grafice
crivăţ, nori, precipitaţii, din manual despre compoziţia
2. Descrierea compoziţiei rouă, brumă,chiciură,
şi structurii atmosferei; atmosferei, despre structura pe
ploaie, zăpadă, lapoviţă, verticală a atmosferei;
3.Stabilirea factorilor grindină, polei, vreme,
care duc la variaţia 3. Conversaţia, lucrul cu textul din
climă, zone climatice; manual, observaţiile proprii pot fi
temperaturii aerului, Compoziţia şi structura

7
atmosferei. Elementele utilizate la stabilirea factorilor care
climatice ale atmosferei duc la variaţia temperaturii aerului în
(temperatura aerului, plan local și global;
presiunea atmosferică, 4. Lucrul cu termometrul, explicarea
4. Măsurarea vântul, precipitaţiile). regulilor de utilizare a
temperaturii aerului; Vremea. termometrului,măsurarea
Zonele climatice ale temperaturii aerului;
Terrei.Factorii de 5, Experienţa cu păharul plin cu apă
5. Caracterizarea formare a climei. întors, având o foaie deasupra, ce
presiunii atmosferice; Importanţa climei demonstrează forţa de apăsare a
pentru natură şi viaţa aerului; Observările proprii;
omului. Examinarea materialelor grafice și
6. Caracterizarea cartografice; Desenul liber pe tablă;
vântului 6. Desenul pe tablă la explicarea
cauzelor de formare a
vântului;Examinarea materialelor
grafice (roza vînturilor) și
7. Caracterizarea cartografice; Lucrul cu textul din
formelor de precipitaţii; manual; Ieşirea în teren,
determinarea direcţiei vântului;
7. Utilizarea observaţiilor proprii la
descrierea formelor de precipitaţii;
8. Explicarea relaţiilor 8. Explicaţia relaţiilor cauzale dintre
cauzale dintre elementele elementele climatice; Conversaţia
climatice; euristică; Utilizarea organizatorilor
9.Descrierea vremii şi a grafici;
zonelor climatice după 9.Descrierea stării vremii, a zonelor
algoritm; • Hidrosfera climatice după algoritm;Observațiile
Noţiuni -cheie: proprii;
Hidrosferă, ocean
planetar, mare, insulă, 1.Descifrarea termenilor specifici cu
peninsulă, arhipelag, golf, ajutorul dicţionarului geografic;
strâmtoare, ape Elaborarea comunicărilor geografice,
continentale, râu, izvor, a textelor coerente cu utilizarea
gură de vărsare, afluent, termenilor specifici;
reţea hidrografică, 2.Reprezentarea printr-o schemă a
cascadă, lac, lac componentelor hidrosferei;
natural,lac artificial, ape Conversaţia euristică;
subterane, strat permeabil, Explicaţia;Analiza;
1.Utilizarea termenilor strat impermeabil, ape Sinteza;Deducerea concluziilor;
specifici la descrierea minerale, gheizer; 3.Reprezentarea circuitului planetar
componentelor Componentele al apei printr-un desen; Comentarea
hidrosferei; hidrosferei. şi argumentarea importanței
2.Examinarea Circuitul apei în natură. circuitului planetar al apei;
materialelor grafice la Oceanele şi mările. Conversaţia euristică;
caracterizarea Râurile. Lacurile. Problematizarea;
componentelor Apele subterane. 4.Descrierea oceanelor; Citirea şi
hidrosferei; Gheţarii. interpretarea hărţii; Călătorii
3. Reprezentarea grafică imaginare pe hartă;

8
și argumentarea 5. Arătarea corectă pe hartă a
importanței circuitului insulelor, peninsulelor ş.a. obiective
apei în natură; geografice; Exerciții cu harta; Jocul
4. Utilizarea hărţii fizice didactic;Utilizarea organizatorului
la descrierea oceanelor şi grafic pentru determinarea punctelor
mărilor; cardinale;
5.Exprimarea/arătarea 6. Examinarea hărţii fizice,
corectă pe hartă a identificarea particularităţilor reţelei
insulelor, peninsulelor, hidrografice a Terrei; Analiza,
golfurilor, sinteza, deducerea concluziilor;
arhipelagurilor de insule, 7. Identificarea pe hartă a celor mai
a strâmtorilor; mari râuri, determinarea direcţiei
6. Utilizarea hărţii fizice scurgerii lor, a bazinelor
la identificarea hidrografice, a elementelor râului
particularităţilor reţelei (izvor, cursul superior, cursul de
hidrografice a Terrei; mijloc, cursul inferior, gura de
7. Arătarea corectă pe vărsare);
hartă a râurilor, a 8. Reprezentarea printr-o schemă a
elementelor acestora; particularităţilor râurilor, care
8. Explicarea dependenţei depind de climă şi de relief;
râurilor de climă şi relief; Conversaţia; Explicaţia;Examinarea
9. Descrierea lacurilor; hărții fizice;
9. Conversaţia; Lucrul cu textul din
manual la descrierea lacurilor;
Localizarea lor pe harta –contur;
10. Examinarea hărţii Utilizarea itemilor multipli la
fizice la descrierea unui evaluare;
obiect hidrografic; 10. Descrierea unui râu conform unui
11.Descrierea apelor algoritm;
subterane şi a gheţarilor; 11. Completarea tabelului
„Presupuneri, consecinţe” la ape
subterane, gheţari;Explicația;
12. Deducerea Întrebări problematizante;
concluziilor despre 12. Conversaţie; Analiza, sinteza,
importanţa oceanelor, emiterea ideilor, deducerea
mărilor, râurilor, a concluziilor; Completarea schemei cu
apelor subterane şi a doi satelliți;
gheţarilor în natură şi în
viaţa omului; • Biosfera.
Noţiuni cheie: biosferă,
sol, mediul de viaţă,
zonă naturală 1. Selectarea termenilor specifici
1. Utilizarea termenilor Biosfera. Particularități pentru descrierea biosferei, zonelor
specifici la caracterizarea generale naturale; Elaborarea comunicărilor
biosferei; Lumea vegetală. geografice orale, a textelor scrise;
Lumea animală. Utilizarea itemilor cu răspuns scurt;
Solul. Autoevaluare, interevaluarea
2. Stabilirea factorilor Zonele naturale. 2. Demonstrarea şi comentarea
diversităţii lumii vegetale imaginilor, care să reflecte

9
şi animale; Explicarea diversitatea vegetaţiei, lumii animale,
acțiunii lor asupra lumii a mediilor lor de viaţă; Completarea
organice; portofoliului;Explicarea acțiunii
factorilor, care au contribuit la
diversitatea lumii organice;
Problematizarea;
3. Explicarea influenţei factorilor care
3. Examinarea factorilor au contribuit la formarea solului;
de formarea solului; Completarea tabelului
incomplet;Întrebări problematizante;
4. Utilizarea observaţiilor 4. Conversaţia, observaţiile proprii în
proprii la identificarea natură, identificarea factorilor care
factorilor, care duc la duc la degradarea solului în
degradarea solului în localitatea natală;
localitatea natală;
5. Manifestarea atitudinii 5. Elaborarea referatelor despre
grijulii faţă de sol; importanţa solului în natură şi în
viaţa omului; Schema cu doi sateliți;
6. Utilizarea Autoevaluarea;Interevaluarea;
algoritmului la descrierea 6. Descrierea unei zone naturale
zonelor naturale; conform algoritmului; Utilizarea
itemilor duali, perechi, completarea
7. Explicarea relaţiilor portofoliului la evaluare.
reciproce dintre 7. Argumentarea relaţiilor reciproce
componente în cadrul dintre componentele zonei naturale
zonelor naturale; prin exemple concrete; Analiza,
sinteza, deduceri de
concluzii;Întrebări problematizante;

Societatea umană a Terrei


( 8 ore)
Noţiuni-cheie: Populaţia,
1. Utilizarea termenilor densitatea populaţiei, 1. Selectarea termenilor specifici în
specifici la descrierea repartiţia populaţiei, rasă text; Elaborarea unei comunicări
populaţiei, raselor umane umană, popoarele lumii, geografice cu utilizarea termenilor
şi a popoarelor lumii; aşezare umană, aşezare specifici; Scrierea unui text coerent;
rurală, aşezare urbană, dictare geografică; Autoevaluare.
agricultură, industrie, Interevaluare.
2. Utilizarea hărţilor transport, transport rutier, 2. Citirea şi interpretarea hărţii
tematice la explicarea transport feroviar, transport populaţiei; Compararea hărţilor
repartiţiei populaţiei pe maritim, transport aerian. tematice;Analiza, sinteza, deduceri de
glob; • Populaţia Terrei. concluzii;Utilizarea itemilor duali;
Repartiţia şi
3. Descrierea densitatea 3. Demonstrarea imaginilor şi
comparativă a raselor populaţiei descrierea comparativă a raselor
umane; umane; Descrierea;
• Rasele umane.
4. Demonstrarea filmelor, lecturarea
Rasele umane
4. Respectarea culturii privind obiceiurile şi tradiţiile

10
naţionale a popoarelor Popoarele lumii diferitor popoare; Exprimarea
lumii; atitudinii personale faţă de culturile
naţionale; Completarea portofoliului;
5. Descrierea aşezărilor • Aşezările umane Elaborarea referatului;
umane; Așezări urbane și 5. Demonstrarea imaginilor, filmelor
rurale şi comentarea diferitor tipuri de
• Îndeletnicirile aşezări umane;Argumentarea
populaţiei factorilor ce le determină:
Agricultura. Completarea portofoliului;
6.Caracterizarea Industria. 6. Completarea tabelelor, care să
ocupaţiilor umane ; Transportul.(8 ore) reflecte ocupaţiile populaţiei în
agricultură, industrie, transport,
serviciul social. Descrierea;
Să ocrotim planeta
1. Stabilirea Pământ (2 ore) 1. Aprecierea relaţiilor ce ţin de
efectelor influenţei societate/mediu;Soluţionarea
omului în natură • Ocrotirea Terrei situaţiilor problemă; Identificarea
orizontului natal, în înseamnă surselor de degradare a
Republica Moldova, ocrotirea vieţii componentelor naturii; Argumentarea
în plan global; opiniilor; Comentarea imaginilor;
Utilizarea calculatorului;Exprimarea
opiniilor proprii faţă de defrişarea
pădurilor, de poluarea aerului, a
apei, de degradarea vegetaţiei, a lumii
2. Propunerea animale, a solurilor; Autoevaluarea;
soluţiilor de 2. Completarea portofoliului;
rezolvare a Elaborarea referatelor, a
problemelor comunicărilor geografice; Utilizarea
mediului la nivel jocurilor de rol. Propunerea
local, regional, măsurilor de ameliorare a mediului
global natural în plan local, regional şi
global;

11
Geografia continentelor şi oceanelor, cl. a VI-a
(32 ore, 2 ore la decizia profesorului)

Competenţe specifice Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare

1. Utilizarea termenilor 1. Explicarea termenilor specifici;


specifici în explicarea Elaborarea unui text scris,
originii continentelor şi Geografia continentelor utilizând termenii specifici;
bazinelor oceanice; și oceanelor Raportarea termenilor specifici la
Obiectul de studii conţinutul hărţii;Completarea
• Continente şi bazine tabelului de concepte;
oceanice. Analizarea materialelor
Noțiuni cheie: continent, cartografice despre evoluţia
2. Conştientizarea bazin oceanic, platformă, configuraţiei continentelor;
importanţei călătoriilor regiune de orogen. 2. Descrierea călătoriilor
geografice; Originea continentelor şi geografice cu aprecieri proprii;
bazinelor oceanice. (2 Indicarea itinerariilor călătoriilor
ore) geografice pe harta -contur;
• Cunoaşterea Deducerea concluziilor despre
continentelor. importanţa călătoriilor geografice
Noţiuni cheie: scara hărţii, pentru dezvoltarea ştiinţei
3. Citirea şi interpretarea reţea de grade, latitudine geografice, pentru societate;
elementelor matematice geografică, longitudine 3. Rezolvarea exerciţiilor ce ţin de
ale hărţii; geografică, coordonate citirea elementelor geografice şi
geografice; matematice ale hărţii fizice;
Călătoriile geografice. Excursii imaginare pe hartă;
Harta geografică și Utilizarea jocurilor didactice, a
elementele ei matematice (3 organizatorilor grafici ce ţin de
ore) identificarea denumirilor
geografice cunoscute; Exerciții cu
4. Aplicarea scării hărţii scara hărții;
la măsurarea 4. Aplicarea scării hărţii la
distanţelor pe hartă; măsurarea distanţelor în km;
Rezolvarea exerciţiilor, situaţiilor-
problemă cu utilizarea scării la
măsurarea distanței în km și în
grade;
5. Aplicarea reţelei de 5. Utilizarea globului negru la
grade în determinarea însuşirea reţelei de grade, a
coordonatelor termenilor „latitudine şi
geografice; longitudine geografică” .Desenul
liber pe tablă, utilizat la

12
determinarea coordonatelor
geografice; Rezolvarea situaţiilor
probleme ce ţine de determinarea
coordonatelor geografice, de
măsurarea distanţelor în km și în
grade; Exerciţii de evaluare;

Caracterizarea
continentelor
• AFRICA, ( 9 ore)
6. Descrierea poziţiei Noţiuni cheie: structură 6. Identificarea particularităţilor
fizico-geografice a tectonică, platformă, scut, poziţiei fizico-geografice a
continentelor conform orogen, evoluţie geologică, continentelor pe harta fizică;
algoritmului; fundament cristalin, Utilizarea tehnicii „Soarele
cuvertură de roci ideilor”. Descrierea poziţiei
sedimentare, eră geologică, fizico-geografice,utilizând
ciclu caledonic, ciclu algoritmul de caracterizare;
hercinic, ciclu alpin, factori Localizarea pe harta-contur a
endogeni și exogeni, munţi, obiectivelor, care caracterizează
podişuri, cîmpii, depresiuni, poziţia fizico-geografică a
etc. continentelor; Utilizarea
Poziţia fizico-geografică. (2 Tabelului „Particularităţi
ore) consecinţe”; Tabelul „Avantaje,
Structurile tectonice. dezavantaje; Evaluarea prin
Evoluţia geologică a hexagon; Utilizarea haicului;
7. Citirea şi interpretarea teritoriului. Substanţele 7. Citirea şi interpretarea hărţilor
hărţii tectonice în minerale utile. Relieful (2 tectonice la descrierea evoluţiei
descrierea evoluţiei ore) teritoriului; Completarea
teritoriului; Clima. Factorii de formarea tabelelor pentru caracterizarea ,
climei. Zonele climatice. compararea unităţilor structurale
Apele.(3ore) tectonice;
8. Estimarea gradului de 8. Identificarea substanţelor
asigurare a Zonele naturale Populaţia şi minerale utile şi localizarea lor
continentelor cu statele continentelor (2ore) pe harta-contur; Compararea
substanţe minerale continentelor, privind gradul de
utile; asigurare cu substanţe minerale
• AMERICA de SUD (9 utile, completarea tabelului
ore) comparativ,
9. Compararea hărţilor Poziţia fizico-geografică. (2 9. Compararea hărţilor tematice
tematice pentru ore) (harta fizică şi harta tectonică);
stabilirea relaţiilor Structurile tectonice. Deducerea concluziilor de rigoare
cauzale dintre Evoluţia geologică a despre relaţiile cauzale dintre
structurile tectonice, teritoriului. Substanţele unităţile structurale, unităţile de
substanţele minerale minerale utile. Relieful (2 relief şi substanţele minerale utile;
utile şi relief; ore) Rezolvarea situaţiilor-problemă ce
Clima. Factorii de formarea reflectă evoluţia teritoriului
10. Utilizarea hărţii fizice climei. Zonele climatice. continentelor;
la identificarea Apele.(3ore) 10. Completarea schemei
particularităţilor radiare”Particularităţile

13
reliefului continentelor; Zonele natural. Populaţia şi reliefului”; Completarea tabelului
statele continentelor (2ore) „Particularităţi consecinţe”;
Utilizarea jocului didactic, a grilei
de evaluare; Elaborarea
referatelor, comunicărilor
geografice despre cei mai înalţi
munţi, despre vulcanii activi,
• AUSTRALIA şi despre activităţile omului în
OCEANIA (6ore) zonele înalte montane ş.a.
11. Descrierea unităţilor de Poziţia fizico-geografică. 11. Utilizarea algoritmului la
relief conform unui Structurile tectonice. descrierea unităților de relief;
algoritm; Evoluţia geologică a Interpretarea imaginilor din
teritoriului Substanţele manual, din alte surse de
minerale utile. Relieful (2 literatură; Utilizarea
ore) calculatorului, accesarea şi
Clima. Factorii de formare a descrierea specificului naturii
climei. Zonele climatice. peisajelor montane, de câmpie,
Apele. (2 ore) podiş…;
12.Identificarea pe hartă a zonelor
12. Citirea şi interpretarea Zonele naturale. Populaţia şi climatice, exerciţii de interpretare
hărţilor climatice ale statele (2ore) a hărţii (în care zonă climatică se
continentelor; află oraşul, câmpia, munţi)i ş.a.?;
13. Deducerea concluziilor,
• ANTARCTIDA (1 oră)
13. Explicarea relaţiilor explicarea relaţiilor cauzale dintre
Particularităţile naturii (1
cauzale dintre temperatura aerului – presiunea
oră)
elementele climatice; atmosferică – vânt – precipitaţii
atmosferice în cadrul unei zone
naturale,
14. Utilizarea algoritmului la
14. Utilizarea algoritmului descrierea unei zone climatice;
în descrierea zonelor Utilizarea itemilor perechi la
climatice ; evaluare; Completarea tabelului
incomplet;Utilizarea
calculatorului la demonstrarea
imaginilor;
15. Descrierea 15. Utilizarea hărţii fizice la
particularităţilor reţelei identificarea și descrierea
hidrografice a particularităţilor reţelei
continentelor hidrografice. Completarea
schemelor, tabelelor;
16. Explicarea dependenţei 16. Reprezentarea grafică şi
apelor de suprafaţă de explicarea dependenţei
climă şi relief; particularităților râurilor de relief
şi de climă;
17. Stabilirea factorilor de
formare a zonelor 17.Emiterea de idei, deducerea de
naturale ale concluzii despre factorii, care
continentelor; contribuie la formarea zonelor
naturale latitudinale şi de

14
altitudine;Utilizarea hîrților
18. Utilizarea algoritmului tematice;
la descrierea zonelor 18. Identificarea pe hartă a
naturale ale zonelor naturale; Demonstrarea
continentelor; imaginilor, care reflectă peisaje
din diferite zone naturale;
Utilizarea algoritmului la
descrierea unei zone naturale;
19. Explicarea relaţiilor 19. Utilizarea reprezentărilor
interreciproce dintre grafice în explicare relaţiilor
componentele zonelor interreciproce dintre
naturale; componentele unei zone
20. Caracterizarea naturale;Desenul liber pe tablă.
populaţiei 20. Completarea tabelului de
continentelor; caracteristici al indicilor
populaţiei
21. Stabilirea factorilor 21 Compararea hărţilor tematice;
repartiţiei spaţiale a Interpretarea hărţii populaţiei;
populaţiei Completarea tabelelor;
continentelor; 22. Accesarea,demonstrarea la
22. Respectarea culturii şi calculator a culturilor naţionale
tradiţiilor naţionale ale ale popoarelor; Exprimarea
popoarelor lumii; atitudinii proprii faţă de culturile
naţionale;
23. Diferenţierea statelor pe
23. Diferenţierea statelor continente după gradul de
continentelor după dezvoltare economică, poziţia
diferite criterii; geografică, numărul populaţiei,
suprafaţa teritoriului;
Completarea de tabele, a
schemelor, a organizatorilor
grafici;

Caracterizarea
oceanelor
24. Descrierea poziţiei 24. Utilizarea tabelului simbolic la
fizico-geografice a • OCEANUL INDIAN descrierea Oceanului Indian;
Oceanului Indian. (2 ore) Rezolvarea situaţiilor problemă,
Noţiuni cheie: ce ţin de problemele ecologice ale
Poziţia fizico-geografică oceanului; Citirea şi interpretarea
25. Caracterizarea Relieful bazinului oceanic. hărţii Oceanului Indian.
particularităţilor Zonele climatice. 25. Completarea de tabele,
specifice ale naturii Curenţii oceanici. descrierea analitică, joc didactic,
Oceanului Indian. Lumea organic. Resursele comunicări geografice,
Oceanului Indian (2 ore) completarea portofoliului.

15
16
Geografia continentelor, cl. VII-a
30 de ore şi 4 ore la dispoziţia profesorului

Competenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare


specifice și evaluare

Caracterizarea continentelor

• AMERICA de NORD
(9 ore)
Noţiuni cheie: estuar, fiord,
circ glaciar, calotă glaciară,
morene, defileu, deltă,
substanţe minerale utile,
climă, zonă climatică, regim
climatic, factori climatogeni,
factori radiativi, factori
dinamici, factori fizico-
geografici, vânturi de vest,
vânturi polare, alizee, muson,
tornade, curentul vântului de
vest, curenţi reci, curenţi
calzi, etajare climatică, ape

17
continentale, râu, volumul
scurgerii anuale, creştere de
nivel, regim hidrologic, reţea
hidrografică, căderea rîului,
caracterul rîului, cumpăna
apelor, lac, lac natural, lac
artificial, las sărat, lac
tectonico-glaciar, lac glaciar,
lac relict, lac vulcanic, ape
subterane, mlaştină, îngheţ
peren, zonalitate naturală,
zonalitate de altitudine,
maguis, mangrove, covor
vegetal, protecţia naturii,
1.Utilizarea corectă a parc natural, rezervaţie 1.Selectarea termenilor
noţiunilor specifice la naturală, densitate, specific din text; Formularea
descrierea poziţiei fizico- repartizare, rasă, mulatru, de idei cu utilizarea
geografice şi a condiţiilor metis, zambos, emigrant, ţări termenilor specifici;
naturale ale importatoare, ţări Elaborarea textelor mici, a
continentelor; exportatoare. comunicărilor geografice;
Poziţia fizico-geografică. Din 2. Utilizarea algoritmului la
2.Descrierea poziţiei istoria descoperirii caracterizarea poziţiei fizico-
fizico-geografice conform continentului. geografice a continentului;
algoritmului; Structurile tectonice. Completarea tabelului
Substanţele minerale utile. „Particularităţi, consecinţe”;
Relieful (3 ore) Utilizarea haicului, a
Zonele climatice. hexagonului, a tabelului
Apele de suprafaţă. „avantaje-dezavantaje”;
3.Caracterizarea Zonele naturale (4 ore) 3. Conversaţia euristică;
componentelor naturii Populaţia şi statele. (2 ore) Descrierea;Completarea
continentelor; tabelelor, schemelor,
organizatorilor grafici la
caracterizarea componentelor
• EURASIA (13 ore) naturale;
4.Aplicarea reţelei de Poziţia fizico-geografică. Din 4.Determinarea coordonatelor
grade şi a scării hărţii istoria descoperirii geografice a punctelor
pentru determinarea continentului. (3 ore) extreme; Măsurarea
distanţelor şi Structurile tectonice. distanţelor dintre punctele
coordonatelor geografice; Substanţele minerale utile. extreme în grade şi în km.
Relieful (3 ore) Rezolvarea exerciţiilor, a
Clima.Particularităţi generale. situaţiilor-probleme;
5.Stabilirea relaţiilor Zonele climatice. Apele de 5.Compararea hărţilor
cauzale dintre structurile suprafaţă. tematice în stabilirea
tectonice, substanţele Zonele naturale ale Eurasiei. relaţiilor cauzale dintre
minerale utile şi unităţile (5 ore) unităţile structurale tectonice
de relief; Regionarea fizico-geografică a unităţile mari de relief şi
continentului Eurasia. substanţele minerale utile;
6.Examinarea hărţii Populaţia şi statele 6.Citire şi interpretarea hărţii
fizice în identificarea şi continentului Eurasia (2 ore) fizice în identificarea

18
descrierea particularităţilor fizice ale
particularităţilor reliefului; Utilizarea
reliefului; tabelelor, schemelor,
organizatorilor grafici la
caracterizarea reliefului;
7.Utilizarea hărţilor 7. Utilizarea hărţii tematice
tematice la identificarea la identificarea
particularităţilor climei şi particularităţilor climatice şi
a reţelei hidrografice; hidrografice; Analiza
climogramelor,materialelor
grafice, deducerea
concluziilor de rigoare;
8.Utilizarea algoritmului la
8.Caracterizarea zonelor caracterizarea unei zone
climatice conform climatice; Utilizarea itemilor
algoritmului; perechi la evaluare;
Compararea a două regiuni
climatice;
9.Reprezentarea grafică a
9.Explicarea dependenţei particularităţilor râurilor,
râurilor de relief şi de care depind de relief şi
climă; climă;Explicaţia relaţiilor
cauzale;
10.Compararea hărţilor 10.Descrierea componentelor
tematice la descrierea zonei naturale conform unui
zonelor naturale ale algoritm; Utilizarea itemilor
continentelor; duali şi perechi la evaluare;
11.Caracterizarea populaţiei 11. Examinarea hărţii
conform indicilor tematice, a materialelor
demografici; grafice la caracterizarea
12.Utilizarea hărţilor populaţiei;
tematice la explicarea 12. Interpretarea hărţii
repartiţiei spaţiale a populaţiei; Compararea
populaţiei ; hărţilor tematice în explicarea
factorilor repartiţiei spaţiale
13.Clasificarea statelor a populaţiei;
Eurasiei conform regiunilor 13. Utilizarea hărţii politice la
fizico-geografice; diferenţierea statelor conform
14.Respectarea culturii şi regiunilor geografice
tradiţiilor naţionale ale 14.Demonstrarea imaginilor
popoarelor lumii; cu obiceiuri, tradiţii ale
popoarelor;
15.Selectarea informaţiei 15. Exprimarea părerii
geografice din diverse surse proprii despre culturile
despre obiceiurile şi tradiţiile naţionale ale diferitor
diferitelor etnii; popoare;Completarea
portofoliului; Elaborarea
referatului;

19
CARACTERIZAREA
16.Descrierea poziţiei OCEANELOR (6 ore)
fizico-geografice a 16.Utilizarea tabelului
oceanelor • Oceanul Arctic. simbolic la caracterizarea
17. Caracterizarea Poziţia fizico-geografică. oceanelor;
condiţiilor naturale ale Relieful fundului oceanic. 17. Descrierea condiţiilor
oceanelor; Zonele climatice. Curenţii naturale ale oceanelor;
oceanici. Lumea organică. Completarea portofoliului.
Problemele ecologice (2 Haicul; La evaluare poate fi
ore) utilizat hexagonul, portofoliul;
• Oceanul Atlantic.
Poziţia fizico-geografică.
Relieful fundului oceanic.
Zonele climatice. Curenţii
oceanici. Lumea organică.
Problemele ecologice (2
ore)
• Oceanul Pacific.
Poziţia fizico-geografică.
Relieful fundului oceanic.
Zonele climatice. Curenţii
oceanici. Lumea organică.
(2 ore)

• Problemele ecologice
18.Esenţializarea ale mediului natural al 18. Identificarea problemelor
problemelor ecologice ale continentelor și ecologice globale;
mediului natural al oceanelor (2 ore) Conversaţia; dezbaterea;
continentelor şi
oceanelor;
19. Elaborare de proiecte
19.Elaborarea proiectelor pentru soluţionarea
de soluţionare a problemelor ecologice globale
problemelor ecologice;

20
Geografia cl. A VIII-a Geografia fizică a Republicii Moldova

Competenţe specifice Conţinuturi Activităţi de învăţare şi


evaluare

1.Utilizarea termenilor Republica Moldova- 1.Elaborarea în scris a unui


specifici caracteristici generale. text coerent, a unei
• Poziţia fizico- comunicări orale, în care să
2. Descrierea geografică utilizeze termenii specifici;
particularităţilor poziţiei Din istoria cercetărilor 2.Descrierea, Conversaţia;
fizico-geografice a geografice a teritoriului; (2 Lucrul cu harta fizică la
Republicii Moldova ; ore) identificarea particularităţilor
fizice a poziţiei fizico-
Caracterizarea geografice; Completarea
3. Manifestarea interesului schemelor, tabelelor;
de a cerceta ştiinţific componentelor naturii
Noţiuni cheie: platform, scut, 3.Studierea surselor
teritoriul ţării; bibliografice despre
procese endogene, procese
exogene, podiş,.platou, investigaţiile ştiinţifice
cîmpie, colină, alunecări de efectuate pe teritoriul ţării,
teren, hîrtop, ravene, carst, elaborarea referatelor,
climă, factori climatogeni; comunicărilor geografice;
rîu, lac natural, lac artificial,
izvor, ape subterane, asociaţii
vegetale, complexe faunistice,
sol, fertilitatea solului,
silvostepă, stepă., rezervaţii
4.. Interpretarea hărţii ştiinţifice, rezervaţii
peisajistice, parcuri, 4. Citirea şi interpretarea
tectonice; hărţii tectonice în descrierea
monumente ale naturii.
unităţilor structurale;
5. . Stabilirea relaţiilor 5. Compararea hărţilor
cauzale dintre structurile • Structura tectonică.
tematice în stabilirea
tectonice şi unităţile de relief; Evoluţia geologică a
relaţiilor cauzale dintre
teritoriului. Substanţele
unităţile structurale, unităţile
minerale utile. (2 ore)
de relief şi substanţele
6. Caracterizarea minerale utile; Completare de
principalelor etape geologice tabele;
ale evoluţiei teritoriului; 6. Examinarea materialelor
cartografice la descrierea
7. Utilizarea hărţii fizice în etapelor de evoluţie a
identificarea • Relieful. teritoriului;
particularităţilor reliefului; Particularităţi generale. 7. Identificarea
Procesele endogene. Unităţile particularităţilor reliefului pe
de relief. Procese exogene. harta fizică; Descriere.
Forme de relief. Importanţa Observaţii
reliefului în natură şi în viaţa proprii;Completarea de
8 Explicarea proceselor omului. (4 ore) tabele, scheme; Explicarea

21
endogene şi exogene în particularităţilor reliefului;
formarea reliefului; 8.Explicarea influenţei
proceselor endogene asupra
scoarţei terestre a teritoriului
nostru, utilizând hărţile
tectonică şi geologică;
Explicarea proceselor
exogene în baza observaţiilor
proprii şi a textului din
manual; Studiu de caz;
9. Descrierea unităţilor de
relief; 9.Utilizarea algoritmului,
examinarea hărţii fizice la
descrierea unei unităţi de
relief;

10.. Aprecierea importanţei 10. Emiterea de idei, de soluţii


reliefului în natură şi în viaţa pentru protecţia reliefului;
omului; Rezolvarea situaţiilor-
problemă;
11.. Explicarea influenţei
factorilor climatogeni asupra 11. Examinarea hărţilor
formării climei; • Clima. tematice, utilizarea
Factorii climatogeni. observaţiilor proprii, a
Elementele climatice. reprezentărilor grafice, a
Caracterizarea anotimpurilor. desenului liber pe tablă la
Protecţia aerului atmosferic. (4 explicarea factorilor
ore) climatogeni;
12. Caracterizarea
elementelor climatice. 12Caracterizarea elementelor
Explicarea relaţiilor cauzale; climatice în baza examinării
hărţilor tematice, a analizării
climogramelor, rozei
13. Descrierea vânturilor, a observaţiilor
anotimpurilor; proprii în natură; Analiza,
sinteza, deduceri de concluzii;
13.Elaborarea unui eseu
ştiinţifico-literar dedicat unui
14. Utilizarea hărţii fizice în anotimp;
identificarea 14. Lucrul cu harta fizică la
particularităţilor generale ale identificarea
reţelei hidrografice; particularităţilor reţelei
• Apele. hidrografice: Conversaţia,
Particularităţile generale. descrierea, explicarea,
Apele curgătoare.Apele analiza, sinteza, deducerea
15. Descrierea unui obiect stătătoare. Apele subterane. concluziilor;
hidrologic conform Protecţia apelor. 15. Elaborarea algoritmului şi
algoritmului; Aplicaţia practică nr. 1 descrierea unui obiect
16. Argumentarea Descrierea unui obiect hidrografic;

22
importanţei apelor pentru hidrologic; (4 ore) 16. Emiterea de idei,
natură şi economia soluţionări de probleme,
naţională; aprecieri ale reliefului pentru
natură şi economia naţională;
17. Stabilirea factorilor de 17. Stabilirea şi explicarea
dezvoltare şi repartiţie a factorilor de dezvoltare a
vegetaţiei şi lumii animale; • Vegetaţia naturală. vegetaţiei. Conversaţie,
Particularităţi generale. explicaţie, lucrul cu manualul;
Tipurile de vegetaţie.
18. Descrierea tipurilor de Protecţia lumii vegetale. (3 18. Examinarea hărţii
vegetaţie; ore) vegetaţiei, a textului din
manual la descrierea tipurilor
• Lumea animal. de vegetaţie; Completarea
Particulariti generale. tabelului de caracterizare;
19.Clasificarea lumii animale Complexele faunistice.
după mediul de viaţă; Protecţia lumii animale. (2 19.Caracterizarea lumii
ore) animale în baza textului din
manual, a hărţii tematice şi a
observaţiilor proprii;
20. Elaborarea proiectelor Utilizarea itemilor perechi la
de protecţie a lumii vegetale evaluare;
şi animale; 20.Elaborarea unui proiect
de investigaţie a lumii
vegetale şi animale pe
teritoriul localităţii natale;
21 Explicarea rolului Solul.
diferitor factori în formarea Factorii de formare a solului. 21.Explicarea influenţei
solului; Tipurile de sol (cernoziom, factorilor la formarea
soluri cenuşii şi soluri brune). solurilor în baza cunoştinţelor
Protecţia solului. (2 ore) achiziţionate anterior şi a
22 Caracterizarea tipurilor de observaţiilor proprii;
sol; Utilizarea reprezentărilor
grafice;
22.Completarea tabelului
simbolic la caracterizarea
tipurilor de sol; Descrierea
tipurilor de sol în baza
mostrelor, sau a imaginilor
23Propunerea măsurilor de din manual, din albumul
protecţie a solului în solurilor;
localitatea natală; 23. Emiterea de idei, studiu de
caz, propuneri de utilizare
raţională şi protecţie a solului
24. Explicarea relaţiilor în localitatea natală;
dintre componentele zonelor 24. Utilizarea reprezentărilor
naturale; Zonele naturale. grafice la explicaţia relaţiilor
Particularităţi generale reciproce dintre componentele
25..Descrierea zonelor Aplicaţie practică Descrierea unei zone naturale; Analiza,
naturale conform unei zone naturale conform sinteza, deduceri de concluzii;

23
algoritmului; algoritmului; (3 ore) 25. Elaborarea unui algoritm
şi descrierea conform lui a
unei zone naturale; Descriere
analitică;

26 Manifestarea atitudinii 26. Conversaţie, situaţii-


active şi constructive faţă de problemă, dezbateri, emitere
protecţia naturii în Republica de idei, manifestarea
Moldova; atitudinii active şi
constructive faţă de starea
ecologică a componentelor
naturii în plan local şi
27..Selectarea informaţiilor, regional,
care se referă la problemele
ecologice ale Republicii • Ariile naturale protejate. 27. Argumentări, dezbateri,
Moldova; Rezervaţii ştiinţifice. emiterea ideilor proprii,
Rezervaţii peisagistice. propuneri de ameliorarea a
Monumente ale naturii. (4 ore) mediului natural în ţara
noastră; Elaborarea
referatelor, a proiectelor de
protecţie a naturii;Utilizarea
calculatorului în
demonstrarea stării ecologice
şi a necesităţii de a o proteja;

CLASA A 9-A
GEOGRAFIA UMANĂ A REPUBLICII MOLDOVA – 68 ORE
(inclusiv 4 ore – la decizia profesorului)

Competenţe specifice Conţinuturi Activităţi de învăţare


şi evaluare

1. Utilizarea Poziţia economico-geografică 1.Elaborarea unui text coerent


principalelor noţiuni şi organizarea teritoriului (5 scris cu utilizarea termenilor
geografice. ore) specifici, a comunicărilor
Noţiuni cheie: poziţie orale; Descifrarea termenilor

24
economic-geografică, cu ajutorul dicţionarului
geopolitică, comună, oraş, geografic;
municipiu, raion, unitate
administrativ-teritorială; 2. Completarea tabelului
2. Descrierea „Particularităţi şi consecinţe”
particularităţilor • Teritoriul şi poziţia la aprecierea poziţiei
poziţiei economico- economico-geografică a economico-geografice;
geografice a Republicii Republicii Moldova.
Moldova. • Organizarea 3. Utilizarea hărţilor tematice
administrativ-teritorială. la aprecierea aspectelor
geopolitice a poziţionării ţării
3. Aprecierea aspectelor
geopolitice a
poziţionării ţării. Resursele naturale (10 ore) 4. Utilizarea organizatorilor
Noţiuni cheie: condiţii grafici, completare de tabele,
naturale, resurse naturale, lucrul cu harta-contur la
4. Interpretarea hărţii resurse agroclimatice. citirea şi interpretarea hărţii
administrativ- • Clasificarea resurselor administrativ-teritoriale,
teritoriale; naturale (2 ore)
• Resurselor minerale utile
importanţa economică,
varietatea, repartiţia
spaţială, valorificarea
economică.(2 ore)
• Resurselor climatice. (2 5. Examinarea hărţii
ore) resurselor naturale, a textului
din manual la evaluarea
• Resurselor de apă. (1 ore)
5. Evaluarea gradului de gradului de asigurare a ţării cu
asigurare a teritoriului • Resurselor de sol.(2 ore) resurse naturale; Emiterea de
ţării cu diferite tipuri • Resurselor biologice. idei proprii;
de resurse naturale. (1oră)
6. Utilizarea reprezentărilor
grafice la clasificarea şi
descrierea tipurilor de resurse
6. Clasificarea resurselor naturale;
naturale după diferite
criterii. 7. Elaborarea proiectelor de
valorificare raţională a
Populaţia (12 ore) resurselor naturale în
7. Elaborarea proiectelor – Noţiuni cheie: natalitate, localitatea natală;
privind valorificarea mortalitate, bilanţ natural al
raţională a resurselor populaţiei, migraţia populaţiei,
naturale; resurse umane de muncă,
urbanizare.
• Evoluţia numerică a
populaţiei. 8. Examinarea materialelor
• Mişcarea naturală a statistice, a materialelor
populaţiei.(3 ore) grafice din manual cu privire la
8. Analiza materialelor • Repartiţia şi densitatea dinamica numărului

25
statistice privind populaţiei.(1 oră) populaţiei; Analiza, sinteza,
dinamica numărului • Migraţia populaţiei.(2 ore) deduceri de concluzii;
populaţiei în timp şi • Structura populaţiei
spaţiu; (3 ore) 9. Completarea de tabele,
- Aplicaţia practică nr. 1 - examinarea materialelor
9. Caracterizarea Evalurea dinamicii şi structurii grafice, reprezentarea prin
indicilor mişcării populaţiei din localitate în baza scheme la caracterizarea
naturale a populaţiei; algoritmului – 1 oră. indicilor mişcării naturale a
• Resursele umane de populaţiei;
muncă.(2 ore)
• Aşezările umane (4 ore) 10. Studiu de caz la stabilirea
Aşezările urbane. factorilor, care contribuie la
Aşezările rurale. mişcarea naturală şi mecanică
10. Determinarea a populaţiei;
factorilor care
contribuie la mişcarea 11. Completarea de tabele,
naturală şi mecanică a întocmire de materiale grafice
populaţiei; (diagrame, grafice) la
caracterizarea tipurilor de
11. Caracterizarea tipurilor migraţie;
de migraţie a
populaţiei;

12. Utilizarea diferitor


reprezentări grafice la
clasificarea populaţiei după
12. Utilizarea schemelor, diferite criterii,;
tabelelor,
organizatorilor grafici
în clasificarea 13. Examinarea materialelor
populaţiei după diferite grafice, întocmirea lor pe baza
criterii; datelor statistice la analiza
13. Analiza componenţii componenţei etnice a
etnice a populaţiei; populaţiei, analiza, sinteza,
deduceri de concluzii;

14. Examinarea hărţii


populaţiei ţării noastre,
14. Interpretarea hărţii analiza, sinteza, deduceri de
populaţiei Republicii concluzii;
Moldova;
15. Studiu de caz; Accesarea la
calculator, selectarea
15. Caracterizarea imaginilor, care reflectă
aşezărilor urbane şi diferite tipuri de aşezări
rurale; umane, Explicarea factorilor
Economia naţională (32 de care determină tipurile de
ore) aşezări umane;
Noţiuni cheie: economie

26
naţională, produs intern brut,
trafic de mărfuri,trafic de
călători, nod de transport, 16. Demonstrarea imaginilor
export, import. cu diferite obiceiuri, tradiţii
16. Respectarea culturii • Noţiuni generale despre ale etniilor care trăiesc în
etniilor; economia naţională. Republica Moldova; Excursie
• Structura pe sectoare a la Muzeul Naţional de
economiei naţionale. (2 Etnografie şi Istorie naturală;
ore)
• Agricultura şi industria
17. Argumentarea alimentară 17. Stabilirea şi argumentarea
factorilor, care au Factorii de dezvoltare şi de factorilor care au influenţă
influenţă asupra repartiţie. (2 ore) asupra economiei; Emitere de
economiei; • Cultura cerealelor şi idei, argumentarea opiniilor;
industriile de prelucrare.
(2 ore) 18. Completare de scheme,
18. Clasificarea ramurilor • Cultura plantelor tehnice tabele la clasificarea ramurilor
economiei naţionale; şi industriile de prelucrare. economiei naţionale;
(2 ore)
19. Examinarea hărţilor
• Legumicultura,
19. Analiza factorilor de tematice la stabilirea şi
pomicultura şi industria
dezvoltare şi repartiţie explicarea factorilor de
conservelor. (2 ore)
spaţială a culturilor dezvoltare şi repartiţie spaţială
agricole; • Viticultura şi industria a culturilor agricole;
vinicolă. (2 ore)
• Creşterea animalelor şi 20. Întocmirea materialelor
industriile producţiei grafice, examinarea
20. Descrierea ramurilor animaliere (2 ore) materialelor statistice,
industriei • Industria grea. Industria selectarea informaţiilor la
energetică. (2 ore) caracterizarea ramurilor
• Industria constructoare de industriale;
maşini şi de prelucrare a
metalelor. (2 ore) 21. Rezolvarea situaţiilor-
21. Argumentarea problemă, argumentarea
principiilor de ideilor despre amplasarea
amplasare a centrelor • Industria chimică. (1 oră) centrelor industriale; Studiu de
industriale; • Industria de prelucrare a caz;
lemnului. (1 oră)
• Industria materialelor de
construcţie. (2 ore)
• Industria uşoară. (2 ore) 22. Descrierea; conversaţia,
Aplicaţia practică nr. 2 – studiu de caz pot fi utilizate la
22. Descrierea ramurilor Caracterizarea unei unităţi descrierea ramurilor sferei de
sferei serviciilor; economice din localitate în servicii;
baza algoritmului – 1 oră.
23. Examinarea materialelor
• Sectorul serviciilor. statistice, a materialelor
23. Caracterizarea tipurilor • Transportul şi căile de grafice la caracterizarea
de transport; comunicaţie. (3 ore) ramurilor de transport,

27
• Relaţiile economice
externe.(2 ore) 24. Elaborarea unui crochiu
geografic la formele de relaţii
24. Specificarea formelor economice;
de relaţii economice; Caracteristicile economico-
geografice regionale (4 ore) 25. Utilizarea hărţilor tematice
• Regiunea economico- la descrierea particularităţilor
25. Descrierea geografică de Nord. regiunilor economico-
particularităţilor • Regiunea economico- geografice;
specifice ale regiunilor geografică Centrală.
economico-geografice; • Regiunea economico-
geografică de Sud.
• Regiunea economico-
geografică de Sud-Est.

28
VII. Strategii didactice: orientări generale (metodologice)*

1. Tipologia şi specificul strategiilor didactice privind disciplina X


2. Repere şi modalităţi de proiectare a strategiilor didactice
3. Diversificarea şi combinarea metodelor şi tehnicilor de învăţare în raport cu diferite
criterii:
• competenţe
• obiective
• conţinuturi
• clasă
• vîrsta elevilor
• măiestria pedagogică a profesorilor
• etc.
4. Diversificarea formelor de învăţare. Învăţarea autonomă.
5. Realizarea interdisciplinarităţii
6. Centrarea pe elev
7. Învăţămînt incluziv
8. Utilizarea TIC
9. Alte prevederi

VIII. Strategii de evaluare

1. Evaluarea axată pe competenţe

2. Tipuri de evaluare
3. Metode şi tehnici de evaluare
4. Dominarea evaluării curente (formative)
5. Evaluarea centrată pe succes
Alte prevederi

Lista bibliografică

1. Dulamă Eliza, (2002), Modelul învăţării depline a geografiei, Ed. Clusium, Cluj-
Napoca.
2. Dulama Eliza, Serafima Roşcovan, (2007) Didactica geografiei, Ed. Bons Offices,
Chişinău.
3. Dulamă Eliza, (2008) Metodologia didactică, teorie şi practică, Ed.Clusium Cluj-
Napoca.
4. Dulamă Eliza, (2009) Cum îi învăţăm pe alţii să înveţe Clusium, Cluj-Napoca.
5. Ilinca Nicolae, Mândruţ Octavian (2006), Elemente de didactică aplicată a geografiei
Ed.cd. Press, Bucureşti.
6. Ionescu Miron (2003), Instrucţie şi educaţie. Paradigme, strategii, orientări, modele,
Editura Cluj-Napoca.
7. Mândruţ Octavian (2009), Renovarea calitativă a geografiei în învăţământul
preuniversitar, Bucureşti.
8. Postelnicu Constantin (2002),Funbamente ale didacticii şcolare Ed. Aramis, Bucureşti.

*
De ce nu sugestii metodologice? Sugestiile metodologice se prezintă în ghidurile metodologice._

29
9. Roşcovan, Serafima, Ţapeş, Victor, Prunici, Petru, (2006), Geografia continentelor şi
oceanelor, cl. a Vi-a. Ghidul profesorului, Ed. Lumina, Chişinău.
10. Stoica Ana (1983), Creativitatea elevilor E.D.P. Bucureşti.
11. Achiri I. Evaluarea standardelor educaţionale., Chişinău, 2009;
12. Guţu V. Evaluarea curriculumului şcolar. Ghid metodologic., Chişinău 2009;

30

S-ar putea să vă placă și