P. 1
EVALUAREA LA ORA DE ISTORIE

EVALUAREA LA ORA DE ISTORIE

|Views: 4,923|Likes:
Published by monstrete

More info:

Published by: monstrete on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2015

pdf

text

original

EVALUAREA LA ORA DE ISTORIE.

REPERE TEORETICE ŞI PRACTICE
Referat realizat de prof. Hobjilă Daniela Ramona, Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu”-Vaslui

1.CONCEPTUL DE EVALUARE Evaluarea este o componentă importantă a procesului educaŃional. Prin intermediul evaluării, în funcŃie de rezultatele obŃinute, se determină măsura în care au fost atinse obiectivele stabilite. Scopul evaluării este perfecŃionarea procesului educaŃional. O definiŃie completă a procesului de evaluare, ar trebui să răspundă la o serie de întrebări, precum: de ce evaluăm?, ce evaluăm?, pe cine evaluăm?, când evaluăm?, cine evaluează?, cum evaluăm?, cui foloseşte evaluarea? etc. Coloborând părerile mai multor specialişti, iată definiŃia evaluării dată de prof. dr. Constantin Cucoş în capitolul „Probleme de docimologie didactică”, din lucrarea „Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice”, p.173: „Evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează, se obŃin şi se furnizează informaŃii utile, permiŃând luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune două momente relativ distincte: măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare.” Evaluarea presupune trei etape principale: a) măsurarea rezultatelor şcolare prin diverse procedee specifice; b) aprecierea acestor rezultate prin raportarea lor la bareme de corectare şi notare, descriptori de performanŃă etc c) formularea concluziilor şi adoptarea deciziilor educaŃionale adecvate în urma interpretării rezultatelor obŃinute; Există o serie de noŃiuni conexe evaluării, întâlnite des în pedagogie (vezi Constantin Cucoş, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, pp. 172-173): docimologia – studiul sistematic al examenelor, al modurilor de notare, al erorilor notării etc; eficienŃa şi eficacitatea învăŃământului – capacitatea sistemului de a produce rezultatele preconizate; progresul şcolar – raportul dintre rezultatele obŃinute şi cele anterioare; examinarea-verificarea curentă a lecŃiilor, prin examene şi/sau concursuri; notarea –evaluarea exprimată în note sau calificative; Evaluarea este un însoŃitor aproape permanent al procesului de predare-învăŃare, având, după părerea unor specialişti, o pondere de circa 40% în cadrul procesului educaŃional. 2. FUNCłIILE EVALUĂRII Evaluarea şcolară reprezintă o componentă principală care are ca scop perfecŃionarea procesului educaŃional. Cele mai importante funcŃii ale evaluării sunt ( vezi Constantin Cucoş, Teoria şi metodologia evaluării, pp. 72-73): • de constatare - prin analizarea rezultatelor evaluării, se poate stabili dacă activităŃile educaŃionale şi-au atins obiectivele stabilite, dacă elevii şi-au însuşit anumite informaŃii, abilităŃi, deprinderi etc; • de informare – evaluarea are rolul de a informa societatea cu privire la nivelul de pregătire al populaŃiei şcolare;

• • • • •

de diagnosticare - stabileşte nivelul de pregătire al elevilor la un moment dat, evidenŃiind punctele tari şi punctele slabe ale acestora şi stabilind cauzele care au condus la o slabă eficienŃă a activităŃilor educaŃionale; de prognosticare - prevede eventualele performanŃe pe care ar putea să le atingă elevii în următoarea etapă de pregătire; de clasificare – ierarhizează candidaŃii în situaŃii de examen sau concurs; de feed-back sau cibernetică (reglaj şi autoreglaj) – prin analizarea rezultatelor obŃinute de elevi, se pot lua măsuri în vederea eficientizării procesului educaŃional; de motivare sau stimulare – evaluarea contribuie la creşterea motivaŃiei pentru învăŃare; de orientare şcolară şi profesională – prin evaluare, elevii obŃin rezultate importante care îi pot ajuta în ceea ce priveşte alegerea unei forme de învăŃământ corespunzătoare aptitudinilor, capacităŃilor şi intereselor lor;

3. TIPURI (STRATEGII DE EVALUARE) Există mai multe criterii de clasificare a strategiilor de evaluare: după criteriul de obiectivitate; după modul în care se integrează în desfăşurarea procesului educaŃional; după autorul care realizează evaluarea; după funcŃia dominantă a evaluării; cantitatea de informaŃii, deprinderile, abilităŃile, capacităŃile însuşite de către elevi în cadrul procesului instructiv;

• • • • •

În rândurile care urmează, vom prezenta pe scurt, tipurile de evaluare, în funcŃie de mai multe criterii (vezi Constantin Cucoş, Teoria şi metodologia evaluării, pp. 121-124). După modul în care evaluarea se integrează în desfăşurarea procesului educativ, există următoarele tipuri de evaluare: • evaluarea iniŃială; • evaluarea formativă sau continuă; • evaluarea sumativă sau cumulativă; După autorul care realizează evaluarea, există următoarele tipuri: • evaluarea internă (realizată de aceleaşi persoane implicate în procesul instructiv); • evaluarea externă (realizată de persoane diferite de cele care au fost implicate în procesul instructiv); • autoevaluare, efectuată de subiectul însuşi asupra propriului progres; În funcŃie de cantitatea de informaŃii, deprinderile, abilităŃile, capacităŃile însuşite de către elevi în cadrul procesului instructiv, au fost identificate următoarele tipuri de evaluare: • evaluarea parŃială; • evaluarea globală; După criteriul obiectivităŃii, se disting următoarele tipuri de evaluare: • evaluarea subiectivă; • evaluarea obiectivă; După funcŃia dominantă îndeplinită, specialiştii au identificat două strategii de evaluare: • evaluarea diagnostică prin care sunt identificate golurile în însuşirea cunoştinŃelor, abilităŃilor, aptitudinilor de către elevi, precum şi cauzele care au generat lipsurile constatate; • evaluarea predictivă prin care se urmăreşte prognozarea gradului în care elevii vor putea să răspundă pe viitor unui program de instruire; În funcŃie de domeniul psihocomportamental, există trei strategii de evaluare: • evaluarea în domeniul psihomotor (aptitudini, deprinderi, abilităŃi, capacităŃi); • evaluarea în domeniul socioafectiv (atitudini, sentimente); 2

Pentru o analiză comparativă a celor trei strategii de evaluare. Evaluarea cunoştinŃelor dobândite în cadrul unei ore se poate realiza fie prin chestionare orală. în cazuri mai grave. sistematiza şi consolida cunoştinŃele şi abilităŃile recent predate. • de regulă. • evaluarea iniŃială îndeplineşte următoarele funcŃii: diagnostică şi prognostică. se poate consulta lucrarea „Pedagogie. sunt două tipuri: • evaluarea obiectivă care se realizează prin teste. • se realizează prin verificări sistematice. raportându-se la obiectivele lecŃiei. • profesorul urmăreşte să vadă dacă elevii au atins obiectivele propuse pentru unitatea de învăŃare respectivă astfel încât să poată trece la următoarea unitate. de regulă după parcurgerea unei lecŃii. Astfel. profesorul poate trage anumite concluzii legate de pregătirea elevilor la materia respectivă. proiectul. Evaluarea continuă sau formativă: • se aplică pe tot parcursul învăŃării. • scopul acestui tip de evaluare este să-i ofere profesorului şi elevului un feed-back despre gradul de însuşire a informaŃiilor şi abilităŃilor stabilite şi despre dificultăŃile întâmpinate. se poate aplica la începutul unui ciclu de învăŃământ. pentru a şti de unde porneşte în noul an şcolar. Evaluarea iniŃială: • se aplică la începutul unui program de instruire. prevenind astfel eventualele situaŃii de eşec şcolar. poate propune organizarea unor activităŃi de recuperare în afara programului şcolar. fie prin intermediul unor teste aplicate la sfârşitul lecŃiei. evaluarea continuă sau formativă şi evaluarea finală sau cumulativă. autor CrenguŃa Lăcrămioara Oprea. La începutul fiecărui an şcolar. • principalul avantaj al acestui tip de evaluare este că permite profesorilor şi elevilor să ia la timp măsurile necesare pentru ameliorarea lipsurilor. profesorul are posibilitatea de a-şi face o idee despre nivelul de pregătire al elevilor. Se recomandă ca toŃi elevii să 3 . • informaŃiile obŃinute prin acest tip de evaluare îl ajută pe profesor în construirea unor activităŃi diferenŃiate. Pe baza răspunsurilor primite şi a punctajelor realizate de către elevi. abilităŃile. • În continuare. putând depista la timp anumite lipsuri. • evaluarea impresivă care se bazează pe metode precum observarea sistematică a comportamentului elevului. profesorul are posibilitatea de a analiza nivelul de însuşire de către elevi a conŃinuturilor predate. • evaluarea continuă sau formativă îndeplineşte următoarele funcŃii: de diagnosticare. portofoliul. de reglaj şi autoreglaj. Alternative metodologice interactive”. • informaŃiile obŃinute prin evaluarea iniŃială oferă profesorului posibilitatea de a-şi stabili strategiile didactice adecvate astfel încât să asigure reuşita activităŃilor educaŃionale. acest tip de evaluare generează relaŃii de colaborare între profesor şi elevi. După acurateŃea instrumentelor de evaluare utilizate. profesorul poate relua anumite explicaŃii sau. an şcolar. în funcŃie de informaŃiile obŃinute prin evaluarea continuă sau formativă. orale sau scrise. începutul unui capitol sau chiar la începutul unei lecŃii. vom prezenta caracteristicile principale ale celor trei mari strategii de evaluare stabilite de specialişti: evaluarea iniŃială. motivaŃională. • evaluarea continuă oferă elevilor posibilitatea de a-şi fixa. deprinderile necesare pentru atingerea obiectivelor propuse pentru asimilarea conŃinutului etapei care urmează.evaluarea în domeniul cognitiv (cunoştinŃe). • profesorul poate verifica în ce măsură elevii stăpânesc cunoştinŃele. se poate aplica elevilor un test de evaluare iniŃială care să vizeze cunoştinŃe şi deprinderi dobândite de elevi în anii anteriori şi care vor fi necesare pentru înŃelegerea şi însuşirea noilor conŃinuturi. semestru.

teoretic. profesorul realizează lecŃii de recapitulare. Există două categorii de metode de evaluare: • metode tradiŃionale. Elevii pot fi implicaŃi în corectarea testelor. în această perioadă. la sfârşitul fiecărui semestru. gândirea critică. itemii selectaŃi trebuie să solicite capacitatea de sinteză şi analiză a informaŃiilor. de orientare şcolară şi profesională. de regulă la sfârşit de semestru. pe abilităŃile şi capacităŃile de bază pe care elevii le-au dobândit pe parcursul unei perioade mai lungi de instruire. profesorul nu trebuie să formuleze doar itemi care solicită memoria. an şcolar.primească spre rezolvare aceiaşi itemi şi să nu fie ajutaŃi pe parcursul rezolvării sarcinilor de lucru. • având în vedere funcŃiile pe care le îndeplineşte. 4. • evaluarea sumativă sau cumulativă îndeplineşte mai multe funcŃii. Metodele de evaluare tradiŃionale sunt: • probe orale. pentru a motiva pe elevi pentru a fi mai atenŃi la ore. punând accentul pe informaŃiile principale. diferite capacităŃi. de selecŃie. Examenele şi concursurile şcolare reprezintă ocazii speciale de realizare a unor evaluări sumative. • probe scrise. • nota obŃinută în urma evaluării sumative sau cumulative este considerată a avea o valoare mai mare decât cea obŃinută pe parcursul semestrului sau a anului şcolar deoarece este expresia unui efort mai mare şi sintetizează un rezultat global. în schimb. analizarea rezultatelor obŃinute de elevi îi va permite profesorului să-şi amelioreze demersul didactic pentru ceilalŃi elevi. În funcŃie de rezultatele obŃinute. Nu este obligatoriu ca toate notele să fie trecute în catalog. • de obicei. astăzi. Nu se stabileşte un număr prea mare de itemi. Evaluarea sumativă sau cumulativă: • este evaluarea care se aplică după perioade mai lungi de timp. de informare. imaginaŃia şi creativitatea. METODE DE EVALUARE Metoda de evaluare este calea prin care profesorul oferă posibilitatea elevului să demonstreze nivelul de cunoştinŃe însuşit. acest tip de evaluare generează stres în rândul elevilor. Dimpotrivă. • probe practice. profesorul poate trece notele mai mari. Evaluarea sumativă sau cumulativă se poate realiza prin verificări periodice (orale sau scrise). de clasificare. • metode alternative sau complementare. dar. ciclu de studiu. De asemenea. acest tip de evaluare nu mai oferă posibilitatea ameliorării în timp a rezultatelor şcolare ale elevului. precum: de constatare a rezultatelor. făcând anumite aprecieri pozitive la adresa elevilor respectivi. utilizând o diversitate de instrumente adecvate obiectivelor de evaluare propuse. Acest tip de evaluare se realizează în timpul orelor special dedicate acestui scop. urmărindu-se astfel dezvoltarea capacităŃii de autoevaluare. a semestrului sau a anului şcolar. profesorul trebuie să stabilească sarcini de lucru care derivă din obiectivele lecŃiei şi care necesită răspunsuri scurte şi precise. profesorul stabileşte paşii pentru următorul curs de instruire. la sfârşitul unei unităŃi de învăŃare. • acest tip de evaluare stabileşte gradul în care au fost atinse obiectivele generale ale unei unităŃi de învăŃare mai ample. de sistematizare şi consolidare a aspectelor mai importante din conŃinuturile parcurse până atunci. Atunci când elaborează un test de evaluare sumativă. deprinderi şi abilităŃi formate. Metodele de evaluare complementare sau alternative sunt: 4 . fără a-i sancŃiona pe ceilalŃi. profesorul trebuie să aloce trei săptămâni acestui tip de evaluare.

( fişa de evaluare. ConversaŃia poate fi individuală. Evaluarea scrisă se concretizează de regulă în lucrări de control. profesorul de istorie nu prea dispune de timp pentru această metodă de evaluare. • permite elevilor să-şi evidenŃieze trăsăturile de personalitate. • este subiectivă. • elevii pot ghici răspunsurile la itemii cu alegere multiplă sau la itemii cu alegere duală. scara Metoda de evaluare orală este foarte răspândită în sistemul românesc de învăŃământ şi constă într-o conversaŃie profesor-elev. Specialiştii au identificat două forme ale chestionării orale: • chestionarea orală curentă care se realizează la fiecare lecŃie. • este favorizată dezvoltarea capacităŃilor de exprimare ale elevilor şi formarea deprinderii de a vorbi liber în faŃa celorlalŃi. elevii nechestionaŃi pot fi preocupaŃi de alte lucruri. uneori chiar şi de colegi prin suflat iar un răspuns scris cere o pregătire mai amplă. autoevaluarea. • asigură uniformitatea subiectelor. deşi sunt bine pregăŃiŃi. Metoda de evaluare orală are şi dezavantaje: • consumă mult timp iar in condiŃiile în care programa de istorie este destul de încărcată iar. • elevii mai timizi şi emotivi se pot bloca. este recomandabil ca profesorul să aibă în faŃă o fişă de evaluare orală. intervenind cu completări şi aprecieri. profesorul alegând elevul care va răspunde dintre cei care au ridicat mâna sau individual prin întrebări adresate direct unui anumit elev. • obiectivitatea notării este asigurată de respectarea baremului de corectare şi notare. chestionare. deseori întâlnit în mediul şcolar. Dintre limitele evaluării scrise. Principalele avantaje ale acestei metode sunt: • se realizează o comunicare deplină între profesor şi elevi iar feed-back-ul este mult mai rapid. • elevii mai emotivi sunt avantajaŃi.• • • • • observarea sistematică a activităŃii şi comportamentului elevilor de clasificare. • nu toŃi elevii pot fi verificaŃi. acestei discipline îi este alocată doar o oră pe săptămână. proiectul. portofoliul. • chestionarea orală finală care se realizează la sfârşitul unei unităŃi de învăŃare. • elevii pot fi ajutaŃi de către profesor prin întrebări suplimentare. 5 . • elevii nechestionaŃi îşi pot verifica şi ei cunoştinŃele. menŃionăm: • pot fi verificaŃi şi notaŃi toŃi elevii clasei într-un timp relativ scurt. este evaluat mai sever din cauza greşelilor de conŃinut şi de ortografie iar la oral se observă mai greu un răspuns nesistematic. • poate fi verificat un volum mai mare de cunoştinŃe şi abilităŃi. frontală sau mixtă. Dintre avantajele acestui tip de evaluare. teze. teste. în cele mai multe cazuri. în cadrul evaluării formative sau continui. • ascultarea este afectată de fenomenul suflării. • este destul de greu pentru profesor să selecŃioneze pentru elevii examinaŃi întrebări cu acelaşi grad de dificultate. MulŃi elevi preferă evaluarea orală deoarece mai este ajutat de profesor prin întrebări suplimentare. chestionarea orală (sau ascultarea) se poate realiza prin întrebări frontale adresate tuturor elevilor. ascultarea fiind realizată prin sondaj astfel că. semestru sau an şcolar în cadrul unor lecŃii planificate pentru evaluarea sumativă. menŃionăm: • elevii pot copia. investigaŃia. atunci când este cazul. lista de control / evaluare ).

schiŃe etc. 6 . astfel ca elevii să înveŃe în mod constant şi sistematic. dar şi ceea ce poate să facă cu ceea ce ştiu (capacităŃi. mai ales dacă mai sunt elevi care nu au fost ascultaŃi. specialiştii au identificat următoarele tipuri de lucrări scrise (vezi Constantin Strungă. Aceste lucrări pot conŃine şi subiecte de sinteză care cer elevilor să analizeze. mai ales la clasele cu un număr mai mare de elevi. valorizări diferite. Evaluarea şcolară): • extemporalele. investigaŃia. câteva minute la sfârşitul orei sunt dedicate consolidării noilor cunoştinŃe. nu numai atunci când ştiu că vor da lucrare sau intuiesc că urmează să fie chestionaŃi oral. pentru multe profiluri.). de regulă. eventual. Iar una dintre note provine dintr-o lucrare scrisă. proiectul. abilităŃi. profesorul trebuie să planifice lecŃii de recapitulare şi sistematizare a cunoştinŃelor. Principalele forme de realizare sunt: experienŃe de laborator. în aceste condiŃii. • Evaluarea prin probe practice este specifică unor anumite discipline (educaŃia fizică. disciplinele tehnice etc. în ultima vreme. Nu se poate utiliza doar metodele tradiŃionale sau doar cele complementare. Convingerea noastră este că de cele mai multe ori. lucrări în atelier. dacă şi-au însuşit anumite deprinderi şi abilităŃi. ştiut fiind faptul că cei care au notă nu mai învaŃă de obicei. În funcŃie de momentul aplicării. recomandându-se o împletire a acestora. pentru teze. deşi profesorul va dedica mai mult timp corectării lucrărilor. Modul de proiectare şi aplicare a acestor metode complementare diferă de la profesor la profesor. apoi urmează partea de predare şi. Într-adevăr. Aceste lucrări nu sunt anunŃate. • subiecte date pe numere în scopul limitării copiatului. precum observarea sistematică a activităŃii şi comportamentului elevilor.implică mai feed-back mai slab deoarece profesorul nu poate interveni imediat pentru a corecta anumite greşeli. • lucrări scrise semestriale (lucrări de evaluare sumativă la sfârşitul semestrului sau anului şcolar sau tezele. • lucrările de control de la sfârşitul unei unităŃi de învăŃare. Metodele tradiŃionale de evaluare sunt dominante în practica educaŃională. în mod clar. lecŃia se desfăşoară după acceaşi schemă: în primele 15-20 de minute sunt ascultaŃi din lecŃia anterioară 2-4 elevi. Aceste metode alternative (complementare) oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nu numai ceea ce ştiu. tehnică care se recomandă la clasele cu un număr mai mic de elevi pentru a se evita tendinŃa de copiere. denumirea provine de la termenul latinesc „extemporalis” care înseamnă neaşteptat. se utilizează din ce în ce mai des sistemul cu 3 numere. profesorul poate aplica un test în ultimele 10-15 minute ale lecŃiei pentru a verifica dacă elevii au fost atenŃi şi şi-au însuşit cunoştinŃele predate. profesorul are la dispoziŃie mai multe instrumente. metodele alternative răspund mai bine caracterului formativ al evaluării decât metodele tradiŃionale. ceea ce implică. Şi aceste lucrări scrise sunt anunŃate din timp. precum: • fişa de evaluare. Pentru observarea sistematică a comportamentului elevilor în timpul activităŃii didactice. Profesorul urmăreşte dacă elevii ştiu să aplice cunoştinŃele dobândite. să sistematizeze şi să sintetizeze informaŃii din mai multe lecŃii. pentru clasele cu profil uman). aceste lucrări scrise durează o oră şi conŃin itemi dintr-un volum mai mare de cunoştinŃe şi sunt anunŃate din timp. portofoliul. chimie. adică nivelul de cunoştinŃe acumulat până la un moment dat. Rolul principal al extemporalului este de a-i activa pe elevi. desene. profesorul poate apela şi la alte metode de evaluare care surprind diverse aspecte ale pregătirii elevilor. aceste lucrări se corectează mai uşor de către profesor. Extemporalul durează circa 10-20 de minute şi verifică cunoştinŃele predate în lecŃia anterioară. deprinderi). Din acest motiv. Există mai multe tehnici la care poate recurge un profesor în cazul unei lucrări scrise: • aceiaşi itemi pentru toată clasa. de asemenea. În plus. este prevăzută doar o oră de istorie pe săptămână şi.

7 . pentru disicplina istorie este prevăzută doar o oră pe săptămână iar profesorul are în încadrare foarte multe clase. O asemenea scară de clasificare este uşor de elaborat şi completat.• • scara de clasificare. în acelaşi timp. elevul: 1. Fişa de evaluare este completată periodic de către profesor cu informaŃii despre cele mai importante evenimente identificate în comportamentul elevilor în cadrul orelor. dacă iau notiŃe. dezacord. La fel ca şi lista scara de clasificare. Elevul trebuie să-şi manifeste opŃiunea faŃă de comportamentele selectate de profesor. Dar mulŃi dintre profesori sunt atenŃi la anumite aspecte din comportamentul elevilor: absenŃele repetate de la ora de istorie. A fost atent. Aceste fişe de evaluare se completează în mod constant de către profesor ceea ce este aproape imposibil de realizat în condiŃiile în care. şi o modalitate de învăŃare. Iată un exemplu de listă de clasificare / verificare: În cadrul orei de istorie. Mai des se utilizează Scara Likert. Redăm mai jos un exemplu de scară de clasificare: 1. dacă îşi fac temele pentru acasă. prin prezentarea şi analizarea concluziilor. acord. Imi place să particip la lecŃiile care au la bază strategii didactice interactive: puternic dezacord dezacord indecis acord puternic acord 2. indecis. lista de control/verificare este uşor de elaborat şi completat. Completarea unor asemenea fişe de lucru consumă foarte mult timp. InvestigaŃia este o metodă de evaluare care dă elevilor posibilitatea de a aplica cunoştinŃele dobândite în cadrul orelor în situaŃii noi într-un interval de timp mai scurt sau mai lung.). puternic dezacord. A îndeplinit rolul primit în cadrul activităŃii de grup: DA NU Credem că puŃini sunt profesorii care să apelează la aceste instrumente de evaluare deoarece sunt mari consumatoare de timp şi de energie. InvestigaŃia este. InvestigaŃia se poate derula pe parcursul unei ore sau a unei succesiuni de ore dar trebuie finalizată în clasă. atenŃia cu care urmăresc explicaŃiile şi discuŃiile. intervenind cu completări la momentul oportun: DA NU 3. de cele mai multe ori. însoŃit de un anumit tip de scară. A dovedit că a citit notiŃele de la lecŃia anterioră. Scara de clasificare este un instrument de evaluare care înregistrează comportamente sau caracteristici ce trebuie supuse evaluării. Îmi face plăcere să particip la activităŃi de învăŃare care stimulează competiŃia între elevi: puternic dezacord dezacord indecis acord puternic acord Lista de control/verificare conŃine un set de enunŃuri care constată prezenŃa sau absenŃa unei caracteristici / a unui comportament. care are cinci trepte: puternic acord. InvestigaŃia poate consta în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o activitate practică pentru care elevul trebuie să întreprindă o investigaŃie (documentare. Sarcina didactică îndeplinită prin intermediul investigaŃiei poate fi organizată individual sau pe grupuri. observarea unor fenomene etc. fără a emite o judecată de valoare. atitudinea faŃă de sarcinile încredinŃate. lista de control/verificare. notând pe caietul de notiŃe cele mai importante informaŃii: DA NU 2.

sondaje de opinie.În evaluarea modului de realizare a investigaŃiei. de cele mai multe ori. aprecieri. proiectul reprezintă concretizarea a ceea ce ştie să facă elevul cu ceea ce a învăŃat în cadrul orelor de curs. broşură. Proiectul poate fi individual sau de grup. Atunci când profesorul se gândeşte să utilizeze proiectul ca metodă de evaluare. • împărŃirea sarcinilor de lucru. etapelor şi a criteriilor de evaluare (este necesar ca elevii să ştie de la început care vor fi criteriile de evaluare ale proiectului). la disciplina istorie. numele elevului. Astfel. Această formă de evaluare implică un volum de muncă sporit. nici la şes şi se împărtăşeşte de o neasemuită frumuseŃe”. anexele. elevii apelează la internet. introducerea. având în vedere inventivitatea profesorilor şi creativitatea elevilor. • prezentarea produsului final în faŃa colegilor. durata proiectului trebuie să fie suficient de îndelungată pentru a se crea condiŃii favorabile realizării unui produs de calitate. pliant. nivelul lor de pregătire. poster. referat. (Nicolae Iorga) 8 . afiş. întrebări de la profesor. Proiectul este o activitate mai amplă care contribuie la identificarea unor calităŃi. ci şi la celelalte discipline. trebuie să Ńină seama de mai multe aspecte. În cazul unui referat. concluziile. o sarcină care să scoată clar în evidenŃă contribuŃia proprie a elevului. forma prezentării. claritatea concluziilor. • îndeplinirea sarcinilor de lucru. capacităŃi însuşite pe o perioadă mai îndelungată de timp şi nu numai în cadrul istoriei. interesele lor. • stabilirea obiectivelor. Nu există o reŃetă a proiectării şi evaluării activităŃilor de proiect. Din păcate. studii de caz etc. precum: vârsta elevilor. existenŃa activităŃilor de teren. de unde descarcă unul gata realizat. ar fi de preferat ca proiectul să implice o cercetare pe teren. conŃinutul proiectului. autoevaluare). • realizarea feed-back-ului (schimburi de idei. Redăm mai jos exemplificarea unui proiect de grup care are drept scop descoperirea şi promovarea valorilor locale. începe şi se termină în clasă prin prezentarea sa în faŃa celorlalŃi colegi. profesorul poate urmări aplicarea cunoştinŃelor. Produsul final al proiectului poate fi: eseu. cuprinsul. care nu e nici la munte. Titlul proiectului: NOI SUNTEM DOROBANłII DIN VASLUI Motto: „PuŃine locuri îmi sunt mai duios cunoscute ca acest Ńinut al Vasluiului. mici piese de teatru. Elevii îşi folosesc abilităŃile şi competenŃele însuşite şi la celelalte discipline. în cazul unui referat. proiectul trebuie să aibă următoarea structură: pagina de titlu unde se vor nota tema proiectului. capacităŃi şi abilităŃi individuale ale elevului. Proiectul poate fi orice rezultat al activităŃii şi creativităŃii elevilor. resursele materiale şi temporale etc. de la colegi. InvestigaŃia are un pronunŃat caracter formativ şi sumativ deoarece implică aplicarea unor abilităŃi. De cele mai multe ori. Dar proiectul nu constă doar în realizarea unui eseu sau a unui referat. deprinderi. prelucrarea datelor. în linii generale. exprimarea unor opinii proprii. claritatea argumentelor. sursele bibliografice. Profesorul trebuie să comunice elevilor de la început care vor fi criteriile de evaluare ale investigaŃiei. Din acest motiv. şcoala de unde provine elevul. ziar. Pentru aranjarea informaŃiilor culese în scopul redactării formei finale a referatului. atitudinea elevilor faŃă de sarcinile asumate. elevii îşi vor dezvolta capacităŃile de analiză şi sinteză. iată care sunt etapele realizării unui proiect: • alegerea temei (se recomandă ca subiectul să fie stabilit în colaborare cu elevii). Dar. dezvoltarea unor abilităŃi de lucru în grup sau individual. produsele realizate. • realizarea formei finale a produsului. proiectul îmbracă forma unui referat sau al unui eseu.

DURATA PROIECTULUI: 3 luni SCOPUL PROIECTULUI stimularea elevilor pentru cunoaşterea specificului istoric. . un material Power Point „Trasee turistice vasluiene”.implicarea elevilor în culegerea de folclor. găsirea unui slogan. Elena Simionică. Prin activităŃile propuse se doreşte dezvoltarea interesului elevilor pentru civilizaŃie şi cultura locală. www.dezvoltarea abilităŃilor pentru învăŃarea permanentă. .ro.cunoaşterea tradiŃiilor şi obiceiurilor locale. Vaslui. . geografie. b) formarea grupurilor. 9 . al localităŃii în care trăiesc. ACTIVITĂłI PROPUSE: 1. 2. elaborarea unor materiale referitoare la specificul istoric. Petru Necula. realizarea unui sondaj de opinie „3 legende pentru Vaslui”. culegere de folclor. un material Power Point „Galeria personalităŃilor vasluiene”. Publirom. elevilor li se recomandă o serie de cărŃi şi pagini de internet (Mihai Ciobanu.episcopiahusilor. 4. . Silvia Rotaru. prelucrarea lor. Cronica Vasluiului. g) realizarea materialelor stabilite. . cultural. aplicarea şi interpretarea datelor chestionarului „Ce ştiu despre Vaslui?”. JudeŃul Vaslui – elemente de istorie şi geografie locală. www. c) stabilirea surselor de documentare. i) evaluarea prin notare reciprocă şi autoevaluare. DicŃionarul personalităŃilor vasluiene. f) culegerea informaŃiilor. 2001. Landiana Mihnevici. Mihai Ciobanu. j) tragerea concluziilor finale. etnografic al Vasluiului (materiale Word şi Power Point). Nicolae Ionescu. Editura Macarie. www.educarea elevilor în spiritul respectului faŃă de tradiŃiile şi obiceiurile locale. e) stabilirea criteriilor de evaluare a produselor proiectului. Elevii vor avea posibilitatea de a descoperi valorile locale prin cercetare şi să propună soluŃii pentru păstrarea şi promovarea lor. Realizarea produselor finale va impune elevilor să-şi folosească cunoştinŃele de istorie. cultural.valorificarea valenŃelor creative ale elevilor. Alexandru Andronic. Târgovişte 2000. aplicarea şi interpretarea datelor unui chestionar „Ce ştiu despre Vaslui?”.ARGUMENTUL PROIECTULUI: MulŃi înŃelepŃi au afirmat că nu poŃi aprecia ceva ce nu cunoşti destul de bine. OBIECTIVELE PROIECTULUI: .culturalvaslui.www. . afişe).cultivarea spiritului de responsabilitate în grup.realizarea unei autoevaluări succinte a activităŃii depuse pentru realizarea produselor finale. aplicarea sondajului şi a chestionarului.vaslui-turism. 3.vaslui. h) prezentarea materialelor de către fiecare grupă. realizarea unor materiale pentru promovarea imaginii localităŃii Vaslui (pliante. limba română. . etnografic etc.ro.exersarea abilităŃilor de comunicare şi de colaborare. 3 pliante şi un afiş pentru promovarea valorilor locale. ETAPELE DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI: a) alegerea temei proiectului.djc.integrarea cunoştinŃelor obŃinute în mediile nonformale de învăŃare.ro) d) stabilirea produselor finale care vor fi realizate de fiecare grup: un material Word cu titlul „Etnografie şi folclor”. utilizarea calculatorului etc. Din acest motiv este necesar ca cei tineri să cunoască specificul localităŃii în care trăiesc. Editura “Cutia Pandorei”. Ed. . 1999. Petru Necula.ro.

.. 3....... tipuri de surse folosite (orale.. Apreciez că proiectul este o metodă de evaluare: a) inutilă. în viziunea lor. cărŃi) 10 p 3.. 2.... c) foarte bună.. originalitatea prezentării) 8.. existenŃa activităŃilor de teren (realizarea de fotografii.. respectarea tematicii 10 p 2. .. Gradul meu de implicare în realizarea produselor proiectului a fost: a) scăzut. interviuri.autoevaluare... de a arăta ceea ce ştiu să facă.. realizarea sondajului de opinie „3 legende pentru Vaslui”. sport etc.. dacă produsele vor fi evaluate separat. elemente de originalitate şi creativitate 10 p 5........5.. realizarea sondajului... c) foarte bun.... Am întâmpinat dificultăŃi în realizarea sarcinii .... Portofoliul poate fi evaluat la sfârşitul unui semestru sau la sfârşitul anului şcolar.. realitatea este că nu poate fi aplicat oriunde şi oricând.. în momentul realizării lor (evaluare analitică) 10 . prezentarea coerentă şi clară a concluziilor 10 p 100 p PUNCTAJ TOTAL CRITERIUL DE EVALUARE Proiectul reprezintă un exerciŃiu interdisciplinar.... fie că sunt “legende vii”... cu un real caracter formativ deoarece oferă elevilor posibilitatea de a-şi pune în valoare anumite capacităŃi şi abilităŃi. . În timpul evaluării proiectului. vor aduce completări şi vor completa o fişă de autoevaluare şi fişe de evaluare pentru fiecare grup... dar şi de elevi în momentul prezentării produselor realizate de către celelalte grupe: PUNCTAJ PUNCTAJ MAXIM ACORDAT 1. artă. 4.. Elevii cunosc foarte puŃine personalităŃi remarcabile care s-au născut în oraşul Vaslui sau care sunt legaŃi de această localitate.. aplicarea chestionarului) 4. elevii vor pune întrebări celorlalte grupe.. calitatea produselor realizate 20 p 6...prezentarea orală. actorie... b) bun. Iată un model pentru fişa de autoevaluare care va fi completată de fiecare elev: 1. au marcat sau continuă să marcheze evoluŃia oraşului Vaslui. Lucrând la acest proiect am descoperit că ... MODALITĂłI DE EVALUARE: ....notare reciprocă. Fie că fac parte din trecut........ realizarea tuturor produselor stabilite 10 p 7... 15 p culegere de folclor. calitatea prezentării produselor (coerenŃa exprimării. Lista cuprinde 15 personalităŃi vasluiene din diverse domenii: ştiinŃă... internet.. Elevilor li s-a cerut să solicite celor chestionaŃi să selecteze 3 personalităŃi care. b) bună. 5.. uşurinŃa în 15 p exprimare.... Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex... Elevul trebuie să ştie de la început ce trebuie să conŃină portofoliul. Deşi utilizarea proiectului ca metodă complementară de evaluare ne scoate din rutina vieŃii şcolare... personalităŃile vasluiene oferă modele de acŃiune de care suntem mândri şi de la care avem ce învăŃa... Apreciez că produsele realizate de grupa mea sunt de nota . liberă a produselor de către fiecare grup..... Redăm în continuare un model de fişă de evaluare a proiectului care va fi completată de profesor.. care cuprinde experienŃa şi rezultatele obŃinute de elev prin celelalte metode de evaluare.

.fotografii. eseuri. este un suport al învăŃării. . 11 .un eseu structurat. un dicŃionar de termeni istorici. Portofoliul poate fi realizat individual sau în grup. afişe etc. Un portofoliu de evaluare la disicplina istorie ar putea conŃine: referate.). Portofoliul sintetizează activitatea elevului pe o anumită perioadă de timp.2 lucrări corectate de profesor pe parcursul anului şcolar. 40 p II. caricaturi. avantajele utilizării portofoliului ca metodă complementară de evaluare sunt: individualizează demersul învăŃării. . oferă elevului posibilitatea de a aplica ceea ce ştie. . articole publicate în revista şcolii. În proiectarea portofoliului. investigarea unui fapt istoric. CREATIVITATE 100 p PUNCTAJ TOTAL Punctaj Punctaj maxim acordat 40 p • • • • Sintetizând.sau va fi o evaluare globală a portofoliului (evaluare holistică).aranjarea pieselor din portofoliu după un anumit criteriu. . să anunŃe ce piese trebuie să cuprindă portofoliul. . să anunŃe criteriile de evaluare a proiectului şi să stabilească perioada de elaborare a portofoliului. ESTETICA .calitatea imaginilor. Evaluarea prin portofoliu nu este stresantă pentru elev. . 10 p IV.rezolvarea sarcinilor de lucru din fişe. de a pune în valoare anumite abilităŃi şi competenŃe. ci motivantă. . lucrări de control. biografii ale personalităŃilor studiate.un dicŃionar de termeni istorici. materiale realizate pentru diverse concursuri şcolare etc. 10 p III. CALITATEA PIESELOR DIN PORTOFOLIU .existenŃa sumarului protofoliului. realizarea de analize comparative referitoare la diverse evenimente istorice.o fişă de autoevaluare. CONłINUTUL PORTOFOLIULUI . Portofoliul este un instrument de evaluare care îi dă elevului posibilitatea de a lucra în ritmul propriu şi de a se implica activ în rezolvarea sarcinilor de lucru stabilite. diplome obŃinute la concursurile şcolare.fişe de lucru.diversitatea pieselor pe care le conŃine: . Portofoliul poate fi axat şi pe dezvoltarea unei anumite abilităŃi sau competenŃă. fapt care va contribui la dezvoltarea capacităŃilor şi abilităŃilor însuşite de-a lungul şcolii. ORIGINALITATE.respectarea ordinii alfabetice în elaborarea dicŃionarului de personaje istorice şi a dicŃionarului de termeni istorici. Elevul este implicat în realizarea unor materiale care să-l reprezinte mai bine.utilizarea a cel puŃin cinci surse bibliografice.tehnoredactarea. Redăm mai jos un posibil punct de plecare pentru elaborarea unei fişe de evaluare pentru un portofoliu.un dicŃionar de personaje istorice. familiarizează elevul cu tehnicile de muncă intelectuală. diverse surse istorice (fotografii. CRITERII DE EVALUARE I.coerenŃa/pertinenŃa eseului. . precum dezvoltarea gândirii critice. . . . profesorul trebuie să stabilească obiectivele/ competenŃele vizate prin elaborarea portofoliului. fişe de lucru.

• uneori. • metoda aprecierii obiective a personalităŃii – constă în antrenarea întregului colectiv al clasei în vederea evidenŃierii rezultatelor obŃinute de către aceştia. Probleme de docimologie didactică în Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. în vederea formării unei imagini cât mai complete despre posibilităŃile fiecărui elev în parte şi ale tuturor la un loc. dintre care menŃionăm: elevii sunt implicaŃi în procesul de evaluare. care este poziŃia pe care o ocupă în raport cu ceilalŃi colegi. • unele piese din portofoliu nu sunt rezultatul muncii elevului. timpul alocat acestei activităŃi creşte în cazul unor elevi nefamiliarizaŃi cu această metodă de evaluare. 189 ): • autocorectarea – elevul este solicitat să-şi descopere propriile greşeli. precum: elevii trebuie să cunoască obiectivele pe care urmează să le atingă pentru a şti dinainte spre ce să îşi îndrepte energia şi atenŃia. • notarea reciprocă – elevii sunt solicitaŃi să îşi noteze colegii. precum: Cât de bine am rezolvat această sarcină de lucru? Care sunt sarcinile de lucru la care mă descurc mai bine? elevii trebuie să completeze la sfârşitul îndeplinirii unei sarcini de lucru o fişă de autoevaluare. autocorectarea şi corectarea reciprocă constituie un prim pas spre însuşirea capacităŃilor de autoevaluare de către elevi.oferă profesorului posibilitatea să urmărească progresul elevului la învăŃătură. unii elevii sunt mai motivaŃi de realizarea unui portofoliu decât de evaluarea prin metodele tradiŃionale. referitoare la rezultatele constatate. 2005. trebuie îndeplinite câteva condiŃii. din cauza timpului disponibil. fie în cadrul unor verificări orale. Pentru formarea deprinderilor de autoevaluare la elevi. • • Autoevaluarea. elevii trebuie să fie încurajaŃi să-şi pună o serie de întrebări. profesorul va argumenta dacă nota este sau nu corectă. elevii cunosc criteriile de evaluare şi ştiu ce ar trebui să facă pentru atingerea obiectivelor. Profesorului îi revine rolul de a-i ajuta pe elevi să-şi însuşească capacităŃi de autoevaluare. p. dezvoltă o atitudine responsabilă faŃă de propria activitate. fie la lucrări scrise. autoevaluarea poate fi o modalitate utilă de autocunoaştere. ActivităŃile de autoevaluare au o serie de valenŃe formative. motivează elevul pentru activitatea de învăŃare. Elevii au nevoie să se cunoască. participând astfel la propria lor formare. • autonotarea controlată – în timpul unei verificări. prin confruntarea a diverse informaŃii şi aprecieri. Dintre limitele utilizării portofoliului ca metodă complementară. 12 . profesorul dobândeşte confirmarea aprecierilor sale în opinia elevilor. şi anume ( vezi Constantin Cucoş. profesorul pune accent pe prezentarea proiectului şi mai puŃin pe calitatea pieselor cuprinse. • realizarea unui portofoliu de calitate presupune timp alocat de profesor pentru îndrumarea elevului în activitatea de selectare şi de elaborare a pieselor portofoliului. elevului i se cere să-şi acorde o notă. fapt care duce la creşterea încrederii în sine şi îi motivează pentru îmbunătăŃirea performanŃelor şcolare. • corectarea reciprocă – elevul este solicitat să descopere greşelile colegilor săi. elevii sunt ajutaŃi să conştientizeze care sunt punctele lor tari şi slabe. menŃionăm: • evaluarea obiectivă şi riguroasă a unui portofoliu solicită profesorului mai mult timp în comparaŃie cu utilizarea altor metode de evaluare. Aceasta are la îndemână diverse căi de formare şi de educare a spiritului de autoevaluare la elevi.

Itemul este un element component al unei probe. Fiecare tip de item este însoŃit de exemple din lectia „Politica externă a domnilor români în secolele XIV-XVI”. • stimulează creativitatea. • încurajează dezvoltarea unui climat de învăŃare plăcut. 68-75). • itemi subiectivi (cu răspuns deschis). • itemi semiobiectivi. volum coordonat de Otilia Păcurari. „Predarea istoriei şi educaŃia pentru cetăŃenie democratică în România: demersuri didactice inovative”. Ligia Sarivan (pag. un elev care nu cunoaşte un răspuns. • oferă profesorului o imagine de ansamblu asupra activităŃii elevului pe parcursul unei anumite perioade de timp. Principalele tipuri de itemi: • itemi obiectivi (cu răspuns închis). • itemi de aşezare în ordine cronologică. Acest tip de item se limitează la măsurarea informaŃiilor factuale. Oameni – realizări. • oferă elevului posibilitatea de a exersa şi de a dezvolta diverse abilităŃi şi deprinderi. • unele metode nu au un grad ridicat de obiectivitate. volum coordonat de Mihai Manea. îi oferă posibilitatea de a pune în practică ceea ce a învăŃat. imaginaŃia şi originalitatea elevului. Eugen Palade. precum: • evită rutina şi monotonia determinată de utilizarea dominantă a metodelor tradiŃionale de evaluare. • itemi de tip pereche. Anca łârca. pe abilitatea de a identifica relaŃia existentă între două lucruri (ex. 43-59) sau „Evaluarea şcolară”. Nicoleta Sasu (pag. metodele complementare de evaluare prezintă şi dezavantaje. fraze. deoarece un număr mai mare determină răspunsuri la întâmplare. Pentru o prezentare detaliată a tipologiei itemilor se pot consulta lucrările: „Strategii didactice inovative”. 13 . termeni – definiŃie etc. îl obŃine prin eliminare. date sau alte categorii de simboluri distribuite pe două coloane paralele. Itemii obiectivi sunt: • itemi cu alegere duală (cu răspuns alternativ). • stimulează implicarea activă a elevilor în îndeplinirea sarcinilor de lucru. cele mai importante fiind: • sunt mari consumatoare de timp. TIPURI DE ITEMI Vom trece în revistă principalele tipuri de itemi care stau la îndemâna oricărui profesor pentru a realiza un test de evaluare. propoziŃii. • itemi cu alegere multiplă.) Se recomandă ca una dintre coloane să cuprindă mai multe elemente decât cealaltă.Metodele alternative sau complementare de evaluare au numeroase valenŃe formative. Ştefan Păun în „Didactica istoriei” este de părere că numărul ideal de perechi este între 5 şi 7. • oferă elevului posibilitatea de a demonstra ceea ce ştie să facă cu informaŃiile însuşite în cadrul orelor de curs. 152-197). date – evenimente istorice. Dacă amândouă coloane ar avea acelaşi număr de elemente. bazându-se pe simple asociaŃii. relaxat. Itemi de tip pereche (itemi de asociere) solicită elevilor stabilirea unor corespondenŃe între cuvinte. În acelaşi timp. 5. autor Constantin Strungă (pag.

Itemi cu alegere multiplă pun elevul în situaŃia de a alege un răspuns dintr-o listă de alternative. 2. Itemul cu alegere multiplă are un singur răspuns corect. Vlad łepeş şi Ştefan cel Mare. da / nu. urmărind în acelaşi timp să ascundă faptul că regele Ungariei. acord / dezacord. celelalte răspunsuri numindu-se distractori (alternative parŃial corecte. spre deosebire de întrebările cu alegere multiplă. 4. cât şi pentru că domnul reuşise să ia în stăpânire cetatea Chilia. Iancu de Hunedoara a dezvoltat frontul românesc antiotoman. Ştefan cel Mare a intrat în conflict cu regele Ungariei. adevărat / fals. d) începutul celei de-a doua domnii a lui Vlad łepeş . 14 . din cauza alianŃei Moldovei cu Polonia. Itemi de aşezare în ordine cronologică care presupun o înşiruire aleatorie de evenimente istorice pe care elevii trebuie să le aranjeze din punct de vedere cronologic.StabiliŃi corespondenŃa între termenii celor trei coloane: A B C Mircea cel Bătrân Vaslui 1395 Iancu de Hunedoara Călugăreni 1475 Vlad łepeş Târgovişte 1456 Ştefan cel Mare Belgrad 1462 Mihai Viteazul Rovine 1595 Itemi cu alegere duală (cu răspuns alternativ) solicită elevului să selecteze unul dintre cele 2 răspunsuri posibile: corect / greşit. profesorul nu trebuie să Ńină cont de faptul că variantele de răspuns trebuie să fie cât mai plauzibil. „Povestirile germane” scrise de persoane potrivnice lui Vlad łepeş şi puse în circulaŃie în Europa Apuseană aveau menirea de a-l denigra pe domn. łara Românească în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân dobândeşte o recunoaştere internaŃională pe măsură. 5. 3. c) plătirea tributului către Imperiul Otoman de Moldova . deoarece. Matei Corvin. plauzibile). MenŃionaŃi dacă enunŃurile următoare sunt adevărate sau false: 1. Matei Corvin. Se recomandă profesorilor să asigure o oarecare omogenitate variantelor de răspuns. b) înfrângerea lui Ştefan cel Mare în lupta de la Războieni de către sultanul Mahomed al II-lea. Prin alianŃa sa cu regele maghiar Sigismund de Luxemburg şi participarea la cruciada de la Nicopole. Mihai Viteazul a fost apreciat de popoarele balcanice ca un adevărat eliberator. AranjaŃi literele în ordinea desfăşurării cronologice a faptelor istorice: a) apărarea Belgradului de către Iancu de Hunedoara. nu a sprijinit lupta împotriva Imperiului Otoman. Răspunsul corect nu trebuie să fie cel « care pare diferit » deoarece poate fi ghicit cu uşurinŃă de un elev care nu a învăŃat. reunind forŃele politico-militare ale celor trei łări Române iar programul său politic şi militar va fi continuat de Alexandru cel Bun. În prima parte a domniei sale. Itemii cu alegere duală pot fi construiŃi relativ uşor.

unui cuvânt unui număr. b) tehnica de luptă a românilor era inferioară celei otomane. schemele de notare sunt foarte simple. c) Murad al II-lea. Cum se numeşte coaliŃia antiotomană formată la sfârşitul secolului al XVI-lea. Vlad łepeş şi Ştefan cel Mare. obiectivitate şi aplicabilitate ridicate. posibilitatea utilizării unui număr mare de astfel de itemi într-un test. timp scurt de corectare. Itemi cu răspuns scurt folosesc o întrebare directă ce presupune formularea unui răspuns sub forma unei propoziŃii. uneori este dificlă elaborarea unor distractori relevanŃi. Dezavantajele itemilor obiectivi sunt: raŃionamentul prin care elevul ajunge la răspuns nu poate fi urmărit. Itemi semiobiectivi sunt: itemi cu răspuns scurt. itemi de completare.Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideri corect: 1. fraze. De ce a adoptat Mircea cel Bătrân tactica hărŃuirii armatei otomane înaintea confruntării de la Rovine? a) numeric. • • • • • • • • • • • • • • • Avantajele itemilor obiectivi sunt: testează un volum mare de informaŃii într-un timp relativ scurt. c) Mahomed al II-lea Cuceritorul. b) Mahomed al II-lea. 2. în domeniul cunoştinŃelor şi deprinderilor (cu excepŃia itemilor care urmăresc identificarea relaŃiei cauză – efect). se elaborează relativ uşor. întrebările structurale. măsoară rezultate ale învăŃării plasate la nivele cognitive inferioare. c) nu cunoştea numărul soldaŃilor otomani. RăspundeŃi la următoarele întrebări. sau unui simbol. Sultanul împotriva căruia au luptat Iancu de Hunedoara. După ce bătălie a primit Iancu de Hunedoara demnitatea de guvernator al Ungariei? 15 . la care au aderat şi łările Române? 2. oastea română era inferioară celei otomane. b) Soliman Paşa. d) Baiazid Ilderim. elevul poate ghici răspunsurile. fidelitate şi validitate ridicate. Cine a folosit expresia „Poarta creştinătăŃii” pentru a arăta rolul de apărătoare a creştinătăŃii jucat de Moldova? 3. contribuie la organizarea învăŃării. La Rovine oastea turcească a fost condusă de: a) Mahomed I. 1. a fost: a) Baiazid Fulgerul. d) era îndemnat de boieri să aplice această tactică. 3. d) Soliman I.

... tribut. [Sultanul] şi-a strâns armata de pretutindeni. se Ńinea şi el cu armata pe urma lui Baiazid prin pădurile de stejar ale Ńării. nimerind în partea dreaptă a taberei. a pornit cu război şi trecând peste Istru [Dunăre.... Vlahul [Vlad łepeş] însă sculându-se dis-dedimineaŃă şi rânduindu-şi bine oamenii de sub el. românii au intrat în [tabăra] lor. săvârşea isprăvi vrednice de amintit. front românesc antiotoman. se îndrepta uneori prin Ńară după hrană sau la prădat vite... fiindu-i frică. când era încă întuneric.. menŃionaŃi din textul B.. din sursa B.. MenŃionaŃi numele unui domn al łării Româneşti din secolul al XVI-lea.. când a ridicat corturile. să nu fie uşor de umblat pentru duşmani şi nici lesne de cucerit. MenŃionaŃi o asemănare între politica externă promovată de domnii menŃionaŃi în textele istorice A şi B. sultanul Mahomed al II-lea] trimite la voievodul Valahiei [Vlad łepeş] un sol anunŃându-l să vină în grabă la închinăciune (. în vreme de primăvară.) este cu neputinŃă>.. Şi Ńinându-se pe urma lui. până la realizarea unor minieseuri. în privinŃa relaŃiilor dintre Imperiul Otoman şi łara Românească. PrezentaŃi două confruntări militare la care au participat domnii români în secolele XIV-XVI...” (L. 7. când vreo unitate duşmană rupându-se... mai înainte [în 1396]. ScrieŃi răspunsurile corecte care completează enunŃurile de mai jos: 1. (…) a venit la Danubiu [Dunăre].. găsindu-i vină. strângând cu grijă oastea Ńării... nu şi-a făcut planul să vină asupra lui să dea lupta (.. în chip strălucit.. (...Voievodul i-a răspuns însă: <cât despre sine să vină însuşi la închinăciune (. dând lupte. a năvălit. Chalcocondil.În anul 1476 Ştefan cel Mare a fost înfrânt de turci în lupta de la . a tras şanŃuri şi a ridicat valuri şi sta în mijlocul lor..). 8. o afirmaŃie incompletă. Întrebările structurate care se constituite din mai multe subîntrebări – de tip obiectiv. PrecizaŃi. 2.. 4. semiobiectiv sau eseu scurt – legate între ele printr-un element comun. Baiazid [sultanul Imperiului Otoman] (. 3. 2.. prin urmare.. două informaŃii aflate în relaŃie cauză-efect... şi aşa cu foarte mare îndrăzneală se Ńinea de armata [otomană].. Dar Mircea.. 9... Astfel răspunsurile unei întrebări structurate pot varia de la un răspuns la alegere. Istoria turco-bizantină) Pornind de la textele de mai sus.) însă.. peste 150 de mii. DefiniŃi termenii: cruciadă. şi. război. funcŃia lui Vlad łepeş.). şi. Expuneri istorice) B.Mircea cel Bătrân a încheiat în 1395 un tratat de alianŃă cu . 5... PrezentaŃi două acŃiuni diplomatice la care au participat domnii români în secolele XIV-XVI.. a intrat deodată înăuntru şi până în ziuă a tăiat turci fără de număr şi până ce s-a luminat de ziuă....Andrei Bathory a fost înfrânt de Mihai Viteazul în bătălia de la .” (M.. łinându-se de urma lui Baiazid.(…) Tiranul s-a înspaimântat şi noaptea. PrecizaŃi secolul la care se referă sursa A.. răspundeŃi la următoarele cerinŃe: 1. cât şi în sursa B. „În anul [1462... 10.. „Asupra acestui Mircea care a început întâi. mulŃi turci s-au ucis între ei. DescrieŃi tactica de luptă adoptată de domnii români. enunŃul fiind.. care sunt multe şi acoperă în toate părŃile Ńara. se lupta într-una cu el. Ducas. a străbătut [łara Românească]..) Tiranul trecând Danubiul..... 16 .. MenŃionaŃi două decizii adoptate de sultani...Itemi de completare solicită drept răspuns doar unul sau două cuvinte. în łara Românească] mergea înainte robind Ńara. Când însă s-a făcut dimineaŃă.. CitiŃi cu atenŃie textele de mai jos: A. 6. 3. precizate atât în sursa A..

• respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice. în plus. uşurinŃă şi obiectivitate în notare. Rezolvarea de situaŃii-problemă. digrame. întrebările structurale necesită mai mult timp pentru elaborare. precum: • utilizarea limbajului istoric adecvat. este necesară construirea unui număr mare de itemi pentru fiecare unitate de conŃinut. • prezentarea unei confruntări dintre Moldova şi Imperiului Otoman. având în vedere următoarele repere: • precizarea a două obiective ale politicii externe a lui Ştefan cel Mare. texte istorice). pot fi stabilite şi alte criterii de evaluare referitoare la ordonarea şi exprimarea ideilor. şi abilitatea de a structura cel mai corect şi mai scurt răspuns. ExplicaŃi cum au reuşit łările Române relativ mici. Eseul este cunoscut în două variante: • eseu nestructurat (liber) – elevului i se cere să construiască un răspuns liber. să-şi păstreze existenŃa statală. Itemii subiectivi includ: rezolvarea de probleme (sau crearea de situaŃii-problemă). pentru a oferi informaŃii relevante. Eseu nestructurat RealizaŃi un eseu cu titlul “RelaŃiile Moldovei lui Ştefan cel Mare cu statele vecine”. • coerenŃa argumentelor. Dezavantajele itemilor semiobiectivi sunt: itemii cu răspuns scurt şi itemii de completare pot inhiba dezvoltarea abilităŃilor mai complexe. elevii trebuie să demonstreze. • eseu structurat – elevului i se cere să construiască un răspuns în conformitate cu un set de cerinŃe date. în afară de informaŃiile propriu-zise. itemi de tip eseu care sunt utilizaŃi cu precădere în cazul istoriei şi al altor discipline umaniste. • menŃionarea unui fapt istoric referitor la relaŃiile dintre Polonia şi Moldova. întrebările structurale măsoară o varietate mai mare de cunoştinŃe şi competenŃe. pe lângă cunoştinŃe. 17 . întrebările structurate oferă posibilitatea utilizării unor materiale auxiliare (hărŃi. mai ales în ceea ce priveşte itemii cu răspuns scurt şi itemii de completare. În cazul unei eseu. au fost cucerite de către otomani. Eseu structurat. • menŃionarea unui fapt istoric referitor la relaŃiile dintre Ungaria şi Moldova. în timp ce altele mai mari ca teritoriu şi recunoscute ca regate puternice (precum Ungaria). grafice. • menŃionarea unei concluzii privind importanŃa domniei lui Ştefan cel Mare. RealizaŃi un eseu cu titlul « RelaŃiile Moldovei lui Ştefan cel Mare cu statele vecine ».• • • • • • • • • Avantajele itemilor semiobiectivi sunt : elevii trebuie să producă efectiv răspunsul deşi au o libertate restrânsă în organizarea şi formularea lui în varianta dorită . în cazul itemilor cu răspuns scurt şi a itemilor de completare. • structurarea textului: introducere-cuprins-concluzii.

elevii slabi la învăŃătură sunt dezavantajaŃi în notare chiar şi atunci când s-au pregătit bine. • unele particularităŃi ale relaŃiei profesor-elev. precum: • activitatea profesorului. impun realizarea unei scheme de notare cât mai detaliate şi mai complete. • personalitatea elevilor. politica şcolii în materie de evaluare. necesită mult timp pentru elaborare. 184-185): • efectul „halo” (efectul „blând” şi eroarea de generozitate). • ecuaŃia personală a examinatorului. Uneori.• • • Avantajele itemilor subiectivi sunt: măsoară abilităŃile şi competenŃele de complexitate ridicată (creativitatea. profesorul este indecis asupra unei note şi pentru a o definitiva în vederea trecerii în catalog se uită la notele pe care elevul le are la celelalte discipline. timpul necesar corectării unui astfel de item este mare. exprimarea în scris) stimulează dezvoltarea unei gândiri critice şi flexibile. capacitatea de integrare a ideilor şi/sau interpretare a datelor. comparativ cu elevii necunoscuŃi. • circumstanŃele sociale în care se realizează evaluarea (nivelul general al clasei. 18 . • eroarea de generozitate caracterizată prin faptul că profesorul manifestă indulgenŃă faŃă de elevi din diverse motive. • • • • • 6. de sinteză şi analiză. • metodele de evaluare utilizate. necesită mult timp pentru administrare. p. în cazul lor profesorii trecând cu vederea anumite greşeli comise. • natura disciplinei de învăŃământ. • efectul Pygmalion sau efectul oedipian. Dezavantajele itemilor subiectivi sunt: presupun un grad înalt de subiectivitate în notare. Probleme de docimologie didactică în Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. • efectul de contrast. Efectul „halo” constă în faptul că notarea unui elev la o disicplină este influenŃată de notele obŃinute la celelalte discipline. Sunt unii profesori care consideră că notele bune ale elevilor reprezintă o dovadă a faptului că profesorul respectiv este bun. • eroarea logică. 2005. • efectul de ordine. Specialiştii au identificat două variante ale efectului „halo”: • efectul „bând”caracterizat prin faptul că un profesor apreciază cu mai multă indulgenŃă elevii pe care îi cunoaşte. salvarea „imaginii” şcolii). permit individualizarea evaluării. Cei mai mulŃi dintre factorii perturbatori provin din activitatea cadrului didactic (vezi Constantin Cucoş. originalitatea. capacitatea de organizare. ERORI ÎN EVALUAREA ŞI APRECIEREA ELEVILOR Evaluarea corectă şi obiectivă a rezultatelor şcolare este influenŃată de mai multe circumstanŃe. Elevii cu o situaŃie bună la învăŃătură sunt avantajaŃi. În schimb.

Specialiştii au identificat trei categorii de stiluri de notare/apreciere a rezultatelor şcolare pe care le utilizează profesorii: • stilul sever care apare atunci când profesorul pune note sub cinci sau de cinci la jumătate dintre elevii unei clase. doar ca să se asigure că elevul va învăŃa pe tot parcursul anului şcolar (notarea strategică). nota reprezintă un mod de motivare a elevului. uneori cu neglijenŃă. această activitate. Efectul de ordine se caracterizează prin faptul că profesorul notează identic mai multe lucrări consecutive care prezintă totuşi anumite diferenŃe. Specialiştii nu recomandă promovarea acestui stil de notare deoarece îi demotivează pe elevi. ci de alte elemente precum: efortul depus de un elev slab de a învăŃa o lecŃie sau de a realiza o anumită sarcină de învăŃare. nu comentează deciziile profesorului etc. participă la activităŃile extraşcolare. îşi pune amprenta asupra răspunsurilor. motiv pentru care tratează cu uşurinŃă. fără mari eforturi. stress. Unii profesori au obiceiul de a acorda note foarte mici la începutul anului şcolar. Unii profesori sunt mai indulgenŃi. faptul că este cuminte la ore şi nu deranjează. Efectul de contrast poate fi evitat în cazul unei lucrări scrise dacă profesorul respectă baremul de corectare şi notare. nu are absenŃe nemotivate la ora de istorie. alteori. • stilul generos care apare atunci când peste 60% dintre note sunt peste cinci. În acest caz. Efectul de contrast se caracterizează prin faptul că uneori profesorii acordă o notă mai mare unei lucrări care urmează după o lucrare mai slabă sau o notă mai mică dacă urmează după o lucrare mai bună. Istoria este una dintre disciplinele care facilitează subiectivitatea evaluării. Specificul discipline de învăŃământ poate determina alte erori în notare. • stilul moderat. Unii profesori acordă note care au rol de sancŃiune. Astfel. Eroare logică se caracterizează prin faptul că profesorul notează elevii Ńinând cont nu de răspunsurile acestora. nota nu depinde de răspunsurile elevului. Personalitatea elevului reprezintă o altă sursă de eroare în notare. Pentru unii profesori. determinată de oboseală. notarea reprezintă doar o obligaŃie administrativă. pentru profesor. nota are rolul de a sancŃiona anumite atitudini comportamnetale ale elevului considerate neacceptabile de către profesor. ia mereu notiŃe. alŃii mai exigenŃi. EcuaŃia personală a examinatorului care porneşte de la faptul că fiecare profesor îşi are propriile criterii de apreciere şi notare. îşi face temele pentru acasă. starea psihică în care se află. Uneori personalitatea elevului este în contradicŃie cu metodele de evaluare utilizate de profesor. Pentru unii profesori. de informaŃiile pe care le-a dobândit sau de capacităŃile şi abilităŃile de care dă dovadă. profesorul notează elevii în funcŃie de părerea pe care şi-a format-o referitoare la posibilităŃile acestora. chiar îi lasă corigenŃi pe cei mai slabi pe primul semestru. Subevaluarea îi demobilizează pe elevi şi aceasta este o explicaŃie pentru aversiunea unor elevi pentru anumite discipline. Supraevaluarea conduce la ideea că totul se poate obŃine uşor. 19 . nota are un rol motivaŃional.Efectul „Pygmalion” sau efectul oedipian porneşte de la subiectul din mitologia greacă potrivit căruia Oedip şi-a ucis tatăl pentru că acest lucru i-a fost prezis de un oracol. pentru alŃii este o modalitate de a constrânge elevul de a realiza o activitate suplimentară. În acest caz.

ci sunt evaluate deprinderile şi capacităŃile elevului. Lucrurile pot fi simplificate în condiŃiile proiectării evaluării. valorile şi atitudinile dobândite etc. gradul de încorporare a unor valori şi atitudini etc. cunoştinŃe însuşite. accentul nu se mai pune doar pe cantitatea de informaŃii însuşită de către elevi. profesorul porneşte de la obiectivele lecŃiei şi de la activităŃile de învăŃare propuse pentru atingerea obiectivelor. profesorul trebuie să facă cunoscute nu numai obiectivele lecŃiei. abilităŃi. Într-adevăr. Apoi elaborează criteriile de evaluare. proiectarea evaluării în contextul învăŃării active presupune mai mult efort şi mai mult timp din partea profesorului decât în cazul unei evaluării tradiŃionale care pune accent doar pe cunoştinŃele însuşite. necesită mult timp. o ascultarea activă din timpul discuŃiilor de grup. pe parcursul lecŃiei. • valorifică şi stimulează creativitatea şi imaginaŃia elevilor. 20 . evaluarea nu mai poate fi abordată într-o manieră tradiŃională. nu ne mai limităm să evaluăm elevul în funcŃie de cum a „spus” lecŃia. • transformă elevul din obiect în subiect al învăŃării. legate în principal de limitele acestor metode activ-participative: efortul mare în pregătirea activităŃilor didactice. o exprimarea de păreri personale. MulŃi se întreabă cum sunt posibile evaluarea şi notarea în condiŃiile în care. Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre metodele activ-participative. să găsească singur cunoştinŃele pe care urmează să şi le însuşească. produse realizate. ValenŃele formative care recomandă folosirea acestor metode activ-participative în cadrul orelor de curs în vederea modernizării şi eficientizării actului didactic sunt numeroase: • asigură un demers interactiv al actului de predare-învăŃare-evaluare. pregătindu-i astfel pentru educaŃia permanentă. În proiectarea evaluării. o rezolvarea sarcinii de lucru asumate. Aceste metode îi învaŃă pe elevi să lucreze independent şi să facă apel la propriile abilităŃi şi deprinderi. Această reticenŃă se poate datora şi faptului că. există riscul neimplicării active a tuturor elevilor în realizarea sarcinilor de lucru etc. nu se evaluează doar cunoştinŃele dobândite (ceea ce este relativ uşor de realizat). Este important ca profesorul să fie cât mai explicit şi să folosească un limbaj accesibil elevilor. deprinderi. • crează cadrul favorabil pentru aplicarea cunoştinŃelor dobândite. elevii sunt implicaŃi în multe activităŃi de învăŃare. Evaluarea actuală nu mai pune accentul pe ceea ce ştie elevul. În funcŃie de obiectivele şi activităŃile de învăŃare.7. În primul rând. Aceste metode îl ajută pe elev să caute. să prelucreze informaŃiile. Elevii trebuie să ştie ce se aşteaptă de la ei pe parcursul lecŃiei. • dezvoltă motivaŃia pentru învăŃare. exersarea priceperilor şi capacităŃilor în diverse contexte şi situaŃii. adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev. au intervenit anumite modificări în ceea ce priveşte evaluarea educaŃională. În plus. Astăzi. În realitate. dar şi criteriile de evaluare şi descriptorii de performanŃă. Această reticenŃă se poate explica prin diverse motive. mulŃi profesori sunt încă reticenŃi când vine vorba despre modernizarea actului didactic prin utilizarea acestor metode. EVALUAREA ÎN CONTEXTUL ÎNVĂłĂRII ACTIVE În ultimul timp. acesta devenind coparticipant la propria formare. descriptorii de performanŃă şi instrumentele de evaluare. • dezvoltă gândirea critică. să cerceteze. La începutul lecŃiei. deprinderile. Iată câteva dintre criteriile de evaluare care pot fi stabilite în cazul unei lecŃii bazată pe metode activ-participative: o colaborarea în cadrul grupului. comportamente. ci pe ceea ce ştie să facă elevul cu ceea ce a învăŃat. ci sunt luaŃi în calcul şi alŃi indicatori precum atitudinile. în cazul lecŃiilor bazate pe metode activparticipative. profesorul stabileşte ce urmează să evalueze: capacităŃi. comportamentul elevilor.

experienŃa de lucru în grup. pentru a monitoriza diverse aspecte pe care le consideră importante. răspunderea individuală. Cercetările arată că elevii care învaŃă prin cooperare în cadrul grupului tind să aibă performanŃe şcolare mai bune. pentru criteriul „colaborarea în cadrul grupului” se pot stabili următorii descriptori de performanŃă: • pentru nota 9-10: elevul colaborează permanent cu ceilalŃi membri ai grupului. evaluarea se poate realiza pe două nivele: • evaluarea individuală. strategii şi tennici care promovează învăŃarea prin cooperare. • interacŃiunea inexistentă atunci când membrii grupului lucrează independent. • pentru nota 7-8: elevul colaborează în general. EVALUAREA ÎN CONTEXTUL ÎNVĂłĂRII PRIN COOPERARE Motto: „Ne scufundăm sau înotăm împreună” ÎnvăŃarea prin cooperare este o strategie didactică în cadrul căreia elevii. profesorul poate apela la instrumente de evaluare precum fişa de evaluare. cerând părerea colegilor şi ajutându-se reciproc pentru reuşita comună. metoda R. proiectul de cercetare în grup. De exemplu. Se recomandă formuarea unor grupuri de mici. Specialiştii au identificat trei tipuri de interacŃiune: • interacŃiunea pozitivă care este bazată pe cooperare şi stimulează activitatea elevilor în scopul atingerii obiectivelor propuse. Tehnica 6/3/5. conŃinuturile învăŃării. MenŃionăm doar câteva exemple: metoda predării/învăŃării reciproce. Elevii sunt motivaŃi să obŃină rezultate pentru grupul din care face parte. materialele didactice disponibile. pe baza unor criterii dinainte stabilite. tehnica acvariului. 8. Phillips 6/6. realizând schimburi reciproce de resurse şi informaŃii. Munca în grup permite împărŃirea responsabilităŃilor şi oferă elevilor posibilitatea de a-şi face cunoscute ideile. înŃeleg mai bine conŃinuturile. împărŃiŃi în grupuri mici. metoda învăŃării pe grupe mici. • evaluarea grupului. Iată câteva sugestii privind evaluarea în contextul învăŃării prin cooperare: • testarea individuală a elevilor după activitatea de grup prin aplicarea unui test de 12-20 minute pentru a evalua măsura în care fiecare dintre elevi şi-au însuşit conŃinuturile. acŃionează în vederea atingerii unui scop comun: optimizarea învăŃării. experienŃa.Pentru fiecare dintre aceste criterii de evaluare se pot stabili descriptori de performanŃă. de cel mult patru elevi. • pentru nota 5-6: elevul colaborează destul de rar. • pentru nota 3-4: elevul nu colaborează. un număr mai mare de competenŃe sociale pozitive. • observarea sistematică a activităŃii elevilor din fiecare grup. Există numeroase metode. strategiile personale de lucru. metoda pălăriilor gânditoare.I. predarea directă a deprinderilor sociale. informaŃiile. scara de clasificare sau lista de control/verificare. • chestionarea orală aleatorie a unor elevi din grupuri diferite. vârsta elevilor. O caracteristică specifică învăŃării prin cooperare este promovarea interacŃiunii care presupune diverse avantaje. rolul de observator al profesorului care poate interveni la nevoie. mozaicul. timpul alocat activităŃii respective. • interacŃiunea negativă care este bazată pe opoziŃie şi competiŃie. portofoliul de grup etc. tehnica florii de nufăr. 21 . specialiştii recomandă grupurile eterogene iar mărimea grupurilor depinde de factori precum obiectivele lecŃiei.A. În ceea ce priveşte structura grupurilor. LecŃia bazată pe învăŃarea prin cooperare se caracterizează prin interdependenŃă. membrii grupului punându-şi piedici reciproce în atingerea Ńelurilor. în acest caz. În cazul lecŃiilor bazate pe învăŃarea în grup. climat mai relaxat etc. metoda turnirurilor între echipe.

profesorul poate completa o fişă de evaluare a grupului unde va nota aspectele observate pornind de la criterii precum: membrii grupului colaborează. preferi să Ńi se pună întrebări sau să fii lăsat să-şi expui singur răspunsul? De ce? 3. prin autoevaluare. sunt evaluate competenŃe sociale care nu pot fi evaluate atunci când elevul lucreză singur. Aproape jumătate din numărul elevilor chestionaŃi preferă probele orale. Pe parcursul anului şcolar 2010-2011. profesorul trebuie să comunice elevilor concluziile sale privind activitatea fiecarui grup. c) complementare (proiect. elevii au posibilitatea de a-şi evalua propria contribuŃie la îndeplinirea sarcinii de lucru a grupului iar prin interevaluare evaluează contribuŃia celorlalŃi colegi din grup. în calitate de obiect şi subiect al educaŃiei. profesorul stabileşte de la început care vor fi criteriile de evaluare în funcŃie de obiectivele lecŃiei iar aceste criterii trebuie să fie cunoscute de către elevi de la începutul lecŃiei. am aplicat un chestionar elevilor de la clasa la care sunt dirigintă (clasa a XII-a). 2. portofoliu). pun întrebări. Cele mai frecvente motive aduse în discuŃie de către elevi au fost: elevii primesc ajutor de la profesor prin întrebări ajutătoare sau chiar de la ceilalŃi colegi prin fenomenul „suflatului”. la sfârşitul orei. predând celorlalte grupuri ceea ce au învăŃat. în semestrul I. deprinderi etc. poate oferi informaŃii utile pentru perfecŃionarea procesului de evaluare. lucrează în funcŃie de criteriile de evaluare anunŃate de profesor etc. pot fi evaluate şi produsele realizate în cadrul grupului. 49% au optat pentru probele orale. interevaluare. oferind fiecărui grup un feed-back privind eficienŃa sa. Ghid pentru cadrele didactice. grupurile au nevoie de anumite momente pentru a discuta cât de bine şi-au atins scopurile iar profesorii pot crea condiŃii favorabile pentru asemenea discuŃii dând membrilor grupului sarcini precum: enumerarea unor acŃiuni care au contribuit la rezolvarea cu succes a sarcinii de lucru. un elev din fiecare grup va prezenta în faŃa clasei rezultatele grupului său. 22 . Pentru mai multe detalii privind evaluarea în contextul învăŃării active şi a învăŃării prin cooperare se poate consulta lucrarea autorilor Ariana-Stanca VăcăreŃu. 28% pentru probele scrise şi 13% pentru metodele complementare.• • • • • • • • • • după îndeplinirea sarcinilor de lucru. îşi îndeplinesc sarcinile asumate. analizând problemele cu care s-au confruntat grupurile pe parcursul muncii în echipă. autoevaluare. răspunsurile la chestionar pot constitui punctul de pornire pentru discuŃiile privind autoevaluarea grupului. pot fi utilizate diverse tipuri de evaluare: individuală. În timpul ascultării. Consideri că ai fost neîndreptăŃit vreodată în procesul de evaluare de către profesori? În ce împrejurări? Referitor la metodele de evaluare preferate de elevi. Iată câteva dintre avantajele evaluării prin cooperare: sunt evaluate diverse comportamente. Mai ales. pentru evaluarea activităŃii grupurilor. elevii pot fi implicaŃi în autoevaluare şi în evaluarea activităŃii colegilor din grup prin completarea unor chestionare. STUDIU PRIVIND OPINIILE ELEVILOR DE LICEU DESPRE EVALUARE Elevul. discuŃiile dintre profesor şi elevi privind mijloacele de îmbunătăŃire a activităŃii grupului pot fi precedate de completarea unor chestionare. abilităŃi. Evaluarea în sprijinul învăŃării. 9. Ce metodă de evaluare preferi? De ce? a) orale. enumerarea unei acŃiuni care ar putea contribui la sporirea eficacităŃii muncii grupului. Mariana Pop. Kari Kuoho. elevii de liceu sunt mai în măsură să constate aspectele pozitive şi negative ale evaluării. b) scrise. Acest chestionar cuprinde 3 întrebări referitoare la procesul de evaluare: 1.

Cele mai dese împrejurări menŃionate de elevi au fost: • profesorii vin nervoşi la oră sau se enervează pe parcursul orei din diverse motive (unii elevi fac gălăgie) şi îl „pedepseşte” pe elevul ascultat în momentul respectiv sau dă o lucrare cu subiecte mai dificile la întreaga clasă.răspunsul scris solicită o pregătire mai temeinică în timp ce la oral este mai greu de observat un răspuns mai puŃin sistematic. În ceea ce îi priveşte pe elevii chestionaŃi. fapt care este trecut cu vederea în cazul unui răspuns liber.). menŃionăm: elevii emotivi se pot concentra mai bine în formularea răspunsurilor. elevii pot uita anumite amănunte din lecŃie. care nu deranjează niciodată orele. Un procent mai redus (13%) preferă metodele complementare. Un procentaj destul de mare (56%) se consideră defavorizaŃi de către profesori în procesul de evaluare. la scris. Unii profesori acordă elevilor libertate în prezentarea răspunsului la lecŃie. în timp ce alŃii preferă să-i ghideze prin întrebări. ceea ce reprezintă un procent semnificativ. se poate constata că ei nu preferă să fie lăsaŃi să expună liber lecŃia datorită calităŃilor formative ale acestei tehnici (dezvoltarea vocabularului şi a vorbirii. Din motivele invocate de elevi. care aleg disciplina respectivă pentru examenul de bacalaureat. 23 . • profesorii sunt influenŃaŃi de notele de la celelalte obiecte sau de notele anterioare de la aceeaşi disciplină. principalele argumente invocate fiind: profesorul poate pune întrebări la care elevul nu ştie răspunsul. corectând şi eventualele greşeli de ortografie şi de conŃinut. AlŃii au răspuns că. este normal ca elevii de liceu să fie lăsaŃi să expună liber lecŃia şi să nu fie ghidaŃi ca la clasele mai mici. mulŃi elevi au răspuns că au primit note mici chiar şi atunci când s-au pregătit foarte bine din cauză că nu aveau note mari în general. Analizând argumentele elevilor. profesorii sunt mai severi la scris. o mică greşeală poate „ruina” întregul exerciŃiu sau toată problemă. chiar dacă la ore nu sunt foarte bine pregătiŃi. elevii au la dispoziŃie mai mult timp de gândire. Dintre argumentele aduse de elevi. la disciplinele reale. ceea ce ar duce la scăderea notei. uneori. el primeşte ajutor din partea profesorului atunci când greşeşte. Un procent destul de semnificativ preferă să fie ghidaŃi în momentul ascultării de către profesor. atunci când lecŃia este mai lungă. dezvoltarea încrederii de sine. • profesorii nu-i tratează în mod egal pe toŃi profesorii. ceea ce duce la scăderea notei. unii fiind favorizaŃi din diverse motive. dezvoltarea capacităŃii de a purta oricând o discuŃie etc. 54% preferă să fie lăsaŃi să vorbească independent. pot omite unele informaŃii din lecŃie şi preferă să fie întrebaŃi ca nu cumva profesorul să creadă că nu ştia foarte bine lecŃia. am constatat că cei mai mulŃi preferă probele orale deoarece consideră că la scris profesorii sunt mai exigenŃi. Cei mai mulŃi au motivat această preferinŃă prin faptul că numai elevii „tocilari” sau cei care învaŃă mecanic se tem de întrebările profesorilor. dacă elevul este scos la tablă. principalul argument adus fiind faptul că evaluarea prin metodele complementare nu este la fel de stresantă ca cea orală sau scrisă. Pentru probele scrise s-au pronunŃat 28% dintre elevii chestionaŃi. care nu îşi exprimă nemulŃumirea faŃă de notele primite. mulŃi au răspuns că sunt favorizaŃi elevii care au părinŃi cadre didactice. elevii nu pot fi „încurcaŃi” de întrebările profesorului. în schimb. Cei mai mulŃi elevi preferă să fie lăsaŃi să expună liber deoarece le este teamă că nu vor şti toate răspunsurile.

). Iaşi. Corint. de Vest. Timişoara. Didactică şi Pedagogică. Ed. Alternative metodologice interactive. Ligia Sarivan (coord. Bucureşti. Iaşi. Evaluarea în învăŃământul preuniversitar. Evaluarea în sprijinul învăŃării. 2007 Constantin Strungă. Elemente de didactică aplicată. Ed. 2005 Constantin Cucoş. 2008 Gheorghe Iutiş. Teoria şi metodologia evaluării. Bucureşti. 2000 24 . Polirom. Kari Kuoho. Evaluarea în procesul didactic. Polirom. 2005 CrenguŃa Lăcrămioara Oprea. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. UniversităŃii din Bucureşti. Bucureşti. Evaluarea şcolară. Polirom. Strategii didactice inovative. Radu. Ed. Pedagogie. 2007 Jean Vogler (coord. Iaşi. Iaşi. Istorie. Iaşi. Didactică şi Pedagogică. 2003 Otilia Păcurari.). 2003 Ştefan Păun. Ed. Anca łârcă. Ed. Mariana Pop. Ghid pentru cadrele didactice. Ed. 1999 Ion T. Didactica istoriei. 2008 Ariana-Stanca VăcăreŃu. • prezentarea neînteruptă este un răspuns foarte bun. Argentina Pânzariu. BIBLIOGRAFIE Ion Albulescu. • întrebările profesorului au rostul de „a încurca” sau de a scădea nota. Valerica Iriciuc. Ed. Ed. Predarea şi învăŃarea disciplinelor socio-umane. Bucureşti.Răspunsurile elevilor au scos în evidenŃă câteva dintre concepŃiile lor greşite despre procesul de evaluare: • toŃi elevii care prezintă lecŃia liber sunt „tocilari” sau „învaŃă mecanic” fără să o înŃeleagă. Bucureşti. Ghid metodic pentru studenŃi şi profesori debutanŃi. Polirom. 2000 Constantin Cucoş (coord.). Curs elaborat în tehnologia învăŃământului deschis la distanŃă. Ed. Mirela Albulescu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->