Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de Arhitectură UAUIM_An II / 2010-2011

CONSTRUCŢII DIN ZIDĂRIE ŞI BETON ARMAT, 2C/1L, 3 ECTS

APLICAŢII PRACTICE: TEMATICĂ ŞI MOD DE DESFĂŞURARE

Seminar 1 (săptămâna 3)
AP1_Proiectarea pentru execuţie a unei construcţii din zidărie portantă (1)
1
Pentru partiul dat al unei construcţii P+1 fără subsol din zidărie confinată, se vor reprezenta:
- planul etajului – sc.1/50
- o secţiune caracteristică, până la cota de fundare – sc. 1/ 50
- o elevaţie caracteristică (faţadă) – sc. 1/50 – pe care se vor figura centurile şi stâlpişorii
din b.a., buiandrugii de peste goluri, precum şi elementele de zidărie.
Pentru zidării se vor propune produse şi alcătuiri cu performanţe superioare din punct de vedere
al izolării termice, alese pe baza investigării ofertei pieţei construcţiilor. Studenţii vor prezenta la
seminar documentaţia selectată (print-uri) cuprinzând min. 2 exemple de produse pentru pereţi
portanţi din zidărie.
In plan şi în secţiune se vor indica schematic poziţiile protecţiilor termice şi hidrofuge.
N.B. Piesele desenate elaborate în cadrul seminarului vor fi vizate de îndrumători la sfârşitul
programului, putând fi apoi îmbunătăţite în cadrul studiului individual, conform explicaţiilor
primite la seminar.

Seminar 2 (săptămâna 5)
AP2_Proiectarea pentru execuţie a unei construcţii din zidărie portantă (2)
Pentru construcţia definită prin planul, elevaţia şi secţiunea redactate în cadrul AP1, se vor
reprezenta detaliile de execuţie („nodurile”) caracteristice sc. 1/10, referitoare la:
- relaţia perete interior portant – planşeu curent din b.a. (secţiune verticală locală)
- relaţia perete exterior – planşeu curent din b.a. (secţiune verticală locală)
 în zonă de plin al faţadei
 în dreptul unui gol din faţadă
- relaţia perete exterior – perete interior portant (secţiune orizontală locală)
- relaţia perete exterior – teren – fundaţie (secţiune verticală locală)
Poziţiile detaliilor se vor marca pe plan, elevaţie şi secţiune. In detalii se vor indica axele
elemenelor portante verticale la care se referă.
N.B. Piesele desenate elaborate în cadrul seminarului vor fi vizate de îndrumători la sfârşitul
programului, putând fi apoi îmbunătăţite în cadrul studiului individual, conform explicaţiilor
primite la seminar.

Seminar 3 (săptămâna 7)
1. Predare AP1 şi AP2 – mapă conţinând redactarea finală a pieselor desenate cerute + piesele
desenate elaborate în cadrul seminariilor anterioare (1 şi 2), vizate de îndrumători +
documentaţia selectată.
2. Discuţie privind lucrările elaborate de studenţi la AP1 şi AP2.
3. Lansare temă AP3.

1
Repartizat conform catalogului grupei.

1
AP3_Execuţia construcţiilor din zidărie şi beton armat – temă de studiu individual
In cadrul studiului individual, studenţii vor analiza o construcţie în curs de execuţie astfel aleasă
încât să fie ilustrativă pentru problematica parcursă în primele 7 cursuri.
Pot fi alese construcţii din zidărie portantă sau construcţii cu structură din b.a. şi închideri din
zidărie.
La seminarul 3, studenţii vor prezenta fotografii ale construcţiei în execuţie alese, în vederea
validării de către îndrumători.
Observaţiile făcute in situ se vor consemna în „fişe documentare” format A4 sub formă de
fotografii + schiţe de mână + texte succinte şi vor avea în vedere următoarele informaţii
minimale:
- amplasamentul construcţiei (adresa)
- funcţiunea clădirii
- stadiul de execuţie
- tipul structurii portante şi materialele
- tipul închiderilor şi materialele
- relaţii între diversele componente structurale (noduri)
- relaţii între componente structurale şi nestructurale (noduri)
- relaţia infrastructură-teren (unde este cazul)
- comentarii critice privind rezolvările arhitectural-constructive.

Seminar 4 (săptămâna 9)
Predare AP3; discuţie în colectiv pe marginea fişelor predate.
AP4_Proiectarea pentru execuţie a unei construcţii cu structură din b.a. şi închideri din
zidărie (1)
Acelaşi partiu de locuinţă P+1 de la AP1 - AP2 se va reproiecta în ipoteza unei structuri în cadre
de beton armat cu închideri din zidărie; de această dată se va lua în considerare existenţa unui
subsol general.
Se vor reprezenta:
- planul etajului – sc.1/50
- o secţiune caracteristică, până la cota de fundare – sc. 1/ 50
- o faţadă caracteristică “la roşu” – sc. 1/50
Alcătuirea planşeelor şi a închiderilor se vor propune de către student, pe baza investigării
ofertei pieţei construcţiilor; la seminar studenţii vor prezenta documentaţia selectată (print-uri)
cuprinzând min. 2 exemple de produse pentru pereţi de închidere din zidărie şi planşee. Tot în
cadrul studiului individual şi în directă legătură cu redactarea pieselor la sc.1/50, se vor schiţa
(la mâna liberă) alcătuirile de principiu ale pereţilor de închidere propuşi în relaţie cu structura şi
cu terenul (secţiuni locale, orizontale şi verticale); acestea se vor discuta în cadrul seminarului.
In plan şi în secţiune se vor indica schematic poziţiile protecţiilor termice şi hidrofuge.
N.B. Piesele desenate elaborate în cadrul seminarului vor fi vizate de îndrumători la sfârşitul
programului, putând fi apoi îmbunătăţite în cadrul studiului individual, conform explicaţiilor
primite la seminar.

Seminar 5 (săptămâna 11)


AP5_Proiectarea pentru execuţie a unei construcţii cu structură din b.a. şi închideri din
zidărie (2). Detaliul de travee sc. 1/20
Pentru construcţia descrisă de piesele la sc. 1/50 elaborate la AP4 şi în legătură directă cu
alcătuirile constructive alese (detaliile schiţate), se va proiecta DETALIUL DE TRAVEE
caracteristică pentru rezolvarea arhitectural-constructivă a faţadei, cuprinzând:

2
- elevaţia (întreruptă) a unei travei de faţadă (cu „amorse”) – sc.1/20
- secţiunea verticală (întreruptă) prin zona de faţadă considerată (secţionând numai
închiderea + cca 50 cm în adâncimea construcţiei), inclusiv rezolvarea relaţiei peretelui
de închidere cu terenul (coborând cca 1 m sub cota terenului)
- secţiunea orizontală curentă a faţadei pe traveea considerată (secţionând numai
închiderea + cca 50 cm în adâncimea construcţiei)
Pe toate cele 3 piese ale detaliului de travee se vor indica axele elementelor portante care
definesc traveea; se vor preciza toate cotele necesare execuţiei şi materialele propuse.
Detaliul de travee sc.1/20 se va pune în relaţie cu piesele desenate la sc. 1/50 („trimiteri” la
detalii).
N.B. Piesele desenate elaborate în cadrul seminarului vor fi vizate de îndrumători la sfârşitul
programului, putând fi apoi îmbunătăţite în cadrul studiului individual, conform explicaţiilor
primite la seminar.

Seminar 6 (săptămâna 12)


1. Predare AP4 şi AP5 – mapă conţinând redactarea finală a pieselor desenate cerute + piesele
desenate elaborate în cadrul seminariilor anterioare (4 şi 5), vizate de îndrumători +
documentaţia selectată.
2. Discuţie privind lucrările elaborate de studenţi la AP4 şi AP5.
3. Discuţie de sinteză privind seminariile anterioare (AP1...AP5), ca pregătire pentru testul
grafic.

Seminar 7 (săptămâna 13)


TEST GRAFIC
Aplicaţie practică neîndrumată cu o tematică dintre cele abordate la seminariile anterioare.

PRECIZĂRI DE ORDIN GENERAL


• AP1+2 şi AP4+5 se elaborează ca piese desenate pentru execuţie aferente proiectului de
arhitectură. Redactarea va fi clară, ordonată şi concisă, respectând convenţiile generale de
reprezentare: grad de detaliere specific scării, convenţii de reprezentare a materialelor,
grosimi de linii (diferenţiind elementele secţionate de cele în vedere), indicaţii de corelare
între diversele piese desenate, cote, indicaţii de materiale, alte eventuale precizări (note)
privind execuţia.
N.B. Redactarea constituie un criteriu de notare a lucrărilor predate.
• Toate lucrările practice se redactează în creion, în tehnica „tradiţională” (NU calculator!). Nu
vor fi acceptate lucrările care nu respectă condiţia.
• Lucrările practice se predau pe formate A4 (max.A3 pliat la format A4) din hârtie obişnuită
de scris (tip Xerox). Nu vor fi acceptate lucrările care nu respectă condiţia.
• Criterii de evaluare a activităţii studenţilor în cadrul aplicaţiilor practice:
─ pregătirea temelor prin studiu individual
─ activitatea în cadrul seminariilor (piesele desenate elaborate în atelier, participare la
discuţii etc)
─ respectarea programului şi a termenelor fixate
─ calitatea lucrărilor finale predate
• Lucrările copiate (conţinând piese desenate şi/sau fotografii identice) se notează cu nota 1.

3
NOTĂ: Aplicaţiile practice reprezintă 50% din nota finală. Realizarea lor în condiţii optime (şi
2
obţinerea unor note în consecinţă!), presupune pregătirea temelor prin studiu individual , aşa
încât activitatea îndrumată să poată fi dedicată cu precădere unor discuţii cu suport concret.

BIBLIOGRAFIE / WEBOGRAFIE
CRIŞAN, Rodica, Note de curs, 2009-2010 (pdf)
Pot fi descărcate de pe site-ul universităţii (pagina disciplinei) numai în intervalul 25.02 –
4.03.2011.
Cărţi şi breviare din Biblioteca UAUIM
SMIGELSCHI, Marius şi colectiv, Construcţii-1A (Construcţii cu pereţi portanţi, Hidroizolaţii,
Şarpante): Documentaţie selectivă, 2003; Construcţii-1B (Construcţii cu structuri din b.a. monolit
şi prefabricat): Documentaţie selectivă, 2003; VITTONE, Renée, Bâtir. Manuel de la
construction. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne, 1996;
DEPLAZES, Andrea, Constructing Architecture. Birkhauser, Basel, 2005.
Surse documentare privind produse pentru construcţii
www.bicau.ro (Banca de Informaţii în Construcţii, Arhitectură şi Urbanism);
www.edilportale.com; www.infobuild.it; www.archi-students.org; www.wienerberger.ro;
www.monomur3b.com; www.monomurbiobric.com; www.terreal.com; www.laterizitorres.com;
alte baze de date şi website-uri de producători; documentaţii de firme (cataloage, broşuri etc)

Titular disciplină:
prof. dr. arh. Rodica Crişan 21 februarie 2011

2
Timpul de lucru al studentului corespunzător celor 3 credite alocate disciplinei reprezintă (conform
normelor ECTS) 75-90 de ore, din care doar 42 sunt „ore-contact” (curs+seminarii); restul orelor (33-48
ore) înseamnă „studiu individual” (min. 5 ore de pregătire pentru fiecare din cele 7 seminarii)

S-ar putea să vă placă și