Sunteți pe pagina 1din 9

CIG AnIII SemI Contabilitate de gestiune Craiova

Activitatea normală este 1.500 buc, respectiv 6.500 ore, iar activitatea reală este 1.200 buc, realizate în
4.160 ore. Să se determine costul subactivităţii, costurile fixe fiind de 60.000 lei.
e) +21.600 lei;
Analiza si controlul costurilor prestabilite are drept scop:
c) sa stabileasca abaterile pentru depistarea cauzelor si luarea masurilor corective;
Anumite inregistrari contabile din Contabilitatea financiara se regasesc si in Contabilitatea de
gestiune, in conturi specifice. Astfel inregistrarea contabila:
331 = 711, corespunde inregistrarii:
a) 933 = 921
Anumite inregistrari contabile din Contabilitatea financiara se regasesc si in Contabilitatea de
gestiune, in conturi specifice. Astfel inregistrarii contabile:
601 = 301, ii corespunde inregistrarea:
b) 921 = 901
Anumite inregistrari contabile din Contabilitatea financiara se regasesc si in Contabilitatea de
gestiune, in conturi specifice. Astfel inregistrarii contabile:
348 = 711, ii poate corespunde inregistrarea:
b) 903 = 902
Anumite inregistrari contabile din Contabilitatea financiara se regasesc si in Contabilitatea de
gestiune, in conturi specifice. Astfel inregistrarii contabile:
711 = 331, ii poate corespunde inregistrarea:
b) 921 = 933
Aplicarea procedeului indicilor de echivalenta presupune parcurgerea unor etape intr-o anumita
ordine de succesiune.
Care dintre etapele enuntate nu este corecta?
c) decontarea costului produselor obtinute;
Bugetele sectiilor auxiliare au un rol informativ deoarece:
b) cheltuielile sectiilor auxiliare se regasesc in mod indirect in cadrul bugetelor sectiilor de productie si
al celui de regie;
Capacitatea normala de productie este:
b) capacitatea teoretica (nominala) diminuata cu timpii aferenti intreruperilor inevitabile;
Care din afirmatiile de mai jos este corecta?
b) aparitia costului subactivitatii se datoreaza faptului ci unitatea este obligata sa suporte costul
echipamentelor prevazute pentru un nivel de activitate care este insuficient in raport cu gradul de dotare a
capacitatii de productie;
Care din cheltuielile enumerate mai jos se pot considera cheltuieli supletive:
b) remuneratia capitalurilor proprii necesare finantarii activitatii de exploatare curenta;
Care dintre procedeele enuntate mai jos este specific repartizarii cheltuielilor indirecte?
c) procedeul suplimentarii;
Care e cadrul normativ actual al contabilitatii de gestiune?
b) Cadrul normativ actual al contabilităţii de gestiune are la baza OMFP 1826/2003) Conţinutul acestei
reglementări trebuie abordată cu rezerve cel putin privind terminologia şi sistemul noţiunilor cheie.
Care sunt compartimentele de unde bugetul de costuri foloseste date?
b) financiar-contabilitate, mecano-energetic, comercial, logistica, resurse umane, proiectare tehnologica;
Care sunt criteriile de clasificare a bugetelor de costuri?
a) Bugetele de costuri se clasifica din punct de vedere al importanţei, flexibilitatii, nivelului de
elaborare, gradului de cuprindere, metodei de stabilire, unitatii de raportare, termenului.

Pagină 1 din 9
CIG AnIII SemI Contabilitate de gestiune Craiova

Care sunt criteriile de clasificare ale costurilor?


Costurile se clasifică:
1) din punct de vedere al conţinutului economic, omogenităţii, importanţei, al modului de includere în
costul total al obiectelor calculaţiei
2) al comportamentului faţa de volumul de activitate, al contribuţiei la realizarea cifrei de afaceri, al
naturii, al destinaţiei, fiscal, al fluxurilor monetare
3) stabilităţii unităţii de timp, al modului de suportare
b) 1+2+3
Care sunt documentele interne cu care se coreleaza bugetul de costuri?
1)programul de producţie la întreprinderea industriala sau programul (targetul) de vânzări la
întreprinderea comercială, fluxul de numerar, planul de afaceri, contractul colectiv de muncă, sistemul
contractelor comerciale, manualul calităţii,
2) Regulamentul Intern, Hotărârile patronului;
3) sentinţele definitive ale instanţelor de judecată, actul constitutive actualizat, cărţile tehnice ale
maşinilor din dotare, tehnologii de fabricaţie, organigrama;
4) Deciziile Comitetului de Politici Contabile, instituţiile pentru sistemul de prelucrare a datelor,
standardele profesionale, corespondenţa precontractuală, studiile de evaluare, ofertele către public;
c) 1+2+3+4
Care sunt etapele activitatii de elaborare a bugetului de costuri?
1) elaborarea de studii si programe speciale,
2) intocmirea programului activitatii principale,
3) aprobarea structurii de personal,
4) elaborarea propriu-zisa a bugetului,
5) urmărirea executarii,
6) analiza abaterilor,
7) stabilirea cauzelor abaterilor.
c) 1+2+3+4+5+6+7
Care sunt factorii care actioneaza asupra organizarii contabilitatii de gestiune?
c) marimea firmei, concurenta de piata, domeniul de activitate, nevoile reale de cunoastere, structura
organizatorica.
Care sunt principalele caracteristici ale contabiltatii de gestiune?
c) intre caracteristicile contabilitatii de gestiune se afla confidentialitatea datelor, caracterul optional din
punct de vedere al formei de organizare, dependenta, dimensiunea entitatii, concurenta, resursele alocate,
nevoia de informare.
Care sunt principiile elaborarii bugetelor de costuri?
1) principiul concordantei dintre sistemul de bugete si sistemul de autoritate, principiul totalitatii,
principiul supletei,
2) principiul corelării bugetelor de costuri cu politica şi strategia generala,
3) principiul cooperării dintre toate subdiviziunile intreprinderii,
4) principiul identitatii dintre sistemul de codificare general si cel al bugetelor de costuri,
c) 1+2+3+4
Ce este centrul de cost?
c) Centrul de cost este acea parte a activitatii unei entitati patrimoniale la nivelul căreia se pot aloca
consumuri de resurse;
Ce este contabilitatea de gestiune?
c) Contabilitatea de gestiune este acea ramura a contabilitatii care inregistreaza in conturi operatiile
privind costurile
Ce este contabilitatea de gestiune?
d) Contabilitatea de gestiune este acea disciplina stiintifica , care inregistreaza , urmareste si
centralizeaza in expresie valorica , cronologic si sistemetic procedee si tehnici specifice , fluxurile
intrapatrimoniale ale entitatii juridice

Pagină 2 din 9
CIG AnIII SemI Contabilitate de gestiune Craiova

Ce formule contabile sunt folosite in contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune, pentru


inregistrarea obtinerii produselor finite la cost de productie standard?
c) 931 = 902
Ce informatii furnizeaza clasificarea purtatorilor de costuri?
c) furnizeaza informaţii privind profunzimea posibilă a cunoaşterii costurilor.
Ce metode de caculatie a costurilor se folosesc la elaborarea componentelor bugetelor de costuri?
b) la elaborarea componentelor bugetelor de costuri se foloseste metoda globala (pe baza datelor din
perioada anterioara) şi metoda analitica (suma elementelor fiecărei componente a bugetului de costuri);
Ce particularitati prezinta contabilitatea de gestiune?
a) Contabilitatea de gestiune are drept particularităţi operarea asupra unui set determinat de documente
justificative, obiectiv, metode şi principii proprii.
Ce procedee se folosesc pentru calculatia costurilor privind productia interdependenta?
c) procedeul reiterării, procedeul algebric;
Ce procedee se pot folosi pentru separarea cheltuielilor in fixe si variabile?
d) procedeul punctelor de extrem, procedeul celor mai mici pătrate, procedeul dispersiei grafice;
Ce reprezinta mondializarea standardelor de contabilitate?
a) inseamnă un administrator sau un investitor va obţine acelasi tip de informatii din ţara, primeste
acelasi tip de rapoartele contabile, disconfortul provocat de retratari a nationale la standarde internaţionale
tinde să fie redus sau chiar elimina datelor pentru calculatiile costurilor prin intermediul contabilitatii
fiind astfel usurata.
Ce sunt costurile?
b) Costurile sunt un criteriu important în luarea multor decizii pentru firma modernă: soluţii de
finanţare, mărire capital social etc
Ce sunt locurile de costuri?
b) Locurile de costuri sunt subdiviziuni organizatorice bine delimitate ale entităţilor patrimoniale la
nivelul cărora se colecteaza costurile. De obicei organizate ca centre de cost, profit, venit sau
responsabilitate.
Ce sunt purtatorii de costuri?
c) Purtatorii de costuri in calitate de elemente esentiale , de referire ale calculatiei sunt rezultatele
concrete ale proceselor economice , respectiv acea productie fizica sau o parte a ei , intregul volum de
lucrari sau o parte a acestora.
Cheltuielile directe de productie sunt, de regula, cheltuielile care:
c) Se identifica pe obiecte de calculatie in momentul efectuarii lor;
Cheltuielile fixe sunt, de regula, cheltuielile care:
b) Raman relativ constante cu modificarea volumului fizic al productiei realizate;
Cheltuielile incorporabile care alcatuiesc structura costului de productie se bazeaza pe separarea
cheltuielilor in:
d) directe si indirecte.
Cheltuielile indirecte de productie sunt, de regula, cheltuielile care:
c) Se colecteaza pe locuri si perioade de gestiune si se repartizeaza pe produse si servicii;
Cheltuielile inregistrate in contabilitatea financiara si care prin intermediul contabilitatii de gestiune
devin costuri, sunt:
b) cheltuieli incorporabile;
Cheltuielile variabile sunt, de regula, cheltuielile care:
a) Isi modifica nivelul total odata cu modificarea volumului fizic al productiei realizate;
Cine poate fi purtator de costuri?
c) Purtator de costuri poate fi : o unitate de rezultat final al activitatii entitatii petrimoniale; o unitatea de
rezultat intermediar sau o parte omogena a activitatii entitatii patrimoniale (o comanda , o serie )

Pagină 3 din 9
CIG AnIII SemI Contabilitate de gestiune Craiova

Conform normelor contabile romanesti, Contul 901 "Decontari interne privind cheltuielile" poate
functiona astfel:
c) 923 = 901
Conform normelor contabile romanesti, contul 902 "Decontari interne privind productia obtinuta"
poate functiona astfel:
b) 902 = 921
Conform normelor contabile romanesti, contul 903 "Decontari interne privind diferentele de pret"
poate functiona astfel:
c) 903 = 902
Conform normelor contabile romanesti, contul 923 "Cheltuieli indirecte de productie" poate
functiona astfel:
c) 923 = 901
Conform normelor contabile romanesti, contul 924 "Cheltuieli generale de administratie" poate
functiona astfel:
b) 921=924
Conform normelor contabile romanesti, contul 925 "Cheltuieli de desfacere" poate functiona astfel:
b) 921 = 925
Conform normelor contabile romanesti, contul 933 "Costul productiei in curs de executie" poate
functiona astfel:
d) 933 = 921
Contul 903 "Decontari interne privind diferentele de pret ":
c) se debiteaza cu diferentele de pret nefavorabile stabilite, in corespondenta cu creditul contului 902;
Conturile de gestiune permit contabilizarea urmatoarelor operatii:
b) inregistrarea, urmarirea si controlul productiei fabricate in cursul perioadei de gestiune evaluata la
pretul de inregistrare;
Costul variabil mediu se modifica o data cu modificarea volumului de activitate, astfel:
b) are un caracter relativ constant;
Costurile reprezinta cheltuieli?
b) Intre costuri si cheltuieli exista puncte comune, dar si deosebiri.
Decontarea prestatiilor reciproce dintre sectiile auxiliare se bazeaza pe urmatorul procedeu:
b) procedeul calculului algebric;
Din punct de vedere al reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene,
costul de productie reprezinta:
c) costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor, celelalte cheltuieli directe de productie,
precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocate in mod rational ca fiind legate de fabricatia
acestuia;
Dintre bugetele de cheltuieli au numai rol informativ:
b) bugetele sectiilor auxiliare;
Dispuneti de urmatoarele date : din procesul de productie se obtin 10.000 kg produs finit la cost
standard de 0,16 lei/kg , cost efectiv 1.300 lei.
Precizati formula contabila de inregistrare a diferentelor de pret.
a) 902 = 903 300 lei
Etapele de transformare a productiei secundare in produs principal sunt prevazute mai jos. Care
afirmatie este eronata?
c) se recalculeaza costul unitar pentru produsele care prezinta pierderi tehnologice;
Evaluarea forfetara, pe fiecare componenta a costului, este un procedeu specific:
b) evaluarii productiei in curs de executie.
Evaluarea productiei in curs de executie se poate realiza prin mai multe procedee. Care din
afirmatiile de mai jos este eronata?
c) evaluarea la cost standard, conform legii contabilitatii;

Pagină 4 din 9
CIG AnIII SemI Contabilitate de gestiune Craiova

In ce conditii de calcul al costului se utilizeaza procedeul cantitativ?


c) in calculul costului productiei cuplate;
In ce situatie se utilizeaza procedeul randamentelor?
b) cand se calculeaza costul unitar aferent produselor reziduale utilizabile;
In contextul bugetarii cheltuielilor indirecte acestea sunt denumite cheltuieli ale centrelor de analiza si
au ca scop:
b) sunt un instrument de control al cheltuielilor unui centru prin compararea previziunilor cu realizarile;
In cost sunt cuprinse si unele cheltuieli aditionale si anume:
d) dobinzile bancare;
In datele prezentate in tabelul de mai jos:
Explicatie Produse fabricate şi vandute
X Y Z
Cantitate 1.000 2.000 3.000
Pret vanzare 5.000 4.000 2.000

Costuri variabile 4.000.000 7.000.000 5.000.000

Cifra de afaceri critica 3.800.000 5.500.000 4.800.000

Alegeti raspunsul corect, privind intervalul de siguranta pentru cele trei produse:
X Y Z
e) 1,2 mil 2,5 mil 1,2 mil
In debitul contului 921 "Cheltuielile activitatii de baza" se inregistreaza:
c) Cheltuielile cu materiile prime si materialele;
In debitul contului 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare" se inregistreaza:
c) Cheltuielile directe si indirecte privind producerea utilitatilor tehnologice;
In raport de specificul procesului tehnologic, pentru calculul costului unitar se folosesc o serie de
procedee specifice.
Care dintre procedeele enuntate mai jos nu corespunde enuntului?
a) procedeul suplimentarii;
In timpul lunii dec. exerciţiu N, pe baza notelor de predare s-au obtinut si predat la depozit
urmatoarele produse la cost antecalculat:
- Produs X = 680 buc la cost planificat unitar de 16 lei;
- Produs Y = 850 buc la cost planificat unitar 9 lei;
- Produs Z = 1.420 buc la cost planificat de 6.2 lei.
Alegeti raspunsul corect privind inregistrarea obtinerii produselor finite in contabilitatea de
gestiune la cost planificat.
d) 931=902 27.844 lei;
Intre fazele de fabricatie si fazele de calculatie poate exista urmatoarea relatie:
d) mai multe faze de fabricatie se reunesc intr-o singura faza de calculatie.
Într-o fabrică de marochinărie s-au obţinut trei sortimente de produse : A= 30 buc , B= 40 buc, C= 20
buc. Costurile totale au fost 1.428.000 lei. Ştiind că preţurile de vânzare unitare ale produselor
sunt: A = 14.000 lei/buc, B= 24.000 lei/buc , C= 15.000 lei/buc, să se determine costul unitar efectiv
de producţie.
b) A= 11.900 lei/buc, B= 20.400 lei/buc, C= 12.750 lei/buc;
La o societate comercială costul variabil mediu este de 180.000 lei bucata, preţul de vânzare de
200.000 lei, cheltuielile fixe totale de 2.000.000 lei. Să se determine pragul minim de rentabilitate.
c) 100 buc;

Pagină 5 din 9
CIG AnIII SemI Contabilitate de gestiune Craiova

La un combinat chimic acetilena reacţionează ca acidul clorhidric rezultând 500 t clorură de vinil,
precum şi 50 t acetilenă şi 60 t acid clorhidric exces de consum care nu au intrat în reacţie. Pirderile
tehnologice sunt 4,5 % la acetilenă şi 8,2% la acid clorhidric. Procesul de producţie prezentat mai
sus a generat cheltuieli totale de 50.325.000 lei. Să se determine costul unitar pentru produsele care
prezintă pierderi tehnologice în momentul captării.
Costul unitar la produsele ce prezintă pierderi tehnologice
Acetilena Acid clorhidric
a) 86.387,43 lei/t 89.869,28 lei/t
Metoda de calculatie a costurilor pe faze se caracterizeaza prin:
b) produsul finit se realizeaza in urma unor prelucrari succesive a materiilor prime in cantitati mari si
nomenclatura stabila;
Metoda globala de bugetare nu este reprezentativa deoarece:
b) nu permite stabilirea de responsabilitati pe feluri de cheltuieli;
Mişcările cu privire la materia primă X în luna decembrie a exercitiului N sunt:
2 dec: stoc iniţial 20 kg în valoare de 300.000lei;
7 dec: ieşire pentru atelierul A: 5 kg;
9 dec: recepţie de 40 kg la preţul de achiziţie unitar de 18.600 lei;
13 dec: ieşire pentru atelierul B: 42 kg;
20 dec: ieşire pentru atelierul A: 2 kg;
25 dec: recepţie de 30 kg la preţul de achiziţie unitar de 16.000 lei;
28 dec: ieşire pentru atelierul B: 25 kg.
Se cere costul mediu ponderat aferent ieşirilor din 28 dec. exerciţiul N(C.M.P) se calculează dupa
fiecare intrare).
c) 16.434 lei;
O intreprindere de productie de masa realizeaza produsele x şi y prin faze succesive de productie. In
faza I de fabricatie consumul de combustibil, energie si apa in suma de 7.000.000 lei se repartizeaza
in functie de cantitatea de semifabricate obtinute (800 buc – semifabricatul x si 200 buc-
semifabricatul y).
Alegeti răspunsul corect privind repartizarea cheltuielilor:
d) 921/x = 923/I 5.600.000 lei 921/y = 923/I 1.400.000 lei;
O întreprindere cu producţie sorto-tip dimensională execută cinci produse A,B,C,D,E înregistrând
costuri totale de 50.370.000 lei. Se cere să se determine costul pe unitatea de produs utilizând
procedeul indicilor de echivalenţă calculate ca raport direct, în funcţie de consumul de materii
prime. (Produsul reprezentativ este B).
Produsul Cantitatea Consum materii prime
(buc)
A 150 1.300
B 230 1.000
C 225 1.200
D 250 1.100
E 120 1.500
a) Pu/A = 56.940 lei, Pu/B = 43.800 lei, Pu/C = 52.560 lei, Pu/D = 48.180 lei, Pu/E = 65.700 lei;

Pagină 6 din 9
CIG AnIII SemI Contabilitate de gestiune Craiova

O întreprindere produce un sortiment de produs finit în 4 tipo– dimensiuni, conform tabelului de mai jos:
Denumire Produsele (sortimentate)
A B C D
Cantitate 350 420 360 575
Consum normat 1.100 1.000 700 840
Materii prime
Să se calculeze costul unitar al fiecărui sortiment, ştiind că nivelul cheltuielilor totale este de 7.521.360
lei, iar produsul etalon este produsul B.
(Rezultatul se va prezenta fără zecimale, prin rotunjire)
A B C D
b) 5.372 4.884 3.419 4.103;
O societate comercială fabrică trei produse în următoarele cantităţi: A = 5.600 kg, B = 6.800 kg, C = 7.500
kg, D= 8.000kg. Cheltuielile pentru obţinerea producţiei sunt de 97.996.100 lei, din care 52.005.600 lei –
cheltuieli cu materiile prime şi 45.990.500 lei – cheltuieli de prelucrare. Cheltuielile de prelucrare se află
în raport invers proportional cu lungimea produselor, iar consumul de materii prime pe produs este direct
proportional cu cantitatea de produse fabricate.
Să se determine costul pe unitatea de produs utilizând procedeul indicilor de echivalenţă calculate ca
raport invers. Situaţia parametrului lungime este prezentat în tabelul de mai jos:
Produs Lungime
A 40
B 80
C 66
D 20
b) Cu/A = 3.423 lei, Cu/B = 2.643,5 lei, Cu/C = 2.799,4 lei, Cu/D = 4.982 lei.
O unitate metalurgică produce 3.000 tone cocs (produs principal) şi 600.000 m3 gaz de cocs (produs
secundar), iar cheltuielile totale generate de obţinerea producţiei sunt de 72.600.000 lei. Se cere să se
determine costul unitar al produsului principal şi al celui secundar.
cocs gaz de cocs
c) 22.000 lei/t 11 lei/m3
Obiectivul dominant al contabilitatii de gestiune este reprezentat de:
c) calculatia costurilor;
P rocedeul randamentelor se utilizeaza pentru calculul costului unitar in cazul:
c) subproduselor cu valoare de produse finite;
Pe fazele de calculatie in unele cazuri, se pot identifica si unele cheltuieli indirecte, precum:
b) cheltuielile cu intretinerea si functionarea utilajelor;
Pentru a deveni element de cost, consumurile de valori trebuie sa fie exprimate obligatoriu:
b) in forma baneasca;
Pentru a fabrica produsul A, o intreprindere a efectuat in anul N anumite cheltuieli:
- cheltuieli directe: 1.000 lei
- cheltuieli indirecte de productie 600 lei , din care variabile 400 lei.
Capacitatea de productie a fost utilizata pentru 70% din nivelul de activitate normal.
Obtinerea produselor finite la cost de productie efectiv se inregistreaza in contabilitatea financiara si cea
de gestiune astfel:
b) 346 = 711 1.600 lei 921 = 921 1.600 lei
Prelucrarea cheltuielilor incorporabile din contabilitatea financiara in contabilitatea de gestiune se realizeaza
prin intermediul:
c) tabloului de jonctiune;
Principiile generale potrivit carora se determina costul in cazul metodei pe faze sunt:
c) determinarea costului unitar ai semifabricatelor si produselor;

Pagină 7 din 9
CIG AnIII SemI Contabilitate de gestiune Craiova

Procedeul cifrelor de echivalenta presupune parcurgerea unor etape. Care din etapele enuntate este corecta:
c) calculul costului pe unitatea fizica de produs ca raport intre cheltuielile diferentiate pe produse si
cantitatea fizica obtinuta la nivelul produsului respectiv;
Procedeul punctelor extreme este :
b) un procedeu de separare a cheltuielilor de productie in variabile si fixe;
Procedeul reiterarii se utilizeaza pentru:
a) decontarea prestatiilor reciproce;
Rationamentul "productia fiecarei sectii evaluata in functie de costul sau unitar este egala cu cheltuielile
initiale ale sectiei producatoare, la care se adauga prestatiile primite de la celelalte sectii evaluate in
functie de costul lor unitar", serveste in Contabilitatea de gestiune, procedeului:
b) Procedeul algebric;
Sa se determine cu ajutorul procedeului celor mai mici pătrate costul variabil mediu în baza datelor aferente
trimestrului I exercitiului N, prezentate in tabelul de mai jos:
Situaţia prod. fabricate şi chelt. totale pe trimestrul I ex. N
Nr. Luna Producţia fabricată Cheltuieli totale
crt.
1 Ian. 12.100 5.649.000
2 Feb. 10.500 5.200.000
3 Mar. 13.100 6.800.000
Total 35.700 17.649.000
e) 584 lei;
Sa se determine si sa se inregistreze diferentele de pret, stiind ca:
Produse Cantitate Cost unitar Cost unitar

planificat efectiv
X 560 15.100 15.300
Y 1.200 8.500 8.900
c) 903 = 902 592.000 lei.
Societatea X prezinta urmatoarele date privind activitatea sa de productie:
Nivel activitate Volum producţie (Q) Costuri totale (Ct)
0 2.000 buc 7.000 lei
1 3.000 buc 10.000 lei
Stiind că nivelul normal de activitate este de 3.000 buc, se cere să se separe costurile fixe de costurile
variabile la cele doua nivele de activitate cu ajutorul costului rezidual
Costurile aferente Costurile aferente
de 2000 buc de 3000 buc
fixe variabile fixe variabile
b) 1.000 6.000 1.000 9.000
Stiind că pana la sfarsitul perioadei de calcul s-au colectat cheltuieli in suma de 25.750 lei, iar cheltuielile
aferente productiei predate la magazine sunt de 13.525 lei, să se determine productia in curs de executie si
sa se inregistreze (metoda contabila).
d) 331=711 12.225 lei 933=921 12.225 lei;
Supraevaluarea productiei neterminate are drept consecinta:
b) scaderea costurilor aferente productiei finite;

Pagină 8 din 9
CIG AnIII SemI Contabilitate de gestiune Craiova

Tabelul de mai jos redă situaţia producţiei fabricate şi a cheltuielilor totale pe trimestrul I exerciţiu financiar
N la o societate comercială cu profil industrial. Se cere să se determine cu ajutorul procedeului celor mai
mici pătrate urmatorii indicatori:
- cheltuielile fixe (CF) şi variabile aferente producţiei de 19.000 buc.;
- cheltuielile standard (Chs) aferente unei producţii de 26.000 buc.
Nota: se va lucra cu două zecinale, prin rotunjire.
Exerciţiul N, trimestrul I:
Nr. Luna Producţia Cheltuieli
crt. totale
1 Ian. 18.000 2.970.600
2 Feb. 17.000 2.788.290
3 Mar. 19.000 3.096.105
Total 54.000 8.854.995
d) 2.924.290 171.815 4.173.475
Un intreprinzator poseda o masina pe care poate s-o vanda cu 30.000 lei. Daca o pastreaza pe perioada unui
an, obţine un profit de 21.000 lei, iar maşina o poate vinde la preţul de 12.000 lei. Se cere să se determine
costul de oportunitate al variantei I(care vinde imediat maşina) in raport cu varianta a II-a (cand pastrează
masina vanzand-o peste un an).
b) 3.000 lei.
Unul din obiectivele esentiale ale contabilitatii de gestiune este:
b) elaborarea bugetelor pe feluri de activitate, urmarirea si controlul acestora;
Volumul productiei determinate variaza la finele perioadei in cazul:
a) productiei individuale;

Pagină 9 din 9

S-ar putea să vă placă și