Sunteți pe pagina 1din 12

http://www.osi.lx.

ro/

DICŢIONAR DE TERMENI – MATEMATICĂ

2 introdus de Peano în 1897. E:


ABATERE STANDARD = D ( X) unde D2(X) membership; F: appartenence (O.M.).
este dispersia variabilei aleatoare X; APLICAŢIE (applicatio = acţiunea de a lega),
abaterea standard reprezintă un indicator al funcţie. E şi F: application (O.M.).
împrăştierii valorilor unei variabile APROXIMARE (approximare = a apropia),
aleatoare. E: standard deviation (O.M.). operaţie de determinare a unui element
ABSCISĂ (absurdus), termen introdus de dintr-un spaţiu metric, a cărui distanţă
Leibniz. Pentru un punct de pe o axă faţă de un element dat să fie mai mică
reprezintă numărul care indică lungimea decât un număr pozitiv dat. E: approach
segmentului cuprins între punct şi originea (O.M.).
axei. E: absciss; F: abscisse (O.M.). ARGUMENT (argumentum = dovadă),
ABSURD (absurdus), contrar cu logica, cu variabila independentă a unei funcţii sau
raţiunea. O demonstraţie sau un pentru un număr complex z = a + bi, prin
raţionament prin absurd poate fi realizat în b
două moduri: (a) se stabileşte că o arg z = arctg . E: argument (O.M.).
a
propoziţie este adevărată arătând că dacă
ASIMPTOTĂ a se contopi, a coincide,
nu este se ajunge la o consecinţă falsă; (b)
dreaptă asociată unei curbe plane cu
se stabileşte că o propoziţie este falsă
puncte la infinit astfel încât atunci când
arătând că consecinţele sale sunt false. E:
un punct al curbei se deplasează spre
absurd; F: absurde (O.M.).
infinit, distanţa sa de la dreaptă tinde
ADUNARE (additio), operaţie care constă în
către zero. E: asymptote (O.M.).
reunirea într-un singur număr (numit sumă)
ASOCIATIVITATE (asociare = a uni),
a două numere. Operaţia se defineşte
proprietate a unei operaţii binare
analog şi pentru alte entităţi matematice
o : MxM, de a satisface relaţia:
asemănătoare, ca: polinoame, funcţii,
xo(yoz) = (xoy)oz. E şi F: association
vectori etc. E: addition; F: addition (O.M.).
(O.M.).
AFIX (affixus = ataşat), numărul complex
AXĂ DE COORDONATE (axis = osie),
z= a + bi ataşat punctului din planul
dreaptă orientată pe care se alege un
complex (C) raportat la un reper
punct fix (numit origine) şi o unitate de
ortonormat. (O.M.).
măsură. E: axis of coordinates; F: axe de
ALGORITM succesiune determinată de
coordonées (O.M.).
prescripţii precise având ca obiectiv
AXIOMA LUI ARHIMEDE oricare ar fi
rezolvarea problemelor dintr-o anumită
numerele reale 0<x<y, există totdeauna
clasă, după un număr finit de paşi. Ex:
un număr natural n, aşa încât nx>y.
algoritmul lui Euclid pentru aflarea (a, b) =
AXIOMĂ (axioma = opinie), enunţ primar
c.m.m.d.c. al numerelor a şi b. E:
dintr-un sistem axiomatic. (O.M.).
algorithm; F: algorithme (O.M.).
BARICENTRU (gr: barus = greu), centru de
ANALITIC care procedează prin calea de
greutate al unei figuri, al unei suprafeţe,
analiză ce consideră lucrurile prin
al unui corp cu masa distribuită uniform.
elementele lor (o metodă analitică, un spirit
E: barycentre; F: barycentre (O.M.).
analitic) în opoziţie cu sintetic care
BAZĂ (basis = sprijin), una din laturile unui
consideră lucrurile în ansamblul lor. E:
triunghi sau a unui paralelogram cu
analytic; F: analytique (O.M.).
ajutorul căreia se calculează aria. Într-un
APARTENENŢĂ relaţie între un element a şi
spaţiu vectorial prin bază se înţelege o
mulţimea A, din care face parte, ceea ce se
familie minimală de vectori liniar
scrie a∈A. Sensul de apartenenţă a fost
independenţi care generează întreg
http://www.osi.lx.ro/

spaţiul vectorial. Ex: i , j , k formează o arcelor) şi un sens (de obicei antiorar).


E: unit circle (O.M.).
bază pentru R3). E şi F: base (O.M.).
CEVIANĂ după numele lui Ceva. Dreapta
BIJECTIVĂ o funcţie (aplicaţie) injectivă şi
care uneşte un vârf al unui triunghi cu un
surjectivă. O astfel de funcţie se mai
punct al laturii opuse. (O.M.).
numeşte şi bijecţie. E şi F: bijective
CÂMP (campus = întindere), corp comutativ.
(O.M.).
E: field; F: champ (O.M.).
BINOM (bis = din doi), o expresie algebrică în
CÂMP DE EVENIMENTE cuplul (E, K)
care figurează doar doi termeni sub formă
unde K este o mulţime de părţi a lui E
de sumă sau diferenţă. Ex: 3a2 – 2b. E:
închisă în raport cu intersecţia şi
binomial; F: binôme (O.M.).
complementara. E: field of events; F:
BINOMUL LUI NEWTON formula care dă
champ d’éveniments (O.M.).
dezvoltarea puterii de ordinul n unui
CÂMP DE PROBABILITATE tripletul
binom:(a+ b)n = an + Cn1an-1b + Cn2an-2b2 +
(E,K,P) unde P : K → R cu proprietăţile
...+ Cnnbn. F: binôme de Newton (O.M.).
P(A) ≥ 0; P(AUB) = P(A) + P(B) cu
BINORMALĂ (bis = de două ori normală),
normala la o curbă în spaţiu într-un punct A∩B = ∅ şi P(∅) = 0. E: field of
dat al curbei, perpendiculară pe planul probability; F: champ des probabilités
osculator al curbei în acel punct. E: (O.M.).
binormal; F: binormale (O.M.). CLASĂ DE ECHIVALENŢĂ mulţimea
CARACTERISTICA UNUI CORP K numărul Ca = {x ‫ ׀‬x~a, x∈M} unde ~ este o
p∈N minim astfel încât p·1 = 0, unde 1 relaţie de echivalenţă definită pe
este elementul neutru din K în raport cu mulţimea M. E: equivalence class; F:
înmulţirea, iar 0 este elementul neutru al classe d’échivalence (O.M.).
COEFICIENT DE CORELAŢIE numărul dat
lui K în raport cu adunarea. Dacă Q⊂K
)( )

∑(
n
atunci p = 0 iar în caz contrar p = număr → yi − y
de expresia xi − x unde
prim. (O.M.). n
CARACTERISTICĂ (a unui logaritm), partea i =1
n n
întreagă a logaritmului. (O.M.).
CARDINALUL UNEI MULŢIMI (cardinalis = ∑ xi ∑ yi
principal), număr ataşat unei mulţimi şi i =1 i =1
x = şi y = şi
clasei mulţimilor echivalente cu mulţimea n n
dată. În cazul unei mulţimi cu un număr ⎛ x1 x2 .... xn ⎞ ⎛ y1 y 2 .... y n ⎞
x = ⎜ 1 1 ⎟ ⎜ 1 1 ⎟
finit de elemente cardinalul său reprezintă 1 ; y = 1
⎜ .... ⎟ ⎜ .... ⎟
numărul elementelor sale, iar în cazul ⎝ n n n ⎠ ⎝ n n n ⎠
mulţimilor infinite este un număr transfinit. sunt două selecţii de acelaşi volum
Ex: card N = ℵ0 (alef zero); cardR=ℵ1 extrase din două populaţii diferite. E:
astfel că ℵ0<ℵ1. noţiunea a fost introdusă coefficient of correlation; F: coefficient
în 1879 de G. Cantor. Cardinalul unei de corrélation (O.M.).
mulţimi se mai numeşte şi puterea acelei n

mulţimi. E şi F: cardinal (O.M.). COMBINAŢIE LINIARĂ ∑ ai xi , unde xi


CENTRU (gr: kentron = indicator), punctul în i =1
raport cu care o figură geometrică rămâne aparţine unui spaţiu vectorial E, iar ai
neschimbată printr-o simetrie faţă de el. E: sunt scalari din corpul numerelor reale.
centre (O.M.). E: linear combination; F: combinaison
CERC MARE AL UNEI SFERE cercul obţinut linéaire (O.M.).
prin intersecţia unei sfere cu un plan care COMPLEMENTARA unei mulţimi A⊂T,
trece prin centrul sferei. (O.M.). mulţimea elementelor x∈T şi x∉A.
CERC TRIGONOMETRIC (circulus), cercul cu Complementara se notează Ā sau CA. E:
raza egală cu unitatea, pe care s-a stabilit o
origine A (de la care se face măsurarea
http://www.osi.lx.ro/

complement of a set; F: complémentaire DEMONSTRAŢIE (demonstratio =


d’un ensemble (O.M.). dovedire), procedeu logic pentru
COMUTATIVITATE (comutatio), proprietate a stabilirea deductivă a adevărului unei
unei operaţii binare o : MxM → M de a propoziţii. Tales (sec. VI î. Hr.) a fost
satisface relaţia xoy = yox. F: primul matematician care a enunţat o
commutativité (O.M.). teoremă însoţită de demonstraţie. E:
CONDIŢII INIŢIALE condiţii impuse soluţiei demonstration; F: démonstration (O.M.).
unei ecuaţii diferenţiale sau cu derivate f ( x) − f ( x0)
DERIVATĂ = lim dacă există şi
parţiale. E: initial conditions; F: conditions x→x0 x − x0
initiales (O.M.).
este finită, unde f : I → R, I⊆R şi x0∈I.
CONDIŢII LA LIMITĂ condiţiile impuse
A fost introdusă în 1665 de Newton (în
soluţiei unei ecuaţii diferenţiale sau cu
legătură cu definirea vitezei la un
derivate parţiale, să le satisfacă pe frontiera
moment dat a unui mobil ce se mişcă
domeniului pe care e definită. E: boundary
neuniform şi nerectiliniu) şi de Leibniz
conditions; F: conditions aux limites
în 1673 (în legătură cu problema
(O.M.).
determinării tangentei la o curbă în
CONSTANTĂ (constantiis = neschimbător), o
punctul x0. E: derivate of a function; F:
mărime a cărei valoare rămâne aceeaşi. E
deriveé (O.M.).
şi F: constant (O.M.).
DETERMINANT numărul care se obţine
CONTINUITATE (continuitatis), proprietatea
însumând cele n! produse formate cu
unei funcţii de a fi continuă (graficul ei nu
elementele aij ale matricei pătrate A=(aij)
are întreruperi). E: continuity; F: continuité
cu i, j = 1, 2, ... ,n şi aij∈R, atunci
(O.M.).
CONVERGENŢĂ (convergere) a se apropia, det A = ∑
( −1)
invυ
a( j 1) a( 2j2) ....a( njn ) unde
Ex: şir convergent, serie convergentă. E: υεS n

convergency; F: convergence (O.M.). ⎛ 1 2 .... n ⎞


COORDONATE numere care fixează poziţia υ := ⎜ ⎟ ε S n este mulţimea
⎝ i1 i2 .... in ⎠
unui punct pe o dreaptă, în plan sau în permutărilor de ordinul n, iar invυ este
spaţiu în raport cu un sistem de referinţă. numărul inversiunilor permutării υ.
F: coordonné (O.M.). Denumirea de determinant se datorează
COORDONATE CARTEZIENE coordonate lui A. Cauchy. E: determinant; F:
raportate la un reper format din două déterminant (O.M.).
drepte (în plan) sau de trei drepte (în DEZVOLTARE ÎN SERIE (a unei funcţii),
spaţiu) numite axe de coordonate. (O.M.). determinarea unei serii de funcţii
CORESPONDENŢĂ (corespondere = a se uniform convergente a căror sumă să fie
potrivi), relaţia dintre două mulţimi A şi B, egală cu funcţia dată. (O.M.).
conform căreia fiecare element al mulţimii DIAMETRU ( unei mulţimi A ce aparţine
A este pus în legătură cu unul sau mai unui spaţiu metric) este sup d(x, y) unde
multe elemente din mulţimea B. E: d(x, y) este distanţa dintre x şi y, ambele
association; F: correspondence (O.M.). din A. (O.M.).
CUADRATURĂ (quadratura), calculul unei DIFERENŢA A DOUĂ MULŢIMI (A-B) este
integrale definite necesar uneori pentru mulţimea elementelor lui A care nu
aflarea ariei unui domeniu plan mărginit de
aparţin lui B, adică A-B={x|x∈A şi
o curbă. E şi F: quadrature (O.M.).
x∉B}. (O.M.).
CURBĂ (curvus = curbat), curbă plană = {(x,
DIFERENŢIALĂ (differentiare = a face
y) | x = x(t), y = y(t), t∈T∈R}. În ipoteza diferenţă), df = f'(x)dx, unde f'(x) este
că există şi a treia coordonată z = z(t)
derivata funcţiei f(x) iar dx este
atunci este vorba de o curbă strâmbă (în
diferenţiala argumentului x. (O.M.).
spaţiu). (O.M.).
DIMENSIUNE (dimensio), a unui spaţiu liniar
(vectorial) numărul maxim de vectori
http://www.osi.lx.ro/

liniar independenţi din spaţiul liniar ambele false. E: echivalence; F:


respectiv. E: dimension; F: dimension échivalence (O.M.).
(O.M.). ECUAŢIE (aequatio = egalare), egalitate între
DIRECŢIE (directio), clasă de echivalenţă două expresii care conţin elemente de
determinată, în mulţimea dreptelor din plan aceeaşi natură (numere, funcţii, vectori,
sau spaţiu, de relaţia de paralelism. E şi F: etc) dintre care unele sunt cunoscute iar
direction (O.M.). altele necunoscute, adevărată numai
DISCRIMINANT (discriminans = care speră), atunci când elementele necunoscute sunt
care speră. Ex: pentru ecuaţia de gradul 2: înlocuite cu anumite elemente numite
ax2 + bx + c = 0, expresia Δ = b2 + 4ac soluţii. Termenul a fost introdus de
reprezintă discriminantul ecuaţiei, Fibonacci (în lucrarea Liber abaci din
deoarece „deosebeşte” natura rădăcinilor 1202). Tipuri de ecuaţii: (1) ecuaţie
sale. F: discriminant (O.M.). algebrică: P(x1, x2, ..., xk) = 0 unde P
DISJUNCŢIE (disjunctio = separare), a două este un polinom de un grad oarecare cu
propoziţii p şi q este propoziţia pvq = p sau necunoscutele x1, x2, ..., xk; (2) ecuaţie
q (este adevărată când cel puţin una din diferenţială: F(x, y, y', y'',..., y(n)) = 0
propoziţii este adevărată). (O.M.). unde x = argumentul, y = funcţia
DISPERSIE (dispersio = împrăştiere), a unei necunoscută şi derivatele sale y', y'',...,
variabile aleatoare X, este momentul y(n); (3) ecuaţie funcţională: ecuaţia în
centrat de ordinul doi care necunoscuta este o funcţie. (4)
al său D(X) = M[X - M(X)]2 = ecuaţie diofantică (după numele lui
n Diofant), ecuaţie algebrică cu coeficienţi
∑ (xi − M( x) )2 f (xi) unde f(xi) este întregi, în care se caută numai soluţiile
i =1 întregi. E: equation; F: écuation (O.M.).
probabilitatea cu care variabila X=xi în EGALITATE (equalitatis „=”), o relaţie
cazul când X este v.a continuă, atunci binară definită pentru elementele unei

∞ mulţimi, care este o relaţie de
2
D(X) = ⎮ f ( x) ( x − M( x) ) dx E: dispersion; echivalenţă (reflexivă, simetrică şi
⌡− ∞
tranzitivă). E: equality; F: égalité
F: variance (O.M.). (O.M.).
DISTANŢĂ (distantia) pe o mulţime A, o ELEMENT NEUTRU (elementum neuter), în
aplicaţie d : AxA → [0, ∞) care raport cu o lege de compoziţie definită
îndeplineşte condiţiile: (1) d(x,y)=0↔x= y; pe mulţimea A, astfel încât xoe = eox= x
(2) d(x,y)=d(y,x); (3) d(x,z)≤d(x,y)+d(y,z). unde o : AxA → A. (O.M.).
Distanţa euclidiană (în Rn) este ENERGIE INFORMAŢIONALĂ valoarea
d(x, y) = [∑(xi-yi)2]1/2 unde x=(x1,x2,..., xn); medie a probabilităţilor pi (i = 1,2,...,n)
y = (y1, y2, ..., yn). E şi F: distance (O.M.). de realizare a evenimentelor aleatoare
DIVIZIBILITATE relaţie între două numere elementare ei rezultate în urma unei
întregi (sau polinoame) a şi b, atunci când n
există un întreg (polinom) c, astfel încât
a = bc. F: divisibilité (O.M.).
experienţe α. E(α) = ∑ (p ) ; a fost
i
2

i =1
DIVIZORI AI LUI ZERO elementele a≠0 şi b≠0 introdusă în 1966 de matematicianul
din inelul A, astfel încât ab = 0 sau ba = 0. român O. Onicescu. (O.M.).
F: diviseur de zéro (O.M.). ENTROPIE (entrope = schimbare de sens),
DOMENIU DE INTEGRITATE un inel măsură a gradului de nedeterminare a
comutativ unitar, fără divizori ai lui zero.
unui experiment α. H(α) =
E: domain of integrity; F: domaine n
d’intégrité (O.M.).
ECHIVALENŢĂ (aequus = egal), două
− ∑ p k log ( p k) 2 (pentru o distribuţie
i =1
propoziţii p şi q se zic echivalente şi se
scrie p↔q, dacă ambele sunt adevărate sau discretă) şi H(α) =
http://www.osi.lx.ro/

oo 2 ( 1) n ( n)
⌠ ( x − a) ( x − a) f ( a) ( x − a) f ( a)
−⎮ φ( x) log( φ( x) ) dx pentru o distribuţie f ( a) + + + .... + + R n( x)
⌡− oo 1! 2! n!
continuă cu densitatea φ(x). A fost unde Rn(x) este restul de ordinul n, care
introdusă de matematicianul american C. are mai multe expresii, dintre care una
n+ 1
Shannon în 1948. E: entropy; F: entropie ( x − a) n+ 1
este R(x) = f ( c) unde
(O.M.). ( n + 1)!
EVENIMENT ALEATOR (aleatorius = c∈(a, x). (O.M.).
întâmplător), element al unui câmp de m
evenimente. E: event; F: événiment FRACŢIE (fractio = frângere), = unde
n
(O.M.). unde m,n∈N şi n≠0. Se mai numeşte şi
EXPRESIE (expressio = exprimare), ansamblu număr raţional. Scrierea ei sub această
de elemente (numere, litere, etc) legate formă datează de la Fibonacci (O.M.).
între ele prin simboluri ce exprimă operaţii FRACŢIE CONTINUĂ = [a1,a2,...,an] =
matematice. (O.M.). 1
EXTRAPOLARE (extrappolere = afară are a1 + care are un număr finit
1
putere), determinarea unei funcţii a2 +
a3 + ....
(polinom) care să aproximeze, în afara
unui interval [a, b] o funcţie f(x) ale cărei de termeni, ai∈Z. (O.M.).
valori sunt cunoscute în punctele: FRACŢIE ZECIMALĂ fracţie al cărei
a=x0<x1<x2<…<xn=b. E şi F: extrapolation numitor este o putere naturală a lui 10.
(O.M.). (O.M.).
FACTORIAL DE N n∈N, n! = 1·2·3·...·n. A fost FUNCŢIE DENSITATE DE
introdus de C. Kramp în 1808 (O.M.). PROBABILITATE este φ(x) ce
FIGURI ECHIVALENTE sunt două figuri defineşte probabilitatea elementară dP ca
geometrice care au aceeaşi arie sau volum. o variabilă aleatoare continuă X să ia o
(O.M.). valoare din intervalul (x, x + dx):
oo
FIGURI IZOPERIMETRICE (gr: isos = ⌠
dP = φ(x)dx cu φ(x)≥0 şi ⎮ φ( x) dx =1
acelaşi), figurile au acelaşi perimetru. ⌡− oo
(O.M.). (O.M.).
FLUX (fluxus = curgere), al unui vector FUNCŢIE ANALITICĂ (gr: ana = prin,
→ → →
v = a( x, y , z) i + b ( x, y , z) j + c( x, y , z) k printr-o litikos = descompunere), este funcţia
suprafaţă S este integrala de suprafaţă a reală (complexă) f(z) unde z = x + iy
componentei normale a vectorului v . Dacă definită univoc în fiecare punct din
domeniul său de definiţie D şi care poate
n este versorul normalei la S,
fi reprezentată în jurul fiecărui punct din
atunci fluxul lui v , este : ∫∫ →
v ⋅ n dS =
D printr-o serie de puteri. Deci pentru

⌠ ⌠
orice z0∈D, avem f(z) = a n ( z − z0)
n

n
⎮ ⎮ a( x, y , z) dydz + b ( x, y , z) dzdx + c( x, y , z) dx dy
⌡ ⌡ unde n∈N şi k∈Z. E: analytic function;
(O.M.). F: fonction analytique (O.M.).
FORMĂ PĂTRATICĂ în nedeterminatele x1, FUNCŢIE BIJECTIVĂ (bis = de două ori,
x2, ..., xn este polinomul omogen de gradul jeter = a pune), o funcţie f : A → B care
doi : q(x1, x2, ..., xn) = a11·x12 + ...+ ann··xn2 este injectivă (oricare ar fi x1 ≠ x2 din A
+ 2a12·x1·x2 + 2ann-1·xn·xn-1 (O.M.). să avem f(x1) ≠ f(x2)) şi surjectivă
b (oricare ar fi y∈B să existe un x∈A, aşa

FORMULA LUI LEIBNIZ-NEWTON ⎮ f ( x) dx încât y= f(x)) (O.M.).
⌡a
FUNCŢIE CARACTERISTICĂ a unei
= F(b) - F(a) unde F'(x) = f(x) (O.M.). variabile aleatoare este valoarea medie a
FORMULA LUI TAYLOR f(x) =
http://www.osi.lx.ro/

variabilei aleatoare eitx unde i2 = -1. Denumirea se datoreşte


(O.M.). matematicianului german W. Blaschke
FUNCŢIE CONTINUĂ într-un punct x0∈A care a introdus-o în 1935 (O.M.).
(domeniul de definiţie al funcţiei) este dacă GEOMETRIE NEEUCLIDIANĂ ramură a
are proprietatea lim f ( x) = f(x0) (O.M.). geometriei care diferă de geometria
x→x0 euclidiană prin axioma paralelelor.
FUNCŢIE DE PROBABILITATE f(x)=P(X=x) (O.M.).
probabilitatea cu care variabila aleatoare X GEOMETRIE RIEMANIANĂ ramură a
ia valoarea x. (O.M.). geometriei care studiază proprietăţile
FUNCŢIE DE REPARTIŢIE (a unei variabile unui spaţiu cu n dimensiuni în care s-a
aleatoare) funcţia reală de variabilă reală introdus o metrică printr-o formă
definită prin egalitatea F(x) = P(X<x). diferenţială pătratică. (O.M.).
(O.M.). GRAF (gr: graphe = scriere), ansamblu
FUNCŢIE RAŢIONALĂ (ratio = raport) format dintr-o mulţime E şi o aplicaţie f
n n− 1
P( x) a0 x + a1 x + .... + a n a lui E în mulţimea părţilor sale = P(E).
= (O.M.). E: graph; F: graphe (O.M.).
Q( x) m
b0 x + b1 x
m− 1
+ .... + b m
GRAFIC (gr: graphicos = scriere), al funcţiei
FUNCŢII HIPERBOLICE (de argument real), f : A → B este Gf={(x, f(x))|xєE}⊂AxB.
x −x
e −e E: graphic; F: graphique (O.M.).
sunt: shx = (sinus hiperbolic);
2 GRUP o mulţime nevidă G, pe care s-a definit
x
e +e
−x o lege de compoziţie o : GxG → G cu
chx = (cosinus hiperbolic); proprietăţile: xo(yoz) = (xoy)oz; există
2
shx
eєG, aşa încât eox = xoe = x (element
thx = (tangentă hiperbolică). Există neutru) şi oricare ar fi xєG, există x'єG,
chx
aşa încât xox' = x'ox = e (element
relaţia ch2x – sh2x = 1 (O.M.). simetric). E: group; F: groupe (O.M.).
FUNCŢIONALĂ funcţie definită pe o mulţime HERMITIANĂ (matrice), matrice pătrată cu
de funcţii reale. E: functiona; F: elemente complexe, egală cu adjuncta
fonctionelle (O.M.). sa. E: hermitian matrix (O.M.).
GENERATOARE (generatoris = care produce), HIPERPLAN un subspaţiu vectorial al unui
curbă care deplasându-se după o anumită spaţiu vectorial E de codimensiune 1 în
lege generează o suprafaţă. E: ruling; F: E. (O.M.).
génératrice (O.M.). HISTOGRAMĂ (gr: histos = ţesut; grama =
GEOMETRIE (geo = pământ; metron = desen), reprezentare grafică a unei
măsură), ramură a matematicii care repartiţii statistice, constând dintr-o
studiază formele corpurilor şi rapoartele lor succesiune de dreptunghiuri fiecare
spaţiale. E: geometry; F: géométrie (O.M.). având drept bază un subinterval în care
GEOMETRIE ANALOGMATEMATICĂ se găsesc valorile caracteristicii, iar
ramură a geometriei care studiază figurile înălţime raportul dintre frecvenţa
generate de cercuri şi sfere. (O.M.). absolută (relativă) corespunzătoare şi
GEOMETRIE ANALITICĂ (gr: ana= prin lungimea acestuia. E: histogram; F:
litikos = descompunere), ramură a histogramme (O.M.).
geometriei în care se studiază proprietăţile IDEAL dacă A este un inel şi I<A, atunci I se
figurilor geometrice cu ajutorul calculului
zice ideal în A, dacă oricare ar fi x, y∈I,
algebric. A fost creată de Descartes şi
x-y∈I şi dacă ar fi a∈A, avem ax∈I. E:
Fermat în secolul al XVII. (O.M.).
ideal; F: idéal (O.M.).
GEOMETRIE INTEGRALĂ studiază
IDEMPOTENT un element x dintr-un monoid
proprietăţile măsurilor de elemente
se zice idempotent dacă x2=x. E şi F:
geometrice, probabilităţile geometrice şi
idempotent (O.M.).
invarianţii integrali ai unui grup.
http://www.osi.lx.ro/

INCLUZIUNE (in = în, cludere = cuprinde), infinite ca o prezenţă simultană a tuturor


relaţie între două mulţimi A şi B, notată elementelor sale. E: endless; F: infini
A⊂B (se citeşte A este inclus în B) care are (O.M.).
proprietatea că orice element al lui A este ⌠
b

şi element al lui B. E şi F: inclusion INTEGRALĂ DEFINITĂ = ⎮ f ( x) dx =


⌡a
(O.M.). n
INDUCŢIE COMPLETĂ (inductio = dovedire),
procedeu de demonstrare a unei proprietăţi
lim
n→oo
∑ f ( ξi) ( xi − xi− 1) , ξι∈(xi-1, xi).
i =1
P(n) care depinde de numărul natural n, ce
se efectuează parcurgând următoarele (O.M.).
etape: (a) stabilirea celui mai mic număr INTERPOLARE (inter = între, pollere = a fi
natural n0 pentru care proprietatea este cu valoare), determinare a unei funcţii
adevărată; (b) verificarea proprietăţii în (numită funcţie de interpolare), de obicei
cazul n = n0; (c) demonstrarea faptului că polinom, care să aproximeze pe un
P(n+1) este adevărată pe baza presupunerii interval [a, b] o funcţie f(x) ale cărei
că P(n) este adevărată. Caracterul valori sunt cunoscute numai în anumite
demonstrativ al principiului inducţiei puncte a = x0 < x1 <x2 <…< xn = b. E şi
complete a fost stabilit de către H. F: interpolare (O.M.).
Poincaré. E: complete induction (O.M.). IPOTEZĂ (gr: laypo = sub, thesis = poziţie),
INECUAŢIE (in = ne, aequatioI = egalare), ansamblul elementelor care sunt şi pe
inegalitate cu una sau mai multe variabile, baza cărora se demonstrează o teoremă
numită adevărată numai pentru anumite sau se rezolvă o problemă. Denumirea a
valori ale lor. E: inequation; F: inéquation fost dată de Platon. E: hypothesis; F:
(O.M.). hypothése (O.M.).
INEGALITATE (in = ne, aequalis = egal), IZOMORFISM (isos = egal, morphe = formă),
relaţie între două elemente care arată că un omomorfism între două mulţimi care
unul e mai mic (sau mai mare), decât au aceeaşi structură algebrică şi care este
celălalt, reprezentată prin simbolurile „<” o funcţie bijectivă. E: isomorphism; F:
sau „>”. În caz că inegalitatea poate deveni isomorphisme (O.M.).
2 2 2
şi egalitate, notaţia corespunzătoare este LAPLACIAN Δ =
δ δ δ
operator
+ +
„≤” sau „≥”. (O.M.). δx
2
δy
2
δz
2
INEL o mulţime A înzestrată cu două legi de
diferenţial de ordinul doi, definit formal
compoziţie (numite adunare şi înmulţire şi
în spaţiul funcţiilor de clasă C2. Ecuaţia
notate „+” respectiv „·”, care satisface
Δu = 0 se numeşte ecuaţia lui Laplace.
axiomele: (1) (A,+) este grup abelian
E: Laplacian; F: laplacien (O.M.).
(comutativ); (2) x(yz) = (xy)z, oricare ar fi
LEGE DE COMPOZIŢIE INTERNĂ o
x,y,z∈A; (3) x(y+ z) = xy + xz şi (x+y)z= funcţie definită pe o parte a produsului
xz + yz E: ring; F: annéau (O.M.). cartezian AxA cu valori în A. În caz că
INFINIT (in = fără, finis = sfârşit), simbolurile + legea e definită pe KxA → A atunci se
∞; - ∞. Primul simbol este considerat numeşte lege de compoziţie externă.
limita şirului numerelor naturale, iar al (O.M.).
doilea ca limita şirului numerelor întregi LEGE A NUMERELOR MARI lege statistică
strict negative. În matematică se consideră prin care se afirmă că raportul de apariţii
două aspecte cu privire la infinit: infinitul ale unui eveniment aleator A şi numărul
potenţial şi infinitul actual. Prin infinit total n de experienţe în care apare A
potenţial (conceput de Aristotel) înţelegem tinde spre probabilitatea lui A, când m
un procedeu constructiv vizând o infinitate creşte foarte mult. Ea a fost formulată de
potenţială de elemente ale unei mulţimi, pe Jacques Bernoulli în 1705. (O.M.).
când prin infinit actual (conceput de G. LEMĂ (lemma = propoziţie luată ca
Cantor) înţelegem conceperea unei mulţimi argument) propoziţie ajutătoare folosită
http://www.osi.lx.ro/

la demonstrarea unei teoreme. Noţiunea a ⎛ a11 a12 .... a1n ⎞


fost introdusă în Elemente de Euclid (sec. ⎜ ⎟
III î.Hr.) E: lemma; F: lemme (O.M.). ⎜ a21 a22 .... a2n ⎟ perechea (m, n) se
⎜ .... .... .... .... ⎟
LIMITA UNEI FUNCŢII (limes-limitis = limită) ⎜ ⎟
într-un punct x0 este numărul l astfel încât ⎝ a m1 a m2 .... a mn ⎠
oricare ar fi şirul (xn) cu xn → x0 din numeşte tipul matricei A. E: matrix; F:
domeniul de definiţie al funcţiei, şirul matrice (O.M.).
(f(xn)) al valorilor funcţiei tinde către l; se MĂSURĂ (mensura = mărime), o funcţie m :
scrie l = lim f ( x) pentru f : A → B. K → R unde K este un câmp de
x→x0 evenimente sau un clan,
(O.M.). şi are proprietăţile: (1) m(A) ≥ 0;
LIMITA UNUI ŞIR (de numere reale), = (2) m(A∪B) = m(A) + m(B) pentru
lim a n a∈R astfel încât în afara oricărei A,B∈K cu A∩B = ∅. Există mai multe
n→oo tipuri de măsuri: măsura Jordan, măsura
vecinătăţi a lui a se află mai cel mult un Borel, măsura Lebesgne etc. E: measure
număr finit de termeni ai şirului. Şirurile of a set; F: mesure d’un ensemble
care au limită se numesc convergente, iar (O.M.).
celelalte divergente. (O.M.). MEDIANĂ a unei variabile aleatoare, este
LOGARITM (gr: logos = proporţie, arithmos = numărul real me care satisface relaţiile:
număr) al unui număr real x>0, în baza P(X≤me)≥1/2 şi P(X≥me)≥1/2 (O.M.).
b>0, b≠1, exponentul la care trebuie METODA CELOR MAI MICI PĂTRATE
ridicată baza b, pentru a obţine x; se scrie este metoda de determinare a unei funcţii
logbx = n cu bn = x. E: logarythm; F: n
logarithme (O.M.).
MAJORANT (major = mai mare), al unei
f(x) astfel încât ∑ (f (xi) − yi) 2 să fie
i =1
mulţimi M<R, numărul a cu proprietatea că minimă unde yi cu i = 1,2,...,n, sunt
a≥x, pentru orice x∈M. E şi F: majorant valori date. (O.M.).
(O.M.). METODA REDUCERII LA ABSURD
MARGINE INFERIOARĂ (margoinis = (argumentum ad absurdum = dovedire
extremitate), a unei mulţimi M⊂R, prin absurd), este un raţionament în care
numărul real α cu proprietăţile: (1) α≤x se presupune că ceea ce trebuie
pentru orice x∈M; (2) pentru orice ε>0, demonstrat nu e adevărat şi, prin
există un xє, astfel încât α+ε>xε. Marginea deducţii logice, această presupunere
inferioară a unei mulţimi M, este cel mai duce la o absurditate. Metoda a fost
mare minorant al mulţimii M. (O.M.). concepută de Zenon (sec. V î.Hr.) şi are
MARGINE SUPERIOARĂ a unei mulţimi la bază principiul terţului exclus din
M⊂R, numărul real α cu proprietăţile: (1) logică.
α≥x pentru orice x∈M; (2) pentru orice METODA AXIOMATICĂ este o metodă de a
ε>0, există un xє, astfel încât α-x<xε. construi o teorie folosind un sistem
Marginea superioară a unei mulţimi M, axiomatic. Părintele acestei metode este
este cel mai mic majorant al mulţimii M. considerat Euclid (sec. III î.Hr.)
(O.M.). MODEL MATEMATIC sistem unitar de
MATRICE (matrix-icis) tablou format din mn variabile şi relaţii formulate în limbaj
numere (reale sau complexe) aij cu matematic, destinat analizei,
i=1,2,...,m şi j=1,2,...,n, dispuse în m linii sistematizării şi explicării relaţiei
şi n coloane, astfel: A= cauzale ale unui fenomen şi servind la
descoperirea unor noi moduri de
organizare şi comportament care nu ar fi
putut fi sesizat prin alte mijloace.
http://www.osi.lx.ro/

MOMENT DE ORDINUL K al unei variabile OCTANT (octaus = a opta parte), fiecare din
aleatoare X, valoarea medie a variabilei cele opt regiuni în care trei plane
aleatoare Xk. Deci Mk(X) = M(Xk) = concurente ortogonale (perpendiculare)
n două câte două împart spaţiul (O.M.).
∑ ( xi) k f (xi) (pentru variabilă discretă) şi OMOMORFISM (homos = la fel, morphe =
i =1 formă), o funcţie f între două mulţimi cu

oo aceeaşi structură, astfel încât compunerii
k
Mk(X) = ⎮ x f ( x) dx (pentru variabilă a două elemente dintr-o mulţime să-i
⌡− oo
corespundă compunerea imaginilor din
continuă). cealaltă mulţime. Denumirea se
MULŢIME noţiune primară a matematicii, datorează matematicianului Felix Klein
desemnând o colecţie de obiecte de natură (1892). (O.M.).
arbitrară, numite elemente. E: abstract set; OPERATOR (operator = care acţionează),
F: ensemble abstrait (O.M.). funcţie definită pe un spaţiu vectorial V
MULŢIME VIDĂ (viduus = gol), Φ, mulţime cu valori în alt spaţiu vectorial V`. Deci
care nu conţine niciun element (O.M.). T : V → V`. Operatorul T este liniar dacă
MULŢIMI ECHIVALENTE mulţimi între care oricare ar fi x, y∈V şi α, β∈K (corpul de
se poate stabili o corespondenţă biunivocă. scalari) avem f(αx+βy) = αf(x)+ βf(y)
O mulţime echivalentă cu mulţimea E: operator; F: opérateur (O.M.).
numerelor naturale N se numeşte ORDONATĂ (ordinatus = în ordine), al
numărabilă. (O.M.). doilea număr (coordonată) a unui punct
NABLA operator diferenţial liniar de ordinul M raportat la un reper cartezian.
întâi, definit ca un vector simbolic în Noţiunea a fost introdusă de Fermat.
coordonate carteziene prin (O.M.).
→ →
∇ = i δ + j δ + k δ (O.M.). ORIGINE (origo-originis = început), punct fix
δx δy δz al unui sistem de coordonate de la care
NORMĂ (norma = model), ||x||, funcţie definită încep măsurătorile coordonatelor
pe un spaţiu vectorial (peste corpul de punctelor figurilor raportate la reperul
scalari K) cu valori reale pozitive, cu considerat. Termenul a fost introdus de
proprietăţile: (1) ||x|| = 0 dacă şi numai F. Lahire (1679). (O.M.).
dacă x = 0; (2) ||αx|| = |α| ||x|| pentru α∈K; PARABOLĂ (gr: parabole = comparare),
(3) ||x+y|| < ||x|| + ||y|| pentru orice x, y∈V curbă obţinută prin secţionarea unei
spaţiu vectorial. E: norm; F: norme (O.M.). suprafeţe conice circulare cu un plan
NUMĂR COMPLEX (complexus = paralel cu o generatoare. Are ecuaţia
cuprinzător), număr de forma a + bi unde y2 = 2px. E: parabola; F: parabole
a,b∈R mulţimea numerelor reale; i2 = -1. (O.M.).
mulţimea numerelor complexe notată C, PARAMETRU (gr: para = alături, metron =
formează corp în raport cu adunarea şi măsură), variabilă ce intervine în
înmulţirea. (O.M.). anumite ecuaţii sau în anumite funcţii de
NUMĂR ÎNTREG (integrum = întreg, complet), probabilitate ale unei variabile aleatoare.
orice număr din mulţimea Z = {…, - E: parameter; F: paramètre (O.M.).
n,…, -2, -1, 0, 1, 2,…, n,...} (O.M.). PARTIŢIE (partitio = împărţire), a unei
NUMĂR NATURAL (naturalis = firesc), orice mulţimi este o mulţime formată din
număr din N = {0, 1, 2, 3, …} (O.M.). submulţimi ale lui A, disjuncte două câte
NUMĂR RAŢIONAL (ratio = raport), orice două şi a căror reuniune este mulţimea
număr de forma p/q cu p∈Z, q∈Z*. A. E: partition; F: partition (O.M.).
Mulţimea numerelor raţionale Q, formează PĂTRAT MAGIC tablou pătratic conţinând
corp în raport cu adunarea şi înmulţirea. primele n2 (n≥3) numere naturale
(O.M.). dispuse pe n linii şi n coloane, astfel
încât suma de pe orice linie, de pe orice
http://www.osi.lx.ro/

coloană sau de pe fiecare diagonală să fie mediana variabilei aleatoare, pentru


aceeaşi. (O.M.). q = 4, obţinem cuantile, pentru q = 10
POPULAŢIE STATISTICĂ orice colectivitate obţinem decilele. (O.M.).
care face obiectul unui studiu statistic. RADIAN (radius = rază), unitate de măsură a
(O.M.). unghiurilor (în SI), egală cu unghiul care
PROBABILITATE (probabilitas = având vârful în centrul unui cerc,
verosimilitate), o funcţie definită pe K subîntinde un arc a cărui lungime
unde (E, K) este câmp de evenimente, cu este egală cu raza cercului
următoarele proprietăţi: P(E) = 1; P(A) (1rd ≈ 57º17`45``). Denumirea se
mai mare decât oricare A∈K; datoreşte fizicianului J. Thomson-Kelvin
n (1873). E şi F: radin (O.M.).
P(∪Ai) = ∑ P( A i) cu Ai∩Aj = ∅. În RADICAL (radicalis = rădăcină), semnul
i =1 matematic n care indică operaţia de
cazul unui câmp finit: P(A) este numărul extragere a rădăcinii de ordinul n dintr-
cazurilor favorabile supra numărul un număr dat. Numărul n (n≥2) se
cazurilor posibile (J. Bernoulli, 1705). E: numeşte indicele radicalului. A fost
probability; F: probabilité (O.M.). introdus de K. Rudolf (1525) şi utilizat
PROBĂ (proba = dovadă), metodă prin care se curent în lucrările lui M. Rolle (1690). E
constată justeţea unui calcul. E: assaz; F: şi F: radical (O.M.).
épreuve (O.M.). RAŢIONALIZARE (rationalis = raţional),
PROCENT (proI = la, centum = sută), raportul transformarea unei fracţii, care are ca
între un număr şi 100. E: percent; F: pour- numitor o expresie algebrică iraţională,
cent (O.M.). într-o funcţie echivalentă cu numitorul
PRODUS CARTEZIAN (a două mulţimi), AxB 1 1+ 3
= {(x, y) | x∈A, y∈B}. a fost introdus de raţional. ( = ) (O.M.).
1− 3 −2
G. Cantor. E: cartesian product; F: produit RĂDĂCINĂ fiecare dintre valorile
cartesien (O.M.). necunoscutei care verifică ecuaţia dată;
PRODUS SCALAR <x, y> operaţie definită pe sau rădăcină de ordinul n din numărul a,
un spaţiu vectorial V, cu valori în corpul K
peste care e definit V, cu proprietăţile: adică n a . E: root of an equation; F:
(1) <x, x>≥0; (2) <x, y> = <y, x>; racine d′une écuation (O.M.).
(3) <x1 + x2, y> = <x1, y> + <x2, y>; REPARTIŢIE reprezintă exprimarea legii de
(4) <αx, y> = α<x, y> E: dat product; F: probabilitate a unei variabile aleatoare.
produit scalaire (O.M.). În caz discret, repartiţia e dată sub formă
n
PRODUS VECTORIAL este un vector ⎛ x1 x2 .... xn ⎞
care se obţine din vectorii
de tabel ⎜ ⎟
⎝ p 1 p 2 .... p n ⎠
unde pi = ∑
→ → → → → → → → i =1
v 1 = x1 i + y 1 j + z1 k , v 2 = x2 i + y 2 j + z2 k , 1. Repartiţiile cele mai des întâlnite sunt:
⎛→i →j →k
⎞ (1) repartiţia binomială: ((Cnk)kpk(1-p)n-
⎜ ⎟ k
), k=0,1,...,n; 0<p<1 ; (2) repartiţia
astfel: det ⎜ x1 y 1 z1 ⎟ E: vector product;
k
⎜ x y z ⎟ Poisson: ( e− λ
k
λ
), k = 0,1,2,..., n; λ>0;
⎝ 2 2 2⎠ k!
F: produit vectoriel (O.M.).
PROPORŢIE (proportio) egalitate a două (3) repartiţia geometrică: ( p k q k− 1 ),
rapoarte: a/b = c/d. E: proportion; F: k=0,1, 2,...,n; 0<p<1; q = 1- p; (4)
proportion (O.M.). repartiţia uniformă pe un interval [a,b]:
Q-CUANTILE (quantillus = câtime), a unei 1
ϕ(x) = pentru x∈[a, b] şi 0 pentru
variabile aleatoare X, numerele reale c1, b−a
c2,..., cq-1 astfel încât P(X≤ci)≥i/q şi x∉[a, b]; (5) repartiţia normală: N(m, σ)
P(X≥ci)≥(q-i)/q. Pentru q = 2 se obţine dată prin densitatea de probabilitate:
http://www.osi.lx.ro/

1 −( x − m)
n obţine n1 bile de culoarea c1, n2 bile de
ϕ(x)= · exp ( ) cu m, σєR; culoarea c2, ..., când se fac
2
σ ⋅ 2π 2σ n1+ n2 + ...+ nm extracţii dintr-o
σ>0; (6) repartiţia Gama: Γ(a, k) cu urnă cu a1 = numărul de bile de culoarea
k
densitatea: ϕ(x) = a k− 1 − ax
pentru c1, a2= numărul de bile de culoarea
⋅x ⋅e
Γ ( k) c2,...; (4) schema polinomială:
x>0 şi 0 pentru x<0; (7) repartiţia Beta: n!
( p 1) .... ( p r)
n1 nr
P(Ai) = , unde
B(k, r) cu densitatea: n 1! n 2! ....n r!

ϕ(x)=
1
⋅x
k− 1
⋅ ( 1 − k)
r− 1
pentru x∈[0, 1] E = ∪Ai; Ai∩Aj =∅. (O.M.).
B( k , r) SCUFUNDARE (confundare), a structurii
şi 0 pentru x∉[0,1]. E: density distribution; algebrice S în structura algebrică S’⊃S,
F: distribution de la densité (O.M.). astfel încât să existe izomorfismul
REST PĂTRATIC dacă n∈N, atunci soluţiile f : S → S’. E: imbedding; F: plongement
congruenţei x2 = x (mod n) se numesc (O.M.).
resturi pătratice. (O.M.). SELECŢIE (selectio = alegere), orice mulţime
ROTOR (rotatio = rotaţie), fiind dat vectorul v , finită de elemente observate x1, x2, ..., xn
ale unei populaţii statistice (n = volumul
se numeşte rotor al lui, vectorul care se
selecţiei). E: sample; F: échantion
obţine prin aplicarea operatorului
(O.M.).
nabla şi e dat de expresia:
→ → → SEMIGRUP mulţime pe care s-a definit o lege
⎛ i j k ⎞ de compoziţie internă asociativă. (O.M.).
⎜ ⎟
⎜ δ δ δ ⎟ unde SERIE (series = înlănţuire), expresia
rot v = ∇x v = det
⎜ δx δy δz ⎟ oo


⎝ v1 v2 v3 ⎠
⎟ a1+a2+...+an= ∑ an unde an∈R. Dacă
→ → → n =1
v = v 1( x, y , z) i + v 2( x, y , z) j + v 3 ( x, y , z) k .
F: n

rotationnel (O.M.). lim s n


n→oo
= s, unde sn = ∑ ai , atunci
SCALAR (scalaris = măsurat), element al unui i =1
corp K peste care se consideră un spaţiu seria e convergentă; Dacă lim s n =∞
vectorial. Termenul a fost introdus de W. n→oo

Hamilton (1846). (O.M.). atunci seria se zice divergentă. E: series;


SCHEME CLASICE DE PROBABILITATE F: série (O.M.).
scheme de calculul unor probabilităţi ale SERIE TAYLOR seria de puteri de forma
oo
unor evenimente aleatoare pe baza unor
modele construite cu ajutorul urnelor cu ∑ a n ( x − a)
n
. (O.M.).
bile. Principalele scheme clasice sunt: (1) n =1
schema lui Poisson: P(A) = coef xk din SERIE TRIGONOMETRICĂ seria de funcţii
n oo


a0
expresia E(x) = ∏ (p x + q ) unde
i i pi de forma
2
+ (a n cosnx + b n sinnx)
i =1 n =1
= P(A/in exp.i) iar qi = P(Ā/in exp.i); (2) (O.M.).
schema lui Bernoulli (schema bilei SERIE FOURIER a unei funcţii f(x) este seria
revenite): P(A) = Cnkpkqn-k unde p=P(A/h o trigonometrică cu coeficienţii:
singura efectuare a experienţei); q=1- p; 2π 2π
1⌠ 1⌠
(3) schema bilei revenite: p = a0 = ⎮ f ( x) dx ; an = ⎮ f ( x) cosnx dx
π ⌡0 π ⌡0
Ca1n1Ca2n2...Cannm·

⎡⎣a1 + a2 + .... + a n − ( n 1 + n 2 + .... + n m)⎤⎦ ! · şi bn =
1⌠
⎮ f ( x) sinnx dx (O.M.).
(a1 + a2 + .... + a n) ! π ⌡0

(n 1 + n 2 + .... + n m)! = probabilitatea de a


http://www.osi.lx.ro/

SISTEM AXIOMATIC este conceptul format ⌠


oo

din termeni primitivi (obiecte matematice ⎮ x dF( x) . E: average; F: moyenne


⌡− oo
ce nu se definesc) din axiome (relaţii
admise între termenii primitivi) şi reguli de valeur (O.M.).
deducţie (regulile cu care se fac VALOARE NUMERICĂ (a unei expresii
demonstraţiile). Orice sistem axiomatic algebrice) este numărul care se obţine
trebuie să fie consistent (necontradictoriu), înlocuind literele cu numere şi efectuând
complet şi independent. (O.M.). operaţiile (O.M.).
SISTEM DE ECUAŢII (gr: syn = împreună, VARIABILĂ ALEATOARE (alea = zar),
istemi = a aşeza), este ansamblul de ecuaţii funcţia definită pe E cu valori reale,
fk(x1,x2,...,xn)=0 cu k=1,2,...,m. În caz că măsurabilă în raport cu corpul borelian
n K, unde (E, K) este un câmp de
fk(x1,x2,...,xn) = ∑ a ki xi = bk se obţine un evenimente. (O.M.).
VECTOR (vecto-vectore = a trage), se notează
i =1
sistem liniar cu m ecuaţii şi cu n v şi reprezintă un element al unui spaţiu
necunoscute. Acest sistem se scrie liniar (vectorial). E: vector; F: vecteur
matricial AX = B unde A = (aij); (O.M.).
X=(x1, x2,...,xn)τ, B=(b1,b2,...,bm)τ (O.M.).
SPAŢIU EUCLIDIAN (real) n-dimensional
Rn={x = (x1, x2, ..., xn) | xi∈R; i = 1, 2,...,n}
(O.M.).
SPAŢIU METRIC mulţime pe care s-a definit o
distanţă. E: metric space; F: espace
métrique (O.M.).
SPAŢIU VECTORIAL LINIAR peste un corp K
este structura de grup a unei mulţimi V,
dotată şi cu o lege externă peste K care se
comportă liniar faţă de operaţia de grup.
(O.M.).
STRUCTURĂ ALGEBRICĂ (structura =
alcătuire), o mulţime pe care s-a definit
una sau mai multe operaţii interne sau (şi)
externe supuse la anumite condiţii
(asociativitate, element neutru etc). (O.M.).
SUBGRUP al unui grup G este o submulţime
G´⊂G care este grup în raport cu aceleaşi
operaţii ca cele din G. E: subgroup; F:
sous-groupe (O.M.).
ŞIR (an) o funcţie reală (complexă) definită pe
N. E: sequence; F: suite (O.M.).
VALOARE MEDIE a unei variabile aleatoare X
= M(X): (1) când X este discretă M(X) =
n

∑ p i xi unde pi= P(X= xi); (2) când este


i =1
continuă cu funcţia de repartiţie
F(X), atunci M(X) =

S-ar putea să vă placă și