Sunteți pe pagina 1din 11
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII Agrement Tehnic 020-05/659-2006 prelungeste agrementul tehnic 016-05/2360-2003 HIDRANTI EXTERIORI PENTRU INSTALATII DE STINGERE A INCENDIILOR HYDRANTS EXTERIEUR POUR INS OUTSIDE HYDRANTS FOR WATER SUPPLY } AL {RENHYDRANTEN FUR WAS COD 2.104 ILLATIONS D'EAUX WORKS PRODUCATOR: AVK INTERNATIONAL A/S Bizonvej 1, Skovby DK ~ 8464 Galten DANEMARCA Telefon: 0045/86946066; Fax: 0045/86946238 TITULAR Reprezentanta AVK INTERNATIONAL A/S AGREMENT Piata Alba Iulia, nr. 6, Bl. 15, Sc, C, Ap. 71, Sector 3, Bucuresti TEHNIC: Telefon: 0040/21-3265017; Fax: 0040/21-3265018 ELABORATOR S.C. A.T.ROM-2000 S.A AGREMENT Str, Stirbei Voda 158, BI 23A, et. 4, ap. 15, Sector 1 TEHNIC: Bucuresti ~ ROMANIA Tel : 021-6370013, fax : 021-3 e-mail ; ATROM2000@surf.ro Grupa specializata nr.5 -" Produse, procedee si echipamente pentru instalatii aferente constructiilor 134439 Prezentul agrement tehnic este valabil pana la data de 30 noiembrie 2009 numai insotit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constru nu tine loc de certificat de calitate. CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII Grupa specializaté nr. 5 - Produse, procedee si echipamente pentru instalasii aferente constructiilor" din cadrul S.C. A.T-ROM-2000 S.A. Bucuresti, analizand documentaia de prelungire a agrementului tehnic nr, 016-05/2360-2003 prezentatii de Reprezentanta AVK INTERNATIONAL A/S din Bucuresti, si inregistrata cu nr. 60723 din 17.07.2006, referitoare la “HIDRANJI EXTERIORI PENTRU INSTALATII DE STINGERE A INCENDIILOR" realizate de firma AVK INTERNATIONAL A/S din Danemarca, elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr. 020-05/659-2006, in conformitate cu documentele tehnice roménesti aferente domeniului de referinté 19-1994 Normativ pentru proiectarea gi executarea instalayiilor sanitare, 1.9/1-1996 Normativ pentru exploatarea instalajiilor sanitare, 66-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitazilor din mediul rural, P 084-2003 Normativ pentru proiectarea, executarea $i exploatarea instalagiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizind conducte din materiale plastice, P 118-99 Normativ de siguranja la foc a constructiilor, C 300-1994 Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalajii aferente acestora, cu verificarile efectuate de KIWA din Olanda, DVGW din Germania SVGW din Elvetia, WRC din Anglia si cu recomandarile beneficiarilor din Roménia, toate valabile la data elabordrii prezentului agrement. 1. Definirea succinta 1.1. Descrierea succinta Hidrantii exteriori pot fi utilizati pentru stingerea incendillor (asigurad racordarea echipamentelor de stingerea incendillor la retelele de alimentare cu apa din localitati) sau la alte necesttati. Hidrantii sunt compusi din : - corp : font cenusie sau fonta duct acoperiti cu pulbere din rasini epoxidice rezistente la radiatille ultraviolete; - ramificatiile de pe corp : fonta sau fonta ductila; - organul_de_etansare : fonta, fonta ductila, alama sau otel inox; - tija de manevra : otel inox sau alam; - gamituri plate si O-ring : EPDM, PTFE, NBR, etc. Hidrantii sunt fabricati pentru presiuni nominale de 10 + 16 bar si temperaturi de utilizare panda la +70°C in urmatoarele variante constructive (in paranteze este notat codul hidrantului) A) SUPRATERANI : 1) tip A, (cod 09, 27, 34, 35, 84, 78), cu in- AT 020-05/659-2006 chidere cu ventil, cu caracteristicile ~ diametrul nominal 100 mm; - capac de manevra, STAS 3479/80; - flange de racordare cu Dn 100 mm sau 125 mm; cu drenare manuala sau automata; 2) B, (cod 09, 27, 34, 35, 84, 78), cu ‘inchidere cu ventil, cu caracteristicile : - diametrul nominal 80 mm; - capac de manevra, STAS 3479/80; - flange de racordare cu Dn 80 mm sau 100 mm; - cu drenare manuala sau automata; 3) cu doua racorduri, (cod 09, 27, 34, 35, 84, 78), cu inchidere cu robinet cu ventil, cu caracteristicile : - diametrul nominal 100 mm; - capac de manevra, STAS 3479/80; - flange de racordare cu Dn 100 mm sau 125 mm; - cu drenare automata; B) SUBTERANI : 1) model compact, (cod 09, 29, 35), cu inchidere cu venti, cu caracteristicile : - diametrul nominal 80 mm; - pies de legatura pentru cheie, STAS 695/80; Pagina 2 din 8 - adancimea de ingropare 1000, 1250 si 1500 mm; - flange de racordare cu Dn 80 mm sau 100 mm; 2) model hidrodinamie, (cod 09, 29, 35), cu inchidere cu ventil, cu caracteristicile - diametrul nominal 80 mm; - pies de legatura pentru cheie, STAS 695/80; - adancimea de ingropare 1000, 1250, 1500 si 1820 mm; - flange de racordare cu Dn 80 mm sau 100 mm; 3) model cu cot cu talpa, (cod 09, 29, 35), cu inchidere cu ventil, cu caracteristicile : - diametrul nominal 80 mm; - pies de leg&tur pentru cheie, STAS 695/80; - adancimea de ingropare 1000, 1250, 1500 si 1820 mm; - flange de racordare cu Dn 80 mm sau 100 mm; 4) model_cu_cot, (cod 09, 29, 35), cu inchidere cu ventil, cu caracteristicile : - diametrul nominal 80 mm; - pies de legtur pentru cheie, STAS 695/80; - adancimea de ingropare 1000, 1250, 4500 si 1820 mm; - flange de racordare cu Dn 80 mm sau 100 mm; Firma AVK INTERNATIONAL AVS din Danemarca produce urmatoarele accesorii : - chei de manevra simple si telescopice; - chei pentru racorduri; - prelugitoare; - bride de racordare; - placute indicatoare; - tiie de actionare; - garnituri de etangare; - c&mine cu rama si capac pentru hidrantii subterani. 1.2 Identificarea produselor Hidrantii produsi de firma AVK INTERNATIONAL A/S din Danemarca, sunt marcati la turnare, pe marcaje indicandu-se : - marca de fabrica; - diametrul nominal; - presiunea nominalai; - data de fabricatie; - standardul de produs 2. Agrementul Tehnic. 2.4. Domenii de utilizare acceptate in constructii Hidratii supraterani si subterani pro- dusi de firma AVK INTERNATIONAL A/S din Danemarca se pot monta in retelele de alimentare cu apa cu presiunea de pana la 46 bar pentru racordafea echipamentelor de stingerea incendillor si pentru alte necesitati. 2.2. Aprecieri asupra produsului 2.2.1. Aptitudinea de exploatare in constructii Hidrantii_ exteriori produsi de firma AVK INTERNATIONAL A/S din Danemarca AT 020-05/659-2006 sunt astfel realizati incat s& indeplineasca criteriile de performanta corespunzatoare celor 6 cerinte esentiale din ,Legea calitatii in constructii” (Legea nr. 10/1995) *Rezistenta si stabilitate Hidrantii exteriori pentru stingerea incendiilor montati in retelele de alimentare cu apa au o stabilitate a montajului asigu- rata de elementele de fixare, prezinta rezis- tenté la conditile normale de transport (specificate de producator) si la sarcinile mecanice din exploatare, find controlate si testate la produc&tor conform normelor in domeniu — teste de presiune, teste de etangeitate, numar de cicluri inchis/deschis $.a. Pagina 3 din 8 * Siguranta in exploatare Hidrantii exteriori pentru stingerea incendiilor montati in retelele de alimentare cu apa nu prezinté risc de accident in exploatare, avand o constructie robusta si un sistem de gamituri care asiguré o etanseitate eficienta, testaté de producator si de o serie de organisme internationale de certificare. Au sistemul de autodescarcare care protejeazi hidrantul la tnghet, in perioada de iarna. * Siguranta la foc Materialele din care sunt confectiona- te elementele componente ale hidrantilor nu constituie surs de incendii sau explozii in conditile montarii, exploatarii si intretinerii conform documentatiei producatorului Clasa de combustibilitate CO - conform P 118-99 ‘igiend, _sanatatea protectia si refacerea mediului Hidrantii exteriori pentru stingerea incendiilor montati in retelele de alimentare cu apa nu contin elemente cancerigene, substante radioactive, deseuri industriale, degeuri toxice ori alte substante daunatoare s&nat&tii oamenilor sau integritatii mediului inconjurator, ele corespunzand_ integral conditilor impuse prin Legea_nr.137/1995 referitoare la protectia mediului (cu modificarile ulterioare) Intrucat materialele utilizate la fabrica- rea hidrantilor exteriori nu sunt biodegra- dabile, acestea vor fi reciclate dupa terminarea duratei de utilizare. oamenilor, ‘Izolare termica, hidrofuga si economie de energie Hidrantii exteriori pentru stingerea incendiilor montati in retelele de alimentare cu ap nu fac obiectul unor cerinte speciale pentru izolatie termica sau hidrofuga. * Protectia impotriva zgomotului Hidrantii exteriori pentru stingerea incendiilor montati in retelele de alimentare cu apa nu reprezinta surse de zgomot in timpul functionari instalatiilor. 2.2.2. Durabilitatea i produsului Durabilitatea hidrantilor exteriri pentru stingerea incendillor, este apreciata drept AT 020-05/659-2006 intretinerea buna, producatorul estimand o duraté de viata. de 15 ani in conditii normale de exploatare. Garantia acordata de producator este de 12 luni de la punerea in opera, dar nu mai mult de 18 luni de la data livrairi 2.2.3. Fabricatia i controlul Hidrantii exteriori pentru stingerea incendillor, fabricati de firma AVK INTER- NATIONAL A/S din Danemarca, sunt executati pe linii tehnologice automatizate. Materialele utilizate la executarea produselor sunt verificate in momentul primirii din punct de vedere fizic, dimensional si functional. Pe intregul lant de productie se verifica integri- tatea componentelor inainte de asamblare Asigurarea constantei calitatii pro- duselor este realizata prin executarea unui control intern in conformitate cu Manualul de Asigurare a Calitatii respectandu-se preve- derile normei ISO 9001. Periodic se efectueazi un control extern prin intermediul unui laborator neutru autorizat, ceea ce garanteazi constanta calitatii produselor. 2.2.4, Punerea in opera Punerea in opera a hidrantilor pentru stingerea incendillor se realizeaz4 conform instructiunilor de _montaj si exploatare ale producatorului si in conformitate cu normativele in vigoare in Roménia : 19-1996, 19/1-1996, P66-2001. 2.3, Caietul de prescriptii tehnice 2.3.1. Conditii de conceptie La elaborarea tehnologiei de fabrica- tie s-a avut in vedere obtinerea si pastrarea constant a proprietatilor si caracteristicilor produselor. Pentru aceasta se vor respecta regulile de verificare a calitatii declarate in Manualul de Asigurare a Calitatii si in politica de calitate proprii producatorului. 2.3.2. Conditii de fabricare Produsele sunt realizate la firma AVK INTERNATIONAL A/S din Danemarca, pe Pagina 4 din 8 utilaje automatizate, cu respectarea_preve- derilor din Manualul de Asigurare a Calitati intocmit in conformitate cu recomandatrile din norma ISO 9001. 2.3.3. Conditii de livrare Hidrantii exteriori sunt livrafi_ paleti- afi, protejati cu folie de polietilena. La livrare produsele trebuie sa fie insofite de declarafii de conformitate, de certificate de conformitate si de instructiuni de utilizare si exploatare in limba romana elaborate de producator. Pentru depozitare de lung& durata producatorul va furniza date privind condifile de depozitare. 2.3.4. Conditii de punere in opera Punerea in oper se efectueaza conform instructiunilor elaborate de produ- cator si prevederilor normativelor in vigoare in Romania: + 19-1994 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatillor sanitare + 19/1-1996 Normativ pentru exploatarea instalatillor sanitare + P66-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul rural « NP 084-2003 Normativ pentru proiectarea executarea si exploatarea instalatillor sani- tare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din materiale plastice * P 118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor *C 300-1994 Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii $i instalatii aferente acestora Concluzii Aprecierea global | « Utiizarea hidrantilor exteriori pentru stingerea incendiilor in domenille de utilizare acceptate este apreciaté | favorabil, in conditille specifice din | Romédnia, dacd se respect prevederile prezentului agrement. AT 020-05/659-2006 Conditii * Calitatea produsului si metoda de fabri- care, au fost examinate si gasite corespun- zatoare si de cdtre KIWA din Olanda, WRC din Anglia, DVGW din Germania si SVGW din Elvetia si de recomandarile beneficiarilor din Romania gi trebuie men- finute la acest nivel pe toata durata de valabilitate a acestui agrement. Orice recomandare relativ la folosirea in conditii de siguranté a acestui produs, procedeu sau echipament, care este continuta sau se referd la acest agrement tehnic, reprezinta cerinte minime necesare la punerea sa in opera * Acordand acest agrement, Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, nu se implica in prezenta si/sau absenta drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau Intretine produsul sau echipamentul. * A.T.ROM-2000 S.A. Bucuresti raspunde de exactitatea datelor inscrise in agrementul tehnic si de incercarile sau testele care au stat la baza acestor date. Agrementele tehnice nu fi absolva pe furnizori si/sau pe utilizatori de responsabilitatile ce le revin conform reglementarilor legale in vigoare. * Verificarea mentinerii aptitudinii de utili zare a produselor va fi realizaté conform programului stabilit de catre A.T.ROM-2000 S.A, program care const in : - verificarea dimensiunilor; - verificarea etanseitati; - verificarea la presiune. Verificarile se vor efectua la un interval de 12 luni si vor fi consemnate prin buletine de incercari. Totodati se va intocmi un proces verbal semnat de titular, laboratorul care a efectuat verificdrile si elaboratorul de agrement tehnic. De asemenea se va verifica valabilita- tea certificatului de calitate al producatorului, Actiunile cuprinse in program si modul lor de realizare vor respecta actele norma- tive si reglementarile tehnice in vigoare Pagina 5 din 8 * A.T.ROM-2000 S.A. Bucuresti va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Cons- tructii despre rezultatul verificirilor, iar daca acestea nu dovedesc mentinerea aptitudinii de utiizare, va solicita CTPC declanga- rea actiunii de suspendare a Agrementului Tehnic. * Suspendarea se declanseaza si in cazul constatarii prin controale, de catre organis- me abilitate, a nerespectarii_mentinerii cons-tante a conditiilor de fabricatie si de utilizare ale produsului, « In cazul in care titularul de Agrement Tehnic nu se conformeazd acestor prevederi, se va declanga procedura de retragere a Agrementului Tehnic. Prelungeste AT 016-05/2360-2003 Valabilitate:_30 noiembrie 2009 Prelungirea valabilitatii sau revizuirea prezentului agrement tehnic trebuie solicitaté cu cel putin trei luni inainte de data expirarii. In cazul _neprelungirii valabilitatii, agrementul — tehnic se | anuleaza de la sine Presedinte grupa specializata nr. § ing. Cezar RIZZOLI DIRECTOR S.C. A.T.ROM-2 3, Remarci complementare ale grupei specializate La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusa la dispozitie de catre solicitant. S-a constatat c& firma producatoare are certificat pentru sistemul calitati conform cu standardul ISO 9001, valabil la data elaborarii acestui agrement. Hidrantii pentru_stingerea incendiilor montati in retelele de alimentare cu apa fabricati de AVK INTERNATIONAL A/S din Danemarca au fost agrementati in Romania in perioada 2000 - 2006, perioada in care au fost utilizati in lucrdiri efectuate in mai multe localitafi, printre care Timigoare, Botosani, Cluj Napoca, Oradea. Recomandarile cu privire la lucrarile executate in Romania au fost transmise de: - Regia Autonoma de Apa si Canal , AQUATIM" — Timisoara; - Regia Autonoma Judeteana de Apa — Botasani; - Regia Autonoma Judeteana de Apa-Canal — Cluj Napoca; - Regia Autonoma APATERM — Oradea. Din recomandarile transmise titularului de cdtre firmele executante, rezulta ca punerea in opera a produselor s-a realizat conform instructiunilor de utilizare ale producatorului, fara dificultati. In exploatare hidrantii exteriori fabricati de firma AVK AT 020-05/659-2006 Pagina 6 din 8 INTERNATIONAL A/S din Danemarca s-au comportat la parametrii proiectati, benefici- arii fiind satisfAcuti de functionarea normala si fara defectiuni a acestora. Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere de noi materii prime si materiale, se vor aduce la cunostiinta elaboratorului de agrement tehnic pentru a fi luata in considerare si a se proceda la extinderea/modificarea agrementului tehnic. Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fata de producator. SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE Luand in considerare solicitarea firmei Reprezentanta AVK INTERNATIONAL A/S din Bucuresti privind prelungirea AT cu numarul 046-05/2360-2003 si finand cont ca pe durata de valabilitate a acestuia producatorul nu a modificat tehnologia de fabricatie si materia prima utilizata, caracteristicile constructive si functionale ale hidrantilor exteriori pentru stingerea incendillor ramanand neschimbate, S.C. A.T.ROM- 2000. S.A. din Bucuresti nu a considerat necesara refacerea verificarilor, cele efectuate.la elaborarea agrementului tehnic initial considerandu-se valabile. 4. Anexe * Extrase semnificative din procesul verbal 60904 din 04.09.2006 al sedintei de deliberare a grupei specializate. In sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr.5 din cadrul A.T.ROM-2000 S.A. — Bucuresti, alcatuité din ing. Cezar Rizzoli, ing. Aurora Cristache, ing. Mihaela Burloiu, ing. Ana lancu, ing Florentina Boca s-a analizat Dosarul agrementului tehnic 020-05/659-2006 referitor la * Hidranti exteriori pentru stingerea incendiilor realizati de fima AVK INTERNATIONAL AVS din Danemarca in cadrul sedintei s-au evidentiat urmatoarele aspecte * Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate Instructiunile PAT 1 si PAT 3 din 2004 * Hidrantii exteriori pentru stingerea incendiilor corespund cerintelor esentiale stabilite in cadrul art, 5 al Legii Calitatii in Constructii - Legea nr.10/1995. Constatand cele de mai sus, Grupa Specializaté aproba agrementul tehnic in forma elaborata, cu termen de valabilitate trei ani, pana la data de 30 noiembrie 2009. Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va solicita elaboratorului urmarirea comportarii in timp a produsului pus in opera, rezultatele acestor AT 020-05/659-2006 Pagina 7 din 8 verificari urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitati Agrementului Tehnic. Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 020-05/659-2006 continand 15 file si 1 CD face parte integranta din prezentul agrement tehnic. Raportorul grupei specializate nr. 5 Membrii grupei specializate: ing. Cezar RIZZOLI - presedinte es ing. Aurora CRISTACHE - raportor he ing. Mihaela BURLOIU ing. Ana ANCU orl ing. FlorentinaBOCA Supa? Ing. Aurora CRISTACHE AT 020-05/659-2006 Pagina 8 din 8 ROMANIA CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII AVIZ TEHNIC PRELUNGIRE Conform procesului verbal nr. 2-77, din data de 05.12.2008 al Comis i de avizare nr, 2 a agrementelor tehnice in constructii, aceasta a constatat ca titularul a ficut dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, conform prevederilor mentionate la cap. .,condi CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTIL prelungeste AVIZUL TEHNIC al agrementului tehnic nr. 020-05/659-2006, referitor la: HIDRANTI EXTERIORI PENTRU INSTALATIL DE STINGERE A INCENDIILOR, pani la data de 30.11.2009. din agrementul tehnic. E, Marin CRISTEA SECRETARIAT Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcfii Director Radu Iofta Andronescu ROMANIA CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII AVIZ TEHNIC in baza procesului verbal nr. 2-61 din data de 07.12.2006 al Comisiei de avizare nr. 2a agrementelor tehnice in constructii: CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTIL AVIZEAZA FAVORABIL: agrementul tehnic nr. 020-05/659-2006, elaborat de SC A.T.ROM-2000 SA BUCURESTI BUCURESTI, pentru HIDRANTI EXTERIORI PENTRU INSTALATIL DE STINGERE A INCENDIILOR. al carui producator este AVK INTERNATIONAL A/S - DANEMARCA. Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 07.12.2008 si se poate prelungi in situatia in care titularul face dovada ment aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, conform prevederilor menfionate la cap. .conditii” din agrementul tehnic Agrementul tehnic este valabil pand la data de 30.11.2009, pentru titular, producator si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic gi nu fine loc de certificat de calitate. PRESEDINTE, Marin CRi PRELUNGIT pani la data de. PRESEDINTE | PRELUNGIT pana la data de. PRESEDINTE |

Evaluare