Arta de a avea întotdeauna dreptate

*

Arthur Schopenhauer

Cuprins
1. Exagerarea 2. Jocul de cuvinte 3. Generalizarea 4. Camuflarea intenþiilor 5. Argumentele false ale adversarului 6. Afirmaþia peremptorie 7. Încâlceala totalã 8. Provocarea furiei adversarului 9. Amestecarea pistelor 10. Prin antitezã 11. Inducþia 12. Titulatura sforãitoare 13. Contrastul îmbietor 14. Triumful proclamat 15. Ieºirea din încolþire 16. Incitarea la autodiscreditare coerentã 17. Introducerea unei distincþii 18. Deturnarea conversaþiei 19. Generalizarea 20. Conchiderea 21. La o întrebare stupidã, un rãspuns stupid 22. Petitio principii 23. Respingerea exagerãrilor 24. Forþarea tezei 25. Gãsirea unei excepþii 26. Întoarcerea argumentului 27. Agravarea furiei adversarului 28. Ridiculizarea autoritãþii contând pe naivitatea auditoriului 29. Crearea unei diversiuni 30. Mistificarea 31. Declararea incompetenþei 32. Introducerea unei asocieri degradante 33. Opunerea teoriei ºi practicii 34. Insistarea pe momentul de derutã 35. A-i sugera cã-ºi taie craca de sub picioare 36. Nãucirea cu vorbe 37. Respingerea prin anularea probei 38. Ultima stratagemã: injuria

nota din infra).altfel spus. adevãrul obiectiv absolut. adicã adevãrul subiectiv relativ. . obiectiv.Baza oricãrei dialectici Mai întâi. În acest ultim caz. nu e vorba decât de o dovadã relativã care nu are nimic de-a face cu adevãrul obiectiv. prea puþin conteazã). esenþialul în orice controversã este ca în prealabil o tezã sã fie afirmatã de cãtre adversar (sau de noi înºine. b. fie cã ea contrazice alte afirmaþii sau concesii ale adversarului. Pentru a o respinge. aceastã tezã nu e în acord cu natura lucrurilor. ad hominem2 sau ex concessis . Aici. existã astfel douã cãi posibile: 1. 1 2 Potrivit cu adevãrul dupã naturã. adevãr subiectiv (v. ad rem b. Modurile: 1 a. demonstrãm fie cã: a.

a. cea indirectã. în consecinþe. b. ºi cea indirectã a. b. ªi cum nu e uºor sã ai certitudini în materia aceasta. cã ea nu poate fi adevãratã. Iatã baza oricãrei controverse. un principiu plecând de la care vei judeca problema supusã: nu se va putea discuta cu cineva care contestã aceste principii. dezbaterile pot fi lungi ºi înverºunate. În rest. Respingerea directã atacã teza în fundamentele ei. în orice controversã sau argumentaþie. Însã toate acestea pot avea loc în chip real sau numai în aparenþã. respingerea directã b. Nu se poate ºti cu certitudine cine are obiectiv dreptate. iar lucrul acesta nu poate fi hotãrât decât prin controversã. Cea directã demonstreazã cã teza nu e adevãratã. Metodele: a.2. . e nevoie sã te sprijini pe ceva. cea indirectã.

nu are mare lucru sau absolut nimic în comun . în afara cuvântului ca atare.Stratageme 1. Ex. interpretarea ei de maniera cea mai generalã posibil. bãrbaþii… Tinerii… Homosexualii… Invers.: Chinezii… Femeile…. Jocul de cuvinte Utilizarea omonimului pentru a extinde afirmaþia la ceea ce. 2. pentru a asigura victoria propriei afirmaþii. Exagerarea Extinderea afirmaþiei adversarului dincolo de limitele ei naturale. ea trebuie restrânsã ºi trebuie vorbit strict de cazuri particulare. Lucrul e mai uºor de fãcut cu oamenii care fac afirmaþii generalizante.

. sau mãcar conceperea ei într-un raport pe de-a întregul diferit ºi respingerea ei în acest sens.Homosexualii sunt oameni normali iar nu perverºi. apoi respingerea de o manierã strãlucitoare ºi astfel impresia de a fi respins afirmaþia însãºi. Trebuie obþinutã aprobarea premiselor de-a valma.Anumiþi homosexuali pot avea comportamente perverse.Nu sunteþi încã iniþiat în misterele filozofiei kantiene.: . cât priveºte misterele.cu obiectul dezbaterii. ci sã obþii discret admiterea mai întâi a premiselor ei. .A. 3. . Ex. Camuflarea intenþiilor Când vrei sã ajungi la o concluzie. Ex. 4. Generalizarea A lua afirmaþia fãcutã relativ ca ºi când ar fi fãcutã de o manierã generalã. sunt lucruri care nu mã intereseazã.: . pentru a ne ascunde intenþiile ºi a evita ca adversarul sã încerce tot felul de manevre pentru a ne contrazice teza. risipindu-le neglijent în conversaþie. nu trebuie sã o laºi sã se întrevadã.

interlocutorul poate fi condus la recunoaºterea validitãþii tezei noastre. . Iar pentru a ne sprijini pe un „adevãr evident”. Argumentele false ale adversarului Ce e adevãrat nu poate avea premise false.: Dacã interlocutorul e adeptul unei secte de orice tip cu care noi nu suntem de acord. pentru a-l pune pe piste false. Ex. În acest fel se pot respinge propoziþiile false ale adversarului prin mijlocirea altor propoziþii false pe care el le considerã adevãrate.Se pot chiar utiliza premise care nu au nici o legãturã cu teza. putem utiliza împotriva lui preceptele acelei secte. Pentru a elabora o tezã. iar ce e fals nu poate niciodatã sã decurgã din premise adevãrate. trebuie sã ne sprijinim pe un anumit numãr de afirmaþii. 5. Cãci asupra lui ne concentrãm ºi modul lui de gândire trebuie sã-l folosim. Afirmaþia peremptorie Orice discurs se sprijinã pe premise. postulând ce anume am demonstra cu el. 6.

provocându-l ºi. dând . pentru a ascunde ceea ce vrem cu adevãrat sã fie admis. Ex.Replica promptã la aceastã stratagemã constã în respingerea sistematicã a oricãrei premise a interlocutorului nostru. 7. în general. Ex. cãci acei care au o înþelegere lentã nu pot urma exact demonstraþia ºi nu pot sã-i vadã eventualele lacune. Provocarea furiei adversarului Înfurierea adversarului. Încâlceala totalã Formularea mai multor întrebãri în acelaºi timp ºi extinderea contextului. expunerea rapidã a argumentaþiei noastre plecând de la concesiile obþinute. În schimb.: Orice dezbatere din Camera comunelor furnizeazã o mulþime de exemple în materie.: Afirmarea incertitudinii medicinei prin afirmarea incertitudinii oricãrei cunoaºteri umane. Îl vom înfuria fiind pe faþã nedrepþi cu el. cãci în starea de furie el e în afara capacitãþii de a face o judecatã corectã ºi de a-ºi vedea interesul. 8.

: ªtiind cã interlocutorul nostru a fost deja condamnat pentru un delict în penal sau în civil. putem aminti deschis acest lucru în dezbatere pentru a-i mina integritatea. îi putem exhiba punctul slab. în interogatoriul sãu. în mãsura în care se disimuleazã procedeul. Dacã îl cunoaºtem personal. Vorbind deschis de lucrurile de care îi este ruºine. Amestecarea pistelor Întrebãrile nu se vor pune în ordinea cerutã de concluzia pe care vor s-o stabileascã. în funcþie de natura lor. Ex. în felul acesta. 9. va pune tot felul de întrebãri fãrã nici o legãturã aparentã între ele. pentru ca la sfârºit sã poatã . Aceastã stratagemã e înruditã cu cea de-a patra. chiar opuse. Ex. ci prin tot felul de permutãri.dovadã de sfidare.: Inspectorul de poliþie. nu poate ºti unde vrem sã ajungem cu ele ºi nu-ºi poate lua mãsuri de precauþie. îi vom tulbura gândirea ºi va fi incapabil sã formuleze o judecatã coerentã. Se pot utiliza ºi rãspunsurile sale pentru a trage din ele felurite concluzii.

fãrã ca anchetatul sã-ºi fi dat seama. sau cel puþin sã-l punem sã aleagã între cele douã. Inducþia Sã-l facem pe adversar sã creadã cã a recunoscut el însuºi un „adevãr general admis” determinându-l sã admitã mai multe cazuri particulare prin inducþie. pentru ca apoi sã-l gãsim în eroare într-un punct care invalideazã teza. Ex. Putem deci sã ne prefacem un timp cã aderãm la teza lui. în aºa fel încât sã nu ºtie care e teza la care vrem sã adere. . sã-l sprijinim cu propriile noastre argumente. sã-i arãtãm cã greºeºte ºi cã noi avem dreptate. ca ºi cum pe aceasta din urmã am vrea sã o aprobe. Prin antitezã Când ne dãm seama cã adversarul respinge intenþionat întrebãrile care ar fi avut nevoie de un rãspuns pozitiv pentru a ne susþine teza. trebuie sã-i punem întrebãri despre teza contrarã. 11.desprinde concluzii care merg în sensul anchetei sale.: Important este sã dominãm adversarul. 10.

A vorbi despre muncitori ca de niºte „lãudãroºi” sau despre intelectuali ca de niºte „scârþa-scârþa pe hârtie”. Deci. având grijã sã subliniem aspectul . ªi aurul este un metal solid la temperatura ambiantã.: A-i desemna pe protestanþi drept „Biserica Unitã” în vreme ce catolicii îi considerã „eretici”. funcþia noastrã. bronzul etc.: Oþelul este un metal solid la temperatura ambiantã.Ex. Sau. trebuie sã-i prezentãm contrariul ei ºi sã-l lãsãm sã aleagã. Contrastul îmbietor Pentru a-l face sã accepte teza noastrã. utilizãm termeni murdari pentru a desemna o tezã pe care cãutãm sã o discreditãm. Titulatura sforãitoare Alegem o denumire flatantã pentru a desemna teza noastrã. Un orator îºi trãdeazã adesea dinainte intenþiile prin felul cum numeºte lucrurile. La fel precum aluminiul. 13. Ex. 12. invers. titlul nostru. pentru a le discredita funcþia socialã. se poate spune cã toate metalele sunt solide la temperatura ambiantã.

de fapt.: Interlocutorul va fi complet destabilizat de faptul cã. aºezat lângã negru. nu va putea sã facã altfel decât sã se ralieze manierei noastre de a gândi. fãrã ca ea sã rezulte.peiorativ al acestei antiteze. pare alb. 14. Are deci de ales între a pierde partida ºi a pãrea un ins cu o gândire lentã. iar lângã alb pare negru. Ex. Sunt toate ºansele sã aleagã postura perdantului. Triumful proclamat Când a rãspuns la mai multe întrebãri fãrã ca aceste rãspunsuri sã meargã în sensul concluziei spre care tindem. negãsind nici o legãturã între discurs ºi concluzie. Ex. lãsãm sã se înþeleagã faptul cã ea nu e totuºi aºa de greu de sesizat. Adversarul. de nicãieri. .: Este ca atunci când griul. Lucrul trebuie proclamat triumfal. pentru a da de înþeles cã a priceput legãtura închipuitã ºi a-ºi pãstra reputaþia de „inteligent”. îi putem juca o farsã redutabilã declarând cã s-a dovedit astfel deducþia la care vroiam sã ajungem. pentru a nu lãsa impresia cã cultivã arta paradoxului.

14. Dacã.15. 16. într-un mod instinctiv. dar dacã o acceptã. sau cu actele adepþilor acestei secte. înseamnã cã am susþinut afirmaþii rezonabile ºi ne putem regla tirul în consecinþã de-aici înainte. o respinge. Sau putem sã adãugãm stratagema nr. trebuie sã-i prezentãm adversarului orice propoziþie exactã. o declarãm absurdã ºi triumfãm. fie ºi în aparenþã. vom cãuta sã vedem dacã ea nu e într-o anumitã mãsurã. din neîncredere. Pentru acest lucru e nevoie sã fim de o prudenþã extremã. în contradicþie cu ceva ce el a spus sau a admis anterior. afirmând astfel cã paradoxul nostru e demonstrat. însã de o exactitate nu foarte evidentã. Ieºirea din încolþire Dacã am formulat o tezã paradoxalã pe care ne e greu sã o demonstrãm. pentru ca el s-o accepte sau sã o respingã. Incitarea la autodiscreditare coerentã Când adversarul face o afirmaþie. însã existã oameni care reuºesc sã practice lucrul acesta cu multã dibãcie. sau cu principiile unei ºcoli sau ale unei secte cãreia îi face el elogiul. fie cã .

putem sã depãºim adesea situaþia printr-o distincþie subtilã la care nu ne gândisem înainte – presupunând cã obiectul dezbaterii admite o dublã interpretare sau douã cazuri distincte. Aceastã stratagemã e foarte uºor de aplicat deoarece. 17. cei mai mulþi dintre oameni sunt paradoxuri ambulante.: Dacã argumenteazã în favoarea sinuciderii. de ce nu te sinucizi?”. eschivându-ne sau deturnând dezbaterea spre alte afirmaþii. ori cu propriile lui fapte sau gesturi. Introducerea unei distincþii Dacã adversarul se apãrã bine punându-ne în dificultate.sunt sincere sau nu. 18. Deturnarea conversaþiei Dacã ne dãm seama cã adversarul a dezvoltat o argumentaþie carei va permite sã ne învingã. neavând pânã acum posibilitatea sã facã „curãþenie” în ideile lor primite de-a gata. Ex. îl întrebãm pe loc: „Atunci. . trebuie sã-l împiedicãm sã ajungã la capãtul demonstraþiei întrerupând la timp cursul discuþiei.

Conchiderea Dacã i-am ascultat premisele pe care le-a admis. ci sã o desprindem noi înºine. de vreme ce e susþinutã de premisele lui proprii. .Ex. Îi vom da astfel adversarului iluzia cã aprobã de fapt aceastã concluzie. Generalizarea Dacã adversarul ne cere în mod expres sã argumentãm împotriva unui anumit aspect al afirmaþiei sale.: Când adversarul vã spune cã greºiþi. trebuie sã ne lansãm într-o dezbatere generalã prin care arãtãm cã ne opunem. 19. anunþaþi-l cã i s-a desfãcut un ºiret la pantof. Ex. ºi dacã nu avem nimic valabil de spus. vom vorbi despre caracterul înºelãtor al cunoaºterii umane ºi îl vom ilustra cu tot felul de exemple. o vom considera ca admisã ºi vom trage concluzia. nu trebuie sã îi mai cerem ºi concluzia.: Dacã trebuie sã spunem de ce o anumitã ipotezã fizicã nu e fiabilã. ºi chiar dacã a imaginat una sau alta dintre premise. 20.

ci victoria. La o întrebare stupidã. 22.21. Cãci ceea ce conteazã aici nu este adevãrul. Petitio principii Dacã ne cere sã-i recunoaºtem unele lucruri din care ar decurge direct problema dezbãtutã. putem desigur sã-l demontãm arãtând ceea ce e insidios ºi înºelãtor în el. un rãspuns stupid În cazul unui argument specios sau sofistic al adversarului de care nu suntem pãcãliþi. e de ajuns sã-l dezarmãm printr-un contraargument ad hominem. 3 . în loc sã discutãm vreme îndelungatã despre natura realã a lucrurilor.: Dacã adversarul avanseazã un argument ad hominem3 . Ex. trebuie sã refuzãm pretinzând cã în acest caz argumentum ad hominem: raþionament vicios care se referã la persoana adversarului iar nu la ideile ºi poziþiile pe care le susþine. Preferabil este însã sã-i opunem un contraargument la fel de specios ºi sofistic spre a nu fi mai prejos. ºi. în general. e mai rapid sã producem un argument ad hominem când ni se iveºte ocazia.

odatã ce am respins aceastã exagerare. sofism în care concluzia e subînþeleasã din premise. situatã în afara adevãrului: numai cã. Respingerea exagerãrilor Contradicþia ºi cearta incitã uneori adversarul sã ne exagereze afirmaþia. adesea adversarul va încerca în mod direct sã restrângã limitele pe care le-am fixat: trebuie sã-l oprim imediat ºi sã-l readucem la limitele afirmaþiei noastre. Contrazicându-l. îl putem împinge astfel sã facã o afirmaþie. va pãrea cã am respins deopotrivã teza originalã. Invers.ar fi vorba de un petitio principii . De asemenea. eventual exactã în limitele date. petitio principii: raþionament circular. îl privãm astfel de cel mai bun dintre argumentele sale. 4 23. cãci el ºi martorii disputei vor avea tendinþa sã considere o propoziþie apropiatã unei probleme ca fiind identicã acelei probleme. trebuie sã ne pãzim de a ne lãsa antrenaþi prin contradicþie la exagerarea sau lãrgirea câmpului tezei noastre. constând în declararea ca adevãrat a lucrului care abia urmeazã sã fie demonstrat 4 .

Cum din teza lui par a decurge propoziþii care fie se contrazic între ele. fiind dimpotrivã absurde sau periculoase. fie contrazic adevãrurile recunoscute.” 24. Dacã adversarul procedeazã prin inducþie. ºi nimic în plus. Nu avem nevoie decât sã-i punem un singur caz în contradicþie cu propoziþia. obþinând astfel propoziþii care nu existã în ea ºi care nu reflectã deloc opinia adversarului.Ex. pentru ca aceasta sã fie rãsturnatã. aceastã stratagemã trece drept o respingere indirectã. Gãsirea unei excepþii Trebuie realizatã o apagogie prin intermediul excepþiei.: „Iatã ce-am spus. . Forþarea tezei Teza adversarului va fi forþatã spre a extrage din ea concluzii false ºi a-i deforma conceptele. o apagogie (demonstraþie prin absurd). are nevoie de un mare numãr de cazuri pentru a-ºi afirma teza generalã. 25.

: Teza „toate rumegãtoarele au coarne” e contestabilã prin unica excepþie a cãmilei. Ex. . trebuie sã ne strãduim sã împingem acel argument ºi mai departe: nu numai pentru cã e bine sã-l înfuriem (vezi stratagema nr. atunci când argumentul pe care vrea sã-l utilizeze la sfârºit poate fi ºi mai bun dacã îl întoarcem împotriva lui. dar pentru cã putem presupune cã a atins punctul sensibil al raþionamentului sãu ºi cã pe acest punct îl vom putea cu siguranþã ataca mai abitir decât crezusem înainte. .E un copil. trebuie sã fim indulgenþi cu el. 8). 26. Întoarcerea argumentului împotriva lui O tehnicã strãlucitã constã în întoarcerea propriului argument al adversarului împotriva sa.Ex.: . pentru a-l împiedica sã deprindã obiceiuri urâte. 27.Tocmai pentru cã e copil trebuie pedepsit. Agravarea furiei adversarului Dacã un argument îl înfurie instantaneu pe adversar.

iar masa s-a cristalizat deasupra suprafeþei mãrii care o acoperea”. astfel cã îi avem pe glumeþi de partea noastrã. În ochii lor. nu auditorii. ºi chiar cu mult înainte. Ridiculizarea autoritãþii contând pe naivitatea auditoriului Stratagema aceasta e utilizabilã mai ales atunci când niºte savanþi au o disputã în faþa auditorilor ignoranþi.: Adversarul afirmã: „În decursul alcãtuirii formaþiunilor muntoase primitive. Cãldura trebuia deci sã fi fost în jur de 200 de grade Réaumur. ºi îi va fi dificil sã se facã ascultat. Ex. deci. marea de multã . încã de la 80 de grade.28. Oamenii sunt întotdeauna gata sã râdã. Avansãm argumentul cã: „la aceastã temperaturã. deci topitã. Pentru a demonstra nulitatea obiecþiei. Specialistul ne este adversar. mai ales dacã obiecþia face ca afirmaþia lui sã aparã într-o luminã ridicolã. adversarul va fi nevoit sã facã o lungã demonstraþie urcând pânã la principiile ºtiinþifice ºi la alte date. masa plecând de la care granitul ºi tot restul acelor munþi s-a cristalizat era lichidã din pricina cãldurii. dar cãreia numai specialistul îi poate recunoaºte lipsa de valabilitate. Stratagema constã în avansarea unei obiecþii non-valabile. el va putea pãrea învins.

29. Dar nu va face acest lucru. Auditoriul izbucneºte în hohote de râs. Crearea unei diversiuni (asemãnãtoare punctului 18) Dacã simþim cã vom fi învinºi. însã. nici mãcar la 200 de grade Réaumur. printre non-fizicieni. Lucrul se face cu discreþie dacã diversiunea are vreo legãturã cu tema discutatã. îndatã ce de exemplu marea s-ar transforma în vapori de apã. adicã sã începem dintr-o datã sã vorbim de cu totul altceva ca ºi cum asta ar face parte din subiectul dezbãtut ºi ar fi un argument împotriva adversarului. trebuie sã facem o diversiune. Pentru a ne învinge. . dacã nu-l priveºte decât pe adversar ºi nu are nimic de-a face cu obiectul dezbaterii. el se va face fãrã nici o prudenþã. fiindcã. ar avea nevoie de o întreagã conferinþã.vreme ar fi început sã fiarbã ºi s-ar fi evaporat în atmosferã”. adversarul va trebui sã demonstreze cã punctul de fierbere nu depinde numai de gradul de temperaturã ci ºi de presiunea atmosfericã ºi cã aceasta din urmã. ar fi crescut în aºa mãsurã încât n-ar mai fi existat fierbere.

Mistificarea . acesta nu rãspunde respingându-le. o astfel de diversiune nu valoreazã nimic pentru cã lãsãm în urmã reproºurile primite. iar martorii aflã tot rãul posibil referitor la cele douã pãrþi prezente.Puþi! . lãsându-le deoparte pe cele pe care le-a primit.: .Orice disputã între oamenii obiºnuiþi ne aratã cã aceastã stratagemã e aproape instinctivã. pãrând astfel sã le recunoascã temeinicia.Ba tu! Pac! Poc! Paf!… 30. ci fãcând reproºuri personale adversarului sãu.Nu aºa de mare ca al tãu! . o putem utiliza în controverse. când cineva îi face reproºuri altuia. În certuri. Ex.Eºti nebun! . În lipsã de altceva. Într-adevãr.ªi tu! .Ai un nas mare! .

ci veniturile pe care ni le aduce. a spus Seneca. Pentru profan. „Fiecare preferã sã creadã decât sã judece”. dacã nu gãsim una adecvatã. Suntem deci favorizaþi dacã avem de partea noastrã o autoritate respectatã de adversar. nu i-ar mai rãmâne în general timp sã îl predea. Dacã acestea sunt de prim ordin. o artã sau o meserie pe care o cunoaºte puþin sau deloc.În loc sã facem apel la raþiune. ºi încã aici cu multã ferealã. va avea încredere doar în oamenii specializaþi într-o ºtiinþã. Autoritãþile din care . oamenii obiºnuiþi au un profund respect pentru specializãrile de orice tip. În schimb. La rigoare. Însã autoritatea va fi cu atât mai valabilã. cãci. studiindu-l pânã în esenþã. însã. trebuie sã ne servim de autoritatea recunoscutã în materie dupã gradul cunoºtinþelor adversarului. trebuie sã aflãm una care ar pãrea cã este astfel ºi sã citãm ce a afirmat cineva într-un alt sens sau în circumstanþe diferite. el nu va recunoaºte decât foarte puþin sau chiar deloc o autoritate. Ei ignorã faptul cã motivul pentru care profesãm un lucru nu-l reprezintã dragostea pentru acel lucru. cu cât cunoºtinþele ºi aptitudinile lui sunt mai limitate. ªi cã acel care predã un lucru îl cunoaºte rareori pânã în esenþa sa. existã multe autoritãþi demne de respect. Prin urmare.

oricât de absurdã ar fi ea. pe care oamenii sã n-o fi adoptat rapid.: Un preot francez care. Cãci cea mai mare parte a oamenilor gândesc ca Aristotel: „Ceea ce pare just unei mulþimi. Oile îl urmeazã pe berbecul din frunte oriunde le-ar . noi spunem cã e adevãrat” (Etica nicomahicã): nu existã. într-adevãr. adversarul nu are cartea la îndemânã ºi nici nu ºtie sã se foloseascã de ea. Trebuie folosite în maniera autoritãþii ºi prejudecãþile cele mai rãspândite. citeazã o formulã biblicã: paveant illi. Exemplul acþioneazã asupra gândirii ca ºi asupra actelor lor. Ceea ce va convinge consiliul municipal. nu doar sã deformãm ci chiar sã falsificãm deschis tot ce au spus autoritãþile. sau chiar sã inventãm pur ºi simplu. Ignoranþii au un respect deosebit pentru figurile retoricii greceºti ºi latine. eu nu voi tremura”). imediat ce au fost convinºi cã e general rãspânditã. ca alþi cetãþeni.adversarul nu pricepe nici un cuvânt sunt cele care fac în general cel mai mare efect. Putem. nici o opinie. Ex. pentru a nu fi obligat sã paveze strada din faþa casei lui. de obicei. în caz de necesitate. ego non pavebo („Sã tremure.

E foarte ciudat cã universalitatea unei opinii are atâta greutate pentru ei.conduce: mai uºor le e sã moarã decât sã gândeascã. ºi cã au avut candoarea de a crede cã ele au examinat-o în esenþã. privind cu atenþie. (Nu avem decât sã ne gândim la toate dogmele recunoscute cândva oficial de societãþi întregi ºi care dupã aceea s-au vãdit complet false. prejudecând asupra competenþei suficiente a acestora. de vreme ce pot vedea ei înºiºi cã opiniile sunt adoptate fãrã judecatã ºi doar în virtutea exemplului.) Ceea ce numim opinie comunã este. Dar nu-ºi dau seama deoarece le lipseºte orice cunoaºtere de sine. au adoptat ºi alþii . opinia a douã sau trei persoane. De pildã. Doar elita spune. nici un criteriu de probabilitate asupra exactitãþii ei. ºi dacã am vrea sã o oprim lucrul ne-ar cere multã ostenealã”. ºi ne putem convinge de asta doar observând cum se naºte o opinie. cãci profanul nu are decât prostie în cap. Serios vorbind. putem vedea aºadar cã douã sau trei persoane au admis-o sau au avansat-o sau au afirmat-o. caracterul universal al unei opinii nu reprezintã nici o probã. viziunea lui Ptolemeu contra celei a lui Copernic. o mulþime de idei îi par juste. odatã cu Platon: „unei mulþimi de oameni. [Ca ºi în cazul bârfei].

Aºa a sporit de la o zi la alta numãrul acestor adepþi leneºi ºi creduli [ºi seduºi]. mai degrabã decât sã-ºi dea osteneala de a le examina. apãrãtori cu atât mai înverºunaþi ºi mai intoleranþi ai acestora. cu toate astea.aceastã opinie. un mare numãr de persoane s-au încrezut în aceºtia din urmã. Cãci ceea ce detestã ei la cel care gândeºte altfel nu e atât opinia diferitã pe care o adoptã acesta. De-atunci încolo. cãci o datã ce o opinie a avut de partea ei un numãr serios de voci care sã o susþinã. lenea lor [sau seducþia] incitându-i sã creadã în întregime lucrurile. la rândul lor. pentru a nu fi consideraþi niºte spirite neliniºtite care se revoltã împotriva opiniilor universal acceptate sau niºte impertinenþi care se cred mai deºtepþi ca toatã lumea. aflaþi în numãr restrâns. celelalte voci au presupus cã ºi-a obþinut susþinerea mulþumitã justeþii fundamentelor ei. A adera a devenit astfel o datorie. Ei sunt. iar dreptul sã vorbeascã l-au avut doar cei absolut incapabili sãºi formeze o opinie ºi o judecatã proprii. ºi care nu erau deci decât ecoul opiniilor altora. cât înfumurarea de a vrea sã judece el însuºi – ceea ce ei nu fac bineînþeles . cei care. erau capabili sã judece au fost constrânºi sã tacã. Ceilalþi au fost apoi constrânºi sã admitã ceea ce era comun admis.

dar toþi vor sã aibã opinii. plonjat în talazurile neputinþei de a gândi ºi judeca. Pe scurt. Dacã un cap mai isteþ are de-a face cu aºa ceva. Totuºi. alegând-o în funcþie de slãbiciunile adversarului sãu. cât valoreazã opinia a un milion de oameni? Tot astfel se întâmplã cu un fapt istoric atestat de zece istorici. putem eventual sã utilizãm opinia universalã ca autoritate. În general. Cãci. foarte puþini oameni ºtiu sã gândeascã. lucru de care sunt conºtienþi în forul lor interior. ele aleg de fapt ca arme douã autoritãþi. când dezbatem cu oameni obiºnuiþi. cel mai bine e sã accepte sã recurgã el însuºi la aceastã armã. se va putea constata cã atunci când douã spirite obiºnuite se ceartã. folosinduse de ele pentru a-ºi administra lovituri. în loc sã le cântãreascã ei înºiºi? De vreme ce aºa stau lucrurile. acestea din urmã sunt ca un Siegfried în armurã. comparând arma cu argumentele. pe care se dovedeºte cã l-au copiat unii de la alþii ºi care pare astfel a se sprijini pe spusele unei singure persoane. .niciodatã. ce altceva le rãmâne aºadar de fãcut decât sã le adopte aºa cum ceilalþi leau propus.

Declararea incompetentei Dacã nu ºtii ce sã opui argumentelor expuse de adversar. insinuezi subtil. le-au stricat buna dispoziþie. Ex. sau mai degrabã imediat ce cartea a început sã facã senzaþie. cã sunt inepþii. 31. când anumiþi adepþi ai ºcolii noi le-au dovedit cã aveau dreptate ºi cã într-adevãr nu înþeleseserã nimic. nu ne luptãm de fapt decât prin autoritãþi interpuse. trebuie sã te declari cu ironie incompetent. e probabil foarte exact. Ex. numeroºi profesori din vechea ºcoalã eclecticã au declarat „nu înþelegem nimic din ea”.” Odatã cu apariþia Criticii raþiunii pure. În acest mod. Însã. dar nu izbutesc sã înþeleg ºi atunci renunþ sã judec.: „Ceea ce afirmaþi depãºeºte slabele mele posibilitãþi de înþelegere.În tribunal. .: Atunci când un profesor polemizeazã cu un elev. în faþa unui auditoriu care te stimeazã. Stratagema trebuie folositã numai când eºti sigur cã te bucuri pe lângã auditori de o consideraþie net superioarã celei de care are parte adversarul. crezând cã în acest fel au anulat-o dintr-un condei. adicã cu autoritatea bine stabilitã a legilor.

îngãduiþi-mi. ºi iatã cã noi i-am dovedit „prostia”. aceastã metodã face parte din precedenta stratagemã ºi constã în a te prevala foarte maliþios de autoritatea ta în loc sã furnizezi argumente valabile. Contraatacul constã în a afirma: „Dar. e banditism etc. Ex. chiar dacã nu se potriveºte acolo decât prin similitudine sau foarte vag. Introducerea unei asocieri degradante Putem elimina rapid sau cel puþin sã facem sã parã suspectã o afirmaþie contrarã a adversarului. În felul acesta i-am întors replica. rânduind-o într-o categorie execrabilã. ar trebui sã vã fie uºor sã înþelegeþi. e tiranie. pesemne cã de vinã este slaba calitate a expunerii mele” ºi de a repeta acest lucru atât de mult. Vroia sã insinueze cã spunem „prostii”.La drept vorbind. 32. ºi deci sã recunoascã faptul cã nu pricepuse într-adevãr nimic înainte. Totul prin cea mai desãvârºitã politeþe. având în vedere marea dumneavoastrã pãtrundere de spirit. încât el sã fie nevoit sã înþeleagã.: Ãsta e comunism. . e ateism.

în consecinþã. sau mãcar e conþinutã în ea. aceasta e dovada evidentã cã am atins un punct slab (uneori fãrã sã ºtim): nu e cazul sã tãcem. Cã aserþiunea „e bine ºtiut cã…” e identicã acestei categorii.” Aceastã afirmaþie stabileºte o imposibilitate: ceea ce e just în teorie trebuie sã fie ºi în practicã. 2. ea este la fel de falsã în teorie. dar se derobeazã printr-o altã întrebare sau printr-un rãspuns indirect. Trebuie deci sã insistãm asupra acestui punct slab ºi sã nu .Afirmaþia presupune douã lucruri: 1. dar în practicã e fals. Insistarea pe momentul de derutã Dacã un adversar nu dã un rãspuns direct la o întrebare sau la un argument. dacã nu e cazul. 34. ori chiar încearcã sã deturneze dezbaterea. înseamnã cã existã o eroare în teorie. practicii „Poate cã este adevãrat în teorie. Opunerea teoriei. Cã aceastã categorie este deja complet respinsa ºi nu poate conþine nici un cuvânt adevãrat. 33.

o va abandona cu viteza cu care ºi-ar retrage mâna când a atins un fier înroºit. Ex. 36. în cazul în care ar fi valabilã. zãpãcirea adversarului printr-un potop delirant de cuvinte. Aceastã stratagemã s-ar putea intitula „atacarea copacului la rãdãcinã”. . Trebuie sã-i atragem atenþia cã aceasta contrazice direct o dogmã fundamentalã a Bisericii sale. Nãucirea cu vorbe Nãucirea. l-ar dezavantaja considerabil. chiar ºi atunci când nu desluºim încã în ce constã cu adevãrat slãbiciunea pe care am descoperit-o.: Un om al bisericii susþine o dogmã filozoficã. Ceea ce ne este defavorabil pare în general absurd intelectului nostru. A-i sugera cã-ºi taie craca de sub picioare Dacã reuºim sã-i sugerãm adversarului cã opinia lui.slãbim adversarul. 35. un dram de voinþã de convingere cântãreºte mai mult decât un chintal de inteligenþã ºi raþionament. În general.

: Debitarea pe un ton foarte serios a unor prostii care au un aer savant ºi profund. Ultima stratagemã: injuria . 37. 38. am câºtigat.Ex. În contrapartidã.: Contestarea cuiva care. Respingerea prin anularea probei (Aceastã stratagemã ar trebui sã figureze printre primele. Dacã nici o altã dovadã mai exactã nu-i vine în minte. În felul acesta ajung sã piardã avocaþii slabi o cauzã bunã: vor sã o justifice printr-o lege inadecvatã. ne este uºor sã respingem aceastã dovadã. pretinzând astfel cã respingem întregul. cel care nu se lasã impresionat va putea extrage din acest potop de vorbe confuziile ºi le va putea denunþa. pentru a dovedi existenþa lui Dumnezeu. invocã argumentul ontologic. demonstrând cât sunt de ieºite din context ºi de incoerente. când cea potrivitã nu le vine în minte.) În cazul în care adversarul are dreptate ºi avanseazã o dovadã slabã în spijinul sãu. care este perfect refutabil. Ex.

Devii astfel supãrãtor. atacându-l în toate felurile pentru ceea ce este. abandonezi complet obiectul dezbaterii ºi îþi îndrepþi atacurile exclusiv asupra adversarului. la un duel sau la un proces de defãimare. cum e cazul în orice victorie dialecticã. trebuie sã trecem la afirmaþii nepoliticoase. jignitor. frecvent folositã. Însã atunci când treci la atacuri personale. deci. În acest caz aptitudinile spiritului fac apel la cele ale corpului sau la animalitate. demonstrându-i cuiva în mod calm cã greºeºte ºi cã. A fi nepoliticos înseamnã aici a abandona obiectul polemicii (de vreme ce partida e pierdutã) pentru a-l viza pe adversar. . Deoarece.Dacã vedem cã adversarul e superior ºi cã nu vom avea câºtig de cauzã. aºa cum spune Hobbes. Problema este sã ºtim ce apãrare poate folosi adversarul. Cãci. Aceastã stratagemã este foarte apreciatã deoarece e la îndemâna tuturor ºi este. îl rãneºti mai mult decât dacã i-ai adresa cuvinte jignitoare ºi vulgare. se ajunge la o încãierare. dacã ºi el procedeazã în acelaºi fel. vulgar. rãutãcios. jignitoare ºi vulgare. apreciazã ºi gândeºte strâmb. Ar fi o eroare gravã sã credem cã e de ajuns sã nu fim noi înºine nepoliticoºi. pe cale de consecinþã. De ce? Pentru cã.

. din toate punctele de vedere. ºi nici o suferinþã nu este mai mare ca aceea a vanitãþii rãnite. sã faci ceea ce-i spunea Themistocle lui Eurybiade: „Loveºte. ªi totuºi. Aceastã satisfacere a vanitãþii vine în principal din faptul cã ne comparãm cu ceilalþi. Exact acest lucru se petrece cu adevãrat ºi foarte violent în orice controversã. a dovedi mult sânge rece te poate ajuta la fel de mult: trebuie deci. dar ascultã”. pentru om.„Oricare bucurie sufleteascã. cu satisfacerea vanitãþii. deci. sã revii imediat la acesta ºi sã continui sã-i dovedeºti cã greºeºte fãrã sã dai atenþie cuvintelor lui jignitoare. De aici furia învinsului. fãrã ca noi sã-i fi fãcut vreun rãu. într-un anumit sens. de aici recursul sãu la aceastã ultimã resursã. Nimic nu se comparã. Însã lucrul acesta nu e la îndemâna tuturor. dar mai ales din punctul de vedere al capacitãþilor intelectuale. sã-i rãspunzi calm cã asta n-are nimic de-a face cu obiectul dezbaterii. atunci când adversarul trece la atacuri personale. la aceastã ultimã stratagemã pe care rãmânând politicos ar fi nevoit sã ºi-o reprime. orice stare de bunã dispoziþie survine din faptul cã existã oameni în comparaþie cu care putem sã avem o înaltã preþuire de sine”.

ºi care au suficient simþ al echitãþii pentru a putea suporta sã nu aibã dreptate atunci când adevãrul se aflã de partea cealaltã. Cât despre celelalte. ºi pentru a asculta argumentele celuilalt ºi a le recunoaºte. competiþie între douã spirite. Trebuie însã ca ambii adversari sã aibã cam acelaºi nivel de erudiþie ºi de inteligenþã. cu greu se va gãsi una demnã de a purta o discuþie. în fine. sã le lãsãm sã spunã ce vor.Unica pavãzã sigurã este deci cea indicatã de Aristotel în ultimul capitol al Topicelor: sã nu porþi dezbateri cu primul venit. cã þin la mare preþ adevãrul. cãci le permite sã-ºi corecteze propriile idei ºi de asemenea sã îºi formeze opinii noi. cã le place sã asculte argumente întemeiate. Cu toate acestea. Rezultã din aceasta cã. ºi sã reflectãm la cuvintele lui Voltaire: „Liniºtea valoreazã mai mult decât adevãrul”. chiar din gura adversarului lor. controversa. oameni despre care ºtii. . ªi în scopul de a te sprijini pe argumente fondate ºi nu pe sentinþe fãrã apel. este adesea beneficã pentru ambele pãrþi. cãci este un drept al oamenilor acela de a bate câmpii. ci numai cu oameni pe care îi cunoºti ºi despre care ºtii cã sunt suficient de rezonabili pentru a nu debita absurditãþi ºi a se acoperi de ridicol. din o sutã de persoane.

htm . la viclenie ºi la vulgaritate. mic îndreptar apãrut postum în 1864.com/Mes%20lectures/Schopenhauer. nu va înþelege totul ºi nu va fi la înãlþime. Textul urmeazã versiunea francezã L’Art d’avoir toujours raison [et de se faire détester de tous] oferitã de Éditions Mille et une nuits. Arthur Schopenhauer. iritarea pe care o va resimþi din aceastã cauzã îl va incita sã recurgã la reaua-credinþã. Dacã îi lipseºte inteligenþa. Eristische Dialektik oder Die Kunst. Recht zu behalten.philo5.%20L'art%20d'avoir%20t oujours%20raison. http://www.Dacã unuia dintre ei îi lipseºte erudiþia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful