P. 1
Arthur Schopenhauer - Arta de a avea intotdeauna dreptate

Arthur Schopenhauer - Arta de a avea intotdeauna dreptate

|Views: 7|Likes:
Published by Duca Vladislav

More info:

Published by: Duca Vladislav on Mar 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

Arta de a avea întotdeauna dreptate

*

Arthur Schopenhauer

Cuprins
1. Exagerarea 2. Jocul de cuvinte 3. Generalizarea 4. Camuflarea intenþiilor 5. Argumentele false ale adversarului 6. Afirmaþia peremptorie 7. Încâlceala totalã 8. Provocarea furiei adversarului 9. Amestecarea pistelor 10. Prin antitezã 11. Inducþia 12. Titulatura sforãitoare 13. Contrastul îmbietor 14. Triumful proclamat 15. Ieºirea din încolþire 16. Incitarea la autodiscreditare coerentã 17. Introducerea unei distincþii 18. Deturnarea conversaþiei 19. Generalizarea 20. Conchiderea 21. La o întrebare stupidã, un rãspuns stupid 22. Petitio principii 23. Respingerea exagerãrilor 24. Forþarea tezei 25. Gãsirea unei excepþii 26. Întoarcerea argumentului 27. Agravarea furiei adversarului 28. Ridiculizarea autoritãþii contând pe naivitatea auditoriului 29. Crearea unei diversiuni 30. Mistificarea 31. Declararea incompetenþei 32. Introducerea unei asocieri degradante 33. Opunerea teoriei ºi practicii 34. Insistarea pe momentul de derutã 35. A-i sugera cã-ºi taie craca de sub picioare 36. Nãucirea cu vorbe 37. Respingerea prin anularea probei 38. Ultima stratagemã: injuria

ad rem b. demonstrãm fie cã: a. esenþialul în orice controversã este ca în prealabil o tezã sã fie afirmatã de cãtre adversar (sau de noi înºine. prea puþin conteazã). obiectiv. adicã adevãrul subiectiv relativ. ad hominem2 sau ex concessis .altfel spus. nu e vorba decât de o dovadã relativã care nu are nimic de-a face cu adevãrul obiectiv. fie cã ea contrazice alte afirmaþii sau concesii ale adversarului. Modurile: 1 a. adevãr subiectiv (v. . Pentru a o respinge. b. existã astfel douã cãi posibile: 1. Aici. În acest ultim caz. aceastã tezã nu e în acord cu natura lucrurilor. 1 2 Potrivit cu adevãrul dupã naturã. nota din infra).Baza oricãrei dialectici Mai întâi. adevãrul obiectiv absolut.

a. Însã toate acestea pot avea loc în chip real sau numai în aparenþã. un principiu plecând de la care vei judeca problema supusã: nu se va putea discuta cu cineva care contestã aceste principii. . Respingerea directã atacã teza în fundamentele ei. Metodele: a. cea indirectã. ºi cea indirectã a. e nevoie sã te sprijini pe ceva. cea indirectã. ªi cum nu e uºor sã ai certitudini în materia aceasta. Cea directã demonstreazã cã teza nu e adevãratã. În rest. în consecinþe. b. cã ea nu poate fi adevãratã. respingerea directã b. iar lucrul acesta nu poate fi hotãrât decât prin controversã. Iatã baza oricãrei controverse. b. Nu se poate ºti cu certitudine cine are obiectiv dreptate.2. în orice controversã sau argumentaþie. dezbaterile pot fi lungi ºi înverºunate.

Stratageme 1. nu are mare lucru sau absolut nimic în comun . Exagerarea Extinderea afirmaþiei adversarului dincolo de limitele ei naturale. ea trebuie restrânsã ºi trebuie vorbit strict de cazuri particulare.: Chinezii… Femeile…. interpretarea ei de maniera cea mai generalã posibil. pentru a asigura victoria propriei afirmaþii. bãrbaþii… Tinerii… Homosexualii… Invers. în afara cuvântului ca atare. Lucrul e mai uºor de fãcut cu oamenii care fac afirmaþii generalizante. Ex. 2. Jocul de cuvinte Utilizarea omonimului pentru a extinde afirmaþia la ceea ce.

Homosexualii sunt oameni normali iar nu perverºi. cât priveºte misterele. Ex. . sau mãcar conceperea ei într-un raport pe de-a întregul diferit ºi respingerea ei în acest sens. 4. nu trebuie sã o laºi sã se întrevadã.Anumiþi homosexuali pot avea comportamente perverse. .: . sunt lucruri care nu mã intereseazã.: . Ex. risipindu-le neglijent în conversaþie. ci sã obþii discret admiterea mai întâi a premiselor ei. pentru a ne ascunde intenþiile ºi a evita ca adversarul sã încerce tot felul de manevre pentru a ne contrazice teza.cu obiectul dezbaterii. 3.A. Camuflarea intenþiilor Când vrei sã ajungi la o concluzie. Generalizarea A lua afirmaþia fãcutã relativ ca ºi când ar fi fãcutã de o manierã generalã. apoi respingerea de o manierã strãlucitoare ºi astfel impresia de a fi respins afirmaþia însãºi.Nu sunteþi încã iniþiat în misterele filozofiei kantiene. . Trebuie obþinutã aprobarea premiselor de-a valma.

Argumentele false ale adversarului Ce e adevãrat nu poate avea premise false. Iar pentru a ne sprijini pe un „adevãr evident”. Cãci asupra lui ne concentrãm ºi modul lui de gândire trebuie sã-l folosim. iar ce e fals nu poate niciodatã sã decurgã din premise adevãrate. interlocutorul poate fi condus la recunoaºterea validitãþii tezei noastre. Pentru a elabora o tezã. . postulând ce anume am demonstra cu el. Ex. În acest fel se pot respinge propoziþiile false ale adversarului prin mijlocirea altor propoziþii false pe care el le considerã adevãrate.: Dacã interlocutorul e adeptul unei secte de orice tip cu care noi nu suntem de acord. 6. Afirmaþia peremptorie Orice discurs se sprijinã pe premise. trebuie sã ne sprijinim pe un anumit numãr de afirmaþii. pentru a-l pune pe piste false. putem utiliza împotriva lui preceptele acelei secte.Se pot chiar utiliza premise care nu au nici o legãturã cu teza. 5.

Replica promptã la aceastã stratagemã constã în respingerea sistematicã a oricãrei premise a interlocutorului nostru. Ex. Ex. pentru a ascunde ceea ce vrem cu adevãrat sã fie admis. expunerea rapidã a argumentaþiei noastre plecând de la concesiile obþinute.: Orice dezbatere din Camera comunelor furnizeazã o mulþime de exemple în materie. cãci în starea de furie el e în afara capacitãþii de a face o judecatã corectã ºi de a-ºi vedea interesul. dând . provocându-l ºi. În schimb. 8. 7. cãci acei care au o înþelegere lentã nu pot urma exact demonstraþia ºi nu pot sã-i vadã eventualele lacune. în general.: Afirmarea incertitudinii medicinei prin afirmarea incertitudinii oricãrei cunoaºteri umane. Îl vom înfuria fiind pe faþã nedrepþi cu el. Încâlceala totalã Formularea mai multor întrebãri în acelaºi timp ºi extinderea contextului. Provocarea furiei adversarului Înfurierea adversarului.

: Inspectorul de poliþie. 9. pentru ca la sfârºit sã poatã . Vorbind deschis de lucrurile de care îi este ruºine. Ex. : ªtiind cã interlocutorul nostru a fost deja condamnat pentru un delict în penal sau în civil. nu poate ºti unde vrem sã ajungem cu ele ºi nu-ºi poate lua mãsuri de precauþie. chiar opuse. Amestecarea pistelor Întrebãrile nu se vor pune în ordinea cerutã de concluzia pe care vor s-o stabileascã. îi vom tulbura gândirea ºi va fi incapabil sã formuleze o judecatã coerentã. îi putem exhiba punctul slab. va pune tot felul de întrebãri fãrã nici o legãturã aparentã între ele.dovadã de sfidare. putem aminti deschis acest lucru în dezbatere pentru a-i mina integritatea. în felul acesta. ci prin tot felul de permutãri. Se pot utiliza ºi rãspunsurile sale pentru a trage din ele felurite concluzii. în interogatoriul sãu. Ex. în funcþie de natura lor. în mãsura în care se disimuleazã procedeul. Dacã îl cunoaºtem personal. Aceastã stratagemã e înruditã cu cea de-a patra.

Prin antitezã Când ne dãm seama cã adversarul respinge intenþionat întrebãrile care ar fi avut nevoie de un rãspuns pozitiv pentru a ne susþine teza. 11. sã-l sprijinim cu propriile noastre argumente. Inducþia Sã-l facem pe adversar sã creadã cã a recunoscut el însuºi un „adevãr general admis” determinându-l sã admitã mai multe cazuri particulare prin inducþie. sau cel puþin sã-l punem sã aleagã între cele douã. ca ºi cum pe aceasta din urmã am vrea sã o aprobe. pentru ca apoi sã-l gãsim în eroare într-un punct care invalideazã teza. 10. în aºa fel încât sã nu ºtie care e teza la care vrem sã adere.: Important este sã dominãm adversarul. Ex. Putem deci sã ne prefacem un timp cã aderãm la teza lui. trebuie sã-i punem întrebãri despre teza contrarã.desprinde concluzii care merg în sensul anchetei sale. sã-i arãtãm cã greºeºte ºi cã noi avem dreptate. . fãrã ca anchetatul sã-ºi fi dat seama.

13. A vorbi despre muncitori ca de niºte „lãudãroºi” sau despre intelectuali ca de niºte „scârþa-scârþa pe hârtie”. Sau. Ex. invers. Contrastul îmbietor Pentru a-l face sã accepte teza noastrã. trebuie sã-i prezentãm contrariul ei ºi sã-l lãsãm sã aleagã.: Oþelul este un metal solid la temperatura ambiantã. pentru a le discredita funcþia socialã. Un orator îºi trãdeazã adesea dinainte intenþiile prin felul cum numeºte lucrurile. ªi aurul este un metal solid la temperatura ambiantã. funcþia noastrã.: A-i desemna pe protestanþi drept „Biserica Unitã” în vreme ce catolicii îi considerã „eretici”.Ex. Titulatura sforãitoare Alegem o denumire flatantã pentru a desemna teza noastrã. La fel precum aluminiul. 12. bronzul etc. Deci. utilizãm termeni murdari pentru a desemna o tezã pe care cãutãm sã o discreditãm. se poate spune cã toate metalele sunt solide la temperatura ambiantã. având grijã sã subliniem aspectul . titlul nostru.

Ex. pare alb. lãsãm sã se înþeleagã faptul cã ea nu e totuºi aºa de greu de sesizat. 14. fãrã ca ea sã rezulte. nu va putea sã facã altfel decât sã se ralieze manierei noastre de a gândi. iar lângã alb pare negru. Triumful proclamat Când a rãspuns la mai multe întrebãri fãrã ca aceste rãspunsuri sã meargã în sensul concluziei spre care tindem. pentru a nu lãsa impresia cã cultivã arta paradoxului. îi putem juca o farsã redutabilã declarând cã s-a dovedit astfel deducþia la care vroiam sã ajungem. Ex. Adversarul. pentru a da de înþeles cã a priceput legãtura închipuitã ºi a-ºi pãstra reputaþia de „inteligent”. . Sunt toate ºansele sã aleagã postura perdantului.: Este ca atunci când griul. de nicãieri. aºezat lângã negru. negãsind nici o legãturã între discurs ºi concluzie. Lucrul trebuie proclamat triumfal. Are deci de ales între a pierde partida ºi a pãrea un ins cu o gândire lentã.: Interlocutorul va fi complet destabilizat de faptul cã. de fapt.peiorativ al acestei antiteze.

sau cu actele adepþilor acestei secte. Pentru acest lucru e nevoie sã fim de o prudenþã extremã. însã de o exactitate nu foarte evidentã. fie ºi în aparenþã. o respinge. Ieºirea din încolþire Dacã am formulat o tezã paradoxalã pe care ne e greu sã o demonstrãm. o declarãm absurdã ºi triumfãm.15. 16. Incitarea la autodiscreditare coerentã Când adversarul face o afirmaþie. 14. fie cã . pentru ca el s-o accepte sau sã o respingã. într-un mod instinctiv. însã existã oameni care reuºesc sã practice lucrul acesta cu multã dibãcie. înseamnã cã am susþinut afirmaþii rezonabile ºi ne putem regla tirul în consecinþã de-aici înainte. dar dacã o acceptã. sau cu principiile unei ºcoli sau ale unei secte cãreia îi face el elogiul. afirmând astfel cã paradoxul nostru e demonstrat. din neîncredere. vom cãuta sã vedem dacã ea nu e într-o anumitã mãsurã. în contradicþie cu ceva ce el a spus sau a admis anterior. trebuie sã-i prezentãm adversarului orice propoziþie exactã. Dacã. Sau putem sã adãugãm stratagema nr.

sunt sincere sau nu. eschivându-ne sau deturnând dezbaterea spre alte afirmaþii. . putem sã depãºim adesea situaþia printr-o distincþie subtilã la care nu ne gândisem înainte – presupunând cã obiectul dezbaterii admite o dublã interpretare sau douã cazuri distincte.: Dacã argumenteazã în favoarea sinuciderii. Ex. Aceastã stratagemã e foarte uºor de aplicat deoarece. ori cu propriile lui fapte sau gesturi. de ce nu te sinucizi?”. 18. 17. cei mai mulþi dintre oameni sunt paradoxuri ambulante. îl întrebãm pe loc: „Atunci. neavând pânã acum posibilitatea sã facã „curãþenie” în ideile lor primite de-a gata. trebuie sã-l împiedicãm sã ajungã la capãtul demonstraþiei întrerupând la timp cursul discuþiei. Deturnarea conversaþiei Dacã ne dãm seama cã adversarul a dezvoltat o argumentaþie carei va permite sã ne învingã. Introducerea unei distincþii Dacã adversarul se apãrã bine punându-ne în dificultate.

Îi vom da astfel adversarului iluzia cã aprobã de fapt aceastã concluzie.: Dacã trebuie sã spunem de ce o anumitã ipotezã fizicã nu e fiabilã. vom vorbi despre caracterul înºelãtor al cunoaºterii umane ºi îl vom ilustra cu tot felul de exemple.: Când adversarul vã spune cã greºiþi. o vom considera ca admisã ºi vom trage concluzia. ci sã o desprindem noi înºine. ºi dacã nu avem nimic valabil de spus. ºi chiar dacã a imaginat una sau alta dintre premise. Conchiderea Dacã i-am ascultat premisele pe care le-a admis. de vreme ce e susþinutã de premisele lui proprii. 19. anunþaþi-l cã i s-a desfãcut un ºiret la pantof. . trebuie sã ne lansãm într-o dezbatere generalã prin care arãtãm cã ne opunem. nu trebuie sã îi mai cerem ºi concluzia. Ex.Ex. 20. Generalizarea Dacã adversarul ne cere în mod expres sã argumentãm împotriva unui anumit aspect al afirmaþiei sale.

în loc sã discutãm vreme îndelungatã despre natura realã a lucrurilor. Cãci ceea ce conteazã aici nu este adevãrul. în general. Preferabil este însã sã-i opunem un contraargument la fel de specios ºi sofistic spre a nu fi mai prejos. Petitio principii Dacã ne cere sã-i recunoaºtem unele lucruri din care ar decurge direct problema dezbãtutã. ci victoria. un rãspuns stupid În cazul unui argument specios sau sofistic al adversarului de care nu suntem pãcãliþi. trebuie sã refuzãm pretinzând cã în acest caz argumentum ad hominem: raþionament vicios care se referã la persoana adversarului iar nu la ideile ºi poziþiile pe care le susþine.: Dacã adversarul avanseazã un argument ad hominem3 . putem desigur sã-l demontãm arãtând ceea ce e insidios ºi înºelãtor în el. La o întrebare stupidã. Ex. ºi. e de ajuns sã-l dezarmãm printr-un contraargument ad hominem. e mai rapid sã producem un argument ad hominem când ni se iveºte ocazia. 3 . 22.21.

odatã ce am respins aceastã exagerare. petitio principii: raþionament circular. constând în declararea ca adevãrat a lucrului care abia urmeazã sã fie demonstrat 4 . Invers. 4 23. sofism în care concluzia e subînþeleasã din premise. Contrazicându-l. îl putem împinge astfel sã facã o afirmaþie. Respingerea exagerãrilor Contradicþia ºi cearta incitã uneori adversarul sã ne exagereze afirmaþia. situatã în afara adevãrului: numai cã. va pãrea cã am respins deopotrivã teza originalã. cãci el ºi martorii disputei vor avea tendinþa sã considere o propoziþie apropiatã unei probleme ca fiind identicã acelei probleme. eventual exactã în limitele date.ar fi vorba de un petitio principii . adesea adversarul va încerca în mod direct sã restrângã limitele pe care le-am fixat: trebuie sã-l oprim imediat ºi sã-l readucem la limitele afirmaþiei noastre. trebuie sã ne pãzim de a ne lãsa antrenaþi prin contradicþie la exagerarea sau lãrgirea câmpului tezei noastre. De asemenea. îl privãm astfel de cel mai bun dintre argumentele sale.

Ex. o apagogie (demonstraþie prin absurd). Forþarea tezei Teza adversarului va fi forþatã spre a extrage din ea concluzii false ºi a-i deforma conceptele. are nevoie de un mare numãr de cazuri pentru a-ºi afirma teza generalã. . 25. ºi nimic în plus. Gãsirea unei excepþii Trebuie realizatã o apagogie prin intermediul excepþiei. pentru ca aceasta sã fie rãsturnatã. Cum din teza lui par a decurge propoziþii care fie se contrazic între ele. aceastã stratagemã trece drept o respingere indirectã.” 24. fie contrazic adevãrurile recunoscute. fiind dimpotrivã absurde sau periculoase. Dacã adversarul procedeazã prin inducþie. obþinând astfel propoziþii care nu existã în ea ºi care nu reflectã deloc opinia adversarului.: „Iatã ce-am spus. Nu avem nevoie decât sã-i punem un singur caz în contradicþie cu propoziþia.

Ex. 27. . trebuie sã fim indulgenþi cu el.: .E un copil. 8). pentru a-l împiedica sã deprindã obiceiuri urâte. Ex. trebuie sã ne strãduim sã împingem acel argument ºi mai departe: nu numai pentru cã e bine sã-l înfuriem (vezi stratagema nr. Întoarcerea argumentului împotriva lui O tehnicã strãlucitã constã în întoarcerea propriului argument al adversarului împotriva sa.: Teza „toate rumegãtoarele au coarne” e contestabilã prin unica excepþie a cãmilei. dar pentru cã putem presupune cã a atins punctul sensibil al raþionamentului sãu ºi cã pe acest punct îl vom putea cu siguranþã ataca mai abitir decât crezusem înainte. atunci când argumentul pe care vrea sã-l utilizeze la sfârºit poate fi ºi mai bun dacã îl întoarcem împotriva lui. Agravarea furiei adversarului Dacã un argument îl înfurie instantaneu pe adversar. . 26.Tocmai pentru cã e copil trebuie pedepsit.

deci topitã.: Adversarul afirmã: „În decursul alcãtuirii formaþiunilor muntoase primitive. Avansãm argumentul cã: „la aceastã temperaturã. Oamenii sunt întotdeauna gata sã râdã. marea de multã . dar cãreia numai specialistul îi poate recunoaºte lipsa de valabilitate. încã de la 80 de grade. În ochii lor. Cãldura trebuia deci sã fi fost în jur de 200 de grade Réaumur.28. masa plecând de la care granitul ºi tot restul acelor munþi s-a cristalizat era lichidã din pricina cãldurii. mai ales dacã obiecþia face ca afirmaþia lui sã aparã într-o luminã ridicolã. astfel cã îi avem pe glumeþi de partea noastrã. Ridiculizarea autoritãþii contând pe naivitatea auditoriului Stratagema aceasta e utilizabilã mai ales atunci când niºte savanþi au o disputã în faþa auditorilor ignoranþi. Ex. Specialistul ne este adversar. el va putea pãrea învins. adversarul va fi nevoit sã facã o lungã demonstraþie urcând pânã la principiile ºtiinþifice ºi la alte date. Pentru a demonstra nulitatea obiecþiei. iar masa s-a cristalizat deasupra suprafeþei mãrii care o acoperea”. deci. Stratagema constã în avansarea unei obiecþii non-valabile. nu auditorii. ºi îi va fi dificil sã se facã ascultat. ºi chiar cu mult înainte.

printre non-fizicieni. trebuie sã facem o diversiune. Auditoriul izbucneºte în hohote de râs.vreme ar fi început sã fiarbã ºi s-ar fi evaporat în atmosferã”. însã. adversarul va trebui sã demonstreze cã punctul de fierbere nu depinde numai de gradul de temperaturã ci ºi de presiunea atmosfericã ºi cã aceasta din urmã. ar avea nevoie de o întreagã conferinþã. 29. el se va face fãrã nici o prudenþã. nici mãcar la 200 de grade Réaumur. Dar nu va face acest lucru. adicã sã începem dintr-o datã sã vorbim de cu totul altceva ca ºi cum asta ar face parte din subiectul dezbãtut ºi ar fi un argument împotriva adversarului. Lucrul se face cu discreþie dacã diversiunea are vreo legãturã cu tema discutatã. dacã nu-l priveºte decât pe adversar ºi nu are nimic de-a face cu obiectul dezbaterii. Pentru a ne învinge. . ar fi crescut în aºa mãsurã încât n-ar mai fi existat fierbere. îndatã ce de exemplu marea s-ar transforma în vapori de apã. fiindcã. Crearea unei diversiuni (asemãnãtoare punctului 18) Dacã simþim cã vom fi învinºi.

Nu aºa de mare ca al tãu! .Orice disputã între oamenii obiºnuiþi ne aratã cã aceastã stratagemã e aproape instinctivã. Într-adevãr. În certuri. o putem utiliza în controverse. pãrând astfel sã le recunoascã temeinicia. Mistificarea .Puþi! . acesta nu rãspunde respingându-le. când cineva îi face reproºuri altuia. În lipsã de altceva. ci fãcând reproºuri personale adversarului sãu.Ba tu! Pac! Poc! Paf!… 30.Ai un nas mare! .Eºti nebun! . o astfel de diversiune nu valoreazã nimic pentru cã lãsãm în urmã reproºurile primite.ªi tu! . iar martorii aflã tot rãul posibil referitor la cele douã pãrþi prezente. lãsându-le deoparte pe cele pe care le-a primit.: . Ex.

cu cât cunoºtinþele ºi aptitudinile lui sunt mai limitate. a spus Seneca. nu i-ar mai rãmâne în general timp sã îl predea. Prin urmare. o artã sau o meserie pe care o cunoaºte puþin sau deloc. trebuie sã aflãm una care ar pãrea cã este astfel ºi sã citãm ce a afirmat cineva într-un alt sens sau în circumstanþe diferite. Ei ignorã faptul cã motivul pentru care profesãm un lucru nu-l reprezintã dragostea pentru acel lucru. el nu va recunoaºte decât foarte puþin sau chiar deloc o autoritate. va avea încredere doar în oamenii specializaþi într-o ºtiinþã. Suntem deci favorizaþi dacã avem de partea noastrã o autoritate respectatã de adversar. Însã autoritatea va fi cu atât mai valabilã. ªi cã acel care predã un lucru îl cunoaºte rareori pânã în esenþa sa. dacã nu gãsim una adecvatã. La rigoare. oamenii obiºnuiþi au un profund respect pentru specializãrile de orice tip. însã.În loc sã facem apel la raþiune. studiindu-l pânã în esenþã. trebuie sã ne servim de autoritatea recunoscutã în materie dupã gradul cunoºtinþelor adversarului. cãci. existã multe autoritãþi demne de respect. Pentru profan. ºi încã aici cu multã ferealã. Dacã acestea sunt de prim ordin. „Fiecare preferã sã creadã decât sã judece”. Autoritãþile din care . ci veniturile pe care ni le aduce. În schimb.

: Un preot francez care. Putem. nu doar sã deformãm ci chiar sã falsificãm deschis tot ce au spus autoritãþile. Ex. Oile îl urmeazã pe berbecul din frunte oriunde le-ar . pe care oamenii sã n-o fi adoptat rapid. Ceea ce va convinge consiliul municipal. imediat ce au fost convinºi cã e general rãspânditã. Exemplul acþioneazã asupra gândirii ca ºi asupra actelor lor. noi spunem cã e adevãrat” (Etica nicomahicã): nu existã. pentru a nu fi obligat sã paveze strada din faþa casei lui. Cãci cea mai mare parte a oamenilor gândesc ca Aristotel: „Ceea ce pare just unei mulþimi.adversarul nu pricepe nici un cuvânt sunt cele care fac în general cel mai mare efect. ego non pavebo („Sã tremure. eu nu voi tremura”). sau chiar sã inventãm pur ºi simplu. de obicei. Trebuie folosite în maniera autoritãþii ºi prejudecãþile cele mai rãspândite. Ignoranþii au un respect deosebit pentru figurile retoricii greceºti ºi latine. ca alþi cetãþeni. în caz de necesitate. oricât de absurdã ar fi ea. nici o opinie. adversarul nu are cartea la îndemânã ºi nici nu ºtie sã se foloseascã de ea. citeazã o formulã biblicã: paveant illi. într-adevãr.

o mulþime de idei îi par juste. Doar elita spune.conduce: mai uºor le e sã moarã decât sã gândeascã. privind cu atenþie. Dar nu-ºi dau seama deoarece le lipseºte orice cunoaºtere de sine. cãci profanul nu are decât prostie în cap. [Ca ºi în cazul bârfei]. opinia a douã sau trei persoane. odatã cu Platon: „unei mulþimi de oameni. prejudecând asupra competenþei suficiente a acestora. caracterul universal al unei opinii nu reprezintã nici o probã. ºi dacã am vrea sã o oprim lucrul ne-ar cere multã ostenealã”. (Nu avem decât sã ne gândim la toate dogmele recunoscute cândva oficial de societãþi întregi ºi care dupã aceea s-au vãdit complet false. Serios vorbind. nici un criteriu de probabilitate asupra exactitãþii ei. E foarte ciudat cã universalitatea unei opinii are atâta greutate pentru ei. De pildã. de vreme ce pot vedea ei înºiºi cã opiniile sunt adoptate fãrã judecatã ºi doar în virtutea exemplului. ºi cã au avut candoarea de a crede cã ele au examinat-o în esenþã. au adoptat ºi alþii . ºi ne putem convinge de asta doar observând cum se naºte o opinie. putem vedea aºadar cã douã sau trei persoane au admis-o sau au avansat-o sau au afirmat-o. viziunea lui Ptolemeu contra celei a lui Copernic.) Ceea ce numim opinie comunã este.

Cãci ceea ce detestã ei la cel care gândeºte altfel nu e atât opinia diferitã pe care o adoptã acesta. iar dreptul sã vorbeascã l-au avut doar cei absolut incapabili sãºi formeze o opinie ºi o judecatã proprii.aceastã opinie. un mare numãr de persoane s-au încrezut în aceºtia din urmã. mai degrabã decât sã-ºi dea osteneala de a le examina. Ceilalþi au fost apoi constrânºi sã admitã ceea ce era comun admis. cei care. De-atunci încolo. lenea lor [sau seducþia] incitându-i sã creadã în întregime lucrurile. cãci o datã ce o opinie a avut de partea ei un numãr serios de voci care sã o susþinã. apãrãtori cu atât mai înverºunaþi ºi mai intoleranþi ai acestora. la rândul lor. Aºa a sporit de la o zi la alta numãrul acestor adepþi leneºi ºi creduli [ºi seduºi]. erau capabili sã judece au fost constrânºi sã tacã. aflaþi în numãr restrâns. celelalte voci au presupus cã ºi-a obþinut susþinerea mulþumitã justeþii fundamentelor ei. ºi care nu erau deci decât ecoul opiniilor altora. pentru a nu fi consideraþi niºte spirite neliniºtite care se revoltã împotriva opiniilor universal acceptate sau niºte impertinenþi care se cred mai deºtepþi ca toatã lumea. cu toate astea. A adera a devenit astfel o datorie. Ei sunt. cât înfumurarea de a vrea sã judece el însuºi – ceea ce ei nu fac bineînþeles .

comparând arma cu argumentele. când dezbatem cu oameni obiºnuiþi.niciodatã. putem eventual sã utilizãm opinia universalã ca autoritate. pe care se dovedeºte cã l-au copiat unii de la alþii ºi care pare astfel a se sprijini pe spusele unei singure persoane. Cãci. foarte puþini oameni ºtiu sã gândeascã. dar toþi vor sã aibã opinii. se va putea constata cã atunci când douã spirite obiºnuite se ceartã. Totuºi. . Pe scurt. lucru de care sunt conºtienþi în forul lor interior. cel mai bine e sã accepte sã recurgã el însuºi la aceastã armã. plonjat în talazurile neputinþei de a gândi ºi judeca. folosinduse de ele pentru a-ºi administra lovituri. ele aleg de fapt ca arme douã autoritãþi. cât valoreazã opinia a un milion de oameni? Tot astfel se întâmplã cu un fapt istoric atestat de zece istorici. alegând-o în funcþie de slãbiciunile adversarului sãu. În general. ce altceva le rãmâne aºadar de fãcut decât sã le adopte aºa cum ceilalþi leau propus. Dacã un cap mai isteþ are de-a face cu aºa ceva. în loc sã le cântãreascã ei înºiºi? De vreme ce aºa stau lucrurile. acestea din urmã sunt ca un Siegfried în armurã.

numeroºi profesori din vechea ºcoalã eclecticã au declarat „nu înþelegem nimic din ea”. . insinuezi subtil. Ex.: Atunci când un profesor polemizeazã cu un elev. nu ne luptãm de fapt decât prin autoritãþi interpuse. Însã. 31.În tribunal. Declararea incompetentei Dacã nu ºtii ce sã opui argumentelor expuse de adversar. le-au stricat buna dispoziþie. În acest mod. când anumiþi adepþi ai ºcolii noi le-au dovedit cã aveau dreptate ºi cã într-adevãr nu înþeleseserã nimic. dar nu izbutesc sã înþeleg ºi atunci renunþ sã judec. crezând cã în acest fel au anulat-o dintr-un condei. cã sunt inepþii. Ex. Stratagema trebuie folositã numai când eºti sigur cã te bucuri pe lângã auditori de o consideraþie net superioarã celei de care are parte adversarul. în faþa unui auditoriu care te stimeazã.” Odatã cu apariþia Criticii raþiunii pure. e probabil foarte exact. sau mai degrabã imediat ce cartea a început sã facã senzaþie. trebuie sã te declari cu ironie incompetent. adicã cu autoritatea bine stabilitã a legilor.: „Ceea ce afirmaþi depãºeºte slabele mele posibilitãþi de înþelegere.

îngãduiþi-mi. e banditism etc. încât el sã fie nevoit sã înþeleagã. rânduind-o într-o categorie execrabilã. În felul acesta i-am întors replica. .La drept vorbind. e ateism. chiar dacã nu se potriveºte acolo decât prin similitudine sau foarte vag. e tiranie.: Ãsta e comunism. aceastã metodã face parte din precedenta stratagemã ºi constã în a te prevala foarte maliþios de autoritatea ta în loc sã furnizezi argumente valabile. ºi iatã cã noi i-am dovedit „prostia”. Vroia sã insinueze cã spunem „prostii”. pesemne cã de vinã este slaba calitate a expunerii mele” ºi de a repeta acest lucru atât de mult. Totul prin cea mai desãvârºitã politeþe. 32. ar trebui sã vã fie uºor sã înþelegeþi. Introducerea unei asocieri degradante Putem elimina rapid sau cel puþin sã facem sã parã suspectã o afirmaþie contrarã a adversarului. Contraatacul constã în a afirma: „Dar. Ex. având în vedere marea dumneavoastrã pãtrundere de spirit. ºi deci sã recunoascã faptul cã nu pricepuse într-adevãr nimic înainte.

practicii „Poate cã este adevãrat în teorie. dar se derobeazã printr-o altã întrebare sau printr-un rãspuns indirect. dar în practicã e fals. Cã aceastã categorie este deja complet respinsa ºi nu poate conþine nici un cuvânt adevãrat.Afirmaþia presupune douã lucruri: 1. Trebuie deci sã insistãm asupra acestui punct slab ºi sã nu . Opunerea teoriei. sau mãcar e conþinutã în ea. 2.” Aceastã afirmaþie stabileºte o imposibilitate: ceea ce e just în teorie trebuie sã fie ºi în practicã. dacã nu e cazul. înseamnã cã existã o eroare în teorie. ea este la fel de falsã în teorie. 33. aceasta e dovada evidentã cã am atins un punct slab (uneori fãrã sã ºtim): nu e cazul sã tãcem. în consecinþã. Cã aserþiunea „e bine ºtiut cã…” e identicã acestei categorii. 34. Insistarea pe momentul de derutã Dacã un adversar nu dã un rãspuns direct la o întrebare sau la un argument. ori chiar încearcã sã deturneze dezbaterea.

Nãucirea cu vorbe Nãucirea. În general. o va abandona cu viteza cu care ºi-ar retrage mâna când a atins un fier înroºit. Ceea ce ne este defavorabil pare în general absurd intelectului nostru. . l-ar dezavantaja considerabil. Ex. Aceastã stratagemã s-ar putea intitula „atacarea copacului la rãdãcinã”. în cazul în care ar fi valabilã. Trebuie sã-i atragem atenþia cã aceasta contrazice direct o dogmã fundamentalã a Bisericii sale. A-i sugera cã-ºi taie craca de sub picioare Dacã reuºim sã-i sugerãm adversarului cã opinia lui.slãbim adversarul.: Un om al bisericii susþine o dogmã filozoficã. un dram de voinþã de convingere cântãreºte mai mult decât un chintal de inteligenþã ºi raþionament. chiar ºi atunci când nu desluºim încã în ce constã cu adevãrat slãbiciunea pe care am descoperit-o. zãpãcirea adversarului printr-un potop delirant de cuvinte. 36. 35.

invocã argumentul ontologic. În contrapartidã. Ex. cel care nu se lasã impresionat va putea extrage din acest potop de vorbe confuziile ºi le va putea denunþa. Respingerea prin anularea probei (Aceastã stratagemã ar trebui sã figureze printre primele. ne este uºor sã respingem aceastã dovadã.Ex. În felul acesta ajung sã piardã avocaþii slabi o cauzã bunã: vor sã o justifice printr-o lege inadecvatã. Dacã nici o altã dovadã mai exactã nu-i vine în minte. demonstrând cât sunt de ieºite din context ºi de incoerente. care este perfect refutabil. 37. Ultima stratagemã: injuria . am câºtigat. pentru a dovedi existenþa lui Dumnezeu.: Debitarea pe un ton foarte serios a unor prostii care au un aer savant ºi profund. când cea potrivitã nu le vine în minte.) În cazul în care adversarul are dreptate ºi avanseazã o dovadã slabã în spijinul sãu. pretinzând astfel cã respingem întregul. 38.: Contestarea cuiva care.

trebuie sã trecem la afirmaþii nepoliticoase. vulgar. Problema este sã ºtim ce apãrare poate folosi adversarul. aºa cum spune Hobbes. În acest caz aptitudinile spiritului fac apel la cele ale corpului sau la animalitate. apreciazã ºi gândeºte strâmb. frecvent folositã. abandonezi complet obiectul dezbaterii ºi îþi îndrepþi atacurile exclusiv asupra adversarului. Cãci. rãutãcios. cum e cazul în orice victorie dialecticã. pe cale de consecinþã. deci. jignitoare ºi vulgare. atacându-l în toate felurile pentru ceea ce este. . Însã atunci când treci la atacuri personale. dacã ºi el procedeazã în acelaºi fel. Devii astfel supãrãtor. se ajunge la o încãierare. Aceastã stratagemã este foarte apreciatã deoarece e la îndemâna tuturor ºi este.Dacã vedem cã adversarul e superior ºi cã nu vom avea câºtig de cauzã. Ar fi o eroare gravã sã credem cã e de ajuns sã nu fim noi înºine nepoliticoºi. demonstrându-i cuiva în mod calm cã greºeºte ºi cã. îl rãneºti mai mult decât dacã i-ai adresa cuvinte jignitoare ºi vulgare. Deoarece. De ce? Pentru cã. la un duel sau la un proces de defãimare. jignitor. A fi nepoliticos înseamnã aici a abandona obiectul polemicii (de vreme ce partida e pierdutã) pentru a-l viza pe adversar.

sã faci ceea ce-i spunea Themistocle lui Eurybiade: „Loveºte. Aceastã satisfacere a vanitãþii vine în principal din faptul cã ne comparãm cu ceilalþi. orice stare de bunã dispoziþie survine din faptul cã existã oameni în comparaþie cu care putem sã avem o înaltã preþuire de sine”. sã-i rãspunzi calm cã asta n-are nimic de-a face cu obiectul dezbaterii. sã revii imediat la acesta ºi sã continui sã-i dovedeºti cã greºeºte fãrã sã dai atenþie cuvintelor lui jignitoare. Nimic nu se comparã. ºi nici o suferinþã nu este mai mare ca aceea a vanitãþii rãnite. la aceastã ultimã stratagemã pe care rãmânând politicos ar fi nevoit sã ºi-o reprime.„Oricare bucurie sufleteascã. . Exact acest lucru se petrece cu adevãrat ºi foarte violent în orice controversã. pentru om. ªi totuºi. De aici furia învinsului. deci. cu satisfacerea vanitãþii. atunci când adversarul trece la atacuri personale. din toate punctele de vedere. fãrã ca noi sã-i fi fãcut vreun rãu. dar ascultã”. Însã lucrul acesta nu e la îndemâna tuturor. a dovedi mult sânge rece te poate ajuta la fel de mult: trebuie deci. într-un anumit sens. dar mai ales din punctul de vedere al capacitãþilor intelectuale. de aici recursul sãu la aceastã ultimã resursã.

ºi sã reflectãm la cuvintele lui Voltaire: „Liniºtea valoreazã mai mult decât adevãrul”. Cât despre celelalte. Trebuie însã ca ambii adversari sã aibã cam acelaºi nivel de erudiþie ºi de inteligenþã. în fine. chiar din gura adversarului lor. controversa. cã le place sã asculte argumente întemeiate. ci numai cu oameni pe care îi cunoºti ºi despre care ºtii cã sunt suficient de rezonabili pentru a nu debita absurditãþi ºi a se acoperi de ridicol. cãci este un drept al oamenilor acela de a bate câmpii. cu greu se va gãsi una demnã de a purta o discuþie. din o sutã de persoane. ªi în scopul de a te sprijini pe argumente fondate ºi nu pe sentinþe fãrã apel. oameni despre care ºtii. sã le lãsãm sã spunã ce vor. ºi care au suficient simþ al echitãþii pentru a putea suporta sã nu aibã dreptate atunci când adevãrul se aflã de partea cealaltã. cã þin la mare preþ adevãrul. este adesea beneficã pentru ambele pãrþi. ºi pentru a asculta argumentele celuilalt ºi a le recunoaºte. Cu toate acestea.Unica pavãzã sigurã este deci cea indicatã de Aristotel în ultimul capitol al Topicelor: sã nu porþi dezbateri cu primul venit. . Rezultã din aceasta cã. competiþie între douã spirite. cãci le permite sã-ºi corecteze propriile idei ºi de asemenea sã îºi formeze opinii noi.

Recht zu behalten. Dacã îi lipseºte inteligenþa.com/Mes%20lectures/Schopenhauer. Textul urmeazã versiunea francezã L’Art d’avoir toujours raison [et de se faire détester de tous] oferitã de Éditions Mille et une nuits.htm .Dacã unuia dintre ei îi lipseºte erudiþia. Eristische Dialektik oder Die Kunst. Arthur Schopenhauer. http://www. mic îndreptar apãrut postum în 1864. nu va înþelege totul ºi nu va fi la înãlþime. la viclenie ºi la vulgaritate.%20L'art%20d'avoir%20t oujours%20raison.philo5. iritarea pe care o va resimþi din aceastã cauzã îl va incita sã recurgã la reaua-credinþã.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->