Sunteți pe pagina 1din 20
Flatele masit si obstesti. La luerarile plenarei, Ceausescu, secretarul In zilele de 28—30 noiembrie a avut loc dinta comuna a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, consiliilor si rourilor executive ale organismelor democra(iei muneitoresti-revolufionare si organizafiilor de tovariisul general al Comunist Romin, presedintele Republicii So- Gialiste Romania, a facut o expunere de excep fionald insemnatate teoretici =4 practic a abordat stadiul actual also: i:t? fi rominesti si perspectivele dezvoi..: Nicol Partidului tale ale situ La plena in care socialiste i sale Program de 30 DECEMBRIE ZIUA REPUBLIC! SOCIALISTE ROMANIA in te"Deeembrie 104 tara soastta 8 event Republied. aga cum araer fovarisul Nicolae Ceausescu, eral al artidululy presedintcle Hep ell, acest act ® consti yun event iment’ revolutionar de importante deose~ Die tm Istoria poporuil nostra, care a Gesehis o- era. nou, mareind de tape re fcereaKomanied In eonstrutrea societait La 3) Decembrie, anut acesta, poporut fm toace domeniile de sctivitate, ca de-8 a aniversire a proclamarit Repubiel fmomengIstorle ce 4 inieat in constinta poporulul romin ea ung dintre cele” mal Semnitlentive date ale indelungstei sale Intocit st pe are fatelin romaneases Fntjigeaza" sustinut prin emisiunite. sale de mirel postate, aeit uruale — ew seme Hepupiiels — ek sl prin cele omagiate, dsdieate anivorsirit ailel_de 30 Deeembrie UR postele sau Prima 2h iene flatelice ke Adaugh acontor e- Imistun despee Republica noastra Cain ‘semn_ al Mepubiiel, emisiunite dedicate niversirii au, de regula, stoma mepubll- fil Sovlaiste ‘Roménia, ce semnitied, si- ese, muntit impldueith im Tumina’ soa ANIVERSARI 1980" In eating sunen "dem Sersich, Thee “Tn ordinea ~ val de 0 1 (cas cetiairan’ Atenoudt Homan : Yale de 130 2. (lea) + 910.009 uc) — mane" roman) Care ‘Mustewach” pod de = ale de 20 1 (tras pus tn cireslatie. emi- el postate‘romanesti” «Ante ormatd ain ‘0 mare pbgase Viloriion, eile emistunit 400.000 bye) — retul, avind in partea_ sting’ 0 sonda, lac dejar imprejur’ 0 eununa de spice do flu, Indasursse la aga eno. paniles {leolord eu inscripla Republica Socin ised Rorsiniae, Steaua in’ elnel cols lin Darien de sus’ a stemel vine s& cantleme omenielt cera ee” este precizat prin in Misi Constitatla aril din 21 August 1% ‘Af camention munell' dela orage ssa Inabiensbit si inaviabil, Intzeags faparfine poporii:ul. Puterea po rahul $61 esed-taraneasca, sa muneitoare, clash conduestoare in s0 orinduleea 90 ‘reind condi ive ‘eet la comnts Momaniei — ea mat gtaitoare ‘dovad ch rinduirea soelalista a adus popornlil "> rotunda democr-Hsore a. viet sociale © propulsare fri egal a hafinll roman Ton UNGUREANE ee a ok, ee Th ‘Phtegel “documes Slvai de 400 1% eas : 2000 Duc val. de. 500K. (tire) ? 200.000 Dt n si activitatea ideologic’, polit educativa, ridicarea nivelului de cunoastere $1 infificd, de culturi, a constiin{ei revolutionare ; raportul de fore si caracteristieile fundamen- (iei internationale, a hotarit ca magistrala expunere a tovardsulti Nicolae Ceansesen si ean: ned si actiune pentru intregul partid, pentru intregul nostra popor. = toare, periectionarea eonducerii economico-so- ciale, dezvoltarea democratiei muneitoresti revo- Tufionare ; rolul statului si al organismelor de- ice ; ciostorea rolului Partidului Comu- ~ TO DEYANI DE LA FAURIREA STATULUI NATIONAL UNITAR ROMAN 1918 — 1988" In aceasta tuna, a fost push in cir- culatie emisiunea’ de. marel postale romanesti dedicata aniversiirit a',70 de ani dela faurirea statulai nafional unitar roman (1 Decembrie 1910) Emislunea, format dintt-o mares postal cu Valoarea nominald de 2 lel, are urmatoarele caractenisticl : partes centrala a mareji ilustreazA “stema Republic’ Socialiste Romania, inea~ Grati de doud ramuxi cu frunze de aur, reatizate ey bronz-auriu gi tex- tal: 0 DE ANI DE LA PAURIREA STATULUI NATIONAL UNITAR RO- MAN — 1918—1988", ‘Compozitia grafic a_mireli este completata cu ,POSTA ROMANA® si 12 Lt Caracteristict tehnice : histie cromo- gumati, sistem de imprimare tideue (heliogravura), 1a 6 eulori, dantelata, Ja dimensiunile 42/54 mm, in paginare vertical, in coli de format’ tinit a cite 25 bedi ‘Tirajul emisiunii : postale. ‘Macheta graficd ; Mihai Manescu, Informajil primite de Ia OS.E.1.C.M, Emisiunea a fost insofiti de plic si slampllA prima 2" Tlustrafia emisiunil, pe eoperta 1 200.000 mitrei Compozitia gratied s mirlior este com. Slolatd ou textele : POSTA ROMANA, ya. In hasta, Yotafut nominal at emisiunil = 1600 tel. Caraeterislet tehniee : sisiem de impr mare tire (hellogravuri), la 4 exlor, pe hire eromongumats, dantele, 1a di mensiunt 4484 mm, ta eolt de format # elle 25 Ducat. * Hustratile ‘acestel emfsiiot wor £1 re ruinele’ Ceti "ae" seaum "Steeda? nest — Pranova, prods inn. 1/89, ‘ORGAN AL se primese la of fa ASOCIATIE! FILATELISTILOR din neo iui DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA lei (12 numere) pe an. Flstele | Ne 12 — 1988 Rodaciia gi Cod, 70119 Bucuresti, Str. Botoanu, 6: Casuja postalé 1-870, Oficiul 1, telefon 13.10.07 Cal. Gri sm . Cititorih din srdingtate se. pot abona prin ROM. PRESFILATELIA" — sectorul exportimpor! pres — BO. Box 12-20) Telex 10376 prifir ~ Bucuresti, — ‘ 1 DECEMBRIE 1918 —1 DECEMBRIE 1988 70 DE ANI DE LA FAURIREA STATULUI NATIONAL UNITAR ROMAN PE ieee ex caure starant nati: Ahir Fomam intaprait in au Ineheiat prin "Marea duaare “de ta Aiba Talla, a naugtrat o> periond nous, calitativ superioars in dezvoltarea ‘omintet moderne. 3 valoore Stughilenisupilor ene “comotcee reoonsthuist de planes blocurt re. fare Feprexineg hela de bolta a cole: sale, suinbile erganizati. is, ot tneme ou, vedere st scot prin colestit fllatetistalui Tiler (Paoarman). cisioriapostald a. jute ‘Toleorinan’ agoe—s800%, preoun “ssa si stampila roméneasea in. per, 2017 0 rezentat de Gh. Clsmas — ‘Bucurost Dole clasindu-se ta Joe de frunte inp ‘maresul general, palma obtinind — peemiui special pentra eel mai "bin exponae {sonia postal en marek somanesset_ Giese premiul special panira col mai bun expone! in clase de compote inet Breaiate, rominegth Guba DL Yolat “in unanimilate univer ne wee 3 Translivantel eu patria mama — Romanis, bu marcat inchelerea procesulul de frie: | statulu nafional unltar romén. firmata de Conterina We Dace ool Paris din anil I9is—i080. 4 foot rect rnoastere plenara A hetarieli ‘st yoiniel fa shal daparie sniny sitsat i colee- [ie do ‘Ssaiove trecivonaln $1 de fone ‘pagala” a celocialiekposanf, cone ‘sa, bueurae ‘de‘bume “aprccler, aed Ssh eau din clement tor 0 pale ‘Spain resrins de_ care dispancm ma pe wadtde, ned, e4 rooen ane rast iar!’ stat Unele ‘exponen esta: eotiate. ale, expyeiiel ghee ‘Sig/Snepotanieie, clans temaleion er ELD, au au prezentat ‘ain cure ‘Uuakeste varisies Puyme exper vive ag abanaes tematiet cu agearat moh, rede emo, de deatinuraros peal cas, siritstea gl varietatea Gnor" plese Ala? fide de modul de presenters 3 fu Tal Bille Ginette temente care concurs ia" stabiirea aprecierl finale. Fe cu, te, mo, cra ma fy “Salts, Sith ecetate he eae es pa 2 Gee eat Boel tit prin Iueracea -Plla‘oia de le Ala Z*, ‘exceptional lexicon’ flatelie remanese, par- iat Austxet {a pollesomie, Gaborat de in- ‘reoringatorul, cercetator filatelist Marcel Danese — Bucuresti, clasaed in. fruntea Delmaresuist general. Pe aooeagi trenptl (oe clasifiease @ fost situata gt lucrarca do Spectaltaie fuatlied ,Puatelia — Paslune, Compestis, Stuaiut de dr. N. Teipeovicl nt in actasth clash, Juréul @ aprectat, tn Tima Ge ealaloade, reviste si Duletine ti sislice, in mad deosebit Almanahul tae (eile time i Catalogal Expoaitiet Ziva Inigelt pogiale 1961, elaborate pein era Diseotiel Ganerale ‘a Postolor si. Teteco~ Arachne anja tie Te coe Meee ca Sara Satis ‘pt an ole ae ne sa atte Serer oes en ie ees Tne cares poimele: mare! portale roménests si $0 de neh aie ra ecco ate ee etn aes ei he SUE es a se Sy at Sr nestor eee or el to omen anc Fiano ato SS San mone tee ee a Sate Ss tts 0 ee ee aes age Ing. Mihail POPOVICI = ALE — fervent sain Son pega 2 amare Jette” pentru “infaptaires unitafit "nationale, ‘etal aterle de acum’ 70 de an a inal irst''o perioada nowt in twtorin poport= [ay"Toman ‘care va" pedzdath de.” hupia choita a "Pactaalat Comunist ‘Roman em trai fniptairea‘deepeitilsoctany a Bom Siar "he panini sewmp al patrie Selatan Boclatiste muitiateral-deevotiate 3 MANOATE POSTALE CU STAMPILA ,REMBOURSEMENT” $1 MANDATE POSTALE CU STAMPILA RECOUVREMENT” IN ULTIMUL DECENIU AL SECOLULUI TRECUT "SU TN PRIMUL DECENIU AL SECOLULUI XX an perioada menitonata sal mus, precu et ulterior, formulacele lament din 9 hulle 402 al anu in ants Sor aug MEnMiGeA dant Oe la ncasitd de In cestinatari) seisorsiog Tecoma yecimare a. manda fnieun renga yn enpettorsl: nea and POET apnients cu _afutoral ued stamplle Sat aPYiinba feancerdy »REMBOURSES vate postale, purtind stampa, »REMBOUT ‘Site? Obisminte pn care 9 perBoand tales Tine! alte‘ furha de: nar, ef mandate emise Sau jut Fable foandailoe achat eran oon i ne ey fa purl de. mandate MAREN Simiparatorls Dike, peobabt, — de'ihuql otiekal povhl desnatat, fepresentind, sumole mete, ine ‘negustonl de marel sie" al Poatane emmiitorior de acrisom) reeoma faster de maa! eaciieal ig filatolle vomfneased, care fune- Ou f z "eh nica tints, ip au 1980, le repro de pe Sorpur ue Pie vormanests nica; dintt-un gioc api in ace an BOIS ARAAGant expifeatl asupea“aesstorm “sls renpovdvctor Sram Printre 2c PPEoEpol unk mandate ‘ae 1ny tel si #0 Dani, exnls fa 23 sepiemnrie 18, aving, este Xerogradls se gaseau gl urmatoarele dow, plese : seal wccunoecul pind acum, in” sud Ofichit postal TORNU-MAGURELE, partea miperioarh stiaga, 9 mare ‘oc 3, corput_mondnnulnt poy, in auma ge 16 telat a7 dant, emis £9 i cSar Pa cat CN RA GURELE te lepiembrte moe pre find te parted superioura,stinga, ampfenia samt x inscrinla ig. ulus pogtat. emis de agentia fin posta m ogists aplicatd de 20 Bani din emisiunea ,Gravate, obliterats ‘prenta en ee COSUREMER EE sere tampilt ca inscriptla -REMBOURSEMENT, Snte“un_enenar Ge forma dreplughisiers cu coturiie roku, 1 mandate cu yamplla sRECOUVREMENT: (ig. 9) Se a ae onal nemunosext. pind acum, emis de pouiyi glsovitiior Legit telegrafo-pogate din # Sule 188 Ms Fe era Orie aides ands col (igen aseet oats eee Inferior érept 0 marcd pogtald aplleatt de 0 Bani din aceess! Pung 1a oficin! postal, spre. Ineasare, cuposne, trate, billet sarrcue veeavater, obliterata cu stampila pu Inscriptia -RECOU- 4% to, in ostal din Toealtates Sebtorulal asa Sunt YREMENT:, inir-un chenar dreptinghiular eu colurlle Totantite. 51'o tyimiten deponstorulul peintran mandat postal pe care apie ‘Am cercciat amanuntit legilaia postal a umpults, respeesit Savina f cor ee ee eee sanelionata prin Decretul No. 2880. din ee Feet an (pathent tn amontoral Oftial No. £" io. 1984 tule Jjtnemeat in 9 sulle 18a, pentos plea fot) si Regulamentul de apiieare a ies, publi: Ln sccagl o- SE ek cela ea itor offeal,gasind urmasoarele explical! Caante, dupa cess va Seddon reltbutin de 10 ban! pent fees 1. Mandate cu stamplla «REMBOURSEMENT* (Fi, tect ingarat, Voloarea,timbrulul seat apllcat po feces Fontan a5 din lege, corespundenisle Tecomandate puteat fl Grdinart a macatclor poylale, se converte Initvun manda po cu ramburs, lor sume Mneasath det destinotartl unel atte de tg, care va ris, cap, seis cuvintus ~Recouvrement Stecort win c& fie expediath teimieatoruut seesort prin mandst —"higndaicie usin’ stapita «RECOUVREMENT sin: 9 ee. de Pigint" cebenatcse taxa mandaluiul postal. Modaisatea de expe-—gepite do. mn Sees a aie ee ete Bow clire tiiitioral scrisoni recomandate eu ramburs @ postal 6 eee See chncnateral eccbort sre provkmod Sn Ress "ar ns ope ey Cons, Dumitru PASSALEGA. —= FILATELIA NR. 12/198 INEASCA Dees oars ath snd atom 9 publ cinstoice” care’ "waalese, Sehimiart | ocitehnlceimoortante, Astfel Sint pace J og ules. Revulutia microelectronics lian postndusiieity Revoluia calc Eatardor, epoca automatic’ gamed Hite SuviNt “nou sevolufie vnhien-# {tiles cohtemporans, i : | L fishin — Aceasit revolute, tn, doment en: aut tobodden induc, “iesen Sse" miareata gi” de flatela romsneas ifn nies actor Sh intrest” pos i precum” sa. samsiieloy oetzionale “Bren nol" revolut tennteo-yulnptice "veate\ determinate automatizare, care se ‘Biveasd pe. revolujin microctectrgaict el | Giletiateteclor programe alarm ni eesti ie pradieie. ci Troe ate Fielaree tomate tara Sante Bist Gh ata aha donc | himoctre Misteeliee Pre treetre sr stuns “oan ees ©) Bhat pe utllizarea ‘pe seara tacga a mi ERogee eale nmin, Ss Gee Sone ene car Be te inthe ead ink Saat bat et rs es es tennaloai Atioament automate condueers a. sist © BARES abcleaieentate uh eet 4 ‘bandh Cpentsrati’ -MODERNEZARNA ‘PRoeHsELOR DE PRODUCTIE | a CON | EERINTA NATIONALA’ A B.CR 1 ofan ‘Mon BUCURESTI", vind. ca desen un 20" ot industrial a ‘aisencta magnetic’ "slo Passel de elvsult Integral; “UTILIZAREA | SHERorRoSesoARELOn | sion / ana here bucunest’s — in desen, un robot FMimanold, un mierocaeuttor tn a. BEEING Lor to mecemcert seam: © Sn dees. punltrut ‘dispocer din ™ stata © Fiala Git P'S cmufemete intone 15" — in desen, consola unui sis ‘em distrbult do conducere gt sista IPA - FILATELIA NR, 12/1988 MARTORK A REVOLUTIEL STINT CONTEMPORANE — avint al stiintei si tehnicii, al Inginer ELENA CEAUSESCU Imindla ‘de 4 tel" din seré sindusire ‘Tomas hologi= ‘avansatd minicaleulatoral sinmpile speciale) gi anume: IPA LA A ae een a eer Saat andl pet Oe eS Menta Pace stale BPCah suiohit aiticStarotrtee Ee vclige ager PUMA PILATBUCA STINTA. SI TEHNICA CONSEAUCTH / 1090 TIMISOARA. a6 mat Binie is mataine, in Mleroestoulsion cupola unes constsietit TINVENTICA) Ioeh Borris ‘AT SconI Be INVENTICA SB hair fins aoe Piast ta imo. steaca,Temaneaacs pemenes. protege tract Exner decepnie prin" wha a Pact anne EABMOs ™ ompacr kt ape eee Ge Mortage im contact tule cy Samp Otis tinge’ Sosa) Cercetarle-spaale romnen, cont eee Ganon pomenion asta A eats mena ao ona Ween ‘Fealan’ Vain (1998 — primul aparat Boat mlor en Europe eke Coons Gs Sepang ah Eob aera de Mibear essen fs Malet lt Mian Vesely “Shen se eatteafie apatite “por A eucare Perdis SBaei? edmun, sovion Binal Sirctiae’ alate exer blest iaeentora a fost pinsaaias part D.Sc af sin 3. Go), tal 198, po im nen elon pebretate, (0, antoly ana Ws, Solel ial corinne etn nek al foe fia cosmid, prec ¢h{ cescteren st Reasactites apivliior safle roy dovagh ® potentinisot sini ‘opnotogie, al Well noastro, -a_contirmat Wl samen’ nel” eri de aparave eat nieagtometre (SClR. sintersosmas 18, Tea Ttereosmos 30%, SGeRS ln cosmnal 22), Apatat de ideatiticaré. 3 volsuiare a paieutelor eu mare energie Tinssroamos P=" St ntereaeinog, Hy Helmer de mada (BESNR tee? an cece ea Petter vor gazohidrodinamie (experiment ma ‘ul Selan oS Bans aneteoameg abe AC omuma de gindse at fost come amg diate anee aee ayer: ‘ent adobtasbe tee BUCOREOVL at MAT cho SQAMEN DR -STHNTA ROMANE 25 ocupat asedn! bE PlowERAT I SiesRne ‘woMesn ale CoNGAStRIE, Hei omitut Captor Sat ee Spent aueuneet at ina hiaGnisiommnn | CEROETAS \ RapUtist Cosmice, | CONTRIBU- nOMAMESEL eFEIGN f° YNOIE: SQM about aun dese and ‘nconiurati de imaginea una) Satelit rita SEER SCORE UR | SAN INTERCOSMOS ‘CONTRIBUTH “haNese ta Chacha SER COR AGR vi AGE GARRET or AS SOME AN Ae en te 1 SREY ge adrcaas ‘calculator electronic. # ata ea denvottaren, puternies ain ‘seh chiia ewhoreul tm cramplaaate practic 39 eee, etal Sees CNS Se ie generale. 4 oe ‘socialist, \denjind aceite eatiear se euvme cuginaum 1a ieciie submited i {inf a taeit noastre in domenta 1 ASiet, implinirea In 6" mal 183 3e anf te ta necprta Mabricned Biccietor sorimenses de» ctucite sty nel stampue dmagiaie® .CAUCTUC Vninig" HOMANESe ‘tin BCCUNESTH setae Si keptemprie 088, a" celi 6e al ies Congas ‘Najional “de. Chimie '@. fost cla pe inireg postal cod er EATON. Ot ctitnire tote ta {oh / Totor BUCURESY 5 2.0898 1th Imagine simbolat eetults benzeni 318 epeubeta et mage in pelea suite di “qe "aeum 20728 "ani, tn Tocul eprubete™ 1 the linge antinim tastaati™ de. auto Varey.mieroproceroare, caleuatoara, fa" oindind seeste mist transtonshar poBRESscU Dan N, 5 DIN PLAKUL TEMATIC AL INTREGURIL(R POSTALE PE 1969 “Nr, de smagint ttastroas EXE Denumen vemetoriustate ict ep. sata 1, Ctitorit ale ,Epoctl Nicolae Ceauyescu* 6 4 Stema P.C.R. 2 Expodll alee Internationale ta Sepinudpe a ae tee esen adeevat 4. Expoaiil intellce organizate de Fr ha A Bis ne ‘Dosen adecwst 4 Expoxii finite, interne cupeinge Fe ae ua ate KE Eo » oo esen adcovst 109 de ani den prima, sarpavorire WG Wea SSual et aot en naceedmonntzaue, paints, “an Patna amet ioboines ee 1 ma) is ats stems Pca GAL XXHon Congres al UP.) Lae a Insemnat U2P.U 2. sea anivernare a Revotuiet te Bi ta “nationale ants fait singin is = oe ee fat xav-len, Congres al PCa. Has stema P.0. filalelicd a Givlor soca x eae Angemnut export to, Aniversel-comemortet is Doran adeevnt 4 Ziun mit posiale romdsest tok Sten Poste ronan NOTA: Prezentul plan poate 1i suplimentat in funetic de indicatitle 1 nilor superiosre ; de asemenea, si de eventuuiele nolicitdni co vor fi ministere sau de alte unititi socieliste, cu aprobarea D.G.P.Te. ‘are Snie de ee a Se es oa cai capt ath arta! dai SSiRiet ae Cleats ea att apreslite de fubiion acestor ma=cl. Faplul. ed pe ncestea se titinese $1.0 se vie de stimplle ale unor offell pogtale & fale sag din girl, ale unor agent speciale Dirousi autorteate eau ele uner birourl am tpulante fetovlare sa sluviale, peecum’ Iie sample straetive (de exemplt usar helos eu etfe) a fhept ea emistunen 8 1 Indvagita sl ole tabMorit Istoriel postate. ‘Datoriké enlletilor tor, emisiunile ,Sple d ferlus au -rellnat atentia “unor eotectionas St ftatciigt cunoscull, em de pigs Bduar Conen, Aleeed Neola sf alti Sperim ca aceste vindurl <@ trereas sf interes) latter may tines! tn fey existenta unor Upur diferite Ia feeasivalonre, a unor plange difenite, sje lntermediaze, data de, punere. tn, ck ftlayie s unor valor sau traje fame CConsiantin Marian JTANU PALMARESUL EXPOZITIE FILATELICE ..VATIONALA '86” AL TN AFANA concuRSULUE CLASA OFICIAL. Ducati cone, 9 Pope, Tue: ipunatal’Gngans e CLASA DE ONOARE Concorgne wexutenes (Ducures), — ate plomarHe® otvaro st pesmi gpeeal pon: Bem EAP bu eso Alatelle ea RTCA Hoinineaseh picventat in clase de enone EUpA' Di Noam Mitait Popovic “(Bucureet, — aipioma a abet 2? prem CLASA MEMBRILOR DE JURIU _esanara, tare, vet) — oto fclaie omotil Plone @scvre) — ALTE COLNCTHTIN AFARA CONCURSULUE oan ealelue (Wsences) — diploma de combate pret Than’ afte" tlimig) — alpioma doo noah prem 2, CLASELE, IN CoMPREETIE DIpcomn IN RANG be MEDALIE Bei ensMTU SPECIAL ‘Vasile Popescu (Bucuresti), Gheorghe Cls~ mag (Ducsnet), ile Folles"cPeisarman) DIPLOME IN RANG DE _ MEDALIE De VERMEIL MARE "> PREAUU oan Geumup (Mimi premiu speci carat soraanch (Caray-geverin, Dan Cl (Ser ihtasenys Stefan Causes (lap, Cone Sidetin Hane asesnn, Thus: Oradea (uc Sui? Griaian “Seatgeanu (Dol), ton 28- Tharia’ (Sonatanta}. crriowg, my TANG, DE MEONE i, Hull Pat sus satin Cogan tn Cac Lo ie Bt ty aie xt a Gaiky Fateatiaeaa ara Sa Ser t Yih Cent a ah et G0 DIPLOME IN RANG DE LED: DEVANGINT MARE Dumica —usolan (Arges), Gheor phe Dome tilanaloara),” Rome Bamitrese Gaacarert), "Bean Bhalla Beouomu “Yucatan, Gheorzhe EeGreeseu” (ermine), done! Gearesca ( Hie: Mtuneuoatay Fears Pilea" Eheotgne Siateu. Wucuresth, Vieior Suri (Elune Cesar" Vagiesou(acuret) Ge bam Vikdosen “Crees DIPLOME IN RANG DE muna: Adrian Dumitragen (ucurestiy row specie,” "Aurel * Anton (Sibi Bee ardeteana «Det. Be “Gun inemn momen (Sncaoaeay eee amie (veaieen tee "feicosmant ‘Bemcea Epure Bait, Aurel esis (taramumest | Nico GEvestaPrinetayy udovie. Wella ieeeRein, on iiesew (Ante) Gngorche Maru (Gorn, bette Auihatiow Seshpaut Mirces Moth (Bucuresti). Marcel Sapiea (aucurest), Moria Stoica DIPLOME, IN RANG, DE MED. Yon catand {Haelu), Crlstt t0n Cire! q@invovitay.. Neate” Enesou (Buchs Feodoe Fedorovtel (Chul). Maria Glico Toucuresit tring “Cupolane (2 Eugen Mier (Gore rigors, CS Tasha) Micolue “Re Paunel (the Ghoormie Picani tigen, Nlcblae Salad? fe aneorshe “ simloneseu 7 Sian t) Stam (Ghurgiv). Gheorghe ardcleanu_(Baciu), Nicolae Ar diem (Buuren). Gheorghe Maret (2 Sfuy"Cormetia Puaton (acta), Ane! ‘conv eon) 1, CLASA DE TINERET DIPLOMA IN RANG DE EDALIE DE Banat: = PREMIU, Finvios arun (Tin BISON Gh “RANG. DB MEDALIE DE av. ARGIN® MARE | Prem ‘tumsya ini (Hunedoara) DIPLOME IN RANG DE MEDALIE D BRO! ARGINTAT, Weiera esomos (Clu), Alesanday Yords cGucura), Bogdan NSIoE (Bussw). CEASA DE. LITERATURA FILATPLICA De CRARD DE SPECIALITATE WILATELICA pIvLoME IN RANG DE MEDALIE DE AUR Marcel Dinesca —_Buourestt prem PanSha de ia! Ae, Nlegtae Suc Cries “."raithe,“Competh DIPOME TN) RANG, DE MEDALIE Directia Generala a Postelor st Tec anunctfion pont "Apna fate preLéns NY Aana' "be MEDALI Generali a Postelon gh mele lof at AiR: catalog Zlug te ENpostate. somanessh nite Gheorghe foe's Violen atu uaureyt DIPLOME IN RANG DE MEDAL Emilia Dragusin (ueuresiD + Catal teunealaet meetics 1an0-10e ft pentna a Soe Milatelice extrate €in. fevlela Pla Sint: tonet “Guigovescu “(Cathrasi) + Gata 142 slampile ea tema polar ©. REVISTE SI” RULETINE YILATELI DIMLOMA, IN RANG BE "MEDAL FILATELIA* — organ al A&M. din mania. DIPLOMA. TY RANG DE MEDALI “fast, tinea (a): raat, Sati ia cunoattires Indrellor ‘postal MARINAS. Buletin ‘ge informare, ai i dscumentare iaveliea reailzat Ge fd! ASH" Cinotanta Grupa. de ile dination ntarinae om Nerea i eana(urey! “etrcapeetiva, uate Shiai” eat aturey IDR FILATELIA NR. 12/19 oe PE MARGINEA ,,NATIONALE! DE MARCOFILIE” DE LA TIMISOARA PRIN MARCOFILIE LA ISTORIE POSTALA eS ree veeiaat as 3 one, ne een ee Ceaianaca eae a at (a Satin anh Be Semele eras ae ane Iahate carga ceputagiceurpotsicie si ©) dit'Gin “Revista Societe Plisteliee Romi: Enea tal Cacnes cae tone a (eitua neaates Seat oS ee eee een ee J a ee pe Bes) nee ree, Fen nate ote aa oh Maa Penida Sprifinal. filstelistiior. Asocia~ 2 a Geers a tet caer Rae olor de storie postaia st mareotilic, pre: sSeaatty eat & See Ge Be ere ie Satins a a ects oe Pa can eto tas HEA mille Seka Hal aes lettre, ee itil 2660 ant, apa. ta, compestie foronse coleett repromiate pe merconiie a Istorte. poatals. Ta a0¢ ae ‘oneanizensa cu Ammpioar Exnorltia “republicans -Aarcofi- ieee eng. aires. eer fumfe). Atel mens Fimateatnumeroise exponate de istari= pposialt: oinite ‘rare’ amiatim ne ‘nefe ale Exintionation. Ghesrahe termi, Cueorene Rovtite " lateliior ~ Venerackaria Mi Brin” onset nt Nena Sisnaveanoy die wilt infernationate fe" peste notars, P’Continund teaditia, ‘Timigoara, mare cen- ‘tru urbanistic cu veeht trait finteliee Bos acest an “asain skort ae istocle postala sh mar otiombri. In euvingal de desenidere export Msois ‘orimtroaitese 1s Fiiatelist fh fades’ amig sine" bucurost ate (orinia in neeact In republicans” olimpica\s Sinel maniewart devanvernick ter inte Matelies. Expocitia nationals de tstore posiald si marcofille. organizati pentra Delma dats in acest colt de. tars. eonsti= Gilg le_fecuncsstere eonivelulul ridleat #1 1 deagostel de eare se Ducts. Matella ta Gicitety Beis t! sintio| pe caro, conde to, bazala pe traditia Mlateica a judetu- 1 nosteu.", Th acest an expozitia a fost organizata inti-un context de evenimente flatelice, FILATELIA NR, 12/1988. inte. care. amin strpatories a2 ilo Ginn 8. Momdniny os de ani den Ghat Wateee somanestt at a prmarte oone aes aisle Sin Homdaia” as) bode ant ce apart prmelor mare Bogie son” Ga See cree Er'stioanele,Complexulat msuzeal Simi, cin Zeman lg al Yaron. cote in"pedzont, rcleginaorteoien jus See title maturhs i ia tineret, 3 la elasa mache pie IAE Ste a aes ilu! ‘stampileior speciale” rom2nesti pina is tore postait’ 3 ‘marcofiie sumieoara ee eee Gu 20 P._emis, Cuza obliterata eu, stampila Durie’ cunoseuth peqtru aceasta stamoild = ‘Din. colectia .Serviciul nastal in Banat oa acc a SRR WA nie aero Cia te ait elacd, inte de. mini. ambele mire! ‘co ag paca Auman ree fins eu aur, eu Yaloroase plese in premle~ Eva os. seenaneacae = in colectia aStamptie matricole ale ‘Snide pasa din alles va ator “isort, ea data’‘cea mai Ummpurie st cea “) Hrate canoseut dintra. care prima et “npila ne to sla doua eu stampa 16 S"pamele zie de Willzwe, ‘piisate be cc\gori miltare adezinfectatar, wenite. de ‘Sonu wena ew dea aaa [ujeSprecum startet postal ain Bie tte alto, puntind stampa’ mateo sent dntey detuent teal postal din Zap ou, numorole: matsico- ota tntagmiss as exiorant st Tees wala fe premiera w'tn mod deNberat nehet ct coletla in- \Giath Bitesty spein"mareotiie la itorle Salas CGonetatin Boland = Srmicoaral, ‘Sins G°tmedals, Ge aue, Presentata “Sinleraeofteyth Tumfotesnaiel grate df Constantin Polana a apart in combettie ck Ieieyarets_surponis fneepe eu, poeta. nil Dungrin ge trece opt la stamoliele suliageiee moldovene “ceMs2) 31» Dilniae co daiate: din ‘vaiania vs. Ta. cont ‘Soo pornind deta natoa at tell Soha” atualin “samollaior pe sera ies ae fella certo, 2/864, A/085 ete.) In Cleonoseutt sk et dal de folosintd elrea. See, aN i clit amtones Gamble Poe en ea teen ANGhT rewrrvepisa sosi®, din Serbia OCS a at Ge sankey, ie Ph arama, 8 com witiut Queegatinte tnd. Kielac Dragomir, Uliind camonavale din’ dlasole de Gombe: ith ae dia ae @eGcme 7 aging mare, 9 prone-acainsst, tools Seeaiotae: vane Tig Sete ee Soe ore Satie cane Ha St eee si Sa a a a escent Ft OOS ip inert, et lawns Sy kbintn, vetoed evaiuaee cal dancing intobeas eh Oradea, ee ee ea geampsin REIBO™ oewmnrT st mandate pogtale ex start CROCOUURUMENT> da sfirsiul sec 3) theoputal ane. XX" (D. Pasgalenn), Toseputacte seammpllogratie) th Romania, aporitive (8. Deagomir), ,BMoreofiia 12 Seinut ‘asekel tematice’” . Sahiniach, cola mustriact In Bucovine", eu dlapost- cos. Tienaveanuy, ,glampile yostale te Sate pind in aviul 3010 An rocauiates “bu jaa. Dimbowas Popescu), ,.Stam~ ‘se cenzrt romAne ° tn fudetele Caras- erin, ‘Timiy-Torontat sl Arad tn anit “sos (Cr, Sealceanu), _,atarcetia sald roméneased, elasifleate* (Mt. Torda~ ‘Din mumeloassle Intrebir!, isponsurt st Ing. Kiriae DRAGOMIR roRor A Aaa eben cies EMISIUN! DUN vant de" ia moartea tal unela: “Zug matell postal Ioth-b3 Ae eine Maa) + Bente A Nativitgte 2BHh? 3 AS. Centon, ghigltsulut Leopold sendnbaucr, 1-1 bat pening sdebatoric dein : 8 50 24 Beigla: rulsteua, pentew tineve r (gatfhes Beet etntaeey tatoo) (Jet Denvi, fyaesiny Garianar ca ee ; Sea Toe ae Penelope — rata. lajerttoarey Ger Sormat” din "Densetins tee mat § "Kop. Ronda culty pleat 0 a hog, tors Sen DRIe namé ‘ea Sereboakoy” “\Poniretul ta On” de vint danere: Spt gh ay "DK lin Mansets) s 19 °F 9 hows Ve) Used | Pee tees Coleetiomara’ oo, teensy?” 90 iS ke erve dhs): 00 ant de ta adunovoy (Ny, Pe paoedann rlentaley 2 cotha’T MEOH 3) Kop: troith dla aoe, x0 neues tinea cay Seales rainy Senulerut, de tas. ani Obie D. Germana: Posromul fascist din ape menora. st dala "posto asi Coton Noweude& ibe esa ustut regetu Bewgwanas” visi Dapel Joa ‘Faso: Zu _mondiald a poste! Silieat e Bogromul “din noise mae. inst 3) pe anda din’ bad Hheenatatay 2 “SO gn te tse ro Batiach ouetbe ne» Poveda Sayan Sn ferate Bs stands Passes © 9 1K Lin Eitmia de phctudls 2G tt eeu Mayor seul ar. + eden ot Seeuiste Oumplee de tn Bs ead 05 51 300 Ps cota OE SRT faci Gimolce do mn seu 1 femme Megateels oie SORE "Man (ne) e'Trenuel_ ot tram insin 7 Plihontl campanin contra saets 1 « ns si 0 Bript.”"S) "ani" Pacuitaton G2 pedagogie Gi) abe 72 abl Centenarut nage ha Giimpice de 1a seul tts a Sto) em cot "year ne: Rk i Sndatriste, tn 'Norvedia ® limpice de ta Seat wore) ister Fea rete Casehet): say denis): Tap F rule py 200" ® "(aruneareaalseut), 2 — = FILATELIA NR. 12/1982 19m. ‘il Eiwanngen Sexels inyecte: 1: 2: 3 st |g the Soeticiesolimpice de ia 'scwi? RP, gem in colt. zitababwe: ‘Tate oa ye. s ammnie Anguilla: Jocurile Otimpive deta. seu seine 110) fa) ise. (png ea Welsh (enie) ak Boe dbasehiy; olla elu oicgpi) "amorteon ‘Aruba: Jocurlie Olimpiee deta Soul: 38 17100" (ombiema jocurtion Belize: “lecurile olimplce w fe Woasthel): ie (ole)? Ge emis a Toasaye 78 ysarsue! artistioa)s 1 Dot Wud) HI Dat thoches Canada; Mase de ciint din Canada ere S-umnant (ing evenimos canadian | Sint rettfevec “de noua Seale, Tense © amt ad as primal tect de bassesbal) ‘os Ganada: i gamateas 135 ant ‘crucen Rosie Interna fiontla 53 et s Do! © Mexies Expositia latellea MEPSUIRE a Bee Peer ata a GR" cous. Rais ack Bae Rana ts ese lis = atcletey mus aber ibis ‘rosiy’ it) BOL, (lar pla tatpyein — narple)? 12 OL cbhoenh Eoptenie tibes ruber damingo ros) 4 "B01. Gantt peux. = Zin ‘arnate fontterme milion); #3 mors ed Bot 2 Sok; 2 NsN BOL. gl tig Bok tn Rataet Uedancta: 2; 479; 87 A it BOL. SN Bicontenacal -nastril generslulu: Sen lage Dtarino: 473 8%. ASIA ‘pentnstiets "in en “dartecuta =” Losin urvirostea, Jeponieay 13 BS on (eloosaitonre’ peat Grocomus maior Shen (pene fig albastru. = Aledo atnis ‘benealeasist on, intiasar = Bombellin warrata ron: Hatasiachs Expoaitia’ tlateser Rccione ‘gr 30" e' et cola ee ay Nis. (Kalsteng-fun’ tan NES (ahi Gow) Se GD NIS Tomo" Newer) aponin : 10 ani ralatul de nace. s Hogomiens° (Vii): 00 Y‘se-toaants nn ican = erie Olimnice "da ta, San : #49 ‘colt Moibaly sb Penis de mast Malone de inal Sus pius 7 DAT Gaeewon= 5) '5 the FILATELIA NR. 12/1988 | == Monson + nepeezentn ale tu) Buds : aOR? Berar Sat Bae ‘Qman 2 socurite Ollmaice ae ta Se oes {Sum noone hips, Sine Ba “Tata cones ge lone 2 {Crotrsria woitiors ; usaea gtanditiors 5 Reinwardia trigina sl Impatiens griffituil). #120 ani Garda regalé i sonia "tags atl aa a ae Sa SoS TS Te ad dae BL re 22a 2 Sem Se Foteaturs cos tay aj7an tia tae AUSTRALIA — OCEANIA aaa an arate Veto din Australia a S59 si ae | 120 SOB ER al a hE hag Ens atone de anspor nan Om il ona t Senna Hoes 18 ag i afi Bataan cles sah aes mowesonreie te Beattie! ay Soph. sruan Han att aaah a Pues ny Sr eae Be alan SB ten att Sami Hat) Cevibaiaos tas? a iH fart 1 aan af sata at Tas, aga Wize tay, Coa peta Weaseut plate: Wapiti Nel ne Nave din see. xvnt 94 We (Pana Lo “e “conte Si Dat Samou Seria curent — pastrt 2 0 5 (gis otitelanso=bainge, meuiay) | (iisscar —"RMplae. store forte Petrolea menleatan) a0 s(t {Gymnomyza samoensts) 2 63s (tuleta mocr"Pachveeptala” favifrons) ‘Gorumber multicolor — Pulling perDu Sth '8& “porwmbel eu xvler ab Deo. 13 e talerearey jm # (hallere) + 38 # (20x) 14 TAL (sudion), UMNSTEIN SUPLIMENTUL NR. 10/1988 Romania + s4@—4481 Conkuri din colestia Muzealsi ain Plolosts 59 B, 138, 22, 4 5 L130, 225; Camplonatul european de fOdbat 3 8, 2.2, 8, 3, 3 3, L (8 tiptite 4n 2 Diocurt) 3,00 26,00 ar ita eeeeoenae’ one Taaame Fees Ruspundem in aceast rubried sh la unite sugestii sau intrebuirl ce _ ne-au fost puse de eititori, in eadrul Ullimului senda} de opin Cum sa evitam dungile? EMILIAN COSTESCU, colonet in tezerod, Bucuresti: Cum’ se pot pls tra mareile in clasoare, {ard a capara Jungd transversald ? Dungile cauzate de presune pot fl evitate pisirinducse clagaarele tn pozi- fie vectioall, Agezarea lor suprapusi, Srizaatais, duce 1 mpisaer une ut determina deteriorarea mireilor. EXistd gi ,dungi* ce rezuita din ac- fiupea chimlea a unue onumite ealitayi de hiriie asupta gumajulul_marelor. ‘Astiel, in eaaul mfreilor agezate in sir, ‘acoperindu-se partial, a unele tipuri maj vechi de ‘classare, pcrtiunea de gumaj care vine in conlact cy fov'a Qe cigsor se altereazd, dabind’nd 0 cculoare deasebiti de cea originala, dim eaves unor subsanfe ineorparaie in asia ormonuilai, Situiatii Me acast fel Sau Yerilieat, ou ani im urmé, la cla- soarele Abia", Stiintele in filateli DIMITRIE. LUCAN, inginer chimist, Tasi; DAN N, DOBRESCU, matemati- clan Bucuresti; O seamd de cititort ar dori ea revista si publice artical cu tome din domeniul stiinfelor : chimia, fistea $1 altete ‘Mei mult ca oricind, stiinfele fac pasie din vila modema. Ga atare, ele Thi gases: o vasld neflestane si in f= latelie, Emisiuinile apiirute st cele ce vor mai apiireay atit la moi, cit limes, larg; walindesc progtesele sti nel. Deosebit de interesante sint cele 92 ait ca sublect ramurile mai noi ale Sliintes, otlentisile care modifica verti Bins configuratia lumii Redactia isi propune ea — In limits spafiului dispanibil — si publice arti- ‘cole dedicate sliinfelor, Acestea vor putea esnsiifui'un semhal si un tn. Gera si petra cel care dorese si Encoapfi constituires imo colectil si Enpomate cu teme din domeniile 07 pective. Compe cu exponate in premiera TEDOR ZAVIDEI, pensionar, Boto- sani: Propun ca filialele AFR. si Organizeze anual cite 0 expozitie re- Fervatd exclusiv unor exponate —pre- Zentate in premierd, Consider cit reatt- farea nor asemenea manifestiri a) constitut un imbold pentru intrarew ‘multor colectionari in arena compett: tol, Exporitiile filatelice sint, fied tndo- fala, un prile} de promovare a filate- liel, atit prin competitia dintre parti- sipanti, elt si prin popularizarea el Revervaurst uns secfil pentru expo: ate ip. premier 1 mai avut Joc la tinele expoifii, insi tzebu'e re-unoscut ck mumai sporadic. ‘Ceea go se desprinde din propunerea cititorului nostru este ea unele filiale 10 “HE Voan | CU CITITORI i inserie in progeimul lor de act'v ate organizarea s'stematica =a unos expoaitil care sa humai experate in premeri, ali. ale tinerilor, eit si ale unor calect ion: maturi (in seclil separate). ‘Astfel de compeliil_ar aver da dea invinge ezitares, timid tare, ptezenta in publie odul activ alii fatelice, dat find ca intrecerea, cm. panttea s-ar face inize fiatel st) prc ‘pat intrali in aren’, jar exponmele nu fr fi in situstia de a se inirece cu Testii deja experimentale si af rma‘e. Cu alit mai bine daci la expoziji Asbutanfilor, filatel ei cu expesn| si mambri a} juriulut ar a participan|it exponalele prezen’ Hfaturile gi indsumacile lor, dn pararea §1 discu'area materialeivy p Pentate, parleipantil ar putea traxe Dretioase Indfumari penis vi tox seg in public, Considering prropunerea ca fo: utd pentru formaren de no} cadre ce bepozanti, are si oats duice mai de parte @lamura filateliel rménesii, re Bote uptenpta eu Interee, [init de poztie ale cit snat multor Lil'ale, Sensti celor de mai sus. Statutul stampilelor ocazionale DOMBI ARPAD, profesor, Fénaray Care este stutuiul’tagat sa sen ‘at gtampilelor acazionale ? Materia a. fost reglementali de D fextia Generali a Pogislo= si Tele munleapilor, prin Tnstruc{iunile « FWTHBOIOTT din 9 aprtie’ 1988, care fost publieate integral in numirul tpritie ac. al revistal noastre, Prin scesle instructiuni au fest cl: ificale ‘si unele mspecte care comp ‘Bu precizar. »Dunérea, de la izvocre la mar: IOAN MARCAS, Plot eu intores intr-0 expocitie un exponat avind ca temd Duns de ta tzvoare ta mare". Desi varietatea temelor tratate participanti lao expozitie cs!= my frebule sa constatim — totus faceea propusd mal sus, de 1 Tua mal fost prezenta 1 desi aleatuirea’ el ona sar de flipside material fila'etc, de mine si Intreguri, 12 obliteréri ve fin domentul istorie! postale, la stam pile de mavigatie, \% flame | mod publisiiare saumd, tntr-un euvin', © ferialul este ali de vast side ab font, inet tomaliianulal mn deeii greutatea da a defini ter rontura aria de cuiprindere si mod Aesfasumate. ‘Precum se stie, personatital inalitatea temei constituie c apreciere a’ colectillor tematiee. De “a eonstatam — de aceea— cit-mai xi, in viitoarele e supune tnor PRIVIND O MARCA Stau in Sala Mare a tronulul, pri- vere la felele color prezenti, c&pitant Pl bolest, dart primal sind eu toftt stent ai {arii, simi adue aminte de igrelele lupte in care am fost tolt ca nul, umar la umir, seut lings seut, plepi lingé plept in calea dusmanului ‘Am luptat si am biruit! Unde era si. ne ducem ? Aici erau oasele mosi- Tor nostri, Dundvea si Carpatii, ne~ vestele si copili, viala st local nosiru, (Nu venisem de nicaieri, pribesi nu eram, aici ne-am naseut cu tolli si nu aveam unde pleea, Simteam pe umeri greutatea zale- lof, lar mina sting se sprijinea pe ppalogul ce mi-a fost prieten la nevo- Je, ranile, ined nevindecate, ma du- eau, dan 'ceea ce vedeam era 0 dulce alindre, In fala mea era tronul, iar pe el sia Mihai Volevod, zis si cal Viteaz, Domn al Valahiel, Moldovei $1 Ardealului. De umerit sii era prin 84 mantia albi ea semn al neatimndrii $i vreri noastve dea fi uniti, fate eu frate, fir a mai aparjine sau ri slrdine, fn fafa tro- soli turci, in genunchi, se in- RASPUND=M TINERILOR FILATELISTI OANA, ANDREEA cAPROIY, elev tp gage a vn’ a Geol Generale hea ln ‘Bucureyt, membra t Coseulal aioe “de {inert "Decombrie, poseda In" eolcel fo serie de'§ mare! postate de difarte va foe fc ines 1 U eoate efbeyarsie lrg, de soem Beale, "ach aie fe ‘eile cu emisiunen susmensonaih Colaborsioral nostrs, Radu Heonom, TH 1915, fosicle colonlt, olandeze, din Ta ally Otlenisis ast poociamat Seapanden: fe “constituinadcse’ inicun ata federatty a “denumtns Mepubniea. moms {nasi republien 4” lehiaae sistema fe- dla 9h Bev wat ta if Thee parte. din. Indoneria, Gio oeuitoril at cesam exam cite Dopulatie” onstitults din’ -urmast ai ves Shige Ncotontat oundex din sok 6 ineereind. si" constitule un nou "stat dumltea, in iba olandosh, ee. fost imediat intrinia dg guvernul” central FILATELIA NR. 12/1988 = ehinay Domnulii nostru dindu-i ¢ furi, recunoseind e& nol am aparai | eu palogul ih mini Unita gi Inde Pendenfa noastei,, Lapa mia. scanut in mind, m-am trezit din visarea c mi cuprinsese privind marca CMPR | eet ah eee trae i 3377, ¢@ raproduce tabloul Soli tur adie, dar Tui ‘Mihai Viens Ja prima unire politica a ‘Parilor mane (Tara. Romanease nia si Moldova) sub Mihai Viteazul Aurelian I. NICOLAT Tedbucting) -naGial ca prolectanl ea fact ‘mat sper lugorin, el intima 7} Tier Tadieall proveniad din grupul einic mente Uanen ges acelin’ Hees crettt ‘eu, soseriptia, Republik Matus Glanda sia cea din Republica tsarnien 1)- | dtnteln "ch “pfopana "Gen proiecain | Sdmths emistanes “fisteiea"wespscuua. Mineo" atacore” pur partiewlart. b fae’ en fiind 0 inselatorie. FELICITARI ORGANIZATORILOR IATIONALE! 68" No}, membrit_ grupelor fatetice din Scolile ‘Generale ne. 181 si 182, vi mullumim pentru prilejul pe eaze nl Halt oferit de a vizita’ 0 asemenea. minifestate expozifionala, care a_i fn inima si constiinja noastray rind din now posibilitapile ‘deosebite ale fiateliet de a promo- Ya noul sia conserva tradifille fo- mnesti, mai ales prin galerie de Cablourt tn minialurs cape sin rie eile postale. Expozitia .NATIONALA jeati Implinirii a 130 de ant Ue la Sparifia primelor mare! postale ro~ manejtl ,Cap de bour™ sia 30 de ani de ia infuintarea Asociatiei Pilatelis~ tilor din Romania, a fost 0 adey sirbitoare a. filateliel noaste nal‘0~ ‘Maturizal, mal_responsabila ca jeind, eapablld sé xivalizeze pri mneeptia $i valoarea filatelica ponatelor eu marile expozitii mil, ea a oferit un esantion al moniului nostru filatelie, intr Be, de- ceptie de expunere riguroasa, plin’ Pentru toate vacestea, Inc a dat MITCLOGIA GRECO—ROMANK PE MARCI POSTALE EPILoG Déedeftinatalle pdetale ci toma ick ae sdesint 0 efiniate excosiva fata “Un uma mie da mares postate ei Hie cial saad poe ae ai mat fost useul de ara it Budapesihe, mare tee S. Ruised (80 “tv. = YW. 0a), Andro: Taree pogiale de ear ant in taste Eb i | i | _ COMENTARIL Se, ae De flovare dat in anit biseet. fu 190 tne excerie Hocurtige ‘olmoier ge Taena (Ge Sbicel in tuna feoruario) | de vard. (ata etek a Mfinctte we toed unde’ se ‘dese ‘oar. moan aie aa Biante eferveseunia.” daogeDtty de inde sinumars vasord ce “il. pastiche Bn. Brun lamas eit gp, wara. Poste Peete anat aetth Soetlhye beau cee presuete pares sheen planet fhgurat yopent adien ecesie.nereceet ale ‘cghioelandui! t"“eeimensed, tol coon, Se" Sooriul mel vaigron in, inteeaga” Tame, Sgr shi ge tek we "anal St id a see pie that tele Pili eb Bch raper Sue ee ree eae eRe oneal Be fiaiate sporiva ia ede ‘0 colvmpntiexs dein Seu, finn St Datronay PLE IWERECERILE DE LA CALGARY eta Ponda acim tel bine dei) de ae Cn Tree a saroatont comanerut are, el, Oe Feputntie ee ‘debisene "c0U8 de. Tecultont resi eu rin comeursutiie de o- fhe feonursut, de eal satbate de Sia tt bana, “cing pe crestote munwor Focisites din. aowooiere apae “prime ‘tetact de eanaat Locatags | me ansibure e'tiey, Shyantearen Socunlor in aauna 1 Sulit galdene Balun pe_comsiteren™ = Gt diatse enie 20ce call ostbelie, saple SE cteanieasers ta Boropa, a Inirecer ot use pari 9180. spoctiv! ore a "Bart spear a UngeTinatea® oat pe otimae dou cart ‘nee met ADSCaaas Naeletel aaerurt euatnlres Mie Satine ant @RSS. eu “tr medal Sip! carmane ow 84 te th in Sonim mach) ve Evetier ees ar i eeu as ial eG, et gw font in Sha a un ET nea yiemen (riniunda) "ia, sacs Ge fen e i Te eanmaienls “emit cist amined atic Sem Bao Sah sets fee tet i eet Sea eee Satay MkNADAT BX Ge"issondoun ‘ommssion’ en: Bisa Wena au hea, renee ate aca oa Sane eee mies enna ts amet ai earn tenets Sorsecn ett eke Reale ei Race gmat in SRrPoE msi, aston okrmotc Pine, “ral tells Sev” OGG Wwiniren GAltrs CALGARY" XV ROX Steptoe avn CARER, Feit olttonttens See AMABA Post, POSTRs "CANADAICATGARY, ALBERTA) Beastie meaner At ae ae Serie ccoanita Fe avotedcteee ai iit Meader’ of aantth se ae See ale cairo BS aha oar oe i eeceiie: ome aot Sits titan ie SEP SSR MO ae a Sola, Wana, tara nowrs, Sr Unes Ee et a ennai Po leet omits el ore la af nom Peseta dy covets east, Din Atberce ‘Au emis : Mauve, Paresuay sl Stateke U- ANUL OLIMPIC 1988 IN FILATELIE fete 2 dla Afrdoa + Mauritanie Sei Rela," Sonra, lin Aa Kaloo ‘Ghuusote stamoncle. nPZza2. gale rmashals Soule sige Mocafien apteala TE Ge Defiate tut SO thet irate averting tet care a Foailzal oa a eal anicrios fin nina smoresboeent do materlane fy Hoe" dimes, Tmajortates pe plies = eine OP Stsiattie owsssoate i Blokes sl Theenenteh 3 fame ew Oath Sacahsts aneourlmectnice ia area oete” fraretuel fnesanise ct 1% Fie erereneate tn. nr, ait at qoviewl oF Btiuats “See "ce "parmnes {ae nasi se eitngze. al Ge, Gaia aecasa pe loo = Vena Gps made, “Inuitan clades 9 Sols at mnatsiior. A SHUL — Nor St_imPoRTAN TE SUGCESE ALE SPomTuLtr ROWANES! lies PENA, Salle Sg de ast Gat insinire eas sooreisl in 16 9 Ge oe tome merifancie Ia cele 8 de sn {oP cupeinaind BaF probe ineluse tn Dro ea. Ta introvark dire a'eoutate, {4 card to mate Valor seni reintint, Quiz ant inane puate 6! age din bare pen Wa. ess Man Song, dine cot ana” bur >: pte smisfacyigtawdror, eb rallye fimnens. So. iota alseeta eniwu eva Branice soamiae Sa cata Sone uri, Siardit romimese a fost la fal Ie, siguinda'me bg focal opt th lerach tmofiunt qu? medals deur, Ti de, 3° Hilde Stone, Samal wey now Silncecche cit ot pentru eportuch care "0 i "de ge carmela minnie atm Ge Sider, Gunte sf onnotal, ar den Ail Roménial gocaute sy edleat, De See din eele. iF spars. Sumele Ds Rivage retina weineoeonata a. inten eminihe de gimmnmsiea, ale Pale. 12 ‘eta re wd evident “In geet mo Serh at bund sealfondiits a. sami, Vaan Puveny_ Gate Ma fan all Soe Tang, Wie Vied, “Bane Dumlsresc, Hone: de anoint se atiay pe buasie {hr pied nla arose coic~ Dac jocurile Olimpice de ta Seu TR Bita Goctadusine 4 acomore prebi= Pie au income ined cur peceu onl. umd asteut emistund ai in tara ana it ely atte tari de pe tome teridins Prima serle de mire! lg Seu sere rear ia‘) Mattie tb a1 asa formats cin ‘mace! femplama Joc lor splralay sk mascot (Ugruful 1 doh, Sea TO hanse anne doas ‘mine. dbo (See ‘adlemalal (aservitor pests yal fo chotajulul. (echit simply}, La 16. sep Semorie nite dou sporsuel sine ipeluse Hinalis spoctvacorecant 2 basonet ex, pentzu ca iat nolembbie xi ou Wlind Serle Gal Bos, formats wc {dou infect: ‘elelinm 91 eaiae: simi. sare pete emlclunt ‘au fow, presoniaro Beenie” dlnsee sport an parte 10 Seauzaid ce © sampild 7.2" ce ‘neon aud tnastsie. Hoda! ‘pfacticina spar sespoall “n 100 anor aile trek omielun de cate ccasig intro. altd eoncaptie. sso, Po ‘lllasa, sora, fotbalol st simmastl Pieonre sport are cite doua marci cu ace asi degen gt guloare, dar cu valor die wie Seo" octombnie ‘apar pe mare ous! sporgunt S handbat9t netiere er A nolembrle, nockelul pe sarbs a! se toe oe oak mart Eiettaaat Tasethie ie seamolie “PZ. “fo 1007 au toae tiara. cous te “atrat spotuve, le in ‘Parca liniple. pe Taride' la senung, Ta Gimnamul sa aude. Sa She indepertatyl ora 4 oat te to agpantin eo Rae Sie ieaes ee sor rl dup Sania i 2 vik ‘pravind Wetorla "haltesgetutat ianoglu say “Poraiay,” Boda (Barbuda, Grenada, Grenada A fac ate’ af ae staple sez Tarde Germania, Grecia (eu ocala care ovlmbieo)- (Panagonte oasis, ha, uediar ave nde en para in Bulla. ACP, ema faa ching, RD, German, Tuggelaula, Gathda onda, Boasins Aagia, Games ‘Shute Halas in form sed Pentru Jooutile Ollmples, — 198, Bate ust nen au tou Ts inline ead SGumole: fuaample zee aa eale Goad! emistuny weatiewtes 2 Sampite Sunzlon ‘Tintgotra, eu ocala eefoiel eBkePoLanies, 4 mesnnion (0 sn Bat Stare at une. Arad). frneatun, meennice @ ia Arad sl ahaa TpOva. EXPOZITIY FILATELICE Anil ollmoje) Inseamna totodata st tnil- praucalraloplon ae semetes, mor ‘po eating Oa Pron Ha fst de Sint “peinia ““aeatasunincusee "eu pal ane in Purma 1a tg Mures. Dasa sina S"armat expositia dela Tirgovigtes ‘cu ean Jocurtor Ollmnite de vark au stat $o0"‘mae “dows” expat. teaditonats EMoltign! “atiath ta ‘patra ell far manfestarto “wit snenalat ca expocl= im do by Banus (ou ocala desehiser Sos. 22 pasate expats ont Ant nttinen tot ea, Seay “rah nn Aisela sporiy, oe maneaset._ Ep""eadeul celor path mantfes- Ta pandeioa, 42 colecu! olmalee ES thao fatal, Sar 0 incase de Sport general", Sar lq tere, 25 de O- sf ‘tke coleetit roménest, cele mal, repre sentative Tg tora getuaid,, a ude parte iepimnia Bak, de in seu, olny Ficind o sowsts retwospectiva a colealife tor preentate aa ‘obeetvay e&_ au ania ‘Slava “enleetit ea" mast perspective # JO wile Olimnics de vara, $1 ee sama" (Au fat Tamtann "Pitot oO. 10a ‘Nicolae Olimpia Baran — Tesh, Sinalee Shane Pacth alto = Pientgoaem, Shon yominese pe anteegurt posta! ‘icomatanin ciomtent — Tosh alte, Riatoimone. ton a. ieeoit’ tn Betas Um meek © seueth xeraxare penta Mitetst Save, gentru eh poste dol gl, en oct Ha .Campionatelor mondiale de fofbal* de fy Roma ime alle manitontael Ante: convinuorea, "vor A cesteweturate in “Som ‘ormuase cu conseatiene compotentoe he ‘Toare esau ‘anita, Dan VINTILA FILATELIA NR. 12/1988 ae OLTFILEX'88” acai ae Ctra Wt ase So. boda ordanteu in Sala ese can Mae “ualteg a ‘Sinaate Yr in, Sina, axponia, “nuenaeis- oa Sere ea PA esittestn aeheracs GAS, barat Slat 1 Jude, ae © pedis "Remon sie stint eit Reel pened Hee inna Su up pate deste ee ST TuEAL a acoraat 6 alplome: gona ce eee Pine crs 2 | Bisen! Horn Bebeica "hate, Aa eet cre 2 one fost ecurdate, 1 diploma in rand fh, Ea ner eves Ccjut, tin Cron elaeoctipoma ih sce medic oe Doug, tarmrile gcanionsle adeovats,_ a tae tuaete at caneeene cetelemaeatet sR 1° stating im, desen, 0 tema dem - Gicwta ‘celor iat de ani den evalutia sce BE Mha a respetivy ain peagn ee Seven Gh e i ‘hy unog cout esc esate ae ane if “onnmite @ consi te NOPE asoan aonsre ace Telatat 1 in coloanele siaralut tocat a) (gs Virgit Saletan, foe erigia JUL Constant bdul‘eestel Ioeaieay si TRILATERALA, . MURES = TIMIs — DOL Me Ting Mures, in. fonierul ‘Teotrului Beales font genion to) xia Teste Al acestul an, Expositia tllaterala @ Mlateiglor ain Judejele Mure — TH my — Dol Dedieatt aniversirit a 140 do ant de ta Revolotia de Ia 1038 ain ‘Tarile Tomine, a To do ani de Is fhuripea staculus national liniiar roman st dmplinirl a 20 de ani de a thibnyaren “Asochaiet rilwensition din Romania, expotitia a reanit 7 de Exponste fin judejele parverpante. Varietatea i diversitaten exoonatetor, studille 1 cercetarile prezentaté pe cele 00 de tele de panou aw refieciat cele mai Semnificalive evenimente din [storia mu! Mmilenara a poporual ‘roman, mportan- {ele sealizdsl ale constructiet scclatiste din Jara noastrs, precum sl despre etnosrate, “folelor, flort, fauna 9 storie postal Turia (peepedintg | Neeva.‘Timnivesia) a seordat urmatoarele dlatinets © 3 aiplome Tin rang de medalic de vermell_ mare, ‘yermell, 8 argint mare, 18 arkint, 3 brone © ¢ Aeginiat, 2 brona, far 1a timeret : 4 argint, 2 bronz-argintat 1 1 boom. Seauevidentint exponatele: Tarite st ‘obliteriri prefliatcilee $1 clasice roma “pedis — Toi Grumus, — .Studlal marci town de pinta 2 bani verde" — Vasile Mule | tay Studial sampilelor elasice 3h post clasiee ‘romaresti" — Onoriu, Meares. Cu acest pri), a fost realizate din pile, o-stamplld adecvata 31 0 placneta re- resentind figura revolujonaralul:payop- FILATELIA NR. 12/1988 | = »BRANCUSIANA” Fiat APR Gor}, In colaborare ou © a Re Shot hana Expoayla acne Juejeona”yscancustand ica Rimicenteadeaianownbtu a Adit Oli, tn colaborare eu Con eae vase “Mfomatica’ expontie!_ a ofert pubite Thurogui postal, pest pivind sebizari aie 3aipiome in rang de medal Agne $11 bron EXPO OLIMPIADA’S! epo-oimpiada hates expen di Seal, a fone organizala de Walaa Bhatt Sueewein de saueae Peponiue feat sunt in Toy seve ae "pan Si Sn''special" cele Lewawe ae sporsurie fare! repregentang jar muarest 19 mod eeostbit sl-un ae piajoritata tne tifa) imate tree »YVERT ET Hi gomut v0) iDapagsey nul 18 va A sud teste demirane,faveat ck soate mar Sibies legal de aceasta shigorats_iimpnrtans, tin" smpceat ie ‘ajoeelie-u afoct. crarova, AJPR. Doll, pela Coteul » casa | et’ ln OFasus regeauata ae. Jude, a Hinuatt gexpoctue omauiaia eu tematic faajaias dedi Ziel Armatel Ropualied Steatise Romania, ‘ ‘Sintre exponate, seau remareat ? Reale zine. popocutit restan i Upaca Misoiae {tania Sarudutas Comuniat Ratan’ easea Jae), Formaren ‘natn romano a & Marius! Sistegetat),""szpepeca niiona Scemarea tat nada comin" (oual nit “@iarin iafaiene.” Ghorte aseebanae (Gheorghe "Stangul, .Daeo-komaniae™ (Gheotime vaauvay ete (P ekpozaniior ik s-auacoraat siplomer lag liexpozitie ‘itatelica omagiala cu tematica See tt ce aoe san es cena te ae one icra | onigaae peat Sniversitayi= —eveniment traditional a oate a, Tuat, parte "un" numeroe public Studen{, “cadre didaetiee’ tlle "peo elias Sie eats Ee ee Pa ee # tn acest, an, omnia PL intareaunet exxporitit finteliee eM. ena uiurela, Se" cir, membe) cetelal prin reailzarea, unei stampile’ "oeasionale, Gone atoge apyeata ge" corespondenia pris Tasite"in wlan, de_20 octombrie ei a: ator" cols de Panase Danie, (Deegey raha): BUCURESTI La 4 nolembrie ae, Ja. sadlut’ Pitted Punt Bucuregie afd elu active 5: Blata “t prezeniat voferaiut y,lneursiune tia Intreguror pose Cereulit de sud st fle ce stide Unele’sereurt ale Pilaie ‘A\Pi Hucurest TELLIER 1989" dil ks ee ac Sina ahaa as Re, Be ne ee Scam ealo ale Vechtlor ‘slate. germane, Sek Sa TM hk See che i thes eee Geile” maiovidente, se intiines: Ia, emis ‘ambia, Arabia Saudita.§1 Hit. npoetan ie veconaiderart de cole tu afectat maetle rineze $1 eoreene, ‘este amungata.apariia In 1989 a emt tom special ‘penteu rile de peste marl, are Sa face Janettunes Intte somal V 3890 18 MOSCOVA aaa Tate eae a Set atten ance ‘el jucilior internationale PLP, a avut ew ents, este publicata contlauarca discuticl Be crane tae, “ea ale ES A SE Beg tiat hee atiats “oe Sent, asupracapeula of dora ene vt ease ra She So nile Verhosansi st Katina, ‘Tratarea a ofl a tome. Comltetut Olimple interna fionals ‘dues 1 umina stampiiee wilzats iinpsy nationale Keaersihe sponive ce Saba tet oat'pe daft contine arteols eondendate ‘Avticolal cel pias inne ti, prerina emisiunen dedleata joaplamin Mafeiem, jnausuraed acum 40 Ge'kni Cele douk mare! sepredue delleaier (oriyor) i" tana et gipleanloace™” Soran ugha Muntele Past st fost ae irene “emis “eurente in at) 130) Thugeue ale arbolutuly supraviequlnd nease falas) “uaigat in contaware in “ae Hibre ac! Wha in tusset Bhetiengt wth itaten de culodce albested aster vacie\t tie ianie leur lregta franca. eu Bifial earespundea_ seroniae exierne. via chiar ax "de facia) pentru mandate, @IAOTEAEIA ATENA -— Griginsie ae fintelle Weadiionaia sf'de tee {belo poplala, Tne, “5H din dees} ne continua” pabafeiren studiuivd SG. Conduros privind ju2ome “numereior _ &e fcontzol pe" mareile" Hermes" Cap. mares ua nme dabla sempre acesios unio’ shuns has bel err ere ASABttn Paar adit” Sonor ior dna ou permis Wdentifietrea ottetior Boyttetett pee a tare sc wen original studlu de istorie postal» sntypillr tesellor ponte uheces Sie! spare Dice sto BORO inact aiie, uel Commbantin murs ee deserves rau? Eloydul ausias Messaneies eee veers Marsa “sree de 3 ipts Acer mecayeierite nite’ ast ak sammler express BERLIN sprineiplion de aleatuize « exponatsior & reas’ eramate a" asaiora I ox Palle oumbol EralitioreahUsiines Gbivrate tt) Soutliisce’ doo Tarah compan Gea de euesutl si instruetaje, diseujil scr Sit tae etnetlen see Secbtoent ts themoeh_de furl a tenet” ne Ten eniM ato yetets iniercaet foetal “Seca ao AEs, edb lee Slate's exporsitioe oe Hitters ali Tenoti, ge iste poesia ce shot sata fF Renaman WM cea euk tras ae apt natura, dons moments) fo ie peo e realise Sajaich, ‘Se disting “detec. primar c Se ee er SEE cg pictal utes aan cliseutut geist) te) ‘sh tri ice"txemph eesh fim timpul Grajutut si partial astsea at PSE Siete tea ied —— VARSOVIA fee iam ae eat Sinoplie al Vartewitar de deter, Ins Ugo, Ulilor de Incadsare laterall “gl de diaien= a * Nareotia parntzeazs ora acunea nich ured" POSTALIA 3a mal malls ef fits? Gulterintor “ocagionale “recente din Polonia, precum steele aplicate. la. Expo he nitasionaid de serbia LUPO ——— BEIJING saniyraen cle 40 an ak man, amulet In ned}ing, tp cua nul ml Shield ate ooh Manhoat fa” Maran Sala “a Boporuiuis dm" pregenta ” unor pertonaitisi "tie "let pottiee sf a dees fee nena pe oe. 0 ek razon Meare ae Coomitanut de organiiare a eaitat si difuzat ‘eta omogeatea agp acest tcl Uta ait Seth Hampi Sian Sa eave au patepat, ea, fumeroase orgie Eas wesc sepa alte: ae tn, a eat SS mre posi Ecbitias tuteiife: sotalscuturate ale mus ‘lil neal inboeae eh cure Besleeamaveioe Postale a saspindie Pe arn i tine esta a Srlaniveara”expoviti publica, Tuerar ae careCure’ i Ss” popuinlanr tanita sme ORAL $f CRGRSDIY aati eta fee fl taratase prscheea pe {rfmaontel cultural acorsé ‘aistenta teh Sete? tee pron Scliiaten de_poteeare A realedte 8 emi SPIE GEES DRS eactee, numa nu din feplembe at nevus pu io HiaPaaela Mite "toit wade penta Sean De oy arcane el at ee 1 fetid’ sont tele We eoemblae ny tn" tential WPMolseraiet at olatel iaiaee ZURICH sn, wigoaro in mae a reg eponatelor ia, expodliite. PLP. (GRE SL SRE" prima apiienre. a. acasiora daetne Sasie' it” Biopaiht mong rivan aia ai Snpleomentarea.acestor segulaments to Sctat cap au dest inflintate. geupele” de ‘icta “ctmplementationCommitices 3 ‘Stoupe" ae tava pour ta formasion de Eb. va prim saport-al gvupel de smples mentarn "preaints prowl de Mer eare reves, Inte” uate dieacea. finaly, te si GREVS feciciares “membeior de jue ‘ecertite ‘nationale si -condinentale “TAF SEAR), presi slot leat bmi Toietioul publle’. ta patry: tbs, text misiel PIP, pend, incresuel postales 5 ‘“Eportal “combat presidate dee" Maret biehon,. dia eave voruta ca $e Ya publi ‘SrosurA penteu” promovares eoleelionart ‘ntreaiiige postal” Un capitol Tinpottant a Pogtamalut de ier al eommiiel it cone Hid stadial Sneicnies y dsates moderne supra aolestionani intraqurlioe. postal, mutatilor in, tehnielle de comuniealte § es ‘patetinal mal goptine. al tone ale evaluat barteipast ifor ae ineret™ FILATELIA NR. 12/1988 MARCOFILIE FLAME CU DATA FIXA (FF) Fat FILATELIA NR. 12/1988 | —$—— *plaianda 220-3, Emnat Kander, Sees, 10 constataren cv. ef nl ts jaar ditto colete Co: foace (RDG, si montate fe un anterval tia Be cu aibealta‘prtesoat te iropanea = dacd exist ven. metoda “care ‘Ei citereze ‘matelle respeetive ain Posey Hp ee mun nue neha kro? He Gpute, hah Tebnokstem werciuatne o ip te od curente” newsateInttodise. st ipite 1" po= fel agendas Gu care spent Bos ‘oaréie metote * : 4) doicoaucesea, intro. alo de_ note Toe "Sie erat dee ne adhe be hee oe fon ge deseainon, eas an “ate. etocn 5) Sh ne tink tmp sourt, treciad ugor na Peamat ies aceeee aes oo ©) 88 ge froce sor inire. dawetn_oscta cu marel ett tot easupra nul esa ih Shett Tm siz ch una intre, mctodele_prezen- tale &eontrpiit {a"aezolvares, probiemel, fncereatco' apot ia posetete tn causa, aut She Ua stghin nd ne seen fall tnaosincie. =. bree zentind. o™fabricn eu coun cop, une Sint “neesta andl iad far fn patton mt Fevlowra'nseripgn ROMANIAT Sab I tiga, bt iain dragpia, a0, est tid, dupa eum arta. in Fabrica ae le Bret. “Bespre "astfer ie" gmisiunt, sewstg eistellz®s pubtien tn Seven fa neat COTELE CATALOAGELOR AICHE SUPLIMENTUL NR. 10/1988, if : is ‘austria ¢ “Jed '25. de’ ami. Jocurite festive fete et ea Th de! ant “localliatea Brixen in’ vale arty Sosa “Shimplce e Se coe ) Sie Bah Bir oe Hinfinal Oceltentat + s10—ds1_ovlccte de gpa aie sur Bs tin etn tle sarath Botlin’= ote! dian Se" gs 6m a0 at 30d agl So" gage Jat sine barack BE Coghomevacta : 2022 n Expocitia, toaetied eaten | eat — gore (ara Pad! 27S Blot O84 RHR aS pee es ne a a eet Seale Praga Ties Gi ais Todtrne SH 24 Heo, Ga Be low 08 (oa 23< 008 Bh ae "igo oe fou 2 ‘tn Bek 2% eetiatanda : "108730 de ani pomplent tn "001.0"; 1088" 300 te 16 ne_ trim! o je ft ndriniea Whe teimitell sl 0, totoéople ft fa, aecaoa C, RAI cu TeatMeupracpants $ 1UNie et hugrens rani aeayataaa ios eat a0 a! ye Ira aC ah. pag 38 te resect, Mentioned ek iia erotnantan Poatc: HOCUS. RA in keel pfean In ftbeopd ao, fata do La 9 Reusath st complet nedantciata inv” fonra dele fee Unsvta da oomoth 9 ei {ela nd” ene teecta ge cas Hine ndetona. se" prope Te edie ett nba Ta intrebare Be nessa [ERG GE striae tear cae filalele Gudefene ite A‘F-R. si anusnte Sane a Fea; esas ‘ae toate filiaicie “Judelene. ale AT. atl Boe in numarui_vawor vom pupiiea. ante pardelpaniion re, at dae os any de carte tn Pinanda 10. M0) 3) ‘Gipranar : 9m—555 PARIS 4, 22 32, 4 Paid 630 630, Grocnianda,”: 85, 90 do, smi do posta in ope eat Satald Bat pice “de sare dela Seut 5, 30, 20, 25, Boe Ea Bibl Loam ink RF, Germania t "191396 binge gu pdoaba din vail sh ain -argint 0 em ao Sh ms "Be Le 6.90 Tier 138° de an ae’ Cruce Fogle mere See eee aaa puntsen Tul sedgnck Corbin ta, 9 ‘aati a € C4000" 10,0} t5t—ob1 Unita le torte dp Staunaota’ wtandeze 2. 2) Bi a0 Be) a0 so Din (om O20 | astra Ue gordelul portal “eu supratior At Twioe Din, y'diss, “ses amazes Pro. a) matt 6091000 Din (2) 288208 see ant Heperant 800 Dig” C110 ao iy eabeasa scat wo Pas Sooo Din qi .s0 1d: SL Tae ts bio st ey ams ita Sam ious) Gas 0gs aig 5 fm pore Bible it," ior Bin Gh 2) fn Kintis 90, 99, 30%) "oo as 2 Servieual evil ae “aptrare 180'1.") 040 ‘i wena 420" 42, ‘nian ‘tins) * ‘75am 50_de ant Asdcia in Mounivazoruor ge") Gerceingl cue) Sfp Grave m0 Bi Uninle — sotete si ea feat Bip ies i200 ad Marea Beitante aie Atuehin® Prose meg 18, ap. 12 00 St. Ghieorgne, ~ olen Bile eds pogaie ee nny Costa 41 futopn West O- i, “asp tetera Geko Doresé pasioner seeit nevtampllate éau- NorSs spore, cosmos, Coresp, ¢ fancers, Ca Gratien “Tantesta, CP. a, en fable utuacia Aoi 8b ‘CEHOSLOVACIA une’ Peis, Pocerieks 35080, Matesioe, iy" Pranasid'; schimb temelecoatios $l POLONIA Sinisa Amdruggiewies, at, murkus te B-ste Wapsica-atieyzarane | voltemele Hort Ravvaatle ellie vESS “7g Kuprianoy C.¥, Moskovsld bE Dl adorns fauna at spore wate a ‘ee Sepa Safin, ul, Komarovskogo dey. ei fotbal gt vocusiie Olinplce, Stet ichape AD, me bi age, 4, Novosraa-Volinak sia” clubul lage OF conesporigenia gt seni Be at ee HeShaty Hidech sng i BROS 3 Gh ae ot ewan 2 SEA aR, Pr @) 3,20 13,30 ; 1061 "100 de ant Socie= ier a hata Re 152 aa Meee Me ence Stas Sie aa ae a Orel 1 Mtg tats FE 1 ML de tS Maule ‘scnal’g Re (9 38 Scobie tal 1 Pe oan 1 e'ae” NG ata “tiene & (Seldy Siee* ARoe Ramses” 4 Polonia’ 3188 derzy Kukuezka 10h. 30 iS Bloe Mo age 200 SSE at amapeana *Pa.6. 1, 41 2G io de aint ts 2h (Tad Porvualia ! Tsd—thot | Plow ale seco~ creak a, eo BQ) 400 40 Boe Romana’: 245 Eepoziia fnteston, rome pores semi Pas Be Loe Boe ae eee aot? Btw eas a 2 dk Ge 00,160 Ser ae scat veent 22) 4g eG) 10 # Big bo "db ant oltgiul setormat 4 “all sbhobow 10. Key Oa 9 ige 3) ey 13,3 34% 8) 736 40, SA ae 'anl” Comsomoi 3 () dd 4a t rndela 10. (0.08 G40; S838—R0N8 ce Gin Muze” de hubism ‘a Academe! sromioe fea, “Buminigzads 5, ya aD, i) 600 3 FILATELIA NR. 12/1988 ASPIRATOARELE DE PRAF: [AP10) ASIGURA CURATENIA CASEI Utilizind notte AP-208,, tipuri de aspi. ratoare A AP mic de energie electrics, zveli pos! bilitatea si curifati rapid. si bine eovoarele, tapiferia, clrtile, mobile, Spafille gre accesibile, Imbedctmin- tea groast si alte obigcte din gos podaria dv. Tali ctlova din caracteristictle lor importante: @ putere do absorbtie marita (500 W pentru aspiratoarele AP-208 si AP-21 600 W pentru AP-10 §1 AP.40B) © refularea vorticals a aerului, tn at ibilitatea do ‘a prafului de pe suprafe necurafate;: [Tiparul executat la |. P. Informatio eda. 2689 Index @manevrare ugoar’, datoriti ce lor doviro4i, plas roata_pivotantt osbilitatea utligit priced eel tensiune. fF eta olasa a Is de. protect Noile tipuri do sspiratoare AP-20: AP-21, APAO si AP-10E sint_ pre Viruté ou numeroase accesorii ese de rezerva Mpintre acc i menfionaim: nplesi penta cur © 0 perie triunghiulara Diblioteci, mobile ete © 0 duzt Ingustd pentru spaii Bre accesibile, ealorifere etc © 0 duzk. lata pentm: tapiser Imbriciminte groast oon texts Ine suprasoliettarea IN MOD EFICIENT $1 RAPID © out Aucéfi Jevi-pretungitor. IML provamte ev ur Peri ‘de "clrbune, toatele APO AP-IOE au dotare gl un Indicator de umplere Sgn, Yu ajuterul cdrula ‘se pre moter Aopiratera) APSIOB poate te Desigmil fl gama de accasorit_pe Te’ pretin facets modem. ay Tatoare de pial sallfac elle’ mei fa. cerinfe ropunem: xh refine gi, costal ut Up de asptator: "AP-208 250 lel; APS24 = 980 ll: 0 Te APAOR = 1660 AP-10 41502. Pretul lei 5. | coutrala industriald de medicamente si cosmic PRODUSELE COSMETICE $i DE PARFUMERIE SINT REPREZENTATE PRIN LARGI GAME INTR-UN ETALAJ DE MARE FiNETE $I BUN GUST, TREI MARI FABRIC] DE COSMETICE : ,,MIRAJ* ~ BUCURESTI, ,NIVEAY — BRASOV SI ,FARMEC" — CLUJ-NAPOCA PRODUC IN PREZENT PESTE 800 DE PRODUSE COSMETICE $1 DE PARFUMERIE