P. 1
Evanghelizare si marturie crestina dupa Epistolele sobornicesti

Evanghelizare si marturie crestina dupa Epistolele sobornicesti

|Views: 267|Likes:
Published by dbacauanu

More info:

Published by: dbacauanu on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

E va n g h e l i z a r e

şi

mărturie

creştină

după

Epistolele

soborniceşti

I. Introducere

Pornind

de la obstinaţia multitudinii de „oferte” doctrinare în domeniul

religios, de care librăriile, tarabele şi televiziunile abundă, pentru orice om credincios pertinent se „impune” re-evaluarea poziţiei sale faţă de modul în care îşi priveşte şi se raportează la propria religie. Această veritabilă „contraofertă” la învăţătura bimilenară a Bisericii CreştinOrtodoxe are la bază o logică simplă şi eronată: omenirea trebuie să revină la mesajul evanghelic al Bisericii primare. Am numit-o simplă pentru că misiunea evanghelizatoare nu este o activitate încredinţată oricui, oriunde şi oricând, şi eronată pentru că lucrarea misionară a Ortodoxiei respectă în principal tocmai obiectivul rămânerii la învăţăturile evanghelice primare transmise prin Sfinţii Apostoli. Complexitatea activităţii misionare a Bisericii Creştin-Ortodoxe, în fond propovăduirea Evangheliei, dar nu rezumată doar la aceasta, ne conduce cu gândul spre izvoarele ei, iar lucrarea de faţă încearcă să scoată în relief continuitatea misiunii creştine, altfel spus o evidenţiere a succesiunii misionare începând cu veacurile apostolice şi încheind cu zilele noastre, totodată să evidenţieze că misiunea este însăşi raţiunea de a exista a Bisericii creştine. Doresc să prezint în această lucrare fundamentele nou-testamentare şi patristice ale evanghelizării şi mărturiei creştine, pe care soborniceşti: Iacov, I şi II Petru, I-III Ioan şi Iuda.
1

Biserica Creştin-

Ortodoxă îşi sprijină activitatea misionară, cu precădere din studiul Epistolelor

E va n g h e l i z a r e

şi

mărturie

creştină

după

Epistolele

soborniceşti

De asemenea o comparaţie cu evenimentele misionare apostolice şi patristice poate clarifica edificator, care este rolul misiunii creştin-ortodoxe, evanghelizarea propriu-zisă, şi care este diferenţa dintre misiune şi prozelitism, cunoscut fiind că astăzi tot mai multe grupări pretins religioase se extind tentacular încercând să abată de la calea cea dreaptă, să despartă de Bisericamamă, pe unii dintre credincioşii acesteia. Poruncită de Însuşi Domnul Iisus Hristos, ca o activitate pe care o va supraveghea până la sfârşitul veacurilor1, evanghelizarea este tocmai raţiunea de a exista a Bisericii. Originea misiunii creştine îşi are izvorul în actul mântuirii neamului omenesc, pecetluit prin Jertfa de pe Cruce, ai cărei beneficiari trebuie să fie toţi oamenii de pe faţa întregului Pământ. Mai mult, prin evanghelizare şi mărturie creştină, se aduce lumii dragostea în formă vizibilă, atât dragostea lui Dumnezeu pentru omenire cât şi pe cea a creştinilor faţă de toată creaţia. Din studiul Epistolelor soborniceşti, al textului Noului Testament, din studiul unor scrieri patristice şi din observarea activităţii misionare a Bisericii voi încerca să prezint în această lucrare strânsa concordanţă dintre voia lui Dumnezeu şi modalităţile de evanghelizare pe care Sfânta, Sobornicească şi Apostolească Biserică Ortodoxă le întreprinde ca o îndeplinire a menirii sale. Toate elementele evanghelizării şi mărturiei creştine din Biserica Ortodoxă se încadrează strict în cele două aspecte ale Sfintei Tradiţii pe care o urmează: statornic şi dinamic, fiind astfel o dovadă a călăuzirii lui Dumnezeu. Dimensiunile evanghelizării şi mărturiei creştin-ortodoxe sunt corect fundamentate biblic urmând întocmai principiile unanim acceptate de practicile şi canoanele ecleziastice răsăritene, astfel că Bisericile ortodoxe surori din orice

În acest înţeles trebuie aplicată permanenta comuniune a Domnului Iisus Hristos cu Sfinţii Apostoli, redată în pericopa: „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Mt. 28,19-20) 2
1

E va n g h e l i z a r e

şi

mărturie

creştină

după

Epistolele

soborniceşti

parte a lumii s-ar afla se încadrează aproape identic în aceleaşi principii, fără a se observa la acestea contradicţii de nici un fel. Diferitele acţiuni misionare ale Bisericii nu sunt altceva decât o împlinire şi o manifestare a dragostei, o extensie a dragostei divine, „Evanghelia adusă în actualitate”2 pe care creştinismul autentic o nutreşte pentru toţi oamenii. Fără ca să întreprindă acţiuni de prozelitism3, Biserica Ortodoxă Română este fidelă mandatului misionar încredinţat de către Mântuitorul prin Sfinţii Apostoli şi se conformează întocmai principiilor Sfintei Evanghelii. Universalitatea mântuirii, dorinţa Mântuitorului Hristos ca lumea întreaga să cunoască pe Dumnezeu cel Unic şi adevărat, se poate deduce din lucrarea apostolică de propovăduire a Evangheliei, continuată apoi de Biserică în totalitatea ei ca vestitoare a Evangheliei mântuirii în toată lumea, la toate popoarele prin convertirea de la religiile idolatre şi naturiste la iubirea şi comuniunea cu Dumnezeu: „Şi se va propovădui această Evanghelie a Împărăţiei în toată lumea, spre mărturie la toate neamurile„ (Mt. 24,14; 28,1920; Lc. 24,47). Biserica Ortodoxă este Biserica însăşi în plenitudinea dintru început a realităţii ecclesiale dată de prezenţa lui Dumnezeu în ea prin energiile Sale necreate, de Cincizecimea perpetuă care se manifestă în ea, de structura ei teandrică, fiindcă ea „...constă din Hristos cel unit ca fire dumnezeiască cu Tatăl şi cu Duhul iar după firea omenească cu noi”4. Conştiinţa evanghelizării, ca misiune în Ortodoxie, este dată de continuitatea şi identitatea aceleaşi credinţe, apostolice, primite de la Mântuitorul Iisus Hristos, care întemeiază noua ontologie umană prin comuniunea cu Dumnezeu,
Pr. Mihai Vizitiu, Filantropia divină şi filantropia Bisericii după Noul Testament, Editura Trinitas, Iaşi, 2002, p.13. 3 Diferenţele dintre misiune şi prozelitism se constată mai ales din perspectiva motivaţiilor acestora şi a scopurilor urmărite. Biserica Ortodoxă consideră ca necinstit obiceiul de a specula nevoile omului pentru a-i inocula învăţături religioase, aşa cum procedează grupările sectare. Cf. Pr. Gheorghe Petraru, Ortodoxie şi prozelitism, Editura Trinitas, Iaşi, 2000, p. 37. 4 Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre întruparea Cuvântului, în col. „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”. vol. 15, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992, p. 114. 3
2

şi în special Părintelui Conferenţiar Doctor Gheorghe Petraru. profesorilor care m-au condus în formarea ca păstor duhovnicesc al turmei Domnului Hristos. să propovăduiesc Evanghelia şi să dau mărturie creştină dimpreună cu posibilitatea de a fi student al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”. din Biserica Sa. 4 . de sfinţire. Amin. A Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh să fie slava în vecii vecilor. Gândul cel mai înalt îmi este către Bunul Dumnezeu. pot.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti în experienţa pnevmatică generatoare de daruri duhovniceşti multiple şi prin viaţă nouă ce anticipează slava veşnică a Învierii. transmise prin veacuri în virtutea principiului succesiunii apostolice. Asemeni lucrării misionare a Sfinţilor Părinţi. să dovedească atât continuitatea şi perenitatea. Căruia Îi mulţumesc pentru că m-a ales şi m-a primit să fiu misionar al Său. Nu în ultimul rând prezenta lucrare se doreşte a fi un modest dar sincer omagiu adus înaintaşilor lucrării misionare. evanghelizarea actuală are o întreită acţiune asupra omului: de învăţare. cât şi să demonstreze valenţele divine ale evanghelizării pe care Biserica o desfăşoară. cel care mi-a propus tema şi m-a îndrumat în eforturile mele. În această lucrare voi căuta să demonstrez că Biserica Ortodoxă Română se călăuzeşte după conceptul de evanghelizare şi mărturie creştină izvorâte din cuvântul Domnului Hristos şi din practicile urmaşilor Săi. Pericopele Sfintelor Evanghelii şi mai ales cele din Epistolele soborniceşti pe care le voi evoca împreună cu ideile Sfinţilor Părinţi. dacă sunt comparate cu aspectele misiunii actuale ale Bisericii. Evanghelizarea desfăşurată de Biserică începând cu primul veac creştin şi până în zilele noastre este expresia manifestă a continuităţii şi călăuzirii proniatoare dumnezeieşti reflectându-se asupra întregii lumi ca o lumină dătătoare de viaţă şi de speranţă pentru omul căzut în păcat. şi de conducere la mântuire ca scop ultim al existenţei umane.

Dr.1. Luca şi Ioan. Cf. pp. Pr. Conceptul de evanghelizare şi mărturie creştină II. ca în cazul martirilor creştini. Alţi termeni sunt martor şi mărturie. respectiv în sens creştin. La fel de adevărat este că termenul se mai aplică şi scrierilor celor patru autori nou-testamentari: Matei. 1. Dicţionar al Noului Testament. Editura Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. dar aceasta pentru că într-un fel sau altul conţinutul acestor scrieri se raportează în mod direct la Evanghelie ca veste bună.Ap. înţelesul termenului. Bucureşti.8. Termenul Evanghelie se traduce prin veste bună. Ştim din spusele Mântuitorului şi din discursul misionar al Sfântului Apostol Petru că uneori ucenicii Domnului Hristos mai erau numiţi şi martori (F. A-Z. Marcu. cu referire directă la evanghelizare. uneori chiar cu preţul vieţii. fie prin scris. 5 . Cuvântul evanghelizare este forma de infinitiv scurt a verbului a evangheliza. vestea bună a mântuirii neamului omenesc din robia păcatului prin Iisus Hristos. De aici şi denumirea de evanghelist atribuită unei persoane care vesteşte Evanghelia.32). 2. Ioan Mircea. el însuşi din familia de cuvinte a substantivului propriu5 Evanghelie. 1995. pe de alta persoană care depune mărturie despre cele văzute sau auzite. în acest caz. Acest termen are în accepţiunea ortodoxă două valenţe: pe de o parte aceea de persoană prezentă la desfăşurarea unei acţiuni. fie prin viu grai. 158-159. Originea şi necesitatea evanghelizării Înainte de abordarea temei consider că o clarificare a sensului termenilor cu care vom opera în această lucrare poate aduce un plus de calitate a conţinutului.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti II. Însă termenul mărturie se mai referă şi la modul în care un 5 Substantivul Evanghelie este unul propriu întrucât Evanghelia este unică în conceptul ortodox şi are în vedere.

1-3). el dă mărturie lumii despre credinţa sa6. ne spune Sfânta Scriptură: „El a zis şi toate s-au făcut. Bucureşti. cât mai ales cea duhovnicească (Fac. I. Dumnezeu trimite pe Însuşi Fiul Său. primul om. 1. atât calitativ cât şi istoric.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti creştin se prezintă în faţa lumii. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 44-47. recâştigarea comuniunii cu Dumnezeu. de la Adam. Păcatul neascultării a dus la separarea vremelnică a omului de Dumnezeu. şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. 7 Fac. dar nu atât cea trupească. Pentru a oferi o reparaţie greşelii primilor oameni.16-17).9). Acesta era întru început la Dumnezeu.26-27. El a poruncit şi s-au zidit toate” (Ps. se afla. Întruparea de la Sfântul Duh şi din Fecioara Maria a Domnului Iisus Hristos (Lc.” (1. iar Domnul Iisus Hristos are şi această calitate. iar Sfântul Apostol Pavel spune Misiologie Ortodoxă. trebuia să treacă testul ascultării ca o dovadă a iubirii sale faţă de Creator. 1. Prin trăirea principiilor creştine. care evanghelizează (vesteşte Evanghelia) şi mărturiseşte (dă mărturie) despre izvorul acesteia: Sfânta Treime. Adam. cap. Eşecul însemna moartea. 32. conform Sfintei Evanghelii de la Ioan: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. iar refacerea comuniunii nu putea fi îndeplinită decât de Hristos-Dumnezeu. 2. Venit „la plinirea vremii” (Gal. 6 6 . Principiile misiologiei ortodoxe. Domnul Iisus Hristos Îşi asumă firea omenească pentru a o aduce la starea de ascultare de Dumnezeu din care primii oameni căzuseră. În acest sens putem afirma că Mântuitorul este primul. în care.4) ca să răscumpere neamul omenesc din robia păcatului. Motivul şi scopul creării omului fusese comuniunea veşnică cu Creatorul său în Împărăţia cerurilor. Toate prin El s-au făcut. pp. 1985. Creat după „chipul şi asemănarea”7 lui Dumnezeu. vol. ortopraxie. care în deplină comuniune fiinţială cu Dumnezeu-Tatăl şi cu Dumnezeu-Sfântul Duh Îşi asumă şi restabileşte comuniunea omului cu Dumnezeu.35) împlinea dezideratul de veacuri al omenirii. 4. Doar Creatorul avea această capacitate şi aptitudine.

2003. La crearea pamântului în cele şase zile. plin de har şi sfinţit prin unirea ca o taina de nuntă a sufletului omului cu Dumnezeu. iar prin Sfântul Duh se desăvârşesc. 10 Idem. Cuvântul lui Dumnezeu se pun în lucrare. Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă. 29. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. prin Fiul. la cel în care. Creaţia lui Dumnezeu prin puterea Sa este semn. 2004. III. Toată lucrarea creaţiei poartă astfel pecetea Sfintei Treimi8.16). 408. ed. p. pentru viaţa veşnică11. după cum citim la Sfântul Chiril al Alexandriei. a III-a. aflându-se în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. p. Dumitru Stăniloae. dovadă şi pecete a dragostei Sale părinteşti. ca într-un legământ. Desăvârşirea creaţiei îl arată pe om împărat peste toată firea zidită. iar lipsa Duhului Sfânt a făcut ca să Pr. 9 Ibidem. Dumnezeu niciodată nu a fost lipsit de gândul la cel care se va bucura de el. Călcarea Cuvântului a dus la pierderea Duhului Sfânt din inima omului. Editura Mitropoliei Olteniei.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti lămurit că este vorba de Hristos-Dumnezeu ca ziditor: „Prin El s-au întemeiat veacurile. Bucureşti. În om era zidit locaşul de nuntă al Cuvântului. Craiova. 418. prin Cuvântul cel atotputernic al lui Dumnezeu când s-au adus din nefiinţă cele care se văd” (Col. p. 1. 7 8 . Ea a fost gândită ca darul de nuntă a lui Dumnezeu pentru sfinţirea Cuvântului Său în om. Prof. Omul a fost creat să se îndrepte către Dumnezeu prin ascultarea de Cuvântul Său şi să îmbrace trup ceresc după purtarea celui pământesc. 11 Ibidem. la cel în care din această cauză avea să se „odihnească” de toate lucrurile Sale. avea să-şi „sfinţească” şi să-şi „scrie” Numele Său în inima lui pentru credinţa în Cuvântul Său. Teologie Dogmatică Ortodoxă. Puterea creatoare este doar la Dumnezeu cel în Treime care prin DumnezeuTatăl binevoieşte zidirea a toate. la cel care-i va încununa creaţia. la om9. Rostul lumii create nu e acela de a face posibilă manifestarea puterii creatoare a lor asemenea lui Dumnezeu ci serveşte ca mijloc de comuniune între persoanele umane şi între ele şi Persoana divină10. Dr. vol.

43. Sfânta Treime este. prin Sfântul Duh14. 76. vie şi osârduitoare. în „Ortodoxia”. Tatăl este gata de orice jertfă. 3.47. prin Însuşi Fiul Său. 12. Cel care are iniţiativa creării omului. Trimiterea Fiului şi a Sfântului Duh este manifestarea iubirii lui Dumnezeu faţă de om. Teologie Fundamentală şi Misionară. Caracterul eclesiologic al Sfintelor Taine şi problema comuniunii (teză de doctorat). Pentru om.. pentru care Sfânta Treime poartă astfel grijă deosebită în perspectiva mântuirii sau readucerii lui la .55). Editura Performantica.17. Astfel privind problema existenţei umane. Ecumenism.Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară. I In. întrucât venirea istorică a Domnului Hristos şi trimiterea Sfântului Duh în lume devine generic prin asumarea roadelor lucrării Sfintei Treimi de către fiecare creştin. pentru a se sfinţi pe Sine şi proslăvi în făptura Sa prin mântuirea ei în Hristos. în raport cu aceasta.14. are şi dorinţa mântuirii ei prin Fiul (In. ci să aibă viaţă veşnică” (In. 9. Lc. Dr. p. (Evr. p. Radu. p. Tatăl. 3. 2006. Gheorghe Petraru. dar fiindu-i permanent alături aşa cum reiese din cărţile Vechiului Testament şi din istoria laică13.. 24. Perioada vechi-testamentară a fost una a pregătirii neamului omenesc pentru lucrarea mântuitoare. iar nu pentru a o părăsi. Ibidem. sau înspăimânta cu prezenţa Sa. care a zidit pe om spre a-l înfia şi a-l iubi.16).starea cea dintru început”. de refacere a comuniunii cu Dumnezeu. 4. 1978. chiar jertfa Unicului Său Fiu pe care îl . Iaşi. într-o perpetuă acţiune de evanghelizare. cununa creaţiei. Lect. Dumitru.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti nu se mai poată da cu folos Cuvântul lui Dumnezeu până la curăţirea lui din nou şi sfinţirea inimii omului ca templu al lui Dumnezeu12. Dragostea lui Dumnezeu. izvorul dumnezeirii şi principiul unităţii acesteia. 1. a trecut la lucrare îndată după înstrăinarea omului de Dumnezeu şi s-a manifestat în planul iconomiei divine a Răscumpărării mai întâi prin scoaterea omului din Rai. 1-2. nr. Pr..trimite” să vestească voia şi iubirea Sa: .1-3). 14 Pr. 8 12 13 .

1993. 140. Epistola către Adelfie. 17 Idem. Dacă ar fi fost deci numai păcatul. Toate acestea erau realizate prin Întruparea Cuvântului şi moartea Sa pe Cruce. precum s-a arătat de multe ori. vol.. precum nici nu s-ar fi creat creaturile de către o creatură. 20 Idem. astfel putem afirma cu toată Sfântul Atanasie cel Mare. 1992.. nici numai prin pocăinţă nu puteau oamenii să dobândească iertarea: „Pe de o parte. Bucureşti. Nimeni dintre făpturile omeneşti nu putea aduce iertarea „căci creatura n-ar putea fi nicicând mântuită de către altă creatură. în col.B. şi nu.. „Dumnezeu coboară în adâncurile cele mai de dedesubt deschise în creaţie prin păcatul lui Adam. în col.. În cuvinte de o pătrundere unică „Părintele Ortodoxiei”. p. Idem. dacă Cuvântul n-ar fi fost Creator”16. Această acţiune avea scopul să redea omului nestricăciunea şi nemurirea pierdute prin păcat. ca o misiune de răscumpărare. Introducere în teologia ortodoxă. şi stricăciunea ca urmarea lui. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. a descris măreţia Întrupării arătând însemnătatea ei neasemănată pentru lumea întreagă. s-a vindecat toată muşcătura. 1992. Viaţa trebuia să ia locul morţii în fiinţa omenească. a vindecat rănile păcatului „căci Cuvântul îmbrăcând trupul. 132. pocăinţa nu putea să-i ridice pe oameni din cele ale firii. Cuvântul al II-lea contra arienilor. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 255. Învierea Lui fiind dovada îndeplinirii acestei misiuni şi garanţia nemuririi noastre. pentru ca omul să poată urca la dumnezeire”19.. 19 Sfântul Atanasie cel Mare. fiindcă ar fi contravenit credibilităţii Sale. Tratat despre întruparea Cuvântului. p. op. căci aşa face să înceteze doar păcatul. vol. p. p.B. 15. aşa precum cosmosul însuşi este locaş al celui Preaînalt18. 9 15 16 . De aceea este necesară acţiunea a Însuşi Fiului lui Dumnezeu. 114. Fiul lui Dumnezeu luând firea noastră. Bucureşti. 18 Vladimir Losski.. Bucureşti. p. şarpelui din el”20.S. cit. devenită templu. 16. după cum este supranumit Sfântul Atanasie cel Mare. P. Cuvântul al II-lea contra arienilor. p.S. P. ar fi fost de ajuns pocăinţa”15. 255.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Dumnezeu nu ar fi putut ierta păcatul doar din dragoste faţă de creaturi. 338. slăbiciunea omenească l-ar fi mânat spre legea morţii17..

cel trimis pentru propovăduirea adevărului. Editura Tipografiei Offsetcolor. 18. 8. 8. Cf. Misiune. Dumitru Viezuianu. Termenul acesta de „trimis” este chiar înţelesul cuvântului „misionar”. în numele Său (In. Eu acestea le grăiesc în lume” (In. ca martor al Său (F. 20. Rm. 21 10 . afirmând în multe rânduri că este „trimis” de Tatăl. care manifestă aceeaşi voie: „Astfel nu este vrere înaintea Tatălui vostru. menire) înseamnă acţiunea de a anunţa. 1999.  „Şi Cel ce M-a trimis este cu Mine” (In. 4. dar adevărat este Cel ce M-a trimis pe Mine” (In.26). 54. Hristologia Epistolei către Romani a Sfântului Apostol Pavel. 22 Pr.dr. 1. Dicţionarul Explicativ al Limbii române. unde chiar Mântuitorul spune: „Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. pp.14). primul îndeplineşte evanghelizarea neamului omenesc.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti convingerea că Fiul lui Dumnezeu este Cel care. în cazul nostru de a binevesti Evanghelia mântuirii lăsată de Mântuitorul Hristos.” (Is. Vâlcea.12). (de la verbul mitto.” (Mat.11). dar şi rol.” (In. Sfintele Evanghelii consemnează cuvintele Mântuitorului cu privire la calitatea Sa de misionar22 (trimis) pentru mântuirea lumii:  „Eu n-am venit de la Mine.Ap.13). ca să piară vreunul dintr-aceştia mici. un adevăr veşnic şi dătător de viaţă ca o împlinire a unei mai vechi făgăduinţe divine: „Toţi copiii tăi vor fi ucenici ai Domnului şi se vor bucura de mare fericire.a trimite. Aspect consemnat şi în Sfânta Evanghelie. Deci oricine a auzit şi a învăţat de la Tatăl la Mine vine. 18.45). şi cele ce am auzit de la El. 7. Cel din ceruri. rost.28). format electronic. Lucrarea evanghelizatoare21 a Bisericii este concepută ca „zidire a Trupului lui Hristos” (Ef.29). 112-113. -ere . reiterată chiar de către Domnul Hristos: „Scris este în prooroci: «Şi vor fi toţi învăţaţi de Dumnezeu».8).21). 6. aşa cum provine el din limba latină missionario (de la missionis = trimitere). adică a Bisericii ca o „creştere şi extindere organică.  „Cel ce M-a trimis pe Mine adevărat este.” (Mt.

ca să dau mărturie pentru adevăr.17.37). aşa vorbesc” (In.16). şi dorinţa mântuirii ei prin Fiul (In. ca între părinte şi fiu. 23 24 Pr. p.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti  „Pentru că M-am coborât din cer. până la jertfa Unicului Fiu pe care îl .. Pentru om.18. Lc.47.  „Eu spre aceasta M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume. precum Mi-a spus Mie Tatăl.  „Învăţătura Mea nu este a Mea. Şi aceasta este voia Celui ce M-a trimis. I.oricine este din adevăr ascultă glasul Meu” (In. este Cel care are iniţiativa creării fiinţei umane. ci a Celui ce M-a trimis” (In. vol. 22. p. pentru care Sfânta Treime poartă grijă deosebită cu scopul mântuirii sau readucerii lui la .49-50). Misiologie Ortodoxă. ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (In. trimiterea Fiului şi a Sfântului Duh este o expresie a iubirii lui Dumnezeu faţă de om23. I In. ca din toţi pe care Mi i-a dat Mie să nu pierd nici unul. 2002. 12. Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. 3840).14.trimite” să vestească voia şi iubirea Sa. Ibidem. şi ele se supun acestora fără schimbare: „Întemeiatu-le-ai pe veci”.12. 11 . Editura Panfilius. Că aceasta este voia Tatălui Meu. Dumnezeu-Tatăl.55). ci voia Celui ce M-a trimis pe Mine..starea cea dintru început”. 3.  „Pentru că Eu n-am vorbit de la Mine. 4. Deci cele ce vorbesc Eu. Iaşi. 9. Gheorghe Petraru. nu ca să fac voia mea. Relaţia dintre Creator şi făptura Sa nu poate fi alta decât de comuniune24. Din perspectivă misiologică. 19. Acesta Mi-a dat poruncă ce să spun şi ce să vorbesc. Dr. ci să-i înviez pe ei în ziua cea de apoi. 6. izvorul dumnezeirii şi principiul unităţii acesteia. Dumnezeu a pus legi în toate cele zidite.7. Tatăl nu pregetă să facă orice. ci Tatăl care M-a trimis.

Iisus Hristos . prinsă din ce în ce mai mult în procesul de secularizare şi de globalizare.14). 51. ci atunci când ne coborâm la Hristos în ascultare şi slujire şi dăruire de sine. 19. Dr. Societatea postmodernă. Pr. 36. p. a izvorât şi puterea purtării Sale de grijă faţă de făpturile Sale. Dumitru Stăniloae. Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă. 1993.. în Hristos Dumnezeu ne-a arătat nouă calea de a-L cunoaşte pe El ca Ziditorul a toate şi Proniatorul. În Hristos ni s-a arătat că Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu.lumina lumii şi îndumnezeitorul omului. 12 25 26 . bazată nu pe legile divine ci pe legi făcute de om28. Bucureşti. căci cu lumina ochilor noştri trupeşti şi la cea a soarelui curat. în Hristos27. Şi astfel.. încât Dumnezeu nu ar fi zidit pământul dacă nu avea de gând să-l zidească pe om şi n-ar mai fi păstrat pământul dacă omul zidit nu ar fi fost lăsat să se întoarcă25. consideră că este chemată să impună lumii văzute propria ei ordine. „cunoscând binele şi răul”. 27 Pr.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Dar dragostea Sa faţă de om era atât de mare. 3.. în calitate de chip al lui Dumnezeu. raţionalitatea creaţiei. spaţiu. de a-l cunoaşte apoi pe Hristos „şi puterea învierii Lui” (Filip. Dumitru Stăniloae.10)26. cel mai bine reprezentat prin lucrarea „Critica raţiunii pure”. Editura Limes. timp). după care omul nu este chemat să scoată legile din natură. (In. tot astfel omul. Dr. nu atunci când ne facem „ca unul” din Sfânta Treime. ci să impună naturii legea sau ordinea izvorâtă din mintea lui în care sunt date aprioric categoriile gândirii (cauzalitate. nu putem vedea stelele cerului decât cu cât ne pogorâm mai adânc în fântâna cea cu apă vie. Din aceeaşi dragoste nemărginită care a dat puteri înţelepciunii Sale să zidească toate. 28 Nicolae Achimescu. 2002. 39-41. Prof. Editura Anastasia. 4. Prof. p. Ibidem. are rolul să impună lumii ordinea lui exterioară. expresie a lipsei nevoii omului după Dumnezeu. p. Se consideră că aşa cum Dumnezeu a pus la baza lumii ordinea ei interioară. Cluj-Napoca. pp. Această tendinţa îşi găseşte expresia ei adecvată în sistemul kantian. Noile mişcări religioase.

transformată într-o simplă convingere subiectivă. 2004. şi. Pe această cale omul.. Gheorghe Pietraru. Dosoftei Şcheul. Pr. din realitatea lumii văzute. traducere de Arhim. Sau altfel spus. mândru de cuceririle lui ştiinţifice şi tehnologice. Petru Sidoreac. p. sufletul şi inima credincioşilor. devenind un sistem de valori alături de alte sisteme marginale31. Protos. Misiunea socială a Bisericii.. pp. 32 Pr. spirite şi patimi. Iaşi. Mihai Filimon. 14. prin re-propovăduirea Evangheliei. fiindcă Sfânta Scriptură nu promovează separaţia dintre creaţie şi Creatorul ei. desprinderea omului şi a creaţiei din relaţia lor cu centrul de gravitate dat în Dumnezeu a favorizat explozia unui pluralism religios şi cultural atât de contradictoriu în esenţa lui.P. şi a fost privatizată. Progresele la care au ajuns ştiinţa şi tehnologia nu au făcut decât să acutizeze ruptura dintre om şi Dumnezeu. A fost deschisă astfel calea apariţiei atâtor secte şi curente filozofice care asaltează neîncetat Biserica şi lumea în general32. 13 29 . 2000. Editura Trinitas. 17-19. 31 Ibidem. p. Comuniune şi înnoire spirituală în contextul secularizării lumii moderne. 33 Î. Iaşi. Ortodoxie şi prozelitism. Prof. pentru a fi cantonat în sfera subiectivităţii umane. astfel religia şi-a pierdut rolul ei dominant în societate. încât produce confuzie şi dezorientare în mintea. ci o gravă eroare teologică protestantă care a confundat transcendenţa lui Dumnezeu cu absenţa Sa din creaţie30. La originea acestui proces de secularizare nu se află revelaţia Noului Testament. p. Editura Trinitas. Hristodoulous. p.. de dominarea lumii. Aceasta este noua provocare al celui de-al treilea mileniu căreia Biserica va trebui să-i facă faţă prin misiunea ei33. Pr. 84. Dumnezeu a fost eliminat pur şi simplu de mintea omului. 21.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Procesul de secularizare se caracterizează prin trei elemente: izolarea Divinităţii în transcendent. Primat al Greciei. dominarea lumii de către om29. a pierdut libertatea sufletului ajungând sclavul unor forţe iraţionale. 13. Arhiepiscop al Atenei. fizice sau materiale. autonomia creaţiei şi a raţiunii umane.S. Dr. începând cu epoca iluministă. Gheorghe Popa. 30 Ibidem.

care duce la sacralizarea materiei şi împiedică progresul. 46-47. nr. El a pus în actualitate. p. în virtuţile omului şi în capacitatea de iubire a omului faţă de Dumnezeu şi de semeni. 240. sunt rezultatul transfigurării fiinţei umane în Hristos şi Biserică. toate potenţele omului de a fi inelul de legătură între Dumnezeu şi creaţie. Dar prin aceasta a făcut pe om cel mai adecvat mediu al exercitării puterii unificatoare a Logosului asupra creaţiei. atât la sate dar mai ales la oraşe. Transfigurare şi secularizare. pentru ca prin ea să Se unească mai strâns cu toate fiinţele umane purtătoare ale aceleiaşi firi şi cu toată creaţia cu care aceste subiecte sunt legate prin firea lor. Fără El omul ar rămâne lipsit de bucuria adevărată în aceasta viaţă. 14 34 35 . permite Bisericii ortodoxe şi misiunii ei evanghelizatoare să depăşească atât panteismul. pentru care Domnul a zis: „Eu am venit ca lumea viaţă să aibă şi mai mult să aibă” (In. Această prezenţă dată în energiile necreate. 42. mărturia creştină.10). forma cea mai eficientă pentru unificarea oamenilor cu Dumnezeu şi întreolaltă37. pp. dar trebuie avut mereu în vedere că manifestările în lume ale creştinilor. În purtarea Sa părintească de grijă faţă de cele create El a „trimis” pe Fiul în trup pământesc. Dumitru Popescu.. 36 Pr. cu Hristos36. pentru ca întreaga lume să fie „.personalizată în El. 37 Ibidem.. Gheorghe Popa. în Hristos. Ibidem. op. de mai multă ordine şi disciplină a preoţilor şi credincioşilor. 1-3. în felul acesta. Transfigurarea lumii este misiunea Bisericii readucându-l pe om în starea cea dintru început. Dr.. cât şi secularizarea ca rezultat al separării lumii de Dumnezeu. Prof. p. seria a II-a. Misiunea Bisericii într-o lume secularizată. 10. de cele create şi cu lipsa lor în viaţa viitoare. Pr. cit. Dr. prin dinamismul transfigurării omului şi creaţiei în Hristos. anul XLVI. întemeiate pe prezenţa lui Dumnezeu în creaţie35. Prof. prin Hristos.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Se consideră astăzi că pentru o reflectare deplină a duhului creştin spre lume este necesară o înnoire atât a discursului teologic34 din cadrul parohiilor. în „Studii Teologice”. Însuşirile Sale divine străbătute de iubire îşi găsesc. ianuarie-aprilie 1994. al Cărui chip este omul. 239-247.

II. 15 . 40 Idem.. dar slăbită prin păcatul omului40.. cu deschiderea Lui dumnezeiască spre toată realitatea creată şi cu capacitatea Lui supremă de comuniune umană.. ci S-a făcut El însuşi ipostasul naturii umane. Ibidem. ci şi de îndumnezeire a simţirilor trupului. Biserica este astfel a treia Taină. Evanghelizarea şi mărturia creştină în veacul apostolic 38 39 Pr. Dumitru Stăniloae.. Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă. întrucât Hristos este permanent în Biserica Sa şi prin aceasta „până azi lucrează” la mântuirea neamului omenesc.. Prof. p. 24. Actualizarea acestei unităţi într-o anumită măsură virtuală a Lui cu subiectele umane ia forma Bisericii39. De aceea evanghelizarea a fost încredinţată Bisericii şi nu a rămas o simplă lucrare individuală. Teologia Dogmatică Ortodoxă.7. în care Dumnezeu-Cuvântul restabileşte şi ridică la o treaptă mai accentuată unirea Sa cu lumea înfiinţată prin actul creaţiei. p.. pp. Prin faptul că nu S-a unit cu un ipostas uman. 11-13. Cuvântul lui Dumnezeu poate exercita nu numai acţiunea Sa de spiritualizare. a făcut din umanitatea asumată”38 mijlocul de unire şi de îndumnezeire a întregii umanităţi şi creaţii în Dumnezeu. 2.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Prin spiritul omenesc.

7). Misiunea Sfinţilor Apostoli capătă valenţă mântuitoare.s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu”. astfel spus spre o altă perspectivă a credinţei. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Mc.15).. 1. 20. începe cu mesajul adresat contemporanilor Săi: „S-a împlinit vremea şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Împărăţia lui Dumnezeu este o împărăţie care interesează pe toţi oamenii şi la care nu se poate ajunge decât aşa cum Însuşi Mântuitorul o spune. Lucrarea Mântuitorului începe cu vestirea împărăţiei lui Dumnezeu: „S-a împlinit vremea…” şi . deoarece vestesc apropierea . 10.împăraţiei cerurilor” (Mt. p.pentru că s-a împlinit vremea . Aşa voia Domnul Hrisos să ştie cei dintâi ascultători ai Săi şi cu voia lui Dumnezeu s-a consemnat acest cuvânt al Domnului nostru Iisus Hristos în Sfânta Evanghelie de la Marcu. care este dăruită exclusiv celor care 41 Ibidem. ca ascultători ai cuvântului şi de fapt ca ascultători ai Mântuitorului41. 16 . „trimişii Tatălui”. dacă vor crede în Evanghelie şi dacă se pocăiesc. 86.. conţinând după cum se observă patru afirmaţii care determinau luarea unei decizii cu privire la viaţa religioasă:  împlinirea vremii venirii lui Mesia prezisă de proorocii Vechiului Testament..„. Şi suflând asupra lor a zis: «Luaţi Duh Sfânt. cărora veţi ierta păcatele vor fi iertate şi cărora le veţi ţine.  apelul spre pocăinţă. Analizând textul Sfintei Evanghelii observăm că Domnul Hristos şi Sfântul Duh. vă trimit şi Eu pe voi.  venirea în proximitate a Împărăţiei lui Dumnezeu.  apelul spre credinţă în vestea cea nouă (Evanghelia). ţinute vor fi»” (In.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Propovăduirea Domnului Hristos. ca să-l ştie de fapt toţi oamenii de ieri şi de astăzi. trimit pe Sfinţii Apostoli mai departe spre misiune: „Aşa cum M-a trimis pe Mine Tatăl.21-22).

Găsim în Sfintele Evanghelii că Mântuitorul chiar înainte cu mult de Patima Sa trimite pe toţi cei apropiaţi Lui în misiune de probă (Mt.1-11). Anterior mandatării misionare a Sfinţilor Apostoli şi a celor şaptezeci de ucenici. Mai întâi. o alegere 42 Pr. 45-52. Din datele Evangheliei. Alteori chemările erau individuale sau în perechi: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni” (Mt.43). ca misiune apostolică. 6. O tratare comparativă. Eu cu voi sunt până la sfârşitul veacurilor” (Mt. şi veţi afla odihnă sufletelor voastre” (Mt. emblema întregii acţiuni de evanghelizare. sau ca altuia. iar cel ce nu va crede se va osândi (Mc. 9. “Mergând. în două rânduri şi în două grupuri deosebite. Iaşi. Iaşi. 9.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti se mântuiesc: „Propovăduiţi Evanghelia la toată făptura.19-20).Cuza”.. 10. să cheme şi să aleagă pe cei care vor fi „stâlpii” Bisericii.19-21). Cei care răspundeau acestei chemări şi care Îl urmau erau numiţi în sens larg: „ucenici”. Şi iată. pentru Biserica Ortodoxă. Evanghelizare lumii. Domnul Hristos le-a fost învăţător şi îndrumător chiar dacă în unele situaţii aceştia nu înţelegeau destul de bine rostul chemării lor. devine prelungirea misiunii Domnului Hristos. Editura Universităţii „Al.. care este în mijlocul lor numai în măsura în care ei se află în misiune42. cunoaştem că îndată după ieşirea la propovăduire şi în vederea întemeierii Bisericii. botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 10. care s-a petrecut după Înviere şi chiar înainte de Înălţarea la Cer. 28. 17 . 4. Dan Sandu. în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. Teologie. 2003. Cuza”.17). 1. cum a spus celor două perechi de fraţi pescari. Mântuitorul s-a îngrijit să caute. 11. 16. sau lui Filip: „Urmează-Mi” (In. acest text fiind.28-29). pp. tom VIII. aceştia mai apoi crescând numeric au devenit „mulţimea ucenicilor” (Lc. sau lui Levi-Matei: „Vino după Mine” (Mt.I.15-16).59). Lc. Lect. Celor chemaţi personal le face şi o alegere deosebită din „mulţimea ucenicilor”. necunoscut: „Urmează-Mă” (Lc. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui. Chemarea era adesea de ordin general: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi.1-4. învăţându-le să păzească toate câte v-am spus vouă. Teologia şi practica misiunii azi. învăţaţi toate neamurile.9). I.

6. nici nu va asculta cuvintele voastre. Şi. Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: Întâi Simon.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti „solemnă” şi nominală a grupului celor doisprezece.37. cel care L-a vândut. cel numit Petru. ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă. Toma şi Matei vameşul. le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate. 10. Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul. 9. în dar aţi luat. uraţi-i. Lc. Să nu aveţi nici aur. poruncindu-le lor şi zicând: În calea păgânilor să nu mergeţi. Din aceste alegeri începe să 18 . Iar de nu este vrednică. pacea voastră întoarcă-se la voi. pe demoni scoateţi-i. Iacov al lui Alfeu şi Levi ce se zice Tadeu. că vrednic este lucrătorul de hrana sa. Ci mai degrabă mergeţi către oile cele pierdute ale casei lui Israel. vină pacea voastră peste ea. 10. deosebiţi şi ei de „mulţimea ucenicilor”. ieşind din casa sau din cetatea aceea. Alegerea acestor două grupuri vădeşte sigur intenţia Mântuitorului de a crea o Biserică organizată ierarhic. Domnul a hotărât să aleagă acestora şi ajutoare. nici toiag. înviaţi pe cei morţi. Şi mergând.114. 10. Tămăduiţi pe cei neputincioşi. Lc.1). Cum însă cei doisprezece Apostoli nu puteau lucra singuri. nici două haine.13-16). Iacov al lui Zevedeu şi Ioan fratele lui. zicând: «Pace casei acesteia». la câtva timp după alegerea nominală şi „solemnă” a primului grup. Şi dacă este casa aceea vrednică. pe care i-a numit „apostoli”: „Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi. Filip şi Vartolomeu. alege şi pe cei „şaptezeci de ucenici” (Lc. propovăduiţi.2). în dar să daţi. Pe aceşti doisprezece i-a trimis Iisus. zicând: S-a apropiat împărăţia cerurilor. Nici traistă pe drum. Cine nu vă va primi pe voi. nici arginţi. nici încălţăminte. nici bani în cingătorile voastre. Şi intrând în casă. În orice cetate sau sat veţi intra. cercetaţi cine este în el vrednic şi acolo rămâneţi până ce veţi ieşi. căci: „secerişul este mult şi lucrători puţini” (Mt. şi Andrei. fratele lui. şi în vreo cetate de samarineni să nu intraţi. cu cler şi popor. scuturaţi praful de pe picioarele voastre” (Mt. curăţiţi pe cei leproşi.

 erau împuterniciţi totodată să vindece şi să sfinţească pe cei care îi primeau. vindecând. 44 Diac. Comparativ cu protestantismul şi derivatele acestei mişcări. Cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului şi problema ierarhiei bisericeşti. unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor. iul. în „Studii Teologice”. Dr. iar din misiunea care li se încredinţează ia contur viitoarea activitate a acesteia. 683. activitatea Bisericii Ortodoxe vădeşte continuitatea şi justeţea misiunii primită de la Mântuitorul prin Sfinţii Apostoli. 19 43 . iar cel ce se leapădă de voi. Petru David. Prof.. le-a Pr. 2001. sufletele şi transformându-le în receptacule ale harului dumnezeiesc. Autoritatea divină cu care-i învesteşte pe Apostoli şi pe cei şaptezeci de ucenici. se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine” (Lc. Observând toate acestea se pot desprinde în mod clar următoarele concluzii:  cei chemaţi să fie misionari au fost aleşi şi învestiţi de Mântuitorul. p. a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: «Pace vouă!». nr. 9-10. pp. Rolul disciplinei Îndrumări misionare şi Ecumenism. nov. în ziua aceea. se constată din cuvintele de încheiere: „Cel ce vă ascultă pe voi. 91-94. 1968. întâia a săptămânii (duminica). Astfel înţelegem de ce Biserica Creştin-Ortodoxă nu priveşte evanghelizarea şi mărturia creştină doar ca pe o activitate informativă ci mai ales formativă.-dec. 3-4. de Mine se leapădă . prin puterea care i-a fost transmisă. Un alt aspect care merită adus în atenţie este cel al învestirii misionare a Sfinţilor Apostoli.  evanghelizarea presupunea nu doar simpla transmitere de informaţii. Ioan Mircea. în „Studii Teologice”. puţin câte puţin.  învăţăturile pe care aceştia le transmiteau proveneau de la El. pe Mine Mă ascultă.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti se întrevadă. 10.  propovăduirea lor se desfăşura într-un cadru organizat. al transmiterii harului preoţiei. care accentuează latura informativă44 şi aproape deloc sfinţitoare. pe care îl aflăm din textul Sfintei Evanghelii de la Ioan: „Şi fiind seară. cea dintâi formă a aşezământului Bisericii43. şi cel ce se leapădă de Mine..-dec. nr. Şi zicând acestea.16). şi uşile fiind încuiate. în pastoraţia vremii noastre.

şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele. dar harul preoţiei le fusese deja transmis.Amin..-iun.8). pp.. Apoi. Sfântul Duh ce Se odihnea şi strălucea peste El ca Dumnezeu. la rândul lor. episcopii. Precum M-a trimis pe Mine Tatăl.1-3. Şi zicând acestea. 2002.10).90... nr. Sfinţii Apostoli L-au cunoscut deplin pe Hristos ca Dumnezeu Mântuitorul. Deci s-au bucurat ucenicii. în ziua Cincizecimii. văzând pe Domnul. „sporind în cunoaşterea lui Dumnezeu” (Col.Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu. Constantin Preda. mergând. Într-adevăr. 1-2. dorind astfel să-i vadă. numai fiind îmbrăcaţi cu toată puterea Sfântului Duh de către Hristos Însuşi.” (Mt. Trebuie să remarcăm aici că acest har special a fost transmis doar ucenicilor Săi în sensul cel mai strict al cuvântului ucenic. va fi susţinută de către Sfinţii Apostoli: „. 1. aflându-se toţi împreună (F. Cărora veţi ierta păcatele.Ap. Dr. Sfinţii Apostoli au început să facă.şi veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus” (Lc. prin coborârea Sfântului Duh „în chip de limbi de foc”. 45 20 . 1. în chiar ziua Învierii. le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine. S-a revărsat deplin peste El şi ca om. Lucrarea evanghelizatoare. pe toţi cei cărora li se adresau. 1.Ap. F.48) iar capacitarea lor pentru această misiune va fi făcută prin dăruirea darului Duhului Sfânt: „. 19-23). Credinţa şi viaţa Bisericii primare. distinct pentru fiecare. la Cincizecime „Hristos din faţa ucenicilor” devine prin Duhul Sfânt „Hristos din inimile lor”45.. în „Studii Teologice”.19-20). a suflat asupra lor şi le-a zis: «Luaţi Duh Sfânt. vă trimit şi Eu pe voi».49. ian. 2.14). De aceea. învăţaţi toate neamurile. Pr. Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Şi Iisus le-a zis iarăşi: «Pace vouă!. până la sfârşitul veacului.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti arătat mâinile şi coasta Sa.voi sunteţi martorii acestora” (Lc. vor fi ţinute» (20. pentru că prin înălţarea Sa la cer. botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. pe Hristos cunoscut prin propovăduirea care li se încredinţase: „Drept aceea.. 86 . 24.. 24. acordându-le astfel puteri speciale şi unice pe care mai apoi aceştia le vor transmite prin hirotonie urmaşilor lor. 28.

108. pornind de la finalul vieţii acestuia. Dumnezeu Însuşi. martor al Învierii (F.Ap. ca o iniţiativă a divinităţii. în locul lui Iuda Iscarioteanul.Ap.începând cu botezul lui Ioan până în ziua în care S-a înălţat” şi să devină împreună cu cei unsprezece. 10. 1. ţinută cu ocazia alegerii unui alt Apostol. cei doisprezece Sfinţi Apostoli (Lc. de către 21 . F.21-22).24). Chiar şi Sfântul Apostol Matia.Ap. 1. Consideră ca pe o poruncă divină necesitatea împlinirii numărului de doisprezece al Apostolilor (F.1.15-26).42). 1. Reprezentând cele douăsprezece seminţii ale Noului Israel.29). şi instituiţi în vederea acestei mărturii sunt. 41) şi le-a poruncit să dea „mărturie” (F. sau o putem intui din Epistolele soborniceşti care îl au ca autor. care s-a adăugat celor Unsprezece pentru a-l înlocui pe Iuda.48. După Înălţarea Domnului un evanghelist model este Sfântul Apostol Petru. potrivit planului Său i-a „ales mai înainte” (F.8). continuă şi se finalizează cu afirmarea demersului lor clar electiv.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Împuterniciţii Domnului înviat.7). a cărui activitate se află consemnată pe larg în cartea Faptele Apostolilor.15-22).Ap. 10. Foarte importantă este condiţia pe care Sfântul Petru o pune pentru alegerea lui Matia: el trebuia să fi însoţit pe Iisus „.. înainte de toate.Ap.1. şi „Să fie zilele lui puţine şi dregătoria lui să o ia altul” (Ps. 68. Precedentă Pogorârii Sfântului Duh această iniţiativă ne arată grija cu care Sfântul Petru dorea să menţină în amănunt caracteristicile exacte ale lucrării Domnului Hristos. Apostolul Petru identifică profeţiile referitoare la cel care Îl va trăda pe Mântuitorul şi le vede împlinite exact în evenimentele din viaţa Iscarioteanului. Prima cuvântare a Sfântului Petru. este prezentat ca fiind ales al Domnului (F.Ap. porneşte de la prezentarea acţiunilor acestuia ca o împlinire a unor profeţii luate disparat din Vechiul Testament: „Facă-se curtea lor pustie şi în locaşurile lor să nu fie locuitori” (Ps. trebuia ca Sfinţii Apostoli să-şi păstreze intact numărul pentru a se învedera iniţierea. pe baze scripturistice (F. 24..Ap.

19 reiese clar că evanghelizarea era mânâ în mână cu administrarea Sfintei Taine a Botezului şi cu lucrarea de învăţare. 22 46 . Hristos. şi la dreapta Ta de frumuseţi veşnice mă vei sătura” şi „Zis-a Domnul Domnului Meu: „Şezi de-a dreapta Din textul Mt. care trebuia făcut cunoscut oamenilor prin misiunea încredinţată lor.17-21). Pentru aceasta s-a veselit inima mea şi s-a bucurat limba mea. 28.1. beneficiari ai cuvântului dumnezeiesc pe care din fragedă pruncie îl studiau şi totodată pretindeau a-i fi interpreţi fideli. alegerea prin acceptul lor. în discursul său. În acest caz utilizarea unui text profetic era şi o încercare de convingere pe baza propriilor cunoştinţe. dar încă şi trupul meu va sălăşlui întru nădejde.8-11 şi 109.mă . Cu ocazia acestui măreţ eveniment Sfântul Petru se remarcă în calitate de bun propovăduitor al Sfintei Scripturi. Această acţiune electivă prefigura într-un fel o alta de mai mare amploare. Apostolul le dovedeşte din Psalmii 15. prin propovăduirea Evangheliei46. 2. dovedit astfel prin viaţa Sa pământească al cărei martor ocular fusese Sfântul Petru (F. Ştiind că evreii considerau pe împăratul David un izbăvitor al lui Israel. nici nu vei da pe cel cuvios al Tău să vadă stricăciunea. un apel către împlinirea şi finalitatea prorociei.vei de veselie cu faţa Ta. că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin.1-5) cu multe sute de ani înainte. a unui Nou Legământ.Ap.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Mântuitorul. Apostolul prezintă acţiunea Pogorârii Sfântului Duh şi manifestările ucenicilor ca o finalizare a unei proorocii rostite de Ioil (3. Iudeii se consideraseră din totdeauna „poporul cărţii”. iar unii chiar îl numeau Mesia. legătura indisolubilă dintre cele două Testamente. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad. a noii naţiuni cereşti (Biserica) care va lua fiinţă la Rusalii. umplea . că însuşi David privea încrezător spre venirea lui Mesia: „Văzut-am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieţii. însă o aşează în legătură cu venirea lui Mesia cel aşteptat de Israel din vremuri imemoriale şi împlinită în persoana lui Iisus din Nazaret. se intuia.

când. În faţa sinedriului evreiesc (F. chiar în pridvorul numit de popor „al lui Solomon” ( F. până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale”. Numirea clară a lui Hristos ca fiind „Piatra”. desemnându-se intuitiv pe sine ca mandatar al Domnului Iisus. însă nu reuşea să aplice respectiva sintagmă la sine şi nici să se identifice cu „piatra”. Israel se considera „zidirea lui Dumnezeu”. Sfântul Apostol Petru îşi justifică acţiunea în numele lui Iisus Hristos identificându-l cu Proorocul despre care Moise spusese: „Prooroc din mijlocul tău şi din fraţii tăi. „…Eu le voi ridica Prooroc din mijlocul fraţilor lor. 2.16. cum eşti tu.1-21). Un alt moment al cunoaşterii şi interpretării hristocentrice a Vechiului Testament s-a petrecut la Templul din Ierusalim. sintagma era arhicunoscută membrilor sinedriului şi poporului dar rămăsese până atunci fără o explicaţie deplină şi mulţumitoare. 23 .Ap. pe Acela săL ascultaţi” (Deut. De aceea pentru a-şi împlini vocaţia de aşteptător al lui Mesia. ca şi mine.22.4).18). numire pe care o vom regăsi şi în prima sa epistolă (I Pt. dar şi pentru înţelegerea Bibliei iudaice în Biserică.18.12-26 ).E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Mea. Afirmată în multe texte veterotestamentare47. 118. 28. a pus şi 47 Ps. unde compare împreună cu Sfântul Apostol Ioan ca o consecinţă a activităţii lor misionare anterioare. îţi va ridica Domnul Dumnezeul tău. Sfântul Petru evocă o sintagmă atât de cunoscută iudeilor „piatra din capul unghiului” cu referire strictă la Hristos. Acest discurs a găsit ecou printre ascultătorii de atunci şi a servit pe mai departe ca model propovăduirii Evangheliei în primul veac. poporul iudeu trebuia să depăşească simpla citire a textelor mesianice şi să treacă la observarea împlinirii lor. 4.18.3. rezultatele fiind deja binecunoscute. după vindecarea unui olog din naştere. pentru a da socoteală cu ce putere şi cu al cui acord fac minuni şi predică pe Iisus Nazarineanul. Is. şi voi pune cuvintele Mele în gura Lui şi El le va grăi tot ce-I voi porunci Eu” (Deut. că însuşi Îl aştepta.Ap. 117.15). dar expozeul biblic este însoţit şi de apelul ca iudeii să se comporte ca urmaşi ai lui Avraam şi Moise.22.

iar personajele erau de data aceasta monoteiste. 24 .1-4). îşi argumentează faptele şi vorbele printr-un citat aluziv din cartea lui Daniel (3. fapt pe care mai apoi îl va reitera şi în casa sutaşului Corneliu. În dorinţa sa de a nu gusta din vietăţile care i se prezentau în vedenie aduce ca scut păzirea prescripţiilor alimentare iudaice (Lev. doar că nu existau aceleaşi elemente de circumstanţă. 15). 10. este o nouă ocazie în care putem observa aspectul colegial al misiunii apostolice (F. Apostolul Petru după ce este eliberat miraculos din temniţă de către un înger. 5. altul decât autorul uneia dintre epistolele studiate aici. în care leagă acţiunile sale de prioritatea ascultării mai mult de Dumnezeu în detrimentul ascultării de oameni. Situaţia se asemăna întrucâtva. în cetatea Iope.Ap.Ap. la acest sinod. în calitate de episcop al Ierusalimului. Sfântul Petru are o vedenie prin care i se dă de înţeles că păgânii pot avea parte cu Hristos dacă vin la creştinism (F. 10. observându-se astfel predilecţia în a justifica orice cerere pe făgăduinţe sau evenimente anterioare.9-16). La o zi după viziunea sutaşului Corneliu. Sfântului Apostol Petru i se descoperă universalitatea misiunii creştine.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti mai mult în încurcătură pe sinedrişti determinându-i să intensifice ameninţările faţă de cei doi Apostoli. ruda Domnului Hristos.148. prezidat de Sfântul Apostol Iacov cel Mic.18).Ap. 11. A urmat rugăciunea înălţată împreună cu membrii comunităţii creştine din Ierusalim în care credincioşii de asemenea evocă un citat din Psalmul 2.29). Arestat a doua oară pentru că încălcase interdicţia sinedriului de a vorbi şi face minuni în numele lui Iisus Hristos (F. Sinodul din Ierusalim (49-50). 5. ruperea cu tradiţiile biblice iudaice (Legea Veche sau a lui Moise). 5). pe care asemenea oricărui iudeu le respectase.Ap. anterioară creştinării (F. Se afirmă oficial.Ap. 48 „Pentru ce s-au întărâtat neamurile şi popoarele au cugetat deşertăciuni?”.18-32). Deut. în opunere cu Biblia: „Trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni” (F.

putere prin care Domnul înviat este prezent şi lucrător în susţinerea misiunii. 49 50 Pr. Prin puterea Duhului Sfânt Biserica dă viaţă. Puterea Duhului Sfânt trimisă de Domnul înviat. Ca şi grupul celor doisprezece. 3. 25 .Ap. alege martorii50. pentru a fi mărturisitorii Domnului înviat înaintea lui Israel şi a lumii. s-a împărtăşit prin revărsarea Duhului la Cincizecime. care într-o traducere cât mai apropiată are sensul de mărturisitor.16-19). şi pentru a duce la împlinire misiunea universală.. 6.8-15. Astfel.Ap... Apostolii. Acesta este termenul grecesc pentru cuvântul misionar.60). însă şi neamurile păgâne. Pe lângă grupul celor doisprezece şi Sfântul Arhidiacon Ştefan a primit calitatea de a fi „martor” al Domnului Înviat. Sfântul Pavel a fost ales de Dumnezeu. Surprinzător este. 51 Prioritatea de care se bucura Israel provenea din două direcţii: una ca depozitar al Legii şi alta ca destinatar cu întâietate geografică.. efesenilor: „Să vă dăruiască (Dumnezeu-Tatăl). astfel încât aceasta a devenit o comunitate evanghelizatoare”49. încredinţată de Hristos.. că trebuia potrivit cuvântului Domnului înviat . referitor la mărturia celor doisprezece Apostoli. 7. prin întâlnirea cu Domnul înviat pentru misiunea de a-L mărturisi (F.să ajungă „la marginile pământului”. călăuzeşte. transfigurată prin Sfântul Duh. Constantin Preda.Ap. şi să cunoaşteţi iubirea Iui Hristos cea mai presus de cunoştinţă. pp. asupra Căruia Duhul Sfânt era permanent. cit.”.14).. şi învestit de asemeni cu puterea Sfântului Duh prin „punerea mâinilor” (F. op. „Misiunea profetică exercitată de Iisus. preţul mărturisirii fiind însăşi viaţa sa oferită cu drag. primul destinatar al mântuirii din care a venit Mesia. 178-179.. Dr. (F. Evanghelizarea lumii poruncită de Mântuitorul începea de la Ierusalim până la „marginile pământului” având ca prioritate a vremii poporul Israel51. cu toţii chemaţi la a fi o nouă zidire. ca să fiţi puternic întăriţi. scrie şi Sfântul Apostol Pavel.2-3). prin Duhul Său.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti socotite a fi „un jug nepotrivit” şi lipsite de necesitatea observării de către noii creştini proveniţi dintre Neamuri. asupra Bisericii. (Ef. 13. 22. în omul dinăuntru.

cu centrul lui. 3 – 4. din partea Apostolilor: „Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare din voi în numele lui Iisus Hristos.. 13. Gheorghe Petraru.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Aşadar. Convertirea este act de încorporare conştientă în Trupul tainic al lui Hristos (Rom. Gheorghe Petraru. deoarece Biserica devine în acelaşi timp un principiu şi o condiţie a misiunii creştine56. 26 . 56 Ibidem.. cei care au ascultat acest cuvânt. fiind „pătrunşi la inimă”. pp. 2.. Dr. 12. în urma predicii Sfinţilor Apostoli despre Hristos în lucrarea Sa mântuitoare. p. dr.1-30). 22-24. pp. De aceea evanghelizarea este strâns legată de Biserică. au întrebat ce să facă pentru a primi credinţa în Hristos. datorită Sfântului Duh şi venirii Sale personale în lume. Dr. 53 Noul Testament ne arată că. sacramentalmântuitoare53. dar nu în sensul instrumentalist. în Ortodoxia. 57 Pr.. cit.. Semnificaţia luminii dumnezeieşti în spiritualitatea şi cultul Bisericii Ortodoxe. Pe aceste considerente Biserica Ortodoxă a înţeles noţiunea de evanghelizare într-o perspectivă eclesiologică bine determinată şi permanentă54. nefiind altceva decât punctul de plecare al mărturiei şi propovăduirii lui Hristos.Ap. nr. 446.4-5). Tuturor celor care voiesc a se împărtăşi de această cunoaştere spre mântuire (Col. Constantin Preda.. Hristos li se dăruieşte personal prin lucrarea Sfântului Duh în ziua Cincizecimii. 36. 54 Pr.10). Sfânta Liturghie. Evanghelizarea şi mărturia creştină sunt în profunzime eclesiale. şi veţi primi darul Sfântului Duh” (F. prof. 3.38). Misiologie Ortodoxă. op.dr. Biserica întreagă cunoaşte de la Rusalii pe „Cela ce din sânurile Tatălui S-a deşertat pe Sine şi din cer pe pământ S-a pogorât şi a luat toată firea noastră cea omenească şi a îndumnezeit-o pe ea şi după aceea iarăşi S-a suit la ceruri şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl.”52. Răspunsul a fost... în care Biserica ia fiinţă ca o comunitate concretă. p. 60-61. Propovăduirea şi ascultarea Evangheliei sunt „esenţiale pentru actul convertirii”55 iar cuvântul lui Dumnezeu constituie sămânţa conţinutului credinţei (Mt.. Biserica este parte integrantă din mesajul Evangheliei57. Biserica Ortodoxă are propria ei teologie şi practică misionară. 55 Pr. Misiologie Ortodoxă. Dumitru Stăniloae. 52 Pr. cultul divin. 1976.

Ap. Ioan Constantinescu. O privire de ansamblu chiar şi incompletă asupra cărţii Faptelor Apostolilor întăreşte şi amplifică această perspectivă. pp. Dr. Pr. ceea ce îi atrage şi primele persecuţii. este misiune îndeplinită la superlativ. iar acest cadru îl oferă Biserica60. Drd. Iaşi. Duhul Sfânt este văzut ca o putere iar în mod indirect ca şi Cel care călăuzeşte evanghelizarea. misiunea continuă fiind scopul şi raţiunea de a exista a Bisericii. Biserica şi începuturile asistenţei sociale. cele trei călătorii misionare59 au ca rezultat întemeierea de biserici locale bine organizate şi la rându-le mărturisitoare. 27 58 . Activitatea deosebit de prodigioasă care îl caracterizează pe Sfântul Pavel. şi o bună parte din Europa. misiunea creştină se adresează Samariei (F. 8. 6. a doua între anii 51 – 54. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Carmen Gabriela Mândrilă. Din pericopa: „Ci veţi lua putere.. Asist.” (F. Studiul Noului Testament – manual pentru Seminariile Teologice. 1999. şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului. Cf.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Observăm până aici că prin lucrarea de evanghelizare şi prin „mărturia” Sfinţilor Apostoli ia fiinţă Biserica. 1. în „Teologie şi Viaţă”. 7-12. prin directa călăuzire şi protecţie a Sfântului Duh.8) înţelegem importanţa darului Duhului Sfânt pentru abilitarea Sfinţilor Apostoli şi a celorlalţi ucenici în vederea împlinirii misiunii lor de a propovădui Sfânta Evanghelie până la marginile pământului. 59 Călătoriile misionare ale Sfântului Apostol Pavel s-au desfăşuirat astfel : prima între anii 45 – 48.. Misiologie Ortodoxă. venind Duhul Sfânt peste voi. pe un areal ce a cuprins întreaga Asie Mică. 82..4-6). Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.Ap. iar Biserica începe să devină tot mai vizibilă în peisajul religios iudaic. Înţelegem că evanghelizarea se desfăşura într-un cadru organizat şi îndrumat de către ucenicii Domnului Iisus. p. conform poruncii Mântuitorului adresată lor. 87. 60 Pr.Ap. Gheorghe Petraru. aşa cum arată cartea Faptelor Sfinţilor Apostoli. 183 -191. Bucureşti. a treia între anii 54 – 58. p. 2002.-dec. nr. este organizată asistenţa socială58 prin alegerea şi hirotonirea celor şapte diaconi (F. iul.. 1-6). dar lucrarea acesteia nu se opreşte doar la ziua Cincizecimii ci.

potrivit făgăduinţei Domnului Înviat.24. 2. cit.Ap. 28 61 .Ap. 4. ci şi ca Cel care provoacă „noi Cincizecimi” destinate să confirme şi să consolideze etapele fundamentale ale misiunii63. 26. spre mărturie lor şi păgânilor. lăsându-i pe cei prezenţi uimiţi de „îndrăzneala” lui (F. 10.8).Ap.13). să Este şi cazul Sfântului Apostol Pavel. de unde reia propovăduirea Evangheliei până la Cezareea (F. p. 63 Pr.Ap. 8. 11. căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi. Fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi.31). atât în alegerea persoanelor cât şi în indicarea noilor teritorii misionare62. op.Ap.40).14-36) este prezentată ca o consecinţă imediată a darului Duhului Sfânt coborât asupra apostolilor. în urma eliberării Sfinţilor Petru şi Ioan: „s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi cu îndrăznire propovăduiră cuvântul lui Dumnezeu” (F. În faţa Sinedriului care-l interoga. După rugăciunea comunităţii persecutate. 4. Nu este dificil.29). Cuvântarea Sfântului Apostol Petru la Cincizecime (F. ci Duhul Tatălui vostru este care grăieşte întru voi.Ap. Constantin Preda. după ce fuseseră deja botezaţi.Ap. 23. Duhul Sfânt nu este prezent numai ca Cel care-i abilitează şi le dă puteri ucenicilor în misiune. când într-adevăr a compărut în faţa sinedriştilor şi a potentaţilor vremii (F. 188.12). 8.. Sfântul Petru este „împins de Duhul” să meargă în casa lui Corneliu (F. Duhul Sfânt este Acela care călăuzeşte Biserica.Ap. 18.18-20)61.1-6.Ap. Sfântul Petru vorbeşte „plin de Duhul Sfânt” (F. 62 Referire directă la episodul în care Sfântului Apostol Pavel i se arată că trebuie să meargă în Macedonia (F. (Mt. 24.19. nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi vorbi.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti În lucrarea evanghelizatoare din Ierusalim. Samarinenii (F.1-17). Când evanghelizarea depăşeşte graniţele Ierusalimului. Duhului Sfânt îi este atribuit rolul de susţinere a mărturiei. Iar când vă vor da pe voi în mâna lor. 4.8-10). au primit darul Duhului Sfânt prin punerea mâinilor de către Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan. După convertirea eunucului etiopian diaconul Filip este răpit de Duhul Domnului şi se regăseşte la Azot. 10. de întărire şi încurajare a ucenicilor pentru a fi capabili de îndrăzneală în a-L mărturisi pe Mântuitorul chiar în condiţii de persecuţie: „La dregători şi la regi veţi fi duşi pentru Mine. Dr.

Îl voi trimite la voi” (In.Ap. potrivit lucrării măsurate fiecăruia din mădulare. fideli poruncii Mântuitorului.24-28). Pavel (II Tm.28).Ap. aveau misiunea ca pe un mod de viaţă Acest text ca şi altele serveşte sectarilor penticostali în a-şi susţine doctrina cu privire la glosolalie (vorbirea în limbi) ca dar incontestabil al botezului cu Duh Sfânt. De altfel într-un mediu păgân ostil evanghelizarea a înfruntat numeroase şi dificile obstacole după cum aflăm din istoria bisericească. 29 64 . tot trupul bine alcătuit şi bine încheiat.6. 65 Calitatea de trimis a Sfântului Duh reiese şi din textele nou testamentare: Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac” (In. 1.22-23).” (F. 18. Din El. practicat de Sfântul Ioan Botezătorul şi ucenicii săi. 28.7). Căci dacă nu Mă voi duce. Sfinţii Apostoli. dar Scriptura nu ne arată că Apollo şi boteza pe cei care credeau în cuvântul lui. Care este capul . prin toate legăturile care îi dau tărie. sau că ar fi posedat vreo harismă specială aşa cum aveau Apostolii. 16. până la sfârşitul veacului. Care este trupul Lui.16) şi „Dar Eu vă spun adevărul: Vă este de folos ca să mă duc Eu. ceilalţi şaptezeci de ucenici şi în continuare urmaşii lor hirotoniţi66. 18.Hristos. „Ci ţinând adevărul. 4.4-7). îşi săvârşeşte creşterea. acesta întradevăr propovăduia pe Iisus ca Mesia. plinirea Celui ce plineşte toate întru toţi” (Ef. iar dacă a reuşit să le biruiască este numai pentru că originea şi supravegherea ei este chiar de la Mântuitorul prin Sfântul Duh. 66 Dintre aceştia enumerăm pe episcopii Timotei şi Tit hirotoniţi de către Sfântul Apostol. Mângâietorul nu va veni la voi.15-16). neavând decât botezul pocăinţei64. şi se zideşte întru dragoste” (Ef.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti înţelegem că întreaga activitate misionară a Bisericii primare este susţinută şi călăuzită de Duhul Sfânt. condiţia fiind rămânerea în stare de misiune. 14. în iubire. întrucât aşa cum aflăm din nenumărate texte nou-testamentare între Hristos şi Biserica Sa există o legătură ontologică: „Şi toate le-a supus sub picioarele Lui şi. L-a dat pe El cap Bisericii. să creştem întru toate pentru El. Amin” (Mt. ci se limita doar la a-L mărturisi pe Iisus „dovedind din Scripturi că Iisus este Hristos. de asemeni un trimis65: „Eu cu voi sunt în toate zilele. 1. mai presus de toate. Tit 1. iar dacă Mă voi duce.20). Referitor la cazul special al iudeului Apollo (F.

 cei evanghelizaţi dar şi hirotoniţi continuau opera apostolică într-un cadru organizat care era Biserica.. tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist. Pr.. Concepte de evanghelizare după Epistolele soborniceşti Sfântul Apostol Ioan a predicat Evanghelia în Asia Proconsulară. Bucureşti. Sfântul Apostol Iuda. Iope. şi botezaţi-le. Antiohia. Cf. Sfântul Apostol Iacov cel Mic a predicat Evanghelia în Ierusalim fiind şi episcopul acestei biserici. Prof. op. Dr. 29-36. Ei propovăduiau şi trăiau Evanghelia dând mărturie creştină prin faptă şi cuvânt.. după cum ştim din istoria Bisericii Ortodoxe. Macedonia..  misiunea lor era în acord cu cerinţele poruncii Mântuitorului: „Mergând. 314-315 şi p. Cf. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române...”. caracteristicile care vor rămâne definitorii pentru conceptul de misiune creştină. învăţaţi. Babilon şi Roma. 3. 1992. 30 67 . Pr. fratele lui Iacov cel Mic. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. se ştie doar că „ar fi răspândit învăţătura creştină şi în alte ţări îndepărtate”. pp.. pp. Respectivele concepte se regăsesc în Epistolele soborniceşti studiate ca o mărturie a unităţii şi continuităţii lucrării de evanghelizare desfăşurată de Sfinţii Apostoli.. autori ai acestora67. Acestea vor fi. II. aceasta fiind emblematic pentru întreaga lor activitate. cit. Sfântul Apostol Petru a predicat în cetăţile Lida. Istoria Bisericească Universală. Cezareea Palestinei. Din studiul activităţii lor de evanghelizare reies câteva consideraţii:  aveau împuternicirea Domnului Hristos prin Sfântul Duh. Ioan Constantinescu. Ioan Rămureanu.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti religios. 346..

el seamănă cu omul care priveşte în oglindă faţa firii sale” (1. nr. op. transpuse în practică. fraţii mei. Rolul Bisericii în societate după Sfinţii Trei Ierarhi. 1983. ian. în „Studii Teologice”. 24.14) folosindu-se în acest scop de comparaţia legăturii dintre suflet şi trup care unul împreună cu celălat fac o fiinţă vie: „Căci precum trupul fără suflet mort este. 1. p.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Epistolele soborniceşti. Destinatarii Epistolei sunt „cele douăsprezece seminţii care sunt în împrăştiere” (Iac. 316. a fost scrisă înainte de anul 62. moartă este” (2. Căci dacă cineva este ascultător al cuvântului. 31 68 69 .-feb. cei care definesc oarecum acest aspect al misiunii creştine70. nu numai ascultători ai lui. observându-se clar aspectul sobornicesc (universal) al acesteia69. pledează pentru o propovăduire a Evangheliei prin fapte izvorâte din credinţă: „Dar faceţi-vă împlinitori ai cuvântului. dacă zice cineva că are credinţă. Sfântul Apostol Iacov reluând avertismentul Mântuitorului cu privire la modul în care creştinii ar trebui să se raporteze la timpurile apocaliptice (Mt. în funcţie de autor. Fiecare autor vine cu un element caracteristic. Ioan Constantinescu. aceste concepte ale evanghelizării şi mărturiei creştine. anul martirizării sale68. perioada Sinoadelor ecumenice. Anticipând într-un fel disputele doctrinare care vor marca Biserica secolelor IV-VIII. pp. preoţi şi credincioşi şi în special de către Sfinţii Trei Ierarhi. Cronologic vorbind prima dintre Epistolele soborniceşti. Ibidem. reuşind astfel să întregească imaginea asupra evanghelizării şi mărturiei creştine din primul veac. 70 Pr. 22-23).26). expunând astfel o pledoarie pentru mărturia creştină prin modul de viaţă: „Ce folos. 21-24. relevă o anumită complementaritate a principiilor procesului de evanghelizare.1-2. iar nu şi împlinitor.. iar fapte nu are? Oare credinţa poate să-l mântuiască?” (2.. admirabil puse în operă de ierarhi. Viorel Ioniţă. Îndemnul său merge chiar mai departe condiţionând credinţa de existenţa faptelor ca şi element al mântuirii. cea a Sfântului Iacov. astfel şi credinţa fără de fapte. în activitatea Bisericii. Dr. Sfântul Apostol Iacov sfătuieşte pe Pr. asist. amăgindu-vă pe voi înşivă.11). cit. Vom observa mai târziu.1).

dacă vreunul va rătăci de la adevăr şi-l va întoarce cineva. în Pont. dar şi pe cei din toate timpurile: „Nu vă faceţi voi mulţi învăţători. oferind totodată şi învăţături despre cum trebuie transpuse în viaţa de zi cu zi principiile Evangheliei. Scopul epistolei este de a încuraja pe creştini în suferinţele pricinuite de persecutori şi de a-i motiva spre mărturie creştină. evanghelizarea are şi un rol expiator pentru cel care o desfăşoară: „Fraţii mei. 76-79. Caracterul sobornicesc reiese din afirmaţia autorului: „Petru.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti credincioşii timpului său. Şi pentru că am vorbit de complementaritatea Epistolelor soborniceşti aducem în atenţie acum faptul că Sfântul Apostol Petru este cel care elucidează problema preoţiei în creştinism (I Pt. Această temă însă va fi tratată într-un subcapitol special dedicat subiectului abordat de această lucrare.1) şi: „Simon Petru. apostol al lui Iisus Hristos. uneori cu mijloace şi metode incorecte. celor ce prin dreptatea Dumnezeului nostru şi a Mântuitorului Iisus Hristos au dobândit o credinţă de acelaşi preţ cu a 71 Misiologie Ortodoxă. Apostolul avertizează astfel profetic despre pericolul devierii de la învăţăturile Evangheliei. aspect întâlnit şi în celelalte epistole soborniceşti. cum le-ar plăcea să fie recunoscuţi. în Asia şi în Bitinia” (I Pt. 32 . în Galatia. ştiind că (noi. Sfântul Petru adresează Bisericii două epistole. către cei ce trăiesc împrăştiaţi printre străini..1). în Capadocia. duce către concluzia „întoarcerii” la adevăr pentru un creştin deja împins spre rătăcire de „mulţii învăţători” evocaţi mai înainte.. 2. Pentru Sfântul Iacov. fraţii mei. dus până la agresivitate. slujitor şi apostol al lui Iisus Hristos. învăţătorii) mai mare osândă vom lua” (3. ambele adresate credincioşilor din diferite locuri. Să ştie că cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui îşi va mântui sufletul din moarte şi va acoperi mulţime de păcate” (5. în contextul întregii Epistole. Acest text este adeseori evocat de către sectele neoprotestante ca motivaţie a „misionarismului”71 pe care îl desfăşoară. unde „misionarii” sectari se încadrează mult mai bine decât în calitatea de „preoţi ai Bisericii”. pp.. 1.9). 19-20). Desigur că analiza textului.

. 1. op. Apostolul şi Evanghelistul Ioan adresează deasemenea întregii Biserici trei epistole. scrisă din Roma73. 74 Ibidem. cit. Prof. 150-154. op.. 346. alături de Evanghelia a IV-a care îi poartă numele. Epistola sobornicească a Sfântului Iuda. ruda Domnului. Ioan Constantinescu. 76 Pr.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti noastră” (II Pt. fratele lui Iacov. au dobândit o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră” arată clar că epistolele nu aveau doar un caracter local ci erau. p. Vom vedea mai târziu pe parcursul acestei lucrări că acest concept evanghelistic va fi unul de prim rang în Biserica Ortodoxă. 33 72 73 . Cele două expresii: „cei ce trăiesc împrăştiaţi printre străini” şi „celor ce. Toate trei epistole ale sale sunt scrise din Efes şi adresate Bisericii. mai ales. Conceptele sale evanghelistice sunt clare şi scopul este aproape identic: încurajarea spre persistenţă în mărturia creştină prin propriul mod de viaţă. Sibiu. ed. Toate trei sunt o pledoarie a iubirii creştine care trebuie să anime pe orice credincios. 348. în ciuda cruntelor persecuţii. a fost scrisă undeva în Palestina. vol. 324. pentru a doua. cel mai probabil Ierusalim. În a doua epistolă. I. 75 Pr. 331. p. Asemeni celorlaţi autori de epistole Pr. Editura Teofania. 77 Ibidem.. Vremea scrierii celor două epistole este primul secol creştin. Formulările pentru destinatarii celorlalte două epistole sunt: „aleasa doamnă şi către fiii ei” şi „către Gaiu”. p. primul episcop al Ierusalimului76. universale (soborniceşti). spre deosebire de prima. 2001. Asist. Astfel pentru adresanţii primei epistole întrebuinţează termenul simplu „vouă” reieşind clar că se adresează credincioşilor Bisericii în general. pp. cit. p. scrisă din Babilon72 şi 67. Ioan Constantinescu.1). a II-a. şi Apocalipsa75. Drd. Ioan Mihoc. Daniel Mihoc. Dr. Ibidem. chiar dacă pentru desemnarea acesteia foloseşte termeni diferiţi. doreşte să elucideze şi problema Parusiei Domnului74. respectiv anii 64 pentru prima. Drd. Vasile Mihoc. în anul 64 sau 6677.. Introducere în studiul Noului Testament.

Ca să rezumăm pe scurt conceptele evanghelizării şi ale mărturiei creştine. Epistolele soborniceşti sursă a principiilor evanghelizării şi mărturiei creştine în vremea Părinţilor Apostolici 78 Ibidem. p.  singure principiile Evangheliei feresc de abaterea de la dreapta credinţă. desprinse din Epistolele soborniceşti am putea spune astfel:  se afirmă posibilitatea apariţiei ereziilor şi ereticilor care vor falsifica adevărul Evangheliei.  sunt clarificate slujirile şi rolurile în evanghelizare şi în mărturie creştină. 34 .  este necesară trăirea creştină ca mărturie din iubire a adevărului Evangheliei.4. transmisă de autorii Epistolelor soborniceşti. 347.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti soborniceşti Sfântul Iuda avertizează de apariţia ereziilor şi îndeamnă la mărturie ca trăire creştină78. II.

în această perioadă. ed. op. în timpul persecuţiei declanşate de Nero. Dr. era de fapt Dealtfel şi autorii Epistolelor soborniceşti au avut de suferit aceste prigoane. p. Au mărturisit credinţa creştină.31. privită fiind ca promotoarea unei credinţe străine şi împotrivitoare rânduielilor religios-statale impuse de autorităţile vremii. Ioan G. op. 158. efectele. Pr. Vasile Mihoc. Iustin Martirul şi Filosoful († 165-166)86 şi multe alte mii de creştini.. 85 Ibidem. rolul de fundament în aplicarea conceptelor şi principiilor de evanghelizare şi mărturie creştină. Drd. Petru şi Pavel82. 80 Istoria Bisericii Universale. Bucureşti. aşa cum ştim că s-a întâmplat în secolele următoare. Sunt celebre persecuţiile sângeroase din timpurile începând de la împăratului roman Nero79 şi continuând până la Iulian Apostatul80. aşa cum îndemna şi Sfântul Apostol Pavel pe credincioşii din locurile pe unde predicase Evanghelia (II Tes. Daniel Mihoc. Pr. În desfăşurarea evanghelizării. 35.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Era cu totul firesc şi normal ca dinamismul evanghelizării poruncit şi asigurat de Mântuitorul prin Sfântul Duh. Prof. Dr. cit. 43. pp. Prof. 29-30. în anul 67. pp. să continue cu aceeaşi vigoare amplificându-şi chiar. op. rămânerea la „ce este scris” dar şi predicat prin viu grai. 1975. p. p.15). Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 35 79 .. Asist. cit. Încă din primul veac Biserica abia înfiinţată se confrunta cu ostilitatea mediului păgân şi iudaic. că primul obiectiv era consecvenţa faţă de mărturia înaintaşilor lor. 37. Policarp episcopul Smirnei († 156)85. p. şi în mod cu totul special în secolele II-V. Sfântul Iacov este ucis cu pietre sau aruncat de pe aripa templului din Ierusalim din ordinul Sinedriului iudaic în anul 62.. decurgând din însuşi înţelesul formei gerundivale (mergând). 71-88. Ioan Constantinescu. 83 Ibidem. Sfântul Petru este martirizat la Roma. 28-29. M-re. Drd. Dervent. a II-a. 84 Pr. op. 29. Sfinţii Apostoli Iacov81. chiar cu preţul vieţii pământeşti. 2. Apostolul Ioan deşi a murit de moarte naturală prin anul 100. Patrologie. aflăm din scrierile patristice. fusese anterior torturat într-un cazan cu ulei încins în timpul împăratului Domiţian (81-96) iar despre Sfântul Iuda ştim că i-au fost arestaţi fiii din porunca lui Domiţian. p. Pr. Ioan Rămureanu. Dr. colectiv de autori.. Editura Sf. 1999. Prof. 36. p. Epistolele soborniceşti vor avea. Coman. Ignatie Teoforul (†107)84. Dr. 82 Ibidem. p. Ioan Mihoc. cit. 86 Ibidem. Prof. Ioan Rămureanu. 322. Ioan83. 81 Pr.. pp. cit.

p.20-21). răspunzând fariseilor. 17. iată. Mt. cit. Lc. Ecumenism. După datele sinopticilor. Scriitorii creştini din primele patru secole după Hristos. iar altă dată. va creşte şi se va dezvolta. totuşi. şi este viitoare în sensul că va ajunge la deplinătate numai într-un viitor îndepărtat. Despre o deosebire între Împărăţia lui Dumnezeu şi Biserică se poate vorbi numai în ceea ce priveşte gradul de realizare şi desăvârşire a fiecăreia în timp şi Pr. asist.16). împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru” (Lc. Viorel Ioniţă. deşi au cunoscut şi mărturisit cu toţii universalitatea religiei creştine. p. Gheorghe Petraru.20) vedem cum această formulă s-a transformat în chip firesc în: „. p. De aceea Mântuitorul afirmă: „Legea şi proorocii au fost până Ia Ioan. Când Mântuitorul şi-a început propovăduirea a reluat cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul: „S-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu” (Mc. împărăţia lui Dumnezeu este actuală. Astfel Împărăţia lui Dumnezeu despre care vorbeşte atât de des Sfânta Evanghelie este Biserica89. de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se sileşte spre ea” (Lc. 11. „au considerat Biserica creştină ca pe un nucleu separat de lume”88 şi. 36.lumina lumii şi îndumnezeitorul omului.. a ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu”. 87 88 36 . deşi s-au ocupat de cele mai diferite aspecte ale vieţii creştine. Dr. 47. şi. Misiologie Ortodoxă. aproape fără excepţie. Pr. Iisus Hristos . Dr. Iaşi. Editura Performantica.. 16. zice: „împărăţia lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut. 79. 89 Pr..28.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti transpunerea în practică a îndemnului la ferire de „învăţătorii mincinoşi” despre care avertizaseră autorii epistolelor soborniceşti87. 11. Dumitru Stăniloae. Dr. au înţeles că Biserica lui Hristos pe pamânt. 90 Pr. Dr.. op. Gheorghe Petraru.. Ea este actuală în sensul că există deja în sufletele ucenicilor. se identifică cu Împărăţia lui Dumnezeu în plină dezvoltare. privită în raporturile sale interne sau în relaţiile sale cu tot ceea ce însemna „lumea din afară”. Prof. 1. dar totodată viitoare...15. la Parusie. Teologie Fundamentală şi Misionară. Căci... 10. Această împărăţie există deja pe pământ90... 2006.

asist. 14. îl constituie încercarea împăratului Iulian Apostatul (361-363) de a reînvia păgânismul muribund95. erau uşor receptate chiar de către unii buni credincioşi ai Bisericii şi astfel apăreau mereu tendinţe de separare faţă de lume ca atare şi nu numai faţă de rătăcirea religioasă şi decadenţa morală a acesteia93. op. învăţător. 72. 37 91 92 . p... 95 Pr. 94 Pr. cit. care a Ibidem. Procesul de evanghelizare însă nu s-a produs fără dificultăţi şi momentul de criză pe care îl are de înfruntat Biserica creştină în drumul parcurs în secolele I IV spre a deveni o Biserică universală.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti în eternitate. Iulian Apostatul. în toate straturile sociale şi în toate compartimentele de activitate din acea vreme94. ceea ce a atras după sine o rapidă pătrundere a principiilor de viaţă creştină. op. p. Hristos este împărat. a Evangheliei. p. Nu este de mirare că în situaţia dată. Prof. „marginile pământului” cunoscute la acea vreme. Biserica este identică cu împărăţia lui Dumnezeu în sensul că ea constituie începutul acestei Împărăţii aici pe pământ91. În această împărăţie. chiar ideile de nuanţă maniheică (ca de exemplu. Iulian Apostatul nu a putut să restaureze păgânismul cu tot ceea ce însemna el: filozofie. 81. Constantin Preda. Dr. op. Începând cu împăratul Constantin cel Mare (300-337) se produce schimbarea radicală cu privire la raporturile dintre religia creştină şi statul roman.. că lumea este rea în sine). Viorel Ioniţă. Ioan Rămureanu. p. cit. Concepţia respectivă a determinat în primele trei secole atitudinea duşmănoasă a celor „din afară” faţă de creştini. 65. Sfinţitor şi mai ales Mântuitor al fiilor ei şi singurul căruia i se cuvine închinare şi ascultare92. 187. Dr. atitudine care a determinat o claustrare a acestora faţă de lume în general.. Ibidem. Dr. p. Imperiul Roman se încreştinează şi tot atât de repede Biserica creştină îşi lărgeşte spaţiul său până la a se suprapune cu Imperiul Roman. dar a reuşit să scoată în evidenţă elementele necreştine din societatea Imperiului socotit creştin. cit. 93 Pr. În foarte scurt timp. deşi Evanghelia se propovăduia în continuare. mod de viaţă etc.

99 Pr. 18. p. asist.IV şi din următoarele. Un aport deosebit în activitatea misionară a Părinţilor Apostolici şi a scriitorilor bisericeşti l-au avut scrierile lor. p. nici rob.în Hristos nu este nici iudeu. 98 Ibidem.28). Dr. Alături de contribuţia lor hotărâtoare la încheierea controverselor doctrinare şi la formularea unor adevăruri fundamentale ale credinţei ortodoxe. Dr. pe baza principiului paulin că „. Viorel Ioniţă. Prin procesul de creştinare treptată a tuturor straturilor sociale şi prin pătrunderea principiilor creştine în toate domeniile de activitate: politică. care urmând duhului apostolic. între care Sfinţii Trei Ierarhi se înscriu la loc de frunte97. socială. p.. asist. Viorel Ioniţă. Ibidem. În primele trei secole. un mare serviciu Bisericii prin aceea că a atras atenţia asupra limitelor şi mai ales asupra sarcinilor Bisericii creştine în societatea Imperiului Roman la jumătatea drumului dintre Constantin cel Mare şi Teodosie cel Mare96.. spaţiu pe care l-a umplut cu valori creştine corespunzătoare.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti duşmănit religia creştină mai mult decât oricare dintre împăraţii romani persecutori a adus însă.. marii săi gânditori din secolele II . împotriva diferenţierii etnice şi sociale dintre oameni. cit. împotriva voinţei sale.. 3. primit şi cunoscut de ei de la Sfinţii Apostoli. 96 97 38 . culturală şi economică. Abia prin crearea a ceea ce numim civilizaţie creştină a putut Biserica să încorporeze toate activităţile umane şi să atingă în mod concret dimensiunea sa de universalitate. 16. au fixat învăţăturile de credinţă transmise prin Sfânta Tradiţie până în zilele noastre99. cu care religia creştină era datoare societăţii după înlăturarea civilizaţiei păgâne98. universalitatea Bisericii era înţeleasă mai mult în sens etnic şi social. nici slobod” (Gal. op. Sfinţii Trei Ierarhi au adus o contribuţie tot atât de importantă la crearea unei civilizaţii creştine. 14. Biserica ocupase un larg spaţiu în societatea Imperiului Roman din acel timp. sau. mai precis. Pr. cit. op. nici elin.

. evanghelizarea se bazează pe hristologia cosmică şi promovează o vedere integrală a creaţiei. ca lume marcată de puterea păcatului şi a morţii. Afirmând tensiunea dintre vechea lume. 1976. Prof. p. deodată. Evanghelizarea trebuie să afirme nu numai realitatea îngrozitoare a păcatului uman.. p. cit. 12. Acum este perioada apologiilor şi a scrierilor polemice. 8.. 3 – 4. cit. dacă vrea. care va să vină.. Ioan Rămureanu. Din această perspectivă se vede că întreaga creaţie este un dar al lui Dumnezeu şi scopul său este sa devină un sacrament permanent al dragostei Sale pentru lume100. op. Epistola către Diognet socoteşte că singură slujirea misionară prin mărturie creştină. Câteva exemple de atitudine misionară pot fi desprinse din studierea atitudinilor unor Părinţi Apostolici şi din lucrările aparţinând vremii respective. op. dr. Viorel Ioniţă. ca sursă a responsabilităţii şi a speranţei în fiecare moment al istoriei. acum este timpul de glorie al celebrelor şcoli catehetice de la Alexandria şi Antiohia102. şi lumea nouă. ci şi faptul că această creaţie a lui Dumnezeu este. p. 8.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti În concepţia şi mărturisirea lor creştină. înainte de toate. Dumitru Stăniloae.. 39 100 . Semnificaţia luminii dumnezeieşti în spiritualitatea şi cultul Bisericii Ortodoxe.13. 50. Prof. apud Pr. Dr. Evanghelizarea se desfăşoară plenar în ciuda persecuţiilor sângeroase împotriva creştinilor. 63. Gheorghe Petraru. Cele mai vechi scrieri bisericeşti ale Părinţilor Apostolici stăruie asupra caracterului obligator al evanghelizării ca misiune. Dr. 102 Pr. 101 Pr. mărturia creştină apare. Dr. ceea ce a făcut să se afirme afirme la acea vreme: „Semen est sanguis christianorum”103 (sângele creştinilor este o sămânţă). nr. Apologeticum. ea sesizează unitatea ultimă a umanităţii şi solidaritatea interioară a întregii creaţii în faţa Creatorului. poate să-l facă pe om următor lui Dumnezeu: „Să nu te prindă mirarea că omul poate fi următor lui Dumnezeu. eliberată prin puterea lui Hristos cel Înviat. 103 Tertulian. căci fericirea nu stă în Pr. bună şi că dragostea lui Dumnezeu cuprinsă în Hristos cel înviat este mai puternică decât puterile întunericului şi ale păcatului101 (Rm. asist. Poate.38-39). în „Ortodoxia”. p. 22. Misiologie Ortodoxă.

57. I. Şi de aceea: „Văduvele să nu fie neîngrijite: după Domnul să fii îngrijitorul lor. Epistola către Policarp. acela e următor lui Dumnezeu”104.6-10)106. I. de faţă sunt. ec.Niţu. Atunci vei striga şi Dumnezeu te va auzi.. pune în libertate pe cei răniţi. ec. nu în aceasta se arată cineva următor lui Dumnezeu. căci acestea sunt în afară de maiestatea Lui. Ioan Mihălcescu.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti a domnii peste aproapele. dacă vei arunca de la tine lanţurile şi ridica mîinilor şi cuvântu! de murmurare şi dacă vei da din inimă celui flămând pâinea ta şi tei vei îndura de sufletul smerit” (Is. 1927. tratând despre servire. Şi nimiceşte orice zapis nedrept. G. Lucraţi împreună cu alţii. I.N. acolo e mult câştig”. ca îngrijitori.. în „Scrierile Părinţilor Apostolici”.Niţu. 332. desfă ochiurile învoielilor silite. sculaţi-vă împreună. pe fără adăpost primeşte-i în casă şi pe cel umilit nu-1 trece cu vederea. trad.. zice Domnul: Dezleagă orice nod al nedreptăţii. Epistola întâia către Corinteni a lui Clement Romanul. odihniţi. sau în a fi avut şi a asupri pe cei de sub tine. ajutători şi slujitori ai lui Dumnezeu”105. acesta este postul pe care l-am îndrăgit Eu. cine este gata a ajuta pe cel mai slab din puterea sa. nici a voi să ai mai mult decât cei mai slabi. luptaţi pentru binele tuturor fraţilor. în „Scrierile Părinţilor Apostolici”.Niţu.N. de Pr. Atunci lumina ta va izbucni ca aurora şi mântuirea ta va spori repede. vol. 105 Sfântul Ignatie Teoforul. Servirea lumii ca misiune este „postul” ales de Dumnezeu: „Iată. G.. Sfântul Ignatie Teoforul comentând marea slujire a Mântuitorului Hristos. îţi zice: Iată-mă. Ioan Mihălcescu. Matei Pâslaru. vol. Matei Pâslaru. ec. 1927. dă aceste îndemnuri: „.N. p. ec. traducere de Pr. pătimiţi. zice: „Unde este multă osteneală. Dă pâine celor flămânzi. p. Pe când încă vei vorbi tu. înţeleasă tot ca misiune. 106 Epistola lui Barnaba. p. 55. îmbracă-1. Epistola lui Barnaba condiţionează răsplata numai de servire. în „Scrierile Părinţilor Apostolici”. ca trăire a Evangheliei. traducere de Pr. Ioan Mihălcescu. luptaţi. şi pe cel gol care-ţi iese în cale. vol. ec. ec. Matei Pâslaru. 322. alergaţi. G. cine dă celor lipsiţi din toate cele ce a primit de la Dumnezeu şi se arată a fi ca Dumnezeu pentru cei cărora le ajută. Plângeţi pentru greşelile aproapelui şi scăderile Epistola către Diognet. ci cine ia asupră-şi povara aproapelui. dreptatea ta va merge înaintea ta şi slava lui Dumnezeu te va înconjura. 1927. 40 104 .

vol.21). „Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură. I Cor. „Şi umblaţi întru iubire precum şi Hristos ne-a iubit pe noi şi s-a dat pe Sine pentru noi. Matei Pâslaru. desăvârşire şi spălare.”. 1. – iun.. precum şi Dumnezeu v-a iertat vouă. 1. 2. plângeţi cu cei ce plâng.15. ec. în Ortodoxia. Biserica Slujitoare.. 5. G. p. era ecumenică. 1927. 1966. întru Hristos” (Ef.. Mărturia Sfinţilor Apostoli era deosebit de vie în amintirea lor şi nu de puţine ori ei citau sau îi imitau pe aceştia activând misionar. ceea ce înseamnă că vedem departe în dumnezeire. Ioan Mihălcescu. har căci prin ea se iartă vina pentru păcate. Cuvintele Sfinţilor Apostoli. 12. ec..108.Niţu. de a căror slujire misionară fuseseră fascinaţi şi care îi determinară în a se converti la creştinism.2)109. faceţi păcat şi legea vă osândeşte ca pe nişte călcători de lege” (Iac.N. 41 .2). trad. I. dovedind profunda transformare a sufletelor. ci biruieşte răul cu binele (Rom.) se numeşte în multe feluri: har şi luminare. Tot acelaşi Părinte Apostolic mai scria: „Această lucrare (a mântuirii. urmând întocmai exemplul Sfinţilor Apostoli ai căror ucenici au fost. 108 Ibidem. discriminarea etnică ori socială neaflându-se în lucrarea lor misionară. 96 . n.” (Ef. în acesta: 107 Epistola I a lui Clement către Corinteni.a. 4. Nu te lăsa biruit de rău. „Fiţi buni între voi şi milostivi. „După cum voinţa Lui devine înfăptuire şi se numeşte «lume». ei le transmiteau întocmai.1. erau fideli cuvântului Sfântului Apostol Iacov: „Iar de căutaţi la faţa omului.. apr. p. de pr. tot aşa hotărârea Lui este mântuirea oamenilor şi ea se numeşte Biserică”108. întrucât peste tot propovăduiau Evanghelia (II Cor. Slujirea misionară a Părinţilor Apostolici. 2. iar desăvârşire o numim pentru că nu e nevoie să fie întregită cu nimic. iubirea: „Slujiţi-vă prin iubire unul pe altul căci toată legea se cuprinde într-un singur cuvânt. 109 Magistrand Grigoraş Aurel. Spălare pentru că prin ea ne curăţim păcatele. iertând unul altuia. Sfântul Apostol Pavel pune la baza slujirii misionare.32). luminare pentru că prin ea se strecoară acea sfântă lumină mântuitoare.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti lui le socotiţi ca ale voastre”107. nr. 235.9). cu fapta şi cuvântul. în Scrierile Părinţilor Apostolici.

era o dimensiune a misiunii creştine pe care o vor practica la superlativ Sfinţii Părinţi. Iaşi.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Gal. Aurelia Luchian. Observăm că starea de decadenţă a lumii contemporane Părinţilor Apostolici era urmare a rătăcirii de la adevărul dumnezeiesc originar. Dr. cit. pp. era pentru creştinii acelor timpuri. de care aminteşte Sfântul Iacov în epistola sa. idealul unui mod de viaţă.27)... Ajutarea celor săraci. desfăşurate în toate mediile locuite. Sfântul Apostol Iacob învaţă pe ucenicii săi care i-au continuat opera misionară: „. 42 110 111 . o foarte bună mărturie creştină111. fără de pată. şi să ne păzim pe noi fără de pată din partea lumii” (1. 6. între care se evidenţiază în mod deosebit Sfinţii Trei Ierarhi. credinţa prin fapte. nr.13-14). în „Teologie şi Viaţă”.cucernicia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl este: să cercetăm pe orfani şi văduve. era împreună cu acţiunile caritabile. aceasta este: să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor. Pr. op. Misiunea creştină urbană. iar misiunea lor consta tocmai din „întoarcerea la adevăr” a acestora. Fără a se limita doar la propovăduire. 1996. Creştinii ajutau prin ofrandele lor pe cei defavorizaţi material şi chiar dacă obiceiul punerii bunurilor în comun dispăruse între creştini lipsurile celor săraci se împlineau prin darurile celor mai avuţi. şi să ne păzim pe noi. ca şi pentru cei de astăzi. din partea lumii” (Iac. 86-88. în necazurile lor. ori „cercetarea” de care vorbeşte aici este tocmai o expresie a misiunii iubitoare de lume. întrucât se ştie că o primă problemă a Bisericii primare a fost sărăcia.2). Mihai Vizitiu. pp. Părinţii Apostolici slujeau misionar şi prin acţiunile filantropice. Îndemnul Sfântului Iacov: „Cucernicia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu şi Tatãl. Propovăduirea Evangheliei ca acţiune de încunoştiinţare a lumii. iniţiate la modul organizat încă din vremurile apostolice110.. 712. 1. 5. La rândul său. 130-141. De aceea: „Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini legea lui Hristos” (Gal.27).

E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti II. Dicţionarul Explicativ al limbii române – legală. emis de împăratul Constantin cel Mare în anul 313. Dr. activitatea misionară a Bisericii începe să cunoască ceea ce îndeobşte numim „epoca de aur”. a Sfântului Maxim Mărturisitorul. Prof. îngăduită de lege. sursă a evanghelizării şi mărturiei creştine în practica şi concepţia Sfinţilor Părinţi Odată cu recunoaşterea creştinismului ca religie licită112. respectivul act poruncind ca toţi supuşii Imperiului Roman să adere la creştinism. şi a multor altora asemeni lor. Ioan Rămureanu. 112 43 . Bucureşti. secolele IV – VII. 113 Acest act legal a fost emis de către împăratul Teodosie cel Mare la 28 februarie 380 şi reînnoit la 10 ianuarie 381. Epistolele soborniceşti. Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. caracter pe care religia creştină l-a căpătat prin Edictul de la Milan. 1992. 130. dar mai ales după Edictul de la Constantinopol113. a Sfântului Ioan Damaschinul. 5. Pr. Cf. p. puternic marcate de opera misionară a Sfinţilor Trei Ierarhi. Istoria Bisericească Universală – manual pentru Seminariile teologice. permisă.

nu întâmplător. caracterizată printr-o falsă închinare şi o moralitate nepermisă. iar pentru cei din Biserică misiunea se manifesta şi caritativ. Sfântul Vasile cel Mare a fost de la bun început o fire înclinată spre viaţa contemplativă. nu poate conţine în sine răul.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Misiunea se desfăşoară de acum pe mai multe direcţii. sfinţitor şi conducător. misiunea Bisericii avea mai mult un caracter evanghelizator pentru cei din afara ei. păstrînd sensul şi scopul originar al ascezei. tot ceea ce există în lume este bun în sine şi trebuie sustras de sub influenţa păcatului. cu statut de excelenţă şi eminenţă au fost şi rămân Sfinţii Trei Ierarhi. iar Dumnezeu. nu a ezitat să-şi dedice propriile resurse intelectuale şi morale în folosul celorlalţi. 5. Astfel concluzia sa constituie una dintre premisele majore ale deschiderii faţă de lume. Binele Absolut. Ioan Gură de Aur (354-407). pentru că ea este de la Dumnezeu. dar pe care îi determină să devină creştini. doreşte să angajeze pe monahi în slujba societăţii. aplicând parcă îndemnul Sfântului Iacov (Iac. reuşind să cuprindă şi să se adreseze şi celor din afara Bisericii. în legătură cu care considera că nu are existenţă în sine. De aceea. lumea. de aceea prin noua dimensiune pe care el o dă monahismului. În perioda restricţiilor. şi mai puţin în laturile celelalte. dar simţindu-se chemat spre a se angaja cu toată capacitatea sa de muncă în slujba Bisericii. de originea şi esenţa răului în lume. nu poate fi autor al răului.). Sfântul Vasile cel Mare a înţeles că primii călugări creştini încercau să dea naştere în pustie unei lumi opuse lumii antice păgâne. Protagoniştii acestei opere misionare. ci că provine din libertatea omului şi există ca o lipsă a binelui. Vasile cel Mare (330-379) şi Grigorie de Nazians (330-390). A trebuit ca Biserica să cunoască timpul libertăţii pentru a îndeplini la modul admirabil misiunea ei. Marele ierarh de la Cezareea Capadociei s-a ocupat în mai multe rânduri. misiunea era mult obstrucţionată de grelele persecuţii din partea statului păgân. Această posibilitate fiind de fapt esenţa misiunii creştine. şi nu reuşea să aibă decât valenţe limitate. odată cu vremurile de libertate desfăşurarea misiunii atinge un caracter plenar. Creaţia. Dacă în secolele I – III şi primele două decenii din secolul IV. 44 .

fiind invitat şi Sf. Ecaterina Branişte. series graeca. în care bunurile aparţin tuturor vieţuitorilor. dar şi cu sesizarea deosebit de clară a nevoilor lumii. să se dedice mai mult educării religios-morale a poporului. Caransebeş. vol. Sfântul Vasile cel Mare a organizat asistenţa socială a Bisericii încă din timpul păstoririi sale ca preot. Opera de binefacere iniţiată şi condusă de el poate fi pusă în legătură cu activitatea sa de reformare a monahismului. Rolul Bisericii în societate după Sfinţii Trei Ierarhi. în Studii Teologice. pentru ca prin produsul muncii lor să contribuie la întreţinerea aşezămintelor. dar nota dominantă a misiunii creştine până în 114 Mod de viaţă în comun al călugărilor din mânăstiri. Cf. p. după numele întemeietorului.-feb.. 13. Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase. sau aziluri pentru bolnavi şi săraci. 857 A . în care puteau învăţa carte şi diferite meserii.1-2. azile pentru bătrâni. Prof. 1983. care a fost numit „Vasiliada”.. nr. urmând înclinaţiei proprii şi cerinţelor timpului.. o mare clădire pentru călătorii străini. Viorel Ioniţă. Pr. Infirmilor. li s-au clădit ateliere meşteşugăreşti. care a rostit şi o celebră cuvântare cu această ocazie116. După ce a pus ultimele baze ale vieţii monahale de rânduială cenobitică114. Pr. p. Editura Diocezană. XXXV. Patrologie. Orice păstor de suflete anterior Sfântului Ioan Gură de Aur s-a ocupat de educaţia religios-morală a păstoriţilor săi.. apud Pr. Dr. ci şi monahilor. 112. 116 Patrologiae cursus completus. şi şcoli pentru copii. p. col. 45 . dar marele aşezământ de lângă Cezareea Capadociei. Prof. 100. dar nu lipsiţi cu totul de posibilitatea de a lucra ceva cu mîinile. şi cuprindea case pentru îngrijirea leproşilor. Coman. Grigorie de Nazianz. ian. Cf. Dr. Sfântul Vasile a anexat la mânăstirile înfiinţate de el spitale. pentru a permite călugărilor să se implice în mod concret pentru binele semenilor lor. Dr. asist. incapabili de a se mişca. Ene Branişte. 115 Este anul începerii episcopatului său în Cezareea Capadociei. în care călugării îşi aveau un aport important la îngrijirea celor în nevoi. Ioan G. a fost înfiinţat după anul 370115 şi inaugurat la anul 374.909 C. Sfântul Ioan Gură de Aur a preferat.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti pe care Sfântul Vasile o recomandă nu numai simplilor credincioşi. Prof. 2001. Aşezământul caritabil este de fapt primul spital din lume.

Prin cele 507 poezii ale sale. Aceştia în unanimitate consideră că misiunea în deplinătatea ei este o trăsătură specifică preoţiei acordată de Mântuitorul Sfinţilor Apostoli şi prin ei urmaşilor lor. este o dovadă a mărturiei creştine: „Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău. cu un total de aproximativ 18. Prof. şi de crearea unor valori culturale creştine care să depăşească pe cele păgâne. p. Dr. Ioan G. Sfântul Ioan Gură de Aur este interesat însă. op.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti secolul IV o constituia faptul că aceasta se îndrepta doar spre comunitatea creştină propriu-zisă. Coman. Sfântul Grigorie de Nazianz este preocupat de ideea accesibilităţii creştinilor la valorile culturale profane din vremea sa. Precum M-ai trimis pe Mine în lume. 121. dar şi pentru străinii veniţi în capitală şi cărora li se dădeau haine şi bani de cheltuială pentru întoarcerea acasă. El a creat de fapt o suburbie întreagă în Constatinopol. cit. Dr. asist. Viorel Ioniţă. cit. să instituie un stil general de viaţă creştină. cantine populare. un mic orăşel al ospitalităţii şi filantropiei creştine care adăpostea mii de oameni. Sfântul Ioan Gură de Aur a organizat nenumărate spitale. cuvântul Tău este adevărul. Sfântul Grigorie de Nazianz este „una din cele mai mare podoabe ale literaturii şi gândirii patristice”. El se preocupă nu numai de îmbunătăţirea vieţii creştine a auditorilor săi.17-20).. ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. Pr. p. prin cuvântul lor” (In. ci urmăreşte înviorarea principiilor creştine a vieţii morale a întregii societăţi117. dar mai ales din anii de păstorire ca arhiepiscop al capitalei Imperiului. şi Eu i-am trimis pe ei în lume. Ioan G. adăposturi pentru infirmi şi nu numai pentru săracii capitalei. 16. ci şi pentru cei ce vor crede în Mine.000 de versuri. op. Continuând activitatea misionară a Sfântului Vasile cel Mare. 17. 117 118 Pr. încă din timpul activităţii sale la Antiohia. Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi. Dar aportul deosebit al acestor Sfinţi Ierarhi în lucrarea misionară a creştinismului îl constituie fixarea bazelor învăţătoreşti despre cele trei laturi ale misiunii Bisericii. Dar nu numai pentru aceştia Mă rog.. Coman118. 46 . după cum îl defineşte Părintele Prof.

un răspuns complet la întrebările sufletului şi pe acesta l-au găsit în învăţătura creştină”119. pregătire. 1. îndemn. a pătimit pentru fărădelegile noastre. depăşesc obişnuitul. 306. „A fi misionar . din orice religie. după Sfinţii Trei Ierarhi. I. pe lângă vocaţie . iar rătăcirea nu-şi găseşte loc. apără pe fiecare credincios în parte. 5. „Cel ce va face şi va învăţa. Exemplu în această privinţă este Sfântul Apostol Pavel. şi căutau altceva mai trainic. 119 Diac. David. Responsabilitatea misionară. I Tm. Conf. 2. S-a pogorât la Iad pentru strămoşii noştri. a cărui activitate. a înviat din morţi făcându-Se început învierii noastre. pe cel cu mintea şi cugetul întinat (Ps. S-a înălţat întru slavă. a poseda forţa propovăduirii altora şi a-i determină la îndreptarea vieţii sau la mărirea virtuţii.19) a fost ecoul care a urmărit sufletul celor trei dascăli.. încât Evanghelia să se răspândească mai întâi prin exemplul vieţii sale proprii şi apoi prin învăţăturile pe care le dă oamenilor. Preotul ca unul care propovăduieşte Evanghelia lui Hristos trebuie să fie în toată deplinătatea firii. unde şi noi putem ajunge şi ne putem împărtăşi de viaţa de veci. Evanghelistul trebuie să fie o persoană responsabilă. nr.47). S-a întrupat. în stare să conducă la adevăr pe cel căzut în păcat sau în necredinţă. 5-6. în care să nu existe vicleşug (In. Înţelegând înălţimea preoţiei. mai copleşitor. p. mai-iun.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Observăm că problema sfinţirii urmaşilor Sfinţilor Apostoli este consemnată aici în mod clar. că S-a descoperit. 1984. S-a jertfit pentru noi. un om integru. 6. 47 .învăţăm de la Sfinţii Trei Ierarhi. acela mare se va chema” (Mt. Însuşirile morale şi pregătirea sufletească şi intelectuală menţin turma duhovnicească întreagă. P.8.înseamnă a avea alese însuşiri morale şi intelectuale. în „Studii Teologice”.4. suferinţă.5). slujitorul altarului îşi vădeşte credinţa prin viaţa sa. Aceşti mari dascălii ai lumii şi ierarhi depăşeau pe contemporanii lor. 24. conştientă că Dumnezeu există.

Costachi Grigoraş. „....”. traducere de Pr. „. nr. Exemplu de dragoste pentru tradiţiile străbune. 7-9. dar a şi avut tot Pr. 2. Editura Trinitas. un mijlocitor al iertării. celor nedrepţi şi iresponsabili. pentru a fi pregătit oricând şi bine.12.. 122 Ibidem. îmbrăcat în platoşa dreptăţii şi încins cu sabia adevărului. în „Biserica Ortodoxă Română”. 2. la viaţa fericită pe care a făgăduit-o Mîntuitorul Hristos”121. 10. 48 120 . ci Hristos trăieşte în mine” (Gal. când şi prin cele ce faci şi prin cele ce înveţi duci pe ucenicii tăi. 953. trebuie să fie un următor al lui Hristos şi convins că „Evanghelia nu este de la oamenii” (Gal. 2000. ţinând seama de nevoile celor din jurul său120. D.Ap.17-20).. Misionarul ca unul care se pregăteşte pentru propovăduirea Evangheliei. Sfinţii Trei Ierarhi nu tolerează sminteala şi au cuvinte de foc împotriva celor nepăsători şi îndărătnici. pentru a avea un succes misionar deplin. II Pt. El este un exponent al împăcării. Fecioru.. 1. spune Sfântul Ioan Gură de Aur. studiul şi exerciţiul nu trebuie întrerupte niciodată. 121 Sfântul Ioan Gură de Aur.. Nu trebuie să se angajeze într-o lucrare despre care ştiu prea puţin sau deloc. în nepricepere sau întrebuinţează rău Preoţia”122. Iaşi. pe credincioşi.. 1957. plecând de la unele cazuri negative ale Vechiului şi Noului Testament. Cel care se pregăteşte pentru misiunea propovăduirii Evangheliei trebuie să aibă şi să simtă vocaţia.8). pp. vocaţie desăvârşită este Sfântul Apostol Pavel.20). „Sunt condamnaţi cei ce nu simt Preoţia. Numai aşa îl vor urma căutătorii de Dumnezeu şi nu vor fugi să caute răspuns nevoilor lor sufleteşti în altă parte (F. „Atunci eşti un propovăduitor desăvârşit.29. p. Să fie atât de angajat în misiunea sa încât să poată spune cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Nu mai trăiesc eu. 976. p. un trăitor al cinstei în faţa oamenilor.cel ce a îndurat tot felul de vrăjmăşii. vas ales şi apostol al neamurilor. 20.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Pentru un slujitor al altarului. ci pentru mântuirea oamenilor. de aceea cad în viclenie. Despre preoţie. pe care le expun ca pilde pentru cei chemaţi şi împuterniciţi să îndeplinească lucrare misionară.Propovăduiţi Evanghelia la toată făptura!.

5)..2). op.13).. dar nu din lume.. au păstrat şi au transmis prin hirotonie succesiunea în credinţă şi au păstrat succesiunea apostolică. arăta Sfântul Ioan Gură de Aur123. Sfinţii Grigorie de Nazianz şi Vasile cel Mare făceau apel la tot ceea ce este uman în cugetarea veche pentru folosirea acesteia în propovăduirea Ibidem. nr. 4. p. plecând de la cuvintele Evangheliei: „Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta. păstrând prin aceasta o legătură vie cu Mântuitorul: „Eu sunt viţa cea adevărată.Tatăl şi în lucrarea Sfântului Duh: „Luaţi Duh Sfânt. 20. scoţând în evidenţă slujirea Bisericii lui Hristos în lume şi iniţiind o teologie creştină a slujirii misionare.13). p. fiind slujitoare omului în toate aspectele vieţii.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti felul de biruinţe. 1968. 15.. în „Biserica Ortodoxă Română”. iar Sfântul Grigorie de Nazianz definea preoţia ca „arta artelor şi ştiinţa ştiinţelor”. pentru diversitatea sufletelor şi nenumăratelor îndeletniciri ale credincioşilor. astfel au gândit Sfinţii Trei Ierarhi conştienţi de darul preoţiei primit de ei prin Taina Hirotoniei şi au lucrat în consecinţă „cu timp şi fără timp” (II Tm.. 49 123 124 . au fost şi au rămas în comuniune cu Hristos şi cu cei pe care i-au slujit.22-23). „Dacă nu o simt.. iar voi sunteţi mlădiţele. „Preotul trăieşte nu numai pentru el.”. Fiecare dintre slujitorii altarului sau dintre candidaţii la Preoţie trebuie să fie conştient de vocaţie.. 953. Misiunea evanghelizării este angajată în lume şi pentru lume. Sfântul Grigorie de Nazianz. N-a încetat vreodată lupta şi niciodată nu i-a lipsit cununa.” (In. Cuvânt de apărare pentru fuga în Pont sau mai scurt : Despre preoţie. în descoperirea lui Dumnezeu .. pp. spunea Sfântul Grigorie de Nazianz124. Slujirea preoţească îşi are originea în arhieria Mântuitorului Hristos. 133. 125 Sfântul Ioan Gură de Aur. vor fi iertate şi cărora le veţi ţine. ci şi pentru o mare mulţime de oameni. 1-2. 15. ţinute vor fi.”125. „Voi sunteţi sarea pământului şi lumina lumii” (Mt. ca să-şi pună cineva sufletul pentru prietenii săi” (In.. 5. 968-970.” (In. să o caute”. cit. Sfinţii Trei Ierarhi sunt cei care au accentuat umanismul evanghelic şi responsabilitatea creştină. au primit. ca pe o lumină sfântă. cărora veţi ierta păcatele.

Dr.. Bucureşti. dar înţelegător. Sfinţii Trei Ierarhi au mărit aria de înţelegere a Evangheliei în lumea confuză a religiilor naturiste. 945. 127 Ibidem. Prof. dar nu slugarnic. drept. 108. El trebuie să ştie că răspunde de sufletele oamenilor şi la judecata particulară şi la judecata obştească (II Cor. 309. 128 Sfântul Ioan Gură de Aur. Tratatul despre Sfântul Duh şi Liturghia Sfântului Vasile cel Mare.. Omiliile şi Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. 1995. Slujitorul trebuie să fie cucernic. Observăm că Evanghelizarea în gândirea şi atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi era o continuare a misiunii Sfinţilor Apostoli. fiindcă provine de la Mântuitorul prin Sfinţii Apostoli şi prin urmaşii acestora. aspru. cele Cinci cuvântări teologice ale Sfântului Grigorie de Nazianz. Toată gândirea lor era fundamentată pe Sfânta Scriptură şi pe Sfânta Tradiţie anterioară lor.. p. Conf.21). Pavel. 50 126 . Aceştia considerau că lumea nu este un vrăjmaş. smerit. Biserica Mrturisitoare. cit. Sfinţii Părinţi au în Biserica ortodoxă o valoare confesională documentară. dar iubit. dar şi lecţii vii de mărturie creştină. „Crainici ai Sfintei Tradiţii. care vine ca importanţă îndată după Biblie”129. a conducerii şi întăririi obştei pe care fiecare a păstorit-o. Constantin C. Responsabilitatea misionară după Sfinţii Trei Ierarhi. Popescu. liniştirea conştiinţelor. David. dar popular. 129 Teodor M.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Evangheliei şi viaţa creştină126.. lipsit de mândrie. Atitudinea Sfântului Vasile cel Mare faţă de cultura şi filosofia antică.”128. ci un teren unde atletul creştin obţine laurii umanităţii. temut. op. nu lauda oamenilor127. p. potolirea schismelor şi înlăturarea ereziilor. dar larg la suflet. Misiunea propovăduirii Evangheliei este o îndeletnicire sfântă şi harică. de fapt nu au făcut decât să ofere memoriei Bisericii tratate sistematizate. apud Diac. şi dacă aceştia au scris diferite lucrări referitoare la misiune... Editura Credinţa Noastră. Petru I. au micşorat unghiul de vedere filozofic asupra creştinismului şi a intensificat misiunea Bisericii lui Hristos. toate dovedesc îndeletnicirea sfântă şi harică a propovăduirii Evangheliei. „… preoţia este mai mare decât o dregătorie împărătească şi este o diferenţă ca între trup şi suflet. autoritar. a sfinţirii şi binecuvântării. p. 8. de aceea Sfinţii Trei Ierarhi au căutat pacea în Biserică.

Dimensiunile misiunii creştine conform Epistolelor soborniceşti Scriitorii creştini din primele patru secole după Hristos. privită în raporturile sale interne sau în relaţiile sale cu tot ceea ce însemna „lumea din afară”. în afara intereselor misionare sau apologetice. au considerat Biserica creştină un nucleu separat de lume şi.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti III. şi-au îndreptat atenţia în exclusivitate asupra acestor aleşi. Aspecte ale evanghelizării în primele două milenii de creştinism III. deşi s-au ocupat de cele mai diferite aspecte ale vieţii creştine. totuşi. Aceasta situaţie a fost condiţionată în primele trei secole de atitudinea 51 . aproape fără excepţie. 1. şi deşi au cunoscut şi mărturisit cu toţii universalitatea religiei creştine.

nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască.. Domnul Iisus Hristos „este Acelaşi. Abia prin crearea a ceea ce numim civilizaţie creştină a putut Biserica să încorporeze toate activităţile umane şi să atingă în mod concret dimensiunea sa de universalitate. de aceea şi misiunea sa a început să fie una de acomodare cu condiţiile existente în acea vreme. Sfinţii Trei Ierarhi au adus o contribuţie tot atât de importantă la crearea unei civilizaţii creştine. atitudine care a determinat o claustrare a acestora faţă de lume în general. Alături de contribuţia lor hotărâtoare la încheierea controverselor doctrinare şi la formularea unor adevăruri fundamentale ale credinţei ortodoxe.8). reuşind să depăşească şi diferenţele etnice şi culturale. spaţiu larg în societatea imperiului. Misiunea mântuirii lumii sau a oamenilor.. nu mai este nici rob. ci se continuă până la sfârşitul lumii. între care Sfinţii Trei Ierarhi se înscriu la loc de frunte. Odată cu zorii libertăţii creştinismului. aşa cum mărturisea Sfântul Apostol Pavel: „ Nu mai este iudeu.” (Gal. ieri şi azi şi în veac” (Evr. nici liber. pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus. spaţiu pe care 1-a umplut cu valori creştine corespunzătoare. 52 . ş.m. nici elin. 3.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti duşmănoasă a celor „din afară” faţă de creştini.28). Moartea şi Învierea Sa. făcuţi posibili de Sfântul Împărat Constantin. socială.Ap. culturală. Biserica a început să umple toate aspectele vieţii Imperiului Roman.8).” (F. Biserica ocupase un. Prin procesul de creştinare treptată a tuturor straturilor sociale şi prin pătrunderea principiilor creştine în toate domeniile de activitate: politică.. 13.Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului. respectând astfel mesajul-poruncă al Mântuitorului: „. 1. marii săi gînditori din a doua jumătate a secolului IV şi din perioada care a urmat.d.a. nu se opreşte la evenimentele prin care Hristos a adus-o şi a dăruit-o lumii prin Întruparea. cu care religia creştină era datoare societăţii după înlăturarea civilizaţiei păgîne. pentru că Însuşi Dăruitorul şi Împlinitorul ei.

Mântuitorul nu s-a despărţit de lume. astfel luând fiinţă în mod văzut Biserica creştină prin care se continuă misiunea mântuirii lumii.19-20). 12.2) este realizată de Fiul (Rom. 5. 1. ci a rămas mai departe în mijlocul ei conform făgăduinţei făcute Apostolilor: „Iată Eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârşitul veacurilor” (Mt.20). 7. 14. 28.Ap. 12. misiunea preoţească în cadrul Bisericii.18).4-5. şi urma să cuprindă peste secole. La Cincizecime prin pogorârea Sfântului Duh asupra Sfinţilor Apostoli şi în urma cuvântului Sfântului Apostol Petru s-au botezat „trei mii de suflete” (F. El a ales un alt mod. Col. I Cor.27). zicându-le: „Datu-mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ. „Şi atunci intră din nou în acţiune bunătatea şi iubirea lui Dumnezeu care hotărăşte să vină în întâmpinarea omului.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Prin Înălţarea la cer.1). prin misiunea Bisericii.27. pacea Mea o dau vouă. 2. trimiţându-L pe Fiul Său să realizeze această împăcare (Rom.” (In. referindu-se la acea pacea interioară pe care o oferă conştiinţa împăcată cu Dumnezeu. După învierea Sa din morţi s-a arătat Sfinţilor Apostoli. o altă cale de a fi prezent în lume şi de a lucra mântuirea ei. operă a Sfintei Treimi. Iniţiativa în acţiunea de împăcare a omului cu Părintele Ceresc porneşte de la Dumnezeu (Ef. Domnul Hristos transmite omului chemarea lui Dumnezeu la pace cu Cerul (I Cor. se realizase prin Jertfa Mântuitorului. mergând învăţaţi toate neamurile. 1.1) şi este păstrată prin Duhul 53 .15) şi la viaţă în El. Dar omul nu putea de unul singur să atingă acest ţel. Prin misiunea continuă a Bisericii pacea între om şi Dumnezeu se restabileşte astfel încât omul să poată avea pacea pe care Însuşi Hristos o făgăduise: „Pace vă las vouă. botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Împăcarea omului cu Dumnezeu. nu precum dă lumea vă dau Eu. pentru a-l ajuta. toţi oamenii. 28. Drept aceea. 5.12. Comunitatea ideală în care şi prin care se pot mântui oamenii pentru că ea nu e deosebită de Hristos. sacramentalmisteric (Rom. Hristos este „capul” ei şi în totalite credincioşii ei sunt „mădulare ale acestui trup” tainic.1-41). învăţându-le să păzească toate câte am poruncit vouă” (Mt.

p. Mântuitorul Iisus Hristos-Domn al păcii şi al înfrăţirii între oameni. la care sunt chemaţi. apr. Mihai Vizitiu. la fel cum pentru păstrarea acestui dar al lui Dumnezeu.5).2). ea trebuie căutată (Mt. 54 130 . Împăcarea însă nu se transmite automat omului. ci trebuie să fie precedată de anumite acţiuni personale.. efectuată la modul organizat. Scopul ultim al împăcării omului cu Dumnezeu este transfigurarea până la îndumnezeirea după har.21)”131. 14. Hristos este împărat. omul depune şi eforturi proprii. „Ca şi creaţia împăcarea este rodul dragostei lui Dumnezeu faţă de creaturile Sale şi izvorăşte din înţelepciunea divină (Iac.-iun. Taină administrată de Pr. 288. de către împuterniciţi speciali. 2. 1983. unde fiecare om mântuit are un loc al său: „În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. 2.16). (F. 3. pp. 152-154. Împărăţia lui Dumnezeu este o realitate spirituală şi obiectivă. Prof. prin Duhul Sfânt toţi oamenii: „Prin care El ne-a hărăzit mari şi preţioase făgăduinţe. înzestraţi cu diferite daruri şi harisme.. sfinţitor şi mai ales Mântuitor al fiilor acesteia.. învăţător. Esenţa acestui proces se revarsă prin misiunea Bisericii.43).17) ea fiind absolut necesară omului: «Împacă-te cu Dumnezeu şi cazi la pace. 16.Ap. Dr..41). Prof. În Împărăţia lui Dumnezeu se intră prin Sfânta Taină a Botezului. 11. Lc. 14. 1. aşa cum şi cei botezaţi în ziua Cincizecimi au făcut-o. 21. scăpând de stricăciunea poftei celei din lume” (II Pt. în Hristos.4). rezultatul transfigurării fiind locuirea veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu. sau „naşterea din apă şi din Duh” (In. în Ortodoxia. Drd. 3. 3. ca prin ele să vă faceţi părtaşi dumnezeieştii firi.” (In. nr. care se dăruieşte de Dumnezeu şi se poate lua (Mt. întrucât într-un anumit fel Biserica se identifică cu Împărăţia lui Dumnezeu132.3). Comuniune şi înnoire spirituală în contextul secularizării lumii moderne. „puterea cea de sus” (In. 132 Pr.33) şi se poate lua cu „năvală” de către cei „sârguincioşi” (Mt.12. 131 Ibidem. În această împărăţie. Mijloacele pentru ajungerea la această stare sunt oferite de Biserică. Atunci bine va fi de tine» (Iov 32.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Sfânt (Rom. 6. Gheorghe Popa.17)130.

20-22). Biserica continuă lucrarea mântuirii lumii.. iul. El este în Biserică şi cu Biserica (Mt. 15. îndeplinind cele trei slujiri pe care le-a săvârşit Însuşi Domnul Hristos: profet. Evanghelia deschide mintea credinciosului.20). împărtăşirea cu darul Arhim. 28.5). în chip deosebit prin Sfînta Euharistie.Ap. 2. Ea lucrează la mântuirea oamenilor cu mijloacele date de Însuşi Hristos. rămâne Fiu al lui Dumnezeu şi prin El putem păstra comuniunea cu Dumnezeu133. Dr. 16. Biserica ni-L comunică pe Hristos în stare de jertfă pentru mântuirea noastră. 4. Sfântul Apostol Pavel numeşte slujitorii Bisericii „iconomii” Sfintelor Taine pe care le săvârşesc (I Cor. ne apropie de El şi de împărăţia Lui . a dat omului o putere nouă. 55 133 . Fiul lui Dumnezeu întrupat ne-a adus viaţă nouă.o misiune sublimă în viaţa oamenilor.12).11-12) iar Sfântul Apostol Petru îi numeşte.4). 2. arhiereu şi împărat. nr.15-16). Acestea sunt: Sfânta Evanghelia şi Sfintele Taine. Mântuirea doar prin Biserică.5) sau ca şi „pietrele” unei clădiri (Ef. în prima sa epistolă. 4. pentru că El este Capul Bisericii (Ef. Prin vestirea Evangheliei Biserica continuă să vestească adevărul mântuirii descoperit de Hristos pentru mântuirea omului. „piatra cea vie” (I Pt. la lucrul slujirii la zidirea trupului lui Hristos” (Ef. înseamnă mântuire doar prin Iisus Hristos ca unic Mântuitor. dă cunoştinţa de Dumnezeu.-aug.1) rânduiţi de Domnul Hristos „pe unii ca să fie apostoli. direct „preoţi” (I Pt. zidiţi ca „pietre vii” (I Pt. pe alţii prooroci. Făcându-se om. 4. în „Studii Teologice”. 1990. deschide ochii minţii şi inimii omului pentru primirea adevărului revelat. 2. Chesarie Gheorghescu. „Piatra cea din capul unghiului” (I Pt. 5. 4. Am putea spune că Biserica este prelungirea lui Hristos în timp şi spaţiu. Biserica este prelungirea lui Hristos şi credincioşii sunt ca mădularele unei viţe (In.1-3). pe alţii păstori şi învăţători. Prin Sfintele Taine. dar unirea cu Hristos.17-18). 22-24. 4. afirmă Sfântul Petru (F.6-7). Biserica acţionează în numele şi cu puterea lui Hristos (Mc. pp.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Biserică prin slujitorii ei. spre desăvârşirea sfinţilor. Preoţia creştină . 2.

. Pr. 56 134 135 . întemeind biserici creştine şi lucrând la „desăvârşirea sfinţilor”. Apostolii sunt cei care au primit învăţătura direct de la Domnul Hristos. a III-a. 16. 2.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti dumnezeiesc este primit numai prin Sfintele Taine134.20). Biserica este aceea care continuă misiunea mântuirii până în „ziua lui Hristos Iisus” (Filip. 4. p. Scopul întăririi şi desăvârşirii creştinilor s-a făcut ca toţi să slujească lui Hristos şi ca toţi să contribuie la „zidirea Trupului lui Hristos”. Prof. prin care se revarsă dragostea lui Dumnezeu.3. sau chiar Însuşi Hristos. Ef. 6. fie în pilde.16). (Ef.. Biserica nu este o simplă instituţie.6). Sfinţii Apostolii sunt aceia care prin puterea primită de la Domnul Hristos au mers pretutindeni. Vestirea întemeierii Bisericii a făcut-o Mântuitorul în modul cel mai clar în Cezareea Palestinei. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 4. propovăduind Evanghelia „la toată făptura”. au păzit-o ca pe un „mărgăritar de mare preţ”. Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă. împărtăşind-o credincioşilor autentică şi curată. Dr. Col. Mărturisirea dumnezeirii Domnului. „Piatra” din acest text este credinţa mărturisită în dumnezeirea lui Hristos. taină a unirii cu Hristos. p. ed. Fiul lui Dumnezeu cel viu” (Mt. 13. nici doar o comunitate de credincioşi. vol. „a treia taină”135. Bucureşti. aşa cum se spune în Sfânta Liturghie: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos. 13. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a anunţat întemeierea împărăţiei Sale. 2.18). 16. Mântuitorul i-a spus: „Şi Eu zic ţie: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui” (Mt. ci ea este o taină.. adică a creştinilor care fuseseră botezaţi. Idem. 6. Biserica (Ef. dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toţi” (II Cor. După ce Sfântul Apostol Petru a mărturisit: „Tu eşti Hristosul.24.18). fie în mod direct. deoarece a fost zidită pe temelia mărturisirii Apostolilor şi profeţilor. a Bisericii. III. Dumitru Stăniloae. 4. dusă „până la marginile pământului”. 2003.21).12).23. Filip. este temelia Bisericii. Teologie Dogmatică Ortodoxă. care se desăvârşeşte spre împlinire mereu ca un „locaş sfânt în Domnul” (Ef. 1.

4.. însuşirea ei. după har. iar de la aceştia se transmite preoţilor şi diaconilor. Tit 1.9-11).E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Temelia Bisericii este pusă de toţi Apostolii. 6. care înalţă pe om către cele mai înalte zări ale vieţii duhovniceşti.22-24).Ap. a pus temelie şi a fondat biserici locale pe învăţătura Domnului Hristos (I Cor. transfigurarea făpturii vechi în făptură nouă. salvarea omenirii de la osânda păcatului. o trăire care transformă fiinţa umană.10-11). la acest punct. În Biserică sunt făcute cunoscute înţelepciunea şi tainele lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii. „Iconomia tainei celei din veac ascunse”. căpătarea de puteri în lupta împotriva păcatului. şi să vă înnoiţi iarăşi cu duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou. Apropierea de Dumnezeu prin Iisus Hristos. se 57 . Propovăduirea Evangheliei. 4. cel zidit după chipul lui Dumnezeu. faţă de vieţuirea de mai înainte. şi consta în propovăduirea Evangheliei. 3. Acest lucru este subliniat şi de Sfântul Pavel: „Să lepădaţi. împărtăşirea cu Sfintele Taine.5).3. 3. Evanghelizarea nu este doar informativă. aşa cum eronat procedează neoprotestanţii. cum o dovedeşte chiar Sfântul Apostol Pavel care ca şi ceilalţi Apostoli. exemple fiind: alegerea şi hirotonia celor şapte diaconi (F. sunt ţintele misiunii creştin-ortodoxe. s-a făcut cunoscută prin Biserică nu numai oamenilor.1-6). Am observat în primele pagini ale acestui studiu că evanghelizarea a fost încredinţată Sfinţilor Apostoli şi prin ei episcopilor. în tendinţa de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. dar chiar şi îngerilor. rânduirea prin hirotonie de episcopi şi preoţi în bisericile nouînfiinţate ale Asiei Mici (I Tm. pe omul cel vechi. întru dreptate şi întru sfinţenia adevărului” (Ef. ci formativă cu reflexe în trăire. sfinţirea credincioşilor şi păstorirea lor. deşi hotărîrea fusese luată din veci şi adusă la îndeplinire prin Iisus Hristos (Ef. 1. a tainei chemării neamurilor la aceeaşi cinste cu poporul ales. diferitele daruri date de Sfântul Duh în Biserică.14. trăirea în împărăţia harului oferită în şi prin Biserică.. a evanghelizării. nu au decât un singur scop: realizarea unei făpturi noi. De aceea.

Mediul teologic protestant îşi ia ca bază doctrinară pentru a respinge învăţătura despre preoţia harică sacramentală. 137 Cuvântul „laic” provine din grecescul „laos”. La acest punct al lucrării nu ne-am propus să analizăm justeţea sau injusteţea teoriilor protestante. rolul laicilor137. 58 136 . dar şi pentru a afirma preoţia tuturor credincioşilor. şi este folosit pentru a desemna masele de credincioşi. care se traduce „popor”. ci mai ales observarea practicii Bisericii primare şi felul în care aceasta a fost continuată de Sfânta Tradiţie. a suscitat diferite opinii şi practici. în mediul teologic protestant136. considerată în Ortodoxie specială şi cu caracter specific. III. al credincioşilor nehirotoniţi. în misiunea Bisericii.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti cuvine cred. 2. unele texte din Noul Testament şi resping în mod categoric practica apostolică şi Am acordat generic denumirea de „mediu teologic protestant” înţelegând prin aceasta toate grupările desprinse din Reforma Protestantă. aşa cum reiese el din Epistolele soborniceşti. începând cu secolul XV şi până astăzi. o clarificare a rolului laicilor în Biserică. Misiunea laicilor în Biserică după Epistolele soborniceşti De prea multe ori neînţeles sau chiar interpretat exagerat. Un sinonim pentru „laic” este cuvântul „mirean”.

oricărei orânduiri omeneşti. în vecii vecilor. Lui fie slava şi puterea. După cum se poate vedea. este bine să luăm în studiu Epistola a I-a a Sfântului Apostol Petru (2. adică a tuturor credincioşilor. Pentru a înţelege rolul laicilor în cadrul Bisericii. fie împăratului. iar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu. Textele în discuţie sunt: „Iar voi sunteţi seminţie aleasă. ca să vestiţi în lume bunătăţile Celui ce v-a chemat din întuneric. popor agonisit de Dumnezeu. Derivările care au decurs din interpretarea proprie a acestor versete au căpătat în timp grave devieri atât doctrinare dar mai ales practice. preoţi ai lui Dumnezeu şi Tatăl Său. „Şi ne-a făcut pe noi împărăţie. Purtaţi-vă cu cinste între neamuri.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti bisericească. numindu-i „preoţie împărătească” şi le dă în continuare sfaturi asupra rolului şi misiunii lor: „Voi care odinioară nu eraţi popor. în ziua când îi va cerceta. să preamărească pe Dumnezeu. ca în ceea ce ei acum vă bârfesc ca pe nişte făcători de ele privind ei mai de aproape faptele voastre cele bune. Sfântul Apostol Petru se adresează laicilor.9. între care ultima cu importante urmări este cea a hirotoniei femeilor. ştiut fiind că nu admit decât Sfânta Scriptură (Sola Scriptura) ca bază a învăţăturilor lor.6). Iubiţilor vă îndemn ca pe nişte străini ce sunteţi şi călători aici pe pământ.9).urm. ş. Ortodoxia pornind de la practica Sfinţilor Apostoli a considerat că „preoţia universală”.). Consider că din studierea practicii creştin-ortodoxe se poate observa adevărul sau dimpotrivă neadevărul acestei intrepretări. să vă feriţi de poftele cele trupeşti care se războiesc împotriva sufletului. neam sfânt. la lumina Sa cea minunată. dar misiunea laicilor nu este întru totul identică misiunii preoţeşti. Amin!” (Ap. Supuneţi-vă. 2. iar acum sunteţi miluiţi. 1. Fie dregătorilor. spre pedepsirea făcătorilor de rele şi spre lauda făcătorilor 59 . este într-adevăr o afirmaţie biblică. ca înalt stăpânitor.” (I Pt. voi care odinioară n-aveaţi parte de milă. preoţie împărătească. ca unora ce sunt trimişi de el. pentru Domnul.

. proroc şi preot ca şi Hristos: împărat în virtutea stăpânirii lui peste patimi.. Stăniloae. ci ca robi ai lui Dumnezeu. nu numai celor buni şi blânzi. ca să păşiţi pe urmele Lui. ci şi celor urâcioşi.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti de bine. presupune că toţi sunt preoţi şi jertfe în Biserică. Altfel spus ei propovăduiesc Evanghelia prin modul lor de viaţă creştin. veţi pătimi şi veţi răbda. Teologia Dogmatică. cinstiţi pe împărat. fără obligaţia sau puterea sfinţirii pentru comunitatea bisericească. 60 . pentru greşeală. Trăiţi ca oamenii liberi. dau o bună mărturie creştină despre credinţa lor. Rugăciunile pe care le fac credincioşii personal şi viaţa de jertfă pe care o practică pentru ei 138 Pr. Căci aceasta este plăcut lui Dumnezeu. că misiunea creştinilor obişnuiţi.Arhiereul cel Mare.. dându-vă pildă. 164-165.dr. dar fără o răspundere formală. aşa cum le revine preoţilor hirotoniţi138. O bună lămurire asupra rolului laicilor în misiunea creştină o dau chiar scrierile patristice. Găsim la Sfinţii Părinţi că „omul este în acelaşi timp împărat. temeţi-vă de Dumnezeu. să sufere cineva întristări. Căci aşa este voia lui Dumnezeu. Slugilor. prin faptele voastre cele bune. Căci spre aceasta aţi fost chemaţi. pe nedrept. preot din cauza autojertfirii. pentru binele făcut. supuneţi-vă stăpânilor voştri. ce laudă este dacă. destul de limpede. cu gândul la El. Căci. toţi sunt învăţători şi călăuzitori spre mântuire. Misiunea creştină ca preoţie universală primită de la Hristos . cu toată frica. aceasta este plăcut lui Dumnezeu. D.prof. prooroc. 2. dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al răutăţii. care în concepţia ortodoxă au într-adevăr de îndeplinit o misiune. întrucât prin Botez şi prin Mirungere primesc vocaţia de a deveni preoţi. ca voi. iubiţi frăţia. că şi Hristos a pătimit pentru voi. Acest text explică.10-21). să închideţi gura oamenilor fără minte şi fără cunoştinţă.” (I Pt. pp. ca un iniţiat în tainele dumnezeieşti. Daţi tuturor cinste. ai lor şi ai altor credincioşi apropiaţi sau şi ai altor oameni. primiţi bătaie întru răbdare? Iar dacă.

În cazul Sfinţilor Apostoli. Drd. şi în ascultare de Biserică.. Harul general pe care-l primesc toţi creştinii derivă din slujirile sau demnităţile lui Hristos ca Preot şi Împărat. (Studiu exegetic-dogmatic) în Ortodoxia. I Petru II. Interpretarea epistolei I Petru..16). preoţia lor se poate de acum desfăşura plenar.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti înşişi şi în relaţiile lor cu alţii. Constantin I.. duhovnicească nu se poate exercita decât în dependenţă de preoţia ierarhică.-dec. p. nr. Oancea. Sfântul Apostol Petru spune creştinilor care alcătuiesc Biserica: „voi sunteţi seminţie aleasă” în sensul că sunt deosebiţi de iudei şi de păgâni. Acest aspect apare clar din chiar cuvintele Domnului: „Aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor încât văzând faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Mt.G. 2. Toţi creştinii sunt implicaţi în misiune dar fiecare participă după darul primit de la Hristos140. 139 140 Pr. Îi numeşte „preoţie împărătească” deoarece prin Sfintele Taine arătate devin deodată împăraţi şi preoţi în sens duhovnicesc. Demnitatea aceasta se obţine numai în Biserică. 61 . 1988. 143. transmise prin Duhul Sfânt ca daruri. Oancea.5). 9. Didim Alexandrinul. Pr. 140-141. 5.. îşi iau puterea din aducerea continuă a jertfei lui Hristos şi din împărtăşirea de ea”139. P. prin pogorârea Sfântului Duh. pp. Mirungerii şi Euharistiei. oct. 9. Datorită harului preoţiei împărăteşti. 1763-1764. dar trebuie să avem în vedere că acest har le-a fost transmis de către cei care cu adevărat au această putere conferită prin Hirotonie. apud. Drd. Încât nici jertfele spirituale sau materiale nu sunt bine primite de Dumnezeu decât dacă sunt aduse prin preoţia specială sau în unire cu ea „prin Iisus Hristos” (I Pt. primit prin Sfintele Taine de iniţiere credincioşii pot participa la preoţia Iui Hristos. Constantin I. şi pot aduce jertfe spirituale. 39.. 4. Preoţia universală. pot colabora cu preoţia ierarhică în toate laturile ei de activitate. I Petru II. Preoţia universală a creştinilor e primită de la Hristos prin Duhul Sfânt ca urmare a împărtăşirii de Sfintele Taine ale Botezului.

546. ca să se realizeze jertfa Bisericii în Hristos. pentru îndurările lui Dumnezeu. Preoţie. 2. sau ei înşişi ca jertfe. 4. El primeşte jertfele şi rugăciunile tuturor şi le uneşte cu jertfa lui Hristos. 12. 1. Preoţii slujitori nu aduc numai jertfele şi rugăciunile lor personale. Dar cineva. Putem aminti: „Vă îndemn. 12. Constantin Galeriu. trebuind sã reprezinte pe Hristos care Se aduce jertfã pentru toţi. În virtutea acestui har de multe feluri. D. trebuie să se alăture jertfei lui Hristos. să înfăţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie. La rândul său.. Sfântul Pavel a amintit importanţa şi misiunea laicilor şi a vorbit despre harurile pe care ei le pot avea şi despre felul în care ei trebuie să le folosească spre binele Bisericii. 522. Acesta e preotul Noului Testament. primeşte jertfele particulare ale credincioşilor în unitate cu jertfa Iui Hristos şi în unitatea lor întreolaltă. „…jertfele creştinilor. 2. Teologia Dogmatică. F. în limita darului lor. fraţilor. ca închinarea voastră cea duhovnicească” (Rom.. sfântă. nr. la slujirile lui Hristos şi ale Apostolilor şi al ierarhiei bisericeşti.Ap. Origen. fac parte din Trupul lui Hristos întrucât Pr. prin rugăciune şi prin slujirea fiecăruia cu „harul cel de multe feluri” (I Pt.. Omilii. 1982.3. Mirungere şi Euharistie. El încadrează jertfele şi rugăciunile tuturor în jertfa şi rugãciunea Bisericii ca întreg.3.. 165. pe care o aduce în numele tuturor şi pentru toţi. Cãci numai prin Hristos ca jertfã pot intra şi ei ca jertfã la Tatãl. Stăniloae. 62 141 142 .. taină şi slujire în viaţa Bisericii. O iniţiativă a lor în jertfire e necesară.. Origen afirmă la acest verset că „fiecare poate deveni «preot» al propriei sale existenţe”142..E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Misiunea preoţiei universale se exercită pe linia celor trei slujiri şi în trei chipuri: prin cult.22. apud Pr.1). alăturate la jertfa lui Hristos”141. prin faptele dragostei frăţeşti (I Pt. p. Creştinii sunt numiţi „preoţie împărătească” întrucât au har prin Sfintele Taine: Botez.10-11). în Ortodoxia. P.8-9). 3. 4.G. căci dacă ar fi făcuţi jertfă cu sila.43). ci ale comunităţii ca întreg şi ale tuturor credincioşilor.dr. cum nu se sfinţeau păgânii sau evreii.prof. prin participarea la jertfa Euharistică (I Pt. p. 4. Prof. bine plăcută lui Dumnezeu. toţi creştinii sunt participanţi activi. nu s-ar sfinţi în lăuntrul lor.

cel de multe feluri” (I Pt. Oricare dintre credincioşi participă la Sfânta Euharistie. Prin preoţia universală. este rezultatul operei mântuitoare a Domnului Hristos. împărătească şi arhierească. ci împreună cu preotul sau episcopul. Pr. Preoţia împărătească sau duhovnicească nu e altceva decât însăşi starea de creştin. 4. însă în mod diferit. dar nu în afara Bisericii sau fără participarea purtătorilor preoţiei.10). în sens larg şi impropriu într-un fel de preot sau învăţător. p. Pr. 144 Cf. în Ortodoxia. altfel spus ospitalitatea ca misiune cu efect evanghelizator. Lect. nr. Starea de creştin este starea omului adus la lumină şi repus în drepturile sale anterioare căderii în păcat. cele trei slujiri sau demnităţi ale Lui la nivelul lor: învăţătorească. Preoţia universală este dependentă de Preoţia lui Hristos care-i este izvor şi călăuză. dar în măsuri diferite143. Oancea.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti participă la rugăciunea Bisericii şi la aducerea Jertfei euharistice. nu singuri. la care este chemat creştinul ca împreună lucrător cu El. „prin harul lui Dumnezeu. creştinii sunt angajaţi direct şi efectiv alături de Hristos pentru propria lor desăvârşire. 1-2. însă. Dumitru Radu. tot aşa şi creştinul. Fiecare creştin este responsabil în mod individual şi comunitar de creşterea şi de unitatea Bisericii creştine. op. Un alt rol în misiunea Bisericii pentru laici este întâlnit în chiar practica primilor creştini. de a-1 «găzdui» pe călător şi mai ales pe vestitorul Evangheliei. 140-141. Constantin I. în primii ani ai misiunii creştine: primirea de oaspeţi. cit.. Drd. numai într-o anume manieră credinciosul participă la aducerea jertfei euharistice şi anume ca mădular al Trupului lui Hristos. Aşa cum Apostolii au primit prin suflarea Duhului Sfânt asupră-le de la Domnul Hristos. pp. este starea de dreptate firească în care omul se regăseşte ca fiu al lui Dumnezeu prin Hristos Cel Care 1-a mântuit prin jertfa şi învierea Sa144. aceasta. disponibilitatea de a primi pe cel «străin». Caracterul eclesiologic al Sfintelor Taine şi problema comuniunii (teză de doctorat). 1978. în comuniune cu celelalte mădulare. care primeşte preoţia împărătească prin Sfintele Taine este consacrat în acelaşi timp. 316. 63 143 .

32. dar şi ca o „practică” misionară ajutându-i pe Sfinţii Apostoli. XI. este profet fals Apostolul. Un exemplu în acest sens îl găsim în scrierile Părinţilor Apostolici: „Orice Apostol. îl veţi cunoaşte. că veţi avea pricepere să deosebiţi dreapta de stânga Dacă cel ce vine este un drumeţ. ajutaţi-l cât puteţi. 32-33. 17. Lucian de Samosata (120 . 10. ospeţindu-i gratis şi cu bucurie în propriile case. dar dacă rămâne trei zile.20. 9. Observăm deci că primii creştini nehirotoniţi nu erau doar simpli spectatori ai creştinismului. îşi bate joc de naivitatea creştinilor. care vorbesc despre ospitalitate. când pleacă. Această practică a „ospitalităţii misionare” este întâlnită şi recomandată creştinilor începând imediat cu perioada post-apostolică. 146 Nu lipsesc de altfel sfaturile practice care privesc modul oferirii ospitalităţii pentru a putea astfel demasca pe cei care ar încerca să profite de buna credinţă a altora. Prima comunitate creştină a dat o importanţă deosebită ospitalităţii. nici toiag. de pr. Din cartea Faptelor Apostolilor desprindem o mulţime de texte. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Ospitalitatea trebuia practicată cu discernământ: „Tot cel ce vine în numele Domnului să fie primit. este profet fals”145. nici arginţi. primii creştini au contribuit la răspândirea veştii Evangheliei aproape în toată lumea cunoscută atunci.”. dacă este nevoie.23. nici încălţăminte. nici două haine.Ap. 10. care vine la voi. În orice cetate sau sat veţi intra.911). 28.43. Dumitru Fecioru. iar apoi. 1995. pp. astfel ei aveau un important rol în evanghelizare. dar să nu rămână la voi decât două sau trei zile. Practicarea ospitalităţii era înţeleasă de către primii creştini ca un exerciţiu al dragostei dăruitoare. până ce găseşte alt sălaş. cercetaţi cine este în el vrednic şi acolo rămâneţi până ce veţi ieşi” (Mt.6. Bucureşti. nici bani în cingătorile voastre. într-o operă a sa intitulată Moartea lui Pelegrin. în Scrierile Părinţilor Apostolici. dr. să nu ia nimic decât pâine. să fie primit ca Domnul.18. care se lăsau înşelaţi şi exploataţi de către filosoful cinic Proteu. după ce îl cercetaţi. că vrednic este lucrătorul de hrana sa. trad. ci aveau o misiune146 precisă pe care o exercitau în colaborare cu cei mandataţi ai Bisericii.7). Învăţătura celor Doisprezece Apostoli (Didahia).E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Mântuitorul Însuşi prevăzuse pentru ucenicii Săi trimişi în misiune că vor beneficia de acest fel de ospitalitate: „Să nu aveţi nici aur. 4-6. dar dacă cere bani. (F.190 d Hr). 64 145 . Nici traistă pe drum.

primită prin tainele încorporării în Hristos (Botez. dar ea nu se exercită ca o slujire autonomă. Mitropolitul Irineu. dar şi faţă de ceilalţi. ori educarea în spirit creştin a copiilor. faţă de cei din Biserică. întreţinând vie Evanghelia. la viaţa parohiei. Mirungere.  împreună cu aceştia laicii acţionează perfecţionându-şi trăirea creştină pentru a fi o bună mărturie celor din afara Bisericii.. Preoţia generală sau obştească. Biserica Ortodoxă valorifică fructuos şi autentic participarea credincioşilor. prin jertfelnicia lor. Pr. în frunte cu preotul. Există deci o singură responsabilitate de ansamblu. Mihălcescu. Fiecare are locul şi slujirea sa: preotul nu poate înlocui pe credincioşi după cum aceştia nu pot sluji cele sfinte în locul preotului. ediţia a II-a. Din cele prezentate se pot creiona câteva caracteristici ale misiunii laicilor:  intrarea lor în Biserică este rodul misiunii înfăptuite de purtătorii harului preoţiei. Constantin Galeriu. Euharistie) este de asemenea o răspundere esenţială pentru ansamblul Bisericii. Teologia luptătoare. 77. în deplină armonie şi comuniune147. Tot un rol misionar al laicilor este şi transmiterea credinţei din generaţie în generaţie. 1994. primită prin Taina Hirotoniei.  sunt factorul cheie în transmiterea credinţei celor din familiile lor. În virtutea apostolatului laic Biserica încurajează pe credincioşii îmbunătăţiţi duhovniceşte la lucrarea sa misionară. ca şi chivernisirea creştină a familiilor. 65 147 148 . p.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Ortodoxia subliniază că preoţia harică sau sacramentală... p. Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor. taină şi slujire în viaţa Bisericii. iar credinciosul este cu adevărat o fiinţă întreagă148. constituie o vocaţie distinctă şi unică. Biserica să acţioneze misionar. săvârşită de episcop. Aici se desăvârşeşte unitatea dintre suflet şi trup. Prof.  acţionează filantropic. care se realizează în mod solidar.  ajută. Preoţie. 548.

considerată în general ca fiind prima carte a „misiunii”.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Mărturie în acest sens sunt toate acţiunile misionare înfăptuite îndelungul vremii. 3. Toate darurile şi harismele acordate de Domnul Hristos prin Duhul Sfânt Bisericii aveau un singur scop: sfinţirea vieţii cu finalitate în accederea în Împărăţia lui Dumnezeu. III. care continuau să acţioneze misionar prin abilităţile specifice lor. Unitatea evanghelizării şi mărturiei creştine în Biserică Am observat până acum că misiunea apostolică şi în continuare cea a Sfinţilor Părinţi. care din veac în veac „până la sfârşitul veacurilor” (Mt. dar cu siguranţă consemnaţi în istoria Cerului. Cartea Faptele Apostolilor. ca de pildă Sfinţii Cosma şi Damian. a Evangheliei.20) avea să continue misiunea încredinţată ei de Hristos. avea ca primă caracteristică propovăduirea mesajului divin al împăcării omului cu Dumnezeu prin Jertfa Domnului Hristos. Urmarea acceptării Evangheliei era încorporarea în Biserică a celor misionaţi. de obicei anonimi pentru istoria pământească. 28. doctorii fără de arginţi. şi mulţi alţii. Biserica se dovedea astfel o zidire trainică şi bine închegată. prezintă extinderea Cuvântului mântuirii până la marginile pământului prin puterea lucrătoare a Duhului Sfânt şi a mărturiei 66 .

Reiese din porunca Mântuitorului aspectul itinerant al misiunii ca semn al deschiderii faţă de toate popoarele lumii. Rezidirea întregii umanităţi. În al doilea mandat. potrivit planului dumnezeiesc. acela aduce roadă multă. finalitatea evanghelizării. Mesia anunţat de Scripturi. tot aşa nici voi. trebuia să pătimească şi să învie din morţi. Dacă rămâneţi întru Mine şi cuvintele Mele rămân în voi. în calea spre Emaus. dacă nu rămâneţi în Mine. şi reliefat exemplar prin călătoriile misionare ale Sfântului Pavel. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el.8). căci fără Mine nu puteţi face nimic. 1. iar în acelaşi timp „întru numele Său să se propovăduiască pocăinţa şi iertarea păcatelor la toate neamurile. şi le adună şi le aruncă în foc şi ard.Ap. presupune transformarea vieţii spre idealul cerut de Dumnezeu. Întru aceasta a fost slăvit Tatăl Meu.45-47). iar altul la începutul cărţii Faptelor Apostolilor. un moment emoţionant în care Cuvântul interpretează Cuvântul. în perioada Bisericii inaugurată odată cu pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime. Conform primului mandat. dacă nu rămâne în viţă.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti curajoase a celor care au devenit de la început slujitori ai Cuvântului şi mărturisitori ai Domnului înviat. Eu sunt viţa. este indicată aria geografică a mărturiei ucenicilor „în Ierusalim. unul la încheierea Evangheliei scrisă de el. îi ajută pe ucenici să înţeleagă că. ca să aduceţi roadă multă şi să vă faceţi 67 . Domnul înviat. cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă. În comunităţile nou înfiinţate se săvârşea Sfânta Jertfă (Euharistia) pentru împlinirea sfinţirii ca ideal al misiunii. însă aceasta se poate realiza numai în colaborare cu Hristos. interpretând hristologic datele Scripturii. Apar semnificative cele două mandate misionare ale Domnului înviat prezente în scrierile Sfântului Evanghelist Luca. după cum Însuşi afirmă: „Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. începând de la Ierusalim” (Lc. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă. voi sunteţi mlădiţele. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine. 24. în Samaria şi până la marginile pământului” (F.

evidenţierea rolului de „lumină” cerut de Mântuitorul ucenicilor Săi. aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Lect. 150 Ibidem. prin însuşirea lui. 14. 2. în „Teologie şi Viaţă”. 5. 8. p. Am putea spune că odată împlinit acest deziderat. iar prin sfinţenie la cunoaşterea lui Dumnezeu. o cunoaştere «nu numai teoretică.6) şi aici „sfinţii” sunt chemaţi să participe şi ei „la stabilirea adevărului lui Hristos. nov. ci o cunoaştere prin experienţă a prezenţei. Oamenii au posibilitatea. fiind in mod deosebit organe ale Sfântului Duh şi membri ai Bisericii149. mai ales. Sfânt şi sfinţenie după Noul Testament. ci urmărea şi transformarea permanentă a omului nou în Hristos. credinciosul ajunge la sfinţenie. nr. Precum M-a iubit pe Mine Tatăl. (In. 68 149 .9). „Prin descoperirea deplină a adevărului lui Hristos şi. la misiunea Bisericii. „Calea. Sfinţirea credincioşilor prin lucrarea Duhului Sfânt.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti ucenici ai Mei.14). a puterii şi a iubirii lui Dumnezeu» în noi”150. De aceea un rol însemnat îl avea viaţa bisericească transformarea omului nou în Hristos. Biserica a fost adesea împiedicată să facă misiune în adevăratul sens al Pr. aducându-şi contribuţia în această calitate. Desigur că datorită unor condiţii istorice nefavorabile. prin jertfa sfinţitoare a Mântuitorului (Rom. în Biserică. 50.4. este scopul evanghelizării şi aceasta întrucât „Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină" (I Tm. Vedem deci că misiunea Bisericii nu se rezuma doar la propovăduirea Evangheliei. 15. se atinge unul din punctele forte ale evanghelizării dar mai ales al mărturiei creştine. Aceasta fiind misiunea care însemna nu doar săvârşirea slujbelor legate de cultul divin public. Însă la cunoaşterea adevărului nu se poate ajunge decât numai prin Biserică pentru că aici e prezent Hristos. rămâneţi întru iubirea Mea.4).. Mihai Vizitiu. 1992. în Predica de pe munte (Mt. 11-12. Adevărul şi Viaţa” (In. sfinţirea vieţii.-dec.16). să devină fii ai lui Dumnezeu.

E va n g h e l i z a r e

şi

mărturie

creştină

după

Epistolele

soborniceşti

cuvântului, concentrându-se într-adevăr la săvârşirea cultului, limitându-se firesc la pastoraţie. De asemenea nu a avut întotdeauna posibilitatea şi libertatea de a realiza în societate modelul de comunitate pe care îl propune şi îl întruchipează Sfânta Liturghie. Dar nu trebuie trecut cu vederea că atunci când condiţiile au permis, Biserica a desfăşurat o activitate misionară deosebit de rodnică, internă şi externă şi o va face în continuare, până în zilele noastre şi prin noi mai departe către generaţiile următoare151. Cultul divin public Ortodox are o importanţă deosebită în viaţa spirituală şi activitatea misionară a Bisericii, deoarece în el este prezent Însuşi Mântuitorul Hristos. Conştiinţa Bisericii Ortodoxe realizează prezenţa lui Hristos în cult în modurile următoare: jertfa euharistică, în celelalte Taine, în ierurgii şi alte slujbe bisericeşti (Laude), în rugăciunile şi binecuvântările preotului, în cuvântul Sfintei Evanghelii citit de preot în Biserică, în cuvântul de propovăduire al preotului, în rugăciunile rostite şi cântate de credincioşi în Biserică, în dialogul dintre ei şi preot în cadrul cultului, în citirile credincioşilor din Sfânta Scriptură în afara locaşului bisericesc, în rugăciunile lor şi în citirile altor cărţi de învăţătură şi evlavie ortodoxă, în convorbirile credincioşilor despre Dumnezeu, purtate cu credinţă, în faptele lor bune şi curate, izvorâte din credinţa în Hristos. În felul acesta toată viaţa credincioşilor este mărturie creştină, sau o liturghie în sensul larg al cuvântului152. Cultul divin public ortodox, în calitatea sa de factor evanghelizator, este marcat în totalitate de câteva caracteristici care îl fac inconfundabil:
 este kerigmatic şi instructiv;  euharistic-pastoral;

 pedagogic-misionar.
Pr. Ioan Bria, Mărturia creştină în Biserica Ortodoxă, în “Glasul Bisericii”, nr. 1-3, 1982, pp. 26-28. 152 Ibidem, p. 31. 69
151

E va n g h e l i z a r e

şi

mărturie

creştină

după

Epistolele

soborniceşti

Prin acestea se dovedeşte prezenţă reală în viaţă credincioşilor a lui Hristos şi devine act de misiune creştină. Prin cultul divin public ortodox, într-o varietate de forme şi simboluri, fiind prezent însuşi Mântuitorul Hristos, ni se transmit, prin puterea Duhului Sfânt, energiile dumnezeieşti necreate, absolut necesare pentru mântuirea, sfinţirea şi îndumnezeirea noastră. Acesta este de fapt scopul vieţii creştine. Nu se mântuiesc decât cei care fac parte din Trupul tainic al lui Hristos, în comuniune de viaţă şi iubire, formând „poporul lui Dumnezeu”, „casnicii” şi „sfinţii”. Prioritatea Evangheliei şi cea a Euharistiei sunt concomitente şi complementare, aşa cum vedem că s-a petrecut şi în veacul apostolic. „Prin Cuvânt apostolii au creat comunităţi creştine, au adus oamenii la Hristos”153, iar în continuare au slujit spre sfinţire acestora. Preoţia nu poate fi redusă la predicarea cuvântului Evangheliei şi la chivernisirea comunităţii, deoarece toate cele care ţin de această Sfântă Taină sunt încredinţate mai întâi Sfinţilor Apostoli, apoi urmaşilor acestora, până la sfârşitul veacurilor, prin succesiune apostolică. Un alt aspect deosebit de semnificativ al evanghelizării din primele două milenii, respectiv în Biserica Ortodoxă, ca parte a metodelor şi mijloacelor misionare este cel referitor la lucrarea pe care o îndeplinesc sfintele icoane. Deşi nu mi-am propus să tratez exhaustiv problema, consider că totuşi rolul icoanelor în lucrarea de evanghelizare a Bisericii trebuie amintit. Prin sfintele icoane din Biserică şi din diferite locuri se întăreşte credinţa omului şi se împlineşte nădejdea: „sunt încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor nevăzute” (Evr. 11,1). Sfintele icoane, „Evanghelia neştiutorilor de carte” sunt considerate Biblia credincioşilor, o carte permanent deschisă chiar şi pentru cei care nu ştiu să citească şi din care, cu uşurinţă, pot să înveţe multe adevăruri de credinţă ale
153

Pr.dr. Constantin Preda, op. cit., p. 168. 70

E va n g h e l i z a r e

şi

mărturie

creştină

după

Epistolele

soborniceşti

Bisericii. Imaginile sfinte ale icoanelor, vorbesc despre aceleaşi lucruri ca şi Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, transmit Evanghelia prin simţul văzului. Sfintele icoane totdeauna au fost de mare importanţă pentru biserică şi credincioşi. În catacombele Romei au fost lumini şi dreptare de credinţă ; în persecuţiile declanşate de împăraţii romani reazim şi mîngâiere, cei persecutaţi priveau la ele şi-şi simţeau sufletul uşurat şi mângâiat; uneori mărturisitorii mureau cu ele în braţe şi tot timpul se rugau la sfinţii reprezentaţi pe ele, cerându-le ajutor. Sfintele icoane au fost cinstite încă de la începutul Bisericii, mai ales în timpul cruntelor persecuţii, pentru că ele reprezintă pe sfinţi şi pe Cel ce i-a făcut sfinţi, pe Mântuitorul şi pe Maica Sa154. Multe bogăţii de cunoştinţă desprind cei credincioşi din sfintele icoane. Ele redau scene din viaţa Mântuitorului, a Maicii Domnului, din vieţile Sfinţilor Apostoli, din Vechiul şi Noul Testament şi din istoria Bisericii. Toate acestea, sunt factori atractivi şi instructivi în credinţă pentru toate vârstele. Icoanele, sunt predici vii exemple, ca şi pildele şi povestirile şi foarte necesare în intuiţie şi ca element aperceptiv, punându-l pe credincios în legătură cu cele nevăzute. Sfinţii din icoane mărturisesc împreună cu Sfântul Apostol Ioan: „Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi mâinile noastre au pipăit despre Cuvântul vieţii. Şi Viaţa sa arătat şi am văzut-o şi mărturisim şi vă vestim Viaţa de veci, care era la Tatăl şi s-a arătat nouă. Ce am văzut şi am auzit, vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi împărtăşire cu noi. Iar împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Iisus Hristos.” (I In. 1,1-3). Rolul instructiv, evanghelizator, este completat de cel educativ. „Privind la mucenic, devii mucenic”, zice Sfântul Vasile cel Mare, şi întradevăr cu cît cineva priveşte mai mult la sfinţii de pe icoane, îşi aduce aminte de cei reprezentaţi pe ele şi se sileşte să-1 imite. Privind la orice icoană, indiferent
După cum mărturiseşte Sfânta Tradiţie, cel care a pictat o primă icoană a Maicii Domnului este chiar Sfântul Evanghelist Luca. Cf. Pr. Prof. Ioan Constantinescu, Studiul Noului Testament-manual pentru Seminariile Teologice..., p. 99. 71
154

nr. după sfinţire. Prin sfintele icoane. Motivaţiile activităţii misionare prezente a Bisericii Ortodoxe Poruncită de Mântuitorul ucenicilor Săi. Am putea lua în consideraţie la acest punct spusele Mântuitorului: „Şi se va propovădui această Evanghelie a împărăţiei în toată lumea spre mărturie la toate neamurile. icoana. şi atunci va veni sfârşitul” (Mt. în „Ortodoxia”.. Evanghelizarea şi mărturia creştină astăzi. iubire arzătoare. pe cel credincios. ian. evlavie. instruiesc şi educă. Pentru că ele atrag prin puterea lor artistică.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti ce sfânt. Ioasaf Ganea. totul mărturiseşte şi laudă pe Dumnezeu. 72 155 . smerenie spirit de dreptate. dar şi prin puterea Duhului Sfânt. mereu deschise privim cerul şi pe sfinţii respectivi. Prin urmare. Caracteristica de universalitate reiese din sintagma „în toată lumea”.-mar. IV. Prof. către care îndreaptă. sau scenă biblică are zugrăvit pe ea. reprezentaţi pe ele. etnică. Amândouă aceste puteri: artă şi har învaţă. nădejde neclintită. fascinează. credinciosul este atras de ea şi se trezesc în el multe sentimente înalte: credinţă puternică. aspectul sacramental al vieţii în Hristos se întregeşte şi îşi află înţeles în aspectul moral al vieţii în Hristos. iar în ce priveşte perpetuitatea îmi îngădui să cred că expresia „la toate neamurile” nu are doar adresă naţională. 24. De altfel întregul ansamblul arhitectonic al sfintelor biserici are un rol simbolistic şi în consecinţă mărturisitor despre Dumnezeu. transformă. 1982. pp. postire şi rugăciune. 1. 94-97. ştiind că arta cucereşte pe om. ci şi una de evocare tuturor generaţiilor de Arhidiac. expresie a continuităţii apostolice IV. Despre Sfintele Icoane (Icoana Ortodoxă). misiunea are aşa cum am văzut un caracter perpetuu şi universal.1. ca prin ferestre155. care sălăşluieşte în ele.14). pe cel credincios.

E va n g h e l i z a r e

şi

mărturie

creştină

după

Epistolele

soborniceşti

oameni156. Aceasta şi dacă realizăm un paralelism între pericopa evocată şi cuvintele din Rugăciunea Arhierească: „ Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor” (In. 17,20), cu referire clară la urmaşii Sfinţilor Apostoli, evident avuţi în vedere „până la sfârşitul veacurilor”. Deasemeni ştim că Jertfa Mântuitorului se oferă tuturor oamenilor care au trăit şi vor trăi pe acest pământ, punând astfel în stare de egalitate harică generaţiile lumii, la fel cum răsplata pentru îndeplinirea misiunii creştine se oferă în funcţie nu de timpul săvârşirii ei (Mt. 20,1-16), ci de calitatea acesteia (I Cor. 3,13-15), misiunea aceasta de perpetuare a iertării oferite de Domnul Hristos am văzut că revine Bisericii. Şi nu doar pentru perioada apostolică întrucât „Hristos este acelaşi, ieri, astăzi şi în veac” (Evr. 13,8), iar El se manifestă în calitate de Cap şi Temelie a Bisericii. De aceea fondul şi fundamentul lucrării misionare a Bisericii rămâne mereu acelaşi: „Căci nimeni nu poate pune altă temelie, decât cea pusă, care este Iisus Hristos.” (I Cor. 3,11). Misiunea are astfel un profund caracter eclesiologic. Biserica este aceea care propovăduieşte cuvântul Evangheliei, încreştinează pe credincioşi, le sfinţeşte vieţile, şi îi conduce în drumul lor către Cer. Creştinismul nu este doar o religie instituţionalizată, care administrează iconomic harul divin, ci mai ales un mod de viaţă, modul prin excelenţă am putea spune al umanităţii rezidite prin Hristos. Nici Biserica Ortodoxă Română nu poate privi altfel creştinismul pentru că rădăcinile ei în timp sunt apostolice, „…este o Biserică autentic apostolică atât din punct de vedere al originii sale cât şi al modului său de a fi.”157. Strămoşii românilor, sciţii, au cunoscut misiunea creştină înfăptuită chiar de unul dintre Sfinţii Apostoli, respectiv Andrei fratele Sfântului Petru, despre care putem

Este cunoscut că termenul „neam” în limbaj bisericesc ortodox este sinonim cu „generaţie”. Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Destinul Ortodoxiei, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1989, p. 132. 73
156 157

E va n g h e l i z a r e

şi

mărturie

creştină

după

Epistolele

soborniceşti

spune că este: „...ca unul din aceşti bărbaţi, care s-au adunat cu noi în timpul cât a petrecut între noi Domnul Iisus...” (F.Ap. 1,21). După anumite mărturii istorice - între care şi o relatare a lui Eusebiu din Cezareea Palestinei, primul istoric bisericesc - ca şi după tradiţia creştină locală, şi unele toponime din Dobrogea şi din stânga Prutului, atestă de asemenea prezenţa şi propovăduirea Evangheliei de către Sfântul Andrei în aceste locuri, între Dunăre şi Marea Neagră, Dobrogea de mai târziu, cunoscut în izvoarele antice sub numele de „Scitia”. În anul 106 al erei creştine teritoriul respectiv a fost cucerit de romani şi anexat la provincia Moesia Inferior, iar în anul 297, în timpul lui Diocleţian, a devenit o provincie aparte, numită „Scythia Minor”. Tradiţia privitoare la această predică „apostolică” în Scitia este întâlnită în lucrarea Despre apostoli a lui Hipolit Romanul, mort în cursul persecuţiei împaratului Decius (249-251). În sprijinul evanghelizării acestui teritoriu de către Sfântul Andrei, se pot invoca şi câteva „mărturii indirecte”. Există, de pildă, câteva colinde şi creaţii folclorice dobrogene şi din stânga Prutului. Cucerită de romani în anul 106 de oştile împăratului Traian Dacia, a fost transformată în provincie romană (Transilvania, Banatul, Oltenia şi o parte din Muntenia de mai târziu). În urma acestor schimbări de ordin politic-teritorial, s-au creat condiţii favorabile pentru propagarea noii învăţături şi în nordul Dunării. Se poate vorbi de anumiţi „misionari neoficiali” recrutaţi dintre colonişti, soldaţi din armata romană, negustori sau sclavi, care îmbrăţişaseră credinţa creştină înainte de a veni în Dacia. În secolul al III-lea numărul acestor misionari „laici” a sporit prin anumiţi captivi creştini, pe care goţii, stabiliţi atunci în teritoriile nord-dunărene, îi aduceau aici din Asia Mică, unde creştinismul era cunoscut de asemeni din „veacul apostolic”. Din rândul lor, unii erau hirotoniţi ca episcopi, horepiscopi, preoţi şi diaconi.

74

E va n g h e l i z a r e

şi

mărturie

creştină

după

Epistolele

soborniceşti

După retragerea administraţiei şi a legiunilor romane din Dacia (271-275) s-au creat premise favorabile pentru răspândirea creştinismului în spaţiul carpatodunărean. Un argument puternic pentru vechimea creştinismului la români îl constituie numeroasele cuvinte cu sens religios din fondul principal lexical al limbii române, care sunt de origine latină. Acest lucru este confirmat şi de un numar apreciabil de piese arheologice paleocreştine, descoperite în peste o sută de aşezări daco-romane (în număr mult mai mare s-au descoperit în Scythia Minor). Între cele mai semnificative reţinem: „gema de la Potaissa” (azi Turda) cu o serie de reprezentări simbolice, între care şi Bunul Păstor; o tăbliţă votiva (donarium) de la Biertan, lângă Mediaş, cu inscripţia „Ego Zenovius votum posul” şi un disc cu monograma lui Hristos (XP); un fragment ceramic descoperit la Porolissum (azi Moigrad, jud. Sălaj); mai multe opaiţe (lămpi) de bronz sau de lut ars, decorate cu semnul crucii sau cu monograma lui Hristos, descoperite mai ales în centrele urbane ale fostei provincii, etc. Deci procesul de românizare era indisolubil legat de procesul de creştinare prin evanghelizare a populaţiei autohtone şi a obştilor române. Un lucru care trebuie subliniat în chip deosebit este acela că pentru secolul IV avem primele dovezi literare şi arheologice privind existenţa unor lăcaşuri de cult în teritoriile daco-romane nord-dunărene. Astfel de biserici paleocreştine sau construit peste ruinele castrului roman de la Slăveni (jud. Olt); iar la Porolissum (azi Moigrad, jud. Sălaj) un fost templu păgân a fost transformat în lăcaş de cult creştin. În alte două centre s-au descoperit fundaţiile unor bazilici şi anume la Sucidava (azi Celei-Corabia, jud. Olt), cu o serie de inscripţii creştine în limba greacă şi la Morisena (azi Cenad, jud. Timiş). În cursul persecuţiei împăratului Diocleţian (284-304) împotriva creştinismului, care se înfrunta cu religia oficială, actele martirice înregistrează un număr însemnat de martiri în Dobrogea de azi. Datorită înmulţirii numărului creştinilor şi a influenţei noii credinţe în mare, a început procesul de organizare bisericească a comunităţilor
75

iar de Constantinopol prin credinţă. în principalele oraşe ale provinciei. în sensul că a durat câteva secole. folosind şi un alfabet nou. din cauza persecuţiilor îndreptate împotriva creştinilor de conducătorii goţilor. Prin anul 348. Ulfilas a fost nevoit să se refugieze . Toate aceste scaune episcopale . Deci erau legaţi de Roma prin limbă. Viminacium.. În chip deosebit trebuie arătat că acum a început traducerea Evangheliei în limba gotică. sunt atestate documentar aproximativ 15 scaune episcopale în diferite cetaţi de pe malul drept al Dunării. Singidunum. Din toate acestea.cu mulţi credincioşi în sudul Dunării.la Sirmium. se poate desprinde constatarea că nu poate fi vorba de o încreştinare a strămoşilor noştri la o anumită dată. deci îndată după promulgarea edictului de la Milano din 313. în provinciile romane Pannonia Inferior. noua capitală a Imperiului Roman. Românizarea 76 . iar titularul ei devenise mitropolit. având 14 episcopii sufragane.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti creştine. ai căror titulari au participat la lucrările unor Sinoade ecumenice sau locale. de neamuri şi credinţe diferite. În secolul al VI-lea Scythia Minor era o „provincie mitropolitană”. Izvoarele istorice au dovedit că încă de la începutul secolului al IV-lea. din ordinul conducătorilor politici sau în urma activitaţii unor misionari oficiali.erau în legătură directă cu Patriarhia din Constantinopol. lingvistică şi spirituală a autohtonilor cu noii veniţi în Dacia. prin osteneala episcopului Ulfilas. de o convertire a lor în masă.inclusiv Tomisul . din anul 451. cum este cazul altor popoare din jur. principiu consfinţit printr-o hotărâre a Sinodului IV ecumenic de la Calcedon. fiind rezultatul contactului direct al populaţiei autohtone şi al coloniştilor cu propovăduitorii Evangheliei. etc. La daco-romani procesul de încreştinare are o notă specifică. Oescus. creat de el. Dacia Ripensis şi Moesia Inferior (azi în Iugoslavia şi mai ales Bulgaria) . continuându-şi acolo activitatea până la moarte (383). Limba latină şi credinţa creştină au fost factorii care au contribuit la consolidarea procesului de unificare etnică.

Şi poate de aceea Sfântul Pavel îi aminteşte pe „sciţi”: „Unde nu mai este elin şi iudeu.de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă. astfel că poate spune: „. Metropolitan Daniel Ciobotea. 158 IPS Daniel. cel român. barbar.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti şi creştinarea au fost două procese paralele. p. Iaşi. Mission and Unity.11). 11. pentru bucuria şi mântuirea lumii. „ (I Cor. Biserica Ortodoxă rămâne spaţiul iubirii fidele a lui Dumnezeu. 77 .. Orthodox Perceptions of Life. încât se poate spune că la încheierea lor a apărut în istorie un popor nou. misiunea . Creştinismul ortodox românesc are faţă de lume aceleaşi atitudini pe care le-au avut dintotdeauna cei care fac misiune pentru Hristos. Păstrătoare a vechilor porunci şi transpuse în practica misionară după nevoile unei lumi ce tinde spre secularizare. 3.. (Col. 76. rob ori liber. cea creştină.o mărturisire şi împărtăşire cu bucurie în Duhul Sfânt a acestor adevăruri mântuitoare. scit. 2004.23). Trinitas. cu o credinţă nouă. apud în recenzia operei prezentată de editură. Comuniunea ca manifestare deplină a unei noi umanităţi răscumpărate prin Hristos. tăiere împrejur şi netăiere împrejur. cu alte cuvinte poporul român s-a născut creştin. La baza atitudinii sale stă respectul faţă de viaţa omului pe care o priveşte ca pe un dar al lui Dumnezeu.. CONFESSING THE TRUTH IN LOVE. este realizată prin mijloacele şi metodele pe care le-a moştenit de la Domnul.. Am prezentat acest ex-curs pentru a arăta că Biserica Ortodoxă Română este parte a Bisericii întemeiată de Sfinţii Apostoli prin lucrarea misionară.”158. ci toate şi întru toţi Hristos. „Viaţa este definită a fi o dăruire de sine şi o primire cu dragoste a darurilor dumnezeieşti.

Modalităţi şi perspective actuale de evanghelizare regăsite în Epistolele soborniceşti Biserica este prelungirea lui Hristos şi a misiunii Sale răscumpărătoare. care este Duhul lui Hristos. Acestea sunt: Evanghelia şi Sfintele Taine.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti IV. În Sfintele Taine lucrează prin Biserică Duhul Sfînt. Biserica acţionează misionar în numele şi cu puterea lui Hristos. El este în Biserică şi cu Biserica.15). Aceeaşi lucrare care s-a săvârşit pe 78 . Dacă vorbim de mântuirea prin Biserică. ca „să plinească toată dreptatea” (Mt. nu înseamnă că excludem pe Iisus Hristos ca unicul Mântuitor. 2. 2. 15.20-22). de aceea nimeni nu se mântuieşte singur. fiindcă a fost trimis de Hristos.5) sau ca nişte cărămizi ale unei clădiri (Ef. Am putea spune că ea este prelungirea lui Hristos în timp şi spaţiu. pentru că El este Capul Bisericii. Omul nu a fost creat ca o fiinţă solitară ci ca una comunitară. iar credincioşii sunt ca mlădiţele unei viţe (In. Cel care se mântuieşte o face în Biserică şi în unire cu celelalte membre ale sale. 3. Ea lucrează la mântuirea oamenilor cu mijloacele date de însuşi Hristos.

Sfântul Apostol Pavel vorbeşte despre „iconomii” Sfintelor Taine care le săvârşesc (I Cor. să păzim poruncile. Prof. dar în chip nesângeros159. 13.24. traducere de Pr. Biserica ni-L comunică pe Hristos în stare de jertfă pentru mântuirea noastră. împărtăşirea cu darul dumnezeiesc este primită prin Sfintele Taine.18). Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. rămâne Fiu al lui Dumnezeu şi prin El noi putem păstra comuniunea cu Dumnezeu. deschide ochii minţii şi inimii pentru primirea adevărului revelat. 89-90. Biserica ni-L dă pe Hristos ca „pe bărbatul desăvârşit” care ne povăţuieşte şi ne ajută să împlinim voia lui Dumnezeu. Filip. Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii.13. se continuă în Sfânta Liturghie. dar unirea cu Hristos. 4. Prin vestirea Evangheliei Biserica continuă să vestească adevărul mîntuirii descoperit de Hristos pentru mântuirea omului. Ef. dă cunoştinţa lui Dumnezeu. Făcându-se om. 4. îndeplinind cele trei slujiri pe care le-a săvârşit Însuşi Hristos: aceea de profet. de arhiereu şi de împărat. Col. în chip sângeros. la lucrul slujirii la zidirea trupului lui Hristos” (Ef.1) pe care Hristos Domnul i-a rînduit să fie „pe unii ca să fie apostoli. pe alţii prooroci. dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toţi” (II Cor. Fiul lui Dumnezeu întrupat ne-a adus viaţă nouă. în chip deosebit prin Sfânta Euharistie. 159 Cabasila Nicolae.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Golgota. Este necesară şi folositoare vestirea Cuvântului. spre desăvârşirea sfinţilor. 1997. 4.11-12). Biserica continuă lucrarea mântuirii lumii. Sfintele Taine sunt indispensabile în lucrarea mântuirii. dar nu ar duce la desăvârşirea unirii cu Dumnezeu. Cuvântul Evangheliei deschide mintea.23. Dr. aşa precum rostim la Sfânta Liturghie: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos. Fără lucrarea lor mântuirea nu ar fi completă. Prin Sfintele Taine. a dat omului o putere nouă. pp. Ene Branişte. ea s-ar adresa doar uneia dintre facultăţile omului. 79 . pe alţii păstori şi învăţători. 4. 6. apropie pe om de Dumnezeu. dar de mare folos este şi lucrarea Sfântului Duh prin Sfintele Taine. Bucureşti.

1985. apr. episcop al Cartaginei († 258) scria: „Biserica este «mireasa lui Hristos. până în ziua lui Hristos Iisus» (Filip. nr. nu se exclud ci se 160 P.. harul Lui de refacere a puterilor spirituale. Vasile.. 1.. Coman. Harul singur. în care aceste cerinţe. Dr. Iisus Hristos n-a încetat a fi Mântuitor. Dumitru Stăniloae. după Înălţarea la Cer şi nu a întrerupt misiunea mântuirii lumii.S.. iubirea Lui. fără prihană. prin Evanghelie şi prin Sfintele Taine.-iun.. de a fi colaborator şi „împreună-lucrător cu El. 2. puterea biruinţei răului. libertatea omului şi dreptatea lui Dumnezeu nu stau una împotriva celeilalte. Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă. Prof. Harul Domnului nostru care ni se dă prin Sfintele Taine este „rădăcina învierii noastre. 80 .. 161 Ibidem. Biserica păstrează în viaţa creştinilor încrederea. duhul învierii şi al măririi în şi prin Hristos. Toate sunt necesare pentru mântuire. Nu ne putem dispensa de nici una dintre ele. Mântuirea prin misiunea efectuată de Biserică este însăşi lucrarea împlinită de Hristos. pp. Ea ne păstrează lui Dumnezeu. nu poate avea pe Dumnezeu ca tată»161. În Ortodoxie cea mai mare sărbătoare este ziua Învierii Domnului. Mântuirea este o lucrare sinergică. credinţa şi faptele bune. p.. dar nu anulate. 363. fără voia omului nu poate mântui. Hristos comunică prin Biserică. care sînt ştirbite prin păcat. Sfântul Ciprian. 389-391. la mântuirea sa şi a lumii”162. El seamănă în noi «trupul măririi» şi umple de lumină adâncul inimii”160.6).. episcopul Oradiei.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Biserica este aceea care continuă misiunea mântuirii oamenilor până la capăt. Dumnezeu 1-a creat pe om liber şi îi respectă această libertate. ea rezervă împărăţia pentru fiii ei. dăruită lumii până la sfârşitul veacurilor. ci El continuă prin Biserică. Despre misiunea salvatoare a Bisericii. Mântuirea în Iisus Hristos prin Biserică. În Biserica Ortodoxă nu se desparte lucrarea cuvântului Evangheliei de lucrarea Sfintelor Taine. El singur nu poate decide. «Cine nu are ca mamă Biserica. 361-362. Dumnezeu a dat omului această cinste şi putere de a decide asupra mântuirii lui. pp. 162 Pr. Mijloacele pentru mântuire sunt pentru toţi aceleaşi: harul. în „Studii Teologice”.

Crişanei şi Maramureşului.46-47). chiar dacă nu sunt trimişi misionari în afara unei comunităţi. acolo are loc un eveniment misionar. de care pomeneşte Sfântul Iacov. Aceasta explică de ce misiunea lui Hristos Însuşi începe cu afirmarea Împărăţiei lui Dumnezeu (Mc. 1996. Tradiţia apostolică ignora o predică a Evangheliei lui Hristos separată sau izolată de trăirea prezenţei reale şi a comuniunii cu Hristos în Sfântul Duh (F. Aceasta a fost rugăciunea Lui cea din urmă.S. 163 Pr. considerată o concretizare personalizat a Evangheliei transpus actual pentru fiecare veac163 cât şi pe experienţa istorică a Bisericii Ortodoxe. duc la pieire în loc să ducă la mântuire. 2. acasă.23). oricând şi oriunde se edifică comuniunea cu Hristos şi întreolaltă. Mitropolitul Ardealului.15). 1. Ion Bria. De aceea. Dr. 8687. dacă nu izvorăsc din el. cei care îl propovăduiau pe Hristos şi făceau ucenici ai lui Hristos trăiau ei înşişi prezenţa Sa sau a Duhului Său în ei. Liturghia după Liturghie. 86. Dacă credinţa şi faptele bune. 17. Î. Cu alte cuvinte. Editura Athena. 3. Un eveniment misionar are loc acolo unde se manifestă semne ale prezenţei Împărăţiei lui Dumnezeu în lume164. Scopul desfăşurării evanghelizării îl constituie edificarea comuniunii cu Dumnezeu şi a unora cu alţii prin Hristos în Sfântul Duh. 81 164 . pp. Sibiu. nu sunt însoţite de har. Prof. 1996. Abordarea teologică ortodoxă a Evanghelizării se bazează atât pe Tradiţia apostolică a Noului Testament. vrerea manifestării împărăţiei lui Dumnezeu în lume pentru a se reînnoi viaţa lumii prin participarea ei la viaţa divină. p. Fiul Său şi să ne iubim unii pe alţii aşa precum ne-a iubit El” (I In. Voia Domnului Iisus este să trăim în unitate.P. Bucureşti. în adevăr şi dragoste (In. Antonie Plămădeală. Preotul în Biserică.Ap.21). în lume.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti completează. se pot sublinia câteva aspecte. „Să credem în numele lui Iisus Hristos. Tiparul Tipografiei Eparhiale. Dintr-o perspectivă ortodoxă asupra misiunii.

viaţa sacramentala şi spirituală ca trăire autentic creştină sunt evenimente misionare centrale. Aceasta explică de ce misionarii ortodocşi au acordat o atât de mare importanţă mai întâi construirii de biserici şi comunităţilor liturgice (adeseori monahală).aceea care uneşte în celebrare toate categoriile de oameni şi toate generaţiile. De fapt.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti În acest sens. 4. aşa cum este arătată în Fiul Întrupat (I In.3). Pe baza acestei înţelegeri apostolice a importanţei Duhului lui Hristos în cei care propovăduiesc dragostea Sa pentru lume. De fapt. şi readucerii Evangheliei şi a Liturghiei în limba vorbită de popor. fiecare Liturghie ortodoxă începe cu proclamarea prezenţei împărăţiei Tatălui. deoarece numai Duhul lui Hristos face dintr-un creştin o icoană vie a lui Iisus ca misionar. 1. transmisă de Sfântul Duh şi aliată în inimile celor care împlinesc poruncile Sale. El ne aminteşte în acelaşi timp că dragostea faţă de aproapele este semnul prezenţei lui Dumnezeu printre noi (I In. trebuie să înţelegem de ce cultul. ci mărturisirea dragostei lui Dumnezeu pentru lume. o trăire a prezenţei Domnului Înviat în mijlocul celor care cred în El. adică comuniunea bazată pe dragostea lui Dumnezeu pentru lume. păcătoşi. ca o comuniune umană bazată pe dragostea lui Hristos pentru lume. în special deoarece comunitatea monahală este în primul rând o 82 . evanghelizarea nu este doar un export al noii învăţături religioase. pocăiţi şi sfinţi. Sfântul Apostol Ioan ne spune lămurit că scopul evanghelizării este realizarea comuniunii cu Tatăl şi cu Fiul. Este semnificativ faptul că în activitatea ortodoxă misionară monahii au jucat un rol foarte important. Fiului şi Sfântului Duh. dragoste revelată în Hristos. Fără prezenţa Duhului lui Hristos sau a dragostei lui Hristos pentru omenire în persoane umane concrete. o icoană vie prin care „un pagân” priveşte Spre Hristos. vii şi morţi este în primul rând un eveniment misionar deoarece este o „icoană” şi o anticipare a Împărăţiei care va veni.12). acestea nu pot deveni misionari. Liturghia euharistică . pentru Ortodoxie propovăduirea şi trăirea concretă a prezenţei tainice a împărăţiei lui Dumnezeu nu sunt nicăieri mai puternice decât în slujba Liturghiei euharistice.

Confruntată cu multe secole de dominaţie musulmană. când încetează să se roage. pocăinţă şi iertare. toate centrate pe prezenţa duhovnicească a lui Hristos cel înviat în mijlocul celor care cred în El. p. o altă misiune. de acţiune comună. poate. când comuniunea liberă cu Dumnezeu nu mai constituie centrul vieţii lor sau nu mai este simţită ca o necesitate. 83 165 . fie a unei negări militante a existenţei lui Pr. adică aceea de a face experienţa a ceea ce înseamnă să păstrezi credinţa într-un context dificil sau nefavorabil şi de a o transmite generaţiilor următoare înfruntând ostilitatea vremurilor cu diferitele ei aspecte şi cu consecinţele ei pentru credinţa creştină. Biserica Ortodoxă şi mărturia creştină. În faza sa iniţială. teologia misionară ortodoxă a trebuit să evite două extreme: de a vedea în secularizare fie o catastrofă cu totul iremediabilă.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti comunitate liturgică şi oferă un model de participare. Biserica Ortodoxă a primit de la Dumnezeu. că fiinţele umane concep şi. în general. în a se referi la existenţa Lui. Mult timp. secularizarea nu reprezintă neapărat un simptom al necredinţei sau al negării existenţei lui Dumnezeu. 26. Necredinţa. ca dificultate a acceptării a însăşi existenţei lui Dumnezeu. fie un proces totalmente „normal”. Prin secularizare se înţelege. Ioan Bria. în “Biserica Ortodoxă Română”. nr. organizează viaţa lor personală şi cea a societăţii fără nici un fel de referire la Dumnezeu. cu procesul de ateizare desfăşurat acerb de către regimul comunist şi cu tendinţa de secularizarea din ziua de azi. Ortodoxia consideră că evanghelizarea nu poate fi înţeleasă numai prin trimiterea unor persoane în afara ţării pentru a converti alte naţiuni la Hristos165. poate lua fie forma unui agnosticism paşnic dar ferm. Biserica a înţeles şi trăit misiunea ca transmitere a credinţei din generaţie în generaţie şi într-un context secularizat. 1981. 1-2. şi în sesizarea prezenţei lui Dumnezeu în viaţa lor şi în lume. Creştinii se secularizează atunci când nu-şi mai practică credinţa. Secularizarea ia mai întâi forma greutăţii pe care o întâmpină fiinţele umane în a-L pomeni pe Dumnezeu.

De aceea Biserica priveşte astăzi misiunea ca o viziune nouă a întregii creaţii şi ca o responsabilitate pentru ea. Filantropia divină şi filantropia Bisericii după Noul Testament.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Dumnezeu. op. ca filantropie a Sfintei Treimi faţă de creaţie167. Am putea enumera globalizarea şi chiar perspectiva unificării politico-administrative a Europei. Teologia şi spiritualitatea ortodoxă (mai ales iconografia) arată că Hristos. prozelitismul furibund întreprins de grupările neo-religioase. pp. 3. 21-24. este în acelaşi timp susţinătorul. Prof. cit. Biserica nu-şi poate reduce activitatea misionară numai la „mântuirea 166 Pr. Direcţii de evanghelizare în contextul actual Creştinismul timpurilor prezente este confruntat astăzi cu diferite fenomene de natură să pună la încercare fidelitatea credincioşilor săi. 84 . Gheorghe Popa. Editura Trinitas. Pantocratorul întregului. De aceea.. viaţa individuală şi cea comunitară este organizată ca şi când Dumnezeu nu ar exista166. 167 Pr. Dr. Capul Bisericii. Iaşi. 20-21. pp. 2002. univers sau cosmos. IV. Mihai Vizitiu. Înţelegând Evanghelia lui Hristos Pantocratorul ca dragoste şi grijă a lui Dumnezeu pentru viaţa întregii lumii. ca să nu mai amintim.

descoperite în fiecare om.24) şi S-a făcut copărtaş la suferinţele şi necazurile lor (Mt. 5.16). 3. 1.17)”168. 8. Mărturia creştină în faţa altor religii.21. 8. ca lume marcată de puterea păcatului şi a morţii. bună şi că dragostea lui Dumnezeu cuprinsă în Hristos cel înviat este mai puternică decît puterile întunericului şi ale păcatului. este stare de comuniune şi unire cu Hristos (Ef. eliberată prin puterea lui Hristos cel 168 Ibidem. de asemenea. 2. ca activitate misionară. ci şi faptul că această creaţie a lui Dumnezeu este. trebuie să faciliteze înţelegerea faptului că dragostea lui Dumnezeu pentru lume revelată în intensitatea sa supremă în Iisus Hristos implică.20-23) a tuturor celor care cred în El (Col. plinătatea (In. prin definiţie. responsabilitatea lor pentru întreaga viaţă a societăţii şi chiar atitudinea societăţii faţă de natură şi creaţie. trebuie să afirme nu numai realitatea îngrozitoare a păcatului uman.2532) şi în Hristos (Ef. 17. înainte de toate.28-29) şi slava (Filip. 3. Şi dacă credincioşii.4). ei trebuie să fie copărtaşi şi la suferinţele Lui. „Biserica.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti sufletelor”. Din această perspectivă se vede că întreaga creaţie este un dar al lui Dumnezeu şi scopul său este să devină un sacrament permanent al dragostei Sale pentru lume. misiunea creştină include dimensiunea responsabilităţii pentru viaţa întregii lumi. un respect infinit al lui Dumnezeu pentru libertatea umană responsabilă.21) Lui. în calitatea lor de fraţi ai lui Hristos (Mat. chipul (Rom. Mărturia creştină bazată pe hristologia cosmică promovează o vedere holistică (integrală) a creaţiei: ea sesizează unitatea ultimă a umanităţii şi solidaritatea interioară a întregii creaţii în faţa Creatorului. In. I Pt. 1. prin dialog. asumându-şi-le aşa cum El Şi-a asumat păcatele tuturor (II Cor.Ap. 10-11). 14. 153. 12.50). 5. Afirmând tensiunea dintre vechea lume. Evanghelizarea. şi lumea nouă. sunt părtaşi la sfinţenia (Ef.27). uniţi în Biserică (F. Hristologia cosmică implică faptul că misiunea creştinilor în lume cuprinde. În acest sens. 85 .10. de asemenea. p. 1. care va să vină.

12). diversităţile şi opoziţiile umanităţii. 20. Pentru existenţa şi pentru mai buna existenţă a tuturor existăm noi. înseamnă a sluji omul aşa cum l-a slujit El.21). religioasă. Iar a urma Mântuitorului înseamnă a ne pune sufletul pentru fratele nostru (In. Iisus Hristos dărâmă peretele despărţitor dintre oameni (Ef.13). 4. să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Mc. nu trebuie să servim numai ca să dobândim împărăţia întemeiată de Domnul-Slujitor. Creştinii trebuie să slujească pe toată lumea. ca sursă speranţei în fiecare moment al istoriei. curăţiţi pe cei leproşi.25-27). Numai acestor slujitori le zice Mântuitorul: „Fericiţi făcătorii de pace.8). a responsabilităţii şi a Mântuitorul arată că împărăţia întemeiată de El o dobândim şi noi prin slujire. înviaţi pe cei morţi. Creştinul care a primit sâmânţa acestei vieţi înnoite are de pe acum o părticică a vieţii veşnice (Lc. în acest sens slujirea Mântuitorului este universală. că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Mt. „Dacă împlinim această slujire Dumnezeu rămâne întru noi şi dragostea Lui în noi este desăvârşită” (I In. în dar aţi luat.34).21). este o consecinţă a slujirii oamenilor şi a Evangheliei lui Hristos. 8. deoarece prin servirea reciprocă. 2. pe demoni scoateţi-i afară.42-45. culturală. 10.9). 5. Mc. fiindcă prin ele se înalţă fiinţa umană. „Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine.15).E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Înviat. Lc. 22. nedreptele condiţii sociale. Discriminarea rasială. 86 . 17. 17. Valorile proclamate de Domnul Iisus Hristos au la rândul lor şi ele un aspect de slujire. şi astfel reduce contradicţiile. deodată. mărturia creştină apare. 15. Prin toate acestea Mântuitorul creează un unic om nou. nu trebuie să domnim. Ca să moştenim această împărăţie în care cel care vrea să fie mai mare trebuie să fie slujitorul celorlalţi (Mt. se susţine şi se promovează existenţa tuturor. Pe de altă parte. să ne îngâmfăm sau să fim vicleni. ci să fim modele de slujire. Această slujire dezinteresată ne-o cere în mod deosebit Mântuitorul: „Tămăduiţi pe cei neputincioşi. 10. în dar să daţi” (Mt. Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul nostru (Lc.25-28. flagelul drogurilor şi al perversiunilor sexuale care defavorizau pe unii pot fi înlăturate prin valorile aduse de către Hristos.

Filip. pentru fraţii mei.15. misionarii Biserici sunt modele şi învăţători ai slujirii.22).10). iar voi sunteţi tari. 1. aşa creştinii sunt chemaţi să-şi aducă contribuţia lor în această lume ca misionari ai Domnului. şi împlinind slujba sa cu preţul sufletului şi a vieţii sale (F. De aceea.28-29). din toate păturile sociale.7). desăvârşirea voastră” (II Cor. Lucrarea de evanghelizare. m-am făcut rob tuturor. să mântuiesc măcar pe unii” (I Cor. 2. 11. „Dar ne bucurăm când suntem slabi. 13. Aceasta şi cerem în rugăciunea noastră. 1. departe de Hristos. 9.22) şi care zice: „aş dori (de s-ar putea) să fiu eu însumi anatema. aşa cum obişnuiesc neoprotestanţii. după exemplul Sfinţilor Apostoli. călugări. Considerând misiunea o slujbă (F. Precum Hristos a luat chipul slujitorului şi s-a dat pe Sine pentru mântuirea şi împăcarea omului şi a lumii întregi. Tuturor m-am făcut toate ca.Ap.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Urmând lui Hristos. bărbaţi.24. femei. „deşi faţă de toată lumea sunt stăpânul meu însumi.9). 1.3) este un slujitor prin excelenţă.Ap. dând mărturie despre viaţa în Hristos. în orice chip. Biserica însăşi prin toţi membrii ei. Sfinţii Apostoli slujesc lumea plini de zel dumnezeiesc. cum Însuşi Mantuitorul a spus 87 . mijlocesc cunoaşterea lui Dumnezeu şi prin aceasta dobândirea vieţii veşnice. Puterea pentru misiune este dată de Sfântul Duh care foloseşte Biserica drept mijloc pentru pregătirea Împărăţiei lui Dumnezeu şi a stăpânirii lui Hristos în toate. smerindu-se pe sine pentru a înălţa pe alţii (II Cor.17). 1. răbdând toate pentru alţii (II Tm. în acest fel Sfântul Pavel bucurându-se de suferinţele pricinuite de slujire (Col. preoţi. ca să câştig cât mai mulţi. a mântuirii câtă vreme viaţa veşnică stă în cunoaşterea de Dumnezeu. ci a întregului popor credincios. 9. dar şi laici. pentru rudele mele după trup” (Rom. 20. întreprinsă de Biserică. 2. Cel pentru care a trăi înseamnă a sluji (Filip.17). a fost opera nu doar a misionarilor experţi.24) se luptă din răsputeri pentru desăvârşirea omului în Hristos (Col. la rândul lor. deoarece revărsându-se în Biserică. darurile Sfântului Duh. politicieni sau militari proclamă şi trăieşte haric cuvântul lui Dumnezeu.

3). Propovăduirea şi ascultarea Evangheliei sunt esenţiale pentru actul convertirii iar cuvântul lui Dumnezeu constituie sămânţa conţinutului credinţei (Mt. Misiologia ortodoxă concepe misiunea Bisericii în mod esenţial ca o recreere şi o înnoire a oamenilor în Hristos. 13.. politică şi economică contemporană secularizată şi indiferentă faţă de Dumnezeu. esenţială condiţiei umane. Daniel D. oct. Ortodoxia poate şi trebuie să structureze o misiune ortodoxă coerentă. poate optimiza orizontalitatea unei vieţi planetare tensionate. pentru extinderea peste spaţii şi timpuri a Bisericii.-dec. 1989. de activităţile misionare mai aproape sau cele din vremea noastră fac ca Ortodoxia să desfăşoare la rândul ei o misiune creştină mondială şi să fie prezentă pe toate continentele. Misiologia ortodoxă pledează pentru o gamă diversă şi fructuoasă de activităţi evanghelizatoare prin care se proclamă Evanghelia lui Hristos. Biserica Ortodoxă a înţeles noţiunea de evanghelizare într-o perspectivă ecleziologică bine determinată. în criză morală şi spirituală. inspirată de Teologia misiologică. de lucrarea obştească şi sensul Părinţilor Bisericii. Aşa se înţelege şi sensul expresiei categorice a Sfântului Ciprian al Cartaginei: „Extra ecclesiam nulla salus” (Nu este mântuire în afara Bisericii). Dr. în „Ortodoxia”.. 88 . O perspectivă ortodoxă. De aceea misiunea este strâns legată de Biserică dar nu în sensul instrumentalist. Toate aceste elemente coroborate într-o strategie misionară ortodoxă actuală.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti (In. I. singura cale spre plenitudinea împărăţiei lui Dumnezeu anticipată şi pregustată în dimensiunea creştină eclesială. Ciobotea. situaţie ale cărei consecinţe sunt destructive pentru umanitate. deoarece Biserica 169 Protos. Conf.1-30). Dată fiind situaţia ideologică. Adevăr şi Viaţă.4-5). nr. 12. 4. nedespărţită de sfinţirea prin harul Sfântului Duh ce vizualizează şi contextualizează lucrarea lui Hristos oriunde şi oricând în istoria umană. Unitate şi misiune. 17. 108-109. pp. Convertirea este act de încorporare conştientă în Trupul tainic a lui Hristos (Rom. în timp şi în perspectivă eshatologică169. integrală în care verticalitatea relaţiei cu Dumnezeu.

educaţia religioasă creştină ortodoxă sunt pilonii prin care se conştientizează calitatea de membre ale Trupului lui Hristos. responsabilă în planul activităţilor umane multiple. concentrându-se într-adevăr la săvârşirea cultului. filantropia creştină. Biserica Ortodoxă are propria ei teologie şi practică misionară. Cunoaşterea lui Hristos şi a învăţăturii Bisericii.. angajaţi în viaţa societăţii într-un context interuman complex şi în dialog cu oameni de confesiuni şi denominaţiuni creştine sau de alte credinţe171. cultul divin. Misiologie Ortodoxă.. Evanghelizarea. limitîndu-se firesc la pastoraţie. cu cler autohton şi cult în limba maternă. animată de spiritul reconcilierii şi al ecumenismului are datoria imperioasă de a conştientiza fiinţa eclesială a credincioşilor. sunt roadele evanghelizării. Pr. Desigur datorită unor condiţii istorice nefavorabile Bisericile Ortodoxe locale din estul Europei. Mihai Vizitiu. 25. prezenţa la Liturghie şi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos. 24. p. De asemenea ele nu au avut întotdeauna posibilitatea şi libertatea de a realiza în societate modelul de comunitate pe care îl propune şi îl întruchipează Sfânta Liturghie. Idem.34)... între care şi Biserica Ortodoxă Română. 156. cu centrul lui Sfânta Liturghie...E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti devine în acelaşi timp un principiu şi o condiţie a misiunii.. Misiunea ortodoxă fidelă tradiţiei Bisericii Ortodoxe în contextul pluralist creştin şi religios de astăzi. Ortodoxie şi prozelitism. 73. are ca scop şi convertirea necreştinilor şi întemeierea de noi Biserici în spaţiile geografice necreştinate. p. p. Filantropia divină şi filantropia Bisericii. viaţa spirituală autentic creştină. prin care credincioşii slujesc lumii după modelul slujirii lui Hristos. 172 Pr. (Mt.. au fost adesea împiedicate să desfăşoare misiune în adevăratul sens al cuvântului. Biserica este parte integrantă din mesajul Evangheliei170. Gheorghe Pietraru. nefiind altceva decât punctul de plecare al mărturiei şi propovăduirii. 89 170 171 .. Faptul misionar este profund eclezial. conform ortodoxiei. deci misiunea însemnând nu numai săvârşirea slujbelor legate de cultul divin public ortodox. criteriu soteriologic 172 .

. Punctul central al vieţii spirituale rămân cuvintele Domnului nostru: „Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. nu-mi este laudă. A trăi în Hristos înseamnă a gândi. precum v-a scris şi iubitul nostru frate Pavel după înţelepciunea dată lui. după măsura cu care inima a fost altoită în Trupul mistic al lui Hristos prin Botez şi Sfânta Euharistie. El s-a simţit” dator sunt şi elinilor şi barbarilor şi învăţaţilor şi neînvăţaţilor” (Rom. pentru că stă asupra mea datoria. 2. Nu doreşte El ca ”tot omul să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină?” (I Tm.16). Astfel înţelegem că recomandarea pe care Sfântul Apostol Petru o dă credincioşilor referindu-se la Sfântul Pavel este mai mult decât atât. Cum 90 . Misiunea sa a fost o dorinţă interioară şi neclintită: ”Căci dacă vestesc Evangelia.20). Epistolele soborniceşti alături de alte scrieri din Noul Testament formează fundaţia sigură a spiritualităţii ortodoxe. El a fost sub datoria de a face cunoscut darul nepreţuit ce l-a primit. este sfat misionar: „Şi îndelunga-răbdare a Domnului nostru socotiţi-o drept mântuire. Ea îl aduce pe Hristos „care s-a îmbrăcat în întregul Adam” (cântarea a 3-a din Canonul Schimbării la Faţă a Domnului) în adâncul inimii. gândeşte. 2.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Teologia care a dat naştere spiritualităţii ortodoxe a venit dintr-un mediu misionar. Căci. De exemplu. este o carte misionară scrisă de apostoli într-un cadru misionar foarte clar. 9. Mistica ortodoxă nu a izolat omul de comunitatea eclezială şi de orice sensibilitate istorică. Desigur. veţi rămâne întru iubirea Mea" (In. nu putem limita purtarea Sa de grijă la un singur oraş. Domnul Iisus Hristos nu rămâne indiferent la miliardele de oameni care trăiesc ”lipsiţi de nădejde şi fără de Dumnezeu în lume” (Ef. 2.4. ci Hristos trăieşte în mine” (Gal. 2. Aceasta implică a avea ”gândul lui Hristos” şi ”dragostea lui Hristos” (I Cor.10). vai mie dacă nu voi binevesti!” (I Cor.6). experienţa trăirii Domnului Înviat. Spiritualitatea Sfântului Pavel poate fi rezumată în cuvintele acestuia: ”nu mai trăiesc eu.14)..4). Dacă păziţi cuvintele Mele.12). 1. a dori tot ceea ce El doreşte. a simţi. la un singur popor sau chiar la aşa numita lume creştină. 15. simte. rugăciunea inimii se concentreză asupra numelui Cuvântului întrupat al lui Dumnezeu.

El constitue unul din imperativele absolute ale vieţii creştine: ”Împărăţia cerurilor se ia prin stăruinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea” (Mat.deţin totul. în toate epistolele sale. Misiunea întotdeauna va rămâne „o asimilare continuă a tainei Sfintei Cruci” o iubire jerfitoare şi o smerenie în lupta împotriva egocentrismului individual şi social. având un adânc simţ al păcătoşeniei şi slăbiciunii lor. În Sfânta Cruce universalitatea şi împlinirea se intersectează . stăpânesc totul şi îmbrăţişează cu 91 .universalitatea reprezentată prin braţul orizontal al Crucii. 3. Prezenţa lor printre noi face prezenţa lui Dumnezeu-Omul evidentă. atât sfinţi cunoscuţi cât şi sfinţi necunoscuţi. cu împlinirea. Toţi cei care luptă să trăiască în Hristos . În Orientul creştin idealul ascetic îşi află expresia caracteristică în monahism.15-16). Sfinţii iradiază o teofanie. Sfinţii au fost oameni care sau pocăit cu toată fiinţa lor. Cu toate acestea noi nu îl putem limita la acesta. pe care cei neştiutori şi neîntăriţi le răstălmăcesc. Sfânta Cruce rezumă dimensiunea mondială şi responsabilitatea misionară a Ortodoxiei. ca şi pe celelalte Scripturi. ei şi astăzi evanghelizează lumea. Totul începe şi îşi atinge punctul culminant în această etapă a misiunii. Totuşi înconjuraţi de mila şi dragostea lui Dumnezeu ei au căutat curăţia interioară şi sinceritatea. în care sunt unele lucruri cu anevoie de înţeles. atitudinile şi voia lor cu voia divină. Cei mai activi propovăduitori ai Evangheliei şi mai plini de râvnă pentru mărturia creştină au fost sfinţii care au trăit în trecut ca şi în prezent.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti vorbeşte despre acestea. 11. dând cea mai hotărâtă şi neclintită mărturie creştină.12). Misiunea trebuie să aibă de a face cu o continuă luptă pentru sfinţenie.şi acest lucru îl fac toţi sfinţii . iubesc totul. întrupată pe verticală. Trăirea crucii la un nivel personal deosebeşte experienţa creştină de orice altă experienţă. unindu-şi cugetele. spre a lor pierzare” (II Pt. Acest ideal pătrunde în fiecare dimensiune a vieţii şi umple comunitatea creştină în forme variate.

Dumnezeu milostivindu-se spre neamul omenesc.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti dragostea lor. Concluzii La plinirea vremurilor. l-a readus la viaţă şi fericirea statornică şi veşnică. Acum i se dă posibilitatea omului păcătos de a se întoarce la Dumnezeu asemenea fiului risipitor şi să se cureţe de păcate după rânduielile Divine existente în Sfânta Biserică Ortodoxă. activitatea Mesianică. Totul e pentru ei bun şi ei fac bine tuturor. numai că această putere este întrebuinţată nu totdeauna în măsurile la care cere Dumnezeu să fie împlinită şi să fie lucrătoare. prin trimiterea. pe care o pierdu-se prin neascultarea lui Adam. această putere iubitoare. Întruparea. V. Răstignirea şi Jertfirea Fiului Său. ci e foarte diferită aşezarea oamenilor în ceea ce priveşte capacitatea de iubire. prin Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie. Dumnezeu Cuvântul. Fiecare om are în sufletul său sădită putere de iubire. adică felul cum îşi manifestă iubirea. cu pocăinţa şi cu rugăciunea lor întrega lume. prin baia Botezului. 92 .

28). ci ca să răspândească cuvântul Evangheliei. că Acesta este Sângele Meu. Biruinţa este surprinzătoare: Biserica. Şi astfel. Ne cheamă să ne întâlnim cu El în mod real şi să-L primim întreg şi viu. Aceasta este organul misionar întemeiat de Domnul Hristos prin Jertfa Sa.41).Luaţi. de a fi alături de Hristos. sunt gata să înceapă bătălia propovăduirii: nu ca să se apere pe ei. care pentru mulţi alţi se varsă spre iertarea păcatelor”. Luminaţi acum de puterea Sfântului Duh.. Sfântul Apostol Petru grăieşte cu îndrăzneală şi cei ce ascultă se umilesc cu inima şi întreabă: „ce să facem?” pentru a li se deschide calea mântuirii: „Să vă pocăiţi şi veţi primi prin botez darul Sfântului Duh” (F. 2. La Rusalii (Cincizecime) s-a făcut văzută lumii Biserica. făcut de Dumnezeu. participarea la Sfânta Liturghie nu este doar un dar nepreţuit.Beţi dintru Acesta toţi. fiind botezaţi cu Duh Sfânt şi cu foc şi având mărturia Duhului. oricâte fapte bune sau rugăciuni ar face în viaţa sa. ducând cu ei pe Iisus. .Ap. Apostolii au ieşit la propovăduire.Ap. cuvântul învăţăturii Lui şi speranţa mântuirii.Aceasta să faceţi întru pomenirea Mea” sunt cuvintele Mântuitorului prin care ne cheamă la Sfânta Liturghie să reactualizăm jertfa Sa prin care ne-a adus tuturor mântuire. Şi cum fără Sfânta Împărtăşanie nimeni nu se poate mântui. pentru fiecare creştin. Mireasa lui Hristos. 2. Apostolii ajung până la marginile lumii. . Aşa a intrat în lume Biserica.. al Legii celei noi. Iar după Înălţarea la Cer. din biruinţă în biruinţă şi din jertfă în jertfă. pe care Iisus o întemeiase încă fiind pe Cruce. care tocmai lua fiinţă. de Maica Domnului care sunt prezenţi în Biserică. Zidită şi împodobită din puterea mereu vie a harului divin. de sfinţi şi heruvimi. câştigând-o cu scump sângele Său (F.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti . Acesta este trupul Meu”. mâncaţi.. Sfinţii Apostoli. care vreme de peste trei ani au fost alături de Mântuitorul.Ap. ci şi o datorie. Agenţii misiunii. întemeind prima comunitate creştină (F. 20.38). numără dintr-o dată ca la 3 000 de suflete. Biserica are menirea să sfinţească pururea viaţa lumii cu 93 . Trupul lui Hristos. ca să-i numim aşa sunt Sfinţii Apostoli.

este aceea de a crea o atitudine liturgică şi comunitară în rândul credincioşilor. ca misiune ortodoxă. care înalţă pe om către cele mai înalte zări ale vieţii duhovniceşti.. care înţelepţeşte şi care mângâie. misiunea lor îndeplininduse la cele mai înalte cote.18). o trăire care transformă fiinţa umană. jertfelnicia mereu împrospătată a propovăduitorilor şi sfinţenia neîmpuţinată a sfinţitorilor se hrănesc din vistieria bogată în bunătate şi har a Sfântului Duh. dar ea a rămas statornică împlinind cuvintele Mântuitorului: „. trăirea în împărăţia harului oferită în şi Biserică. salvarea omenirii de la osânda păcatului. avântul neînfricat al mărturisitorilor.” (Mt. cât şi prin credincioşii ei care îşi păstrează caracterul de „luminători” ai lumii. ci formativă cu reflexe în trăire. Toţi se roagă cu râvnă în faţa slăvitelor Altare. Biserica prin misiunea ei nu propune lumii doar o 94 . La nivelul vieţii lor personale pot exista diverse forme şi trepte de trăire creştină. după har. ademenită de atâtea ori la deznădejde şi necucernicie. sunt ţintele misiunii creştin-ortodoxe. lumină ce s-a pogorât la Rusalii din Cer pe Pământ. căpătarea de puteri în lupta împotriva păcatului.porţile iadului nu o vor birui.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti lumina care curăţeşte. Apropierea de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Toţi Sfinţii Părinţi aşa au crezut şi aşa au mărturisit. ca Duhul să nu se stingă în fiinţa omenirii. Permanent Biserica a trebuit să facă faţă la diferite provocări. dar contextul vieţii lor particulare este marea comunitate liturgică. care atitudine decurge din natura apartenenţei lor la Biserică. 16. Consecventă misiunii sale Biserica are şi astăzi aceeaşi forţă în a-şi îndeplini lucrarea. Fără acest context cel ce crede în Hristos pierde punctul său de referinţă şi convergenţă. Ţinta evanghelizării.. atât prin preoţi ca purtători ai unui har special primit prin hirotonie. Modelul în misiune este chiar Întemeietorul ei. în tendinţa de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. în calitate de „trimis” al Tatălui cu conlucrarea Sfântului Duh. Învăţătura creştină desprinsă din Evanghelie şi răspândită prin mărturie creştină nu este doar informativă. De aproape două mii de ani.

începând de la naştere. 17. cât şi ca locaş de închinare. Iubirea maternă a Bisericii faţă de fii săi. În misiunea ei actuală Biserica are prin harul lui Dumnezeu o sumedenie de posibilităţi de a oferi lumii pe Hristos. În perspectiva noilor condiţii ale lumii mileniului trei. ci Îl oferă lumii pe Hristos.voiesc ca.” (In. aşa cum a fost dorinţa Sa: „. oferă lumii posibilitatea devenirii unei „zidiri noi”.. în timpul vieţii pământeşti. ci reactualizează permanent Jertfa mântuitoare a Domnului Hristos. întrupare şi oglindă a filantropiei Sfintei Treimi. să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat. Cel permanent în Biserică. prin mijlocirea Bisericii. 17. „Mărgăritarul cel de mare preţ” poate fi al tuturor celor ce cred că „Hristos este Domn şi Mântuitor” (Rom.. Biserica este într-o permanentă conlucrare misionară cu Autorul misiunii. după cum Tu. „Ca toţi să fie una. unde sunt Eu. aşa şi aceştia în Noi să fie una. 95 .” (In.24). transfigurarea omului până la „statura de bărbat desăvârşit în Hristos” (Ef... 10.21). şi într-al celei cereşti. nici doar metode de spiritualizare a lumii.. nu oferă doar un model de vieţuire creştină. prin înfiere cerească.9). se revarsă asupra lor în toate ocaziile vieţii. misiunea are acelaşi obiectiv. urmărind ajungerea la starea deplină de comuniune cu Hristos. pentru a-l face capabil să regăsească starea de comuniune cu Dumnezeu şi cu cei asemeni lui. Părinte.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti acceptare intelectuală a unei doctrine religioase.. întru Mine şi Eu întru Tine. Tot ce graviteză în jurul Bisericii atât ca Trup al lui Hristos. 4..13).

Bartolomeu Anania. diortosită de Î. Biblia sau Sfânta Scriptură. jubiliară a Sfântului Sinod. B i b l i o g r a f i e A.P. Editura United Bible Societies. Metzger. editat de Kurt Aland.S. 2. Biblia sau Sfânta Scriptură. Ediţii ale Sfintei Scripturi 1. 3. Stuttgart. UBS-EPF. Bruce M. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist. a III-a corectată. Editura Societatea Biblică Interconfesională din România. Bucureşti. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi cu aprobarea Sfântului Sinod. ed. Martini.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti VI. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi cu aprobarea Sfântului Sinod. printed by United Bible Societies. Matthew Black. 2001. ed. 96 . The Grek New Testament. Carlo M. Rumanian Bible Ortodox 053DC. 1984. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa Prea Fericitului Părinte Teoctist. 1999. Allen Wikgren.

aut. 1993. 8. 10. Editura Casa Şcoalelor. Editura Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.A. Editura Lumina lumii. Bucureşti. pr. 1995. 97 . Concordanţe Biblice Călăuza Predicatorului. Constantin Chiricescu. Dicţionar Enciclopedic de Cunoştinţe Religioase. Editura Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. aut. A – Z.Ioan P. Bucureşti. 1901-1902.G. 5. Concordanţă Biblică Tematică. 1981. Pr. U. 2003. Dicţionar Biblic. Ene Branişte. Editura Tipografia Cărţilor Bisericeşti. Editura Cartea Creştină.Box 355. Editura Trinitas. C. Ohio.S. Concordanţă Biblică. Dicţionar al Noului Testament.Prof. traducere de Cezar Baltag. Dicţionare Biblice 4. 1997. 11. Murice Carrez şi François Morel. Bucureşti.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti B. Prof. Pr. Nicolae Moldoveanu. Nazarie. Editura Societatea Biblică Interconfesională din România. Dr. 1995. Dr. Bucureşti. 13. 7. Bucureşti. 9. 1994.Culianu şi Mircea Eliade. Berlin. A-Z.dr. T. Editura Humanitas. Dicţionar de înţelepciune patristică. traducere de Gheorghe Badea. aut.S. Dicţionar al religiilor. 12. iconom C. Iaşi. 44610. Bucureşti. Dicţionar de Teologie Ortodoxă.Ioan Mircea. 2001. Dicţionar grec – român al Noului Testament. 1999. International. Editura Diecezana Caransebeş. P.O. Oradea. Ion Bria. 6..

Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii. P. 1775 – 1824. Bucureşti. Autori patristici 16. 23. P. G. Bucureşti. vol. P. I. 17. vol. 114. Cabasila Nicolae. 1927. Cateheze. pp. partea a II-a. în Scrierile Părinţilor Apostolici. Bucureşti.B.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti 14. Idem. D. 1997.N. în Scrierile Părinţilor Apostolici. 255. traducere de Pr. vol. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Sfântul Atanasie cel Mare. traducere de Pr. 2001. 15. Oradea. traducere de Pr. p. Sfântul Chiril al Ierusalimului.B. Dumitru Fecioru. ec. 15. 22. 98 . 21. în col. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 255. Idem. în colecţia Părinţi şi Scriitori Bisericeşti.S. Prof. 53. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 1992. Flori alese din grădina Sfintelor Scripturi – Concordanţă Biblică. 19. Matei Pâslaru. Epistola lui Barnaba. în col. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Scrieri. traducere de Pr. Bucureşti. ec. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. vol. vol. 16. ec. 15. p. Ene Branişte. Concordanţă Biblică la Ediţia Jubiliară a Sfântului Sinod. Epistola către Adelfie. 1992. G. în col.N.S. p. ec. I.B. Tratat despre întruparea Cuvântului. 18. 1994. 1955. Ioan Mihălcescu. Prof. Episcop Valerian Zaharia. Epistola către Diognet. Bucureşti. 20. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 1992. Cuvântul al II-lea contra arienilor.Niţu.S. Ioan Mihălcescu. Bucureşti. 2003. Editura Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Dr. Sfântul Ambrozie. Bucureşti. 1927. Matei Pâslaru.Niţu.

26. 1995. 1927. 1968. traducere de Dan Negrescu. Ioan Mihălcescu. 31. Epistola I a lui Clement către Corinteni. 2001. ec. 1997. E. Idem. 1992. în „Biserica Ortodoxă Română”. nr. Arhiepiscopul Vadului. ec. nr. apr. Bartolomeu. vol. Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă.N. 27. traducere de Pr. Editura Renaşterea. vol. studii. Ioan Mihălcescu. Nicolae. a II-a. 30. Sfântul Grigorie de Nazianz. Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii. D. 1927. tipărită cu binecuvântarea Î. traducre de Pr. Matei Pâslaru. Mircea. 33. Feleacului şi Clujului.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti 24.Niţu. Bucureşti. Buucureşti. Scrierile Părinţilor Apostolici. nr. Basarab. Prof. Cărţi. în Biserica Ortodoxă Română. în Scrierile Părinţilor Apostolici. ed. Sfântul Ignatie Teoforul. Fecioru.S. Despre preoţie. 32. ec. I. Liturghia. traducere de Pr.Niţu. 10. 28. Matei Pâslaru. Cluj. în „Ortodoxia”. în Scrierile Părinţilor Apostolici. Dumitru Fecioru. Epistola către Policarp. ec. I. G.. Editura Paideia. 29. Dumitru Stăniloae. 1980. traducere de Pr. 99 . ed. ClujNapoca. Noile mişcări religioase. Editura Limes. Dr. Dr. G. 1957. a II-a. 25.-iun. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 2. Sfântul Ioan Gură de Aur. Despre bărbaţii iluştri şi alte scrieri. Cuvânt de apărare pentru fuga în Pont sau mai scurt: Despre preoţie. Editura Harisma.P. 1-2. Bucureşti. Pr. traducere de Pr. Sfântul Ieronim. articole Achimescu.N. Bucureşti. 2002. Prof.

Pr. Idem. omagial Logos. 4. în vol. Branişte. Patrologie. O perspectivă ortodoxă. Dr. univ. Î. Dr.. 2001.I. Ene. în „Ortodoxia”. 1-3.S. 35.P. Dr. oct.dec.Cuza”. 1981. Daniel. Coman. Prof. 2003. John. iul. Valer. 100 .o teologie pastorală şi misionară. Biserica Ortodoxă şi mărturia creştină. nr. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Idem. 4. Pr. Unitatea Bisericii. 1988.P. în „Studii Teologice”. 2. nr.I. Conf. Editura Universităţii „Al. Bucureşti. nr.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti 34. 1985. în „Teologie şi Viaţă”. Sfânta Scriptură în Tradiţia Bisericii. P. 43. 1996. închinat Î. Editura Diocezană. Protos. Dervent. Misiunea în planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii. 1-2. Prof. Pr.Natura şi scopul ei. Prof. Ciobotea. Ecaterina. Bartolomeu Anania la 80 de ani. nr. Iaşi.S. Mărturia creştină în Biserica Ortodoxă. Teologie. Vasile. Iaşi. Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Daniel.P. Mântuirea în Iisus Hristos prin Biserică.S... Destinul Ortodoxiei. 2001. Breck. 1989.. în “Glasul Bisericii”.-dec. Cluj-Napoca. tom VIII. Editura Bria.-iun. 39. Dr. 41. Idem. în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. Unitate şi misiune. apr. Prof. Înţelesurile conciliarităţii Ortodoxe şi participarea credincioşilor la ea astăzi. Editura Athena.S.. Pr. Ioan G. 1999. Dr. Editura Renaşterea. M-re. Prof. Idem. Teologia patristică . Daniel D. Liturghia după Liturghie. 1982. Idem. Editura Sf.Cuza”. Bucureşti. 42. Branişte. Bel. Coman. 37. Patmos.-dec. 46.. Idem. Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase. Î. în “Biserica Ortodoxă Română”. oct. 44. 7-12. 1995. Pr. în „Ortodoxia”. 45. nr. 2003.. Ioan. nr. I. Caransebeş. Dr. episcopul Oradiei. 38. 2003. 40. Cluj-Napoca. 36.

2000. Grigoraş. Idem.. Pr.dimensiune esenţială a slujirii preoţeşti în „Teologie şi Viaţă”. 1. 59.. Dosoftei Şcheul.S. Mihai Filimon. 60. în „Studii Teologice”. nr. 50. 2004. asist. în „Ortodoxia”. Idem. Dr. Idem. Kerygma apostolică în predica Sfântului Apostol Pavel.. 4. apr. 56. nr. Asist.P. – iun. 1966. Iaşi. în „Ortodoxia”. în „Studii Teologice”. 1982. Diac. Constantinescu. Vasile. Editura Trinitas.5-6. Î.. 1990. în viaţa oamenilor. Prof. 52. Prof. 2001. Editura Trinitas. nr. David. 1997. nr. 49. Arhidiac.-dec.Propovăduiţi Evanghelia la toată făptura!.o misiune sublimă 53. Bucureşti..-aug. Petru I. Rolul disciplinei Îndrumări Misionare şi Ecumenism. Biserica Slujitoare. Pr. Iaşi. Ioan. Ioasaf Ganea. în „Studii Teologice”. dr. Responsabilitatea misionară după Sfinţii Trei Ierarhi.. Prof. pr. 48.. Viorel. Despre Sfintele Icoane (Icoana Ortodoxă). în „Studii Teologice”.. Preoţie. în „Renaşterea”. 1982.Mergând învăţaţi toate neamurile!. în „Ortodoxia”.1-2. 2. Constantin... Arhim. 57. Galeriu. Magistrand Aurel.. 2000. Hristodoulous. traducere de Arhim. Gheorghescu. Pr. Primat al Greciei. Cluj. ian. nr.. nr. 51. 1-6. Propovăduirea cuvântului .-feb. nr. Gordon. ian. iul. Pr. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.. nr. Editura Trinitas.. 8. 2002. în pastoraţia vremii noastre. Ică jr. Grigoraş.. Studiul Noului Testament-manual pentru Seminariile Teologice. 54.. Petru Sidoreac.-feb. 3-4. taină şi slujire în viaţa Bisericii. 1999. Protos.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti 47. Chesarie. Ioan. Ioniţă. Costachi. 94-97. „. Dr.”. Preoţia creştină . Rolul Bisericii în societate după Sfinţii Trei Ierarhi. 1983. nr. pp..-mar. Editura Trinitas. 58. Arhiepiscop al Atenei. O perspectivă patristică asupra misiunii.”. Iaşi. Conf. Pr. 2001. iul. Misiunea socială a Bisericii. 1984. „. 4. Iaşi. 55. 101 . ian.

1996. 74. ian. Pr. Iaşi. 1968. 1983. Idem. Editura Teofania.. dr. 72.. 62. I. 1999. Idem. 7-12. în „Studii Teologice”. Mihălcescu. Aurelia. 7. 63. Jivi. asist. în „Ortodoxia”. Bucureşti. 2001. I Petru II. Teologia luptătoare. ed. a II-a. lect. Biserica şi începuturile asistenţei sociale. ediţia a II-a. oct. 1990..E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti 61. 9-10.-dec. Idem. Preoţia împărătească sau duhovnicească. Vasile. nr. Istoria Bisericii Universale.12. Sibiu. 7-8. Drd.dr. 71. nr. Preoţia lui Hristos şi Preoţia sacramentală şi împărătească. Mihoc. Bucureşti. Misiunea creştină urbană. nr. nr. Aurel. 68. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 1975. 1971. Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor. 66. Mândrilă. Cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului şi problema ierarhiei bisericeşti. Mitropolitul Irineu. 73. Carmen Gabriela. Asist. Dr.. colectiv de autori. Prof. Vladimir. 4. Introducere în Teologia ortodoxă. 69. Dr.-dec.-feb. ed.-iun. nov. Iisus Hristos-viaţa lumii. nr. 9 ( Studiu exegetic-dogmatic ). Daniel. Bucureşti. Drd. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Mircea. Introducere în studiul Noului Testament.. Losski. arhim. 1994. 2. vol. nr. în „Teologie şi Viaţă”. Miron. colectiv de autori. apr. Iaşi. nr. Ioan. în „Ortodoxia”. în „Ortodoxia”. 65. Misiologie Ortodoxă. Ioan. 1979. iul. asist. 102 .. 64. Drd.-dec. în „Teologie şi Viaţă”. a II-a. 67. drd. 70. ian. 2. Luchian. I. Preoţia harică şi preoţia obştească. Oancea. Funcţiile cultului divin public ortodox şi rolul său educativ-moral în susţinerea şi promovarea vieţii religioase. în „Studii Teologice”. 2004. Constantin. 1988. în „Studii Teologice”. în „Ortodoxia”. 1985. nr.-iun. vol.12. Pr. Pr. 1993. Vasile. nr. 1-2.

1994. iul. Psihologie şi sociologie sectară. ian. Pr. Rămureanu.. Idem. Sibiu. dr.Misiunea Bisericii într-o lume secularizată. P.-apr. Preotul în Biserică.S. Teodor M. Dumitru.P. în lume. 2002.-aug. Credinţa şi viaţa Bisericii primare. Ecumenism. 76. Pop. Crişanei şi Maramureşului. în „Studii Teologice”. 2000. în „Cronica Episcopiei Huşilor”. 1-6.-iun.-iun. Editura Episcopiei Huşilor. în „Studii Teologice”. Dumitru. Mitropolitul Ardealului. 1-2. Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.S. Petraru. 88. Antonie. în „Ortodoxia”. I. Preda. 85. 84. 79. Pr. 80. Gheorghe. Idem. 1-3. Pr. Istoria Bisericească Universală – manual pentru Seminariile teologice. Popa. Ortodoxie şi prozelitism. Protos. nr. 75. Lucrarea misionară a Ortodoxiei. 2006. 81. 2000. Gheorghe. Idem. Iaşi. Popescu. în „Teologie şi Viaţă”. 83. Irineu. vol. Plămădeală. Prof. Teologie Fundamentală şi Misionară. Idem. pp. Corneliu Bârlădeanul. 20-36. Tiparul Tipografiei Eparhiale. Dr. Editura Trinitas.III. vol. 78.. Editura Trinitas. Editura Performantica. 87. acasă. 2002. Iaşi. Lect.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti Onilă. 2006. Bucureşti. Iaşi. 86. Lect. Prof. nr. ian. 1995. 1978. Radu.Dr. Misiologie Ortodoxă. Biserica Mărturisitoare. Drd. ian. Pr. Transfigurare şi secularizare.. Idem. în „Studii Teologice”. Comuniune şi înnoire spirituală în contextul secularizării lumii moderne. 1997. 103 . 1989. Secte şi noi mişcări religioase. 1996. Pr. 2000. 1-2.prof. Constantin. Iaşi. 4... Iaşi. 1992. Editura Panfilius. Bucureşti. Dr. Ioan. Omul nou şi umanitatea în Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt. Pr. Pr. nr. Editura Performantica. 82. Î. Gheorghe. nr. 77. Editura Credinţa Noastră. Caracterul eclesiologic al Sfintelor Taine şi problema comuniunii (teză de doctorat). nr.

Dumitru Semnificaţia luminii dumnezeieşti în 92. în „Teologie şi Viaţă”. 94.5-6. Idem. 1993. Iaşi. Editura Trinitas.Cuza”. tom VIII. Dan. 96. Studiul Noului Testament pentru Institutele Teologice. Filantropia divină şi filantropia Bisericii după Noul Testament. 2004. 99. în „Ortodoxia”.Cuza”. Rm. Vâlcea. Pr. Sandu. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Idem. nr. ed. III. 2002. 98. 1983. O tratare comparativă. 2003. Bucureşti. Pr. Sfânt şi sfinţenie după Noul Testament. Iaşi. 3 – 4. Prof. Mântuitorul Iisus Hristos-Domn al păcii şi al înfrăţirii între oameni. apr. Lect. Teologie Dogmatică Ortodoxă. Idem.lumina lumii şi îndumnezeitorul omului. Pr. Dumitru. 2. 1999. Prof. Iaşi. Lect. Teologie. 1992.I. Bucureşti. Editura Universităţii „Al. Mihai. Stăniloae. ian. Iisus Hristos . Craiova. vol. Editura Anastasia. nr. Hristologia Epistolei către Romani a Vizitiu.. Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă.-iun. Sfântului Apostol Pavel. Alexandru. nov. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. nr. Idem. a III-a. Mihai. Bucureşti. 2003. 90. Dr. în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. Idem. 91.-dec. 104 . spiritualitatea şi cultul Bisericii Ortodoxe. 95.I.-feb. 1984. 1983.. în „Ortodoxia”. Stan. 93. Editura Tipografiei Offsetcolor. în „Studii Teologice”. Dr. Pr. Viezuianu.E va n g h e l i z a r e şi mărturie creştină după Epistolele soborniceşti 89. 11-12. Teologia şi practica misiunii azi. 97. 1976. Dr. Editura Mitropoliei Olteniei.. Pr. Însemnătatea actuală pastorală şi misionară ortodoxă a tratatului „Despre Preoţie” al arhiepiscopului Simion al Tesalonicului. nr. Pr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->