Sunteți pe pagina 1din 7

Pr. Teodor Baba, Sfânta Liturghie - centrul cultului ortodox, în "Îndrumător Bisericesc", Arad, 1(1984), p.

9-11.
Pr. Ioan Bârlănescu, Semnul cosmic al Liturghiei ortodoxe şi al locaşului de cult, în "Mitropolia
Banatului", nr. 4-6 (1992), p. 41-46;
Pr.prof.dr. Mircea Basarab, Biblia în Liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă, în "Mitropolia Banatului" nr. 1-
3 (1979), p. 31-42;
Idem, Scriptură şi liturghie, în "Mitropolia Banatului" nr. 7-9 (1981), p. 462-484;

Arhim. Grigore Băbuş, Agapa şi Liturghia în Biserica primară, în "Studii Teologice" nr. 7-8 (1954), p.
458-472.
Idem, Constituţiile Apostolice ca izvor pentru studiul liturghiei creştine, în "Studii Teologice" nr. 9-10
(1955), p. 612-626.
Pr.drd. Ion BĂLĂCEANU, Rugăciunea Sfintei Jertfe din Liturghiile ortodoxe şi canonul euharistie din
Missa romano-catolică - studiu comparativ, în "Glasul Bisericii" nr. 1-2 (1978), p. 105-124.

Pr. Emil Bărbieru, Sfânta Euharistie ca Taină după învăţătura ortodoxă, în "Mitropolia Moldovei şi
Sucevei" nr. 1-3 (1990), p. 126-140.

Pr. Petru Bizerea, Liturghia Sfântului Vasile în ziua de Bobotează, în "Biserica Ortodoxă Română" nr. 4
(1930), p. 344-347.

Boris Bobrinskoy, Situarea lui Hristos şi a Sfântului Duh, unul în raport cu altul în Liturghie, trad. de
Claudiu Mesaroş, în "Altarul Banatului", nr. 1-3 (2001), p. 125-130;

Pr. Mihai Boca, Vinul euharistic, în “Biserica Ortodoxă Română” nr. 2-3 (1931), p. 191-194.

Pr.prof.dr. Teodor Bodogae, Sfânta Liturghie se poate săvârşi şi seara, în "Biserica Ortodoxă Română", nr.
1-2 (1963), p. 932.

Teodosie Bondeanu, Proscomidia din oficiul liturgic bizantin. Scurt studiu istorico-liturgic, Blaj, 1943 -
recenzie de diac. Ene Branişte, în "Biserica Ortodoxă Română" nr. 10 (1945), p. 455-464

Pr.prof. Ene Branişte, Biserică şi Liturghie în opera "Mystagogia" a Sfântului Maxim Mărturisitorul, în
"Ortodoxia" nr. 1 ( 198l), p. 13-22.

Pr.prof. Ene Branişte, Câteva cuvinte despre Miridele (Părticelele) speciale, scoase la proscomidie pentru
felurite scopuri, în "Glasul Bisericii", nr. 5-6 (1967), p. 495-497.

Pr.prof. Ene Branişte, Controversă asupra necesităţii Epiclezei Euharistice, după Nicolae Cabasila, în
"Studii Teologice" nr. 1-2, (1938-1939), p. 107.
Idem, Cu privire la slujbele în sobor, în "Mitropolia Olteniei" nr. 1-2 (1955), p. 19-20.

Pr.prof. Ene Branişte, Despre pregătirea preotului pentru slujirea Sfintei Liturghii, în "Mitropolia
Moldovei şi Sucevei" nr. 1-2 (1954), p. 13-21.
Pr.prof. Ene Branişte, E necesară binecuvântarea anafurei care se împarte credincioşilor la sfârşitul
Sfintei Liturghii?, în "Mitropolia Banatului" nr. 10-12 (1966), p. 663-671.
Pr.prof. Ene Branişte, Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila (teză de doctorat, 1943);
Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii, Bucureşti, 1946, în "Revista Teologică" nr. 3-4 (1947), p. 185.

Pr.prof. Ene Branişte, Însemnătatea Sfintei Liturghii pentru viaţa creştină, în "Glasul Bisericii" nr. 1-3
(1951), p. 33-36.
Pr.prof. Ene Branişte, Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, în "Studii Teologice" nr. 3-4 (1968), p. 176-
192.
Pr.prof. Ene Branişte, Liturghiile catolice în comparaţie cu cele ortodoxe, în "Ortodoxia" nr. 1 ( 1957), p.
119-138

1
Idem, O nouă liturghie întrebuinţată de unii "ortodocşi" apuseni: Liturghia după Sfântul Gherman al
Parisului sau Liturghia de rit galican, în "Ortodoxia", nr. 1 (1959), p. 36-47 şi în "Mitropolia Olteniei",
X(1958), nr. 9-10 p. 711-717.
Idem, Participarea la Sfânta Liturghie şi metode pentru realizarea ei, în "Studii Teologie", nr.7-8 (1949),
p. 567-637.
Idem, Rânduiala slujbei în sobor de preoţi fără diaconi, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 3-4 (1960), p.
218-257.
Idem, Săvârşitorii Sfintei Liturghii şi pregătirea lui pentru slujbă, în "Glasul Bisericii", nr. 6-8 (1983), p.
390-394.
Idem, Scurtă lămurire asupra Sfintei Liturghii, în "Mitropolia Banatului", nr. 4-6 (1964), p. 260-269.
Idem, Valoarea şi importanţa Sfintei Liturghii în viaţa noastră religioasă, în "Îndrumător Bisericesc", Cluj,
1979, p. 83-88.

Pr. V. Brebescu, Taina Sfintei Euharistii şi viaţa creştină a satului, în "Renaşterea", nr. 9-10 (1938), p. 326.
Pr.prof. Ioan Bria, Biserica şi Liturghia, în "Ortodoxia", nr. 4 (1982), p. 481-491.
Pr.prof. Mihail Bulacu, Liturghia catehumenilor şi cateheza în Biserica creştină primară a Ierusalimului,
în "Ortodoxă", nr. 4 (1980), p. 601-619.
Pr. Magistrand Gheorghe Butnaru, Jertfa Domnului în cărţile de ritual ale Bisericii, în "Studii Teologice"
nr. 7-8 (1957), p. 544-561.
Pr. D. Buzatu, Liturghia pentru popor, în "Renaşterea" nr. 10 (1937), p. 370.
Pr.prof. N. C. Buzescu, Liturghia - centrul cultului ortodox, în "Ortodoxia" nr. 1 (1981), p. 41-57.
Nicolae Cabasila, Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii şi despre viaţa în Hristos, traducere, studiu introductiv
şi note de Pr.Prof.Dr. Ene Branişte şi Pr.Prof.Dr. Teodor Bodogae, Bucureşti, 1989, prezentare de Pr.
Mihai Mocanu, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", nr. 4 (1990), p. 159.

Pr.prof.dr. Spiridon Cândea, "Cu înţelepciune drepţi" sau "cu înţelepciune dreaptă", în "Mitropolia
Ardealului", nr. 1-3 (1963), p. 213-216.
Idem, Agneţul şi miridele în cadrul Sfintei Liturghii, în "Studii Teologice", nr. 7-8 (1953), p. 482.
Idem, Citirile sau lecturile în cadrul Sfintei Liturghii, în "Mitropolia Banatului", nr. 10-12 (1965), p. 747-
751.
Idem, Liturghie, liturghisire, liturghier şi liturgică, în "Mitropolia Banatului", nr. 9-10 (1964), p. 587-591.
Idem, Liturghiile Bisericii Ortodoxe sau Liturghiile bizantine, în "Mitropolia Ardealului", nr. 3-4 (1959), p.
255-262.
Idem, Liturghiile primare sau apostolice, în "Mitropolia Ardealului", nr. 1-2 (1959), p. 86-95.
Idem, Modul şi timpul prefacerii cinstitelor daruri în trupul şi sângele Mântuitorului, în "Mitropolia
Ardealului", nr. 1-3 (1956), p. 103-123.
Idem, Părţile Liturghiei bizantine, în "Mitropolia Banatului", nr. 5-6 (1959), p. 402-410.
Idem, Sfânta Liturghie, în "Mitropolia Ardealului", nr. 11-12 (1958), p. 869-877.

Victor Cernăianu, Sfânta Euharistie la Sfântul Iustin Martirul, în "Renaşterea", nr. 5 (1934), p. 180. Pr.,
Petru CHIRICĂ, Taina Sfintei împărtăşanii, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 3 (1926), p. 126.
Ps. Dr. Daniel Ciobotea, Liturghia ortodoxă: viziune de viaţă cuprinzătoare, în "Mitropolia Banatului" nr.
1-2 (1990), p. 34-45.
Pr. Ilie Cimpeanu, Anafora sau Rugăciunea Sfintei Jertfe în Liturghia Clementină din Constituţiile
Apostolice şi în Liturghiile bizantine, în "Glasul Bisericii", XX(1961), nr. 7-8, p. 591-607

Drd. M.Dumitru Colotelo, Epicleza în liturghiile răsăritene şi liturghia catolică astăzi, în "Ortodoxia" nr.
1-2 (1976), p. 130-139.
Idem, Materia Sfintei Euharistii în lumina canoanelor Bisericii, în "Glasul Bisericii", nr. 10-12 (1975), p.
124-125.

2
Mihail Colotelo, Liturghiile de rit alexandrin, în "Glasul Bisericii", nr. 1-2 (1969), p. 74-91.
P.S.Episcop dr. Vasile Coman, Asceză şi spiritualitate (mistică) în Liturghia răsăriteană de rit bizantin, în
"Mitropolia Ardealului", nr. 1 (1987), p. 10-21.
Idem, Coordonate ale vieţii creştine în Sfânta Liturghie, în "Mitropolia Banatului" nr. 1-3 (1968), p. 30-39.
Idem, Unitate şi comunicare în liturghie, în "Îndrumător Bisericesc", Alba Iulia, 1(1977), p. 54-58.

Pr. Matei Coruga, Slujirea Cuvântului în Sfânta Liturghie, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", nr 4
(1988), p. 125-126.
Pr.prof.dr. Sorin COSMA, Despre Sfânta Liturghie, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", nr. 2 (1987), p.
45-51.

Lect. Vasile Cristescu, Rolul şi importanţa Sfintei Liturghii în viaţa credincioşilor, în "Teologie şi Viaţă"
nr. 1-6 (2000), p. 85-98.
Idem, Rolul şi importanţa Sfintei Liturghii în viaţa credincioşilor, în "Altarul Banatului", nr. 4-6 (2000), p.
31-41

Pr. Alexandru Delcea, Liturghia darurilor mai înainte sfinţite şi îndrumări tipiconale privitoare la
sărbătorile din timpul Triodului, în "Glasul Bisericii", nr. 7-8 (1965), p. 620-633.

Pr. Gheorghe Dinu, Sfânta Liturghie în cultul creştin ortodox şi participarea credincioşilor, în "Îndrumător
Bisericesc", Alba Iulia, VIII(1984), p. 42-46.
Pr.drd. Neculai Dragomir, Explicarea Proscomidiei în tâlcuirile liturgice din literatura teologică bizantină,
în "Studii Teologice", nr. 5-6 (1982), p. 384-397.
Pr.dr. Ioan Dură, Icoană şi Liturghie, în "Ortodoxia" nr. 1 ( 1982), p. 84-89.
Pr.prof.dr. V. Nicolae Dură, Dipticele. Studiu istorico-canonic şi liturgic, în "Studii Teologice" nr. 9-10
(1977), p. 626-659.

C. Erbiceanu, Cea mai veche explicare a Liturghiei şi a tot ritualul din Biserica Ortodoxă în limba
românească, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 3 (1889), p. 152-156.

Pr.dr. Ioan Felea, "Pace tuturor", în "Revista Teologică", nr. 5-6 (1926), p. 139.
Idem, Tâlcuirea Rugăciunii Domneşti, în "Revista Teologică, nr. 8-9 (1928), p. 269.
Prot. Iova Firca, Când şi cum se împărtăşesc credincioşii, în "Mitropolia Banatului", nr. 11-12 (1964), p.
751-758.
Idem, Despre unele binecuvântări din cuprinsul Sfintei Liturghii, în "Mitropolia Banatului", nr. 7-9 (1967),
p. 498-504.
Idem, Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, în "Mitropolia Banatului", nr. 1-3 (1966), p. 88-93.
Idem, Liturghiile ortodoxe şi Missa catolică, în "Mitropolia Banatului", nr. 7-9 (1965), p. 528-556.

Pr.prof.dr. Constantin Galeriu, Primeşte odorul acesta şi-l păstrează pe el, în "Ortodoxia", nr. 1-2 (1996),
p. 223-225.
Arhim.prof. Ioasaf Ganea, Taina Sfintei Euharistii, mijloc de mântuire, în "Mitropolia Moldovei şi
Sucevei", nr. 5 (1988), p. 66-70

Arh. Ghenadie, Liturghia sau explicarea serviciului divin, în "Biserica Ortodoxă Română", 11(1875-1876),
nr. 2-12, p. 129, 209, 337, 417, 541, 641, 681, 720; 111(1877), nr. 2-12, p. 64, 145, 202, 253, 279,
349,406,464, 523, 583.

Pr. I.Gh. Ghia, "Pace vouă", în "Renaşterea", XV(1936), nr. 4, p. 128.


Nicolae Gogol, Dumnezeiască Liturghie, trad. de Pr. Marian Dumitrescu, Râmnicu Vâlcea, 1937 - recenzie
de Prof. G. Cronţ, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 5-6 (1937), p. 366-367.

Pr. Ioan Graure, Jertfa Sfintei Euharistii, în "Telegraful Român", 112(1964), nr. 25-26, p. 2-3.
Pr.dr. V Gregorian, Restaurarea funcţiunii didactice a Sfintei Liturghii, în "Glasul Bisericii", nr. 11-12
(1950), p. 28-42.

3
M.E. Herghelegiu, Aspecte ale evoluţiei epiclezei euharistice din anforalele Liturghiilor Sfântului Vasile
cel Mare şi a Sfântului Ioan Gură de Aur, în "Ortodoxia", nr. 3-4 (1995),p.

Pr. I. Nicolae IANCU, Anafora, în "Biserica Ortodoxă Română" nr. 1 (1932), p. 45-48

Arhim. Cleopa Ilie, Despre felurile de împărtăşire în Biserica Orotodxă Română, în "Mitropolia Moldovei
şi Sucevei" nr. 7-9 (1985), p. 612-617.
Protos.dr. Iuvenalie Ionaşcu, Sfânta Liturghie, reprezentare iconică a împărăţiei lui Dumnezeu — recenzie
de Pr.Drd. Cristian Muntean, în "Vestitorul Ortodoxiei", XIII (200l), nr. 273-274, p. 13.
Pr. A. Ionescu, Liturghia Sfântului Iacob, versiunea greacă-ortodoxă, în "Glasul Bisericii", nr. 7-8 (1963),
p. 653-682.
Ştefan Ionescu, Sărutarea păcii, în "Biserica Ortodoxă Română", XII (1888),p.568.
Pr.magistr. Gh. Iordăchescu, Dipticele (rugăciunile de mijlocire în liturghiile creştine), în "Ortodoxia" nr. 2
(1959), p. 288-296.
Diac.prof. L Ivan, Sfântul Antimis. Importanţa unor sfinte Antimise de la Mănăstirile Neamţ şi Secu, în
"Mitropolia Moldovei şi Sucevei", nr. 5-6 (1968), p. 269-297.
Diac. prof. I. Ivan, Unele consideraţiuni liturgice în legătură cu formula de binecuvântare la începutul
Sfintei Liturghii, în "Îndrumător Bisericesc", VI(1987), p. 67-69.

Prof.dr. Iorgu Ivan, Liturghia Sfântului Iacob, în româneşte, în "Mitropolia Ardealului", nr. 9-10 (1963), p.
738-743.
I. Livius Jebelean, Sfântul Antimis: semnificaţia dogmatică şi importanţa sa liturgică, în "Mitropolia
Banatului" nr. 5 (1986), p. 27-34

Pr.drd. Vasile Juravle, Liturghia creştină descrisă în Constituţiile Apostolice (Aşezămintele Sfinţilor
Apostoli) în comparaţie cu liturghiile ortodoxe de azi, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 8-10 (1984), p.
690-701.
Idem, Liturghia creştină descrisă în Constituţiile Apostolice în comparaţie cu Liturghiile ortodoxe de azi,
în "Teologie şi Viaţă", nr. 1-6 (1999), p. 142-156.
Diac.drd. Costantin Karaisaridis, Descrierea şi explicarea Proscomidiei ritului bizantin, în "Studii
Teologice", nr. 4-10 (1980), p. 649-658.

Pr. Gh. MAIOR, Cum să ascultăm Sfânta Liturghie, în "Telegraful Român", nr. 19-20 (1958), p. 3.
Idem, Cum să ascultăm Sfânta Liturghie, în "Telegraful Român", nr. 15-16 (1958), p. 2-3.

Arhim. Veniamin Micle, Altarul, în "Îndrumător Bisericesc", Sibiu, 1974, p. 139-143.

Arhim.prof. Vasile Miron, Sfânta Liturghie - Taina comuniunii şi zidirii sufleteşti a credincioşilor, în
"Teologie şi Viaţă", nr. 1-3 (1995), p. 33-41.

Pr.prof.dr. Dumitru Moca, Conţinutul şi structura anaforei liturgice privite istoric şi interconfesional, în
"Mitropolia Banatului", nr. 1 (1988), p. 63-74.

Pr. Constantin Moisiu, "Să stăm bine, să stăm cu frică". Povăţuitor liturgic pentru popor, Bucureşti, 1941 –
recenzie de Diac. Ene Branişte, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 7-8, (1942), p. 364-368.
Pr. prof. dr. Alexandru Moisiu, Liturghia credincioşilor, în "Telegraful Român", 118(1970), nr. 43-44, p. 2
şi 4.
Idem, Scopul şi foloasele Sfintei Liturghii, în "Telegraful Român", 123(1975), nr. 35-36, p. 1 şi 4

Pr.prof. Ilie Moldovan, Sfânta Liturghie ca icoană a împărăţiei lui Dumnezeu şi însemnătatea ei în viaţa
religios-morală a creştinului ortodox, în "Ortodoxia", nr. l (1982), p. 99-120.

Pr.prof.dr. D. Nicolae Necula, Este necesar, folositor şi tipiconal a se citi pomelnicele la ecteniile întreite
de la Sfânta Liturghie?, în "Vestitorul Ortodoxiei", XIII (2001), nr. 271-272, p. 15.

4
Pr. D. Ilie Negoiţă, Efectele Sfintei Euharistii (studiu patristic-- liturgic), în "Glasul Bisericii" nr. 11-12
(1968), p. 1189-1192.
Pr. Todor Nichifor, Sfânta Liturghie - Marea Iubire (V), în "Telegraful Român", 141(1994), nr. 31-34, p. 2-
3.
Idem, Sfânta Liturghie - Marea Iubire (VI), în "Telegraful Român", 141(1994), nr. 35-36, p. 1-3.

Mitropolitul Ardealului Nicolae, "Sfânta Jertfă" - centrul Sfintei Liturghii, în "Telegraful Român",
120(1972), nr. 45-46, p. 1-2.

Idem, Partea a doua a Sfintei Liturghii: Liturghia catehumenilor, în


"Telegraful Român", 120(1972), nr. 33-34, p. 1-2.
Idem, Prima parte a Sfintei Liturghii: Proscomidia, în "Telegraful Român", 120(1972), nr. 29-30, p. 1-2.
Idem, Sfânta Liturghie, în "Telegraful Român", 120(1972), nr. 23-24.
Idem, Sfânta împărtăşanie în pietatea creştină, în "Telegraful Român", 123(1975), nr. 43-44, p. 1-2.

Diac.prof. Nicolae Nicolaescu, Cele patru Evanghelii, dovadă pentru folosirea pâinii dospite la Sfânta
Liturghie, în "Studii Teologice", nr. 9-10 (1951), p. 552-558.
Idem, Cuvânt pentru tâlcuirea Liturghiei catehumenilor, în "Glasul Bisericii", nr. 10 (1949), p. 49-56.
Idem, Cuvânt pentru tălcuirea Liturghiei credincioşilor, în "Glasul Bisericii", nr. 11-12 (1949), p. 49-57.
Idem, Cuvânt pentru tâlcuirea liturghiei, în "Glasul Bisericii", nr. 9 (1949), , p. 11-17; nr. 10, p. 49-56; nr.
11-12, p. 49-57; nr. 1-2 (1950), p. 11-17.

Pr. Ioan Nicorescu, Anafora, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 9-10 (1933), p. 415-418.
Pr. Ioan Olariu, "Uşile, uşile"..., în "Mitropolia Banatului", nr. 3 (1987), p. 67-72.

Pr.prof. Iorgu Petrovici, Sfânta Liturghie - centrul cultului ortodox, în "Îndrumător Bisericesc", Cluj,
XI(1988), p. 80-82.
Pr.prof. Dumitru Pintea, Părţile principale ale Sfintei Liturghii şi simbolismul lor, în ''Îndrumător
Bisericesc", Cluj, (1988), p. 83-86.

Pr. T. Popescu-Ulmeni, Originea molitvei pentru morţi de la proscomidie, în "Mitropolia Olteniei" nr. 1-2
(1964), p. 18-23.
Prot. I. Pricop, Sfânta Euharistie, taina unităţii creştine, în "Îndrumător Bisericesc", Roman, II (1986), p.
42-46.
Pr. T. Radu, Sfânta împărtăşanie, în "Telegraful Român", 109(1961), nr. 27-28, p. 2-3.
Prot. Aurel Radu, Jertfa liturgică, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", nr. 4-6 (1961), p. 309-312.

Pr. Mihai Reguş, Anafora, în "Biserica Ortodoxă Română" nr. 11 (1932), p. 735.
Idem, Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare şi Iordanul, în "Biserica Ortodoxă Română" nr. 1
(1930), p. 55.
Idem, Vinul de la proscomidie, în "Biserica Ortodoxă Română" nr. 1 (1930), p. 53.

Pr.conf.dr. Viorel Sava, Liturghia după Sf. Gherman al Parisului-o perspectivă istorico-liturgică, în
"Teologie şi Viaţă", nr. 1-6 (1999), p. 117-125.
Idem, Sfânta Liturghie în interpretarea liturgică a lui Nicolae Cabasila, în "Dialog Teologic", III (2000), nr.
6, p. 85-97.
Diac.drd. Călin Sămărghiţan, Sfânta Liturghie – lucrare teandrică şi prezenţă a împărăţiei cerurilor, în
"Telegraful Român", 146(1998), nr. 7-10, p. 6.

Arhim. I. Scriban, Câte prescuri la Proscomidie?, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 1-2 (1940), p. 97-
98. Idem, Săvârşirea Liturghiei în timpul apostolilor, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 4 (1877), p. 165-
166. Idem, Vin roşu sau alb la Sfânta Euharistie?, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 11 (1928), p. 1048-

5
1049. SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL, Despre Sfânta Taină a Cuminecăturii, trad. de Arhim.
Serafim Popescu, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", nr. 11-12 (1964), p. 591-596.

Pr.prof.dr. Dumitru Stăniloae, Liturghia şi unitatea religioasă a poporului român, în "Biserica Ortodoxă
Română", nr. 11-12 (1956), p. 1078-1087.
Idem, Liturghia, urcuş spre Dumnezeu şi poartă a cerului, în "Mitropolia Banatului", nr. 1-3 (1981), p. 41-
56.
Idem, Proscomidia, în "Mitropolia Banatului", nr. 5-6 (1984), p. 261-277.

Pr.magistr. Simeon Stoica, Liturghia creştină din secolul II, descrisă de Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful,
în raport cu Liturghia Ortodoxă de azi, în "Ortodoxia", nr. 1 (1960), p. 74-95.
Lect. drd. Ciprian Streza, Evoluţia anaforalei euharistice în opera apostolică şi postapostolică, în "Revista
Teologică", nr. 4 (2001), p. 45-62.
Pr.prof.dr. Liviu Streza, Temeiuri doctrinare ale cultului divin. Sfânta Liturghie, în "Îndrumător
Bisericesc", Arad, V(1988), p. 106-115.

Drd. A. Iulian Şchiopu, Rânduiala Proscomidiei în riturile liturgice răsăritene, în "Studii Teologice" nr. 7-
8 (1969), p. 588-596.
Gheorghe Şoima, Despre Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, în "Telegraful Român", 130(1982), nr.
11-12, p. 3.

Pr. Nicolae Terchilă, Participarea la Sfânta Liturghie, în "Telegraful Român", 106( 1958), nr. 23-24, p. 3.
Pr.drd. Stelian Tofană, Deosebiri doctrinare cu privire la învăţătura ortodoxă despre epicleza liturgică, în
"Îndrumător Bisericesc", Cluj, XI(1988), p. 87-93.
Pr.dr. Cornel Toma, Ecleziologia euharistică în teologia ortodoxă contemporană, în "Altarul Banatului",
nr. 10-12 (2001), , p. 36-48.
Idem, Teologia euharistiei la Alexander Schmemann, în "Altarul Banatului", nr. 7-9 (1998), p. 12-37.

Pr.drd. Vasile Ungureanu, Explicarea Sfintei Liturghii în literatura teologică românească, în "Glasul
Bisericii", nr. 1-2 (1978), p. 125-138.
Idem, Liturghia Sfântului Iacob în cultul creştin, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", nr. 7-8 (1979), p.
466-477.

Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu, "Mila păcii jertfa laudei" în Liturghiile bizantine, în "Studii Teologice" nr. 1
(1940), p. 63-74.
Idem, "Vohodul Mic" sau "Intrarea Mică" şi momentele următoare din Liturghia catehumenilor, în
"Biserica Ortodoxă Română" nr. 7-8 (1960), p. 629-657.
Idem, Anafora sau antidoron, în "Studii Teologice", nr. 1-2 (1955), p. 141-145.
Idem, Anafora sau ritualul Sfintei Jertfe Euharistice, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 7-8 (1961), p.
733-754.
Idem, Anafora sau ritualul Sfintei Jertfe liturgice, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 7-8 (1961), p. 733-
754.
Idem, Binaţia Liturghiei, în "Studii Teologice", nr. 3-6 (1950), p. 125-136.
Idem, Capitolul împărtăşirii în cadrul Sfintei Liturghii, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 3-4 (1963), p.
265-296

Idem, Culoarea vinului pentru Sfânta Euharistie, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 1 (1941), p. 3.
Idem, Dumnezeiasca Liturghie comentată în oficiul şi în textul ei, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 11-
12 (1959), p. 1073-1099.
Idem, Epicleza, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 1-2 (1962), p. 86-104.
Idem, Funcţia eclesiologică sau comunitară a Liturghiei, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 1-3 (1946),
p. 1-28.
Idem, Împărtăşirea la Sfânta Liturghie privită sub aspectul spiritualităţii creştine, în "Biserica Ortodoxă
Română", nr. 9-10 ( 1963), p. 962-976.
Idem, Încercări de Istoria Liturghiei, în "Studii Teologice", nr. l (1929), p. 178-208; nr. 2-3 (1930), p. 80-
100; p. 100-140.

6
Idem, Liturghia credincioşilor - Riturile din prima parte a Liturghiei credincioşilor, în "Biserica Ortodoxă
Română", nr. 11-12 (1960), p. 1030-1053.
Idem, Liturghia credincioşilor privită istoric în structura şi rânduiala ei, în "Biserica Ortodoxă Română",
nr. 1-3 (1943), p. 33-85

Idem, Liturghia credincioşilor, în "Biserica Ortodoxă Română" nr. 11-12, (1960), p. 1030-1053.
Idem, Liturghia în viaţa românească, Bucureşti, 1943, în "Revista Teologică", nr. 3-4 (1944), p. 219.
Idem, Liturghiile bizantine privite istoric în structura şi rânduiala lor, Liturghia credincioşilor privită
istoric în structura şi rânduiala ei, în "Biserica Ortodoxă Română" nr. 1-3 (1943), p. 33-85;

Idem, Oficiul Sfintei Liturghii după dipticele de la finele anaforei euharistice şi până la înălţarea Sfântului
Agneţ, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 1-2 (1963), p. 111-130.

Idem, Ora sau vremea din zi pentru săvârşirea Liturgiei Darurilor mai înainte sfinţite, în "Studii
Teologice", nr. 1-2 (1952), p. 66-76.
Idem, Proscomidia privită istoric în structura şi rânduiala ei, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 7-8
(1942), p. 320-360.
Idem, Ritul Proscomidiei, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 11-12 (1964), p. 1043-1068.
Idem, Rugăciunea dipticelor sau a pomenirilor de la Sfânta Jertfei Euharistică, în "Biserica Ortodoxă
Română" nr. 7-8 (1962), p. 658-672.

Idem, Rugăciunile Apolisului Liturghiei, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 3-4 (1964), p. 276-283.
Idem, Sensul pomenirii sfinţilor după jertfa euharistică, în "Glasul Bisericii", nr. 5-6 (1962), p. 468-472.
Idem, Troparul ceasului al treilea în rânduiala Epiclezei, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 1-2, (1937),
p. 1-21.
Idem, Valoarea socială a Liturghiei, în "Studii Teologice" nr.1 (1931), p.37-48;

Idem, Vohodul şi partea finală a vecerniei, slujba litiei şi a miezonopticii, în "Glasul Bisericii", XX(1966),
nr. 7-8, p. 577-591.

Arhid.prof.dr. Ioan Zăgrean, Împărtăşirea credincioşilor la Sfânta Liturghie, în "Mitropolia


Banatului", nr. l-3 (1969), p. 72-84.
Idem, Pâinea şi vinul liturgic, în "Mitropolia Banatului", nr. 4-6 (1964), p. 270-274.
Idem, Pregătirea Sfântului Agneţ pentru împărtăşire, în "Mitropolia Banatului", nr. 4-6 (1965), p. 381-385.
Idem, Sfânta Liturghie - centrul cultului divin ortodox, în "Îndrumător Bisericesc", Cluj, 1979, p. 90-97.
Idem, Sfânta Liturghie privită sub aspect istoric, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", nr. 1-2 (1964), p.
24-42.

S-ar putea să vă placă și