Sunteți pe pagina 1din 9

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

BUCUREŞTI

TEZA DE DOCTORAT

PROCESUL DECIZIONAL ÎN CADRUL


UNIUNII EUROPENE

Conducător ştiinţific
Prof.univ.dr. Brânduşa Ştefănescu

Doctorand,
Ion Corbeanu

Bucureşti
2005

1
CUPRINS

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE........................... Error! Bookmark not defined.


1. Rolul Uniunii Europene pe arena internaţionalăError! Bookmark not defined.
2. Interesul României pentru integrare în Uniunea EuropeanăError! Bookmark
not defined.
3. Procesul de aderare ............................................. Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL I. UNIUNEA EUROPEANĂ. REALITĂŢI.
PARTICULARITĂŢI ................................................... Error! Bookmark not defined.
1.1. Caracteristica generală a Comunităţilor Europene.... Error! Bookmark not
defined.
1.2. Uniunea Europeană. Natură juridică şi evoluţie ........ Error! Bookmark not
defined.
1.3. Instituţiile Comunitare .................................... Error! Bookmark not defined.
A) Parlamentul European........................................ Error! Bookmark not defined.
B) Consiliul Uniunii Europene ............................... Error! Bookmark not defined.
C) Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER)......Error! Bookmark not
defined.
D) Comisia Europeană............................................ Error! Bookmark not defined.
E) Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene ..... Error! Bookmark not defined.
F) Curtea de Conturi ............................................... Error! Bookmark not defined.
G) Poziţia Consiliului European ............................. Error! Bookmark not defined.
1.4. Alte organe ale Uniunii Europene .................. Error! Bookmark not defined.
A) Comitetul Economic şi Social (C.E.S.) ............. Error! Bookmark not defined.
B) Comitetul regiunilor........................................... Error! Bookmark not defined.
C) Banca Centrală Europeană................................. Error! Bookmark not defined.
D) Mediatorul European ......................................... Error! Bookmark not defined.
1.5. Principiile care guvernează activitatea instituţiilor.... Error! Bookmark not
defined.
1.5.1. Principiul autonomiei instituţionale ...........................Error! Bookmark not defined.
1.5.2. Principiul echilibrului instituţional.............................Error! Bookmark not defined.
1.5.3. Principiul legalităţii .....................................................Error! Bookmark not defined.

2
1.5.4. Principiul colaborării loiale între instituţii .................Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL II. PROCESUL DECIZIONAL............ Error! Bookmark not defined.
2.1. Definirea procesului decizional la nivelul Uniunii Europene .............Error!
Bookmark not defined.
2.2. Primordialitatea dreptului comunitar faţă de dreptul naţional.........Error!
Bookmark not defined.
2.3. Structura procesului decizional ...................... Error! Bookmark not defined.
2.4. Participanţii la procesul decizional................. Error! Bookmark not defined.
2.4.1. Consiliul European ......................................................Error! Bookmark not defined.
2.4.2. Parlamentul European ................................................Error! Bookmark not defined.
2.4.3. Consiliul Uniunii Europene ........................................Error! Bookmark not defined.
2.4.4. Comisia Europeană......................................................Error! Bookmark not defined.
2.4.5. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene.............Error! Bookmark not defined.
2.5. Actele decizionale ce pot fi adoptate de instituţiile comunitare..........Error!
Bookmark not defined.
A) Regulamentul ....................................................................Error! Bookmark not defined.
B) Directivele..........................................................................Error! Bookmark not defined.
C) Decizia ...............................................................................Error! Bookmark not defined.
2.6. Motivarea deciziilor comunitare..................... Error! Bookmark not defined.
2.7. Acte neangajante de drept derivat.................. Error! Bookmark not defined.
2.8. Declaraţiile şi acordurile interinstituţionale.. Error! Bookmark not defined.
2.9. Regulamentele interne şi alte acte atipice ...... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL III. HOTĂRÂREA COMUNITARĂ .... Error! Bookmark not defined.
3.1. Preliminarii ale hotărârii comunitare ............ Error! Bookmark not defined.
3.2. Modalităţile de exercitare a votului în instituţiile comunitare ...........Error!
Bookmark not defined.
3.2.1. Votul în cadrul Parlamentului European ...................Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Votul în Consiliu ..........................................................Error! Bookmark not defined.
3.2.2.1. Majoritatea simplă..................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.2.2. Majoritatea calificată ................................ Error! Bookmark not defined.
3.2.2.3. Formarea majorităţii calificate în prezent după extinderea din
1 mai 2004............................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.2.4. Majoritatea calificată specială .................. Error! Bookmark not defined.

3
3.2.2.5. Votul cu unanimitate .................................. Error! Bookmark not defined.
3.2.3. Votul în Comisie...........................................................Error! Bookmark not defined.
3.3. Proceduri utilizate în procesul de adoptare a deciziilor comunitare .Error!
Bookmark not defined.
3.3.1. Procedura tradiţională.................................................Error! Bookmark not defined.
3.3.2. Procedura de consultare ..............................................Error! Bookmark not defined.
3.3.3. Procedura de cooperare ...............................................Error! Bookmark not defined.
3.3.4. Procedura de aviz conform ..........................................Error! Bookmark not defined.
3.3.5. Procedura de codecizie sau de coparticipare decizională – reglementată de
art. 251 Tratatul CE. ..............................................................Error! Bookmark not defined.
3.4. Pregătirea adoptării legislaţiei ........................ Error! Bookmark not defined.
3.5. Raporturile interinstituţionale în procesul decizional Error! Bookmark not
defined.
3.6. Iniţiativa proiectului de decizie....................... Error! Bookmark not defined.
3.7. Adoptarea iniţiativei legislative – proiectul de hotărâreError! Bookmark not
defined.
3.8. Participarea Consiliului în procesul decizionalError! Bookmark not defined.
3.9. Pregătirea propunerii legislative în cadrul ConsiliuluiError! Bookmark not
defined.
3.9.1. Rolul Secretariatului General al Consiliului ..............Error! Bookmark not defined.
3.9.2. Rolul COREPER în procesul decizional.....................Error! Bookmark not defined.
3.10. Adoptarea de acte comunitare de către Banca Centrală
Europeană ................................................................ Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL IV. POZIŢIA CURŢII DE JUSTIŢIE A COMUNITĂŢILOR
EUROPENE ÎN PROCESUL DE CREARE A ORDINII JURIDICE
COMUNITARE ............................................................ Error! Bookmark not defined.
CONCLUZII ................................................................. Error! Bookmark not defined.
1. Aprecieri privind procesul decizional actual.... Error! Bookmark not defined.
2. Tratatul instituind o Constituţie pentru EuropaError! Bookmark not defined.
3. România şi locul acesteia în procesul decizional comunitar Error! Bookmark
not defined.
BIBLIOGRAFIE .......................................................... Error! Bookmark not defined.

4
CURRICULUM VITAE

Nume şi prenume: ¾ Corbeanu M. Ion

Data şi locul naşterii: ¾ 30 august 1950, com. Oarja, jud. Argeş

Studii: ¾ Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti,


promoţia 1978
¾ Doctorand în ramura Drept, specializarea Dreptul
comerţului internaţional

Activitate
profesională:
1978-1979 ¾ Secretar Primăria comunei Mirosi, Jud. Argeş
09.1979-07.1982 ¾ Consilier Juridic - Sucursala Judeţeană CEC Argeş,
Piteşti
07.1982-01.1990 ¾ Consilier Juridic Spitalul Sectorului Agricol Ilfov,
Comuna Baloteşti, Jud. Ilfov
27.01.1990-7.03.1992 ¾ Primar al oraşului Buftea, judeţul Ilfov
06.1992-11.1993 ¾ Consilier juridic Confederaţia Naţională a
Sindicatelor libere din România, Bucureşti
15.11.1993-prezent ¾ Avocat - Baroul Bucureşti
02.1994 ¾ Titular Catedra de Drept ASE (asistent universitar)
01.10.1997- prezent ¾ Lector universitar drd. - Catedra de Drept, ASE
1990-1995 ¾ Asistent la Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir
1995-2000 ¾ Lector la Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir

Discipline predate: ƒ Drept administrativ


ƒ Teoria generala a dreptului
ƒ Dreptul afacerilor
ƒ Drept constituţional şi instituţii politice
ƒ Drept civil
ƒ Drept comercial
ƒ Ştiinţa administraţiei

5
Cuvinte cheie

- decizie comunitară
- opinie
- perioada de preaderare
- majoritate calificată ponderată
- COREPER
- Comitologie
- regulament
- directivă
- mediatorul european
- principiul subsidiarităţii
- Parlamentul European
- Consiliul european
- Comisia europeană
- Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene
- Banca Centrală Europeană
- Comitetul Economic şi Social
- Aviz conform
- Proces decizional
- Acţiune comună
- Poziţie comună

6
Procesul decizional în cadrul Uniunii Europene
Rezumat

Teza de doctorat – Procesul decizional în cadrul Uniunii Europene – a


fost concepută şi structurată pe mai multe părţi principale încercând să surprindem
complexitatea procesului decizional ce stă la baza constituirii ordinii juridice
comunitare. Acest proces decizional este original şi unic, comparativ cu oricare alt
proces decizional pe plan internaţional.
Lucrarea cuprinde o parte introductivă, „Consideraţii introductive”, în care
prezentăm rolul Uniunii Europene pe arena internaţională urmărind să surprindem
într-un mod cât mai succint, dar relevant, ce reprezintă integrarea europeană,
fundamentul juridic şi politic al Comunităţilor Europene şi al Uniunii Europene şi
interesul României de integrare în Uniunea Europeană. În acelaşi timp, prezentăm
care sunt criteriile ce trebuie îndeplinite de un stat pentru a deveni membru al Uniunii
Europene, cu referire la procesul de preaderare şi cel de aderare pe care îl parcurge în
prezent România, cu prezentarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească ţara
noastră, în concret şi care este stadiul actual al acestor procese. Este semnalat şi faptul
că în decembrie 2004 Consiliul European de la Bruxelles a hotărât încheierea
negocierilor politice de aderare a României, iar în aprilie 2005 urmează a fi semnat
Tratatul de aderare.

CAPITOLUL I. Uniunea Europeană. Realităţi. Particularităţi

În acest prim capitol este analizată caracteristica generală a Comunităţilor


europene, natura juridică a acestora, ajungând la concluzia că sunt organizaţii de
integrare care se deosebesc totuşi de toate celelalte organizaţii internaţionale prin
faptul că dau naştere unei ordini juridice noi, proprie Comunităţilor şi integrată
sistemului juridic al statelor membre şi care se impune ca atare în acest sistem
naţional.
Sunt avuţi în vedere şi cei trei factori determinanţi ai procesului de integrare,
anume: factorul economic – primordial, declarat prin tratate, factorul juridic şi
factorul politic.
Cât priveşte Uniunea Europeană instituită prin Tratatul de la Maastricht din
1992, în vigoare de la 1.11.1993 se prezintă ca o realitate juridică şi politică legal
constituită prin Tratat, o nouă etapă în procesul de creare a unei Uniuni mai strânse
între popoarele Europei, în care hotărârile sunt luate cât mai aproape posibil de
cetăţeni. Pentru că ordinea juridică nouă nu poate fi realizată numai la nivelul
Tratatelor „originare” sunt prezentate Instituţiile comunitare, acele structuri de putere,
special create, care să acţioneze în cadrul Uniunii.

7
Sunt prezentate instituţiile principale ale Uniunii Europene precum şi cele
mai importante organe printre care Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi
Social, Comitetele regionale, Mediatorul european.
Un loc important îl ocupă în acest capitol şi activitatea instituţiilor.

CAPITOLUL II. Procesul decizional

În acest capitol avem în vedere o definire a procesului decizional ca proces


complex în care, printr-o participare a mai multor instituţii comunitare, ca regulă
generală, după reguli de procedură imperative, se ajunge la adoptarea unor acte
juridice comunitare.
Sunt prezentate instituţiile comunitare ce participă la procesul decizional,
rolul fiecăreia dintre acestea începând cu: Parlamentul European, Consiliul, Comisia,
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene. Alături de aceste instituţii este prezentat
şi Consiliul European, organ sui generis în peisajul instituţional care nu participă
direct la luarea deciziilor comunitare şi care nu este înscris în dreptul originar el
funcţionând iniţial de fapt, iar după 1 iulie 1987 şi de drept.
O secţiune din acest capitol este rezervată actelor juridice comunitare –
regulamentul, decizia, directiva, actelor neangajante emise de diferite organe
comunitare precum recomandările şi avizele, dar şi altor acte cum ar fi Declaraţiile şi
acordurile internaţionale etc.

CAPITOLUL III. Hotărârea comunitară

Priveşte procesul de luare a deciziei în sine. Pentru aceasta sunt prezentate


modalităţile de exercitare a votului în fiecare instituţie, cvorumul, majoritatea sau
unanimitatea votului.
Se evidenţiază că, cel puţin în cadrul Consiliului avem mai multe modalităţi
de exercitare a votului, regula de bază constituind-o cu „majoritatea calificată”. De
asemenea, se remarcă caracterul de excepţie al votului cu majoritate simplă şi totodată
scăderea accentuată a numărului situaţiilor în care se mai recurge la votul cu
unanimitate.
În ceea ce priveşte majoritatea calificată avem două situaţii: când
propunerea de act comunitar provine de la Comisie şi când nu. Majoritatea calificată
în cadrul Consiliului este ponderată în funcţie de numărul de voturi atribuit fiecărui
stat potrivit Tratatului, existând o majoritate calificată minimă necesară pentru
adoptarea actelor, o minoritate de blocaj sau, atunci când actul se adoptă fără a exista
o propunere din partea Comisiei era necesar votul a cel puţin 10 state, într-o Uniune
cu 15 statele, iar în prezent este necesar votul a cel puţin 15 state într-o Uniune cu 25
de state.
Sunt analizate în acelaşi capitol şi procedurile legale prin care se ajunge la
adoptarea unor decizii Comunitare cum ar fi procedura consultării, cea a cooperării, a
8
„avizului conform”. Un loc special în cadrul procedurilor utilizate în procesul
decizional îl ocupă procedura codeciziei, introdusă prin TUE şi caracterizată prin
aceea că la luarea hotărârii participă atât Consiliul cât şi Parlamentul European,
ambele instituţii situându-se pe poziţii egale, acţiune lor intercondiţionându-se.
Tot în cadrul acestui capitol sunt analizate raporturile interinstituţionale şi
participarea în concret la adoptarea hotărârii comunitare a fiecărei instituţii; de la
luarea iniţiativei de decizie – cazul Comisiei – până la primirea acesteia pentru aviz
sau pentru hotărârea pe fond – cazul Parlamentului, care poate fi sesizat pentru aviz
sau pentru decizie pe fond sau cazul organelor consultative – CES ori Comitetul
regiunilor.
O secţiune specială este rezervată activităţii decizionale la nivelul
Consiliului, principalul organ legislativ al Uniunii.

CAPITOLUL IV. Poziţia Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene


în procesul de creare a ordinii juridice comunitare

În acest capitol sunt făcute unele consideraţii asupra rolului Curţii ca


instituţie de bază a Uniunii Europene constituită pentru a veghea la respectarea
dreptului comunitar dar şi la crearea dreptului comunitar.
Chiar dacă Curtea de Justiţie nu participă direct la procesul decizional, rolul
său este foarte important pentru că prin hotărârile pe care le pronunţă creează o
jurisprudenţă care a dobândit caracter de izvor de drept comunitar. Jurisprudenţa
elaborată de CJCE în cei peste 50 de ani de existenţă a instituţiei şi-a adus o
contribuţie însemnată la clarificarea unor reguli de drept comunitar a unor principii şi
la întărirea ordinii juridice comunitare.
De precizat că toate analizele făcute în cursul lucrării au în vedere atât
reglementările în vigoare în prezent cât şi dispoziţiile Tratatului instituind o
Constituţie pentru Europa, act deosebit de important pentru viitorul Uniunii Europene,
aflat în proces de ratificare de către cele douăzeci şi cinci de state membre.
În finalul lucrării, o parte importantă este rezervată concluziilor pe marginea
procesului decizional actual şi în perspectiva ratificării Tratatului Constituţional cu
referire şi la locul României în cadrul acestui proces.