CULTURĂ CIVICĂ

PLANIFICARE ANUALĂ (MACROPROIECTAREA INSTRUIRII) CLS. a VII­ a ( 1 oră/săptămână) Competenţe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor  fapte, evenimente, procese din viaţa reală 2. Aplicarea   cunoştinţelor   specifice   ştiinţelor     sociale   în   rezolvarea   unor   situaţii   problemă   precum   şi   în   analizarea  posibilităţilor personale de dezvoltare  3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice în cadrul diferitelor grupuri 4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare 5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii

Unitatea de  învăţare Viaţa în societate

Conţinuturi

Competenţe specifice

Nr. ore 10+1

Săpt.

Obs.

- Persoana: unicitatea şi demnitatea 1.1. Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu omului conţinut civic în diferite contexte 1.2. Identificarea, în diferite contexte, a drepturilor omului şi a responsabilităţilor asociate fiecărui drept − Omul – fiinţă socială 2.1. Caracterizarea persoanei în diferite ipostaze: - Grupurile: caracteristici, tipuri - Atitudini şi relaţii interpersonale în membru al unei familii, al unui grup social, al comunităţii grup; relaţii între grupuri (de 2.2. Caracterizarea diferitelor tipuri de grupuri sociale cooperare, competiţie, solidaritate, din perspectiva specificului acestora, precum şi a conflict, toleranţă, respect,

1­11

249

comunicare, influenţare, apreciere, ajutor etc.) - Familia ca grup social; roluri în familia contemporană - Comunitatea locală, naţională şi internaţională: a. Comunitatea locală b. Naţiunea. Cetăţenia. Drepturi şi îndatoriri cetăţeneşti c. Procesele de integrare şi de globalizare - Drepturile omului

relaţiilor interpersonale ce pot lua naştere în cadrul grupurilor 3.1. Rezolvarea în echipă a unor probleme civice, prin asumarea unor responsabilităţi şi prin relaţionarea pozitivă cu ceilalţi 4.1. Manifestarea interesului faţă de problemele grupurilor de apartenenţă şi faţă de problemele comunităţii 4.2. Evaluarea unor situaţii concrete de încălcare a demnităţii persoanei, din perspectiva drepturilor omului 5.1. Participarea la negocierea drepturilor şi a responsabilităţilor în grupurile de apartenenţă 5.2. Adecvarea conduitei la diferite contexte situaţionale

Evaluare  Sistemul   politic   în  - Statele moderne şi constituţiile - Forme de guvernământ şi România regimuri politice: regimuri democratice, autoritare şi totalitare - Statele moderne şi constituţionalismul − Constituţia României - Structura Constituţiei - Valori şi principii constituţionale − Instituţii şi practici democratice 1.3. Identificarea principalelor valori, principii, instituţii şi practici democratice 2.3. Compararea principalelor forme de guvernământ şi regimuri politice moderne şi contemporane 2.4. Explicarea unor valori şi principii constituţionale din ţara noastră 2.5. Caracterizarea instituţiilor democratice din România 4.3. Argumentarea unor opinii în favoarea respectării principiilor şi valorilor democratice 5.3. Aplicarea unor valori şi principii democratice în situaţii concrete de viaţă 10+1

12­22

250

- Statul democratic şi principiul separării puterilor - Autorităţile statului român: a. autoritatea legislativă; legile b. executivul; administraţia centrală şi locală c. autoritatea judecătorească; aplicarea legilor d. Preşedintele României

Evaluare  Raportul   cetăţean­ − Cetăţenia activă şi practicile stat: puterea opiniei  democratice publice   şi   forţa  - Dreptul de asociere - Partidele politice individului - Societatea civilă, iniţiativele cetăţeneşti (iniţiative în comunităţile locale, iniţiative legislative etc.) şi organizaţiile nonguvernamentale - Alegerile şi votul − Mass-media şi opinia publică - Rolul îndeplinit de mass-media în societate - Opinia publică; rolul îndeplinit de massmedia în formarea opiniei 1.4. Identificarea rolului votului într-o societate democratică 2.6. Analizarea cetăţeniei active şi a practicilor democratice 2.7. Explicarea rolului îndeplinit de mass-media în societate şi în formarea opiniei publice 3.2. Cooperarea cu ceilalţi în vederea exercitării cetăţeniei active, prin asumarea de drepturi şi responsabilităţi 4.4. Manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor de apartenenţă şi ale comunităţii locale 4.5. Evaluarea unor comportamente sociale în contexte situaţionale date 5.4. Manifestarea disponibilităţii pentru participare civică şi pentru exercitarea calităţii de cetăţean

7+1

23­30

251

publice - Libertatea şi responsabilitatea presei în producerea, transmiterea şi receptarea mesajului propagat prin mass-media. Evaluare  Evaluare şi sinteză 5 31­35

Unitatea de învăţare: I. Viaţa în societate– 11 ore
Competenţe  cheie  (europene)
Comunicarea  în limbă  maternă 

Conţinuturi - Persoana: unicitatea şi demnitatea omului − Omul – fiinţă socială - Grupurile: caracteristici, tipuri - Atitudini şi relaţii interpersonale în grup; relaţii între grupuri (de cooperare, competiţie,

Competenţe  generale

Competenţe specifice 1.1. Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte 1.2. Identificarea, în diferite contexte, a drepturilor omului şi a responsabilităţilor asociate fiecărui drept

Activităţi  de învăţare

Resurse Materi­ ale Procedu­ rale
Explicaţia 

Evalu­ are
Evaluare  iniţială Observa­ re  sistemati că

1.Utilizarea  conceptelor  specifice  ştiinţelor   sociale  pentru  Comunicare în  organizarea  limbi străine demersurilor   de  cunoaştere   şi  explicare   a   unor  fapte, 

­definirea  Manuale termenilor,  termeni  sinonimi, antonimi ­exerciţii de  completare  a unor  enunţuri  Acte de 

Exerciţiul 

252

solidaritate, conflict, toleranţă, respect, comunicare, influenţare, apreciere, ajutor etc.) - Familia ca grup social; roluri în familia contemporană - Comunitatea locală, naţională şi internaţională: a. Comunitatea locală b. Naţiunea. Cetăţenia. Drepturi şi îndatoriri cetăţeneşti c. Procesele de integrare şi de globalizare - Drepturile omului 

evenimente,  procese din viaţa  reală 2.Aplicarea  Competenţe  cunoştinţelor  matematice şi  specifice  competenţe de  bază în ştiinţe  ştiinţelor   sociale  în   rezolvarea  şi tehnologii unor   situaţii  problemă precum  şi   în   analizarea  Competenţe  digitale posibilităţilor  personale   de  dezvoltare  3. Cooperarea cu  ceilalţi   în  Sensibilizare şi  rezolvarea   unor  exprimare  probleme  culturală teoretice   şi  practice în cadrul  Competenţe  diferitelor  digitale grupuri

lacunare

identitate

Dezbatere

Competenţe  sociale şi  competenţe  civice

2.1. Caracterizarea persoanei în diferite ipostaze: membru al unei familii, al unui grup social, al comunităţii 2.2. Caracterizarea diferitelor tipuri de grupuri sociale din perspectiva specificului acestora, precum şi a relaţiilor interpersonale ce pot lua naştere în cadrul grupurilor 3.1. Rezolvarea în echipă a unor probleme civice, prin asumarea unor responsabilităţi şi prin relaţionarea pozitivă cu ceilalţi 4.1. Manifestarea interesului faţă de problemele grupurilor de apartenenţă şi faţă de problemele comunităţii 4.2. Evaluarea unor situaţii concrete de încălcare a 4.Manifestarea  demnităţii persoanei, din unui  perspectiva drepturilor comportament  social   activ   şi  Omului responsabil, 

­ dezbaterea  unor cazuri  Scheme referitoare  la  problemele  Planşe comunităţii ­exerciţii de  argumentare ­studiu de  caz ­rezolvarea  exerciţiilor  din manual ­discutarea  unor cazuri  reale sau  imaginare  de conflicte  valorice,de  respectare/î ncălcare a  drepturilor  Fişe

Argument are

Evaluare  orală

Studiu de  caz Evalua­ rea  probelor  practice (fişe)

Constitu ţia  Români ei

Joc de rol

portofoli ul

253

Iniţiativă şi  antreprenoriat

adecvat unei lumi  5.1. Participarea la negocierea în schimbare drepturilor şi a 5.Participarea   la  responsabilităţilor în grupurile luarea   deciziilor  de apartenenţă şi   la   rezolvarea  5.2. Adecvarea conduitei la diferite contexte situaţionale problemelor  comunităţii

omului

­ Evaluare.

A învăţa să  înveţi.

Unitatea de învăţare: II. Sistemul politic în România­   11 ore
Competenţe  cheie  (europene)
Comunicarea  în limbă  maternă 

Conţinuturi - Statele moderne şi constituţiile - Forme de guvernământ şi regimuri politice:

Competenţe  generale 1.Utilizarea  conceptelor  specifice  ştiinţelor   sociale  pentru 

Competenţe specifice 1.3. Identificarea principalelor valori, principii, instituţii şi practici democratice

Activităţi de  învăţare ­exerciţii de  comentare şi  de rezumare  folosind 

Resurse Materi­ ale Manuale Procedu­ rale
Explicaţia 

Evalu­ are
Evaluare  iniţială

254

regimuri democratice, autoritare şi totalitare - Statele moderne şi constituţionalismul − Constituţia României - Structura Constituţiei - Valori şi principii constituţionale − Instituţii şi practici democratice - Statul democratic şi principiul separării puterilor - Autorităţile statului român: a. autoritatea legislativă; legile b. executivul; administraţia centrală şi locală c. autoritatea judecătorească; aplicarea legilor d. Preşedintele României

Comunicare în  limbi străine

Competenţe  matematice şi  competenţe de  bază în ştiinţe  şi tehnologii Competenţe  digitale

organizarea  demersurilor   de  cunoaştere   şi  explicare   a   unor  fapte,  evenimente,  procese din viaţa  reală 2.Aplicarea  cunoştinţelor  specifice  ştiinţelor   sociale  în   rezolvarea  unor   situaţii  problemă precum  şi   în   analizarea  posibilităţilor  personale   de  dezvoltare 

termeni  dintr­o listă  dată Legi  ­exerciţii de  realizare  a  unei  constituţii (legi) ­dezbatere pe  marginea  unor cazuri  controversate ­elaborarea  regulamentul ui clasei

Exerciţiul 

Observa­ re  sistemati că

Dezbatere

2.3. Compararea principalelor forme de guvernământ şi regimuri politice moderne şi contemporane 2.4. Explicarea unor valori şi principii constituţionale din ţara noastră 2.5. Caracterizarea instituţiilor democratice din România

Planşe

Argument are

Evaluare  orală

Fişe
Studiu de  caz

Competenţe  sociale şi  competenţe  civice

4.3. Argumentarea ­exerciţii  unor opinii în 4.Manifestarea  propuse favoarea respectării unui  principiilor şi valorilor comportament  social   activ   şi  democratice ­rezolvare  responsabil,  rebusuri adecvat unei lumi 

Constitu ţia  Români ei

Joc de rol

Evalua­ rea  probelor  practice (fişe)

Portofoli ul

255

în schimbare

Iniţiativă şi  antreprenoriat

5.3. Aplicarea unor valori şi principii 5.Participarea   la  democratice în luarea   deciziilor  situaţii concrete de şi   la   rezolvarea  viaţă problemelor  comunităţii

­scrisoare  către  primar

­ Evaluare.

A învăţa să  înveţi.

Unitatea de învăţare: III. Raportul cetăţean­stat: puterea opiniei publice şi forţa individului­ 

8 ore
Conţinuturi Competenţe  cheie  Competenţe  generale Competenţe specifice Activităţi de  învăţare Resurse Materi­ Procedu­ Evalu­ are

256

(europene) − Cetăţenia activă şi practicile democratice - Dreptul de asociere - Partidele politice - Societatea civilă, iniţiativele cetăţeneşti (iniţiative în comunităţile locale, iniţiative legislative etc.) şi organizaţiile nonguvernamentale - Alegerile şi votul − Mass-media şi opinia publică - Rolul îndeplinit de mass-media în societate - Opinia publică; rolul îndeplinit de mass -media în formarea opiniei publice - Libertatea şi responsabilitatea presei în producerea, transmiterea şi receptarea mesajului propagat prin mass-media. 1.Utilizarea  conceptelor  specifice  ştiinţelor   sociale  pentru  Comunicare în  organizarea  limbi străine demersurilor   de  cunoaştere   şi  explicare   a   unor  fapte,  evenimente,  procese din viaţa  reală Competenţe  2.Aplicarea  matematice şi  cunoştinţelor  competenţe de  specifice  bază în ştiinţe  ştiinţelor   sociale  şi tehnologii în   rezolvarea  unor   situaţii  problemă precum  Competenţe  şi   în   analizarea  digitale posibilităţilor  personale   de  dezvoltare  Sensibilizare şi  3. Cooperarea cu  exprimare  ceilalţi   în  culturală rezolvarea   unor  probleme 
Comunicarea  în limbă  maternă 

ale 1.4. Identificarea rolului votului într-o societate democratică ­exerciţii de  argumentare

rale
Exerciţiul  Evaluare  iniţială Observa­ re  sistemati că

Învăţarea  prin  ­alcătuirea de  ­culegere  descoperi liste de  de texte  re

termeni pe o  temă dată 2.6. Analizarea cetăţeniei active şi a practicilor democratice 2.7. Explicarea rolului îndeplinit de massmedia în societate şi în formarea opiniei publice 3.2. Cooperarea cu ceilalţi în vederea exercitării cetăţeniei active, prin asumarea de drepturi

pentru  cultura  civică

­elaborarea  regulamentul ui clasei  cuprinzând  drepturi şi  îndatoriri

Constitu­ ţia  Români­ ei

Studiu de  caz Joc de rol

Evaluare  orală

­manuale ­simulare  alegeri
Simulare Evalua­ rea  probelor 

257

Competenţe  digitale

Competenţe  sociale şi  competenţe  civice

­ Evaluare.

Iniţiativă şi  antreprenoriat A învăţa să  înveţi.

teoretice   şi  şi practice în cadrul  Responsabilităţi diferitelor  4.4. Manifestarea grupuri iniţiativei în rezolvarea unor 4.Manifestarea  probleme ale unui  grupurilor de comportament  social   activ   şi  apartenenţă şi ale comunităţii locale responsabil,  4.5. Evaluarea unor adecvat unei lumi  comportamente în schimbare sociale în contexte situaţionale date 5.4. Manifestarea disponibilităţii pentru 5.Participarea   la  participare luarea   deciziilor  civică şi pentru şi   la   rezolvarea  exercitarea calităţii de problemelor  cetăţean comunităţii

­fişe ­fişe ­dezbaterea  unor cazuri  preluate din  mass­media  refe ritoare la  problemele  comu nităţii  şi/sau la  problematica  respectării  drepturilor  omului ­sondaj  de opinie
Investiga re    Dezbatere

practice (fişe)

Portofoli ul

­articole  din ziare

CULTURĂ CIVICĂ
PLANIFICARE ANUALĂ ( MACROPROIECTAREA INSTRUIRII)

258

Clasa a VIII­ a (1 oră/săptămână) Competenţe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor  fapte, evenimente, procese din viaţa reală 2. Aplicarea   cunoştinţelor   specifice   ştiinţelor     sociale   în   rezolvarea   unor   situaţii   problemă   precum   şi   în   analizarea  posibilităţilor personale de dezvoltare  3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice în cadrul diferitelor grupuri 4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare 5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii

Unitatea de  învăţare Autoritatea

Conţinuturi − Autoritate şi ierarhie *Autoritatea în spaţiul privat şi în spaţiul public

Competenţe specifice 4

Nr. ore

Săpt. Obs.

1.1. Utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte 2.1. Analizarea unor concepte şi valori specifice societăţii democratice 2.2. Explicarea principalelor tipuri de raporturi − Raporturi între cetăţeni şi existente între cetăţeni şi autorităţi autorităţi: de conducere, de subordonare, respectarea autorităţii, 3.1. Rezolvarea în echipă a unor sarcini de lucru prin utilizarea capacităţilor empatice în diferite situaţii civice respectarea cetăţenilor, controlul 4.1. Manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme autorităţii de către cetăţeni, ale grupurilor din care face parte şi ale comunităţii locale cooperarea cetăţeni-autorităţi (cooperarea dintre societatea civilă şi 5.1. Participarea civică în situaţii în care este nevoie de acţiune socială stat)

1­4

Evaluare 

259

Libertatea şi responsabilitatea

− Libertate personală, libertate politică şi libertate economică − Libertatea şi respectarea legilor; limite ale libertăţii; *delincvenţa juvenilă − Participarea cetăţenească şi responsabilitatea; decizie.

1.2. Identificarea unor forme de libertate 2.3. Explicarea raportului dintre libertate şi respectarea Legilor 5.2. Participarea cetăţenească cu asumarea responsabilităţii pentru consecinţele acţiunilor realizate

9

5­13

Dreptatea şi egalitatea

−Dreptatea. Forme şi situaţii de manifestare a nedreptăţii − Justiţia ca instituţie de apărare şi de înfăptuire a dreptăţii − Egalitatea. Egalitatea şanselor, egalitatea în faţa legii; problema corupţiei

1.3. Identificarea unor forme de dreptate şi de egalitate 2.4. Compararea formelor şi a situaţiilor de manifestare a dreptăţii şi a nedreptăţii 2.5. Caracterizarea relaţiilor existente între dreptate şi egalitate în diferite contexte 2.6. Explicarea modului în care acţionează justiţia pentru a apăra şi înfăptui dreptatea 3.2. Analizarea, în echipe de lucru, a unor situaţii de manifestare a nedreptăţii şi de nerespectare a egalităţii de şanse sau a egalităţii în faţa legii

8

14­21

Proprietatea

− Dreptul la proprietate; calitatea de 1.4. Identificarea formelor de proprietate existente în cadrul economiei de piaţă proprietar; încălcarea dreptului la proprietate 2.7. Compararea formelor de proprietate specifice − Proprietatea publică, proprietatea economiei de piaţă 4.2. Corelarea dreptului la proprietate cu privată şi economia de piaţă responsabilităţile asociate acestui drept 4.3. Manifestarea respectului faţă de proprietate

4

22­25

260

Patriotismul

− Complexitatea identităţii personale 1.5. Identificarea formelor de manifestare a Patriotismului 8

în prezent: identităţi multiple (familială, regională/locală şi naţională, naţională şi europeană) − Ce este patriotismul, cum se manifestă? − Patriotismul şi integrarea europeană Evaluare

26­33

2.8. Caracterizarea patriotismului în condiţiile integrării europene 4.4. Argumentarea complexităţii identităţii unei persoane pe baza apartenenţei la diferite tipuri de comunitate

2

34­35

261

Unitatea de învăţare: I. Autoritatea- 4 ore
Competenţe  cheie  (europene)
Comunicarea  în limbă  maternă 

Conţinuturi − Autoritate şi ierarhie *Autoritatea în spaţiul privat şi în spaţiul public

Competenţe  generale

Competenţe  specifice 1.1. Utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte 2.1. Analizarea unor concepte şi valori specifice societăţii democratice 2.2. Explicarea principalelor tipuri de raporturi existente între cetăţeni şi autorităţi

Activităţi de  învăţare

Resurse Materiale Procedu­ rale Dezbate­ rea Evaluare

1.Utilizarea  conceptelor  specifice   ştiinţelor  sociale   pentru  Comunicare în  organizarea  limbi străine demersurilor   de  − Raporturi între cunoaştere   şi  cetăţeni şi autorităţi: explicare   a   unor  de conducere, de fapte,   evenimente,  subordonare, procese   din   viaţa  respectarea reală autorităţii, respectarea Competenţe  2.Aplicarea  cetăţenilor, controlul matematice şi  cunoştinţelor  autorităţii de către competenţe de  specifice   ştiinţelor  cetăţeni, cooperarea bază în ştiinţe  sociale în rezolvarea  cetăţeni-autorităţi şi tehnologii unor   situaţii  (cooperarea dintre problemă precum şi  societatea civilă şi în   analizarea  Competenţe  stat) posibilităţilor  digitale personale   de 

­   utilizarea  corectă   şi  flexibilă   a  informaţiilor  Manualul  primite ­explicarea  termenilor  „autoritate”,  „putere”,  „ierarhie” ­dezbaterea  unui   caz  mediatizat  referitor   la  raportul  dintre  cetăţeni   şi  autorităţi

Observare  sistematică

Explica­ ţia

Evaluarea  contină

Dezbate­ rea Referatul  Dicţionar Fişe de 

262

Sensibilizare şi  3.   Cooperarea   cu  echipă a unor sarcini exprimare  ceilalţi în rezolvarea  de lucru prin culturală unor   probleme  utilizarea

dezvoltare 

3.1. Rezolvarea în

teoretice   şi   practice  capacităţilor în   cadrul   diferitelor  empatice în diferite situaţii civice grupuri 4.Manifestarea   unui  comportament  social   activ   şi  responsabil, adecvat  unei   lumi   în  schimbare

Competenţe  sociale şi  competenţe  civice

4.1. Manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte şi ale comunităţii locale

­identificarea  unor  argumente  care să  susţină  necesitatea  respectării  autorităţilor  precum şi  respectarea  cetăţenilor

Problema tizarea

lucru

Articole mass­ media

Analiza  de text

Proiect cu  tema  „Autoritate  şi ierarhie

­ Evaluare.
Iniţiativă şi  antreprenoriat A învăţa să  înveţi.

5.1. Participarea civică în situaţii în 5.Participarea   la  care este nevoie de luarea   deciziilor   şi  acţiune socială la   rezolvarea  problemelor  comunităţii

263

Unitatea de învăţare: I. Libertatea şi responsabilitatea - 9 ore
Competenţe  cheie  (europene)
Comunicarea  în limbă  maternă 

Conţinuturi − Libertate personală, libertate politică şi libertate economică − Libertatea şi respectarea legilor; limite ale libertăţii; *delincvenţa juvenilă − Participarea cetăţenească şi responsabilitatea; decizie.

Competenţe  generale

Competenţe  specifice

Activităţi de  învăţare identificarea  unor forme de  libertate 

Resurse Materiale Procedu­ rale Dezbate­ rea Evaluare Observare  sistematică

1.Utilizarea  1.2. Identificarea unor forme de conceptelor  specifice   ştiinţelor  libertate sociale   pentru  Comunicare în  organizarea  limbi străine demersurilor   de  cunoaştere   şi  explicare   a   unor  fapte,   evenimente,  procese   din   viaţa  reală
Competenţe  matematice şi  competenţe de  bază în ştiinţe  şi tehnologii Competenţe 

Manualul 

­   identificarea  valorilor  personale  ­   descrierea  locului ocupat,  în   cadrul  acestora,   de  libertate   şi  responsabilita te ­jocuri de rol 

Descriere 

Evaluare  frontală

2.Aplicarea  cunoştinţelor  specifice   ştiinţelor  sociale în rezolvarea  unor   situaţii  problemă precum şi  în   analizarea 

2.3. Explicarea raportului dintre libertate şi respectarea Legilor

Dicţionar

Joc de rol

Posterul 

264

digitale

posibilităţilor  personale   dezvoltare 

de 

Iniţiativă şi  antreprenoriat Competenţe  sociale şi  competenţe  civice

5.Participarea   la  luarea   deciziilor   şi  la   rezolvarea  problemelor  comunităţii

­ Evaluare.

pentru a face  diferenţa între  sentimentul de  vină şi  5.2. Participarea responsabilita cetăţenească cu te asumarea responsabilităţii pentru consecinţele acţiunilor realizate

Problema tizarea Articole mass­ media

Analiza  de text

Eseu „ Ce  înseamnă  pentru  mine  libertatea”

Unitatea de învăţare: III. Dreptatea şi egalitatea- 8 ore
Competenţe  cheie  (europene)
Comunicarea  în limbă  maternă 

Conţinuturi -Dreptatea. Forme şi situaţii de manifestare a nedreptăţii

Competenţe  generale

Competenţe  specifice 1.3. Identificarea unor forme de dreptate şi de egalitate

Activităţi de  învăţare ­identificarea  unor   forme  de dreptate şi  egalitate 

Resurse Materiale Procedu­ rale Dezbate­ rea Evaluare

1.Utilizarea  conceptelor  specifice   ştiinţelor  sociale   pentru  Comunicare în  organizarea 

Observare  sistematică

Manualul  şcolar

265

− Justiţia ca instituţie de apărare şi de înfăptuire a dreptăţii − Egalitatea. Egalitatea şanselor, egalitatea în faţa legii; problema corupţiei

limbi străine A învăţa să  înveţi.

demersurilor   de  cunoaştere   şi  explicare   a   unor  fapte,   evenimente,  procese   din   viaţa  reală 2.Aplicarea  cunoştinţelor  specifice   ştiinţelor  sociale în rezolvarea  unor   situaţii  problemă precum şi  în   analizarea  posibilităţilor  personale   de  dezvoltare  2.4. Compararea formelor şi a situaţiilor de manifestare a dreptăţii şi a nedreptăţii 2.5. Caracterizarea relaţiilor existente între dreptate şi egalitate în diferite contexte 2.6. Explicarea modului în care acţionează justiţia pentru a apăra şi înfăptui dreptatea 3.2. Analizarea, în echipe de lucru, a unor situaţii de manifestare a nedreptăţii şi de nerespectare a egalităţii

Competenţe  matematice şi  competenţe de  bază în ştiinţe  şi tehnologii Competenţe  digitale Sensibilizare şi  exprimare  culturală

­discutarea  Posterul  unor   cazuri  Dicţionar simularea reale   sau  cu termeni Evaluarea  imaginare   de  contină conflicte  valorice Articole Compara ­compararea  mass­ ţia unor   situaţii  media în   care   se  manifestă  dreptatea   sau  Constituţia  Referatul  nedreptatea  României Problema ­cunoaşterea  tizarea modului   în  Fişe de  care  Descrie lucru acţionează  rea justiţia  pentru   a  apăra  Joc de rol dreptatea  ­   formarea  unor   echipe  de   lucru   şi  analizarea  unor   situaţii  de  Portofoliu  tematic „Toţi   Studiu de  suntem  caz egali în faţa  Analiza  de text

­ Evaluare.
Competenţe  sociale şi  competenţe  civice

3.   Cooperarea   cu  ceilalţi în rezolvarea  unor   probleme  teoretice   şi   practice  în   cadrul   diferitelor 

266

Iniţiativă şi  antreprenoriat

grupuri

de şanse sau a nerespectare  egalităţii în faţa legii a   egalităţii  şanselor

legii ?”

Unitatea de învăţare: IV. Proprietatea - 4 ore
Competenţe  cheie  (europene)
Comunicarea  în limbă  maternă 

Conţinuturi − Dreptul la proprietate; calitatea de proprietar; încălcarea dreptului la proprietate

Competenţe  generale

Competenţe  specifice 1.4. Identificarea formelor de proprietate existente în cadrul economiei de piaţă

Activităţi de  învăţare explicarea  sensului  cuvintelor  „proprietate  privată”,  „economie  de piaţă” ­compararea  formelor   de  proprietate  ­discutarea  unor   cazuri  de   incălcare 

Resurse Materiale Manualul  Procedu­ rale Explica­ ţia Evaluare

− Proprietatea publică, proprietatea privată şi economia de piaţă

1.Utilizarea  conceptelor  specifice   ştiinţelor  sociale   pentru  Comunicare în  organizarea  limbi străine demersurilor   de  cunoaştere   şi  explicare   a   unor  fapte,   evenimente,  procese   din   viaţa  reală
Competenţe  matematice şi  competenţe de 

Observare  sistematică

Compara­ ţia Evaluarea  contină Problema tizarea

2.7. Compararea 2.Aplicarea  formelor de cunoştinţelor  proprietate specifice specifice   ştiinţelor  economiei de piaţă

267

bază în ştiinţe  şi tehnologii Competenţe  digitale Sensibilizare şi  exprimare  culturală Competenţe  sociale şi  competenţe  civice

sociale în rezolvarea  unor   situaţii  problemă precum şi  în   analizarea  posibilităţilor  personale   de  dezvoltare 

a dreptului la  proprietate ­corelarea  dreptului la  proprietate  cu  responsabilit ăţile

Dicţionar

Dezbate rea  Analiza  de text

Referatul 

4.2. Corelarea 4.Manifestarea unui  dreptului la proprietate cu comportament  responsabilităţile social activ şi  asociate acestui drept responsabil, adecvat  4.3. Manifestarea unei lumi în  respectului faţă de schimbare proprietate

Fişe de  lucru

Articole mass­ media

­ Evaluare.

Iniţiativă şi  antreprenoriat

Proiet  „Legislaţia  românească  şi  proprietat ea  particulară”

Unitatea de învăţare: V. Patriotismul - 8 ore
Competenţe  cheie  (europene) Competenţe  generale Competenţe  specifice Activităţi de  învăţare Resurse Materiale Procedu­ rale Evaluare

Conţinuturi

268

− Complexitatea identităţii personale în prezent: identităţi multiple (familială, regională/locală şi naţională, naţională şi europeană) − Ce este patriotismul, cum se manifestă? − Patriotismul şi integrarea europeană

1.Utilizarea  conceptelor  specifice   ştiinţelor  sociale   pentru  Comunicare în  organizarea  limbi străine demersurilor   de  cunoaştere   şi  explicare   a   unor  fapte,   evenimente,  procese   din   viaţa  reală
Comunicarea  în limbă  maternă  Competenţe  matematice şi  competenţe de  bază în ştiinţe  şi tehnologii

1.5. Identificarea formelor de manifestare a Patriotismului

­­definirea  termenilor  „identitate  naţională”,  „patriotism”,  „conştiinţă  naţională” ­dezbaterea unor   cazuri  de intoleranţă  etnică   şi  culturală. ­jocuri de rol bazate  pe  empatie:  minoritate­  majoritate ­realizarea  unui  portofoliu   cu  tema   „Noi   şi  Comunitatea  Europeană”

Manualul 

Explicaţi a 

Observare  sistematică

Dezbate­ rea

Evaluarea  contină

2.Aplicarea  cunoştinţelor  specifice   ştiinţelor  sociale în rezolvarea  unor   situaţii  problemă precum şi  în   analizarea  posibilităţilor  personale   de  dezvoltare  4.Manifestarea   unui  comportament  social   activ   şi  responsabil, adecvat  unei   lumi   în  schimbare

2.8. Caracterizarea patriotismului în condiţiile integrării europene

Dicţionar

Joc de rol Interviul 

Fişe de  lucru

Competenţe  sociale şi  competenţe  civice

­ Evaluare.
Iniţiativă şi 

4.4. Argumentarea complexităţii identităţii unei persoane pe baza apartenenţei la diferite tipuri de comunitate

Declaraţia  Drepturilor  Omului şi  Cetăţeanu lui Articole

Analiza  de text

Portofoliu  cu tema  „Noi şi  Comunita­ tea  Europeană”

269

antreprenoriat

mass­ media

270