Sunteți pe pagina 1din 4

Subsistemul organizatoric

- reuneste un ansamblu de elemente organizatorice prin care se asigura cadru, combinarea,


divizarea si functionalitatea proceselor de munca din organizatie in vederea atingerii sistemului
de obiective.
- Curpinde 2 categorii principale de organizare :
1. organizare formala
2. organizare informala

1. Organizarea formala cuprinde totalitatea elementelor de natura organizatorica, stabilite de catre


management prin regulamentul de organizare si functionare, prin organigrame, prin descrieri de functii
si prin descrieri de posturi.
2. Organizarea informala cuprinde ansamblul elementelor si al interactiunilor umane cu character
organizatoric care se creeaza si se dezvolta in mod spontan si natural intre membrii unei organizatii. Este
asociata organizarii formale.

Organizarea formala cuprinde :


- organizarea procesuala (rezidua din stabilirea principalelor categorii de procesare si activitati
desfasurate in organizatie)
- organizarea structurala (reflectata in structura organizatorica)
Organizarea procesuala include:
1. functiuni
2. activitati
3. atributii
4. sarcini
Intre componentele organizarii procesuale si sistemul de obiective al organizatiei (obiective
fundamentale, obiective derivate de gradul I, ob deriv de gr II, obiective specifice si obiective
individuale) exista urmatoarele relatii de corespondenta:
Functiune - > obiectiv derivat de gr I
Activitate ->obiectiv derivat de gr II
Atributie -> obiectiv specific
Corespondenta -> sarcina si obiectiv individual
(..Niste exemple pe care nu le am clar scrise )

Functiunile traditionale (clasice) ale unei organizatii sunt :


o functiunea de cercetare-dezvoltare
o functiunea comerciala
o functiunea de productie
o functiunea financiar-contabila
o functiunea de resurse umane

Functiunea de cercetare-dezvoltare este structurata pe 3 activitati:


 activitatea de previzionare a activitatii si dezoltarii organizatiei:
• fundamentarea si elaborarea strategiei de ansamblu a organizatiei
• fundamentarea si elaborarea strategiei pe domeniul de activitate (a strategiei de
marketing, de vanzari, in dom. financiar, in dom investitiilor, resurselor umane etc.)
• fundamentarea si elaborarea politicilor de ansamblu
• fundamentarea si elaborarea politicilor pe dom de activitate
• fundamentarea si elaborarea unor prognoze
 activitatea de conceptie tehnica
• conceperea si asimilarea in fabricatia unor produse
• modernizarea produselor aflate in nomenclatorul de fabricatie al organizatiei
• conceperea si implementarea unor noi tehnologii
• modernizarea tehnologiilor utilizate de organizatie
 activitatea de organizare
• perfectionarea structurii organizatorice ( adaptarea ei la volumul si specificul activ desf
de firma)
• colaborarea cu consultanti externi in vederea perfectionarii activ din firma
• elaborarea unor politici organizatorice eficiente.

Functiunea comerciala ( asigura legatura intre org si mediul ambiant)


Cuprinde 3 activitati:
 activitatea de marketing
• prospectarea pietei interne
• prospectarea pietei externe
• identificarea preferintelor consumatorilor
• fundamentarea si elaborarea strategiilor si politicilor comerciale
• orientarea productiei intreprinderii sau orientarea prestarii de servicii
 activitatea de aprovizonare tehnico-materiala
• elaborarea necesarului de aprovizonare al organzatiei
• emiterea de comenzi la furnizori
• incheierea de contracte economice cu furnizorii
• fundamentarea si elaborarea strategiilor si politicilor in domeniul
comercial
 activitatea de vanzare
• elaborarea planului de vanzari
• stabilirea portofoliului de comenzi
• incheierea contractelor economice cu clientii
• fundamentarea si elaborarea strategiilor si politicilor din domeniul comercial
• indentificarea unor canale adecvate de distributie, tinta fiind cresterea vanzarilor

Functiunea de productie e structurata pe urmatoarele activitati


 pregatirea productiei, care cuprinde
• pregatirea tehnica (proiectarea produselor; pregatirea tehnologica; executarea si
omologarea prototipului si a seriei 0)
• pregatirea material-organizatorica
 fabricatia
 controlul tehnic al calitatii produselor
 intretinerea si repararea utilajelor, echipamentelor folosite in procesul de productie

Functiunea financiar-contabila cuprinde 3 activitati


 activitatea financiara
• elaborarea strategiilor politice si financiare ale organizatiei
• elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli
• stabilirea pretului produselor realizate de firma
• stabilirea tarifelor serviciilor oferite de firma
 activitatea de contabilitate
• elaborarea bilantului contabil, a balantei de verificare
• organizarea evidentei tuturor intrarilor si iesirilor de resurse financiare
 activitatea de control financiar de gestiune
• organizarea si asigurarea controlului financiar preventiv
• organizarea controlului financiar de fond
Functiunea de resurse umane, e structurata pe urm activitati:
 previzionarea necesarului de resurse umane
 recrutarea resurselor umane
 selectia resurselor umane
 incadrarea resurselor umane
 formarea resurselor umane
 perfectionarea resurselor umane
 motivarea resurselor umane
 evaluarea resurselor umane
 promovarea resurselor umane
 protectia resurselor umane - protectia muncii + protectia sociala

Structura organizatorica a firmei


- cuprinde urmatoarele componente : - postul
- functia
- ponderea ierarhica
- compartimentul
- nivelul ierarhic
- relatiile organizatorice

Postul reuneste ansamblul obiectivelor individuale, competentelor, sarcinilor si responsabilitatilor ce


revin spre exercitare in mod regulat unui salariat al organizatiei.
Rationalitatea unui post presupune o relatie de echilibru intre sarcini, competente si responsabilitati ( se
formeaza triunghiul de aur al organizatiei : competenta = sarcini = responsabilitate si e un triunghi
echilateral , astea fiind cate o latura)
Competenta= autoritate formala
Managerii au competenta profesionala + competenta mangeriala

Functia reuneste totalitatea posturilor care prezinta aceleasi caracteristici principale


In organizatii exista 2 mari categorii – functii mangeriale
- functii de executie
Functiile mangeriale au o sfera mai larga de competente, sarcini si responsabilitati, iar titularii functiilor
manageriale adopta decizii care influenteaza activitatea altor persoane
Functiile de executare – o sfera mai restransa de competente, sarcini si responsabilitati, iar deciziile
adoptate de titularii acestora nu influenteaza activitatea altor persoane din organizatie

Ponderea ierarhica – numarul de salariati condusi in mod direct de catre un manager


Dimensiunea ponderii ierarhice e influentata de factori cum ar fi nivelul de pregatire al managerului,
nivelul de pregatire al subordonatilor, sperienta managerului, relatiile care se stabilesc intre membrii
colectivului condus, comunicarea intre manager si subordonati.
Practica a demonstrat ca marimea optima a ponderii ierarhice variaza intre 4 si 8 subordonati in
intreprinderi mijlocii si mari.
Cu cat avansam de la baza piramidei spre varf, marimea poderii ierarhice scade.

Compartimentul reuneste un grup de persoane care desfasoara procese si activitati omogene si/sau
complementare de regula pe acelasi amplasament si care contribuie la realizarea acelorasi obiective.
In organizatie exista 2 categ principale de compartimente
- compartimente functionale (pregatesc deciziile pt managerul superior si mediu al organizatiei
si acorda asistenta de specialitate compartimentelor operationale). Sunt de management, de
marketing, de informatica, de conceptie tehnica, de analiza tehnica, de organizare etc .
- compartimente operationale –cele care desfsoara activitatea de productie sau de prestari de
servicii. Exp: sectiile de productie, comparimentul de desfacere, de aprovizonare, de vanzare, de
transport.
In firmele moderne se manifesta tendinta de crestere a ponderii compartimentelor functionale
Nivelul ierarhic
-ansamblul subdiviziunilor organizatorice (departamente, servicii, birouri, compartimente) situate la
aceeasi distanta de adunarea generala a actionarilor.
Intr-o firma mare managerul tehnic, manag economic, manag comercial, manag de resurse umane,
manag de investitii se afla pe al 4lea nivel ierarhic dupa : nivelul 1: adunarea generala a actionarilor
nivelul 2: consiliul de administratie
nivelul 3: mangerul general

Relatiile organizatorice reprezinta raporturile care se stabilesc intre posturi, functii si compartimente,
fiind instituite prin reglementari oficiale
Pot fi :
 de autoritate – stabilite intre titularii unor functii mangeriale si cei ai unor functii de
executie sau intre titularii unei functii manageriale situate pe niveluri ierarhice diferite
 de cooperare – stab intre titularii unor posturi situate pe acelasi nivel ierarhic care
apartin unor compartimente diferite
 de control – se creeaza si se dezvolta intre organisme specializate de control si alte subdiviziuni
organizatorice