Sunteți pe pagina 1din 4

CONSILIUL JUDETEAN IASI

DIRECTIA INTEGRARE
EUROPEANA,
DEZVOLTARE SI COMUNICARE
Compartimentul strategii si
Programe de Dezvoltare
NR. ____________ DIN _________ 2007

Se aproba,
PRESEDINTE,
Lucian FLAISER

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

In vederea promovarii cooperarii transfrontaliere, respectiv a Programului de


Vecinatate intre Romania si Republica Moldova, in scopul sprijinirii procesului
reformei economice si sociale din cele doua tari Comisia Europeana a decis sa
implementeze masuri in domeniul cooperarii financiare, tehnice si a altor forme
de cooperare ce urmeaza a fi finantate si implementate in cadrul tehnic, legal si
administrativ stabilit prin Memorandumul de Finantare referitor la Programul de
cooperare transfrontaliera Romania - Republica Moldova - PHARE CBC 2005.
In cadrul masurii 4 Turism, Consiliul Judetean Iasi a selectat proiectul
”Semnalizarea obiectivelor turistice de interes regional din judetul Iasi”.
Conform Ghidului Solicitantului proiectul in cauza trebuie sa fie intocmit in
cooperare cu partenerul transfrontalier si trebuie sa asigure un impact
trasfrontalier direct si sigur.
Valoarea totala a proiectului este de 849.500 RON (echivalentul a 250.000
EURO la cursul Infor EURO din luna ianuarie 2007), din care: finantarea
nerambursabila este de 764.550 RON (echivalentul a 225.000 EURO la cursul
Infor EURO din luna ianuarie 2007), iar contributia Consiliului Judetean Iasi
este de 84.950 RON (echivalentul a 25.000 EURO la cursul Infor EURO din
luna ianuarie 2007).
Consiliul Judetean Iasi va solicita finantare nerambursabila in cadrul
Programului PHARE CBC 2005 in vederea efectuarii lucrarilor de realizare si
montare a panourilor indicatoare necesare semnalizarii obiectivelor turistice de
interes regional din judetul Iasi.

Proiectul propus va avea urmatorul obiectiv:

- dezvoltarea turismului in zona de frontiera cu Republica Moldova.


Realizarea proiectului va avea drept rezultat relansarea obiectivelor turistice
din judetul Iasi si includerea lor intr-un circuit turistic regional si transfrontalier.

Avand in vedere aspectele mentionate anterior, solicitam aprobarea pentru:

1. Realizarea proiectului ”Semnalizarea obiectivelor turistice de interes


regional din judetul Iasi”, in cadrul Programul de Vecinatate Romania -
Moldova 2004 - 2006 (PHARE CBC 2005).

2. Alocarea sumei de 33.980 RON (echivalentul a 10.000 EURO la cursul


Infor EURO din luna ianuarie 2007) in vederea elaborarii documentatiei
necesare promovarii proiectului : ”Semnalizarea obiectivelor turistice de
interes regional din judetul Iasi”, la care se adauga TVA in valoare de
6.457 RON (echivalentul a 1.900 EURO la cursul Infor EURO din luna
ianuarie 2007).

Documentatia necesara depunerii proiectului cuprinde:

- Studiu de fezabilitate:

1. componenta tehnica
2. componenta economico-financiara

3. Alocarea sumei de 161.405 RON, reprezentand TVA aplicata la valoarea


totala a proiectului (echivalentul a 47.500 EURO la cursul Infor EURO din
luna ianuarie 2007).

4. Asigurarea cofinantarii proiectului conform Ghidului Solicitantului PHARE


CBC 2005 – in procent de 10% din valoare totala a proiectului 84.950 RON
(echivalentul a 25.000 EURO la cursul Infor EURO din luna ianuarie
2007);

TOTAL : 286.792 RON ( echivalentul 84.400 EURO la cursul Infor EURO


din luna ianuarie 2007).

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia STOICA
INTOCMIT,
Stefan CHIRILA
CONSILIUL JUDETEAN IASI

IPUBSBSFB!OS/````!

Consiliul Judetean Iasi;


Avand in vedere Nota de fundamentare elaborata de Directia
Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare – Compartiment Strategii
si Programe de Dezvoltare, inregistrata sub nr.________/_______2007;
Avand in vedere Memorandumul de finantare dintre Guvernul
Romaniei si Comisia Europeana referitor la programele PHARE de
cooperare transfrontaliera 2004 ale Romaniei, aprobat prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr.1.710/2005;
Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr.120/1998 pentru
ratificarea de catre Romania a Conventiei-cadru europene privind
cooperarea transfrontaliera a colectivitatilor sau autoritatilor teritoriale,
aprobata si modificata prin Legea nr.78/1999, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
Avand in vedere Ghidul Solicitantului pentru finantare
nerambursabila pentru licitatia de proiecte Phare CBC 2005 -
Programul de Vecinatate Romania-Moldova 2004-2006 – Prioritatea 1:
Dezvoltarea Economica si Sociala, Masura 4.Turism;
Avand in vedere initierea Proiectului ”Semnalizarea
obiectivelor turistice de interes regional din judetul Iasi”;
Avand in vedere dispozitiile art.104 alin.(1) lit.(f) si alin.(6) lit.a)
si lit.(c) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile
si completarile ulterioare;
In temeiul art.109 din Legea nr.215/2001,

IPUBSBTUF;!

!
Bsu/2 Se aproba realizarea Proiectului ”Semnalizarea
obiectivelor turistice de interes regional din judetul Iasi”.
2
Bsu/3 Se aproba alocarea sumei de alocarea sumei de 33.980
RON (echivalentul a 10.000 EURO la cursul Infor EURO din luna
ianuarie 2007) in vederea elaborarii documentatiei necesare promovarii
proiectului : ”Semnalizarea obiectivelor turistice de interes regional din
judetul Iasi”, la care se adauga TVA in valoare de 6.457 RON
(echivalentul a 1.900 EURO la cursul Infor EURO din luna ianuarie
2007).
!
! ! Bsu/4 Se aproba alocarea sumei de alocarea sumei de
161.405 RON, reprezentand TVA aplicata la valoarea totala a proiectului
(echivalentul a 47.500 EURO la cursul Infor EURO din luna ianuarie
2007).

Bsu/5 Se aproba cofinantarea proiectului ”Semnalizarea


obiectivelor turistice de interes regional din judetul Iasi”, conform
Ghidului Solicitantului PHARE CBC 2005 – in procent de 10% din valoare
totala a proiectului 84.950 RON (echivalentul a 25.000 EURO la cursul
Infor EURO din luna ianuarie 2007).

Bsu/6 Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari


Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare,
Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si
Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-
Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a
Drumurilor Judetene si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

!
! !
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ebub!btub{j-```````````!

QSFTFEJOUF-!
MVDJBO!GMBJTFS!

CO/CO
HOTARARE.CBC2005.SEMNALIZ.OBIECT.