Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEORETIC RECAȘ - TIMIȘ prof.

ISA-CAPEȚAN MIHAELA-CAMELIA

PROIECT DIDACTIC

Data: 17.03.2011
Clasa: a V –a B
Obiectul: EDUCATIE PLASTICĂ
Unitatea de conţinut: TRATAREA DECORATIVĂ A SUPRAFEȚEI PRIN SUPRAPUNERE GRAFICĂ
Tema: SUPRAPUNEREA GRAFICĂ. MODALITĂȚI DE SUPRAPUNERE (1)
Tehnica: culori de apă
Durata: 2 ore
Tipul lecției : mixtă (de însușire de noi cunoștințe și tehnico – practico – aplicativă)
Scopul lecției: dezvoltarea capacității elevilor de a găsi singuri soluții pentru tratarea decorativă a unei suprafețe prin diferite modalități de suprapunere
grafică
Obiective operaționale: O1. Să definească notiunea de suprapunere grafică.
O2. Să enumere modalitățile de suprapunere grafică care pot fi folosite în tratarea decorativă a suprafeței.
O3. Să realizeze practic tratarea decorativă a unei suprafete, utilizând diferite modalități de suprapunere grafică. - șablon,
ștampilă, colaj, burete, hârtie mototolită, texturi textile, cu pensula, periuța de dinți, piaptăn, etc..
O4. Să utilizeze adecvat materialele și instrumentele de lucru obținând un spațiu plastic armonios, unitar, echilibrat cromatic
și expresiv.
Conținutul lecției: exercițiu aplicativ de suprapunere grafică prin folosirea diferitelor modalități de realizare a tratării decorative a suprafeței - șablon,
ștampilă, colaj, burete, hârtie mototolită, texturi textile, cu pensula, cu periuța de dinți, piaptăn.
Metode si procedee didactice: conversaţia; explicația pe bază de material didactic vizual; demonstrația prin exemplificări: asimilare prin descoperire;
observația; munca independentă, expunerea explicativă
Forme de organizare: frontal; colectiv – dirijat; individual – independent.
Mijloace de învăţământ: prezentare Power Point cu reproduceri după P.Picasso, W.Kandinsky; H.Matisse, H. Holbein, R. Dufy, I.Țuculescu , planșe
model executate de profesor, materiale necesare activității practice, leptop, retroproiector
Bibliografie: Pirnog Ion, Ghid metodic de educație plastică, editura Compania, București, 2007
*** Album metodic de creație artistică plastică

1
Unitatea de conţinut: • Tratarea decorativă a suprafeței prin suprapunere grafică / Tema: • Suprapunerea grafică. Modalități de suprapunere
Etapele lecţiei Competențe Conţinutulinformației Metode si mijloace Forma de Timp
specifice Activitatea prof. Activitatea elevilor organizare estimat
• Captarea atenției -prezintă exemple din -urmăresc cu interes -conversația frontal 3 minute
istoria artei, de tratare prezentarea Power
a suprafeței prin su- Point • prezentare Power
prapunere grafică Point
•Anunțarea temei și -anun ță tema lecției de -ascultă, rețin tema -expunerea frontal 2 minute
enunțarea zi și enunță obiecti- plastică şi subiectul
obiectivelor vele în ordinea lor și și înțeleg cele prezen-
pe înțelesul elevilor tate de profesor
• Prezentarea noului - definirea noțiunii -prezintă noțiunea de -descoperă, pe imagi- -conversația frontal, 5 minute
conținut și a de suprapunere gra- suprapunere grafică nile prezentate, noțiu- -explicația colectiv
sarcinilor de fică nile noi -demonstraţia dirijat
învățare -înțelegerea modu- -prezintă și explică pe -poartă discuții clarifi- -observația
lui de obținere a su- planșe model diferite catoare cu profesorul -descoperirea
prapunerii grafice modalități de obți- dirijată
nere a suprapunerii • planșe
grafice demonstrative
• Conducerea / -împarte elevii în gru- -ascultă cu aten ție -observația individual- 35 minute
dirijarea învățării pe de câte 4 explicațiile profeso- -descoperirea independent
-împarte elevilor car- rului -munca
tonașe colorate ce independentă
și conțin sarcina de lucru -căută soluții estetice -conversaţia
-obținerea tratării - pornind de la situații în vederea realizării
Intensificarea decorative a supra- particulare, face ob- temei date
transferului feței servații individuale și -se instalează un cli- •materiale necesare
recomandări colecti- mat optim de lucru activității practice
ve

2
•Obținerea -obținerea de -ajută dacă este cazul -realizează tema dată
performanțelor expresivități ale
punctului și liniei ca
ornamente deco-
rative
-utilizarea adecvată
a materialelor și
instrumentelor de
lucru
•Evaluarea -dezvoltarea unui -în ultimele 5 minute -apreciază activitatea -conversația frontal 5 minute
performanțelor vocabular plastic realizează o mini- proprie şi a colegilor -expunere
adecvat și emiterea expoziție cu lucrările (explicativă)
unor judecăți de realizate de elevi
valoare prin -apreciază verbal acti-
autoevaluare și vitatea practică a
evaluarea lucrărilor elevilor
realizate de colegi -apreciază prin notare
cele mai reușite lucrări