Sunteți pe pagina 1din 128
www.CodFiscal.net Anul 178 (XXII) — Nr. 880 PARTEA I LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

www.CodFiscal.net

www.CodFiscal.net Anul 178 (XXII) — Nr. 880 PARTEA I LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Marți,

Anul 178 (XXII) — Nr. 880

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Marți, 28 decembrie 2010

SUMAR

Nr.

Pagina

 

LEGI ȘI DECRETE

 

287. — Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

2–127

1.282. —

Decret

pentru

promulgarea

Legii

bugetului

asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

 

127

2

CAMERA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

DEPUTAȚILOR

LEGI

ȘI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

www.CodFiscal.net

SENATUL

LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 1. — Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2011 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj,

bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului

2011.

SECȚIUNEA 1 Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

Art. 2. — (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03. (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 47.587,1 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 47.587,1 milioane lei. (3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 305,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 52,0 milioane lei, cu un excedent de 253,9 milioane lei. (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2/03/01—04. (5) Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare și detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 și 5/03.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011

Art. 3. — (1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04. (2) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 4.203,3 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 4.203,3 milioane

lei. (3) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 197,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 67,5 milioane lei, cu un excedent de 130,4 milioane lei. (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

(5) Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare și detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 și 5/04. (6) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulților, care funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, este prevăzută în anexa nr. 6/04.

CAPITOLUL II Responsabilități în aplicarea prezentei legi Art. 4. — (1) Pentru anul 2011, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, altor programe/instrumente/facilități care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanțați din aceste bugete. (2) Ordonatorul principal de credite poate asigura prin

bugetele proprii finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituții publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în condițiile stabilite prin memorandumurile/contractele de finanțare. (3) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul de finanțare. (4) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, precum și în bugetele centrelor regionale de formare profesională a adulților, la titlul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora, și au avizul de principiu al autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității asupra eligibilității activităților din cadrul proiectelor propuse la finanțare. (5) Fac excepție de la prevederile alin. (4) privind obținerea avizului de principiu al autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității:

a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc

criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate

de către autorități ale administrației publice din România;

b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror

beneficiari sunt prevăzute reguli specifice în legislația privind

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

3

gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile

postaderare. (6) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) să efectueze, pe parcursul exercițiului bugetar, redistribuiri de fonduri între proiecte din fonduri externe nerambursabile astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, inclusiv să introducă proiecte noi în condițiile prevăzute la alin. (4), cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare” din bugetele proprii, precum și din bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii aflate în subordinea lor. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice. Art. 5. — (1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității rambursarea acesteia, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare. (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuția Comisiei Europene și/sau

a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete, valoarea subvenției acordate beneficiarilor finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj fiind diminuată cu sumele primite ca prefinanțare, conform prevederilor legale comunitare și naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere

a fondurilor externe nerambursabile postaderare, de către

autoritățile de management/gestiune a fondurilor/instrumentelor/facilităților sau de către alte autorități

naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanțați integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează cu celeritate în conturile de venituri sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective. Art. 6. — (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de la titlul „Proiecte

cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare” la

celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare” nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificărilor bugetare pe parcursul anului 2011. (3) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare”,

cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(4) Din sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare” se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare

a proiectelor finanțate de la acest titlu. Art. 7. — (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Alte transferuri”,

alineatul „Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă” la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Din sumele prevăzute la titlul „Alte transferuri”, alineatul „Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă” se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe. Art. 8. — (1) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri comunitare pre- și

postaderare. (2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare” sau articolul corespunzător, să introducă titlul și articolul respectiv, cu condiția existenței fișelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanțare/finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității. (3) Prevederile alin. (2) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor atât la partea de cheltuieli, cât și la partea de venituri, prin diminuarea corespunzătoare a subvențiilor acordate potrivit legii. (4) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1) și (2), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător și, după caz, a formularelor de fundamentare. Art. 9. — Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. Art. 10. — Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Art. 11. — (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestații de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj care se realizează potrivit dispozițiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuțiile datorate, se pot depăși, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu menținerea echilibrului aprobat. (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) și sunt obligați să raporteze Ministerului Finanțelor Publice aceste modificări atât distinct, cât și prin evidențierea în situațiile financiare trimestriale, respectiv anuale. Art. 12. — Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Transferuri între unități ale administrației publice” al capitolului 69.03 „Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale” și al capitolului 68.04 „Asigurări și asistență socială” la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli. Art. 13. — Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze și să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi, la poziția „Alte cheltuieli de

www.CodFiscal.net

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

investiții”, cuprinse în programele de investiții publice, anexe la aceste bugete. Art. 14. — Ordonatorul principal de credite are obligația să comunice Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, numărul maxim de posturi finanțat în anul 2011 și fondul aferent salariilor de bază, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, este de 10 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din această sumă este de 1,5 milioane lei. Art. 19. — (1) Cotele de contribuții datorate de angajatori în funcție de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar. (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. Art. 20. — În anul 2011, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a celor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor virate și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv. Art. 21. — (1) Sumele aferente drepturilor bănești acordate personalului din cadrul instituțiilor publice finanțate de la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, din fondurile constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările și completările ulterioare, și care, potrivit legii, se introduc în salariul de bază sunt prevăzute în anexele nr. 6/03 și

7/04.

(2) Ordonatorul principal de credite virează lunar la bugetul asigurărilor sociale de stat și la bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (1) din fondurile constituite potrivit legii și prevăzute în anexele la aceste bugete. (3) Cu sumele virate potrivit alin. (2) se majorează veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj, precum și cheltuielile de personal și transferurile între unități ale administrației publice, prin diminuarea în mod corespunzător a veniturilor și cheltuielilor aprobate potrivit alin. (1). (4) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj. (5) Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru șomaj este autorizat să introducă modificările în volumul și structura veniturilor, precum și a cheltuielilor de personal ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii. Art. 22. — Anexele nr. 1/03—6/03 și nr. 1/04—7/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

pentru plata creanțelor salariale potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 0,25%. (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 15. — Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei. Art. 16. — Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 2.022 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.011 lei.

Art. 17. — (1) Pentru anul 2011 cotele de contribuție de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

a) 31,3% pentru condiții normale de muncă, datorată de

angajator și angajați, din care 10,5% datorată de angajați și 20,8% datorată de angajatori;

b) 36,3% pentru condiții deosebite de muncă, datorată de

angajator și angajați, din care 10,5% datorată de angajați și 25,8% datorată de angajatori;

c) 41,3% pentru condiții speciale de muncă, datorată de

angajator și angajați, din care 10,5% datorată de angajați și 30,8% datorată de angajatori. (2) În cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este inclusă și cota de 3% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (3) Cotele prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. Art. 18. — (1) În baza prevederilor art. 29 din Legea

nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, pentru anul 2011 se stabilesc următoarele cote ale contribuțiilor:

a) contribuția datorată de angajatori la bugetul asigurărilor

pentru șomaj este de 0,5%; b) contribuția individuală datorată la bugetul asigurărilor

pentru șomaj este de 0,5%;

c) contribuția datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj

de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru șomaj este de 1%;

d) contribuția datorată de angajator la Fondul de garantare

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

IOAN OLTEAN

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

PETRU FILIP

București, 28 decembrie 2010. Nr. 287.

*) Anexele nr. 1/03—6/03 și nr. 1/04—7/04 sunt reproduse în facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

5

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 5

6

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

6 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

7

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 7

8

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

8 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

9

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 9

10

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

10 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 11

12

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

12 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 13

14

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

14 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 15

16

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

16 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

17

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 17

18

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

18 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

19

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 19

20

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

20 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

21

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 21

22

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

22 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

23

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 23

24

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

24 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

25

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 25

26

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

26 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

27

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 27

28

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

28 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

29

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 29

30

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

30 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

31

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 31

32

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

32 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

33

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 33

34

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

34 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

35

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 35

36

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

36 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

37

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 37

38

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

38 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

39

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 39

40

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

40 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

41

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 41

42

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

42 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

43

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 43

44

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

44 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

45

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 45

46

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

46 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

47

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 47

48

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

48 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

49

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 49

50

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

50 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010
50 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

51

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 51

52

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

52 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 53

54

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

54 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

55

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 55

56

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

56 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

57

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 57

58

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

58 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

59

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 59

60

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

60 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

61

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 61

62

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

62 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

63

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 63

64

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

64 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

65

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 65

66

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

66 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

67

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 67

68

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

68 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

69

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 69

70

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

70 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

71

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 71

72

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

72 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

73

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 73

74

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

74 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

75

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 75

76

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

76 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

77

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 77

78

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

78 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

79

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 79

80

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

80 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

81

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 81

82

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

82 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

83

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 83

84

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

84 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

85

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 85

86

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

86 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

87

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 87

88

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

88 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

89

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 89

90

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

90 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

91

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 91

92

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

92 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

93

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 93

94

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

94 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

95

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 95

96

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

96 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

97

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 97

98

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

98 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

99

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 99

100

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

100 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

101

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 101

102

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

102 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

103

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 103

104

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

104 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

105

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 105

106

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

106 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

107

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 107

108

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

108 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

109

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 109

110

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

110 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

111

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 111

112

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

112 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

113

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 113

114

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

114 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

115

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 115

116

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

116 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

117

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 117

118

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

118 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

119

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 119

www.CodFiscal.net

120

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net 120 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

121

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 121

122

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

122 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

123

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 123

124

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

124 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

125

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 125
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 125

126

www.CodFiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

126 www.CodFiscal.net MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P A R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880/28.XII.2010

www.CodFiscal.net

127

R T E A I , Nr. 880/28.XII.2010 www.CodFiscal.net 127 PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DECRET pentru promulgarea Legii

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 28 decembrie 2010. Nr. 1.282.

ABONAMENTE

LA

PUBLICAȚIILE

OFICIALE

PE

SUPORT

www.CodFiscal.net

FIZIC

— Prețuri pentru anul 2011 —

   

Număr

 

Valoare (TVA 9% inclus) — lei

 

Nr.

crt.

Denumirea publicației

de apariții

anuale

12 luni

3 luni

1 lună

1.

Monitorul Oficial, Partea I

900

1.200

330

120

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

100

1.500

 

140

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

200

2.250

 

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

500

430

 

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

6.000

1.720

 

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

240

1.600

 

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

48

540

 

50

8.

Colecția Legislația României

4

450

120

 

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

12

750

 

70

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

ABONAMENTE

LA

PRODUSELE

ÎN

FORMAT

ELECTRONIC

— Prețuri pentru anul 2011 —

   

Abonamentul FLEXIBIL (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

 

Produs

 

Lunar

 

Anual

Online/

Rețea

Rețea

Rețea

Rețea

Online/

Rețea

Rețea

Rețea

Rețea

Monopost

5

25

100

300

Monopost

5

25

100

300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Autentic+ExpertMO

130

330

830

1.990

4.380

1.300

3.250

8.130

19.510

42.920

   

Abonamentul COMPLET (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

 

Produs

 

Lunar

 

Anual

Online/

Rețea

Rețea

Rețea

Rețea

Online/

Rețea

Rețea

Rețea

Rețea

Monopost

5

25

100

300

Monopost

5

25

100

300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

600

1.500

3.750

9.000

19.800

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Autentic+ExpertMO

150

380

950

2.280

5.020

1.500

3.750

9.380

22.510

49.520

Colecția Monitorul Oficial în format electronic PDF, oricare dintre părțile acestuia

50 lei/an

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

 

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

  EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

&JUYDGY|448667]