Sunteți pe pagina 1din 256

I

preze:o.tare;a ,gr.-ariel
'VAL MlJNTEANU

..

L e tour

au mond«

,par Jutes V 67ne.

en q1I4We-vigls

jOfWS

Librairie Hachet t e (;0 llection H,e-tzel

Jules Verne 2
I

,I

I
I I

J
....

Ocolul paminrului optzeci

m
A
..

de iiI zue

I I

I I

EDIITUR~A 'ION CREANG,A, 1971

Capitolull
MN CARE PHiLEAS FOGG' s PASSEP'ARTOUT • SE AIC,CIEPTA RECIPROC, U, UL, CA STAP't , CELAL,ALT CA SERVITOIR

In anul l872~ casa leu numarul '1 de pe Savil e-row, Burlington IGar,: ens - casH. In, care in ].81'- murise Sheridan ~ era' ocuita de Phileas, Fogg, esq 1,~" unul dill membrii cei 'Iai ciudati ~i mai remarcabili ai Reform Club-u ui din ondra, desi lelf~i d,adea~ pare-se toaia .... t ostenea a sa nu a ra,ga prln nrmic atentia asupra sa. Deci, unuia dintre cei mai rna ~ oratori cave ficus = em ns te Engli terei ii urma acest P ileas ~: gg, persona j 0 .. "'" rmic, decrt ca era, un v enigma t'· d rc ':espre care nu se stia : '.' .' om foar e generos ,i unul dintre cei _ ai fnn osi gentlemeni din l'nJalta societa te bri tanica. ca Se spunea d nespre e l cs seamana ell '8 Ilyron, _, I" c up, ta ...... ceea ce prrveste picioareie, n-avea RECI un te ~ I,. f·· te, cacr, ires cusur 2' un Byr'lo:n cu mus'ta' ,i favoriti, un Byron . .. "'"I oure, care ar f putut sa pe care mmic nu putea sa- I tu Ib fi - '...." - .... .. d-l .. f-'' ' ' ..., batnneasca raiasca 0 me ...e am .ara sa rm Eng'lez flira Indoia,ti~ Phileas Fogg poate ca nu era totusi londonez, Nu fusese v t niciodata nici Ia Bursa" nici a Banca, nici Ia vreunul din ghiseele af ate in ICity,.. '..,c i l'n bazineIe, ni ci in do curile ·0 . drei nu intr ase ~ reodata vreo alVa a car'ei. armator fie. Phileas Fogg. " t gen til "I'" oe ..l~ ~ .ces reman nu fi . Jlguf'a m IUCI un CODSI,U1 d aomi· .. r.. "'" iciod '>.II mstratie, N ume 1.....sau rru rasunase .mcioe ata a vreur e colegiu dle avo cati " ici Ia Temple, nici la Lincoln" s-inn, nici la Gray' s... inn. El nu pledase niciodata nici la Curtea cancelarului, nici la Inalta Curte de ,Justi, ie, niei la
U
Ii !II Ii III 4,

;oIj,

'W'

.....

r'ns,a
I

1.\

,!'

to

OJ

'1,,/1

,1\

v , .A

Vl·

II

sa

1\"

..

Esquire ~' ti,th~ .d.'c pel i'tete f@iosi t In A !I!OJgUoa- atrlbmi,t orieirui c'Ldturi ~JJ CD ,r,ang' sodal, ~ Alii,u:;]C;13; EiI&i r-mitatca lui Bytcm care se stie ~a en ~ditwop.
l
J

om, de

JULES VERNE

Curtea fi$cali~ nici la Curtea. eclesi astica. N u 'era niei indnstrias, nici comerciant, nici agricultor. Nu face,a parte nici din Institutul regal al Maril Britanii, nici dill Institutul Londrei, nici din Asociatia mestesugarilor, nici din nstitutul Russel, nici din nstitutia Iiterara dint 'vest, nici din Institutul de Drept, nici din acea Institu tie reu .. ni a Artelor c@i ~'Uin·te]or ~ aflata sub patrona j u l direct al grati oasei sa ille maieetati ~ 'In sf;'r,:',t~ nu apartinea nicl uneia din numeroasele societati care abunda In capitala A'nglie.i" io,eepmnd ell Societatea Armonica Gi terminind c u So ~i,eta tea ..e:ntomlo~o~j,catf ondata in sOO:loU1 pri nci pal de_ distruge insectele p,agu,b l.toar e,.' a _' Phileas Fogg era membru ai Reform-Club-ulul ~i aritatot. Celor care s-ar mira rCa un gentleman atit de misterios f:ac,ea pial te Idintre membri i aces tei ODorabile aso cia ti i, 'I i ;5- ar putea r,aspund:e personajul nostru f usese pri mit la club in urma recomandatiei domnilor Bam-ing Iratii, la care el ave a credit des chis, De aici, 0 oareca re ~"supra-, f ata ", fireasca, de vreme ce toate cecu rile: sernnate de el erau platite la vedere, fiara dif~cumita'tm, din debitul sau curent, totdeauna creditor '" Er.a. bogat acest Phileas FoggP '~n.[do~.ala t-nsa, 1 in. ce chip f'acus'[e aceasta avere, -n-ar fi putut spuna nici omul eel mai bine informal ~ iar Mr. Fogg era ultirnul carula te-ai fi putut adresa pentru a-i cere iamu riri. :In. orice caz, omul nu era ci.t1Lu~il p utin. ri 81pi tor, de dar nici zgircit, caci de cite ori trebuia intr.egita 0 suma pentru 0 ca.,llza nohila, utii.a sau generoasa, rei daruia banii far,a zgomot, ba ehiar anonim, IntT-un cuvint, nimic mai p,ultin comunicativ deeit acest gentleman,. El vorbea [cit, mai putin ,po,sibitlli=-= $fu parea cu atit mai misterios cu (:it era mal tieut, .. leu toate acestea, ~ vi.,ata sa nu avea nimic ascnns. Dar' gesturile ~i faptele Sial e se repetau GIl Ide matematic, inclt irnagina tia nettt multumita a oamenilor ,c:auta ceva dincolo de ele. Oare cilartorise in viata lui '? Pesemne da, caci nimeni nu cunostea harta lumii mal bine decit el. Nu era coltisor, oricit die retras, despre care el, pare-se, nu aib

ta

ca

Far,a

sa

--

sa

;1' LIas ,P-I""l~~


Il...
w ~ ~

Foes bib

,QOOLUL PAM:INlULUI

IN OP1ZEC] DE ZILE

cunostinte speciale 'Citeodata, fnsa, tn putine cuvinte scurte ~i clare, punea ordine ~n miile de vorbe care circuIau, 1:0 emu b pe seama ,cal§tQ rilor ra tilcit ti sa u pi erd u tfu ; el

adevaratele pro babilitati - si cuvin tele sale parca erau inspirate de un al doilea 'viz,. cacii evenimentele s,fir~e[au, totdeauna prin a Ie justifica. Era dele] un om care trebuie fi calilorit pretutindeni ,_, eel putin ell ltu!ch ipuirea. Totu~i se stia sigur de multi ani Phileas Fogg nu paras iSle Londra, Cei care avea u cinstea die a =1cunoas te ceva rnai bine de'cml ceilalti declarau ca, "'n afara de drumul direct pe care 1m strabatea i"n fiecare zi pentru a veni Ide acasa Ia club" nimeni nu putea pretinde fi vazut vreodata in alta, parte", Singurui sao fel de .a=~i trece timpul era lectura ziarelor $.1 j ocul de wist. tiga adesea la acest j O(~t~cut ~aL~,at die pot ri vit f irea lui, ins,a

ara ta

sa

'ea

sa-~

.... -- .: . es ill.. de . -'. -"" ' . - .- a ,." aces te Cl~tigur.l d-· tul '. if; serlLo,ase nU-i In rau I nl.Cl.Od a t'U, In punga, ci figurau ~n bugetul san Ide binefaceri. De. altfel, trebuie remarcat Mr. Fogg juca, desigur, pentru a juca, UU, pentru a ,ci:~,ti Jocul .era pentru el 0 intrega, otriva UU!IO-.l •. 1 .....,.,111..,. .... a·' - -"~ .- , " 0 lupta _ _.' . 'U,· a"=' cer·e.... ... _.U, -c..\ 1m p._.- [1..: ~ - - difi~'(,.'Lm.lll,. if"\-m,,. 0 '1 -p*',I.I!J.:·" f ""'-a·--a"'" m1:V""" care', falfa mutare din loc, oboseala, ceea ce se potrivea die asernenea ell caracterul siu., . Nu se stia ca. Phileas, Fo,gg aibi 0 sotie, nici copii ~d ceea ce $,e poa t ,e ti'l.t,;!;, Imp 1 Of;or jnai cumsecade oarnern~ m ,a lor mall nic r-II!.I!J:,. -e n·...... p. riete - '. - ,r.~&!.a C...... '..... d r'L,:.I\.'jl d .lllri ~ 1 1,..'tlj.,;11J 1'0 ~, '~A (;:b'" , _ -~ , : t, rept In tIm,pIa mai rar, Phileas Fogg Iocuia singur ltn casa Iui din Saville:-row; unde nu intra nimeni, Niciodata nu se diseuta nimic ceea ce priveste casa lui. Un singur servitor era de a [uns pentru a-l servi, Prinsind si cin,lnd la club, Ia ore fi xate cronometric, in acel as i salon" Ia ac f'e asi masa, netratindu-si niciodata colegii, nepoftind nici un dstrain, er nu se jf[jl!torce'~ acasa r ecft pentru a se culca, precis Ia miezul noptii, fiiii se foloseasca vreodata de camerele confortabile pe care Reform-Club-ul Ie ,tinea 'Ia dffis.po~itja memhrilor 8ai~ Din, cele douazeci ~i patru Ide" Olr'~'ale unei zile e·l petrecea '" ,_~Hl, ,zj c" acasa ."e·'·e' fle pen,'t'- a, ,_. TU .-a. Ie "1 1 'b dl ,do ,. f'" omn, mepentru fj" se oeupa d e toa .eta sa .. 'L a c.un, oaca ,I se plimba 0 fice~a totdeauna ICU un pas egal, in sala de la intrare, pardosita cu parchet de diferite culori, sau pie
,,-. • c ' c ' ."

'1 I

...

_ .,

-. -, ,.-

".

"

,,~U-- - .. ..- t .
'
'I·

a~

"

ca

h --

'lara sa
-,,"", ':-'.

p.

,I,:

[..

..•.

I"

....,

,".

->

-.

I'"'

'__:_

-.-.,"

_-.

_.-

_. -:~.

. '-:_.'

II

_",

.:.-

".'::_

."

.'

_.'

._

..

,"

'lII 111

iii:!>

~A ~'!!;,;.

rn

....

111

....'

sa
I.

~.

\,;ill,

<LollJ."

I •..

'

.'

'ro.!'

1C

JULfS VERN E.

galeria circulara deasupra carel,a se rotunjea 0 cupola ,CU. vitralii albastre, sustinuta die douaseci Ide coloane ioni ce ltn P or f j r rosu '. Pentru prinzu 1 SaL u cin a sa, btea ta riile, ciimara, '0 iciul, pescaria ~i lapt~iria clubului furnizau bogatele lor rezerve : servitorii clubului, personaje grave, in haine negre, i:ncamta·ti in. pantofi ell talpa. de pism,a.~ II serveau in. f arfu rim de portelan Splf:C iaI, pie 0 mi nunata rata de masa, din. PI$UZ£ de Saxonia :;: aharul de p cherry sau porto- sau vinul ro~u. cu arome ~.w cu scortisoara i se serveau in cupe de crista]. de ,0 fO'rm,a, cum nu se mai f abri ca,,, ale chibului, run. s-fM:r~i~1bal'Lltur~le sallie
=

cuvenita d.atori't:a ghetii elubului" gheata ,8.'dus,a eu rnari sacrifi.cim. tocmai din Iacuri e ~ .... .A m.erl.'cn~ Daca ,8. trii in aceste conditf inseamna a fi excentric, trebuie S3! admitem excentricitatea 1:~i are partea el erau ti nute ia emperatura
'1

buna~

ca

Casa din Saville ... row, fila fie somptuoasa, se bu... cura de' un des.avmr,m.t confort .. De altfel, avind in vedere obiceiurile invariabile ale Iocatarului, servici ul aici se

sa

reducea la putin. Totusi, Phileas Fogg ]Ii pretindea unicului ,s,au servitor 0' punctualitate ~.i regularitate extra-

ordinara. Chiar i'n ziua aceea, 2 octombrie, el II concediase P e James Fors ter, omul fiH:i.ndu~s,e vinovat die a-i fi adus apa de bar'bierit la 84° Fahrenheit tn Ioc de 8 6,'\ ~i acum i1 astepta pe succesorul acestuia, care urma se prezinte intre orele unsp:rezece ~i ·ns,.pr·ezece ,i j umatate, A~.ez'at'trigid, 'i'n fotoliul ~au,.ell picioarele Iipite Cal ale unui soldat la parada cu miinile pe genunchi, cu corpul drept, ell capul ,sUS,; Phileas 'Fog'g urmarea acul pendulei .. instrument complica t care ,arata, minutele, secundele, zi... Iele en data lor ~,i anul, La! unsprezece ~i jumatate, nici un minut mai tirziu, Mr. Fo,gg urma piece de acasa, ,du,pa 0biceiul s.an cotidian, spre a se du ce la Reform-Club, in clipa aceea se auzi ciocani nd in usa micului salon, Ic I U n d e se a f1a sta. ,IP1n 1111 ... ase ~ James, Forster, servitorul concediat, se ivi !n prag ..
1

sa

sa

lJ'lI!;.o

...

U.Ii,

.,h 11

~,

'1 N OIUJ! S ervitor II~ves t~ea.


111 ~. '111

OGOtUL PAMll. TULUI IN OPTZECI DE ZIL[

saluta, - Esti frances ~i te numesti John? ill intr,ebi Phileas Fogg .. ~ Jea.n~ daea dornnului nu-i displace ! raspunse noul venit Jean Passepartout, 0 porecla cu care am ramas ~,j care explica Insu~irile: mele Iiresti de a iesi din orice In,curc,atura Cred ca smut un bim.at cumsecade, domnule insa, ca fiu cinstit, trebuie sa, marturisesc am aV1Jt rnulte meserii ': am fost cintaret ambulant, cilaret die eire, In carrie caUta te am facut salturi ca Leotard. si am dansat pe fringhie ca Blondin, pe urma, ca dau un scop mati Iolositor talentelor mele, am ajuns profesor de gimnastica,., ~i ·in ultima vreme am fost sergent die pornpieri Ia Paris ; in dosarul men am ehiar incendii remarca bil e. I nsa iarti acum cinci ani. am p,srras it Fran ta .,i, vrind gust viata de familie, am devenit valet illn. Anglia, Or~ '~n clipa de fata.· fH.nd serviciu ~i aJlind ca, domnul Phileas Fogg este omul eel mai punctual ~i eel mal sedentar din Regatu] Unit, m-am prezentat lao domnia sa cu speranta die at trai aici lini~tit ~i de a-mi ui ta chiar ~i numele de Passepartout.; ~ Passepartout imi place, raspu'nse stap,inul easel, Mi-ai Iost recomandat, informatiile despre dumneata slnt bune .. Cuno,ti conditiile mele ?

d ,. "'" . U n fl acau oe vreo t reiseci · d' am~ se arata.... In usa ~1 ' ne


¥'
'iJ'

'""

..

sa

a.

c.a

sa

sa

ca

fara

~
=

Da, domnule ! Bine ~ICe or,a este ?

,_""., Ora unspresece ~i douaseci ~i doua, raspu'nse Passepartout, dupa ere scoase din. buzunarul jjletcii un urias ce as de argint. - E in urma '! observa Mr. Fogg, Iertati -ma, domnule, dar nu se poate 1 ==--'E in urma cu patru minute. N ... re importanta , a f;,leste d- aJuns sa "tIl dif erenta, D-' cll, ~ e .i . ·· ..e rncepm"" d '. Ulnaceas-a - dl~ clip a., mlercuri 2 octembrie 1812, ora unsprezece ~i. douazeci ~i nona dimineata, te afli in serviciul men 1 Acestea zise, Phileas Fogg' se ridica, lui, palaria cu mina sting,a~10 p'u!a~in. cap, ell a. miscare de automat ,i iesi afara fira sa mai adange un curi·nt~
= r: '..
IiJ" ....

JULES VERNE

Passepartout auzi usa de Ia strada inchizindu""se 0 d.at a : ie~ea 110ul !ft:ap in ; apoi In,ca 0 data : iesea la rindul Iui predecesorul salu" James Forster ~ P assepartout r,a,m,as'e singur in casa din Saville-row ..

'tin aiurit, Ia Maid.ame Tussaud am vazut oameni .a fel ssaud sint figuri Ide ceara foarte vizltate 181 Londra ~.i carora, ~n.tr-adevir; on Ie lipseste decit darul vorhirii. In timpul celor citeva clipe c~,tse aflase in fata lui Phileas Fegg, Passep artout i~i cercetase repede, insa ell m ul t gri j i" vi ,. oru 1 s'tap 1-n Acesta era un bar'b at carle t ~ putea sa aib,a patruzeei de ani, leu 0 Infati,are nob~la $i £,' . '. ,r' ':I . ll! rumoasa, man,'rI' ell tr,upuJ! nerngreunat, ,d' e~l ~,~ uns 11~ '.0 .. '. .'" ", aJ ,'" ra . . .. im mire, '.....- . ---· 11 . '- 1, . ' oa recar. e ~ p 1-~ - ~. cu. paru '1 ~1 r.avo [1.·t·. bill onz ~ cu f run . tea' n eted va ,l'~,~av r-~1d 111]""'1' vi zib 'I'll 1a timpl e cu .,.."L ip ]111 m ~~i degraba palid decit colorat, cu. din'ti minunati. E_~p,area .... ib....In. 11 ,..11 sa alia ' ~ cer m EO ina1t grac acesI' ll ceva pe care f~ ~ tisiono-11 ," .-. ..- ill acti i"' msusnre comuna tum J1"~U :"'1£ 'numesc '"cann" 1n aci 1nne. " ~ .... U turor celor ce fac mai mu til t:rlt:;aba decit zgomot, Netulbur-at, flegmatic, cu privirea deschisa, co. pleoapele nemiscate, - Phileas Fogg era tipul desavirsit al ace~or englezi cu singe rece, at it de Idles, intilniti in Rega tu 1Unit $i a carer atitudine oarecum studiata a fest minunat redata de penelul A'ngelici~ Kauffm,ann,. Privit in, diferitele acte ale existentei sale, acest gentle:m,an faclea impresia une i fiinte bine echilib ra te, un 'om corect ~i. ~rtap,i'ni , la t
de vii ca noul meu s.taplf·n !~ ....... . S e. cuvme sa spunem a ~ .,.ca ,~oame.nu CJl
t',"
I

",'P',ecinstea mea, j~i zise Passepartout,


!;J'

Ia inceput pu'",

,"".

'",'

_',"

..

1'-'

.-'

,"

••

' ,"
--

1-

"',-p

dt'

.,oamnifl,
[", -. I

..

T-

J]_

,it. ,

;~

I -.'

_,A, - "

"

I.'

',--,

'~_

. -"

_".':

',.'1

J. ,

'••.

:,'

,',1,'

•.

,I ...

"

.,.
'.

':.

i.

'.1

I",

':'.

".-

',.

'..

"

I.

.. ,',

,J[,U.lll·

...:I.U.w.Ln.lll

G> .. JlI!b;

,I,.

I, .. .

GlIllll.:

IlL,

,U.l .

~;A

. "'- ,It '"

A,

:t

1 " ", ,.... , '," ",

"~

Iel Ide perfect. lea un ,cronome'tru. al lui Leroy sau Earnsha ve. Intr- ad,ev,ar, Phileas Fogg era exactitudi nea personificata, ceea ceo se vedea limpede din ,~expresia picioarelor ~,i miii.nilor sale", caci rnembrele omului, ca ~i ~"le 1~].male·Ior~slnt org.ane capabile exprime ~i pasiunile, Phileas, Fogg era unul ,din acei oameni matematic exacti, care, n ~ 0 da:ta gra'bi ti" ~i totdeauna g:1ta, fat: ci economic die pasi ~i de miscari. El nu :face,a niciodata un pas rnai mult decit era necesar, em.alegea totdeauna drumull eel mai scurt t..' N' U si pierdea vrem ~:ai n'~""':o))at:;; ron _.Ii, ,~ !l!l.' " ,U,'-c ,(;,\, templind tavanul, nu .... permitea nici un gest inn til, nu 'i fusese 'vazut niciodata miscat san tulburat, Era ernul eel mai putin ,gribit din lume, insa ajungea totdeauna la timp, Dupi. toate astea e lesne de itn'~eles el traia singur ,i, Cal sit zicem asa, fira nici un fel de relatii se ... ciale, Phileas Fogg stia in via~a trebuie sa. te ciocnesti die altii, cum ciocnirile te fac sa t-ntirzii em nu se ciocnea de nimeni, In ceea ee-l P rives te pe Jean, zis Passepartou t, pari• .. 1ll.. " ,.' d ;\ - oeuia ztan verit- ani"'1 de cmci.. ani .' e cimd 1 ,. In. A ng I"' '1 '.' ' ra " JJr"'" '., . .-,;. -"', ,t~ racea mes.- err a d"e v 2iJ1e ~ a L'"on,dl· c au t as e an van lin S, ae '., 11 tra, pin de care se poata lega .. EI nu era ci'tu~m de putin unul dintre acei Frontini sau scar I~~l 11 M ,u.,:,i!L.iCJIl;:.IIl il ~II~ .... re CU' m eri ~I idi C ,u\:, " ..... asu .I!. :"01-"n vi nt ('U _ ". . privirea indraz'ne·a t i" 'nlepasa;torm, nu sint decit niste seca'tu.ri n erusinate, Nu, Passepartout era un biiat cumsecade, cu. ehipul placut, leu buzele carnoase care ,pareau gata mereu S gus tie ~i s,a, s,aru te 10 fi in su pu~ ~m servi atb iIa~cu. un ul din acele leap ete rotunde eare itit place I vezi pie umerii unui prieten. Avea oehii albastri, fata Im.bujor21ta, ell obrazul destu'I de gr.as ca s,a,-,i poata vedea singur pometii. V1o,ini,c'- ell pieptul largo; cu 0 museulatura vinjoasa, el se bucura de 0 forti herculeana, pe care exercitiile din tinerete 0 dezvolfasera admirabil, p,a.-= rul ,s,au n1egru. era putin cam riva~it Daca sculptorii din antichitate cunosteau optsprezece felur] de, a orindui pieptiinatura Min.ervei, Passepertout nu _cuno~tea declt unul singur pentm a sa: trel :mi,carit de pieptene $1 pieptanatura era ,gata ~

sa

g.....

.II.

"'yl.ll.

' ..

,''Ibr

. .F-i~,

I,

.1Il11l..JII.

11k!_1

_,

ea

,i

ca

1\

sa

JJl

'I _., l

......

iit.1

'1

1-'

r.!Ii

!"jj 'bO"

..... ',

.'

1"1 U

I,~,

. .lUi.

'IF' .Il

-'Dill

"=i

'11111 'LUI.

'Ii"l, .11..11,,'_

iJ! -

,III..~._-._

ta

sa-

JULES VERNE

OCOLUt PAlYUNTULUI ~N OPTZECI DE ZIlE

Fogg; astfel i\ncrt cele d,oua instrumente aratau in aceeasi clipi aeeeasi secunda, C lAp fA. ' IIl.vU:I!J.~ '.• i~l, :&:m~~. AI'"lIO e de m.1"ine ' 1" iI.:ti: ,i, P ~,~,~ artou ". Vazu,,. de asemenea, in camera sa, un afis pus deasupra pendulei : era programul 1ui zilui c. Aces ta cupri ndea ,_, incepind de la ora opt dimineata, ora regI,ementara la carle se trezea Phileas Fog'g'" pin,i 13. ora unsprezece si 1 '1 d t Jum,aLi3l·t· cined e, pieca ce acasa pentru a g,e duce sa 'prl.nl~~, .' zeasca la R,eform-Club ~ toate amammtele serviciuhti, ceaiul ~i friptura de la ora opt si douazeci ~,fu trei, apa de barbierit de la naui ,i treizeci si sapte, pieptanatul de la v zece f ara «douazecr.. ill al~a mal d.lepar t e. A P 0]1~ ce 11· ." .'. _.. ia ora unsprezece "it jumatate dimincata p'ln:a la rniezul di nop t~'. __....., ra c,e cu1 11 od care a metoc icu tu 1 gentieman _ totul era scris, prevazut, sistematisat, Pentru Passepartout v .. f II 0 a d evaratav b- ucune sa me d-" Iitese asupra acestui. pro gram ~i s:a -~i inti par,eatsca in minte felu ritele lui puncte. at priveste imbr1icam.intea stapinubJi; ea era Ioarte .. a]" b ogata....;;~l d-e cea mal_ una can tate, F';; iecare pant 'aJ on, haina sau vesta avea un numar de ordine trecut intr-un regi stru de in tr are ~,][ iesire, ar,a ti'od dat a I at c are, d lit pa de ~ anotimp, acestor vesminte 11 venea rm d' 1, sa .ie im b re ~Ur Vf'~ rra... cate. Acee,a~,·'ordine ~i pentru inlciltamin'terii Pe scurt, casa d~n SaviIlie-row _, care trebuie fi fest un templu al dezordinei pe timpul ilustrului, dar "'a'lP::;:,,.,,.~tullu"Sheridan ,~ confo1~.. rtabil 1 rU'IPf'1 era m obilata 1" .n'.· ~.,", .. ' a. '.. 1Il..' anun ta 0 'vi,a:~i:pm.acut~LN U se ve dea ni ci bi bl ioteca, nici ca,rti care nu i-ar fi folosit la nimlc domnului Fogg; atita vreme cit Reform-Club-ul Ii ,tinea 121 rndemma doua biblioteci, una die literature. alta de drept ~,i politi.ca .. In dormitor se afla 0 casa die bani de :marim,e mijlocie care', tia ei ' ' t tAt prln cons'~1II'uc- a el~e,(",a apaJta,1t'' a.. tot ill" dIe b~ d' f OC ca nne .... , e ~ tN" ,~ - ~., 'ill d e f-urr. .» '.(:1 un f'e'1 d arme in t oata casa, IlW.CI 0. ue . t'o,_t· unealta de vmatoare, sau de ra"zboi ; to tul dovedea obiceiurile cele mai pasnice, Dupa ce examina locuinta in fu.nanufi.time~ Passepar'tout l~i freci miinile, ell fata lui larga $D.florind die bucuri e, ~j. repeta vo ios' ':
~ ,I '. I _ 11/;.;0 ,
'I' ,i

0; Ii:!!;g;;

~~II;...',

'",

Vt.

iii;

'oJ'

Y,II;,

lJ

i,

'lII

111

11

.1'

I'

'.1'-."

",.-

I'~'

i;,ji t.:'·

Cj'

',::-::.',

-'

·.-'1",

:0

,.

...

'1'

. .-

,_

' ..

jl

- •..

I'

·,·J1

'. ,"

--1- - .

'b- "

I -.

.."

-~.

e-

'

-~

-.

"

,-,-",

,'"

I!.

'

sa

,.t:.,. _I.'gj..~,[II, "'7'

I.

.Ii:J.

.,:

·..

..,W,j[.

.'."

..

;l.

'WI

. -'

....

."

I"

,..

",'..

A 'I

'I

'-:

'.

I"'.

,"

I'

jUL'II!:' IQ
.~I

Ii: If'Ii':.''D lii.TIE' Y~~"'1I~

ca

_ ,",Aici e de mine ~Buna treaba ! 10 in~eleg per ... feet .euMr. ,Fo,gg !, Un om de casa ,i grosav de punctual ~, o adev,arata mil,in,a! Ei bine, n-am de ce rna supar servesc 0 ma,in,a !,"

sa 'ma

,sa

IN CARE MN"CEPE 0 ,CONVERSATIE CARE AR 'PUTEA SA~L, C:OST1E SClJ'M:P 'PE PHILEAS FO'GG

Phi,JL a-.~ Fogg:'_ p,U\ ~:.eo: casa d' n S- -,l,l~-: ron. ' 1- ora un= le-, s - " 'Iav I'll • ~'r~ _""4~' ru -- ~ --,vw :a S,pf1e,zec,~~i_jumatate ,$i, du,p'a ce puse de cinci sute sapte ... seci si cinci Ide ori piciorul drept inainte'a piciorului sting, ~ die ci ID.'C,i sute ~aptezeci ,i 'lase de ori pic iorul s ting i inain,b~a celui d,rept, ajunse la Reform-Club, cladire vasta, pe P'31~I-Ma]l,. a carei constrnctie nu costase mati put~ d trei mt oane, In ie Noul venit se tndrepta numaidecit spre sala de mmn,care a e carei ferestre tn numar de noua dadeau lntr-o frumoasa gradina cu. copaci auriti de aripa toarnnei. Aici el se a~eza la masa obisnuita, unde II astepta tacirnul s,au~ Prinzul era alcam,i,f din gustari, urmate de peste rasol lett "(leading sauce" extrem die fln, apoi un. roastbeef stacojiu impodobit cu condimente ",mus,hroo,m'i; 0.... iit f' rrpraJI: ura""'. ump II t"'"' ell reventt,l $,ll coacase verzr, :'1 in 5-'A 'U a i$m,t a. :f elie de-che ster - tofu] ud at ell citeva ces ti Ide ceai, I , I ace 1 excetentt..ceai anume CU.,fS pen, t ru 0 f~" 1 R- f'orm lClue Club-ului. La douasprezece ~i patruzeci I,i sapte, gen,tlem,anul nos, d "' ' tru s'e rt·di "'"...] I-a. m,aQft ~'I se mdrep t'' a, spre: marete sa '1Oft, area ae'I"
jgi;
!Il '...

'I'

....

o!;;;

,',

.- I

'

i,

,',

'

- ,-

-,

••

'

,-

--

'.'

--,

-,

1-"

--,

'.-- - -,

,"

I"""

,'I;;ii

'.

,.,

111

'lan~:~ o:figi.nilra d;o l'ibe~~ ale ,('arei lulpjni sint h1JJb"\cbuintate la pF~ pa fa rea dJulci nnlor.
i

OCOLUl

PAiMlNTULUt 'I ....OPTZEC] D'[ ZHr.:E

'1,"

Incapere m,'are~ati~ impodobita cu picturi bogat Inr,amate. Aici, un servitor iii aduse ziarul Tim,es inca nedesfacut l1i Phileas Fogg Indeplini el insu~i i'm:poviratoarea treaba, (~U0 siguranta a miinii care dovedea 0 mare oDi,nu.inla mn asemenea grea operatiune. Leetura acestui ziar tin.u pina la ora trei ~i patruzeci ,i cinci, iar Standard, care iil urma, oeupa tlmpul lui Phileas Fogg' pina Ia cin,a .. Cina se delfi~uri in aceleasi conditiuni cu prinzul, numai se adau,ga, ",royal british sauce" ~

'ea

nin,g.-·Cht,oni'cl.e ;; 10 j'um,itate Ide or,a mati tirziu, mal multi membri ai ~ .... 11.. .. Re f'OIID,-1 ·C--I·b... ~ui~ ID t rara m 8,ru.00 . .,1 se apropiara d e ca '"" ue ur .. •. ~ mmur11 In care ar d ea un 'f oc d car 'b ~ E rau partenerii~~ oe nmi, obisnuiti ai lu i. M'I"", Phileas FogIg;., infoca ti j ucatori de ~t ~ D.leru_ A". d [lew St uar t ,.,anc h elfll ,,0 lTn I. to ~~J \JVJ _ ca, ~1 e1 ~ Ing] ~ S . Sullivan ~i Samuel FaIIe,nHn, omul die afaceri Thomas Flanagan, apoi G·,au.thier Ralph, unum din administratorii Bancii Angliei - persona j e bogate ~i respectate ~n acest club", care avea printre membri som ~ tatHe industriei ~i finantelor, - Ascu.lta, Ralph, In'trebl Thomas Flanagan, ce se r d mal~ auae ell f'urtu I aceta ~ '. ,_. Eii bine, raspunse Andrew Stuart, Banca 0 sa r.a~ mini :pagub,~a~ Ba diftlpotrivi; interveni Gauthier Ralph, eu s.per ca 0 sa prUDlem mina p'e 110t.. Mai multi Inspector] die politie, oameni foarte dibaci, au fost trimisi rn. America ~i
J!i; ....

La ora ,ase fiiri ,doUJ,iz'lecl, gentlemanul nostru reaparu in salonul ce] mare ,i Sf' adinci in. Iectura ziarului Mor~
v
.'1#

Ii.

!iJ'

I'"

."'

._

iii

ill

'-[-.'

,-

-:-

..!

nl ,.

-'

-.

...

1-:'

_-

,-.

-."

'

.. -.

~"'I

..

I"

I',

..'.

_ ..

-·'1·,"'

:.

in, Europa, in toate porturile principale, asa ,ea domnulul acela ii va fi foarte gtil!U S,C81'pe;; ~ Dar, m,a riog~ Sf: cunosc semnalmentele hotului '?'

sa

intr,eb,a Andrew Stuart ~ ,Mai in'tBli ca. nu-i un hot! ,ras,punse CD seriozltate Gauthier Ralph. - Cum nu fie hot un ,in.dl',v'~ care sustrage un d teanc die bancnote in valoare Ide cin(:izee.".,~cinci de mii de lire ? (1 milion ,315,.000 franci),

sa

Si totusi

n u ~s tarui R,al'pn ~

Atunci e un industri a~ ? l'ntreb,a_ ,John Sullivan" ,_ l14o,ning-C',hronicle sustine ,ea e - u:n gentleman. eel ce intervenise OJ) era altul decit Phileas Fogg, al carui cap aparu deasupra valului de hirtie adunat In j u rum ~,atl iclod ares tea, el i:,i salu ti colegi i~ are ii ~Z c raspuns,era numaideeit, _ Fap tul de care era 'Yorba, ~,i pie care ,cU,versele ziare U- Al - - -- ~d 1 din-'~"~' 1 Regatul It,,.n1' it u tOID!;..D, ttau eu aprmcere, se m t""" rmpiase cu trei zile inainte, adica 1(129 septernbrie, Un teanc de ~d" unasa suma te cmcizeei~ $1 cmci . 'I<Id"" ~~ b a'nCD.'O' reprezenrm te, de m,iii die, lire, fusese luat Ide pe ghiseu] casierul Uti principal al Ban(ii Angliei, Celor care ]~i aritatu mirarea un asernenea furt putuse fi sivir,i t a tit de usor, viceguvernatorul Ban.cii; Gauthier Ra ph, se Iimita le raspiundii. j'n momentul acela casierul era oeupat ell tnJiegistrarea unei i'nca-' ..... l:r'~I '1_ lng:m~l sase p'ence'~ ,1 ca bi t om, nu plh.ea '"I" .,.. .. .... bietut sari i d'if; t ai b.a ochii Ia to 3.te ~ Aici e cazul ]lOBa atragem atentia ,_, ceea ce face faptnl mai explicabil -- ca aeeasta admirabila institu .. tie care este ~B,ank of England ", pare poarte 0 :nespU'5 de mare grija demnita:tii publicului visitator, Nici un Iel dieni ~ v de 1 1 d e gar:_:_H:;Dl;., mci ,. urma ... :1nV3l1.1Z', m ell pomeneata~ de grilaje ! Aurul, argintul; biletele de baneii sint I;as.ate la vedere :pi, ca zicem asa, la mn,dlemmna primului venit, Caci doar n... sa pui la i'ndloiaLa onorabilitatea oricarruJi e trecator l Unul din cei mai buni observatori at obiceiurilor englezesti povesteste chiar urmatoarele ': aftndll-se · o d ,a.ta intr-una din sa 11 "I e BOW"· . e. .avu curtozr'. tatea sa In san zsancn, I a ea sa vada mail de aproape un in,goD de ,2!'Uf', tn_ greutate de ~apb~ p,tnii la, opt Ii vre, care se gas ea pus, ilia vedere P e Policio ar a de la ghi,euI casierului ; omal ~uaIl ngoul, _t~ cerceta, i~r dldu vecinului Sall; acesta 11 didu altuia, astfel trecind din mina tn min,a, lingoul de aur ajunse pini, in fundul unui coridor intunecos, .~i _DU_ se inroarse la local lui de,cit, dup,a 0 ju_'m,atat'e de ori, fira ca ]i~ timpul acesta casierul fi ridieat capul din hirtiile sale. Insa, la 29 septernbrie, faptele nu se petrecusera ehiar asa : teancul de bancacte nu se mai l.n.tors'ese" $11clnd
i
,jQ Ii;

ca

sa

ca
111

sa

ii,

,sa

s,a
~.'

Ii

Ii

'"

I.

s,a

OJ

I!'i.

"

ca~

'maca.r sa

19

mare~ul orologiu aflat deasupra lui ndral'lNWing-office" suna ora nci vestind inehid,erea birourilor Bancii An~ v. ,iI g 'IIi .I.e!nu-i mar ramasese I:d ecit sa 1- sene cele cmcizeci st cinci '_e mii de lire la contul profit ,i pierdere. ]nda-ta ce furtu] f u constatat in toata regula, numero ~i d cti ~ ~ .. .. rura ~ " gentt ~1.· e tec lVI, a 1-es '. dl tre cer mal ~ p'IIIOep'U".~ f .... '-In trimisi in porturile principale, la Liverpool, Ia Glasgow, Ia Le Havre, a Suez, Ia Brin, isi, Ia <ew York ~i a,a mai departe, CUi promisiunea, run caz de 'reu~ita, a unei p.!ime Ide, doua mii,. d~ l~r~ (50,._OO,~O ~r.ancil' ~i. einci .!a sum din suma care ar fl g,wata~ tn asteptarea infermatiilor pe ' are U' - au s -l~ pnmeasca In urma anc hetei I e rei In1cepu t e imediat acesti inspectori aveau deocamda it ins_arcinarea s,a observe cu intrea.ga Iuare-amdnte pe toti calitorii ca -Ie
,! ill ill •

Iii

HI!

II

iii

1M

ill

o,

,.

....

,.,

.....

/ii..

lOr., cu siguranta, a~: . cum spunea Mor:ning-Ch'ronic.l ., era cazul se presupuna c~ autorul furtului DU. ·f.acea. parte din nici 00 as ociati e die ho ti din Englitera, In, curs _I acelei zile de 29 septem brie ~ un gentlernai eleg ant, cu bune maniere, cu un aler disti '8, fusese v,azut plimblndu ... die ici-colo prin sala unde se fice·a'u plati]e, tea ... se trul urtului, Anehe [a mzbutise stabileasca destul de exact semnalmentele acestui gentleman, semnalrnente carle Iura trlmise numai d.eci:t tuturor detectivilor din .'. e gatu Unitt si die pe continent Unii optimisti ~ ~,iiGauthier Ralph fi,cea parte din. re ei _, se credeau deci indreptatiti sa spere lea hotu nu va Cum se poate presupune, aceasta 1ntim'p are era Ia ordi ea zm lei ~a Lon ra si in. intreaga En.,glite:ra. Sit d.i scut a eu Infl arare pentru sau contra prob albi itatilor de reusi tit a politiei metropo iitane. 'stfe. nu e de mirare niste membri ail Reform= Club-ului discutau aceeasi chestiune, eu atit mal mult ell ICit unu 1 din vi cegu verna to ri i B an,e ii sean a pri ntre ei ~ Ono1ra'bihll]. Gau hier Raloh nu se mndl-ia c1:tu~i ' e pu in Ide rezeltatulcereetarilor deoarece socotea prima oferita avea s,il a.scuta 1n chip cu totul deosebit zelul si inteligenta agentilor. '·'n.schimb colegu] s.ill Andrew Stuart - I- dl era d eparte « e a ~ rmpar t~ · aceas t..... d e '[e! D' .' v a,f,.' mere "sc, ua continua deci intre gentlemen! care i'nire timp se ase-

veneau sau

plec au"

sa

.I

sa

scaea~

ac

ea

ca

'-It

f'!.

JUl.ES VERNE

zar,a mea omasa de wist, Stuart. in Iata lui Flanagan, Fal~· lentin 1:0 fata lui Phileas Fogg, In timpul joculni partenerii nu vorbeau, mO.sa i'otre partide conversatia i:ntrerupta reineepea rnai apr ins i,.. - Eu. sustin ci sansele sint de. partea hotuhti, care nUL poate file decit un. om foarte iscusit r zise Andrew Stuart,

Sa

Unde ail vrea se duca ?' Nu stiu, r·,aspu.nse Andrew Stuart. La urma urmei, p,~tmintuIeste destul de mare ~ A fost oda:ta, !.. zise ell glasul scazut Ph ileas Fogg~ , ~ Apoi intinse eart~He spre Thomas Flanagan ~i adaug,a : E rindul dumitale tai, domnule '!. Dis cu·tia se intrerupse iarali in timpul j ocului ;: insa ~d. ata '.~ Vd upa .aceea Ad rew S· )In.. · ·n .. Stuart . reincepu :: - Cu~m ,a,dici, odata I,? Ce, nu cumva p:amtntuI s-a ,. micsorat ? ~' d 11 ~ -. F'ara m:nJl)i,ft.llZL interveni .. G aut hi L uer R'lI h S~ de a aip.lnt· 'par'ere'a domnului Fogg, p,a:m.tntu1 s-a micsorat, fiindca azi 11 striibati de zece (1 [it mai repede decit acum 0 su·ta, de ani, ~i in cazul de. care ne oeupam tocmai asta va face Cat cercetarile s,i Sf: d,esf.ii,oare mai repede, - Usurind de asemenea fuga hotuhii, Rlndul dumitale sa joci, domnule Stuart 'I. zise Phileas Fogg, Insi neincrezatoml Stuart nu era, convins, asa ca" o da tap artid a 8fir,~itEi,1jel reincepu : ~ Domnule Raiph, trebuie sa. mart.uris'eslc ca. ail gas,it ~~I .' un fl111 g'~umle~d'e a spune ca p'amln'~u.. 50-a miesorat II~ e' ~ A di lea pen tru ca a!;]' il Potil inconj lJ.J ra in tre i Iuni .~ ~ ~ In. numa i optzeci de zile ~ It in trerupse Phile as ~
= =

Haida-de l r,aspu.nse Ralph. Nu exista tara t-n care lei s'~ar putea :m·efugi31. ~ Ia te uit,a ! -

slngurii

sa

sa

0;,#

l-

Ii

'!J

......

;0

111 ....

!,

......

e-

Fogg.

Intr-adevar domnilor ~ aldauga, ,Iohn 8umliv81n~ optzeci de 2ime", de cind portiunea intre Rotha ~i Allahabad a fost data in circulatie pe ~IG'reat Indian peninsular railway", lati aici socoteala f.acuta i'n aceasta privin.·ta de M ortling ..... Chaonicl e ,," ~
~I

'

De la Londra la Sues, prin Mont Cenis si B,rm.ndjs"i~ drum de fier ~.i vat.por ~".. ~~ 7 zile de Ia Suez Ia Bombay, vapo:r . ., .. ~ 13 '" die 1a1.Bo:m.D.ay· a Calcutta, drum. de fier l ~ .3 de la Calcutta la Hong Kong (Ch.~ Ilia); vapor 1.3, ,'~ de la Hong Kong la Yokoh,ffm,a (Ja.poD'a), vapor 6 ,'~ de: la Yokohama Ia Sa'o Francisco, 'vapor " ~ 22 ,'~ de la San Francisco la New York, drum de firer 1" de la New York Ia Londra, vapor ~i rdrum de. fief '9 "I
cO.

'I'

To,t,d

"

'.

80 zile

- Da, optzeci de zile, ins,a f.ira sa flU i ilia socoteala timpul prost, vintul contrariu, naufragiile, deraierile "i tea e celelalte 1. srtr.i,gli Andrew Stuart, pri e r,zi"nd, din neatentie un atu, _ .= Sa totul e socotit, ris.pun:se Phileas Fogg" continuind s,i, joace, cic·'., de data asta, discutia nu mai respecta wist-ul, - Ch iill' si dac i hindu, iii sau indienii scot ~inele ?! strigi iar Andrew Stuart Chiar d 2llca Orpvesc trenuri le, prada v',agoanele si-l sealpeaaa 'pte caiatori .?! - Chiar da,ca I raspunse Phileas Fogg, Apoi, dind cartile p,e lata, vesti ::Doua ani-uri ! Andrew Stuart care trebuia imparta car~He, obiecta : - Teoretic, ai dreptate, domnule Fogg, insa j·u pi actica, ~ ~ - In practica 131 fel, domnule Stuart _ Tare ali vrea te vi.d f,actnd aeeasta isprava '! - Nu depinde decit de dumneata , hai plecam

sa

sa

~ Fereasca Dumnezeu l str:iga S"t.u.a'rt.. Dar .q paria pe patru mii de Iire (]OOJ)OO fr .. J (1 asemenea caHi= torie ~ l.n asemenea condi tii, este imp osibili." Dimpotrivii, e Ioarte posibila ! raspllns,e Mr" Fogg. b..... a-o. =. '1!.r~ne, f"!! I Oeolul pamintului in optzeci de zile ?

~mprleu.na,,.

....

sa

ca

"'i ~

.Da..

lVI'i invoiresc ~ ~" .... l d yr'~ cr n. p eci l

"'l

22,

Numaidecit 'l ' b .. [ A sta e 0> neoume ~ stri~ga, inca >0 d- ta A d aa "n _rew Stu.art, care ineep ea Sf sim,'ta j igni t de l'nca.pa:tinarea partenerului sau, Ham l.isam asta ~ M:ai bine sa ne continuam jocul, ~. Atunci, te rog, f"'" bun $i, di. ciirt][~,e mJfl.,ca 0 data, fiindca le-ai dat gresit l raspufts,e Phi leas, Fo gg ~ Andrew Stuart .ad·un,a cir1il,e en infrigurare ; apoi deodata le :puse pe masa ~,i b:;,bu>CD.i : ,~ Ei bine, da, domnule Fogg, paries p,e patru mil

,sa

A,'"

OJ

sa

d Ire , e,1'","

'.,nto I'

- Ciod am spus pun ram,i,ag,- nu poate fi decit series :!. .r~s,punseAndrew Stuart. - Fie I in,cllviin'ta Mr.. Fogg, Apoi se in-toarse spre colegii sai: Domnilor, am douazeci de mii de lire (500 '.0 00 f r.) depuse ill a fra tii Baring. Ii ri SIC bucu ros~ ..' - ~ Douiiseci de mii de mire ~ exclama John Sulilli'Van~ Douazeei de mii de lire pe care Ie poti pierde din causa unei in'litzi,eri neprevazute ! - Nu existi. neprevazut ! raspunS,f; simplu Phileas Fogg, _, Domnule Fogg, dar aceste op'tzeci de zile n-au £'0:5t calculate decit ca un minimum de tirnp ! ..,.",..._, minimum bine folosit e prea de ajuns. pn ~ m'ns,i~ pentru a nu-l depaii ~ trebuie sa sari m a ternatic din tren in, vapor si din vapor in tren ! - Voi sari matem atic, ~ Glumesti '! ~ Un adevarat !englez nu glumeste niciodata, clnd e vorba de ceva a tit de seri os ca un rima~ a.e;- ras.pu.nse Phileas Fogg. Pun prinsoare, pe douazeci die mii de lire, cu oricine doreste, voi face ocolul 'pimintului I'n nu mai mult de optseci die zile, adica in 0 mie noua sute douazeci d,e ore, sau tn 0 :su'ta cine isprezeee mii doua sute de minute. Primilti ? ~ Prlmim '[ :ras,punserl domnii Stuart, 'FaJ.I,entin, Sulilli'V,a:n" Flanagan ~i Ralph, dup'a ce se i:nteJese-ra in.tre ei,

- Dr agul meu Stuart) linisteste-te I interveni tin, N u-i series ce f aci ~,

F allen-

ca

ca

ocoi, UL P'A1\11INTULUJ IN 'OPTZECI DE. zr lE

]a ora opt ~i patruseci si cinci, Vo' Iua acest tren, ~ Chiar in seara asta P in't;rebi Stuart, =. _ Chiar in sea.r',a asta :!. r,asp''UDse Phileas Fogg .. Apoi, , "tf' d d ~ ur ; inc 'u-se m tr-un ca en' ar db' ouznnar, ae .au.ga.: 'D' eel, r-un calenda e. fiindc a .as·tizi este rniercuri ~ 2 0 ctom brie, va trebu i s,a fiu inapoi la Londra, in, acest salon a I Re:£,orm-Clll'b -ului , sirn bi'ta, 211 d ecemb ri e, Ia ora opt ~i p,a truzeci ~," cinci ........ ..... ne .... .,' ure " seara, f ara dId care ceie ouazecr.. d mu d e ~. de,pu.~N! ue in clipa de fa~,ala fratii Baring va vor apartine de, fapt si de drept, domnilor. lata 'UIl, cec asupra acestei 811me~ 1 ata. f u intocmit U'O act scris asupra rama$ agului ~:i nd cei sase cointeresati mI semna ra; Phil eas F,ogI' era netulburat, Desigur, el nu p,usese riml,a,g pentru a ci~ti,ga ~ s,1 daca nu angajase decit douazeci de mii de Iire, adica jumatate din avutul sau, 0 facuse numai flindca prevedea ca avea cheltuiasca cealalta jumatate pe tru EA.. v ~ b~ a snrsi ell bi acest greu" ca sa nu spunem rreanzam 1- , 'toe preiect, Cit despre adversarii sii acestia par,cau, tulbu .... rati, dar nu din causa sumei puse In, joe, ci fiindea aveau un fel de mustrari de cuget lupte in asemenea condi ti uni'. b-...... ~ T ocmai· atuncs.' ceasu l''Iatea ora . sapte ~ i, se :propll se domnului Fogg' sa suspende jocul pentru a-si putea face pregatirile die plecare. ~ s,i:n·t gata in, orice clil'pi ~ riis,piunse netulburatul C gent illeman, ~,~ ~iIDncepu sa imparta cartl,ile, 1,'3,ro~,, spuse ,'1 RA ""t ill '. , , , Stus £: m.ln, id D'I durru ,:allle, d omnUte,l_uarl1.,.
Y ,:Iii
I,

Bine

!.

i:nmeie

MI"..

Fogg, Trenul de Dover 'pie~,ca

""

!"

sa

111 ~

sa

;!!,

'oJ'

........'

'11 -

,ill,.

'. l-"if ".' .... GalJ~to- 'm 1"V'1

P arti de onora bslii s,ii, colegi $i piriisli clubul ~ La ora $ apte $ i. cinciseci t el desch idea usa casei sale Passepartout, care studiase cu constiinciozitate P'iiO'"

gramul, fu destul de surprins vada pte: Mr Fogg vi ... novat de inexactitate, 81pariJn,dt~ contrar obiceiului, la ora
ace as ta neob isnui

sa-]

Vf'a : nu era mea ora. _, Passepartoet l I~,epeti Mr. Fogg, f ara sa ridice glasul, 'Flaca ul nostru i"i lieu a pari tia ~ _, E a doua oara cind te chern ! obeerva stapmnul sau, ~ 'P'i'~ nu-l ora d.ou,isp'reze1ce '~ ras,piullse Pass epartout, ell ceasul in mrna~ Stiu, ~i de aceea nu-ti fac nici 0 mustrare, relua Phileas Fogg, Peste douazeei de minute pl ecam, spre DoA
v
'I;,i/

vill e=l'O'W no ap t ea precis, Dupa ce urea in camera sa, Phileas Fo,gg 11 ,striga : ~ Passepartout l S,ervitoful n,u ras,punsle ,; chemarea aceasta nu-I pri ....
r;.,;

ta~Du,pa nota s'crisa, loca tarul din, Sanu urma ~a 'se lin,to.arca decit la douasprezece ~,

ver ~,.Calais,

Pe fa a rotunda a frantuzului se lati. un Ie] de strim ... batura, ; era limpede ca nu inteles,ese' bine, PI ecati tn, cal itorie ? intreba el~ ~ Da, raspunse s'tap,tnul isau~, Vlom face ocolul p,amintului .. Pass epartout, co ochii cas,c.ati; co sprincenele ridic ate peste masur'~t;, co bratele atirnind, cu trupul gata sa se prabuseasca arita 'in c ipa aceea toate semnele u,imirii dusa ptna la tncr-emenea]a.. . ,~. Ocolul p,imtn.tului ! murmurjiel, --== tn optzeci de ziI'f; '[ intregi ME"'." Fogg, Asa ca, vezi, n ...avem 0 clip,at, de pi,erdut, . . ,_ D.aF' geam,antaneie '?~.~f~cu Passepartout, '~egini:ndu-si f.ara voie capul de la dreapta 1,£1tinga. s - Nici un geamantan ! Doar un sac die ,cil~ifro:rie" cu .JI ~e~ ~I ,~ ooua cam.a~], d .. lA' '....' - ~ tre ~ P erec I11 d- crerapr'. : 1at: f em ~ I ··· Ina e pentru dumneata, Restul vom cumpiira pe drum" Ia-mi mantaua ~,i piitura de calitori'e .. Vez! s,i a'" ghet,e bune,
=
y ..... ....'..

,I

de altfe] 0 mergem pu:ti:n pI! jos, sau chiar de 10(:~ Haide ! Passepartout ar fi vrut mai spuna ceva, dar nu putu, Paras,i camera domnulus Fogg, n:rc·a. in. o(liit.a lui, cazu pe tin scaun ~i zise, folosind to fraza destul de. vulgarli, de Ia reI.de acas i : A naibii treaba ~:~i eu care voiem due to viata
Adica.;

sa

sa

.... ~ t''"t'u t:n~~1':a II

sa

I' .,~ ..

bun? Nu.; Atunci era 0 g]umi?' Si mergi Ia Dover, bine ! La Calais" fie! Asta nu putea, desigur, sa-l supere p·e bravul nostru flaciu, care. de cinci ani Ide zile nu mal pusese pieiorul pe plmintw patr] ei, Peate si pina Ia Paris ar fi fost 0 treaba bun.a.!. si, zau al,a,~all" fi revazut cu bucurie marea capitala. Dar desi,gu1r'? -un gentleman asa de' grijuliu cu pasii sai ar trebui se opreasca acolo, ... Da, far'a indomala! _, 1$.1 totusi D'U era mai putin adev,arat ca gentlemanul acesta, atlt de. lipit de casi pi'na acum, ia.ti ... 1 pleca 0 lua din loc ! La ora. opt, Passepartout avea gata modestul sac, care cuprindea im'bracWnintea sa ~i pe a stap,itnlll ui sa'u ; apoi, co cugetul inca tulburat el parisi camera, a carei u,i Q Incui e cu gri j it, ,it cob ~Iri a Mr ~ F o,gg" l Acesta era gata, Avea sub brat 0 carte, BTadj.ha1i!~j·
1

pami'ntului in optseci de z'Je; ! Avea de ... face cu un nea

.Apoi J·cce.pu, masinal,

pregatirile

de plecare, OC'o~'U 1

sa

ea

c01~ti:netltQI r'{dlnva~1 steam tranzit' and g'cner,(Ll guide, care urma sa,-i furnizeze toate indicatiile necesare pentru cilitoria sa, Lua sacul din mina lui Passepartout, 1\1 deschise si vi.:ri inau.ntru un teanc gros de bancnote frumoase care au curs. in toate tirile~ - -- N -ai uitat nimic ? i~i' intre'ba MJr~Fo,gg servitorul, ~z. Nmnc,« d omnu Ie. Mantaua ~i pitu'fa mea ? I(l'ta,-le'F .=-- B ine ;: i a sac ul, S,i. inti flzmn,dacest preti os obi ect 1U]' i Passepartout, Mr .. Fogg ,ad,Rug,i: Ai grij:a c,a ael slnt douazeci de mii de lire (500.,000 fr ~) ! Pasepartout fu cit pe ,3.1(i sa scape sacul din mini ca. ~,i. cum cele do,uizeci de mii de lire ar fi fost i"o aur ~i ar f.i avu.t 0 glen tate urlas ~t
l
==='

.:.Prolectul HI - Jules Ve.rn.e2010

$-

JULES Vf.RNE

Stipinul si servitorul cob or£.'la, ~:i ~~"ade Ia strada fu r d e aoua orr, ...3 .... incuiata statie de trasuri se gasea la capatul strazii, Celli doi cal.atori se urcara mo:u-un cab) care se indrepta repede catre gar.a de Ia Chari.ng, ... Crosg~d,e unde ,por,nea una din liiniile: societatii die eai ferate ~South-Eastern ... way" . rail La ora opt ~i douazeci, trasura se opri in fata grilajului ,g,arii~ Passepartout sari jos, Sta:pinul sau, EMurma si Pi ,ati vizitiul. In clipa aceea, 0 biata cersetoare, tinmnd un copil de mtna cu picioarele goale prin noroi, leu 0 plalarie zdrentaroasa de care atima '0 pana mizerabila, en un sal sfi.,iat aruncat peste zdrente, se apropie die Mlr.. Fogg cerindu-i de pomana. Acesta scoase din. buzunar cele douazecl Ide guinee cistigate la wist ,i le i'ntinse cersetoarei, zicindu-i ~ ............... fe ...", 1 9, .. ~ pare bi .. Ica 4j-'~-. ,am. !\'I·,·t-;~1i tot I, ' -r·'Ine, emelle 1ml ." _. l,ne '":" l!.e -- ..' In IJlDl Apoi porni mai departe .. Passepartout simti i se umesesc ochii ; s,tapi:n.ul sau facuslf; un pas s,plf\einima Iui, Ind.ala dlupa aceea, amindoi intrau In marea sala a gi:ri I. Ailcj Phileas F o,gg' ii porunci lui Passepartout s,u, scoata dous bilete a clasa tntAi, plina la Paris, pile urma intorcind capul, ii zari pe cei cinci colegi de Ia ReIi. ,......
ii

I.'

'1.'

-'

'I'

ca

- Dupa cum vedeti, plec, domnilor !: li se adresa,. Fe1uritele vize puse pe un passport, luat anume in acest scop, Via vor permite controlati Ia l'ctoarcere drumul urmat die mine, ~ O'h d ommne 'F'I'ogg, nu.. era nevoie ~ raspun.se po·,1'1=. ", ,',' --'. -"-." "'""- 1 · ti,C05 Gauthier Ralph .. Ne in.credem in onearea dumitale die gentleman, _ - E maii bi asa, spus,e M.r, F ogg~, mne ..•. Andrew Stuart observi : · "' - Nu nita ca tre b ,"' sa fJI!~ i: napoi.; _uie .11 -'--~I- intregi n'g'g a,' Dc .·IL-£IIbJ.-l ",ll'= r-- optzeci de :l111!W, I, -_ M'Ii"' F-lVi-c. -fIU.]["...11" c~ sim biti, 2'1 decembrie 1812, Ia ora opt ~i patruzeci ~:i cinci ,J om _ de min 'U' te sea ra La reved pre- 'lLv.~ _niler 11

form.-Club~

sa

'a'

Ii

.. -'.

'~II'

-:Y,

.. - '.--

-.. '.

-'1'

II

,'.

.... U'

-,

."

I'

..

J,

'J;,;'

'

..

l'

.. ,

'"

J@

'I!..o,m_

.....

'Jl.o;

I.

,~.

~I

•• •..•.

~!!I

r.

~I~t!il'

...

:...:I~

V.

I~

.... "7
,

La ora opt ,i patruzeci, hileas ..ogg ~i servl torn 1. s.an. s,e urcara in acelasi eompartiment, La ore opt. ~i patruzeci ~:i cinci ras,una flui eru] locomotivei ~i trenul -porni . .Noaptea ~rat intunecoasa, iar, de S,US. cadea 101 ploaie m:~runt~~ Phileas Fo,gg statea taeut ln coltul s,aur. assepartout, inca aiurit, stti' gea rnasinal in. brate sacul cu bancnete,
Trenul nu d'e.p~,is,e lnlc,a Sydenham cl'i,· d el scoase un adevarat striga;~ de disperare. ,-, Ce e '? lntre.bi Mr. Fogg" "'" . v Ill, . ·, a, a... E ca,'n e ,ca~u A gra b""' ..,. l.n zap't!cea loJ ~ am ' ntat.;
II'!. .........

de ,gaz din camera mea ~ ,. '.. ~ .~ bi'Ioe, b..... rasp 'nse co raoea 1-"" M F. QIgg L 1 ·'alete a ,.'.'r" vecul arde :pe socoteala dumitale !
V' ....

~ Ce ~ Am uitat
'. !Ii

sa s'ftin.,gbecul

Capito.lul' V'
IN CARE 0 NOUA AICTI,
1

A'PARE LA B. RSA LONDOI .. EZA

.... .. L dr .' esigur Phil eas F og,g _u se Indioia '..., . parasincd . on'· a, desi .' citusi de pu.·tin de marele rasunet pe care avea sa,-l provoace plecarea sa, Vestea. rama,agului se ra~sp'tndi maio .... ,,~, .U.,.tu ra R' fe.orm- C"11 b un d lIE 'prod~ I'e uun, use 0 ad evarata t uIb .. r ta rare printre mem rrn acestui"b·'lonorar cere, .por, d e ~ ~ .,' ., mrarea ajunse ~ ziare, c 8!Ju oro '1"repor ten"'IOf', ~ t . -. CIU b tu Ib m . iar din ziare Ia publicu] londonez ~i in intregu] Regat U·:nit. Aceasta ~istorile co ocol J pa'mtntului"' fu comentata, discutata, disecata ICU, a'l:itapasiune Ii staruinta, ca ,i d E" ""'" f~' . . ICJ.B· aI" '11 f.ost VOl" ba d' 0 nona :a ,ac,cre ,,'Al· b ama '".. U·" ~ ~. .~,e . at .' nil.
:w.
Ii<
1

I!.

lit..

~ ,I,

,OJ

oI,

:It.

2&
'5=

JULES VERNE

erau de partea lui Phileas Fogg, altii ~i acestia ajunsesera curind Ia 0 majoritate conslderabila ~ s'e pro nuntau contra. lui, A face ocolul l)amin'~umui ~ ~i nu teoretic, pe harta ........., acest minimum de timp, ell mij i-n 11 11 d comunicatie existente, nu era numai,. 0 Impo.... ~ ~ roacere ,-e sibili tate, C'~ 0 cur ata nebunie .. 'Times, Standard Evening-Star, M'oTnin,g,~Cltronicl'e ~i. dou,azeci de alte ziare cu mare rasptnd.ire se declarara impotriva lui Phileas Fogg, Numai D'ail,-T'eleg1'ap"k 'il sustinea intr-o oarecare mis,ura~ Gentlemanu] fu in general socotit drept maniac, drept un nebun, iar colegii sai de la Re:fo.r.m-,Club fura dezaprobati tinusera acest ...,.. .... --, d .. rama,ag., care d ovec ea sl'iJ'b"'rrea f- acu 'It''''''t';~ or mm ta'1e a II e ,(1, . a. ' I
=e

fa

'"

I' ~ , I:

'"

'

'"

I", .

,"

",

"

".,'

"

,-

'

,-

'

' - ..

.'

Cu pri vire Ia ace as,ti istori e .ap1arura numeroase articole extrem Ide Infierblntate, desi nu lipsite de logic2L E ennoscut interesul pe care 11 stirneste ~n Anglia orice are vreo legi,tur,a ell geografia. A~a nu exists citi tor, indiferent de clasa Iui sociala, care sa, au devoreze (>O~ loanele in!chin,ate cazului ~,PI]iIe'as Fogg" '"' In prirnele zile, citeva spirite indraznete - indeobste f ernei"' ~ rura d e partea I U1~ mai a. res dUP,a, ce .' uustraf ~ "1 c 'v' lllust. •. ' ,dL ,...... bI"' ~ tee -011 d on-rN ems 11 pUmJ.ca portretu '1 dup-a totogra f· '" '•. "'"' ta depusa la arhivele R,eform-,Clu.b-ului Unii .glent~em,eni ch iat' i:n.drazni ra sa 'sp'u~"a~ "H'm ~ Hm ! ~il Ia urma urmei, de ce nu ? S-au vaz,ut lucruri ~i mai extraordinare l" ACle~ti,aerau mai co seama cltitorii ziaru ui Dail,,-T elegraph. .. Insa in curind se simti insu~,i ziarul tn cauza tnce:pea dea fnapoi~ 1.r8\ 7' o ctombr ie, l'n B'Llm'etinu~ Soc,iietatH :regatle de Geografie aparu un lung artieol, care !N~:oeupa de chestiun .. e din toate punctele de vedere ,$1 dovedea Iimpede nebu, .... acest artico I, to tu 1 elfa ~ rna uner asemenea f'ap te, D'._. upa potrivnic c~l'IatoruIui, si oamenii, $i natura, 'Pentru a izbuti un astf el de proiect, trebu ia ,s,a, admiti '0 potrivire miracu oasa intre orele de plecare ;,i eele de sosire, ,potrivire care nu exista, care nu putea existe, Eventual, si asta numai ~n Europa, unde e verba de distante die'

au toru 1ui l ui ~

ca

Is;I

0,

sa

ca

_"

..

'I'

':."

.'..

f-

I'

,.,:

','

'-"Ii

'!

'_

1-"1-'

':

:-,'

_",

-,

: '[-,-'.

;-'1:-' I

I'

'I'

a,

'_ ('I -

sa,

o lungime relativ mica, te poti bizui ,pe sosirea trenurilor illaore fixe ; 'mnsa rind sint necesare trei zile pentru a traversa Statele U'ni-te" mai poti sprijini pe exactitatea trenului elementele unei asemenea probleme ? Apoi defe -t"'" '. 'I- d e ~" "t' ~ -, - -, imec iari e c aocomo ava, d ' ~ ~,e:~It ,amponari I,f;~ ano ti - , neraieri I' , pul prost, inzaplezirHe - toate acestea nu erau oare impotriva Iui Phileas Fogg? Pe v',a:po,are, i'n timpul iernii nu se ,g,as,ea ella cheremul furtuuilor sau al ceturilor '? Ce, oare far se fn'tim,pla ca ~i cele mati rapide vapoare ale liniilor tra nso ceanice alibi ~ntitzieri de doua sau trei zile p' Or, era nevoie de 0 intlrziere" una sing-uri, Cal Iantum comunicatiilor sa fie rupt, pL1tin~,a de, indreptare~ Daca Phileas Fogg sosea cu 0 i-nfi!rziere fie de numai citeva ore fa,ta die plecarea unui 'vapor, el 'era nevoit s,a, astepte vaporul urmator, ~,i ehiar numai prin asta caHi= toria sa era compromisa defini tiv ~ Articolul cu pricina avu mare rasune:t~ Aproape toate ziarele II reprodusera, ~,il actiunile Iui Pili leas Fogg' sc z,ura ~fi, chip neo bi~nuit~

sa

,v

LiI - - ':

sa

fara

a_,

iasera importante afaceri CD privire la soarta actiunii sale" E cunoscuta lumea pariorilor din Anglia, lume mad inteligenta, mai ridicata decit aceea GIl jucatorilor de carti" ,A,pari a face parte, din tem peramentu I englez. Ast ~ fel se inch eiara l',arn,a$,a,guri pe sume consid erabile, pentru sau contra lui Phileas F 0 gg~~i nu numai i:ntre felu ~ riti membri ai Reform-Club-ului, ci chiar in. marea mast! a 'pu blm,cuiui britanic, Phileas Fogg fu Inscris ca un cal de curse, la un fel de studbook ". Sit njiscu 0 actiune care fu numaidecit cotata la Bursa londoneza, Se cereau, se ofereau actiuni ;~'Ph,iletlS Fogg" si din, asta se inehemau afaceri uriase, In.sii la cinci zi Ie die la plecarea gentlem a ~ nului, in urma articolului din Buletinul Societatii die :'~ f v A G leogra f,~e:;or erte l.lii._ mcepura """ sa se mgrama ' ' ' d-easca .:__c'~, e P'··h''''l. J:' o,gg :",,-.Jd",: '. rum .ie erne In t",-, "1e .,~ 1 eas:' "[,~"",:~ seac eau, E,l-" erau 0rferite IIJ teancuri, Cotate la inceput cinci la 'Unu " pe urma zece, v dd-I acum se d-ac eau « ouazeci, cmcrzeci, 0 suta a unu
Ii; ....,
U I, I' "c'-

In prirnele zile dupa plecarea gentlemanului

Sf.

l1n,che-

..

..

,'.J

•..

"

~'I'"'"

,":.

U' -

...... , .

.~

." -

' .. ".. -.

,".".

".

"I ..... ~

~"

CaJatorului nostru ii ramase un singur partizan ; acesta era un 'batrin paralitic, Iordul Albermale ~ Tintuit in fotoliul sau, onorabilul gentleman si-ar fi dart intrea,ga avere pentru a putea face ocolul pamintumui; fie ehiar ~i. in zece ani ! .......... parie cincl mii de Iire (] 00,.000 ~,i el fr.) p'entru Phileas F o,g,g ~-la.I"" c]ind., 0 data cu prostia proiectului, i se demonstrji inutilitatea Iui, el se multumi raspnnd:a : "Daci. lucrul e realisabil, e blne ca el fie. d l' I' reanzat prima oara ue un en,g. ez '., Deci, aceasta era situatia : partiaanii lui Phileas Fo,gg se rareau din Ice in ce .; toata lumea se pronunta impotriva lui, si nu motive : actiunile ~,Ph.iIe'as, Foggt~ nu mai erau cotate decit 0, s'uta cinciseci, ,doua sute Ia unu, pina ce, Ia sapte zile Id'upa plecarea Ium; 0 ·intlm.~ plare cu total neasteptata -fam nu mai fie cotate die ]OC~ Intr-adevar, in ziua aceea, Ia ofle] e: noua seara, directorul politiei metropolitane primise telegrafie '0 dePe~""" care spune:a .: a;

sa

sa

~~

,£,"

V'

il~

fara

s,a

",De da Suez d.a Lendra,


il.ir,ec~~,r e f!r;U~iej' administr-a~;a '~1"'Ilill!. d Se'Qdand P lece U'l'.mi:reS(·h.o~ol dt ::Banci~Phileas Fogg. T!l"imi'IDtli iDncdia 1t :m~iiiLd3t de arestare la Bo:m'bay (In.d'ia eng'],e~a}
R'(lWi!'Ut,

imediat, Onorabilul ul · gen';;')1 Am'an d ;e.p~ru- 'p'~n-4!-'Iif'U_' ~ l~sa lo.... hotului dI'e" ban .... t~ i en ote. I se cerceti f!l)'togr.afiaL~ depusa la Reform- CEub impreuna ell cele ale: eolegilor sai..., Ea infati~at leit pc omul ale. carui semnalmente fusesera stabilite de ancheta, Oamenii i~i amintira ceea ce ,era misterios In existen t a lui Phileas Fogg; izolarea 1ui, pi ecarea lui sub i·Hi - si. lparu [impede ca.:; retextind 0 caill,atoriie. in jurul Iu.... p mii ~i spri jinindu ... pe un ranl~ag nebunesc, personajul se nu urmarise al tceva decit deruteze pie agentii poli .. t iem. eng leze,
'.:__ l~ ~
It.-t ' I _JA~I ... '~, _,., ,I' ~

E,fectul acestei depese se vazu


IU . "~:.

.,'~)IUIl_

~ ,'_

I~I

"

'

... :

or

' ••

~JI

sa

OOOLUL "AMfNTULUI

IN OPTZE!C~ DE ZLLE
A" I itn C,(~y'lit),Ut,.. 'u'
,
'

D1\ DOVADA, DE 0 NERABDAR'E FOARTE MND,'REPT'ATIT,A


1

l:N CARE AG'ENTUL FIX,

lata tn, ce imprejurari fusese expediata aceasta tele .... 'grama privind pe numitul Phileas Fogg. Miercuri, '9 octornbrie, se astepta sa soseasca la Suez; la ora unsprezece dimineata, pachebotul .Mongolia, al Companiei Peninsulare ,i Orientale; vapor de fier, cu elioe ,i spardek, ell un deplasament de doua mii opt sute de tone ~,il avlnd 0 f o.rta nominala de cinci sute de cai. Mon,golia facea cursa regnlata intre Brindisi si Bombay, prin canalul SU,'ez:MEra un.ul din cele mal rapide vase ale Companiei ,~i depasise totdeauna viteza regulamentara, adica zece mile ,pe ora ~ntre Brindisi ,i :Sue~ ~i noua mile cincizeci ~i trei de sutimi lutre :8uez ,i Bombay, In asteptarea ,Mongoli',ei~ doi oamen i se plimbau pe chei, tn mijlocul multimii de lbaQtin,qi ~il s'tr,ajnj~care se Imbulzesc. tn acest oras, odinloara un ti:rgtl~,or" caruia acum marea opera a d-lui Lesseps 1 iii asigurase un vii ... tor' m,aret~ Unul dintre acesti doi oameni leta agentul consular al Regatului Unit la Sues ~i care - 10 ciuda neplacutelor pronosticuri ale guvernului britanic ~i sinistrelor p.re= ziceri facute de inginerul Stephenson 2' - vedea mn fiecare z" .navele engleze str.ilb,ati'nd canalul ,.-" scurtind astfel la jumatate vechiul drum din Ang'iia in Indii, pie Ia Capul Bunei-Sperante. Celalalt era un omulet slab, cu chipul destul de inteIigent, nerves, care ]l~icon tracta CU 0 St aruill til vizi bili, sprincenele" Pe sub g·~n· JL., lunzi ~~J! _:~ ':0 priv re ~lle lui lIl' ,!.,....I,IL.Il""" . :.'a'. sclipea .' 1.1.~ foarte vile, p e care' el 'insa stia s,a ~i... s.tapmne as ca" ~n .o
'I;,i

>

...... "'-'.1 ,.

.0

.• _,

F erdinand de Lesseps, lulu i Suez (1859-1869}"


1

~,l!JJgine~ ~.i diplomat

f raneez,

cons trueterul

cana-

2 8repberos,on -

invl$TIt~t~r!ll ]octmlo tivei cu aburl,

,32

Tr ~ ~ft ~'~ ~~

'I::P"I4i'D'J';,lE

~.~,

clipa aceea, omuletul se misca de ':0 ]0 pina COlmO, neputind sta Iocului, dind astfel oarecare semne Ide nerabdare, Insul in cauza se numea Fix ~i era unul din, acei 'j"de~ tectivi' sau agenti ai politiei engleze care, du.pa furtul comis la Banea Angliel, fusesera trimisi in, diferitele po:rturi ale Iumii. Fix trebuia s,a supravegheze cu cea mai mare gri j au p,e toti cilitorii in trecere sp][le Sues, si dacii vreunul dintre ei i-ar fi p,iru:t suspect; sa,-,I ;,fileze" pt-na, la primirea mandatului de arestare, Exact cu doua sile i-nainte', Fix, primise de let directorul politiei metropolitane semna mentele presupusului autor al furtulu i ,) u ale acelui persona] distins $i em] era in f~l:ti~are,acorecta care fusese vazut 'in sal a die pllti a .·,anC]]Jl., B Deteetivul. desigur momlt Ide serioasa prima faga,du,ita in caz de succes, astepta deci CD 0' nerabdare user de inte-~.f e€!' ~:IJI foP a .·,v;;"u'l.l, .. r ' III '~ 0 ~' M' .!'1I,;¥Jog,;");l ~e - Care va zica, domnule consul, credeti va-po,..rul n- 0 inti'rzie? intreba el pentru a zecea ,o,ar',a" - Nu, dOlnnu.Ie Fix, raspunse consulul. Ieri se afla la Port -Said; si cei saizeci de kilometri ai eanalului sint un fleac pentru un vas, asa de rapid" t'~irep et ;;ilf ang'o tia at ci,tffi,g'at All'to,tdeau'na prima die douazeci ~i cinci de Iire pe care guvernul 0 plateste pentru fiecare douazeci ~i pa tru de ore c'i.~,tig,a'te din tim pul reglementar al cam toriei, ~ Vaporul acesta vine direct de Ia Brindisi? l'Dt.r.e'ba. Fix, ~ IChia:t die la Brindisi, Ide uncle a luat po~ta pentru di " · d bY t.... ia .. ] 01 11 ~I. '. Ie un d e a p1ecat srmoata 1 ora cmci~ d,U,P'ti-a . ...... miaza, A~a lea 31m rabd~re ; trebui e sa soseasca foarte cu=' rind. lnsa., lata ceea ce nu 'mn'~eleg eu : daca omul dumitale se afIa pe bordul ,wIon,g.oliiei, cum ai sa-I poti recunoaste numai dupa semna mentele pe care le-ai primit ?' - Domnule consul, raspu;nse detectivul, 'pe acesti oameni mai degraba ~j, rnirosi decit tru, recunosti, Pentru
1

Y'

,I, ..

(lI

€" ~

sa

sa

!'

ca

ca

a-

~..,/Ii;

IOOOL'tlt p.A~n NTVLUI. :IN' OPl'ZECI D'E ZILE

asia trebuie si, ai flet, si Ilerul este un fel de simt special pie. care il ajuta ~,ill auzul, ~i vazui, ~i mirosul, 'In viata mea am arestat destui asemenea ,gentlem,leni, ~l daca hotul men se a"£li intr-'adev',ar ,pe bord, asigur IC,a nu-mi va s,cap,a din mina,;; - Vi urez S,B. reolliti, domnule Fix; 'fi,'indca e verba de un flirt inserrmat ! ~ Un furt magnific l exelama agentul, cu inflacli~ rare. Cinci zeci ~i cinci de mii de Iire 1 Nu ne piea des asemenea ph!a~.c.a ~ Hotii au devenit meschini ! N earnul eel or de-alde Sheppard s,e .stmnge 1. Azi unii aj Utl,,g" 1a spinsuratoare pentru ci1tiva "Hingi !, ,~, Domnule Fix, observa consulul, vorbesti cu attta inflacarar1e, tnic~t1tti doresc din toata inima izbutesti ~ I.nsa,. rep et, date flinld imprejur,arile: in care, te afli tern c-a va fi foarte greu. ~tii preabine ca, dupa semnalmentele pe eare: le-al primit, hotul acesta seamana Nntru totul ell un om cumsecade, .......... Domnule consul, raspunse sigur p,e, el inspectorul de pohtie, toti marii escroci :p,ar' oameni cumsecade Va dati seama cei cu mutrji de pungasi n-au d.. ecllt U.D d rum de ales. : ramiflJla, curati, ci altf el i~ aresta imear diat, De aceea trebuie suspectezi pe cei ell inf~ti~are, de oameni cinstiti '. Luc ru g.reut. admi t ;:uta nu mai e 0 meserre, ci 0 arta, :Era Iimpede ca, numitului Fix nu-i lipsea 0 oarecare d oz id,e amor propriu ~ Intre timp pe chei se vedea din ce j.n. ce rnai multa mis care M.alrfun,al~i e di f eri be na ti~"negusto ri, misi ti" had mali, Ielahi se stringeau din toate pir1ile~ Era impede a apr .•• pia \' anorunn, C':;: ~ ap ropi ;,.,.1 ip a ou1611.["11 V'Oip· oruh Vremea era destu] ,de frumoasa, iinsa cam rece din cauza vintului de est. D easupra orasului Sf: profi lau c]:teva minarete, sub razele pali de ale soarelui, Ci tre sud, un dig liung d.. douii mii de metri se i.ntilnd,lea ca, un brat e '. euezu 1U.I.,e va Iun ll e M:arJlIIO$lI se 1 .... '. P R asupra r a d er S· rv eganau mai mul te 'vase de pescnit sau de cab otaj " dintre care unele pastrau in Iiniile lor silueta eleganta a galerei antice,

va

sa

rna

ca

sa
U

sa

Pi< o;1i'!!I;.;.

"!l:

;';"'1.111.,

:,..

eoi"ilol~I"

." ~'~

'iii'~

OJ'

.. ,.

"''''

JULES

.Tot facin.!du,-,i lee prin aceasta multime de oameni, 'F~ din ooi,nuinti profesi anal a,~, cerceta chipur ilIE treca ~ x, . "111 ~t torilor cu cne 0 scur t'''''' OCnl81 d""" a '1L, ~ , a, 'Era ora zece ~j,umatate: .. j - Dar nu mai vine oda,ti vaporul acela ?' striga. ,~g,entul, auzind oa:taia orologiulni din port, ~ T'jremne "~ f' 'Ie aproape"" r,aspun6,,,-, r"O'I'~nsuru I .' ·'b· ;;, 8,Sl .,' '-"-"'. "'~ 111.m .~ Cil timp 0 B,a stea la So,eI; ? . Patru 'Ore:,; at~1 ,ei,t, sa in.'carce cirbul1.i~ Die la Suez a Aden, 1,31 ca,p,a;tul celalalt al Ma.rii Ro,ii, sin .. f~' mie trei t ..e" ,1~- tre buiee,sa ~ f·_ .....· p.oc OVI Z 11 de com ~."'" --"-~~' . .. su te zece rm ui aca bUS tib'.'~ l'~Jl;;, ~i Ide Ia Suez 'merge direct Ia Bombay '? - Direct" fara oprire ~ . _. ,_, Ei bine zise Fix", daca hotul a luat acest idrum ~i acest vapor, desigur ca si-a facut planul sa debarce Ia Suez, ca de aici si ajun,ga :pe' alta cale In, posesiunile olandese sau franceze din Asia. Trebuie stie prea bine ca, ~n India, care este un teritcriu e:n.glez,~ n-ar fi tn siguranta. ~, Nu m ad! daca nu 0 fi un om Foarte indraznet, r,as,=, punse consu lul, Stili doar ,ea un criminal eng ez se poate ascunde mai bine la Londra declt In stra",natate,. Dup,a aceste cuvinte, care ~ii d1idu,ra mult de gindit 111 All ..,. . fll agen ttlJl11' consunu se 'lnurepta spre bi rou l' S a U'~I at Jl at in u:i bi apropiere .. Fix ram,as'e singur, sta]pini"t ide 0 nerabdare nervoasa, cu presimtirea destul Ide cindata ,ea hotul sau se g,a!!;;,ea pe bordul Mo:nglo\l'iei~ ~i "iintr-atdevar., daca pun gasul fugise din Angli,a cu ,gi'n,dol de a ajunge in L1llJ~ ..., ~ 111 '1L~111 mea N oua, er aiesese protbaeu dtrumu _ 111 diil .' me .nlor, mai,. pu= tin, supravegheat sau mail g',neu de supravegheat declt eel al Atlanticului, Fix nu ramase, mult thnp sub s'tap'lnire',a, acestor ,gl'n~ duri, Fluiere r&suna,toare, vest ~ r,a sosirea vaporul ui, ···'~·· " , I, se .~', "~'.' .'-' ,-.:Ih··'~ m G'"loa ts d_e h· .,,"'.: ,l_e ·d'· fel at,h," I:' , naplJJSl).l 5',pre C ,el, ....nt r,-_." ..... '.. 31 . lama 1'",,~ II 0 Imbul zeal i destul de ne inistitoare pentru mem brele si ves m I' iI :::,tlii"ii;r'"l'IiIi"Ii;f' V'reo ~zece II ~rr -, ."~'i.: '. ~ntele "",u...l.a v. .: v,. ~lfl11 JL a~l~ 'tin port .. JI..' l!i;,.'·.. .. ,~.: u,~: c • S e despri nse'\'"a de la mal ,i se repezira in t'n'tim,pi:nan:~a
"'1 ~

L.

'iiI

",.,

..

"J

-..

,"

,",

,.

('

:.

I.:'!!!!I!';

'J.

'.:,

," '~:

..

1_"1011"1

",;

..,

'

1·- 1-·

=,

sa

·u

'i;.i'

.A

I'

"'1"

'1

", ~

.t"'~

,~I

I~"\.

,.I!.,,.

'" M ongo ZU?i."

OCO:lUL PAl\,fr~ruLuI

~N OPTZECE DE Z[LE

A 'rimas pe: borg" P',ai trebuie sa se prezinte personal 1.81 biroul con'SU Iatu lui! pentru at i s,e stabili identit a tea, ii eX,:plm,ca, a"g'en.tul. ~ .Oare e : evoie de asa ceva ? ~, Neaparat ~ ""= ='

In curind se ivi uriasul .corp de flier 31 vaporului, navi (In:d in tre malu ri me canal u1ui, $ i la ora mns,pt',ez1eee punct ancora Iu ,aruncati in rada, in timp ce aburul ma~inilor ti.$:ne.a cu zgomot ,pie tevi Ie de esapament, lit; 'l~to" iI:!o'r-:i Jl.~ P~, b ord erau d-'!IEO'"tUI'I' de m luI ~ ca'!.J.O ri U' n I"' r':;; 'm;;:' i pri velJIL st.~'~ 'P' ".:.'tore a~"",,::.i, Ioras ulIlu 'I'_" n g~ admire U" Y~ r" P-f; P-U nte f'n'!l;!'';; cea mI.d m a e parte cob orl\r'Va~' I" b'a""" cile care "r-~,ejliill"'-er~ d ':JI'l' I_'~ '1,-, ~n ,_,' r ~I'.' g," -~~''''!!l!'' la bordo.' Mongoliei.. .. l. ifi. .. FIX. cerce t- '(I en cea mal .. mare' "II mare-ammte pe 'iI.~O"~l cer• care pu:ne,au pl,C~ I-I pe cb ~ oru aei, Deoda ta; unul dintre acestia, Idu.p1a ce Am~J:inse energic in, tur i p,e f elah ii care ml asal tan of erind u-, .' servi ci ile, :~N:; apropie de el si-l rntl'lebi foarte politicos daci, nu cumva putea arate lJJnde se biroul agentului consular englez, Ziclnd acestea, ,cilitorul arata un p,asaport pe care, i'odoiali, dorea i se piun,a visa bri tanica, _ 'fl Fix ,lui instinctiv pasap ortul, ci til dintr-o privire semnalmen tele inscrise in IfIt "i nu pu tu ~i 1mpiedice '0 tres ari:re~ H$rtia incepu s:a -,i tremure in 'mlni,;: semnalmentcle inscri se in pasaport erau identiee cu cele primite Id,efa directornl politiei metropclitane, -- N''U~=·' pasaportul dumitale '?' iE ifltreba pe c.:alator~ ~ Nu, ras.puDsie acesta, e a! s.tipinului meu, ,.~ 5i el unde e '?
~ I

_1.,:_

I~~-IUJ

•.•

_'~~I.

I"

'lI'IIi

1:·.··

1,1

"llll!
'1.

e,"_,' i.1

~.i!:i'!.if'l u~·ll,~~I~~!~,. .. ' ~ '.'. ~I ...

·u.

.~.

,I ~_, ' __

I:"

('0;]1 .~ W.

€"~

,i JIl .~.

J.IL"

-',:'

' "I'

"'11,

.J:.

~11li.r.1UIP

0;), ,u.;

iLl

~~"

~'~'

':IiI ~

'I

,I -,

'.)·1

',. ~ ..',

II!,.I

~,£,

'",

,I

la

sa-~

ana

{,ara

sa

II

....

sa...

'~i, IY'IJ

nde e biroul ,_lIi


,"""',' .' ~ '.

~5;ta ? ", "' ~

~, Colo, l'n coltul pietii, r,isp,unse Inspectorul, anr,itind ell mina .0 casa aflata iliavreo doua sute de pasi, _, Atun,ci rna, due ~a.m s,pu,n stap'~nu,mui meu, desi n-o ... si-i ,placa de ~,OC: rsa se deranjeze ! Acestea zise, calliat.orul iI saluta pie Fix ~i se 'inboar!He;'
:pe bord,

JULES VERNE
,h" _ ., ... .. CQy'lto IU,~ V'"1/1-' .

..

CARE DOVEDESTE !il\~ICA 10 DA.TIA __ _ INUTiLITATEA PASAP\QA'RTELOR IN 'RAP'OIRTURIL'E 'CU

JP'OLITMA

Insp ectorul cob ori p e .chei, inldr'eptt.ndlu·~se in grabi .. spre 1!... ~ birout~ consul1 1" t unrd e, Ia, cererea sa ms IS t en t'''''' "u U. "Ul 'a, r'
I
,i

; ntro d u Dum' aJ1" e c,~·t d ill ~ - D omnu I e consui, zise F~ f......, ai tV m t rood ucere, rix rara '1-a ~ fl,. .., am serioase motive sa ere d ca ornu 1 nos, t ru Sit a.l.ta pe _ 1L uor dIM on gOtW~ ~ ':u: '~,i el povesti istori a cu servi torul ~,iip,a~ap or tal ~ ~ Bine, domnule Fix,' ras.pu:nse, consulul, nu mi-ar displaeea Icltl1~i de putin sa va,d mutra acestui pu:ng~,t
lULl,'

-.IL' ...•

It" I~

1,11_,

_l

.~

_.t

..

.•

'V

'iJ'

]I'.'

,.

·n· ,-'. 11 "rm'.a'l-~,~~ teo ul p·.::::II~ ... ... Jl.. ac,lll.· "f'~. de" altf'e m f' ",...,. ., , .~,u. urm' e" .... trecerea po a'rtel ,'_ .. nu m a"1~ est ~ o'_bl ~ 9Itili"ii;'r' ,000' IJ..~ 'or rw . ~ Domnule consul, sHifUi agentul, daca este un om rndraznet~ cum trebuie IS~ blill.uim;~ 0 .sJi vina, ~ Ca sa"'~i visese pasaportul .p'
IIj.JI.',:,:.1 •.
!iil' "-'il
'-=" ~.~ '0'

!nsa daca el este eel b,an.uit Ide dumneata, poate c-a n... o ..... ' ..... sa, se p,r~ ., te 1-' bi n a mreut ill meu. U"nut~hot nu-t~ .J? 1ace. sa, 11 '.' .'ot lase
JIlI!l.'!f.!i..I.,
~i

'!:II. =

'.

•.

.0.

.JL,oa,.'IUI!

iI/i; .."1' "~~

si, fncuree pe oamenii cumsecade ~1,s,1ajute fuga pungasllor, Vi asigur ca hirHil e omului nostru vor fit in l1egula, dar sper ..J 1 ," ca uumnea V10alS tra n.... 9 a re 'ViZ8L t'~''"" ·0 -,1l" - ~i de ce nu .p' se mira consulul, Daci pasaportul este in regula, n-am dreptul s,a:-i refuz viza ..~ I suk trebui ..... 1J.l - Totusiv dc Olti..u~,m, aommne CODSU, trer uie neaparat S-31'- r-e~ " tn a aici .A...... r t'" pe omu 1 aces ta ai ~ ptna ce pramesc de JLR 'Lon dira un mandat de: arestare, - A, domnule Fix, asta e treaba dumitaI1e ,eu i.ns,a :R'U pet... Consulul nu-si sfitr1}ifraza, 'In elipa aceea se auzi cio ... canind Ia ufa, si 'b,iiatul de birou introdnse doi straini, . dintre care unul e.:r·a~ira dear ,1 poate, servitorul acela f - pie cnea, h de
-=-=""

Da, Pasapoartele nu servesc decit

Cat

''!!'

I;J

"""

111

jj

'i'

'

aOOLUL f'A'M.lNTULUI IN OP'lZEC[ D'E ZILE

t E ran, 1'Dt_r-aed evar, Sf"';' tapmu 1 ,1 servitom 1 sau, S't.... mn1 _' ap ,arata pasaportul si-I ruga fira alta explicatie pe consul sa aiba ~unitatea Ide a... viza, I
A.
'I;.!!'

A,

..

,'iJ

i!.

Slujbasul britanie lu,a, documental "i 1'1citi en luareaminte, ]n timp ce Fix, intr-un colt al biroului, il cerveta, sau mai degraba It devora CD ochii pe str,a.in~ ~ Dumneavoastra sinteti - "himeas, Fogg, esquire '?' i'n:-

treb a tCons luldupa ce s.fit,i Iectura, u

, ~. Da, domnule, ris,pUn~lH!gentlemanul, ' _$,], omul acesta este servitorul dumneavoastra 1. ' D'3.., Un frances numit Passepartout. Veniti de la Londra '?

mergeti 'p' -, La Bombay, ,_ Bine, domnule, ~titi c,a formalitatea vizei nu este trebuitoare, ~i noi nu mai eerem g,l ni se, prezinte pasapoartele ? _.".... ~tiu" domnule, risp'UDse Phileas Fogg, insJa prin .. aceasta V~za vreau sa se eons' t.are tr ._ recerea mea prm ··.···u,ez" ~~ Fie" domnule. -, 'II '..onsulu], dupa ce semn:c-'~a:_ ¥, i P'Ui li:j,iIi:!!! d a ta p'~ Pa ~:ap:-'Io' Ir-,-t'" v apiic.ii '$tampila~ Mr. Fog'g' pia,li taxele de viz a" apoi, -._. d --~ dnpa ce aoresa un sal__ rVC-'''? h''':o;fl,,- U.- - at 'U'!(;. servnosa U.., Ig,C~ rmat 11~ ervito ru I sau, Em bine ?' ':tntreba inspectorul .. ,~, Ei bine, r.aspuns,f: consulul, are aerul celui mai

r», _, Si unde

ca

V'

.'..:..

...

l,.

S"

'C:

IJ,JI,.',

.,.,.

,._1

_,_

'"

~",,",I

'.__

(,'l,t

_~_;;;;I!"'.,

_"_

__

. _ lib

_--~'.

',.'

-ill.

,t

A~ ~

i'!!i

=,

eumsecade om, 1
=

Peate, insa nu asta De, intereseasa, Domnnle COD,sul, nu gasiti ca acest flegmatie gentleman :seamana Ieit ell hotul ale carui semnalmente e-arn prhnit '?' _' Ai dreptate, dar, vezi dumneata, semnalmentele.i. ~, Eu, unul, 'vre au, sa, flu eu inima impacat,a" raspunse Fix .. Servitorul mi s-a p:arut mai putin indescifrabil deAt pinul P"a, dea oup-~ r-"" ,f' ~l" n·- u!;JIm in ,u· ~ r'oat ~ C1 e t ya---' tine gura~ Pe curind, domnnle censu] ! Cu aceste cuvinte, agentul iesi ,i porni in cauiarea lui Passepartout,
I t;J', ".

][1

_..

'1,;..,_,'.

~!i',;1I'

~_

.: I ,~

AI!!'!t,A ",~,_""

'ii'.~ ~.i""~ _,J! ~~IIb"lo.-£iI

i7

''':{"

oi"ii.

€I ~ .... ~ ~

",'.Ill.

JULES VERNE

In. acest timp, Mr, :Fogg.,plecind de la consulat, !!H!! 'i:ndreptase spre chei, Acolo dlid.u citeva porunci servitorului saul.; pe urma ee urca ·w'tr... b,area, reveni Ia bordul o Mong',o,lj'e1" intra in cabina sa ~i desehise un carnet in. care erau ~'nsemna urmatoarele ': .. te
~pa;ras.it Load ra, miereuri, 2' octombrie, _ ora 8 ,$] 4,5, seara, ISosi{ ta Paris, joi, .3 octombrie, ora 7 ,$i :20 dimineata, Par~~,it Paris, joi, ora. 8 ~i 401dimi De ata, ora 6 ~i35 dimineata,
Sos ~ It) Torino, prin ,t
MO'flt.

Cenis, vineri, 4 octom b rie,

P,arasit Torino; vineri, ora 1 "i :2'0 dimineata, Sosit Ia B,rindis:i, ,simbata 5 octombrie, ora 4 seara, Imbarc at pe ,Mongolia Snimb,Stat, 'Ora. 5 seara, t Sosit la Suez.; miercuri, 9 octombrie, ora 11 dimineata.
it

- ts, .,1~ 1/- '"

Totalul

orelor folosite ':: ' ,5,8 si

1/2

san in, zile ': 6 zile

~ "'I ~ . . _ri 11 -_d ecem bri e ,.I[ una, ziua ~,ll or a, sosmie reg Iementare ~ SOS,lrile efective t:n fiecare Iocalitate principala : Paris, Brindisi, Suez, Bombay.. Calcutta" Singapore, Hong Kong, y okohama, San -Francisco, N'f;W Yo rk, Liverpool, Londra ,it care ilfu ingaduia noteze avansul sau 1!ntitzierile rezultate in fiecare punct al parcursului, Aeest itinerar metodic avea astfel in vedere totul, $i Mr. Fogg stia in orice cIip,a daea este i'n, clstlg S,a!U ]'n
'I' '.'

Mr. Fog,g in.slcria aceste date i'ntr'-Ull itinerariu asezat p,e coloane care indicau, Ide. la '2' octombrie p!~na la 21

,1

sa

'rntlrz:' ere, Deci in acea zi, miercuri, 9' octombrie, el tDtscris,e sosi re a sa la StU!!, care corespundea ICU. sosirea reglemen ~
tara, n:einfati,in.d nici ci,tig, nici pierdere, D'up,a aceea ceru S,at i Sit aduca dejunul 'j'n cabina .. Cit d.!e.spre ideea de a vizita orasu ~ nici macar nu-i trecea prin minte, ca unnl care fi,ce:a parte din . acea rasa de englezi care 'j·,i trimi t servi torii vizitteze locurile pe

unde tree,

sa

OiCiOL'UL P.KMIN'1U.LUM IN OPTZECI D,IE ZI LE

Ctlpit,olMl tJIll"
I'N CARE P'ASSEPARTOUT

PO' A:-T'E-:.• ' . : .

'C····E'··V·A' 'A' "Ii' MULT M ,II, ...1. I DECIT S-AR CUVENM


, '", >" ..... '..
'1 .. '.

VO"RBE~,TEJ

In citev'a clipe, Fix

pornise hoinar pe chei, privind iq toate p,artile., el, unul, nesocotindu ... dater ·se n'U vadi. nimic .. , .~ Ei ~ prietene, v-atl visa t, . pasaportul 'p il i:ntre'ba ,agentu.~,aprop ~ indu -se de el. . .. ~ Ah 1 Dumneavoaetra 'er,ati! ras.puns,e f:ran·tuzlIl. Multumesc de intrebare, sintem In.perfecta OUF',dm.ne 1 .~. ~,i acum privesti locurile astea ? dA~" _, Da, InSaI.mergem asa d repede, InCJ.t mi se pare ue ci .fac ,ci]a;toria in vis, Care va zica aiel sintem Ia Sues ? La SU.le.z .. In Egipt?

it ajunse pe· Passepartout,

IC2,re'

sa

A"""

sa

if'n":' I ....: I~.ll

E" gip it· d esi !W11 11r ~i in A'Erica ?


..... , .... Q.llell~.

III

]0 Africa .. ,

. In Africa! 'repeti Passepartout. N u-mi vine s,i, cred, Inchipui~i-v,a, domnule, ca nu m-am glndit vreo ... dati ~Ii ajung mai departe decit 'pmna, Ia Paris ~ ~i am revaznt aceasta 'v'estitl capitala exact de la 0 ra sapte ~i douazeci dimineata pina 130 opt ,i patruseci, tntre Gara de. Nord ,,';;Gara Lyo'n, prin ferestrele unui cupeu ,i p,c o ploaie ell 'bi~lilcii! Ce ra.u tmi pareI ~ fi vrut s,a rev:ad. cimitirul Pere-Lachaise si Circul din Champsll .~' ElIly-s ees t ~, Care va zica stu'te1i foarte ,grabi~'i I obs erva inspectorul ide politie, _... RIU" urru], nu, tns,i .stap inul meu da, Bine cl mi-am adus aminte d'e ell ;, trebuie ,s,l cumpar cio rapi $i ciml~i.! Am plecat flira geamantane numai ell un sac de ca= .... ,. 1a.torHl~.,
l (i

sa

42

JULES VE:&NE

.Am. te condue Ia un bazar unde ai s:a gase~:ti tot ce-ti trebuie, . Domnule, rispuns,e Passepartout, sJ!lnb=ti", .ce si spun." de 0 bunavointi L. ~ru. pornira llmpreuni., Passepartout vorbind necontenit. - Trebuie B,a am grija.,. zise el, s,i, nu pierd vapornl ! ,_ Ai tot timpul, nu -i dedt douiisprezece 1. . Passepartout SCOa8e din buznnar ceasornicul lui urias. ~ Douasprezece '?I Da de unde ! E ora noua si cinei ... zeci ~i doua de minute, !. - Ceasnl dumitale if; in urma, observa Fix ... - Ceasul meu lAsta e un ceas de familie, pie care J-a avut s,tribuniicul meu, Nu greseste nici cinci 'minute pe an, E un ao evarar4l- cron 0 ._-_.... u It~ d - ~:,- - --0'- :_'m~" 'VItd ce ee i:'n'tim.pla, raspnns,e Fix, Ai r,a'mas, la ora Londrei, care e leu aproximativ dona ceasuri in urma f ata die Suez, Trebuie sia ai gri j sa-ti potrivesti ceasul d_.D.pa ora illoc:a,a .at. f'" 'I 1-v .tecare:m' t.... .. ar1.. _. - Si. ating de ceasul men l stri.gii Passepartout, ~CDlO::d ata ~ ~ .".;. . Nm ~ Bine, dar n-o 81a se mai p,otrivleas1ca cu soarele, ,co atit mal r.au. pentru scare, domnule .[ El va ca,... dea In greseala, . :Si fliC'iul nostru 1:,.i virt eeasul in busunarul vestei, eu . In gest 'maret~ Dupa cltleva clipe, Fix. redesehise vorba : .= Sii zi, ati plecat :in.gr',ab,a. de lao Londra ? _, Pl~ ~ d- ar-,' ·M· ~ercurea C ""-I~~ +~ M·· r F' g. a 'l:J"tiI!Q'I.I'"it'_ __:_.w.~. lLl, ~.u· acasa die Ia club la ora. opt seara, contrar oric irni obicei, $.i trei sf erturi de ora mai t:mt"lzi eram plecati ~ u Dar unde se duce stil.p,inul d umitale .p' m ',"-'u ~ " === Drent ·~n"".:!ii~n~e ereu ] Face ocolul ~,~ .:.: i I wi!!. ' 0 '.w. n::::'m~'D'~ulul~ '.It. . .:. ., '11 .~ - 1 . l1X.~ O C(lr'U 1- pamintu 1Ul[ it) exclama F'" Da, ~i inca in optzeci de sile ! Cica ar fi un rima ... ~ag, ~nsaL, intre noi fie verba, leu nu cred 0 boaba ;' cum o B,a-·m.i intre asa ceva ca.p ? Trebuie sa fie altceva la mijloc, Ah ~Acest Mr, Fogg e un original '?I Asa cred,
==""

sa

_'iii

0;,#

ma
;0'

'U'

..

, I, U-.I.

.~ .rQ I .

II

.'

I~

.:_.~

~~

'II ~~IU'~1l

- ,"' ~,

iIi"1IIIO-' V·_

1.'."1

,I

,I

.1'

1-

_I

...:'

'U'

="=

iI.

'!olI'

o;C

OGOLUL 'PAMtNTULU] IN 'OPTZECI 'DE ZILE

41

foarte infier'btn'tata,. -_ _ _Aceasta pleeare grabita _de la Londra, scurt timp dupa ~....vrrsire.;a;a rurrtuh .IIlUl!l' aceasta rru r e ~Ulna- d ean1. ~ JIluaa ..... a" --b--~~ -... lir -~ b ill t""" :In eas a - a cilator.i,e" aceasta graba de at ajunge In tari indepartate acest pretext eu ra;ma~,a,guri neobisnuite, totul intirea) cum era f iresc, banuielile agen tul ui, El i.~ descusu m ai i se mere, ~ 'v f~ """ vII d-eparte pe f rantuz ,~'l. se incred ulta, ca : lac-a ui acesta nu-. cunostea citusi de putin pe stap'l'nul sau,- ca acela traia izolat la Londra, ca era socotit bogat fara sa se stie de nnde ti venea bogati.a" ,ea era un om de: nepatruns ~:i asa mai departe, I:ns,a, i:n acelasi timp, Fix ajunse Ia convin. gerea cat Phileas 'Fog,g nu va debarca Ia Suez ~.ii ca, se iridrepta ,~pre Bombay .. , _, 0 fi departe Bombay' asta ? lotr,e'ba Passepartout, - Destul die departe raspuDs,e agentul. Mal aveti de mers inca vreo zece zile pe mare, -- :Si nude, vine Bombay ? In Iridia, Adi ....... A·~·?~ •·lca, lIn JJla ~ Fireste .. , = Fir-ar sa fie !~ ICe voiam ,B'a 'va spun.~, Ie ceva care: .. ... m:a sic~ie:". becul de acasa ~ ~ _, Ce bee? - Becul de, gaz din camera mea, Am uitat sa-l stin,g" ~,m acum arde in contul men, Or" am ficut socoteala cit asta inseamna dol silingi tn douazeci ,i patru de ore, adica exact sase pence mai mult decit Ieafa mea ~ ~i Intelegeti c a", a,tit cit 0 s I tlna cilitoria asta.;
I,;);

_, Atunci e bogat '?' . A! 1 .. yl .... ,,,.,.;,, B memtetes '~Q~" are cu e,1 0 suma f rumusica, 31 DU'" rnai 'in, hirtim noi-noute ! Nu se sinchiseste de 'bani pe drum ~ Ca vezi, mecanicului de pe ,Mongolia "i.... fa~ a giduit un dar maret daca ajungem la Bombay mai devreme l ,_, ~i. 11cunosti de mult pe 8'tapinuI dnmitale ''? - Eu ?' Da Ide unde ! ras',puns,e Passepartout, Am intra t in 81u j b a illu i chi ar in zi ua ple(:arii. E usor de inchipuit ce efect trebuiau :sa produca aceste raspuns;url asupra mintii inspectorului de, politie "i asa

sa

I, -

ifii

.....

r,

c_

JULES

VE-RNE

Die citva timp, el nu mal ascu ta, ci se ,'{!oDd.,eft ceo hotirire ia, tntre timp ajunsera Ia bazar, Agentul ~l lisli pe Passepartouf ~a Sf:' ocupe de cumparaturi, 1 sfilu .' ~~Ia ai'bi griji s,a nu 1'n"tirzie la plecarea vaporului, iar e se intoarse i'n, graba Ia consulat, · Arum" cind i~,il ormase convingerea, :Fix t~i f1ect~,ti f ~ gase tot singele reee, ~. Domnule, se adresa el consuhilui, nu mai am nici ji:'ll am "'l'n',,'," l"'n'a"'"' Vrea ~~ 'para~ un excentric ,J. Jl u·, _ .... m ""' O indoiala care face ocolul pimintuIui 'j'n optzeci die zile. _, Atunci e fearte siret 1. ris.pu.ns,e consulul, Pesemne i"jl face, socoteala sa se $'D'toar,ca la Londra d.u.pa ce va , deruta po itia die pie. amindoua continentele '! 1 .......... Asta 0 8....0 vedem ~'Jras,puDs,e, Fix, Dar esti sigur nu te tnfeli .? s.tiru:i consulul,

'Dare tntei,eses,e Fix istoria cu gazul '? Putin probabil.

sa

J.j

I,'"

....

'QJlJ.I'_':

il

.'".!II,

.'

'",

1Ii.:

~IU

I' :,",

,: _"

"

.. A ' , ", I

I:

Nu Mia in,eL, Bine, dar at.unci. de ce h'btul acesta a tinut sa... ,i mareheze printr-o vizi trecerea lui pr.in Suez ? ~ De: ce ? Nu ~,tiu., domnule consul" insa ascultati, ;$i j'D,citeva ell vinte, F~ iii aduse Ia cunostin ta punctele x, importante din convorbirea sa eu servitorul nurnitului
~'i'.,

ca

Fogg,

trimi t '0 telegrama Ia Londra, cerind _s'a mi se expedieze urgent un mandat die arestare la Bombay" apoi 8,a im,b.arc pe Nlon,gol'ia,~ $.ii~l f.i.lez pie omul .meu pin ..'a""" IndI'"1'" si ':::Ii'C'O-:.11110~'1 P" acest teritoriu englez in rna .1. .1. J1!.,;, I apropsi de el 'pol"ticos, cu mandatul de arestare intr-o mmna, mar en mina cealalta 88:-1 'Fnh,Si·t de umar, _ Dupa ce rosti rece aceste cuvinte, agentul 1!~:i l~i 'Ii"a""'m' bun de iII~'l ~on-'- J~ ~;II' ~I·ndr~p·tl;(!tp"""r~e' biroul t ele ... a,ili!' Uu sul "m v," . grafnlui, de unde expedie directorului politiei metropoIitane depesa pe care, 0 cunoastem. Un sfert de. ora mai tirziu cu pntinul sau bagaj In ~nln.a, dar bine "itnannat ell bani, Fix ~H! i'mb,atrea pe .Mon,golia -- ~i rapidul pachebot po:rolea ]tn.data ell toata

ingr'l\'midlesc impoteiva f- - ,-" ? s,a" ~ aC]l •


- ,W' -

Intr-adevar, observa consulal, toate b,anulelliiie


I

se acestui om, :~H ce-ai de gtn.d

,~ Sa

m!a
I

:l!'~'

'IA. ','

',A, '!i,;.!'

iUil!;;.'"""., _ "I. """,

, JlIIL,. - _ ,,..

'""

- '_,.

,.&!t~,

~~l !iJ.! """,.

'

.L_.'

I',

,_I~

il~

,I

~.-

~IJ!.

,f:'J,jQ. g~

,I.-

I"

JA~

r~'

...... :

",-

"

I,

<~

',"

11 'r vn·'teza pe apere M.......R O,ll.. ~ m arn~., , "

.. · . " . 000" ···LU·L

iD<"It);,jllftl!cl"'ll"U"LU1i' l. X...."I~il!i,Jl,£~ JI!. ,··c "

tN'" d·,

QIP"'!'?ECiii'IlL D'''' ~ .w.~. '", . .'.t::.,

zn,uL,u
'.' 'I:,""

45

C1a/Ji,t'ol'ul IX
tN' CARE MAREA RO!SillE 51 MARRA INDliLO,R_, SE ARATA, FA'VOR_ABILE P'LANURILOR LO'M PHILE,J\S FOGG

! !:

Si,p\ahi ---:' S{li:~d:aJ,~ibi~,dnad <diu armata. brH,auki a I[ncljiilo:l'" g~v~:rna'to:rH" $100.000 Ir, ~a,r ,guve.rnabJluj gepeTal~, peste

SalMjz~Iea, func~ion;arUof civiJi 'e~t~ $1 mai buna. SimpU asru$b~Jl'~:I!prlm.ul D'ad :~e-I-af'hk~,,au 1.2J)oOr franc-I ,i judeci terii, 'CU:tOO f r. : p.r.e~d~n:~~i de

eurte," 250',.000 fro

,j

600,000 fr, r(~.a,)

-seara, mesele se ~ndoialu sub greutatea mincarurilor de carne p.roasp a tit ~i a gus talll i1Of' furniza te Ide, macelari a ~i ~l1· ...,..' ., di camarue v,apOfil ut, C-....I.at.oare '1 -.,' a "" e caci erau ~1l-1n h~ ball d e -,' acestea citeva - ~~i scmmoau to- ete e "" d-' QIU,a, ori pe ~ hi i - ansa; d z~.e f'.... muzica, ba IC, lair se ~1. dans: cmn] marea era acea _pri elni Ica~ . 1n:sa Marea Rosie este foarte nestatornica ,:i prea adesea se zburl este, ca tOI31te go if uti] e lungi ~i mo_guste:.. Citn.d sufla vin tul, fie din,spre; coasta Asiel.. fie. dinspre A f ric a", Mongoli tl, ca un Ius cu elice, prinsa dintr ... o m coas tv se b'tal I - .......n tV a, ansa mspaim: ator, D'.oamneie se f'~ aeeau atunci nevjizute, pianul amutea, muzica ~,i dansul incetau dintr-o data, Dar ell toata hula, ell toate rabufnirile de vint, vaporul, 'lmpins de puternicele lui masini, gon'ea " . d f...."'"' ti-' rzlere spre 8t,l\ to: . B a b eI M an·. eb.~ ,alra l.n lIfllm oarea _.. .. D ac ce . .... oare. Ph '"1 F-og,g ~n. acest timp r S-- ar f acea ·,Ul .eras _ •.. putea erede ca." ingrijorat si nelinistit, rei tinea seama necontenit de schimbarile vintului, care ar fi putut stinzhe 'r m ersul v a,PO"]-'''U- 1IU'I;' d, ~;e.g... 1"Ii1~;rile 'r ezme 'ti"' ~~. P'",u'dus ~ In 1 ,':'.,",~. 1 . ;;; D~I de hula~ care at fi putut si pricinuiasca vreun nea juns Ia masini, in srftr~,it Ide toate stricaciunile posibile, care, obligind vasul 'in.ti:rzi'e in V reu 11, port, i-ar fi dat peste ca.p programul calatorieii~ _ Nirndc din toate aces tea ! Sau ehiar daca gentlernanul ....d- .a ' .. nostru se g.ln ea 1 asernenea easun,"' ee I pu,tin nu I.... sa l.asa se vadl' nimic .. 1&1r-am~tnea mereu acelasi om. calm" membrul imperturbabil al Reform-Club-ului, pre care nici un incident nu putea 8a-l gaseas,ca nepregatit, Em nu plarea cittl~,i de; putin mai tulburat decit netulburatele C(1000metre de bord. Numai arareori putea fi vazut pe punte, ,c'acil nu se ostenea sa, priveasca aceasta Mare Rosie, 3ltit de bo g'ata in amintir ~, acest tea tru al pri melor scene istorice ale uman i'ti,tii.. Nu-l interesau nici ciudatele erase in~irate pe rna iurile e i, ora, e al caror pi toresc ccntur s,e desena uneori la orizont, El nici mac,ar nu 'visa Ia prlmejdiile acestui golf arabic, despre care istoricii antich atn, S'-'stran '~on. A-'",'"-,' A' th__ "'d,'or, EC'rmsi, au vorbit t' --,:'b " (" Arrron, 'f't emir ,-rd -~,~ nr vornu C ·t:"';"t~" .d ~ 1 -,.,;~ ... ~ ,""de tot .eauna ell Sp81tma, ,,1 pe ape e earuia navigaeoru "~ odinioara DU. se hazardau niciodata inainte de a aduce
V' ....

jj,

,.

.,

rS'

v;o.

J!io

.•

'I

," .

I:.

","

":.

I"

,"

'.

"11.,"

V' "

t--

II

"1"'

"[':,

'

"

'I

,',

,~

'1,'

'I

""

",:

Ii>

"

'"

-"'f,

"1

1""

"-.-,'

"

,",

"

,:'

.c·

_I'

_.','

I'

I'"

'I

JIi..

,.,

""

It:)

ffi

~,

I ,"J1,~g,.

"

,g

~,_.IQl~~"~

'('"Ie

.,1

,,~.

=,

sa

'1--'"

I ,',

--

'.--;

"'

'~'"

'"

'I

--

','

,,_-

",,~"

,-"

I~""

,,,'

'

':

c-,-

"-.'--' o;;ji

I~.

,-

U',.

47

cTt el.

cerului, D'3Jr ce facea atunci acest original" aflat pe bordul Mong"~Jl1ei ca 'ED'tr-0 'i'nchiso.are ? M'D. rimul rind s'ta'tlea Ia p :masa de patru ori pe zi, ~i nici ruliul, nici tangajul nu puteau deranjeze 0 masina asa de minunat alcatuita, Pe url~najuca wist Da, intilnise aiel parteneri de, joe, 1a fel die i:nver~u:-' ,na:ti ca ~.i. el ~un perceptor care se ducea la postul sau, la Goa", un ministru, reverendnl Decimus Smith, care se m~orceliila Bombay, ,ill un general de brigada din armata A''lfill.D'lIQFJ'a~ .... .. ~. spre ~ corpul ~"'a~:uill B~enares, ~~,.:IDI.Il~£Ij.~· _, ' ndreptind . u-se a '_ ", mU1l ""," ~" ,A,(efti trei cal,atori aveau pentru wist aceeasi pasiune ca Mr. Fogg, ~i jucau ore, intregi, 'DU, mai putln ta!cuti de-

saaiifilciil ca.

sa

atraga

asupra

cali toriei

i'ngadu inta

sa

1-

f.

..

~!"-r

Ill/'Ll-

"".",

I~I

"

"'.:Ii,

~JI.

ci, indoiala 0 cam,atorie facu'ta in asemenea condltii nu-i mai displacea cltnsi de. putin, A"a i'ncep'e.a si...vina i la lDdeml111L B,in,e ]lran,it; bine .adapos:tit~ pie deasupra mai vedea ~,i tali straine ~, destul ca s,a, se i'mpace cu soarta S 2Il,,\ en a tit mai mult cu cit 'er,a convins Ica to art a, aceasta fante.zie avea ;s:a se termine Ia Bombay, ,A doua zi du,p'a plecarea de la Suez adica la 29 octombrie, nu se poate afirma ,ca, nn resimti .0 oarecare bueurie cind. intlIlnit ,pie punte 'pe iindato:ritolrul persona], ,ciruia i se adresase debarcind in E,glpt" Deei se apropi e de el ,,'"i se adres eu eel mail cald suris :: ~' Daca nu ma i'~el; domnule, dumneavoastra m-ati tndrumat cu .atlt81 bunavoin'~:a la Suez, - Ah, da, te recunesc l r,isp"unse detectivul .. Dumneata esti servi torul ace!ui englez original.;

despre Passepartout, f',a:Um de mare: nu se hpea de' el~Tilnitrul fran'~l1Jz ocupa (1 eabina Ia prova ,i,. in'tocm31i ea ,s'tap'lnul s iu" minca foarte eonstlincios. Trebuie spus

at

,ifara

- Intocm,ai" domnule, au~ ~ Fix. ~, Domnule Fix, sint tnctnta't s,i, vi re:gases,c aici ~i
~ """ :II' '!if ' •- I

unde mergeti '?' - P'~l" si eu m era Ia Bombav ~ II:) .1.', '- ,--- Minunat '! Atii mai ficlllt pina, acum drrumu,] acesta ?

I

-K',j'

'",

(+

Pro,iectul HI _Jules V'ern,e 2010 (.

JULES VERNE

n iei Peninsulare,

De multe ori, riispun,s'e Fix, Sint agent a Compa ... ,

,~ Mda.; b~igum detectlvul care nu voia s,a rneargji prea dep arte en vorba, Si, spuneti -mi, e ciuda ti. I ndia asta, riu i. asa ? 1l.>~ t ", d t' .... , M escnei, minarete, temp 'Ie, f ~ E oar e 'CIU ta a : ",',., he ,a~ chiri, P'l!lgode, tigri, ~Ier'pi~ bai adere ~ Dar JIiadij d:uiesc ca ...... t" ,,' ~ ..~ t" t o sa aveti dtesturill t'" nmp sa VIZr'L,al~:1,tara, ,~ Nidijduiesc ~,i eu, domnule Fix, 'Intei'eg,etm $1dumneavoastra ca unui om cu mintea intrea,gi, nu-i este mgiduit sa _sara din vapor lin, tren ~,i din tren 'm V,a:POf; pe motivul e,a face ocolnl pamlntnlui In, optzeci dle: zile '! N'u'. Fiti 8m gur cil t03 ti aceas ta, gim na st ~,!ca/0 ' si, se ter ...
..-==... =

~ Atune! eunoasteti India ?'

;Ii.

mine la Bombay, - Mr ..Fogg se simte bine ?' lntr,eb,a, detectivul Fix cu

to-nul ce] mal natural ~ :- F oarte bine, domnule Fix. De altfel ~i eu to'~ asa. Barem eu, nnul, maninc ca un capcau,n dupa post, ,titi,
din causa aerului de mare ..
=

Asa e,. nu iese de Icc, Nu e curios si priveas ca..',. ~tii;1 domnule Passepartout, 'ma gindesc Ica acest pretins Ocol am ptimi!ntului i'n optzeci de zil e ar putea s,a ascunda cine stie ce Ingal'l~iJt1are secreta .. De pilda, o misiune diplomatica '!:
= ,=
,m

punte,

Dar p,e stapinul dumitale

Du=,I vad niciodata 'pe

sea de yorba,. Inspectorul de politle urmarea sa se ,a'prf)·~ ple de servitorul individului Fogg ; asta putea :sa-i f e de f0108. odata, Deci i! port-ea deseori la barul Mon,goliei, uncle ~1 cinstea ell citeva pahare de. whilslk.y san de bere, pe care f~acau,~ -nostru le primea fl,ra fasoane, cin0'

Fix, ,pe cinstea mea va marturisesc ,ea 01J]' stiu nimic $i; la urma urmel or, n-as da nici 0 j umatate die coroana ca sti u ! Dupa aceastii intilnire, Passepartout ~,~. statura, adeFix ~ Demnule

s,a

stind ,1,1.

,~ :U'_'JIi.

I,

la

.1!1. r~,n'--I

d U" ," uiI, --1 1-

;ii""iQl i~aV' _, ~~, :0' nu :r~'m'~n;;;' ., '~"" ',j,


I,

_!~

i ~':

d'a~o"r-' ~:i a- ea cu l Ill. ~ ,', s


_
~I.w,

g'lU _r

0'

"

Iii;.,.

acest prilej Jin Fix un gentleman foarte placut,

I'
I

OCOLUL PAMINTULUI

IN OPTZECli DE ZILE

Intre timp vaporul inain ta ell repeziciune, In ziua die 13 v,azu:ra Moka ivindu ... e 'rn briul ei Ide ziduri ruinate, s deasupra carOltt'.a se ridicau citiva curmali inveraiti .. In departare, pe munti, se desfasurau i:ntins.e, livezi de cafetieri, Passepartout f u incinta t con temple ,aces t oras vestit, pe care, cu zidurile lui circulare ~i 'CU, fo:rtul dati= mat, plrofilin.du-:se: pe cer ca 0 toar~a, i] asernui cu 10 c:,ea~ca

sa,

ur -'

!II

a sa ~ "'if
~

toarea Bab ... l-Mandeb, al ,carei nume arab run,~n!a,mna e Poarta Lacrimilor, ~i a dona zi, 14 octombrie, se opri la Steamer Point; In, nord-vestul radei Adenului, unde tre1 ,-tibil b- ", sa se reaproviaioneze cu com b us J.. .• .una v ,'"1 AI-'. .rmen t area f ocuruor pe vapoare, Ia asemenea d epar . ... tari die ceo trel e Ide productie, este 0 treaba grava ~i importanta, Numai Campania Peninsulara cheltuieste in acest StOP 'Opt sute de mii de lire pe an (:20 milioane de franti ),. A trebuit, in~r'"adevar, se infi inteze depozi te ~n num eroa P '0 rturi .!It, 'Y''I" ~ 1"'1; ~ ste,m "'"'a': nd ;iEi'p'~;r't te r a pretul cirbunel~~i se ridica Ia optzeci de franci tona, M ongol'ia rna" avea ide f.acut inca. 0 mie sase sute cinci zeci de mile p 1Jni la Bombay, ,i trebuia ram~na.patru - -OIn'~ ~ ~ e." ore- 11 e t'earner P ~ t pen t' ru a=,l~ 'reu~mp'fe m.agaz:u,~l de ia
" : ,:,' • , "i -:"
I" " , ,

In timpul noptii urmatoare

Mong'loli'a strab.itu strim-

i, I

.' ~ 'I

":

,"

'-

'I"

"

'

I ," ,

'I','

,'

-'-.

_",

'1'

",

. ".,'

_" .

..

,"

I .-_

.'

._-

·'1

-;~

]..-..

.~'

-,

",:-1 ",..

'.:-

"(":'.

l_

sa

Jl

__.

_ ,__.

','

(!1J3,. 1,;;JI'!I;..o.

',',

,!fA.

'I': '1;..,.&".

~i'"i;, ,1.1•.1

~I,l'";r!J; ~ lV'!!;.oriJi 11:.,'

"

.'

,I.,

'1'"

f!J.I' ,

,[]!"',

,Yi.,

'"

,....,'"

sa

'CRI.-iUD1 ..

....b

..

·s",

aceasta oprire fiind prev'az,ut,a, nu dauna c,t·tu~li e d putin programului lui Phileas Fogg. Die altfel, vaporul, in 11 '.' A,', d· di . '"',, .... ·,"'1, ," de 15,' 0 c> ifi t".om Jl 0 C sa sos eas ca ra Ao en In ."nmn eat a Z.l ei brie, sosise in seara silei precedente : a.st a, insemna un ," . ~" cis til,g'r de CiUl'Clsp.reze,ce ore, . Mr .. Fogg ~i servitorul sa;u coborira pe tarm .. Gentlemanul voi a viseze pasaportul, Fireste, Fix se tinui dupa el~ dar sa fie vazut" 'Odata viza facuta, cala;to~, rul nostru se intoar'!~N~ bord pentru a-si continua parIa
'II ..... .".....

tnsa

-'.i-

,-.,~

I.,

~;.

"'i:

"1'

'

r-

li.

"

•-

,"

I'

.,'

.. "

..

"..

."

J.

_',

,"

.1

sa·-,i fara

id ae .. tida d wrst

Intrerup ta~
h 'I..!
I'

Dupa obiceinl sau, Passepartout ram:as,e hoinareasca prin port, in mi jlocul p opulatiei die somalieni ~ bani ani,
"', . ',' ,',' 'I'
I .' '_. .• . .

sa

-, 1, , .: . , 1, -, ... ... '1- """t par~ ~ evrer, ararb~ euro.penm.· care aicai mesc ce '1-'e d Qua . .... zeci ~Iicinci die mii de Iocuitori ai Adenului, El admira
•.. _ ,. . .... , • .' .'.,

0;

I'",

~J ••

1'-1'

I' -, I

,=.

JULES VERNE

.'

I ndiilor, ,i .m,ar\et'el,e ci sterne I a care m ai 1ucrau $,ji azi inginerii. e:ng]ezi, dlou:a mii de ani dupa inginerii regelui

f ortificati iIe care fac din acest eras Gibraltaru.I

M:arii

""1""" t" lea. at·t Ol['\e~' ;i"

Solomon, ~ carte ciudat, foarte ci uIdat ~$~i zicea Passep artout, in F timp c:e se In"'torcea Ill, bord. Bag' de seam:a e bine s,a,

d.... .r aca

~ ""''' ." vrei sa vezr ceva nou, -~,ji

ca

'Sale 3i,p,a din, rada Ade'nubli


V' "'"'

in. curmod aluneea pie itl-finsul Mirii Indiilor, Dupa program trebuia sa ~rtrabalta distanta In'tre Aden si Bombay m'n 0 suta saizeei ,i opt ;], M' .. ". v ue- ore, pAma ra urma, ,.1 area 'if d~ ~.~ f 1U 'prl.e]Imea tratn'. uuor , versarii, VintuI se mentinea mereu die la nord-vest, 38'[= fel ,ea pinsele venira ~i'n. ajutorul masluilor. 'Vasul, c'm~ tigind vi't-e.za acum, Sf bala nsa mai putin ~ Cali.to.arele flea.p,arur.a pe punte, i'n toale te 'noi, iar cin .. · tecel e ~idansul reincepura.
.u

I-Ja ora sase seara, M CJi'lxgo,lia f:ram.tn.ta_ cu! palele elicei

'Cilitoria d.. eeurgea deci ~n cele .mai bune conditiuni Passepartout [era in,clt.ntat de binevoitorul tovara~ pre care in't'impl area i~ scosese in cale in. persoana domn ului Fix, I Dumi ni 20 octombri e, cafre: ora prinzului coasta in ~
r

urea pe bordul Mon,gol.'i,ei,. 'La oriaont, un ~ir de coline se profilau armonios pe fondul ceru ui .. Indata coroanele de Jl,a '1-[miert care ~H:Op U orastn. 1':~ aratara vered"Ieata '11A.~ "'" erea
-e " '>iT

diana aparu 1al orison t, Doua

ca

ore 111,ai f~:r'z:n pilotul se u,

vie, Vaporul intra mD'rad,a dintre insulele Salcette, C,o... ' Iaba, Elephanta m i Butcher, ,i Ia ora Patru si j um:atat,e acosta Ia unul din cheiurile portului Bombay, !n elipa aceea, Phi eas Fogg' termi n a a, treize ci .,i treia p·artidla at zillieil si, impreun~' cu partenerul sau, datori ti d ~ 1unei manevre in d raznete, 'f..... .aC1DI_ treisp rezece tev ate, In'~ cheia aceasta f rumoasa traversare print r-un ~lem ad'mirabil. Mo:ngo,lia nu trebuia s,i, ajun,g,a, lat, Bombay declt la 22 1) ctom brie ,; or iat ci sosise la 2 0 ~ 'E r 31. deci un ci,tng' de ..J .... -I socotit diin Cdl p,a ptecarn .... JL.a L.'one .ra, ~ ~ .. '11·' '1, de 11 d -doua zi ,e,~ :.. Phileas F og,g i1 inscm'ise: metodic i"n if ne rarul sitU,t in coloana benefiei iIer.
,i),
'U

/'i;

;II;

ta

i,i,

<.

,I

oaOLUL PAMlN'1'ULum' IN OPTZEiCI DE .ZU E ..

;;I~I

c:1I:

Capi'tolul ,X
SA SCAPE

iN CARE PASSEPARTOUT E PR'EA FER,meITI

cu

F.. llA CU.RATA DJI[NTR-'O ~NUJRCATlJ,RA t PIERZI'NDU "SI NUMAI 'G:HET.E LIE,

oane de- Iocuitori. Guvernul britanic exercita 0 domina·tie reala asupra unei 'partil din acest urias teritoriu, :EI are un guvernator general 181 Ca]lcutta, guvernatori Ia M'adras" Bombay ~i in Bengal un locotenent-guvernator la Agra, m'ns.a India lengleza. propriu-zisa nu are decit 0 supra.-· fata de sapte sute de mii de. mile patrate ,:i 0 populatie de: 0 SJula pmnii la 0 .su:ta zece milioane Iocaitori, Astfel' o importanta parte a .teriltoriului scap1i, de autoritatea reginei 1, ;. ~.iintr ... adevar, Ia unii rajahi din interior, s:alba-. tici "i teriblli, independenta hindusa este tnea dep lin~,~ De la .175 0' - epoca ·~n· are a Iuat nastere prima asec zare engleza to. locul unde 3s'ta.zi se afli orasul Madras: ,_, pinii ,8111ul acesta, cind a isbucnit marea ras,coali a spahiilor, celebra Companie a ndiilor a. fest atotputernica aici., Ea si-a anexat I'D.,cletul CD incetul felurite pro~vi ncii, cumparate de 1a raj ahi in schimbul unor rente pc: care Ie pIa ea prost sau chiar de loc, Compania t,inumea guvernatorul Slam general fi. tot.i functionari i civili san militari, A'Stizii i'us,a lea nu mai exista, iar posesiunile engleze din India tin direct de coroana, Die: asemenea, inf;a;ti.,are'Cll~; obiceiurile, impartilrile etnograf ice ale peninsulei lind sa se schimbe Idle la 0 z:~ la alta, Od.inioara cru.ii,tor,eru .aici folosind toate mijloacele; anti ce de transport, pe jos, calare, em caruta in roaba, in palanchin, -i'n spinarea oamenilor, in coach "i a tele. As-

'Toata lumea stie ,,~,aI ndi a ,_ acest triungh ~ r,as turnat, cu baza la nord ~:i 'rirful la sud - are 0 supraf,ati de un milion patru .. sute die mii die mile patrate, pe care este ras.pitJ:di tit ineg al I[) populatie de 0 suta optzeci de rnilil-,

"i,

11

:54

,,!!I,

-cutfa pleca iliaora opt fix" Mr., Fogg i'~iluii r'am.as bun Ide la partenerir de wist, eobori de pe; vapor,~ mi dlidu servitoru ui siu amin'unt[~ cu pri vi re a eiteva tirguieli pie care aeesta trebuia ,sa lie ',", ,~ "d' s "', ,,""!\ ,'. raca, 16"', a t,r ase a ten ~lla m roo. I "1- en 05 Sa v ina la~ 0 an ill -' a!!':'l-'a~ Irlainre de ora opt, apoi se ind~rept~spre biroul pasapoar ... , telor, ell pasu] sau masurat care bate.a secunda ea pen,'''''Ii'!, ,ill- -, ' ..... ,'
JI;, ,', :,
IiJ'

oarele stabat cu mare vitezii ] ndul, Gangele; iar _ ' penU1SUIa i toata 11;,;1' .. un drum d e fi , care travi ',~ .ier traverseaza .... a in ar m f cati "' I' a V1 d J:/~ g'~ e a' a' 'a-~l""n ram '"I~; ill P e P "OII:1i"C' irs te due'e de 11 Bombay la Calcutta In numai trei zile .. Acest drum, de filer 011 traverseaza India, In linie ..... ,t£_~1 :d-, ~--,~~ D~"",t':""t~1a masura rat a astrei n,,-~',- f'" decit de 0 mie, reap1!l.ao; ,18_3.n, ar i ',' cn " e 1'"" e o mie 0 suta de mile, ~,i trenurile, mergind chiar numai it '"'m .. • ell 0 VI ~eza rmjtocie, n-ar avea nevoie d t .. ZI e. ca sa :'e trei il ' .... o strabat,a; ins,a ea creste ell eel putin 0 treime, prin ocolul pe care calea ferarta tl descrie ridicindu-se pina la ,1" ",',~.s ,: ,~"'; All a"h" b ar -id In norrd ~U penU1SUU!lL~ .ui ia " " I atl p e scurt ~i in Iini i mari drumul urmat de ;j. Great Indian peninsular railway" ;. :p;arasind insula Bomb tty ului", el traverseaza Salcette, sare p,e cnntinent la Tannah, strabate Iantul Gatsilor Apuseni, merge spre nord-est plna_ la Burh~~ur",_ br.~zdeaziA t~l:itori~l ap,r~iape_ in~e~ pendent Bundelkund, aJunge pma Ia Allahabad, de ,~UCI coteste spre rasarit,~ intilneste 'G,ang'ele Ia Benares se indeparte'az,a, incetie OF' de' el, ~i" cobortnd din nou spre sud-est prin Bnrdivan ~i orasul frances Chandernagor, ajunge la Calcutta;; Ie·~;i1 va~' to d '.' .' .., V'<iI:,.",IU,~", 0 III a _ ~Jl, ,ur'll '. e P e M" A"g'Ii"l 'l';'a del: a'rc .. 'U -""""Q~'!I.,/ r~' Ia,_ B-·' mbay ... '.11[", ,~~ , '_' ~,0._-_ ora patru ,; j umatate dupa amiaza, iar trenul de Cal-

taz.i
'

VGl,P
"

"I'

'"

"I"

',..','

',,"1',

,'"

',,'"

'

",',

'

'

'1"'"

'oJ'

'-

-,',

i[!I ~,~,

'

I,

I'

I'

,L.;"""~,

"!Ul;Ji,,I!.,.,

'10"

,,':

'.

,....;

,'o,!',

'IJ.

{'L".,

"

I'

=,

..» ..

";'Ii,~

dula unui orologiu astronomic. Asadar nu se gindea vada nimic din minunile Born- . bay-nlui, nici primaria nici mitre a;~a biblioteea, niei forturile, nici decurile, nici drgul de bnmbac, nici basarele, nici moscheiele, nici sinagogele, nici blsericile .armenesti, nici chiar splendida p1agodtt, din, Malebar ... Hill" impod.obita en cele doua tnrnuri po'Ugonal,c" ,'N~av'ea contemple nici eapodoperele din Elephants, nici misterioasele morminte subterane aseunse in sud-estnl radei,

sa

sa

OCOtUL PAMINTUlUI IN OPTZE-Cl DE Z]LE

55

nici grotele Kanheri de pe insula Salcette aceste admirabile t'ama§i te ale arhitecturii budiste :[ Nu, nimic din toate acestea ~ Iesind de Ia biroul p.a~ 1$ apoartel or , Phileas Fogg se 1!n,dr'epta Iinisti t spre ,garr,a" i'n al carei restaurant se ,afez s ii, cineze, Intre alte feluri, seful bucatariei se socoti dater sa-i recomande un amimit ostropel de iepure, din "i.epu~re local", pe care, no rnai

contenea sa-llau!de~ Ca.1iitoru] nostru se invoi guste constiincios ostro1 1,/1, v ,t ' I. pelu,:; rnsa leu t0_ sosu1 1U1 prepara t-'cu mi d ~ cons,t a t..... ell mrrooenn .. 'a "... """b Cat era scirbos .. t'nd.ata, i] chema p,esefu b'ucitariiei~ ~, Domnule, asta e iepure ? i'l 'E:ntre.b:ii" privindu-I fix

sa

... 0 (;''1,. In h,. - Da, milord iepure de. jungla ~ raspunse, en 'indriz~ ..... .t- 11 ne a ra p.aC~I;.OSUJ!~ S:' iepurele asta n-a miennat eind l-ati tiiat? ,? t" ~Ia S·, m~aune ,.-_"'-h m~,m.or ~,~ llf,p,ure '.' V:a Jur~,"", I" ,'.'~, .d Ii E .. ~ Domnnle, gr,ii en racieall Mr. Fogg, nu jura, ~[ tine minte ce ... spun, :: odinloara, in India, pisicile erau ti socotite drept animale sfinte. Frumoase timpuril ail - . 'P':" +-'" piJlSll.Cl~, 'mm or._ d ? .. ','el1.'IWi,-Iu,w, "' ~.' ""' ~' ,_, P'oaJ~e: a 'I pen t'FU ca)-1 a t' Of1~,~ __ c Dupa aceste cuvinte, Mr" Fogg i,i contin'ua linlstit ~ cina, Agentul Fix debarcase :$1 el de pe Mongo,lia citeva clipe d.upa cindatul cil,3J"tor,i alergase Ia ,dirclctoruI poIitiei din, Bombay" Acolo i~iariata, calitatea sa de detectiv, misiunea pe care 0 avea ~i situatia lni f.a,ta., de presupusul autor al furtului .. Sosise de la Londra un mandat d:e arestare ?, ~I. ,Nu sosise nimic ! In tr-adevar, manda tul; expediat dupa plecarea Iui Phileas, Fogg, nu avea cum sa soseasca l!'naintea Iui. Fix, i~i pierdu cumpatul. El. ii ceru directorului un or d '10' d e a'r est ~m' PIO'+- iva in d- V~'1!.·-'dulni F'"Ot!l",," , dar_ acest b,.. ._ ~ . _. .r\efuza~ Chestiunea privea admlnlatratia metropoli tana, ,i nurnai aceasta putea elibereze legal un mandat, Asemenea severi tate: de princi pi ~:~ aceasta rigureasa respectare a Iegalitatii este ell totul explicabila, daea tiil seama
1

......

'J,.,

OC

1iJ

..

o.

'..

..I!_

!;J

'.

',-,

. '- - .lIL .'

I..

,'.

•.

~g

~i ,.,~ :~,!II..

11 .. .1.[

. "_

L.t, _', __

I _I

:.

.:n'

_:.._.::.II.

_." _

.'

,bh;l

_'t::I ~

sa

d resemneze sa astepte mandata 1 L,1IjJli1 msaih ..... a sa ".' .... :otar ire n u-l piarda di'tl, ochi :pe, impenetrabilul :sii:u pu'nga~t in tim,pni coil acesta raminea Ia Bombay, E~ socotea cil Phileas Fogg va ramJJn"e aici (dup"i cum se stie, aceasta "era § i 'COIn ingerea 1 Passepartou t),. ceea ce lis,8 timp v ui
'Sf
'Y: ,
,A. '.... ;II; .....

de: moravurile englesestl care, 'in privinta liber'ta:~ii inid ivi duale, nu admit nimi c arbitrar ~ Agentul :nu mai gtarui ,,'"i,i ,didu. seama ca' trebuia sa

"ill, tihna, . Dupa ce cum:par'a, citeva ca;ma~i ,i ciorapi, el porni 'sa s'e plimbe ,pe st)t,izHe Bombay-elui, in asteptarea orei ·rind trebuia B,a se duca la ,gar',a,. Era mare: ingrimadire de 'I ume si, printre europenii Ide tea te nationali fat:ruJe,~ mi~~'~]'n,au, persani ,CU, tichii ascutite, bunhiasi cu turbane rotunde, sinzi CU, scnfe patrate, armeni in caftane lungi -par~i cu comanace negre, Era 0 _sirb,at,oar'e a aces~or '1:.., '. b ~ - d' - t' -par~l""' numiti~ '" ~l~, gne b.'[I" coboritori d irecn'" d m auepn·''. ,JLUl ..."f. 'Z-' 0 roastru, cer mal'" . arm .'.. cer mal~ ell,.'"'~ 11-"'. ~1 cer .ma •I . '. h '" ~ ~ , ci, VllJllZa',t1 'austeri dintre hindusi ~ rasa ciireia, ~,~apartin acum 'bogatii n,egustorii indigeni din 8 ,omb.a'y'.' In ziua aeeea, ei aveau un fel die eamaval religios cu procesiuni sl petre-ceri, la carle lU3,U' parte baiadere im bracate in voaluri lr',andlafi rii breda te eu aur ~,][ rgin t ,; ,aces:tea:,. in sunet a de viole ~.i bubuit die tam-tam-uri. da ns au, fermecator si, ce-i drept, ell 0 totala, buna -ruvii.n'~a" No are rost ,sa staruim aici cum privea Passepartout aceste eiudate ceremonii, ell ochii ~i cu urechile deschise peste poate, pentru :8. vedea ,~i a auzi, cu aerul ~:i cu fizio_ ....... v..... ~ t di nomia unui gag,a:uta, a umna pica In eer,
A ,.'
111 -~ I <!i'

mandatul B,a soseasca, ,~IDS~ i'n ceea c~'~ p'rive~.te.I'~ P~~;s'':Pa~t~ut":c f;sta, dupa ultimile porunci pe care stapID.Du,l san I. le dadus,e Ia co_ -. b onrea d' pe M}o1lg'ol~'i'a" in telesese Iimpede ca Bombay '.'e '_:' avea fie ce fusese Suezul 01 Pa:risul" dmrmnl nu se ·sfir"e'8i aiel, ci ci, avea ,s,il continue eel putin pltnll81 Camcutta, dac i nu ~,iiM,S! -~ departe, C:a urmare, incepu sa. Sf!' 'intrebe daca '[ama~.a,gul Iui Mr. Fogg' IU era ceva ser los ~'. . "',;Ii'e::.i, cumva f atal ~ a l'1 du cea !.l- .' f ~c:;; v';"':"oll'1II111'1 p-~' '~,ll d_,Q_ Q\ nu' ~, : "a. 'I." II~-' mintului tn optzeci de zile, IH! el care dorise 8,a tr,aiasca
Cal
l /it,
o;J--

s:a

ca

I,'

4'o'o;:jj oIJ,..". ll!J..~,I~',

1 ~-)~,

>it' ~ ~c;i!}

,~-,~

rI1;;J("

'JlI!!,.l!l,

OCQLUL 'PAMJ'NTULU[

IN OP1ZECI

DE ZILE.

II)'''T
'" l

JULES VERNE

Sper asta n-o ti se mai in timple 1 raspuflse simplu Phileas FOI,gg; urcindu-se ,Antr_·un 'va.gon., Bietul f ,aca'u" in pieioarele goa e, 1,1. urma s,tapi.nul~ nauc, s,puna un cuvtnt. Fix tocmai dadea se urce i'n alt vagon, cind 0 idee noua i1 facu se opreasca ~i. renunte pie neas teptate 1a proiectul Iui de plecare, "Nu., r',amln aici ! i~i zise el. Un delict sivtr~,'"'t.ple teritori u] indian ~ Aha ! l~am. in mi:D!a !" ~. if 1·' .. ., Ill. C ipa aceeac 1·' Iocomotiva scoase un suierat t pu t.erruc ~,m d.at'1a t renu 1se pier d U In noap t'e. In l J

ca

s,a

fara sa sa

sa

sa

;- .

I'

J'i. ,.

'I

1·.,·...

. '.

.!

••

'!' I

-. ,-:-'

Ih I

-".

I'

'...

.'

CUMP'.ARA UN .ANIMAL DE 'CALAR,IE LA UN P'R'ET D'E NECREZUT

iN CARE :P'FJ[ILEAS fOGG'

!renulJ!!,ec~e :~a,", f,~.xa~a, ora Id,U,~i'~d oar:ca~r,el' ~u: u~ mar de catatorl, c][t~.'vaofiteri, apoi functionari civili ~r negustori de opiu ~,i indigo, care se duceau in rasaritul peninsulei pentru nevoile negotnlui .1 or Passepartout se afla in acelasi compartiment cu. s.tap·;ru:,nul s,iu..Un al treil ea ator ocupase coltul opus, Acesta era generalul de brigai~}l sir Francis Cromarty, unul din partenerii lui Phileas Fogg din timpul ,caIa'to'" riei cu vaporul de 1211 Suez Ia Bombay, care a cum. 8'e llin~ drepta spre unitatile salle cantonate in apropiere de Benares, '1' alt:,' . bl ,on, d- ~.n Vlrs a de v.r~":TLi ncil.& 1 d'e· ani1" SIr "t'!.!' reo ci zeci ... •... Q. ~, ;rn.a •. 'Francis- C,rOrmarty,t care se distinsese in chip deosebit ,cu, prilejul ultimei revolte a s~ pahilor ar fi _ meritat pe buoa, dreptate sa fie: socotit drept lba~ltin~~ locuia mn India E[ de: la 10 virsti fraged,a, ,:i de' atunci nu se aratase decit.
'I'

ca

jJ,

I ..

'

59

arareori in tarat sa na tala, Era un om instru it care ar f i, putut dea bucnros informatii asupra obicelurilor, istoriei si organizarii tarim hinduse, daca Phileas F ogg ar fi fest omul care ii le cearii, Ins-a gentlemanul nostru nu intreba nimic ;~Ieinu cali,to.rea, em descria 0 circomferin't~LEra un corp .. are ,parC1],rgea 0 orbiti in jurul globuc -'j ,'_ ,t··- . d a 1',' ·'w· mecarnc n rauonaie. 't,- .,}'i, pa .' ~o;, .', 1" 1 teres ru, JUp egue ," .... .. ,",~.~ UI In, en . , .aceasta, em reficea gind socoteala orelor consumate din momentul plecarii de la Londra, socoteala care, l-ar :£1 ind rep t~i~i -~i frece mii nile ell m ul tu'mi re, daca fi t. rea lui ar fi Ingi,duit un gest irnrtil. Sir Francis Cromarty rernarcase originalitatea tovara,1: ,~ d· '. . ,'" ........ ~UIUm. sau oe d rum" cu tc oa e Cat nu- 1,· dias d·' ......CU, carS.Ui. rase ecit tile ~n m intre doua particle de wi st. Ef',a. dec i ind.rep ta,tit se intrebe daca sub acest 'in'veil" rece batea 0 inima omeneasca, daca Phileas Fogg era sensibi] la Irumusetile naturii, la aspiratiile morale, Asta ~l preoeupa in cea mai mare ,misu,~a~Din toti originalli pe care ii intilnise g'en,eraI ul, ni ci unul n u pu tea fi asem uit ell acest 'predus al stiintelor exacte, Phileas 'Fogg' nu-i ascunsese lui sir Francis Cromarty plan'lll cala:tori,ei sale i'n jurul lumii, nici imprejurarile In care pomise 1;1drum, Generalu nu vedea in acest m:a$.a,g decit 0 tr'ii.sne,ala fira scop uti I, careia ~i lip sea aeel transire beneliciendo» care 'trebuie conduca P e orice om cu judecata, Felul in, care ciudatul gentleman facea acest drum n-avea ins,emne de btlna seama nici '., iI .. ~.....,.., lilt"' .. un C]l~ t'"19, rucr pen t' ru ell; mci~ pentru ami. •.......'~ e .,a ...m ..... :'-, ' 0-.' ora d''."I·, pJIlecarea di .. B', abay"flenu __ ' ... ," .Vla ·-,En .om . ': t ,'::"-"-1- 4f'trecuse ductele, traversase insula Salcette "i acnm gonea pe (:00tinent, tn, gara C,arIyan~ Uis:a in dreapta ramificatia care v dt K" ..m a ill ~ 'U'D,a" ~ h co boara spre suo-esnu I:0,diiei, prm c; __an d..... h ,i P apoi aj unse la Powell, De aici inainte intra in Gatsii Apuseni, mun:~i ramifi cati, ,31i,catuiti din trapp si, bazal t, ale ciror pi scuri inalte slot acoperite cu psduri dese ..'Din d d ~ comrancms,··. remarry ~1P-h"] Fogg serum"'C' .,.. '" 1 eas h" cmn In CII1.·. SIr F" bau citeva cuvinte ,; In, clipa aceea, generalul spunea" incercind anime 0 conversatie care Iinceeea ::: .

sa

s.a

',C

'.

I',

'U

in

sa

,'U'.

sa

~na"
0

,e,

It' .'.. ' 'VI .. -,

tl

ra-

sa

.Ii.

,i,

sa

Ie

·.,"c

-e

111

i'

,.,

Ii;

;sa

60

Domnule Fogg, acum cltiva ani, I'D. locum acesta arm b 0 llD'b.r"Zl,ere,care (1- e . JUnia. seama t.i- at', fi dat l ... peste cap planul calatorriei" · .. 1. d'., e- ,- ,~num,,"",; @Ir F'raLD'Cl.., ~;l' CL '- -- . ~ .. - Pentru drumnl de: filer se oprea la picioarele acestor munti, pe: care trebuia s:a-i traversezi ~n,palanchin sau cilare: pe ponei p;tn:a la g ara Kandallah, .aflatif p e vers antnl eelalalt. ,~. Aceasta $,'o,tl:rzierenu mi-ar fi Incurcat de loc socotelile; raspunse Mr, Fogg, Doar 'DU, era pice Ia drum v v.... .,... d _'un,ej_c eventuate ptedrci. 1 ~ ..:11 .. .. . f ara s~_p.re.va.) - Totusl, domnule Fogg, re~u,a generalul, ai fost cilt pe' aci s:a intri mntr-o mare ineurcatura datorita pi;~.aniei fl jj:,a, ului astuia~ Passepartout dormea adinc, 'CU, picioarele mnvieJite f'n d .... ~ t... dpatura Sat ,- if: calatorie, f'-.ara sa V'I seze ca Glevorbeste c espre let ~ Guvernul englez este, p~ 'bun,a dreptate, Ioarte sever fata de asemenea delicte, continua sir Francis Cromarty, El 'tine lea obieeiurile religioase ale hindusilor si fie resPecta te mal mult decit orice, ,i daca servi torul ,"t· 11" dumn are at fi f·'.ost·; "'pI'U1S~U' J. · ·,... ., I:" ,.' ,~, E'; bin sir Francis, r~iSp'·· nse Mr .<ogg'. dacs I,-,ar' u f i pri ns, l ~ar fi condamnat, el si-ar fil isp,a~it P edeapsa, :$i pe urma n-ar fi avut declt se intoarca Ihjj.'"i~.tit in ill f~ ll' CU'~ Int'J1mplli,area asta ar fi putut sa Eu.rop,a; nu va~ _ V 1~ una In, lLOC: 'p.'e. :"t;:V s aplnu. I~ nn, '.' t"~" d· rn CU aeeste cuvm tJe eonversaua se stmse C in nou. Ii' timpul noptii, trennl s't,fabatu M:u,'D.ti~' Gats~" trecu de ik ,. a d~ a]' d 1:... '. ., aoua ,Zt, 4· oecemerie- se avmta In t·f-UD tl=N aSSL, &$1 .. nut oarecum neted, in teri toriul Khandeish. am'pui~ bine cultivat, era, presarat ell tfrgusoare, deasupra earora minaretel e pago delor tineau 10 cuI clopotni telor biseri c"'" eu ~ ropene, Numero3se rtu~oare, cele mail multe din ele afluenti sau subafluenti ai Go davery- ului, uda U aeest ,tin ut f ertil. t ~~ .... t d In T rezi ",.di somn P ass,ep,ar,tOU[ se urta !p!e ,gealm ~1 'UU-l venea creada ci, strabate ~.ara hjindu~,ilor cu un tren al Companiei nGr,eat peninsular railway" ~Asta i se pa-

'. i f'~ SUf eritt


·S·· -.,"

Ii.

'"

,9

ca

?I,

..

i', --.,~

;ei'~1'

,i!;!1

sa

111

'U -

v.

'I;J

......

'....'

'

I"

Jl

..

Jl

I',"". '"""

,,,

~ __ _ _

~~

'!

'.

"

!!U!'"

- -.-

~-

'U

sa

'V

JIl_

~,-,-.'

.A_,

110.

..

'!..,i

sa

rea nemaipomenit, $i to·t.u~,·"· imic mai real 'I. Locomotiva, n condusa de un mecanic englez ~i arzind carbuni englezesti, i~i 1mpf'a~tia fumul peste plantatiile de bumbac, de

cafea, de nucuso atr,a" de cuisoare, de 'piper ~ Abur ii se


rasuceau i'n juru] p']ilcuri1or de palmieri, printre care se :z.are'ti case de t,ara pi toresti, arareori cite 0 llIl.ana.s'~ire U p,air'.asita ~,~, emple minunate, En."frum·u9'etate die inepuizat

bilele omarnentatii ale arh ~ tecturii indiene ~ Pe urma, ,cit vedeai CU, ochii, veneau ne~,fjJr,ite iatlnderl de: 'pa"m tnt" jungla, din care nu Iipseau nici serpii, nici tigrii i:ns,.piimintati de zgomotul trenului, iar du,pla ele drumul de: fier taia pa,duri, inca. pline de elefanti, C311epriveau cu
un ochi ginditor trecerea convoiului bezmetie. . In timpul ,diminetii~, du.pa ce lis,a.ra 10. urma ,gara Mal] igaum, Icalitori i tr aversarji tristul ·tinu·t. carle fusese -' . ~lt.l!.,~:\.rl·~ ::_. d '. Au .' ~'u. """ de- at Itea 0 riJ. insing erat ~_de Q~_"","QP'~I"l" te ·V. ..Ii... N" ..''.. -u 'Id e'P 'TIIrt ir ..l .~ ~ it 'Se- nana Ell I.ora, ell pagone 1e sate mmunate, apOl• vesrr·t· 'Il.1 Aurungabad, capitala fiorosului A ureng- Z:eb, astaz i simplu oras de re~;e,dinta al unei a din provinciile deslipite die regatul lui Nizam. Asupra tinutului l$i exercita dorninatia Feri ngh.e a, capeten ~.atugilor, regele Sugru'm,a torilor. Ac:e$ti 'uc~ga~i",uniti intf'-o asociatie peste putinta de dibuit, sU,grum.au.~ ]"D. cinstea zeitei mortii, victime de
_ . iP._ A i!. ,~~ ..•..
'0;:10

'~.l

"7 ~~II .~'b.l.!,,:'Ik

-I:

.;;!i, '} ~,

j9;

..... 1111

11

toate virstele, fira verse vreodat 0 (J,iicaturi de. sm:n,g,e ; ''inti-a vreme era peste putin·tii a,i s,tr>aba'~i un col~ din. acest tinut." far.a s,a ,g.as'e~'tj un II~ omenesc, Guvemamintul engl ez a izbuti t S,at. stlrpeaaca intr-o m.asur.a ap reciab iHi pe aeesti ucigasi, i.ns,i. ins,p'2iimin tito,are a aBOcia t'~ ex is'la e '" ...... ~ ti Inca ~,m a!_Z.1 ,ru. l."t. con mna crrmeie. as.t'l;;'''
Ii; ..
U .,. ~

sa

La deuaspreze

si jumatate,

., . .::1 S-" .... p~.ere tI,e; '-~..[ur.aIL ~

Burhampur, unde Passepartout p:roeUf'e.>; la un pret fabulos, 0 pereche de papuci impcdobiti eo perle Ial il2'e iflli!lii c'':l''re ... tj';'nir''';;lt~, cu iV"~:_va'!.' dl~·t:;;!il~ncr~'m"are ; _I~" .-!~.I. f -,_ i >:~ Calitorii. priuzi.r,a in graba ,it pornira m.. departe >c,a~ ail tre ga:ra Assurghur, mergind un timp pe malul micului fluviu Tapty, cars se varsa In golful Cambaya, t-n ap'ro=
. .~' ~ J:!!i;.;o.·~1 .', •~
.1. IF1ii

trenul izbuti

sa-"i
-I ~,~

se opri in. gar.a

_~,l!I,1

'..

stim Ia ceo se gindea Passepartout 'i:o acest timp, Pi'na la sesirea lor Ia Bombay, crezuse, ,i avea E bine

sa

62

JULES VERNE,

dreptul B,a creada, lucrurile se vor opri aici, ~nsa acum, de cind gonea cu toata viteza strab,attnd~ India" In. mintea lui se ficuse 0 noua lumina. EI i"~i recapata la iul,eailla· vechea sa fire" i~i regise.a ideile nastrusnice din tinerete, Acum lua .~n.series proiectele stapin'u'Iui sa'u" credea ltn existenta r·,ama~a.gu'Iui ell privire la ocolul p'am~~tul]Ji in ace} maximum de timp care DU, trebuia dllep~it., Ba chiarincepuse ,~~ fie n elinist 1.t' d-e'i'i.n~ ---~~ 1i~ f")olUl e, -" ace i' .' m.¥ mstrzaerue nosib ile de ',",'(;1dentel , care s ... if" pu t.u m tjli;-, -- ~: pe. d-- -, S",' , "'simtea. rt ,"" ,Il- " , en ere ,,''- -·a:rll llmp~a ," rum..e _ '..' ca ,1 in t eresa t .... aceas t....;. prmsoare ~·lltr emnra I a gm d u.I In a ~n. ajun ar fi putut s-o compromita prin condamnabila lui nerozie, Astfel, fiind mai putin fle,g~atic decit Mr. Fogg; el se dovedea mult mal nelinis tit, Soeotea $1ssocotea zHele scurse, blestema opriril e trenului invinuindu-l 'mergf? pfiea ii1C~t ,i il dezaproba in pe',tlo m P e Mr, Fogg' f iindca 'fill faga,duisle 0 ]!"iispla,ifri meean icului" 'Istetul flacau. n:u.stia ,ea ceea ce e posibil eu un vapor' nu este ~i'la drumu.l Ide fier, unde vitezele trenurilor sin~ dinain te ho'tari:te'~ t . Catre seara iatrara in trecatorile Muntilor Sutpur, care despart tinutul Kandeish Ide Bundelkund. A deua zi, 22 octombri e, la un moment dat, sir' Francis. ICroma~rty intrebi:ndu~l ce ora este, Passepartout t~i cerceta ceasornicul si :ras,puDise este -ora trei dimineata. Intr-adevar ~ aces t f aimos ceasornic, care ra'mlnea pot .ivit dupa meridianul Greenwich, aflat la .aproape saptezeci ~i sapte grade mai 1a 'vest, era fi resc s1i-fie i'n urma . ~,i chi a r elf a, cu 'patru 0 re ~ Sir Francis rectifica deci ora spusa de Passepartout, .. u-t iserva f acmrdu-i aceeasi~ 0bservatiae pie care 1"'0 'mal,. f- acuse ~l Fix. El incerca 8a-1 lamureasca precum ca trebuia sa=~i potriveasca ceasul dupa fiecare nou meridian, ~fu c~;, deoarece mergeau neconteait spr,e est, adica ]in intimpinarea soarelui, zilele se scurtau cu ,cite patru minute la I " Iiecare grad strabatut. Z.JI Zadarnic 1 F'·· 'ca, f~aca.u, 'nOIS'i!l.fU Jle .... .I .. intelegea observa tia generaltllui~ fie nu 0 intelegea, el sle tn.Cap,atEll;'} s.a, nu-si potriveasca ceasul, care :raminea~
"U",''Ib ~~ "~
II~'" 1

ca

'!

I,,"

'.I~

,I,

:.

,~_

1\ c

ca ra

','

'I

I"

; ,',

""",'

,-,

"

,,-',,;

_'-'

-,

'-"~

,"-',e"

',':,

'I

'-1','

:-

_.

'1

ca

ca

i!io

y-

'I'

•.

ca

'U

-ocoun,

'PAMINTULUill IN OPTZECI D'E ZIlE

neschimbat la ora -Londrei ..'Dar de v .. aceasta nevinoaltfel ~ .. ....' ~ 1V'.J1 v .. v vata marne nu putea s,a aduca mmanui mer un rau, La ora opt dimineata, cind mai avean de stribalut -cincisprezece miIe p,t-DR a gara Al ahabad, tren til se opr i 1n mijl ocul unui mare Iuminis, pe marginile c~irl.l1ia se vedeau citeva case die 'tara si baraci de munci tori. Con ~ .ductorul.tr~c~ prin fa:~a'V',a/oanelor" s'tmigin.d : ~ Toata Iumea eoboara ! . Phileas Fogg se 1lliia la sir Francis Cromarty carrie pa ~ -rea s,a_nu 'in't,emetlga nimic din ace asta opri re in mi j locu 1 unei plid'uri Idetamarini ~,ilkaj ur~~ Nu mai pntin surprins, Passepartout sari jos din tren ~i ap roape numai decit se in toarse, strigind ~: Domnule, drumu] de filer s-a sf1ir,it !, C:e vrei spui co asta ?' intreba sit Fr.ancis Cromarty, ,- Vreau, spu:n cit trenul nu merge mal departe, Gen eralul ...... obori l~u""_::a_ ~ din tren ;.. Ph"ileas F'og' g" l' 'll"'l1i ]'!illllte'~l:;; . _ ,.. - "_ ..:< u va.Jl , ~rma, fl:ra gra'ba, ei amindoi se apropiara de conductor .. Unde De: a'fllm '?' $n'tre'bi sir Francis Cl1olma,rt.y'~ In catun.ul Kholby, 'ras.pllns,e conductorul. ~ Si ne oprim aiel? Bineinteles. Drumul de fier nu este termmat.; Cu:m ? N'll este terminat 'P' d' ~ construi 1: 0- 'l.'I'" .R"a't-~' e cinci t " UU'!!;..o, " d ci d u 011., N-- 'II -M--:1tlil,e,~ aiei pina Ia Allahabad, die unde drumul conde tinu.aj ~ 'Dar ziarele au anuntat deschiderea completa it
=
=="'

sa,

sa
~!

'-

.. 1,,-

I ..~

_"!i:!i

,_,'~'.

l!i '1- '

~,··UJl

'I'lii ~

~, ~_I!!!W

oyi'l

,,_I..

,',

~ifiJ; " ,. 1!i;.oJII.~'Ii;.o!Ii;,o!

'.'

&I; ~

- Ce 1a~if aci, domnule ofiter, ziarele s-an in~elat ! ~, Iar dumneavoastra vindeti bilete de: 1,31 Bombay ]It.na Ia Calcutta l rispunse sir Francis Cromarty care fi b~ Ul1,Cep'f:atSat se m iern inte. - A,a e~ mncuviinta conduetorul, insa Ic;alitorr stiu ,ea trebu e s,a faea transbordare ':mntre Kholby ~,m Alla'habad, S j r Franc is Cromarty era furies, Passepartout ineal tea 1~ar fi omorit cu placere pe conductor : el nici nu in~ "draz nea 'i pri veasca stap,i.nul,.
t
"',.... o,,;!' j!I, i

. lnl'el ~ 1_'·.. ~,'

s,a-~,

JULES VERNE

un mijloc pentru a putea ajunge Itt Allahabad. - Dcmnule Fogg, asta dl nastere lat, 0 mntirziere absolut p,agub,iltoare scopului dumneavoastra '? .......... ' Nu~sir Francis a. fost ,pr,evizuti., . Ce f 3A:e 1. Stiai ,ea"'.~
=""

Sir Francis, f,ielJl Mr ~ Fogg cu si mpl ittlte, vom ,lsi

C,rtu~,]ide putin, insa m ... m gindit ca lI'n drumul a meu, mai ,cur1tnd sam,mai tirziu, 0 ~a tnt1:Ines,c cine '~'t]e ce piedici, Astfel c.a nimic nu e compromis. Am doua zile ci$'tig,a;h::: pe carle, Ie po t sacrifi ca Die la 'Calcutta. pleaca :u.'n vapor catre Hong Kong; i'n ziua Ide 25, la ora, douasprezeee. Cum a:stazi sintem abia in 22:, in'=' seamna ca·o sa soslm Ia timp ca s,i~i prindem, Ce mai puteai sp,une in Iata unui raspu,ns atit de sigur ,i nesovaitor !? Era pr',f;a adeviirat ca lucrarile drumului de fief' se opreau in acest oc, Z:'arele, semanind ,eu unele ceasor' nice care me:r,g inainte, anuntasera prea d-' evreme terminarea Iiniei, Cea mai 'mare parte dintre calatorl cun osteau situatia ~,i coborind din tren pusesera mina ~
.. '" '., 'V' 1'_

Vie toate 80 iurile de vehicule aflate 10 c atun, ~ palkighari ell patru roti, carute~ trase de zebusi, un fel de hoi ell coco a@a", harabale ca niste pagode mis catoare palauchine ~i altele. ~,a iea Mr Fogg {?i sir Francis Cromarty, dupa ce cautara prin tot catunu] un mijloc de calatorie:se intoars era far sa mai fi ga~it ni m ic. ==, Voi mlerge pe jos, hO'tar~ Phileas Fogg. Passepartout, care tocmai se apropia Ide, s.tapm:nul sau~ t'.... , d _ a ., taco. 0 strim b...... ,PI'· ..., d ~,n,'teles.,~ 1D!, u-se '1 mmu'atur.a rna! re 'U]U.. natii IDsi nefolositorfi sai papuci, Din fericirle facuse ,i el cercetari pe socoteala 8,(1, as tfel Ica~dupli ce ~ovi~ti un tim p~zise :: - Domnule, cred ca am gasit eu un mijloc de
a-

:Ii.

'J

,'l

'. ~

transport,
~
,=

Un elefant ! E a! unui indian care sta Ia <0 s,;uta de pasi de aiel, ,~ Hai vedem elefantul ! incU'vin,a Mr. Fogg,

Ce anume ? -

sa

Cinci minute mai tirzi 0.; Phileas Fogg, sir Franci s Cromarty ~i Passepartout soseau in fata unei colibe care fe arc f~'cut ;,-"1I,111.iI:-~ " u -",I ~..rlOl!j[\:L IA1-nga""'" se afla un "i- m de- t-,_:-,!..,; '~_ '_ din pari ..... .-n coliba s'e,afl a un indian, iar tn, tare D'n elefant, La cererea lor, indianul $i duse pe 'Mm\ F ogg si lCU~ Ansotitorii sail mnJiuntrlll tarcului, Alei v,azura un animal, pie jumjitate domesticit, pie Icare proprietarul s,an il crestea pentru a face din el nu <0 vita de p ovara, ci una de upta, In acest SC'QoP"~ el incepu se prin a modifica blindul caracter all elefantuhri, 'in asa chip ca sa~m duca treptat la acea margine a furiei nu~ tVa' -h " 11 -a, In," t ,,_1 ..... rrnta "mu,' t is, tr:: 'In.1 .' m b hi d usa, ~l pentru asta Al h.ranea ., i urn leu ah-'V' timp d trei I ~ zanar si en unt, A cest tratament ar ae __ putea para nepotrivit pentru a da un asemenea resultat, totusi fir e folosit ell succes de catr,e crescatori. Din fericire pentru Mr. Fogg, elefantul ell pricina albia 'lli~,i ineepuse ciudatul regirn, astfel ca, ,,,,mutsh" ... nu Sf. f,i~ uI cea simtit ,clituQi de' putin, Kiuni, acesta era numele animalului, putea, Cal b)'~~elefantii ;fi,a strabata cu pas repede un drum destu de Iung, si, 111 Iipsji Ide alt anima] de ,calariie:, Phileas Fogg' hot.ar~
_", ;"'_1
I

oQ'

"I

:-

.J",

'i;.I','

sa

An' Ind-' ~tlI!,~ 'I1'~'n ince p• g- f"~ de 1:' ""', lr"a'4!'Le m. " 1 . din ce in ce mai rari, Masculii, singurii potriviti pentru luptele de eire" sint foarte cautati, In stare Idle domestieire aceste animale nu se reproduc decit foarte rar, astf'l'ellca d'e f' tapt, nu pot. f-i procurate d.ecit prin vinatoare. •. De aceea ele slot tinute sub mare fngrijirle cind Mr, 'Fogg; ro:i intrebi pe indian daca n-ar vrea sa=i inchiri ez e elef antul, acesta refuza ell hotarire~ Calato]ful starui, oferi nd 0 chiri e nemaipomenita, zece lire (:250 :1'1\) pe ora, R,efuz I Douazeci de Iire ? Za ~ darnic ~ Patrusec i de Iire ? Acelasi refuz ~ La fi,ecarlf; oferta, Passepartout sarea in sus, ~nsa indianul nu se lisa induplecat, Dar suma era frumoasa. Admitind ca elefantul ar fi facut ""J, ,..... ,.-,.~" ore. p·"n~ 1, A,.--:....IIi:lah ,:.,: cincisprezece r i 1: .U. la 1abad ~ ,asta ~ll~"n!!l:'~·n·~ lg:: ,':O"'A,I!!,~ ~ sa-i adnca sta..pinului g,au sase sute de Iire (15.000 fr.) ,
0] ~
\,J!LI!I, ~ ,I "
I

..... I -1 s.a s,e f'OJllOSlea:sca.- dl e e' i'n.e;~; '!!;;,rl'\,.:~,~ __ ffi Q;i';l'- n t 0:,', ~ l' ~ Ianti scampi II, 1
111 .....

,c.

'01

'I,

""

v'

I,

;Ii;

._.'

,=

~."

..•

. - I 'I!J.

~IIJ.,!

~I

JULES VERNE

se piarda citusi de putin cu firea, Mr. Fogg ii propuse atunci indianului i CUJn,pe~e animal ul si -i oferi din capul locului 0 mie de lire (25~OOO fr .. '. ) Indianul nu voila 8a-1 vrn,ldl ~.pesemn"e nemernicul mirosise e rost de 0 afacere g.rozava 1 Sir Francis Crom,arty ]j] lua pe: Mr ..Fogg deoparte si-] siatui se gindeasci ina.inte de a :m,erge mad departe .. Phileas Fogg ras.:punse lea 'n-avea ob icei ul s;a intrepri nd,a nimic fara se gindeasca ; I a urma urmei, aiel era verba de un f"am1t,.ag pie douazecl de mii d,e Iire, elefantn] Ii era trebuitor ~i avea sa-I curnpere chiar daca ar 'f1 ajuns s:a platease,a de douazeci de ori mai mult decit
tia

Fara

sa-

ea s.a

sa
,j

valo 31(',ea lui

Apoi $Ieintoarse Ia indian, ai ,ca:rui och] mici, aprinsi de, 'Ia.comie, lisau sa se vada Iimpede ca Ia .mijloc nu era decit _ ehestiune de pret, Phileas Fogg oferi pe fln,d, o 0 mie dona sute de lire, _pe urma 0 mie cinci sute, p,e urma .0 mie opt sute si, i"n sfir,it, doua mii (.5,0 .. 00 Ir.), Passe0 partout, de obicei atit de itmbujof'at la f.ata, era .acurn palid de emotie. . La doua m ~ de: lire", i,ndia:nnl se las,a indu plec at. i ,~ Pie' papueii mei, stri,gi Passepartou t, ia te ui~a ce seumpa e carnea de elefant '!: Tirgul fiiind incheiat, 'D.U mai era nevoie decit de gasit o caiau,za. Asta fu mai usor, Un til1iir p,ars." ell chipul inteligent, i.~i oferi serviciile. Mr ~ Fogg le primi si ii fa,ga=

t:: de~i~i:a~~ad~t~~~t~n~:ll;:~t::
ca

ceea ce parsului nu puElefantul En Iuat in, primire ~,i echipat far,a intirziere. Parsul cunostea perfect meseria de, ,)m,ahuf" san ",co.r"" nac" ~ eeea ce inseamna conducator de elefantl, El acoper i cu .0 invelitoare sp inarea animalului si fi.xa, de 0 parte si de alta cite: un soi de. CO~") destul de neimbietor, Phileas Fogg ii pla,tii indlanului in bancnote Iuate din faimosul sate.. Cit despre Passepartout, ai fi zis banii erau smulsi din maruntalele lui. Pe urmii, Mr. Fogg se oferi sa-l -,dlu:a pe sir Francis Cromarty pina la .gara Allahabad eeea ce generalul primi ; un calator in plus nu putea oboseasca uriasul animal.

sa

I~

a OOLUL PATh.~~NruL'UI ,IN OPTZEC]: D'E zua

Ca/Jitol'ul XII
IN 'CARE PFIILEAS
F'OGlG SI 'MNSOrr][TOIRII SAl SE AVENTUREAZA f'RIN PADURiLE INDIEl S '~N CAIRE SE VEDE CE VA URMA 'DE A-I'CI

drumu], c,alauz.a In, dreapta calea ferata in constructie. Aceasta linie, caxeia capricioasele rarnificatii ale MuntiIor Vindhias ii puneau multe · uci 111·" t ~ pie dici nu urma d ummu 1 cell mal scurt, asa cum r-ar f""' m 11 iii. bi convenit ~.1Ul Phil eas Fogg. p' arsur, £-'carte obisnuit cu '. 1 drumurile ~ipotecile tinutului, pretindea poate cis~ iouazeci de- mne t..... '-0 d a " rept U!JJ. n pia d ure, '"'m ~ t1ge d .amcd ae- d pn asa mn.'cit caJitori" se tasara l'n seama lui, Infundati P',lna Ia ,grt An cosurile lor, Phileas Fogg ~i sir Francis Cromarty erau series scuturati Ide: trapul as~' pru am elefantului p,e care mahut-ul iI.indemna repede la drum; insa ei 1in"d'urau neplacerea cu rea mai britanicii h~ bit. d nepa:sare, SIC.' irm no rar cite un cuvint ,11 a b ~ vazm.. a .~~ du-se unul pie altnl, Cit despre Passepartout, asezat pe spinarea animalului ~i S:UP'US, direct Ia Iovituri ~i zdruncinari, se ferea cu mare grij,a, asa cum il sf,itu.ise s'tap!jnul sa'u~ sa-$i tin,a I im ba 1:n dinti, c~ci S-ar f i pill tu t pomeni en if a tai a'ta .. tre Bravul nostru fI aci aruncat p'e g'itul elefantului, acl sarind inapoi pe crupa lui, faJcea salturi ca un clovn
Ca
i ) '.

sa scurteze

lasa

ca
~

sa,
<;,;i

i,

"'!

-~

I,.

'.

lsi

,;ill, -

.'

acall,

70

[411

!rULES VE.RNE
I

cind

l:nsa. in. mijlocul acestor s.a:rituri. de trap .. ,_.... '. ..Ad' .,.' ~ . 'In d mall avea t" _ sa gI urneasca ~'i. sa ILL !.a, lair d'" c ID'_ In ump _....
pe trambulina.
SC~Jte
'I;i' '1;,,1'

/j;

A,

a din sacul 51 0 bucata de zahar, pe care inai'U teligentul Ki uni 0 Inil cu. vi'rf'u] trompei, f,ara Is,a=~ i in1 'trerupa 0 clioa t lpa ffi.:r.ap,u.Jlr- 1- at, egu 4!. Dup,a, doua ore de mers, camauza opri el ef an tu 1 ~.fu-i daldu un ceas de odihna, Dupla <>e se adapa mntr-o balta din apropiere, animalul se apuca 8,a devoreze ramuri de tOp Rei fi arbusti, Lui sir Francis Cromarty :pop asul ii conv,en,e~_ c.aci era zdrobit, Cit despre Mr. Fogg, acesta parea Iit Iel de bine dispus ca ~i. cin,d ar fi slco'borit din pat, ,_ Parc-ai fi de fier '[ exclarna generalul, privindu-l ~ ne, cu a d m:ra t'" - Die fi er f orjat '[ rasp:uDs,e P asseparteut, oeupat cu preg,atire,a unui prinz simplu .. La ora. deuasprezeee, calauza dadu. semnalul die plecare. I:nf~t~i~,are.ain'utului deveni numaidecit foarte sal, batica, Dupa p,ad.urii uriase veneau de~d~urm de tamarini ~i de palmieri pities, apoi t'n'tinsle citmpii sterpe, presarate en arbusti pLap'l'nzi si ell sUnci. uriase de. sienit. _Toat'ta aceasta parte a Bundelkondului de SUS; putin stta.batuta de cilltori" este Iocuita de to populatie fa natica , ][Jj)as=' priita 'in. practicile eele mai tnspaim:mntatoa!',e ale religiei h m d use, D omrnatia eng l' ~or n-a PIU.' U.·. fi statb III~ _p,e ~ ~~ t_~ . lei!Itt ..1 ~ a de-a-n tregul in acest tinu t afla t 8U b infl uen ta raj ahil or, greu de supus in inaccesibilele lor ad~polS'turi din M unti i v',,dhiias, me De rnai multe ori caia:torii nostri zarira cete die indi ... eni 'fioro,~i, care, vaidn.,d cum trece prin fata lor patru,. ,', d A ~ ..' P ed U'1;' ute dl e picior, fVaceau gestun'.',:\e mime. D'" e ar t·f'·e'I') 1. socotind if; mail bine nu-i inti'ln.ea.s,ca", parsul til oeoI' i,

le a pe cit i:i stitea in putiD.t:a~

ca

I~

I.

sa

111

leva maimute care 0, hrara la fuga ficrn,d mil de strtmbaturi ~i. de schimonoseli, spre marea desfatare a Iui Passepartout. Un gind intre atitea altele ~1nelinistea 'ind.leos,ebi pe "'" f-'1 ....r, 'o,crw cu if,1 f- antu ~ e fl,acaui11 nostm : ce avea sa :raca M- F
,
\;11

In cursul acelei zile V3zur,a putine animale, dear ci-

[C)II~I

!'

OCOLUL PAI\1JNTULUI IN OPl'ZECl


v

DE. ZILE
111·

i1

du.pa ICle soseau. I.ct Allhbd~A ,F,vea ...... " __ .a__ a ,a sa-,']":m..acu 'eJil m,8J. departe ? Peste- putinta l Pretul ci1:atoriei adaugat la pretul de cumparare, ar fi ficut din e:I un animal tn stare B,a te ruineze ~Avea sa,,,, 1 Yin.lda sau sa -1 Ia se i'D, Iibertate ? Acest pretios animal merita sa -til dea de ,gl:ndit, Dac~ sa zicem, Mr" Fogg i-ar fi darul.t elefantul lui 'Passepartout, el s- ar fi vazut t'n m,f1re in.rco:rcatura ..,.;, Aces te ginduri il urmii1r esl'u trot timpul, .iI La ora op t seara tr .-ecusera peste ramura prmcipaia ..... a Muntilor Vindhias si ca'Iato'rii f'acura popas 'pie povimi$ul dinspre miazanoapte, intr~'o caJa Ide tara aflata tn
t
1
U '" ..

f'usese d e vreo d oua,. . zeci ,i cinci Idemile si pina la gara Allahabad mai aveau d e st raa ut mea pe ant." ""'b'i;;i't v , Noaptea era friguroasa, Parsul aprinse ~n casa ruinata un foe de ram uri uscate Qi cild ura Iui fu f oarte pretuita, Cina fu alci.tuiita, din provixiile Iuate de la Kholby ; ci.... litorii mineara Cat, niste oameni frl'nti de oboseala, 0 '" A..... f'rrm ~ oe convor biire, care mcepuseprm'"' CII~eV'a'- trun d f" raze, se termini numaidecit I)rio, sfo:rli tu ria putemice CiUail,lza f' v ima I ui~ 'K" ~ ramase arara, veghirm In preajma ,-: d ,1··j1Un1l.)care d or ... .:. mea in picioare, aprilJ ini t de trunchiul unui capac mare, ~ t.... 1.... d ,- bit .' ;1.-1 P este no.apt e nu 'Bemumpia nnmc ceoseoi ,. U r.I ere e gheparzilnr ~i ale panterelor, amestecate ell t~ petele ascutite ale maimutelor, tulhurau nneori linistea, Insa fia1 1 "'' ....' v.· re 1- acestea se rnnltumeau ell ur 1etele, f'' "ara.' ... sa f'aca nicl e un rau. drumetilor din casal parasiita~ Sir F rancis Cromarty dormea ad'~n.c;ca un brav ostas rupt de, oboseala. P assepartout, I'ntr-un somn agitat, relua in vis, fTamintarile d.in ajuon~ Cit despre Mr',t F'ogg;,acesta Sle odihni la f el de tihnit ca ~i cID,d s-ar fl aflat III linisti ta sa caSta din Saville-row, L31 ora, sase dimineata pornira din nOD Ia drum, Ca~ liiuza nid~jdula ,s,i aj'unga la ,g,ar.aAllahabad chiar mn I renn t M" ~ogg O'U pmer dea c ecit .. d ' ht aceeasi seara.un f· ~ il acesta, ,',ir, F' 0' parte Idin cele patruzeci ,i opt de ore economisite de la ",',', -.- tuli''''''I~'Y',t' orrei,:~ " ]D.cepu .. Jl caaa ,":,.

rUllna .. Distant strao.atuta Uh,an\rCll ""'"LY''''


," • ',' 11'1
,Ii; ,-..

,!l

In aceasta
Ii<

U'

Zi
'I'

'OJ

_,

-,

A( ,

'IJ

'I'

,;Ii,

'II'

'I'

'I'

72.,1

· JU L~i!"
,_~

'iI: Tr.'D' l!i,. 1"12_ '\I- ,It:.J:Y"''''1 J::.j

[JJ:rgu," rul Kallenger, asezat p e r:~rum C am, un su bafluen t o G" ~ ~ 'ill" de ~l as ange:.auL. 'lit se f terea . ca d if; omcei ,. ..... asezarue ornenesti, socotiadu-se mai i'n siguran tao tin. aceasta chnpie goata _carle mn.fati~a primele depreaiuni ale bazirmhri rnarelui fluviu, Gara Allahabad se af a Ia numai doulspre= zece mile spt'",enord-est, Fa·cura pOipas sub un pile de. bananieri, ale caror Iructe, la fel de hranitoare ea piinea, ,~Ia Iel de gustoase ca smintina I~., spun Icalatorii, fur,a Io arte pretui te, La ora dona pornira mai departe, si cali'uza intra la adapostul unei paduri dese, care se intindea 'pe 0 dis'tanta de mati rnulte mile ; ii venea mai la mnd!emi'na g,a mearga asa, la .adapostu·I copacilor desi. Pina acum nu avusese nici 0 intilnire fieplacuti ~,il Icalatoria fiig.adu iat se termine ell bine, cind deodata elefantul se opri, dind semne de n,elin][~te., Era or a patru, . fA iI ?,I\, .. ...•... ~ Ce s-a In.I_mmpll,~t.·intre bV' Ear .1 rancrs Cromarty .a "'F scotfnd capul deasupra cosului s,a[l~ ~ Nu stiu, domnule ofiter, r,aSpll'nSe parsul, in timp ce 'tr-,a,gea. cu urechea la un murmur nedeslusit, care p'a= trundea prin frunzisu I des.... Du.pii. citeva clipe, murrnurul acesta se auzi mai Iimpede ; ai fi zis em e un concert, 1tn.'c.a foarte in,depanrtat; de g·lasur.i omenesti ~,iinstrumente de alama. Passepartout era numai ochil ,it urechi, M:r~ .Fog'g astepta I nisti t, far.a i scoata un eu vMn·t Parsul sali j'D1S1 .Ie·ga elefantul de un copac ~i se adinci in desisul mcil,cmt, Dupa citeva minute ~~N~~~n.toarse,
111

Coborir,a ultimele coaste ale Muntilor Vindhias. Kiuni i~i reluase meT~ul~lui gra~~t.~ 'Ca!re p.f'in~z'~alau_z,a._ ocoli c
1fi
I.

'~I

'WI

sa

i'!.

I'

sa

.. I!. q~m Ilf'i-rm·n '. I. Lill.·!Lo.ll

.,.
'.'

,_ '0 procesiune de brahmani se indre;apta spre noi. Daca se poate, e mai bine nu ne va,dla~ Apoi dlezlegi elefantul ,ii it trase in desis, sfatuindu=i pe ealatori lSa nu eoboare sub nici un cuvint, iar el t ,",' rnase ... astep tare, ga.a sa s,e catare I a tOC1l1 1-'1UJ1.~::d aca ar In. . ·Ii fost nevoie s:a fuga~ Socotea fns,a ceata de credin-

sa

[,a-

_'V

..,

ca

'11

.i,

OCOLUL PAMINTULUrr:

IN OprLECI DE Z:~LE

ciosi avea treaca 'fara i vada, grosimea frunzisului oferindu-le 0 foarte buna ascunzatoare, Intre timp, .z,g'omotel e se apropiara.; untari monotone se amestecau ell sunetele tobelor ,i tiillbale]olr~ Indata capul P1t'o cesiunii se ivi P rin tre .'cop.ac i, la c incizeci de. pasi de locu] unde se aflau Mr ..Fogg ,i insotitorii sw., Ei puteau sa distinga aeum cu usurinta ciudatele personaje C2l1"e luau parte. ia .aceasta ceremonie religioasa ~ In f ata m1ergeau preoti i~ tichii 'inalte,. ascn tite la leu virf, imbr ac ati mn vesrninte lungi, pline de podoabe ~i zorzoane .. Ei erau ineonjurati de barb ati , femei ~i copii , care intonau U'U Iel de litanie funebra, Antreru.p,ta la intervale egale de lovituri de tam... 'tam ~i timbal .. In urma lor, tras de doua perechi die zebusi, bogat impodobitl se ivi un car ell rotile foarte mari, ale caror spite ~l obezi An.f.ati~.au, 0 impletitura de serpi .. ln, car se afla 0 statuie hida, ell patru brate, cu trupul colorat intr·=un rosu po80morit, cu och ii ra.ta!ci ti~cu p,arul in emIcit, cu, Iimba a tirnindu-i ,aJar,a~ printre buzele vopsite cu. hene ,m betel. De gl t Ii. atirna un i$irag de:~cap ete die mort, ~,ii 0 cingatoare f~icllta din miini tiia-b~ iii inconjura mijlocul, Ea stitea pllsa in picioare, pe trupul unui urias carle ,zaeta trinti t cu capul tatia t, . Sir F ranci 5, Crom,a:rty recunoseu statuia ~ ~ Zeita Kali 1 rnurmura el, Zeita dragostei ~,'"a mortii ! ~ .A mortii inteleg, dar a. dragostei, mai. va ! observa Passepartout ..A. dracului muiere ! Parsul ti facu semn taca, In jurul statuiei se agitau, zvircolindu-se ][n spasrnuri, un numar de fachiril bi.tr~ni" tircatil die dungi fir:uie- cu ecru, acoperiti de tiieturi in forma de cruce prin care singele se pierdea p-"ca:tur,a cu pica.tufa - posedati timpi care inca se mai arunca sub rotile carului la marile ceremonii hinduse de 181 Djaggernat l ..

sa

sa~

sa

,JULES VERNE

In urma 101\ cl'~i a brahmani, in toa mar,eti a vesv mintelor Ior orientale, tirau 0' femeie care abia S,IE; mai pute a tine p,e p,j cioare ~ _ Femeia era tiniril. ,i alba ca 0 europeana, Capul ei, g~tu~~umerii, urechile, bratele, miinile, degetele picioa~, t.JI reror erau pea t........masura mearcate ue giuvaierun, conere, e bratiri~ agraJ e ~.i inel e, ,0 tc nica tesu ta ell fir de aur cu un v,al su:bt,ire pe deasupra, 1m contura Iinia taJli,ei~ In. spatele acestei tinere femei, tntr",u'n, izbitor contrast, g2irzi~ ,eu palose far.a teaca atirnate de centura si ell pistoalele incrustate, P't rtau tntr-un palanehin Iesul unui om, Era trupul unui 'b3rtr"'n, rmbra,ca-t in bogate vesminte Ide rajah, avind, ca ,i tn viata" turbanul brodat cu. perle, haina din.tr'-o tesa;tuf',a de matase impodobiti cu auf', cin,gatoarea de casmir batut cu diamante :,i maretele lui arm,e. de print inldian .. , _ Veneau aPoi, mn!ch.eind, cortegiul, mnzicanti i si 0. coada de fanatici, ale carOM" strigate acop ereau adesea as IIrzi~ torul zgomot 211. instrurnentelor. . Sir Francis Cromarty privea ·toata. aeeasta ceremonie cu un aer nespus d e intristat .. intr 8,-'81· - E un sutty !: zise, intorcindu-se catre ,calauza" Parsul IncuvHnUi din cap' Qi l~i duse degetu l~ buze. Lunga procesi une se scurgea trilcet printre copaci : curind ultimele rinduri ,disparura ltn adincul padurii. 'Treptat cJnta.rile se stiinsera ;, se mar a:uz;i.ra efteva strigate indepartate, apoi 0 liniste adllL1.ca lu,a Iocul larmei Ide. PIna atunci .. Phi leas Fogg' ausise cuvintnl rostit de sir Francis Cromarty si, linda c1eprocesl unea se duse, intrebi : - Ce-i acela un s,u·tty '? ~ E U.'n sacrificiu omenese, insi un Saltrifici u vol untar" domnule Fogg, r,as,p'unse generalul. Femeia pie carle ati vizut -'0 va fID. .ar:di, P e rug 'm~ine dimineata, Ia ivirea zorilor, - ,Ah~,ti calo~ii! atrig'a Passep artout ~ neputindu ... "1 mn.frin81 indignarea, -, ~i mortal cine era? $n.tIlleb,a mal departe Mr", Fogg,
A
,.;!
II ~ ~ "~'!'
1

ta

=000

ta

OOO:LUL 'PANlINlULUI

IN OPTZECI DE ZILE

- Printul, sotul femeii, un rajah independent din Bundelkund, jf,aSp'Uns,e cilauza~ , - Cum, continua Phileas, Fogg, f,ara ca glasul lui arate cea mai mica tulburare, mai exis'tii inca In, India, asemenea obiceiuri barbare $:i englezii n-au putut B,a le distruga p' -

sa,

........... ' Sacri.fici. "le aeestea nu se mai fac In cea mati mare parte a Indiei, risplunse sir Francis Cromarty, Insa asu,pra unor 'tinuturi sallbatiee; mai cu seama In Bundel

kund, noi nu avem nici 0 infIulenta~ La miaziinoapte de M until Vindhias, crimele ~ijafurile sint vesnic in Hoare .. - Nenorocita, arsa de, 'vile! murmura Passepartout. - Da, arsii de vie ! relua generalul, ~i da,ca nu s-ar s,npu,n.'IE;, ici nu va inchipuiti ce viata mizerabila n i-ar impune rudele sale, !, l ar tunde p'arul~ ca hrana, abia :i-ar da citiva pumni de orez, ar alunga-o, socotita fiind drept 0 fiinta murdara ~i biata de ea ar muri in vreun ungher, ca un cline riios. Astfel, pe; cele mai multe din aceste nefericlte le tm.pinge la sacrificiu nu dragostea sau fanatismul religios, ci g.roaza de 0. asemenea viata_ insp,aimintatoare .. Citeodata totusi ~H~intimpla ca sacrificiul fie intr-edevar voit ~i atunci este nevoie ca. gnvernamintul ,sa in tervi na ener gi,c spre a ~I 11m,pi Cat ~ De lP iId~~ edi acum citlva ani, ,ma aflam Ia Bombay cind to vidllV~ tina:r,a a venit ceara guvernatorului rng,aduinta Ide: a fi arsa im,p'reuna ell sotul -ei mort B,i.n:emn,'t,eies guvernatorul s-a imp otri vi t~A tunci vidu.va a plecat din oras ~s-a refug"a't la un raj ah independent ,i sacri Heinl a fost dus poi na I a capat ~ In timp ce generalul povestea acestea, caJ.alHnll cl~itina din ,cap, iar 131 s.flr~it zise :, ~ Sacrificiul de miio:e dirnineata nn se face cu voia ~ ~ f emen, '","""",",unde ~tii? Die _' E o poveste p·e care 0 stie 'toata Iumea in B,u'n,delkund, - T otu "it,. nefericita nu p'ii~ea se im'pO'triive.asca de loc, to bserva sir Francis Croma;rty ~ Fiindca au imb"ita,t~,o ell. fum, de opiu ,i de hasis.
es

sa

s,a

....

v~.

sa

(+

Proiectul RI - Jules Vlern.e 2010 <*

~ Dar unde 0 due acum ? . ~ ,"a pagoda din Pill: iii, Ia do mille de aici, Acolo va ramine peste noapte, asteptind ora sacrificiului, .~ ~i cind va avea loc sacrificial p' - Miine, l'n zorii zilei .. Dupa acest raspuns, ca~auza scoase elefantuldin desis . i. $,e ca ara pe grumazu~ lui, Insa in clipa cind se prle-' ,gatea sa- indemne Ia drum cu U~· suierat anume, Mr ~

Fogg 11 opri,

- Ce-ar fi -0 sa . pie aceasta femeie ? 11intreb~l pe sir Francis Cromarty, ' ~ S-o salvam, domnule Fogg! _- Mai am inca douasprezece ore cistigate ~ pot s,a le folosesc in acest SoCIOP',. ~ Ia te uita ~ Dar' dum' eata ..~f: un om die . ruma, ' · ~ exc 1ama generalul,' v 1 ,d.omntne ~ Un.eori, raspuns,e slmplu Phileas Fogg. and am timp .... ~
I'

sa

am

CafJitolul Xllt

1· CARE 'AS·'PAR.·OU .<E·INTARE~_· PAREREA CA ...'OIROC'UL SURIDE CELIOR 'CURAJOSI

Hotarirea era ~n,drazne-ata" plina de ,greutati~ poate chiar pestle putinta de indeplilnit~ Mr. Fog,g l.,'i punea 1-11 Joe via' .. san eel putin Iibertatea si, ca urmare, insa~,~ a, reusita proiectelor sale; t~oltlll~i $ovaL Die a minter" nu gasis'e in sir' Francis, Cromarty un ajutor plin de: .hotarire .. Cit despre Passepartout, acesta era gata sa faca orice, ~ :JIZUll I'deea s tapinul ur'" s .....' ~; ~mer nta, E' 'IV....·lI te pu t eai bizui pee au lUI. ,~ h . v ...... '" simtea ca ISU.b ~ rveI· I. 'ue gheata stapim ] sau avea 0 . isu .
'1

'

Ii.

1m

' ...

~.,

'\01'

....11/

oJ

OGOLUL PAi\1INTULUI IN OPTZECl[ DE

znz

77

inima, un suflet ~

- Blne, bii,et,e ! zise Mr. Fogg, - Dar s,a ~!ti.ti, continua parsul, d aca ne prind ne asteapta nu numai moartea, ci si ehinuri groaznice, Asa ca tine-t.i seama ~, - Am ,ti'nut seama de tot ! ['iaSlP'Un~e Phileas Fogg, Cried ,ea pentru a trece la fapte trebuie sa asteptam noaptea. Cilauza incllviJ.n't,a. din leap : ~, $i eu socotesc Ia fel, Apoi cinstitul hindus Ie dadu oarecare amanunte despre victim.a~ Era 0< hindusa de rasa parsa, frumusete vestita, fiica unui negustor bogat din Bombay" In acest ora" ea primise 0 edueatie curat englezeasca ~i~ d upa educatia, ca ~i dupa manierele pe care le avea, ai fi uat-o drept to europeana. Y 'ana, rumoasa f-'''''~''''~ali carer flume era Ad R amasa or fVf "a:ta ,·U_Dfu maritatit 1impotriva vointei ei cu acest rajah bat.rin, din ·'1.... - ....d S Bunrd ie,'unu..u.pa lk "...l D trei I uni~d IE; zne ramase v,a,~ .._,.' .,~ dc 'uva~:bl'l ne ce soarta 0 asteapta, fugi, dar fu prinsa numaidecit ,i rudele rajahul u i, avind de. cift ~ gat die pie urma mortii ei, o silira sa primeasca sacrjfi eiul de la care acum parea ca
y 'I;,i ..

mtne deoparte, Sir F:ra~cis Cromarty i~puse intrebarea pre fat:a. - Domnule ofiter, raspunsle calauz'tl", sint p,a.rs ~,rn ~ ~ I. P'I "t"" fI t 2!10ft11$':a f.emeie e ~! ea 'LO t- parsav 'r-ortmcm-nu ce sa ' .ac ''.'
v
V
'..!

spri jinul lui, trebuiau

cumva a hindusilor ? Daca nu puteau


eel P'u'tin

Fogg, Ramin'ea caJ.,auza", Die partea cui avea

~,il incepea sa,-l iubeasca pie Phileas

sa

se as igure

5,a

sa

se bizuie pe

fie?

Nu

ca

va

r,a~

DIU

Aceasta povestire nu P"U tea decit s,a'-i i:n,dirj easca ~i mal mult pc Phileas Fogg ~i .pe insotitorii lui in generoasa lor hota:riire~ C'a]auza urma sa duca elefantul spre pagoda din Pilla j i, de care s.a se .a:prop,rie cit mai mul t en p'utint~L 0,j umatate die ora mai tirsiu, se opr ~ intr- un des is, ra la cinci sute de pasi de pagoda pie care D'U 0 vedeau ;: in schimb urletele fan a ticllor se auzeau fo arte Iimpede '"

mall poate
!ill

sa s,cape,.
U

Ceil patru salvatori Incepuri, B,a diseute despre modul in ,care se puteau apropia de. victima, Clliuz:a cunostea aceasta pagodli in care sustinea 'emca se afla inchisa fe. - e-ar putea parmn d e oare ,. .i. ~ meia. S' mann t ru pnn una d ',.111 usi, atunci clod toti VOl' fi ICazUt lfi S omnul betiei sau trebuia facuta 0 spirtuf,a in zid p' Asta nu se putea hotari dec]it la fata Iocului, in momentul potrivit, lnsla ceea ce ramil;'nea neindoios era ripivea trebuia im,pliiniti chiar ~n' noaptea ""'!!/;,.o'., aceea '11.£1;.;.1,', nicidecum "uJa. tji,it'"J'l!"~u.....d victima mai 1::mkaJIL',. c l-n' II' , ,:' :', "'-"," erne , 't-' ~ .a avea file. Idusa la locul suplicinlui ; atunci nici 00 fOJ'ta omeneasca n-ar mai fi putnt 8,"'0 scap'e., Mr. Fogg ,i i'nsotitorii Sow' asteptara cad.'ere:a nopii, 'Cai,= tre orele sase seara, c~n,dumbrele inoep'us,er,a, se lase, hotatir,a s,e: faei 0 recunoastere 'in juror pagodei, In clipa aceea, ultimele sitriigate ale fachirilor se stingeau. Dupi obiceiul lor, hindusii trebuiau rsa ca!Jdi acum in greau a beti.. a "hang" -ului, opiu lichid amestecat ClW, 0 e fiertura de hasis, ~i poate astfel eineva ar fit izbutit sa se strecoare prin tre ei, iprni Ia templu ~ , . Parsul se avintl f.a.ra zgomot prin p,aldure~ cru.31uzindu-i pie ceilalti. ·'Dupa ce se urilra vreo zece minute pe sub ramurile copacilor, ajunsera pe malul unui mic riu ,i aiel, la lumina tortelor die filer, in virful carora ardea ra~ina~ z,arir,a un maldar de lemne pU.S,f; ,g.ranlada~ Era rugul, ficut din pretioase trunehiuri de -santal ~i imbibat din vreme cu un ulei parfumat, Deasupra zacea lesu 1 Im.ba.1samat al ra j ahului, care urma fie ars 0 l .JJ vd """" ·'dl~' data cu va uva sa" L a 0~suta d e pasi..d rug se fl.' rca p,a"" I c ue v .. lit· go d a ]Ie carer",~minarete protect t a,te In urn b v se maltau ~a, _'fa, deasupra eoroanelor copacilor. ~ Veniti d'upa mine ! ~optil c;a~auza~ C ell me en ta 'b""" d ,.'..... agare d seama, e1 amneca usure I ~ll ae . 11..... printre ierhurile inalte, urmat de ceilalti, T,acerea TIU era tulburata decit de murmurul vintu1 plU" in tre rarnuri. ui Curind parsul s'e opri in marginea unui Iuminis unde ardeau citeva torte ra~i'noas,e. Locul era plin de ,gru.piuri Ide oameni adormiti, dob orltit Ide beti e., Am" f:i zis e un cimp de, bitilii acoperit cu cadavre, 'Barbati, femei, ,CO~
Ii1.
'U V'

ca

sa

I'"

sa

s,a

ca

sa

lAo

jIi,

Y'

i,

.A

'..t

ca

OCOLUL PAMINTULU] IN OP1ZECl


n~" ,rU,

D,E :ZILE
C' ',;'!;,_~, <'- i'I!J.~

'I

toti arr'1, :' - 1Ii..r(;u.''rll laolalta~ ,', estecaf JIl,: _' c,.I!., ;, 1_·1~1 ::
I

un t1

si colea.

betiv mai1 here .... ,~', ,,' '\1'1. :, v -'.a''a ici nedeslusit
": JI. ' " «I., '

Insa, spre marea dezamagire a calauzlei." garzille rajahu" b lu l' 10m'l~ nate d'e to rte f-_'u me ril"';""n"- de ~,~pli m,- '''':IIi'U P'ri n fa"" "r' 't~ usilor ell palosele scoase din teaca, 'Era Ide, banuit Ic:a inauntru'I templului preotii vegheau die asemenea, Parsul nu indrazni mearga mal degarte" El isi dadu seama ca era peste putinta sa patrunda ell forta in pa"" I
,1t,4, '!i;"o ': I,

1-0 spate" E:ntI",e copaci, se desena


,I I ¥~ ,_'
e"

tern pl ul

oJo,,",

.",

sa

v 'I··,' ... .. ':-': g'o'd-a 'd'l-e'' a''c'eea

~~,i

l'{:m."

'tr~'~e ""ns"o'f,~t·o', 'r' r: 'I\n' 'ei-P'0' - ~..~'"'- [', ~ll,:lll .. u._-'JIl ..

...

ca

Phileas Fogg I,i sir Francis C rom arty intelesesera &1ei aici nu era, nimic de fa,cut~ Ceva mai 'incolo se oprira ,i vorbira in ~o.ap'ta" .......... asteptam ~ zise generalul, Nu-i decit ora. opt; Sa s-ar putea ca midi tirziu garzile 'fie cuprinse ~i ele die

,_ Asta asa e inc.u.viinta parsul, Se asezara deci en totii la picioarele unui copa,c, in asteptare, Timpul se scur,g,ea i.ncet., Calauza se ducea din cind ~n cind sa cerceteze marginea P adu,rii~ Garzil e raj ahul ui vegheau mereu la lumina tortelor ; prin ferestrele pagodei se strecura 0 licarir,e slab i., A~,tep,tara astfel ptua la miezul noptii, fir'a ell s,a ,se inti:'mple ceva nou ; chiar "i paza 13. u~ar:a:mmea aceeasi, Era limpede, nu rnai puteau spera ca g',arzile ,s,a adoarma ; pesernne b etia eu " hang" 'D,U le fusese pe rmis,5.\.ei lor" Trebuia deei tnceIrlcat al tceva, eventual sa in tre i'D P agoda, printr-o sp,artu]f,a ficuta in zid ~ Rami~, nea s,il se stie data ~i preotii vegheau ~i"n preajma vict~ mei lor ell aceeasi gri j ,i ca soldatii de la intrare Dupa ce se mad sfituir-a 0 data, ,caUiuza se arata gata sa porneasca. Mr. Fogg sir Francis ~i Passepartout il urmara ..Ei f.ac-ua IUD ocol destul de lung, ca sa ajunga ~,n spatele pagodei, jumatate de or,a dup,a miezul noptii atinsera zidul 'fira sa fi mntilnit pe nimeni. In partea aceasta Dlill fuse S(~ p~.f"}'~ d~ trebui ~ sp ;U"" c-"""a'",ci,.,,~ ., "'"'v ed n ~i""; a'r 'a' -1-y nu ,_P uo~ nici o §i nici 0 fereastra,

somn ..

s,a

~I"oCi!'~'1

u~a

JUI.-,!I".4,

i"Iol V.

- >ULilU!i!

"_

I!J., I'

_'

'II;;"

!l.1t _'

"',

,-

'"

ifj~

-c

~~I ""'aJ. --

.ill L,1t

80

JlTLES VERNE

Noaptea era rntu'necoa.s,a~ Luna, in ultimul patrar, abia se ridicase ilia orizont, mnv,iluita Ide nori grei, Copacii tnal~i £ Ie.au creasca I~i mai :mult intu:nericnl. ~.... nu erai de ai t dm L • msa .,e ajuns sa te a£-}" rmga zrc ';" ar'. trenura .1 11A falcll'ta ~i 0 spirtura~- Pentru aceasta treaba, oamenii nostri nu aveau nimic altceva decit bricegele Ior, Din ferieire, zidurile templul ui era u alca tuite din tr ... am estee un de (:armizi Qi birne, ,i astfe puteau fi ,g,aurite U~'Ol'"., Prima car.amid,a odata scoasa, eelelalte aveau sa cada

ac

sa

l-

S e P ~'ra"J P e 1'1 "1 f~cl'i.lIl:'·nd m ai putiII'n.. ~o:v cit "'" omot ""U p U z r: tilttlta. Parsul tn'tf'~O parte, Passepartout ]in. alra Sf. chinuiau desprinda Ic,aramizillie, astfel mncit obtina 0 des.. 'Vt' ..... ~ ..... .e . ch1za ura ' iar ga d d- oua PlCI081lle,. Lucrul mlergea bine, clndl dina'untruI templului Sf: auzi un stri gat ~i 3lpt O3! p,e. numai decit alte strigate 1ti r',aspu'n= sera de afara .. Pass epartout si C.ara uza se oprira. Ii simtisera ? Se daduse alarma ? Cea mai elementara prudenta le porunoea sa se indeplirteze, ceea ce fa,cur',a, in acelasi timp cu Phileas Fogg ~i sir Francis Crom.arty~ Se pitularji din nou sub acoperisul copacilor asteptind ca alarma, IdaJca fusese data" sa treaca In acest caz ei fiind g.ata reia lucrul, tns.a~ din nefericire, '~n spatele pagodei se ivira ,g,arzi care rarnasera acolo, asa apropierea nu mai era cu putinta, AM'fi grell de descris dezamagirea celor patru oameni opriti Ia jumatatea drumului, Acum, cind nu mai puteau ajunge pina la victima, cum oare s:a 0 salveze ? Sir Francis Cromarty i~i musca pumnii. Passepartout parea scos din fire ~,i caluzei nu-i era tocmai usor sa-l stapineasca. Num.ai netulburatul Fogg astepta fara si~·,iarate simtimin'tele~ ~ Adica nu ne mai ramine decit a,a plecam ? intreba
. ." 'i11 ']11 if'! '!L_lIjCliI~ ,.~'.
,I.

cu u$uri.nta ..

'}.iI""'II"l !Ip.~~.!L-:t

~.:

"

~'

...

:.,

I:: __'. ,t

I~.

.!

.-;;;JI

sa

sa

-..t

~"

,sa

ca

general u] in soapta,

N:run1ic altceva, domnule of~;ter" ris,puo,se

ca.lauza ..

OCO:LUL ']?AM1NTULUI

iN

OPTZECI D'lE ZILI.

- Asteptati ! interveni Fogg. Pentru mine nu-i prea tirziu daca sosim la Allahabad abia miine i:oalmntea!

La i'noe,put i"i spuses e : ~,. Curata nebunie 1~'Iar acurn l~i repeta : '!llIDal" la urma urme or " de (>enu 'Pi Eo, ansa, poate sffi,n,gura, ~i. ell. tjmp'if:i·i~.tia t,,,,~' . ]n orice caz .acestea sint cuvintele cu care 1:~,it formula, Passepartout gindul, Pe urma nu intrrzie sa alunece cu unduiala unui sarpe pe ramurile copacului, ale carer capete se indoiau spire pim'int" Orele se scurgeau ~i curind citeva nuante mai putin negre anuntara apropierea zilei, desi intunericul era di .Inca .a:m.n,c~ Venise clipa, Multimea amortita die oameni invie parca ; grupurile prinsera via:~,a,. Loviturile de tam-tam" . strigatele ~i cin'tarile re "zbu,cniri~LVenise ora cind neferici ta femeie trebuia sa moara, In'b~'~'.adle:v,ar,,,usile pagodei se deschisera, las;ind sa s!cape afara 0 lumina. mai vie, Mr,. Fogg ~,m sir Francis Crom-narty putu ra sa z area,s,c,a, victima, puternic lumi na ta,
;0;, ,.",

In creaer,
1'0 "

Dar ce mai speri ?' Sf ausi glasul lui sir Francis Cromarty. Peste eite:va ceasnri se va lumina de ziua, ~,]. . ." ~ Norocul pe care l-am scapat poate sa revina tIl ultimul moment, Generalul ar fi VTIlt s,a poata citi in oehii lui Phileas Fogg .. Pe ce Sf bizuia acest eng~e.z rece '? Oare se gindea [21 in momentul Supliciului sa se: repe ada spre dn,ara femeie si 3'-0 s;mulga In vaznl tnturor din miinile ,eilij} Of' ? Asta ar fi fost 0 nebunie, si cum puteai admite ca omul aces ta era at~t de nebun ? Totu~,i;s·~ Franems. Cromarty inc.u,viin'ti sa astepte _r PIna la sfirs itul acestei ins p,ai:m'in t~ito.are·scene, C:a llllza ~nsla nu-i iasa in Iocul unde se re,fu,gias..era; ci ii duse tn fata luminlsului, De aici, la adapostul unui boschet de copaci, puteau sa vada grupurile de oameni adormiti, l n aces t timp, Passepartout ~ICO cotat pe prime e ramuri a] e unui cop' ac rum' '165 . _ 0- idee ~u'- """,: .l!tncepu'..t Al '1' ~ ',"lO va re 'la ]. I:'...' (!,,;E,r::;; t, b, ~. .... '. tuse mintea ca un fulger si care acum i se mncrusta.se
=e=s=s

prlnzului,

'

.'

.JII,',

. :,'.

I_

I[r'a-

.'!...'!;;,;.-"

TO ':::Ii

Iii.

82

JULES VERNE

pe care dol preoti 0 tirau aJara. Li se paru chiar ca, scuturindu-si toropeala betiei printr- un _ snp,rem. instinct de cons erv are, nenoroci ta fncerca sa scape din 'm'ilmlf1lile ca Iailor" Inima lui sir Francis Cromarty zvicni ; apucind cu o miscare convulsiva mina lui Phileas Fogg, simti r,fn pumnul acestuia un cutit ISICOS din teaca,
.y

astfel printre fachirii care scoteau in urma em strigate rituale, Phileas Fogg' ~:uai s,w se amestecara to ultimele rinduri ale mu]t~'mii ,i 0 urmara .. Du.'pa dou,a minute sosira ,pie malul riului, unde se opri r Ia mai putin de cincizeci de pasi de rugul pie care

In .ac'~e,~i_cli_p,apr}n_:multim,'e trec~ _,Ul~, fr~.am,at~ n,= H,ar_a fenlEae recazuse in toropeala d~ata die basis. Ea treeu

mintata, BatrinuI rajah nu era mort, ca,ci it. v,azuf,a rild.icindu-se deodata c a 0 fantoma, luind -0 pc tin ar a Iemei e in brate ~i coborind de pe rug in mijlocul valurilor de fum" care im faLCe.au a,a semene em 0 vedenie, Fa chirii, garzmle" preotii, cuprinsl de 0 ,groazi Deafteptata, incremenisera, cu fata 'la p,amlnt" neindriiznind ..., .'d sa rm itee 0 Chi" ~l sa 'prlveasca aceas tV nunune. in a '. Victima neinsufletita era dusa de doua brate viguroase, care parca nu-i simteau greutatea. Mr .. Fogg ~i sir Francis Cromarty ramasesera In picioare, Parsul i~.i inclinase eapul, iar Passepartout de buna seama nu era rnai putin uimit decit ceilalti, Cel reinvi at, a j una la Ioeul unde 8 e afIau Mr ~ ¥ o,g,g' ~,i sir Francis Cromarty le spuse scurt :' _t ', '-_ S-.0 ~,Lergem.~,., ..
"v. '. .....
I

de ulei, se aprinse cit ai clipi din ochi. 1-0 clipa aceea, Phileas 'Fo,gg',~mntl~-O pornire de nebunile generoasa, se rep ezi spre rug,. dar sir Francis Cromart.y· ~i calauza il~oprira, E iz'butise g,a-i impinga in m,a1 bPJ deodata ..n ~ ..... t ~ cmo:_, scena se S'C111m·a, teor a a. U'_ s t rIga t de groaza .urr, ~ d . se ridlica din multimea care cazu .la p:imlnt" tnspaiii

era intins lesul rajahulni. In serniintnneric vazur,a vic= tima, ca ,1 neinsufl etita, in,tinsa 11nga trupul sotulu i sau pie u.rma 0 torta se apropie de rug ~i lemnul, imbibat

Ci

rug' Ia adapostul fumului grosro Passepartout era eel care, profi tind de J'ntunericul mnca adinc, seosese pie' tiinar.a femeie din ghearele mortii l Passepartout era acel care, jucindu ~i rolul ell :l'ndrazn,eala. "i noroc, trecuse prin miljlocul multimii inspaimtntate, ,_ uupa aceea, ., . ,ls,p,~ruJr.a _1.0,P,I ure '1~ ""iid"· O c'1"ipa d -'.... - - _totll. patru d- ~ . elefantul porni ell ei mtr-un trap gr,abit. M:nsa strig'ate" ur Iete ~i apoi un glont care tiui pri n aer ,i gau.ri palMi a. 1I1Ul'" P'h ile ~ Fogg n vee ti --:;:: a" etli C U.II, f useae des P.Op~ ..4!. ' <nueas . y .':0 ,'. ITg,_ IL" ~,][lr~ J 11 _ . eso ... ern, 'i itr-. .·dl.'~ In. r ac evar, f', umui rssrpm d-'.use" pe mgu I;I't,·· f11"". In rracan se vedea limpede trupul bitrin~lui rajah, Revenindu-si din spaimji, preotii t,i doousler-a seama i(~,avictima lor fusese
e=
", . "I:"'.

t 11. ' Cact -Passepartout t era aceta care se strecurase prna 1 ia


y
i,

A.

I,j

">!

·.··1·

":.. " ,',....

",'

1':,

-1

.... -

Y I·~.'·

. '--.'

I;;#.A.

-.-

I~

..

1-'--'

".'

JJL

I.

'l'!'

A~

'0'

:i'" Y

lCi! .•. --

ifj ~ifij

I'

~.

,. ,-,~

1='"

.-."

-.-

:'-

Y,~

.....

ripi'ta~

. ,Numaidelci't ei se repesira spre padlJ1re, urmati de garzi ~ 'Trasera 0 salva, ins,a riipitorii fugeau repede, ~i
'oJ'

dup;a citeva c ipe se aflau dincolo Ide b,itaia gloantelor ,i a. sage t~l L or.

Capitolul XlV'
~N CARE PHMLEAS FOGG IC'OiB'OARA MINUNATA VALE A GANGELUI FAR___AI SA=l 'DEA PRTN MINTE SA '0 AD'M.IRE

Indrazneata r,apiif1e izbutise, Chiar Idnp·,a 0. ora;) Pa-ssepartout inca mai ridea de Isprava sa" Sir Francis Cromarty Ii strinsese mina descurcaretului flaciu., Stapi.nuill ,~"'""a" ~l' ~ u r'I CpUS;D; bi ne 'I ~~, cee a c ~ 'Ci'n-' a _.,~ O'U'[- a_ tui or~n-' -l~ J ~_~~_IIl.__""",,man, echivala cu cea mai in.a~ta aprobare .. La aceasta, Passepartout :raspuDsese ca. toata cinstirea se cuvenea s·taplntlillni s,au" Din partea Iui, el 'fill avusese decit (I idee pOZD' a~"""a"" .. a,' cum' . 1,. ea . gt. '11. d,.indu, ,. se ca<#el P 'assepartoutn· .,-:'.' ,.,1.... .~ '. rid .. '-'n' .... '.' ,-'. . e·" ." .... ' . '.' Iost gimnast, fost sergent de pompieri, fusese si ra j ah,
i

.,;.11'.

'

1."",Ii,jio~

C';!::i;

~ ''Y.I

-'

,',

·._.,JIIW,

.Ii"

Oi r'iIi:!!;!i:!I !Q,~!6iJ!I __ '

I",

I'

~. -

...

I'

'.

.-

I'"

I ~['

'.

,:

'

•.

I:. ", _ ..

t.:

~.

. II

:Ii

JULES VERNE

tatoare.

un rajah
v.

bitritn l'm,bilsamat, vaduvul unei Iemei iru::i:n-

Cit despre tllnira indiana, ea nu-si didluse seama ide cele inttm,plal'te'~ Acum, inveiiti fn. p,ituri de calitorie,~ se odihnea intr-unul din cosurile asezate pie spinarea elefantului, Intre tirnp, animahil, rninat de pars cu cea mai mare dibacie alerga repede prin p,adu'feainca, inv,alui'ta, Idle intuneri c. 0 ora ,dup,a, ce pornjse de la pagoda, se a vin tat pe 0 nemarginitii eimpie, La ora sapte f,acura pO.pa5~ TI= nara femeie era mereu in nesimtire .. Calauza Ii turns n4' hi .ituri de ....~.... r 'pe 5At citeva 'lngli t" t '. d apa $,1. de bran' d- Y't rosa, im1:1'U~ enta stupefiantelor avea sa se mal prelungeasca 10(:a 0
iii;
I '"

~"

vreme,

Sir F rancis Cromarty, ca re cunostea ef ectel e betie i preduse de aburul hasisului, rru era citusi de putin nelini sti t ]in pri Yin ta ei ~ Insal, daca generalul nu-si fiioea griji pentru sanata=
tea tinerei indiene, el se .arata mai putin ~ncrez'iitor in ceea ce privea viitorul ei. El nu ~ovati.sa=i spuna lui Phileas Fogg daca Mrs. Auda ramln'ea. ]in India, avea cada fira doar ~i poate in miinile ,ca.1aillliof' sat Acest! fanatici s~lt:l't r.asptndili prin toaHi peninsula si, desigur ~ cu toata politia engleza, ei ar f1 izbuti t sia pu'na di n nou rnina pe victima IO'r:, fie 181 Madras, file la Bombay", 'fie Ia Calcutta" In sprijinu] spuselor sale, sir Francis C:r()~ m arty amintea un fapt asemanator petrecut de curind ~ Dupa parerea lui" tinlra Iemeie nu putea fi cu adevarat to siguran'ta decit paritsi:nd, India ~ Phileas ,Fogg' raspuhsle va tine socotealji de aceste observatii ~i va Iua hot,a:rlirile trebuitoare,

ca

sa

ora zece sosira in ,gar,a, Allahabad. Aici reincepea drumul de fier intrerupt, de unde trenului ii trebuia mai putin die 0 zi ~,'n 0- noapte ca sa ajung,a la Calcutta, Phileas Fogg' avea sa. soseasca deci 121, imp pentru a t Iua vaporul de Hong Kong, care nu pleca decit a doua zi, 2'5 octern br ie, Ia prinz.

Ca tre

ca

ca

85

.,. d 1- " amm rite I ucrur ~ oe im b........." racammte, roc hi e, sat, bl-..... .,. ~ aUt I e te elf' ar mai gasi ; pentru asta st~plnul sa~u:ii deschidea un credit nelrmitat. . -. Flacaul nostru ple;c.a numaide .. ~i tneep'u sa bat~ c:ft s.rhile orasului. Allah abad este orasul lui Dumnezeu, 1 ,r,. te ,~ ., unu 1 dimtre ce1 mar .' veneran erase are Imdi "d r atorita e rei, faptului se af ,a ridicat la confluenta a doua fluvii saere, G',angele ~i jumllla!, a' e caro r. ape atrag peleri n i din toata. peninsula, Se stie ca, dupa legendele 'lui Ramayana, Gangele izvoraste din cer, Ide unde datorita lui
1\

dusera pie Un.ara femeie intr-o l'n.capere a garim. Passepartout primi sarcina $la cumpere pentru ea IehiI
111

ca

iJ

la citiva P asi die Farme r et Co ." nu gasi Iueruri le trebui toare decit Ia un tel am~ un b itri.:n 1IL'! f-~ evreu cus Uf,glU; ,cumpa:ra. 0 rocme de S·II!.Oa scotiana, -0 t, 11 .... ,.. , .. ..."d 1 pellJ.'erlna, 1arg.a ' ~m 0 minunata vh ama ·eutru., pe care p,Ia ti f ar,a sa ~ova,lie, ~ap'te~ze:c si cinci de Iire ( 187 5 f r .) .. i Pe urma se intoarse triumfator a g.ar~L 'Mrs," Auda i'he,epea 8,a-~i vina in fire, Influenta stu~ tii d Ia "'1 ..'. .' . e . a pte- fsan t.elor, pe care preotu oe ill P 1 .ajt ill 1 dUd usera s.e risipea incetul ell in,oetul si frumosii ei ochi i~" recistigau In tre aga lor bli'ndete specifica ras ei, UJIld rege.le : '_ e poe t_" U ca f_. Udd 1 ern ·t~ f armece Ie re .' '.raui, a gineil din Ahmehnagara, el sice astfel : , ~P aru sa.u, Iucios pieptanat in do,ua plar~i~ incadreaza Iiniile armonioase ale obrazului ei gingas ~i alb, straIucmd de neted ~i de proaspat Ice; ,e" Sprincenele ei die
'" Y
'!;I'

Brahma coboara pie pamin.t" Tot umblind dup,a, ·tmrguile I", Pass.ej?,artont izbuti cunoascii repede orasul, odinioara aparat de un fort ret, care a stazi. este itn,cn isoare de sta t t n acest 0 ra~~ "~ ~ ~ll ~ ..... ' ~ .. ~ d' o dl ata in dlustrial ~l comercsai, nu rna]. gaseai'" nIC} maustrie, nici comer] .. Servitorul lui Phileas 'Fogg- care caula zadarnie un magazin cu noutati, ca ,i cum s-ar fj[ aflat

s,a

ma-'

I'

'oJ.

pe' Regent-street

,j!.

tF" ....

~'o,.J'

I,

U'

ll,.

•. '

'.

","

'I'

",,"

-.: .

I'"

'.

..

:J!.

"

.' ..

.",

,"(

.'

.."';;;;a,j

ahanos au forma ~,~ vigoarea arcului lui Kama, zeul dr agostei, $i sub lungile ei g,ene die m:atase, In pupilele negre ale ochilor ei mari ~.i limpezi, inoata, ca in. lacurile saere ale Himmalayei, ras.fr~ngler·'i~ecele mai curate ale Iuminii "' .. "' .. i1,.. ~ d ~ m. ~ V' ceres t1,. G" 'mgasr, ega,II ~.. a lb. Ii" ,- mt...'" ei s tra l ucesc mtre
A ~

JULES VERNE

buzele surizato are, ca picaturile de roua in sinu 1 abia deschis al flori] de rodie, Urechile el micute, rotunjlte deopotriva, miinile ei roze, piciorusele ei arenite si gingase ca mugurii Iotusului str,aluces c cu s clipirile celor mai frumoase perle de Ceylon, celor mai frumoase diamante de Golgonda .. Mij ocul ei subtire ,i mljidiu, pe care tl euprinzi eu 0 m"tna~mareste in grat~,e arrnonioasa arcuire 8., ~old'ur.ilor ei rotunde fi bogiti.al, silnului ei, nnde tine .... retea in:florita i~i in.tinde comorile cele mal desa vi rsite, si ~ sub elltele maias,oa-se ale tunicei sale, el pare a fi modelat j'n argint curat de mina divina a lui V~,cva;carma.~ nemuritorul sculptor l" Insa; ]2ismnd 121 0 parte ·toati aceasta amplificare p,o= etica, e de ajuns s,a spunem Mrs ..Auda, viduya rajahului din Bundelkund, era 0 femeie fermecatoare j'n ]'ntreaga accepthme europeana a acestui cuvint. Ea vorbea foarte curat limba engleza ~i cii~auz.a nu exagerase citu$i. de putin spunind ttnara parsa fusese cu totul trans ~ f armata prin educatie, Intre limp se apropia ora cind trenul tebuia plece din garat Allahabad, Parsul astepta, Mr~ Fogg i'i 'pID.ati dreptul lui, asa cum fusese tntelegerea, sa adauge un ban, Asta il mir,a oarecum pe Passepartout, care ~t~,a tot Of; datoreasa s.ta.:pinu] sau devotamentului acestei (:3.lauzle,.. tn't!f-ad,evir, paoli i~i pusese de bun.a voie vis+a 1 p" ~ ,', hi' d- .. na~ In. Joe: '1La .'1 II aJi. - ~1. d aca mar nrziu ,r imr u~n ..IY dean de el, bietului om 'iEar. fii fest greu s scape die r,azbunarea Ior. Mai r',amine'a de asemenea chesthmea lui Kiuni, Ce aveau 8:3, 'faca ei acum IOU un elefant cnmparat asa de

c.a

ca

sa

fara a

'.

ii'

'1;,1'

'!',t.-i'i.

scump '? ]'osa i'n aceasta pri vin'ta,. 'Phi leas Fogg avea he t,a.nf',ea. gata Iuata ~ B,a~ete"Ii spuse el caIauzei, ai fost sa:ritot' Qi eredint)" 0\8" Ti-am plltiit m.unca , insa nu ;.i devotamen tul, Vrei elefantul acesta ? E, at tiu. Oehii c31iuzei Iucira, 'Dar asta e 0 avere, inaJ.t,ime;a voastra 1 stri,g,a el. - Prime,te-'o, "i :mIca iti mai r.M1t'D dater !
I, _

IOCOLUL 'PAM~NruLUI ]N OP12ECI DE ZILE

.strrig,a, P as separtou t, Ia ... , prietene '! I Kiuni este un animal d.frz ,i curajos, 5i apropiindu-se de elefant, ii tntinse citeva bucati de: zahar, im'bilitndu,-l : Ia, Kiuni, ia de aici '! Animalnl scoase ctteva mormaieli de multumire, Pe ur.m.. Infa~,urindll-,]i trompa in j urul mijlocului a, lui Passepartout, 'i~ridlica pID:n,i la tn,aItiQlea capului, Citu~i de putin speriat, fliJcaul nostru mingiie ell dnlosie an' malul, care 'il lisla us 01(' pe pamin:t :s~ la stringerea Ide trompa a acestui cumsecade Kiuni, cumsecadele nostru flacau raspunse cu 0 Vlgu:roa.s,a SdulD.gere ..de " ' e mrna .. ICit-evil _cmipe mai tirziu, Phileas Fogg, sir 'Francis ICromarty si Passepartout, instalati intr-nn vagon confertabil, in care Mrs, Aud,Et avea ]ocul eel mai bun, ,goneau. toata viteza spre Benares ~ Acest oras se afla 131. eel mult. optzeci de mile de Allahlabad" ,distan·t:a care fu. strabatu.ti in doua 0 re. d 1m" l-A.... f ..,;\ ~ n umput drumunnv nnara . emelle 1~1 venit~ p,e, d... lepJ!lln I·4~~ in fire: ;: aburii adormitori se ri,:~dpe·au,. . Mare fu mirarea ei s,i se ,gase,asca .~n tren, in acest compartiment, imbraca..ti in vesminte europene, i'n mijl o cu 1unor ca I;,.or ..... totul t'"' .atQrll CD totu neeunoscun, M ail in tIi,~insotit torii ei se in trecura ell ingri j irile ~i 0 ins,u.f~e:tirieu citeva picaturi de lichior ; pe urma, generalul fi povesti toata in.dmplarea., El s.tirui asupra devotamentului lui Phileas Fogg, care nu ~O'vaise sa,... i s puna viata III joe pentru a o salva, ,i as,upra. dleznod,amintului, datorat indrazll.,etei imaginatii a lui Passe7
,'J. I" , '~.,"-" 1"1" ", ' .. ~:'-:" l ",'. 'U' ........ ~ .
-1'_,-

~ '8- a facut

~.,V

ell

11

W~

,':".

,c·

,..,--

,".,

'."

,.. -- <ii'

.'

1'1

I'"

'-'1"

":'1

. '1"".

-,

'

Mr. Fogg 'ii .Iisa sa. VOrD e31SCa·fara s:a scoata un CU~ vin t, Passepartout, nespus de rusinat, repeta in tr- una e,i casta nu merita attta osteneala" Mrs" Auda multumi salvatorilor sai cu. ca]ld'uf',a" mai mult prin Iacri mi deicit prin euvin te, Frumosii sin och i .fu:ra, mal buni itnterpreti ai recunostintei decit buzele sale" Pie urma, ,aju.ngin.ld, leu gindul1a scena sacrificiului, ~i revizi:nld pami-n,tul Indiei unde Or astept au t-filc:a atitea pimejdii fu .cuprinsa de:un tremur de groazi.,
l

partout,

l1

'I'

JULES

VERm

Dlndu-si seama ce se 'mntimpli in mintea ei ~i vrind sari dea cura j, Phileas Fogg se oferi, de altminteri mn, termeni foarte rec i, s-o conduca la Hong Kong, uncle ea si :p'rni ee tnti:mp,Iarea va fil uitata, TInata femeie primi en recunostinta, La Hon,g Kong' tocmai Iocuia to ru.di. de a sa, parsi C~· ,.i ea, unul din cei mai de seama negustori din acest oras, care, desi se afla ..., pee oas t..... himeza, era posesiune e:ng 1eza, a C" La douasprezece ~,i jumatate, trenul se opri in gara Benares. Dupa legendele brahmanice, orasul ocupa '10= cul vechiului ,CatS i, care odinioara statea susp endat i"n spatiu, intre zenit ~,i nadir, Cal mormintul lui Mahomed. in aceasta lep,oca mai realista, Benares, Athena Indiei d,'up'a spusele orientalistilor, statea foarte prosaic pe' pam.tnt,. dindu-l prilejul lui Passepartout s,a zareasca 0 clru,p,a casele sale de caramida.~,colibele die n riele, care i.i dad,f;au 0 in.f,ati~aJre nespus Ide· trista, fari nici 0 culoare --I' toea!J a~ Aici trebuia sa se opreasca sir Francis C:ro1mar ty .... At "'1 in T rupeae sa1e se a fl au A t anara lila c:~eva mi ,e Ad] nore 1]1 "In b..... . ~ " . 11 ... " orasu Iui. G·· eneratut 11 Ql 1 ....d eci'..... rua ." ramas . b oun d 1 pI JIIll 1eas ue ia Fogg", dorindu-i toata izbinda ~i urindu-i reia aceasta talatorie i'ntr-,un feillmai putin originatill, dar' mai cu folos, Mr. Fogg sttilnse usor' mina tQtvar',a~lllui situ de drum" Cuvintelli,e de r,amatS bun restite Ide Mi8" Auda fur.a mal IcaJduroase ;:ea n-avea sa uite niciodata ceea ce l:i datora lui sir Francis Crom.arty., at despre Passepartout, el avu cins tea unei adevarate stringeri de mID.tl,a, in partea ged neral ului, Foarte miscat, 'flaLCaul se ~ntre'ba unde ~i cind ar putea g,a=i arate devotamentul hii, Pe urma se Ides= partir~L Pornind ·de la Benares, drumul de fmer. urma llin parte valea Gangelui. Timpul fjjjind. destul de frumos, pe ferestrele vagonnlui se vedea privelistea v:a:riata ,3, Beharului, apoi muntii acoperiti Ide verdeata, Ianuri de orz de P 0= rum h si de, griu ~i. lacuri pline cu creco dilli. versui, sate bi ne mgr-" j ite, p:aduri In(:a verzi ~ wtitva elefanti si zebusi cu coeoasa mare se 8cilda..u in apele f]uv.iuluil sfint ; ell tea te ca, veni re a to.amnei fi,ce,a fie f rig, cete Ide

ranlm'na

.•

Iosa

'III

1m

111

'.

sa

sa

" "OLJ ~;- r~' ,J!., ," " OC',Q'IIfUL n:t 'Mr NTlJLU'!

'.!IL,N" Iil'

0' 'Ii11'T'""71O'.t'"' I', DE "7"I~' 1:' ", Jr .1 ,LL'""" ,I L. LJ.:.

hindusi, ba:rb.ati ~:i f,em,ei Sit scaldau de asemeni, indeplinindu-si pios sfintele indatori:ri religioase .. Acesti eredinciosi, dusmani 'AnVier~'un,a~i budismului, sint adepti ai ai tel"giei brahmanice. incarnata 'in trei persoane : W'ishnu" dlvinitatea solara, Shiva, personif'icarea divina a fortelor naturi i, ,m, Brahma, s.tapm·nuI su,prem al preo·Ulor "i Iegiuitorllor, Insa ell ce ochi or' ii, privit Brahma, hi ' ~ U, eun S:" va ~~l' W'.,ishnu ~ce'as taL! -Inod' ~i 1L: ri ,tan ~l at ::::1 '" '(""'1-"0" d vr.r'" vapor trecea nechezind si tulburind apele sfintite ale Gangelui,. speriind pescarusii care zburau ]?e deasupra val uri 101", broastele testoas e care m isunau pie: mal. ~i eredinciosii l-n~ir,at:ide-a lungul tir-murilor ! Toata aceasta priveliste aluneca prin Fata ochilor ca fulgerul, adesea un nor de aburi alhi ascunziridu-i detaliile. Calliatorii abia putura sa intrezareasca fortuI de 1a Chunar ~ afla t la douazeci die mile sud -est de Benares fosta fottareat,a a rajahilor din Behar, apoi Ghazepur ~j insemnatele lui fabrici de ap die; trandafir], mormintul lordului Cornwal is" care se ri,dfuca :pe: tarmul sting a! Gang,eIui, orasul fortificat Bux.ar, Patna, mare, centru industrial si comercial, unde se tine eel mai insemnat tirg de opiu din, Inrlia, apoi Monghir, oras mai mu t de·cit leurOpleatn" englezesc ca Manchesterul S.OlU Birminghamul, vestit prin turnatoriile lui de fier, Iabricile de une te ~i die arme albe, si ale carui cosuri inalte murdaresc cu fUlID. negro cerul 'lui Brahma ,~, pata igno'biilla pe aceasta 'tara ~ visului ! Pe urma ,se noaptea ,ffi. trenul i~i continua mersi 11 ell 'toata vi tez a, i'nsotit de urletele scoase de tigrii, ursii ~i Iupii care fugea u dmn fata 10com oti vei l C,ila torii nu mai z,ar~r,a nimic din minunile Bengalului, nici Golgonda, nici Gourul 'in ruine, nici Murshedabad, care a fost odinioara capitala, nici Burdwan, nici Hugly, nici Chander'.' . .' ~ nagor) acest cot f' ,ranees pe teritori .. ill'1-' Irn d- 'rei, U.D dle Passepartout ar fi fest bucuros revada fluturind drapelul patriei sale! ". I 1",S r" ,~,1 ora ,-, ,t".If; d '". ... ,t, se a ('I.au I"at Ie"" II"cu't+n sf a ' , ~.ap' drmmea a" ",-, ,_;a za, Vaporul care, pleca spre Hong Kong nu 'ti,dilca ancora
, _U
'i{' iO, , "'"',""' , ' " ,',
JL'I/;;.o "

"1 IOI!o ' , ,~~,

~.....

"

lasa

- II, .-'

'J'

-:".

..'.,'

I-I

1':

,~ ••

,! - .'

.'

I' : '.

,.

sa.
=

{.- .

. '-.

'- .. 'I'

-".

'/Ii; ",

.",~

JULES VERNE

decit la ora douaspresece ; Phileas Fogg avea deei cinci ceasuri ina intea lui Dupa planul ']:ntocmit, de el, gentlemanul nostru trebuia ,sii soseasea I'D, capitala ]'nd.iilor Ia 2'5 octombrie, douszeci ,~ trei de zile dupa plecarea ,de la Londra, ~,m el sosea in ziua fixata ; nu avea deci nici ,cI~,ti,g"nic] In't~raiere. Din nenorocire, cele doua zile tm~tig'ab~ iritre Londra ~liBombay fusesera pierdute, se stie cum" ]in timpul traversarii peninsulei indiene, Ins:a putem banu.i c~i lui Phileas Fogg nu-l parea 'rall. dupa ele,
F

IN CARE SACUL

B;ANCNOrrE SE U$,UREAZ'A DE ,ALTE, 'C!TEV A MIl DE L'IRE

cu

,sa

Trenul se eprise in gari~ P.asse:partout, cobort primul, urmat Ide Mr. Fogg, eare Ii aju'ta tinerei sale insotitoare pu'na piciorul p'e peron ~'El so cotea sis. e tndlr,ep te direct catre vaporul de Hong Kong, ea S,""O instaleze cit mai bine pe Mrs", Aude, pie care nu voia S~O lase singura, atita t~ cit se mai afla inca mn aceasta 't.ara ,a$.a de m:p primejdioasa pentru ea~ _ In clipa c~nd iesea din ga:ra,t un politai se apropie de'

el si-I in'trebi ::
--

Domnul Phileas Fogg ?

- Eusint -- Omu] acesta este servitorul dumueavoastra ? contin.uii poli taiul, arati:n,d,spre Passepartout, _, D,a~, ~, Binevoiti Sa ma urmati amindoi I M'r,~Fogg nu f:acu nici 0 miscare care ar f~ putut 8,a,
arate cea mali. mica surprlzd, Acest agent era un repre-

OCO:lU~ 'PJuWNTULU[ :rN OPTZEC] DE ZILE

91.

zentant al legii, ~~i entru orice englez legea este sfinta~ p ~n ,.IIIJ!" 11 e J! ra P assen artout :1 chi m11.. C''U U bi ce iuriJl.!ll, lui frantnz esti vru s,i discu b=;~iwa P olitaiul 'il atinse eu bas tonul, iar stapinul s,au fileD semn ee rsupu:ni. ~ Doamna poate B.a mearga en noi '?' i:ntre,bil Mr.
, '~I '~'

uU

I,

(.Ii 1 01'

'i

if"ii.

,I.w.'!/,..o

:':"1

,Jl,

"I

~"';'yJll..,

,I!I,-'IY!.

sa

Fogg.

Poate,

~i conduse p,e cei trei spr,e un "p,alki=ghar:~' ,. un fel de tr,asura cu patru ro ~j~ en patru 10 curi, trasa de doi cal, Pomira, In timpul drumului, care d.ura vreo .... ~ At douazeci~die mmu t.e, mmem 'DU scoase un CUVJln,'~ Tra.s:ur.a stralb~,tu mai lntii ;;or~ul negru", Cut str.azi ~'tr~I'mt,~ m ~r'g"'l' n d~ b-,or d p,~,,,,,,,~-!I!o.n~ ~n-~ a" e m isun ,,- ,' se r a o popula ti e cosmopoli ta, mu rdara., ~i zdren taroasa; pe urma- in'tr,a tn orasul european, irrveselit de case de c-a_ ... 'ramidi, umhrit de cocotieri, care, cu toata ora timpurie, era plin de, calareti eleganti ~i de ..trilsu'ti lux 0as e. Palki-ghari-ul se opri jin fata unei cIadiri simple ca aparenta, care ins a, nu ficea impreaia fie 0 locu]int~i obisnuita .. Politaiul i,i dlldu prizonierii jos - puteau Ii numiti in"tr... devar astfel ........... duse intr-o incaperle ell a si-i gratii Ia ferestre, unde Ie spus e :' - La, ora opt ~i. jumatate v,eti. aparea 'in fata judecatorului Obadiah, -p- ~ ur 'm'a'" 1~ - ;;.~.:j Y' ~n-- ~e isa ' ~ cu ~, Poftim ,D'e-,an prins I s,trigi Passepartout, prabusindu-se pe un scaun, Mrs, Auda se i_ntoan;,e repede spre Mr. Fogg· ~i=:i d ...11"' spuse ell o voce. In care mcerca sanarmc sa -8$1. aB'CnDIWLa" tulburarea ': ,_ Dcnn,n'ul,e;trebuie s,i rna paras,e~,ti ~ Din causa mea , ..... .. ', d ~, ~I t ,~ :81n t e],t" urmarm~ .. l' Fnne .Ieam-atit'" S iffii.!llv·,a:· l' Phileas Fogg' se muItumii sa rilsp!un,da ca asta nu era eu putinta ..Urmarit, fHnd,ca impiedicase 0 nelegiuire ~Inad .... misibil ! Cum ar fi irn,dr:aznit reclamantii se prezinte in fa ttl j udeca torului ? Era 0 neintelegere Ia mijloc. Apoi, Mr. Fogg adiiud eli in nici un eas DUO va parisi. ci 0
Politaiul
iO _..

;:;:II,

J!

I, """:;'

,u." :

.'

-I' ,,,.~

_I~'b

.-, I~ '!I.;,;

~~i~

,,",.III, 11;,.0

(A:.!lL.QI!..llJ..v,n,o'

"

J:.,

'('O ..

'IV, " ' . ,

"

, 'if,

'

sa,

'!j;"p

',J

I'"

_'!!k..~.il.

'11]

.1.,._

'ib

• .il',

'ai

Uy " ~

A.

oil

''V

'"

A-

I!o ..

,-

,i,

.-

sa

, - Dar vaporul P,ass;ep.,ar~out

va, conduce Ia Hong

"ons'~' ora douasprezece _ pleaca la


v

l observa

OJ

JULES VERNE

Vom Ii pie bord in,ain,te de ora douasprezece, raspu:nse simplu netnlburatul ,glent],em,an~ Ac easla afirmatie fu,ses'e ficu,ti cu a tita hoti,rlre; mnc:it Passepartout fu nevoit sa-~,iizic:a tn, sine a hii : .Drace, asta - i sigur ~ Inainte de ora dOUJ,asp[]feze)ce 0 sa fim p e : bord.' Totusi el nu era linistit pe deplin, 'La ora opt ~i jumatate usa se de sehise. Poli taitulli se ivl din nou ~iicondu se pri zonieri it in ~nc2tpe:f'eavecina. Aceasta era 0' sala de sedinte, ,pminii. de: p,e acum Ide un public 1 .... di tui ~ a~~J,n,a~l~ ~ d_estu I d e numeros, a. catuitt din europem ~ ~ll b\,;! ~'. _r. Fog'~' Mrs. Auda ~i Passepartout se asezara pe 0 banca, in fata j iltu rilor rezervate pentru magistrati ,~i ,· gre f ier. ~ . agistratul, judecatorul Obadiah", intra aproa:pe numaidecit, urmat die grefier, Era, un om voluminos ~i rotofei, El Iua 0 peruca atmrnarta intr-un 'cui, si-o pus[e pe cap cu ~nd'e1nlnare ,i ]tn,[c~pu: , - Prima pricina 1'5.~ insa In,data i~i duse mina Ia cap: Hei, asta nu-i peru.ca mea ! ~ A$a e, domnule Obadiah, e a mea, ras.p;u.nse greI,.
I,

." i'I- ..

fierul.
=

Draga domnule Oys'terp'uf; cum, ai vrea dumneata ca un judecator poata da 0 sentinta dreapta cu peruca unui grefier ? ~ _ Perucile fur,a schimbate. In timpul acestor pregatiri, Passepartout fierb ea [de nera bdare, caci acul marelui '" . d'· '" oro Iogiu dO'],D sa Ia dre ~e· In t e m. se parea C~ merge inspaa. d mintator [.e r,epifi_de pie [CR.dran, e, ,." .~, .. -,,:~ 'ml ... at ca arr, Prrma , pricma~ 'I. remcepu ] uI,d'_if I'-"t, 0 rUlI1 0" b'·'di.1.,....,'1..., Phileas F og,g !: s triga gTefru erul Orysterp;uf. Aiel !, ratSpLU1S'e M!"~Fogg, Passep artout ~ Present 1 Bine ! faeu judecatorul Obadiah .. A"cuzatj,~die dou.~ zile tot stntetii asteptati, pinditl la toate trenurile de B,om-' bay~ Dar de ,ce sintem acuzati '? stri,g,a Passepartout, ;t;...l 'p ., erzrnau-sr "·'GJIbd . area, 1 ra 0 afli J!nlda;ta~ ras.p'u·cse. judecatorul ..

sa

,',-',

-..-

:....,'

.... "

'I"

!:- '.

..

:,-'.-' 'J

::-.':"V

,," [-

,",

Ii;

'

'-1 .' ,-

", 'i;.i' .,

I!'.

'.....

,,"

'-.',

.. ,

I'

="""

~.

sa

I.

OCO'l.UL PAMtNTULUI

IN OPTZECI DE ZILE.

Domnule, interveni atunci Mr. Fogg, sint cetatean englez ~iam dreptul., '. ,~ S-a purtat cineva necuviincios ? intreba Mr. Obadiah,
=

PiIl,aji... Preotii se uitara unul Ia altul, parind, ca nu ~n,'~Jeleg nimic din cuvintele acusatului, Asa 'e! striga navalnic Passepartout, La pagoda dm P"~'lJ.' '.I., unoe voiau sa arna v:.'Ct" .JII d.... .mM.at J TID,a" 'reotii cascara iar ochii, in vreme ce pie chipul judecatorului Obadiah se citea Or adtnca uimire, - Ce victimii ? in tre ba el. Pe cine sa ~r(ta ? tn plin Bombay' ?' ~ BombaY'?' ,~ltriga Passepartout, _ Fara ]n,[do'·',ala~N'd e verba de pagoda din Pillaji, ci de pagoda Malebar-Hill, din Bombay, _ '$i Cat dovada, i31ta inca~'~;amin.te,a profanatorului ! a,dauga., grefierul, punind pe biroul sliu 0 pereche de pantofi, _, Pantofii mei ! excla m,il Passepartout, care, sur-p rins la. culme, putu sa=~i op.reasca, acest ,strig,at involuntar.
='
OJ

La ordinul judecatoruhai, se deschise ()I 'u~a un aprod ~il intro dus e Dinsala tre ~preoti hi ndus i, ~As.ta era [ rnurmura Passepartout, 8~n't pacato~ii ,aia carne vo iau 5,=0 arda die vi e pie tin,ara. noastra cucoana. '" Preotii rWnas,era in picioare ~n fata jud,eci:toru.lun; In timp ce grefierul citea cu glas tare 0 plingere d.. sacrie legiu, In[drep-iati contra individului Phileas Fogg ~r servitorul Sill" acuaati de a, Ii violat un loc sfintit de religia brahmanica. ~ Ai auzit ?' till intreba judecatorul poe Phileas Fogg, 1 ~ t '.' """ I' .... ~ D ,a" d' ·.Jom'nu.le~ ~] mar:urms,es,c Cat asa e ',', raspunse acuzatul ui tindu-se 1& ceas, ~ Ah, marturisesfi ?' Marturiseslc si astept ca acesti tre ipreoti s,l martu riseasca Ia rindul lor ce voiau s:a faca la pagoda [dID,n,
'1J

Citusi de putin, Bine ! Sa intre reclamantii !

=,

U'

:01 I

JULES VERNE

sever I'n cazul unor asemenea delicte : p e urma cu trenul urmator, ti pusese pie urmele profanatorilor. 'Ins-a datorita timpului folosit ell eliberarea tinerei vaduve, Fix, $i hindusii sosisera la Calutta inaintea lui Phileas F og'g' ~i a servi torului sau ~ pe care magistratii, .'instiinta ti prin depesa, trebuiau s,a-'m aresteze la coborirea din tren, -~ 'GiD.'diti=va la dezamagirea lui Fix" cind afIa, 'Ca, omul - sau nu sosise I'nea in capitala Indiei ! El f u nevoit creada ,eli hotul, oprindu-se intr-una din gariIe de pe 'parcurs" se refugiase in provinciile de miazanoapte. Douaze,ci ,il patru de ore agentul pindi i'n ,gar~lI._ intr~o -.. 1'·' ." d d· . " .~, '...' d ne,~lnl~ t e ,_e moar t·· ~M' ,f'_u,_~ecr -b UC'U..iIa sa clIln ~ In ~e~ . '.. are di m 1'" ne 'a- 'a acee a "1· V". ~z~u om 'ul ....·,b d' d in ";r.G;,D -Ii j'.'n·to"V" ::;;lsi ~ o ..orm "f ", _ 11 """"

d'·· zhicit nf .. netre e., minte: .. e gmci corn HZ1:! care se pe _ recuse In min tea ~i a servitorului. Ei uitasera intimplarea de let §i tccmai intlmpI area aeeea ii aducea aeum 'in fata magistratului d,in Calcutta, Intr-adevar, agentul Fix intei,eses'e tot ce avea de ci~-, tigat din aceastii nenorocita intim:plare:~ lnf'tziind.u-$i plecarea cu douasprezece ore , e sec fi!clls,e plO'vatuitoru] preotilor die, la Malebar-Hill, ~i le faga"duise, i'Dsemnate despagubiri, stiind ea guvernarnintul -englez 'era foarte
c:I"'~ ~.:I

'E , usor sta.pinumui Bo.mbay"

~.c·

.....

.c.·

sa
,

u,

ra " ,

I.

"oi,

_.flo

A,

,_

"

,:r,_ ~_"",~_i~,_

'~~

"",_,

_IL

__,

JL

,-

i!j".:I'L.

putea

ra~ia unei tinere femei, a cirei prezenta, ce-i drept, n~ aresteze, ~.i iata cum Mr, Fogg, Passepartout ~i vaduva rajahului din Bundelkund ajunsera ~n Iata judecatorului Obadia'hm

sa si-o

explice, Numaidectt

trimise un politai sa.-,I

interes usor de' In'teles" caci si Ia Calcutta, CaL la Bombay ~i Suez, nu avea inca mandatul de arestare ! In tre tlmp, j udecatorul Obadiah Iuase act de marturisirea lui Passepartout, care ar fl dat tot, ce avea ca si-~i poata retrage imprudentele cuvinte Deci faptele "'l:n·1,. marY' turis '"I'te ~Z.'I' se J~ eC'a"!'tnru_lli~ ..... ud t~lf..·_ -IV' .. lll - M,arturislID.te ~ raspunse rece Mr~ Fogg,
I I,_}. ~

Daca Passepartout ar fi fost mai putin preocnpat de necazul sau, ar fi putut g;a ,zareascJi intr-un colt al siliii ~ "'" b ~1rie ~edi Inta pe dletectiv care urmarea d esc aterile cu U11
.I···· , ,-.

'U

",

'

......

'.

.'.

'.

,..

.,.

, ..

::

. -',

-::'

.'

."."

"'1

'.

': 1

'1

~:·'lI1.J\r.I

,.

11",:"-',1

. -.I1~1 ,,-~

I!!!

,".:

:1_

,I·.~.··~·~_

Ad!;" d·.... d """ 1- ''11 - A vm •. in vie: iere, ,l!n,cepu omut 'm '.' reptatii, caegl1e ,. t 10 e:ng,1ezes t".... t 1e.g' sa pro t eguiasca ..... . 1 ~l :r],gur;Qs~oa:~e 1 mte if'g,a
,I,.
!!;;i' OJ' i!i"

'.. r

dlin Indja,;) delictul {Hod marturisi t .£. t dif;.a l 1 ~IVI'_U de rndi '.dIP 'assepartou t_~caLf'erecunoaste ,__ fi vroiatt ell piciorul profanator lespezile pagodei Malebar-Hill -din Bombay, tn ziua Ide. 20 octombrie, condamnam pe rrumitul Passepartout la cincisprezece sile inchisoare ,i Ia u amenda de trei sute de lire (7~500 fr.), ~ Trei sute de lire ?' striga Passepartout, pe care nu-l dv rmpresionase cu aaevara t-:d oecn amen d ,81., .- T,acel'e '! ficu aprodul cu un glas chelalaitor. Ju,decat.orum Obadiah oo,n'ti,nui : Sit alvind. in vedere ca nu ,exista _ proba materiala p',recum ca servitorul ,i stap,'i-Dul n-ar fi fost de comun aeord, ca, in orice cas, eel din u.r.ma trebuie 38L ras,p,undl,a, de Iaptele $1. die g~;sturmle unui servitor aflat ~n slujba sa, retinem pe numitul Phileas Fogg $m.-l ondamnam Ia opt c zile inchisoare $i 0 s.u,Hi cinci zeci de' Iire .am.,enlda~ Grefi er, 8trig a P r ~ cina urma toare, In coltul sau, Fix m'noerca 0 multumire de nedescris. PhiJeas, Fogg retinut opt zile la Calcutta l Asta ]!nsemna mai mult decit fJ'R nevoie ca mandatul de arestare sa aiib....tim p sa s oseasca. oa '. .... Pasepartout era nauc ; con d amnarea rostita d e JU~ ... '. deca tor fJ ruina p,e ert:ap'lnul sau Un rami$ag de douazeci de mii de lire pierdut, ~,i asta numai fiindca el, ca un gura casca ce era, intrase In bl ~ste ma Lu. aceea de page da~I Phil eas F ogg~ la fel de s'ta,p'In p,e el ca ~I cum ace asta condamnare nu I ar fi privit, nici macar nu. inc runtase sprincenele. ins,a In clipa ci'n,d grefieru 1 striga 0 aIta P rfucina., el se ri di ca ~i zise ': - Of er cauti une !, d ',:ml, ,',~ '-~' cpUD,fle· ,', ...... f"-' .... , ~I'vrUL E dreptul ,Ill' imitale r'Ua-- .• s ' JUidecator 11 Fix simti [ece l'n spinare, insa. 'i'~i veni in fire crud ~I ',au::z p"", ]U,,dl ecai ..or ca wRVln. - in v"P'dQ.- e ,-r alintz t.f:i. a: de . d Jl . ere a strain a lu i Phileas ,Fogg ,i a servitorului Sa'll", fixeaz a .. I" .... · m~ f-';' cautiunea ,a ur.1a~a sum.a de 0 m~e d e _Ire pentru ."ru.f,care~ ;_ Dona mii de Iire trebuia sa-ill coste pe Mr. Fogg, daca ._:ii ,~. - ecit voia sa, nu ~,~, ,'' ' ' -,_: '.'._, .. ~ pe-d,-''- .-,-. numai ·d'aeci r 15p,~easc.a _eapsa ~ ~ p- ra t esc '. ves t1 gen t remamn, ._.,." ., ,_._ 1~, ... I
religiile populatiilor
'I i, .0' ,"

;I!;,'If-

-=='""

IiJ'

"""

,I'V

....

~~i)

I..

:I

'·"'31

f.

I :.

I, .. :

~,'

_"

..

!!l

-I

'i

,.:

:"

-, ,G!;.

..

Q,

::,,~,

....."

_- ,.. A.

A,..

,'

L",

!L

'L

,,"'"

I I ':

-,

..

_.

'1 _. ~."'

'

'

!- -

·.·u·

1,,=

' .'

'~I

",-

.- - I

.'

.-.

-;_. " ,-."

. --:

1-

'I

1',.:

-,

'.

_.,

.-'

'V

,_

"I

.,'

-_.

1Il .....

1-"

ll·,

.,

- ,.

JULES VERNE

Situ.
=

~i scoase din sacul afl at asupra lui Pas separtout un teanc de bancnote pe care le puse pe birou] grefierului. ,_ Acesti bani v,a vor Ii inapoiati la iesirea din In,chi~ scare, zise judecatorul. Pin,a atunci, sinteti Ilberi pe cautiune, ~ S,B,m1e.rgem ! ii porunci Phileas Fogg servitorului ..... Dar eel putin sa-m] dea Iuapoi pantofii ] strl,g,a Passepartout ell 00miscare Ide. furie, Dorinta Ii fu I'nldeplinita~ ",Da" stiu stnt scumpi ~ murmura el. Peste 0 mie Ide lire fiecare ! ~ii untie mai pui rna string!" ~i bravul nostru flliaca:u, C,1I, 0 ~nfati~ar,e jalnica, porni dupa Mr. Fogg, care oferise bratul tinerei fernei. Fix mai sp,era (:,8, hotul S3.u. nu se va indura piarda cele doua mii de lire ~i nl$i va face zilele de inchisoare ; porni deem p,e urmele lui Fogg ~ Acesta chema o trasura i:n care se urea numaidecit, cu Mrs. Auda ~i cu Passepartout, Deteetivul o lua la fug,a .... . Ad'" "" · d'l di ." eiurr te d Opil (:;1 ~l~CUlIn .., III· vazu opr~n,: u-se pe unu 1 (. In chei

ea

c.a

ca

sa

']1

po rtului.

R',angoon era ancorat ~n.rada, Ia 0 jumatate de mila, cu p.avi lionul (me. pl ecare 1a catarg ; suna ora unspr ezece : Mr. Fogg e.r31 ]tn.ci~tig cu saizeci de minute. Fix se nita la el cum cobora din trasura si se urea tn'tr=o barca, impreuna cu Mrs ~Auda ~,it servitorul sa.,u~ - PI eaca, afuri situl ! strig,a detecti vu 1) ha tin d en picioru] in pam.lnt. DOLla mii de lire aruncate in vint ] t 'I ....., ... ....tremne, '.... ..... , Risipitor Cat un h nl~'.' Ah daca t t, ~ am sa- 1 urmaresc ... d .h ~' pma 1ra capatu 1 pamintu 1-ui.' ; numat '......' ca,,_up'8('""cum. cr eitu ieste. to ti banii f ura t i au sa se d uc a dracului ! Inspectorul die politic era tndrept~:~it s,a gindeasca astf,el, Intr-adevar, de cind p,arasise Londra, ,Phiilleas, Fogg semanase pe:! drum mai mult de cinci mii de ·lire (ill 2'5,.000 £1'.,), atit pentru cheltuieli de eala;torie, cit ~i pentru prime; pentru cumpararea elefantului, pentru cautiune ~i amenzi, si astfel procentele din. suma recuperatji, faga du.ru.te detectivi lor, s'cad.e'au mereu,
o. • ., ~
1';.

'J

IlL

OCOLUL

PAMINTULUI

IN OPTZBCI

DE ZILB

97

Gap itol'ul X'V.!


l,:F C.A.RE FIX N=ARE D:E L,Oe ,AERUL SA CUN,Q,AS,iCA F APTEL,E DESPR'E ICAR'E M SE 'V'IO'RBE~,TE

Rangoon, unul din vasele de pasageri ale Compan.iei Peninsulare si Orientale, folosit de Serviciul rnarilor Chinei ~i ,Japon.iei~ era un va.por de filer, cu elice, cu un deplasament brut de 0. mie sapte sute saptezeci de tone ~i ell 0 forta nominala de patru sute de cai El egala in viteza lvlongolia, nu lnsa ,.it in. confort, Astfel Mrs, Auda nu fu instalatii asa de bine pie ,cit ar fi dorit Phileas Fogg. Dar', la urrna urmelor, TIU era vorba dectt de 0 c1ili:to.riie de trei mii cinci sute de mile; adi.ca. de unspr\ez;lece p~l"n,iia l d olla"J' reze ..... '7.'1' I;:rl 'f 'I' tin ra fern ei n u p. '<,;!'ar··~ p. retenti 10 "'".."a· ~p. :!ill I· In primele sile ale navigatiei, Mrs. Auda ~i Phileas ··········s,e cunos - cu"ra mat bin D·'·'· CI e- 0 n:. a vea prIll fJ UJl,~, .... .....- ...'~ .I ne , ..e cit .. '.'"",~, ··,~I,'·f-'lI F og g e,a -]!m arata cea mai vie recunostinta, F]egmati,[lll gen,tleman 0. asculta cu deplina raceala, eel putin in ap.aren ta; fara ca 0, intona tie, nn gest s,a ara te din parte a sa cea mai mica tulburare, Avea grija (:.21. tinara femeie DU duca lip'sa de nimic, 0 vizita regulat, la anumi te ore, daca nu vorbeasca, eel putin 8=,0 asculte, Indeplinea fa.~,a Ide ea illnd.atoririle celei mai stricte politeti, 108& co gra ti a c iudat a a. un u i a.utomat at f" caru i mi ~car i ar f i \ com ·,'b· . t·· anume m ares.t ,.....1M···· rs"." A···, da ', .. ,mar'i stir13. ..Ina. e .. -. scop., ·.U_.(311.nu ~'. ce sii ere-ada, lns,a Passepartout 0 m,amur~ oarecum. asupra neobisnuitei firi a s~api'nului sau,. Em m"i vorbi despre rii~ miisagul care 11mina pe acest gentleman in jurul pim~ntului, fT]:rl.ar.a Iemeie surise : dar la urma urmei el ~i salvase viata ~i ea nu putea sa=l priveasca p'e salvatorul ei decit prin prisma recunostintei. l\,f it.. 1" d ..... 11...... H' .L'tS ~ A'· da conr 1 111. a, ce 1 u. e spuse ue caiau za h d usa "ttl. despre miscatoarea ei poveste, Apartinea intr-adevar ac 1 ei r as 0, ....0'1-';'t~, a di'ntAI;1 p. r n tr-,~ iIL.~ ,'.elll ~ lte r ~se ':; d'n 1,01 ge:ne~Multi negustori parsi f.acus,era mari averi in, Indii, i ....~ '-·-ifF, .. , -\.. , -·'1 cu - comer,~u"1 ,..II b I ba .-, U' 111 d'. t re el sm,,1 J .ames.... ue_,u,m ."a,r., ... nUmlnl _. .. J!ejeebhoy,. fusese inn.obilat de ,guv·ern.amintul englez, r$~ Mrs, Auda era mn:rudita en acest bogat personaj care ., 1: oombay, E a nanaj- ...uia sa ga.s,easca..., 1a H·'ong """d"""·'d' '. ....'.... 1ocuia ra B b _" ...
I..
I

c_

3~ .

1Z> ""~","",!Ii;,.""'" £0

"I;.. ~

.!!i

va··

_.

""'"".

'1;,;.._

,Q;;

""'"

'

..

,"

~·"=II IlL (,II!.

'!o....

~Jl

"511""" .. ~ ~'"',

sa

sa

..

'1

"·'1

I·'

..

, ..

·c·

ct:

c-

U'

;a. Ob:. ~.JlI."·

,I!i> ,- 1 . ..L)~

,t! ..:!II"

i.<L,

iIL-,w .~

~'I[;I-

rJf:i.

:.

~.::

"

-I'

Ill.

I~

rAJ

''ILO

'; 1a.Q1.

Jj,

:..

"l- ~

I'

...

,._c_ ~

,."

JULES

V.ERNE

Kong ,pe un vir al lui sir ,Jejeebh,oy; onorabilul J,ejeeh ; dar Oatll~ avea sa-i ofere el adapost ,i sprijin ?' Asta nu putea sa stie, Mr Fogg ii raspunse c,a nu trebuie faea, griji, caci totul ,8le va aran jell matematic '!, Chiar acesta era cuvintul Iui, Oare tnt'eleg',ea Unira femeie acest oribil adverb ? Nu se stie. Totusi, ochii em mart. privira adlnc mn ochii lul, ochii ei mari, ~"limpezi ca Iacurile sacre ale Hirnalayei '"~ [nsa neinduplecatul F og,g, mati teapan ca niciod ata~ n u p,ar f'3i ,ei,tu$,il de putin omul care sa se arunce l"ntri'=un as emenea lac. Prima parte a, calatori,ei se de~fa~urat, in cele mali bune conditiuni, Vremea era blind,a., Intreaga ace a.s'ta parte a imens~~~i golf" p~, c~re marinarii n nu~esc" ~Poarta Benea lului fu p-. ieJn ,;,i"'a~ av 'I' ga t'l" ei R"nlt'J!g.' ;'li.l1l'n' .' r n ajunse CU~ iO'" a,. rind la insula Andamana-Mare, cea mai 2ns,em.nata insula din grupul Andamanelor, al carei pitoresc pisc muntos Saddle-Pea ~se arata din departare navigatorilor. Trecura f oarte aproape de coas tal' da r s;a:lbaticii. p.apuasi nu se aratau de fe " Aceste fiinte, 4e$i aflate p,e treapta cea mai de jos at civiliza .. ~iei) au fost tetusi pe nedrept socotite antropofage, Priveliste a insulelor e incAnt ato are In, pri mul pIan ',.~ intind nesfirsite paduri die palmieri, de bambusi, ,de nucusoara, de 'trek" ell mimoze uriase si cu fer igi ar bores= cente, iar in spatele lor se In.alta siluetele elegante ale muntilo r. Fie \ar.muri mi~u:nai, cu In iile acele pretui te _n. un Jl'!!'" de m ,.. '" ~ ~.9L caro ,r U]l.. 1,...Ic~"~u'·','e··rf!,c- n fel 'de a.re 'Oi, IIIf;" iiburi a' fl....dunele .""" ill ., . u "'-". ~ mincare foarte gustoasa '1'0 Imperiul Ceresc. Insa aceasta priveliste cu aspecte atit de felurite, 0 'erit.a de grupu] An,dam,a'nle1or, ee pierdu repede si R',(J:11.goon se inldre.pta, cu. viteza sp,re' s't:nri·mto.are.aMalacca, de unde urma $.3 p,atrun,dl, in 111arile Chinei.: Dar ee fiic:ea l'n timpul acesta inspectorul Fix" pe care 00 t'ntimplare atit de nenorocita r sillse porneasca in jurul Iumii ?' La plecarea din Calcutta, d,up'a ce Iasase instructiuni ca mandatul de arestare, daca sosea in sff1!r'= sit, sa-i fie trimis la HOD,,@; Kong, el izbutise s,a se imbarce

sa... ,,~

'<.

111..

fiI: "

,,'

..

,.,w''lr''."

..

'

" ...

"

.. :.JIL~l

I !U.J·~:i'·'II!LIV'

Q'

'_

!lr....

.t"" '!b

g,1!J,.

sa

I
I

II
I