Sunteți pe pagina 1din 2

Anexă

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.117 din 28 februarie 2007.

PROCEDURA

PRIVIND ELABORAREA SI APROBAREA DOCUMENTATIILOR DE URBANISM SI


AMENAJAREA TERITORIULUI PUZ/PUD PENTRU REGLEMENTAREA TEHNICA A
PARCELARILOR, ORGANIZAREA RETELEI STRADALE, DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII EDILITARE

GENERALITATI. NECESITATEA ELABORARII ETAPIZATE A P.U.Z./P.U.D.- URILOR


DE PARCELARE

Conform legislatiei in vigoare autorizarea executarii constructiilor se face pe baza unei documentatii de
urbanism aprobata, doar cu conditia existentei accesibilitatii la parcela.
Prin definitie PUZ-ul stabileste reglementari specifice pentru o zona dintr-o localitate urbana sau
rurala, compusa din mai multe parcele, acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie,
circulatie, spatii verzi, institutii publice etc.

Datorita ne ducerii la indeplinire a componentei creere accese din unele hotariri ale consiliului local
prin care au fost aprobate PUZ/PUD-uri de parcelare de catre initiatorii acestora si care au generat
conflicte majore intre vinzatorii de terenuri si cumparatori ,acestia din urma fiind de cele mai multe ori
indusi in eroare de catre initiatorii PUZ/PUD-urilor, a aparut ca obligatorie necesitatea elaborarii in
doua etape a PUZ/PUD-lor de parcelare si tratarea reglementarilor tehnice in mod distinct: in etapa I
Reglementare accese iar in etapa II – Reglementari urbanistice parcela sau parcele;
Cele doua etape reprezentind baza procedurala in vederea elaborarii complete si unitare a
PUZ/PUD-lor utilizabila in procedura de aprobare a documentatiilor de urbanism si de amenajare a
teritoriului pralabila procesului de autorizare.

Pentru a fi construibila o parcela trebuie sa aiba acces la un drum conform prevederilor legale (HGR
525/1996, Regulamentul local de urbanism al municipiului Oradea);
Rolul documentatiilor de urbanism este sa rezolve accesibilitatea la parcele pentru a le transforma in
parcele construibile .

REGLEMENTARI LEGALE

Conform art. 44 ,art.47 ,art 48 din Legea 350/2001 (r) Planul urbanistic zonal/ Planul urbanistic de
detaliu au caracter de reglementare specifică detaliată şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice
complexe cu prevederile Planului urbanistic general a unei zone delimitate din teritoriul localitătii.

METODOLOGIA DE ELABORARE A PUZ/PUD

PUZ/PUD se va elabora pe baza reglementarilor tehnice din Metodologia de elaborare si continutul –


cadru al Planului Urbanistic Zonal respectiv Planului Urbanistic deDetaliu, aprobat prin Ord. nr.
176/N/16.08.2000.
Initierea elaborarii poate apartine atit persoanelor fizice cit si persoanelor juridice interesate in
realizarea unor obiective pe teritoriul zonei studiate.

ELABORAREA PUZ/PUD IN DOUA ETAPE


PUZ/PUD -ul va fi structurat pe doua categorii de probleme:
- ETAPA I – PUZ/PUD PRELIMINAR - REGLEMENTARE ACCESE
- ETAPA II – PUZ/PUD - REGLEMENTARI URBANISTICE PARCELA, INCLUSIV
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

ETAPA I – PUZ/PUD PRELIMINAR - REGLEMENTARE ACCESE


Rolul PUZ/PUD-lui preliminar este de a rezolva intr-o prima etapa:
- Aspectele critice privind desfasurarea in cadrul zonei a circulatiei rutiere si pietonale
- Propuneri de organizare a retelei stradale la nivelul zonei in functie de prevederile PUG municipiul
Oradea si concluziile studiilor de fundamentare in domeniul circulatiei;

PUZ /PUD preliminar se supune aceleiasi proceduri de avizare – aprobare ca PUZ/PUD-ul propriu –
zis.
Durata de valabilitate a PUZ /PUD preliminar este de pina la 3 ani de la data aprobarii lui.

In functie de necesitatile PUZ/PUD parcelare, modernizarea unor strazi existente si/sau realizarea unor
artere noi, initiatorii PUZ vor putea opta pentru una din variantele legale existente,asa cum sunt ele
descrise in LEGEA nr.413 din 26 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2001
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

PROCEDURA

Dupa constituirea legala si inscrierea in evidentele cadastrale administrarea drumurilor de utilitate


privată precum si intreaga infrastructura aferenta se face de către deţinătorii acestora in conformitate cu
prevederile Legii nr.413/ 2002, art. 23.

APLICARE

Pentru punerea in aplicare a PUZ/PUD Preliminar – Reglementare accese, aprobat in consiliul local,
initiatorii PUZ/PUD urilor vor efectua intreaga procedura legala de inregistrare in evidentele cadastrale
si de Carte Funciara a drumurilor si acceselor coform PUZ/PUD Preliminar aprobat.

ETAPA II – PUZ/PUD - REGLEMENTARI URBANISTICE PARCELA, INCLUSIV


REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
- Se va introduce in documentatia de PUZ/PUD Reglementari urbanistice parcela, propunerile din
PUZ/PUD Preliminar- Reglementare accese, dupa ce acestea au fost supuse discutiei si acceptate
de catre consiliul local;
- Se vor stabili in baza analizei critice a situatiei existente si a studiilor de fundamentare, propuneri
de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei (categorii de interventii pe domenii: modernizarea
circulatiei, conditii de integrare a fondului construit propus, restrictii functionale, dezvoltarea
echiparii edilitare, protectia mediului, etc) concretizate in reglementarile din PUZ si regulamentul
acestuia.

Modificarea PUZ/PUD-lor aprobat se face prin respectarea aceleiasi proceduri de


elaborare-avizare-aprobare ca la PUZ/PUD initial daca prin propunerea de modificare se schimba
conditiile de accesibilitate aprobate initial.

Oradea, 28 februarie 2007.