CAIET DE SARCINI LUCRARI DE CONSTRUCTII etapa 1

BORDEROU

-

BETON COFRAJE ZIDĂRII ŞI PEREŢI HIDROIZOLAŢII CU MATERIAL BITUMINOS OBIECTUL

7. în conformitate cu precizările de la pct. se aplică la executarea tuturor lucrărilor de beton şi beton armat.2.8 / 1997. Nu se consideră valabile procesele verbale de recepţie calitativă încheiate numai de constructor..Normativ C 140 / 86. . diametrul acestora şi modul lor de fixare. aditiv sau elemente prefabricate) nu indeplinesc condiţiile de calitate garantate. În procesele verbale se vor preciza concret verificările efectuate. e) calitatea sudurilor . Domeniul de aplicare 1. astfel încit verificarea calitătii acestora trebuie să fie consemnata în procese verbale de recepţie calitativă încheiate între delegaţii beneficiarului şi constructorului. 2. În cazurile în care loturile de materiale aprovizionate (oţel.3. diametrul şi poziţia armăturilor în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii. agregate. h) modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi dimensiunile acestuia. c) lungimea porţiunilor de bare care depaşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elementele care se toarnă ulterior.10. b) încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi asigurarea etanşeitaţii necesare. Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect sau prevederile prescripţiilor tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere conform prevederilor Legii nr. furnizorii sunt obligati ca în termen de 15 zile de la primirea comunicării unitaţii de construcţii montaj. 2. Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constitue în majoritate lucrări care devin ascunse.BETON 1. La terminarea montării armăturilor se va consemna în procesul verbal constatările rezultate în urma verificărilor efectuate cu privire la: a) numărul. ciment.5. d) poziţia înădirilor şi lungimile de petrecere a barelor. constatările rezultate şi dacă se admite trecerea la executarea fazei urmatoare.1. b) distanţa dintre etrieri. 2. i) poziţia. Verificarea calităţii materialelor componente şi a betonului se va face în conformitate cu prevederile din Anexa X . Înainte de începerea betonării se va verifică dacă sunt pregătite corespunzător suprafeţele de beton . f) numărul şi calitatea legăturilor dintre bare. g) dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării.4.1.8. 89 al. să remedieze / să înlocuiască materialele sau elementele de construcţii necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 2.Prevederile acestui cap. 2.. După executarea acestora se va proceda la o noua verificare şi încheierea unui nou proces–verbal. se va interzice sau se va sista utilizarea lor şi se va incunoştiinta producătorul. În conformitate cu prevederile art.. Încunoştiinţarea se va face în termen de maxim 48 de ore de la constatare.1. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de închiderea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă.4. beneficiarul şi organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitaţii Produselor. 2. La terminarea executării cofrajelor se vor consemna în procesul-verbal constatările cu privire la: a) alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire.Reguli de verificare 2. 2. c) dimensiunile în plan şi ale secţiunilor transversale. modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate. 2 din Legea nr.3. d) poziţia golurilor. 2.

. b) dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor. dimensiunilor şi formei cofrajelor. goluri. semnalându-se dacă se întâlnesc zone de beton necorespunzatoare (beton necompactat. suprafeţele în cauză prezintă rugozitatea necesară asigurării unei bune legături între betonul nou şi cel vechi şi sunt în stare umedă.În vederea asigurării calităţii lucrărilor de beton şi beton armat este obligatorie efectuarea unui control operativ şi adoptarea de măsuri în conformitate cu prevederile din Anexa X.). e) poziţia golurilor de trecere. acesta este obligat să verifice în paralel calitatea cimentului şi a agregatelor conform prevederilor de la cap. În condica de betoane se va consemna: bonurile de transport corespunzătoare betonului pus în lucrare.turnate anterior şi cu care urmează să vină în contact betonul nou. .etc.sunt corespunzatoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor.e) se efectuează prin sondaj. evenimentele intervenite (intreruperea turnării . b)….1. segregat. sunt corespunzătoare măsurile de protecţie a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt. urmărindu-se: evitarea livrării sau punerii în operă a unui beton ale cărui caracteristici în stare proaspată nu îndeplinesc condiţiile impuse. şi X. s-au îndepărtat zonele de beton necompactat. 2. 2. 2. din Normativul C140-86 şi se referă la verificarea îndeplinirii condiţiilor privind caracteristicile betonului în stare proaspată sau întărită. din Normativul C140-86.9. respectiv dacă: s-a îndepărtat stratul de lapte de ciment. d) poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior.5. . ora inceperii şi terminarii betonării.. Normativ C140-86. rosturi de betonare etc. conform prevederilor din Anexa X.8. În cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica dacă: - datele înscrise în bonurile de transport ale betonului corespund celor prevăzute şi nu s-a depăsit durata admisă de transport.). temperatura mediului ambiant (în perioada de timp friguros). În cazurile în care şeful punctului de lucru răspunde direct şi de prepararea betonului. Constatările acestor verificări se înscriu în condica de beton.4. Verificările de la poz. 2. condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte. La decofrarea oricăror părţi de construcţie se va verifica şi consemna în proces verbal: a) aspectul elementelor. probe de beton prelevate. La consemnarea constatărilor se va ţine seama de precizările din Anexa X.Criteriile pentru aprecierea calitaţii betonului sunt precizate în Anexa X.se respectă frecvenţa de efectuare a încercarilor şi prelevărilor de probe.7.6. 4 – Normativ C140-86 precum şi modul de dozare. c) distanţele dintre diferitele elemente. măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt. lucrabilitatea betonului corespunde celei prevăzute.6. amestecare şi transport al betonului.3..

CTC sau alte organe de control. poziţia golurilor prevăzute în proiect. proiectant. se apreciază ţinând seama de: - 2. din Normativul C140-86..10. etc) este admisă numai în baza dispoziţiei de şantier date de beneficiar şi proiectant. 2. consemnându-se eventualele dezaxări. sesizarea cazurilor în care betonul prezintă rezistenţe sub limitele admise.3. orice altă verificare care se consideră necesară. pereţi). Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de calitate se vor analiza de către proiectant măsurile ce se impun. 2.Verificările efectuate şi constatările rezultate la recepţia structurii de rezistenţă se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar. respectarea condiţiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate. tencuieli. precizându-se în concluzie dacă structura în cauză se atestă sau se respinge. protecţii. existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate. proiectant şi constructor.Rezultatul aprecierii calităţii betonului pus în lucrare. sau concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive sau încercărilor pe carote. Recepţia structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau pe parţi de construcţie. compoziţia betonului. la staţia de betoane pentru corectarea compoziţiei betonului sau a condiţiilor de preparare. stabilit de proiectant împreuna cu beneficiarul şi constructorul. în cazuri justificate.13.14. dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel. confirmarea prin procese verbale a executării corecte a măsurilor de remediere prevăzute în diferitele documente examinate. gradul de gelivitate etc. comportarea la proba de umplere cu apă în cazul recipienţilor. - 2. Această recepţie are la bază examinarea directă efectuată de cei trei factori pe parcursul execuţiei. armarea. gradul de impermeabilitate. În cazurile în care se constată deficienţe în executarea acestora se va proceda la o noua recepţie 2.11. Suplimentar se va verifică: existenţa şi conţinutul proceselor verbale de recepţie calitativă privind: cofrajele. diafragme. consemnările din condica de betoane. în cazul în care betonul a fost livrat de către o altă unitate de construcţie.12. se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar şi constructor. constatările consemnate în cursul execuţiei de către beneficiar. fiind necesară analizarea de către proiectant a măsurilor sau condiţiilor ce se impun pentru asigurarea rezistenţei. prezentate în buletinul unic emis de laborator. Această dispoziţie se va da după încheierea recepţiei structurii de rezistenţă sau. finisaje.Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri.Calitatea betonului pus în lucrare.7 – Normativ C140-86 asupra rezultatelor încercărilor probelor de control. concluziile analizei efectuate conform prevederilor din Anexa X. a elementelor verticale (stâlpi. poziţia relativă. .- adoptarea de măsuri operative. dimensiunile diferitelor elemente în raport cu prevederile proiectului. aspectul elementelor după decofrare precum şi de apreciere a calităţii betonului pus în lucrare. dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect. pe întreaga înaltime a construcţiei. încadrarea în abaterile admise conform Anexei X. în funcţie de prevederile programului privind controlul de calitate pe şantier. stabilităţii şi a durabilitaţii elementului sau construcţiei.

Verificările se referă la corespondenţa cu prevederile din proiect. . 2.Cofrajele puse în operă. C 140-86 10.13. . STAS 6652 /1-82 8. STAS 7563-80 9.Prevederile din prezentul capitol se referă la verificarea calităţii cofrajelor de diferite tipuri cuprinzând cofraje cu panouri refolosibile parţial a elementelor de beton unicate şi a cofrajelor din panouri de inventar demontabile.C 28-83 11.Construcţii. la condiţiile de calitate şi încadrarea în abaterile admisibile.Determinarea rezistenţelor mecanice.C 26-72 13.1.Încercari ale betoanelor. înainte de montarea armăturii. C11-74 . 2. conform normelor în vigoare. având forma elementelor ce urmează a se betona.Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel-beton. cofrajelor păşitoare şi cofrajelor glisante.Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive (Buletinul Construcţiilor nr.dacă prezintă rigiditatea necesara pentru a nu se deteriora. .Panourile refolosibile parţial sau de inventar ale diferitelor tipuri de cofraje.Normativ pentru executarea lucrărilor de beton simplu şi beton armat.Idem. .Încercarea în situ a costrucţiilor prin încercări statice. STAS 3519-76 7. La verificarea panourilor se vor avea în vedere următoarele aspecte: . . Recepţia parţială va consta din efectuarea tuturor verificarilor arătate la pct.2.Idem. 2.Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat.9/97) . STAS 1275-82 3. STAS 6657/ 1-75 5. STAS 1799-8 2.) . 4. Clasificare şi indicaţii generale. Controlul statistic de recepţie a caracteristicilor geometrice. STAS 1336-80 6.4 / 1975) COFRAJE 1.Încercari pe betonul întărit. . (Buletinul Construcţiilor nr.Verificarea impermeabilităţii la apă. În asemenea situaţii. (Buletinul Construcţiilor nr.6 /1983.Construcţii de beton.Domeniul de aplicare 1.după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă. Procedee şi dispozitive de verificarea caracteristicilor geometrice.C 117-70 12. . Metode de încercare.starea de conservare.Tipul şi frecvenţa încercărilor pentru verificarea calităţii materialelor şi betoanelor. înainte de montare trebuie să fie verificate de către conducătorul tehnic al lucrării.Încercarea nedistructivă a betonului.Idem.Prevederile specifice cofrajelor din panouri de inventar. se verifică de către conducătorul tehnic al lucrării împreună cu proiectantul.1. proiectantul va aprecia unele părţi de elemente asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decât după încheierea recepţiei definitive a structurii. . Metode rapide pentru determinarea rezistenţei la compresiune.8 /1985) . cu excepţia examinării rezistenţelor betonului la vârsta de 28 de zile care se va face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă. (Buletinul Construcţiilor nr. LISTA REGLEMENTARILOR DE BAZĂ 1.Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje.Prevederi comune 2. 3. . STAS 6657/ 3-71.beton armat şi beton precomprimat. .dacă s-au executat remedierile deteriorărilor apărute anterior. .

plăci.1 Toate materialele.Înclinarea limită faţă de orizontală a muchiilor şi suprafeţelor: . ale cofrajelor păşitoare şi ale cofrajelor glisante se vor desfăşura pe baza unor instrucţiuni elaborate de proiectantul cofrajelor şi a prevederilor din normativele în vigoare.pt. Verificarea armăturilor se va face sub raportul diametrelor. canale de fum şi ventilaţie. se vor verifica dimensiunile. consistenţa.stâlpi.Abateri limită la dimensiunile panourilor: . 4.2 În cazul în care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect. Pentru ghermele şi buiandrugi. iar la lucrări ascunse şi de către conducatorul tehnic şi reprezentantul beneficiarului. conducătorul tehnic al lucrării. clasa – şi calitatea în funcţie de condiţiile tehnice cerute pentru fiecare material. semifabricatele şi prefabricatele care se folosesc la executarea zidăriilor şi pereţiilor se vor pune în operă numai după ce conducătorul tehnic al lucrării a verificat că ele corespund cu prevederile proiectului şi prescripţiilor tehnice.1. maistru.pe toată suprafaţa la planşeu Panourile cofrajelor gata confecţionate + 4mm + 3mm Cofraje gata confecţionate + 10 mm + 2 mm + 3 mm 2% 1% ZIDĂRII ŞI PERETI 1. Verificările se fac pe baza documentelor care atestă calitatea materialelor şi le însoţesc la livrare (certificate de calitate.Tehnologiile de montare şi demontare ale cofrajelor din panouri de inventar demontabile.grosime pereţi. plăci din ipsos şi fosfogips pline şi cu goluri şi din ipsos. 2. pereţi sau grinzi 3. La materialele indicate la pct. Verificările de efectuat pe parcursul executării lucrărilor 2. conţinutul de agregate mari. de la caz la caz.1 Prevederile acestui capitol se aplică zidăriilor şi pereţilor ce intră în componenţa obiectelor şi în condiţiile prevăzute la pct. 2.la lungimi .la lăţimi 2. Domeniul de aplicare 1. din partea I-a a prezentei prescripţii şi care se execută din următoarele materiale: cărămizi pline şi blocuri beton celular autoclavizat. marca. grinzi 4. industriale 1. În acest capitol sunt cuprinse şi verificările şi condiţiile de calitate pentru coşuri. 2. plăci .Abateri limită : Abateri limită pentru cofraje la construcţii civile.Abateri limită la dimensiunea liberă(lumina) . sortimentului şi alcătuirilor plaselor sudate prin puncte.1.1. temperatura. va cere acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita verificarea lui prin încercări de laborator.pe 1 m liniar .Abateri limită la dimensiunile secţiunilor transversale: . precum şi prin încercări pentru controlul realizării mărcii. prin examinare vizuală şi măsurători. va refuza materialul. Verificările se fac vizual şi prin măsurători.4. Verificarea mortarului şi betonului provenit de la staţii sau centrale de beton se face pe baza fişei de transport în care se precizează marca. verificarea se face bucată cu bucată.4 Controlul asupra calităţii materialelor în momentul punerii în operă va consta din . fişa de transport).3 Verificarea calităţii zidăriilor şi pereţilor se face pe tot timpul execuţiei lucrărilor de către şeful de echipă. 2.

verificandu-se forma.104-83. se va verifica la fiecare punct de lucru şi la fiecare şarjă de mortar cât mai frecvent dacă consistenţa mortarului de zidărie se înscrie în limitele prevăzute în normativele P2-85. nu se admit rosturi neumplute. vizual.următoarele: a) Zidării : .se va verifica. se va examina starea suprafeţelor fâşiilor de ipsos.6 Verificarea calităţii execuţiei zidăriilor constă din următoarele: - prin măsurători la fiecare zid se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând. dacă se udă cărămizile înainte de punerea în operă. C.5 Executarea zidăriilor şi pereţiilor nu va putea începe decât după ce se va fi verificat existenţa proceselor verbale de lucrări ascunse. se vor verifica grosimile rosturilor orizontale şi verticale ale zidăriei prin măsurarea a 5-20 rosturi la fiecare zid. conform prevederilor din normativul P2-85. blocurilor. se va examina starea suprafeţelor cărămizilor. interzicându-se folosirea celor fisurate şi acoperite cu praf sau alte impurităţi. din beton cu agregate uşoare şi din beton celular autoclavizat se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând ca suprapunerea blocurilor să se facă pe ¼ bloc. interzicându-se folosirea celor acoperite de praf. se va verifica dacă procentul de fracţiuni de cărămizi faţă de cele întregi nu depaşeşte limita maximă de 15 %. grosimea zidăriilor se va verifica la fiecare zid în parte. prin măsurători cu conul etalon. care să ateste că suportul peste care se execută zidăria corespunde prevederilor proiectului şi prescripţiilor tehnice respective.14-82 şi în instrucţiunile tehnice P. la zidirea executată din plăci de beton celular autoclavizat sau din ipsos se va verifica dacă ţeserea verticală s-a făcut la fiecare rând. Verificarea grosimii zidăriei se va face prin măsurarea cu precizie de 1 mm a distanţei pe orizontală dintre două dreptare aplicate pe ambele feţe ale zidului. modul de realizare a legăturilor zidăriilor se va verifica la toate colţurile.se va examina starea suprafeţelor cărămizilor. 2. se va verifica în toate zidurile dacă rosturile verticale şi orizontale sunt umplute complet cu mortar cu excepţia adâncimii de 1-1. plăcilor de ipsos. impurităţi sau gheaţă. astfel ca suprapunerea cărămizilor din 2 rânduri succesive pe înălţime să se facă pe minimum ¼ cărămidă în lungul zidului şi ½ cărămidă pe grosime. orizontalitatea rândurilor de zidărie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel şi dreptarului la toate zidurile. asigurându-se executarea lor conform cu prevederile din normativul P2-85 şi instrucţiunile tehnice C 190-79 şi C 198-79.5 cm de la feţele văzute ale zidăriei. La pereţii din plăci de ipsos rosturile se umplu complet cu pastă de ipsos. dimensiunile lor. interzicându-se folosirea celor cu ştirbituri sau colţuri rupte. Măsurarea grosimii se face la 3 m înălţime sau puncte diferite ale zidului iar media aritmetică a rezultatelor se compară cu grosimea prevazută în proiect. în special pe timp călduros. iar suprapunerea plăcilor s-a facut la ½ placă. protecţia împotriva umidităţii. ramificaţiile şi intersecţiile. pe măsura executării lucrărilor. dimensiunile lor şi protecţia împotriva umidităţii. la blocurile ceramice. - - - - . media aritmetică a măsurătorilor făcute cu precizie de 1 mm trebuie să se înscrie în limitele abaterilor admisibile la anexa VIII. verificându-se forma. 8…13 cm la zidărie din cărămidă plină şi blocuri din beton cu agregate grele sau uşoare 10…11 cm la zidăria din blocuri mici şi plăci de beton celular autoclavizat.1. b) Pereţi : - 2. . ghermelele se vor verifica bucată cu bucată. 11…13 cm la pastă de ipsos pentru plăci şi fâsii de ipsos ghermele se vor examina bucată cu bucată.

totodată se va controla dacă cel puţin la 1 m pe înălţime se execută un rând de legaturi în cărămizi aşezate transversal.7 La zidăria armată. verificările care au rol de izolare termică sau fonică. Rezultatele tuturor verificărilor prevăzute în acest capitol şi care se referă la zidării portante ce urmează a se tencui. dimensiunile şi intervalele dintre stâlpii de zidărie (atunci când aceştia sunt prevazuţi în proiect).9 La zidăria mixtă definită conform normativului P.6 se va acorda o atenţie deosebită realizării tuturor legăturilor dintre zidul de cărămidă şi cel de beton. poziţionarea corectă pe înălţimea zidăriei a armăturilor din rosturile orizontale prin care se realizează legătura dintre stâlpişori şi zidărie.2. Pereţii . - 2. Media a trei măsurători se compară cu dimensiunile din proiect. 4. cu precizia de 1 mm. se verifică următoarele: - 2. dimensiunile golurilor şi plinurilor dintre goluri se verifică prin măsurarea directă cu ruleta sau cu metrul. sortimentul şi diametrele armăturilor. 3. prin măsurători cu precizie de 1 mm se va verifica grosimea rosturilor orizontale ţinând seama că acestea trebuie să fie egale cu suma grosimilor a două bare + 4 mm. să se verifice vizual dacă zidăria a fost bine împănată între planşee iar rosturile verticale dintre zidărie şi stâlpi sau diafragme sunt umplute complet cu mortar. în acest scop se va verifica dacă la fiecare al patrulea rând se aşează câte o cărămidă la intervale de maximum 1 mm în lungul zidului cu alternarea cărămizilor pe înălţimea acestuia.2. a distanţei dintre riglă şi suprafaţa sau muchia respectivă.8 La zidăria complexă definită conform normativului C 126-75 se va verifica la fiecare stâlpişor de beton armat următoarele: trasarea poziţiei stâlpişorilor. De asemenea. planitatea suprafeţelor şi rectilinitatea muchiilor se va verifica pe suprafaţa zidului a unui dreptar cu lungimea de circa 2. se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse.5 m şi prin măsurarea.5 m.10 La zidăria de umplutură şi la lucrările de placare a faţadelor cu plăci de BCA verificările constau din următoarele : se va verifica dacă ancorarea zidăriei şi a placajelor de stâlpi şi diafragme se execută conform prevederilor proiectului în ceea ce priveşte diametrele şi numărul barelor de ancorare sau dimensiunile platbandelor. totodată se va controla dacă stratul de mortar de acoperire a armăturii în dreptul rosturilor este din ciment şi are cel puţin 2 cm grosime. Verificarea se va face în câte 3 puncte pe înălţime la fiecare zid.- verticalitatea zidăriei (suprafeţelor şi muchiilor) se verifică cu ajutorul firului de plumb şi dreptarului cu lungimea de circa 2. comisia încheie un proces-verbal în care consemnează verificările efectuate.2-85 pe lângă cele arătate la pct. 2. Verificări de efectuat la încheierea fazei de lucru 3. pe lângă cele arătate la pct.6. - 1. se va controla dacă suprafeţele stâlpilor sau diafragmelor de beton armat care vin în contact cu zidăria se amorsează cu mortar de ciment. se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse rezultatele. 2.1 După executarea recepţiei pe faze. lungimea şi înălţimea tuturor zidurilor. modul de fixare a ancorajelor de elemente de beton armat. Verificarea se face la toate zidurile. rezultatele obţinute şi concluzia cu privire la posibilitatea continuării lucrărilor sau propune supunerea lor unei comisii de expertiză. secţiunile în care se face ancorarea. se va verifica dacă armarea zidăriei sau plasei sudate prin puncte se face în secţiunile prevăzute în proiect. cofrarea şi betonarea stâlpişorilor.

verificarea calităţii execuţiei constă în următoarele: piesele metalice folosite la montaj să fie protejate contra coroziunii. se va dubla numărul lor. se va verifica modul de prindere a obiectelor sanitare. se va verifica aplicarea amorsei pe canaturile fâşiilor pe care urmează să se aplice paste de ipsos sau mortar adeziv. 5. procedează la verificarea scriptică şi verificări directe prin sondaje privind dimensiunile. 5.ziduri cu grosimea <= 240 mm .ziduri cu grosimea de 90 mm . fâşii şi plăci de b.c. 1 1 2 La dimensiunile zidurilor la grosimea de execuţie a zidurilor: a) din cărămizi şi blocuri ceramice: . planitatea. prin membrii săi de specialitate sau prin specialiştii din afara ei.ziduri cu grosimea de 240 mm .Verificări de efectuat la recepţia preliminară a obiectului 5.ziduri cu grosimea >= 365 mm c) din blocuri mici.a. dacă acestea sunt bine umplute.2 În caz că o parte din aceste verificări dau rezultate nesatisfăcătoare.ziduri cu grosimea de 290 mm . ABATERI LIMITĂ Abaterile limită faţă de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescripţii legale în vigoare sunt conform tabelului: Nr Crt.ziduri cu grosimea <= 63 mm .La executarea pereţilor despărţitori din fâşii de ipsos sau din beton celular autoclavizat.ziduri cu grosimea < 126 mm . verticalitatea zidăriilor şi a pereţilor şi dimensiunile golurilor.ziduri cu grosimea de 240 mm d) din plăci şi fâşii de ipsos: +4 +5 +8 +4 + 5 + 10 +3 +4 +4 -6 +4 -6 +6 -8 +10 Caracteristicile zidăriilor şi pereţiilor Abateri limită mm 3 4 Observaţii .ziduri cu grosimea de 140 mm .ziduri cu grosimea > 240 mm b) din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: .1 Comisia de recepţie preliminară a obiectului. executarea corectă a rosturilor.ziduri cu grosimea de 190 mm . a tâmplăriei metalice şi de lemn.ziduri cu grosimea de 115 mm .: .

din blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: pentru un etaj pentru întreaga clădire (cu maxim 5 niveluri) + 20 + 50 .cu latura încăperii > 300 cm 4 5 La dimensiunile parţiale în plan (nişe.5 + 0.20 b) pentru ziduri din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat: pentru un etaj +20 + 30 pentru întreaga clădire (cu două niveluri) executată din blocuri mici c) pentru ziduri din plăci şi fâşii de ipsos: pentru un etaj pentru întreaga clădire rosturi orizontale +5 rosturi verticale -2 +5 -2 + 20 + 30 La stâlpi portanţi cu secţ.ziduri cu grosimea de 70 mm .10 b) pentru ziduri din blocuri mici..cu dimensiunea golului > 100 cm + 0. şpaleţi) La dimensiunile în plan ale întregii clădiri + 20 + 20 + 15 + 20 + 20 + 50 Cu condiţia ca denivelarea unui planşeu să nu depăşească 15 mm 6 La dimensiunile verticale: a) pentru ziduri din cărămizi.5 + 10 + 20 .1 mp abaterile limită se micşorează cu 50 % 7 La dimensiunea rosturilor dintre cărămizi blocuri sau plăci: - .cu latura încăperii <= 300 cm .ziduri cu grosimea de 80 mm 2 La goluri: a) pentru ziduri din cărămizi blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : .cu dimensiunea golului <= 100 cm . 0. din plăci şi fâşii de beton celular autoclavizat c) pentru ziduri din plăci şi fâşii din ipsos 3 La dimensiunile în plan ale încăperilor: .

portante şi neportante 6 mm / m 2 mm / m 9 Abateri faţă de orizontală a suprafeţelor superioare ale fiecărui rând de cărămizi / blocuri: a) pentru ziduri din cărămizi. portante şi neport. neîntreruptă a zidului Cel mult 20 mm pe toata lung.8 La suprafeţe şi muchii a) la planitatea suprafeţelor pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : pentru ziduri portante pentru ziduri neportante 2 mm / m 3 mm / m Cel mult 20 mm pe toata supraf. 3 mm / m 5 mm / m 2 mm / m Cel mult 20 mm pe lungimea neîntreruptă a zidului max. 10 mm pentru o cameră b) la rectilinitatea muchiilor: 2 mm / m 4 mm / m 1 mm / m c) la verificarea suprafeţelor şi muchiilor pentru ziduri portante 3 mm / m Cel mult 10 mm pe etaj şi 30 mm pe întreaga înălţime a clădirii Cel mult 10 mm pe etaj Cel mult 5 mm pe etaj şi cel mult 20 mm pe întreaga înălţime a clădirii - pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. portante şi neport. pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. neîntreruptă a zidului Cel mult 30 mm dezaxare maximă cumulată pe toate nivelurile - pentru ziduri neportante 6 mm / m c) pentru ziduri din plăci de ipsos 10 pentru ziduri neportante 3 mm / m La coaxialitatea zidurilor suprapuse : dezaxarea de la un nivel la următorul + 10 . neîntreruptă a zidului Cel mult 20 mm pe toata lung. neîntreruptă a zidului b) pentru zidăria din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat: pentru ziduri portante 4 mm / m Cel mult 15 mm pe toată supraf.

Clasificare şi condiţii tehnice. întreaga înălţime LISTA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE DE BAZĂ Observaţie importantă Orice modificare ulterioară în cuprinsul prescripţiilor din lista de mai jos. Metode de încercare. industriale şi agrozootehnice.20 2 mm / m Max 20 mm pt. 7. P 2-85 C 14-82 C 17-82 C 198-79 - 9. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor. de tasare şi antiseismice la înălţimea rostului la verticalitatea muchiilor rosturilor + 10 . utilizatorii prezentei prescripţii trebuie să menţină la curent lista de mai jos.Constructiilor 1-1983) Instrucţiuni tehnice privind tehnologia de fabricaţie şi montaj a plăcilor şi fâşiilor pentru pereţi despărţitori din ipsos şi alte materiale locale (Bul. 4. 2.Constructiilor 9-1982) Instrucţuni tehnice pentru stabilirea compoziţiei şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială (Bul. Lucrari de zidărie. introducând treptat în ea modificările sau completările survenite. ca şi orice noi prescripţii apărute după intrarea în vigoare a celei de faţă. 8. Alcătuire şi calcul.Constructiilor nr. STAS 457-80 STAS 131-78 - . Forme şi dimensiuni. 1.Constructiilor 11-1979) Cărămizi pline presate pe cale umedă Cărămizi de format rectangular şi pană. planşeelor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat. 3. 6. sunt obligatorii chiar dacă nu concordă cu prevederile din textul alăturat. Normativ privind alcătuirea.11/1985) Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrarile de zidărie (Bul. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. STAS 10109/1-82 STAS 23654-80 STAS 1030-85 P 104-83 Construcţii civile. 5.11 - maximă pe întreaga construcţie + 30 La rosturile de dilataţie. 10. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. În consecinţă. calculul şi executarea structurilor din zidărie (Bul.

1. PA45 STAS 7916-80 Împîslitură din fire sticlă bitumata IA1100. trebuie să se respecte prevederile STAS 2355/2-87 al normativului C112-86 precum şi detaliile de execuţie prevăzute de proiectant.Standarde. 4.3.Izolaţia hidrofugă se va realiza pe toate înălţimea pereţilor subsolului. 3. .La elementele subterane 4.Materialele folosite trebuie să corespundă condiţiilor de calitate prevăzute în standardele în vigoare şi vor fi însoţite de certificate de calitate.materiale folosite C112-86 STAS 2355/2-87 STAS 2355/3-87 STAS 138-80 Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase Hidroizolaţii din materiale bituminoase la elemente de construcţii Hidroizolaţii din materiale bituminoase la terase şi acoperişuri Carton asfaltat CA300. IB1200. 3. 4.4. 2.depozitare 3.5 cm grosime.1.1. în scopul protecţiei construcţiilor subterane şi supraterane. 4.1.Protecţia hidroizolaţiei verticale se va realiza din zidărie de cărămidă plină.HIDROIZOLAŢII CU MATERIALE BITUMINOASE 1. minim 12. CA400 STAS 1046-78 Pânză bitumată PA55.La lucrările de hidroizolaţii a construcţiilor contra apelor.1.Condiţii de execuţie 4.2.2.3.1.Toate materialele ce se livrează în suluri pentru hidroizolaţii se vor depozita cel puţin sub şoproane şi vor fi ferite de lovituri. cu sau fără presiune.Generalităţi Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind execuţia hidroizolaţiilor cu materiale bituminoase şi a unora dintre lucrările aferente acestora.La depozitare se vor lua măsuri de pază contra incendiilor conform normelor în vigoare.normative. IBP1200 STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali STAS 7064-78 Bitum pentru hidroizolaţii tip H 60/75 şi H 80/90 STAS 539-79 STAS 44-84 STAS 491-70 Filer de calcar White-spirit Benzi de plumb STAS 2028-80 Tablă zincată STAS 1667-76 Alte materiale pentru protecţie / nisip pietriş 7-15 mm 3.Manipularea şi transportul materialelor bituminoase se va face cu atenţie pentru a nu le deteriora. 3.Livrare.manipulare.

starea de întărire şi de uscare a suportului.7.5. cu lipirea imediată şi presarea cu canciocul. Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge sub cota terenului este precizată prin planurile de execuţie ale proiectului.La colţuri.1.La terase şi acoperişuri 4.12. fixarea conductelor de scurgere.Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie. după care se vor lasă un timp suficient pentru relaxare şi îndepărtare a foilor. 4.4. 4.15. folie perforată.2.Elementele de beton pentru rigidizarea protecţiei de zidărie se vor fixa cu distanţieri pentru a nu străpunge hidroizolaţia.2.20.3. controlându-se aderenţa şi continuitatea etanşării în aceste locuri. lipite şi acoperite cu mastic de bitum. după amorsarea cu emulsie sau cu soluţie de bitum cu minimum 300 gr / mp. plăcile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejată în masticul de bitum cald de acoperire a barieirei contra vaporilor.Hidroizolaţiile la elementele verticale (atice.6.20 % se va executa prin lipirea foilor bitumate pe toată suprafaţa cu masticuri din bitum preparate cu maxim 30 % filere minerale cu puncte de înmuiere IB în funcţie de pantă (până la 20 % bitum H80/90) 4. ventilaţii.Protecţia cu foi bitumate a plăcilor termoizolante din materiale rigide se va executa în atelier sau fabrici prin lipirea plăcilor cu minimum 1. 4.9. 4. 4.11. 4.2. 4.2.2.Tehnologia şi condiţiile de aplicare a straturilor de hidroizolaţie sunt cele din normativul C112-86 art. prevăzute cu şape de beton.2. iar în emulsie de bitum pe suport umed la temperatura peste +80C. coşuri.Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele aticelor se va realiza din fâşii de împâslitură bitumată perforată (IBP) de 50 cm lăţime aşezate la 1 m distanţă. .2. începind de jos în sus.La atice cu înălţimea până la 60 cm.5.2. 4. 4.2.Bariera contra vaporilor şi straturile de difuzie sau hidroizolaţie se vor aplica pe suporturile din beton sau mortar de ciment. 4. la scafe suprapunerile se vor realiza în trepte de 40-50 cm.8. diblurile. se admite aplicarea prin întinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element şi foaia bitumată.2.6.Hidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste +50 C. muchii şi alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula.Hidroizolaţia alcătuită din straturi multiple pentru terase şi acoperişuri cu panta de max. iar în cazul unor elemente verticale cu înălţimea mai mare se va ridica până la 50 cm şi se va ancora cu platbandă şi bolţuri împuşcate la distanţe de circa 50 cm. cu suprapuneri de 7-10 cm şi va trebuii să acopere complet partea inferioară a stratului de izolaţie termică.2.13.2. hidroizolatia se va întoarce pe partea orizontală a aticului minimum 15 cm. eliminarea asperităţilor. care nu va depaşi temperatura de 1500C în timpul lipirii.2. peste încăperi cu umiditate mai mare de 60 % sau sub hidroizolaţii aplicate pe termoizolaţii sensibile la umiditate.2.Stratul de amorsare cu soluţie de bitum se execută pe suport bine curăţat şi uscat.2. etc) se vor executa cu fişii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul de mastic de bitum cald. agrafele de prindere a elementelor din tablă şi alte lucrări similare. 4.Straturile pentru difuzia vaporilor alcătuite din împâslitura bitumată perforată IBP 1200 sau 1100. se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm.4. numai în perioada de timp cu temperatura exterioară până la +80C.3. 4.Temperatura masticului de bitum în cazan nu va depăsi 220C.2.2. sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafaţa suport şi se vor curăţa prin periere energică.5 kg/mp mastic de bitum cald întins cu peria pe foile bitumate.25 cm în jurul golurilor de scurgere şi a străpungerilor.Suprafeţele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolaţiei se vor verifica şi controla dacă corespund STAS 2355/3-87 şi condiţiilor precizate la punctul 3.Pentru executarea hidroizolaţiei în câmpul acoperişului. prevăzute sub bariera contra vaporilor. 4.20.14.La montarea pe acoperiş.Straturile de difuzie nu se aplică la dolii şi pe o rază de cca.16. iar în momentul lipirii straturilor va fi cuprinsă între 1600C şi 2000C. reborduri.2.2.1.17.1. 4.10. Sub această temperatură se pot executa lucrările de hidroizolaţii cu respectarea prevederilor normativului C16-84. 4. din normativul C112-86 privind controlul pantelor. 4.-3. 4.

4. se va executa prin aşezare în strat uniform de 4 cm grosime.Montarea gurilor de scurgere racordarea izolaţiei. protecţia grea (la exterior) din pietriş din granule de 7-15 mm.. 5. inclusiv a celorlalte lucrări de construcţie aferente strângerea flanşelor şi platbandelor aferente străpungerilor dacă este cazul. reborduri. straturile hidroizolaţiei să fie lipite uniform şi contiunu fără zone nelipite.2.4. se vor detalia în cadrul proiectului special pentru izolaţii. etc) dacă sunt bine ancorate şi lipite cu falţuri şi corect executate: gurile de scurgere să aibe grătar şi să funcţioneze normal la turnarea apei în locurile cele mai înalte ale terasei. încheindu-se în acest sens un proces-verbal din care să rezulte că au fost respectate următoarele: calitatea suportului–rigiditatea.2.2. protecţia hidroizolaţiei verticale la atice. planeitate. calitatea lor se va verifica pe etape de execuţie. în punctele cele mai înalte.20. împâslitură. 3. tipul de pînză. etanşarea hidroizolaţiei cu elemente verticale se va executa după umplerea cu mortar a golului din jurul elementului.21. constatări făcute conform normelor în vigoare calitatea materialelor de hidroizolaţii conform certificatelor de calitate poziţionarea şi anexarea pieselor metalice calitatea amorsajului şi lipirea corectă a fiecărui strat a hidroizolaţiei. 4. ventilaţii etc.2. conform proiectului este continuă şi fără umflaturi racordarea cu elemente de străpungere la rosturi şi guri de scurgere asigură o etanşare perfectă. gulerul de plumb şi montarea mufei conductei de scurgere.2. etc) 5.Se verifică lucrările de tinichigerie aferente ce asigură etanşarea cerută (copertine.23. aderenţă.2.4. şape protecţie tablă.Hidroizolaţia se verifică vizual dacă îndeplineşte următoarele condiţii: - 5.24. .Cu avizul scris al proiectantului de rezistenţă se va verifica calitatea izolaţiilor prin inundarea cu apă de 2-4 cm grosime.25.3. panta către gurile de scurgere să fie fără stagnări. străpungeri. 4.19. hidroizolaţia se va aplica pe flanşa sudată şi se va străpunge cu flanşa mobilă în şuruburi.Celelalte elemente de construcţie ale terasei se vor executa conform prevederilor din planurile de detaliu ale proiectului (izolare termică. şape etc.Etanşarea la străpungeri se va face în funcţie de diametrul elementului şi solicitărilor fizice şi mecanice astfel: La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi cu flanşe. glafuri.24. 4. se pot face şi verificări prin sondaje prin desfacerea izolaţiei şi probe de laborator asupra materialelor.2. etc se vor face conform aceluiaşi normativ punctele 3. După 72 ore tavanul nu trebuie să prezinte pete şi umeziri.22.Verificarea calităţii lucrărilor 5. La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi fără flanşe. umiditate. prin manşonare cu două straturi de pânză sau ţesătură bitumată.24. lipită cu mastic de bitum şi matisate pe element cu sârmă sau colier.18.2. 5. cu gurile de scurgere înfundate.27.-3.Protecţia hidroizolaţiei elementelor verticale la terase circulabile şi necirculabile se va realiza cu mortar de ciment M100T de circa 30 mm grosime armat cu rabiţ pe reţea de oţel beton d=6 mm la 25 cm.26. 4.2.1. este aderentă şi fără deplasări.Rosturile de dilatare cu rebord se vor etanşa şi izola conform normativului C112-86 punctele 3. 4.Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge la terasă: numărul de straturi.La terase necirculabile.-3. majoritatea lor fiind lucrări ascunse.Lucrările de hidroizolaţii.

Principala nr. Planseul de la cota +6. grinzile si centurile vor fi din beton armat.Izolaţia la străpungeri ţevi. Obiectul caietului de sarcini Generalitati. 1. Situaţia proiectată.Fundatii continue din beton armat in zona de demisol sub pereti portanti . Date tehnice ale investitiei Primaria Comunei Panticeu doreste edificarea unui sediu nou. stratul de difuzie etc.Şapele de nivelare şi protecţie. Planseele.Măsurarea şi decontarea lucrărilor 6. atat din punct de vedere al nivelului igienico-sanitar.) se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă real executată. Invelitoarea este din tigla ceramica . Descrierea lucrărilor Constructia proiectata este structurata dupa cum urmeaza: . bucle etc. Terenul destinat constructiei este amplasat in UTR C12 . al lipsei fluxurilor clare pentru angajati si cetateni cat si al starii generale a cladirii existente.Grinzi de fundare din beton armat pe cuzineti si blocuri de beton simplu .Straturile de izolaţii hidrofuge pe orizontală şi verticală (inclusiv amorsa.2. 2.5. 6. zona cu destinatia de institutii publice.Elementele de tablă.3. Cladirea va avea regim de inaltime Demisol partial. pe terenul proprietate a Statului Roman situat in str.1. ventilaţii.00 intre axele 5-7/A-C va fi din beton armat casetat 3. 6. parter si etaj. 4. Acoperisul este de tip sarpanta din lemn de rasinoase ignifugat. in intravilanul comunei. 6.6. Necesitatea si oportunitatea lucrarilor Avand in vedere starea improprie a cladirii in care Primaria isi desfasoara activitatea in prezent.Elevatiile demisolului se vor hidroizola cu 1P+2B si proteja cu polistiren extrudat 5 cm si membrana Tefond .86.4.Structura portanta va fi asigurata de pereti din caramida cu goluri verticale 30 cm grosimelegate cu mortar M50Z 1. glafuri. copertine. se măsoară la bucată. 6. se doreste edificarea unui nou sediu. 2. etc. plăcile de beton se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă real executată inclusiv termoizolaţia. Situatia existenta.Betonul de pantă (dacă este cazul) se masoară şi se decontează la mp real executat. in zona de protectie a valorilor istorice sau arhitectural urbanistice. se măsoară şi se decontează la ml.

Cabina portar. Finisaje exterioare: Zugraveli decorative crem si maro. pardoseli din parchet laminat la birouri. balustrade metalice. Demisol: Centrala termica. elevatii demisol. sala consiliu si sala protocol. .00 (pietris. Debara. Arhiva. epuismente) 2. . Depozit lemne. Oficiu. Birou contabil-sef. ASIZA Birou de Arhitectura S. placaje din faianta la peretii grupurilor sanitare si oficii. Birou protectie civila. Birou contabilitate. 1. cladirea va beneficia de urmatoarele spatii: 1. Sala protocol. grinzi.A. izolate. Adapost de protectie civila 2. circulatii si grupuri sanitare. precum si zidarii portante din caramida cu goluri verticale) Pentru elaborarea ofertei se va avea in vedere Documentatia Tehnica si Detaliile de executie intocmite de catre S. Lucrari de fundatii ( betoane de egalizare. invelitoare din tigla ceramica culoare maro-roscat. 3. Birou primar. Parter: Wind-fang. Grupuri sanitare. tamplarii din lemn. Birou secretar.Finisaje interioare: zugraveli lavabile la pereti si tavane. Birou asistenta sociala. proiect nr. Cabinet medical.C. In etapa 1 urmeaza a se realiza urmatoarele categorii de lucrari: 1. Camera tratament. umpluturi. Lucrari de terasamente(sapaturi. Depozit materiale. Birou viceprimar. termoizolatii si hidroizolatii. pardoseli din gresie in holuri.L. placaj din caramida aparenta.Din punct de vedere functional. Sala consiliu 40 persoane.. tamplarii din PVC cu geam termopan. Camera agricola. Depozit. Lucrari de pardoseli pentru planseu cota +0. samburi. Lucrari de suprastructura parter (stalpi.R. Grupuri sanitare 3. betoane in fundatii continue. Sala asteptare. betoane) 4. plasa sarma. Din punct de vedere al finisajelor se propun: . Hol. Hol primire. centuri B. compactari. Etaj: Secretariat. grinzi de fundare. 805/2009 si lista de cantitati aferente etapei 1 de executie. Casierie.