CAIET DE SARCINI LUCRARI DE CONSTRUCTII etapa 1

BORDEROU

-

BETON COFRAJE ZIDĂRII ŞI PEREŢI HIDROIZOLAŢII CU MATERIAL BITUMINOS OBIECTUL

Normativ C 140 / 86. aditiv sau elemente prefabricate) nu indeplinesc condiţiile de calitate garantate. d) poziţia golurilor. După executarea acestora se va proceda la o noua verificare şi încheierea unui nou proces–verbal. i) poziţia. ciment. beneficiarul şi organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitaţii Produselor. 2.1. La terminarea montării armăturilor se va consemna în procesul verbal constatările rezultate în urma verificărilor efectuate cu privire la: a) numărul. Nu se consideră valabile procesele verbale de recepţie calitativă încheiate numai de constructor.3. diametrul acestora şi modul lor de fixare.5. 2 din Legea nr. 89 al.3.BETON 1. Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect sau prevederile prescripţiilor tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere conform prevederilor Legii nr. b) distanţa dintre etrieri. h) modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi dimensiunile acestuia.8 / 1997.. 2. să remedieze / să înlocuiască materialele sau elementele de construcţii necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. în conformitate cu precizările de la pct. 2.1.. d) poziţia înădirilor şi lungimile de petrecere a barelor.2. Verificarea calităţii materialelor componente şi a betonului se va face în conformitate cu prevederile din Anexa X . g) dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de închiderea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă.7. b) încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi asigurarea etanşeitaţii necesare. . În procesele verbale se vor preciza concret verificările efectuate. furnizorii sunt obligati ca în termen de 15 zile de la primirea comunicării unitaţii de construcţii montaj. f) numărul şi calitatea legăturilor dintre bare. 2. Domeniul de aplicare 1. c) lungimea porţiunilor de bare care depaşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elementele care se toarnă ulterior.4.8. Înainte de începerea betonării se va verifică dacă sunt pregătite corespunzător suprafeţele de beton . În cazurile în care loturile de materiale aprovizionate (oţel. La terminarea executării cofrajelor se vor consemna în procesul-verbal constatările cu privire la: a) alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire. astfel încit verificarea calitătii acestora trebuie să fie consemnata în procese verbale de recepţie calitativă încheiate între delegaţii beneficiarului şi constructorului. e) calitatea sudurilor . 2. Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constitue în majoritate lucrări care devin ascunse.10.4.1. constatările rezultate şi dacă se admite trecerea la executarea fazei urmatoare. În conformitate cu prevederile art. Încunoştiinţarea se va face în termen de maxim 48 de ore de la constatare. 2.Prevederile acestui cap..Reguli de verificare 2. agregate. diametrul şi poziţia armăturilor în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii. modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate. 2. c) dimensiunile în plan şi ale secţiunilor transversale. se va interzice sau se va sista utilizarea lor şi se va incunoştiinta producătorul. 2. se aplică la executarea tuturor lucrărilor de beton şi beton armat.

. . semnalându-se dacă se întâlnesc zone de beton necorespunzatoare (beton necompactat. b)…. goluri. din Normativul C140-86 şi se referă la verificarea îndeplinirii condiţiilor privind caracteristicile betonului în stare proaspată sau întărită. În cazurile în care şeful punctului de lucru răspunde direct şi de prepararea betonului.În vederea asigurării calităţii lucrărilor de beton şi beton armat este obligatorie efectuarea unui control operativ şi adoptarea de măsuri în conformitate cu prevederile din Anexa X. segregat.se respectă frecvenţa de efectuare a încercarilor şi prelevărilor de probe. 2. e) poziţia golurilor de trecere.Criteriile pentru aprecierea calitaţii betonului sunt precizate în Anexa X.6. din Normativul C140-86. d) poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior. condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte. În condica de betoane se va consemna: bonurile de transport corespunzătoare betonului pus în lucrare. Constatările acestor verificări se înscriu în condica de beton. şi X. c) distanţele dintre diferitele elemente.. 2.8.1. Normativ C140-86.). lucrabilitatea betonului corespunde celei prevăzute. La consemnarea constatărilor se va ţine seama de precizările din Anexa X.turnate anterior şi cu care urmează să vină în contact betonul nou. 2.). sunt corespunzătoare măsurile de protecţie a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt. respectiv dacă: s-a îndepărtat stratul de lapte de ciment. suprafeţele în cauză prezintă rugozitatea necesară asigurării unei bune legături între betonul nou şi cel vechi şi sunt în stare umedă. temperatura mediului ambiant (în perioada de timp friguros).3. dimensiunilor şi formei cofrajelor. 2. 4 – Normativ C140-86 precum şi modul de dozare. măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt.sunt corespunzatoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor. s-au îndepărtat zonele de beton necompactat. urmărindu-se: evitarea livrării sau punerii în operă a unui beton ale cărui caracteristici în stare proaspată nu îndeplinesc condiţiile impuse.e) se efectuează prin sondaj.. b) dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor. . amestecare şi transport al betonului. La decofrarea oricăror părţi de construcţie se va verifica şi consemna în proces verbal: a) aspectul elementelor. evenimentele intervenite (intreruperea turnării .etc.4. acesta este obligat să verifice în paralel calitatea cimentului şi a agregatelor conform prevederilor de la cap.7.6. ora inceperii şi terminarii betonării. conform prevederilor din Anexa X. rosturi de betonare etc.9. probe de beton prelevate. În cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica dacă: - datele înscrise în bonurile de transport ale betonului corespund celor prevăzute şi nu s-a depăsit durata admisă de transport.5. Verificările de la poz.

în cazuri justificate. se apreciază ţinând seama de: - 2. sesizarea cazurilor în care betonul prezintă rezistenţe sub limitele admise. în cazul în care betonul a fost livrat de către o altă unitate de construcţie. CTC sau alte organe de control. armarea. constatările consemnate în cursul execuţiei de către beneficiar. Recepţia structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau pe parţi de construcţie. poziţia golurilor prevăzute în proiect. dimensiunile diferitelor elemente în raport cu prevederile proiectului. gradul de impermeabilitate. sau concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive sau încercărilor pe carote. etc) este admisă numai în baza dispoziţiei de şantier date de beneficiar şi proiectant.Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri. dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect. diafragme.Calitatea betonului pus în lucrare.- adoptarea de măsuri operative. comportarea la proba de umplere cu apă în cazul recipienţilor.10. pereţi). se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar şi constructor. 2. respectarea condiţiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate. dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel.11. . încadrarea în abaterile admise conform Anexei X. În cazurile în care se constată deficienţe în executarea acestora se va proceda la o noua recepţie 2.7 – Normativ C140-86 asupra rezultatelor încercărilor probelor de control.. orice altă verificare care se consideră necesară. prezentate în buletinul unic emis de laborator. protecţii. existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de calitate se vor analiza de către proiectant măsurile ce se impun.14. proiectant şi constructor. pe întreaga înaltime a construcţiei.3. proiectant. aspectul elementelor după decofrare precum şi de apreciere a calităţii betonului pus în lucrare. finisaje. Această dispoziţie se va da după încheierea recepţiei structurii de rezistenţă sau. din Normativul C140-86. la staţia de betoane pentru corectarea compoziţiei betonului sau a condiţiilor de preparare. stabilit de proiectant împreuna cu beneficiarul şi constructorul.12.Verificările efectuate şi constatările rezultate la recepţia structurii de rezistenţă se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar. poziţia relativă. precizându-se în concluzie dacă structura în cauză se atestă sau se respinge. confirmarea prin procese verbale a executării corecte a măsurilor de remediere prevăzute în diferitele documente examinate. Această recepţie are la bază examinarea directă efectuată de cei trei factori pe parcursul execuţiei. stabilităţii şi a durabilitaţii elementului sau construcţiei. - 2. fiind necesară analizarea de către proiectant a măsurilor sau condiţiilor ce se impun pentru asigurarea rezistenţei. concluziile analizei efectuate conform prevederilor din Anexa X. consemnându-se eventualele dezaxări. 2. gradul de gelivitate etc. tencuieli. compoziţia betonului. Suplimentar se va verifică: existenţa şi conţinutul proceselor verbale de recepţie calitativă privind: cofrajele.Rezultatul aprecierii calităţii betonului pus în lucrare.13. a elementelor verticale (stâlpi. consemnările din condica de betoane. în funcţie de prevederile programului privind controlul de calitate pe şantier.

. (Buletinul Construcţiilor nr. . cu excepţia examinării rezistenţelor betonului la vârsta de 28 de zile care se va face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă. C11-74 . 4.9/97) . STAS 1336-80 6. LISTA REGLEMENTARILOR DE BAZĂ 1. având forma elementelor ce urmează a se betona.beton armat şi beton precomprimat. Metode de încercare.13. STAS 6657/ 3-71. Clasificare şi indicaţii generale. Metode rapide pentru determinarea rezistenţei la compresiune. (Buletinul Construcţiilor nr.C 117-70 12. În asemenea situaţii. conform normelor în vigoare. la condiţiile de calitate şi încadrarea în abaterile admisibile.dacă prezintă rigiditatea necesara pentru a nu se deteriora.Construcţii de beton. .C 28-83 11. . . cofrajelor păşitoare şi cofrajelor glisante. STAS 6657/ 1-75 5.Tipul şi frecvenţa încercărilor pentru verificarea calităţii materialelor şi betoanelor. se verifică de către conducătorul tehnic al lucrării împreună cu proiectantul. La verificarea panourilor se vor avea în vedere următoarele aspecte: . C 140-86 10.dacă s-au executat remedierile deteriorărilor apărute anterior. .Domeniul de aplicare 1. înainte de montare trebuie să fie verificate de către conducătorul tehnic al lucrării. . (Buletinul Construcţiilor nr. Verificările se referă la corespondenţa cu prevederile din proiect.starea de conservare. 2. Recepţia parţială va consta din efectuarea tuturor verificarilor arătate la pct.1. 2.Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel-beton. . 3.Încercarea nedistructivă a betonului.Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje.Panourile refolosibile parţial sau de inventar ale diferitelor tipuri de cofraje.Prevederile din prezentul capitol se referă la verificarea calităţii cofrajelor de diferite tipuri cuprinzând cofraje cu panouri refolosibile parţial a elementelor de beton unicate şi a cofrajelor din panouri de inventar demontabile. 2.Construcţii.Determinarea rezistenţelor mecanice.2. Procedee şi dispozitive de verificarea caracteristicilor geometrice.Încercari pe betonul întărit.C 26-72 13.Încercarea în situ a costrucţiilor prin încercări statice. înainte de montarea armăturii.Prevederi comune 2.după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă. .Normativ pentru executarea lucrărilor de beton simplu şi beton armat. STAS 3519-76 7. proiectantul va aprecia unele părţi de elemente asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decât după încheierea recepţiei definitive a structurii. STAS 6652 /1-82 8.1.Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive (Buletinul Construcţiilor nr. Controlul statistic de recepţie a caracteristicilor geometrice. . STAS 1275-82 3.Idem. STAS 7563-80 9.Idem.6 /1983.Încercari ale betoanelor.8 /1985) .4 / 1975) COFRAJE 1.Cofrajele puse în operă.Idem.Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat. STAS 1799-8 2.Verificarea impermeabilităţii la apă.Prevederile specifice cofrajelor din panouri de inventar.) . .

Verificările se fac vizual şi prin măsurători. 2.Înclinarea limită faţă de orizontală a muchiilor şi suprafeţelor: .1 Toate materialele. marca.pe 1 m liniar .la lăţimi 2. Verificările de efectuat pe parcursul executării lucrărilor 2. canale de fum şi ventilaţie.1.pe toată suprafaţa la planşeu Panourile cofrajelor gata confecţionate + 4mm + 3mm Cofraje gata confecţionate + 10 mm + 2 mm + 3 mm 2% 1% ZIDĂRII ŞI PERETI 1. Verificarea armăturilor se va face sub raportul diametrelor.Abateri limită la dimensiunea liberă(lumina) . consistenţa. din partea I-a a prezentei prescripţii şi care se execută din următoarele materiale: cărămizi pline şi blocuri beton celular autoclavizat. verificarea se face bucată cu bucată. Domeniul de aplicare 1. sortimentului şi alcătuirilor plaselor sudate prin puncte. clasa – şi calitatea în funcţie de condiţiile tehnice cerute pentru fiecare material. ale cofrajelor păşitoare şi ale cofrajelor glisante se vor desfăşura pe baza unor instrucţiuni elaborate de proiectantul cofrajelor şi a prevederilor din normativele în vigoare.2 În cazul în care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect. industriale 1.Tehnologiile de montare şi demontare ale cofrajelor din panouri de inventar demontabile. 4. conţinutul de agregate mari. 2. maistru. se vor verifica dimensiunile. 2. semifabricatele şi prefabricatele care se folosesc la executarea zidăriilor şi pereţiilor se vor pune în operă numai după ce conducătorul tehnic al lucrării a verificat că ele corespund cu prevederile proiectului şi prescripţiilor tehnice.1. va cere acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita verificarea lui prin încercări de laborator.Abateri limită la dimensiunile secţiunilor transversale: . Verificările se fac pe baza documentelor care atestă calitatea materialelor şi le însoţesc la livrare (certificate de calitate. va refuza materialul.pt. prin examinare vizuală şi măsurători.3 Verificarea calităţii zidăriilor şi pereţilor se face pe tot timpul execuţiei lucrărilor de către şeful de echipă. În acest capitol sunt cuprinse şi verificările şi condiţiile de calitate pentru coşuri. 2. plăci . pereţi sau grinzi 3.4.Abateri limită : Abateri limită pentru cofraje la construcţii civile. fişa de transport). La materialele indicate la pct.grosime pereţi. Pentru ghermele şi buiandrugi.1. precum şi prin încercări pentru controlul realizării mărcii.la lungimi . temperatura. plăci din ipsos şi fosfogips pline şi cu goluri şi din ipsos. iar la lucrări ascunse şi de către conducatorul tehnic şi reprezentantul beneficiarului. de la caz la caz. Verificarea mortarului şi betonului provenit de la staţii sau centrale de beton se face pe baza fişei de transport în care se precizează marca. grinzi 4.4 Controlul asupra calităţii materialelor în momentul punerii în operă va consta din . conducătorul tehnic al lucrării.stâlpi. plăci.1 Prevederile acestui capitol se aplică zidăriilor şi pereţilor ce intră în componenţa obiectelor şi în condiţiile prevăzute la pct.Abateri limită la dimensiunile panourilor: .

8…13 cm la zidărie din cărămidă plină şi blocuri din beton cu agregate grele sau uşoare 10…11 cm la zidăria din blocuri mici şi plăci de beton celular autoclavizat.următoarele: a) Zidării : . prin măsurători cu conul etalon. se va verifica în toate zidurile dacă rosturile verticale şi orizontale sunt umplute complet cu mortar cu excepţia adâncimii de 1-1. nu se admit rosturi neumplute. interzicându-se folosirea celor fisurate şi acoperite cu praf sau alte impurităţi. la zidirea executată din plăci de beton celular autoclavizat sau din ipsos se va verifica dacă ţeserea verticală s-a făcut la fiecare rând. Verificarea grosimii zidăriei se va face prin măsurarea cu precizie de 1 mm a distanţei pe orizontală dintre două dreptare aplicate pe ambele feţe ale zidului. interzicându-se folosirea celor acoperite de praf. protecţia împotriva umidităţii.se va verifica. în special pe timp călduros. astfel ca suprapunerea cărămizilor din 2 rânduri succesive pe înălţime să se facă pe minimum ¼ cărămidă în lungul zidului şi ½ cărămidă pe grosime. blocurilor. se va examina starea suprafeţelor cărămizilor. se va verifica dacă procentul de fracţiuni de cărămizi faţă de cele întregi nu depaşeşte limita maximă de 15 %. modul de realizare a legăturilor zidăriilor se va verifica la toate colţurile. . La pereţii din plăci de ipsos rosturile se umplu complet cu pastă de ipsos.104-83. ramificaţiile şi intersecţiile. impurităţi sau gheaţă. verificându-se forma. vizual. dimensiunile lor. 2. dimensiunile lor şi protecţia împotriva umidităţii. dacă se udă cărămizile înainte de punerea în operă. b) Pereţi : - 2. pe măsura executării lucrărilor. grosimea zidăriilor se va verifica la fiecare zid în parte.5 Executarea zidăriilor şi pereţiilor nu va putea începe decât după ce se va fi verificat existenţa proceselor verbale de lucrări ascunse. verificandu-se forma. se va verifica la fiecare punct de lucru şi la fiecare şarjă de mortar cât mai frecvent dacă consistenţa mortarului de zidărie se înscrie în limitele prevăzute în normativele P2-85.se va examina starea suprafeţelor cărămizilor.6 Verificarea calităţii execuţiei zidăriilor constă din următoarele: - prin măsurători la fiecare zid se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând. - - - - . la blocurile ceramice. iar suprapunerea plăcilor s-a facut la ½ placă. se va examina starea suprafeţelor fâşiilor de ipsos.14-82 şi în instrucţiunile tehnice P.1. plăcilor de ipsos. interzicându-se folosirea celor cu ştirbituri sau colţuri rupte.5 cm de la feţele văzute ale zidăriei. conform prevederilor din normativul P2-85. ghermelele se vor verifica bucată cu bucată. Măsurarea grosimii se face la 3 m înălţime sau puncte diferite ale zidului iar media aritmetică a rezultatelor se compară cu grosimea prevazută în proiect. C. media aritmetică a măsurătorilor făcute cu precizie de 1 mm trebuie să se înscrie în limitele abaterilor admisibile la anexa VIII. care să ateste că suportul peste care se execută zidăria corespunde prevederilor proiectului şi prescripţiilor tehnice respective. din beton cu agregate uşoare şi din beton celular autoclavizat se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând ca suprapunerea blocurilor să se facă pe ¼ bloc. se vor verifica grosimile rosturilor orizontale şi verticale ale zidăriei prin măsurarea a 5-20 rosturi la fiecare zid. orizontalitatea rândurilor de zidărie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel şi dreptarului la toate zidurile. asigurându-se executarea lor conform cu prevederile din normativul P2-85 şi instrucţiunile tehnice C 190-79 şi C 198-79. 11…13 cm la pastă de ipsos pentru plăci şi fâsii de ipsos ghermele se vor examina bucată cu bucată.

dimensiunile şi intervalele dintre stâlpii de zidărie (atunci când aceştia sunt prevazuţi în proiect). poziţionarea corectă pe înălţimea zidăriei a armăturilor din rosturile orizontale prin care se realizează legătura dintre stâlpişori şi zidărie. rezultatele obţinute şi concluzia cu privire la posibilitatea continuării lucrărilor sau propune supunerea lor unei comisii de expertiză. cofrarea şi betonarea stâlpişorilor. Media a trei măsurători se compară cu dimensiunile din proiect. comisia încheie un proces-verbal în care consemnează verificările efectuate. dimensiunile golurilor şi plinurilor dintre goluri se verifică prin măsurarea directă cu ruleta sau cu metrul. Pereţii .6 se va acorda o atenţie deosebită realizării tuturor legăturilor dintre zidul de cărămidă şi cel de beton. lungimea şi înălţimea tuturor zidurilor.2-85 pe lângă cele arătate la pct. a distanţei dintre riglă şi suprafaţa sau muchia respectivă. sortimentul şi diametrele armăturilor.6. - 2. se va controla dacă suprafeţele stâlpilor sau diafragmelor de beton armat care vin în contact cu zidăria se amorsează cu mortar de ciment. se verifică următoarele: - 2. Verificarea se face la toate zidurile. modul de fixare a ancorajelor de elemente de beton armat. Rezultatele tuturor verificărilor prevăzute în acest capitol şi care se referă la zidării portante ce urmează a se tencui. De asemenea. cu precizia de 1 mm. în acest scop se va verifica dacă la fiecare al patrulea rând se aşează câte o cărămidă la intervale de maximum 1 mm în lungul zidului cu alternarea cărămizilor pe înălţimea acestuia.1 După executarea recepţiei pe faze. se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse rezultatele. 2. secţiunile în care se face ancorarea.10 La zidăria de umplutură şi la lucrările de placare a faţadelor cu plăci de BCA verificările constau din următoarele : se va verifica dacă ancorarea zidăriei şi a placajelor de stâlpi şi diafragme se execută conform prevederilor proiectului în ceea ce priveşte diametrele şi numărul barelor de ancorare sau dimensiunile platbandelor.2.7 La zidăria armată.- verticalitatea zidăriei (suprafeţelor şi muchiilor) se verifică cu ajutorul firului de plumb şi dreptarului cu lungimea de circa 2.2.9 La zidăria mixtă definită conform normativului P. Verificarea se va face în câte 3 puncte pe înălţime la fiecare zid. prin măsurători cu precizie de 1 mm se va verifica grosimea rosturilor orizontale ţinând seama că acestea trebuie să fie egale cu suma grosimilor a două bare + 4 mm. planitatea suprafeţelor şi rectilinitatea muchiilor se va verifica pe suprafaţa zidului a unui dreptar cu lungimea de circa 2. 2. verificările care au rol de izolare termică sau fonică. totodată se va controla dacă cel puţin la 1 m pe înălţime se execută un rând de legaturi în cărămizi aşezate transversal. să se verifice vizual dacă zidăria a fost bine împănată între planşee iar rosturile verticale dintre zidărie şi stâlpi sau diafragme sunt umplute complet cu mortar. pe lângă cele arătate la pct.8 La zidăria complexă definită conform normativului C 126-75 se va verifica la fiecare stâlpişor de beton armat următoarele: trasarea poziţiei stâlpişorilor. totodată se va controla dacă stratul de mortar de acoperire a armăturii în dreptul rosturilor este din ciment şi are cel puţin 2 cm grosime. 3.5 m. 4. se va verifica dacă armarea zidăriei sau plasei sudate prin puncte se face în secţiunile prevăzute în proiect. - 1. Verificări de efectuat la încheierea fazei de lucru 3.5 m şi prin măsurarea. se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse.

dacă acestea sunt bine umplute. a tâmplăriei metalice şi de lemn.ziduri cu grosimea de 290 mm .ziduri cu grosimea de 90 mm .ziduri cu grosimea > 240 mm b) din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: . executarea corectă a rosturilor.a. fâşii şi plăci de b.ziduri cu grosimea de 115 mm .ziduri cu grosimea >= 365 mm c) din blocuri mici.c. 5.ziduri cu grosimea de 140 mm . procedează la verificarea scriptică şi verificări directe prin sondaje privind dimensiunile. 1 1 2 La dimensiunile zidurilor la grosimea de execuţie a zidurilor: a) din cărămizi şi blocuri ceramice: . se va dubla numărul lor. prin membrii săi de specialitate sau prin specialiştii din afara ei.ziduri cu grosimea < 126 mm . planitatea.La executarea pereţilor despărţitori din fâşii de ipsos sau din beton celular autoclavizat.: .2 În caz că o parte din aceste verificări dau rezultate nesatisfăcătoare.ziduri cu grosimea de 190 mm .ziduri cu grosimea de 240 mm .1 Comisia de recepţie preliminară a obiectului.ziduri cu grosimea de 240 mm d) din plăci şi fâşii de ipsos: +4 +5 +8 +4 + 5 + 10 +3 +4 +4 -6 +4 -6 +6 -8 +10 Caracteristicile zidăriilor şi pereţiilor Abateri limită mm 3 4 Observaţii . se va verifica modul de prindere a obiectelor sanitare.Verificări de efectuat la recepţia preliminară a obiectului 5. 5. verticalitatea zidăriilor şi a pereţilor şi dimensiunile golurilor. se va verifica aplicarea amorsei pe canaturile fâşiilor pe care urmează să se aplice paste de ipsos sau mortar adeziv. verificarea calităţii execuţiei constă în următoarele: piesele metalice folosite la montaj să fie protejate contra coroziunii. ABATERI LIMITĂ Abaterile limită faţă de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescripţii legale în vigoare sunt conform tabelului: Nr Crt.ziduri cu grosimea <= 63 mm .ziduri cu grosimea <= 240 mm .

20 b) pentru ziduri din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat: pentru un etaj +20 + 30 pentru întreaga clădire (cu două niveluri) executată din blocuri mici c) pentru ziduri din plăci şi fâşii de ipsos: pentru un etaj pentru întreaga clădire rosturi orizontale +5 rosturi verticale -2 +5 -2 + 20 + 30 La stâlpi portanţi cu secţ.10 b) pentru ziduri din blocuri mici. din plăci şi fâşii de beton celular autoclavizat c) pentru ziduri din plăci şi fâşii din ipsos 3 La dimensiunile în plan ale încăperilor: .5 + 0.ziduri cu grosimea de 70 mm .5 + 10 + 20 .cu latura încăperii > 300 cm 4 5 La dimensiunile parţiale în plan (nişe. şpaleţi) La dimensiunile în plan ale întregii clădiri + 20 + 20 + 15 + 20 + 20 + 50 Cu condiţia ca denivelarea unui planşeu să nu depăşească 15 mm 6 La dimensiunile verticale: a) pentru ziduri din cărămizi.cu dimensiunea golului <= 100 cm .1 mp abaterile limită se micşorează cu 50 % 7 La dimensiunea rosturilor dintre cărămizi blocuri sau plăci: - .ziduri cu grosimea de 80 mm 2 La goluri: a) pentru ziduri din cărămizi blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : ..cu dimensiunea golului > 100 cm + 0. din blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: pentru un etaj pentru întreaga clădire (cu maxim 5 niveluri) + 20 + 50 .cu latura încăperii <= 300 cm . 0.

neîntreruptă a zidului Cel mult 30 mm dezaxare maximă cumulată pe toate nivelurile - pentru ziduri neportante 6 mm / m c) pentru ziduri din plăci de ipsos 10 pentru ziduri neportante 3 mm / m La coaxialitatea zidurilor suprapuse : dezaxarea de la un nivel la următorul + 10 . neîntreruptă a zidului b) pentru zidăria din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat: pentru ziduri portante 4 mm / m Cel mult 15 mm pe toată supraf. portante şi neportante 6 mm / m 2 mm / m 9 Abateri faţă de orizontală a suprafeţelor superioare ale fiecărui rând de cărămizi / blocuri: a) pentru ziduri din cărămizi. 3 mm / m 5 mm / m 2 mm / m Cel mult 20 mm pe lungimea neîntreruptă a zidului max. neîntreruptă a zidului Cel mult 20 mm pe toata lung. portante şi neport.8 La suprafeţe şi muchii a) la planitatea suprafeţelor pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. portante şi neport. neîntreruptă a zidului Cel mult 20 mm pe toata lung. din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : pentru ziduri portante pentru ziduri neportante 2 mm / m 3 mm / m Cel mult 20 mm pe toata supraf. 10 mm pentru o cameră b) la rectilinitatea muchiilor: 2 mm / m 4 mm / m 1 mm / m c) la verificarea suprafeţelor şi muchiilor pentru ziduri portante 3 mm / m Cel mult 10 mm pe etaj şi 30 mm pe întreaga înălţime a clădirii Cel mult 10 mm pe etaj Cel mult 5 mm pe etaj şi cel mult 20 mm pe întreaga înălţime a clădirii - pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente.

STAS 10109/1-82 STAS 23654-80 STAS 1030-85 P 104-83 Construcţii civile. Clasificare şi condiţii tehnice. Alcătuire şi calcul. P 2-85 C 14-82 C 17-82 C 198-79 - 9. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. ca şi orice noi prescripţii apărute după intrarea în vigoare a celei de faţă. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor.Constructiilor 9-1982) Instrucţuni tehnice pentru stabilirea compoziţiei şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială (Bul. Lucrari de zidărie. 3. 5.20 2 mm / m Max 20 mm pt. utilizatorii prezentei prescripţii trebuie să menţină la curent lista de mai jos. 7. 10. 1. întreaga înălţime LISTA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE DE BAZĂ Observaţie importantă Orice modificare ulterioară în cuprinsul prescripţiilor din lista de mai jos. calculul şi executarea structurilor din zidărie (Bul.11/1985) Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrarile de zidărie (Bul. 4. Forme şi dimensiuni. STAS 457-80 STAS 131-78 - .Constructiilor nr. Normativ privind alcătuirea. Metode de încercare. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. de tasare şi antiseismice la înălţimea rostului la verticalitatea muchiilor rosturilor + 10 . În consecinţă.Constructiilor 11-1979) Cărămizi pline presate pe cale umedă Cărămizi de format rectangular şi pană. 6.Constructiilor 1-1983) Instrucţiuni tehnice privind tehnologia de fabricaţie şi montaj a plăcilor şi fâşiilor pentru pereţi despărţitori din ipsos şi alte materiale locale (Bul. 2.11 - maximă pe întreaga construcţie + 30 La rosturile de dilataţie. introducând treptat în ea modificările sau completările survenite. industriale şi agrozootehnice. sunt obligatorii chiar dacă nu concordă cu prevederile din textul alăturat. planşeelor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat. 8.

manipulare.materiale folosite C112-86 STAS 2355/2-87 STAS 2355/3-87 STAS 138-80 Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase Hidroizolaţii din materiale bituminoase la elemente de construcţii Hidroizolaţii din materiale bituminoase la terase şi acoperişuri Carton asfaltat CA300.1. trebuie să se respecte prevederile STAS 2355/2-87 al normativului C112-86 precum şi detaliile de execuţie prevăzute de proiectant. 3. cu sau fără presiune.Protecţia hidroizolaţiei verticale se va realiza din zidărie de cărămidă plină.1.Generalităţi Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind execuţia hidroizolaţiilor cu materiale bituminoase şi a unora dintre lucrările aferente acestora.Materialele folosite trebuie să corespundă condiţiilor de calitate prevăzute în standardele în vigoare şi vor fi însoţite de certificate de calitate.La elementele subterane 4. 3.Izolaţia hidrofugă se va realiza pe toate înălţimea pereţilor subsolului. minim 12. IB1200. 3. 4. . PA45 STAS 7916-80 Împîslitură din fire sticlă bitumata IA1100.Condiţii de execuţie 4. în scopul protecţiei construcţiilor subterane şi supraterane.normative.depozitare 3.5 cm grosime.3. IBP1200 STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali STAS 7064-78 Bitum pentru hidroizolaţii tip H 60/75 şi H 80/90 STAS 539-79 STAS 44-84 STAS 491-70 Filer de calcar White-spirit Benzi de plumb STAS 2028-80 Tablă zincată STAS 1667-76 Alte materiale pentru protecţie / nisip pietriş 7-15 mm 3.1. 4.3.2. 4. 2.1.Toate materialele ce se livrează în suluri pentru hidroizolaţii se vor depozita cel puţin sub şoproane şi vor fi ferite de lovituri.4.1.Standarde.HIDROIZOLAŢII CU MATERIALE BITUMINOASE 1.1.Manipularea şi transportul materialelor bituminoase se va face cu atenţie pentru a nu le deteriora.Livrare.2.La lucrările de hidroizolaţii a construcţiilor contra apelor. CA400 STAS 1046-78 Pânză bitumată PA55.La depozitare se vor lua măsuri de pază contra incendiilor conform normelor în vigoare.

2. muchii şi alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula. 4. 4.2. Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge sub cota terenului este precizată prin planurile de execuţie ale proiectului. reborduri. se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm. folie perforată. iar în cazul unor elemente verticale cu înălţimea mai mare se va ridica până la 50 cm şi se va ancora cu platbandă şi bolţuri împuşcate la distanţe de circa 50 cm. la scafe suprapunerile se vor realiza în trepte de 40-50 cm.13. începind de jos în sus.2.Temperatura masticului de bitum în cazan nu va depăsi 220C.11. 4.2.20.La montarea pe acoperiş.2. controlându-se aderenţa şi continuitatea etanşării în aceste locuri.2.2.2. se admite aplicarea prin întinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element şi foaia bitumată. . 4.2. etc) se vor executa cu fişii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul de mastic de bitum cald. după amorsarea cu emulsie sau cu soluţie de bitum cu minimum 300 gr / mp. 4.3. după care se vor lasă un timp suficient pentru relaxare şi îndepărtare a foilor.Straturile de difuzie nu se aplică la dolii şi pe o rază de cca.2.5.2. 4.2.17.Suprafeţele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolaţiei se vor verifica şi controla dacă corespund STAS 2355/3-87 şi condiţiilor precizate la punctul 3. 4.4. 4.20.10. coşuri. agrafele de prindere a elementelor din tablă şi alte lucrări similare.5.20 % se va executa prin lipirea foilor bitumate pe toată suprafaţa cu masticuri din bitum preparate cu maxim 30 % filere minerale cu puncte de înmuiere IB în funcţie de pantă (până la 20 % bitum H80/90) 4.-3.Stratul de amorsare cu soluţie de bitum se execută pe suport bine curăţat şi uscat. starea de întărire şi de uscare a suportului. 4. cu suprapuneri de 7-10 cm şi va trebuii să acopere complet partea inferioară a stratului de izolaţie termică. prevăzute cu şape de beton. iar în emulsie de bitum pe suport umed la temperatura peste +80C.1. numai în perioada de timp cu temperatura exterioară până la +80C.3.6. lipite şi acoperite cu mastic de bitum. diblurile.Hidroizolaţia alcătuită din straturi multiple pentru terase şi acoperişuri cu panta de max. prevăzute sub bariera contra vaporilor. ventilaţii.2. care nu va depaşi temperatura de 1500C în timpul lipirii. fixarea conductelor de scurgere. 4.16.7.8. 4. hidroizolatia se va întoarce pe partea orizontală a aticului minimum 15 cm.5 kg/mp mastic de bitum cald întins cu peria pe foile bitumate. 4.Hidroizolaţiile la elementele verticale (atice.Bariera contra vaporilor şi straturile de difuzie sau hidroizolaţie se vor aplica pe suporturile din beton sau mortar de ciment. iar în momentul lipirii straturilor va fi cuprinsă între 1600C şi 2000C. plăcile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejată în masticul de bitum cald de acoperire a barieirei contra vaporilor.Straturile pentru difuzia vaporilor alcătuite din împâslitura bitumată perforată IBP 1200 sau 1100. peste încăperi cu umiditate mai mare de 60 % sau sub hidroizolaţii aplicate pe termoizolaţii sensibile la umiditate.12.6. 4.Hidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste +50 C.1. 4. 4. eliminarea asperităţilor.2.9. sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafaţa suport şi se vor curăţa prin periere energică. 4.Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie.2.15.Pentru executarea hidroizolaţiei în câmpul acoperişului.Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele aticelor se va realiza din fâşii de împâslitură bitumată perforată (IBP) de 50 cm lăţime aşezate la 1 m distanţă.2.1.14.2.La terase şi acoperişuri 4. cu lipirea imediată şi presarea cu canciocul.Elementele de beton pentru rigidizarea protecţiei de zidărie se vor fixa cu distanţieri pentru a nu străpunge hidroizolaţia.4.Tehnologia şi condiţiile de aplicare a straturilor de hidroizolaţie sunt cele din normativul C112-86 art.Protecţia cu foi bitumate a plăcilor termoizolante din materiale rigide se va executa în atelier sau fabrici prin lipirea plăcilor cu minimum 1.La colţuri.La atice cu înălţimea până la 60 cm.25 cm în jurul golurilor de scurgere şi a străpungerilor. din normativul C112-86 privind controlul pantelor. 4.2.2. Sub această temperatură se pot executa lucrările de hidroizolaţii cu respectarea prevederilor normativului C16-84.

panta către gurile de scurgere să fie fără stagnări.2.22.20. straturile hidroizolaţiei să fie lipite uniform şi contiunu fără zone nelipite.19. inclusiv a celorlalte lucrări de construcţie aferente strângerea flanşelor şi platbandelor aferente străpungerilor dacă este cazul. se va executa prin aşezare în strat uniform de 4 cm grosime. 4. conform proiectului este continuă şi fără umflaturi racordarea cu elemente de străpungere la rosturi şi guri de scurgere asigură o etanşare perfectă. 4. etc) 5. 5. gulerul de plumb şi montarea mufei conductei de scurgere.Lucrările de hidroizolaţii. constatări făcute conform normelor în vigoare calitatea materialelor de hidroizolaţii conform certificatelor de calitate poziţionarea şi anexarea pieselor metalice calitatea amorsajului şi lipirea corectă a fiecărui strat a hidroizolaţiei. hidroizolaţia se va aplica pe flanşa sudată şi se va străpunge cu flanşa mobilă în şuruburi. străpungeri. tipul de pînză.2. în punctele cele mai înalte. împâslitură. majoritatea lor fiind lucrări ascunse.4. protecţia hidroizolaţiei verticale la atice.Rosturile de dilatare cu rebord se vor etanşa şi izola conform normativului C112-86 punctele 3. 4.Protecţia hidroizolaţiei elementelor verticale la terase circulabile şi necirculabile se va realiza cu mortar de ciment M100T de circa 30 mm grosime armat cu rabiţ pe reţea de oţel beton d=6 mm la 25 cm.Celelalte elemente de construcţie ale terasei se vor executa conform prevederilor din planurile de detaliu ale proiectului (izolare termică. etanşarea hidroizolaţiei cu elemente verticale se va executa după umplerea cu mortar a golului din jurul elementului. La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi fără flanşe.Verificarea calităţii lucrărilor 5. încheindu-se în acest sens un proces-verbal din care să rezulte că au fost respectate următoarele: calitatea suportului–rigiditatea.23. 3. şape etc.Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge la terasă: numărul de straturi. 5.1.2.3. aderenţă. 4.24. şape protecţie tablă. ventilaţii etc. planeitate.-3.2..La terase necirculabile.2. lipită cu mastic de bitum şi matisate pe element cu sârmă sau colier.2.24. glafuri. umiditate. După 72 ore tavanul nu trebuie să prezinte pete şi umeziri. este aderentă şi fără deplasări. cu gurile de scurgere înfundate. 4.2.27. 4.Se verifică lucrările de tinichigerie aferente ce asigură etanşarea cerută (copertine. prin manşonare cu două straturi de pânză sau ţesătură bitumată. calitatea lor se va verifica pe etape de execuţie.Montarea gurilor de scurgere racordarea izolaţiei. protecţia grea (la exterior) din pietriş din granule de 7-15 mm.25.26.Hidroizolaţia se verifică vizual dacă îndeplineşte următoarele condiţii: - 5.Cu avizul scris al proiectantului de rezistenţă se va verifica calitatea izolaţiilor prin inundarea cu apă de 2-4 cm grosime. se vor detalia în cadrul proiectului special pentru izolaţii.2. .Etanşarea la străpungeri se va face în funcţie de diametrul elementului şi solicitărilor fizice şi mecanice astfel: La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi cu flanşe. etc) dacă sunt bine ancorate şi lipite cu falţuri şi corect executate: gurile de scurgere să aibe grătar şi să funcţioneze normal la turnarea apei în locurile cele mai înalte ale terasei.2.18.24. etc se vor face conform aceluiaşi normativ punctele 3.21.-3. se pot face şi verificări prin sondaje prin desfacerea izolaţiei şi probe de laborator asupra materialelor.4. reborduri.

6. 6.1. atat din punct de vedere al nivelului igienico-sanitar. Acoperisul este de tip sarpanta din lemn de rasinoase ignifugat. 6. in intravilanul comunei. Terenul destinat constructiei este amplasat in UTR C12 . Principala nr. Cladirea va avea regim de inaltime Demisol partial.Izolaţia la străpungeri ţevi.4. se doreste edificarea unui nou sediu. Obiectul caietului de sarcini Generalitati. etc. Planseele.6. in zona de protectie a valorilor istorice sau arhitectural urbanistice.3. Descrierea lucrărilor Constructia proiectata este structurata dupa cum urmeaza: . Necesitatea si oportunitatea lucrarilor Avand in vedere starea improprie a cladirii in care Primaria isi desfasoara activitatea in prezent. Planseul de la cota +6. 6.Fundatii continue din beton armat in zona de demisol sub pereti portanti . Invelitoarea este din tigla ceramica . zona cu destinatia de institutii publice.Şapele de nivelare şi protecţie. plăcile de beton se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă real executată inclusiv termoizolaţia. 2. copertine.Betonul de pantă (dacă este cazul) se masoară şi se decontează la mp real executat.Straturile de izolaţii hidrofuge pe orizontală şi verticală (inclusiv amorsa.86. grinzile si centurile vor fi din beton armat.) se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă real executată. Situatia existenta. se măsoară la bucată. bucle etc.Grinzi de fundare din beton armat pe cuzineti si blocuri de beton simplu . ventilaţii. pe terenul proprietate a Statului Roman situat in str. parter si etaj.00 intre axele 5-7/A-C va fi din beton armat casetat 3.Măsurarea şi decontarea lucrărilor 6.Elementele de tablă. al lipsei fluxurilor clare pentru angajati si cetateni cat si al starii generale a cladirii existente. 1. se măsoară şi se decontează la ml. 4.Elevatiile demisolului se vor hidroizola cu 1P+2B si proteja cu polistiren extrudat 5 cm si membrana Tefond . Situaţia proiectată. glafuri.5. Date tehnice ale investitiei Primaria Comunei Panticeu doreste edificarea unui sediu nou. 2. stratul de difuzie etc.2.Structura portanta va fi asigurata de pereti din caramida cu goluri verticale 30 cm grosimelegate cu mortar M50Z 1.

Depozit materiale.Finisaje interioare: zugraveli lavabile la pereti si tavane. placaje din faianta la peretii grupurilor sanitare si oficii.00 (pietris. Lucrari de terasamente(sapaturi. epuismente) 2. Sala protocol. Sala consiliu 40 persoane. tamplarii din lemn. precum si zidarii portante din caramida cu goluri verticale) Pentru elaborarea ofertei se va avea in vedere Documentatia Tehnica si Detaliile de executie intocmite de catre S. sala consiliu si sala protocol. plasa sarma. umpluturi. Casierie. Cabinet medical. . centuri B. placaj din caramida aparenta. Parter: Wind-fang. pardoseli din parchet laminat la birouri. grinzi de fundare. Arhiva. 1. Debara. izolate. Sala asteptare. 805/2009 si lista de cantitati aferente etapei 1 de executie. Birou viceprimar. Hol. Depozit lemne. pardoseli din gresie in holuri. Lucrari de fundatii ( betoane de egalizare. Birou protectie civila.A. Din punct de vedere al finisajelor se propun: . Oficiu. 3. invelitoare din tigla ceramica culoare maro-roscat. Etaj: Secretariat. Camera tratament. Lucrari de suprastructura parter (stalpi. cladirea va beneficia de urmatoarele spatii: 1. Lucrari de pardoseli pentru planseu cota +0. circulatii si grupuri sanitare.R.L. Birou secretar. Adapost de protectie civila 2.C. betoane) 4. Camera agricola. betoane in fundatii continue. tamplarii din PVC cu geam termopan. ASIZA Birou de Arhitectura S. termoizolatii si hidroizolatii.Din punct de vedere functional. grinzi. Grupuri sanitare 3. balustrade metalice. In etapa 1 urmeaza a se realiza urmatoarele categorii de lucrari: 1. proiect nr. Finisaje exterioare: Zugraveli decorative crem si maro. compactari. samburi. Birou primar. . Cabina portar.. Birou asistenta sociala. Grupuri sanitare. Hol primire. elevatii demisol. Birou contabil-sef. Birou contabilitate. Depozit. Demisol: Centrala termica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful