CAIET DE SARCINI LUCRARI DE CONSTRUCTII etapa 1

BORDEROU

-

BETON COFRAJE ZIDĂRII ŞI PEREŢI HIDROIZOLAŢII CU MATERIAL BITUMINOS OBIECTUL

1. h) modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi dimensiunile acestuia.3.3. După executarea acestora se va proceda la o noua verificare şi încheierea unui nou proces–verbal. 2.8 / 1997. 2. constatările rezultate şi dacă se admite trecerea la executarea fazei urmatoare.2. se va interzice sau se va sista utilizarea lor şi se va incunoştiinta producătorul. să remedieze / să înlocuiască materialele sau elementele de construcţii necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.BETON 1. d) poziţia înădirilor şi lungimile de petrecere a barelor. ciment.Reguli de verificare 2. c) dimensiunile în plan şi ale secţiunilor transversale. În cazurile în care loturile de materiale aprovizionate (oţel.5.Normativ C 140 / 86.. diametrul acestora şi modul lor de fixare. 2 din Legea nr.4. se aplică la executarea tuturor lucrărilor de beton şi beton armat.1.8.Prevederile acestui cap. 2. 89 al. 2. b) încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi asigurarea etanşeitaţii necesare. aditiv sau elemente prefabricate) nu indeplinesc condiţiile de calitate garantate. Înainte de începerea betonării se va verifică dacă sunt pregătite corespunzător suprafeţele de beton . i) poziţia. .. 2. Verificarea calităţii materialelor componente şi a betonului se va face în conformitate cu prevederile din Anexa X . furnizorii sunt obligati ca în termen de 15 zile de la primirea comunicării unitaţii de construcţii montaj. La terminarea montării armăturilor se va consemna în procesul verbal constatările rezultate în urma verificărilor efectuate cu privire la: a) numărul. modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate. f) numărul şi calitatea legăturilor dintre bare. Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect sau prevederile prescripţiilor tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere conform prevederilor Legii nr. în conformitate cu precizările de la pct. 2. 2. Domeniul de aplicare 1.10. b) distanţa dintre etrieri. diametrul şi poziţia armăturilor în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii. La terminarea executării cofrajelor se vor consemna în procesul-verbal constatările cu privire la: a) alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire. d) poziţia golurilor. Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constitue în majoritate lucrări care devin ascunse. În procesele verbale se vor preciza concret verificările efectuate. Încunoştiinţarea se va face în termen de maxim 48 de ore de la constatare. g) dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării. agregate. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de închiderea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă. În conformitate cu prevederile art. 2.7. astfel încit verificarea calitătii acestora trebuie să fie consemnata în procese verbale de recepţie calitativă încheiate între delegaţii beneficiarului şi constructorului. c) lungimea porţiunilor de bare care depaşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elementele care se toarnă ulterior. Nu se consideră valabile procesele verbale de recepţie calitativă încheiate numai de constructor. beneficiarul şi organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitaţii Produselor. e) calitatea sudurilor ..4.1.

se respectă frecvenţa de efectuare a încercarilor şi prelevărilor de probe. evenimentele intervenite (intreruperea turnării . din Normativul C140-86. probe de beton prelevate. În cazurile în care şeful punctului de lucru răspunde direct şi de prepararea betonului.turnate anterior şi cu care urmează să vină în contact betonul nou. acesta este obligat să verifice în paralel calitatea cimentului şi a agregatelor conform prevederilor de la cap. ora inceperii şi terminarii betonării.6. 2. lucrabilitatea betonului corespunde celei prevăzute.În vederea asigurării calităţii lucrărilor de beton şi beton armat este obligatorie efectuarea unui control operativ şi adoptarea de măsuri în conformitate cu prevederile din Anexa X.sunt corespunzatoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor. condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte.etc.4..). respectiv dacă: s-a îndepărtat stratul de lapte de ciment. segregat. suprafeţele în cauză prezintă rugozitatea necesară asigurării unei bune legături între betonul nou şi cel vechi şi sunt în stare umedă. dimensiunilor şi formei cofrajelor.8. În condica de betoane se va consemna: bonurile de transport corespunzătoare betonului pus în lucrare. Normativ C140-86. rosturi de betonare etc. 2. amestecare şi transport al betonului. La consemnarea constatărilor se va ţine seama de precizările din Anexa X. Verificările de la poz. . Constatările acestor verificări se înscriu în condica de beton. sunt corespunzătoare măsurile de protecţie a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt. urmărindu-se: evitarea livrării sau punerii în operă a unui beton ale cărui caracteristici în stare proaspată nu îndeplinesc condiţiile impuse. goluri.e) se efectuează prin sondaj.7. 2. semnalându-se dacă se întâlnesc zone de beton necorespunzatoare (beton necompactat. temperatura mediului ambiant (în perioada de timp friguros).). 2. b)….5.3. e) poziţia golurilor de trecere..6. şi X. conform prevederilor din Anexa X. s-au îndepărtat zonele de beton necompactat. din Normativul C140-86 şi se referă la verificarea îndeplinirii condiţiilor privind caracteristicile betonului în stare proaspată sau întărită.1. La decofrarea oricăror părţi de construcţie se va verifica şi consemna în proces verbal: a) aspectul elementelor.Criteriile pentru aprecierea calitaţii betonului sunt precizate în Anexa X. În cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica dacă: - datele înscrise în bonurile de transport ale betonului corespund celor prevăzute şi nu s-a depăsit durata admisă de transport. . d) poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior.9. b) dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor. . măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt. 4 – Normativ C140-86 precum şi modul de dozare. c) distanţele dintre diferitele elemente.

Recepţia structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau pe parţi de construcţie. pe întreaga înaltime a construcţiei.. gradul de impermeabilitate.Calitatea betonului pus în lucrare. concluziile analizei efectuate conform prevederilor din Anexa X.10. orice altă verificare care se consideră necesară. Această dispoziţie se va da după încheierea recepţiei structurii de rezistenţă sau. comportarea la proba de umplere cu apă în cazul recipienţilor. În cazurile în care se constată deficienţe în executarea acestora se va proceda la o noua recepţie 2. existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate. a elementelor verticale (stâlpi. pereţi). dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel. aspectul elementelor după decofrare precum şi de apreciere a calităţii betonului pus în lucrare. etc) este admisă numai în baza dispoziţiei de şantier date de beneficiar şi proiectant. se apreciază ţinând seama de: - 2. consemnările din condica de betoane. respectarea condiţiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate. protecţii. 2.13. consemnându-se eventualele dezaxări.11. 2. CTC sau alte organe de control. proiectant şi constructor. compoziţia betonului.3. stabilităţii şi a durabilitaţii elementului sau construcţiei. poziţia golurilor prevăzute în proiect. încadrarea în abaterile admise conform Anexei X.Verificările efectuate şi constatările rezultate la recepţia structurii de rezistenţă se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar. finisaje. în cazul în care betonul a fost livrat de către o altă unitate de construcţie. Suplimentar se va verifică: existenţa şi conţinutul proceselor verbale de recepţie calitativă privind: cofrajele. . constatările consemnate în cursul execuţiei de către beneficiar. stabilit de proiectant împreuna cu beneficiarul şi constructorul.Rezultatul aprecierii calităţii betonului pus în lucrare. la staţia de betoane pentru corectarea compoziţiei betonului sau a condiţiilor de preparare. gradul de gelivitate etc. diafragme. precizându-se în concluzie dacă structura în cauză se atestă sau se respinge. poziţia relativă. - 2. în funcţie de prevederile programului privind controlul de calitate pe şantier.7 – Normativ C140-86 asupra rezultatelor încercărilor probelor de control. Această recepţie are la bază examinarea directă efectuată de cei trei factori pe parcursul execuţiei. proiectant. tencuieli.Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri.- adoptarea de măsuri operative. din Normativul C140-86. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de calitate se vor analiza de către proiectant măsurile ce se impun.12. dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect.14. confirmarea prin procese verbale a executării corecte a măsurilor de remediere prevăzute în diferitele documente examinate. în cazuri justificate. prezentate în buletinul unic emis de laborator. sesizarea cazurilor în care betonul prezintă rezistenţe sub limitele admise. sau concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive sau încercărilor pe carote. se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar şi constructor. dimensiunile diferitelor elemente în raport cu prevederile proiectului. armarea. fiind necesară analizarea de către proiectant a măsurilor sau condiţiilor ce se impun pentru asigurarea rezistenţei.

. 4.Încercarea în situ a costrucţiilor prin încercări statice. 2. . . înainte de montarea armăturii.13.Încercari pe betonul întărit. În asemenea situaţii. 2.4 / 1975) COFRAJE 1. . . Procedee şi dispozitive de verificarea caracteristicilor geometrice.starea de conservare. Controlul statistic de recepţie a caracteristicilor geometrice.Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje. cu excepţia examinării rezistenţelor betonului la vârsta de 28 de zile care se va face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă.Idem.8 /1985) . . La verificarea panourilor se vor avea în vedere următoarele aspecte: .9/97) . Verificările se referă la corespondenţa cu prevederile din proiect. Metode rapide pentru determinarea rezistenţei la compresiune.1.Construcţii de beton. LISTA REGLEMENTARILOR DE BAZĂ 1. la condiţiile de calitate şi încadrarea în abaterile admisibile.Determinarea rezistenţelor mecanice. C 140-86 10.dacă prezintă rigiditatea necesara pentru a nu se deteriora.C 28-83 11. proiectantul va aprecia unele părţi de elemente asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decât după încheierea recepţiei definitive a structurii. .2.Prevederile specifice cofrajelor din panouri de inventar. se verifică de către conducătorul tehnic al lucrării împreună cu proiectantul. 3. STAS 6657/ 3-71.Prevederile din prezentul capitol se referă la verificarea calităţii cofrajelor de diferite tipuri cuprinzând cofraje cu panouri refolosibile parţial a elementelor de beton unicate şi a cofrajelor din panouri de inventar demontabile. STAS 3519-76 7.după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă. . STAS 1336-80 6. conform normelor în vigoare. Recepţia parţială va consta din efectuarea tuturor verificarilor arătate la pct.Prevederi comune 2.Tipul şi frecvenţa încercărilor pentru verificarea calităţii materialelor şi betoanelor. având forma elementelor ce urmează a se betona. 2. .Idem. (Buletinul Construcţiilor nr.Normativ pentru executarea lucrărilor de beton simplu şi beton armat. Metode de încercare.dacă s-au executat remedierile deteriorărilor apărute anterior.Idem. STAS 1799-8 2.Construcţii.) .Încercarea nedistructivă a betonului.Domeniul de aplicare 1. înainte de montare trebuie să fie verificate de către conducătorul tehnic al lucrării.Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat. STAS 6657/ 1-75 5.Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel-beton.Încercari ale betoanelor. (Buletinul Construcţiilor nr.Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive (Buletinul Construcţiilor nr. . (Buletinul Construcţiilor nr.C 117-70 12. STAS 7563-80 9. .6 /1983. STAS 1275-82 3.Verificarea impermeabilităţii la apă. C11-74 .C 26-72 13. STAS 6652 /1-82 8.Panourile refolosibile parţial sau de inventar ale diferitelor tipuri de cofraje.Cofrajele puse în operă. cofrajelor păşitoare şi cofrajelor glisante. Clasificare şi indicaţii generale.1.beton armat şi beton precomprimat.

Verificările de efectuat pe parcursul executării lucrărilor 2. Verificarea armăturilor se va face sub raportul diametrelor. semifabricatele şi prefabricatele care se folosesc la executarea zidăriilor şi pereţiilor se vor pune în operă numai după ce conducătorul tehnic al lucrării a verificat că ele corespund cu prevederile proiectului şi prescripţiilor tehnice.Abateri limită la dimensiunile secţiunilor transversale: . consistenţa. marca.4 Controlul asupra calităţii materialelor în momentul punerii în operă va consta din . Domeniul de aplicare 1.2 În cazul în care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect. Verificările se fac pe baza documentelor care atestă calitatea materialelor şi le însoţesc la livrare (certificate de calitate.Abateri limită : Abateri limită pentru cofraje la construcţii civile. grinzi 4. La materialele indicate la pct. 2. ale cofrajelor păşitoare şi ale cofrajelor glisante se vor desfăşura pe baza unor instrucţiuni elaborate de proiectantul cofrajelor şi a prevederilor din normativele în vigoare.pe 1 m liniar . fişa de transport).3 Verificarea calităţii zidăriilor şi pereţilor se face pe tot timpul execuţiei lucrărilor de către şeful de echipă. precum şi prin încercări pentru controlul realizării mărcii. În acest capitol sunt cuprinse şi verificările şi condiţiile de calitate pentru coşuri.la lungimi . sortimentului şi alcătuirilor plaselor sudate prin puncte. plăci .pt. maistru.la lăţimi 2. Verificarea mortarului şi betonului provenit de la staţii sau centrale de beton se face pe baza fişei de transport în care se precizează marca. clasa – şi calitatea în funcţie de condiţiile tehnice cerute pentru fiecare material. va cere acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita verificarea lui prin încercări de laborator.1. 2.pe toată suprafaţa la planşeu Panourile cofrajelor gata confecţionate + 4mm + 3mm Cofraje gata confecţionate + 10 mm + 2 mm + 3 mm 2% 1% ZIDĂRII ŞI PERETI 1. de la caz la caz. plăci. Pentru ghermele şi buiandrugi.Abateri limită la dimensiunea liberă(lumina) .Înclinarea limită faţă de orizontală a muchiilor şi suprafeţelor: . 2.1. va refuza materialul. iar la lucrări ascunse şi de către conducatorul tehnic şi reprezentantul beneficiarului. 4. conţinutul de agregate mari.Abateri limită la dimensiunile panourilor: . canale de fum şi ventilaţie. temperatura.4.1 Toate materialele. conducătorul tehnic al lucrării. prin examinare vizuală şi măsurători. din partea I-a a prezentei prescripţii şi care se execută din următoarele materiale: cărămizi pline şi blocuri beton celular autoclavizat.1. 2. pereţi sau grinzi 3. industriale 1. verificarea se face bucată cu bucată.Tehnologiile de montare şi demontare ale cofrajelor din panouri de inventar demontabile. Verificările se fac vizual şi prin măsurători.1 Prevederile acestui capitol se aplică zidăriilor şi pereţilor ce intră în componenţa obiectelor şi în condiţiile prevăzute la pct.grosime pereţi. se vor verifica dimensiunile. plăci din ipsos şi fosfogips pline şi cu goluri şi din ipsos.stâlpi.

media aritmetică a măsurătorilor făcute cu precizie de 1 mm trebuie să se înscrie în limitele abaterilor admisibile la anexa VIII. 8…13 cm la zidărie din cărămidă plină şi blocuri din beton cu agregate grele sau uşoare 10…11 cm la zidăria din blocuri mici şi plăci de beton celular autoclavizat. din beton cu agregate uşoare şi din beton celular autoclavizat se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând ca suprapunerea blocurilor să se facă pe ¼ bloc. se vor verifica grosimile rosturilor orizontale şi verticale ale zidăriei prin măsurarea a 5-20 rosturi la fiecare zid. iar suprapunerea plăcilor s-a facut la ½ placă. asigurându-se executarea lor conform cu prevederile din normativul P2-85 şi instrucţiunile tehnice C 190-79 şi C 198-79.5 cm de la feţele văzute ale zidăriei. se va verifica la fiecare punct de lucru şi la fiecare şarjă de mortar cât mai frecvent dacă consistenţa mortarului de zidărie se înscrie în limitele prevăzute în normativele P2-85. care să ateste că suportul peste care se execută zidăria corespunde prevederilor proiectului şi prescripţiilor tehnice respective. la zidirea executată din plăci de beton celular autoclavizat sau din ipsos se va verifica dacă ţeserea verticală s-a făcut la fiecare rând.1. blocurilor. astfel ca suprapunerea cărămizilor din 2 rânduri succesive pe înălţime să se facă pe minimum ¼ cărămidă în lungul zidului şi ½ cărămidă pe grosime. dimensiunile lor şi protecţia împotriva umidităţii. vizual. nu se admit rosturi neumplute. protecţia împotriva umidităţii. se va examina starea suprafeţelor cărămizilor. ghermelele se vor verifica bucată cu bucată. se va examina starea suprafeţelor fâşiilor de ipsos.6 Verificarea calităţii execuţiei zidăriilor constă din următoarele: - prin măsurători la fiecare zid se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând. pe măsura executării lucrărilor. verificandu-se forma. grosimea zidăriilor se va verifica la fiecare zid în parte. 2. plăcilor de ipsos. se va verifica dacă procentul de fracţiuni de cărămizi faţă de cele întregi nu depaşeşte limita maximă de 15 %.următoarele: a) Zidării : . dacă se udă cărămizile înainte de punerea în operă.se va examina starea suprafeţelor cărămizilor. ramificaţiile şi intersecţiile.5 Executarea zidăriilor şi pereţiilor nu va putea începe decât după ce se va fi verificat existenţa proceselor verbale de lucrări ascunse. se va verifica în toate zidurile dacă rosturile verticale şi orizontale sunt umplute complet cu mortar cu excepţia adâncimii de 1-1. verificându-se forma. dimensiunile lor. interzicându-se folosirea celor cu ştirbituri sau colţuri rupte. în special pe timp călduros. La pereţii din plăci de ipsos rosturile se umplu complet cu pastă de ipsos. b) Pereţi : - 2.104-83. orizontalitatea rândurilor de zidărie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel şi dreptarului la toate zidurile. Măsurarea grosimii se face la 3 m înălţime sau puncte diferite ale zidului iar media aritmetică a rezultatelor se compară cu grosimea prevazută în proiect. modul de realizare a legăturilor zidăriilor se va verifica la toate colţurile. Verificarea grosimii zidăriei se va face prin măsurarea cu precizie de 1 mm a distanţei pe orizontală dintre două dreptare aplicate pe ambele feţe ale zidului.se va verifica. 11…13 cm la pastă de ipsos pentru plăci şi fâsii de ipsos ghermele se vor examina bucată cu bucată. C. - - - - . . interzicându-se folosirea celor fisurate şi acoperite cu praf sau alte impurităţi. interzicându-se folosirea celor acoperite de praf.14-82 şi în instrucţiunile tehnice P. impurităţi sau gheaţă. conform prevederilor din normativul P2-85. la blocurile ceramice. prin măsurători cu conul etalon.

planitatea suprafeţelor şi rectilinitatea muchiilor se va verifica pe suprafaţa zidului a unui dreptar cu lungimea de circa 2. se va verifica dacă armarea zidăriei sau plasei sudate prin puncte se face în secţiunile prevăzute în proiect.10 La zidăria de umplutură şi la lucrările de placare a faţadelor cu plăci de BCA verificările constau din următoarele : se va verifica dacă ancorarea zidăriei şi a placajelor de stâlpi şi diafragme se execută conform prevederilor proiectului în ceea ce priveşte diametrele şi numărul barelor de ancorare sau dimensiunile platbandelor.6 se va acorda o atenţie deosebită realizării tuturor legăturilor dintre zidul de cărămidă şi cel de beton.7 La zidăria armată. se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse.2. verificările care au rol de izolare termică sau fonică.2-85 pe lângă cele arătate la pct. în acest scop se va verifica dacă la fiecare al patrulea rând se aşează câte o cărămidă la intervale de maximum 1 mm în lungul zidului cu alternarea cărămizilor pe înălţimea acestuia. cofrarea şi betonarea stâlpişorilor.1 După executarea recepţiei pe faze.- verticalitatea zidăriei (suprafeţelor şi muchiilor) se verifică cu ajutorul firului de plumb şi dreptarului cu lungimea de circa 2. se verifică următoarele: - 2. totodată se va controla dacă cel puţin la 1 m pe înălţime se execută un rând de legaturi în cărămizi aşezate transversal.9 La zidăria mixtă definită conform normativului P. 4. sortimentul şi diametrele armăturilor. - 2.8 La zidăria complexă definită conform normativului C 126-75 se va verifica la fiecare stâlpişor de beton armat următoarele: trasarea poziţiei stâlpişorilor.2. cu precizia de 1 mm. 3. 2. totodată se va controla dacă stratul de mortar de acoperire a armăturii în dreptul rosturilor este din ciment şi are cel puţin 2 cm grosime. se va controla dacă suprafeţele stâlpilor sau diafragmelor de beton armat care vin în contact cu zidăria se amorsează cu mortar de ciment. secţiunile în care se face ancorarea. Verificarea se va face în câte 3 puncte pe înălţime la fiecare zid. dimensiunile şi intervalele dintre stâlpii de zidărie (atunci când aceştia sunt prevazuţi în proiect). De asemenea. dimensiunile golurilor şi plinurilor dintre goluri se verifică prin măsurarea directă cu ruleta sau cu metrul. 2. poziţionarea corectă pe înălţimea zidăriei a armăturilor din rosturile orizontale prin care se realizează legătura dintre stâlpişori şi zidărie. Rezultatele tuturor verificărilor prevăzute în acest capitol şi care se referă la zidării portante ce urmează a se tencui.5 m şi prin măsurarea. rezultatele obţinute şi concluzia cu privire la posibilitatea continuării lucrărilor sau propune supunerea lor unei comisii de expertiză. - 1. comisia încheie un proces-verbal în care consemnează verificările efectuate. Media a trei măsurători se compară cu dimensiunile din proiect. să se verifice vizual dacă zidăria a fost bine împănată între planşee iar rosturile verticale dintre zidărie şi stâlpi sau diafragme sunt umplute complet cu mortar. Pereţii . Verificarea se face la toate zidurile. prin măsurători cu precizie de 1 mm se va verifica grosimea rosturilor orizontale ţinând seama că acestea trebuie să fie egale cu suma grosimilor a două bare + 4 mm.5 m. modul de fixare a ancorajelor de elemente de beton armat. a distanţei dintre riglă şi suprafaţa sau muchia respectivă. se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse rezultatele.6. Verificări de efectuat la încheierea fazei de lucru 3. lungimea şi înălţimea tuturor zidurilor. pe lângă cele arătate la pct.

a.ziduri cu grosimea de 115 mm .ziduri cu grosimea de 240 mm . se va verifica aplicarea amorsei pe canaturile fâşiilor pe care urmează să se aplice paste de ipsos sau mortar adeziv.ziduri cu grosimea < 126 mm .c. 1 1 2 La dimensiunile zidurilor la grosimea de execuţie a zidurilor: a) din cărămizi şi blocuri ceramice: . ABATERI LIMITĂ Abaterile limită faţă de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescripţii legale în vigoare sunt conform tabelului: Nr Crt. dacă acestea sunt bine umplute. 5. se va dubla numărul lor. procedează la verificarea scriptică şi verificări directe prin sondaje privind dimensiunile.ziduri cu grosimea de 90 mm .ziduri cu grosimea <= 240 mm . se va verifica modul de prindere a obiectelor sanitare. verticalitatea zidăriilor şi a pereţilor şi dimensiunile golurilor.ziduri cu grosimea de 240 mm d) din plăci şi fâşii de ipsos: +4 +5 +8 +4 + 5 + 10 +3 +4 +4 -6 +4 -6 +6 -8 +10 Caracteristicile zidăriilor şi pereţiilor Abateri limită mm 3 4 Observaţii .ziduri cu grosimea >= 365 mm c) din blocuri mici. planitatea.2 În caz că o parte din aceste verificări dau rezultate nesatisfăcătoare.Verificări de efectuat la recepţia preliminară a obiectului 5.ziduri cu grosimea <= 63 mm .ziduri cu grosimea de 290 mm . 5. executarea corectă a rosturilor.ziduri cu grosimea de 190 mm . prin membrii săi de specialitate sau prin specialiştii din afara ei.ziduri cu grosimea > 240 mm b) din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: .La executarea pereţilor despărţitori din fâşii de ipsos sau din beton celular autoclavizat.1 Comisia de recepţie preliminară a obiectului.: . fâşii şi plăci de b.ziduri cu grosimea de 140 mm . a tâmplăriei metalice şi de lemn. verificarea calităţii execuţiei constă în următoarele: piesele metalice folosite la montaj să fie protejate contra coroziunii.

cu dimensiunea golului <= 100 cm .cu latura încăperii > 300 cm 4 5 La dimensiunile parţiale în plan (nişe..ziduri cu grosimea de 70 mm . şpaleţi) La dimensiunile în plan ale întregii clădiri + 20 + 20 + 15 + 20 + 20 + 50 Cu condiţia ca denivelarea unui planşeu să nu depăşească 15 mm 6 La dimensiunile verticale: a) pentru ziduri din cărămizi. din blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: pentru un etaj pentru întreaga clădire (cu maxim 5 niveluri) + 20 + 50 .ziduri cu grosimea de 80 mm 2 La goluri: a) pentru ziduri din cărămizi blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : .cu dimensiunea golului > 100 cm + 0.20 b) pentru ziduri din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat: pentru un etaj +20 + 30 pentru întreaga clădire (cu două niveluri) executată din blocuri mici c) pentru ziduri din plăci şi fâşii de ipsos: pentru un etaj pentru întreaga clădire rosturi orizontale +5 rosturi verticale -2 +5 -2 + 20 + 30 La stâlpi portanţi cu secţ.5 + 10 + 20 .cu latura încăperii <= 300 cm . 0.5 + 0.1 mp abaterile limită se micşorează cu 50 % 7 La dimensiunea rosturilor dintre cărămizi blocuri sau plăci: - . din plăci şi fâşii de beton celular autoclavizat c) pentru ziduri din plăci şi fâşii din ipsos 3 La dimensiunile în plan ale încăperilor: .10 b) pentru ziduri din blocuri mici.

portante şi neportante 6 mm / m 2 mm / m 9 Abateri faţă de orizontală a suprafeţelor superioare ale fiecărui rând de cărămizi / blocuri: a) pentru ziduri din cărămizi. 3 mm / m 5 mm / m 2 mm / m Cel mult 20 mm pe lungimea neîntreruptă a zidului max. portante şi neport. neîntreruptă a zidului Cel mult 20 mm pe toata lung. 10 mm pentru o cameră b) la rectilinitatea muchiilor: 2 mm / m 4 mm / m 1 mm / m c) la verificarea suprafeţelor şi muchiilor pentru ziduri portante 3 mm / m Cel mult 10 mm pe etaj şi 30 mm pe întreaga înălţime a clădirii Cel mult 10 mm pe etaj Cel mult 5 mm pe etaj şi cel mult 20 mm pe întreaga înălţime a clădirii - pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : pentru ziduri portante pentru ziduri neportante 2 mm / m 3 mm / m Cel mult 20 mm pe toata supraf. pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente.8 La suprafeţe şi muchii a) la planitatea suprafeţelor pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. neîntreruptă a zidului b) pentru zidăria din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat: pentru ziduri portante 4 mm / m Cel mult 15 mm pe toată supraf. neîntreruptă a zidului Cel mult 30 mm dezaxare maximă cumulată pe toate nivelurile - pentru ziduri neportante 6 mm / m c) pentru ziduri din plăci de ipsos 10 pentru ziduri neportante 3 mm / m La coaxialitatea zidurilor suprapuse : dezaxarea de la un nivel la următorul + 10 . neîntreruptă a zidului Cel mult 20 mm pe toata lung. portante şi neport.

planşeelor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat.Constructiilor 1-1983) Instrucţiuni tehnice privind tehnologia de fabricaţie şi montaj a plăcilor şi fâşiilor pentru pereţi despărţitori din ipsos şi alte materiale locale (Bul. Clasificare şi condiţii tehnice.20 2 mm / m Max 20 mm pt. 8. STAS 457-80 STAS 131-78 - . 6. 1.Constructiilor 9-1982) Instrucţuni tehnice pentru stabilirea compoziţiei şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială (Bul.11/1985) Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrarile de zidărie (Bul. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. industriale şi agrozootehnice. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor. 7. P 2-85 C 14-82 C 17-82 C 198-79 - 9. 3.Constructiilor 11-1979) Cărămizi pline presate pe cale umedă Cărămizi de format rectangular şi pană. Normativ privind alcătuirea. ca şi orice noi prescripţii apărute după intrarea în vigoare a celei de faţă. 5.Constructiilor nr. Alcătuire şi calcul. de tasare şi antiseismice la înălţimea rostului la verticalitatea muchiilor rosturilor + 10 . Metode de încercare. 4. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli.11 - maximă pe întreaga construcţie + 30 La rosturile de dilataţie. Lucrari de zidărie. 10. STAS 10109/1-82 STAS 23654-80 STAS 1030-85 P 104-83 Construcţii civile. calculul şi executarea structurilor din zidărie (Bul. În consecinţă. sunt obligatorii chiar dacă nu concordă cu prevederile din textul alăturat. introducând treptat în ea modificările sau completările survenite. 2. întreaga înălţime LISTA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE DE BAZĂ Observaţie importantă Orice modificare ulterioară în cuprinsul prescripţiilor din lista de mai jos. Forme şi dimensiuni. utilizatorii prezentei prescripţii trebuie să menţină la curent lista de mai jos.

CA400 STAS 1046-78 Pânză bitumată PA55. trebuie să se respecte prevederile STAS 2355/2-87 al normativului C112-86 precum şi detaliile de execuţie prevăzute de proiectant.Toate materialele ce se livrează în suluri pentru hidroizolaţii se vor depozita cel puţin sub şoproane şi vor fi ferite de lovituri.1.materiale folosite C112-86 STAS 2355/2-87 STAS 2355/3-87 STAS 138-80 Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase Hidroizolaţii din materiale bituminoase la elemente de construcţii Hidroizolaţii din materiale bituminoase la terase şi acoperişuri Carton asfaltat CA300.Izolaţia hidrofugă se va realiza pe toate înălţimea pereţilor subsolului. 3.3.normative.1.La lucrările de hidroizolaţii a construcţiilor contra apelor. 3. PA45 STAS 7916-80 Împîslitură din fire sticlă bitumata IA1100.3.La elementele subterane 4. 4.La depozitare se vor lua măsuri de pază contra incendiilor conform normelor în vigoare. .4. 2. cu sau fără presiune. 3.depozitare 3.Manipularea şi transportul materialelor bituminoase se va face cu atenţie pentru a nu le deteriora.manipulare. IB1200.Condiţii de execuţie 4. 4.Livrare. IBP1200 STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali STAS 7064-78 Bitum pentru hidroizolaţii tip H 60/75 şi H 80/90 STAS 539-79 STAS 44-84 STAS 491-70 Filer de calcar White-spirit Benzi de plumb STAS 2028-80 Tablă zincată STAS 1667-76 Alte materiale pentru protecţie / nisip pietriş 7-15 mm 3.1.Standarde. 4.2.Generalităţi Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind execuţia hidroizolaţiilor cu materiale bituminoase şi a unora dintre lucrările aferente acestora.5 cm grosime.HIDROIZOLAŢII CU MATERIALE BITUMINOASE 1.2. minim 12.1.Materialele folosite trebuie să corespundă condiţiilor de calitate prevăzute în standardele în vigoare şi vor fi însoţite de certificate de calitate.1.1.Protecţia hidroizolaţiei verticale se va realiza din zidărie de cărămidă plină. în scopul protecţiei construcţiilor subterane şi supraterane.

15. iar în cazul unor elemente verticale cu înălţimea mai mare se va ridica până la 50 cm şi se va ancora cu platbandă şi bolţuri împuşcate la distanţe de circa 50 cm.2.20 % se va executa prin lipirea foilor bitumate pe toată suprafaţa cu masticuri din bitum preparate cu maxim 30 % filere minerale cu puncte de înmuiere IB în funcţie de pantă (până la 20 % bitum H80/90) 4. 4. plăcile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejată în masticul de bitum cald de acoperire a barieirei contra vaporilor.Hidroizolaţiile la elementele verticale (atice.11. Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge sub cota terenului este precizată prin planurile de execuţie ale proiectului. după amorsarea cu emulsie sau cu soluţie de bitum cu minimum 300 gr / mp. eliminarea asperităţilor.9. numai în perioada de timp cu temperatura exterioară până la +80C.Straturile de difuzie nu se aplică la dolii şi pe o rază de cca.Bariera contra vaporilor şi straturile de difuzie sau hidroizolaţie se vor aplica pe suporturile din beton sau mortar de ciment. 4.2.20. muchii şi alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula.Hidroizolaţia alcătuită din straturi multiple pentru terase şi acoperişuri cu panta de max.25 cm în jurul golurilor de scurgere şi a străpungerilor. lipite şi acoperite cu mastic de bitum.-3. fixarea conductelor de scurgere. sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafaţa suport şi se vor curăţa prin periere energică. 4. coşuri. 4. cu suprapuneri de 7-10 cm şi va trebuii să acopere complet partea inferioară a stratului de izolaţie termică.5. diblurile.2.6.2.20.2. controlându-se aderenţa şi continuitatea etanşării în aceste locuri.1.4. 4.Tehnologia şi condiţiile de aplicare a straturilor de hidroizolaţie sunt cele din normativul C112-86 art.Straturile pentru difuzia vaporilor alcătuite din împâslitura bitumată perforată IBP 1200 sau 1100.2.Temperatura masticului de bitum în cazan nu va depăsi 220C.2. la scafe suprapunerile se vor realiza în trepte de 40-50 cm. 4.Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele aticelor se va realiza din fâşii de împâslitură bitumată perforată (IBP) de 50 cm lăţime aşezate la 1 m distanţă.2. 4. 4.16. după care se vor lasă un timp suficient pentru relaxare şi îndepărtare a foilor.2.3.6.Stratul de amorsare cu soluţie de bitum se execută pe suport bine curăţat şi uscat. 4. 4. peste încăperi cu umiditate mai mare de 60 % sau sub hidroizolaţii aplicate pe termoizolaţii sensibile la umiditate.2.2. începind de jos în sus. care nu va depaşi temperatura de 1500C în timpul lipirii.12.2. 4. .2. 4.14. prevăzute cu şape de beton.Elementele de beton pentru rigidizarea protecţiei de zidărie se vor fixa cu distanţieri pentru a nu străpunge hidroizolaţia.La terase şi acoperişuri 4.2.Pentru executarea hidroizolaţiei în câmpul acoperişului.Protecţia cu foi bitumate a plăcilor termoizolante din materiale rigide se va executa în atelier sau fabrici prin lipirea plăcilor cu minimum 1. 4.3. 4. iar în emulsie de bitum pe suport umed la temperatura peste +80C. 4.1.Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie. hidroizolatia se va întoarce pe partea orizontală a aticului minimum 15 cm.Hidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste +50 C.La montarea pe acoperiş. se admite aplicarea prin întinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element şi foaia bitumată. starea de întărire şi de uscare a suportului.2. ventilaţii. se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm. iar în momentul lipirii straturilor va fi cuprinsă între 1600C şi 2000C.2.1. din normativul C112-86 privind controlul pantelor. 4. prevăzute sub bariera contra vaporilor. etc) se vor executa cu fişii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul de mastic de bitum cald. reborduri.7.Suprafeţele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolaţiei se vor verifica şi controla dacă corespund STAS 2355/3-87 şi condiţiilor precizate la punctul 3. agrafele de prindere a elementelor din tablă şi alte lucrări similare.2.13.17.La colţuri. cu lipirea imediată şi presarea cu canciocul.8.2.5.2. 4.La atice cu înălţimea până la 60 cm. folie perforată.4.10. Sub această temperatură se pot executa lucrările de hidroizolaţii cu respectarea prevederilor normativului C16-84.5 kg/mp mastic de bitum cald întins cu peria pe foile bitumate.

tipul de pînză.-3. se pot face şi verificări prin sondaje prin desfacerea izolaţiei şi probe de laborator asupra materialelor. este aderentă şi fără deplasări.21. planeitate. în punctele cele mai înalte.-3. 4.3. ventilaţii etc.Verificarea calităţii lucrărilor 5. 4. etanşarea hidroizolaţiei cu elemente verticale se va executa după umplerea cu mortar a golului din jurul elementului. glafuri.2.Se verifică lucrările de tinichigerie aferente ce asigură etanşarea cerută (copertine. etc se vor face conform aceluiaşi normativ punctele 3.. protecţia grea (la exterior) din pietriş din granule de 7-15 mm. se vor detalia în cadrul proiectului special pentru izolaţii. se va executa prin aşezare în strat uniform de 4 cm grosime. La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi fără flanşe. protecţia hidroizolaţiei verticale la atice.2.2. inclusiv a celorlalte lucrări de construcţie aferente strângerea flanşelor şi platbandelor aferente străpungerilor dacă este cazul.23.1.24. straturile hidroizolaţiei să fie lipite uniform şi contiunu fără zone nelipite. 4.2. gulerul de plumb şi montarea mufei conductei de scurgere. hidroizolaţia se va aplica pe flanşa sudată şi se va străpunge cu flanşa mobilă în şuruburi.24.Protecţia hidroizolaţiei elementelor verticale la terase circulabile şi necirculabile se va realiza cu mortar de ciment M100T de circa 30 mm grosime armat cu rabiţ pe reţea de oţel beton d=6 mm la 25 cm. 4.27. reborduri.25. majoritatea lor fiind lucrări ascunse. umiditate.Celelalte elemente de construcţie ale terasei se vor executa conform prevederilor din planurile de detaliu ale proiectului (izolare termică. 5.18.26. străpungeri. conform proiectului este continuă şi fără umflaturi racordarea cu elemente de străpungere la rosturi şi guri de scurgere asigură o etanşare perfectă.La terase necirculabile. calitatea lor se va verifica pe etape de execuţie.4. . cu gurile de scurgere înfundate.22.2. 3. constatări făcute conform normelor în vigoare calitatea materialelor de hidroizolaţii conform certificatelor de calitate poziţionarea şi anexarea pieselor metalice calitatea amorsajului şi lipirea corectă a fiecărui strat a hidroizolaţiei. aderenţă.2.Etanşarea la străpungeri se va face în funcţie de diametrul elementului şi solicitărilor fizice şi mecanice astfel: La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi cu flanşe.2. prin manşonare cu două straturi de pânză sau ţesătură bitumată. şape etc. 4. împâslitură.Rosturile de dilatare cu rebord se vor etanşa şi izola conform normativului C112-86 punctele 3.24.Hidroizolaţia se verifică vizual dacă îndeplineşte următoarele condiţii: - 5. şape protecţie tablă. lipită cu mastic de bitum şi matisate pe element cu sârmă sau colier.2. După 72 ore tavanul nu trebuie să prezinte pete şi umeziri.Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge la terasă: numărul de straturi.Cu avizul scris al proiectantului de rezistenţă se va verifica calitatea izolaţiilor prin inundarea cu apă de 2-4 cm grosime.4.20.2.Montarea gurilor de scurgere racordarea izolaţiei. 4. etc) 5.19. 5. panta către gurile de scurgere să fie fără stagnări. etc) dacă sunt bine ancorate şi lipite cu falţuri şi corect executate: gurile de scurgere să aibe grătar şi să funcţioneze normal la turnarea apei în locurile cele mai înalte ale terasei. încheindu-se în acest sens un proces-verbal din care să rezulte că au fost respectate următoarele: calitatea suportului–rigiditatea.Lucrările de hidroizolaţii.

Date tehnice ale investitiei Primaria Comunei Panticeu doreste edificarea unui sediu nou. in intravilanul comunei.) se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă real executată.Elementele de tablă.Măsurarea şi decontarea lucrărilor 6.5. 6. stratul de difuzie etc. 2. Situaţia proiectată. in zona de protectie a valorilor istorice sau arhitectural urbanistice. 4. Cladirea va avea regim de inaltime Demisol partial. etc. se doreste edificarea unui nou sediu.Şapele de nivelare şi protecţie.Grinzi de fundare din beton armat pe cuzineti si blocuri de beton simplu . Planseul de la cota +6.2.Elevatiile demisolului se vor hidroizola cu 1P+2B si proteja cu polistiren extrudat 5 cm si membrana Tefond . bucle etc. Acoperisul este de tip sarpanta din lemn de rasinoase ignifugat. Descrierea lucrărilor Constructia proiectata este structurata dupa cum urmeaza: . Invelitoarea este din tigla ceramica . Principala nr. 6. ventilaţii.Fundatii continue din beton armat in zona de demisol sub pereti portanti .1. parter si etaj.4. Obiectul caietului de sarcini Generalitati. se măsoară la bucată. Situatia existenta. Necesitatea si oportunitatea lucrarilor Avand in vedere starea improprie a cladirii in care Primaria isi desfasoara activitatea in prezent. Planseele. atat din punct de vedere al nivelului igienico-sanitar. Terenul destinat constructiei este amplasat in UTR C12 . copertine. 6.Betonul de pantă (dacă este cazul) se masoară şi se decontează la mp real executat. pe terenul proprietate a Statului Roman situat in str.Izolaţia la străpungeri ţevi. 6.86. 1. al lipsei fluxurilor clare pentru angajati si cetateni cat si al starii generale a cladirii existente. se măsoară şi se decontează la ml. zona cu destinatia de institutii publice. grinzile si centurile vor fi din beton armat.Structura portanta va fi asigurata de pereti din caramida cu goluri verticale 30 cm grosimelegate cu mortar M50Z 1.3. plăcile de beton se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă real executată inclusiv termoizolaţia.00 intre axele 5-7/A-C va fi din beton armat casetat 3.Straturile de izolaţii hidrofuge pe orizontală şi verticală (inclusiv amorsa. 2. glafuri.6.

epuismente) 2. Birou protectie civila.Din punct de vedere functional. izolate. circulatii si grupuri sanitare. grinzi. Debara. Grupuri sanitare 3. pardoseli din parchet laminat la birouri. precum si zidarii portante din caramida cu goluri verticale) Pentru elaborarea ofertei se va avea in vedere Documentatia Tehnica si Detaliile de executie intocmite de catre S. 1. Depozit. grinzi de fundare. Lucrari de fundatii ( betoane de egalizare. 805/2009 si lista de cantitati aferente etapei 1 de executie. Lucrari de terasamente(sapaturi. Camera tratament. pardoseli din gresie in holuri. Depozit lemne.C. betoane) 4. Lucrari de pardoseli pentru planseu cota +0. Cabinet medical. placaje din faianta la peretii grupurilor sanitare si oficii. Birou secretar. centuri B. tamplarii din PVC cu geam termopan. Cabina portar. Sala protocol. Oficiu. Grupuri sanitare. sala consiliu si sala protocol. proiect nr.A. tamplarii din lemn. In etapa 1 urmeaza a se realiza urmatoarele categorii de lucrari: 1. Parter: Wind-fang.Finisaje interioare: zugraveli lavabile la pereti si tavane. Depozit materiale. Etaj: Secretariat. Din punct de vedere al finisajelor se propun: . betoane in fundatii continue. Birou contabil-sef.. plasa sarma. Arhiva. termoizolatii si hidroizolatii. samburi.R. elevatii demisol.L. Lucrari de suprastructura parter (stalpi. Birou asistenta sociala. invelitoare din tigla ceramica culoare maro-roscat. Demisol: Centrala termica. ASIZA Birou de Arhitectura S. .00 (pietris. placaj din caramida aparenta. 3. Birou primar. Sala consiliu 40 persoane. cladirea va beneficia de urmatoarele spatii: 1. . Casierie. Finisaje exterioare: Zugraveli decorative crem si maro. balustrade metalice. Hol primire. umpluturi. Birou viceprimar. Birou contabilitate. Camera agricola. compactari. Hol. Sala asteptare. Adapost de protectie civila 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful