CAIET DE SARCINI LUCRARI DE CONSTRUCTII etapa 1

BORDEROU

-

BETON COFRAJE ZIDĂRII ŞI PEREŢI HIDROIZOLAŢII CU MATERIAL BITUMINOS OBIECTUL

b) distanţa dintre etrieri. Înainte de începerea betonării se va verifică dacă sunt pregătite corespunzător suprafeţele de beton . 2.1. d) poziţia golurilor. La terminarea executării cofrajelor se vor consemna în procesul-verbal constatările cu privire la: a) alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire.. c) dimensiunile în plan şi ale secţiunilor transversale. g) dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării.Reguli de verificare 2. În conformitate cu prevederile art. ciment. să remedieze / să înlocuiască materialele sau elementele de construcţii necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. b) încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi asigurarea etanşeitaţii necesare.BETON 1. h) modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi dimensiunile acestuia. f) numărul şi calitatea legăturilor dintre bare. furnizorii sunt obligati ca în termen de 15 zile de la primirea comunicării unitaţii de construcţii montaj. astfel încit verificarea calitătii acestora trebuie să fie consemnata în procese verbale de recepţie calitativă încheiate între delegaţii beneficiarului şi constructorului. Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constitue în majoritate lucrări care devin ascunse. 2. Verificarea calităţii materialelor componente şi a betonului se va face în conformitate cu prevederile din Anexa X . i) poziţia.Prevederile acestui cap. 2. 2.4. 2. e) calitatea sudurilor . . beneficiarul şi organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitaţii Produselor. În procesele verbale se vor preciza concret verificările efectuate.1.5. în conformitate cu precizările de la pct. agregate.3. 2.8 / 1997. 2.1.. constatările rezultate şi dacă se admite trecerea la executarea fazei urmatoare. d) poziţia înădirilor şi lungimile de petrecere a barelor.3. Nu se consideră valabile procesele verbale de recepţie calitativă încheiate numai de constructor.2. diametrul acestora şi modul lor de fixare.10. După executarea acestora se va proceda la o noua verificare şi încheierea unui nou proces–verbal. aditiv sau elemente prefabricate) nu indeplinesc condiţiile de calitate garantate. 2 din Legea nr. La terminarea montării armăturilor se va consemna în procesul verbal constatările rezultate în urma verificărilor efectuate cu privire la: a) numărul. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de închiderea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă. se va interzice sau se va sista utilizarea lor şi se va incunoştiinta producătorul.8. se aplică la executarea tuturor lucrărilor de beton şi beton armat. În cazurile în care loturile de materiale aprovizionate (oţel..7. 89 al. c) lungimea porţiunilor de bare care depaşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elementele care se toarnă ulterior. Domeniul de aplicare 1. modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate. Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect sau prevederile prescripţiilor tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere conform prevederilor Legii nr. diametrul şi poziţia armăturilor în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii.4. 2. Încunoştiinţarea se va face în termen de maxim 48 de ore de la constatare.Normativ C 140 / 86.

e) se efectuează prin sondaj. semnalându-se dacă se întâlnesc zone de beton necorespunzatoare (beton necompactat. Normativ C140-86. La decofrarea oricăror părţi de construcţie se va verifica şi consemna în proces verbal: a) aspectul elementelor. La consemnarea constatărilor se va ţine seama de precizările din Anexa X.6.sunt corespunzatoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor.turnate anterior şi cu care urmează să vină în contact betonul nou. În cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica dacă: - datele înscrise în bonurile de transport ale betonului corespund celor prevăzute şi nu s-a depăsit durata admisă de transport. 2. şi X. b) dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor. . evenimentele intervenite (intreruperea turnării . 2. . amestecare şi transport al betonului. temperatura mediului ambiant (în perioada de timp friguros). segregat. condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte. ora inceperii şi terminarii betonării.). măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt. probe de beton prelevate. b)…. respectiv dacă: s-a îndepărtat stratul de lapte de ciment.1.7. goluri.8. 4 – Normativ C140-86 precum şi modul de dozare. urmărindu-se: evitarea livrării sau punerii în operă a unui beton ale cărui caracteristici în stare proaspată nu îndeplinesc condiţiile impuse.În vederea asigurării calităţii lucrărilor de beton şi beton armat este obligatorie efectuarea unui control operativ şi adoptarea de măsuri în conformitate cu prevederile din Anexa X. conform prevederilor din Anexa X. din Normativul C140-86 şi se referă la verificarea îndeplinirii condiţiilor privind caracteristicile betonului în stare proaspată sau întărită.).Criteriile pentru aprecierea calitaţii betonului sunt precizate în Anexa X. s-au îndepărtat zonele de beton necompactat. 2. e) poziţia golurilor de trecere.. În cazurile în care şeful punctului de lucru răspunde direct şi de prepararea betonului. sunt corespunzătoare măsurile de protecţie a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt.3. 2. rosturi de betonare etc. În condica de betoane se va consemna: bonurile de transport corespunzătoare betonului pus în lucrare.etc.5. Constatările acestor verificări se înscriu în condica de beton.9. dimensiunilor şi formei cofrajelor. d) poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior.4. acesta este obligat să verifice în paralel calitatea cimentului şi a agregatelor conform prevederilor de la cap. c) distanţele dintre diferitele elemente.se respectă frecvenţa de efectuare a încercarilor şi prelevărilor de probe. suprafeţele în cauză prezintă rugozitatea necesară asigurării unei bune legături între betonul nou şi cel vechi şi sunt în stare umedă.6. . lucrabilitatea betonului corespunde celei prevăzute.. din Normativul C140-86. Verificările de la poz.

armarea. prezentate în buletinul unic emis de laborator. constatările consemnate în cursul execuţiei de către beneficiar. concluziile analizei efectuate conform prevederilor din Anexa X.14. Suplimentar se va verifică: existenţa şi conţinutul proceselor verbale de recepţie calitativă privind: cofrajele. se apreciază ţinând seama de: - 2. În cazurile în care se constată deficienţe în executarea acestora se va proceda la o noua recepţie 2. fiind necesară analizarea de către proiectant a măsurilor sau condiţiilor ce se impun pentru asigurarea rezistenţei. gradul de impermeabilitate. existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate.11. .10. - 2.Calitatea betonului pus în lucrare. diafragme. orice altă verificare care se consideră necesară. sau concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive sau încercărilor pe carote. Recepţia structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau pe parţi de construcţie. 2. compoziţia betonului. consemnările din condica de betoane. aspectul elementelor după decofrare precum şi de apreciere a calităţii betonului pus în lucrare. sesizarea cazurilor în care betonul prezintă rezistenţe sub limitele admise. proiectant şi constructor.- adoptarea de măsuri operative. poziţia golurilor prevăzute în proiect. dimensiunile diferitelor elemente în raport cu prevederile proiectului. stabilităţii şi a durabilitaţii elementului sau construcţiei.Verificările efectuate şi constatările rezultate la recepţia structurii de rezistenţă se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar. etc) este admisă numai în baza dispoziţiei de şantier date de beneficiar şi proiectant. se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar şi constructor. stabilit de proiectant împreuna cu beneficiarul şi constructorul. respectarea condiţiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate.13. în cazul în care betonul a fost livrat de către o altă unitate de construcţie. la staţia de betoane pentru corectarea compoziţiei betonului sau a condiţiilor de preparare. poziţia relativă. Această recepţie are la bază examinarea directă efectuată de cei trei factori pe parcursul execuţiei. gradul de gelivitate etc. comportarea la proba de umplere cu apă în cazul recipienţilor. confirmarea prin procese verbale a executării corecte a măsurilor de remediere prevăzute în diferitele documente examinate.Rezultatul aprecierii calităţii betonului pus în lucrare. tencuieli. în funcţie de prevederile programului privind controlul de calitate pe şantier. consemnându-se eventualele dezaxări. încadrarea în abaterile admise conform Anexei X. în cazuri justificate.3. dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel.12. din Normativul C140-86. protecţii. pe întreaga înaltime a construcţiei.7 – Normativ C140-86 asupra rezultatelor încercărilor probelor de control. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de calitate se vor analiza de către proiectant măsurile ce se impun. 2. finisaje. precizându-se în concluzie dacă structura în cauză se atestă sau se respinge. Această dispoziţie se va da după încheierea recepţiei structurii de rezistenţă sau. dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect.Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri. proiectant.. pereţi). a elementelor verticale (stâlpi. CTC sau alte organe de control.

STAS 6652 /1-82 8. STAS 7563-80 9. STAS 1799-8 2. înainte de montare trebuie să fie verificate de către conducătorul tehnic al lucrării. .2.Încercarea în situ a costrucţiilor prin încercări statice.13. (Buletinul Construcţiilor nr. cu excepţia examinării rezistenţelor betonului la vârsta de 28 de zile care se va face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă. .4 / 1975) COFRAJE 1.Domeniul de aplicare 1. Verificările se referă la corespondenţa cu prevederile din proiect. C11-74 .Panourile refolosibile parţial sau de inventar ale diferitelor tipuri de cofraje. la condiţiile de calitate şi încadrarea în abaterile admisibile. .Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje. având forma elementelor ce urmează a se betona. STAS 3519-76 7. Controlul statistic de recepţie a caracteristicilor geometrice. . LISTA REGLEMENTARILOR DE BAZĂ 1. . proiectantul va aprecia unele părţi de elemente asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decât după încheierea recepţiei definitive a structurii.dacă s-au executat remedierile deteriorărilor apărute anterior.9/97) . . 3. (Buletinul Construcţiilor nr. STAS 1336-80 6.Prevederile specifice cofrajelor din panouri de inventar. .Prevederile din prezentul capitol se referă la verificarea calităţii cofrajelor de diferite tipuri cuprinzând cofraje cu panouri refolosibile parţial a elementelor de beton unicate şi a cofrajelor din panouri de inventar demontabile.Încercarea nedistructivă a betonului. Clasificare şi indicaţii generale.Încercari ale betoanelor.Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel-beton. 2.Idem.8 /1985) .Construcţii de beton.6 /1983. .Determinarea rezistenţelor mecanice.Verificarea impermeabilităţii la apă. 4.Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat. cofrajelor păşitoare şi cofrajelor glisante. se verifică de către conducătorul tehnic al lucrării împreună cu proiectantul.C 117-70 12. La verificarea panourilor se vor avea în vedere următoarele aspecte: .C 26-72 13.Construcţii.C 28-83 11.1. STAS 1275-82 3. În asemenea situaţii. Procedee şi dispozitive de verificarea caracteristicilor geometrice.Normativ pentru executarea lucrărilor de beton simplu şi beton armat. conform normelor în vigoare. .Idem. 2.după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă.Cofrajele puse în operă. Metode rapide pentru determinarea rezistenţei la compresiune.starea de conservare. . C 140-86 10. 2.Idem. Metode de încercare.Încercari pe betonul întărit.1.Prevederi comune 2. STAS 6657/ 3-71.Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive (Buletinul Construcţiilor nr.) .Tipul şi frecvenţa încercărilor pentru verificarea calităţii materialelor şi betoanelor. STAS 6657/ 1-75 5.dacă prezintă rigiditatea necesara pentru a nu se deteriora. Recepţia parţială va consta din efectuarea tuturor verificarilor arătate la pct. (Buletinul Construcţiilor nr.beton armat şi beton precomprimat. înainte de montarea armăturii. .

pe 1 m liniar . plăci.Abateri limită la dimensiunea liberă(lumina) . 4. Verificările se fac pe baza documentelor care atestă calitatea materialelor şi le însoţesc la livrare (certificate de calitate.Abateri limită la dimensiunile panourilor: . plăci . industriale 1.pe toată suprafaţa la planşeu Panourile cofrajelor gata confecţionate + 4mm + 3mm Cofraje gata confecţionate + 10 mm + 2 mm + 3 mm 2% 1% ZIDĂRII ŞI PERETI 1.1 Toate materialele.1. pereţi sau grinzi 3. prin examinare vizuală şi măsurători.1 Prevederile acestui capitol se aplică zidăriilor şi pereţilor ce intră în componenţa obiectelor şi în condiţiile prevăzute la pct. semifabricatele şi prefabricatele care se folosesc la executarea zidăriilor şi pereţiilor se vor pune în operă numai după ce conducătorul tehnic al lucrării a verificat că ele corespund cu prevederile proiectului şi prescripţiilor tehnice.3 Verificarea calităţii zidăriilor şi pereţilor se face pe tot timpul execuţiei lucrărilor de către şeful de echipă. Verificarea mortarului şi betonului provenit de la staţii sau centrale de beton se face pe baza fişei de transport în care se precizează marca. conţinutul de agregate mari.la lungimi . canale de fum şi ventilaţie. 2.Înclinarea limită faţă de orizontală a muchiilor şi suprafeţelor: . conducătorul tehnic al lucrării. maistru. 2. clasa – şi calitatea în funcţie de condiţiile tehnice cerute pentru fiecare material. Verificarea armăturilor se va face sub raportul diametrelor.Abateri limită la dimensiunile secţiunilor transversale: . consistenţa. temperatura. va cere acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita verificarea lui prin încercări de laborator.Tehnologiile de montare şi demontare ale cofrajelor din panouri de inventar demontabile. Verificările de efectuat pe parcursul executării lucrărilor 2.grosime pereţi. fişa de transport).1. Verificările se fac vizual şi prin măsurători. de la caz la caz. se vor verifica dimensiunile. Pentru ghermele şi buiandrugi. La materialele indicate la pct.2 În cazul în care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect. ale cofrajelor păşitoare şi ale cofrajelor glisante se vor desfăşura pe baza unor instrucţiuni elaborate de proiectantul cofrajelor şi a prevederilor din normativele în vigoare. precum şi prin încercări pentru controlul realizării mărcii. va refuza materialul.4. iar la lucrări ascunse şi de către conducatorul tehnic şi reprezentantul beneficiarului. 2. din partea I-a a prezentei prescripţii şi care se execută din următoarele materiale: cărămizi pline şi blocuri beton celular autoclavizat. verificarea se face bucată cu bucată.1.Abateri limită : Abateri limită pentru cofraje la construcţii civile. grinzi 4.stâlpi. sortimentului şi alcătuirilor plaselor sudate prin puncte.la lăţimi 2.4 Controlul asupra calităţii materialelor în momentul punerii în operă va consta din . plăci din ipsos şi fosfogips pline şi cu goluri şi din ipsos. În acest capitol sunt cuprinse şi verificările şi condiţiile de calitate pentru coşuri. marca.pt. Domeniul de aplicare 1. 2.

asigurându-se executarea lor conform cu prevederile din normativul P2-85 şi instrucţiunile tehnice C 190-79 şi C 198-79. grosimea zidăriilor se va verifica la fiecare zid în parte. 8…13 cm la zidărie din cărămidă plină şi blocuri din beton cu agregate grele sau uşoare 10…11 cm la zidăria din blocuri mici şi plăci de beton celular autoclavizat.6 Verificarea calităţii execuţiei zidăriilor constă din următoarele: - prin măsurători la fiecare zid se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând. dimensiunile lor. pe măsura executării lucrărilor. media aritmetică a măsurătorilor făcute cu precizie de 1 mm trebuie să se înscrie în limitele abaterilor admisibile la anexa VIII. La pereţii din plăci de ipsos rosturile se umplu complet cu pastă de ipsos. modul de realizare a legăturilor zidăriilor se va verifica la toate colţurile. se va verifica dacă procentul de fracţiuni de cărămizi faţă de cele întregi nu depaşeşte limita maximă de 15 %.se va examina starea suprafeţelor cărămizilor. iar suprapunerea plăcilor s-a facut la ½ placă. se va examina starea suprafeţelor cărămizilor. ghermelele se vor verifica bucată cu bucată. în special pe timp călduros. interzicându-se folosirea celor fisurate şi acoperite cu praf sau alte impurităţi.5 cm de la feţele văzute ale zidăriei. Măsurarea grosimii se face la 3 m înălţime sau puncte diferite ale zidului iar media aritmetică a rezultatelor se compară cu grosimea prevazută în proiect. nu se admit rosturi neumplute. . impurităţi sau gheaţă. care să ateste că suportul peste care se execută zidăria corespunde prevederilor proiectului şi prescripţiilor tehnice respective. astfel ca suprapunerea cărămizilor din 2 rânduri succesive pe înălţime să se facă pe minimum ¼ cărămidă în lungul zidului şi ½ cărămidă pe grosime. dimensiunile lor şi protecţia împotriva umidităţii. dacă se udă cărămizile înainte de punerea în operă. protecţia împotriva umidităţii. interzicându-se folosirea celor acoperite de praf. interzicându-se folosirea celor cu ştirbituri sau colţuri rupte. se va verifica în toate zidurile dacă rosturile verticale şi orizontale sunt umplute complet cu mortar cu excepţia adâncimii de 1-1. blocurilor. C. la blocurile ceramice. orizontalitatea rândurilor de zidărie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel şi dreptarului la toate zidurile.următoarele: a) Zidării : . vizual. se va examina starea suprafeţelor fâşiilor de ipsos. se vor verifica grosimile rosturilor orizontale şi verticale ale zidăriei prin măsurarea a 5-20 rosturi la fiecare zid. verificandu-se forma. Verificarea grosimii zidăriei se va face prin măsurarea cu precizie de 1 mm a distanţei pe orizontală dintre două dreptare aplicate pe ambele feţe ale zidului.5 Executarea zidăriilor şi pereţiilor nu va putea începe decât după ce se va fi verificat existenţa proceselor verbale de lucrări ascunse. verificându-se forma. conform prevederilor din normativul P2-85. la zidirea executată din plăci de beton celular autoclavizat sau din ipsos se va verifica dacă ţeserea verticală s-a făcut la fiecare rând. - - - - . se va verifica la fiecare punct de lucru şi la fiecare şarjă de mortar cât mai frecvent dacă consistenţa mortarului de zidărie se înscrie în limitele prevăzute în normativele P2-85.1.14-82 şi în instrucţiunile tehnice P. 11…13 cm la pastă de ipsos pentru plăci şi fâsii de ipsos ghermele se vor examina bucată cu bucată. din beton cu agregate uşoare şi din beton celular autoclavizat se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând ca suprapunerea blocurilor să se facă pe ¼ bloc.se va verifica. ramificaţiile şi intersecţiile.104-83. prin măsurători cu conul etalon. b) Pereţi : - 2. plăcilor de ipsos. 2.

se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse. dimensiunile golurilor şi plinurilor dintre goluri se verifică prin măsurarea directă cu ruleta sau cu metrul. Verificarea se face la toate zidurile. dimensiunile şi intervalele dintre stâlpii de zidărie (atunci când aceştia sunt prevazuţi în proiect). se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse rezultatele. lungimea şi înălţimea tuturor zidurilor. se va verifica dacă armarea zidăriei sau plasei sudate prin puncte se face în secţiunile prevăzute în proiect.6 se va acorda o atenţie deosebită realizării tuturor legăturilor dintre zidul de cărămidă şi cel de beton. verificările care au rol de izolare termică sau fonică. a distanţei dintre riglă şi suprafaţa sau muchia respectivă. în acest scop se va verifica dacă la fiecare al patrulea rând se aşează câte o cărămidă la intervale de maximum 1 mm în lungul zidului cu alternarea cărămizilor pe înălţimea acestuia.1 După executarea recepţiei pe faze. poziţionarea corectă pe înălţimea zidăriei a armăturilor din rosturile orizontale prin care se realizează legătura dintre stâlpişori şi zidărie.2-85 pe lângă cele arătate la pct. sortimentul şi diametrele armăturilor. Rezultatele tuturor verificărilor prevăzute în acest capitol şi care se referă la zidării portante ce urmează a se tencui.- verticalitatea zidăriei (suprafeţelor şi muchiilor) se verifică cu ajutorul firului de plumb şi dreptarului cu lungimea de circa 2.9 La zidăria mixtă definită conform normativului P. Verificarea se va face în câte 3 puncte pe înălţime la fiecare zid. prin măsurători cu precizie de 1 mm se va verifica grosimea rosturilor orizontale ţinând seama că acestea trebuie să fie egale cu suma grosimilor a două bare + 4 mm. se verifică următoarele: - 2. cu precizia de 1 mm.2. 2.8 La zidăria complexă definită conform normativului C 126-75 se va verifica la fiecare stâlpişor de beton armat următoarele: trasarea poziţiei stâlpişorilor.6. comisia încheie un proces-verbal în care consemnează verificările efectuate. se va controla dacă suprafeţele stâlpilor sau diafragmelor de beton armat care vin în contact cu zidăria se amorsează cu mortar de ciment. 2. cofrarea şi betonarea stâlpişorilor. modul de fixare a ancorajelor de elemente de beton armat. 3.2. pe lângă cele arătate la pct. Pereţii . Media a trei măsurători se compară cu dimensiunile din proiect. să se verifice vizual dacă zidăria a fost bine împănată între planşee iar rosturile verticale dintre zidărie şi stâlpi sau diafragme sunt umplute complet cu mortar. rezultatele obţinute şi concluzia cu privire la posibilitatea continuării lucrărilor sau propune supunerea lor unei comisii de expertiză. totodată se va controla dacă stratul de mortar de acoperire a armăturii în dreptul rosturilor este din ciment şi are cel puţin 2 cm grosime. De asemenea. - 2. Verificări de efectuat la încheierea fazei de lucru 3. 4.5 m.10 La zidăria de umplutură şi la lucrările de placare a faţadelor cu plăci de BCA verificările constau din următoarele : se va verifica dacă ancorarea zidăriei şi a placajelor de stâlpi şi diafragme se execută conform prevederilor proiectului în ceea ce priveşte diametrele şi numărul barelor de ancorare sau dimensiunile platbandelor. - 1. totodată se va controla dacă cel puţin la 1 m pe înălţime se execută un rând de legaturi în cărămizi aşezate transversal.5 m şi prin măsurarea. planitatea suprafeţelor şi rectilinitatea muchiilor se va verifica pe suprafaţa zidului a unui dreptar cu lungimea de circa 2. secţiunile în care se face ancorarea.7 La zidăria armată.

: .ziduri cu grosimea de 290 mm .ziduri cu grosimea de 240 mm . verificarea calităţii execuţiei constă în următoarele: piesele metalice folosite la montaj să fie protejate contra coroziunii. 5. se va verifica modul de prindere a obiectelor sanitare. prin membrii săi de specialitate sau prin specialiştii din afara ei.ziduri cu grosimea <= 63 mm .La executarea pereţilor despărţitori din fâşii de ipsos sau din beton celular autoclavizat. se va dubla numărul lor.ziduri cu grosimea <= 240 mm .Verificări de efectuat la recepţia preliminară a obiectului 5. verticalitatea zidăriilor şi a pereţilor şi dimensiunile golurilor.1 Comisia de recepţie preliminară a obiectului. se va verifica aplicarea amorsei pe canaturile fâşiilor pe care urmează să se aplice paste de ipsos sau mortar adeziv. procedează la verificarea scriptică şi verificări directe prin sondaje privind dimensiunile. planitatea. fâşii şi plăci de b.a.ziduri cu grosimea de 115 mm . ABATERI LIMITĂ Abaterile limită faţă de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescripţii legale în vigoare sunt conform tabelului: Nr Crt.ziduri cu grosimea de 140 mm .c.2 În caz că o parte din aceste verificări dau rezultate nesatisfăcătoare. dacă acestea sunt bine umplute. 1 1 2 La dimensiunile zidurilor la grosimea de execuţie a zidurilor: a) din cărămizi şi blocuri ceramice: . a tâmplăriei metalice şi de lemn.ziduri cu grosimea > 240 mm b) din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: .ziduri cu grosimea < 126 mm .ziduri cu grosimea de 190 mm .ziduri cu grosimea de 240 mm d) din plăci şi fâşii de ipsos: +4 +5 +8 +4 + 5 + 10 +3 +4 +4 -6 +4 -6 +6 -8 +10 Caracteristicile zidăriilor şi pereţiilor Abateri limită mm 3 4 Observaţii . executarea corectă a rosturilor.ziduri cu grosimea de 90 mm . 5.ziduri cu grosimea >= 365 mm c) din blocuri mici.

cu latura încăperii <= 300 cm .. din blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: pentru un etaj pentru întreaga clădire (cu maxim 5 niveluri) + 20 + 50 .cu dimensiunea golului > 100 cm + 0. 0. din plăci şi fâşii de beton celular autoclavizat c) pentru ziduri din plăci şi fâşii din ipsos 3 La dimensiunile în plan ale încăperilor: .1 mp abaterile limită se micşorează cu 50 % 7 La dimensiunea rosturilor dintre cărămizi blocuri sau plăci: - .5 + 0.cu dimensiunea golului <= 100 cm .ziduri cu grosimea de 70 mm .10 b) pentru ziduri din blocuri mici.ziduri cu grosimea de 80 mm 2 La goluri: a) pentru ziduri din cărămizi blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : .5 + 10 + 20 . şpaleţi) La dimensiunile în plan ale întregii clădiri + 20 + 20 + 15 + 20 + 20 + 50 Cu condiţia ca denivelarea unui planşeu să nu depăşească 15 mm 6 La dimensiunile verticale: a) pentru ziduri din cărămizi.20 b) pentru ziduri din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat: pentru un etaj +20 + 30 pentru întreaga clădire (cu două niveluri) executată din blocuri mici c) pentru ziduri din plăci şi fâşii de ipsos: pentru un etaj pentru întreaga clădire rosturi orizontale +5 rosturi verticale -2 +5 -2 + 20 + 30 La stâlpi portanţi cu secţ.cu latura încăperii > 300 cm 4 5 La dimensiunile parţiale în plan (nişe.

10 mm pentru o cameră b) la rectilinitatea muchiilor: 2 mm / m 4 mm / m 1 mm / m c) la verificarea suprafeţelor şi muchiilor pentru ziduri portante 3 mm / m Cel mult 10 mm pe etaj şi 30 mm pe întreaga înălţime a clădirii Cel mult 10 mm pe etaj Cel mult 5 mm pe etaj şi cel mult 20 mm pe întreaga înălţime a clădirii - pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. portante şi neportante 6 mm / m 2 mm / m 9 Abateri faţă de orizontală a suprafeţelor superioare ale fiecărui rând de cărămizi / blocuri: a) pentru ziduri din cărămizi. portante şi neport. neîntreruptă a zidului b) pentru zidăria din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat: pentru ziduri portante 4 mm / m Cel mult 15 mm pe toată supraf. din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : pentru ziduri portante pentru ziduri neportante 2 mm / m 3 mm / m Cel mult 20 mm pe toata supraf.8 La suprafeţe şi muchii a) la planitatea suprafeţelor pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. neîntreruptă a zidului Cel mult 20 mm pe toata lung. 3 mm / m 5 mm / m 2 mm / m Cel mult 20 mm pe lungimea neîntreruptă a zidului max. neîntreruptă a zidului Cel mult 30 mm dezaxare maximă cumulată pe toate nivelurile - pentru ziduri neportante 6 mm / m c) pentru ziduri din plăci de ipsos 10 pentru ziduri neportante 3 mm / m La coaxialitatea zidurilor suprapuse : dezaxarea de la un nivel la următorul + 10 . neîntreruptă a zidului Cel mult 20 mm pe toata lung. pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. portante şi neport.

Constructiilor 1-1983) Instrucţiuni tehnice privind tehnologia de fabricaţie şi montaj a plăcilor şi fâşiilor pentru pereţi despărţitori din ipsos şi alte materiale locale (Bul. STAS 457-80 STAS 131-78 - . întreaga înălţime LISTA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE DE BAZĂ Observaţie importantă Orice modificare ulterioară în cuprinsul prescripţiilor din lista de mai jos. de tasare şi antiseismice la înălţimea rostului la verticalitatea muchiilor rosturilor + 10 . STAS 10109/1-82 STAS 23654-80 STAS 1030-85 P 104-83 Construcţii civile.Constructiilor nr. planşeelor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat. 3. În consecinţă.Constructiilor 11-1979) Cărămizi pline presate pe cale umedă Cărămizi de format rectangular şi pană. sunt obligatorii chiar dacă nu concordă cu prevederile din textul alăturat. 10. 8. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. industriale şi agrozootehnice. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor.11/1985) Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrarile de zidărie (Bul.20 2 mm / m Max 20 mm pt. introducând treptat în ea modificările sau completările survenite. Lucrari de zidărie. Alcătuire şi calcul. 6. Metode de încercare. P 2-85 C 14-82 C 17-82 C 198-79 - 9. ca şi orice noi prescripţii apărute după intrarea în vigoare a celei de faţă. 2. utilizatorii prezentei prescripţii trebuie să menţină la curent lista de mai jos. 7. 1.11 - maximă pe întreaga construcţie + 30 La rosturile de dilataţie.Constructiilor 9-1982) Instrucţuni tehnice pentru stabilirea compoziţiei şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială (Bul. Clasificare şi condiţii tehnice. 4. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Normativ privind alcătuirea. 5. Forme şi dimensiuni. calculul şi executarea structurilor din zidărie (Bul.

Izolaţia hidrofugă se va realiza pe toate înălţimea pereţilor subsolului.Protecţia hidroizolaţiei verticale se va realiza din zidărie de cărămidă plină.La lucrările de hidroizolaţii a construcţiilor contra apelor.1.Generalităţi Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind execuţia hidroizolaţiilor cu materiale bituminoase şi a unora dintre lucrările aferente acestora.Standarde.1. 4. cu sau fără presiune.2.La depozitare se vor lua măsuri de pază contra incendiilor conform normelor în vigoare.normative. . 2.1. minim 12.depozitare 3. 3.HIDROIZOLAŢII CU MATERIALE BITUMINOASE 1.Condiţii de execuţie 4. în scopul protecţiei construcţiilor subterane şi supraterane.Materialele folosite trebuie să corespundă condiţiilor de calitate prevăzute în standardele în vigoare şi vor fi însoţite de certificate de calitate.Toate materialele ce se livrează în suluri pentru hidroizolaţii se vor depozita cel puţin sub şoproane şi vor fi ferite de lovituri.1. 4. 3.materiale folosite C112-86 STAS 2355/2-87 STAS 2355/3-87 STAS 138-80 Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase Hidroizolaţii din materiale bituminoase la elemente de construcţii Hidroizolaţii din materiale bituminoase la terase şi acoperişuri Carton asfaltat CA300.Livrare.La elementele subterane 4. 3.2.manipulare. 4. CA400 STAS 1046-78 Pânză bitumată PA55.1. PA45 STAS 7916-80 Împîslitură din fire sticlă bitumata IA1100. trebuie să se respecte prevederile STAS 2355/2-87 al normativului C112-86 precum şi detaliile de execuţie prevăzute de proiectant.3.5 cm grosime.1.Manipularea şi transportul materialelor bituminoase se va face cu atenţie pentru a nu le deteriora.3.4. IB1200. IBP1200 STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali STAS 7064-78 Bitum pentru hidroizolaţii tip H 60/75 şi H 80/90 STAS 539-79 STAS 44-84 STAS 491-70 Filer de calcar White-spirit Benzi de plumb STAS 2028-80 Tablă zincată STAS 1667-76 Alte materiale pentru protecţie / nisip pietriş 7-15 mm 3.

4.5.1.2.2.2. hidroizolatia se va întoarce pe partea orizontală a aticului minimum 15 cm. plăcile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejată în masticul de bitum cald de acoperire a barieirei contra vaporilor. Sub această temperatură se pot executa lucrările de hidroizolaţii cu respectarea prevederilor normativului C16-84. cu lipirea imediată şi presarea cu canciocul.Suprafeţele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolaţiei se vor verifica şi controla dacă corespund STAS 2355/3-87 şi condiţiilor precizate la punctul 3. lipite şi acoperite cu mastic de bitum. iar în cazul unor elemente verticale cu înălţimea mai mare se va ridica până la 50 cm şi se va ancora cu platbandă şi bolţuri împuşcate la distanţe de circa 50 cm. 4. Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge sub cota terenului este precizată prin planurile de execuţie ale proiectului.La colţuri. 4.4. .2. controlându-se aderenţa şi continuitatea etanşării în aceste locuri.Protecţia cu foi bitumate a plăcilor termoizolante din materiale rigide se va executa în atelier sau fabrici prin lipirea plăcilor cu minimum 1.5.15.Stratul de amorsare cu soluţie de bitum se execută pe suport bine curăţat şi uscat. 4.-3.Straturile de difuzie nu se aplică la dolii şi pe o rază de cca. 4.1. coşuri. cu suprapuneri de 7-10 cm şi va trebuii să acopere complet partea inferioară a stratului de izolaţie termică.2.2.Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele aticelor se va realiza din fâşii de împâslitură bitumată perforată (IBP) de 50 cm lăţime aşezate la 1 m distanţă.Hidroizolaţia alcătuită din straturi multiple pentru terase şi acoperişuri cu panta de max. care nu va depaşi temperatura de 1500C în timpul lipirii.Bariera contra vaporilor şi straturile de difuzie sau hidroizolaţie se vor aplica pe suporturile din beton sau mortar de ciment.2.2. prevăzute cu şape de beton.2.2.2.14. 4. începind de jos în sus.Pentru executarea hidroizolaţiei în câmpul acoperişului.2.La atice cu înălţimea până la 60 cm.20.La terase şi acoperişuri 4. iar în momentul lipirii straturilor va fi cuprinsă între 1600C şi 2000C.2. eliminarea asperităţilor.Straturile pentru difuzia vaporilor alcătuite din împâslitura bitumată perforată IBP 1200 sau 1100. folie perforată. etc) se vor executa cu fişii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul de mastic de bitum cald. 4. peste încăperi cu umiditate mai mare de 60 % sau sub hidroizolaţii aplicate pe termoizolaţii sensibile la umiditate.5 kg/mp mastic de bitum cald întins cu peria pe foile bitumate. se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm.6. 4.Temperatura masticului de bitum în cazan nu va depăsi 220C.2.Hidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste +50 C.3.2. diblurile.4. ventilaţii.7. iar în emulsie de bitum pe suport umed la temperatura peste +80C. la scafe suprapunerile se vor realiza în trepte de 40-50 cm. numai în perioada de timp cu temperatura exterioară până la +80C.8.16. starea de întărire şi de uscare a suportului.6. după care se vor lasă un timp suficient pentru relaxare şi îndepărtare a foilor. se admite aplicarea prin întinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element şi foaia bitumată. fixarea conductelor de scurgere.9. 4.20 % se va executa prin lipirea foilor bitumate pe toată suprafaţa cu masticuri din bitum preparate cu maxim 30 % filere minerale cu puncte de înmuiere IB în funcţie de pantă (până la 20 % bitum H80/90) 4. sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafaţa suport şi se vor curăţa prin periere energică. 4. 4.Elementele de beton pentru rigidizarea protecţiei de zidărie se vor fixa cu distanţieri pentru a nu străpunge hidroizolaţia. după amorsarea cu emulsie sau cu soluţie de bitum cu minimum 300 gr / mp.2.12.13. 4.11. 4.20. muchii şi alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula.2. 4. 4.17.Hidroizolaţiile la elementele verticale (atice. agrafele de prindere a elementelor din tablă şi alte lucrări similare.25 cm în jurul golurilor de scurgere şi a străpungerilor.Tehnologia şi condiţiile de aplicare a straturilor de hidroizolaţie sunt cele din normativul C112-86 art. 4. 4.10. prevăzute sub bariera contra vaporilor.2. reborduri.3.La montarea pe acoperiş.Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie.1. din normativul C112-86 privind controlul pantelor.2.

hidroizolaţia se va aplica pe flanşa sudată şi se va străpunge cu flanşa mobilă în şuruburi. străpungeri.24. etc se vor face conform aceluiaşi normativ punctele 3. inclusiv a celorlalte lucrări de construcţie aferente strângerea flanşelor şi platbandelor aferente străpungerilor dacă este cazul.2. planeitate. 4. ventilaţii etc. umiditate. constatări făcute conform normelor în vigoare calitatea materialelor de hidroizolaţii conform certificatelor de calitate poziţionarea şi anexarea pieselor metalice calitatea amorsajului şi lipirea corectă a fiecărui strat a hidroizolaţiei.2. se vor detalia în cadrul proiectului special pentru izolaţii. majoritatea lor fiind lucrări ascunse.21.26.. se pot face şi verificări prin sondaje prin desfacerea izolaţiei şi probe de laborator asupra materialelor. cu gurile de scurgere înfundate. 4. şape protecţie tablă.24. 4. etc) dacă sunt bine ancorate şi lipite cu falţuri şi corect executate: gurile de scurgere să aibe grătar şi să funcţioneze normal la turnarea apei în locurile cele mai înalte ale terasei. straturile hidroizolaţiei să fie lipite uniform şi contiunu fără zone nelipite.Cu avizul scris al proiectantului de rezistenţă se va verifica calitatea izolaţiilor prin inundarea cu apă de 2-4 cm grosime.4. tipul de pînză.2. încheindu-se în acest sens un proces-verbal din care să rezulte că au fost respectate următoarele: calitatea suportului–rigiditatea.-3. lipită cu mastic de bitum şi matisate pe element cu sârmă sau colier. . împâslitură.18.Etanşarea la străpungeri se va face în funcţie de diametrul elementului şi solicitărilor fizice şi mecanice astfel: La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi cu flanşe. După 72 ore tavanul nu trebuie să prezinte pete şi umeziri. 4. gulerul de plumb şi montarea mufei conductei de scurgere. La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi fără flanşe.Celelalte elemente de construcţie ale terasei se vor executa conform prevederilor din planurile de detaliu ale proiectului (izolare termică. 4. şape etc.4.27.Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge la terasă: numărul de straturi. este aderentă şi fără deplasări. protecţia hidroizolaţiei verticale la atice. reborduri. glafuri.20. panta către gurile de scurgere să fie fără stagnări.Se verifică lucrările de tinichigerie aferente ce asigură etanşarea cerută (copertine. 3.2.Montarea gurilor de scurgere racordarea izolaţiei. 5. 5. calitatea lor se va verifica pe etape de execuţie.2.Lucrările de hidroizolaţii. prin manşonare cu două straturi de pânză sau ţesătură bitumată.19.-3.Hidroizolaţia se verifică vizual dacă îndeplineşte următoarele condiţii: - 5.1.23.Verificarea calităţii lucrărilor 5. se va executa prin aşezare în strat uniform de 4 cm grosime. în punctele cele mai înalte.2. 4.Protecţia hidroizolaţiei elementelor verticale la terase circulabile şi necirculabile se va realiza cu mortar de ciment M100T de circa 30 mm grosime armat cu rabiţ pe reţea de oţel beton d=6 mm la 25 cm.22.24. protecţia grea (la exterior) din pietriş din granule de 7-15 mm. aderenţă. conform proiectului este continuă şi fără umflaturi racordarea cu elemente de străpungere la rosturi şi guri de scurgere asigură o etanşare perfectă.2.La terase necirculabile.Rosturile de dilatare cu rebord se vor etanşa şi izola conform normativului C112-86 punctele 3.2. etanşarea hidroizolaţiei cu elemente verticale se va executa după umplerea cu mortar a golului din jurul elementului.2. etc) 5.25.3.

Elevatiile demisolului se vor hidroizola cu 1P+2B si proteja cu polistiren extrudat 5 cm si membrana Tefond . 6. 1.Grinzi de fundare din beton armat pe cuzineti si blocuri de beton simplu . Invelitoarea este din tigla ceramica . 6. Planseul de la cota +6.86. in zona de protectie a valorilor istorice sau arhitectural urbanistice. se doreste edificarea unui nou sediu. grinzile si centurile vor fi din beton armat. 2.Şapele de nivelare şi protecţie. se măsoară la bucată.5. 4. in intravilanul comunei. parter si etaj. bucle etc.4.Izolaţia la străpungeri ţevi. glafuri. Date tehnice ale investitiei Primaria Comunei Panticeu doreste edificarea unui sediu nou. Planseele. zona cu destinatia de institutii publice.Betonul de pantă (dacă este cazul) se masoară şi se decontează la mp real executat.1. Descrierea lucrărilor Constructia proiectata este structurata dupa cum urmeaza: . copertine. Situaţia proiectată.00 intre axele 5-7/A-C va fi din beton armat casetat 3. Obiectul caietului de sarcini Generalitati. 6.Elementele de tablă. etc. plăcile de beton se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă real executată inclusiv termoizolaţia.2.6. 6.Măsurarea şi decontarea lucrărilor 6.) se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă real executată. Necesitatea si oportunitatea lucrarilor Avand in vedere starea improprie a cladirii in care Primaria isi desfasoara activitatea in prezent.3. Situatia existenta. Cladirea va avea regim de inaltime Demisol partial. pe terenul proprietate a Statului Roman situat in str. se măsoară şi se decontează la ml. Acoperisul este de tip sarpanta din lemn de rasinoase ignifugat. al lipsei fluxurilor clare pentru angajati si cetateni cat si al starii generale a cladirii existente. atat din punct de vedere al nivelului igienico-sanitar. ventilaţii.Structura portanta va fi asigurata de pereti din caramida cu goluri verticale 30 cm grosimelegate cu mortar M50Z 1.Fundatii continue din beton armat in zona de demisol sub pereti portanti . Principala nr. 2. Terenul destinat constructiei este amplasat in UTR C12 .Straturile de izolaţii hidrofuge pe orizontală şi verticală (inclusiv amorsa. stratul de difuzie etc.

Finisaje exterioare: Zugraveli decorative crem si maro. pardoseli din gresie in holuri. Oficiu. Birou viceprimar.C. Sala consiliu 40 persoane. grinzi de fundare.A. 1. . umpluturi. Birou asistenta sociala. ASIZA Birou de Arhitectura S. pardoseli din parchet laminat la birouri. centuri B. . epuismente) 2.L. invelitoare din tigla ceramica culoare maro-roscat. placaje din faianta la peretii grupurilor sanitare si oficii. Lucrari de terasamente(sapaturi. Birou primar. betoane) 4. elevatii demisol. Grupuri sanitare. cladirea va beneficia de urmatoarele spatii: 1. 805/2009 si lista de cantitati aferente etapei 1 de executie. samburi. Sala asteptare.Din punct de vedere functional. 3. Casierie. Hol primire. proiect nr. Adapost de protectie civila 2. placaj din caramida aparenta. balustrade metalice. Parter: Wind-fang. izolate. tamplarii din PVC cu geam termopan.00 (pietris. Din punct de vedere al finisajelor se propun: . In etapa 1 urmeaza a se realiza urmatoarele categorii de lucrari: 1. Arhiva.R. Depozit materiale. Debara. betoane in fundatii continue. Depozit lemne. Sala protocol. circulatii si grupuri sanitare. Cabina portar. Birou contabil-sef. Cabinet medical. Demisol: Centrala termica. compactari. Birou contabilitate. Camera tratament. Grupuri sanitare 3. grinzi. Lucrari de pardoseli pentru planseu cota +0. precum si zidarii portante din caramida cu goluri verticale) Pentru elaborarea ofertei se va avea in vedere Documentatia Tehnica si Detaliile de executie intocmite de catre S. Hol. Camera agricola. Lucrari de fundatii ( betoane de egalizare. Birou protectie civila. termoizolatii si hidroizolatii. Birou secretar. sala consiliu si sala protocol. Etaj: Secretariat. Lucrari de suprastructura parter (stalpi.Finisaje interioare: zugraveli lavabile la pereti si tavane.. tamplarii din lemn. plasa sarma. Depozit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful