CAIET DE SARCINI LUCRARI DE CONSTRUCTII etapa 1

BORDEROU

-

BETON COFRAJE ZIDĂRII ŞI PEREŢI HIDROIZOLAŢII CU MATERIAL BITUMINOS OBIECTUL

aditiv sau elemente prefabricate) nu indeplinesc condiţiile de calitate garantate. ciment. . La terminarea executării cofrajelor se vor consemna în procesul-verbal constatările cu privire la: a) alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire. La terminarea montării armăturilor se va consemna în procesul verbal constatările rezultate în urma verificărilor efectuate cu privire la: a) numărul. c) dimensiunile în plan şi ale secţiunilor transversale. se aplică la executarea tuturor lucrărilor de beton şi beton armat.... Nu se consideră valabile procesele verbale de recepţie calitativă încheiate numai de constructor.8. astfel încit verificarea calitătii acestora trebuie să fie consemnata în procese verbale de recepţie calitativă încheiate între delegaţii beneficiarului şi constructorului. Înainte de începerea betonării se va verifică dacă sunt pregătite corespunzător suprafeţele de beton . Verificarea calităţii materialelor componente şi a betonului se va face în conformitate cu prevederile din Anexa X . În conformitate cu prevederile art. se va interzice sau se va sista utilizarea lor şi se va incunoştiinta producătorul. e) calitatea sudurilor .5. constatările rezultate şi dacă se admite trecerea la executarea fazei urmatoare. 2. Domeniul de aplicare 1. Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constitue în majoritate lucrări care devin ascunse. modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de închiderea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă.BETON 1. 2.Normativ C 140 / 86. agregate.4. d) poziţia golurilor.7. h) modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi dimensiunile acestuia. 2. 2. să remedieze / să înlocuiască materialele sau elementele de construcţii necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. În procesele verbale se vor preciza concret verificările efectuate. diametrul acestora şi modul lor de fixare.1.3. beneficiarul şi organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitaţii Produselor. furnizorii sunt obligati ca în termen de 15 zile de la primirea comunicării unitaţii de construcţii montaj. f) numărul şi calitatea legăturilor dintre bare.1.10. i) poziţia.Reguli de verificare 2. 2. În cazurile în care loturile de materiale aprovizionate (oţel. 2.1. După executarea acestora se va proceda la o noua verificare şi încheierea unui nou proces–verbal. 2. 2 din Legea nr.4. 89 al. d) poziţia înădirilor şi lungimile de petrecere a barelor.2. b) distanţa dintre etrieri. Încunoştiinţarea se va face în termen de maxim 48 de ore de la constatare. în conformitate cu precizările de la pct.Prevederile acestui cap. diametrul şi poziţia armăturilor în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii.3. 2. c) lungimea porţiunilor de bare care depaşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elementele care se toarnă ulterior.8 / 1997. b) încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi asigurarea etanşeitaţii necesare. Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect sau prevederile prescripţiilor tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere conform prevederilor Legii nr. g) dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării.

La decofrarea oricăror părţi de construcţie se va verifica şi consemna în proces verbal: a) aspectul elementelor. acesta este obligat să verifice în paralel calitatea cimentului şi a agregatelor conform prevederilor de la cap.8. conform prevederilor din Anexa X.3. b)….6. respectiv dacă: s-a îndepărtat stratul de lapte de ciment. În cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica dacă: - datele înscrise în bonurile de transport ale betonului corespund celor prevăzute şi nu s-a depăsit durata admisă de transport.Criteriile pentru aprecierea calitaţii betonului sunt precizate în Anexa X. ora inceperii şi terminarii betonării. . temperatura mediului ambiant (în perioada de timp friguros).6. 2.. La consemnarea constatărilor se va ţine seama de precizările din Anexa X. . 2.etc. Normativ C140-86. rosturi de betonare etc. e) poziţia golurilor de trecere. .e) se efectuează prin sondaj.sunt corespunzatoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor.). semnalându-se dacă se întâlnesc zone de beton necorespunzatoare (beton necompactat. probe de beton prelevate. suprafeţele în cauză prezintă rugozitatea necesară asigurării unei bune legături între betonul nou şi cel vechi şi sunt în stare umedă. segregat. din Normativul C140-86.5. amestecare şi transport al betonului. s-au îndepărtat zonele de beton necompactat. c) distanţele dintre diferitele elemente. măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt.se respectă frecvenţa de efectuare a încercarilor şi prelevărilor de probe.7. În cazurile în care şeful punctului de lucru răspunde direct şi de prepararea betonului. dimensiunilor şi formei cofrajelor. şi X. goluri. Verificările de la poz. În condica de betoane se va consemna: bonurile de transport corespunzătoare betonului pus în lucrare. 2. sunt corespunzătoare măsurile de protecţie a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt.9. din Normativul C140-86 şi se referă la verificarea îndeplinirii condiţiilor privind caracteristicile betonului în stare proaspată sau întărită. evenimentele intervenite (intreruperea turnării .4. condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte..1.În vederea asigurării calităţii lucrărilor de beton şi beton armat este obligatorie efectuarea unui control operativ şi adoptarea de măsuri în conformitate cu prevederile din Anexa X. Constatările acestor verificări se înscriu în condica de beton.). 2.turnate anterior şi cu care urmează să vină în contact betonul nou. 4 – Normativ C140-86 precum şi modul de dozare. lucrabilitatea betonului corespunde celei prevăzute. d) poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior. b) dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor. urmărindu-se: evitarea livrării sau punerii în operă a unui beton ale cărui caracteristici în stare proaspată nu îndeplinesc condiţiile impuse.

proiectant. aspectul elementelor după decofrare precum şi de apreciere a calităţii betonului pus în lucrare. Suplimentar se va verifică: existenţa şi conţinutul proceselor verbale de recepţie calitativă privind: cofrajele. Recepţia structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau pe parţi de construcţie.13. diafragme.12.Rezultatul aprecierii calităţii betonului pus în lucrare. dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect. CTC sau alte organe de control. 2.Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri. 2. Această recepţie are la bază examinarea directă efectuată de cei trei factori pe parcursul execuţiei. prezentate în buletinul unic emis de laborator. a elementelor verticale (stâlpi. tencuieli. la staţia de betoane pentru corectarea compoziţiei betonului sau a condiţiilor de preparare. respectarea condiţiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate. în cazuri justificate. se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar şi constructor. pe întreaga înaltime a construcţiei. consemnările din condica de betoane. fiind necesară analizarea de către proiectant a măsurilor sau condiţiilor ce se impun pentru asigurarea rezistenţei.11. în cazul în care betonul a fost livrat de către o altă unitate de construcţie. se apreciază ţinând seama de: - 2. dimensiunile diferitelor elemente în raport cu prevederile proiectului. orice altă verificare care se consideră necesară. confirmarea prin procese verbale a executării corecte a măsurilor de remediere prevăzute în diferitele documente examinate. poziţia golurilor prevăzute în proiect. sesizarea cazurilor în care betonul prezintă rezistenţe sub limitele admise.14. etc) este admisă numai în baza dispoziţiei de şantier date de beneficiar şi proiectant. constatările consemnate în cursul execuţiei de către beneficiar. pereţi). dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel. sau concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive sau încercărilor pe carote.3. gradul de gelivitate etc. stabilit de proiectant împreuna cu beneficiarul şi constructorul.Calitatea betonului pus în lucrare. În cazurile în care se constată deficienţe în executarea acestora se va proceda la o noua recepţie 2. - 2. armarea. comportarea la proba de umplere cu apă în cazul recipienţilor.- adoptarea de măsuri operative. încadrarea în abaterile admise conform Anexei X. gradul de impermeabilitate. proiectant şi constructor. concluziile analizei efectuate conform prevederilor din Anexa X.7 – Normativ C140-86 asupra rezultatelor încercărilor probelor de control. poziţia relativă. . Această dispoziţie se va da după încheierea recepţiei structurii de rezistenţă sau.10. din Normativul C140-86. stabilităţii şi a durabilitaţii elementului sau construcţiei. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de calitate se vor analiza de către proiectant măsurile ce se impun.Verificările efectuate şi constatările rezultate la recepţia structurii de rezistenţă se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar. consemnându-se eventualele dezaxări. existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate. în funcţie de prevederile programului privind controlul de calitate pe şantier.. precizându-se în concluzie dacă structura în cauză se atestă sau se respinge. finisaje. protecţii. compoziţia betonului.

STAS 1336-80 6.Domeniul de aplicare 1. 2.C 28-83 11.după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă. Clasificare şi indicaţii generale. .Cofrajele puse în operă.Idem. La verificarea panourilor se vor avea în vedere următoarele aspecte: . În asemenea situaţii.Construcţii. 2. . STAS 7563-80 9.Determinarea rezistenţelor mecanice.Prevederile specifice cofrajelor din panouri de inventar.Prevederi comune 2. înainte de montarea armăturii.Încercarea nedistructivă a betonului.Normativ pentru executarea lucrărilor de beton simplu şi beton armat. STAS 3519-76 7.Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel-beton. STAS 6652 /1-82 8. C 140-86 10. Verificările se referă la corespondenţa cu prevederile din proiect. conform normelor în vigoare. Metode rapide pentru determinarea rezistenţei la compresiune. . . .Verificarea impermeabilităţii la apă.Prevederile din prezentul capitol se referă la verificarea calităţii cofrajelor de diferite tipuri cuprinzând cofraje cu panouri refolosibile parţial a elementelor de beton unicate şi a cofrajelor din panouri de inventar demontabile. înainte de montare trebuie să fie verificate de către conducătorul tehnic al lucrării.6 /1983.) . .Construcţii de beton.starea de conservare.dacă s-au executat remedierile deteriorărilor apărute anterior.Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat. având forma elementelor ce urmează a se betona. LISTA REGLEMENTARILOR DE BAZĂ 1. 4. . .Încercari pe betonul întărit. (Buletinul Construcţiilor nr.dacă prezintă rigiditatea necesara pentru a nu se deteriora.4 / 1975) COFRAJE 1. STAS 1799-8 2. 3. se verifică de către conducătorul tehnic al lucrării împreună cu proiectantul. Procedee şi dispozitive de verificarea caracteristicilor geometrice.beton armat şi beton precomprimat.C 26-72 13. . cu excepţia examinării rezistenţelor betonului la vârsta de 28 de zile care se va face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă. C11-74 . Metode de încercare. proiectantul va aprecia unele părţi de elemente asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decât după încheierea recepţiei definitive a structurii. la condiţiile de calitate şi încadrarea în abaterile admisibile. STAS 1275-82 3. cofrajelor păşitoare şi cofrajelor glisante. 2. (Buletinul Construcţiilor nr. (Buletinul Construcţiilor nr. STAS 6657/ 3-71. . STAS 6657/ 1-75 5.Încercarea în situ a costrucţiilor prin încercări statice. Recepţia parţială va consta din efectuarea tuturor verificarilor arătate la pct.1.C 117-70 12.Încercari ale betoanelor.1.13.Tipul şi frecvenţa încercărilor pentru verificarea calităţii materialelor şi betoanelor.Panourile refolosibile parţial sau de inventar ale diferitelor tipuri de cofraje.8 /1985) .Idem.9/97) .2. Controlul statistic de recepţie a caracteristicilor geometrice.Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive (Buletinul Construcţiilor nr. .Idem.Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje.

1 Prevederile acestui capitol se aplică zidăriilor şi pereţilor ce intră în componenţa obiectelor şi în condiţiile prevăzute la pct. fişa de transport). pereţi sau grinzi 3. temperatura.1. 2. Verificarea armăturilor se va face sub raportul diametrelor. Domeniul de aplicare 1.Tehnologiile de montare şi demontare ale cofrajelor din panouri de inventar demontabile. marca. 4. industriale 1.Abateri limită la dimensiunile secţiunilor transversale: . din partea I-a a prezentei prescripţii şi care se execută din următoarele materiale: cărămizi pline şi blocuri beton celular autoclavizat.1. Verificările de efectuat pe parcursul executării lucrărilor 2. semifabricatele şi prefabricatele care se folosesc la executarea zidăriilor şi pereţiilor se vor pune în operă numai după ce conducătorul tehnic al lucrării a verificat că ele corespund cu prevederile proiectului şi prescripţiilor tehnice.1 Toate materialele.Abateri limită la dimensiunea liberă(lumina) . Pentru ghermele şi buiandrugi. La materialele indicate la pct. iar la lucrări ascunse şi de către conducatorul tehnic şi reprezentantul beneficiarului. prin examinare vizuală şi măsurători. maistru. conducătorul tehnic al lucrării.2 În cazul în care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect.4 Controlul asupra calităţii materialelor în momentul punerii în operă va consta din .pe 1 m liniar . ale cofrajelor păşitoare şi ale cofrajelor glisante se vor desfăşura pe baza unor instrucţiuni elaborate de proiectantul cofrajelor şi a prevederilor din normativele în vigoare. plăci. 2. grinzi 4. 2.1. de la caz la caz. plăci din ipsos şi fosfogips pline şi cu goluri şi din ipsos.grosime pereţi. precum şi prin încercări pentru controlul realizării mărcii.pt.Abateri limită : Abateri limită pentru cofraje la construcţii civile. va cere acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita verificarea lui prin încercări de laborator. conţinutul de agregate mari. Verificarea mortarului şi betonului provenit de la staţii sau centrale de beton se face pe baza fişei de transport în care se precizează marca.Abateri limită la dimensiunile panourilor: . Verificările se fac pe baza documentelor care atestă calitatea materialelor şi le însoţesc la livrare (certificate de calitate. 2. se vor verifica dimensiunile.Înclinarea limită faţă de orizontală a muchiilor şi suprafeţelor: . Verificările se fac vizual şi prin măsurători.stâlpi. În acest capitol sunt cuprinse şi verificările şi condiţiile de calitate pentru coşuri. va refuza materialul.3 Verificarea calităţii zidăriilor şi pereţilor se face pe tot timpul execuţiei lucrărilor de către şeful de echipă.pe toată suprafaţa la planşeu Panourile cofrajelor gata confecţionate + 4mm + 3mm Cofraje gata confecţionate + 10 mm + 2 mm + 3 mm 2% 1% ZIDĂRII ŞI PERETI 1.4. consistenţa. clasa – şi calitatea în funcţie de condiţiile tehnice cerute pentru fiecare material. canale de fum şi ventilaţie.la lăţimi 2.la lungimi . plăci . sortimentului şi alcătuirilor plaselor sudate prin puncte. verificarea se face bucată cu bucată.

nu se admit rosturi neumplute. asigurându-se executarea lor conform cu prevederile din normativul P2-85 şi instrucţiunile tehnice C 190-79 şi C 198-79. 2.14-82 şi în instrucţiunile tehnice P. pe măsura executării lucrărilor. media aritmetică a măsurătorilor făcute cu precizie de 1 mm trebuie să se înscrie în limitele abaterilor admisibile la anexa VIII. iar suprapunerea plăcilor s-a facut la ½ placă.104-83. 8…13 cm la zidărie din cărămidă plină şi blocuri din beton cu agregate grele sau uşoare 10…11 cm la zidăria din blocuri mici şi plăci de beton celular autoclavizat. care să ateste că suportul peste care se execută zidăria corespunde prevederilor proiectului şi prescripţiilor tehnice respective. vizual. orizontalitatea rândurilor de zidărie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel şi dreptarului la toate zidurile. se va examina starea suprafeţelor cărămizilor. interzicându-se folosirea celor cu ştirbituri sau colţuri rupte. dimensiunile lor şi protecţia împotriva umidităţii.5 Executarea zidăriilor şi pereţiilor nu va putea începe decât după ce se va fi verificat existenţa proceselor verbale de lucrări ascunse. se vor verifica grosimile rosturilor orizontale şi verticale ale zidăriei prin măsurarea a 5-20 rosturi la fiecare zid. conform prevederilor din normativul P2-85. dacă se udă cărămizile înainte de punerea în operă.5 cm de la feţele văzute ale zidăriei. La pereţii din plăci de ipsos rosturile se umplu complet cu pastă de ipsos.se va examina starea suprafeţelor cărămizilor. se va examina starea suprafeţelor fâşiilor de ipsos. se va verifica în toate zidurile dacă rosturile verticale şi orizontale sunt umplute complet cu mortar cu excepţia adâncimii de 1-1. prin măsurători cu conul etalon. din beton cu agregate uşoare şi din beton celular autoclavizat se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând ca suprapunerea blocurilor să se facă pe ¼ bloc. interzicându-se folosirea celor fisurate şi acoperite cu praf sau alte impurităţi.se va verifica. modul de realizare a legăturilor zidăriilor se va verifica la toate colţurile. .următoarele: a) Zidării : .1. ramificaţiile şi intersecţiile. interzicându-se folosirea celor acoperite de praf. C. ghermelele se vor verifica bucată cu bucată. 11…13 cm la pastă de ipsos pentru plăci şi fâsii de ipsos ghermele se vor examina bucată cu bucată. verificându-se forma. Verificarea grosimii zidăriei se va face prin măsurarea cu precizie de 1 mm a distanţei pe orizontală dintre două dreptare aplicate pe ambele feţe ale zidului. la zidirea executată din plăci de beton celular autoclavizat sau din ipsos se va verifica dacă ţeserea verticală s-a făcut la fiecare rând. - - - - . grosimea zidăriilor se va verifica la fiecare zid în parte. astfel ca suprapunerea cărămizilor din 2 rânduri succesive pe înălţime să se facă pe minimum ¼ cărămidă în lungul zidului şi ½ cărămidă pe grosime. protecţia împotriva umidităţii. se va verifica la fiecare punct de lucru şi la fiecare şarjă de mortar cât mai frecvent dacă consistenţa mortarului de zidărie se înscrie în limitele prevăzute în normativele P2-85. Măsurarea grosimii se face la 3 m înălţime sau puncte diferite ale zidului iar media aritmetică a rezultatelor se compară cu grosimea prevazută în proiect.6 Verificarea calităţii execuţiei zidăriilor constă din următoarele: - prin măsurători la fiecare zid se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând. în special pe timp călduros. verificandu-se forma. se va verifica dacă procentul de fracţiuni de cărămizi faţă de cele întregi nu depaşeşte limita maximă de 15 %. plăcilor de ipsos. dimensiunile lor. b) Pereţi : - 2. la blocurile ceramice. impurităţi sau gheaţă. blocurilor.

planitatea suprafeţelor şi rectilinitatea muchiilor se va verifica pe suprafaţa zidului a unui dreptar cu lungimea de circa 2. a distanţei dintre riglă şi suprafaţa sau muchia respectivă. verificările care au rol de izolare termică sau fonică. Rezultatele tuturor verificărilor prevăzute în acest capitol şi care se referă la zidării portante ce urmează a se tencui. 3. Verificări de efectuat la încheierea fazei de lucru 3. sortimentul şi diametrele armăturilor. 4. secţiunile în care se face ancorarea. se verifică următoarele: - 2. poziţionarea corectă pe înălţimea zidăriei a armăturilor din rosturile orizontale prin care se realizează legătura dintre stâlpişori şi zidărie.6 se va acorda o atenţie deosebită realizării tuturor legăturilor dintre zidul de cărămidă şi cel de beton. se va verifica dacă armarea zidăriei sau plasei sudate prin puncte se face în secţiunile prevăzute în proiect. în acest scop se va verifica dacă la fiecare al patrulea rând se aşează câte o cărămidă la intervale de maximum 1 mm în lungul zidului cu alternarea cărămizilor pe înălţimea acestuia. lungimea şi înălţimea tuturor zidurilor.- verticalitatea zidăriei (suprafeţelor şi muchiilor) se verifică cu ajutorul firului de plumb şi dreptarului cu lungimea de circa 2.8 La zidăria complexă definită conform normativului C 126-75 se va verifica la fiecare stâlpişor de beton armat următoarele: trasarea poziţiei stâlpişorilor. Verificarea se va face în câte 3 puncte pe înălţime la fiecare zid. totodată se va controla dacă cel puţin la 1 m pe înălţime se execută un rând de legaturi în cărămizi aşezate transversal. dimensiunile golurilor şi plinurilor dintre goluri se verifică prin măsurarea directă cu ruleta sau cu metrul. cofrarea şi betonarea stâlpişorilor. dimensiunile şi intervalele dintre stâlpii de zidărie (atunci când aceştia sunt prevazuţi în proiect). să se verifice vizual dacă zidăria a fost bine împănată între planşee iar rosturile verticale dintre zidărie şi stâlpi sau diafragme sunt umplute complet cu mortar.2.10 La zidăria de umplutură şi la lucrările de placare a faţadelor cu plăci de BCA verificările constau din următoarele : se va verifica dacă ancorarea zidăriei şi a placajelor de stâlpi şi diafragme se execută conform prevederilor proiectului în ceea ce priveşte diametrele şi numărul barelor de ancorare sau dimensiunile platbandelor.5 m şi prin măsurarea. totodată se va controla dacă stratul de mortar de acoperire a armăturii în dreptul rosturilor este din ciment şi are cel puţin 2 cm grosime.5 m. Pereţii . De asemenea.2-85 pe lângă cele arătate la pct. prin măsurători cu precizie de 1 mm se va verifica grosimea rosturilor orizontale ţinând seama că acestea trebuie să fie egale cu suma grosimilor a două bare + 4 mm. se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse rezultatele.7 La zidăria armată. cu precizia de 1 mm. modul de fixare a ancorajelor de elemente de beton armat. 2.1 După executarea recepţiei pe faze. rezultatele obţinute şi concluzia cu privire la posibilitatea continuării lucrărilor sau propune supunerea lor unei comisii de expertiză. comisia încheie un proces-verbal în care consemnează verificările efectuate. se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse.9 La zidăria mixtă definită conform normativului P. - 1. 2. pe lângă cele arătate la pct. se va controla dacă suprafeţele stâlpilor sau diafragmelor de beton armat care vin în contact cu zidăria se amorsează cu mortar de ciment. - 2. Media a trei măsurători se compară cu dimensiunile din proiect.6. Verificarea se face la toate zidurile.2.

verificarea calităţii execuţiei constă în următoarele: piesele metalice folosite la montaj să fie protejate contra coroziunii.Verificări de efectuat la recepţia preliminară a obiectului 5.ziduri cu grosimea de 140 mm .: .c. executarea corectă a rosturilor. 5.ziduri cu grosimea < 126 mm .ziduri cu grosimea de 290 mm . se va verifica modul de prindere a obiectelor sanitare.ziduri cu grosimea de 115 mm . fâşii şi plăci de b. 1 1 2 La dimensiunile zidurilor la grosimea de execuţie a zidurilor: a) din cărămizi şi blocuri ceramice: .ziduri cu grosimea de 240 mm .ziduri cu grosimea <= 63 mm . a tâmplăriei metalice şi de lemn.ziduri cu grosimea de 90 mm .ziduri cu grosimea de 240 mm d) din plăci şi fâşii de ipsos: +4 +5 +8 +4 + 5 + 10 +3 +4 +4 -6 +4 -6 +6 -8 +10 Caracteristicile zidăriilor şi pereţiilor Abateri limită mm 3 4 Observaţii . planitatea. ABATERI LIMITĂ Abaterile limită faţă de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescripţii legale în vigoare sunt conform tabelului: Nr Crt.a. dacă acestea sunt bine umplute. 5.ziduri cu grosimea > 240 mm b) din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: . verticalitatea zidăriilor şi a pereţilor şi dimensiunile golurilor. procedează la verificarea scriptică şi verificări directe prin sondaje privind dimensiunile.ziduri cu grosimea de 190 mm .ziduri cu grosimea >= 365 mm c) din blocuri mici.2 În caz că o parte din aceste verificări dau rezultate nesatisfăcătoare.1 Comisia de recepţie preliminară a obiectului. se va dubla numărul lor. se va verifica aplicarea amorsei pe canaturile fâşiilor pe care urmează să se aplice paste de ipsos sau mortar adeziv.La executarea pereţilor despărţitori din fâşii de ipsos sau din beton celular autoclavizat. prin membrii săi de specialitate sau prin specialiştii din afara ei.ziduri cu grosimea <= 240 mm .

10 b) pentru ziduri din blocuri mici. şpaleţi) La dimensiunile în plan ale întregii clădiri + 20 + 20 + 15 + 20 + 20 + 50 Cu condiţia ca denivelarea unui planşeu să nu depăşească 15 mm 6 La dimensiunile verticale: a) pentru ziduri din cărămizi. din plăci şi fâşii de beton celular autoclavizat c) pentru ziduri din plăci şi fâşii din ipsos 3 La dimensiunile în plan ale încăperilor: .5 + 10 + 20 .cu latura încăperii <= 300 cm .5 + 0. din blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: pentru un etaj pentru întreaga clădire (cu maxim 5 niveluri) + 20 + 50 . 0.cu dimensiunea golului > 100 cm + 0.ziduri cu grosimea de 80 mm 2 La goluri: a) pentru ziduri din cărămizi blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : .20 b) pentru ziduri din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat: pentru un etaj +20 + 30 pentru întreaga clădire (cu două niveluri) executată din blocuri mici c) pentru ziduri din plăci şi fâşii de ipsos: pentru un etaj pentru întreaga clădire rosturi orizontale +5 rosturi verticale -2 +5 -2 + 20 + 30 La stâlpi portanţi cu secţ.1 mp abaterile limită se micşorează cu 50 % 7 La dimensiunea rosturilor dintre cărămizi blocuri sau plăci: - .ziduri cu grosimea de 70 mm .cu dimensiunea golului <= 100 cm .cu latura încăperii > 300 cm 4 5 La dimensiunile parţiale în plan (nişe..

pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. 3 mm / m 5 mm / m 2 mm / m Cel mult 20 mm pe lungimea neîntreruptă a zidului max. portante şi neport. 10 mm pentru o cameră b) la rectilinitatea muchiilor: 2 mm / m 4 mm / m 1 mm / m c) la verificarea suprafeţelor şi muchiilor pentru ziduri portante 3 mm / m Cel mult 10 mm pe etaj şi 30 mm pe întreaga înălţime a clădirii Cel mult 10 mm pe etaj Cel mult 5 mm pe etaj şi cel mult 20 mm pe întreaga înălţime a clădirii - pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. neîntreruptă a zidului Cel mult 20 mm pe toata lung. neîntreruptă a zidului b) pentru zidăria din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat: pentru ziduri portante 4 mm / m Cel mult 15 mm pe toată supraf.8 La suprafeţe şi muchii a) la planitatea suprafeţelor pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. neîntreruptă a zidului Cel mult 30 mm dezaxare maximă cumulată pe toate nivelurile - pentru ziduri neportante 6 mm / m c) pentru ziduri din plăci de ipsos 10 pentru ziduri neportante 3 mm / m La coaxialitatea zidurilor suprapuse : dezaxarea de la un nivel la următorul + 10 . din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : pentru ziduri portante pentru ziduri neportante 2 mm / m 3 mm / m Cel mult 20 mm pe toata supraf. portante şi neportante 6 mm / m 2 mm / m 9 Abateri faţă de orizontală a suprafeţelor superioare ale fiecărui rând de cărămizi / blocuri: a) pentru ziduri din cărămizi. portante şi neport. neîntreruptă a zidului Cel mult 20 mm pe toata lung.

Lucrari de zidărie. 5. de tasare şi antiseismice la înălţimea rostului la verticalitatea muchiilor rosturilor + 10 . 6. 1. STAS 10109/1-82 STAS 23654-80 STAS 1030-85 P 104-83 Construcţii civile.11/1985) Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrarile de zidărie (Bul. Normativ privind alcătuirea.11 - maximă pe întreaga construcţie + 30 La rosturile de dilataţie. 3. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor. industriale şi agrozootehnice.Constructiilor 1-1983) Instrucţiuni tehnice privind tehnologia de fabricaţie şi montaj a plăcilor şi fâşiilor pentru pereţi despărţitori din ipsos şi alte materiale locale (Bul. întreaga înălţime LISTA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE DE BAZĂ Observaţie importantă Orice modificare ulterioară în cuprinsul prescripţiilor din lista de mai jos.Constructiilor nr.Constructiilor 9-1982) Instrucţuni tehnice pentru stabilirea compoziţiei şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială (Bul. 4. P 2-85 C 14-82 C 17-82 C 198-79 - 9. Metode de încercare. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. calculul şi executarea structurilor din zidărie (Bul.20 2 mm / m Max 20 mm pt. 7. Alcătuire şi calcul. planşeelor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat. Clasificare şi condiţii tehnice. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. ca şi orice noi prescripţii apărute după intrarea în vigoare a celei de faţă. introducând treptat în ea modificările sau completările survenite. sunt obligatorii chiar dacă nu concordă cu prevederile din textul alăturat. 8. 2. În consecinţă. STAS 457-80 STAS 131-78 - . 10. Forme şi dimensiuni.Constructiilor 11-1979) Cărămizi pline presate pe cale umedă Cărămizi de format rectangular şi pană. utilizatorii prezentei prescripţii trebuie să menţină la curent lista de mai jos.

1. IBP1200 STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali STAS 7064-78 Bitum pentru hidroizolaţii tip H 60/75 şi H 80/90 STAS 539-79 STAS 44-84 STAS 491-70 Filer de calcar White-spirit Benzi de plumb STAS 2028-80 Tablă zincată STAS 1667-76 Alte materiale pentru protecţie / nisip pietriş 7-15 mm 3.HIDROIZOLAŢII CU MATERIALE BITUMINOASE 1.La depozitare se vor lua măsuri de pază contra incendiilor conform normelor în vigoare. IB1200.4.Toate materialele ce se livrează în suluri pentru hidroizolaţii se vor depozita cel puţin sub şoproane şi vor fi ferite de lovituri.3.2. 4.normative. 4. 4. . 3.1. PA45 STAS 7916-80 Împîslitură din fire sticlă bitumata IA1100.Protecţia hidroizolaţiei verticale se va realiza din zidărie de cărămidă plină.Livrare.2.Izolaţia hidrofugă se va realiza pe toate înălţimea pereţilor subsolului.5 cm grosime.Generalităţi Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind execuţia hidroizolaţiilor cu materiale bituminoase şi a unora dintre lucrările aferente acestora.1.Manipularea şi transportul materialelor bituminoase se va face cu atenţie pentru a nu le deteriora. cu sau fără presiune.Standarde. 3.1. în scopul protecţiei construcţiilor subterane şi supraterane. 2.1.La elementele subterane 4.manipulare. CA400 STAS 1046-78 Pânză bitumată PA55. 3.1.Condiţii de execuţie 4. trebuie să se respecte prevederile STAS 2355/2-87 al normativului C112-86 precum şi detaliile de execuţie prevăzute de proiectant.3. minim 12.depozitare 3.Materialele folosite trebuie să corespundă condiţiilor de calitate prevăzute în standardele în vigoare şi vor fi însoţite de certificate de calitate.La lucrările de hidroizolaţii a construcţiilor contra apelor.materiale folosite C112-86 STAS 2355/2-87 STAS 2355/3-87 STAS 138-80 Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase Hidroizolaţii din materiale bituminoase la elemente de construcţii Hidroizolaţii din materiale bituminoase la terase şi acoperişuri Carton asfaltat CA300.

4.Hidroizolaţia alcătuită din straturi multiple pentru terase şi acoperişuri cu panta de max. 4.10.4.2.2.13.16.2.3. iar în emulsie de bitum pe suport umed la temperatura peste +80C. ventilaţii.6. sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafaţa suport şi se vor curăţa prin periere energică.Elementele de beton pentru rigidizarea protecţiei de zidărie se vor fixa cu distanţieri pentru a nu străpunge hidroizolaţia. controlându-se aderenţa şi continuitatea etanşării în aceste locuri. 4. fixarea conductelor de scurgere. diblurile.5. se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm.La terase şi acoperişuri 4. se admite aplicarea prin întinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element şi foaia bitumată.2.2. etc) se vor executa cu fişii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul de mastic de bitum cald.11.Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele aticelor se va realiza din fâşii de împâslitură bitumată perforată (IBP) de 50 cm lăţime aşezate la 1 m distanţă. folie perforată.9.2. prevăzute cu şape de beton.Straturile de difuzie nu se aplică la dolii şi pe o rază de cca.Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie.1. 4.5.1.5 kg/mp mastic de bitum cald întins cu peria pe foile bitumate.14.20.20.Stratul de amorsare cu soluţie de bitum se execută pe suport bine curăţat şi uscat. Sub această temperatură se pot executa lucrările de hidroizolaţii cu respectarea prevederilor normativului C16-84.2.7.3. din normativul C112-86 privind controlul pantelor. 4.Bariera contra vaporilor şi straturile de difuzie sau hidroizolaţie se vor aplica pe suporturile din beton sau mortar de ciment.Straturile pentru difuzia vaporilor alcătuite din împâslitura bitumată perforată IBP 1200 sau 1100. 4.Temperatura masticului de bitum în cazan nu va depăsi 220C.25 cm în jurul golurilor de scurgere şi a străpungerilor. 4.Suprafeţele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolaţiei se vor verifica şi controla dacă corespund STAS 2355/3-87 şi condiţiilor precizate la punctul 3.15.Protecţia cu foi bitumate a plăcilor termoizolante din materiale rigide se va executa în atelier sau fabrici prin lipirea plăcilor cu minimum 1. eliminarea asperităţilor. iar în cazul unor elemente verticale cu înălţimea mai mare se va ridica până la 50 cm şi se va ancora cu platbandă şi bolţuri împuşcate la distanţe de circa 50 cm. Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge sub cota terenului este precizată prin planurile de execuţie ale proiectului. 4. coşuri.2. cu suprapuneri de 7-10 cm şi va trebuii să acopere complet partea inferioară a stratului de izolaţie termică. după care se vor lasă un timp suficient pentru relaxare şi îndepărtare a foilor.La montarea pe acoperiş. 4. care nu va depaşi temperatura de 1500C în timpul lipirii. cu lipirea imediată şi presarea cu canciocul. peste încăperi cu umiditate mai mare de 60 % sau sub hidroizolaţii aplicate pe termoizolaţii sensibile la umiditate. starea de întărire şi de uscare a suportului.Hidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste +50 C.2. . agrafele de prindere a elementelor din tablă şi alte lucrări similare.1. muchii şi alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula. după amorsarea cu emulsie sau cu soluţie de bitum cu minimum 300 gr / mp. plăcile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejată în masticul de bitum cald de acoperire a barieirei contra vaporilor.2.12.6.20 % se va executa prin lipirea foilor bitumate pe toată suprafaţa cu masticuri din bitum preparate cu maxim 30 % filere minerale cu puncte de înmuiere IB în funcţie de pantă (până la 20 % bitum H80/90) 4.La atice cu înălţimea până la 60 cm. 4.2.Pentru executarea hidroizolaţiei în câmpul acoperişului.8.2.2. lipite şi acoperite cu mastic de bitum. 4.2. 4.2. hidroizolatia se va întoarce pe partea orizontală a aticului minimum 15 cm. numai în perioada de timp cu temperatura exterioară până la +80C. 4. la scafe suprapunerile se vor realiza în trepte de 40-50 cm.-3.2.4.2. 4. prevăzute sub bariera contra vaporilor. reborduri. 4.2.17. 4. 4. iar în momentul lipirii straturilor va fi cuprinsă între 1600C şi 2000C.2.Hidroizolaţiile la elementele verticale (atice.Tehnologia şi condiţiile de aplicare a straturilor de hidroizolaţie sunt cele din normativul C112-86 art. începind de jos în sus.La colţuri.

22. 4.24.2. 4. glafuri. lipită cu mastic de bitum şi matisate pe element cu sârmă sau colier. este aderentă şi fără deplasări. se pot face şi verificări prin sondaje prin desfacerea izolaţiei şi probe de laborator asupra materialelor.Lucrările de hidroizolaţii.20. etc se vor face conform aceluiaşi normativ punctele 3. în punctele cele mai înalte.2.Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge la terasă: numărul de straturi. şape etc. împâslitură. umiditate.Protecţia hidroizolaţiei elementelor verticale la terase circulabile şi necirculabile se va realiza cu mortar de ciment M100T de circa 30 mm grosime armat cu rabiţ pe reţea de oţel beton d=6 mm la 25 cm. încheindu-se în acest sens un proces-verbal din care să rezulte că au fost respectate următoarele: calitatea suportului–rigiditatea.Se verifică lucrările de tinichigerie aferente ce asigură etanşarea cerută (copertine. 5.2.2. protecţia grea (la exterior) din pietriş din granule de 7-15 mm.Rosturile de dilatare cu rebord se vor etanşa şi izola conform normativului C112-86 punctele 3. panta către gurile de scurgere să fie fără stagnări.Cu avizul scris al proiectantului de rezistenţă se va verifica calitatea izolaţiilor prin inundarea cu apă de 2-4 cm grosime. şape protecţie tablă. străpungeri.21.23. majoritatea lor fiind lucrări ascunse. La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi fără flanşe.Verificarea calităţii lucrărilor 5.-3. calitatea lor se va verifica pe etape de execuţie. protecţia hidroizolaţiei verticale la atice.4.Etanşarea la străpungeri se va face în funcţie de diametrul elementului şi solicitărilor fizice şi mecanice astfel: La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi cu flanşe.La terase necirculabile.2. inclusiv a celorlalte lucrări de construcţie aferente strângerea flanşelor şi platbandelor aferente străpungerilor dacă este cazul.Montarea gurilor de scurgere racordarea izolaţiei.3.-3.18. reborduri. . 4.2. planeitate. hidroizolaţia se va aplica pe flanşa sudată şi se va străpunge cu flanşa mobilă în şuruburi. se vor detalia în cadrul proiectului special pentru izolaţii.19. 4.24. conform proiectului este continuă şi fără umflaturi racordarea cu elemente de străpungere la rosturi şi guri de scurgere asigură o etanşare perfectă. 4. 3. gulerul de plumb şi montarea mufei conductei de scurgere.26.2. După 72 ore tavanul nu trebuie să prezinte pete şi umeziri. 4.2. etc) dacă sunt bine ancorate şi lipite cu falţuri şi corect executate: gurile de scurgere să aibe grătar şi să funcţioneze normal la turnarea apei în locurile cele mai înalte ale terasei.Celelalte elemente de construcţie ale terasei se vor executa conform prevederilor din planurile de detaliu ale proiectului (izolare termică.1.25. etc) 5.4. etanşarea hidroizolaţiei cu elemente verticale se va executa după umplerea cu mortar a golului din jurul elementului. se va executa prin aşezare în strat uniform de 4 cm grosime.24. tipul de pînză.2.27. aderenţă. cu gurile de scurgere înfundate.Hidroizolaţia se verifică vizual dacă îndeplineşte următoarele condiţii: - 5. constatări făcute conform normelor în vigoare calitatea materialelor de hidroizolaţii conform certificatelor de calitate poziţionarea şi anexarea pieselor metalice calitatea amorsajului şi lipirea corectă a fiecărui strat a hidroizolaţiei. prin manşonare cu două straturi de pânză sau ţesătură bitumată. 5.. ventilaţii etc. straturile hidroizolaţiei să fie lipite uniform şi contiunu fără zone nelipite.

etc. al lipsei fluxurilor clare pentru angajati si cetateni cat si al starii generale a cladirii existente.Straturile de izolaţii hidrofuge pe orizontală şi verticală (inclusiv amorsa.2. Descrierea lucrărilor Constructia proiectata este structurata dupa cum urmeaza: . Terenul destinat constructiei este amplasat in UTR C12 . 2.6. Principala nr. bucle etc. Obiectul caietului de sarcini Generalitati. stratul de difuzie etc.Izolaţia la străpungeri ţevi. 6. copertine.Grinzi de fundare din beton armat pe cuzineti si blocuri de beton simplu . in zona de protectie a valorilor istorice sau arhitectural urbanistice.Fundatii continue din beton armat in zona de demisol sub pereti portanti .3. atat din punct de vedere al nivelului igienico-sanitar. se doreste edificarea unui nou sediu. Planseele. plăcile de beton se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă real executată inclusiv termoizolaţia.Elevatiile demisolului se vor hidroizola cu 1P+2B si proteja cu polistiren extrudat 5 cm si membrana Tefond . Planseul de la cota +6.00 intre axele 5-7/A-C va fi din beton armat casetat 3. se măsoară şi se decontează la ml. 6. 2. zona cu destinatia de institutii publice. Situatia existenta. ventilaţii.1. Situaţia proiectată. 4. 6. Date tehnice ale investitiei Primaria Comunei Panticeu doreste edificarea unui sediu nou.4.5. grinzile si centurile vor fi din beton armat. Acoperisul este de tip sarpanta din lemn de rasinoase ignifugat. 1. se măsoară la bucată.) se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă real executată. Cladirea va avea regim de inaltime Demisol partial. Necesitatea si oportunitatea lucrarilor Avand in vedere starea improprie a cladirii in care Primaria isi desfasoara activitatea in prezent. 6.86. parter si etaj.Structura portanta va fi asigurata de pereti din caramida cu goluri verticale 30 cm grosimelegate cu mortar M50Z 1. in intravilanul comunei.Şapele de nivelare şi protecţie.Măsurarea şi decontarea lucrărilor 6. glafuri.Betonul de pantă (dacă este cazul) se masoară şi se decontează la mp real executat. Invelitoarea este din tigla ceramica .Elementele de tablă. pe terenul proprietate a Statului Roman situat in str.

Depozit materiale. Etaj: Secretariat. Birou protectie civila. betoane) 4. 805/2009 si lista de cantitati aferente etapei 1 de executie. ASIZA Birou de Arhitectura S. Depozit. In etapa 1 urmeaza a se realiza urmatoarele categorii de lucrari: 1. Sala consiliu 40 persoane. invelitoare din tigla ceramica culoare maro-roscat. Camera agricola. pardoseli din gresie in holuri. Birou secretar. placaj din caramida aparenta. Arhiva. Grupuri sanitare. Debara. Finisaje exterioare: Zugraveli decorative crem si maro. cladirea va beneficia de urmatoarele spatii: 1. Birou primar. Hol.00 (pietris.R. Depozit lemne. 3. izolate. balustrade metalice. tamplarii din lemn. elevatii demisol. Lucrari de fundatii ( betoane de egalizare. termoizolatii si hidroizolatii. umpluturi.L. plasa sarma. Cabinet medical. sala consiliu si sala protocol. Lucrari de terasamente(sapaturi. Adapost de protectie civila 2. 1. samburi. Oficiu. . Lucrari de pardoseli pentru planseu cota +0.Finisaje interioare: zugraveli lavabile la pereti si tavane. Casierie. Birou contabil-sef. Sala asteptare. Sala protocol. tamplarii din PVC cu geam termopan. Camera tratament. Cabina portar. Birou contabilitate.Din punct de vedere functional. Birou viceprimar. grinzi. Hol primire. . circulatii si grupuri sanitare.C. Parter: Wind-fang. epuismente) 2. Grupuri sanitare 3. grinzi de fundare.. precum si zidarii portante din caramida cu goluri verticale) Pentru elaborarea ofertei se va avea in vedere Documentatia Tehnica si Detaliile de executie intocmite de catre S. Demisol: Centrala termica. proiect nr.A. compactari. Lucrari de suprastructura parter (stalpi. centuri B. betoane in fundatii continue. Birou asistenta sociala. placaje din faianta la peretii grupurilor sanitare si oficii. pardoseli din parchet laminat la birouri. Din punct de vedere al finisajelor se propun: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful