CAIET DE SARCINI LUCRARI DE CONSTRUCTII etapa 1

BORDEROU

-

BETON COFRAJE ZIDĂRII ŞI PEREŢI HIDROIZOLAŢII CU MATERIAL BITUMINOS OBIECTUL

Reguli de verificare 2. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de închiderea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă.Normativ C 140 / 86. 2.10. 2 din Legea nr. 2. 2. În procesele verbale se vor preciza concret verificările efectuate. diametrul şi poziţia armăturilor în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii.1. Înainte de începerea betonării se va verifică dacă sunt pregătite corespunzător suprafeţele de beton .7.4. se aplică la executarea tuturor lucrărilor de beton şi beton armat.3.4. 2. astfel încit verificarea calitătii acestora trebuie să fie consemnata în procese verbale de recepţie calitativă încheiate între delegaţii beneficiarului şi constructorului. d) poziţia înădirilor şi lungimile de petrecere a barelor.5. 89 al. Verificarea calităţii materialelor componente şi a betonului se va face în conformitate cu prevederile din Anexa X . La terminarea executării cofrajelor se vor consemna în procesul-verbal constatările cu privire la: a) alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire. să remedieze / să înlocuiască materialele sau elementele de construcţii necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.1.2. În cazurile în care loturile de materiale aprovizionate (oţel.8.3. constatările rezultate şi dacă se admite trecerea la executarea fazei urmatoare. h) modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi dimensiunile acestuia.1. 2. beneficiarul şi organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitaţii Produselor. După executarea acestora se va proceda la o noua verificare şi încheierea unui nou proces–verbal. se va interzice sau se va sista utilizarea lor şi se va incunoştiinta producătorul. i) poziţia.8 / 1997. 2. furnizorii sunt obligati ca în termen de 15 zile de la primirea comunicării unitaţii de construcţii montaj... e) calitatea sudurilor . 2. ciment. modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate. c) lungimea porţiunilor de bare care depaşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elementele care se toarnă ulterior. Nu se consideră valabile procesele verbale de recepţie calitativă încheiate numai de constructor.BETON 1.. Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect sau prevederile prescripţiilor tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere conform prevederilor Legii nr. Domeniul de aplicare 1. Încunoştiinţarea se va face în termen de maxim 48 de ore de la constatare. .Prevederile acestui cap. d) poziţia golurilor. La terminarea montării armăturilor se va consemna în procesul verbal constatările rezultate în urma verificărilor efectuate cu privire la: a) numărul. c) dimensiunile în plan şi ale secţiunilor transversale. În conformitate cu prevederile art. diametrul acestora şi modul lor de fixare. 2. b) distanţa dintre etrieri. în conformitate cu precizările de la pct. agregate. f) numărul şi calitatea legăturilor dintre bare. b) încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi asigurarea etanşeitaţii necesare. g) dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării. aditiv sau elemente prefabricate) nu indeplinesc condiţiile de calitate garantate. Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constitue în majoritate lucrări care devin ascunse.

semnalându-se dacă se întâlnesc zone de beton necorespunzatoare (beton necompactat. Normativ C140-86.6. dimensiunilor şi formei cofrajelor.6. În condica de betoane se va consemna: bonurile de transport corespunzătoare betonului pus în lucrare.etc. s-au îndepărtat zonele de beton necompactat. din Normativul C140-86 şi se referă la verificarea îndeplinirii condiţiilor privind caracteristicile betonului în stare proaspată sau întărită.7. La decofrarea oricăror părţi de construcţie se va verifica şi consemna în proces verbal: a) aspectul elementelor. 4 – Normativ C140-86 precum şi modul de dozare. În cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica dacă: - datele înscrise în bonurile de transport ale betonului corespund celor prevăzute şi nu s-a depăsit durata admisă de transport. sunt corespunzătoare măsurile de protecţie a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt. b)…. 2.1. conform prevederilor din Anexa X. din Normativul C140-86. În cazurile în care şeful punctului de lucru răspunde direct şi de prepararea betonului. urmărindu-se: evitarea livrării sau punerii în operă a unui beton ale cărui caracteristici în stare proaspată nu îndeplinesc condiţiile impuse. lucrabilitatea betonului corespunde celei prevăzute.sunt corespunzatoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor. goluri. Verificările de la poz. temperatura mediului ambiant (în perioada de timp friguros). probe de beton prelevate.8.). şi X. .turnate anterior şi cu care urmează să vină în contact betonul nou. 2. evenimentele intervenite (intreruperea turnării . . d) poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior. suprafeţele în cauză prezintă rugozitatea necesară asigurării unei bune legături între betonul nou şi cel vechi şi sunt în stare umedă. c) distanţele dintre diferitele elemente.3..se respectă frecvenţa de efectuare a încercarilor şi prelevărilor de probe.4.e) se efectuează prin sondaj.În vederea asigurării calităţii lucrărilor de beton şi beton armat este obligatorie efectuarea unui control operativ şi adoptarea de măsuri în conformitate cu prevederile din Anexa X. .. e) poziţia golurilor de trecere. 2. condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte. ora inceperii şi terminarii betonării.Criteriile pentru aprecierea calitaţii betonului sunt precizate în Anexa X.5. amestecare şi transport al betonului.9.). acesta este obligat să verifice în paralel calitatea cimentului şi a agregatelor conform prevederilor de la cap. segregat. respectiv dacă: s-a îndepărtat stratul de lapte de ciment. 2. b) dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor. La consemnarea constatărilor se va ţine seama de precizările din Anexa X. măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt. Constatările acestor verificări se înscriu în condica de beton. rosturi de betonare etc.

existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate. comportarea la proba de umplere cu apă în cazul recipienţilor. încadrarea în abaterile admise conform Anexei X. confirmarea prin procese verbale a executării corecte a măsurilor de remediere prevăzute în diferitele documente examinate. gradul de gelivitate etc. pe întreaga înaltime a construcţiei.14. la staţia de betoane pentru corectarea compoziţiei betonului sau a condiţiilor de preparare. în funcţie de prevederile programului privind controlul de calitate pe şantier. consemnările din condica de betoane. precizându-se în concluzie dacă structura în cauză se atestă sau se respinge. se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar şi constructor. etc) este admisă numai în baza dispoziţiei de şantier date de beneficiar şi proiectant. 2. finisaje. În cazurile în care se constată deficienţe în executarea acestora se va proceda la o noua recepţie 2. din Normativul C140-86. armarea. poziţia relativă. fiind necesară analizarea de către proiectant a măsurilor sau condiţiilor ce se impun pentru asigurarea rezistenţei. consemnându-se eventualele dezaxări.10.13.Verificările efectuate şi constatările rezultate la recepţia structurii de rezistenţă se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de calitate se vor analiza de către proiectant măsurile ce se impun.11. Recepţia structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau pe parţi de construcţie. constatările consemnate în cursul execuţiei de către beneficiar. pereţi). aspectul elementelor după decofrare precum şi de apreciere a calităţii betonului pus în lucrare. prezentate în buletinul unic emis de laborator. stabilităţii şi a durabilitaţii elementului sau construcţiei. a elementelor verticale (stâlpi. compoziţia betonului. gradul de impermeabilitate.Rezultatul aprecierii calităţii betonului pus în lucrare.7 – Normativ C140-86 asupra rezultatelor încercărilor probelor de control. Această recepţie are la bază examinarea directă efectuată de cei trei factori pe parcursul execuţiei. respectarea condiţiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate. . stabilit de proiectant împreuna cu beneficiarul şi constructorul. în cazul în care betonul a fost livrat de către o altă unitate de construcţie. se apreciază ţinând seama de: - 2. dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel. concluziile analizei efectuate conform prevederilor din Anexa X. CTC sau alte organe de control. poziţia golurilor prevăzute în proiect. diafragme. sau concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive sau încercărilor pe carote. proiectant şi constructor.- adoptarea de măsuri operative. în cazuri justificate. proiectant. sesizarea cazurilor în care betonul prezintă rezistenţe sub limitele admise. dimensiunile diferitelor elemente în raport cu prevederile proiectului. protecţii.Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri.3. Această dispoziţie se va da după încheierea recepţiei structurii de rezistenţă sau.12. orice altă verificare care se consideră necesară. dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect. tencuieli.. Suplimentar se va verifică: existenţa şi conţinutul proceselor verbale de recepţie calitativă privind: cofrajele.Calitatea betonului pus în lucrare. - 2. 2.

dacă prezintă rigiditatea necesara pentru a nu se deteriora. Recepţia parţială va consta din efectuarea tuturor verificarilor arătate la pct. STAS 6652 /1-82 8.Tipul şi frecvenţa încercărilor pentru verificarea calităţii materialelor şi betoanelor. 3. înainte de montarea armăturii. STAS 3519-76 7.C 117-70 12. cu excepţia examinării rezistenţelor betonului la vârsta de 28 de zile care se va face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă. .Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel-beton. .1.Panourile refolosibile parţial sau de inventar ale diferitelor tipuri de cofraje. STAS 6657/ 1-75 5.Idem. Metode rapide pentru determinarea rezistenţei la compresiune. Metode de încercare. .Domeniul de aplicare 1. proiectantul va aprecia unele părţi de elemente asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decât după încheierea recepţiei definitive a structurii. 2.Normativ pentru executarea lucrărilor de beton simplu şi beton armat.4 / 1975) COFRAJE 1.Încercari ale betoanelor.Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje.6 /1983.8 /1985) .9/97) . . (Buletinul Construcţiilor nr. Verificările se referă la corespondenţa cu prevederile din proiect. .Încercarea în situ a costrucţiilor prin încercări statice. LISTA REGLEMENTARILOR DE BAZĂ 1. Controlul statistic de recepţie a caracteristicilor geometrice. . . 4. se verifică de către conducătorul tehnic al lucrării împreună cu proiectantul.beton armat şi beton precomprimat. .starea de conservare. înainte de montare trebuie să fie verificate de către conducătorul tehnic al lucrării.1.C 26-72 13.Idem.după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă. (Buletinul Construcţiilor nr. STAS 1336-80 6. (Buletinul Construcţiilor nr. STAS 1275-82 3. 2. la condiţiile de calitate şi încadrarea în abaterile admisibile. STAS 1799-8 2. .Prevederi comune 2.Idem.Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat.13. . STAS 6657/ 3-71.Cofrajele puse în operă.Prevederile specifice cofrajelor din panouri de inventar. conform normelor în vigoare.Verificarea impermeabilităţii la apă. cofrajelor păşitoare şi cofrajelor glisante. .) . STAS 7563-80 9. La verificarea panourilor se vor avea în vedere următoarele aspecte: . Clasificare şi indicaţii generale.Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive (Buletinul Construcţiilor nr.Construcţii.Încercari pe betonul întărit. În asemenea situaţii. Procedee şi dispozitive de verificarea caracteristicilor geometrice.C 28-83 11. 2. C11-74 .Încercarea nedistructivă a betonului.Prevederile din prezentul capitol se referă la verificarea calităţii cofrajelor de diferite tipuri cuprinzând cofraje cu panouri refolosibile parţial a elementelor de beton unicate şi a cofrajelor din panouri de inventar demontabile.Determinarea rezistenţelor mecanice. având forma elementelor ce urmează a se betona.Construcţii de beton.2. C 140-86 10.dacă s-au executat remedierile deteriorărilor apărute anterior.

sortimentului şi alcătuirilor plaselor sudate prin puncte.4 Controlul asupra calităţii materialelor în momentul punerii în operă va consta din .4. marca. 4. Verificările se fac pe baza documentelor care atestă calitatea materialelor şi le însoţesc la livrare (certificate de calitate. maistru. precum şi prin încercări pentru controlul realizării mărcii.pt.la lungimi . din partea I-a a prezentei prescripţii şi care se execută din următoarele materiale: cărămizi pline şi blocuri beton celular autoclavizat. conducătorul tehnic al lucrării. clasa – şi calitatea în funcţie de condiţiile tehnice cerute pentru fiecare material.1. verificarea se face bucată cu bucată. de la caz la caz. temperatura. ale cofrajelor păşitoare şi ale cofrajelor glisante se vor desfăşura pe baza unor instrucţiuni elaborate de proiectantul cofrajelor şi a prevederilor din normativele în vigoare. 2. iar la lucrări ascunse şi de către conducatorul tehnic şi reprezentantul beneficiarului. va cere acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita verificarea lui prin încercări de laborator. canale de fum şi ventilaţie.stâlpi. prin examinare vizuală şi măsurători.Abateri limită la dimensiunea liberă(lumina) .Tehnologiile de montare şi demontare ale cofrajelor din panouri de inventar demontabile.la lăţimi 2. plăci din ipsos şi fosfogips pline şi cu goluri şi din ipsos. grinzi 4. se vor verifica dimensiunile. plăci . Verificările de efectuat pe parcursul executării lucrărilor 2.1. pereţi sau grinzi 3.Abateri limită la dimensiunile panourilor: . semifabricatele şi prefabricatele care se folosesc la executarea zidăriilor şi pereţiilor se vor pune în operă numai după ce conducătorul tehnic al lucrării a verificat că ele corespund cu prevederile proiectului şi prescripţiilor tehnice. Verificarea mortarului şi betonului provenit de la staţii sau centrale de beton se face pe baza fişei de transport în care se precizează marca. 2. Verificările se fac vizual şi prin măsurători.pe toată suprafaţa la planşeu Panourile cofrajelor gata confecţionate + 4mm + 3mm Cofraje gata confecţionate + 10 mm + 2 mm + 3 mm 2% 1% ZIDĂRII ŞI PERETI 1.1 Toate materialele.Abateri limită la dimensiunile secţiunilor transversale: . Domeniul de aplicare 1. La materialele indicate la pct.grosime pereţi. fişa de transport). În acest capitol sunt cuprinse şi verificările şi condiţiile de calitate pentru coşuri.3 Verificarea calităţii zidăriilor şi pereţilor se face pe tot timpul execuţiei lucrărilor de către şeful de echipă. 2.Înclinarea limită faţă de orizontală a muchiilor şi suprafeţelor: . Pentru ghermele şi buiandrugi.1 Prevederile acestui capitol se aplică zidăriilor şi pereţilor ce intră în componenţa obiectelor şi în condiţiile prevăzute la pct.pe 1 m liniar .Abateri limită : Abateri limită pentru cofraje la construcţii civile. Verificarea armăturilor se va face sub raportul diametrelor.2 În cazul în care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect. 2. consistenţa. plăci. conţinutul de agregate mari. va refuza materialul. industriale 1.1.

verificandu-se forma. se vor verifica grosimile rosturilor orizontale şi verticale ale zidăriei prin măsurarea a 5-20 rosturi la fiecare zid. dimensiunile lor şi protecţia împotriva umidităţii. La pereţii din plăci de ipsos rosturile se umplu complet cu pastă de ipsos.se va examina starea suprafeţelor cărămizilor. prin măsurători cu conul etalon. se va verifica dacă procentul de fracţiuni de cărămizi faţă de cele întregi nu depaşeşte limita maximă de 15 %.14-82 şi în instrucţiunile tehnice P.următoarele: a) Zidării : . la blocurile ceramice. - - - - . dacă se udă cărămizile înainte de punerea în operă.se va verifica. C. iar suprapunerea plăcilor s-a facut la ½ placă. se va examina starea suprafeţelor cărămizilor. Verificarea grosimii zidăriei se va face prin măsurarea cu precizie de 1 mm a distanţei pe orizontală dintre două dreptare aplicate pe ambele feţe ale zidului. conform prevederilor din normativul P2-85. ramificaţiile şi intersecţiile. se va verifica la fiecare punct de lucru şi la fiecare şarjă de mortar cât mai frecvent dacă consistenţa mortarului de zidărie se înscrie în limitele prevăzute în normativele P2-85.6 Verificarea calităţii execuţiei zidăriilor constă din următoarele: - prin măsurători la fiecare zid se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând. ghermelele se vor verifica bucată cu bucată. orizontalitatea rândurilor de zidărie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel şi dreptarului la toate zidurile. b) Pereţi : - 2. se va verifica în toate zidurile dacă rosturile verticale şi orizontale sunt umplute complet cu mortar cu excepţia adâncimii de 1-1. interzicându-se folosirea celor cu ştirbituri sau colţuri rupte. interzicându-se folosirea celor fisurate şi acoperite cu praf sau alte impurităţi. asigurându-se executarea lor conform cu prevederile din normativul P2-85 şi instrucţiunile tehnice C 190-79 şi C 198-79.5 Executarea zidăriilor şi pereţiilor nu va putea începe decât după ce se va fi verificat existenţa proceselor verbale de lucrări ascunse. care să ateste că suportul peste care se execută zidăria corespunde prevederilor proiectului şi prescripţiilor tehnice respective. blocurilor. dimensiunile lor. 11…13 cm la pastă de ipsos pentru plăci şi fâsii de ipsos ghermele se vor examina bucată cu bucată. modul de realizare a legăturilor zidăriilor se va verifica la toate colţurile. impurităţi sau gheaţă. astfel ca suprapunerea cărămizilor din 2 rânduri succesive pe înălţime să se facă pe minimum ¼ cărămidă în lungul zidului şi ½ cărămidă pe grosime. verificându-se forma.104-83. vizual. se va examina starea suprafeţelor fâşiilor de ipsos. protecţia împotriva umidităţii.5 cm de la feţele văzute ale zidăriei. interzicându-se folosirea celor acoperite de praf. 8…13 cm la zidărie din cărămidă plină şi blocuri din beton cu agregate grele sau uşoare 10…11 cm la zidăria din blocuri mici şi plăci de beton celular autoclavizat. grosimea zidăriilor se va verifica la fiecare zid în parte. plăcilor de ipsos. 2. . media aritmetică a măsurătorilor făcute cu precizie de 1 mm trebuie să se înscrie în limitele abaterilor admisibile la anexa VIII. la zidirea executată din plăci de beton celular autoclavizat sau din ipsos se va verifica dacă ţeserea verticală s-a făcut la fiecare rând. din beton cu agregate uşoare şi din beton celular autoclavizat se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând ca suprapunerea blocurilor să se facă pe ¼ bloc. Măsurarea grosimii se face la 3 m înălţime sau puncte diferite ale zidului iar media aritmetică a rezultatelor se compară cu grosimea prevazută în proiect.1. pe măsura executării lucrărilor. nu se admit rosturi neumplute. în special pe timp călduros.

Verificări de efectuat la încheierea fazei de lucru 3.2. 2. totodată se va controla dacă stratul de mortar de acoperire a armăturii în dreptul rosturilor este din ciment şi are cel puţin 2 cm grosime. Media a trei măsurători se compară cu dimensiunile din proiect. poziţionarea corectă pe înălţimea zidăriei a armăturilor din rosturile orizontale prin care se realizează legătura dintre stâlpişori şi zidărie.- verticalitatea zidăriei (suprafeţelor şi muchiilor) se verifică cu ajutorul firului de plumb şi dreptarului cu lungimea de circa 2. se va verifica dacă armarea zidăriei sau plasei sudate prin puncte se face în secţiunile prevăzute în proiect. se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse rezultatele. planitatea suprafeţelor şi rectilinitatea muchiilor se va verifica pe suprafaţa zidului a unui dreptar cu lungimea de circa 2. modul de fixare a ancorajelor de elemente de beton armat.9 La zidăria mixtă definită conform normativului P. pe lângă cele arătate la pct. se verifică următoarele: - 2. totodată se va controla dacă cel puţin la 1 m pe înălţime se execută un rând de legaturi în cărămizi aşezate transversal.1 După executarea recepţiei pe faze.6.10 La zidăria de umplutură şi la lucrările de placare a faţadelor cu plăci de BCA verificările constau din următoarele : se va verifica dacă ancorarea zidăriei şi a placajelor de stâlpi şi diafragme se execută conform prevederilor proiectului în ceea ce priveşte diametrele şi numărul barelor de ancorare sau dimensiunile platbandelor. sortimentul şi diametrele armăturilor. se va controla dacă suprafeţele stâlpilor sau diafragmelor de beton armat care vin în contact cu zidăria se amorsează cu mortar de ciment. a distanţei dintre riglă şi suprafaţa sau muchia respectivă. cu precizia de 1 mm.2-85 pe lângă cele arătate la pct. - 1. dimensiunile şi intervalele dintre stâlpii de zidărie (atunci când aceştia sunt prevazuţi în proiect).6 se va acorda o atenţie deosebită realizării tuturor legăturilor dintre zidul de cărămidă şi cel de beton. verificările care au rol de izolare termică sau fonică. să se verifice vizual dacă zidăria a fost bine împănată între planşee iar rosturile verticale dintre zidărie şi stâlpi sau diafragme sunt umplute complet cu mortar. Verificarea se face la toate zidurile. - 2.5 m. 2. 3. în acest scop se va verifica dacă la fiecare al patrulea rând se aşează câte o cărămidă la intervale de maximum 1 mm în lungul zidului cu alternarea cărămizilor pe înălţimea acestuia.5 m şi prin măsurarea. Pereţii . secţiunile în care se face ancorarea.7 La zidăria armată. prin măsurători cu precizie de 1 mm se va verifica grosimea rosturilor orizontale ţinând seama că acestea trebuie să fie egale cu suma grosimilor a două bare + 4 mm. Rezultatele tuturor verificărilor prevăzute în acest capitol şi care se referă la zidării portante ce urmează a se tencui. se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse. De asemenea. dimensiunile golurilor şi plinurilor dintre goluri se verifică prin măsurarea directă cu ruleta sau cu metrul. comisia încheie un proces-verbal în care consemnează verificările efectuate. 4. Verificarea se va face în câte 3 puncte pe înălţime la fiecare zid. cofrarea şi betonarea stâlpişorilor. lungimea şi înălţimea tuturor zidurilor.2. rezultatele obţinute şi concluzia cu privire la posibilitatea continuării lucrărilor sau propune supunerea lor unei comisii de expertiză.8 La zidăria complexă definită conform normativului C 126-75 se va verifica la fiecare stâlpişor de beton armat următoarele: trasarea poziţiei stâlpişorilor.

dacă acestea sunt bine umplute.ziduri cu grosimea < 126 mm .Verificări de efectuat la recepţia preliminară a obiectului 5. executarea corectă a rosturilor. se va verifica aplicarea amorsei pe canaturile fâşiilor pe care urmează să se aplice paste de ipsos sau mortar adeziv.ziduri cu grosimea de 240 mm d) din plăci şi fâşii de ipsos: +4 +5 +8 +4 + 5 + 10 +3 +4 +4 -6 +4 -6 +6 -8 +10 Caracteristicile zidăriilor şi pereţiilor Abateri limită mm 3 4 Observaţii .ziduri cu grosimea de 240 mm .ziduri cu grosimea de 140 mm .ziduri cu grosimea de 115 mm . fâşii şi plăci de b. a tâmplăriei metalice şi de lemn. 1 1 2 La dimensiunile zidurilor la grosimea de execuţie a zidurilor: a) din cărămizi şi blocuri ceramice: .ziduri cu grosimea <= 240 mm .c.ziduri cu grosimea de 90 mm .a.1 Comisia de recepţie preliminară a obiectului.ziduri cu grosimea > 240 mm b) din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: .ziduri cu grosimea <= 63 mm . planitatea. ABATERI LIMITĂ Abaterile limită faţă de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescripţii legale în vigoare sunt conform tabelului: Nr Crt. verificarea calităţii execuţiei constă în următoarele: piesele metalice folosite la montaj să fie protejate contra coroziunii. se va dubla numărul lor. prin membrii săi de specialitate sau prin specialiştii din afara ei.La executarea pereţilor despărţitori din fâşii de ipsos sau din beton celular autoclavizat. 5. 5. se va verifica modul de prindere a obiectelor sanitare.ziduri cu grosimea de 190 mm . verticalitatea zidăriilor şi a pereţilor şi dimensiunile golurilor.2 În caz că o parte din aceste verificări dau rezultate nesatisfăcătoare.ziduri cu grosimea de 290 mm . procedează la verificarea scriptică şi verificări directe prin sondaje privind dimensiunile.: .ziduri cu grosimea >= 365 mm c) din blocuri mici.

5 + 0.ziduri cu grosimea de 70 mm .20 b) pentru ziduri din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat: pentru un etaj +20 + 30 pentru întreaga clădire (cu două niveluri) executată din blocuri mici c) pentru ziduri din plăci şi fâşii de ipsos: pentru un etaj pentru întreaga clădire rosturi orizontale +5 rosturi verticale -2 +5 -2 + 20 + 30 La stâlpi portanţi cu secţ.ziduri cu grosimea de 80 mm 2 La goluri: a) pentru ziduri din cărămizi blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : .10 b) pentru ziduri din blocuri mici.5 + 10 + 20 . din plăci şi fâşii de beton celular autoclavizat c) pentru ziduri din plăci şi fâşii din ipsos 3 La dimensiunile în plan ale încăperilor: .cu latura încăperii <= 300 cm . şpaleţi) La dimensiunile în plan ale întregii clădiri + 20 + 20 + 15 + 20 + 20 + 50 Cu condiţia ca denivelarea unui planşeu să nu depăşească 15 mm 6 La dimensiunile verticale: a) pentru ziduri din cărămizi. din blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: pentru un etaj pentru întreaga clădire (cu maxim 5 niveluri) + 20 + 50 .cu dimensiunea golului <= 100 cm .cu dimensiunea golului > 100 cm + 0..cu latura încăperii > 300 cm 4 5 La dimensiunile parţiale în plan (nişe. 0.1 mp abaterile limită se micşorează cu 50 % 7 La dimensiunea rosturilor dintre cărămizi blocuri sau plăci: - .

8 La suprafeţe şi muchii a) la planitatea suprafeţelor pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. neîntreruptă a zidului Cel mult 30 mm dezaxare maximă cumulată pe toate nivelurile - pentru ziduri neportante 6 mm / m c) pentru ziduri din plăci de ipsos 10 pentru ziduri neportante 3 mm / m La coaxialitatea zidurilor suprapuse : dezaxarea de la un nivel la următorul + 10 . 3 mm / m 5 mm / m 2 mm / m Cel mult 20 mm pe lungimea neîntreruptă a zidului max. neîntreruptă a zidului b) pentru zidăria din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat: pentru ziduri portante 4 mm / m Cel mult 15 mm pe toată supraf. portante şi neportante 6 mm / m 2 mm / m 9 Abateri faţă de orizontală a suprafeţelor superioare ale fiecărui rând de cărămizi / blocuri: a) pentru ziduri din cărămizi. 10 mm pentru o cameră b) la rectilinitatea muchiilor: 2 mm / m 4 mm / m 1 mm / m c) la verificarea suprafeţelor şi muchiilor pentru ziduri portante 3 mm / m Cel mult 10 mm pe etaj şi 30 mm pe întreaga înălţime a clădirii Cel mult 10 mm pe etaj Cel mult 5 mm pe etaj şi cel mult 20 mm pe întreaga înălţime a clădirii - pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. neîntreruptă a zidului Cel mult 20 mm pe toata lung. neîntreruptă a zidului Cel mult 20 mm pe toata lung. portante şi neport. din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : pentru ziduri portante pentru ziduri neportante 2 mm / m 3 mm / m Cel mult 20 mm pe toata supraf. portante şi neport.

introducând treptat în ea modificările sau completările survenite.Constructiilor nr.Constructiilor 11-1979) Cărămizi pline presate pe cale umedă Cărămizi de format rectangular şi pană. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor. P 2-85 C 14-82 C 17-82 C 198-79 - 9. calculul şi executarea structurilor din zidărie (Bul. STAS 10109/1-82 STAS 23654-80 STAS 1030-85 P 104-83 Construcţii civile.11 - maximă pe întreaga construcţie + 30 La rosturile de dilataţie. Lucrari de zidărie. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. sunt obligatorii chiar dacă nu concordă cu prevederile din textul alăturat. utilizatorii prezentei prescripţii trebuie să menţină la curent lista de mai jos. Clasificare şi condiţii tehnice. 2.20 2 mm / m Max 20 mm pt. Alcătuire şi calcul. Metode de încercare. 10. 7. planşeelor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat. Normativ privind alcătuirea.11/1985) Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrarile de zidărie (Bul.Constructiilor 1-1983) Instrucţiuni tehnice privind tehnologia de fabricaţie şi montaj a plăcilor şi fâşiilor pentru pereţi despărţitori din ipsos şi alte materiale locale (Bul. industriale şi agrozootehnice. 1. 5. întreaga înălţime LISTA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE DE BAZĂ Observaţie importantă Orice modificare ulterioară în cuprinsul prescripţiilor din lista de mai jos. 4. 8. STAS 457-80 STAS 131-78 - . 6. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Forme şi dimensiuni. 3. În consecinţă. ca şi orice noi prescripţii apărute după intrarea în vigoare a celei de faţă.Constructiilor 9-1982) Instrucţuni tehnice pentru stabilirea compoziţiei şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială (Bul. de tasare şi antiseismice la înălţimea rostului la verticalitatea muchiilor rosturilor + 10 .

. trebuie să se respecte prevederile STAS 2355/2-87 al normativului C112-86 precum şi detaliile de execuţie prevăzute de proiectant. în scopul protecţiei construcţiilor subterane şi supraterane.2. 3.depozitare 3.5 cm grosime. 4. cu sau fără presiune. IB1200. minim 12.Izolaţia hidrofugă se va realiza pe toate înălţimea pereţilor subsolului.Generalităţi Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind execuţia hidroizolaţiilor cu materiale bituminoase şi a unora dintre lucrările aferente acestora.1. 3. CA400 STAS 1046-78 Pânză bitumată PA55. IBP1200 STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali STAS 7064-78 Bitum pentru hidroizolaţii tip H 60/75 şi H 80/90 STAS 539-79 STAS 44-84 STAS 491-70 Filer de calcar White-spirit Benzi de plumb STAS 2028-80 Tablă zincată STAS 1667-76 Alte materiale pentru protecţie / nisip pietriş 7-15 mm 3.Protecţia hidroizolaţiei verticale se va realiza din zidărie de cărămidă plină.Livrare.normative.1.2.Toate materialele ce se livrează în suluri pentru hidroizolaţii se vor depozita cel puţin sub şoproane şi vor fi ferite de lovituri. 4. PA45 STAS 7916-80 Împîslitură din fire sticlă bitumata IA1100.Standarde. 3.HIDROIZOLAŢII CU MATERIALE BITUMINOASE 1.1.La elementele subterane 4. 4.Manipularea şi transportul materialelor bituminoase se va face cu atenţie pentru a nu le deteriora.materiale folosite C112-86 STAS 2355/2-87 STAS 2355/3-87 STAS 138-80 Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase Hidroizolaţii din materiale bituminoase la elemente de construcţii Hidroizolaţii din materiale bituminoase la terase şi acoperişuri Carton asfaltat CA300.La lucrările de hidroizolaţii a construcţiilor contra apelor.1.1.Materialele folosite trebuie să corespundă condiţiilor de calitate prevăzute în standardele în vigoare şi vor fi însoţite de certificate de calitate.3.3.manipulare.Condiţii de execuţie 4.La depozitare se vor lua măsuri de pază contra incendiilor conform normelor în vigoare. 2.4.1.

11. se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm.2.Hidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste +50 C.9. reborduri.17. sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafaţa suport şi se vor curăţa prin periere energică.2. 4.Straturile de difuzie nu se aplică la dolii şi pe o rază de cca. 4.Temperatura masticului de bitum în cazan nu va depăsi 220C.Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele aticelor se va realiza din fâşii de împâslitură bitumată perforată (IBP) de 50 cm lăţime aşezate la 1 m distanţă. starea de întărire şi de uscare a suportului. diblurile. care nu va depaşi temperatura de 1500C în timpul lipirii.13.2.12.7. 4. 4.2.20. . din normativul C112-86 privind controlul pantelor.2. 4.14.Suprafeţele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolaţiei se vor verifica şi controla dacă corespund STAS 2355/3-87 şi condiţiilor precizate la punctul 3.8. coşuri.5. hidroizolatia se va întoarce pe partea orizontală a aticului minimum 15 cm. se admite aplicarea prin întinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element şi foaia bitumată.La montarea pe acoperiş.15.2. controlându-se aderenţa şi continuitatea etanşării în aceste locuri.2. 4.Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie. după care se vor lasă un timp suficient pentru relaxare şi îndepărtare a foilor. iar în momentul lipirii straturilor va fi cuprinsă între 1600C şi 2000C. agrafele de prindere a elementelor din tablă şi alte lucrări similare. cu suprapuneri de 7-10 cm şi va trebuii să acopere complet partea inferioară a stratului de izolaţie termică.La colţuri. eliminarea asperităţilor.10. 4. Sub această temperatură se pot executa lucrările de hidroizolaţii cu respectarea prevederilor normativului C16-84.1.2. 4.16. 4.25 cm în jurul golurilor de scurgere şi a străpungerilor. iar în cazul unor elemente verticale cu înălţimea mai mare se va ridica până la 50 cm şi se va ancora cu platbandă şi bolţuri împuşcate la distanţe de circa 50 cm. numai în perioada de timp cu temperatura exterioară până la +80C.La atice cu înălţimea până la 60 cm.La terase şi acoperişuri 4.Pentru executarea hidroizolaţiei în câmpul acoperişului.2. peste încăperi cu umiditate mai mare de 60 % sau sub hidroizolaţii aplicate pe termoizolaţii sensibile la umiditate.2.2.5 kg/mp mastic de bitum cald întins cu peria pe foile bitumate.6.1.2. iar în emulsie de bitum pe suport umed la temperatura peste +80C. prevăzute sub bariera contra vaporilor. 4.2.5. 4.Stratul de amorsare cu soluţie de bitum se execută pe suport bine curăţat şi uscat. lipite şi acoperite cu mastic de bitum.Protecţia cu foi bitumate a plăcilor termoizolante din materiale rigide se va executa în atelier sau fabrici prin lipirea plăcilor cu minimum 1. 4. 4.4.2.20 % se va executa prin lipirea foilor bitumate pe toată suprafaţa cu masticuri din bitum preparate cu maxim 30 % filere minerale cu puncte de înmuiere IB în funcţie de pantă (până la 20 % bitum H80/90) 4. Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge sub cota terenului este precizată prin planurile de execuţie ale proiectului. 4. începind de jos în sus.2.Tehnologia şi condiţiile de aplicare a straturilor de hidroizolaţie sunt cele din normativul C112-86 art.2.Bariera contra vaporilor şi straturile de difuzie sau hidroizolaţie se vor aplica pe suporturile din beton sau mortar de ciment.2.Elementele de beton pentru rigidizarea protecţiei de zidărie se vor fixa cu distanţieri pentru a nu străpunge hidroizolaţia. la scafe suprapunerile se vor realiza în trepte de 40-50 cm.20. fixarea conductelor de scurgere. după amorsarea cu emulsie sau cu soluţie de bitum cu minimum 300 gr / mp.6. folie perforată. 4.3.2. plăcile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejată în masticul de bitum cald de acoperire a barieirei contra vaporilor. etc) se vor executa cu fişii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul de mastic de bitum cald.-3. muchii şi alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula.Hidroizolaţiile la elementele verticale (atice.4.Hidroizolaţia alcătuită din straturi multiple pentru terase şi acoperişuri cu panta de max. ventilaţii.2.3.Straturile pentru difuzia vaporilor alcătuite din împâslitura bitumată perforată IBP 1200 sau 1100. cu lipirea imediată şi presarea cu canciocul. prevăzute cu şape de beton.1. 4. 4.

reborduri.22. 4.2.Verificarea calităţii lucrărilor 5..2. se pot face şi verificări prin sondaje prin desfacerea izolaţiei şi probe de laborator asupra materialelor.23.Se verifică lucrările de tinichigerie aferente ce asigură etanşarea cerută (copertine. 4.Celelalte elemente de construcţie ale terasei se vor executa conform prevederilor din planurile de detaliu ale proiectului (izolare termică.2. împâslitură.Rosturile de dilatare cu rebord se vor etanşa şi izola conform normativului C112-86 punctele 3. şape protecţie tablă. După 72 ore tavanul nu trebuie să prezinte pete şi umeziri.Etanşarea la străpungeri se va face în funcţie de diametrul elementului şi solicitărilor fizice şi mecanice astfel: La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi cu flanşe.3. 3. 5. prin manşonare cu două straturi de pânză sau ţesătură bitumată. panta către gurile de scurgere să fie fără stagnări.-3. 4. protecţia grea (la exterior) din pietriş din granule de 7-15 mm. 4. umiditate. planeitate. se vor detalia în cadrul proiectului special pentru izolaţii.24.Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge la terasă: numărul de straturi.19. şape etc. în punctele cele mai înalte. etanşarea hidroizolaţiei cu elemente verticale se va executa după umplerea cu mortar a golului din jurul elementului.2. 5. aderenţă.20.2.Cu avizul scris al proiectantului de rezistenţă se va verifica calitatea izolaţiilor prin inundarea cu apă de 2-4 cm grosime.2. lipită cu mastic de bitum şi matisate pe element cu sârmă sau colier.2. hidroizolaţia se va aplica pe flanşa sudată şi se va străpunge cu flanşa mobilă în şuruburi.Hidroizolaţia se verifică vizual dacă îndeplineşte următoarele condiţii: - 5. 4. se va executa prin aşezare în strat uniform de 4 cm grosime.27. conform proiectului este continuă şi fără umflaturi racordarea cu elemente de străpungere la rosturi şi guri de scurgere asigură o etanşare perfectă. 4.25.2. inclusiv a celorlalte lucrări de construcţie aferente strângerea flanşelor şi platbandelor aferente străpungerilor dacă este cazul. gulerul de plumb şi montarea mufei conductei de scurgere. constatări făcute conform normelor în vigoare calitatea materialelor de hidroizolaţii conform certificatelor de calitate poziţionarea şi anexarea pieselor metalice calitatea amorsajului şi lipirea corectă a fiecărui strat a hidroizolaţiei. calitatea lor se va verifica pe etape de execuţie.-3.24.1. La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi fără flanşe. . străpungeri. majoritatea lor fiind lucrări ascunse. straturile hidroizolaţiei să fie lipite uniform şi contiunu fără zone nelipite.Protecţia hidroizolaţiei elementelor verticale la terase circulabile şi necirculabile se va realiza cu mortar de ciment M100T de circa 30 mm grosime armat cu rabiţ pe reţea de oţel beton d=6 mm la 25 cm.18.La terase necirculabile.Lucrările de hidroizolaţii. protecţia hidroizolaţiei verticale la atice. ventilaţii etc. tipul de pînză.21.24. etc) 5.Montarea gurilor de scurgere racordarea izolaţiei.4. etc) dacă sunt bine ancorate şi lipite cu falţuri şi corect executate: gurile de scurgere să aibe grătar şi să funcţioneze normal la turnarea apei în locurile cele mai înalte ale terasei. este aderentă şi fără deplasări. etc se vor face conform aceluiaşi normativ punctele 3.4. glafuri.26. cu gurile de scurgere înfundate.2. încheindu-se în acest sens un proces-verbal din care să rezulte că au fost respectate următoarele: calitatea suportului–rigiditatea.

atat din punct de vedere al nivelului igienico-sanitar. Situaţia proiectată. Situatia existenta. Obiectul caietului de sarcini Generalitati.Straturile de izolaţii hidrofuge pe orizontală şi verticală (inclusiv amorsa. parter si etaj.00 intre axele 5-7/A-C va fi din beton armat casetat 3. Planseul de la cota +6.Fundatii continue din beton armat in zona de demisol sub pereti portanti . pe terenul proprietate a Statului Roman situat in str. 4.Structura portanta va fi asigurata de pereti din caramida cu goluri verticale 30 cm grosimelegate cu mortar M50Z 1. stratul de difuzie etc. Cladirea va avea regim de inaltime Demisol partial.86.5. se doreste edificarea unui nou sediu. Acoperisul este de tip sarpanta din lemn de rasinoase ignifugat. 6. Descrierea lucrărilor Constructia proiectata este structurata dupa cum urmeaza: .Măsurarea şi decontarea lucrărilor 6. in intravilanul comunei. grinzile si centurile vor fi din beton armat. 2. plăcile de beton se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă real executată inclusiv termoizolaţia. Date tehnice ale investitiei Primaria Comunei Panticeu doreste edificarea unui sediu nou.) se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă real executată. 6. 6. Planseele.6. Principala nr. 2. Terenul destinat constructiei este amplasat in UTR C12 .1.Grinzi de fundare din beton armat pe cuzineti si blocuri de beton simplu . se măsoară şi se decontează la ml. 1. glafuri. zona cu destinatia de institutii publice. in zona de protectie a valorilor istorice sau arhitectural urbanistice. ventilaţii.Elementele de tablă. Necesitatea si oportunitatea lucrarilor Avand in vedere starea improprie a cladirii in care Primaria isi desfasoara activitatea in prezent. bucle etc.Elevatiile demisolului se vor hidroizola cu 1P+2B si proteja cu polistiren extrudat 5 cm si membrana Tefond .4. al lipsei fluxurilor clare pentru angajati si cetateni cat si al starii generale a cladirii existente. 6. Invelitoarea este din tigla ceramica . copertine.2.Şapele de nivelare şi protecţie. etc.Izolaţia la străpungeri ţevi.Betonul de pantă (dacă este cazul) se masoară şi se decontează la mp real executat. se măsoară la bucată.3.

Lucrari de suprastructura parter (stalpi. grinzi. In etapa 1 urmeaza a se realiza urmatoarele categorii de lucrari: 1. termoizolatii si hidroizolatii. Hol primire. Camera agricola. Sala protocol. Etaj: Secretariat. Grupuri sanitare. Lucrari de fundatii ( betoane de egalizare. 3. Lucrari de pardoseli pentru planseu cota +0. sala consiliu si sala protocol.Din punct de vedere functional. Cabinet medical. Arhiva. cladirea va beneficia de urmatoarele spatii: 1. .L.00 (pietris. Demisol: Centrala termica. centuri B. elevatii demisol. Camera tratament. Birou primar. invelitoare din tigla ceramica culoare maro-roscat. Birou secretar. Lucrari de terasamente(sapaturi. 1. Din punct de vedere al finisajelor se propun: . placaje din faianta la peretii grupurilor sanitare si oficii. betoane) 4. compactari. tamplarii din PVC cu geam termopan. proiect nr. Birou contabilitate. Depozit lemne.C. tamplarii din lemn. plasa sarma. Birou protectie civila. izolate. Debara. samburi. pardoseli din parchet laminat la birouri. Birou contabil-sef. epuismente) 2. Grupuri sanitare 3. betoane in fundatii continue. Cabina portar. ASIZA Birou de Arhitectura S. Depozit. Oficiu. Casierie.Finisaje interioare: zugraveli lavabile la pereti si tavane. precum si zidarii portante din caramida cu goluri verticale) Pentru elaborarea ofertei se va avea in vedere Documentatia Tehnica si Detaliile de executie intocmite de catre S. Sala asteptare. . pardoseli din gresie in holuri. placaj din caramida aparenta. grinzi de fundare. Birou asistenta sociala. Sala consiliu 40 persoane.R. umpluturi. Finisaje exterioare: Zugraveli decorative crem si maro. circulatii si grupuri sanitare. balustrade metalice. Depozit materiale.. Adapost de protectie civila 2. Parter: Wind-fang. Birou viceprimar. Hol.A. 805/2009 si lista de cantitati aferente etapei 1 de executie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful