P. 1
Caiet sarcini

Caiet sarcini

|Views: 190|Likes:
Published by Moisescu Simona

More info:

Published by: Moisescu Simona on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2015

pdf

text

original

CAIET DE SARCINI LUCRARI DE CONSTRUCTII etapa 1

BORDEROU

-

BETON COFRAJE ZIDĂRII ŞI PEREŢI HIDROIZOLAŢII CU MATERIAL BITUMINOS OBIECTUL

c) lungimea porţiunilor de bare care depaşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elementele care se toarnă ulterior. 2 din Legea nr.10. 2.BETON 1.8. se va interzice sau se va sista utilizarea lor şi se va incunoştiinta producătorul. modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate..4. Domeniul de aplicare 1. se aplică la executarea tuturor lucrărilor de beton şi beton armat. h) modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi dimensiunile acestuia. 2.3. 89 al. b) încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi asigurarea etanşeitaţii necesare.1. diametrul acestora şi modul lor de fixare. b) distanţa dintre etrieri. beneficiarul şi organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitaţii Produselor. ciment. furnizorii sunt obligati ca în termen de 15 zile de la primirea comunicării unitaţii de construcţii montaj.7. 2. La terminarea montării armăturilor se va consemna în procesul verbal constatările rezultate în urma verificărilor efectuate cu privire la: a) numărul. g) dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării.Normativ C 140 / 86. în conformitate cu precizările de la pct.1. La terminarea executării cofrajelor se vor consemna în procesul-verbal constatările cu privire la: a) alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire.. să remedieze / să înlocuiască materialele sau elementele de construcţii necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.Prevederile acestui cap.1. astfel încit verificarea calitătii acestora trebuie să fie consemnata în procese verbale de recepţie calitativă încheiate între delegaţii beneficiarului şi constructorului. Verificarea calităţii materialelor componente şi a betonului se va face în conformitate cu prevederile din Anexa X . aditiv sau elemente prefabricate) nu indeplinesc condiţiile de calitate garantate. În conformitate cu prevederile art. . Nu se consideră valabile procesele verbale de recepţie calitativă încheiate numai de constructor. f) numărul şi calitatea legăturilor dintre bare.. constatările rezultate şi dacă se admite trecerea la executarea fazei urmatoare. e) calitatea sudurilor . diametrul şi poziţia armăturilor în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii. i) poziţia. Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect sau prevederile prescripţiilor tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere conform prevederilor Legii nr. 2. În cazurile în care loturile de materiale aprovizionate (oţel.5. După executarea acestora se va proceda la o noua verificare şi încheierea unui nou proces–verbal.2. d) poziţia golurilor.Reguli de verificare 2.3. 2.4. 2. Înainte de începerea betonării se va verifică dacă sunt pregătite corespunzător suprafeţele de beton . Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constitue în majoritate lucrări care devin ascunse. c) dimensiunile în plan şi ale secţiunilor transversale. 2. agregate. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de închiderea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă. În procesele verbale se vor preciza concret verificările efectuate. d) poziţia înădirilor şi lungimile de petrecere a barelor.8 / 1997. Încunoştiinţarea se va face în termen de maxim 48 de ore de la constatare. 2.

se respectă frecvenţa de efectuare a încercarilor şi prelevărilor de probe.8. urmărindu-se: evitarea livrării sau punerii în operă a unui beton ale cărui caracteristici în stare proaspată nu îndeplinesc condiţiile impuse. măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt.sunt corespunzatoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor. e) poziţia golurilor de trecere.5. s-au îndepărtat zonele de beton necompactat. evenimentele intervenite (intreruperea turnării . Verificările de la poz. În condica de betoane se va consemna: bonurile de transport corespunzătoare betonului pus în lucrare.e) se efectuează prin sondaj.). respectiv dacă: s-a îndepărtat stratul de lapte de ciment. Constatările acestor verificări se înscriu în condica de beton. rosturi de betonare etc. probe de beton prelevate. 2. b) dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor. sunt corespunzătoare măsurile de protecţie a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt. dimensiunilor şi formei cofrajelor. goluri.9. şi X. b)…. 2.6.. La decofrarea oricăror părţi de construcţie se va verifica şi consemna în proces verbal: a) aspectul elementelor.3.1. acesta este obligat să verifice în paralel calitatea cimentului şi a agregatelor conform prevederilor de la cap. conform prevederilor din Anexa X.. semnalându-se dacă se întâlnesc zone de beton necorespunzatoare (beton necompactat. amestecare şi transport al betonului. din Normativul C140-86. lucrabilitatea betonului corespunde celei prevăzute.). În cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica dacă: - datele înscrise în bonurile de transport ale betonului corespund celor prevăzute şi nu s-a depăsit durata admisă de transport. 4 – Normativ C140-86 precum şi modul de dozare. din Normativul C140-86 şi se referă la verificarea îndeplinirii condiţiilor privind caracteristicile betonului în stare proaspată sau întărită. segregat. condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte. La consemnarea constatărilor se va ţine seama de precizările din Anexa X. . . Normativ C140-86.Criteriile pentru aprecierea calitaţii betonului sunt precizate în Anexa X. d) poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior. În cazurile în care şeful punctului de lucru răspunde direct şi de prepararea betonului. temperatura mediului ambiant (în perioada de timp friguros). 2. suprafeţele în cauză prezintă rugozitatea necesară asigurării unei bune legături între betonul nou şi cel vechi şi sunt în stare umedă.4. .etc.turnate anterior şi cu care urmează să vină în contact betonul nou. ora inceperii şi terminarii betonării.7.6.În vederea asigurării calităţii lucrărilor de beton şi beton armat este obligatorie efectuarea unui control operativ şi adoptarea de măsuri în conformitate cu prevederile din Anexa X. c) distanţele dintre diferitele elemente. 2.

Această recepţie are la bază examinarea directă efectuată de cei trei factori pe parcursul execuţiei. Această dispoziţie se va da după încheierea recepţiei structurii de rezistenţă sau. . 2. sesizarea cazurilor în care betonul prezintă rezistenţe sub limitele admise.14.Calitatea betonului pus în lucrare. dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel. proiectant. stabilit de proiectant împreuna cu beneficiarul şi constructorul. CTC sau alte organe de control. gradul de gelivitate etc. 2.11. din Normativul C140-86. consemnându-se eventualele dezaxări. stabilităţii şi a durabilitaţii elementului sau construcţiei. diafragme. În cazurile în care se constată deficienţe în executarea acestora se va proceda la o noua recepţie 2. pe întreaga înaltime a construcţiei. tencuieli. - 2. poziţia relativă.Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri. la staţia de betoane pentru corectarea compoziţiei betonului sau a condiţiilor de preparare. precizându-se în concluzie dacă structura în cauză se atestă sau se respinge. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de calitate se vor analiza de către proiectant măsurile ce se impun.- adoptarea de măsuri operative. în funcţie de prevederile programului privind controlul de calitate pe şantier.10. Recepţia structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau pe parţi de construcţie. încadrarea în abaterile admise conform Anexei X. existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate. dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect. se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar şi constructor. etc) este admisă numai în baza dispoziţiei de şantier date de beneficiar şi proiectant.Rezultatul aprecierii calităţii betonului pus în lucrare.3. pereţi). finisaje. prezentate în buletinul unic emis de laborator. protecţii. compoziţia betonului.Verificările efectuate şi constatările rezultate la recepţia structurii de rezistenţă se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar. sau concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive sau încercărilor pe carote. respectarea condiţiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate. constatările consemnate în cursul execuţiei de către beneficiar. armarea.13. a elementelor verticale (stâlpi. comportarea la proba de umplere cu apă în cazul recipienţilor. aspectul elementelor după decofrare precum şi de apreciere a calităţii betonului pus în lucrare. Suplimentar se va verifică: existenţa şi conţinutul proceselor verbale de recepţie calitativă privind: cofrajele. poziţia golurilor prevăzute în proiect. fiind necesară analizarea de către proiectant a măsurilor sau condiţiilor ce se impun pentru asigurarea rezistenţei. în cazuri justificate. în cazul în care betonul a fost livrat de către o altă unitate de construcţie. gradul de impermeabilitate. concluziile analizei efectuate conform prevederilor din Anexa X. se apreciază ţinând seama de: - 2. confirmarea prin procese verbale a executării corecte a măsurilor de remediere prevăzute în diferitele documente examinate. orice altă verificare care se consideră necesară.7 – Normativ C140-86 asupra rezultatelor încercărilor probelor de control. proiectant şi constructor. dimensiunile diferitelor elemente în raport cu prevederile proiectului.12. consemnările din condica de betoane..

având forma elementelor ce urmează a se betona.Idem.) .dacă prezintă rigiditatea necesara pentru a nu se deteriora. cofrajelor păşitoare şi cofrajelor glisante. 2. conform normelor în vigoare. .9/97) .Prevederi comune 2. .beton armat şi beton precomprimat. la condiţiile de calitate şi încadrarea în abaterile admisibile.Prevederile specifice cofrajelor din panouri de inventar. STAS 1275-82 3.C 26-72 13. Verificările se referă la corespondenţa cu prevederile din proiect. .Idem.Încercarea în situ a costrucţiilor prin încercări statice. .Determinarea rezistenţelor mecanice. 2. proiectantul va aprecia unele părţi de elemente asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decât după încheierea recepţiei definitive a structurii. La verificarea panourilor se vor avea în vedere următoarele aspecte: . (Buletinul Construcţiilor nr.Prevederile din prezentul capitol se referă la verificarea calităţii cofrajelor de diferite tipuri cuprinzând cofraje cu panouri refolosibile parţial a elementelor de beton unicate şi a cofrajelor din panouri de inventar demontabile.1. . C11-74 .Construcţii de beton. C 140-86 10.Încercarea nedistructivă a betonului.8 /1985) . În asemenea situaţii. Recepţia parţială va consta din efectuarea tuturor verificarilor arătate la pct.Cofrajele puse în operă. 4.C 117-70 12. STAS 3519-76 7. STAS 1336-80 6.după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă.starea de conservare. 2. STAS 6657/ 3-71. . (Buletinul Construcţiilor nr. Procedee şi dispozitive de verificarea caracteristicilor geometrice. 3.13.6 /1983.Încercari pe betonul întărit. STAS 7563-80 9. STAS 6652 /1-82 8. . STAS 1799-8 2. înainte de montare trebuie să fie verificate de către conducătorul tehnic al lucrării. . .Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat.Domeniul de aplicare 1. LISTA REGLEMENTARILOR DE BAZĂ 1. se verifică de către conducătorul tehnic al lucrării împreună cu proiectantul.Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive (Buletinul Construcţiilor nr.Normativ pentru executarea lucrărilor de beton simplu şi beton armat.Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel-beton.Construcţii.dacă s-au executat remedierile deteriorărilor apărute anterior. . cu excepţia examinării rezistenţelor betonului la vârsta de 28 de zile care se va face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă.2.Idem. Metode de încercare. Controlul statistic de recepţie a caracteristicilor geometrice.1. înainte de montarea armăturii.Panourile refolosibile parţial sau de inventar ale diferitelor tipuri de cofraje.C 28-83 11.Încercari ale betoanelor. (Buletinul Construcţiilor nr. Metode rapide pentru determinarea rezistenţei la compresiune.Tipul şi frecvenţa încercărilor pentru verificarea calităţii materialelor şi betoanelor. STAS 6657/ 1-75 5. . Clasificare şi indicaţii generale.Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje.Verificarea impermeabilităţii la apă.4 / 1975) COFRAJE 1.

Abateri limită la dimensiunile panourilor: . ale cofrajelor păşitoare şi ale cofrajelor glisante se vor desfăşura pe baza unor instrucţiuni elaborate de proiectantul cofrajelor şi a prevederilor din normativele în vigoare. prin examinare vizuală şi măsurători. canale de fum şi ventilaţie. 2.Tehnologiile de montare şi demontare ale cofrajelor din panouri de inventar demontabile. se vor verifica dimensiunile. consistenţa. industriale 1. din partea I-a a prezentei prescripţii şi care se execută din următoarele materiale: cărămizi pline şi blocuri beton celular autoclavizat. Verificările de efectuat pe parcursul executării lucrărilor 2. plăci. grinzi 4.Abateri limită : Abateri limită pentru cofraje la construcţii civile.2 În cazul în care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect.1. În acest capitol sunt cuprinse şi verificările şi condiţiile de calitate pentru coşuri.3 Verificarea calităţii zidăriilor şi pereţilor se face pe tot timpul execuţiei lucrărilor de către şeful de echipă.la lăţimi 2. verificarea se face bucată cu bucată. La materialele indicate la pct.pt.4 Controlul asupra calităţii materialelor în momentul punerii în operă va consta din . Verificările se fac vizual şi prin măsurători. 2. precum şi prin încercări pentru controlul realizării mărcii.Abateri limită la dimensiunile secţiunilor transversale: . 2.pe 1 m liniar . de la caz la caz.1 Toate materialele. va refuza materialul. sortimentului şi alcătuirilor plaselor sudate prin puncte. pereţi sau grinzi 3.1. plăci .1 Prevederile acestui capitol se aplică zidăriilor şi pereţilor ce intră în componenţa obiectelor şi în condiţiile prevăzute la pct.pe toată suprafaţa la planşeu Panourile cofrajelor gata confecţionate + 4mm + 3mm Cofraje gata confecţionate + 10 mm + 2 mm + 3 mm 2% 1% ZIDĂRII ŞI PERETI 1. Verificările se fac pe baza documentelor care atestă calitatea materialelor şi le însoţesc la livrare (certificate de calitate. conţinutul de agregate mari.grosime pereţi. va cere acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita verificarea lui prin încercări de laborator. 2. iar la lucrări ascunse şi de către conducatorul tehnic şi reprezentantul beneficiarului. conducătorul tehnic al lucrării. maistru. 4. semifabricatele şi prefabricatele care se folosesc la executarea zidăriilor şi pereţiilor se vor pune în operă numai după ce conducătorul tehnic al lucrării a verificat că ele corespund cu prevederile proiectului şi prescripţiilor tehnice.Abateri limită la dimensiunea liberă(lumina) . Verificarea armăturilor se va face sub raportul diametrelor. Domeniul de aplicare 1. temperatura.Înclinarea limită faţă de orizontală a muchiilor şi suprafeţelor: . Verificarea mortarului şi betonului provenit de la staţii sau centrale de beton se face pe baza fişei de transport în care se precizează marca. plăci din ipsos şi fosfogips pline şi cu goluri şi din ipsos.la lungimi .stâlpi.1. marca.4. fişa de transport). Pentru ghermele şi buiandrugi. clasa – şi calitatea în funcţie de condiţiile tehnice cerute pentru fiecare material.

ghermelele se vor verifica bucată cu bucată. pe măsura executării lucrărilor. asigurându-se executarea lor conform cu prevederile din normativul P2-85 şi instrucţiunile tehnice C 190-79 şi C 198-79.se va verifica. Măsurarea grosimii se face la 3 m înălţime sau puncte diferite ale zidului iar media aritmetică a rezultatelor se compară cu grosimea prevazută în proiect. la zidirea executată din plăci de beton celular autoclavizat sau din ipsos se va verifica dacă ţeserea verticală s-a făcut la fiecare rând. la blocurile ceramice. interzicându-se folosirea celor cu ştirbituri sau colţuri rupte. - - - - . nu se admit rosturi neumplute. b) Pereţi : - 2.14-82 şi în instrucţiunile tehnice P. din beton cu agregate uşoare şi din beton celular autoclavizat se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând ca suprapunerea blocurilor să se facă pe ¼ bloc. modul de realizare a legăturilor zidăriilor se va verifica la toate colţurile. plăcilor de ipsos. dimensiunile lor. media aritmetică a măsurătorilor făcute cu precizie de 1 mm trebuie să se înscrie în limitele abaterilor admisibile la anexa VIII. se va examina starea suprafeţelor fâşiilor de ipsos. La pereţii din plăci de ipsos rosturile se umplu complet cu pastă de ipsos. vizual.se va examina starea suprafeţelor cărămizilor. conform prevederilor din normativul P2-85. protecţia împotriva umidităţii. verificandu-se forma. dacă se udă cărămizile înainte de punerea în operă. ramificaţiile şi intersecţiile. se va verifica la fiecare punct de lucru şi la fiecare şarjă de mortar cât mai frecvent dacă consistenţa mortarului de zidărie se înscrie în limitele prevăzute în normativele P2-85. Verificarea grosimii zidăriei se va face prin măsurarea cu precizie de 1 mm a distanţei pe orizontală dintre două dreptare aplicate pe ambele feţe ale zidului. C. astfel ca suprapunerea cărămizilor din 2 rânduri succesive pe înălţime să se facă pe minimum ¼ cărămidă în lungul zidului şi ½ cărămidă pe grosime. iar suprapunerea plăcilor s-a facut la ½ placă.5 Executarea zidăriilor şi pereţiilor nu va putea începe decât după ce se va fi verificat existenţa proceselor verbale de lucrări ascunse. orizontalitatea rândurilor de zidărie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel şi dreptarului la toate zidurile. 11…13 cm la pastă de ipsos pentru plăci şi fâsii de ipsos ghermele se vor examina bucată cu bucată. interzicându-se folosirea celor fisurate şi acoperite cu praf sau alte impurităţi.104-83. impurităţi sau gheaţă. 2. se va verifica dacă procentul de fracţiuni de cărămizi faţă de cele întregi nu depaşeşte limita maximă de 15 %. în special pe timp călduros. 8…13 cm la zidărie din cărămidă plină şi blocuri din beton cu agregate grele sau uşoare 10…11 cm la zidăria din blocuri mici şi plăci de beton celular autoclavizat. grosimea zidăriilor se va verifica la fiecare zid în parte.5 cm de la feţele văzute ale zidăriei. se va verifica în toate zidurile dacă rosturile verticale şi orizontale sunt umplute complet cu mortar cu excepţia adâncimii de 1-1.6 Verificarea calităţii execuţiei zidăriilor constă din următoarele: - prin măsurători la fiecare zid se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând.următoarele: a) Zidării : . interzicându-se folosirea celor acoperite de praf. . se vor verifica grosimile rosturilor orizontale şi verticale ale zidăriei prin măsurarea a 5-20 rosturi la fiecare zid. blocurilor.1. prin măsurători cu conul etalon. verificându-se forma. se va examina starea suprafeţelor cărămizilor. dimensiunile lor şi protecţia împotriva umidităţii. care să ateste că suportul peste care se execută zidăria corespunde prevederilor proiectului şi prescripţiilor tehnice respective.

3. De asemenea. secţiunile în care se face ancorarea.8 La zidăria complexă definită conform normativului C 126-75 se va verifica la fiecare stâlpişor de beton armat următoarele: trasarea poziţiei stâlpişorilor. 2. a distanţei dintre riglă şi suprafaţa sau muchia respectivă.- verticalitatea zidăriei (suprafeţelor şi muchiilor) se verifică cu ajutorul firului de plumb şi dreptarului cu lungimea de circa 2.6 se va acorda o atenţie deosebită realizării tuturor legăturilor dintre zidul de cărămidă şi cel de beton. cofrarea şi betonarea stâlpişorilor. sortimentul şi diametrele armăturilor. 2. poziţionarea corectă pe înălţimea zidăriei a armăturilor din rosturile orizontale prin care se realizează legătura dintre stâlpişori şi zidărie. totodată se va controla dacă stratul de mortar de acoperire a armăturii în dreptul rosturilor este din ciment şi are cel puţin 2 cm grosime. dimensiunile şi intervalele dintre stâlpii de zidărie (atunci când aceştia sunt prevazuţi în proiect). dimensiunile golurilor şi plinurilor dintre goluri se verifică prin măsurarea directă cu ruleta sau cu metrul. se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse. Verificări de efectuat la încheierea fazei de lucru 3.7 La zidăria armată. Verificarea se va face în câte 3 puncte pe înălţime la fiecare zid. prin măsurători cu precizie de 1 mm se va verifica grosimea rosturilor orizontale ţinând seama că acestea trebuie să fie egale cu suma grosimilor a două bare + 4 mm. Media a trei măsurători se compară cu dimensiunile din proiect. - 2. verificările care au rol de izolare termică sau fonică. comisia încheie un proces-verbal în care consemnează verificările efectuate. se va verifica dacă armarea zidăriei sau plasei sudate prin puncte se face în secţiunile prevăzute în proiect. în acest scop se va verifica dacă la fiecare al patrulea rând se aşează câte o cărămidă la intervale de maximum 1 mm în lungul zidului cu alternarea cărămizilor pe înălţimea acestuia. se va controla dacă suprafeţele stâlpilor sau diafragmelor de beton armat care vin în contact cu zidăria se amorsează cu mortar de ciment. se verifică următoarele: - 2. cu precizia de 1 mm. lungimea şi înălţimea tuturor zidurilor. - 1. totodată se va controla dacă cel puţin la 1 m pe înălţime se execută un rând de legaturi în cărămizi aşezate transversal. Verificarea se face la toate zidurile.2-85 pe lângă cele arătate la pct.5 m. pe lângă cele arătate la pct. să se verifice vizual dacă zidăria a fost bine împănată între planşee iar rosturile verticale dintre zidărie şi stâlpi sau diafragme sunt umplute complet cu mortar. se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse rezultatele.9 La zidăria mixtă definită conform normativului P.1 După executarea recepţiei pe faze.6.5 m şi prin măsurarea.2.2. 4. planitatea suprafeţelor şi rectilinitatea muchiilor se va verifica pe suprafaţa zidului a unui dreptar cu lungimea de circa 2. Rezultatele tuturor verificărilor prevăzute în acest capitol şi care se referă la zidării portante ce urmează a se tencui.10 La zidăria de umplutură şi la lucrările de placare a faţadelor cu plăci de BCA verificările constau din următoarele : se va verifica dacă ancorarea zidăriei şi a placajelor de stâlpi şi diafragme se execută conform prevederilor proiectului în ceea ce priveşte diametrele şi numărul barelor de ancorare sau dimensiunile platbandelor. modul de fixare a ancorajelor de elemente de beton armat. Pereţii . rezultatele obţinute şi concluzia cu privire la posibilitatea continuării lucrărilor sau propune supunerea lor unei comisii de expertiză.

planitatea. 1 1 2 La dimensiunile zidurilor la grosimea de execuţie a zidurilor: a) din cărămizi şi blocuri ceramice: .ziduri cu grosimea de 140 mm .ziduri cu grosimea >= 365 mm c) din blocuri mici.2 În caz că o parte din aceste verificări dau rezultate nesatisfăcătoare.ziduri cu grosimea de 240 mm d) din plăci şi fâşii de ipsos: +4 +5 +8 +4 + 5 + 10 +3 +4 +4 -6 +4 -6 +6 -8 +10 Caracteristicile zidăriilor şi pereţiilor Abateri limită mm 3 4 Observaţii .ziduri cu grosimea <= 63 mm .ziduri cu grosimea de 290 mm .Verificări de efectuat la recepţia preliminară a obiectului 5.ziduri cu grosimea <= 240 mm .c.ziduri cu grosimea de 190 mm . prin membrii săi de specialitate sau prin specialiştii din afara ei. 5.ziduri cu grosimea de 115 mm . verticalitatea zidăriilor şi a pereţilor şi dimensiunile golurilor.a. fâşii şi plăci de b. se va dubla numărul lor.ziduri cu grosimea > 240 mm b) din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: . verificarea calităţii execuţiei constă în următoarele: piesele metalice folosite la montaj să fie protejate contra coroziunii. a tâmplăriei metalice şi de lemn.ziduri cu grosimea de 240 mm . dacă acestea sunt bine umplute. se va verifica aplicarea amorsei pe canaturile fâşiilor pe care urmează să se aplice paste de ipsos sau mortar adeziv. se va verifica modul de prindere a obiectelor sanitare.La executarea pereţilor despărţitori din fâşii de ipsos sau din beton celular autoclavizat. executarea corectă a rosturilor.: .ziduri cu grosimea de 90 mm . 5. procedează la verificarea scriptică şi verificări directe prin sondaje privind dimensiunile.1 Comisia de recepţie preliminară a obiectului. ABATERI LIMITĂ Abaterile limită faţă de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescripţii legale în vigoare sunt conform tabelului: Nr Crt.ziduri cu grosimea < 126 mm .

5 + 0. din plăci şi fâşii de beton celular autoclavizat c) pentru ziduri din plăci şi fâşii din ipsos 3 La dimensiunile în plan ale încăperilor: .cu latura încăperii > 300 cm 4 5 La dimensiunile parţiale în plan (nişe.5 + 10 + 20 .1 mp abaterile limită se micşorează cu 50 % 7 La dimensiunea rosturilor dintre cărămizi blocuri sau plăci: - .ziduri cu grosimea de 80 mm 2 La goluri: a) pentru ziduri din cărămizi blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : .ziduri cu grosimea de 70 mm .cu dimensiunea golului <= 100 cm ..10 b) pentru ziduri din blocuri mici.20 b) pentru ziduri din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat: pentru un etaj +20 + 30 pentru întreaga clădire (cu două niveluri) executată din blocuri mici c) pentru ziduri din plăci şi fâşii de ipsos: pentru un etaj pentru întreaga clădire rosturi orizontale +5 rosturi verticale -2 +5 -2 + 20 + 30 La stâlpi portanţi cu secţ. şpaleţi) La dimensiunile în plan ale întregii clădiri + 20 + 20 + 15 + 20 + 20 + 50 Cu condiţia ca denivelarea unui planşeu să nu depăşească 15 mm 6 La dimensiunile verticale: a) pentru ziduri din cărămizi. 0.cu latura încăperii <= 300 cm .cu dimensiunea golului > 100 cm + 0. din blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: pentru un etaj pentru întreaga clădire (cu maxim 5 niveluri) + 20 + 50 .

neîntreruptă a zidului b) pentru zidăria din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat: pentru ziduri portante 4 mm / m Cel mult 15 mm pe toată supraf. portante şi neport. neîntreruptă a zidului Cel mult 20 mm pe toata lung. neîntreruptă a zidului Cel mult 20 mm pe toata lung. portante şi neportante 6 mm / m 2 mm / m 9 Abateri faţă de orizontală a suprafeţelor superioare ale fiecărui rând de cărămizi / blocuri: a) pentru ziduri din cărămizi. pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. portante şi neport. 10 mm pentru o cameră b) la rectilinitatea muchiilor: 2 mm / m 4 mm / m 1 mm / m c) la verificarea suprafeţelor şi muchiilor pentru ziduri portante 3 mm / m Cel mult 10 mm pe etaj şi 30 mm pe întreaga înălţime a clădirii Cel mult 10 mm pe etaj Cel mult 5 mm pe etaj şi cel mult 20 mm pe întreaga înălţime a clădirii - pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. 3 mm / m 5 mm / m 2 mm / m Cel mult 20 mm pe lungimea neîntreruptă a zidului max. neîntreruptă a zidului Cel mult 30 mm dezaxare maximă cumulată pe toate nivelurile - pentru ziduri neportante 6 mm / m c) pentru ziduri din plăci de ipsos 10 pentru ziduri neportante 3 mm / m La coaxialitatea zidurilor suprapuse : dezaxarea de la un nivel la următorul + 10 .8 La suprafeţe şi muchii a) la planitatea suprafeţelor pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : pentru ziduri portante pentru ziduri neportante 2 mm / m 3 mm / m Cel mult 20 mm pe toata supraf.

Constructiilor nr.20 2 mm / m Max 20 mm pt. planşeelor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat. întreaga înălţime LISTA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE DE BAZĂ Observaţie importantă Orice modificare ulterioară în cuprinsul prescripţiilor din lista de mai jos. 10. 7. 6. Forme şi dimensiuni. 5.11 - maximă pe întreaga construcţie + 30 La rosturile de dilataţie. P 2-85 C 14-82 C 17-82 C 198-79 - 9. calculul şi executarea structurilor din zidărie (Bul.11/1985) Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrarile de zidărie (Bul. Lucrari de zidărie. de tasare şi antiseismice la înălţimea rostului la verticalitatea muchiilor rosturilor + 10 . 3. sunt obligatorii chiar dacă nu concordă cu prevederile din textul alăturat.Constructiilor 1-1983) Instrucţiuni tehnice privind tehnologia de fabricaţie şi montaj a plăcilor şi fâşiilor pentru pereţi despărţitori din ipsos şi alte materiale locale (Bul. introducând treptat în ea modificările sau completările survenite. STAS 457-80 STAS 131-78 - . industriale şi agrozootehnice. Clasificare şi condiţii tehnice.Constructiilor 11-1979) Cărămizi pline presate pe cale umedă Cărămizi de format rectangular şi pană. Metode de încercare. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. utilizatorii prezentei prescripţii trebuie să menţină la curent lista de mai jos. Alcătuire şi calcul. STAS 10109/1-82 STAS 23654-80 STAS 1030-85 P 104-83 Construcţii civile. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor. Normativ privind alcătuirea. 8.Constructiilor 9-1982) Instrucţuni tehnice pentru stabilirea compoziţiei şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială (Bul. 4. 2. ca şi orice noi prescripţii apărute după intrarea în vigoare a celei de faţă. 1. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. În consecinţă.

4.2.5 cm grosime.Protecţia hidroizolaţiei verticale se va realiza din zidărie de cărămidă plină. CA400 STAS 1046-78 Pânză bitumată PA55.2. în scopul protecţiei construcţiilor subterane şi supraterane.materiale folosite C112-86 STAS 2355/2-87 STAS 2355/3-87 STAS 138-80 Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase Hidroizolaţii din materiale bituminoase la elemente de construcţii Hidroizolaţii din materiale bituminoase la terase şi acoperişuri Carton asfaltat CA300.La elementele subterane 4.HIDROIZOLAŢII CU MATERIALE BITUMINOASE 1.Livrare.1. 3.Generalităţi Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind execuţia hidroizolaţiilor cu materiale bituminoase şi a unora dintre lucrările aferente acestora. 4. IB1200. 2. 4.Materialele folosite trebuie să corespundă condiţiilor de calitate prevăzute în standardele în vigoare şi vor fi însoţite de certificate de calitate. cu sau fără presiune.Toate materialele ce se livrează în suluri pentru hidroizolaţii se vor depozita cel puţin sub şoproane şi vor fi ferite de lovituri.La depozitare se vor lua măsuri de pază contra incendiilor conform normelor în vigoare. minim 12.normative.depozitare 3. 3.1. 3.3.1. trebuie să se respecte prevederile STAS 2355/2-87 al normativului C112-86 precum şi detaliile de execuţie prevăzute de proiectant. PA45 STAS 7916-80 Împîslitură din fire sticlă bitumata IA1100. .manipulare.4.1.1.Standarde.3.Condiţii de execuţie 4.1.La lucrările de hidroizolaţii a construcţiilor contra apelor.Manipularea şi transportul materialelor bituminoase se va face cu atenţie pentru a nu le deteriora. IBP1200 STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali STAS 7064-78 Bitum pentru hidroizolaţii tip H 60/75 şi H 80/90 STAS 539-79 STAS 44-84 STAS 491-70 Filer de calcar White-spirit Benzi de plumb STAS 2028-80 Tablă zincată STAS 1667-76 Alte materiale pentru protecţie / nisip pietriş 7-15 mm 3.Izolaţia hidrofugă se va realiza pe toate înălţimea pereţilor subsolului.

6.Tehnologia şi condiţiile de aplicare a straturilor de hidroizolaţie sunt cele din normativul C112-86 art.2. agrafele de prindere a elementelor din tablă şi alte lucrări similare. 4. 4. ventilaţii.16. plăcile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejată în masticul de bitum cald de acoperire a barieirei contra vaporilor.20. .2.5. 4. diblurile.4.Pentru executarea hidroizolaţiei în câmpul acoperişului.2.Hidroizolaţiile la elementele verticale (atice.2.La terase şi acoperişuri 4.Protecţia cu foi bitumate a plăcilor termoizolante din materiale rigide se va executa în atelier sau fabrici prin lipirea plăcilor cu minimum 1.2.-3. începind de jos în sus.8.12. 4.La colţuri.2.La atice cu înălţimea până la 60 cm. prevăzute cu şape de beton. care nu va depaşi temperatura de 1500C în timpul lipirii.17. numai în perioada de timp cu temperatura exterioară până la +80C.2.2. după amorsarea cu emulsie sau cu soluţie de bitum cu minimum 300 gr / mp.6. 4.2. iar în cazul unor elemente verticale cu înălţimea mai mare se va ridica până la 50 cm şi se va ancora cu platbandă şi bolţuri împuşcate la distanţe de circa 50 cm. 4. se admite aplicarea prin întinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element şi foaia bitumată.3. muchii şi alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula. lipite şi acoperite cu mastic de bitum.Straturile pentru difuzia vaporilor alcătuite din împâslitura bitumată perforată IBP 1200 sau 1100.9.5. din normativul C112-86 privind controlul pantelor. 4. 4. reborduri.Bariera contra vaporilor şi straturile de difuzie sau hidroizolaţie se vor aplica pe suporturile din beton sau mortar de ciment.25 cm în jurul golurilor de scurgere şi a străpungerilor. fixarea conductelor de scurgere. eliminarea asperităţilor. Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge sub cota terenului este precizată prin planurile de execuţie ale proiectului. coşuri. 4.La montarea pe acoperiş. Sub această temperatură se pot executa lucrările de hidroizolaţii cu respectarea prevederilor normativului C16-84.2. cu suprapuneri de 7-10 cm şi va trebuii să acopere complet partea inferioară a stratului de izolaţie termică. la scafe suprapunerile se vor realiza în trepte de 40-50 cm.2. etc) se vor executa cu fişii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul de mastic de bitum cald. după care se vor lasă un timp suficient pentru relaxare şi îndepărtare a foilor.Elementele de beton pentru rigidizarea protecţiei de zidărie se vor fixa cu distanţieri pentru a nu străpunge hidroizolaţia. 4.Hidroizolaţia alcătuită din straturi multiple pentru terase şi acoperişuri cu panta de max.14.Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie. se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm.7.1. 4.3.20 % se va executa prin lipirea foilor bitumate pe toată suprafaţa cu masticuri din bitum preparate cu maxim 30 % filere minerale cu puncte de înmuiere IB în funcţie de pantă (până la 20 % bitum H80/90) 4.1.2.5 kg/mp mastic de bitum cald întins cu peria pe foile bitumate.2. peste încăperi cu umiditate mai mare de 60 % sau sub hidroizolaţii aplicate pe termoizolaţii sensibile la umiditate.10.11. 4. controlându-se aderenţa şi continuitatea etanşării în aceste locuri.1. cu lipirea imediată şi presarea cu canciocul.Suprafeţele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolaţiei se vor verifica şi controla dacă corespund STAS 2355/3-87 şi condiţiilor precizate la punctul 3.Straturile de difuzie nu se aplică la dolii şi pe o rază de cca.2. hidroizolatia se va întoarce pe partea orizontală a aticului minimum 15 cm. folie perforată. iar în emulsie de bitum pe suport umed la temperatura peste +80C. 4.2.13. 4.2. prevăzute sub bariera contra vaporilor. 4.Temperatura masticului de bitum în cazan nu va depăsi 220C.20.2. 4. iar în momentul lipirii straturilor va fi cuprinsă între 1600C şi 2000C. sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafaţa suport şi se vor curăţa prin periere energică.4.15. starea de întărire şi de uscare a suportului.2. 4.Stratul de amorsare cu soluţie de bitum se execută pe suport bine curăţat şi uscat.Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele aticelor se va realiza din fâşii de împâslitură bitumată perforată (IBP) de 50 cm lăţime aşezate la 1 m distanţă.2.Hidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste +50 C.

Celelalte elemente de construcţie ale terasei se vor executa conform prevederilor din planurile de detaliu ale proiectului (izolare termică. împâslitură.La terase necirculabile. în punctele cele mai înalte. hidroizolaţia se va aplica pe flanşa sudată şi se va străpunge cu flanşa mobilă în şuruburi.Verificarea calităţii lucrărilor 5. lipită cu mastic de bitum şi matisate pe element cu sârmă sau colier. şape etc.2.22.26.18.27. 4. tipul de pînză. cu gurile de scurgere înfundate. inclusiv a celorlalte lucrări de construcţie aferente strângerea flanşelor şi platbandelor aferente străpungerilor dacă este cazul..2. planeitate. 4. şape protecţie tablă. este aderentă şi fără deplasări.21.Rosturile de dilatare cu rebord se vor etanşa şi izola conform normativului C112-86 punctele 3. etc) 5.4. se pot face şi verificări prin sondaje prin desfacerea izolaţiei şi probe de laborator asupra materialelor.2. straturile hidroizolaţiei să fie lipite uniform şi contiunu fără zone nelipite. etc) dacă sunt bine ancorate şi lipite cu falţuri şi corect executate: gurile de scurgere să aibe grătar şi să funcţioneze normal la turnarea apei în locurile cele mai înalte ale terasei. reborduri. După 72 ore tavanul nu trebuie să prezinte pete şi umeziri. panta către gurile de scurgere să fie fără stagnări. ventilaţii etc. constatări făcute conform normelor în vigoare calitatea materialelor de hidroizolaţii conform certificatelor de calitate poziţionarea şi anexarea pieselor metalice calitatea amorsajului şi lipirea corectă a fiecărui strat a hidroizolaţiei. etc se vor face conform aceluiaşi normativ punctele 3.Hidroizolaţia se verifică vizual dacă îndeplineşte următoarele condiţii: - 5.4.23.24. se va executa prin aşezare în strat uniform de 4 cm grosime. glafuri.Cu avizul scris al proiectantului de rezistenţă se va verifica calitatea izolaţiilor prin inundarea cu apă de 2-4 cm grosime.-3. umiditate.2. se vor detalia în cadrul proiectului special pentru izolaţii.Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge la terasă: numărul de straturi.Etanşarea la străpungeri se va face în funcţie de diametrul elementului şi solicitărilor fizice şi mecanice astfel: La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi cu flanşe. .24.25. protecţia hidroizolaţiei verticale la atice. protecţia grea (la exterior) din pietriş din granule de 7-15 mm.Montarea gurilor de scurgere racordarea izolaţiei.20.2.2. aderenţă. La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi fără flanşe. încheindu-se în acest sens un proces-verbal din care să rezulte că au fost respectate următoarele: calitatea suportului–rigiditatea. 3. 4.1. calitatea lor se va verifica pe etape de execuţie. prin manşonare cu două straturi de pânză sau ţesătură bitumată.-3. conform proiectului este continuă şi fără umflaturi racordarea cu elemente de străpungere la rosturi şi guri de scurgere asigură o etanşare perfectă. 4.24.3.2. 4.2.Protecţia hidroizolaţiei elementelor verticale la terase circulabile şi necirculabile se va realiza cu mortar de ciment M100T de circa 30 mm grosime armat cu rabiţ pe reţea de oţel beton d=6 mm la 25 cm.Se verifică lucrările de tinichigerie aferente ce asigură etanşarea cerută (copertine. 5. majoritatea lor fiind lucrări ascunse. 5.19.Lucrările de hidroizolaţii. străpungeri. 4. etanşarea hidroizolaţiei cu elemente verticale se va executa după umplerea cu mortar a golului din jurul elementului. gulerul de plumb şi montarea mufei conductei de scurgere.2.

Planseul de la cota +6. se măsoară la bucată. Necesitatea si oportunitatea lucrarilor Avand in vedere starea improprie a cladirii in care Primaria isi desfasoara activitatea in prezent. ventilaţii.2.Şapele de nivelare şi protecţie. 6.Straturile de izolaţii hidrofuge pe orizontală şi verticală (inclusiv amorsa. Situaţia proiectată. 6.1. etc. glafuri.3.Izolaţia la străpungeri ţevi. Descrierea lucrărilor Constructia proiectata este structurata dupa cum urmeaza: .Grinzi de fundare din beton armat pe cuzineti si blocuri de beton simplu . Terenul destinat constructiei este amplasat in UTR C12 . 2. grinzile si centurile vor fi din beton armat. Acoperisul este de tip sarpanta din lemn de rasinoase ignifugat.) se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă real executată.Structura portanta va fi asigurata de pereti din caramida cu goluri verticale 30 cm grosimelegate cu mortar M50Z 1.00 intre axele 5-7/A-C va fi din beton armat casetat 3. copertine. Invelitoarea este din tigla ceramica . atat din punct de vedere al nivelului igienico-sanitar. 6. bucle etc. Planseele. al lipsei fluxurilor clare pentru angajati si cetateni cat si al starii generale a cladirii existente.Elevatiile demisolului se vor hidroizola cu 1P+2B si proteja cu polistiren extrudat 5 cm si membrana Tefond .Fundatii continue din beton armat in zona de demisol sub pereti portanti . 1. Situatia existenta. se doreste edificarea unui nou sediu. Cladirea va avea regim de inaltime Demisol partial. zona cu destinatia de institutii publice. 2.Măsurarea şi decontarea lucrărilor 6. se măsoară şi se decontează la ml.86. in zona de protectie a valorilor istorice sau arhitectural urbanistice.Elementele de tablă. stratul de difuzie etc. 4. plăcile de beton se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă real executată inclusiv termoizolaţia.5. Obiectul caietului de sarcini Generalitati. in intravilanul comunei. parter si etaj. 6. Date tehnice ale investitiei Primaria Comunei Panticeu doreste edificarea unui sediu nou.6. pe terenul proprietate a Statului Roman situat in str. Principala nr.4.Betonul de pantă (dacă este cazul) se masoară şi se decontează la mp real executat.

Cabina portar. Sala protocol. balustrade metalice. tamplarii din PVC cu geam termopan. 805/2009 si lista de cantitati aferente etapei 1 de executie. Oficiu. placaje din faianta la peretii grupurilor sanitare si oficii. Camera agricola. centuri B. In etapa 1 urmeaza a se realiza urmatoarele categorii de lucrari: 1. Depozit lemne. elevatii demisol. plasa sarma. Adapost de protectie civila 2. Casierie.A. Hol. precum si zidarii portante din caramida cu goluri verticale) Pentru elaborarea ofertei se va avea in vedere Documentatia Tehnica si Detaliile de executie intocmite de catre S. epuismente) 2. Depozit. betoane) 4. Birou primar.R. Hol primire. betoane in fundatii continue. . grinzi. Depozit materiale. Din punct de vedere al finisajelor se propun: .C. Debara. umpluturi.Din punct de vedere functional. . proiect nr. Grupuri sanitare. compactari. placaj din caramida aparenta. cladirea va beneficia de urmatoarele spatii: 1. grinzi de fundare. sala consiliu si sala protocol. Birou protectie civila.. Lucrari de suprastructura parter (stalpi. Lucrari de fundatii ( betoane de egalizare.L. Lucrari de terasamente(sapaturi. Etaj: Secretariat. izolate. Birou asistenta sociala. 1. Parter: Wind-fang. invelitoare din tigla ceramica culoare maro-roscat. Arhiva. tamplarii din lemn. termoizolatii si hidroizolatii. 3.00 (pietris. Birou viceprimar. Birou secretar. Camera tratament. circulatii si grupuri sanitare. Birou contabil-sef. ASIZA Birou de Arhitectura S. Cabinet medical. pardoseli din gresie in holuri. Birou contabilitate. Lucrari de pardoseli pentru planseu cota +0.Finisaje interioare: zugraveli lavabile la pereti si tavane. Demisol: Centrala termica. Grupuri sanitare 3. Sala consiliu 40 persoane. samburi. Sala asteptare. Finisaje exterioare: Zugraveli decorative crem si maro. pardoseli din parchet laminat la birouri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->