Sunteți pe pagina 1din 68

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE–DEZVOLTARE

ÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR


Departamentul de Instalaţii

TEMA: GHID PRIVIND DETERMINAREA SUPRAFEŢEI


ECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR DE
ÎNCĂLZIRE

FAZA: Redactarea I-a

Contract nr. C 34 / 2001


Beneficiar: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei

DIRECTOR DEPARTAMENT: Prof. dr. ing. Dan Constantinescu

RESPONSABIL TEMĂ: Ing. Horia Petran


Ing. Ciprian Ene

RESPONSABIL CALITATE ing. Melania Cruceanu

- Noiembrie 2001 -
Colectiv de elaborare

Prof. dr. ing. Dan Constantinescu C.P. I


ing. Horia Petran C.P. III
ing. Ciprian Ene C.P. III
ing. Melania Cruceanu C.P. III
MEMORIU DE PREZENTARE

În România, contorizarea energiei termice livrate consumatorilor urbani (şi mai ales
clădirilor de locuit) racordaţi la sisteme centralizate de alimentare cu căldură a fost şi este
în continuare deficitară. Din acest motiv, în multe cazuri defalcarea cheltuielilor de
încălzire între clădirile civile racordate la un acelaşi punct termic / centrală termică
funcţionând cu apă caldă s-a făcut şi se face în continuare în sistem pauşal. Conform
prevederilor legale (ex. Legea Locuinţei nr. 114/1996 şi a normelor metodologice pentru
aplicarea acesteia), criteriul de repartizare a cheltuielilor de încălzire între diferite clădiri
racordate la aceeaşi sursă de căldură este reprezentat de suprafaţa echivalentă termic a
corpurilor de încălzire din instalaţiile aferente clădirilor respective.
Determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire este utilă de
asemenea în cazul înlocuirii unor corpuri de încălzire cu ocazia reabilitării termice a
instalaţiei de încălzire interioare aferentă unei clădiri existente. În acest sens, se aminteşte
O.G. nr. 29/30.01.2000 care prevede reabilitarea termică a clădirilor existente, ordonanţă
care derivă din directiva 93/76/CEE vizând limitarea emisiilor de bioxid de carbon (SAVE),
printr-o ameliorare a eficienţei energetice (inclusiv) a clădirilor şi instalaţiilor aferente.
Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire este o mărime convenţională
care se calculează în prezent conform prevederilor STAS 11 984–83, din puterea termică
obţinută prin încercări de laborator efectuate după metoda SR ISO 3148-99 şi
SR ISO 3150-99.
În STAS 11 984–83 sunt date valorile suprafeţei echivalente termic numai pentru
câteva corpuri de încălzire şi anume cele fabricate de-a lungul anilor în România, pentru
marea majoritate a corpurilor de încălzire existente la ora actuală pe piaţa românească
necunoscându-se valorile suprafeţei echivalente termic. Foarte multe dintre acestea au
fost determinate în urma inventarierii datelor privind încercările de corpuri de încălzire
efectuate de-a lungul anilor în celula termică INCERC, precum şi în urma analizei
agrementelor tehnice acordate diverşilor producători sau distribuitori de astfel de
echipamente, şi sunt prezentate în ghidul de faţă.
În ceea ce priveşte modul de determinare a suprafeţei echivalente termic,
modificarea esenţială faţă de STAS 11984-83 este reprezentată de considerarea
parametrilor nominali conform SR ISO 3148, respectiv 90/70/20°C, în locul valorilor
i
95/75/18°C. Cu toate acestea, valorile suprafeţei echivalente termic pentru corpurile de
încălzire cuprinse în STAS 11984-83 rămân neschimbate, prin modificarea valorii
corespunzătoare unui metru pătrat echivalent termic de 453 W/m², în loc de 525 W/m².
Ghidul este structura în două părţi: prima parte conţinând modul de definire al
suprafeţei echivalente termic a unui corp de încălzire (metrul pătrat de suprafaţă
echivalentă termic) şi metodologia de determinare a suprafeţei echivalente termic a unui
corp de încălzire în condiţiile în care se cunoaşte puterea termică nominală a acestuia, iar
cea de-a doua parte constituindu-se într-un catalog de valori ale suprafeţei echivalente
termic ale principalelor corpuri de încălzire existente la ora actuală pe piaţa românească,
luându-se în considerare în principal corpurile de încălzire pentru care a fost eliberat
agrement tehnic conform Legii calităţii în construcţii nr. 10/1995.
Având în vedere dinamica foarte mare a pieţei produselor şi echipamentelor de
instalaţii pentru construcţii (şi implicit cea a corpurilor de încălzire), este necesar ca
valorile cuprinse în ghidul de faţă să fie actualizate şi completate cel puţin odată la doi ani
prin analizarea noilor tipuri de corpuri de încălzire apărute pe piaţa autohtonă.

ii
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI

GHID
PRIVIND DETERMINAREA SUPRAFEŢEI ECHIVALENTE
TERMIC A CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE

INDICATIV:

Elaborat de:
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI
ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR INCERC
Director general: Prof. dr. ing. Dan Lungu

DEPARTAMENTUL INSTALAŢII ÎN CONSTRUCŢII


ŞI BAZA DE PRODUCŢIE AUXILIARĂ
Director Departament: Prof. dr. ing. Dan Constantinescu
Elaboratori: Prof. dr. ing. Dan Constantinescu
Ing. Horia Petran
Ing. Ciprian Ene

Coordonat de: A.I.I.R.


Preşedinte Acad. prof. onor. dr. ing. Liviu Dumitrescu

Avizat de:
SERVICIUL PROGRAME DE CERCETARE ŞI REGLEMENTĂRI TEHNICE

Şef serviciu: Ing. Octavian Manoiu


Responsabil lucrare M.L.P.T.L.: Ing. Ligia Forsea
CUPRINS

pag.

1. GENERALITĂŢI...............................................................................................................1

1.1. Obiect şi domeniu de aplicare ...................................................................................1

1.2. Terminologie şi definiţii..............................................................................................1

2. DOCUMENTE CONEXE .................................................................................................2

3. DETERMINAREA SUPRAFEŢEI ECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR


DE ÎNCĂLZIRE................................................................................................................3

BIBLIOGRAFIE....................................................................................................................4

ANEXA 1 SUPRAFAŢA ECHIVALENTĂ TERMIC PENTRU


PRINCIPALELE CORPURI DE ÎNCĂLZIRE UTILIZATE ÎN
CLĂDIRI DE LOCUIT, SOCIAL-ADMINISTRATIVE ŞI SIMILARE
ACESTORA ....................................................................................................5
GHID PRIVIND DETERMINAREA SUPRAFEŢEI Indicativ:
ECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR DE
Înlocuieşte:
ÎNCĂLZIRE

1. GENERALITĂŢI

1.1. Obiect şi domeniu de aplicare

Prezentul ghid defineşte şi stabileşte mărimea suprafeţei echivalente termic a


corpurilor de încălzire, folosite în clădiri de locuit, social-administrative şi similare acestora.
Prevederile prezentului ghid se aplică la defalcarea cheltuielilor de încălzire între
diferite clădiri racordate la aceeaşi sursă de căldură (în lipsa echipamentelor de măsurare
a energiei termice), precum şi în calculele pentru înlocuirea corpurilor de încălzire din
clădiri existente cu altele noi, de tip constructiv diferit. Ghidul nu se aplică la defalcarea
cheltuielilor de încălzire între apartamentele din cadrul clădirilor de locuit colective
racordate la instalaţia interioară de încălzire comună clădirii.
Prezentul ghid înlocuieşte STAS 11984-83.

1.2. Terminologie şi definiţii

1.2.1 Suprafaţa echivalentă termic a unui corp de încălzire, Sechiv, este o mărime
convenţională care caracterizează puterea termică a corpului de încălzire, în următoarele
condiţii uzuale de proiectare:
- temperaturile de intrare şi ieşire a agentului încălzitor (apă) din corp de 90/70°C,
temperatura interioară a încăperii de 20°C (diferenţa medie de temperatură apă-aer de
60°C);
- corpul de încălzire racordat la instalaţia de încălzire cu intrarea agentului încălzitor
pe la partea superioară şi ieşirea pe la partea inferioară;
- corpul de încălzire montat aparent pe peretele exterior, sub fereastră;

Elaborat de: Aprobat de:


INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-
MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
DEZVOLTARE IN CONSTRUCŢII SI
TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI -
ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR
M.L.P.T.L. cu ordinul nr. ....... din
INCERC - BUCUREŞTI
..................
- vopsirea la exterior a corpului cu vopsea de culoare deschisă, fără pigmenţi
metalici;
- presiunea atmosferică de la nivelul mării (1,013 bar).
Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire se stabileşte de către
laboratoare specializate acreditate, care efectuează determinarea puterii termice a
corpurilor conform SR ISO 3148.

OBSERVAŢIE: Spre deosebire de suprafaţa echivalentă termic a unui corp de încălzire,


suprafaţa de încălzire a corpului, S, reprezintă totalitatea suprafeţelor spălate de aer ale corpului
de încălzire.

1.2.2 Metrul pătrat de suprafaţă echivalentă termic este acea suprafaţă a


corpului de încălzire care cedează 453 W în condiţiile de folosire specificate la pct. 1.2.1.

2. DOCUMENTE CONEXE

[1] SR ISO 3148 Radiatoare, convectoare şi aparate similare – Determinarea


puterii termice. Metoda de încercare în cameră închisă răcită cu
aer

[2] STAS 11247/2 Instalaţii de încălzire centrală. Caracteristici termice şi hidraulice


ale corpurilor de încălzire. Determinarea puterii termice

[3] STAS 1797/1 Instalaţii de încălzire centrală. Dimensionarea corpurilor de


încălzire. Prescripţii generale

[4] STAS 1797/2 Instalaţii de încălzire centrală. Dimensionarea radiatoarelor din


fontă

[5] STAS 1797/3 Instalaţii de încălzire centrală. Dimensionarea corpurilor de


încălzire din ţevi netede

[6] STAS 7363 Elemente de radiator din fontă cu coloane unite de secţiune
eliptică. Dimensiuni

[7] STAS 7364 Elemente de radiator din fontă cu coloane libere de secţiune
circulară. Dimensiuni

[8] STAS 404 Ţevi de oţel, fără sudură, laminate la cald

2
[9] STAS 530 Ţevi de oţel, fără sudură, trase sau laminate la rece

[10] STAS 7656 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii

[11] * * * Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată

[12] * * * O. 29/N/23.12.1993 - Normativ cadru privind contorizarea apei şi a


energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici

[13] * * * O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termică a fondului


construit existent şi stimularea economisirii energiei termice.

3. DETERMINAREA SUPRAFEŢEI ECHIVALENTE TERMIC A


CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE

3.1. Suprafaţa echivalentă termic a unui corp de încălzire se determină cu relaţia:

Q0
S ET = , [m²] (1)
453

în care Q0 reprezintă puterea termică a corpului de încălzire determinată conform


SR ISO 3148, pentru o diferenţă medie de temperatură ∆tn = 60°C.

3.2. În Anexa 1 la prezentul ghid sunt indicate valorile suprafeţei echivalente termic
ale principalelor corpuri de încălzire utilizate în clădiri de locuit, social-administrative şi
similare acestora.

3.3. În cazul înlocuirii unui corp de încălzire cu un altul, de alt tip constructiv,
suprafeţele lor echivalente termic trebuie să fie aceleaşi.

3.4. Pentru calcule rapide, numărul elementelor corpului înlocuitor, N1, se


calculează cu relaţia:

S echiv o
N1 = No ⋅ (2)
S echiv 1

în care:

3
No - numărul de elemente al corpului prevăzut iniţial;
S echiv o - suprafaţa echivalentă termic a corpului de încălzire prevăzut iniţial, în metri

pătraţi de suprafaţă echivalentă termic pe element;


S echiv1 - suprafaţa echivalentă termic a corpului de încălzire înlocuitor, în metri

pătraţi de suprafaţă echivalentă termic pe element.


Valorile S echiv o şi S echiv1 sunt date în Anexa 1.

3.5 Valoarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire se indică în


documentaţia tehnică a produsului.

BIBLIOGRAFIE

1. * * *, Studiul caracteristicilor termice experimentale ale diferitelor tipuri de corpuri de


încălzire (din fontă, oţel şi aluminiu) indigene şi străine în vederea propunerii unor
caracteristici termice unitare ale acestora, contr. INCERC nr. 242C, poz. A.32/1994

2. Costăchel, P. ş.a., Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire – criteriu de


repartizare a costurilor de încălzire, Rev. Instalatorul nr. 7/1998, p. 43-47.

3. Costăchel, P. ş.a., Corpuri de încălzire româneşti şi străine - catalog de valori ale


suprafeţei echivalente termic, Rev. Construcţii nr. 3/1999, p. 45-62.

4. GAT 126-96, Ghid de agrement tehnic pentru corpuri de încălzire statice.

4
ANEXA 1

SUPRAFAŢA ECHIVALENTĂ TERMIC PENTRU


PRINCIPALELE CORPURI DE ÎNCĂLZIRE UTILIZATE ÎN
CLĂDIRI DE LOCUIT, SOCIAL-ADMINISTRATIVE ŞI
SIMILARE ACESTORA

5
ANEXA 1

Principalele modele de corpuri de încălzire utilizate în România

Producător Model/Tip Caracteristici


Alurad Futestehnikai kft. – Ungaria ALURAD PANEL – radiatoare din aluminiu (sudate) Tabelul A1.8
BTA – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
LBA – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
Biasi – Italia
LBA EURAL – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
TUBOLASER – radiatoare din oţel cu coloane Tabelul A1.2
BANK – radiatoare din oţel cu coloane libere de secţiune circulară Tabelul A1.2
CAMBIOTHERM – radiatoare din oţel cu coloane libere de secţiune circulară Tabelul A1.2
DIN 4703 – radiatoare din fontă cu coloane unite de secţiune eliptică Tabelul A1.1
DIN 4703 – radiatoare din oţel cu coloane unite de secţiune eliptică Tabelul A1.2
LOGATREND K-PLAN – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
LOGATREND K-PROFIL – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
Buderus Heiztechnik GmbH – Germania
LOGATREND VK-PLAN – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
LOGATREND VK-PROFIL – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
SANO – radiatoare din oţel cu coloane libere de secţiune circulară Tabelul A1.2
STANDARD – radiatoare din oţel cu coloane libere de secţiune circulară Tabelul A1.2
STANDARD-HEIZWAND – radiatoare din profile de ţeavă din oţel Tabelul A1.6
STANDARD-KONVECTOR – convectoare din oţel Tabelul A1.9
Carron Company – Marea Britanie CARRON – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
Compañia Roca Radiadores sa – Spania DUBAL – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
LINEAR – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
De' Longhi Radiators spa – Italia LINEAR VERTICALE – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
PLATTELLA – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
Demirdöküm Fabrikalan – Turcia RIDEM – radiatoare din fontă cu coloane Tabelul A1.1
DIA PLUS – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
DiaNorm Wärme – Austria
DIA VENTIL – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
Dunaferr Lemezalakitó kft. – Ungaria LUX-N – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
RADAL – radiatoare din aluminiu (sudate) Tabelul A1.8
Electrolux Lehel – Ungaria
RADAL PANEL – radiatoare din aluminiu (sudate) Tabelul A1.8
ALLIANCE – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
Faral spa – Italia
GREEN – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
600×3 – radiatoare din fontă „cu mască” Tabelul A1.1
Feroemail – Ploieşti 750×4 – radiatoare din fontă cu coloane libere de secţiune circulară Tabelul A1.1
STAS 7364 – radiatoare din fontă cu coloane libere de secţiune circulară Tabelul A1.1
AMICO – radiatoare din elemente de fontă Tabelul A1.7
CLAN – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
CLUB – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
Ferroli – Italia
FERROTHERM – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
MAGO – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
TAHITI – radiatoare din elemente de fontă Tabelul A1.1
Florida spa – Italia SEVEN – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
Fondall srl – Italia JOLLY – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
BLITZ – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
Fondital Finv spa – Italia
MASTER – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
ROTERM – radiatoare din tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.4
FTMCI – Bucureşti
ROTERM RT – radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.5
Ghidini Radiatori srl – Italia KING – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
Global sas – Italia MIX – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
CRP – convectoradiatoare panou din ţeavă şi tablă de oţel Tabelul A1.5
SP – convectoradiatoare din ţeavă şi tablă de oţel Tabelul A1.5
IAA – Alexandria
- convectoare cu mască normală Tabelul A1.9
- convectoare cu mască generală Tabelul A1.9
CONFORT 80 – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
Industrie Pasotti spa – Italia
MONDIAL 80 – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
ROTERM – radiatoare din tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.4
IUPS – Suceava
ROTERM RT – radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.5
KORALUX PRISMA HORIZONTAL – radiatoare din profile de ţeavă din oţel Tabelul A1.6
KORALUX PRISMA REFLEX – radiatoare din profile de ţeavă din oţel Tabelul A1.6
KORALUX PRISMA VERTICAL – radiatoare din profile de ţeavă din oţel Tabelul A1.6
Korado as – Cehia
RADIK KLASIK – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
RADIK PLAN VENTIL KOMPAKT – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
RADIK VENTIL KOMPAKT – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
MITO – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
Kristal sa – Rep. San Marino
TITAN – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
Manaut – Spania IBER – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
Martin – Cehoslovacia MARTIN 500/200/4 – radiatoare din tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.4
Nova Florida srl – Italia SEVEN 97 – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
Nuova IMAS srl – Italia APOLLO EXTRA – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
Primacon srl – Bucureşti PRIMATERM – radiatoare din profile extrudate de aluminiu Tabelul A1.7
INTEGRA – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
KOMPAKT – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
Radson – Belgia
PLANORA – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
VERTIKAL – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
Rag-all – Italia TOP – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
Romexim Prodcom Plus srl – Bucureşti - corp de încălzire tip plintă Tabelul A1.8
BIMETAL seria C – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
Siral – Bucureşti BIMETAL seria CF – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
BIMETAL seria S – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7
Soulis – Grecia AKANS – radiatoare din tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.4
Termo Romradiatoare sa – Braşov TROPIC LUX – radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.5
EVOLUTO – radiatoare din aluminiu (extrudate) Tabelul A1.7
Titan Bagno spa – Rep. San Marino MIXER – radiatoare din aluminiu (extrudate) Tabelul A1.7
SINTESI – radiatoare din aluminiu (extrudate) Tabelul A1.7
UREMOAS – Bucureşti STAS 7363 – radiatoare din fontă cu coloane unite de secţiune eliptică Tabelul A1.1
VN 4000 AH ORNIS – radiatoare panou din oţel, cu şi fără ventil Tabelul A1.3
Vogel & Noot – Austria
VN 4000 NTR – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
VSZ Ocel – Slovacia KORAD – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3
KALOR – radiatoare din fontă cu coloane Tabelul A1.1
ZDB Viadrus – Cehia KALOR 3 – radiatoare din fontă cu coloane Tabelul A1.1
TERMO – radiatoare din fontă cu coloane Tabelul A1.1
- – URSS 500/140/2 – radiatoare din fontă cu coloane libere de secţiune eliptică Tabelul A1.1
registre verticale, coloane Tabelul A1.6

serpentine şi registre orizontale Tabelul A1.6
Suprafaţa echivalentă termic pentru principalele corpuri de încălzire utilizate în clădiri de locuit, social-administrative şi
similare acestora

Poz Producător Model Observaţii


I. Radiatoare din fontă, cu coloane
Buderus Heiztechnik GmbH
1 DIN 4703 Tab. A1.1, Fig. A1.1
(Germania)
Demirdöküm Fabrikalan
2 RIDEM Tab. A1.1, Fig. A1.2
(Turcia)
600×3 Tab. A1.1, Fig. A1.3
Feroemail
3 750×4 Tab. A1.1, Fig. A1.4
(Ploieşti)
STAS 7364 Tab. A1.1, Fig. A1.5
Ferroli AMICO Tab. A1.1, Fig. A1.6
4
(Italia) TAHITI Tab. A1.1, Fig. A1.7
UREMOAS
5 STAS 7363 Tab. A1.1, Fig. A1.8
(Bucureşti)
KALOR Tab. A1.1, Fig. A1.9
ZDB Viadrus
6 KALOR 3 Tab. A1.1, Fig. A1.10
(Cehia)
TERMO Tab. A1.1, Fig. A1.11

7 500/140/2 Tab. A1.1, Fig. A1.12
(URSS)
II. Radiatoare din oţel, cu coloane
Biasi
8 TUBOLASER Tab. A1.2, Fig. A1.13
(Italia)
BANK Tab. A1.2, Fig. A1.14
CAMBIOTHERM Tab. A1.2, Fig. A1.15
Buderus Heiztechnik GmbH
9 DIN 4703 Tab. A1.2, Fig. A1.16
(Germania)
SANO Tab. A1.2, Fig. A1.17
STANDARD Tab. A1.2, Fig. A1.1/8
III. Radiatoare panou, din oţel
Biasi
10 BTA Tab. A1.3, Fig. A1.19
(Italia)
LOGATREND K-PLAN Tab. A1.3, Fig. A1.20
Buderus Heiztechnik GmbH LOGATREND K-PROFIL Tab. A1.3, Fig. A1.21
11
(Germania) LOGATREND VK-PLAN Tab. A1.3, Fig. A1.22
LOGATREND VK-PROFIL Tab. A1.3, Fig. A1.23
Carron Company
12 CARRON Tab. A1.3, Fig. A1.24
(Marea Britanie)
LINEAR Tab. A1.3, Fig. A1.25
De' Longhi Radiators spa
13 LINEAR COMPACT VERTICALE Tab. A1.3, Fig. A1.26
(Italia)
PLATTELLA Tab. A1.3, Fig. A1.27
DiaNorm Wärme DIA PLUS Tab. A1.3, Fig. A1.28
14
(Austria) DIA VENTIL Tab. A1.3, Fig. A1.29
Dunaferr Lemezalakitó kft.
15 LUX-N Tab. A1.3, Fig. A1.30
(Ungaria)
Ferroli
16 FERROTHERM Tab. A1.3, Fig. A1.31
(Italia)
RADIK KLASIK Tab. A1.3, Fig. A1.32
Korado as
17 RADIK PLAN VENTIL KOMPAKT Tab. A1.3, Fig. A1.33
(Cehia)
RADIK VENTIL KOMPAKT Tab. A1.3, Fig. A1.34
Nuova IMAS srl
18 APOLLO EXTRA Tab. A1.3, Fig. A1.35
(Italia)
INTEGRA Tab. A1.3, Fig. A1.36
Radson KOMPAKT Tab. A1.3, Fig. A1.37
19
(Belgia) PLANORA Tab. A1.3, Fig. A1.38
VERTIKAL Tab. A1.3, Fig. A1.39
Vogel & Noot VN 4000 AH ORNIS Tab. A1.3, Fig. A1.40
20
(Austria) VN 4000 NTR Tab. A1.3, Fig. A1.41
VSZ Ocel
21 KORAD Tab. A1.3, Fig. A1.42
(Slovacia)
IV. Radiatoare din tablă de oţel, cu elemente sudate
FTMCI
22 ROTERM Tab. A1.4, Fig. A1.43
(Bucureşti)
IUPS
23 ROTERM Tab. A1.4, Fig. A1.43
(Suceava)
Martin
24 MARTIN 500/200/4 Tab. A1.4, Fig. A1.44
(Cehoslovacia)
Soulis
25 AKANS Tab. A1.4, Fig. A1.45
(Grecia)
V. Radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel, sudate
FTMCI
26 ROTERM RT Tab. A1.5, Fig. A1.46
(Bucureşti)
IAA CRP Tab. A1.5, Fig. A1.47
27
(Alexandria) SP Tab. A1.5, Fig. A1.48
IUPS
28 ROTERM RT Tab. A1.5, Fig. A1.46
(Suceava)
Termo Romradiatoare sa
29 TROPIC LUX Tab. A1.5, Fig. A1.49
(Braşov)
VI. Corpuri de încălzire din ţevi netede
Buderus Heiztechnik GmbH
30 STANDARD-HEIZWAND Tab. A1.6, Fig. A1.50
(Germania)
KORALUX PRISMA HORIZONTAL Tab. A1.6, Fig. A1.51
Korado as
31 KORALUX PRISMA REFLEX Tab. A1.6, Fig. A1.52
(Cehia)
KORALUX PRISMA VERTICAL Tab. A1.6, Fig. A1.53
registre verticale, coloane Tab. A1.6, Fig. A1.54
32 –
serpentine şi registre orizontale Tab. A1.6, Fig. A1.55
VII. Radiatoare din aluminiu, turnate sau extrudate
Biasi LBA Tab. A1.7, Fig. A1.56
33
(Italia) LBA EURAL Tab. A1.7, Fig. A1.57
Compañia Roca Radiadores sa
34 DUBAL Tab. A1.7, Fig. A1.58
(Spania)
Faral spa ALLIANCE Tab. A1.7, Fig. A1.59
35
(Italia) GREEN Tab. A1.7, Fig. A1.60
CLAN Tab. A1.7, Fig. A1.61
Ferroli
36 CLUB Tab. A1.7, Fig. A1.62
(Italia)
MAGO Tab. A1.7, Fig. A1.63
Florida spa
37 SEVEN Tab. A1.7, Fig. A1.64
(Italia)
Fondall srl
38 JOLLY Tab. A1.7, Fig. A1.65
(Italia)
Fondital Finv spa BLITZ Tab. A1.7, Fig. A1.66
39
(Italia) MASTER Tab. A1.7, Fig. A1.67
Ghidini Radiatori srl
40 KING Tab. A1.7, Fig. A1.68
(Italia)
Global sas
41 MIX Tab. A1.7, Fig. A1.69
(Italia)
Industrie Pasotti spa CONFORT 80 Tab. A1.7, Fig. A1.70
42
(Italia) MONDIAL 80 Tab. A1.7, Fig. A1.71
Kristal sa MITO Tab. A1.7, Fig. A1.72
43
(Rep. San Marino) TITAN Tab. A1.7, Fig. A1.73
Manaut
44 IBER Tab. A1.7, Fig. A1.74
(Spania)
Nova Florida
45 SEVEN 97 Tab. A1.7, Fig. A1.75
(Spania)
Primacon srl
46 PRIMATERM Tab. A1.7, Fig. A1.76
(Bucureşti)
Rag-all
47 TOP Tab. A1.7, Fig. A1.77
(Italia)
BIMETAL seria C Tab. A1.7, Fig. A1.78
Siral
48 BIMETAL seria CF Tab. A1.7, Fig. A1.79
(Bucureşti)
BIMETAL seria S Tab. A1.7, Fig. A1.80
EVOLUTO Tab. A1.7, Fig. A1.81
Titan Bagno spa
49 MIXER Tab. A1.7, Fig. A1.82
(Rep). San Marino
SINTESI Tab. A1.7, Fig. A1.83
VIII. Radiatoare din aluminiu, sudate
Alurad Futestehnikai kft.
50 ALURAD PANEL Tab. A1.8, Fig. A1.84
(Ungaria)
Electrolux Lehel RADAL Tab. A1.8, Fig. A1.85
51
(Ungaria) RADAL PANEL Tab. A1.8, Fig. A1.86
Romexim Prodcom Plus srl
52 corp de încălzire tip plintă Tab. A1.8, Fig. A1.87
(Bucureşti)
IX. Convectoare
Buderus Heiztechnik GmbH
53 STANDARD-KONVECTOR Tab. A1.9, Fig. A1.88
(Germania)
IAA cu mască normală Tab. A1.9, Fig. A1.89
54
(Alexandria) cu mască generală Tab. A1.9, Fig. A1.90
Tabelul A1.1 Radiatoare din fontă, cu coloane

Înălţime Suprafaţă
Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
200 280 250 60 6 1¼ 0,207
350 430 160 60 4 1¼ 0,207
350 430 220 60 5 1¼ 0,270
500 580 70 60 2 1¼ 0,145
500 580 110 60 3 1¼ 0,201
Coloane unite de secţiune eliptică
Buderus (DIN 4703) 500 580 160 60 4 1¼ 0,266
DIN 4703
500 580 220 60 5 1¼ 0,339
600 680 110 60 3 1¼ 0,225
600 680 160 60 4 1¼ 0,311
800 880 110 60 3 1¼ 0,297
800 800 160 60 4 1¼ 0,436
RIDEM 3/500 500 570 99 60 3 1¼ 0,228
RIDEM 3/623 623 693 99 60 3 1¼ 0,264
RIDEM 3/813 813 883 99 60 3 1¼ 0,323
Demirdöküm Coloane libere
RIDEM 4/500 500 570 134 60 4 1¼ 0,272
RIDEM 4/623 623 693 134 60 4 1¼ 0,349
RIDEM 4/813 813 883 134 60 4 1¼ 0,410
600×3 600 668 107 60 3 1¼ 0,275
Feroemail Coloane libere de secţiune circulară
750×4 652 748 142 60 4 1¼ 0,314
218/9 218 300 350 50 9 1¼ 0,276
472/4 472 541,5 142 50 4 1¼ 0,223
Coloane libere de secţiune circulară
Feroemail 472/6 472 541,5 218 50 6 1¼ 0,314
STAS 7364-86
624/4 624 693,5 142 50 4 1¼ 0,282
624/6 624 693,5 218 50 6 1¼ 0,390
777/4 777 846 142 50 4 1¼ 0,328
Feroemail Coloane libere de secţiune circulară
777/6 777 846 218 50 6 1¼ 0,476
AMICO 2/562 500 562 67 60 2 1 0,174
AMICO 2/685 623 685 67 60 2 1 0,212
AMICO 2/875 813 875 67 60 2 1 0,260
AMICO 3/402 340 402 105 60 3 1 0,177
AMICO 3/562 500 562 105 60 3 1 0,241
Coloane unite
Ferroli AMICO 3/685 623 685 105 60 3 1 0,285
Aspect de radiator din aluminiu turnat
AMICO 3/875 813 875 105 60 3 1 0,358
AMICO 4/685 623 685 143 60 4 1 0,364
AMICO 4/875 813 875 143 60 4 1 0,444
AMICO 5/685 623 685 181 60 5 1 0,426
AMICO 5/875 813 875 181 60 5 1 0,523
Înălţime Suprafaţă
Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
TAHITI 2/562 500 562 67 60 2 1 0,164
TAHITI 2/685 623 685 67 60 2 1 0,192
TAHITI 2/875 813 875 67 60 2 1 0,241
TAHITI 3/402 340 402 105 60 3 1 0,170
TAHITI 3/562 500 562 96 60 3 1 0,215
TAHITI 3/685 623 685 96 60 3 1 0,257 Coloane unite
Ferroli
TAHITI 3/875 813 875 96 60 3 1 0,317 Aspect de radiator din aluminiu turnat
TAHITI 4/562 500 562 130 60 4 1 0,274
TAHITI 4/685 623 685 130 60 4 1 0,322
TAHITI 4/875 813 875 130 60 4 1 0,405
TAHITI 5/685 623 685 181 60 5 1 0,415
TAHITI 5/875 813 875 181 60 5 1 0,515
300/3 – 60 300 388 250 60 3 1¼ 0,248
500/2 – 60 500 591 150 60 2 1¼ 0,225
Coloane unite de secţiune eliptică
UREMOAS 600/2 – 60 600 691 150 60 2 1¼ 0,265
STAS 7363-86
600/3 – 60 600 678 200 60 3 1¼ 0,335
600/3 – 75 600 684 200 75 3 1¼ 0,371
KALOR 350/160 350 430 160 60 4 1¼ 0,195
KALOR 500/070 500 580 70 60 2 1¼ 0,149
KALOR 500/110 500 580 110 60 3 1¼ 0,195
KALOR 500/160 500 580 160 60 4 1¼ 0,254 Coloane libere
Viadrus
KALOR 500/220 500 580 220 60 5 1¼ 0,334 Elemente cu o suprafaţă plană la exterior
KALOR 600/160 600 680 160 60 4 1¼ 0,306
KALOR 900/070 900 980 70 60 2 1¼ 0,231
KALOR 900/160 900 980 160 60 4 1¼ 0,422
KALOR 3 350/160 350 430 160 60 4 1¼ 0,230
KALOR 3 500/070 500 580 70 60 2 1¼ 0,169
Coloane libere
Viadrus KALOR 3 500/110 500 580 110 60 3 1¼ 0,217
Elemente cu o suprafaţă plană la exterior
KALOR 3 500/160 500 580 160 60 4 1¼ 0,285
KALOR 3 900/070 900 980 70 60 2 1¼ 0,268
TERMO 500/095 500 560 95 60 3 1 0,217
TERMO 500/130 500 560 130 60 4 1 0,264
TERMO 623/095 623 683 95 60 3 1 0,260
Viadrus Coloane libere
TERMO 623/130 623 683 130 60 4 1 0,315
TERMO 813/095 813 873 95 60 3 1 0,322
TERMO 813/130 813 873 130 60 4 1 0,395
(URSS) 500/140/2 500 585 137 95 2 1¼ 0,305 Coloane libere de secţiune eliptică
Tabelul A1.2 Radiatoare din oţel, cu coloane

Înălţime Suprafaţă
Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
TUBOLASER 2/300 235 300 63 46 2 1 0,064
TUBOLASER 2/350 285 350 63 46 2 1 0,074
TUBOLASER 2/400 335 400 63 46 2 1 0,083
TUBOLASER 2/450 385 450 63 46 2 1 0,092
TUBOLASER 2/500 435 500 63 46 2 1 0,101
TUBOLASER 2/550 485 550 63 46 2 1 0,111
TUBOLASER 2/600 535 600 63 46 2 1 0,120
TUBOLASER 2/685 620 685 63 46 2 1 0,136
TUBOLASER 2/750 685 750 63 46 2 1 0,148
TUBOLASER 2/885 820 885 63 46 2 1 0,173
Biasi TUBOLASER 2/900 835 900 63 46 2 1 0,176
TUBOLASER 2/1000 935 1000 63 46 2 1 0,192
TUBOLASER 2/1100 1035 1100 63 46 2 1 0,213
TUBOLASER 2/1200 1135 1200 63 46 2 1 0,232
TUBOLASER 2/1500 1435 1500 63 46 2 1 0,291
TUBOLASER 2/1800 1735 1800 63 46 2 1 0,360
TUBOLASER 2/2000 1935 2000 63 46 2 1 0,393
TUBOLASER 2/2200 2135 2200 63 46 2 1 0,435
TUBOLASER 2/2500 2435 2500 63 46 2 1 0,494
TUBOLASER 2/2800 2735 2800 63 46 2 1 0,567
TUBOLASER 2/3000 2935 3000 63 46 2 1 0,614
Înălţime Suprafaţă
Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
TUBOLASER 3/300 235 300 101 46 3 1 0,090
TUBOLASER 3/350 285 350 101 46 3 1 0,103
TUBOLASER 3/400 335 400 101 46 3 1 0,116
TUBOLASER 3/450 385 450 101 46 3 1 0,129
TUBOLASER 3/500 435 500 101 46 3 1 0,141
TUBOLASER 3/550 485 550 101 46 3 1 0,153
TUBOLASER 3/565 500 565 101 46 3 1 0,157
TUBOLASER 3/600 535 600 101 46 3 1 0,166
TUBOLASER 3/665 600 665 101 46 3 1 0,181
TUBOLASER 3/685 620 685 101 46 3 1 0,186
TUBOLASER 3/750 685 750 101 46 3 1 0,202
TUBOLASER 3/865 800 865 101 46 3 1 0,229
Biasi
TUBOLASER 3/885 820 885 101 46 3 1 0,234
TUBOLASER 3/900 835 900 101 46 3 1 0,238
TUBOLASER 3/1000 935 1000 101 46 3 1 0,262
TUBOLASER 3/1100 1035 1100 101 46 3 1 0,285
TUBOLASER 3/1200 1135 1200 101 46 3 1 0,311
TUBOLASER 3/1500 1435 1500 101 46 3 1 0,382
TUBOLASER 3/1800 1735 1800 101 46 3 1 0,454
TUBOLASER 3/2000 1935 2000 101 46 3 1 0,502
TUBOLASER 3/2200 2135 2200 101 46 3 1 0,549
TUBOLASER 3/2500 2435 2500 101 46 3 1 0,621
TUBOLASER 3/2800 2735 2800 101 46 3 1 0,693
TUBOLASER 3/3000 2935 3000 101 46 3 1 0,743
Înălţime Suprafaţă
Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
TUBOLASER 4/300 235 300 139 46 4 1 0,117
TUBOLASER 4/350 285 350 139 46 4 1 0,135
TUBOLASER 4/400 335 400 139 46 4 1 0,152
TUBOLASER 4/450 385 450 139 46 4 1 0,168
TUBOLASER 4/500 435 500 139 46 4 1 0,185
TUBOLASER 4/550 485 550 139 46 4 1 0,201
TUBOLASER 4/565 500 565 139 46 4 1 0,206
TUBOLASER 4/600 535 600 139 46 4 1 0,217
TUBOLASER 4/665 600 665 139 46 4 1 0,238
TUBOLASER 4/685 620 685 139 46 4 1 0,244
TUBOLASER 4/750 685 750 139 46 4 1 0,264
TUBOLASER 4/865 800 865 139 46 4 1 0,300
Biasi
TUBOLASER 4/885 820 885 139 46 4 1 0,306
TUBOLASER 4/900 835 900 139 46 4 1 0,312
TUBOLASER 4/1000 935 1000 139 46 4 1 0,337
TUBOLASER 4/1100 1035 1100 139 46 4 1 0,371
TUBOLASER 4/1200 1135 1200 139 46 4 1 0,403
TUBOLASER 4/1500 1435 1500 139 46 4 1 0,495
TUBOLASER 4/1800 1735 1800 139 46 4 1 0,602
TUBOLASER 4/2000 1935 2000 139 46 4 1 0,646
TUBOLASER 4/2200 2135 2200 139 46 4 1 0,705
TUBOLASER 4/2500 2435 2500 139 46 4 1 0,782
TUBOLASER 4/2800 2735 2800 139 46 4 1 0,877
TUBOLASER 4/3000 2935 3000 139 46 4 1 0,935
TUBOLASER 5/300 235 300 177 46 5 1 0,144
TUBOLASER 5/350 285 350 177 46 5 1 0,165
TUBOLASER 5/400 335 400 177 46 5 1 0,186
TUBOLASER 5/450 385 450 177 46 5 1 0,207
TUBOLASER 5/500 435 500 177 46 5 1 0,227
TUBOLASER 5/550 485 550 177 46 5 1 0,247
TUBOLASER 5/600 535 600 177 46 5 1 0,267
TUBOLASER 5/685 620 685 177 46 5 1 0,302
TUBOLASER 5/750 685 750 177 46 5 1 0,327
TUBOLASER 5/885 820 885 177 46 5 1 0,379
Biasi TUBOLASER 5/900 835 900 177 46 5 1 0,384
TUBOLASER 5/1000 935 1000 177 46 5 1 0,419
TUBOLASER 5/1100 1035 1100 177 46 5 1 0,461
TUBOLASER 5/1200 1135 1200 177 46 5 1 0,498
TUBOLASER 5/1500 1435 1500 177 46 5 1 0,608
TUBOLASER 5/1800 1735 1800 177 46 5 1 0,733
TUBOLASER 5/2000 1935 2000 177 46 5 1 0,786
TUBOLASER 5/2200 2135 2200 177 46 5 1 0,857
TUBOLASER 5/2500 2435 2500 177 46 5 1 0,952
TUBOLASER 5/2800 2735 2800 177 46 5 1 1,064
TUBOLASER 5/3000 2935 3000 177 46 5 1 1,131
Înălţime Suprafaţă
Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
TUBOLASER 6/300 235 300 215 46 6 1 0,171
TUBOLASER 6/350 285 350 215 46 6 1 0,197
TUBOLASER 6/400 335 400 215 46 6 1 0,222
TUBOLASER 6/450 385 450 215 46 6 1 0,247
TUBOLASER 6/500 435 500 215 46 6 1 0,271
TUBOLASER 6/550 485 550 215 46 6 1 0,296
TUBOLASER 6/600 535 600 215 46 6 1 0,319
TUBOLASER 6/685 620 685 215 46 6 1 0,359
TUBOLASER 6/750 685 750 215 46 6 1 0,390
TUBOLASER 6/885 820 885 215 46 6 1 0,438
Biasi TUBOLASER 6/900 835 900 215 46 6 1 0,458
TUBOLASER 6/1000 935 1000 215 46 6 1 0,504
TUBOLASER 6/1100 1035 1100 215 46 6 1 0,549
TUBOLASER 6/1200 1135 1200 215 46 6 1 0,594
TUBOLASER 6/1500 1435 1500 215 46 6 1 0,725
TUBOLASER 6/1800 1735 1800 215 46 6 1 0,858
TUBOLASER 6/2000 1935 2000 215 46 6 1 0,932
TUBOLASER 6/2200 2135 2200 215 46 6 1 1,014
TUBOLASER 6/2500 2435 2500 215 46 6 1 1,130
TUBOLASER 6/2800 2735 2800 215 46 6 1 1,255
TUBOLASER 6/3000 2935 3000 215 46 6 1 1,332
1430 1500 145 40 4 ½ 0,654
1730 1800 145 40 4 ½ 0,781
1930 2000 145 40 4 ½ 0,868
2430 2500 145 40 4 ½ 1,081
2930 3000 145 40 4 ½ 1,312
1430 1500 185 40 5 ½ 0,797
1730 1800 185 40 5 ½ 0,944
Buderus BANK 1930 2000 185 40 5 ½ 1,044 Coloane libere de secţiune circulară
2430 2500 185 40 5 ½ 1,293
2930 3000 185 40 5 ½ 1,546
1430 1500 225 40 6 ½ 0,948
1730 1800 225 40 6 ½ 1,128
1930 2000 225 40 6 ½ 1,244
2430 2500 225 40 6 ½ 1,564
2930 3000 225 40 6 ½ 1,876
Înălţime Suprafaţă
Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
300 370 105 45 3 1¼ 0,112
350 420 105 45 3 1¼ 0,126
500 570 105 45 3 1¼ 0,168
600 670 105 45 3 1¼ 0,199
900 970 105 45 3 1¼ 0,277
1000 1070 105 45 3 1¼ 0,305
300 370 145 45 4 1¼ 0,145
350 420 145 45 4 1¼ 0,165
500 570 145 45 4 1¼ 0,218
600 670 145 45 4 1¼ 0,255
900 970 145 45 4 1¼ 0,350
Buderus CAMBIOTHERM 1000 1070 145 45 4 1¼ 0,386 Coloane libere de secţiune circulară
300 370 185 45 5 1¼ 0,182
500 570 185 45 5 1¼ 0,269
600 670 185 45 5 1¼ 0,313
1000 1070 185 45 5 1¼ 0,473
200 270 225 45 6 1¼ 0,154
300 370 225 45 6 1¼ 0,213
350 420 225 45 6 1¼ 0,238
500 570 225 45 6 1¼ 0,313
600 670 225 45 6 1¼ 0,367
900 970 225 45 6 1¼ 0,504
1000 1070 225 45 6 1¼ 0,554
500 600 110 50 2 1¼ 0,161
900 1000 110 50 2 1¼ 0,256
350 450 160 50 3 1¼ 0,177
500 600 160 50 3 1¼ 0,219
Buderus DIN 4703 900 1000 160 50 3 1¼ 0,342 Coloane pline de secţiune eliptică
350 450 220 50 4 1¼ 0,227
500 600 220 50 4 1¼ 0,289
900 1000 220 50 4 1¼ 0,446
200 300 250 50 5 1¼ 0,185
Înălţime Suprafaţă
Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
190 260 65 45 2 1¼ 0,055
230 300 65 45 2 1¼ 0,067
280 350 65 45 2 1¼ 0,078
330 400 65 45 2 1¼ 0,087
380 450 65 45 2 1¼ 0,098
430 500 65 45 2 1¼ 0,109
480 550 65 45 2 1¼ 0,118
530 600 65 45 2 1¼ 0,129
680 750 65 45 2 1¼ 0,160
830 900 65 45 2 1¼ 0,188
Buderus SANO Coloane libere de secţiune circulară
930 1000 65 45 2 1¼ 0,208
1030 1100 65 45 2 1¼ 0,227
1130 1200 65 45 2 1¼ 0,247
1430 1500 65 45 2 1¼ 0,306
1730 1800 65 45 2 1¼ 0,365
1930 2000 65 45 2 1¼ 0,404
2130 2200 65 45 2 1¼ 0,444
2430 2500 65 45 2 1¼ 0,503
2730 2800 65 45 2 1¼ 0,563
2930 3000 65 45 2 1¼ 0,602
190 260 105 45 3 1¼ 0,078
230 300 105 45 3 1¼ 0,093
280 350 105 45 3 1¼ 0,107
330 400 105 45 3 1¼ 0,122
380 450 105 45 3 1¼ 0,136
430 500 105 45 3 1¼ 0,150
480 550 105 45 3 1¼ 0,164
530 600 105 45 3 1¼ 0,178
680 750 105 45 3 1¼ 0,221
830 900 105 45 3 1¼ 0,260
Buderus SANO Coloane libere de secţiune circulară
930 1000 105 45 3 1¼ 0,289
1030 1100 105 45 3 1¼ 0,313
1130 1200 105 45 3 1¼ 0,339
1430 1500 105 45 3 1¼ 0,415
1730 1800 105 45 3 1¼ 0,488
1930 2000 105 45 3 1¼ 0,535
2130 2200 105 45 3 1¼ 0,583
2430 2500 105 45 3 1¼ 0,651
2730 2800 105 45 3 1¼ 0,719
2930 3000 105 45 3 1¼ 0,760
Înălţime Suprafaţă
Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
190 260 145 45 4 1¼ 0,101
230 300 145 45 4 1¼ 0,121
280 350 145 45 4 1¼ 0,138
330 400 145 45 4 1¼ 0,158
380 450 145 45 4 1¼ 0,175
430 500 145 45 4 1¼ 0,195
480 550 145 45 4 1¼ 0,212
530 600 145 45 4 1¼ 0,229
680 750 145 45 4 1¼ 0,282
830 900 145 45 4 1¼ 0,330
Buderus SANO Coloane libere de secţiune circulară
930 1000 145 45 4 1¼ 0,364
1030 1100 145 45 4 1¼ 0,398
1130 1200 145 45 4 1¼ 0,429
1430 1500 145 45 4 1¼ 0,525
1730 1800 145 45 4 1¼ 0,617
1930 2000 145 45 4 1¼ 0,679
2130 2200 145 45 4 1¼ 0,738
2430 2500 145 45 4 1¼ 0,826
2730 2800 145 45 4 1¼ 0,910
2930 3000 145 45 4 1¼ 0,967
190 260 185 45 5 1¼ 0,127
230 300 185 45 5 1¼ 0,150
280 350 185 45 5 1¼ 0,173
330 400 185 45 5 1¼ 0,196
380 450 185 45 5 1¼ 0,219
430 500 185 45 5 1¼ 0,242
480 550 185 45 5 1¼ 0,265
530 600 185 45 5 1¼ 0,284
680 750 185 45 5 1¼ 0,350
830 900 185 45 5 1¼ 0,410
Buderus SANO Coloane libere de secţiune circulară
930 1000 185 45 5 1¼ 0,449
1030 1100 185 45 5 1¼ 0,488
1130 1200 185 45 5 1¼ 0,528
1430 1500 185 45 5 1¼ 0,638
1730 1800 185 45 5 1¼ 0,745
1930 2000 185 45 5 1¼ 0,813
2130 2200 185 45 5 1¼ 0,877
2430 2500 185 45 5 1¼ 0,970
2730 2800 185 45 5 1¼ 1,056
2930 3000 185 45 5 1¼ 1,112
Înălţime Suprafaţă
Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
190 260 225 45 6 1¼ 0,150
230 300 225 45 6 1¼ 0,176
280 350 225 45 6 1¼ 0,206
330 400 225 45 6 1¼ 0,231
380 450 225 45 6 1¼ 0,257
430 500 225 45 6 1¼ 0,283
480 550 225 45 6 1¼ 0,308
530 600 225 45 6 1¼ 0,334
680 750 225 45 6 1¼ 0,407
830 900 225 45 6 1¼ 0,479
Buderus SANO Coloane libere de secţiune circulară
930 1000 225 45 6 1¼ 0,527
1030 1100 225 45 6 1¼ 0,573
1130 1200 225 45 6 1¼ 0,618
1430 1500 225 45 6 1¼ 0,752
1730 1800 225 45 6 1¼ 0,879
1930 2000 225 45 6 1¼ 0,964
2130 2200 225 45 6 1¼ 1,044
2430 2500 225 45 6 1¼ 1,160
2730 2800 225 45 6 1¼ 1,272
2930 3000 225 45 6 1¼ 1,346
120 190 65 45 2 1¼ 0,041
190 260 65 45 2 1¼ 0,055
230 300 65 45 2 1¼ 0,067
280 350 65 45 2 1¼ 0,078
330 400 65 45 2 1¼ 0,087
380 450 65 45 2 1¼ 0,098
430 500 65 45 2 1¼ 0,109
480 550 65 45 2 1¼ 0,118
530 600 65 45 2 1¼ 0,129
680 750 65 45 2 1¼ 0,160
Buderus STANDARD 830 900 65 45 2 1¼ 0,188 Coloane libere de secţiune circulară
930 1000 65 45 2 1¼ 0,208
1030 1100 65 45 2 1¼ 0,227
1130 1200 65 45 2 1¼ 0,247
1430 1500 65 45 2 1¼ 0,306
1730 1800 65 45 2 1¼ 0,365
1930 2000 65 45 2 1¼ 0,404
2130 2200 65 45 2 1¼ 0,444
2430 2500 65 45 2 1¼ 0,503
2730 2800 65 45 2 1¼ 0,563
2930 3000 65 45 2 1¼ 0,602
Înălţime Suprafaţă
Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
120 190 105 45 3 1¼ 0,056
190 260 105 45 3 1¼ 0,078
230 300 105 45 3 1¼ 0,093
280 350 105 45 3 1¼ 0,107
330 400 105 45 3 1¼ 0,122
380 450 105 45 3 1¼ 0,136
430 500 105 45 3 1¼ 0,150
480 550 105 45 3 1¼ 0,164
530 600 105 45 3 1¼ 0,178
680 750 105 45 3 1¼ 0,221
Buderus STANDARD 830 900 105 45 3 1¼ 0,260 Coloane libere de secţiune circulară
930 1000 105 45 3 1¼ 0,289
1030 1100 105 45 3 1¼ 0,313
1130 1200 105 45 3 1¼ 0,339
1430 1500 105 45 3 1¼ 0,415
1730 1800 105 45 3 1¼ 0,488
1930 2000 105 45 3 1¼ 0,535
2130 2200 105 45 3 1¼ 0,583
2430 2500 105 45 3 1¼ 0,651
2730 2800 105 45 3 1¼ 0,719
2930 3000 105 45 3 1¼ 0,760
120 190 145 45 4 1¼ 0,075
190 260 145 45 4 1¼ 0,101
230 300 145 45 4 1¼ 0,121
280 350 145 45 4 1¼ 0,138
330 400 145 45 4 1¼ 0,158
380 450 145 45 4 1¼ 0,175
430 500 145 45 4 1¼ 0,195
480 550 145 45 4 1¼ 0,212
530 600 145 45 4 1¼ 0,229
680 750 145 45 4 1¼ 0,282
Buderus STANDARD 830 900 145 45 4 1¼ 0,330 Coloane libere de secţiune circulară
930 1000 145 45 4 1¼ 0,364
1030 1100 145 45 4 1¼ 0,398
1130 1200 145 45 4 1¼ 0,429
1430 1500 145 45 4 1¼ 0,525
1730 1800 145 45 4 1¼ 0,617
1930 2000 145 45 4 1¼ 0,679
2130 2200 145 45 4 1¼ 0,738
2430 2500 145 45 4 1¼ 0,826
2730 2800 145 45 4 1¼ 0,910
2930 3000 145 45 4 1¼ 0,967
Înălţime Suprafaţă
Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
110 180 185 45 5 1¼ 0,089
190 260 185 45 5 1¼ 0,127
230 300 185 45 5 1¼ 0,150
280 350 185 45 5 1¼ 0,173
330 400 185 45 5 1¼ 0,196
380 450 185 45 5 1¼ 0,219
430 500 185 45 5 1¼ 0,242
480 550 185 45 5 1¼ 0,265
530 600 185 45 5 1¼ 0,284
680 750 185 45 5 1¼ 0,350
Buderus STANDARD 830 900 185 45 5 1¼ 0,410 Coloane libere de secţiune circulară
930 1000 185 45 5 1¼ 0,449
1030 1100 185 45 5 1¼ 0,488
1130 1200 185 45 5 1¼ 0,528
1430 1500 185 45 5 1¼ 0,638
1730 1800 185 45 5 1¼ 0,745
1930 2000 185 45 5 1¼ 0,813
2130 2200 185 45 5 1¼ 0,877
2430 2500 185 45 5 1¼ 0,970
2730 2800 185 45 5 1¼ 1,056
2930 3000 185 45 5 1¼ 1,112
110 180 225 45 6 1¼ 0,109
190 260 225 45 6 1¼ 0,150
230 300 225 45 6 1¼ 0,176
280 350 225 45 6 1¼ 0,206
330 400 225 45 6 1¼ 0,231
380 450 225 45 6 1¼ 0,257
430 500 225 45 6 1¼ 0,283
480 550 225 45 6 1¼ 0,308
530 600 225 45 6 1¼ 0,334
680 750 225 45 6 1¼ 0,407
Buderus STANDARD 830 900 225 45 6 1¼ 0,479 Coloane libere de secţiune circulară
930 1000 225 45 6 1¼ 0,527
1030 1100 225 45 6 1¼ 0,573
1130 1200 225 45 6 1¼ 0,618
1430 1500 225 45 6 1¼ 0,752
1730 1800 225 45 6 1¼ 0,879
1930 2000 225 45 6 1¼ 0,964
2130 2200 225 45 6 1¼ 1,044
2430 2500 225 45 6 1¼ 1,160
2730 2800 225 45 6 1¼ 1,272
2930 3000 225 45 6 1¼ 1,346
Tabelul A1.3 Radiatoare panou, din oţel

Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
360; 480;
600; 720;
840; 960;
246 300 50 1080; 1200; ½ 0,917
446 500 50 1320; 1440; ½ 1,450
Biasi BTA 10S
546 600 50 1560; 1680; ½ 1,703
846 900 50 1800; 1920; ½ 2,458
2160; 2400;
2640; 2760;
3000
360; 480;
600; 720;
840; 960;
246 300 64 1080; 1200; ½ 1,491
446 500 64 1320; 1440; ½ 2,436
Biasi BTA 11K
546 600 64 1560; 1680; ½ 2,873
846 900 64 1800; 1920; ½ 4,032
2160; 2400;
2640; 2760;
3000
360; 480;
600; 720;
840; 960;
246 300 84 1080; 1200; ½ 2,264
446 500 84 1320; 1440; ½ 3,577
Biasi BTA 21K
546 600 84 1560; 1680; ½ 4,196
846 900 84 1800; 1920; ½ 5,902
2160; 2400;
2640; 2760;
3000
360; 480;
600; 720;
840; 960;
246 300 108 1080; 1200; ½ 2,802
446 500 108 1320; 1440; ½ 4,567
Biasi BTA 22K
546 600 108 1560; 1680; ½ 5,269
846 900 108 1800; 1920; ½ 7,249
2160; 2400;
2640; 2760;
3000
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
360; 480;
600; 720;
840; 960;
246 300 161 1080; 1200; ½ 3,989
446 500 161 1320; 1440; ½ 6,269
Biasi BTA 33K
546 600 161 1560; 1680; ½ 7,273
846 900 161 1800; 1920; ½ 9,756
2160; 2400;
2640; 2760;
3000
400; 500;
600; 700;
250 300 58 ½ 0,987
800; 900;
350 400 58 ½ 1,196
LOGATREND K-PLAN 1000; 1200;
Buderus 450 500 58 ½ 1,485
10 1400; 1600;
550 600 58 ½ 1,764
1800; 2000;
850 900 58 ½ 2,574
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
250 300 58 ½ 1,392
800; 900;
350 400 58 ½ 1,749
LOGATREND K-PLAN 1000; 1200;
Buderus 450 500 58 ½ 2,149
11 1400; 1600;
550 600 58 ½ 2,543
1800; 2000;
850 900 58 ½ 3,670
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
250 300 64 ½ 2,043
800; 900;
350 400 64 ½ 2,556
LOGATREND K-PLAN 1000; 1200;
Buderus 450 500 64 ½ 3,053
21 1400; 1600;
550 600 64 ½ 3,523
1800; 2000;
850 900 64 ½ 4,860
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
250 300 98 ½ 2,669
800; 900;
350 400 98 ½ 3,258
LOGATREND K-PLAN 1000; 1200;
Buderus 450 500 98 ½ 3,943
22 1400; 1600;
550 600 98 ½ 4,583
1800; 2000;
850 900 98 ½ 6,259
2300; 2600;
3000
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
400; 500;
600; 700;
250 300 153 ½ 3,784
800; 900;
350 400 153 ½ 4,744
LOGATREND K-PLAN 1000; 1200;
Buderus 450 500 153 ½ 5,665
33 1400; 1600;
550 600 153 ½ 6,536
1800; 2000;
850 900 153 ½ 8,846
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
250 300 65 ½ 0,956
800; 900;
350 400 65 ½ 1,234
LOGATREND K-PROFIL 1000; 1200;
Buderus 450 500 65 ½ 1,503
10 1400; 1600;
550 600 65 ½ 1,755
1800; 2000;
850 900 65 ½ 2,492
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
250 300 65 ½ 1,503
800; 900;
350 400 65 ½ 1,921
LOGATREND K-PROFIL 1000; 1200;
Buderus 450 500 65 ½ 2,312
11 1400; 1600;
550 600 65 ½ 2,686
1800; 2000;
850 900 65 ½ 3,668
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
250 300 66 ½ 2,072
800; 900;
350 400 66 ½ 2,588
LOGATREND K-PROFIL 1000; 1200;
Buderus 450 500 66 ½ 3,086
21 1400; 1600;
550 600 66 ½ 3,568
1800; 2000;
850 900 66 ½ 5,004
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
250 300 100 ½ 2,793
800; 900;
350 400 100 ½ 3,525
LOGATREND K-PROFIL 1000; 1200;
Buderus 450 500 100 ½ 4,229
22 1400; 1600;
550 600 100 ½ 4,898
1800; 2000;
850 900 100 ½ 6,761
2300; 2600;
3000
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
400; 500;
600; 700;
250 300 155 ½ 4,036
800; 900;
350 400 155 ½ 5,041
LOGATREND K-PROFIL 1000; 1200;
Buderus 450 500 155 ½ 5,979
33 1400; 1600;
550 600 155 ½ 6,890
1800; 2000;
850 900 155 ½ 9,405
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
250 300 58 ¾ 0,987
800; 900;
350 400 58 ¾ 1,196
LOGATREND VK-PLAN 1000; 1200;
Buderus 450 500 58 ¾ 1,485
10 1400; 1600;
550 600 58 ¾ 1,764
1800; 2000;
850 900 58 ¾ 2,574
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
250 300 58 ¾ 1,392
800; 900;
350 400 58 ¾ 1,749
LOGATREND VK-PLAN 1000; 1200;
Buderus 450 500 58 ¾ 2,149
11 1400; 1600;
550 600 58 ¾ 2,543
1800; 2000;
850 900 58 ¾ 3,670
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
250 300 64 ¾ 2,043
800; 900;
350 400 64 ¾ 2,556
LOGATREND VK-PLAN 1000; 1200;
Buderus 450 500 64 ¾ 3,053
21 1400; 1600;
550 600 64 ¾ 3,523
1800; 2000;
850 900 64 ¾ 4,860
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
250 300 98 ¾ 2,669
800; 900;
350 400 98 ¾ 3,258
LOGATREND VK-PLAN 1000; 1200;
Buderus 450 500 98 ¾ 3,943
22 1400; 1600;
550 600 98 ¾ 4,583
1800; 2000;
850 900 98 ¾ 6,259
2300; 2600;
3000
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
400; 500;
600; 700;
250 300 153 ¾ 3,784
800; 900;
350 400 153 ¾ 4,744
LOGATREND VK-PLAN 1000; 1200;
Buderus 450 500 153 ¾ 5,665
33 1400; 1600;
550 600 153 ¾ 6,536
1800; 2000;
850 900 153 ¾ 8,846
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
250 300 65 ¾ 0,956
800; 900;
LOGATREND 350 400 65 ¾ 1,234
1000; 1200;
Buderus VK-PROFIL 450 500 65 ¾ 1,503
1400; 1600;
10 550 600 65 ¾ 1,755
1800; 2000;
850 900 65 ¾ 2,492
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
250 300 65 ¾ 1,503
800; 900;
LOGATREND 350 400 65 ¾ 1,921
1000; 1200;
Buderus VK-PROFIL 450 500 65 ¾ 2,312
1400; 1600;
11 550 600 65 ¾ 2,686
1800; 2000;
850 900 65 ¾ 3,668
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
250 300 66 ¾ 2,072
800; 900;
LOGATREND 350 400 66 ¾ 2,588
1000; 1200;
Buderus VK-PROFIL 450 500 66 ¾ 3,086
1400; 1600;
21 550 600 66 ¾ 3,568
1800; 2000;
850 900 66 ¾ 5,004
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
250 300 100 ¾ 2,793
800; 900;
LOGATREND 350 400 100 ¾ 3,525
1000; 1200;
Buderus VK-PROFIL 450 500 100 ¾ 4,229
1400; 1600;
22 550 600 100 ¾ 4,898
1800; 2000;
850 900 100 ¾ 6,761
2300; 2600;
3000
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
400; 500;
600; 700;
250 300 155 ¾ 4,036
800; 900;
LOGATREND 350 400 155 ¾ 5,041
1000; 1200;
Buderus VK-PROFIL 450 500 155 ¾ 5,979
1400; 1600;
33 550 600 155 ¾ 6,890
1800; 2000;
850 900 155 ¾ 9,405
2300; 2600;
3000
CARRON 300 single 242 300 36 ½ (¾) 1,048
CARRON 300 double 242 300 57 ½ (¾) 1,627
CARRON 300 finned 242 300 57 ½ (¾) 2,046
CARRON 450 single 392 450 36 ½ (¾) 1,481
CARRON 450 double 392 450 57 443÷4943 ½ (¾) 2,319
CARRON 450 finned 392 450 57 în paşi de ½ (¾) 2,861 Valorile între paranteze corespund suprafeţelor mai mari de
Carron 2
CARRON 600 single 542 600 36 150 mm ½ (¾) 1,888 4,5 m
CARRON 600 double 542 600 57 ½ (¾) 2,959
CARRON 600 finned 542 600 57 ½ (¾) 3,688
CARRON 750 single 692 750 36 ½ (¾) 2,284
CARRON 750 double 692 750 57 ½ (¾) 3,581
CARRON 750 finned 692 750 57 ½ (¾) 4,295
400; 500;
LINEAR 10/3 240 300 62 600; 700; ½ 0,781
LINEAR 10/4 340 400 62 800; 900; ½ 0,965
LINEAR 10/5 440 500 62 1000; 1100; ½ 1,162
De' Longhi
LINEAR 10/6 540 600 62 1200; 1400; ½ 1,376
LINEAR 10/7 640 700 62 1600; 1800; ½ 1,602
LINEAR 10/9 840 900 62 2000; 2300; ½ 2,121
2600; 3000
400; 500;
LINEAR 20/3 240 300 69 600; 700; ½ 1,395
LINEAR 20/4 340 400 69 800; 900; ½ 1,779
LINEAR 20/5 440 500 69 1000; 1100; ½ 2,136
De' Longhi
LINEAR 20/6 540 600 69 1200; 1400; ½ 2,472
LINEAR 20/7 640 700 69 1600; 1800; ½ 2,809
LINEAR 20/9 840 900 69 2000; 2300; ½ 3,439
2600; 3000
400; 500;
LINEAR 21/3 240 300 86 600; 700; ½ 2,185
LINEAR 21/4 340 400 86 800; 900; ½ 2,763
LINEAR 21/5 440 500 86 1000; 1100; ½ 3,317
De' Longhi
LINEAR 21/6 540 600 86 1200; 1400; ½ 3,845
LINEAR 21/7 640 700 86 1600; 1800; ½ 4,344
LINEAR 21/9 840 900 86 2000; 2300; ½ 5,292
2600; 3000
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
400; 500;
LINEAR 22/3 240 300 103 600; 700; ½ 2,707
LINEAR 22/4 340 400 103 800; 900; ½ 3,363
LINEAR 22/5 440 500 103 1000; 1100; ½ 3,997
De' Longhi
LINEAR 22/6 540 600 103 1200; 1400; ½ 4,619
LINEAR 22/7 640 700 103 1600; 1800; ½ 5,235
LINEAR 22/9 840 900 103 2000; 2300; ½ 6,471
2600; 3000
400; 500;
LINEAR 33/3 240 300 159 600; 700; ½ 3,897
LINEAR 33/4 340 400 159 800; 900; ½ 4,867
LINEAR 33/5 440 500 159 1000; 1100; ½ 5,802
De' Longhi
LINEAR 33/6 540 600 159 1200; 1400; ½ 6,710
LINEAR 33/7 640 700 159 1600; 1800; ½ 7,596
LINEAR 33/9 840 900 159 2000; 2300; ½ 9,339
2600; 3000
LIN. VERTICALE 10/300 240 306 62 ½ 0,573
LIN. VERTICALE 10/400 340 406 62 ½ 0,764
1400; 1600;
LIN. VERTICALE 10/500 440 506 62 ½ 0,955
De' Longhi 1800; 2000; Corp aşezat vertical
LIN. VERTICALE 10/600 540 606 62 ½ 1,147
2300
LIN. VERTICALE 10/700 640 706 62 ½ 1,337
LIN. VERTICALE 10/900 840 906 62 ½ 1,719
LIN. VERTICALE 20/300 240 306 69 ½ 1,134
LIN. VERTICALE 20/400 340 406 69 ½ 1,513
1400; 1600;
LIN. VERTICALE 20/500 440 506 69 ½ 1,890
De' Longhi 1800; 2000;
LIN. VERTICALE 20/600 540 606 69 ½ 2,267
2300
LIN. VERTICALE 20/700 640 706 69 ½ 2,646
LIN. VERTICALE 20/900 840 906 69 ½ 3,401
LIN. VERTICALE 21/300 240 306 69 ½ 1,419
LIN. VERTICALE 21/400 340 406 69 ½ 1,893
1400; 1600;
LIN. VERTICALE 21/500 440 506 69 ½ 2,367
De' Longhi 1800; 2000;
LIN. VERTICALE 21/600 540 606 69 ½ 2,840
2300
LIN. VERTICALE 21/700 640 706 69 ½ 3,312
LIN. VERTICALE 21/900 840 906 69 ½ 4,260
400; 500;
PLATTELLA 10/3 240 300 62 600; 700; ½ 0,918
PLATTELLA 10/4 340 400 62 800; 900; ½ 1,170
PLATTELLA 10/5 440 500 62 1000; 1100; ½ 1,419
De' Longhi
PLATTELLA 10/6 540 600 62 1200; 1400; ½ 1,670
PLATTELLA 10/7 640 700 62 1600; 1800; ½ 1,923
PLATTELLA 10/9 840 900 62 2000; 2300; ½ 2,447
2600; 3000
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
400; 500;
PLATTELLA 11K/3 240 300 63 600; 700; ½ 1,469
PLATTELLA 11K/4 340 400 63 800; 900; ½ 1,947
PLATTELLA 11K/5 440 500 63 1000; 1100; ½ 2,402
De' Longhi
PLATTELLA 11K/6 540 600 63 1200; 1400; ½ 2,830
PLATTELLA 11K/7 640 700 63 1600; 1800; ½ 3,237
PLATTELLA 11K/9 840 900 63 2000; 2300; ½ 3,972
2600; 3000
400; 500;
PLATTELLA 21/3 240 300 85 600; 700; ½ 2,310
PLATTELLA 21/4 340 400 85 800; 900; ½ 2,900
PLATTELLA 21/5 440 500 85 1000; 1100; ½ 3,471
De' Longhi
PLATTELLA 21/6 540 600 85 1200; 1400; ½ 4,033
PLATTELLA 21/7 640 700 85 1600; 1800; ½ 4,593
PLATTELLA 21/9 840 900 85 2000; 2300; ½ 5,715
2600; 3000
400; 500;
PLATTELLA 22/3 240 300 102 600; 700; ½ 2,786
PLATTELLA 22/4 340 400 102 800; 900; ½ 3,565
PLATTELLA 22/5 440 500 102 1000; 1100; ½ 4,293
De' Longhi
PLATTELLA 22/6 540 600 102 1200; 1400; ½ 4,972
PLATTELLA 22/7 640 700 102 1600; 1800; ½ 5,610
PLATTELLA 22/9 840 900 102 2000; 2300; ½ 6,769
2600; 3000
400; 500;
PLATTELLA 33/3 240 300 158 600; 700; ½ 3,927
PLATTELLA 33/4 340 400 158 800; 900; ½ 5,005
PLATTELLA 33/5 440 500 158 1000; 1100; ½ 6,019
De' Longhi
PLATTELLA 33/6 540 600 158 1200; 1400; ½ 6,973
PLATTELLA 33/7 640 700 158 1600; 1800; ½ 7,867
PLATTELLA 33/9 840 900 158 2000; 2300; ½ 9,507
2600; 3000
450 500 45 ½ 1,594
400; 500;
500 550 45 ½ 1,737
DiaNorm Wärme DIA PLUS 10 600; 800;
550 600 45 ½ 1,890
1000; 1200
840 900 45 ½ 3,166
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
400; 500;
600; 700;
300 350 65 800; 900; ½ 1,898
450 500 65 1000; 1100; ½ 2,634
DiaNorm Wärme DIA PLUS 11 500 550 65 1200; 1300; ½ 2,868
550 600 65 1400; 1600; ½ 3,124
840 900 65 1800; 2000; ½ 4,336
2200; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
450 500 95 ½ 3,351
800; 900;
500 550 95 ½ 3,631
DiaNorm Wärme DIA PLUS 21 1000; 1100;
550 600 95 ½ 3,938
1200; 1300;
840 900 95 ½ 5,592
1400; 1600;
1800; 2000
400; 500;
600; 700;
200 250 95 ½ 2,386
800; 900;
300 350 95 ½ 3,256
1000; 1100;
450 500 95 ½ 4,428
DiaNorm Wärme DIA PLUS 22 1200; 1300;
500 550 95 ½ 4,788
1400; 1600;
550 600 95 ½ 5,159
1800; 2000;
840 900 95 ½ 6,914
2200; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
200 250 150 ½ 3,344
800; 900;
300 350 150 ½ 4,494
1000; 1100;
450 500 150 ½ 6,172
DiaNorm Wärme DIA PLUS 33 1200; 1300;
500 550 150 ½ 6,695
1400; 1600;
550 600 150 ½ 7,227
1800; 2000;
840 900 150 ½ 9,777
2200; 2600;
3000
400; 500;
50 350 65 600; 700; ½ 1,898
50 500 65 800; 900; ½ 2,634
DiaNorm Wärme DIA VENTIL 11 50 550 65 1000; 1100; ½ 2,868
50 600 65 1200; 1300; ½ 3,124
50 900 65 1400; 1600; ½ 4,336
1800; 2000
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
400; 500;
600; 700;
50 500 95 ½ 3,351
800; 900;
50 550 95 ½ 3,631
DiaNorm Wärme DIA VENTIL 21 1000; 1100;
50 600 95 ½ 3,938
1200; 1300;
50 900 95 ½ 5,592
1400; 1600;
1800; 2000
400; 500;
50 250 95 ½ 2,386
600; 700;
50 350 95 ½ 3,256
800; 900;
50 500 95 ½ 4,428
DiaNorm Wärme DIA VENTIL 22 1000; 1100;
50 550 95 ½ 4,788
1200; 1300;
50 600 95 ½ 5,159
1400; 1600;
50 900 95 ½ 6,914
1800; 2000
400; 500;
50 250 150 ½ 3,344
600; 700;
50 350 150 ½ 4,494
800; 900;
50 500 150 ½ 6,172
DiaNorm Wärme DIA VENTIL 33 1000; 1100;
50 550 150 ½ 6,695
1200; 1300;
50 600 150 ½ 7,227
1400; 1600;
50 900 150 ½ 9,777
1800; 2000
240 300 56 ½ 0,945
400÷3000
440 500 56 ½ 1,466
Dunaferr LUX-N 10K în paşi de
540 600 56 ½ 1,710
100 mm
840 900 56 ½ 2,391
240 300 56 ½ 1,404
400÷3000
440 500 56 ½ 2,203
Dunaferr LUX-N 11K în paşi de
540 600 56 ½ 2,569
100 mm
840 900 56 ½ 3,539
240 300 81 ½ 2,042
400÷3000
440 500 81 ½ 3,168
Dunaferr LUX-N 21K în paşi de
540 600 81 ½ 3,685
100 mm
840 900 81 ½ 5,084
240 300 106 ½ 2,614
400÷3000
440 500 106 ½ 3,933
Dunaferr LUX-N 22K în paşi de
540 600 106 ½ 4,560
100 mm
840 900 106 ½ 6,378
240 300 156 ½ 3,747
400÷3000
440 500 156 ½ 5,570
Dunaferr LUX-N 33K în paşi de
540 600 156 ½ 6,406
100 mm
840 900 156 ½ 8,699
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
400; 500;
250 300 48 ½ 1,567
600; 700;
350 400 48 ½ 2,044
800; 900;
450 500 48 ½ 2,481
Ferroli FERROTHERM 10 1000; 1100;
550 600 48 ½ 2,883
1200; 1400;
650 700 48 ½ 3,245
1600; 1800;
850 900 48 ½ 3,863
2000
400; 500;
250 300 59 ½ 1,567
600; 700;
350 400 59 ½ 2,044
800; 900;
450 500 59 ½ 2,481
Ferroli FERROTHERM 11 1000; 1100;
550 600 59 ½ 2,883
1200; 1400;
650 700 59 ½ 3,245
1600; 1800;
850 900 59 ½ 3,863
2000
400; 500;
250 300 85 ½ 2,263
600; 700;
350 400 85 ½ 2,850
800; 900;
450 500 85 ½ 3,408
Ferroli FERROTHERM 21 1000; 1100;
550 600 85 ½ 3,943
1200; 1400;
650 700 85 ½ 4,468
1600; 1800;
850 900 85 ½ 5,479
2000
400; 500;
250 300 115 ½ 2,993
600; 700;
350 400 115 ½ 3,773
800; 900;
450 500 115 ½ 4,519
Ferroli FERROTHERM 22 1000; 1100;
550 600 115 ½ 5,225
1200; 1400;
650 700 115 ½ 5,898
1600; 1800;
850 900 115 ½ 7,172
2000
400; 500;
250 300 171 ½ 4,254
600; 700;
350 400 171 ½ 5,362
800; 900;
450 500 171 ½ 6,384
Ferroli FERROTHERM 33 1000; 1100;
550 600 171 ½ 7,333
1200; 1400;
650 700 171 ½ 8,216
1600; 1800;
850 900 171 ½ 9,810
2000
400; 500;
600; 700;
246 300 47 ½ 0,839
800; 900;
346 400 47 ½ 1,119
1000; 1200;
Korado RADIK KLASIK 10 446 500 47 ½ 1,400
1400; 1600;
546 600 47 ½ 1,678
1800; 2000;
846 900 47 ½ 2,174
2300; 2600;
3000
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
400; 500;
600; 700;
246 300 63 ½ 1,322
800; 900;
346 400 63 ½ 1,726
1000; 1200;
Korado RADIK KLASIK 11 446 500 63 ½ 2,126
1400; 1600;
546 600 63 ½ 2,528
1800; 2000;
846 900 63 ½ 3,163
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
800; 900;
446 500 66 ½ 2,289
1000; 1200;
Korado RADIK KLASIK 20 546 600 66 ½ 2,700
1400; 1600;
846 900 66 ½ 3,503
1800; 2000;
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
800; 900;
446 500 66 ½ 2,698
1000; 1200;
Korado RADIK KLASIK 21 546 600 66 ½ 3,291
1400; 1600;
846 900 66 ½ 4,422
1800; 2000;
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
246 300 100 ½ 2,366
800; 900;
346 400 100 ½ 2,998
1000; 1200;
Korado RADIK KLASIK 22 446 500 100 ½ 3,607
1400; 1600;
546 600 100 ½ 4,196
1800; 2000;
846 900 100 ½ 5,792
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
246 300 155 ½ 3,446
800; 900;
346 400 155 ½ 4,340
1000; 1200;
Korado RADIK KLASIK 33 446 500 155 ½ 5,192
1400; 1600;
546 600 155 ½ 6,002
1800; 2000;
846 900 155 ½ 8,128
2300; 2600;
3000
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
400; 500;
600; 700;
RADIK PLAN VENTIL 50 500 65 800; 900; ½ 1,823
Korado
KOMPAKT 11 PLAN VK 50 600 65 1000; 1200; ½ 2,135
1400; 1600;
1800; 2000
400; 500;
600; 700;
RADIK PLAN VENTIL 50 500 68 800; 900; ½ 1,918
Korado
KOMPAKT 20 PLAN VK 50 600 68 1000; 1200; ½ 2,214
1400; 1600;
1800; 2000
400; 500;
600; 700;
RADIK PLAN VENTIL 50 500 68 800; 900; ½ 2,645
Korado
KOMPAKT 21 PLAN VK 50 600 68 1000; 1200; ½ 3,049
1400; 1600;
1800; 2000
400; 500;
600; 700;
RADIK PLAN VENTIL 50 500 102 800; 900; ½ 3,472
Korado
KOMPAKT 22 PLAN VK 50 600 102 1000; 1200; ½ 4,042
1400; 1600;
1800; 2000
400; 500;
600; 700;
50 300 47 ½ 0,839
800; 900;
50 400 47 ½ 1,119
RADIK VENTIL 1000; 1200;
Korado 50 500 47 ½ 1,400
KOMPAKT 10 VK 1400; 1600;
50 600 47 ½ 1,678
1800; 2000;
50 900 47 ½ 2,174
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
50 300 63 ½ 1,322
800; 900;
50 400 63 ½ 1,726
RADIK VENTIL 1000; 1200;
Korado 50 500 63 ½ 2,126
KOMPAKT 11 VK 1400; 1600;
50 600 63 ½ 2,528
1800; 2000;
50 900 63 ½ 3,163
2300; 2600;
3000
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
400; 500;
600; 700;
800; 900;
50 500 66 ½ 2,289
RADIK VENTIL 1000; 1200;
Korado 50 600 66 ½ 2,700
KOMPAKT 20 VK 1400; 1600;
50 900 66 ½ 3,503
1800; 2000;
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
800; 900;
50 500 66 ½ 2,698
RADIK VENTIL 1000; 1200;
Korado 50 600 66 ½ 3,291
KOMPAKT 21 VK 1400; 1600;
50 900 66 ½ 4,422
1800; 2000;
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
50 300 100 ½ 2,366
800; 900;
50 400 100 ½ 2,998
RADIK VENTIL 1000; 1200;
Korado 50 500 100 ½ 3,607
KOMPAKT 22 VK 1400; 1600;
50 600 100 ½ 4,196
1800; 2000;
50 900 100 ½ 5,792
2300; 2600;
3000
400; 500;
600; 700;
50 300 155 ½ 3,446
800; 900;
50 400 155 ½ 4,340
RADIK VENTIL 1000; 1200;
Korado 50 500 155 ½ 5,192
KOMPAKT 33 VK 1400; 1600;
50 600 155 ½ 6,002
1800; 2000;
50 900 155 ½ 8,128
2300; 2600;
3000
300; 400;
500; 600;
700; 800;
450 505 51 900; 1000; ½ 2,779
Nuova IMAS APOLLO EXTRA 11-EK 550 605 51 1200; 1400; ½ 3,225
750 805 51 1600; 1800; ½ 4,311
2000; 2200;
2400; 2600;
2800; 3000
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
300; 400;
500; 600;
250 305 102 700; 800; ½ 3,287
350 405 102 900; 1000; ½ 4,146
Nuova IMAS APOLLO EXTRA 22-DK 450 505 102 1200; 1400; ½ 5,057
550 605 102 1600; 1800; ½ 5,868
750 805 102 2000; 2200; ½ 7,541
2400; 2600;
2800; 3000
300; 400;
500; 600;
250 305 155 700; 800; ½ 4,821
350 405 155 900; 1000; ½ 6,137
Nuova IMAS APOLLO EXTRA 33-3K 450 505 155 1200; 1400; ½ 7,397
550 605 155 1600; 1800; ½ 8,627
750 805 155 2000; 2200; ½ 10,991
2400; 2600;
2800; 3000
450; 600;
244 300 65 750; 900; ½
1,459
344 400 65 1050; 1200; ½
1,869
394 450 65 1350; 1500; ½
2,261
Radson INTEGRA 11 444 500 65 1650; 1800; ½
2,627
544 600 65 1950; 2100; ½
3,144
694 750 65 2250; 2400; ½
3,624
844 900 65 2550; 2700; ½
3000
450; 600;
244 300 69 750; 900; ½
2,130
344 400 69 1050; 1200; ½
2,704
394 450 69 1350; 1500; ½
3,241
Radson INTEGRA 21 444 500 69 1650; 1800; ½
3,744
544 600 69 1950; 2100; ½
4,441
694 750 69 2250; 2400; ½
5,086
844 900 69 2550; 2700; ½
3000
450; 600;
244 300 106 750; 900; ½
2,791
344 400 106 1050; 1200; ½
3,539
394 450 106 1350; 1500; ½
4,226
Radson INTEGRA 22 444 500 106 1650; 1800; ½
4,853
544 600 106 1950; 2100; ½
5,695
694 750 106 2250; 2400; ½
6,428
844 900 106 2550; 2700; ½
3000
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
450; 600;
244 300 172 750; 900; ½
3,959
344 400 172 1050; 1200; ½
5,081
394 450 172 1350; 1500; ½
6,106
Radson INTEGRA 33 444 500 172 1650; 1800; ½
7,035
544 600 172 1950; 2100; ½
8,263
694 750 172 2250; 2400; ½
9,303
844 900 172 2550; 2700; ½
3000
450; 600;
750; 900;
244 300 48 ½ 0,905
1050; 1200;
344 400 48 ½ 1,163
1350; 1500;
444 500 48 ½ 1,409
Radson KOMPAKT 10 1650; 1800;
544 600 48 ½ 1,645
1950; 2100;
694 750 48 ½ 1,983
2250; 2400;
844 900 48 ½ 2,309
2550; 2700;
3000
450; 600;
750; 900;
244 300 65 ½ 1,554
1050; 1200;
344 400 65 ½ 1,990
1350; 1500;
444 500 65 ½ 2,404
Radson KOMPAKT 11 1650; 1800;
544 600 65 ½ 2,792
1950; 2100;
694 750 65 ½ 3,337
2250; 2400;
844 900 65 ½ 3,843
2550; 2700;
3000
450; 600;
750; 900;
244 300 69 ½ 2,277
1050; 1200;
344 400 69 ½ 2,888
1350; 1500;
444 500 69 ½ 3,458
Radson KOMPAKT 21S 1650; 1800;
544 600 69 ½ 3,992
1950; 2100;
694 750 69 ½ 4,730
2250; 2400;
844 900 69 ½ 5,408
2550; 2700;
3000
450; 600;
750; 900;
244 300 106 ½ 2,993
1050; 1200;
344 400 106 ½ 3,790
1350; 1500;
444 500 106 ½ 4,518
Radson KOMPAKT 22 1650; 1800;
544 600 106 ½ 5,180
1950; 2100;
694 750 106 ½ 6,065
2250; 2400;
844 900 106 ½ 6,829
2550; 2700;
3000
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
450; 600;
750; 900;
244 300 172 ½ 4,240
1050; 1200;
344 400 172 ½ 5,432
1350; 1500;
444 500 172 ½ 6,512
Radson KOMPAKT 33 1650; 1800;
544 600 172 ½ 7,487
1950; 2100;
694 750 172 ½ 8,766
2250; 2400;
844 900 172 ½ 9,836
2550; 2700;
3000
500; 600;
700; 800;
50 500 62 ½ 2,298
900; 1000;
Radson PLANORA 11 50 600 62 ½ 2,556
1200; 1400;
50 900 62 ½ 3,616
1600; 1800;
2000
500; 600;
700; 800;
50 500 102 ½ 3,296
900; 1000;
Radson PLANORA 21 50 600 102 ½ 3,832
1200; 1400;
50 900 102 ½ 5,342
1600; 1800;
2000
500; 600;
50 300 102 700; 800; ½ 2,428
50 500 102 900; 1000; ½ 3,700
Radson PLANORA 22
50 600 102 1200; 1400; ½ 4,318
50 900 102 1600; 1800; ½ 6,143
2000
500; 600;
50 300 152 700; 800; ½ 3,519
50 500 152 900; 1000; ½ 5,336
Radson PLANORA 33
50 600 152 1200; 1400; ½ 6,174
50 900 152 1600; 1800; ½ 8,481
2000
67 1500 49 ½ 4,040
67 1800 49 450; 600; ½ 4,779
Radson VERTIKAL 10
67 1950 49 750 ½ 5,129
67 2100 49 ½ 5,497
105 1500 81 ½ 6,567
105 1800 81 450; 600; ½ 7,653
Radson VERTIKAL 20
105 1950 81 750 ½ 8,194
105 2100 81 ½ 8,749
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
400; 520;
600; 720;
800; 920;
246 300 ½ 1,010
1000; 1120;
346 400 ½ 1,270
1200; 1320;
Vogel & Noot VN 4000 AH ORNIS 10 446 500 46 ½ 1,540
1400; 1600;
546 600 ½ 1,810
1800; 2000;
846 900 ½ 2,670
2200; 2400;
2600; 2800;
3000
400; 520;
600; 720;
800; 920;
246 300 ½ 1,570
1000; 1120;
346 400 ½ 2,060
VN 4000 AH ORNIS 11; 1200; 1320;
Vogel & Noot 446 500 59 ½ 2,510
11 V 1400; 1600;
546 600 ½ 2,930
1800; 2000;
846 900 ½ 3,910
2200; 2400;
2600; 2800;
3000
400; 520;
600; 720;
800; 920;
246 300 ½ 2,390
1000; 1120;
346 400 ½ 3,040
VN 4000 AH ORNIS 21; 1200; 1320;
Vogel & Noot 446 500 83 ½ 3,660
21 V 1400; 1600;
546 600 ½ 4,260
1800; 2000;
846 900 ½ 5,850
2200; 2400;
2600; 2800;
3000
400; 520;
600; 720;
800; 920;
246 300 ½ 3,050
1000; 1120;
346 400 ½ 3,950
VN 4000 AH ORNIS 22; 1200; 1320;
Vogel & Noot 446 500 108 ½ 4,780
22 V 1400; 1600;
546 600 ½ 5,540
1800; 2000;
846 900 ½ 7,370
2200; 2400;
2600; 2800;
3000
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
400; 520;
600; 720;
800; 920;
246 300 ½ 4,370
1000; 1120;
346 400 ½ 5,650
VN 4000 AH ORNIS 33; 1200; 1320;
Vogel & Noot 446 500 170 ½ 6,830
33 V 1400; 1600;
546 600 ½ 7,920
1800; 2000;
846 900 ½ 10,440
2200; 2400;
2600; 2800;
3000
400; 520;
600; 720;
800; 920;
246 300 ½ 1,010
1000; 1120;
346 400 ½ 1,270
1200; 1320;
Vogel & Noot VN 4000 NTR 10 446 500 46 ½ 1,540
1400; 1600;
546 600 ½ 1,810
1800; 2000;
846 900 ½ 2,670
2200; 2400;
2600; 2800;
3000
400; 520;
600; 720;
800; 920;
246 300 ½ 1,570
1000; 1120;
346 400 ½ 2,060
1200; 1320;
Vogel & Noot VN 4000 NTR 11 446 500 51 ½ 2,510
1400; 1600;
546 600 ½ 2,930
1800; 2000;
846 900 ½ 3,910
2200; 2400;
2600; 2800;
3000
400; 520;
600; 720;
800; 920;
246 300 ½ 1,570
1000; 1120;
346 400 ½ 2,060
1200; 1320;
Vogel & Noot VN 4000 NTR 11 KC 446 500 59 ½ 2,510
1400; 1600;
546 600 ½ 2,930
1800; 2000;
846 900 ½ 3,910
2200; 2400;
2600; 2800;
3000
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
400; 520;
600; 720;
800; 920;
246 300 ½ 2,390
1000; 1120;
346 400 ½ 3,040
1200; 1320;
Vogel & Noot VN 4000 NTR 21 K 446 500 83 ½ 3,660
1400; 1600;
546 600 ½ 4,260
1800; 2000;
846 900 ½ 5,850
2200; 2400;
2600; 2800;
3000
400; 520;
600; 720;
800; 920;
246 300 ½ 3,050
1000; 1120;
346 400 ½ 3,950
1200; 1320;
Vogel & Noot VN 4000 NTR 22 K 446 500 108 ½ 4,780
1400; 1600;
546 600 ½ 5,540
1800; 2000;
846 900 ½ 7,370
2200; 2400;
2600; 2800;
3000
400; 520;
600; 720;
800; 920;
246 300 ½ 4,370
1000; 1120;
346 400 ½ 5,650
1200; 1320;
Vogel & Noot VN 4000 NTR 22 K 446 500 170 ½ 6,830
1400; 1600;
546 600 ½ 7,920
1800; 2000;
846 900 ½ 10,440
2200; 2400;
2600; 2800;
3000
500; 600;
700; 800;
245 300 ½ 0,934
900; 1000;
345 400 ½ 1,222
1200; 1400;
VSZ Ocel KORAD 10 445 500 45 ½ 1,503
1600; 1800;
545 600 ½ 1,780
2000; 2200;
845 900 ½ 2,594
2400; 2600;
2800; 3000
Înălţime Suprafaţă
Producător Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m /m] –
500; 600;
700; 800;
245 300 ½ 1,541
900; 1000;
345 400 ½ 2,018
1200; 1400;
VSZ Ocel KORAD 11 K; 11 KV 445 500 61 ½ 2,473
1600; 1800;
545 600 ½ 2,906
2000; 2200;
845 900 ½ 4,022
2400; 2600;
2800; 3000
500; 600;
700; 800;
245 300 ½ 2,297
900; 1000;
345 400 ½ 2,945
1200; 1400;
VSZ Ocel KORAD 21 K; 21 KV 445 500 100 ½ 3,574
1600; 1800;
545 600 ½ 4,178
2000; 2200;
845 900 ½ 5,833
2400; 2600;
2800; 3000
500; 600;
700; 800;
245 300 ½ 2,781
900; 1000;
345 400 ½ 3,524
1200; 1400;
VSZ Ocel KORAD 22 K; 22 KV 445 500 100 ½ 4,245
1600; 1800;
545 600 ½ 4,937
2000; 2200;
845 900 ½ 6,812
2400; 2600;
2800; 3000
500; 600;
700; 800;
245 300 ½ 3,893
900; 1000;
345 400 ½ 4,941
1200; 1400;
VSZ Ocel KORAD 33 K; 33 KV 445 500 156 ½ 5,948
1600; 1800;
545 600 ½ 6,909
2000; 2200;
845 900 ½ 9,447
2400; 2600;
2800; 3000

Tabelul A1.4 Radiatoare din tablă de oţel, cu elemente sudate

Înălţime Suprafaţă
Nr. Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală elem. element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] – a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
Înălţime Suprafaţă
Nr. Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală elem. element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] – a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
ROTERM 630 S 630 645 53 2÷20 75 1 ½ 0,213
ROTERM 730 S 730 745 53 2÷20 75 1 ½ 0,240
FTMCI;
ROTERM 330 D 330 345 135 2÷20 75 2 ½ 0,225 NTR 4524-83
IUPS
ROTERM 630 D 630 645 135 2÷20 75 2 ½ 0,392
ROTERM 730 D 730 745 135 2÷20 75 2 ½ 0,440
3; 5; 10; Pot exista şi combinaţii ale numărului de
Martin MARTIN 500/200/4 500 590 200 45 4 1¼ 0,241
12 elemente
905 995 85 3÷31 38 2 ½ 0.230
655 745 85 3÷31 38 2 ½ 0.179
505 595 85 3÷31 38 2 ½ 0.128
905 995 135 3÷31 38 3 ½ 0.333
Soulis AKANS 655 745 135 3÷31 38 3 ½ 0.256
505 595 135 3÷31 38 3 ½ 0.205
905 995 195 3÷31 38 4 ½ 0.435
655 745 195 3÷31 38 4 ½ 0.333
505 595 195 3÷31 38 4 ½ 0.282
Tabelul A1.5 Radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel, sudate

Înălţime Suprafaţă
Nr. Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală elem. element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] – a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
ROTERM RT 630 S 630 645(670) 60 2÷20 75 1 ½ 0,200
ROTERM RT 730 S 730 745(770) 60 2÷20 75 1 ½ 0,213 NTR 4701-83
FTMCI;
ROTERM RT 330 D 330 345(370) 150 2÷20 75 2 ½ 0,198 Înălţimile din paranteză sunt pentru varianta
IUPS
ROTERM RT 330 D 630 645(670) 150 2÷20 75 2 ½ 0,367 3, restul datelor pentru 1, 2 şi 3
ROTERM RT 330 D 730 745(770) 150 2÷20 75 2 ½ 0,396
CRP – I – 472 472 502 30 4÷28 60 1 ⅜ 0,124
CRP – I – 624 642 654 30 4÷28 60 1 ⅜ 0,160
CRP – I – 777 777 807 30 4÷28 60 1 ⅜ 0,193
IAA NTI 331/83 şi STAS 12908-90
CRP – II – 472 472 502 100 4÷28 60 2 ⅜ 0,224
CRP – II – 624 642 654 100 4÷28 60 2 ⅜ 0,288
CRP – II – 777 777 807 100 4÷28 60 2 ⅜ 0,346
SP 600/ I 600 634 100 2÷35 70 1 ½ 0,162
SP 750/ I 750 784 100 2÷35 70 1 ½ 0,194
SP 1100/ I 1100 1134 100 2÷35 70 1 ½ 0,271
IAA NID 3087-64
SP 600/ II 600 634 250 2÷35 70 2 ½ 0,311
SP 750/ II 750 784 250 2÷35 70 2 ½ 0,372
SP 1100/ II 1100 1134 250 2÷35 70 2 ½ 0,520
300 342 140 6; 7; 9; 72 1 ½ 0,199
400 442 140 10; 12; 72 1 ½ 0,391
Termo 500 542 140 13; 14; 72 1 ½ 0,464
TROPIC LUX
Romradiatoare 600 642 140 16; 17; 72 1 ½ 0,530
700 742 140 18; 19; 72 1 ½ 0,618
800 842 140 21 72 1 ½ 0,706
Tabelul A1.6 Corpuri de încălzire din ţevi netede

Înălţime Lungime Suprafaţă


Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
totală între axe totală între axe elemente termic
2
– – H [mm] h [mm] b [mm] L [mm] l [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
800 765 40 350; – 5; ½ 0,156
STANDARD- 1000 965 40 420; – 6; ½ 0,191
Buderus Profile de oţel 70×11×1,25
HEIZWAND 1800 1765 40 490; – 7; ½ 0,330
1800 1765 61 560 – 8 ½ 0,491
600 550 ½ 0,116
800 750 ½ 0,155
1000 950 ½ 0,193
292; – 50 4;
1200 1150 ½ 0,232
366; – 50 5;
1400 1350 ½ 0,271
KORALUX PRISMA 440; – 50 6; Profile de oţel 70×11×1,5
Korado 1600 1550 ½ 0,309
HORIZONTAL 514; – 50 7; 40×35×1,5
1800 1750 ½ 0,348
588; – 50 8;
2000 1950 ½ 0,386
884 – 50 12
2300 2250 ½ 0,444
2600 2550 ½ 0,502
3000 2950 ½ 0,580
514; – 4;
662; – 6;
810; – 8;
958; – 10; Profile de oţel 70×11×1,5
KORALUX PRISMA
Korado 1800 1750 50 1106; – 12; ½ 0,405 40×35×1,5
REFLEX
1254; – 14; Oglindă în loc de 3 elemente
1402; – 16;
1550; – 18;
1698 – 20
1200 1150 144; – 2; ½ 0,267
1400 1350 218; – 3; ½ 0,310
1600 1550 366; – 5; ½ 0,351
KORALUX PRISMA Profile de oţel 70×11×1,5
Korado 1800 1750 50 514; – 7; ½ 0,390
VERTICAL 40×35×1,5
2000 1950 662; – 9; ½ 0,425
2300 2250 810; – 11; ½ 0,471
2500 2450 958 – 13 ½ 0,496
Ţeavă STAS –7656, Ţeavă STAS –7656, Suprafaţa
Suprafaţa echivalentă
Modul de alcătuire STAS 404/1 şi 2, STAS 540/1 şi 2 STAS 404/1 şi 2, STAS 540/1 şi 2 echivalentă termic
termic pe metru liniar
a corpului de încălzire diametrul diametrul diametrul diametrul pe metru liniar de
de ţeavă, Sechiv/m
exterior nominal exterior nominal ţeavă, Sechiv/m
2 2
– mm ţoli m /m mm ţoli m /m
Din mai multe ţevi 33,7 1 0,158 63,5 – 0,265
netede verticale 42,4 1 1/4 0,189 70,0 – 0,285
(registre verticale, 48,3 1 1/2 0,213 76,0 – 0,305
coloane din băi, 60,3 2 0,255 80,0 – 0,317
grupuri sanitare ş.a.) 76,1 2 1/2 0,305 83,0 – 0,326
Din mai multe ţevi 33,7 1 0,175 63,5 – 0,292
netede orizontale, 42,4 1 1/4 0,211 70,0 – 0,319
suprapuse 48,3 1 1/2 0,238 76,0 – 0,336
(serpentine şi 60,3 2 0,279 80,0 – 0,351
registre orizontale) 76,1 2 1/2 0,336 83,0 – 0,361
Tabelul A1.7 Radiatoare din aluminiu, turnate sau extrudate

Înălţime Suprafaţă
Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
LBA 350 350 422 98 80 1 1 0,279
LBA 500 500 572 98 80 1 1 0,369
Biasi LBA 600 600 672 98 80 1 1 0,424
LBA 700 700 772 98 80 1 1 0,459
LBA 800 800 872 98 80 1 1 0,510
LBA EURAL 350 350 422 98 80 1 1 0,279
LBA EURAL 500 500 572 98 80 1 1 0,368
Biasi LBA EURAL 600 600 672 98 80 1 1 0,387
LBA EURAL 700 700 772 98 80 1 1 0,441
LBA EURAL 800 800 872 98 80 1 1 0,491
DUBAL 45 350 421 82 80 1 1 0,249 (0,240)
DUBAL 60 500 571 82 80 1 1 0,326 (0,315) Valorile din paranteze sunt pentru varianta cu
Roca
DUBAL 70 600 671 82 80 1 1 0,377 (0,366) deschidere frontală
DUBAL 80 700 771 82 80 1 1 0,419 (0,406)
ALLIANCE N 350 350 430 80 80 1 1 0,238
ALLIANCE N 500 500 580 80 80 1 1 0,315
Faral ALLIANCE N 600 600 680 80 80 1 1 0,366
ALLIANCE N 700 700 780 80 80 1 1 0,410
ALLIANCE N 800 800 880 80 80 1 1 0,453
GREEN 350 350 430 80 80 1 1 0,256
GREEN 500 500 580 80 80 1 1 0,358
Faral GREEN 600 600 680 80 80 1 1 0,404
GREEN 700 700 780 80 80 1 1 0,453
GREEN 800 800 880 80 80 1 1 0,501
CLAN 350 350 431,5 98 80 1 1 0,274
CLAN 500 500 581,5 98 80 1 1 0,375
Ferroli CLAN 600 600 681,5 98 80 1 1 0,437
CLAN 700 700 781,5 98 80 1 1 0,490
CLAN 800 800 881,5 98 80 1 1 0,543
CLUB 350 350 431,5 98 80 1 1 0,274
CLUB 500 500 581,5 98 80 1 1 0,366
Ferroli CLUB 600 600 681,5 98 80 1 1 0,428
CLUB 700 700 781,5 98 80 1 1 0,490
CLUB 800 800 881,5 98 80 1 1 0,541
MAGO 350 350 420 98 80 1 1 0,260
MAGO 500 500 570 98 80 1 1 0,360
Ferroli MAGO 600 600 670 98 80 1 1 0,411
MAGO 700 700 770 98 80 1 1 0,459
MAGO 800 800 870 98 80 1 1 0,510
Înălţime Suprafaţă
Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
SEVEN 350 350 427 99 80 1 1 0,282
SEVEN 500 500 577 99 80 1 1 0,377
Florida SEVEN 600 600 677 99 80 1 1 0,432
SEVEN 700 700 777 99 80 1 1 0,488
SEVEN 800 800 877 99 80 1 1 0,539
JOLLY 35 350 425 95 80 1 1 0,227
JOLLY 50 500 575 80 80 1 1 0,320
Fondall JOLLY 60 600 675 80 80 1 1 0,371
JOLLY 70 700 775 95 80 1 1 0,432
JOLLY 80 800 875 80 80 1 1 0,444
BLITZ 97 350 350 427 96 80 1 1 0,276
BLITZ 97 500 500 577 96 80 1 1 0,363
Fondital BLITZ 97 600 600 677 96 80 1 1 0,414
BLITZ 97 700 700 777 96 80 1 1 0,467
BLITZ 97 800 800 877 96 80 1 1 0,517
BLITZ 97/80 500/80 500 577 80 80 1 1 0,329
BLITZ 97/80 600/80 600 677 80 80 1 1 0,378
Fondital
BLITZ 97/80 700/80 700 777 80 80 1 1 0,412
BLITZ 97/80 800/80 800 877 80 80 1 1 0,455
MASTER 97 350 350 427 98 80 1 1 0,279
MASTER 97 500 500 577 98 80 1 1 0,363
Fondital MASTER 97 600 600 677 98 80 1 1 0,416
MASTER 97 700 700 777 98 80 1 1 0,467
MASTER 97 800 800 877 98 80 1 1 0,517
KING 350 350 430 95 80 1 1 0,232
KING 500 500 577 95 80 1 1 0,318
Ghidini KING 600 600 677 95 80 1 1 0,428
KING 700 700 777 95 80 1 1 0,483
KING 800 800 877 95 80 1 1 0,523
MIX 350 350 440 97 80 1 1 0,266
MIX 500 500 590 97 80 1 1 0,357
Global MIX 600 600 690 95 80 1 1 0,412
MIX 700 700 790 95 80 1 1 0,465
MIX 800 800 890 95 80 1 1 0,514
CONFORT 80 C.400 400 480 90 80 1 1 0,298
CONFORT 80 C.500 500 580 90 80 1 1 0,360
Industrie Pasotti CONFORT 80 C.600 600 680 90 80 1 1 0,413
CONFORT 80 C.700 700 780 90 80 1 1 0,461
CONFORT 80 C.800 800 880 90 80 1 1 0,514
MONDIAL 80 M.400 400 480 90 80 1 1 0,302
MONDIAL 80 M.500 500 580 90 80 1 1 0,364
Industrie Pasotti MONDIAL 80 M.600 600 680 90 80 1 1 0,419
MONDIAL 80 M.700 700 780 90 80 1 1 0,468
MONDIAL 80 M.800 800 880 90 80 1 1 0,521
Înălţime Suprafaţă
Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
MITO M 200 200 242 100 80 1 1 0,181
MITO M 350 350 392 100 80 1 1 0,267
MITO M 400 400 442 100 80 1 1 0,302
MITO M 500 500 542 100 80 1 1 0,364
MITO M 580 580 622 100 80 1 1 0,402
Kristal
MITO M 600 600 642 100 80 1 1 0,417
MITO M 700 700 742 100 80 1 1 0,464
MITO M 730 730 772 100 80 1 1 0,470
MITO M 800 800 842 100 80 1 1 0,508
MITO M 900 900 942 100 80 1 1 0,552
TITAN T 200 200 242 100 80 1 1 0,181
TITAN T 350 350 392 100 80 1 1 0,267
TITAN T 400 400 442 100 80 1 1 0,302
TITAN T 500 500 542 100 80 1 1 0,362
TITAN T 580 580 622 100 80 1 1 0,402
TITAN T 600 600 642 100 80 1 1 0,415
TITAN T 700 700 742 100 80 1 1 0,459
TITAN T 730 730 772 100 80 1 1 0,464
TITAN T 800 800 842 100 80 1 1 0,506
Kristal TITAN T 900 900 942 100 80 1 1 0,547
TITAN T 1000 1000 1042 100 80 1 1 0,596
TITAN T 1200 1200 1242 100 80 1 1 0,691
TITAN T 1400 1400 1442 100 80 1 1 0,781
TITAN T 1600 1600 1642 100 80 1 1 0,883
TITAN T 1800 1800 1842 100 80 1 1 0,978
TITAN T 2000 2000 2042 100 80 1 1 1,073
TITAN T 2200 2200 2242 100 80 1 1 1,168
TITAN T 2500 2500 2542 100 80 1 1 1,287
TITAN T 3000 3000 3042 100 80 1 1 1,501
IBER 350 350 425 97 80 1 1 0,290
Manaut IBER 500 500 575 97 80 1 1 0,376
IBER 600 600 675 97 80 1 1 0,435
SEVEN 97 350 350 427 96 80 1 1 0,283
SEVEN 97 500 500 577 96 80 1 1 0,366
Nova Florida SEVEN 97 600 600 677 96 80 1 1 0,419
SEVEN 97 700 700 777 96 80 1 1 0,470
SEVEN 97 800 800 877 96 80 1 1 0,517
PRIMATERM A 350 350 380 60 60 2 1 0,152
Primacon
PRIMATERM A 600 600 630 60 60 2 1 0,260
TOP 35 350 425 80 80 1 1 0,260
Rag-all TOP 50 500 575 80 80 1 1 0,353
TOP 60 600 675 80 80 1 1 0,402
BIMETAL C 500 500 580 110 75 2 1 0,340
Siral
BIMETAL C 600 600 680 110 75 2 1 0,376
Înălţime Suprafaţă
Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
BIMETAL CF 300 300 380 110 75 2 1 0,235
BIMETAL CF 500 500 580 110 75 2 1 0,344
Siral BIMETAL CF 600 600 680 110 75 2 1 0,391
BIMETAL CF 700 700 780 110 75 2 1 0,442
BIMETAL CF 800 800 880 110 75 2 1 0,486
BIMETAL S 360 300 360 140 75 2 1¼ 0,239
Siral BIMETAL S 580 500 570 128 75 2 1 0,327
BIMETAL S 680 610 670 128 75 2 1 0,376
EVOLUTO T–E8–50 500 543 100 80 1 1 0,281
EVOLUTO T–E8–60 600 643 100 80 1 1 0,319
Titan Bagno
EVOLUTO T–E8–70 700 743 100 80 1 1 0,334
EVOLUTO T–E8–80 800 843 100 80 1 1 0,400
MIXER TM8 30 300 343 100 80 1 1 0,230
MIXER TM8 40 400 443 100 80 1 1 0,281
MIXER TM8 50 500 543 100 80 1 1 0,332
MIXER TM8 60 600 643 100 80 1 1 0,379
MIXER TM8 70 700 743 100 80 1 1 0,428
MIXER TM8 80 800 843 100 80 1 1 0,474
Titan Bagno MIXER TM8 90 900 943 100 80 1 1 0,516
MIXER TM8 100 1000 1043 100 80 1 1 0,559
MIXER TM8 120 1200 1243 100 80 1 1 0,639
MIXER TM8 140 1400 1443 100 80 1 1 0,716
MIXER TM8 160 1600 1643 100 80 1 1 0,788
MIXER TM8 200 2000 2043 100 80 1 1 0,920
MIXER TM8 220 2200 2243 100 80 1 1 0,982
SINTESI TS8 30 300 343 100 80 1 1 0,235
SINTESI TS8 40 400 443 100 80 1 1 0,286
SINTESI TS8 50 500 543 100 80 1 1 0,337
SINTESI TS8 60 600 643 100 80 1 1 0,385
SINTESI TS8 70 700 743 100 80 1 1 0,431
SINTESI TS8 80 800 843 100 80 1 1 0,476
Titan Bagno SINTESI TS8 90 900 943 100 80 1 1 0,519
SINTESI TS8 100 1000 1043 100 80 1 1 0,562
SINTESI TS8 120 1200 1243 100 80 1 1 0,642
SINTESI TS8 140 1400 1443 100 80 1 1 0,719
SINTESI TS8 160 1600 1643 100 80 1 1 0,791
SINTESI TS8 200 2000 2043 100 80 1 1 0,928
SINTESI TS8 220 2200 2243 100 80 1 1 0,994
Tabelul A1.8 Radiatoare din aluminiu, sudate

Înălţime Suprafaţă
Nr. Lungime Nr.
Producător Model/Tip Adâncime Racord echivalentă Observaţii
între axe totală elem. element coloane
termic
2
– – h [mm] H [mm] b [mm] – a [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] –
254 300 62 3÷25 75 1 ¾ 0,151
454 500 62 3÷25 75 1 ¾ 0,234
Alurad ALURAD PANEL
554 600 62 3÷25 75 1 ¾ 0,268
954 1000 62 3÷25 75 1 ¾ 0,395
RADAL 300 300 347 140 3÷25 1 ¾ 0,221
Electrolux RADAL 500 500 547 140 3÷25 172÷1822 1 ¾ 0,349
RADAL 600 600 647 140 3÷25 1 ¾ 0,392
RADAL PANEL 300 300 347 60 3÷25 1 ¾ 0,142
RADAL PANEL 500 500 547 60 3÷25 1 ¾ 0,221
Electrolux 143÷1793
RADAL PANEL 600 600 647 60 3÷25 1 ¾ 0,252
RADAL PANEL 1000 1000 1047 60 3÷25 1 ¾ 0,370
100 16 – 1000 1 ½ 0,301
100 16 – 1500 1 ½ 0,451
100 16 – 2000 1 ½ 0,602
Romexim corp de încălzire tip 100 × (nr.
100 16 – 2500 1 ½ 0,752 Înserierea se face prin coturi
Prodcom Plus plintă elem.-1)
100 16 – 3000 1 ½ 0,903
100 16 – 3500 1 ½ 1,053
100 16 – 4000 1 ½ 1,204
Tabelul A1.9 Convectoare

Dimensiunile măştii Suprafaţă


Nr. ţevi în bateria
Producător Model/Tip Racord echivalentă Observaţii
Înălţime Adâncime Lungime convectorului
termic
2
– – H [mm] b [mm] L [mm] – ţoli Sechiv [m /corp] –
500; 600;
700; 800;
KONVECTOR LCR 142 140 72 900; 1000; 2 ½ 1,544
KONVECTOR LCR 143 140 133 1100; 1200; 2 ½ 2,499
Buderus KONVECTOR LCR 144 140 194 1400; 1500; 2 ½ 3,537
KONVECTOR LCR 213 210 133 1600; 1800; 2 ½ 3,174
KONVECTOR LCR 214 210 194 2000; 2200; 2 ½ 4,526
2400; 2600;
2800; 3000
500 0,743
600 0,983
700 1,225
800 1,467
900 1,707
IAA. Alexandria CMR 140 A 230 140 1000 2 ½ 1,947 NII 62-72, I 24-76
1100 2,185
1200 2,429
1300 2,667
1400 2,905
1500 3,152
500 1,187
600 1,503
700 1,821
800 2,137
900 2,455
IAA. Alexandria CMN 140 A 460 140 1000 2 ½ 2,771 NII 62-72, I 24-76
1100 3,090
1200 3,406
1300 3,724
1400 4,040
1500 4,358
Dimensiunile măştii Suprafaţă
Nr. ţevi în bateria
Producător Model/Tip Racord echivalentă Observaţii
Înălţime Adâncime Lungime convectorului
termic
2
– – H [mm] b [mm] L [mm] – ţoli Sechiv [m /corp] –
500 1,910
600 2,350
700 2,790
800 3,232
900 3,672
IAA. Alexandria CMN 186 A 460 186 1000 3 ½ 4,114 NII 62-72, I 24-76
1100 4,554
1200 4,996
1300 5,436
1400 5,880
1500 6,320
500 0,706
600 0,934
700 1,164
800 1,394
900 1,622
IAA. Alexandria CMR 140 B 230 140 1000 2 ½ 1,850 NII 62-72, I 24-76
1100 2,076
1200 2,308
1300 2,534
1400 2,760
1500 2,994
500 1,128
600 1,428
700 1,730
800 2,030
900 2,332
IAA. Alexandria CMN 140 B 460 140 1000 2 ½ 2,632 NII 62-72, I 24-76
1100 2,936
1200 3,236
1300 3,538
1400 3,838
1500 4,140
500 1,757
600 2,162
700 2,567
800 2,973
900 3,378
IAA. Alexandria CMN 186 B 460 186 1000 3 ½ 3,785 NII 62-72, I 24-76
1100 4,190
1200 4,596
1300 5,001
1400 5,410
1500 5,814
Dimensiunile măştii Suprafaţă
Nr. ţevi în bateria
Producător Model/Tip Racord echivalentă Observaţii
Înălţime Adâncime Lungime convectorului
termic
2
– – H [mm] b [mm] L [mm] – ţoli Sechiv [m /corp] –
500 0,743
600 0,980
700 1,229
800 1,467
900 1,705
IAA. Alexandria CMGR 140 A 230 186 1000 2 ½ 1,962 NTI 309-78
1100 2,190
1200 2,438
1300 2,667
1400 2,914
1500 3,162
500 1,190
600 1,505
700 1,848
800 2,133
900 2,457
IAA. Alexandria CMG 140 A 460 140 1000 2 ½ 2,762 NTI 309-78
1100 3,095
1200 3,390
1300 3,752
1400 4,057
1500 4,362
500 1,905
600 2,152
700 2,552
800 2,952
900 3,352
IAA. Alexandria CMG 186 A 460 186 1000 3 ½ 3,762 NTI 309-78
1100 4,152
1200 4,571
1300 4,971
1400 5,371
1500 5,790
600 1,352
700 1,800
800 2,248
900 2,914
1000 3,410
IAA. Alexandria CMGR 255 A 230 255 4 ½ NTI 309-78
1100 3,886
1200 4,381
1300 4,857
1400 5,333
1500 5,810
Dimensiunile măştii Suprafaţă
Nr. ţevi în bateria
Producător Model/Tip Racord echivalentă Observaţii
Înălţime Adâncime Lungime convectorului
termic
2
– – H [mm] b [mm] L [mm] – ţoli Sechiv [m /corp] –
500 0,706
600 0,931
700 1,168
800 1,394
900 1,620
IAA. Alexandria CMGR 140 B 230 140 1000 2 ½ 1,864 NTI 309-78
1100 2,081
1200 2,316
1300 2,534
1400 2,768
1500 3,004
500 1,131
600 1,430
700 1,756
800 2,026
900 2,334
IAA. Alexandria CMG 140 B 460 140 1000 2 ½ 2,624 NTI 309-78
1100 2,940
1200 3,220
1300 3,564
1400 3,857
1500 4,144
500 1,753
600 1,980
700 2,348
800 2,716
900 3,084
IAA. Alexandria CMG 186 B 460 186 1000 3 ½ 3,461 NTI 309-78
1100 3,820
1200 4,205
1300 4,573
1400 4,941
1500 5,327
600 1,284
700 1,710
800 2,136
900 2,768
1000 3,240
IAA. Alexandria CMGR 255 B 230 255 4 ½ NTI 309-78
1100 3,692
1200 4,162
1300 4,614
1400 5,066
1500 5,520