Sunteți pe pagina 1din 3

Verble taxonomiei lui Bloom

Nivelul Infinitivul Complementul direct


1 2 3
Domeniul cognitiv
Cunoaşterea
1. Cunoaşterea datelor particulare
1.1. Cunoaşterea a defini, a distinge, a Vocabular, termeni,
terminologiei identifica, a recunoaşte terminologie, semnificaţie (-
ii), definiţie, referinţe,
elemente
1.2. Cunoaşterea faptelor a recunoaşte, a dobîndi, a Fapte, informaţii faptice,
particulare identifica surse, nume, date,
evenimente, persoane, locuri,
perioade de timp, proprietăţi,
exemple, fenomene
2. Cunoaşterea căilor/mijloacelor care permit utilizarea / prelucrarea datelor particulare
2.1. Cunoaşterea regulilor a identifica, a recunoaşte, a Formă (-e), convenţii,
(convenţiilor) dobîndi uzanţe, utilizări, reguli,
modalităţi, mijloace,
simboluri, stil (-uri), format
(-e), reprezentări
1.2.2. Cunoaşterea a recunoaşte, a dobîndi, a Acţiune(-i), proces, mişcare
tendinţelor şi secvenţelor identifica (-ări), continuitate, dezvoltare
(-ări), tendinţă (-e), secvenţă
(-e), cauze, relaţie (-ii), forţe,
influenţe
1.2.3. Cunoaşterea clasificării a recunoaşte, a dobîndi, a Arie (-i), tip (-uri),
identifica caracteristică (-i), clasă (-
e), ansamblu (-ri), diviziune
(-i), aranjare
(-ări), clasificare (-ări),
categorie (-ii)
1.2.4. Cunoaşterea criteriilor a recunoaşte, a dobîndi, a Criterii, baze, elemente
identifica
1.2.5. Cunoaşterea metodelor a recunoaşte, a dobîndi, a Metode, tehnici, abordări,
identifica utilizări, procedee, tratamente
1.3. Cunoaşterea elementelor generale aparţinînd unui domeniu de activitate
1.3.1. Cunoaşterea a recunoaşte, a dobîndi, a Principiu (-ii), lege (-i),
principiilor şi legilor identifica propoziţie (-ii), părţi
esenţiale, generalizări,
elemente principale,
implicaţie (-ii)
1.3.2. Cunoaşterea teoriilor şi a recunoaşte, a dobîndi, a Teorii, baze, interrelaţii,
structurilor identifica structură (-i), organizare
(-ări), formulare (-ări)
2. Înţelegerea
2.1. Transpoziţia a traduce, a transforma, a Semnificaţie (-ii), simplu (-
(transformarea) exprima prin propriile e), definiţii, abstracţii,
cuvinte, a ilustra, a pregăti, a reprezentări, cuvinte, fraze
citi, a reprezenta, a schimba,
a scrie din nou, a redefini
2.2. Interpretarea a interpreta, a reorganiza, a Pertinenţă, relaţii, fapte
rearanja, a diferenţia, a esenţiale, aspecte, punct
distinge, a face, a stabili, a (-e) de vedere nou (noi),
explica, a demonstra caracterizări, concluzii,
metode, teorii, abstracţii
2.3. Extrapolarea a aprecia, a induce, a Consecinţe, implicaţii,
conchide, a prevedea, a concluzii, factori, ramificaţii,
diferenţia, a determina, a efecte, probabilităţi
extinde, a interpola, a
extrapola, a completa, a
stabili
3. Aplicarea
a aplica, a generaliza, a Principii, legi, concluzii,
stabili legături, a alege, a efecte, metode, teorii,
dezvolta, a organiza, a abstracţii, situaţii,
utiliza, a se servi de, a generalizări, procese,
transfera, a restructura, a fenomene, procedee
clasifica
4. Analiză
4.1. Căutarea (analiza) a distinge, a detecta, a Elemente, ipoteză (-e),
elementelor identifica, a clasifica, a concluzii, supoziţii, enunţuri
discrimina, a recunoaşte, a de fapte, enunţuri de intenţii,
categorisi, a deduce argumente, particularităţi
4.2. Căutarea (analiza) a analiza, a contrasta, a Relaţii, interrelaţii,
relaţiilor compara, a distinge, a deduce pertinenţă, teme, evidenţă,
erori, argumente, cauză
(-e), efect(-e), consistenţă (-
e), părţi, idei, căi indirecte
4.3. Căutarea (analiza) a analiza, a distinge, a Formă (-e), exemple, scop(-
principiilor de organizare detecta, a deduce, a depista uri), tehnici, punct
(-e) de vedere, mijloc
indirect, aranjament (-e),
temă (-e), structură (-i),
organizare (-ări)
1. Sinteza a scrie, a povesti, a relata, a Structură (-i), model (-e),
5.1. Definirea unui concept produce, a constitui, a produs (-e), performanţă
transmite, a crea, a modifica, (-e), proiect (-e), comunicări,
a documenta lucrare (-ări), efort (-uri),
compunere
(-i), fapte specifice
5.2. Elaborarea unui plan de a propune, a planifica, a Plan(-uri), obiective,
acţiune produce, a proiecta, a specificare (-ări), fapte
modifica, a specifica schematice, operaţii,
mijloace, modalitate (-ăţi),
soluţie (-ii)
5.3. Derivarea unor relaţii a produce, a deriva, a Fenomene, taxonomii,
abstracte dintr-un ansamblu dezvolta, a combina, a concept (-e), teorii, schemă (-
organiza, a sintetiza, a e), relaţii, abstracţii,
clasifica, a deduce, a generalizări, ipoteză (-e),
formula, a modifica percepţii, modalităţi,
descoperiri
6. Evaluarea
6.1. Evaluarea în baza a judeca, a argumenta, a Exactitate (-ăţi), pertinenţă,
criteriilor interne valida, a evalua, a estima, a erori, veracitate (veridicitate),
decide lacune, sofisme, precizie,
grad de exactitate
6.2. Evaluarea în baza a judeca, a argumenta, a Scopuri, mijloace, eficienţă,
criteriilor externe considera, a compara, a economie (-ii), utilitate,
contrasta, a standardiza, a alternative, planuri de
evalua acţiune, standarde, teorii,
generalizări