Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII


MAIŞTRI Varianta 5
BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
• Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în
acord cu ideile precizate în barem.

SUBIECTUL I (30 puncte)


1. a.(4p.) Lucrările de instalaţii se execută de către muncitori calificaţi si instruiţi,care să cunoască şi
să aplice normele de tehnică a securitaţii şi de protecţie a muncii. (1p.)
- instructajul introductiv general; (1p.)
- instructajul la locul de muncă; (1p.)
- instructajul periodic. (1p.)
Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia,0p.
b.(6p.) –mănuşi ; -şorţ; - ochelari; - cască de protecţie; - cizme de
protecţie din cauciuc; - mască de protecţie; -centuri de siguranţă ; - scurtă impermeabilă cu glugă;
- capişon pentru lucru pe timp friguros.
Pentru oricare şase elemente scrise corect se acordă cite 1p.(6x10=6p.).
Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia,0p.
c.(10p.) – Manevrarea în timpul montajului la poziţie a pompelor, compresorului de aer, recipientelor
de hidrofor, rezervorului-tampon, se va face cu mijloace mecanizate;
- La efectuarea lucrărilor de sudare cu flacără oxiacetilenică, se vor respecta regulile de manevrare a
robinetelor şi tuburilor de oxigen(fără urme de grăsime şi evitând lovirea tuburilor de oxigen) şi a
generatorului de acetilenă (este interzisă prezenţa flăcării sau ţigărilor aprinse)pentru a se evita pericolul
de explozii sau incendii;
- Sudurile la poziţie,la înălţimi,vor fi executate de muncitori calificaţi şi instruiţi,care vor sta pe schele sau
platforme cu balustrade şi vor fi asiguraţi cu centuri de siguranţă;
- La executarea lucrărilor se vor folosi numai scule şi unelte în perfectă stare de funcţionare (care nu
pot provoca accidente datorită uzurii lor);
- Pentru protecţia împotriva electrocutării ,motoarele electrice ale pmpelor şi compresorului de aer
vor fi legate la instalaţia de protecţie prevazută special în acest scop;
- În timpul probelor de funcţionare (ca şi în exploatare ) este interzisă atingerea cu mâna a cuplajelor
pompelor sau a cablurilor instalaţiei electrice de forţă aflate sub tensiunea reţelei;
- Se va asigura iluminatul corespunzator (natural sau artificial)al fiecarui punct de lucru,in aşa fel incât
muncitorii să execute montarea instalaţiilor fără pericole de accidentare.
Pentru oricare cinci raspunsuri corecte se acorda 2p.(5x2p.=10p.).
Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa acestuia ,0p.
2.
a.(6p.) - Recipientele de hidrofor se montează pe postamente din beton prevăzute cu strat de plută
pentru amortizarea vibraţiilor. (1p.)
- În postamentul de beton se încastreaza buloane de prindere. (1p.)
- Recipientul de hidrofor se aşază pe postament în aşa fel încât buloanele să treacă prin găurire
flanşelor ce sunt sudate pe ştuţurile de susţinere a hidroforului. (1p.)
- Se introduc pe fiecare bulon piuliţele de strângere. (1p.)
Probă scrisă la Instalaţii pentru construcţii - INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII MAIŞTRI
Varianta 5-barem 5
1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

- Se desfac capacele de vizitare şi se verifică sudurile interioare executate


în fabrică. (1p.)
- Garnitura capacului se unge cu miniu de plumb şi apoi acesta se remontează. (1p.)
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia,0p.
b.(4p.) - îmbinarea prin polifuziune; (1p.)
- îmbinarea prin sudură cap la cap; (1p.)
- îmbinarea prin electrofuziune; (1p.)
- îmbinarea cu fitinguri capilare. (1p.)
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1p.(4x1p.=4p.).
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
SUBIECTUL II (30 puncte)
1. Probarea instalaţiilor interioare de alimentare cu apă caldă şi rece
a.( 4p.)
Probarea conductelor se execută la o presiune de 1,5 ori presiunea de regim, insă minimum 6 at.
(2p.)
Durata probei este de 20min. (2p.)
b.(6p.)
- Probele de presiune ale conductelor executate din ţevi din PVC tip G se pot face după cel puţin 24 h
de la executarea ultimei lipituri. (1p.)
- Lipiturile care nu dau rezultete bune se elimină prin tăierea porţiunii respective de conductă şi
intercalarea unui tronson de ţeavă. (1p.)
- Înainte de darea in exploatare ,conductele se vor umple cu apă,goli dupa după 24 ore,timp de două
zile consecutiv. (1p.)
- După această operaţie va fi convocat delegatul de la SANEPID care va lua probă de apă.
(1p.)
- Se analizează şi se verifică dacă conţinutul de plumb în apă nu depăşeste 0,1mg/l.
(1p.)
- Dacă acest conţinut nu este depăşit ,SANEPID va emite autorizaţia de funcţionare,de care depinde
darea în exploatare. (1p.)
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia,0p.
c.(10p.) -Probarea la presiune a conductelor din ţevi din oţel zincat se execută cu pompa hidraulică
cu piston care se racordează în punctul cel mai de jos al reţelei de conducte ce se încearcă. (1p.)
- Probele parţiale ale conductelor de apă caldă şi de circulaţie ,se efectuează odată cu probele
conductelor de apă rece ,separat pe coloane.În acest scop,la fiecare grup de coloane,la partea
superioară,conductele de apă rece şi de apă caldă
se leagă între ele. (1p.)
- Se astupă cu dopuri toate poziţiile lăsate pentru racordarea obiectelor sanitare ,una din coloane,se
astupă,de asemenea,cu dop la partea inferioară,iar pe la partea inferioară a celeilalte coloane se
introduce apă. (1p.)
- Se realizează presiunea cu ajutorul pompei hidraulice. (1p.)
- La terminarea completă a montării şi înainte de a se lega obiectele sanitare.intreaga instalaţie de
apă rece şi caldă se supune la o ultimă probă de presiune, (1p.)
- Defectele constatate cu ocazia probei se însemnează cu cretă şi se remediază după scoaterea
apei de probare. (1p.)

Probă scrisă la Instalaţii pentru construcţii - INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII MAIŞTRI


Varianta 5-barem 5
2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Schema probãrii (4p.)

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p


2.a.(6p.)-Se taie ţeava de cupru la dimensiunea cerută, perpendiculară pe axa ţevii cu un cleşte cu
role pentru cupru. (1p.)
- Se curăţă suprafaţa exterioară a ţevii şi cea interioară a fitingului
cu un burete special. (1p.)
- Se acoperă suprafaţa curăţată cu pastă decapantă (1p.)
- Se introduce ţeava în fiting (până la refuz),iar surplusul de pastă decapantă se îndepărtează .
(1p.)
- Se încălzeşte cu arzător fitingul până când ajunge la temperature la care fluxul de lipit la marginea
fitingului incepe să se înmoaie şi intră între ţeavă şi fiting. (1p.)
- După răcirea legăturii trebuie totul curăţat cu o pastă de curăţat pentru cupru. (1p.)
Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
b.(4p.) –Conector drept tip M -M (1p.)
–Conector drept tip M -FE (1p.)
–Conector drept tip M -FI (1p.)
–Conector drept redus M -M (1p.)
Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

SUBIECTUL III (30 puncte)

- definirea conceptelor:
ƒ metodă didactică 5p
ƒ mijloace de învăţământ 5p
ƒ forme de organizare a activităţii didactice 5p

Probă scrisă la Instalaţii pentru construcţii - INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII MAIŞTRI


Varianta 5-barem 5
3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

- trei aplicaţii/exemple de combinare eficientă a metodelor, mijloacelor şi formelor de organizare


a activităţii didactice la disciplina de concurs 3x5p═ 15p

Probă scrisă la Instalaţii pentru construcţii - INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII MAIŞTRI


Varianta 5-barem 5
4