MDRP

Programare neliniara
Proiect
Costache Simona-Roxana 2010

Introducere
Cu toate c programarea liniar constituie un instrument de reprezentare a realit ii foarte comod i puternic, totu i fenomenele lumii reale nu sunt liniare. Acesta a constituit principala justificare a efortului de cercetare referitor la extinderea i dezvoltarea tehnicilor proprii program rii liniare la problemele neliniare. Capitolul 1 al acestui proiect realizeaz o prezentare succint a domeniului program rii neliniare, enumerând principalele clase de probleme neliniare i unele exemple de probleme din lumea real , care pot fi modelate utilizând programarea neliniar . În Capitolul 2 domeniul este restrâns la clasa de probleme convexe, pentru care sunt trecute în revist principalele pachete software care le rezolv . Capitolele 3 i 4 descriu metoda de punct interior, aplicat la clasa problemelor de programare p tratic , respectiv la clasa celor de optimizare cu restric ii liniare, în fiecare caz fiind prezentat i algoritmul realizat în MATLAB. În Anex sunt listate sursele celor dou programe MATLAB, iar în finalul proiectului este prezentat Bibliografia.

..Capitolul 1: Programarea neliniar 1.. se rezolv prin metode derivate din metoda simplex într-un num r finit de pa i.. x n ) c 0 § ci xi i 1 n 1e i e j e n §c ij xi x j . Importan a problemelor de programare p tratic este motivat prin urm toarele aspecte: y y y modeleaz cu suficient acurate e multe situa ii practice.. x 2 . x 2 . Problemele convexe au urm toarele propriet i fundamentale:   . eventualele restric ii egalit i sunt liniare... se diferen iaz 5 clase de probleme neliniare.. rezolvarea multor probleme cu restric ii liniare i func ie obiectiv neliniar se poate reduce la rezolvarea unei secven e de probleme de programare p tratic ale c ror func ii obiectiv aproximeaz din ce în ce mai bine obiectivul neliniar original. 1) Probleme de optimizare f r restric ii Au forma general : S se determine x*  R n care minimizeaz valoarea func iei z ! f ( x1 . restric iile inegalit i sunt de forma g i ( x ) e 0 în care g i este o func ie convex (echivalent cu g i ( x ) u 0 cu g i func ie concav ). cerin motivat prin aceea c func iile liniare sunt singurele func ii simultan convexe i concave. 3) Probleme de programare convex Au urm toarele caracteristici: y y y func ie obiectiv convex dac aceasta se minimizeaz (echivalent: func ie obiectiv concav dac aceasta se maximizeaz ).1 Clase de probleme In cadrul acestui domeniu. x n ) minimul fiind luat dupa to i x  R n în care func ia f este definit . 2) Probleme de optimizare cu restric ii liniare i func ie obiectiv neliniar În aceast clas un loc deosebit îl ocup problemele de programare p tratic în care func ia obiectiv este un polinom de gradul doi în variabilele sale: ¡ i f ( x1 .

dar nu garanteaz c optimul g sit este cel global. utile în practic . automat acesta va fi un optim global i va reprezenta optimul problemei. Dup cum s-a mai spus.. atunci optimul restric ionat se g se te cu necesitate pe frontiera mul imii A. biologie etc.. se num r problemele de programare frac ionar . x 2 .. x n ) f 1 ( x1 ) f 2 ( x 2 ) . Exemple de probleme din domeniul electric: .. ce pot fi rezolvate f r dificult i deosebite prin metode speciale.y y y mul imea solu iilor admisibile este convex .2 Aplica ii Programarea matematic neliniar are aplicabilitate în domenii variate: electricitate.. Ele sunt dificile în primul rând din cauza faptului c au mai multe minime locale. x 2 . optimizarea unei func ii separabile f r restric ii se reduce la optimizarea independent a termenilor. Importan a acestei clase de probleme este covâr itoare.. Printre aceste tipuri. dac optimul liber (nerestric ionat) al func iei obiectiv nu este o solu ie admisibil .. f n ( x n ) . De exemplu. x n ) se nume te separabil dac ea se poate scrie ca o sum de func ii. fiecare de câte o singur variabil : ¢ f ( x1 . exist câteve tipuri de probleme neconvexe.. întregul formalism matematic al teoriei economice moderne se bazeaz pe ipotezele de convexitate. func ia obiectiv admite cel mult un optim (minim sau maxim) local. Din fericire. chimie. 4) Probleme de programare separabil Se caracterizeaz prin faptul c func ia obiectiv f ca i func iile g i din restric ii sunt separabile în sensul urm toarei defini ii: Func ia f ( x1 . 1. 5) Probleme de programare neconvex Aceast clas reune te problemele care nu satisfac ipotezele de convexitate.. condi iile de optimalitate Kuhn ± Tucker) i practice (metode i algoritmi de optimizare). metodele actuale pot determina un asemenea optim. Într-adev r: y y y programarea convex include programarea liniar . mecanic . în acest domeniu a fost depus cel mai mare efort de cercetare i s-au ob inut cele mai puternice rezultate teoretice (cum ar fi teoria dualit ii neliniare. Separabilitatea este important prin aceea c u ureaz optimizarea..

Exemple de probleme din domeniul economic: y problema investi iilor. de lungime dat optimizarea strunjirii unui arbore. Exemplu numeric: Optimizarea compozi iei unui amestec chimic . Exemple de probleme din domeniul mecanic: y y y y optimizarea formei unei came optimizarea traiectoriei unui corp greu plasat în camp gravita ional determinarea formei unui lan de densitate uniform .y y y y proiectarea unui transformator/circuit electric planificarea puterii electrice statice compactizarea circuitelor în sensul plas rii cipurilor calculul distribu iei electronilor pe o sfer conductoare. Exemple de probleme din domeniul chimic: y y y y y y y proiectarea unui reactor chimic calculul echilibrului chimic optim optimizarea procesului de separare printr-o membran cu n straturi optimizarea proceselor de alchilare calculul unui amestec chimic optim probleme de separare i amestec (blending) optimizarea procesului de combustie a propanului în aer.

.min § ( xi ci ) 2 i !1 18 x1 x9 x 2 x14 x3 x 4 ! 0 x1 x10 x 2 x15 x3 x5 ! 0 x1 x11 x 2 x16 x3 x 6 ! 0 x1 x12 x 2 x17 x3 x 7 ! 0 x1 x13 x 2 x18 x3 x8 ! 0 x 4 x5 x 6 x 7 x8 1 ! 0 x9 x10 x11 x12 x13 1 ! 0 x14 x15 x16 x17 x18 1 ! 0 x14 66.67 x 4 ! 0 x15 50 x5 ! 0 x16 0.015 x6 ! 0 x17 100 x7 ! 0 x18 33.33x8 ! 0.

cu matrice dens MOSEK Programare p tratic cu restric ii func ii p tratice QHOPDM Programare p tratic Metod Strategia mul imii active Metoda primal-dual de punct interior cu c utare liniar Strategia mul imii active Tehnologii de calcul cu matrice rare Metoda primal-dual de punct interior cu corec ii multiple. Tabelul 1 Pachet Problema tratat Metod DUALQP Programare p tratic strict convex Goldfarb-Idnani cu factorizarea Cholesky IQP Programare p tratic cu matrice simetric .Capitolul 2: Pachete sofware pentru programarea convex Domeniul program rii convexe a cunoscut o dezvoltare remarcabil în ultimii ani. în care variabilele i restric iile pot fi dublu m rginite LOQO Programare p tratic de forma 1 min x T Hx c T x f 2 b e Ax e b r l e xeu LSSOL Programare p tratic a celor mai mici p trate. atat din punct de vedere teoretic. grupate în func ie de dimensiunea problemelor rezolvate. inclusiv a problemelor de programare liniar . algoritmul gradului minim i algoritmul umplerii minime locale Metoda primal-dual de punct QPABO Programare p tratic convex . punct de optim Pachete de programe p tratic pentru un num r redus de variabile Tabelul 2 Pachet BQPD Problema tratat Programare p tratic în forma general . dou tehnici de factorizare Cholesky. In Tabelele 1 i 2 sunt prezentate principalele pachete software destinate acestui domeniu. cat i al aplica iilor software proiectate pentru rezolvarea acestor probleme. sistem simetric i matrice a restric iilor rar KKT. Strategia mul imii active Murray cu posibil nedefinit factorizarea Bunch-Kaufman a matricelor simetrice MINQ Programare p tratic nedefinit C utare de-a lungul coordonatelor cu pa i de minimizare pe subspa ii QLD Programare p tratic cu matrice simetric i Factorizare Cholesky pozitiv definit QPAKO Programare p tratic convex cu matrice Metoda Wolfe diagonal SOLQP Programare p tratic standard cu matrice Punct admisibil interior.

cat i al aspectelor computa ionale. cat i de-a lungul aceateia. drumul c tre solu ie urm re te o traiectorie neted .dimensional . introducem func ia Lagrange: ¤¥ (3. £ unde x  R n . Modul cel mai direct de construc ie a dualei se bazeaz pe leg tura care exist între dualitate i condi iile de optimalitate de ordinul întai pentru problema barier asociat . în restric iile din (3. i în acest caz vom utiliza o tehnic de construc ie a problemei duale a lui (3. A este o matrice xn . deplasandu-se atat c tre. Pentru aceast problem . cu care scriem urm toarea problem barier : min m n 1 T x Qx c T x Q § log x j Q § log s i 2 i !1 j !1 Ax s ! b. care urm re te aceast traiectorie.dimensional .1). In metodele de punct interior pentru programarea liniar o pozi ie special o are problema dual . ceea ce a condus la reconsiderarea metodelor barier atat din punctul de vedere al teoriei. Fiecare itera ie a ³metodei de urm rire a traiectoriei´ construie te un pas. ³traiectoria barier ´. Vom începe prin a scrie problema barier asociat lui (3. Ca atare.1). Problemele tehnice. iar Q o matrice simetric nxn . computa ionale. Imediat s-a constatat o leg tur formal foarte strans între acestea i clasicile metode barier . deriv din cele asociate metodei barier . Pentru acestea.QPOPT Programare p tratic (convex sau neconvex ) sau de programare liniar â cu matrice dense Pachete de programe p tratic pentru probleme de mari dimensiuni interior Metoda mul imii active Capitolul 3: Metode de punct interior pentru problema de programare p tratic Metodele de punct interior au fost introduse de Karmarkar (1984). Când parametrul barier î i atinge limita. s consider m variabilele ecart s  . care converg asimptotic la solu ia exact a acesteia.1) x u 0.2) .1). Problemele de programare sunt formulate de obicei ca probleme de minimizare: min 1 T x Qx c T x 2 Ax u b (3. Fundamental pentru metodele de punct interior este definirea unei familii continuu parametrizate a unor solu ii aproximative a problemei.

z. nu au nici o leg tur cu variabilele x care apar în primal . unde X. Pentru a scrie obiectiv a problemei duale vom utiliza teorema slab de dualitate. precum i vectorul m ± dimensional al variabilelor y. y. y i respectiv s. rezult c variabilele y i z sunt nenegative în problema dual . s ) i de o solu ie admisibil dual ( x. care pare s apar in problemei primale. Din ultimele dou condi ii de mai sus se observ c problema dual implic vectorul n ± dimensional al variabilelor z. z u 0. Z. In aceast teorem presupunem c dispunem de o solu ie admisibil primal ( x. z ) . y ) ! n m 1 T x Qx c T x Q § log x j Q § log s i y T (b Ax s ). Y i S sunt matrice diagonale ale c ror elemente sunt componentele vectorilo x. condi iile de optimalitate de ordinul întai se pot scrie sub Ax s ! b A T y z Qx ! c Z e!Qe Y S e ! Q e.2) se ob in prin anularea derivatelor func iei Lagrange în raport cu toate variabilele x. Interpretarea corect este c variabilele x care apar în dual . s i y: § x ! x c Q X 1e xx x ! Q S 1 e y ! 0 xs x ! b x s ! 0. care sunt complementare variabilelor ecart primale s. Este interesant de notat faptul c restric iile problemei duale implic vectorul n ± dimensional x. 2 j !1 i !1 Condi iile de optimalitate de primul ordin ale problemei barier (3. în principiu. Atunci: ¦ ¦ § ¦ © ¨ ¨ ¨ y!0 . pentru a stabili leg tura dintre condi iile de optimalitate i problema dual . xy Introducand vectorul z ! Q form compact : 1 e . Datorit acestor condi ii de complementaritate. cu excep ia faptului c în punctul de optim ele sunt egale. De asemenea. trebuie ca a doua rela ie din condi iile de mai sus s fie restric ia problemei duale. care sunt complementare variabilelor primale x. Deci restric iile problemei duale sunt: A T y z Qx ! c y .L ( x . s.

y. s*) care este admisibil pentru problema primal i o solu ie ( x*. dat o solu ie ( x*. Pentru problema de programare p tratic convex . z u 0. Din condi iile de optimalitate se ob ine: y ( x ) ! y (b s ) ! b y s . rezult : 0 e y s z x ! c x x Qx b y ! 1 1 ¸ ¸ ¨ ¨ ! © c x x Qx ¹ © b y x Qx ¹.3) este dat de teorema ecarturilor complementare. y*. z*) care este admisibil pentru problema dual .1) este: max b T y 1 T x Qx. dac acestea satisfac rela ia: y * s * z * x* ! 0. Intr-adev r.    1 x Qx. Teorema 1.y T ( Ax ) ! y T (b s ) ! b T y T s i   ( y ) x ! (c z Qx ) x ! c x z x x Qx.1) i cea dual (3.  atunci ( x*. z ) o solu ie dual admisibil . 2 2 º º ª ª      Din aceast inegalitate rezult c func ia obiectiv a problemei duale este b y dual a lui (3. fie ( x. Putem . 2 AT y z Qx ! c y . y*. Demonstra ie. i pentru programarea p tratic leg tura fundamental dintre problema primal (3. Problema 2 (3. Deoarece y T ( Ax ) ! ( AT y ) T x. z*) este solu ia optim Ö i ( x. La fel ca în cazul program rii liniare.3) i ( x*. s*) este solu ia optim pentru problema primal pentru problema dual . s ) o solu ie primal admisibil scrie: y T ( Ax ) ! ( A T y ) T x .

2 2 Dar. Comparand aceste dou rela ii i inand seama de faptul c atat y s . se ob ine: c x * x * Qx* e c x x * Qx. ! Dar. 2 2 Acest lucru este foarte u or de ar tat. dar trebuie ar tat c func ia obiectiv primal evaluat în x* nu este mai mare decat valoarea ei în x. rezult : . rezult : 0 e y s z x ! c x x Qx b y. s ) o solu ie admisibil . din inegalitatea de mai sus. matricea Q este pozitiv semidefinit . din punctul de vedere al dualei arat c : c T x x *T Qx b T y* u 0.i respectiv ( AT y ) T x ! (c z Qx ) T x ! c T x z T x x T Qx. adic : $ $ $ c x* $ 1 1 x * Qx* e c x x Qx. astfel încat. cat i z x sunt nenegative. " " " Combinand aceste dou rela ii de mai sus. se ob ine: cT x * 1 1 T x * Qx* ! c T x * x *T Qx * x *T Qx* e 2 2 1 e c T x x *T Qx x *T Qx* ! 2 1 1 T 1 T ! c T x x Qx x Qx x *T Qx x *T Qx * 2 2 2 1 1 ! c T x x T Qx ( x x*) T Q ( x x*). Pornind de la membrul stang al inegalit ii de mai sus. Fie deci ( x. s*) inegalitatea de mai sus este chiar egalitate: c x * x * Qx * b y* ! 0. z*) . Teorema de dualitate slab aplicat lui ( x. s ) . din punctul de vedere al primalei i al lui ( x*. din ipotezele teoremei. # # # # Acest rezultat este interesant prin el însu i. y*. în punctul de optim ( x*.

se pot dezvolta metode de punct interior de urm rire a traiectoriei: primal-duale. în sensul variabilelor ( z i (s . predictor-corector sau predictorcorector de ordin superior. Rezolvand acest sistem. din ultimele dou ecua ii ale sistemului de mai sus ob inem: 6 (x (s ! r 1 (x (s ! b x s | r e % % % c x* % 1 1 x * Qx* e c x x Qx. Dup modul în care sunt rezolvate condi iile de optimalitate asociate problemei barier . In continuare. Intr-adev r. se ob ine urm torul sistem algebric liniar pentru direc ia ( (x . rezult c x* (împreun cu s*) constituie o solu ie optim pentru problema primal . ob inem direc ia de deplasare c utat .1). r manand ca în capitolul urm tor s consider m abordarea predictor-corector pentru optimizarea cu restric ii liniare. Intr-adev r. s. O analiz similar arat c y* (împreun cu x* i z*) formeaz o solu ie optim pentru problema dual . In continuare vom considera abordarea primal-dual din cadrul metodelor de urm rire a traiectoriei. dac se elimin termenii neliniari (p tratici). s (s. condi iile de optimalitate de ordinul întai sunt: y z Qx ! c xs!b X e!Qe Y S e ! Q e. în cele ce urmeaz vom dezvolta metoda primal-dual de punct interior pentru problema de programare p tratic (3. (y . Se înlocuie te punctul ( x. (s. y . y (y . Cu aceste preciz ri. ( z ) : (y (z Q(x ! rD 4 ( x X( z ! Q e X S(y Y(s ! Q e Y S e. unde rP i r sunt reziduurile primale i respectiv cele duale. z ) cu ( x (x. z (z ) pentru a ob ine urm torul sistem algebric neliniar. pentru problema de programare p tratic . Putem reduce acest sistem.Cum x este un punct primal admisibil. a c rui solu ie furnizeaz direc ia de deplasare ( (x. la fel ca în cazul programelor liniare. 2 2 75 5 4 20 0 ) 3 e . ( s . (y . (z ) : 20 & (' ' ( y (z Q ( x ! c ) 0 y z Qx | rD ) (x X (z (X ( e ! Q e X S(y Y(s (Y(S e ! Q e Y S e.

Se testeaz un criteriu de oprire a itera iilor.6) i X  (0. (s j ¯ ± (s j ° ® yj ± . y 0 " 0. alese astfel Ö Ö încat s se men in pozitivitatea variabilelor x. Cu acestea se poate prezenta urm torul algoritm de punct interior.4) (3. (y j ¯ ± (y j ° ¾¾ ± ± 0¿ ¿ . unde: ® ± E P ! min ¯min ± j ° ® ± E D ! min ¯min ± j ° ® ± xj . z 0 " 0. ± À± À (3.1) . o nou estima ie ( x . y . adic E P ! X E P i E D ! X E D . Algoritmul QPD Descriere T Se consider o aproxima ie ini ial t 0 ! ?x 0 s 0 y 0 z 0 A . (z j ¯ ± (z j ° ¾ ± 0 ¿. primal-dual de urm rire a traiectoriei pentru programarea p tratic . s . min ± j À ¾ ± 0 ¿. prin calculul deplas rii maxime admisibile penalizat cu un factor X  (0. z ! z E (z . Lungimea pasului se determin exact ca în cazul liniar. ¼¬ ¼ ¬ Y 1 S ¼ ­ (y ½ ¬ b x QY 1 e ¼ ¬ ½ ­ ½ ­ 8 98 98 8 (3.5) putem determina direc ia de deplasare din punctul curent considerat.(z ! X 1 ( Q e X Z e Z(x) (s ! Y 1 ( Q e Y S e S(y ) Cu acestea. respectiv dual.4) i (3. rD ! c AT y k z k Qx k .1) este factorul de mentinere a itera iei curente în interioirul domeniului de admisibilitate (de obicei X ! 0.5) Astfel. Se determin valoarea parametrului barier : A A Pasul 1 2 3 4 5 .9995 ). min ± j À ® ± sj . s 0 " 0. variabilele (x i (y se determin ca solu ii ale sistemului KKT redus: » « (x » « c « ( X 1 Z Q ) y QX 1 e Qx » !¬ ¼. Se calculeaz saltul de dualitate: K ! z x y s. Cu acestea. z ) a variabilelor este definit sub forma: @ x ! x E P (x. Se pune k ! 0. Se calculeaz reziduurile primale i duale: rP ! b Ax k s k . ± À± À ¾¾ ± ± 0 ¿¿ . din (3. y i z. y ! y E (y . unde x 0 " 0. @ s ! s E P (s . s. (x j ¯ ± (x j ° ® zj ± . unde E P i E D sunt lungimile pa ilor de deplasare din spa iul primal.

¼¬ ¼ ¬ Y 1 S ¼ ­ (y ½ ¬ b x QY 1 e ¼ ¬ ½ ­ ½ ­ Se determin direc iile: (z ! X 1 ( Q e X Z e Z(x) Q !W 8 9 (s ! Y 1 ( Q e Y S e S(y ). E D } . iar E ! min{E P . nm Se rezolv sistemul KKT redus: » « (x » « c « ( X 1 Z Q ) y QX 1 e Qx » !¬ ¼. y k 1 ! y k E(y .1) este un parametru de modificare al lui Q . unde x k 1 ! x k E(x . Ö Ö Se alege X k  (0. s k 1 ! s k E(s . Se pune k ! k 1 i se continu cu pasul 2.6 7 K . z k 1 ! z k E(z . unde E P i E D sunt cei da i de (). Se calculeaz noua aproxima ie t k 1 ! [ x k 1 s k 1 y k 1 z k 1 ]T . unde W  (0. Exemplul 1: S consider m problema: 2 2 min 10 x1 6 x3 x12 x 2 2 x3 4 x1 x 2 6 x1 x3 .1) i se pun E P ! X k E P i E D ! X k E D .

4003 8 1.2918 1.5394 0. 3 x1 x 2 2 x3 e 16 x 2 3x3 e 12 0 e x i .2293 0. y 0 ! [1 1]T . ini ializat în punctul x 0 ! [1 1 1]T .5674 5 1.2. Tabelul 3 Nr. s 0 ! [1 1]T .3934 7 1.2667 2.4973 0.4314 6 1.2669 2.4693 2. X k ! 0. z 0 ! [1 1 1]T i w0 ! [1 1]T furnizeaz rezultatele din Tabelul 3.4000 Evolu ia variabilelor problemei ! 0.5330 0.1. itera iei x3 x1 x2 1 1.6627 3 1. Dac saltul relativ la dualitate este mai mic decat o toleran de oprire a D B CB CB B .3365 2.0000 2 1.5334 0. ca i în cazul liniar.6279 2. i ! 1.3.99995 Referitor la criteriul de oprire a itera iilor. realizat în MATLAB.0000 1. Algoritmul PCIPLC. evident c trebuie considerat saltul relativ de dualitate.0000 1.4248 0.5407 0.2627 2.7728 4 1.

ne plas m în situa ia program rii liniare. i apoi eliminarea lui din prima ecua ie.5) putem ob ine imediat ecua iile normale în forma dual . în care dimensiunea sistemului este m (în general mai mic decat n). cu o structur oarecare. Aceste observa ii justific utilizarea sistemului KKT redus în implement rile practice ale algoritmului QPD. în acest caz avem de rezolvat un sistem n ± dimensional. (2) Tot din (3.itera iilor. FE FE Se observ c matricea coeficien ilor ecua iilor normale în forma primal are tiparul zero/nonzero dat de matricea A( D Q ) 1 AT . Dar. Prezen a termenului p tratic în func ia obiectiv constituie un motiv în plus de a prefera rezolvarea sistemului (). dac Q este o matrice nediagonal . Se observ c termenul p tratic din func ia obiectiv nu joac un rol important în cadrul algoritmului. . In acest scop. ceea ce implic utilizarea unui software care poate trata sisteme de ecua ii liniare algebrice nedefinite. fa de cazul ecua iilor normale în forma primal . atunci structura de matrice rar a lui A( D Q ) 1 AT este total ruinat .5) deducem imediat ecua iile normale (în forma primal ): [ A( X 1 XZ Q ) 1 AT Y 1 S ](y ! b Ax QY 1 e  A( X 1 Z Q ) 1 (c AT y QX 1 e Qx ) . i anume optimizarea cu restric ii liniare. In capitolul urm tor vom extinde aceste considera ii la clasa problemelor mai generale decat programarea p tratic . prin rezolvarea celei de a doua ecua ii în privin a lui (y : (y ! YS 1 [b Ax QY 1 e A(x ] . pentru a ob ine: ( X 1 Z Q AT YS 1 A) (x ! c A T QX 1 e Qx AT YS 1 (b Ax QY 1e) . unde D este o matrice diagonal . Aceasta face s fie preferat rezolvarea sistemului KKT redus (). In aceast situa ie. vom continua reducerea sistemului (3. Atunci. Dac Q este diagonal .5) putem ob ine imediat ecua iile normale în forma primal prin rezolvarea primei ecua ii în privin a lui (x : (x ! ( X 1 Z Q ) 1 [ c y QX 1 e Qx (y ] . matrice care poate fi mult mai rar decat A( D Q ) 1 AT . Totu i. atunci algoritmul este oprit. Exist dou posibilit i. tiparul zero/nonzero al matricei coeficien ilor ecua iilor normale în forma dual este dat de matricea A T A Q .5) în sensul ob inerii ecua iilor normale. din a doua ecua ie din (3. Implementarea practic a modelelor de punct interior sufer din cauza prezen ei liniilor sau coloanelor dense în matricea restric iilor. (1) Din (3.

unde X. Pentru aceast clas de probleme vom considera metoda predictor-corector. s j . xs!u H n j !1 m parametrizat dup Q u 0 ..3) ob inem o familie de solu ii parametrizat de Q . z ( Q ).2) . cel pu in de dou ori continuu diferen iabil pe R n .dimensional . y ( Q ). z . Ad ugand variabilele ecart s u 0 i considerand func ia barier logaritmic . Deoarece ace ti vectori depind de parametrul barier Q .. (4. s ( Q ).1) log x j Q i !1 log s i .3) I P y z ! “f ( x ) X Z e!Qe S W e ! Q e.3).2) sunt: x!b xs!u (4.. din () ob inem urm toarea familie de probleme: min f ( x ) Q x ! b. Condi iile necesare de ordinul întai pentru un punct sta ionar al lagrangeanului asociat problemei (4. n ) .3) în privin a variabilelor x. Fie problema de optimizare cu restric ii liniare. y . Matricea A este mxn . Z. S. din (4. predictor-corector sau predictor-corector de ordin superior. putem rezolva sistemul (4. într-o form mai general : min f ( x ) x!b 0e xeu unde f : R n p R este o func ie convex . G QP (4. Traiectoria barier asociat problemei (4.Capitolul 4: Metode de punct interior pentru optimizare cu restric ii liniare Extinderea metodelor de punct interior de urm rire a traiectoriei la cazul problemelor cu restric ii liniare este foarte natural i se poate face pentru toate cele trei moduri de abordare a urm ririi traiectorieiîn sensul: primal-dual. cu elemente numere reale. Fixand parametrul Q la o valoare pozitiv . w j ( j ! 1.1) se define te ca mul imea tuturor vectorilor x( Q ). s. w. b  R m i unde este posibil ca anumite componente ale lui u sa fie g . care tinde la 0. z j . W sunt matrice diagonale cu elementele x j . w( Q ) care satisfac rela iile (4..

R (4. Ideea metodei predictor-corector de urm rire a traiestoriei pentru rezolvarea lui (4. Astfel..4) în care (X . (w j ( j ! 1. de predic ie. rezolvandu-se sistemul algebric liniar: (x ! b x (x (s ! u x s S UT S UT T T “ 2 f ( x)(x (y (z ( ! “f ( x ) X(z Z(x ! XZe S( W(s ! SWe. z>0. În a doua etap . aceste direc ii sunt utilizate pentru a calcula o nou estima ie a parametrului barier Q . vom aplica metoda lui Newton.Pentru rezolvarea sistemului algebric neliniar (4. de corec ie.5) în dou etape.3). Considerand f de dou ori continuu diferen iabil . .3). pentru care x>0. (W sunt matrice diagonale cu elementele (x j .. presupunand c dispunem de o estima ie curent t ! [ x s y z w]T a solu iei lui (4. s>0. (z j .4) se ob ine imediat: A(x ! b Ax (x (s ! u x s “ 2 f ( x)(x AT (y (z (w ! “f ( x ) AT y w z X(z Z(x ! Q e XZe (X(Ze S(w W(s ! Q e SWe (S(We.5) i sistemul din cadrul program rii liniare este prezen a matricei hessian a func iei obiectiv.5) Diferen a esen ial dintre (4. unde (t ! [ (x (s (y (z (w]T este solu ia urm torului sistem neliniar: A( x (x) ! b ( x (x ) ( s (s ) ! u AT ( y (y ) ( z (z ) ( w (w) ! f ( x (x) ( X (X )( Z (Z )e ! Q e (S (S )(W (W )e ! Q e. (4. In prima etap . (S . S y z (4. (s j . (Z . precum i pentru a aproxima termenii p tratici neglija i în prima etap ..6) în privin a direc iei afine (de predic ie) (t a ! [ (x a (s a (y a (z a (wa ]T . din (4. putem calcula noua estima ie t (t ..1) este de a solu iona sistemul liniar (4. se consider Q ! 0 i se ignor termenii p tratici (X(Ze i (S(We . w>0. n ).

min ± j À ¾ ± 0¿. vom utiliza aceea i strategie ca în cazul liniar. (z a j ¯ ± (z a j ° ¾ ± 0 ¿. la fel ca în programarea liniar . Pentru aczul optimiz rii cu restric ii liniare.6). calcul m: ® ± HÖP ! min ¯min ± j ° ® ± HÖD ! min ¯min ± j ° ® ± xj . unde X  (0. ¯ ± (s a j ° ¾¾ ± ± 0¿ ¿ .1) este un parametru care permite modificarea lui Q .7) i consider m H P ! X HÖP i H D ! X HÖD . min ± j À ® ± sj . nu apar probleme complicate. cu care calcul m direc ia de deplasare (t ! (t a (t c din cadrul algoritmului predictor-corector. Astfel.9) unde W  (0. atunci lungimea pasului de deplasare se determin prin utilizarea testului rapoartelor standard. Dac am considera un pas în direc ia afin dat de (4.8) Atunci parametrul barier este calculat conform rela iei: 2 ®« Ö Ö g » «g» T T W¬ T ± T ¼ ¬ n ¼. ± À± À ¾¾ ± ± 0 ¿¿ . Acum trebuie s specific m modul de calcul al lungimii pasului de deplasare de-a lungul acestei direc ii. Valoarea complementarit ii care ar rezulta dac am considera un pas în direc ia afin (t a este: Ö g ! ( x H P (x a ) T ( z H D (z a ) ( s H P (s a )( w H D (wa ). (4.10) în privin a direc iei de centrare (t c ! [ (xc (s c (y c (z c ( c ]T . 2 ± n ° (4. ± À± À j ® wj ± .1) este un parametru de atenuare a bloc rii (anul rii) unei variabile (de obicei X ! 0. (w a j ¯ ± ( wa j ° (4.Pentru calculul parametrului barier . Simplul test al V . (x a j ¯ ± (x a j ° ® zj ± .9995 ). (4. (s a. Cu acestea am precizat calculul direc iei de deplasare în cadrul metodei predictor-corector ca o combina ie a direc iei de predictie i a direc iei de corectie. x z s w u 1 ± x z s w½ ­ ½ Q !¯ ­ T T ± x zs w x T z s T w 1. Cu aceast valoare a lui Q se rezolv sistemul algebric liniar: A (x ! 0 (x ( s ! 0 “ 2 f ( x ) ( x A T ( y (z ( w ! 0 X (z Z (x ! Q e ( X a ( Z a e S ( w W ( s ! Q e (S a (W a e . W .

11) c c c . Se calculeaz noua estima ie t k 1 . Se rezolv sistemul algebric liniar () în privin a direc iei afine (t a .rapoartelor standard ne permite determinarea lungimii pasului astfel încat toate variabilele s se men in strict pozitive. (w ! ( w a ( w c . z k 1 ! z k E D (z . 7 8 Ö Ö Ö Ö Se alege X k  (0.9995 ). ± À± À ¾¾ ± ± 0 ¿¿ . Se consider : (x ! ( x a ( x c . min ± j À ± sj . Pasul 1 2 3 4 5 6 (s ! ( s a (s c .1) este factorul de mentinere a itera iei curente în interiorul domeniului de admisibilitate (de obicei X ! 0.( ¾¾ ± ± 0¿ ¿ . (s j ¯ ± ° (s j . z 0 0 . suficient de mic . s 0 0. a solu iei: x k 1 ! x k E (x . s k 1 ! s k E (s . x k z k s k wk ) . ( y ! ( y a (y c . unde E P i E D sunt calcula i conform formulelor (). ± À± À (4. min ± j À ± j ¯ ±( ° W X ± xj ± Ö . ( z ! (z a ( z c . (z j ¯ ± (z j ° ¾ ± 0¿. Se pune k ! k 1 i se continu cu pasul 2. (x j E ! min ¯min ¯ ± j ± (x j ° ° W W Y ¾ ± 0 ¿. prespecificat . Cu acestea se poate prezenta urm torul algoritm al metodei predictor-corector de urm rire a traiectoriei pentru optimizarea cu restric ii liniare. w0 0 . care se introduce în locul lui W din formula () de calcul al parametrului barier Q . unde x0 0. Se rezolv sistemul algebric liniar () în privin a direc iei de centrare determin valoarea parametrului barier (t c . unde E P i E D sunt calcula i conform rela iilor: X j j i X  (0. Lungimile pa ilor se calculeaz separat în spa iul primal i cel dual ca: Ö Ö Ö Ö E P ! X E P i E D ! X E D . Se pune k ! 0. wk 1 ! wk E D (w . T T Se consider W k ! min(W . Se testeaz criteriul de oprire a itera iilor: | “f ( x k ) T x k b T y k u T wk | e I. Algoritmul PCIPLC Descriere T Se consider o aproxima ie ini ial t 0 ! ?x 0 s 0 y 0 z 0 w0 A . 1 | f ( x k ) “f ( x k ) T x k b T y k u T wk | unde I este o toleran pozitiv . y 0 0..1) i se pune E P ! X k E P i E D ! X k E D . y k 1 ! y k E D (y . e d Exemplul 2: a b b b ` c a c ` ± Ö E D ! min ¯min ± j ° ` ± zj .

2389 1.5000 0.4429E-1 0. 4.9351 0.7. Bibliografie Karmarkar..2562E-3 0.1336 x4 0.1106E-1 0.1153 2.1322 0.5632 0.5]T .6015 1.1334 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x1 0.9661 0. i ! 1.0009 0.9693 0.9654 0. Algoritmul PCIPLC. 373±395.1264E-2 0.1493E-4 0.8912 x6 0.2674 0. y 0 ! [1 1 1]T .7846 1.5000 0. Computa ional.6393 2.9208 1. In acest caz.6317 0.4062 0.4963E-1 0.6828 2.5901 0.2830 0.1677 0. fiind asem natoare situa iei din programarea liniar . 0. Vol 4.1329 0. care const în rezolvarea sistemelor algebrice liniare () i ().4421E-1 0. 1]T furnizeaz rezultatele din Tabelul 4.8787 2.9654 x3 0. aceasta poate fi utilizat pentru calculul celor dou direc ii: de predic ie i de corec ie. ini ializat în punctul x0 ! [0..5.5000 0.6497 0.5000 0. pp.5150 0.9733 0. O dat ce matricea acestor sisteme este factorizat .3721 0. "A New Polynomial Time Algorithm for Linear Programming". 1]T . s 0 ! [1.404E-10 Evolu ia variabilelor problemei W ! 0.8372 1.9946 0.8328 1.5000 0.1.2738 0.1336 0. al minimiz rii func iei f(x) în prezen a restric iile liniare. realizat în MATLAB.5000 0.8115 2.4850 2.4421E-1 x2 0.1718 0.1740 2.5000 0. pa ii cei mai delica i sunt 3 i 5. 1]T i w0 ! [1.6709E-1 0.5086 2.6346 Tabelul 4 x7 0..0000 0. Narendra (1984).0000 x5 0.3391 0. z 0 ! [1. Lungimea pasului de deplasare nu implic probleme de calcul deosebite.6348 2.6450E-7 0.0147 2.0000 0.9717 2.5131 1.S consider m problema: 1 2 ¸ ¨ 2 min © x12 x 2 x3 x1 x 3 x 3 x 4 x1 3 x 2 x3 x 4 e x e x e x e x ¹ 2 º ª x1 2 x 2 x3 x 4 x5 ! 5 1 2 3 4 3 x1 x 2 2 x3 x 4 x 6 ! 4 x 2 4 x 3 x 7 ! 1.2753 0.2352 0. algoritmul este rapid convergent la solu ia optim .8810 0.99995.6103 0. X k ! 0. Nr.6930 0.. .8646E-1 0.8909 2. I ! 10 18 Dup cum se observ .6386 0.6450 2. Combinatorica. apare o complica ie în plus dat de evaluarea hessianului “ 2 f ( x ) în itera ia curent . no.6960 0.5 0 e x i e 10.