P. 1
Proiect_Programare neliniara

Proiect_Programare neliniara

|Views: 128|Likes:
Published by Olympiadus Roxanne

More info:

Published by: Olympiadus Roxanne on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

MDRP

Programare neliniara
Proiect
Costache Simona-Roxana 2010

Introducere
Cu toate c programarea liniar constituie un instrument de reprezentare a realit ii foarte comod i puternic, totu i fenomenele lumii reale nu sunt liniare. Acesta a constituit principala justificare a efortului de cercetare referitor la extinderea i dezvoltarea tehnicilor proprii program rii liniare la problemele neliniare. Capitolul 1 al acestui proiect realizeaz o prezentare succint a domeniului program rii neliniare, enumerând principalele clase de probleme neliniare i unele exemple de probleme din lumea real , care pot fi modelate utilizând programarea neliniar . În Capitolul 2 domeniul este restrâns la clasa de probleme convexe, pentru care sunt trecute în revist principalele pachete software care le rezolv . Capitolele 3 i 4 descriu metoda de punct interior, aplicat la clasa problemelor de programare p tratic , respectiv la clasa celor de optimizare cu restric ii liniare, în fiecare caz fiind prezentat i algoritmul realizat în MATLAB. În Anex sunt listate sursele celor dou programe MATLAB, iar în finalul proiectului este prezentat Bibliografia.

.. x 2 .. 3) Probleme de programare convex Au urm toarele caracteristici: y y y func ie obiectiv convex dac aceasta se minimizeaz (echivalent: func ie obiectiv concav dac aceasta se maximizeaz ). 1) Probleme de optimizare f r restric ii Au forma general : S se determine x*  R n care minimizeaz valoarea func iei z ! f ( x1 . restric iile inegalit i sunt de forma g i ( x ) e 0 în care g i este o func ie convex (echivalent cu g i ( x ) u 0 cu g i func ie concav ). Importan a problemelor de programare p tratic este motivat prin urm toarele aspecte: y y y modeleaz cu suficient acurate e multe situa ii practice. 2) Probleme de optimizare cu restric ii liniare i func ie obiectiv neliniar În aceast clas un loc deosebit îl ocup problemele de programare p tratic în care func ia obiectiv este un polinom de gradul doi în variabilele sale: ¡ i f ( x1 . rezolvarea multor probleme cu restric ii liniare i func ie obiectiv neliniar se poate reduce la rezolvarea unei secven e de probleme de programare p tratic ale c ror func ii obiectiv aproximeaz din ce în ce mai bine obiectivul neliniar original.. x 2 . se rezolv prin metode derivate din metoda simplex într-un num r finit de pa i.1 Clase de probleme In cadrul acestui domeniu.. cerin motivat prin aceea c func iile liniare sunt singurele func ii simultan convexe i concave... eventualele restric ii egalit i sunt liniare. x n ) minimul fiind luat dupa to i x  R n în care func ia f este definit ..Capitolul 1: Programarea neliniar 1. se diferen iaz 5 clase de probleme neliniare. x n ) c 0 § ci xi i 1 n 1e i e j e n §c ij xi x j . Problemele convexe au urm toarele propriet i fundamentale:   .

x 2 . biologie etc.. întregul formalism matematic al teoriei economice moderne se bazeaz pe ipotezele de convexitate. func ia obiectiv admite cel mult un optim (minim sau maxim) local. utile în practic ... condi iile de optimalitate Kuhn ± Tucker) i practice (metode i algoritmi de optimizare).. x 2 . ce pot fi rezolvate f r dificult i deosebite prin metode speciale. x n ) se nume te separabil dac ea se poate scrie ca o sum de func ii. Ele sunt dificile în primul rând din cauza faptului c au mai multe minime locale. 4) Probleme de programare separabil Se caracterizeaz prin faptul c func ia obiectiv f ca i func iile g i din restric ii sunt separabile în sensul urm toarei defini ii: Func ia f ( x1 .. Exemple de probleme din domeniul electric: . în acest domeniu a fost depus cel mai mare efort de cercetare i s-au ob inut cele mai puternice rezultate teoretice (cum ar fi teoria dualit ii neliniare. 5) Probleme de programare neconvex Aceast clas reune te problemele care nu satisfac ipotezele de convexitate. x n ) f 1 ( x1 ) f 2 ( x 2 ) . dar nu garanteaz c optimul g sit este cel global.. Separabilitatea este important prin aceea c u ureaz optimizarea. Importan a acestei clase de probleme este covâr itoare. Printre aceste tipuri. Din fericire.. automat acesta va fi un optim global i va reprezenta optimul problemei.2 Aplica ii Programarea matematic neliniar are aplicabilitate în domenii variate: electricitate.. se num r problemele de programare frac ionar . optimizarea unei func ii separabile f r restric ii se reduce la optimizarea independent a termenilor. metodele actuale pot determina un asemenea optim. exist câteve tipuri de probleme neconvexe.y y y mul imea solu iilor admisibile este convex . dac optimul liber (nerestric ionat) al func iei obiectiv nu este o solu ie admisibil . fiecare de câte o singur variabil : ¢ f ( x1 . atunci optimul restric ionat se g se te cu necesitate pe frontiera mul imii A. Într-adev r: y y y programarea convex include programarea liniar .. mecanic . 1.. De exemplu. Dup cum s-a mai spus. f n ( x n ) . chimie.

Exemple de probleme din domeniul economic: y problema investi iilor. Exemplu numeric: Optimizarea compozi iei unui amestec chimic . de lungime dat optimizarea strunjirii unui arbore.y y y y proiectarea unui transformator/circuit electric planificarea puterii electrice statice compactizarea circuitelor în sensul plas rii cipurilor calculul distribu iei electronilor pe o sfer conductoare. Exemple de probleme din domeniul chimic: y y y y y y y proiectarea unui reactor chimic calculul echilibrului chimic optim optimizarea procesului de separare printr-o membran cu n straturi optimizarea proceselor de alchilare calculul unui amestec chimic optim probleme de separare i amestec (blending) optimizarea procesului de combustie a propanului în aer. Exemple de probleme din domeniul mecanic: y y y y optimizarea formei unei came optimizarea traiectoriei unui corp greu plasat în camp gravita ional determinarea formei unui lan de densitate uniform .

33x8 ! 0. .015 x6 ! 0 x17 100 x7 ! 0 x18 33.min § ( xi ci ) 2 i !1 18 x1 x9 x 2 x14 x3 x 4 ! 0 x1 x10 x 2 x15 x3 x5 ! 0 x1 x11 x 2 x16 x3 x 6 ! 0 x1 x12 x 2 x17 x3 x 7 ! 0 x1 x13 x 2 x18 x3 x8 ! 0 x 4 x5 x 6 x 7 x8 1 ! 0 x9 x10 x11 x12 x13 1 ! 0 x14 x15 x16 x17 x18 1 ! 0 x14 66.67 x 4 ! 0 x15 50 x5 ! 0 x16 0.

în care variabilele i restric iile pot fi dublu m rginite LOQO Programare p tratic de forma 1 min x T Hx c T x f 2 b e Ax e b r l e xeu LSSOL Programare p tratic a celor mai mici p trate. cu matrice dens MOSEK Programare p tratic cu restric ii func ii p tratice QHOPDM Programare p tratic Metod Strategia mul imii active Metoda primal-dual de punct interior cu c utare liniar Strategia mul imii active Tehnologii de calcul cu matrice rare Metoda primal-dual de punct interior cu corec ii multiple. sistem simetric i matrice a restric iilor rar KKT. atat din punct de vedere teoretic.Capitolul 2: Pachete sofware pentru programarea convex Domeniul program rii convexe a cunoscut o dezvoltare remarcabil în ultimii ani. Tabelul 1 Pachet Problema tratat Metod DUALQP Programare p tratic strict convex Goldfarb-Idnani cu factorizarea Cholesky IQP Programare p tratic cu matrice simetric . In Tabelele 1 i 2 sunt prezentate principalele pachete software destinate acestui domeniu. cat i al aplica iilor software proiectate pentru rezolvarea acestor probleme. punct de optim Pachete de programe p tratic pentru un num r redus de variabile Tabelul 2 Pachet BQPD Problema tratat Programare p tratic în forma general . grupate în func ie de dimensiunea problemelor rezolvate. Strategia mul imii active Murray cu posibil nedefinit factorizarea Bunch-Kaufman a matricelor simetrice MINQ Programare p tratic nedefinit C utare de-a lungul coordonatelor cu pa i de minimizare pe subspa ii QLD Programare p tratic cu matrice simetric i Factorizare Cholesky pozitiv definit QPAKO Programare p tratic convex cu matrice Metoda Wolfe diagonal SOLQP Programare p tratic standard cu matrice Punct admisibil interior. inclusiv a problemelor de programare liniar . algoritmul gradului minim i algoritmul umplerii minime locale Metoda primal-dual de punct QPABO Programare p tratic convex . dou tehnici de factorizare Cholesky.

Imediat s-a constatat o leg tur formal foarte strans între acestea i clasicile metode barier . care converg asimptotic la solu ia exact a acesteia.1). cu care scriem urm toarea problem barier : min m n 1 T x Qx c T x Q § log x j Q § log s i 2 i !1 j !1 Ax s ! b. s consider m variabilele ecart s  .dimensional . Pentru aceast problem . deplasandu-se atat c tre. Vom începe prin a scrie problema barier asociat lui (3. £ unde x  R n . Fiecare itera ie a ³metodei de urm rire a traiectoriei´ construie te un pas. ceea ce a condus la reconsiderarea metodelor barier atat din punctul de vedere al teoriei. ³traiectoria barier ´. Pentru acestea. deriv din cele asociate metodei barier . i în acest caz vom utiliza o tehnic de construc ie a problemei duale a lui (3. introducem func ia Lagrange: ¤¥ (3. Când parametrul barier î i atinge limita. iar Q o matrice simetric nxn .dimensional .1). care urm re te aceast traiectorie. computa ionale.QPOPT Programare p tratic (convex sau neconvex ) sau de programare liniar â cu matrice dense Pachete de programe p tratic pentru probleme de mari dimensiuni interior Metoda mul imii active Capitolul 3: Metode de punct interior pentru problema de programare p tratic Metodele de punct interior au fost introduse de Karmarkar (1984).2) . în restric iile din (3. drumul c tre solu ie urm re te o traiectorie neted . Fundamental pentru metodele de punct interior este definirea unei familii continuu parametrizate a unor solu ii aproximative a problemei. cat i de-a lungul aceateia.1). cat i al aspectelor computa ionale. Modul cel mai direct de construc ie a dualei se bazeaz pe leg tura care exist între dualitate i condi iile de optimalitate de ordinul întai pentru problema barier asociat . A este o matrice xn . Ca atare. Problemele tehnice. Problemele de programare sunt formulate de obicei ca probleme de minimizare: min 1 T x Qx c T x 2 Ax u b (3. In metodele de punct interior pentru programarea liniar o pozi ie special o are problema dual .1) x u 0.

 unde X. Din ultimele dou condi ii de mai sus se observ c problema dual implic vectorul n ± dimensional al variabilelor z. precum i vectorul m ± dimensional al variabilelor y. z ) . Este interesant de notat faptul c restric iile problemei duale implic vectorul n ± dimensional x. z. Pentru a scrie obiectiv a problemei duale vom utiliza teorema slab de dualitate. pentru a stabili leg tura dintre condi iile de optimalitate i problema dual . care sunt complementare variabilelor ecart primale s. s i y: § x ! x c Q X 1e xx x ! Q S 1 e y ! 0 xs x ! b x s ! 0. rezult c variabilele y i z sunt nenegative în problema dual . Interpretarea corect este c variabilele x care apar în dual . De asemenea. s ) i de o solu ie admisibil dual ( x. nu au nici o leg tur cu variabilele x care apar în primal . xy Introducand vectorul z ! Q form compact : 1 e .L ( x . Z. Y i S sunt matrice diagonale ale c ror elemente sunt componentele vectorilo x. y.2) se ob in prin anularea derivatelor func iei Lagrange în raport cu toate variabilele x. z u 0. Datorit acestor condi ii de complementaritate. care pare s apar in problemei primale. cu excep ia faptului c în punctul de optim ele sunt egale. In aceast teorem presupunem c dispunem de o solu ie admisibil primal ( x. 2 j !1 i !1 Condi iile de optimalitate de primul ordin ale problemei barier (3. Deci restric iile problemei duale sunt: A T y z Qx ! c y . trebuie ca a doua rela ie din condi iile de mai sus s fie restric ia problemei duale. s. y ) ! n m 1 T x Qx c T x Q § log x j Q § log s i y T (b Ax s ). Atunci: ¦ ¦ § ¦ © ¨ ¨ ¨ y!0 . condi iile de optimalitate de ordinul întai se pot scrie sub Ax s ! b A T y z Qx ! c Z e!Qe Y S e ! Q e. în principiu. y i respectiv s. care sunt complementare variabilelor primale x.

z u 0. z*) care este admisibil pentru problema dual . dac acestea satisfac rela ia: y * s * z * x* ! 0. y*. y*. i pentru programarea p tratic leg tura fundamental dintre problema primal (3.3) este dat de teorema ecarturilor complementare. rezult : 0 e y s z x ! c x x Qx b y ! 1 1 ¸ ¸ ¨ ¨ ! © c x x Qx ¹ © b y x Qx ¹. s*) este solu ia optim pentru problema primal pentru problema dual . Demonstra ie.1) este: max b T y 1 T x Qx. s*) care este admisibil pentru problema primal i o solu ie ( x*. dat o solu ie ( x*. 2 AT y z Qx ! c y . y. fie ( x.1) i cea dual (3. z ) o solu ie dual admisibil . Putem . Din condi iile de optimalitate se ob ine: y ( x ) ! y (b s ) ! b y s . Pentru problema de programare p tratic convex . Intr-adev r. s ) o solu ie primal admisibil scrie: y T ( Ax ) ! ( A T y ) T x . Teorema 1. La fel ca în cazul program rii liniare.y T ( Ax ) ! y T (b s ) ! b T y T s i   ( y ) x ! (c z Qx ) x ! c x z x x Qx. z*) este solu ia optim Ö i ( x. Problema 2 (3.    1 x Qx. Deoarece y T ( Ax ) ! ( AT y ) T x.3) i ( x*. 2 2 º º ª ª      Din aceast inegalitate rezult c func ia obiectiv a problemei duale este b y dual a lui (3.  atunci ( x*.

se ob ine: c x * x * Qx* e c x x * Qx. z*) . s*) inegalitatea de mai sus este chiar egalitate: c x * x * Qx * b y* ! 0. Pornind de la membrul stang al inegalit ii de mai sus. rezult : 0 e y s z x ! c x x Qx b y. 2 2 Acest lucru este foarte u or de ar tat. s ) . se ob ine: cT x * 1 1 T x * Qx* ! c T x * x *T Qx * x *T Qx* e 2 2 1 e c T x x *T Qx x *T Qx* ! 2 1 1 T 1 T ! c T x x Qx x Qx x *T Qx x *T Qx * 2 2 2 1 1 ! c T x x T Qx ( x x*) T Q ( x x*). dar trebuie ar tat c func ia obiectiv primal evaluat în x* nu este mai mare decat valoarea ei în x. astfel încat. s ) o solu ie admisibil . " " " Combinand aceste dou rela ii de mai sus. din punctul de vedere al primalei i al lui ( x*. din ipotezele teoremei. rezult : . din punctul de vedere al dualei arat c : c T x x *T Qx b T y* u 0. adic : $ $ $ c x* $ 1 1 x * Qx* e c x x Qx. în punctul de optim ( x*. cat i z x sunt nenegative. din inegalitatea de mai sus. matricea Q este pozitiv semidefinit . ! Dar. 2 2 Dar. Fie deci ( x. Comparand aceste dou rela ii i inand seama de faptul c atat y s . y*. # # # # Acest rezultat este interesant prin el însu i. Teorema de dualitate slab aplicat lui ( x.i respectiv ( AT y ) T x ! (c z Qx ) T x ! c T x z T x x T Qx.

ob inem direc ia de deplasare c utat . (y . rezult c x* (împreun cu s*) constituie o solu ie optim pentru problema primal . y (y . (s. din ultimele dou ecua ii ale sistemului de mai sus ob inem: 6 (x (s ! r 1 (x (s ! b x s | r e % % % c x* % 1 1 x * Qx* e c x x Qx. pentru problema de programare p tratic . Intr-adev r. dac se elimin termenii neliniari (p tratici). Se înlocuie te punctul ( x. în cele ce urmeaz vom dezvolta metoda primal-dual de punct interior pentru problema de programare p tratic (3. O analiz similar arat c y* (împreun cu x* i z*) formeaz o solu ie optim pentru problema dual . In continuare. 2 2 75 5 4 20 0 ) 3 e . Intr-adev r. condi iile de optimalitate de ordinul întai sunt: y z Qx ! c xs!b X e!Qe Y S e ! Q e. z ) cu ( x (x. s. predictor-corector sau predictorcorector de ordin superior.1). se ob ine urm torul sistem algebric liniar pentru direc ia ( (x . la fel ca în cazul programelor liniare. r manand ca în capitolul urm tor s consider m abordarea predictor-corector pentru optimizarea cu restric ii liniare. (y . Putem reduce acest sistem. In continuare vom considera abordarea primal-dual din cadrul metodelor de urm rire a traiectoriei. s (s. unde rP i r sunt reziduurile primale i respectiv cele duale. (z ) : 20 & (' ' ( y (z Q ( x ! c ) 0 y z Qx | rD ) (x X (z (X ( e ! Q e X S(y Y(s (Y(S e ! Q e Y S e. ( z ) : (y (z Q(x ! rD 4 ( x X( z ! Q e X S(y Y(s ! Q e Y S e. se pot dezvolta metode de punct interior de urm rire a traiectoriei: primal-duale. Rezolvand acest sistem. a c rui solu ie furnizeaz direc ia de deplasare ( (x. Dup modul în care sunt rezolvate condi iile de optimalitate asociate problemei barier . y . z (z ) pentru a ob ine urm torul sistem algebric neliniar. ( s . în sensul variabilelor ( z i (s . Cu aceste preciz ri.Cum x este un punct primal admisibil.

± À± À ¾¾ ± ± 0 ¿¿ . Se calculeaz saltul de dualitate: K ! z x y s. z ! z E (z . unde E P i E D sunt lungimile pa ilor de deplasare din spa iul primal. s 0 " 0. z 0 " 0. prin calculul deplas rii maxime admisibile penalizat cu un factor X  (0.5) putem determina direc ia de deplasare din punctul curent considerat. din (3. unde x 0 " 0. Lungimea pasului se determin exact ca în cazul liniar. o nou estima ie ( x . Algoritmul QPD Descriere T Se consider o aproxima ie ini ial t 0 ! ?x 0 s 0 y 0 z 0 A . Se determin valoarea parametrului barier : A A Pasul 1 2 3 4 5 . ¼¬ ¼ ¬ Y 1 S ¼ ­ (y ½ ¬ b x QY 1 e ¼ ¬ ½ ­ ½ ­ 8 98 98 8 (3. Cu acestea. rD ! c AT y k z k Qx k . (z j ¯ ± (z j ° ¾ ± 0 ¿. (s j ¯ ± (s j ° ® yj ± . respectiv dual.4) i (3. @ s ! s E P (s . ± À± À (3.9995 ). Se pune k ! 0. min ± j À ® ± sj . adic E P ! X E P i E D ! X E D .6) i X  (0.4) (3. Cu acestea se poate prezenta urm torul algoritm de punct interior. z ) a variabilelor este definit sub forma: @ x ! x E P (x. primal-dual de urm rire a traiectoriei pentru programarea p tratic . (x j ¯ ± (x j ° ® zj ± . unde: ® ± E P ! min ¯min ± j ° ® ± E D ! min ¯min ± j ° ® ± xj . y i z. y . (y j ¯ ± (y j ° ¾¾ ± ± 0¿ ¿ . min ± j À ¾ ± 0 ¿. s. alese astfel Ö Ö încat s se men in pozitivitatea variabilelor x.1) .(z ! X 1 ( Q e X Z e Z(x) (s ! Y 1 ( Q e Y S e S(y ) Cu acestea. Se testeaz un criteriu de oprire a itera iilor. s .5) Astfel. y 0 " 0. Se calculeaz reziduurile primale i duale: rP ! b Ax k s k .1) este factorul de mentinere a itera iei curente în interioirul domeniului de admisibilitate (de obicei X ! 0. y ! y E (y . variabilele (x i (y se determin ca solu ii ale sistemului KKT redus: » « (x » « c « ( X 1 Z Q ) y QX 1 e Qx » !¬ ¼.

Ö Ö Se alege X k  (0.6 7 K . nm Se rezolv sistemul KKT redus: » « (x » « c « ( X 1 Z Q ) y QX 1 e Qx » !¬ ¼. unde x k 1 ! x k E(x . Se pune k ! k 1 i se continu cu pasul 2. Se calculeaz noua aproxima ie t k 1 ! [ x k 1 s k 1 y k 1 z k 1 ]T . E D } .1) i se pun E P ! X k E P i E D ! X k E D .1) este un parametru de modificare al lui Q . ¼¬ ¼ ¬ Y 1 S ¼ ­ (y ½ ¬ b x QY 1 e ¼ ¬ ½ ­ ½ ­ Se determin direc iile: (z ! X 1 ( Q e X Z e Z(x) Q !W 8 9 (s ! Y 1 ( Q e Y S e S(y ). z k 1 ! z k E(z . y k 1 ! y k E(y . unde E P i E D sunt cei da i de (). iar E ! min{E P . Exemplul 1: S consider m problema: 2 2 min 10 x1 6 x3 x12 x 2 2 x3 4 x1 x 2 6 x1 x3 . unde W  (0. s k 1 ! s k E(s .

4248 0.6627 3 1.4000 Evolu ia variabilelor problemei ! 0. Dac saltul relativ la dualitate este mai mic decat o toleran de oprire a D B CB CB B . Algoritmul PCIPLC.5674 5 1.3.2.5334 0.4693 2. 3 x1 x 2 2 x3 e 16 x 2 3x3 e 12 0 e x i .3934 7 1. evident c trebuie considerat saltul relativ de dualitate.6279 2.5407 0. X k ! 0.4314 6 1.99995 Referitor la criteriul de oprire a itera iilor. Tabelul 3 Nr.2627 2.3365 2. y 0 ! [1 1]T .7728 4 1.2667 2. s 0 ! [1 1]T .2293 0. i ! 1. realizat în MATLAB.0000 1.5330 0. itera iei x3 x1 x2 1 1.0000 1.4973 0. ca i în cazul liniar.5394 0.4003 8 1.0000 2 1.2918 1. z 0 ! [1 1 1]T i w0 ! [1 1]T furnizeaz rezultatele din Tabelul 3.1.2669 2. ini ializat în punctul x 0 ! [1 1 1]T .

ceea ce implic utilizarea unui software care poate trata sisteme de ecua ii liniare algebrice nedefinite.5) putem ob ine imediat ecua iile normale în forma dual . i apoi eliminarea lui din prima ecua ie. In capitolul urm tor vom extinde aceste considera ii la clasa problemelor mai generale decat programarea p tratic . In aceast situa ie. ne plas m în situa ia program rii liniare. tiparul zero/nonzero al matricei coeficien ilor ecua iilor normale în forma dual este dat de matricea A T A Q . Aceasta face s fie preferat rezolvarea sistemului KKT redus (). Implementarea practic a modelelor de punct interior sufer din cauza prezen ei liniilor sau coloanelor dense în matricea restric iilor. vom continua reducerea sistemului (3. . atunci algoritmul este oprit. prin rezolvarea celei de a doua ecua ii în privin a lui (y : (y ! YS 1 [b Ax QY 1 e A(x ] . dac Q este o matrice nediagonal . i anume optimizarea cu restric ii liniare. Atunci. (1) Din (3. unde D este o matrice diagonal .5) putem ob ine imediat ecua iile normale în forma primal prin rezolvarea primei ecua ii în privin a lui (x : (x ! ( X 1 Z Q ) 1 [ c y QX 1 e Qx (y ] . Prezen a termenului p tratic în func ia obiectiv constituie un motiv în plus de a prefera rezolvarea sistemului (). matrice care poate fi mult mai rar decat A( D Q ) 1 AT .itera iilor. Aceste observa ii justific utilizarea sistemului KKT redus în implement rile practice ale algoritmului QPD. pentru a ob ine: ( X 1 Z Q AT YS 1 A) (x ! c A T QX 1 e Qx AT YS 1 (b Ax QY 1e) . din a doua ecua ie din (3. fa de cazul ecua iilor normale în forma primal . atunci structura de matrice rar a lui A( D Q ) 1 AT este total ruinat . Dar. In acest scop. în care dimensiunea sistemului este m (în general mai mic decat n). în acest caz avem de rezolvat un sistem n ± dimensional. Exist dou posibilit i. (2) Tot din (3. Totu i. FE FE Se observ c matricea coeficien ilor ecua iilor normale în forma primal are tiparul zero/nonzero dat de matricea A( D Q ) 1 AT . Dac Q este diagonal . Se observ c termenul p tratic din func ia obiectiv nu joac un rol important în cadrul algoritmului.5) în sensul ob inerii ecua iilor normale.5) deducem imediat ecua iile normale (în forma primal ): [ A( X 1 XZ Q ) 1 AT Y 1 S ](y ! b Ax QY 1 e  A( X 1 Z Q ) 1 (c AT y QX 1 e Qx ) . cu o structur oarecare.

cu elemente numere reale. s ( Q ). z j . Matricea A este mxn . w( Q ) care satisfac rela iile (4.3) I P y z ! “f ( x ) X Z e!Qe S W e ! Q e. Condi iile necesare de ordinul întai pentru un punct sta ionar al lagrangeanului asociat problemei (4. care tinde la 0.1) se define te ca mul imea tuturor vectorilor x( Q ). y . s j . predictor-corector sau predictor-corector de ordin superior. n ) .1) log x j Q i !1 log s i .3). S. din (4. b  R m i unde este posibil ca anumite componente ale lui u sa fie g . putem rezolva sistemul (4.2) . Deoarece ace ti vectori depind de parametrul barier Q . G QP (4. unde X. cel pu in de dou ori continuu diferen iabil pe R n . din () ob inem urm toarea familie de probleme: min f ( x ) Q x ! b. w j ( j ! 1. xs!u H n j !1 m parametrizat dup Q u 0 . z ( Q ). Pentru aceast clas de probleme vom considera metoda predictor-corector.Capitolul 4: Metode de punct interior pentru optimizare cu restric ii liniare Extinderea metodelor de punct interior de urm rire a traiectoriei la cazul problemelor cu restric ii liniare este foarte natural i se poate face pentru toate cele trei moduri de abordare a urm ririi traiectorieiîn sensul: primal-dual. într-o form mai general : min f ( x ) x!b 0e xeu unde f : R n p R este o func ie convex . s. (4. Fixand parametrul Q la o valoare pozitiv .. w. y ( Q ).. Z. Ad ugand variabilele ecart s u 0 i considerand func ia barier logaritmic . Fie problema de optimizare cu restric ii liniare.2) sunt: x!b xs!u (4.. Traiectoria barier asociat problemei (4.dimensional . z . W sunt matrice diagonale cu elementele x j .3) în privin a variabilelor x.3) ob inem o familie de solu ii parametrizat de Q ..

5) Diferen a esen ial dintre (4. aceste direc ii sunt utilizate pentru a calcula o nou estima ie a parametrului barier Q .. (z j .4) în care (X . În a doua etap .3). z>0. din (4.4) se ob ine imediat: A(x ! b Ax (x (s ! u x s “ 2 f ( x)(x AT (y (z (w ! “f ( x ) AT y w z X(z Z(x ! Q e XZe (X(Ze S(w W(s ! Q e SWe (S(We.6) în privin a direc iei afine (de predic ie) (t a ! [ (x a (s a (y a (z a (wa ]T .. de corec ie. de predic ie. S y z (4. Considerand f de dou ori continuu diferen iabil .1) este de a solu iona sistemul liniar (4. pentru care x>0.Pentru rezolvarea sistemului algebric neliniar (4. se consider Q ! 0 i se ignor termenii p tratici (X(Ze i (S(We . . vom aplica metoda lui Newton. w>0. (Z . n ). (S . Astfel. precum i pentru a aproxima termenii p tratici neglija i în prima etap . (w j ( j ! 1.. (4.5) în dou etape. putem calcula noua estima ie t (t .5) i sistemul din cadrul program rii liniare este prezen a matricei hessian a func iei obiectiv. In prima etap . (W sunt matrice diagonale cu elementele (x j . presupunand c dispunem de o estima ie curent t ! [ x s y z w]T a solu iei lui (4. Ideea metodei predictor-corector de urm rire a traiestoriei pentru rezolvarea lui (4.. s>0.3). R (4. (s j . unde (t ! [ (x (s (y (z (w]T este solu ia urm torului sistem neliniar: A( x (x) ! b ( x (x ) ( s (s ) ! u AT ( y (y ) ( z (z ) ( w (w) ! f ( x (x) ( X (X )( Z (Z )e ! Q e (S (S )(W (W )e ! Q e. rezolvandu-se sistemul algebric liniar: (x ! b x (x (s ! u x s S UT S UT T T “ 2 f ( x)(x (y (z ( ! “f ( x ) X(z Z(x ! XZe S( W(s ! SWe.

cu care calcul m direc ia de deplasare (t ! (t a (t c din cadrul algoritmului predictor-corector. 2 ± n ° (4. x z s w u 1 ± x z s w½ ­ ½ Q !¯ ­ T T ± x zs w x T z s T w 1. Cu aceast valoare a lui Q se rezolv sistemul algebric liniar: A (x ! 0 (x ( s ! 0 “ 2 f ( x ) ( x A T ( y (z ( w ! 0 X (z Z (x ! Q e ( X a ( Z a e S ( w W ( s ! Q e (S a (W a e . W . ± À± À j ® wj ± . min ± j À ® ± sj . (w a j ¯ ± ( wa j ° (4. (z a j ¯ ± (z a j ° ¾ ± 0 ¿. min ± j À ¾ ± 0¿. Dac am considera un pas în direc ia afin dat de (4. Cu acestea am precizat calculul direc iei de deplasare în cadrul metodei predictor-corector ca o combina ie a direc iei de predictie i a direc iei de corectie.9995 ). Simplul test al V .10) în privin a direc iei de centrare (t c ! [ (xc (s c (y c (z c ( c ]T .8) Atunci parametrul barier este calculat conform rela iei: 2 ®« Ö Ö g » «g» T T W¬ T ± T ¼ ¬ n ¼.7) i consider m H P ! X HÖP i H D ! X HÖD . nu apar probleme complicate. la fel ca în programarea liniar . (x a j ¯ ± (x a j ° ® zj ± . ¯ ± (s a j ° ¾¾ ± ± 0¿ ¿ .9) unde W  (0.6). ± À± À ¾¾ ± ± 0 ¿¿ . calcul m: ® ± HÖP ! min ¯min ± j ° ® ± HÖD ! min ¯min ± j ° ® ± xj .1) este un parametru care permite modificarea lui Q .1) este un parametru de atenuare a bloc rii (anul rii) unei variabile (de obicei X ! 0. vom utiliza aceea i strategie ca în cazul liniar. (4. atunci lungimea pasului de deplasare se determin prin utilizarea testului rapoartelor standard. Pentru aczul optimiz rii cu restric ii liniare. (s a.Pentru calculul parametrului barier . Valoarea complementarit ii care ar rezulta dac am considera un pas în direc ia afin (t a este: Ö g ! ( x H P (x a ) T ( z H D (z a ) ( s H P (s a )( w H D (wa ). (4. Astfel. unde X  (0. Acum trebuie s specific m modul de calcul al lungimii pasului de deplasare de-a lungul acestei direc ii.

(x j E ! min ¯min ¯ ± j ± (x j ° ° W W Y ¾ ± 0 ¿. ( z ! (z a ( z c . suficient de mic .9995 ). prespecificat .1) este factorul de mentinere a itera iei curente în interiorul domeniului de admisibilitate (de obicei X ! 0.1) i se pune E P ! X k E P i E D ! X k E D . y 0 0. (s j ¯ ± ° (s j . min ± j À ± sj . unde E P i E D sunt calcula i conform rela iilor: X j j i X  (0. Se calculeaz noua estima ie t k 1 . ± À± À ¾¾ ± ± 0 ¿¿ . w0 0 . Se rezolv sistemul algebric liniar () în privin a direc iei de centrare determin valoarea parametrului barier (t c . Cu acestea se poate prezenta urm torul algoritm al metodei predictor-corector de urm rire a traiectoriei pentru optimizarea cu restric ii liniare.11) c c c . Se pune k ! k 1 i se continu cu pasul 2. unde x0 0. a solu iei: x k 1 ! x k E (x . 1 | f ( x k ) “f ( x k ) T x k b T y k u T wk | unde I este o toleran pozitiv . Se testeaz criteriul de oprire a itera iilor: | “f ( x k ) T x k b T y k u T wk | e I. e d Exemplul 2: a b b b ` c a c ` ± Ö E D ! min ¯min ± j ° ` ± zj . (w ! ( w a ( w c . ( y ! ( y a (y c . Se rezolv sistemul algebric liniar () în privin a direc iei afine (t a . s k 1 ! s k E (s . s 0 0.. Lungimile pa ilor se calculeaz separat în spa iul primal i cel dual ca: Ö Ö Ö Ö E P ! X E P i E D ! X E D .( ¾¾ ± ± 0¿ ¿ . ± À± À (4. care se introduce în locul lui W din formula () de calcul al parametrului barier Q . min ± j À ± j ¯ ±( ° W X ± xj ± Ö . y k 1 ! y k E D (y . Pasul 1 2 3 4 5 6 (s ! ( s a (s c . Se pune k ! 0. unde E P i E D sunt calcula i conform formulelor (). (z j ¯ ± (z j ° ¾ ± 0¿. wk 1 ! wk E D (w . Se consider : (x ! ( x a ( x c .rapoartelor standard ne permite determinarea lungimii pasului astfel încat toate variabilele s se men in strict pozitive. Algoritmul PCIPLC Descriere T Se consider o aproxima ie ini ial t 0 ! ?x 0 s 0 y 0 z 0 w0 A . 7 8 Ö Ö Ö Ö Se alege X k  (0. z k 1 ! z k E D (z . T T Se consider W k ! min(W . z 0 0 . x k z k s k wk ) .

2389 1. ini ializat în punctul x0 ! [0. Combinatorica.1106E-1 0. "A New Polynomial Time Algorithm for Linear Programming".1336 x4 0. 1]T .9351 0. apare o complica ie în plus dat de evaluarea hessianului “ 2 f ( x ) în itera ia curent . I ! 10 18 Dup cum se observ .1264E-2 0. Vol 4.9717 2.0000 0.2352 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x1 0.2674 0. In acest caz.5.8909 2.5000 0.1329 0.2562E-3 0.8787 2.6709E-1 0.3391 0. al minimiz rii func iei f(x) în prezen a restric iile liniare. care const în rezolvarea sistemelor algebrice liniare () i ().4963E-1 0.0147 2.404E-10 Evolu ia variabilelor problemei W ! 0.8646E-1 0.8115 2.4429E-1 0. Algoritmul PCIPLC.1677 0.99995.1322 0.5]T .2738 0.2753 0. 1]T i w0 ! [1.7.1336 0.8372 1. X k ! 0.5901 0. realizat în MATLAB.6386 0.7846 1.0000 0.1493E-4 0.0000 x5 0.5632 0.5131 1...9946 0. aceasta poate fi utilizat pentru calculul celor dou direc ii: de predic ie i de corec ie. z 0 ! [1.5000 0. Bibliografie Karmarkar. fiind asem natoare situa iei din programarea liniar .8328 1..1153 2. pa ii cei mai delica i sunt 3 i 5. s 0 ! [1.6348 2. pp. no.5086 2. . 373±395.6015 1.5 0 e x i e 10.6346 Tabelul 4 x7 0.5000 0..1.3721 0.4062 0.6930 0.6450E-7 0.8912 x6 0.2830 0.9733 0.5000 0.4421E-1 0.5000 0.6450 2.9693 0.1334 0.8810 0.6497 0. O dat ce matricea acestor sisteme este factorizat .6828 2.5000 0.5150 0. Lungimea pasului de deplasare nu implic probleme de calcul deosebite. i ! 1.6960 0. Narendra (1984). Computa ional. 4.0009 0.9661 0. Nr. algoritmul este rapid convergent la solu ia optim . 0.1740 2.1718 0. 1]T furnizeaz rezultatele din Tabelul 4.4850 2.9654 0.4421E-1 x2 0.9208 1.9654 x3 0.6317 0. y 0 ! [1 1 1]T .5000 0.6393 2.6103 0.S consider m problema: 1 2 ¸ ¨ 2 min © x12 x 2 x3 x1 x 3 x 3 x 4 x1 3 x 2 x3 x 4 e x e x e x e x ¹ 2 º ª x1 2 x 2 x3 x 4 x5 ! 5 1 2 3 4 3 x1 x 2 2 x3 x 4 x 6 ! 4 x 2 4 x 3 x 7 ! 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->