P. 1
Teste grila admitere Chimie 2011

Teste grila admitere Chimie 2011

|Views: 5,538|Likes:
Published by Adelina Gheorghe

More info:

Published by: Adelina Gheorghe on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2015

pdf

text

original

TEBEL SINOPTIC CU REPARTIŢIA TESTELOR GRILĂ DE CHIMIE ORGANICĂ PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE 2011 – SPECIALIZAREA FARMACIE

TEMATICA

CAP. 1. Structura compuşilor organici CAP. 2. Clasificarea compuşilor organici CAP. 3. Alcani CAP. 4. Alchene CAP. 5. Alchine CAP. 6. Alcadiene. Cauciucul natural şi sintetic CAP. 7. Arene CAP. 8. Compuşi halogenaţi CAP. 9. Alcooli CAP. 10. Fenoli CAP. 11. Amine CAP. 12. Compuşi carbonilici CAP. 13. Acizi carboxilici CAP. 14. Grăsimi. Săpunuri şi detergenţi CAP. 15. Hidroxiacizi CAP. 16. Zaharide CAP. 17. Aminoacizi. Proteine CAP. 18. Randament. Conversie utilă, conversie totală. TOTAL

AUTORI DE CARTE CHIMIE CHIMIE C1 Manual pentru clasa a 10 a Manual pentru clasa a XI-a Luminiţa Vlădescu Luminiţa Vlădescu Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă Irinel Adriana Badea Luminiţa Irinel Doicin Luminiţa Irinel Doicin ED. ART, 2009 ED. ART, 2006 Pagini per capitol 10 15 23 21 12 8 17 6 17 7 16 18 12 7 6 21 14 2 232

%

Nr.Teste

4,31 6,47 9,91 9,05 5,17 3,45 7,33 2,59 7.33 3,02 6,90 7,76 5,17 3,02 2,59 9,05 6,03 0,86 100

86 129 198 181 103 69 147 52 147 60 138 155 104 60 52 181 121 17 2000

CAP. 1. STRUCTURA COMPUŞILOR ORGANICI
1. Cele patru elemente organogene de bază sunt: A. carbon B. hidrogen C. oxigen D. sulf E. azot 2. Compoziţia cantitativă a unui compus organic se poate exprima prin: A. analiză elementală calitativă B. raport masic C. raport atomic D. procente de masă E. procente de volum 3. În funcţie de numărul atomilor de hidrogen care se pot substitui în molecula unei hidrocarburi, grupele funcţionale se clasifică în: A. monovalente B. divalente C. trivalente D. pentavalente E. hexavalente 4. Sunt adevărate afirmaţiile: A. atomul de carbon este tetravalent B. atomul de oxigen este divalent C. atomul de hidrogen este monovalent D. atomul de azot este pentavalent E. atomul de halogen este tetravalent 5. Atomul de carbon dintr-o catenă poate fi: A. primar B. secundar C. terţiar D. cuaternar E. aciclic 6. Legăturile covalente din structura compuşilor organici pot fi: A. nulare B. simple C. duble D. triple E. cuaternare 7. În compusul cu structura: CH3

CH3

CH2

CH C CH3 CH3 CH3

există: A. patru atomi de carbon primari 1

B. cinci atomi de carbon primari C. doi atomi de carbon secundari D. un atom de carbon secundar E. un atom de carbon cuaternar 8. În compusul cu structura HC≡C–CH3 există: A. un atom de carbon primar B. un atom de carbon secundar C. un atom de carbon terţiar D. un atom de carbon cuaternar E. doi atomi de carbon secundari 9. Legăturile triple se pot forma între: A. carbon şi oxigen B. carbon şi sulf C. carbon şi halogen D. carbon şi carbon E. carbon şi azot 10. Sunt corecte afirmaţiile: A. atomii din compuşii organici se unesc în special prin legături ionice B. fiecare atom de carbon se leagă de alţi atomi prin patru legături covalente C. atomul de carbon poate realiza în compuşii organici numai legături simple D. atomul de azot se uneşte de ceilalţi atomi prin trei legături covalente E. un atom de oxigen se poate lega de trei sau patru atomi de carbon 11. În structura acetonitrilului există: A. patru legături ζ B. cinci legături ζ C. o legătură π D. două legături π E. trei legături π 12. Izomerii sunt compuşi care au: A. aceeaşi compoziţie B. aceeaşi formulă moleculară C. aceeaşi structură D. aceleaşi proprietăţi fizice E. aceleaşi proprietăţi chimice 13. Sunt adevărate afirmaţiile: A. în moleculele tuturor compuşilor organici se află carbon şi hidrogen B. prin prelucrarea compoziţiei procentuale masice a unei substanţe se obţine formula brută C. legăturile duble şi triple sunt formate numai din legături π D. izomerii sunt compuşi cu formule moleculare identice E. izomerii sunt substanţe cu formule structurale diferite 14. Sunt adevărate afirmaţiile: A. sinteza ureei a fost prima sinteză organică B. elementele care intră în compoziţia compuşilor organici se numesc elemente organometalice C. orice compus organic conţine obligatoriu în moleculă carbon D. clorul poate participa la o legătură π E. izomerii de constituţie au proprietăţi fizice şi chimice diferite 2

15. Sunt adevărate afirmaţiile: A. legăturile carbon-carbon din catenele hidrocarburilor sunt covalente nepolare B. în metan, unghiurile dintre covalenţe sunt de 1800 C. în etan se găsesc şase legături ζ D. în acetilenă se găsesc numai atomi de carbon terţiari E. compusul cu formula CH2O are 4 legături ζ 16. Hidrocarburile pot fi: A. cu funcţiuni simple B. cu funcţiuni mixte C. saturate D. nesaturate E. aromatice 17. Obiectul de studiu al chimiei organice îl reprezintă: A. acţiunea substanţelor asupra organismului B. prepararea unor baze de unguent cu aplicaţie dermatologică C. izolarea şi purificarea compuşilor organici naturali sau de sinteză D. stabilirea structurii compuşilor organici prin metode fizico-chimice E. caracterizarea fizico-chimică a compuşilor organici 18. Alegeţi răspunsul corect: A. substanţele binare formate din carbon şi hidrogen se numesc hidrocarburi B. totalitatea elementelor chimice care intră în compoziţia substanţelor organice se numesc elemente organogene C. sunt elemente organogene doar carbonul, hidrogenul şi halogenii D. chimia organică este chimia hidrocarburilor E. grupa funcţională reprezintă un atom sau grupă de atomi care conferă moleculelor proprietăţi fizice şi chimice 19. Alegeţi răspunsul corect: A. primul compus organic sintetizat în laborator este cianatul de amoniu B. primul compus organic sintetizat în laborator este ureea C. chimia organică este chimia hidrocarburilor şi a derivaţilor acestora D. atomul de carbon are 2 electroni pe ultimul strat E. prin acţiunea clorurii de amoniu asupra cianatului de argint se formează cianat de amoniu şi clorură de argint 20. Alegeţi răspunsul corect: A. atomul de carbon are 4 electroni pe ultimul strat B. atomul de carbon poate forma 4 legături covalente cu atomii altor elemente organogene C. legăturile covalente din compuşii organici pot fi numai simple şi duble D. legăturile covalente simple (ζ), se formează prin cedarea sau acceptarea unui singur electron E. legăturile covalente duble conţin două legături π 21. Alegeţi răspunsul corect: A. legăturile covalente triple conţin trei legături ζ B. legăturile covalente triple conţin două legături ζ şi o legătură π C. legăturile covalente triple conţin o legătură ζ şi două legături π D. în moleculele unor compuşi organici apar şi legături covalent-coordinative E. în compuşii organici nu apar legături ionice 3

22. Catenele nesaturate pot fi: A. liniare B. ramificate C. mononucleare D. ciclice E. polinucleare 23. În compuşii organici: A. atomul de carbon este tetravalent B. azotul este de regulă trivalent C. oxigenul este divalent D. sulful este trivalent E. hidrogenul este monovalent 24. Compusul cu structura: CH3 CH3

H3C

C

C

CH3

CH3 CH3
conţine: A. 4 atomi de carbon primari B. 6 atomi de carbon primari C. 6 atomi de carbon nulari D. 2 atomi de carbon secundari E. 2 atomi de carbon cuaternari 25. Compusul cu structura: F

CH3

C Cl

CH2 Cl

conţine: A. un atom de carbon secundar B. un atom de carbon primar C. doi atomi de carbon primari D. un atom de carbon terţiar E. un atom de carbon nular 26. Hidrocarbura de mai jos: CH3

HC C C CH C CH3

CH CH CH2 CH3

CH3 CH2

prezintă: A. trei atomi de carbon primari B. patru atomi de carbon primari C. doi atomi de carbon secundari D. patru atomi de carbon terţiari E. trei atomi de carbon cuaternari 27. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. unei formule moleculare îi pot corespunde mai multe formule structurale 4

B. puritatea analitică a unei substanţe se constată din invariabilitatea constantelor fizice C. structura chimică a unui compus nu influenţează proprietăţile sale generale D. legăturile covalente formează între ele unghiuri ale căror valori sunt constante pentru o substanţă chimică dată E. izomerii sunt compuşi care au aceeaşi compoziţie şi aceleaşi proprietăţi fizico-chimice 28. Sunt adevărate afirmaţiile: A. legăturile covalente simple din molecula metanului sunt orientate în spaţiu după vârfurile unui tetraedru regulat B. atomul de carbon îşi formează octetul prin cedarea a patru electroni C. atomul de carbon îşi formează octetul prin acceptarea a opt electroni D. atomul de carbon îşi formează octetul prin punerea în comun a patru electroni E. atomii de carbon au capacitatea de a se lega unii cu alţii formând catene 29. Într-o catenă, atomii de carbon se pot aşeza: A. la rând, în linie, formând catene liniare B. de o singură parte a catenei liniare, formând catene helicoidale C. de o parte şi de alta a catenei liniare, formând catene ramificate D. într-o formă geometrică rotundă, formând catene ramificate E. într-o formă geometrică închisă, formând catene ciclice 30. Atomul de carbon se poate lega covalent: A. de un singur atom de carbon B. de doi atomi de carbon C. de trei atomi de carbon D. de patru atomi de carbon E. de patru heteroatomi, fiind cuaternar 31. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. atomul de carbon este cuaternar atunci când se leagă covalent de alţi 4 atomi diferiţi B. atomul de carbon este cuaternar atunci când se leagă covalent numai de alţi 4 atomi de carbon C. atomul de carbon este cuaternar atunci când este legat cu patru covalenţe de alţi atomi de carbon D. atomul de carbon este nular atunci când nu formează covalenţe cu alţi atomi de carbon E. atomul de carbon este secundar când are doar doi electroni pe ultimul strat 32. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. grupa funcţională carbonil este caracteristică acizilor organici B. grupa funcţională –NO2 este caracteristică aminelor C. grupa funcţională –COOH este caracteristică acizilor carboxilici D. grupa funcţională –X este caracteristică aminoacizilor E. grupa funcţională –NH2 este caracteristică aminelor 33. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. izomerii au aceeaşi formulă moleculară B. legăturile multiple omogene se stabilesc între atomi diferiţi C. legăturile multiple heterogene se stabilesc între atomi diferiţi D. legăturile multiple omogene se stabilesc între atomi identici E. legăturile multiple heterogene se stabilesc între atomi identici 34. Structura unui compus organic se stabileşte cu: A. formula brută B. formula moleculară C. formula structurală 5

ioni organici E. izomeri geometrici E. izomeri optici D. raportul dintre atomii unei molecule E. orientarea spaţială a moleculelor de apă E. Noţiunea de structură chimică se referă la: A. saturate D. izomeri 36. sinteza de compuşi organici C. derivaţi funcţionali ai hidrocarburilor 6 . randament 35. volumul molar E. Obiectul de studiu al chimiei organice îl reprezintă: A. identificarea compuşilor minerali B. studierea proprietăţilor fizice şi chimice ale compuşilor organici D. Izomerii pot fi: A. de catenă B. ramificate E. Catenele hidrocarbonate pot fi: A. originea atomilor dintr-o moleculă B. de structură C. liniare 38. Din punct de vedere al compoziţiei lor. hidrocarburi B. natura atomilor dintr-o moleculă C. de funcţiune E. clasice B. atomi B.D. nesaturate E. Catenele hidrocarbonate pot fi: A. aromatice 37. de poziţie D. molecule D. felul în care se leagă atomii dintr-o moleculă 41. numărul atomilor dintr-o moleculă D. secundare C. grupe de atomi C. compuşii organici se împart în: A. Grupele funcţionale pot fi: A. elucidarea mecanismelor de reacţie la care participă compuşii organici 39. nulare D. ciclice C. primare B. radicali hidrocarbonaţi C. spaţiali 40.

este exprimată prin numere impare 45. precizează modul de legare a atomilor în moleculă B. C–H 49. O–O C. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la formula brută: A. legătura π se formează prin întrepătrunderea parţială a doi orbitali p paraleli. C≡C E. pot fi omogene 7 . C=C D. liniare B. arată concentraţia de carbon şi hidrogen dintr-o moleculă organică D. C≡C E. poate fi reprezentată prin formule spaţiale E. poate fi reprezentată prin formule plane C. poate fi reprezentată prin săgeţi frânte D. aparţinând fiecare la câte un atom D. Referitor la formula structurală. precizează compoziţia procentuală a elementelor dintr-o moleculă organică B. globulare E. Sunt legături heterogene: A. structura compuşilor organici poate fi determinată doar prin analiza elementală calitativă B. legătura ζ se formează prin întrepătrunderea a doi orbitali perpendiculari ai aceluiaşi atom C. C=O B. C–Cl B. ciclice D. concentraţia procentuală a oxigenului din molecula unui compus organic se calculează ca diferenţă până la o sută E. C–X 48. O–H D. Referitor la grupele funcţionale sunt adevărate afirmaţiile: A.42. C=N C. Alegeţi informaţiile corecte: A. prin arderea unui substanţe organice se formează carbon şi hidrogen D. legătura dublă conţine două legături π 43. Moleculele pot avea formule de structură: A. structura compuşilor organici poate fi determinată doar prin analiza elementală cantitativă 44. arată natura atomilor care se găsesc într-o moleculă organică C. Sunt legături omogene: A. arată raportul în care se găsesc atomii într-o moleculă E. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. ramificate C. metoda arderii este aplicată pentru a stabili natura atomilor dintr-un compus organic C. spiralate 47. legătura covalentă se formează prin schimb de electroni între atomi B. legătura π există doar alături de legătura ζ E. sunt adevărate afirmaţiile: A. poate fi reprezentată prin formule Lewis 46.

chimiei hidrocarburilor 8 CH3 . are structură ramificată C. Atomul de azot poate forma legături covalente: A. triple D. sinteza compuşilor organici şi anorganici 54. stabilirea proprietăţilor fizice şi chimice ale compuşilor organici D. are structură liniară B. are un atom de carbon cuaternar C. pot fi grupe de atomi E. sinteza compuşilor organici B. fizicii C. mixte E.B. pot fi compuşi halogenaţi 50. coordinative 51. chimiei anorganice D. Obiectul chimiei organice constă în: A. are catenă saturată D. Referitor la compusul cu structura: CH3 HC C CH H3C CH2 sunt adevărate afirmaţiile: A. Elucidarea mecanismelor prin care se produc reacţiile chimice la care participă compuşii organici constituie obiectul: A. Referitor la compusul cu structura: CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH C CH2 CH3 sunt adevărate afirmaţiile: A. simple B. pot fi heterogene C. are un atom de carbon nular B. are doi atomi de carbon secundari E. tuturor ramurilor chimiei E. are catenă ramificată D. elucidarea mecanismelor prin care se produc reacţiile chimice la care participă compuşii organici E. duble C. pot fi atomi specifici D. are un atom de carbon primar 52. chimiei organice B. stabilirea structurii compuşilor organici C. are trei atomi de carbon primari E. are un atom de carbon cuaternar 53.

numai carbonul şi hidrogenul 59. compuşii organici pot avea în molecula lor numai atomi de carbon şi hidrogen B. azotul E. compuşi organici 60. oxigenul C. compuşii organici pot avea în molecula lor numai atomi de carbon. Nu pot fi elemente organogene: A. Elementele organogene sunt: A. în unele cazuri atomi şi ioni metalici E. intră numai în compoziţia compuşilor anorganici C. de exemplu. Atomul de carbon are următoarele proprietăţi: 9 . Compuşii organici pot avea în molecula lor: A. care sunt elementele secundare 56. sunt elemente principale. în molecula compuşilor organici E. sulful B. compuşii organici nu pot avea în molecula lor atomi de azot 62. clor. elementele care formează compuşii organici E. toate elementele care se regăsesc în compuşii organici C. elementele organogene sunt cele care formează compuşi anorganici E. opţional. niciunul din cele menţionate mai sus 57. compuşii organici nu pot avea în molecula lor atomi de sulf sau fosfor D. Care afirmaţii sunt corecte? A. nu intră niciodată în compoziţia compuşilor organici B. numai atomi de carbon şi hidrogen B. ci şi atomi de oxigen. neonul şi argonul B. pot fi elemente organogene D. şi atomi de halogeni D. fosfor şi în unele cazuri atomi şi ioni metalici C. azot. atomi de carbon şi hidrogen. atomii de carbon şi hidrogen din molecula compuşilor organici sunt elementele principale 61. compuşii organici pot avea în molecula lor nu numai atomi de carbon şi hidrogen. alături de alte elemente. toate elementele din sistemul periodic B. halogeni.55. fosforul D. alături de carbon şi hidrogen. oxigen. care sunt elementele principale. numai atomi de carbon şi oxigen C. azot. pot forma. brom. toate elementele care se regăsesc în compuşii organici sunt numite elemente organogene D. sulf. compuşii organici nu pot avea în molecula lor ioni metalici E. gazele rare E. Pot fi elemente organogene: A. sulf. sulful D. clorul C. hidrogen şi halogeni C. iod): A. atomii metalici 58. Sunt false afirmaţiile: A. compuşii organici pot avea în molecula lor numai atomi de carbon şi hidrogen B. Atomii halogenilor (fluor. fosfor D.

atomii de carbon nu formează legături covalente E. asemeni zalelor unui lanţ şi de a forma catene B. sau ai altor elemente C. atomul de carbon este monovalent. se scrie folosind simboluri Lewis D. în compoziţia oricărui compus organic există cel puţin un atom de carbon C. Scrierea moleculei de etan astfel: CH3-CH3. se scrie folosind simboluri Newton E. sau ai altor elemente B. Care sunt afirmaţiile corecte? A. se poate considera că un atom de carbon. formează legaturi covalente D. carbonul. carbonul. reprezintă: A. carbonul. au capacitatea de a se lega unii cu alţii. poate avea valenţa 4. formula restrânsă B. 6C este hexavalent 64. Structura electronică a carbonului. legăturile covalente simple dintre un atom de carbon şi 4 atomi de hidrogen sunt identice 10 . 6C are următoarea configuraţie electronică 1s2 2s2 3s2 E. mai poate fi scrisă şi astfel: H3C-CH3 E.A. pentru a-şi stabili configuraţia stabilă de octet. În molecula metanului. adică are în toţi compuşii săi valenţa 1 (excepţie monoxidul de carbon. fără excepţie B. fiecare punct simbolizează câte un neutron 65. fiecare punct simbolizează o pereche de electroni C. formula cu liniuţe (-) de valenţă D. 6C are următoarea configuraţie electronică 1s2 2s2 2p6 D. carbonul. cu electroni din ultimul strat ai altor atomi de carbon. fiecare punct simbolizează un electron de valenţă B. C pune în comun cei 4 electroni de valenţă ai săi. se poate considera că un atom de carbon. C pune în comun cei 4 electroni de valenţă ai săi. Care afirmaţii referitoare la atomii de carbon sunt corecte? A. formează perechi de electroni prin punerea în comun a electronilor de valenţă C. sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. numai cu electroni din ultimul strat ai altor atomi de carbon 67. structura electronică a carbonului se scrie folosind simboluri Kekulé D. Care afirmaţii referitoare la carbon sunt false? A. are în toţi compuşii săi valenţa 4. 5 sau 6 63. cu electroni din ultimul strat ai altor atomi de carbon sau ai altor elemente D. nu intră în compoziţia compuşilor organici E. pentru a-şi stabili configuraţia stabilă de octet. formula extinsă 68. 6C are următoarea configuraţie electronică 1s2 2s2 2p2 B. 6C este tetravalent C. cu electroni din ultimul strat ai altor atomi de carbon. formula Lewis C. se poate considera că un atom de carbon pune în comun cei 4 electroni de valenţă ai săi. CO) E. carbonul. pentru a-şi stabili configuraţia stabilă de dublet. se poate considera că un atom de carbon pune în comun cei 4 electroni de valenţă ai săi. 6C are următoarea configuraţie electronică 1s2 2s2 2p6 66. are următoarele caracteristici: A. carbonul. pentru a-şi stabili configuraţia stabilă de octet.

nu este prezentă în compuşii organici D. nu este prezentă niciodată la un atom de carbon B. nu intră în componenţa legăturii duble C. legăturile covalente simple dintre un atom de carbon şi 4 atomi de hidrogen sunt orientate în spaţiu după vârfurile unui tetraedru regulat D. este formula matematică pentru calcularea unghiurilor dintre legături C. Perechea de electroni neparticipanţi: A. 180˚ sau 109˚28’ E. se notează în mod obligatoriu în scrierea formulei compusului 72. unghiul dintre două legături C . în formulele Lewis electronii de valenţă sunt simbolizaţi prin steluţe D. legătura dublă dintre doi atomi 11 . este un mod de scriere a moleculelor compuşilor organici B. în funcţie de poziţia fiecărui atom C. are un rol foarte important în formarea legăturilor de tip ζ C. numai la formarea de legături simple şi duble 74. formează alături de o legătură ζ legătura dublă dintre doi atomi E. Unghiul dintre două legături C–H are valoarea de: A. Legătura σ: A. legăturile covalente simple dintre un atom de carbon şi 4 atomi de hidrogen sunt diferite. în formulele Lewis electronii de valenţă sunt simbolizaţi prin liniuţe E.B. Un atom de carbon poate participa: A. nu se formează prin întrepătrunderea parţială a doi orbitali p paraleli B.H este de 109˚28’ E. se poate forma între atomul de carbon şi alţi atomi sau grupe de atomi care pot pune în comun un electron C. la formarea de legături duble C. este legătura covalentă simplă B. Legătura de tip σ: A. formează alături de o legătură π. 109˚28’ C. la formarea de legături simple E. nu s-a stabilit încă valoarea exactă 70. în formulele Lewis electronii de valenţă sunt simbolizaţi prin puncte 73. se poate forma între carbon C şi clor Cl E.H este de 90˚ 69. aceeaşi valoare cu cea a unghiului dintre valenţele a doi atomi de carbon legaţi prin legătură simplă D. unghiul dintre două legături C . nu se mai notează în scrierea formulei compusului E. se formează prin întrepătrunderea totală a doi orbitali coaxiali fiecare aparţinând unui atom B. nu intră în componenţa legăturii triple D. este perechea de electroni pe care o mai are un atom de carbon după ce şi-a stabilit octetul D. la formarea de legături multiple B. la formarea de legături triple D. nu se poate forma între carbon C şi hidrogen H 71. 180˚ B. Legătura π: A. Sunt false următoarele afirmaţii referitoare la formula Lewis: A. se formează prin suprapunerea parţială a doi orbitali p paraleli 75.

atomi de carbon secundari care sunt legaţi cu două covalenţe de un alt sau de alţi atomi de carbon C. sunt numai legături covalente triple. catenele saturate. se formează prin suprapunerea parţială a doi orbitali p paraleli E. Nu sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. catene principale E. catenele saturate . pentru a nu complica scrierea. astfel. atomi de carbon cuaternari care sunt legaţi cu cinci covalenţe de alţi atomi de carbon E. formează alături de două legături π. catene secundare C. la rând. dezordonat. legătura simplă conţine o legătură π E. de o parte şi de alta a catenei liniare. conţin atât legături ζ cât şi electroni π corespunzători legăturilor duble 79. ζ. un atom de carbon poate participa şi la formarea de legături multiple 77. în realitate fiind vorba de o linie dreaptă) B. între atomii de carbon. se formează catene ramificate (asemeni ramurilor unui copac) D. catenele nesaturate sunt cele în care nu există nicio legătură π între doi atomi de carbon 80. se formează catene ciclice care pot avea şi ele ramificaţii E. sunt catenele de atomi de carbon care formează (cel mai adesea) cicluri (denumite nuclee) de 6 atomi B. catene aromatice 78. la rând. există: A. atomii de carbon pot fi clasificaţi după numărul legăturilor prin care se leagă de alţi atomi de carbon. în linie (care este dreaptă doar pe hârtie. conţin numai legături ζ E. atomi de carbon terţiari care sunt legaţi cu trei covalenţe de un alt sau de alţi atomi de carbon D. atomi de carbon primari care sunt legaţi covalent de un singur atom de carbon B. legătura triplă dintre doi atomi conţine două legături ζ şi o legătură π D. formarea unei legături covalente între doi atomi poate fi privită ca o întrepătrundere a unor orbitali ai acestora B. după modul în care se leagă atomii de carbon între ei. în linie (care este o linie în zig-zag pe hârtie.C C. Într-o catenă atomii de carbon se pot aşeza: A. într-o formă geometrică închisă: de exemplu pătrat. După modul în care se leagă atomii de carbon între ei. Într-o catenă. catene nesaturate D. catene saturate B.C. legătura dublă dintre doi atomi conţine o legătură ζ şi o legătură π C. pentru a nu complica scrierea. conţin numai legături π D. legătura triplă dintre doi atomi D. C≡C E. este ea însăşi o legătură triplă 76. în realitate fiind vorba de o linie în zig-zag) C. atomi de carbon cuaternari care sunt legaţi cu patru covalenţe de alţi atomi de carbon 81. pentagon sau hexagon. Catenele aromatice: A. sunt numai legături covalente simple. C . între atomii de carbon. fără a se putea identifica o formă clară 12 . catenele hidrocarbonate pot fi: catene saturate. Care afirmaţii sunt adevărate? A. sunt catenele de atomi de carbon care formează (cel mai adesea) cicluri (denumite nuclee) de 2 atomi C. catenele de atomi de carbon pot fi: A. catene nesaturate şi catene aromatice B. catenele nesaturate sunt cele în care există cel puţin o legătură π între doi atomi de carbon D.

se aplică metoda arderii descoperită de Lewis 86.82. proprietăţile fizice şi chimice ale unui compus organic nu depind de structura sa B. Structura chimică: A. 2. se folosesc metode prin care se poate stabili concentraţia procentuală a fiecărui element din molecula unui compus organic D. nu se poate aplica metoda arderii descoperită de Lavoisier E. se referă la natura. se referă la natura. CLASIFICAREA COMPUŞILOR ORGANICI 87. noţiunea de structură chimică nu se referă la natura. Referitor la metoda analizei elementale cantitative. Pentru analiza elementală calitativă a substanţei: A. metoda analizei elementale cantitative este identică cu metoda analizei elementare calitative CAP. numărul şi felul în care sunt legaţi electronii într-un atom 83. proprietăţile fizice şi chimice ale unui compus organic depind de structura compusului vecin D. stabilirea naturii şi numărului de atomi dintr-o moleculă nu se poate face în urma unor analize calitative şi respectiv cantitative C. proprietăţile fizice şi chimice ale unui compus organic depind de structura sa 84. nu influenţează proprietăţile fizice şi chimice ale unui compus organic B. numărul şi felul în care sunt legaţi atomii dintr-o moleculă E. sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. stabilirea compoziţiei substanţei E. noţiunea de structură chimică se referă la natura. hidrocarburile sunt substanţe organice alcătuite numai din atomi de carbon şi hidrogen B. numărul şi felul în care sunt legaţi atomii dintr-o moleculă C. stabilirea naturii şi numărului de atomi dintr-o moleculă se face în urma unor analize calitative (arată care sunt atomii) şi respectiv cantitative (arată numărul de atomi din fiecare tip) la care sunt supuşi compuşii chimici puri D. prin metoda analizei elementale cantitative nu se poate stabili compoziţia în procente de masă a substanţei organice C. numărul şi felul în care sunt legaţi atomii dintro moleculă E. compuşii organici cu funcţiuni simple sunt compuşi care conţin doar o singură grupă funcţională 13 . prin metoda analizei elementale cantitative nu se poate stabili natura atomilor din molecula unei substanţe organice E. Stabilirea structurii unui compus organic se face parcurgând următoarele etape: A. influenţează proprietăţile fizice ale unui compus organic C. Sunt adevărate afirmaţiile: A. se realizează analiza gazelor rezultate din ardere prin efectuarea unor reacţii specifice C. se aplică metoda arderii descoperită de Lavoisier B. Nu sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. prin metoda analizei elementale cantitative se poate stabili compoziţia în procente de masă a substanţei organice B. influenţează proprietăţile chimice ale unui compus organic D. prin metoda analizei elementale cantitative se poate stabili natura atomilor din molecula unei substanţe organice D. stabilirea naturii şi numărului de atomi dintr-o moleculă se face în urma unor analize calitative (arată numărul de atomi din fiecare tip) şi respectiv cantitative (arată care sunt atomii) la care sunt supuşi compuşii chimici puri B. nu este necesară stabilirea compoziţiei substanţei 85.

fenol 14 . acidul trimetilacetic E. glucoza 93. α-alanina este un compus organic cu funcţiune mixtă E.2-dibromobutanul este un compus organic cu funcţiuni simple B. poliolii E. arenele polinucleare B. acidul salicilic C. clorobenzenul B. amidă 94. aminele D. etanolul este un compus organic cu funcţiune simplă 88. zaharidele E. fenol C. amidele D. compuşii organici care conţin în moleculă două sau mai multe grupe funcţionale diferite se numesc compuşi organici cu funcţiuni mixte D. alcanii B. cetozele 91. alcoolii B. aminoacizii D. amină D. acidul lactic este un compus organic cu funcţiune simplă 92. Sunt compuşi organici cu funcţiuni simple: A. anilina este un compus organic cu funcţiuni mixte: grupa fenil şi grupa amino E. carboxil E. Sunt adevărate afirmaţiile: A. acidul piruvic D.C. esterii C. Sunt divalente următoarele grupe funcţionale: A. carboxil D. halogen E. Sunt compuşi organici cu funcţiuni mixte: A. hidroxiacizii 90. fenolii C. 1. acizii carboxilici 89. Sunt compuşi organici cu funcţiuni simple: A. aldehidă B. Sunt compuşi organici cu funcţiuni mixte: A. aldozele E. Sunt monovalente următoarele grupe funcţionale: A. cetonă C. alchenele C. o-hidroxitoluenul este un compus organic cu funcţiune mixtă D. acidul izobutanoic este un compus organic cu funcţiuni simple C. alcool B.

Compusul cu structura CH2=CH–Cl se numeşte: A. în compuşii nesaturaţi se începe numerotoarea de la atomul de carbon care conţine halogenul B. clorură de vinil 100. numărul atomilor de halogen D. se precizează numărul de atomi de halogen din moleculă E. se indică numărul de atomi de carbon din moleculă D. clorură de alil E. Grupele funcţionale pot fi: A. tipul atomului de carbon de care se leagă halogenul B. natura catenei 101. polihalogenaţi în care atomul de halogen ocupă poziţii întâmplătoare 15 . Pentru a stabili denumirea unui compus halogenat se pot parcurge următoarele etape: A. În funcţie de poziţia atomilor de halogen din moleculă. omogene C. se precizează prin cifre poziţia atomului de carbon de care se leagă halogenul C. se pot forma prin reacţii de oxidare D. saturaţi D. grupa funcţională simplă reprezintă un singur atom care conferă moleculei proprietăţi fizice şi chimice specifice D. conţin unul sau mai mulţi atomi de halogen în moleculă B. halogenul poate fi numai clor sau brom 98. Modelele spaţiale deschise ale unor derivaţi halogenaţi diferă prin: A. compuşii halogenaţi pot fi: A. heterogene D. se pot forma prin reacţii de adiţie C. grupa halogen reprezintă o grupă funcţională omogenă 97. geminali C. compuşii organici se împart în hidrocarburi şi derivaţi funcţionali ai acestora C. din punct de vedere al compoziţiei lor. ionice 96. vicinali B. nesaturaţi E. cloroetenă C. Sunt adevărate afirmaţiile: A. identificarea grupelor funcţionale într-un compus organic permite stabilirea proprietăţilor chimice ale acestuia E. Referitor la compuşii halogenaţi sunt adevărate afirmaţiile: A. hidrocarbonate B. se precizează numele halogenului din fiecare poziţie 99. cloroetan B. 1–cloropropenă D.95. tetravalente E. natura atomilor de halogen C. clasificarea compuşilor organici se face în funcţie de grupele funcţionale pe care le conţin în moleculă B. se pot forma prin reacţii de substituţie E. gradul de nesaturare al atomului de carbon E.

monohidroxilici E. micşti 107. terţiari E. În funcţie de natura radicalului hidrocarbonat de care se leagă atomii de halogen. compuşii hidroxilici pot fi: A. acetatul de etil este un ester 108. terţiari E. alifatici saturaţi B. amidele 16 . fenoli 105. enoli E. În funcţie de tipul atomului de carbon de care se leagă grupa –OH în moleculă. aminele D. primari C. monohidroxilici B. În funcţie de natura radicalului hidrocarbonat de care se leagă grupa –OH. cuaternari 104. alifatici nesaturaţi D. compuşii halogenaţi pot fi: A. arenele polinucleare E. aromatici polinucleari D. compuşii hidroxilici pot fi: A.102.2-dicloroetanul este un compus cu funcţiune divalentă B. secundari D. acizii carboxilici au C=O ca grupă funcţională E. Sunt compuşi cu grupă funcţională mixtă: A. polihidroxilici C. 1. aromatici 103. nulari B. nulari B. În funcţie de numărul de grupe –OH din moleculă. alifatici mononucleari C. În funcţie de tipul atomului de carbon de care este legat atomul de halogen. monozaharidele B. secundari D. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. compuşii halogenaţi pot fi: A. oligozaharidele C. aromatici mononucleari C. diolii geminali sunt compuşi stabili D. alifatici polinucleari E. polihidroxilici 106. primari C. alcoolii pot fi: A. alcooli D. cel mai simplu alcool dihidroxilic este etandiolul C. alifatici B.

anhidrida ftalică D.109. etandiolul 115. acidul acetic C. acetonitril C. glucoza B. aminele E. amino B. acetamida B. clorura de etil 116. acetaldehida D. esterii C. nitro C. clorura de etanoil B. butanona E. etanoatul de metil C. carbonil D. amidele D. carboxil E. nitrilul acidului acetic E. dimetileterul 112. Sunt compuşi cu funcţiune monovalentă: A. acetona B. Sunt compuşi carbonilici: A. anhidrida maleică B. eterii B. Sunt derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici: A. etanonitril D. Aminoacizii sunt compuşi care conţin în moleculă grupa funcţională: A. Sunt derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici: A. celuloza 111. acidul benzoic D. acetatul de etil C. acetonitrilul E. acetona E. Sunt compuşi cu funcţiune trivalentă: A. fructoza C. Sunt compuşi cu funcţiune divalentă: A. aminoacizii 110. Compusul cu structura CH3–C≡N se numeşte: A. acidul metansulfonic E. aril 113. nitroetanul D. nitrometan B. clorura de acetil 17 . cianoetan 114.

2. Sunt alcooli monohidroxilici secundari: A. pirocatechina D. 1. Sunt compuşi halogenaţi terţiari: A. 2-propanolul C. clorobenzenul 121. 2-cloropropanul E. clorobenzenul E. pirogalolul 18 . alcoolul vinilic E. Sunt compuşi dihidroxilici: A. 2-butanolul 119. Sunt alcooli dihidroxilici primari: A. pirocatechina E. 2-bromo-2-metilpropanul C.C. glicerina C. Sunt compuşi halogenaţi primari: A. glicerina E. 1. etanolul E. alcoolul izopropilic C. alcoolul alilic 118. propenolul 120. clorura de etil D. clorura de vinil 122. 1-propanolul B. etanolul B. Sunt alcooli monohidroxilici primari: A. alcoolul terţbutilic D. 1. glicina C. 2-cloropropanul D. fenolul 117. clorura de metilen C. clorura de benzil D. iodoformul B.2-dicloropropanul 123. alcoolul benzilic E. Sunt compuşi halogenaţi secundari: A. glicolul D.2-etandiolul D. 1-bromopropanul D. cloroprenul B. cloroetanul B.2-dicloroetanul E.2-etandiolul B. tetraclorura de carbon C. glicolul B.

etilamina E. Referitor la compusul cu structura CH3–CH=CH–CH2–OH. anilina B. metanolul B. α-naftolul E. glicolul C. alegeţi afirmaţiile corecte: A.124. grupa –OH este legată de un atom de carbon care face parte dintr-un ciclu aromatic D. grupa –OH este legată de un atom de carbon secundar 127. etanolamina D. glicerolul D. glicerina D.3-diaminopropan E. dimetilamina C.3-diaminobenzen 130. Sunt amine terţiare: A. etandiolul C. Sunt amine secundare: A. Sunt compuşi dihidroxilici: A. grupa –OH este legată de un atom de carbon implicat într-o legătură dublă C. anilina 129. dimetilamina D.etildimetilamina C. etanolul B. Referitor la enoli sunt adevărate afirmaţiile: A. metilamina B. pirogalolul E. este un alcool nesaturat C. 1. este un alcool dihidroxilic B. trimetilamina E. Sunt amine primare: A. anilina B. grupa –OH este legată de un atom de carbon primar E. clorura de etildimetilamoniu C. Sunt diamine: A. o-dihidroxibenzenul 125. etilmetilamina B. aminobenzenul D. sunt compuşi polihidroxilici B. Sunt compuşi trihidroxilici: A. amoniacul 19 . etilamina C. sunt stabili 128. are doi atomi de carbon terţiari D. 1. sunt instabili E. rezorcina 126. difenilamina 131.

numărul atomilor de carbon din moleculă B. cetone 133.D. aldoze B. un atom de carbon primar B. gazoşi E. Acizii carboxilici se pot clasifica în funcţie de: A. semibazici 135. numărul de grupe carboxil din moleculă C. în industria alimentară C. un atom de carbon secundar 138. natura radicalului hidrocarbonat E. doi atomi de carbon primari C. un atom de carbon terţiar E. aromatici D. patru atomi de carbon primari 137. aldehide E. În compusul cu structura: O CH3 C C C OH există: A. alifatici nesaturaţi C. etilfenilmetilamina 132. dezinfectanţi în chirurgie 136. doi atomi de carbon cuaternari D. gradul de nesaturare al atomilor de carbon din grupa carboxil 134. În compusul cu structura: O CH2 CH C H există: A. doi atomi de carbon primari B. aromatizanţi D. doi atomi de carbon terţiari E. numărul de grupe carbonil care intră în structura grupei carboxil D. un atom de carbon primar C. Utilizările esterilor pot fi: A. alifatici saturaţi B. materie primă în fabricarea săpunului E. cetoze C. Referitor la hidroxiacizi sunt adevărate afirmaţiile: 20 . Acizii carboxilici pot fi: A. acetali D. trimetilamina E. drept combustibili B. Compuşii carbonilici se pot clasifica în: A. un atom de carbon cuaternar D.

acetatul de metil şi acidul propanoic D. sunt compuşi cu funcţiune mixtă C. acidul maleic C. fructoza C. Dintre compuşii enumeraţi mai jos precizaţi care sunt esteri: A. dipalmitostearina 21 . propanalul şi alcoolul alilic 144. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. conţin în moleculă una sau mai multe grupe –COOH E. β-alanina 141. pot fi hidroxicetone 142. anisolul este un eter C. enoli şi fenoli 143. clorura de etanoil C. acidul propionic B. glucoza B. Sunt compuşi cu funcţiune mixtă: A. α-alanina şi nitroetanul C. în funcţie de numărul grupelor –OH.A. acidul fumaric 145. acidul salicilic D. numerotarea atomilor de carbon începe de la grupa –OH 139. etanoatul de metil D.sau poliamine E. glicina şi nitroetanul B. Sunt dicarboxilici următorii acizi: A. sunt compuşi monofuncţionali B. sunt compuşi cu funcţiune simplă B. fenolul este un alcool terţiar B. Referitor la zaharide sunt adevărate afirmaţiile: A. sunt compuşi cu funcţiune mixtă C. 2-metilpropanal B. acidul stearic D. glicina 140. pot fi hidroxialdehide E. acidul salicilic E. compuşii hidroxilici se clasifică în alcooli. nitrilul acidului acetic E. în toţi compuşii organici apar obligatoriu atomi de hidrogen D. sunt polioli D. Sunt în relaţie de izomerie următorii compuşi: A. Sunt compuşi cu funcţiune mixtă: A. tristearina C. anhidrida ftalică B. etandiolul şi acidul acetic E. acidul etansulfonic E. etanoatul de etil D. conţin în moleculă una sau mai multe grupe –OH D. în funcţie de numărul grupelor –NH2 aminele pot fi mono.

derivaţii trihalogenaţi vicinali B. cloroprenul B. alcoolul benzilic 151. acetilura de diargint D. etina B. Conţin legătura triplă –C≡C– următorii compuşi: A. Conţin o singură legătură –C=C– următorii compuşi: A. acrilonitrilul E. Alegeţi variantele corecte: A. aldehidele D. enolii C. acetilena B. un compus cu funcţiune trivalentă conţine o grupă funcţională în care trei atomi de hidrogen de la un atom de carbon au fost înlocuiţi cu heteroatomi 147. naftalina E. aminoacizii 148. esterii E. hidroxicetonele D. monozaharidele 150. alcoolii polihidroxilici 149. clorura de vinil 152. Conţin un singur nucleu aromatic: A. antracenul 153. acizii carboxilici C. hidroxialdehidele B. compuşii monohalogenaţi B. Conţin legături duble –C=C– şi legături triple –C≡C– următorii compuşi: 22 . alcoolii monohidroxilici E. Sunt compuşi cu funcţiune divalentă: A. 1. compuşii dihalogenaţi vicinali C. aldehida benzoică D. esterii se formează prin eliminarea intramoleculară a apei dintr-un alcool polihidroxilic B.3-tributanoilglicerolul este un eter D. alcoolul alilic D.E. Au funcţiune trivalentă: A. vinilacetilena C. ananasul conţine butirat de etil C. etena C. fructoza 146. cetonele E. tripalmitina este un ester E. alcoolul vinilic E. compuşii dihalogenaţi geminali D.2. Au funcţiune monovalentă: A. fenolul C.

-I B. 1-buten-3-ina E. -Br. -Cl. acizi carboxilici D. amine.3-propindiina C. nu conţin nici un element organogen 158. Grupele funcţionale pot fi: A. acizii sulfonici şi acizii carboxilici sunt derivaţi ai hidrocarburilor D. pot fi exemplificaţi de: compuşi halogenaţi. vinilacetilena B. de exemplu: -F. spre deosebire de hidrocarburi.A. constituie o clasă importantă de compuşi organici B. acizii carboxilici sunt compuşi anorganici de tip hidrocarbură E. baze şi săruri B. Hidrocarburile: A. nu sunt niciodată eterogene 155. aminele sau alcoolii sunt hidrocarburi B. constituie o clasă importantă de compuşi organici B. pot fi omogene sau eterogene C. omogene. omogene. compuşii halogenaţi. de exemplu legături duble C. acizi sulfonici E. conţin şi alte elemente organogene. derivaţii hidrocarburilor conţin numai atomi de carbon şi hidrogen C. -COOH 156. acetilura monosodică 154. nu sunt niciodată aromatice 157. -I E. se împart în două mari clase: hidrocarburi (conţin numai atomi de carbon şi hidrogen) şi derivaţi ai acestora (conţin şi alte elemente organogene) D. se împart în două mari clase: hidrocarburi (conţin toate elementele organogene) şi derivaţi ai acestora (conţin numai atomi de carbon şi hidrogen) C. Grupele funcţionale: A. omogene. pot fi saturate. de exemplu legături triple -C≡CD. 1. eteri. pot fi clasificaţi în funcţie de natura grupei funcţionale E. compuşii carbonilici se mai numesc acizi carboxilici 159. îi conferă acesteia proprietăţi fizice şi chimice specifice B. sunt atomi sau grupuri de atomi care prin prezenţa lor în moleculă. -Br. conţin numai atomi de carbon şi hidrogen C. pe lângă atomi de carbon şi hidrogen C. Derivaţii hidrocarburilor: A. conţin numai atomi de carbon şi molecule de apă D. nu conţin atomi de carbon şi hidrogen 23 . pot fi exemplificaţi de: alcooli. Compuşii organici: A. se împart în trei mari clase: acizi. de exemplu: -F. nesaturate sau aromatice E. 1. -Cl. eterogene.3-butadiena D. nu sunt niciodată omogene E. Nu sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. pot fi un criteriu de clasificare a compuşilor organici D. eterogene. de exemplu: -OH.

nu conţin niciodată oxigen E. Compuşii organici derivaţi ai hidrocarburilor se pot clasifica. -Br. nu conţin halogeni D. -I E. Compuşii organici derivaţi ai hidrocarburilor cu grupe funcţionale trivalente: A. care conţin gruparea carbonil 165. nu conţin în moleculă atomi de azot D. nu au fost încă descoperiţi 24 . nu conţin atomi de oxigen 162. pot fi compuşi halogenaţi.160. pot fi compuşi halogenaţi. -X: -F. care conţin gruparea funcţională amino. nu conţin atomi de azot C. oxigen. compuşi cu grupe funcţionale pentavalente E. -NH2 164. -Cl. azot) C. în: A. pot fi compuşi carbonilici. nu conţin în moleculă halogeni E. conţin în moleculă şi atomi de azot C. se formează atunci când doi atomi de hidrogen şi un atom de carbon sunt înlocuiţi cu heteroatomi D. nu conţin atomi de carbon E. Compuşii organici derivaţi ai hidrocarburilor cu grupe funcţionale monovalente: A. -Br. nu conţin niciodată azot 166. Compuşii organici derivaţi ai hidrocarburilor cu grupe funcţionale tetravalente: A. pot fi compuşi hidroxilici. se formează astfel: un atom de hidrogen de la un atom de carbon este înlocuit cu un heteroatom. -OH E. în funcţie de numărul de atomi de hidrogen de la acelaşi atom de carbon care sunt înlocuiţi cu heteroatomi. de exemplu. care conţin atomi de halogen. -Cl. compuşi cu grupe funcţionale monovalente B. compuşi cu grupe funcţionale mixte 163. se formează astfel: un atom de hidrogen de la un atom de carbon este înlocuit cu un heteroatom (halogen. care conţin atomi de halogen. se formează atunci când doi atomi de hidrogen de la atomi de carbon diferiţi sunt înlocuiţi cu heteroatomi D. formându-se grupa funcţională. se formează atunci când doi atomi de hidrogen de la acelaşi atom de carbon sunt înlocuiţi cu heteroatomi B. -I D. Compuşii organici derivaţi ai hidrocarburilor cu grupe funcţionale divalente: A. -X: -F. adică un alt atom de hidrogen B. se formează atunci când doi atomi de carbon de la acelaşi atom de hidrogen sunt înlocuiţi cu heteroatomi C. pot fi amine. compuşii carboxilici C. Hidrocarburile sunt compuşi organici care: A. compuşi cu grupe funcţionale trivalente D. nu conţin nici o grupare funcţională B. constituie o clasă importantă de hidrocarburi 161. compuşi cu grupe funcţionale divalente C. care conţin gruparea funcţională hidroxil. sunt derivaţi ai hidrocarburilor B. pot fi. se formează atunci când trei atomi de hidrogen de la acelaşi atom de carbon sunt înlocuiţi cu heteroatomi B. Aminele: A.

principali C. tetraclorura de carbon CCl4 sau tetraiodura de carbon CI4 D. CH4) cu heteroatomi C. se obţin prin înlocuirea a 3 atomi de hidrogen şi a atomului de carbon (în metan. vicinali B. După natura radicalului de hidrocarbură: A. după natura radicalului de hidrocarbură D. geminali şi întâmplătoare E. se obţin prin înlocuirea celor 4 atomi de hidrogen legaţi de atomul de carbon (în metan. nu pot fi. terţiari E. după tipul de atom de carbon de care este legată grupa E.B. pot fi. aromatici E. pot fi. de exemplu. După poziţia grupei funcţionale. compuşii organici derivaţi ai hidrocarburilor se pot clasifica după natura radicalului de hidrocarbură 25 . se obţin prin înlocuirea a 2 atomi de hidrogen legaţi de atomul de carbon (în metan. de exemplu acizi nucleici E. Compuşii organici derivaţi ai hidrocarburilor cu grupe funcţionale mixte: A. CH4) cu heteroatomi E. Următoarele afirmaţii referitoare la clasificarea compuşilor organici derivaţi ai hidrocarburilor sunt false: A. compuşii organici pot fi geminali 172. terţiari şi cuaternari C. Există mai multe criterii de clasificare a compuşilor organici: A. compuşii organici pot fi aromatici D. cuaternari 171. cu grupa funcţională poziţionată întâmplător 169. compuşii organici pot fi: A. după numărul de grupe funcţionale. Compuşii organici se pot clasifica astfel: A. de exemplu aminoacizi B. de exemplu hidroxiacizi C. după poziţia grupării funcţionale. nu se poate face o clasificare a compuşilor organici B. După tipul de atom de carbon de care este legată grupa. în mono. de exemplu. după culoare şi după gust B. pot fi. după poziţia grupei funcţionale 170. pot fi. secundari D. secundari. pot fi. în principali şi secundari 173. zaharide 168. alifatici D. de exemplu proteine D. primari B. compuşii organici pot fi vicinali E. în primari. geminali C. CH4) cu heteroatomi 167. după tipul de carbon de care este legată grupa.şi poliD. compuşii organici pot fi: A. în alifatici şi aromatici B. după numărul de grupe funcţionale C. în vicinali. compuşii organici pot fi alifatici C. după natura radicalului de hidrocarbură. după natura radicalului de hidrocarbură.

compuşi oxigenaţi. 1.1. 1.2. compuşii halogenaţi geminali sunt compuşii care conţin mai mulţi atomi de halogen legaţi la acelaşi atom de carbon 178. 1. α-cloropropenă. CH3-CH2-CH2-Cl E.3-dibromociclopentan C. 3. după natura atomului de halogen B. 1. după natura radicalului de hidrocarbură de care se leagă atomul sau atomii de oxigen E. după numărul atomilor de carbon 176. compuşii organici derivaţi ai hidrocarburilor se pot clasifica după poziţia grupei funcţionale D. 1. de exemplu: 1. 1. compuşii halogenaţi geminali sunt compuşii care conţin atomi de halogen legaţi la atomii de carbon vecini D. 1.3-tricloropentan E. compuşi cloruraţi. compuşii halogenaţi vicinali sunt compuşii în care atomii de halogen ocupă poziţii întâmplătoare C. 1. după natura radicalului de hidrocarbură de care se leagă atomul sau atomii de halogen D. compuşii organici derivaţi ai hidrocarburilor nu se pot clasifica după natura radicalului de hidrocarbură 174. compuşii halogenaţi pot fi: A. Sunt adevărate următoarele afirmaţii: 26 .5-diiodohexan.1-dicloropropan E. de exemplu: 2. F2 . Se dă următorul compus: 1. clorometan.2-dicloropropan. CH3-CH2-CH2-OH 175. compuşi halogenaţi geminali. compuşi halogenaţi vicinali. triclorometan D. Următorii compuşi sunt compuşi halogenaţi vicinali: A. Compuşii halogenaţi se pot clasifica după mai multe criterii: A. Următoarele afirmaţii nu sunt adevărate: A. nu există compuşi halogenaţi vicinali E.4-diiodohexan. Care din seriile următoare de compuşi nu conţin nici un compus halogenat vicinal sau geminal? A.5-tribromopentan. compuşi floruraţi.B.4-diclorohexan B.2-diclorociclohexan.6-diclorohexan B.2. 1. compuşi oxigenaţi. 1.4-diclorobenzen. 2. 1. de exemplu: CH3-OH. 3. compuşi bromuraţi.4-triclorohexan 177. compuşi polihalogenaţi. După poziţia atomilor de halogen în moleculă. după numărul de atomi de halogen C. compuşii polihalogenaţi sunt compuşii în care atomii de halogen ocupă poziţii întâmplătoare B.3-dibromobutan B.4-diiodohexan D.2. 1. 1. de exemplu: CH3-Br. de exemplu: H2C = O. compuşii organici derivaţi ai hidrocarburilor nu se pot clasifica după tipul de atom de carbon de care este legată grupa E. CH3-CH2-Br C. După natura atomului de halogen din moleculă. compuşi halogenaţi geminali. de exemplu: 1.3.2-dicloropropan C. CH3-CH2-CH2-OH B. compuşii organici derivaţi ai hidrocarburilor se pot clasifica după numărul de grupe funcţionale C.4-triclorohexan. CH3 ˗ F D.3-dicloropentan 179. de exemplu: CH3-Cl.3-dicloropentan.3-dicloro-2-pentenă. compuşii halogenaţi pot fi: A. de exemplu: 1.2-difluoroetenă 180.2-dicloropropan C. compuşi halogenaţi vicinali. diclorometan. de exemplu: 1.3-tricloropentan E. de exemplu: CaF2 . 1.3-dicloropropan D.

este un compus halogenat vicinal B. după tipul de atom de oxigen de care este legată gruparea hidroxil 27 . de exemplu: cloroetena E. toţi sunt compuşi polihalogenaţi E. compuşii halogenaţi pot fi: A. compuşi halogenaţi aromatici saturaţi.3-tricloroetan. doi sunt compuşi halogenaţi geminali şi unul este compus halogenat vicinal C. compuşi halogenaţi terţiari. Compuşii halogenaţi alifatici: A. după natura radicalului de hidrocarbură cu care reacţionează gruparea hidroxil B. după numărul de atomi de halogen din moleculă. compuşi halogenaţi aromatici. compuşi halogenaţi primari. în care atomul de halogen este legat de un atom de carbon cuaternar E. C. toţi sunt compuşi polihalogenaţi D. este un compus halogenat alifatic nesaturat D. este un compus halogenat aromatic C. -X. Compuşii hidroxilici pot fi clasificaţi după mai multe criterii: A. compuşi organici în care atomul de halogen este legat de un atom de carbon terţiar C.1-dicloropropan. După tipul de atom de carbon. sunt. compuşii halogenaţi pot fi: A. compuşi organici în care atomul de halogen este legat de al treilea atom de carbon din moleculă 185. compuşii: 2-bromo-2-metilpropan. de exemplu. sunt compuşii în care atomul sau atomii de halogen se leagă de un radical de hidrocarbură aromatică 186. 1-bromopropan E. Care din următoarele afirmaţii referitoare la aceştia sunt adevărate? A. este un compus polihalogenat E. sunt compuşii în care atomul sau atomii de halogen se leagă de un radical de hidrocarbură alifatică E. toţi sunt compuşi halogenaţi geminali B.A. 1. compuşi halogenaţi alifatici nesaturaţi. de exemplu: clorobenzen C. de exemplu: clorobenzen. După natura radicalului de hidrocarbură de care se leagă atomul sau atomii de halogen.1. după natura radicalului de hidrocarbură de care se leagă atomii de halogen. în care atomul de halogen este legat de un atom de carbon terţiar D. toţi sunt compuşi halogenaţi alifatici saturaţi 184.1-tricloroetan. este un compus halogenat geminal 181. în care atomul de halogen este legat de un atom de carbon primar B. după numărul de grupe hidroxil D. sunt. de care este legat atomul de halogen. de exemplu: clorobenzen B. compuşi halogenaţi cuaternari. cloroetena D. compuşii: 2-bromo-2-metilpropan. Se dau următorii compuşi: 1. în care atomul de halogen este legat în acelaşi timp de un atom de carbon primar şi de unul secundar 182. în moleculă. compuşi halogenaţi secundari. după natura radicalului de hidrocarbură de care este legată gruparea hidroxil C. după poziţia atomilor de halogen în moleculă. de exemplu: cloroetan. de exemplu: cloroetan D. sunt. Compuşii halogenaţi terţiari sunt: A. compuşi halogenaţi alifatici saturaţi. cloroetena C. de exemplu: clorobenzen 183. după tipul de atom de carbon de care este legată gruparea hidroxil E. de exemplu. compuşi halogenaţi terţiari. sunt saturaţi sau nesaturaţi B.3-dimetilpentan D.2. sunt. compuşi halogenaţi alifatici saturaţi. compuşi organici care conţin trei atomi de halogen B. 1. 3-bromo-2. în care atomul de halogen este legat de un atom de carbon secundar C.

compuşii hidroxilici se pot clasifica după numărul de grupe hidroxil. dintr-un radical alifatic. alcooli aromatici. există monoamine şi poliamine E. alcoolii pot fi saturaţi. enolii sunt compuşi carbonilici D. alcooli saturaţi. –OH din moleculă în compuşi monohidroxilici şi compuşi polihidroxilici C. există monoamine şi poliamine B. toţi sunt compuşi hidroxilici B.sau Ar-) legaţi de atomul de azot din grupa amoniu. după numărul de grupe amino din moleculă. de exemplu: alcool benzilic. CH3-CHOH-CH3 B. care participă numai la formarea de legături simple R-OH E. alcoolii sunt compuşii hidroxilici în care grupa –OH este legată de un atom de carbon. secundare şi terţiare D. Alcoolii terţiari sunt: A. de exemplu: 2-metil-2-propanol. CH3-CH=COH-CH3 E. fenolii pot fi saturaţi. nesaturaţi sau aromatici E. compuşii hidroxilici în care grupa –OH se leagă de un atom de carbon terţiar B. Aminele se clasifică astfel: A. CH3-CH=CH-CH2-OH D. -NO2 B.sau Ar-) legaţi de atomul de azot din grupa amino. secundare şi terţiare 193. enoli şi fenoli B. secundare şi terţiare C. alcooli saturaţi. CH2=CH-CH2-OH C. pot fi primare (conţin un singur radical legat de azot) D. Următoarele afirmaţii sunt false: A. compuşii hidroxilici se pot clasifica după natura radicalului de hidrocarbură de care este legată grupa –OH în alcooli. terţiari sau cuaternari D. numai alcoolii şi fenolii sunt compuşi hidroxilici C. -NH2 C. alcooli nesaturaţi. există amine primare. Alcoolii pot fi: A. sunt compuşi organici care conţin în moleculele lor grupa funcţională amino. după numărul de grupe amino din moleculă. Alegeţi afirmaţiile adevărate referitoare la alcooli. enoli şi fenoli: A. sunt compuşi organici care conţin în moleculele lor grupa funcţională amino. 3-metil-3-pentanol C. secundari. nesaturaţi sau aromatici 189. de exemplu: 3-pentanol. aminele pot fi primare. după numărul de radicali de hidrocarbură (R. de exemplu: CH2=CH-OH. 1-fenil-2-propanol 190. Aminele: A. alcooli nesaturaţi. după numărul de radicali de hidrocarbură (R. de exemplu: C6H5-CH2-OH. pot fi terţiare (conţin trei radicali legaţi de azot) 192. compuşii hidroxilici care conţin trei grupe –OH E.187. de exemplu: CH2=CH-CH2-OH. fenolii sunt compuşii hidroxilici în care grupa –OH este legată direct de un atom de carbon care face parte dintr-un ciclu aromatic 188. Se dau următorii compuşi: 28 . pot fi secundare (conţin doi radicali legaţi de azot) E. după numărul de grupe amoniu din moleculă. de exemplu: CH3-OH. compuşii hidroxilici se pot clasifica după tipul de atom de carbon de care este legată grupa –OH în moleculă în primari. 3-hexanol D. aminele pot fi primare. compuşii hidroxilici în care grupa –OH se leagă de un atom de carbon primar şi de un atom de carbon secundar 191.

OH CH E. H3C OH CH3 195. compusul (I) este alcool primar şi compusul (II) este alcool secundar E. OH CH3 B. Alegeţi seriile care conţin numai amine secundare: A. compusul (I) este alcool secundar şi compusul (II) este alcool primar 194. CH2OH D. OH C.CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH OH OH I II Sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. Care din următorii compuşi sunt fenoli? A. 29 . sunt alcooli secundari D. sunt alcooli alifatici saturaţi B. NH2 CH3 CH CH CH3 NH2 NH2 NH2 CH3 CH CH2 NH2 NH2 B. sunt enoli C.

compuşii se numesc cetone D. dacă grupa carbonil este legată de doi radicali de hidrocarbură. Care din afirmaţiile următoare referitoare la compuşii carbonilici sunt adevărate? A. D. principalele clase de compuşi organici. NH2 CH2 NH2 CH CH2 NH2 CH3 E. CH NH CH3. CH3 CH2 NH CH3. derivaţi ai hidrocarburilor cu funcţiuni monovalente sunt: compuşii halogenaţi R-X care conţin grupa funcţională halogen –X. Aldehidele şi cetonele sunt: A. derivaţi ai hidrocarburilor cu funcţiuni dialente sunt: compuşii halogenaţi R-X care conţin grupa funcţională halogen –X. compuşi cu grupe funcţionale monovalente B. CH3 CH3 CH3 D. dacă grupa carbonil este legată de un atom de hidrogen şi de un radical de hidrocarbură. un compus cu funcţiune monovalentă conţine în grupa funcţională un atom de carbon sau un heteroatom (de exemplu: O. CH3 C NH CH3. principalele clase de compuşi organici. compuşi cu grupe funcţionale divalente C. compuşii hidroxilici care conţin grupa funcţională hidroxil –OH şi aminele care conţin grupa funcţională amino –NH2. N) care este legat de atomul de carbon din moleculă numai prin legături covalente duble C. compuşii se numesc cetone E. compuşii se numesc aldehide 198. NH CH3. compuşii hidroxilici care conţin grupa funcţională hidroxil –OH şi aminele care conţin grupa funcţională amino –NH2 197. dacă grupa carbonil este legată de un atom de hidrogen şi de un radical de hidrocarbură. sunt compuşi organici care conţin în moleculele lor grupa funcţională carbonil B. dacă grupa carbonil este legată de doi radicali de hidrocarbură. un compus cu funcţiune monovalentă conţine în grupa funcţională un atom de carbon sau un heteroatom (de exemplu: O. compuşi cu grupe funcţionale trivalente 30 . CH2 CH3 NH CH3 CH3 CH2 CH2 NH CH2 NH CH3 NO2 CH3 CH CH2 NO2 CH2 NO2 Ca(NO2)2 NO2 196. compuşii se numesc aldehide C. Alegeţi afirmaţiile care nu sunt corecte: A. compuşii hidroxilici care conţin grupa funcţională hidroxil –OH şi aminele care conţin grupa funcţională amino –NO2 E. derivaţi ai hidrocarburilor cu funcţiuni monovalente sunt: compuşii halogenaţi R-X care conţin grupa funcţională halogen –X.CH3 CH3 C. principalele clase de compuşi organici. N) care este legat de atomul de carbon din moleculă numai prin legături covalente simple B. CH3 CH2 NH2 CH2.

(III) acetaldehidă E. (II) acetonă. Se dă următoarea serie de compuşi: CH3 CH CH=O CH3 C CH3 CH3 CH=O CH3 O (I) (II) (III) Denumirile lor corecte sunt: A. (I) aldehida izobutirică. (III) aldehidă acetică C. după numărul de grupe COOH. (I) 2-metilpropanol. Denumirea cetonelor se poate face astfel: A. catena se numerotează astfel încât grupării carbonil să-i corespundă un număr cât mai mic B. compuşi carbonilici E. (I) 2-metilpropanal. catena se numerotează astfel încât grupării carbonil să-i corespundă un număr cât mai mic D. după numărul atomilor de carbon. conform IUPAC prin adăugarea prefixului onă la numele alcanului corespunzător catenei celei mai lungi care conţine grupa carbonil. (II) dimetil-cetonă. conform IUPAC prin adăugarea sufixului onă la numele alcanului corespunzător catenei celei mai lungi care conţine grupa carbonil. se adaugă cuvântul cetonă la numele celor doi radicali de hidrocarbură legaţi de gruparea carbonil. (I) aldehida izobutirică. compuşi carboxilici 199. 202. (III) acetaldehidă B. E. catena se numerotează astfel încât grupării carbonil să-i corespundă un număr cât mai mare C.D. CH3 CH2 C CH2 CH2 CH3 O B. conform IUPAC prin adăugarea sufixului onă la numele alcanului corespunzător catenei celei mai lungi care conţine grupa carbonil. compuşi carboxilici alifatici şi compuşi carboxilici aromatici 31 . (II) etanal. CH3 O H CH CH3 OH 201. (III) etanal D. se adaugă cuvântul cetonă la numele celor patru radicali de hidrocarbură legaţi de gruparea carbonil. substituenţii se denumesc în ordine alfabetică. (II) acetonă. CH3CH2CHO D. substituenţii se denumesc în ordine alfabetică. (III) acetonă 200. Compuşii carboxilici pot fi clasificaţi astfel: A. Care din compuşii carbonilici de mai jos sunt cetone? A. compuşi monocarboxilici şi compuşi policarboxilici B. H C E. (I) aldehida 2-metilpropanoică. (II) dimetil-cetonă. CH2=CH C CH=CH2 O C.

esteri. conţin în moleculă grupa –NH2 D. anhidride acide. compuşii au următoarele denumiri: (I) etanoat de etil. sunt compuşi cu grupe funcţionale monovalente C. cloruri acide. după natura radicalului de hidrocarbură. Se dau următoarele formule de structură: CH2 O CO (CH2)2 CH3 O CH3 C CH O CO (CH2)2 CH3 OCH2CH3 CH2 O CO (CH2)2 CH3 CH2 CH2 O CO O CO (CH2)16 (CH2)16 (CH2)16 CH3 CH3 CH3 CH O CO (I) (II) (III) Sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. -C≡N E. toţi trei sunt derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici D. de exemplu esterii. -COOH a fost înlocuită cu grupa nitril.2. de exemplu aldehidele şi cetonele E. compuşi cu grupe funcţionale trivalente sunt. -OH din grupa funcţională carboxil cu grupa nitril. clorurile acide. după natura radicalului de hidrocarbură. esteri. derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici B. -NH2 C.2. compuşi cu grupe funcţionale divalente sunt. CH3-CH2-CO-NH2 (propionamida) D. toţi trei sunt compuşi carboxilici C. (II) 1. cloruri acide. compuşi obţinuţi prin înlocuirea grupei hidroxil. Amidele sunt: A. -OH din grupa funcţională carboxil cu radicalul amino. compuşi carboxilici alifatici şi compuşi carboxilici aromatici E. un compus cu funcţiune trivalentă conţine o grupă funcţională în care trei atomi de H de la un atom de C au fost înlocuiţi cu heteroatomi D. Alegeţi seriile ce conţin numai derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici: A. amine 205. (III) 1. (III) tristearină B.3-tributanoil-glicerol. cloruri acide. Care din următoarele afirmaţii sunt false? A. derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici în care grupa carboxil. esteri. -C≡N 206. compuşi monocarboxilici şi compuşi policarboxilici D. eteri. anhidride acide. un compus cu funcţiune divalentă conţine o grupă funcţională în care doi atomi de H de la un atom de C au fost înlocuiţi cu heteroatomi B. (II) tristearină. un compus cu funcţiune divalentă conţine o grupă funcţională în care trei atomi de H de la un atom de C au fost înlocuiţi cu heteroatomi C. nitrili C. compuşi obţinuţi prin înlocuirea grupei hidroxil.C. anhidride acide. desemnează aceeaşi clasă de substanţe B. Clorurile acide şi anhidridele acide au în comun următoarele caracteristici: 32 . nitrili. compuşii au următoarele denumiri: (I) etanoat de etil. toţi trei sunt compuşi cu grupe funcţionale trivalente E. anhidride acide. anhidride acide. conţin în moleculă heteroatomi E. anhidridele acide 207. Aminele şi amidele au în comun următoarele caracteristici: A. amide B. amide D. cloruri acide. sunt compuşi cu grupe funcţionale trivalente 208. cloruri acide. după numărul de grupe COOH. de exemplu: CH3-CO-NH2 (acetamida).3-tributanoil-glicerol 204. compuşi monocarboxilici şi compuşi policarboxilici 203. amide E.

acid acetic 33 . etan. poziţia grupei funcţionale D. -OH 211. cetonele E. compuşi cu funcţiuni mixte care conţin în moleculă o grupă funcţională carbonil (aldehidă sau cetonă) şi mai multe grupe hidroxil. sunt. natura radicalului de hidrocarbură B. nitrilii 210. amidele C. aldehide E. conţin obligatoriu în moleculă cel puţin un atom de halogen E. Zaharidele: A. conţin în moleculă heteroatomi B. aminoacizi C. nitroetan. acid etansulfonic C. etanal. anhidridă acetică. hidroxoacizi B. compuşi cu grupe funcţionale mixte C. COOH D. acetamidă. zaharide D. de exemplu: glucoza. sunt derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici C. -OH E. etenă. tioetan. cetone 212. -NH2 şi carboxil. sunt compuşi cu grupe funcţionale mixte E. -OH B. numărul atomilor de hidrogen din moleculă 214. sunt compuşi cu funcţiuni mixte care conţin în moleculă numai grupe funcţionale hidroxil. compuşi cu funcţiuni mixte care conţin în moleculă o grupă funcţională carbonil (aldehidă sau cetonă) şi mai multe grupe hidroxil. aminele D. conţin obligatoriu în moleculă cel puţin un atom de clor 209. oligozaharide şi polizaharide D. sunt compuşi cu grupe funcţionale trivalente D. anhidridă acetică. numărul de grupe funcţionale C. etanoat de metil D. Nu sunt derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici următoarele clase de compuşi: A. acetamidă. Hidroxiacizii sunt: A. compuşi cu funcţiuni mixte care conţin în moleculă grupe funcţionale hidroxil. Substanţele din fiecare clasă de compuşi organici pot fi clasificate după diferite criterii. tipul de atom de carbon de care este legată grupa funcţională E. zaharoza. clorură de etanoil B. compuşi cu funcţiuni mixte care conţin în moleculă numai grupe funcţionale hidroxil. pot fi: monozaharide. izobutan. etanol E. COOH B. dimetileter. esterii B. acetilenă. Următoarele clase de comuşi sunt compuşi cu grupe funcţionale mixte: A. monocloroetan. -OH şi carboxil.A. -OH C. etanal. etanal. Alegeţi seriile care conţin numai compuşi organici cu grupe funcţionale eterogene: A. compuşi cu funcţiuni mixte care conţin în moleculă grupe funcţionale amino. amidonul 213. dintre care cele mai folosite sunt: A.

moleculele hidrocarburilor saturate sunt molecule nepolare C. n-alcanii şi izoalcanii sunt izomeri de catenă B. ALCANI 216. izopentanul este izomer de poziţie cu n-pentanul E. izomerizare C. Despre alcani sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. cracare 222. acidul acetic şi acidul formic sunt compuşi carboxilici CAP. legăturile C–C din structura alcanilor sunt slab polare 221. alcanii lichizi sunt buni solvenţi pentru grăsimi D. acetamida şi dimetileterul sunt derivaţi funcţionali ai compuşilor hidroxilici E. etanamina şi nitroetanul sunt amine D. n-alcanii sunt solubili în apă şi în solvenţi organici D. ardere D. Despre alcani sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. Legăturile C–C din alcani se desfac prin reacţii de: A. ramificarea catenei alcanilor determină creşterea punctelor de fierbere 219. alcanii au reactivitate chimică scăzută C. izoalcanii sunt insolubili în apă. n-butanul şi izobutanul sunt izomeri de catenă 220. acetamida şi dimetileterul sunt derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici C. neopentanul este izomer de poziţie cu n-pentanul D. izomerii de catenă au structuri chimice identice C. alcanii gazoşi au miros neplăcut. etanalul şi propanona sunt compuşi carbonilici B. 3. de sulf 217. Despre alcani sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. dehidrogenare E. halogenare directă cu clor şi brom 34 . n-alcanii şi izoalcanii diferă între ei prin poziţia atomilor de carbon din catenă E. legăturile covalente C–C din structura alcanilor sunt polare B. Despre alcani sunt adevărate afirmaţiile: A. alcanii şi izoalcanii cu acelaşi număr de atomi de carbon au aceleaşi temperaturi de fierbere D. alcanii şi izoalcanii sunt izomeri de funcţiune 218.215. dar solubili în solvenţi organici E. alcanii solizi plutesc deasupra apei B. ramificarea catenei alcanilor scade tăria interacţiunilor intermoleculare C. halogenare B. Sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. alcanii inferiori sunt inodori D. în hidrocarburile saturate există doar legături covalente simple C–C B. Legăturile C–H din alcani se scindează prin: A. termenii medii din seria alcanilor sunt lichizi E. n-alcanii şi izoalcanii au densitate mai mare decât a apei E. n-alcanii şi izoalcanii au aceeaşi formulă moleculară B. izoalcanii au temperaturi de fierbere mai mici decât n-alcanii C. Despre alcani sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. la temperatură şi presiune normale.

halogenare directă cu iod D. n-hexanul C. Sunt în stare gazoasă. n-propan D. n-butanul D. tetraclorură de carbon E. în condiţii normale: A. 1-butenă B. n-hexan > izohexan > 2. propenă E. clorură de metilen C. metanul B. carbon şi acid clorhidric 229. iodura de metilen E. 1-cloropropan B. izohexanul 224. pot avea loc: A. La clorurarea metanului cu clor. izobutanul E. poate rezulta: A. în prezenţa luminii solare.2-dimetilbutan > izohexan 226. La descompunerea termică a alcanilor. La monoclorurarea propanului cu clor. fluorura de metil B.2-dimetilbutan E. hidrogen 228. reacţii de dehidrohalogenare 227. bromura de metil D. oxidare completă C. n-butan > n-pentan > n-hexan B. Prin încălzirea la peste 6000C a n-butanului. procese de oxidare E. 1. poate rezulta: A.B. n-butan < n-pentan < n-hexan D. clorura de metil C. la întuneric şi temperaturi de 300-4000C. dehidrogenare E. cloroformul 225. clorură de metil B. procese de cracare C. poate rezulta: A. procese de izomerizare D. cloroform D. procese de dehidrogenare B. n-hexan > 2. Prin halogenarea directă a metanului poate rezulta: A.1-dicloropropan 35 . 2-butenă C. încălzire la 300-4000C 223. Alegeţi ordinea corectă a temperaturilor de fierbere pentru următoarele hidrocarburi saturate: A. în funcţie de presiune. n-pentan > izopentan > neopentan C. temperatură şi catalizatori.

cu apă de brom. 2. combustibili B. la 5000C B. etan şi etenă E. 1. izomerizare D. La descompunerea termică a propanului la peste 4000C pot rezulta: A. Alcanii pot fi utilizaţi drept: A.C. este catalizată de clorura de aluminiu anhidră B. 2-cloropropan D. cu brom. substituţie C. Bromurarea metanului se poate efectua: A. cu acid bromhidric concentrat E. la întuneric C. alcanii au reactivitate chimică mică B. alcanii inferiori ard progresiv şi cu viteze controlate D. este catalizată de clorura de aluminiu umedă C. adiţie B. are loc cu scindarea legăturii C–C 231. alcanii inferiori formează cu oxigenul sau cu aerul amestecuri detonante E. Compusul cu structura: CH3 H3C C CH3 CH3 se numeşte: A. în prezenţa luminii solare D. solvenţi E. Hidrocarburile saturate pot da reacţii de: A. reducere E. Sunt adevărate afirmaţiile: A. cu brom. metan şi propenă 232. are loc la temperaturi cuprinse între 50-1000C D. izobutan 36 . agenţi de alchilare D.2-dicloropropan 230. agenţi oxidanţi C. metan şi etenă B. pe catalizator de bromură de aluminiu umedă 236. Izomerizarea alcanilor: A. materie primă în industria chimică 235. oxidare 234. carbon şi hidrogen D. propenă şi hidrogen C. arderea alcanilor este însoţită de degajarea unei cantităţi mari de căldură 233.2-dicloropropan E. este o reacţie ireversibilă E. cu brom. alcanii sunt folosiţi şi drept combustibili C.

cu permanganat de potasiu şi acid sulfuric concentrat B. este un gaz incolor C. monoxid de carbon şi hidrogen E.B. La oxidarea metanului. acetilenă şi hidrogen 239. Despre gazul de sinteză se ştie că: A. reprezintă un amestec de CO şi H2 în raport molar 1:2 C. 2. dioxid de carbon şi hidrogen C. pe catalizator de platină B. la 400–6000C E. este solubil în benzină. CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O + Q 240. Pot avea loc reacţiile: A. CH4 + NH3 + 3/2O2 15000C Pt 10000C HCN + 3H2O C. rezultă la amonoxidarea metanului D. 2CH4 C2H2 + 3H2O Ni D. Oxidarea metanului la aldehidă formică se poate efectua: A. pot rezulta: A. 2.2-dimetilpropan 237. în funcţie de condiţiile de reacţie. la 10000C. izopentan C.2-dimetilbutan E. rezultă la cracarea în arc electric a metanului 241. formaldehidă şi apă B. rezultă prin arderea incompletă a metanului E. CH4 + H2O 800 0C CO + 3H2 E. la 600–10000C 238. pe catalizator de nichel D. este insolubil în apă D. tetraclorură de carbon 37 . rezultă la oxidarea parţială a metanului. în prezenţa catalizatorilor de oxizi de azot C. se mai numeşte „gaz grizu” B. este insolubil în solvenţi organici E. acid cianhidric şi apă D. neopentan D. CH4 + O2 oxizi de azot 650-10000C CH2O + H2O B. Despre metan sunt adevărate afirmaţiile: A.

alchene D. se găseşte în gazele de sondă. nu se oxidează D. propenă şi hidrogen E. acetilenă 244. în prezenţa luminii. alchine E. adiţie C. un singur derivat diclorurat D. reducere 248. are un singur atom de carbon cuaternar 38 . etan. Prin chimizarea metanului se poate obţine: A. cicloalcanii sunt izomeri de funcţiune cu alchenele B. doi derivaţi monocloruraţi C. la monoclorurarea fotochimică formează un singur compus C. cicloalcani C.242. miroase a sulf E. un singur derivat triclorurat 246. patru izoalcani C. un izomer de funcţiune 245. gazele de cocserie şi gazele naturale B. în reacţia de amonoxidare a metanului. amoniac E. raportul molar dintre metan şi oxigen este 1:1. Tetraterţbutilmetanul: A. Despre metan sunt adevărate afirmaţiile: A. un n-alcan B. trei izoalcani D. Formulei moleculare C6H14 îi corespund: A. prin descompunerea termica a butanului rezultă numai metan. La clorurarea etanului cu clor. oxidare D. se mai numeşte şi „gaz de baltă” 243. În petrol se găsesc următoarele clase de hidrocarburi: A. cu aerul formează un amestec exploziv numit „gaz grizu” C. Sunt adevărate afirmaţiile: A. doi derivaţi dicloruraţi E. acid cianhidric C. alcani B. se poate dehidrogena B. benzen D. metilciclopentanul este izomer cu ciclohexanul 247. alcanii sunt compuşi organici polari C.5 D. substituţie E. un singur derivat monoclorurat B. izomerizare B. pot rezulta: A. gaz de sinteză B. n-Butanul poate participa la reacţii de: A. doi izomeri geometrici E. arene 249.

la 4000C şi 60 atm. sunt adevărate afirmaţiile: A. în atmosferă săracă în oxigen. izopropan E. prin arderea metanului în aer.D. prin oxidarea alcanilor creşte conţinutul în oxigen al moleculelor acestora B. conduce la formarea acidului cianhidric E. etanul C. rezultă metanal 254. metanul D. prin arderea substanţelor organice se absoarbe o cantitate mare de energie D. Metanul se găseşte în: A. se formează negru de fum B. prin ardere în oxigen sau aer. pe catalizator de Ni. metan B. prin încălzirea unui amestec de metan şi oxigen. rezultă gaz de apă D. propanul B. Referitor la amonoxidarea metanului. are loc la 10000C. La descompunerea termică a propanului poate rezulta: A. arderea substanţelor organice este un proces exoterm C. Referitor la metan sunt adevărate afirmaţiile: A. propenă 252. Referitor la alcani sunt adevărate afirmaţiile: A. pe catalizator de Ni B. gazul de sinteză 255. rezultă metanol E. Formează un singur compus monoclorurat: A. izobutanul 251. minele de cărbuni E. în prezenţa catalizatorilor oxizi de azot. se realizează cu amoniac şi oxigen în raport molar 1:1. hidrogen 253. 1-pentenă E. propenă D. prin încălzirea unui amestec de metan şi oxigen. etenă C. gaze de sondă D. orice alcan se transformă în CO2 şi H2O E. gazul de sinteză rezultat la oxidarea incompletă a metanului reprezintă un amestec de cărbune şi hidrogen în raport molar de 1:2 C. metan B. la 400-6000C.2-dimetilpropanul E. gaze naturale C. prin oxidarea incompletă a metanului la 8000C. are cinci atomi de carbon cuaternari E. au formula generală CnH2n-2 39 . are loc la 4000C şi 60 atm D. 2. pe catalizator de Pt C. gazele de cocserie B. are loc la 8000C. pentan D. are doisprezece atomi de carbon primari 250. La descompunerea termică a n-hexanului pot rezulta următorii compuşi: A.5 256. etenă C.

au molecule plane C. conţin patru legături covalente π B. trei izomeri cu catenă ramificată E. doi izomeri cu catenă liniară C. terţbutiletenă 260. Referitor la alcani sunt adevărate afirmaţiile: A. n-hexanul B. radicalii monovalenţi au terminaţia „il” B. radicalii trivalenţi au terminaţia „ilidin” D. metanal C.3-dimetilbutan B.257. în funcţie de condiţiile de reacţie: A. doi izomeri optici 259. acid cianhidric 40 . Metanul conduce la diferiţi produşi de oxidare. monoxid de carbon D. neohexanul E. Sunt izomeri ai compusului cu formula moleculară C6H14: A. dioxid de carbon C. negru de fum E. neopentanul C. Compusul cu structura: CH3 CH3 C CH2 CH3 CH3 se numeşte: A.2-dimetilbutan E. 2. un izomer cu catenă liniară B. conţin numai legături ζ E. valenţele atomilor de carbon sunt orientate în spaţiu după vârfurile unui tetraedru regulat 262. radicalii tetravalenţi au terminaţia „etin” 258. radicalii divalenţi au terminaţia „iliden” C. izopropiletan 261. doi izomeri cu catenă ramificată D. Referitor la nomenclatura alcanilor sunt adevărate afirmaţiile: A. izohexan C. Prin oxidarea incompletă a metanului se poate obţine: A. neohexan D. metanol B. Alcanul cu formula moleculară C5H12 prezintă: A. 3. gaz de sinteză D. apă 263. izohexanul D. au catene în formă de zig-zag D. radicalii tetravalenţi au terminaţia „diil” E. cocs B.

vâscoase E.E.f. alcanii au formula generală CnH2n B.3-tetrametilbutanul C. mai mare decât neopentanul B. bromurarea directă se efectuează cu apă de brom C. alcanul cu formula moleculară C4H10 are doi izomeri de catenă C. ale alcanilor cresc odată cu creşterea numărului de atomi de carbon din moleculă D.f. lichide C. fluorurarea alcanilor are loc direct. amorfe 266. compuşii organici cu sulf adăugaţi pentru a depista scurgerile de gaz din butelii se numesc mercaptani C. Referitor la alcani alegeţi afirmaţiile corecte: A. acetonă D. gaze B. clorurarea fotochimică a metanului conduce la un amestec de derivaţi cloruraţi D.3. Pentru a denumi un alcan cu catenă ramificată după regulile IUPAC. unghiul dintre două valenţe ale atomilor de carbon este de 1800 269. alcanii superiori sunt inodori B. n-octanul are p. n-pentanul are p.2. alcanii lichizi stau la suprafaţa apei deoarece au densitatea mai mică decât a apei D. dar uşor solubili în solvenţi organici ca: A. acetilenă B. benzen C. denumirea alcoolului 265. identificarea catenelor laterale C. Referitor la alcani alegeţi afirmaţiile corecte: A. metanul participă la reacţia de izomerizare E. sunt: A.33Å E. iodurarea alcanilor are loc prin procedee indirecte 270. prin cracarea butanului se poate obţine etan 41 . Referitor la halogenarea alcanilor sunt adevărate afirmaţiile: A. izomerul cu catena ramificată are p. tetraclorură de carbon 267. alcanii pot reacţiona direct cu clorul şi bromul B. Alcanii cu mase moleculare mici. lungimea legăturii simple C–C este de 1. şi p. mai mic decât cel cu catena liniară E.t. identificarea catenei de bază B. acid acetic 264. la temperatură normală. p. numerotarea catenei de bază D. Referitor la alcani alegeţi afirmaţiile corecte: A. la 300-4000C E. Alcanii sunt insolubili în apă. mai mic decât 2. denumirea propriu-zisă E. glicol E.f. solide D.f. mai mare decât n-heptanul 268. se parcurg următoarele etape: A. omologul imediat superior al metanului este etanul D.f. n-butanul are p.

conţine 7 atomi de carbon în moleculă B.271. un izomer cu catenă liniară B. compusul E este apa 275. compusul A este etan B. CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH3 III. alcanul cu catenă liniară şi care conţine 20 de atomi de carbon în moleculă se numeşte undecan 272. Se consideră schema de reacţii: t0C C3H8 A (alcan) + B (alchena) + 2Cl2/ h C + 2HCl A D+E+Q Alegeţi răspunsurile corecte: A. compuşii II şi III sunt izomeri 42 IV. are 6 legături C–C D. CH3 CH CH3 CH3 . Referitor la n-heptan sunt adevărate afirmaţiile: A. una din căile de chimizare a metanului este reacţia de amonoxidare E. are 17 legături C–H E. compuşii I şi III sunt izomeri D. compuşii I şi II sunt izomeri B. are 5 atomi de carbon secundari 273. CH3 CH2 + O2 CH CH2 CH2 CH3 CH3 II. cloroformul este un anestezic foarte puternic B. prin arderea etanului se formează monoxid de carbon şi apă D. compusul C este clorura de metil D. Se dau compuşii: I. patru izomeri cu catenă ramificată D. conţine 16 atomi (carbon şi hidrogen) în moleculă C. un izomer cu catenă ciclică E. compusul D poate fi monoxid de carbon E. Referitor la alcani alegeţi informaţiile corecte: A. doi izomeri cu catenă ciclică 274. trei izomeri cu catenă ramificată C. CH3 CH C CH3 CH3 CH3 Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul A este metan C. Alcanul cu formula moleculară C6H14 prezintă: A. compuşii I şi III sunt omologi C. hexanul prezintă cinci izomeri C.

acetonei D. prin monoclorurare fotochimică se formează doi compuşi C. 4. benzina poate determina iritaţii.2-dimetilbutan C. benzina este solubilă în apă C. în reacţiile de reducere numărul de oxidare al elementului chimic scade 43 . are o mare putere calorică C. inflamaţii sau arsuri chimice la nivelul membranelor celulare E. prin monoclorurare fotochimică se formează un singur compus B. Metanul este folosit ca materie primă la obţinerea: A. gazului de sinteză B. benzina este un bun solvent pentru grăsimi 280.4-dimetilpentan B. izoheptan 278. prin ardere în oxigen sau aer.2-dimetilpentan D. alegeţi afirmaţiile corecte: A. orice alcan se transformă în CO şi H2O B. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. compuşii II şi IV sunt omologi 276. căldura de ardere se măsoară în kwatti E. prin diclorurare fotochimică se formează un singur compus 277. lemnul are cea mai mare putere calorică D. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. acetilenei 279. Compusul cu structura: CH3 CH3 C CH2 CH3 CH2 CH3 se numeşte: A. aragazul este un amestec de propan şi butan C. este indicată curăţirea vopselei de pe mâini direct cu benzină D. prin diclorurare fotochimică se pot forma doi compuşi D. în reacţiile de oxidare numărul de oxidare al moleculei scade C. toţi combustibilii au aceeaşi putere calorică 282. acidului cianhidric C. neoheptan E. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. fructozei E.E. căldura de ardere reprezintă căldura degajată la arderea unui mol de substanţă D. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la izobutan: A. prin oxidarea metanului în prezenţa unor catalizatori se formează acid acetic E. vaselina este folosită ca substanţă auxiliară la fabricarea unor creme B. se formează în natură prin acţiunea anaerobă a unor bacterii asupra unor resturi animale şi vegetale 281. Referitor la metan. 2. 2. prin diclorurare fotochimică se pot forma trei compuşi E. în reacţiile de oxido-reducere are loc modificarea numărului de oxidare B. prin oxidare incompletă formează dioxid de carbon şi apă B.

sunt combustibili lichizi B. chimizarea petrolului se poate face prin procedee fizice şi chimice C. cifra octanică reprezintă un parametru important pentru stabilirea calităţii benzinei B. arderea este un proces de transformare oxidativă caracteristic tuturor substanţelor organice 285. turba are putere calorică mare 287. procentul de carbon reprezintă un criteriu de clasificare a cărbunilor E. variaţia conţinutului de oxigen sau de hidrogen în compuşii organici reprezintă un criteriu de sistematizare a reacţiilor de oxido-reducere 284. cărbunii superiori au procent mic de carbon E. sau a unui volum de 1m3 de combustibil gazos C. sunt combustibili fosili C. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. cărbunii superiori au putere calorică mare C. benzina fără plumb se poate aditiva cu eteri D. Referitor la cărbuni alegeţi afirmaţiile corecte: A. cărbunii inferiori au procent mare de carbon 288. cei doi derivaţi monocloruraţi ai propanului sunt izomeri de poziţie B. compuşii hidroxilici au un grad de oxidare mai mare decât al hidrocarburilor E. prin reacţiile de oxidare creşte numărul de legături chimice prin care oxigenul se leagă de carbon 283. la halogenarea n-butanului se obţine un amestec de doi izomeri de pozitie. arderea butanului are loc spontan D. compuşii carbonilici au un număr de oxidare mai mare decât acizii carboxilici D. puterea calorică a unui combustibil reprezintă cantitatea de căldură degajată la arderea completă a unei mase de 1 kg de combustibil lichid sau solid. cărbunii reprezintă aurul negru 286. sunt materii prime pentru obţinerea ţiţeiului D. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. huila şi lignitul reprezintă cărbuni superiori 289. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. în condiţii normale de temperatură şi presiune parafina se oxidează.D. cea mai mică putere calorică o are benzina B. puterea calorică a metanului reprezintă cantitatea de căldură degajată la arderea unui m3 de metan E. în proporţii egale C. cărbunii reprezintă materie primă pentru obţinerea cocsului. gudroanelor şi gazelor de cocserie D. legăturile C–H din molecula de butan nu sunt la fel de uşor de scindat 44 . formându-se acizi carboxilici inferiori C. prin chimizarea cărbunilor se formează huilă B. alcanii sunt stabili la acţiunea agenţilor oxidanţi B. antracitul. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. Referitor la cărbuni sunt adevărate afirmaţiile: A. la monohalogenarea n-butanului se obţine un singur compus D. Parisul a fost primul oraş din lume iluminat cu petrol lampant B. cărbunii inferiori au putere calorică mică D. gazele eliminate prin arderea benzinelor aditivate cu tetraetilplumb conţin dioxid de plumb C. oxidul de plumb este un compus cu toxicitate mare E. antracitul este un cărbune superior E. prin reacţiile de reducere creşte conţinutul în oxigen al unei molecule E. Alegeţi afirmaţiile corecte: A.

prin diclorurarea neopentanului se obţin doi derivaţi dicloruraţi D. conduce la formarea gazului de apă 296. prin diclorurarea neopentanului se obţin trei derivaţi dicloruraţi 294. alegeţi afirmaţiile corecte: A. are loc la t < 6500C C. iodul reacţionează direct cu etanul. se formează 13 derivaţi dibromuraţi E. se obţin numai compuşi monohalogenaţi D. are loc pe catalizator de nichel D. halogenul are rol de reactant C. la 10000C 295. la lumină B. Referitor la amonoxidarea metanului sunt adevărate afirmaţiile: A. derivaţii fluoruraţi se obţin prin metode indirecte C. în funcţie de structura alcanului. are loc în condiţii normale de temperatură şi presiune E.5-trimetilhexanului alegeţi afirmaţiile corecte: A. clorura de metil este agent frigorific E. se formează şapte derivaţi monobromuraţi B. reactivitatea substratului creşte în ordinea H–Cpr < H–Csec < H–Cterţ B. în funcţie de reactivitatea substratului şi a reactantului 291. are loc pe catalizator de platină. Referitor la reacţia de izomerizare a alcanilor alegeţi afirmaţiile corecte: A. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la halogenarea alcanilor: A. se formează în cea mai mare proporţie compusul cu halogenul legat de atomul de carbon cel mai substituit C. are loc la temperatură normală E. conduce la formarea acetilenei B. Referitor la halogenarea alcanilor. Pot fi catalizatori utilizaţi la izomerizarea alcanilor următorii compuşi: 45 . Referitor la bromurarea fotochimică a 2. are loc în condiţii diferite. este o reacţie de adiţie 292. conduce la fabricarea acidului cianhidric C. se formează şase derivaţi monobromuraţi C. se formează cicloalcani B. Referitor la reacţia de halogenare a alcanilor alegeţi afirmaţiile corecte: A. tetraclorometanul este folosit în umplerea stingătoarelor de incendii 290. prin diclorurarea neopentanului se obţine un singur derivat diclorurat E. substrat poate fi orice substanţă organică (hidrocarbură sau derivat de hidrocarbură) B. prin reacţia dintre un alcan şi halogeni pot rezulta derivaţi micşti D.2. Referitor la piroliza metanului sunt adevărate afirmaţiile: A. are loc la t > 6500C D. conduce la formarea amoniacului B.E. se formează 16 derivaţi dibromuraţi 293. se obţin numai compuşi polihalogenaţi E. conduce la formarea metanolului E. se formează izoalcani C. permite obţinerea benzinelor de calitate superioară 297. este reversibilă D. se formează cinci derivaţi monobromuraţi D.

are formula de structură plană CH3-CH3 B. Metanul: A. sunt. numită diferenţă de omologie (raţie de omolog) D. = 0 299. are doi izomeri de catenă E. este un parametru care caracterizează rezistenţa la detonaţie a benzinelor D. are formula moleculară C2H6 C. primii şase termeni din seria omoloagă a alcanilor au denumiri specifice. la denumirea compuşilor organici se aplică regulile stabilite de Uniunea Internaţională de Chimie Pură şi Aplicată (IUPAC) E. are formula structurală plană CH3-(CH2)2-CH3 304. uzuale care conţin sufixul an B.O. tetraclorura de carbon 298. heptan D. au formula generală CnHn+2 300. Următoarele afirmaţii referitoare la denumirea alcanilor nu sunt adevărate: A. are trei izomeri de catenă C. apreciază calitatea benzinei C. are formula de structură plană C2H6 D.(metin) B. sunt hidrocarburi aciclice saturate B.(metilen). Butanul: 46 . Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la cifra octanică: A. furnizează următorii radicali: CH3. eicosan E. Alcanii: A. silicaţi de aluminiu C. este primul termen din seria omoloagă a alcanilor C. sunt hidrocarburi aciclice nesaturate C. izooctanul are C. fiecare substanţă din seria omoloagă a alcanilor diferă de cea precedentă sau de următoarea printr-o grupare –CH2-. la cuvântul grecesc care exprimă numărul de atomi de carbon din moleculă C. este omologul superior al metanului şi omologul inferior al propanului 303.O. de exemplu: decan. este al treilea termen din seria omoloagă a alcanilor D. bromura de aluminiu umedă B. este al treilea termen din seria omoloagă a alcanilor D. = 90 E. nu prezintă izomeri de catenă E. clorura de aluminiu anhidră D.(metil). denumirea se realizează prin adăugarea sufixului an. începând cu cel de-al doilea termen din seria omoloagă a alcanilor. de exemplu: pentan. -CH2. zeoliţii E. Propanul: A. Etanul: A. apreciază cantitatea de benzină din rezervor B. are formula moleculară C3H8 E. n-heptanul are C. =CH. primul termen din seria omoloagă a alcanilor este metanul 301. hexan. este omologul superior al butanului B. nu prezintă izomeri de catenă 302. sunt.A. undecan.

se numeşte radical metiliden D. iar (II) este omologul superior al acestuia E. butanul este omologul superior al decanului E. prezintă trei izomeri de catenă E. iar (II) este omologul superior al acestuia 309. Se dau următoarele formule: CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3 I II Sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. etan şi propan sunt adevărate: A. sunt primii trei termeni din seria omoloagă a alcanilor B. Următoarele afirmaţii referitoare la metan. (I) este omologul inferior al pentanului. (II) este i-butan B. este omologul superior al butanului C. ambele au formula moleculară C4H10 C.A. se numeşte radical metilen C. (I) este omologul inferior al butanului. are formula moleculară C5H10 B. numită diferenţă de omologie (raţie de omolog) 307. etanul este omologul superior al metanului şi omologul inferior al propanului C. este omologul superior al propanului C. Următoarele afirmaţii referitoare la butan şi decan sunt adevărate: A. are 4 izomeri de catenă B. este un radical provenit de la metan 47 . denumirea sa se realizează prin adăugarea sufixului an la cuvântul grecesc care exprimă numărul de atomi de carbon din moleculă E. se numeşte radical metil B. are formula moleculară C4H10 D. ambele substanţe prezintă izomeri de catenă 308. alcani care nu au formula moleculară bine stabilită D. (I) este n-butan . izomeri de catenă ai normal alcanilor C. alcanii care conţin mai mult de zece atomi de carbon în moleculă 310. Pentanul: A. Care afirmaţii referitoare la radicalul –CH2– sunt adevărate? A. ambele substanţe sunt hidrocarburi aciclice saturate B. denumirea lor s-a realizat prin adăugarea sufixului an la cuvântul grecesc care exprimă numărul de atomi de carbon din moleculă E. metanul diferă de propan printr-o grupă –CH2-. poate avea catenă liniară sau ramificată 305. este o hidrocarbură aciclică nesaturată D. cei trei alcani nu pot fi omologi D. decanul nu este substanţă chimică D. alcani cu catena ramificată B. numai butanul este alcan C. are mai puţini izomeri de catenă decât butanul 306. hidrocarburi aciclice nesaturate E. Izoalcanii sunt: A. (I) şi (II) sunt doi dintre cei patru izomeri de catenă ai butanului D.

pentan C. propan E. butan. decan 313. se obţine prin îndepărtarea a trei atomi de hidrogen de la alcanul corespunzător 311. formula de structură plană: CH3-(CH2)2-CH3 315. se înlocuieşte sufixul an din denumirea alcanului sufixul ilidin sau in. metan. butenă. pentan B. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. hexan. iar eicosanul este hidrocarbură aciclică nesaturată E. butan. butan. propan. dacă s-a îndepărtat un atom de hidrogen. formula moleculară: CH3-CH2-CH2-CH3 B. dacă s-au îndepărtat doi atomi de hidrogen. etanul prezintă o diferenţă de omologie de două grupe –CH2. dacă s-au îndepărtat patru atomi de hidrogen. se înlocuieşte sufixul an din denumirea alcanului sufixul ilidon sau on. se înlocuieşte sufixul an din denumirea alcanului sufixul il. propan. butan. decan. Aceşti radicali trivalenţi se mai numesc radicali alchilidin sau alchin E. formula moleculară: C4H10 E. octan. se înlocuieşte sufixul an din denumirea alcanului sufixul iliden sau ilen. Alegeţi seriile în care fiecare alcan precede omologul său superior: A. pentanul este omologul inferior al hexanului şi omologul superior al butanului C. formula de proiecţie: H H H H de cu cu cu cu H C C C C H H H H H D. pentan. butan. butanul este omologul inferior al pentanului E. nonan. heptan E. etan. octan. hexan. butanul este hidrocarbură aciclică saturată.faţă de butan D. nonan. pentan. butanul este omologul inferior al etanului 316. pentan.E. Aceşti radicali divalenţi se mai numesc radicali alchiliden sau alchilen D. heptan B. hexan. cele două substanţe sunt hidrocarburi aciclice saturate 48 . butanul este omologul superior al eicosanului D. metan. Se dă următoarea serie de alcani: etan. cele două substanţe prezintă izomeri de catenă B. Alegeţi seriile în care fiecare alcan este urmat de omologul său inferior: A. pentanul este omologul inferior al butanului şi omologul superior al hexanului B. propan. pentan. dacă s-au îndepărtat trei atomi de hidrogen. se înlocuieşte sufixul an din numele alcanului cu sufixul care corespunde numărului de atomi hidrogen îndepărtaţi de la atomil de carbon B. heptan D. i-butan. cele două substanţe sunt izomeri de catenă C. etan. formula de structură plană: C4H10 C. pentan. n-butan. Alegeţi formulele corecte care corespund denumirii butan: A. butadienă. Butanul şi eicosanul au în comun următoarele caracteristici: A. metan C. Denumirea radicalilor proveniţi de la alcani se face astfel: A. heptan. propan. Aceşti radicali tetravalenţi se mai numesc radicali alchilidon sau alchilon 312. hexan. butan. undecan D. Aceşti radicali monovalenţi se mai numesc radicali alchil C. butină 314.

aceste cifre reprezentând indicii de poziţii ale ramificaţiilor D. prefixul izo poate fi înlocuit cu prefixul neo 49 . se numerotează atomii de carbon din catena de bază. denumirea se realizează prin adăugarea sufixului an. conţine două grupe metil la al doilea atom de carbon din catena de bază E. . 3.317. în ordine de la stânga la dreapta D. se stabileşte cea mai scurtă catenă de atomi de carbon. se mai numeşte 2-metilbutan B. sunt singurii alcani care nu prezintă izomeri de catenă B. La numele alcanului corespunzător catenei de bază se adaugă denumirile ramificaţiilor (radicalilor). prin cifre arabe. primii patru termeni din seria omoloagă a alcanilor au denumiri specifice. se numerotează atomii de carbon din catena de bază. aceste cifre reprezentând indicii de poziţii ale ramificaţiilor 322.) B. etanul este omologul inferior al tuturor alcanilor 319. prefixele care indică multiplicitatea ramificaţiilor (radicalilor) pe catena de bază modifică ordinea alfabetică a acestora D. aceste cifre reprezentând indicii de poziţii ale ramificaţiilor E. etan.. se stabileşte catena de bază ca fiind cea mai lungă catenă de atomi de carbon B. la cuvântul grecesc care exprimă numărul de atomi de carbon din moleculă D. CnH2n. propan 318. sunt false următoarele afirmaţii: A. acesata fiind considerată catena de bază C. la numele alcanului corespunzător catenei de bază se adaugă denumirile ramificaţiilor (radicalilor) în ordine alfabetică E. în care i se atribuie lui n valori întregi şi succesive (n=1. seria omoloagă a alcanilor se obţine pornind de la formula generală a acestora. 2. Denumirea alcanilor cu catenă ramificată se face respectând următoarele reguli: A. Izopentanul: A. acesata fiind considerată catena de bază B. se mai numeşte 2-metilpentan C. în ordine alfabetică B. prin cifre arabe. se indică prin cifre romane poziţia acestora C. etan şi propan sunt adevărate? A. fiecare substanţă din seria omoloagă a alcanilor diferă de cea precedentă sau de următoarea printr-o grupare –CH2-. primii patru termeni din seria omoloagă a alcanilor sunt: alcan. metan. în ordine de la dreapta la stânga E. se numerotează atomii de hidrogen din catena de bază. în moleculele lor se găsesc legături simple de tip C-C şi legături duble de tip C=C D. începând cu cel de-al doilea termen din seria omoloagă a alcanilor. Referitor la denumirea alcanilor cu catenă ramificată. se stabileşte catena de bază ca fiind catena care conţine maxim trei atomi de carbon C. sunt primii termeni din seria omoloagă a alcanilor C. numită diferenţă de omologie (raţie de omolog) E. Care din următoarele afirmaţii referitoare la metan. astfel: A. uzuale care conţin sufixul an C. se indică prin cifre arabe poziţia acestora 321. prin cifre arabe. la numele alcanului corespunzător catenei de bază se adaugă denumirile ramificaţiilor (radicalilor) în ordine de la stânga la dreapta 320. etanul este omologul superior al propanului E. se stabileşte cea mai lungă catenă de atomi de carbon.. Următoarele afirmaţii referitoare la seria omoloagă a alcanilor nu sunt formulate corect: A. conţine o grupă metil la al doilea atom de carbon din catena de bază D.

alcanii cu două grupe metil la atomul al doilea de carbon al catenei de bază se denumesc folosind prefixul izo adăugat la numele n-alcanului izomer. în locul lui n D. de exemplu. în locul lui n E. unghiul dintre două valenţe este de 109˚28’ E. 2. ζ C.2. nu are aceeaşi formulă moleculară ca şi izopentanul 324. alcani cu catenă liniară C. catena de bază conţine opt atomi de carbon D. este izomer de catenă cu 2. 2-metilbutan. catena de bază conţine cinci atomi de carbon C. alcanii cu o grupă metil la atomul al doilea de carbon al catenei de bază se denumesc folosind prefixul neo adăugat la numele n-alcanului izomer. de exemplu.2-dimetilpropanul D. în locul lui n B. alcani cu catenă ramificată B. este primul termen din seria alcanilor B. este format dintr-un singur atom de carbon şi patru atomi de hidrogen legaţi prin legături covalente simple.4-trimetilpentan 325. permit rotaţia atomilor de carbon în jurul lor C. alcanii cu două grupe metil la atomul al doilea de carbon al catenei de bază se denumesc folosind prefixul neo adăugat la numele n-alcanului izomer. au o lungime de 8.54Å 50 .54Å D. are aceeaşi formulă moleculară ca şi izopentanul E. hidrocarburi aciclice nesaturate 327. Neopentanul: A. este izomer de catenă cu 2-metilbutanul C. este izomer de catenă cu izopentanul B. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Următoarele afirmaţii referitoare la metan sunt adevărate: A.3-trimetilpentan E.3-trimetilhexan D. 3-etil-2. denumirea corectă a compusului este: 3. nu permit rotaţia atomilor de carbon în jurul lor B.4-dimetilhexan. alcanii cu două grupe metil la atomul al doilea de carbon al catenei de bază se denumesc folosind prefixul neo adăugat la numele n-alcanului izomer.2-dimetilpropan E. valenţele atomului de carbon sunt orientate în spaţiu după vârfurile unui tetraedru regulat D. catena de bază conţine patru atomi de carbon B. are doi izomeri de catenă 328. în locul lui n C. Se dă următoarea formulă de structură plană: CH3 H3C C CH CH3 CH3 CH3 CH2 Sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. alcanii cu o grupă metil la atomul al doilea de carbon al catenei de bază se denumesc folosind prefixul izo adăugat la numele n-alcanului izomer.323. inainte de n 326.2. Legăturile simple σ C-C: A.4. Izoalcanii sunt: A. 4-etil-2. denumirea corectă a compusului este: 2. au o lungime de 1.

Care din următoarele afirmaţii referitoare la starea de agregare a alcanilor în condiţii standard (25˚C şi 1 atm).54 Å E. sunt adevărate? A. punctele de fierbere ale normal alcanilor scad odată cu creşterea numărului de atomi de carbon din moleculă C. sunt false: A. propanul este solid 333. sunt prezente numai în alcani 329. punctele de fierbere ale normal alcanilor cresc odată cu scăderea punctelor de topire ale acestora 51 . izopentanul este lichid C. neopentanul este gaz B. neopentanul nu este gaz C. hexanul şi octanul sunt lichizi D. punctele de topire ale normal alcanilor cresc odată cu creşterea numărului de atomi de carbon din moleculă D. Catenele alcanilor cu mai mult de trei atomi de carbon în moleculă: A. au structură în formă de zig-zag datorită orientării tetraedrice a valenţelor atomilor de carbon C. alcanii prezintă următoarele stări de agregare: A. primii doi termeni sunt solizi 331. au structură în formă de linie dreaptă sau de zig-zag în funcţie de numărul legăturilor ζ din moleculă D. nu au o formă bine definită E. alcanii prezintă următoarele stări de agregare: A. punctele de topire ale normal alcanilor scad odată cu creşterea numărului de atomi de carbon din moleculă E. au structură în formă de linie dreaptă datorită orientării tetraedrice a valenţelor atomilor de carbon B. primii patru termeni sunt gaze B.E. toţi alcanii conţin legături simple ζ între doi atomi de carbon şi legături duble ζ şi π între atomii de carbon şi hidrogen C. toţi alcanii conţin numai legături simple ζ atât între doi atomi de carbon cât şi între atomii de carbon şi hidrogen B. decanul este solid E. alcanii mijlocii. În condiţii standard (25˚C şi 1 atm). etanul şi neopentanul sunt gaze C. numai metanul şi butanul sunt gaze B. primii patru termeni sunt gaze D. pot fi liniare sau ramificate 332. butanul este lichid D. inclusiv C17 sunt lichizi E. alcanii superiori sunt solizi 334. În condiţii standard (25˚C şi 1 atm). toţi alcanii conţin legături duble ζ şi π între doi atomi de carbon şi legături simple ζ între atomii de carbon şi hidrogen D. lungimea legăturii simple C-C nu poate fi măsurată 330. Următoarele afirmaţii referitoare la legăturile σ din structura alcanilor. punctele de fierbere ale normal alcanilor cresc odată cu creşterea numărului de atomi de carbon din moleculă B. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate? A. lungimea legăturii simple C-C este de 1. alcanii superiori sunt lichizi E.

A. undecan. eicosan C. este un amestec de alcani superiori C. decan. propan. etan. (IV) cu (2). în cazul alcanilor cu acelaşi număr de atomi de carbon izomerul cu catena cea mai ramificată are punctul de fierbere cel mai scăzut C. (I) cu (1). (III) cu (3) 339. Vaselina: A. Alegeţi seriile în care alcanii sunt aşezaţi în ordinea creşterii punctului lor de fierbere. (III) cu (3) E. metan. n-hexan E. n-hexan. (II) cu (4). n-pentan. izoprntan. (II) cu (4). (V) cu (II) C. are densitate mai mică decât apa 52 (V) . Vaselina: A. (I) cu (5). butan D. n-pentan. octan D. butan. neopentan. hexan. în cazul alcanilor cu acelaşi număr de atomi de carbon izomerul cu catena cel mai puţin ramificată are punctul de fierbere cel mai scăzut D. Alegeţi seriile în care alcanii sunt aşezaţi în ordinea scăderii punctului lor de topire. hexan. etan. propan. undecan. butan B.4˚C (2)27. metan.-formulă. decan B. eicosan.8˚C (3)36. se dizolvă în tetraclorură de carbon 340. este un amestec de pentan şi hexan B.f. le consideraţi corecte? A. nonan.7˚C şi Seria B CH3CH3 H3C (CH2)6 CH3 H3C C C CH3 CH3CH3 CH3 H3C C CH3 CH3 H3C (CH2)3 CH3 H3C CH CH2 CH3 CH3 (I) (II) (III) (IV) Care din asocierile de mai jos.335. pentan. (II) cu (2). (V) cu (1). (III) cu (3) D. în cazul alcanilor cu acelaşi număr de atomi de carbon izomerul cu catena cea mai ramificată are punctul de fierbere cel mai mare E. (III) cu (1) B. izopentan. A. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate? A. valoare p.1˚C (4)106. (I) cu (5). izoalcanii au puncte de fierbere mai scăzute decât normal-alcanii cu acelaşi număr de atomi de carbon B. octan. metan C. se dizolvă în apă D. (IV) cu (3). pluteşte deasupra apei B.3˚C (5)125. heptan 338. Se dau valorile punctelor de fierbere (enumerate aleator) (Seria A) corespunzătoare alcanilor ale căror formule sunt prezentate mai jos (Seria B): Seria A (1) 9. nu se dizolvă în apă E. octan. propan. neopentan 337. nonan. heptan. (II) cu (4). propan. propan E. etan. metan. izoalcanii au puncte de fierbere mai mari decât normal-alcanii cu acelaşi număr de atomi de carbon 336. etan.

are densitate mai mare decât apa D. adăugării la amestecul gazos format din alcani. alcanii inferiori au miros caracteristic D. pentru că au culoare brun-roşcat E. au miros caracteristic C. alcanii se dizolvă în apă E. sunt alcani inferiori fără miros 345. alcanii solizi plutesc pe apă 342. au molecule nepolare şi se dizolvă în solvenţi nepolari B. sunt inodori B. culorii lor caracteristice galben-verzui 53 . Depistarea scurgerilor de gaz din conducte sau din butelii se realizează datorită: A. cei solizi plutesc pe apă deoarece densitatea lor este mai mare decât a apei 347. Alcanii inferiori: A. sunt solubili în solvenţi nepolari D. se dizolvă în apă caldă E. Alcanii: A. cei lichizi stau la suprafaţa apei deoarece densitatea lor este mai mică decât a apei E. au molecule polare şi se dizolvă în solvenţi polari C. mirosului caracteristic al amestecului gazos format din alcani B. alcanii se dizolvă în solvenţi nepolari D. alcanii au molecule polare C. se dizolvă în solvenţi nepolari 341. nu se dizolvă în apă E. alcanii inferiori sunt inodori B. au molecule nepolare şi se dizolvă în solvenţi polari D. ajută la depistarea rapidă a scurgerilor de gaze în cazul unor fisuri ale recipientelor transportoare. Mercaptanii: A. pentru că au miros neplăcut D. sunt alcani cu miros caracteristic neplăcut B. sunt compuşi organici care conţin în moleculă sulf C.C. Care din următoarele afirmaţii referitoare la mirosul alcanilor sunt false? A. alcanii superiori sunt inodori E. butanul are miros neplăcut şi poate fi depistat uşor în cazul unor fisuri ale recipientelor transportoare 344. alcanii au molecule nepolare B. a unor compuşi organici ce conţin în moleculă sulf C. au puncte de fierbere şi de topire mai mici decât alcanii superiori B. se dizolvă în apă D. au puncte de fierbere şi de topire mai mari decât alcanii superiori C. ajută la depistarea rapidă a scurgerilor de gaze în cazul unor fisuri ale recipientelor transportoare. se dizolvă în benzină E. nu se dizolvă în apă 343. Alcanii superiori: A. sunt inodori 346. alcanii superiori au miros caracteristic C. Care din următoarele afirmaţii referitoare la solubilitatea alcanilor sunt adevărate? A.

reacţie care are loc cu scindarea legăturii C-H 352. indiferent de natura halogenului D. este caracteristică substanţelor organice care conţin în moleculă legături simple. Butanul: A. reacţie care are loc cu scindarea legăturii C-C B. constau în înlocuirea atomilor de hidrogen din molecula unui alcan cu atomi de halogen C. oxidarea şi arderea 353. în condiţii standard (25˚C şi 1 atm) este lichid E. au loc în aceleaşi condiţii. oxidarea. constau în înlocuirea atomilor de halogen din molecula unui alcan cu atomi de hidrogen B. reacţii care au loc cu scindarea legăturii C-C. Etanul: A. constă în înlocuirea unuia sau mai multor atomi de hidrogen cu unul sau mai mulţi atomi sau grupe de atomi C. de exemplu: cracarea. nu este solubil în apă D. substituţia. are miros caracteristic neplăcut 349. are punctul de fierbere mai mic decât izopentanul 350. Reacţia de substituţie: A. de exemplu reacţia de halogenare D. reacţii care au loc cu scindarea legăturii C-C. Reacţiile chimice la care participă alcanii pot fi: A. de exemplu: dehidrogenarea. reacţie care are loc cu scindarea legăturii C-C C. au loc în condiţii diferite. are densitatea mai mică decât a apei E.D. reacţii care au loc cu scindarea legăturii C-H. Reacţiile la care participă alcanii sunt: A. este izomer de catenă cu neohexanul B. de exemplu: substituţia. cracarea şi izomerizarea C. are punctul de fierbere mai mare decât neopentanul C. dehidrogenarea şi oxidarea E. dehidrogenarea. este inodor 351. izomerizarea şi arderea D. are punctul de fierbere mai mic decât octanul C. nu este solubil în apă D. izomerizarea. reacţie care are loc cu scindarea legăturii C-C D. culorii lor caracteristice brun-roşcat 348. este izomer de catenă cu izopentanul C. Neopentanul: A. au ca produşi de reacţie derivaţii halogenaţi 54 . este caracteristică numai substanţelor anorganice 354. reacţie care are loc cu scindarea legăturii C-H E. ζ B. în condiţii standard (25˚C şi 1 atm) este gaz D. în condiţii standard (25˚C şi 1 atm) este gaz B. adăugării la amestecul gazos format din alcani. reacţii care au loc cu scindarea legăturii C-H. de exemplu: substituţia. nu poate avea loc prin scindarea legăturilor C-H E. a mercaptanilor E. oxidarea şi arderea B. cracarea. are densitatea mai mare decât a apei E. Reacţiile de halogenare: A. în condiţii standard (25˚C şi 1 atm) este gaz B. în funcţie de natura halogenului E. reacţii care au loc cu scindarea legăturii C-C. de exemplu: izomerizarea. poate fi.

sunt reacţiile prin care n-alcanii se transformă în izoalcani şi invers E. un amestec de derivaţi cloruraţi: clorometan. la temperaturi relativ joase. tetraclorura de carbon este un solvent organic nepolar E. Se dau reacţiile: (I) CH4 + Cl2 h H3CCl + HCl (II) CH4 + Br2 h H3CBr + HBr Sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. numiţi zeoliţi. au loc în prezenţă de catalizatori: silicaţi de aluminiu (naturali sau sintetici). cloroformul se obţine prin reacţia de clorurare fotochimică a metanului D. un amestec de derivaţi cloruraţi: clorură de metil. au loc în prezenţă de catalizatori: cloriră de aluminiu sau bromură de aluminiu (umede). cloroformul se mai numeşte clorură de metin 358. ajută la aprecierea calităţii benzinei C. triclorometan şi tetraclorometan D. fluorurarea şi iodurarea metanului are loc în mod direct C. ajută la aprecierea calităţii motorinei B. reacţia (I) nu are loc direct iar reacţia (II) are loc direct E. reacţiile (I) şi (II) sunt reacţii de substituţie B. În urma clorurării fotochimice a metanului se poate obţine: A. alcanii reacţionează indirect cu iodul E. clorură de metilen.355. un amestec de derivaţi cloruraţi: clorură de metil. Cifra octanică: A. Care din următoarele afirmaţii sunt false? A. alcanii reacţionează direct cu clorul la lumină sau prin încălzire C. reacţiile (I) şi (II) sunt reacţii de halogenare C. numai clorură de metil B. sunt ireversibile C. clorurarea fotochimică a metanului conduce la formarea unui singur compus şi anume clorura de metil B. numai cloroform şi tetraclorură de carbon C. (50-100˚C) 360. nici una dintre reacţii nu are loc direct indiferent de condiţiile de reacţie 359. clorură de etil. reacţia (I) are loc direct iar reacţia (II) nu are loc direct D. diclorometan. Reacţiile de izomerizare: A. clorură de propil şi clorură de butil 357. alcanii nu reacţionează direct cu nici un halogen 356. pentru n-heptan are valoarea zero 55 . alcanii reacţionează direct cu bromul la lumină sau prin încălzire D. clorură de metin şi tetraclorură de carbon E. Care din următoarele afirmaţii referitoare la reacţia de halogenare a alcanilor sunt corecte? A. sunt reacţiile în care unul sau mai mulţi atomi de hidrogen sunt înlocuiţi cu unul sau mai mulţi atomi sau grupe de atomi B. la temperaturi ceva mai ridicate (250-300˚C) D. alcanii reacţionează indirect cu fluorul B. este un parametru prin care se caracterizează rezistenţa la detonaţie a benzinelor D.

4-trimetilpentan B.O. silicaţi naturali sau sintetici de aluminiu B. are cifta octanică C. constă numai în ruperea de legături C-H 56 .= 0 D. se obţin prin reacţii de izomerizare ale alcanilor B. se aplică pentru obţinerea benzinelor de calitate superioară 363. au loc în prezenţă de catalizatori C. pentru izooctan are valoarea 100 361. au loc numai la temperaturi joase (5-10˚C) D. Zeoliţii sunt: A.2. se apreciază prin cifra octanică D.O. se produce numai la temperaturi joase B. sunt reversibile E. n-Heptanul: A. Izooctanul: A. are formula moleculară C7H14 B.= 100 C.= 100 C. este puternic detonant E. Reacţia de descompunere termică a alcanilor: A. pot fi catalizatori în reacţiile de izomerizare E.E. Benzinele de calitate superioară: A. constă în ruperea de legături C-C şi formarea unui amestec de alcani şi alchene superioare E. constă în transformarea n-alcanilor în izoalcani 367. trebuie sa aibă cifră octanică cât mai scăzută 366. catalizatori pentru reacţiile de izomerizare ale alcanilor C. are cifta octanică C. are ca rezultat formarea unui amestec de alcani şi alchene care conţin în molecule un număr mai mic de atomi de carbon D. se produce numai la temperaturi relativ mari C. are o rezistenţă scăzută la detonare E. Reacţiile de izomerizare: A. este deosebit de rezistent la detonare D. are ca rezultat formarea unui amestec de alcani şi alchene care conţin în molecule un număr mai mare de atomi de carbon E. are cifta octanică C. halogenuri de aluminiu 362.O. constă în ruperea de legături C-C şi formarea unui amestec de alcani şi alchene inferioare D. Cracarea: A. săruri de zinc D. este reacţia de descompunere termică a alcanilor la temperaturi de până la 650˚C B. este 2. au loc în mod direct B. compuşi obţinuţi în urma reacţiilor de izomerizare ale alcanilor E. are cifta octanică C.O. se obţin prin reacţii de oxidare ale alcanilor C.= 0 364. în condiţii standard (25˚C şi 1 atm) este gaz 365. este reacţia de descompunere termică a alcanilor la temperaturi de peste 650˚C C.

este reacţia de descompunere termică a alcanilor la temperaturi de până la 650˚C B. metanul nu se descompune termic 372. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate? A. Descompunerea termică a metanului: A. în acelaşi timp. moleculele alcanilor se descompun termic la temperaturi cu atât mai joase.368. se numeşte piroliză C. se poate realiza la temperaturi de peste 900˚C E. descompunerea termică a alcanilor la temperaturi de până la 650˚C se numeşte cracare B. Cracarea şi piroliza: A. se poate realiza la temperaturi sub 900˚C D. temperaturile de descompunere termică a alcanilor nu depind de dimensiunile acestora D. descompunerea termică a alcanilor la temperaturi de peste 650˚C se numeşte piroliză E. la anumite temperaturi pot avea loc. descompunerea termică a alcanilor la temperaturi de până la 650˚C se numeşte piroliză C. se numeşte cracare B. este reacţia de descompunere termică a alcanilor la temperaturi de peste 650˚C C. au ca produşi de reacţie alcani şi alchene care conţin în molecule un număr mai mic de atomi de carbon D. ambele au loc la temperaturi de peste 650˚C C. alcanii superiori se descompun la temperaturi mai scăzite decât alcanii inferiori E. nu pot avea loc în acelaşi timp E. au loc numai la temperaturi relativ mari 370. cu cât dimensiunile lor sunt mai mari B. este reacţia de substituţie a alcanilor inferiori 369. reacţii de cracare şi reacţii de dehidrogenare 373. constă în reacţii de dehidrogenare pe lângă reacţiile de cracare D. sunt reacţii de descompunere termică a alcanilor B. Se dau următoarele reacţii: (I) 6000C CH3CH2CH2CH3 (II) CH3CH2CH2CH3 6000C CH3CH3 + CH2=CH2 CH4 + CH2=CH CH CH3 (III) CH3CH2CH2CH3 6000C CH2=CH CH2 CH3 + H2 (IV) CH3CH2CH2CH3 6000C CH3 CH=CH CH3 + H2 Alegeţi afirmaţiile corecte: 57 . Care din următoarele afirmaţii sunt false? A. Piroliza: A. diferenţa dintre cracare şi piroliză constă în temperatura de lucru 371. cu cât dimensiunile lor sunt mai mici C. este reacţia de substituţie a alcanilor superiori E. moleculele alcanilor se descompun termic la temperaturi cu atât mai joase. descompunerea termică a alcanilor la temperaturi de peste 650˚C se numeşte cracare D.

modificarea numărului de oxidare al carbonului B. când se numeşte oxidare C. se formează ca produs secundar negru de fum 58 . completă. etenă C. este o oxidare completă B. în urma pirolizei negru de fum D. suferă reacţia de piroliză la temperaturi mai mari de 1200˚C B. Care din urmăroarele afirmaţii referitoare la piroliza metanului sunt false? A. clasificată în funcţie de numărul heteroatomilor 377. la temperaturi de peste 1200˚C se formează acetilena C.A. este stabil la temperaturi mai mari de 1200˚C E. toate reacţiile sunt reacţii de descompunere termică 374. metan B. are loc la temperaturi de peste 1200˚C 376. reacţiile (I). este o oxidare incompletă C. butenă E. (II). clasificată în funcţie de produşii de reacţie rezultaţi D. incompletă. are loc la temperaturi sub 1000˚C B. are loc la temperaturi sub 1000˚C B. are ca rezultat formarea etanului E. are ca rezultat formarea acetilenei D. pentan 375. Piroliza metanului: A. se realizează la temperaturi joase 378. În urma descompunerii termice a propanului se obţine: A. reacţiile (III) şi (IV) sunt reacţii de cracare C. când se numeşte ardere B. clasificată în funcţie de numărul atomilor de hidrogen de la primul atom de carbon E. transformarea n-alcanilor în izoalcani C. se desfăşoară cu degajarea unei mari cantităţi de energie. Oxidarea compuşilor organici poate fi: A. nu se descompune termic 380. reacţiile (III) şi (IV) sunt reacţii de dehidrogenare E. în urma pirolizei acetilena C. reacţiile (I) şi (II) sunt reacţii de cracare B. (III) şi (IV) sunt reacţii de dehidrogenare D. butan D. degajarea unei mari cantităţi de energie sub formă de lumină E. Arderea alcanilor în oxigen sau aer determină: A. formarea de CO2 şi H2O 379. degajarea unei mari cantităţi de energie sub formă de căldură D. formează. se formează ca produs secundar carbonul elemental D. Metanul: A. are loc numai în prezenţa zeoliţilor C. sub formă de căldură şi lumină E. alcanilor are ca produşi de reacţie CO2 şi H2O D. Arderea: A. formează.

în urma arderii lor nu se degajă CO2 387. se prezintă sub formă de praf foarte fin format din carbon elemental E. negru de fum nu se formează la piroliza metanului E. sub formă de căldură şi lumină E. poate fi blândă sau energică E. acetilena formată în urma pirolizei metanului la peste 1200˚C este instabilă D. Arderea: A. poate fi completă (ardere) sau incompletă (oxidare) B. pentru substanţele organice este însoţită de degajarea unei mari cantităţi de energie. se mai numeşte oxidare incompletă sau parţială 385. pentru aparatele magnetice 59 . pentru avioane C. pentru automobile D. este un proces de transformare oxidativă caracteristic numai substanţelor anorganice B. este produs secundar la izomerizarea metanului C. sunt singurele substanţe organice care degajă căldură la ardere B. Negru de fum: A. la piroliza metanului se degajă hidrogen 383.E. Unii alcani sunt utilizaţi drept combustibili: A. se obţine numai la temperaturi foarte joase 382. poate fi completă (când rezultă CO2 şi H2O. presupune înlocuirea unuia sau mai multor atomi de hidrogen cu unul sau mai mulţi atomi sau grupe de atomi 386. degajă o cantitate mare de căldură la arderea în aer C. poate fi completă (oxidare) sau incompletă (ardere) C. produce degajarea unei mari cantităţi de energie. se obţine în urma pirolizei metanului D. este un proces de transformare oxidativă caracteristic numai substanţelor organice C. are ca produşi de reacţie CO2 şi H2O. indiferent de natura compuşilor organici) sau incompletă (când rezultă compuşi organici care conţin oxigen) D. este o oxidare completă B. Reacţia de oxidare: A. temperatura trebuie menţinută la 1200˚C 381. este reacţia în urma căreia se degajă oxigen E. pentru a împiedica descompunerea acetilenei formate. în condiţii standard (25˚C şi 1 atm) sunt solide E. Arderea: A. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate? A. Unii alcani sunt utilizaţi drept combustibili pentru că: A. sub formă de căldură şi lumină D. piroliza metanului are loc la temperaturi sub 100˚C pentru a se forma acetilena C. pentru aragazuri B. este un proces de transformare oxidativă caracteristic tuturor substanţelor chimice D. indiferent de natura compuşilor organici C. este un praf ce conţine plumb B. astfel se pot pune în mişcare vehiculele echipate cu motoare cu combustie internă D. se clasifică în funcţie de produşii de oxidare care rezultă din reacţie 384. pentru aparatele electrice E. negru de fum este produs de reacţie principal la piroliza metanului B.

creşterea numărului de legături chimice prin care oxigenul se leagă de carbon C. pot participa numai compuşi organici C. hidrocarburi D. compuşi carbonilici. are loc creşterea numărului de legături chimice prin care oxigenul se leagă de carbon E. reprezintă căldura degajată la arderea unui mol de substanţă B. hidrocarburi. compuşi carbonilici B. gradul de oxidare al compuşilor carbonilici este mai mare decât gradul de oxidare al hidrocarburilor C. are loc modificarea numărului de oxidare al unor elemente din compuşii care reacţionează D. creşterea conţinutului de hidrogen al moleculei 392. acizi carboxilici. sunt acizi carboxilici inferiori (cu număr mic de atomi de carbon) 60 . compuşi carbonilici. acizi carboxilici. compuşi carbonilici C. acizi carboxilici 391. se folosesc la fabricarea săpunurilor E. Gradul de oxidare al compuşilor organici scade în ordinea: A. la care participă compuşi organici. sau a unui volum de 1 m3 de combustibil gazos D. este cantitatea de căldură degajată la arderea completă a unei mase de 1 kg de combustibil solid sau lichid. sunt acizi carboxilici superiori (cu număr mare de atomi de carbon) C. se măsoară în kJ C. pot participa numai compuşi anorganici B. se măsoară în kcal D. diferă pentru fiecare combustibil C. fără catalizatori B. compuşi carbonilici. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate? A. este aceeaşi pentru toţi combustibilii B. Căldura de ardere: A. Acizii graşi: A. compuşi hidroxilici. acizi carboxilici. compuşi hidroxilici. compuşi hidroxilici. hidrocarburi E. creşterea conţinutului de oxigen al unei molecule B. Puterea calorică: A. se măsoară în kg E.388. scăderea numărului de legături chimice prin care oxigenul se leagă de carbon E. scăderea conţinutului de hidrogen al moleculei D. se pot obţine prin oxidarea alcanilor superiori. nu poate fi calculată pentru metan 389. alcanii sunt stabili la acţiunea agenţilor oxidanţi B. acizii graşi sunt folosiţi la fabricarea săpunurilor E. Reacţiile de oxidare cuprind reacţii care conduc la: A. are loc creşterea conţinutului de hidrogen al moleculei 393. La reacţiile de oxido-reducere: A. se măsoară în kcal/m3 E. oxidarea incompletă se mai numeşte ardere D. la care participă compuşi organici. se măsoară în kcal/m3 390. gradul de oxidare al compuşilor carbonilici este mai mare decât gradul de oxidare al acizilor carboxilici 394. nu se obţin niciodată prin oxidare D.

a fost denumit gaz de baltă B. în raport molar de 2:1) C. este folosit în sinteza alcanilor superiori şi a metanolului B. în raport molar de 1:2) C. Metanul intră în componenţa: A. Gazele de sondă conţin: A. metan D. În funcţiile de condiţiile de lucru. în raport molar de 1:3) D. se obţine prin arderea incompletă a metanului D. n-butan C. prin oxidarea metanului se poate obţine: A. Metanul: A. gazul de sinteză (un amestec de monoxid de carbon şi hidrogen. gazelor rare 398. se foloseşte la fabricarea acidului cianhidric HCN 396. prin încălzire la 400˚C sub o presiune de 60 atm a amestecului de metan şi oxigen se obţine metanalul (aldehida formică) E. gazul de sinteză (un amestec de monoxid de carbon şi oxigen. este componentul principal din gazele naturale C. gazelor naturale E. metanol. gazului de cocserie C. Un amestec de monoxid de carbon şi hidrogen: A. gazului grizu D. metanul trecut împreună cu vapori de apă peste un catalizator de nichel la circa 800˚C suferă o reacţie de oxidare incompletă formând gaz de apă (un amestec de monoxid de carbon şi hidrogen. se formează carbon fin divizat numit negru de fum şi apă B. în raport molar de 1:2 se numeşte negru de fum 61 . Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate? A. prin arderea incompletă a metanului se obţine gazul de sinteză (un amestec de monoxid de carbon şi hidrogen. nu poate fi folosit drept combustibil pentru că este gaz E. metanol. în raport molar de 1:2 se numeşte gaz de sinteză E. în atmosferă săracă în oxigen. se mai numeşte negru de fum E. în concentraţie mare poate forma cu aerul amestecul exploziv numit gaz grizu D. gazelor de sondă B. în raport molar de 1:2) B. Gazul de sinteză: A.395. în raport molar de 1:3 se numeşte gaz de apă C. prin încălzirea la 400˚C sub o presiune de 60 atm E. etan E. hexan B. în raport molar de 1:3 se numeşte gaz de sinteză D. în raport molar de 1:2 se numeşte gaz de apă B. este carbon fin divizat 400. gazul de sinteză (un amestec de monoxid de carbon şi hidrogen. prin încălzirea la 40˚C sub o presiune de 0 atm 399. prin arderea metanului în aer. este un amestec de monoxid de carbon şi hidrogen. prin încălzire la 400-600˚C în prezenţa oxizilor de azot se formează metanol (alcool metilic) 401. în raport molar de 1:2) D. în raport molar de 1:2 C. propan 397.

Reacţia de amonoxidare: 62 . acidul cianhidric este utilizat în special în industria polimerilor (pentru obţinerea fibrelor sintetice) 408. este folosit în industria polimerilor (pentru obţinerea fibrelor sintetice) E. carbon fin divizat B. gaz de cocserie E. în atmosferă săracă în oxigen se formează: A. Prin arderea metanului în aer. negru de fum C. Acidul cianhidric: A. Se dau următoarele reacţii: (I) CO + 3H2 CH4 + H2O (II) CH4 + 1/2O2 (III) CH4 + O2 CH3OH CH2O + H2O Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate? A. metanal D. fabricarea cernelurilor şi vopselurilor B. apă D. reacţia (III) are loc în prezenţa unui catalizator de platină la 1000˚C E. metanol E. se obţine prin reacţia de amonoxidare a metanului (la 1000˚C în prezenţă de platină drept catalizator) D. fabricarea hârtiei D. În urma oxidării metanului se poate obţine: A. reacţia (I) are loc în prezenţa unui catalizator de nichel la circa 800˚C B. nu prezintă toxicitate 406. metanal 407. se obţine prin încălzire la 400˚C sub o presiune de 60 atm a amestecului de metan şi oxigen B. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate? A. gazul de sinteză este folosit în sinteza alcanilor superiori şi a metanolului E. Metanul are numeroase aplicaţii practice: A. reacţia (III) are loc în prezenţa oxizilor de azot la 400-600˚C 403. negrul de fum este folosit la fabricarea vopselelor şi a anvelopelor de automobile D. metanol C. gaz de sondă 404. prepararea acidului clorhidric 405. acidul cianhidric este folosit la fabricarea vopselelor şi a anvelopelor de automobile C. reacţia (II) are loc la 400˚C şi 60 atm D. metanolul este utilizat în special în industria polimerilor (pentru obţinerea fibrelor sintetice) B. fabricarea maselor plastice E. prelucrarea cauciucului C. gaz de sinteză B. se obţine prin încălzire la 400-600˚C în prezenţa oxizilor de azot C. reacţia (II) are loc în prezenţa unui catalizator de nichel la circa 800˚C C.402.

este reacţia de oxidare a acidului cianhidric în prezenţă de amoniac E. dizolvă grasimile de la nivelul membranelor celulelor determinând efecte fiziologice grave D. Pt D. nu intră în compoziţia parafinei D. se mai numesc şi olefine 63 . aldehida formică nu se poate obţine prin încălzirea amestecului de metan şi oxigen la 400˚C sub o presiune de 60 atm C. se realizează prin arderea metanului în aer.A. se folosesc ca substanţe auxiliare la fabricarea unor produse farmaceutice sau cosmetice dacă au un grad mare de puritate 412. nu are în compoziţie alcani 413. de substituţie E. 4. nu poate avea loc prin reacţia de oxidare B. numai în absenţa oxigenului CAP. nu dizolvă grasimile de la nivelul membranelor celulelor şi deci nu are efecte neplăcute E. se realizează prin trecerea metanului împreună cu vapori de apă peste un catalizator de nichel la circa 800˚C C. în contact direct cu pielea sau prin inhalarea vaporilor. acidul cianhidric nu se poate obţine prin reacţia de oxidare a metanului în prezenţă de amoniac la temperaturi ridicate. nu este un bun solvent pentru grăsimi B. gazul de apă nu se obţine prin arderea incompletă a metanului aşa cum se obţine gazul de sinteză E. nu intră în compoziţia vaselinei C. în atmosferă săracă în oxigen E. de oxidare C. Benzina: A. Alcanii superiori: A. în contact direct cu pielea sau prin inhalarea vaporilor. de izomerizare D. Referitor la alchene sunt adevărate afirmaţiile: A. vaselină sau parafină B. nu pot suferi reacţii de oxidare E. Care din următoarele afirmaţii sunt false? A. Formarea negrului de fum: A. este o etapă în fabricarea vopselelor şi a anvelopelor de automobile 410. are ca produs de reacţie principal acidul cianhidric HCN B. se realizează prin reacţia de oxidare a metanului în prezenţă de amoniac D. de exemplu. 100˚C şi este catalizată de nichel D. 1000˚C. este un bun solvent pentru grăsimi C. negrul de fum nu se obţine din metan prin încălzire la 400-600˚C. Alcanii pot da reacţii chimice: A. se mai numesc şi parafine B. în prezenţa oxizilor de azot 411. este reacţia de oxidare a metanului în prezenţă de amoniac 409. are loc la temperaturi ridicate. are loc la temperaturi ridicate. numai în condiţii energice B. sunt. metanolul nu se poate obţine prin încălzirea amestecului de metan şi oxigen la 400˚C sub o presiune de 60 atm B. 1000˚C şi este catalizată de platină C. în prezenţă de catalizator platină. ALCHENE 414.

de catenă B. Referitor la alchene sunt adevărate afirmaţiile: A. au structură plană 415. izoalchenele au temperaturi de fierbere şi de topire mai mari decât n-alchenele C. au formula generală CnH2n D. se mai numesc şi olefine B. densitatea alchenelor lichide este mai mare decât a apei 420. sunt insolubile în apă E. În molecula izobutenei se întâlnesc atomi de carbon: A. geometrică E. oxidare D. polimerizare 64 . nulari B. Atomii de carbon din molecula unei alchene sunt legaţi prin: A. sp B. moleculele sunt polare B. Referitor la alchene sunt adevărate afirmaţiile: A. tautomerie D. Alchenele pot da reacţii de: A. legături ζ + 2π E. temperaturile de fierbere şi de topire sunt mai mari decât ale alcanilor corespunzători C. cuaternari 419. dsp2 E. legături ζ B. secundari D. de poziţie C. În molecula unei alchene. Alchenele pot prezenta izomerie: A. densitatea alchenelor lichide este mai mare decât densitatea alcanilor cu acelaşi număr de atomi de carbon 421. legături 2ζ + π 417. sp2 C. terţiari E.C. substituţie la dubla legătură B. se mai numesc şi acetilene E. primari C. d2sp3 418. atomii de carbon pot avea hibridizare: A. de funcţiune 416. temperaturile de fierbere şi de topire cresc cu creşterea masei moleculare D. sp3 D. adiţie la dubla legătură C. legături π D. legături ζ + π C. hidroliză E. între moleculele alchenelor şi moleculele de apă se formează legături de hidrogen D. sunt solubile în solvenţi organici E.

se formează 1. Despre adiţia apei la alchene nesimetrice sunt adevărate afirmaţiile: A. 3-metil-2-pentena E. are loc anti-Markovnikov 428. are loc în solvenţi nepolari (CCl4. conduce la formarea 1-cloro-1-metilpropanului C. are loc după regula lui Markovnikov E. adiţia bromului (în solvenţi inerţi) la etenă conduce la l. se desfăşoară conform regulii lui Markovnikov E. are loc la temperatură şi presiune normale sau ridicate D.2-propandiol 65 . Despre adiţia bromului şi clorului la alchene sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. reactiv Bayer E. 2-metil-pentena D. adiţia bromului (în solvenţi inerţi) la etenă conduce la l. soluţie apoasă neutră sau slab bazică de permanganat de potasiu D. are loc în cataliză acidă D. are loc anti-Markovnikov 424. Despre adiţia acidului clorhidric la izobutenă sunt adevărate afirmaţiile: A. conduce la formarea unor derivaţi dihalogenaţi geminali E. adiţia clorului la propenă decurge conform regulii lui Markovnikov E. conduce la formarea cicloalcanilor 425. se formează 2-propanol B. are loc în cataliză bazică C. 2-pentena 423. conduce la formarea 2-cloro-2-metilpropanului B. CH2Cl2) C. este regioselectivă D. are loc conform regulii lui Markovnikov E.1-dibromoetan B. Prezintă izomerie geometrică: A. 2-butena C. dicromat de potasiu în mediu de acid sulfuric C. Pd. La oxidarea alchenelor se pot folosi ca agenţi de oxidare: A. permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric B. se formează un singur derivat monohalogenat B. conduce la formarea unui alcool monohidroxilic B. izobutena B. are loc conform regulii lui Markovnikov D. Despre adiţia hidrogenului la alchene se poate afirma că: A. Sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. adiţia halogenilor la alchene este catalizată de baze anorganice tari 427. Pt fin divizate C. are loc în prezenţa catalizatorului de platină depusă pe săruri de plumb B. La oxidarea propenei cu reactiv Bayer: A. etena decolorează o soluţie brun-roşcată de brom în tetraclorură de carbon D.422.2-dibromoetan C. apă oxigenată 429. are loc în prezenta catalizatorilor de Ni. conduce la formarea unor derivaţi dihalogenaţi vicinali 426.

proteinelor 66 . brom C. Prin oxidarea izobutenei cu permanganat de potasiu în mediu acid se formează: A. iod E. stirenul E. dioxid de carbon şi apă B. se scindează atât legătura π cât şi ζ din dubla legătură 430. etena B. clor B. La oxidarea blândă a propenei cu reactiv Bayer se formează: A. acid fluorhidric 436.3-propandiol E. patru alchene izomere cu catenă liniară C. Pot avea rol de monomeri în polimerizarea vinilică: A. hidroxid de potasiu 432. fluor D. patru izomeri de funcţiune E. Halogenarea alchenelor în poziţie alilică se poate efectua cu: A. Alchenele reprezintă materie primă pentru obţinerea: A. două perechi de alchene izomere Z. doi izomeri geometrici cis-trans D. trei alchene izomere cu catenă ramificată D. acetaldehidă C. se scindează numai legătura π din dubla legătură E. clorurii de etil C. doi izomeri de poziţie cu catenă liniară B. acrilonitrilul 435. Alchenele cu formula moleculară C5H10 prezintă: A. 1. acid piruvic 431. E E. două alchene izomere Z. Compusul cu formula moleculară C4H8 prezintă: A. 1-propanol B. acetonă E. trei izomeri de poziţie cu catenă liniară C.2-propandiol C. doi izomeri de funcţiune (fără stereoizomeri) 433. 1. se formează glicerol D.E B. acetilena C. un precipitat de culoare brună de dioxid de mangan D. etanolului B. oxidului de etenă D. zaharidelor E. formaldehidă D.C. doi izomeri de funcţiune 434. clorura de vinil D.

dioxid de carbon şi apă C. ciclobutena 443. Etena se poate obţine prin: A. numai acizi carboxilici B. În reacţia etenei cu apa de brom se poate forma: A. reactiv Tollens C.1. în mediu de acid sulfuric 439.2. Prin oxidarea alchenelor cu permanganat de potasiu.3-dimetil-2-butena E. 1. 1. polimerizarea 441. acizi carboxilici. 2. Reacţiile specifice alchenelor sunt: A. apă de brom B. rezultă: A. bromură de etil E. reactiv Fehling E. acizi carboxilici şi cetone D. deshidratarea etanolului în mediu puternic bazic (NaOH) C. reactiv Bayer D. Prezintă izomerie geometrică: A. Care dintre următorii compuşi formează prin oxidare cu dicromat de potasiu în mediu de acid sulfuric concentrat un compus carbonilic? A. 2-metil-2-hexena C. adiţia B. 1-butena C. dioli E. 2-hexena B. 2-metil-2-butena D. în prezenţă de carbonat de sodiu. Alchenele se pot identifica cu: A. cracarea n-butanului E. reactiv Schweitzer 444.2-tetrabromoetan 440. dehidrogenarea etanului la t > 6500C B.1-dibromoetan B. deshidratarea etanolului la încălzire. 2-butena B. 1. 3-metil-2-hexena E.437. un precipitat brun de dioxid de mangan 442. 1. substituţia C. dehidrohalogenarea clorurii de etil. 2-metil-1-pentena 67 . la cald. 3-hexena 438.2-dibromoetan C. oxidarea D. 2-metil-3-hexena D. Prezintă izomerie geometrică: A. cu KOH/EtOH D. hidroliza E.2-etilenbromhidrină D.

2. în reacţiile de adiţie se rup atât legături π.5-dimetilhexan prin hidrogenarea următoarelor alchene: A. 3-metil-2-pentena D. 2. Se pot obţine alchene din: A. 2. Sunt izomeri Z următorii compuşi: 68 . catena de bază trebuie să conţină dubla legătură C. CH3– reprezintă radicalul metilen 450. identificarea catenei de bază şi a catenelor laterale B.5-dimetil-1-hexenă B. 2. Se poate obţine 2. în reacţiile de adiţie are loc scindarea legăturii π D. 2. CH2=CH–CH2– reprezintă radicalul alil C. 2. Denumirea alchenelor cu catenă ramificată se face după următoarele reguli: A. cât şi legături ζ dintre atomii de carbon care participă la formarea legăturii duble E. 3-metil-2-hexena 445. legătura π a legăturii duble se află în acelaşi plan cu planul legăturii ζ B. compuşi monohalogenaţi 446.33Å C. 2-pentena E. lungimea unei legături duble este 1. unghiul dintre legăturile ζ ale atomilor de carbon sunt de 1200 451. 2-metil-2-pentena C. CH2=CH– reprezintă radicalul etenil E.B. Care dintre următoarele alchene poate forma doar doi izomeri monohalogenaţi prin substituţie alilică? A. Sunt adevărate afirmaţiile: A. alcooli monohidroxilici E.5-dimetil-3-hexenă D.3-dimetil-2-hexenă 447. CH2=CH– reprezintă radicalul vinil B. izobutena C. 2-hexena 448. catena de bază se numerotează astfel încât un atom de carbon din dubla legătură să primească numărul cel mai mic D. se numerotează catenele laterale astfel încât să primească numărul cel mai mare 449. alchine C. 2-metil-2-pentena E. 1-butena B. Referitor la alchene sunt adevărate afirmaţiile: A. alcani B. arene D. CH2=CH–CH2– reprezintă radicalul propenil D. se denumeşte radicalul hidrocarbonat E.3-dimetil-1-hexenă E.5-dimetil-2-hexenă C.3-dimetil-2-butena D.

are loc cu scindarea legăturii π şi mărirea catenei C. H C C C C Cl F CH2Cl Cl Cl C. are loc la temperatură şi presiune normale. alchenele cu dublă legătură marginală polimerizează mai greu 455. sunt incolore şi fără miros C. se obţin derivaţi dihalogenaţi geminali E. acid formic 454. în prezenţa catalizatorilor B. Referitor la halogenarea alchenelor sunt adevărate afirmaţiile: A. Pd) 69 . CH2Cl2) C. H C C H CH2Cl Br D. apă E. are loc în prezenţa unor catalizatori metalici fin divizaţi (Ni. izomerii „cis” au temperaturi de fierbere mai ridicate decât izomerii „trans” B. cel mai greu se adiţionează iodul 456.Br A. I2 dizolvaţi în solvenţi nepolari (CCl4. izomerii „trans” au p. se poate face direct cu Cl2. mai ridicate decât izomerii „cis” 453. Referitor la alchene sunt adevărate afirmaţiile: A. reacţia poate avea loc la temperatură ridicată B. temperaturile de fierbere şi de topire sunt mai mari decât ale alcanilor corespunzători D. se mai numesc şi parafine E. Referitor la hidrogenarea alchenelor sunt adevărate afirmaţiile: A. 452. Alchenele pot adiţiona: A. Br2. halogeni C. cel mai uşor se adiţionează clorul D. Referitor la reacţia de polimerizare a alchenelor sunt adevărate afirmaţiile: A. H Cl C C H Cl C C CH3 CH2CH3 CH3 E. hidrogen B. I H3C B.t. are loc la 80-1800C şi 200 atm C. are loc doar la temperatură şi presiune normale B. hidracizi D. Pt. este o poliadiţie D. etena şi propena sunt monomeri în procesul de obţinere a maselor plastice E.

adiţionează un mol de brom la dubla legătură B. reacţia este împiedicată steric 461.3-dibromopropanului B. compusul X este clorura de metilen C.2-dicloroetan D. permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric D. Sunt adevărate afirmaţiile: A. compusul Y este 1.1-dicloroetan E. La oxidarea etenei cu reactiv Bayer: A. prin combustie. Referitor la propenă sunt adevărate afirmaţiile: A.3-dimetil-2-butenei se formează acetonă C. cu brom. lungimea legăturii duble din alchene este 1. la ardere se rup numai legăturile π din moleculă E. compusul Y este 1. conduce la formarea 1. Se dă schema de reacţii: C3H6 + H2 Ni C3H8 t0C CH4 + 2Cl2. compusul X este cloroform B. orice alchenă formează dioxid de carbon şi apă D. formula moleculară C6H12 corespunde unei hexene B. se formează un precipitat brun de MnO2 C. prin oxidarea catalitică a etenei cu metale fin divizate. dicromat de potasiu în mediu de acid sulfuric E. identificarea legăturii duble din alchene se face cu apă de clor C. reactiv Tollens 458. oxigen molecular din aer în prezenţa unor solvenţi inerţi B. se formează acid acetic D. are loc în sistem heterogen 457. Alchenele se pot oxida cu: A. h . la 500-6000C se formează 3-cloropropenă C. este o substanţă lichidă 70 . Referitor la bromurarea propenei sunt adevărate afirmaţiile: A.D. permanganat de potasiu în mediu neutru sau slab bazic C. are loc decolorarea soluţiei de reactiv B.2-dibromopropan E.2-etandiol E. se obţine etanol B. se formează 1. reacţiile de ardere sunt puternic endoterme 460. prin oxidarea energică a 2. Alegeţi afirmaţiile corecte: A.4-dimetil-3-hexena prezintă izomerie Z-E E. în solvenţi inerţi. poziţia dublei legături din alchene se identifică prin oxidare degradativă D.2HCl + Cl2 Y X C2H4 A.39Å 463. compusul Y este clorura de etil 462. are loc conform regulii lui Markovnikov E. în CCl4 se formează 1. se formează dioxid de carbon şi apă 459. 2. atomii de hidrogen din poziţie alilică sunt mai reactivi decât ceilalţi atomi de hidrogen D.

în reacţiile de adiţie la alchene se scindează legătura π 470. acetonă C. prin adiţia apei se formează alcool izopropilic C. prin adiţia acidului bromhidric la 400-600oC se formează 1-bromopropan B. la trecerea propenei printr-o soluţie bazică de KMnO4 se obţine 2-propanol C. Referitor la alchene alegeţi afirmaţiile corecte: A. acid propanoic 468. legătura π este mai slabă decât legătura ζ C. butena prezintă 4 izomeri de catenă C. în reacţiile de adiţie la alchene se scindează legătura ζ E. alchenele au reactivitate chimică mare B. Referitor la alchene alegeţi răspunsurile corecte: A. Alegeţi răspunsurile corecte: A. alchena care la oxidare cu soluţie de K2Cr2O7 în H2SO4 formează butanonă şi acid izobutiric este 2. izomeria de poziţie a alchenelor este determinată de poziţia dublei legături E. Referitor la alchene alegeţi răspunsurile corecte: A. atomul de carbon implicat într-o dublă legătură formează trei legături ζ coplanare E. legătura dublă C=C este formată din două legături ζ B. propanonă D. acid 2-metilpropanoic D. Prin oxidarea cu dicromat de potasiu şi acid sulfuric a 2. lungimea legăturii duble C=C este 1.C. alchenele cu dublă legătură marginală nu prezintă izomerie geometrică E. unghiul între legăturile covalente ζ coplanare este de 109028’ D. 2-metilpropanal E. clorura de alil se obţine prin clorurarea propenei cu clor. La oxidarea 2-metil-2-pentenei cu soluţie acidă de permanganat de potasiu se formează: A. miroase a sulf 464. prin adiţia apei se formează 1.2-propandiol 465. la 5000C D. legătura dublă C=C este formată dintr-o legătură ζ şi o legătură π D. este unul din produşii de descompunere termică a butanului D.33Å B. acid acetic B. izomerii de poziţie au aceeaşi formulă moleculară D. acid izobutiric C. acid propanoic B. nu se poate polimeriza deoarece are număr impar de atomi de carbon E. legătura π se găseşte într-un plan paralel cu planul legăturii ζ 469. 3-hexena are doi izomeri geometrici (cis şi trans) 71 . prin oxidare cu dicromat de potasiu şi acid sulfuric se formează acid acetic. acetonă şi acid 2-metilbutanoic 467.5-dimetil-3-hexenei se formează: A. propanal E. Referitor la propenă sunt adevărate afirmaţiile: A. izomeria geometrică este determinată de planul legăturii ζ a dublei legături 466. dioxid de carbon şi apă D. are doi izomeri de poziţie E.4-dimetil-3-hexena B. legătura dublă C=C este formată din două legături π C.

Formulei moleculare C4H8 îi corespund: A. Referitor la adiţia hidracizilor la alchene alegeţi afirmaţiile corecte: A. prin adiţia HI la 2-butenă se formează 3-iodobutenă D. sunt reacţii specifice legăturii duble de tip alchenic 474. p. Referitor la alchene alegeţi afirmaţiile corecte: A. 2-alchene (fără stereoizomeri) 72 . prin adiţia bromului la propenă se obţine 1.t. în urma reacţiei de adiţie se obţine o moleculă în care valenţele fiecărui atom de carbon sunt orientate după vârfurile unui tetraedru regulat D. izobutenă < p.f. p. are loc cu scindarea legăturii π a legăturii duble C=C E. prin adiţia HCl la izobutenă se formează 1-cloro-2-metilpropan E. etenă B.f. prin hidrogenarea alchenelor se obţin alcani cu un număr mai mare de atomi de carbon B. p. trans-2-butenă D. prin adiţia clorului la etenă se obţine 1. propenă < p.4-diclorobutan B. Referitor la reacţia de halogenare a alchenelor alegeţi afirmaţiile corecte: A.f.f. prin adiţia HCl la izopentenă se formează 2-cloro-2-metilbutan C.t. p.f.t. se obţin compuşi dihalogenaţi vicinali nesaturaţi D. p. 1-butenă 473.f. izobutenă C. se obţin compuşi dihalogenaţi vicinali saturaţi B. alchenele nu dau reacţii de adiţie B.t.t. p. p. izobutenă E. cât şi cu hidracizi 476.3-diclorobutan C. p. se obţin compuşi tetrahalogenaţi vicinali saturaţi E. este o reacţie comună atât alchenelor cât şi alcanilor E. se folosesc catalizatori solizi D. etenă > p. alchenele nesaturate se pot transforma în arene 475. 1-butenă E. trans-2-butenă C. etenă < p. 1-butenă < p. se scindează atât legătura ζ cât şi legătura π din legătura C=C C. Referitor la variaţia punctelor de topire a alchenelor alegeţi variantele corecte: A. cis-2-butenă < p. trans-2-butenă 472. prin adiţia clorului la 2-butenă se obţine 2.t. propenă > p. cis-2-butenă < p. p.f.t.f.1-dicloroetan E. propenă < p.t. Referitor la reacţia de hidrogenare a alchenelor alegeţi răspunsurile corecte: A. 1-pentenă D.2-dibromopropan D. prin adiţia hidrogenului.t. Referitor la variaţia punctelor de fierbere a alchenelor alegeţi variantele corecte: A. p.f. Referitor la reacţiile de adiţie ale alchenelor sunt adevărate afirmaţiile: A. prin adiţia HBr la 1-butenă se formează 2-bromobutan 478. are loc în sistem heterogen C.471. prin adiţia bromului la etenă se formează bromură de etil 477. prin adiţia clorului la 2-butenă se obţine 1.f. se obţin compuşi dihalogenaţi geminali nesaturaţi C. cel mai uşor se adiţionează acidul iodhidric B. cis-2-butenă > p.t. 1-butenă B. se poate efectua atât cu halogeni.

monomerii vinilici participă şi la reacţii de coplimerizare 481. Dintre alchenele de mai jos prezintă izomerie geometrică: A. alchenele se oxidează mai uşor decât alcanii B. Se consideră schema de reacţii: t < 6500C C4H10 CH4 + X + HCl Y X + Cl2 Z Alegeţi răspunsurile corecte: A. are loc cu ruperea legăturilor ζ D. compusul Z este 1. afirmaţiile corecte sunt: A. Corespund unei alchene următoarele formule moleculare: A. compusul Y este clorura de n-propil D. 4-alchene (fără stereoizomeri) D. are loc cu ruperea legăturii π din fiecare monomer E. Referitor la reacţia de polimerizare a alchenelor alegeţi afirmaţiile corecte: A. gradul de polimerizare reprezintă numărul de molecule de monomer care formează polimerul B.4-dimetil-2-hexena B. compusul X este propena C. oxidarea blândă a alchenelor se face cu apă de brom E. C6H14 E. Referitor la oxidarea alchenelor. Referitor la reacţia de polimerizare a alchenelor alegeţi afirmaţiile corecte: A. C3H8 B. compusul Y este clorura de izopropil E. gradul de polimerizare reprezintă o valoare medie C. oxidarea energică a alchenelor se face cu K2Cr2O7 sau KMnO4 în prezenţă de H2SO4 D. suma algebrică a numerelor de oxidare ale tuturor elementelor componente este mai mare decât zero C. compusul X este propanul B. se formează noi legături ζ carbon-carbon 480.B. 3. 3-alchene (fără stereoizomeri) C. C5H10 484. este o poliadiţie C. 3-etil-3-butena 73 .2-dicloropropanul 483. oxidarea blândă a alchenelor se face cu reactiv Bayer 482. 3-cicloalcani (fără stereoizomeri) 479. este o reacţie de condensare repetată B. prin polimerizarea etenei se obţine polietilena E. C3H6 C. C4H8 D. 2-cicloalcani (fără stereoizomeri) E. macromoleculele de polimer sunt alcătuite din unităţi diferite D.

Alegeţi afirmaţiile corecte: A. Alegeţi reacţiile chimice corecte: A. la oxidarea alchenelor cu soluţie bazică de KMnO4 se rup legături π B. CH2 CH2 + 3O2 2CO2 + 2H2O + Q 488. 2-pentena nu prezintă izomerie geometrică 486. CH3 D. C CH2 + [O] CH3 KMnO4 / H2SO4 CH3 C CH3 + CH2O O 74 . CH2 CH2 + HCl CH2 CH2 Cl Cl CCl4 CH2 Br CH2 CH2 CH2 Br CH2 OH C. alchena care prin oxidare energică formează numai acid acetic este propena 487. alcadienele participă la reacţii de copolimerizare E. n-hexena prezintă 3 izomeri de poziţie C. CH3 CH CH CH3 + [O] CH2 CH CH2 Cl + HCl KMnO4 / H2SO 4 2 CH3COOH C.C. 2-etil-1-butena D. folosit în stomatologie E. CH2 CH CH2 CH3 + HI CH3 CH CH2 I CH3 E. kelenul este un anestezic slab. alchenele au formula generală CnH2n+2 B. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. CH3 CH CH CH3 + Br2 D. propena nu este solubilă în apă D. etena 485. H2SO4 CH2 CH CH3 + H2O CH3 CH2 B. 5000C CH2 CH CH3 + Cl2 B. pentena este omologul superior al butenei D. Alegeţi reacţiile chimice corecte: A. 3-etil-2-hexena E. reacţia comună alchenelor şi alcanilor este adiţia C.

nCH2 E. apă şi căldură C. dioxid de carbon şi apă E. KMnO4 / H2SO4 CH3 C C CH3 + 2 [O] CH3 CH3 acetona C. n CH2 CH2 (CH2 CH)n Cl D. deoarece alchenele polimerizează. cu un mol de brom.2-dicloro-4-metil-2-pentena CH3 B. trebuie evitată prezenţa lor în benzină E. CH3 CH CH CH CH3 + HCl 1. dau reacţii de substituţie la dubla legătură B. aldehidă formică D. butanonă C. poziţia alilică este vecină dublei legături C. prin arderea alchenelor se formează dioxid de carbon. Referitor la alchene sunt adevărate afirmaţiile: A. clorura de alil este folosită la obţinerea industrială a glicerinei E. se oxidează doar în condiţii energice 492.CH2 CH2 + [O] + HOH KMnO4 / HO CH3CH2OH E. Alegeţi reacţiile chimice corecte: A. atomii de hidrogen din poziţia alilică sunt mai reactivi decât ceilalţi atomi de hidrogen din catena unei alchene 491. alchenele sunt folosite drept combustibil D. La oxidarea energică a 2-metil-1-butenei se pot forma următorii compuşi: A. propanonă B. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la alchene: A. CH2 CH CH3 + Cl2 CCl4 Cl CH3 C CH3 Cl 489. prin bromurarea alchenelor inferioare. CH C6H5 polistiren n CF2 CF2 kelen 490. ard în oxigen sau în aer B. în poziţia alilică se formează un compus dibromurat geminal D. acid butanoic 75 .

se poate face cu K2Cr2O7 în prezenţa H2SO4 D. apă şi căldură E. 1-propanol 494. compusul Z este cloroetanul 496. în funcţie de agentul oxidant folosit C.493. se poate face cu dicromat de potasiu în soluţie apoasă neutră sau slab bazică B. conduc la compuşi diferiţi. se formează dioxid de carbon. 1. Referitor la oxidarea energică a alchenelor alegeţi afirmaţiile corecte: A. Referitor la reacţiile de oxidare ale alchenelor alegeţi răspunsurile corecte: A. reactivul Bayer reprezintă o soluţie apoasă neutră sau slab bazică de dicromat de potasiu 497. Se consideră următoarea schemă de reacţii: t > 6500C C3H8 X + H2 + HOH Y X + Cl2 / h Z Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Z este 3-cloropropena 495. compusul X este propanul B. compusul Y este etanul D. se poate face cu permanganat de potasiu în soluţie apoasă neutră sau slab bazică C. prin oxidare blândă se formează acizi carboxilici D. Se consideră următoarea schemă de reacţii: t < 6500C C4H10 X (alcan) + Y (alchena) h X + Cl2 Z + HCl Z Y + HCl Alegeţi variantele de răspuns corecte: A. un precipitat brun E. în funcţie de structura alchenei 76 . au loc sub acţiunea agenţilor oxidanţi B. Prin oxidarea blândă a propenei se formează: A.2-propandiol C. compusul Y este etena E. compusul X este propan B. prin oxidare cu permanganat de potasiu în soluţie slab alcalină se formează dioli vicinali E. compusul X este etanul C. compusul Y este alcoolul izopropilic E. compusul Y este alcoolul n-propilic D. 2-propanol B. dioxid de carbon şi apă D. se formează amestecuri de diferiţi produşi de oxidare. compusul X este propena C.

cele termoplaste se înmoaie la încălzire şi se întăresc la răcire D. Referitor la politetrafluoroetenă sunt adevărate afirmaţiile: 77 . se utilizează la obţinerea polistirenului expandat C. Referitor la polistiren sunt adevărate afirmaţiile: A. sunt compuşi organici naturali B. cele mai utilizate tipuri de polietenă sunt cele de presiune ridicată şi de presiune joasă E. Etena poate fi utilizată la obţinerea: A. poate fi trasă în fire 503. rezistă la încălzire D. când atomul de carbon implicat în legătura dublă este marginal se formează CO2 499.498. când atomul de carbon implicat în legătura dublă conţine hidrogen. când atomul de carbon implicat în legătura dublă nu conţine hidrogen se formează un cetoacid E. este mai greu decât pluta 504. gradul de polimerizare variază între 18 000 şi 80 0000 B. se formează aldehide C. se foloseşte la confecţionarea tâmplăriei termopan C. Referitor la polietenă alegeţi afirmaţiile corecte: A. este folosit ca material izolator termic şi fonic D. etanolului B. polipropenei 500. nu rezistă la acţiunea agenţilor chimici E. au rezistenţă mecanică bună 501. pot suferi deformaţii temporare C. polietenei E. etilenglicolului D. propenei C. cele termorigide se prelucrează doar prin încălzire E. trebuie reciclate industrial E. are formula moleculară (CH2 CH)n CH3 C. când atomul de carbon implicat în legătura dublă este la capătul catenei. sunt compuşi macromoleculari de sinteză C. se formează acid carboxilic B. rezistenţa la agenţii chimici creşte cu creşterea presiunii de polimerizare D. sunt substanţe biodegradabile D. au conductivitate mare 502. sub presiune E. se descompune sub acţiunea diverşilor agenţi chimici B. când atomul de carbon implicat în legătura dublă nu conţine hidrogen se formează o cetonă D. are rol de izolant termic şi electric B. Referitor la masele plastice alegeţi afirmaţiile corecte: A. este utilizată la obţinerea de tuburi şi ţevi 505. polistirenul expandat este obţinut prin tratarea perlelor de polistiren cu izobutan. Referitor la policlorura de vinil sunt adevărate afirmaţiile: A. pot suferi deformaţii permanente B. Referitor la masele plastice alegeţi afirmaţiile corecte: A. Referitor la oxidarea energică a alchenelor sunt adevărate următoarele afirmaţii: A.

se numeşte teflon B. C C CH CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 C CH3 CH3 CH CH C CH3 CH3 507. este un foarte bun izolator electric C.A. compusul cu structura de mai jos se numeşte 2-etil-2-butenă 78 . este inflamabilă D.2-dimetil-3-pentenă CH3 CH3 C CH3 CH CH CH3 B. compusul cu structura de mai jos se numşte 2. este folosită la prepararea unor cosmetice 506. compusul cu structura de mai jos se numeşte 3. este inertă la acţiunea agenţilor chimici E. Prezintă izomerie geometrică următoarele alchene: A. C CH CH3 CH2CH3 CH3 CH C CH2 CH3 CH3 CH2 D. CH3 CH3 E. compusul cu structura de mai jos se numeşte 2-etil-3-metil-1-butenă CH3 CH C CH2 CH3 CH2 CH3 D. CH3 CH2 B. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. CH C CH3 CH3 CH3 C.3-dimetil-1-butenă CH3 CH2 CH C CH3 CH3 C.

metanal C. CO2 şi H2O este propena B. alchena care prin oxidare cu KMnO4 / H2SO4 formează acid acetic (CH3COOH). alchena care prin oxidare energică formează acetonă. 3-etil-3-butena C. Se dă schema de reacţii: H2SO4 X Y + H2O Y + HCl Alegeţi variantele corecte: A.CH3 C CH CH3 CH2 CH3 E. Prin oxidarea cu K2Cr2O7 / H2SO4 a 3. 4. alchena care prin oxidare energică formează doar acetonă (CH3–CO–CH3) este 2. acid etanoic D.3-trietil-3-pentenă CH3 CH3 C C CH CH3 CH3 CH3 508.4-dimetil-2-hexena B. alchena care prin oxidare energică formează acetonă (CH3–CO–CH3) şi acid propanoic (CH3CH2COOH) este 3-metil-2-pentena C.4-dimetil-2-pentena 509. doi izomeri de funcţiune D. compusul cu structura de mai jos se numeşte 2.4. alchena care prin oxidare energică formează doar acid acetic (CH3COOH) este 1-butenă E. compusul X este etanolul C.2. compusul Y este etena E. patru izomeri geometrici 511. 2-etil-1-butena D.4-dimetil-2-pentenei se formează: A.3-dimetil-2butena D. compusul Z este kelenul Z CH3 CH2 Cl 512. izopropilmetilcetonă 79 . doi izomeri geometrici E. 3. trei alchene izomeri de poziţie B. 3. compusul Y este etanul D. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. Compusul cu formula moleculară C4H8 prezintă: A. cinci alchene izomeri de catenă C. compusul X este glicolul B.4-trimetil-2-pentena E. dioxid de carbon şi apă B. dioxid de carbon şi apă este izobutena 510. Prezintă izomerie geometrică următoarele alchene: A.

Alchenele pot adiţiona: A. Care dintre următoarele alchene formează prin oxidare energică acizi carboxilici? A. propena 519. 2-metil-2-pentena D. acid clorhidric C.4-dimetil-2-pentena C. 2-metil-1-pentenă B. un compus carbonilic? A. 2-metil-1-pentena 516. brom 80 .3-dimetil-2-butena D.3-dimetil-2-butenei se formează: A. propena E. ciclobutena 515. 3-metil-1-butenă D. 2-metil-2-butenă 517. propanal D. acid propanoic 514. izobutena B.2-dimetilciclobutena D. 1-butena B. propanonă E. 2. Prin oxidarea energică a 2. ciclopentena 518. 2-hexena E. izobutanonă 513. 1-butena B.4-dimetil-2-pentena E. acid butanoic B. 3. 1. Care dintre următoarele alchene formează doar un compus monohalogenat prin substituţia alilică a unui mol de halogen? A. izopentenă E.4-dimetilciclobutena C. Se poate obţine izopentan prin hidrogenarea următoarelor alchene: A. 2-butena C. prin oxidare cu dicromat de potasiu în mediu de acid sulfuric concentrat. 2-butena E. etena D.E. acid sulfuros B. izobutena C. Care dintre următoarele alchene formează doar un compus monohalogenat prin substituţia alilică cu un mol de halogen? A. benzen E. Care dintre următoarele alchene formează. tetraclorură de carbon D. acetonă C. 3. 2. ciclobutena B. 2-metil-1-butenă C.

Denumirea alchenelor se face astfel: A. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. 2. a sufixului an cu sufixul ină C. Care dintre următoarele alchene. are formula moleculară CH2 E. sunt hidrocarburi nesaturate D. 2-butena C. prin oxidare energică. etena se poate obţine prin deshidratarea alcoolului etilic B. formează acid acetic (CH3COOH)? A. prin înlocuirea în denumirea alcanului. sunt alchine C. au aceeaşi formulă de proiecţie E. la 5000C E. au aceeaşi formulă moleculară D.3-dimetil-2-butena C. prin oxidarea blândă a propenei cu reactiv Bayer se formează glicol 523. 1-butena E. prin înlocuirea în denumirea alcanului.520. Despre etenă şi propenă sunt corecte următoarele afirmaţii: A. are formula moleculară C2H4 525. propena B. prin adăugarea prefixului enă la denumirea alcanului corespunzător B. are formula de structură plană CH2=CH2 B. formează dioxid de carbon şi apă? A. Alchenele: A. se precizează poziţia dublei legături E. 1-Butena şi 2-butena au următoarele caracteristici în comun: A. 3-metil-2-pentena 522. Primul termen din seria omoloagă a alchenelor: A. etena se clorurează în poziţie alilică cu clor. de poziţie şi geometrică C. ciclobutena D. începând cu al treilea termen al seriei omoloage. a sufixului an cu sufixul enă D. sunt hidrocarburi aciclice C. începând cu al cincilea termen al seriei omoloage. au aceeaşi formulă de structură plană 527. conţin în molecula lor o dublă legătură între doi atomi de carbon 524. se precizează poziţia dublei legături 526. propena B. etena este omologul inferior al propenei 81 . 2-butena 521. se numeşte metenă D. sunt alchene B. se numeşte etenă C. izobutena E. Care dintre următoarele alchene. propena este izomer de funcţiune cu ciclobutanul D. au formula generală CnH2n+2 B. prin oxidare energică. alchenele au izomerie de catenă. sunt hidrocarburi saturate E. etena este omologul superior al propenei B. etena D.

este catena cu cei mai mulţi atomi de carbon. poate fi oricare catenă cu minim 2 atomi de carbon E. este formată dintr-o legătură ζ şi o legătură π D. chiar dacă există o altă catenă cu mai mulţi atomi de carbon. este formată dintr-o legătură π şi o legătură ζ 531. nu este stabilă D. se găseşte într-un plan perpendicular pe planul legăturii ζ la formarea unei legături duble D. formează trei legături ζ coplanare cu unghiuri de 120˚ între ele C. Legătura dublă: A. etena şi propena nu sunt omologi D. propena are cu doi atomi de hidrogen mai mult faţă de etenă E. catena de bază se numerotează astfel încât un atom de carbon din dubla legătură să primească numărul cel mai mic C. catena de bază se numerotează astfel încât un atom de carbon din dubla legătură să primească numărul cel mai mare D. se găseşte în structura alchenelor E. poate participa la formarea unei legături duble între doi atomi de carbon B. La denumirea alchenelor cu catenă ramificată sunt valabile următoarele reguli: A. catena de bază se numerotează astfel încât un atom de hidrogen din dubla legătură să primească numărul cel mai mic E. Legătura π şi legătura σ au următoarele caracteristici în comun: A. indiferent de poziţia dublei legături B. Catena de bază a alchenelor cu catenă ramificată: A. este formată din două legături π E. este prezentă în structura alchenelor E. se găseşte în structura alcanilor 534. daar în care nu se află dubla legătură B. participă la formarea legăturilor duble 82 .33 Å B. a atomilor de carbon participanţi 533.C. nu permite rotaţia liberă în jurul său. poate participa la formarea unei legături duble între un atom de carbon şi un atom de hidrogen C. este formată dintr-o legătură ζ şi o legătură π C. Legătura π: A. formează o legătură π cu un atom de hidrogen E. trebuie să conţină dubla legătură. catena de bază trebuie să conţină dubla legătură. este prezentă în structura alchenelor C. Legătura dublă între doi atomi de carbon: A. este prezentă în structura alcanilor şi alchenelor B. Atomul de carbon implicat într-o dublă legătură: A. chiar dacă există o altă catenă cu mai mulţi atomi de carbon. este catena cu cei mai mulţi atomi de carbon şi care nu conţine dubla legătură C. nu mai formează legături cu heteroatomi 532. formează trei legături ζ şi o legătură π B. daar în care nu se află dubla legătură D. are lungimea de 1. catena de bază nu trebuie să conţină dubla legătură 529. formează o legătură π situată într-un plan perpendicular pe planul legăturii ζ D. se numerotează astfel încât un atom de carbon din dubla legătură să primească numărul cel mai mic 530. propena are cu un atom de carbon mai mult faţă de etenă 528.

este mai puternică decât legătura π D. Legătura σ: A. dubla legătură este mai stabilă decât legătura simplă 537. Care din următoarele afirmaţii referitoare la dubla legătură a alchenelor sunt adevărate? A. cei doi compuşi sunt izomeri de catenă D. dubla legătură este formată dintr-o legătură ζ şi o legătură π C. dubla legătură este formată din două legături π E. se găsesc în structura alchenelor 535. participă la formarea legăturilor simple B. dubla legătură nu permite rotaţia liberă a atomilor de carbon în jurul său D.B. iar catena de bază a compusului (II) conţine 6 atomi de carbon 539.33Å C. dubla legătură se găseşte întotdeauna în catenă de bază B. ceea ce permite rotaţia liberă în juril acesteia D. se poate stabili între doi atomi de carbon E. conţine o legătură dublă între doi atomi de carbon cu lungimea de 1. nu se poate stabili între un atom de carbon şi un atom de hidrogen 536. Structura unei alchene: A. Se dau următorii compuşi: (I) CH3 CH3 (II) C CH=C CH2 CH3 CH3 CH3 83 . catena de bază a compusului (I) conţine 5 atomi de carbon. participă la formarea legăturilor duble C. conţine o legătură dublă între doi atomi de carbon cu lungimea de 120Å C. compusul (II) este omologul superior al compusului (I) C. se găsesc în acelaşi plan la formarea unei legături duble. Se dau următoarele formule de structură plană: (I) CH3 CH CH=CH CH3 CH3 (II) CH3 CH2 CH=CH CH2 CH3 Sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. conţine o legătură dublă între doi atomi de carbon cu lungimea de 0. se pot forma între doi atomi de carbon E. se deosebeşte de cea a alcanului cu acelaşi număr de atomi de carbon prin existenţa unei legături covalente duble între doi atomi de carbon E. au lungimea de 1.33Å B.33Å 538. cei doi compuşi au aceeaşi formulă moleculară B. se deosebeşte de cea a alcanului cu acelaşi număr de atomi de carbon prin existenţa unei legături covalente duble între un atom de carbon şi un atom de hidrogen D. cei doi compuşi sunt izomeri de poziţie E.

apar datorită orientării perpendiculare a planului legăturii π pe planul în care este situată legătura ζ care împiedică rotaţia liberă în jurul legăturii duble B.4-dimetil-3-hexena 541. 2. izobutena D.4-trimetil-3-hexena C. sunt. 4-metil-2-pentena B. cis-2-butena şi trans-2-butena D. trans-3-hexena are formula: H3C H2C 84 . 2-pentena E. sunt izomeri de poziţie E. 1-butena D. 2-butena D. sunt. izobutena E. de exemplu. propena C. cis-3-hexena are formula: H CH2CH3 C C H C. 3. Precizaţi care dintre alchenele următoare prezintă izomerie de catenă: A.H3C C C H3C H2C CH2CH3 CH2CH3 Aceştia au în comun următoarele caracteristici: A. etena B. apar datorită orientării paralele a planului legăturii π pe planul în care este situată legătura ζ care împiedică rotaţia liberă în jurul legăturii duble C. etena 543. Precizaţi care dintre alchenele următoare prezintă izomerie de poziţie: A. se se întâlnesc la alchenele cu mai puţin de 4 atomi de carbon 544. 1-hexena B.2. formula de structură plană B. de exemplu. Următoarele afirmaţii referitoare la izomerii geometrici ai 3-hexenei sunt false: A. 1-butena şi 2-butena E. propena E. formula moleculară C. cis-3-hexena are formula: H H C C H3C H2C CH2CH3 B. Izomerii geometrici: A. sunt izomeri geometrici 540. Precizaţi care dintre alchenele următoare prezintă izomerie geometrică: A. 3-hexena 542. 2-pentena C. sunt izomeri de catenă D.

H C H3C H2C C

H CH2CH3

D. trans-3-hexena are formula: H CH2CH3 C C
H E. 3-hexena nu prezintă izomerie geometrică H3C H2C

545. Se dau următoarele formule de structură: (I) CH2=CH CH2CH2CH3 (II)
H C H3C C H CH2CH3

(III)

CH2=C CH2CH3 CH3
(IV)

CH3
(V)
H3C

C=CH CH3 CH3
CH2CH3 C=C

H H Care afirmaţii sunt corecte? A. (II) şi (V) sunt izomeri de poziţie B. (III) şi (IV) sunt izomeri de carenă C. (I) şi (III) sunt izomeri de catenă D. (III) şi (IV) sunt izomeri de poziţie E. (II) şi (V) sunt izomeri geometrici

546. Alchenele prezintă: A. izomerie de culoare B. izomerie de catenă C. izomerie de poziţie D. izomerie geometrică E. izomerie algebrică 547. Izomerii de poziţie: A. sunt substanţele care au aceeaşi formulă moleculară dar se deosebesc prin poziţia unei unităţi structurale sau a unei grupe funcţionale B. sunt, de exemplu, 1-hexena şi 3-hexena C. sunt substanţele care au formulă moleculară diferită dar se aseamănă prin poziţia unei unităţi structurale sau a unei grupe funcţionale D. sunt, de exemplu, cis-3-hexena şi trans-3-hexena E. apar la alchenele cu cel puţin 4 atomi de carbon în moleculă 85

548. Care din afirmaţiile referitoare la starea de agregare a alchenelor sunt false: A. primii termeni C2-C4 sunt gaze B. cele 4 butene izomere sunt lichide C. termenii C5-C18 sunt lichide D. alchenele superioare sunt gaze E. toate alchenele sunt solide 549. Temperaturile de fierbere şi de topire a alchenelor: A. cresc cu creşterea masei molare B. sunt mai scăzute decât ale alcanilor cu acelaşi număr de atomi de carbon C. sunt mai crescute decât ale alcanilor cu acelaşi număr de atomi de carbon D. sunt egale cu cele ale alcanilor cu acelaşi număr de atomi de carbon E. au întotdeauna valori peste 100˚C 550. Care din următoarele afirmaţii referitoare la punctele de fierbere şi de topire a alchenelor sunt adevărate? A. etena are punctul de fierbere mai mare decât 1-pentena B. propena are punctul de topire mai mic decât izobutena C. 1-butena are punctul de fierbere mai mare decât etena D. cis-2-butena are punctul de fierbere mai mare decât trans-2-butena E. izobutena are punctul de topire mai mare decât etena 551. Odată cu creşterea masei moleculare a alchenelor: A. cresc temperaturile sau punctele de fierbere B. cresc temperaturile sau punctele de topire C. starea de agregare evoluează în sensul: gaz, lichid, solid D. scad temperaturile sau punctele de fierbere E. scad temperaturile sau punctele de topire 552. Alchenele sunt solubile în : A. apă B. cloroform C. benzen D. alcani E. orice solvent 553. Care din următoarele afirmaţii referitoare la proprietăţile fizice ale alchenelor sunt adevărate? A. proprietăţile fizice ale alchenelor sunt asemănătoare cu cele ale alcanilor B. temperaturile sau punctele de fierbere şi de topire cresc cu creşterea masei moleculare a alchenei C. alchenele sunt insolubile în apă, dar se dizolvă în solvenţi organici (cloroform, benzen, alcani) D. alchenele au densităţile mai mari decât ale alcanilor corespunzători E. punctul de fierbere şi densitatea sunt mai mici la izomerul cis decât la trans 554. Alchenele participă la reacţii: A. cu scindarea legăturii π B. cu ruperea totală a dublei legături C. mai uşor decât alcanii D. numai la temperaturi foarte înalte E. de substituţie sau de ardere ca şi alcanii 555. Reacţiile la care participă alchenele, specifice dublei legături, sunt: 86

A. reacţia de adiţie B. reacţia de oxidare C. reacţia de polimerizare D. reacţia de substituţie E. reacţia de ardere 556. Reacţia de adiţie a hidrogenului la alchene: A. are ca produşi de reacţie alchinele corespunzătoare B. are ca produşi de reacţie alcanii corespunzători C. are loc la temperaturi cuprinse între 80-180˚C şi presiuni de până la 20 atm D. are loc în prezenţă de catalizatori metale fin divizate: Ni, Pt, Pd E. se mai numeşte reacţie de hidrogenare 557. Adiţia halogenilor la legătura dublă a alchenelor: A. are loc numai în solvenţi apoşi B. are ca produşi de reacţie compuşi dihalogenaţi geminali C. are ca produşi de reacţie compuşi dihalogenaţi vicinali D. se numeşte reacţie de halogenare E. este motivul pentru care alchenele se mai numesc olefine (prin halogenare acestea se transformă în compuşi saturaţi cu aspect uleios) 558. Adiţia hidracizilor la alchenele nesimetrice: A. are ca produşi de reacţie derivaţi monohalogenaţi saturaţi B. are ca produşi de reacţie derivaţi dihalogenaţi saturaţi C. se realizează conform regulii Markovnikov: atomul de hidrogen din molecula hidracidului se fixează la atomul de carbon (participant la dubla legătură), care are cel mai mare număr de atomi de hidrogen, iar halogenul la atomul de carbon al dublei legături care are un număr mai mic de atomi de hidrogen D. se realizează conform regulii Markovnikov: atomul de halogen din molecula hidracidului se fixează la atomul de carbon (participant la dubla legătură), care are cel mai mare număr de atomi de hidrogen, iar hidrogenul la atomul de carbon al dublei legături care are un număr mai mic de atomi de hidrogen E. se realizează conform regulii lui Newton 559. Se dă următoarea ecuaţie chimică: CH3 CH=C CH3 + HCl

CH3
Care din următoarele afirmaţii sunt corecte? A. produsul de reacţie este 2-clor-2-metil-butan B. produsul de reacţie este 2-clor-3-metil-butan C. produsul de reacţie se stabileşte conform regulii lui Markovnikov D. produsul de reacţie se stabileşte conform regulii lui Lewis E. este o reacţie de substituţie 560. Regula lui Markovnikov: A. se enunţă astfel: atomul de hidrogen din molecula hidracidului se fixează la atomul de carbon (participant la dubla legătură), care are cel mai mare număr de atomi de hidrogen, iar halogenul la atomul de carbon al dublei legături care are un număr mai mic de atomi de hidrogen B. se aplică la adiţia apei la alchene C. se aplică la adiţia hidracizilor la alchene D. stabileşte catalizatorii reacţiei de adiţie

87

E. se enunţă astfel: atomul de halogen din molecula hidracidului se fixează la atomul de carbon (participant la dubla legătură), care are cel mai mare număr de atomi de hidrogen, iar hidrogenul la atomul de carbon al dublei legături care are un număr mai mic de atomi de hidrogen 561. Adiţia apei la alchene: A. are loc în prezenţa acidului sulfuric diluat B. are loc în prezenţa acidului sulfuric concentrat C. conduce la obţinerea de alcooli D. conduce la obţinerea de alcani E. conduce la obţinerea de derivaţi halogenaţi 562. Adiţia apei la alchenele nesimetrice: A. are loc în prezenţa acidului sulfuric concentrat B. are loc conform regulii lui Markovnikov C. are loc cu formarea de alcooli primari D. este o reacţie specifică dublei legături E. are loc numai în prezenţa oxizilor de azot 563. Polimerizarea alchenelor: A. este procesul în care mai multe molecule ale unui compus, monomer (sau mer), se leagă între ele , formând o macromoleculî (polimer) B. este procesul în care maxim trei molecule ale unui compus, monomer (sau mer), se leagă între ele , formând o macromoleculî (polimer) C. are ca rezultat formarea de macromolecule compuse din unităţi identice care se repetă de zeci, sute sau mii de ori D. are ca rezultat formarea de macromolecule compuse din unităţi identice care se repetă de maxim tri ori E. are loc cu ruperea legăturii ζ 564. Gradul de polimerizare: A. reprezintă numărul de atomi de carbon care formează polimerul B. reprezintă numărul de molecule polimer de care formează monomerul C. este o valoare exactă ca şi masa moleculară a polimerului D. este o valoare medie ca şi masa moleculară a polimerului E. reprezintă numărul de molecule de monomer care formează polimerul 565. Polietena: A. se obţine prin reacţia de polimerizare a etenei B. se mai numeşte polietilenă C. are formula –(-CH2-CH2-)-n, unde n este gradul de polimerizare D. are formula –(-CH2-CH2-)-n, unde n este masa moleculară a polimerului E. se mai numeşte polipropilenă 566. Clorura de vinil: A. se obţine prin polimerizarea etenei urmată de clorurare B. se obţine prin polimerizarea cloroetenei C. se mai numeşte policloroetenă D. se obţine conform reacţiei: (CH2 CH)n n CH2=CH

Cl E. se obţine conform reacţiei:

Cl

88

n CH2=CH2 + nCl2

(CH2

CH)n Cl

567. Care din următoarele afirmaţii referitoare la oxidarea alchenelor sunt false? A. alchenele nu se oxidează mai uşor decât alcanii B. reacţiile de oxidare a alchenelor decurg în mod diferit şi conduc la compuşi diferiţi, în funcţie de agentul oxidant folosit şi de condiţiile de lucru C. alchenele se oxidează mai uşor decât alcanii D. reacţia de oxidare a alchenelor cu soluţie apoasă neutră sau slab bazică de permanganat de potasiu (reactiv Bayer) este numită oxidare energică E. oxidarea alchenelor este o reacţie specifică legăturii duble 568. Se dau următoarele ecuaţii chimice: (I)

KMnO4 / HO ; H2O CH2=CH2
(II)

CH2 OH

CH2 OH

n CH2=CH Cl
(III)

(CH2

CH)n Cl

Ni; t0C, p CH2 = CH CH3 + H2 CH3CH2CH3
Alegeţi afirmaţiile corecte: A. reacţia (II) este reacţie de adiţie a halogenilor B. reacţia (I) este reacţie de adiţie a apei C. reacţia (III) este reacţie de adiţie a hidrogenului D. reacţia (I) este reacţie de oxidare blândă E. reacţia (II) este reacţie de polimerizare 569. Care din următoarele reacţii sunt adiţii? A. CH2=CH2 + Br2 CH2 CH2

Br
B.

Br

H2SO4 CH2 = CH CH3 + H2O
C.

CH3

CH CH3 OH

n CH2 = CH CH3
D.

(CH2

CH)n CH3

3 CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O
E.

3 CH2 OH

CH2 + 2MnO2 + 2KOH OH

CH2=CH2 + 3O2

2CO2 + 2H2O
89

570. Oxidarea blândă a alchenelor: A. se realizează cu soluţie apoasă neutră sau slab bazică de permanganat de potasiu (reactiv Nessler) B. se realizează cu soluţie apoasă neutră sau slab bazică de permanganat de potasiu (reactiv Bayer) C. duce la ruperea legăturii π şi formarea de dioli D. duce la ruperea completă a dublei legături cu formarea de alcooli E. duce la ruperea legăturii ζ şi formarea de dioli 571. Se dă următoarea ecuaţie chimică:
CH3 CH = CH CH2 CH3 KMnO4; HO; H2O CH3 CH CH CH2 OH OH CH3

Alegeţi afirmaţiile corecte: A. este o reacţie de oxidare energică B. este o reacţie de oxidare blândă C. produsul de reacţie se numeşte 2,3-pentandiol D. produsul de reacţie se numeşte 3,4-pentandiol E. produsul de reacţie este un diol vicinal 572. Diolii vicinali: A. sunt compuşi care conţin două grupări hidroxil, -OH la doi atomi de carbon vecini B. se pot obţine prin oxidarea blândă a alchenelor C. sunt compuşi care conţin două grupări hidroxil, -OH la acelaşi atom de carbon D. sunt de exemplu: 1,2-etandiolul şi 2,3-butandiolul E. sunt de exemplu: glicolul şi 2,3-pentandiolul 573. Pentru stabilirea numerelor de oxidare ale atomilor de carbon din compuşii organici se aplică următoarele reguli: A. pentru fiecare legătură C-H, i se atribuie carbonului N.O.= -1 B. pentru fiecare legătură C-C, i se atribuie carbonului N.O.= 0 C. pentru fiecare legătură C-N, i se atribuie carbonului N.O.= +1 D. pentru fiecare legătură C-Cl, i se atribuie carbonului N.O.= +1 E. pentru fiecare legătură C-heteroatom, i se atribuie carbonului N.O.= -1 574. Stabiliţi N.O. pentru fiecare atom de carbon din următorul compus: CH3

CH3

CH2

C Cl

CH3

A. (1) are N.O.= -3 B. (2) are N.O.= -1 C. (3) are N.O.= -2 D. (4) are N.O.= +3 E. (5) are N.O.= -3 575. Stabiliţi coeficienţii stoechiometrici pentru următoarea reacţie redox: (1) (2) (3) (4)

(5)

(6)

CH2 = CH CH2

CH3 + KMnO4 + H2O

CH2 OH

CH CH2 OH

CH3 + MnO2 + KOH

A. compusul (1) are coeficientul 3 90

la temperaturi ridicate (500-600˚C) 581. sunt mai reactivi decât atomii de hidrogen de la ceilalţi atomi de carbon din catena unei alchene D. La oxidarea energică a alchenelor are loc ruperea legăturii duble C=C şi formarea de diverşi produşi de oxidare. Se dau următoarele ecuaţii chimice: (I) CH2=CH2 + 3O2 2CO2 + 2H2O + Q (II) 91 . compusul (4) are coeficientul 3 D. se formează o cetonă E. se poate face cu K2Cr2O7 în prezenţă de H2SO4 D. când atomul de carbon implicat în dubla legătură conţine hidrogen. compusul (5) are coeficientul 4 E. poate fi substituit prin tratarea unor alchene inferioare. deci are doi atomi de hidrogen (=CH2) radicalul se oxidează până la CO2 şi H2O C. cu clor sau brom. Atomii de hidrogen din poziţia alilică: A. când atomul de carbon implicat în dubla legătură conţine hidrogen. compusul (4) are coeficientul 5 D. duce la oxidare completă cu formare de CO2 şi H2O 580. deci are doi atomi de hidrogen (=CH2) radicalul se oxidează până la C şi H2O 579. se poate face cu K2Cr2O7 în prezenţă de H3BO4 B. când atomul de carbon implicat în dubla legătură este la capătul catenei. compusul (2) are coeficientul 1 C. la temperaturi ridicate (500-600˚C) E. când atomul de carbon implicat în dubla legătură este la capătul catenei. se poate face cu KMnO4 în prezenţă de H2SO4 C. compusul (7) are coeficientul 4 E. compusul (6) are coeficientul 2 576. Stabiliţi coeficienţii stoechiometrici pentru următoarea reacţie redox: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) O = C CH3 + MnSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O CH2 = C CH3 + KMnO4 + H2SO4 CH3 CH3 A. nu poate fi substituit prin tratarea unor alchene inferioare.B. sunt atomii de hidrogen legaţi de carbonul din poziţia vecină dublei legături B. Oxidarea energică a alchenelor: A. Arderea alchenelor: A. se formează un acid carboxilic B. în funcţie de structura iniţială a alchenei. când atomul de carbon implicat în dubla legătură nu conţine hidrogen se formează o cetonă D. are loc cu ruperea legăturii duble C=C E. duce la formarea compuşilor carbonilici C. duce la formarea acizilor carboxilici B. sunt atomii de hidrogen legaţi de carbonul implicat în dubla legătură C. poate avea loc în oxigen D. compusul (1) are coeficientul 5 B. poate avea loc în aer E. Astfel: A. compusul (8) are coeficientul 10 577. compusul (2) are coeficientul 8 C. poate avea ca produşi de reacţie compuşi carbonilici sau compuşi carboxilici 578. cu clor sau brom.

după comportarea la deformare sunt plastomeri şi elastomeri D. reacţia (I) este o reacţie de ardere C. au conductivitate ascăzută D. nu sunt biodegradabile E. sunt poluanţi B. după numărul secvenţelor care se repetă sunt monomeri şi polimeri 92 . este folosită pentru obţinerea industrială a glicerinei 583. sunt produse tehnologice de sinteză C. prezintă fenomenul de îmbătrânire C. după comportarea la deformare sunt termoplaste şi termorigide B. reacţia (I) este o reacţie de oxidare blândă D. sunt biodegradabile D.5000C CH2 = CH CH3 + Cl2 (III) n CH2=CH2 (CH2 CH2 = CH CH2 + HCl Cl CH2)n Care afirmaţii sunt false? A. Materialele plastice prezintă următoarele avantaje: A. rezistă la acţiunea agenţilor chimici E. Materialele plastice: A. reacţia (I) este o reacţie de oxidare completă B. au o largă utilizare atât în industrie cât şi în viaţa de zi cu zi 586. au conductivitate crescută C. are formula CH2 = CH CH2 Cl D. Materialele plastice prezintă următoarele dezavantaje: A. se mai numeşte 3-cloro-1-propenă B. sunt produse tehnologice naturale B. nu prezintă elasticitate E. nu pot fi izolatori termici 585. prezintă rezistenţă mecanică 584. reacţia (III) este o reacţie de polimerizare 582. după comportarea la încălzire sunt plastomeri şi elastomeri C. nu sunt poluanţi D. Există mai multe criterii de clasificare a maselor plastice: A. reacţia (II) este o reacţie de adiţie E. după comportarea la încălzire sunt termoplaste şi termorigide E. are formula CH = CH CH3 Cl E. Clorura de alil: A. se mai numeşte 2-cloro-1-propenă C. sunt izolatori chimici şi termici B.

este cunoscută sub denumirea de polietilenă C. este cunoscută sub denumirea de teflon B. se mai numeşte politetrafluoroetena B. este cunoscută sub denumirea de PVC D. are formula (CH2 B. prezintă conductibilitate electrică 592. Teflonul: A. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate? 93 . este un bun izolant termic şi electric E. Polistirenul: A. are proprietăţi şi utilizări total diferite de polietenă D.3-dimetil-2-pentenă E. se mai numeşte polietilenă E. poate fi trasă în fire 589. se utilizează la producerea ambalajelor pentru produse alimentare şi farmaceutice D. 2. este inflamabil C. este un poliomer cu proprietăţi dielectrice foarte bune B. 3-etil-1-pentenă D. se foloseşte la fabricarea linoleumului 591. este un poliomer cu proprietăţi dielectrice foarte slabe 590. 2-butenă 593. se mai numeşte clorură de vinil E. are formula (CH2 CH)n C6H5 E. Care din următoarele alchene prezintă izomerie geometrică? A. are gradul de polimerizare între limite foarte mari (18000-800000) B. Polipropena: A. este stabil la acţiunea diverşilor agenţi chimici D. are formula CH)n C6H5 (CH2 CH)n CH3 C.3-dimetil-1-hexenă C. se foloseşte la obţinerea polistirenului expandat C. se utilizează la izolarea conductorilor şi a cablurilor electrice C. poate fi trasă în fire 588.2-dicloretena B. Polietena: A.587. este un foarte bun izolator electric D. 2. Policlorura de vinil: A. 1. are proprietăţi şi utilizări asemănătoare cu polietena E.

ALCHINE 595. 5. o legătură ζC-C C. la comprimare se descompune cu explozie D. reacţia carburii de calciu cu apa D.A. o legătură πC-H E. de substituţie E. densităţile alchinelor sunt mai mici decât ale alchenelor corespunzătoare D. de oxidare C. alchenele au izomerie de catenă (n≤4). de poziţie (n≥3) şi geometrică (n≤4) E. alchenele sunt hidrocarburi nesaturate care au formula moleculară CnH2n (n<2) C. Referitor la acetilenă sunt adevărate afirmaţiile: A. de funcţiune cu arenele mononucleare 596. trei legături πC-C 597.4-butandiolului în mediu acid 598. arderea incompletă a metanului B. de poziţie C. Referitor la alchine sunt adevărate afirmaţiile: A. Fiecare atom de carbon din acetilenă formează: A. la 400-6000C E. Pt. de adiţie B. sunt inerte din punct de vedere chimic CAP. alchenele sunt hidrocarburi nesaturate care au formula moleculară CnH2n (n˃ 2) B. o legătură ζC-H B. Alchenele participă la reacţii: A. de poziţie (n≤3) şi geometrică (n≥4) 594. toate alchinele formează acetiluri 599. Alchinele pot prezenta izomerie: A. în stare pură miroase a carbid. adiţia hidrogenului în prezenţa unor catalizatori de Ni. temperaturile de fierbere ale alchinelor sunt mai mari decât ale alchenelor cu acelaşi număr de atomi de carbon B. de poziţie (n≥3) şi geometrică (n≥4) D. Pd conduce la formarea etanului 94 . alchenele au izomerie de catenă (n≥4). piroliza metanului la t > 12000C C. Acetilena se poate obţine prin: A. deshidratarea 1. de funcţiune cu cicloalcanii D. de polimerizare D. Referitor la acetilenă sunt adevărate afirmaţiile: A. de catenă B. molecula acetilenei este nepolară 600. două legături πC-C D. este insolubilă în apă B. densităţile alchinelor sunt mai mari decât ale alcanilor cu acelaşi număr de atomi de carbon C. dehidrogenarea etanului în prezenţa unor catalizatori de Pt sau Cr2O3/Al2O3. din care se prepară E. este solubilă în solvenţi organici C. alchenele au izomerie de catenă (n≥4). geometrică E. acetilena este parţial solubilă în apă E.

1-dibromoetenă 605.2. poate avea loc în fază gazoasă sau în solvent inert 606. se poate forma carbon şi acid clorhidric E. alchinele cu aceeaşi formulă moleculară pot fi între ele izomeri de catenă sau de poziţie D.2-tetrabromoetan D.B.2-tribromoetenă C. Alchinele dau reacţii de: A. hidroliză 604. acetilenă B. acetilura de calciu B. în funcţie de condiţiile de reacţie. 1. poate conduce la: A. au formula generală CnH2n-2 C.2-tetracloroetan C. la 170-2000C C. oxidare E. acetilura monosodică C.2-dibromoetenă B.1. se poate forma 1. principala lor proprietate chimică este adiţia E. adiţia acidului clorhidric are loc în prezenţa Cu2Cl2/NH4Cl. adiţie B. 1. Se formează un singur compus organic prin adiţia apei la: A. Reacţionează cu apa: A. 1. sunt adevărate afirmaţiile: A.1. 1. propină C.1. au formula generală CnH2n+2 B.2. Sunt adevărate următoarele afirmaţii referitoare la alchine: A. acetilura de diargint E.2-dibromoetan E. ardere D. la 80-900C D. apă şi căldură 601. 3-hexină 602. Referitor la alchine. în propină toate legăturile C–H sunt la fel de polare şi toţi atomii de hidrogen au aceeaşi reactivitate 607. În reacţia clorului cu acetilenă: A. 2-pentină E. adiţia acidului clorhidric are loc în prezenţa HgCl2. se poate forma 1. fenilacetilenă D. arderea acetilenei conduce la dioxid de carbon. Reacţia acetilenei cu bromul. se poate forma 1.2-tricloroetan D. 1. sunt hidrocarburi care conţin în moleculă o legătură dublă B. prin hidrogenarea unei alchine pe catalizator de nichel se obţine un alcan 95 .2-dicloroetenă B.1. acetilura de dicupru 603. substituţie C. sunt izomeri de funcţiune cu alcadienele C. adiţia apei în prezenţa sulfatului de mercur şi a acidului sulfuric conduce la formarea alcoolului vinilic E. acetilura disodică D.

este un precipitat alb-gălbui C. cu hidroxid de diaminoargint (I) E. stabile la temperatură obişnuită C. Acetilurile metalelor din grupele I şi II ale sistemului periodic sunt: A. produsul final de reacţie este acetaldehida E. se obţine intermediar alcoolul vinilic. 2-butina D. produsul final de reacţie este propanalul 613. compuşi ionici B. are loc în soluţie de acid sulfuric şi sulfat de mercur B. 2-pentina 610. explodează B. acetonă B. benzofenona E. 1-butina C. acetilena se poate recunoaşte prin barbotare printr-o soluţie amoniacală de azotat de argint. Alchinele care pot forma acetiluri sunt: A. benzilmetilcetona C. Despre adiţia apei la acetilenă sunt adevărate afirmaţiile: A. hidrolizează uşor cu apa E. propina E. Prin adiţia apei la propină rezultă: A. hidrolizează uşor. alcool fenilvinilic 611. în stare uscată. acetofenona D. preponderent covalente 614. prin aprindere D. instabile şi explodează la temperatură şi presiune normale D. când se formează acetilura de argint E. Acetilena se poate recunoaşte: A. fenilmetilcetona B. cu HgSO4 / H2SO4 96 . alcool alilic E.D. cu hidroxid de diaminocupru (I) B. propanonă D. Care dintre următoarele afirmaţii legate de acetilura de argint sunt adevărate? A. se obţine din acetilenă şi hidroxid diaminoargentic E. instabil C. 2-propenol 612. regenerând acetilena D. la încălzire sau lovire. numai alchinele cu legătură triplă marginală dau acetiluri metalice 608. Din reacţia fenilacetilenei cu apa se obţine: A. cu acid bromhidric C. intermediarul format este stabil D. acetilena B. dimetilcetonă C. reacţia prin care se obţine poate fi folosită la identificarea acetilenei 609.

hidrogenarea acetilenei pe catalizator de paladiu (depus pe suport solid) şi otrăvit cu săruri de plumb conduce la etan E. Acetilena reprezintă materie primă pentru obţinerea: A. puternic exotermă B. Alchinele cu formula moleculară C5H8 prezintă: A. acetilena: A. se obţine clorură de etil C. reacţia în fază gazoasă a clorului cu acetilena este violentă. Alegeţi răspunsul corect: A. Din acest motiv. cloroprenului B.615. Acetilena se poate obţine din: 97 . conţin una sau mai multe duble legături C. are loc în prezenţa clorurii de mercur (II) B. cedează protonii în reacţiile cu metale alcalino-pământoase 621. acrilonitrilului C. este insolubilă în apă C. alcoolul vinilic este un enol C. reacţiile de substituţie sunt caracteristice alchinelor cu triplă legătură marginală 618. un izomer cu catenă ramificată D. Legătura carbon–hidrogen din molecula acetilenei este slab polară. clorurii de vinil D.1. butadienei 619. acetilena adiţionează bromul într-o singură etapă. adiţia hidracizilor la acetilenă are loc în solvent inert (CCl4) C. pot prezenta izomerie de funcţiune cu alcadienele E.2-tetrabromoetan 617. are caracter slab acid B. cedează uşor protonii în reacţiile cu metale alcaline E.2. doi izomeri cu catenă liniară C. are loc la 1700C D. doi izomeri geometrici 620. acetilena are caracter slab bazic E. pot participa la reacţii de substituţie la atomul de hidrogen legat de atomul de carbon al unei triple legături marginale 616. doi izomeri cu catenă ramificată E. hidrogenarea acetilenei pe catalizator de Ni conduce la etan D. prezintă izomerie de constituţie D. cu formare de 1. alcoolul vinilic şi etanalul sunt tautomeri B. un izomer cu catenă liniară B. Alegeţi răspunsul corect: A. respectă regula lui Markovnikov 622. flacăra oxiacetilenică se utilizează pentru sudura şi tăierea metalelor D. Despre adiţia unui mol de acid clorhidric la acetilenă sunt adevărate afirmaţiile: A. Referitor la alchine sunt adevărate afirmaţiile: A. se obţine clorură de vinil E. acetonei E. formează acetiluri D. se mai numesc şi olefine B.

Referitor la acetilenă alegeţi afirmaţiile corecte: A. ciclobutan E. în poziţie alilică D. benzen 623. distanţa dintre atomul de carbon şi atomul de hidrogen este 1. legătura ζ dintre atomii de carbon se formează prin întrepătrunderea a doi orbitali de tip sp B. 2-butina este omologul superior al 1-butinei 627. atomul de carbon este hibridizat sp2 B.9Å D. atomul de carbon este hibridizat sp D. fiecare dintre orbitalii sp ai carbonului este ocupat cu câte doi electroni 625. adiţia hidracizilor la acetilenă decurge în două etape D. carbură de calciu C. 1-pentina şi 2-pentina sunt izomeri de poziţie B. acetilena este omologul superior al propinei E. adiţia apei la acetilenă conduce la formarea etanalului într-o singură etapă 98 . atomul de carbon prezintă doi orbitali sp E. metan B. la 00C. Referitor la acetilenă sunt adevărate afirmaţiile: A. pentenă D. acetilena se mai numeşte şi etilenă 626.A. au caracter nesaturat mai pronunţat decât alchenele C. atomii de carbon şi de hidrogen sunt coliniari E. Referitor la alchine. are p. Referitor la acetilenă alegeţi afirmaţiile corecte: A. distanţa dintre atomii de carbon implicaţi în legătura triplă este de 1. la 12 atm D.f. 2-pentina şi 3-metil-1-butina sunt izomeri geometrici D. acetilena este cea mai importantă dintre alchine 629. 1 volum de apă dizolvă 17 volume de acetilenă C. Referitor la alchine alegeţi afirmaţiile corecte: A. prin interacţia orbitalilor p ai atomilor de carbon se formează două legături π C. acetilena decolorează soluţia de brom în tetraclorură de carbon C.204Å C. au caracter slab aromatic B. planurile în care se găsesc cele două legături π sunt paralele între ele E. 1-pentina şi 3-metil-1-butina sunt izomeri de catenă C. Referitor la acetilenă sunt adevărate afirmaţiile: A. prin interacţia orbitalilor de tip s ai atomilor de carbon se formează legături ζ cu atomii de hidrogen D. mai mare decât propina E. toate dau reacţii de substituţie cu complecşi ai unor metale tranziţionale E. alegeţi afirmaţiile corecte: A. dau reacţii de substituţie cu clorul. atomul de H este hibridizat sp3 C. legătura triplă are caracter slab acid B. se mai numeşte etină 628. în funcţie de poziţia triplei legături pot fi ramificate B. la 5000C. 1 volum acetonă poate dizolva 300 volume de acetilenă. planul legăturii π este paralel cu planul legăturii ζ 624. acetilena adiţionează bromul în două etape B. Alegeţi afirmaţiile corecte: A.

acetilura de cupru reacţionează cu apa cu refacerea acetilenei D. compusul X este propina B. 4-metil-2-butina E. compusul Y este alcoolul vinilic C.3-dimetil-1-butina C. propina există în stare gazoasă în condiţii normale de presiune şi temperatură C. compusul Y este acetaldehida D. substituţia este o reacţie caracteristică atât alchinelor cu triplă legătură marginală cât şi alcanilor E. compusul W este amoniacul E. Precizaţi care dintre alchinele de mai jos pot forma acetiluri: A. 3-metil-1-pentina B. compusul Y este acetilura diargentică D. Se consideră schema de reacţii: 15000C X + 3H2 (1) 2CH4 (2) X + 2[Ag(NH3)2]OH (3) Y + 2HCl X + 2U Alegeţi răspunsurile corecte: A. prin adiţia apei la alchine se obţine întotdeauna o aldehidă 634. arderea acetilenei este o reacţie endotermă 630. carbidul este acetilura monosodică B. 2-butina D.E. Se consideră schema de reacţii: Pd/Pb2+ X + H2 CH2 CH CH3 X + H2O H2SO4 HgSO4 Y Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul U este acetilura monoargentică Y + 4Z + 2W 633. reactivul Tollens se prepară pornind de la azotit de argint şi hidroxid de sodiu C. compusul Y este propanona 99 . monomer important în industria polimerilor 631. 1-hexina 632. compusul X este etena B. compusul Y este acetona E. alchinele sunt hidrocarburi saturate care conţin o legătură covalentă triplă C≡C D. 3. prin adiţia apei la propină se obţine propanol B. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. formarea precipitatului alb-gălbui de acetilură de diargint reprezintă o metodă de identificare a acetilenei E. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. prin adiţia acidului clorhidric la acetilenă se obţine clorura de vinil. compusul X este etina C.

polistirenul C. Sunt polimeri vinilici: A. alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este etina D. acetilura de dicupru este un precipitat alb-gălbui E. în prezenţa HgCl2 drept catalizator. 2-butina prezintă izomerie geometrică C. compusul X este etena B. flacăra acetilenică obţinută prin arderea acetilenei atinge temperaturi de maxim 10000C D. Se consideră schema de reacţii: + Br2 Pd/Pb2+ X + H2 Y Z Ştiind că X are doi atomi de carbon şi doi atomi de hidrogen. acetilura de diargint este un precipitat roşu-cărămiziu 641. formarea precipitatelor colorate de acetiluri de cupru şi de argint se foloseşte ca metodă analitică de identificare a acetilenei D. bromură de etil B. ca şi etena B. compusul Y este etena E. acetilura monosodică se formează la 1500C B. bromură de vinil C. 1. policlorura de vinil D.1-dibromoetan E. carbidul este o acetilură ionică D. o parte din acetilenă se descompune în particule fine de cărbune şi hidrogen C. compusul X este etanul C.635. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. poliacrilonitrilul B. acetilura disodică se formează la 2200C C. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. poliacetatul de vinil 100 . în urma reacţiei de ardere. prin adiţia apei la etină se obţine etanal E. în urma reacţiei dintre acetilenă şi reactivul Tollens se formează oglinda de argint E. 1.1-butina reacţionează cu sodiu metalic D. apă şi căldură B. acetilurile metalelor tranziţionale sunt puternic explozive C. acetilurile metalelor alcaline şi alcalino-pământoase sunt stabile faţă de apă B. adiţia apei la acetilenă se mai numeşte reacţia Kucerov E. acetilena este insolubilă în apă. acetilena se obţine prin hidroliza pietrei de var 636. poate conduce la: A. alcoolul vinilic şi acetaldehida sunt tautomeri 639. compusul Z este bromura de etil 638.2-dibromoetan D.2-dicloroetenă 637. Adiţia acidului bromhidric la acetilenă. prin arderea acetilenei se obţine monoxid de carbon. 1. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. în urma reacţiei dintre acetilenă şi hidroxid de cupru amoniacal se formează un precipitat alb-gălbui 640.

2-hidroxi-1-butenă 645. 4-metil-1-hexina C. butanal D. se obţine un compus dihalogenat vicinal C. 3-metil-1-hexina D. trei alchine izomere care conţin câte doi atomi de carbon terţiari E. 4-metil-2-hexina B. patru alchine izomere care conţin câte doi atomi de carbon cuaternari D. în două molecule de 2-butină se găsesc 8 electroni π C. alegeţi afirmaţiile corecte: A. propina E. nouă alchine izomere C. produsul final rezultat are doi atomi de carbon primari E. Alchinele care prin adiţia apei conduc la la o cetonă sunt: A. cu reactiv Tollens D. Referitor la adiţia acidului bromhidric la acetilenă. fenilacetilena E. se obţine un compus dihalogenat geminal B. Alegeţi afirmaţiile corecte: A.E. prin descompunere în elemente 649. tip Lewis 101 . Acetilena se poate recunoaşte astfel: A. trei alchine izomere care conţin un singur atom de carbon terţiar 644. produsul final rezultat are un atom de carbon primar D. cu soluţie de diaminocupru (I) C. 1-pentina 647. etilmetilcetonă E. poliizoprenul 642. şapte alchine izomere B. prin ardere E. Prin adiţia apei la 1-butină se obţine: A. hidrogenarea alchinelor conduce numai la alcani E. 2-butina D. difenilacetilena 646. adiţia apei la alchine conduce la alcooli B. se obţine intermediar un compus halogenat nesaturat 643. aldehidă butirică B. cu apă de brom B. Formulele de structură pentru acetilenă pot fi: A. halogenarea alchinelor are loc numai cu halogeni D. Pot forma acetiluri: A. hidrogenarea etinei pe catalizator de Ni conduce la etan 648. 1-butina C. Compusul cu formula moleculară C6H10 prezintă: A. butanonă C. acetilena B.

ciclică E. compusul Y este propanul B. în molecula de acetilenă polul pozitiv este la atomul de hidrogen. Se consideră schema de reacţii: + Cl2/5000C HC C CH3 + H2 Pd/Pb2+ Y + HCl Z + HCl W HCl + Z U Alegeţi răspunsurile corecte: A. radicalul HC≡C– se numeşte vinil 652. Se consideră schema de reacţii: + H2 C2H3Cl X + HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este etena B. radicalul HC≡C–CH2– se numeşte 2-propinil 651. poziţia triplei legături din structura alchinelor se precizează începând cu cel de-al patrulea termen al seriei omoloage C. radicalul HC≡C– se numeşte propargil E. compusul X este etina C. radicalică 650. compusul X este etena B. compusul Z este etena 653. compusul U este etena D. Se consideră schema de reacţii: t > 6500C Ni X + 2H2 Y Z + H2 Ştiind că X are 2 atomi de carbon. imaginea moleculei de acetilenă poate fi reprezentată prin model compact C. de proiecţie C.B. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. prin înlocuirea lui n din formula CnH2n-2 cu valori întregi şi succesive începând cu 2. denumirea radicalilor monovalenţi proveniţi de la alchine se face prin înlocuirea sufixului ină cu il D. iar polul negativ este la atomul de carbon D. compusul Z este 1-cloroetanul 654. compusul Y este etena D. alegeţi răspunsurile corecte: A. se obţine seria omoloagă a alchinelor B. compusul X este acetilena C. imaginea moleculei de acetilenă poate fi reprezentată prin model spaţial B. compusul Y este etanul E. compusul Y este propena 102 . compusul Z este 1-cloroetena E. formulă restrânsă de structură plană D. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. radicalul HC≡C–CH2– se numeşte propargil E.

compusul Y este 2-cloropropena C.1. compusul Y este 1. Se consideră schema de reacţii: + H2/Ni HC C CH3 + HCl HgCl2. compusul X este metanul B.3H2 Alegeţi afirmaţiile corecte: A.2-dicloropropanul D. Se consideră schema de reacţii: KMnO4 / H2SO4 Pd/Pb2+ HC C CH3 + H2 X Alegeţi afirmaţiile corecte: A.HCl Z Y + HCl Ştiind că atât X cât şi Y conţin câte doi atomi de carbon în moleculă. compusul Y este acidul acetic 657. compusul Y este propanona E. Se consideră schema de reacţii: t < 6500C C4H10 X (alcan) + Y (alchena) h X + Cl2 . compusul W este 2.2-tetracloropropanul B. compusul Y este etena D.2-tetracloroetanul 658. compusul Y este etina E.2-dicloropropanul 656. Se consideră schema de reacţii: t < 6500C C3H8 X (alcan) + Y (alchena) 15000C 2X Z + 2Cl2 / CCl4 Y + CO2 + H2O W . compusul X este propena C.C.2.2-dicloropropanul E. compusul Z este clorura de n-propil D. compusul Z este 1. compusul W este 2-cloropropanul 655. compusul W este 1. alegeţi răspunsurile corecte: 103 .2. compusul X este etanul C. compusul W este 1. compusul Y este acetaldehida D. compusul Z este clorura de propenil E. compusul X este propanul B.1. t C 0 Z W Y + HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A.

compusul X este metanul 661. compusul W este alcoolul vinilic E. Se consideră schema de reacţii: t < 6500C C3H8 X (alcan) + Y (alchena) 15000C Z + 3H2 2X Alegeţi răspunsurile corecte: A.H2. compusul c este dioxidul de carbon 2a + b + Q 662. compusul Z este 1. t0C H2SO4 / HgSO4 W Z + H2O Ştiind că alcanul X şi alchena Y au acelaşi număr de atomi de carbon în moleculă. compusul a este apa E. compusul W este etanolul D. compusul Z este 1-cloroetanul D. alegeţi afirmaţiile corecte: A. compusul X este etanul B. compusul Y este etanul B. compusul Z este etena B.2-dicloroetanul E. compusul Y este etena C. compusul W este acetaldehida 660. compusul Y este propena C. Se consideră schema de reacţii: 15000C 2X Y + 3H2 Y + 5/2 O2 t0C 2c + H2 Y Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Z este etena D. compusul X este etanul B. compusul Z este 2-cloropropanul 659. Se consideră schema de reacţii: t < 6500C C4H10 X (alcan) + Y (alchena) . compusul Z este acetilena E. compusul Z este etina C. Se consideră schema de reacţii: 104 .A. compusul X este metanul C. compusul Y este etina D.

Se consideră schema de reacţii: Ni X Y C3H4 + H2 + H2 / Ni + Cl2 / 5000C Pd / Pb2+ X Z + HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este propanul C. compusul Z este etanolul E. compusul X este propena B. compusul Y este alcoolul alilic 666. compusul Y este alcoolul n-propilic E. compusul Z este glicolul 663. Se consideră schema de reacţii: + [O]. compusul X este propena C. compusul Y este etena D. compusul X este 1-butina B. compusul Z este clorura de alil 664. compusul X este 2-butina C. compusul Y este 1-butena D. compusul Z este clorura de 1. Se consideră schema de reacţii: Pd / Pb2+ + HCl Y C3H4 + H2 X 105 . compusul X este etena B. KMnO4 / H2SO4 Pd / Pb2+ X (C4H6) + H2 Y 2Z Alegeţi răspunsurile corecte: A.2-dicloropropan E. Se consideră schema de reacţii: Pd / Pb2+ + H2O / H2SO4 C3H4 + H2 Y X Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este propan B. compusul Y este 2-butena E. compusul Y este alcoolul izopropilic D. compusul X este acetilena C.2CH4 15000C X + 3H2 Pd / Pb2+ Y X + H2 KMnO4 / Na2CO3 Z Y + H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Z este acidul acetic 665. compusul Y este propena D.

compusul Y este etanul E. compusul Y este 2-cloropropanul E. compusul Y poate fi n-butanul D. compusul Y este etena D. compusul Y este etena D. compusul W este 1. compusul Y este clorura de alil 667. compusul Z este 2-clorobutanul 670. compusul X este etena B.HCl kelen Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este etina C. p si t0C + Cl2 / 5000C Z . compusul X este propena B. compusul X este propanul C. Se consideră schema de reacţii: t < 6500C Ni C3H4 + 2H2 Y (alcan) + Z (alchena) X W Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este propanul C. compusul Y este 1-cloropropanul D. compusul Z este etena D. Pd / Pb2+ Y Y' + HCl Z Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Y este propena 669. compusul Y’ poate fi n-butanul E. compusul X este etina C. compusul X este propina B. compusul Y este etanul E. Se consideră schema de reacţii: Z + Cl2 CCl4 X (C4H6) X' (C4H6) + H2. compusul W este 1. compusul Z este etanul 106 . compusul X’ poate fi 2-butina C.1-dicloroetanul E. Se consideră schema de reacţii: Pd / Pb2+ + HCl X + H2 kelen Y Alegeţi răspunsurile corecte: A.2-dicloroetanul 668.Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X poate fi 1-butina B. compusul X este propena B. Se consideră schema de reacţii: Pd / Pb2+ X + H2 Y + H2 / Ni.

este formată dintr-o legătură π şi două legături ζ C. cu tripla legătură la capătul catenei (alchină marginală) B. acetatului de vinil E. acetilena nu este omologul superior al propinei C. acetilenă.se numeşte acetilenă B. Alegeţi seriile omoloage de alchine aşezate în ordinea creşterii numărului de atomi de carbon: A. alchinele pot fi: A. alchinele nu sunt hidrocarburi aciclice nesaturate B. 1-butină B. etină. 2-hexină. adiţia apei la acetilenă 673.671.57Å 678. acetilenă. Alegeţi reacţiile care au loc în prezenţă de catalizatori: A.se numeşte propargil 677. arderea acetilenei E. În funcţie de poziţia triplei legături. 2-pentină D. cauciucului sintetic B. 1-butină. 1-butină 676. propină C. zaharozelor 672. melanei D. cu tripla legătură în interiorul catenei (alchină marginală) 674. adiţia acidului clorhidric la acetilenă D. Care din următoarele afirmaţii referitoare la lungimea legăturilor din structura alchinelor sunt adevărate? 107 . 1-pentină. este formată dintr-o legătură ζ şi două legături π B. acetilena nu este primul termen din seria alchinelor 675. alchinele nu prezintă izomerie geometrică E. cu tripla legătură în exteriorul catenei (alchină externă) D. are o lungime de 1. 3-hexină E. Acetilena reprezintă materie primă la fabricarea: A. radicalul HC≡C. cu tripla legătură la capătul catenei (alchină internă) E. cu tripla legătură în interiorul catenei (alchină internă) C. propină. propină. radicalul HC≡C-CH2-CH2. 2-butină. cauciucului natural C. Legătura triplă din structura alchinelor: A. este formată din trei legături ζ D. Alegeţi afirmaţiile false: A.se numeşte 2-propinil E. radicalul HC≡C-CH2.se numeşte 1-butinil C. reacţia acetilenei cu sodiu metalic C. radicalul HC≡C-CH2. radicalul HC≡C. 1-hexină. alchinele nu au formula generală CnH2n-2 D. nu permite rotaţia liberă în jurul său a atomilor de carbon implicaţi în legătură E. Alegeţi afirmaţiile corecte: A.se numeşte etinil D. adiţia hidrogenului la acetilenă B.

în total 3 izomeri 682. polul pozitiv al triplei legături din alchinele marginale se află la atomul de H D. lungimea legăturii dintre atomul de carbon participant la tripla legătură şi hidrogen ≡C-H este de 1.este de 1. lungimea legăturii triple -C≡C. lungimea legăturii triple -C≡C.A. lungimea legăturii triple -C≡C. Câţi izomeri prezintă formula C5H8? A. etena. doi izomeri de poziţie şi doi izomeri de catenă B. izomerie geometrică dacă au cel mult 2 atomi de carbon în molculă B. polul pozitiv al triplei legături din alchinele marginale se află la atomul de carbon triplu legat E. Alchinele pot participa la reacţii : 108 .este egală cu lungimea legăturii dintre atomul de carbon participant la tripla legătură şi hidrogen ≡C-H B. În condiţii obişnuite de temperatură şi presiune. izomerie de poziţie dacă au cel mult 4 atomi de carbon în molculă C. doi izomeri de poziţie şi un izomer de catenă D. masele moleculare mai mici E. lungimea legăturii dintre atomul de carbon participant la tripla legătură şi hidrogen ≡C-H este de 1. legătura triplă din alchinele marginale este polară datorită prezenţei celor două legături π B. sunt gaze următorii compuşi: A. nu este solubilă în solvenţi organici E. etanul. un izomer de poziţie şi doi izomeri de catenă E. temperaturile de topire mai mari B. alchinele cu maxim 4 atomi de carbon C. etena şi acetilena E. izomerie de poziţie dacă au cel puţin 4 atomi de carbon în molculă D. doi izomeri de poziţie şi doi izomeri geometrici C. Acetilena: A.este de 1. izomerie de catenă dacă au cel puţin 4 atomi de carbon în molculă E. este parţial solubilă în apă C.204Å 679. heptanul şi octanul 684.57Å C. polul negativ al triplei legături din alchinele marginale se află la atomul de carbon triplu legat 680. temperaturile de fierbere mai mici C. propena şi butenele D. Alchinele pot prezenta: A.57Å E.204Å D. izomerie de catenă dacă au cel mult 4 atomi de carbon în molculă 681. Care din următoarele afirmaţii referitoare la polaritatea triplei legături din structura alchinelor sunt adevărate? A. densităţile mai mari D. legătura triplă din alchinele marginale este polară datorită prezenţei celor două legături ζ C. temperaturile de topire egale 685. alcanii superiori B. hexanul. în condiţii normare de temperatură şi presiune este gaz D. Alchinele faţă de alcanii cu acelaşi număr de atomi de carbon au: A. are temperatura de fierbere mai mică decât 2-butina B. este foarte solubilă în acetonă 683.

este un precipitat negru B. nu reacţionează cu apa 689. este un precipitat alb gălbui E. sunt compuşi ionici C. Acetilura de diargint: A. de substituţie E. acetilena este insolubilă în apă şi are caracter slab bazic 109 . sunt stabile la temperatură obişnuită B. alchinele sunt hidrocarburi nesaturate care conţin o legătură covalentă triplă C≡C şi au formula moleculară CnH2n-2 C. compusul (IV) este omologul superior al compusului (II) 690. alchinele sunt hidrocarburi nesaturate care conţin o legătură covalentă triplă C≡C şi au formula moleculară CnH2n+2 B. compusul (II) este omologul superior al compusului (IV) E. de adiţie C. de ardere D. Se dau următoarele formule de structură: (I) HC C CH CH3 CH3 (II) H3C C C CH3 (III) HC C CH2 CH2 (IV) CH3 CH3 H3C C C CH2 Alegeţi afirmaţiile corecte: A. Care din următoarele afirmaţii sunt corecte? A. de oxidare 686. se obţine în urma reacţiei dintre acetilenă şi Reactivul Tollens C. alchinele pot prezenta izomerie de constituţie: de catenă şi de poziţie. are formula AgHC=CHAg 688. sodiu B. potasiu C. nichel 687.A. compusul (II) şi compusul (III) sunt izomeri de poziţie D. paladiu E. Acetilurile metalelor alcaline şi alcalino-pământoase: A. platină D. compusul (III) şi compusul (IV) sunt izomeri de poziţie C. reacţionează energic cu apa cu formare de alcani E. se obţine în urma reacţiei dintre acetilenă şi Reactivul Fehling D. de polimerizare B. compusul (I) şi compusul (III) sunt izomeri de catenă B. dar şi de funcţiune D. Pentru hidrogenarea totală a acetilenei până la etan se poate folosi drept catalizator: A. reacţionează energic cu apa cu formare de alchine D.

este materie primă pentru prepararea clorurii de sodiu 692. Reacţia Kucerov: A. este o reacţie blândă dar puternic exotermă D. de exemplu: 1. constă în oxidarea blândă a acetilenei 693. este materie primă pentru prepararea acrilonitrilului E. are ca produşi de reacţie CO2 şi H2O 695. reacţia decurge în două etape: se formează iniţial monohalogenoetenă şi în final dihalogenoetan geminal B. Acetilena are numeroase aplicaţii practice: A.2. alchinele au proprietăţi fizice asemănătoare alcanilor şi alchenelor cu acelaşi număr de atomi de carbon 691. este materie primă pentru prepararea cloroprenului D. În urma adiţiei halogenilor la alchine se pot (poate) obţine: A.2-tetrahalogenoetan 696.2-dihalogenoetenă D. are ca produs intermediar de reacţie alcoolul vinilic E. de exemplu: 1. are loc la 8-10˚C în prezenţa clorurii de mercur. de exemplu: 1. reacţia decurge în două etape: se formează iniţial monohalogenoetenă şi în final dihalogenoetan vicinal C. constă în adiţia apei la acetilenă B. are loc la 170-200˚C în prezenţa clorurii de mercur. compusul C este diargint-etena D.1. are ca produs final de reacţie acetaldehida D. este materie primă pentru prepararea clorurii de vinil C. compusul A este azotat de argint B. are loc în prezenţă de sulfat de mercur HgSO4 şi acid sulfuric H2SO4 C. Se dă următoarea schemă de reacţii: 2 A + 2NaOH Ag2O + 4NH3 + H2O HC CH + 2B Ag2O + H2O + 2NaNO3 2B C + 4NH3 + 2H2O Care afirmaţii sunt corecte? A. HgCl2 drept catalizator E.1-dihalogenoetenă E. Reacţia (în fază gazoasă) a clorului cu acetilena: A. Adiţia hidracizilor la acetilenă: A. reacţia decurge în două etape: se formează iniţial trihalogenoetenă şi în final dihalogenoetan geminal D. compusul B este amidură de argint C. compusul C este un precipitat alb gălbui 110 . este o reacţie violentă şi puternic exotermă C. compuşi halogenaţi geminali nesaturaţi C. este materie primă pentru prepararea aldehidei acetice B.E. compuşi halogenaţi vicinali nesaturaţi B. HgCl2 drept catalizator 694. este o reacţie endotermă E. are ca produşi de reacţie C şi HCl B.

compusul B este Reactivul Tollens 697. alchinelor D. încep seria omoloagă cu n=3 (n este numărul atomilor de carbon din moleculă) 699. Care din următoarele afirmaţii referitoare la adiţia hidrogenului la acetilenă sunt adevărate? A. ALCADIENE. pentru hidrogenarea parţială cu obţinere de etenă se folosesc drept catalizatori oxizii de azot E. sunt hidrocarburi aciclice nesaturate C. 6. sunt izomeri de funcţiune cu alchinele D. alcadiene cu duble legături conjugate C. sunt compuşii cu aceeaşi formulă moleculară. au aceeaşi formulă generală cu alchenele B. alcanilor B. Izomerii de funcţiune: A. 698. pentru hidrogenarea totală până la etan se folosesc catalizatori de nichel. alcadiene cu duble legături cumulate B. compusul (II) şi compusul (III) nu pot fi izomeri pentru că fac parte din clase diferite de compuşi 701. compusul (III) şi compusul (IV) sunt izomeri de poziţie E. Formula generală CnH2n-2 aparţine: A.E. hidrogenarea parţială are loc cu randamente foarte mari CAP. Alcadienele: A. alcadienelor E. potasiu sau calciu şi exces de hidrogen B. alcadiene cu duble legături izolate D. încep seria omoloagă cu n=2 (n este numărul atomilor de carbon din moleculă) E. alcadiene cu duble legături suprapuse 700. sunt compuşii cu aceeaşi formulă moleculară. pentru hidrogenarea parţială cu obţinere de etenă se foloseşte drept catalizator paladiu otrăvit cu săruri de plumb D. pentru hidrogenarea totală până la etan se folosesc catalizatori de natriu. alcadiene cu duble legături disjuncte E. alcadienele pot fi: A. platină sau paladiu şi exces de hidrogen C. compusul (I) şi compusul (IV) sunt izomeri de poziţie B. alchinelor şi alcadienelor 702. astfel încât fac parte din clase de substanţe diferite B. compusul (I) şi compusul (II) sunt izomeri de catenă D. După poziţia relativă a celor două duble legături. dar care se deosebesc doar prin modul de aranjare a atomilor de carbon în catene (liniar sau ramificat) 111 . compusul (I) şi compusul (IV) sunt izomeri de funcţiune C. alchenelor C. Se dau următoarele formule de structură: H2C = CH CH2 CH = CH2 H2C = CH C CH2 CH3 HC C CH2 CH2 CH3 H3C C C CH2 CH3 I II III IV Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. dar în care atomii sunt legaţi în mod diferit. CAUCIUCUL NATURAL ŞI CAUCIUCUL SINTETIC.

este o alcadienă cu duble legături conjugate D. este izomer de funcţiune cu propina B. H2C CH CH CH2 D. 2. este izomer de funcţiune cu 1-octina E. 2-Metil-1.2-octadiena 706. 1. de exemplu alcadienele şi alchinele 703.6-Octadiena: A. este o alcadienă cu duble legături izolate B. se mai numeşte acetilenă D. Care din următorii compuşi sunt alcadiene cu duble legături conjugate? A. este o alcadienă cu duble legături disjuncte C. este izomer de funcţiune cu 1-butina C.3-butadiena: A. este o alcadienă cu duble legături disjuncte 112 . CH3 H2C CH CH CH CH CH2 CH2CH3 E. este o alcadienă cu duble legături disjuncte 707.4-pentadiena B. este o alcadienă cu duble legături conjugate D.C. de exemplu alchenele şi alcadienele E. Propadiena: A. este izomer de poziţie cu 1. este izomer de funcţiune cu 1-butina E. este primul termen din seria omoloagă a alcadienelor E. sunt. este izomer de poziţie cu 1. se mai numeşte izopren C. este o alcadienă cu duble legături cumulate D. H2C C CH2 705. H3C CH C C CH2 CH3 CH3 C. este izomer de poziţie cu 1.3-butadiena B. sunt. se mai numeşte alenă C. dar care se deosebesc prin poziţia unei unităţi structurale sau a unei grupe funcţionale D. este o alcadienă cu duble legături conjugate E. H2C = CH C CH2 CH3 B.2-Butadiena: A. sunt compuşii cu aceeaşi formulă moleculară. este al treilea termen din seria omoloagă a alcadienelor 704.

se mai numeşte cauciuc natural 712.3. are aceleaşi utilizări ca şi cauciucul natural B. arenelor 710.4-dicloro-2-butena D. Alcadienele au izomerie de: A. de exemplu: 1. este forma cis a poliizoprenului B. este izomerul cis al poliizoprenului C. alchenelor C. de exemplu: 1. este compus natural macromolecular E. gutaperca este izomerul trans al poiizoprenului C. dau reacţii de adiţie C. Reacţia de polimerizare este specifică: A. sunt. este produs de origine vegetală D.3-pentadiena şi 1. alchinelor D. geometrică D. compusul A este Cl2 C. este forma trans a poliizoprenului C. gutaperca este un compus sfărâmicios şi lipsit de elasticitate B. Identificaţi compuşii necunoscuţi din următoarea schemă de reacţii: H2C CH CH CH2 + A B B + A CH2 Cl CH CH CH2 Cl Cl Cl A. compusul B poate fi 3. compusul A este HCl B. Gutaperca: A. sunt. au caracter nesaturat pronunţat B. produsul final se numeşte 1. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. are formula moleculară (C5H8)n 709.2-hexadiena E. alcanilor B. are aceleaşi aplicaţii practice ca şi cauciucul natural D. alcadienele nu prezintă izomeri 711.2-butadiena sau 1. cauciucul natural prezintă elasticitate crescută E.3-butadiena sau 2.4-dicloro-1-butena E. Cauciucul natural: A. de catenă B.4-tetraclorobutan 113 . de funcţiune E.2. sunt. este produs de origine animală E. compusul B poate fi 1. alcadienelor E.708.4-hexadiena D. cauciucul natural este izomerul cis al poiizoprenului 713. de poziţie C. de exemplu: 2.4-pentadiena 714. este izomerul trans al poliizoprenului D. Alcadienele cu duble legături conjugate: A.

Ebonita: A. se realizează la 130-140˚C E. este proprietatea de a suferi alungiri mari la aplicarea unei forţe slabe şi de a reveni la dimensiunile iniţiale când acţiunea forţei încetează B. devine sfărâmicios C. Elasticitatea cauciucului: A. se transformă în gutapercă D. se realizează la 30-40˚C 721. „îmbătrâneşte” 720. se păstrează între 0 şi 30 ˚C C. constă în încălzirea cauciucului cu mici cantităţi de sulf D. constă în încălzirea cauciucului cu mici cantităţi de azot B. Cauciucul vulcanizat: A.715. acetonă 716. limitrele de temperatură ale elasticităţii sunt între -70 şi +140˚C D. se numeşte prenandez 718. Cauciucul natural brut nu este solubil în: A. se foloseşte drept combustibil C. Cauciucul natural brut este solubil în: A. se foloseşte ca adeziv B. se numeşte teflon E. se păstrează la peste 30 ˚C E. cauciucul: A. este plastic E. sulfură de carbon D. benzen B. Soluţia obţinută prin dizolvarea cauciucului natural în benzină: A. alcool E. îşi schimbă culoarea E. este sfărâmicios 722. benzină C. benzină C. rezistă la rupere C. alcool E. benzen B. se păstrează sub 0˚C D. Sub acţiunea oxigenului. se mai numeşte teflon 114 . gutaperca 719. constă în formarea de punţi C-S-S-C între moleculele de poliizopren C. Vulcanizarea cauciucului: A. nu este solubil în hidrocarburi B. este asemănătoare cu cea a izomerului său. sulfură de carbon D. se foloseşte ca pigment în vopseluri D. apă 717. îşi pierde elasticitatea B.

este un cauciuc sintetic C. se mai numeşte gutapercă C. Poliacrilonitrilul: A. este un cauciuc natural B. se obţin prin reacţii de substituţie 725. alcadienele participă la reacţii de copolimerizare 726. monomerii vinilici pot participa la reacţii de copolimerizare cu obţinerea copolimerilor folosiţi la fabricarea cauciucului natural B. Produsul numit Buna S: A. este un produs dur cu mare rezistenţă mecanică 723. Produsul numit Buna N: A.3-butadienei cu stirenul C. se mai numeşte PVC 729. E.K. au proprietăţi diferite faţă de amestecul polimerilor obţinuţi din cei doi monomeri în parte C. se obţine prin vulcanizarea cauciucului cu cantităţi mari de sulf (25-40%) D. se mai numeşte PAN B. se obţine prin copolimerizarea 1. polistirenul are proprietatea de a fi tras în fire şi se foloseşte la fabricarea fibrelor sintetice 115 . alcadienele au izomerie de catenă.3-butadienei cu acrilonitrilul 728. au proprietăţi identice cu ale polimerilor obţinuţi din cei doi monomeri în parte B. are reacţia generală: -[-(-A-)-x-(-B-)-y-]-n unde x reprezintă gradul de polimerizare D. în structura lor. se mai numeşte S. alcadienele sunt hidrocarburi saturate care conţin două legături covalente duble C=C D. este reacţia de polimerizare concomitentă a două tipuri diferite de monomeri. se foloseşte la fabricarea anvelopelor pentru automobole D. resturile de polimeri pot fi repartizate simetric D. cu obţinerea unui produs macromolecular B. denumirea alcadienelor se face prin înlocuirea literei finale n cu sufixul dienă în numele alcanului corespunzător B.B. se foloseşte la fabricarea fibrelor sintetice D. stă la baza obţinerii diverselor tipuri de cauciuc sintetic 724. se mai numeşte gutapercă 727. se obţine prin copolimerizarea 1. resturile de polimeri pot fi repartizate în mod întâmplător E. în structura lor. Copolimerii: A. de poziţie şi geometrică E. se obţine prin copolimerizarea 1. este izomerul trans al poliizoprenului D.N. are reacţia generală: -[-(-A-)-x-(-B-)-y-]-n unde y reprezintă gradul de polimerizare E. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. alcadienele au formula generală CnH2n-2 ca şi alchenele C. Care din următoarele afirmaţii sunt false? A. Reacţia de copolimerizare: A. are reacţia generală: -[-(-A-)-x-(-B-)-y-]-n unde n reprezintă gradul de polimerizare C.3-butadienei cu stirenul E. are proprietatea de a fi tras în fire C.3-butadienei cu acrilonitrilul B. este un polimer fără utilizări în industrie E. se foloseşte ca izolator electric E. se obţine prin copolimerizarea 1.

2.3-butadienă se obţine: A. reacţia (2) este o reacţie de adiţie C. neopren B. 1. vinilbenzenul C6H5-CH=CH2 D.3.4-dibromo-1-butena în proporţie de 10% C. H2C=CH-CN B. clorura de vinil CH3-CH=CH-Cl E. 3. 1.3-butadienă 116 . teflon 733. poliacetatul de vinil se foloseşte la apretarea produselor textile 730.C.2-dimetil-1. Care din următoarele produse sunt cauciucuri sintetice? A. Să se denumească conform IUPAC următorii compuşi: (I) H2C CH C CH CH3 CH3 (II) H2C C CH CH CH CH3 CH3CH3 (III) H2C CH C CH CH2 CH2 CH3 CH3 A. compusul (III) se numeşte: 3-etil-1.3-hexadienă C. 1. reacţia (1) este o reacţie de adiţie 732. buna S D. reacţia (4) este o reacţie de polimerizare E. acrilonitrilul. policlorura de vinil (PVC) este folosită la obţinerea de tuburi. stirenul C6H5-CH=CH2 C. reacţia (1) are loc în prezenţă de paladiu otrăvit cu săruri de plumb B.4-dibromo-2-butena în proporţie de 90% B. compusul (I) se numeşte: 1.4-dibromo-2-butena în proporţie de 10% 734. buna N E. Care din următorii compuşi sunt monomeri vinilici: A. În urma adiţiei bromului la 1.4-tetrabromobutan dacă se foloseşte exces de brom D. gutaperca C.4-dibromo-1-butena în proporţie de 90% E. Se dă următoarea schemă: Acetilena (1) Etena (2) (3) Dicloroetan Clorura de vinil (4) Policlorura de vinil Alegeţi afirnaţiile adevărate: A.3-pentadienă B. 3. compusul (I) se numeşte: 3-metil-1. ţevi şi folii (linoleum) cu sau fără suport textil D. poliacetatul de vinil se foloseşte la prepararea de lacuri şi adezivi E. acetatul de vinil H2C=CH-OCOCH3 731. în urma reacţiei (3) se obţine Cl2 ca produs secundar D.

este un monomer vinilic D. Prin vulcanizare cauciucul dobândeşte următoarele proprietăţi: A. se numeşte Metoda Lebedev C. Care dintre următorii compuşi macromoleculari sunt produşi de polimerizare? A.4-hexadienă 735. neoprenul 737.2-butadienă E. legăturile duble din poliizopren sunt trans C. rezistenţă mecanică la rupere şi abraziune B. legăturile duble din cauciucul natural sunt cis B. este o materie primă importantă. conduce la formarea unor macromolecule filiforme C. produsul de reacţie este o alcadienă conjugată 736. gutaperca este izomerul trans al cauciucului natural D.3-butadienă D. cauciucul butadien-α-metilstirenic 740. este o poliadiţie 1-4 B. solubilitate în hidrocarburi (benzen.4-pentadienă E. dublele legături din macromolecula poliizoprenului sunt doar „cis” 739. cauciucul Buna S D. cauciucul butadienstirenic este cel mai potrivit pentru fabricarea de anvelope E. Sunt compuşi macromoleculari naturali: A. Referitor la stiren sunt adevărate afirmaţiile: A.3-butadienei cu CH2=CH–CN se obţine cauciucul Buna N D. are structura C6H5–CH=CH2 C. reacţia are loc în prezenţa ZnO la 400˚C B. Se dă reacţia: 2 CH3CH2OH H2C CH CH CH2 + 2H2O + H2 Alegeţi afirmaţiile corecte: A. produsul de reacţie se numeşte 1. folosită la obţinerea cauciucului butadien-α-metilstirenic E. cauciucul polibutadienic C. cauciucul poliizoprenic D. Referitor la polimerizarea izoprenului sunt adevărate afirmaţiile: A.D. compusul (II) se numeşte: 1.3-dimetil-1. prin polimerizarea acrilonitrilului se obţine Teflon 741. toluen) 117 . cauciucul policloroprenic B. gutaperca B. compusul (II) se numeşte: 2. produsul de reacţie se numeşte 1. cauciucul butadienstirenic E. prin copolimerizarea 1.4-trimetil-1. prin copolimerizarea 1. cis-poliizoprenul E. este materie primă în procesul de obţinere a cauciucului butadienstirenic 738.3. are structura CH3 C CH2 CH3 B. ebonita C.3-butadienei cu CH2=CH–C6H5 se obţine cauciucul Buna S E. Sunt adevărate următoarele afirmaţii: A.

rezistenţă la îmbătrânire E. se obţine prin reacţii de policondensare E. stabilitate chimică ridicată D. are culoare slab gălbuie B. Sunt adevărate afirmaţiile prezentate mai jos: A. la 5000C 744. sunt adevărate afirmaţiile: A. este solubil în benzen. Alegeţi răspunsurile corecte: A. amestecarea cauciucului cu mici cantităţi de sulf C. principala proprietate a cauciucului este elasticitatea B. este plastic 746. formând ebonita 747.3-butadienei cu acrilonitrilul se obţine cauciucul Buna N C. încălzirea cauciucului cu hidrogen sulfurat. polibutadiena se obţine prin polimerizarea 1. are proprietăţi diferite de ale cauciucului natural C. este utilizat la fabricarea anvelopelor B. pentru a împiedica îmbătrânirea cauciucului. amestecarea cauciucului cu cantităţi mari de sulf D. pentru a împiedica îmbătrânirea cauciucului. nu poate fi vulcanizat D. încălzirea la 130-1400C a cauciucului E.C. reacţia de copolimerizare este deosebit de importantă în industria elastomerilor E. ecuaţia generală a reacţiei de copolimerizare este nxAA + nxBB → –[(A)x–(B)x]n– E. acetonă C. Referitor la cauciucul natural. este insolubil în alcool. sub acţiunea oxigenului devine sfărâmicios şi inutilizabil B. acesta este supus încălzirii la presiuni ridicate E. prin polimerizarea alcadienelor cu duble legături conjugate se pot forma macromolecule filiforme C. acesta este supus vulcanizării D. cauciucul butadien-acrilonitrilic este insolubil în alcani B. alegeţi răspunsurile corecte: A. prin copolimerizarea 1. peste temperatura de 300C se înmoaie şi devine lipicios C. sub 00C cristalizează şi devine casant E. vulcanizarea cauciucului are loc la rece. Referitor la cauciucul sintetic sunt adevărate afirmaţiile: A. benzină. încălzirea la 1000C a cauciucului B. se vulcanizează cu cantităţi mici de sulf. se obţine prin reacţii de polimerizare sau copolimerizare 748. raportul molar dintre doi monomeri din structura unui copolimer este x/y 745. prezentând fenomenul de „îmbătrânire” C. cauciucul este sensibil la acţiunea oxigenului din aer. Procesul de vulcanizare a cauciucului constă în: A. este elastic E.2-butadienei D. copolimerii au aceleaşi proprietăţi cu ale monomerilor din care provin D. elasticitate la un conţinut de 30% sulf 742. cauciucul Buna N are formula structurală –[(CH2–CH=CH–CH2)x–(CH2–CH)y ]n– B. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. în prezenţa unor catalizatori pe bază de sulf 118 . sub acţiunea oxigenului din aer. Referitor la cauciucul natural. sulfură de carbon D. se mai numeşte prenandez D. cauciucul prezintă fenomenul de rigidizare 743.

se obţine prin reacţii de polimerizare sau de copolimerizare B. sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. este utilizat pentru producţia de încălţăminte. este utilizat la fabricarea benzilor transportoare. nu este plastic E. se îmbibă foarte mult în solvenţi 752. latexul se extrage din nuca de cocos B. prin polimerizarea 2-metil-1. cauciucul butadienic. prezintă rezistenţă la rupere C. după vulcanizare. Referitor la utilizările cauciucului sintetic. fabricarea adezivilor şi a protecţiilor anticorozive 755. ţesături cauciucate. reprezintă polimerizarea concomitentă a două tipuri diferite de monomeri cu obţinerea unui produs macromolecular B. cauciucul Buna S se mai numeşte Neopren E. articole biomedicale. Referitor la cauciucul vulcanizat sunt adevărate afirmaţiile: A. poate fi prelucrat şi vulcanizat C. formează materiale asemănătoare cu cele obţinute din cauciucul natural B. a curelelor de transmisie. Referitor la reacţia de copolimerizare sunt adevărate afirmaţiile: A. cauciucul poliizoprenic are proprietăţi mult deosebite de ale cauciucului natural C. a furtunurilor. se poate obţine prin metoda Lebedev E. Referitor la tipurile de cauciuc sintetic. reprezintă reacţia de combinare a două sau mai multe tipuri diferite de structuri polimerice D.749. sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. cel mai mare utilizator este industria de anvelope B. prin polimerizarea izoprenului se obţine polistirenul expandat 750. cauciucul natural este elastic şi nu poate fi vulcanizat C. a garniturilor C. cu limite de temperatură ale elasticităţii cuprinse între -70 0C şi +140 0C B. reacţia de copolimerizare conduce la obţinerea elastomerilor D. sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. cauciucul policloroprenic vulcanizat are proprietăţi mecanice foarte bune C. cauciucul Buna N are rezistenţă mecanică şi chimică bună şi este insolubil în alcani 751. cauciucul Neopren vulcanizat are proprietăţi mecanice foarte bune si rezistenţă mare la oxidare D. Referitor la cauciucul sintetic. reprezintă reacţia de substituţie a unor resturi polimerice cu alte structuri 753. este elastic. este casant 119 . este insolubil în hidrocarburi D. butadiena. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. monomer imporatnt în industria cauciucului sintetic. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. este utilizat în industria autovehiculelor şi cea aeronautică D. este sfărâmicios D. prin polimerizarea butadienei se obţine ebonita E. este lipicios E. cauciucul sintetic poate fi prelucrat şi vulcanizat B. este importantă în industria elastomerilor E. este utilizat ca materie primă în producţia de alimente şi medicamente de sinteză E. prenadezul este un adeziv obţinut prin dizolvarea cauciucului natural în benzină 754. este importantă pentru obţinerea diverselor tipuri de cauciuc sintetic C.3-butadienei se obţine poliizopren D.

cauciucul Buna se obţine prin polimerizarea butadienei E. în medicină şi gospodărie 120 . este un produs de origine vegetală B. este forma trans a poliizoprenului D.3-butadienei cu acrilonitril C. cauciucul Neopren se obţine prin reacţia de copolimerizare a 1. copolimerizarea 1. ebonita se foloseşte ca izolator electric C. are loc într-un interval de temperatură de 0-30 oC C. ebonita se obţine prin vulcanizarea cauciucului sintetic cu cantităţi mici de sulf (0. dacă în timpul procesului de vulcanizare a cauciucului natural se folosesc cantităţi mari de sulf (2540%). Referitor la gutapercă. alegeţi afirmaţiile adevărate: A.5-5%) D.3-butadienei 762.3-butadienei cu monomeri vinilici este folosită în industria cauciucului sintetic E. poliizoprenul se obţine prin reacţia de polimerizare a 2-metil-1. ebonita este un produs dur. sub acţiunea luminii ultraviolete cauciucul vulcanizat “îmbătrâneşte”. cu formula (C5H8) n D.3-butadienă cu acrilonitril se obţine cauciuc Buna N 757. copolimerii au proprietăţi identice cu ale monomerilor componenţi C. Referitor la cauciucul natural alegeţi răspunsurile corecte: A. devine sfărâmicios şi inutilizabil 759. monomerii vinilici nu participă la reacţii de copolimerizare D. Referitor la procesul de copolimerizare sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. prezintă legături duble E. dubla legătură din unităţile structurale ale poliizoprenului determină existenţa a două varietăţi structurale din punct de vedere geometric: forma cis şi forma trans D. Referitor la structura poliizoprenului alegeţi afirmaţiile corecte: A. Din cele prezentate mai jos. prin copolimerizerea 1. cu mare rezistenţă mecanică 760. constă în încălzirea cauciucului cu cantităţi mici de sulf (0. ebonita nu este un material elastic E. Referitor la vulcanizarea cauciucului sunt adevărate afirmaţiile: A. se obţine ebonita B. cauciucul natural este forma trans a poliizoprenului C. cauciucul Buna S se obţine prin polimerizarea stirenului B.756. gutaperca este forma cis a poliizoprenului E. cauciucul Buna N se obţine prin reacţia de copolimerizare a 1. este un compus macromolecular natural ce se găseşte în coaja şi frunzele plantei Palaquium C. Alegeţi din afirmaţiile de mai jos pe cele corecte: A. copolimerii au proprietăţi diferite de ale polimerilor obţinuti din cei doi monomeri în parte B. determină formarea punţilor C-S-S-C între macromoleculele de poliizopren D. se găseşte sub formă de dispersie coloidală în sucul lăptos (latex) al unor plante tropicale dintre care cea mai importantă este Hevea brasiliensis C. deşi este sfărâmicioasă şi lipsită de elasticitate are multe aplicaţii practice B. cauciucul poliizoprenic se obţine prin polimerizarea izoprenului D.3-butadienei cu stirenul 758. se utilizează sub formă de folii hidroizolatoare.5-5%) la 130-140 oC B. este o macromoleculă ce posedă o legătură dublă în fiecare unitate structurală ce se repetă de n ori B. care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate ? A. este o hidrocarbură macromoleculară numită poliizopren. este un derivat organic de compuşi policarboxilici complecşi 761. cauciucul vulcanizat devine casant sub 0 oC E. este de origine animală E.

2 C. reducere D.2 D. cauciucul sintetic se poate obţine prin reacţii de policondensare E.2 se pot obţine polimeri cu catenă ramificată D.3-butadiena CAP. prin polimerizarea 1. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. fiecare atom de carbon din nucleul benzenic este legat printr-o legătură π de atomul de carbon vecin C. Referitor la hidrocarburile aromatice sunt adevărate afirmaţiile: A.54Å 769. unghiurile dintre legăturile covalente ale atomilor de carbon au valoarea de 1200 E.N. ARENE 767. Alegeţi afirmaţiile corecte: A.K. pot fi mononucleare şi polinucleare B. cauciucul sintetic polibutadienic (Buna) a fost obţinut pentru prima dată la scară industrială de Lebedev E. 766.4. adiţie B. prin polimerizarea 1. 7. polimerizarea 1. atomii de carbon din nulceul benzenic sunt hibridizaţi sp E. fiecare atom de carbon din nucleul benzenic este legat prin trei legături ζ B. Hidrocarburile aromatice pot da reacţii de: A. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. cauciucurile sunt hidrocarburi saturate. naftalina este cel mai simplu compus din clasa arene C. hidroliză 121 . cauciucul Buna S se mai numeşte S. benzenul a fost sintetizat prima dată prin decarboxilarea acidului benzoic 768. primul cauciuc sintetic s-a obţinut prin polimerizarea cloroprenului B. în reacţia de polimerizare pot avea loc atât adiţii 1. prin poliadiţiile 1. prin polimerizarea acrilonitrilului se obţine cauciucul Buna S C.(C5H8)n C.3-butadienei se obţine cauciucul Neopren 764. formula moleculară a cauciucului Buna este (C5H4)n 765. prin polimerizarea 2-cloro-1. cauciucul sintetic poate fi prelucrat şi vulcanizat în mod asemănător cauciucului natural C. arenele mononucleare au formula generală CnH2n-6 D. lungimea legăturilor carbon-carbon are valoarea 1. cauciucul sintetic se obţine prin reacţii de polimerizare sau coplimerizare B. butadiena este un monomer important în industria cauciucului sintetic E. cloroprenul reprezintă 1-cloro-1. prin polimerizarea alcadienelor cu duble legături conjugate se formează macromolecule circulare B. polimerizarea izoprenului este reprezentată de ecuaţia chimică nC5H8 → .763. molecula benzenului este plană D. Care din afirmaţiile de mai jos nu sunt false? A. prin polimerizarea stirenului se obţine cauciucul Buna N B. Referitor la hidrocarburile aromatice sunt adevărate afirmaţiile: A.3-butadienei are loc preponderent prin adiţii 1.3-butadienei se obţine cauciucul poliizoprenic D.3-butadienei se obţine cauciucul Buna E. oxidare E. substituţie C. cât şi adiţii 1. cu formula generală C2H2n D.

caracterul aromatic al arenelor polinucleare condensate depinde de numărul ciclurilor 774. Legat de arene sunt adevărate afirmaţiile: A. etilbenzen C. fenantrenul 771. poate rezulta: A. reacţiile de adiţie decurg mai uşor la benzen decât la naftalină C. toluen B. antracenul D. C6H5 CH C6H5 Cl 122 . prin oxidare cu reactiv Bayer 775. benzilfenilcetonă E. stiren E. naftalina se hidrogenează mai uşor decât benzenul B. o-metilbenzofenonă B. p-metilbenzofenonă D. toluen 773. naftalina are caracter aromatic mai slab decât benzenul B. Hidrocarburile aromatice izomere cu formula moleculară C8H10 pot fi: A. etilbenzen B.770.HCl C Compusul C poate fi: A. vaporii de benzen sunt toxici C. în benzen toţi atomii de carbon se află în stare de hibridizare sp2 E. m-xilen E. feniletenă C. Referitor la hidrocarburile aromatice sunt adevărate afirmaţiile: A. naftalenul B. decalina E. Au nuclee condensate următoarele hidrocarburi aromatice: A. acidul ftalic se poate obţine din o-xilen. o-xilen D. adiţia fotochimică a clorului la benzen conduce la obţinerea hexaclorociclohexanului E. La clorurarea difenilmetanului la lumină. alchilarea benzenului se face cu cloruri acide. p-xilen 772. cumen D. difenilul C. Hidrocarbura aromatică cu formula structurală C6H5–CH=CH2 se numeşte: A. dibenzilcetonă 776. în prezenţă de AlCl3 anhidră D. AlCl3 . adiţia clorului la benzen are loc în prezenţa unui catalizator tip acid Lewis (FeCl3) D. m-metilbenzofenonă C. Se dă schema de reacţii: C7H8 + 3[O] KMnO4 _ H2O A + PCl5 _ POCl 3 _ HCl B + C7H8.

clorobenzenul B. –CH = CH2 B. –X B. C Cl E. –F 781. Sunt substituenţi de ordinul I pe nucleul benzenic: A. toluenul C. Cl CH2 C. Cl CH2 Cl Cl D. cloroetanul D. –NO2 780. –I 782. Sunt substituenţi de ordinul II pe nucleul benzenic: A. –CH2X E. –COOH D. –SO3H B. toţi produşii enumeraţi 777. –C(CH3)3 C. –COOH 123 . propena E. Sunt substituenţi de ordinul II pe nucleul benzenic: A. –COOR D. C6H5– C. –NH2 C. clorura de benzil 778. –CH = O D. Pot fi utilizaţi ca agenţi de alchilare: A. –NO2 B. –R C. –SO3H E. Sunt substituenţi de ordinul I pe nucleul benzenic: A. Sunt substituenţi de ordinul I pe nucleul benzenic: A. –COOR D. –CH3 B. –CN E. –CN E. –OH 779.B.

4-dinitrotoluen E. dicromat de potasiu în mediu de acid sulfuric 786. este ireversibilă B. prin acilare se obţin cetone aromatice sau mixte 787. reacţia de acilare se efectuează cu catalizator de AlCl3 E. o-nitrotoluen B. m-nitrotoluen C. Referitor la arene sunt adevărate afirmaţiile: A. p-clorotoluen C. >C=O D. p-clorotoluen D. permanganat de potasiu în acid acetic D. Sulfonarea benzenului poate avea loc cu: A. 2. m-clorotoluen C. se efectuează cu amestec sulfonitric D. o-clorotoluen B. substituenţii de ordinul I grefaţi pe nucleul benzenic orientează noua substituţie în poziţiile orto şi para B. poate rezulta: A. se efectuează cu acid sulfuric concentrat C. sulfit de sodiu E. amestec sulfonitric B. clorură de benzil E.4. Referitor la nitrarea benzenului sunt adevărate afirmaţiile: A. sulfit acid de sodiu 785. 2.6-trinitrotoluen 788. o-clorotoluen B. La monoclorurarea toluenului. trebuie realizată la temperatură ridicată E. La clorurarea toluenului în prezenţa luminii se poate forma: A. Produşii de mononitrare ai toluenului sunt: A. feniltriclorometan 789. Oxidarea hidrocarburilor aromatice la nucleu se poate face cu: A. la acilare se obţin omologi ai benzenului D. clorură de benziliden E. permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric C. oxigen molecular. substituenţii de ordinul I dezactivează nucleul benzenic C. în prezenţa unor catalizatori B. în funcţie de condiţiile de reacţie. clorură de benzil D. –NH2 783. oleum D.CH3–CH2– E. clorură de benziliden 124 . acid sulfuric C. conduce la formarea unui compus cu miros de migdale amare 784.C. dicromat de potasiu în acid acetic E. p-nitrotoluen D.

Prin oxidarea etilbenzenului cu soluţie acidă de permanganat de potasiu. t0C . Despre antracen sunt adevărate afirmaţiile: A. compusul A este 1. hidrocarburi alifatice 794. prezintă trei nuclee benzenice condensate 791. alcool benzilic D.H2O D A.2-difeniletanul E. se obţine: A. cetone aromatice C. cu nuclee izolate C. ciclice saturate B. compusul B este p-xilenul C. prin oxidare formează 9. cu nuclee conjugate 796. compusul D este anhidrida ftalică 793. cetone mixte E.HCl C A.HCl A + CH3Cl / AlCl3 B .2HCl B + Cl2 / h . la nucleu B. de ciclizare C.1-difeniletanul D. acid fenilacetic C. Se dă schema de reacţii: C2H4 + Cl2 CCl4 + 2C6H6 / AlCl3 A . Prin reacţii Friedel–Crafts la arene. compusul C este acidul o-ftalic D.1-dicloroetanul B. alchilarene B. acid benzoic B. se oxidează mai greu decât naftalina C. KMnO4 / H3O. dioxid de carbon şi apă E.790. cu nuclee condensate E. benzaldehidă 795. compusul B este 1. compusul B este 1.2-dicloroetanul C. Se dă schema de reacţii: C6H6 + CH3Cl / AlCl3 .10-antrachinonă D.2-difeniletanul 792. pot rezulta: A. de dimerizare 125 . cicloparafine D. are caracter aromatic mai slab decât naftalina B. compusul C este 1-cloro-1.2H2O t0C C .HCl + 6[O] . compusul C este acidul tereftalic E. compusul A este 1. Hidrocarburile aromatice polinucleare pot fi clasificate în: A. Hidrocarburile aromatice pot da două tipuri de reacţii: A. prezintă trei nuclee benzenice izolate E. compusul B este o-xilenul B. aldehide aromatice D.

Hidrocarburile aromatice pot da următoarele reacţii la nucleu: A. Se poate obţine izopropilbenzen prin: A. urmată de deshidratare D. catalizatorii folosiţi la clorurare sunt FeCl3. în prezenţa catalizatorului de AlCl3 anhidră. Referitor la halogenarea arenelor sunt adevărate afirmaţiile: A. acizii arilsulfonici se folosesc în industria cosmetică 801. Prin acilarea benzenului cu clorură de acetil.D. tetralină B. catalizatorii folosiţi la bromurare sunt FeBr3. de eliminare 798. alcool benzilic C. când rezultă dioxid de carbon şi apă D. la 5000C. cu dicromat de potasiu şi acid acetic E. se poate realiza doar catalitic D. alchilarea benzenului cu 2-cloropropan. oxigen molecular. de condensare 797. în prezenţa AlCl3 anhidră 126 . cu soluţie acidă de permanganat de potasiu 799. acilarea benzenului cu clorură de acetil C. tetralina şi decalina sunt substanţe lichide. de adiţie C. hidrogenarea stirenului E. de substituţie B. se poate realiza atât catalitic cât şi fotochimic E. acetofenonă 803. difenilcetonă E. AlBr3 C. antracenul se oxidează în poziţiile 1 şi 3 C. decalină D. de polimerizare D. alchilarea benzenului cu propenă. la catena laterală E. reacţia benzenului cu izopropanol. oxigen molecular. AlCl3 B. antrachinona este un produs de bază în industria coloranţilor D. tetrahidronaftalină C. agenţii oxidanţi atacă atomii de carbon din poziţia benzilică E. pe catalizator de V2O5. de oxidare E. pe catalizator de V2O5. Alegeţi răspunsurile corecte: A. Prin hidrogenarea naftalinei se poate obţine: A. se obţine: A. prin combustie. etilbenzen B. cu formare de acid ftalic B. se formează un singur compus monohalogenat 802. toluen 800. folosite ca solvenţi B. cu formare de anhidridă maleică C. decahidronaftalină E. Benzenul se poate oxida cu: A. oxigen molecular. în cazul arenelor cu catenă laterală. fenilmetilcetonă D. la 3500C. în prezenţa AlCl3 umedă şi a acizilor tari B.

naftalina este o hidrocarbură aromatică polinucleară C. Acetofenona se poate obţine prin: A. toluenul este o hidrocarbură aromatică binucleară B. oxidarea antracenului cu K2Cr2O7/CH3COOH C. deshidratarea 1-feniletanolului E. acetat de etil 805. clorură de acetil C. Acetofenona se poate obţine prin acilarea benzenului cu: A. este mai pronunţat la arenele polinucleare decât la benzen C. există doi izomeri dimetilbenzen 127 . Referitor la caracterul aromatic sunt adevărate afirmaţiile: A. naftalina nu se poate oxida E. acid acetic B. hidrocarburile aromatice mononucleare cu catenă laterală se numesc fenilalcani B. sunt adevărate afirmaţiile: A. poate fi o cetonă 807. naftalina are caracter aromatic mai slab decât benzenul C. oxidarea 1-feniletanolului cu permanganat de potasiu şi acid sulfuric 806. acetamidă E. anhidridă acetică D. este mai puţin pronunţat la arenele polinucleare decât la benzen E. Referitor la compusul aromatic cu formula moleculară C8H8O.804. hidroliza clorurii de benziliden D. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. poate fi o aldehidă E. poate fi un alcool aromatic D. patru izomeri pot reacţiona cu reactivul Tollens C. alchilarea benzenului cu propenă B. în prezenţă de acid sulfuric E. nu depinde de numărul nucleelor aromatice D. doi izomeri reacţionează cu reactivul Tollens B. C9H12 poate fi o hidrocarbură aromatică mononucleară B. oxidarea etilbenzenului 808. Se obţin compuşi carbonilici prin: A. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. imprimă preferinţa pentru reacţiile de substituţie în locul celor de adiţie şi oxidare 809. adiţia apei la fenilacetilenă C. nitrarea benzenului se realizează cu amestec sulfonitric D. toluenul nu poate participa la reacţii de substituţie D. alchilarea benzenului este o reacţie de substituţie 811. acilarea benzenului cu clorură de acetil B. oxidarea α-metilstirenului D. benzenul nu poate participa la reacţii de substituţie E. este influenţat de numărul nucleelor aromatice B. alchilarea benzenului cu metanol. naftalina conţine în moleculă 10 atomi de carbon 810. benzenul are în moleculă 12 atomi C.

benzenul nu este cancerigen 815. reacţia nu are loc în aceste condiţii 818. caracterul aromatic creşte cu creşterea numărului de nuclee benzenice condensate B. alegeţi răspunsurile corecte: A. este o reacţie de adiţie 128 . există trei izomeri monocloruraţi ai benzenului 812. halogenarea la nucleu are loc în prezenţă de FeX3. Se formează anhidride prin oxidarea următoarelor hidrocarburi aromatice: A. se formează MnSO4 C. AlX3 814. oxidarea catenei laterale a alchilbenzenilor este importantă în anumite procese metabolice B. reacţiile de adiţie la nucleul benzenic decurg în condiţii energice (temperatură. la bromurarea catalitică formează un amestec de izomeri meta şi para D. Alegeţi răspunsurile corecte: A. cu exces de amestec sulfonitric se obţine trinitrobenzen C. nu au aplicaţii practice 816. se formează doar mononitrobenzen B. fenantren E. Referitor la oxidarea toluenului cu permanganat de potasiu şi acid sulfuric. toluen 817. Referitor la arene. prin oxidare cu permanganat de potasiu şi acid sulfuric formează acid benzoic 813. alegeţi răspunsul corect: A. Referitor la toluen. alegeţi răspunsul corect: A. se formează un precipitat brun de MnO2 B. arenele cu catenă laterală participă atât la reacţii chimice specifice nucleului aromatic. nu dau reacţii de polimerizare C. nu se oxidează cu KMnO4 în soluţie neutră D. toluenul este mai puţin toxic decât benzenul E. toluenul care a intrat în organism poate fi oxidat în prezenţa unei enzime din ficat la acid benzoic C. conduce la formarea acidului benzoic D. Alegeţi răspunsurile corecte: A. este un bun solvent C. se realizează cu acid sulfuric concentrat şi acid azotic concentrat D. Referitor la nitrarea benzenului sunt adevărate afirmaţiile: A. cât şi catenei laterale E. are molecula plană B. benzen B. naftalină C. este o reacţie de substituţie E.D. benzenul poate fi oxidat în organism şi eliminat D. antracen D. caracterul aromatic al arenelor se reflectă în preferinţa acestora pentru reacţiile de substituţie B. la acilarea benzenului se obţin omologi ai acestuia E.33 Å C. prin oxidare cu permanganat de potasiu şi acid sulfuric formează benzaldehidă E. lumină) D. există trei izomeri dimetilbenzen E. lungimea legăturii carbon–carbon din nucleul benzenic este 1. conduce la formarea benzochinonei E.

halogenarea B. există trei izomeri dimetilbenzen E. acilarea 820. Hidrocarbura aromatică cu formula structurală: H3C C CH2 se numeşte: A. KMnO4 / H2SO4 Z . naftalina nu are caracter aromatic D. compusul X este clorura de izopropil B. oxidarea E. alcooli D. toluenul este o hidrocarbură aromatică mononucleară C. 2-fenilpropenă C. alilbenzen B. benzenul nu poate participa la reacţii de substituţie 822. hidrogen B. apă C.819.H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. hidrogenarea arenelor are loc în condiţii energice 823. nitrarea C. stiren 129 . halogeni E. toluenul nu poate participa la reacţii de substituţie B. compusul Z este acidul benzoic E. Benzenul poate adiţiona: A. compusul Y este izopropilbenzenul D. alchene 821. alchilarea benzenului este o reacţie de substituţie B. Se dă schema de reacţii: H3C C CH2 + X AlCl3 umeda Y . Reacţiile de substituţie la nucleul aromatic sunt: A. benzenul se poate oxida cu KMnO4 / H2SO4 C. benzenul are în moleculă 12 atomi D. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. sulfonarea D.H2 + 4[O].CO2 . compusul X este propena C. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. compusul Z este fenilmetilcetona 824. nitrarea benzenului se realizează cu amestec sulfonitric E.

lungimea legăturilor C–C este de 1. α-metilstiren E. în condiţii energice.HCl Y Alegeţi răspunsurile corecte: A. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. KMnO4 / H2SO4 Z + a + 2b 826. compusul Y este etilbenzenul E. difenilul are două nuclee izolate C. raportul atomic C:H este 1:1 B. fenilpropenă B. lungimea legăturilor C–H este de 1. Arena cu structura de mai jos: CH CH2 se numeşte: A. cumen 825.54Å C.33Å D. compusul Y este toluenul D. etenilbenzen E. benzenul se comportă ca o hidrocarbură având caracter saturat 828. toluenul a fost izolat din balsamul de Tolu C. prezenţa celor trei duble legături este dovedită prin reacţia de adiţie a hidrogenului D. reacţiile de substituţie la arene pot avea loc atât la nucleu. arenele se mai numesc hidrocarburi aromatice datorită mirosului de migdale amare 827. cei şase atomi de hidrogen sunt echivalenţi C. compusul X este clorura de etil C. prin adiţia hidrogenului la benzen. cât şi la catena laterală 130 . benzenul este instabil din punct de vedere chimic şi astfel participă uşor la reacţii de polimerizare 829. Alegeţi răspunsurile corecte: A. arenele conţin unul sau mai multe cicluri benzenice D. etilbenzen 830.D. distanţele dintre doi atomi de carbon vecini au fost stabilite prin metoda razelor X B. vinilbenzen C. stiren D. compusul X este 1.2-dicloroetanul B. benzenul este cea mai simplă arenă B. compusul Z este acidul benzoic + 6 [O]. se formează tetralină E. radicalul fenil se obţine formal prin eliminarea unui atom de hidrogen din fenantren E. Se dă schema de reacţii: + C6H6 / AlCl3 anhidra C2H4 + HCl X . legăturile C–C sunt echivalente E. Referitor la benzen alegeţi afirmaţiile corecte: A. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la benzen: A. fenantrenul este o hidrocarbură aromatică polinucleară cu structură liniară B.

clorura de acetil D. naftalina poate avea patru derivaţi monosubstituiţi: α. α’. β-cloronaftalina se obţine direct din naftalină şi clor. acidul acetic C. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. halogenii activează nucleul benzenic C.D. Referitor la halogenarea arenelor alegeţi afirmaţiile corecte: A. Reacţiile Friedel-Crafts sunt: A. de polimerizare 835.2. clorura de etil B.5-dicloronitrobenzen E. sulfonarea naftalinei la 1600C conduce la acid β-naftalinsulfonic 834. sulfonarea arenelor este o reacţie reversibilă C. acilare 836. α-cloronaftalina este neizolabilă C. acetonitrilul 837. de halogenare E. nucleul benzenic nu se poate oxida E. Pot fi agenţi de acilare ai arenelor: A. în prezenţa AlCl3 E. de oxidare B. există cinci derivaţi disubstituiţi diferiţi ai benzenului: o. prin monoclorurarea fotochimică a toluenului se obţine clorura de benzin 833. de alchilare C. poziţia α este mai reactivă decât poziţia β C. alchilare E.4-tetracloronaftalină D. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. sulfonare D. clorurarea benzenului este catalizată de acidul azotic B. nitrobenzenul se mai numeşte esenţă de Mirban 832. p’ B. AlCl3 are rol de catalizator în reacţiile de: A. sulfonarea benzenului cu acid sulfuros conduce la acid benzensulfonic D. o’. prin nitrarea toluenului cu amestec sulfonitric în exces se obţine trotil 131 . β-nitronaftalina se obţine prin metode indirecte B. m. p. la nitrarea toluenului se obţine un amestec de o-nitrotoluen şi p-nitrotoluen B. de acilare D. β. prin diclorurarea catalitică a nitrobenzenului se obţine 3. la naftalină. produsul final al clorurării naftalinei este 1. β’ D. halogenare B. orientarea celui de-al doilea substituent pe nucleul benzenic este independentă de natura primului substituent D.3. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. nitrarea arenelor la catena laterală se realizează cu amestec sulfonitric E. iodurarea benzenului are loc în prezenţa HNO3 cu rol de catalizator 831. hidrogenare C. anhidrida acetică E. sulfonarea naftalinei la 800C este împiedicată steric E.

compusul Y este α-metilstirenul C6H6 + X 843. grupa nitro. compusul Y este n-propilbenzenul E. la 3500C E. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. V2O5. compusul Y este p-xilenul D. Se consideră schema de reacţii: Y . 2000C). t0C acid benzoic + 2CO2 + 3H2O . t0C .H2O W Y (C10H8) + 9/2 O2. compusul X este 2-cloropropanul C. compusul Z este acidul fumaric 842. compusul Y este naftalina C. prin clorurarea fotochimică a benzenului se obţine HCH B.838. compusul X este toluenul B. compusul Y este izopropilbenzenul D. KMnO4 / H3O. reacţia de nitrare este reversibilă 840. acidul tereftalic se obţine la oxidarea naftalinei cu V2O5. (Ni. 3500C . trotilul este o substanţă puternic explozivă D. Arena cu formula moleculară C8H10 prezintă: A.H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. un izomer monosubstituit 132 AlCl3 anh. hidrogenarea naftalinei are loc în două etape D. TNT în amestec cu NH4NO3 este utilizat ca explozibil C. se formează ciclohexan C. compusul Z este acidul o-ftalic E. tetralina şi decalina sunt utilizate drept carburanţi B. prin hidrogenarea catalitică a benzenului. naftalina participă mai greu decât benzenul la reacţiile de adiţie deoarece are două nuclee aromatice 839. nitrarea benzenului cu amestec sulfonitric în exces conduce la trinitrobenzen E. Alegeţi afirmaţiile corecte: A.2CO2 .HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este propena B. la 5000C D. Se consideră schema de reacţii: X (C8H10) KMnO4 / H2SO4. Alegeţi afirmaţiile corecte: A.2H2O Z t0C . -NO2. gamexanul este folosit ca insecticid C. este substituent de ordinul I B. acidul fumaric se obţine prin oxidarea benzenului cu V2O5. antracenul se oxidează mai uşor decât naftalina 841. adiţia hidrogenului la naftalină are loc în prezenţă de Pd depus pe săruri de Pb2+ E.

compusul X este ciclohexanul B. în industria medicamentelor C. acidul benzoic B. în parfumerie C. în industria coloranţilor E. în oftalmologie 848. ca dezinfectant D. compusul X este tetralina C. Arena cu formula moleculară C9H12 prezintă: A. ca insecticid E.B. în parfumerie 846. în industria alimentară B. Toluenul are multiple utilizări: A. la fabricarea stirenului E. acidul fumaric 849. acidul ftalic C. doi izomeri monosubstituiţi C. Naftalina se poate utiliza: A. compusul X este tetrahidronaftalenul D. compusul Y este decahidronaftalenul Y 850. la fabricarea detergenţilor D. hidrocarburile aromatice pot fi: A. compusul Y este decalina E. doi izomeri monosubstituiţi C. ca purgativ în medicină B. mononucleare. trei izomeri disubstituiţi D. După numărul de nuclee benzenice din moleculă. trei izomeri disubstituiţi 844. Benzen sau cu catenă laterală 133 . un izomer disubstituit D. ca solvent 847. acidul izoftalic D. în industria coloranţilor C. un izomer monosubstituit B. doi izomeri disubstituiţi E. în medicină B. Se consideră schema de reacţii: + 3H2. patru izomeri trisubstituiţi 845. trei izomeri trisubstituiţi E. în industria explozivilor D. Acizii carboxilici corespunzători oxidării xilenilor sunt: A. Benzenul are multiple utilizări: A. polinucleare. Ni Ni C10H8 + 2H2 X Alegeţi răspunsurile corecte: A. cu nuclee izolate sau cu nuclee condensate B. acidul tereftalic E.

de exemplu: difenil sau 1. Reacţia de halogenare a benzenului: A. anucleare. poate avea loc în prezenţa HNO3 855. de exemplu: naftalen sau fenantren B. dar numai unul de bază D. are loc conform ecuaţiei: 134 . pot conţine două sau mai multe nuclee benzenice condensate. poate avea loc în prezenţa FeBr3 E. se mai numeşte 2-fenil-propan 853. pot conţine două sau mai multe nuclee benzenice izolate. pot conţine două sau mai multe nuclee benzenice condensate. conţin un singur ciclu benzenic B. este o reacţie de substituţie C. de exemplu: antracen sau fenantren 854. are loc conform ecuaţiei: I + I2 HNO3 I + H2 B. pot fi fără catenă laterală sau cu catenă laterală C. are formula: H3C CH CH3 B. conţin mai multe nuclee benzenice. de exemplu: difenil sau antracen C. de exemplu: benzen sau difenilmetan 852. Benzen sau cu catenă laterală D.C. Hidrocarburile aromatice polinucleare: A. de exemplu: orto-xilen sau meta-xilen D. este hidrocarbură aromatică mononucleară E. sunt. Hidrocarburile aromatice mononucleare: A. se mai numeşte cumen D. pot conţine două sau mai multe nuclee benzenice condensate. Izopropilbenzenul: A. este o reacţie de substituţie la catena laterală C. sunt.2-difeniletan E. Iodurarea benzenului: A. este o reacţie de adiţie B. poate avea loc în prezenţa FeCl3 D. pot conţine două sau mai multe nuclee benzenice izolate. de exemplu: benzen sau etilbenzen E. mononucleare sau polinucleare 851. mononucleare. are formula: CH2CH2CH3 C. cu nuclee izolate sau cu nuclee condensate E. polinucleare.

3.I AlCl3 + I2 D. este o reacţie de substituţie C. acid-β naftalinsulfonic dacă se lucrează la 80˚C C.7 echivalente în nucleul său E. acid-β naftalinsulfonic dacă se lucrează la 160˚C 135 . are ca produs de reacţie un amestec de α şi β-nitronaftalina D. are poziţiile 2. este H2SO4 concentrat care conţine uleiuri vegetale 861.4. se obţine prin nitrarea benzenului cu amestec sulfonitric C. Nitrobenzenul: A. este o reacţie de substituţie la nucleu 856. are ca produşi de reacţie acizi arilsulfonici E. are ca produs de reacţie β-nitronaftalina E. se realizează cu acid sulfuric diluat 860.5.7 echivalente în nucleul său 857. poate avea patru derivaţi monosubstituiţi C.5. Naftalina: A. are loc conform ecuaţiei: + HI I + I2 HNO3 + HI E.6. acid-α naftalinsulfonic dacă se lucrează la 80˚C B. Nitrarea naftalinei cu amestec sulfonitric: A. este H2SO4 concentrat care conţine SO3 B. reacţionează cu benzenul şi se formează acid-α naftalinsulfonic E. are formula: C6H5-NH2 858. este o reacţie ireversibilă C. Reacţia de sulfonare a arenelor: A. are miros de migdale amare E. are poziţiile 1.8 echivalente în nucleul său D. are ca produşi de reacţie sulfaţi de benzen D. reacţionează cu benzenul şi se formează acid benzensulfonic D. este o reacţie de adiţie B. este toxic D. are ca produs de reacţie α-nitronaftalina 859. este o reacţie reversibilă B. se foloseşte la sulfonarea arenelor C. poate avea doi derivaţi monosubstituiţi B. are formula: C6H5-NO2 B. Prin sulfonarea naftalinei se poate obţine: A.3. Oleumul: A. are poziţiile 1.

. Reacţia de alchilare Friedel-Crafts: A. nu poate avea loc în prezenţă de AlCl3 anhidră sau umedă 863.2H2O Ştiind că A este cea mai simplă hidrocarbură aromatică. se poate face cu acizi sulfonici în prezenţă de AlCl3 drept catalizator 865. identificaţi compuşii necunoscuţi: A. sunt: A. Substituenţi de ordinul II pe nucleul aromatic. B este benzenul E. Reacţia de acilare Friedel-Crafts: A. constă în substituirea unui atom de hidrogen legat de un atom de carbon din nucleul aromatic cu o grupare acil.HCl B C + D . la rândul lor. grupa amino E. dacă substituentul preexistent este de ordinul I. halogenii B. grupele alchil C. se poate face cu cloruri acide în prezenţă de AlCl3 drept catalizator D. acid-α naftalinsulfonic dacă se lucrează la 160˚C E. R-COC. poate avea loc în prezenţă de AlCl3 anhidră sau umedă E. la întâmplare 866. sunt: 136 B + 2HNO3 H2SO4 . Substituenţi de ordinul I pe nucleul aromatic. constă în substituirea unui atom de carbon din nucleul aromatic cu o grupare acil. are ca produşi de reacţie arene cu catenă laterală D. grupa hidroxil D.şi p-nitrotoluen B. C şi D sunt o. acid benzensulfonic 862. al doilea substituent este orientat în poziţia meta D. grupa nitro 867. dacă substituentul preexistent este de ordinul I. R-COB. Se consideră următoarea schemă de reacţii: H2SO4 B A + CH3OH _ HO 2 A + CH3Cl AlCl3 anh. A este benzenul 864. al doilea substituent este orientat în poziţia meta E. constă în substituţia hidrogenului de la atomi de carbon din nuclee aromatice cu un radical alchil C. A este naftalina C.D. se poate face cu anhidride ale acizilor carboxilici în prezenţă de AlCl3 drept catalizator E. În cazul în care derivaţii monosubstituiţi ai benzenului sunt supuşi. al doilea substituent este orientat în poziţiile orto şi para C. constă în adiţia la unul sau mai mulţi atomi de carbon din nuclee aromatice a unui radical alchil B. dacă substituentul preexistent este de ordinul II. unor reacţii de substituţie. în funcţie de natura substituentului preexistent B. B este toluenul D. poziţia în care intră al doilea substituent se stabileşte astfel: A.

substituenţii de ordinul I de pe nucleul aromatic nu orientează cel de-al doilea substituent în poziţie orto B.2HCl CH(CH3)2 NO2 H2SO4 + CH3OH _ H2O D. substituenţii de ordinul II de pe nucleul aromatic nu orientează cel de-al doilea substituent în poziţie orto D. -NH2 orientează al doilea substituent de pe nucleul aromatic în poziţa meta E. grupa nitril 868. NO2 orientează al doilea substituent de pe nucleul aromatic în poziţiile orto şi para C. grupa nitro B. grupa nitro. Alegeţi ecuaţiile reacţiilor chimice scrise corect: A. Care din următoarele afirmaţii sunt false? A. Care din următoarele afirmaţii referitoare le grupele amino. Cl CH(CH3)2 + Cl . substituenţii de ordinul I de pe nucleul aromatic nu orientează cel de-al doilea substituent în poziţie para C. NO2 orientează al doilea substituent de pe nucleul aromatic în poziţia meta D. grupa nitro. NO2 sunt adevărate? A. NO2 Cl AlCl3 2 + 2 CH3 CH CH3 Cl C.A. -NH2 orientează al doilea substituent de pe nucleul aromatic în poziţiile orto şi para B. ambele grupe sunt substituenţi de ordinul I 870. -NH2 şi nitro. grupa sulfonică D. substituenţii de ordinul II de pe nucleul aromatic nu orientează cel de-al doilea substituent în poziţie para E. grupa amino C. grupa amino. substituenţii de ordinul II de pe nucleul aromatic nu orientează cel de-al doilea substituent în poziţie meta 869. grupa carboxil E. NO2 CH3 137 . CH3 CH3 H2SO4 HNO3 _ + H2O B. grupa amino.

5. tetralina se obţine în a doua etapă de hidrogenare a naftalinei în prezenţă de Ni 874. adiţia hidrogenului la naftalină are loc numai într-o singură etapă 873. decalina se obţine în prima etapă de hidrogenare a naftalinei în prezenţă de Ni E. sunt lichide utilizate ca şi carburanţi C. grupa metil B. hidrocarburile aromatice participă la reacţii de adiţie numai în condiţii energice B.HCl CH2CH3 NH2 + Cl2 FeCl3 . se poate obţine prin clorurarea fotochimică a benzenului B. grupa nitro C.4. naftalina participă mai greu la reacţii de adiţie decât benzenul adiţia hidrogenului la naftalină are loc numai într-o singură etapă E. benzenul adiţionează hidrogen numai în prezenţa catalizatorilor de nichel la 200˚C C. grupa sulfonică 872.3. halogen E. sunt lichide utilizate ca dizolvanţi B.6-Hexaclorociclohexanul: A. tetralina se obţine în prima etapă de hidrogenare a naftalinei în prezenţă de Ni D.2. caracterul aromatic creşte cu creşterea numărului de cicluri condensate D. Se dă următoarea ecuaţie: a H2SO4 + 2HNO3 a NO2 + a + 2H2O NO2 a poate fi: A. 1.SO3H + CH2 = CH2 E. Care din următoarele afirmaţii sunt corecte? A. are formula: Cl Cl H Cl Cl H H Cl Cl H C. are formula: 138 . Care din următoarele afirmaţii referitoare la tetralină şi decalină sunt adevărate? A. grupa hidroxil D. SO3H AlCl3 umeda .HCl NH2 Cl 871.

în urma oxidării se rupe ciclul aromatic D. este foarte rezistent la acţiunea agenţilor oxidanţi obişnuiţi B. are un izomer numit gamexan care se foloseşte ca insecticid 875. se realizează la atomii de carbon din ciclul din mijloc. se obţine în urma oxidării antracenului cu agenţi oxidanţi ca K2Cr2O7 în prezenţă de CH3-COOH D. are un izomer numit gamexan care se foloseşte ca în industria alimentară E. nu poate fi oxidat indiferent de condiţiile de lucru 876. are loc cu agenţi oxidanţi ca K2Cr2O7 în prezenţă de CH3-COOH D. Benzenul: A. are stabilitate termică scăzută E. se oxidează la temperaturi mai înalte decât benzenul D. în prezenţă de catalizatori C. se oxidează la temperaturi mai mici decât benzenul C. formează în urma oxidării acid maleic B. se realizează mult mai uşor decât oxidarea benzenului C. Naftalina: A.H Cl H Cl H Cl H Cl H Cl Cl H D. se oxidează numai la temperatură ridicată. are ca produs de reacţie: antrachinona 878. are formula: O O B. fără ruperea acestuia E. Antrachinona: A. are caracter aromatic mai puternic decât benzenul 877. se foloseşte în industria coloranţilor sintetici E. Oxidarea antracenului: A. are caracter aromatic mai slab decât benzenul E. Care sunt denumirile corecte ale următoarelor hidrocarburi aromatice? 139 . are formula: O O C. se realizează mult mai uşor decât oxidarea naftalinei B. se foloseşte la fabricarea anvelopelor 879.

compusul (I) se numeşte: trinitrotoluen B. compusul C are formula C6H5OH D. C şi D: A. Se dă următoarea schemă de reacţie: h B + 3HCl A + 3Cl2 B + 3H2O C + 3HCl A + 3HNO3 D + 3H2O Identificaţi substanţele A. compusul (II) se numeşte: p-aminobenzoat de etil C. B. compusul (IV) se numeşte: anhidridă ftalică E. compusul D are formula 140 . compusul B are formula C6H5CCl3 C. compusul (V) se numeşte: clorură de benzil 880. compusul A are formula C6H6 B. compusul (III) se numeşte: antrachinonă D.(I) CH3 O2N NO2 NO2 (II) COOCH2CH3 NH2 (III) (IV) O C O C O (V) CHCl2 A.

Oxidarea hidrocarburilor aromatice: A. prepararea insecticidelor C. clorură de benziliden şi clorură de benzin D. în condiţii energice cu KMnO4 în mediu de H2SO4 duce la formarea de acizi carboxilici alifatici 883. în prezenţa catalizatorilor FeCl3 sau AlCl3 duce la formarea de m-clortoluen E. Clorurarea toluenului: A. nu are aplicaţii practice D. medicină E. în condiţii energice cu KMnO4 în mediu de H2SO4 duce la formarea de acizi carboxilici aromatici E. dacă în poziţia benzilică a catenei laterale nu există hidrogen. Naftalina are aplicaţii practice în: A. industria alimentară 885. industria medicamentelor B. compusul A are formula C6H5CH3 881. oxidarea cu agenţi oxidanţi are loc cu formare de acizi carboxilici D. obţinerea insecticidelor D. dacă în poziţia benzilică a catenei laterale nu există hidrogen. industria coloranţilor B. are loc pe nucleul aromatic cu atât mai uşor cu cât sunt mai multe nuclee condensate C. are loc la catena laterală în prezenţa luminii B. radicalii alchil din catena laterală (numai dacă are maxim 2 atomi de carbon) a unei hidrocarburi aromatice sunt oxidaţi la acizi în care gruparea carboxil –COOH este legată direct de atomi de carbon care fac parte din nucleul aromatic E. fabricarea detergebţilor E. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. în prezenţa luminii duce la formarea de acid benzoic C. Benzenul are aplicaţii practice în: A. radicalii alchil din catena laterală (indiferent de lungimea acesteia) a unei hidrocarburi aromatice sunt oxidaţi la acizi în care gruparea carboxil –COOH nu este legată direct de atomi de carbon care fac parte din nucleul aromatic 884. radicalii alchil din catena laterală (indiferent de lungimea acesteia) a unei hidrocarburi aromatice sunt oxidaţi la acizi în care gruparea carboxil –COOH este legată direct de atomi de carbon care fac parte din nucleul aromatic C. are loc la catena laterală în prezenţa catalizatorilor FeCl3 sau AlCl3 882. poate avea loc la catena laterală în prezenţa agenţilor oxidanţi sau a oxigenului molecular (şi catalizatori) B.CH3 O2N NO2 NO2 E. în prezenţa luminii duce la formarea unui amestec de clorură de benzil. industria coloranţilor C. oxidarea cu agenţi oxidanţi nu poate avea loc B. are loc pe nucleul aromatic cu atât mai greu cu cât sunt mai multe nuclee condensate D. fabricarea maselor plastice 141 .

la 300-500˚C.3HCl Cl H Cl H Cl H Cl H Cl H Cl + 3Cl2 C. SO3H + H2SO4 . t0C + CH3COOH . cât şi la reacţii care au loc la catena laterală D. în aer. Care din următoarele reacţii sunt substituţii? A. caracterul aromatic creşte odată cu creşterea numărului de nuclee benzenice condensate B. Oxidarea arenelor poate avea loc: A. cu dicromat de potasiu. V2O5 cu ruperea nucleului benzenic D. prepararea alimentelor B. prepararea băuturilor alcoolice C. V2O5 cu ruperea nucleului benzenic 889. K2Cr2O7 în prezenţă de CH3-COOH cu ruperea nucleului benzenic C. hidrocarburile aromatice care au catenă laterală participă atât la reacţii chimice caracteristice nucleului aromatic. hidrocarburile aromatice care au catenă laterală participă numai la reacţii care au loc la catena laterală 888. H h . fără agenţi oxidanţi B. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. 142 FeCl3 . la 0-10˚C. COOH CH2CH2CH3 KMnO4 / H2SO4.H2O D. Toluenul nu are aplicaţii practice în: A. hidrocarburile aromatice se împart în hidrocarburi aromatice mononucleare şi polinucleare C. K2Cr2O7 în prezenţă de CH3-COOH fără ruperea nucleului benzenic E.H 2O B. industria coloranţilor D.HCl . industria explozivilor 887. industria medicamentelor E. în prezenţa pentaoxidului de vanadiu.886. în prezenţa pentaoxidului de vanadiu. caracterul aromatic scade odată cu creşterea numărului de nuclee benzenice condensate E. cu dicromat de potasiu. Cl + Cl2 E.

acid maleic B. În urma oxidării naftalinei la 350˚C.4-butendioic E. V2O5 895. o. anhidridă maleică D. toluenul care a intrat în organism poate fi oxidat (în prezenţa unei enzime din ficat) la acid benzoic uşor de eliminat prin urină C. V2O5. în prezenţa pentaoxidului de vanadiu. benzenul care a intrat în organism nu poate fi oxidat în prezenţa unei enzime din ficat şi este capabil să producă mutaţii în ADN D. se obţine: A. clorură de benzil C. prin eliminarea unei molecule de apă din acidul ftalic obţinut la oxidarea benzenului la 500˚C. În urma oxidării antracenului cu K2Cr2O7 în prezenţă de CH3-COOH are loc: A. . se poate obţine: A. clorură de benzin E. formarea antrachinonei D.CH3 + CH3Cl AlCl3 anh. în prezenţa pentaoxidului de vanadiu. Anhidrida ftalică se poate obţine: A. acid trans-1. În urma oxidării benzenului la 500˚C. ruperea celor două cicluri aromatice marginale E. acid fumaric C. m-clorotoluen 894. anhidridă ftalică E. acid maleic B. acid fumaric C. V2O5.HCl 890. din acidul ftalic datorită apropierii celor două grupe carboxilice D. prin eliminarea unei molecule de apă din acidul tereftalic obţinut la oxidarea p-xilenului cu KMnO4 în mediu de H2SO4 la temperatură E. vaporii de benzen sunt mult mai puţin toxici decât cei de toluen B. clorură de benziliden D. prin eliminarea unei molecule de apă din acidul ftalic obţinut la oxidarea o-xilenului cu KMnO4 în mediu de H2SO4 la temperatură B.4-butendioic 891. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. prin eliminarea unei molecule de apă din acidul izoftalic obţinut la oxidarea m-xilenului cu KMnO4 în mediu de H2SO4 la temperatură C. ataşarea unei catene laterale C. se obţine: A. antrachinonă 892. în prezenţa pentaoxidului de vanadiu. În urma clorurării toluenului în prezenţa luminii.şi p-clorotoluen B. vaporii de toluen sunt mult mai puţin toxici decât cei de benzen 143 . formarea unui compus folosit în industria coloranţilor sintetici 893. acid cis-1. ruperea ciclului aromatic din mijloc B. acid ftalic D.

m-nitrotoluen pentru că grupa nitro –NO2 este substituent de ordinul II 899. este o reacţie de oxidare blândă 901. o-nitrotoluen pentru că grupa metil –CH3 este substituent de ordinul I B. duce la formarea tetralinei în prima etapă C. are ca rezultat formarea 1-fenilpropanului B. este o reacţie de oxidare 900. ciclohexan C. este o reacţie de substituţie C. Pt. are loc în prezenţa catalizatorilor de nichel la 200˚C B. are loc în două etape (ciclurile benzenice se hidrogenează pe rând) 897. este o reacţie de acilare Friedel-Crafts E. are loc în patru etape (ciclurile benzenice se hidrogenează pe rând) B. Reacţia benzenului cu clorură de acetil în prezenţă de catalizator AlCl3: A. Reacţia benzenului cu clorometanul. are ca rezultat formarea acetofenonei D. În urma nitrării toluenului cu amestec sulfonitric se poate obţine: A.E. este o reacţie de alchilare Friedel-Crafts C. are ca rezultat formarea fenolului (hidroxibenzenului) E. are ca rezultat formarea izopropilbenzenului D. Pd: A. se realizează mai greu decât adiţia hidrogenului la naftalină pentru că benzenul are caracter aromatic mai puternic decât naftalina D. este o reacţie de alchilare Friedel-Crafts 902. în prezenţă de AlCl3 umedă: A. p-nitrotoluen pentru că grupa metil –CH3 este substituent de ordinul I D. este o reacţie de alchilare Friedel-Crafts D. Reacţia benzenului cu propena. în prezenţă de acid sulfuric: A. oxidarea catenei laterale a alchilbenzenilor este importantă în anumite procese metabolice 896. m-nitrotoluen pentru că grupa metil –CH3 este substituent de ordinul II E. are ca rezultat formarea toluenului (metilbenzenului) D. este o reacţie de acilare Friedel-Crafts E. se realizează mai uşor decât adiţia hidrogenului la naftalină pentru că benzenul are caracter aromatic mai slab decât naftalina E. este o reacţie de acilare Friedel-Crafts B. duce la formarea dodecalinei în a treia etapă E. Adiţia hidrogenului la naftalină. Reacţia dintre benzen şi metanol. este o reacţie de substituţie E. este o reacţie de adiţie B. are ca rezultat formarea clorurii de benzen C. în prezenţă de catalizatori Ni. m-nitrotoluen pentru că grupa metil –CH3 este substituent de ordinul I C. în prezenţă de AlCl3 umedă: A.şi p-clor toluenului 144 . are ca rezultat formarea o. duce la formarea decalinei în a doua etapă D. Adiţia hidrogenului la benzen: A. are ca rezultat formarea toluenului B. duce la formarea hidrocarburii ciclice saturate. are ca rezultat formarea 2-fenilpropanului C. se realizează mai uşor decât adiţia hidrogenului la naftalină pentru că benzenul are caracter aromatic mai puternic decât naftalina 898.

se obţine în prima etapă de hidrogenare a naftalinei în prezenţa catalizatorilor de nichel 909. se poate obţine prin oxidarea energică a toluenului E. amestec de acid α-naftalinsulfonic şi acid β-naftalinsulfonic dacă se lucrează la temperatura camerei 904. FeBr3 sau AlCl3 pentru Cl2 şi Br2 D. este o hidrocarbură nesaturată 908. Halogenarea benzenului: A. Care din următoarele reacţii sunt reacţii de alchilare Friedel-Crafts? A. adiţionează hidrogen în prezenţa catalizatorilor de nichel până la formarea de hidrocarburi saturate C. reacţia benzenului cu metanolul în prezenţă de acid sulfuric B. se obţine în a doua etapă de hidrogenare a naftalinei în prezenţa catalizatorilor de nichel C. Tetralina: A. este o reacţie de adiţie B. se oxidează la temperatură în prezenţă de pentaoxid de vanadiu. clorurarea nitrobenzenului în prezenţă de FeCl3 906. au caracter aromatic la fel de puternic D. Trinitrotoluenul (TNT): A. nitrarea toluenului cu amestec sulfonitric C. se poate obţine prin nitrarea toluenului cu amestec sulfonitric 907. se mai numeşte teflon B. Decalina: A. acid β-naftalinsulfonic dacă se lucrează la 160˚C C.903. este o reacţie de substituţie C. reacţia benzenului cu hidrogenul în prezenţa catalizatorilor de nichel la 200˚C E. în condiţii obişnuite de temperatură şi presiune. este o substanţă puternic explozivă D. acid β-naftalinsulfonic dacă se lucrează la 80˚C E. este o hidrocarbură saturată C. este solidă D. are loc în prezenţă de catalizatori: FeCl3. se utilizează în industria coloranţilor 910. se poate obţine prin hidrogenarea tetralinei în prezenţa catalizatorilor de nichel B. V2O5 cu ruperea unui ciclu aromatic E. se utilizează în industria alimentară E. are loc în prezenţă de HNO3 pentru I2 E. se mai numeşte trotil C. Benzenul şi naftalina au următoarele aspecte în comun: A. este lichidă E. se obţine în a doua etapă de hidrogenare a naftalinei în prezenţa catalizatorilor de nichel B. Se dă reacţia: 145 . reacţia benzenului cu propena în prezenţă de AlCl3 umedă D. în condiţii obişnuite de temperatură şi presiune. duce la formarea de halogenobenzen 905. se utilizează ca dizolvant şi carburant D. sunt hidrocarburi nesaturate B. Prin sulfonarea naftalinei se poate obţine: A. acid α-naftalinsulfonic dacă se lucrează la 160˚C D. acid α-naftalinsulfonic dacă se lucrează la 80˚C B.

HCl Alegeţi afirmaţiile corecte: A. este o reacţie de acilare Friedel-Crafts C. gradul de saturare al atomilor de carbon din moleculă 916. natura atomului de halogen B. sulfonarea benzenului D. Naftalenul şi antracenul au următoarele aspecte în comun: A. este o reacţie de alchilare Friedel-Crafts D. este o reacţie reversibilă B. natura radicalului hidrocarbonat de care se leagă halogenul D. compuşii halogenaţi pot conţine: A. numărul atomilor de halogen C. se poate face cu amestec sulfonitric E. conţin unul sau mai mulţi atomi de halogen D. I E. sunt compuşi anorganici de sinteză C. nitrarea naftalunei C. Care din următoarele reacţii sunt ireversibile? A. Referitor la compuşii halogenaţi alegeţi afirmaţiile adevărate: A. 8. În funcţie de natura atomului de halogen din moleculă. Compuşii halogenaţi se pot clasifica în funcţie de: A. sunt hidrocarburi aromatice polinucleare B. mai mulţi atomi de halogen C. nitrarea benzenului B. Cl. sunt izomeri de poziţie E. un singur atom de halogen B.COCH3 + CH3COCl AlCl3 . Sulfonarea benzenului: A. un singur tip de atomi de halogeni 146 . este o reacţie ireversibilă C. are ca rezultat formarea acidului benzensulfonic 912. au caracter aromatic mai slab decât benzenul C. Br. sulfonarea naftalinei E. halogenul poate fi F. au numeroase aplicaţii în sinteza organică B. halogenarea naftalinei 913. este o reacţie de adiţie B. au trei nuclee benzenice condensate CAP. produsul de reacţie se numeşte aldehidă fenilacetică 911. conţin o grupă funcţională monovalentă 915. COMPUŞI HALOGENAŢI 914. modelul lor spaţial E. se poate face cu oleum D. este o reacţie de substituţie E. au caracter aromatic mai puternic decât benzenul D.

bromură de etil B. Precizaţi compuşii halogenaţi în care halogenul este legat de atomul de carbon primari: A. În funcţie de tipul atomului de carbon de care este legat atomul de halogen. cuaternari 920. În funcţie de poziţia atomilor de halogen în moleculă. Precizaţi compuşii halogenaţi în care halogenul este legat de unul sau mai mulţi atomi de carbon secundari: A. bromobenzen E. aromatici D. secundari D. bromură de metilen 923.compuşii halogeni pot fi: A. polihalogenaţi 918. bromobenzen E. bromură de terţbutil E. alifatici nesaturaţi C. vicinali. 1. compuşii halogenaţi pot fi: A. polihalogen în care atomul de halogen ocupă poziţia întâmplătoare D. monohalogenaţi E. bromură de izopropil D. Precizaţi compuşii halogenaţi în care halogenul este legat de unul sau mai mulţi atomi de carbon terţiari: 147 . nulari B. geminali C. atomi de halogen diferiţi E. bromură de metil 922. bromură de ciclobutil B. alifatici saturaţi B.2-dibromoetan 921. bromură de n-propil B. În funcţie de natura radicalului hidrocarbonat de care se leagă atomul sau atomii de halogen. bromură de izobutil C. bromură de izopropil C.D. monohalogenaţi E. cu halogeni legat la atomul de carbon vecini B. compuşii halogenaţi pot fi: A. Precizaţi compuşii halogenaţi în care halogenul este legat de atomi de carbon primari: A. bromură de ciclopropil D. bromura de izobutil D. primari C. CH2Br C. terţiari E. nucleu aromatic 917. coplanari 919.

2-dimetilpropan C.3-dibromobutan B. 1. halogenul reprezintă substratul D. clorura de benzil 928. tetraclorura de carbon E.1. H3C CH3 C Br 924. 2. clorobenzenul D. clorura de vinil C. Sunt compuşi halogenaţi alifatici saturaţi: A. compusul F-CH2–F se numeşte difluoroetan B. compusul Cl2CH-CH2Cl se numeşte 1. Sunt compuşi halogenaţi alifatici aromatici: A. compusul CH2=CH-Cl se numeşte cloroetenă 925. Referitor la halogenarea alcanilor alegeţi afirmaţiile adevărate: 148 . cloroetena 927. alcanul reprezintă reactivul C. clorura de metil B.2-tricloroetan D. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. 2-bromo-2-metilpropan D. 1. α-cloronaftalina E. 1-clororpropena E. Sunt compuşi halogenaţi alifatici nesaturaţi: A. 2.3-dibromobutan este un compus halogenat în care atomii de halogen ocupă poziţii întâmplătoare 926. clorura de metilen C. compusul CH3-CHBr-CH3 se numeşte 1-bromoetan C. clorobenzen 929.1-tricloroetan este un compus halogenat geminal B.1. 1. halogenul reprezintă reactivul E. alcanul reprezintă substratul B.3-dibromociclobutan E. cloroetena C.4-dibromobutan este un compus halogenat vicinal E. clorometanul B.3.6-triclorohexan este un compus halogenat vicinal C. bromură de terţbutil B. compusul CH3-CH=CH-Cl se numeşte 1-cloropropenă E. Referitor la halogenarea alcanilor alegeţi afirmaţiile adevărate: A. se obţin numai produşi monohalogenaţi 930.A. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. 1. clorura de metin D. 1. clorura de alil D. 1-bromo-2.3-dibromobutan este un compus halogenat vicinal D.

CH2=CHCl este folosit la oţinerea clorurii de vinil B. uşurinţa de a substitui un atom de hidrogen legat de carbon cu un atom de halogen creşte în ordinea H-C primar < H-C secundar < H-C terţiar D. proporţia de compuşi halogenaţi dintr-un amestec de izomeri creşte în ordinea: primar< secundar<terţiar E. prin clorurarea butanului se formează preponderant 1-clorobutan E. propanului D. la 5000C. butanului C. toate legăturile C-H din molecula de butan se scindează la fel de uşor 934. fenolului 933. la monobromurarea fotochimică a butanului se formează în proporţie mai mare 1-bromobutan 935. neopentanului D. naftalinei 932. metanului B. diclorometanul are acţiune narcotică slabă C. gamexanul este folosit ca insecticid D. Se obţine un singur compus monohalogenat la monoclorurarea: A. un atom de hidrogen este cel mai uşor de substituit când este legt de un atom de carbon secundar B. prin polimerizarea clorobenzenului se obţine benzina 149 . benzenului E.A. derivaţii fluoruraţi ai alcanilor nu se obţin prin reacţii de substituţie cu F2 sau I2 C. naftalinei E. cloroformul este folosit ca dizolvant pentru grăsimi 936. prin monoclorurarea propanului se formează doi izomeri de poziţie D. un atom de hidrogen este cel mai greu de substituit când este legat de un atom de carbon primar C. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. poate avea loc prin încălzire la 300-4000C. propanului B. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. prin clorurarea propenei cu clor. clorurarea poate avea loc fotochimic E. se formează clorura de alil B. clorometanul este agent frigorific B. etanului C. C6H5Cl este folosit ca agent de alchilare 937. triclorometanul a fost utilizat ca anestezic E. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. prin polimerizarea F2C=CF2 se obţine teflon C. în cazul clorului şi bromului C. cel mai reactiv halogen este iodul 931. Se obţin doi compuşi monohalogenaţi la monohalogenarea: A. C2H5Cl este utilizat ca narcotic B. alcanii reacţionează direct cu fluorul la lumină B. iodurarea se realizează indirect D. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. clorometanul este supliment alimentar D. cloroetanul este folosit ca dizolvant pentru lacul de unghii E.

izomerul γ al hexaclorociclohexanului este folosit ca insecticid B. clorura de etil B. fenilclorometanul B. clorura de alil B. cu reactivitate mărită D. Sunt compuşi halogenaţi cu reactivitate normală: A. 1-cloro-2-propena D. clorura de vinil D. 1. cu reactivitate normală E. 2-cloropropan C. inerţi din punct de vedere chimic B. diclorodifluorometanul se mai numeşte frigen 938. clorura de secbutil 150 . cloroetena 942.C. 1-cloro-1-propena 943. clorobenzenul E. Sunt compuşi halogenaţi cu reactivitate mărită: A. clorura de vinil D. C2F4 se mai numeşte freon D. CF2Cl2 reprezintă un freon D. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. halogenul este legat de un atom de carbon aromatic B.2-dicloroetena E. tetraclormetanul este materie primă în procesul de sintză a teflonului E. cu reactivitate scăzută C. Sunt compuşi halogenaţi cu reactivitate scăzută: A. explozibili 940. hidrolizează doar la t0 şi p ridicate 944. Referitor la compuşii halogenaţi cu reactivitate normală alegeţi afirmaţiile adevărate: A. 1. freonii au miros neplăcut de sulf E. clorura de terţbutil E.3-dicloropropanul D. Pot da reacţie de hidroliză în condiţii normale: A. hidrolizează numai la cald C. cloroetena E. reacţia de hidroliză are loc în mediu bazic E. clorura de alil C. teflonul este un compus macromolecular deosebit de rezistent la acţiunea substanţelor chimice C. clorura de metil B. clorura de benzil C. clorobenzenul C. compuşii halogenaţi pot fi: A. halogenul este legat de un atom de carbon saturat D. 1-cloronaftalina 941. freonii sunt substanţe inflamabile 939. Din punct de vedere al reactivităţii chimice.

HCl Z . compusul W este 1. compusul X este 1. compusul Z este 1. Se consideră schema de reacţii: AlCl3 C6H6 + CH3Cl + Cl2 / h X . compuşii trihalogenaţi geminali conduc la acizi carboxilici E. compuşii dihalogenaţi vicinali conduc la compuşi carbonilici C. compusul X este clorobenzenul B. Cl CH2 CH2 Cl + 2H2O CH3CHO + 2HCl E. prin hidroliza 1. HO CH3CHCl2 + H2O HO CH2 B.945.2.2-dicloroetanului se formează 1.2-etandiol E. Alegeţi reacţiile chimice corecte: A. compusul Y este o-clorotoluenul 151 .1-dicloroetanului se formează acetaldehidă D. prin hidroliza clorurii de metil se formează metanol B. HO CH3CHCl2 + H2O CH3CHO + 2HCl HO CH2 OH + 2HCl C. compuşii dihalogenaţi geminali alifatici saturaţi. prin hidroliza 1.1-tricloroetanului se formează acid acetic 947. cu halogeni marginali conduc la aldehide D. Se consideră reacţiile chimice de mai jos: 400-8000C C3H6 + Cl2 X + H2O / HO . Referitor la reacţia de hidroliză a compuşilor halogenaţi alegeţi afirmaţiile adevărate: A.2-dicloro-1-hidroxipropan D.HCl + Cl2 / CCl4 Y Z + 2H2O .HCl Y + H2O / HO . compuşii monohalogenaţi alifatici saturaţi conduc la alcooli B.2–dicloropropanul B. prin hidroliza clorobenzenului se formează fenol C. compusul X este toluenul C.3-propantriol E.HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A. prin hidroliza 1. CH3CCl3 + 3H2O CH3C(OH)3 + 3HCl HO D.HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A.2HCl W .1. C6H5CH2Cl + H2O HO C6H5CH2OH + HCl 948. compuşii dihalogenaţi geminali alifatici saturaţi cu halogenii situaţi în interiorul catenei conduc la cetone 946. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. compusul Y este propanolul C. compusul W este glicerina 949.

compusul Y poate fi 4-cloroetilbenzenul 952.2HCl . compusului cu formula moleculară C7H6Cl2 îi corespund 10 izomeri aromatici B.4-triclorotoluenul E. Se consideră schema de reacţii: Pd / Pb2+ C2H2 + H2 X + HCl Y + H2O / HO . compusul Y este 1. compusul X este 3-cloroetilbenzen B. compusul Y este 2. compusul X este xilenul D. compusul Y este benzaldehida D.HCl Z K2Cr2O7 / H2SO4 W Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este clorobenzenul C. compusul X este toluenul B. compusul Z este alcoolul benzilic 950.2HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Y este 2.3.2.3-triclorotoluenul D.4. compusul Y este clorura de benzil E. Se consideră schema de reacţii: + 3Cl2 / FeCl3 AlCl3 X Y benzen + CH3Cl . compusul Y poate fi 2-cloroetilbenzenul E. compusul W este aldehida acetică E. tetraclorura de carbon nu poate reacţiona cu bromul în condiţii fotochimice E. compusul X este clorura de benziliden B. Se consideră schema de reacţii: + 2Cl2 / h + H2O / HO toluen X . compusului cu formula moleculară C2H3Cl3 îi corespund 2 izomeri D. compusul Y este alcoolul benzilic C. compusul Y este kelenul B. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. compusul X este etilbenzenul C.2HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A.HCl .HCl .H2O Z 951. compusul W este acidul acetic 954. compusul W este alcoolul etilic D.3HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A.6-triclorotoluenul 953. compusul Z este benzaldehida E. compusul Z este etanolul C. prin monoclorurarea catalitică a toluenului se formează clorura de benzil 152 . Se consideră schema de reacţii: + 2Cl2 / FeCl3 AlCl3 benzen + C2H5Cl Y + Y' X . compusului cu formula moleculară C7H7Cl îi corespund 6 izomeri C.D. compusul Z este alcoolul benzilic Y + H2 / Ni .

Precizaţi care dintre următorii compuşi reacţionează cu clorul atât prin reacţii de substituţie cât şi de adiţie: A. este izomer de poziţie cu 2-cloropropanul B. clorura de izopropil 153 . clorură de benzil 960. clorura de alil D. este un compus halogenat alifatic nesaturat B. Referitor la clorura de benziliden alegeţi afirmaţiile adevărate: A. prin hidroliză formează alcool n-propilic 957. are rol de agent de alchilare Friedel-Crafts 958. propenă D. Referitor la 1-cloropropan alegeţi afirmaţiile adevărate: A. prin hidroliză formează acid benzoic E. este un compus halogenat cu reactivitate mărită C. doi compuşi halogenaţi vicinali B.955. clorura de metil 962. este un compus halogenat aromatic D. prin hidroliză formează benzaldehidă 959. Sunt compuşi halogenaţi primari: A. clorură de fenilen C. clorură de n-propil B. se formează printr-o reacţie de clorurare fotochimică D. clorura de se-butil B. patru compuşi halogenaţi vicinali D. etenă C. Alegeţi denumirile corecte corespunzătoare unor compuşi halogenaţi: A. Referitor la clorobenzen alegeţi afirmaţiile adevărate: A. benzen E. este un compus dihalogenat geminal C. clorură de alil E. este un compus monohalogenat B. poate avea rol de agent de alchilare Friedel-Crafts E. este un compus halogenat aromatic C. Compusul cu formula moleculară C4H8Cl2 prezintă ca izomeri (fără stereoizomeri): A. clorură de vinil D. are reactivitate scăzută D. etan B. clorura de vinil E. clorura de benzil C. trei compuşi halogenaţi vicinali C. trei compuşi halogenaţi geminali 961. ciclohexan 956. prin hidroliză în condiţii normale formează hidroxibenzen E. Sunt compuşi halogenaţi secundari: A. doi compuşi halogenaţi geminali E.

Sunt compuşi halogenaţi terţiari: A. eter butilic 969. Alcoolii pot forma esteri anorganici cu următorii acizi minerali: A. clorura de 2-cloro-2-metilbutan E. disecbutileter E. în prezenţa clorurii de aluminiu D. Referitor la alcooli sunt adevărate afirmaţiile: A. fotochimic B. propanal B.B. poate rezulta: A. au densitatea mai mare decât a apei 967. Clorurarea alcanilor poate avea loc: A. sunt mai reactivi decât hidrocarburile corespunzătoare B. în funcţie de natura agentului oxidant folosit. La deshidratarea 2-butanolului. la temperatura de 400-5000C C. apă şi căldură E. clorura de vinil E. Se formează alchene prin dehidrohalogenarea: A. clorurii de sec-butil 965. clorura de benziliden D. au temperaturi de fierbere mari datorită legăturilor de hidrogen intermoleculare D. propanonă C. clorura de benzil C. La oxidarea n-propanolului. datorită caracterului acid reacţionează cu NaOH formând alcoxizi E. ALCOOLI 966. clorurii de benzil E. acid propanoic şi apă D. HCl B. diterţbutileter D. feniltriclorometan 964. numai prin metode indirecte CAP. clorura de ciclobutil 963. clorura de n-butil D. 9. cloroetanului C. clorometanului B. H3PO4 154 . în prezenţa hidroxidului de potasiu E. clorura de terţbutil B. au caracter slab acid C. 1-butenă B. dioxid de carbon. monoxid de carbon şi hidrogen 968. poate rezulta: A. 2-butenă C. clorura de sec-butil C. în funcţie de condiţiile de reacţie. H2SO4 C. clorurii de vinil D.

Indicaţi care din reacţiile de mai jos sunt corecte: A. este eterul rezultat prin reacţia dintre glicerină şi acidul azotic B. H2S E. un alcool terţiar 975. CH3OH + CH3OH → CH3OCOCH3 + H2O C. t0C E. trei alcooli primari C. izobutanol C. din punct de vedere fiziologic are acţiune antidepresivă D. un alcool secundar D. HNO3 970. prin îmbibarea sa cu kieselgur se obţine o dinamită mai stabilă E. alcool terţbutilic D. C2H5OH + HO–SO3H → C2H5–OSO3H + H2O H2SO4. prezenţa etanolului în organism poate fi detectată cu ajutorul unei fiole care conţine K2Cr2O7 973. explodează la încălzire bruscă sau la şocuri mecanice C. se poate obţine printr-un proces de fermentaţie alcoolică B. Formulei moleculare C4H10O îi corespund: A. Despre alcoolul etilic sunt adevărate afirmaţiile: A. doi alcooli primari B. Compusul cu structura: CH3 CH3 C OH CH3 se numeşte: A. Oxidarea etanolului se poate efectua cu: A. soluţie acidă de dicromat de potasiu B.D. soluţie acidă de permanganat de potasiu C. ozon E. se poate utiliza ca medicament în boli de inimă D. Despre trinitratul de glicerină sunt adevărate afirmaţiile: A. CH3OH + NaOH → CH3–O-Na+ + H2O D. doi alcooli secundari E. 4000C CH4 + 1/2 O2 CH3OH 60 atm B. C2H5OH + CH3COOH C2H5OCOCH3 + H2O 974. prin fermentare oxidativă sub acţiunea unei enzime D. terţbutanol 155 . consumat în cantităţi mari este toxic C. 2-hidroxi-2-metilpropan B. prin combustie conduce la dioxid de carbon şi apă E. are formula moleculară C3H5(NO2)3 971. reactiv Tollens 972.

Se dă schema de reacţii: Z + 2HOH / KOH . glicerol B. glicocol B. 1. acid butanoic D. compusul Y este 1. compusul W este glicerina 980.2.3-trihidroxipropan E. compusul Z este ciclohexanol B.H2O W A.2-dihidroxipropanul D. propilidentriol 977. neopentanol 976.2-etandiol D. compusul X este clorura de alil C.HCl Y + Cl2 .2-diclororpropanul B. compusul W este ciclohexan-1. dioxid de carbon şi apă 979. 1. 1.2-dihidroxietan 978. acid propanoic C. compusul Y este ciclohexenă 981. 1. compusul Z este 1. Pot forma legături de hidrogen intermoleculare: A.2. Compusul cu structura: CH2 CH2 OH OH se numeşte: A. Se dă următoarea schemă de reacţie: CH3 CH=CH2 0 + Cl2.3-propantriol D. Compusul cu structura: CH2 CH CH2 OH OH OH se numeşte: A. glicerină C. acid acetic B.E. glicol C. acid formic E.2-ciclohexandiol C. compusul X este 1. La oxidarea 3-pentanolului cu soluţie acidă de permanganat de potasiu se poate forma: A.HCl A.2-dionă D. compusul W este acid adipic E.2HCl W C6H5OH + 3H2 Ni X H2SO4 / 2000C _HO 2 Y KMnO4 / H2O Z KMnO4 / H2SO4 . apa 156 . 500 C + HOH / KOH X . glicină E. compusul Y este alcoolul alilic E.

se obţine prin hidroliza clorobenzenului D. Despre alcoolul benzilic sunt adevărate afirmaţiile: A. adiţia apei la izobutenă în prezenţa H2SO4 C. doi moli NaOH B. reducerea butanonei cu Ni fin divizat D. dizolvarea alcoolilor inferiori în apă B. etanolul C. clorură de acetil E. hidroliza alcalină a clorurii de izobutil B. acid acetic C. alcoolul vinilic E. se obţine prin hidroliza clorurii de benzil B. Care dintre următorii alcooli se poate oxida cu dicromat de potasiu în mediu de acid sulfuric? A. este un alcool vinilic E. izomerizarea n-butanolului 988. acid azotic 984. se formează din alcooli şi hidroxizi alcalini B. acid acetic B. se numesc şi alcoolaţi 986. Alcoolul o-hidroxibenzilic poate reacţiona cu: A. creşterea solubilităţii cu creşterea numărului de grupe hidroxil D. alcoolul terţbutilic 983. clorură de acetil C. Etanolul formează esteri cu: A. scăderea solubilităţii C. alcoolul n-butilic C. hidroliza clorurii de terţbutil E. alcoolul alilic D. dizolvarea alcoolilor superiori în apă 157 . este un alcool nesaturat C. sunt substanţe ionice C. carbonat acid de sodiu D. fenol 987. Despre alcoxizi sunt adevărate afirmaţiile: A. Formarea legăturilor de hidrogen între moleculele de alcool şi moleculele de apă determină: A. alcoolul izobutilic E. hidrolizează D. anhidridă acetică D. este un alcool aromatic 985. 2-Metil-2-propanolul se poate prepara prin: A.B. alcoolul n-propilic B. alcoolul sec-butilic D. se formează din alcooli şi fenoli E. acetat de butil E. glicerina 982.

2. prin oxidarea metanului la 60 atm şi 4000C C.3-propantriolului în prezenţă de acid sulfuric se poate obţine: A. la cald. la rece. parafina nu se dizolvă în apă B. alcool vinilic D. starea de agregare B. industrial. tipul atomului de carbon de care este legată grupa hidroxil 993. glicerina se dizolvă în CCl4 158 . acroleină E.E. p. glicerina are vâscozitate mare datorită asocierilor moleculare B. formându-se esteri D. alcoolii elimină apa intermolecular. într-un alcool. Alcoolii se pot clasifica în funcţie de: A. Referitor la alcooli alegeţi afirmaţiile corecte: A. formând alchene B. deshidratarea internă are loc cel mai uşor la alcoolii terţiari 990. Referitor la alcooli alegeţi afirmaţiile corecte: A. aldehidă acrilică C. numărul grupelor hidroxil din moleculă E. între moleculele de alcool se formează legături de hidrogen D. prin oxidarea glicerinei 991.f. în prezenţa unei cantităţi mici de acid sulfuric se elimină apa intermolecular. Eliminarea apei din alcooli. prin fermentaţia glucozei D. Prin deshidratarea 1. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la alcooli: A. parafina se dizolvă în CCl4 D. de 1090 995. etanolul se dizolvă în CCl4 E. între atomul de hidrogen al grupei hidroxil al unui alcool şi atomul de oxigen al grupei hidroxil de la alt alcool se exercită forţe de tip van der Waals C. la majoritatea alcoolilor. în stare gazoasă alcoolii formează asocieri moleculare de tip (R–OH)n 994. industrial. hidroxipropanonă 992. depinde de condiţiile de lucru astfel: A. alcoolii elimină apa intramolecular. formându-se eteri E. al etanolului este mai mare decât p. al glicerinei D. în molecula de alcool electronegativitatea atomilor componenţi creşte în ordinea O>C>H E. în prezenţă de acid sulfuric. Alcoolul metilic se poate obţine: A. temperaturi de fierbere scăzute 989. densitatea de sarcină pozitivă se află la oxigenul şi hidrogenul grupei hidroxil E. densitate C. alcoolii inferiori sunt lichizi C. prin distilarea uscată a lemnului B. în prezenţa unei cantităţi mari de acid sulfuric se elimină apa intermolecular. formând alchine C. natura catenei hidrocarbonate D. unghiul dintre legăturile C–H–O este. etanolul se dizolvă în apă C. din fracţiuni petroliere E.f. legăturile C–O–H sunt polare B. aldehidă nesaturată B.

Referitor la metanol alegeţi afirmaţiile corecte: A. se administrează ca antidot al metanolului D. glicolul are vâscozitate mai mare decât glicerina 997. este un lichid incolor. Referitor la etanol alegeţi afirmaţiile corecte: A. are acţiune anestezică E. se obţine prin adiţia apei la etenă. Referitor la alcooli alegeţi afirmaţiile corecte: A. volatil E. Referitor la etanol alegeţi afirmaţiile corecte: A. toxicitatea metanolului se datorează transformării lui în compuşi toxici. coeziunea dintre molecule este mai mare în glicerină decât în etanol E. are acţiune benefică asupra organismului uman D. alcoolii lichizi aderă la pereţii vasului formând un menisc C. are putere calorică mare 1001.996. se obţine industrial prin două metode bazate pe chimizarea metanului C. are miros dulceag 998. dezinfectant C. se mai numeşte spirt alb B. transformarea metanolului în organism are loc sub acţiunea unei enzime D. prin ardere se transformă în CO. se mai numeşte alcool de lemn B. în organismul uman 999. se obţine din gaz de sinteză D.f. H2O şi căldură E. prin ardere formează produşi de reacţie care poluează atmosfera 1000. Referitor la alcoolul metilic sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. alcoolii sunt uşor solubili în apă B. Etanolul are multiple utilizări: A. este foarte inflamabil D. în organism este transformat în formaldehidă şi acid formic B. doza letală de metanol pentru om este de 1g/kgcorp C. combustibil 159 . nu este o otravă E. se confundă uşor cu etanolul C. Referitor la metanol alegeţi afirmaţiile corecte: A. mai mic decât metanul E. poate fi consumat timp îndelungat deoarece nu dă dependenţă 1003. Referitor la metanol alegeţi afirmaţiile corecte: A. poate fi folosit drept combustibil B. are p. se obţine prin fermentaţia alcoolică a zaharidelor C. glicerina este un diol D. prin metabolizare în ficat se transformă în acetonă C. în prezenţa catalizatorului H2SO4 1002. solvent B. se confundă foarte uşor cu glicerina datorită mirosului D. datorită toxicităţii sale ridicate nu este folosit ca materie primă în industrie C. soluţia acidă de dicromat de potasiu îşi schimbă culoarea în prezenţa etanolului B. este miscibil cu apa în orice proporţie B. se poate obţine prin chimizarea metanului la 1000C şi presiune E.

TNG se descompune prin autooxidare D. spirt medicinal C. este o metodă generală de obţinere a alchinelor 1011. conduce la formarea unei noi legături ζ B. conţin în moleculă grupa –COOH B. trinitratul de glicerină se obţine prin reacţia dintre glicerină şi acid azotos 1010. în industria alimentară C. este un triol B. are vâscozitate mare C. glicerina intră în compoziţia unor produse cosmetice care catifelează pielea B. este un lichid incolor 1006. -OH E. etanolul este comercializat sub numele de spirt medicinal sau sanitar E. se formează o alchenă C. -NO2 B. la fabricarea trinitrotoluenului E. metanolul este foarte inflamabil şi arde cu o flacără albastru-deschis C. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la alcooli: A. -NH2 C. în industria cosmetică B. alegeţi afirmaţiile corecte: A. glicerina conţine în molecule trei grupe –OH geminale D. Alegeţi-le pe cele corecte: A. -SH D. prin descompunerea TNG se obţin numai compuşi gazoşi E. trinitratul de glicerină intră în compoziţia dinamitei 1009. Referitor la deshidratarea alcoolilor. la fabricarea acidului picric 1008. are gust dulce E. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la alcooli: A. Prin deshidratarea 2-metil-2-butanolului se poate obţine: 160 . spirt sanitar D. formol B. lichid în termometre E. Referitor la glicerină alegeţi afirmaţiile corecte: A. este greu solubilă în apă D. spirt tehnic E. -C≡N 1007. între moleculele de alcool se stabilesc legături covalente C. bază de unguent 1004. oţet 1005. Glicerina are multiple utilizări. poate fi catalizată de acid fosforic E. poate fi catalizată de acid sulfuric D.D. Etanolul este utilizat cu diferite denumiri: A. lichid în termometre D. Glicerina poate forma legături de hidrogen cu grupele: A.

Prin reacţia dintre un alcool şi sodiu se formează: A. eter etilic C. schimbă culoarea indicatorilor acido-bazici E. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. etilat de etil D. intramoleculare C. acetat de metil C. alcoolii au caracter acid foarte slab D. etanoat de etil D. se formează: A. eter dimetilic 1016. alcoxid de sodiu 1018. cu degajare de hidrogen D. are loc mai uşor în ordinea: alcool primar < alcool secundar < alcool terţiar B. acetat de etil B. reacţionează cu hidroxid de sodiu. de substituţie E. hidrură de sodiu D. au caracter de amfolit acido-bazic B. apă E. 2. etanoat de etil 1014. 2. reacţionează cu bazele tari 1017. hidroxid de sodiu B. 2. 2-metil-1-butenă 1012. reacţia metalelor alcaline cu alcoolii este mai violentă decât cu apa B. dietileter E.2-dimetil-2-butenă C. Referitor la deshidratarea alcoolilor alegeţi afirmaţiile corecte: A. intermoleculare B. reacţia inversă reacţiei de deshidratare a alcoolilor este adiţia apei la alchine D. are loc cu ruperea unor legături π 1013. produsul majoritar al reacţiei este alchena cea mai substituită C. 2-metil-2-butenă B. metanoat de etil E. de reducere 1015.3-dimetil-1-butenă E. Reacţiile de eliminare a apei din alcooli pot fi: A. alcoolii inferiori sunt solubili în apă 161 . alcoxizii alcalini sunt substanţe ionice C. se poate forma: A. alcoolat de sodiu C. este o reacţie de eliminare E.A. Prin reacţia dintre alcool etilic şi acid acetic în prezenţa unui catalizator acid. acetat de etil B. de adiţie D. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la alcooli: A. Prin eliminarea unei molecule de apă între două molecule de etanol.3-dimetil-2-butenă D. reacţionează cu metale alcaline C.

HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A. În funcţie de agentul oxidant folosit. acid etanoic D. acid propanoic B. Se consideră schema de reacţii: 0 H2O 500 C C3H6 + Cl2 X .2HCl W 162 . Prin oxidarea izopropanolului cu dicromat de potasiu în soluţie de acid sulfuric se formează: A. culoarea se schimbă din portocaliu în verde B. compusul Z este propina E. prin oxidarea energică a alcoolilor terţiari se obţine un amestec de acizi carboxilici cu număr mai mic de atomi de carbon E. alcoolii terţiari sunt stabili la acţiunea K2Cr2O7 / H2SO4 D. Se consideră schema de reacţii: H2O 5000C C3H6 + Cl2 X . compusul X este glicolul B.E. acid acetic E. propanonă C.HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Y este 2-propanol H2SO4 Y _ Z H2O Y + Cl2 / CCl4 + 2HOH Z .HCl . etanal B. compusul X este etanolul C. prin oxidarea etanolului cu dicromat de potasiu în soluţie de acid sulfuric. compusul Y este acidul etanoic E. compusul Y este acetaldehida D.HCl . compusul X este clorura de alil C. la oxidarea etanolului se poate forma: A. compusul Y este alcoolul alilic D. propanal D. acetaldehidă C. Referitor la oxidarea alcoolilor alegeţi afirmaţiile corecte: A.2-dicloropropanul B. agentul oxidant K2Cr2O7 / H2SO4 acţionează mai energic decât KMnO4 / H2SO4 C. compusul X este 1. acid acetic. compusul Z este propadiena 1024. prin oxidarea blândă a alcoolilor secundari se formează acizi carboxilici 1022. acetonă E. ionii alcoxid sunt baze mai slabe decât ionul hidroxid 1019. Se consideră schema de reacţii: H2SO4 2[O] / KMnO4 + H2SO4 C2H4 + H2O X Y + Z (compus anorganic) Alegeţi răspunsurile corecte: A. acetonă 1021. dioxid de carbon şi apă 1020. compusul Z este dioxidul de carbon 1023.

eterii se obţin prin eliminarea intramoleculară a apei din alcooli 1029. Prin reacţia de etoxilare a etandiolului se poate obţine: A. prin etoxilarea glicolului se formează un dihidroxieter D. compusul X este glicolul B.2-dihidroxipropan 1025. prin etoxilarea alcoolilor se formează halohidrine B. prin etoxilarea etanolului se formează celosolv C. propanonă 1028. amoniac B. se obţin prin etoxilarea alcoolilor inferiori B. compusul Y este 3-propenol C. glicină C. sunt substanţe solide. alchene 1027. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. Se consideră schema de reacţii: H2SO4 +Y C2H4 + H2O X Alegeţi răspunsurile corecte: A. Oxidul de etenă poate reacţiona cu: A. sunt miscibile atât cu alcoolii cât şi cu eterii D.2. sunt folosite ca solvenţi E. dihidroxietileter E. polietilenglicolul este un material solid. fenoli E.2. compusul W este 1. metilamină B.3-trihidroxipropan E. Referitor la hidroxieteri sunt adevărate afirmaţiile: A. dietilenglicol 1031. diglicol D. are o mare reactivitate chimică B. se foloseşte la alchilarea alcoolilor 1026. etanol C. insolubile în apă C. glicocol B. Oxidul de etenă poate reacţiona cu: A. acid acetic D. este un hidroxieter E. compusul X este etandiolul celosolv 163 . participă la reacţii de deschidere a ciclului D. sunt compuşi difuncţionali 1030. se mai numeşte glicocol C.3-tricloropropan D. compusul Z este 1. acetaldehidă E. cu consistenţa unei ceri E.B. compusul W este 1. alcooli D. Referitor la oxidul de etenă alegeţi afirmaţiile corecte: A. amine C.

K2Cr2O7 / H2SO4 CH3CH=O K2Cr2O7 / H2SO4 CH3CH2OH CH3COOH D. compusul X poate fi 2-cloropropanul C.HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A. Se consideră schema de reacţii: + H2O / H2SO4 X Y . HO CH2CH2 OH + H2C O CH2 HO CH2CH2 O CH2CH3 C. CH3CH2O D. compusul Y este propena D. compusul X este etanolul D. CH CH3 OH CH3CH2OH + H2O CH3CH2OH KMnO 4 / H2SO 4 CH3COOH 1034. Sunt posibile următoarele reacţii chimice: A. 2 CH3CH2OH B. compusul X poate fi clorura de n-propil B. CH3CH2O + CH3CH2OH2 CH3CH2OH C.C. compusul Y este oxidul de etilenă 1032. 164 . Sunt posibile următoarele reacţii chimice: A. compusul Z este n-propanolul E. CH3CH2OH + H2C HO CH2CH2 CH2 Z K2Cr2O7 / H2SO4 CH3 C CH3 O O CH2CH3 O B. compusul Z este izopropanolul 1033. + Na + H2O KMnO4 / H2SO4 CH3CH2OH + Na + HO CH3 E. compusul Y este etilenoxidul E.

neopentanol B. alcool terţbutilic E. alcool secbutilic D.2-dimetilpropan D. 2-metil-3-propanol 1037. alcool terţbutilic B. alcoxid + apă 1039. alcool izobutilic C. Se formează eteri prin următoarele reacţii: A.CH3 CH3 E. K2Cr2O7 / H2SO4 CH3 C CH3 + CO2 + H2O O C CH3 OH H2C O CH2 + HOH CH2 OH CH2 OH 1035. alcool izobutilic C. acid etanoic + etanol B. etanol + etanol C. 2-metil-1-propanol E. 2. Compusul cu structura: CH3 CH CH2 CH3 OH se numeşte: A. alcool secbutilic D. sodiu + etanol E. etanol cu K2Cr2O7 / H2SO4 B. izopentanol 1038.2-dimetil-1-propanol C. Se formează acizi carboxilici prin oxidarea următorilor alcooli: A. alcool terţbutilic B. alcool n-butilic E. oxid de etenă + etanol D. 1-hidroxi-2. Compusul cu structura: CH3 CH3 C CH2 CH3 OH se numeşte: A. Compusul cu structura: CH3 CH CH2 OH CH3 se numeşte: A. propanol cu KMnO4 / H2SO4 165 . 2-butanol 1036.

şase izomeri cu structură ramificată 1042. compusul W este acidul butanoic 1041. 2-propanol cu KMnO4 / H2SO4 E. Oxidul de etenă poate reacţiona cu: A. Se consideră schema de reacţii: t > 6500C C4H10 X (alchena) + H2 X (cis. este inert din punct de vedere chimic E. n-butanol cu K2Cr2O7 / H2SO4 B. cinci izomeri cu structură ramificată E. compusul Z este 1-butanolul D. substanţe cu caracter neutru D. patru izomeri cu structură ramificată D. masa molară poate ajunge până la 150 000 166 . este un compus macromolecular D. are consistenţa unei ceri C.HCl X (cis. trans) + HOH / H2SO4 K2Cr2O7 / H2SO4 Z W Alegeţi răspunsurile corecte: A. alcool terţbutilic cu KMnO4 / H2SO4 E. doi izomeri cu structură liniară B. trans) + X' + HCl Y . Oxidul de etenă poate reacţiona cu: A. Alcoolul cu formula moleculară C5H12O prezintă: A. Se formează compuşi carbonilici prin oxidarea următorilor alcooli: A. substanţe cu caracter bazic C. C2H5COOH 1044. 2-propanol cu K2Cr2O7 / H2SO4 D. compusul Z este 2-butanolul E. este un hidroxiester E. compusul X este 1-butena B. Referitor la polietilenglicol alegeţi afirmaţiile adevărate: A. C2H5OH E. izopropanol cu K2Cr2O7 / H2SO4 D. compusul X este 2-butena C. el însuşi 1045. n-butanol cu KMnO4 / H2SO4 C. trei izomeri cu structură liniară C. este un lichid vâscos B. etoxilarea etanolului 1040. Cl3C-CHO C. substanţe cu caracter acid B. C6H5-CH3 D. terţbutanol cu KMnO4 / H2SO4 1043. NH3 B.C.

H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. terţbutanol E. etilenglicol D. 2–butanol C.1. un ester B. compusul X este etanol B. ciclobutanol D. Precizaţi care sunt alcoolii monohidroxilici care prin eliminare intramoleculară de apă formează o alchenă ce prezintă izomerie geometrică: A. dietilenglicol 1047. la lumină D. conţine şase atomi de carbon hibridizaţi sp2 C. compusul X este etanal C.1–butanol B.1046. etilenglicol 1050. conţine un atom de carbon primar E. trei alcooli primari B. patru alcooli primari C. Referitor la alcoolul benzilic alegeţi afirmaţiile adevărate: A. compusul Y este acetat de etil D. Precizaţi care sunt alcolii monohidroxilici care prin eliminare intramoleculară de apă nu formează o alchenă: A.1–butanol B. un alcool terţiar 1048. compusul Y este eter etilic 1051. Prin reacţia glicerinei cu HNO3 poate rezulta: A. trinitroglicerină 167 . trei alcooli secundari D. C2H4 + H2O X Y .1–tricloro–2-hidroxietan E. reacţionează cu bromul. compusul Y este dietileter E. glicol E. prin deshidratare formează toluen 1052. este un alcool aromatic polinuclear B. Formulei moleculare C5H12O îi corespund: A. un eter C. alcool benzilic D. un nitroalcan D. izobutanol 1049. 2–butanol C. Dihidroxietileterul se mai numeşte: A. oxid de etenă C. patru alcooli secundari E. Se consideră următoarea schemă de reacţii: H2SO4 + X / H2SO4 conc. diglicol B. 1.

compusul Y este etena 1056. C3H6 + H2O X Y . compusul X este 2–propanol C. compusul Y este dietileter 1054. compusul Y este acid acetic D. un lichid uleios. compusul X este izopropanol D. Precizaţi afirmaţiile adevărate: A. alcool benzilic B.H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este etanol B. alcoolii primari se oxidează uşor cu agenţi oxidanţi E. Sunt alcooli nesaturaţi: A. alcoolul metilic se mai numeşte alcool de lemn E. alcoolul alilic este un alcool saturat B. glicerina este un alcool dihidroxilic D. incolor 1053. Se consideră schema de reacţii: H2SO4 + X / H2SO4 conc. 1. compusul Y este etina E. alcoolul izobutilic este un alcool secundar 168 . alcoolul benzilic este un alcool aromatic E. la autooxidarea TNG rezultă numai gaze B. Referitor la alcooli alegeţi afirmaţiile adevărate: A.2–etandiol D.E. compusul Y este diizopropileter E.H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. TNG intră în compoziţia dinamitei C. glicerolul este un alcool trihidroxilic D. sunt compuşi hidroxilici în care grupa funcţională este legată de un nucleu aromatic B. compusul X este propanol C. Se consideră schema de reacţii: H2SO4 Ni Y aldehida acetica + H2 X . K2Cr2O7/H2SO4 este un agent oxidant energic pentru alcooli D. glicolul este un alcool dihidroxilic C. KMnO4/H2SO4 este un agent oxidant energic pentru alcooli C. molecula de metanol este polară 1055. compusul X este 1–propanol B. 3–ciclobutenol E. Referitor la alcooli alegeţi afirmaţiile adevărate: A. hidroxieterii rezultaţi prin etoxilarea alcoolilor inferiori sunt folosiţi ca solvenţi pentru diferiţi compuşi organici 1057. alcool alilic C. ciclohexanol 1058.

alcool alilic C. Se poate obţine 1–propanol prin: A. alcool n–propilic 1060. în funcţie de condiţile de reacţie. 1–propenol D. eteri D. reducerea etinei cu catalizator de nichel E. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Compusul cu structura CH3–CH2–CH2–OH se poate numi: A. alcoolul 2–propilic C. K2Cr2O7/H2SO4 1063. reducerea propanonei D. alcoxizi 1064. KMnO4/H2SO4 E. alcool vinilic B. adiţia apei la propenă 1065. alcoolii au formula generală Ar–OH 1062. Se poate obţine alcool benzilic prin: A. alcoolaţii sunt compuşi puternic ionizaţi D. Compusul cu structura CH2=CH–CH2–OH se poate numi: A. alcoolii reacţionează cu metalele alcaline cu degajare de hidrogen C. urmată de reducere B. adiţia apei la fenilacetilenă. 2–propanol D. hidroliza clorurii de etil D. adiţia apei la etenă C. În prezenţa acidului sulfuric. în alcooli grupa funcţională hidroxil poate fi legată de un atom de carbon hibridizat sp2 E. hidroliza clorurii de benzil C. Alcoolul alilic poate reacţiona cu: A. 1–hidroxipropan 1061. alcool n–propilic B. hidroliza clorurii de n-propil B. alchene C. solubilitatea în apă a alcoolilor scade cu mărirea radicalului hidrocarbonat B. adiţia apei la etină B. alcoolii pot conduce la: A. hidroliza clorurii de benziliden. esteri E. NaOH D. urmată de reducere 169 . 1–propanol E. reducerea propanalului E. hidroliza propanoatului de propil C. Se poate obţine etanol prin: A. H2O/H2SO4 C. 2–propen-1–ol E. Cl2/CCl4 B. alcani B.1059. reducerea aldehidei acetice 1066.

oxidarea alcoolului alilic cu reactiv Bayer 1070. IV: glicol. ciclobutanol 1072. Se consideră schema de mai jos: + H2O X Y X . 2–butanol D. izobutanol E. III > IV > V E. I < II < III < IV < V B. V < I < II 1068. 1–butanol C. hidroliza benzoatului de benzil 1067. oxidare cu KMnO4/H2SO4 B. Alegeţi variaţia corectă a punctelor lor de fierbere: A. acid propanoic D. V < IV < III C. Se consideră următorii alcooli: I: metanol. acid etanoic C. acid butanoic E. III < I < II C. III: alcool izobutilic. oxidarea blândă a alcoolului alilic cu KMnO4/H2SO4 E. V: glicerină. oxidare cu reactiv Fehling E. oxidare cu reactiv Tollens D. oxidare cu reactie Bayer 1071. V > IV > I 1069. III < IV < V E. etanol B. hidroliza grăsimilor B. Alcoolul alilic nu se poate transforma în acroleină prin: A. I < II < V B. II: 2–butanol. adiţia apei la acroleină C. III: 2–propanol. II = IV < I D. hidroliza diclorohidrinei glicerinei D. oxidare cu K2Cr2O7/H2SO4 C. IV: alcool sec–butilic.H2O Compusul X poate fi: A. apă 170 . Alegeţi variaţia corectă a punctelor lor de fierbere: A. V < IV < III D.D. acid metanoic B. V: alcool terţbutilic. Prin oxidarea 3–pentanolului cu permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric concentrat se poate obţine: A. Se consideră următorii alcooli: I: 1–butanol. II: etanol. hidroliza monoclorobenzenului E. Se poate obţine glicerină prin: A.

4–dimetil–3-pentanol CH3 CH CH CH CH3 CH3 OH CH3 C.1073. acid propanoic D. acid acetic C. apă 1075. dioxid de carbon E. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. dioxid de carbon E.3–butandiolului cu permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric concentrat se obţine: A. compusul cu structura (CH3CH2CH2)2CHOH se numeşte 4–heptanol 1078. compusul cu structura [(CH3)2CH]2CHOH se numeşte 2. 1–butanolul şi ciclobutanolul sunt izomeri de funcţiune D.2–dimetil–5-pentanol C. acid acetic C. acid formic B. doi alcooli cu structură liniară D. compusul cu structura (C2H5)2C(CH3)CH2OH se numeşte 2–etil–2–metil–1–butanol B. compusul cu structura C6H5–CH(OH)–C6H5 se numeşte difenilmetanol E. compusul cu structura de mai jos se numeşte 2. acid propanoic D. compusul cu structura CH3–CH=CH–OH se numeşte alcool alilic 171 . Prin oxidarea 2. Prin oxidarea 2. apă 1074. alcoolul benzilic şi o–crezolul sunt izomeri de poziţie 1076.3–pentandiolului cu permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric concentrat se obţine: A. Alegeţi afirmaţiile adevărate referitoare la alcooli: A. Compusul cu formula moleculară C4H6O prezintă ca izomeri (fără stereoizomeri): A. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. 1–butanolul şi 2–butanolul sunt izomeri de poziţie B. un alcool cu structură liniară E. 1–butanolul şi 1–butanalul sunt izomeri de funcţiune E. compusul cu structura de mai jos se numeşte 3–etil–3–pentanol CH2 CH3 CH3 CH2 C CH2 CH3 OH B. trei alcooli cu structură ciclică C. compusul cu structura (CH3)3C(CH2)3OH se numeşte 4. acid formic B. nici un alcool cu structură liniară 1077. compusul cu structura de mai jos se numeşte ciclohexanol OH D. 1–butanolul şi etil–propil–eterul sunt izomeri de funcţiune C. doi alcooli cu structură ciclică B. compusul cu structura CH3CH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH se numeşte 4–metil–1–hexanol E.4–dimetil–1-pentanol D.

compusul cu structura de mai jos se numeşte 2–metil–2–pentanol CH3 CH3CH2CH2 C CH3 OH B. compusul cu structura de mai jos se numeşte 1–bromo–2–etil–2–butanol CH2CH3 CH2 C CH2CH3 Br OH E. compusul X este propanona C. compusul X este acetona B. Se consideră schema de reacţii: K2Cr2O7 / H2SO4 2-propanol X Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este hexena B. compusul Y este acidul 1.H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A.6–hexandioic 1080. Se consideră schema de reacţii: H2SO4 + H2 / Ni Y glicol X . compusul Y este acidul stearic E.3–pentandiol CH3 CH3 C CH CH2 CH3 OH OH D. compusul X este acidul acetic D. compusul cu structura de mai jos se numeşte 3–etil–4–butanol CH3CH2 CH CH2OH CH2CH3 C.H2O Alegeţi răspunsurile corecte: 172 + H2 / Ni Y .1079. compusul Y este 1–propanol E. compusul Y este 2–propanol 1082. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. compusul X este ciclohexena C. compusul Y este acidul hexanoic D. Se consideră următoarea schemă de reacţii: KMnO4 / H2SO4 H2SO4 Y ciclohexanol X . compusul cu structura de mai jos se numeşte 4–metil–3–pentanol CH3CH2 CH CH CH3 OH CH3 1081. compusul cu structura de mai jos se numeşte 2–metil–2.

3–propantriol C. compusul Z este alcool benzilic E.HCl . compusul Y este glicolul 1084. compusul X este diclorhidrina glicerinei D.2. compusul Z este alcool vinilic 1086. compusul X este alcoolul vinilic B. h C6H6 + CH3Cl X . compusul Y este glicerina E. compusul X este oxidul de etenă C. compusul X este 1. compusul X este aldehida acetică C. Se consideră schema de reacţii: + 2H2O + 3HNO3 / H2SO4 conc. compusul X este etena B. compusul Y este clorura de benzil D. compusul Z este o–crezol Y + H2O Z .2–etandiolul E. compusul X este etena D. compusul Y este 1. compusul Y este etanolul E. alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este etanul C. Se consideră schema de reacţii: C2H2 + H2 Pd / Pb2+ X KMnO4 / HO .HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Y este etanul 1083. Y X . Se consideră schema de reacţii: AlCl3 + Cl2. 173 . Se consideră schema de reacţii: + H2O H2SO4 R. H2O Y Alegeţi răspunsurile corecte: A.G.2–etandiol E. compusul Y este glicolul D.H2O Ştiind că X este un eter ciclic. compusul Y este etanolul D. compusul X este etena B. compusul Y este o–clorotoluenul C. compusul X este toluenul B.N. compusul X este glicerina B. compusul Y este 1. compusul Y este trinitroglicerina 1087. Tollens Y Z CH3COOH X .3H2O .HCl 1085.A. Se consideră alcoolul cu structura de mai jos: T.2HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A.

conţine trei atomi de carbon hibridizaţi sp2 D. conţine trei atomi de carbon primar C. conţine doi atomi de carbon primar B. conţine şase atomi de carbon hibridizaţi sp3 C. Se consideră compusul cu structura de mai jos: CH3 CH2OH H3C CH3 Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. 174 . conţine patru atomi de carbon primari B. Alegeţi afirmaţiile adevărate referitoare la alcoxizi: A. Se consideră compusul cu structura de mai jos: CH3 CH2OH H3C CH3 Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. se pot obţine prin reacţia dintre alcooli şi hidroxizi alcalini C. ionii alcoxid sunt baze mai tari decât ionul hidroxil E. conţine patru atomi de carbon hibridizaţi sp2 E. sunt compuşi puternic ionizaţi D.CH3 CH2 OH C CH2 OH OH Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. conţine trei atomi de carbon primari C. se pot obţine prin reacţia dintre alcooli şi sodiu B. Precizaţi care dintre alcoolii de mai jos au structură stabilă: A. conţine doi atomi de carbon cuaternari 1089. conţine doi atomi de carbon terţiar D. conţine doi atomi de carbon terţiar E. nu conţine nici un atom de carbon hibridizat sp 1090. conţine un atom de carbon secundar E. conţine doi atomi de carbon secundari D. se pot obţine prin reacţia dintre fenoli şi sodiu 1091. conţine un atom de carbon terţiar 1088. conţine cinci atomi de carbon hibridizaţi sp3 B.

din gaz de sinteză C. este un constiutuent valoros al vinurilor de calitate C. Referitor la acţiunea fiziologică a etanolului în organismul uman alegeţi afirmaţiile adevărate: A. este un alcool nesaturat 175 . CH3 CH CH CH2 OH D. consumul excesiv de alcool este benefic asupra sănătăţii 1093. este o substanţă solidă care se sfarmă la 00C E. provoacă dilatarea vaselor de sânge D. se adaugă în compoziţia bomboanelor pentru a împiedica procesul de cristalizare a zahărului B. intră în compoziţia unor soluţii farmaceutice de uz extern D. stimulează producerea unor hormoni diuretici C. este component de bază la prepararea băuturilor alcoolice alături de metanol B. Referitor la glicerină alegeţi afirmaţiile neadevărate: A. acţioneză ca lubrifiant între moleculele de polimeri D. hidrocarbura folosită pentru obţinerea industrială a etanolului este acetilena C. reprezintă materie primă în sinteza de medicamente E. are gust amar B. CH2 C CH2 OH CH3 C. este un constituent al glicolului 1097. prin hidroliza clorurii de metil 1095.CH3 C CH CH3 OH B. CH3–CH=CH–CH2–OH E. are acţiune depresivă B. este un alcool primar B. se foloseşte la fabricarea metanolului 1094. reprezintă materie primă în sinteza unor compuşi organici D. prin adiţia apei la etenă E. Metanolul se poate obţine: A. prin metabolizare în ficat se transformă în acetaldehidă E. prin încălzirea unui amestec de metan şi oxigen la 4000C şi 60 atm B. Referitor la glicerină alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Referitor la etanol alegeţi afirmaţiile adevărate: A. se pune pe frunzele de tutun pentru a împiedica încreţirea lor C. este un alcool trihidroxilic C. cu miros de migdale amare 1096. prin distilarea uscată a lemnului D. Referitor la glicerină alegeţi afirmaţiile adevărate: A. este utilizată drept combustibil E. este un lichid gălbui. CH3–CH2–CH=CH–OH 1092.

Referitor la alcoolii cu formula moleculară C5H12O (fără stereoizomeri) sunt adevărate afirmaţiile: A. Alegeţi afirmaţiile neadevărate: A. propena C. metanol B. xilenii 1100. este materie primă pentru fabricarea unor răşini sintetice B. propanolul D. 1-butanol B. toluenul E. alcool izobutilic 176 . propina B. este uşor solubilă în apă 1099. Care dintre compuşii de mai jos nu reacţionează cu sodiu metalic: A. 1–propanol D. prin oxidare blândă trei alcooli conduc la cetone D. glicolul E. Pot reacţiona cu sodiu metalic: A. alcoolii şi fenolii sunt compuşi hidroxilici D. intră în compoziţia pastelor de dinţi (împiedică uscarea acestora) D. prin oxidarea cu permanganatul de potasiu şi acid sulfuric a unui alcool secundar se formează o cetonă E. 2–butanol E. etanol C.D. prin oxidare blândă patru alcooli conduc la aldehide C. alcoolul alilic D. Referitor la glicerină alegeţi afirmaţiile adevărate: A. se încorporează în unele materiale plastice pentru a le păstra palsticitatea 1098. fenolul B. alcool alilic 1104. în alcoolii primari grupa hidroxil este legată de un atom de carbon hibridizat sp2 B. prin oxidare blândă trei alcooli conduc la aldehide B. prin oxidare blândă patru alcooli conduc la cetone E. se obţine din gazul de sinteză E. alcoolul benzilic C. etanolul are caracter slab acid 1102. este matrie primă pentru fabricarea novolacului C. Precizaţi care dintre alcoolii cu formula moleculară C4H10O nu se pot obţine prin adiţia apei la o alchenă: A. 2-butanol C. are acţiune emolientă aspra pielii E. sec-butanol D. toţi alcooli se pot oxida energic 1103. în alcoolii aromatici grupa hidroxil poate fi legată de inelul aromatic C. fenolul 1101. Precizaţi alcoolii care se pot obţine prin adiţia apei la o alchenă: A.

H2O CH3COOH Alegeţi răspunsurile corecte: A. Se consideră schema de reacţii: K2Cr2O7 / H2SO4 H ciclohexena + H2O X Alegeţi răspunsurile corecte: A. reducerea butanonei D. reducerea butanalului C. compusul X este 2–propanol B. Se poate obţine ciclohexanol prin: A. compusul Z este 2–propanol E.E. hidroliza clorurii de benzil 1109. compusul Y este 2–propanol D. metanol B. compusul X este ciclohexanol B. urmată de reducerea cu nichel a produsului format 1107. etanol C. hidroliza clorurii de ciclohexil D. compusul Y este ciclohexanol D. reducerea ciclohexanonei C. compusul Y este ciclohexanonă E. alcool secbutilic E. reducerea butanonei E. Se consideră schema de reacţii: X + H2 Ni Y H2SO4 . compusul X este propanona C. adţia apei la 1–butenă B.CO2 . hidroliza fenoxidului cu sodiu B. alcool terţbutilic 1105. alcool terţbutilic 1106. hidroliza clorurii de n-butil E. Alegeţi alcoolii care pot suferi reacţii de deshidratare: A. alcool izobutilic D. Se poate obţine 2–butanol prin: A. compusul X este ciclohexanonă C. adiţia apei la ciclohexenă E.H2O K2Cr2O7 / H2SO4 Z . Se poate obţine 1–butanol prin: A. compusul Z este propenă 1110. condensarea crotonică a două molecule de acetaldehidă. compusul Y este ciclohexan 177 + H2 / Ni Y X . condensarea crotonică a două molecule de aldehidă acetică. urmată de reducerea cu borohidrură de sodiu 1108. reducerea butanalului D. adiţia apei la 1–butenă B. adiţia apei la 2–butenă C.

Se consideră schema de reacţii: etoxid de sodiu X .4-benzendiol B. FENOLI 1113. compusul Z este etanoat de metil + H2O KMnO4 / H2SO4 Y +X/H Z . compusul Y este etanol D.1111. compusul Y este acid etanoic E. pirogalol E. 1. pirocatechină C. 1.2.3-benzentriol B.4-dihidroxibenzen C. pirocatecol 1114. Compusul cu structura: OH OH se numeşte: A. hidrochinonă D.HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este etenă C. A.NaOH Alegeţi răspunsurile corecte. compusul este etanol 1112.compusul X este clorura de vinil B. compusul X este etanol B. compusul Y este alcool vinilic C. hidrochinonă 178 .H2O CAP. 10. compusul Y este etanol D. Compusul cu structura: OH HO OH se numeşte: A. compusul Z este glicol E. 1. Se consideră schema de reacţii: H2C X + H2O Y + H2 / Ni + Z O CH2 HO CH2 CH2 O CH2 CH3 .

formiat de fenil 1120. acid formic D. Fenolii pot da reacţii de: A.3-trihidroxibenzen E.6-tribromofenol 1119. acid acetic E. reacţia de deshidratare D.4-dibromofenol E. în mediu bazic fenolii cedează protonul grupei hidroxil. 2-bromofenol B. reacţia de polimerizare 1121. grupa hidroxil capătă proprietăţi slab bazice D.D. reacţia cu metale alcaline B. deshidratare 1118.4. 2-metilfenol B. reacţia de esterificare E. reacţionează cu hidroxid de sodiu C. reacţia cu hidroxid de sodiu C. 2. pirogalol E. 3-bromofenol C. Despre fenoli sunt adevărate afirmaţiile: A. 4-bromofenol D. acetat de fenil B. halogenare B. La bromurarea fenolului se poate obţine: A. o-crezol D. alchilarea 179 . o-hidroxitoluen 1116. pirogalol 1115. având caracter acid E. reacţionează cu sodiu metalic B. 1. 2. nitrare D. În urma reacţiei dintre fenol şi anhidridă acetică se poate obţine: A. sulfonare C. acetat de etil C. oxidare E. Reacţiile comune alcoolilor şi fenolilor sunt: A. Compusul cu structura: OH CH3 se numeşte: A. Reacţiile comune fenolului şi benzenului sunt: A. floroglucină C. au caracter acid mai slab decât alcoolii 1117. sub influenţa radicalului aromatic.2.

4-dihidroxitoluen B. fenolul este un lichid puţin solubil în apă C. 1 alcool D. p-crezolul D. 3 fenoli B. acilarea C. acidul acetic reacţionează cu fenoxidul de sodiu E. Compusul cu structura de mai jos: CH3 OH H3C CH CH3 se numeşte: A. 1 eter 1124. fenolii. numărul de cicluri aromatice B. cu degajare de oxigen B. 2-hidroxi-5-metilizopropilbenzen C. numărul de catene laterale C. p-crezolul este izomer de funcţiune cu alcoolul benzilic B. nitrarea D. 2 alcooli E.B. Reacţia fenolilor cu metale alcaline decurge: A. reacţionează cu hidroxid de sodiu D. spre deosebire de alcooli. m-crezolul C. cu formare de fenoxizi E. sulfonarea E. 4 fenoli C. numărul de grupe hidroxil D. β-naftolul 1127. fenolul poate fi utilizat ca revelator fotografic 1125. α-naftolul E. caracterul bazic 1126. o-crezolul B. cu degajare de hidrogen C. Compusului cu formula moleculară C7H8O îi corespund izomerii: A. Sunt adevărate afirmaţiile: A. 3-metil-5-izopropilfenol 180 . 2. cu eliminare de apă D. reacţia nu poate avea loc 1123. policondensarea 1122. Clasificarea fenolilor se poate face după următoarele criterii: A. 3-hidroxi-4-izopropiltoluen D. caracterul acid E. Sunt fenoli cu două nuclee aromatice: A.

poate conduce la: A. 2. Se consideră succesiunea de reacţii: + NaOH CH3COCl C6H5OH Y X _H O . soluţia apoasă de fenol are caracter bazic D. rezorcina E. se dizolvă în soluţii apoase de hidroxizi alcalini 1132. m-clorofenol C. reacţiile acido-bazice la care participă fenolii şi fenolaţii stau la baza separării fenolului din amestecuri cu alte substanţe organice B. suferă reacţii de oxidare la fel ca şi alcoolii 1133.E. pirogalolul B.6-diclorofenol 1134. o-crezolul B. fenoxizii alcalini sunt substante covalente. compusul X este fenoxidul de sodiu B. fenolul 1130. fenolii sunt acizi mai tari decât acidul carbonic 1131. fenolul este foarte puţin solubil în apă C. m-crezolul D. p-clorofenol D. Referitor la fenoli alegeţi afirmaţiile corecte: A. o-clorofenol B. Clorurarea fenolului cu clor în exces. participă la reacţii chimice numai pe nucleul aromatic E.NaCl 2 Alegeţi răspunsurile corecte: A. hidrochinona 1129. timolul C. Referitor la fenoli sunt adevărate afirmaţiile: A. pirocatechina C. Sunt fenoli dihidroxilici: A. compusul Y este acetatul de metil 181 . fenolii au caracter acid E. Referitor la fenoli alegeţi afirmaţiile corecte: A. participă la reacţii chimice numai prin grupa hidroxil D. α-naftolul D. reacţionează cu cloruri acide E. fenolaţii sunt substante ionice B. p-crezolul E. sunt acizi mai slabi decât acizii carboxilici C. solubile în apă C. în condiţii catalitice.4-diclorofenol E. reacţionează direct cu acizii carboxilici D. compusul X este fenolatul de sodiu C. grupa funcţională hidroxil este polară B. Sunt fenoli monohidroxilici: A. 2. timol 1128.

hidrochinona C. 2. prezenţa grupei hidroxil în molecula fenolului activează nucleul benzenic B. reacţia cu hidroxidul de sodiu diferenţiază alcoolii de fenoli D.5-dinitrofenol C. reacţia de oxidare este comună atât alcoolilor cât şi fenolilor E. fenoxizii au caracter bazic B. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. clorura de acetil reacţionează cu fenolul. 2-naftolul 1142. acidul clorhidric scoate fenolul din fenoxid de sodiu 1139. Br2 / FeBr3 D.4. hidroxibenzenul B. fenolii au caracter acid mai puternic decât apa şi alcoolii E. NaOH C.D. H2O D. (CH3CO)2O 1136. Sunt adevărate afirmaţiile: A. nitrarea fenolului este o reacţie de substituţie 1138.4. compusul Y este acetatul de fenil 1135. prin reacţia dintre fenolat de sodiu şi clorura de acetil se obţine benzoat de fenil D. fenolul poate suferi reacţii de deshidratare la temperatura camerei 1140. 2. fenolul are trei izomeri monocloruraţi C. Sunt fenoli monohidroxilici: A. prin nitrarea fenolului se poate obţine un amestec de orto. Cl2 / FeCl3 C. Fenolul poate reacţiona cu: A. pirogalolul D. compusul Y este fenilmetileterul E. O2 E. Na B. 3. Prin nitrarea fenolului cu exces de reactiv se poate obţine: A. C6H5COOH 1137.4-dinitrofenol B.şi para-nitrofenol D. sub presiune C. fenolii monohidroxilici derivaţi de la toluen se numesc crezoli E. CH3COOH E. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. 2. în reacţia dintre fenol şi hidroxid de sodiu se degajă hidrogen C.6-trinitrofenolul E. CH3COCl B. 2.6-dinitrofenol D. 2.4. Alegeţi afirmaţiile corecte: 182 . Fenolul poate reacţiona cu : A.5-trinitrofenol 1141. pirogalolul este un fenol dihidroxilic B.6-trinitrofenol E.

acidul benzoic are caracter acid tare decât fenolul C. Precizaţi afirmaţiile care nu sunt adevărate: A. prin bromurarea fenolului cu brom se poate obţine un amestec de orto-bromofenol şi parabromofenol 1146. fenolii au caracter acid mai puternic decât alcoolii C. FeBr3 D. fenolul are caracter acid mai slab decât acidul carbonic B. halogenarea fenolului cu clor are loc la 5000C şi 40 atm D. AlCl3 1147. fenolii pot participa la reacţii de esterificare C. Catalizatorii utilizaţi la halogenarea fenolului pot fi: A. C6H5OH + Na → C6H5–O-Na+ + 1/2H2 ↑ B.compusul cu structura de mai jos se numeşte m-crezol CH3 OH B. fenolii se dizolvă în soluţii apoase de hidroxizi alcalini. acidul carbonic este un acid mai tare decât ionul hidroniu 1143. rezultând fenolaţi solubili în apă B. C6H5–O-Na+ + CH3COCl → C6H5OCOCH3 + NaCl 1145. C6H5OH + CH3COOH C6H5OCOCH3 + HCl E. C6H5OH + C6H5OH → C6H5OCOC6H5 + H2O FeCl3 D. C6H5OH + NaOH C6H5–O-Na+ + H2O C. CCl4 B. ionul hidroniu este un acid mai slab decât fenolul D. compusul cu structura de mai jos se numeşte β-naftol 183 . compusul cu structura de mai jos se numeşte pirocatechină OH OH C. bromurarea fenolului cu brom poate avea loc în prezenţa unui catalizator de FeBr3 E. Alegeţi reacţiile chimice corecte: A. KMnO4 E. FeCl3 C. grupa hidroxil din molecula fenolului orientează ceilalţi substituenţi numai în poziţia meta 1144. Alegeţi afirmaţiile corecte: A.A. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. acidul acetic este un acid mai tare decât fenolul E. fenolii dau toate reacţiile caracteristice alcoolilo E. nucleul aromatic din molecula fenolului are caracter hidrofob B. fenoxizii alcalini sunt insolubili în apă D.

Referitor la fenoxizi sunt adevărate afirmaţiile: A. se formează din reacţia fenolului cu sodiu C. alegeţi afirmaţiile adevărate: A.2. Crezolii pot fi: A. fenoxidul de sodiu poate fi descompus de acid clorhidric E. III = acid benzoic.CH3 OH D. 1. au caracter acid slab. soluţia apoasă de fenol are pH > 7 1151. m-hidroxitoluen D. reacţionează cu acidul clorhidric. alegeţi afirmaţiile corecte: A. se formează din reacţia fenolului cu hidroxid de sodiu D. mai puternic decât alcoolii C. sunt solubili în apă E. aciditatea mai mare a afenolilor faţă de alcooli poate fi demonstrată prin reacţia cu hidroxid de sodiu D. compusul cu structura de mai jos se numeşte pirogalol OH HO OH E. I < II > III B. mai slab decât alcoolii B.3. IV = acid acetic. II < IV < III C. sunt compuşi neionici B.5-trifenol 184 . Referitor la variaţia acidităţii lor. 1. II = acid carbonic. Crezolii pot fi: A. IV > III > I 1149. m-metilenfenol 1152. Referitor la fenoli. I > III > IV D. compusul cu structura de mai jos se numeşte pirocatechină OH OH 1148. hidroxibenzen B. Se dau următorii compuşi: I = fenol. refăcând fenolul 1150. o-hidroxitoluen C. au caracter acid slab.3-trifenol B. I < II < III E. o-metilenfenol E.

n-propanol B.m. fenol E. compusul X este clorura de benzil B. alcool benzilic 1155.HCl CH3COCl + C6H5O Na .POCl3 . pirogalolul este 1. dar reacţionează cu sodiu: A. compusul Y este acidul benzoic C.5-trihidroxibenzen E. Se consideră schema de reacţii: W C2H4 + H2O / H X KMnO4 / H2SO4 + PCl5 Y . p-hidroxitoluen D. 2-butina E. etină D. Precizaţi care dintre compuşii de mai jos reacţionează atât cu sodiu metalic cât şi cu hidroxid de sodiu: A. compusul Z este alcoolul benzilic E.1/2 H2 .p-crezoli D. compusul X este etanol 185 . fenol B.2HCl . compusul Z este ciclohexiletanol 1158. Precizaţi care dintre compuşii de mai jos nu reacţioneză cu hidroxid de sodiu.2HCl . Se consideră schema de reacţii: + 2Cl2 / h + H2O + Na + H2 / Ni toluen Z Y X . pirogalolul este 1. pirogalol C. rezorcină E. pirocatechina este o-dihidroxibenzen 1154.2. o-crezol C. p-metilenfenol 1153. etanol B.C. Referitor la fenoli. o. fenol C. Precizaţi care dintre compuşii de mai jos nu reacţionează cu sodiu metalic: A. rezorcina este m-dihidroxibenzen C.H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. rezorcina este 2.4-dihidroxitoluen D. 2-butanol 1156.NaCl Z Alegeţi răspunsurile corecte: A. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. hidrochinonă 1157. compusul Y este aldehida benzoică D.3-trihidroxibenzen B. alcool benzilic D. etenă D.3.

2. compusul Y este etanal C. α-naftol E. HNO3 C. NaOH C.4-dihidroxitoluen C. pirogalol D. Fenolul poate reacţiona la nucleu cu: A. HCl D. III.m. C6H5OH. pirocatechina D. Referitor la timol alegeţi afirmaţiile adevărate: A. III>II E. Fenolul poate reacţiona la grupa hidroxil cu: A. I<II D. H2SO4 B. Na B. compusul Y este acid etanoic D. NaOH E. numărul atomilor de carbon hibridizaţi sp2 este 7 186 . numărul atomilor de carbon hibridizaţi sp2 este 6 D. Cl2 1162. Cl2 C. Caracterul lor acid variază în ordinea: A. Precizaţi care dintre fenolii de mai jos conţin o singură grupă hidroxil: A.p-crezolii C. I<III<II 1160. CH3CH2COOH. I<II>III C. HCl E. rezorcina E. Precizaţi care dintre fenolii de mai jos conţin două grupe hidroxil: A. hidrochinona 1164. I>II>III B. numărul atomilor de carbon hibridizaţi sp3 este 3 B. Fenolul poate reacţiona la nucleu cu: A. Cl2 1163. CH3COCl D. CH3CH2CH2OH. II. o. Na E. NaOH B.B. fenol B. compusul Z este benzoat de fenil E. compusul Z este acetat de fenil 1159. Br2 D. numărul atomilor de carbon hibridizaţi sp3 este 4 C. Se consideră următorii compuşi: I. fenol B. CH3COCl 1161. β-naftol 1165.

E. numărul atomilor de carbon hibridizaţi sp este 1 1166. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegeţi afirmaţiile adevărate: OH

A. număr atom de carbon hibridizaţi sp3 este 0 B. număr atom de carbon hibridizaţi sp3 este 1 C. număr atom de carbon hibridizaţi sp2 este 8 D. număr atom de carbon hibridizaţi sp2 este 10 E. număr atom de carbon hibridizaţi sp2 este 12 1167. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegeţi afirmaţiile adevărate: OH

OH

C C COOH A. numărul atomilor de carbon secundari este 6 B. numărul atomilor de carbon terţiari este 6 C. numărul atomilor de carbon terţiari este 5 D. numărul atomilor de carbon cuaternari este 2 E. numărul atomilor de carbon cuaternari este 3
1168. Referitor la timol alegeţi afirmaţiile adevărate: A. numărul atomilor de carbon primari este 4 B. numărul atomilor de carbon primari este 3 C. numărul atomilor de carbon secundari este 2 D. numărul atomilor de carbon terţiari este 4 E. numărul atomilor de carbon terţiari este 5 1169. Referitor la timol alegeţi afirmaţiile adevărate: A. numărul atomilor de carbon secundari este 4 B. numărul atomilor de carbon secundari este 0 C. numărul atomilor de carbon cuaternari este 1 D. numărul atomilor de carbon cuaternari este 2 E. numărul atomilor de carbon cuaternari este 3 1170. Referitor la fenol şi pirocatechină, raportul dintre electronii p şi electronii π din fiecare moleculă este: A. 1/1 pentru fenol B. 3/2 pentru fenol C. 2/3 pentru fenol D. 3/4 pentru pirocatechină E. 4/3 pentru pirocatechină 1171. Referitor la timol şi pirogalol, raportul dintre electronii p şi electronii π din fiecare moleculă este: A. 2/3 pentru timol B. 3/4 pentru timol 187

C. 2/1 pentru pirogalol D. 2/3 pentru pirogalol E. 3/2 pentru pirogalol 1172. Referitor la fenoli alegeţi afirmaţiile adevărate: A. polaritatea grupei hidroxil se datorează diferenţei de electronegativitate dintre atomul de oxigen şi atomul de hidrogen B. fenolii pot ceda hidrogenul ca proton unor substanţe capabile să îl accepte C. fenolul este o substanţă corozivă care atacă pielea şi mucoasele D. fenolii au caracter acid mult mai puternic decât acizii carboxilici E. caracterul acid al fenolilor este evidenţiat de reacţia de clorurare fotochimică

CAP. 11. AMINE
1173. Despre bazicitatea aminelor sunt adevărate afirmaţiile: A. reprezintă capacitatea aminelor de a ceda protoni B. reprezintă capacitatea aminelor de a accepta protoni C. aminele aromatice sunt baze slabe D. aminele aromatice sunt baze tari E. aminele alifatice sunt baze mai tari decât amoniacul 1174. Despre bazicitatea aminelor sunt adevărate afirmaţiile: A. din seria aminelor, cel mai pronunţat caracter bazic îl au aminele secundare alifatice B. aminele alifatice sunt baze mai slabe decât amoniacul C. aminele aromatice sunt baze mai slabe decât amoniacul D. aminele secundare alifatice sunt baze mai tari decât cele primare alifatice E. aminele terţiare au caracterul bazic cel mai puternic 1175. Metilamina se poate obţine prin: A. reducerea nitrometanului B. reducerea acetamidei C. reducerea acetonitrilului D. alchilarea amoniacului E. reacţia dintre metan şi amoniac 1176. Sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. reacţia de cuplare a sărurilor de diazoniu este folosită la sinteza coloranţilor azoici B. reacţia de cuplare a sărurilor de diazoniu are loc la temperatura camerei C. reacţia de cuplare a sărurilor de diazoniu are loc la temperaturi cuprinse între 0-50C D. în reacţia de cuplare a sărurilor de diazoniu se conservă grupa azo (-N = N-) E. N,N-dietilanilina se utilizează la obţinerea metiloranjului 1177. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. fenilmetilamina este o amină secundară B. formulei moleculare C3H9N îi corespund patru amine C. formulei moleculare C3H9N îi corespund cinci amine D. compuşii rezultaţi din reacţia aminelor cu acidul clorhidric sunt ionici E. aminele aromatice sunt baze mai tari decât cele alifatice 1178. Afirmaţiile corecte referitoare la anilină sunt: A. este o amină aromatică B. este mai bazică decât izopropilamina C. orientează al doilea substituent pe nucleul benzenic în poziţia meta 188

D. orientează al doilea substituent pe nucleul benzenic în poziţiile orto şi para E. se foloseşte în industria coloranţilor 1179. Se dă schema de reacţii: + NH3 + HBr +a Y C3H6 X - HBr - HCl A. compusul X este 1-bromoetan B. compusul Y este izopropilamina C. compusul a este clorura de metil D. compusul W este trietilamina E. compusul W este dimetilizopropilamina

Z

+a - HCl

W (C5H13N)

1180. Reacţia de cuplare stă la baza fabricării următorilor coloranţi sintetici de tip azoic: A. oranj III B. heliantină C. metiloranj D. vitamina H E. indigo 1181. Aminele sunt materie primă în diferite ramuri ale industriei: A. textilă B. cosmetică C. alimentară D. la fabricarea fenoplastelor E. la sinteza unor coloranţi azoici 1182. Reacţia de cuplare are loc la tratarea soluţiei apoase de sare de diazoniu cu: A. alcooli B. fenoli C. amine aromatice D. amine alifatice E. amide aromatice 1183. Nu se pot diazota: A. aminele primare alifatice B. aminele primare aromatice C. aminele secundare aromatice D. aminele terţiare aromatice E. aminele secundare alifatice 1184. Metiloranjul este: A. nitrozamină B. indicator acido-bazic C. amină acilată D. colorant azoic E. copolimer 1185. La alchilarea anilinei cu CH3Cl se poate obţine: A. o-metilanilină B. N-metilanilină C. m-metilanilină D. clorură de trimetilfenilamoniu 189

E. p-metilanilină 1186. Toate aminele izomere cu formula moleculară C3H9N: A. reacţionează cu acid clorhidric B. conţin atomi de azot cu aceeaşi hibridizare C. au caracter bazic D. reacţionează cu aceeaşi cantitate de iodură de metil E. participă la reacţii de cuplare 1187. Referitor la obţinerea anilinei prin reducerea nitrobenzenului alegeţi afirmaţiile corecte: A. agentul reducător este acidul clorhidric B. agentul reducător este fierul în prezenţă de acid clorhidric C. este o reacţie cu schimb de electroni D. se consumă toată cantitatea de acid clorhidric intrată în reacţie E. are loc la temperatură şi presiune ridicate 1188. Aminele se pot clasifica în: A. alifatice B. aromatice C. mixte D. mononucleare E. polinucleare 1189. Referitor la amine alegeţi afirmaţiile corecte: A. sunt compuşi care derivă de la amoniac B. atomul de azot din structura aminelor prezintă două perechi de electroni neparticipanţi C. grupa amino este nepolară D. aminele pot accepta protoni E. toate aminele se dizolvă în soluţii apoase de acizi tari 1190. Compusul cu structura CH3–CH2–NH2 se numeşte: A. metilamină B. etilamină C. etanamină D. aminoetil E. propilamină 1191. Compusul cu structura: CH3 CH CH3

NH2
se numeşte: A. 2-aminopropan B. 2-propilamină C. izopropilamină D. n-propilamină E. dimetilaminoetan 1192. Compusul cu structura: CH3 CH2 CH CH2

CH3

N H3C CH3
190

se numeşte: A. dimetilsecpentilamină B. N,N-dimetil-3-aminopentan C. izopentildimetilamină D. dimetil-3-pentilamină E. N,N,N-dimetilizopentilamină 1193. Compusul cu structura: CH2 CH2

NH2

NH2

se numeşte: A. 1,2-diaminoetil B. 1,2-etandiamină C. 1,2-etilendiamină D. 1-amino-2-aminoetan E. etilenglicolamină 1194. Compusul cu structura:

H2N
se numeşte: A. 1,4-fenilamină B. o,o’-fenilendiamină C. p,p’-fenilendiamină D. 1,4-fenilendiamină E. 1,4-benzendiamină

NH2

1195. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la amine: A. aminele inferioare sunt solubile în apă B. aminele pot accepta protoni C. soluţia apoasă a unei amine are caracter slab acid D. aminele sunt baze slabe, ca şi amoniacul E. soluţia apoasă de dimetilamină se colorează în roşu în prezenţa indicatorului fenolftaleină 1196. Aminele pot fi: A. nulare B. primare C. secundare D. terţiare E. cuaternare 1197. Sunt amine primare: A. n-propilamina B. 2-propilamina C. 1,2-etandiamină D. dimetilamina E. N-metilanilina 1198. Sunt amine secundare: A. 1,4-fenilendiamina B. N-metilanilina 191

C. N,N-dimetilanilina D. fenilmetilamina E. trimetilamina 1199. Sunt amine terţiare: A. N,N-dimetilaminoetanul B. 1,4-benzendiamina C. N,N-dimetilanilina D. trietilamina E. hidroxidul de trimetilamoniu 1200. Referitor la amine alegeţi afirmaţiile corecte: A. anilina are caracter bazic mai puternic decât amoniacul B. amoniacul este cea mai bazică amină C. trimetilamina este mai bazică decât dietilamina D. aminele terţiare alifatice au caracter bazic mai slab decât cele secundare E. anilina este o bază mai slabă decât amoniacul 1201. Alegeţi ecuaţiile chimice corecte: A. NH3 + HCl → NH4Cl B. (CH3)3N + HCl → (CH3)3N+Cl─ C. CH3–Br + NH3 → CH3–NH2 + HBr D. R–X + NH3 → NH4XR E. R–NH2 + R–X → R2NH + HX 1202. Referitor la reacţia de alchilare a aminelor alegeţi afirmaţiile corecte: A. se poate efectua cu derivaţi halogenaţi B. se poate face cu amoniac C. se formează numai amine secundare D. se formează numai săruri cuaternare de amoniu E. alchilarea aminelor primare cu halogenuri de alchil conduce la obţinerea aminelor secundare, terţiare şi a sărurilor cuaternare de amoniu 1203. Referitor la amine alegeţi afirmaţiile corecte: A. aminele pot reacţiona cu baze tari B. aminele alifatice eliberează amoniacul în reacţiile cu acizii minerali C. aminele reacţionează cu soluţii apoase de acizi, formând săruri D. aminele pot reacţiona cu soluţii apoase de HCl, H2SO4, CH3COOH E. aminele alifatice formează săruri de alchilamoniu 1204. Referitor la amine alegeţi răspunsurile corecte: A. sărurile de alchilamoniu conţin numai legături covalente B. aminele aromatice reacţionează cu acid clorhidric C. sărurile de alchilamoniu sunt substanţe ionice D. sărurile de arilamoniu sunt solubile în apă şi în solvenţi polari E. aminele terţiare nu pot participa la reacţii de alchilare 1205. Precizaţi reacţiile chimice corecte: A. Fe + HCl C6H5 C N C6H5 NH2 + CO2 B. 192

C6H5 E. sărurile trietanolaminei cu acizii graşi sunt săpunuri neutre E. prin încălzirea acidului fenilsulfamic la 180-2000C se obţine un amestec de acid ortanilic şi acid sulfanilic C. aminobenzil D. Compusul cu structura C6H5–NH2 se numeşte: A. fenilamină E. este o reacţie reversibilă D. prin alchilarea amoniacului cu oxid de etenă rezultă hidroxid de amoniu şi etan 1208. NH2 + CH3Cl + C6H5 NH4Cl + CH4 CH2 NH2 + 2 NH3 H2C O CH2 H2N CH2 H2O 1206. un amestec de etanolaniline B. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. prin transpoziţia acidului sulfamic la 1800C se formează numai acid sulfanilic 193 . Alegeţi afirmaţiile corecte: A. prin alchilarea aminelor cu oxid de etenă se obţin hidroxiletilamine C. se realizează cu acid sulfuric concentrat C. reacţia dintre anilină şi acid sulfuric este o reacţie de echilibru 1211. aminobenzen C. benzilamină B. N-2-hidroxietilanilină C. se efectuează cu amestec sulfonitric B. etanolaminele se utilizează în industria medicamentelor şi a cosmeticelor D. Referitor la amine alegeţi afirmaţiile corecte: A. la temperatură obişnuită este o reacţie de neutralizare E. CH3 NO2 + 6H + 6e CH2 N(CH3)2 Fe + HCl C6H5 [CH3 NH2 + 2 H2O CH2 N(CH3)3] Cl + CH3Cl D.N-di(2-hidroxietil)anilină 1209. acidul fenilsulfamic provenit sin sulfatul de anilină participă la o reacţie de transpoziţie D. dietanolamină E. sulfatul acid de anilină încălzit la 1000C se transformă în acid fenilsulfamic B. Prin alchilarea anilinei cu oxid de etenă se poate forma: A. N.C6H5 C. etanolamină D. în urma reacţiilor dintre oxid de etenă şi amine se obţin halohidrine B. acidul fenilsulfamic este o substanţă ionică E. acidul fenilsulfamic participă la reacţia de transpoziţie cu atomii de hidrogen din poziţia meta faţă de grupa amino substituită B. are loc la 10000C 1210. anilină 1207. Referitor la sulfonarea anilinei sunt adevărate afirmaţiile: A.

două amine secundare E. se obţine un colorant azoic D. acidul p-anilinsulfonic se mai numeşte acid sulfanilic E. Sărurile de diazoniu pot da reacţii de cuplare cu: A. se efectuează cu acid azotic concentrat. o amină terţiară 1217. Compusul cu formula moleculară C8H11N poate avea ca izomeri (fără stereoizomeri): A. două amine primare C. se poate efectua cu β-naftol 1215.C. amine aromatice în mediu acid 1214. Compusului cu formula moleculară C3H9N îi corespund (fără stereoizomeri): A. 13 amine primare B. se formează o sare de benzendiazoniu D. în reacţiile de diazotare se formează o legătură –N=N– E. alcooli în mediu neutru D. reacţiile dintre sărurile de diazoniu şi fenoli se numesc reacţii de diazotare D. se efectuează cu acid azotos. două amine secundare D. fenoli în mediu bazic B. 4 amine secundare E. 14 amine primare C. 15 amine primare D. o amină primară B. prin reacţia dintre anilină şi acid clorhidric la 0-100C se formează clorură de benzendiazoiniu 1216. trei amine secundare E. patru amine primare C. o amină secundară D. se formează azoderivaţi E. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. poate avea loc în mediu alcalin C. derivaţi de fenol în mediu bazic C. se poate efectua cu fenol E. trei amine primare B. 5 amine secundare 194 . alegeţi afirmaţiile corecte: A. Referitor la diazotarea anilinei sunt adevărate afirmaţiile: A. la 0-100C. sinteza metiloranjului are loc în două etape C. amine alifatice în soluţie apoasă E. acidul o-anilinsulfonic se mai numeşte acid ortanilic D. în prezenţa unui acid tare C. are loc în mediu neutru B. are loc cu eliberare de azot 1213. Compusului cu formula moleculară C4H11N îi corespund ca izomeri (fără stereoizomeri): A. la temperatura camerei B. două amine terţiare 1218. prin cuplarea clorurii de benzendiazoniu cu β-naftol în mediu bazic se obţine un colorant azoic de culoare roşie B. Referitor la reacţia de cuplare a sărurilor de diazoniu. acidul sulfanilic este utilizat la fabricarea unor sulfamide 1212.

sulfonarea anilinei cu acid sulfuric decurge într-o singură etapă E. compusul Z este o-metilbenzilamina E.5-trinitrobenzen D.6-trinitrobenzen C.HCl Y 6e. compusul X este o-xilenul B. compusul Y este 1. heliantina este utilizată ca indicator de pH 1223. fenilmetilamina C.HCl Z Alegeţi răspunsurile corecte: A.sau para-metilanilina 1220.3. Alegeţi afirmaţiile corecte: A.4. Fe / HCl _ H2O Z Alegeţi răspunsurile corecte: A. etilamina 195 . 6H . compusul Z este N. Se consideră schema de reacţii: H2SO4 Fe + HCl X C6H6 + 3 HNO3 Y .2. compusul X este nitrobenzenul B.sau para-nitrotoluenul D.6H2O . etilamina B. anilina B. compusul Y orto. compusul X este 1. Se pot diazota următoarele amine: A. compusul X este acidul benzensulfonic C.HCl X + Cl2 / 5000C Y .HCl metilamina . Se consideră schema de reacţii: C6H6 + HNO3/H2SO4 _ H2O X + CH3Cl / AlCl3 . dietanolamina D. alchilarea amoniacului cu derivaţi halogenaţi stă la baza obţinerii aminelor primare C.3. compusul Y este 1.2. trietanolamina E.N-benzilmetilamina 1222. fenilamina se obţine prin reducerea nitrobenzenului D.1219.3-trinitrobenzen B. Prin alchilarea amoniacului cu etilenoxid se poate obţine: A. sarea rezultată la reacţia dintre o amină şi acid clorhidric se numeşte clorură B. compusul X este 1. compusul X este toluenul C. compusul Z este orto. compusul Y este clorobenzenul D. compusul X este 2.3-triaminobenzen E. etanolamina C. compusul Y este m-nitrotoluenul E. Se consideră schema de reacţii: C6H6 + CH3Cl AlCl3 .5-triaminobenzen 1221.3H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. tetraetanolamina 1224.

V < I C. benzilfenilamină D. Se consideră următoarele amine: I = anilina. II = metilamina. Compusul cu structura: NH2 CH3 se numeşte: A. N-benzilanilină B. compusul W este acidul o-nitrobenzoic D. n-butilamina C. V > I B. HCl C6H6 + C2H4 X Y W Z _ _HO CO2 . compusul Y este acidul fenilacetic B.N-dimetilanilina E. IV = dietilamina. La alchilarea anilinei cu clorură de benzil se poate obţine: A. compusul Y este acidul benzoic C. compusul W este acidul m-aminobenzoic 1229. III = etilamina. V < I < II < III < IV D. acidul sulfanilic 1226. 2-metilanilina 1225. 2-aminotoluen 196 . compusul W este acidul p-nitrobenzoic E. o-benzilanilină E. anilina C. dimetilamina E. N. N-feniltoluen C. n-propilamina B. Se consideră schema de reacţii: KMnO4 / H2SO4 AlCl3 umeda HNO3 / H2SO4 Fe. I > NH3 E. metilamina B. p-metilanilina D. V = difenilamina. V > NH3 1230. p-benzilanilină 1228.D. N. fenilmetilamina E. Nu se pot diazota următoarele amine: A. dietilamina D.N-dimetilaminoetanul 1227. Aminele care conţin în moleculă patru atomi de carbon sunt: A. Din punct de vedere al variaţiei bazicităţii sunt adevărate afirmaţiile: A.2H2O 2 _ 2H O 2 Alegeţi răspunsurile corecte: A.

o-aminotoluen C. se poate diazota 1233. heliantină N N N(CH3)2 1236. acid sulfuric E. 2-aminobenzen 1231. 2-amino-2-metilbenzen D. se poate sulfona cu acid sulfuros E. este o amină secundară C. hidrogen sulfurat C. Aminele aromatice pot forma săruri cu următorii acizi: A. metiloranj E. anilina B. se numeşte 1-fenil-2-aminopropan D. acid ortanilic D. reacţionează cu acid clorhidric B. fenil-azo-β-naftil B. este o amină primară B. 2-metilanilină E. Referitor la compusul cu structura: 197 . trietilamina E. acid sulfanilic C. acid ortanilic 1235. acid clorhidric D. fenilmetilamina C. fenildimetilamina D.B. Referitor la etilamină sunt adevărate afirmaţiile: A. Referitor la compusul cu structura: CH2 CH CH3 NH2 sunt adevărate afirmaţiile: A. acid azotic 1234. nu se poate alchila cu oxid de etenă D. se poate diazota E. Compusul cu structura: HO3S se numeşte: A. acid acetic B. Se pot alchila cu oxid de etenă următoarele amine: A. are caracter bazic mai puternic decât amoniacul C. se poate alchila cu compuşi halogenaţi 1232.

se numeşte fenil-azo-β-naftil E. Referitor la obţinerea anilinei prin reducerea nitrobenzenului. Prin transpoziţia acidului fenilsulfamic se poate obţine: A. anilină B. trecând în ionii săi C. clorură de benzendiazoniu D. este o reacţie redox 198 . dimetilamină C. acid azotos 1238. alegeţi afirmaţiile corecte: A. participă atomii de hidrogen din poziţiile orto şi para D. se formează etanolamine C. β-naftol C.HO N N Alegeţi afirmaţiile corecte: A. participă atomul de hidrogen din poziţia meta E. are loc la 4000C C. Referitor la alchilarea amoniacului cu oxid de etenă sunt adevărate afirmaţiile: A. oxid de etenă D. trimetilamină D. Prin alchilarea amoniacului cu iodură de metil se poate obţine: A. metilamină B. iodură de tetrametilamoniu 1242. acidul clorhidric în soluţie apoasă cedează protoni B. N. acid o-anilinsulfonic E. fierul cedează electroni. se numeşte oranj III B. acid p-anilinsulfonic 1239. Referitor la transpoziţia suferită de acidul fenilsulfamic. se obţin compuşi organici difuncţionali B. azotit de sodiu B. Clorura de benzendiazoniu se poate cupla cu: A. se obţin hidroxietilamine 1241. se formează săruri de diazoniu E. are culoare roşie 1237. se obţine prin cuplarea clorurii de benzendiazoniu cu β-naftol C. se formează indicatori de pH D. acid m-anilinsulfonic C. se formează o sare 1240. se obţine prin cuplarea clorurii de benzendiazoniu cu N. are loc la 180-2000C cu formarea acidului sulfanilic B. alegeţi afirmaţiile corecte: A.N-dimetilanilină E.N-dimetilanilină D. tetrametilamină E.

Referitor la amina cu structura de mai jos alegeţi afirmaţiile adevărate: H3C C CH CH CH2 CH3 CH3 N(CH3)2 A. conţine doi atomi de carbon hibridizaţi sp2 E. conţine doi atomi de carbon primar B. conţine doi atomi de carbon hibridizaţi sp2 1248. Alchilarea aminelor se poate realiza cu: A. conţine un atom de carbon terţiar E. conţine trei atomi de carbon hibridizaţi sp3 B. se pot obţine săruri cuaternare de amoniu E. reactivitatea aminelor creşte treptat de la amina terţiară la amina primară B. sulfat de metil D. etilenoxid B. Referitor la reacţia de alchilare a aminelor cu derivaţi halogenaţi. conţine patru atomi de carbon hibridizaţi sp3 C. Referitor la amina cu structura de mai jos alegeţi afirmaţiile adevărate: H3C C CH CH CH2 CH3 CH3 N(CH3)2 A. β-naftol 1245. se desfăşoară la temperatură şi presiune ridicate 1243. cele mai reactive halogenuri sunt iodurile C. compuşi halogenaţi C. conţine cinci atomi de carbon primar C. cele mai puţin reactive halogenuri sunt bromurile D. Referitor la amina cu structura de mai jos alegeţi afirmaţiile adevărate: H3C N CH2 CH=CH2 CH3 A. sulfat de etil E.D. conţine un atom de carbon cuaternar 1247. acidul clorhidric nereacţionat este eliminat din mediul de reacţie E. conţine un atom de carbon hibridizaţi sp2 D. alegeţi afirmaţiile corecte: A. conţine patru atomi de carbon primar B. conţine trei atomi de carbon primar C. Referitor la amina cu structura de mai jos alegeţi afirmaţiile adevărate: H3C N CH2 CH=CH2 CH3 A. conţine cinci atomi de carbon hibridizaţi sp3 199 . conţine doi atomi de carbon secundar D. conţine un atom de carbon terţiar E. aminele aromatice nu se pot alchila 1244. conţine doi atomi de carbon terţiar 1246. conţine doi atomi de carbon secundar D.

Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. compusul cu structura de mai jos se numeşte terţbutilamină (CH3)3C NH2 1250. compusul cu structura de mai jos se numeşte etilbenzenamină NH CH2CH3 B. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A.N-dimetilaminociclopentan N(CH3)2 D. compusul cu structura de mai jos se numeşte N. compusul cu structura CH3CH2CH2CH2 NH2se numeşte n-butilamină B. compusul cu structura de mai jos se numeşte N-metil-1-aminociclohexan NH CH3 D. compusul cu structura de mai jos se numeşte 3-amino-4-metilhexan H3C CH2 CH CH CH3 NH2 CH3 C. compusul cu structura de mai jos se numeşte N-benzil-N-metilamină CH2 NH CH3 E. conţine un atom de carbon hibridizaţi sp3 1249. compusul cu structura de mai jos se numeşte fenilamină NH2 E.B. conţine şapte atomi de carbon hibridizaţi sp3 C. compusul cu structura de mai jos se numeşte N-benzen-N-metilamină NH CH3 C. compusul cu structura de mai jos se numeşte N-etil-N-fenilamină 200 . conţine opt atomi de carbon hibridizaţi sp2 E. compusul cu structura de mai jos se numeşte 2-izopropilamină CH3 CH CH3 NH2 1251. compusul cu structura de mai jos se numeşte 1-amino-2. conţine doi atomi de carbon hibridizaţi sp2 D. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A.3–dimetilpropan CH3 CH CH NH2 CH3 CH3 B.

compusul X este acid benzoic B.NH CH2CH3 C.5–dinitrobenzoic D. I > II B. compusul X este anilina B. Se consideră schema de reacţii: 201 .2H2O Z III IV . compusul Z este acid m-aminobenzoic E. compusul cu structura de mai jos se numeşte 1-amino-1-fenil-2-metilpropan CH NH2 CH(CH3)2 D.H 2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. I < II < III < IV D. compusul Y este acid m-nitrobenzoic C. Se consideră aminele de mai jos: O NH NH2 O2N NH2 NH O I II Variaţia corectă a bazicitaăţii lor este: A. compusul Y este N-metilanilina 1254.H 2O Fe + HCl Y . I > II > III > IV 1253. compusul Z este acid 3. t0C HNO3 / H2SO4. compusul cu structura de mai jos se numeşte dimetilanilină N(CH3)2 E. t0C X .H2O . Se consideră următoarea schemă de reacţii: Fe + HCl + 2CH3I C6H5NO2 Y X .N-dimetilanilina E. I > II < III < IV E. compusul X este aminobenzen D. compusul Y este acid 3.5-diaminobenzoic 1255. Se consideră schema de reacţii: toluen KMnO4 / H2SO4.2HI Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. compusul cu structura de mai jos se numeşte N-etil-1-aminopropan CH3CH2 NH CH2CH2CH3 1252. compusul Y este N. III > IV C. compusul X este nitrobemzen C.

Se consideră schema de reacţii: benzen HNO3 / H2SO4. Se consideră schema de reacţii: HO3S NH2 + NaNO2 + HCl . compusul Z este clorobenzen C.2HCl .2H2O + NaNO2 + HCl .5-dicloroanilină 1256. t0C .NaCl . compusul X este nitrobenzen B. compusul T este acid 3–amino–5.clorobenzoic 1257. t0C + 2Cl2 X Y Fe + HCl Z . este o amină terţiară 202 . conţine şase atomi de carbon terţiari D.N-dimetilanilina / HO . Se consideră schema de reacţii: benzen + C2H5COCl / AlCl3 .H2O Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. compusul W este acid 3-amino–5-clorobenzoic D. compusul X este sarea de diazoniu a acidului sulfanilic C. compusul Y este metiloranj E.2H2O + H2O / H . conţine un atom de carbon primar B.p-dicloronitrobenzen D. compusul Z este 3. compusul W este 3–nitro–5-cloro–etilcetonă E.C2H5OH X T .2H2O Z + . t0C Y . compusul X este etilbenzen B.HCl Z Fe + HCl W . compusul Y este o. compusul X este etilfenilcetonă C. compusul Y este heliantina 1259. Referitor la amina cu structura C6H5–NH–CH3 alegeţi afirmaţiile adevărate: A. compusul X este acid sulfanilic B. conţine doi atomi primari C.2H2O X + N.NaCl .. compusul Z este clorură de benzendiazoniu D.HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A.2H2O Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. compusul Y este 1-fenilazo–β–naftol D.HCl 0 + HNO3 / H2SO4. compusul W este 1-fenilazo–β–naftol E.5-dicloronitrobenzen E.naftol W . compusul X este acid benzensulfuric C.HCl Y Alegeţi afirmaţiile adevărate: A.H2O Fe + HCl X Y . compusul X este nitrobenzen B. este o amină mixtă E. compusul Y este 3. compusul W este metiloranj 1258.2H2O + Cl2 / FeCl3. t C benzen HNO3 / H2SO4.

acid benzoic B. N-metilanilina C. clorură de acetil C. în soluţie alcoolică îşi schimbă culoarea odată cu variaţia pH-ului acesteia B.4-fenilendiamină D. în soluţie alcalină este verde E. opt amine primare B.H2O Y Fe + HCl . trimetilamina E.N-dimetilanilina D. în mediu bazic este galben 203 .HCl Z Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. N. Pot reacţiona cu acidul clorhidric: A.4–dicloronitrobenzen B. Precizaţi care dintre aminele de mai jos se pot acila: A. compusul Z este 3. 1. amoniacul B. clorura de trimetilamoniu E.4–benzendiamină 1262. anilina 1263. dietilamină C. compusul Z este 3. Referitor la metiloranj alegeţi afirmaţiile adevărate: A.4–fenilendiamina 1266. etilamină B. acetat de fenil 1265. în soluţia apoasă cu pH ≤ 3. Pot reacţiona cu acidul clorhidric: A. acetat de etil E.4–fenildiamină E.2HCl HNO3 / H2SO4. trei amine terţiare 1261. propena D. compusul Z este 2.1260. opt amine secundare D. şase amine secundare E.5–dicloro–1. Se consideră schema de reacţii: nitrobenzen + 2Cl2 / FeCl3 . anilina B. Pot fi agenţi de acilare a aminelor aromatici: A.5–dicloronitrobenzen C. clorhidrat de anilină 1264.5 dicloro–1. zece amine primare C. anhidridă acetică D. Compusului cu formula moleculară C5H13N îi corespund (fără stereoizomeri) A. compusul X este 2. trietilamina D.1 este roşu C. în soluţie apoasă la pH ≥ 4. propan C. n-propilamina E. t0C X .6–dicloro–1.5 este galben-portocaliu D. compusul X este 3.

are gust dulce D. benzendiamină C. I > II > III C. mediu bazic C. alchilarea amoniacului cu clorură de izobutil B. n-propilamina. IV > V D. este un aminoacid 1269. soluţie alcoolică 1268. cu HCl B. de alchilare cu iodură de metil D.1267.N-dimetilanilină D. V. alegeţi afirmaţiile care nu sunt adevărate: A. de diazotare C. IV < V E. o-toluidină 1271. de cuplare cu β-naftol 1272. conţine două nuclee benzenice 1270. Alegeţi aminele care pot forma săruri de diazoniu cu azotit de sodiu şi acid clorhidric în exces: A. difenilamina. Alegeţi afirmaţiile adevărate referitoare la variaţia caracterului lor bazic: A. N-metilanilină E. mediu slab acid (pH ≥ 4. reacţia dintre 1–cloro–2-metilpropan şi amoniac C. adiţia acidului clorhidric la izobutenă D. III. Reacţiile comune anilinei şi N-metilanilinei sunt: A. N. Se poate obţine 1-amino–2-metilpropan prin: A. mediu neutru B. reacţia acidului izobutiric cu amoniac 1274. acid sulfanilic B. reducerea nitrilului acidului 2–metilpropanoic în prezenţa unor catalizatori metalici E. Metiloranjul se găseşte sub formă de azoderivat de culoare galbenă în: A. este un indicator acido-bazic E. conţine un singur inel aromatic E.5) E. Referitor la metiloranj. este un colorant azoic C. I < II < III B. I > IV 1273. mediu puternic acid D. IV. Aminele alifatice nu reacţionează cu: 204 . de acilare cu clorură de acetil E. II. este un colorant difenilmetanic B. se poate sintetiza în două etape D. Se consideră următoarele amine: I. este indicator de pH B. Referitor la oranj III sunt adevărate afirmaţiile: A. anilina. dietilamina. este numit şi oranj III C. izopropilamina.

se obţin la temperaturi scăzute (0-50C) 1280. fenol D. clorhidrat de fenilamoniu B. o-toluidină B. HCl B. dimetilamină 1278. oxid de etenă E. fenol B. Referitor la sărurile de diazoniu alegeţi afirmaţiile adevărate: A. H2SO4 C. CH3 – NH – CH3 C. CH3NH2 B. Precizaţi care dintre compuşii de mai jos are caracter ionic: A. acid fenilsulfamic 1277. în mediu acid. sunt solubile în soluţiile apoase în care se prepară B. β–naftol 1275.A. N-metilanilină E. În funcţie de caracterul acido-bazic al soluţiei. NH D. β–naftol C. în soluţie sunt ionizate E. Clorura de benzendiazoniu se poate cupla. H2N E. Sunt amine secundare: A. α-naftilamină D. N. în mediu bazic. se obţin la temperaturi ridicate D. NH2 CH3 CH CH3 NH2 1276. sunt de culoare galbenă C. clorură de benzendiazoniu C. cu: A. alanina 1279. metilorajul poate adopta următoarele structuri: A. NaNO2 + HCl D. cu: A. N–dimetilanilină E. Clorura de benzendiazoniu se poate cupla. β–naftol C. trietanolamină E. în mediu neutru 205 . sulfat acid de anilină D.

este clorhidratul anilinei D. conduce la oranj III C. este instabilă la temperaturi ridicate 1282. variaţia reactivităţii halogenurilor de alchil în reacţiile de alchilare a aminelor este iodură < bromură < clorură D. C6H5–NH2 + H2SO4 → C6H5–NH3] HSO4 206 . C6H5–NH2 + HCl → C6H5NH4+ClB. în mediu acid. în mediu neutu N N H N(CH3)2 HO3S E. conduce la 1-fenilazo–β–naftol B. clorura de fenilamoniu 1283. prin cuplare cu β–naftol. anilina prezintă toate proprietăţile chimice caracteristice ale aminelor şi nucleului benzenic B. aminobenzenul este primul compus din seria aminelor aromatice 1284. prin cuplarea cu β–naftol. se obţine prin diazotarea anilinei cu azotit de sodiu în prezenţa acidului clorhidric E. în mediu acid N=N N(CH3)2 HO3S D. prin alchilarea anilinei cu derivaţi halogenaţi se obţin alchilfenilamine C.O3S B. în mediu bazic N N H N(CH3)2 HO3S N N H N(CH3)2 1281. clorura de feniltrimetilamoniu D. N(CH3)3 + H2O (CH3)3NH + HO D. Referitor la clorura de benzendiazoniu. acidul fenilsulfamic B. Sunt substanţe ionice: A. în mediu bazic. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. trietanolamina E. sulfat acid de anilină C. Fe + HCl C6H5NO2 C6H5NH2 + Fe(OH)2 + HCl E. Referitor la amine alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Alegeţi reacţiile chimice corecte: A. sulfatul de metil poate avea rol de agent de alchilare a aminelor E. în mediu bazic N=N N(CH3)2 O3S C. NH3 + CH3 – Br → CH3–NH2 + HBr C.

prin reacţia dintre trietanolamină şi acid butiric se obţine o sare B. prin alchilarea amoniacului cu etilenoxid se obţin hidroxietilamine D. compusul Z’ poate fi acidul sulfanilic 1287. N–di(2-hidroxietil)diaminobenzen E. Se consideră schema de reacţii: H2C C6H6 HNO3 / H2SO4. Sunt amine alifatice: A. compusul Y este N. Se consideră schema de reacţii: + 2 CH3I Fe + HCl X C6H5NO 2 . trietanolamina formează cu acizii graşi săpunuri neutre C. anilina D. metilamina C.1285. compusul Y este N-metilanilina E. N–di(2-hidroxietil)anilina D. compusul X este fenilbenzen C. compusul Z este N–2–hidroxietilanilina C. aminobenzen 207 .H2O Y 100 C 2Y Z + Z' Alegeţi afirmaţiile adevărate: A.2–etandiamină E. compusul Z este acid fenilsulfamic 1288. etanolaminele au o largă utilizare în industria alimentară E.2HI Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Sunt amine aromatice: A. compusul Z este N. compusul Y este sulfat acid de anilină B. compusul Z poate fi acid fenilsulfamic D. compusul Z este N. N–metilanilina 1290. compusul X este anilina D. N–dimetilanilina 1286. compusul X este nitrobenzen B. Se consideră schema de reacţii: C6H5NH2 + H2SO4 0 Y X 1000C . compusul Y este acid fenilsulfamic C. 1. t0C X Fe + HCl Y 2 O CH2 Z . alanina B. compusul Y este fenilamina B. compusul Z poate fi acidul ortanilic E.2 H2O . Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. în reacţia de obţinere a anilinei prin reducerea nitrobenzenului cu fier în prezenţă de acid clorhidric se consumă toată camtitatea de acid clorhidric introdusă în reacţie 1289.H2O Alegeţi răspunsurile adevărate: A.

compusul Z este 2-nitrobenzoic D.6–trinitrotoluen D. compusul Z este acid 2. etanolamina 1291. t0C Y .N–dimetil–3-aminopentan D. conţine douăsprezece legături simple. trimetilamina D. Se consideră schema de reacţii: C6H6 HNO3 / H2SO4. compusul Y este acid 2–fenilpropanoic B. difenilamina C. Se consideră schema de reacţii: + C3H7Cl / AlCl3 C6H6 KMnO4 / H2SO4.N–dimetilanilină C.6-trinitrotoluen C. conţine opt legături simple.4.B.4. Referitor la amina cu structura de mai jos alegeţi afirmaţiile adevărate: H2N NH2 A.6 H2O X Fe + HCl . t0C X _ CH COOH 3 Y + HNO3 / H2SO4. compusul Z este m–cloroanilină 1294.4.3 H2O Z Fe + HCl W . compusul Y este p–cloronitrobenzen D.HCl + Cl2 / FeCl3 Y C6H6 + CH3Cl / AlCl3 0 + 3 HNO3 / H2SO4. compusul Z este o–cloroanilină E. compusul Z este acid 3-nitrobenzoic E. t C KMnO4 / H2SO4. compusul W este acid 2. compusul Y este o–cloronitrobenzen B.6–trinitrobenzoic E. N. ζ B.3 H2O . t0C X .H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Y este m–cloronitrobenzen C. compusul Y este acid acetic C.1–naftilamina E.4.HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul W este acid 3-aminobenzoic 1295. t0C Z .6–triaminobenzoic 1293. compusul Y este 2.2 H2 O Z . etilfenilamina 1292. N. o–toluidina E. compusul Y este acid benzoic B. compusul Z este 2.HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A. ζ 208 .4 H2O . Se consideră schema de reacţii: .4–fenilendiamină B. Sunt amine mixte: A.2 H2O Fe + HCl W . 1.

raportul dintre electronii p neparticipanţi şi electronii π este 4/3 E. bromură de tetraetilamoniu E. urmată de reacţia cu NH3 C. diazotare E. etilamină B. grupa amino este polarizată C. aminele pot accepta protoni E. conţine 13 legături simple. urmată de reacţia cu NH3 B.C. alchilare B. raportul dintre electroni p neparticipanţi şi electronii π este 7/1 E. conţine un atom de carbon primar 1297. ζ C. conţine trei atomi de carbon terţiari 1296. N–dimetilanilină E. Metiloranjul se sintetizează în următoarele etape: A. diazotarea acidului sulfanilic C. diazotarea anilinei B. Aminele pot da următoarele reacţii: A. aminele superioare sunt foarte solubile în apă 1298. benzen cu KCN urmată de reducere E. cuplarea sării de diazoniu obţinută în prima etapă cu β–naftol D. aminele pot ceda protoni D. dietilamină C. toluen + Cl2/ h . cuplare D. urmată de reducere D. raportul dintre electroni p neparticipanţi şi electronii π este 6/5 D. conţine 18 legături simple. Benzilamina se poate obţine prin: A. sulfonare C. poate rezulta: A. toluen cu HNO3 / H2SO4. atomul de azot din structura grupei funcţionale amino posedă o pereche de electroni p neparticipanţi B. ζ B. raportul dintre electronii p neparticipanţi şi electronii π este 2/3 D. hidroxid de amoniu 209 . La tratarea bromurii de etil cu amoniac în exces. reducerea benzonitrilului cu H2 / Ni 1301. toluen + Cl2/ AlCl3. Referitor la amine alegeţi afirmatiile adevărate: A. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegeţi afirmaţiile adevărate: COOH NH2 A. cuplarea sării de diazoniu obţinută în prima etapă cu N. reducerea sării de diazoniu obţinută în prima etapă 1300. trietilamină D. hidroliză 1299.

HCl C. Anilina poate reacţiona cu: A. dizolvarea amoniacului în apă este o reacţie de echilibru B. m-toluidină D. p–toluidină E. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. se formează numai acid ortanilic C. Referitor la reacţia de transpoziţie a acidului fenilsulfamic. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. o–toluidină C. se formează un amestec de acid ortanilic şi acid sulfanilic B. NH3 E. reacţia de alchilare a aminelor cu derivaţi halogenaţi a fost descrisă şi explicată de chimistul german A W Hofmann C. soluţia apoasă de amină are caracter neutru D. H2SO4 D. HNO3 210 . Zinin este un savant rus care a contribuit la studiul derivaţilor anilinei 1304. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. CH3Br / AlBr3 C. acidul ortanilic se mai numeşte acid sulfanilic E. N. Alegeţi dintre compuşii de mai jos pe cei care se pot obţine pornind de la toluen: A. Trimetilamina poate reacţiona cu: A. N. etanolamina este un compus cu grupă funcţională simplă D. este o reacţie ireversibilă 1306. acidul azotos folosit la diazotarea aminelor este instabil E. nitrobenzenul se obţine prin reducerea anilinei cu fier şi acid clorhidric B.1302. CH3Cl B. KCN 1307. grupa amino este un substituient de ordinul I B. difenilamină 1308. aminele reacţionează cu apa printr-o reacţie de schimb de protoni C. CH3Br B. grupa amino este un substituient de ordinul II C. clorura de fenilamoniu este o sare de diazoniu 1305. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. se formează numai acid sulfanilic D. Kb [(CH3)3NH][HO ] = [(CH3)3N] 1303. soluţia aposă a unei amine are o concentraţie de ioni hidroxid mai mică decât cea provenită numai din ionizarea apei E. clorura de benzeniazoniu este un precipitat de culoare albă D. este o reacţie reversibilă E. anilină B.

II. I < II D. CH3NH2. C6H5NH2. II > I D. formol B. (CH3)2NH. benzaldol C. Compusul cu structura de mai jos se poate numi: 211 . CH3COOH 1309. acetal E. benzaldehidă D. C6H5NHC6H5. V < III 1310. Se consideră compuşii următori: I. aldehidă formică C. II > V E. I < II < III < IV C. formilbenzen 1314. NH3. NH3. I < III < IV C. NH3 E. III < I > IV CAP. II. β-metilbutanal 1312. 3-metilbutanal D. aldehidă benzoică B. CH3NH2. 2-metilbutanal B. benzencarbaldehidă E. metanal 1313. Compusul cu structura CH2=O se mai numeşte: A. III. IV. III > IV E. C6H5NHCH3. Se consideră compuşii următori: I. 2-metil-3-butanal C. Compusul cu structura de mai jos se poate numi: CH3 CH CH2 CH=O CH3 A. 12. 3-metilbutanonă E. Alegeţi variaţia corectă a caracterului lor bazic: A.D. (CH3)3N. IV. I > II > III > IV B. formaldehidă D. Alegeţi variaţia corectă a caracterului lor bazic: A. Compusul cu structura de mai jos se poate numi: CH=O A. III. COMPUŞI CARBONILICI 1311. IV < III < I B.

acetofenonă D. metiletilacetonă D. glioxal D. 2-butanal 1317. 2-butanonă B. Compusul cu structura de mai jos se poate numi: C6H5 C CH3 O A. acetaldehidă E. acid glioxilic C. Compusul cu structura de mai jos se poate numi: CH3 CH2 C CH3 O A. aldehidă acetică D. Compusul cu structura de mai jos se poate numi: 212 . acetonă C. Compusul cu structura CH3–CH=O se poate numi: A. fenilmetilcetonă C. acetiletan E. ciclopentanal B. carboxiciclopentan 1315. 2-propanonă E. formilciclopentan E. Compusul cu structura O=HC–CH=O se poate numi: A. dimetilcetonă D. propanal 1316. arilmetilcetonă B. fenoxicetonă 1320. metanal B. etilmetilcetonă C. Compusul cu structura de mai jos se poate numi: CH3 C CH3 O A. fenilacetil E. ciclopentancarbaldehidă C. ciclopentanonă D. etandial B. dialdehidă etanoică 1319. etanal C. dimetilacetonă B. carboximetan 1318.CH=O A. etandiol E.

solide D.C6H5 C C6H5 O A. compuşii carbonilici micşti conţin un radical alifatic şi un radical aromatic 213 . soluţii apoase 1326. amorfe E. compusul cu formula structurală C4H8O poate fi butanonă D. compuşii carbonilici pot fi: A. difenilcetonă B. fenoxibenzen E. compuşii carbonilici pot fi: A. compusul cu formula structurală C2H4O poate fi aldehidă acetică B. Compuşii carbonilici se pot clasifica în funcţie de: A. compusul cu structura de mai jos se numeşte divinilcetonă CH2=CH C CH=CH2 O C. În funcţie de starea lor de agregare. compusul cu formula structurală C4H8O poate fi butanal E. compusul cu formula structurală C7H6O poate fi aldehida benzoică 1324. benzofenonă D. saturaţi C. miros E. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. aromatici 1323. compusul cu formula structurală CH2O poate fi metanonă C. numărul radicalilor hidrocarbonaţi legaţi de grupa carbonil C. compuşii carbonilici micşti conţin doi radicali alifatici B. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. compusul cu structura O=HC–CH2–CH=O se numeşte glioxal E. compusul cu structura C6H5–CH2–CH=O se numeşte benzaldehidă D. fenoxifenil 1321. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. compusul cu structura de mai jos se numeşte butandionă CH3 C C CH3 O O 1322. natura radicalilor hidrocarbonaţi legaţi de grupa carbonil B. numărul grupelor carbonil din moleculă D. nesaturaţi E. monocarbonilici şi policarbonilici B. În funcţie de natura radicalilor hidrocarbonaţi legaţi de grupa carbonil. difenilacetonă C. compusul cu structura CH2=CH–CH=O se numeşte propenal B. compuşii carbonilici micşti conţin doi radicali aromatici C. micşti D. lichide C. gaze B. variaţia punctelor de topire 1325.

propanalul are punctul de fierbere mai mare decât propanona D. punctele de fierbere ale compuşilor carbonilici cresc odată cu creşterea masei lor molare E. III<V<IV<VI E. punctele de fierbere ale aldehidelor şi cetonelor cu acelaşi număr de carbon au valori identice 1331. III<IV<V<VI D. punctele de fierbere ale compuşilor carbonilici sunt determinate de interacţiunile dipol-dipol dintre molecule E. Se dau următorii compuşi carbonilici: I. grupa carbonil este polară B. punctele de fierbere ale compuşilor carbonilici sunt mai mici decât punctele de fierbere ale hidrocarburilor cu aceeaşi masă moleculară 1330. I<II<III C. Referitor la compuşii carbonilici alegeţi afirmaţiile adevărate: A. compusul cu sructura O=HC–CH=O se numeşte acetaldehidă E. compusul cu sructura O=HC–CH2–CH=O se numeşte propandial 1328. punctele de fierbere ale compuşilor carbonilici variază invers proprţional cu masa lor molară D. CH3CHO. în moleculele cetonelor radicalii hidrocarbonaţi sunt legaţi de atomul de carbon al grupei carbonil 1329. CH3CH2CH2CHO. compusul cu sructura de mai jos se numeşte 2. etanalul are punctul de fierbere mai mare decât metanalul C. V. CH3CH2COCH3. compusul cu sructura O=HC–CH2–CH2–CH=O se numeşte butandial C. punctul de fierbere al aldehidei formice are valoare negativă 214 . propandialul este un compus policarbonilic 1327. Referitor la compuşii carbonilici alegeţi afirmaţiile adevărate: A. punctele de fierbere ale compuşilor carbonilici sunt mai mici decât ale alcoolilor cu acelaşi număr de atom de carbon B. între moleculele compuşilor carbonilici se exercită interacţii dipol-dipol C. metanalul este un gaz C. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. metanalul are punctul de fierbere mai mare decât aldehida formică B. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A.3-pentandionă CH3 C CH2 C CH3 O O B. III>V>IV>VI 1332. CH3COCH3. butanalul are punctul de fierbere mai mic decât butanona E. III. Referitor la compuşii carbonilici alegeţi afirmaţiile adevărate: A. IV. punctele de fierbere ale compuşilor carbonilici sunt mai mari decât punctele de fierbere ale hidrocarburilor cu aceeaşi masă moleculară C. grupa carbonil este nepolară D. VI. glioxalul este un compus policarbonilic E. CH3CH2CHO. I>II>III>IV>V>VI B. între moleculele compuşilor carbonilici se exercită forţe van der Waals E. II.D. acetona este lichidă D. toate aldehidele sunt în stare gazoasă B. compusul cu sructura de mai jos se numeşte 2-metilpentanal D. Punctele lor de fierbere variaza în ordinea: A. CH2O.

butanonă.butanal. solubilitatea în apă a termenilor inferiori se datorează legăturii de hidrogen care se stabileşte între atomul de oxigen al grupei carbonil şi atomul de hidrogen din moleculele apei C. solubilitatea în apă creşte odată cu creşterea numărului de atomi de carbon din radicalii hidrocarbonaţi 1335. aldehida acetică are un miros neplăcut 1337. formaldehida are un miros puternic. acetaldehida are miros de mere verzi D. Referitor la variaţia punctelor lor de fierbere alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Referitor la compuşii carbonilici alegeţi afirmaţiile adevărate: A. se utilizează la fabricarea industrială a etanolului E. II. termenii cu catene hidrocarbonate cu număr mare de atomi de carbon sunt insolubili în apă E. în concentraţie mare. Se dau următorii compuşi: I.1333. soluţia apoasă de concentraţie 40% se numeşte formol D.1-butanol. acetona este insolubilă în apă B. la temperatură obişnuită este un gaz B. în concentraţie mică. Referitor la compuşii carbonilici alegeţi afirmaţiile adevărate: A. sunt materie primă în industria alimentară E. aldehida benzoică are miros de migdale amare E. I>II>III E. primii termeni sunt solubili în apă B. se pot utiliza la obţinerea unor produse cosmetice D. nu au aplicaţii practice B. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. acetona formează un strat de lichid uleios la suprafaţa apei E. Referitor la compuşii carbonilici alegeţi afirmaţiile adevărate: A. se utilizează la fabricarea unor coloranţi 1338. se mai numeşte aldehidă acetică B. acetona este miscibilă cu apa C. III>II D. se obţine prin reducerea etanolului C. I<II<III B. etanalul are miros de migdale amare C. acetofenona este nemiscibilă cu apa D. sufocant B. se utilizează la fabricarea bachelitei 1339. Referitor la formaldehidă alegeţi afirmaţiile adevărate: A. se utilizează la conservarea pieselor anatomice E. I>II C. în concentraţie mare are miros de mere verzi D. se pot prepara numai prin sinteză C. compuşii carbonilici cu mai mult de 6 atomi de carbon în moleculă au solubilitatea în apă apropoape nulă 1336. III. Referitor la compuşii carbonilici alegeţi afirmaţiile adevărate: A. înţepător. I<III 1334. Referitor la acetaldehidă. se obţine industrial prin oxidarea acidului acetic 215 . se utilizează la sinteza novolacului C. termenii inferiori sunt mai puţin solubili în apă decât termenii superiori D.

compusul cu structura de mai jos se numeşte etilmetilcetonă CH3 CH C CH3 CH3 O 1342.1340. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. NaBH4 D. reducerea cetonelor conduce la alcooli primari D. Reducerea compuşilor carbonilici poate avea loc cu: A. 1-propanol B. Prin reducerea acetonei se obţine: A. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. este izomer geometric cu benzofenona E. izopropanol 216 . H2/Ni. are miros de migdale amare D. alcool izopropilic D. prin reducerea acetaldehidei se obţine etanol C. Referitor la reducerea compuşilor carbonilici alegeţi afirmaţiile adevărate: A. MeOH/Pt E. prin reducerea aldehidei formice se obţine etanol B. reducerea aldehidelor conduce la alcooli primari B. se obţine industrial din acid benzoic B.Pt. LiAlH4 1343. compusul cu structura de mai jos se numeşte 2. 2-propanol C. Pd C. compusul cu structura de mai jos se numeşte difenilcetonă C6H5 CH2 C CH2 C6H5 O C. reprezintă materie primă în industria coloranţilor C. alcool n-propilic E. reducerea cetonelor conduce la alcooli terţiari 1344. este utilizată în industria produselor cosmetice 1341. prin reducerea aldehidei benzoice se obţine alcool benzilic 1345. reducerea cetonelor conduce la alcooli secundari E.4 pentandionă CH3 C CH2 C CH3 O O D. Referitor la benzaldehidă. compusul cu structura O=HC–CH=CH–CH=O se numeşte 2-butendial E. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. prin reducerea acetonei se obţine izopropanol D. reducerea aldehidelor conduce la alcooli secundari C. prin reducerea acetofenonei se obţine alcool benzilic E. compusul cu structura de mai jos se numeşte dibenzilcetonă C6H5 CH2 C CH2 C6H5 O B. H2/Pb2+ B.

ζ C. are rol de componentă carbonilică în reacţiile de condensare 1351. poate avea loc între compuşi identici sau diferiţi 1352. Agenţii reducători utilizaţi la reducerea compuşilor carbonilici sunt: A. Prin reducerea aldehidei formice se obţine: A. 2-butanal B. are loc numai între compuşi diferiţi E. alcool etilic E. poate conduce la un cetol E. Referitor la aldehida formică alegeţi afirmaţiile adevărate: A. prin condensare cu fenol conduce la polifenol E. formol B. Referitor la condensarea crotonică alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Referitor la reacţia de condensare a compuşilor carbonilici alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Prin reducerea acetaldehidei se obţine: A. etanol D. hidrogenul lichid B. un alcool secundar 1348. Referitor la condesarea aldolică alegeţi afirmaţiile adevărate: A. poate avea loc între două molecule de cetone C. Zn/H2SO4 1350. prin reducere cu sodiu metalic conduce la metanol C. LiAlH4 C. în prezenţa oxizilor de azot B. poate avea loc între două molecule de cetone 217 . are loc numai între compuşi identici D. 2-propanol C.1346. alcool butilic D. un alcool primar 1347. un alcool nesaturat 1349. poate conduce la un aldol D. NaBH4 D. alcool metilic D. se formează o nouă legătură chimică simplă. Na/EtOH E. conduce la un compus cu funcţiune simplă 1353. prin oxidare cu acid sulfuric conduce la dioxid de carbon şi apă D. un alcool primar E. poate avea loc între două molecule de aldehide B. poate avea loc între două molecule de aldehide B. se elimină o moleculă mică B. 2-butenal C. 1-propanol B. Referitor la reducerea 2-butenalului cu NaBH4 se obţine: A. se obţine prin oxidarea metanului la 400-6000C. metanol C. metanal E.

poate conduce la o aldehidă nesaturată D. o cetonă saturată 1357. metanalul C. 2-butenonă B. 2-butenal E. Prin condensarea crotonică a unei molecule de acetaldehidă cu o moleculă de acetonă poate rezulta: A. un croton C.C. o hidroxialdehidă E. etanalul E. un aldol D. un croton E. un croton C.hidroxi-4-metil-2-pentanonă B. benzaldehida D. metanolul B.benzilidenacetonă D. Pot fi componente carbonilice în reacţiile de condensare: A. 3-metil-2-butenal 218 . poate conduce la o cetonă nesaturată E. etanolul D. 3-hidroxibutanal D. 2–butenal D. un aldol B. aldehidă crotonică şi apă 1356.un hidroxiacid B. un aldol B. acetofenona E. Prin condensarea a două molecule de acetonă se poate obţine: A. 3-buten-2-onă C. Prin condensarea crotonică a două molecule de etanal se poate obţine: A. 4. Prin condensarea unei molecule de benzaldehidă cu o moleculă de acetaldehidă se poate obţine: A. 4-metil-3-pentenonă C. acetona 1358.o aldehidă nesaturată 1360. 2-metil-2-butenal D.3-fenil-3-hidroxi-2-metilpropanal C. acetona 1359. formaldehida B.2-benziliden-2-metiletanal E. o hidroxialdehidă 1355. poate conduce la un hidroxiacid 1354. acetaldehida C. Prin condensarea aldolică a două molecule de etanal se poate obţine: A. Pot fi componente metilenice în reacţiile de condensare: A.

dipropenilcetonă E. dialilcetonă E. novolac 1362. Poate avea rol de componentă metilenică în reacţiile de condensare crotonică: A. alcooli o-hidroxibenzilici B. dipropenilcetonă 1365. 3-butenal C. 4-penten-2-onă B. alcooli p-hidroxibenzilici C. tricloroacetaldehida B. 3-butenalul 1367. un compus macromolecular cu structură filiformă E. un compus macromolecular cu structură tridimensională D. Prin condensarea crotonică a unei molecule de acetonă cu două molecule de acetaldehidă se poate obţine: A.7-heptadien-4-onă B. 2-butenalul E. bachelită C 1363. 3-penten-2-onă C. la rece. alcooli o. Prin condensarea în mediu bazic. dietenilcetonă E. rezultă: A. 2.hidroxibenzilici B. 1.E. 1. formaldehida C. benzaldehida 219 . divinilcetonă 1366. alcooli p-hidroxibenzilici C.5-heptadien-4-onă D. la rece. difenilcetona C. un compus macromolecular cu structură trididemensională D. Nu poate avea rol de componentă metilenică în reacţia de condensare crotonică: A. 2.6-heptadien-4-onă C. dialilcetonă D.4–butandionă 1364. fenilmetilcetona D. dintre fenol şi formaldehidă. divinilcetonă D. 3-metil-1-butenal 1361. acetaldehida B. un compus macromolecular cu structură filiformă E. 3-buten-2-onă B. Compusul carbonilic cu structura de mai jos se poate numi: CH2 CH CH2 C CH2 CH CH2 O A. dintre fenol şi formaldehidă rezultă: A. Prin condensarea în mediu acid. Prin condensarea crotonică a unei molecule de acetonă cu două molecule de formaldehidă se poate obţine: A.

soluţia alcoolică de novolac se foloseşte ca lac electroizolant E. compusul Z este 2-metil-2-butenalul 1374. are formula moleculară C3H6O B.D. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. compusul Z este 2-butenalul E. se mai numeşte novolac E. nu se dizolvă în nici un solvent 1372. este solubil în apă D. Referitor la novolac. la rece B.H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. este o substanţă amorfă B. Referitor la rezită. este o substanţă termoplastică D. nu se topeşte la încălzire E. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. la rece C. este o substanţă termorigidă C. este solubil în alcool E. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. compusul X este acetona B. Se consideră următoare schemă de reacţii: KMnO4 / H2SO4 HO H 2X Y Z .este o substanţă solidă C. este termoplastic 1369. 4-metil-3-pentenona E. compusul Y este 2-hidroxibutanalul D. Referitor la bachelita C. este o aldehidă E. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. este un bun solvent pentru compuşii organici C. la rece C. se obţine din fenol şi formaldehidă 1371. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Referitor la acetonă. se obţine în mediu bazic. la rece B. se obţine în mediu bazic. se obţine din fenol şi bachelită 1370. Se consideră schema de reacţii: C3H6 + H2O / H2SO4 K2Cr2O7 / H2SO4 X Y + CH2O / HO Z CH3COOH + HOOC COOH 220 . se obţine în mediu acid. Referitor la novolac. se mai numeşte bachelită C D. este o substanţă solidă B. se obţine în mediu acid. se foloseşte la obţinerea plexiglasului 1373. compusul X este acetaldehida C. este insolubilă în apă D. divinilcetona 1368. soluţia alcoolică de novolac se foloseşte ca vopsea anticorozivă D.

compusul Z este propanal E. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. difenilcetona 1378. compusul Y este acetona D. compusul cu formula moleculară C5H10O este o aldehidă nesaturată B. un alcool nesaturat 221 . se obţine un compus Z. compusul X este 1-propanolul B. benzaldehidă D. Prin condensarea crotonică a două aldehide saturate omoloage. compusul Y este acetaldehida D. novolacul se obţine prin polimerizarea fenolului cu aldehida formică C. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Z este 1-hidroxi-3-butanona 1375. Ştiind că prin reacţia compusului Z cu reactiv Tollens se obţine acid propenoic. acetofenonă C. 4-metil-3-penten-2-onă B. Produsul condensării crotonice a doi moli de acetonă se reduce cu NaBH4. Alegeţi compusul carbonilic care nu poate fi obţinut printr-o reacţie de acilare: A. doi acizi E. Prin reacţia de condensare crotonică a benzaldehidei cu acetona în raport molar 2:1 se obţine: A. benzilidenacetona C. acetonă 1377. compusul Z este 4-hidroxi-2-butanona E. dibenzilidenacetona E. metanalul se poate condensa aldolic cu aldehida benzoică E. fenilacetaldehidă E. nu poate avea loc o reacţie de condensare între două molecule de benzaldehidă E. între moleculele de aldehide se stabilesc legături de hidrogen C. etanalul este solubil în apă D. compusul X este acetaldehida C. soluţia apoasă de metanal de concentraţie 40 % se numeşte formol 1380. X şi Y. aldehidele saturate conţin în molecula lor electroni π 1379. etanalul se poate obţine prin oxidarea etanolului cu permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric concentrat D. compusul X este formaldehida B. compusul Z este propenal 1376. 4-metil-3-penten-2-ol C. compusul X este 2-propanolul C. un hidroxiacid D. Compusul X rezultat poate fi: A.Alegeţi răspunsurile corecte: A. între moleculele de aldehide se stabilesc legături dipol-dipol B. dibenzilacetona D. benzofenonă B. benzilacetona B.

un atom de carbon secundar D. doi atomi de carbon secundari D. 1-fenil-1-hidroxi-2-metil-3-butanonă D. doi atomi de carbon secundari D. 2-hidroxipentanal 1385. În compusul cu structura de mai jos se găsesc: H3C CH2CH3 H3C O 222 . un atom de carbon cuaternar 1382. un atom de carbon primar B. 1-fenil-1-hidroxi-3-pentanonă B. În compusul cu structura CH3–CH=CH–CHO se găsesc: A. 4-fenil-4-hidroxi-3-metil-2-butanonă E. patru atomi de carbon primari B. doi atomi de carbon cuaternari 1383. 3-hidroxi-2-pentenal D. În compusul cu structura de mai jos se găsesc: CH3 CH3 C CH2 C CH3 Cl O A. doi atomi de carbon primari C. 3-hidroxi-2-metilbutanal C. un atom de carbon primar B. 3-hidroxipentanal E. trei atomi de carbon primari C. un atom de carbon cuaternar E. 5-fenil-5-hidroxi-3-pentanonă C.1-fenilhidroxi-2-metilbutanonă 1386. doi atomi de carbon primar C. 2-metil-2-butenal B. Prin condensarea aldolică a unei molecule de acetaldehidă cu o moleculă de propanal poate rezulta: A. Prin condensarea aldolică a unei molecule de benzaldehidă cu o moleculă de butanonă se poate forma: A. În compusul cu structura de mai jos se găsesc: CH C CHO CH3 A.1381. doi atomi de carbon terţiari 1384. un atom de carbon terţiar E. un atom de carbon secundar E. 1.

compusul W este etanal E. trei atomi de carbon terţiari E.H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. Se consideră schema de reacţii: K2Cr2O7 / H2SO4 + H2O + HCl W Z Y X . trei atomi de carbon primari B. Tollens NaOH acid 2-butenoic 2X Y . compusul X este 2-butenal 2W NaOH Y 223 . compusul X este etena B.HCl 2-butenal . compusul Y este 2-butenal E. trei atomi de carbon primari B. cinci atomi de carbon secundari D. compusul X este metanal B. compusul Z este glicolul D. doi atomi de carbon terţiari E. patru atomi de carbon primari C. trei atomi de carbon secundari C. Se consideră schema de reacţii: NaBH4 NaOH X 2 CH3CHO . compusul Y este 3-butenal 1390. În compusul cu structura de mai jos se găsesc: CH3 CH2 CH CH C CH3 CH3 H O A. compusul X este etanal C. compusul W este acid etanoic 1389.H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. doi atomi de carbon cuaternari 1387. compusul X este butanal B. doi atomi de carbon secundari D. compusul Z este etanol C.A.H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Y este butanal D. Se consideră schema de reacţii: R. un atom de carbon terţiar 1388.

şase cetone 1396. compusul Y este 3-fenil-1-propanol D. trei cetone C. Se consideră schema de reacţii: H C6H5CHO + CH3CHO .C. compusul Z este 4-metil-3-penten-2-ol 1393. cinci cetone E. cinci aldehide 1395. compusul Y este 2-butenol E. şapte aldehide D. compusul Y este 1-butenol D. compusul X este propenal B. compusul Y este 3-fenil-1-propenol E. Compusului cu formula moleculară C5H8O îi corespund (fără stereoizomeri): 224 . compusul X este benzilidenacetona B. trei aldehide D. compusul Y este 3-fenil-2-propenol X NaBH4 Y 1394. şase aldehide C. Se consideră schema de reacţii: NaOH 2 CH3 C CH3 X H . compusul Y este 5-metil-3-penten-2-onă C. compusul X este benzilidenetanal C. Se consideră schema de reacţii: NaOH CH2O + CH3CHO X Alegeţi răspunsurile corecte: A. patru aldehide E. compusul Z este 1-propanol 1392.H2O Y LiAlH4 Z O Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este 3-hidroxipropanal C. compusul Y este propanal D. compusul Z este 2-metil-4-pentenol E. compusul Z este 1-propenol E. două cetone B. compusul Z este 4-metil-2-pentanol D.H2O Y + H2 / Pt Z H . compusul Y este 2-metil-2-pentenonă B. cinci aldehide B. Compusului cu formula moleculară C5H10O îi corespund (fără stereoizomeri): A.H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. Compusului cu formula moleculară C6H12O îi corespund (fără stereoizomeri): A. compusul Y este 3-butenol 1391.

2-fenil-2-propenal C.1-dicloroetanului E. opt aldehide B.A. Benzaldehida nu se poate condensa crotonic cu: A. cinci cetone E. oxidarea etanolului cu K2Cr2O7/H2SO4 C. acetaldehida E. prin condensarea crotonică dintre aldehida formică şi aldehida acetică se obţine acroleină 1399. hidroliza 1. acroleina (propenalul) se obţine prin deshidratarea glicerinei cu acid sulfuric D. hidroliza clorurii de etil D. O C. acetonă 1400. şase cetone 1397. 225 . Prin condensarea crotonică a ciclopentanonei cu ea însăşi poate rezulta: A. benzofenonă E. oxidarea etenei cu permanganat de potasiu în mediu bazic B. Benzaldehida se poate condensa cu: A. prin adiţia apei la vinilacetilenă în mediu de Hg2SO4 /H2SO4 se obţine metilvinilcetonă B. adiţia apei la acetilenă în prezenţa HgSO4 şi H2SO4 1398. Referitor la compuşii carbonilici alegeţi afirmaţiile adevărate: A. nouă aldehide C. zece aldehide D. formaldehidă B. ea însăşi 1401. acroleina D. O B. Acetaldehida se poate obţine prin: A. prin adiţia acidului bromhidric la aldehida crotonică se obţine 2-bromobutanal C. formaldehida B. acetofenonă C. prin oxidarea toluenului cu dicromat de potasiu se obţine benzaldehidă E. O O D. tricloroacetaldehidă D.

adiţia apei la acetilenă în prezenţa HgSO4/H2SO4 E. adiţia apei la vinilacetilenă în prezenţa HgSO4/H2SO4 1404. + Cl2 / CCl4 C6H5 CH CH CHO C6H5 CH CH CHO Cl Cl B. K2Cr2O7 / H2SO4 CH3CH2OH CH3CHO C6H5COOH 1403. deshidratarea glicerinei cu acid sulfuric B.O E.HCl C6H6 + C6H5COCl D. K 2Cr2O 7 / H2SO 4 CH3 CH=CH2 + [O] B. 226 . CHX2 + H2O H CH3CHO + CH3CHO D. CH3CHO C. Alegeţi reacţiile corecte: A. Tollens C6H5CHO E. C6H5COC6H5 R. oxidarea n-propanolului cu dicromat de potasiu în mediu de acid sulfuric D. Se pot forma aldehide prin următoarele reacţii: A. acilarea benzenului cu clorură de acetil C. O 1402. C6H5 C. NaBH4 CH3COOH AlCl3 . Pot rezulta aldehide prin următoarele reacţii: A.

Propanona se poate obţine prin: A.2-dicloropropanului C. compusul X este clorura de benziliden C. oxidarea izobutenei D. 2 CH3 C O CH3 AlCl3 . compusul Y este aldehida benzoică E. + H2O. C6H6 + CH3COCl C. CH3CHCl2 + H2O 1406.2 HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A.2-dicloropropanului D. alchilarea benzenului cu propenă. Nu se poate obţine acetonă prin: A. HgSO4 / H2SO4 H2C=CH C CH B. Se poate obţine fenilmetilcetonă prin: A. compusul X este clorura de benzil B.HCl K2Cr2O7 / H2SO4 CH3CH2OH 1405.HCl H D. oxidarea 2-metil-2-butenei 1409.C6H6 + C6H5COCl E. alchilarea benzenului cu clorură de acetil. Se consideră schema de reacţie: + 2Cl2 / h + H2 / Ni + H2O Y Z C6H5CH3 X . hidroliza 2. condensarea a două molecule de etanal B. adiţia apei la propină 1408.2 HCl . adiţia apei la acetilenă C. condensarea aldehidei formice cu aldehida acetică E. Pot rezulta cetone prin următoarele reacţii: A. în prezenţa AlCl3 227 . hidroliza 2. CH3CH2Cl + H2O E. oxidarea izopropanolului B. compusul Z este alcoolul benzilic 1407. AlCl3 . compusul Y este alcoolul benzilic D. în prezenţă de AlCl3 umedă E.

CH3 C E. CH3CH2CHO B. Se pot obţine alcooli secundari prin reducerea: A. C6H5–CHCl2 C. Se poate obţine o cetonă prin oxidarea următoarelor alchene: A. CH3–CCl2–CH3 D. oxidarea 2-fenilpropenei C. CH2=CH2 D. hidroliza clorurii de benziliden 1410. Cl Cl E. Se pot obţine cetone prin hidroliza următorilor compuşi: A. adiţia apei la fenilacetilenă E.B. CH2=CH–CHO E. CH2=CH–CH2–CH3 B. CH2 C CH2 CH3 CH3 C. C CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 1411. CH3 C C6H5 O D. O 228 . Cl Cl 1412. hidroliza 1. CH3 C CH3 O C.1-dicloro-1-feniletanului D. CH3–CCl3 B.

2-benziliden-2-metiletanalului cu LiAlH4 1415. Se consideră compusul cu structura de mai jos. compusul Z este dietilcetona D.1413. C6H5CH2Cl + H2O → C6H5CHO + HCl 229 . ζ E. acetofenonei D. acetonei C. CH2O + CH2O → HO–CH2–CH2–OH E. compusul Y este 2-propanol E. patru electroni π C. compusul Y este 2-butanona C. CH3CHO + 3Cl2 h CCl3–CHO + 3HCl C. compusul X este 1-propanol B. compusul X este 2-butanol B. Se pot obţine alcooli nesaturaţi prin reducerea: A. etilbenzenului cu Ni E. C6H5CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → C6H5COOH + 2Ag + 4NH3 + H2O  B. compusul Z este etilvinilcetona E. compusul Y este 2-propanona 1416. compusul X este 2-propanol C. zece legături simple. Se consideră următoarea schemă de reacţie: K2Cr2O7 / H2SO4 H2SO4 + H2 / Pt X Y C3H6 + H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. un atom de carbon cuaternar 1418. doi electroni π B. Se consideră următoarea schemă de reacţie: K2Cr2O7 / H2SO4 + CH2O H2O / H2SO4 X Y CH3 CH=CH CH3 Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Z’ este 3-metil-3-buten-2-onă 1417. ζ D. Alegeţi reacţiile incorecte: A. benzaldehidei B. acroleinei cu LiAlH4 D. CH2O + C6H5OH → C6H5–CH2–C6H5 + H2O D. în care se găsesc: O X Z + Z' CH2 C C CH3 CH3 A. etanalului 1414. Se pot obţine alcooli primari prin reducerea: A. difenilcetonei E. 2-butenalului cu Na BH4 C. propanonei cu Pt B. treisprezece legături simple. compusul X este propanona D.

compusul Z este 2-propen-1-ol 1422. compusul Z este 4-metil-2-pentanol + H2 / Ni 1424. 2-hidroxi-2-metilbutanal prin deshidratare C. 4-hidroxi-2-metilbutanal prin deshidratare D. Se consideră schema de reacţii: 230 . compusul Y este 4-metil-3-penten-2-onă C. Se consideră schema de reacţii: + CH2O / H + H2O C2H4Cl2 X _HO . ea însăşi 1420. 2-metil-2-buten-1-ol prin deshidratare B.1-dicloro-2-metil-2-butenă prin hidroliză 1421. compusul X este propanonă C. compusul Z este 3-buten-2-ol E. compusul Z este 4-metil -2-pentanonă E. compusul Y este propenal D.2-dicloropropan + H2O .2HCl 2 Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Y este propanal C. 2-Metil-2-butenalul se poate obţine pornind de la: A. reactiv Fehling C.1419. Ciclohexanona poate reacţiona cu: A.2HCl X + CH2O / H _HO 2 Y + H2 / Ni Z Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Z este 2-butanol 1423. compusul Y este 2-butanonă D. Se consideră schema de reacţii: K2Cr2O7 / H2SO4 izobutena X + CO2 + H2O H 2X Y Z . Se consideră schema de reacţii: NaBH4 Y Z 2. compusul X este propanonă B. compusul Z este 1-propenol E. compusul Z este 2-metil-3-hidroxipentan D. 2-metil-2-buten-1-ol prin oxidare E. compusul X este 2-propanol B. K2Cr2O7/H2SO4 D. 1. KMnO4/NaOH E. reactiv Tollens B.H 2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este etanal B.

compusul Y este 2-butenă D. compusul Y este etanal D. compusul X este acetilena C.6-dimetil-2-ciclohepten-1-onă 231 . compusul Y este 1. compusul X este 1-butanol B. compusul Y este 1.2-butadienă E. compusul W este propanona 1427. compusul Y este 2-metil-2-butena C. compusul Y este 2-butena B. compusul X este 2-buten-1-ol C. compusul cu structura de mai jos se numeşte 1. Se consideră schema de reacţii: H2SO4 K2Cr2O7 / H2SO4 + H2 / Ni izopropilmetilcetona Z + W Y X .3-butadienă 1426. compusul cu structura de mai jos se numeşte 2-etil-3-metilbutanal CH3CH2 CH CHO CH(CH3)2 C.H2O Ni W + H2 2-propanol Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este metan B. compusul Z este 2-butenal E.CaC2 + 2H2O X + H 2O X + Ca(OH)2 Y HgSO4 / H2SO4 NaOH Z 2Y Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul cu structura de mai jos se numeşte 3-etil-6. Se consideră schema de reacţii: NaBH4 Y 2-butenal X . compusul Z este 3-hidroxibutanal 1425. compusul Z este acidul etanoic D.H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A.2-dihidroxi-4-pentanonă CH3 C CH2 CH CH2 O OH OH D. compusul cu structura de mai jos se numeşte 4-etil-5-metil-3-hexanonă CH3 CH3CH2 C CH CH CH3 O CH2CH3 B. compusul W este acidul etanoic E. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A.

Pot reacţiona cu reactivul Tollens: A.H3C CH2CH3 H3C O E. 2-butanona 232 . compusul Y este 2-butanol D. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegeţi afirmaţiile adevărate: CHO CH2CH3 A. conţine doi atomi de carbon primari B. toţi compuşii carbonilici pot avea rol de componentă metilenică în reacţia de condensare crotonică D. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. 2-butenal 1432. compusul Z este acidul izobutiric Pd / Pb 2+ + H2O / H2SO4 K2Cr2O7 / H2SO4 Y Z 1431. Referitor la formula moleculară C4H8O. conţine patru electroni π D. benzaldehida D. este o cetonă 1429. toţi compuşii carbonilici pot avea rol de componentă carbonilică în reacţia de condensare crotonică 1430. trei compuşi carbonilici pot avea rol de componentă metilenică în reacţia de condensare crotonică E. doi compuşi carbonilici reacţionează cu [Ag(NH3)2]OH B. propanonă C. Se consideră schema de reacţii: 1-butina + H2 X Alegeţi răspunsurile corecte: A. benzaldehidă E. compusul Y este 1-butanol C. trei compuşi carbonilici reacţionează cu [Ag(NH3)2]OH C. formaldehida B. compusul cu structura de mai jos se numeşte 2-benzoilciclobutanonă CH2C6H5 O 1428. conţine patru atomi de carbon secundari C. conţine doi atomi de carbon terţiari E. propanal B. Se pot obţine prin reacţia Kucerov: A. acetaldehida C. acetofenonă D. compusul X este 1-butena B. compusul Z este 2-butanonă E.

4-dimetil-3-pentanona E. 1. 1-butenă 1436. 2. Precizaţi prin oxidarea căror alchene cu K2Cr2O7/H2SO4 se poate obţine acetonă: A. În structura acetonei există: A. se poate oxida cu permanganat de potasiu şi acid sulfuric 1435. şase electroni π B.2-dimetil-1-ciclobutenă C. Condensarea compuşilor carbonilici între ei poate fi: 233 . la propanonă: A. opt electroni π C. patru electroni p E. H2SO4 1438. prin reducere formează un alcool primar D. Se pot obţine prin reacţia Kucerov: A. În structura benzaldehidei există: A.4-dimetil-2. prin oxidare cu K2Cr2O7/H2SO4. 2-metil-2-pentenă B. poate reacţiona cu [Ag(NH3)2]OH C. acetofenona 1433. Precizaţi care dintre compuşii de mai jos conduc. NaBH4 C. poate fi componentă metilenică în reacţia de condensare crotonică E.4-hexadienă D. Agenţii reducătoi utilizaţi la reducerea compuşilor carbonilici pot fi: A. Referitor la 2-butanonă alegeţi afirmaţiile corecte: A. diizopropilcetona D. 2. se pot obţine prin reacţia Kucerov B. 2-metil-2-butenă C. difenilcetona 1434.E. 1. dietilcetona B. patru electroni π D. dimetilcetona C. şase electroni π B. patru electroni p E. Na /EtOH E.3-dimetil-2-butenă E. Zn. LiAlH4 B. 4-metil-1-pentenă E. 2. doi electroni p 1440. şase electroni p 1439. 3-metil-1-butenă B. 2-pentenă D. şase electroni p D.Pd2+ D. doi electroni π C.3-butadienă 1437.

hidroxialdehidele saturate se numesc aldoli B. 2-metil-1-propanol C. 3-metil-2-butanol E. ciclopropanol 1445. prin oxidarea cu K2Cr2O7/H2SO4 a metilvinilcetonei se formează acid cetopropionic B. aldolică D. compusul X este 2. intramoleculară B. compusul Y este 1. alcool benzilic 1446. etanol B. propanona şi propanalul diferă prin natura grupei funcţionale 234 Y . Se pot obţine cetone prin oxidarea cu K2Cr2O7/H2SO4 sau a următorilor alcooli: A. hidroxialdehidele saturate se numesc crotoni C. compuşii carbonilici cu număr mic de carbon dau recţii de condensare cu molecule de compuşi aromatici B. prin oxidarea ciclohexanonei cu reactiv Fehling se formează acid benzoic C. 2-propanol D.2-dimetil-1.5–hexandiol D. terţbutanol E.5-hexandionă C. Se pot obţine aldehide prin oxidarea cu K2Cr2O7/H2SO4 a următorilor alcooli: A. formulei C8H8O îi corespunde un număr de cinci izomeri cu inel aromatic E. compusul X este 2. soluţia apoasă 40% de acetonă se numeşte. Se consideră următoarea schemă de reacţii: K2Cr2O7 / H2SO4 + H2 / Ni X H3C CH3 Alegeţi răspunsurile corecte: A. etanalul este materie primă utilizată la fabricarea industrială a acidului acetic D. eterică 1441. ciclobutanol D. aldehida benzoică este utilizată ca materie primă la fabricarea benzenului E. hidroxialdehidele nesaturate se numesc crotoni D. prin condensarea aldolică dintre metanal şi etanal se formează propenal D. hidroxialdehidele saturate se numesc cetoli E. alcool sec-butilic B. extramoleculară C. compusul Y este 2. compusul Y este 1. alcool terţbutilic C. crotonică E.5-hexadiena B. hidroxialdehidele nesaturate se numesc crotoni 1442. formol 1443. Alegeţi afirmaţiile corecte: A.A.2–dihidroxiciclobutan 1444. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Referitor la compuşii carbonilici alegeţi afirmaţiile adevărate: A.2-ciclobutandiol E. reacţia de condensare a metanalului cu fenolul (în cataliză acidă) are importanţă practică deosebită C.

aldehide C. nici o cetonă 1449. compusul X este fenilmetilcetona C. compusul X este alcoolul benzilic B. aldehida benzoică 1452. Precizaţi care dintre compuşii de mai jos se poate condensa cu el însuşi: A. 2 aldehide B. propanona D. Se consideră următoarea schemă de reacţii: HgSO4 / H2SO4 + H2 / Ni fenilacetilena + H2O X Alegeţi răspunsurile corecte: A. formaldehida E. Precizaţi care dintre compuşii de mai jos nu se poate condensa cu el însuşi: A. 2-metilbutanal 1453. butanalul D. dimetilcetona D. 3. butanona C. două aldehide C. aldehida crotonică C. ciclohexanona B. Compusului cu formula moleculară C8H8O îi corespunde un număr de izomeri cu nucleu aromatic: A. Precizaţi care dintre compuşii de mai jos se poate condensa cu el însuşi: A. o cetonă D. metanalul B.1447. acetona 1451. Precizaţi care dintre compuşii de mai jos se poate condensa cu el însuşi: A. Câţi compuşi carbonilici cu formula moleculară C4H8O (fără stereoizomeri) pot reacţiona cu [Ag(NH3)2]OH? A. 2 cetone E. compusul X este 1-feniletenol D. două cetone E. difenilcetona E. 2-butenalul B. compusul Y este 1-feniletanol 235 Y . etanalul C. 1 cetonă 1448. acetofenona 1450. benzofenona D. acetaldehida E. 4 aldehide D. 3-metilbutanal E. o aldehidă B. benzaldehida C. diterţbutilcetona B.

compusul W este etanul 1456. compusul X este acetilena B.3 H2 . compusul X este butanal B. compusul X este formaldehida B. compusul Y este o. compusul Y este formaldehida D. compusul Y este alcoolul vinilic B. compusul Z este 1-butena E.6000C HO Z . alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Se consideră schema de reacţii: 236 . compusul Y este fenilmetilcarbinol 1454. compusul Y este etanalul C. compusul Z este etanalul D. compusul X este butanona C.3 H2 Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. compusul X este formaldehida C.E. Se consideră schema de reacţii: oxizi de azot X + H2O CH4 + O2 400 .compusul X este acetilena C. compusul Y poate fi alcool o-hidroxibenzilic D. compusul Z este 2-butena Y HO 1455.H2O W H Y + Y' 2 X + 2 C6H5OH Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Y este 2-butanol D. compusul Z este acroleina 1457. Se consideră schema de reacţii: 15000C + H2O. Se consideră următoarea schemă de reacţii: 15000C + H2O. compusul Y poate fi alcool p-hidrobenzilic 1458.H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A.H2O Ştiind despre compusul cu formula moleculară C4H6 că poate reacţiona cu sodiu metalic. HgSO4 / H2SO4 + H2 / Ni 2 CH4 X Y . compusul Z este aldehida propionică E. compusul W este etena E. Se consideră următoarea schemă de reacţii: HgSO4 / H2SO4 + H2 / Ni C4H6 + H2O X Z . HgSO4 / H2SO4 + CH2O 2 CH4 X Z Y .o-dihidroxidifenilmetan E.

compusul Z este p.2H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A.3-dimetil-1-butenă B. compusul Y este alcool o-hidroxibenzilic C. compusul x este 2. compusul X este 2. compusul Y este 2.H2O . compusul Z este o.H2O .3-dimetil-2-butenă C.4-dimetil-1-pentenă B. compusul Y este alcool p-hidroxibenzilic D. Se consideră schema de reacţii: Z o-crezol + Cl2 / h + H2O / HO X + C6H5OH / H Y .3-dimetil-1-butanol X Y . compusul Y este 2.p-dihidroxidifnilmetan E.HCl .4-dimetil-1-pentenă E.4-dimetil-4-penten-2-ol C. compusul Z este p.4-dimetil-1. compusul Z este novolac Z 1460. compusul X este 2. Se consideră următoarea schemă de reacţii: H2SO4 H2SO4 + H2O / H 2.H2 O Z KMnO4 / H2SO4 2 CH3 C CH3 O CH3 C O COOH + CH3 C O CH3 Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este 4-hidroxi-2.HCl . compusul X poate fi 2.p-crezol + Cl2 / h + H2O / HO X + C6H5OH / H Y . compusul Y este alcool o-hidroxibenzilic B. compusul Y este 2.HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A.3-dimetil-2-butenă 1461. compusul X este 2.H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. Se consideră schema de reacţii: KMnO4 + H2O X Y CH3 C C CH3 .3-dimetil-2-butanol E.2 H2O .3-butandiol 237 . compusul Z este o. compusul Z este 2. Se consideră schema de reacţii: H2SO4 KMnO4 / H2SO4 X Y .3-dimetil-2.4-pentadienă 1462.H2O .HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Y este alcool p-hidroxibenzilic C.3-dimetil-1-butanol D. compusul X este 2-hidroxi-2.p-dihidroxidifenilmetan 1459.o-dihidroxidifenilmetan D.CO2 O O .3-butandiol B. compusul Y este 2.o-dihidroxidifenilmetan E. compusul X este 2-cloro-4-hidroxitoluen B.4-dimetilpentanol D.

Compusul cu structura: CH3 CH3 C CH3 COOH se numeşte: A. se numeşte 2-metil-4-butanal D. acetatul de etil 238 . punctele de fierbere au valori apropiate pentru aldehidele şi cetonele cu acelaşi număr de atomi de carbon B. Referitor la compuşii carbonilici sunt adevărate afirmaţiile: A. Referitor la compusul cu structura de mai jos. sunt compuşi organici cu funcţiuni monovalente B. se numeşte β-metilbutanal 1464. acid izobutanoic 1467.3-butadienă E. compusul Y este 2. glioxalul este un compus monocarbonilic CAP. acid terţbutilic E. Acidul butiric poate fi izomer de funcţiune cu: A. este o cetonă C. acidul acetic schimbă culoarea indicatorului roşu de metil B. acid izovalerianic B. acid trimetilacetic D. sunt compuşi organici cu funcţiuni divalente C.4-butandiol D. este o aldehidă B. Sunt corecte afirmaţiile: A. Referitor la compuşii carbonilici sunt adevărate afirmaţiile: A. punctele lor de fierbere cresc odată cu creşterea masei molare 1465.3-dimetil-1.C. acidul oleic poate adiţiona hidrogen formând acid palmitic D. compusul Y este 1. acizii graşi conţin un număr par de atomi de carbon 1468. se numeşte 3-metilbutanal E. 13. COMPUŞI CARBOXILICI 1466. compusul X poate fi 2. acid 2. sunt compuşi organici cu funcţiuni trivalente D. pot fi aldehide şi cetone E. alegeţi afirmaţiile adevărate: CH3 CH CH2 CHO CH3 A. acidul benzoic se poate obţine prin oxidarea etilbenzenului cu KMnO4/H2SO4 E.2-dimetilpropanoic C. grupa carbonil este nepolară D. butandiona este un compus dicarbonilic E. punctele de fierbere sunt mai mici decât ale alcoolilor cu acelaşi număr de atomi de carbon C. acidul oleic este un acid gras nesaturat dicarboxilic C.3-butadienă 1463.3-dimetil-1.

reacţia cu oxizii metalelor C. se foloseşte unul din reactanţi în exces E. reacţia cu metale B. acidul butanoic se găseşte în untul făcut din laptele de vacă C. se îndepărtează din vasul de reacţie produsul cel mai volatil 1471. ionizarea în soluţie apoasă B.B. acizii sunt substanţe care în soluţie apoasă ionizează şi pun în libertate protoni B. are loc în mediu bazic C.4-butendiolul 1469. acizii graşi saturaţi se găsesc preponderent în grăsimile de origine animală B. Sunt adevărate afirmaţiile: A. hidroliza acidă a α-hidroxipropionatului de metil D. carbonatul de sodiu C. acizii mai tari pun în libertate acizii mai slabi din sărurile lor C.4-butandiolul E. înroşirea soluţiei de fenolftaleină 1473. cunoaşterea valorii constantei de aciditate permite aprecierea tăriei acidului E. 3-hidroxibutanalul C. pentru a realiza desfăşurarea reacţiei în sensul formării esterului. 1. acidul lauric este constituentul principal al grăsimii din untul de cacao D. metanul B. acizii graşi intră în compoziţia săpunurilor 1470. Reacţionează cu ambele grupe funcţionale ale acidului p-hidroxibenzoic: A. reacţia de esterificare E. reacţia cu hidroxizi alcalini D. hidroliza dimetilcianhidrinei B. hidroliza α-cloropropionatului de metil 1474. Sunt adevărate afirmaţiile: A. Proprietăţile comune acizilor carboxilici şi acizlior minerali sunt: A. sunt adevărate afirmaţiile: A. Caracterul acid al acizilor carboxilici se pune în evidenţă prin: A. hidroxidul de sodiu E. esterificarea C. acidul acetic este un acid mai tare decât acidul carbonic 1472. are loc în prezenţa unui acid tare (HCl. acidul linoleic formează esteri care se găsesc în uleiul de soia E. Acidul 2-hidroxipropionic se poate obţine prin: A. Referitor la reacţia de esterificare dintre un acid şi un alcool. anhidrida acetică D. formiatul de izopropil D. adiţia HCl la acid acrilic. H2SO4) D. pentru a realiza desfăşurarea reacţiei în sensul formării esterului. sodiu metalic 1475. 1. valoarea constantei de aciditate variază invers proporţional cu tăria acidului D. oxidarea cu K2Cr2O7/H2SO4 a 3-hidroxi-1-butenei E. este ireversibilă B. urmată de hidroliză C. reacţia cu metale alcaline 239 .

acid acetic D. polarizarea grupei carboxil determină cedarea hidrogenului ca proton în unele reacţii chimice E. are miros înţepător C. formol 1478. este foarte uşor solubil în apă E. şi p. are formula generală CH3–COOH B. nu se poate obţine industrial E. acid acetic D. este insolubil în apă 1480. nu reacţionează cu alcoolii E.f. au caracter acid D. se comercializează sub numele de oţet de vin D. oţet 1479.50C E. sub formă anhidră se mai numeşte acid acetic glacial C. se obţine prin fermentaţia acetică a etanolului B.D. sunt derivaţi funcţionali ai hidrocarburilor care conţin una sau mai multe grupe –CHO C. acid metanoic B. se formează din etanol sub acţiunea alcooloxidazei C. acid formic E. grupa –COOH este polară D. are p. este un lichid incolor D. proprietăţile chimice ale acizilor carboxilici sunt determinate numai de prezenţa grupei carboxil 1477.t. acid etanoic C. sunt acizi tari 1483. acid etanoic C. este volatil D. reacţia cu cu hidroxizi alcalini 1476. este o substanţă solidă la t = 16. Compusul cu structura CH3–COOH se numeşte: A. acid metanoic B. Referitor la acizii carboxilici alegeţi afirmaţiile corecte: A. sunt în stare de agregare lichidă B. scăzute 1481. se obţine prin fermentaţia alcoolică a glucozei B. Referitor la acidul etanoic sunt adevărate afirmaţiile: A. Acidul acetic poate reacţiona cu: 240 . au formula generală R–COOH B. acid propanoic E. reacţia cu oxizi bazici E. Compusul cu structura H–COOH se numeşte: A. proprietăţile lor chimice sunt determinate de prezenţa grupei carboxil şi a radicalului hidrocarbonat C. Referitor la acidul acetic sunt adevărate afirmaţiile: A. Referitor la acidul acetic sunt adevărate afirmaţiile: A. cu apa formează legături de hidrogen 1482. Referitor la acizii carboxilici sunt adevărate afirmaţiile: A.

prin reacţia cu carbonatul de calciu formează acetat de calciu. H2 1484. are loc în prezenţa unui acid tare (HCl. formând var stins 1488. reacţionează cu oxizii metalelor. este un acid mai tare decât acidul formic B. are caracter acid mai puternic decât apa carbogazoasă B. formând o sare şi hidrogen D. reacţia de esterificare în care se elimină o moleculă de apă între o moleculă de acid şi una de alcool este o reacţie de condensare 241 . poate fi determinat cantitativ prin titrare cu o soluţie de NaOH de concentraţie cunoscută. nu colorează hârtia indicatoare de pH 1485. H2SO4) B. Referitor la reacţia de esterificare a acidului acetic sunt adevărate afirmaţiile: A. este o reacţie de echilibru E. Fe C. este un acid mai tare decât acidul clorhidric D. Zn D. este un acid mai slab decât acidul clorhidric C. reacţionează cu oxidul de calciu. Referitor la acidul acetic alegeţi afirmaţiile corecte: A. sărurile acidului acetic se numesc acetaţi 1489. este un acid mai tare decât acidul propanoic C. Acidul acetic reacţionează cu: A. în soluţie apoasă ionizează 1486. reacţionează cu metalele situate înaintea hidrogenului în seria Beketov-Volta B. HCOOH 1487. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. este o reacţie reversibilă D. se dizolvă în apă E. NaOH) 1490. sărurile sale cu metale se numesc alcoxizi C. dă reacţii de neutralizare cu hidroxizii alcalini E. Referitor la acidul acetic sunt adevărate afirmaţiile: A. CaO C. Referitor la acidul acetic alegeţi afirmaţiile corecte: A. în soluţia apoasă de acid acetic există numai ioni acetat. dioxid de carbon şi apă B. Referitor la acidul acetic alegeţi afirmaţiile corecte: A. în prezenţa fenolftaleină ca indicator de pH C. KOH D. caracterul acid al acidului acetic se manifestă numai în reacţiile cu metale E. CH3COO─ D. Fe B. este o reacţie ireversibilă C. CaCO3 E. Mg B. este un acid mai tare decât acidul sulfuric D. Cu E. colorează în roşu hârtia de turnesol E.A. are loc în mediu puternic alcalin (KOH.

pot fi saturaţi C. Referitor la acizii graşi sunt adevărate afirmaţiile: A. sunt numai în stare lichidă 1494. acetatul de etil are un miros înţepător. este constituent principal al grăsimii din corpul animalelor 1497. pot fi nesaturaţi D. esterii se găsesc în natură sub formă de grăsimi şi uleiuri C. acidul butiric B. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. acetatul de etil este un ester D. acizii graşi saturaţi conţin legături ζ C–C C. Referitor la acizii graşi sunt adevărate afirmaţiile: A. prin reacţia dintre acid acetic şi etanol se formează metanoat de etil şi apă 1492. acid propanoic 1495. se numeşte acid palmitic B. este un acid gras nesaturat E. acidul linoleic 242 . acid propionic B. poliesterii sunt polimeri de condensare E. au loc reacţii de copolimerizare C. acid caprilic E. Sunt acizi graşi saturaţi: A. acidul oleic D. de oţet B. se găsesc în principal sub formă de esteri cu glicerina E. pot avea numai legături simple C–C E. grăsimile şi uleiurile sunt esteri ai glicerinei cu acizi graşi D. sunt acizi carboxilici cu catenă liniară şi număr par de atomi de carbon (n ≥4) B. acid hexanoic C. acizii graşi nesaturaţi conţin cel puţin o legătură dublă C=C în moleculă D. Compusul cu structura CH3–CH2–CH2–COOH se numeşte: A.B. Compusul cu structura CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–COOH se numeşte: A. acid butiric E. acid butanoic C. acid hexandioic B. în reacţiile de condensare se formează două molecule mari 1491. acid caprinic 1496. acid capronic D. este un acid gras saturat D. conţin un număr impar de atomi de carbon B. acid capronic D. pot avea cel puţin o legătură dublă C=C 1493. Referitor la compusul cu structura CH3–(CH2)14–COOH sunt adevărate afirmaţiile: A. esterii nu pot exista în compuşii naturali deoarece sunt instabili E. se numeşte acid stearic C. acidul caprilic C. când la reacţiile de esterificare participă molecule de acizi carboxilici şi de dioli.

este un acid gras nesaturat B. are structură plană C. substanţa a poate fi Mg B. acidul heptanoic D. se numeşte acid oleic D.E. prin oxidarea arenelor polinucleare E. substanţa b poate fi MgO C. acidul hexanoic B. Referitor la compusul cu structura CH3–(CH2)7–CH=CH–(CH2)7–COOH alegeţi afirmaţiile corecte: A. substanţa c poate fi Mg(OH)2 D. are trei legături duble C=C E. sub forma „cis” este constituentul principal al grăsimii din untul de cacao D. este un acid gras nesaturat C. acidul capronic C. acidul linoleic 1500. substanţa a poate fi H2 E.f. prezintă izomerie geometrică 1501. Sunt acizi graşi nesaturaţi: A. acidul acetic are p. se numeşte acid linoleic E. acidul oleic E. acidul lauric 1499. este un acid gras saturat B. acidul pentanoic C. prin hidroliza grăsimilor D. compusul cu formula CH3–(CH2)11–COOH este un acid gras 243 . Alegeţi răspunsurile corecte: A. Acizii graşi se pot obţine: A. Sunt acizi graşi saturaţi: A. prin eterificarea glicerinei C. prin oxidarea catalitică a parafinei 1503. substanţa b poate fi R–MX CH3COOH (CH3COO)2Mg 1504. acidul caprilic D. pornind de la compuşi naturali B. acidul palmitic E. Se consideră schema de reacţii: +a +b +c Alegeţi răspunsurile corecte: A. are 18 atomi de carbon în moleculă 1502. mai mare decât etanolul B. Referitor la acidul oleic alegeţi afirmaţiile corecte: A. acidul pentanoic 1498. acidul butanoic B.

este solubil în apă E. 2CH3–COOH + CuO → (CH3–COO)2Cu + H2O B. în soluţia apoasă a unui acid carboxilic există în stare hidratată molecule de acid. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. acid salicilic C. CH3–COOH + Na → CH3–COONa + 1/2H2↑ E. acizii aromatici sunt acizii mai slabi decât cei alifatici. este un acid mai puternic decât acidul m-hidroxibenzoic C. Referitor la acidul salicilic alegeţi afirmaţiile corecte: A. Precizează care dintre reacţiile chimice de mai jos sunt posibile: A. echilibrul chimic stabilit în urma reacţiei dintre un acid carboxilic şi apă se caracterizează prin constanta de aciditate. este un acid alifatic E. sărurile acidului salicilic se numesc salicilaţi 1510. colorează în roşu soluţia apoasă în care s-a adăugat fenolftaleină 1509. este o substanţă cristalină B. acizii carboxilici inferiori se dizolvă în apă datorită formării legăturilor de hidrogen B. acid acetilsalicilic B. 2CH3–COOH + CaCO3 → (CH3–COO)2Ca + H2O + CO2 1506. Referitor la acidul salicilic sunt adevărate afirmaţiile: A. este un acid mai slab decât acidul benzoic B. acidul formic este mai tare decât acidul benzoic E. exceptând acidul formic D. pH-ul unei soluţii apoase de acid acetic este mai mare de 7 E. CH3–COOH + KOH → CH3–COOK + H2O D. tăria acizilor carboxilici scade odată cu creşterea catenei 1507. acidul acetic nu reacţionează cu Cu 1505. Compusul cu structura: COOH OH se numeşte: A. este insolubil în apă C. aspirină D. CH3–COOH + Ag → CH3–COOAg + 1/2H2↑ C. acidul propanoic este mai tare decât acidul etanoic 1508. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. acidul metanoic este mai slab decât acidul etanoic B. este un acid aromatic D. acidul etanoic este mai tare decât acidul propionic D. anioni carboxilat şi ioni hidroniu C. Ka E. radicalul hidrocarbonat este partea hidrofobă a acidului D. acidul benzoic este mai slab decât acidul formic C. acid o-hidroxibenzoic E.C. soluţia apoasă de acid salicilic este acidă D. salol 244 .

a doua etapă este catalizată de H2SO4 concentrat E. aspirina dă reacţie de culoare cu FeCl3 1515. compusul X este 2-propanol C. Referitor la fabricarea industrială a aspirinei sunt adevărate afirmaţiile: A. acidul acetic se identifică cu FeCl3 D. aspirina se obţine industrial în două etape principale 1513. în reacţia cu alcooli se esterifică grupa carboxil B. CH3COCl D. compusul Y este acidul acetic 1517. a doua etapă constă în esterificarea acidului salicilic cu anhidridă acetică D. aspirina se obţine industrial pornind de la benzen D. prima etapă are loc în condiţii normale de temperatură şi presiune 1514. acidul salicilic este folosit ca medicament sub denumirea de aspirină E. compusul Y este propanona E. prima etapă este obţinerea acidului salicilic prin procedeul Kolbe-Schmitt C. compusul X este 1-propanol B. compusul Y este acetona D.1511. Acidul salicilic poate reacţiona cu: A. acidul salicilic formează cu FeCl3 o combinaţie complexă de culoare roşu-violet E. Referitor la acidul salicilic alegeţi afirmaţiile corecte: A. hidroliza aspirinei în organism are loc sub acţiunea unei enzime C. este un hidroxiacid E. este un compus lichid 1516. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. C2H5OH C. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. în reacţia cu anhidride acide se esterifică grupa carboxil D. are loc într-o singură etapă B. acidul salicilic este folosit drept conservant în industria alimentară C. Se consideră schema de reacţii: H2SO4 KMnO4 / H2SO4 C3H6 + H2O X _ CO 2 Y _ HO 2 Alegeţi răspunsul corect: A. NaOH B. salicilaţii de sodiu şi potasiu sunt substanţe ionice B. în reacţia cu cloruri acide ale acizilor carboxilici se esterifică grupa hidroxil C. prin hidroliza acidului acetilsalicilic rezultă acidul salicilic şi acid acetic B. Se consideră schema de reacţii: 245 . (CH3CO)2O 1512. CO2 E.

compusul Y benzaldehida 1518. Se consideră schema de reacţii: AlCl3 anh. compusul X este acidul benzoic B. compusul Y este acidul benzencarboxilic D. compusul X este toluenul B. compusul X este xilenul C. CH3–COOH + C2H5–OH → CH3COOCH3 + H2O D.HCl 2 Alegeţi răspunsul corect: A. compusul Z este acid m-acetilbenzoic 1520. compusul X este toluenul D. compusul Y este acidul 2-fenilacetic Y + CH3COCl / AlCl3 . Alegeţi reacţiile chimice corecte: A.NaCl 2 Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Z este fenilmetilcetona E. .C6H6 + C2H5Cl AlCl3 anh. p + NaOH + HCl C6H5OH X Y _HO . compusul Y acidul benzoic D.HCl X KMnO4 / H2SO4 _ CO 2 _ HO 2 Y Alegeţi răspunsul corect: A. compusul W este aspirina + (CH3CO)2O W Z _ CH3COOH 1519. KMnO4 / H2SO4 C6H6 + CH3Cl X _ HO . compusul X este fenolatul de sodiu C. compusul W este acidul salicilic E. Se consideră schema de reacţii: + CO2.HCl Z KMnO4 / H2SO4 _ 2 CO 2 _ 3H O 2 Y 1521.HCl Alegeţi răspunsul corect: A. Se consideră schema de reacţii: AlCl3 C6H6 + 2-cloropropan X . C6H5–COOH + Na → C6H5–COONa + ½ H2 B. t. C6H5O-Na+ + CH3COCl → C6H5OCOCH3 + NaCl 246 . compusul X este n-propilbenzen B. 2CH3–COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O E. C6H5–COOH + C6H5–COOH → C6H5–COOC6H5 + H2O C. compusul X este clorobenzenul B. compusul X etilbenzenul C. compusul Y acidul fenilacetic E. compusul Z este acidul salicilic D. compusul X este izopropilbenzen C. compusul Y este acidul 3-fenilpropionic E.

1522. acidul linoleic este constituentul principal al grăsimii din untul de cacao E. compusul Y este aspirina 1525. acidul participă cu protonul grupei –OH. compusul Z este etanolul C. acidul lauric poate fi extras din laptele din nuca de cocos D. compusul Z este glicolul B. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. trei acizi monocarboxilici B. Se consideră schema de reacţii: H acid salicilic +CH3COCl . Compusul cu formula moleculară C5H10O2 prezintă ca izomeri (fără stereoizomeri): A. Se consideră schema de reacţii: t < 6500C C3H8 X (alcan) + Y (alchena) Y + H2O H2SO4 Z KMnO4 / H2SO4 _HO 2 +Z W _ H2O K Alegeţi răspunsurile corecte: A.HCl X + H2O Y + acid acetic Alegeţi răspunsurile corecte: A. acizii graşi intră în compoziţia săpunurilor C. compusul W este acetaldehida D. compusul W este acidul acetic E. iar acidul cu grupa hidroxil B. compusul Y este acidul o-hidroxibenzoic E. compusul K este acetatul de etil 1524. compusul X este acidul acetilsalicilic B. compusul X este acid propionic C. patru acizi monocarboxilici C. compusul Y este acidul salicilic D. Se consideră schema de reacţii: K2Cr2O7 / H2SO4 1-butena + 5[O] _ CO 2 _HO 2 X H X + etanol Y _HO 2 Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este propanal B. în reacţia de esterificare dintre un acid carboxilic şi un alcool. compusul Y este propionat de etil 1526. compusul Y este dietileter E. acidul oleic are în moleculă o legătură dublă C=C 1523. opt esteri 247 . compusul X este aspirina C. compusul Y este acetat de etil D.

acidul acetic poate fi determinat cantitativ prin titrare cu o soluţie diluată de amoniac E. KOH) se formează acetaţi alcalini C. 10 acizi carboxilici B. reacţiile de neutralizare ale acizilor stau la baza metodelor de determinre cantitativă prin titrimetrie D. acidul acetic poate fi determinat cantitativ prin titrare cu o soluţie de NaOH de concentraţie cunoscută. zece esteri 1527. sarea de sodiu a acidului acetic se numeşte oţet 248 . prin reacţia dintre acidul acetic şi hidroxizi alcalini (NaOH. CH3COOH + NH3 → CH3COO-NH4+ C. metodele de determinare cantitativă prin volumetrie se bazează pe reacţii acido-bazice 1532. 2C6H5COOH + Cu → (C6H5COO)2Cu + H2 D. reacţia inversă esterificării este reacţia de hidroliză D. reacţia dintre acid acetic şi hidroxid de potasiu este o reacţie de neutralizare B. CH3COOH + C6H5O-K+ → C6H5COO-K+ + C6H5OH E.D. compusul X este etanul B. Compusul cu formula moleculară C4H8O2 prezintă ca izomeri (fără stereoizomeri): A. C6H5COOH + NaOH → C6H5COO-Na+ + H2O 1530. 14 acizi carboxilici D. Se consideră următoarea schemă de reacţii: C2H2 + H2 Pd / Pb2+ X + H2O / H Y + acid etanoic Z _ H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. 4 esteri derivaţi de la acizi aromatici 1529. Compusul cu formula moleculară C9H10O2 prezintă ca izomeri cu structură aromatică (fără stereoizomeri): A. compusul Y este acetaldehida D. acidul cu formula CH3–(CH2)15–COOH este un acid gras C. în prezenţa fenolftaleinei ca indicator E. doi acizi carboxilici B. patru esteri E. 12 acizi carboxilici C. cinci esteri 1528. patru acizi carboxilici D. compusul Y este alcoolul etilic E. compusul Z este acetatul de etil 1531. Precizaţi reacţiile posibile din cele de mai jos: A. trei acizi carboxilici C. H HCOOCH2CH2CH3 + H2O CH3CH2CH2OH HCOOH + B. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. acetatul de aluminiu este o substanţă cunoscută în medicină sub numele de „apă de Burow” B. nouă esteri E. compusul X este etena C. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. 3 esteri E.

Se dau următorii acizi carboxilici: I = H–COOH. izopropilbenzen cu KMnO4 / H2SO4 B. 2-metil-1-butenă 1535. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. se formează acizi carboxilici prin oxidarea energică (KMnO4 / H2SO4) a alcoolilor primari E. se formează acizi carboxilici prin oxidarea energică (KMnO4 / H2SO4) a alcoolilor secundari 1538. etenă cu reacţiv Bayer E. Se obţin acizi carboxilici prin oxidarea următorilor compuşi: A. IV < II < I D. IV = CH3–CH2–COOH. 2. compusul U este benzoatul de etil 1534. compusul W este acidul benzoic E.2-difeniletenă E. acidul oleic este izomer de poziţie cu acidul linoleic D. II = CH3COOH. acetilenă cu KMnO4 / H2SO4 C. I < II < III C. Se obţin acizi carboxilici prin oxidarea energică a următoarelor alchene: A. Pd / Pb2+ Y C6H6 / AlCl3 umeda KMnO4 / H2SO4 + C2H5OH Z W _ U _ CO H2O 2 _ 2H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Z este etilbenzenul C.3H2 X + H2. etanol cu K2Cr2O7 / H2SO4 D. III = C6H5–COOH. 2-propanol cu K2Cr2O7 / H2SO4 1536. compusul W este acidul fenilacetic D. Se consideră schema de reacţii: 249 . compusul Z este toluenul B. 2-butenă B. alcool terţbutilic cu reactiv Bayer D.3-dimetil-2-butenă C. IV > II > I E. etilbenzen B. I > II < III B. acidul benzoic se obţine prin oxidarea energică a benzenului B. 1. propanol cu KMnO4 / H2SO4 E. Se consideră schema de reacţii: 2CH4 15000C . benzoatul de metil este un eter aromatic C.1533. 1-butenă D. cicobutenă cu KMnO4 / H2SO4 1537. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la variaţia caracterului acid: A. III > II > IV 1539. Se obţin acizi carboxilici prin oxidarea următorilor compuşi: A. stiren cu KMnO4 / H2SO4 C.

hidroxid de diaminoargint (I) D.propanoatul de n-propil + H2O X (acid) + Y (alcool) + 2[O]. compusul Y este n-propanol C. compusul Z este acetatul de fenil 1542. t. compusul cu structura de mai jos se numeşte acid m-aminobenzoic 250 . compusul Z este benzoatul de metil E. compusul cu structura de mai jos se numeşte acid 2. K2Cr2O7 / H2SO4 C. KMnO4 / H2SO4 X + H2O Y Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul U este etanul D. compusul X este acid propanoic B. compusul Y este izopropanol 1540. Se consideră schema de reacţii: X (acid) + Y (alcool) acetat de metil + H2O H Y + C6H5COOH Z Alegeţi răspunsurile corecte: A. p Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este acid propanoic C. compusul X este acid acetic B. hidroxid de cupru (II) B. compusul Y este n-propanol E. Se consideră schema de reacţii: acetat de n-propil + H2O X (acid) + Y (alcool) W t < 6500C U (alcan) + T (alchena) + H2SO4 Y _HO 2 Z + H2 / Ni. compusul X este acidul acetic B. Agenţii de oxidare utilizaţi la oxidarea alcoolilor sunt: A. KMnO4 / H2SO4 E. compusul U este metanul E. reactiv Bayer 1543. compusul T este etena 1541. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. compusul Y este metanolul D. compusul Y este etanol D.2-dimetilbutanoic CH3 CH3 C CH2 CH3 COOH B. compusul Y este etanolul C.

compusul cu structura de mai jos se numeşte acid oleic CH3 (CH2)7 CH=CH (CH2)7 COOH E. compusul cu structura de mai jos se numeşte acid propandioic HOOC CH2 CH2 COOH D.COOH NH2 C. compusul cu structura de mai jos se numeşte acid 2-aminoizoftalic COOH NH2 COOH 1544. etilbenzen E. Precizaţi care dintre compuşii de mai jos formează prin oxidare cu KMnO4/H2SO4 acizi carboxilici: A. izopropanol 251 . Precizaţi care dintre compuşii de mai jos formează prin oxidare cu KMnO4/H2SO4 un acid carboxilic: A. raportul dintre electronii p şi electronii π este 2/1 E. numărul atom de carbon cuaternar este 2 1545. numărul atom de carbon secundari este 2 C. etanol B. 2–butină C. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegeţi afirmaţiile adevărate: CH3 CH CH2 CH3 CH COOH CH3 A. se numeşte acid 2–etil–3-metil–4-cloro–pentenoic B. se numeşte acid 4–cloro–2-etil-3–metil–4-pentenoic C. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegeţi afirmaţiile adevărate: CH2 C CH CH COOH Cl CH3 CH2CH3 A. raportul dintre electronii p şi electronii π este 2/7 D. raportul dintre electronii p şi electronii π este 7/2 1546. numărul atom de carbon cuaternar este 1 E. 2–butenă B. numărul atom de carbon terţiari este 6 D. numărul atom de carbon primari este 4 B. etenă 1547. toluen D.

C. izoprenului 252 . propanonă E. 2.etandiol B. alcool izobutilic E. oxidarea o-xilenului E. 1–pentenei B. Se poate forma acid propanoic prin oxidarea energică a: A. 1.2–dicloropropan C. clorură de benzen 1549. oxidarea acetaldehidei cu reactiv Tollens E. Formulei moleculare C5H8O2 îi corespund: A.5-dimetil–2-hexenă D. oxiadrea energică a etanolului B. 2–metil–2-pentenei D. Precizaţi care dintre alchenele de mai jos formează acid acetic prin oxidare energică: A. ciclopentadienei E. alcool etilic C. Se formează acid benzoic prin: A.2. Se formeză acid acetic prin: A. 1.1. hidroliza triclorofenilmetanului C. 3 perechi de acizi carboxilici izomeri geometrici D. Precizaţi care dintre compuşii de mai jos formează un acid carboxilic prin hidroliză alcalină: A. 3 acizi carboxilici izomeri geometrici E. etenă 1550. 10 acizi carboxilici izomeri (fără stereoizomeri) C. Precizaţi care dintre alcoolii de mai jos formează prin oxidare energică un acid carboxilic: A. oxidarea etilbenzenului 1553. 3. 8 acizi carboxilici izomeri (fără stereoizomeri) B.1–tricloropropan D. 2 perechi de acizi carboxilici izomeri geometrici 1552. 2–cloropropan B. ciclohexenă E. triclorofenil metan E. hidroliza clorurii de benzil B. hidroliza cloroformului 1554. 1-butenă B.2 . etan 1548.3–propantriol D. 1. 2-butenă C. terţbutanol D. oxidarea etanului C. oxidarea toluenului D. 2–pentenei C. 2–propanol 1551. hidroliza clorurii de etilidin D.

Se consideră schema de reacţii: C2H4 + H2O / H X KMnO4 / H2SO4 +X Y _ _H O H2O 2 Z Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este propena B.2–etandiol B. oxidarea energică a 1. oxidarea dietanalului cu reactiv Tollens 1556. compusul Y este acid acetic 1560. compusul W este etanol D. Se consideră schema de reacţii: C2H2 + H2 Pd / Pb2+ X + HCl Y + H2O / HO .2–etandiolului D. compusul X este etanol C. compusul X este etan B. compusul Z este acetat de etil 1558.2.HCl K2Cr2O7 / H2SO4 Z W [Ag(NH3)2]OH T Alegeţi afirmaţiile corecte: A. clorurile acide C. compusul X este propanona C.2–hexacloroetanului E. compusul Y este acid acetic E. compusul Y este alcool izopropilic E. oxidarea energică a ciclobutadienei C.2. compusul X este 1.1. anhidridele acide D. compusul T este acid etanoic 1559. esterii B. compusul X este etena C. Se consideră shema de reacţii: K2Cr2O7 / H2SO4 H2SO4 2-propanol _ CO _H O X 2 2 _HO 2 Alegeţi afirmaţiile corecte: A. compusul W este etanal E. Sunt derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici: A. hidroliza 1. compusul Y este acetaldehida D. Se poate forma acid etandioic prin: A. Se consideră schema de reacţii: Y 253 . oxidarea energică a ciclobutenei B.1555. aminele E.1. nitrilii 1557. compusul Y este acetaldehida D.

propena

K2Cr2O7 / H2SO4 _ CO 2 _HO
2

X

Y + CO2 + H2O 2 X + CaCO3 Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este 1,2–propandiol B. compusul X este 2–propanol C. compusul X este acid etanoic D. compusul Y este acetat de calciu E. compusul Y este metanoat de calciu
1561. Se consideră schema de reacţii: AlCl3 + 3Cl2 / h X C6H6 + CH3Cl - 3HCl - HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul X este toluen B. compusul Y este clorura de benzoil C. compusul Y este clorura de benzin D. compusul Z este acidul benzoic E. compusul Z este aldehida benzoică 1562. Se consideră schema de reacţii:

Y

+ 2H2O - 3HCl

Z

+ 3Cl2 / h - 3HCl toluen + Cl2 / h - HCl

X

+ 2H2O - 3HCl + H2O - HCl

Y

X'

Y'

H Z + H2O Y + Y' Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Y este aldehida benzoică B. compusul Y este acid benzoic C. compusul Y’ este acid benzoic D. compusul Y’ este alcool benzilic E. compusul Z este benzoat de benzil
1563. Se consideră schema de reacţii:
CH3 2 + 2Br2/FeBr3 X + X' - 2HBr _ H O + [O]/KMnO 2 4 Y HNO3 / H2SO4 Z _HO
2

254

Ştiind că X este izomerul para şi X’ este izomerul orto, alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Y este acidul o–bromobenzoic B. compusul Y este acidul p–bromobenzoic C. compusul Z este acidul 4–bromo–2–nitrobenzoic D. compusul Z este acidul 2–bromo–4–nitrobenzoic E. compusul Z este acidul 4–bromo–3–nitrobenzoic 1564. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegeţi afirmaţiile adevărate: H3C COOH H3C A. număr atom de carbon primari este 3 B. număr atom de carbon primari este 4 C. număr atom de carbon secundar este 2 D. număr de atom de carbon terţiar este 1 E. număr atom de carbon cuaternar este 1 1565. Alegeţi afirmaţiile neadevărate: A. compusul cu structura de mai jos se numeşte acid 4–cloro–2–etil–3–metil–4-pentenoic CH2 C CH CH COOH

Cl CH3 CH2CH3
B. compusul cu structura de mai jos se numeşte acid 3–etenil–4–pentenoic CH2 CH CH CH2 COOH

CH=CH2
C. compusul cu structura de mai jos se numeşte acid 4–formilbenzensulfonic

O=HC

SO3H

D. compusul cu structura de mai jos se numeşte acid 4–fenilbutanoic C6H5 C CH2 CH2 COOH
O E. compusul cu structura de mai jos se numeşte acid 3–metil–3–secbutilbutanoic COOH

H3C CH CH CH2 CH3

CH CH3 CH3

1566. Alegeţi afirmaţiile neadevărate: A. compusul cu structura de mai jos se numeşte acid 3,3–dimetilhexanoic CH3

CH3

CH2

CH2

CH2

C CH2 CH3

COOH

B. acizii capronic, caprilic şi caprinic conţin un număr impar de atom de carbon C. acidul palmitic şi acidul stearic sunt constituienţi principali ai grăsimii din corpurile animalelor D. esterii acidului oleic şi acidului linoleic intră în constituţia unor uleiuri vegetale E. acizii graşi se pot obţine prin oxidarea catalitică a parafinei 1567. Alegeţi afirmaţiile adevărate: 255

A. compusul CH3COOC2H5 se numeşte acetat de etil B. compusul C6H5COOCH3 se numeşte benzoat de metil C. acidul oleic şi acidul linoleic conţin un număr par de legături duble C=C D. acizii graşi saturaţi au formula moleculară CH3(CH2)nCOOH E. reacţia de esterificare dintre un acid şi un alcool este o reacţie de polimerizare 1568. Alegeţi reacţiile incorecte: A.

O CH3
B.
2 CH3COOH + CaCO3

H + HO CH2CH3 CH3 C

O OCH2CH3

C OH

+ H2O

(CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

C.
HO C6H5COOH + CH3CH2OH C6H5OCH2CH3 + H2O

D.

2 CH3COOH + KOH
E.

CH3COOCH3 + KH

2 CH3COOH + CaO

(CH3COO)2Ca + H2O

1569. Sunt neadevărate următoarele afirmaţii: A. reacţia de esterificare dintre un acid organic şi un alcool este o reacţie de echilibru B. culoarea indicatorilor acido-bazici oferă informaţii calitative despre structura acizilor C. caracterul de acid al acidului acetic se manifestă în reacţiile chimice cu sărurile D. în reacţia de esterificare cu un alcool, acidul cedează protonul grupei carboxil E. alcooloxidaza este o enzimă care catalizează oxidarea etanolului la acid acetic

CAP. 14. GRĂSIMI. SĂPUNURI ŞI DETERGENŢI.
1570. Despre grăsimi sunt adevărate afirmaţiile: A. fac parte din clasa lipidelor B. din punct de vedere chimic sunt esteri naturali ai acizilor dicarboxilici cu diferiţi alcooli C. sunt triesteri ai glicerinei cu acizii graşi D. sunt trigliceride E. sunt foarte solubile în apă 1571. Despre grăsimi sunt adevărate afirmaţiile: A. au punct de topire fix B. la încălzire se topesc C. au densitate mai mică decât a apei D. cu apa formează emulsii E. sunt solubile în solvenţi organici nepolari 1572. Acizii care apar frecvent în compoziţia grăsimilor sunt: A. acidul acetic B. acidul butiric C. acidul palmitic D. acidul stearic E. acidul propanoic 256

1573. Referitor la hidrogenarea grăsimilor sunt adevărate afirmaţiile: A. prin hidrogenare, grăsimile lichide devin solide B. are loc în condiţii normale de presiune şi temperatură C. are loc în prezenţa unui catalizator metalic (Ni) D. prin hidrogenare se formează legături de hidrogen E. hidrogenarea parţială a uleiurilor vegetale prin barbotare de hidrogen conduce la obţinerea margarinei 1574. Sunt adevărate afirmaţiile: A. sicativarea grăsimilor constă în oxidarea şi polimerizarea grăsimilor nesaturate B. prin sicativare, grăsimile nesaturate se transformă într-o peliculă solidă, rezistentă C. reacţia de hidroliză acidă a grăsimilor se numeşte saponificare D. prin hidroliza grăsimilor se formează întotdeauna glicol E. tristearina este esterul triplu al glicerinei cu acidul stearic 1575. Sunt adevărate afirmaţiile: A. trigliceridele simple se formează prin reacţia glicerinei cu un singur tip de acid gras B. trigliceridele mixte se formează prin reacţia glicerinei cu doi sau trei acizi diferiţi C. la temperatură normală, grăsimile se găsesc numai în stare solidă D. grăsimile lichide se mai numesc uleiuri E. tristearina este o grăsime mixtă 1576. Referitor la grăsimi sunt adevărate afirmaţiile: A. pot forma legături de hidrogen B. sunt lipide C. plutesc pe apă D. uleiurile sunt triesteri ai glicerinei cu acizi graşi care conţin în compoziţia lor resturi de acizi graşi nesaturaţi E. grăsimile nesaturate există în stare solidă la temperatura ambiantă 1577. Referitor la grăsimi sunt adevărate afirmaţiile: A. acidul oleic este un acid saturat cu catenă flexibilă B. polinesaturarea grăsimilor determină o rigiditate mult mai mare a moleculei C. uleiurile polinesaturate sunt uleiuri sicative D. vopselele în ulei sunt alcătuite dintr-un colorant aflat în suspensie într-un mediu sicativ E. esterii acidului linoleic cu glicerina sunt solizi 1578. Referitor la grăsimi sunt adevărate afirmaţiile: A. prin hidroliza bazică a unei grăsimi se reface glicerina B. reacţia de hidroliză bazică a grăsimilor se numeşte saponificare C. grăsimile reprezintă rezerva de combustibil a organismelor vii D. sărurile de sodiu şi de potasiu ale acizilor graşi sunt uleiuri E. săpunurile şi detergenţii sunt agenţi activi de suprafaţă 1579. Referitor la săpunuri sunt adevărate afirmaţiile: A. sunt săruri de sodiu, potasiu, calciu ale acizilor graşi B. cele două componente specifice săpunurilor sunt radicalul hidrocarbonat şi o grupă funcţională C. radicalul hidrocarbonat şi grupa funcţională care alcătuiesc săpunul sunt solubile în apă D. radicalul hidrocarbonat este hidrofil E. grupa funcţională este hidrofilă 1580. Referitor la săpunuri sunt adevărate afirmaţiile: 257

A. anionii R–COO- au caracter dublu, polar şi nepolar B. anionii R–COO- au caracter polar C. radicalul hidrocarbonat poate pătrunde în picăturile mici de grăsime, izolându-le D. grupa funcţională –COO- rămâne la suprafaţa picăturilor de grăsime E. moleculele cu caracter polar se mai numesc surfactanţi 1581. Referitor la detergenţi sunt adevărate afirmaţiile: A. se obţin prin saponificarea grăsimilor B. sunt agenţi activi de suprafaţă C. sunt surfactanţi de sinteză D. pot fi polari şi nepolari E. modul lor de acţiune este identic cu al săpunurilor 1582. În funcţie de natura grupelor hidrofile, detergenţii se clasifică în: A. anionici B. neionici C. polari D. nepolari E. micşti 1583. În funcţie de natura resturilor de acizi graşi pe care îi conţin în moleculă, triesterii glicerinei pot fi: A. digliceride simple B. trigliceride simple C. digliceride mixte D. trigliceride mixte E. monogliceride 1584. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. la temperatura camerei, grăsimile se găsesc atât în stare lichidă, cât şi în stare solidă B. grăsimile solide se numesc săpunuri C. diferenţele dintre grăsimi şi uleiuri sunt determinate de diferenţele dintre acizii graşi de la care provin D. acidul stearic poate avea catena lungă, în zig-zag E. acidul stearic este un acid dicarboxilic saturat 1585. Referitor la săpunuri alegeţi afirmaţiile corecte: A. stearatul de sodiu este un săpun lichid B. stearatul de potasiu este un săpun moale C. palmitatul de sodiu este un săpun moale D. palmitatul de potasiu este un săpun tare E. săpunurile medicinale conţin substanţe antiseptice 1586. Referitor la săpunuri alegeţi afirmaţiile corecte: A. stearatul de sodiu este o bază B. grupa –COO-Na+ din structura stearatului de sodiu este solubilă în apă C. acizii graşi se găsesc în cantităţi foarte mici (sub 1%) în petrol D. săpunurile se obţin prin hidroliza grăsimilor animale sau vegetale cu baze tari E. este indicată folosirea apei dure la spălarea cu săpun 1587. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la detergenţi: A. moleculele de detergent conţin două grupe hidrofile B. moleculele de detergent conţin două grupe hidrofobe 258

C. moleculele de detergent conţin o grupă hidrofilă şi una hidrofobă, voluminoasă D. partea hidrofobă poate fi reprezentată de catene alifatice E. partea hidrofilă poate fi reprezentată de grupe funcţionale ionice sau neionice 1588. În funcţie de natura grupelor hidrofile, detergenţii se pot clasifica în: A. alifatici B. aromatici C. anionici D. cationici E. neionici 1589. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. clasificarea detergenţilor se face după natura grupelor hidrofobe B. clasificarea detergenţilor se face după natura grupelor hidrofile C. p-dodecilbenzensulfonatul de sodiu este un detergent anionic D. detergenţii anionici sunt săruri cuaternare de amoniu ale unor alchil-amine E. detergenţii anionici sunt polieteri care conţin un număr mare de grupe etoxi 1590. Referitor la săpunuri şi detergenţi sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. moleculele lor sunt alcătuite din două părţi componente B. aparţin aceleiaşi clase de compuşi organici C. conţin o catenă lungă ce are la ambele extremităţi câte o grupă funcţională solubilă în apă D. aparţin unor clase diferite de compuşi organici E. conţin un radical hidrocarbonat care are la una din extremităţi o grupă funcţională solubilă în apă 1591. Detergenţii au următoarele caracteristici: A. conţin în structura lor numai grupe hidrofile B. conţin în structura lor numai grupe hidrofobe C. sunt agenţi activi de suprafaţă D. partea hidrofobă este constituită din catene alifatice şi aromatice E. detergenţii neionici conţin un număr mare de grupe etoxi 1592. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. acidul stearic poate lua o formă compactă B. grăsimile saturate sunt solide la temperatura camerei C. grăsimile conţin în moleculă atomi de hidrogen legaţi de atomi de oxigen D. lipidele sunt solubile în apă E. lipidele se dizolvă în hidrocarburi şi în alcooli 1593. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. acidul oleic are o moleculă lungă mai flexibilă decât molecula de acid stearic B. acidul linoleic este un acid gras polinesaturat C. esterii acidului linoleic cu glicerina sunt lichizi D. radicalii liberi au efect benefic asupra organismului uman E. vopselele în ulei sunt alcătuite dintr-un colorant (de tip pigment) aflat în suspensie în apă 1594. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. grăsimile nesaturate sunt fluide B. grasimile saturate sunt solide C. sărurile de sodiu sau de potasiu ale acizilor graşi sunt săpunuri D. grăsimile au densitate mai mare decât a apei E. grăsimile reacţionează cu soluţii apoase de amoniac 259

se adaugă: A. lecitină D. poate avea loc cu soluţii apoase de NaOH sau KOH B. poate avea loc în prezenţa unui catalizator pe bază de Fe 260 . grăsimile plantelor se găsesc preponderent în frunzele lor 1597. palmitat de sodiu B. Referitor la hidrogenarea grăsimilor. se formează sarea acidului stearic 1602. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. detergenţii cationici au molecule liniare 1599.2. acid linoleic C.1595. detergenţii neionici au avantajul că formează spumă în maşina de spălat E. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. butandionă C.3-trioleil-glicerolului rezultă: A. glicerină 1601. formula moleculară C15H26O6 poate corespunde 1. se reface glicerina C. glicerină D. acid palmitic D. acid oleic B. glicerol E. stearat de sodiu C. acid stearic 1600. formula moleculară C18H34O2 poate corespunde acidului linoleic B. nu are importanţă practică B. este o reacţie de hidroliză E. Pentru îmbunătăţirea calităţii margarinei. acid stearic E. amoniac 1596. substanţe fluorescente B. detergenţii obişnuiţi nu sunt biodegradabili B. Referitor la saponificarea tristearinei alegeţi afirmaţiile corecte: A. detergenţii biodegradabili au putere de spălare mai slabă decât detergenţii nebiodegradabili D. stearatul de sodiu E. Aditivii din detergenţi pot fi: A. structura compactă a trigliceridelor explică de ce grăsimile saturate sunt solide la temperatură şi presiune normale E. enzime D. palmitatul de potasiu 1598.2. sulf E. alegeţi afirmaţiile corecte: A. caroten B. Prin hidroliza 1. este o reacţie de policondensare D. Prin saponificarea dipalmito-stearinei cu NaOH se poate forma: A. trigliceridele mixte se formează în urma reacţiei glicerinei cu 2 sau 3 acizi graşi diferiţi D. polifosfaţi C. săpunurile sunt biodegradabile C.3-tributanoil-glicerolului C.

–NH2 E. clasificarea detergenţilor se poate face după natura grupelor hidrofile B. acidul stearic este un acid gras polinesaturat B. Sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. –SO3Na C. butandiona din margarină îi dă acesteia mirosul de unt C.2. lecitina din margarină asigură coeziunea componenţilor amestecului 1609. grăsimile eliberează apă şi oxigen B. prin hidrogenare. grăsimile se transformă în dioxid de carbon şi apă. vitamina E din margarină are rol de antioxidant E. detergenţii neionici au drept grupă de cap a moleculei grupa –O–CH2–CH2–OH E.2. are loc în prezenţa unui catalizator pe bază de Ni E. 1. –CH2–CH2–O–K D. –X B. se rup legăturile duble D. Sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. prin oxidare completă. tristearina este un detergent activ de suprafaţă D. 1-palmitil-2-stearil-3-oleil-glicerol este o grăsime lichidă E. acidul butanoic este primul acid din seria acizilor graşi E. acidul oleic este un acid gras mononesaturat C. Sunt false următoarele afirmaţii: A. 1-butanoil-2-stearil-3-palmitil-glicerol este o grăsime solidă 1606.3-tributanoil-glicerolul este o grăsime lichidă B. acidul gras saturat cu n=8 atomi de carbon se numeşte acid caprilic 1607. acidul gras nesaturat cu n=18 atomi de carbon şi trei legături duble C=C se numeşte acid linoleic E. Sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. Sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. grăsimile se transformă în glicerină şi apă 1605.2. tristearatul de sodiu este un săpun medicinal C. cu eliberare de energie C. 1. prin hidroliza alcalină a grăsimilor se eliberează glicerină D.C. prin hidroliza acidă a grăsimilor se formează săpunuri E. grăsimile nu se hidrogenează 1603. vitaminele A şi D din margarină determină creşterea valorii nutritive a acesteia D. margarina este lichidă 261 . acidul gras saturat cu n=6 atomi de carbon se numeşte acid lauric C. acidul palmitic este un acid gras polinesaturat D. acidul gras saturat cu n=10 atomi de carbon se numeşte acid capronic B.3-trilinoleil-glicerol este o grăsime lichidă D. acidul gras nesaturat cu n=18 atomi de carbon şi o legătură dublă C=C se numeşte acid stearic D. 1. Sunt false următoarele afirmaţii: A. –OSO3-Na+ 1608. prin ardere în corp. acidul capronic este un acid gras saturat 1604. Alegeţi grupele funcţionale care pot fi conţinute de detergenţii anionici: A. colorantul caroten din margarină dă culoarea roşie a acesteia B.3-tributanoil-glicerol este o grăsime solidă C.

Referitor la stearatul de sodiu alegeţi afirmaţiile adevărate: A. săpunurile sunt săruri ale acizilor anorganici tari E. pentru a fi folosite în alimentaţie. este un săpun solid E. acid palmitic 262 . clasificarea detergenţilor în ionici şi neionici este determinată de partea hidrofilă a catenei 1612. forma de zig-zag a catenei 1617. consumul de săpun pe cap de locuitor este un indicator folosit pentru aprecierea gradului de civilizaţie al populaţiei B. uleiurile brute. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. moleculele săpunurilor sunt alcătuite din două părţi hidrofobe E. în materiile organice grase. Neniţescu şi D. se pot obţine prin hidroliza bazică a unor grăsimi animale 1615. masa molară a acizilor graşi din compoziţia grăsimii B. Referitor la săpunuri alegeţi afirmaţiile adevărate: A. este o sare C. este un detergent 1614. raportul dintre acizii graşi saturaţi şi nesaturaţi din compoziţia grăsimii E. diferenţele dintre grăsimi şi uleiuri sunt determinate de acizii graşi de la care provin E. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. toţi detergenţii obişnuiţi sunt biodegradabili D. natura substanţelor din care provin C. Prin hidroliza dipalmitostearinei rezultă: A. tripalmitina este o trigliceridă mixtă 1616. conţine 16 atomi de carbon în moleculă B. sunt surfactanţi de sinteză obţinuţi din detergenţi D. acizii graşi se găsesc sub formă de esteri cu glicerina D. se rafinează E. se mai numesc detergenţi B. Isăcescu C. sunt agenţi activi de suprafaţă C. în petrol se găsesc cantităţi foarte mici (sub 1 %) de acizi graşi C. săpunurile se obţin printr-o reacţie de cuplare a grăsimilor cu azotit de sodiu C. rolul esenţial al grăsimilor este acela de rezervă de combustibil pentru organism 1611. acizii graşi se pot obţine şi prin prelucrarea cu hidroxid de sodiu a unor fracţiuni petroliere B. săpunurile formează cu ionii de Ca2+ şi Mg2+ precipitate insolubile în apă B. saponificarea grăsimilor conduce la formarea sărurilor de Al sau Ba B.şi Na+ D.D. acizii naftenici au fost descoperiţi de Markovnikov 1613. moleculele săpunurilor şi detergenţilor sunt alcătuite din două părţi componente D. saponificarea grăsimilor are loc la temperaturi scăzute C. Consistenţa unei grăsimi este determinată de: A. structura unor acizi naftenici din petrolul românesc a fost stabilită în 1938 de către C. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. obţinute prin presare. moleculele detergenţilor sunt alcătuite din două grupe hidrofile D. săpunurile de potasiu sunt moi E. gradul de nesaturare a grăsimii D. grupa -COONa este solubilă în apă şi ionizează în soluţie în R-COO.1610.

Prin hidroliza 1-butanoil-2-palmitil-3-stearil-glicerinei rezultă: A. 1. glicerină E.3-tristearilglicerol B. palmitat de sodiu 1618. Sunt trigliceride simple: A. Sunt trigliceride mixte: A.3-tributanoil-glicerolului CH2 OCO(CH2)2 CH3 CH OCO(CH2)2 CH2 OCO(CH2)2 CH3 CH3 C.3-tributanoilglicerol B. 1-palmitil-2-stearil-3-oleil-glicerol C. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. structura de mai jos corespunde glicerinei CH2 OCOCH3 CH OCOCH3 CH2 OCOCH3 D. tristearina D. stuctura de mai jos corespunde trioleinei CH2 OCO(CH2)7 CH=CH (CH2)7 CH3 CH3 CH3 CH OCO(CH2)7 CH2 OCO(CH2)7 CH=CH CH=CH (CH2)7 (CH2)7 B. 1. au catenă ramificată D.B. dipalmitostearina E. trioleilglicerol 1621. acid butanoic D. 2 moli glicerină C. trioleina D. au număr par de atomi de carbon B. 1-butanoil-2. au catenă liniară E. dioleopalmitina E. Referitor la acizii graşi din constituţia trigliceridelor naturale sunt adevărate afirmaţiile: A. acid stearic C.2. 2 moli acid butanoic B. 1-palmitil-2-stearil-3-butanoil-glicerol C.2. structura de mai jos corespunde distearo-oleinei 263 . structura de mai jos corespunde 1. 1 mol acid stearic 1619. au număr impar de atomi de carbon C.2. 1 mol acid butanoic D. 1 mol acid palmitic E.3-dipalmitil-glicerol 1622. sunt monocarboxilici 1620.

colesterolul depus pereţii vaselor de sânge poate determina apariţia unor boli cardio-vasculare E. detergenţii neionici sunt mai eficienţi la îndepărtarea murdăriei la temperatură scăzută 264 . conţin catene voluminoase nepolare E.CH2 CH2 OCO(CH2)7 OCO(CH2)16 CH=CH CH3 CH3 (CH2)7 CH3 CH OCO(CH2)16 E. grăsimile animale au culoare galben-portocalie 1625. cea mai simplă trigliceridă este 1. sunt solubile în solvenţi anorganici nepolari D. acizii graşi care intră în constituţia grăsimilor au un număr de atomi de carbon mai mic de patru 1627. se refac acizii constituienţi ai grăsimii 1626. la fierbere E. Nu sunt false următoarele afirmaţii: A. grăsimile plantelor (uleiuri) se găsesc preponderent în seminţele şi fructele acestora B. reprezintă reacţia de hidroliză acidă a grăsimilor B. untul de cacao conţine trioleilglicerol C. toate grăsimile sunt trigliceride C. untul de cacao se obţine din uleiul extras din boabe de cacao B. între părţile hidrofobe ale catenelor din detergenţi se formează legături de hidrogen D. grăsimile sunt amestecuri de esteri simpli sau micşti ai glicerinei cu acizi graşi saturaţi sau nesaturaţi B. substanţele fluorescente din constituţia săpunurilor favorizează dezvoltarea microorganismelor şi a vegetaţiei acvatice 1628. grăsimile animale sunt folosite la fabricarea săpunurilor prin acţiunea sodei caustice asupra lor. fac parte din clasa zaharidelor B. reface glicerina E. Referitor la grăsimi alegeţi informaţiile corecte: A. detergenţii biodegradabili pot fi distruşi de bacterii îm condiţii aerobe C. nu sunt solubile în apă C. polifosfaţii din constituţia detergenţilor conferă ţesăturilor strălucire E. saponificarea este o metodă fizică de determinare a structurii grăsimilor D.3–tributanoil-glicerol B. colesterolul este un compus indispensabil pentru buna funcţionare a organismului 1624. Referitor la grăsimi alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Sunt false următoarele afirmaţii: A. structura de mai jos corespunde tristearinei CH2 OCO(CH2)16 CH3 CH OCO(CH2)16 CH2 OCO(CH2)14 CH3 CH3 1623. din seminţele de floarea soarelui şi soia se pot sintetiza grăsimi animale D. conduce la formarea unor săruri de sodiu sau de potasiu ale acizilor graşi din compoziţia grăsimii D. Referitor la reacţia de de saponificare a grăsimilor alegeţi informaţiile corecte: A. rolul esenţial al grăsimilor este de susţinere şi rezistenţă a tulpinilor lemnoase C.2. Sunt false următoarele afirmaţii: A. are loc în mediu bazic C.

poziţia grupelor hidroxil şi carbonil una faţă de alta C. acizi fenolii conţin grupa -OH legată de un atom de carbon din catena laterală a unui compus aromatic 1635. aromatici 1633. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. acizi alcoolii conţin grupa -OH legată de un atom de carbon dintr-un radical aromatic C. Hidroxiacizii se pot clasifica în funcţie de: A. alifatici B. detergenţii neionici nu pot fi utilizaţi în maşina de spălat deoarece formează spumă în cantitate mare 1629. aromatici C. alifatici E. prezintă proprietăţi caracteistice grupei hidroxil E. acizi fenolii conţin grupa -OH legată de un atom de carbon care face parte dintr-un ciclu aromatic E. În funcţie de natura catenei de hidrocarbură din moleculă. acidul linoleic este un acid gras polinesaturat CAP. sunt compuşi organici cu funcţiuni mixte C. în trigliceride. catenele de acid gras se înfăşoară şi se întrepătrund unele în altele B. micşti nesaturaţi D. acizi fenoli E. are prioritate grupa hidroxil faţă de grupa carboxil 265 . modelul spaţiul al moleculelor E. are priopritate grupa carboxil faţă de grupa hidroxil B. hidroxilici B. grăsimile nesaturate sunt uleiuri volatile E. acizi alcoolii conţin grupa -OH legată de un atom de carbon din catena laterală a unui compus aromatic D. se găsesc în natură 1631. acizi alcoolii conţin grupa -OH legată de un atom de carbon dintr-un radical alifatic B. sunt compuşi organici cu funcţiuni simple B. carboxilici C.D. aldoli 1634. grăsimile saturate conţin obligatoriu acid stearic C. în stare naturală. grăsimile nesaturate conţin obligatoriu acid stearic D. 15. Referitor la nomenclatura hidroxiacizilor. HIDROXIACIZI 1630. Referitor la hidroxiacizi alegeţi afirmaţiile corecte: A. Nu sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. acizi alcooli D. prezintă proprietăţi caracteristice grupei carboxil D. numărul grupelor funcţionale din moleculă D. detergenţii neionici au drept grupă de cap a moleculei grupa –COOE. hidroxiacizii pot fi: A. natura catenei hidrocabonate B. aplicaţiile lor practice 1632. Hidroxiacizii pot fi: A. Referitor la hidroxiacizi alegeţi afirmaţiile adevărate: A.

Compusul cu structura de mai jos se poate numi: CH2 CH COOH OH OH A. acid α.COOH pe nucleul aromatic se poate face cu literele o. acid hidroxiacetic B. acid α–hidroxipropanoic E. acid 2-hidroxipropanoic B. acid glioxalic D.β-dihidroxipropanoic D.hidroxi-1-carboxibenzenic E. acid lactic 1640. acid 2. acid orto-hidroxipropanoic D. polihidroxi-policarboxilici E. acid 1. acid o-hidroxiacetic E. Compusul cu structura de mai jos se numeşte: CH2 COOH OH A. m şi p 1636.2-dihidroxipropanoic B. polihidroxi-monocarboxilici C. acid glicerolic E. acid glicolic 1638. monohidroxi-policarboxilici D. acid 2-hidroxibenzoic C. precizarea grupei . acid o-hidroxibenzoic D. atomii de carbon din catenă se pot nota cu litere din alfabetul grecesc D. monohidroxi-monocarboxilici B.OH faţă de grupa . grupele hidroxil de pe nucleul aromatic se pot nota cu α. acid salicilic 1637. hidroxiacizii pot fi: A. Compusul cu structura de mai jos se numeşte: COOH OH A. acid hidroxietanoic C.3-dihidroxipropanoic C. Compusul cu structura de mai jos se poate numi: CH3 CH COOH OH A. β. acid gliceric 1639. acid α-hidroxibenzoic B. În funcţie de numărul grupelor funcţionale din moleculă. δ E. acid 1-hidroxi-1-carboxietanoic C. poliaromatici 266 .C. acid 2.

solubilitatea sa în apă se datorează legăturilor de hidrogen care se formează între grupele carboxil şi grupele hidroxil ale acidului şi moleculele de apă B. Referitor la acidul salicilic alegeţi afirmaţiile adevărate: A. soluţia sa apoasă se colorează în roşu în prezenţa indicatorului fenolftaleină D. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. acidul salicilic este un hidroxiacid alifatic nesaturat B.1641. acidul tartric conţine două grupe carboxil D. este foarte solubil în apă D. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. acidul tartric conţine trei grupe carboxil 1643. conţine o concentraţie de ioni hidroniu mai mică decât cea provenită doar din ionizarea apei 1646. acidul citric conţine două grupe carboxil E. poate participa la reacţii de esterificare doar cu grupa hidroxil D. soluţia apoasă de acid salicilic are pH > 7 E. Referitor la acidul salicilic alegeţi afirmaţiile adevărate: A. în reacţie cu cloruri acide se formează un carboxieter D. în reacţia cu cloruri acide se formează un compus cu funcţiune mixtă (carboxil şi ester) E. acidul glicolic este un hidroxiacid aromatic C. poate participa la reacţii de esterificare cu ambele grupe funcţionale 1647. acidul tartric conţine două grupe hidroxil E. acidul lactic este un hidroxiacid monohidroxi-monocarboxilic C. reacţionează cu soluţia apoasă de hidroxid de sodiu B. soluţia apoasă are caracter bazic B. este insolubil în apă C. este un acid slab mai tare decât acidul m-hidroxibenzoic D. Referitor la esterificarea acidului salicilic alegeţi afirmaţiile adevărate: A. este o substanţă cristalină B. Referitor la acidul salicilic alegeţi afirmaţiile adevărate: A. sărurile acidului salicilic se numesc salicilaţi C. soluţia sa apoasă se colorează în roşu în prezenţa indicatorului roşu de metil C. poate participa la reacţii de esterificare doar cu grupa carboxil E. în reacţie cu alcooli rezultă un hidroxiester C. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. soluţia apoasă de acid salicilic are caracter neutru 1644. soluţia sa apoasă rămâne incoloră în prezenţa indicatorului fenolftaleină 1645. are loc în mediu acid 1648. soluţia sa apoasă se colorează în roşu în prezenţa indicatorului metiloranj E. este un acid slab mai tare decât acidul benzoic C. soluţia apoasă de acid salicilic are caracter acid E. prin reacţia dintre acid acetilsalicilic şi etanol se formează salicilat de etil 267 . acidul lactic este un hidroxiacid aromatic B. acidul o-hidroxibenzoic reprezintă materie primă la fabricarea aspirinei B. Referitor la acidul salicilic alegeţi afirmaţiile adevărate: A. în reacţie cu alcooli rezultă un hidroxieter B. acidul salicilic conţine o singură grupă hidroxil 1642. acidul citric conţine o singură grupă hidroxil D.

procedeul Kolbe-Schmitt se desfăşoară în condiţii normale de temperatură şi presiune C. anhidridă acetică E. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. prima etapă se bazează pe procedeul Kolbe-Schmitt C. acidul salicilic colorează în albastru-violet o soluţie de FeCl3 C.C. clorură de acetil C. Se consideră următoarea schemă de reacţii: + CO2. procedeul Kolbe–Schmitt se bazează pe o reacţie de carboxilare între ionii fenolat şi dioxid de carbon B. sinteza acidului acetilsalicilic 1651. apă 1654. t. sinteza acidului salicilic E. esterificarea acidului salicilic pentru obţinerea aspirinei se poate face şi cu salicilat de metil 1653. Esterificarea acidului salicilic se poate realiza cu: A. sinteza acidului benzoic C. prin reacţia dintre acid salicilic şi clorură de etanoil se obţine aspirină D. Referitor la fabricarea industrială a aspirinei. aspirina colorează în roşu–violet soluţia de FeCl3 E. acetilat de metil B. acidul salicilic este acidul p-hidroxibenzoic 1655. acidul acetilsalicilic este utilizat la neutralizarea sucului gastric E. acid acetic E. are loc în două etape principale B. sinteza fenolului B. salicilat de sodiu 1650. acidul acetilsalicilic nu dă reacţie de culoare cu reactivul FeCl3 D. Hidroliza aspirinei conduce la: A. esterificarea acidului salicilic cu anhidridă acetică are loc în prezenţă de acid sulfuric E. acid salicilic C. acetonitril D. p + Na + HCl fenol X Y Z . în prima etapă a procedeului se formează acidul salicilic 1652.1/2 H2 Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. compusul X este fenoxid de sodiu 268 . prima etapă constă într-o reacţie de oxidare a ionului fenolat D. a doua etapă a procesului este o reacţie de esterificare D. în prima etapă a procedeului formează un ester E. sinteza acidului o-hidroxibenzoic D. acidul salicilic se poate identifica cu reactivul FeCl3 B. în reacţia acidului salicilic cu clorura de acetil se esterifică grupa hidroxil 1649. Fabricarea industrială a aspirinei cuprinde următoarele etape: A. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. salicilat de sodiu D. Referitor la fabricarea industrială a aspirinei alegeţi afirmaţiile adevărate: A.NaCl . acid acetilsalicilic B.

compusul Y este apa E.2HCl Z [Ag(NH3)]OH W + Cl2 / h .B. compusul Z este acid salicilic E. Se consideră următoarea schemă de reacţii: X + Y . compusul Y este acid salicilic C. compusul Y este 1. compusul Y este acid glicolic E. compusul Z este salicilat de sodiu 1656.1-dicloroetan C.HCl Alegeţi răspunsurile corecte: A.HCl U Alegeţi afirmaţiile adevărate: A.HCl Y + CH3COCl Z+X 1658. compusul Z este acid acetilacetic X + Cl2 / h + H2O / HO acid monocloroacetic . compusul Y este salicilat de sodiu D. compusul U este acetaldehida E. compusul X este salicilat de metil B. Se consideră următoarea schemă de reacţii: O C H3C O acid o-hidroxibenzoic + H3C C O Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul S este acid glicolic 1659. compusul X este aspirina D. compusul X este acid acetilsalicilic C. compusul W este acetaldehida D.2-dicloroetan B.HCl + H2O / HO W . HgCl2 X + HCl Y + H2O . Tollens + Cl2 / h Z . compusul U este acidul hidroxiacetic 269 . Se consideră următoarea schemă de reacţii: C2H2 + HCl / t0C. Se consideră următoarea schemă de reacţii: etena + H2O H2SO4 K2Cr2O7 / H2SO4 X Y R. compusul W este acid acetic D. compusul Y este acid lactic D. compusul Z este acid acetic C.HCl + H2O / HO T . compusul X este acid acetic C. compusul Y este acid acetic 1657.HCl S Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Y este acid acetic B. compusul S este acid o-hidroxietanoic E. compusul X este etanol B. compusul Y este 1.

compusul X este n-butan D. În acidul gliceric există: A. compusul W este acid monocloroacetic E.HCl + H2O / HO Z . trei atomi de carbon primari C.H2O T Alegeţi răspunsurile corecte: A. un atom de carbon primar 270 . patru atomi de carbon secundar E. un atom de carbon terţiar 1666. compusul X este 2-butenă C. un atom de carbon primar B.HCl + H2O / HO Z . doi atomi de carbon primari C. un atom de carbon secundar D. un atom de carbon primar B. În acidul citric există: A. un atom de carbon terţiar 1665. compusul Y este acetaldehidă E. doi atomi de carbon primari C.HCl W +X . un atom de carbon secundar D. patru atomi de carbon secundari 1663.1660. doi atomi de carbon primari B. doi atomi de carbon secundari E. şapte atomi de carbon secundari 1664. compusul W este acid hidroxiacetic 1662. În acidul δ-hidroxihexanoic există: A. trei atomi de carbon secundar E. Se consideră următoarea schemă de reacţii: K2Cr2O7 / H2SO4 X 2Y + Cl2 / h . compusul Y este etanol C. Se consideră următoarea schemă de reacţii: C2H2 + H2O / H X KMnO4 / H2SO4 Y + Cl2 / h . trei atomi de carbon secundar D. compusul Y este acid etanoic D. În acidul α-hidroxifenilacetic există: A.HCl acid glicolic Alegeţi răspunsurile corecte: A. doi atomi de carbon secundar D. şase atomi de carbon nulari E. doi atomi de carbon primari C. În acidul tartric există: A. compusul X este etanol B. compusul Y este acidul etanoic 1661. compusul X este 1-butenă B. un atom de carbon primar B.

se formează prin reacţia dintre acid salicilic şi sodiu B. doi atomi de carbon primari C. au caracter acid B. etanol B. trei atomi de carbon secundar 1667. hidroliza 1. Esterificarea acidului salicilic se poate efectua cu: A. hidroliza acidului monocloroacetic D. adiţia apei la acetaldehidă C. Referitor la salicilatul de sodiu. Alegeţi reacţiile corecte: A. are rol de dizolvant pentru lacuri şi vopsele 1672. Referitor la salicilaţii de sodiu alegeţi afirmaţiile adevărate: A. sunt solubili în apă 1671. etanoat de etanol 1670. Acidul glicolic se poate obţine prin: A. anhidridă etanoică E. COO Na O Na 271 . un atom de carbon secundar D. doi atomi de carbon secundar E. Acidul salicilic se poate obţine prin: A. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. sunt săruri D. etanal C. sunt substanţe ionice E. oxidarea 2-hidroximetilbenzenului cu reactiv Tollens C. oxidarea 2-cloroacetaldehidei cu reactiv Fehling 1668. tratarea salicilatului de sodiu cu acid clorhidric E. clorură de etanoil D.B. tratarea salicilatului de sodiu cu acid azotic D. oxidarea o-hidroxitoluenului cu KMnO4 / H2SO4 B. se foloseşte drept conservant în industria alimentară E.2-dicloroetanului B.2H2O B. COOH OH + 2NaOH . se formează prin reacţia dintre acid salicilic şi hidroxid de sodiu C. este insolubil în apă D. au caracter bazic C. carboxilarea fenolatului de sodiu cu dioxid de carbon 1669. oxidarea 2-cloroetanului cu reactiv Tollens E.

O Na p. OH COONa D. COOH OH + CH3COCl H COOH OCOCH3 + HCl E. COOH OH + CH3COCl H COOC2H5 H OH + H2O COOC2H5 OH + HCl D. Alegeţi reacţiile corecte: A. COOH OH + NaOH B.COOH OH + HO C2H5 C. O Na p. t0C + CO2 COO Na 1673. t0C + CO2 OH COO Na O Na + 2H2O COONa C. O Na + HCl OH + HCl COOH + NaCl OH COOH + NaCl 272 .

şapte legături simple ζ B. COOH OCOCH3 + H2O COOH OH + CH3COOH 1674. patru legături π D. cincisprezece legături simple ζ D. compusul cu structura de mai jos se numeşte acid glicolic 273 . acidul tartric conţine două grupe carboxil şi două grupe hidroxil 1678. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. acidul salicilic conţine două grupe hidroxil şi o grupă carboxil C. În compusul cu structura de mai jos se găsesc: HOOC CH CH COOH OH OH A. acidul citric conţine trei grupe carboxil şi două grupe hidroxil E. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. patru izomeri (fără stereoizomeri) E. o legătură π B. Compusul cu formula moleculară C4H6O3 prezintă: A. cinci izomeri (fără stereoizomeri) 1677. În compusul cu structura de mai jos se găsesc: COOH OH A. patru izomeri geometrici cu catenă liniară C. compusul cu structura de mai jos se numeşte acid lactic COOH OH B. zero legături π E. doisprezece legături simple ζ 1676. acidul salicilic conţine un nucleu benzenic D. acidul lactic conţine o grupă carboxil şi o grupă hidroxil B. trei izomeri (fără stereoizomeri) D. zece legături simple ζ E. două legături π 1675.E. doi izomeri geometrici cu catenă liniară B. nouă legături simple ζ C. trei legături π C.

compusul cu structura de mai jos se numeşte acid citric HOOC CH2 CH CH2 COOH COOH 1679. compusul X este acid acetilsalicilic B.CH2 COOH OH C. lămâile conţin acid citric C. Se consideră schema de reacţie: H + C2H5OH acid o-hidroxibenzoic + CH3COCl Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Y este acid acetilsalicilic E. lămâile conţin aspirină 1680. compusul Y este acid 1-acetil-1-fenilacetic E. compusul Y este aspirina 1681. compusul X este acetat de fenil B. compusul X este etil-1-fenil-1-hidroxiacetat C. compusul X este salicilat de etil C. compusul Y este acid 1-acetil-1-fenilsalicilic D. compusul cu structura de mai jos se numeşte acid tartric HOOC CH CH COOH OH OH E. compusul cu structura de mai jos se numeşte acid salicilic CH COOH OH D. compusul Y este salicilat de etil D. laptele conţine acid lactic B. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Se consideră schema de reacţii: X + H2O H Y + H2O H + C2H5OH C6H5 CH COOH OH + CH3COCl H Y + H2O X + H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Y este acid 1-acetat-1-fenilacetic 274 . florile de muşeţel conţin acid acetilsalicilic D. strugurii zdrobiţi conţin acid tartaric E.

Glucoza intră în compoziţia: A. celofan 1689. Referitor la glucoză alegeţi afirmaţiile adevărate: A. xantogenat de celuloză E. amestecul rezultat la hidroliza (în mediu acid) a zaharozei se mai numeşte miere artificială C. acidului gluconic C. cât şi piranozică D. D-glucoza poate adopta atât structură furanozică. monoacetat de celuloză B. Din celuloză se poate obţine: A. intră în constituţia scheletului ţesuturilor lemnoase 1683.=1000C C. Referitor la zaharoză sunt adevărate afirmaţiile: A. este solubilă în majoritatea solvenţilor organici C. acetaţii de celuloză se pot obţine prin eterificarea celulozei cu clorură de acetil 1688. se foloseşte industrial la fabricarea gluconatului de calciu 1685. celofan B. 16. este uşor solubilă în solvenţi organici D. acid acetic E. ZAHARIDE 1682. are p. acizilor aldarici D. Prin tratarea celulozei cu amestec nitrant se poate obţine: 275 . Alegeţi afirmaţiile corecte: A. la încălzire se carbonizează fără a se topi D. are culoare brună E. are structură fibrilară B.CAP. se dizolvă în reactiv Schweitzer E. vâscoză 1684. acetaţii de celuloză sunt folosiţi la fabricarea mătăsii artificiale E. glucoza este cea mai răspândită monozaharidă B. diacetat de celuloză C. se găseşte în mierea de albine E. se topeşte la 1850C B. triacetat de celuloză D. se caramelizează 1687. Prin tratarea celulozei cu acid acetic şi anhidridă acetică se poate forma: A. TNT D. celulozei 1686. trinitrat de celuloză C. reactivul Schweitzer este hidroxid de cupru (II) B. fructozei B.t. Referitor la celuloză alegeţi afirmaţiile corecte: A. zaharozei E. are structură amorfă D. procesul de modificare lentă a valorii rotaţiei specifice a unei soluţii de monozaharidă până la valoarea de echilibru se numeşte mutarotaţie C.

amidonul este un amestec de două polizaharide: amiloza şi amilopectina D. amidonul din plante are rol de rezervă energetică B. prin hidroliza zaharozei se obţine un amestec echimolecular de glucoză şi celuloză E.A. formând un eter hexametilic D. nitrarea celulozei se efectuează cu oleum E. prin hidroliza acidă a zaharozei rezultă α-glucoză şi β-fructoză C. dinitrat de celuloză C. amiloză E. celuloza din plante are rol de suport C. manitolul şi sorbitolul sunt produşi de reducere ai fructozei B. formează prin hidroliză α-D-glucopiranoză şi β-D-fructofuranoză C. prin oxidarea glucozei cu reactiv Fehling se formează un precipitat roşu de oxid cupric (CuO) C. manitol D. prin reducerea glucozei cu reactiv Fehling se formează hidroxid de cupru (II) 1692. trinitrat de celuloză B. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. este o dizaharidă 276 . dextrine B. mononitrat de celuloză D. triazotit de celuloză 1690. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. maltoză D. se esterifică cu sulfat de metil. culoarea albastră a soluţiei de amidon cu iod şi iodură de potasiu dispare la încălzire E. diazotit de celuloză E. amidonul din organismul animal reprezintă o importantă sursă de energie D. glicogen C. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. folosit în procesul de obţinere a celofanului B. Prin hidroliza amidonului se pot obţine: A. xantogenatul de celuloză este un compus intermediar. nitrarea celulozei se efectuează cu acid azotic diluat D. glucoză 1694. amilopectina are structură ramificată C. Sunt corecte afirmaţiile: A. macromoleculele amilozei sunt ramificate şi sunt alcătuite din resturi de β-glucoză 1696. zaharidele se mai numesc şi hidraţi de carbon sau glucide 1693. celuloză E. sorbitol B. celuloza se foloseşte la fabricarea pastilelor de vitamina C 1691. are compoziţia C12H22O12 B. zaharoza este folosită aproape exclusiv în alimentaţie E. colodiul este o soluţie de acetat de celuloză D. lactoză 1695. acid gluconic C. amiloza reacţionează cu iodul la rece şi dă o coloraţie albastră intensă B. Prin reducerea fructozei poate rezulta: A. În legătură cu zaharoza sunt adevărate afirmaţiile: A.

Sunt corecte următoarele afirmaţii: A. fructoza prezintă două grupe alcool primar în moleculă C. nu are caracter reducător D. au formula -(C6H10O5)nD. oligozaharide E. prin reducerea catalitică a D-glucozei se obţine sorbitol E. formează scheletul ţesuturilor lemnoase ale plantelor superioare 1698. sunt alcătuite din resturi de α-glucoză B. zaharoza se numeşte zahăr invertit C. conţine o grupă cetonică B. celuloza tratată cu acid acetic şi anhidridă acetică formează acetaţi de celuloză 1702. se sintetizează în ficat E. Alegeţi caracteristicile comune pentru amiloză şi amilopectină: A. Monozaharidele sunt substanţe: A. este o pentoză 1701. glicerinaldehida este o aldotetroză 1699. Despre fructoză sunt adevărate afirmaţiile: A. glucide B. amorfe 1700. oxidarea glucozei se poate face cu reactiv Fehling sau cu reactiv Tollnes E. Monozaharidele sunt compuşi organici cu funcţiuni mixte care au în moleculă următoarele grupe funcţionale: A. cu funcţiuni mixte D. acid şi aldehidă D. fructoza se poate oxida cu reactiv Tollens sau cu reactiv Fehling D. solide B. Este adevărat că: A. acid şi cetonă 1703. glucoza cristalizată din acid acetic este anomerul α al glucozei D. zaharidele sunt denumite gliceride de la gustul lor dulce B. zaharidele se clasifică în: A. alcool şi aldehidă B. lichide C. polizaharide 1704. alcool şi cetonă E.E. posedă două grupe alcool primar C. amestecul de glucoză şi fructoză rezultat după hidroliza zaharozei se numeşte zahăr invertit 1697. alcool şi ester C. Reacţia de hidroliză a oligozaharidelor şi a polizaharidelor are loc în următoarele condiţii: 277 . cu gust dulce E. În funcţie de comportarea lor în reacţia de hidroliză. este cea mai dulce monozaharidă E. aldehida glicerică prezintă 2 enantiomeri B. resturile de α-glucoză din structura lor sunt legate numai în poziţiile 1-4 şi 1-6 C. hidraţi de carbon D. monozaharide C.

se încadrează în formula -(C6H10O5)nD. zahăr invertit E. este o pulbere albă. bumbacului B. Referitor la zaharidele de policondensare sunt corecte următoarele afirmaţii: A. două molecule de β-glucopiranoză B. paielor 1710.A. celobioza E. Aldohexozele conţin în structură: A. colodiul D. Afirmaţiile corecte despre amiloză sunt: A. sunt compuşi polihidroxicarbonilici care nu hidrolizează B. unde n=200-1200 1707. α-D-glucopiranoză şi β-D-fructofuranoză C. pot fi oligozaharide E. este polizaharida de rezervă din regnul animal E. fără gust dulce 1708. trestiei de zahăr E. în prezenţa acizilor minerali tari B. pot fi polizaharide 1706. catenă ramificată 278 . reprezintă circa 80% din compoziţia amidonului B. la temperatură scăzută 1705. o grupă carbonil de tip aldehidă B. dextrine 1709. este formată din resturi de α-D-glucopiranoză unite între ele în poziţiile 1-4 E. are structură filiformă C. două molecule de β-D-fructofuranoză D. stufului D. în prezenţa acizilor organici C. grâului C. celulaza 1711. are formula moleculară -(C6H10O5)n-. xantogenatul de celuloză C. Celuloza se obţine prin prelucrarea: A. catenă liniară C. fulmicotonul B. sub acţiunea luminii D. Afirmaţiile corecte despre amidon sunt: A. prin hidroliză totală în mediu acid formează numai α-glucoză D. amorfă. prin hidroliză acidă sau enzimatică formează un amestec echimolecular de α-glucoză şi β-fructoză C. Prin hidroliza acidă sau enzimatică a zaharozei se formează: A. sunt compuşi care hidrolizează şi prin produşii obţinuţi arată că ei conţin în moleculă mai multe unităţi structurale de monozaharidă C. În categoria nitraţilor de celuloză intră: A. este insolubilă în apă caldă D. sub acţiunea enzimelor E. nu prezintă proprietăţi reducătoare faţă de reactivul Tollens sau faţă de soluţia Fehling B.

soluţia apoasă de fructoză prezintă activitate optică E. pot fi aldoze sau cetoze 1717.D. Formulele Fischer de proiecţie arată că monozaharidele: A. sintetizate în plante în urma procesului de fotosinteză C. soluţia apoasă de glucoză prezintă activitate optică D. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. sunt compuşi naturali B. oligozaharidele sunt zaharide de policondensare E. în molecula de fructoză există o grupă hidroxil primar şi 4 grupe hidroxil secundar C. sunt compuşi organici ce conţin în moleculă o grupă carboxil B. zaharidele E. acizii graşi saturaţi B. se pot obţine prin hidrogenarea hidroxiacizilor aromatici 1715. monozaharidele sunt glucide simple care nu pot fi hidrolizate C. Următoarele afirmaţii sunt adevărate: A. grăsimile D. 4 grupe –OH secundar şi o grupă –OH primar E. se pot obţine prin arderea alcanilor E. în molecula de glucoză există o grupă hidroxil primar şi 3 grupe hidroxil secundar B. Dintre compuşii organici cu acţiune biologică fac parte: A. se mai numesc glucide D. Următoarele afirmaţii despre zaharide sunt eronate: A. Zaharidele: A. polizaharidele sunt zaharide complexe de policondensare 1716. Despre monozaharide se pot afirma următoarele: A. Următoarele afirmaţii sunt eronate: 279 . molecula de gluzoză conţine 4 atomi de carbon asimetrici 1718. 3 grupe –OH secundar şi 2 grupe –OH primar 1712. pot roti planul luminii polarizate spre dreapta şi sunt antipozi optici levogiri E. azotaţii de celuloză sunt esteri organici 1713. glucidele se clasifică în monozaharide şi lipide B. sunt compuşi organici ce conţin în moleculă o grupă carbonil C. monozaharidele sunt polihidroxicetone care hidrolizează C. prezintă unele proprietăţi chimice ale grupelor carbonil şi hidroxil B. sunt compuşi organici ce pot avea configuraţia moleculei din seria A sau B D. oligozaharidele sunt glucide care hidrolizează D. monozaharidele sunt compuşi polihidroxicarboxilici care hidrolizează D. monozaharidele sunt polihidroxialdehide care hidrolizează B. pot roti planul luminii polarizate spre dreapta şi sunt stereoizomeri dextrogiri D. fac parte dintr-o serie D sau L 1719. sunt compuşi organici ce se pot reprezenta printr-o structură plană. acetaţii de celuloză sunt eteri organici E. liniară sau ciclică E. acizii graşi nesaturaţi C. proteinele 1714. prezintă izomerie optică deoarece conţin atomi de C asimetrici C.

D-glucopiranoză D. în prezenţa unui catalizator pe bază de Fe B. glucoza are caracter reducător C.A. Afirmaţiile de mai jos nu sunt adevărate: A. relaxării muşchilor B. glucoza având 4 atomi de C asimetrici are 12 stereoizomeri D. în prezenţa unui catalizator pe bază de Pd C. se poate forma: A. ciclopentan B. fructoza având 3 atomi de C asimetrici are 8 stereoizomeri E. Sorbitolul este un alcool hexahidroxilic ce se obţine în urma reacţiei de reducere a: A. acetonei C. în urma unor reacţii de hidroliză 1725. fructozei E. D-glucofuranoză E. Anomerii sunt monozaharide ce conţin: A. un atom de carbon legat de 2 atomi de oxigen D. tetrahidroxifuran 1726. glucoza reduce ionii de Ag+ şi Cu2+ 1723. ciclohexan C. contractării muşchilor 1724. Glucoza formează energia necesară: A. În urma reacţiilor de ciclizare intramoleculara a monozaharidelor. cu formare de alcool etilic şi CO2 C. glucoza are caracter oxidant B. în prezenţa drojdiei de bere E. etanolului B. cu formare de alcool propilic şi CO2 D. în prezenţa unui catalizator pe bază de Pt E. un atom de carbon anomeric B. glucoza având 4 atomi de C asimetrici are 18 stereoizomeri B. menţinerii în funcţiune a sistemului respirator D. Glucoza şi fructoza se pot reduce cu hidrogen molecular: A. cu formare de alcool butilic B. hexanolului 1722. glucoza se oxidează la acid gluconic D. un atom de carbon asimetric 280 . O proprietate chimică a glucozei este aceea că fermentează: A. menţinerii temperaturii constante a corpului omenesc E. un atom de carbon legat de un atom de oxigen C. glucoza se reduce la acid gluconic E. fructoza având 3 atomi de C asimetrici are 10 stereoizomeri 1720. menţinerii în funcţiune a sistemului digestiv C. cu formare de alcool pentahidroxilic 1721. în prezenţa unui catalizator pe bază de Ni D. glucozei D. glucoza având 4 atomi de C asimetrici are 20 stereoizomeri C.

formula Fehling 1728.E. eliminarea moleculei de apă între moleculele de monozaharide duce la obţinerea D-furanozei 1733. Reprezentarea structurii ciclice a monozaharidelor se bazează pe: A. eliminarea moleculei de apă între 2 grupe hidroxil glicozidice ale monozaharidelor conduce la o legătură esterică C. un atom de carbon situat în partea cea mai de sus a catenei monozaharidei 1727. grupa –OH care se formează la atomul de C al grupei carbonil se numeşte hidroxil glicozidic D. tratată cu H2SO4 concentrat se carbonizează D. eliminarea moleculei de apă între moleculele de monozaharide duce la formarea unei legături esterice D. în două molecule de monozaharidă B. eliminarea unei molecule de apă între o grupă hidroxil glicozidic a unei monozaharide şi o grupă de tip alcool a celeilalte monozaharide conduce la o legătură eterică D. Zaharoza este o dizaharidă care: A. grupa –OH care se formează la atomul de C al grupei carbonil se numeşte hidroxil furanozic C. eliminarea unei molecule de apă între o grupă hidroxil glicozidic şi o grupă de tip alcool ale monozaharidelor duce la obţinerea D-furanozei 1731. se pot obţine prin condensarea intermoleculară a 2 molecule de monozaharide diferite C. Referitor la dizaharide. se pot obţine prin condensarea intermoleculară a 2 molecule de monozaharide identice B. ciclul furazonic este orientat paralel cu planul hârtiei B. În formulele ciclice ale monozaharidelor: A. grupa –OH care se formează la atomul de C al grupei carbonil se numeşte hidroxil alcoolic E. grupa –OH care se formează la atomul de C al grupei carbonil este mult mai reactivă decât celelalte grupe –OH 1732. eliminarea unei molecule de apă între o grupă hidroxil glicozidic şi o grupă de tip alcool ale β-Dglucozei monozaharidelor conduce la obţinerea celobiozei E. formula Haworth E. ciclul pirazonic este orientat paralel cu planul hârtiei D. se scindează prin hidroliză. eliminarea moleculei de apă între 2 grupe hidroxil glicozidice ale monozaharidelor conduce la o legătură eterică dicarbonilică B. formula de structură ciclică de perspectivă D. Conform formulelor de proiecţie de perspectivă ale monozaharidelor: A. se obţine în urma condensării dintre o moleculă de D-glucoză şi L-glucoză E. ciclul pirazonic este orientat perpendicular pe planul hârtiei E. în urma hidrolizei formează zahărul invertit C. Următoarele afirmaţii nu sunt adevărate: A. ciclul furazonic este orientat perpendicular pe planul hârtiei C. eliminarea moleculei de apă între moleculele de monozaharide duce la obţinerea D-fructozei E. formula de structură Fischer B. poate aparţine celulozei 281 . ciclul glicozidic se află în direcţie opusă carbonului anomeric 1730. unde n este gradul de policondensare. grupa –OH care se formează la atomul de C al grupei carbonil se numeşte hidroxil piranozic B. se obţine în urma condensării dintre o grupă –OH glicozidică şi una –OH de tip alcool 1729. formula de structură Tollens C. sunt eronate următoarele afirmaţii: A. formula moleculară (C6H10O5)n . în mediu acid. Următoarele afirmaţii sunt adevărate: A.

Monozaharidele se pot reprezenta structural prin: A. acetaţi de celobioză 1740. amidonul hidrolizează în mediu bazic cu formare de glucoză E. formule plane ciclice C. orto. formula moleculară C6H12O7 aparţine acidului gluconic E. Proprietăţile chimice ale zaharidelor sunt date de: A. acetaţi de celuloză E. Amilopectina este componenta amidonului care: A. poate aparţine amidonului C. formula moleculară (C6H10O5)n .şi para-izomerie E. Sunt false următoarele afirmaţii: A. din loc în loc. amidonul hidrolizează în mediu acid cu formare de α-fructofuranoză D. se poate forma prin policondensarea β-D-fructofuranozei B. acetaţi de amiloză B. reacţiile de sulfonare 1736. se obţine prin policondensarea α-glucopiranozei în poziţiile 1-4 şi. amilopectina este un polizaharid din structura chimică a amidonului 1735. se obţine prin policondensarea β-fructofuranozei în poziţiile 1-6 D. formule plane liniare B. se obţine în urma policondensării în poziţiile 1-4 a β-L-glucopiranozei B. Celuloza este un polizaharid care: A. nitraţi de amiloză D. cu formare de β-D-glucopiranoză 1739. unde n este gradul de policondensare. se poate forma prin policondensarea α-D-fructofuranozei C. amiloza este un polizaharid din structura chimică a amidonului C. Referitor la amiloză. se poate obţine în urma policondensării celobiozei D. formule ciclice de perspectivă D. se obţine în urma policondensării în poziţiile 1-6 a β-D-glucopiranozei E. dă cu iodul o coloraţie violaceu-purpurie 1738. reacţiile de oxidare C. se obţine în urma policondensării în poziţiile 1-4 a α-L-glucopiranozei C. hidrolizează. se poate forma prin policondensarea α-D-glucopiranozei E. meta-izomerie 282 . reacţiile de reducere D. se obţine în urma policondensării în poziţiile 1-4 a β-D-glucopiranozei D. în poziţiile 1-6 C. din punct de vedere al compoziţiei chimice. formula moleculară C6H10O7 aparţine glucozei D. se obţine prin policondensarea β-fructofuranozei în poziţiile 1-4 E. reacţiile de condensare E. Prin esterificarea celulozei se pot forma: A.B. amidonul este format din două polizaharide B. reacţiile de esterificare B. se obţine prin policondensarea α-glucopiranozei numai în poziţiile 1-6 B. formula moleculară C6H10O7 aparţine acidului aldonic 1734. se poate hidroliza la α-D-glucopiranoză 1737. se pot afirma următoarele: A. nitraţi de celuloză C.

sunt polihidroxicetone care hidrolizează D. industrial.4. zaharoza este dizaharidul obţinut prin condensarea a 2 molecule de glucopiranoză B. acid gluconic B. în prezenţă de catalizator metalic Ni D. colodiul 1748. sunt polihidroxicetone care nu hidrolizează 1742. Amidonul se poate sintetiza astfel: A. sunt compuşi polihidroxicarbonilici care hidrolizează B. în prezenţă de catalizator metalic Fe B. monoxid de carbon şi apă D. În urma reducerii cu H2 în prezenţă de catalizatori: A. sunt compuşi polihidroxicarbonilici care nu hidrolizează E. este o polizaharidă de rezervă în regnul vegetal C. fulmicoton E. în prezenţă de catalizator amalgam de potasiu 1747. azotat de celuloză cu 20% azot C. prin fotosinteză în celulele verzi ale plantelor B. sorbitol 1745. din diverse materii prime vegetale E.2.5. este format din amiloză şi amilopectină E. prin fotosinteză în celulele roşii ale plantelor C.1741. fructoza este dizaharidul obţinut prin condensarea a 2 molecule de glucofuranoză 283 . industrial. fructoza formează D-sorbitol 1746. în mediu acid E. din diverse materii prime animale D. este format din amiloză şi acetonă D. azotat de celuloză cu 25% azot D. fructoza formează L-manitol C. Prin oxidarea glucozei cu diferiţi agenţi oxidanţi se poate obţine: A. Monozaharidele: A. acid aldaric C. sunt polihidroxialdehide care hidrolizează C. în prezenţa luminii 1744. este o proteină sintetică B. este format dintr-o parte solubilă şi o parte insolubilă 1743. din dioxid de carbon şi apă. glucoza formează D-manitol D. cu amalgam de sodiu şi apă C. glucoza formează 1.6-hexitol B. Următoarele afirmaţii sunt adevărate: A. Amidonul: A. Reducerea monozaharidelor se poate realiza: A. În urma esterificării celulozei cu acid azotic se poate obţine: A.3. cu borohidrură de sodiu. fructoza formează D-manitol E. acid glucaric E. azotat de celuloză cu 10% azot B.

amestecul racemic este optic activ D. monozaharide ce conţin un atom de C anomeric 1753. glucitol E. glucoză şi hidroxid de cupru (II) D. amestecul racemic conţine conţine doi enantiomeri în volume egale C. componente chirale în concentraţii egale D. acetaţi de celuloza 1754. diastereoizomeri optici în amestec racemic E. celobioza este dizaharidul obţinut prin condensarea a 2 molecule de β-D-glucopiranoză D. Anomerii sunt: A. sulfonaţi de celuloză D. Acidul gluconic se obţine în urma reacţiei dintre: A. glucoză şi hidroxid de aluminiu E. acid aldonic B. concentraţii egale ale componentelor soluţiei E. În urma reacţiei de esterificare a celulozei se obţin: A. Molecula de fructoză poate exista: A. diastereoizomeri optici în echilibru D. o componentă chirală şi una achirală B. În urma reacţiei de reducere a fructozei poate rezulta: A. în forma ciclică furanozică C. Următoarele afirmaţii sunt adevărate: A. Pentru a fi optic activă. zaharoză şi hidroxid de cupru 1752. triesteri anorganici C. monozaharide cu configuraţie ciclică diferită la atomul de C asimetric situat în partea de jos a catenei C. amiloza este dizaharidul obţinut prin condensarea moleculelor de glucopiranoză cu fructofuranoză E. amestecul racemic este optic inactiv E.C. diesteri organici B. amestecul racemic conţine doi enantiomeri în concentraţii egale B. manitol D. acid gluconic C. în forma ciclică piranozică 284 . concentraţii inegale ale enantiomerilor 1750. acid glucaric 1755. zaharoza este dizaharidul obţinut prin condensarea moleculelor de α-D-glucopiranoză cu β-Dfructofuranoză 1749. în forma liniară piranozică B. azotaţi de celuloza E. în forma liniară carbonilică D. zaharoză şi hidroxid de diaminoargint B. soluţia unui amestec de două monozaharide trebuie să conţină: A. glucoză şi hidroxid de diaminoargint (I) C. componente chirale şi una să fie în exces C. monozaharide cu configuraţie ciclică diferită la atomul de C care a făcut parte din grupa carboxil B. amestecul racemic este amestecul cu valoarea rotaţiei specifice de 10° 1751.

grupa cetonică şi grupa hidroxil E. Principalele moduri de reprezentare a structurii unei monozaharide sunt: A. prezenţa grupei cetonice B. în forma ciclică piranozică B.E. prezenţa grupei cetonice B. grupa carbonil şi grupa metil 1760. prezenţa a 4 grupe hidroxil secundar D. oxidarea glucozei cu reactiv Fehling conduce la obţinerea Ag B. participă: A. grupa carboxil şi grupa carbonil B. Glucoza poate exista: A. formula plană ciclică C. prezenţa a patru grupe hidroxil secundar 1761. oxidarea fructozei cu reactiv Tollens conduce la obţinerea Ag D. prin oxidarea glucozei cu reactiv Tollens se formează oglinda de argint E. formula de perspectivă Haworth 1763. amiloza formează prin hidroliză avansată zaharoza 1758. formula de perspectivă Tollens D. grupa carbonil şi grupa alil C. Formulele plane liniare evidenţiază pentru fructoză: A. prezenţa a 3 grupe hidroxil secundar E. grupa aldehidică şi grupa hidroxil D. formula plană liniară B. prin oxidarea glucozei cu reactiv Tollens se obţine acid gluconic 1759. în forma liniară carbonilică D. amiloza formează prin hidroliză avansată α-glucopiranoză D. amiloza este partea solubilă din amidon C. La reacţiile intramoleculare de ciclizare care au loc în moleculele de monozaharide. prezenţa unei grupe de hidroxil primar D. amiloza este partea insolubilă din amidon B. în forma liniară furanozică E. în forma liniară piranozică 1757. amiloza formează prin hidroliză avansată β-glucopiranoză E. Următoarele afirmaţii nu sunt adevărate: A. prezenţa a două grupe hidroxil primar C. formula de structură spaţială E. Formulele plane liniare pentru glucoză evidenţiază: A. Afirmaţiile următoare sunt adevărate: A. în forma ciclică carbonilică C. prezenţa a trei grupe de hidroxil secundar E. în forma liniară furanozică 1756. Afirmaţiile de mai jos nu sunt adevărate: 285 . prin oxidarea glucozei cu reactiv Fehling se obţine oxid de cupru (I) C. prezenţa a 2 grupe hidroxil secundar 1762. prezenţa grupei aldehidice C.

izomeriei de funcţiune C. la reacţia de ciclizare intramoleculară grupa hidroxil poate fi legată de atomul de carbon cu numărul 1 sau 2 C. izomeriei sterice D. în cazul aldozelor. la reacţia de ciclizare intramoleculară grupa hidroxil poate fi legată de atomul de carbon cu numărul 4 sau 5 B. piranozică şi furanozică B. se stabileşte o legătură de tip ester E. sunt adevărate afirmaţiile: A. grupa hidroxil din poziţia 5 E. nitratul de celuloză cu un conţinut mai mic de 10% se foloseşte la obţinerea nitrolacului D. când la reacţia de ciclizare participă grupa hidroxil de la atomul de carbon cu numărul 5 se obţine un ciclu piranozic 1764. izomerilor masici 1766. amidonul nu este o substanţă unitară B. la reacţia de ciclizare intramoleculară grupa hidroxil poate fi legată de atomul de carbon cu numărul 1 sau 3 D. în urma reacţiei de ciclizare intramoleculară a monozaharidelor. anomerilor E. amidonul este format din două monozaharide C. anomerii sunt diastereoizomeri optici în echilibru E. Reprezentarea formulelor structurii ciclice de perspectivă a monozaharidelor evidenţiază existenţa: A. în urma reacţiei de ciclizare intramoleculară a monozaharidelor. azotatul de celuloză cu un conţinut de 12-13% azot se numeşte fulmicoton 1767. Afirmaţiile ce urmează sunt adevărate: A.A. grupa hidroxil din poziţia 3 C. atomul de carbon anomeric din cadrul catenei monozaharidelor este legat de doi atomi de oxigen B. amidonul este format din două polizaharide D. are 3 atomi de carbon asimetrici şi un număr de 8 stereoizomeri C. în cazul aldozelor. se stabileşte o legătură de tip eter 1768. Următoarele afirmaţii sunt false: A. prefixele α şi β precizează configuraţia moleculelor de monozaharide în raport cu atomul de carbon anomeric D. când la reacţia de ciclizare participă grupa hidroxil de la atomul de carbon cu numărul 5 din glucoză se obţine un ciclu furanozic E. în cazul cetozelor. grupa hidroxil din poziţia 4 D. grupa hidroxil din poziţia 2 B. Afirmaţiile ce urmează nu sunt adevărate: A. azotatul de celuloză cu un conţinut de 10% azot se numeşte colofoniu C. anomerii sunt izomeri de poziţie în echilibru 1769. conţine 2 grupe hidroxil primar şi 3 grupe hidroxil secundar 286 . la reacţia de ciclizare intramoleculară participă: A. grupa hidroxil din poziţia 6 1765. prefixele L şi D precizează configuraţia moleculelor de monozaharide în raport cu atomul de carbon anomeric C. În cazul cetozelor. clorhidratul de celuloză cu un conţinut de 12-13% azot se numeşte colodiu B. În ceea ce priveşte fructoza. poate exista în formă liniară. nitratul de celuloză cu un conţinut de ~ 10% azot se numeşte colodiu E. izomeriei de poziţie B.

Referitor la celuloză.5. are 5 atomi de carbon asimetrici şi 10 stereoizomeri E. Glucoza prezintă următoarele proprietăţi: A. se foloseşte la argintarea oglinzilor D. se oxidează la acid gluconic 1770. sunt false următoarele afirmaţii: A. este 1. Referitor la fructoză. reduce ionii de Zn (II) din reactivul Fehling la oxid de zinc D. prin oxidare cu acid azotic conduce la obţinerea acidului gluconic 1776. prin hidroliză acidă trece în zahăr invertit D. Referitor la glucoză sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. Referitor la glucoză sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. este insolubilă în apă C. În ceea ce priveşte glucoza.6–pentahidroxi-2-hexanonă C. poate exista în două forme: cis şi trans 1773. prin oxidare cu acid azotic conduce la obţinerea acidului glucaric E. se găseşte sub forma D-glucoză cu cele 2 forme ciclice α şi β C. reduce ionii de Ag+ din reactivul Tollens la Ag metalic E. este o dizaharidă 1775. α-D-glucoza conţine grupa OH legată de carbonul anomeric orientată spre stânga B. se poate obţine teoretic prin policondensarea a n molecule de α-glucopiranoză B. este o monozaharidă prezentă în lichidul cefalorahidian din corpul uman B. nu prezintă activitate optică D. se obţine în urma hidrolizei acide a celulozei B. se poate obţine teoretic prin policondensarea a n molecule de β-fructofuranoză C. conţine 4 atomi de carbon asimetrici şi un număr de 12 stereoizomeri E. se poate obţine teoretic prin policondensarea a n molecule de β-glucopiranoză D. sunt false următoarele afirmaţii: A. reduce ionii de Ag+ din reactivul Schwitzer C.D. Cu privire la celuloză sunt adevărate următoarele afirmaţii: 287 . . prin oxidare cu oxidanţi energici conduce la obţinerea acidului gluconic E. alegeţi afirmaţiile corecte: A. este o monozaharidă B. Zaharoza prezintă următoarele proprietăţi: A. se găseşte sub forma D-glucoză cu cele 2 forme ciclice cis şi trans B. prezintă fenomenul de mutarotaţie în soluţia apoasă de D-glucoză D. are caracter reducător 1772. este insolubilă în apă C. în urma hidrolizei acide trece în miere artificială E. este o cetohexoză 1771. participă uşor la reacţii de esterificare 1777.4.3. prin oxidare cu acid azotic formează acid glucaric B. prin reducere cu hidrogen molecular apare un nou atom de carbon asimetric 1774. intră în compoziţia zaharozei E. participă uşor la reacţii de hidrogenare E.β-D-glucoza conţine grupa OH legată de carbonul anomeric orientată spre dreapta C. prin reducere nu apare un nou atom de carbon asimetric D.

atomii de carbon asimetrici se întâlnesc numai la monozaharidele din seria L E. în moleculele de monozaharide au loc reacţii intramoleculare de ciclizare E. Despre zaharide sunt false următoarele afirmaţii: A. Următoarele afirmaţii nu sunt adevărate: A. următoarele afirmaţii nu sunt adevărate: A. amilopectina este polizaharidul majoritar din masa amidonului E. se numesc formule Haworth B. în aceste formule. diesteri şi triesteri B. următoarele afirmaţii sunt false: A. esterii organici se utilizează la fabricarea oglinzii de argint C. Referitor la amidon.A. constituie o importantă sursă de energie în organismele animale C. prin hidroliză enzimatică în organism. se obţine din dioxid de carbon şi apă ca materii prime D. se foloseşte ca materie primă la obţinerea mătăsii artificiale B. este format din două polizaharide C. cel mai îndepărtat de grupa carbonil B. Referitor la formulele de structură spaţiale ale monozaharidelor. are formula moleculară simplificată (C6H10O5)n 1778. produşii de reacţie obţinuţi prin esterificarea celulozei se utilizează în industria alimentară B. Referitor la monozaharide sunt adevărate afirmaţiile: 288 . afirmaţiile de mai jos sunt adevărate: A. amidonul trece în maltoză şi dextrine 1781. au fost adoptate pentru a elimina dezavantajul formulelor de structură ciclice plane 1783. esterii anorganici se utilizează ca explozibili D. ciclul piranozic şi cel furanozic sunt orientate perpendicular pe planul hârtiei E. Referitor la monozaharide. în plante C. nu este o substanţă unitară B. ciclul furanozic este reprezentat printr-un hexagon D. amiloza este partea insolubilă din amidon D. ciclul piranozic este reprezentat printr-un pentagon C. în cazul aldozelor. alegeţi afirmaţiile corecte: A. în urma hidrolizei acide a amidonului se obţine glucoza C. dizaharidele se obţin prin condensare intramoleculară. fiecare formând acid gluconic 1784. cu eliminarea unei molecule de apă D. apartenenţa monozaharidelor la una din seriile D sau L se face în funcţie de poziţia grupei hidroxil legată de atomul de carbon cel mai îndepărtat de grupa carbonil D. hidroliza enzimatică conduce la obţinerea berii şi a alcoolului etilic E. în cazul cetozelor. hidroliza acidă a amidonului conduce la obţinerea celobiozei 1780. numerotarea atomilor de carbon în catenă se face începând cu atomul de carbon de la marginea catenei. au rol de suport sau rezervă energetică în plante B. Referitor la amidon. numerotarea atomilor de carbon în catenă se face începând cu atomul de carbon din grupa carbonil C. este hidrolizat enzimatic în prezenţa α-amilazei D. poate forma monoesteri. atomii de carbon anomerici sunt atomi de carbon legaţi de doi atomi de oxigen 1782. nu reacţionează cu iodul E. în aceste formule. are formula moleculară simplificată (C6H12O6)n E. se foloseşte ca materie primă pentru obţinerea hârtiei 1779. se obţine prin sinteză în prezenţa clorofilei. glucoza şi fructoza se reduc.

reprezintă o clasă de compuşi naturali cu largă răspândire în natură B. celuloza este o substanţă higroscopică 1791. glucoza reduce ionii de Ag+ din reactivul Tollens şi se oxidează la acizi aldonici 1785. zaharidele de policondensare conţin în moleculă polihidroxialdehide sau polihidroxicetone D. intră în structura pereţilor celulelor tuturor organismelor vii 289 . amidonul este folosit la obţinerea cuproxamului E. celuloza este folosită în industria alimentară D. unde n este gradul de policondensare D. Referitor la zaharide următoarele afirmaţii sunt adevărate: A. carbonilică D. celuloza miroase a mere verzi E. principala utilizare a celulozei este drept materie primă la obţinerea mătăsii naturale 1790. glucoza este folosită la obţinerea alcoolului etilic 1787. se clasifică în polizaharide simple şi polizaharide conjugate B. celuloza nu reacţionează cu iodul C. Referitor la zaharide alegeţi afirmaţiile adevărate: A. glucoza poate exista numai în forma liniară. mătasea artificială se obţine din materia primă formată prin dizolvarea celulozei în reactiv Schweitzer D. α-glucoza şi β-glucoza sunt diastereoizomeri 1789. glucoza reduce Cu (II) din hidroxidul de cupru existent în reactivul Fehling la Cu (I) B. reacţiile intramoleculare de ciclizare pot conduce la heterocicluri cu 5 atomi E. participă la reacţii de esterificare sau de hidroliză acidă E. amidonul reacţionează cu iodul şi formează compuşi de culoare verde D. xantogenatul de celuloză se obţine prin tratarea celulozei cu hidroxid de calciu şi sulfură de carbon E. sunt insolubile în apă B. principalele reacţii caracteristice ale celulozei sunt date de prezenţa grupei carbonil B. α-glucoza şi β-glucoza sunt forme ciclice având cicluri de câte 6 atomi de carbon fiecare E. glucoza şi fructoza se oxidează la alcooli hexahidroxilici C. celuloza fermentează în prezenţa drojdiei de bere obţinându-se alcoolul etilic C. sunt formate din resturi ale unui izomer spaţial al fructozei C. Polizaharidele au următoarele proprietăţi: A. Referitor la polizaharide afirmaţiile de mai jos sunt adevărate: A. Următoarele afirmaţii privind zaharidele sunt false: A. α-glucoza şi β-glucoza sunt izomeri de catenă C. zaharidele complexe sunt compuşi care hidrolizează punând în libertate monozaharide B. glucoza este o zaharidă de policondensare E. monozaharidele sunt compuşi organici cu funcţiuni mixte care nu hidrolizează C. Referitor la întrebuinţările zaharidelor sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. reacţiile intramoleculare de ciclizare pot conduce la heterocicluri cu 6 atomi D. se obţin numai prin sinteză 1786. reacţiile intramoleculare de ciclizare din cadrul moleculei de glucoză conduc la apariţia unui atom de carbon asimetric B.A. glucoza şi fructoza se reduc la acizi aldonici B. Următoarele afirmaţii privind polizaharidele sunt adevărate: A. celuloza se dizolvă în soluţia de hidroxid tetraaminocupric (II) C. zaharoza este o monozaharidă 1788. au formula moleculară (C6H10O5)n.

este o cetoză C. Zaharidele se mai numesc: A. este o dizaharidă 1796. hidroxialdehida glicolică B. glucide C. 1. hidrogen şi oxigen E.4-trihidroxi-2-butanonă D. majoritatea zaharidelor care există în natură sunt D-zaharide 1794. hidraţi de carbon B.2-dihidroxipropanal E. gliceride E. monozaharidele sunt compuşi organici cu funcţiuni mixtă care conţin în moleculă o grupă carbonil şi mai multe grupe hidroxil B. glicerinaldehidă D.C. Compusul cu structura de mai jos se poate numi: O C H H C OH CH2 OH A.3-dihidroxipropanal 1795. sunt sintetizate de organismul uman prin fotosinteză D. glucoză poate adopta numai structură plană D.3. lipide D. se numeşte 1. Compusul cu structura de mai jos se poate numi: CH2OH H C OH HO C H H C OH H C OH CH2OH 290 . este o monozaharidă E. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. zaharuri 1793. raportul dintre atomii de oxigen şi hidrogen este 2:1 1792. aldehida glicerică este o dizaharidă C. aldehidă glicerică C. monozaharidele pot face parte din seria D sau din seria L E. 2. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegeţi afirmaţiile adevărate: CH2OH C O H C OH CH2OH A. în funcţie de configuraţia moleculei. conţin carbon. este o aldoză B.

D-sorbitolul este 1. D-fructoză B. D-manitol 1800. Reprezentarea formulei de structură plană liniară (Fisher) a unei monozaharide cuprinde următoarele etape: A. D-glucitol 1797. D-glucitol D.5. prin reducerea fructozei se obţin doi stereoizomeri ai hexitolului C. Prin reducerea D-glucozei cu hidrogen. se precizează tipul grupei carbonil şi se leagă la un atom de carbon C. D-sorbitol C. D-glucitol E. formula de perspectivă 1798. se denumeşte heterociclul format prin reacţia dintre grupa carbonil şi una din grupele hidroxil 1799. glucoza are patru atomi de carbon asimetrici 1803. un alcool hexahidroxilic 1801. D-sorbitol D. formula scaun C.4. D-manitol E. se identifică atomii de carbon asimetrici D. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. formula baie B. fructoza are patru perechi de enantiomeri D. D-glucitol D. D-fructoză C. se poate obţine: A.2. formula plană liniară D. se poate obţine: A. Principalele moduri de reprezentare a structurii unei monozaharide sunt: A. în prezenţă de catalizatori. iar celuloza un polizaharid B. formula plană ciclică E.A. se scrie catena liniară de atomi de carbon B. reactivul Tollens este hidroxidul de diaminoargint (I) C. Prin reducerea D-fructozei cu hidrogen. soluţiile apoase de glucoză şi fructoză sunt optic inactive 1802. Refritor la zaharide alegeţi afirmaţiile adevărate: A. la oxidarea glucozei cu reactiv Tollens se depune argint metalic B. Referitor la zaharide alegeţi afirmaţiile adevărate: A. glucoza are opt stereoizomeri E. prin reducerea fructozei apare un nou atom de carbon asimetric B. un tetrol E. amidonul este un dizaharid. D-manitol C.6-hexitol E.3. D-glucoză B. D-glucoză B. la fiecare atom de carbon necarbonilic se leagă o grupă hidroxil orientată la dreapta sau la stânga catenei liniare de atomi de carbon E. amidonul şi celuloza sunt polizaharide 291 . în prezenţă de catalizatori. D-manitolul conţine patru grupe hidroxil D.

amidonul este insolubil în apă rece E. rezultă după hidroliza zaharozei E. prin hidroliză alcalină formează două molecule de glucoză E. amidonul conţine unităţi de α-glucoză D. izomeri de poziţie D. se reduce B. se topeşte prin încălzire uşoară B. Referitor la zaharide alegeţi afirmaţiile adevărate: A. are gust dulce D. fermentează enzimatic D. este o soluţie apoasă de glucoză şi fructoză C. izomeri de catenă C. Referitor la zahărul invertit alegeţi afirmaţiile adevărate: A. se poate condensa cu glucoza formând zaharoza E. Fructoza are următoarele proprietăţi chimice: A. anomeri 1806. este insolubilă în apă E. este o monozaharidă cu 6 atomi de carbon în moleculă B. Glucoza are următoarele proprietăţi chimice: A. este o soluţie apoasă de zaharoză B. este un lichid incolor D. celuloza din măr nu reacţionează cu iodul D. amidonul este o substanţă unitară. stereoizomeri E. hidrolizează enzimatic D. se oxidează C. celuloza conţine unităţi de β-glucoză E. se numeşte şi miere artificială 1807. se condensează formând polimeri vinilici E. se carbonizează cu acid sulfuric concentrat C. izomeri de funcţiune B. este greu solubilă în solvenţi organici 1809. amidonul din cartof dă cu iodul o coloraţie albastră C. se nitrează 292 . este o polizaharidă D. se reduce B. amidonul este alcătuit din unităţi de α-aminoacizi B. se oxidează C. Referitor la glucoză alegeţi afirmaţiile adevărate: A. prin hidroliză alcalină formează două molecule de fructoză 1808. α-glucoza şi β-glucoză diferă prin poziţia în spaţiu a unei grupe hidroxil C. hidrolizează 1810. α-Glucoza şi β-glucoza sunt: A. Referitor la zaharoză alegeţi afirmaţiile adevărate: A. fiind alcătuit dintr-o singură polizaharidă 1804. celuloza este solubilă în alcool 1805.C.

este un monozaharid B. este hidroxid de cupru (II) C. este un amestec echimolecular din reactivii Fehling I şi Fehling II 1814. are formula [Ag(NH3)2]OH D. Referitor la reactivul Schweitzer alegeţi afirmaţiile adevărate: A. prin reducere cu reactiv Tollens conduce la acid gluconic 1817. acid acetic B.1811. dizolvă celuloza 1812. Celuloza poate forma eteri organici cu: A. amestec nitrant (acid azotic concentrat şi acid sulfuric concentrat) C. Sunt false următoarele afirmaţii referitoare la glucoză: A. prin hidroliză formează amilopectină C. acid azotos B. este izomer cu reactivul Tollens B. Celuloza poate reacţiona cu: A. Referitor la reactivul Tollens alegeţi afirmaţiile adevărate: A. hidroxid de sodiu şi sulfură de carbon D. acetamida E. este un agent oxidant E. este un monozaharid E. este un agent reducător 1813. clorura de acetil D. anhidrida acetică C. este hidroxid de cupru (II) C. este hidroxid de tetraaminocupru (II) C. reactiv Tollens 1816. este hidroxid de cupru (II) D. se obţine prin oxidarea glucozei cu reactiv Tollens B. este un anomer α 1818. este un dizaharid C. are formula [Cu(NH3)4]OH E. acetat de etil 1815. se obţine prin oxidarea fructozei cu reactiv Fehling C. are grupa carbonil de tip aldehidă D. Referitor la reactivul Fehling alegeţi afirmaţiile adevărate: A. este hidroxid de diaminoargint (I) B. Referitor la zaharoză alegeţi afirmaţiile incorecte: A. se obţine printr-o condensare intramoleculară a amidonului 293 . este un agent oxidant D. este un agent reducător E. este un hidroxid D. intră în structura amidonului E. este o dizaharidă B. acid clorhidric diluat E. Referitor la acidul gluconic alegeţi afirmaţiile adevărate: A. este hidroxid de diaminoargint (I) B.

pot fi preparate în esteri alifatici E. pot fi preparate în hidrocarburi aromatice mononucleare 294 . conţin 15% azot D. se formează intermediar acetaţi de celuloză C. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. structura II corespunde β-D-fructofuranozei C. celuloza este o rezervă importantă de hrană în organismul uman 1823. structura IV corespunde α-D-fructofuranozei 1821. în formula H(C6H10O5)nOH. Se consideră următoarele structuri chimice: CH2OH H H OH OH H OH O H OH H CH2OH OH O H OH CH2OH H OH H H H OH OH H OH CH2OH O H H OH CH2OH CH2OH O H OH OH H OH H structura I structura II structura III structura IV A. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Referitor la soluţiile de azotat de celuloză cu conţinut scăzut de azot sunt adevărate afirmaţiile: A.D. în formula (C6H10O5)n corespunzătoare celulozei. sunt folosite la obţinerea nitroemailurilor C. rezultă prin stabilirea unei legături eterice monocarbonilice între două molecule de glucoză E. Referitor la procedeul viscoză de fabricare a mătăsii artificiale. colodiul este utilizat la obţinerea celuloidului E. se formează intermediar xantogenat de celuloză D. structura III corespunde β-D-glucopiranozei D. formula moleculară a celulozei se poate scrie simplificat şi OH C6H7O2 OH OH n E. acetaţii de celuloză sunt esteri organici C. în formula H(C6H10O5)nOH. n poate varia între 300 şi 3300 D. celuloza este un intermediar important în sinteza amidonului B. n reprezintă gradul de polimerizare B. constă în tratarea celulozei cu hidroxid de sodiu şi sulfură de carbon B. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. rezultă prin stabilirea unei legături eterice dicarbonilice între α-D-glucopiranoză şi β-Dfructofuranoză 1819. sunt folosite la obţinerea nitrolacurilor B. xantogenatul de celuloză este folosit şi la obţinerea celofanului 1820. n reprezintă gradul de policondensare C. structura I corespunde α-D-glucopiranozei E. structura I corespunde β-D-glucopiranozei B. celuloza prezintă 6 grupe hidroxil libere care pot participa la reacţii de esterificare 1822. azotaţii de celuloză sunt esteri anorganici D. constă în tratarea celulozei cu acid acetic E.

conţine şase grupe hidroxil D. conţine trei atomi de carbon secundar 1829. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Legăturile eterice din structura dizaharidelor pot fi: A. Referitor la hidroxilul glicozidic din forma ciclică a monozaharidelor. compusul X este alcool etilic D. în cazul glucofuranozei. Se consideră schema de reacţii: h + H2/Ni X Y 6 CO2 + 6 H2O . conţine două grupe hidroxil primar B. se formează prin adiţia grupei hidroxil din poziţia 6 la grupa carbonil din poziţia 1 D.1824. celobioza conţine legătură eterică dicarbonilică 1827. compusul Y este D-glucitol 295 . se formează prin adiţia grupei hidroxil din poziţia 5 la grupa carbonil din poziţia 1 B. conţine trei grupe hidroxil secundar E. dicarbonilice C. conţine doi atomi de carbon primari C. în cazul glucopiranozei. în formulele Haworth carbonul anomeric nu poate fi identificat B. compusul X poate fi glucoză B. se formează prin adiţia grupei hidroxil din poziţia 6 la grupa carbonil din poziţia 2 E. conţine un atom de carbon primar B. conţine doi atomi de carbon primari C. conţine patru atomi de carbon secundari D. se formează prin adiţia grupei hidroxil din poziţia 5 la grupa carbonil din poziţia 2 C. Referitor la structura liniară plană a glucozei. intermoleculare E. alegeţi afirmaţiile adevărate: A.6O2 Alegeţi răspunsurile corecte: A. celobioza conţine legătură eterică monocarbonilică E. intramoleculare D. conţine cinci grupe hidroxil 1828. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. compusul Y este D-sorbitol E. Referitor la structura liniară plană a fructozei. în cazul glucopiranozei. în cazul fructofuranozei. conţine şase atomi de carbon secundari E. în cazul fructofuranozei. compusul X poate fi fructoză C. zaharoza conţine legătură eterică monocarbonilică C. de tip van der Waals 1826. se formează prin adiţia grupei hidroxil din poziţia 5 la grupa carbonil din poziţia 2 1825. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. monocarbonilice B. zaharoza conţine legătură eterică dicarbonilică D.

Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. se obţine în organism prin hidroliza enzimatică a amidonului 1835. sub acţiunea amilazei 1834. compusul X este fructoza C. se obţin în organism prin hidroliza enzimatică a amidonului C. compusul X este acid acetic C. este o polizaharidă D.6O2 nX Y n + n H2O Alegeţi răspunsurile corecte: A. compusul Y poate fi amidon D. sub acţiunea drojdiei de bere. compusul X este glucoza B. este alcatuit doar din amilopectină D. compusul Y este triacetat de celuloză C6H10O5 1833. compusul X este acetaldehidă B. sunt polizaharide cu masă moleculară mai mică decât a amidonului E. Referitor la amidon sunt adevărate afirmaţiile: A. este o monozaharidă B. are formula generală (C6H10O5)n 1832. se obţine prin hidroliza alcalină a amidonului E. se pot obţine în organism din amidon. compusul Y poate fi celuloză E. Se consideră schema de reacţii: KMnO4 + H2SO4 X + H 2O C2H5OH Y + 3n H2O + 3X n Alegeţi răspunsurile corecte: A. se poate obţine etanol 296 . Referitor la maltoză nu sunt adevărate afirmaţiile: A. este alcătuit doar din amiloză C. compusul Y este diacetat de celuloză E. hidroliza enzimatică a amidonului poate sta la baza metodei de obţinere a etanolului C.1830. sunt polizaharide cu masă moleculară mai mare decât a amidonului D. este o substanţă unitară formată din amiloză şi amilopectină E. se obţin în plante prin hidroliza acidă a celulozei B. Referitor la dextrine alegeţi afirmaţiile adevărate: A. este o dizaharidă C. compusul Y poate fi fructoză 1831. din glucoză. este un dizaharid format din resturi de glucoză B. compusul Y este monoacetat de celuloză D. Se consideră schema de reacţii: h X 6 CO2 + 6 H2O .în organism se obţine alcool etilic prin hidroliză acidă B.

iaurturilor C. în moleculele de monozaharide au loc reacţii de ciclizare prin care se formează heterocicluri cu 5 sau 6 atomi E. este o monozaharidă B. fulmicotonului 1838. Sunt false următoarele afirmaţii referitoare la amilopectină: A. glucoza se întrebuinţează la obţinerea: A. este insolubilă în apă 1842. este folosit în industria textilă C. violaceu-purpurie 297 . rezultând o coloratie albastră intensă E. Afirmaţiile corecte despre amilopectină sunt: A. unor instrumente de scris B. este ester anorganic E. este folosit în industria explozivilor E. are structură ramificată C. este o polizaharidă C. hârtie E. este un azotat de celuloză B. Celuloidul este folosit la fabricarea: A. Referitor la colodiu alegeţi afirmaţiile adevărate: A. ochelarilor D. este azotat de celuloză B. produselor zaharoase B. la condensarea intermoleculară pot participa doar molecule identice de monozaharidă 1836. este folosit la fabricarea pulberii fără fum 1840. Din celuloză se pot fabrica următoarele obiecte: A. este utilizat la obţinerea celuloidului C. reprezintă 10-20% din masa amidonului B. reacţionează cu iodul la rece. fructozei D. este partea solubilă din amidon D. comprimate de amidon 1839. oglinzilor E. peliculelor fotografice E. Referitor la fulmicoton alegeţi afirmaţiile adevărate: A. este eter D. este solubilă în apă E. fire D. pastilelor de vitamina C C. filtre de aer B. cu iodul dă o coloraţie slabă.D. reprezintă 80-90% din masa amidonului D. Industrial. ecrane de protecţie C. unor materiale textile 1837. conţine aproximativ 10% azot 1841. este folosit în industria alimentară D.

amidonului E. sunt solubile în apă 1845. Referitor la structura de mai jos alegeţi afirmaţiile adevărate: CH2OH OH O H OH CH2OH H OH H A. pot reprezenta numai α-D-fructofuranoză E. au formula moleculară –(C6H10O5)n– C. atomul de carbon anomeric este situat în colţul din dreapta al ciclului B. grupa alcool primar este reprezentată printr-o legătură trasată în sus. prin hidroliză se formează α-glucoză E. carbonul anomeric este situat în colţul din stânga al ciclului C. reprezintă formula Haworth a β-D-fructofuranozei E. fructozei B. sunt polizaharide B. Referitor la formulele Haworth ale furanozei alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Referitor la glucoză alegeţi afirmaţiile adevărate: A. concentraţia glucozei în sânge trebuie menţinută între 0. conţin legături eterice E. Glucoza intră în constituţia: A. sunt monozaharide B. este o substanţă volatilă 298 . Amiloza şi amilopectina au următoarele caracteristici comune: A. prin hidroliză formează β-D-glucopiranoză E.1843. pot reprezenta numai β-D-fructofuranoză 1847.06-0. sunt polizaharide D. celulozei D. carbonul anomeric este situat în colţul din stânga al ciclului B. celobiozei 1849. sunt polizaharide C. sunt formate din molecule de α-D-glucopiranoză unite prin legături glicozidice D. sunt monozaharide B. sunt dizaharide C. este folosită în medicină deoarece este un compus uşor asimilabil în organism B. se pot prezenta cei doi anomeri furanozici (α-D-fructofuranoză şi β-D-fructofuranoză) D.11% C. prin hidroliză formează α-D-glucopiranoză D. Zaharoza şi celobioza au următoarele proprietăţi comune: A. în organismele animale reprezintă o importantă sursă de energie 1844. reprezintă α-D-glucopiranoza 1848. reprezintă formula Haworth a α-D-fructofuranozei D. de la atomul de carbon din colţul din stânga al ciclului C. Celuloza şi amidonul au în comun următoarele caracteristici: A. prin hidroliză conduc la α-D-glucopiranoză 1846. zaharozei C.

Referitor la monozaharide alegeţi afirmaţiile adevărate: A. se topeşte prin încălzire uşoară B. amestecul de zaharoză şi amidon. intră în compoziţia multor oligozaharide C. compusul X este etanol B. are miros pătrunzător de oţet E. este insipidă 1855. la o concentraţie în sânge mai mare de 0. Referitor la zaharoză alegeţi afirmaţiile adevărate: A. glucoza începe să treacă. în proporţii egale. este o dizaharidă B.D. se numeşte zahăr invertit D.2n CO2 2nX Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. este solubilă în apă D. prin răcire.16%. are formula moleculară C12H22O11 B. prin hidroliză formează amiloză şi amilopectină 1852. compusul Z poate fi fructoză 299 . este o substanţă solidă B. prin hidroliză formează două molecule de celobioză E. compusul Z poate fi glucoză E. compusul Y poate fi zaharoză C. sunt compuşi polihidroximonocarbonilici D. zaharoza topită se transformă într-o masă amorfă C. prin rinichi. se găseşte în tulpina trestiei de zahăr într-o concentraţie de 14-20% C. este greu solubilă în apă E. este solubilă în marea majoritate a solvenţilor organici E. este uşor asimilată în organism 1853. dau reacţii de policondensare 1854. Referitor la celuloză alegeţi informaţiile corecte: A. Referitor la zaharoză alegeţi afirmaţiile care nu sunt adevărate: A. compusul Y poate fi amidon D. este inodoră C. producând unul dintre simptomele diabetului zaharat 1850. denumirea ei uzuală este de zahăr D. Referitor la zaharoză alegeţi afirmaţiile adevărate: A. în urină. sunt compuşi polihidroxipolicarbonilici C. sunt compuşi monohidroxicarbonilici B. prin tratarea zaharozei cu acid clorhidric concentrat se formează un cărbune poros E. Se consideră schema de reacţii: C2H4 Y n + H2O/H2SO4 + n H 2O X nZ drojdie de bere . nu hidrolizează E. se topeşte la temperatura camerei 1851. acidul sulfuric concentrat scoate apa din structura polihidroxilică a zaharozei D.

conţin o singură grupă carbonil şi una carboxil D. compuşii cu numărul de unităţi 2≤n<10 C. Formele ciclice ale monozaharidelor se bazează pe structuri heterociclice de tip: A. izomeri de funcţiune 1857. Fructoza poate adopta următoarele forme structurale: A.antracen 1862. formele structurale piranozice şi furanozice sunt întâlnite la monozaharide 300 . izomeri sterici D.1856. stereoizomeri E. Referitor la oligozaharide alegeţi afirmaţiile adevărate: A. carboxilică D. tetrahidropiran C. benzen D. cele mai importante sunt dizaharidele E. aromatică polinucleară 1861. ciclul furanozic conţine 4 atomi de carbon D. izomeri geometrici C. carbonilică E. izomeri de catenă B. esterică 1860. au formula moleculară –(C6H10O5)n– C. tetrahidrofuran B. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. ciclul piranozic conţine 5 atomi de carbon B. piranozică B. cei mai importanţi reprezentanţi sunt celuloza şi amidonul 1859. celobioza E. naftalen E. Sunt oligozaharide: A. sunt zaharide complexe care conţin în molecule mai multe unităţi structurale de monozaharide B. Anomerii pot fi: A. ciclul piranozic conţine 6 atomi de carbon C. carbonilică D. furanozică C. piranozică B. zaharoza D. ciclul furanozic conţine 5 atomi de carbon E. furanozica C. aromatică mononucleară E. Glucoza poate adopta următoarele forme structurale: A. celuloza 1858. compuşii cu numărul de unităţi n≥10 B.

glicocol C. acid 2-nitro-3-metilbutanoic C. amino C. hidroliza proteinelor poate avea loc în mediu de HCl 6N. în urma reacţiei de condensare dintre moleculele de aminoacizi (identice sau diferite) se formează amidon 1864. oaselor şi tendoanelor E. unităţile de bază din care se formează proteinele sunt aminele C.CAP. Următoarele proteine fac parte din categoria proteinelor solubile: A. Aminoacidul cu structura CH2 COOH NH2 se numeşte: A. Dintre proteinele insolubile fac parte: A. acid α-amino-β-metilbutanoic D. hemoglobina C. sub vid B. Aminoacizii sunt compuşi care conţin în moleculă următoarele grupe funcţionale: A. acid glutamic E. carboxil E. acid aminoacetic 1868. fibrinogenul C. acid glutaric 1869. Cisteina este: A. acid 2-amino-3-hidroxipropanoic B. fibroina 1866. albumina B. proteinele se identifică prin reacţia biuretului D. glicerol B. keratina este o proteină care reprezintă componenta principală a cartilajelor. hemoglobina D. AMINOACIZI ŞI PROTEINE 1863. acid monocloroacetic D. carbonil D. glicină E. pielii. colagenul B. keratina E. acid 2-amino-3-metilbutanoic B. nitro B. albuminele D. colagenul E. Este adevărat că: A. 17. hidroxil 1867. la 1000C. fibrinogenul 1865. Valina este: A. acid 2-amino-3-tiopropanoic 301 .

5-pentandioic este: A. acid α-amino-β-hidroxipropanoic E. lisina C. Aminoacizii alifatici se pot clasifica după poziţia grupei amino faţă de grupa carboxil în: A. Acidul aminobutandioic este: A. care participă cu grupa amino. alanina E. acidul aspartic D.C. alanina E. Acidul 2-amino-1. acid α-aminosuccinic E. Care dintre aminoacizii de mai jos au caracter acid? A. se formează: A. acid aspartic B. α-Aminoacizi D. glicil-alanină C. valina B. alanil-glicină E. lisina C. lisina D. acid glutamic E. În urma reacţiei de condensare dintre o moleculă de α–alanină. acid asparagic D. acidul glutamic 1875. aminoacizi primari B. alanil-alanină 302 . o dipeptidă mixtă D. Sunt aminoacizi neutri: A. β-Aminoacizi E. acid α-hidroxi-β-aminopropanoic 1870. glicina B. Dintre aminoacizii esenţiali amintim: A. acid glutamic C. valină C. acid asparagic B. şi o moleculă de glicină. glicina E. aminoacizi secundari C. acid α-amino-β-tiopropanoic D. un acid monoaminodicarboxilic 1872. valina 1874. γ-Aminoacizi 1873. serina C. o dipeptidă simplă B. fenilalanina 1876. acidul glutamic D. acid α-aminosuccinic 1871. care participă cu grupa carboxil. serina B. acid aspartic D.

de reacţia de hidroliză a proteinelor în mediu acid E. numărul de resturi de aminoacizi C. glicil-α-alanina şi α–alanilglicina reprezintă acelaşi compus D. Care dintre următoarele afirmaţii privind proteinele sunt corecte? A. aminoacizii participă la reacţii de neutralizare atât cu acizii cât şi cu bazele E. hemoglobina este o scleroproteină 303 . glicil-valina D. glicil-serina B. proteinele se identifică prin reacţia biuretului 1881. presiunii atmosferice E. proteinele fibroase sunt solubile în apă E. α–alanil-serina C. luminii C. au puncte de topire ridicate (peste 250°C) D. ultrasunetelor 1884. prin hidroliză totală. căldurii B. fibrinogenul se găseşte în plasma sanguină. grupa carbonil din aminoacizi se poate acila şi poate forma săruri cu acizi minerali D. Denaturarea proteinelor se face prin acţiunea: A. proteinele solubile se numesc scleroproteine C.1877. lipoproteidele au grupa prostetică alcătuită din grăsimi B. Care dintre următoarele afirmaţii privind proteinele sunt corecte? A. radiaţiilor D. scleroproteinele nu sunt hidrolizate de enzimele digestive B. prin denaturare eliberează α–aminoacizi C. Sunt corecte afirmaţiile: A. Care dipeptide nu pot apărea la hidroliza glicil–α–alanil–valil–serinei ? A. distrugerea structurii proteinelor se numeşte denaturare 1880. sunt compuşi organici cu grupe funcţionale mixte E. globulinele sunt solubile numai în soluţii de electroliţi C. Marea diversitate a proteinelor şi specificitatea lor depind de: A. glicoproteidele au ca grupă prostetică o zaharidă D. cristalizate B. prin denaturare îşi pierd proprietăţile biochimice B. de interacţiile intramoleculare dintre diferitele grupe funcţionale sau radicali de hidrocarburi care fac parte din macromolecula proteică 1883. α–alanil-valina E. natura aminoacizilor B. Care dintre afirmaţiile de mai jos referitoare la aminoacizi sunt adevărate? A. fiind responsabil de coagularea sângelui 1882. valil-serina 1879. proteinele formează α–hidroxiacizi E. au caracter amfoter 1878. sunt substanţe solide. Sunt corecte afirmaţiile: A. de secvenţa aminoacizilor D. sunt solubili în solvenţi organici C.

În funcţie de compoziţia lor. Referitor la proteine. acidul asparagic E. ninhidrină 1888. valina 1887. bazice E.B. lisina C. conjugate D. Din categoria hidroxiaminoacizilor fac parte: A. Referitor la proteina Ser–(Ala–Val)20–(Cis–Glu–Ser)25–(Lis–Val–Ala–Gli)12–Glu alegeţi afirmaţiile corecte: A. acide B. albuminele sunt proteine globulare C. sulfat de cupru E. solubile E. serina C. proteinele sunt compuşi macromoleculari obţinuţi prin sinteză industrială B. proteide C. mioglobina este o proteină de rezervă 1885. simple 1890. insolubile B. În funcţie de solubilitatea lor. scleroproteinele nu pot fi hidrolizate enzimatic D. reactiv Schweitzer D. proteinele constituie rezervă energetică E. glicina B. alegeţi răspunsurile corecte: A. leucina 1886. neutre 1889. proteinele se pot clasifica în: A. conţine serina ca acid N-terminal C. lisina B. scleroproteine D. Aminoacizii se pot identifica cu: A. din 20 dipeptide alanil-valină. reactiv Tollens C. 25 tripeptide cistenil-glutamil-serină şi 12 tetrapeptide lisinil-valinil-alanil-glicină B. caseina este o proteină din lapte E. proteinele se pot clasifica în: A. în moleculele proteinelor resturile de β-aminoacizi sunt legate prin legături eterice 1891. în ordine. alanina D. Din categoria aminoacizilor monoamino-monocarboxilici fac parte: A. conţine serina ca acid C-terminal 304 . acidul 2-amino-3-hidroxipropanoic E. este formată. reactiv Fehling B. rodopsina este o proteină care participă la transmiterea impulsurilor nervoase spre celulele vii D. cisteina D. simple C. structura proteinelor se alterează prin denaturare C.

soluţiile de aminoacizi au caracter acid E. glicil-glicină B. β-aminoacizii formează cu ionii de Cu (I) combinaţii complexe solubile în apă C. polipeptidele conţin maxim 50 de resturi de aminoacizi C. prin condensarea a două molecule de aminoacizi diferiţi se pot forma două peptide mixte D. acidul aspartic E. alegeţi afirmaţiile corecte: A. catena proteinelor este formată din maxim 50-100 aminoacizi 1898. conţine acidul glutamic ca acid N-terminal E. aminoacizii participă la reacţii de condensare intermoleculară numai prin grupa –COOH 1899. oligozaharidele conţin până la 10 aminoacizi în moleculă B. Alegeţi afirmaţile corecte: A.D. Sunt hidroxiaminoacizi: A. alanil-glicină D. se cunosc 20 de aminoacizi esenţiali E. Pentru determinarea structurii primare a unei proteine se parcurg următoarele etape: A. se izolează aminoacizii constituenţi E. se denaturează proteina B. se hidrolizează proteina pentru a obţine aminoacizii constituenţi D. codul genetic dictează succesiunea aminoacizilor în structura proteinelor E. ninhidrina este un reactiv anorganic 1897. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. la sinteza unei pentapeptide se formează cinci legături amidice B. alanil-glicina este o dipeptidă mixtă D. la sinteza unei tetrapeptide se formează trei legături amidice C. alanina B. aminoacizii sunt compuşi organici cu funcţiuni divalente E. Alegeţi afirmaţiile incorecte: 305 . prin condensarea a două molecule de aminoacizi diferiţi se pot forma două peptide simple C. conţine acid glutamic ca acid C-terminal 1892. tirosina prezintă trei grupe funcţionale diferite 1895. Prin condensarea unei molecule de glicină cu o moleculă de α-alanină se poate obţine: A. tirosina 1894. α-aminoacizii formează cu hidroxidul de cupru (II) compuşi de culoare albastră D. α-alanil-alanină C. legătura chimică formată prin condensarea a două molecule de aminoacid este de tip amidic B. Referitor la aminoacizi. se separă proteina din materialul biologic C. alanil-glicil-alanil-glicină 1896. valina C. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. serina D. proteinele sunt compuşi polipeptidici care conţin până la 10 000 de resturi de aminoacizi D. prin condensarea a două molecule identice de aminoacid se formează o peptidă simplă B. glicil-alanină E. se identifică fiecare aminoacid izolat 1893.

pH-ul soluţiei rămâne constant B. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. β-alanina este acidul 2-amino-3-fenilpropanoic 306 . H2N CH COOH + HOH R H2N CH COO + H3O R COOH + HCl Cl H3N CH2 COOH C. H2N CH2 COOH + NaOH H2N CH2 COONa + H2O E. soluţiile care menţin pH-ul constant. H2N CH2 D. hidroliză B. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. în structura proteinelor există 10 aminoacizi esenţiali C.A. în general. keratina este o proteină care se găseşte în sânge C. aminoacizi sunt solubili în apă şi insolubili în solvenţi organici 1900. condensare C. termenii inferiori din seria aminoacizilor alifatici au gust amar E. policondensare D. aminoacizii esenţiali sunt β-aminoacizi 1902. toate proteinele sunt solubile în apă B. proteinele sunt compuşi responsabili de apariţia imunităţii şi de controlul creşterii în organismul uman 1901. termenii superiori din seria aminoacizilor alifatici au gust dulce D. enzimele sunt proteine care catalizează procesele chimice majore din organism E. Aminoacizii participă la următoarele reacţii chimice: A. H2N CH COOH + HOH R H3N CH COOH + HO R B. coagularea proteinelor prin încălzire explică de ce organismele animale nu au o temperatură ridicată B. identificare 1903. chiar dacă li se adaugă mici cantităţi de acizi sau baze. H2N CH COOH + HCl CH3 H2N CH COO CH3 + HOCl 1904. proteinele simple includ în structura lor o grupă proteică şi o grupă prostetică D. în structura proteinelor sunt incluşi numai 20 de aminoacizi E. în structura proteinelor există 10 aminoacizi neesenţiali D. dacă la o soluţie de aminoacid se adaugă o cantitate mică de acid sau bază. se numesc soluţii tampon de pH C. Alegeţi afirmaţiile corecte: A. neutralizare E. Alegeţi reacţiile chimice corecte: A.

În urma reacţiilor de neutralizare ale aminoacizilor se pot obţine: A. Referitor la proprietăţile acido-bazice ale aminoacizilor. aminoacizii au caracter acido-bazic amfoter B. α-alanina B. Prezintă izomerie optică următorii α-aminoacizi: A. serina D. β-alanina este acidul α-amino-β-fenilpropanoic D. aminoacizii participă la reacţii de neutralizare intramoleculare C. β-alanina este acidul 3-aminopropanoic C. anioni sau cationi ai aminoacizilor 1911.B. aminoacizii acizi conţin în catena laterală grupa funcţională amino D. alanina este un tioaminoacid E. valina C. numai cu acizii B. compuşi cu 2 grupe funcţionale diferite 307 . aminoacizii bazici conţin în catena laterală grupa funcţională carboxil C. acidul glutamic 1906. o peptidă mixtă C. numai cu bazele C. proteine E. aminoacizii bazici conţin drept catenă laterală un radical alchil B. Următoarele afirmaţii referitoare la aminoacizi sunt false: A. conţin drept catenă laterală un radical alchil 1907. aminoacizii acizi conţin în catena laterală grupa funcţională carboxil E. Referitor la natura grupelor funcţionale ale aminoacizilor. aminoacizii care conţin în catena laterală grupe funcţionale hidroxil sunt consideraţi hidrofobi E. cisteina este un tioaminoacid 1909. valina este acidul aminobutandioic E. esteri B. Aminoacizii pot participa la reacţiile de neutralizare: A. valina este acidul 2-amino-3-metilbutanoic 1905. serina este un hidroxiaminoacid D. aminoacizii care conţin drept catenă laterală un radical alchil sunt consideraţi hidrofili D. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. În urma condensării a două molecule de aminoacid identice se formează: A. precizaţi care dintre afirmaţiile de mai jos nu sunt adevărate: A. săruri D. datorită grupei funcţionale amino care are caracter acid 1910. serina este un aminoacid hidrofil 1908. datorită structurii amfionice E. la pH izoelectric. atât cu acizii cât şi cu bazele D. o peptidă simplă D. glicina E. o proteină B. eteri C. cisteina este un hidroxiaminoacid C. valina este un hidroxiaminoacid B. aminoacizii neutri.

Din cadrul aminoacizilor care conţin şi alte grupe funcţionale în afară de grupele amino şi carboxil fac parte: A. sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. toţi aminoacizii conţin numai grupe amino secundare B. numai de aminoacizii esenţiali organismului uman B. soluţiile de aminoacizi nu pot fi folosite ca soluţii tampon de pH E. în urma reacţiilor de condensare intermoleculară se formează o nouă legătură esterică E. β-alanina 1917. Următoarele afirmaţii privitoare la aminoacizi sunt false: A. compuşi cu 3 grupe funcţionale diferite 1912. în compoziţia proteinelor intră α-aminoacizi D. se formează tioaminoacizi 1913. acidul aspartic B. acidul glutamic D. Aminoacizii sunt compuşi: A. lisina B. aminoacizii formează cu ninhidrina compuşi de culoare verde 1915. valina D. care formează în urma reacţiei de condensare săruri sub formă de cationi şi anioni D. se formează dipeptide simple B. se formează oligopeptide D.E. acidul asparagic 308 . de cei 20 aminoacizi incluşi în structura proteinelor din organismele vii 1918. care formează în urma reacţiei de neutralizare peptide simple B. serina C. numai de hidroxiaminoacizi şi tioaminoacizi E. În urma reacţiilor de policondensare ale aminoacizilor: A. se obţin proteine C. reacţia de neutralizare intramoleculară conduce la formarea de amfioni D. Referitor la proprietăţile aminoacizilor. reacţia de neutralizare intramoleculară conduce la formarea unui ciclu furanozic B. numai de aminoacizii neesenţiali organismului uman C. cisteina E. în compoziţia proteinelor intră β-aminoacizi C. acidul 2-aminobenzoic C. în urma reacţiilor de condensare intermoleculară se formează peptide 1916. care se pot clasifica în compuşi esenţiali şi neesenţiali organismului uman 1914. care formează proteine în urma reacţiei de policondensare E. reacţia de neutralizare intramoleculară conduce la formarea unui ciclu piranozic C. care formează în urma reacţiei de condensare compuşi cu 2 grupe funcţionale diferite C. de aminoacizii esenţiali şi neesenţiali D. acidul 2-amino-3-fenilpropanoic E. Din cadrul aminoacizilor dicarboxilici fac parte: A. se obţin dipeptide mixte E. Necesarul zilnic de aminoacizi este dat: A.

acidul 2-amino-1. valina B. α-alanina 1926.6-diaminohexanoic C. un acid diaminomonocarboxilic E. un aminoacid monocarboxilic D. Sunt aminoacizi alifatici cu catenă liniară: A. Serina este: A. Sunt aminoacizi monocarboxilici: A. acidul glutamic 309 . valina E. ce conţin în moleculă grupa funcţională amino C. acid 2-amino-1. acid 2-amino-3-hidroxipropanoic E. glicina 1925. acidul 2-amino-3-fenilpropanoic B. fenilalanina E. acidul 2-amino-1. un aminoacid dicarboxilic 1922. Lisina este: A. obţinuţi prin condensarea a cel puţin două molecule de aminoacizi B.5-pentandioic B. acid 2-amino-3-metilbutanoic C. ce formează cu ninhidrina compuşi de culoare albastră-violet 1923. ce conţin în moleculă grupa funcţională amidă D. glicina D.ε–diaminohexanoic D. acid 2-amino-propanoic D. acidul aspartic C. acidul glutamic B. lisina D.1919. fenilalanina B. un aminoacid dicarboxilic E. acidul asparagic B.5-pentandioic 1921. serina D. acidul 2. Peptidele sunt compuşi: A. alanina 1924. un hidroxiaminoacid 1920. alanina E. lisina C. Acidul 2-amino-1. Acidul glutamic este: A. acidul aminobutandioic C. acidul α. acidul aspartic C.5-pentandioic este: A. ce conţin în moleculă grupa funcţională carboxil E. lisina C.5-pentandioic B. Din cadrul clasei de aminoacizi hidrofobi fac parte: A.

într-o proteină. insulina este o proteină de rezervă cu rol nutritiv important E. acidul C-terminal participă la formarea legăturii amidice prin grupa carboxil D. proteinele conjugate se mai numesc şi proteide B. grăsimile constituie grupa prostetică a lipoproteidelor D. proteinele conjugate se mai numesc şi proteide B. se realizează cu scopul identificării aminoacizilor componenţi E. proteinele provenite din virusuri se numesc antigeni 1933. se verifică. globulinele sunt solubile în apă 1932. aminoacidul C-terminal participă la formarea legăturii amidice prin grupa amino C. structura proteinei este denaturată ireversibil E. albuminele fac parte din proteinele insolubile D. proteinele provenite din virusuri se numesc anticorpi E. următoarele afirmaţii sunt adevărate: A. dacă este completă. aminoacidul C-terminal participă la formarea legăturii amidice prin grupa carboxil D. acidul α-aminosuccinic 1927. acidul N-terminal participă la formarea legăturii amidice prin grupa carboxil C. Următoarele afirmaţii nu sunt adevărate: A. prin încălzire. glicoproteidele au grupa prostetică alcătuită din grăsimi D. Referitor la hidroliza proteinelor alegeţi afirmaţiile corecte: A. albuminele sunt proteine solubile în apă 1929. are loc în mediu acid C. proteinele solubile se mai numesc şi scleroproteine C. într-o proteină. la 100°C D. proteinele conjugate au o parte proteică şi una prostetică E.D. În cadrul structurii primare a macromoleculei unei proteine: A. Referitor la clasificarea proteinelor. un aminoacid dicarboxilic E. aminoacidul N-terminal se scrie întotdeauna ultimul din dreapta B. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. În structura primară a macromoleculei unei proteine: A. are loc în prezenţă de catalizatori. glucidele constituie grupa prostetică a lipoproteidelor C. aminoacidul C-terminal participă la formarea legăturii amidice prin grupa amino E. zaharidele constituie grupa prostetică a glicoproteidelor B. Următoarele afirmaţii referitoare la proteine nu sunt adevărate: A. aminoacidul C-terminal se scrie întotdeauna primul din stânga 1928. aminoacidul N-terminal se scrie întotdeauna primul din stânga C. cu reacţia biuretului 1930. are loc în mediu neutru B. aminoacidul N-terminal participă la formarea legăturii amidice prin gruparea carboxil 310 . aminoacidul C-terminal participă la formarea legăturii amidice prin grupa carboxil B. aminoacidul N-terminal participă la formarea legăturii amidice prin gruparea amino E. hemoglobina este o proteină de transport B. acidul N-terminal participă la formarea legăturii amidice prin grupa amino 1931. ordinea în care aminoacizii se succed într-o proteină se numeşte secvenţă D. într-o proteină. proteinele conjugate se mai numesc şi scleroproteine C.

1934. Denaturarea proteinelor poate avea loc: A. aminoacizi B. biocatalizatori E. prin lovire C. reglator de temperatură D. masa molară B. prin denaturare. acizi E. Structura proteinelor poate cuprinde: A. zaharide C. proteina îşi pierde funcţia fiziologică E. la aminoacizi şi arene C. de transport C. fotoreceptori C. în mediu acid E. Clasificarea proteinelor se poate face în funcţie de: A. Rolul unor proteine în organismele vii poate fi: A. proteidele sunt proteine conjugate 311 . grăsimi D. proteinele se clasifică în: A. prin hidroliză. material de construcţie E. proteinele simple conduc. numai la aminoacizi B. de revelator fotografic B. denaturarea proteinelor este un proces fizico-chimic D. Referitor la proteine. transportori B. Proteinele pot fi: A. În funcţie de rolul pe care îl au în organismul uman. rezervă energetică C. numite globuline 1936. prin hidroliză. Referitor la proteine alegeţi afirmaţiile adevărate: A. prin încălzire B. compoziţie D. proteinele conjugate conduc. în mediu 1938. de structură B. amidon 1935. sunt compuşi macromoleculari rezultaţi prin policondensarea α B. acid fosforic E. baze 1939. gradul de policondensare a aminoacizilor din structura proteinelor este maxim 100 C. responsabile de imunitatea organismului 1940. în mediu bazic D. au un rol nesemnificativ în organismele vii 1937. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. indicele de reflexie C. de apărare şi de protecţie D. enzime. enzime D. variaţia temeraturii de topire E. solubilitate 1941.

nu au nici un fel de funcţie fiziologică în organism D. lichide 1944. simple B. acid fosforic D. Proteinele pot fi: A. protoplasma celulelor este o soluţie coloidală de proteine C. proteinele insolubile sunt solide E. sub acţiunea căldurii. la un amestec de β-aminoacizi E.D. proteide C. proteinele se găsesc în natură numai în plantele verzi B. acid acetic B. Grupa prostetică a proteidelor poate fi: A. asigură imunitatea organismului D. pot fi globuline 1948. Referitor la proteinele insolubile alegeţi informaţiile corecte: A. scleroproteinele sunt lichide D. metal 312 . insolubile E. Referitor la proteine alegeţi afirmaţiile adevărate: A. au rol important în fenomenele vitale E. proteinele simple conduc. keratina intră în constituţia părului şi unghiilor B. rodopsina este o proteină cu rol de fotoreceptor C. acid sulfuros E. conferă organismului rezistenţă mecanică C. oferă protecţie împotriva agenţilor patogeni 1947. enzimele sunt proteine cu rol de catalizator al reacţiilor chimice prin care se digeră hrana în corpurile vii C. sunt hidrolizate de enzimele digestive D. sunt scleroproteine B. prin hidroliză. au culoare verde 1943. hemoglobina din sânge transportă oxigenul din piele în ficat prin sistemul limfatic B. vaccinurile conferă imunitate organismului faţă de bacterii aerobe 1946. Referitor la proteinele solubile alegeţi informaţiile corecte: A. pot apărea în celule sub formă de geluri hidratate C. Referitor la proteine alegeţi afirmaţiile adevărate: A. pot controla creşterea în organism 1945. solubile D. pot apărea în celule în stare dizolvată B. pot fi albumine E. proteinele din albuşul de ou se denaturează ireversibil 1942. zaharidă C. organismul unui om matur are nevoie zilnic de 70-80 g de proteine D. proteinele cu rol de biocatalizator catalizează degradarea enzimelor E. Referitor la proteine alegeţi afirmaţiile adevărate: A. au valoare nutritivă E.

–COOH reprezintă grupa carboxil 1952. nitroproteide C. α-alanină B. acid 3-aminopropanoic D. Referitor la formula generală a aminoacizilor H2N–R–COOH sunt adevărate afirmaţiile: A. acrilici C. sunt compuşi cu funcţiuni mixte D. cu –R– s-au notat numai substituenţii existenţi pe catena hidrocarbonată C. Aminoacizii pot fi: A. glucidici 1953. metaloproteide E. α-alanină B. Compusul cu structura de mai jos se numeşte: H3C CH COOH NH2 A. pot conţine în moleculă doar grupe amino şi grupe carbonil 1951. pot conţine în moleculă atât grupe amino cât şi grupe carbonil E.1949. Proteinele conjugate pot fi: A. cu –R– se notează catena hidrocarbonată şi substituenţii existenţi pe aceasta D. acid α-aminopropanoic 1954. acid β-aminopropanoic E. sunt compuşi monofuncţionali B.aromatici E. β-alanină C. alifatici B. Compusul cu structura de mai jos se numeşte: COOH NH2 313 . Compusul cu structura de mai jos se numeşte: CH2 CH2 COOH NH2 A. acid 2-carboxiaminic 1955. glicoproteide B. fosfoproteide D. sunt compuşi difuncţionali C. β-alanină C. acid 1-aminopropanoic E. Referitor la aminoacizi sunt adevărate afirmaţiile: A. lipoproteide 1950. H2N– poate reprezenta grupe amino primare E. cu –R– s-a notat numai catena hidrocarbonată B. vinilici D. acid 2-aminopropanoic D.

Compusul cu structura de mai jos se numeşte: HOOC CH2 CH2 CH COOH NH2 A. acid glutamic 1960. acid 2-amino-3-metilbutanoic D. acid α. acid asparagic E.6-diaminohexanoic D. acid o-aminobenzoic B.A. acid glutamic B. valină B. acid aspartic C. aminoacid aromatic 1956. acid 2. valină E. acid 2-amino-1. aminoacid mixt D. Compusul cu structura de mai jos se numeşte: CH3 CH CH COOH CH3 NH2 A. Compusul cu structura de mai jos se numeşte: CH2 CH2 CH2 CH2 CH COOH NH2 A. acid asparagic C.6-diaminohexanoic C. acid aminobutandioic B. acid 2. glicocol D. acid aminobutandioic E. acid 2-aminobenzoic C. valină 1957. fenilalanină E. ε-diaminohexanoic D.5-butandioic C. Compusul cu structura de mai jos se numeşte: C6H5 CH2 CH COOH NH2 A. acid α-amino-β-fenilpropanoic 1958. Compusul cu structura de mai jos se numeşte: HOOC CH2 CH COOH NH2 A. acid aminobutandioic B. acid glutamic D. acid 2-amino-1.5-hexandioic B. lisină 1959. lisină C. aminoacid benzilic E. valină NH2 314 .

Sunt aminoacizi neesenţiali: A. este un aminoacid neesenţial B. este un aminoacid foarte puţin solubil în apă B. acid 1-amino-2-tiopropanoic B. fenilalanină 1965. este un aminoacid neesenţial C. α-alanină B. este un aminoacid diaminomonocarboxilic E. trebuie introdusă in organism prin hrană deoarece organismul uman nu poate sintetiza nuclee benzenice C. Referitor la cisteină sunt adevărate afirmaţiile: A. lisină 1962. este un aminoacid aromatic 1966.E. lisină E. cisteină C. lisină 1961. acid 3-hidroxi-1-aminopropanoic C. cisteină E. serină D. Referitor la fenilalanină sunt adevărate afirmaţiile: A. are formula moleculară C9H11NO2 D. serină D. valină 1963. valină 1964. acid glutamic B. conţine o grupă tio E. conţine două grupe carboxil 1967. Compusul cu structura de mai jos se numeşte: CH2 CH COOH SH NH2 A. serină D. conţine o grupă hidroxil D. acid asparagic D. glicină E. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. acid 2-amino-3-hidroxipropanoic B. alanina este un aminoacid hidrofob 315 . acid 2-amino-3-tiopropanoic C. fenilalanină C. serotonină E. Sunt aminoacizi neesenţiali: A. Compusul cu structura de mai jos se numeşte: CH2 CH COOH OH NH2 A.

Referitor la reacţia aminoacizilor cu ninhidrina alegeţi afirmaţiile adevărate: A. este o reacţie de policondensare C. glicil-glicină B. valina este un aminoacid hidrofob C. conţine 1 atom de carbon secundar D. Referitor la cisteină alegeţi afirmaţiile adevărate: A. conţine 1 atom de carbon terţiar 1969. proteine E. alanil-alanină B. alanil-glicină D. conţine 2 atomi de carbon primari B. polizaharide mixte 1973. este o reacţie de identificare D. conţine 1 atom de carbon primar C. Referitor la reacţia de identificare a aminoacizilor cu sulfat de cupru 5%. conţine 3 atomi de carbon primari C. în cazul o-aminoacizilor aromatici apare o coloraţie albastră-verde 1974. alanil-serină D. lisina este un aminoacid cu caracter bazic E. alanil-alanină C.B. conţine 2 atomi de carbon secundari E. se formează sulfurile aminoacizilor B. are loc intensificarea culorii slab albastre a sulfatului de cupru D. Prin condensarea a câte două molecule de α-alanină şi glicină se poate obţine: A. glicil-alanil-alanil-alanină 1971. conţine 4 atomi de carbon secundari E. valina este un aminoacid hidrofil 1968. poliaminoacizi B. glicil-alanină E. Prin policondensarea peptidelor se pot obţine: A. conţine 2 atomi de carbon primari B. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. raportul dintre electronii p neparticipanţi şi electronii π este 7:1 1970. Prin condensarea a câte două molecule de α-alanină şi serină se poate obţine: A. conţine 3 atomi de carbon secundari D. seril-serină C. polipeptide D. alanil-alanil-seril-alanină 1972. în cazul α-aminoacizilor se formează compuşi de culoare albastru-violet 316 . seril-alanină E. este o reacţie de polimerizare B. se formează combinaţii complexe solubile în apă C. serina este un aminoacid hidrofob D. oligopeptide C. Referitor la lisină alegeţi afirmaţiile adevărate: A. apare o coloraţie portocalie E.

Sunt false următoarele afirmaţii: A. Sunt adevărate afirmaţiile: A. C-terminali E. insulina asigură transportul zahărului în sânge 1977. –CS–NH– E. prin condensarea a două moleculă de valină se obţine acid asparagic C. compusul II reprezintă sarea de sodiu a glicinei D. valina E. N-terminali D. compusul III reprezintă anionul glicinei E. legătura chimică stabilită între două resturi de aminoacizi dintr-un compus rezultat prin condensare este tip amidic D. Referitor la reacţia biuretului. alegeţi afirmaţiile adevărate: A. compuşi C. aminoacizii nu reacţionează cu ninhidrina 1975. este caracteristică polizaharidelor 1976. este utilizată la verificarea hidrolizei complete a proteinei C. Sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. liberi B. se formează combinaţii complexe de culoare roşu-violet D. codul genetic dictează modul de asamblare a aminoacizilor în structura proteinei B. oligopeptidele conţin cel puţin 10 000 aminoacizi D. II. imunoglobulinele au rol de transport al oxigenului şi dioxidului de carbon în sânge D.E. compusul III reprezintă cationul glicinei - . H2N–CH2–COONa. Radicalii de aminoacizi pot fi: A. HOOC–CH2–NH3 +. peptidele sunt compuşi cu funcţiuni mixte 1981. proteinele au catena formată dintr-un număr de aminoacizi cuprins între 50 şi 10 000 C. eterici 317 . Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. H2N–CH2–COO III. este o reacţie de identificare a aminoacizilor esenţiali B. fenilalanina 1980. –CH2– NH–. prin reacţia glicinei cu acid clorhidric se obtine o sare E. ionii de Cu2+ formează combinaţii complexe cu moleculele care conţin grupe –CO–NH–. miozina este un catalizator al reacţiei de policondensare proteică E. compusul I reprezintă anionul glicinei B. acidul glutamic C. coagularea proteinelor este un proces ireversibil prin care se pierd proprietăţile iniţiale C. Pot da reacţii de neutralizare intramoleculară următorii compuşi: A. 1979. acidul asparagic B. prin condensarea a două molecule de glicină se obţine glicil-glicină B. prin reacţia glicinei cu hidroxid de sodiu se obtine o sare 1978. lisina D. prin condensarea aminoacizilor se formează poliesteri E. Se consideră următorii compuşi: I. unitatea de măsură pentru masa molară a proteinelor se numeşte Dalton B. compusul II reprezintă baza glicinei C.

suma dintre cp şi ct 1985. este un aminoacid aromatic E. este un aminoacid alifatic D. se numeşte tirosină B. Cu . Cu  C. conversia totală şi raportul acestora D. conţine trei grupe funcţionale identice C. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegeţi afirmaţiile adevărate: HO CH2 CH COOH NH2 A.1982. RANDAMENT. prin transformare completă. produsul dintre cp şi ct D. randamentul şi conversia B. 18. raportul dintre cantitatea de produs obţinută practic şi cantitatea de produs obţinută teoretic prin transformare completă. se calculează mărimile: A. masele moleculare şi coeficienţii stoechiometrici C. conţine doi atomi de carbon secundari E. prezintă cinci atomi de carbon terţiari C. Cu  cantitatea totala de reactiv int rodusa in reactie  100 cantitatea totala de reactiv transformata in reactie B. CONVERSIE 1984. Randamentul unei reacţii chimice reprezintă: A. constantele de echilibru şi produsul de solubilitate E. Pentru a caracteriza din punct de vedere cantitativ modul de desfăşurare a unei reacţii chimice. constantele de aciditate şi numărul de moli 1986. este exprimată prin relaţiile: cantitatea de reactiv transformata in produs util A. are un atom de carbon asimetric B. raportul dintre cp şi ct C. Cu  cantitatea totala de reactiv int rodusa in reactie  100 cu  100 c 318 . fără pierderi E. conversia utilă. produsul dintre cantitatea de produs obţinută practic şi cantitatea de produs obţinută teoretic. contine un atom de carbon secundari D. conţine un atom de carbon primar 1983. fără pierderi B. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegeţi afirmaţiile adevărate: HO CH2 CH COOH NH2 A. Conversia utilă. se sintetizează în ficat CAP.

ct . conversia totală. cantitatea totală de reactiv introdusă în reacţie. şi cantitatea teoretică. Ct  E. c. Dacă se consideră un proces chimic în care au loc următoarele reacţii: I RP II R  S III R  R ştiind că: în reacţia 1 se consumă n1 moli de reactiv R pentru formarea produsului util P al procesului. Ct  C. Considerând conversia utilă. randamentul unui proces chimic este dat de raportul dintre conversia totală şi conversia utilă D. conversia totală reprezintă raportul dintre cantitatea de reactiv transformată în produs util şi cantitatea totală de reactiv introdusă în reacţie 1988. Care afirmaţii sunt adevărate? A.  %  D. Cu  B. iar in reacţie se regăsesc n3 moli de reactiv R.D.  %  n1  100 n1  n2  n3 n1  n2  100 n1  n2  n3 n1  n3  100 n1  n2  n3 n2  n3  100 n1  n2  n3 Cu  100 Ct 1989.  %  C. conversia utilă reprezintă raportul dintre cantitatea totală de reactiv transformată şi cantitatea totală de reactiv introdusă în reacţie E. care relaţii sunt corecte? A. randamentul unui proces chimic poate fi exprimat prin relaţiile: Ct  100 Cu cp %   100 B. conversia utilă reprezintă raportul dintre cantitatea de reactiv transformată în produs util şi cantitatea totală de reactiv introdusă în reacţie B. Ct  D. Cu . în reacţia 2 se consumă n2 moli de reactiv R pentru formarea produsului secundar S al procesului. cantitatea practică. Cu  E. conversia totală reprezintă raportul dintre cantitatea totală de reactiv transformată şi cantitatea totală de reactiv introdusă în reacţie C. Ct . Cu  ct  100 c cantitatea totala de reactiv care a reactionat  100 cantitatea totala de reactiv int rodusa in reactie 1987. cp.  %  Cu  100 Ct ct  100 cp 319 . ct A.

randamentul unui proces chimic reprezintă raportul dintre cantitatea de produs obţinută teoretic şi cantitatea de produs obţinută practic D. randamentul se poate calcula cu ajutorul conversiei atunci când transformarea materiei prime este integrală D. constantă de echilibru C. randament E. Dacă se consideră un proces chimic în care au loc următoarele reacţii: I RP II R  S III R  R ştiind că: în reacţia 1 se consumă n1 moli de reactiv R pentru formarea produsului util P al procesului.  %  B. conversie totală D. iar în reacţie se regăsesc n3 moli de reactiv R. randamentul unui proces chimic reprezintă raportul dintre cantitatea de produs obţinută practic şi cantitatea de produs obţinută teoretic C.  %  n1  100 n1  n2 n1  n2  100 n1  n2  n3 n1  n3  100 n1  n2  n3 n1  100 n1  n2  n3 Cu  100 Ct 320 . randamentul procentual se calculează cu relaţia η % = η x 100 C. în reacţia 2 se consumă n2 moli de reactiv R pentru formarea produsului secundar S al procesului. conversie parţială 1992. reacţiile chimice nu sunt cantitative B. Care afirmaţii sunt adevărate? A. randamentul se calculează cu relaţia:  %  Cu  100 Ct E. Ct  C. randamentul se cp  100 calculează cu relaţia:  %  ct 1993. Ct  D. când pe lângă produsul principal se mai formează şi alte produse secundare. când pe lângă produsul principal se mai formează şi alte produse secundare. de cele mai multe ori. Care afirmaţii sunt adevărate? A.  %  cu  100 c 1990. Pentru a caracteriza procesul de transformare a unui reactiv în produs util. randamentul unui proces chimic nu se calculează pe baza conversiei 1991. conversie utilă B. rezultatele din activitatea practică au arătat că.E. randamentul unui proces chimic reprezintă raportul dintre conversia utilă şi conversia teoretică B. Cu  E. care relaţii sunt corecte? A. randamentul unui proces chimic reprezintă raportul dintre conversia totală şi conversia utilă E. se utilizează mărimile: A.

într-o reacţie chimică. randament procentual B. de cele mai multe ori. η %= u x 100 ct 1997. în formula de calcul a randamentului Cu reprezintă conversia utilă D. conversia utilă este influienţată de randament B. η %= x 100 ct c C. η% = E. conversie utilă C. cantitatea de produs obţinută practic este mai mare decât cantitatea de produs obţinută teoretic C. cantitative B. η% = η x 100 c E. în formula de calcul a randamentului Cp reprezintă cantitatea de produs obţinută practic E. randamentul unui proces chimic este dimensionat E. conversia utilă. Mărimile care caracterizează din punct de vedere cantitativ un proces de transformare chimică sunt: A. concentraţie E. randamentul unui proces chimic se exprimă procentual 1995. conversia totală şi randamentul sunt mărimi care caracterizează transformarea calitativă a unui reactiv D. η = ct cp B. η = t cp D. orice produs chimic se obţine practic cu un randament C. η = ct x 100 cp ct x 100 cu 1996. în formula de calcul a randamentului Cu reprezintă cantitatea de produs util C.1994. reacţiile chimice nu sunt. Alegeţi formulele corecte: cp A. conversie totală D. număr de moli 1999. Sunt adevărate următoarele informaţii: A. Nu sunt false următoarele afirmaţii: A. Sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. randamentul procentual al unui proces chimic este un raport molar D. cantitatea de produs de reacţie obţinută practic este egală cu valoarea teoretică determinată prin calcul B. Sunt false următoarele informaţii: A. cantitatea de produs de reacţie obţinută practic nu este egală cu valoarea teoretică determinată prin calcul 321 . în formula de calcul a randamentului Cu reprezintă concentraţia produsului util B. în formula de calcul a randamentului Ct reprezintă cantitatea de produs care s-ar putea obţine teoretic 1998.

a unui produs de reacţie B. Ct reprezintă cantitatea teoretică. η reprezintă raportul molar dintre Cp şi Ct D. randamentul unei reacţii chimice se notează cu litera grecească η D. exprimată în moli. a unui produs de reacţie C. produsul util cu P şi alţi produşi secundaru cu S 322 . într-o reacţie chimică reactivul se notează cu R. randamentul η al unui proces chimic reprezintă raportul dintre Cu şi Ct E. exprimată în moli. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A.C. Cp reprezintă cantitatea practică. randamentul procentual al unui proces global se notează cu η % E. conversia utilă şi conversia totală au ca unitate de măsură molul 2000.

78. Structura compuşilor organici Nr. BCE 20. 59. ACE 15. 25. CD 22. ABCE 2. 134. DE 91. 73. BD 12. 32. 71. 65. BD ABDE ABC CD ACE ABCD ABCE BC BCE ABCD AE CD ABCD AD BCD CE ABCD BC BC AB AC BCDE 66. AB 95. BD 11. 28. 45. 46. AB 13. BE ABCE ABE ACE ABCD CDE DE ABCD BE AB BC CD AB 112. ABC 5. ABE 19. 137. 124. Clasificarea compuşilor organici Nr. 75. ACE 88. 84. 111. ABE 89. 115. 131. 123. 33. 100. ABD 94. 52. 117. 57. 55. 113. 42. ABD ABCE BE AC BCDE ABD ADE ACE ABCD CD CE ACD BC ABD CDE BDE BCE ACDE BCE AE CD BD 44. 116. BC 96. 53. 120. ABD 98. BDE 8. 61. Răspuns 1. 85. 136. 104. ACD 9. 54. 72. 118. 130. 122. 102. 35. 69. BCDE 99. 47. 51.CAPITOLUL 1. 103. 39. 135. 106. CD 90. BDE 14. 30. 114. 34. CDE 18. 67. 23. 119. 74. CD BCD BD ABE DE AE DE DE BD ABC BCD AC ADE . 29. 41. 56. 36. 129. 133. 26. 24. 101. 62. 83. 81. 132. 63. CDE 17. 27. Răspuns 87. ABCD 6. ABD 92. 43. ABC AD ACD BC ABD CD BCD ABCD DE ABC CD ACE AE ABC ABCE BCD BCD ACD CD AB AD CAPITOLUL 2. 86. 37. 31. ABD 97. 79. 80. 40. AD 16. BCE 93. 49. 110. 60. 70. 128. 38. 107. 109. 82. BCD 3. 105. 58. 76. 77. 48. ABC 4. 127. BCD 7. 108. AD BCD AD ABCD CDE AE BE AC AD DE BD AC BE 125. 126. 121. 68. AB 21. DE 10. 64. 50.

139. 241. 269. BCD 226. 253. 171. ABD 217. 145. 261. 191. 257. 273. 186. 282. 246. 252. 167. 177. ABDE 228. ABCD 229. 262. 243. 268. 207. 265. 197. 144. 176. 154. 275. BCE 231. 240. 234. BD ABC AB AD DE ACD ABC ABC BDE CD ABC CD AB ABC BCDE ABCD BC AE CAPITOLUL 3. 159. 201. 164. 267. 276. 245. 180. 142. 281. ABD 223. 165. ABCD AB BD ABC CDE BDE BC AB BCD ADE CE ACE AB BCDE AC AE ABE BD BDE ABC 198. 263. 195. 205. 172. AB 232. Răspuns 216. 258. 184. 189. 166. AC 230. BDE BCD ABDE ABCE ACDE ABCD BDE ABD ABC AC CD ACD CDE CDE ABCD ABCD AB 266. BCD 218. 175. BCD CE ABE BDE BD ACE BE BCD BDE BDE ABDE CDE BCD ABC BC AD ABC BCDE ABD CD 158. 160. 190. 143. 255. ABE 220. 251. 162. 174. 237. 233. 188. 244. 279. 140. 270. 156. BCE 222. 202. 185. 161. 141. 260. 183. 250. AB 227. 236. 152. BE ACD BC ACE BCE ABD AE AC BE CE BD CD ABE ADE BE BC ACE . 210. 242. 254. 209. 256. 235. 192. 196. 271. 277. 181. 193. AD 219. 259. 182. ACD 224. 280. 173. 155. 248. 247. 147. 150. 200. 170. 203. BCE 225. ABDE ABCD ABD BCE ABCE BCDE AE AB BC ABCD ABE BCDE ACDE BC AC DE BD ABC BDE BCD 178. 206. 151. 211. 169. 148. 199. 214. 239. 194. 204. 264. 187. Alcani Nr. ABDE BCE ADE AC CE BD ACD BDE BD BCE ABE ABE AB AD ACE ACD ABE 249. BC 221. 213. 149. 163. 157. 212. 146. 168. 272. 278. 215. 274. 238. 153. 208.138. 179.

383. 355. 427. 331. 374. 399. 370. 394. 411. 317. 390. Alchene Nr. 386. 293. 296. 363. 367. 290. 314. 319. 286. 330. 294. 338. 335. 384. 380. 284. 407. 347. 378. AB 417. 402. 341. 424. 344. 428. 297. 406. BCE ACE ABDE CD ABC BDE ABCD CD AB AB CDE BCDE AB BDE ABC CD AC BC AC BC ACE ADE BD BC ADE AB CE ABC ACD CDE ABC AE CD 382. 357. 403. 365. 324. 369. 376. 377. 340. 387. 379. 423. 303. 305. 342. 334. 398. 371. 337. Răspuns 414. ABDE 416. 325. 426. 392. 320. 295. 360. 326. 299. AE ACE AB BCD AE BCE AC ABD BD AB ACD ABCD BC BCE ABC BE AB CDE AC AB AD DE AB BDE ABDE ACE AE CDE BC ADE BCD BD ABCD 349. 395. 292. 352. 359. BCE BDE ACD BC 425. 328. 309. 412. 318. 364. 327. 308. 373. 361. 388. 375. 381. 346. 291. 310. 422. 391. CE ACE ABC CD BC ABC BCD ABC CD ABC CD ABD BD ABCE BCDE ABCD AD ABC ABC BD ACE ABC AB CD ABC CDE ABE DE AC AE BC ABCD CAPITOLUL 4. 397. 285. 413. 405. 410. 396. 350. 323. 389. 400. 401. BC BCE CD ADE 421. 287. 419. 408. 404. 354. 348. 307. 312. 332. 409. ADE BDE ACD BD BC BCDE ADE ABE BCD CE ABC BE AC BCE ABE BCE ACD AB ABE ABDE CD BCE BD AB AE AB AB BCD ABCD CDE BD CDE BCD 316. 336. 333. 306. 358. 372. 302. 356. 329.283. 304. 353. 420. 339. 362. 301. 393. 418. 313. 351. 343. 311. 321. 298. 322. BC 415. BE BC ACD ABCD . 315. 300. 345. 368. 289. 288. 366. 385.

451. 541. 584. 458. 542. 470. 550. 522. 471. 436. 500. 466. 497. 432. 486. 450. 555. 502. 570. 457. 544. 569. 583. 581. 501. 536. 506. 556. 519. 559. 505. 431. 531. 475. 468. 532. 507. 551. 477. 571. 518. 537. 562. 508. 530. 586. 463. 461. 545. 435. 511. 490. 441. 567. 473. 433. 442. 482. 510. 525. ACE CD BDE CD BD AB ABD BCDE ABCE ABE BE AE ACD AB BCE ABE CD AC BDE AB CE BC ABC ABDE ACD ADE ABCD ABC DE ACE BC ABCE CDE ABC ACE BCE CDE BCD ABE BDE 549. 476. 563. 494. 579. 539. 529. 484. 573. 445. 554. 483. 524. 454. 547. 528. 540. 498. 485. 587. 543. 481. 558. 467. 535. 585. 517. 443. 453. 487. 582. 546. 513. 491. 521. 514. 493. 566. 440. 480. ABE ACDE CDE BCD CE BCD AE BC ABE BD BDE ABDE ACE BDE BCE AD BCD ACD DE AB BD BDE ABD BD BD BDE BDE ABD CE ACE ACD BDE ABC ACD BC ABE ABD BDE BC ADE 509. 580. 437. 462. 430. 489. 439. 449. 574. 438. 448. 499. 434. 557. AB BCDE ABC BCD ABCD ABCE ABC BCDE CDE AC AC AB BC ABD AC DE ABC BCD AD CDE ABC BC BCE ABDE ABCD ACE ACE ABC BCDE ABC CDE ACD CD ACE ADE ABC BDE CD ABCD BDE . 552. 496. 479. 520. 452. 553. 575. 446. 568. 459. 512. 538. 577. 534. 495. 565. 464. 474.429. 492. 526. 561. 488. 588. 523. 578. 548. 465. 504. 515. 444. 447. 460. 516. 455. 564. 503. 527. 533. BD AD BCE AC ACE ACDE AB ABC ACDE ACDE BC ACE DE CD AC CDE ABDE ABC DE ABCD ABCD BCE DE ABE ABCD BCD ABCE BCE BCD ABD BC BCD BC ACD AC BC ACD BC BCE CD 469. 456. 572. 472. 560. 478. 576.

ACD AB BD CD AB AB ACE BE ABC DE ABE BC BD ADE CD BD CD BDE ABC BC ABCD ADE ACE BD BCD BCDE BE 648. 649. 680. 666. 628. 688. 691. 665. 697. 661. 687. 640. AC AE 593. 663. ABCD 604. 686. BC 598. AC ABCD CAPITOLUL 5. Răspuns 595. 703.589. ABC 617. 669. ABCE 602. 664. 705. Răspuns 698. 683. 667. 660. 692. 694. 594. BC 600. 645. 662. ABC 603. CDE 616. BC 620. 672. 716. ABDE 609. Alchine Nr. ABCE 619. 689. Caucicul natural şi cauciucul sintetic Nr. 627. 590. 708. 632. 624. 623. 673. ACDE 621. 706. 644. 684. AB 596. 639. 695. 638. 674. 676. 636. 681. 634. ABCD 700. ABD 614. 654. 629. 656. 651. 715. 646. 630. AE ABD AC ABDE ABC 707. 677. 678. 690. BCD 701. ABDE ABC BCDE ABC DE . 635. 652. 709. 685. 668. 658. 626. 650. 643. ABD 610. 631. AC 605. ABCD CDE 591. AC 611. 625. 696. 642. 714. 633. ABC 597. 679. 622. 592. ABC ABC ADE ABC BDE BCE BDE BE BE ACE AC BE BDE BC BCE ACE BDE AC AD BCE BC ABE BCE ACD ACE AB ACE 675. 693. CDE 702. ABD 599. 641. ACE 618. AD 615. ABE 601. 682. 647. Alcadiene. ABD 613. ABDE 606. 657. BC 699. ABC 612. ABC ACE BD ABCD CD 712. BCD 607. 670. 713. 710. BCDE 608. 711. 653. 655. AE BCDE AD DE ACE CD CE ABCE BCD ACD BCDE CDE BD ABC ABE BCE ABCD ABCD AE AB ACE ADE BC CAPITOLUL 6. 659. 704. 671. 637.

803. 807. ACE 771. 817.717. 805. 753. Răspuns 767. 754. 755. Arene Nr. 823. 797. 721. 846. 720. 724. ABD BCD AB BC BCD ABCE AD BCD ADE BCE BD BDE ABC ABCE AD BCD BCE BE BC ABE BC ADE CD ADE 838. 809. ADE BCD AC ABDE ABC ACE BCDE DE ABD BD BC CAPITOLUL 7. 841. 842. AC 776. 832. 849. 845. 802. 725. 801. 746. 727. BD BE ABCD ABD AE ABD BCD ACE ABCD ABD ACE ABCE AB 756. 726. 734. ACD 790. 812. 834. ABD 775. AC 788. BC 785. 800. 855. 810. 740. 729. 748. BC ABCD ABE BD BC AE BCD ABCD BCDE BCD BCD BCDE CD ABD ACDE ADE BCDE DE ACD ABCD BE AD ABC AC . 759. 843. 820. 808. 844. 794. 826. AB 780. 848. ABD 770. 793. 739. BD 773. 791. 723. 840. CDE 789. 825. 828. 763. ACDE 784. ABDE 781. 736. 758. 816. 833. 811. 761. 719. 744. 857. 738. 765. 829. 804. 757. 847. 764. 795. 818. 861. 799. 836. 835. 822. 752. 813. 850. 856. 819. ACE 768. 728. 859. ABE 779. 760. 741. 854. 742. 827. 745. 860. 732. 766. 749. AD 786. CDE 778. 830. ABCE ABDE ACD ABC ABE ABCE AD BCE ABD ABC ACE ACD ABCE 743. 750. 853. 831. 821. BCDE 772. 858. 798. 839. 762. 851. ADE 774. ACE BDE ACE ABD AD BD AD AD BC ABCD ACD ABD CE AE BC BC BDE ABC ADE BCE ABE ABD BE ACE 814. 733. 722. 824. 751. 806. ABC 783. 737. 718. 735. AE AB ABE BCD ABC CDE ABE BCD BC AD BCD ABC CDE 730. 815. 792. 747. ACD 782. AD 777. 852. 731. 837. ACD 769. 796. ADE 787.

BCE 970. ABC 919. 948. 865. 957. 942. 878. 930. 864. Alcooli Nr. 896. CD ADE BC BCE ACDE AD BC ADE AD BE AB CAPITOLUL 9. 975. 870. 949. 883. 944. 900. ABE 921. 894. 905. CDE 925. 910. BCE AB BDE BDE ABCE ABCD 983. 874. 907. CD 917. 929. 892. 899. 889. 972. 946. 986. 880. 945. 886. 903. 958. 987. 965. BC 923. 912. 988. 891. 951. BC 922. 913. 974. 885. 863. 943. BCD 971. BCE AB BCD ABE ACE ACDE BE CDE BDE ACE BDE AE ABD ACD 955. 964. CDE BCD AD BCD ABD ABDE ABC BCD ABDE BC AE ABC BCD AB 941. 959. 981. 933. ACE 926. 884. ACD 968. 895. 932. 868. 940. 936. 898. 893. 897. 875. BCD 920.862. ABC ABDE ADE ACE ACD ABCD 977. ABD 969. 960. 867. 866. 954. BD ACDE BCD ABD BDE AC ABD AB ABCD ABDE AB BCD DE CDE 890. 869. 872. 887. Răspuns 914. 877. 935. 982. ACD CD CE BCD AC BCDE BCE ABC AC BCD BC BCDE AC AB 904. 888. 984. 976. ABCE 927. Răspuns 966. 950. ABC 967. 985. 882. ACE 924. 873. 937. ABC 918. 901. BDE AE BCE ABCD BD AC . 908. 902. 906. 881. 956. 879. 963. BCDE AC BCE AB CDE ABDE BD ACE ABE AB CAPITOLUL 8. 979. 909. ACDE 915. BCD ACE BCD ABC ABCD ACDE ABE AC BCD ACD AB ABC ACE ABC 876. 980. 911. 961. 962. 931. 978. 973. Compuşi halogenaţi Nr. 934. 928. ABC 916. 953. 939. 871. 938. 947. 952.

998. 1090. 1011. 1110. 996. 1109. 1019. 1075. 1080. AD 1121. 1007. 1027. 997. 1079. 1070. 1036. BDE 1129. 1106. 1060. 1010. AD 1120. 1018. 1064. 1022. 1046. 1067. 1076. 1086. 1034. 1092. ACD BD BCE BD ACE ABCD ABC BCD ACDE CDE CDE ABCE ACE ABE CE BD ABC BC BD BD BD AC ADE AB BCE AE BCE BC CD ADE BCD BDE 1053. 1074. 1006. 1056. 995. ACD 1125. 1101. 1016. 993. 1071. BCD CD BE ACDE BDE ACD CD ABCD CD ABCE ADE ABC BDE ACE BCD BD ABD BCE BCD AD BDE BDE ABD BCD BCE AD ACE ADE CAPITOLUL 10. 990. 1107. Răspuns 1113. 1008. BCD ABDE AE BDE BD BCD BD ADE ABC ABDE BCD ABDE BCE BCE ABD BCD ACE ABE ACE BCE BCE BE AB BD ABE ACD BE ACD ABE BD ADE ACD 1085. ADE AB ABD CDE AC AB ABC ABD ABDE ABDE AC CE ABE ACD ABCD BCD ABDE BCD ABC DE ABCD BCD AE ABD AE ABD BD AB BE BCE BD ABCD 1021. 1103. 1009. 1041. 1084. 1058. BD 1123. 1015. 1040. 1078. 1088. DE 1127. 1004. 1055. 1081. 1083. AC 1126. 1039. 1093. 1005. 1102. 1013. Fenoli Nr. 1037. 1069. 1091. 1112. 1108. 1082. ACE 1116. 1031. 1065. 1025. 1043. 1030. 1068. 1072. AE . 1051. 1096. 1038. 1063. ADE 1115. 1024. 1089. 1014. 1002. 994. ABCD 1118. 1095. 1061. 1073. 1054. 1044. 1100. ABC 1114. 1023. ABD 1117. 1059. ABD 1131. 1097. ABCD 1122. 1047. 1104. 1098. 1045. 1001. 991. 1020. 1028. 1042. 1050. 1012. BCDE 1130. CE 1128. 1049. 1111.989. 1048. 1057. 1077. 1062. ACDE 1119. 1033. 1029. 1032. 1087. 1099. 992. 1026. ACE 1124. 1094. 1017. 1066. 1003. 1035. 999. 1052. 1000. 1105.

1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142.

ABD DE ABE ABCE ABCD BCDE ADE ACD ACD ADE ABD

1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153.

ABD ABE CDE BCE AE BD BCDE BCD BC CD ABE

1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164.

CD ABD AC CD ACE CD BCE ABE ABC CDE ADE

1165. BC 1166. AD 1167. CE 1168. BE 1169. BD 1170. CE 1171. AC 1172. ABC

CAPITOLUL 11. Amine Nr. Răspuns 1173. BCE 1174. ACD 1175. AD 1176. ACD 1177. ABD 1178. ADE 1179. BCE 1180. ABC 1181. ABE 1182. BC 1183. ACDE 1184. BD 1185. BD 1186. ABC 1187. BC 1188. ABC 1189. ADE 1190. BC 1191. ABC 1192. BD 1193. BC 1194. DE 1195. ABDE 1196. BCD 1197. AB 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. BD ACD DE ACE AE CDE BCD BC BDE BCD ABE BD AC BCDE BC ABE BCDE AB BCE BD BE AD CE BE ABCE BCD 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. AE AD BCE AC BE BC ABD ACE AB CD ABE DE BDE BD DE AC ABE ABCE ABC BD ABCD BD ACDE ABD BCD ACDE 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. ACD BCE ABE ACD CE ADE BE ACD BDE ACD ADE BDE ACDE ABC ABC ABE BCE ABD BCD CD BE ACD ACE ABD BCE BC

1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284.

ABC AD AB ADE ABC ADE BCE ABDE BCE

1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293.

BCE BDE ACD ABC BD ABD BE BDE BE

1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302.

BDE BCE ACE ABD ABD BD AE ABCD ABE

1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310.

BE ACD AE ABC BCD ABCE ACD CD

CAPITOLUL 12. Compuşi carbonilici Nr. Răspuns 1311. CE 1312. BCE 1313. ACDE 1314. BD 1315. BCD 1316. AB 1317. BCD 1318. AC 1319. BC 1320. AC 1321. ABE 1322. BCDE 1323. ACDE 1324. AC 1325. ABC 1326. CDE 1327. BCE 1328. ABE 1329. BCD 1330. ABD 1331. BD 1332. BDE 1333. BCE 1334. ABD 1335. BCE 1336. ACDE 1337. CE 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. ACDE AD BCE ACD BCE AD BE BCE BCE CD BDE BCD ABE ABE ABCD ABCD ACE BCE ABCD BDE BDE BDE BD ABDE ABCE ACD BC BCD 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. CE BCE BDE ACD BCE ABDE ABE BD BCD ACE CDE BD CDE ACE BE BC BE BE BD AD ACDE BD ABD BD BD BE BE BE 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. BD CE BE BDE ACE BE ABCE AD ACE ACD BCE ABC BDE ABCE ABD ABCD BDE CD BCE AE BCE BE ABDE BDE CDE ABE BDE ACE

1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433.

BE ABE BCE BD BCE ABD ABD ADE ACD ADE BDE AB

1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445.

AD AD BC ABD BD BD CD ACDE ABC BC AB ACD

1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457.

AD CE BE BCE DE ABC ABE BDE BCE BCD BE BCE

1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465.

CE BC ADE BE BCE ADE BDE ABD

CAPITOLULUL 13. Compuşi carboxilici Nr. Răspuns 1466. BC 1467. ADE 1468. ABCE 1469. ABDE 1470. CDE 1471. ABDE 1472. ABC 1473. CE 1474. DE 1475. ACDE 1476. AC 1477. AD 1478. BCE 1479. BCD 1480. ABCD 1481. ABCE 1482. BCD 1483. AB 1484. ABD 1485. BDE 1486. ABCD 1487. AD 1488. ABE 1489. ACD 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. ACD BC BCDE ABCD BD BC ACE AB ABDE DE BCE ACE ACE ABC ACE CDE ABDE BCD ACD BCE BD ABCE ABE BCD ABD 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. ABD BE BC BCE CE BC ADE BCE BDE ABCD BE BD AD CE ABE BDE ABCE ACD BDE ACD ABD AE DE ACE BD 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. BDE ACD BD BD ACE BE ACD ABC CDE BC BE BC BCE ACD BC BCDE ABCE BD BDE AE CD ACD BDE BE ACD

1565. 1566.

DE AB

1567. ABD 1568. CD

1569. BCD

CAPITOLUL 14. Grăsimi. Săpunuri şi detergenţi Nr. Răspuns 1570. ACD 1571. BCDE 1572. BCD 1573. ACE 1574. ABE 1575. ABD 1576. BCD 1577. BCD 1578. ABCE 1579. ABE 1580. ACD 1581. BCE 1582. AB 1583. BD 1584. ACD 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. BE BCD CDE CDE BC ADE CDE ABE BC ABC ABC BCD ABC ABE ACD ABE 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. ABDE CD BDE ADE AD DE BE DE BCD CDE ACE ABE BCD BDE ABD CD 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. ABD CDE ADE ACE BDE ABD BDE ABD BCD BCE CDE ABC BCD

CAPITOLUL 15. Hidroxiacizi Nr. Răspuns 1630. BCDE 1631. ABC 1632. DE 1633. ABCD 1634. ACD 1635. ACE 1636. BCE 1637. ABE 1638. BCE 1639. DE 1640. ABCD 1641. CDE 1642. BCE 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. ACD ABDE BC ABE BDE ACE BD CDE ABE ACD BD AC ACD BCE 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. BDE BDE BE BE ACE BD AC BCE BD BC CDE AD ACD CDE 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. BD ABD BCE CE AE AC ACE BDE ABD BDE BD

CAPITOLUL 16. Zaharide Nr. Răspuns 1682. ACDE 1683. ABE 1684. ADE 1685. DE 1686. ABE 1687. BCD 1688. ABC 1689. ABC 1690. AB 1691. ABD 1692. ACE 1693. ACE 1694. AC 1695. ABD 1696. BDE 1697. AC 1698. AD 1699. ACD 1700. ABCD 1701. BDE 1702. AD 1703. BDE 1704. AD 1705. BCDE 1706. BDE 1707. ACE 1708. BD 1709. ACE 1710. AC 1711. ABD 1712. BC 1713. CDE 1714. ABC 1715. ABC 1716. BDE 1717. CDE 1718. ABCE 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. ABCE BCD CD AD BCDE BD CD AC CD ABC BD BDE CE CDE ABD CD ABCD DE BE CE BD ABC DE BDE ADE ABD ADE BCD ADE CE ABE AD BC CE ABDE CD BCD AC 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. ADE BDE CD CE AD ABDE BCD DE CD AB BD ACD ABC BCDE CE ACD BE CDE BCD ABD ACE DE BCD AC ABCD ADE CE CDE ACD AE ABC BC BC BE ABD ABE ADE BCE 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. BCD CE CDE ABCD BCE CDE ABC ABD BCD BCD DE BDE ABC ABE ABC AD BDE ACD BCE ABC BC ABE AC ACD ACE BCDE BCD BCD ABDE ABD ABD CD BCE ABD ADE ACD DE BE

1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840.

BDE ACD BCD ABDE ACD ABCD ADE ABDE

1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848.

BCE ACD ABE BCD BD ABC BD BCDE

1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856.

ABE ABC BDE ABE CDE ABE ACD BCD

1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862.

BCD ABD ABD ABC AB ACE

CAPITOLUL 17. Aminoacizi şi proteine Nr. Răspuns 1863. AC 1864. AD 1865. ABC 1866. BD 1867. BDE 1868. AC 1869. BC 1870. ACE 1871. BE 1872. CDE 1873. ADE 1874. CE 1875. ACE 1876. CD 1877. ACDE 1878. ABC 1879. ACE 1880. AE 1881. ABDE 1882. ABCE 1883. ACE 1884. BCD 1885. BD 1886. ACE 1887. DE 1888. BC 1889. ACD 1890. BCD 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. ABE BCDE CE BCE CD AC ACD BC CD DE ABCD BCDE CD BE ABCE ABC CD CE CD CE CE BC DE ABDE CE BD CE ACE DE 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. DE BCD ABCD BCE CDE ADE CD BD BC BCDE CDE AD ACE BCE ABCD ABCD ACD ABC ABC BDE CE ACE BCD ABCD BCE ABD ABE ABDE BCE 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. ACDE BCD CDE AD ACE BCD ABE CE DE ABD BE BCE AC BD ABC ACD BCE ABD ABD BC ACE ABCE ABCD BCD BCE CD BCD CDE ABDE

ACE 1979. BC 1990. AD 1992. CD 1982. ACE 1981. ABC 1999. ABDE 1993. DE . AB 1988. ABDE 1994. ABE 1995. BD 1985. ABC 1997. BCD 2000. DE 1998. ABDE 1983. Conversie Nr. AB 1991.1978. Răspuns 1984. AC 1987. AC 1986. ABE 1989. DE 1980. ABD CAPITOLUL 18. Randament. AB 1996.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->