Supliment

MEDICAL Market
PNEUMOLOGIE
2010 - 2011

Editura

Str. Mãguricea nr. 7-11, sector 1 Bucureºti, România, 014231 Telefon fix: +40 21 233 11 75 Fax: +40 21 233 11 76 Web: www.salespromotion.ro E-mail: office@salespromotion.ro

Monitor de oxid nitric expirat (FENO) Nobreath

EasyOne Pro - DLCO “la purtãtor”

Cea mai convenabilã soluþie pentru monitorizarea inflamaþiilor cãilor respiratorii
NObreath® permite mãsurarea rapidã si precisã a oxidului nitric expirat (FENO) printr-o modalitate simplã, neinvazivã, utilã în depistarea inflamaþiilor cãilor aeriene (ex.: astm) ºi / sau în monitorizarea procesului de vindecare sau a unei medicaþii administrate. Caracteristici: • Mic, uºor, portabil, alimentare pe baterii (3 x AA) • Interfata grafica simpla cu feedback vizual ºi auditiv pentru a asigura corectitudinea mãsurãtorii • Numãr nelimitat de mãsurãtori pe perioada de valabilitate a senzorului (2 ani); • Auto-calibrare ºi abilitatea de a efectua verificãri funcþionale • Monitorizare permanentã a nivelului NO din aerul ambiant, fapt care permite ca inspirul sa nu se facã prin aparat, simplificând manevra; • Costuri mici pentru consumabile, piesele de gurã sunt de unicã folosinþã per pacient; • Posibilitatea monitorizãrii FENO ºi la pacienþii de vârsta micã • Posibilitatea adaptãrii unui dispozitiv de mãsurare offline.

Sistem deschis, respectând cele mai noi tendinþe pentru interfaþa de pacient, confortul operãrii ºi gestionarea parametrilor gazului.
Un analizor “de ultimã orã” al funcþiilor pulmonare, • Portabil, autonom, utilizare instantanee, nu necesita încãlzire • Nu necesitã componente adiþionale (cum ar fi calculator, monitor, tastatura, mouse) • Robust, nu necesitã calibrare, senzorii sunt gata de lucru instantaneu • Sistem de operare Windows XP embedded, suportã imprimate standard, acces la reþea, funcþii de securitate ºi dispozitive periferice Aptitudini vaste de testare a funcþiilor pulmonare: • Spirometrie completa (Pre/Post, FVC, FVL, tidal breathing) • Capacitate de difuzie prin tehnica “Single Breath” (DLCO) • Volume pulmonare statice (SVC) • Ventilarea voluntara maxima • Determinarea volumelor pulmonare prin tehnica “Single Breath” (RV, TLC) • Control al trend-urilor (tendinþelor) biologice ºi simulate • Testare cu provocare bronhica • UPG Operare cu un singur gaz: (10% He, 0.3% CO, 21% O2 în N2) Stabilitate pe viaþã

EasyOne Diagnostic Worldspirometer

Spirometru portabil cu ultrasunete, cu posibilitate de conectare la calculator sau direct la imprimantã.

• mãsurãtori de mare precizie chiar ºi la fluxuri mici (copii, afecþiuni severe); • senzorul nu intrã în contact cu proba; • nu este influenþat de umiditate, temperaturã, presiune atmosfericã, contaminare; • nu necesitã incalzire, calibrare, curãþare sau întreþinere costisitoare; • consumabile simple ºi economice; • uºor de operat în afara laboratorului, cu sugestii ºi diagnostic; • acurateþe extrem de ridicatã pentru fluxuri reduse.

SpiroScout® - Diagnostic pulmonar cu ultrasunete

O nouã dimensiune în mãsurarea simultanã a valorilor spirometrice ºi gazelor respiratorii

• Mãsoarã simultan fluxul ºi densitatea gazului, oferind dintr-o singurã mãsurãtoare informaþii despre volumele ºi schimbul de gaze respiratorii; • Mãsurare foarte exacta ºi sensibilitate foarte redusã la factori perturbatori (rezoluþia senzorului ultrasonic – 1000 Hz); • Nu existã o rezistentã perceptibilã ce poate obstrucþiona respiraþia, aspect foarte important pentru pacienþii cu probleme respiratorii; • Nu necesitã încãlzire sau calibrare; • Module opþionale: capnovolumetrie, diagnostic emfizem pulmonar, determinarea spatiilor anatomice moarte.

CUPRINS
Interviu cu medicul Florin Mih/l[an, director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta', pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Alegerea inhalatorului potrivit Neoplasmul bronhopulmonar Alergiile respiratorii sezoniere - abordare homeopatic/ TEP - un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ 4

Supliment

MEDICAL Market
P N E U M O LO G I E
2 01 0 - 2 01 1

6 8
Editura

9 10

EDITOR

Infec[iile din sfera ORL - cauz/ 11 frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE 13

FIN
WATCH

Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3, sc. 3, parter, 030775, sector 3, Bucureºti Tel: 021.321.61.23 Fax: 021.321.61.30 redactie@finwatch.ro P.O. Box 4-124, 030775 Tipar: Vizual 2003

MEDICAL MARKET
CD bazã de date!
Baza de date medicalã conþine:
spitale (date contact, lista medici, dotãri, servicii medicale prestate) centre ºi cabinete medicale private medici de familie stomatologii farmacii furnizori de aparaturã ºi consumabile medicale selecþiile se pot face dupã tipul unitãþii medicale, specialitate medicalã, judeþ, denumire serviciu medical prestat, denumire aparat/instrument medical, nume sau/ºi prenume medic, cuvânt cheie aflat în denumirea unitãþilor medicale sau în textul prezentãrilor acestora selecþiile pot fi salvate în formate compatibile Word sau Excel. Comenzi la 021/321.61.23, redactie@finwatch.ro

ã baz

C dD a te ed

lipsa unor stocuri de medicamente . Programele naþionale de control al acestei boli ºi alegerea co4 rectã a prioritãþilor. Boala aceasta contagioasã are multe izvoare care o alimenteazã. mare de pacienþi raportat a fost alimentat de dinainte de 1989. dar ºi altele. În ultimii ani.000 de noi cazuri. Sunt în continuare probleme cu oamenii strãzii. Grupul de boli de temut în care fumatul este factor cauzal este cel al afecþiunilor maligne. esofagian etc. dau roade. bronºita cronica. Doctorii erau penalizaþi pentru o prevalenþã mai mare per cabinet. în mod indirect. S-au implicat Fondul Global ºi Ministerul Sãnãtãþii. scade rata de recidive sau de selecþie a unor cazuri chimiorezistente. Care sunt principalele boli cauzate de acesta ºi cele mai noi terapii de combatere a fenomenului? Tabagismul este o boalã care induce ºi are valoare de factor de risc pentru cel puþin 100 de alte afecþiuni. permit o mai bunã recuperare a acestora. cancerul laringian. noncomplianþa unei populaþii cu un nivel de educaþie scãzut. crize financiare etc. cifrele reale erau ascunse. pot sã spun cã acest numãr. Nasta” ºi din sanatoriul Bisericani.unde ca factor de risc sau cauzal acþioneazã: emfizemul pulmonar. diabet zaharat etc. astmul bronºic . România ocupã primul loc în Uniunea Europeanã în ceea ce priveºte numãrul bolnavilor de tuberculozã. boli digestive. Drumul este însã lung ºi mai sunt multe de fãcut pânã la stãpânirea acestei afecþiuni contagioase. Supliment Medical Market . începând de la sãrãcia populaþiei. conform ultimei statistici a OMS. precum SIDA. care evita noncomplianþa pacienþilor ºi.care sã fie reînnoite regulat -. Care sunt cauzele ce favorizeazã apariþia bolii? Când judeci situaþia tuberculozei în România. perioadele de crizã ale unei þãri (rãzboaie. accidentele vasculare etc. de cavitate bucalã.. hepatitã cronicã. cu pãtura de ”sãrãciþi” postrevoluþie.INTERVIU Interviu cu medicul Florin Mih/l[an. într-adevãr.PNEUMOLOGIE . boala ischemicã cardiacã. prin izolare ºi tratament prelungit cu scheme alternative. precum: cancerul bronhopulmonar.). iar tratamentele nu erau ierarhizate corect ºi nici complete. Care sunt principalele mãsuri de prevenire a bolii? Dar programele locale ºi naþionale care susþin lupta anti-TBC? (Vã invit sã faceþi referire ºi la modelele de programe care au avut rezultate deosebite în urma aplicãrii lor!) Da. 90 de români pierzându-ºi zilnic viaþa în urma consumului.ºi cel al bolilor cardiovasculare . cu boli sau comorbiditãþi facilitante. strict supravgheatã de cadrele medicale. Lista este foarte lungã. condiþii de igienã ºi izolare deficitare. dar românii fumãtori mor în principal prin acest grup masiv de suferinþe. care. Progresele sunt legate în special de acest DOTS plus un program de supraveghere a administrãrii medicaþiei. urmat de grupul de afecþiuni respiratorii cronice . pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Potrivit statisticilor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). în România numãrul pacienþilor cu tuberculozã este în scãdere de la un an la altul. care þin de existenþa unor organisme cu deficite imunitare. Tutunul este duºmanul cel mai des întâlnit al plãmânului.infarctul miocardic. Atunci. Având în vedere cã am petrecut ºi cunosc bine ºi situaþia de pânã la revoluþie. director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta'. în fiecare an înregistrându-se în jur de 30. în ultimii ani. trebuie sã o priveºti comparativ pe cele douã perioade pânã în 1989 ºi dupã. vezical. Rata de negativare la examenul sputei la ieºirea din spital. dar ºi rata de vindecare este în prezent alta. numãrul mare de cazuri cronice beneficiazã de altã supraveghere ºi tratament în aceste servicii din Institutul de Pneumologie “M. numãrul bolnavilor români de TBC a scãzut. În schimb. cu ºomerii sau cu cei care se constituie în cazuri sociale.

de fapt.interniºti. astmul bronºic etc. tema principalã a Congresului de Pneumologie este “Plãmâ” nul – parte a unui întreg”. Pe de altã parte. ca Sibiu ºi Iaºi.2011 era doar a trata tuberculoza. dar ºi pentru a susþine o parte dintre mãsurile legislative care ne pot apropia ºi pe noi de o lege de control al tabagismului coerentã ºi modernã. care a devenit doar de suprafaþã. de conºtientizare a impactului tutunului asupra sãnãtãþii. precum BPOC. unde. în congrese. Sunteþi preºedintele Reþelei pentru Prevenirea Fumatului în România. o bunã parte dintre medici nu sunt pregãtiþi sã consilieze un fumãtor. singura asociaþie profesionalã din þarã cu o secþiune de tabacologie. pentru cã mulþi români nu ºtiu ce riscã. Sunt generaþii de tineri rezidenþi care sunt familiarizaþi cu cunoºtinþe moderne în privinþa investigaþiilor. fiind identificatã cu “ftiziologia”. Va rog sã argumentaþi de ce. slogan lansat de foarte multe organizaþii internaþionale. ne-am extins activitãþile abordând ºi comisiile de sãnãtate din Senat ºi Camera Deputaþilor. am þinut sesiuni educative. împreunã cu alþi colegi . cu expertiza a douã ONG-uri “Romtens” (specializat în locuri de muncã fãrã fumat) ºi “Aer Pur“. pot produce schimbãri esenþiale în ceea ce priveºte poziþionarea fumãtorilor ºi nefumãtorilor faþã de fumat? Amânarea unei legi care interzice total fumatul în locurile publice duce la efecte negative economice ºi asupra sistemului sanitar inimaginabile. Care sunt. Un model îl pot constitui Franþa ºi Italia. unde. Ulterior. ameninþãri ºi oportunitãþi. de CT. În acest “An al Plãmânului”. cardiologi. dintre care unele pun presiune pe sistem de mulþi ani ºi vor continua sã o facã pânã în 2020. în centrele universitare. Un alt pericol la orizont este cel legat de emigraþia în masã a tinerilor capabili. metode de investigaþie noninvazive în sfera bronhologiei etc. dar sã nu uitam cã un rol important îl au ºi campaniile de screening de spirometrie. de citologie sau cele care se orienteazã spre vaccinarea în masã a populaþiei. munca ºi proiectele acestei reþele au fost axate în principal pe aspecte educative. au scãzut prezentãrile la camera de gardã de accidente vasculare ºi infarct cu 11-16%. pneumologia a fost privitã la noi ca o rudã sãracã a lumii medicale româneºti. În plus. în acest an. Toate acestea reuºesc sã descopere precoce unele afecþiuni cronice sau acute. puncte slabe. descoperiri ºtiinþifice ºi modalitãþi de combatere a afecþiunilor ºi bolilor pulmonare? Ca sã poþi combate o afecþiune pulmonarã trebuie sã intri în complicatele mecanisme patogenice care faciliteazã instalarea ºi progresia acesteia. dupã o astfel de interdicþie. care însã trebuie sã fie ºi supravegheate ca modalitate de aplicare. Va invit sã faceþi o analizã a pneumologiei în România. Progresele în domeniul nostru sunt pe douã planuri: existã multe coduri genetice care au fost sau sunt pe cale de a fi descoperite ºi fundamenteazã terapii genice la modã. 5 . în termeni de puncte forte. la care pe vremea secundariatului meu aveam dreptul doar sã visez. în întreprinderi private. se ocupã de pregãtirea schimbului de mâine. din cauza lipsei de fonduri. De 3 ani. au un rol la fel de important. pentru a face “lobby” în favoarea Convenþiei Cadru de Control al Fumatului unde România este semnatarã. Care sunt acþiunile pe care le-aþi organizat ºi principalele obiective pe care v-aþi propus sã le atingeþi prin intermediul organizaþiei? Este o organizaþie care combinã experienþa membrilor Societãþii Române de Pneumologie. Treptat. o invitaþie de a pãtrunde.INTERVIU Care sunt efectele amânãrii aplicãrii legii de interzicere a fumatului în locurile publice? În ce condiþii campaniile educaþionale. Am început cu campanii de genul “Fumatul te face scrum” ºi am ajuns la judeþe-pilot. chirurgi de chirurgie toracicã în aceastã lume vastã pneumologicã. alergologi. Campaniile de conºtientizare alãturi de mãsurile legislative. pentru a lucra în þãri unde plata medicului are decenþa care se impune. aceastã temã aleasã de noi vine ca o mãnuºã ºi este. am demonstrat cã avem o paletã foarte largã de boli. Avem un grup de lideri de opinie care. extrem de puþine afecþiuni din alte domenii medicale pot fi privite independent ºi fãrã a le conecta direct la plãmân. Avem foarte multe exemple de þãri. PET CT. Pneumologia a avut o problemã de imagine serioasã. iar ceea ce aveau de fãcut colegii 2010 . multe dintre ele neglijate. cele mai noi ºi revoluþionare tehnologii. a unei dotãri moderne ºi a salariilor neatractive. chiar dacã pleacã de la sfatul minimal ºi ajung la o consultaþie intensivã. Unde am pierdut teren? Este vorba despre cercetare. unde. avem de-a face cu progrese în zona diagnosticã: tomografe computerizate performante. pediatri. Mulþi ani. de fapt. pe plan mondial. Pneumologia româneascã a fãcut mulþi paºi sãnãtoºi în ultimii ani.

Bucure]ti Dispozitivele ]i tehnica inhalatoare Existã 3 mari categorii de dispozitive folosite pentru a elibera aerosolii terapeutici: nebulizatoare. ultimele cercetãri aducând progrese considerabile în acest domeniu. sunt .. A Factorii care influen[eaz/ depunerea particulelor în pl/mâni Factorul principal care þine de forma terapeuticã este mãrimea particulelor emise. erosolii sunt folosiþi de multe secole în tratarea afecþiunilor respiratorii. este modul corect de focu piesã bucalã cu mascã facialã sau losire a acestuia de cãtre paNebulizator cu piesã cient. mai ales la copii. MDI ºi nebulizatoarele genereazã particule lichide sau suspensii (lichid/solid).PNEUMOLOGIE . ºtiind cã inhalarea de aerosoli este neglijabilã la un copil care plânge ºi cã depunerea de aerosoli este cu 74% mai mare la un copil . Particulele mai mari de 5µ se vor depozita la nivelul zonei orofaringiene. Dr. Inspiraþia lentã creºte depunerea pulmonarã pentru MDI ºi nebulizãri. Administrarea medicaþiei inhalatorii cu nebulizatorul se poate face ºi în timpul somnului. fiecare fiind o combinaþie unicã între substanþa medicamentoasã ºi dispozitivul respectiv. Consumã însã mai mult timp. spre deosebire de sistemul digestiv. medii ºi în cãile aeriene mici. aspectul fiind esenþial bucalã sau mascã pentru eficienþa terapeuticã. Deºi tehnica este relativ uºor de învãþat.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alegerea inhalatorului potrivit tului ºi de tehnica inhalatoare folositã. dar acest lucru necesitã o tehnicã extrem de bunã. atât cu mascã facialã facialã pentru adulþi cât ºi pentru 4-5 ani MDI plus spacer dedicat MDI plus spacer dedicat copii. Pentru terapia inhalatoare s-au realizat diferite forme terapeutice. inhalatoare presurizate cu doze mãsurate (MDI) ºi inhalatoare cu pulbere uscatã (DPI). permit mixarea de soluþii. Factorul principal individual care influenþeazã depoziþia pulmonarã þine de calibrul bronhiilor pacien- Alegerea dispozitivului cel mai potrivit la nevoile pacientului O strategie generalã de alegere a inhalatoarelor pentru copiii cu astm bronºic cu vârsta sub 5 ani. adesea copiii mici ºi pacienþii dispneici nu sunt capabili sã aibã un flux inspirator corespunzãtor.. Pentru DPI este necesarã o inhalare adâncã ºi rapidã de la început. Mihaela Oros Medic primar pediatru Clinica de Pediatrie Medicover. Utilizarea MDI împreunã cu spacerele cu valvã. iar la nevoie se poate administra concomitent ºi oxigen. Vârsta Dispozitivul preferat Dispozitiv alternativ Principalul factor care influsub vârsta de 4 ani MDI plus spacer dedicat Nebulizator cu mascã enþeazã decizia de alegere a unui dispozitiv inhalator. MDI sunt dispozitive care pot genera o depunere pulmonarã mare. Particulele mai mici de 2µ au cel mai mare potenþial de a se depune în porþiunea respiratorie a plãmânilor. este prezentatã în tabelul 1. Diferenþa esenþialã dintre tratamentul pe cale oralã ºi cel inhalator constã în faptul cã plãmânii. în timp ce doar particulele cu diametrul între 2 si 5µ (cum sunt cele generate de dispozitivele inhalatorii terapeutice) se vor depune în bronhiile mari. publicatã Tabelul 1.instruiþi” pentru a elimina particulele strãine. fãrã coordonare. fãrã o tehnicã specialã. Mãrimea aerosolilor poate varia de la 0.adormit”. Ele pot fi folosite cu respiraþie normalã. Nebulizatoarele pot folosi doze mari de medicaþie. facialã 6 Supliment Medical Market . Anumite particule depuse între laringe ºi bronhiolele terminale pot fi îndepãrtate prin clearance-ul mucociliar ºi nu vor determina efect antiinflamator sau bronhodilatator. acest lucru favorizând absorbþia sistemicã. permite o mai bunã coordonare mânã-gurã ºi reduce foarte mult depunerea faringianã. Ca principiu. Alegerea unui dispozitiv inhalator pentru copiii cu astm în Ghidul GINA 2009. mai ales la vârsta pediatricã.01µ la 100µ. iar DPI genereazã particule solide. iar dispozitivele sunt mai puþin portabile decât MDI sau DPI.

.

la sacrificii. Deoarece tratamentul acestor boli este multimodal. Daniel Grigorescu Medic primar chirurg toracic P recizarea diagnosticului de cancer.06. laser terapeutic pentru rezecþii ºi coagulãri endoscopice. cardiolog. Storz. Este importantã munca de echipã. Un cabinet astfel dotat înseamnã asigurarea de metode diagnostice ºi terapeutice atât pentru fazele avansate cât ºi pentru fazele incipiente ale bolilor neoplazice cu localizare toracicã. în Oradea. Siemens. Firmele Olympus. pentru cazurile de cancer care nu pot primi indicaþie de rezecþie chirurgicalã. stadializarea ºi restadializarea cancerului bronhopulmonar ºi altor cancere toracice (inclusiv mamar). deoarece acesta va avea cu cine sta de vorbã pentru a i se rãspunde la diferite întrebãri.constituie realitãþi curente în oferta de care beneficiazã populaþia numeroasã de 8 Supliment Medical Market . bronhoscopie cu luminã diagnosticã specialã. pneumolog. endoscopie pentru protezãri endotraheobronºice. care sã foloseascã tehnologii moderne. fondurile guvernamentale rom`ne]ti nu privesc dec`t cancerele genital feminin ]i mamar. Ce înseamnã acest lucru? Timp câºtigat pentru pacient ºi un plus de confort psihic. Pe lângã tehnologia de vârf pe care vrem sã o punem la dispoziþia bolnavului. Gândindu-ne la spitalizãrile îndelungate ºi drumurile pe care trebuie sã le facã pacientul pentru a obþine un diagnostic. totuºi. 02. THORACUT . Acesta este unul dintre motivele pentru care am înfiinþat. ºi solicitarea tuturor colegilor care participã la aceastã idee generoasã de a oferi ºanse în plus pacienþilor cu patologie neoplazicã toracicã este mare ºi ne obligã la standarde. avantajele unei astfel de clinici devin evidente. oncolog. Tehnicile endoscopice reduc costurile. este nevoie de o echipã formatã din chirurg. ecografe performante). Oradea. la dedicare. multidisciplinar. pacienþi din þãrile avansate în Europa ºi în lume.aceste servicii . În acela]i timp. ca ºi stadializarea ºi restadializãrile ulterioare de pe parcursul tratamentului se fac pe baza prelevãrii de probe de þesut în mod minim invaziv sau invaziv. cardiologie ºi pneumologie intervenþionalã. dar ºi pentru tratamente ambulatorii în alte patologii toraco-pulmonare care beneficiazã actualmente în lume de abordare endoscopicã sau minim invazivã. Martin.PNEUMOLOGIE . toracoscopice ºi în chirurgia deschisã. anatomopatolog. Carl Reiner ºi altele ne furnizeazã echipamente medicale ultramoderne (videoendoscoape pentru bronhoscopie. anestezist. faþã de costurile spitaliceºti. Prevalen[a acestei boli \n Rom`nia este cea mai mare din Europa ]i a doua din lume. mãresc confortul pacienþilor ºi reduc timpii de refacere postoperatorie. Oferirea în sistem privat a unor proceduri diagnostice ºi terapeutice pe care sistemul public de sãnãtate nu le asigurã în orice spital sau policlinicã din România poate fi privitã ca realizare excepþionalã eventual. mai ales pentru diagnosticul.un cabinet privat multidisciplinar care oferã servicii ambulatorii de chirurgie toracicã endoscopicã/minim invazivã. internist. oncologie.ARTICOLE DE SPECIALITATE Neoplasmul bronhopulmonar Neoplasmul bronhopulmonar este cel mai frecvent dintre cancere ]i d/ cea mai mare mortalitate specific/ prin cancer. mai ales la munca de echipã. Asigurarea colaborãrii interdisciplinare face ca bolnavul sã nu fie trimis dintr-o unitate în alta pentru a gãsi specialistul necesar. . Novatech. Sigur cã gradul de antrenare al personalului pentru astfel de pretenþii de diagnostic este mai mare. ecobronhoscopie. Draeger. medicinã internã.tehnici minim invazive de diagnostic sau tratament pentru chirurgia toracicã ºi pneumologia intervenþionalã . radiolog. Costurile ambulatorii – s-a vãzut peste tot în lume – sunt mult mai convenabile pentru managementul acestor afecþiuni. Integra. Vrem ca THORACUT sã reprezinte o ºansã în plus pentru pacienþii din România: multe dintre intervenþiile medicale care pânã acum necesitau deplasãri costisitoare în strãinãtate se pot face acum ºi la noi.2010 Dr. toracoscopie ºi mediastinoscopie. dorim sã-i asigurãm acestuia un plus de confort: sectorul privat vrea sã asigure consultul multidisciplinar pentru nevoia unui singur pacient. echipament de ablaþie tumoralã prin radiofrecvenþã. imagist. pentru cã o desfãºurãm în beneficiul bolnavului.

polipozã nazalã ºi intoleranþã la mirosul florilor CISTUS CANADENSIS: agravarea simptomelor la frig cu senzaþia de “aer rece” în nas RUMEX CRISPUS: tuse uscatã la aer rece proaspãt ARALIA RACEMOSA: nas care curge apos. De asemenea. pneumonie.abordare homeopatic/ Perioada Aprilie . usturimi în gât. imunoelectroforeza. tratamentul homeopatic se poate administra în siguranþã 2010 . pneumotorax spontan. nas care curge iritant. care lãcrimeazã strãnut în salve (10-20 de episoade) tuse uscatã. la cabinetul medicului de familie sau specialist. acest tip de terapie este de preferat.homeopatie. intoleranþã la mirosul florilor STICTA PULMONARIA: nas uscat ºi înfundat la nivelul rãdãcinii nasului SANGUINARIA CANADENSIS: nas înfundat care curge. reacþie laringianã (rãguºealã ºi greutate în respiraþie). În concluzie putem afirma cu certitudine faptul cã ALERGIA RESPIRATORIE DE PRIMÃVARA TREBUIE INVESTIGATÃ ªI TRATATÃ.38 www. Nu în ultimul rând. sugarilor. medicamentelor uzuale. Care sunt medicamentele homeopatice cele mai eficiente? Sã facem o scurtã enumerare: ALLIUM CEPA: nas înfundat care curge ºi iritã nãrile. Vã urez o primavarã frumoasã. pleoape iritate. Dr.ro Clinica Anima . în primul rând. program/ri .Victoriei Calea Buze]ti Nr. Fiecare metodã terapeuticã oferã posibilitãþi multiple. infarct miocardic sau pulmonar. care au numeroase contraindicaþii si efecte adverse. tuse uscatã bronºicã Evident este faptul cã existã mult mai multe medicamente capabile sã trateze alergia respiratorie. emfizem pulmonar. roºii. spirometrie.98. Începeþi cu diluþia CH 9 de 3 ori pe zi. iritativã. fãrã alergii.021. Terapia homeopaticã ºi-a dovedit de-a lungul timpului eficienþa. nasul curge apos. pericolul vine. agravat de aer rece. ochi iritaþi. este foarte important. uneori cu senzaþie de sufocare mâncãrime nazalã ºi în cerul gurii (prurit) senzaþie de sufocare În afara disconfortului major pe care acest tip de alergie îl produce. Investigaþiile necesare sunt puþine dar importante: hemoleucogramã. Mai sus am enumerat doar câteva dintre medicamentele pe care le puteþi utiliza acasã.ro Sã enumerãm pe scurt simptomele: nas înfundat nas care curge apos (rinoree) ochi iritaþi. În plus. deoarece tratamentul homeopatic este totdeauna un tratament personalizat pacientului. astmatici reactivi nazal AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA: nas iritat. cu iritaþie a nãrilor. 9 .ARTICOLE DE SPECIALITATE Alergiile respiratorii sezoniere . femeilor însãrcinate sau care alãpteazã ºi vârstnicilor care mai au ºi numeroase alte afecþiuni. din punct de vedere medical.2011 totalã nou nãscuþilor. crup laringian (sufocare brutalã = urgenþã majorã). 75-77 tel. tuse uscatã trahealã PHLEUM PRATENSE: strãnut în salve JUSTICIA ADHATODA: strãnut. conjunctivale). hemoragii nazale si oculare (retiniene. este deja cunoscut faptul cã prin lipsa contraindicaþiilor ºi a efectelor adverse.clinica-anima. sângerare nazalã. Dacã în 3 zile situaþia nu se amelioreazã sau se agraveazã. înseamnã ca nu aþi ales bine medicamentul ºi va fi necesarã prezentarea la un medic homeopat. de multe ori.Iunie este sezonul alergiilor respiratorii. bronºitã cronicã. strãnut EUPHRASIA OFFICINALIS: ochi iritaþi care lãcrimeazã. mai ales la lumina solarã ºi caldurã SABADILLA OFFICINARUM: strãnut în salve. teste alergice. sufocare. Consultul medical. Simptomele sunt deosebit de sup/r/toare ]i prin ignorare pot evolua c/tre forme grave. de la posibilitatea de evoluþie spre astm bronºic. pot apare accidente de tipul: atac vascular cerebral. Dar aceastã personalizare o poate face numai medicul homeopat. Modalitãþile de tratament sunt numeroase.Cadar Sorin Dan Medic primar ORL Medic homeopat www.

Un singur caz a prezentat dilatare de aa. s-au selectat cele mai multe cazuri de TEP . În ceea ce ne priveºte. pneumonie. Un singur pacient a avut istoric de trombozã venoasã profundã. Diagnosticele prezumate au variat între: BPOC exacerbatã. Metoda: Am luat în considerare perioada 2008-2009. nu s-a “armonizat” în vederea susþinerii diagnosticului de la internare sau a celui de 72 de ore.hipoxemie) +/. aspectului radiologic pulmonar. EKG a indicat într-un singur caz modificãri de tip BRD ºi S1-Q3. Aceºti pacienþi ne-au fãcut atenþi asupra unei patologii cu potenþial ameninþãtor de viaþã. un “nonrãspuns”) nu s-a “potrivit”. fãrã decelare de HTP. în care. pulmonarã în hilul drept. Concluzii: în toate aceste cazuri. CT toracic. ECO cardiografie ºi ex. cu decelarea. latenþa de stabilire a diagnosticului a variat între 3 ºi 7 zile.ARTICOLE DE SPECIALITATE TEP .hemoptizie. EKG. Laura B/dulescu Spitalul de Pneumologie "Sf. Bucure]ti Supliment Medical Market . Ceva a “lipsit” în permanenþã în acest “puzzle”. Cea mai frapantã remarcã în aceste cazuri a fost cã nimic din simptome sau din aspectul radiologic clasic ori din reacþia la tratamentul preliminar (de fapt. Nu avem date despre eventuale angiografii sau scintigrafii pulmonare ulterioare. pleurezie neclasatã. Examenul radiologic a indicat: aspect reticular ºi în ”geam mat”. cu scopul de a atrage aten[ia asupra "capcanelor" acestei patologii.PNEUMOLOGIE 10 . proces de condensare neomogenã. Ne-am concentrat asupra: diagnosticului formulat la internare. simptomelor. fãrã relevanþã specialã.un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ TEP r/m`ne o stare clinic/ particular/. bazalã. Rezultatul fãrã echivoc al revizuirii noastre a fost urmãtorul: niciun pacient nu a fost suspectat de TEP la internare. cu evanescenþã retrogradã (semn Westermark). Toþi pacienþii au fost preluaþi de Clinica de Cardiologie a Spitalului de Urgenþã Floreasca ºi au avut evoluþii favorabile sub tratamentul anticoagulant. insuficienþã cardiacã. subliniind cele mai importante caracteristici simptomatice. pleurezie micã. 3 pacienþi au fost evaluaþi ECO cardiografic în timpul spitalizãrii noastre (prin consult interdisciplinar în Spitalul de Urgenþã). }tefan". pânã în momentul efectuãrii examenului CT . cu consecinþe importante de sãnãtate în timp ºi cu implicaþii terapeutice cruciale. autorii aduc \n prim plan cazuistica TEP. surprinzãtor. de obstrucþie tromboticã a circulaþiei pulmonare arteriale. în toate aceste cazuri. Dr. a c/rei diagnosticare valid/ constituie o real/ \ncercare pentru cultura medical/ ]i instinctul de clinician ale pneumologului. Nici un bolnav nu a fost examinat bronhologic.8 pacienþi: 2 femei (23 ºi 62 de ani) ºi 6 bãrbaþi (între 42 ºi 83 de ani). În scurta expunere care urmeaz/. Gabriela B/rbulescu Dr. în grade diferite. diagnosticul de TEP a fost neaºteptat. fibrozã interstiþialã. istoricului de trombozã venoasã profundã a membrelor inferioare. Simptomele absolute au fost: dispneea (cu SaO2 scãzutã . În final. prin hazard sau prin atenþia noastrã. s-a recurs la investigarea imagisticã prin CT cu substanþã de contrast.

126.clavulanat. dar repetarea rinitelor acute (în condiþiile de infecþiozitate ridicatã cu bacterii ºi viruºi în cadrul colectivitãþilor ori la pacienþi cu imunitate scãzutã sau cu tratamente incorecte) determinã cronicizarea lor. De reþinut. cã Streptococul Pneumoniae – saprofit în cãile aeriene superioare.2011 11 . De menþionat. Competen[/ Audiologie Manager Ghencea Medical Center Î Ghencea Medical Center Bdul Ghencea Nr.: 0214403488. Legionella este incriminatã mai ales în apariþia pneumoniilor la pacienþii imunocompromiºi. Pseudomonas Aeruginosa sau alþi germeni rezistenþi la tratament. capãtã risc suplimentar de a se infecta cu Mycoplasma Pneumoniae sau cu viruºi care determinã afecþiuni pulmonare frecvente în funcþie de teren. 43 B. 385 E-mail: office@ghenceamedicalcenter. pentru cã mucoasa are imunitate naturalã – poate afecta grav parenchimul pulmonar. n acelaºi timp. 221. Germenii frecvent întâlniþi la nou-nãscuþi ºi sugari sunt: Streptococul Pneumoniae. Dr. 122. Sâmbãtã: 08:00-13:00 2010 . Tratamentul are ca obiectiv eradicarea focarului rinofaringitei prin folosirea antibioterapiei (amoxicilinã +/. în evoluþia sa. cã majoritatea copiilor diagnosticaþi cu pneumonii au un istoric cu afecþiuni respiratorii înalte de tip rinofaringitã. scãderea rezistenþei naturale la germeni a mucoasei cãilor aeriene superioare ºi propagarea infecþiei. tratate ºi monitorizate. infecþiile din sfera ORL pot preveni apariþia unor forme grave de infecþii în cãile aeriene inferioare. pneumoniile alãturi de infecþiile respiratorii superioare (ORL) reprezintã peste jumãtate din totalitatea afecþiunilor de naturã infecþioasã diagnosticate frecvent la nou-nãscuþi ºi copii. alãturi de DNF ºi antihistaminice. o rinofaringitã evolueazã banal în 5-6 zile. 0314254783. Pe mãsurã ce copilul înainteazã în vârstã. Gabriela Kubinschi Medic primar otorinolaringologie. Concluzie: Corect diagnosticate. 0756045204 Fax: 021 7464038 Mijloace de transport: 41. Este ºtiut cã. dar ºi suspectarea hipertrofiei de amigdala faringianã. Contaminarea se face atât prin contact direct cu persoane infectate (prin intermediul picãturilor Pfluge) cât ºi prin propagarea infecþiei din rinofaringe.ro : Program: Luni-Vineri: 07:00-21:00. Haemophilus Influenzae. Sector 6. iar copiii cu fibrozã chisticã se infecteazã mai frecvent cu Stafilococul Aureus. Bucureºti (în incinta Ghencea Business Center) Tel. caz în care se recomandã adenoidectomia. penicilina sau eritromicinã de la 5-10 zile). forme de boalã estimate la peste 150 de milioane cazuri în lume/an la copii mai mici de 5 ani. 0214403588. Stafilococul Aureus.ARTICOLE DE SPECIALITATE Infec[iile din sfera ORL . 173. contribuind astfel la scãderea costurilor de îngrijire medicalã ºi reducerea complicaþiilor.cauz/ frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii Pneumoniile ]i afec[iunile tractului respirator inferior sunt unele dintre cele mai importante cauze de mortalitate \n \ntreaga lume. Exemplu: virusul respirator sinciþial determinã pneumonii grave la sugari.

pr.ªef Daniela Bastar . Anca Macri – m. 4. ªef catedra pneumologie UMF Carol Davila. pneumolog. ºt.m. Ileana Rohan – m. homeopatie.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALE BUCUREªTI INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Sos.Mihaela Badulescu .pr. pr. sp. competenþã în management sanitary. 289.m. în ºt..55 ªef sectie Dr. Radu Chiotan – m. Bucureºti Telefon: 4500594.pr. 5. Dana Preda Director Cercetare-Dezvoltare: Dr. 289. pneumolog. Asist.ro Manager: Dr. sp. Bucureºti Telefon: 336.univ.m.69. vicepreº. Dr.med. Elena Dalia Manolache . pr.m.m. Stefan Dumitrache Rujinschi – m. al sectiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. Sasu Ana-Maria – m.Antonela Dragomir .01 Email: nasta@mariusnasta. Gabriela Otel .55 Dr.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie IV ªef sectie: Prof. pneumolog. dr. pr. Gheorghe Murgoci . med. pneumolog. As. pr.71. med. Societãþii Române de Pneumologie Secþia Clinica Pneumoftiziologie I ªef sectie: Conf. competente ecografie generalã. sevraj tabagic. pneumolog. dr. pneumolog. 336. pediatru cu competenþã în pneumologie. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie III ªef sectie: Prof. ºt. As. master în managementul serviciilor sanitare publice. drd. Dr.med. Dr.. Diana Ionita CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ªef clinica: Prof. pr.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie VI Str.m.pr. med. dr. med.asist. pr. www. coordonatorul nucleului de oxigenoterapie la domiciliu.71. Secþia Clinica Pneumoftiziologie II ªef sectie: As.38. m. pneumolog. Pediatru. Bogdan Miron Alexandru .. competenþã endoscopie toracicã. Dr.gen. Eugenia Aurora Constantinescu . Ioana Varachiu .ªef Aura Cernica .m. Asis.Lacul Bucura nr. sp. 021-336.10-17 337. competenþã în bronhologie. Cristian George Popa . Pneumolog. Dr.ªef Margareta Oproiu . Dr. pneumolog. pr. m.99. univ.med. Bucureºti Telefon: 021-336. pneumolog.m. Beatrice Mahler – m. pneumolog.m. dr..med. Mihaela-Carmen Mitrea ... Pneumolog. univ. Dr.99.I.ªef Mioara Marinache .71.med..38. 336. competenþã endoscopie toracicã. Dr. pr. Mara Popescu Hagen – m. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VIII Str. sect. pneumolog. Dr. Bucureºti Telefon: 021 450 0594. Emilia Tabacu – medic pr. sect. în ºt. sect. pneumolog. Mirela Ciontu – m. master în managementul sanitar.Irina Strambu .marius-nasta. Serban Voda nr. sp. cc.m.med. competentã în pneumologie pediatricã.as. chirurgie toracicã Director Medical: Prof. drd.25. Dr. 4.. sp. Dr. drd. As. Dr. As.: Dr.m. coordonator tehnic naþional al Programului Naþional de Control al Tuberculozei Mihaela Tanasescu . ºt.m. Jeni Mihaela Petrea . drd. med. med. Dr.m. pr. med. pr. medicinã internã ºi pneumologie. pneumolog Secþia de Pneumoftiziologie Copii IX Str. pneumolog.m.med. dr. competenþã în managementul sanitar.ªef Nicoleta Preda . pneumolog. în ºt. ºef Nicoleta Moise . pr. sp.40. ªef lucrari Dr. în ºt. 021 450 0596 ªef sectie: Dr.ªef . pneumolog. dr.pneumolog. pr. Viorica Filipescu .m. pr. Vladimir Serban Ghinescu m. sp. Dr.25. Constantin Marica . SRP ªef lucrari: Dr.. Bogdan Miron Alexandru . Daniela Mihãilescu. 12 Supliment Medical Market . As. 289. pneumolog. pneumolog.m. Dragos Bumbacea . Dr. Fax: 337. pneumologie. supraspecializãri homeopatie.. dr. pneumolog.asist. Dan Avramescu .med. pneumolog. acupuncturã. alergologie. Doina Goicea Director Administrativ: Monica Raduþ Director de Ingrijiri Medicale: As. pr.m.. pediatru cu competenþã în pneumologie. med. pr. Cornelia Tudose .: Dr. pr. SRP.PNEUMOLOGIE . pr. Claudia Toma . As. Asist. pneumoftiziologie pediatricã. Dr. dr. pr. Dr.m.m.99. Secþia Clinica Pneumoftiziologie VII Str. pr. Dr.pr. As. pr. 5. cod 050152 Telefon: 335. Univ. Dr. Dr. Emilia Criºan. sect.m. pediatru cu supraspecializare în pneumologie pediatrica. sp.m. Anca Macri . Dr. sp.gr. sect.as. Florin Mihãlþan. Bucureºti Telefon: 336. Ileana Rohan . Dr.asis.01. pneumolog Dr. pr. Dr. med. drd. ªef catedra de pneumologie UMF Carol Davila. 4500596 ªef sectie: Dr. univ. dr. pneumolog. în ºt.pneumolog. vicepres. 4. m. Dr.55 ªef sectie: Dr.25. Serban Voda nr. pneumolog. sp.pr. Micapora Neagos . ºt.med. ªerban Vodã nr. pneumologie. 90. pneumolog. dr. dr.as. Rãzvan Adrian Mocanu.m. sp. Dr.ro..gen Secþia de Pneumoftiziologie Copii X Str. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie V ªef sectie: Dr. Asis.. vicepreº. drd.. ºt.m. m. vicepres.Lacul Bucura nr. pr. Sector 5 Bucureºti. Viilor nr. As. pr.as.pr.as. 40. medicinã internã ºi pneumologie.ºt. Director Financiar-Contabil: Ec.Delia Liana Marta ..pr. ºt. med. Dan Avramescu – medic pr. med.ªef Dana Trandafir . dr.st. pr. somnografie.

pneumolog. în ºt. Ioan Cordoº . competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale 13 . ºt. Asoc. . Elmira Ibraim . med.I. instrumentar pentru chirurgia toracicã ºi toracoscopie Servicii: asistarea endobronºicã a pacienþilor cu canule traheale. chimist principal... Dr. competenþã în bronhologie.pr. supraspecializãri chirurgie cardio-toracicã. chirurgie toracicã ºi chirurgie generalã.cerc.Petronela Grigore .pr. Cristian Paleru . dr. toracoscopie. pr. ºt. supraspecializãri mediastinoscopie.I. dr. Dr. m. pr. competenþã chirurgie minim invazivã mediastinoscopie. competenþã în bronhologie. Asist. drd. sp.nebulazitor. în ºt.m. Dr. pneumolog.I. ºt. m. drd.med. Dr. pneumolog.. Simona Bliorþ . bronºice. Dr.med.atele.pr. mediastinoscopie.. preºedinte al secþiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie.Mihai Alexe .ºef Carmen Pãcuraru .III.asist.. drd. CLINICA CHIRURGIE TORACICÃ ªef clinicã chirurgie toracicã: Prof. management sanitar. med. Dr. chirurgia traheei.cerc. primar pneumolog Dr. competenþã bronhologie.. Dr. dr.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã ªef laborator: Dr..Ruxandra Ulmeanu . dozarea fosfatazei acide. .. drd. pr.cerc. pr. asistarea postoperatorie a pacienþilor operaþi pe torace.st. m.st. Dr.m. gr. pneumolog. chirurgie laparoscopicã. pr.pr. Asist. toata gama de intervenþii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale.. pneumolog.m. lavaj bronhoalveolar. Kinetoterapeut Alexandru Pahonþu. chirurgie toracicã.pr. coliere cervicale SECÞIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI DE PNEUMO FTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Colectiv de cercetare a tuberculozei ºi a altor boli pulmonare cronice 2010 . Ileana Stoicescu .asist. Servicii: citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar.pr. pneumolog. imunocitologia lavajului bronhoalveolar. formator pneumologie. Ruxandra Spataru . dozarea angiotensin-convertazei serice. Dr. dozarea adenozin-dezominase Singurul Laborator din România unde se efectueazã: dilataþii traheale.m. III. pr. m. Dr. gr. Dr. Boris Constantin Coman –m. pneumolog ºi medicinã generalã / medicina de familie. Cristina Maria Teleaga . chirurgie esofag. Luminita Iuliana Cervis . Dr. în ºt. cerc. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi bronhoscopie. biopsie bronºicã. ºt. univ. drd. chim.cerc. m. A. pr. chirurgie de graniþã toraco-abdominalã. pneumologie intervenþionalã.Emilia Criºan .m. secretar ºt. Mihnea George Orghidan .II. chirurgie toracicã.electrocardiograf 3 canale.bronºic pentru prelucrãri citologice.I.st. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi mediastinoscopie. dr. sp. cerc. competenþã în bronhologie. Radu Stoica . Roxana Nemes .med. pneumolog. bronhoscopie rigida cu anestezie generalã în sistem jet-ventilation.pr.Dr.. biopsie pulmonarã transbronºicã. extragere corpi straini intrabonºici. pr.I. cerc.coordonator: Minel Serbu Dotãri: 5 paturi supraveghere. Genoveva Cadar .cerc. Diana Ionita . cercetare.gr.III . în ºt. sectie As. Dr.pr.gr. cerc.endotraheale COLECTIV ENDOSCOPIE BRONªICÃ . III. Dr.I.. ºt. SECÞIA A. cerc. chirurgie toracicã. SECÞIA CHIRURGIE TORACICÃ II ªef secþie chirurgie toracicã II: Prof. chirurgie toracicã video asistatã. Dr.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã Coordonator: Prof.. Asist. Pneumolog COLECTIV LAVAJ BRONHOALVEOLAR . .. bronhoaspiraþii. pneumolog Dr.m. chirurgie toracicã. pr. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale Dr. med.asist. ºt. Niculae Galie – m. termocoagulare endobronºicã. Mirela Tigau . ecografie generalã. cerc.instrumentar micã chirurgie. pneumolog. pr. ºt. competenþã în bronhologie. broºaj -periaj.gr.m. aplicare de proteze stenturi. A.st. dr. pneumolog.psiholog.. Ileana Dediu .m. Madalina Burecu. Dr.cerc.. pneumolog. COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENTELOR -CPUMedic coordonator: Dr. COLECTIV FIZIOPATOLOGIE RESPIRATORIE Explorãri Funcþionale Respiratorii Speciale ªef laboartor: Dr. Asist.Victor Spinu .pr..I.gr. Domnica Ioana Chiotan .med. ºt.chimist spec..monitor / defibrillator. med. III.Cristina Popa . pr..T.m. pneumolog. Andreea Dumitrescu .m. ºi COMPARTIMENTUL T. Servicii: fibrobronhoscopie.m. . supraspecialitate chirurgie toracoscopicã.m. ºt.Univ. chirurgie toracicã. Codin Theodor Saon . Dr.med. Dr. Ioana Munteanu. dr. echipament medical: ventilator. coloraþii speciale în lavajul bronhoalveolar.injectomat. pr. pr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia de Pneumologie Cronici MDR-TB ªef. Dotãri: mediastinoscop.ºef Anca Pavel .T. chirurgie toracicã As. cervico-toracicã.ªef Daniela Mariana Anghelescu -asist. med.. Radu-Dragos Posea .. ºt. med. protezare endobronºicã. pr.pr. drd.asist. drd. .ªef Anita Bumbanac .pr. sp. laser terapie Nd-Yag endobronºicã pentru obstrucþii ale cãilor aeriene centrale. gr. gr.m.m. III. gr.sac mascã valvã.. .T. Dr. m.I.Aneta Serbescu.gr. ºt. pr. pr. Asist. pr. pr.. puncþie ganglionarã extracþie de corpi strãini intrabronºici. drd.m. pr. cerc. competenþe chirurgie toracoscopicã. pr. Doina Lugoji m. . pneumolog. med.2011 Coordonator: Dr. pneumolog. Kinetoterapeut Cãtãlina Lucia Marinescu. supraspecializare citodiagnostic în lavaj bronhoalveolar. în chimie Dr.pr. Dr. ºt. dr.m. A. dr.T.m..

epidemiologie. epidemiologie ºi boli infecþioase.I. gr. Tudor Cipruþ . cerc. teste bronhomotor -bronhoconstrictor.biolog pr. sp. dr.m.biolog pr.gr.sp. electrocardiograf portabil BIOSET 3700. în biologie Dorina Banicã . compartiment de sterilizare. instrumentar de unicã folosinþã.m.gr. Grozovici nr. vaccinare: anti-pneumococica (copii þi adulþi). nr. medii de culturã: IC.60. Laborator. sp. MATEI BALª Str.ro 14 Supliment Medical Market .SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotãri: aparat pentru mãsurarea difuziunii alveolocapilare -transfer gazos-. secretariat@mateibals.15 E-mail: inms_romania@yahoo. în biologie Servicii: diagnosticul tuberculozei active prin metode de biologie molecularã PCR Compartiment de NOSOCOMIALE . sector 2. factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilarã.gr. radiologie ºi imagisticã medicalã. anti. ºt. radiologie ºi imagisticã medicalã. Linie ELISA pentru diagnosticul imunoenzimatic al infecþiilor HIV micobacteriene ºi nespecifice. în afara celor asigurate prin Programul Naþional de Imunizãri. pr... Servicii: vaccinãri la cerere. 021-3220240 Fax: 021-3214213 inemrcm@yahoo. dr.m. cod 022103 Tel. în ºt.st. bodypletismograf.Post I. analizor pentru depistarea rapidã a infecþiilor cu micobacterii. I.biolog principal. Bucureºti Tel: 021-3224140. COLECTIV BACTERIOLOGIE Olga Moldovan . þi anume. examen pletismografic.biolog principal. Dr. explorãri radiologice ale tubului digestiv. 22. m. Rongen MRF mobil . Adriana Moiºoiu . radiologie ºi imagisticã medicalã.I.37-39. Dr. indici de elasticitate pulmonarã.USA.318.95.I. în biologie Monica Bendorf . aparat pentru mãsurarea gazelor sanguine. 021.st.biolog pr. Adriana Moiºoiu . radiografii osoase. bronhodilatator-.m. presiuni musculare.SWISSRAY Elvetia. 1. BD. complement. Bucuresti.61. pneumolog INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ SPORTIVÃ B-dul Basarabia nr.Dr. LASER nefelometru pentru diagnosticul infecþiilor specifice ºi nespecifice pleuro-pulmonare. med.318. DR. spirograf Servicii: activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã.00. Epuran Valeriu .. nebulizator pentru testul bornhomotor. sp.microbiologie.med. Dr. pr.00. pipete automate electronice ºi semiautomate-.com Cabinet de vaccinãri Medic coordonator: Dr. scopie . Dr.318.318.80. computer-tomograf Servicii: examene radiologice la angajare sau examene periodice. radioscopii ºi radiografii pulmonare. Panduri./Fax secretariat: 021. în biologie SERVICIUL DE RADIOLOGIE ºi IMAGISTICÃ MEDICALÃ Laborator computer-tomograf ªef laborator: Dr. Bucureþti. ºef de Lucrãri Dr. congelator .secretariat: 021. dr. pr.PNEUMOLOGIE .com Cabinet Pneumologie: Dr. Tel.m. m. Tel. centrala: 021. competenþã tomografie computerizatã. Georgeta Cristea .tuse convulsivã. dozari ºi determinãri de imunoglobuline. dr. Aurica Georgeta Raduþã Stan . flowscreen. determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice LABORATOR DIAGNOSTIC PCR ªef laborator: Dorina Bãnicã .m. ºt.biolog pr.Dr.318. Ciobanu Magda INSTITUTUL NAÞIONAL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ {I RECUP ERARE A CAP ACI T ÃÞ I I DE MUNC Ã ªos.318.06 Fax: 021. pr. competenþã tomografie computerizatã ºi rezonanþã magneticã Laborator Radiologie ªef laborator: Dr.47. cerc. Tel. microbiologie Dotãri: agitator Vortex. Svetlana Vasile-Bugarin . Rodica Bacruban.D6 .. Dorina Victoria Roºca . proteine patologice. cerc.47. microscoape cu fluorescenþã termostate Servicii: determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice. tomografii plane. urografii LABORATOR ANALIZE MEDICALE Laborator Bacteriologie ºi Laborator Naþional de Referinþã în diagnosticul tuberculozei ªef laborator: Olga Moldovan . pr. cicloergometru. Daniela Piþigoi. cerc. sector 2.800 C. diagnostic de laborator. competenþã tomografie computerizatã Dotãri: aparate radioscopie/grafie Rontgen . centralã: 021.60. dr. INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE PROF. teste de efort. Rontgen digital ddR MULTi-SYSTEM ..90. radiografii abdominale. sector 5. Negoescu Mihaela (epidemiolog) Consiliere ANTI-FUMAT .sp. aparaturã ºi reactivi de mare sensibilitate pentru determinãri imunoserologice -linii semiautomate.pe autocaravana Philips M40 MULLER. echipamente electroforezã: HELENA -cu scanner ºi computer.microbiologie Laborator florã nespecificã Dr.Eltex 400.

spec. Diagnostic si tratament specific pentru boli respiratorii acute (tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de apnee ºi cianozã. teste cutanate la alergeni profesionali unic în Bucureºti. Dr. serviciul de alergologie profesionalã -teste de provocare bronþicã la alergeni profesionali. dr. sector 1. Pr. Damian Fotache. sp. med. m. m. 63. Sonia Cornelia Bãdulici. Dr. reumatologie. Prof. Dr. pr. medicina muncii. DIMITRIE GEROTA“ BUCUREªTI Bd. Dr.2011 15 . Badea Georgeta. m. hepatologie. reumatologie. Mihaela Iacob. drd.10dispecerat Fax: 021/252. medicinã internã. m. sp. Secþia Clinicã Boli Infecþioase X – Copii ºef secþie: Conf. medicinã internã.. medicinã internã. 2010 . Echipa medicalã: Dr. în ºt. Sonia Bãdulici. drd.:021.C. competenþã ecografie gen. boli infecþioase. medicinã internã. medicinã internã.47. med. în ºt. Dr. medicina muncii.. în þt. m. m. m. m. Cristina M. explorãri funcþionale. Fax: 021.. bronºiolite acute cu virus sincital respirator.unic în Bucureþti. cardiologie.. aparaturã de radiologie þi imagisticã medicalã. Speranþa Teodorescu. Dr. gr. centralã: 021. As. Servicii Diagnosticul. sindrom pertussis viral). medicinã internã. pediatrie.pr. pr. dr. dr. paragripale ºi adenovirusuri. boli infecþioase. Viroze respiratorii cu virusuri gripale. Dr. Dr. ecograf. Dr. Adina Stãncescu. pr. pr. sp. adtiv. med.. în ºt. Roxana Matei. m. sp. paragripale ºi adenovirusuri. EKG. etilogia ºi tratamentul bolilor respiratorii acute complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. m. boli interne.. Cristina Angelescu. 50. Asistent universitar Dr. ºt. gr. bronhopneumonii ºi pneumonii-forme severe complicate cu insuficienþã respiratorie acutã.gov. Angelica Viºan.21. med.85. m. m. ªef lucrãri Dr. medicinã internã. medicinã internã.int. pr. Muncii. aparaturã pentru biotoxicologie profesionalã: spectrofotometru cu absorbþie atomicã. SPITALUL DE URGENÞÃ „PROF. rezident boli infecþioase. Tel. drd. Cristina Grigoropol. Dr. pr. Ioan Matei. m..: 021/316. m. I. Gologanu Daniela. pneumoftiziologie. Cristina Gica. analizor de gaze sanguine.32. Dr. Dotãri: 6 rezerve de câte 4. pirometru. pr. în ºt. reumatologie. spec. Secþia Medicinã Internã II .317. Valer Mihai Pompilian. Dr. Dr. pr. pr. Gabriela Ticu. univ. medicina muncii. þef Lucrãri Dr. ct. spectrometru UV ºi vizual. m. Doina Niþescu. univ. med. m. EMG. dr. drd. pr. competenþã endoscopie. m. dr. Dionisie Lupu nr. pr. dr. laborator LASERterapie ºef secþie: Prof. în ºt. drd. Bucureºti Tel. pneumococ. Cornelia Bistran. pr. Andrei Nanu. sp. VHA. pr. Afrodita Tudor.71. m.34-secretariat. pr. m.316. Dr. medicinã internã. pr. medic ªef secþie. în ºt.. Octavian Ghizdavu. m. sp.. sp. med. Dotãri: Camere cu 2-3 paturi.. medicinã internã. Dr. Testare imunitate postvaccinalã. ºt. int.ro Secþia Pneumologie Str.33. medicinã internã. Eugenia Bãlãnescu. sector 2. Dr. m. m.29. drd. Bronhopneumonii ºi pneumonii. medicinã internã. medicinã internã.pr. m. pr. imunoprofilaxiept. pr. Dr. boli infecþioase. pr.317. Dr. laringite acute obstructive. Dr. sector 2. Adriana Nicolau. dr. Dr. medicina muncii. Dr. med. m. med.28. Coman Tãnãsescu. Asistent universitar Dr. med. boli infecþioase. dr. pr... med. m. ªtefan cel Mare nr. Dr. Bucureºti Tel. m. Cristina Grigoropol. pr. med. Simona Caraiola. Adresa email: spital.B. 021/252. instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a secreþiilor traheobroºice. ºi pneumoftiziologie. m. Dr. Ruxandra Patrascu. medicina muncii. spec. Dotãri: 40 paturi.. boli infecþioase. viroze respiratorii cu: virusuri gripale. Iulia Crull.. m.31. 14850 Cu compartiment Pneumologie – T.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia clinicã Boli Infecþioase IX – Copii ºef de secþie: Dr. Daha Ioana. medicina muncii. boli interne. Ruxandra Mãntescu.sp.gerota@mai. Rozina Iagaru. medicinã internã. Tãnãseanu Stefãniþã. m. III. m.sp. Dr. m. Eugenia Naghi. c. m. Dr. pr. m. Agripina Rascu. Dr.. Dr. pr. dr. spec. m.. Stanescu. Dr. Luminiþa-Monica Luminos. pr. Dr. As. competenþã ecografie gen. pr. în ºt. Cristian Bãicuþ. Clinicã Medicina Muncii ªef clinicã: Prof. serviciul de biotoxicologie profesionalã . 5 þi 8 paturi. m. cu douã bãi þi douã grupuri sanitare comune. Dr. medicinã internã.. pr.55. DR. competenþã endoscopie bronºicã. pr. m.70 . boli infecþioase. III. Dr. Bucureºti Telefon: 021/252.45. m. în þt. medicinã internã.. dr. pr. Tania Alexandrescu. Ferdinand nr. medicinã internã. Cristina Popescu. Dr.sp. Dr. pr. Ianuli Mihaela. medicina muncii. m. Dr. Dr.12 Secþia Clinicã Medicinã Internã I – 80 paturi ºef secþie: ºef lucrãri. m. diagnosticul þi tratamentul bolilor profesionale ºi al bolilor legate de profesiune. Dr. 19 . m. Luminiþa Marin. H Influenzae tip b. m. medicinã internã. med. audiometru. infecþiile cu: VHB. meningococ. Servicii: Comisia Naþionalã de Pneumoconioze. m. cc. medicina muncii. pr. medicinã internã. Isabel Constantinescu. SPITALUL CLINIC COLENTINA ªos. pr. m. m.80 paturi. pr. pediatru. în ºtiinþe medicale. medicina muncii. grd. pneumologie.

o salã de operaþie complet dotatã pentru intervenþii toracice clasice ºi toracoscopie. spirometru. pleurale. sector 4.75.334. pleurale.36. examen radiografic. prin fibroscopie cu viza diagnostica sau terapeutica. Asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã.210.38. Colectarea datelor referitoare la incidenþa ºi prevalenþa anualã a tuberculozei. Bucureºti.. Fibrobronhoscopia directa etc. foraje transtraheale. m.210.sfantul. centralã: 021. Compartimente: Secþie clinica cu saloane de pneumologie ºi tuberculoza. punctii evacuatorii ale revarsatelor pleurale. m. Savu Angelica. Dotare: Aspiratoare pleurale. Tel. examene bronhoscopice. medicinã de laborator clinic þi microbiologie. Provocarea expectoratiei prin aerosoli expectoranti sai instilatii intratraheale. Terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. etc. pr. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. IOAN ªos. extractie corp strain. m. anatomie patologicã Cristina Negoiþã. lavaj bronsic. Consultanþã anti fumat. pr. examene de laborator uzuale si microbiologice pentru germenii banali si BK. Punctii pleurale diagnostice ºi terapeutice – evacuatorii cu aspirator tip Olympus Spirometrie cu ºi fara test bronhodilatator.90.þef laborator: Dr.39. probe functionale respiratorii prin flowscreen. Dr. citologie exfoliativa a tractului genital feminin.35. pr. extratoracice. pr. 021. punctii biopsii pleurale. Examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonara. BPOC etc. Tomografii plane ºi în plan bronºic.210.31 spitalul. Fibrobronhoscop – Tip OLYMPUS.astral.59. pneumologie.50. biopsii bronsice. cu þinerea la zi a registrului naþional de tuberculozã. limfoganglionare.Compartiment chirurgie toracicã Echipa medicalã: Dr. bronhografii. 13. drvasilepopa@gmail.334. punctii cu ac fin _ Examen histo-patologic prin incluzionarea la parafina si coloratii speciale _ Examene imuno . Doina Obãcescu.com.A. bronsiectazii. lichide patologice. simpatectomii ºi splahnicectomii toracice. platforma energeticã ce permite hemostaza –disecþie –suturã vascularã atât pentru operaþiile toracice cât þi pentru toatã gama intervenþiilor toracoscopice.334. pneumologie.I.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE explorãri funcþionale respiratorii. Tel. Monitorizarea unor boli cronice ca: fibroze pulmonare.pr. chirurgie toracicã. 021. 4 rezerve cu 2 paturi. pulmonare. Electrocardiograf. Laborator de Anatomie Patologicã .Dr. Dabelea Constantin – m. cc. Stefan cel Mare nr. operaþii pe sistemul nervos vegetativ autonom. Examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. Aparate pentru aerosoli. Florinel Pop. Vasile Popa – m. m. centrala: 021. Marian Ilie. Dispensar pentru monitorizarea bolnavilor cu TBC – angajati M.Farmacist Sef: Ioana Serban. competenta bronhologie Farmacie . Evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase conform Programului National de Control al Tuberculozei. 16 Supliment Medical Market . cu viza diagnostica sau terapeutica:./Fax: 021. cu teste de provocare sau nu. farmacist primar Laborator Analize Medicale . Operaþii toracoscopice: rezecþii pulmonare. Sistem înregistrare video ºi foto pentru documentarea foto ºi video a intervenþiilor toracice clasice ºi toracoscopice. Vitan-Bãrzesti nr. astm bronsic. aspirat bronsic pentru examen bacteriologic. Tel./Fax secretariat: 021. echipament complet pentru intervenþiile toracoscopice. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. chirurgie toracicã. Servicii medicale: Aerosolo-terapie.ro Servicii generale unitate: consult clinic pneumologic. biopsii diagnostice tumori pulmonare/mediastinale/pleurale. Bucuresti. Serviciu Bronhologie.com Dotãri: 15 paturi.dabelea@rombiomedica.70 CLINICÃ CHIRURGIE I . Pense de biopsie endoscop de diferite profile. Serviciu de radiologie. Servicii: toatã gama intervenþiilor toracice clasice inclusiv chirurgia mediastinului.51. st. STEFAN Sos. competenþã toracocopie. spalatura si periaj bronsic. terapia medicala a afectiunilor pulmonare TBC si non TBC Cabinet Bronhologie .39. Diagnosticul de laborator al infectiilor pleuro-pulmonare nespecifice. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigida. sector 2. 11. Examen radiografic. constantin.Dr. cura pneumotoraxului spontan. Examene de laborator uzuale ºi microbiologice pentru germenii banali ºi BK. tomografie computerizata. Testare farmacodinamica bronsicã.stefan@b.PNEUMOLOGIE . oxigenoterapie sau de lungã duratã. CT. cod 020122 Tel. ferestre pericardo-pleurale. Examene bronhoscopice. mediastinale. Examene histopatologice:bronsice. competenþã torascopie. Serviciu explorãri funcþionale respiratorii. pr. biochimist principal Servicii: Examene de cito-patologie: aspirat. pleurodeze chimice pentru pleureziile.histo-chimice. Dr. competenþã bronhologie. fistulografii pentru fistulele esobronsice. Consultaþii de specialitate cu bilet de trimitere (în douã exemplare) pentru asiguraþii OPSNAJ – gratis ºi contra cost (cu programare) = 35 lei Servicii medicale contra cost: Bronhoscopii = 70 lei SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF. bronhoaspiratii cu viza de combatere a sindromului de incarcare bronsica. Sisteme informatice complete pentru evidenþa electronicã a pacienþilor ºi investigaþiilor ºi intervenþiilor chirurgicale ale acestora.

Arad. Dr. pneumoftiziolog.50 paturi ºef secþie: Dr. pr. pleurezii masive. Tel. Fax: 0248646638 spitaltbc@rdslink. pr. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. Dr. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare Secþia Pneumoftiziologie II . pneumonii. pneumologie. sp. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. 2 Sebis. Fax. Nr.45 Dr.40 paturi ºef secþie: Dr. Dr.ro www. HCV. Tel. portabil. ENS etc _ Teste de biologie moleculara pentru depistarea de agenti patologeni Mycobacterium tuberculosis complex.106. 49. Garii. Pneumolog Dr. cu teste de provocare sau nu. medicinã internã cronici. pneumoftiziolog. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii.net Secþia Pneumologie –TBC – 45 paturi M.Coloniei nr. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. pr. Jud. pneumologie. directorul me-dical al spitalului Dr. contact@spitalleordeni. spirografe Sectia Pneumoftiziologie I . 145.Leordeni. ILIE PITEªTI Str. spitalsebis@artelecom. aspirat bronþic pentru examen bacteriologic. 63. Alexandriei nr. NR. bronsiectazii etc. Dr. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. examen radiografic. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã. Arad Tel: 0257 350 190 Fax: 0257 520950 Spitalizare continuã în specializãrile: pneumoftiziologie. aspirat bronþic.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Examene imunologice si markeri tumorali: HIV. m. Aparat punctie pleurala. Laurenþia Bãdulescu. jud Alba Tel: 0258 / 861 165 pitaltbcaiud@astralnet. afectiuni cronice pulmonare decompensate Ambulatoriu de specialitate Pneumologie-TBC SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. micoze pulmonare. Pulsoximetre. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. nr. Adina Sorina Petrescu. pr. Florica Borea. bronhografii.Marina Silvia CENTRUL DE SÃNÃTATE CHISINEU CRIª Str. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. PITEªTI. pneumofiziologie Dotari: Aparat radiologie 2007. Laborator Explorãri Funcþionale Dotãri: electrocardiograf 3 canale. 6.2011 17 . HVB. HPV cu genotipare etc. pr. testare farmacodinamicã bronþicã. lichid pleural. Dr. Nr.Badea Carmen Liliana m. Gabriela Bãrbulescu. Bucuresti.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI Str. Anisoara-Alina Halpern. transtoracicã. Medici: Dr. pneumologie Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. Jud.Argeº Tel: 0248646500. competenþã bronhologie.ro SPITALUL ORêENESC CÂMPENI Str. lavaj bronþic. Tineretului. pneumologie. examene citologice de sputã. Alba Tel. Aparat probe functionale respiratorii. biopsii bronsice.Stanescu Cristiana Felicia. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronþicã. Jud. pneumologie Dr. jud. Roxana Tudor. consult clinic pneumologic. tipic si atipic si cu chimiorezistenta. Horea.Argeº. fistulografii pentru fistulele esobronºice. Marian Ilie. etc. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. Tel 0257/311059. m.Marmandiu Loredana Nicoleta m.spitalul-pneumoftiziologie-sf-ilie. Jud.. Aparat aerosoli. www. Dr.cronici . examene bronhoscopice.ro.38. Secþia II PNF 50 paturi: Dr. pr. pneumologie Secþia Pneumoftiziologie III . PSA. sector 5. pneumofiziologie. pneumoftiziologie dr. Daniela Chiriþã. pneumologie. m. pr.Micu Marioara m. pr. Ecaterina Varga. m.Sandu Adriana Mariana. SPITALE PROVINCIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD AIUD. 0258/771715. broþaj bronþic.24. spirometrie. m. Câmpeni. Electrocardiograf Laborator bacteriologie acreditat RENAR.ro Dispensar TBC – m. HCV. SR EN ISO / CEI 17025/2005 Laborator biochimie hematologie în curs de acreditare 2010 . nr. m. sp. Marcu Luminiþa. m. m.50 paturi Sos. pneumologie. m.pa.spitalleordeni. Chisineu Cris. produse de puncþie ganglionarã.Buleu Florin. examene de laborator uzuale þi microbiologice pentru germeni banali þi BK. hemoptizii. m. Loc. bronhopneumonii. Cuza Voda. lavaj bronþic ºi bronhiolo-alveolar. 0248/653690. BPOC suprainfectata. monitorizarea unor boli cronice ca: FID.ro Secþii Spital Secþia I PNF 60 paturi: Dr. pneumoftiziologie dr. competenþã bronhologie Dr. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. Alda Ioan Tuberculoza pulmonara BK+. spitalul_cimpeni@yahoo. pr. str. Speranþa Maria Eugenia Brânzei. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice (evacuatorii cu aspirator tip Olympus. CEA.. pr. m. flowscreen. sp.: 420. 0248/653694. pnf. pr. pr. pr. SPITAL DE BOLI CRONICE SEBIª Str.

m.38. Lascar Catargiu. Laborator analize 0234-52.ro.Dr. competenþe în Endoscopie bronºicã. Oituz nr. M.22. pr. emfizem pulmonar. Aparat explorari functionale respiratorii (spiroetrie).Dr. Medic ªef laborator Dr. antibiograme. bronºite acute. pr. Frigioiu Mihaela. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator. PID SPITALUL PNEUMOLOGIE CÂMPULUNG MUSCEL Str. runos@pneumoftiziologie-bacau. Judeþul Bacãu Tel: 0234. Dr. Luiza Catalina Iorgut Dotari: Aparat Röntgen. Mares Mariana Nicoleta. Tel. 72. Gheorghe Milos. microscopie. explorari functionale respiratorii. Aparatura pentru analize medicale Ambulatoriul de specialitate Cabinet TBC. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACÃU Str. pr. Ftizioterapie. pneumonii virale. M. pr. Tel. M.clpnf@gmail. Gavrilã Gabriel. http://sanatoriulslanic. Costeºti. chist hidatic. Apostu Marius Servicii medicale: radiografii toracice. Viºoiu Sorin Nicolae Director financiar contabil: Ec. m.wordpress. Glod Elena Dispensar TBC – 6 cabinete . M. etc. Pneumolog. Halbedel Cristina. m. pneumoftiziolog Laborator analize medicale. tuberculozã secundarã. indrumare ºi control metodologic în specialitate . diagnostic ºi tratamentul sindromului de apnee obstructiva în somn. Dispensar TBC-Internãri-Informatii 0234-51. www. Tel. ªef secþie Dr. Ileana Drambareanu. Chiriac Graþiela. Dr.ro. Jud. sp. pneumologie. tumori pulmonare. Dr. lichid de ascita. consultaþii de specialitate pentru diagnosticul în pneumologie pentru adulþi ºi copii. Judeþul Argeº.7.astral. pneumologie. direc@pneumoftiziologiebacau.00.55.culturi BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. pr. mpr. Serviciu Tehnic – Administrativ 0234-52. nr.ro. Tel.129 / Fax: 0234. lichid de ascita.75 spitaltbc@BACÃU. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi Sunt tratate afecþiunile: tuberculozã primarã.ro. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi 3. Pneumoftiziologlog. medicinã de laborator Farmacie Farm. culturi. abces pulmonar. achizitii@pneumoftiziologie-bacau. – Pneumologie SANATORIUL BALNEAR SLÃNIC MOLDOVA Str. Anca Florentina Dumitrescu M.com www. Georgeta Popa Secþii Spital Secþia I Pneumologie. spitalcostesti@yahoo. Bacãu. Medic ªef Dr. pneumologie. astm bronºic. Dr. Tel. m.ro Manager: Dr. Apostu Marius. Bacãu Tel.Argeº. Cod: 605500.ro. Maria Zarnescu.).Argeº 1.consiliere pentru renuntarea la fumat. la nivel judeþean.M.Bãlcescu nr.Dr. tumori mediastinale. Pneumoftiziologie copii – 70 paturi 2. ªef secþie Dr. Bronhoscop. pr.Ec.23. m.55. nr.ro Dispensar TBC . pneumologie. Dr. M. m. pr. ªef secþie Dr. Rusu Cristina.Dr. Dana Maria Stanescu.ro. tipizari. 0248510954 / 510150. cord pulmonar cronic. etc. Industriei. investigatia bacteriologicã: ex. pneumologie. Câmpulung. Viºoiu Sorin Nicolae.din Judeþul BACÃU.348. 18 Supliment Medical Market .ro. biochimie. empieme pleurale. sp. Secþia II Pneumologie. Pneumoftiziolog. 0248673 550. Cod postal 115100. hematologie.76. Pneumoftiziolog. anatomie patologicã asistenta bolnavilor de TBC .pneumologie. Dr. Pneumoftiziolog. pr. bronºiectazii. sp.). Laborator analize medicale . medic laborator clinic Farmacie – Farm. ªef secþie Dr. Delia Olguta Lixandru SPITALUL ORêENESC “REGELE CAROL I” COSTEªTI Str.184 E-mail:sanatoriuslanic@clicknet. Brînzei Luminiþa. M. afecþiuni pleurale. farmacie@pneumoftiziologie-bacau.com/ PNEUMOTERAPIE: ultrasonoaerosoli.spitalregelecarol. dirmed@pneumoftiziologie-bacau. Anca Florentina Dumitrescu. Fax 0248673850.Dr. competenþe în Endoscopie bronºicã. Manager .PNEUMOLOGIE . bronhoscopie. pr. competenþe în Endoscopie bronºicã. N.72. Dr. Slãnic Moldova. sp. Pneumologie I – 90 paturi din care 3 paturi spitalizare zi. ecografie generalã examene microscopice pentru BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. Secretariat 0234-51.ro. jud. Pneumologie II – 90 de paturi din care 3 paturi spitalizare zi.pnf. pneumotorax.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SFÂNTUL ANDREI” Valea Iaºului . pneumonii bacteriene.com. Polisomnograf în cadrul Laboratorului de Somnografie. competenþã Management Spitalicesc Director Medical: Dr. Dr. statistica@pneumoftiziologie-bacau. pr. bronºite cronice. Munteanu Cezara. Gavrilã Constantin Director financiar contabil . inhalaþii cu ape minerale colectate zilnic din regiunea Izvoare a staþiunii sau cu substanþe medicamentoase. Ganac Gheorghe Director Medical . Enachescu Serban .348. sp. 19.

Ungureanu Dragoº.2. ecograf. Gheonea Anca. Analizor automat de biochimie. craniu faþã. dr. Dispensar TBC.astral.ro. Guranda. Uroculturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – urinã. electrocardiograf. psihiatrie. m.1.14 pentru activitatea medicalã propriu zisã Spitalizare continuã în sistem pavilionar: . 0744 329 616 Director medical. Eroilor. insuficienta respiratorie acuta). Durnesti. Moisuc Doina. Ecografie generalã. Dr. competenþã pneumoftiziologie. www.eu SPITALUL MUNICIPAL . amigdalite. Botosani Tel: 0231/578 023. Dr.Dr. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã .astral. medicinã generalã. m. Laborator analize medicale.ro Activitatea medicalã .ro.com. Tel. 57. nr. m.Ilisua@yahoo. spital multipavilionar spitaldorohoi@gmail.60 paturi. Examen microscopic frotiu lichid puncþie. IDR 2 ui PPD. neonatologie. pneumoftiziologie. bronsiolite. Dr. Dr. Principalã. www. Compartiment BK. nr. Radu S. Margasoiu Daniela.pr. 75. ATI.ro 2010 . ftiziopediatrie. m. din care: – TBC copii 4. 0748 233 000. Camerã de gardã. competenþã echografie generalã. Brãila Tel: 0239 / 613113 613665 612893 Fax: 0239 / 613113 612893 629 662 pneumobr@braila. Instalaþie de sterilizare SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞÃ MOINEªTI Str. Codreanu Viorel.0231/584 024.com. Examen radiologic tract digestiv superior. Fax 0231/584024. Nr. pneumoftiziologie. Frigioiu Mihaela. ec. tel. m. Viorel Ion Lefter. recuperare medicalã. Vladimir Tiberiu. 0722 650 075 Director financiar-contabilitate.2011 19 . POP MIRCEA’’ MARGHITA Marghita. Judeþul Bihor.. Iliºua. m. Fax: 0231/578 073 / 0727 654 978 tbcguranda@yahoo. sp. E-mail: office@pneumobt. ec. preventoriul. Bronhologie – Dr.asistenta medicalã pentru copii 0-18 ani pentru: Afectiuni respiratorii (rinite. pneumoftiziologie.Câmpiniu nr. Rx esofag (substanþã asiguratã de pacient). rinofaringite. Laborator radiologie ºi imagisticã medicalã.ro. Oradea. pleurezii. bronsite. centurã scapularã sau pelvinã. endoscop. Secþia pneumologie II – 60 paturi. DR. pr.L. BACÃU. cod 810003 jud. com. Examen radiologic torace ºi organe ale toracelui. Trandafirilor. Zorilor.com SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOºANI: Str.0231/ 584082. competenþe endoscopie bronºicã. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – lichid puncþie SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI B-dul Victoriei nr. 0359-413471. Jud. Dr. Fax 0263 348267. Rx.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE pneumoftiziologie. Dorohoi. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator Dotare: Aparat radiologie fix. pneumoftiz@rdsor. Ecografie abdomen superior. astmul bronsic. SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GURANDA Sat. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – urinã. pneumonii. nr. Carmen Elena Iacob. spitaldorohoi1@dorohoi. bronsiectazii. Analizor automat de hematologie. ginecologie-obstetricã. Tel. Laborator explorãri funcþionale – Dr. Botoºani.0234-362520. pediatrie. Aparat funcþional Laboratoarele deservesc atât paturile cât ºi ambulatoriul Investigaþii paraclinice: Spirometrie. jud. 21 Brãila. Fax 0359-413470. PREVENTORIUL TBC DE COPII ILIªUA Str. competenþe endoscopie bronºicã. Cristina Bahrin. Strada Crisan. pneumoftiziologie. pãrþi ale scheletului în douã planuri. spirometru. 0263 348267. Ambulatoriul . pneumoftiziologie. Rx. Radiodiagnostic. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – secreþii. Rx. oftalmologie. jud. 584118. 268. spitalmoinesti@BACÃU. Rx. Rx.medicinã internã. sp. chirurgie. TBC adulþi 36. 0231/613240. Cristina Rusu.. nr.pneumologie.coloanã cervicalã. din care: Compartiment TBC 40 paturi. judeþul Botoºani. Ecografie pelvis. Ambulatoriul de Specialitate Pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA Str. 0231/610178. ps.spitalmoinesti. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culturi pozitive) – sputã. coloanã vertebralã. Farmacie. Examen microscopic colorat – secreþii. Izvorului nr.24. 0745 123 117 Secþia pneumologie . m. Bistriþa-Nãsãud. pr. Examen microscopic colorat Gram – sputã. pr. Tel. Tomografie planã. compartimentele administrative Str. Asanache Carmen. laringite. Pneumologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRÃILA Str. m. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen sputã. O. pr.R.spitpneumo. Manager. Spirogramã + test farmacodinamic bronhomotor. (substanþã asiguratã de pacient).com Dr.

Secþia Sanatorialã Pneumologie – TBC: Comuna 20 Supliment Medical Market . 12. 0268. baie apa termostat.P. Braºov Tel: 0268.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAªOV Str. agitator. 0264 591902. Grãdinilor nr. microscop optic. Carmen Monica Pop m. Jud. 5 pat. SPITALUL MUNICIPAL OLTENIÞA Str. pr.smsacele. 0242515931. Verinceanu Elena. Dan-Mihail Nicolau m. Dr.2.Varianta Nord nr. tel/fax: 0242/313180 pneumocalarasi@clicknet. Pneumoftiziologie Director financiar contabil Ec. 477. Dr. Tel. sp. microscop fluorescenta. Caraº-Severin.14 paturi Compartiment explorãri funcþionale SPITALUL ORêENESC BUDEªTI Str.com Compartiment Pneumoftiziologie: Dr.273. 112 paturi: Secþie pneumoftiziologie I: 56 paturi (46 pat-TBC.ro Pneumologie – TBC: ºef secþie dr. sp.com Manager: Mureºan Vasile. Episcop Popeea nr. fax 0242510673.270. Secþia Clinicã Pneumologie III: ºef secþie Dr.compartiment ATI – 3. / Fax: 0264-592176./ Fax..în contract cu CASJCL. B. Ambulatoriu TBC: Dr.. sp. spitalcb@cs. competenþe explorãri.PNEUMOLOGIE . pneumoftiziologie. cultura. spirometru-4. 90 paturi SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “ LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA Str. 50 paturi din care . Verinceanu Liviu. pneumolog. Nr 1. competenþe acupuncturã ºi homeopatie Director medical: Todea Doina Adina. Verinceanu Liviu. Dr. Catrinoiu Mihai Ambulatoriu integrat al spitalului. ODELCA). Niþulescu Dan. 5 paturi-spitalizare de zi: Dr. Cãlãraºi. pr. 0255571645/0255571646.com. pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÃLÃRAºI Str.compartiment TBC . 0242515932. Independenþei. Cãlãraºi. pneumoftiziologie SPITAL MUNICIPAL CARANSEBEª Str. 325600 Jud.-pneumologie. Sistem monobloc. Gabor Daniela. ABG cu serie scurta)-acreditat RENAR: Biochimist pr. Livia Filip m. m. spoltenita@walla. ELTEX400./Fax 0268.830. sp. m. 6. pr. 54. SPITALUL ORêENESC ORAVIÞA Strada Spitalului nr. Secþia Clinicã de Chirurgie toraco-pulmonarã: ºef secþie Dr. m. Dumitrescu Spiridon. pneumoftiziologie 47 paturi din care .ro Manager: Dr. competenþã bronhologie Laborator: biochime ºi bacteriologie BK(microscopie.467 SPITALUL MUNICIPAL SÃCELE Str. pneumolog. bidistilator. Dr. .pneumologie.. Dr. defibrilator monofazic-1. cod 915100. m.Sãcele. compenþã explorãri funcþionale respiratorii . Catrinoiu Mihai. pneumolog. Secþia Clinicã Pneumologie II:: ºef secþie Prof. pneumoftiziologie.: Popescu Alina Director financiar contabil: Dediu Marilena Secþii spital.ro Ftiziologie: 45 paturi .Nicolae Iuliana. manager judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. 30 paturi din care . 0264-591228. Jud. camera termostat.011.20. hotã cu flux laminar vertical-2. 5 pat. pentru consultatii de pneumologie. Banaceu Stana m. Braºov. Popescu Alina. tel. 0264. Compartiment Explorãri funcþionale Respiratorii: Dr. Milena Man m.com http: www. autoclav cu sterilizare cu prin aburi. Oraviþa. pr.compartiment TBC – 11 paturi. 0268. Compartiment bronhologie: Dr. str. bronhoscop-3. Biolog principal Coleasa Eugenia Aparaturã: ap. Popescu Alina Compartiment Radiologie: Dr. Haºdeu nr. Cluj-Napoca. Rontgen:4 (ELROM 400. remus_c2002@yahoo. Fax 0255571966 spitaluloravita@clicknet. 477. balanta tehnic.ªef Secþie. m. centrifuga-3. Urs Tereza Total 242 paturi Secþia Clinicã Pneumologie I: ºef secþie Dr. aparate de aerosoli-3. master managementul serviciilor de sãnãtate. m. Dealul Spirii Nr 12. diplomã absolvire curs managementul spitalului. 45 paturi din care . Dr. pneumolog. 0255-511423. pr.Dr.0255-229361. pneumolog.293 e-mail: smsacele@gmail. 5 paturi-spitalizare de zi): Dr. pr. m. Dumitrescu Spiridon Director med. analizor hematologie. Cãlãraºi.263 Fax: 0268. pneumolog. Axion Iconos MD-Siemens. spekol. pr. sterilizator cu aburi cu functie de uscare prin vacuum. telefon 0268/270570. Pneumoftiziologie. etuva.ro AMBULATORIUL INTEGRAT . CaraºSeverin Tel. m. pr. Argeºului nr. analizor bichimie semiautomat. electrocardiograf-3. pr. Munteanu Ion m. Tel. interimar Secþie pneumoftiziologie II: (46 pat-TBC. Caransebeº. Turcu Lucia.13 paturi. Dr. 134. pr.compartiment TBC – 12.477. Oituz nr. jud.ªef Secþie. concentratoare oxigen-6. spital_budesti@yahoo.com Compartiment pneumologie . m. pulsoximetru-3. Sacele. Fenes Matei m. competenþã bronhologie. Verinceanu Elena. Tel. pr. chirurgie toracicã. 0242528297. Tel. sp.591263. 44. centrala 0264 597453 spital_pneumo@yahoo.

: 0264/312420 fax: 0264-311578. jud. examene bronhoscopice. pneumoftiziologie.astral. 14-16. Fax: 0264/599463. Mãlina Dincã. Dej. SPITALUL ORêENESC HUEDIN Str. pleurezii masive. Spitalului nr. 42. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice.27 30 paturi din care compartiment TBC . pneumoftiziologie SPITALUL MUNICIPAL TURDA Str. determinãri de volum rezidual prin metoda pletismograficã ºi metoda diluþiei Heliului. ecoendoscopie bronºicã. spirometrie. pneumologie (monitorizare astm bronºic ºi BPOC).ro Secþia Pneumologie: Str. prin fibroscopie. Andrei Mureºanu nr 12-14. cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã cu ajutorul aparatului B/BACT. îmbogãþit mai eficient ca mediul clasic Lowenstein-Jensen. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. spital_dej@yahoo. spirogramã.com Dispensar T.175 spitalul. m. Moldovan Ioan. Cabinete consultaþii. metodã care foloseºte mediul lichid – Middlebook -. determinarea transferului gazos. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronºicã. sp.B.go. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã.ro. Iuliu Panduru m. sp. bronhoscopii cu fibroscop Olympus. m. examene de laborator uzuale microbiologice pentru germeni banali ºi BK.ro Cabinet TBC: Dr.354.815.spitaldej.ºef secþie Dr. m. Dr. examene citologice de sputã. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare. Cluj-Napoca. examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã. pleurale.ro. determinarea cantitativã a proteinelor speciale ºi de fazã acutã implicate în patologia pleuro-pulmonarã.351. Camera de recoltare a sputelor Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. Radiologie.212.ºef secþie Dr. lavaj bronºic ºi bronhiolo-alveolar. pleurale.huedin@cluj. sp. laborator clinic microbiologie. cod 405400 Tel. Farmacie. SPITALUL MILITAR DE URGENÞà “DR.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Sãvãdisla. Compartiment Fiziokinetoterapie Dispensar TBC: cabinete consultaþii adulþi. cabinete consultaþii copii. determinarea parametrilor elasticitãþii pulmonare. pr. Dr. monitorizarea unor boli cronice ca: FID.10 paturi. cabinete în specialitãþile: pneumologie. Turda. diagnosticul de laborator al infecþiilor pleuro-pulmonare nespecifice. spitaldej@xnet.com. www. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. ªef secþie: Dr. Principalã nr. Cluj. pr. pr. pneumotoraxuri. Farmacie Sãvãdisla. Laborator Explorãri Funcþionale. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC.: centrala 0264/597706. B. Daniela Homorodean m. Jud. 1 Mai nr. Laborator Analize Medicale ºef secþie Dr. Fax: 0264. Laborator Bronhologie . brasaj bronºic. 347. pr. Andreia-Mihaela Olteanu. Tel. office@spitcocluj. chirurgie toracicã SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII CLUJ .P. Cabinet tratamente. examen radiografic. diagnosticul bolilor autoimune cu implicaþii în patologia pleuro-pulmonarã.NAPOCA Str. dr. cu teste de provocare sau nu.ro Secþia Pneumologie. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. Fax: 0264. fiºier. provocarea expectoraþiei prin aerosoli expectoranþi sau instilaþii intratraheale.spitalulhuedin. www. pneumoftiziologie Dispensar TBC. limfoganglionare. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. investigaþie funcþionalã de efort nestandardizat. jud. Doina Nicola.211341. Laborator Endoscopie Bronºicã. pneumoftiziologie. Tel. lichid pleural. Cluj. Moþilor nr. Popescu Maria – m.: 0264. salã de tratament. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA Secþia Pneumoftiziologie ªef secþie: Dr. SPITALUL MUNICIPAL DEJ Str.: 0264. Tel.2011 21 . Staþie de Sterilizare. evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiþii de program la nivel naþional. testare farmacodinamicã bronºicã. Cluj. Dr. pr.640. Jud. runoshuedin@yahoo. pneumoftiziologie. aspirat bronºic. consult clinic pneumologic. transbronºice. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. Cluj . m. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. extratoracice. cabinet asistente de teren. spitalmunicipalturda@yahoo. sp. bronºiectazii. pneumoftiziologie Cabinet de explorãri funcþionale ºi respiratorii. puncþie-biopsie pleuralã. Pneumoftiziologie 2010 .Hasdeu Nr. str. examene histopatologice: bronºice.ro. punct laborator – bacteriologie. Compartiment de Prevenire ºi Control al Infecþiilor Nozocomiale. Marioara Simon.ºef secþie Dr. laborator radiologie ºi imagisticã medicalã Compartiment Statisticã Medicalã Ambulatoriul integrat spitalului. pulmonare. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare.spitcocluj. m. Huedin. testarea capacitãþii de adaptare la efort. 68.Nicola Doina.com Site: www.C. m. Marius Ghita. mediastinale. bilanþul preoperator sau prechimioterapie în neoplasmele bronhopulmonare evaluarea beneficiilor lor la distanþã. Liliana Pãduraru -70 paturi Bloc Operator.

Nr. m.sp. jud.sp.com Manager . Raduly Eniko m. Oana Cristina Arghir m. pneumoftiziolog.696.sp. Elena Danteº Director Medical. 0241. Sanatoriului Nr. pneumoftiziolog. 0241. DR. Fax: 0267/ 351883.pr. Dr. m. Dr.Tolbaru Florica Cristiana m. pr.m. pneumoftiziologie SANATORIUL TBC MOROENI Com. pneumoftiziolog. Jud.bronhologie. Vasiliu Emanoil Coordonator de Dispensar. ªef secþie: Dr.2. Competenþa în Ecografie. DR. m. Sipos Andras ºef secþie m.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE.L. office@balnear.130.ro SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE MANGALIA Str..B. Pneumoftiziolog. Apti Ghiulten. Dr. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. ºt. comp. Sentinelei nr.Cojocaru Viorica. Dambovita. radiolog.Radulescu LauraM. Alexa Anca m. FOGOLYAN KRISTOF” SFÂNTU GHEORGHE Str. Constanþa.15..0245772154. S.pr. Rotariu Anca.pr. Mircea cel Bãtrân nr. Osman Emel .TBC 75 paturi Farmacie.pr. Palazu Mare. S.agigea@mangalia.ro Manager Dr. Dr.697.40 paturi Secþia Militara dr. Competenþa în Ecografie.m.m. Floca Livia. Pneumoftiziolog . Sectia pneumologie II – TBC 75 paturi. Competenþa în Management Sanitar.dr. 40.882. pneumoftiziolog. saloane: 16.M. pr.L.807. 0241.. Pneumoftiziolog . Dr. Pneumoftiziolog. Jud. tel. Med. Manager judeþean în Programul National de Combatere a tuberculozei.Moroeni. 520064. Stefan Alina . www.m. DR.sp.pr. m. Sentinelei nr. med. pneumoftiziolog.pr. Dr Stiinte Medicale SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ „DR. Stadionului nr. Fax: 0241. Sipos Andras. Voicu Ghiorghita.pr.m.12.sp. Sectia pneumologie III. pneumologie Director Medical .pr. pneumoftiziologie. cod 905500.pr. Covasna. pneumoftiziolog. Dr. Constanþa. Dr. ºt. Dr.sp. ºt. Laborator analize Medicale. laborator clinic Coordonator ªef: Dr.400 veraenikoall@xnet. sanatoriul_moroeni@yahoo.sp. Fax: 0241/75.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANÞA Str. info@spitfog.1. Dr. Dr.486301.Borgazi Erdin Director medical S.pr.tbc. Asistenta medicala sefa Secþia Pneumologie Copii.M. Dispensarul TBC Constanþa Medici: Dr.C.486324.net.Manescu Veronica. ªef secþie: Dr. Dr. Competenþa în: Bronhologie. Elena Dumitrache m. Diana Traicu . -/311580 (centrala). Dr. Vasile Iuliana Director Administrativ Ec. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala.: 0241.55 paturi. pneumoftiziolog. Damian Mihaela. Doctor în stiinte medicale. 0241/ 751 337. Laborator de Analize: Biologie. dispuse în 3 secþii: Sectia pneumologie I –TBC 75 paturi. Jud. Maria Burdujan. Dr. Pneumoftiziolog. m.L.infomedic. Jud. apa sulfuroasa tamponata. Fildan Petronela Ariadna. pr.Danteº Elena Director financiar contabil ec.pr. Comp.Dr.sp. Fax: 0241. pneumoftiziolog. m. 40.pneumoftiziologie Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. Mun. sanatoriulbalnear@mangalia. din care 15 paturi comp TBC. Competenþa în Management Sanitar. Mihai Nichi. Dr. Competenþa în: Bronhologie. Dr. Pneumoftiziologie. pneumoftiziolog. Luiza Velescu . Pneumoftiziologie. Constanþa Tel: 0241-742450/742451.Glavan Alexandru m. Fax: 0241-741121 spital. pneumoftiziologie. Jud. de prevenþie ºi control al infectiilor nozocomiale 22 Supliment Medical Market . substante medicamentoase SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str.astral.astral. m.sp. Secþia II Pneumologie Adulti 85 paturi. Pneumoftiziolog.sp. Nr. Constanta.696. Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar.696. Chimie. Dr. Popescu Georgeta.m. pr. Competenþa în Ecografie. competenta bronhologie ºi explorari functionale respiratorii Unitatea functioneaza cu 225 paturi. paturi: 45. pneumoftiziolog Competenþa în Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. med. Raduly Eniko m. Dr. Laborator DISPENSAR T. 0241.dr. Tel. Emilia Nitulescu Asistenta medicala ºefa.486 324. m.PNEUMOLOGIE .486300. Dr. Nemes Eva m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE FTIZIOLOGIE AGIGEA Str. AGIGEA. Tel. Competenþa în Management Sanitar.Þapu Nicolae Secþii spital: Secþia I Clinicã Pneumologie Adulþi .15 paturi Medicii spitalului pot fi gasiti ºi în structura Ambulatoriu Integrat al spitalului ce funcþioneaza în cladirea Dispensarului TBC. Sfântu Gheorghe. pneumologie. Dr.sp.ro Proceduri pneumoterapie: aerosoli individuali cu apa de mare. 1. Constanþa Tel: 0241. Eniko-Vera Pall.pr. m. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. Bacteriologie Coordonator ªef Dr. Dr. Telefon: 0267/ 311981(secretariat).

pneumoftiziologie. pr.. m. dr. Dr. Doina Ene.125. Asigurarea investigatiilor de laborator necesare diagnosticului. pr. pneumoftiziolog..: 0251. Petrascu Elena. competenþã informaticã Medicalã ºi endoscopie bronºicã. Ana-Maria Vanghelie. Pr.med.med. m. pr. Dr. m. Dr.54 31 06. 0245/760728 Tel.Dr. m. pr. Dr. pneumoftiziologie. dr. competenþã ecografie. Republicii.Ionescu Valentina. Adriana Georgescu. m. Eugenia Sãndulescu. Dr. m. Dragos Nicolosu. Dr. m.med. Fax 0245668391.pr. m. pr. drd. pr. Pr. m. boli infecþioase. Dr. Doina Constantinescu. m. m. pr. Daniela Dragnei-Veselu. Dan Hurezeanu. 0245/760618. Dorel Gheorghe. Dr.C. pr. m. ªef secþie: Dr. pr. competenþã bronhologie. Carmen-Daniela Culman. competenþã ecografie. judeþul Dâmboviþa. Aurora Roºca. • Laborator Anatomie patologica. Dr. pr. m.Stanoiu Bogdan. m. pr. Dolj. Punctii pleurale Dotãri cu aparaturã: Analizor automat biochimie. Pr. Constantin Ecobici. m. coordonator programe T. pneumotorax. m. competenþã acupuncturã. Pucioasa Judeþul Dâmboviþa. pneumoftiziologie. Dr. pneumoftiziologie pediatrie • Dispensar Pneumoftiziologie. pr.Ec.boli infectioase.. Dr.ro Manager . pr. med. lector univ. drd. Dr. dr.pr. Lucian Ioncica./fax Dispensar TBC: 0245/762225 e-mail: spitalpucioasa@yahoo.pneumologie. competenþã ecografie. competenþã informaticã Medicalã.centrala: 0245/760510. Dr. Dr. m. m. Craiova. pr. med. m.. Tel. competenþã ecografie • Clinica Boli Infecþioase adulþi II.univ.Savu Dragnei Ileana Constanta Secþii spital • Clinica Boli Infecþioase adulþi I.Morfopatologie. Iulian Diaconescu. competenþã ecografie. Pr. pr. m.vbabes-cv. mobilier modern.ro Dispensar TBC – dr. boli infecþioase pediatrie. constand în examen microscopic ºi cultura BK. jud. m.ºt. competenta bronhologie. ªef secþie: Dr.Voicu Macesanu Alin. Camelia Tudosie. competenta pneumologie • Laborator Analize Medicale. Magdalena Peter. Instalatie de sterilizare. Mioara Cotulbea. Paulica Surugiu. Dr. Sp. în st. Tania Tudorache.. ªef secþie: Dr. competenþã informaticã Medicalã. Electocardiograf SPITALUL MUNICIPAL MORENI Str. m.laborator clinic ºi microbiologie.pr. as.. pr. aparatura radiologica. Monica- 23 . laborator clinic ºi microbiologie. pr. competenþã ecografie. în st. univ. boli infecþioase pediatrie. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC PUCIOASA Str. pleurezii masive). pneumoftiziologie. pr. Dr. dr. Gabriela Marasescu. boli infecþioase. dr. în st. ªef secþie: Dr. pneumoftiziologie. Ileana Bazavan. pneumoftiziologie.54 23 33 www. Dr.. m. med. Paul Ginga. MirelaCristina Corneanu. pneumoftiziologie. în st. boli infecþioase pediatrie. ªef lucrari. Elena Volosciuc. boli infecþioase. m. Dr. m. nr. pr. Morfopatologie • Laborator Radiologie. Dr. Dr. m. pneumoftiziologie. drd. ªef laborator: Dr. 22 Decembrie 1989.Dr. ªef secþie: Dr. Pneumoftiziologie • Clinica Pneumoftiziologie adulþi II. Pr. Med. Examen radiologic standard. Dr.. m. Dr. pr. Dr. Dr. Director Medical . pr. Analizor automat hematologie.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii: Diagnosticul ºi terapia Medicala a afectiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. Diagnosticul de laborator bacteriologic al infectiilor cu mycobacterii. Marin Mateescu. m. m. pneumoftiziologie. nr. deruleaza Subprogramul de sanatate „Tratamentul bolnavilor de tuberculoza” SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEª” Calea Bucureºti nr.pr. pr.18. • Clinica Pneumoftiziologie copii. boli infecþioase. pr. m. pneumoftiziologie. • Clinica Boli Infecþioase copii. Silvia Munteanu.. competenþã bronhologie.stomatolog Dr. Dr. med. m. 126. Dr. pr. Tel.Ioncicã Lucian. m. Dr.pr. laborator clinic ºi microbiologie. pr. med. competenþã ecografie. Dr. modernizat. pr. Dr. Dr. Mimi-Floarea Niþu. boli infecþioase. Carmen Canciovici.B. Maria Marinescu. pneumoftiziologie pediatrie Dr. med. vbabes@rdscv. Dr. competenþã ecografie ºi informaticã Medicalã. Daniela Bica. competenþã ecografie. boli infecþioase. dr. pr. laborator clinic ºi microbiologie.. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. pneumoftiziologie. competenþã ecografie. pr. dr. competenþã informaticã Medicalã. Felicia Dumitrascu. Mirela Mihailescu.. boli infecþioase pediatrie. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. boli infecþioase. în st. m. spitalul_municipal_moreni@yahoo. boli 2010 . pr. m. lector univ. Corneliu-Emilian Miu. Aparat radiologie fix. m. as.as. competenþã ecografie.Brînzoiu Elena-Maria –m. Efectuarea de spirometrii ºi curbe flux volum în scop diagnostic. Valentina Cioroianu. drd. Manuela-Elena Musa. Tel. pneumolog. pr.0245/666036. m.com Dispensar TBC . Dr. pr. Rezolvarea marilor urgente pneumologice (hemoptizii. ªef secþie::Dr. pr. Lucica Godeanu Statie. m. • Clinica Pneumoftiziologie adulþi I.Poenaru Luminita Director financiar contabil . m. în st. m. 0251. m. Spirometru. Doina-Lorena Stanescu.spitalpucioasa. boli infecþioase. Livia Dragonu. pneumoftiziologie. pneumoftiziologie. m. Dr. m. m. pr.com site: www. pneumoftiziologie pediatrie Dr.2011 infecþioase. boli infecþioase.boli infecþioase competenta ecografie. Manda Adina Director de ingrijiri .ro.

m. Dr. m. Boli infectioase (vaccinare antirabica). spec. Birou Internari Sectia Pneumologie I – 50 paturi din care. Sectia clinica boli infectioase copii . univ. Dr.pr. m.boli infectioase • Comp.65 paturi.com Secþia exterioarã TBC Pneumologie Poiana Mare. pr.: 334824.sp. chirurgie toraco-pulmonara. Dr.PNEUMOLOGIE .746 (secretariat). Internãri: 0251-441.. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. radiologie. Craiova. pneumologie. Laborator explorari functionale . Spiridon Ovidiu SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT Str. • Comp. m..Dinu Jean. chir. Stiintei nr. jud.: 0251. As.230. Tel. HIV/SIDA 15 paturi. pr. Bucovat. m.Costinel-Adrian Fintanã.pr.ro. m. m. Dr. as.10paturi. Traian nr. pr. 5. Dr.117. ªef secþie:: Dr. Dãbuleni.. DILOF RODICA.Kalath Tereza. e-mail: spitalul_filiasi@yahoo.45paturi din care comp. 11.267.boli infectioase. 46 03 14 Fax: 0236/46 07 71 spitalpneumoftiziologie@upcmail.. m. ORL.sp. Judeþul Dolj. med.234 Financiar-contabilitate: 0251-442.univ.com Dispensar TBC. m. Dispensar TBC Cabinete: Dermatovenerologie – HIV/SIDA. m. m. DEMETRIAN ALIN-DRAGOS. Laborator anatomie patologica. muncii • Camera Primire Niculescu Irina. pr.200. as.sp.Ivan Cornel Director Medical: Dr.Farm. medicinã generalã adulþi.radiologie. Comp. pr. Sectia clinica pneumologie copii .pr. univ.1.Ioncica Lucian. as. prof. sp. m. Fax: 0251 334824 Dispensar TBC – Bechet M. Stomatologie – HIV/SIDA. DUMITRA SILVIANA – pneumologie SPITALUL ORêENESC FILIAªI – SPITALUL FILIªANILOR Str. Angela Colceriu.competenta bronhologie. pr. 46 07 14. Conf. Rugeanu Cristian. Secretariat:Tel/ Fax 0251-441. m.Galati Tel: 0236/46 07 12.boli infectioase. spitalcalafat@gmail. dr. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA Sat Leamna.Mihaela Barcan. din care comp. pr. Univ. Comp. m. pr.stomatolog. sp. Insotitori 36 paturi. Mioara Cirstea. 24 Supliment Medical Market . pr. HIV/SIDA. Calafat. m. Laborator Analize Medicale . Racoþeanu nr. 0251.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Stomatologie Truta Mirela.. Bronhologie în cadrul spitalului ce deserveste sectiile.gen. Tel. Disp. pneumologie. Dr.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Intreprindere Tutunaru Denisa.65 paturi.pr. Tel. DOBRINESCU ADRIAN GABRIEL. drd. drd. Cupsa Augustin. Oraºul Filiaºi. m. Cupsa Dina Maria. TBC 45 paturi. TBC – 28 paturi Laborator Radiologie . as. deserv. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie II – 50 paturi din care . Dolj. chirurgie toraco-pulmonara.606 (centrala). Boli infectioase (dispensarizare hepatita). jud./Fax: 360395/360054 Manager: Dr. Sectia clinica boli infectioase adulti II . Camera de garda pneumologie. scjuc2006@gmail. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. pneumologie competenþã explorãri funcþionale SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAÞI Str. m.• Cabinet Dermatologie Romanescu Amalia. Radiologie. Tel.med. Judeþul Dolj. As. MÎNDRILà ION.pr..univ. boli infecþioase ºi epidemiologie. m.epidemiolog • Cabinet ORL..Stoian Andreea.230.Comp. m. Cardiolog • Comp. Georgiana Grecu. Dr.med. Comp. Tabaci nr. chirurgie toracicã. m.univ. m.pr. Dr. dr. • Cabinet Cardiologie.502. m. Endoscopie Bronsica 6 paturi. în ºt. dr. univ. 46 07 13. med. Bunea Gabriela Victoria m. Gugila Mihaela. din care comp. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie III – 54 paturi din care . Sectia clinica pneumologie I -75 paturi. Dr. în ºt. Dolj.383. Judeþul Dolj.As. Comp. Dr. m. Fax: 0251. ªef clinicã: Dr. pneumologie SPITALUL ORêENESC AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEªTI DÃBULENI Str. Giubelan Lucian. 217. TBC 45 paturi. Dr. Dumitrescu Florentina.pr.Comp. Dr.ºt.com Clinica Chirurgie Toracicã: 25 paturi. drd.117. Carmen Olar. Sectia clinica pneumologie II .402. ºi toracicã. deserv. Dr. Laborator analize Medicale.75 paturi. Cardiologie. Chitucea Ramona Florina. Unirii Nr. Victoria Tender Farmacia cu Circuit Inchis .boli infectioase.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Alma Gavrilescu. TBC 35paturi.sp. 800189 .60 paturi.TBC: 0251-441.: 0251. Dr. sp. Spitalizare de zi 25 paturi Farmacie. Dr.. Camerã de Gardã. boli infecþioase. ATI .Pr. • Secþia de zi HIV/SIDA. dermatolog.231. Dr. Dr. ORL Structurã spital Sectia clinica boli infectioase adulti I . spec. m. prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale.Butaliu Letitia Director Financiar-Contabil: Tabacu George Structura Primire Urgente. Camera de garda boli infectioase.Comp. SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà CRAIOVA Str.

Tel. leptospiroze. Cod. 3 saloane. sp.B. biolog sp. pneumolog ºef secþie. www. Tel. 535600.Rebedea Cristina m.pr. Gorj Tel: 0253/278691. Ecografie SPITALUL MUNICIPAL URZICENI Str. Hunedoara Tel: 0254 611050. jud.sp. Oraº Bolintin Vale Judeþul Giurgiu. imagisticã medicalã.B. Dr.ro SPITAL MUNICIPAL “DR. Frankfurt Magdalena m.sp.379 E-mail: smurziceni@gmail. pneumologie. Computer Tomograf: Dr. Jud.spitalulbolintin. Dispensar TBC-Odorheiu-Secuiesc. Androne Georgeta.673.655.pr. Geoagiu.aparat radiologic ELTEX 400.Dr. Magura. diaree infecþioase.B. Giurgiu. Jud. Panduri nr.ro Dispensar TBC .m./Fax 0246/234209. infecþii urinare.5. nr.8.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE SINGURENI Loc. pneumoftiziologie dr Patricia Stegaru. secretariat.pr. boli infecþioase ale copilãriei etc). Dr. Contabilitate 0243-254.ro. spirometrie. 25. 16. Bálint Csillam.130. 0254 611051 sanatoriulb@rdslink.com Pneumologie – 12 paturi.. pneumoftiziologie. Ialomiþa Tel centralã. Tel:0266342432 secretariat@spitaltoplita. pneumoftiziologie dr.m. sp.Burlea Alexandru m.pneumo-iasi.D.sp.R. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU Com Vanatorii Mici.sp.ro.sp. jud. Hunedoara. Guse Ana. la P.26. Farmacie 0243-254.15 paturi compartiment TBC Servicii medicale:recoltare sputã pentru BK. Slobozia. comp.18. m.Coltatu Claudia Mirela-m. Camburu Cornel m.F. Harghita. / Fax 0246/273049 e-mail: spitalbolintinspitalbolintin@yahoo. Dr.spitsingureni. 0246/234185. Dr. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAªI Str.ro Pneumologie:ªef secþie: Dr. Urziceni. examen bacteriologic ºi A.13 www.. EKG.: Dr. Tel. hepatite virale. info@sanatoriugeoagiu.Cihac nr.com web http://www. Aerosoli. Tel.: 0243.Baltã Mãdãlina.23.G.18. M. Jud.375.m.ro SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Str.ro/ Spitalizare continuã: secþia boli infecþioase – diagnosticarea ºi tratamentul pacienþilor internaþi cu afecþiuni infecþioase (pneumonii..379. office@spitaldobrita.pr. Lazãr Gabriela Melania .D. Sat Izvoru Nr 307.. pneumoftiziologie dr Elena Nicolescu. pr. M. pneumolog. I. med. sanatoriu. 0266218188. Laborator radiologie: .: Centralã 0243-255.P.0232. Secretariat: 0243.26.I. Ciurcã Alin Constantin.C. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLOBOZIA Str. Dr.Harghita.Sanatoriului. Administrativ 0243-254. Servicii oferite: Spirometrie. meningite. Neagu Nicu Raul Structura spital:. pneumoftiziolog. Jud.300. Tel. pr.372. Secretariat 0243255.Apetrei Simona m. Dr. pneumologie.R. Tomografii plane. sp.ro 2010 . 0246265023/0246265526.com Dispensar T..pr. m./Fax: 0040-266-212186.Isvoranu Mihaela. ALEXANDRU SIMIONESCU“ Str. Victoriei nr. 0253/278571 Fax: 0253/278692. spizvoru@yahoo. Hunedoara. 72.B.C. .212. 1.13. spitalul_singureni@yahoo. Aparat radiologie. Interne: 0243254.odorhei@gmail.30 IAªI Cod 700115 Tel: 0232. Fax: 0243-255. m. Bethlen Gabor Nr. sp. nr saloane 23. Fax: 0243. perfecþionare pneumologie.234657 E-mail: office@spitalslobozia. Dispensar T. pneumolog. Jud.ro Dispensar pneumoftiziologie: Dr. Ialomiþa Tel.. cod 335404. Fax:. Jud. Pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU-SECUIESC Str. M.ro Dispensar T.: 0254-713820. tel.393. pneumoftiziolog SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD Str.com. Guse Ana Director Financiar-Contabil ec. coordonator judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei.ro SPITALUL MUNICIPAL TOPLIÞA Str. test bronhomotor puncþii pleurale. nr. aerosoli ºi oxigenoterapie. Jud Giurgiu. Decebal nr. Tel. pneumoftiziolog.212. Cerghezan Imre-m. Consultatii Medicale pneumoftiziologie.C. nr paturi 125.brad@comser.Victor Babeº nr.Dr.com Manager Dr. smsecretariat@rdslink. Pulsoximetrie. Dr. 212052. Singureni. Fax 0246265023.2011 25 . Dispensar TBCCristuru-Secuiesc.Hunedoara. Stegaru Patricia Director Medical Dr. spitalizvoru@yahoo. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU Comuna Runcu.199. SPITALUL ORêENESC BOLINTIN VALE Intrarea Republicii nr. Policlinicã 0243-254. Gál Éva as.3. Jud. sp. 25 paturi din care:. Dr. Topliþa.:0254-248884. Oproiescu Carmen Doina .

Tel.12. 381. www. Victor Babeº nr. Bisericani. Mistoi Octavian: medic principal pneumoftiziologie. 0262 384 324 Cabinet pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA Orºova. e-mail: office@spitalulorsova. spitalulvinjumare@gmail. Mehedinþi Tel.spitaltarnaveni. Sighiºoara Tel/Fax:0265772253 E-mail: spital_runos@teleson.pr. pneumologie. EUGEN NICOARÔ REGHIN Str.241. Pneumologie SPITALUL ORêENESC VÎNJU MARE Vînju Mare.: 021/2670881. Botezatu Elena Director medical: dr.6. specializare tratament Pneumologie. MRF. 0252361908.Dorina Maria Ciurba.ro Dispensar T.PNEUMOLOGIE .Rahova nr.ro Dispensar TBC: Dr.B. 0265/44. Costache Doina: medic principal radiologie – radiologie ºi imagisticã medicalã.com.61. pneumologie. Jud Mureº CP 545600. str. site web: www.Secþia Interne. sp.com http://www.Ioana Felicia Fontu. Cod: 225 100 Tel: 381.052 Centrala. Fax: 021/2671012. Borºa. Dr. Fax: 0262 276730 sptbc@sintec.Dr. 9-11. pneumologie fiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI Comuna Alexandru cel Bun. Mihali Maria m.MARE Baia Mare. 0262 –342120.. Iulian Predescu nr.61.. 381.ro Dispensar TBC . spludus@ludusnet. 81.Dr. Fax: 381.40. Jud.go. Fax: 0265/44.com Dispensar TBC: Dr.1.ro/ Dispensar TBC: Mihãilescu Constantin m.Mehedinþi.net Manager: dr. Pneumologie Dispensar TBC Cujmir: Bãrbulescu Stela m.Dr. SPITALUL ORêENESC BAIA DE ARAMà Str.052 Centrala sporba@rdslink.com. e-mail: spperis@yahoo.489 .Dr. m. Jud. ºef de secþie. Spitalului nr. competenþã în endoscopie bronºicã Dispensar T. pneumologie Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã. www. Baia de Aramã. 381. Olar Emilia Mariana – m. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAIA .Administratia. Tineretului nr. Lãpus.965 e-mail: sanbisericani@artelecom.com. Jud. 004-0265-512712.pneumologie Dispensar TBC: Dr..56 e-mail: spmt@tvas. Neamþ Tel: 0233. spmtar@yahoo. Ilfov Tel.34. jud. Dr. Mehedinþi. m.ro.34. Maramureº Tel: 0262 275995. Jud. cod 225200 tel.ro Pneumologie .SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL ORêENESC TÂRGU FRUMOS Str.Administratia.sp. .ro Secþia Pneumologie (30 paturi din care 20 paturi TBC) pentru toata patologia respirato-rie. . punct de laborator bacteriologie SPITALUL ORêENESC TG.C. pneumologie SPITALUL ORêENESC LUDUª DR. Str. str.241. 8 Asistente medicale Cabinet Pneumologie .sptgfrumos. Iaºi Tel. m. spital_borsa@yahoo. Nr. fax 004-0265-512809 e-mail: secretariat@spitalreghin. pneumologie – dispensar TBC.ro. Laborator Radiologie ºi Imagistica Medicala Dr. Bordeanu Monica-Geanina.Zaharia Boiu Nr. Filip Gabriela .594 . Jud. Reghin cod 545300.594 Financiar-Contabil. Porþile de Fier nr. Victor Babeº Nr. pneumologie. Maramureº Tel.004 . LÃPUª Str. Principalã nr.-Fax 0265-411889. m.500.com Dr. Maramures Tel. pr. Colea Marilena. fax 0252360623. cabinet consultaþii.19-20. Jud. Aparat radiologie PHILIPS DUODIAGNOST.ro SPITALUL DE RECUPERARE BORªA Str. Biolog principal Sepsi Arpad SPITALUL MUNICIPAL SIGHIªOARA Str. Floare de Colþ Nr. pneumoftiziolog. pneumologie. Jud.pr. Jud. 381. Fax: 0233. pr. pr. radiodiagnostic SPITALUL MUNICIPAL TÎRNÃVENI Str.pneumologiesp. 63 Târgu Frumos.Secþia Interne. cod 545200. Coadã Petronela Director financiar-contabil: ec.C. cabinet asistente. 342121 Fax: 0262-343169.pr. Gheorghiu Darius .m.Dr.Balataretu-Dinca Elena. Tg.sp. pneumoftiziologie.61.sp. m. Dr. VALER RUSU B-dul 1 Decembrie 1918. pr.Madalin Mateescu.489 .B.spitalulvinjumare. m.ro Dr. 381.2. Jud. Stefani Carmen Ioana: m. Str.FinanciarContabil. Jud.spital-ludus. sp./ fax 0252350296 E-mail: spitalulvinjumare@yahoo. Dr.sp. sp.: 0232/716519 Fax: 0232/710845 sptgfrumos@gmail. Mureº tel.004 . Pop Maria Magdalena – m. Luduº. Mureº Tel. 1 Asistenta medicalã SPITALUL COMUNAL PERIª Comuna Periº. SPITALUL MUNICIPAL “DR. Zmeu Gheorghe Marius – m. 507. Curcã Cristian 26 Supliment Medical Market . Târnãveni.ro Sectie Pneumologie: Dr Onigas Dinu-m. 20. Cuza Vodã nr.

Laborator de analize medicale: Raicu Aurelia. Cristinela Vasile. Secþia Pneumologie IV (include compartiment pentru copii. Jud.a. Laborator radiologie. State Greta. Fax. Echograf Sonoace – în laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. pneumologie.:0244 . Medici: pneumologie – Dr. investigaþii radiologice. 436139. (04)0233/790933. Serviciile medicale sunt pentru urmatoarele afectiuni-boli respiratorii netuberculoase: astm bronsic. Imunologie. Drãgãneºti Olt. biochimist.spitalcorabia. Nr. nr. farmacie. Aurel Furtuna . Farmacie: farmacie@sanatoriudrajna. Laborator analize medicale. Compartimente auxiliare: laborator clinic. 0249/465370 Email. Dr. Birou Internãri: postmaster@sanatoriudrajna. Email: spital_tgneamt@yahoo. TBC: Ruja Silvia. Echipamente:oxigeneratoare.com. investigaþii paraclinice (Bronhologie. Olt Tel. pneumoftiziologie. 0249-563171 Email spitalcorabia@yahoo. Petrescu Bazavan Mihaela Director Financiar-Contabil: Ec. Miron Caproiu. Comp. pneumofiziologie. Secþia Pneumologie III: 90 de paturi.ro Dispensar TBC: Dr. sp.ro Ambulatoriu pneumoftiziologie SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA Str. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. manager@spitalbreaza. Secþia II – 90 de paturi pentru ftiziologie. sindroame bronsitice post tuberculoas-diagnosticare ºi stadializare cancer bronho-pulmonar. Jud. Dotare: radiologie. Prahova Tel: 0244/290671. pr. Dr. electrocardiograf. bronsite acute ºi cronice. Secþia Pneumologie II (Centrul de Referinþã pentru tratarea tuberculozei multidrogrezistente): 70 de paturi. Dr. Puiu Tatiana. Cpt Drãgãnescu. Laborator de analize medicale: Hematologie.ro. Spirometrie. urgenþã. spirometru.ro. din care. bronhologie ºi explorãri funcþionale. BPOC. Olt Tel. repartizate astfel: Secþia Pneumologie I: 80 de paturi (din care 40 paturi compartiment TBC).Sat Drajna de jos. Rusu Mircea Alin Director financiar contabil Tecuceanu Mircea Servicii medicale pentru afecþiuni pneumoftiziologice cronice. Farmacie: Pârvu Elena. Laborator radiologie ºi imagistica medicala. Maria Lazãr Secþia 2 pneumologie – 45 paturi – Dr. m. 436129 e-mail: spjslatina1@rdslink.m. pr. Tîrgu Neamþ. Dr. nr.). nr. Dr. balanta laborator. 0249/460340. Maria Lazãr. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA Str. Sterilizare. Ruja Silvia Structura: Secþia I – 90 de paturi din care: pneumologie 20 de paturi. Jud. SPITALUL ORêENESC TÎRGU NEAMÞ Str. Dr. Fax: 0244 – 341464. etuva. Olt Tel. Biochimie. radiologie. Breaza. office@spitalpnf.ro. spitaldrgolt@clicknet.pneumoftiziologie SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLATINA str.com Dispensar TBC: Dr. statistica medicalã ºi informaticã – Samoilã Mariana. pneumonii. autoclav. afecþiuni pneumoftiziologice acute. pr. Comp. hematologie 2010 .9-11. ªtefan cel Mare. 0249/460443 Email.ro. Manager Dr. Tereja Claudia. Dr. Spirometru – în cabinet de pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEªTI B-dul Muncii. Ioana Stoianovici . Rusu Mircea Alin Director med. 2. 116. Comp. Scornicesti. Richea Corina Secþia 1 pneumologie – 40 paturi: Dr Mihaela Petrescu Bazavan. 0249-560671.ro Medicinã internã: 25 paturi+ 1 spitalizare zi. Neamþ.340419. Spirometrie. farmaceutice.m.ro Manager: Dr. pneumofiziologie.m.com. Dotãri: aparat radiologie cu 2 posturi (radioscopie ºi radiografie). Jud. pr. Prahova Tel. Cod 615200 Tel. Dr. IACRS. Marinescu Lenuþa Director Medical: Dr.ro. Criºan. 431765.: 0249 431764. Corabia. ecograf. Fax. Clara Rusita. Jud. 5 paturi. Chirobocea Elena. Slatina. m. www. pleurezii. Com. Danilã Eduard.ro Manager: Ec. s. Echograf Esaote – doppler multidisciplinar. 21. nr. Informaticã: info@sanatoriudrajna. Olt Tel. State Greta Director Financiar Contabil: Ec Raiciu Liliana Director medical: Dr. Fax: 0244/290970 E-mail: Management: manager@sanatoriudrajna. Pneumofiziologie SPITALUL ORêENESC CORABIA Str. Jud.2011 27 . spirometrie. nr. (04)0233/790824 Fax. Analizator de biochimie tip Livia – în laborator analize medicale. Principalã 888. Jud. CENTRUL DE SÃNÃTATE DRÃGÃNEªTI -OLT Str. Drajna . 35. spitalpnf@yahoo.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotare: 320 paturi. grup electrogen. Aparat Philips pt radiografie ºi fluoroscopie BASIC tip Duo Diagnost. Carpaþi.42-46. Leana Stanescu .4 paturi): 80 de paturi. ftiziologie 70 de paturi. Contabilitate: contabilitate@sanatoriudrajna.

pr. Tel: 0269 842550. PASCUT VASILE -m. Baritiu.dr. Dohi Lorant m.com Medicinã Internã .2-4.678 carmenboescu@sjup. Suceava. Bojan Viorel Smaranda-m. Strada Republicii 14. pneumolog SPITALUL ORêENESC TêNAD Str. pneumolog. Prahova Tel: 0244. 35 paturi. pr.sp. EKG. Sibiu.sp. Ambulatoriu de specialitate. Gr. statistica_spital_sv@clicknet. Popescu Rodica. Dr.sp. pneumolog SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE Str. jud.530. spital_sv@clicknet. Ignat Adrian Radu . www. Zaman Cãtãlina Georgia Director Medical: Dr. Hegedus Sanda-m. comp.ro.pr. Ploieºti. Laborator analize medicale. Dumineca Daniela.ro ªef secþie Pneumologie: Dr. Diana Dumineca Director Financiar-Contabil: Ec. B-dul. pneumolog. 10 paturi.. Eugenia Neacºu. Suceava. comp. 33. Diaconescu Daniela. Goga Dorina Liliana SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA Jud. Medic ªef Secþie .B. Fax: 0261/ 827120 spitaltasnad@yahoo.sp. Kerezsi Csaba m. www. Comp. EKG. Sterilizare. Medic ªef Secþie: dr. radiology.C.ro Secþia Pneumologie 25 paturi din care TBC 14 paturi Dr. Tel: 0269230260.Fenechiu Olivia. Cantacuzino. 15 paturi. Pompeiu Onofreiu. TBC adulþi. Negru Rinceanu Elena m.G. Jud. 1 Decembrie nr. Duica Ioana Farmacie: Nicolae Maria.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE I -55 paturi. www.FILOFTEIA’’ MIZIL Str. 0244-251115. 55 paturi. Mizil. medicinã internã Director MEDICAL dr. Prahova 0244-250505. Fax: 0244. I. Fax: 0244. Mediaº.spitalfloresti. mun.com. statistica ºi informatica medicala . Jud.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREªTI Str.678 0244.530. amplasata în Vila II. Comp. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà “SF.Varga Ritta-m. Pneumologie II. Manta Mãdãlina.dr.spitalpnfsm.sp. atestat în management sanitar. Pneumologie SPITALUL ORêENESC. Sãlaj Tel.ro.com.PNEUMOLOGIE .cu 35 paturi – ºef secþie . pneumolog Pneumologie. Jud. pediatrie_sibiu@yahoo.sp. Comp. TBC III . Solca. dr. Tel: 0230/222098. pneumolog. 0260-644744.ro. Jud.Padeanu Vasile-m. 725600 Tel: 0230477389. Prahova Tel. Nicolae Bãlcescu nr.ro Pneumologie I. amplasata în Vila 3. Comp. dr. 20 paturi. 1-3.ro SPITALUL MUNICIPAL MEDIAª Str. nr.: 0261/ 825600. Pneumologie – adulþi. de prevenire ºi control al infectiilor nosocomiale. Email: info@spitalulmedias. Fax:026913004 www. Popescu Mihai. TBC .com. Comp.dr. Satu Mare.28. Dispensar TBC Laboratoare si cabinete medicale: Analize Medicale - 28 Supliment Medical Market .: 0261-730913.de radiologie.60 paturi. MDR-5 paturi.: 0260-644348. Laboratoare: radiologie.300.m. Sibiu. Fax: 0372-874075 tbc_sm@yahoo.. Fax: 0260-644710 www. Fax: 0269/ 230212 spitaltbcsibiu@clicknet. Comp. Floreºti.46 paturi. explorari functionale. SECÞIA PNEUMOLOGIE II-50 paturi. Tãºnad. pneumolog. Medicinã Internã SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU Aleea Filozofilor nr. pneumologie.ro SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU Sediul social: Str.ro T.sjup.ro. Dr.com Dispensar TBC: Dr. Jibou. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC JIBOU Str. Cojocariu Florinel – m. TBC II . comp.Libertãþii Nr. Fax: 0269 845564. Silvia Chivu Secþia Pneumologie I . Buna Vestire nr.46 paturi – Dr. jud. IOAN CEL NOU” SUCEAVA Jud. Pneumologie – adulti.92. Câmpean Ioan Marius. 3-5. Pallay Vasile-m. TBC copii. m.1-3. secretariat@sjup.sp.Ialomiþei nr. MDR-5 paturi. Fax:0269130045 Sediul administrativ: Str. Medic ªef Secþie . SECÞIA IV-A BIXAD -50 paturi.ro Manager: Ec.pr. Tel: 0269230260. cu Comp. Fax:0230/520412. nr. Dotare: spirometru.: 0244-36.9. 440078. bronhologie (in curs de amenajare) SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà PLOIEªTI Str.spitaljibou. Sibiu Tel: 0269/ 210979/ 217139. Gh.21 Email: tbcflorestiph@yahoo.93. 30 paturi. atestat în management sanitar SECÞIA III-A BIXAD -55 paturi.21. jud. atestat în management sanitar. imagistica medicala. secretariat@pediatriesibiu.60 paturi. Ecograf. Fax: 0244-251115 leonardrosu@yahoo. Satu Mare Tel. Laborator radiologie. nr. SF.pediatriesibiu. Aparaturã medicalã: Ap. Suceava. comp. nr.sp.80 paturi.44. dr. 5 paturi. Seik Monica m. Spitalului. Spirometru. Comp.521. Satu Mare Tel.19. Medic ªef Secþie dr. Fax: 0230477020 Manager dr. 40 paturi.160 paturi – Dr. Vasile Lorel.sp. Secþia Pneumologie III . – 30 paturi – Dr. Duca nr. 21. dr. Secþia Pneumologie II . comp. explorari functionale.15. Jud. Dr. TBC adulþi.36.

m.Schuch Angela. atiari@spitalul-vbabeº-tm.F.: 29 . Comp. m. Iftimesei Elena SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROªIORII DE VEDE Jud. Dr. competenþã ecografie generalã. Budarescu Maria Cristina. Med. med. m. Director financiar contabil Ec Badea Janeta Secþia Boli Infecþ. m. pneumologie. Lab. I Adulþi -67 paturi din care 4 paturi Comp. boli infecþ. Marincu Iosif. Comp. Dr. m. m. med Dr.34 paturi. competenþã Chir. Zimnicea. pr. Dr. imagisticã med. Borcan Daniela. Dr.ro..ro SPITALUL ORêENESC ZIMNICEA Jud. Traian nr.79 paturi din care 34 paturi Comp. Conf. Radiologie ºi Imagisticã Med. Hazm Aljabory. sp. Fax: 0256. respiratorie . Lab. Dr. univ. Comp. Pneumologie. pr. TBC ºef secþie: Prof. pneumologie. HIV/SIDA. sp. toracica. m. Pneumologie. m. Dr. Nan Delia. competenþã bronhologie. de endoscopie bronsica: Dr Vaipan Mihaiescu Virginia. în st. Dr.. sp. anestezie. Cab. Narcisa-Daniela Nicolescu. As. Dr. Dr. Elena-Voichita Lazureanu. Dr. Mihalcea Elisabeta.. Dr. Carmen Panaitescu. Secþia Boli Infecþ. Timiº. m.Sorescu Cristian. dr. pr.. anatomie patologicã. Dimitriu Raluca Diana. Mun. Dr.Ardelean Carmen Loredana. Dr. Str. sp. ªef sectie: Dr. Dr.Badescu Sorina.: 0256. 145400 Tel/fax: 0247/366995. rezid. pr. Dr. sp.. pentru studiul tulburãrilor respiratorii în timpul somnului: Dr. m. Dr. ºef lab. Adriana Botila. Dr. m.pr. Nr.. bronsite acute si cronice. m.Laza Florin. TELEORMAN. Dragan Codrut – chimist specialist. Dr. pr. Dr. competenþã ecografie.. Pneumologie. Dispensar TBC. Dr. pr pneumologie. Chir. m. dr. Stefan Mihaicuta m.Fira Mladinescu Ovidiu. m. Manuela-Gabriela Curescu. m. Pneumologie. boli infecþ. pneumologie. m. As. Dr. sp. sp. radiologie. Geru Gabriel.Chim. m. Monþia Tatiana. ºef secþie: Prof. m. Adriana-Mihaela Dan. Dr. Dr. Biol. m. Lucian PaulHorea Negrutiu. Oanta Gratiela. de Explorãri Funcþionale. med.. Dr. internã – 60 paturi. pr.. Timiºoara. Comp. Dr.Oancea Cristian. pneumologie. pr. pr. Balint Gib Marius. Roman Horatiu – m. pr. Gheorghe Adam nr. Corneliu Constantinescu. Dr. terapie intensivã. Dr. pr. de Anatomie Patologicã.ro Manager Dr. Conf.207. boli infecþ. Dr. sp. M. Mateiu Loredana Manuela. sp.pr.pr.. Lab. m. rezid.com. m. Str. As. de Spitalizare de Zi HIV/SIDA .207.Curelea Aura Eugenia. Virginia Mihaescu.pr.. de Radiologie. Bica Valerica – biolog specialist. Dr.pneumologie. Dr. Dr. pr. pr. pr. Lab.Chim.. competenþã ecografie generalã. Med. abau Roxana.. sef farmacie.670. competenþã ecografie. boli infecþ. pr. competenþã ecografie. univ. Pneumologie. internã. Dr. Comp. pr. Secþia Pneumologie I . Emilia-Octavia Nicoara. Stefan Mihaicuta. Stoenescu Dorel – biolog princ. Hanna Csunderlik.. laparoscopicã. m. boli infecþ. competenþã ecografie..Chim. Prof. Dr. Explorãri Funcþionale. Dr. m. m. Fax: 0247466651 pneumofi@evstar. Dr. Gorici Corina. 0752443805 spitalzimnicea@yahoo.14 paturi.pneumologie. în st. med. m. boli transmisibile ºi epidemiologie. pr. ToracoPulmonarã . pr. i boli infecþ. Dr. Dr. Dr. m. Pneumologie. Dr. pr. Dr. Dr. Dr.med. m. Dr. pr. Adriana Socaci.. Dr. sp. Lab.pneumologie Director MEDICAL interimar. pr pneumologie. cu competenta in ecografie si computer tomografie. pr. manager. Maria Cerbu. pr.6 paturi: Dr. boli infecþ. boli infecþ. pneumologie. Dr. farmacist primar. Dr. m. Str.sp. Teodora Moisil. competenþã ecografie. in st. 13 Tel. Sorina Maria-Denisa Laitin. contzim@yahoo. Pneumologie.Miron Ramona Mihaela. i pneumologie: Dr. Teleorman. m. m. ºef secþie. boli infecþ. univ. pneumoftiziologie SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOLOGIE V. univ. Pneumoftiziologie I. 68-72. ºef secþie. Recup. m. Voicu-Mircea Tudorache. Clitan Monica Mihaela.universitar Dr. m.BABEª TIMIªOARA jud. m. boli infecþ. Lazureanu Elena Voichita.79 paturi din care 60 paturi Comp. Lab. Traila Daniel. CameliaTeodora Nita.. m. Dr.com Secþia med.ro. Biol. HIV/SIDA. pr boli infecþ. Dr. Pneumologie. explorãri funcþionale. Pneumologie. Alergologie si imunologie clinica. Vancea Dorin.735 conta@spitalul-vbabes-tm. dirmed@spitalul-vbabestm. II Copii ºi Adulþi.Sas Daniel. Conf. m. Dorin 2010 . m. pr. Dr. Dr Madem Alina Luminita.R.Chereji Monica. Computer Tomograf. Dr. Corbeanu Cristina Elena. astm bronsic etc) Dispensar TBC – dr. boli infecþ. Bertici Nicoleta.. TBC. m. m.boli interne boli respiratorii (pneumonii. Conf. Stelian-Eugen Stoia-Djesca.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii Externalizate-Synevo. Secþia Pneumologie II . in st. Dr. dr. Dr. Draghici Dan -sef sectie – m. Pneumologie: Dr. m.boli infecþ. m. m. Gherman Minerva – chimist specialist. Dr. pr. Dr. MonicaDaniela Cotfas. Dr. Marc Monica. m. m. coordonator. Farmacie: Sâmbotin I. Irina-Ionela Stoia-Djesca.1 Tel: 0247466651.66 paturi din care 6 paturi Comp. Sanda-Anca Levitchi.pr. m. boli infecþ. Dr. Pneumologie.Ivascu Ana. boli infecþ. de Prevenire ºi Control a Infecþiilor Nozocomiale. de Anal. pr. Anestezie. Comp.. Chir. Dr. Alexandru Crisan.2011 Vancea. Conf. 0247466701. pr. Dr. Muha Maria. Virgil-Filaret Musta. Terapie Intensivã . med.. Dr. Opreanu Radu Virgil. Lab. boli infecþ. sp. dr. Szilagy Delia Monica. Anatomie Patologicã – Citologie.. Elena-Gratiela Ioncelescu. anestezie. Rosiori de Vede. m.. Aviatiei.pr. Isai Luminita Alina. terapie intensivã. Dr.Fratila ZenoIoan. Maria Ileana. competenþe acupuncturã ºi bronhologie.4 paturi. Radioterapie Pneumoftiziologie II.Iovan Ionela..pr.. pr. Chis Minodora. As. sp. epidemiologie. pr. Ungurean Ioana. Med. m. m. Vancea Dorin. Medicale. boli infecþ. Malac Constantin – chimist specialist. m. RodicaValerica Potre Oncu. Dr. competenþã ecografie. Dr. pr. pr. m.

Sandu Maria.pr. explorãri funcþionale ventilatorii ºi EKG. Internã. Oraº Fãget. Fax: 0250/746989.pneumoftiziolog. Dr.pr. Sectii: I. 245800. Fax: 0250860231 spitalul_horezu@yahoo.pneumoftiziolog. Vâlcea. Dr.spitalulmacin.. A.pr. Cab. tub oxigen. .m. Radiologie si imagistica. Pneumologie. “KARL DIEL” JIMBOLIA Jud.Maresal I. Fax: 0235/416685 spitaluldecopiibarlad@gmail. 66 paturi.I.com Laboratoare: Lab. 201.com Secþia pneumologie. în curs de organizare .pr.: 0256-391260. spital_negrestivs@yahoo. III pneumoftiziologie. 41. etc) Cab. 0250860620. Mircea Vodã. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà VÂLCEA Jud. Rm Vâlcea.Spitalului nr. boli infecþ. Salã de gimnasticã. puls. sef sectie dr primar Deleanu Taisia SPITALUL ORêENESC PANCIU Judeþul Vrancea.spitalfaget. Miu Sorin. SPITALUL ORêENESC FÃGET Jud.radiolog. str. 305300 Tel: 0256 320860. 66 paturi. 12 capsule. Laborator analize medicale. Telefon: 0240/ 571884.ro Dotarea: EKG. Timiº. Panciu. ºef secþie dr. SEITAN GHEORGHE DANIEL..sp. m. "Centrul de Consiliere pentru renuntare la fumat". Nr.: 0235/457330. Elena Todorescu. de Psih.pr. Vâlcea.pneumologie.ro Sectie Boli pulmonare (pneumonii. 360682. Dr. Tulcea. Babadag.5 paturi. Barlad. Bulacu Monica.panciu@sanitar. 571883. Bloc operator. 025086062. respiratie. Dr. Tel: 0240/ 562115.net Pneumoftiziologie DR. Iosifescu Cristina. Str. As.pr. Fax: 0256-370697 spitalsanicolaumare@artelecom.Dr. aspir. 0250/768282. Sânnicolau Mare.pneumoftiziolog. Fax: 0237/ 275779 spital. str. Rosoga Gheorghe.net Comp. de anal.: 0250/748001. Comp.Ciontea Elena. ºef secþie dr. Fax: 0256 320039 sanatatesg@artelecom. specialist. Pneumologie .pneumoftiziolog. antirabic. oscilometru. str. M. VASLUI. Princ. astm bronsic. Desaga Daniela. med. Loc.ro. 10. www.16 paturi Dispensar TBC SPITALUL ORêENESC BABADAG jud. nr.m.net. nr. radiologie ºi imagisticã med. Jimbolia. Gheorghe Deaconu .Vaslui.sjv. A. 34.m.pr.ro SPITALUL ORêENESC NEGREªTI Jud. Tel. 50 Tel: 0235/416220. 25 paturi. Lab. Peia Andra Maria. 20 paturi Cabinet de pneumoftiziologie Dotare: ap. de intubatie oro-traheala. Heracleea. Dr.Cornea Georgeta.com Cab. dr. Tel. Computer. respiratie asistata cu ventilatie mecanica. Lab.com Dispensar TBC.Penumologie SPITALUL ORêENESC DETA Jud.ro Dispensar TBC 30 Supliment Medical Market . Str. Victoria Teodorescu . Nr. Vâlcea. Dr. M. Popescu Luciana Mihaela -med. spitaljimbolia@artelecom. Dr. monitor pacient (T. Str. Laborator analize medicaleDr. Fax 0250/768045 anasta_spital@yahoo. SPITALUL ORêENESC MÃCIN Jud. ºef secþie dr.Iugulescu Magdalena. Tel. Pneumologie SPITALUL DE COPII “SF.fr. 150 Tel. Fax: 0240/ 571968. Dr.m.: Rita Opriþescu Mogoº SPITALUL ORêENESC SÂNNICOLAU MARE Jud. Mihãeºti Str.dispensarizare a hepatitei. Fax: 0256-390427 Email: conta@spitaldeta. NICOLAE” BÂRLAD Jud. Horezu. Constantin Rusanda Rahela. Str. Contele Csekonics Nr.14 Tel. Calea lui Traian.Timiº. M. Nesin Marina.com. Mihai Viteazul.spitalnegresti.: 0256-371770. www. 29 Tel. Fax 0240/ 561820. Antonescu. Cuza nr. tensiometru adulti.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dr. Lab.: Tel/ Fax: 0256 360655. 66 paturi.ro Sectie Med. Str.pr. Gheorghe Deaconu . Duta Constantin. ºef secþie Pneumoftiz Dispensar TBC. Negreºti.spitaluldecopiibarlad.HIV/SIDA. radiologie si imagisticã med. med.Timiº. Tulcea. 4. Timiºoarei. Comp. bronsite.ro Dispensar TBC. Dr. 5.4.Dr. Deta.com. nr. Pneumologie SPITALUL ORêENESC HOREZU Jud. Timiº. de legatura. Lab. Tel. somacin2002@yahoo. Cab. spitalbabadag@yahoo. . a nr.pneumoftiziolog.PNEUMOLOGIE . 0256 320692. Dr. radiologie ºi imagisticã med. Fax: 0235/457730 www. spitalul_Vâlcea @yahoo.: 0237/ 275600. de picior.m. EKG. Mãcin. terapie intensivã boli infecþ. B-dul Epureanu nr. Decebal Nr. www. SPITALUL DR. Pneumoftiziologie.online.Ion Cosmin SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “CONSTANTIN ANASTASATU” MIHÃEªTI Jud.4. II pneumoftiziologie. Cab. temperatura corporala). Cornelia Vultur . . Spirometru microMEDICAL pentru explorari functionale. Victoria Teodorescu . boli infecþ. EKG Hellige. www. Str. nr.

021 335 69 10. condus/ de prof. test standardizat cardiorespirator de efort. chestionare de calitate a vieþii ºi indici de prognostic. test de mers.Centrul de Reabilitare Respiratorie în Ambulator din Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”.30 . 90 Tel. Dr. Echipa. educaþie terapeuticã ºi consiliere psihologicã. rogramul de reabilitare respiratorie se adreseazã în primul rând pacienþilor cu BPOC. Contact Centrul de Reabilitare Respiratorie Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" Pavilionul III. etaj I.14. 7. cu simptome mai puþine ºi mai uºoare. Miron Bogdan.30 . Evaluarea iniþialã ºi finalã a pacienþilor se face prin teste funcþionale respiratorii. dr. Eficienþa programului de reabilitare respiratorie a fost demonstratã ºi în centrul nostru. int. toate acestea conducând la scãderea toleranþei la efort ºi scãderea calitãþii vieþii. 420. Sector 5. care au simptome respiratorii. vor putea sã facã eforturi mai mari/mai îndelungate. la sfârºitul programului cu duratã de douã luni. kinetoterapie respiratorie. afectare muscularã perifericã ºi decondiþionare fizicã. Alina Croitoru Fiziokinetoterapeut Lucia Marinescu Program: luni-vineri. Bucure]ti Centrul de Reabilitare Respiratorie din Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" a fost \nfiin[at \n 2009 printr-un program finan[at de Ministerul Educa[iei ]i Cercet/rii. care. }os. Bucure]ti. dar ºi celor cu alte boli respiratorii cronice. prin ameliorarea obiectivã a parametrilor urmãriþi ºi prin ameliorarea simptomelor ºi a calitãþii vieþii. determinarea presiunilor musculare respiratorii. un psiholog ]i un asistent medical. este alc/tuit/ din: un medic pneumolog. Diana Ioni[/. un fiziokinetoterapeut. Programul propriu-zis constã în 20 ºedinþe de antrenament la efort (exerciþii aerobe ale musculaturii periferice pe cicloergometru). Ace]tia beneficiaz/ de colaborarea Serviciului de Explor/ri Func[ionale Respiratorii condus de dr. Scopul reabilitãrii respiratorii este de a creºte toleranþa la efort ºi calitatea vieþii acestor pacienþi. antrenament al muscu- P laturii respiratorii. Viilor nr. 518.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful