Supliment

MEDICAL Market
PNEUMOLOGIE
2010 - 2011

Editura

Str. Mãguricea nr. 7-11, sector 1 Bucureºti, România, 014231 Telefon fix: +40 21 233 11 75 Fax: +40 21 233 11 76 Web: www.salespromotion.ro E-mail: office@salespromotion.ro

Monitor de oxid nitric expirat (FENO) Nobreath

EasyOne Pro - DLCO “la purtãtor”

Cea mai convenabilã soluþie pentru monitorizarea inflamaþiilor cãilor respiratorii
NObreath® permite mãsurarea rapidã si precisã a oxidului nitric expirat (FENO) printr-o modalitate simplã, neinvazivã, utilã în depistarea inflamaþiilor cãilor aeriene (ex.: astm) ºi / sau în monitorizarea procesului de vindecare sau a unei medicaþii administrate. Caracteristici: • Mic, uºor, portabil, alimentare pe baterii (3 x AA) • Interfata grafica simpla cu feedback vizual ºi auditiv pentru a asigura corectitudinea mãsurãtorii • Numãr nelimitat de mãsurãtori pe perioada de valabilitate a senzorului (2 ani); • Auto-calibrare ºi abilitatea de a efectua verificãri funcþionale • Monitorizare permanentã a nivelului NO din aerul ambiant, fapt care permite ca inspirul sa nu se facã prin aparat, simplificând manevra; • Costuri mici pentru consumabile, piesele de gurã sunt de unicã folosinþã per pacient; • Posibilitatea monitorizãrii FENO ºi la pacienþii de vârsta micã • Posibilitatea adaptãrii unui dispozitiv de mãsurare offline.

Sistem deschis, respectând cele mai noi tendinþe pentru interfaþa de pacient, confortul operãrii ºi gestionarea parametrilor gazului.
Un analizor “de ultimã orã” al funcþiilor pulmonare, • Portabil, autonom, utilizare instantanee, nu necesita încãlzire • Nu necesitã componente adiþionale (cum ar fi calculator, monitor, tastatura, mouse) • Robust, nu necesitã calibrare, senzorii sunt gata de lucru instantaneu • Sistem de operare Windows XP embedded, suportã imprimate standard, acces la reþea, funcþii de securitate ºi dispozitive periferice Aptitudini vaste de testare a funcþiilor pulmonare: • Spirometrie completa (Pre/Post, FVC, FVL, tidal breathing) • Capacitate de difuzie prin tehnica “Single Breath” (DLCO) • Volume pulmonare statice (SVC) • Ventilarea voluntara maxima • Determinarea volumelor pulmonare prin tehnica “Single Breath” (RV, TLC) • Control al trend-urilor (tendinþelor) biologice ºi simulate • Testare cu provocare bronhica • UPG Operare cu un singur gaz: (10% He, 0.3% CO, 21% O2 în N2) Stabilitate pe viaþã

EasyOne Diagnostic Worldspirometer

Spirometru portabil cu ultrasunete, cu posibilitate de conectare la calculator sau direct la imprimantã.

• mãsurãtori de mare precizie chiar ºi la fluxuri mici (copii, afecþiuni severe); • senzorul nu intrã în contact cu proba; • nu este influenþat de umiditate, temperaturã, presiune atmosfericã, contaminare; • nu necesitã incalzire, calibrare, curãþare sau întreþinere costisitoare; • consumabile simple ºi economice; • uºor de operat în afara laboratorului, cu sugestii ºi diagnostic; • acurateþe extrem de ridicatã pentru fluxuri reduse.

SpiroScout® - Diagnostic pulmonar cu ultrasunete

O nouã dimensiune în mãsurarea simultanã a valorilor spirometrice ºi gazelor respiratorii

• Mãsoarã simultan fluxul ºi densitatea gazului, oferind dintr-o singurã mãsurãtoare informaþii despre volumele ºi schimbul de gaze respiratorii; • Mãsurare foarte exacta ºi sensibilitate foarte redusã la factori perturbatori (rezoluþia senzorului ultrasonic – 1000 Hz); • Nu existã o rezistentã perceptibilã ce poate obstrucþiona respiraþia, aspect foarte important pentru pacienþii cu probleme respiratorii; • Nu necesitã încãlzire sau calibrare; • Module opþionale: capnovolumetrie, diagnostic emfizem pulmonar, determinarea spatiilor anatomice moarte.

CUPRINS
Interviu cu medicul Florin Mih/l[an, director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta', pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Alegerea inhalatorului potrivit Neoplasmul bronhopulmonar Alergiile respiratorii sezoniere - abordare homeopatic/ TEP - un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ 4

Supliment

MEDICAL Market
P N E U M O LO G I E
2 01 0 - 2 01 1

6 8
Editura

9 10

EDITOR

Infec[iile din sfera ORL - cauz/ 11 frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE 13

FIN
WATCH

Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3, sc. 3, parter, 030775, sector 3, Bucureºti Tel: 021.321.61.23 Fax: 021.321.61.30 redactie@finwatch.ro P.O. Box 4-124, 030775 Tipar: Vizual 2003

MEDICAL MARKET
CD bazã de date!
Baza de date medicalã conþine:
spitale (date contact, lista medici, dotãri, servicii medicale prestate) centre ºi cabinete medicale private medici de familie stomatologii farmacii furnizori de aparaturã ºi consumabile medicale selecþiile se pot face dupã tipul unitãþii medicale, specialitate medicalã, judeþ, denumire serviciu medical prestat, denumire aparat/instrument medical, nume sau/ºi prenume medic, cuvânt cheie aflat în denumirea unitãþilor medicale sau în textul prezentãrilor acestora selecþiile pot fi salvate în formate compatibile Word sau Excel. Comenzi la 021/321.61.23, redactie@finwatch.ro

ã baz

C dD a te ed

cu ºomerii sau cu cei care se constituie în cazuri sociale. pot sã spun cã acest numãr. crize financiare etc.PNEUMOLOGIE . începând de la sãrãcia populaþiei. noncomplianþa unei populaþii cu un nivel de educaþie scãzut. precum SIDA. în ultimii ani.ºi cel al bolilor cardiovasculare . Care sunt cauzele ce favorizeazã apariþia bolii? Când judeci situaþia tuberculozei în România. în mod indirect. hepatitã cronicã.care sã fie reînnoite regulat -. cu boli sau comorbiditãþi facilitante. mare de pacienþi raportat a fost alimentat de dinainte de 1989. condiþii de igienã ºi izolare deficitare. care evita noncomplianþa pacienþilor ºi. de cavitate bucalã. România ocupã primul loc în Uniunea Europeanã în ceea ce priveºte numãrul bolnavilor de tuberculozã. perioadele de crizã ale unei þãri (rãzboaie. Boala aceasta contagioasã are multe izvoare care o alimenteazã. trebuie sã o priveºti comparativ pe cele douã perioade pânã în 1989 ºi dupã.infarctul miocardic. diabet zaharat etc. conform ultimei statistici a OMS. prin izolare ºi tratament prelungit cu scheme alternative.). precum: cancerul bronhopulmonar. Doctorii erau penalizaþi pentru o prevalenþã mai mare per cabinet. pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Potrivit statisticilor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). în România numãrul pacienþilor cu tuberculozã este în scãdere de la un an la altul. Sunt în continuare probleme cu oamenii strãzii. în fiecare an înregistrându-se în jur de 30. vezical. într-adevãr. Drumul este însã lung ºi mai sunt multe de fãcut pânã la stãpânirea acestei afecþiuni contagioase. Care sunt principalele mãsuri de prevenire a bolii? Dar programele locale ºi naþionale care susþin lupta anti-TBC? (Vã invit sã faceþi referire ºi la modelele de programe care au avut rezultate deosebite în urma aplicãrii lor!) Da. dau roade. cu pãtura de ”sãrãciþi” postrevoluþie.. numãrul bolnavilor români de TBC a scãzut. Care sunt principalele boli cauzate de acesta ºi cele mai noi terapii de combatere a fenomenului? Tabagismul este o boalã care induce ºi are valoare de factor de risc pentru cel puþin 100 de alte afecþiuni. astmul bronºic . dar ºi altele. care. Programele naþionale de control al acestei boli ºi alegerea co4 rectã a prioritãþilor. Grupul de boli de temut în care fumatul este factor cauzal este cel al afecþiunilor maligne. cancerul laringian.000 de noi cazuri. strict supravgheatã de cadrele medicale. Lista este foarte lungã. accidentele vasculare etc. În schimb. Nasta” ºi din sanatoriul Bisericani. Tutunul este duºmanul cel mai des întâlnit al plãmânului. permit o mai bunã recuperare a acestora. care þin de existenþa unor organisme cu deficite imunitare. dar ºi rata de vindecare este în prezent alta. Având în vedere cã am petrecut ºi cunosc bine ºi situaþia de pânã la revoluþie. iar tratamentele nu erau ierarhizate corect ºi nici complete. numãrul mare de cazuri cronice beneficiazã de altã supraveghere ºi tratament în aceste servicii din Institutul de Pneumologie “M. Supliment Medical Market .unde ca factor de risc sau cauzal acþioneazã: emfizemul pulmonar. S-au implicat Fondul Global ºi Ministerul Sãnãtãþii. Progresele sunt legate în special de acest DOTS plus un program de supraveghere a administrãrii medicaþiei. urmat de grupul de afecþiuni respiratorii cronice . Rata de negativare la examenul sputei la ieºirea din spital. cifrele reale erau ascunse. director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta'. boli digestive. bronºita cronica. 90 de români pierzându-ºi zilnic viaþa în urma consumului. dar românii fumãtori mor în principal prin acest grup masiv de suferinþe. esofagian etc. lipsa unor stocuri de medicamente .INTERVIU Interviu cu medicul Florin Mih/l[an. scade rata de recidive sau de selecþie a unor cazuri chimiorezistente. boala ischemicã cardiacã. În ultimii ani. Atunci.

dintre care unele pun presiune pe sistem de mulþi ani ºi vor continua sã o facã pânã în 2020. a unei dotãri moderne ºi a salariilor neatractive. am demonstrat cã avem o paletã foarte largã de boli. dar ºi pentru a susþine o parte dintre mãsurile legislative care ne pot apropia ºi pe noi de o lege de control al tabagismului coerentã ºi modernã. iar ceea ce aveau de fãcut colegii 2010 . care a devenit doar de suprafaþã. ca Sibiu ºi Iaºi. extrem de puþine afecþiuni din alte domenii medicale pot fi privite independent ºi fãrã a le conecta direct la plãmân. unde. fiind identificatã cu “ftiziologia”. cu expertiza a douã ONG-uri “Romtens” (specializat în locuri de muncã fãrã fumat) ºi “Aer Pur“. pot produce schimbãri esenþiale în ceea ce priveºte poziþionarea fumãtorilor ºi nefumãtorilor faþã de fumat? Amânarea unei legi care interzice total fumatul în locurile publice duce la efecte negative economice ºi asupra sistemului sanitar inimaginabile.2011 era doar a trata tuberculoza. dar sã nu uitam cã un rol important îl au ºi campaniile de screening de spirometrie. de citologie sau cele care se orienteazã spre vaccinarea în masã a populaþiei. o invitaþie de a pãtrunde. Care sunt acþiunile pe care le-aþi organizat ºi principalele obiective pe care v-aþi propus sã le atingeþi prin intermediul organizaþiei? Este o organizaþie care combinã experienþa membrilor Societãþii Române de Pneumologie. dupã o astfel de interdicþie. În acest “An al Plãmânului”. pediatri. în întreprinderi private. au scãzut prezentãrile la camera de gardã de accidente vasculare ºi infarct cu 11-16%. Toate acestea reuºesc sã descopere precoce unele afecþiuni cronice sau acute. Ulterior. Campaniile de conºtientizare alãturi de mãsurile legislative. chirurgi de chirurgie toracicã în aceastã lume vastã pneumologicã. descoperiri ºtiinþifice ºi modalitãþi de combatere a afecþiunilor ºi bolilor pulmonare? Ca sã poþi combate o afecþiune pulmonarã trebuie sã intri în complicatele mecanisme patogenice care faciliteazã instalarea ºi progresia acesteia. Sunteþi preºedintele Reþelei pentru Prevenirea Fumatului în România. pentru a lucra în þãri unde plata medicului are decenþa care se impune. în acest an. în congrese. de fapt. pneumologia a fost privitã la noi ca o rudã sãracã a lumii medicale româneºti. în centrele universitare. se ocupã de pregãtirea schimbului de mâine. unde. chiar dacã pleacã de la sfatul minimal ºi ajung la o consultaþie intensivã. în termeni de puncte forte. Sunt generaþii de tineri rezidenþi care sunt familiarizaþi cu cunoºtinþe moderne în privinþa investigaþiilor. împreunã cu alþi colegi . precum BPOC. Pe de altã parte. au un rol la fel de important. Unde am pierdut teren? Este vorba despre cercetare. unde. puncte slabe. ne-am extins activitãþile abordând ºi comisiile de sãnãtate din Senat ºi Camera Deputaþilor. metode de investigaþie noninvazive în sfera bronhologiei etc. la care pe vremea secundariatului meu aveam dreptul doar sã visez. aceastã temã aleasã de noi vine ca o mãnuºã ºi este. Am început cu campanii de genul “Fumatul te face scrum” ºi am ajuns la judeþe-pilot.INTERVIU Care sunt efectele amânãrii aplicãrii legii de interzicere a fumatului în locurile publice? În ce condiþii campaniile educaþionale. cardiologi. Avem foarte multe exemple de þãri. Treptat. pe plan mondial. Va rog sã argumentaþi de ce. de fapt. Avem un grup de lideri de opinie care. Care sunt. din cauza lipsei de fonduri. Un model îl pot constitui Franþa ºi Italia. În plus. tema principalã a Congresului de Pneumologie este “Plãmâ” nul – parte a unui întreg”. de conºtientizare a impactului tutunului asupra sãnãtãþii. astmul bronºic etc. Mulþi ani. PET CT. Un alt pericol la orizont este cel legat de emigraþia în masã a tinerilor capabili. ameninþãri ºi oportunitãþi. Pneumologia româneascã a fãcut mulþi paºi sãnãtoºi în ultimii ani.interniºti. alergologi. Pneumologia a avut o problemã de imagine serioasã. singura asociaþie profesionalã din þarã cu o secþiune de tabacologie. o bunã parte dintre medici nu sunt pregãtiþi sã consilieze un fumãtor. cele mai noi ºi revoluþionare tehnologii. De 3 ani. avem de-a face cu progrese în zona diagnosticã: tomografe computerizate performante. pentru a face “lobby” în favoarea Convenþiei Cadru de Control al Fumatului unde România este semnatarã. multe dintre ele neglijate. Progresele în domeniul nostru sunt pe douã planuri: existã multe coduri genetice care au fost sau sunt pe cale de a fi descoperite ºi fundamenteazã terapii genice la modã. care însã trebuie sã fie ºi supravegheate ca modalitate de aplicare. Va invit sã faceþi o analizã a pneumologiei în România. munca ºi proiectele acestei reþele au fost axate în principal pe aspecte educative. am þinut sesiuni educative. de CT. slogan lansat de foarte multe organizaþii internaþionale. pentru cã mulþi români nu ºtiu ce riscã. 5 .

Inspiraþia lentã creºte depunerea pulmonarã pentru MDI ºi nebulizãri. iar la nevoie se poate administra concomitent ºi oxigen. Factorul principal individual care influenþeazã depoziþia pulmonarã þine de calibrul bronhiilor pacien- Alegerea dispozitivului cel mai potrivit la nevoile pacientului O strategie generalã de alegere a inhalatoarelor pentru copiii cu astm bronºic cu vârsta sub 5 ani.. Ele pot fi folosite cu respiraþie normalã. mai ales la vârsta pediatricã.adormit”. Consumã însã mai mult timp. este prezentatã în tabelul 1.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alegerea inhalatorului potrivit tului ºi de tehnica inhalatoare folositã. ºtiind cã inhalarea de aerosoli este neglijabilã la un copil care plânge ºi cã depunerea de aerosoli este cu 74% mai mare la un copil . Anumite particule depuse între laringe ºi bronhiolele terminale pot fi îndepãrtate prin clearance-ul mucociliar ºi nu vor determina efect antiinflamator sau bronhodilatator. Diferenþa esenþialã dintre tratamentul pe cale oralã ºi cel inhalator constã în faptul cã plãmânii. acest lucru favorizând absorbþia sistemicã. permit mixarea de soluþii. atât cu mascã facialã facialã pentru adulþi cât ºi pentru 4-5 ani MDI plus spacer dedicat MDI plus spacer dedicat copii. iar dispozitivele sunt mai puþin portabile decât MDI sau DPI. ultimele cercetãri aducând progrese considerabile în acest domeniu. Vârsta Dispozitivul preferat Dispozitiv alternativ Principalul factor care influsub vârsta de 4 ani MDI plus spacer dedicat Nebulizator cu mascã enþeazã decizia de alegere a unui dispozitiv inhalator. mai ales la copii. permite o mai bunã coordonare mânã-gurã ºi reduce foarte mult depunerea faringianã. iar DPI genereazã particule solide. A Factorii care influen[eaz/ depunerea particulelor în pl/mâni Factorul principal care þine de forma terapeuticã este mãrimea particulelor emise. Pentru terapia inhalatoare s-au realizat diferite forme terapeutice. facialã 6 Supliment Medical Market . medii ºi în cãile aeriene mici. fãrã o tehnicã specialã. Alegerea unui dispozitiv inhalator pentru copiii cu astm în Ghidul GINA 2009. Nebulizatoarele pot folosi doze mari de medicaþie. inhalatoare presurizate cu doze mãsurate (MDI) ºi inhalatoare cu pulbere uscatã (DPI). Administrarea medicaþiei inhalatorii cu nebulizatorul se poate face ºi în timpul somnului. publicatã Tabelul 1. Mihaela Oros Medic primar pediatru Clinica de Pediatrie Medicover.01µ la 100µ. Utilizarea MDI împreunã cu spacerele cu valvã. erosolii sunt folosiþi de multe secole în tratarea afecþiunilor respiratorii. fãrã coordonare. Bucure]ti Dispozitivele ]i tehnica inhalatoare Existã 3 mari categorii de dispozitive folosite pentru a elibera aerosolii terapeutici: nebulizatoare. spre deosebire de sistemul digestiv. în timp ce doar particulele cu diametrul între 2 si 5µ (cum sunt cele generate de dispozitivele inhalatorii terapeutice) se vor depune în bronhiile mari. dar acest lucru necesitã o tehnicã extrem de bunã. fiecare fiind o combinaþie unicã între substanþa medicamentoasã ºi dispozitivul respectiv.PNEUMOLOGIE . este modul corect de focu piesã bucalã cu mascã facialã sau losire a acestuia de cãtre paNebulizator cu piesã cient.. aspectul fiind esenþial bucalã sau mascã pentru eficienþa terapeuticã.instruiþi” pentru a elimina particulele strãine. Mãrimea aerosolilor poate varia de la 0. Dr. Ca principiu. MDI ºi nebulizatoarele genereazã particule lichide sau suspensii (lichid/solid). Pentru DPI este necesarã o inhalare adâncã ºi rapidã de la început. Deºi tehnica este relativ uºor de învãþat. adesea copiii mici ºi pacienþii dispneici nu sunt capabili sã aibã un flux inspirator corespunzãtor. Particulele mai mari de 5µ se vor depozita la nivelul zonei orofaringiene. MDI sunt dispozitive care pot genera o depunere pulmonarã mare. Particulele mai mici de 2µ au cel mai mare potenþial de a se depune în porþiunea respiratorie a plãmânilor. sunt .

.

Costurile ambulatorii – s-a vãzut peste tot în lume – sunt mult mai convenabile pentru managementul acestor afecþiuni. Siemens. ecobronhoscopie. 02. Deoarece tratamentul acestor boli este multimodal. Integra. care sã foloseascã tehnologii moderne. pacienþi din þãrile avansate în Europa ºi în lume. .tehnici minim invazive de diagnostic sau tratament pentru chirurgia toracicã ºi pneumologia intervenþionalã . laser terapeutic pentru rezecþii ºi coagulãri endoscopice. Vrem ca THORACUT sã reprezinte o ºansã în plus pentru pacienþii din România: multe dintre intervenþiile medicale care pânã acum necesitau deplasãri costisitoare în strãinãtate se pot face acum ºi la noi. În acela]i timp. la sacrificii. Daniel Grigorescu Medic primar chirurg toracic P recizarea diagnosticului de cancer. toracoscopie ºi mediastinoscopie. Oferirea în sistem privat a unor proceduri diagnostice ºi terapeutice pe care sistemul public de sãnãtate nu le asigurã în orice spital sau policlinicã din România poate fi privitã ca realizare excepþionalã eventual.aceste servicii .06.PNEUMOLOGIE . avantajele unei astfel de clinici devin evidente. THORACUT . Firmele Olympus. fondurile guvernamentale rom`ne]ti nu privesc dec`t cancerele genital feminin ]i mamar.ARTICOLE DE SPECIALITATE Neoplasmul bronhopulmonar Neoplasmul bronhopulmonar este cel mai frecvent dintre cancere ]i d/ cea mai mare mortalitate specific/ prin cancer. pneumolog. Un cabinet astfel dotat înseamnã asigurarea de metode diagnostice ºi terapeutice atât pentru fazele avansate cât ºi pentru fazele incipiente ale bolilor neoplazice cu localizare toracicã. Novatech. internist.2010 Dr. totuºi. echipament de ablaþie tumoralã prin radiofrecvenþã. dar ºi pentru tratamente ambulatorii în alte patologii toraco-pulmonare care beneficiazã actualmente în lume de abordare endoscopicã sau minim invazivã. Gândindu-ne la spitalizãrile îndelungate ºi drumurile pe care trebuie sã le facã pacientul pentru a obþine un diagnostic. pentru cã o desfãºurãm în beneficiul bolnavului. Ce înseamnã acest lucru? Timp câºtigat pentru pacient ºi un plus de confort psihic. în Oradea. este nevoie de o echipã formatã din chirurg. mai ales la munca de echipã. dorim sã-i asigurãm acestuia un plus de confort: sectorul privat vrea sã asigure consultul multidisciplinar pentru nevoia unui singur pacient. oncolog. Prevalen[a acestei boli \n Rom`nia este cea mai mare din Europa ]i a doua din lume. cardiolog. mai ales pentru diagnosticul. toracoscopice ºi în chirurgia deschisã. bronhoscopie cu luminã diagnosticã specialã. Carl Reiner ºi altele ne furnizeazã echipamente medicale ultramoderne (videoendoscoape pentru bronhoscopie. pentru cazurile de cancer care nu pot primi indicaþie de rezecþie chirurgicalã. Draeger. stadializarea ºi restadializarea cancerului bronhopulmonar ºi altor cancere toracice (inclusiv mamar). Sigur cã gradul de antrenare al personalului pentru astfel de pretenþii de diagnostic este mai mare. Storz. Asigurarea colaborãrii interdisciplinare face ca bolnavul sã nu fie trimis dintr-o unitate în alta pentru a gãsi specialistul necesar. Oradea.un cabinet privat multidisciplinar care oferã servicii ambulatorii de chirurgie toracicã endoscopicã/minim invazivã. deoarece acesta va avea cu cine sta de vorbã pentru a i se rãspunde la diferite întrebãri. imagist. multidisciplinar. oncologie. mãresc confortul pacienþilor ºi reduc timpii de refacere postoperatorie. cardiologie ºi pneumologie intervenþionalã. Este importantã munca de echipã.constituie realitãþi curente în oferta de care beneficiazã populaþia numeroasã de 8 Supliment Medical Market . faþã de costurile spitaliceºti. medicinã internã. endoscopie pentru protezãri endotraheobronºice. anatomopatolog. ca ºi stadializarea ºi restadializãrile ulterioare de pe parcursul tratamentului se fac pe baza prelevãrii de probe de þesut în mod minim invaziv sau invaziv. Martin. ºi solicitarea tuturor colegilor care participã la aceastã idee generoasã de a oferi ºanse în plus pacienþilor cu patologie neoplazicã toracicã este mare ºi ne obligã la standarde. ecografe performante). radiolog. la dedicare. Pe lângã tehnologia de vârf pe care vrem sã o punem la dispoziþia bolnavului. anestezist. Tehnicile endoscopice reduc costurile. Acesta este unul dintre motivele pentru care am înfiinþat.

9 . nasul curge apos.ro Clinica Anima . nas care curge iritant. sângerare nazalã. imunoelectroforeza. Terapia homeopaticã ºi-a dovedit de-a lungul timpului eficienþa. Simptomele sunt deosebit de sup/r/toare ]i prin ignorare pot evolua c/tre forme grave.2011 totalã nou nãscuþilor. acest tip de terapie este de preferat. de multe ori.Victoriei Calea Buze]ti Nr. de la posibilitatea de evoluþie spre astm bronºic. Mai sus am enumerat doar câteva dintre medicamentele pe care le puteþi utiliza acasã.abordare homeopatic/ Perioada Aprilie . astmatici reactivi nazal AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA: nas iritat. care au numeroase contraindicaþii si efecte adverse. bronºitã cronicã. este deja cunoscut faptul cã prin lipsa contraindicaþiilor ºi a efectelor adverse. fãrã alergii. agravat de aer rece. roºii. mai ales la lumina solarã ºi caldurã SABADILLA OFFICINARUM: strãnut în salve.clinica-anima. strãnut EUPHRASIA OFFICINALIS: ochi iritaþi care lãcrimeazã. teste alergice. tuse uscatã trahealã PHLEUM PRATENSE: strãnut în salve JUSTICIA ADHATODA: strãnut. înseamnã ca nu aþi ales bine medicamentul ºi va fi necesarã prezentarea la un medic homeopat. în primul rând. Fiecare metodã terapeuticã oferã posibilitãþi multiple.Iunie este sezonul alergiilor respiratorii. intoleranþã la mirosul florilor STICTA PULMONARIA: nas uscat ºi înfundat la nivelul rãdãcinii nasului SANGUINARIA CANADENSIS: nas înfundat care curge. polipozã nazalã ºi intoleranþã la mirosul florilor CISTUS CANADENSIS: agravarea simptomelor la frig cu senzaþia de “aer rece” în nas RUMEX CRISPUS: tuse uscatã la aer rece proaspãt ARALIA RACEMOSA: nas care curge apos. pneumonie. uneori cu senzaþie de sufocare mâncãrime nazalã ºi în cerul gurii (prurit) senzaþie de sufocare În afara disconfortului major pe care acest tip de alergie îl produce. În plus. De asemenea. hemoragii nazale si oculare (retiniene. la cabinetul medicului de familie sau specialist. care lãcrimeazã strãnut în salve (10-20 de episoade) tuse uscatã. pot apare accidente de tipul: atac vascular cerebral. Investigaþiile necesare sunt puþine dar importante: hemoleucogramã. Dr.98.ro Sã enumerãm pe scurt simptomele: nas înfundat nas care curge apos (rinoree) ochi iritaþi. reacþie laringianã (rãguºealã ºi greutate în respiraþie). program/ri . crup laringian (sufocare brutalã = urgenþã majorã). Dacã în 3 zile situaþia nu se amelioreazã sau se agraveazã. sufocare. tratamentul homeopatic se poate administra în siguranþã 2010 . Nu în ultimul rând. conjunctivale).38 www. pericolul vine. ochi iritaþi. din punct de vedere medical. 75-77 tel. pneumotorax spontan. Consultul medical. femeilor însãrcinate sau care alãpteazã ºi vârstnicilor care mai au ºi numeroase alte afecþiuni. Dar aceastã personalizare o poate face numai medicul homeopat. Vã urez o primavarã frumoasã. Care sunt medicamentele homeopatice cele mai eficiente? Sã facem o scurtã enumerare: ALLIUM CEPA: nas înfundat care curge ºi iritã nãrile. cu iritaþie a nãrilor.021. deoarece tratamentul homeopatic este totdeauna un tratament personalizat pacientului. sugarilor. Începeþi cu diluþia CH 9 de 3 ori pe zi.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alergiile respiratorii sezoniere . Modalitãþile de tratament sunt numeroase. infarct miocardic sau pulmonar. tuse uscatã bronºicã Evident este faptul cã existã mult mai multe medicamente capabile sã trateze alergia respiratorie. spirometrie. pleoape iritate. este foarte important. iritativã. În concluzie putem afirma cu certitudine faptul cã ALERGIA RESPIRATORIE DE PRIMÃVARA TREBUIE INVESTIGATÃ ªI TRATATÃ. usturimi în gât.Cadar Sorin Dan Medic primar ORL Medic homeopat www.homeopatie. medicamentelor uzuale. emfizem pulmonar.

a c/rei diagnosticare valid/ constituie o real/ \ncercare pentru cultura medical/ ]i instinctul de clinician ale pneumologului. EKG a indicat într-un singur caz modificãri de tip BRD ºi S1-Q3. pleurezie micã. un “nonrãspuns”) nu s-a “potrivit”. Cea mai frapantã remarcã în aceste cazuri a fost cã nimic din simptome sau din aspectul radiologic clasic ori din reacþia la tratamentul preliminar (de fapt.hemoptizie.PNEUMOLOGIE 10 .8 pacienþi: 2 femei (23 ºi 62 de ani) ºi 6 bãrbaþi (între 42 ºi 83 de ani). fãrã relevanþã specialã. Toþi pacienþii au fost preluaþi de Clinica de Cardiologie a Spitalului de Urgenþã Floreasca ºi au avut evoluþii favorabile sub tratamentul anticoagulant. de obstrucþie tromboticã a circulaþiei pulmonare arteriale. pleurezie neclasatã. s-a recurs la investigarea imagisticã prin CT cu substanþã de contrast. Bucure]ti Supliment Medical Market . simptomelor. Un singur caz a prezentat dilatare de aa. în grade diferite. nu s-a “armonizat” în vederea susþinerii diagnosticului de la internare sau a celui de 72 de ore. cu consecinþe importante de sãnãtate în timp ºi cu implicaþii terapeutice cruciale. bazalã. istoricului de trombozã venoasã profundã a membrelor inferioare. Concluzii: în toate aceste cazuri. Dr. fãrã decelare de HTP. Metoda: Am luat în considerare perioada 2008-2009. aspectului radiologic pulmonar. s-au selectat cele mai multe cazuri de TEP . Ceva a “lipsit” în permanenþã în acest “puzzle”. Ne-am concentrat asupra: diagnosticului formulat la internare. surprinzãtor. insuficienþã cardiacã.ARTICOLE DE SPECIALITATE TEP . Simptomele absolute au fost: dispneea (cu SaO2 scãzutã . Un singur pacient a avut istoric de trombozã venoasã profundã. Gabriela B/rbulescu Dr. Nici un bolnav nu a fost examinat bronhologic. fibrozã interstiþialã. pneumonie. autorii aduc \n prim plan cazuistica TEP. EKG. latenþa de stabilire a diagnosticului a variat între 3 ºi 7 zile. în toate aceste cazuri. Rezultatul fãrã echivoc al revizuirii noastre a fost urmãtorul: niciun pacient nu a fost suspectat de TEP la internare. Nu avem date despre eventuale angiografii sau scintigrafii pulmonare ulterioare. cu decelarea. în care. Diagnosticele prezumate au variat între: BPOC exacerbatã. subliniind cele mai importante caracteristici simptomatice. diagnosticul de TEP a fost neaºteptat. În final. Laura B/dulescu Spitalul de Pneumologie "Sf. prin hazard sau prin atenþia noastrã. pulmonarã în hilul drept. Examenul radiologic a indicat: aspect reticular ºi în ”geam mat”. Aceºti pacienþi ne-au fãcut atenþi asupra unei patologii cu potenþial ameninþãtor de viaþã. În scurta expunere care urmeaz/. }tefan". pânã în momentul efectuãrii examenului CT .un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ TEP r/m`ne o stare clinic/ particular/. 3 pacienþi au fost evaluaþi ECO cardiografic în timpul spitalizãrii noastre (prin consult interdisciplinar în Spitalul de Urgenþã). cu scopul de a atrage aten[ia asupra "capcanelor" acestei patologii. proces de condensare neomogenã. CT toracic.hipoxemie) +/. În ceea ce ne priveºte. cu evanescenþã retrogradã (semn Westermark). ECO cardiografie ºi ex.

385 E-mail: office@ghenceamedicalcenter. n acelaºi timp. Stafilococul Aureus. scãderea rezistenþei naturale la germeni a mucoasei cãilor aeriene superioare ºi propagarea infecþiei. în evoluþia sa. cã majoritatea copiilor diagnosticaþi cu pneumonii au un istoric cu afecþiuni respiratorii înalte de tip rinofaringitã. contribuind astfel la scãderea costurilor de îngrijire medicalã ºi reducerea complicaþiilor. dar repetarea rinitelor acute (în condiþiile de infecþiozitate ridicatã cu bacterii ºi viruºi în cadrul colectivitãþilor ori la pacienþi cu imunitate scãzutã sau cu tratamente incorecte) determinã cronicizarea lor. dar ºi suspectarea hipertrofiei de amigdala faringianã.clavulanat. cã Streptococul Pneumoniae – saprofit în cãile aeriene superioare. Germenii frecvent întâlniþi la nou-nãscuþi ºi sugari sunt: Streptococul Pneumoniae. 0314254783. Pe mãsurã ce copilul înainteazã în vârstã. 126. 0214403588. Dr. 43 B. 173. Sector 6. Legionella este incriminatã mai ales în apariþia pneumoniilor la pacienþii imunocompromiºi. tratate ºi monitorizate. Exemplu: virusul respirator sinciþial determinã pneumonii grave la sugari. o rinofaringitã evolueazã banal în 5-6 zile.: 0214403488. iar copiii cu fibrozã chisticã se infecteazã mai frecvent cu Stafilococul Aureus. Pseudomonas Aeruginosa sau alþi germeni rezistenþi la tratament.2011 11 . infecþiile din sfera ORL pot preveni apariþia unor forme grave de infecþii în cãile aeriene inferioare. pneumoniile alãturi de infecþiile respiratorii superioare (ORL) reprezintã peste jumãtate din totalitatea afecþiunilor de naturã infecþioasã diagnosticate frecvent la nou-nãscuþi ºi copii. Gabriela Kubinschi Medic primar otorinolaringologie. Concluzie: Corect diagnosticate. 221. forme de boalã estimate la peste 150 de milioane cazuri în lume/an la copii mai mici de 5 ani. alãturi de DNF ºi antihistaminice. Competen[/ Audiologie Manager Ghencea Medical Center Î Ghencea Medical Center Bdul Ghencea Nr. Este ºtiut cã.ARTICOLE DE SPECIALITATE Infec[iile din sfera ORL .cauz/ frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii Pneumoniile ]i afec[iunile tractului respirator inferior sunt unele dintre cele mai importante cauze de mortalitate \n \ntreaga lume. De reþinut. Contaminarea se face atât prin contact direct cu persoane infectate (prin intermediul picãturilor Pfluge) cât ºi prin propagarea infecþiei din rinofaringe. Haemophilus Influenzae. penicilina sau eritromicinã de la 5-10 zile). pentru cã mucoasa are imunitate naturalã – poate afecta grav parenchimul pulmonar. capãtã risc suplimentar de a se infecta cu Mycoplasma Pneumoniae sau cu viruºi care determinã afecþiuni pulmonare frecvente în funcþie de teren.ro : Program: Luni-Vineri: 07:00-21:00. caz în care se recomandã adenoidectomia. De menþionat. Tratamentul are ca obiectiv eradicarea focarului rinofaringitei prin folosirea antibioterapiei (amoxicilinã +/. Sâmbãtã: 08:00-13:00 2010 . 122. Bucureºti (în incinta Ghencea Business Center) Tel. 0756045204 Fax: 021 7464038 Mijloace de transport: 41.

Pediatru. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie III ªef sectie: Prof.pr. drd. pr.99. Dr. Dr. Asis. Director Financiar-Contabil: Ec. Dr. pneumologie. ªerban Vodã nr. Dr.m.m.. 021 450 0596 ªef sectie: Dr.gr.pneumolog.med. Bogdan Miron Alexandru . Dr.ªef Margareta Oproiu . Dr.Delia Liana Marta .Lacul Bucura nr.10-17 337. 5. pr. drd. drd. Serban Voda nr. Dr. pneumolog.asist.m. pneumolog. dr. pneumolog. med. ªef catedra de pneumologie UMF Carol Davila. pr. pr. Mara Popescu Hagen – m.ªef Nicoleta Preda . drd..as.69. competenþã în management sanitary.med.gen. pr.m. m. pneumolog. 5.gen Secþia de Pneumoftiziologie Copii X Str.m. med. dr. Pneumolog. pneumolog. Gabriela Otel .asis. pr. As.. sect.med. www. Asist. Viorica Filipescu . As. cc. Dr. medicinã internã ºi pneumologie.. sect. pneumolog. sp. în ºt. Dan Avramescu . Mihaela-Carmen Mitrea . Micapora Neagos . sp.ºt. pneumolog. medicinã internã ºi pneumologie.st. acupuncturã. Dr. homeopatie.med. în ºt.25.m. 336. univ. Ileana Rohan – m. ºt. sp. Daniela Mihãilescu. Emilia Criºan. univ. pr.m.as. Florin Mihãlþan. pr. Pneumolog. pneumolog.40. Dr. pr. univ.71. Anca Macri .55 Dr. 289. pr. pneumologie.Irina Strambu . Beatrice Mahler – m. med.marius-nasta. 4500596 ªef sectie: Dr.Lacul Bucura nr. dr.. pneumolog Secþia de Pneumoftiziologie Copii IX Str. dr. ºt. sp.99. Dr. competenþã endoscopie toracicã. Ileana Rohan . pr.. Sasu Ana-Maria – m. dr. 40.m. pneumolog. Dragos Bumbacea . As. Dr. Secþia Clinica Pneumoftiziologie VII Str. cod 050152 Telefon: 335. pediatru cu competenþã în pneumologie. pediatru cu competenþã în pneumologie.med.med.01 Email: nasta@mariusnasta. pneumoftiziologie pediatricã.pr. Sector 5 Bucureºti. 289.pr.med.m. Eugenia Aurora Constantinescu . pr. Constantin Marica . As. med. med.pr. ºt. dr. Radu Chiotan – m. Dana Preda Director Cercetare-Dezvoltare: Dr. dr. în ºt. pneumolog.med. vicepres.m. sect. 4.m. Bucureºti Telefon: 021-336. pr. Bucureºti Telefon: 4500594.: Dr. dr. în ºt. sect. Secþia Clinica Pneumoftiziologie II ªef sectie: As.PNEUMOLOGIE .m. Elena Dalia Manolache .m. pneumolog. Stefan Dumitrache Rujinschi – m.: Dr. ºt. supraspecializãri homeopatie. Cristian George Popa . Societãþii Române de Pneumologie Secþia Clinica Pneumoftiziologie I ªef sectie: Conf. chirurgie toracicã Director Medical: Prof. pneumolog. Dr. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VIII Str. pneumolog.ro Manager: Dr. Fax: 337. Anca Macri – m. Viilor nr. Asis. As.as..univ. SRP. dr. m.m. sp. Dr. m. pneumolog.25.38. dr. sp. pr..Mihaela Badulescu .m. med. pneumolog. pneumolog.71.ªef Dana Trandafir .ªef . 021-336. sevraj tabagic. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie V ªef sectie: Dr. pr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALE BUCUREªTI INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Sos. sp. Cornelia Tudose . Bucureºti Telefon: 336. Dr.. Dr.asist. pneumolog. master în managementul sanitar.55 ªef sectie: Dr. 12 Supliment Medical Market .gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie IV ªef sectie: Prof. Bucureºti Telefon: 336. dr. coordonatorul nucleului de oxigenoterapie la domiciliu.99. pneumolog. Bucureºti Telefon: 021 450 0594. drd. pneumolog Dr. Serban Voda nr. pneumolog. pr. Dr. Asist. m. Dr. med. Dr. master în managementul serviciilor sanitare publice. SRP ªef lucrari: Dr.ªef Daniela Bastar . med. Dr. vicepreº.ªef Mioara Marinache . Dr. sp. Jeni Mihaela Petrea . alergologie. ªef catedra pneumologie UMF Carol Davila.. As. competenþã în managementul sanitar. sp.m.m. pr. pr. drd. pr. Gheorghe Murgoci . pr. 4. med. vicepres. med.38. Dr. pr. dr. vicepreº. în ºt. 289. sect. pneumolog.m. 336. sp.I. coordonator tehnic naþional al Programului Naþional de Control al Tuberculozei Mihaela Tanasescu . competenþã în bronhologie. Emilia Tabacu – medic pr..71. Ioana Varachiu .as.. Dan Avramescu – medic pr. pr.m.01. As.55 ªef sectie Dr. ºef Nicoleta Moise .gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie VI Str. Dr. Bogdan Miron Alexandru . Rãzvan Adrian Mocanu.. Dr.25. Mirela Ciontu – m.pr.as...m. 4. competenþã endoscopie toracicã.pr.ro. pr.pr.ªef Aura Cernica .m.m. med. al sectiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. competente ecografie generalã. pr. Univ. pediatru cu supraspecializare în pneumologie pediatrica. Vladimir Serban Ghinescu m. pr. competentã în pneumologie pediatricã. Diana Ionita CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ªef clinica: Prof. 90. ºt.m. pneumolog. As.med. Claudia Toma . Dr. pneumolog.pneumolog.Antonela Dragomir . ºt. ªef lucrari Dr. Doina Goicea Director Administrativ: Monica Raduþ Director de Ingrijiri Medicale: As. somnografie. sp.

pr. competenþã bronhologie.pr. III.m. echipament medical: ventilator. pr.m.ªef Anita Bumbanac . pneumolog. ºt.. biopsie bronºicã.. pr.T. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi bronhoscopie.m. pr.pr.pr.. gr.. chirurgie de graniþã toraco-abdominalã. bronhoscopie rigida cu anestezie generalã în sistem jet-ventilation. protezare endobronºicã. pneumolog. m. Dr.m. lavaj bronhoalveolar.III. pneumolog.. Kinetoterapeut Alexandru Pahonþu.I. pr.pr.I. . ºt. drd. dozarea adenozin-dezominase Singurul Laborator din România unde se efectueazã: dilataþii traheale.m. toata gama de intervenþii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale.2011 Coordonator: Dr. competenþã în bronhologie. pneumolog. Kinetoterapeut Cãtãlina Lucia Marinescu. med. ºt.gr. Dr.cerc.st. pr. Boris Constantin Coman –m. coloraþii speciale în lavajul bronhoalveolar. pneumolog. A. sp.Aneta Serbescu. cerc. . Genoveva Cadar . Dr. drd. cercetare.gr.cerc. pr..I.sac mascã valvã. Dr. Dr. în ºt. ºi COMPARTIMENTUL T.bronºic pentru prelucrãri citologice. Dr.Emilia Criºan . Dr. COLECTIV FIZIOPATOLOGIE RESPIRATORIE Explorãri Funcþionale Respiratorii Speciale ªef laboartor: Dr. pneumolog. pr. drd.asist.pr.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã ªef laborator: Dr. m. cerc.med. Radu-Dragos Posea . Diana Ionita .. Mihnea George Orghidan .pr. m. Dr. coliere cervicale SECÞIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI DE PNEUMO FTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Colectiv de cercetare a tuberculozei ºi a altor boli pulmonare cronice 2010 . puncþie ganglionarã extracþie de corpi strãini intrabronºici. termocoagulare endobronºicã. Pneumolog COLECTIV LAVAJ BRONHOALVEOLAR . . med.T.. formator pneumologie. . dr. sectie As..m. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale 13 . Asoc. toracoscopie. III. bronhoaspiraþii. Mirela Tigau .pr. m. pneumolog Dr. pr. instrumentar pentru chirurgia toracicã ºi toracoscopie Servicii: asistarea endobronºicã a pacienþilor cu canule traheale. Servicii: citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar. Dr..Univ. Dr. Ileana Stoicescu . SECÞIA A. pr. chirurgie toracicã.I..Petronela Grigore . ºt. Dr. Dr. pr. chirurgie toracicã As. mediastinoscopie. bronºice. ºt. dr. Dotãri: mediastinoscop.pr. Radu Stoica .SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia de Pneumologie Cronici MDR-TB ªef.ºef Carmen Pãcuraru . dr. chim. chirurgie toracicã. pneumolog. primar pneumolog Dr. m.cerc.asist.cerc. Asist.nebulazitor. pr.st. preºedinte al secþiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. Andreea Dumitrescu . univ. . asistarea postoperatorie a pacienþilor operaþi pe torace. chirurgie laparoscopicã..Cristina Popa . competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale Dr..T. pr. chirurgie toracicã. ºt. cerc. chirurgie toracicã. ºt.cerc. Ioana Munteanu.. pneumolog. ºt. Codin Theodor Saon .I. drd. pneumolog. laser terapie Nd-Yag endobronºicã pentru obstrucþii ale cãilor aeriene centrale.med. în ºt. cerc. drd.med. A. Asist. gr. Dr. dozarea fosfatazei acide. Dr. Dr. med. pr. ecografie generalã. sp.psiholog..pr. med.asist. pr. III.st. competenþe chirurgie toracoscopicã. dozarea angiotensin-convertazei serice. pr.coordonator: Minel Serbu Dotãri: 5 paturi supraveghere. pneumologie intervenþionalã. Asist. pneumolog ºi medicinã generalã / medicina de familie.Dr.gr. Cristian Paleru ..m. . III. Domnica Ioana Chiotan . pneumolog. sp. Asist. aplicare de proteze stenturi.monitor / defibrillator. dr. chirurgie toracicã ºi chirurgie generalã. chirurgia traheei. Servicii: fibrobronhoscopie..st. Madalina Burecu.med.endotraheale COLECTIV ENDOSCOPIE BRONªICÃ .I. pr. în ºt.pr. . cerc. Ioan Cordoº .. drd. ºt. dr.m.II. pr. competenþã în bronhologie.Ruxandra Ulmeanu . extragere corpi straini intrabonºici. Dr.. chimist principal. pneumolog. competenþã în bronhologie. Roxana Nemes . chirurgie toracicã video asistatã.cerc. ºt.III . pr. competenþã chirurgie minim invazivã mediastinoscopie. A.m. Dr. Asist. Simona Bliorþ . dr. Doina Lugoji m. management sanitar.instrumentar micã chirurgie. chirurgie esofag. med.ºef Anca Pavel .I.m. Niculae Galie – m. COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENTELOR -CPUMedic coordonator: Dr. med.m.Mihai Alexe .pr.m.med.electrocardiograf 3 canale. supraspecializãri mediastinoscopie.m. chirurgie toracicã.T.m. dr. Cristina Maria Teleaga .chimist spec. pr. în chimie Dr. biopsie pulmonarã transbronºicã. m.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã Coordonator: Prof. cerc. cerc. imunocitologia lavajului bronhoalveolar. CLINICA CHIRURGIE TORACICÃ ªef clinicã chirurgie toracicã: Prof.. drd.gr. Luminita Iuliana Cervis . Ruxandra Spataru . ºt.atele. drd. Elmira Ibraim . pr.. supraspecializare citodiagnostic în lavaj bronhoalveolar.. supraspecializãri chirurgie cardio-toracicã. Ileana Dediu . supraspecialitate chirurgie toracoscopicã.Victor Spinu .m. gr. SECÞIA CHIRURGIE TORACICÃ II ªef secþie chirurgie toracicã II: Prof.gr.I.asist. Dr..m. cervico-toracicã. secretar ºt. gr.ªef Daniela Mariana Anghelescu -asist. competenþã în bronhologie. gr.injectomat. pneumolog. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi mediastinoscopie. pneumolog. dr. ºt.m. Dr. Dr. med. în ºt. broºaj -periaj.

pneumolog INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ SPORTIVÃ B-dul Basarabia nr. radiologie ºi imagisticã medicalã. Bucureºti Tel: 021-3224140. m.ro 14 Supliment Medical Market . sp.I. aparat pentru mãsurarea gazelor sanguine.med.secretariat: 021. centralã: 021. secretariat@mateibals.. teste de efort.. epidemiologie. cod 022103 Tel. pr. Rodica Bacruban. ºt. m. indici de elasticitate pulmonarã. COLECTIV BACTERIOLOGIE Olga Moldovan . Tel.biolog pr. sp.60. în biologie Servicii: diagnosticul tuberculozei active prin metode de biologie molecularã PCR Compartiment de NOSOCOMIALE . în ºt. nr. cerc.37-39. cerc. competenþã tomografie computerizatã ºi rezonanþã magneticã Laborator Radiologie ªef laborator: Dr. în afara celor asigurate prin Programul Naþional de Imunizãri. compartiment de sterilizare.m. radioscopii ºi radiografii pulmonare. dr.gr. Dorina Victoria Roºca . Laborator. determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice LABORATOR DIAGNOSTIC PCR ªef laborator: Dorina Bãnicã .Post I.Dr. medii de culturã: IC. cicloergometru. proteine patologice. Negoescu Mihaela (epidemiolog) Consiliere ANTI-FUMAT . pr.PNEUMOLOGIE . dr. instrumentar de unicã folosinþã. INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE PROF.m. 1. cerc. LASER nefelometru pentru diagnosticul infecþiilor specifice ºi nespecifice pleuro-pulmonare.sp.biolog principal. 021. în biologie SERVICIUL DE RADIOLOGIE ºi IMAGISTICÃ MEDICALÃ Laborator computer-tomograf ªef laborator: Dr. Linie ELISA pentru diagnosticul imunoenzimatic al infecþiilor HIV micobacteriene ºi nespecifice. flowscreen. explorãri radiologice ale tubului digestiv. gr. Svetlana Vasile-Bugarin .800 C. microbiologie Dotãri: agitator Vortex. Rontgen digital ddR MULTi-SYSTEM . sector 2. Bucureþti. echipamente electroforezã: HELENA -cu scanner ºi computer.sp.m. Bucuresti.318. tomografii plane.318.biolog pr. med. Tudor Cipruþ . ºef de Lucrãri Dr. dr.Dr./Fax secretariat: 021.Eltex 400.D6 . presiuni musculare. competenþã tomografie computerizatã Dotãri: aparate radioscopie/grafie Rontgen . Epuran Valeriu .15 E-mail: inms_romania@yahoo.. Dr. Dr.com Cabinet de vaccinãri Medic coordonator: Dr. în biologie Monica Bendorf .318.pe autocaravana Philips M40 MULLER. Georgeta Cristea . sector 5. þi anume.m.47. I. Rongen MRF mobil . bronhodilatator-. computer-tomograf Servicii: examene radiologice la angajare sau examene periodice. epidemiologie ºi boli infecþioase.com Cabinet Pneumologie: Dr. Servicii: vaccinãri la cerere. cerc.biolog pr.biolog principal. radiologie ºi imagisticã medicalã. analizor pentru depistarea rapidã a infecþiilor cu micobacterii. dr. Dr. radiografii abdominale. anti. spirograf Servicii: activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã. MATEI BALª Str. urografii LABORATOR ANALIZE MEDICALE Laborator Bacteriologie ºi Laborator Naþional de Referinþã în diagnosticul tuberculozei ªef laborator: Olga Moldovan .. 021-3220240 Fax: 021-3214213 inemrcm@yahoo.06 Fax: 021. Tel. bodypletismograf. sector 2.90. dozari ºi determinãri de imunoglobuline.microbiologie. centrala: 021.80.gr. electrocardiograf portabil BIOSET 3700.. teste bronhomotor -bronhoconstrictor.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotãri: aparat pentru mãsurarea difuziunii alveolocapilare -transfer gazos-. Ciobanu Magda INSTITUTUL NAÞIONAL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ {I RECUP ERARE A CAP ACI T ÃÞ I I DE MUNC Ã ªos. Daniela Piþigoi. complement. pr. Adriana Moiºoiu .tuse convulsivã. Panduri.st. sp. examen pletismografic.biolog pr. nebulizator pentru testul bornhomotor. Adriana Moiºoiu .I. 22. scopie .95. diagnostic de laborator.m. vaccinare: anti-pneumococica (copii þi adulþi). factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilarã.USA.60. Dr. în biologie Dorina Banicã . Aurica Georgeta Raduþã Stan .47. pipete automate electronice ºi semiautomate-. radiografii osoase.61.318.gr. pr. aparaturã ºi reactivi de mare sensibilitate pentru determinãri imunoserologice -linii semiautomate. ºt.00.I. BD.318.microbiologie Laborator florã nespecificã Dr.st. congelator . DR.SWISSRAY Elvetia. pr. microscoape cu fluorescenþã termostate Servicii: determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice. Tel. Grozovici nr.318. competenþã tomografie computerizatã.00. radiologie ºi imagisticã medicalã. dr.m.

pirometru. pr. m. Sonia Bãdulici. III. med. sp. medicinã internã. Andrei Nanu. Tãnãseanu Stefãniþã. sector 2.. ºt. DIMITRIE GEROTA“ BUCUREªTI Bd. Dr. Dr. As. I. med. medicinã internã. drd. medicinã internã. m.. Bucureºti Telefon: 021/252. Octavian Ghizdavu. m.10dispecerat Fax: 021/252. boli infecþioase. m. Dr. m. Dr. pr. VHA. drd. dr. Ruxandra Mãntescu. competenþã ecografie gen. Iulia Crull. medicinã internã. Cristina Popescu. medicinã internã.. boli infecþioase. Dr.sp. pr. în ºt.21. adtiv. grd. Ioan Matei. sector 2. med. pr. Asistent universitar Dr. medicinã internã. Dr. m. Diagnostic si tratament specific pentru boli respiratorii acute (tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de apnee ºi cianozã. Stanescu. univ. Dr. med. Dionisie Lupu nr.28. m. spec. SPITALUL DE URGENÞÃ „PROF. medicina muncii. Dr. medicina muncii.316. pr. sector 1. Mihaela Iacob. pr.unic în Bucureþti.29. 63. m. Eugenia Naghi. Badea Georgeta. Adriana Nicolau. dr. Dr.70 .C. SPITALUL CLINIC COLENTINA ªos. Agripina Rascu. Dr. dr. Dr. m. pneumologie. Speranþa Teodorescu. Dr. Dr. medicinã internã. m. Dr. boli interne.31. ªef lucrãri Dr. pr. sp. Echipa medicalã: Dr. Cristian Bãicuþ. m. infecþiile cu: VHB. pediatru. ºt. Bucureºti Tel. competenþã endoscopie bronºicã. drd. m. boli infecþioase. viroze respiratorii cu: virusuri gripale. c. 021/252.80 paturi. pr. ct.45. medicinã internã. Daha Ioana.. med. drd. Dr. m. Pr. spec. imunoprofilaxiept. Luminiþa-Monica Luminos. pr. pr. cardiologie. serviciul de alergologie profesionalã -teste de provocare bronþicã la alergeni profesionali. Roxana Matei. Damian Fotache. boli infecþioase. Testare imunitate postvaccinalã. competenþã endoscopie. pr. medicina muncii.. medicinã internã. m. ªtefan cel Mare nr.. Dr. medicinã internã. univ. 14850 Cu compartiment Pneumologie – T. m. medicina muncii. pr. m. Cristina Grigoropol. sp.. m.34-secretariat. pr. în þt. Ruxandra Patrascu. gr. dr. Angelica Viºan. medicinã internã.71. Gabriela Ticu. 19 . spec.33. Cristina Angelescu. Bronhopneumonii ºi pneumonii. Dr. ecograf. diagnosticul þi tratamentul bolilor profesionale ºi al bolilor legate de profesiune. m. medicina muncii. sp. dr. Dr. EMG. audiometru.. Asistent universitar Dr.317. III. þef Lucrãri Dr.32. medic ªef secþie. sp. rezident boli infecþioase. Dr.. medicinã internã. explorãri funcþionale. m. Dr. aparaturã de radiologie þi imagisticã medicalã. med. m. pr. cu douã bãi þi douã grupuri sanitare comune. Dr. pr. med. m. m. Ferdinand nr.. m. H Influenzae tip b. pr. boli infecþioase. m. m. Valer Mihai Pompilian.. Cristina Gica. Dr. pr. instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a secreþiilor traheobroºice. Adresa email: spital. m.2011 15 . int. medicinã internã.sp. Sonia Cornelia Bãdulici. Dr. Ianuli Mihaela. m.47. Luminiþa Marin. aparaturã pentru biotoxicologie profesionalã: spectrofotometru cu absorbþie atomicã. bronhopneumonii ºi pneumonii-forme severe complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. m. m. Servicii: Comisia Naþionalã de Pneumoconioze. teste cutanate la alergeni profesionali unic în Bucureºti. pr. medicinã internã. Dr. dr. 2010 . Dotãri: Camere cu 2-3 paturi. medicinã internã. m. medicina muncii. Bucureºti Tel. pr. pr. Cristina M. reumatologie. laborator LASERterapie ºef secþie: Prof. serviciul de biotoxicologie profesionalã . în ºt. Cristina Grigoropol. gr. în ºt. competenþã ecografie gen. Simona Caraiola. EKG. pr.B. laringite acute obstructive.317. Prof. Dotãri: 6 rezerve de câte 4. sindrom pertussis viral). în ºt.ro Secþia Pneumologie Str. meningococ.int. în ºt. în þt. pr. m.85. cc.55. Dr. m. sp. 5 þi 8 paturi. paragripale ºi adenovirusuri. în ºt. pr. m. Fax: 021. m. sp. medicina muncii. Dotãri: 40 paturi. medicina muncii. pr. Dr. dr. paragripale ºi adenovirusuri. boli interne. pr. med. Secþia Clinicã Boli Infecþioase X – Copii ºef secþie: Conf.. Servicii Diagnosticul. medicinã internã. m. Dr. dr.. pr. Afrodita Tudor. Isabel Constantinescu. drd. Tel. As. medicinã internã. Adina Stãncescu. etilogia ºi tratamentul bolilor respiratorii acute complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia clinicã Boli Infecþioase IX – Copii ºef de secþie: Dr. Coman Tãnãsescu.sp.gerota@mai. m. m.12 Secþia Clinicã Medicinã Internã I – 80 paturi ºef secþie: ºef lucrãri.. în ºtiinþe medicale. Dr. Dr. m. m. m.pr. drd. spectrometru UV ºi vizual.. m.pr. hepatologie.. ºi pneumoftiziologie. 50. med. pr.: 021/316. med. pneumococ. Dr. med. Doina Niþescu. pneumoftiziologie. m. Muncii. Dr. Dr. reumatologie. analizor de gaze sanguine. Viroze respiratorii cu virusuri gripale. m. med. Tania Alexandrescu. reumatologie.:021. medicinã internã. medicina muncii. Gologanu Daniela. pr. Dr. dr. pr.gov. DR. pr. medicinã internã.. spec. în ºt. Clinicã Medicina Muncii ªef clinicã: Prof. dr. Cornelia Bistran. Eugenia Bãlãnescu. Secþia Medicinã Internã II . boli infecþioase. bronºiolite acute cu virus sincital respirator. pr. Dr.. centralã: 021. Rozina Iagaru. pediatrie. Dr. Dr.

Tel. Marian Ilie.210. Tomografii plane ºi în plan bronºic. Asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. m.com Dotãri: 15 paturi. competenta bronhologie Farmacie . Servicii: toatã gama intervenþiilor toracice clasice inclusiv chirurgia mediastinului. citologie exfoliativa a tractului genital feminin. punctii evacuatorii ale revarsatelor pleurale.histo-chimice. 021. pleurale.com. simpatectomii ºi splahnicectomii toracice. spalatura si periaj bronsic. punctii cu ac fin _ Examen histo-patologic prin incluzionarea la parafina si coloratii speciale _ Examene imuno . Servicii medicale: Aerosolo-terapie. extractie corp strain.39. Dr.210. limfoganglionare. Aparate pentru aerosoli.astral.Farmacist Sef: Ioana Serban.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE explorãri funcþionale respiratorii. IOAN ªos. pneumologie.stefan@b. Diagnosticul de laborator al infectiilor pleuro-pulmonare nespecifice. 11. pr. Monitorizarea unor boli cronice ca: fibroze pulmonare. pr. biochimist principal Servicii: Examene de cito-patologie: aspirat. 13. Punctii pleurale diagnostice ºi terapeutice – evacuatorii cu aspirator tip Olympus Spirometrie cu ºi fara test bronhodilatator. Pense de biopsie endoscop de diferite profile. examen radiografic.38. competenþã torascopie. 4 rezerve cu 2 paturi.210.I. ferestre pericardo-pleurale. 021.50.ro Servicii generale unitate: consult clinic pneumologic. mediastinale.70 CLINICÃ CHIRURGIE I . biopsii bronsice. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. Vasile Popa – m. extratoracice. punctii biopsii pleurale. cu þinerea la zi a registrului naþional de tuberculozã. Consultaþii de specialitate cu bilet de trimitere (în douã exemplare) pentru asiguraþii OPSNAJ – gratis ºi contra cost (cu programare) = 35 lei Servicii medicale contra cost: Bronhoscopii = 70 lei SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF. Doina Obãcescu.75. Examene de laborator uzuale ºi microbiologice pentru germenii banali ºi BK. st. Tel. chirurgie toracicã. Serviciu de radiologie. Laborator de Anatomie Patologicã . Testare farmacodinamica bronsicã. Examene histopatologice:bronsice. Electrocardiograf. Compartimente: Secþie clinica cu saloane de pneumologie ºi tuberculoza.Dr. lavaj bronsic.334. STEFAN Sos. foraje transtraheale. examene bronhoscopice.334. competenþã bronhologie. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigida. tomografie computerizata. Tel. aspirat bronsic pentru examen bacteriologic.Compartiment chirurgie toracicã Echipa medicalã: Dr. Bucureºti. pleurodeze chimice pentru pleureziile.39. cc. platforma energeticã ce permite hemostaza –disecþie –suturã vascularã atât pentru operaþiile toracice cât þi pentru toatã gama intervenþiilor toracoscopice.36. Serviciu Bronhologie.35. operaþii pe sistemul nervos vegetativ autonom. Savu Angelica. Florinel Pop. pr. pleurale.59. examene de laborator uzuale si microbiologice pentru germenii banali si BK. Examene bronhoscopice. Bucuresti. lichide patologice. BPOC etc. Examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. Vitan-Bãrzesti nr.þef laborator: Dr. terapia medicala a afectiunilor pulmonare TBC si non TBC Cabinet Bronhologie . biopsii diagnostice tumori pulmonare/mediastinale/pleurale. chirurgie toracicã. drvasilepopa@gmail. spirometru. oxigenoterapie sau de lungã duratã. m. etc. pr. Fibrobronhoscopia directa etc. CT. Terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. prin fibroscopie cu viza diagnostica sau terapeutica.pr. astm bronsic. Operaþii toracoscopice: rezecþii pulmonare. Fibrobronhoscop – Tip OLYMPUS. Evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase conform Programului National de Control al Tuberculozei. 16 Supliment Medical Market . bronhoaspiratii cu viza de combatere a sindromului de incarcare bronsica. farmacist primar Laborator Analize Medicale . echipament complet pentru intervenþiile toracoscopice. pulmonare.. Colectarea datelor referitoare la incidenþa ºi prevalenþa anualã a tuberculozei. Dr. m. medicinã de laborator clinic þi microbiologie. Consultanþã anti fumat. Examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonara. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. Dispensar pentru monitorizarea bolnavilor cu TBC – angajati M. Serviciu explorãri funcþionale respiratorii. o salã de operaþie complet dotatã pentru intervenþii toracice clasice ºi toracoscopie./Fax: 021. cod 020122 Tel. bronsiectazii. sector 2. centrala: 021. pneumologie.31 spitalul. competenþã toracocopie. constantin. cu teste de provocare sau nu. Dotare: Aspiratoare pleurale.Dr. Sistem înregistrare video ºi foto pentru documentarea foto ºi video a intervenþiilor toracice clasice ºi toracoscopice./Fax secretariat: 021. sector 4.dabelea@rombiomedica. centralã: 021.sfantul. Stefan cel Mare nr.A. pr. anatomie patologicã Cristina Negoiþã. cu viza diagnostica sau terapeutica:. Dabelea Constantin – m. bronhografii.334. cura pneumotoraxului spontan. probe functionale respiratorii prin flowscreen. Provocarea expectoratiei prin aerosoli expectoranti sai instilatii intratraheale.51.90.PNEUMOLOGIE . fistulografii pentru fistulele esobronsice. Sisteme informatice complete pentru evidenþa electronicã a pacienþilor ºi investigaþiilor ºi intervenþiilor chirurgicale ale acestora. m. Examen radiografic.

Gabriela Bãrbulescu. Aparat probe functionale respiratorii. Marcu Luminiþa.Stanescu Cristiana Felicia. consult clinic pneumologic. Bucuresti. Florica Borea. nr. sp. transtoracicã. bronhopneumonii.106. lavaj bronþic ºi bronhiolo-alveolar. afectiuni cronice pulmonare decompensate Ambulatoriu de specialitate Pneumologie-TBC SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. testare farmacodinamicã bronþicã.ro www. portabil. Tel.ro Secþii Spital Secþia I PNF 60 paturi: Dr. Laurenþia Bãdulescu. pr. spitalul_cimpeni@yahoo. m.Marina Silvia CENTRUL DE SÃNÃTATE CHISINEU CRIª Str. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. Speranþa Maria Eugenia Brânzei. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. produse de puncþie ganglionarã. examene de laborator uzuale þi microbiologice pentru germeni banali þi BK.50 paturi Sos. 0258/771715. pneumoftiziologie dr. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare Secþia Pneumoftiziologie II . Daniela Chiriþã. Roxana Tudor. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare.Micu Marioara m. Aparat aerosoli. medicinã internã cronici.pa. broþaj bronþic. spitalsebis@artelecom. lavaj bronþic. pneumoftiziologie dr.45 Dr. Loc. m. Alda Ioan Tuberculoza pulmonara BK+. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. directorul me-dical al spitalului Dr. sector 5. pr. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronþicã. Laborator Explorãri Funcþionale Dotãri: electrocardiograf 3 canale. examene bronhoscopice. Dr. Arad. 63. m. HCV. Medici: Dr. 0248/653694. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. pr. HVB.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI Str. BPOC suprainfectata. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice.50 paturi ºef secþie: Dr. m. spirometrie. pr. ILIE PITEªTI Str. Nr. Aparat punctie pleurala. Electrocardiograf Laborator bacteriologie acreditat RENAR. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice (evacuatorii cu aspirator tip Olympus. NR.Argeº Tel: 0248646500. Dr. pr. pneumologie Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. pneumoftiziolog. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. pr. Fax. pneumonii.38. jud. Horea. Tel. 2 Sebis. Alexandriei nr. Ecaterina Varga. Jud. contact@spitalleordeni. Pneumolog Dr. PITEªTI. examen radiografic. ENS etc _ Teste de biologie moleculara pentru depistarea de agenti patologeni Mycobacterium tuberculosis complex. biopsii bronsice.Marmandiu Loredana Nicoleta m. pr. Dr. pneumofiziologie. SPITAL DE BOLI CRONICE SEBIª Str. Jud. Pulsoximetre. Garii. aspirat bronþic pentru examen bacteriologic. aspirat bronþic. m. lichid pleural.Coloniei nr. str.2011 17 . hemoptizii. pr. PSA. m. pneumologie Secþia Pneumoftiziologie III .Leordeni. Cuza Voda. pr. 6.24. competenþã bronhologie Dr. HCV. pnf.net Secþia Pneumologie –TBC – 45 paturi M. pneumologie Dr. sp. Chisineu Cris. Nr. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. Anisoara-Alina Halpern. examene citologice de sputã. HPV cu genotipare etc. cu teste de provocare sau nu. Marian Ilie.. jud Alba Tel: 0258 / 861 165 pitaltbcaiud@astralnet.spitalleordeni. Dr. m.cronici . micoze pulmonare. pleurezii masive. etc.ro Dispensar TBC – m. pneumoftiziolog.Buleu Florin. flowscreen. spirografe Sectia Pneumoftiziologie I . m. Jud.Argeº. Arad Tel: 0257 350 190 Fax: 0257 520950 Spitalizare continuã în specializãrile: pneumoftiziologie. pr. www.: 420. pneumologie. Secþia II PNF 50 paturi: Dr. pneumologie. Fax: 0248646638 spitaltbc@rdslink.40 paturi ºef secþie: Dr. bronsiectazii etc. 0248/653690. Câmpeni. tipic si atipic si cu chimiorezistenta. pr. fistulografii pentru fistulele esobronºice. Tel 0257/311059.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Examene imunologice si markeri tumorali: HIV.ro SPITALUL ORêENESC CÂMPENI Str. Dr. pr. pneumologie. m. nr.spitalul-pneumoftiziologie-sf-ilie. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. competenþã bronhologie. bronhografii. Alba Tel.Badea Carmen Liliana m. m. CEA. Tineretului. sp.. pneumofiziologie Dotari: Aparat radiologie 2007. Jud. Adina Sorina Petrescu.ro. m. pneumologie.Sandu Adriana Mariana. 49. SPITALE PROVINCIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD AIUD. 145. SR EN ISO / CEI 17025/2005 Laborator biochimie hematologie în curs de acreditare 2010 . pr. Dr. pneumologie.

M. Delia Olguta Lixandru SPITALUL ORêENESC “REGELE CAROL I” COSTEªTI Str. Medic ªef laborator Dr. astm bronºic. m. pr. Cod postal 115100. Laborator analize 0234-52. pneumologie.clpnf@gmail. pneumologie. Secþia II Pneumologie. bronhoscopie. pr. 0248510954 / 510150. tumori pulmonare. competenþe în Endoscopie bronºicã. hematologie.spitalregelecarol. cord pulmonar cronic. anatomie patologicã asistenta bolnavilor de TBC .wordpress. Chiriac Graþiela.ro. Dr. medicinã de laborator Farmacie Farm. Munteanu Cezara. Medic ªef Dr. tuberculozã secundarã. Georgeta Popa Secþii Spital Secþia I Pneumologie. diagnostic ºi tratamentul sindromului de apnee obstructiva în somn. Pneumologie II – 90 de paturi din care 3 paturi spitalizare zi. sp. http://sanatoriulslanic.75 spitaltbc@BACÃU.Ec. Viºoiu Sorin Nicolae Director financiar contabil: Ec. pr.ro. Aparat explorari functionale respiratorii (spiroetrie). pneumonii virale. la nivel judeþean. sp. microscopie. spitalcostesti@yahoo.astral. Polisomnograf în cadrul Laboratorului de Somnografie. empieme pleurale. Ganac Gheorghe Director Medical . ecografie generalã examene microscopice pentru BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. Oituz nr. sp. M. abces pulmonar.Dr. Gavrilã Gabriel. pneumoftiziolog Laborator analize medicale. afecþiuni pleurale. Costeºti. Dr.ro. Apostu Marius Servicii medicale: radiografii toracice. 72. Lascar Catargiu. runos@pneumoftiziologie-bacau. pneumologie. Tel. Dana Maria Stanescu. pneumologie.com www. pr. etc. pr. Frigioiu Mihaela. chist hidatic. pneumologie.38.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SFÂNTUL ANDREI” Valea Iaºului . Jud.ro. Ftizioterapie.76. ªef secþie Dr. Pneumoftiziolog. indrumare ºi control metodologic în specialitate . Judeþul Argeº.com. Brînzei Luminiþa. – Pneumologie SANATORIUL BALNEAR SLÃNIC MOLDOVA Str. bronºite cronice. Mares Mariana Nicoleta. Pneumolog. Dr. etc. antibiograme. Slãnic Moldova. investigatia bacteriologicã: ex. biochimie. Maria Zarnescu. nr.Dr.ro Manager: Dr.348. Industriei. Laborator analize medicale . mpr.55.Argeº. Rusu Cristina. Tel. Manager .348. Pneumoftiziologie copii – 70 paturi 2. emfizem pulmonar. jud. Pneumoftiziologlog. www. 0248673 550. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi 3. Viºoiu Sorin Nicolae. pr. Aparatura pentru analize medicale Ambulatoriul de specialitate Cabinet TBC. explorari functionale respiratorii. Dr. Gavrilã Constantin Director financiar contabil . ªef secþie Dr. M. lichid de ascita. Pneumoftiziolog.7. bronºite acute. tumori mediastinale.M.72. consultaþii de specialitate pentru diagnosticul în pneumologie pentru adulþi ºi copii. pr.55. Dr.Bãlcescu nr.ro. Judeþul Bacãu Tel: 0234. lichid de ascita.Dr. 18 Supliment Medical Market . pr.culturi BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. Cod: 605500. Pneumoftiziolog. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi Sunt tratate afecþiunile: tuberculozã primarã. Dispensar TBC-Internãri-Informatii 0234-51. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACÃU Str.). inhalaþii cu ape minerale colectate zilnic din regiunea Izvoare a staþiunii sau cu substanþe medicamentoase.22. ªef secþie Dr. sp.PNEUMOLOGIE . pr. direc@pneumoftiziologiebacau. m.). M.com/ PNEUMOTERAPIE: ultrasonoaerosoli. m. farmacie@pneumoftiziologie-bacau. Halbedel Cristina. m. culturi. Pneumologie I – 90 paturi din care 3 paturi spitalizare zi. Tel.pneumologie. medic laborator clinic Farmacie – Farm.consiliere pentru renuntarea la fumat. Bacãu Tel. PID SPITALUL PNEUMOLOGIE CÂMPULUNG MUSCEL Str. Ileana Drambareanu. m. Apostu Marius. competenþe în Endoscopie bronºicã. Luiza Catalina Iorgut Dotari: Aparat Röntgen. competenþã Management Spitalicesc Director Medical: Dr.23.129 / Fax: 0234. Câmpulung. Bacãu. Anca Florentina Dumitrescu M. Dr. Fax 0248673850. Glod Elena Dispensar TBC – 6 cabinete . Secretariat 0234-51. N. 19.din Judeþul BACÃU. statistica@pneumoftiziologie-bacau. competenþe în Endoscopie bronºicã. Gheorghe Milos. ªef secþie Dr. dirmed@pneumoftiziologie-bacau. bronºiectazii.Dr. pneumotorax. Bronhoscop.00. Serviciu Tehnic – Administrativ 0234-52.pnf. pneumonii bacteriene. nr.ro. Dr. pr. Tel. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator. sp.Argeº 1.ro Dispensar TBC . achizitii@pneumoftiziologie-bacau. M.Dr. M. m. Enachescu Serban . Tel.ro.ro. Anca Florentina Dumitrescu.184 E-mail:sanatoriuslanic@clicknet. tipizari. Dr.

Fax 0359-413470. Strada Crisan.asistenta medicalã pentru copii 0-18 ani pentru: Afectiuni respiratorii (rinite. Carmen Elena Iacob. Botoºani. www. Fax 0231/584024. Dr. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator Dotare: Aparat radiologie fix. Durnesti.Ilisua@yahoo. Judeþul Bihor. Aparat funcþional Laboratoarele deservesc atât paturile cât ºi ambulatoriul Investigaþii paraclinice: Spirometrie. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã .R.spitalmoinesti. Bistriþa-Nãsãud. pr. Principalã. Nr.pr. m. E-mail: office@pneumobt. medicinã generalã. competenþã echografie generalã. Dorohoi. pneumoftiz@rdsor.24. PREVENTORIUL TBC DE COPII ILIªUA Str.com. m.. din care: – TBC copii 4. insuficienta respiratorie acuta). POP MIRCEA’’ MARGHITA Marghita. Examen radiologic torace ºi organe ale toracelui. Tel. electrocardiograf. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen sputã. Instalaþie de sterilizare SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞÃ MOINEªTI Str. cod 810003 jud. 584118. Dr. judeþul Botoºani.Dr. ec. ATI. Eroilor. recuperare medicalã. Gheonea Anca. www. TBC adulþi 36. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – lichid puncþie SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI B-dul Victoriei nr. Examen microscopic colorat – secreþii. 21 Brãila.com. Dr. Bronhologie – Dr. Analizor automat de hematologie.ro. 0359-413471. Ungureanu Dragoº. Margasoiu Daniela. neonatologie. Rx. Ecografie pelvis. competenþã pneumoftiziologie. pneumoftiziologie. nr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE pneumoftiziologie. Trandafirilor. Radiodiagnostic. compartimentele administrative Str. Compartiment BK. Viorel Ion Lefter. pãrþi ale scheletului în douã planuri.Câmpiniu nr. Botosani Tel: 0231/578 023. com. Frigioiu Mihaela.com Dr. Asanache Carmen.ro Activitatea medicalã . O. ginecologie-obstetricã. Izvorului nr. Iliºua. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culturi pozitive) – sputã. Cristina Rusu. Dispensar TBC. bronsite. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – secreþii. competenþe endoscopie bronºicã. pr. jud. Rx. pr. Laborator analize medicale. amigdalite. laringite. m. IDR 2 ui PPD. spitalmoinesti@BACÃU.60 paturi. 0722 650 075 Director financiar-contabilitate.14 pentru activitatea medicalã propriu zisã Spitalizare continuã în sistem pavilionar: . Brãila Tel: 0239 / 613113 613665 612893 Fax: 0239 / 613113 612893 629 662 pneumobr@braila. 0744 329 616 Director medical. pr. Zorilor. ps. Jud. Radu S. Analizor automat de biochimie. Tomografie planã. Examen microscopic colorat Gram – sputã. Secþia pneumologie II – 60 paturi. Rx. 0231/610178. m. Ambulatoriul . spital multipavilionar spitaldorohoi@gmail. Tel. m. 268. sp. pneumoftiziologie. nr. Laborator explorãri funcþionale – Dr. Examen microscopic frotiu lichid puncþie. m.1.2011 19 . endoscop. 0231/613240. BACÃU. Ecografie abdomen superior. Rx.eu SPITALUL MUNICIPAL . Spirogramã + test farmacodinamic bronhomotor.pneumologie. coloanã vertebralã. psihiatrie. Guranda.2. dr. sp.0231/ 584082. Tel. pleurezii.L. Manager. preventoriul. Cristina Bahrin. ec. Dr. pneumoftiziologie.0231/584 024.spitpneumo. pneumoftiziologie. pneumonii. Camerã de gardã. bronsiectazii. Pneumologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRÃILA Str. Oradea. jud. Dr. Ecografie generalã. pediatrie. tel. Codreanu Viorel. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – urinã. Farmacie.0234-362520. Fax: 0231/578 073 / 0727 654 978 tbcguranda@yahoo. Ambulatoriul de Specialitate Pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA Str. oftalmologie. 0748 233 000.astral. (substanþã asiguratã de pacient). 0745 123 117 Secþia pneumologie . Uroculturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – urinã. ecograf. Examen radiologic tract digestiv superior. bronsiolite.ro. Fax 0263 348267.. 57. rinofaringite. 75.com SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOºANI: Str. ftiziopediatrie. m. SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GURANDA Sat. spirometru. pneumoftiziologie.astral. Laborator radiologie ºi imagisticã medicalã.ro 2010 . Moisuc Doina. Rx. nr. chirurgie. craniu faþã. Vladimir Tiberiu. 0263 348267. nr. astmul bronsic.coloanã cervicalã. spitaldorohoi1@dorohoi. competenþe endoscopie bronºicã. m.medicinã internã. din care: Compartiment TBC 40 paturi. centurã scapularã sau pelvinã. Rx esofag (substanþã asiguratã de pacient).ro. DR.

autoclav cu sterilizare cu prin aburi. etuva. sp. SPITALUL ORêENESC ORAVIÞA Strada Spitalului nr. Tel. Tel. Fax 0255571966 spitaluloravita@clicknet. 50 paturi din care . Popescu Alina. spitalcb@cs.13 paturi. Verinceanu Liviu. Milena Man m.com Compartiment Pneumoftiziologie: Dr. cultura. Secþia Sanatorialã Pneumologie – TBC: Comuna 20 Supliment Medical Market . 325600 Jud./ Fax. 477. .263 Fax: 0268. pneumolog. 44. ELTEX400. m. pneumolog.. agitator. 112 paturi: Secþie pneumoftiziologie I: 56 paturi (46 pat-TBC. m. 90 paturi SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “ LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA Str. Biolog principal Coleasa Eugenia Aparaturã: ap. pulsoximetru-3.0255-229361.compartiment TBC – 11 paturi. Catrinoiu Mihai Ambulatoriu integrat al spitalului. Gabor Daniela. 6. Munteanu Ion m. competenþã bronhologie Laborator: biochime ºi bacteriologie BK(microscopie. spirometru-4. B.ªef Secþie. analizor hematologie. tel.ªef Secþie. microscop fluorescenta. sp. Catrinoiu Mihai. Oraviþa.PNEUMOLOGIE . pr. master managementul serviciilor de sãnãtate. cod 915100. 134.293 e-mail: smsacele@gmail. 5 pat. CaraºSeverin Tel. m. ODELCA).compartiment TBC . Oituz nr.smsacele. Carmen Monica Pop m. SPITALUL MUNICIPAL OLTENIÞA Str. 0264. Rontgen:4 (ELROM 400. concentratoare oxigen-6. Nr 1. Verinceanu Elena. Argeºului nr. Dumitrescu Spiridon Director med.467 SPITALUL MUNICIPAL SÃCELE Str. Grãdinilor nr. Compartiment Explorãri funcþionale Respiratorii: Dr. pr./Fax 0268. sp. m. Cluj-Napoca. aparate de aerosoli-3. sp.Dr. Niþulescu Dan. Braºov Tel: 0268.com Manager: Mureºan Vasile. m. pneumoftiziologie 47 paturi din care . m. Pneumoftiziologie. Dumitrescu Spiridon. Dr.14 paturi Compartiment explorãri funcþionale SPITALUL ORêENESC BUDEªTI Str. pr. Compartiment bronhologie: Dr. bidistilator. 5 paturi-spitalizare de zi: Dr. Secþia Clinicã Pneumologie II:: ºef secþie Prof. Caransebeº. defibrilator monofazic-1.. 0268. Turcu Lucia. interimar Secþie pneumoftiziologie II: (46 pat-TBC. / Fax: 0264-592176. Verinceanu Elena.Nicolae Iuliana. pr. Sacele. remus_c2002@yahoo. m. pneumoftiziologie. diplomã absolvire curs managementul spitalului.011. str. competenþã bronhologie. Haºdeu nr. pneumolog.. Sistem monobloc. Ambulatoriu TBC: Dr. pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÃLÃRAºI Str. manager judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. Banaceu Stana m. Dr. Jud. 477. 5 pat. bronhoscop-3. spekol.477.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAªOV Str. sp. pr. Dr.com Compartiment pneumologie . Pneumoftiziologie Director financiar contabil Ec. Tel. 0264 591902.2. Popescu Alina Compartiment Radiologie: Dr. Dan-Mihail Nicolau m. pentru consultatii de pneumologie. pr. Episcop Popeea nr. Independenþei. compenþã explorãri funcþionale respiratorii . analizor bichimie semiautomat. spital_budesti@yahoo. spoltenita@walla.com http: www. pneumoftiziologie. 5 paturi-spitalizare de zi): Dr.compartiment ATI – 3. sterilizator cu aburi cu functie de uscare prin vacuum.830. 54. Dr. chirurgie toracicã. pr. 0242528297.ro Manager: Dr.591263. Dealul Spirii Nr 12. Dr. pr. pr. m.ro Ftiziologie: 45 paturi .pneumologie. hotã cu flux laminar vertical-2. Fenes Matei m.în contract cu CASJCL. ABG cu serie scurta)-acreditat RENAR: Biochimist pr.ro AMBULATORIUL INTEGRAT . pr. balanta tehnic.P. Secþia Clinicã Pneumologie III: ºef secþie Dr. microscop optic. pneumoftiziologie SPITAL MUNICIPAL CARANSEBEª Str. competenþe acupuncturã ºi homeopatie Director medical: Todea Doina Adina. Dr. Tel. fax 0242510673. pr.ro Pneumologie – TBC: ºef secþie dr. m. jud. Jud. electrocardiograf-3. Verinceanu Liviu.Varianta Nord nr. pneumolog.270. Dr.20. Livia Filip m. pneumolog. Cãlãraºi.273. baie apa termostat. camera termostat.: Popescu Alina Director financiar contabil: Dediu Marilena Secþii spital. 0264-591228.com. 0242515932. centrifuga-3. competenþe explorãri. pneumolog. centrala 0264 597453 spital_pneumo@yahoo.Sãcele. 30 paturi din care . 0255571645/0255571646. Cãlãraºi.compartiment TBC – 12.-pneumologie. 45 paturi din care . 0255-511423. 0268. telefon 0268/270570. Axion Iconos MD-Siemens. Caraº-Severin. 0242515931. Braºov. tel/fax: 0242/313180 pneumocalarasi@clicknet. Secþia Clinicã de Chirurgie toraco-pulmonarã: ºef secþie Dr. Cãlãraºi. 12. Urs Tereza Total 242 paturi Secþia Clinicã Pneumologie I: ºef secþie Dr.

Laborator Analize Medicale ºef secþie Dr. Tel. cabinete consultaþii copii. pneumoftiziologie Dispensar TBC.815. determinarea transferului gazos. Tel.ro Secþia Pneumologie. Marioara Simon. pneumologie (monitorizare astm bronºic ºi BPOC). Daniela Homorodean m. Andreia-Mihaela Olteanu. examen radiografic. pneumoftiziologie. Cluj. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. spitalmunicipalturda@yahoo. jud.spitcocluj. Cluj-Napoca. extratoracice. sp.spitalulhuedin. aspirat bronºic. metodã care foloseºte mediul lichid – Middlebook -.212. investigaþie funcþionalã de efort nestandardizat. m. laborator clinic microbiologie. www. Spitalului nr.ro. Pneumoftiziologie 2010 . pleurale. spital_dej@yahoo.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Sãvãdisla. determinarea cantitativã a proteinelor speciale ºi de fazã acutã implicate în patologia pleuro-pulmonarã. Mãlina Dincã. Dr. pleurale. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. cabinet asistente de teren. SPITALUL ORêENESC HUEDIN Str. examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare.P. Fax: 0264. Fax: 0264/599463.ºef secþie Dr.B. 42.640. 347. diagnosticul bolilor autoimune cu implicaþii în patologia pleuro-pulmonarã. Cluj. jud.ro. Andrei Mureºanu nr 12-14. examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã. consult clinic pneumologic. Principalã nr. sp. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare. Iuliu Panduru m. Liliana Pãduraru -70 paturi Bloc Operator. pr.com. Fax: 0264.C. prin fibroscopie. pneumoftiziologie. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA Secþia Pneumoftiziologie ªef secþie: Dr.: 0264. Cabinet tratamente.211341. bronºiectazii. Popescu Maria – m. Radiologie. pneumoftiziologie. pr. B. pleurezii masive. provocarea expectoraþiei prin aerosoli expectoranþi sau instilaþii intratraheale. transbronºice. m. Marius Ghita.spitaldej. Compartiment de Prevenire ºi Control al Infecþiilor Nozocomiale.ro. Tel. Laborator Bronhologie .ro Secþia Pneumologie: Str.354. examene de laborator uzuale microbiologice pentru germeni banali ºi BK. Jud. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. punct laborator – bacteriologie. pr. cabinete în specialitãþile: pneumologie.com Site: www.ro Cabinet TBC: Dr. pneumoftiziologie Cabinet de explorãri funcþionale ºi respiratorii. Compartiment Fiziokinetoterapie Dispensar TBC: cabinete consultaþii adulþi. runoshuedin@yahoo. Cluj. sp. laborator radiologie ºi imagisticã medicalã Compartiment Statisticã Medicalã Ambulatoriul integrat spitalului. bronhoscopii cu fibroscop Olympus. limfoganglionare. ecoendoscopie bronºicã. evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiþii de program la nivel naþional.: 0264. diagnosticul de laborator al infecþiilor pleuro-pulmonare nespecifice. Turda. bilanþul preoperator sau prechimioterapie în neoplasmele bronhopulmonare evaluarea beneficiilor lor la distanþã. spitaldej@xnet.: centrala 0264/597706.Hasdeu Nr. m.175 spitalul. examene histopatologice: bronºice.NAPOCA Str. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice.astral. m.10 paturi. determinãri de volum rezidual prin metoda pletismograficã ºi metoda diluþiei Heliului. 68. sp.com Dispensar T. 14-16.: 0264/312420 fax: 0264-311578. 1 Mai nr. fiºier. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. examene bronhoscopice. Staþie de Sterilizare. dr.huedin@cluj. m. Huedin. SPITALUL MILITAR DE URGENÞà “DR. mediastinale.Nicola Doina. str. cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã cu ajutorul aparatului B/BACT.27 30 paturi din care compartiment TBC . Dr. brasaj bronºic.ºef secþie Dr. office@spitcocluj. pneumoftiziologie SPITALUL MUNICIPAL TURDA Str.go. Jud. chirurgie toracicã SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII CLUJ . determinarea parametrilor elasticitãþii pulmonare.ºef secþie Dr. lavaj bronºic ºi bronhiolo-alveolar. îmbogãþit mai eficient ca mediul clasic Lowenstein-Jensen. pr. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. pneumotoraxuri. Cabinete consultaþii. Camera de recoltare a sputelor Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. cod 405400 Tel. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronºicã. salã de tratament. testare farmacodinamicã bronºicã. puncþie-biopsie pleuralã. Farmacie Sãvãdisla. pulmonare. cu teste de provocare sau nu.351. pr. www. Cluj . terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. examene citologice de sputã. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . spirometrie. Moþilor nr. testarea capacitãþii de adaptare la efort. m. Doina Nicola. spirogramã. ªef secþie: Dr. lichid pleural. Laborator Endoscopie Bronºicã. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. SPITALUL MUNICIPAL DEJ Str. Moldovan Ioan. Laborator Explorãri Funcþionale. Dej. Dr.2011 21 . Farmacie.

Dr. Sipos Andras ºef secþie m. ºt. Pneumoftiziolog .sp.2.sp.697. Manager judeþean în Programul National de Combatere a tuberculozei. ªef secþie: Dr.486324. m. Dispensarul TBC Constanþa Medici: Dr. 1.sp. Dr. Fildan Petronela Ariadna. Stefan Alina . Telefon: 0267/ 311981(secretariat). m.Dr.696. pr. Fax: 0241-741121 spital. cod 905500. Dr. Vasiliu Emanoil Coordonator de Dispensar. Jud. 40. Raduly Eniko m.pr. Dr.agigea@mangalia. pneumologie Director Medical . Pneumoftiziolog.ro SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE MANGALIA Str. Jud. Dr.M. Sentinelei nr.m. Jud. Damian Mihaela.Glavan Alexandru m.Cojocaru Viorica. saloane: 16.sp.Moroeni. pneumoftiziolog.pneumoftiziologie Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale.bronhologie. pneumoftiziolog.L. FOGOLYAN KRISTOF” SFÂNTU GHEORGHE Str. Pneumoftiziolog .. 0241.pr. med. Dr. radiolog.TBC 75 paturi Farmacie. Mihai Nichi. Raduly Eniko m..L.sp.. Chimie. Dr. 0241. Dr. pneumologie. Dr. -/311580 (centrala). Dr. Competenþa în Management Sanitar.m.m. Sipos Andras.L. Competenþa în Management Sanitar.astral. S.sp.sp. Elena Danteº Director Medical.pr. Dr. Osman Emel . Competenþa în Management Sanitar. Doctor în stiinte medicale.sp. din care 15 paturi comp TBC. Stadionului nr. ºt. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala.pr. Nr. Emilia Nitulescu Asistenta medicala ºefa. AGIGEA. office@balnear. Dr Stiinte Medicale SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ „DR. Dambovita. Sfântu Gheorghe.ro Proceduri pneumoterapie: aerosoli individuali cu apa de mare. de prevenþie ºi control al infectiilor nozocomiale 22 Supliment Medical Market . Popescu Georgeta. Dr. Voicu Ghiorghita.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE. Constanþa Tel: 0241.dr.dr. pneumoftiziolog. Dr. Laborator de Analize: Biologie.astral.Tolbaru Florica Cristiana m. DR. paturi: 45. Apti Ghiulten.Borgazi Erdin Director medical S. pr.pr. dispuse în 3 secþii: Sectia pneumologie I –TBC 75 paturi. jud. Competenþa în Ecografie. Fax: 0241. Alexa Anca m. www.C. Diana Traicu .m. Constanþa.Radulescu LauraM.B. pr. pneumoftiziolog. Tel.M. Vasile Iuliana Director Administrativ Ec. 0241.com Manager .sp.pr. Constanta. Palazu Mare. Med.15. Jud. Constanþa Tel: 0241-742450/742451.ro Manager Dr. m.pr.m. Covasna. Pneumoftiziolog. Maria Burdujan.Þapu Nicolae Secþii spital: Secþia I Clinicã Pneumologie Adulþi . Fax: 0267/ 351883.486 324. m. Nr. DR.pr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE FTIZIOLOGIE AGIGEA Str. pneumoftiziolog Competenþa în Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. 520064. apa sulfuroasa tamponata.sp. Rotariu Anca. m. Competenþa în Ecografie. pr. Laborator DISPENSAR T. Pneumoftiziologie. 0241.882.15 paturi Medicii spitalului pot fi gasiti ºi în structura Ambulatoriu Integrat al spitalului ce funcþioneaza în cladirea Dispensarului TBC. Sectia pneumologie III. Mun.net.pr.807. sanatoriulbalnear@mangalia. sanatoriul_moroeni@yahoo. Luiza Velescu . info@spitfog.12. Pneumoftiziologie. Fax: 0241/75. laborator clinic Coordonator ªef: Dr. Competenþa în: Bronhologie.696. Fax: 0241. med. Laborator analize Medicale. tel. m. Dr.pr. Eniko-Vera Pall. Secþia II Pneumologie Adulti 85 paturi. Sentinelei nr.130. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale.0245772154.pr. Sectia pneumologie II – TBC 75 paturi. Constanþa.486301. pneumoftiziolog. Dr. Tel. Dr. m. Bacteriologie Coordonator ªef Dr. pneumoftiziolog. ºt.m. Competenþa în: Bronhologie. Pneumoftiziolog. pneumoftiziolog. pneumoftiziologie. 40. Nemes Eva m. Mircea cel Bãtrân nr. Floca Livia.pr. Dr.400 veraenikoall@xnet. 0241/ 751 337. pneumoftiziologie SANATORIUL TBC MOROENI Com. Sanatoriului Nr. comp. Dr. S.55 paturi. Comp.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANÞA Str.tbc. m. Dr. Competenþa în Ecografie.40 paturi Secþia Militara dr.1. ªef secþie: Dr. Jud.sp. pneumoftiziolog.infomedic. m.: 0241. Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. Dr. Asistenta medicala sefa Secþia Pneumologie Copii. Elena Dumitrache m.Danteº Elena Director financiar contabil ec.Manescu Veronica. pneumoftiziolog. Oana Cristina Arghir m. pneumoftiziologie.486300.PNEUMOLOGIE . Pneumoftiziolog.696. DR. substante medicamentoase SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str. competenta bronhologie ºi explorari functionale respiratorii Unitatea functioneaza cu 225 paturi.

Petrascu Elena. pneumoftiziolog. Lucica Godeanu Statie. pr. Dr. m. univ. Dr. pneumoftiziologie pediatrie • Dispensar Pneumoftiziologie.0245/666036. competenþã informaticã Medicalã. Dr. pr. m. Tania Tudorache. competenta pneumologie • Laborator Analize Medicale. pr. ªef secþie: Dr. pr. spitalul_municipal_moreni@yahoo. competenþã ecografie. pr. Examen radiologic standard. Adriana Georgescu.centrala: 0245/760510. pr. în st.. Dr. boli infecþioase. dr. laborator clinic ºi microbiologie. boli infecþioase pediatrie. Dr. Dr. m. m. m. pr. pneumoftiziologie. pr. pr. deruleaza Subprogramul de sanatate „Tratamentul bolnavilor de tuberculoza” SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEª” Calea Bucureºti nr. Eugenia Sãndulescu. în st. aparatura radiologica. m.Brînzoiu Elena-Maria –m. competenþã ecografie ºi informaticã Medicalã. Livia Dragonu. pr. Paul Ginga. pneumoftiziologie.Morfopatologie.boli infectioase. m. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC PUCIOASA Str. Asigurarea investigatiilor de laborator necesare diagnosticului. Constantin Ecobici.Voicu Macesanu Alin. Pr. pr. competenþã ecografie. boli infecþioase. lector univ.. Dr. m.med. pneumoftiziologie. competenþã ecografie. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã.vbabes-cv. Dr. ªef secþie: Dr. Dr. pr. laborator clinic ºi microbiologie. m. Dr. dr.Savu Dragnei Ileana Constanta Secþii spital • Clinica Boli Infecþioase adulþi I. Instalatie de sterilizare. med.pr. m. m. Lucian Ioncica. Silvia Munteanu. dr. Felicia Dumitrascu. Dr.2011 infecþioase. pr. Doina Constantinescu.univ. Dr. Dr. pneumoftiziologie. pneumoftiziologie. med.pr. pneumoftiziologie. competenþã informaticã Medicalã. m. Dr. m. Daniela Dragnei-Veselu. pneumoftiziologie. med. Dragos Nicolosu. Manda Adina Director de ingrijiri . competenþã ecografie. Maria Marinescu. în st. dr. • Clinica Boli Infecþioase copii. 0245/760728 Tel. Dr. competenþã ecografie. pneumoftiziologie. competenþã informaticã Medicalã. pneumoftiziologie pediatrie Dr. m.54 31 06. Mirela Mihailescu. Daniela Bica. Pucioasa Judeþul Dâmboviþa. Dr. Dr.pneumologie. m. Carmen Canciovici. dr. Craiova. as. Tel. m.. competenþã bronhologie. jud.Dr. pr.pr. m. m. m. dr.boli infecþioase competenta ecografie. pr. Tel.Dr. • Clinica Pneumoftiziologie copii. pneumoftiziologie. m. Fax 0245668391. Dr. Dr. m.Ionescu Valentina. Aurora Roºca.com site: www. m. m. Med. Republicii. Pr. Director Medical . Manuela-Elena Musa. m. Elena Volosciuc. competenþã ecografie. Ileana Bazavan. pr. Pr. • Laborator Anatomie patologica. Dorel Gheorghe. Iulian Diaconescu. as. Rezolvarea marilor urgente pneumologice (hemoptizii. competenþã ecografie • Clinica Boli Infecþioase adulþi II. pr. drd. 22 Decembrie 1989. drd. m. coordonator programe T. pr. ªef secþie: Dr. pr.54 23 33 www. MirelaCristina Corneanu. judeþul Dâmboviþa.Poenaru Luminita Director financiar contabil .pr. boli 2010 . Dr.18. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã.med. m. Doina Ene. boli infecþioase. med. Valentina Cioroianu.Ec. pr. Dr. Monica- 23 .com Dispensar TBC . Efectuarea de spirometrii ºi curbe flux volum în scop diagnostic. Morfopatologie • Laborator Radiologie. drd. boli infecþioase pediatrie. m. competenþã acupuncturã. Dr. m. Dr. mobilier modern. • Clinica Pneumoftiziologie adulþi I. ªef secþie: Dr. laborator clinic ºi microbiologie. m. în st.. pr..laborator clinic ºi microbiologie.. competenþã bronhologie. Camelia Tudosie. pleurezii masive). med.ºt. Dr.stomatolog Dr..125. 126. pr.. competenþã informaticã Medicalã ºi endoscopie bronºicã. Pneumoftiziologie • Clinica Pneumoftiziologie adulþi II. pneumoftiziologie. pneumolog. pr.spitalpucioasa. m. ªef secþie: Dr.ro. Pr. m. Mioara Cotulbea. boli infecþioase. pneumoftiziologie. boli infecþioase. Carmen-Daniela Culman. competenþã ecografie. m. pr. pr. Dr. m.B. competenta bronhologie. Diagnosticul de laborator bacteriologic al infectiilor cu mycobacterii. Dr. Aparat radiologie fix. competenþã ecografie. pneumoftiziologie. drd. Tel. pr. ªef laborator: Dr. modernizat. în st.med. boli infecþioase pediatrie. Paulica Surugiu. vbabes@rdscv. lector univ. Dr. pr. dr.ro Dispensar TBC – dr.. Spirometru. boli infecþioase. pr. m. Marin Mateescu. Dr.Stanoiu Bogdan. Dolj. Dr. pr. Dr. boli infecþioase. Corneliu-Emilian Miu. Analizor automat hematologie. m. ªef secþie::Dr. m. Dr. Ana-Maria Vanghelie. m. Sp. Doina-Lorena Stanescu. m. Electocardiograf SPITALUL MUNICIPAL MORENI Str. nr. Pr. boli infecþioase. pneumotorax. 0245/760618. competenþã ecografie. m. Mimi-Floarea Niþu. med. m.C. m. Dr. m. Dr. boli infecþioase pediatrie. nr.pr. pr.ro Manager . pneumoftiziologie pediatrie Dr. Magdalena Peter. constand în examen microscopic ºi cultura BK. pr.. în st.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii: Diagnosticul ºi terapia Medicala a afectiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. pneumoftiziologie. Dan Hurezeanu. Gabriela Marasescu. pr.as. m./fax Dispensar TBC: 0245/762225 e-mail: spitalpucioasa@yahoo. pr.Ioncicã Lucian. ªef lucrari.: 0251. Punctii pleurale Dotãri cu aparaturã: Analizor automat biochimie.. 0251. boli infecþioase.

univ. as. drd. ORL.boli infectioase. chirurgie toraco-pulmonara. sp./Fax: 360395/360054 Manager: Dr. scjuc2006@gmail. Boli infectioase (dispensarizare hepatita). în ºt. univ.Mihaela Barcan. Dr. m. pneumologie SPITALUL ORêENESC AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEªTI DÃBULENI Str. Boli infectioase (vaccinare antirabica). radiologie. Dr. Sectia clinica pneumologie II . 24 Supliment Medical Market . Dr. Dr. e-mail: spitalul_filiasi@yahoo.med. Dr.75 paturi. m. Chitucea Ramona Florina.746 (secretariat).epidemiolog • Cabinet ORL. m.boli infectioase. TBC 45 paturi. boli infecþioase ºi epidemiologie. m. Dãbuleni. spitalcalafat@gmail. Cardiolog • Comp. jud. Fax: 0251. medicinã generalã adulþi.Costinel-Adrian Fintanã. m. TBC 35paturi. Comp. 800189 . Internãri: 0251-441.. Secretariat:Tel/ Fax 0251-441. dr. Radiologie.606 (centrala).402. Tabaci nr.pr.radiologie.com Dispensar TBC.sp. 5.Comp. Judeþul Dolj.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Alma Gavrilescu. DEMETRIAN ALIN-DRAGOS. Tel.: 0251. Stomatologie – HIV/SIDA. Dr. Carmen Olar. m.: 334824. Sectia clinica pneumologie I -75 paturi. Calafat. pr. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala.1. Judeþul Dolj.Farm. Dr.Kalath Tereza. SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà CRAIOVA Str.com Secþia exterioarã TBC Pneumologie Poiana Mare. Sectia clinica pneumologie copii . Camera de garda pneumologie.pr.. 46 03 14 Fax: 0236/46 07 71 spitalpneumoftiziologie@upcmail. Conf. Tel. chirurgie toracicã. Spitalizare de zi 25 paturi Farmacie. Birou Internari Sectia Pneumologie I – 50 paturi din care.234 Financiar-contabilitate: 0251-442.• Cabinet Dermatologie Romanescu Amalia. în ºt. ºi toracicã.TBC: 0251-441. As. pneumologie competenþã explorãri funcþionale SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAÞI Str.117. m. m. Judeþul Dolj.. din care comp. pneumologie. DUMITRA SILVIANA – pneumologie SPITALUL ORêENESC FILIAªI – SPITALUL FILIªANILOR Str. univ. as. Laborator explorari functionale . 46 07 14. Cupsa Dina Maria. m. Dr. univ. HIV/SIDA. Cardiologie.Ioncica Lucian. pr.60 paturi. Spiridon Ovidiu SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT Str. Dr. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA Sat Leamna.230.pr. • Secþia de zi HIV/SIDA.: 0251. 46 07 13. Giubelan Lucian. deserv.65 paturi. Tel. pr. drd. Tel. Craiova. Dr.117.competenta bronhologie.45paturi din care comp. din care comp.PNEUMOLOGIE . m. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie III – 54 paturi din care . Bunea Gabriela Victoria m.Pr. dr. Dr. pr. m. spec.383. m. Racoþeanu nr. sp.univ. Cupsa Augustin. m. Dispensar TBC Cabinete: Dermatovenerologie – HIV/SIDA. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie II – 50 paturi din care . Stiintei nr. TBC – 28 paturi Laborator Radiologie . ªef clinicã: Dr..med. Dr. as.As. chirurgie toraco-pulmonara.pr. Gugila Mihaela. chir. Laborator anatomie patologica. Dr. Comp. Dr. pr. Fax: 0251 334824 Dispensar TBC – Bechet M. ATI .ºt.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Intreprindere Tutunaru Denisa. Bronhologie în cadrul spitalului ce deserveste sectiile. Dumitrescu Florentina. Comp. spec. Laborator analize Medicale...gen. m. Insotitori 36 paturi.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Stomatologie Truta Mirela.200. pr. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale.pr. as. jud.boli infectioase • Comp. boli infecþioase.Butaliu Letitia Director Financiar-Contabil: Tabacu George Structura Primire Urgente. • Comp. prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. pr. ORL Structurã spital Sectia clinica boli infectioase adulti I .ro. m. Endoscopie Bronsica 6 paturi. Dolj.sp.502. DOBRINESCU ADRIAN GABRIEL. pr.Stoian Andreea. Comp. HIV/SIDA 15 paturi. pr. Traian nr.Ivan Cornel Director Medical: Dr. Camera de garda boli infectioase. drd.univ.. m. TBC 45 paturi.230. prof. dr. dermatolog. Dr. m. Unirii Nr. 217.stomatolog. m.. 11.boli infectioase.pr. pneumologie. Mioara Cirstea.com Clinica Chirurgie Toracicã: 25 paturi. MÎNDRILà ION. Dr. Disp. Camerã de Gardã. m. Bucovat. As.Galati Tel: 0236/46 07 12. deserv. ªef secþie:: Dr. Dr.sp. 0251.65 paturi. DILOF RODICA.Comp. sp. Oraºul Filiaºi. Laborator Analize Medicale . Victoria Tender Farmacia cu Circuit Inchis .Comp. Dolj. med. m.231. m. • Cabinet Cardiologie. Sectia clinica boli infectioase adulti II .Dinu Jean. m. Georgiana Grecu. muncii • Camera Primire Niculescu Irina.267.pr. Angela Colceriu. Rugeanu Cristian.10paturi. med. m. Univ.sp. m. Sectia clinica boli infectioase copii .

sp.pneumo-iasi. Hunedoara.aparat radiologic ELTEX 400.Isvoranu Mihaela. pneumoftiziologie dr.393. examen bacteriologic ºi A.I. Tel.372. www. I. pneumolog ºef secþie. Dispensar TBCCristuru-Secuiesc.ro Dispensar TBC . jud. Cerghezan Imre-m.ro SPITAL MUNICIPAL “DR. Policlinicã 0243-254. Fax: 0243-255.ro Pneumologie:ªef secþie: Dr. Topliþa. Urziceni.23. Oproiescu Carmen Doina .673..30 IAªI Cod 700115 Tel: 0232.G.Rebedea Cristina m. pneumoftiziologie dr Patricia Stegaru. smsecretariat@rdslink. pneumoftiziologie. 0253/278571 Fax: 0253/278692. ALEXANDRU SIMIONESCU“ Str. Guse Ana. Aerosoli. Secretariat: 0243. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAªI Str. pneumologie. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU Com Vanatorii Mici. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU Comuna Runcu.pr.C.Coltatu Claudia Mirela-m. Jud.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE SINGURENI Loc. comp.26. Jud. pneumolog. Neagu Nicu Raul Structura spital:. 16.sp.pr.Baltã Mãdãlina. Secretariat 0243255. infecþii urinare. Pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU-SECUIESC Str. sp. office@spitaldobrita. secretariat. sp.Cihac nr. Dr.15 paturi compartiment TBC Servicii medicale:recoltare sputã pentru BK.pr. Dr. Dispensar TBC-Odorheiu-Secuiesc. Magura.212. Dr. Lazãr Gabriela Melania .: Dr. cod 335404.18. m. Decebal nr. Victoriei nr. 25 paturi din care:..com web http://www. nr paturi 125. Fax:.375. sp. meningite. hepatite virale.sp. Dr. 535600. Tomografii plane.D. Tel. test bronhomotor puncþii pleurale. Frankfurt Magdalena m. Administrativ 0243-254. Gál Éva as.B. Stegaru Patricia Director Medical Dr./Fax 0246/234209.26.8. Tel. biolog sp. pneumoftiziolog.. Ialomiþa Tel.18. spirometrie. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLOBOZIA Str. Ecografie SPITALUL MUNICIPAL URZICENI Str.: 0254-713820. Dr. Gorj Tel: 0253/278691. boli infecþioase ale copilãriei etc). Fax: 0243. m. sp.R. 1. sanatoriu.13. coordonator judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. pneumolog.m. Computer Tomograf: Dr. nr.com. aerosoli ºi oxigenoterapie. Servicii oferite: Spirometrie.P. imagisticã medicalã. Dr.ro. Ciurcã Alin Constantin. Slobozia. Fax 0246265023.D.Harghita. Farmacie 0243-254. spitalul_singureni@yahoo. Hunedoara Tel: 0254 611050. tel.Dr.brad@comser. Giurgiu. Laborator radiologie: . .C.Sanatoriului.212. Camburu Cornel m.: Centralã 0243-255. nr saloane 23.:0254-248884.ro SPITALUL MUNICIPAL TOPLIÞA Str. nr./Fax: 0040-266-212186. med.ro SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Str. Cod. pneumologie.com Pneumologie – 12 paturi.130.B.3. Sat Izvoru Nr 307. jud. Dispensar T.234657 E-mail: office@spitalslobozia. Ialomiþa Tel centralã.655.ro Dispensar T. M. SPITALUL ORêENESC BOLINTIN VALE Intrarea Republicii nr. Dr. Harghita. Bálint Csillam. Tel.odorhei@gmail. spitalizvoru@yahoo.2011 25 .com Dispensar T.B. Jud.300. pneumoftiziolog SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD Str.sp. diaree infecþioase. 0246265023/0246265526. Hunedoara.spitsingureni. Jud Giurgiu. 212052. Tel.pr. Consultatii Medicale pneumoftiziologie. leptospiroze.Dr. spizvoru@yahoo.Burlea Alexandru m.ro Dispensar pneumoftiziologie: Dr.. pr. Bethlen Gabor Nr.199. Jud.ro 2010 . pr. Geoagiu.379.spitalulbolintin.m. Contabilitate 0243-254.Victor Babeº nr.0232. info@sanatoriugeoagiu. Tel.F. 25. pneumoftiziolog. M. Jud.com Manager Dr. perfecþionare pneumologie. Oraº Bolintin Vale Judeþul Giurgiu.ro.ro/ Spitalizare continuã: secþia boli infecþioase – diagnosticarea ºi tratamentul pacienþilor internaþi cu afecþiuni infecþioase (pneumonii.pr. pneumoftiziologie dr Elena Nicolescu.. Panduri nr. Singureni. Androne Georgeta.Apetrei Simona m. la P. 3 saloane. Aparat radiologie. Dr. Guse Ana Director Financiar-Contabil ec.379 E-mail: smurziceni@gmail.m. / Fax 0246/273049 e-mail: spitalbolintinspitalbolintin@yahoo. EKG. Tel:0266342432 secretariat@spitaltoplita. m.R.Hunedoara.sp. 0246/234185.13 www. 72. 0254 611051 sanatoriulb@rdslink.5. Jud.C. Jud.. M. Pulsoximetrie.: 0243. Interne: 0243254.sp. 0266218188.B.

Borºa. pr. 63 Târgu Frumos.Dorina Maria Ciurba.34.sp. Olar Emilia Mariana – m. pr.: 021/2670881. spital_borsa@yahoo.ro/ Dispensar TBC: Mihãilescu Constantin m. pneumologie. Iulian Predescu nr.40. Botezatu Elena Director medical: dr. Tineretului nr. Dr. LÃPUª Str. SPITALUL ORêENESC BAIA DE ARAMà Str.Dr. sp. Maramures Tel.ro Pneumologie . sp.Administratia. 81. MRF. Cod: 225 100 Tel: 381. Jud. pr. www.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL ORêENESC TÂRGU FRUMOS Str. 0262 384 324 Cabinet pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA Orºova. pneumologie. 381.489 . Fax: 381. spitalulvinjumare@gmail. Colea Marilena. Dr. Zmeu Gheorghe Marius – m. Curcã Cristian 26 Supliment Medical Market . spludus@ludusnet.Secþia Interne. punct de laborator bacteriologie SPITALUL ORêENESC TG. str.sp.Administratia.net Manager: dr. 0265/44. Floare de Colþ Nr.pneumologie Dispensar TBC: Dr.594 .ro. Bisericani.. Jud. 8 Asistente medicale Cabinet Pneumologie . Spitalului nr.pr. pneumologie fiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI Comuna Alexandru cel Bun. Jud.ro Secþia Pneumologie (30 paturi din care 20 paturi TBC) pentru toata patologia respirato-rie. Mihali Maria m. Jud.pneumologiesp. Fax: 0265/44.34. cabinet consultaþii.sptgfrumos. 381. Jud. Dr.-Fax 0265-411889.Dr.1.go. VALER RUSU B-dul 1 Decembrie 1918.Secþia Interne. Biolog principal Sepsi Arpad SPITALUL MUNICIPAL SIGHIªOARA Str. pneumologie Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã. Dr. 20.61.pr.052 Centrala. 381. Jud Mureº CP 545600. EUGEN NICOARÔ REGHIN Str. SPITALUL MUNICIPAL “DR. jud. 342121 Fax: 0262-343169. Cuza Vodã nr. Porþile de Fier nr. Luduº. Jud.PNEUMOLOGIE . 0252361908. 381. Fax: 0262 276730 sptbc@sintec. 9-11.241. Jud. m.spital-ludus. Ilfov Tel.B.500.ro Sectie Pneumologie: Dr Onigas Dinu-m. Filip Gabriela . Principalã nr. m.. Maramureº Tel. Mehedinþi.Dr.C./ fax 0252350296 E-mail: spitalulvinjumare@yahoo.56 e-mail: spmt@tvas.004 . cabinet asistente. ºef de secþie. competenþã în endoscopie bronºicã Dispensar T.6. Mistoi Octavian: medic principal pneumoftiziologie. www. Victor Babeº nr.ro Dispensar TBC .61. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAIA . e-mail: office@spitalulorsova. . spmtar@yahoo.Dr. m. Nr. m. m. Lãpus. pneumoftiziologie.sp.m.Ioana Felicia Fontu. Pneumologie SPITALUL ORêENESC VÎNJU MARE Vînju Mare. Gheorghiu Darius . Sighiºoara Tel/Fax:0265772253 E-mail: spital_runos@teleson. Mehedinþi Tel. Baia de Aramã.12.com Dr.sp. Fax: 021/2671012.Zaharia Boiu Nr. Costache Doina: medic principal radiologie – radiologie ºi imagisticã medicalã.241. m. Str.052 Centrala sporba@rdslink.B. pneumoftiziolog. cod 225200 tel.19-20. 381. str. Jud.ro Dispensar TBC: Dr.Madalin Mateescu. 1 Asistenta medicalã SPITALUL COMUNAL PERIª Comuna Periº. 0262 –342120. pneumologie. Aparat radiologie PHILIPS DUODIAGNOST.com Dispensar TBC: Dr.Dr.spitalulvinjumare. Pop Maria Magdalena – m. Coadã Petronela Director financiar-contabil: ec.Rahova nr.61. e-mail: spperis@yahoo. Bordeanu Monica-Geanina. Victor Babeº Nr.2. Iaºi Tel. Mureº Tel.FinanciarContabil. Maramureº Tel: 0262 275995. . Stefani Carmen Ioana: m. 507.MARE Baia Mare.Balataretu-Dinca Elena. pneumologie – dispensar TBC.ro Dispensar T. specializare tratament Pneumologie. Târnãveni.: 0232/716519 Fax: 0232/710845 sptgfrumos@gmail. Laborator Radiologie ºi Imagistica Medicala Dr.com http://www. fax 0252360623. site web: www.ro. Tg. Neamþ Tel: 0233.C. Str. Mureº tel.Mehedinþi.com.spitaltarnaveni. Pneumologie Dispensar TBC Cujmir: Bãrbulescu Stela m.489 . Jud. sp.965 e-mail: sanbisericani@artelecom.com. pneumologie SPITALUL ORêENESC LUDUª DR.ro SPITALUL DE RECUPERARE BORªA Str. 004-0265-512712. radiodiagnostic SPITALUL MUNICIPAL TÎRNÃVENI Str. cod 545200.pr.com. pneumologie. Tel.ro Dr. Fax: 0233. pr.594 Financiar-Contabil.004 . Reghin cod 545300. fax 004-0265-512809 e-mail: secretariat@spitalreghin.. Jud.

IACRS. Dr. Principalã 888.ro. Olt Tel. urgenþã. Fax. Rusu Mircea Alin Director med. Manager Dr.com Dispensar TBC: Dr. Laborator de analize medicale: Hematologie. hematologie 2010 . Secþia Pneumologie II (Centrul de Referinþã pentru tratarea tuberculozei multidrogrezistente): 70 de paturi. (04)0233/790933. pr.m.ro Dispensar TBC: Dr. Informaticã: info@sanatoriudrajna. pleurezii. m. Jud. pr. Maria Lazãr Secþia 2 pneumologie – 45 paturi – Dr.9-11. office@spitalpnf.a. nr. balanta laborator. Dr. etuva. Dr. Dotãri: aparat radiologie cu 2 posturi (radioscopie ºi radiografie).4 paturi): 80 de paturi. Olt Tel. Aparat Philips pt radiografie ºi fluoroscopie BASIC tip Duo Diagnost. ªtefan cel Mare. 431765. manager@spitalbreaza. Puiu Tatiana. spirometru. Pneumofiziologie SPITALUL ORêENESC CORABIA Str. radiologie. BPOC. pneumoftiziologie. Echograf Sonoace – în laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. Dr. repartizate astfel: Secþia Pneumologie I: 80 de paturi (din care 40 paturi compartiment TBC).:0244 . Comp. Tereja Claudia. statistica medicalã ºi informaticã – Samoilã Mariana. Laborator radiologie ºi imagistica medicala. investigaþii paraclinice (Bronhologie. electrocardiograf. 0249/465370 Email. investigaþii radiologice. Laborator analize medicale.m. Clara Rusita. Prahova Tel: 0244/290671. pr. Marinescu Lenuþa Director Medical: Dr. Breaza. afecþiuni pneumoftiziologice acute. Jud. Echipamente:oxigeneratoare. Fax. spitalpnf@yahoo. Dotare: radiologie. Criºan. Comp. Prahova Tel.ro.ro Medicinã internã: 25 paturi+ 1 spitalizare zi. Email: spital_tgneamt@yahoo. Corabia. 2. Fax: 0244/290970 E-mail: Management: manager@sanatoriudrajna. spitaldrgolt@clicknet. Chirobocea Elena. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Fax: 0244 – 341464. TBC: Ruja Silvia.ro.: 0249 431764. SPITALUL ORêENESC TÎRGU NEAMÞ Str. Drãgãneºti Olt. 436129 e-mail: spjslatina1@rdslink. Com. grup electrogen. Analizator de biochimie tip Livia – în laborator analize medicale. din care. Scornicesti. pneumofiziologie. Leana Stanescu . Olt Tel. 116. Danilã Eduard.ro. Medici: pneumologie – Dr. Sterilizare. 0249/460340. Maria Lazãr. Secþia II – 90 de paturi pentru ftiziologie. pneumonii. sp. Laborator radiologie. www. nr. Spirometru – în cabinet de pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEªTI B-dul Muncii.Sat Drajna de jos. CENTRUL DE SÃNÃTATE DRÃGÃNEªTI -OLT Str. Dr. pr. farmacie. Jud. bronsite acute ºi cronice. 21. Slatina. State Greta Director Financiar Contabil: Ec Raiciu Liliana Director medical: Dr. Cristinela Vasile.spitalcorabia. Comp. Ioana Stoianovici .ro Manager: Dr. Farmacie: farmacie@sanatoriudrajna. ftiziologie 70 de paturi.ro Ambulatoriu pneumoftiziologie SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA Str. Jud. Cod 615200 Tel. spirometrie.ro. Drajna . 436139. Rusu Mircea Alin Director financiar contabil Tecuceanu Mircea Servicii medicale pentru afecþiuni pneumoftiziologice cronice. Spirometrie. Echograf Esaote – doppler multidisciplinar. Laborator de analize medicale: Raicu Aurelia. Compartimente auxiliare: laborator clinic. Petrescu Bazavan Mihaela Director Financiar-Contabil: Ec. Neamþ. ecograf. 5 paturi. Richea Corina Secþia 1 pneumologie – 40 paturi: Dr Mihaela Petrescu Bazavan.2011 27 . nr. Miron Caproiu. m. Jud. Jud. pneumofiziologie. pneumologie. Birou Internãri: postmaster@sanatoriudrajna.42-46. Contabilitate: contabilitate@sanatoriudrajna. Ruja Silvia Structura: Secþia I – 90 de paturi din care: pneumologie 20 de paturi. (04)0233/790824 Fax. 35. 0249/460443 Email. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA Str. Dr. Spirometrie. 0249-560671. Aurel Furtuna . Dr. Imunologie.m. Cpt Drãgãnescu. Nr. State Greta. Dr. Biochimie. Farmacie: Pârvu Elena.com.com. Secþia Pneumologie III: 90 de paturi. nr. farmaceutice. 0249-563171 Email spitalcorabia@yahoo. Serviciile medicale sunt pentru urmatoarele afectiuni-boli respiratorii netuberculoase: astm bronsic. Carpaþi. Jud. sindroame bronsitice post tuberculoas-diagnosticare ºi stadializare cancer bronho-pulmonar.340419.).SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotare: 320 paturi.pneumoftiziologie SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLATINA str. biochimist.ro Manager: Ec. nr. autoclav. Secþia Pneumologie IV (include compartiment pentru copii. Tîrgu Neamþ. s. bronhologie ºi explorãri funcþionale. Olt Tel.

Fax: 0269/ 230212 spitaltbcsibiu@clicknet.46 paturi – Dr. SECÞIA IV-A BIXAD -50 paturi.de radiologie.sp. bronhologie (in curs de amenajare) SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà PLOIEªTI Str.ro Pneumologie I. Aparaturã medicalã: Ap. Baritiu. Gr. Prahova 0244-250505. Nicolae Bãlcescu nr. nr. Spitalului. Comp.sp. Cantacuzino.pr. comp. Tãºnad. Medic ªef Secþie . 30 paturi.C. EKG. Gh. Strada Republicii 14. Sãlaj Tel. dr. Suceava. Duica Ioana Farmacie: Nicolae Maria. Medicinã Internã SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU Aleea Filozofilor nr.93.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE I -55 paturi.pr. Câmpean Ioan Marius. jud. Dumineca Daniela. nr. atestat în management sanitar SECÞIA III-A BIXAD -55 paturi. medicinã internã Director MEDICAL dr. jud.FILOFTEIA’’ MIZIL Str. pr.B. Dotare: spirometru. Ignat Adrian Radu .678 carmenboescu@sjup.sp. Pallay Vasile-m. Negru Rinceanu Elena m.ro ªef secþie Pneumologie: Dr. Prahova Tel: 0244. Laboratoare: radiologie.. Tel: 0269230260.com. TBC II .80 paturi.ro T.sp. Dr. comp.60 paturi. Laborator analize medicale. explorari functionale.19. Comp.Libertãþii Nr.spitaljibou. 3-5. Secþia Pneumologie III . amplasata în Vila II.15..dr. MDR-5 paturi. Ambulatoriu de specialitate. Floreºti. pneumolog. www. Goga Dorina Liliana SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA Jud.dr.com. Buna Vestire nr. 35 paturi. 21. Hegedus Sanda-m. Zaman Cãtãlina Georgia Director Medical: Dr.530. Dr. Pneumologie SPITALUL ORêENESC. Comp. spital_sv@clicknet.PNEUMOLOGIE . statistica_spital_sv@clicknet. Sibiu Tel: 0269/ 210979/ 217139.521. Satu Mare Tel. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà “SF.Fenechiu Olivia. nr. statistica ºi informatica medicala . Sibiu.ro. Tel: 0269 842550.21. 1-3. Silvia Chivu Secþia Pneumologie I . Diaconescu Daniela. Fax:0230/520412.spitalpnfsm. 20 paturi. TBC . 0244-251115. 33. 440078. SECÞIA PNEUMOLOGIE II-50 paturi. Fax: 0244.sp.sp. Jud. www. Medic ªef Secþie dr. atestat în management sanitar. TBC adulþi. Sterilizare. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC JIBOU Str.92.sp.com. Duca nr.46 paturi.ro SPITALUL MUNICIPAL MEDIAª Str. pneumologie. pediatrie_sibiu@yahoo. Eugenia Neacºu. 5 paturi. Email: info@spitalulmedias.G.: 0244-36.: 0260-644348.ro.60 paturi.sjup.m. Mediaº. 55 paturi. Bojan Viorel Smaranda-m. Prahova Tel. EKG. www. B-dul.cu 35 paturi – ºef secþie . dr. 1 Decembrie nr. IOAN CEL NOU” SUCEAVA Jud. comp. Sibiu. jud. Kerezsi Csaba m. 40 paturi.Varga Ritta-m. Fax: 0260-644710 www. Comp. Ecograf. TBC copii. Pneumologie II. comp.ro Manager: Ec. Fax: 0230477020 Manager dr. Pneumologie – adulþi. Jud. radiology. cu Comp. 725600 Tel: 0230477389. PASCUT VASILE -m. 10 paturi. TBC adulþi. de prevenire ºi control al infectiilor nosocomiale. pneumolog Pneumologie. dr. Ploieºti. secretariat@sjup.ro SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU Sediul social: Str.sp. Jud.300. Satu Mare. Satu Mare Tel. Tel: 0269230260.dr.pediatriesibiu.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREªTI Str. imagistica medicala. Popescu Rodica.36.1-3. pneumolog. Cojocariu Florinel – m.160 paturi – Dr.9. secretariat@pediatriesibiu.ro Secþia Pneumologie 25 paturi din care TBC 14 paturi Dr. TBC III . SF. Suceava. Fax: 0372-874075 tbc_sm@yahoo. Seik Monica m.sp. Comp. 0260-644744. Fax: 0244-251115 leonardrosu@yahoo. Popescu Mihai. pneumolog SPITALUL ORêENESC TêNAD Str. Vasile Lorel. amplasata în Vila 3.com Dispensar TBC: Dr. atestat în management sanitar. MDR-5 paturi. Jud. Jud.Ialomiþei nr. pneumolog. Dohi Lorant m. Mizil. Comp. Fax:026913004 www.pr.: 0261/ 825600. Diana Dumineca Director Financiar-Contabil: Ec.28. Suceava. Fax: 0269 845564.2-4.ro.spitalfloresti. Medic ªef Secþie: dr. – 30 paturi – Dr. Tel: 0230/222098. Dispensar TBC Laboratoare si cabinete medicale: Analize Medicale - 28 Supliment Medical Market . dr. 15 paturi.: 0261-730913. comp. Pneumologie – adulti. Secþia Pneumologie II . Solca.21 Email: tbcflorestiph@yahoo. Laborator radiologie. pneumolog SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE Str. Fax:0269130045 Sediul administrativ: Str. Manta Mãdãlina. Comp. Jibou.44. mun. Medic ªef Secþie . Pompeiu Onofreiu. Fax: 0261/ 827120 spitaltasnad@yahoo. nr.678 0244.530. Fax: 0244. pneumolog. Spirometru. I.com Medicinã Internã . explorari functionale.Padeanu Vasile-m. Dr.ro. m.

anatomie patologicã. Dr. m. boli infecþ. Dr. terapie intensivã. dr. Iftimesei Elena SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROªIORII DE VEDE Jud.universitar Dr. competenþã ecografie generalã. rezid. Szilagy Delia Monica. Teleorman. Vancea Dorin. Pneumologie..79 paturi din care 60 paturi Comp. pneumologie. pr. terapie intensivã. Malac Constantin – chimist specialist. Pneumologie. de Anal..6 paturi: Dr. Dr. Irina-Ionela Stoia-Djesca. de endoscopie bronsica: Dr Vaipan Mihaiescu Virginia. Dr. m.ro. pr. Elena-Voichita Lazureanu. Monþia Tatiana. dr. bronsite acute si cronice. boli infecþ. m. Gherman Minerva – chimist specialist. Dr. Dispensar TBC. pr. Med. Dr. pr. sp. Dr. de Radiologie. Nan Delia. boli infecþ. Biol. m. MonicaDaniela Cotfas. med Dr. dr. contzim@yahoo. ºef secþie. i pneumologie: Dr. boli infecþ. Muha Maria. Dr. Nr. Prof. Lazureanu Elena Voichita. Chir. m.Schuch Angela.2011 Vancea. Timiºoara. m. pr.: 0256. sp. Dr. sp. Dr. atiari@spitalul-vbabeº-tm. Borcan Daniela. sp. în st. pr. Traila Daniel.. Dr. m. Comp. Lab. Ungurean Ioana.79 paturi din care 34 paturi Comp. Dr. Oanta Gratiela. pr. 145400 Tel/fax: 0247/366995.. Sorina Maria-Denisa Laitin. in st.34 paturi. Pneumologie.pr. pr. Vancea Dorin. Dr. Stoenescu Dorel – biolog princ. Comp. Aviatiei. Recup. 0752443805 spitalzimnicea@yahoo. Timiº. sp. Isai Luminita Alina.pr. epidemiologie. Maria Ileana. Dr. pneumologie.Oancea Cristian. Dimitriu Raluca Diana. TBC. sp. ºef secþie. m.. pr. Pneumologie. boli infecþ. m.BABEª TIMIªOARA jud. pr. univ. m. competenþã ecografie. anestezie. in st. Lab. m. Adriana Botila. univ.: 29 . Comp. sp. pr.Curelea Aura Eugenia. HIV/SIDA.Laza Florin. m. boli infecþ.. ºef lab.. Dr. Dr. Dr. dr. Dr Madem Alina Luminita. Dr.. HIV/SIDA. Opreanu Radu Virgil. Lucian PaulHorea Negrutiu. m.com Secþia med..207. Dr. m. 68-72. sp.670. Dr. coordonator. Zimnicea. Dr. Terapie Intensivã . Dr. Voicu-Mircea Tudorache. Med. Pneumologie. Corbeanu Cristina Elena. Lab. pr. Dr. m.. Clitan Monica Mihaela. Computer Tomograf. m.pr. Dr.Chim. pr. rezid. Conf. Pneumologie. Mihalcea Elisabeta. Maria Cerbu. m. boli infecþ. de Spitalizare de Zi HIV/SIDA . pr. Carmen Panaitescu. m. m. Chir. de Anatomie Patologicã. Marc Monica. Str. Dr. m. competenþã ecografie.. Anestezie. Alexandru Crisan. Gheorghe Adam nr. astm bronsic etc) Dispensar TBC – dr. pr.Sorescu Cristian. de Explorãri Funcþionale. m.pneumologie Director MEDICAL interimar.Fira Mladinescu Ovidiu. sp. Adriana-Mihaela Dan. competenþã ecografie. sp. m. m. boli infecþ.. Med. pr.Chereji Monica. Dorin 2010 . pneumologie. Radioterapie Pneumoftiziologie II. Dr. Pneumologie.Sas Daniel. competenþe acupuncturã ºi bronhologie. sp. Dr. Str. Sanda-Anca Levitchi. Conf. farmacist primar. Dr. Lab..Badescu Sorina. Corneliu Constantinescu. Conf. Secþia Boli Infecþ. pr pneumologie.4 paturi.Iovan Ionela. Hazm Aljabory. boli infecþ. univ. Dr. Narcisa-Daniela Nicolescu. Dr. toracica. ToracoPulmonarã . boli infecþ. Dr. competenþã ecografie. Str.R. Dr. As. Gorici Corina.pr.. Pneumologie.sp. I Adulþi -67 paturi din care 4 paturi Comp. pr. laparoscopicã. Emilia-Octavia Nicoara. m. RodicaValerica Potre Oncu. internã. Dr.ro Manager Dr. m. univ. Dr. m. m.ro. m. Lab. Pneumologie. m. Chis Minodora. boli infecþ.66 paturi din care 6 paturi Comp.. sp. dirmed@spitalul-vbabestm. Dr. pr. abau Roxana. Dr. 13 Tel. anestezie. competenþã ecografie generalã. As.pneumologie. Bertici Nicoleta.med. m. pr. Dr. explorãri funcþionale. Alergologie si imunologie clinica. Dr. Mun. Mateiu Loredana Manuela. Lab. m.. m. Bica Valerica – biolog specialist. Dr.. în st. pr. pr. TELEORMAN. As. Fax: 0256. pr. pr. m. Dr. boli infecþ. Dr. pr.. CameliaTeodora Nita. m.com. Roman Horatiu – m. Conf.boli interne boli respiratorii (pneumonii. ªef sectie: Dr. m. Virgil-Filaret Musta. Budarescu Maria Cristina. Pneumologie. m. Secþia Pneumologie I . Virginia Mihaescu. Traian nr. m. m.Ivascu Ana. de Prevenire ºi Control a Infecþiilor Nozocomiale. Comp. ºef secþie: Prof. boli transmisibile ºi epidemiologie. Dr.F. Director financiar contabil Ec Badea Janeta Secþia Boli Infecþ. m.pr.Ardelean Carmen Loredana. competenþã bronhologie. Comp. Dr. m. m. M. Dr. pr boli infecþ. Conf. radiologie. m. Pneumoftiziologie I. Teodora Moisil. med. pr pneumologie. Hanna Csunderlik. internã – 60 paturi.Fratila ZenoIoan. competenþã ecografie. Dr. Dr. i boli infecþ. sef farmacie. pr. Manuela-Gabriela Curescu. pneumologie. Dragan Codrut – chimist specialist. Dr. Pneumologie: Dr.. 0247466701. Dr. Dr. m. Medicale. m. pneumologie. Fax: 0247466651 pneumofi@evstar. Dr. Explorãri Funcþionale. med.14 paturi. boli infecþ. pr. m. cu competenta in ecografie si computer tomografie.207.Miron Ramona Mihaela.Chim. med. pr.. TBC ºef secþie: Prof. II Copii ºi Adulþi. Stelian-Eugen Stoia-Djesca.. Dr. Geru Gabriel. imagisticã med. Secþia Pneumologie II . Dr. pr.pr. Dr.735 conta@spitalul-vbabes-tm. Stefan Mihaicuta m. Dr. Marincu Iosif. Adriana Socaci. pentru studiul tulburãrilor respiratorii în timpul somnului: Dr. m.boli infecþ. med. m. Anatomie Patologicã – Citologie. Elena-Gratiela Ioncelescu.Chim. Cab. Dr. Dr. Lab. pneumoftiziologie SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOLOGIE V.. competenþã Chir. Biol. Balint Gib Marius.1 Tel: 0247466651. As. m. Dr. Dr. Dr. Stefan Mihaicuta. Farmacie: Sâmbotin I.ro SPITALUL ORêENESC ZIMNICEA Jud. Comp. m. respiratorie . Rosiori de Vede. manager. Draghici Dan -sef sectie – m. competenþã ecografie.. Dr.. pr. Radiologie ºi Imagisticã Med.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii Externalizate-Synevo.pr. Dr. Dr. boli infecþ.pneumologie.

Cab.pr. dr.com Dispensar TBC.m. Fax: 0250860231 spitalul_horezu@yahoo. Nr.net Pneumoftiziologie DR. Radiologie si imagistica. Fax 0240/ 561820. M.: Rita Opriþescu Mogoº SPITALUL ORêENESC SÂNNICOLAU MARE Jud. Decebal Nr. Vâlcea. Tel. Lab. tensiometru adulti. Dr. oscilometru. Deta. 245800.com Cab. nr. Contele Csekonics Nr. Spirometru microMEDICAL pentru explorari functionale. Str. 29 Tel.ro Dispensar TBC. Rm Vâlcea. Barlad.Iugulescu Magdalena.ro Sectie Boli pulmonare (pneumonii. Bulacu Monica.Timiº. ºef secþie dr. 201. nr.4.pneumoftiziolog. VASLUI. Lab. Fax: 0235/457730 www. Rosoga Gheorghe.net. Popescu Luciana Mihaela -med. ºef secþie dr.ro Dotarea: EKG. Miu Sorin. m. Dr. Vâlcea. .. a nr.: 0235/457330.spitalfaget. Bloc operator. www. 50 Tel: 0235/416220. www. de legatura. 20 paturi Cabinet de pneumoftiziologie Dotare: ap. Gheorghe Deaconu .sjv. de Psih.ro SPITALUL ORêENESC NEGREªTI Jud. Sânnicolau Mare.pneumologie. radiologie ºi imagisticã med.ro. Str. EKG. Duta Constantin. Internã. str. SPITALUL ORêENESC MÃCIN Jud. Tel. M.4. Oraº Fãget. Mircea Vodã.Cornea Georgeta. somacin2002@yahoo. . Fax 0250/768045 anasta_spital@yahoo. Tulcea. . Fax: 0256 320039 sanatatesg@artelecom. nr. Horezu. Comp. Vâlcea. antirabic.pneumoftiziolog. spitaljimbolia@artelecom. aspir.spitalnegresti. Telefon: 0240/ 571884. spitalbabadag@yahoo. 571883. Fax: 0240/ 571968.sp.: 0250/748001. As. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà VÂLCEA Jud. Sectii: I. Str. 25 paturi. Fax: 0250/746989. 150 Tel. Nr.m. A. II pneumoftiziologie. Laborator analize medicaleDr. respiratie. Tel.m. boli infecþ. "Centrul de Consiliere pentru renuntare la fumat".Timiº.com. Jimbolia. M.pneumoftiziolog.pr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dr. Antonescu.fr. astm bronsic. Lab. Cab. Dr. Dr. 34.pr. Cuza nr. Str. în curs de organizare .radiolog.com Laboratoare: Lab. terapie intensivã boli infecþ. respiratie asistata cu ventilatie mecanica. Str.ro Sectie Med. SEITAN GHEORGHE DANIEL. Iosifescu Cristina. Laborator analize medicale. Comp. Pneumoftiziologie. Gheorghe Deaconu .PNEUMOLOGIE . Peia Andra Maria. Dr.m. Mihai Viteazul. www.pr. 5.Dr. bronsite.: 0256-391260. str. Salã de gimnasticã. 41. A. de picior. specialist. 360682. radiologie si imagisticã med.pr. nr.16 paturi Dispensar TBC SPITALUL ORêENESC BABADAG jud. tub oxigen.: Tel/ Fax: 0256 360655. Pneumologie . 025086062. Timiºoarei. Victoria Teodorescu . Nesin Marina. 0256 320692. SPITALUL DR. radiologie ºi imagisticã med. Victoria Teodorescu . 305300 Tel: 0256 320860. www. 12 capsule. Babadag.ro Dispensar TBC 30 Supliment Medical Market .pr.pneumoftiziolog. de anal. 66 paturi. Fax: 0235/416685 spitaluldecopiibarlad@gmail. str. Mãcin. Computer. Dr.dispensarizare a hepatitei.. ºef secþie Pneumoftiz Dispensar TBC.Ciontea Elena. Pneumologie. boli infecþ. Dr. “KARL DIEL” JIMBOLIA Jud. Elena Todorescu. med.14 Tel.pneumoftiziolog. 4. spital_negrestivs@yahoo. Cornelia Vultur . Lab.m.Ion Cosmin SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “CONSTANTIN ANASTASATU” MIHÃEªTI Jud. Tel.com.spitaluldecopiibarlad.Spitalului nr.Vaslui. Fax: 0256-390427 Email: conta@spitaldeta. 0250860620.: 0237/ 275600.I.5 paturi.pr. Dr. Constantin Rusanda Rahela.panciu@sanitar. SPITALUL ORêENESC FÃGET Jud. Tel: 0240/ 562115.Penumologie SPITALUL ORêENESC DETA Jud.: 0256-371770. spitalul_Vâlcea @yahoo. etc) Cab. Tulcea. monitor pacient (T. Negreºti. Timiº. Str. de intubatie oro-traheala. Sandu Maria. B-dul Epureanu nr. puls.pr.com Secþia pneumologie. Mihãeºti Str. temperatura corporala). Princ. 66 paturi. 0250/768282. 10. explorãri funcþionale ventilatorii ºi EKG. sef sectie dr primar Deleanu Taisia SPITALUL ORêENESC PANCIU Judeþul Vrancea.spitalulmacin. Panciu. 66 paturi. Fax: 0237/ 275779 spital. Desaga Daniela.HIV/SIDA.Dr. Loc. ºef secþie dr. Timiº. Dr. Fax: 0256-370697 spitalsanicolaumare@artelecom. Cab. med. NICOLAE” BÂRLAD Jud. III pneumoftiziologie. Dr. Pneumologie SPITALUL DE COPII “SF. Heracleea.Maresal I. Pneumologie SPITALUL ORêENESC HOREZU Jud. EKG Hellige.net Comp. Calea lui Traian.online.

condus/ de prof. care.30 . Contact Centrul de Reabilitare Respiratorie Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" Pavilionul III. int. Dr. test de mers. cu simptome mai puþine ºi mai uºoare. 518. Programul propriu-zis constã în 20 ºedinþe de antrenament la efort (exerciþii aerobe ale musculaturii periferice pe cicloergometru). 7. etaj I. afectare muscularã perifericã ºi decondiþionare fizicã.30 . educaþie terapeuticã ºi consiliere psihologicã. 021 335 69 10. chestionare de calitate a vieþii ºi indici de prognostic. vor putea sã facã eforturi mai mari/mai îndelungate. este alc/tuit/ din: un medic pneumolog. rogramul de reabilitare respiratorie se adreseazã în primul rând pacienþilor cu BPOC. Viilor nr. Eficienþa programului de reabilitare respiratorie a fost demonstratã ºi în centrul nostru. un psiholog ]i un asistent medical. Evaluarea iniþialã ºi finalã a pacienþilor se face prin teste funcþionale respiratorii. prin ameliorarea obiectivã a parametrilor urmãriþi ºi prin ameliorarea simptomelor ºi a calitãþii vieþii. Bucure]ti Centrul de Reabilitare Respiratorie din Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" a fost \nfiin[at \n 2009 printr-un program finan[at de Ministerul Educa[iei ]i Cercet/rii. }os. kinetoterapie respiratorie. determinarea presiunilor musculare respiratorii. Ace]tia beneficiaz/ de colaborarea Serviciului de Explor/ri Func[ionale Respiratorii condus de dr. 420. dar ºi celor cu alte boli respiratorii cronice. un fiziokinetoterapeut.Centrul de Reabilitare Respiratorie în Ambulator din Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”.14. Bucure]ti. Echipa. care au simptome respiratorii. Miron Bogdan. toate acestea conducând la scãderea toleranþei la efort ºi scãderea calitãþii vieþii. la sfârºitul programului cu duratã de douã luni. test standardizat cardiorespirator de efort. Scopul reabilitãrii respiratorii este de a creºte toleranþa la efort ºi calitatea vieþii acestor pacienþi. Sector 5. antrenament al muscu- P laturii respiratorii. dr. Diana Ioni[/. Alina Croitoru Fiziokinetoterapeut Lucia Marinescu Program: luni-vineri. 90 Tel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful