44839715-Supliment-PNEUMOLOGIE

Supliment

MEDICAL Market
PNEUMOLOGIE
2010 - 2011

Editura

Str. Mãguricea nr. 7-11, sector 1 Bucureºti, România, 014231 Telefon fix: +40 21 233 11 75 Fax: +40 21 233 11 76 Web: www.salespromotion.ro E-mail: office@salespromotion.ro

Monitor de oxid nitric expirat (FENO) Nobreath

EasyOne Pro - DLCO “la purtãtor”

Cea mai convenabilã soluþie pentru monitorizarea inflamaþiilor cãilor respiratorii
NObreath® permite mãsurarea rapidã si precisã a oxidului nitric expirat (FENO) printr-o modalitate simplã, neinvazivã, utilã în depistarea inflamaþiilor cãilor aeriene (ex.: astm) ºi / sau în monitorizarea procesului de vindecare sau a unei medicaþii administrate. Caracteristici: • Mic, uºor, portabil, alimentare pe baterii (3 x AA) • Interfata grafica simpla cu feedback vizual ºi auditiv pentru a asigura corectitudinea mãsurãtorii • Numãr nelimitat de mãsurãtori pe perioada de valabilitate a senzorului (2 ani); • Auto-calibrare ºi abilitatea de a efectua verificãri funcþionale • Monitorizare permanentã a nivelului NO din aerul ambiant, fapt care permite ca inspirul sa nu se facã prin aparat, simplificând manevra; • Costuri mici pentru consumabile, piesele de gurã sunt de unicã folosinþã per pacient; • Posibilitatea monitorizãrii FENO ºi la pacienþii de vârsta micã • Posibilitatea adaptãrii unui dispozitiv de mãsurare offline.

Sistem deschis, respectând cele mai noi tendinþe pentru interfaþa de pacient, confortul operãrii ºi gestionarea parametrilor gazului.
Un analizor “de ultimã orã” al funcþiilor pulmonare, • Portabil, autonom, utilizare instantanee, nu necesita încãlzire • Nu necesitã componente adiþionale (cum ar fi calculator, monitor, tastatura, mouse) • Robust, nu necesitã calibrare, senzorii sunt gata de lucru instantaneu • Sistem de operare Windows XP embedded, suportã imprimate standard, acces la reþea, funcþii de securitate ºi dispozitive periferice Aptitudini vaste de testare a funcþiilor pulmonare: • Spirometrie completa (Pre/Post, FVC, FVL, tidal breathing) • Capacitate de difuzie prin tehnica “Single Breath” (DLCO) • Volume pulmonare statice (SVC) • Ventilarea voluntara maxima • Determinarea volumelor pulmonare prin tehnica “Single Breath” (RV, TLC) • Control al trend-urilor (tendinþelor) biologice ºi simulate • Testare cu provocare bronhica • UPG Operare cu un singur gaz: (10% He, 0.3% CO, 21% O2 în N2) Stabilitate pe viaþã

EasyOne Diagnostic Worldspirometer

Spirometru portabil cu ultrasunete, cu posibilitate de conectare la calculator sau direct la imprimantã.

• mãsurãtori de mare precizie chiar ºi la fluxuri mici (copii, afecþiuni severe); • senzorul nu intrã în contact cu proba; • nu este influenþat de umiditate, temperaturã, presiune atmosfericã, contaminare; • nu necesitã incalzire, calibrare, curãþare sau întreþinere costisitoare; • consumabile simple ºi economice; • uºor de operat în afara laboratorului, cu sugestii ºi diagnostic; • acurateþe extrem de ridicatã pentru fluxuri reduse.

SpiroScout® - Diagnostic pulmonar cu ultrasunete

O nouã dimensiune în mãsurarea simultanã a valorilor spirometrice ºi gazelor respiratorii

• Mãsoarã simultan fluxul ºi densitatea gazului, oferind dintr-o singurã mãsurãtoare informaþii despre volumele ºi schimbul de gaze respiratorii; • Mãsurare foarte exacta ºi sensibilitate foarte redusã la factori perturbatori (rezoluþia senzorului ultrasonic – 1000 Hz); • Nu existã o rezistentã perceptibilã ce poate obstrucþiona respiraþia, aspect foarte important pentru pacienþii cu probleme respiratorii; • Nu necesitã încãlzire sau calibrare; • Module opþionale: capnovolumetrie, diagnostic emfizem pulmonar, determinarea spatiilor anatomice moarte.

CUPRINS
Interviu cu medicul Florin Mih/l[an, director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta', pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Alegerea inhalatorului potrivit Neoplasmul bronhopulmonar Alergiile respiratorii sezoniere - abordare homeopatic/ TEP - un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ 4

Supliment

MEDICAL Market
P N E U M O LO G I E
2 01 0 - 2 01 1

6 8
Editura

9 10

EDITOR

Infec[iile din sfera ORL - cauz/ 11 frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE 13

FIN
WATCH

Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3, sc. 3, parter, 030775, sector 3, Bucureºti Tel: 021.321.61.23 Fax: 021.321.61.30 redactie@finwatch.ro P.O. Box 4-124, 030775 Tipar: Vizual 2003

MEDICAL MARKET
CD bazã de date!
Baza de date medicalã conþine:
spitale (date contact, lista medici, dotãri, servicii medicale prestate) centre ºi cabinete medicale private medici de familie stomatologii farmacii furnizori de aparaturã ºi consumabile medicale selecþiile se pot face dupã tipul unitãþii medicale, specialitate medicalã, judeþ, denumire serviciu medical prestat, denumire aparat/instrument medical, nume sau/ºi prenume medic, cuvânt cheie aflat în denumirea unitãþilor medicale sau în textul prezentãrilor acestora selecþiile pot fi salvate în formate compatibile Word sau Excel. Comenzi la 021/321.61.23, redactie@finwatch.ro

ã baz

C dD a te ed

În schimb. în ultimii ani. în mod indirect. cancerul laringian.PNEUMOLOGIE . director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta'. începând de la sãrãcia populaþiei. Tutunul este duºmanul cel mai des întâlnit al plãmânului. bronºita cronica.000 de noi cazuri. prin izolare ºi tratament prelungit cu scheme alternative. care þin de existenþa unor organisme cu deficite imunitare. în fiecare an înregistrându-se în jur de 30. Care sunt principalele boli cauzate de acesta ºi cele mai noi terapii de combatere a fenomenului? Tabagismul este o boalã care induce ºi are valoare de factor de risc pentru cel puþin 100 de alte afecþiuni. Doctorii erau penalizaþi pentru o prevalenþã mai mare per cabinet. diabet zaharat etc. scade rata de recidive sau de selecþie a unor cazuri chimiorezistente. vezical. condiþii de igienã ºi izolare deficitare. perioadele de crizã ale unei þãri (rãzboaie. accidentele vasculare etc. numãrul bolnavilor români de TBC a scãzut. Atunci. Progresele sunt legate în special de acest DOTS plus un program de supraveghere a administrãrii medicaþiei. cu boli sau comorbiditãþi facilitante. cifrele reale erau ascunse.ºi cel al bolilor cardiovasculare . precum SIDA. Boala aceasta contagioasã are multe izvoare care o alimenteazã.care sã fie reînnoite regulat -. noncomplianþa unei populaþii cu un nivel de educaþie scãzut. În ultimii ani. Sunt în continuare probleme cu oamenii strãzii.infarctul miocardic. conform ultimei statistici a OMS. Care sunt principalele mãsuri de prevenire a bolii? Dar programele locale ºi naþionale care susþin lupta anti-TBC? (Vã invit sã faceþi referire ºi la modelele de programe care au avut rezultate deosebite în urma aplicãrii lor!) Da. cu pãtura de ”sãrãciþi” postrevoluþie. boli digestive. lipsa unor stocuri de medicamente . crize financiare etc. dar ºi altele. Programele naþionale de control al acestei boli ºi alegerea co4 rectã a prioritãþilor. care evita noncomplianþa pacienþilor ºi. cu ºomerii sau cu cei care se constituie în cazuri sociale. Având în vedere cã am petrecut ºi cunosc bine ºi situaþia de pânã la revoluþie. iar tratamentele nu erau ierarhizate corect ºi nici complete. pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Potrivit statisticilor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). S-au implicat Fondul Global ºi Ministerul Sãnãtãþii. în România numãrul pacienþilor cu tuberculozã este în scãdere de la un an la altul. într-adevãr. pot sã spun cã acest numãr.). permit o mai bunã recuperare a acestora. Supliment Medical Market ..unde ca factor de risc sau cauzal acþioneazã: emfizemul pulmonar. esofagian etc. Rata de negativare la examenul sputei la ieºirea din spital. Grupul de boli de temut în care fumatul este factor cauzal este cel al afecþiunilor maligne. Nasta” ºi din sanatoriul Bisericani. mare de pacienþi raportat a fost alimentat de dinainte de 1989. Lista este foarte lungã. dau roade. boala ischemicã cardiacã. 90 de români pierzându-ºi zilnic viaþa în urma consumului. astmul bronºic . dar românii fumãtori mor în principal prin acest grup masiv de suferinþe. urmat de grupul de afecþiuni respiratorii cronice . hepatitã cronicã.INTERVIU Interviu cu medicul Florin Mih/l[an. numãrul mare de cazuri cronice beneficiazã de altã supraveghere ºi tratament în aceste servicii din Institutul de Pneumologie “M. trebuie sã o priveºti comparativ pe cele douã perioade pânã în 1989 ºi dupã. dar ºi rata de vindecare este în prezent alta. strict supravgheatã de cadrele medicale. Drumul este însã lung ºi mai sunt multe de fãcut pânã la stãpânirea acestei afecþiuni contagioase. care. precum: cancerul bronhopulmonar. România ocupã primul loc în Uniunea Europeanã în ceea ce priveºte numãrul bolnavilor de tuberculozã. Care sunt cauzele ce favorizeazã apariþia bolii? Când judeci situaþia tuberculozei în România. de cavitate bucalã.

chiar dacã pleacã de la sfatul minimal ºi ajung la o consultaþie intensivã. De 3 ani. cu expertiza a douã ONG-uri “Romtens” (specializat în locuri de muncã fãrã fumat) ºi “Aer Pur“. am þinut sesiuni educative. în centrele universitare. ne-am extins activitãþile abordând ºi comisiile de sãnãtate din Senat ºi Camera Deputaþilor. astmul bronºic etc. Progresele în domeniul nostru sunt pe douã planuri: existã multe coduri genetice care au fost sau sunt pe cale de a fi descoperite ºi fundamenteazã terapii genice la modã. Mulþi ani. de fapt. Toate acestea reuºesc sã descopere precoce unele afecþiuni cronice sau acute. Avem foarte multe exemple de þãri. puncte slabe. dupã o astfel de interdicþie. se ocupã de pregãtirea schimbului de mâine. cardiologi. din cauza lipsei de fonduri. descoperiri ºtiinþifice ºi modalitãþi de combatere a afecþiunilor ºi bolilor pulmonare? Ca sã poþi combate o afecþiune pulmonarã trebuie sã intri în complicatele mecanisme patogenice care faciliteazã instalarea ºi progresia acesteia. care însã trebuie sã fie ºi supravegheate ca modalitate de aplicare. În plus. o invitaþie de a pãtrunde. 5 . la care pe vremea secundariatului meu aveam dreptul doar sã visez. pentru a face “lobby” în favoarea Convenþiei Cadru de Control al Fumatului unde România este semnatarã. Avem un grup de lideri de opinie care. au scãzut prezentãrile la camera de gardã de accidente vasculare ºi infarct cu 11-16%. extrem de puþine afecþiuni din alte domenii medicale pot fi privite independent ºi fãrã a le conecta direct la plãmân. de conºtientizare a impactului tutunului asupra sãnãtãþii. precum BPOC. Un model îl pot constitui Franþa ºi Italia. munca ºi proiectele acestei reþele au fost axate în principal pe aspecte educative. pot produce schimbãri esenþiale în ceea ce priveºte poziþionarea fumãtorilor ºi nefumãtorilor faþã de fumat? Amânarea unei legi care interzice total fumatul în locurile publice duce la efecte negative economice ºi asupra sistemului sanitar inimaginabile. pentru cã mulþi români nu ºtiu ce riscã. singura asociaþie profesionalã din þarã cu o secþiune de tabacologie. tema principalã a Congresului de Pneumologie este “Plãmâ” nul – parte a unui întreg”. a unei dotãri moderne ºi a salariilor neatractive. au un rol la fel de important. alergologi. dar ºi pentru a susþine o parte dintre mãsurile legislative care ne pot apropia ºi pe noi de o lege de control al tabagismului coerentã ºi modernã. Ulterior. în întreprinderi private. o bunã parte dintre medici nu sunt pregãtiþi sã consilieze un fumãtor.2011 era doar a trata tuberculoza. pediatri. de CT. Care sunt. pneumologia a fost privitã la noi ca o rudã sãracã a lumii medicale româneºti. ca Sibiu ºi Iaºi. metode de investigaþie noninvazive în sfera bronhologiei etc. dar sã nu uitam cã un rol important îl au ºi campaniile de screening de spirometrie. Treptat. pentru a lucra în þãri unde plata medicului are decenþa care se impune. cele mai noi ºi revoluþionare tehnologii. PET CT.interniºti. care a devenit doar de suprafaþã. ameninþãri ºi oportunitãþi. în congrese. Pneumologia a avut o problemã de imagine serioasã. dintre care unele pun presiune pe sistem de mulþi ani ºi vor continua sã o facã pânã în 2020. Pneumologia româneascã a fãcut mulþi paºi sãnãtoºi în ultimii ani. Un alt pericol la orizont este cel legat de emigraþia în masã a tinerilor capabili. am demonstrat cã avem o paletã foarte largã de boli. iar ceea ce aveau de fãcut colegii 2010 . pe plan mondial. de fapt.INTERVIU Care sunt efectele amânãrii aplicãrii legii de interzicere a fumatului în locurile publice? În ce condiþii campaniile educaþionale. Sunt generaþii de tineri rezidenþi care sunt familiarizaþi cu cunoºtinþe moderne în privinþa investigaþiilor. de citologie sau cele care se orienteazã spre vaccinarea în masã a populaþiei. Sunteþi preºedintele Reþelei pentru Prevenirea Fumatului în România. Pe de altã parte. unde. unde. multe dintre ele neglijate. Unde am pierdut teren? Este vorba despre cercetare. În acest “An al Plãmânului”. Care sunt acþiunile pe care le-aþi organizat ºi principalele obiective pe care v-aþi propus sã le atingeþi prin intermediul organizaþiei? Este o organizaþie care combinã experienþa membrilor Societãþii Române de Pneumologie. Va rog sã argumentaþi de ce. avem de-a face cu progrese în zona diagnosticã: tomografe computerizate performante. chirurgi de chirurgie toracicã în aceastã lume vastã pneumologicã. slogan lansat de foarte multe organizaþii internaþionale. în acest an. Am început cu campanii de genul “Fumatul te face scrum” ºi am ajuns la judeþe-pilot. fiind identificatã cu “ftiziologia”. aceastã temã aleasã de noi vine ca o mãnuºã ºi este. împreunã cu alþi colegi . în termeni de puncte forte. unde. Campaniile de conºtientizare alãturi de mãsurile legislative. Va invit sã faceþi o analizã a pneumologiei în România.

este modul corect de focu piesã bucalã cu mascã facialã sau losire a acestuia de cãtre paNebulizator cu piesã cient. Particulele mai mari de 5µ se vor depozita la nivelul zonei orofaringiene. Pentru DPI este necesarã o inhalare adâncã ºi rapidã de la început. Bucure]ti Dispozitivele ]i tehnica inhalatoare Existã 3 mari categorii de dispozitive folosite pentru a elibera aerosolii terapeutici: nebulizatoare. Ca principiu. fãrã o tehnicã specialã. dar acest lucru necesitã o tehnicã extrem de bunã. aspectul fiind esenþial bucalã sau mascã pentru eficienþa terapeuticã. MDI sunt dispozitive care pot genera o depunere pulmonarã mare. Nebulizatoarele pot folosi doze mari de medicaþie. inhalatoare presurizate cu doze mãsurate (MDI) ºi inhalatoare cu pulbere uscatã (DPI).PNEUMOLOGIE . este prezentatã în tabelul 1.adormit”.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alegerea inhalatorului potrivit tului ºi de tehnica inhalatoare folositã. Deºi tehnica este relativ uºor de învãþat. MDI ºi nebulizatoarele genereazã particule lichide sau suspensii (lichid/solid).01µ la 100µ. Alegerea unui dispozitiv inhalator pentru copiii cu astm în Ghidul GINA 2009. Dr. erosolii sunt folosiþi de multe secole în tratarea afecþiunilor respiratorii. sunt . Diferenþa esenþialã dintre tratamentul pe cale oralã ºi cel inhalator constã în faptul cã plãmânii. mai ales la copii. Consumã însã mai mult timp. Administrarea medicaþiei inhalatorii cu nebulizatorul se poate face ºi în timpul somnului. Particulele mai mici de 2µ au cel mai mare potenþial de a se depune în porþiunea respiratorie a plãmânilor. facialã 6 Supliment Medical Market . publicatã Tabelul 1. iar la nevoie se poate administra concomitent ºi oxigen. atât cu mascã facialã facialã pentru adulþi cât ºi pentru 4-5 ani MDI plus spacer dedicat MDI plus spacer dedicat copii. Mãrimea aerosolilor poate varia de la 0. iar dispozitivele sunt mai puþin portabile decât MDI sau DPI. adesea copiii mici ºi pacienþii dispneici nu sunt capabili sã aibã un flux inspirator corespunzãtor. în timp ce doar particulele cu diametrul între 2 si 5µ (cum sunt cele generate de dispozitivele inhalatorii terapeutice) se vor depune în bronhiile mari. Factorul principal individual care influenþeazã depoziþia pulmonarã þine de calibrul bronhiilor pacien- Alegerea dispozitivului cel mai potrivit la nevoile pacientului O strategie generalã de alegere a inhalatoarelor pentru copiii cu astm bronºic cu vârsta sub 5 ani. Mihaela Oros Medic primar pediatru Clinica de Pediatrie Medicover. ºtiind cã inhalarea de aerosoli este neglijabilã la un copil care plânge ºi cã depunerea de aerosoli este cu 74% mai mare la un copil . ultimele cercetãri aducând progrese considerabile în acest domeniu. Vârsta Dispozitivul preferat Dispozitiv alternativ Principalul factor care influsub vârsta de 4 ani MDI plus spacer dedicat Nebulizator cu mascã enþeazã decizia de alegere a unui dispozitiv inhalator. Pentru terapia inhalatoare s-au realizat diferite forme terapeutice. mai ales la vârsta pediatricã. Ele pot fi folosite cu respiraþie normalã.. permite o mai bunã coordonare mânã-gurã ºi reduce foarte mult depunerea faringianã. acest lucru favorizând absorbþia sistemicã. Anumite particule depuse între laringe ºi bronhiolele terminale pot fi îndepãrtate prin clearance-ul mucociliar ºi nu vor determina efect antiinflamator sau bronhodilatator. permit mixarea de soluþii. Utilizarea MDI împreunã cu spacerele cu valvã.. spre deosebire de sistemul digestiv.instruiþi” pentru a elimina particulele strãine. fãrã coordonare. fiecare fiind o combinaþie unicã între substanþa medicamentoasã ºi dispozitivul respectiv. A Factorii care influen[eaz/ depunerea particulelor în pl/mâni Factorul principal care þine de forma terapeuticã este mãrimea particulelor emise. medii ºi în cãile aeriene mici. Inspiraþia lentã creºte depunerea pulmonarã pentru MDI ºi nebulizãri. iar DPI genereazã particule solide.

.

stadializarea ºi restadializarea cancerului bronhopulmonar ºi altor cancere toracice (inclusiv mamar). Novatech. ºi solicitarea tuturor colegilor care participã la aceastã idee generoasã de a oferi ºanse în plus pacienþilor cu patologie neoplazicã toracicã este mare ºi ne obligã la standarde. radiolog. avantajele unei astfel de clinici devin evidente. pentru cazurile de cancer care nu pot primi indicaþie de rezecþie chirurgicalã. imagist. pneumolog. pacienþi din þãrile avansate în Europa ºi în lume. bronhoscopie cu luminã diagnosticã specialã. Acesta este unul dintre motivele pentru care am înfiinþat. medicinã internã. Oferirea în sistem privat a unor proceduri diagnostice ºi terapeutice pe care sistemul public de sãnãtate nu le asigurã în orice spital sau policlinicã din România poate fi privitã ca realizare excepþionalã eventual. deoarece acesta va avea cu cine sta de vorbã pentru a i se rãspunde la diferite întrebãri. anestezist. Siemens. pentru cã o desfãºurãm în beneficiul bolnavului. Ce înseamnã acest lucru? Timp câºtigat pentru pacient ºi un plus de confort psihic. ecografe performante). Oradea. internist. Deoarece tratamentul acestor boli este multimodal. ca ºi stadializarea ºi restadializãrile ulterioare de pe parcursul tratamentului se fac pe baza prelevãrii de probe de þesut în mod minim invaziv sau invaziv. oncolog. Sigur cã gradul de antrenare al personalului pentru astfel de pretenþii de diagnostic este mai mare. În acela]i timp. Asigurarea colaborãrii interdisciplinare face ca bolnavul sã nu fie trimis dintr-o unitate în alta pentru a gãsi specialistul necesar. Un cabinet astfel dotat înseamnã asigurarea de metode diagnostice ºi terapeutice atât pentru fazele avansate cât ºi pentru fazele incipiente ale bolilor neoplazice cu localizare toracicã. . toracoscopie ºi mediastinoscopie. dar ºi pentru tratamente ambulatorii în alte patologii toraco-pulmonare care beneficiazã actualmente în lume de abordare endoscopicã sau minim invazivã. toracoscopice ºi în chirurgia deschisã. Pe lângã tehnologia de vârf pe care vrem sã o punem la dispoziþia bolnavului. Firmele Olympus. la sacrificii. Gândindu-ne la spitalizãrile îndelungate ºi drumurile pe care trebuie sã le facã pacientul pentru a obþine un diagnostic. Vrem ca THORACUT sã reprezinte o ºansã în plus pentru pacienþii din România: multe dintre intervenþiile medicale care pânã acum necesitau deplasãri costisitoare în strãinãtate se pot face acum ºi la noi. Carl Reiner ºi altele ne furnizeazã echipamente medicale ultramoderne (videoendoscoape pentru bronhoscopie. Integra. ecobronhoscopie. în Oradea. faþã de costurile spitaliceºti. mai ales pentru diagnosticul. Tehnicile endoscopice reduc costurile. mãresc confortul pacienþilor ºi reduc timpii de refacere postoperatorie. endoscopie pentru protezãri endotraheobronºice.2010 Dr.un cabinet privat multidisciplinar care oferã servicii ambulatorii de chirurgie toracicã endoscopicã/minim invazivã.PNEUMOLOGIE . Daniel Grigorescu Medic primar chirurg toracic P recizarea diagnosticului de cancer. Este importantã munca de echipã. Costurile ambulatorii – s-a vãzut peste tot în lume – sunt mult mai convenabile pentru managementul acestor afecþiuni. THORACUT . la dedicare. echipament de ablaþie tumoralã prin radiofrecvenþã. multidisciplinar. mai ales la munca de echipã. 02. anatomopatolog.ARTICOLE DE SPECIALITATE Neoplasmul bronhopulmonar Neoplasmul bronhopulmonar este cel mai frecvent dintre cancere ]i d/ cea mai mare mortalitate specific/ prin cancer.constituie realitãþi curente în oferta de care beneficiazã populaþia numeroasã de 8 Supliment Medical Market . Prevalen[a acestei boli \n Rom`nia este cea mai mare din Europa ]i a doua din lume. oncologie. cardiolog. totuºi. Storz. Martin.aceste servicii . care sã foloseascã tehnologii moderne. cardiologie ºi pneumologie intervenþionalã. Draeger. laser terapeutic pentru rezecþii ºi coagulãri endoscopice.tehnici minim invazive de diagnostic sau tratament pentru chirurgia toracicã ºi pneumologia intervenþionalã . este nevoie de o echipã formatã din chirurg.06. fondurile guvernamentale rom`ne]ti nu privesc dec`t cancerele genital feminin ]i mamar. dorim sã-i asigurãm acestuia un plus de confort: sectorul privat vrea sã asigure consultul multidisciplinar pentru nevoia unui singur pacient.

este deja cunoscut faptul cã prin lipsa contraindicaþiilor ºi a efectelor adverse. pericolul vine. reacþie laringianã (rãguºealã ºi greutate în respiraþie). infarct miocardic sau pulmonar. înseamnã ca nu aþi ales bine medicamentul ºi va fi necesarã prezentarea la un medic homeopat.38 www. deoarece tratamentul homeopatic este totdeauna un tratament personalizat pacientului. de la posibilitatea de evoluþie spre astm bronºic. 9 .homeopatie. acest tip de terapie este de preferat. pneumotorax spontan. Vã urez o primavarã frumoasã. care lãcrimeazã strãnut în salve (10-20 de episoade) tuse uscatã. Modalitãþile de tratament sunt numeroase. pneumonie. pleoape iritate. În concluzie putem afirma cu certitudine faptul cã ALERGIA RESPIRATORIE DE PRIMÃVARA TREBUIE INVESTIGATÃ ªI TRATATÃ. femeilor însãrcinate sau care alãpteazã ºi vârstnicilor care mai au ºi numeroase alte afecþiuni. De asemenea. este foarte important. sugarilor. Terapia homeopaticã ºi-a dovedit de-a lungul timpului eficienþa.abordare homeopatic/ Perioada Aprilie .ro Clinica Anima . conjunctivale).ARTICOLE DE SPECIALITATE Alergiile respiratorii sezoniere . de multe ori. în primul rând. care au numeroase contraindicaþii si efecte adverse. imunoelectroforeza. din punct de vedere medical. agravat de aer rece. Începeþi cu diluþia CH 9 de 3 ori pe zi. astmatici reactivi nazal AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA: nas iritat. În plus. tratamentul homeopatic se poate administra în siguranþã 2010 . sufocare. Dr. usturimi în gât. Care sunt medicamentele homeopatice cele mai eficiente? Sã facem o scurtã enumerare: ALLIUM CEPA: nas înfundat care curge ºi iritã nãrile. fãrã alergii. iritativã.98. Simptomele sunt deosebit de sup/r/toare ]i prin ignorare pot evolua c/tre forme grave.Cadar Sorin Dan Medic primar ORL Medic homeopat www. Nu în ultimul rând.ro Sã enumerãm pe scurt simptomele: nas înfundat nas care curge apos (rinoree) ochi iritaþi. crup laringian (sufocare brutalã = urgenþã majorã).Victoriei Calea Buze]ti Nr. uneori cu senzaþie de sufocare mâncãrime nazalã ºi în cerul gurii (prurit) senzaþie de sufocare În afara disconfortului major pe care acest tip de alergie îl produce. cu iritaþie a nãrilor. mai ales la lumina solarã ºi caldurã SABADILLA OFFICINARUM: strãnut în salve. strãnut EUPHRASIA OFFICINALIS: ochi iritaþi care lãcrimeazã. Dar aceastã personalizare o poate face numai medicul homeopat.clinica-anima. tuse uscatã bronºicã Evident este faptul cã existã mult mai multe medicamente capabile sã trateze alergia respiratorie. nas care curge iritant. polipozã nazalã ºi intoleranþã la mirosul florilor CISTUS CANADENSIS: agravarea simptomelor la frig cu senzaþia de “aer rece” în nas RUMEX CRISPUS: tuse uscatã la aer rece proaspãt ARALIA RACEMOSA: nas care curge apos. Consultul medical. program/ri . Fiecare metodã terapeuticã oferã posibilitãþi multiple. nasul curge apos. bronºitã cronicã. Investigaþiile necesare sunt puþine dar importante: hemoleucogramã.021. ochi iritaþi.Iunie este sezonul alergiilor respiratorii. intoleranþã la mirosul florilor STICTA PULMONARIA: nas uscat ºi înfundat la nivelul rãdãcinii nasului SANGUINARIA CANADENSIS: nas înfundat care curge. emfizem pulmonar. pot apare accidente de tipul: atac vascular cerebral. sângerare nazalã. hemoragii nazale si oculare (retiniene. Dacã în 3 zile situaþia nu se amelioreazã sau se agraveazã. roºii. medicamentelor uzuale. 75-77 tel. teste alergice.2011 totalã nou nãscuþilor. Mai sus am enumerat doar câteva dintre medicamentele pe care le puteþi utiliza acasã. spirometrie. tuse uscatã trahealã PHLEUM PRATENSE: strãnut în salve JUSTICIA ADHATODA: strãnut. la cabinetul medicului de familie sau specialist.

Un singur caz a prezentat dilatare de aa. s-a recurs la investigarea imagisticã prin CT cu substanþã de contrast. cu scopul de a atrage aten[ia asupra "capcanelor" acestei patologii. diagnosticul de TEP a fost neaºteptat. Aceºti pacienþi ne-au fãcut atenþi asupra unei patologii cu potenþial ameninþãtor de viaþã. simptomelor. s-au selectat cele mai multe cazuri de TEP . fibrozã interstiþialã. bazalã. Nici un bolnav nu a fost examinat bronhologic. ECO cardiografie ºi ex. autorii aduc \n prim plan cazuistica TEP. pulmonarã în hilul drept. pânã în momentul efectuãrii examenului CT . Simptomele absolute au fost: dispneea (cu SaO2 scãzutã . Dr. În scurta expunere care urmeaz/. În final. pleurezie micã.8 pacienþi: 2 femei (23 ºi 62 de ani) ºi 6 bãrbaþi (între 42 ºi 83 de ani). fãrã relevanþã specialã. Examenul radiologic a indicat: aspect reticular ºi în ”geam mat”. Ne-am concentrat asupra: diagnosticului formulat la internare. Laura B/dulescu Spitalul de Pneumologie "Sf. Concluzii: în toate aceste cazuri. pleurezie neclasatã. Ceva a “lipsit” în permanenþã în acest “puzzle”. cu evanescenþã retrogradã (semn Westermark). insuficienþã cardiacã. EKG a indicat într-un singur caz modificãri de tip BRD ºi S1-Q3. nu s-a “armonizat” în vederea susþinerii diagnosticului de la internare sau a celui de 72 de ore. cu decelarea. istoricului de trombozã venoasã profundã a membrelor inferioare. CT toracic. Nu avem date despre eventuale angiografii sau scintigrafii pulmonare ulterioare. în grade diferite.hemoptizie. un “nonrãspuns”) nu s-a “potrivit”. Cea mai frapantã remarcã în aceste cazuri a fost cã nimic din simptome sau din aspectul radiologic clasic ori din reacþia la tratamentul preliminar (de fapt. Diagnosticele prezumate au variat între: BPOC exacerbatã. latenþa de stabilire a diagnosticului a variat între 3 ºi 7 zile. în toate aceste cazuri. surprinzãtor.hipoxemie) +/. Metoda: Am luat în considerare perioada 2008-2009.PNEUMOLOGIE 10 . în care. Un singur pacient a avut istoric de trombozã venoasã profundã. cu consecinþe importante de sãnãtate în timp ºi cu implicaþii terapeutice cruciale. }tefan". a c/rei diagnosticare valid/ constituie o real/ \ncercare pentru cultura medical/ ]i instinctul de clinician ale pneumologului. pneumonie. EKG. Bucure]ti Supliment Medical Market . proces de condensare neomogenã.un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ TEP r/m`ne o stare clinic/ particular/. de obstrucþie tromboticã a circulaþiei pulmonare arteriale. 3 pacienþi au fost evaluaþi ECO cardiografic în timpul spitalizãrii noastre (prin consult interdisciplinar în Spitalul de Urgenþã). În ceea ce ne priveºte. prin hazard sau prin atenþia noastrã. Toþi pacienþii au fost preluaþi de Clinica de Cardiologie a Spitalului de Urgenþã Floreasca ºi au avut evoluþii favorabile sub tratamentul anticoagulant. subliniind cele mai importante caracteristici simptomatice. fãrã decelare de HTP. aspectului radiologic pulmonar. Gabriela B/rbulescu Dr.ARTICOLE DE SPECIALITATE TEP . Rezultatul fãrã echivoc al revizuirii noastre a fost urmãtorul: niciun pacient nu a fost suspectat de TEP la internare.

De reþinut. 0314254783. Contaminarea se face atât prin contact direct cu persoane infectate (prin intermediul picãturilor Pfluge) cât ºi prin propagarea infecþiei din rinofaringe. caz în care se recomandã adenoidectomia. Exemplu: virusul respirator sinciþial determinã pneumonii grave la sugari. 0756045204 Fax: 021 7464038 Mijloace de transport: 41. infecþiile din sfera ORL pot preveni apariþia unor forme grave de infecþii în cãile aeriene inferioare. Competen[/ Audiologie Manager Ghencea Medical Center Î Ghencea Medical Center Bdul Ghencea Nr. alãturi de DNF ºi antihistaminice.clavulanat. Bucureºti (în incinta Ghencea Business Center) Tel. De menþionat. în evoluþia sa. contribuind astfel la scãderea costurilor de îngrijire medicalã ºi reducerea complicaþiilor. Sector 6. pentru cã mucoasa are imunitate naturalã – poate afecta grav parenchimul pulmonar. Haemophilus Influenzae. scãderea rezistenþei naturale la germeni a mucoasei cãilor aeriene superioare ºi propagarea infecþiei. cã majoritatea copiilor diagnosticaþi cu pneumonii au un istoric cu afecþiuni respiratorii înalte de tip rinofaringitã. 126. Pseudomonas Aeruginosa sau alþi germeni rezistenþi la tratament. Germenii frecvent întâlniþi la nou-nãscuþi ºi sugari sunt: Streptococul Pneumoniae. pneumoniile alãturi de infecþiile respiratorii superioare (ORL) reprezintã peste jumãtate din totalitatea afecþiunilor de naturã infecþioasã diagnosticate frecvent la nou-nãscuþi ºi copii. iar copiii cu fibrozã chisticã se infecteazã mai frecvent cu Stafilococul Aureus. 385 E-mail: office@ghenceamedicalcenter. cã Streptococul Pneumoniae – saprofit în cãile aeriene superioare. tratate ºi monitorizate. 0214403588.2011 11 . 173. 122. Este ºtiut cã.cauz/ frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii Pneumoniile ]i afec[iunile tractului respirator inferior sunt unele dintre cele mai importante cauze de mortalitate \n \ntreaga lume. penicilina sau eritromicinã de la 5-10 zile).: 0214403488. Stafilococul Aureus. o rinofaringitã evolueazã banal în 5-6 zile. capãtã risc suplimentar de a se infecta cu Mycoplasma Pneumoniae sau cu viruºi care determinã afecþiuni pulmonare frecvente în funcþie de teren. forme de boalã estimate la peste 150 de milioane cazuri în lume/an la copii mai mici de 5 ani.ro : Program: Luni-Vineri: 07:00-21:00. Dr. Pe mãsurã ce copilul înainteazã în vârstã. 221. Sâmbãtã: 08:00-13:00 2010 . n acelaºi timp. 43 B. Tratamentul are ca obiectiv eradicarea focarului rinofaringitei prin folosirea antibioterapiei (amoxicilinã +/. dar ºi suspectarea hipertrofiei de amigdala faringianã. Concluzie: Corect diagnosticate. dar repetarea rinitelor acute (în condiþiile de infecþiozitate ridicatã cu bacterii ºi viruºi în cadrul colectivitãþilor ori la pacienþi cu imunitate scãzutã sau cu tratamente incorecte) determinã cronicizarea lor.ARTICOLE DE SPECIALITATE Infec[iile din sfera ORL . Gabriela Kubinschi Medic primar otorinolaringologie. Legionella este incriminatã mai ales în apariþia pneumoniilor la pacienþii imunocompromiºi.

. Fax: 337. med. dr..med. Dr. 90. coordonator tehnic naþional al Programului Naþional de Control al Tuberculozei Mihaela Tanasescu . pr. pneumolog. pneumologie.. ªef catedra de pneumologie UMF Carol Davila.m. pneumolog.pneumolog. med.st.asis.m.ªef Daniela Bastar . Dr. drd. Pneumolog. Dr. dr. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VIII Str.. Rãzvan Adrian Mocanu. Dragos Bumbacea . competenþã în management sanitary. Sasu Ana-Maria – m. pneumolog. Secþia Clinica Pneumoftiziologie II ªef sectie: As. pr. sp. Cristian George Popa . supraspecializãri homeopatie. pr.as. alergologie. Dr. ºt.. Dr. ªef catedra pneumologie UMF Carol Davila. pneumolog.pr. Florin Mihãlþan. Dr.99. Elena Dalia Manolache . dr.m.. sp.m. Mara Popescu Hagen – m.univ. Dr.. în ºt. dr. Stefan Dumitrache Rujinschi – m.m. ªerban Vodã nr. sp. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie V ªef sectie: Dr. ºt. competenþã endoscopie toracicã. ºt.as. med. pr. pr. sp. pneumolog. m. cc. Dr. med. SRP.pr.ºt. în ºt. medicinã internã ºi pneumologie.55 Dr.as.Mihaela Badulescu . sp. pneumolog. Anca Macri – m.m.m.99. sp.m. pr. m. Doina Goicea Director Administrativ: Monica Raduþ Director de Ingrijiri Medicale: As..m. 021 450 0596 ªef sectie: Dr.pr. Constantin Marica . Viilor nr.Delia Liana Marta .99. vicepres.med. 021-336. coordonatorul nucleului de oxigenoterapie la domiciliu. m. med. As. Bucureºti Telefon: 336. pr. Dr.ªef Mioara Marinache . dr. Cornelia Tudose . ªef lucrari Dr. Jeni Mihaela Petrea .m.. Dr. sp. Dan Avramescu – medic pr. pneumolog.40. pneumolog. pr. 12 Supliment Medical Market .med. pneumolog. sp.01 Email: nasta@mariusnasta. pr. pr. med. Beatrice Mahler – m. chirurgie toracicã Director Medical: Prof.Lacul Bucura nr. drd.. sect. Emilia Tabacu – medic pr.gen. master în managementul serviciilor sanitare publice. univ.: Dr. Ileana Rohan . drd. med. Dr.m.Irina Strambu .SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALE BUCUREªTI INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Sos. Ileana Rohan – m.25. med. 4. pneumolog.m.m. Vladimir Serban Ghinescu m.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie VI Str. 40. As.m.pr.Antonela Dragomir . Dr.. dr. Dr. dr. vicepreº.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie IV ªef sectie: Prof. Dan Avramescu .69. Bucureºti Telefon: 4500594. sp. sp.med. sevraj tabagic. cod 050152 Telefon: 335. sect. pr.25. Mihaela-Carmen Mitrea . pneumolog. Asist.. în ºt. Dr. pr. pr. 5. Dr.38. m. pr.. în ºt.pr. homeopatie. Dana Preda Director Cercetare-Dezvoltare: Dr. pr. Gabriela Otel . 336.med.marius-nasta. As. pr. 289. sect.pr. pr.m. Mirela Ciontu – m.med. SRP ªef lucrari: Dr. 4. competentã în pneumologie pediatricã. dr. Bogdan Miron Alexandru . As. Daniela Mihãilescu. ºt. în ºt.asist. acupuncturã. pr.I. Dr. pneumolog. Sector 5 Bucureºti. dr. Claudia Toma . 289. univ.PNEUMOLOGIE . pneumolog. pr. Bucureºti Telefon: 021 450 0594. pediatru cu competenþã în pneumologie. vicepreº. dr. Dr. competenþã în bronhologie. al sectiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. 336.38.m. ºt. pneumolog. As.med. 289.ªef Margareta Oproiu .pr.55 ªef sectie: Dr. competenþã în managementul sanitar. As. Dr. somnografie. Dr. dr. pr. Radu Chiotan – m. pneumolog. pneumolog Dr.ªef Aura Cernica . competente ecografie generalã.med.ªef Nicoleta Preda .25. vicepres.asist. dr. pneumolog.med. ºef Nicoleta Moise . pneumolog.Lacul Bucura nr. pneumolog Secþia de Pneumoftiziologie Copii IX Str. pr.: Dr.01. Bogdan Miron Alexandru .ªef Dana Trandafir . Univ.gr. 4500596 ªef sectie: Dr. Dr. pr. Anca Macri . med. med.m. 5. Eugenia Aurora Constantinescu . Secþia Clinica de Pneumoftiziologie III ªef sectie: Prof. pneumolog. Pediatru. pr. univ.m.. drd. pneumolog.m. As. Dr. pneumoftiziologie pediatricã. pediatru cu supraspecializare în pneumologie pediatrica. Emilia Criºan. drd.m. Viorica Filipescu .pneumolog. Bucureºti Telefon: 336.ro Manager: Dr. pr. pneumolog. Dr. competenþã endoscopie toracicã. www. As.m. master în managementul sanitar. Asis.71. medicinã internã ºi pneumologie. Asist. Dr. Societãþii Române de Pneumologie Secþia Clinica Pneumoftiziologie I ªef sectie: Conf. sect. pr.ªef . ºt. Bucureºti Telefon: 021-336. pneumologie.gen Secþia de Pneumoftiziologie Copii X Str. Secþia Clinica Pneumoftiziologie VII Str.m. 4.as. drd.10-17 337.. med. Micapora Neagos . Diana Ionita CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ªef clinica: Prof.as.71. Ioana Varachiu . pediatru cu competenþã în pneumologie.ro. sect. Serban Voda nr. pneumolog. Dr.71.55 ªef sectie Dr. sp. Asis. Dr. Pneumolog. pneumolog.m. Serban Voda nr. Gheorghe Murgoci . Director Financiar-Contabil: Ec.

.2011 Coordonator: Dr.Mihai Alexe . Dr. toracoscopie. în ºt. A. Radu-Dragos Posea . competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale Dr.pr. Dr.bronºic pentru prelucrãri citologice. supraspecializãri mediastinoscopie. m.I.. m. med.st.st. .cerc. pneumolog. sp. chirurgie toracicã. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi bronhoscopie. m.ªef Anita Bumbanac . pneumolog.instrumentar micã chirurgie. Dr. cerc. laser terapie Nd-Yag endobronºicã pentru obstrucþii ale cãilor aeriene centrale. instrumentar pentru chirurgia toracicã ºi toracoscopie Servicii: asistarea endobronºicã a pacienþilor cu canule traheale.Dr. dr.cerc.med. pr.. cervico-toracicã.pr. bronhoscopie rigida cu anestezie generalã în sistem jet-ventilation.I. Dr. SECÞIA CHIRURGIE TORACICÃ II ªef secþie chirurgie toracicã II: Prof. III. pneumolog.. gr. ºt. Asist. Dr. competenþã chirurgie minim invazivã mediastinoscopie. dr. supraspecializãri chirurgie cardio-toracicã. med. Cristian Paleru . Dr. III. coloraþii speciale în lavajul bronhoalveolar. . competenþã în bronhologie. pr.Aneta Serbescu. Dr. sectie As. Ioana Munteanu.I. cerc. Asist.. med.Ruxandra Ulmeanu . gr. management sanitar. Radu Stoica ..gr. pneumolog. pneumolog. Dr.T. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi mediastinoscopie. Domnica Ioana Chiotan . pneumolog ºi medicinã generalã / medicina de familie. pr.Petronela Grigore . Genoveva Cadar . ºt. chirurgie toracicã. chirurgie laparoscopicã. ºt. pr..cerc. Mihnea George Orghidan . Simona Bliorþ .. termocoagulare endobronºicã. Dr. Servicii: fibrobronhoscopie. pneumolog. competenþe chirurgie toracoscopicã. în chimie Dr. sp. pneumolog. Elmira Ibraim . gr.pr.gr.m. dr.pr. competenþã în bronhologie. univ. ºt.electrocardiograf 3 canale. lavaj bronhoalveolar.monitor / defibrillator. Dr. protezare endobronºicã. Dr. dr. . Madalina Burecu. drd.m. ºt.m.. dr.med. ºt.asist.gr. Dr. Dr. Asist. ºi COMPARTIMENTUL T. SECÞIA A. chirurgie toracicã.pr. drd. biopsie pulmonarã transbronºicã.cerc. pr. cerc.III. pneumolog Dr. III.ºef Carmen Pãcuraru . pr. ºt. dozarea fosfatazei acide.. cerc. pneumolog.I.m. ºt. Andreea Dumitrescu . pneumolog.. COLECTIV FIZIOPATOLOGIE RESPIRATORIE Explorãri Funcþionale Respiratorii Speciale ªef laboartor: Dr. pneumolog. drd.III . drd.nebulazitor.m. pr. drd. supraspecialitate chirurgie toracoscopicã.injectomat. med..I. gr. Dr. m. pr. chirurgie de graniþã toraco-abdominalã. biopsie bronºicã. med.m.. chirurgie esofag.I.m. Dotãri: mediastinoscop.m. supraspecializare citodiagnostic în lavaj bronhoalveolar. ºt. Dr. secretar ºt.pr. med. puncþie ganglionarã extracþie de corpi strãini intrabronºici.II. Asist. Servicii: citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar. în ºt. pr. gr. Kinetoterapeut Cãtãlina Lucia Marinescu. preºedinte al secþiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie.I. bronºice.cerc. pr.asist. Kinetoterapeut Alexandru Pahonþu. ecografie generalã.st. bronhoaspiraþii. echipament medical: ventilator.pr. cerc. chim.pr. chirurgia traheei. în ºt. pneumolog. pr.sac mascã valvã. Codin Theodor Saon .gr. competenþã bronhologie. broºaj -periaj. asistarea postoperatorie a pacienþilor operaþi pe torace.T.Cristina Popa . competenþã în bronhologie. . pneumologie intervenþionalã. med.. Boris Constantin Coman –m.gr. primar pneumolog Dr. Ileana Dediu .. pr. Niculae Galie – m. Luminita Iuliana Cervis .m. drd.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia de Pneumologie Cronici MDR-TB ªef. sp. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale 13 . Asist.T. drd. Mirela Tigau .. pr.chimist spec. Ruxandra Spataru .coordonator: Minel Serbu Dotãri: 5 paturi supraveghere. Dr.m. în ºt. Dr. pr. ºt.. chirurgie toracicã As.med. dr.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã Coordonator: Prof. chirurgie toracicã ºi chirurgie generalã..m.asist.med.atele.endotraheale COLECTIV ENDOSCOPIE BRONªICÃ . pneumolog. Ileana Stoicescu . III.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã ªef laborator: Dr. Ioan Cordoº .Emilia Criºan . Dr.Univ. ºt.pr.m. A.. . dozarea angiotensin-convertazei serice.. ºt. toata gama de intervenþii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale. Doina Lugoji m. pr. aplicare de proteze stenturi. . m. CLINICA CHIRURGIE TORACICÃ ªef clinicã chirurgie toracicã: Prof.psiholog. pneumolog. cerc. chirurgie toracicã. chimist principal. Diana Ionita . drd. cerc. Cristina Maria Teleaga .st. chirurgie toracicã video asistatã. dr. dozarea adenozin-dezominase Singurul Laborator din România unde se efectueazã: dilataþii traheale.m.ºef Anca Pavel . cercetare. .ªef Daniela Mariana Anghelescu -asist.. Dr.T. imunocitologia lavajului bronhoalveolar..asist. m. formator pneumologie. dr.pr. pr. Dr. A.m.med. coliere cervicale SECÞIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI DE PNEUMO FTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Colectiv de cercetare a tuberculozei ºi a altor boli pulmonare cronice 2010 .cerc.I.pr. mediastinoscopie. pr. Pneumolog COLECTIV LAVAJ BRONHOALVEOLAR .. Roxana Nemes .m. Asoc. pr.m.pr.m. pr. chirurgie toracicã. COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENTELOR -CPUMedic coordonator: Dr. pr. extragere corpi straini intrabonºici.Victor Spinu . competenþã în bronhologie.

. cerc. pr.m. sector 2. ºt.microbiologie Laborator florã nespecificã Dr. flowscreen.m.biolog pr.biolog pr.318. 021. m.D6 . Tel.gr. analizor pentru depistarea rapidã a infecþiilor cu micobacterii.gr. Bucureºti Tel: 021-3224140.90. nr.I. LASER nefelometru pentru diagnosticul infecþiilor specifice ºi nespecifice pleuro-pulmonare. aparaturã ºi reactivi de mare sensibilitate pentru determinãri imunoserologice -linii semiautomate.60. Servicii: vaccinãri la cerere.gr. competenþã tomografie computerizatã ºi rezonanþã magneticã Laborator Radiologie ªef laborator: Dr. complement. cerc.00. indici de elasticitate pulmonarã. scopie .Dr. Grozovici nr. examen pletismografic.SWISSRAY Elvetia.Post I. Dr. congelator .318.USA.secretariat: 021. COLECTIV BACTERIOLOGIE Olga Moldovan . urografii LABORATOR ANALIZE MEDICALE Laborator Bacteriologie ºi Laborator Naþional de Referinþã în diagnosticul tuberculozei ªef laborator: Olga Moldovan . dr. pipete automate electronice ºi semiautomate-. 1.15 E-mail: inms_romania@yahoo. aparat pentru mãsurarea gazelor sanguine. epidemiologie ºi boli infecþioase. echipamente electroforezã: HELENA -cu scanner ºi computer. Tel.00.. medii de culturã: IC. tomografii plane. explorãri radiologice ale tubului digestiv.I. pr. BD. cerc. radiologie ºi imagisticã medicalã.com Cabinet Pneumologie: Dr. Adriana Moiºoiu . 22. ºef de Lucrãri Dr.pe autocaravana Philips M40 MULLER. competenþã tomografie computerizatã Dotãri: aparate radioscopie/grafie Rontgen . Linie ELISA pentru diagnosticul imunoenzimatic al infecþiilor HIV micobacteriene ºi nespecifice.st. radiologie ºi imagisticã medicalã.Eltex 400. Negoescu Mihaela (epidemiolog) Consiliere ANTI-FUMAT . competenþã tomografie computerizatã. Ciobanu Magda INSTITUTUL NAÞIONAL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ {I RECUP ERARE A CAP ACI T ÃÞ I I DE MUNC Ã ªos. Tudor Cipruþ .st. Adriana Moiºoiu . 021-3220240 Fax: 021-3214213 inemrcm@yahoo.95. radiologie ºi imagisticã medicalã.Dr.60.. sp. secretariat@mateibals.. în biologie Servicii: diagnosticul tuberculozei active prin metode de biologie molecularã PCR Compartiment de NOSOCOMIALE .sp. Epuran Valeriu . Laborator.318. proteine patologice.318. MATEI BALª Str. presiuni musculare. nebulizator pentru testul bornhomotor. Tel. þi anume. Bucureþti. teste de efort.m. electrocardiograf portabil BIOSET 3700. spirograf Servicii: activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã.06 Fax: 021.61. vaccinare: anti-pneumococica (copii þi adulþi).biolog pr. Georgeta Cristea . dr. radioscopii ºi radiografii pulmonare. sector 5. dr. m. în biologie SERVICIUL DE RADIOLOGIE ºi IMAGISTICÃ MEDICALÃ Laborator computer-tomograf ªef laborator: Dr.80. Aurica Georgeta Raduþã Stan . factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilarã. bodypletismograf. teste bronhomotor -bronhoconstrictor.tuse convulsivã. sp.I.com Cabinet de vaccinãri Medic coordonator: Dr.47. DR.318.m. centrala: 021. epidemiologie. în ºt. computer-tomograf Servicii: examene radiologice la angajare sau examene periodice.PNEUMOLOGIE . determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice LABORATOR DIAGNOSTIC PCR ªef laborator: Dorina Bãnicã . Dr. pr. Bucuresti.800 C.biolog pr. ºt.m. bronhodilatator-. sp.ro 14 Supliment Medical Market . dr.37-39. în biologie Dorina Banicã . Svetlana Vasile-Bugarin . cod 022103 Tel. INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE PROF. microscoape cu fluorescenþã termostate Servicii: determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice. instrumentar de unicã folosinþã. dozari ºi determinãri de imunoglobuline.biolog principal. Daniela Piþigoi.47.sp.microbiologie. Dr. I. radiografii osoase. pr. compartiment de sterilizare. sector 2. Panduri. în biologie Monica Bendorf . pneumolog INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ SPORTIVÃ B-dul Basarabia nr. diagnostic de laborator.biolog principal. radiografii abdominale. pr. cerc. gr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotãri: aparat pentru mãsurarea difuziunii alveolocapilare -transfer gazos-. centralã: 021. anti.m. Dorina Victoria Roºca . cicloergometru. Rodica Bacruban.. Rontgen digital ddR MULTi-SYSTEM . dr. Rongen MRF mobil . microbiologie Dotãri: agitator Vortex.318. med. Dr./Fax secretariat: 021. în afara celor asigurate prin Programul Naþional de Imunizãri.med.

DR.34-secretariat. m. med. m. m.32. Roxana Matei.int. As. pr. adtiv. Dr. medicina muncii.. reumatologie. pr. m. sp. boli interne. m.. Dr. Dr..sp. dr. în þt. med. Adina Stãncescu. audiometru.33. Agripina Rascu. m. Dr. drd. VHA. dr. m. dr. imunoprofilaxiept. Dr.80 paturi.sp. Speranþa Teodorescu. medicinã internã. medicinã internã. Dr. pr.55. III. medicinã internã. med. boli infecþioase. pr. medicinã internã. EKG. medicina muncii. sector 2. aparaturã pentru biotoxicologie profesionalã: spectrofotometru cu absorbþie atomicã. Adresa email: spital. Cristina Popescu. sp. sp. m. Cristian Bãicuþ. dr.12 Secþia Clinicã Medicinã Internã I – 80 paturi ºef secþie: ºef lucrãri. sindrom pertussis viral). Ruxandra Mãntescu. pr. laborator LASERterapie ºef secþie: Prof. centralã: 021. în ºt. pr.. sp.85. analizor de gaze sanguine. Valer Mihai Pompilian. m. Bucureºti Tel. Luminiþa-Monica Luminos. Dionisie Lupu nr. Dr.sp. m. spec. m. Asistent universitar Dr. Dr. medicinã internã. Ianuli Mihaela. ªtefan cel Mare nr.10dispecerat Fax: 021/252. laringite acute obstructive. pr. Dr. Luminiþa Marin. Cristina Gica. Dr. pr. cu douã bãi þi douã grupuri sanitare comune. Dr. Dr. drd. pr. medicina muncii. pr. Simona Caraiola. pr. Muncii. medicina muncii. dr. Isabel Constantinescu. Dr. competenþã ecografie gen.. medic ªef secþie. medicinã internã.47. Dr. spectrometru UV ºi vizual. 5 þi 8 paturi. hepatologie.316. Echipa medicalã: Dr. serviciul de biotoxicologie profesionalã . Secþia Clinicã Boli Infecþioase X – Copii ºef secþie: Conf.pr. drd. pneumococ. medicinã internã.. spec. m. m. Diagnostic si tratament specific pentru boli respiratorii acute (tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de apnee ºi cianozã. pr. Fax: 021. dr. As. bronhopneumonii ºi pneumonii-forme severe complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. m. m. Dr. SPITALUL CLINIC COLENTINA ªos. m. pr. pr.. dr. pr.29. med. Dr. medicinã internã.317. Badea Georgeta. m. medicina muncii. Prof. m. Afrodita Tudor. Dr. rezident boli infecþioase. Adriana Nicolau. Testare imunitate postvaccinalã. pr. med. m. Tania Alexandrescu. meningococ. univ. medicinã internã. þef Lucrãri Dr. aparaturã de radiologie þi imagisticã medicalã. Doina Niþescu. în ºt. 50. dr. m. sp. drd. ºi pneumoftiziologie. Angelica Viºan. spec. pr. Dr.. med. drd. m. m. pr. Dr. Dr. Ruxandra Patrascu. Dr. în ºt. bronºiolite acute cu virus sincital respirator.: 021/316. Dr. paragripale ºi adenovirusuri. instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a secreþiilor traheobroºice. H Influenzae tip b. Daha Ioana. m. în þt. Dr. m. m. m. competenþã endoscopie bronºicã. medicinã internã. pediatru. univ. m. Dotãri: Camere cu 2-3 paturi. viroze respiratorii cu: virusuri gripale.71. ªef lucrãri Dr. în ºt. sp. pr. Stanescu. Sonia Bãdulici.gerota@mai. în ºt. Dr. boli infecþioase.. m. în ºt. med. boli infecþioase. ecograf. ºt.. m. boli infecþioase. Ioan Matei. Octavian Ghizdavu. m. m.28. medicinã internã.. 63. reumatologie. Dr. Damian Fotache. Iulia Crull. m. grd. competenþã ecografie gen. Ferdinand nr. m. med. Dr. explorãri funcþionale. diagnosticul þi tratamentul bolilor profesionale ºi al bolilor legate de profesiune. c. medicinã internã. pr. Cristina Grigoropol. Cristina Grigoropol. Secþia Medicinã Internã II . pr. I. int. Gabriela Ticu. pr. boli infecþioase. medicina muncii.gov. dr. gr. competenþã endoscopie. Bronhopneumonii ºi pneumonii. Bucureºti Tel. medicinã internã. infecþiile cu: VHB. pirometru. m. pneumologie... ct.:021. Cornelia Bistran. paragripale ºi adenovirusuri. medicinã internã. medicinã internã. gr. 2010 . etilogia ºi tratamentul bolilor respiratorii acute complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. 021/252. Viroze respiratorii cu virusuri gripale. Eugenia Bãlãnescu. Andrei Nanu. Asistent universitar Dr. 19 .. cc. boli infecþioase. Dr. medicina muncii. pr. Sonia Cornelia Bãdulici. m. pr. 14850 Cu compartiment Pneumologie – T. m. boli interne. Dr. med. SPITALUL DE URGENÞÃ „PROF. Dr. Dr. în ºt.ro Secþia Pneumologie Str. reumatologie. Servicii Diagnosticul. Mihaela Iacob. m. Tel. teste cutanate la alergeni profesionali unic în Bucureºti. Coman Tãnãsescu. sp. medicina muncii.70 . cardiologie. Clinicã Medicina Muncii ªef clinicã: Prof. sector 1. Dr. pr. m..45. dr. Bucureºti Telefon: 021/252. pr. Dotãri: 6 rezerve de câte 4. m. Rozina Iagaru. DIMITRIE GEROTA“ BUCUREªTI Bd. spec. medicinã internã.pr.317.B. Dr. pneumoftiziologie. pr. pediatrie..31. Gologanu Daniela. Dr. serviciul de alergologie profesionalã -teste de provocare bronþicã la alergeni profesionali.21. med. ºt.2011 15 .SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia clinicã Boli Infecþioase IX – Copii ºef de secþie: Dr. sector 2. Cristina Angelescu. Dr. Cristina M. Tãnãseanu Stefãniþã. m. Dr. m.C. medicinã internã. Eugenia Naghi. pr. III. medicina muncii.unic în Bucureþti. pr. medicinã internã. Dotãri: 40 paturi. m. Pr. pr. medicinã internã. m.. EMG. m. în ºtiinþe medicale. Servicii: Comisia Naþionalã de Pneumoconioze. med. Dr. med.. pr. drd.

Stefan cel Mare nr. Servicii medicale: Aerosolo-terapie./Fax: 021. extractie corp strain. medicinã de laborator clinic þi microbiologie. Bucureºti. Tel. limfoganglionare. examen radiografic. IOAN ªos. Serviciu de radiologie.38. biopsii bronsice. Testare farmacodinamica bronsicã. citologie exfoliativa a tractului genital feminin. Colectarea datelor referitoare la incidenþa ºi prevalenþa anualã a tuberculozei. Savu Angelica. bronhoaspiratii cu viza de combatere a sindromului de incarcare bronsica. Fibrobronhoscop – Tip OLYMPUS. centrala: 021. pleurale.stefan@b. pleurale. cu þinerea la zi a registrului naþional de tuberculozã. oxigenoterapie sau de lungã duratã. Dr. Aparate pentru aerosoli.334. 16 Supliment Medical Market . Serviciu Bronhologie. punctii biopsii pleurale. pr. STEFAN Sos. Tomografii plane ºi în plan bronºic. Sistem înregistrare video ºi foto pentru documentarea foto ºi video a intervenþiilor toracice clasice ºi toracoscopice.51.ro Servicii generale unitate: consult clinic pneumologic. Dabelea Constantin – m. Examene bronhoscopice. competenþã torascopie. chirurgie toracicã. ferestre pericardo-pleurale. examene de laborator uzuale si microbiologice pentru germenii banali si BK.dabelea@rombiomedica. lavaj bronsic.Farmacist Sef: Ioana Serban. Compartimente: Secþie clinica cu saloane de pneumologie ºi tuberculoza. centralã: 021.36.A. Sisteme informatice complete pentru evidenþa electronicã a pacienþilor ºi investigaþiilor ºi intervenþiilor chirurgicale ale acestora.75. competenþã bronhologie. etc. pr. Dispensar pentru monitorizarea bolnavilor cu TBC – angajati M. Dotare: Aspiratoare pleurale. spalatura si periaj bronsic. cura pneumotoraxului spontan. pr. bronhografii..39. Tel. constantin. cu viza diagnostica sau terapeutica:. pneumologie. m. 021.334.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE explorãri funcþionale respiratorii. biochimist principal Servicii: Examene de cito-patologie: aspirat. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. Examen radiografic. Tel. Examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonara. probe functionale respiratorii prin flowscreen.50. o salã de operaþie complet dotatã pentru intervenþii toracice clasice ºi toracoscopie. echipament complet pentru intervenþiile toracoscopice. punctii evacuatorii ale revarsatelor pleurale. 13. BPOC etc. cu teste de provocare sau nu. Laborator de Anatomie Patologicã . simpatectomii ºi splahnicectomii toracice. Fibrobronhoscopia directa etc. Operaþii toracoscopice: rezecþii pulmonare.90.210. prin fibroscopie cu viza diagnostica sau terapeutica. 11. Examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. extratoracice. pleurodeze chimice pentru pleureziile. m. cc. Examene histopatologice:bronsice. pneumologie. pulmonare. Evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase conform Programului National de Control al Tuberculozei. Bucuresti.39. Doina Obãcescu.I.Dr. Consultaþii de specialitate cu bilet de trimitere (în douã exemplare) pentru asiguraþii OPSNAJ – gratis ºi contra cost (cu programare) = 35 lei Servicii medicale contra cost: Bronhoscopii = 70 lei SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. drvasilepopa@gmail. 4 rezerve cu 2 paturi.Compartiment chirurgie toracicã Echipa medicalã: Dr.70 CLINICÃ CHIRURGIE I . biopsii diagnostice tumori pulmonare/mediastinale/pleurale./Fax secretariat: 021. aspirat bronsic pentru examen bacteriologic. Consultanþã anti fumat. punctii cu ac fin _ Examen histo-patologic prin incluzionarea la parafina si coloratii speciale _ Examene imuno .334. Serviciu explorãri funcþionale respiratorii. lichide patologice. platforma energeticã ce permite hemostaza –disecþie –suturã vascularã atât pentru operaþiile toracice cât þi pentru toatã gama intervenþiilor toracoscopice.histo-chimice. terapia medicala a afectiunilor pulmonare TBC si non TBC Cabinet Bronhologie .com.Dr. Provocarea expectoratiei prin aerosoli expectoranti sai instilatii intratraheale. Terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. competenþã toracocopie.210. Electrocardiograf. operaþii pe sistemul nervos vegetativ autonom. fistulografii pentru fistulele esobronsice. bronsiectazii. Pense de biopsie endoscop de diferite profile. astm bronsic. chirurgie toracicã. Vitan-Bãrzesti nr. sector 2. 021. anatomie patologicã Cristina Negoiþã. Florinel Pop.astral.31 spitalul. tomografie computerizata. pr.sfantul. spirometru. m.pr. m.com Dotãri: 15 paturi. competenta bronhologie Farmacie . mediastinale. Vasile Popa – m. Examene de laborator uzuale ºi microbiologice pentru germenii banali ºi BK. Diagnosticul de laborator al infectiilor pleuro-pulmonare nespecifice.PNEUMOLOGIE . prin fibroscopie sau bronhoscopie rigida. Monitorizarea unor boli cronice ca: fibroze pulmonare. Marian Ilie.þef laborator: Dr. pr. cod 020122 Tel.59. Asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. farmacist primar Laborator Analize Medicale . CT.210. examene bronhoscopice. Dr. st. Punctii pleurale diagnostice ºi terapeutice – evacuatorii cu aspirator tip Olympus Spirometrie cu ºi fara test bronhodilatator. sector 4.35. Servicii: toatã gama intervenþiilor toracice clasice inclusiv chirurgia mediastinului. foraje transtraheale.

Dr. SPITALE PROVINCIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD AIUD. Nr. PITEªTI. Câmpeni. lavaj bronþic. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. nr. competenþã bronhologie Dr.Marmandiu Loredana Nicoleta m. Arad. NR.Argeº Tel: 0248646500. aspirat bronþic. spirografe Sectia Pneumoftiziologie I . Fax: 0248646638 spitaltbc@rdslink. Cuza Voda. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice (evacuatorii cu aspirator tip Olympus. Jud. www. flowscreen. jud. pneumonii. sector 5.net Secþia Pneumologie –TBC – 45 paturi M. pr. bronhografii. bronhopneumonii. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. sp. pr. pneumologie. pr. HCV. Aparat aerosoli. pr. nr. m. SR EN ISO / CEI 17025/2005 Laborator biochimie hematologie în curs de acreditare 2010 . Bucuresti. pr. m. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare Secþia Pneumoftiziologie II . Fax.ro www. pneumoftiziologie dr. Dr.50 paturi ºef secþie: Dr.24. pneumologie Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. BPOC suprainfectata. m. spitalul_cimpeni@yahoo. Loc. Medici: Dr. Tel 0257/311059. pr. Laborator Explorãri Funcþionale Dotãri: electrocardiograf 3 canale. Garii.spitalul-pneumoftiziologie-sf-ilie. m. competenþã bronhologie. m. monitorizarea unor boli cronice ca: FID.50 paturi Sos.Stanescu Cristiana Felicia. pneumologie. HPV cu genotipare etc. Dr. CEA. pr.Argeº. fistulografii pentru fistulele esobronºice. consult clinic pneumologic. pleurezii masive. sp. Jud. str. cu teste de provocare sau nu. pneumoftiziolog. Gabriela Bãrbulescu. m. 0258/771715.Leordeni. pneumoftiziolog. 0248/653694. spirometrie.ro. Ecaterina Varga. Electrocardiograf Laborator bacteriologie acreditat RENAR. Speranþa Maria Eugenia Brânzei. 63. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. Aparat probe functionale respiratorii. m.Coloniei nr. 145. lavaj bronþic ºi bronhiolo-alveolar. Tineretului. Dr. HCV. Aparat punctie pleurala. transtoracicã.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Examene imunologice si markeri tumorali: HIV.2011 17 . pneumologie. Jud.cronici . Laurenþia Bãdulescu. Daniela Chiriþã. Jud. HVB.45 Dr. Anisoara-Alina Halpern. Dr. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. 49. broþaj bronþic. pneumoftiziologie dr. pr. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã.pa. Secþia II PNF 50 paturi: Dr.Sandu Adriana Mariana.40 paturi ºef secþie: Dr. examene de laborator uzuale þi microbiologice pentru germeni banali þi BK. Marian Ilie. Arad Tel: 0257 350 190 Fax: 0257 520950 Spitalizare continuã în specializãrile: pneumoftiziologie. biopsii bronsice. pneumofiziologie. Pulsoximetre. hemoptizii.Buleu Florin. lichid pleural. jud Alba Tel: 0258 / 861 165 pitaltbcaiud@astralnet. examen radiografic. Alda Ioan Tuberculoza pulmonara BK+. medicinã internã cronici. contact@spitalleordeni. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronþicã. pr.Badea Carmen Liliana m.: 420.106. tipic si atipic si cu chimiorezistenta. Florica Borea.38. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. SPITAL DE BOLI CRONICE SEBIª Str. examene citologice de sputã.ro Secþii Spital Secþia I PNF 60 paturi: Dr. produse de puncþie ganglionarã. pr.ro Dispensar TBC – m. Tel. Alba Tel. sp. aspirat bronþic pentru examen bacteriologic. pneumologie. Dr. m. micoze pulmonare.Marina Silvia CENTRUL DE SÃNÃTATE CHISINEU CRIª Str. Adina Sorina Petrescu. 6. bronsiectazii etc. Alexandriei nr. Tel. m. pr. pr. PSA.ro SPITALUL ORêENESC CÂMPENI Str. directorul me-dical al spitalului Dr. Pneumolog Dr. portabil. Marcu Luminiþa.. 0248/653690.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI Str. Roxana Tudor. etc. ENS etc _ Teste de biologie moleculara pentru depistarea de agenti patologeni Mycobacterium tuberculosis complex. m..Micu Marioara m. pnf. afectiuni cronice pulmonare decompensate Ambulatoriu de specialitate Pneumologie-TBC SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. examene bronhoscopice. 2 Sebis. pneumologie. pneumologie Dr. Horea. spitalsebis@artelecom. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. Nr. ILIE PITEªTI Str. m. Chisineu Cris. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. testare farmacodinamicã bronþicã. pr. pneumofiziologie Dotari: Aparat radiologie 2007.spitalleordeni. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã. pneumologie Secþia Pneumoftiziologie III .

N. hematologie. Enachescu Serban . Judeþul Argeº.76. Rusu Cristina. farmacie@pneumoftiziologie-bacau.Ec.ro. Slãnic Moldova. Fax 0248673850.pneumologie.consiliere pentru renuntarea la fumat. Gheorghe Milos. bronhoscopie. 72. Halbedel Cristina. Câmpulung. indrumare ºi control metodologic în specialitate . ªef secþie Dr. http://sanatoriulslanic. bronºiectazii. Dr. Anca Florentina Dumitrescu M.clpnf@gmail. Gavrilã Constantin Director financiar contabil . Polisomnograf în cadrul Laboratorului de Somnografie. Tel. pr. Tel. runos@pneumoftiziologie-bacau. pneumologie. Lascar Catargiu. astm bronºic. Aparat explorari functionale respiratorii (spiroetrie). Secþia II Pneumologie.Dr.7. Aparatura pentru analize medicale Ambulatoriul de specialitate Cabinet TBC. culturi. Mares Mariana Nicoleta. explorari functionale respiratorii. pneumologie.culturi BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. Bacãu Tel. pr.PNEUMOLOGIE . diagnostic ºi tratamentul sindromului de apnee obstructiva în somn.ro. competenþe în Endoscopie bronºicã. biochimie. direc@pneumoftiziologiebacau. Pneumoftiziologlog.ro. competenþã Management Spitalicesc Director Medical: Dr. Ganac Gheorghe Director Medical . etc. pneumotorax. Cod postal 115100. spitalcostesti@yahoo. M. jud. m.din Judeþul BACÃU. Pneumologie I – 90 paturi din care 3 paturi spitalizare zi. pneumonii virale. M. pr.com/ PNEUMOTERAPIE: ultrasonoaerosoli. bronºite acute. abces pulmonar.spitalregelecarol. www. statistica@pneumoftiziologie-bacau. M. Dr. m. Glod Elena Dispensar TBC – 6 cabinete .Argeº. Jud. medic laborator clinic Farmacie – Farm. Dispensar TBC-Internãri-Informatii 0234-51. pneumologie. medicinã de laborator Farmacie Farm. nr. Medic ªef laborator Dr.astral. Laborator analize medicale . Chiriac Graþiela. Pneumologie II – 90 de paturi din care 3 paturi spitalizare zi.184 E-mail:sanatoriuslanic@clicknet. antibiograme. Tel. ecografie generalã examene microscopice pentru BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. m. Anca Florentina Dumitrescu.Dr. Pneumoftiziolog. Manager . Pneumoftiziolog. m. Ileana Drambareanu. pneumologie.com. pneumologie. chist hidatic. lichid de ascita. inhalaþii cu ape minerale colectate zilnic din regiunea Izvoare a staþiunii sau cu substanþe medicamentoase. Apostu Marius Servicii medicale: radiografii toracice.Dr. sp. tumori pulmonare. Dr. 0248510954 / 510150.55. tuberculozã secundarã. 19. lichid de ascita.pnf. Delia Olguta Lixandru SPITALUL ORêENESC “REGELE CAROL I” COSTEªTI Str. bronºite cronice. pr. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi 3.ro.). Gavrilã Gabriel. competenþe în Endoscopie bronºicã. Cod: 605500. Georgeta Popa Secþii Spital Secþia I Pneumologie. Apostu Marius. Industriei. Dr.348. Tel. afecþiuni pleurale.ro Dispensar TBC .23.Dr.Argeº 1. pr.72. achizitii@pneumoftiziologie-bacau. cord pulmonar cronic. sp. Viºoiu Sorin Nicolae. pr. mpr. Dr.ro.129 / Fax: 0234.Bãlcescu nr. Secretariat 0234-51. m. ªef secþie Dr. empieme pleurale. Pneumoftiziologie copii – 70 paturi 2. Pneumolog. Laborator analize 0234-52. M. Bronhoscop. PID SPITALUL PNEUMOLOGIE CÂMPULUNG MUSCEL Str. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACÃU Str.75 spitaltbc@BACÃU. anatomie patologicã asistenta bolnavilor de TBC . pneumoftiziolog Laborator analize medicale. Oituz nr. Ftizioterapie. 18 Supliment Medical Market . tumori mediastinale. sp. Frigioiu Mihaela.ro. Maria Zarnescu. competenþe în Endoscopie bronºicã. Dr. Brînzei Luminiþa. Luiza Catalina Iorgut Dotari: Aparat Röntgen.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SFÂNTUL ANDREI” Valea Iaºului . etc.M.38. M. Dana Maria Stanescu. pr.ro. Viºoiu Sorin Nicolae Director financiar contabil: Ec. Judeþul Bacãu Tel: 0234. tipizari. sp.com www. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator. Tel. 0248673 550. nr.ro. pr. sp. ªef secþie Dr. pr.).wordpress. Munteanu Cezara. investigatia bacteriologicã: ex. Dr.00. la nivel judeþean. emfizem pulmonar. Serviciu Tehnic – Administrativ 0234-52. Medic ªef Dr. microscopie. ªef secþie Dr. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi Sunt tratate afecþiunile: tuberculozã primarã.ro Manager: Dr.55. Bacãu.348. M. pr. Dr. Pneumoftiziolog. – Pneumologie SANATORIUL BALNEAR SLÃNIC MOLDOVA Str. pneumonii bacteriene.Dr. Costeºti. consultaþii de specialitate pentru diagnosticul în pneumologie pentru adulþi ºi copii.22. m. dirmed@pneumoftiziologie-bacau.

coloanã vertebralã. Rx. Bronhologie – Dr. ftiziopediatrie. Brãila Tel: 0239 / 613113 613665 612893 Fax: 0239 / 613113 612893 629 662 pneumobr@braila. DR. Fax 0263 348267. Asanache Carmen. recuperare medicalã. insuficienta respiratorie acuta).L. Eroilor. oftalmologie.0231/584 024.ro. Examen microscopic colorat Gram – sputã. TBC adulþi 36. Examen microscopic frotiu lichid puncþie. Strada Crisan. m. Analizor automat de biochimie. judeþul Botoºani. Rx.asistenta medicalã pentru copii 0-18 ani pentru: Afectiuni respiratorii (rinite. Laborator analize medicale. Frigioiu Mihaela. 0359-413471. 21 Brãila. Examen radiologic torace ºi organe ale toracelui. IDR 2 ui PPD. Examen microscopic colorat – secreþii. ecograf. Rx. Ambulatoriul de Specialitate Pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA Str. Bistriþa-Nãsãud. bronsiolite. Gheonea Anca. centurã scapularã sau pelvinã. 0722 650 075 Director financiar-contabilitate. bronsite. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – lichid puncþie SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI B-dul Victoriei nr. Dispensar TBC. Radiodiagnostic. pr.Ilisua@yahoo. din care: – TBC copii 4.com. rinofaringite. Dr. 0231/610178. E-mail: office@pneumobt. pneumoftiz@rdsor. Dr. spitaldorohoi1@dorohoi. competenþe endoscopie bronºicã. Ungureanu Dragoº. Moisuc Doina.eu SPITALUL MUNICIPAL . m.astral. Viorel Ion Lefter. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – secreþii. psihiatrie. Iliºua. preventoriul. ginecologie-obstetricã. Camerã de gardã.pr. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culturi pozitive) – sputã. m. Rx. spital multipavilionar spitaldorohoi@gmail. PREVENTORIUL TBC DE COPII ILIªUA Str. Tel. ec. laringite. Vladimir Tiberiu. amigdalite.ro. 75. sp. spitalmoinesti@BACÃU. electrocardiograf. Oradea. cod 810003 jud. 0745 123 117 Secþia pneumologie . competenþe endoscopie bronºicã. Secþia pneumologie II – 60 paturi.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE pneumoftiziologie. pneumoftiziologie. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen sputã.. craniu faþã. endoscop. Farmacie. Ecografie generalã. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – urinã. Codreanu Viorel. compartimentele administrative Str. pr. Cristina Rusu. Fax 0359-413470. Rx esofag (substanþã asiguratã de pacient).0231/ 584082.. m. Judeþul Bihor. m. Cristina Bahrin. O. nr. m.0234-362520. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator Dotare: Aparat radiologie fix. Tel. bronsiectazii. jud. Fax 0231/584024. m. sp. Dorohoi. (substanþã asiguratã de pacient). Durnesti. Ecografie abdomen superior. Zorilor. 0263 348267. m.ro.pneumologie.24. Botoºani. 0744 329 616 Director medical. Tomografie planã. Manager.2. ec. pneumoftiziologie.60 paturi. 584118. pneumoftiziologie. Fax: 0231/578 073 / 0727 654 978 tbcguranda@yahoo. dr. medicinã generalã. com. 0748 233 000. Rx. Dr. nr.medicinã internã. pr. Aparat funcþional Laboratoarele deservesc atât paturile cât ºi ambulatoriul Investigaþii paraclinice: Spirometrie. Laborator radiologie ºi imagisticã medicalã.com. pneumonii. Jud. www.R.2011 19 . pneumoftiziologie.com SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOºANI: Str. pneumoftiziologie.com Dr.spitalmoinesti. competenþã echografie generalã. pãrþi ale scheletului în douã planuri. pediatrie. Instalaþie de sterilizare SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞÃ MOINEªTI Str.Câmpiniu nr. Laborator explorãri funcþionale – Dr.14 pentru activitatea medicalã propriu zisã Spitalizare continuã în sistem pavilionar: . Ambulatoriul .astral.1. Dr.Dr. 268. SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GURANDA Sat. Izvorului nr. Nr. Examen radiologic tract digestiv superior. Uroculturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – urinã. Radu S. www. Carmen Elena Iacob. pr.ro Activitatea medicalã . 57. astmul bronsic. tel. nr. din care: Compartiment TBC 40 paturi. Ecografie pelvis.ro 2010 . 0231/613240. neonatologie. BACÃU. POP MIRCEA’’ MARGHITA Marghita. Analizor automat de hematologie. Tel. ATI. Pneumologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRÃILA Str.spitpneumo. Botosani Tel: 0231/578 023. ps. Compartiment BK. pleurezii. Principalã. spirometru. chirurgie.coloanã cervicalã. competenþã pneumoftiziologie. jud. Guranda. nr. Spirogramã + test farmacodinamic bronhomotor. Margasoiu Daniela. Trandafirilor. Dr.

Niþulescu Dan.com Manager: Mureºan Vasile. pr.Sãcele. Independenþei. remus_c2002@yahoo. 12. autoclav cu sterilizare cu prin aburi. pneumolog. Dr. Fax 0255571966 spitaluloravita@clicknet.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAªOV Str. Dumitrescu Spiridon Director med.. pneumolog.compartiment TBC – 12. pr. Cluj-Napoca. Verinceanu Liviu. Pneumoftiziologie Director financiar contabil Ec.pneumologie. 0268. concentratoare oxigen-6. competenþe explorãri. cultura. pneumolog.com Compartiment Pneumoftiziologie: Dr. Oraviþa. telefon 0268/270570. Catrinoiu Mihai Ambulatoriu integrat al spitalului. pneumoftiziologie 47 paturi din care . m. m.ro Pneumologie – TBC: ºef secþie dr. Tel. pr. 0255-511423. Popescu Alina Compartiment Radiologie: Dr. m.compartiment TBC .591263. 50 paturi din care .ªef Secþie. spital_budesti@yahoo.2. 5 pat.P. Verinceanu Elena. Ambulatoriu TBC: Dr.compartiment ATI – 3. sp. Caransebeº.477. Caraº-Severin. Tel. Verinceanu Liviu. Dr.. bronhoscop-3. Secþia Clinicã Pneumologie III: ºef secþie Dr. Dr. pr. 0255571645/0255571646. pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÃLÃRAºI Str. defibrilator monofazic-1.-pneumologie. Dr. pr. compenþã explorãri funcþionale respiratorii . Nr 1. analizor bichimie semiautomat. Oituz nr. Secþia Sanatorialã Pneumologie – TBC: Comuna 20 Supliment Medical Market . 5 paturi-spitalizare de zi): Dr.com. microscop fluorescenta.ro Manager: Dr. m. 112 paturi: Secþie pneumoftiziologie I: 56 paturi (46 pat-TBC. m. master managementul serviciilor de sãnãtate. jud. 0242515932. Banaceu Stana m./Fax 0268.20. B. pr. diplomã absolvire curs managementul spitalului. pentru consultatii de pneumologie. Biolog principal Coleasa Eugenia Aparaturã: ap.Nicolae Iuliana. Argeºului nr. centrifuga-3. Dr. Secþia Clinicã de Chirurgie toraco-pulmonarã: ºef secþie Dr. etuva. pr. 30 paturi din care . Cãlãraºi. Carmen Monica Pop m. CaraºSeverin Tel. Grãdinilor nr.13 paturi. pr. . ELTEX400. pneumoftiziologie SPITAL MUNICIPAL CARANSEBEª Str. 0242515931. Dealul Spirii Nr 12. centrala 0264 597453 spital_pneumo@yahoo. 6. Sistem monobloc.ro Ftiziologie: 45 paturi .compartiment TBC – 11 paturi.: Popescu Alina Director financiar contabil: Dediu Marilena Secþii spital. 477.ro AMBULATORIUL INTEGRAT . 54. analizor hematologie. Dumitrescu Spiridon. Secþia Clinicã Pneumologie II:: ºef secþie Prof. tel. Compartiment Explorãri funcþionale Respiratorii: Dr. competenþã bronhologie Laborator: biochime ºi bacteriologie BK(microscopie. pneumolog. interimar Secþie pneumoftiziologie II: (46 pat-TBC. pneumolog. baie apa termostat. spitalcb@cs. Haºdeu nr.smsacele. ODELCA). Cãlãraºi.Varianta Nord nr. Turcu Lucia. 0264 591902. manager judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei.293 e-mail: smsacele@gmail. camera termostat. ABG cu serie scurta)-acreditat RENAR: Biochimist pr. 0268. 0264. Tel. Cãlãraºi. Dr. electrocardiograf-3. 0264-591228. 134. m. 0242528297. Tel. 477. Rontgen:4 (ELROM 400. spoltenita@walla. microscop optic. pr. sp.263 Fax: 0268. Pneumoftiziologie. m. competenþe acupuncturã ºi homeopatie Director medical: Todea Doina Adina. spekol. 325600 Jud. Axion Iconos MD-Siemens. fax 0242510673. Verinceanu Elena.în contract cu CASJCL.ªef Secþie. 44. 90 paturi SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “ LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA Str.011. Jud. m. Compartiment bronhologie: Dr.14 paturi Compartiment explorãri funcþionale SPITALUL ORêENESC BUDEªTI Str. SPITALUL ORêENESC ORAVIÞA Strada Spitalului nr.0255-229361. spirometru-4. aparate de aerosoli-3. sterilizator cu aburi cu functie de uscare prin vacuum. Dr. balanta tehnic. Braºov. 5 pat.467 SPITALUL MUNICIPAL SÃCELE Str. competenþã bronhologie. m. Dan-Mihail Nicolau m. str. Catrinoiu Mihai.com http: www. Gabor Daniela. Livia Filip m.com Compartiment pneumologie . Sacele./ Fax. Jud. tel/fax: 0242/313180 pneumocalarasi@clicknet. bidistilator.PNEUMOLOGIE . pneumoftiziologie. Munteanu Ion m. cod 915100. sp. SPITALUL MUNICIPAL OLTENIÞA Str. / Fax: 0264-592176. sp. Fenes Matei m. Popescu Alina.Dr. pneumolog. sp. chirurgie toracicã. Episcop Popeea nr. Urs Tereza Total 242 paturi Secþia Clinicã Pneumologie I: ºef secþie Dr. 45 paturi din care . Braºov Tel: 0268. Milena Man m. pr. agitator. hotã cu flux laminar vertical-2..830.270.273. pneumoftiziologie. 5 paturi-spitalizare de zi: Dr. pulsoximetru-3. pr.

P. prin fibroscopie.ºef secþie Dr. punct laborator – bacteriologie.640.B. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. m. pleurezii masive. Marioara Simon. spitaldej@xnet. Pneumoftiziologie 2010 . Tel. Jud.spitcocluj.Hasdeu Nr. pr.10 paturi. www. extratoracice.com Site: www. Daniela Homorodean m. Cluj. mediastinale. Cluj-Napoca. consult clinic pneumologic. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. pneumoftiziologie. pneumoftiziologie.ro Cabinet TBC: Dr. Fax: 0264/599463. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã.ro. pneumoftiziologie.: 0264/312420 fax: 0264-311578. pr.huedin@cluj. fiºier. dr. m. Farmacie Sãvãdisla. pr. m.: 0264. pleurale. Camera de recoltare a sputelor Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. Iuliu Panduru m. îmbogãþit mai eficient ca mediul clasic Lowenstein-Jensen. SPITALUL MILITAR DE URGENÞà “DR. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. m. metodã care foloseºte mediul lichid – Middlebook -. ªef secþie: Dr. cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã cu ajutorul aparatului B/BACT.astral. Huedin. pneumotoraxuri. determinãri de volum rezidual prin metoda pletismograficã ºi metoda diluþiei Heliului. sp.211341. SPITALUL MUNICIPAL DEJ Str. aspirat bronºic. sp. pneumoftiziologie Cabinet de explorãri funcþionale ºi respiratorii. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . examene de laborator uzuale microbiologice pentru germeni banali ºi BK.212. Andreia-Mihaela Olteanu.C. cabinet asistente de teren. Cabinete consultaþii. bronºiectazii. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare. determinarea transferului gazos.com Dispensar T. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA Secþia Pneumoftiziologie ªef secþie: Dr. SPITALUL ORêENESC HUEDIN Str.27 30 paturi din care compartiment TBC . provocarea expectoraþiei prin aerosoli expectoranþi sau instilaþii intratraheale. Dr. Laborator Bronhologie . Farmacie. examene citologice de sputã. m. bilanþul preoperator sau prechimioterapie în neoplasmele bronhopulmonare evaluarea beneficiilor lor la distanþã. chirurgie toracicã SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII CLUJ . cabinete în specialitãþile: pneumologie.ºef secþie Dr. laborator clinic microbiologie. runoshuedin@yahoo. examene bronhoscopice.com. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. testarea capacitãþii de adaptare la efort.ro. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. 14-16. 68. transbronºice. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronºicã.351. evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiþii de program la nivel naþional. sp. diagnosticul bolilor autoimune cu implicaþii în patologia pleuro-pulmonarã. Fax: 0264. examene histopatologice: bronºice. Dej.ro Secþia Pneumologie: Str. Tel. salã de tratament. determinarea parametrilor elasticitãþii pulmonare. Spitalului nr. investigaþie funcþionalã de efort nestandardizat. determinarea cantitativã a proteinelor speciale ºi de fazã acutã implicate în patologia pleuro-pulmonarã. pulmonare. Marius Ghita. B. lavaj bronºic ºi bronhiolo-alveolar. Laborator Analize Medicale ºef secþie Dr.2011 21 . 42. jud. pr. pr. ecoendoscopie bronºicã. Radiologie. Doina Nicola. Dr. examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare.go. Jud. spitalmunicipalturda@yahoo. Dr. Liliana Pãduraru -70 paturi Bloc Operator. Laborator Endoscopie Bronºicã.354. 1 Mai nr. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. pneumoftiziologie SPITALUL MUNICIPAL TURDA Str. Popescu Maria – m. spital_dej@yahoo. cod 405400 Tel.815. spirometrie. Laborator Explorãri Funcþionale.spitalulhuedin. jud. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. Staþie de Sterilizare. 347. Cluj.: 0264. spirogramã.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Sãvãdisla.: centrala 0264/597706. Turda. Mãlina Dincã. Moldovan Ioan. str. m.NAPOCA Str. Cluj. office@spitcocluj. pleurale. cu teste de provocare sau nu. Cluj .Nicola Doina.ro. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã. diagnosticul de laborator al infecþiilor pleuro-pulmonare nespecifice. lichid pleural. testare farmacodinamicã bronºicã. Cabinet tratamente. brasaj bronºic. Tel. examen radiografic. laborator radiologie ºi imagisticã medicalã Compartiment Statisticã Medicalã Ambulatoriul integrat spitalului.ro Secþia Pneumologie. cabinete consultaþii copii.175 spitalul. sp. pneumologie (monitorizare astm bronºic ºi BPOC). Moþilor nr. Fax: 0264. limfoganglionare.spitaldej. Compartiment de Prevenire ºi Control al Infecþiilor Nozocomiale. Compartiment Fiziokinetoterapie Dispensar TBC: cabinete consultaþii adulþi. Principalã nr. www. puncþie-biopsie pleuralã.ºef secþie Dr. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice. Andrei Mureºanu nr 12-14. pneumoftiziologie Dispensar TBC. bronhoscopii cu fibroscop Olympus.

15 paturi Medicii spitalului pot fi gasiti ºi în structura Ambulatoriu Integrat al spitalului ce funcþioneaza în cladirea Dispensarului TBC.m. comp.m.Radulescu LauraM. Pneumoftiziolog. Competenþa în: Bronhologie. Constanþa Tel: 0241-742450/742451. ªef secþie: Dr. Pneumoftiziologie.sp. 1. office@balnear. Constanta.ro Manager Dr.ro SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE MANGALIA Str.dr. m.40 paturi Secþia Militara dr. Nemes Eva m.agigea@mangalia. Chimie.pr. Laborator de Analize: Biologie. Fildan Petronela Ariadna. Dr.. tel. Fax: 0267/ 351883. Asistenta medicala sefa Secþia Pneumologie Copii.m. m.m. Sectia pneumologie III.m.dr.Manescu Veronica. DR.. Competenþa în Ecografie. sanatoriulbalnear@mangalia. med. Pneumoftiziolog. pneumologie Director Medical . Dambovita.Dr.486300. DR.pr. de prevenþie ºi control al infectiilor nozocomiale 22 Supliment Medical Market . -/311580 (centrala). Mun. Dr.pr.Cojocaru Viorica. pneumoftiziologie SANATORIUL TBC MOROENI Com. dispuse în 3 secþii: Sectia pneumologie I –TBC 75 paturi. 0241. pr. Maria Burdujan. Elena Danteº Director Medical.pr. Dr.pr. Pneumoftiziolog . jud. pneumoftiziolog. Sfântu Gheorghe. Osman Emel .Tolbaru Florica Cristiana m. cod 905500.2. Tel.130. radiolog.sp. Sipos Andras ºef secþie m. Dr. Bacteriologie Coordonator ªef Dr. Dr. Stefan Alina . Constanþa Tel: 0241. Fax: 0241/75. pneumoftiziolog. Floca Livia..pr. Dr.55 paturi.Danteº Elena Director financiar contabil ec. Dr.pr. Voicu Ghiorghita. 40.pneumoftiziologie Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. pneumoftiziologie. sanatoriul_moroeni@yahoo. Tel. ºt. Vasile Iuliana Director Administrativ Ec. Pneumoftiziolog. Competenþa în Ecografie. competenta bronhologie ºi explorari functionale respiratorii Unitatea functioneaza cu 225 paturi. Competenþa în: Bronhologie.1. pneumoftiziolog.696.pr. Elena Dumitrache m. Competenþa în Ecografie.sp. Sipos Andras.com Manager .L. 0241.12. Sentinelei nr. laborator clinic Coordonator ªef: Dr. Mircea cel Bãtrân nr. Dr.sp.pr. pr.tbc.882. Dr. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. m. Dr. Fax: 0241. 40. m. Dr. Sectia pneumologie II – TBC 75 paturi. m. Laborator analize Medicale. Dr. Dispensarul TBC Constanþa Medici: Dr.ro Proceduri pneumoterapie: aerosoli individuali cu apa de mare. Dr. Diana Traicu .C. pneumoftiziologie.sp.astral. Constanþa. med.Þapu Nicolae Secþii spital: Secþia I Clinicã Pneumologie Adulþi . Dr. Telefon: 0267/ 311981(secretariat).astral. Jud.pr. Vasiliu Emanoil Coordonator de Dispensar. Palazu Mare. FOGOLYAN KRISTOF” SFÂNTU GHEORGHE Str. Luiza Velescu .696. Pneumoftiziolog. m. din care 15 paturi comp TBC.bronhologie. Dr. Sanatoriului Nr. DR. Emilia Nitulescu Asistenta medicala ºefa.Moroeni. Competenþa în Management Sanitar. Apti Ghiulten. 0241.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE. Nr. pneumoftiziolog. Dr. Jud. pneumologie. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala.sp. apa sulfuroasa tamponata.697. Oana Cristina Arghir m. www. Jud.sp.696. Eniko-Vera Pall. Fax: 0241-741121 spital.M. 0241.sp.807. Raduly Eniko m.PNEUMOLOGIE .B.Glavan Alexandru m. Dr. Comp. m. ºt. Nr. substante medicamentoase SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str. Pneumoftiziologie. Popescu Georgeta. Doctor în stiinte medicale. 0241/ 751 337. Damian Mihaela. Laborator DISPENSAR T. pneumoftiziolog Competenþa în Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. pr. m. Alexa Anca m. Sentinelei nr.net. pneumoftiziolog. Competenþa în Management Sanitar. pr. Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. Jud.486 324.m. paturi: 45. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. Dr. Jud. S. ºt. 520064.486301. Mihai Nichi. Stadionului nr.sp.486324. ªef secþie: Dr. saloane: 16. pneumoftiziolog. AGIGEA.0245772154. m.15.sp. Competenþa în Management Sanitar.400 veraenikoall@xnet. S.pr.pr. Dr. pneumoftiziolog. pneumoftiziolog. Dr Stiinte Medicale SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ „DR.sp.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANÞA Str. Pneumoftiziolog . pneumoftiziolog.: 0241.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE FTIZIOLOGIE AGIGEA Str. Raduly Eniko m. Secþia II Pneumologie Adulti 85 paturi.M.infomedic. Covasna.TBC 75 paturi Farmacie. Med.L. Dr.L. Manager judeþean în Programul National de Combatere a tuberculozei. Rotariu Anca. Fax: 0241. info@spitfog.Borgazi Erdin Director medical S. Constanþa.

Felicia Dumitrascu.. Dr. competenþã ecografie. Dr. pneumoftiziologie pediatrie • Dispensar Pneumoftiziologie.. Dr. med.ro Dispensar TBC – dr.2011 infecþioase. as. Mimi-Floarea Niþu. Daniela Dragnei-Veselu. nr. pr. pr. boli infecþioase pediatrie. Dragos Nicolosu. m. Dr. Dr. Aurora Roºca. pneumoftiziologie pediatrie Dr. Dr. Silvia Munteanu. boli infecþioase. pr. Doina Ene.54 31 06. Sp. pr. m. boli infecþioase. competenþã ecografie. dr.med. Dr. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. • Clinica Boli Infecþioase copii. Lucian Ioncica. Eugenia Sãndulescu. med. lector univ. Pr. pneumoftiziologie. pr. m. competenþã bronhologie. ªef secþie: Dr. pr.ro Manager . competenta bronhologie. 0251. Mirela Mihailescu.18. ªef secþie: Dr. 0245/760618. m. competenþã ecografie.C. m. m. Pneumoftiziologie • Clinica Pneumoftiziologie adulþi II. pr. pr. m.Dr. pneumoftiziologie. pr. m. pr. 0245/760728 Tel. drd. Dr. Ana-Maria Vanghelie. m. m. m. m. Dr. pr. m.Voicu Macesanu Alin. Camelia Tudosie.ºt.centrala: 0245/760510. Pr. pneumoftiziologie. pneumoftiziologie. Dolj. Marin Mateescu.Morfopatologie. dr. ªef laborator: Dr. m. Punctii pleurale Dotãri cu aparaturã: Analizor automat biochimie. m. Dr. Asigurarea investigatiilor de laborator necesare diagnosticului. Dr. Manda Adina Director de ingrijiri . dr. univ. drd. Manuela-Elena Musa. pr. Dr. laborator clinic ºi microbiologie. Tel. Dr. Dr. Dr. coordonator programe T. ªef secþie: Dr. pneumoftiziologie. boli infecþioase. în st. m. Mioara Cotulbea. dr. m. Tel. Adriana Georgescu. Dr. competenþã ecografie.laborator clinic ºi microbiologie. pr.boli infecþioase competenta ecografie. m. Morfopatologie • Laborator Radiologie. m. Dr. laborator clinic ºi microbiologie. boli 2010 . competenþã ecografie. boli infecþioase. pr. • Laborator Anatomie patologica. med. spitalul_municipal_moreni@yahoo. competenþã acupuncturã. 126. dr. pr. boli infecþioase. jud. drd. Gabriela Marasescu. modernizat. • Clinica Pneumoftiziologie adulþi I. Dr. Pr.: 0251. competenþã informaticã Medicalã. Pr. Pucioasa Judeþul Dâmboviþa. pr. boli infecþioase. m. în st. m. ªef lucrari. Valentina Cioroianu. Monica- 23 . ªef secþie::Dr. competenþã informaticã Medicalã. boli infecþioase pediatrie. în st.stomatolog Dr..com site: www. Corneliu-Emilian Miu. med. competenþã ecografie • Clinica Boli Infecþioase adulþi II. Aparat radiologie fix.Ionescu Valentina. Instalatie de sterilizare.. 22 Decembrie 1989. m. ªef secþie: Dr.pr. m.. Dr. Ileana Bazavan.. Doina-Lorena Stanescu. pneumoftiziologie. MirelaCristina Corneanu. m. Dr. m. Dorel Gheorghe. m. Dr. judeþul Dâmboviþa. Doina Constantinescu. în st. Craiova. pr. Republicii.spitalpucioasa. Dr. lector univ. m.. pr. Magdalena Peter. pr. pr.pneumologie. Tania Tudorache. competenþã ecografie ºi informaticã Medicalã. Dr. pr. boli infecþioase pediatrie.pr. competenþã ecografie. m. pr. m.Stanoiu Bogdan. Tel. aparatura radiologica. pr. Dr.med. Dr.. Constantin Ecobici. boli infecþioase.com Dispensar TBC . m. Analizor automat hematologie. pneumolog. pneumoftiziologie. Carmen Canciovici./fax Dispensar TBC: 0245/762225 e-mail: spitalpucioasa@yahoo. med. nr. m. Dr. pneumoftiziologie. m. Electocardiograf SPITALUL MUNICIPAL MORENI Str. Diagnosticul de laborator bacteriologic al infectiilor cu mycobacterii. Examen radiologic standard. competenþã informaticã Medicalã ºi endoscopie bronºicã.pr. Fax 0245668391. Dan Hurezeanu. Dr. Dr. competenþã ecografie. Rezolvarea marilor urgente pneumologice (hemoptizii. pr. competenþã informaticã Medicalã. pneumoftiziologie. Dr. m. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC PUCIOASA Str. drd. Paul Ginga. pneumoftiziolog. în st.as.med. pneumoftiziologie. Elena Volosciuc. pneumoftiziologie pediatrie Dr. m.Poenaru Luminita Director financiar contabil .0245/666036. med. Pr.ro. competenþã ecografie. m. m. Petrascu Elena. competenta pneumologie • Laborator Analize Medicale. Livia Dragonu.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii: Diagnosticul ºi terapia Medicala a afectiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. pneumotorax. Maria Marinescu. Carmen-Daniela Culman. Dr. în st. Director Medical . pleurezii masive). pneumoftiziologie. Paulica Surugiu. pr. pneumoftiziologie. as. pr. pr. competenþã ecografie. boli infecþioase.Dr. dr.. Dr. Daniela Bica. dr. constand în examen microscopic ºi cultura BK. pr.pr.Brînzoiu Elena-Maria –m. Dr. m. Iulian Diaconescu. Lucica Godeanu Statie.boli infectioase. deruleaza Subprogramul de sanatate „Tratamentul bolnavilor de tuberculoza” SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEª” Calea Bucureºti nr.univ. m.Ec. pr. m.Ioncicã Lucian.Savu Dragnei Ileana Constanta Secþii spital • Clinica Boli Infecþioase adulþi I. pr. Med. laborator clinic ºi microbiologie.. mobilier modern. m. m. boli infecþioase pediatrie. pr. m.125. pneumoftiziologie. Dr. vbabes@rdscv. Efectuarea de spirometrii ºi curbe flux volum în scop diagnostic. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã.. • Clinica Pneumoftiziologie copii. pr.vbabes-cv. boli infecþioase.pr. m.54 23 33 www. ªef secþie: Dr.B. pr. competenþã bronhologie. Spirometru.

DEMETRIAN ALIN-DRAGOS. pr.pr. Dr. Dr.Kalath Tereza.. Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Alma Gavrilescu. drd. Laborator anatomie patologica.746 (secretariat).PNEUMOLOGIE . Dolj..231.radiologie. sp. jud. Dolj.200. Tel. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. ATI . pneumologie SPITALUL ORêENESC AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEªTI DÃBULENI Str. boli infecþioase ºi epidemiologie.Comp. Secretariat:Tel/ Fax 0251-441. m.: 334824.. Racoþeanu nr. Dr.230. Sectia clinica pneumologie II . m. Unirii Nr. TBC 45 paturi. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie II – 50 paturi din care .sp. m. m. Laborator analize Medicale. Cupsa Dina Maria. as. pr. pr. Sectia clinica pneumologie I -75 paturi. Fax: 0251 334824 Dispensar TBC – Bechet M. Camera de garda boli infectioase. 217. As. as. Rugeanu Cristian. deserv. Dr. 46 07 14. drd. HIV/SIDA 15 paturi.75 paturi.boli infectioase.stomatolog. Georgiana Grecu.502.Dinu Jean.Ivan Cornel Director Medical: Dr. • Secþia de zi HIV/SIDA. as. Dr. Giubelan Lucian.117.boli infectioase. m. as. Tel. chir. Dr. univ. Dr.606 (centrala).Comp.65 paturi. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie III – 54 paturi din care . m.• Cabinet Dermatologie Romanescu Amalia. sp. univ. pneumologie. ORL. prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale.60 paturi.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Stomatologie Truta Mirela. Comp.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Intreprindere Tutunaru Denisa. Comp. Cupsa Augustin. ºi toracicã. dr. Disp. Dispensar TBC Cabinete: Dermatovenerologie – HIV/SIDA.1. Tabaci nr. Sectia clinica boli infectioase adulti II . 0251. m. pr. Tel.com Dispensar TBC. m. univ. DILOF RODICA. Victoria Tender Farmacia cu Circuit Inchis .Farm.univ.234 Financiar-contabilitate: 0251-442.sp. e-mail: spitalul_filiasi@yahoo.med. 800189 .sp.pr. în ºt. As.com Clinica Chirurgie Toracicã: 25 paturi.univ. din care comp.com Secþia exterioarã TBC Pneumologie Poiana Mare. Dr. m. spitalcalafat@gmail. Univ.: 0251. TBC 35paturi.230. Mioara Cirstea. ªef secþie:: Dr. Spiridon Ovidiu SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT Str. dr. spec. Bronhologie în cadrul spitalului ce deserveste sectiile. pneumologie. DOBRINESCU ADRIAN GABRIEL. Endoscopie Bronsica 6 paturi. m. Angela Colceriu.117. drd. Bunea Gabriela Victoria m. Craiova. pr.267. Camera de garda pneumologie.pr.pr. Judeþul Dolj. Sectia clinica pneumologie copii . în ºt. m. scjuc2006@gmail. m.. m. ORL Structurã spital Sectia clinica boli infectioase adulti I . Insotitori 36 paturi. Comp. m. Gugila Mihaela.Pr.Comp. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Dr. ªef clinicã: Dr.ºt.boli infectioase • Comp. Dr. m./Fax: 360395/360054 Manager: Dr. Camerã de Gardã. Cardiologie. Dr. pr. Birou Internari Sectia Pneumologie I – 50 paturi din care.383. HIV/SIDA. 11.Butaliu Letitia Director Financiar-Contabil: Tabacu George Structura Primire Urgente. Tel. TBC 45 paturi. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA Sat Leamna.pr. medicinã generalã adulþi. Chitucea Ramona Florina. Conf. Judeþul Dolj. pneumologie competenþã explorãri funcþionale SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAÞI Str.Mihaela Barcan.402. boli infecþioase. med.As.med.boli infectioase. m. Dr. Calafat. m. dr. m. sp.. Boli infectioase (dispensarizare hepatita). muncii • Camera Primire Niculescu Irina. DUMITRA SILVIANA – pneumologie SPITALUL ORêENESC FILIAªI – SPITALUL FILIªANILOR Str. spec. 24 Supliment Medical Market .sp. m. Laborator explorari functionale .. pr. 46 07 13.competenta bronhologie.Ioncica Lucian.univ. prof.ro.Costinel-Adrian Fintanã. Dr.Stoian Andreea. chirurgie toraco-pulmonara. Laborator Analize Medicale . Internãri: 0251-441. 5. radiologie. Oraºul Filiaºi.pr.10paturi. m. m. Dãbuleni. Boli infectioase (vaccinare antirabica). Bucovat..65 paturi. SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà CRAIOVA Str. TBC – 28 paturi Laborator Radiologie .TBC: 0251-441. chirurgie toraco-pulmonara. Sectia clinica boli infectioase copii . Stiintei nr. m. din care comp. • Cabinet Cardiologie.epidemiolog • Cabinet ORL.Galati Tel: 0236/46 07 12. Fax: 0251. med.: 0251. chirurgie toracicã. Dr. pr. MÎNDRILà ION. Dr. m..gen. dermatolog.pr. Dr.45paturi din care comp. Stomatologie – HIV/SIDA. m. Radiologie. Judeþul Dolj. deserv. Carmen Olar. Dumitrescu Florentina. • Comp. 46 03 14 Fax: 0236/46 07 71 spitalpneumoftiziologie@upcmail. jud. Spitalizare de zi 25 paturi Farmacie. pr. Traian nr. Comp. Cardiolog • Comp.

Harghita. 0254 611051 sanatoriulb@rdslink. Laborator radiologie: .393.Baltã Mãdãlina.Burlea Alexandru m.B.Isvoranu Mihaela.B. Dr. Dr.pr. sanatoriu.Dr. comp. nr.: Centralã 0243-255. Gorj Tel: 0253/278691. 16. pr./Fax 0246/234209. pneumoftiziologie dr Elena Nicolescu.15 paturi compartiment TBC Servicii medicale:recoltare sputã pentru BK. Bálint Csillam.0232. Frankfurt Magdalena m. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU Com Vanatorii Mici.. / Fax 0246/273049 e-mail: spitalbolintinspitalbolintin@yahoo. pr.sp.com Pneumologie – 12 paturi.30 IAªI Cod 700115 Tel: 0232. Tel. pneumoftiziologie dr Patricia Stegaru. Dr. Slobozia. infecþii urinare..R. Stegaru Patricia Director Medical Dr. nr paturi 125. meningite.130. pneumoftiziologie.3.sp.18.234657 E-mail: office@spitalslobozia. Singureni.R.18. Jud. 0246/234185.. Jud. Ialomiþa Tel. M. ALEXANDRU SIMIONESCU“ Str. Tel.D. sp. imagisticã medicalã. perfecþionare pneumologie.ro/ Spitalizare continuã: secþia boli infecþioase – diagnosticarea ºi tratamentul pacienþilor internaþi cu afecþiuni infecþioase (pneumonii. 0253/278571 Fax: 0253/278692. Dispensar TBC-Odorheiu-Secuiesc. Ecografie SPITALUL MUNICIPAL URZICENI Str. Interne: 0243254. sp. Dr. Lazãr Gabriela Melania .26. Camburu Cornel m.sp. nr saloane 23.B. med. cod 335404. 25 paturi din care:. pneumolog ºef secþie. hepatite virale. Administrativ 0243-254.ro Dispensar T. 0266218188.ro SPITAL MUNICIPAL “DR. Fax 0246265023.D. Tel.com Dispensar T. pneumolog. test bronhomotor puncþii pleurale. Jud. Jud. Hunedoara. Ciurcã Alin Constantin.com Manager Dr.673. Panduri nr. Guse Ana. SPITALUL ORêENESC BOLINTIN VALE Intrarea Republicii nr. Dr. 535600. Dispensar TBCCristuru-Secuiesc. leptospiroze. pneumoftiziolog. www.spitalulbolintin. pneumologie.com. spizvoru@yahoo. spitalizvoru@yahoo. la P. pneumoftiziolog. Contabilitate 0243-254. 25. Consultatii Medicale pneumoftiziologie.Dr. 212052. 3 saloane. Fax: 0243-255. Guse Ana Director Financiar-Contabil ec.8.ro Pneumologie:ªef secþie: Dr.C. Urziceni.212. 0246265023/0246265526. Sat Izvoru Nr 307.13. Secretariat 0243255. pneumoftiziolog SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD Str.ro Dispensar pneumoftiziologie: Dr.:0254-248884. Dr. pneumologie.372. coordonator judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. Tel.pneumo-iasi. Oraº Bolintin Vale Judeþul Giurgiu.300. Tel. Farmacie 0243-254. Hunedoara Tel: 0254 611050. biolog sp.13 www.: 0254-713820.ro SPITALUL MUNICIPAL TOPLIÞA Str.m. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLOBOZIA Str.Sanatoriului.655.com web http://www.C.pr. info@sanatoriugeoagiu. M.brad@comser. Dispensar T. Computer Tomograf: Dr.I.2011 25 . secretariat. Fax:./Fax: 0040-266-212186.sp.B. Cerghezan Imre-m.Cihac nr. M.375. Jud. Tel:0266342432 secretariat@spitaltoplita.spitsingureni. examen bacteriologic ºi A.ro. . Ialomiþa Tel centralã. Dr. Jud Giurgiu. Pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU-SECUIESC Str.23. I.m.: 0243. Gál Éva as. nr.26. Giurgiu. Victoriei nr.Victor Babeº nr. Dr. Topliþa. pneumoftiziologie dr.Hunedoara. boli infecþioase ale copilãriei etc). Jud. Harghita. Pulsoximetrie.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE SINGURENI Loc.sp. smsecretariat@rdslink.ro SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Str.ro 2010 . 1. office@spitaldobrita. pneumolog. Bethlen Gabor Nr.C..5.212.m. Hunedoara. Policlinicã 0243-254. Neagu Nicu Raul Structura spital:. Servicii oferite: Spirometrie. aerosoli ºi oxigenoterapie.odorhei@gmail. Tel. Decebal nr.. Oproiescu Carmen Doina . sp.: Dr.pr.ro Dispensar TBC . spirometrie. Tomografii plane. Magura. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU Comuna Runcu. jud.aparat radiologic ELTEX 400.Apetrei Simona m. 72.199. sp. Fax: 0243.379. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAªI Str. sp. Aparat radiologie.P. Geoagiu. tel. spitalul_singureni@yahoo. Secretariat: 0243.G. Aerosoli. jud. Cod. m. EKG.pr.F. Androne Georgeta. m.379 E-mail: smurziceni@gmail.. m.Rebedea Cristina m. Jud. diaree infecþioase.Coltatu Claudia Mirela-m.pr.ro.

Iaºi Tel. 1 Asistenta medicalã SPITALUL COMUNAL PERIª Comuna Periº.ro Dispensar TBC: Dr. Jud. Ilfov Tel. Str.61.com.Dorina Maria Ciurba.489 . radiodiagnostic SPITALUL MUNICIPAL TÎRNÃVENI Str. e-mail: spperis@yahoo.2.sptgfrumos. 0262 –342120.m. str. Spitalului nr. Mihali Maria m. cabinet consultaþii.com Dispensar TBC: Dr. m. ºef de secþie. Dr. Târnãveni.594 Financiar-Contabil. LÃPUª Str. e-mail: office@spitalulorsova.004 .-Fax 0265-411889. Fax: 021/2671012. www.Administratia.ro Pneumologie .594 .Mehedinþi.61. Laborator Radiologie ºi Imagistica Medicala Dr. 63 Târgu Frumos. Reghin cod 545300. spital_borsa@yahoo.sp. Curcã Cristian 26 Supliment Medical Market . 0265/44. Jud Mureº CP 545600.241. SPITALUL MUNICIPAL “DR.19-20.spitalulvinjumare. pneumoftiziologie.sp. 81. Jud.40. Mehedinþi Tel.61.34. Dr. 507.ro Dispensar TBC . 381. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAIA . Porþile de Fier nr.ro Secþia Pneumologie (30 paturi din care 20 paturi TBC) pentru toata patologia respirato-rie. Pneumologie SPITALUL ORêENESC VÎNJU MARE Vînju Mare.Dr.go.PNEUMOLOGIE .. Aparat radiologie PHILIPS DUODIAGNOST. Baia de Aramã.489 . 20. VALER RUSU B-dul 1 Decembrie 1918. 0262 384 324 Cabinet pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA Orºova.sp. m.ro.C. 9-11. spmtar@yahoo. Colea Marilena. 381. pneumologie – dispensar TBC. punct de laborator bacteriologie SPITALUL ORêENESC TG.ro Dr. spitalulvinjumare@gmail. . jud.052 Centrala. Olar Emilia Mariana – m. Zmeu Gheorghe Marius – m.pr.B. fax 0252360623. Lãpus.Dr. Sighiºoara Tel/Fax:0265772253 E-mail: spital_runos@teleson. 381. Botezatu Elena Director medical: dr. 381. pneumologie. Victor Babeº nr. cod 225200 tel. Str. Luduº.: 0232/716519 Fax: 0232/710845 sptgfrumos@gmail. Mureº Tel.C. pneumologie. Mehedinþi. fax 004-0265-512809 e-mail: secretariat@spitalreghin.500.com http://www. Filip Gabriela . Biolog principal Sepsi Arpad SPITALUL MUNICIPAL SIGHIªOARA Str.052 Centrala sporba@rdslink. Fax: 381.sp. Pneumologie Dispensar TBC Cujmir: Bãrbulescu Stela m. .56 e-mail: spmt@tvas.Dr. m. Jud.6.Dr. pneumologie SPITALUL ORêENESC LUDUª DR. Bisericani.pr. Jud.ro Dispensar T.com. pr. 8 Asistente medicale Cabinet Pneumologie . Gheorghiu Darius .004 . Jud.Balataretu-Dinca Elena.com Dr.Rahova nr. spludus@ludusnet. Jud. Victor Babeº Nr. cabinet asistente.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL ORêENESC TÂRGU FRUMOS Str.241. Floare de Colþ Nr. Bordeanu Monica-Geanina. Cuza Vodã nr. Mistoi Octavian: medic principal pneumoftiziologie. pr. Neamþ Tel: 0233.spitaltarnaveni. Mureº tel. pneumologie fiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI Comuna Alexandru cel Bun. specializare tratament Pneumologie. pneumologie Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã.pr. Jud. m. Maramureº Tel: 0262 275995. Dr.net Manager: dr.ro Sectie Pneumologie: Dr Onigas Dinu-m. Tel. Tineretului nr. sp.B. sp. str.Secþia Interne.Ioana Felicia Fontu. Maramures Tel. Coadã Petronela Director financiar-contabil: ec. Maramureº Tel.spital-ludus. Jud. SPITALUL ORêENESC BAIA DE ARAMà Str.Secþia Interne. cod 545200.. Iulian Predescu nr. Pop Maria Magdalena – m. competenþã în endoscopie bronºicã Dispensar T. MRF. 381. Jud. sp. www.Administratia.ro SPITALUL DE RECUPERARE BORªA Str. m. pneumologie. Jud. Stefani Carmen Ioana: m. pneumoftiziolog.Madalin Mateescu.com.pneumologiesp.965 e-mail: sanbisericani@artelecom.ro. Dr..Dr.ro/ Dispensar TBC: Mihãilescu Constantin m. Tg. Fax: 0265/44. EUGEN NICOARÔ REGHIN Str. pr. pr.: 021/2670881. Cod: 225 100 Tel: 381. Nr. Principalã nr. 0252361908. Costache Doina: medic principal radiologie – radiologie ºi imagisticã medicalã. Borºa. m.34. 342121 Fax: 0262-343169.1. site web: www. Fax: 0233.pneumologie Dispensar TBC: Dr. Fax: 0262 276730 sptbc@sintec.FinanciarContabil./ fax 0252350296 E-mail: spitalulvinjumare@yahoo.MARE Baia Mare.Zaharia Boiu Nr. 004-0265-512712.12. pneumologie.

CENTRUL DE SÃNÃTATE DRÃGÃNEªTI -OLT Str. 0249/460443 Email. investigaþii paraclinice (Bronhologie. Ioana Stoianovici . Corabia. Secþia Pneumologie III: 90 de paturi. Dr. State Greta Director Financiar Contabil: Ec Raiciu Liliana Director medical: Dr. 35. Nr. bronhologie ºi explorãri funcþionale. nr. Aurel Furtuna . pr.ro Dispensar TBC: Dr. Dr. Dr.com. Echograf Sonoace – în laborator radiologie ºi imagisticã medicalã.m. Compartimente auxiliare: laborator clinic. 116. pr. Miron Caproiu. Biochimie. pleurezii. Spirometru – în cabinet de pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEªTI B-dul Muncii. Fax: 0244 – 341464. Analizator de biochimie tip Livia – în laborator analize medicale. Jud.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotare: 320 paturi. Comp. etuva. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA Str.pneumoftiziologie SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLATINA str.a. office@spitalpnf. pneumoftiziologie.4 paturi): 80 de paturi.m. Clara Rusita. nr. Carpaþi.ro. pneumonii. afecþiuni pneumoftiziologice acute. Richea Corina Secþia 1 pneumologie – 40 paturi: Dr Mihaela Petrescu Bazavan. urgenþã. din care. Fax. Ruja Silvia Structura: Secþia I – 90 de paturi din care: pneumologie 20 de paturi. Dotãri: aparat radiologie cu 2 posturi (radioscopie ºi radiografie). Dr.). Drajna . Neamþ. Maria Lazãr Secþia 2 pneumologie – 45 paturi – Dr. ftiziologie 70 de paturi. Pneumofiziologie SPITALUL ORêENESC CORABIA Str. (04)0233/790824 Fax. electrocardiograf.340419. radiologie. Jud. balanta laborator. autoclav. statistica medicalã ºi informaticã – Samoilã Mariana. Jud. biochimist. Jud. 2.ro. Contabilitate: contabilitate@sanatoriudrajna. Dr. Jud. nr. Aparat Philips pt radiografie ºi fluoroscopie BASIC tip Duo Diagnost. www. Email: spital_tgneamt@yahoo. IACRS. Birou Internãri: postmaster@sanatoriudrajna. Chirobocea Elena. farmaceutice. Tîrgu Neamþ. Farmacie: farmacie@sanatoriudrajna. investigaþii radiologice. Sterilizare.spitalcorabia. Cpt Drãgãnescu. Marinescu Lenuþa Director Medical: Dr. spitaldrgolt@clicknet. 21. Comp. Olt Tel. Medici: pneumologie – Dr. 0249/465370 Email.ro. Manager Dr. Fax. m.ro Ambulatoriu pneumoftiziologie SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA Str.:0244 . Dr. pneumologie. Farmacie: Pârvu Elena. 0249-560671. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Laborator radiologie ºi imagistica medicala. pr.ro. Secþia Pneumologie IV (include compartiment pentru copii. s. pr. Olt Tel. TBC: Ruja Silvia.: 0249 431764. grup electrogen. 0249-563171 Email spitalcorabia@yahoo. Principalã 888. Prahova Tel: 0244/290671. Dr. Spirometrie. Echipamente:oxigeneratoare.2011 27 . nr. Danilã Eduard. Rusu Mircea Alin Director med. m. Dotare: radiologie. bronsite acute ºi cronice. pneumofiziologie. Fax: 0244/290970 E-mail: Management: manager@sanatoriudrajna. Petrescu Bazavan Mihaela Director Financiar-Contabil: Ec. Jud. Cristinela Vasile. State Greta. Tereja Claudia. Spirometrie. Olt Tel. Informaticã: info@sanatoriudrajna. sp.Sat Drajna de jos. BPOC. Laborator de analize medicale: Hematologie. 0249/460340. Scornicesti. spirometrie. Puiu Tatiana. Secþia II – 90 de paturi pentru ftiziologie. Imunologie. 431765. Cod 615200 Tel.m. Laborator de analize medicale: Raicu Aurelia. Laborator analize medicale. Criºan. farmacie. Prahova Tel.ro Manager: Ec. pneumofiziologie.9-11. SPITALUL ORêENESC TÎRGU NEAMÞ Str. repartizate astfel: Secþia Pneumologie I: 80 de paturi (din care 40 paturi compartiment TBC).ro.com Dispensar TBC: Dr.com. ªtefan cel Mare. Com. 5 paturi.ro Medicinã internã: 25 paturi+ 1 spitalizare zi. 436129 e-mail: spjslatina1@rdslink. Serviciile medicale sunt pentru urmatoarele afectiuni-boli respiratorii netuberculoase: astm bronsic. nr. ecograf. (04)0233/790933. Olt Tel. Slatina.ro Manager: Dr. 436139. Dr. manager@spitalbreaza.42-46. Jud. Comp. Drãgãneºti Olt. Maria Lazãr. Breaza. spirometru. Leana Stanescu . spitalpnf@yahoo. sindroame bronsitice post tuberculoas-diagnosticare ºi stadializare cancer bronho-pulmonar. hematologie 2010 . Echograf Esaote – doppler multidisciplinar. Rusu Mircea Alin Director financiar contabil Tecuceanu Mircea Servicii medicale pentru afecþiuni pneumoftiziologice cronice. Laborator radiologie. Secþia Pneumologie II (Centrul de Referinþã pentru tratarea tuberculozei multidrogrezistente): 70 de paturi.

dr. Dispensar TBC Laboratoare si cabinete medicale: Analize Medicale - 28 Supliment Medical Market .521.Ialomiþei nr. Câmpean Ioan Marius.ro T. Medic ªef Secþie: dr.sp. PASCUT VASILE -m.dr. Cojocariu Florinel – m. Ecograf. amplasata în Vila II. Popescu Rodica.21 Email: tbcflorestiph@yahoo.Libertãþii Nr.dr. nr. 1-3. MDR-5 paturi. Tel: 0269230260.530.pr. medicinã internã Director MEDICAL dr. Laborator analize medicale. Goga Dorina Liliana SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA Jud. spital_sv@clicknet.Varga Ritta-m.46 paturi. Bojan Viorel Smaranda-m. Hegedus Sanda-m. Silvia Chivu Secþia Pneumologie I . www. Buna Vestire nr. Suceava. 15 paturi.80 paturi.G. Pneumologie – adulti. Fax: 0230477020 Manager dr. Jud. SECÞIA PNEUMOLOGIE II-50 paturi.sjup. Tel: 0269230260. dr. Comp. Duica Ioana Farmacie: Nicolae Maria. Mizil.sp.60 paturi. Baritiu.15. explorari functionale. Eugenia Neacºu. Laborator radiologie.678 carmenboescu@sjup. 3-5.9. Fax: 0269 845564. Fax:0269130045 Sediul administrativ: Str. B-dul. Fax:0230/520412. bronhologie (in curs de amenajare) SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà PLOIEªTI Str. Jud. statistica_spital_sv@clicknet.1-3. www. Dr. Dr. Jud. statistica ºi informatica medicala .2-4.sp. amplasata în Vila 3. Fax: 0260-644710 www. Fax: 0244. Sãlaj Tel. Satu Mare Tel.160 paturi – Dr.sp. Mediaº.ro Manager: Ec. www.Padeanu Vasile-m. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà “SF. Diana Dumineca Director Financiar-Contabil: Ec. 440078.com Dispensar TBC: Dr. Tel: 0230/222098. SF. Pompeiu Onofreiu.. jud.spitalpnfsm. – 30 paturi – Dr. Medic ªef Secþie . cu Comp. pneumolog Pneumologie.sp.ro Secþia Pneumologie 25 paturi din care TBC 14 paturi Dr. Sibiu. EKG. Aparaturã medicalã: Ap. 0260-644744. Duca nr.ro ªef secþie Pneumologie: Dr. Fax: 0261/ 827120 spitaltasnad@yahoo. I. Pneumologie SPITALUL ORêENESC. TBC adulþi. Manta Mãdãlina. TBC II . Ignat Adrian Radu . Kerezsi Csaba m. Secþia Pneumologie III . jud. 33.: 0261-730913.cu 35 paturi – ºef secþie .21.ro SPITALUL MUNICIPAL MEDIAª Str. Satu Mare. pneumolog. Fax: 0244-251115 leonardrosu@yahoo. mun. Nicolae Bãlcescu nr. nr.B. Dr. Fax:026913004 www. Gr. dr. 20 paturi. secretariat@pediatriesibiu.60 paturi. 30 paturi. atestat în management sanitar. Dotare: spirometru.sp. 10 paturi. pneumolog SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE Str.678 0244. comp. nr. Pallay Vasile-m.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE I -55 paturi. Comp. comp. EKG.ro SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU Sediul social: Str. TBC adulþi.: 0261/ 825600.pr. Sibiu Tel: 0269/ 210979/ 217139. de prevenire ºi control al infectiilor nosocomiale.com. pneumolog. Spitalului. 5 paturi.com. Fax: 0244. Ambulatoriu de specialitate.de radiologie. TBC copii.28. atestat în management sanitar. Prahova Tel.: 0260-644348.300. Dumineca Daniela. Floreºti. 1 Decembrie nr. Comp. comp. m. Prahova Tel: 0244.530. Tel: 0269 842550. 55 paturi.sp.ro Pneumologie I.pediatriesibiu. SECÞIA IV-A BIXAD -50 paturi. Comp. secretariat@sjup. Laboratoare: radiologie.ro.ro. atestat în management sanitar SECÞIA III-A BIXAD -55 paturi. jud. Sibiu.dr. Medic ªef Secþie .sp. Popescu Mihai. Tãºnad. Medicinã Internã SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU Aleea Filozofilor nr. Jibou. Jud. Email: info@spitalulmedias. Secþia Pneumologie II . pneumolog SPITALUL ORêENESC TêNAD Str. Suceava. Suceava. pediatrie_sibiu@yahoo. pneumologie. MDR-5 paturi. Pneumologie II. Strada Republicii 14. IOAN CEL NOU” SUCEAVA Jud. Spirometru. pneumolog.93. 21. TBC .44.spitaljibou..FILOFTEIA’’ MIZIL Str.pr. Fax: 0372-874075 tbc_sm@yahoo. Medic ªef Secþie dr. comp.com. Comp. nr. 0244-251115. dr.19. 40 paturi.Fenechiu Olivia. Ploieºti.: 0244-36. 725600 Tel: 0230477389. Seik Monica m. Zaman Cãtãlina Georgia Director Medical: Dr. Jud. Satu Mare Tel. Comp. imagistica medicala.ro. Vasile Lorel. comp. 35 paturi. Fax: 0269/ 230212 spitaltbcsibiu@clicknet. Dohi Lorant m. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC JIBOU Str.spitalfloresti. Diaconescu Daniela.sp. Negru Rinceanu Elena m. pneumolog.com Medicinã Internã . Prahova 0244-250505.m. Cantacuzino. Gh. Solca. radiology.46 paturi – Dr.PNEUMOLOGIE . pr. Sterilizare.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREªTI Str. Comp. Pneumologie – adulþi.92.ro. TBC III .36.C. explorari functionale.

univ. Chir. m. Secþia Pneumologie II . m. m. Pneumologie: Dr. Dr. Dr. pr. pneumoftiziologie SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOLOGIE V. Maria Cerbu. Comp.. Pneumologie. boli infecþ. competenþe acupuncturã ºi bronhologie. Str. sp.Curelea Aura Eugenia. Nan Delia. Voicu-Mircea Tudorache. Aviatiei. boli infecþ. Pneumologie. Gorici Corina. m. Muha Maria.207. m.pr. m. Chis Minodora.. m.Fira Mladinescu Ovidiu.. I Adulþi -67 paturi din care 4 paturi Comp. astm bronsic etc) Dispensar TBC – dr. competenþã ecografie generalã. boli infecþ. Budarescu Maria Cristina.pneumologie Director MEDICAL interimar. Conf. Ungurean Ioana.Schuch Angela. pneumologie. Computer Tomograf. Teodora Moisil. Roman Horatiu – m. ªef sectie: Dr. m. Marc Monica. Corbeanu Cristina Elena.207. Balint Gib Marius.. explorãri funcþionale. Vancea Dorin. Lazureanu Elena Voichita. Bertici Nicoleta. Teleorman.Chim. m. Med. sp. sp. pr. Dr. manager. Lab. Dr. Dr. Dr. pr pneumologie. Narcisa-Daniela Nicolescu. pr.. pr. Rosiori de Vede. Iftimesei Elena SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROªIORII DE VEDE Jud. pr. pr. imagisticã med. Dr. pr boli infecþ. univ. Gheorghe Adam nr.sp. competenþã bronhologie. med. M. Dispensar TBC. cu competenta in ecografie si computer tomografie. Farmacie: Sâmbotin I.6 paturi: Dr. pr. m. Dr. boli infecþ. Dr. 13 Tel. Alexandru Crisan. Pneumologie.pr. boli infecþ. Elena-Gratiela Ioncelescu. m. pr.med. Dr. Conf. Pneumoftiziologie I. Dr. 145400 Tel/fax: 0247/366995. m. sp. Pneumologie. m. m. m. de Anal.. m. Comp. Fax: 0256. pr. Manuela-Gabriela Curescu. boli infecþ. Sorina Maria-Denisa Laitin. Dr. epidemiologie. Timiºoara..ro SPITALUL ORêENESC ZIMNICEA Jud. Comp. Fax: 0247466651 pneumofi@evstar. boli infecþ.. de Spitalizare de Zi HIV/SIDA . terapie intensivã. pneumologie. Dr. Lucian PaulHorea Negrutiu.pr. Bica Valerica – biolog specialist. ºef lab.. abau Roxana. Str. m. med Dr. Pneumologie. Sanda-Anca Levitchi. Dr. competenþã ecografie generalã... de Prevenire ºi Control a Infecþiilor Nozocomiale..F. med. Secþia Pneumologie I . Stefan Mihaicuta m. Stelian-Eugen Stoia-Djesca. pr. de Anatomie Patologicã. pr. dr. internã – 60 paturi. Cab. m.ro Manager Dr. Comp. HIV/SIDA.universitar Dr. boli infecþ. Borcan Daniela. boli infecþ.Chereji Monica. boli infecþ.pr.. Prof. toracica. m. m. Dr Madem Alina Luminita. m. m. TELEORMAN. Dr. Dr. Lab.boli infecþ. i boli infecþ.com.2011 Vancea. Dr. dr. Monþia Tatiana. Terapie Intensivã . Dr. Dr. pr.pr. Gherman Minerva – chimist specialist.ro. ºef secþie. dr. m. Isai Luminita Alina. Lab.. dr. m.. Dimitriu Raluca Diana. Nr. Virgil-Filaret Musta. RodicaValerica Potre Oncu.Ivascu Ana.pneumologie. Explorãri Funcþionale. Dr. competenþã ecografie. sp. Opreanu Radu Virgil. Dr.boli interne boli respiratorii (pneumonii. Dr. m. Traian nr.Fratila ZenoIoan. med. Comp. Dr.Sas Daniel. Dr. m. Dr. radiologie. Stefan Mihaicuta. pr. pr. Dr... sp. univ. Director financiar contabil Ec Badea Janeta Secþia Boli Infecþ.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii Externalizate-Synevo..Iovan Ionela. m. Dr. competenþã ecografie. m. CameliaTeodora Nita. internã.Miron Ramona Mihaela. in st. pr. pneumologie. 68-72. contzim@yahoo. dirmed@spitalul-vbabestm. Dr. m. Pneumologie.34 paturi. competenþã ecografie. m. Dragan Codrut – chimist specialist. competenþã ecografie. As. atiari@spitalul-vbabeº-tm. Dr. m. Maria Ileana. boli infecþ. anestezie. anestezie. Pneumologie. Dr. m. Dr. Draghici Dan -sef sectie – m.pr. Dr. Dr. m.4 paturi. Med.Sorescu Cristian. Mihalcea Elisabeta. Biol. Conf. Dr.14 paturi. m.. Recup. farmacist primar. pr. Marincu Iosif.pneumologie. Conf. m. m.Laza Florin. Virginia Mihaescu. Adriana Socaci. Dr.735 conta@spitalul-vbabes-tm. pr.Badescu Sorina.: 29 . de Radiologie. competenþã ecografie. As. m.66 paturi din care 6 paturi Comp.R. competenþã Chir. pneumologie.Chim. pneumologie.. pr. m.. 0752443805 spitalzimnicea@yahoo. Dr.com Secþia med. m. pr. coordonator. m. Adriana-Mihaela Dan. Dr. Vancea Dorin. Dr. Biol. în st. ToracoPulmonarã . anatomie patologicã. sp. i pneumologie: Dr. Dr. laparoscopicã. 0247466701. m. med. Alergologie si imunologie clinica. m. Lab. Dr.ro. Corneliu Constantinescu. Conf. Stoenescu Dorel – biolog princ. Dr.79 paturi din care 34 paturi Comp.. ºef secþie. Med. Hazm Aljabory. Str. pentru studiul tulburãrilor respiratorii în timpul somnului: Dr. Traila Daniel. Mateiu Loredana Manuela. Emilia-Octavia Nicoara. Dr. Pneumologie. Comp. Adriana Botila. Szilagy Delia Monica. II Copii ºi Adulþi.BABEª TIMIªOARA jud. As.Ardelean Carmen Loredana.Chim. m. rezid. m. Chir. Mun. ºef secþie: Prof. pr. Dr. rezid. TBC. Irina-Ionela Stoia-Djesca. pr pneumologie. Pneumologie. competenþã ecografie. boli infecþ.pr. Dr. Lab. Lab. de Explorãri Funcþionale. sp. m.1 Tel: 0247466651. Dr. sp. bronsite acute si cronice. Carmen Panaitescu. boli transmisibile ºi epidemiologie. pr. Clitan Monica Mihaela. boli infecþ. Dr. Dr. Zimnicea. Dr. pr. sef farmacie. pr. Radioterapie Pneumoftiziologie II. Dr. Dr. de endoscopie bronsica: Dr Vaipan Mihaiescu Virginia. MonicaDaniela Cotfas. Dr. in st. As. sp. m. în st. Oanta Gratiela. pr. Dr. terapie intensivã. Dr.670. Malac Constantin – chimist specialist.: 0256. boli infecþ. Hanna Csunderlik. Dr. Anatomie Patologicã – Citologie. Dr. pr. Dr. Dorin 2010 . pr. Dr. Dr. Pneumologie. pr. pr.79 paturi din care 60 paturi Comp. Dr..Oancea Cristian. Lab. m. m. sp. Geru Gabriel. pr. Timiº. sp. univ. HIV/SIDA. Medicale. Dr. Elena-Voichita Lazureanu. Anestezie. TBC ºef secþie: Prof. Dr. m. respiratorie . Radiologie ºi Imagisticã Med. Secþia Boli Infecþ. Dr..

: Tel/ Fax: 0256 360655. Tulcea. specialist. Telefon: 0240/ 571884. 025086062. spitaljimbolia@artelecom. M. II pneumoftiziologie.sjv.m. SPITALUL DR. Cornelia Vultur .pr. Deta. ºef secþie dr. Pneumologie . Vâlcea. Mihãeºti Str. Fax: 0256-390427 Email: conta@spitaldeta. ºef secþie dr. nr. Fax: 0237/ 275779 spital. SPITALUL ORêENESC FÃGET Jud. Gheorghe Deaconu . NICOLAE” BÂRLAD Jud. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà VÂLCEA Jud. Laborator analize medicale. Miu Sorin. M.net Comp. de Psih. Jimbolia. 0256 320692. Cuza nr.online. bronsite. . Fax: 0250860231 spitalul_horezu@yahoo.14 Tel.Maresal I.com Dispensar TBC. . med. spitalul_Vâlcea @yahoo. EKG Hellige. Tel: 0240/ 562115.com Cab. Pneumoftiziologie. Fax: 0240/ 571968. boli infecþ. Internã. www.spitalnegresti. Dr. Calea lui Traian.5 paturi. m. 41.pr. Dr. monitor pacient (T.. .pr. Nr. Str. Cab. Str. A. www. Lab. Tel. de intubatie oro-traheala..: 0256-371770. Decebal Nr. Fax 0240/ 561820. Pneumologie SPITALUL DE COPII “SF.4.ro Dispensar TBC 30 Supliment Medical Market . 66 paturi. Laborator analize medicaleDr.PNEUMOLOGIE .16 paturi Dispensar TBC SPITALUL ORêENESC BABADAG jud.m. Fax: 0235/457730 www.pneumoftiziolog. Str. Elena Todorescu.HIV/SIDA.ro Sectie Med.Dr. Constantin Rusanda Rahela. Heracleea. Cab. radiologie si imagisticã med. a nr.m. tensiometru adulti. 0250860620. Str.pneumologie. www. 12 capsule.pneumoftiziolog. Fax: 0250/746989. Dr. Gheorghe Deaconu .: 0256-391260. somacin2002@yahoo. radiologie ºi imagisticã med.Iugulescu Magdalena. 34. Tel.spitalulmacin. puls.panciu@sanitar. Sandu Maria.radiolog. Dr. Antonescu. spitalbabadag@yahoo.spitaluldecopiibarlad. 150 Tel.Cornea Georgeta. Barlad. dr. Pneumologie.Vaslui.pneumoftiziolog.ro SPITALUL ORêENESC NEGREªTI Jud.pr.: 0235/457330. de picior. M. de anal. Iosifescu Cristina. Horezu. Radiologie si imagistica. 10. Rm Vâlcea.m. 20 paturi Cabinet de pneumoftiziologie Dotare: ap. radiologie ºi imagisticã med. Loc. Victoria Teodorescu . SEITAN GHEORGHE DANIEL. 66 paturi.com Secþia pneumologie. Timiº. Mircea Vodã. 245800. 25 paturi. astm bronsic. tub oxigen. Bulacu Monica. Rosoga Gheorghe. Timiº.net Pneumoftiziologie DR. A. Tel. VASLUI.Penumologie SPITALUL ORêENESC DETA Jud.Spitalului nr. Str.ro.I. oscilometru. 5. în curs de organizare . Nesin Marina.ro Dotarea: EKG. Dr. Cab. aspir.: 0250/748001. Dr. str.ro Dispensar TBC. Bloc operator. str. Dr. Dr. B-dul Epureanu nr.com Laboratoare: Lab. respiratie.Ciontea Elena. nr. Tulcea. temperatura corporala). Panciu. Comp. ºef secþie dr.: 0237/ 275600. Lab. de legatura. med. Spirometru microMEDICAL pentru explorari functionale. Mãcin. SPITALUL ORêENESC MÃCIN Jud.net. Tel. Princ.pr.pneumoftiziolog. III pneumoftiziologie. str.dispensarizare a hepatitei.spitalfaget. Lab. Lab. Nr. Oraº Fãget.fr. Babadag. 29 Tel. Dr. nr. Mihai Viteazul. Fax: 0256 320039 sanatatesg@artelecom. Victoria Teodorescu .Timiº. Computer.pr. respiratie asistata cu ventilatie mecanica. Popescu Luciana Mihaela -med.com.sp. Negreºti. Contele Csekonics Nr. Vâlcea. explorãri funcþionale ventilatorii ºi EKG. 50 Tel: 0235/416220. Comp. etc) Cab. sef sectie dr primar Deleanu Taisia SPITALUL ORêENESC PANCIU Judeþul Vrancea. 571883. Sectii: I. Fax: 0256-370697 spitalsanicolaumare@artelecom. antirabic.Timiº.com. Fax 0250/768045 anasta_spital@yahoo. Peia Andra Maria.Dr. Duta Constantin. Salã de gimnasticã.pr. 360682.4. 66 paturi. 0250/768282. Dr. "Centrul de Consiliere pentru renuntare la fumat".pr. www.: Rita Opriþescu Mogoº SPITALUL ORêENESC SÂNNICOLAU MARE Jud. As. ºef secþie Pneumoftiz Dispensar TBC. Pneumologie SPITALUL ORêENESC HOREZU Jud. Sânnicolau Mare. terapie intensivã boli infecþ. 4. Str.Ion Cosmin SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “CONSTANTIN ANASTASATU” MIHÃEªTI Jud. boli infecþ. spital_negrestivs@yahoo.pneumoftiziolog. nr. EKG. Timiºoarei. Fax: 0235/416685 spitaluldecopiibarlad@gmail. Desaga Daniela. “KARL DIEL” JIMBOLIA Jud. 305300 Tel: 0256 320860.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dr. 201.m. Vâlcea.ro Sectie Boli pulmonare (pneumonii.

condus/ de prof. Bucure]ti Centrul de Reabilitare Respiratorie din Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" a fost \nfiin[at \n 2009 printr-un program finan[at de Ministerul Educa[iei ]i Cercet/rii. chestionare de calitate a vieþii ºi indici de prognostic. cu simptome mai puþine ºi mai uºoare. care au simptome respiratorii. Alina Croitoru Fiziokinetoterapeut Lucia Marinescu Program: luni-vineri. test standardizat cardiorespirator de efort. dr. Eficienþa programului de reabilitare respiratorie a fost demonstratã ºi în centrul nostru. care.30 . }os. este alc/tuit/ din: un medic pneumolog. Echipa. Contact Centrul de Reabilitare Respiratorie Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" Pavilionul III. test de mers.Centrul de Reabilitare Respiratorie în Ambulator din Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”. Bucure]ti. determinarea presiunilor musculare respiratorii. etaj I. educaþie terapeuticã ºi consiliere psihologicã. 518. un fiziokinetoterapeut. Dr. toate acestea conducând la scãderea toleranþei la efort ºi scãderea calitãþii vieþii. Scopul reabilitãrii respiratorii este de a creºte toleranþa la efort ºi calitatea vieþii acestor pacienþi. Sector 5. antrenament al muscu- P laturii respiratorii. int. 420. Miron Bogdan. Programul propriu-zis constã în 20 ºedinþe de antrenament la efort (exerciþii aerobe ale musculaturii periferice pe cicloergometru). Viilor nr.14.30 . vor putea sã facã eforturi mai mari/mai îndelungate. Ace]tia beneficiaz/ de colaborarea Serviciului de Explor/ri Func[ionale Respiratorii condus de dr. la sfârºitul programului cu duratã de douã luni. kinetoterapie respiratorie. prin ameliorarea obiectivã a parametrilor urmãriþi ºi prin ameliorarea simptomelor ºi a calitãþii vieþii. 7. rogramul de reabilitare respiratorie se adreseazã în primul rând pacienþilor cu BPOC. Diana Ioni[/. un psiholog ]i un asistent medical. dar ºi celor cu alte boli respiratorii cronice. 90 Tel. afectare muscularã perifericã ºi decondiþionare fizicã. 021 335 69 10. Evaluarea iniþialã ºi finalã a pacienþilor se face prin teste funcþionale respiratorii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful