Supliment

MEDICAL Market
PNEUMOLOGIE
2010 - 2011

Editura

Str. Mãguricea nr. 7-11, sector 1 Bucureºti, România, 014231 Telefon fix: +40 21 233 11 75 Fax: +40 21 233 11 76 Web: www.salespromotion.ro E-mail: office@salespromotion.ro

Monitor de oxid nitric expirat (FENO) Nobreath

EasyOne Pro - DLCO “la purtãtor”

Cea mai convenabilã soluþie pentru monitorizarea inflamaþiilor cãilor respiratorii
NObreath® permite mãsurarea rapidã si precisã a oxidului nitric expirat (FENO) printr-o modalitate simplã, neinvazivã, utilã în depistarea inflamaþiilor cãilor aeriene (ex.: astm) ºi / sau în monitorizarea procesului de vindecare sau a unei medicaþii administrate. Caracteristici: • Mic, uºor, portabil, alimentare pe baterii (3 x AA) • Interfata grafica simpla cu feedback vizual ºi auditiv pentru a asigura corectitudinea mãsurãtorii • Numãr nelimitat de mãsurãtori pe perioada de valabilitate a senzorului (2 ani); • Auto-calibrare ºi abilitatea de a efectua verificãri funcþionale • Monitorizare permanentã a nivelului NO din aerul ambiant, fapt care permite ca inspirul sa nu se facã prin aparat, simplificând manevra; • Costuri mici pentru consumabile, piesele de gurã sunt de unicã folosinþã per pacient; • Posibilitatea monitorizãrii FENO ºi la pacienþii de vârsta micã • Posibilitatea adaptãrii unui dispozitiv de mãsurare offline.

Sistem deschis, respectând cele mai noi tendinþe pentru interfaþa de pacient, confortul operãrii ºi gestionarea parametrilor gazului.
Un analizor “de ultimã orã” al funcþiilor pulmonare, • Portabil, autonom, utilizare instantanee, nu necesita încãlzire • Nu necesitã componente adiþionale (cum ar fi calculator, monitor, tastatura, mouse) • Robust, nu necesitã calibrare, senzorii sunt gata de lucru instantaneu • Sistem de operare Windows XP embedded, suportã imprimate standard, acces la reþea, funcþii de securitate ºi dispozitive periferice Aptitudini vaste de testare a funcþiilor pulmonare: • Spirometrie completa (Pre/Post, FVC, FVL, tidal breathing) • Capacitate de difuzie prin tehnica “Single Breath” (DLCO) • Volume pulmonare statice (SVC) • Ventilarea voluntara maxima • Determinarea volumelor pulmonare prin tehnica “Single Breath” (RV, TLC) • Control al trend-urilor (tendinþelor) biologice ºi simulate • Testare cu provocare bronhica • UPG Operare cu un singur gaz: (10% He, 0.3% CO, 21% O2 în N2) Stabilitate pe viaþã

EasyOne Diagnostic Worldspirometer

Spirometru portabil cu ultrasunete, cu posibilitate de conectare la calculator sau direct la imprimantã.

• mãsurãtori de mare precizie chiar ºi la fluxuri mici (copii, afecþiuni severe); • senzorul nu intrã în contact cu proba; • nu este influenþat de umiditate, temperaturã, presiune atmosfericã, contaminare; • nu necesitã incalzire, calibrare, curãþare sau întreþinere costisitoare; • consumabile simple ºi economice; • uºor de operat în afara laboratorului, cu sugestii ºi diagnostic; • acurateþe extrem de ridicatã pentru fluxuri reduse.

SpiroScout® - Diagnostic pulmonar cu ultrasunete

O nouã dimensiune în mãsurarea simultanã a valorilor spirometrice ºi gazelor respiratorii

• Mãsoarã simultan fluxul ºi densitatea gazului, oferind dintr-o singurã mãsurãtoare informaþii despre volumele ºi schimbul de gaze respiratorii; • Mãsurare foarte exacta ºi sensibilitate foarte redusã la factori perturbatori (rezoluþia senzorului ultrasonic – 1000 Hz); • Nu existã o rezistentã perceptibilã ce poate obstrucþiona respiraþia, aspect foarte important pentru pacienþii cu probleme respiratorii; • Nu necesitã încãlzire sau calibrare; • Module opþionale: capnovolumetrie, diagnostic emfizem pulmonar, determinarea spatiilor anatomice moarte.

CUPRINS
Interviu cu medicul Florin Mih/l[an, director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta', pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Alegerea inhalatorului potrivit Neoplasmul bronhopulmonar Alergiile respiratorii sezoniere - abordare homeopatic/ TEP - un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ 4

Supliment

MEDICAL Market
P N E U M O LO G I E
2 01 0 - 2 01 1

6 8
Editura

9 10

EDITOR

Infec[iile din sfera ORL - cauz/ 11 frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE 13

FIN
WATCH

Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3, sc. 3, parter, 030775, sector 3, Bucureºti Tel: 021.321.61.23 Fax: 021.321.61.30 redactie@finwatch.ro P.O. Box 4-124, 030775 Tipar: Vizual 2003

MEDICAL MARKET
CD bazã de date!
Baza de date medicalã conþine:
spitale (date contact, lista medici, dotãri, servicii medicale prestate) centre ºi cabinete medicale private medici de familie stomatologii farmacii furnizori de aparaturã ºi consumabile medicale selecþiile se pot face dupã tipul unitãþii medicale, specialitate medicalã, judeþ, denumire serviciu medical prestat, denumire aparat/instrument medical, nume sau/ºi prenume medic, cuvânt cheie aflat în denumirea unitãþilor medicale sau în textul prezentãrilor acestora selecþiile pot fi salvate în formate compatibile Word sau Excel. Comenzi la 021/321.61.23, redactie@finwatch.ro

ã baz

C dD a te ed

conform ultimei statistici a OMS. Progresele sunt legate în special de acest DOTS plus un program de supraveghere a administrãrii medicaþiei.PNEUMOLOGIE . începând de la sãrãcia populaþiei. în mod indirect. Care sunt principalele mãsuri de prevenire a bolii? Dar programele locale ºi naþionale care susþin lupta anti-TBC? (Vã invit sã faceþi referire ºi la modelele de programe care au avut rezultate deosebite în urma aplicãrii lor!) Da. boli digestive. 90 de români pierzându-ºi zilnic viaþa în urma consumului. cu ºomerii sau cu cei care se constituie în cazuri sociale. Tutunul este duºmanul cel mai des întâlnit al plãmânului. România ocupã primul loc în Uniunea Europeanã în ceea ce priveºte numãrul bolnavilor de tuberculozã.care sã fie reînnoite regulat -. În ultimii ani. dar ºi altele. iar tratamentele nu erau ierarhizate corect ºi nici complete. dar ºi rata de vindecare este în prezent alta. Nasta” ºi din sanatoriul Bisericani. cancerul laringian. permit o mai bunã recuperare a acestora. diabet zaharat etc.ºi cel al bolilor cardiovasculare . În schimb. cifrele reale erau ascunse. vezical. esofagian etc. Având în vedere cã am petrecut ºi cunosc bine ºi situaþia de pânã la revoluþie. precum: cancerul bronhopulmonar. dau roade. director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta'. cu pãtura de ”sãrãciþi” postrevoluþie. mare de pacienþi raportat a fost alimentat de dinainte de 1989. bronºita cronica. lipsa unor stocuri de medicamente . numãrul mare de cazuri cronice beneficiazã de altã supraveghere ºi tratament în aceste servicii din Institutul de Pneumologie “M. astmul bronºic . Supliment Medical Market . Atunci. numãrul bolnavilor români de TBC a scãzut. într-adevãr.infarctul miocardic.000 de noi cazuri. care evita noncomplianþa pacienþilor ºi. boala ischemicã cardiacã.. în ultimii ani. trebuie sã o priveºti comparativ pe cele douã perioade pânã în 1989 ºi dupã. urmat de grupul de afecþiuni respiratorii cronice . Grupul de boli de temut în care fumatul este factor cauzal este cel al afecþiunilor maligne. în România numãrul pacienþilor cu tuberculozã este în scãdere de la un an la altul. Lista este foarte lungã. prin izolare ºi tratament prelungit cu scheme alternative. dar românii fumãtori mor în principal prin acest grup masiv de suferinþe. Care sunt cauzele ce favorizeazã apariþia bolii? Când judeci situaþia tuberculozei în România. Sunt în continuare probleme cu oamenii strãzii. Care sunt principalele boli cauzate de acesta ºi cele mai noi terapii de combatere a fenomenului? Tabagismul este o boalã care induce ºi are valoare de factor de risc pentru cel puþin 100 de alte afecþiuni. care.unde ca factor de risc sau cauzal acþioneazã: emfizemul pulmonar. precum SIDA. Doctorii erau penalizaþi pentru o prevalenþã mai mare per cabinet. S-au implicat Fondul Global ºi Ministerul Sãnãtãþii. strict supravgheatã de cadrele medicale. pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Potrivit statisticilor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). cu boli sau comorbiditãþi facilitante. Drumul este însã lung ºi mai sunt multe de fãcut pânã la stãpânirea acestei afecþiuni contagioase. noncomplianþa unei populaþii cu un nivel de educaþie scãzut. pot sã spun cã acest numãr. în fiecare an înregistrându-se în jur de 30.INTERVIU Interviu cu medicul Florin Mih/l[an. hepatitã cronicã. condiþii de igienã ºi izolare deficitare. scade rata de recidive sau de selecþie a unor cazuri chimiorezistente. crize financiare etc. Rata de negativare la examenul sputei la ieºirea din spital.). perioadele de crizã ale unei þãri (rãzboaie. care þin de existenþa unor organisme cu deficite imunitare. accidentele vasculare etc. Boala aceasta contagioasã are multe izvoare care o alimenteazã. de cavitate bucalã. Programele naþionale de control al acestei boli ºi alegerea co4 rectã a prioritãþilor.

avem de-a face cu progrese în zona diagnosticã: tomografe computerizate performante. pentru a face “lobby” în favoarea Convenþiei Cadru de Control al Fumatului unde România este semnatarã. Un model îl pot constitui Franþa ºi Italia. munca ºi proiectele acestei reþele au fost axate în principal pe aspecte educative. aceastã temã aleasã de noi vine ca o mãnuºã ºi este. am þinut sesiuni educative. În acest “An al Plãmânului”. singura asociaþie profesionalã din þarã cu o secþiune de tabacologie. pot produce schimbãri esenþiale în ceea ce priveºte poziþionarea fumãtorilor ºi nefumãtorilor faþã de fumat? Amânarea unei legi care interzice total fumatul în locurile publice duce la efecte negative economice ºi asupra sistemului sanitar inimaginabile. pediatri. împreunã cu alþi colegi . de fapt. pentru a lucra în þãri unde plata medicului are decenþa care se impune. 5 .interniºti. care însã trebuie sã fie ºi supravegheate ca modalitate de aplicare. chirurgi de chirurgie toracicã în aceastã lume vastã pneumologicã. de CT. se ocupã de pregãtirea schimbului de mâine. extrem de puþine afecþiuni din alte domenii medicale pot fi privite independent ºi fãrã a le conecta direct la plãmân. Va invit sã faceþi o analizã a pneumologiei în România. în întreprinderi private. de conºtientizare a impactului tutunului asupra sãnãtãþii. ameninþãri ºi oportunitãþi. pe plan mondial. Mulþi ani. Avem un grup de lideri de opinie care.INTERVIU Care sunt efectele amânãrii aplicãrii legii de interzicere a fumatului în locurile publice? În ce condiþii campaniile educaþionale. cu expertiza a douã ONG-uri “Romtens” (specializat în locuri de muncã fãrã fumat) ºi “Aer Pur“. alergologi. iar ceea ce aveau de fãcut colegii 2010 . o bunã parte dintre medici nu sunt pregãtiþi sã consilieze un fumãtor. pneumologia a fost privitã la noi ca o rudã sãracã a lumii medicale româneºti. am demonstrat cã avem o paletã foarte largã de boli. unde. Care sunt acþiunile pe care le-aþi organizat ºi principalele obiective pe care v-aþi propus sã le atingeþi prin intermediul organizaþiei? Este o organizaþie care combinã experienþa membrilor Societãþii Române de Pneumologie. în termeni de puncte forte. Care sunt. Sunt generaþii de tineri rezidenþi care sunt familiarizaþi cu cunoºtinþe moderne în privinþa investigaþiilor. cardiologi. În plus. dar sã nu uitam cã un rol important îl au ºi campaniile de screening de spirometrie. chiar dacã pleacã de la sfatul minimal ºi ajung la o consultaþie intensivã. Toate acestea reuºesc sã descopere precoce unele afecþiuni cronice sau acute. dintre care unele pun presiune pe sistem de mulþi ani ºi vor continua sã o facã pânã în 2020. Progresele în domeniul nostru sunt pe douã planuri: existã multe coduri genetice care au fost sau sunt pe cale de a fi descoperite ºi fundamenteazã terapii genice la modã. o invitaþie de a pãtrunde. Sunteþi preºedintele Reþelei pentru Prevenirea Fumatului în România. cele mai noi ºi revoluþionare tehnologii. Treptat. Va rog sã argumentaþi de ce. de fapt. ca Sibiu ºi Iaºi. au un rol la fel de important. Am început cu campanii de genul “Fumatul te face scrum” ºi am ajuns la judeþe-pilot. slogan lansat de foarte multe organizaþii internaþionale. De 3 ani. în acest an. Pneumologia a avut o problemã de imagine serioasã. Pe de altã parte. PET CT. dar ºi pentru a susþine o parte dintre mãsurile legislative care ne pot apropia ºi pe noi de o lege de control al tabagismului coerentã ºi modernã. pentru cã mulþi români nu ºtiu ce riscã. în congrese. puncte slabe.2011 era doar a trata tuberculoza. de citologie sau cele care se orienteazã spre vaccinarea în masã a populaþiei. unde. tema principalã a Congresului de Pneumologie este “Plãmâ” nul – parte a unui întreg”. Pneumologia româneascã a fãcut mulþi paºi sãnãtoºi în ultimii ani. la care pe vremea secundariatului meu aveam dreptul doar sã visez. Un alt pericol la orizont este cel legat de emigraþia în masã a tinerilor capabili. fiind identificatã cu “ftiziologia”. metode de investigaþie noninvazive în sfera bronhologiei etc. astmul bronºic etc. a unei dotãri moderne ºi a salariilor neatractive. care a devenit doar de suprafaþã. Unde am pierdut teren? Este vorba despre cercetare. Ulterior. unde. Avem foarte multe exemple de þãri. dupã o astfel de interdicþie. precum BPOC. în centrele universitare. din cauza lipsei de fonduri. Campaniile de conºtientizare alãturi de mãsurile legislative. multe dintre ele neglijate. au scãzut prezentãrile la camera de gardã de accidente vasculare ºi infarct cu 11-16%. descoperiri ºtiinþifice ºi modalitãþi de combatere a afecþiunilor ºi bolilor pulmonare? Ca sã poþi combate o afecþiune pulmonarã trebuie sã intri în complicatele mecanisme patogenice care faciliteazã instalarea ºi progresia acesteia. ne-am extins activitãþile abordând ºi comisiile de sãnãtate din Senat ºi Camera Deputaþilor.

Particulele mai mari de 5µ se vor depozita la nivelul zonei orofaringiene. publicatã Tabelul 1. Mãrimea aerosolilor poate varia de la 0. facialã 6 Supliment Medical Market . Nebulizatoarele pot folosi doze mari de medicaþie. Ele pot fi folosite cu respiraþie normalã.01µ la 100µ. Utilizarea MDI împreunã cu spacerele cu valvã. acest lucru favorizând absorbþia sistemicã. ultimele cercetãri aducând progrese considerabile în acest domeniu. permit mixarea de soluþii.PNEUMOLOGIE . Consumã însã mai mult timp. dar acest lucru necesitã o tehnicã extrem de bunã. iar la nevoie se poate administra concomitent ºi oxigen. Factorul principal individual care influenþeazã depoziþia pulmonarã þine de calibrul bronhiilor pacien- Alegerea dispozitivului cel mai potrivit la nevoile pacientului O strategie generalã de alegere a inhalatoarelor pentru copiii cu astm bronºic cu vârsta sub 5 ani. aspectul fiind esenþial bucalã sau mascã pentru eficienþa terapeuticã. spre deosebire de sistemul digestiv. Bucure]ti Dispozitivele ]i tehnica inhalatoare Existã 3 mari categorii de dispozitive folosite pentru a elibera aerosolii terapeutici: nebulizatoare. Inspiraþia lentã creºte depunerea pulmonarã pentru MDI ºi nebulizãri. Deºi tehnica este relativ uºor de învãþat. permite o mai bunã coordonare mânã-gurã ºi reduce foarte mult depunerea faringianã. adesea copiii mici ºi pacienþii dispneici nu sunt capabili sã aibã un flux inspirator corespunzãtor. fiecare fiind o combinaþie unicã între substanþa medicamentoasã ºi dispozitivul respectiv. Alegerea unui dispozitiv inhalator pentru copiii cu astm în Ghidul GINA 2009.. Ca principiu. fãrã coordonare. Vârsta Dispozitivul preferat Dispozitiv alternativ Principalul factor care influsub vârsta de 4 ani MDI plus spacer dedicat Nebulizator cu mascã enþeazã decizia de alegere a unui dispozitiv inhalator. MDI sunt dispozitive care pot genera o depunere pulmonarã mare. Dr. MDI ºi nebulizatoarele genereazã particule lichide sau suspensii (lichid/solid).ARTICOLE DE SPECIALITATE Alegerea inhalatorului potrivit tului ºi de tehnica inhalatoare folositã. atât cu mascã facialã facialã pentru adulþi cât ºi pentru 4-5 ani MDI plus spacer dedicat MDI plus spacer dedicat copii. în timp ce doar particulele cu diametrul între 2 si 5µ (cum sunt cele generate de dispozitivele inhalatorii terapeutice) se vor depune în bronhiile mari. mai ales la copii. sunt . fãrã o tehnicã specialã. Anumite particule depuse între laringe ºi bronhiolele terminale pot fi îndepãrtate prin clearance-ul mucociliar ºi nu vor determina efect antiinflamator sau bronhodilatator. iar DPI genereazã particule solide. medii ºi în cãile aeriene mici. erosolii sunt folosiþi de multe secole în tratarea afecþiunilor respiratorii. mai ales la vârsta pediatricã. Administrarea medicaþiei inhalatorii cu nebulizatorul se poate face ºi în timpul somnului. este modul corect de focu piesã bucalã cu mascã facialã sau losire a acestuia de cãtre paNebulizator cu piesã cient.instruiþi” pentru a elimina particulele strãine..adormit”. este prezentatã în tabelul 1. Pentru terapia inhalatoare s-au realizat diferite forme terapeutice. ºtiind cã inhalarea de aerosoli este neglijabilã la un copil care plânge ºi cã depunerea de aerosoli este cu 74% mai mare la un copil . Pentru DPI este necesarã o inhalare adâncã ºi rapidã de la început. Diferenþa esenþialã dintre tratamentul pe cale oralã ºi cel inhalator constã în faptul cã plãmânii. iar dispozitivele sunt mai puþin portabile decât MDI sau DPI. A Factorii care influen[eaz/ depunerea particulelor în pl/mâni Factorul principal care þine de forma terapeuticã este mãrimea particulelor emise. Particulele mai mici de 2µ au cel mai mare potenþial de a se depune în porþiunea respiratorie a plãmânilor. Mihaela Oros Medic primar pediatru Clinica de Pediatrie Medicover. inhalatoare presurizate cu doze mãsurate (MDI) ºi inhalatoare cu pulbere uscatã (DPI).

.

faþã de costurile spitaliceºti. toracoscopice ºi în chirurgia deschisã. echipament de ablaþie tumoralã prin radiofrecvenþã. pentru cã o desfãºurãm în beneficiul bolnavului. totuºi.ARTICOLE DE SPECIALITATE Neoplasmul bronhopulmonar Neoplasmul bronhopulmonar este cel mai frecvent dintre cancere ]i d/ cea mai mare mortalitate specific/ prin cancer. anestezist. Carl Reiner ºi altele ne furnizeazã echipamente medicale ultramoderne (videoendoscoape pentru bronhoscopie. toracoscopie ºi mediastinoscopie. radiolog. pneumolog. Novatech. bronhoscopie cu luminã diagnosticã specialã. Deoarece tratamentul acestor boli este multimodal. care sã foloseascã tehnologii moderne. ecobronhoscopie. Ce înseamnã acest lucru? Timp câºtigat pentru pacient ºi un plus de confort psihic. oncologie. pentru cazurile de cancer care nu pot primi indicaþie de rezecþie chirurgicalã. dar ºi pentru tratamente ambulatorii în alte patologii toraco-pulmonare care beneficiazã actualmente în lume de abordare endoscopicã sau minim invazivã. multidisciplinar. ca ºi stadializarea ºi restadializãrile ulterioare de pe parcursul tratamentului se fac pe baza prelevãrii de probe de þesut în mod minim invaziv sau invaziv. ecografe performante). Pe lângã tehnologia de vârf pe care vrem sã o punem la dispoziþia bolnavului. Martin. Sigur cã gradul de antrenare al personalului pentru astfel de pretenþii de diagnostic este mai mare. Vrem ca THORACUT sã reprezinte o ºansã în plus pentru pacienþii din România: multe dintre intervenþiile medicale care pânã acum necesitau deplasãri costisitoare în strãinãtate se pot face acum ºi la noi. oncolog.tehnici minim invazive de diagnostic sau tratament pentru chirurgia toracicã ºi pneumologia intervenþionalã . Costurile ambulatorii – s-a vãzut peste tot în lume – sunt mult mai convenabile pentru managementul acestor afecþiuni. Acesta este unul dintre motivele pentru care am înfiinþat. Siemens. Oradea. mai ales la munca de echipã. imagist. internist. Integra. . Gândindu-ne la spitalizãrile îndelungate ºi drumurile pe care trebuie sã le facã pacientul pentru a obþine un diagnostic. la sacrificii.constituie realitãþi curente în oferta de care beneficiazã populaþia numeroasã de 8 Supliment Medical Market . medicinã internã. endoscopie pentru protezãri endotraheobronºice. Draeger. deoarece acesta va avea cu cine sta de vorbã pentru a i se rãspunde la diferite întrebãri. mãresc confortul pacienþilor ºi reduc timpii de refacere postoperatorie. Oferirea în sistem privat a unor proceduri diagnostice ºi terapeutice pe care sistemul public de sãnãtate nu le asigurã în orice spital sau policlinicã din România poate fi privitã ca realizare excepþionalã eventual. THORACUT .aceste servicii . la dedicare. fondurile guvernamentale rom`ne]ti nu privesc dec`t cancerele genital feminin ]i mamar. anatomopatolog. pacienþi din þãrile avansate în Europa ºi în lume. 02. Asigurarea colaborãrii interdisciplinare face ca bolnavul sã nu fie trimis dintr-o unitate în alta pentru a gãsi specialistul necesar.un cabinet privat multidisciplinar care oferã servicii ambulatorii de chirurgie toracicã endoscopicã/minim invazivã. Storz.06. cardiologie ºi pneumologie intervenþionalã. În acela]i timp. este nevoie de o echipã formatã din chirurg. stadializarea ºi restadializarea cancerului bronhopulmonar ºi altor cancere toracice (inclusiv mamar). avantajele unei astfel de clinici devin evidente. mai ales pentru diagnosticul. Prevalen[a acestei boli \n Rom`nia este cea mai mare din Europa ]i a doua din lume. în Oradea. cardiolog. Un cabinet astfel dotat înseamnã asigurarea de metode diagnostice ºi terapeutice atât pentru fazele avansate cât ºi pentru fazele incipiente ale bolilor neoplazice cu localizare toracicã. Daniel Grigorescu Medic primar chirurg toracic P recizarea diagnosticului de cancer. Este importantã munca de echipã.PNEUMOLOGIE .2010 Dr. Tehnicile endoscopice reduc costurile. dorim sã-i asigurãm acestuia un plus de confort: sectorul privat vrea sã asigure consultul multidisciplinar pentru nevoia unui singur pacient. laser terapeutic pentru rezecþii ºi coagulãri endoscopice. Firmele Olympus. ºi solicitarea tuturor colegilor care participã la aceastã idee generoasã de a oferi ºanse în plus pacienþilor cu patologie neoplazicã toracicã este mare ºi ne obligã la standarde.

Începeþi cu diluþia CH 9 de 3 ori pe zi. ochi iritaþi. tuse uscatã bronºicã Evident este faptul cã existã mult mai multe medicamente capabile sã trateze alergia respiratorie.021. strãnut EUPHRASIA OFFICINALIS: ochi iritaþi care lãcrimeazã. polipozã nazalã ºi intoleranþã la mirosul florilor CISTUS CANADENSIS: agravarea simptomelor la frig cu senzaþia de “aer rece” în nas RUMEX CRISPUS: tuse uscatã la aer rece proaspãt ARALIA RACEMOSA: nas care curge apos.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alergiile respiratorii sezoniere . pneumotorax spontan. fãrã alergii. nasul curge apos.Victoriei Calea Buze]ti Nr. Dr. hemoragii nazale si oculare (retiniene. nas care curge iritant. mai ales la lumina solarã ºi caldurã SABADILLA OFFICINARUM: strãnut în salve. pneumonie.98.abordare homeopatic/ Perioada Aprilie . iritativã. este foarte important. infarct miocardic sau pulmonar. sângerare nazalã. este deja cunoscut faptul cã prin lipsa contraindicaþiilor ºi a efectelor adverse. crup laringian (sufocare brutalã = urgenþã majorã). Consultul medical. 9 .ro Sã enumerãm pe scurt simptomele: nas înfundat nas care curge apos (rinoree) ochi iritaþi.2011 totalã nou nãscuþilor. tratamentul homeopatic se poate administra în siguranþã 2010 .38 www. Terapia homeopaticã ºi-a dovedit de-a lungul timpului eficienþa. În concluzie putem afirma cu certitudine faptul cã ALERGIA RESPIRATORIE DE PRIMÃVARA TREBUIE INVESTIGATÃ ªI TRATATÃ. uneori cu senzaþie de sufocare mâncãrime nazalã ºi în cerul gurii (prurit) senzaþie de sufocare În afara disconfortului major pe care acest tip de alergie îl produce. 75-77 tel. roºii. tuse uscatã trahealã PHLEUM PRATENSE: strãnut în salve JUSTICIA ADHATODA: strãnut. program/ri . În plus. sugarilor. conjunctivale). Modalitãþile de tratament sunt numeroase. care au numeroase contraindicaþii si efecte adverse.homeopatie. Fiecare metodã terapeuticã oferã posibilitãþi multiple. Care sunt medicamentele homeopatice cele mai eficiente? Sã facem o scurtã enumerare: ALLIUM CEPA: nas înfundat care curge ºi iritã nãrile. agravat de aer rece.Cadar Sorin Dan Medic primar ORL Medic homeopat www. Dar aceastã personalizare o poate face numai medicul homeopat. bronºitã cronicã.clinica-anima. usturimi în gât. reacþie laringianã (rãguºealã ºi greutate în respiraþie). medicamentelor uzuale. de la posibilitatea de evoluþie spre astm bronºic. Investigaþiile necesare sunt puþine dar importante: hemoleucogramã. intoleranþã la mirosul florilor STICTA PULMONARIA: nas uscat ºi înfundat la nivelul rãdãcinii nasului SANGUINARIA CANADENSIS: nas înfundat care curge. emfizem pulmonar. pot apare accidente de tipul: atac vascular cerebral. imunoelectroforeza. sufocare. în primul rând. acest tip de terapie este de preferat. astmatici reactivi nazal AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA: nas iritat. la cabinetul medicului de familie sau specialist. pericolul vine.ro Clinica Anima . de multe ori. Mai sus am enumerat doar câteva dintre medicamentele pe care le puteþi utiliza acasã. din punct de vedere medical. înseamnã ca nu aþi ales bine medicamentul ºi va fi necesarã prezentarea la un medic homeopat.Iunie este sezonul alergiilor respiratorii. care lãcrimeazã strãnut în salve (10-20 de episoade) tuse uscatã. femeilor însãrcinate sau care alãpteazã ºi vârstnicilor care mai au ºi numeroase alte afecþiuni. Nu în ultimul rând. deoarece tratamentul homeopatic este totdeauna un tratament personalizat pacientului. teste alergice. De asemenea. Simptomele sunt deosebit de sup/r/toare ]i prin ignorare pot evolua c/tre forme grave. Vã urez o primavarã frumoasã. spirometrie. cu iritaþie a nãrilor. Dacã în 3 zile situaþia nu se amelioreazã sau se agraveazã. pleoape iritate.

în grade diferite. Metoda: Am luat în considerare perioada 2008-2009.hipoxemie) +/. diagnosticul de TEP a fost neaºteptat. a c/rei diagnosticare valid/ constituie o real/ \ncercare pentru cultura medical/ ]i instinctul de clinician ale pneumologului. Un singur caz a prezentat dilatare de aa. de obstrucþie tromboticã a circulaþiei pulmonare arteriale. în care. CT toracic. Rezultatul fãrã echivoc al revizuirii noastre a fost urmãtorul: niciun pacient nu a fost suspectat de TEP la internare. pânã în momentul efectuãrii examenului CT . Un singur pacient a avut istoric de trombozã venoasã profundã. Cea mai frapantã remarcã în aceste cazuri a fost cã nimic din simptome sau din aspectul radiologic clasic ori din reacþia la tratamentul preliminar (de fapt. latenþa de stabilire a diagnosticului a variat între 3 ºi 7 zile. insuficienþã cardiacã. proces de condensare neomogenã. ECO cardiografie ºi ex.un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ TEP r/m`ne o stare clinic/ particular/. bazalã.ARTICOLE DE SPECIALITATE TEP . pleurezie neclasatã. Examenul radiologic a indicat: aspect reticular ºi în ”geam mat”. fibrozã interstiþialã.8 pacienþi: 2 femei (23 ºi 62 de ani) ºi 6 bãrbaþi (între 42 ºi 83 de ani). Diagnosticele prezumate au variat între: BPOC exacerbatã. Nici un bolnav nu a fost examinat bronhologic. autorii aduc \n prim plan cazuistica TEP. aspectului radiologic pulmonar. Laura B/dulescu Spitalul de Pneumologie "Sf. Aceºti pacienþi ne-au fãcut atenþi asupra unei patologii cu potenþial ameninþãtor de viaþã. cu evanescenþã retrogradã (semn Westermark). EKG a indicat într-un singur caz modificãri de tip BRD ºi S1-Q3. în toate aceste cazuri. cu consecinþe importante de sãnãtate în timp ºi cu implicaþii terapeutice cruciale. Nu avem date despre eventuale angiografii sau scintigrafii pulmonare ulterioare. prin hazard sau prin atenþia noastrã. cu decelarea. s-a recurs la investigarea imagisticã prin CT cu substanþã de contrast. simptomelor. pneumonie. În ceea ce ne priveºte. surprinzãtor. 3 pacienþi au fost evaluaþi ECO cardiografic în timpul spitalizãrii noastre (prin consult interdisciplinar în Spitalul de Urgenþã). Toþi pacienþii au fost preluaþi de Clinica de Cardiologie a Spitalului de Urgenþã Floreasca ºi au avut evoluþii favorabile sub tratamentul anticoagulant. Simptomele absolute au fost: dispneea (cu SaO2 scãzutã .hemoptizie. EKG. Dr. cu scopul de a atrage aten[ia asupra "capcanelor" acestei patologii. Gabriela B/rbulescu Dr. fãrã relevanþã specialã. Ceva a “lipsit” în permanenþã în acest “puzzle”. Bucure]ti Supliment Medical Market . subliniind cele mai importante caracteristici simptomatice.PNEUMOLOGIE 10 . fãrã decelare de HTP. un “nonrãspuns”) nu s-a “potrivit”. În final. }tefan". Ne-am concentrat asupra: diagnosticului formulat la internare. În scurta expunere care urmeaz/. pulmonarã în hilul drept. nu s-a “armonizat” în vederea susþinerii diagnosticului de la internare sau a celui de 72 de ore. pleurezie micã. Concluzii: în toate aceste cazuri. s-au selectat cele mai multe cazuri de TEP . istoricului de trombozã venoasã profundã a membrelor inferioare.

scãderea rezistenþei naturale la germeni a mucoasei cãilor aeriene superioare ºi propagarea infecþiei. De reþinut.clavulanat. contribuind astfel la scãderea costurilor de îngrijire medicalã ºi reducerea complicaþiilor. în evoluþia sa. Contaminarea se face atât prin contact direct cu persoane infectate (prin intermediul picãturilor Pfluge) cât ºi prin propagarea infecþiei din rinofaringe. Tratamentul are ca obiectiv eradicarea focarului rinofaringitei prin folosirea antibioterapiei (amoxicilinã +/. iar copiii cu fibrozã chisticã se infecteazã mai frecvent cu Stafilococul Aureus.ro : Program: Luni-Vineri: 07:00-21:00. 126. Stafilococul Aureus. Sector 6.: 0214403488. caz în care se recomandã adenoidectomia. n acelaºi timp. o rinofaringitã evolueazã banal în 5-6 zile. tratate ºi monitorizate. capãtã risc suplimentar de a se infecta cu Mycoplasma Pneumoniae sau cu viruºi care determinã afecþiuni pulmonare frecvente în funcþie de teren. Haemophilus Influenzae. 385 E-mail: office@ghenceamedicalcenter. Germenii frecvent întâlniþi la nou-nãscuþi ºi sugari sunt: Streptococul Pneumoniae. dar ºi suspectarea hipertrofiei de amigdala faringianã. pneumoniile alãturi de infecþiile respiratorii superioare (ORL) reprezintã peste jumãtate din totalitatea afecþiunilor de naturã infecþioasã diagnosticate frecvent la nou-nãscuþi ºi copii. alãturi de DNF ºi antihistaminice. Dr. 0756045204 Fax: 021 7464038 Mijloace de transport: 41.cauz/ frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii Pneumoniile ]i afec[iunile tractului respirator inferior sunt unele dintre cele mai importante cauze de mortalitate \n \ntreaga lume. Concluzie: Corect diagnosticate. 0314254783. cã Streptococul Pneumoniae – saprofit în cãile aeriene superioare. Pseudomonas Aeruginosa sau alþi germeni rezistenþi la tratament. dar repetarea rinitelor acute (în condiþiile de infecþiozitate ridicatã cu bacterii ºi viruºi în cadrul colectivitãþilor ori la pacienþi cu imunitate scãzutã sau cu tratamente incorecte) determinã cronicizarea lor. Gabriela Kubinschi Medic primar otorinolaringologie. Pe mãsurã ce copilul înainteazã în vârstã. cã majoritatea copiilor diagnosticaþi cu pneumonii au un istoric cu afecþiuni respiratorii înalte de tip rinofaringitã. Sâmbãtã: 08:00-13:00 2010 . 173. Este ºtiut cã. Exemplu: virusul respirator sinciþial determinã pneumonii grave la sugari. De menþionat. Legionella este incriminatã mai ales în apariþia pneumoniilor la pacienþii imunocompromiºi. infecþiile din sfera ORL pot preveni apariþia unor forme grave de infecþii în cãile aeriene inferioare. 122.2011 11 . 43 B. 221.ARTICOLE DE SPECIALITATE Infec[iile din sfera ORL . 0214403588. penicilina sau eritromicinã de la 5-10 zile). pentru cã mucoasa are imunitate naturalã – poate afecta grav parenchimul pulmonar. forme de boalã estimate la peste 150 de milioane cazuri în lume/an la copii mai mici de 5 ani. Bucureºti (în incinta Ghencea Business Center) Tel. Competen[/ Audiologie Manager Ghencea Medical Center Î Ghencea Medical Center Bdul Ghencea Nr.

pneumolog.55 ªef sectie: Dr.. ªef catedra pneumologie UMF Carol Davila.ªef Dana Trandafir . ªerban Vodã nr. pr. chirurgie toracicã Director Medical: Prof. med.pr. Societãþii Române de Pneumologie Secþia Clinica Pneumoftiziologie I ªef sectie: Conf. m. Ileana Rohan . pr. pr. vicepres. Director Financiar-Contabil: Ec. m. cc. Eugenia Aurora Constantinescu . Bucureºti Telefon: 336.m.med. Pediatru.ªef Aura Cernica .m.. master în managementul serviciilor sanitare publice. Dr.asis. pneumolog.m. competenþã în managementul sanitar.m. pr.Antonela Dragomir . Secþia Clinica Pneumoftiziologie II ªef sectie: As.. Jeni Mihaela Petrea .. sevraj tabagic. pneumolog.asist. pneumolog. Emilia Criºan. 021 450 0596 ªef sectie: Dr. 5.ªef Daniela Bastar .m.asist.ªef Nicoleta Preda . pneumolog. 4. pneumolog Dr. Dr. ºt. ºt. sp. Sector 5 Bucureºti. 021-336. Dr. drd.med. Dr. Mirela Ciontu – m. ªef catedra de pneumologie UMF Carol Davila.71. pr. Dr.as. în ºt. med.med. drd.40. Dr.ªef Margareta Oproiu . pr.10-17 337. Anca Macri . pr..PNEUMOLOGIE . sp.. Dr. Sasu Ana-Maria – m. univ. pr. ºt. 4. sp. med. competenþã în management sanitary. pneumolog. Pneumolog.99. sp. pr. Bucureºti Telefon: 021-336.m. Secþia Clinica Pneumoftiziologie VII Str. Serban Voda nr. Ileana Rohan – m. pneumolog. 336. Dr.69.pneumolog. sect. Dr. dr.m. drd. Dr.marius-nasta. med.gr.ªef Mioara Marinache .med.m. pneumolog.univ. pneumolog. pr. pr. în ºt. m. As. pr.as.m.gen. Pneumolog. Gabriela Otel . sp.st.Lacul Bucura nr. vicepreº. m.m. Bogdan Miron Alexandru . Mara Popescu Hagen – m.25. Micapora Neagos . Radu Chiotan – m.01 Email: nasta@mariusnasta. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VIII Str.Delia Liana Marta .ªef . med.38. pneumolog. pr. 12 Supliment Medical Market . drd. Dr. www. dr. pneumolog.. 289.: Dr. Dr. în ºt. 5. 289. SRP ªef lucrari: Dr.m.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie IV ªef sectie: Prof. As. în ºt. sp. Rãzvan Adrian Mocanu. Dr. sp. 289. Dr. Dr. sect. Dr.m. pneumolog. dr. Cristian George Popa .Lacul Bucura nr. pr.med.Mihaela Badulescu .pr. pneumolog. SRP. Viorica Filipescu .pr. Bogdan Miron Alexandru . ºt.pneumolog.m.25.m.pr. pneumolog. 4500596 ªef sectie: Dr. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie III ªef sectie: Prof. Dragos Bumbacea .ro. Florin Mihãlþan. competenþã în bronhologie. As.38. Dr. ºef Nicoleta Moise . med. Daniela Mihãilescu. Emilia Tabacu – medic pr. competenþã endoscopie toracicã. pr. Asist.m. competentã în pneumologie pediatricã. pneumolog. Dr.m. Ioana Varachiu .. dr. pneumolog. sp.m.m.25. As. competente ecografie generalã. pediatru cu supraspecializare în pneumologie pediatrica. med.01.. dr. Vladimir Serban Ghinescu m. pediatru cu competenþã în pneumologie. sect. Dan Avramescu – medic pr. univ. pneumologie. dr.99.. dr. medicinã internã ºi pneumologie. Dr. pneumolog. drd. vicepreº. Anca Macri – m.m. medicinã internã ºi pneumologie. pediatru cu competenþã în pneumologie. alergologie. Mihaela-Carmen Mitrea . pneumoftiziologie pediatricã.pr..med.71. dr. pneumolog. Stefan Dumitrache Rujinschi – m. Dr. pneumolog. med. pr. pr.m. med. dr. coordonator tehnic naþional al Programului Naþional de Control al Tuberculozei Mihaela Tanasescu . sp. Fax: 337. As.. Univ. Doina Goicea Director Administrativ: Monica Raduþ Director de Ingrijiri Medicale: As. supraspecializãri homeopatie. 40..pr.99. pr. în ºt. coordonatorul nucleului de oxigenoterapie la domiciliu. Bucureºti Telefon: 021 450 0594. dr. pneumolog.ro Manager: Dr. Diana Ionita CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ªef clinica: Prof. pneumolog Secþia de Pneumoftiziologie Copii IX Str.med.m. Claudia Toma . Beatrice Mahler – m. Dr. Asist. Serban Voda nr. pr. cod 050152 Telefon: 335. Asis.as. somnografie. Dan Avramescu .med. pneumolog.med. pr.55 Dr.71. Dana Preda Director Cercetare-Dezvoltare: Dr. med. Dr. Asis.ºt. sect. ªef lucrari Dr. vicepres. Bucureºti Telefon: 4500594. Elena Dalia Manolache . sp.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie VI Str.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALE BUCUREªTI INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Sos. sp.as.I. dr. pr. As.55 ªef sectie Dr. pr.: Dr. Dr. Bucureºti Telefon: 336. pneumologie. Constantin Marica .gen Secþia de Pneumoftiziologie Copii X Str.Irina Strambu . 336. As.pr. master în managementul sanitar. Viilor nr. sect. homeopatie. Dr. As. univ. 4.m. Gheorghe Murgoci . Cornelia Tudose .. Dr. drd. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie V ªef sectie: Dr. 90. pr. ºt. al sectiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. pr. pr.. acupuncturã. med.m. pneumolog. dr. competenþã endoscopie toracicã. ºt.as.

supraspecializare citodiagnostic în lavaj bronhoalveolar.T. pneumolog ºi medicinã generalã / medicina de familie. chirurgie toracicã As. Radu Stoica . Dr. m. Ruxandra Spataru . în ºt..Ruxandra Ulmeanu . pneumolog.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã Coordonator: Prof. Asist. competenþã chirurgie minim invazivã mediastinoscopie. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale Dr. bronhoscopie rigida cu anestezie generalã în sistem jet-ventilation. dr.Dr. COLECTIV FIZIOPATOLOGIE RESPIRATORIE Explorãri Funcþionale Respiratorii Speciale ªef laboartor: Dr. chirurgie esofag. puncþie ganglionarã extracþie de corpi strãini intrabronºici. supraspecializãri mediastinoscopie. Dr. Radu-Dragos Posea . ºt.ªef Daniela Mariana Anghelescu -asist. Asist. med. pr. Diana Ionita . Dr. cerc..injectomat.. laser terapie Nd-Yag endobronºicã pentru obstrucþii ale cãilor aeriene centrale.. drd. competenþã în bronhologie. sectie As. biopsie bronºicã.. Dr. coloraþii speciale în lavajul bronhoalveolar.st. termocoagulare endobronºicã.ºef Anca Pavel . în chimie Dr. cerc.I. . dozarea fosfatazei acide.. cerc. pr. chirurgie laparoscopicã. Dr. toracoscopie.pr. chirurgie toracicã. m. drd. Dotãri: mediastinoscop. Ileana Dediu ..2011 Coordonator: Dr. Boris Constantin Coman –m.. gr.cerc. sp.. drd. Roxana Nemes . bronºice. SECÞIA A. m.. . competenþe chirurgie toracoscopicã ºi mediastinoscopie. supraspecializãri chirurgie cardio-toracicã. pr.m. cerc. med. Asist.asist. pr. Mirela Tigau . Dr. ºt. pr.electrocardiograf 3 canale. Ioan Cordoº .pr.. pneumolog Dr. med. . management sanitar.asist.st. dozarea adenozin-dezominase Singurul Laborator din România unde se efectueazã: dilataþii traheale. pr. pr.med..med. chirurgie toracicã video asistatã. Pneumolog COLECTIV LAVAJ BRONHOALVEOLAR .med.m. med.pr. Kinetoterapeut Cãtãlina Lucia Marinescu.Aneta Serbescu. pneumolog.cerc. Dr.m.Victor Spinu . secretar ºt. competenþã în bronhologie. pneumolog. dr. ºt. pr.pr. chirurgia traheei. cervico-toracicã. dozarea angiotensin-convertazei serice. mediastinoscopie.pr.cerc.pr..pr.gr. Asoc. formator pneumologie. cerc. dr.Univ. pneumolog. pneumolog.cerc. .endotraheale COLECTIV ENDOSCOPIE BRONªICÃ . Madalina Burecu.Mihai Alexe . sp.bronºic pentru prelucrãri citologice.I.. ºi COMPARTIMENTUL T. ecografie generalã. dr. .m.instrumentar micã chirurgie. ºt. gr. extragere corpi straini intrabonºici.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã ªef laborator: Dr. gr. biopsie pulmonarã transbronºicã.sac mascã valvã. Ioana Munteanu. ºt. Dr. Asist.. Dr.gr. CLINICA CHIRURGIE TORACICÃ ªef clinicã chirurgie toracicã: Prof. Andreea Dumitrescu . lavaj bronhoalveolar. Kinetoterapeut Alexandru Pahonþu. ºt. pneumolog. Codin Theodor Saon .m. III. Dr.I. pr. cercetare. pneumolog.pr. pneumolog. cerc. . III.nebulazitor. m. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale 13 . competenþe chirurgie toracoscopicã. m... în ºt. Servicii: citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar. aplicare de proteze stenturi.atele..I.m. Genoveva Cadar .pr. ºt. asistarea postoperatorie a pacienþilor operaþi pe torace. pneumolog.ªef Anita Bumbanac . m. SECÞIA CHIRURGIE TORACICÃ II ªef secþie chirurgie toracicã II: Prof. pr.m. Asist. protezare endobronºicã. pneumolog.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia de Pneumologie Cronici MDR-TB ªef. supraspecialitate chirurgie toracoscopicã. ºt.m. pneumolog..I.T. dr. pneumologie intervenþionalã.m. Dr. ºt. pneumolog. dr. .pr.gr. pr.m.cerc. drd.Cristina Popa . Dr. pr. Dr. med. instrumentar pentru chirurgia toracicã ºi toracoscopie Servicii: asistarea endobronºicã a pacienþilor cu canule traheale. pr. sp.Emilia Criºan . chirurgie toracicã. pr. Dr. broºaj -periaj.psiholog. III. Ileana Stoicescu . pr. drd. dr. med. ºt. cerc. Simona Bliorþ .gr.monitor / defibrillator.I. Dr.med. A. univ. Dr. toata gama de intervenþii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale. chirurgie toracicã. în ºt.st.III.m. drd.chimist spec. pneumolog. chirurgie toracicã ºi chirurgie generalã. chirurgie toracicã. Mihnea George Orghidan . în ºt.med. Elmira Ibraim . Cristina Maria Teleaga ..m. bronhoaspiraþii. pr. ºt.T. Cristian Paleru . Dr.. Doina Lugoji m.st..cerc. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi bronhoscopie. echipament medical: ventilator. chim. pr. III. preºedinte al secþiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie.I. med.m. competenþã în bronhologie. drd. competenþã în bronhologie.pr. chirurgie toracicã.I. COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENTELOR -CPUMedic coordonator: Dr.m.m.pr.ºef Carmen Pãcuraru .m. chimist principal.T. drd. Dr. dr. gr.III . Dr. imunocitologia lavajului bronhoalveolar. pr.asist. Domnica Ioana Chiotan . pr. Dr. chirurgie de graniþã toraco-abdominalã..Petronela Grigore . gr.coordonator: Minel Serbu Dotãri: 5 paturi supraveghere.m. Servicii: fibrobronhoscopie. primar pneumolog Dr.gr. pr.II. coliere cervicale SECÞIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI DE PNEUMO FTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Colectiv de cercetare a tuberculozei ºi a altor boli pulmonare cronice 2010 . Niculae Galie – m.asist. A. Luminita Iuliana Cervis . ºt. A. competenþã bronhologie.

DR. Linie ELISA pentru diagnosticul imunoenzimatic al infecþiilor HIV micobacteriene ºi nespecifice. nr. cicloergometru. compartiment de sterilizare. 021-3220240 Fax: 021-3214213 inemrcm@yahoo.tuse convulsivã. Tudor Cipruþ .m.biolog principal. Panduri. nebulizator pentru testul bornhomotor. teste de efort. în biologie SERVICIUL DE RADIOLOGIE ºi IMAGISTICÃ MEDICALÃ Laborator computer-tomograf ªef laborator: Dr. dr./Fax secretariat: 021. aparaturã ºi reactivi de mare sensibilitate pentru determinãri imunoserologice -linii semiautomate. Epuran Valeriu . competenþã tomografie computerizatã Dotãri: aparate radioscopie/grafie Rontgen .microbiologie. þi anume. dr.47. aparat pentru mãsurarea gazelor sanguine. Servicii: vaccinãri la cerere.Dr. secretariat@mateibals. radioscopii ºi radiografii pulmonare.pe autocaravana Philips M40 MULLER. bodypletismograf.st. BD.60.gr.00. gr. Svetlana Vasile-Bugarin . sector 2. complement. Bucuresti. spirograf Servicii: activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã. examen pletismografic.Dr. pipete automate electronice ºi semiautomate-.st. radiografii abdominale. Tel. Georgeta Cristea .biolog pr.Eltex 400. cod 022103 Tel.gr. Laborator. vaccinare: anti-pneumococica (copii þi adulþi). cerc. 021. Tel.. sp. urografii LABORATOR ANALIZE MEDICALE Laborator Bacteriologie ºi Laborator Naþional de Referinþã în diagnosticul tuberculozei ªef laborator: Olga Moldovan .I. bronhodilatator-..secretariat: 021. în biologie Monica Bendorf . dr. determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice LABORATOR DIAGNOSTIC PCR ªef laborator: Dorina Bãnicã . dozari ºi determinãri de imunoglobuline.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotãri: aparat pentru mãsurarea difuziunii alveolocapilare -transfer gazos-.800 C. presiuni musculare. Dorina Victoria Roºca .15 E-mail: inms_romania@yahoo.318.95. în ºt.318.microbiologie Laborator florã nespecificã Dr. m.ro 14 Supliment Medical Market . m.318. 1..06 Fax: 021. dr.PNEUMOLOGIE .61. Rodica Bacruban. Dr. diagnostic de laborator. microbiologie Dotãri: agitator Vortex. Dr. I. Negoescu Mihaela (epidemiolog) Consiliere ANTI-FUMAT .com Cabinet Pneumologie: Dr. Ciobanu Magda INSTITUTUL NAÞIONAL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ {I RECUP ERARE A CAP ACI T ÃÞ I I DE MUNC Ã ªos. în afara celor asigurate prin Programul Naþional de Imunizãri. Bucureþti. pr.m. Dr. ºef de Lucrãri Dr. competenþã tomografie computerizatã. scopie .m. pneumolog INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ SPORTIVÃ B-dul Basarabia nr. Aurica Georgeta Raduþã Stan . epidemiologie.47. radiologie ºi imagisticã medicalã.gr. Tel. sp. pr. pr.m.sp. indici de elasticitate pulmonarã.D6 .318.SWISSRAY Elvetia. teste bronhomotor -bronhoconstrictor.USA.com Cabinet de vaccinãri Medic coordonator: Dr. radiologie ºi imagisticã medicalã. pr.I.Post I. 22. în biologie Servicii: diagnosticul tuberculozei active prin metode de biologie molecularã PCR Compartiment de NOSOCOMIALE .. Adriana Moiºoiu . MATEI BALª Str. LASER nefelometru pentru diagnosticul infecþiilor specifice ºi nespecifice pleuro-pulmonare. med. în biologie Dorina Banicã . cerc. Grozovici nr. centralã: 021. Bucureºti Tel: 021-3224140. computer-tomograf Servicii: examene radiologice la angajare sau examene periodice. medii de culturã: IC. flowscreen. dr. Adriana Moiºoiu . COLECTIV BACTERIOLOGIE Olga Moldovan . echipamente electroforezã: HELENA -cu scanner ºi computer.. tomografii plane. Dr.37-39. proteine patologice. pr.90. explorãri radiologice ale tubului digestiv.sp.med.00. factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilarã. Rontgen digital ddR MULTi-SYSTEM . epidemiologie ºi boli infecþioase.biolog pr. radiografii osoase. analizor pentru depistarea rapidã a infecþiilor cu micobacterii. sector 5. electrocardiograf portabil BIOSET 3700.318. instrumentar de unicã folosinþã.biolog pr. microscoape cu fluorescenþã termostate Servicii: determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice.60.I.biolog principal.biolog pr. Daniela Piþigoi. anti. cerc.m. radiologie ºi imagisticã medicalã. Rongen MRF mobil . centrala: 021.m.318.80. sector 2. ºt. cerc. congelator . sp. competenþã tomografie computerizatã ºi rezonanþã magneticã Laborator Radiologie ªef laborator: Dr. INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE PROF. ºt.

Dr. medicina muncii. 14850 Cu compartiment Pneumologie – T. DR. pr. Dr. medicina muncii. Sonia Cornelia Bãdulici.. m. spec. Dr. boli infecþioase. Iulia Crull. m. Stanescu. Asistent universitar Dr. EKG. m. sp. pediatru. Valer Mihai Pompilian. m.28. 021/252. sp. As. Dotãri: 40 paturi. Servicii Diagnosticul. Adresa email: spital. pneumologie. sector 1. sp. paragripale ºi adenovirusuri. drd. med. gr. ªef lucrãri Dr. Viroze respiratorii cu virusuri gripale. rezident boli infecþioase.. instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a secreþiilor traheobroºice. diagnosticul þi tratamentul bolilor profesionale ºi al bolilor legate de profesiune. univ. SPITALUL DE URGENÞÃ „PROF. Cornelia Bistran. Ferdinand nr. med.45.. medicinã internã.int. Bronhopneumonii ºi pneumonii. Coman Tãnãsescu. spec. medicinã internã. pneumococ.47. As. Muncii. boli infecþioase. I. m.. univ. bronhopneumonii ºi pneumonii-forme severe complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. ºt.. competenþã endoscopie. Sonia Bãdulici. medicina muncii.316. imunoprofilaxiept. c.71. Dr. medicina muncii. dr. Dr. Ruxandra Mãntescu. pr. pr... Cristina Grigoropol. spec. pr. pr.. medicinã internã. aparaturã de radiologie þi imagisticã medicalã. m. pr. Cristina Grigoropol.29. în þt. laringite acute obstructive. medic ªef secþie. pr. sp. spectrometru UV ºi vizual. Fax: 021. medicinã internã. laborator LASERterapie ºef secþie: Prof. m. teste cutanate la alergeni profesionali unic în Bucureºti. Adina Stãncescu.pr. dr. medicinã internã.. în ºt. Dr.. sindrom pertussis viral). m. Secþia Clinicã Boli Infecþioase X – Copii ºef secþie: Conf. medicinã internã. ªtefan cel Mare nr. pr. Bucureºti Tel. m. DIMITRIE GEROTA“ BUCUREªTI Bd. pr. m. m. Dr. 63. m. Dotãri: Camere cu 2-3 paturi. drd. m. meningococ. ct. med. m. Cristina Gica. medicinã internã. pr. pr. Dr. ºi pneumoftiziologie. medicinã internã.C. Tania Alexandrescu. Mihaela Iacob. dr. serviciul de alergologie profesionalã -teste de provocare bronþicã la alergeni profesionali. m. III. Secþia Medicinã Internã II . ºt. m.gerota@mai.33. Clinicã Medicina Muncii ªef clinicã: Prof. Dotãri: 6 rezerve de câte 4. Andrei Nanu. Damian Fotache.31. boli infecþioase. medicinã internã. explorãri funcþionale. pr. serviciul de biotoxicologie profesionalã . Cristina Angelescu. drd.32. Agripina Rascu. m. pr. sp. boli interne. m. boli infecþioase. EMG.. pediatrie. Dr. Cristina M. Dr. Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia clinicã Boli Infecþioase IX – Copii ºef de secþie: Dr. m. pr. Dr. m.B. pr. Octavian Ghizdavu. reumatologie. m. med. Dr.gov. sector 2.317. 50. m. Dionisie Lupu nr. m. etilogia ºi tratamentul bolilor respiratorii acute complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. m. în ºt. medicinã internã. þef Lucrãri Dr. medicina muncii.unic în Bucureþti. Prof. med. m. m. med. Angelica Viºan. pr. în ºtiinþe medicale. Asistent universitar Dr. sp. dr. medicina muncii. adtiv. reumatologie. Dr.85. grd.55. medicina muncii. Dr. m. Eugenia Bãlãnescu. sector 2. Dr.10dispecerat Fax: 021/252. pr..70 . în þt. pr. m.317. med. Dr. în ºt. Ianuli Mihaela. Gabriela Ticu. med. cu douã bãi þi douã grupuri sanitare comune. Simona Caraiola. Cristian Bãicuþ.sp. Afrodita Tudor. pr. m. 19 . Dr. pr. Testare imunitate postvaccinalã. aparaturã pentru biotoxicologie profesionalã: spectrofotometru cu absorbþie atomicã. m.34-secretariat. pr. pr. Bucureºti Tel. în ºt. m. H Influenzae tip b. în ºt. Echipa medicalã: Dr.. Dr. competenþã endoscopie bronºicã. spec. medicinã internã. Dr. în ºt. VHA. m. Dr. m.2011 15 . medicinã internã. m. Dr. hepatologie. Dr. medicinã internã. Dr. m. III. Doina Niþescu.80 paturi. boli infecþioase. cardiologie. reumatologie. med. Dr. Luminiþa-Monica Luminos. medicinã internã.. drd. viroze respiratorii cu: virusuri gripale.. Dr.12 Secþia Clinicã Medicinã Internã I – 80 paturi ºef secþie: ºef lucrãri. pr. boli infecþioase.. Gologanu Daniela. drd.sp.:021. medicinã internã. dr. pr. dr. Dr. 2010 . Dr. m. pr. medicinã internã. pr. Dr. paragripale ºi adenovirusuri. m. Roxana Matei. SPITALUL CLINIC COLENTINA ªos. 5 þi 8 paturi. pr. m. ecograf. Dr. Eugenia Naghi. med. pr. medicinã internã. med. audiometru. Luminiþa Marin. Tãnãseanu Stefãniþã. m. dr. sp. m. m. gr. Ruxandra Patrascu.: 021/316. dr. med. Adriana Nicolau. bronºiolite acute cu virus sincital respirator. Speranþa Teodorescu. Servicii: Comisia Naþionalã de Pneumoconioze. pr. pirometru. Diagnostic si tratament specific pentru boli respiratorii acute (tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de apnee ºi cianozã.sp. int. medicinã internã. competenþã ecografie gen. Isabel Constantinescu. Badea Georgeta. Ioan Matei. Dr. Cristina Popescu. Dr.. analizor de gaze sanguine.pr. pr. Pr. Tel. Dr. competenþã ecografie gen. în ºt. Dr.ro Secþia Pneumologie Str. Dr.21. Rozina Iagaru. Dr.. m. medicina muncii. m. Daha Ioana. boli interne. cc. m. pneumoftiziologie. infecþiile cu: VHB. Bucureºti Telefon: 021/252. drd. dr. dr. medicina muncii. centralã: 021. pr. medicinã internã.

ro Servicii generale unitate: consult clinic pneumologic. Marian Ilie. examene de laborator uzuale si microbiologice pentru germenii banali si BK. pleurodeze chimice pentru pleureziile.PNEUMOLOGIE . Servicii medicale: Aerosolo-terapie. Evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase conform Programului National de Control al Tuberculozei. centralã: 021. Punctii pleurale diagnostice ºi terapeutice – evacuatorii cu aspirator tip Olympus Spirometrie cu ºi fara test bronhodilatator. platforma energeticã ce permite hemostaza –disecþie –suturã vascularã atât pentru operaþiile toracice cât þi pentru toatã gama intervenþiilor toracoscopice. biopsii diagnostice tumori pulmonare/mediastinale/pleurale. examen radiografic.334. bronhoaspiratii cu viza de combatere a sindromului de incarcare bronsica. 16 Supliment Medical Market . 11. Dr. pneumologie.75. Diagnosticul de laborator al infectiilor pleuro-pulmonare nespecifice.histo-chimice. lichide patologice. m.com. pleurale. mediastinale. echipament complet pentru intervenþiile toracoscopice. fistulografii pentru fistulele esobronsice. cod 020122 Tel. IOAN ªos. BPOC etc. aspirat bronsic pentru examen bacteriologic. Consultaþii de specialitate cu bilet de trimitere (în douã exemplare) pentru asiguraþii OPSNAJ – gratis ºi contra cost (cu programare) = 35 lei Servicii medicale contra cost: Bronhoscopii = 70 lei SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF. pr. Doina Obãcescu. 021. Fibrobronhoscop – Tip OLYMPUS.31 spitalul. Asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. Dispensar pentru monitorizarea bolnavilor cu TBC – angajati M. anatomie patologicã Cristina Negoiþã. spirometru. m. Servicii: toatã gama intervenþiilor toracice clasice inclusiv chirurgia mediastinului. pr.Dr. cura pneumotoraxului spontan.astral. o salã de operaþie complet dotatã pentru intervenþii toracice clasice ºi toracoscopie. extractie corp strain. pr. competenþã torascopie. chirurgie toracicã. Tomografii plane ºi în plan bronºic. biochimist principal Servicii: Examene de cito-patologie: aspirat.A. m. Electrocardiograf. Sisteme informatice complete pentru evidenþa electronicã a pacienþilor ºi investigaþiilor ºi intervenþiilor chirurgicale ale acestora. cu teste de provocare sau nu.35.210. Stefan cel Mare nr. pr. Monitorizarea unor boli cronice ca: fibroze pulmonare. cu viza diagnostica sau terapeutica:.38. Tel. pneumologie. Aparate pentru aerosoli. examene bronhoscopice. Serviciu Bronhologie. operaþii pe sistemul nervos vegetativ autonom. pr. medicinã de laborator clinic þi microbiologie. foraje transtraheale. Savu Angelica. Operaþii toracoscopice: rezecþii pulmonare.I. Florinel Pop. Serviciu de radiologie./Fax secretariat: 021. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24.334. extratoracice. citologie exfoliativa a tractului genital feminin. lavaj bronsic. chirurgie toracicã.Dr. Laborator de Anatomie Patologicã . biopsii bronsice. Bucuresti.þef laborator: Dr.70 CLINICÃ CHIRURGIE I . sector 4.210. prin fibroscopie cu viza diagnostica sau terapeutica. Testare farmacodinamica bronsicã.36. punctii cu ac fin _ Examen histo-patologic prin incluzionarea la parafina si coloratii speciale _ Examene imuno . Examene histopatologice:bronsice. competenþã toracocopie.sfantul. cc.90.pr. Tel. Consultanþã anti fumat. pulmonare. cu þinerea la zi a registrului naþional de tuberculozã. m.. Examen radiografic. Colectarea datelor referitoare la incidenþa ºi prevalenþa anualã a tuberculozei.com Dotãri: 15 paturi. tomografie computerizata. spalatura si periaj bronsic. punctii biopsii pleurale.334.50. STEFAN Sos.dabelea@rombiomedica.stefan@b.210. oxigenoterapie sau de lungã duratã. bronsiectazii. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. astm bronsic. punctii evacuatorii ale revarsatelor pleurale. Dr.51.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE explorãri funcþionale respiratorii. 4 rezerve cu 2 paturi. bronhografii. probe functionale respiratorii prin flowscreen. Examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonara.Compartiment chirurgie toracicã Echipa medicalã: Dr. Dotare: Aspiratoare pleurale. competenþã bronhologie. sector 2. pleurale. limfoganglionare. drvasilepopa@gmail. constantin. CT. Provocarea expectoratiei prin aerosoli expectoranti sai instilatii intratraheale. st. Tel. farmacist primar Laborator Analize Medicale . 13. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigida. ferestre pericardo-pleurale. Examene de laborator uzuale ºi microbiologice pentru germenii banali ºi BK. Serviciu explorãri funcþionale respiratorii.59. terapia medicala a afectiunilor pulmonare TBC si non TBC Cabinet Bronhologie .39. etc. Dabelea Constantin – m. Pense de biopsie endoscop de diferite profile. simpatectomii ºi splahnicectomii toracice.Farmacist Sef: Ioana Serban./Fax: 021. Terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. Bucureºti. centrala: 021. Examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare.39. 021. Fibrobronhoscopia directa etc. competenta bronhologie Farmacie . Vitan-Bãrzesti nr. Sistem înregistrare video ºi foto pentru documentarea foto ºi video a intervenþiilor toracice clasice ºi toracoscopice. Examene bronhoscopice. Vasile Popa – m. Compartimente: Secþie clinica cu saloane de pneumologie ºi tuberculoza.

Arad.Buleu Florin.2011 17 . Jud. pleurezii masive. ENS etc _ Teste de biologie moleculara pentru depistarea de agenti patologeni Mycobacterium tuberculosis complex. directorul me-dical al spitalului Dr. Dr. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. 6. Florica Borea. Pneumolog Dr. www. m.: 420. Alda Ioan Tuberculoza pulmonara BK+.ro Secþii Spital Secþia I PNF 60 paturi: Dr. Dr.106.. str.50 paturi Sos. aspirat bronþic pentru examen bacteriologic. hemoptizii. pr. pr. Jud. jud Alba Tel: 0258 / 861 165 pitaltbcaiud@astralnet.cronici . Alexandriei nr. Marcu Luminiþa. pneumologie. pneumologie. HPV cu genotipare etc. competenþã bronhologie Dr. Gabriela Bãrbulescu. pr. HCV. pneumoftiziolog. Medici: Dr. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare Secþia Pneumoftiziologie II . 0258/771715. SPITAL DE BOLI CRONICE SEBIª Str. Horea. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. examene de laborator uzuale þi microbiologice pentru germeni banali þi BK. m. SR EN ISO / CEI 17025/2005 Laborator biochimie hematologie în curs de acreditare 2010 . spirometrie. sp. pneumonii. PITEªTI. 145. Marian Ilie. HVB. 49. Speranþa Maria Eugenia Brânzei. spitalsebis@artelecom. nr. 0248/653694. CEA. Loc. Dr. contact@spitalleordeni.spitalul-pneumoftiziologie-sf-ilie.24. BPOC suprainfectata. m. aspirat bronþic. ILIE PITEªTI Str. Cuza Voda.40 paturi ºef secþie: Dr. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. Anisoara-Alina Halpern.spitalleordeni. Ecaterina Varga. Aparat probe functionale respiratorii. sector 5. pneumofiziologie Dotari: Aparat radiologie 2007. Arad Tel: 0257 350 190 Fax: 0257 520950 Spitalizare continuã în specializãrile: pneumoftiziologie. Jud. m.. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. broþaj bronþic. pr. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC.ro. pneumologie Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. Chisineu Cris. Nr. tipic si atipic si cu chimiorezistenta. lavaj bronþic. micoze pulmonare. pr. Fax. jud. bronsiectazii etc.Argeº Tel: 0248646500. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã. etc. afectiuni cronice pulmonare decompensate Ambulatoriu de specialitate Pneumologie-TBC SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. m. Nr. Aparat aerosoli. testare farmacodinamicã bronþicã. pr. pr. Pulsoximetre. pr. Dr. competenþã bronhologie. NR. Adina Sorina Petrescu. pr. pr. flowscreen. Tineretului. Daniela Chiriþã. SPITALE PROVINCIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD AIUD. examene citologice de sputã. Bucuresti. biopsii bronsice.38. bronhografii.Marina Silvia CENTRUL DE SÃNÃTATE CHISINEU CRIª Str.Coloniei nr. m. m. lavaj bronþic ºi bronhiolo-alveolar. nr. m. 2 Sebis. examen radiografic.Argeº. Laurenþia Bãdulescu. Tel.ro www. 0248/653690. Fax: 0248646638 spitaltbc@rdslink. examene bronhoscopice. pneumologie Dr. lichid pleural.Sandu Adriana Mariana. Roxana Tudor. Dr.Micu Marioara m. 63. consult clinic pneumologic.Badea Carmen Liliana m. spitalul_cimpeni@yahoo. pr. pneumofiziologie. m.Leordeni. Dr. pr.pa. pneumoftiziologie dr. m. Laborator Explorãri Funcþionale Dotãri: electrocardiograf 3 canale. pneumologie. Garii. Tel 0257/311059.ro SPITALUL ORêENESC CÂMPENI Str. pneumologie. pneumoftiziolog. medicinã internã cronici. fistulografii pentru fistulele esobronºice. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii.50 paturi ºef secþie: Dr. HCV. portabil. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronþicã. Tel. Secþia II PNF 50 paturi: Dr. Electrocardiograf Laborator bacteriologie acreditat RENAR. pneumologie Secþia Pneumoftiziologie III . Câmpeni.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Examene imunologice si markeri tumorali: HIV. cu teste de provocare sau nu.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI Str. m. transtoracicã. produse de puncþie ganglionarã. spirografe Sectia Pneumoftiziologie I . Alba Tel. pr.Marmandiu Loredana Nicoleta m.45 Dr. sp.net Secþia Pneumologie –TBC – 45 paturi M. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen.ro Dispensar TBC – m. pneumologie. sp. bronhopneumonii. Jud. PSA. monitorizarea unor boli cronice ca: FID.Stanescu Cristiana Felicia. Aparat punctie pleurala. pnf. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice (evacuatorii cu aspirator tip Olympus. pneumoftiziologie dr.

pr. Manager .55. pneumonii bacteriene. M. Dana Maria Stanescu. etc. Anca Florentina Dumitrescu.com www. Anca Florentina Dumitrescu M.ro. Pneumologie II – 90 de paturi din care 3 paturi spitalizare zi. Tel. afecþiuni pleurale. Bacãu Tel.). bronºiectazii. medicinã de laborator Farmacie Farm. nr. Dispensar TBC-Internãri-Informatii 0234-51. sp. Ftizioterapie. Dr.astral. tumori pulmonare.Bãlcescu nr. Dr. Glod Elena Dispensar TBC – 6 cabinete .ro. Apostu Marius.com. pr. Jud. runos@pneumoftiziologie-bacau. Industriei. Tel. Polisomnograf în cadrul Laboratorului de Somnografie. pr. Secretariat 0234-51. sp. Luiza Catalina Iorgut Dotari: Aparat Röntgen.129 / Fax: 0234. m.ro. Brînzei Luminiþa. Dr. Gheorghe Milos.M.). explorari functionale respiratorii.55. Dr. Lascar Catargiu. tuberculozã secundarã. pneumologie. competenþã Management Spitalicesc Director Medical: Dr.Argeº. Tel. pr. m. pr. pr. Judeþul Bacãu Tel: 0234. M. Pneumoftiziolog. Mares Mariana Nicoleta. Frigioiu Mihaela. chist hidatic. 0248673 550.ro Dispensar TBC . Secþia II Pneumologie. Chiriac Graþiela. Tel. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator. PID SPITALUL PNEUMOLOGIE CÂMPULUNG MUSCEL Str.spitalregelecarol. lichid de ascita. Fax 0248673850. farmacie@pneumoftiziologie-bacau. Halbedel Cristina. ªef secþie Dr. Slãnic Moldova. culturi. bronhoscopie. pneumologie. Delia Olguta Lixandru SPITALUL ORêENESC “REGELE CAROL I” COSTEªTI Str.Dr. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi 3.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SFÂNTUL ANDREI” Valea Iaºului .consiliere pentru renuntarea la fumat. investigatia bacteriologicã: ex. 18 Supliment Medical Market . lichid de ascita. abces pulmonar.Dr. empieme pleurale. m. Pneumologie I – 90 paturi din care 3 paturi spitalizare zi. Ganac Gheorghe Director Medical .38. M. ecografie generalã examene microscopice pentru BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. Medic ªef Dr.ro. diagnostic ºi tratamentul sindromului de apnee obstructiva în somn. consultaþii de specialitate pentru diagnosticul în pneumologie pentru adulþi ºi copii. antibiograme. dirmed@pneumoftiziologie-bacau. Pneumoftiziolog. la nivel judeþean. etc. Dr.com/ PNEUMOTERAPIE: ultrasonoaerosoli. www. Serviciu Tehnic – Administrativ 0234-52.Dr.ro. pneumoftiziolog Laborator analize medicale. tumori mediastinale. microscopie.75 spitaltbc@BACÃU.pneumologie. Pneumoftiziolog. Viºoiu Sorin Nicolae.184 E-mail:sanatoriuslanic@clicknet. M.348. Apostu Marius Servicii medicale: radiografii toracice. indrumare ºi control metodologic în specialitate . pneumonii virale. M. emfizem pulmonar. 19. m.7. Aparat explorari functionale respiratorii (spiroetrie).clpnf@gmail.Ec. direc@pneumoftiziologiebacau.ro. cord pulmonar cronic. hematologie. Aparatura pentru analize medicale Ambulatoriul de specialitate Cabinet TBC. Dr. Laborator analize medicale .ro Manager: Dr.pnf. anatomie patologicã asistenta bolnavilor de TBC . ªef secþie Dr. http://sanatoriulslanic. Pneumolog. Cod postal 115100. sp. spitalcostesti@yahoo. pneumologie. Enachescu Serban . achizitii@pneumoftiziologie-bacau. Tel. Ileana Drambareanu. sp.23.Argeº 1.ro.din Judeþul BACÃU.00. nr. jud. astm bronºic. bronºite cronice. pr. m. pr. Pneumoftiziologlog. ªef secþie Dr. statistica@pneumoftiziologie-bacau. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi Sunt tratate afecþiunile: tuberculozã primarã.348. mpr. inhalaþii cu ape minerale colectate zilnic din regiunea Izvoare a staþiunii sau cu substanþe medicamentoase.ro.culturi BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. Viºoiu Sorin Nicolae Director financiar contabil: Ec. pneumologie. Bacãu. pneumotorax. Laborator analize 0234-52. medic laborator clinic Farmacie – Farm. Câmpulung. tipizari. sp. biochimie. competenþe în Endoscopie bronºicã. ªef secþie Dr. Maria Zarnescu. 0248510954 / 510150. pneumologie. Dr. Oituz nr. Medic ªef laborator Dr. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACÃU Str.wordpress. competenþe în Endoscopie bronºicã. Bronhoscop.Dr. M. 72.22.Dr. pr. m. Munteanu Cezara. Georgeta Popa Secþii Spital Secþia I Pneumologie.76. – Pneumologie SANATORIUL BALNEAR SLÃNIC MOLDOVA Str. Costeºti. bronºite acute. Rusu Cristina. Gavrilã Constantin Director financiar contabil . Pneumoftiziologie copii – 70 paturi 2. competenþe în Endoscopie bronºicã. Dr.72.PNEUMOLOGIE . pr. Judeþul Argeº. Cod: 605500. Gavrilã Gabriel. N.

DR. Zorilor. insuficienta respiratorie acuta). m. Dr. ftiziopediatrie. Ungureanu Dragoº. m. m.L. pneumonii. medicinã generalã. 0231/613240.0234-362520. Laborator explorãri funcþionale – Dr. TBC adulþi 36. competenþe endoscopie bronºicã. O. ps. endoscop.24. Dr. Guranda. pr. Ecografie abdomen superior. pneumoftiz@rdsor. spitaldorohoi1@dorohoi. psihiatrie. cod 810003 jud. judeþul Botoºani. BACÃU. nr. din care: Compartiment TBC 40 paturi. Strada Crisan. Rx. Radiodiagnostic. Spirogramã + test farmacodinamic bronhomotor. pneumoftiziologie. tel.eu SPITALUL MUNICIPAL . Brãila Tel: 0239 / 613113 613665 612893 Fax: 0239 / 613113 612893 629 662 pneumobr@braila.com. Asanache Carmen. chirurgie. recuperare medicalã. pneumoftiziologie. Bistriþa-Nãsãud. Dr. m. Oradea. Viorel Ion Lefter. Trandafirilor. Camerã de gardã. Laborator analize medicale. competenþe endoscopie bronºicã. Analizor automat de biochimie.60 paturi.2011 19 . Ecografie generalã.Ilisua@yahoo.ro. sp. pleurezii. Aparat funcþional Laboratoarele deservesc atât paturile cât ºi ambulatoriul Investigaþii paraclinice: Spirometrie. 0263 348267. Frigioiu Mihaela. www. bronsiectazii. rinofaringite. Pneumologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRÃILA Str. pneumoftiziologie. Examen radiologic tract digestiv superior.ro Activitatea medicalã .spitalmoinesti. din care: – TBC copii 4. com. Dorohoi. 21 Brãila. Dr. m. Secþia pneumologie II – 60 paturi. centurã scapularã sau pelvinã. PREVENTORIUL TBC DE COPII ILIªUA Str. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator Dotare: Aparat radiologie fix. m. IDR 2 ui PPD. Principalã. 75. Cristina Rusu. Rx. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – urinã. sp.14 pentru activitatea medicalã propriu zisã Spitalizare continuã în sistem pavilionar: . 0744 329 616 Director medical. pãrþi ale scheletului în douã planuri. Botosani Tel: 0231/578 023.R.com Dr. (substanþã asiguratã de pacient). ecograf. spitalmoinesti@BACÃU. Uroculturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – urinã.pneumologie. 584118.coloanã cervicalã. Vladimir Tiberiu.Câmpiniu nr. Margasoiu Daniela. Ambulatoriul de Specialitate Pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA Str.pr. electrocardiograf. Farmacie. craniu faþã.. m. Ecografie pelvis. Analizor automat de hematologie. Carmen Elena Iacob. Examen microscopic colorat – secreþii. Izvorului nr.1.. Instalaþie de sterilizare SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞÃ MOINEªTI Str. Rx. Cristina Bahrin. bronsiolite. Tomografie planã. 0231/610178. Dr. Fax 0263 348267. Radu S. Nr. Examen radiologic torace ºi organe ale toracelui. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen sputã. Durnesti. 57. pediatrie. Rx. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . Jud. SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GURANDA Sat. pr. jud. bronsite. 268. nr. Gheonea Anca. neonatologie. Fax: 0231/578 073 / 0727 654 978 tbcguranda@yahoo. spital multipavilionar spitaldorohoi@gmail. ginecologie-obstetricã. ATI. Tel.astral. pneumoftiziologie.ro. pneumoftiziologie. Judeþul Bihor. astmul bronsic. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – secreþii. jud.Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE pneumoftiziologie. nr. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culturi pozitive) – sputã. Eroilor. 0748 233 000.spitpneumo. 0359-413471. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – lichid puncþie SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI B-dul Victoriei nr. Manager. coloanã vertebralã.ro 2010 . www. Fax 0359-413470.ro. Rx.0231/ 584082. competenþã pneumoftiziologie. ec. dr. ec. Compartiment BK. E-mail: office@pneumobt. 0722 650 075 Director financiar-contabilitate. compartimentele administrative Str. Fax 0231/584024. oftalmologie.asistenta medicalã pentru copii 0-18 ani pentru: Afectiuni respiratorii (rinite. Botoºani. Tel. pr. POP MIRCEA’’ MARGHITA Marghita. Dispensar TBC. Tel. Examen microscopic colorat Gram – sputã. laringite. 0745 123 117 Secþia pneumologie .2. amigdalite. Iliºua.medicinã internã. Rx esofag (substanþã asiguratã de pacient).astral.com. pr. Examen microscopic frotiu lichid puncþie. Ambulatoriul . Codreanu Viorel.0231/584 024. Laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. Moisuc Doina.com SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOºANI: Str. preventoriul. nr. competenþã echografie generalã. spirometru. m. Bronhologie – Dr.

bronhoscop-3. m. competenþe explorãri. pneumoftiziologie 47 paturi din care . Livia Filip m. pr. Dr. Ambulatoriu TBC: Dr. pneumoftiziologie. Compartiment Explorãri funcþionale Respiratorii: Dr. spirometru-4. Cluj-Napoca. Independenþei. Jud. 325600 Jud. pentru consultatii de pneumologie. Nr 1.compartiment ATI – 3. 0268. tel/fax: 0242/313180 pneumocalarasi@clicknet. Verinceanu Elena. Dumitrescu Spiridon. SPITALUL ORêENESC ORAVIÞA Strada Spitalului nr. m. Sistem monobloc. pneumolog. Compartiment bronhologie: Dr. 44. sterilizator cu aburi cu functie de uscare prin vacuum. analizor hematologie.ro AMBULATORIUL INTEGRAT . 0255571645/0255571646. competenþã bronhologie Laborator: biochime ºi bacteriologie BK(microscopie.PNEUMOLOGIE . Verinceanu Liviu. Dr. m. Fax 0255571966 spitaluloravita@clicknet. etuva.com Manager: Mureºan Vasile. 30 paturi din care . Tel. 12. 5 paturi-spitalizare de zi): Dr. telefon 0268/270570. 0242515932. Cãlãraºi. pr. 0255-511423. Popescu Alina Compartiment Radiologie: Dr. pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÃLÃRAºI Str.ro Pneumologie – TBC: ºef secþie dr. . 477. 0264-591228. pneumolog. Catrinoiu Mihai Ambulatoriu integrat al spitalului. 134.compartiment TBC – 11 paturi.: Popescu Alina Director financiar contabil: Dediu Marilena Secþii spital.Varianta Nord nr.pneumologie. microscop fluorescenta. m. m.ro Ftiziologie: 45 paturi . Oraviþa. ODELCA).com. Banaceu Stana m.477. Catrinoiu Mihai. remus_c2002@yahoo. Braºov. pr.2. centrifuga-3.com Compartiment pneumologie . pr. Tel. sp. centrala 0264 597453 spital_pneumo@yahoo. pr. Sacele. 112 paturi: Secþie pneumoftiziologie I: 56 paturi (46 pat-TBC. bidistilator. fax 0242510673. ABG cu serie scurta)-acreditat RENAR: Biochimist pr.com http: www. 6.. pneumoftiziologie. 5 pat. 54.compartiment TBC . 5 pat. cod 915100.467 SPITALUL MUNICIPAL SÃCELE Str. CaraºSeverin Tel. baie apa termostat. Pneumoftiziologie Director financiar contabil Ec. chirurgie toracicã. spital_budesti@yahoo. aparate de aerosoli-3. 90 paturi SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “ LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA Str.Nicolae Iuliana. electrocardiograf-3. manager judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. 0268. autoclav cu sterilizare cu prin aburi. Verinceanu Liviu. Dealul Spirii Nr 12. pneumolog. Dr.-pneumologie. sp. Episcop Popeea nr. Cãlãraºi. diplomã absolvire curs managementul spitalului./Fax 0268. tel. sp. concentratoare oxigen-6.. Argeºului nr. hotã cu flux laminar vertical-2. 477.273. Biolog principal Coleasa Eugenia Aparaturã: ap.ªef Secþie. Dr./ Fax. competenþe acupuncturã ºi homeopatie Director medical: Todea Doina Adina.263 Fax: 0268. Caraº-Severin. B. pneumolog. 5 paturi-spitalizare de zi: Dr.293 e-mail: smsacele@gmail.011. 0264 591902.13 paturi. m. Oituz nr. Cãlãraºi. Secþia Clinicã de Chirurgie toraco-pulmonarã: ºef secþie Dr. Braºov Tel: 0268. 50 paturi din care .270. camera termostat. analizor bichimie semiautomat. Milena Man m. Dumitrescu Spiridon Director med. Urs Tereza Total 242 paturi Secþia Clinicã Pneumologie I: ºef secþie Dr.20. m. Caransebeº. pneumolog. pneumoftiziologie SPITAL MUNICIPAL CARANSEBEª Str. Tel. SPITALUL MUNICIPAL OLTENIÞA Str.830.Sãcele.smsacele.ro Manager: Dr. cultura. pr.Dr. 0264.com Compartiment Pneumoftiziologie: Dr. Tel.591263. Dr. Secþia Sanatorialã Pneumologie – TBC: Comuna 20 Supliment Medical Market .compartiment TBC – 12. Axion Iconos MD-Siemens. spekol.P.14 paturi Compartiment explorãri funcþionale SPITALUL ORêENESC BUDEªTI Str. pr. Pneumoftiziologie.0255-229361. Fenes Matei m. m. Haºdeu nr. Carmen Monica Pop m. competenþã bronhologie. pr. Verinceanu Elena. Niþulescu Dan. Turcu Lucia. pneumolog. Dan-Mihail Nicolau m. 0242528297. Secþia Clinicã Pneumologie II:: ºef secþie Prof. agitator. 0242515931. Gabor Daniela. Dr. Grãdinilor nr. pulsoximetru-3. compenþã explorãri funcþionale respiratorii .. Dr.în contract cu CASJCL. m. defibrilator monofazic-1. spoltenita@walla. jud. interimar Secþie pneumoftiziologie II: (46 pat-TBC.ªef Secþie. Secþia Clinicã Pneumologie III: ºef secþie Dr. spitalcb@cs. master managementul serviciilor de sãnãtate. Popescu Alina. / Fax: 0264-592176. microscop optic. str. 45 paturi din care . pr. sp. Jud. sp. ELTEX400. balanta tehnic. Munteanu Ion m. pr. pr. Rontgen:4 (ELROM 400.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAªOV Str.

pleurezii masive. Spitalului nr. cabinet asistente de teren. chirurgie toracicã SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII CLUJ . pneumoftiziologie. pr. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare.: 0264. diagnosticul bolilor autoimune cu implicaþii în patologia pleuro-pulmonarã.spitaldej. SPITALUL MUNICIPAL DEJ Str. examene citologice de sputã. determinarea parametrilor elasticitãþii pulmonare.ro. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. Laborator Bronhologie . Radiologie. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. determinarea transferului gazos. www. determinarea cantitativã a proteinelor speciale ºi de fazã acutã implicate în patologia pleuro-pulmonarã.: 0264. sp.211341. consult clinic pneumologic. Camera de recoltare a sputelor Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã.ºef secþie Dr. Cluj-Napoca. testare farmacodinamicã bronºicã. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. provocarea expectoraþiei prin aerosoli expectoranþi sau instilaþii intratraheale. extratoracice.astral. fiºier. lichid pleural. sp. m. pr. examen radiografic. pr. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . runoshuedin@yahoo. aspirat bronºic. metodã care foloseºte mediul lichid – Middlebook -. Cluj . SPITALUL ORêENESC HUEDIN Str. bronhoscopii cu fibroscop Olympus. examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. spital_dej@yahoo.2011 21 . Fax: 0264/599463. Moþilor nr. Compartiment Fiziokinetoterapie Dispensar TBC: cabinete consultaþii adulþi. Laborator Explorãri Funcþionale.640. 1 Mai nr. Mãlina Dincã.ºef secþie Dr. office@spitcocluj. Cluj. Dej. m. jud. cabinete consultaþii copii. investigaþie funcþionalã de efort nestandardizat. examene de laborator uzuale microbiologice pentru germeni banali ºi BK.351. examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã. m. Dr. pneumoftiziologie Dispensar TBC. pulmonare. Dr. bilanþul preoperator sau prechimioterapie în neoplasmele bronhopulmonare evaluarea beneficiilor lor la distanþã. pneumologie (monitorizare astm bronºic ºi BPOC).P. Daniela Homorodean m. pneumoftiziologie.ro Secþia Pneumologie: Str. mediastinale. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronºicã. sp.ºef secþie Dr. pr. prin fibroscopie. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA Secþia Pneumoftiziologie ªef secþie: Dr. testarea capacitãþii de adaptare la efort. dr. m. Jud. pleurale. spirogramã.Nicola Doina. Cluj. limfoganglionare. examene histopatologice: bronºice. Popescu Maria – m.10 paturi. Cabinete consultaþii. pneumoftiziologie SPITALUL MUNICIPAL TURDA Str.com Site: www. Tel.: centrala 0264/597706. ªef secþie: Dr. www. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice. Huedin. m. Laborator Analize Medicale ºef secþie Dr. Principalã nr. jud.354. Marioara Simon. Liliana Pãduraru -70 paturi Bloc Operator. 68. laborator clinic microbiologie.175 spitalul. Tel.go. m. SPITALUL MILITAR DE URGENÞà “DR. examene bronhoscopice. 14-16. B. Farmacie.huedin@cluj.B. Turda. Tel. Laborator Endoscopie Bronºicã. cabinete în specialitãþile: pneumologie.spitcocluj. Fax: 0264. lavaj bronºic ºi bronhiolo-alveolar. cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã cu ajutorul aparatului B/BACT. evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiþii de program la nivel naþional. Cabinet tratamente.com. ecoendoscopie bronºicã. 42.ro. spitalmunicipalturda@yahoo.NAPOCA Str. determinãri de volum rezidual prin metoda pletismograficã ºi metoda diluþiei Heliului.ro Secþia Pneumologie. sp. Andreia-Mihaela Olteanu. Cluj. Doina Nicola. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. pr. pneumoftiziologie. Compartiment de Prevenire ºi Control al Infecþiilor Nozocomiale. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. 347. bronºiectazii. Andrei Mureºanu nr 12-14. transbronºice. Staþie de Sterilizare. puncþie-biopsie pleuralã.ro Cabinet TBC: Dr.spitalulhuedin. Marius Ghita.815. Fax: 0264. Pneumoftiziologie 2010 . spitaldej@xnet.212. brasaj bronºic. diagnosticul de laborator al infecþiilor pleuro-pulmonare nespecifice.: 0264/312420 fax: 0264-311578. Farmacie Sãvãdisla. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Sãvãdisla.Hasdeu Nr. pneumoftiziologie Cabinet de explorãri funcþionale ºi respiratorii. cod 405400 Tel. cu teste de provocare sau nu. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã.C. îmbogãþit mai eficient ca mediul clasic Lowenstein-Jensen. spirometrie. punct laborator – bacteriologie. pleurale.ro.27 30 paturi din care compartiment TBC . salã de tratament. Jud. laborator radiologie ºi imagisticã medicalã Compartiment Statisticã Medicalã Ambulatoriul integrat spitalului. str. Moldovan Ioan. Dr. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. Iuliu Panduru m.com Dispensar T. pneumotoraxuri.

pr.2. ºt.0245772154. pneumoftiziolog.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANÞA Str. Dr. pr. 40. din care 15 paturi comp TBC.L. dispuse în 3 secþii: Sectia pneumologie I –TBC 75 paturi.Borgazi Erdin Director medical S. pr.pr.sp.486300. Laborator de Analize: Biologie. Sectia pneumologie III. Constanþa Tel: 0241-742450/742451. pneumoftiziolog. Emilia Nitulescu Asistenta medicala ºefa. Jud. FOGOLYAN KRISTOF” SFÂNTU GHEORGHE Str.Þapu Nicolae Secþii spital: Secþia I Clinicã Pneumologie Adulþi . Fax: 0241.pr. Dr. Bacteriologie Coordonator ªef Dr.com Manager . 0241/ 751 337. Mun. m. pneumoftiziologie.m.sp.486301. sanatoriulbalnear@mangalia. Dambovita.400 veraenikoall@xnet. Alexa Anca m. ºt. Elena Dumitrache m. 0241. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale.sp.Manescu Veronica. S. comp. Nr. Sipos Andras. m. pneumoftiziolog.m. Competenþa în Ecografie.40 paturi Secþia Militara dr. m.L. apa sulfuroasa tamponata.Moroeni. Secþia II Pneumologie Adulti 85 paturi. Dr. ªef secþie: Dr.. laborator clinic Coordonator ªef: Dr.TBC 75 paturi Farmacie. Stadionului nr. Jud.696.Cojocaru Viorica.pr. Constanþa Tel: 0241. Vasile Iuliana Director Administrativ Ec. AGIGEA. Pneumoftiziolog.pr. Pneumoftiziolog .807.486 324.m. Luiza Velescu . Dr. tel.: 0241. Dr. Dr. Laborator DISPENSAR T. ºt. Dr. Sanatoriului Nr.astral. Pneumoftiziolog .Tolbaru Florica Cristiana m.dr. sanatoriul_moroeni@yahoo. pneumoftiziolog. Dr. Pneumoftiziologie. Dr. Jud. pr.. Chimie.pr. Dr. med.882. Competenþa în: Bronhologie.Danteº Elena Director financiar contabil ec. med.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE. pneumoftiziolog.M.15.C. DR. Dr. Stefan Alina . Pneumoftiziolog. Popescu Georgeta. DR.696. Tel.15 paturi Medicii spitalului pot fi gasiti ºi în structura Ambulatoriu Integrat al spitalului ce funcþioneaza în cladirea Dispensarului TBC. pr.sp. saloane: 16. Doctor în stiinte medicale. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. Dr. Raduly Eniko m.12.1. S. competenta bronhologie ºi explorari functionale respiratorii Unitatea functioneaza cu 225 paturi. Competenþa în Ecografie. Dr. Sentinelei nr. m.sp. radiolog. Sentinelei nr. paturi: 45. Fax: 0241/75. www. Dr.PNEUMOLOGIE . substante medicamentoase SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str. 520064.astral. Comp.pr. Nr. pneumologie Director Medical . Oana Cristina Arghir m. Mihai Nichi. Palazu Mare.L. pneumoftiziolog.sp. Maria Burdujan. Laborator analize Medicale.sp. Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. Pneumoftiziolog. 0241. Tel. Apti Ghiulten. Dr. Dr Stiinte Medicale SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ „DR.m.sp. jud.696. Osman Emel . pneumoftiziolog. Dr. pneumoftiziolog. Floca Livia.. Sectia pneumologie II – TBC 75 paturi. m.agigea@mangalia. m. Dr. DR. Raduly Eniko m. pneumoftiziolog.Dr. info@spitfog.Glavan Alexandru m. -/311580 (centrala).tbc. Covasna. Fax: 0241-741121 spital. Voicu Ghiorghita. 0241. m. Vasiliu Emanoil Coordonator de Dispensar. Dr.dr.ro Manager Dr.sp. Rotariu Anca. office@balnear.55 paturi.697. Competenþa în Management Sanitar. pneumoftiziologie. 1. Constanþa. Dr. pneumoftiziolog Competenþa în Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale.infomedic. de prevenþie ºi control al infectiilor nozocomiale 22 Supliment Medical Market . Constanta.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE FTIZIOLOGIE AGIGEA Str. Competenþa în Management Sanitar. Constanþa.ro Proceduri pneumoterapie: aerosoli individuali cu apa de mare.m.pr.sp. Telefon: 0267/ 311981(secretariat). Competenþa în Management Sanitar. Sfântu Gheorghe.m.486324. Elena Danteº Director Medical. Fax: 0267/ 351883. Med. Dr.pr.pr.bronhologie. 40. Fax: 0241. Fildan Petronela Ariadna. m.ro SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE MANGALIA Str. Sipos Andras ºef secþie m. Diana Traicu .net.B. Pneumoftiziolog. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala.130. 0241. Jud. Jud. Damian Mihaela.pr. Asistenta medicala sefa Secþia Pneumologie Copii. m. pneumoftiziologie SANATORIUL TBC MOROENI Com. Manager judeþean în Programul National de Combatere a tuberculozei. Pneumoftiziologie. Eniko-Vera Pall. ªef secþie: Dr. pneumologie. Competenþa în Ecografie.Radulescu LauraM. Dispensarul TBC Constanþa Medici: Dr.pneumoftiziologie Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. Mircea cel Bãtrân nr. Nemes Eva m.pr.M.sp. cod 905500. Competenþa în: Bronhologie.

Dr... pr. Spirometru. dr. în st. Dr. pr.Ioncicã Lucian. Carmen-Daniela Culman. Dr. pr. m.Dr.as. ªef secþie: Dr. Silvia Munteanu.boli infecþioase competenta ecografie. boli infecþioase. Valentina Cioroianu. Aparat radiologie fix. ªef secþie: Dr. m. boli infecþioase. Analizor automat hematologie. Aurora Roºca. Elena Volosciuc. Dr. Dr. m. nr. Manuela-Elena Musa. boli infecþioase.pr. pr. laborator clinic ºi microbiologie. m. pneumoftiziologie. pr. m. m. în st. Dr. Morfopatologie • Laborator Radiologie. Marin Mateescu. Sp.Ec. jud. ªef secþie: Dr. m. med.univ. ªef secþie::Dr. m.54 23 33 www. pr. pneumoftiziologie. m. m.com site: www. în st.Ionescu Valentina. ªef secþie: Dr.vbabes-cv. Dr. Doina Ene. Director Medical . competenþã informaticã Medicalã. Eugenia Sãndulescu. vbabes@rdscv. lector univ.. pr. m. Rezolvarea marilor urgente pneumologice (hemoptizii.pr. m. MirelaCristina Corneanu.Voicu Macesanu Alin. lector univ. pneumoftiziologie. Petrascu Elena. Manda Adina Director de ingrijiri . • Clinica Boli Infecþioase copii. drd. Pucioasa Judeþul Dâmboviþa. Dr. pr. boli infecþioase. Dragos Nicolosu. mobilier modern. Dr. Ileana Bazavan. m. m. boli 2010 .. competenþã informaticã Medicalã.laborator clinic ºi microbiologie. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã.. Dr. boli infecþioase pediatrie.pr. ªef laborator: Dr. Dan Hurezeanu. m. drd. Mimi-Floarea Niþu. m.stomatolog Dr.boli infectioase. Dr. • Laborator Anatomie patologica. pr. judeþul Dâmboviþa. pneumoftiziologie. m. Ana-Maria Vanghelie.med. nr. competenþã ecografie. competenþã ecografie ºi informaticã Medicalã. pneumoftiziologie. pneumoftiziologie. Dr. dr. coordonator programe T. drd. Dr. Maria Marinescu.ro Dispensar TBC – dr. pneumoftiziolog..C.2011 infecþioase. m. pr. Pr.54 31 06. Mioara Cotulbea.: 0251. Dr. m. Daniela Dragnei-Veselu. Carmen Canciovici. laborator clinic ºi microbiologie. competenþã informaticã Medicalã ºi endoscopie bronºicã. pr. Tel. pr. competenþã ecografie. Iulian Diaconescu. med. Corneliu-Emilian Miu. deruleaza Subprogramul de sanatate „Tratamentul bolnavilor de tuberculoza” SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEª” Calea Bucureºti nr. Gabriela Marasescu. spitalul_municipal_moreni@yahoo. Dr. Instalatie de sterilizare. m. m.pneumologie. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. Lucica Godeanu Statie. pr. med. m. m. dr. 126. m.med.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii: Diagnosticul ºi terapia Medicala a afectiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. pr. Livia Dragonu. m.ro Manager .ro. competenþã informaticã Medicalã. Lucian Ioncica. m. pr. • Clinica Pneumoftiziologie adulþi I. pneumotorax. competenþã ecografie. med. boli infecþioase. Electocardiograf SPITALUL MUNICIPAL MORENI Str. pr. pneumoftiziologie. 22 Decembrie 1989. boli infecþioase. m. m. Efectuarea de spirometrii ºi curbe flux volum în scop diagnostic.. m.Morfopatologie. în st. Paul Ginga. pneumoftiziologie. m. 0245/760618. m. Dr. competenþã ecografie. Doina-Lorena Stanescu. Dr. m. Dr. m. Dr. Dr. Pneumoftiziologie • Clinica Pneumoftiziologie adulþi II.18. Tel. pr. Felicia Dumitrascu.. boli infecþioase. pr. Dorel Gheorghe. Med. competenþã bronhologie.Brînzoiu Elena-Maria –m. Dr.Poenaru Luminita Director financiar contabil . pr. Examen radiologic standard. pr. pleurezii masive). boli infecþioase pediatrie. 0245/760728 Tel. as. competenþã ecografie • Clinica Boli Infecþioase adulþi II. pr. pr. Daniela Bica. Tel. în st. m. Dr. Dr. boli infecþioase. competenþã ecografie. pr. m. pneumoftiziologie pediatrie • Dispensar Pneumoftiziologie. Asigurarea investigatiilor de laborator necesare diagnosticului.pr. Camelia Tudosie. pneumoftiziologie.. Monica- 23 .pr. pneumolog. dr.med. Pr. Pr. Doina Constantinescu. pr. med.spitalpucioasa. pr.centrala: 0245/760510. m. Dr. Pr. competenta pneumologie • Laborator Analize Medicale. competenþã ecografie. competenta bronhologie. pr. m.0245/666036. pr. modernizat. Diagnosticul de laborator bacteriologic al infectiilor cu mycobacterii. în st.125. Dolj. competenþã acupuncturã.. Dr. m. m. Dr. boli infecþioase. Paulica Surugiu.Stanoiu Bogdan. Dr. constand în examen microscopic ºi cultura BK. dr.Savu Dragnei Ileana Constanta Secþii spital • Clinica Boli Infecþioase adulþi I.ºt. Magdalena Peter. m. pr. • Clinica Pneumoftiziologie copii. competenþã bronhologie.. Punctii pleurale Dotãri cu aparaturã: Analizor automat biochimie. Constantin Ecobici. drd. Mirela Mihailescu. univ. Craiova. m. boli infecþioase pediatrie. Pr. pneumoftiziologie.Dr. Dr. pneumoftiziologie. ªef lucrari. laborator clinic ºi microbiologie. m. med. pneumoftiziologie. Tania Tudorache. aparatura radiologica. pneumoftiziologie pediatrie Dr. competenþã ecografie. pneumoftiziologie. dr. pr. Dr. Dr. competenþã ecografie. pr. pr. Dr. 0251. Fax 0245668391. m. pr. Republicii. Adriana Georgescu. Dr. pneumoftiziologie pediatrie Dr. ªef secþie: Dr. Dr. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC PUCIOASA Str. pr.com Dispensar TBC . as.B. dr. boli infecþioase pediatrie. competenþã ecografie./fax Dispensar TBC: 0245/762225 e-mail: spitalpucioasa@yahoo.

spec.231.Dinu Jean. Conf. pr.Comp. pr. Spitalizare de zi 25 paturi Farmacie. Oraºul Filiaºi. m. Craiova. Radiologie.267. Sectia clinica boli infectioase adulti II .. boli infecþioase ºi epidemiologie. Univ. pneumologie SPITALUL ORêENESC AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEªTI DÃBULENI Str. muncii • Camera Primire Niculescu Irina.com Secþia exterioarã TBC Pneumologie Poiana Mare. Dolj.boli infectioase • Comp.boli infectioase. 800189 . Spiridon Ovidiu SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT Str. 11. Dr.65 paturi. Dr.pr. Internãri: 0251-441. Secretariat:Tel/ Fax 0251-441. Dr. m. spec.: 334824.pr... deserv.75 paturi.200.Comp. Dr. Laborator analize Medicale. Dãbuleni. Dispensar TBC Cabinete: Dermatovenerologie – HIV/SIDA. Tel. în ºt. Dr.ºt. DUMITRA SILVIANA – pneumologie SPITALUL ORêENESC FILIAªI – SPITALUL FILIªANILOR Str. as.med.pr. Calafat. 46 07 13. Tel..Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Intreprindere Tutunaru Denisa. jud. Bunea Gabriela Victoria m. ªef secþie:: Dr. drd. Racoþeanu nr. TBC 45 paturi. m. as.383. Tel.• Cabinet Dermatologie Romanescu Amalia. univ.65 paturi. Dr. Camera de garda pneumologie. m. Mioara Cirstea. Rugeanu Cristian. Sectia clinica boli infectioase copii . Unirii Nr. Cardiolog • Comp. 46 07 14. ªef clinicã: Dr. as. 24 Supliment Medical Market .com Clinica Chirurgie Toracicã: 25 paturi.: 0251. m. Dr. Sectia clinica pneumologie copii .univ.com Dispensar TBC.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Alma Gavrilescu. chir. Dr.230. ORL Structurã spital Sectia clinica boli infectioase adulti I . Insotitori 36 paturi. Cupsa Augustin. m. univ. sp.pr. Dr.radiologie. Comp.Kalath Tereza. Gugila Mihaela. Sectia clinica pneumologie I -75 paturi. Dr. drd. ATI . Tel. Dr. m. Birou Internari Sectia Pneumologie I – 50 paturi din care. Laborator explorari functionale . m. Cupsa Dina Maria. prof. m. • Secþia de zi HIV/SIDA. pr.230. m.boli infectioase. DEMETRIAN ALIN-DRAGOS.402. prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Disp. Tabaci nr. m. Camerã de Gardã. sp.Farm.Galati Tel: 0236/46 07 12. ORL.sp.Ioncica Lucian.ro. Traian nr.med. Fax: 0251. Sectia clinica pneumologie II . Bucovat..606 (centrala). m.stomatolog. pneumologie. HIV/SIDA 15 paturi. deserv. dr. în ºt. Chitucea Ramona Florina. drd.competenta bronhologie.TBC: 0251-441./Fax: 360395/360054 Manager: Dr. Dr.Comp. pr.. Victoria Tender Farmacia cu Circuit Inchis . Laborator radiologie ºi imagistica Medicala.Butaliu Letitia Director Financiar-Contabil: Tabacu George Structura Primire Urgente.sp. sp.As. Cardiologie.: 0251. ºi toracicã. pr. din care comp. 0251. chirurgie toraco-pulmonara. • Comp. HIV/SIDA. 5. Judeþul Dolj.univ.PNEUMOLOGIE . 46 03 14 Fax: 0236/46 07 71 spitalpneumoftiziologie@upcmail. MÎNDRILà ION. DOBRINESCU ADRIAN GABRIEL. Fax: 0251 334824 Dispensar TBC – Bechet M. boli infecþioase. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie III – 54 paturi din care . e-mail: spitalul_filiasi@yahoo. 217. Laborator Analize Medicale . radiologie. Laborator anatomie patologica.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Stomatologie Truta Mirela. univ. Boli infectioase (vaccinare antirabica). pr. As. chirurgie toraco-pulmonara. spitalcalafat@gmail. Judeþul Dolj. Georgiana Grecu. As. Dr. m.boli infectioase.Ivan Cornel Director Medical: Dr. din care comp. scjuc2006@gmail. m.Costinel-Adrian Fintanã. chirurgie toracicã. Stomatologie – HIV/SIDA. jud. Carmen Olar. Judeþul Dolj. Comp..45paturi din care comp.117. Camera de garda boli infectioase. TBC 35paturi. m. pr. m.117.502.pr.pr.234 Financiar-contabilitate: 0251-442. med. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA Sat Leamna. Dr. DILOF RODICA.epidemiolog • Cabinet ORL. m. as. m.Mihaela Barcan.Pr.pr. Giubelan Lucian. dermatolog. Boli infectioase (dispensarizare hepatita). Comp.746 (secretariat). de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. TBC 45 paturi. pneumologie.. med.sp.univ. m. m. pneumologie competenþã explorãri funcþionale SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAÞI Str.60 paturi. TBC – 28 paturi Laborator Radiologie . pr. Comp. m.gen. Angela Colceriu. m. Dr. Dr. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie II – 50 paturi din care . pr. SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà CRAIOVA Str. Stiintei nr. Dumitrescu Florentina. dr.sp. Dolj. Endoscopie Bronsica 6 paturi. Dr.1.Stoian Andreea. dr. Bronhologie în cadrul spitalului ce deserveste sectiile. m.10paturi. medicinã generalã adulþi. m. • Cabinet Cardiologie.

0246265023/0246265526. smsecretariat@rdslink. Dr.. aerosoli ºi oxigenoterapie. la P.pr.B. Decebal nr.B. Hunedoara. Tel. biolog sp. perfecþionare pneumologie. test bronhomotor puncþii pleurale.673.brad@comser. Dr. Guse Ana Director Financiar-Contabil ec.B.199. M.m.8.Dr.Rebedea Cristina m. Cerghezan Imre-m..26. 3 saloane. Hunedoara.Isvoranu Mihaela. spizvoru@yahoo.com Pneumologie – 12 paturi.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE SINGURENI Loc.Dr. Servicii oferite: Spirometrie.30 IAªI Cod 700115 Tel: 0232. Topliþa.ro/ Spitalizare continuã: secþia boli infecþioase – diagnosticarea ºi tratamentul pacienþilor internaþi cu afecþiuni infecþioase (pneumonii.ro Dispensar pneumoftiziologie: Dr. 0253/278571 Fax: 0253/278692. pr.379.Coltatu Claudia Mirela-m.ro Pneumologie:ªef secþie: Dr. tel.P.R.0232. 25. Dr.G. 1. ALEXANDRU SIMIONESCU“ Str. comp. pneumoftiziologie.m.212. diaree infecþioase.393.Cihac nr. Fax: 0243-255.. jud. Computer Tomograf: Dr. Pulsoximetrie. Fax: 0243. Giurgiu.212. jud.Burlea Alexandru m. Fax 0246265023. meningite. m. Gál Éva as. Oraº Bolintin Vale Judeþul Giurgiu. Ciurcã Alin Constantin. 0254 611051 sanatoriulb@rdslink. pneumoftiziologie dr Patricia Stegaru. pneumoftiziologie dr Elena Nicolescu. Tel. Dispensar TBCCristuru-Secuiesc. Aerosoli.ro. Policlinicã 0243-254. Administrativ 0243-254. Lazãr Gabriela Melania .C.: 0254-713820. Tomografii plane. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU Comuna Runcu. Jud Giurgiu. Dispensar TBC-Odorheiu-Secuiesc.F. infecþii urinare. Slobozia.234657 E-mail: office@spitalslobozia.ro SPITAL MUNICIPAL “DR.com. Jud. Guse Ana. info@sanatoriugeoagiu. cod 335404. pneumologie.sp.375. sp. pr. Dr.odorhei@gmail.: Centralã 0243-255.C.ro SPITALUL MUNICIPAL TOPLIÞA Str. sanatoriu.2011 25 . . Jud.aparat radiologic ELTEX 400. nr. nr. 0246/234185. Ialomiþa Tel. pneumolog. spitalul_singureni@yahoo.Apetrei Simona m. Jud. Interne: 0243254. pneumoftiziolog..18. Ialomiþa Tel centralã.26. Jud. Oproiescu Carmen Doina . Tel.sp.Victor Babeº nr.I. Tel. pneumolog ºef secþie.spitalulbolintin.13 www. Tel. 25 paturi din care:.m. sp. Frankfurt Magdalena m.: 0243. pneumoftiziologie dr. med. Contabilitate 0243-254.sp. I.379 E-mail: smurziceni@gmail./Fax: 0040-266-212186. Dr. 16.: Dr. coordonator judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei.372.13. examen bacteriologic ºi A. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAªI Str. hepatite virale. Androne Georgeta.Baltã Mãdãlina.C.B. Magura. Consultatii Medicale pneumoftiziologie. / Fax 0246/273049 e-mail: spitalbolintinspitalbolintin@yahoo. Dr.pr.Hunedoara. Hunedoara Tel: 0254 611050. Dispensar T.23. Jud.. spirometrie. Ecografie SPITALUL MUNICIPAL URZICENI Str.ro 2010 . sp. Fax:.655.:0254-248884.18. m. office@spitaldobrita. 212052.130. 72. Gorj Tel: 0253/278691. 0266218188. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLOBOZIA Str. Tel:0266342432 secretariat@spitaltoplita. 535600.com Dispensar T. Dr. Secretariat: 0243. Farmacie 0243-254. Harghita. pneumologie. Camburu Cornel m. Aparat radiologie. M.pneumo-iasi.ro. secretariat.ro Dispensar T. Urziceni. Tel. Bethlen Gabor Nr. spitalizvoru@yahoo.com web http://www. Victoriei nr. Dr. Geoagiu. EKG.R. Jud. nr saloane 23.Harghita.15 paturi compartiment TBC Servicii medicale:recoltare sputã pentru BK. Cod. sp.com Manager Dr. pneumoftiziolog SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD Str. Neagu Nicu Raul Structura spital:.D. nr paturi 125. imagisticã medicalã. Singureni. SPITALUL ORêENESC BOLINTIN VALE Intrarea Republicii nr.300. m.ro SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Str. leptospiroze. www.pr.sp.3. pneumoftiziolog. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU Com Vanatorii Mici. boli infecþioase ale copilãriei etc).pr. Sat Izvoru Nr 307. Laborator radiologie: .Sanatoriului./Fax 0246/234209. Secretariat 0243255.spitsingureni. sp.pr. pneumolog.sp.5. Pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU-SECUIESC Str. Jud.ro Dispensar TBC . Bálint Csillam. M.. Panduri nr. Stegaru Patricia Director Medical Dr.D.

specializare tratament Pneumologie. SPITALUL ORêENESC BAIA DE ARAMà Str. pneumologie – dispensar TBC.. radiodiagnostic SPITALUL MUNICIPAL TÎRNÃVENI Str. 381. Pneumologie SPITALUL ORêENESC VÎNJU MARE Vînju Mare. www. 381. Pop Maria Magdalena – m. 9-11. Dr.34.19-20. 20. 381.241.Administratia. Jud Mureº CP 545600. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAIA .pneumologiesp.-Fax 0265-411889. pneumoftiziologie.ro Sectie Pneumologie: Dr Onigas Dinu-m. Ilfov Tel. 1 Asistenta medicalã SPITALUL COMUNAL PERIª Comuna Periº. Filip Gabriela .com.40. Stefani Carmen Ioana: m. Curcã Cristian 26 Supliment Medical Market ..61. 507. Laborator Radiologie ºi Imagistica Medicala Dr.12. 0265/44. Maramureº Tel. punct de laborator bacteriologie SPITALUL ORêENESC TG. Dr.m. 0252361908.spital-ludus. m. Jud. Tg.: 021/2670881. Iaºi Tel. MRF.Dr. fax 004-0265-512809 e-mail: secretariat@spitalreghin.com Dispensar TBC: Dr.Madalin Mateescu. 004-0265-512712. Fax: 0233. pr. Mihali Maria m. Zmeu Gheorghe Marius – m. www.594 Financiar-Contabil.Zaharia Boiu Nr.56 e-mail: spmt@tvas.spitalulvinjumare. sp.com Dr. m. Reghin cod 545300. m. 81.594 .pr.Secþia Interne. pr.B. spital_borsa@yahoo. Victor Babeº Nr. Floare de Colþ Nr.Balataretu-Dinca Elena.pneumologie Dispensar TBC: Dr.sptgfrumos.ro. . Jud.sp.pr.sp. m. Jud. Fax: 0262 276730 sptbc@sintec.com.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL ORêENESC TÂRGU FRUMOS Str. spmtar@yahoo.C.241.ro SPITALUL DE RECUPERARE BORªA Str. Jud.com. pneumologie. Olar Emilia Mariana – m. 0262 –342120.com http://www. Pneumologie Dispensar TBC Cujmir: Bãrbulescu Stela m. Mistoi Octavian: medic principal pneumoftiziologie. Jud. pneumoftiziolog. sp. Lãpus. Mureº Tel. m.Dorina Maria Ciurba. Maramures Tel.34. Spitalului nr.net Manager: dr.ro Dispensar TBC . Dr.ro Dispensar T. fax 0252360623.C. Bisericani. Cod: 225 100 Tel: 381. Mehedinþi.Rahova nr.Ioana Felicia Fontu. Tel. pneumologie.Administratia.ro Pneumologie .1. pneumologie. Costache Doina: medic principal radiologie – radiologie ºi imagisticã medicalã.2. 342121 Fax: 0262-343169. Cuza Vodã nr.pr. pr. Iulian Predescu nr. Mehedinþi Tel.ro Dispensar TBC: Dr. Bordeanu Monica-Geanina. Dr. competenþã în endoscopie bronºicã Dispensar T.go.spitaltarnaveni. Târnãveni.Dr. 381.: 0232/716519 Fax: 0232/710845 sptgfrumos@gmail. pneumologie Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã.500.6. Gheorghiu Darius . VALER RUSU B-dul 1 Decembrie 1918.489 . Str.61. Baia de Aramã.004 .052 Centrala sporba@rdslink. pr.sp. Borºa. str. Porþile de Fier nr. 0262 384 324 Cabinet pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA Orºova. jud. m.ro Dr. Aparat radiologie PHILIPS DUODIAGNOST.052 Centrala. EUGEN NICOARÔ REGHIN Str. 381.FinanciarContabil. Jud.Dr. ºef de secþie. pneumologie.Mehedinþi. cod 545200. Fax: 0265/44. Luduº. pneumologie fiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI Comuna Alexandru cel Bun. Maramureº Tel: 0262 275995. e-mail: office@spitalulorsova. Fax: 381. cod 225200 tel. Botezatu Elena Director medical: dr.ro/ Dispensar TBC: Mihãilescu Constantin m. sp.ro Secþia Pneumologie (30 paturi din care 20 paturi TBC) pentru toata patologia respirato-rie. e-mail: spperis@yahoo. Biolog principal Sepsi Arpad SPITALUL MUNICIPAL SIGHIªOARA Str.PNEUMOLOGIE . SPITALUL MUNICIPAL “DR.MARE Baia Mare. Coadã Petronela Director financiar-contabil: ec. cabinet consultaþii. Victor Babeº nr.. cabinet asistente.sp. 63 Târgu Frumos. spitalulvinjumare@gmail.Secþia Interne. Colea Marilena. Jud. spludus@ludusnet. . Jud. pneumologie SPITALUL ORêENESC LUDUª DR. Fax: 021/2671012. Sighiºoara Tel/Fax:0265772253 E-mail: spital_runos@teleson. Mureº tel.Dr. LÃPUª Str.61.489 . str. Principalã nr.965 e-mail: sanbisericani@artelecom./ fax 0252350296 E-mail: spitalulvinjumare@yahoo. Str. Jud. Nr. Tineretului nr.Dr.ro. Jud. site web: www.004 . Neamþ Tel: 0233. 8 Asistente medicale Cabinet Pneumologie .B.

ro. Fax: 0244 – 341464. Laborator analize medicale. m.a. Aparat Philips pt radiografie ºi fluoroscopie BASIC tip Duo Diagnost.9-11. Petrescu Bazavan Mihaela Director Financiar-Contabil: Ec. Compartimente auxiliare: laborator clinic. Dotare: radiologie.ro. autoclav. Sterilizare. Farmacie: Pârvu Elena. balanta laborator. 0249/460340. pneumofiziologie. Echograf Esaote – doppler multidisciplinar. pneumologie. 0249/460443 Email. Jud. Olt Tel. Tereja Claudia. BPOC. Imunologie. hematologie 2010 . Clara Rusita. Nr. SPITALUL ORêENESC TÎRGU NEAMÞ Str. biochimist. Echipamente:oxigeneratoare. afecþiuni pneumoftiziologice acute. 436129 e-mail: spjslatina1@rdslink.4 paturi): 80 de paturi. Analizator de biochimie tip Livia – în laborator analize medicale. Drajna . spitaldrgolt@clicknet. pneumoftiziologie. Fax. Spirometrie. Farmacie: farmacie@sanatoriudrajna.ro Dispensar TBC: Dr. etuva. Rusu Mircea Alin Director med. (04)0233/790824 Fax. office@spitalpnf. pr. Comp. urgenþã.42-46. spirometrie.pneumoftiziologie SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLATINA str. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. State Greta Director Financiar Contabil: Ec Raiciu Liliana Director medical: Dr. ftiziologie 70 de paturi. farmaceutice. manager@spitalbreaza.ro Manager: Dr.:0244 . Fax. State Greta. Laborator de analize medicale: Raicu Aurelia.m. Slatina.com Dispensar TBC: Dr. Birou Internãri: postmaster@sanatoriudrajna. Secþia II – 90 de paturi pentru ftiziologie. pneumonii. Jud.Sat Drajna de jos.ro Ambulatoriu pneumoftiziologie SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA Str. Dr. Fax: 0244/290970 E-mail: Management: manager@sanatoriudrajna. www. Olt Tel.m. Spirometru – în cabinet de pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEªTI B-dul Muncii. 0249-560671. spirometru. Ruja Silvia Structura: Secþia I – 90 de paturi din care: pneumologie 20 de paturi. Chirobocea Elena. Secþia Pneumologie IV (include compartiment pentru copii. ªtefan cel Mare. Comp. Rusu Mircea Alin Director financiar contabil Tecuceanu Mircea Servicii medicale pentru afecþiuni pneumoftiziologice cronice. Dr. sindroame bronsitice post tuberculoas-diagnosticare ºi stadializare cancer bronho-pulmonar. Dr. Carpaþi. Olt Tel. Manager Dr. Comp. Leana Stanescu . (04)0233/790933. pr. Marinescu Lenuþa Director Medical: Dr. Laborator radiologie. Email: spital_tgneamt@yahoo. Neamþ. Echograf Sonoace – în laborator radiologie ºi imagisticã medicalã.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotare: 320 paturi. statistica medicalã ºi informaticã – Samoilã Mariana.spitalcorabia. Prahova Tel. IACRS. Cristinela Vasile. Secþia Pneumologie III: 90 de paturi. Danilã Eduard. TBC: Ruja Silvia. sp.ro. Dr.ro. Aurel Furtuna . bronsite acute ºi cronice. pr. Scornicesti. 35. Dr. Principalã 888.ro. Criºan. Jud. Dr. pr. din care. nr. Contabilitate: contabilitate@sanatoriudrajna. repartizate astfel: Secþia Pneumologie I: 80 de paturi (din care 40 paturi compartiment TBC). Jud. Jud. 436139. Prahova Tel: 0244/290671. 2.com. Puiu Tatiana. Medici: pneumologie – Dr. electrocardiograf. farmacie. Tîrgu Neamþ. Spirometrie. pneumofiziologie. Informaticã: info@sanatoriudrajna. Drãgãneºti Olt. spitalpnf@yahoo. Cpt Drãgãnescu. Jud. Com. Maria Lazãr. investigaþii paraclinice (Bronhologie. Biochimie. pleurezii. nr. Laborator de analize medicale: Hematologie. Richea Corina Secþia 1 pneumologie – 40 paturi: Dr Mihaela Petrescu Bazavan. Serviciile medicale sunt pentru urmatoarele afectiuni-boli respiratorii netuberculoase: astm bronsic.ro Medicinã internã: 25 paturi+ 1 spitalizare zi. bronhologie ºi explorãri funcþionale.m. Olt Tel. nr.: 0249 431764. Cod 615200 Tel. grup electrogen. 431765.340419. Dotãri: aparat radiologie cu 2 posturi (radioscopie ºi radiografie). ecograf. Pneumofiziologie SPITALUL ORêENESC CORABIA Str. 21. Miron Caproiu. Dr.). Breaza. 0249-563171 Email spitalcorabia@yahoo. Jud. CENTRUL DE SÃNÃTATE DRÃGÃNEªTI -OLT Str. Maria Lazãr Secþia 2 pneumologie – 45 paturi – Dr. Dr.com. investigaþii radiologice. 116. m. nr. 5 paturi. Ioana Stoianovici . SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA Str. Secþia Pneumologie II (Centrul de Referinþã pentru tratarea tuberculozei multidrogrezistente): 70 de paturi. Laborator radiologie ºi imagistica medicala.ro Manager: Ec. radiologie. nr. 0249/465370 Email. s. Corabia.2011 27 .

pneumolog Pneumologie.spitalpnfsm. Ignat Adrian Radu . 1 Decembrie nr.93.pr. Dr. Nicolae Bãlcescu nr. Comp.92. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà “SF. Laborator analize medicale. Jud. jud. pneumolog SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE Str.160 paturi – Dr. jud. Tel: 0269 842550.Varga Ritta-m.com.sjup. 35 paturi.FILOFTEIA’’ MIZIL Str. Mediaº.com Dispensar TBC: Dr. TBC . 5 paturi. Sibiu.36. nr. 15 paturi. Sãlaj Tel.ro Pneumologie I. Diana Dumineca Director Financiar-Contabil: Ec. Prahova 0244-250505. Medic ªef Secþie dr. Dispensar TBC Laboratoare si cabinete medicale: Analize Medicale - 28 Supliment Medical Market . imagistica medicala. Silvia Chivu Secþia Pneumologie I . Negru Rinceanu Elena m.sp.com Medicinã Internã .: 0244-36. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC JIBOU Str.46 paturi – Dr. explorari functionale. PASCUT VASILE -m. TBC copii. atestat în management sanitar. Fax:026913004 www. Pneumologie – adulti. pneumolog.dr.spitalfloresti. I. Medicinã Internã SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU Aleea Filozofilor nr. Gh. Secþia Pneumologie III .pediatriesibiu. Dotare: spirometru. Satu Mare. Comp. comp.sp.B. Duca nr. Suceava. amplasata în Vila II. pediatrie_sibiu@yahoo. SF. B-dul.com. spital_sv@clicknet.sp. Comp. Medic ªef Secþie: dr. 40 paturi.C.ro SPITALUL MUNICIPAL MEDIAª Str.44. explorari functionale.ro. Fax: 0261/ 827120 spitaltasnad@yahoo.sp. m. Jud. Prahova Tel: 0244. secretariat@pediatriesibiu. MDR-5 paturi. amplasata în Vila 3.G. Spitalului.de radiologie. 55 paturi. Fax: 0244-251115 leonardrosu@yahoo. SECÞIA IV-A BIXAD -50 paturi. Dohi Lorant m. Laboratoare: radiologie. 0244-251115.46 paturi.cu 35 paturi – ºef secþie . pr. de prevenire ºi control al infectiilor nosocomiale. Dr. Sterilizare.530.1-3. pneumolog.ro Secþia Pneumologie 25 paturi din care TBC 14 paturi Dr. Comp. radiology.ro SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU Sediul social: Str. Email: info@spitalulmedias.: 0261-730913. Suceava. TBC II . Jud. Tãºnad. Laborator radiologie.ro. TBC adulþi.pr. dr. 3-5. Fax: 0244. atestat în management sanitar SECÞIA III-A BIXAD -55 paturi.521. Seik Monica m. Ecograf. Prahova Tel. MDR-5 paturi.: 0261/ 825600. Diaconescu Daniela. Pneumologie II.2-4.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE I -55 paturi.dr. Eugenia Neacºu.ro Manager: Ec. nr.530. Comp.21 Email: tbcflorestiph@yahoo.m.Fenechiu Olivia. Aparaturã medicalã: Ap. Fax: 0269 845564.60 paturi. bronhologie (in curs de amenajare) SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà PLOIEªTI Str. Jibou. Strada Republicii 14. dr. pneumolog SPITALUL ORêENESC TêNAD Str.sp. comp.80 paturi. 33. Tel: 0269230260. Tel: 0230/222098. comp.28. Fax:0269130045 Sediul administrativ: Str. pneumolog.ro T. 440078. Jud. Fax: 0260-644710 www. Satu Mare Tel. Pneumologie – adulþi. Ploieºti. Medic ªef Secþie . Spirometru. pneumologie. Dr. Manta Mãdãlina. Mizil.678 0244.sp. dr. dr.. www. Câmpean Ioan Marius. Fax:0230/520412.Padeanu Vasile-m.ro ªef secþie Pneumologie: Dr. Dumineca Daniela. medicinã internã Director MEDICAL dr. Jud. Cojocariu Florinel – m. Medic ªef Secþie .ro. Solca. 0260-644744.com. statistica ºi informatica medicala . Comp. pneumolog. comp.pr. Pneumologie SPITALUL ORêENESC. Bojan Viorel Smaranda-m. Zaman Cãtãlina Georgia Director Medical: Dr. secretariat@sjup.Libertãþii Nr. 20 paturi. IOAN CEL NOU” SUCEAVA Jud.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREªTI Str. Hegedus Sanda-m.678 carmenboescu@sjup. Sibiu. Sibiu Tel: 0269/ 210979/ 217139. Gr. Buna Vestire nr. Fax: 0372-874075 tbc_sm@yahoo. 21. nr. Pompeiu Onofreiu. Popescu Rodica. cu Comp. – 30 paturi – Dr. Ambulatoriu de specialitate. Comp. nr. 30 paturi. Tel: 0269230260. Kerezsi Csaba m..: 0260-644348. Suceava. 10 paturi. Fax: 0230477020 Manager dr. Floreºti. mun. statistica_spital_sv@clicknet.9.dr. Vasile Lorel.19. Satu Mare Tel.PNEUMOLOGIE . atestat în management sanitar. TBC III . www. Pallay Vasile-m. EKG. jud.60 paturi.21. Cantacuzino. Fax: 0269/ 230212 spitaltbcsibiu@clicknet.sp. Duica Ioana Farmacie: Nicolae Maria.sp. SECÞIA PNEUMOLOGIE II-50 paturi. Goga Dorina Liliana SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA Jud. EKG. TBC adulþi.sp. 1-3. Popescu Mihai. Secþia Pneumologie II .Ialomiþei nr. comp.ro.15.300. Fax: 0244.spitaljibou. 725600 Tel: 0230477389. Baritiu. www.

Malac Constantin – chimist specialist. ºef secþie: Prof. m. Comp. sp.. pneumologie. 0752443805 spitalzimnicea@yahoo. anestezie. pr. Secþia Pneumologie II . pr. Stefan Mihaicuta m. competenþã ecografie generalã.Iovan Ionela. Sanda-Anca Levitchi. Dr.. m. dirmed@spitalul-vbabestm. pr pneumologie. Dr. m. Marincu Iosif. terapie intensivã. Szilagy Delia Monica. Pneumologie. sp. boli infecþ. Dr.. imagisticã med..pr.. Dr. ºef secþie.. Dr.. 0247466701. Draghici Dan -sef sectie – m. m. MonicaDaniela Cotfas. Traila Daniel.Chim. Biol.med. Elena-Voichita Lazureanu.ro. m. de endoscopie bronsica: Dr Vaipan Mihaiescu Virginia. boli infecþ. Adriana Socaci. Dr.207. Pneumologie. m.Chim. Farmacie: Sâmbotin I. Dr Madem Alina Luminita. pr. pr. Corbeanu Cristina Elena. TBC ºef secþie: Prof. Dr. m. Sorina Maria-Denisa Laitin. boli infecþ. med Dr. Dr. Dr. respiratorie . Dr. dr.Chereji Monica. in st. Lab.ro SPITALUL ORêENESC ZIMNICEA Jud. Oanta Gratiela. pr. Conf. Chis Minodora.pneumologie. terapie intensivã. Marc Monica. ºef secþie. pr. de Prevenire ºi Control a Infecþiilor Nozocomiale. i boli infecþ. Stoenescu Dorel – biolog princ.universitar Dr. m. Lab. Stefan Mihaicuta. pr boli infecþ. Anestezie. Dr. m. pneumologie.BABEª TIMIªOARA jud. competenþã Chir. m. pentru studiul tulburãrilor respiratorii în timpul somnului: Dr. bronsite acute si cronice. manager. de Radiologie. de Anatomie Patologicã. Dragan Codrut – chimist specialist..Badescu Sorina.pneumologie Director MEDICAL interimar. Dr.14 paturi. Dr.pr. Virginia Mihaescu. coordonator.1 Tel: 0247466651.Fratila ZenoIoan. m. Pneumologie. explorãri funcþionale. m. Bica Valerica – biolog specialist. sp. m. Dr.R. dr. boli infecþ. rezid. Conf. pr. Pneumologie. Dr. pr. Budarescu Maria Cristina. Geru Gabriel. m. boli infecþ. Mun. m. pr.79 paturi din care 34 paturi Comp. Nr. Computer Tomograf. m. Timiº. cu competenta in ecografie si computer tomografie. Str.. competenþã ecografie generalã.. med.. ªef sectie: Dr. Dr.Curelea Aura Eugenia. Dr. HIV/SIDA. dr. Conf. m. Irina-Ionela Stoia-Djesca. Prof. Adriana-Mihaela Dan. Dr. Alexandru Crisan. 13 Tel. anestezie.66 paturi din care 6 paturi Comp. Dr. Teodora Moisil. boli infecþ. Ungurean Ioana. As. Dr. TELEORMAN. Str. m.Schuch Angela. Lab. pr. pr. Dr. Clitan Monica Mihaela. Dr.. Dr. Lazureanu Elena Voichita. Comp. Dr. astm bronsic etc) Dispensar TBC – dr. m. boli transmisibile ºi epidemiologie.2011 Vancea. Fax: 0256. radiologie. boli infecþ. Dr.Ivascu Ana. Virgil-Filaret Musta.com Secþia med. Dr. competenþã ecografie. Director financiar contabil Ec Badea Janeta Secþia Boli Infecþ. RodicaValerica Potre Oncu. Dr. Dr.ro. m.pr. m. med. Dr. m. m.. competenþã ecografie.Sorescu Cristian. Lab. Maria Cerbu.Oancea Cristian. Bertici Nicoleta. Dr. Mihalcea Elisabeta.boli infecþ. m.. m. m. m. Secþia Boli Infecþ. m.pr. m.Chim. sp. Hazm Aljabory. Cab. Adriana Botila. Maria Ileana. toracica. Med.. Vancea Dorin. Pneumologie. Pneumologie. m. univ. med. Dr. m. Dr. Emilia-Octavia Nicoara. Gheorghe Adam nr.ro Manager Dr. pr. Gorici Corina. internã – 60 paturi.pr. Pneumologie: Dr. med. II Copii ºi Adulþi.Fira Mladinescu Ovidiu.pr. m. sp. pneumologie. atiari@spitalul-vbabeº-tm.: 29 . Chir. Dr.com. Dr... in st. de Anal. Conf. Explorãri Funcþionale. Med. Pneumoftiziologie I. Mateiu Loredana Manuela. sp. pr.6 paturi: Dr. M. m. m. Lab. Aviatiei. de Explorãri Funcþionale. m.F. Dr. anatomie patologicã.pr. Dr.Sas Daniel.Ardelean Carmen Loredana.pneumologie. Comp. boli infecþ. Dr. Dr. boli infecþ. pr. Dr. rezid. Lab. Pneumologie. Terapie Intensivã . Muha Maria. pr.boli interne boli respiratorii (pneumonii. boli infecþ. I Adulþi -67 paturi din care 4 paturi Comp. m. Comp. pr.. competenþã ecografie. competenþã bronhologie. Stelian-Eugen Stoia-Djesca. competenþã ecografie. Radioterapie Pneumoftiziologie II.: 0256. Dr. pneumologie. Dr. Rosiori de Vede. univ. Monþia Tatiana. sef farmacie. pneumoftiziologie SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOLOGIE V. Hanna Csunderlik. Teleorman. m.207. farmacist primar. Dr. sp.. sp. m.. boli infecþ. în st. epidemiologie. sp. boli infecþ. Dr. Dr. Iftimesei Elena SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROªIORII DE VEDE Jud. Dr. Traian nr. Dr. Vancea Dorin. în st. Dr. pr. Conf. As. Manuela-Gabriela Curescu. Lucian PaulHorea Negrutiu. pr. internã.735 conta@spitalul-vbabes-tm. pr. Elena-Gratiela Ioncelescu. m. m. de Spitalizare de Zi HIV/SIDA . HIV/SIDA. Voicu-Mircea Tudorache. contzim@yahoo. ToracoPulmonarã . Radiologie ºi Imagisticã Med. Roman Horatiu – m. pr. m. Dr. Dr. pneumologie. m. laparoscopicã. Gherman Minerva – chimist specialist. Str. Zimnicea.Miron Ramona Mihaela.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii Externalizate-Synevo. sp. Carmen Panaitescu. Isai Luminita Alina. boli infecþ.Laza Florin. TBC.. sp. m. Med. Comp. Dr. Dorin 2010 .. Dr. Dr. univ. Nan Delia.34 paturi. Pneumologie. m. Dimitriu Raluca Diana.79 paturi din care 60 paturi Comp. m. Alergologie si imunologie clinica. Dr.sp. Dr. Recup. boli infecþ. Fax: 0247466651 pneumofi@evstar. Pneumologie. pr. pr. Dr. abau Roxana.. dr.. Timiºoara. pr. Biol. Dr. pr. m. CameliaTeodora Nita. Balint Gib Marius. Dispensar TBC. Lab. Corneliu Constantinescu. competenþã ecografie. pr. sp. m. Secþia Pneumologie I . Dr. m. pr. m. Dr. Dr. 68-72. Narcisa-Daniela Nicolescu. competenþe acupuncturã ºi bronhologie. 145400 Tel/fax: 0247/366995. Pneumologie. Comp. As. Dr. Dr. competenþã ecografie. Opreanu Radu Virgil. As.670. ºef lab. pr. Dr. i pneumologie: Dr. pr. Chir. Borcan Daniela. pr pneumologie. Anatomie Patologicã – Citologie. univ.4 paturi. Medicale. pr.

Oraº Fãget. Nr. în curs de organizare . Timiº. Lab..m. Victoria Teodorescu . Dr. respiratie. 66 paturi. 360682. VASLUI.net Comp. ºef secþie dr.pr.m. Iosifescu Cristina. ºef secþie dr.Penumologie SPITALUL ORêENESC DETA Jud. astm bronsic.net. str. radiologie ºi imagisticã med. Jimbolia.: Tel/ Fax: 0256 360655. tub oxigen. Fax: 0240/ 571968. 12 capsule.ro. Str. Fax: 0256-370697 spitalsanicolaumare@artelecom.: 0250/748001. Dr.panciu@sanitar. antirabic. Mihãeºti Str. Nr.pneumoftiziolog.radiolog. Bulacu Monica. spitalbabadag@yahoo.pr. Mãcin. Mircea Vodã.Maresal I. temperatura corporala). Dr. 245800. www.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dr. Peia Andra Maria. 0250/768282.pr.spitaluldecopiibarlad. 34. Str. "Centrul de Consiliere pentru renuntare la fumat". puls. Tulcea. 29 Tel.Ciontea Elena. Timiº. 41. Gheorghe Deaconu . . SEITAN GHEORGHE DANIEL. med. Fax: 0256-390427 Email: conta@spitaldeta. Fax: 0256 320039 sanatatesg@artelecom. Miu Sorin. spitaljimbolia@artelecom. Sectii: I. Contele Csekonics Nr. boli infecþ.. Tel. Pneumologie . Gheorghe Deaconu . Lab.PNEUMOLOGIE . sef sectie dr primar Deleanu Taisia SPITALUL ORêENESC PANCIU Judeþul Vrancea.m. radiologie si imagisticã med. As. 5. “KARL DIEL” JIMBOLIA Jud.com. Tel. Pneumologie. www. Dr. Loc. Panciu. Tel.I.ro Dispensar TBC 30 Supliment Medical Market . Tel. radiologie ºi imagisticã med. SPITALUL DR. Popescu Luciana Mihaela -med. Vâlcea.pr. spitalul_Vâlcea @yahoo. m. Internã.pneumologie.com Secþia pneumologie. B-dul Epureanu nr.ro Dotarea: EKG. nr. Rm Vâlcea. EKG. Str. Pneumologie SPITALUL DE COPII “SF. de picior. Str. Comp. Dr. terapie intensivã boli infecþ. nr. M. monitor pacient (T. M. Babadag. 50 Tel: 0235/416220. 201. Vâlcea. www. 0250860620. respiratie asistata cu ventilatie mecanica. oscilometru.sjv.m. Laborator analize medicaleDr. de legatura. ºef secþie dr.: 0235/457330. Deta.: 0237/ 275600. Sandu Maria.ro Dispensar TBC. Princ. Laborator analize medicale. 20 paturi Cabinet de pneumoftiziologie Dotare: ap.4. Bloc operator. Horezu.Timiº. Str. str. nr. boli infecþ. Cab.ro SPITALUL ORêENESC NEGREªTI Jud. II pneumoftiziologie.Dr. Tulcea. Desaga Daniela.Spitalului nr.pr.m. 571883.14 Tel. med. Dr. Radiologie si imagistica. Decebal Nr. Victoria Teodorescu . Constantin Rusanda Rahela. Str.spitalnegresti. Salã de gimnasticã. 25 paturi. Calea lui Traian.com.ro Sectie Med.Vaslui. explorãri funcþionale ventilatorii ºi EKG. Computer. 10.fr. Sânnicolau Mare.pneumoftiziolog. 150 Tel. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà VÂLCEA Jud. ºef secþie Pneumoftiz Dispensar TBC.Timiº.Dr. EKG Hellige. Fax 0250/768045 anasta_spital@yahoo. bronsite. str. de anal. 66 paturi. spital_negrestivs@yahoo. A.online.: Rita Opriþescu Mogoº SPITALUL ORêENESC SÂNNICOLAU MARE Jud. etc) Cab.Ion Cosmin SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “CONSTANTIN ANASTASATU” MIHÃEªTI Jud. de intubatie oro-traheala. Cab. dr. SPITALUL ORêENESC MÃCIN Jud. Timiºoarei. Duta Constantin. Pneumoftiziologie. tensiometru adulti. Cornelia Vultur . specialist. Lab. 025086062. Cuza nr. nr. Fax 0240/ 561820.Iugulescu Magdalena.pneumoftiziolog. Antonescu. a nr. Negreºti. Dr.spitalfaget. Rosoga Gheorghe. Telefon: 0240/ 571884.com Cab. Dr.pneumoftiziolog. Fax: 0250860231 spitalul_horezu@yahoo.HIV/SIDA.pr. 305300 Tel: 0256 320860.: 0256-371770.16 paturi Dispensar TBC SPITALUL ORêENESC BABADAG jud. Tel: 0240/ 562115. A. Lab. Fax: 0237/ 275779 spital. Spirometru microMEDICAL pentru explorari functionale. Dr. 0256 320692. III pneumoftiziologie. Fax: 0250/746989. Cab. www. SPITALUL ORêENESC FÃGET Jud. Fax: 0235/416685 spitaluldecopiibarlad@gmail.com Dispensar TBC.com Laboratoare: Lab. . Nesin Marina.net Pneumoftiziologie DR. somacin2002@yahoo. aspir. Fax: 0235/457730 www.ro Sectie Boli pulmonare (pneumonii.5 paturi. Heracleea.: 0256-391260. 66 paturi. Vâlcea. 4.sp. Elena Todorescu. Dr.pneumoftiziolog.spitalulmacin. Mihai Viteazul.Cornea Georgeta. Barlad. NICOLAE” BÂRLAD Jud.pr. Comp.dispensarizare a hepatitei.4.pr. Pneumologie SPITALUL ORêENESC HOREZU Jud. . M. de Psih.

un psiholog ]i un asistent medical. afectare muscularã perifericã ºi decondiþionare fizicã. Alina Croitoru Fiziokinetoterapeut Lucia Marinescu Program: luni-vineri. 90 Tel. test standardizat cardiorespirator de efort. Programul propriu-zis constã în 20 ºedinþe de antrenament la efort (exerciþii aerobe ale musculaturii periferice pe cicloergometru). dar ºi celor cu alte boli respiratorii cronice. 021 335 69 10. educaþie terapeuticã ºi consiliere psihologicã.30 . care. este alc/tuit/ din: un medic pneumolog. antrenament al muscu- P laturii respiratorii. Eficienþa programului de reabilitare respiratorie a fost demonstratã ºi în centrul nostru. 420.Centrul de Reabilitare Respiratorie în Ambulator din Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”. 518. care au simptome respiratorii. kinetoterapie respiratorie. Viilor nr. Ace]tia beneficiaz/ de colaborarea Serviciului de Explor/ri Func[ionale Respiratorii condus de dr. Dr.30 . Echipa. }os. 7. condus/ de prof. Miron Bogdan. la sfârºitul programului cu duratã de douã luni. vor putea sã facã eforturi mai mari/mai îndelungate. Scopul reabilitãrii respiratorii este de a creºte toleranþa la efort ºi calitatea vieþii acestor pacienþi. toate acestea conducând la scãderea toleranþei la efort ºi scãderea calitãþii vieþii. int. Evaluarea iniþialã ºi finalã a pacienþilor se face prin teste funcþionale respiratorii. Sector 5. determinarea presiunilor musculare respiratorii. rogramul de reabilitare respiratorie se adreseazã în primul rând pacienþilor cu BPOC. test de mers. dr. cu simptome mai puþine ºi mai uºoare.14. etaj I. Contact Centrul de Reabilitare Respiratorie Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" Pavilionul III. Diana Ioni[/. Bucure]ti. chestionare de calitate a vieþii ºi indici de prognostic. prin ameliorarea obiectivã a parametrilor urmãriþi ºi prin ameliorarea simptomelor ºi a calitãþii vieþii. un fiziokinetoterapeut. Bucure]ti Centrul de Reabilitare Respiratorie din Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" a fost \nfiin[at \n 2009 printr-un program finan[at de Ministerul Educa[iei ]i Cercet/rii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful