Supliment

MEDICAL Market
PNEUMOLOGIE
2010 - 2011

Editura

Str. Mãguricea nr. 7-11, sector 1 Bucureºti, România, 014231 Telefon fix: +40 21 233 11 75 Fax: +40 21 233 11 76 Web: www.salespromotion.ro E-mail: office@salespromotion.ro

Monitor de oxid nitric expirat (FENO) Nobreath

EasyOne Pro - DLCO “la purtãtor”

Cea mai convenabilã soluþie pentru monitorizarea inflamaþiilor cãilor respiratorii
NObreath® permite mãsurarea rapidã si precisã a oxidului nitric expirat (FENO) printr-o modalitate simplã, neinvazivã, utilã în depistarea inflamaþiilor cãilor aeriene (ex.: astm) ºi / sau în monitorizarea procesului de vindecare sau a unei medicaþii administrate. Caracteristici: • Mic, uºor, portabil, alimentare pe baterii (3 x AA) • Interfata grafica simpla cu feedback vizual ºi auditiv pentru a asigura corectitudinea mãsurãtorii • Numãr nelimitat de mãsurãtori pe perioada de valabilitate a senzorului (2 ani); • Auto-calibrare ºi abilitatea de a efectua verificãri funcþionale • Monitorizare permanentã a nivelului NO din aerul ambiant, fapt care permite ca inspirul sa nu se facã prin aparat, simplificând manevra; • Costuri mici pentru consumabile, piesele de gurã sunt de unicã folosinþã per pacient; • Posibilitatea monitorizãrii FENO ºi la pacienþii de vârsta micã • Posibilitatea adaptãrii unui dispozitiv de mãsurare offline.

Sistem deschis, respectând cele mai noi tendinþe pentru interfaþa de pacient, confortul operãrii ºi gestionarea parametrilor gazului.
Un analizor “de ultimã orã” al funcþiilor pulmonare, • Portabil, autonom, utilizare instantanee, nu necesita încãlzire • Nu necesitã componente adiþionale (cum ar fi calculator, monitor, tastatura, mouse) • Robust, nu necesitã calibrare, senzorii sunt gata de lucru instantaneu • Sistem de operare Windows XP embedded, suportã imprimate standard, acces la reþea, funcþii de securitate ºi dispozitive periferice Aptitudini vaste de testare a funcþiilor pulmonare: • Spirometrie completa (Pre/Post, FVC, FVL, tidal breathing) • Capacitate de difuzie prin tehnica “Single Breath” (DLCO) • Volume pulmonare statice (SVC) • Ventilarea voluntara maxima • Determinarea volumelor pulmonare prin tehnica “Single Breath” (RV, TLC) • Control al trend-urilor (tendinþelor) biologice ºi simulate • Testare cu provocare bronhica • UPG Operare cu un singur gaz: (10% He, 0.3% CO, 21% O2 în N2) Stabilitate pe viaþã

EasyOne Diagnostic Worldspirometer

Spirometru portabil cu ultrasunete, cu posibilitate de conectare la calculator sau direct la imprimantã.

• mãsurãtori de mare precizie chiar ºi la fluxuri mici (copii, afecþiuni severe); • senzorul nu intrã în contact cu proba; • nu este influenþat de umiditate, temperaturã, presiune atmosfericã, contaminare; • nu necesitã incalzire, calibrare, curãþare sau întreþinere costisitoare; • consumabile simple ºi economice; • uºor de operat în afara laboratorului, cu sugestii ºi diagnostic; • acurateþe extrem de ridicatã pentru fluxuri reduse.

SpiroScout® - Diagnostic pulmonar cu ultrasunete

O nouã dimensiune în mãsurarea simultanã a valorilor spirometrice ºi gazelor respiratorii

• Mãsoarã simultan fluxul ºi densitatea gazului, oferind dintr-o singurã mãsurãtoare informaþii despre volumele ºi schimbul de gaze respiratorii; • Mãsurare foarte exacta ºi sensibilitate foarte redusã la factori perturbatori (rezoluþia senzorului ultrasonic – 1000 Hz); • Nu existã o rezistentã perceptibilã ce poate obstrucþiona respiraþia, aspect foarte important pentru pacienþii cu probleme respiratorii; • Nu necesitã încãlzire sau calibrare; • Module opþionale: capnovolumetrie, diagnostic emfizem pulmonar, determinarea spatiilor anatomice moarte.

CUPRINS
Interviu cu medicul Florin Mih/l[an, director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta', pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Alegerea inhalatorului potrivit Neoplasmul bronhopulmonar Alergiile respiratorii sezoniere - abordare homeopatic/ TEP - un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ 4

Supliment

MEDICAL Market
P N E U M O LO G I E
2 01 0 - 2 01 1

6 8
Editura

9 10

EDITOR

Infec[iile din sfera ORL - cauz/ 11 frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE 13

FIN
WATCH

Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3, sc. 3, parter, 030775, sector 3, Bucureºti Tel: 021.321.61.23 Fax: 021.321.61.30 redactie@finwatch.ro P.O. Box 4-124, 030775 Tipar: Vizual 2003

MEDICAL MARKET
CD bazã de date!
Baza de date medicalã conþine:
spitale (date contact, lista medici, dotãri, servicii medicale prestate) centre ºi cabinete medicale private medici de familie stomatologii farmacii furnizori de aparaturã ºi consumabile medicale selecþiile se pot face dupã tipul unitãþii medicale, specialitate medicalã, judeþ, denumire serviciu medical prestat, denumire aparat/instrument medical, nume sau/ºi prenume medic, cuvânt cheie aflat în denumirea unitãþilor medicale sau în textul prezentãrilor acestora selecþiile pot fi salvate în formate compatibile Word sau Excel. Comenzi la 021/321.61.23, redactie@finwatch.ro

ã baz

C dD a te ed

începând de la sãrãcia populaþiei. Doctorii erau penalizaþi pentru o prevalenþã mai mare per cabinet. Atunci. în România numãrul pacienþilor cu tuberculozã este în scãdere de la un an la altul. Care sunt cauzele ce favorizeazã apariþia bolii? Când judeci situaþia tuberculozei în România. urmat de grupul de afecþiuni respiratorii cronice . în ultimii ani.unde ca factor de risc sau cauzal acþioneazã: emfizemul pulmonar. boli digestive. 90 de români pierzându-ºi zilnic viaþa în urma consumului. conform ultimei statistici a OMS. esofagian etc. cifrele reale erau ascunse.000 de noi cazuri. lipsa unor stocuri de medicamente . În ultimii ani. de cavitate bucalã. astmul bronºic . numãrul mare de cazuri cronice beneficiazã de altã supraveghere ºi tratament în aceste servicii din Institutul de Pneumologie “M. cu pãtura de ”sãrãciþi” postrevoluþie. dau roade. Drumul este însã lung ºi mai sunt multe de fãcut pânã la stãpânirea acestei afecþiuni contagioase.. hepatitã cronicã. Nasta” ºi din sanatoriul Bisericani. într-adevãr. bronºita cronica. iar tratamentele nu erau ierarhizate corect ºi nici complete. Care sunt principalele mãsuri de prevenire a bolii? Dar programele locale ºi naþionale care susþin lupta anti-TBC? (Vã invit sã faceþi referire ºi la modelele de programe care au avut rezultate deosebite în urma aplicãrii lor!) Da. scade rata de recidive sau de selecþie a unor cazuri chimiorezistente. noncomplianþa unei populaþii cu un nivel de educaþie scãzut. care þin de existenþa unor organisme cu deficite imunitare. numãrul bolnavilor români de TBC a scãzut. S-au implicat Fondul Global ºi Ministerul Sãnãtãþii. precum SIDA. perioadele de crizã ale unei þãri (rãzboaie. Având în vedere cã am petrecut ºi cunosc bine ºi situaþia de pânã la revoluþie. accidentele vasculare etc. cu ºomerii sau cu cei care se constituie în cazuri sociale. Supliment Medical Market . dar ºi altele. Sunt în continuare probleme cu oamenii strãzii. cu boli sau comorbiditãþi facilitante.PNEUMOLOGIE . Progresele sunt legate în special de acest DOTS plus un program de supraveghere a administrãrii medicaþiei. director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta'. care evita noncomplianþa pacienþilor ºi. Care sunt principalele boli cauzate de acesta ºi cele mai noi terapii de combatere a fenomenului? Tabagismul este o boalã care induce ºi are valoare de factor de risc pentru cel puþin 100 de alte afecþiuni. România ocupã primul loc în Uniunea Europeanã în ceea ce priveºte numãrul bolnavilor de tuberculozã. Rata de negativare la examenul sputei la ieºirea din spital. în fiecare an înregistrându-se în jur de 30.ºi cel al bolilor cardiovasculare . care.care sã fie reînnoite regulat -. strict supravgheatã de cadrele medicale.).INTERVIU Interviu cu medicul Florin Mih/l[an. precum: cancerul bronhopulmonar. cancerul laringian. permit o mai bunã recuperare a acestora. Lista este foarte lungã. în mod indirect. Tutunul este duºmanul cel mai des întâlnit al plãmânului. vezical. pot sã spun cã acest numãr. crize financiare etc. pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Potrivit statisticilor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). prin izolare ºi tratament prelungit cu scheme alternative.infarctul miocardic. boala ischemicã cardiacã. mare de pacienþi raportat a fost alimentat de dinainte de 1989. Grupul de boli de temut în care fumatul este factor cauzal este cel al afecþiunilor maligne. În schimb. diabet zaharat etc. Programele naþionale de control al acestei boli ºi alegerea co4 rectã a prioritãþilor. condiþii de igienã ºi izolare deficitare. dar românii fumãtori mor în principal prin acest grup masiv de suferinþe. dar ºi rata de vindecare este în prezent alta. Boala aceasta contagioasã are multe izvoare care o alimenteazã. trebuie sã o priveºti comparativ pe cele douã perioade pânã în 1989 ºi dupã.

cele mai noi ºi revoluþionare tehnologii. cardiologi. Sunt generaþii de tineri rezidenþi care sunt familiarizaþi cu cunoºtinþe moderne în privinþa investigaþiilor. pentru cã mulþi români nu ºtiu ce riscã. unde. pediatri. chiar dacã pleacã de la sfatul minimal ºi ajung la o consultaþie intensivã. am demonstrat cã avem o paletã foarte largã de boli.INTERVIU Care sunt efectele amânãrii aplicãrii legii de interzicere a fumatului în locurile publice? În ce condiþii campaniile educaþionale. Toate acestea reuºesc sã descopere precoce unele afecþiuni cronice sau acute. a unei dotãri moderne ºi a salariilor neatractive. de fapt. dupã o astfel de interdicþie. De 3 ani. Pneumologia româneascã a fãcut mulþi paºi sãnãtoºi în ultimii ani. chirurgi de chirurgie toracicã în aceastã lume vastã pneumologicã. Care sunt. Va invit sã faceþi o analizã a pneumologiei în România. Treptat. multe dintre ele neglijate. unde. care a devenit doar de suprafaþã. fiind identificatã cu “ftiziologia”. ca Sibiu ºi Iaºi. astmul bronºic etc. Care sunt acþiunile pe care le-aþi organizat ºi principalele obiective pe care v-aþi propus sã le atingeþi prin intermediul organizaþiei? Este o organizaþie care combinã experienþa membrilor Societãþii Române de Pneumologie. dar ºi pentru a susþine o parte dintre mãsurile legislative care ne pot apropia ºi pe noi de o lege de control al tabagismului coerentã ºi modernã. În plus. în centrele universitare. Avem un grup de lideri de opinie care. ne-am extins activitãþile abordând ºi comisiile de sãnãtate din Senat ºi Camera Deputaþilor. au un rol la fel de important. tema principalã a Congresului de Pneumologie este “Plãmâ” nul – parte a unui întreg”. iar ceea ce aveau de fãcut colegii 2010 . dintre care unele pun presiune pe sistem de mulþi ani ºi vor continua sã o facã pânã în 2020. PET CT. se ocupã de pregãtirea schimbului de mâine. slogan lansat de foarte multe organizaþii internaþionale. Un model îl pot constitui Franþa ºi Italia. Ulterior. precum BPOC. avem de-a face cu progrese în zona diagnosticã: tomografe computerizate performante. care însã trebuie sã fie ºi supravegheate ca modalitate de aplicare. Va rog sã argumentaþi de ce. în acest an. metode de investigaþie noninvazive în sfera bronhologiei etc. descoperiri ºtiinþifice ºi modalitãþi de combatere a afecþiunilor ºi bolilor pulmonare? Ca sã poþi combate o afecþiune pulmonarã trebuie sã intri în complicatele mecanisme patogenice care faciliteazã instalarea ºi progresia acesteia. puncte slabe. Sunteþi preºedintele Reþelei pentru Prevenirea Fumatului în România. pneumologia a fost privitã la noi ca o rudã sãracã a lumii medicale româneºti. din cauza lipsei de fonduri. Progresele în domeniul nostru sunt pe douã planuri: existã multe coduri genetice care au fost sau sunt pe cale de a fi descoperite ºi fundamenteazã terapii genice la modã. aceastã temã aleasã de noi vine ca o mãnuºã ºi este. Mulþi ani. Am început cu campanii de genul “Fumatul te face scrum” ºi am ajuns la judeþe-pilot. o bunã parte dintre medici nu sunt pregãtiþi sã consilieze un fumãtor. unde. de conºtientizare a impactului tutunului asupra sãnãtãþii. Avem foarte multe exemple de þãri. pot produce schimbãri esenþiale în ceea ce priveºte poziþionarea fumãtorilor ºi nefumãtorilor faþã de fumat? Amânarea unei legi care interzice total fumatul în locurile publice duce la efecte negative economice ºi asupra sistemului sanitar inimaginabile. singura asociaþie profesionalã din þarã cu o secþiune de tabacologie. Pe de altã parte. de fapt. o invitaþie de a pãtrunde. am þinut sesiuni educative. au scãzut prezentãrile la camera de gardã de accidente vasculare ºi infarct cu 11-16%. în termeni de puncte forte. pentru a face “lobby” în favoarea Convenþiei Cadru de Control al Fumatului unde România este semnatarã. Campaniile de conºtientizare alãturi de mãsurile legislative. munca ºi proiectele acestei reþele au fost axate în principal pe aspecte educative. pentru a lucra în þãri unde plata medicului are decenþa care se impune. de CT. alergologi. cu expertiza a douã ONG-uri “Romtens” (specializat în locuri de muncã fãrã fumat) ºi “Aer Pur“. În acest “An al Plãmânului”. Pneumologia a avut o problemã de imagine serioasã. pe plan mondial. Unde am pierdut teren? Este vorba despre cercetare. în întreprinderi private. extrem de puþine afecþiuni din alte domenii medicale pot fi privite independent ºi fãrã a le conecta direct la plãmân. de citologie sau cele care se orienteazã spre vaccinarea în masã a populaþiei.2011 era doar a trata tuberculoza. 5 . dar sã nu uitam cã un rol important îl au ºi campaniile de screening de spirometrie. la care pe vremea secundariatului meu aveam dreptul doar sã visez. în congrese. împreunã cu alþi colegi . ameninþãri ºi oportunitãþi. Un alt pericol la orizont este cel legat de emigraþia în masã a tinerilor capabili.interniºti.

mai ales la vârsta pediatricã. aspectul fiind esenþial bucalã sau mascã pentru eficienþa terapeuticã. Nebulizatoarele pot folosi doze mari de medicaþie. inhalatoare presurizate cu doze mãsurate (MDI) ºi inhalatoare cu pulbere uscatã (DPI). MDI sunt dispozitive care pot genera o depunere pulmonarã mare. Particulele mai mari de 5µ se vor depozita la nivelul zonei orofaringiene.adormit”.. facialã 6 Supliment Medical Market . Diferenþa esenþialã dintre tratamentul pe cale oralã ºi cel inhalator constã în faptul cã plãmânii.instruiþi” pentru a elimina particulele strãine. în timp ce doar particulele cu diametrul între 2 si 5µ (cum sunt cele generate de dispozitivele inhalatorii terapeutice) se vor depune în bronhiile mari. Pentru terapia inhalatoare s-au realizat diferite forme terapeutice. iar DPI genereazã particule solide. acest lucru favorizând absorbþia sistemicã. iar la nevoie se poate administra concomitent ºi oxigen. Utilizarea MDI împreunã cu spacerele cu valvã. adesea copiii mici ºi pacienþii dispneici nu sunt capabili sã aibã un flux inspirator corespunzãtor. atât cu mascã facialã facialã pentru adulþi cât ºi pentru 4-5 ani MDI plus spacer dedicat MDI plus spacer dedicat copii..ARTICOLE DE SPECIALITATE Alegerea inhalatorului potrivit tului ºi de tehnica inhalatoare folositã. Administrarea medicaþiei inhalatorii cu nebulizatorul se poate face ºi în timpul somnului. Anumite particule depuse între laringe ºi bronhiolele terminale pot fi îndepãrtate prin clearance-ul mucociliar ºi nu vor determina efect antiinflamator sau bronhodilatator. erosolii sunt folosiþi de multe secole în tratarea afecþiunilor respiratorii. ºtiind cã inhalarea de aerosoli este neglijabilã la un copil care plânge ºi cã depunerea de aerosoli este cu 74% mai mare la un copil . Ele pot fi folosite cu respiraþie normalã. Bucure]ti Dispozitivele ]i tehnica inhalatoare Existã 3 mari categorii de dispozitive folosite pentru a elibera aerosolii terapeutici: nebulizatoare. Alegerea unui dispozitiv inhalator pentru copiii cu astm în Ghidul GINA 2009. ultimele cercetãri aducând progrese considerabile în acest domeniu. permit mixarea de soluþii. Factorul principal individual care influenþeazã depoziþia pulmonarã þine de calibrul bronhiilor pacien- Alegerea dispozitivului cel mai potrivit la nevoile pacientului O strategie generalã de alegere a inhalatoarelor pentru copiii cu astm bronºic cu vârsta sub 5 ani. A Factorii care influen[eaz/ depunerea particulelor în pl/mâni Factorul principal care þine de forma terapeuticã este mãrimea particulelor emise. fiecare fiind o combinaþie unicã între substanþa medicamentoasã ºi dispozitivul respectiv. Inspiraþia lentã creºte depunerea pulmonarã pentru MDI ºi nebulizãri. Mihaela Oros Medic primar pediatru Clinica de Pediatrie Medicover. Consumã însã mai mult timp. Dr. sunt . Mãrimea aerosolilor poate varia de la 0.01µ la 100µ. iar dispozitivele sunt mai puþin portabile decât MDI sau DPI. Deºi tehnica este relativ uºor de învãþat. este modul corect de focu piesã bucalã cu mascã facialã sau losire a acestuia de cãtre paNebulizator cu piesã cient. fãrã o tehnicã specialã. Ca principiu. Pentru DPI este necesarã o inhalare adâncã ºi rapidã de la început. Particulele mai mici de 2µ au cel mai mare potenþial de a se depune în porþiunea respiratorie a plãmânilor. fãrã coordonare. spre deosebire de sistemul digestiv. este prezentatã în tabelul 1. dar acest lucru necesitã o tehnicã extrem de bunã. permite o mai bunã coordonare mânã-gurã ºi reduce foarte mult depunerea faringianã. publicatã Tabelul 1. Vârsta Dispozitivul preferat Dispozitiv alternativ Principalul factor care influsub vârsta de 4 ani MDI plus spacer dedicat Nebulizator cu mascã enþeazã decizia de alegere a unui dispozitiv inhalator. medii ºi în cãile aeriene mici. MDI ºi nebulizatoarele genereazã particule lichide sau suspensii (lichid/solid). mai ales la copii.PNEUMOLOGIE .

.

tehnici minim invazive de diagnostic sau tratament pentru chirurgia toracicã ºi pneumologia intervenþionalã . mãresc confortul pacienþilor ºi reduc timpii de refacere postoperatorie.ARTICOLE DE SPECIALITATE Neoplasmul bronhopulmonar Neoplasmul bronhopulmonar este cel mai frecvent dintre cancere ]i d/ cea mai mare mortalitate specific/ prin cancer. pentru cã o desfãºurãm în beneficiul bolnavului. cardiolog. mai ales la munca de echipã.06. Deoarece tratamentul acestor boli este multimodal. faþã de costurile spitaliceºti. fondurile guvernamentale rom`ne]ti nu privesc dec`t cancerele genital feminin ]i mamar. toracoscopice ºi în chirurgia deschisã. radiolog. Asigurarea colaborãrii interdisciplinare face ca bolnavul sã nu fie trimis dintr-o unitate în alta pentru a gãsi specialistul necesar. stadializarea ºi restadializarea cancerului bronhopulmonar ºi altor cancere toracice (inclusiv mamar). Oradea. Daniel Grigorescu Medic primar chirurg toracic P recizarea diagnosticului de cancer. Novatech. deoarece acesta va avea cu cine sta de vorbã pentru a i se rãspunde la diferite întrebãri. la dedicare. care sã foloseascã tehnologii moderne. oncologie. este nevoie de o echipã formatã din chirurg. ecobronhoscopie. . toracoscopie ºi mediastinoscopie. ºi solicitarea tuturor colegilor care participã la aceastã idee generoasã de a oferi ºanse în plus pacienþilor cu patologie neoplazicã toracicã este mare ºi ne obligã la standarde. endoscopie pentru protezãri endotraheobronºice. Un cabinet astfel dotat înseamnã asigurarea de metode diagnostice ºi terapeutice atât pentru fazele avansate cât ºi pentru fazele incipiente ale bolilor neoplazice cu localizare toracicã. pneumolog. pentru cazurile de cancer care nu pot primi indicaþie de rezecþie chirurgicalã. Vrem ca THORACUT sã reprezinte o ºansã în plus pentru pacienþii din România: multe dintre intervenþiile medicale care pânã acum necesitau deplasãri costisitoare în strãinãtate se pot face acum ºi la noi. Integra. oncolog. dar ºi pentru tratamente ambulatorii în alte patologii toraco-pulmonare care beneficiazã actualmente în lume de abordare endoscopicã sau minim invazivã. Este importantã munca de echipã. THORACUT . 02. internist. Costurile ambulatorii – s-a vãzut peste tot în lume – sunt mult mai convenabile pentru managementul acestor afecþiuni. ca ºi stadializarea ºi restadializãrile ulterioare de pe parcursul tratamentului se fac pe baza prelevãrii de probe de þesut în mod minim invaziv sau invaziv. dorim sã-i asigurãm acestuia un plus de confort: sectorul privat vrea sã asigure consultul multidisciplinar pentru nevoia unui singur pacient. anatomopatolog. Sigur cã gradul de antrenare al personalului pentru astfel de pretenþii de diagnostic este mai mare. Pe lângã tehnologia de vârf pe care vrem sã o punem la dispoziþia bolnavului. pacienþi din þãrile avansate în Europa ºi în lume. medicinã internã.PNEUMOLOGIE . Firmele Olympus. echipament de ablaþie tumoralã prin radiofrecvenþã.2010 Dr. Carl Reiner ºi altele ne furnizeazã echipamente medicale ultramoderne (videoendoscoape pentru bronhoscopie. imagist. la sacrificii. bronhoscopie cu luminã diagnosticã specialã. În acela]i timp. Draeger. Acesta este unul dintre motivele pentru care am înfiinþat. Tehnicile endoscopice reduc costurile.un cabinet privat multidisciplinar care oferã servicii ambulatorii de chirurgie toracicã endoscopicã/minim invazivã. anestezist. ecografe performante). Ce înseamnã acest lucru? Timp câºtigat pentru pacient ºi un plus de confort psihic. mai ales pentru diagnosticul. cardiologie ºi pneumologie intervenþionalã. în Oradea. Prevalen[a acestei boli \n Rom`nia este cea mai mare din Europa ]i a doua din lume. laser terapeutic pentru rezecþii ºi coagulãri endoscopice. Martin. totuºi. Storz. avantajele unei astfel de clinici devin evidente.aceste servicii . Oferirea în sistem privat a unor proceduri diagnostice ºi terapeutice pe care sistemul public de sãnãtate nu le asigurã în orice spital sau policlinicã din România poate fi privitã ca realizare excepþionalã eventual. multidisciplinar.constituie realitãþi curente în oferta de care beneficiazã populaþia numeroasã de 8 Supliment Medical Market . Siemens. Gândindu-ne la spitalizãrile îndelungate ºi drumurile pe care trebuie sã le facã pacientul pentru a obþine un diagnostic.

9 . Simptomele sunt deosebit de sup/r/toare ]i prin ignorare pot evolua c/tre forme grave. cu iritaþie a nãrilor.abordare homeopatic/ Perioada Aprilie . infarct miocardic sau pulmonar. crup laringian (sufocare brutalã = urgenþã majorã). Terapia homeopaticã ºi-a dovedit de-a lungul timpului eficienþa. pneumonie. imunoelectroforeza. bronºitã cronicã. De asemenea. Modalitãþile de tratament sunt numeroase. tratamentul homeopatic se poate administra în siguranþã 2010 . uneori cu senzaþie de sufocare mâncãrime nazalã ºi în cerul gurii (prurit) senzaþie de sufocare În afara disconfortului major pe care acest tip de alergie îl produce. Dacã în 3 zile situaþia nu se amelioreazã sau se agraveazã. usturimi în gât. pleoape iritate. Dar aceastã personalizare o poate face numai medicul homeopat.2011 totalã nou nãscuþilor. deoarece tratamentul homeopatic este totdeauna un tratament personalizat pacientului. înseamnã ca nu aþi ales bine medicamentul ºi va fi necesarã prezentarea la un medic homeopat.ro Sã enumerãm pe scurt simptomele: nas înfundat nas care curge apos (rinoree) ochi iritaþi. Investigaþiile necesare sunt puþine dar importante: hemoleucogramã. Mai sus am enumerat doar câteva dintre medicamentele pe care le puteþi utiliza acasã. reacþie laringianã (rãguºealã ºi greutate în respiraþie). agravat de aer rece. de multe ori. sufocare. la cabinetul medicului de familie sau specialist. strãnut EUPHRASIA OFFICINALIS: ochi iritaþi care lãcrimeazã. tuse uscatã bronºicã Evident este faptul cã existã mult mai multe medicamente capabile sã trateze alergia respiratorie. Dr. de la posibilitatea de evoluþie spre astm bronºic. În concluzie putem afirma cu certitudine faptul cã ALERGIA RESPIRATORIE DE PRIMÃVARA TREBUIE INVESTIGATÃ ªI TRATATÃ. Care sunt medicamentele homeopatice cele mai eficiente? Sã facem o scurtã enumerare: ALLIUM CEPA: nas înfundat care curge ºi iritã nãrile. spirometrie. astmatici reactivi nazal AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA: nas iritat. în primul rând.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alergiile respiratorii sezoniere . pericolul vine. sugarilor. ochi iritaþi. acest tip de terapie este de preferat. intoleranþã la mirosul florilor STICTA PULMONARIA: nas uscat ºi înfundat la nivelul rãdãcinii nasului SANGUINARIA CANADENSIS: nas înfundat care curge. teste alergice. femeilor însãrcinate sau care alãpteazã ºi vârstnicilor care mai au ºi numeroase alte afecþiuni. care au numeroase contraindicaþii si efecte adverse.ro Clinica Anima . Nu în ultimul rând. nasul curge apos.98.clinica-anima. hemoragii nazale si oculare (retiniene. nas care curge iritant. conjunctivale). În plus.Victoriei Calea Buze]ti Nr. Vã urez o primavarã frumoasã. pot apare accidente de tipul: atac vascular cerebral.021. medicamentelor uzuale. polipozã nazalã ºi intoleranþã la mirosul florilor CISTUS CANADENSIS: agravarea simptomelor la frig cu senzaþia de “aer rece” în nas RUMEX CRISPUS: tuse uscatã la aer rece proaspãt ARALIA RACEMOSA: nas care curge apos. este foarte important. 75-77 tel. pneumotorax spontan.Cadar Sorin Dan Medic primar ORL Medic homeopat www. din punct de vedere medical. Fiecare metodã terapeuticã oferã posibilitãþi multiple. fãrã alergii.38 www. tuse uscatã trahealã PHLEUM PRATENSE: strãnut în salve JUSTICIA ADHATODA: strãnut. este deja cunoscut faptul cã prin lipsa contraindicaþiilor ºi a efectelor adverse. Începeþi cu diluþia CH 9 de 3 ori pe zi. iritativã. Consultul medical.Iunie este sezonul alergiilor respiratorii.homeopatie. roºii. program/ri . mai ales la lumina solarã ºi caldurã SABADILLA OFFICINARUM: strãnut în salve. sângerare nazalã. care lãcrimeazã strãnut în salve (10-20 de episoade) tuse uscatã. emfizem pulmonar.

latenþa de stabilire a diagnosticului a variat între 3 ºi 7 zile. EKG. diagnosticul de TEP a fost neaºteptat. în toate aceste cazuri. În scurta expunere care urmeaz/. În ceea ce ne priveºte. cu scopul de a atrage aten[ia asupra "capcanelor" acestei patologii. Simptomele absolute au fost: dispneea (cu SaO2 scãzutã . Aceºti pacienþi ne-au fãcut atenþi asupra unei patologii cu potenþial ameninþãtor de viaþã. Toþi pacienþii au fost preluaþi de Clinica de Cardiologie a Spitalului de Urgenþã Floreasca ºi au avut evoluþii favorabile sub tratamentul anticoagulant. aspectului radiologic pulmonar. pleurezie neclasatã. Metoda: Am luat în considerare perioada 2008-2009. Un singur caz a prezentat dilatare de aa. CT toracic. ECO cardiografie ºi ex. fãrã relevanþã specialã. a c/rei diagnosticare valid/ constituie o real/ \ncercare pentru cultura medical/ ]i instinctul de clinician ale pneumologului. Rezultatul fãrã echivoc al revizuirii noastre a fost urmãtorul: niciun pacient nu a fost suspectat de TEP la internare. simptomelor. Nici un bolnav nu a fost examinat bronhologic. istoricului de trombozã venoasã profundã a membrelor inferioare. fibrozã interstiþialã. nu s-a “armonizat” în vederea susþinerii diagnosticului de la internare sau a celui de 72 de ore. Laura B/dulescu Spitalul de Pneumologie "Sf. în care. bazalã. În final. Examenul radiologic a indicat: aspect reticular ºi în ”geam mat”. un “nonrãspuns”) nu s-a “potrivit”. Ceva a “lipsit” în permanenþã în acest “puzzle”. Concluzii: în toate aceste cazuri. cu consecinþe importante de sãnãtate în timp ºi cu implicaþii terapeutice cruciale. insuficienþã cardiacã. fãrã decelare de HTP. 3 pacienþi au fost evaluaþi ECO cardiografic în timpul spitalizãrii noastre (prin consult interdisciplinar în Spitalul de Urgenþã). cu decelarea.ARTICOLE DE SPECIALITATE TEP . EKG a indicat într-un singur caz modificãri de tip BRD ºi S1-Q3. Gabriela B/rbulescu Dr. proces de condensare neomogenã. autorii aduc \n prim plan cazuistica TEP. în grade diferite. Cea mai frapantã remarcã în aceste cazuri a fost cã nimic din simptome sau din aspectul radiologic clasic ori din reacþia la tratamentul preliminar (de fapt. pneumonie.8 pacienþi: 2 femei (23 ºi 62 de ani) ºi 6 bãrbaþi (între 42 ºi 83 de ani).hipoxemie) +/.PNEUMOLOGIE 10 . Nu avem date despre eventuale angiografii sau scintigrafii pulmonare ulterioare. Dr. cu evanescenþã retrogradã (semn Westermark). }tefan".un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ TEP r/m`ne o stare clinic/ particular/. pânã în momentul efectuãrii examenului CT . prin hazard sau prin atenþia noastrã. surprinzãtor. s-a recurs la investigarea imagisticã prin CT cu substanþã de contrast. pleurezie micã. Un singur pacient a avut istoric de trombozã venoasã profundã. subliniind cele mai importante caracteristici simptomatice.hemoptizie. pulmonarã în hilul drept. Bucure]ti Supliment Medical Market . Ne-am concentrat asupra: diagnosticului formulat la internare. Diagnosticele prezumate au variat între: BPOC exacerbatã. de obstrucþie tromboticã a circulaþiei pulmonare arteriale. s-au selectat cele mai multe cazuri de TEP .

cauz/ frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii Pneumoniile ]i afec[iunile tractului respirator inferior sunt unele dintre cele mai importante cauze de mortalitate \n \ntreaga lume. dar repetarea rinitelor acute (în condiþiile de infecþiozitate ridicatã cu bacterii ºi viruºi în cadrul colectivitãþilor ori la pacienþi cu imunitate scãzutã sau cu tratamente incorecte) determinã cronicizarea lor. De reþinut. Dr. Stafilococul Aureus. 43 B. capãtã risc suplimentar de a se infecta cu Mycoplasma Pneumoniae sau cu viruºi care determinã afecþiuni pulmonare frecvente în funcþie de teren. caz în care se recomandã adenoidectomia.2011 11 . dar ºi suspectarea hipertrofiei de amigdala faringianã. Este ºtiut cã. Haemophilus Influenzae.: 0214403488. 173. Competen[/ Audiologie Manager Ghencea Medical Center Î Ghencea Medical Center Bdul Ghencea Nr. Legionella este incriminatã mai ales în apariþia pneumoniilor la pacienþii imunocompromiºi. infecþiile din sfera ORL pot preveni apariþia unor forme grave de infecþii în cãile aeriene inferioare. Sâmbãtã: 08:00-13:00 2010 .ARTICOLE DE SPECIALITATE Infec[iile din sfera ORL . Pseudomonas Aeruginosa sau alþi germeni rezistenþi la tratament. forme de boalã estimate la peste 150 de milioane cazuri în lume/an la copii mai mici de 5 ani. Concluzie: Corect diagnosticate. cã majoritatea copiilor diagnosticaþi cu pneumonii au un istoric cu afecþiuni respiratorii înalte de tip rinofaringitã. n acelaºi timp. scãderea rezistenþei naturale la germeni a mucoasei cãilor aeriene superioare ºi propagarea infecþiei. 122. iar copiii cu fibrozã chisticã se infecteazã mai frecvent cu Stafilococul Aureus. contribuind astfel la scãderea costurilor de îngrijire medicalã ºi reducerea complicaþiilor. 221. o rinofaringitã evolueazã banal în 5-6 zile. Germenii frecvent întâlniþi la nou-nãscuþi ºi sugari sunt: Streptococul Pneumoniae. pneumoniile alãturi de infecþiile respiratorii superioare (ORL) reprezintã peste jumãtate din totalitatea afecþiunilor de naturã infecþioasã diagnosticate frecvent la nou-nãscuþi ºi copii. Sector 6. De menþionat.clavulanat. 0756045204 Fax: 021 7464038 Mijloace de transport: 41. 0314254783. în evoluþia sa. penicilina sau eritromicinã de la 5-10 zile). 385 E-mail: office@ghenceamedicalcenter.ro : Program: Luni-Vineri: 07:00-21:00. Exemplu: virusul respirator sinciþial determinã pneumonii grave la sugari. Contaminarea se face atât prin contact direct cu persoane infectate (prin intermediul picãturilor Pfluge) cât ºi prin propagarea infecþiei din rinofaringe. 0214403588. Pe mãsurã ce copilul înainteazã în vârstã. pentru cã mucoasa are imunitate naturalã – poate afecta grav parenchimul pulmonar. alãturi de DNF ºi antihistaminice. 126. cã Streptococul Pneumoniae – saprofit în cãile aeriene superioare. Gabriela Kubinschi Medic primar otorinolaringologie. tratate ºi monitorizate. Bucureºti (în incinta Ghencea Business Center) Tel. Tratamentul are ca obiectiv eradicarea focarului rinofaringitei prin folosirea antibioterapiei (amoxicilinã +/.

pneumolog Dr. Dr.asist. dr. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VIII Str.med.m.. pr. Micapora Neagos ..m. vicepreº. Ileana Rohan . pr. med.71. Sasu Ana-Maria – m. drd. sp. 5. sp. Claudia Toma . drd. As. pneumolog. master în managementul serviciilor sanitare publice.Lacul Bucura nr. Dr.med. Viilor nr. competenþã în management sanitary.ªef Aura Cernica .m. pneumolog. pneumoftiziologie pediatricã.marius-nasta. 021 450 0596 ªef sectie: Dr.10-17 337. 4. Cornelia Tudose .m.99.01 Email: nasta@mariusnasta. Dr. Sector 5 Bucureºti. med. pneumolog. Vladimir Serban Ghinescu m. pr.55 ªef sectie: Dr.pr.55 ªef sectie Dr. drd. alergologie. pneumolog. sp. Bucureºti Telefon: 021 450 0594. Dr. pr. Emilia Criºan.ro Manager: Dr. sect. pneumologie.: Dr.40. dr. dr. pr. Dr. pneumolog. As. pr. pneumolog.m. Dr. Dr. sect. Bucureºti Telefon: 021-336. în ºt. pneumolog. 4500596 ªef sectie: Dr. Dr. Fax: 337. sp. pneumolog. Ioana Varachiu . 90. Jeni Mihaela Petrea .med. pr. dr. med.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie IV ªef sectie: Prof.as. Dr. pneumolog. pneumolog. 336. sp. Dr. ªerban Vodã nr. Anca Macri .m. competente ecografie generalã.. Asis. Pneumolog. Dr. Serban Voda nr.Lacul Bucura nr. SRP.ro. Mihaela-Carmen Mitrea . acupuncturã. drd. sevraj tabagic. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie V ªef sectie: Dr. Dan Avramescu .: Dr. med..pr. Dr.ºt. drd. 021-336. Dr. Secþia Clinica Pneumoftiziologie VII Str. competenþã în managementul sanitar. m. Beatrice Mahler – m. med. m.Irina Strambu ..med.med. 289. Diana Ionita CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ªef clinica: Prof. medicinã internã ºi pneumologie. Bogdan Miron Alexandru . pr. Univ. Rãzvan Adrian Mocanu.ªef Nicoleta Preda . Dr.m. m. 4. pr. Dr. Dr. pediatru cu competenþã în pneumologie. As. Florin Mihãlþan.m. Director Financiar-Contabil: Ec.as.m. As.med. Asis.pneumolog.as. pr.pr. dr. pneumolog Secþia de Pneumoftiziologie Copii IX Str. drd. pediatru cu supraspecializare în pneumologie pediatrica.as. pneumologie.gen. Mara Popescu Hagen – m. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie III ªef sectie: Prof.Mihaela Badulescu .I. pr. Dr.m. pr.m. 40. Daniela Mihãilescu.m. pneumolog. Secþia Clinica Pneumoftiziologie II ªef sectie: As.. dr. Dr.pr. sp. competenþã în bronhologie.01. Doina Goicea Director Administrativ: Monica Raduþ Director de Ingrijiri Medicale: As.asis.71.m.st. SRP ªef lucrari: Dr. ºt.25. în ºt.m. sect.m. Bucureºti Telefon: 336. www. dr. 289. univ. ºt. somnografie. med. homeopatie. pneumolog.pr. ºt. competenþã endoscopie toracicã. Cristian George Popa . pr. vicepreº. 5. pneumolog.99. Dragos Bumbacea . Asist.univ. Radu Chiotan – m. pneumolog. Mirela Ciontu – m. med. pr. Dr.m.as.m.Antonela Dragomir . Bucureºti Telefon: 336.m. univ. Asist. Stefan Dumitrache Rujinschi – m. coordonator tehnic naþional al Programului Naþional de Control al Tuberculozei Mihaela Tanasescu . sp.. master în managementul sanitar. pneumolog. pr. Ileana Rohan – m. sp.med.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie VI Str.55 Dr.69. supraspecializãri homeopatie. pneumolog.38. Dr. 289. As.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALE BUCUREªTI INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Sos. Dr..med. pr. dr. Bucureºti Telefon: 4500594. pneumolog.pneumolog. medicinã internã ºi pneumologie.PNEUMOLOGIE . sect.m.Delia Liana Marta . ºt. Pneumolog.ªef Margareta Oproiu . pr. Dr. ªef catedra pneumologie UMF Carol Davila. 336. 4. ªef catedra de pneumologie UMF Carol Davila. 12 Supliment Medical Market .. Gheorghe Murgoci . cod 050152 Telefon: 335. pneumolog. Dr. Eugenia Aurora Constantinescu ..m.ªef Dana Trandafir . pneumolog. coordonatorul nucleului de oxigenoterapie la domiciliu. ºt. med. dr.pr. As.ªef . Gabriela Otel . pediatru cu competenþã în pneumologie.. în ºt. med. ºef Nicoleta Moise . sp.m. Dana Preda Director Cercetare-Dezvoltare: Dr. Emilia Tabacu – medic pr. med.71. pneumolog. Bogdan Miron Alexandru . Dan Avramescu – medic pr. pr. med. vicepres. Elena Dalia Manolache . pr. vicepres. Dr.med. competentã în pneumologie pediatricã. pr.m.25. pr. ªef lucrari Dr. As. cc. ºt. dr. dr. Dr.ªef Mioara Marinache . pr. pneumolog. univ.99. As. în ºt. Pediatru. pr. sp. dr.... al sectiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. Constantin Marica .25. pr.gr.pr.ªef Daniela Bastar . m. sp.asist.. chirurgie toracicã Director Medical: Prof. Serban Voda nr. competenþã endoscopie toracicã. Societãþii Române de Pneumologie Secþia Clinica Pneumoftiziologie I ªef sectie: Conf. sect. pneumolog. pr.gen Secþia de Pneumoftiziologie Copii X Str. Viorica Filipescu .m. în ºt.38. Anca Macri – m.

. dozarea angiotensin-convertazei serice. med. coloraþii speciale în lavajul bronhoalveolar. Dr.T.m.m. m. med.cerc.m.pr. bronhoaspiraþii. echipament medical: ventilator.. Dr. pr. dr.gr. toracoscopie. chirurgie laparoscopicã. coliere cervicale SECÞIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI DE PNEUMO FTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Colectiv de cercetare a tuberculozei ºi a altor boli pulmonare cronice 2010 . Asist.m.bronºic pentru prelucrãri citologice. gr.II.ªef Daniela Mariana Anghelescu -asist. ºt. asistarea postoperatorie a pacienþilor operaþi pe torace. competenþã bronhologie. chirurgie esofag. termocoagulare endobronºicã. supraspecializãri chirurgie cardio-toracicã. pr.. dozarea fosfatazei acide. supraspecializãri mediastinoscopie. bronºice. instrumentar pentru chirurgia toracicã ºi toracoscopie Servicii: asistarea endobronºicã a pacienþilor cu canule traheale. Dr.Mihai Alexe . ºt. dr.cerc. Dr. Luminita Iuliana Cervis . pr. cerc. Radu Stoica . pr. pr. Dr. ecografie generalã.st. Dr.st. chirurgie toracicã ºi chirurgie generalã. Dr.ªef Anita Bumbanac .. pr. dr. SECÞIA CHIRURGIE TORACICÃ II ªef secþie chirurgie toracicã II: Prof. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi mediastinoscopie.. ºt. drd. pneumolog Dr. univ.2011 Coordonator: Dr. biopsie pulmonarã transbronºicã.asist. Simona Bliorþ . Ioan Cordoº . pneumolog.cerc.. protezare endobronºicã. Cristina Maria Teleaga . .SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia de Pneumologie Cronici MDR-TB ªef. Ruxandra Spataru . sp. extragere corpi straini intrabonºici.ºef Anca Pavel .cerc.T. drd.asist. dr. pr.med. Servicii: fibrobronhoscopie. gr. Mirela Tigau . cerc. Asist. Ileana Stoicescu . Roxana Nemes . puncþie ganglionarã extracþie de corpi strãini intrabronºici.. biopsie bronºicã. COLECTIV FIZIOPATOLOGIE RESPIRATORIE Explorãri Funcþionale Respiratorii Speciale ªef laboartor: Dr. formator pneumologie. m. pneumolog. pr. în chimie Dr.nebulazitor. drd. chirurgie toracicã. dr. drd. Asist.m.Dr. m.Cristina Popa . Dr. Asoc.pr.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã ªef laborator: Dr. Asist. competenþã în bronhologie.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã Coordonator: Prof. Dr. competenþe chirurgie toracoscopicã. sectie As.cerc. Kinetoterapeut Alexandru Pahonþu.m. SECÞIA A. . Dr.cerc.gr. Dr. drd.m.m.pr. Codin Theodor Saon . A. cerc.med. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi bronhoscopie. gr.st. Asist. Cristian Paleru . chirurgie de graniþã toraco-abdominalã. Diana Ionita . Pneumolog COLECTIV LAVAJ BRONHOALVEOLAR . pneumolog ºi medicinã generalã / medicina de familie.injectomat. A..m..ºef Carmen Pãcuraru .I. pneumolog.pr.electrocardiograf 3 canale. pr.pr.I. III. Doina Lugoji m.Aneta Serbescu.med. cerc. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale Dr.gr.m.. primar pneumolog Dr. pr. pneumolog. imunocitologia lavajului bronhoalveolar.st. Dr. Radu-Dragos Posea . pr. chim. ºt. supraspecialitate chirurgie toracoscopicã. Servicii: citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar. dr. pneumolog. ºt. cerc. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale 13 .. pr.sac mascã valvã..psiholog. gr.pr.pr.I. Domnica Ioana Chiotan . sp.pr.gr. ºt. drd. pneumolog. dr.. dr. ºt. pr..m. cerc. III.I. dozarea adenozin-dezominase Singurul Laborator din România unde se efectueazã: dilataþii traheale. med. chirurgia traheei. cervico-toracicã.. Dr.I. pneumolog. pr. Ileana Dediu ..coordonator: Minel Serbu Dotãri: 5 paturi supraveghere.III .Univ.. drd. chirurgie toracicã video asistatã. III.T. în ºt. Mihnea George Orghidan . pr. Ioana Munteanu. secretar ºt. ºt.monitor / defibrillator. competenþã în bronhologie.III. Boris Constantin Coman –m.. med. Dr.chimist spec. toata gama de intervenþii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale. Niculae Galie – m. . pr. pneumologie intervenþionalã. mediastinoscopie.instrumentar micã chirurgie. ºt.I.med. drd. pneumolog. chirurgie toracicã. CLINICA CHIRURGIE TORACICÃ ªef clinicã chirurgie toracicã: Prof. Dr. Dr. pr.asist. med. pneumolog.pr.asist. Dr. med. ºt.. ºt.. .I.endotraheale COLECTIV ENDOSCOPIE BRONªICÃ . III.gr.pr. pneumolog. laser terapie Nd-Yag endobronºicã pentru obstrucþii ale cãilor aeriene centrale. chirurgie toracicã As.Ruxandra Ulmeanu . Dr. supraspecializare citodiagnostic în lavaj bronhoalveolar. lavaj bronhoalveolar.Victor Spinu . aplicare de proteze stenturi. chirurgie toracicã. Dr. competenþã în bronhologie. m. Dotãri: mediastinoscop..Petronela Grigore . Madalina Burecu. cercetare. Kinetoterapeut Cãtãlina Lucia Marinescu. med.. m. . COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENTELOR -CPUMedic coordonator: Dr. preºedinte al secþiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. Genoveva Cadar .m.pr.atele. chirurgie toracicã. management sanitar.m.m. pneumolog. . pr..m.pr. în ºt.m. broºaj -periaj. Andreea Dumitrescu .I. gr. ºi COMPARTIMENTUL T.m. Dr. pr. pneumolog.. chirurgie toracicã. cerc. chimist principal. competenþã chirurgie minim invazivã mediastinoscopie. bronhoscopie rigida cu anestezie generalã în sistem jet-ventilation. în ºt. pr. în ºt. pneumolog. sp. Elmira Ibraim . m. competenþã în bronhologie. A.T. ºt.Emilia Criºan .med.

explorãri radiologice ale tubului digestiv.47.biolog pr.80. Rongen MRF mobil . în ºt.com Cabinet de vaccinãri Medic coordonator: Dr. dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotãri: aparat pentru mãsurarea difuziunii alveolocapilare -transfer gazos-.microbiologie. echipamente electroforezã: HELENA -cu scanner ºi computer. Adriana Moiºoiu .95.Post I. 021-3220240 Fax: 021-3214213 inemrcm@yahoo. aparat pentru mãsurarea gazelor sanguine. radiografii osoase. gr.318.SWISSRAY Elvetia.. Dr. urografii LABORATOR ANALIZE MEDICALE Laborator Bacteriologie ºi Laborator Naþional de Referinþã în diagnosticul tuberculozei ªef laborator: Olga Moldovan . în afara celor asigurate prin Programul Naþional de Imunizãri. Grozovici nr. pipete automate electronice ºi semiautomate-. presiuni musculare.biolog principal. Tel.sp. epidemiologie ºi boli infecþioase. teste de efort. Georgeta Cristea . dr.47. Laborator. compartiment de sterilizare. Panduri. COLECTIV BACTERIOLOGIE Olga Moldovan . Bucureºti Tel: 021-3224140.Dr. nr.00. proteine patologice. tomografii plane.microbiologie Laborator florã nespecificã Dr.m.gr.60. radiologie ºi imagisticã medicalã.m.m. Rodica Bacruban. Dr. Adriana Moiºoiu . vaccinare: anti-pneumococica (copii þi adulþi). microbiologie Dotãri: agitator Vortex. în biologie SERVICIUL DE RADIOLOGIE ºi IMAGISTICÃ MEDICALÃ Laborator computer-tomograf ªef laborator: Dr. scopie . Daniela Piþigoi. teste bronhomotor -bronhoconstrictor. þi anume.60. dr. congelator .61. LASER nefelometru pentru diagnosticul infecþiilor specifice ºi nespecifice pleuro-pulmonare. sp. sector 2. centralã: 021.m. INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE PROF.m.biolog pr. Epuran Valeriu . secretariat@mateibals.pe autocaravana Philips M40 MULLER. 1. cerc. m. Dr. sector 5. analizor pentru depistarea rapidã a infecþiilor cu micobacterii.06 Fax: 021. radiologie ºi imagisticã medicalã.gr. DR.D6 . examen pletismografic. 22.secretariat: 021.. Bucureþti. spirograf Servicii: activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã. 021. sp.. Rontgen digital ddR MULTi-SYSTEM . Ciobanu Magda INSTITUTUL NAÞIONAL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ {I RECUP ERARE A CAP ACI T ÃÞ I I DE MUNC Ã ªos. Servicii: vaccinãri la cerere.I. dozari ºi determinãri de imunoglobuline.biolog pr.tuse convulsivã.st.318. pr. Negoescu Mihaela (epidemiolog) Consiliere ANTI-FUMAT . medii de culturã: IC.med. Dorina Victoria Roºca .800 C. centrala: 021.sp.37-39. indici de elasticitate pulmonarã. sector 2.Eltex 400. cerc.Dr. nebulizator pentru testul bornhomotor.USA. cod 022103 Tel. determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice LABORATOR DIAGNOSTIC PCR ªef laborator: Dorina Bãnicã . factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilarã.I.00. sp. aparaturã ºi reactivi de mare sensibilitate pentru determinãri imunoserologice -linii semiautomate. radioscopii ºi radiografii pulmonare. Dr. radiologie ºi imagisticã medicalã. competenþã tomografie computerizatã.15 E-mail: inms_romania@yahoo. pr.st. Aurica Georgeta Raduþã Stan .. electrocardiograf portabil BIOSET 3700.m..com Cabinet Pneumologie: Dr. diagnostic de laborator. ºt. pneumolog INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ SPORTIVÃ B-dul Basarabia nr. anti. dr. în biologie Monica Bendorf . cicloergometru.ro 14 Supliment Medical Market . Bucuresti.318. computer-tomograf Servicii: examene radiologice la angajare sau examene periodice. Tel.318. în biologie Dorina Banicã .biolog pr. med. epidemiologie. Svetlana Vasile-Bugarin . Linie ELISA pentru diagnosticul imunoenzimatic al infecþiilor HIV micobacteriene ºi nespecifice.318.gr. complement. BD.biolog principal. MATEI BALª Str.90. Tudor Cipruþ . Tel.PNEUMOLOGIE . pr. competenþã tomografie computerizatã ºi rezonanþã magneticã Laborator Radiologie ªef laborator: Dr. competenþã tomografie computerizatã Dotãri: aparate radioscopie/grafie Rontgen . I. pr. flowscreen. cerc.318. ºt.I. bodypletismograf. pr. dr. în biologie Servicii: diagnosticul tuberculozei active prin metode de biologie molecularã PCR Compartiment de NOSOCOMIALE . radiografii abdominale. bronhodilatator-. cerc. instrumentar de unicã folosinþã. ºef de Lucrãri Dr. m./Fax secretariat: 021. microscoape cu fluorescenþã termostate Servicii: determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice.

m. instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a secreþiilor traheobroºice. Gologanu Daniela. pr. medicinã internã. spectrometru UV ºi vizual. As. 14850 Cu compartiment Pneumologie – T. Isabel Constantinescu. dr. medicinã internã. pneumococ. Adina Stãncescu. med. laborator LASERterapie ºef secþie: Prof. sp. sp. m. Dr. spec. cardiologie. Eugenia Bãlãnescu. în ºt.gerota@mai. Dr.47. Dr.gov. Fax: 021. pr. Pr. As. Cristina Angelescu. Dr. medicina muncii. dr. 19 .C.B. competenþã ecografie gen.. Octavian Ghizdavu. EMG. pr. pediatrie. Servicii: Comisia Naþionalã de Pneumoconioze. Tania Alexandrescu. Dr. în ºt. boli infecþioase. medicinã internã. ºi pneumoftiziologie. Dr. pr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia clinicã Boli Infecþioase IX – Copii ºef de secþie: Dr.:021. m. 2010 . m.32. m. m. EKG. pr. Dr. Agripina Rascu. Dr. reumatologie. medicinã internã. m.31. SPITALUL DE URGENÞÃ „PROF. sp. VHA. m. Dr. pneumologie. pr. pr. univ. m. dr. Dr. Luminiþa-Monica Luminos. pr.. Cristina Grigoropol. grd. Cornelia Bistran. 50. Servicii Diagnosticul. H Influenzae tip b. ºt. Dotãri: Camere cu 2-3 paturi. Badea Georgeta.sp. Muncii.34-secretariat. 021/252. medicinã internã. bronºiolite acute cu virus sincital respirator. boli infecþioase. Cristina Grigoropol. competenþã endoscopie bronºicã. Bucureºti Tel. m. Simona Caraiola. laringite acute obstructive. viroze respiratorii cu: virusuri gripale. med. medic ªef secþie.sp. boli infecþioase. c. Dotãri: 40 paturi. sector 2.pr. Ianuli Mihaela.. în ºt. imunoprofilaxiept. diagnosticul þi tratamentul bolilor profesionale ºi al bolilor legate de profesiune. reumatologie. pr. pr. pr. pr.ro Secþia Pneumologie Str. centralã: 021. Dr. Asistent universitar Dr... Stanescu. med. dr. competenþã endoscopie. m. adtiv. SPITALUL CLINIC COLENTINA ªos. Dr. rezident boli infecþioase. m. medicinã internã. Dr. pr.. ªef lucrãri Dr. Dr. cu douã bãi þi douã grupuri sanitare comune.33. m. m. Ruxandra Mãntescu. Dr. Sonia Bãdulici. medicinã internã. Iulia Crull. dr. III. spec. Dionisie Lupu nr. infecþiile cu: VHB. med. m. Andrei Nanu. m. pr. analizor de gaze sanguine. Dr.. Secþia Clinicã Boli Infecþioase X – Copii ºef secþie: Conf. serviciul de biotoxicologie profesionalã . Roxana Matei. Dr. medicinã internã. drd.. sp. Dr. medicinã internã. Ferdinand nr.85. competenþã ecografie gen. sindrom pertussis viral). m. Mihaela Iacob. boli infecþioase. dr.317. Cristian Bãicuþ. Asistent universitar Dr. Dr. med. pr. Bucureºti Telefon: 021/252. Dotãri: 6 rezerve de câte 4. Rozina Iagaru. etilogia ºi tratamentul bolilor respiratorii acute complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. sp. teste cutanate la alergeni profesionali unic în Bucureºti. pr. boli interne.2011 15 . med.10dispecerat Fax: 021/252. paragripale ºi adenovirusuri. gr. medicinã internã. Ruxandra Patrascu.pr. Cristina M. bronhopneumonii ºi pneumonii-forme severe complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. drd. pr. Daha Ioana. pr. Adriana Nicolau. Dr... sp. medicina muncii. medicina muncii. med. pr. medicinã internã. spec. med. reumatologie. Cristina Gica. în þt. medicina muncii. boli interne. în ºt. sp.: 021/316. m. Dr. medicina muncii. Tãnãseanu Stefãniþã.55. m. m. medicina muncii. med. m. m. m. I. Dr. ºt. Dr. Damian Fotache. Clinicã Medicina Muncii ªef clinicã: Prof. Adresa email: spital. pr. dr. m.. explorãri funcþionale. univ. pneumoftiziologie.316. m. Echipa medicalã: Dr. III. paragripale ºi adenovirusuri. aparaturã pentru biotoxicologie profesionalã: spectrofotometru cu absorbþie atomicã. Bucureºti Tel.45. med. pr. pr... pr. Eugenia Naghi.21. sector 1. Ioan Matei. Dr. drd. Dr. m. drd. drd. pr. pr. meningococ. pr. Dr. Afrodita Tudor. Dr. m. în ºt. Valer Mihai Pompilian. Dr. Dr. medicinã internã. Coman Tãnãsescu. Sonia Cornelia Bãdulici. serviciul de alergologie profesionalã -teste de provocare bronþicã la alergeni profesionali. medicina muncii. m. Viroze respiratorii cu virusuri gripale. Doina Niþescu. m. m. medicinã internã. medicinã internã. Dr. m. în þt. medicina muncii. medicinã internã. DIMITRIE GEROTA“ BUCUREªTI Bd. int. 5 þi 8 paturi. pr. Secþia Medicinã Internã II . m. Speranþa Teodorescu. m. m. în ºtiinþe medicale. m.int. medicinã internã. gr. Luminiþa Marin. Dr.317. cc. m. pr. boli infecþioase. în ºt. med. medicinã internã. m. med. DR. Testare imunitate postvaccinalã. pr. ecograf.80 paturi. pediatru. m. Gabriela Ticu. ct. Dr. Dr.unic în Bucureþti. aparaturã de radiologie þi imagisticã medicalã. Diagnostic si tratament specific pentru boli respiratorii acute (tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de apnee ºi cianozã. m. m. drd. audiometru. pr. spec. 63. în ºt.sp. m. Bronhopneumonii ºi pneumonii. Dr. dr. m. þef Lucrãri Dr. medicinã internã. m. boli infecþioase. medicinã internã.28.12 Secþia Clinicã Medicinã Internã I – 80 paturi ºef secþie: ºef lucrãri. m.. Angelica Viºan. ªtefan cel Mare nr. pr. pirometru. Dr.71..29. sector 2.70 . hepatologie.. dr. Tel. medicina muncii.. Cristina Popescu. dr. Dr. Prof..

pneumologie.com Dotãri: 15 paturi.210. Dabelea Constantin – m. Marian Ilie. pr. fistulografii pentru fistulele esobronsice. Bucureºti. Serviciu explorãri funcþionale respiratorii.36.dabelea@rombiomedica. Serviciu de radiologie.39. STEFAN Sos./Fax secretariat: 021. probe functionale respiratorii prin flowscreen. m. farmacist primar Laborator Analize Medicale .sfantul.31 spitalul. punctii biopsii pleurale. Terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC.75. cu teste de provocare sau nu. cu þinerea la zi a registrului naþional de tuberculozã. mediastinale.Compartiment chirurgie toracicã Echipa medicalã: Dr. citologie exfoliativa a tractului genital feminin. Testare farmacodinamica bronsicã. biochimist principal Servicii: Examene de cito-patologie: aspirat. m. examene bronhoscopice. 021.51. biopsii bronsice. Operaþii toracoscopice: rezecþii pulmonare. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. pleurale. punctii evacuatorii ale revarsatelor pleurale. Examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. Serviciu Bronhologie. punctii cu ac fin _ Examen histo-patologic prin incluzionarea la parafina si coloratii speciale _ Examene imuno . Examene histopatologice:bronsice. pleurale. pr. oxigenoterapie sau de lungã duratã. Consultaþii de specialitate cu bilet de trimitere (în douã exemplare) pentru asiguraþii OPSNAJ – gratis ºi contra cost (cu programare) = 35 lei Servicii medicale contra cost: Bronhoscopii = 70 lei SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF. Sisteme informatice complete pentru evidenþa electronicã a pacienþilor ºi investigaþiilor ºi intervenþiilor chirurgicale ale acestora. cc. Laborator de Anatomie Patologicã . Tel. m.70 CLINICÃ CHIRURGIE I . biopsii diagnostice tumori pulmonare/mediastinale/pleurale.I. bronhografii. foraje transtraheale. spirometru. pr./Fax: 021. lavaj bronsic. Electrocardiograf. Servicii: toatã gama intervenþiilor toracice clasice inclusiv chirurgia mediastinului. simpatectomii ºi splahnicectomii toracice.ro Servicii generale unitate: consult clinic pneumologic.. Provocarea expectoratiei prin aerosoli expectoranti sai instilatii intratraheale. 4 rezerve cu 2 paturi. Tel.50. constantin. competenþã bronhologie. platforma energeticã ce permite hemostaza –disecþie –suturã vascularã atât pentru operaþiile toracice cât þi pentru toatã gama intervenþiilor toracoscopice. Diagnosticul de laborator al infectiilor pleuro-pulmonare nespecifice. pulmonare. Aparate pentru aerosoli. Sistem înregistrare video ºi foto pentru documentarea foto ºi video a intervenþiilor toracice clasice ºi toracoscopice. 021.Farmacist Sef: Ioana Serban. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigida. pleurodeze chimice pentru pleureziile. operaþii pe sistemul nervos vegetativ autonom. Punctii pleurale diagnostice ºi terapeutice – evacuatorii cu aspirator tip Olympus Spirometrie cu ºi fara test bronhodilatator. Doina Obãcescu.A.334. cu viza diagnostica sau terapeutica:. Dr.90. centralã: 021. 16 Supliment Medical Market . Examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonara. sector 4. Examene de laborator uzuale ºi microbiologice pentru germenii banali ºi BK.39. Bucuresti.astral. Savu Angelica. cod 020122 Tel. extratoracice. st. lichide patologice. aspirat bronsic pentru examen bacteriologic. Consultanþã anti fumat.stefan@b.com. o salã de operaþie complet dotatã pentru intervenþii toracice clasice ºi toracoscopie.histo-chimice. pr. astm bronsic.þef laborator: Dr. tomografie computerizata. etc. Compartimente: Secþie clinica cu saloane de pneumologie ºi tuberculoza. prin fibroscopie cu viza diagnostica sau terapeutica. Fibrobronhoscopia directa etc. Asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. Dispensar pentru monitorizarea bolnavilor cu TBC – angajati M. echipament complet pentru intervenþiile toracoscopice.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE explorãri funcþionale respiratorii. cura pneumotoraxului spontan. limfoganglionare.Dr. extractie corp strain.210. bronhoaspiratii cu viza de combatere a sindromului de incarcare bronsica.Dr. Evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase conform Programului National de Control al Tuberculozei. Tel. pr. spalatura si periaj bronsic. 13. Examen radiografic. Pense de biopsie endoscop de diferite profile.PNEUMOLOGIE . examene de laborator uzuale si microbiologice pentru germenii banali si BK. pneumologie.pr.210. examen radiografic.334.59. chirurgie toracicã. Florinel Pop. chirurgie toracicã. Tomografii plane ºi în plan bronºic.38. competenþã torascopie. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF.35. Dr. sector 2. terapia medicala a afectiunilor pulmonare TBC si non TBC Cabinet Bronhologie . Monitorizarea unor boli cronice ca: fibroze pulmonare. Fibrobronhoscop – Tip OLYMPUS. CT.334. Servicii medicale: Aerosolo-terapie. Examene bronhoscopice. competenþã toracocopie. competenta bronhologie Farmacie . BPOC etc. anatomie patologicã Cristina Negoiþã. m. Stefan cel Mare nr. medicinã de laborator clinic þi microbiologie. bronsiectazii. Dotare: Aspiratoare pleurale. Vitan-Bãrzesti nr. ferestre pericardo-pleurale. centrala: 021. Vasile Popa – m. drvasilepopa@gmail. 11. Colectarea datelor referitoare la incidenþa ºi prevalenþa anualã a tuberculozei. IOAN ªos.

ro SPITALUL ORêENESC CÂMPENI Str. PSA. hemoptizii. 63. CEA. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã. pneumoftiziologie dr. Marian Ilie. m. testare farmacodinamicã bronþicã. Nr. m. Arad Tel: 0257 350 190 Fax: 0257 520950 Spitalizare continuã în specializãrile: pneumoftiziologie. Jud. www.spitalleordeni. m. HCV. pneumologie. portabil. Dr. nr. bronsiectazii etc. spitalsebis@artelecom. PITEªTI. Jud. jud. m.Micu Marioara m. consult clinic pneumologic.net Secþia Pneumologie –TBC – 45 paturi M. broþaj bronþic. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. 0258/771715. pr.. pr. aspirat bronþic. Loc. Electrocardiograf Laborator bacteriologie acreditat RENAR.Badea Carmen Liliana m. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. Tineretului. Fax. Medici: Dr. m.Argeº. lavaj bronþic ºi bronhiolo-alveolar. biopsii bronsice. 0248/653694. Chisineu Cris.ro www. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice (evacuatorii cu aspirator tip Olympus. Alda Ioan Tuberculoza pulmonara BK+. pneumoftiziolog. Tel 0257/311059. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. Dr. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. SPITAL DE BOLI CRONICE SEBIª Str. pneumonii. HPV cu genotipare etc.ro. Garii. NR. aspirat bronþic pentru examen bacteriologic. Tel. Horea. 6.pa. SPITALE PROVINCIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD AIUD. pneumologie. m. HCV. examene de laborator uzuale þi microbiologice pentru germeni banali þi BK. competenþã bronhologie Dr.50 paturi ºef secþie: Dr. pleurezii masive. nr.Leordeni. tipic si atipic si cu chimiorezistenta.Sandu Adriana Mariana. bronhografii. Ecaterina Varga.Stanescu Cristiana Felicia.Coloniei nr. Alexandriei nr. jud Alba Tel: 0258 / 861 165 pitaltbcaiud@astralnet. Aparat punctie pleurala. ILIE PITEªTI Str. ENS etc _ Teste de biologie moleculara pentru depistarea de agenti patologeni Mycobacterium tuberculosis complex.45 Dr. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. m. pr. m. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. pneumologie Dr.cronici . pr. Secþia II PNF 50 paturi: Dr. 0248/653690.ro Secþii Spital Secþia I PNF 60 paturi: Dr. fistulografii pentru fistulele esobronºice.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI Str. pr.Argeº Tel: 0248646500. Dr. spitalul_cimpeni@yahoo. contact@spitalleordeni.. pr. pr. Adina Sorina Petrescu. pneumoftiziolog. m. Fax: 0248646638 spitaltbc@rdslink.50 paturi Sos. transtoracicã. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare Secþia Pneumoftiziologie II . Marcu Luminiþa.106. pneumologie Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã.: 420. Aparat probe functionale respiratorii. micoze pulmonare. sector 5. Pneumolog Dr.Buleu Florin. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. Tel. sp. examene bronhoscopice. Anisoara-Alina Halpern. examen radiografic. m. m. flowscreen. pneumologie Secþia Pneumoftiziologie III . bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronþicã. sp. Dr. pneumologie. Bucuresti.Marina Silvia CENTRUL DE SÃNÃTATE CHISINEU CRIª Str. 49. Pulsoximetre.24.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Examene imunologice si markeri tumorali: HIV. Florica Borea. Cuza Voda.ro Dispensar TBC – m. pr. pr. pr. Dr. pneumofiziologie. medicinã internã cronici. Alba Tel. Speranþa Maria Eugenia Brânzei. etc. Câmpeni. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. Jud. pneumologie. Dr. 145. Aparat aerosoli. examene citologice de sputã. directorul me-dical al spitalului Dr. bronhopneumonii. Nr. lavaj bronþic.40 paturi ºef secþie: Dr. Gabriela Bãrbulescu. BPOC suprainfectata. cu teste de provocare sau nu. pr. produse de puncþie ganglionarã. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. pnf. Daniela Chiriþã. pneumologie. spirometrie. afectiuni cronice pulmonare decompensate Ambulatoriu de specialitate Pneumologie-TBC SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. Arad. lichid pleural.Marmandiu Loredana Nicoleta m. Roxana Tudor. Laurenþia Bãdulescu. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. pr.spitalul-pneumoftiziologie-sf-ilie. HVB. pr. pneumoftiziologie dr. pneumofiziologie Dotari: Aparat radiologie 2007. Laborator Explorãri Funcþionale Dotãri: electrocardiograf 3 canale. Jud. competenþã bronhologie. 2 Sebis. str.2011 17 . sp. SR EN ISO / CEI 17025/2005 Laborator biochimie hematologie în curs de acreditare 2010 .38. spirografe Sectia Pneumoftiziologie I .

Viºoiu Sorin Nicolae Director financiar contabil: Ec.Dr. Oituz nr. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi Sunt tratate afecþiunile: tuberculozã primarã. Pneumoftiziolog. anatomie patologicã asistenta bolnavilor de TBC . bronhoscopie. abces pulmonar. Pneumoftiziologie copii – 70 paturi 2. pr. competenþe în Endoscopie bronºicã. Ftizioterapie.Dr. Dr. m. ecografie generalã examene microscopice pentru BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. Gavrilã Gabriel. biochimie. direc@pneumoftiziologiebacau. dirmed@pneumoftiziologie-bacau.72. Laborator analize 0234-52. Frigioiu Mihaela.com www. Pneumologie I – 90 paturi din care 3 paturi spitalizare zi. pneumologie. Anca Florentina Dumitrescu. Costeºti. Aparatura pentru analize medicale Ambulatoriul de specialitate Cabinet TBC. chist hidatic.astral. lichid de ascita.129 / Fax: 0234. pr. pneumologie. medicinã de laborator Farmacie Farm. 0248510954 / 510150. pr. Ileana Drambareanu. Ganac Gheorghe Director Medical . http://sanatoriulslanic. Dr. Dr.75 spitaltbc@BACÃU. Glod Elena Dispensar TBC – 6 cabinete . Apostu Marius Servicii medicale: radiografii toracice. 18 Supliment Medical Market .Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SFÂNTUL ANDREI” Valea Iaºului .22. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi 3. Câmpulung. M.clpnf@gmail. pr. 0248673 550. competenþe în Endoscopie bronºicã. tumori mediastinale. nr. Lascar Catargiu.M. Slãnic Moldova. medic laborator clinic Farmacie – Farm.Dr. Medic ªef laborator Dr.pnf. tuberculozã secundarã. Pneumoftiziolog. Mares Mariana Nicoleta. microscopie. lichid de ascita. Georgeta Popa Secþii Spital Secþia I Pneumologie.com/ PNEUMOTERAPIE: ultrasonoaerosoli. m. pneumoftiziolog Laborator analize medicale. Rusu Cristina.ro.76. Dr. M.din Judeþul BACÃU. m.pneumologie.ro Manager: Dr. M. pr. statistica@pneumoftiziologie-bacau. achizitii@pneumoftiziologie-bacau. Bacãu.ro. Manager . Anca Florentina Dumitrescu M. pneumologie.38.ro. – Pneumologie SANATORIUL BALNEAR SLÃNIC MOLDOVA Str.consiliere pentru renuntarea la fumat. sp. mpr. Dana Maria Stanescu. Pneumoftiziolog. empieme pleurale. Bronhoscop. Cod postal 115100. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACÃU Str. Aparat explorari functionale respiratorii (spiroetrie). Secþia II Pneumologie. Judeþul Argeº. Delia Olguta Lixandru SPITALUL ORêENESC “REGELE CAROL I” COSTEªTI Str. Judeþul Bacãu Tel: 0234. Tel. Jud.ro. Maria Zarnescu. cord pulmonar cronic.Bãlcescu nr. bronºite acute. Fax 0248673850. pneumonii bacteriene. Brînzei Luminiþa. PID SPITALUL PNEUMOLOGIE CÂMPULUNG MUSCEL Str. m.55. Secretariat 0234-51.ro. pr. N. sp.PNEUMOLOGIE . bronºite cronice. investigatia bacteriologicã: ex. m. M. antibiograme. jud.Dr.ro Dispensar TBC . tumori pulmonare. M. 72. tipizari. competenþe în Endoscopie bronºicã. etc. explorari functionale respiratorii. Tel. Laborator analize medicale . competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator. consultaþii de specialitate pentru diagnosticul în pneumologie pentru adulþi ºi copii. Luiza Catalina Iorgut Dotari: Aparat Röntgen. sp. Serviciu Tehnic – Administrativ 0234-52. farmacie@pneumoftiziologie-bacau. ªef secþie Dr. Tel. www.Argeº.00. Medic ªef Dr. spitalcostesti@yahoo. pneumonii virale.ro. Bacãu Tel. sp.Argeº 1.ro. Dr. Viºoiu Sorin Nicolae. Polisomnograf în cadrul Laboratorului de Somnografie. indrumare ºi control metodologic în specialitate . nr. m.com.23.348. Tel. Chiriac Graþiela.Ec. ªef secþie Dr. Munteanu Cezara. Industriei. pneumologie. culturi. Pneumoftiziologlog. inhalaþii cu ape minerale colectate zilnic din regiunea Izvoare a staþiunii sau cu substanþe medicamentoase. diagnostic ºi tratamentul sindromului de apnee obstructiva în somn.). pr. Dr. la nivel judeþean. Apostu Marius. Gheorghe Milos. competenþã Management Spitalicesc Director Medical: Dr. sp. Cod: 605500. runos@pneumoftiziologie-bacau. 19. pneumologie. Gavrilã Constantin Director financiar contabil .55. afecþiuni pleurale. Dispensar TBC-Internãri-Informatii 0234-51. pr. ªef secþie Dr. bronºiectazii. Tel.wordpress. Pneumologie II – 90 de paturi din care 3 paturi spitalizare zi. Pneumolog.culturi BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. emfizem pulmonar. hematologie.184 E-mail:sanatoriuslanic@clicknet.). ªef secþie Dr. Dr. Dr. M. Enachescu Serban .ro. pneumotorax.7. pr. pr. etc.spitalregelecarol. Halbedel Cristina. astm bronºic.348.

Moisuc Doina.spitalmoinesti. din care: Compartiment TBC 40 paturi. cod 810003 jud. Iliºua. din care: – TBC copii 4. bronsite. sp. Manager. Judeþul Bihor. insuficienta respiratorie acuta).2011 19 . Cristina Rusu. pneumoftiziologie. Zorilor. 0263 348267. Rx esofag (substanþã asiguratã de pacient). Principalã. Carmen Elena Iacob. Tel. IDR 2 ui PPD. 0745 123 117 Secþia pneumologie .. Rx. compartimentele administrative Str. Ungureanu Dragoº. Bistriþa-Nãsãud. Strada Crisan. Fax: 0231/578 073 / 0727 654 978 tbcguranda@yahoo. O. pneumoftiziologie. sp. Fax 0231/584024. Examen microscopic frotiu lichid puncþie. BACÃU. pneumoftiz@rdsor. Dr. Fax 0359-413470. chirurgie. endoscop. Tel. coloanã vertebralã. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator Dotare: Aparat radiologie fix. Dr. Rx. pneumoftiziologie. centurã scapularã sau pelvinã. Analizor automat de hematologie. competenþã echografie generalã. electrocardiograf.2.eu SPITALUL MUNICIPAL . nr. Dorohoi. astmul bronsic. pr. Pneumologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRÃILA Str. medicinã generalã.24.com Dr. Camerã de gardã. Brãila Tel: 0239 / 613113 613665 612893 Fax: 0239 / 613113 612893 629 662 pneumobr@braila.asistenta medicalã pentru copii 0-18 ani pentru: Afectiuni respiratorii (rinite. ec. psihiatrie. m.coloanã cervicalã. E-mail: office@pneumobt. Asanache Carmen. Uroculturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – urinã. dr. craniu faþã. Frigioiu Mihaela. competenþe endoscopie bronºicã. Rx.com. Guranda.spitpneumo.60 paturi. oftalmologie. Ambulatoriul de Specialitate Pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA Str. tel.medicinã internã. Instalaþie de sterilizare SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞÃ MOINEªTI Str. Analizor automat de biochimie. Vladimir Tiberiu. Compartiment BK.ro 2010 . Codreanu Viorel. Farmacie.astral. Secþia pneumologie II – 60 paturi. pediatrie. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – lichid puncþie SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI B-dul Victoriei nr. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . 584118. Durnesti.pr. www. nr.0234-362520. POP MIRCEA’’ MARGHITA Marghita. (substanþã asiguratã de pacient). amigdalite. Rx. 57. recuperare medicalã.0231/ 584082. judeþul Botoºani. Examen microscopic colorat – secreþii. laringite. Izvorului nr. Examen radiologic torace ºi organe ale toracelui. spirometru.. spitaldorohoi1@dorohoi. Radu S. Eroilor. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culturi pozitive) – sputã.L. Radiodiagnostic. 0722 650 075 Director financiar-contabilitate.pneumologie. pneumoftiziologie. preventoriul. Aparat funcþional Laboratoarele deservesc atât paturile cât ºi ambulatoriul Investigaþii paraclinice: Spirometrie. m. Rx. com. pleurezii. Dr. Ecografie generalã. Botosani Tel: 0231/578 023.ro. Examen radiologic tract digestiv superior. Viorel Ion Lefter. pneumonii. pãrþi ale scheletului în douã planuri. Bronhologie – Dr. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen sputã.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE pneumoftiziologie. m. pr. www. nr. spital multipavilionar spitaldorohoi@gmail. bronsiectazii. PREVENTORIUL TBC DE COPII ILIªUA Str. TBC adulþi 36. m. nr. Laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. rinofaringite. m. Nr. jud. 75. ec. ps.com SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOºANI: Str. Dispensar TBC.Ilisua@yahoo. pr. spitalmoinesti@BACÃU. Ecografie pelvis. 0231/613240. Tel. Botoºani. Ambulatoriul . jud.R. Fax 0263 348267.ro Activitatea medicalã . pneumoftiziologie. m. Examen microscopic colorat Gram – sputã. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – urinã. 0744 329 616 Director medical. Spirogramã + test farmacodinamic bronhomotor. Margasoiu Daniela.astral. Dr. 0748 233 000. Gheonea Anca. Jud.Dr. 0359-413471. Oradea. SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GURANDA Sat.14 pentru activitatea medicalã propriu zisã Spitalizare continuã în sistem pavilionar: . neonatologie.0231/584 024. ftiziopediatrie. ginecologie-obstetricã. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – secreþii. 21 Brãila. 268.Câmpiniu nr. m. competenþe endoscopie bronºicã. Laborator explorãri funcþionale – Dr. ecograf. Ecografie abdomen superior.ro. competenþã pneumoftiziologie.1. ATI.ro. pr. 0231/610178. DR. m. Trandafirilor. Dr. Tomografie planã.com. Laborator analize medicale. Cristina Bahrin. bronsiolite.

cod 915100. 477. concentratoare oxigen-6.compartiment TBC – 12. pneumoftiziologie 47 paturi din care . Dr.011. centrala 0264 597453 spital_pneumo@yahoo. 0268. sp. m. Rontgen:4 (ELROM 400. Axion Iconos MD-Siemens.pneumologie. pneumolog. Catrinoiu Mihai Ambulatoriu integrat al spitalului. pr. spirometru-4.compartiment TBC – 11 paturi. m.293 e-mail: smsacele@gmail.Sãcele. tel/fax: 0242/313180 pneumocalarasi@clicknet. centrifuga-3.PNEUMOLOGIE . pneumolog. sp. pr. pr. str. Nr 1. analizor bichimie semiautomat. pneumoftiziologie. competenþã bronhologie. pneumolog. Tel. Braºov Tel: 0268. bronhoscop-3. 325600 Jud. pulsoximetru-3. Braºov./Fax 0268. pr. 5 pat.20. Secþia Clinicã Pneumologie II:: ºef secþie Prof. pr.ro Pneumologie – TBC: ºef secþie dr.270. CaraºSeverin Tel. diplomã absolvire curs managementul spitalului. interimar Secþie pneumoftiziologie II: (46 pat-TBC. Gabor Daniela. sp. m. Cãlãraºi. baie apa termostat. m. Dr. autoclav cu sterilizare cu prin aburi. Pneumoftiziologie Director financiar contabil Ec. m. bidistilator. m.com http: www. 0264. ABG cu serie scurta)-acreditat RENAR: Biochimist pr. 12. 0268. Cãlãraºi. Dr.com Compartiment pneumologie . chirurgie toracicã.în contract cu CASJCL. 5 paturi-spitalizare de zi): Dr. Fenes Matei m. 90 paturi SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “ LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA Str. Popescu Alina Compartiment Radiologie: Dr. Dr. sterilizator cu aburi cu functie de uscare prin vacuum. Oituz nr. ODELCA).ro Manager: Dr.. spitalcb@cs. 477. 0264 591902. spekol. Verinceanu Elena. Independenþei.14 paturi Compartiment explorãri funcþionale SPITALUL ORêENESC BUDEªTI Str. Verinceanu Liviu.compartiment TBC . Sacele. 0264-591228. Fax 0255571966 spitaluloravita@clicknet. Carmen Monica Pop m. tel. Dr. 112 paturi: Secþie pneumoftiziologie I: 56 paturi (46 pat-TBC. pr. spoltenita@walla. Banaceu Stana m. Verinceanu Liviu. Oraviþa. Compartiment bronhologie: Dr. pneumoftiziologie. competenþe explorãri.467 SPITALUL MUNICIPAL SÃCELE Str. . pneumoftiziologie SPITAL MUNICIPAL CARANSEBEª Str. Cãlãraºi.0255-229361.830. Sistem monobloc. master managementul serviciilor de sãnãtate. Compartiment Explorãri funcþionale Respiratorii: Dr.smsacele. pr. Jud. aparate de aerosoli-3. Haºdeu nr. electrocardiograf-3.2. Ambulatoriu TBC: Dr. defibrilator monofazic-1.com Manager: Mureºan Vasile. Dealul Spirii Nr 12. hotã cu flux laminar vertical-2. Jud. Biolog principal Coleasa Eugenia Aparaturã: ap. Popescu Alina. 45 paturi din care . fax 0242510673. manager judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. Turcu Lucia. Urs Tereza Total 242 paturi Secþia Clinicã Pneumologie I: ºef secþie Dr. Livia Filip m.com Compartiment Pneumoftiziologie: Dr. balanta tehnic. competenþã bronhologie Laborator: biochime ºi bacteriologie BK(microscopie. 54. ELTEX400. Dr. Tel. Dumitrescu Spiridon Director med. competenþe acupuncturã ºi homeopatie Director medical: Todea Doina Adina.263 Fax: 0268. remus_c2002@yahoo. m. B. Argeºului nr.compartiment ATI – 3. SPITALUL MUNICIPAL OLTENIÞA Str. 0255571645/0255571646. compenþã explorãri funcþionale respiratorii . microscop fluorescenta. agitator. pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÃLÃRAºI Str. 0255-511423..com. 50 paturi din care . Catrinoiu Mihai. Dr. telefon 0268/270570. sp.Nicolae Iuliana. Dan-Mihail Nicolau m. jud. m.477. 0242528297. cultura. Pneumoftiziologie. Niþulescu Dan. Grãdinilor nr. pneumolog.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAªOV Str./ Fax. SPITALUL ORêENESC ORAVIÞA Strada Spitalului nr. pr. 0242515931. Tel. pr. Secþia Clinicã Pneumologie III: ºef secþie Dr. pneumolog.Varianta Nord nr.13 paturi.: Popescu Alina Director financiar contabil: Dediu Marilena Secþii spital. 5 paturi-spitalizare de zi: Dr. sp.273. analizor hematologie. 0242515932. Verinceanu Elena. Milena Man m. Secþia Clinicã de Chirurgie toraco-pulmonarã: ºef secþie Dr.ªef Secþie. pneumolog.. Caraº-Severin.ro Ftiziologie: 45 paturi . 134. pentru consultatii de pneumologie. pr. m. Caransebeº. Episcop Popeea nr.591263. / Fax: 0264-592176. Secþia Sanatorialã Pneumologie – TBC: Comuna 20 Supliment Medical Market .ªef Secþie.-pneumologie.Dr. 30 paturi din care . etuva. 44. 5 pat. camera termostat. Tel. spital_budesti@yahoo. Cluj-Napoca. 6.ro AMBULATORIUL INTEGRAT .P. Munteanu Ion m. Dumitrescu Spiridon. pr. microscop optic.

: 0264. pneumoftiziologie Cabinet de explorãri funcþionale ºi respiratorii. Pneumoftiziologie 2010 . Jud. testare farmacodinamicã bronºicã. pneumoftiziologie SPITALUL MUNICIPAL TURDA Str.NAPOCA Str. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. determinarea transferului gazos. ecoendoscopie bronºicã.ºef secþie Dr. brasaj bronºic. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice. dr. Andrei Mureºanu nr 12-14. chirurgie toracicã SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII CLUJ . prin fibroscopie. Moþilor nr. jud. Cluj-Napoca.354. pr. Radiologie. Compartiment de Prevenire ºi Control al Infecþiilor Nozocomiale. Tel.: centrala 0264/597706. Jud. 42. sp. Camera de recoltare a sputelor Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. bilanþul preoperator sau prechimioterapie în neoplasmele bronhopulmonare evaluarea beneficiilor lor la distanþã. office@spitcocluj. pneumoftiziologie.211341. pr. examene histopatologice: bronºice. Fax: 0264/599463. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. bronºiectazii. aspirat bronºic. examen radiografic.ro. examene de laborator uzuale microbiologice pentru germeni banali ºi BK. evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiþii de program la nivel naþional. Daniela Homorodean m.351. pneumoftiziologie Dispensar TBC. Andreia-Mihaela Olteanu.spitalulhuedin. cod 405400 Tel.2011 21 . Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . determinarea cantitativã a proteinelor speciale ºi de fazã acutã implicate în patologia pleuro-pulmonarã. provocarea expectoraþiei prin aerosoli expectoranþi sau instilaþii intratraheale. m. Compartiment Fiziokinetoterapie Dispensar TBC: cabinete consultaþii adulþi. spitaldej@xnet. Farmacie Sãvãdisla. pr. pulmonare. pneumoftiziologie. examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã. Marioara Simon. pneumotoraxuri. examene citologice de sputã. 14-16. punct laborator – bacteriologie.212. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. Popescu Maria – m.: 0264. 347. testarea capacitãþii de adaptare la efort. pleurale. Farmacie. Cluj. salã de tratament. fiºier. Laborator Explorãri Funcþionale.com Dispensar T. determinãri de volum rezidual prin metoda pletismograficã ºi metoda diluþiei Heliului. cu teste de provocare sau nu. www. cabinete în specialitãþile: pneumologie. Cabinete consultaþii. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. Turda.P. bronhoscopii cu fibroscop Olympus. sp. Liliana Pãduraru -70 paturi Bloc Operator. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. ªef secþie: Dr. diagnosticul bolilor autoimune cu implicaþii în patologia pleuro-pulmonarã.com Site: www. Laborator Analize Medicale ºef secþie Dr.ºef secþie Dr. m. pneumoftiziologie. metodã care foloseºte mediul lichid – Middlebook -. îmbogãþit mai eficient ca mediul clasic Lowenstein-Jensen. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. jud. investigaþie funcþionalã de efort nestandardizat. pleurezii masive.C.spitcocluj. Cabinet tratamente. www. spitalmunicipalturda@yahoo.go.Nicola Doina. str. examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. examene bronhoscopice. Laborator Bronhologie . Fax: 0264. pneumologie (monitorizare astm bronºic ºi BPOC). Dr. m. m. Doina Nicola. lichid pleural. Marius Ghita.ro. Huedin. 68. Iuliu Panduru m. Spitalului nr. laborator radiologie ºi imagisticã medicalã Compartiment Statisticã Medicalã Ambulatoriul integrat spitalului. pr. Tel. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. puncþie-biopsie pleuralã. spital_dej@yahoo.ro. spirometrie.640. spirogramã. cabinet asistente de teren. SPITALUL MUNICIPAL DEJ Str.175 spitalul. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronºicã.27 30 paturi din care compartiment TBC . Staþie de Sterilizare. lavaj bronºic ºi bronhiolo-alveolar. Moldovan Ioan.ºef secþie Dr.Hasdeu Nr. m. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare.spitaldej. Mãlina Dincã.815. pr. diagnosticul de laborator al infecþiilor pleuro-pulmonare nespecifice. SPITALUL MILITAR DE URGENÞà “DR. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. transbronºice. Laborator Endoscopie Bronºicã. m. limfoganglionare.huedin@cluj. 1 Mai nr. Cluj. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA Secþia Pneumoftiziologie ªef secþie: Dr. Cluj . cabinete consultaþii copii. Principalã nr.: 0264/312420 fax: 0264-311578. laborator clinic microbiologie. Dr.ro Cabinet TBC: Dr. cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã cu ajutorul aparatului B/BACT. Tel.B.ro Secþia Pneumologie: Str. Dr.10 paturi. determinarea parametrilor elasticitãþii pulmonare. Fax: 0264.ro Secþia Pneumologie. B. mediastinale.astral. pleurale. Dej. Cluj. runoshuedin@yahoo.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Sãvãdisla. sp.com. SPITALUL ORêENESC HUEDIN Str. sp. consult clinic pneumologic. extratoracice.

sanatoriul_moroeni@yahoo. Rotariu Anca. Diana Traicu .696.pr.486324. AGIGEA. Mircea cel Bãtrân nr. Jud.pr. Constanþa. pneumoftiziolog.pr. Chimie. Competenþa în Management Sanitar. substante medicamentoase SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str.sp.B.M. Dr.tbc.Dr. S. Pneumoftiziolog.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANÞA Str. Sipos Andras.sp. med.PNEUMOLOGIE .infomedic. Popescu Georgeta.M. 1. info@spitfog.55 paturi.486300.m.com Manager . Fax: 0241. Doctor în stiinte medicale. pr. DR. 40. Pneumoftiziolog.pr.ro Proceduri pneumoterapie: aerosoli individuali cu apa de mare. 0241/ 751 337. Dr. pneumoftiziologie.sp. m. Tel. 520064.sp.sp. Dr. pneumoftiziolog. Fax: 0267/ 351883. DR. Fax: 0241/75. Dr. Constanþa Tel: 0241. pr. 0241. Luiza Velescu . S. Dr. pneumoftiziolog.pr. 0241. Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. Oana Cristina Arghir m. pneumoftiziologie SANATORIUL TBC MOROENI Com.pr.Radulescu LauraM. Jud. Alexa Anca m. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. pneumoftiziolog.pr. Dr.Cojocaru Viorica. Damian Mihaela. Competenþa în Ecografie. comp. Competenþa în: Bronhologie. Nr.pneumoftiziologie Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. Elena Danteº Director Medical. med.sp. Dr.Manescu Veronica. www. laborator clinic Coordonator ªef: Dr.0245772154. Dr. m.697.dr.696.Danteº Elena Director financiar contabil ec. saloane: 16.pr.2. Raduly Eniko m.. Sfântu Gheorghe. Competenþa în Ecografie.12. Eniko-Vera Pall. Pneumoftiziolog . paturi: 45. pneumoftiziolog. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. Mihai Nichi. ºt. Laborator analize Medicale. Apti Ghiulten. pneumoftiziologie. Dr. Laborator de Analize: Biologie.astral. m. m. Sectia pneumologie II – TBC 75 paturi. ªef secþie: Dr.bronhologie. Pneumoftiziologie.Þapu Nicolae Secþii spital: Secþia I Clinicã Pneumologie Adulþi .1.C.dr. Manager judeþean în Programul National de Combatere a tuberculozei.sp. pneumoftiziolog Competenþa în Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale.696. Dispensarul TBC Constanþa Medici: Dr. 0241. Sanatoriului Nr.pr.astral. Dr.486 324. Comp. Palazu Mare. cod 905500.sp. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. Maria Burdujan. Fax: 0241-741121 spital.40 paturi Secþia Militara dr. office@balnear.sp.. Telefon: 0267/ 311981(secretariat).L. Laborator DISPENSAR T. Nemes Eva m..sp. pneumoftiziolog. competenta bronhologie ºi explorari functionale respiratorii Unitatea functioneaza cu 225 paturi.882. Constanþa. Dr. 0241. de prevenþie ºi control al infectiilor nozocomiale 22 Supliment Medical Market .ro SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE MANGALIA Str. Dr. Dr. Mun. Competenþa în Management Sanitar. Emilia Nitulescu Asistenta medicala ºefa.: 0241. Sipos Andras ºef secþie m. Jud. ªef secþie: Dr. Vasiliu Emanoil Coordonator de Dispensar. sanatoriulbalnear@mangalia. Pneumoftiziolog. m. pr. Elena Dumitrache m. pneumologie. Floca Livia. Bacteriologie Coordonator ªef Dr. Dr. m.m. Vasile Iuliana Director Administrativ Ec. Tel.15 paturi Medicii spitalului pot fi gasiti ºi în structura Ambulatoriu Integrat al spitalului ce funcþioneaza în cladirea Dispensarului TBC. Osman Emel .m. Constanta. dispuse în 3 secþii: Sectia pneumologie I –TBC 75 paturi.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE FTIZIOLOGIE AGIGEA Str. Constanþa Tel: 0241-742450/742451. Sentinelei nr. Fildan Petronela Ariadna. ºt. Covasna.486301. m. Dr. Med. Competenþa în: Bronhologie.130. Competenþa în Management Sanitar. Dr. Sectia pneumologie III.Borgazi Erdin Director medical S. Fax: 0241.Tolbaru Florica Cristiana m.m. Dr. ºt. Pneumoftiziologie. Pneumoftiziolog .807.Glavan Alexandru m.m. Dr Stiinte Medicale SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ „DR. Dambovita. DR.ro Manager Dr. Dr. jud.15. Dr. FOGOLYAN KRISTOF” SFÂNTU GHEORGHE Str. pneumoftiziolog. 40. -/311580 (centrala). Pneumoftiziolog.pr. Jud. m. Secþia II Pneumologie Adulti 85 paturi.Moroeni.pr.net. Sentinelei nr. Asistenta medicala sefa Secþia Pneumologie Copii. Jud. Competenþa în Ecografie. Raduly Eniko m. pr. Stefan Alina .m. radiolog. Dr. din care 15 paturi comp TBC.L. Stadionului nr. Voicu Ghiorghita.400 veraenikoall@xnet.L. pneumoftiziolog.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE. apa sulfuroasa tamponata. Nr. m. tel. pneumoftiziolog.agigea@mangalia.pr.sp. pneumologie Director Medical .TBC 75 paturi Farmacie.

pr. m. Lucian Ioncica. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. pneumoftiziologie.ro Manager . Dr. Dr.univ. pr. competenþã ecografie • Clinica Boli Infecþioase adulþi II. m. pr. Sp. • Laborator Anatomie patologica. pneumoftiziologie. 0245/760618. m.centrala: 0245/760510. pneumotorax. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã.Poenaru Luminita Director financiar contabil . drd. Director Medical . Aurora Roºca. în st. m. • Clinica Pneumoftiziologie copii. 0245/760728 Tel. pneumoftiziologie. Dr. m. Punctii pleurale Dotãri cu aparaturã: Analizor automat biochimie.. pr. m. Dr. pneumoftiziologie. Gabriela Marasescu. competenta bronhologie. drd. m. Dr. med. Analizor automat hematologie. competenþã ecografie. competenþã ecografie. competenþã ecografie ºi informaticã Medicalã. m. Aparat radiologie fix. competenþã informaticã Medicalã. Efectuarea de spirometrii ºi curbe flux volum în scop diagnostic. med.ºt. m. competenþã ecografie.Dr. Dr. ªef laborator: Dr. Marin Mateescu. Dr. Doina Ene. Dr. Dr. m.Brînzoiu Elena-Maria –m.. pr. pr. Dr. • Clinica Pneumoftiziologie adulþi I. Dr. ªef secþie: Dr. pneumoftiziologie pediatrie Dr. pr. competenþã bronhologie. Dragos Nicolosu. pr.Ec..com site: www. Daniela Dragnei-Veselu. m. Dr. Dr. Pucioasa Judeþul Dâmboviþa.med. Dr. Dolj. Tania Tudorache. laborator clinic ºi microbiologie.as. m. m. pr. pneumoftiziologie pediatrie • Dispensar Pneumoftiziologie. Manuela-Elena Musa. m. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC PUCIOASA Str. pr. Pr. Elena Volosciuc. pneumoftiziologie. m. pr. Dr. 22 Decembrie 1989. Tel. ªef secþie: Dr. pr. m. boli infecþioase. în st.. Asigurarea investigatiilor de laborator necesare diagnosticului. Dr. Pr. Spirometru. m. dr.. Pr.pr. Monica- 23 . m. dr. Dr. 0251. pneumoftiziologie. Eugenia Sãndulescu. Tel. pneumoftiziologie. Carmen-Daniela Culman. Electocardiograf SPITALUL MUNICIPAL MORENI Str.pr. Ana-Maria Vanghelie.Stanoiu Bogdan. pneumoftiziologie. pr. dr. Diagnosticul de laborator bacteriologic al infectiilor cu mycobacterii. deruleaza Subprogramul de sanatate „Tratamentul bolnavilor de tuberculoza” SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEª” Calea Bucureºti nr. MirelaCristina Corneanu. spitalul_municipal_moreni@yahoo. m. m. m.pneumologie. m.. competenþã ecografie. pneumoftiziologie. pr. competenþã ecografie. Republicii. Craiova. pr. pr. boli 2010 . pr.B. competenþã informaticã Medicalã. pr. Pneumoftiziologie • Clinica Pneumoftiziologie adulþi II. competenta pneumologie • Laborator Analize Medicale. as. med. pneumoftiziologie. Valentina Cioroianu. m. m. Dr. 126. boli infecþioase. med. judeþul Dâmboviþa. Adriana Georgescu. Dr. m. m. m. boli infecþioase pediatrie. drd. pr. med. boli infecþioase. dr.spitalpucioasa. med. ªef secþie: Dr. în st. Manda Adina Director de ingrijiri . Livia Dragonu. Dr...stomatolog Dr.Voicu Macesanu Alin. Dr. Corneliu-Emilian Miu.125. pr. competenþã acupuncturã. m. Examen radiologic standard.. competenþã informaticã Medicalã ºi endoscopie bronºicã.18. Dr. mobilier modern. Tel. Dr. boli infecþioase pediatrie. boli infecþioase pediatrie.0245/666036. Daniela Bica. Dr. Dr. Rezolvarea marilor urgente pneumologice (hemoptizii. m. Mimi-Floarea Niþu. Doina-Lorena Stanescu. Morfopatologie • Laborator Radiologie.Morfopatologie. dr. Silvia Munteanu.Savu Dragnei Ileana Constanta Secþii spital • Clinica Boli Infecþioase adulþi I. Felicia Dumitrascu. drd. Dr.laborator clinic ºi microbiologie. constand în examen microscopic ºi cultura BK. pneumoftiziologie pediatrie Dr. Petrascu Elena.C. m. Dr. competenþã informaticã Medicalã. pr. vbabes@rdscv./fax Dispensar TBC: 0245/762225 e-mail: spitalpucioasa@yahoo. competenþã ecografie. pr. m. pleurezii masive). pr. coordonator programe T. boli infecþioase. pneumoftiziologie. în st. pr. pr. • Clinica Boli Infecþioase copii.. m. boli infecþioase. pr. pneumolog. nr. m. boli infecþioase. Dr. as. m.pr. univ. pneumoftiziologie. m. Maria Marinescu. boli infecþioase. dr. competenþã bronhologie. Doina Constantinescu. Pr.ro. lector univ. Dr. competenþã ecografie. Instalatie de sterilizare. m. m. lector univ. Dr.boli infectioase.54 23 33 www.2011 infecþioase. m. ªef lucrari. Ileana Bazavan. ªef secþie::Dr.. Dr. Dorel Gheorghe. boli infecþioase. jud. ªef secþie: Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii: Diagnosticul ºi terapia Medicala a afectiunilor pulmonare TBC ºi non TBC.boli infecþioase competenta ecografie. Pr.54 31 06. Iulian Diaconescu. pneumoftiziolog. nr. pneumoftiziologie.pr. pr. Lucica Godeanu Statie.vbabes-cv.ro Dispensar TBC – dr. m.: 0251. competenþã ecografie. ªef secþie: Dr. pr. competenþã ecografie. Dr. Camelia Tudosie. Constantin Ecobici.com Dispensar TBC . Fax 0245668391. Dr. Magdalena Peter. pr. dr. modernizat. pr. în st. laborator clinic ºi microbiologie. Med.Ionescu Valentina. m. în st. m.pr. Mioara Cotulbea. boli infecþioase.Dr. Carmen Canciovici.Ioncicã Lucian. pr. m. Paulica Surugiu. Dan Hurezeanu. pr. pr. boli infecþioase pediatrie. Paul Ginga. aparatura radiologica.med. m. Mirela Mihailescu. laborator clinic ºi microbiologie.med.

Tel. Georgiana Grecu. HIV/SIDA. Gugila Mihaela. HIV/SIDA 15 paturi.1. As.. Conf. Birou Internari Sectia Pneumologie I – 50 paturi din care. dr. Dr. TBC 45 paturi. m. Stiintei nr.60 paturi. Internãri: 0251-441. • Secþia de zi HIV/SIDA. Judeþul Dolj. m. chir. Bunea Gabriela Victoria m.Dinu Jean. MÎNDRILà ION. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie III – 54 paturi din care . ºi toracicã.10paturi. • Comp. univ. Dr. Dr. pr.. Dr. m. Laborator Analize Medicale . Laborator anatomie patologica. Cupsa Augustin.gen.383. m. m. Fax: 0251 334824 Dispensar TBC – Bechet M. pr. Angela Colceriu. Dr.267.boli infectioase. dermatolog. Sectia clinica pneumologie II . Disp. m.65 paturi. din care comp. Sectia clinica pneumologie copii . Univ. pr. chirurgie toraco-pulmonara.univ.: 0251. Dr.230. boli infecþioase ºi epidemiologie. m. med. drd.Comp. m.sp. Insotitori 36 paturi.med. ªef clinicã: Dr.Kalath Tereza. pr. Dr. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. din care comp. pneumologie SPITALUL ORêENESC AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEªTI DÃBULENI Str. Dolj.117.230.Comp.231. Tel.Pr. Boli infectioase (dispensarizare hepatita). dr. 46 07 13. pr. Judeþul Dolj. Tabaci nr.200. sp.stomatolog. Boli infectioase (vaccinare antirabica).med. Calafat. Carmen Olar. Bronhologie în cadrul spitalului ce deserveste sectiile. Dr. Giubelan Lucian. 11. Mioara Cirstea.: 334824. m. spec. m. Dr.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Stomatologie Truta Mirela. scjuc2006@gmail..PNEUMOLOGIE .Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Intreprindere Tutunaru Denisa.com Secþia exterioarã TBC Pneumologie Poiana Mare. m. Tel. pr. SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà CRAIOVA Str. Sectia clinica boli infectioase copii .pr.sp.univ. Cardiolog • Comp.Mihaela Barcan. Dumitrescu Florentina.45paturi din care comp. m.: 0251. Stomatologie – HIV/SIDA. pneumologie. Judeþul Dolj. TBC 35paturi. m. sp. m.univ. m. e-mail: spitalul_filiasi@yahoo. pr.• Cabinet Dermatologie Romanescu Amalia. Dr.pr. univ.com Clinica Chirurgie Toracicã: 25 paturi. m. Spitalizare de zi 25 paturi Farmacie. ªef secþie:: Dr.Butaliu Letitia Director Financiar-Contabil: Tabacu George Structura Primire Urgente. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala.competenta bronhologie. Endoscopie Bronsica 6 paturi.sp. Comp. Victoria Tender Farmacia cu Circuit Inchis .746 (secretariat). as. prof. Dolj. m. ORL.ºt. 46 03 14 Fax: 0236/46 07 71 spitalpneumoftiziologie@upcmail. m. DOBRINESCU ADRIAN GABRIEL. deserv.. m. în ºt. Laborator analize Medicale.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Alma Gavrilescu. as.Stoian Andreea. spitalcalafat@gmail. Dãbuleni. pneumologie. Dr. As. Sectia clinica boli infectioase adulti II . 24 Supliment Medical Market . jud.75 paturi.com Dispensar TBC. radiologie. chirurgie toracicã.boli infectioase. boli infecþioase.radiologie. deserv. Chitucea Ramona Florina. Dr.234 Financiar-contabilitate: 0251-442.65 paturi. Laborator explorari functionale . Traian nr. m. Camera de garda pneumologie. Racoþeanu nr. ORL Structurã spital Sectia clinica boli infectioase adulti I .402. Comp.Costinel-Adrian Fintanã. m. Dr.ro. Bucovat. TBC 45 paturi. Comp. Dr.sp. în ºt. 800189 .TBC: 0251-441. Dr.Farm. pr. pr.606 (centrala). spec.502.epidemiolog • Cabinet ORL.Comp. DILOF RODICA.117. Sectia clinica pneumologie I -75 paturi.pr. • Cabinet Cardiologie. Cupsa Dina Maria. drd.As.. Comp.Ioncica Lucian. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA Sat Leamna.pr. 0251.. Unirii Nr. Tel.pr. Secretariat:Tel/ Fax 0251-441.boli infectioase • Comp. Camera de garda boli infectioase.. Rugeanu Cristian. m. med. as. ATI . 5.pr. dr. chirurgie toraco-pulmonara. DUMITRA SILVIANA – pneumologie SPITALUL ORêENESC FILIAªI – SPITALUL FILIªANILOR Str. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie II – 50 paturi din care .boli infectioase. Dr. as. Craiova. Fax: 0251. Dispensar TBC Cabinete: Dermatovenerologie – HIV/SIDA.pr. Oraºul Filiaºi.. jud. sp. prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. 217. Dr. medicinã generalã adulþi. Spiridon Ovidiu SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT Str. 46 07 14. m./Fax: 360395/360054 Manager: Dr. DEMETRIAN ALIN-DRAGOS. m. Radiologie. drd. muncii • Camera Primire Niculescu Irina. TBC – 28 paturi Laborator Radiologie . univ.Ivan Cornel Director Medical: Dr. pneumologie competenþã explorãri funcþionale SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAÞI Str. Cardiologie.Galati Tel: 0236/46 07 12. Camerã de Gardã.

R.. pr. info@sanatoriugeoagiu. jud. Oraº Bolintin Vale Judeþul Giurgiu. nr. sp. Jud.2011 25 . diaree infecþioase. Dr. Tel. Interne: 0243254. m. sp. spirometrie. / Fax 0246/273049 e-mail: spitalbolintinspitalbolintin@yahoo. Dr.234657 E-mail: office@spitalslobozia.pr. spitalul_singureni@yahoo..ro SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Str./Fax: 0040-266-212186. 0254 611051 sanatoriulb@rdslink.18. biolog sp.13. Neagu Nicu Raul Structura spital:. 0266218188.B.Isvoranu Mihaela. hepatite virale. Farmacie 0243-254. Dr. EKG.B. Consultatii Medicale pneumoftiziologie. Bethlen Gabor Nr.Burlea Alexandru m. 25. aerosoli ºi oxigenoterapie.13 www. Camburu Cornel m. jud. pneumoftiziologie dr. Jud. Aparat radiologie. sp.5.Baltã Mãdãlina.sp. pneumoftiziologie dr Elena Nicolescu. Fax: 0243-255. Dispensar TBC-Odorheiu-Secuiesc. spizvoru@yahoo. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLOBOZIA Str.pneumo-iasi. nr saloane 23. sanatoriu. m.com Manager Dr. pneumolog ºef secþie. test bronhomotor puncþii pleurale. Frankfurt Magdalena m. Ialomiþa Tel centralã.C. 16.212. Magura. ALEXANDRU SIMIONESCU“ Str. pneumoftiziologie dr Patricia Stegaru. Tel:0266342432 secretariat@spitaltoplita.pr. Dispensar T..379.393. cod 335404. pneumologie.ro SPITALUL MUNICIPAL TOPLIÞA Str. 72.com web http://www. pneumoftiziologie.ro Dispensar pneumoftiziologie: Dr.: Dr.30 IAªI Cod 700115 Tel: 0232. la P.Sanatoriului. SPITALUL ORêENESC BOLINTIN VALE Intrarea Republicii nr.B.I. Androne Georgeta. Computer Tomograf: Dr.655.brad@comser.: 0243. Gál Éva as.673.D.. Laborator radiologie: . infecþii urinare.18.pr. 0253/278571 Fax: 0253/278692.Harghita.300.sp. Cerghezan Imre-m.199. Panduri nr. m. pneumologie. Jud Giurgiu./Fax 0246/234209.Hunedoara. Aerosoli.m.spitalulbolintin. Jud.aparat radiologic ELTEX 400.Dr.D. Dr.26. Topliþa.odorhei@gmail.: Centralã 0243-255. examen bacteriologic ºi A.Victor Babeº nr. Fax: 0243.ro SPITAL MUNICIPAL “DR. 0246265023/0246265526. Stegaru Patricia Director Medical Dr. Fax:. Cod.Coltatu Claudia Mirela-m.ro Pneumologie:ªef secþie: Dr. Dr. Guse Ana Director Financiar-Contabil ec. Administrativ 0243-254. Dr. pr. Geoagiu.C. 0246/234185. leptospiroze. Dr.sp. Slobozia.com. nr paturi 125. M. Decebal nr. 212052.sp. Contabilitate 0243-254.Cihac nr.sp. 535600. pneumolog. perfecþionare pneumologie. Ecografie SPITALUL MUNICIPAL URZICENI Str. Victoriei nr. Servicii oferite: Spirometrie.26. Giurgiu. Harghita. Sat Izvoru Nr 307. meningite.23. Urziceni. pneumoftiziolog. Dispensar TBCCristuru-Secuiesc.ro/ Spitalizare continuã: secþia boli infecþioase – diagnosticarea ºi tratamentul pacienþilor internaþi cu afecþiuni infecþioase (pneumonii. Ialomiþa Tel. Ciurcã Alin Constantin.G. Secretariat 0243255. M. Hunedoara Tel: 0254 611050. 1.com Pneumologie – 12 paturi.0232. 3 saloane. sp.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE SINGURENI Loc. I. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU Com Vanatorii Mici...pr. Tel. Bálint Csillam. smsecretariat@rdslink.Apetrei Simona m. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAªI Str. Secretariat: 0243. Gorj Tel: 0253/278691. Policlinicã 0243-254. pneumoftiziolog SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD Str. Pulsoximetrie.372.375.Dr. Tel.:0254-248884.ro. Hunedoara. Tel. www. imagisticã medicalã. Lazãr Gabriela Melania . spitalizvoru@yahoo.ro 2010 . Jud. med. Jud.R. coordonator judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei.pr. Jud. boli infecþioase ale copilãriei etc). office@spitaldobrita.8. Jud.: 0254-713820. Dr. Hunedoara. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU Comuna Runcu. Tomografii plane.3. comp. M.130.ro Dispensar T.com Dispensar T.F. secretariat. nr.C. Fax 0246265023. pneumolog. Tel. Guse Ana. Pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU-SECUIESC Str.m. pneumoftiziolog. sp.15 paturi compartiment TBC Servicii medicale:recoltare sputã pentru BK. tel. Tel. Oproiescu Carmen Doina . .ro.spitsingureni.ro Dispensar TBC .379 E-mail: smurziceni@gmail. 25 paturi din care:.212.m.B.Rebedea Cristina m. Singureni.P.

Madalin Mateescu. Maramures Tel. 1 Asistenta medicalã SPITALUL COMUNAL PERIª Comuna Periº. pr. spitalulvinjumare@gmail.m. Cod: 225 100 Tel: 381.241.500.489 . spludus@ludusnet. cabinet asistente. 381.965 e-mail: sanbisericani@artelecom.594 Financiar-Contabil. e-mail: office@spitalulorsova. m.com. pneumologie Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã.. Spitalului nr. www. e-mail: spperis@yahoo.ro Dispensar TBC . Mihali Maria m.net Manager: dr./ fax 0252350296 E-mail: spitalulvinjumare@yahoo..Dorina Maria Ciurba.pneumologie Dispensar TBC: Dr. Maramureº Tel. ºef de secþie. Floare de Colþ Nr.com Dispensar TBC: Dr.com Dr.Rahova nr.sptgfrumos. 0265/44. Jud. Neamþ Tel: 0233. pneumologie. Iulian Predescu nr. Lãpus. pneumologie SPITALUL ORêENESC LUDUª DR.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL ORêENESC TÂRGU FRUMOS Str. Mureº tel. m.go. Tel. MRF. Principalã nr. Fax: 021/2671012.com http://www.Dr.spital-ludus.sp.pr. Luduº. Bordeanu Monica-Geanina.004 .Administratia.6.34.C.ro Sectie Pneumologie: Dr Onigas Dinu-m. 381. competenþã în endoscopie bronºicã Dispensar T. 81.004 .61. 0262 –342120. 381. Olar Emilia Mariana – m. 9-11. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAIA . Mureº Tel. Victor Babeº Nr.594 . Fax: 0262 276730 sptbc@sintec.61. spmtar@yahoo.sp. Jud.PNEUMOLOGIE . Tg.ro Dispensar T. 0252361908. Bisericani. fax 004-0265-512809 e-mail: secretariat@spitalreghin. Str.61. 342121 Fax: 0262-343169. Jud.ro. Colea Marilena. str. Laborator Radiologie ºi Imagistica Medicala Dr. Aparat radiologie PHILIPS DUODIAGNOST. 004-0265-512712. . pr. Mistoi Octavian: medic principal pneumoftiziologie. Dr. Botezatu Elena Director medical: dr. Dr.40.Dr.241.2. 381. m. Dr. pneumologie.Secþia Interne. Zmeu Gheorghe Marius – m.FinanciarContabil. pneumoftiziologie.B.ro.com. Pneumologie SPITALUL ORêENESC VÎNJU MARE Vînju Mare.ro Dr. site web: www.Ioana Felicia Fontu. . Stefani Carmen Ioana: m.pneumologiesp.052 Centrala sporba@rdslink.Dr.: 0232/716519 Fax: 0232/710845 sptgfrumos@gmail.Dr. LÃPUª Str. fax 0252360623. Filip Gabriela .C.pr. Iaºi Tel. 8 Asistente medicale Cabinet Pneumologie . Fax: 381.com. Ilfov Tel. m. VALER RUSU B-dul 1 Decembrie 1918.pr. Mehedinþi Tel. EUGEN NICOARÔ REGHIN Str.1..56 e-mail: spmt@tvas.B. Jud. Porþile de Fier nr. Fax: 0233. Jud. Sighiºoara Tel/Fax:0265772253 E-mail: spital_runos@teleson. SPITALUL MUNICIPAL “DR. pneumologie fiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI Comuna Alexandru cel Bun. 63 Târgu Frumos. Costache Doina: medic principal radiologie – radiologie ºi imagisticã medicalã. Curcã Cristian 26 Supliment Medical Market .Dr.ro/ Dispensar TBC: Mihãilescu Constantin m. Reghin cod 545300. Fax: 0265/44.ro Pneumologie . cod 225200 tel. Cuza Vodã nr. sp. pr. Coadã Petronela Director financiar-contabil: ec.MARE Baia Mare. Mehedinþi. Baia de Aramã. radiodiagnostic SPITALUL MUNICIPAL TÎRNÃVENI Str. jud. Jud.19-20.Zaharia Boiu Nr.Mehedinþi. cod 545200.sp. Victor Babeº nr. Str.34.ro SPITALUL DE RECUPERARE BORªA Str. m. str. pr. Gheorghiu Darius . sp.spitalulvinjumare. Borºa. Pop Maria Magdalena – m.12. www. sp. Jud.Administratia.052 Centrala. Jud. Jud Mureº CP 545600. Pneumologie Dispensar TBC Cujmir: Bãrbulescu Stela m. Nr. punct de laborator bacteriologie SPITALUL ORêENESC TG.Balataretu-Dinca Elena. pneumologie – dispensar TBC. Maramureº Tel: 0262 275995. specializare tratament Pneumologie. Biolog principal Sepsi Arpad SPITALUL MUNICIPAL SIGHIªOARA Str. 507. 20.spitaltarnaveni. Jud. Tineretului nr. cabinet consultaþii.: 021/2670881.-Fax 0265-411889.sp. pneumologie. pneumoftiziolog. 381. SPITALUL ORêENESC BAIA DE ARAMà Str. spital_borsa@yahoo. m. 0262 384 324 Cabinet pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA Orºova. pneumologie. Dr.Secþia Interne. Jud.489 .ro Secþia Pneumologie (30 paturi din care 20 paturi TBC) pentru toata patologia respirato-rie.ro Dispensar TBC: Dr. Târnãveni.

9-11.a.ro Dispensar TBC: Dr. Rusu Mircea Alin Director med.ro. Dr. manager@spitalbreaza. (04)0233/790824 Fax. statistica medicalã ºi informaticã – Samoilã Mariana. Scornicesti.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotare: 320 paturi. Jud. Tîrgu Neamþ.com Dispensar TBC: Dr. Dr.340419. farmaceutice. BPOC. CENTRUL DE SÃNÃTATE DRÃGÃNEªTI -OLT Str.ro Ambulatoriu pneumoftiziologie SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA Str. Jud. State Greta Director Financiar Contabil: Ec Raiciu Liliana Director medical: Dr. Secþia II – 90 de paturi pentru ftiziologie. Dr. pneumologie. Dr. 436129 e-mail: spjslatina1@rdslink. (04)0233/790933. m. Laborator de analize medicale: Hematologie. 2. Comp. Olt Tel. Email: spital_tgneamt@yahoo.2011 27 . Farmacie: Pârvu Elena. Marinescu Lenuþa Director Medical: Dr.ro. Cpt Drãgãnescu. Fax.com. State Greta. nr. investigaþii radiologice. electrocardiograf.:0244 . spitaldrgolt@clicknet. Ioana Stoianovici . Ruja Silvia Structura: Secþia I – 90 de paturi din care: pneumologie 20 de paturi. Manager Dr. Dotare: radiologie. nr. 0249/465370 Email. farmacie. afecþiuni pneumoftiziologice acute. Petrescu Bazavan Mihaela Director Financiar-Contabil: Ec. bronhologie ºi explorãri funcþionale. Laborator radiologie ºi imagistica medicala. nr. Dr. investigaþii paraclinice (Bronhologie. Breaza. ªtefan cel Mare. Spirometrie. Compartimente auxiliare: laborator clinic. pr. pneumofiziologie. biochimist. Jud. Slatina. repartizate astfel: Secþia Pneumologie I: 80 de paturi (din care 40 paturi compartiment TBC). Clara Rusita. Secþia Pneumologie IV (include compartiment pentru copii.com. Serviciile medicale sunt pentru urmatoarele afectiuni-boli respiratorii netuberculoase: astm bronsic. Birou Internãri: postmaster@sanatoriudrajna. Nr. 21. pleurezii. Cod 615200 Tel. Fax: 0244 – 341464.ro. nr. 431765. Laborator analize medicale. spitalpnf@yahoo. pneumoftiziologie. Sterilizare. urgenþã. Criºan. Fax. pr. balanta laborator. Leana Stanescu . Jud. office@spitalpnf. Richea Corina Secþia 1 pneumologie – 40 paturi: Dr Mihaela Petrescu Bazavan.ro Medicinã internã: 25 paturi+ 1 spitalizare zi. Tereja Claudia. pneumonii. Drajna .ro.: 0249 431764.4 paturi): 80 de paturi. Maria Lazãr Secþia 2 pneumologie – 45 paturi – Dr. Jud. Puiu Tatiana.m. Spirometru – în cabinet de pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEªTI B-dul Muncii. sindroame bronsitice post tuberculoas-diagnosticare ºi stadializare cancer bronho-pulmonar. pneumofiziologie. Farmacie: farmacie@sanatoriudrajna. pr. Cristinela Vasile. 35.m.ro Manager: Ec.Sat Drajna de jos. Dr. spirometrie. Carpaþi. Imunologie. s. Jud. Chirobocea Elena. Informaticã: info@sanatoriudrajna. Jud. Rusu Mircea Alin Director financiar contabil Tecuceanu Mircea Servicii medicale pentru afecþiuni pneumoftiziologice cronice. pr. Comp. sp. etuva. Danilã Eduard. bronsite acute ºi cronice. ecograf. 436139. 0249/460340. SPITALUL ORêENESC TÎRGU NEAMÞ Str. Olt Tel. Miron Caproiu. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA Str. din care. Aurel Furtuna . Secþia Pneumologie II (Centrul de Referinþã pentru tratarea tuberculozei multidrogrezistente): 70 de paturi. nr. 0249-560671. Secþia Pneumologie III: 90 de paturi. hematologie 2010 . 0249/460443 Email. Corabia.m. TBC: Ruja Silvia. autoclav. Medici: pneumologie – Dr. 116. Echograf Esaote – doppler multidisciplinar. m. 5 paturi. Dr. Principalã 888.pneumoftiziologie SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLATINA str. 0249-563171 Email spitalcorabia@yahoo. Analizator de biochimie tip Livia – în laborator analize medicale. ftiziologie 70 de paturi. radiologie. Biochimie. Prahova Tel. Aparat Philips pt radiografie ºi fluoroscopie BASIC tip Duo Diagnost. Fax: 0244/290970 E-mail: Management: manager@sanatoriudrajna.spitalcorabia. Prahova Tel: 0244/290671. Contabilitate: contabilitate@sanatoriudrajna. Echograf Sonoace – în laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. Olt Tel. grup electrogen.ro. IACRS.). Com.42-46. Olt Tel. Drãgãneºti Olt. Dr. Laborator de analize medicale: Raicu Aurelia. Spirometrie. Dotãri: aparat radiologie cu 2 posturi (radioscopie ºi radiografie). Echipamente:oxigeneratoare. Pneumofiziologie SPITALUL ORêENESC CORABIA Str. Maria Lazãr. spirometru. Neamþ. www. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Laborator radiologie. Comp.ro Manager: Dr.

Medic ªef Secþie . comp. PASCUT VASILE -m. Sãlaj Tel.spitalpnfsm. Aparaturã medicalã: Ap. Sibiu Tel: 0269/ 210979/ 217139.ro T. Satu Mare Tel.300.pr. TBC II . Fax: 0261/ 827120 spitaltasnad@yahoo. comp. 0244-251115.2-4.com Medicinã Internã .15.sp. statistica ºi informatica medicala . Dohi Lorant m. Goga Dorina Liliana SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA Jud.ro SPITALUL MUNICIPAL MEDIAª Str. Tel: 0269230260. Fax: 0244. Fax: 0244-251115 leonardrosu@yahoo.46 paturi.46 paturi – Dr. EKG. Laborator analize medicale. mun.sp.sp. nr. bronhologie (in curs de amenajare) SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà PLOIEªTI Str. pr.PNEUMOLOGIE . 30 paturi.spitalfloresti.36. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC JIBOU Str. Secþia Pneumologie II . Jud. Zaman Cãtãlina Georgia Director Medical: Dr. Jibou.Ialomiþei nr. Satu Mare Tel. m. Comp. Satu Mare. comp. Laborator radiologie. Tel: 0269230260. SF. I. jud. TBC III . TBC adulþi. Comp.cu 35 paturi – ºef secþie .ro. Duca nr. pneumolog SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE Str.60 paturi. Prahova Tel: 0244. nr. atestat în management sanitar.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREªTI Str.521. MDR-5 paturi. Tel: 0230/222098.: 0261-730913.com Dispensar TBC: Dr. atestat în management sanitar SECÞIA III-A BIXAD -55 paturi. Duica Ioana Farmacie: Nicolae Maria. Fax:0230/520412. TBC .dr. Cojocariu Florinel – m.19. 725600 Tel: 0230477389. Prahova Tel. Gr. Kerezsi Csaba m. Spirometru. SECÞIA IV-A BIXAD -50 paturi. Pallay Vasile-m.. dr. Jud.80 paturi. Dr.dr. secretariat@sjup. 0260-644744. pneumolog. nr. 10 paturi.28.m. www. Medicinã Internã SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU Aleea Filozofilor nr.sp. 3-5. dr.pediatriesibiu.ro ªef secþie Pneumologie: Dr. jud. Suceava. Fax: 0269 845564. Sibiu.FILOFTEIA’’ MIZIL Str. Mediaº. www.. Dumineca Daniela. Fax: 0269/ 230212 spitaltbcsibiu@clicknet. Solca. Pneumologie SPITALUL ORêENESC.9.pr. Bojan Viorel Smaranda-m.Fenechiu Olivia. TBC adulþi. Ambulatoriu de specialitate.21 Email: tbcflorestiph@yahoo.21. Seik Monica m. Medic ªef Secþie: dr. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà “SF. imagistica medicala. dr. 33. pneumolog. comp. explorari functionale.C. Sibiu. Dispensar TBC Laboratoare si cabinete medicale: Analize Medicale - 28 Supliment Medical Market . spital_sv@clicknet. Comp. Medic ªef Secþie . Jud. Fax: 0372-874075 tbc_sm@yahoo.44. Eugenia Neacºu. Fax: 0260-644710 www. Fax:0269130045 Sediul administrativ: Str. 1 Decembrie nr. Email: info@spitalulmedias. Hegedus Sanda-m.sp. secretariat@pediatriesibiu. Laboratoare: radiologie. 21. comp.sp. Pneumologie II. Suceava.530. www. 55 paturi. pediatrie_sibiu@yahoo. Ignat Adrian Radu . Baritiu. Silvia Chivu Secþia Pneumologie I . Buna Vestire nr. Tel: 0269 842550. Diaconescu Daniela.ro. SECÞIA PNEUMOLOGIE II-50 paturi.ro. Pompeiu Onofreiu. Fax:026913004 www. Secþia Pneumologie III . explorari functionale. 35 paturi. cu Comp. B-dul. Fax: 0244. Jud. Mizil. Strada Republicii 14.1-3. Prahova 0244-250505. Comp. Dr. 40 paturi. Pneumologie – adulti. IOAN CEL NOU” SUCEAVA Jud. pneumolog SPITALUL ORêENESC TêNAD Str. – 30 paturi – Dr.93. 20 paturi.G.dr. Comp. medicinã internã Director MEDICAL dr. Floreºti. 1-3. TBC copii.: 0260-644348. pneumolog. Dr. Medic ªef Secþie dr.Libertãþii Nr.ro. Fax: 0230477020 Manager dr. de prevenire ºi control al infectiilor nosocomiale. atestat în management sanitar. Diana Dumineca Director Financiar-Contabil: Ec. MDR-5 paturi. Gh. Suceava. EKG.pr.678 0244. pneumolog Pneumologie. Ecograf. dr. Comp. Câmpean Ioan Marius. nr.ro SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU Sediul social: Str. Ploieºti.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE I -55 paturi. Popescu Rodica.de radiologie. Jud.sjup. amplasata în Vila II.Varga Ritta-m.com. jud. Tãºnad. Dotare: spirometru. amplasata în Vila 3. Negru Rinceanu Elena m. Comp.92.sp.sp.: 0261/ 825600. Pneumologie – adulþi. pneumologie. Vasile Lorel.ro Pneumologie I.Padeanu Vasile-m.ro Manager: Ec. radiology. Nicolae Bãlcescu nr.60 paturi.spitaljibou. 440078. statistica_spital_sv@clicknet. Manta Mãdãlina. Spitalului.160 paturi – Dr.com. Sterilizare.530. pneumolog. Popescu Mihai.B. Cantacuzino.ro Secþia Pneumologie 25 paturi din care TBC 14 paturi Dr. 5 paturi.sp.com. 15 paturi.: 0244-36.678 carmenboescu@sjup.

internã. boli infecþ. Dispensar TBC. Virginia Mihaescu. pr pneumologie. pr. explorãri funcþionale. Gherman Minerva – chimist specialist. Dr. pneumologie.Schuch Angela. Dr. m. Lab. Dr. Elena-Voichita Lazureanu. de endoscopie bronsica: Dr Vaipan Mihaiescu Virginia. pr. Secþia Boli Infecþ. med. sp...boli infecþ. boli infecþ.735 conta@spitalul-vbabes-tm. Stoenescu Dorel – biolog princ. toracica. pr..Curelea Aura Eugenia. m. m. m. Dr. m. m. m. 0247466701. Mateiu Loredana Manuela. Dr Madem Alina Luminita. Bica Valerica – biolog specialist. med. m.pneumologie Director MEDICAL interimar. Lab. m. Dr. pr. Dr. Conf. respiratorie . Lucian PaulHorea Negrutiu.pr. m. Pneumologie.. Dr. Dr. Budarescu Maria Cristina. CameliaTeodora Nita. de Prevenire ºi Control a Infecþiilor Nozocomiale. Conf. HIV/SIDA. RodicaValerica Potre Oncu. ºef secþie.: 0256. m. Adriana-Mihaela Dan.pr.670. m. TBC ºef secþie: Prof. Dr.Ardelean Carmen Loredana. Dimitriu Raluca Diana. Comp. terapie intensivã. 145400 Tel/fax: 0247/366995. m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii Externalizate-Synevo. Stelian-Eugen Stoia-Djesca. în st. Irina-Ionela Stoia-Djesca. pr. Computer Tomograf. pneumoftiziologie SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOLOGIE V. Chis Minodora.4 paturi. Dr. Biol.207. m. Farmacie: Sâmbotin I. Balint Gib Marius. Dorin 2010 . anestezie.F. ºef lab. pr. Dragan Codrut – chimist specialist. m. HIV/SIDA. competenþã ecografie. Borcan Daniela.79 paturi din care 34 paturi Comp. boli infecþ. i boli infecþ.Ivascu Ana.34 paturi. Adriana Socaci. m. Traian nr.2011 Vancea.14 paturi. pentru studiul tulburãrilor respiratorii în timpul somnului: Dr. Pneumologie. med Dr. Emilia-Octavia Nicoara. sp. Dr.. m. m. boli infecþ. Dr. boli infecþ. Hanna Csunderlik. m. Pneumologie..Fratila ZenoIoan. Ungurean Ioana. Dr. Dr. m. m. Comp. epidemiologie. Dr. m.. Dr.: 29 . Dr. Virgil-Filaret Musta. de Spitalizare de Zi HIV/SIDA .. pr. Pneumologie. boli infecþ. farmacist primar. boli infecþ. m. Lab.. Dr.pr. radiologie. competenþã ecografie. univ.79 paturi din care 60 paturi Comp. Stefan Mihaicuta m. Cab. Gorici Corina. As. dr. m. ToracoPulmonarã . competenþã ecografie generalã. Fax: 0256. m. ºef secþie. Dr. pr. Sorina Maria-Denisa Laitin. m.. pr. m. Dr. Pneumologie. Dr. Geru Gabriel. m. rezid. Str. pr... Radioterapie Pneumoftiziologie II. Dr. Vancea Dorin. m. Roman Horatiu – m. Recup. univ. m. m. Manuela-Gabriela Curescu.universitar Dr. Anatomie Patologicã – Citologie. boli infecþ. Lab. laparoscopicã.. Dr. în st. Maria Cerbu. Lazureanu Elena Voichita. internã – 60 paturi. Hazm Aljabory. boli infecþ. sp. Monþia Tatiana. pr boli infecþ. Corbeanu Cristina Elena. Mihalcea Elisabeta. Dr.Sorescu Cristian. pr. m. univ. pr. competenþã ecografie generalã. Dr. rezid. Dr. Prof. Lab. pneumologie. Nr. pr. anestezie. Zimnicea. Dr. Dr. Dr.. boli infecþ. Terapie Intensivã .. Dr. Str. boli infecþ.pneumologie. i pneumologie: Dr. Muha Maria.boli interne boli respiratorii (pneumonii. Iftimesei Elena SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROªIORII DE VEDE Jud.com Secþia med. Comp.Chereji Monica. Dr. sef farmacie.ro.. Dr. pr. m. m. Pneumologie. Conf. Dr. pr.. Adriana Botila. in st. Szilagy Delia Monica.. pr.med. competenþã bronhologie. Dr. competenþã ecografie. MonicaDaniela Cotfas. Pneumologie. ªef sectie: Dr. m. sp. Conf. Dr. Pneumologie. Sanda-Anca Levitchi. m. Dr. Chir. Dr. m. Alergologie si imunologie clinica.ro.com. Explorãri Funcþionale. sp..R. Secþia Pneumologie II .. pr. Dr. competenþã ecografie. sp. bronsite acute si cronice. As. de Radiologie. sp. m. pr. cu competenta in ecografie si computer tomografie. Isai Luminita Alina.Badescu Sorina. Lab. pr. sp. Dr. II Copii ºi Adulþi. Corneliu Constantinescu. Gheorghe Adam nr. As. Dr. coordonator. pr. de Anal. m. Dr. anatomie patologicã.Chim. Nan Delia. competenþã Chir.sp. Rosiori de Vede. astm bronsic etc) Dispensar TBC – dr. Dr. Teleorman. pneumologie. m. Narcisa-Daniela Nicolescu. Timiº. Pneumologie. sp. atiari@spitalul-vbabeº-tm. Dr. pneumologie.1 Tel: 0247466651. Dr. 0752443805 spitalzimnicea@yahoo. I Adulþi -67 paturi din care 4 paturi Comp. ºef secþie: Prof.66 paturi din care 6 paturi Comp. sp. Draghici Dan -sef sectie – m. Bertici Nicoleta. boli transmisibile ºi epidemiologie. contzim@yahoo. 13 Tel. m.BABEª TIMIªOARA jud. Dr. Timiºoara. pr. Radiologie ºi Imagisticã Med. pr.pr. Fax: 0247466651 pneumofi@evstar. pr.Oancea Cristian. Dr. Dr.6 paturi: Dr. Dr. pr pneumologie. boli infecþ.Chim.Laza Florin. pr. m. Aviatiei. Traila Daniel. univ. Dr. Clitan Monica Mihaela. Secþia Pneumologie I .. Teodora Moisil. Comp. competenþã ecografie. Dr. pneumologie. Marincu Iosif. dr.pr. Dr. m. terapie intensivã. Medicale. Dr. Maria Ileana. Marc Monica.ro SPITALUL ORêENESC ZIMNICEA Jud. pr. Oanta Gratiela. Comp. Str. Stefan Mihaicuta.pr. Dr.pr. Malac Constantin – chimist specialist. Anestezie. boli infecþ. As. 68-72. Dr. Pneumologie: Dr.Sas Daniel. competenþã ecografie. Lab. Conf. imagisticã med..pneumologie.Chim. m. Dr. med.Fira Mladinescu Ovidiu. TBC. Opreanu Radu Virgil. abau Roxana.. Med. Dr. Director financiar contabil Ec Badea Janeta Secþia Boli Infecþ. med. Pneumologie.. m. pr. Chir. Mun. Alexandru Crisan. m. Dr. Voicu-Mircea Tudorache.207. pr. m.ro Manager Dr. dirmed@spitalul-vbabestm. M. pr. Elena-Gratiela Ioncelescu. de Explorãri Funcþionale. m. Dr. Pneumoftiziologie I. Dr. Dr. TELEORMAN. in st.Iovan Ionela. dr. Med. Vancea Dorin. m. Dr. sp. Biol. Comp. Carmen Panaitescu. manager. dr. Dr. de Anatomie Patologicã.Miron Ramona Mihaela. boli infecþ. Med. competenþe acupuncturã ºi bronhologie. sp. pr.

Ion Cosmin SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “CONSTANTIN ANASTASATU” MIHÃEªTI Jud. de legatura. Dr. Sandu Maria.Dr. 25 paturi. Calea lui Traian. Salã de gimnasticã.com Laboratoare: Lab. spitalbabadag@yahoo. Tel. Fax 0240/ 561820. Fax: 0250/746989. Dr. puls. .sjv. Nesin Marina. “KARL DIEL” JIMBOLIA Jud. Dr. 360682. Panciu.panciu@sanitar. 025086062. boli infecþ. 0250/768282. Bloc operator. tensiometru adulti. Cab.radiolog.pr. Fax: 0235/457730 www.: 0237/ 275600. Str. boli infecþ. Oraº Fãget. www. 0256 320692. Vâlcea.pr. Sânnicolau Mare. Victoria Teodorescu .. Rosoga Gheorghe.4. NICOLAE” BÂRLAD Jud. III pneumoftiziologie.fr. str. Mãcin.. Cab. Spirometru microMEDICAL pentru explorari functionale. ºef secþie dr. . m. Tel. ºef secþie Pneumoftiz Dispensar TBC. Mihai Viteazul. respiratie.: 0235/457330.net. Cuza nr. Str.Maresal I.dispensarizare a hepatitei.pneumologie. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà VÂLCEA Jud.pr. Fax: 0250860231 spitalul_horezu@yahoo. Tel: 0240/ 562115.m. Mihãeºti Str.: 0256-371770. respiratie asistata cu ventilatie mecanica. Heracleea. Vâlcea. Str.m. Jimbolia. Tulcea.pr. ºef secþie dr. tub oxigen. Decebal Nr. 66 paturi.I. Gheorghe Deaconu . EKG Hellige.spitalfaget.16 paturi Dispensar TBC SPITALUL ORêENESC BABADAG jud. terapie intensivã boli infecþ. 50 Tel: 0235/416220. SPITALUL ORêENESC FÃGET Jud. Fax: 0256-370697 spitalsanicolaumare@artelecom.ro Dotarea: EKG.ro Dispensar TBC 30 Supliment Medical Market .pneumoftiziolog. de intubatie oro-traheala. radiologie si imagisticã med. monitor pacient (T. oscilometru.pr. Duta Constantin.pr. Mircea Vodã. spitalul_Vâlcea @yahoo. SEITAN GHEORGHE DANIEL. Fax: 0235/416685 spitaluldecopiibarlad@gmail. Antonescu. Comp. Dr. Str. 5.: 0250/748001. 4.ro Sectie Boli pulmonare (pneumonii. Comp. Timiº. Peia Andra Maria. B-dul Epureanu nr. Vâlcea. spitaljimbolia@artelecom. Pneumoftiziologie. med.Spitalului nr.Vaslui. As. Deta.net Comp. Tel. Dr. 201.14 Tel. Constantin Rusanda Rahela. Pneumologie SPITALUL ORêENESC HOREZU Jud.pneumoftiziolog.ro Sectie Med.m. ºef secþie dr. Lab.com Secþia pneumologie. Babadag.m. EKG. nr.Penumologie SPITALUL ORêENESC DETA Jud.Ciontea Elena. Tulcea.HIV/SIDA. specialist.net Pneumoftiziologie DR.Iugulescu Magdalena.: Tel/ Fax: 0256 360655.: Rita Opriþescu Mogoº SPITALUL ORêENESC SÂNNICOLAU MARE Jud. Sectii: I. nr.com. Cab. Dr. Pneumologie SPITALUL DE COPII “SF. str.sp. Lab.ro.com. Pneumologie .4. Iosifescu Cristina. Pneumologie. Bulacu Monica. M. Victoria Teodorescu . Timiº. radiologie ºi imagisticã med. Nr. temperatura corporala). Laborator analize medicale. VASLUI. Miu Sorin.pneumoftiziolog.PNEUMOLOGIE . 20 paturi Cabinet de pneumoftiziologie Dotare: ap. antirabic. 0250860620. radiologie ºi imagisticã med.Timiº. dr. 245800. Lab. 41. Internã. nr. Princ. explorãri funcþionale ventilatorii ºi EKG.Timiº. etc) Cab. spital_negrestivs@yahoo. Fax: 0237/ 275779 spital. Loc. Timiºoarei. SPITALUL ORêENESC MÃCIN Jud.: 0256-391260. Computer. 10. Str. astm bronsic. Dr. somacin2002@yahoo. M. de picior.online.Dr. med. bronsite. Telefon: 0240/ 571884. Dr. Laborator analize medicaleDr. Fax: 0256 320039 sanatatesg@artelecom.pneumoftiziolog. 571883. a nr. www. 305300 Tel: 0256 320860. 150 Tel. sef sectie dr primar Deleanu Taisia SPITALUL ORêENESC PANCIU Judeþul Vrancea.5 paturi. Str. de anal. www. Nr. Contele Csekonics Nr. Gheorghe Deaconu .ro Dispensar TBC.Cornea Georgeta. Popescu Luciana Mihaela -med. M.com Cab. Negreºti. Horezu. Lab. Tel. A.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dr. Rm Vâlcea. nr. Dr. 34. 66 paturi.pr.com Dispensar TBC.spitaluldecopiibarlad. str. 29 Tel. Fax: 0240/ 571968. Desaga Daniela. Barlad. II pneumoftiziologie.spitalnegresti.spitalulmacin. Cornelia Vultur . A.ro SPITALUL ORêENESC NEGREªTI Jud.pr.pneumoftiziolog. www. Radiologie si imagistica. de Psih. Elena Todorescu. în curs de organizare . . "Centrul de Consiliere pentru renuntare la fumat". Fax: 0256-390427 Email: conta@spitaldeta. aspir. SPITALUL DR. 12 capsule. Fax 0250/768045 anasta_spital@yahoo.m. 66 paturi. Dr.

int. un psiholog ]i un asistent medical. Programul propriu-zis constã în 20 ºedinþe de antrenament la efort (exerciþii aerobe ale musculaturii periferice pe cicloergometru). dar ºi celor cu alte boli respiratorii cronice. condus/ de prof. Ace]tia beneficiaz/ de colaborarea Serviciului de Explor/ri Func[ionale Respiratorii condus de dr. la sfârºitul programului cu duratã de douã luni. test de mers. Dr. cu simptome mai puþine ºi mai uºoare.14. Bucure]ti. }os. afectare muscularã perifericã ºi decondiþionare fizicã. dr. rogramul de reabilitare respiratorie se adreseazã în primul rând pacienþilor cu BPOC. antrenament al muscu- P laturii respiratorii. chestionare de calitate a vieþii ºi indici de prognostic. educaþie terapeuticã ºi consiliere psihologicã. Viilor nr. 518. toate acestea conducând la scãderea toleranþei la efort ºi scãderea calitãþii vieþii. care.30 . Bucure]ti Centrul de Reabilitare Respiratorie din Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" a fost \nfiin[at \n 2009 printr-un program finan[at de Ministerul Educa[iei ]i Cercet/rii. Contact Centrul de Reabilitare Respiratorie Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" Pavilionul III. 90 Tel. este alc/tuit/ din: un medic pneumolog. Diana Ioni[/. Sector 5. 021 335 69 10. Alina Croitoru Fiziokinetoterapeut Lucia Marinescu Program: luni-vineri. 420. un fiziokinetoterapeut. care au simptome respiratorii. vor putea sã facã eforturi mai mari/mai îndelungate.Centrul de Reabilitare Respiratorie în Ambulator din Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”. test standardizat cardiorespirator de efort. Eficienþa programului de reabilitare respiratorie a fost demonstratã ºi în centrul nostru. Miron Bogdan. Evaluarea iniþialã ºi finalã a pacienþilor se face prin teste funcþionale respiratorii. Scopul reabilitãrii respiratorii este de a creºte toleranþa la efort ºi calitatea vieþii acestor pacienþi. prin ameliorarea obiectivã a parametrilor urmãriþi ºi prin ameliorarea simptomelor ºi a calitãþii vieþii. Echipa. determinarea presiunilor musculare respiratorii. 7. etaj I.30 . kinetoterapie respiratorie.