Sunteți pe pagina 1din 2

m` simt bine \n corpul meu Terapii Complementare

POÞI ÎNVÃÞA {I TU VINDECAREA PRANI-


CÃ. O CALE DE DEZVOLTARE INTE-
RIOARÃ, UN PROCES DE AUTOVINDE-
CARE {I AUTOCUNOA{TERE. MULÞI
DOCTORI {I PSIHOLOGI UTILIZEAZÃ VIN-
DECAREA PRANICÃ, ALÃTURI DE TRATA-
MENTELE {I TERAPIILE CONVENÞIONALE,
IAR REZULTATE SUNT UIMITOARE.

De: Gina Gheoca gina@psihologia.ro

vindecarea
pranicã
C
UVÂNTUL „PRANIC“ VINE DIN cialã. Prana poate fi absorbitã ºi joarã ºi întrepãtrunde corpul fizic.
SANSCRIT~, „PRANA“, {I ÎNSEAMN~ prin porii pielii de cãtre persoane Atât corpul energetic, cât ºi corpul
„FORÞA ENERGIEI VITALE“. PRANA care au urmat o pregãtire în acest fizic sunt traversate de o energie
ESTE ENERGIA VITAL~ PE CARE sens. vitalã (pranicã). Când energia vitalã
Marcello Griffo, se corpul o foloseºte pentru vindecare - din pãmânt. Prana pãmântului se murdãreºte, se îmbolnãveºte,
ocupã de peste 20 ºi funcþionare corectã. În chinezã este prana radiatã de pãmânt. Este atunci corpurile energetic ºi fizic se
de ani de Medi- este numitã qi, în japonezã ki, în absorbitã prin tãlpi în mod automat îmbolnãvesc ºi ele având ca rezultat
cina Holisticã. Este greacã pneuma, în ebraicã ruah, în ºi inconºtient. Mersul desculþ boala fizicã (ulcer, cancer etc).
Biopranoterapeut polinezianã mana ºi toate înseamnã mãreºte cantitatea de prana Energia vitalã murdarã sau bolnavã
ºi instructor Pranic suflul vital. absorbitã prin chakrele tãlpilor, apare mai întâi în corpul energetic
Healing. A fost Energia vitalã poate fi obþinutã: crescând vitalitatea corpului, capaci- înainte de a se manifesta în corpul
format chiar de - din aer. Prana aerului este tatea de muncã ºi se obþine o fizic. Ceea ce afecteazã corpul ener-
marele maestru absorbitã prin plãmâni, prin proce- gândire limpede, clarã. getic afecteazã ºi corpul fizic ºi
Choa Kok Sui. Þine sul de respiraþie, ºi prin centri ener- - de la soare. Prana solarã, care invers. „Energia murdarã poate fi
cursuri în Italia, getici numiþi chakre. Cu o respi- provine din lumina soarelui, revigo- absorbitã ºi din exterior: aer, apã,
Elveþia, Spania, raþie ritmicã, profundã ºi lentã, se reazã tot corpul ºi favorizeazã o sta- locul de muncã, ne declarã
Croaþia, Rusia, absoarbe mai multã prana decât re bunã de sãnãtate. biopranoterapeutul Marcello
India ºi România. printr-o respiraþie scurtã ºi superfi- Corpul energetic (aura) încon- Griffo. Dar existã ºi alte tipuri de

90 psihologia.ro
Respiraþia pranicã abdominalã
Acest exerciþiu se practicã în cadrul cursului de Pranic Healing, metoda GMCKS
ºi are ca scop îmbunãtãþirea stãrii psihofizice.
Dacã simþi durere în zona toracelui, ai ameþeli sau nu te simþi bine, opreºte-te.
Înseamnã cã nu faci bine exerciþiul.
Dacã respiraþia este neregulatã, opreºte-te pentru un timp ºi relaxeazã-te
înainte de a relua exerciþiul.
Respectã paºii cu stricteþe. Nu ne asumãm responsabilitatea pentru efectele
neplãcute care pot suverni în urma practicãrii greºite a acestei tehnici.

1 Fã-te comodã ºi relaxeazã-te. Exerciþiul nu va putea fi fãcut


corect dacã nu eºti relaxatã.

2
Inspirã lent ºi lasã abdomenul sã se dilate puþin câte puþin, gradual.
Inspiraþia trebuie fãcutã lent, profund. Nu te forþa. Nu inspira prea
tare ºi nu dilata abdomenul prea mult, pentru cã respiraþia va deveni
neregulatã ºi va trebui sã te opreºti.

3 Þine respiraþia pentru 1-2 secunde ºi apoi expirã. Nu te forþa,


rãmâi relaxatã.

4 Expirã lent ºi contractã uºor abdomenul. Expiraþia trebuie fãcutã


lent, profund. Nu te forþa. Nu expira ºi nu contracta prea mult
abdomenul pentru cã respiraþia va deveni neregulatã ºi va trebui sã
te opreºti.

5 Rãmâi pe expiraþie (cu aerul scos) 1-2 secunde ºi apoi inspirã din
nou, reluând exerciþiul. Nu te forþa, rãmâi relaxatã.

Repetã întreg exerciþiul timp de aproximativ cinci minute. În timp,

Corpul are
capacitatea
contaminare care se referã la sfera
emoþionalã, mentalã... Spre exem-
plu, furia ºi gândurile negative care
atacã aura se manifestã în corpul
6 dupã ce stãpâneºti tehnica, o poþi face ºi douãzeci de minute. Dacã
exerciþiul este bine fãcut, respiraþia este lentã, atunci fluxul gândurilor
care-þi vin în minte se va diminua ºi vei simþi o senzaþie puternicã de
calm, serenitate, pace interioarã. Lentoarea respiraþiei vine odatã cu
practica. Deci, nu te forþa!
de autovin-
7
fizic prin boli psihice“. Vindecarea
pranicã se bazeazã pe douã prin-
decare cipii: corpul are capacitatea de Fã exerciþiul timp de cinci minute pentru a normaliza ener-
autovindecare iar energia poate fi gia vitalã, evitând astfel o blocare a ei.
transmisã de la o persoanã la alta.
Ea ajutã corpul energetic sã se nor-
malizeze astfel încât corpul fizic se
poate vindeca singur. Prana sau
energia vitalã se poate dirija prin
intermediul palmelor ºi prin
8 S-ar putea sã nu reuºeºti de la prima încercare. Este
normal. Dupã 4-5 încercãri vei învãþa corect exerciþiul ºi-l vei
putea face.

degetele mâinii. Printr-un exerciþiu Fã respiraþia pranicã profundã de fiecare datã când simþi cã eºti
simplu de sensibilizare, vei putea tensionatã sau nervoasã. Te va ajuta sã te calmezi ºi sã-þi controlezi
simþi energiile altora, cât ºi energiile emoþiile ºi mintea.
proprii. Tehnicã propusã de Marcello Griffo

psihologia.ro 91