Sunteți pe pagina 1din 7

EDUCAºIE MEDICALÅ CONTINUÅ

5
SPONDILOLISTEZIS ISTMIC CU O
REZOLVARE TERAPEUTICÅ CHIRURGICALÅ
Isthmic spondylolisthesis with a surgical therapeutic
solution
Prof. Dr. ªt. Cristea, Dr. F. Groseanu, Dr. A. Prundeanu, Dr. A. Veveska
Clinica Ortopedie Traumatologie Spital Clinic de Urgen¡å „Sf. Pantelimon“,
Bucure¿ti

REZUMAT
Spondilolistezis semnificå „alunecarea unei vertebre fa¡å de vertebra adiacentå“. Prevalen¡a spondilolistezis
în rândul popula¡iei este de 3-4%. Se prezintå simptomatologia ¿i evaluarea imagisticå. În majoritatea cazurilor,
tratamentul este conservator. Se intervine chirurgical la cei fårå råspuns la tratamentul conservator sau în
complica¡ii neruologice. Se prezintå un caz la care s-a intervenit prin instrumenta¡ie DSRH 3D.

Cuvinte cheie: spondilolistezis, diagnostic ¿i tratament.

ABSTRACT
Spondylolisthesis is an “anterior slippage of a vertebra relative to the vertebra immediately below”. The
prevalence of spondylolisthesis is of 3-4%. We present the symptomatology and the imagistic evaluation.
Usually, treatment is conservatory. In cases of nonresponsive patients at conservatory treatment or when
neurological complications interfere, the surgery method is the most adequate. We present a case in which
instrumentation DSRH 3D has been used.

Key words: spondylolisthesis, diagnosis and treatment.

INTRODUCERE semnificå deplasarea lateralå fa¡å de vertebra


subiacentå. Termeni adi¡ionali:
Terminologia Spondilolistezis derivå din limba – Spondilozå: se referå la modificårile degene-
greacå – spondylo: vertebrå ¿i listhesis: a aluneca. rative vertebrale la nivelul jonc¡iunilor
Termenul realmente semnificå „alunecarea unei articulare (disc ¿i fa¡ete articulare);
vertebre fa¡å de vertebra adiacentå“ (fig. 1). – Discartrozå: se referå la modificårile dege-
Termenul de subluxa¡ie poate fi folosit în de- nerative vertebrale la nivelul discului;
plasåri incomplete. – Spondilolizis: se referå la defectele verte-
Direc¡ia alunecårii în spondilolistezis este brei, situate în pars interarticularis;
deplasarea anterioarå fa¡å de vertebra subiacentå – Spondiloptozå: spondilolistezisul în care tot
(fig. 1). Retrolistezis se referå la deplasarea poste- corpul L5 se aflå cåzut sub linia orizontalå
rioarå fa¡å de vertebra subiacentå. Lateral listezis trecutå prin partea superioarå a sacrului.

Adreså de coresponden¡å:
Prof. Dr. ªt. Cristea, Spitalul Clinic de Urgen¡å „Sf. Pantelimon“, ªos. Pantelimon, Nr. 340-342, Sector 2, Bucure¿ti

REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOL. LVI, NR. 1, AN 2009 23


24 REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOL. LVI, NR. 1, AN 2009

INCIDENºÅ – FRECVENºÅ deplasarea este denumitå spondilolistezis. Adesea,


în descrierea spondilolistezis, se face referin¡å la
Inciden¡a spondilolistezis la toatå popula¡ia este „cârligul osos“. „Cârligul“ cuprinde corpul ver-
de aproximativ 3-4%. tebral, pars interarticularis ¿i apofiza articularå in-
Distribu¡ia pe sexe 2:1 (bårba¡i:femei). ferioarå. Cârligul este „fixat“ de procesele arti-
Copii tineri (<6 ani) rar prezintå spondilo- culare sacrate. Vicii ale proceselor sacrale în må-
listezis, dar, odatå cu vârsta, afec¡iunea se am- rime, formå sau pozi¡ie, determinå desprinderea
plificå în frecven¡å la adolescen¡i, cu o cre¿tere a cârligului osos ¿i, în consecin¡å, spondilolistezis.
inciden¡ei la cei cu de peste 20 de ani. Apoi in- Cârligul se poate rupe sau dezinclava, astfel ver-
ciden¡a råmâne stabilå.
tebra va aluneca anterior. Degenerarea discalå este
Pare så fie o asociere de factori ereditari în spon-
asociatå cu toate formele de spondilolistezis. Discul
dilolistezis, dar nu s-au identificat încå anomalii
inferior alunecårii este afectat, iar discul supra-
genetice.
iacent råmâne normal. Îngustarea spa¡iului discal,
respectiv L5-S1, va cre¿te for¡ele de forfecare apli-
INCIDENºÅ, ANATOMIE ªI BIOMECANICÅ cate pe vertebra L5 sub efectul for¡ei gravita¡ionale,
mai ales la o hiperlordozå (fig. 1).
Existå o cre¿tere a inciden¡ei atât a spondilo-
listezis, cât ¿i a spondilolizis în maladia Scheuer-
mann; la sportivi – halterofili, gimna¿ti, luptåtori, CLASIFICAREA SPONDILOLISTEZISULUI
la cei ce fac eforturi fizice mari de ridicare de gre-
Sunt multiple anomalii anatomice vertebrale în
utå¡i. Frecvent, alunecarea este secundarå unui
spondilolistezis.
defect din zona pars interarticularis. Exagerarea
Clasificarea Wiltse (1) este unanim acceptatå.
lordozei lombare L4-L5 ¿i L5-S1, combinatå cu
Tip I – Displazic (denumit formal congenital)
ortostatismul, determinå for¡e axiale, rota¡ionale
spondilolistezis survenit la nivel L5-S1 ¿i este
¿i forfecare în pars interarticularis. Dacå în mod
cauzat de un defect congenital al coarnelor sacrate
repetat apare efortul în încårcare la sportivi sau la
(procese articulare) sau al elementelor posterioare
cei cu suprasolicitåri, ei vor face micro-fracturi în
vertebrei L5. L5 va aluneca anterior de sacru.
zona pars interarticularis cu determinarea unor
Arcul posterior neural råmâne intact, pot fi elon-
defecte osoase a regiunii.
ga¡ii la nivelul pars interarticularis a lamei. Este
un mare grad de deficit neurologic în acest tip de
spondilolistezis deoarece elementele intacte poste-
rioare comprimå dura de vertebrå alunecatå an-
terior.
Tip II – Istmic determinat de un defect sau o
fracturå în pars interarticularis – este cel mai
frecvent – spondilolistezis. Jonc¡iunea lumbo-
sacralå este frecvent afectatå. Tipul II este împår¡it
în trei subcategorii:
Tip II B, probabil tot prin micro-fracturi repetate
în pars. Fa¡å de tipul II A, în tipul B, pars råmâne
intactå, dar alungitå prin consolidarea fracturii.
Aceastå alungire progresivå determinå subluxa¡ii
anterioare. Separarea completå a arcului anterior
de posterior, transformå tipul B în II A.
Tip III – Degenerativ este cel mai frecvent ¿i
apare la L4-L5, consecin¡a modificårilor degene-
Figura 1. Schema Spondilolistezis (5) rative ale fa¡etelor articulare. Pars interarticularis
apare normal. Discul L4-L5 este degenerat ca ur-
Defectele bilaterale în pars interarticularis per- mare a mobilitå¡ii excesive a nivelului L4-L5. Pot
mit disocierea completå a elementelor posterioare fi diformitå¡i rota¡ionale (subluxa¡ie rotatorie). O
de corpul vertebral. Prezen¡a defectelor cu alinierea fa¡etå poate fi mai degeneratå decât cealaltå ¿i rå-
corpilor vertebrali poartå numele de spondilolizis. dåcina L5 så fie adesea comprimatå. Femeile au
Dacå vertebra alunecå înainte, în aceste circumstan¡e, des aceastå formå de spondilolistezis degenerativ.
REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOL. LVI, NR. 1, AN 2009 25

Tip IV – Traumatic spondilolistezis, apare ca Pentru men¡inerea ortostatismului, coloana com-


urmare a fracturii vertebrale situatå altundeva decât penseazå cu o exagerare a curburii lordotice – de-
în pars – la nivelul pediculilor, lamei, sau fa¡etelor. numitå spate lordotic, iar sacrul este orizontal. Ei
Tip V – Patologic, spondilolistezisul este se- au ¿oldurile ¿i genunchii flecta¡i în ortostatism,
cundar unei fracturi pe tumorå sau osteoporozå. având un aspect simian al mersului. La copiii cu
Tip VI – Iatrogenic, indus de destabilizåri exce- alunecåri grave, lombalgia poate fi asociatå de
sive ale arcului posterior. iradieri radiculare la coapså, mai ales în tipul dis-
plazic. Aceasta este determinatå de compresiunea
Clasificarea terapeuticå – Marchetti Bartolozzi (2) rådåcinii nervoase de cåtre elementele posterioare.
Se bazeazå pe clasificarea spondilolistezis în Hernia de disc este rarå la copiii cu spondilo-
categoriile: dezvoltare sau dobânditå. listezis.
Forma de dezvoltare
– Displazie severå – cifozå segmentarå aso- EVALUAREA IMAGISTICÅ
ciatå cu transla¡ie:
• cu lizå; Imaginea radiologicå în ortostatism aratå: depla-
• cu elongare. sarea pe profil (alunecarea) unei vertebre fa¡å de
– Displazie minorå – cu transla¡ia unei ver- nivelul adiacent. Pålåria lui Napoleon – pe radio-
tebre: grafia de fa¡å în deplasårile importante (fig. 2).
• cu lizå;
a.
• cu elongare.
Forma dobânditå
– Traumaticå:
• Fracturå acutå;
• Fracturå de stres.
– Iatrogenicå;
– Patologicå;
– Degenerativå.
Ex. clinic – simptomatologie adul¡i
Majoritatea cazurilor de spondilolistezis sunt
asimptomatice, descoperirea este adesea întâmplå-
toare, cu ocazia unor examinåri imagistice.
Adesea, pacientul are lombalgii sau dureri de
spate. b.
Alunecarea degenerativå este asociatå lombal-
c.
giei sau sciatalgiei. Pacien¡ii au peste 50 ani, iar
femeile sunt mai des afectate decât bårba¡ii. Figura 2. a. Rx fa¡å – pålåria lui Napoleon; b. Profil
Durerile pot fi uneori claudicative (schiopåtarea Spondilolistezis L5 S1; c. Rx oblicå – câine sco¡ian (5)
devine accentuatå odatå cu mersul). Radiografia
de profil eviden¡iazå modificårile degenerative. Radiografiile oblice eviden¡iazå imaginea de
Modificårile degenerative afecteazå nivelul adia- câine sco¡ian cu zgardå, prin leziunile în pars inter-
cent alunecårii, dar deformarea artrozicå poate articularis uni- sau bilateralå din spondilolizis.
afecta mai multe niveluri. – Apofiza articularå superioarå determinå ure-
chile câinelui.
Examenul clinic la copii
– Pediculii sunt ochii.
Copii cu alunecåri u¿oare, au dureri legate de – Apofiza transverså este botul.
instabilitatea vertebralå. Simptomatologia este – Apofiza spinoaså ¿i lama reprezintå corpul.
relevatå de activitå¡i sportive sau eforturi. Durerea – Apofizele articulare inferioare formeazå
poate iradia în fese. Repausul duce la dispari¡ia labele din fa¡å ¿i din spate.
simptomelor. Uneori, copiii cu grad înalt de de- – Când câinele apare cu „zgardå“ atunci
plasare prezintå mers anormal cauzat de deze- semnificå fractura pars interarticularis,
chilibrul sagital al coloanei vertebrale. Ace¿ti copii sau spondilolizis.
au posturå caracteristicå în care centrul gravita¡iei – Când câinele are capul decapitat, atunci este
este deplasat anterior, ducând la cifozå importantå. spondilolistezis.
26 REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOL. LVI, NR. 1, AN 2009

RMN, CT scan sau tomografii pot fi efectuate – Unghiul dintre acestea este unghiul de alu-
pentru confirmarea spondilolizis, pe lângå radio- necare.
grafia de fa¡å, profil ¿i oblice. RMN este util pentru
diferen¡ierea unei fracturi acute a pars, de una Gradul alunecårii – Metoda înclina¡iei sacrale
cronicå de stres. Mielografia combinatå cu CT (fig. 3).
poate fi utilå în sindromul de coadå de cal sau în – O linie verticalå, perpendicularå pe sol.
comprimarea rådåcinilor nervoase. – O altå linie paralelå la marginea posterioarå
Gradul de alunecare – Scara Meyerding (3) a corpului S1.
(fig. 3). – Unghiul dintre acestea este înclina¡ia sacralå.
Meyerding (3) evalueazå gradul alunecårii pe
radiografia de profil, måsurând procentele alune- Gradul alunecårii – metoda rota¡iei sagitale
cårii anterioare a unui corp vertebral fa¡å de cel (fig. 3).
subiacent. Tot pe radiografia de profil poate fi determinatå
– Gradul I: transla¡ie mai micå de 25%. metoda rota¡iei sagitale:
– Grad II: între 25-49%. – O linie paralelå la marginea posterioarå a
– Grad III: între 50-74%. corpului S1;
– Grad IV: între 75-99%. – O linie paralelå cu fa¡a anterioarå a corpului
– Grad V: dacå alunecarea este complectå, iar vertebrei alunecate;
corpul alunecat este sub nivelul sacrat – – Unghiul dintre ele este cel de rota¡ie sagitalå
spondiloptozis. al spondilolistezisului.

Gradul alunecårii – metoda Newman (4) mo-


dificatå (5)
Måsurarea alunecårii lui L5 pe sacru prin me-
toda Newman (4) modificatå (5).
– Fa¡a superioarå ¿i fa¡a anterioarå a S1 sunt
împår¡ite în pår¡i egale.
– Se måsoarå înclinarea ¿i alunecarea corpului
Gradul alunecårii – unghiul de alunecare L5 sumate.
O altå evaluare a alunecårii pe radiografia de – Alunecarea este måsuratå în raport cu fa¡a
profil poate fi fåcutå måsurând unghiul de alune- superioarå a lui S1 ¿i perpendiculara pe mar-
care. ginea posterioarå a L5, în mm.
– O linie paralelå cu marginea posterioarå a – Înclinarea este måsuratå de la col¡ul antero-
corpului vertebral de sub alunecare. inferior L5, trasând o perpendicularå pe fa¡a
– O linie la marginea inferioarå a vertebrei anterioarå a sacrului. Deplasarea este måsu-
alunecate. ratå în mm pe fa¡a anterioarå S1.

Figura 3. Schema unghiului de alunecare, unghiului de înclinare sacral, unghiul de rota¡ie sagitalå
SpondilolistezisL5 S1 (5)
REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOL. LVI, NR. 1, AN 2009 27

• Alunecarea poate progresa;


A = 3,5 + 0 • Necesitå imobilizåri cu orteze tip pantalon
postoperator;
B=8+6
• Pot dezvolta sindrom de coadå de cal intra-
C = 10 + 10
operator.
Instrumenta¡ia pedicularå:
• Risc mic de deplasare – fixare fermå;
• Utilå la adolescen¡i.
Instrumenta¡ia pedicularå cu reducerea diformitå¡ii
Tratamentul spondilolistezis – la copii (5)
Indica¡ii:
În majoritatea cazurilor, la copiii cu spondilo-
– Pierderea echilibrului sagital;
listezis simptomatic tratamentul este conservator,
– Complica¡ii neurologice (necesitå decom-
nechirurgical.
presiune);
Interzicerea såriturilor, mai ales de la înål¡ime
– Agravarea alunecårii, progresia ei;
¿i a sporturilor brutale. Repausul la pat, trac¡iunea – Lordoza lombo-sacratå importantå.
la spalier ¿i corsetele ortopedice pot fi utile în unele Tehnici:
cazuri. – Reducere gipsatå în corset ¿i fuziune poste-
Interven¡ia chirurgicalå la copii se face doar la rolateralå „in situ“;
cei care nu au råspuns la tratamentul conservator – Reducere cu ¿uruburi pediculare cu sau fårå
sau în complica¡ii neurologice. artrodezå intercorporealå cu caje;
În alunecårile grave pe schelet imatur, se poate – Vertebrectomie ¿i reducere cu ¿uruburi pedi-
lua în considerare fuziunea. culare.
Tratamentul spondilolistezis – la adul¡i (5)
Tratamentul spondilolistezis – la adul¡i reducere
Tratamentul conservator se aplicå ¿i adul¡ilor.
gipsatå:
Exerci¡ii fizice la spalier, înot, medica¡ie miore-
• Imobilizåri în hiperextensie;
laxantå, antiinflamatorie, orteze – brâu, corsete –
• Alinierea L4 la sacru;
pot fi utile la adul¡i.
• Fuziune „in situ“ L4-S1 (Scaglietti);
Interven¡iile chirurgicale se adreseazå celor cu
• Reducerea unghiului de alunecare;
dureri care nu råspund la tratamentul conservator • Alunecåri minore.
sau în complica¡ii neurologice.
Interven¡ia chirurgicalå în spondilolistezis rå- Tratamentul spondilolistezis – la adul¡i reducere a
mâne una dintre cele mai spinoase probleme din instrumenta¡iei pediculare:
chirurgia spinalå. Problemele care se pun sunt: cum, – Combinatå anterior ¿i posterior;
când, precum ¿i cât de mult så reducem alunecarea. – Instrumenta¡ie pedicularå posterior;
Fuziunea in situ are urmåtoa- – PLIF/TLIF reduc alunecarea la 50% – nu
rele indica¡ii: dorim reduceri complete; majoritatea com-
• Tineri; plica¡iilor neurologice survin în reduceri de
peste 50%;
• Alunecåri pânå în 30%;
– Evitarea imobilizårii în pantalon.
• Fårå modificåri degenera-
tive; Tratamentul spondilolistezis – la adul¡i reducere a
• Mai ales deasupra lui L4 vertebrectomiei L5 (Gaines):
Avantaje: • Utilå în spondiloptosis;
• Risc mic de complica¡ii ne- • Vertebrectomie în doi timpi L5, axarea lui
urologice; L4 la S1;
• Ratå mare de consolidare; • Fixare cu ¿uruburi pediculare L4-S1;
• Scåderea satisfåcåtoare du- • Cresc riscurile complica¡iilor neurologice.
rerii.
Dezavantaje:
• Necesitå fuziune largå L4-
S1 (2 nivele);
• Nu se adreseazå diformitå¡ii – mersul rå-
mâne modificat;
• Råmân parestezii ca urmare a compresiilor
radiculare;
28 REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOL. LVI, NR. 1, AN 2009

Figura 4. Studiu comparativ al fuziunii anterioare fa¡å de cea doar posterioarå (5)

Figura 5. Schema Reducerii prin instrumenta¡ia TSRH 3 D (5)

PREZENTARE DE CAZ apårute în urmå cu 3 luni, în urma unor eforturi.


Bolnava este obezå gr. I, având o hiperlordozå
Prezentåm rezultatele noastre privind aplicarea lombarå. Examenul radiografic de fa¡å ¿i profil,
acestui instrumentar TSRH 3D (Texas Scottish Rite în hiperflexie ¿i hiperextensie atestå nemodificarea
Hospital), pentru reducerea unui spondilolistezis alunecårii L5 S1 gr. 2 listezis, iar radiografia de
litic istmic, gr II la o femeie, S.C., în vârstå de 51 fa¡å atestå alinierea coloanei. Examenul CT con-
ani, muncitoare manualå – femeie de serviciu. firmå diagnosticul ¿i atestå stenoza de canal lom-
Durerile lombare au determinat-o så se prezinte la bar. De men¡ionat cå preoperator, stenoza de canal
noi. Avea iradieri parestezice pe coapse bilateral, lombar nu era manifestå (fig. 6 ¿i 7).

a. b. c.

Figura 6. Evaluarea pre- ¿i postoperator


d. e. imediat Spondilolistezis L5 S1 gr. 2
REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOL. LVI, NR. 1, AN 2009 29

Figura 7. Controlul postoperator la 6 luni, Spondilolistezis L5 S1 gr. 2.


Atestå men¡inerea reducerii ¿i nemodificarea montajului

S-a intervenit chirurgical, reducere cu ¿uruburi


transpediculare L4–S1, cu instrumenta¡ie TSRH 3
D – Medtronic, fårå laminectomie decompresivå.
Reducerea a fost deplinå ¿i fårå instaurarea nici
unei complica¡ii neurologice (fig. 6 ¿i 7).
Opera¡ia a durat 3 ore, au fost evaluate
pierderile sanguine la 1400 ml. Externarea a fost
fåcutå la 5 zile postoperator, evolu¡ia localå ¿i
generalå a fost bunå, iar reluarea activitå¡ii a fost
fåcutå la 6 såptåmâni.
Evaluarea pre- ¿i postoperatorie a fost fåcutå
dupå scorurile Prolo, Waddell ¿i Oswestry. Spec-
taculoaså a fost cedarea durerii cu 75% post-
operator, ameliorarea pozi¡iilor ¿ezânde, a orto-
statismului, a mersului ¿i autonomiei bolnavei.

BIBLIOGRAFIE
1. Wiltse LL, Newman PH, MacNab I – Classification of spondylolysis 3. Meyerding HW – Spondylolisthesis. Surg Gynecol Obstet
and spondylolisthesis. Clin Orthop 1976;117:23. 1932;54:371.
2. Marchetti PG, Bartolozzi P – Classification of spondylolisthesis as 4. Newman PH – A clinical syndrome associated with severe
a guideline for treatment. Textbook of Spinal Surgery, Vol. 2 Keith lumbosacral subluxation. J Bone Joint Surg [Br] 1965;45:39.
H. Bridwell, Ronald DeWald (eds). Philadelphia: Lippincott-Raven, 5. Schnuerer T, Gallego J, Duke R, Lenke LG, Ventura N – Basic
1997:1211. Pathologies of the Spine 2008 Medtronic Sofamor Danek

S-ar putea să vă placă și