Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU”

FACULTATEA DE DREPT
- BUCURESTI -

CAIET DE PRACTICĂ

STUDENT : CIOCODEI IOANA GABRIELA

1
I. FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

Numele studentului : CIOCODEI

Prenumele studentului : IOANA- GABRIELA

Prenumele tatălui : Constantin

Instituţia de învăţământ superior : UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU

Facultatea : DREPT

Specializarea : DREPT

Forma de învăţământ : ZI

Anul: IV, Semenstrul 2

Grupa : 6

2
II. DESCRIERE DE ANSAMBLU

Total ore de practică : 180

Perioada de desfăţurare : de la data de 01.03.2011 până la data de 30.03.2011

Total zile : 30

Program de lucru zilnic : de la 9,00 până la 15,00

Toral ore / zi : 6 h

Institutia in care s-a făcut practica de specialitate:

Indrumator Avocat : TANASICA OANA

- Denumire : Cabinet Avocat “TANASICA OANA”

- Adresa : oraşul Ploiesti, str. Tudor Vladimirescu, nr. 52 A, judeţul Prahova

- Cadrul de desfăşurare a activităţii : spatiu amenajat cu toate mijloacele fixe necesare si


utile (birouri, bibliotecă, arhivă, fotolii, etc.)

- Resurse materiale aflate la dispoziţie : materialele si tehnica din dotarea biroului (produse
de papetărie, calculator, imprimantă, etc.)

- Resurse informaţionale aflate la dispoziţie : coduri, legi, ordine, hotărâri, instructiuni,


practică judiciara, culegeri de spete, baze de date electronice, etc

III REGLEMENTARI LEGALE IN BAZA CARORA FUNCTIONEAZA BIROUL


INDIVIDUAL DE AVOCATURA IN CARE S-A DESFASURAT PRACTICA DE
SPECIALITATE

Avocat TANASICA OANA este membru al Baroului Bucuresti .


Constitutia României stipulează in Titlul II – Drepturile, libertătile si îndatoririle
fundamentale ale cetătenilor, Capitolul I – Art. 15 alin. 1 „Cetătenii beneficiază de drepturile si
libertătile consacrate prin Constitutie si prin legi si au obligatiile prevăzute de acestea”
Capitolul II din Constitutie consacra in art. 22 si art. 53 „Drepturile si libertătile
fundamentale”.

3
Biroul individual de avocatura isi desfăsoară activitatea in baza Legii 51/1995, care
stipulează in art. 2 alin. 2 „Avocatul promovează si apără drepturile, libertătile si interesele
legitime ale omului”, răspunzând astfel prevederilor Constitutiei României.
Asadar, organizarea si activitatea Biroului individual răspunde in totalitate normelor
stipulate de Legea 51/1995, a codului deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana, adoptat
la data de 28 octombrie 1998 (cu modificările ulterioare), Ordonantei de Urgenta nr. 221/2000
aprobata prin Legea nr. 452/2001 (cu modificări si completări),etc.

IV. DESCRIEREA ORGANIZARII ACTIVITATII BIROULUI INDIVIDUAL


DE AVOCATURA IN CARE S-A DESFASURAT ACTIVITATEA DE PRACTICA SI
SPECIALITATE

Organizarea si functionarea Biroului individual de avocatura TANASICA OANA a fost


infiintat conform prevedrilor Legii 51/1995, potrivit art. 5 alin. 1 prevede: „Formele de exercitare
a profesiei de avocat sunt, la alegere: cabinete individuale, cabinete asociate, societăti civile
profesionale sau societăti civile profesionale cu răspundere limitata.”, iar alin. 2 „In cabinetul
individual isi poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau împreuna cu alti avocati
colaboratori.”. Conformându-se prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea 51/1995, avocat
TANASICA OANA este membra a Baroului Bucuresti.
Organizarea si functionarea biroului este conform următoarelor acte normative:
Legea profesiei de avocat nr. 51/1995;
Statutul profesiei de avocat (M.O.F. nr. 45/13.10.2005) si Hotărârea nr. 10/30.06.2007 a
Congresului Avocatilor)
Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana
Ordonanta de Urgentă nr. 221/2000 – aprobata prin Legea nr. 452/2001 (cu modificări si
completări)
Alte acte normative

V. DESCRIEREA ACTIVITATILOR DESFASURATE

- Cunoasterea locatiei cabinetului de avocatura;


- Însusirea modului de organizare a cabinetului;
4
- Cunoasterea dotărilor necesare desfăsurării activitătii;
- Însusirea prevederilor legale pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Legea
51/1995);
- Relatia avocat – client, instanta, procuror, organe ale administratiei publice, etc.
- Modul de desfăsurare a consultatiei juridice, studiul probelor materiale, opinii legale,
oneste, consecinte de fapt si juridice ale cazului;
- Contractul de asistenta juridica, împuternicirea avocatială;
- Redactare documente cu caracter juridic precum acte constitive ale societatilor,
declaratii ale asociatilor sau administratorilor, hotarari AGA, cesiuni, contracte de
comodat, etc ;
- Activitati privind Dreptul Comercial;
- Intocmirea dosarului in vederea depunerii la ONRC Prahova;
- Studiul de caz, încadrare juridica, redactare cereri cu caracter juridic, redactare acte
juridice, etc.
- Întocmire dosar;
- Însotire in instanta, in unele cazuri de reprezentare juridica;
- Test final de însusire a deprinderilor practice si a cunostintelor teoretice.

VI. STUDII DE CAZ ÎNTÂLNITE PE PERIOADA


ACTIVITÎŢII DE PRACTICĂ

1. Speţă : Somaţie de plată.


OG 5/2001 art. 1 si urm.
Situatie de fapt: Creditoarea arată că debitoarea a benefiat de serviciile societăţii
creditoare, sens în care trebuia să achite contravaloarea acestora în sumă de., conform facturii
nr..
Debitoarea nu şi-a respectat obligaţiile contractuale, drept pentru care a fost notificată
prin adresă, însă nici în urma acestui demers, debitoarea nu a achitatat debitul.
Pregatirea cererii: pentru a formula cererea de chemare in judecata am avut nevoie de
contractul semnat intre parti, factura fiscala care nu a fost achitata.
1. Redactarea actiunii in 3 exemplare (cate parti se afla in dosar);
2. Inregistrarea cererii. Cererea se inregistreaza la Registratura Judecatoriei
Sector 2 Bucuresti alaturi de inscrisurile doveditoare certificate conform cu
5
originalul care raman la dosarul instantei iar celelalte exemplare se comunica
paratei-debitoare. Cerere in original a ramas atasata la dosarul intocmit, pe cea
de a 2 cerere am primit viza . Viza contine un numar de ordine si data la care s-
a inregistrat cererea;
3. Odata cu inregistrarea cererii am primit numarul dosarului si termenul de
judecata.
4. Se ataseaza taxa de timbru in valoare de 39 lei si timbru judiciar calculat in
functie de valoarea ceruta prin somatia de plata. Potrivit art. 2 lit. e din Legea
146/1997 privind taxele judiciare de timbru; e)intre 25.001 lei si 50.000 lei - 1.611
lei + 4% pentru ce depaseste 25.000 lei; Timbru judiciar este in valoare de
3.019,55 lei.
Speta:
Creditoarea SC, a solicitat emiterea unei somatii de plata impotriva debitorului Spitalului
S. in vederea recuperarii sumei de bani, reprezentând contravaloarea materialelor sanitare
furnizate, precum si obligarea la plata cheltuielilor de judecata.
In vederea introducerii cererii de judecata s-a formulat impotriva debitorului Convocarea
in vederea Concilierii Directe, nu ni s-a dat curs solicitarii noastre.
Am formulat Somatia de plata potrivit art. 1 şi urm. din Ordonanţa Guvernului nr.
5/2001.

JUDECĂTORIA SECTORULUI 2
BUCUREŞTI

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subscrisa, S.C., cu sediul in Ploiesti, Str. Liliacului, Nr.4, judet Prahova, în temeiul art.
1 şi urm. din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, cu modificările succesive formuleaza prezenta:

CERERE DE SOMAŢIE DE PLATĂ

împotriva debitorul SPITALULUI S. , cu sediul în Slatina, Str. Urziceni, nr. 9-11, Judeţul Olt, cod unic
de înregistrare 4398727, prin care, în cazul în care debitorul nu procedează conform art. 1 alin. 1 ipoteza
I raportat la art. 5 din Ordonanţa mai-sus evocată,

SĂ OBLIGAŢI DEBITORUL SPITALUL S.


6
la plata sumei 35.213,80 RON,

reprezentând contravaloarea materialelor sanitare furnizate.


În baza relaţiilor comerciale derulate am emis facturile menţionate în situaţia de calcul şi
anexate la prezenta cerere în cuantum total de 35.213,80 RON.
Astfel, vă solicităm să obligaţi debitoarea la plata sumei de 35.213,80 RON, reprezentând
contravaloarea debitului pentru următoarele

CONSIDERENTE

ÎN FAPT, între noi părţile s-au derulat raporturi comerciale prin care noi ne-am obligat
să furnizăm produse medicale iar debitoarea s-a obligat să ne plătească contravaloarea acestora.
Ca urmare a furnizării de produse medicale debitoarei am eliberat facturile fiscale
anexate prezentei, în cuantum total de 35.213,80 RON.
Aceste facturi trebuiau achitate de către debitoare la data scadentei, respectiv în maxim
30 sau 60 de zile de la emiterea facturii, după caz.
Precizăm totodată că noi ne-am respectat întocmai obligaţia, în sensul că am furnizat
produsele debitoarei, facturile fiind semnate şi ştampilate de debitoare.
Conform art.3 alin.2 din O.G. nr.5/2001, modificată, “La cerere se anexează contractul
sau orice alt înscris doveditor al sumelor datorate.”
Înţelesul sintagmei “înscris doveditor” este explicat în art.1 alin.1 al aceluiaşi act
normativ astfel: înscris “însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă
drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.”
În literatura de specialitate s-a precizat că “forma scrisă este o condiţie ad probationem”,
iar asumarea înscrisului de către debitor este o condiţie de validitate : “Ordonanţa Guvernului nr.5/2001
mai cere însă ca înscrisul, izvor al obligaţiei de plată, să fie însuşit de debitor prin semnătură ori în alt
mod admis de lege. În acest caz, asumarea înscrisului de către debitor apare ca o condiţie de validitate,
fie că înscrisul emană de la debitor, fie că este recunoscut de acesta.” (Şerban Nicolae, “Procedura
somaţiei de plată în lumina Ordonanţei Guvernului nr.5/2001 şi a modificărilor aduse acesteia prin Legea
nr.295/2002”, în revista “DREPTUL” NR.9/2002, pg.7).
Este evident că facturile fiscale acceptate la plată de debitor (prin semnarea acestora),
îndeplinesc atât condiţiile de validitate, cât şi condiţia probatorie impusă prin art. 1 alin. 1 al O.G.
nr.5/2001, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.295/20002, fiind acceptate de către debitor
fără nici o obiecţie.
În cauză sunt, de asemenea, îndeplinite condiţiile de fond pentru emiterea somaţiei de
plată, astfel cum sunt reglementate de art. 1 alin. 1 din ordonanţă, şi anume, creanţa este certă, lichidă şi
exigibilă.

7
Conform art. 379 alin. 3 C.proc.civ., “creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă
din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute
de dânsul.”
Mai departe, alin. 4 al aceluiaşi articol defineşte lichiditatea creanţei, ca fiind situaţia în
care “câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă sau când este determinabilă cu ajutorul
actului de creanţă sau şi a altor acte neautentice, fie emanând de la debitor, fie recunoscute de dânsul,
fie opozabile lui în baza unei dispoziţii legale sau a stipulaţiilor conţinute în actul de creanţă, chiar dacă
prin această determinare ar fi nevoie de o deosebită socoteală.”
În speţă, atît existenţa creanţei, cît şi câtimea acesteia rezultă indubitabil din facturile
fiscale emise, din recunoaşterea debitului prin semnarea şi ştamilarea acestora.
Condiţia exigibilităţii este, de asemenea, indeplinita, deoarece facturile au devenit
scadenţe în 30, respectiv 60 de zile de la data emiterii.

ÎN DREPT – Ordonanţa nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, aşa cum a fost
succesiv modificată.

Având în vedere toate aceste aspecte, vă solicităm :

• admiterea cererii de chemare în judecată şi, pe cale de consecinţă, în temeiul art.6 alin. 2 din
O.G. nr.5/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, modificată prin O.U.G.
nr.142/2002 şi prin Legea 195/2004, emiterea ordonanţei care să conţină somaţia de plată
către debitorul SPITALUL S. pentru suma de 35.213,80 RON, şi termenul de plată, în
condiţiile alin. 3 al art. 6;
• în temeiul art. 274 C.proc.civ., obligarea pârâtului-debitor la plata cheltuielilor de judecată
constând în taxa de timbru, timbru judiciar şi onorariu avocaţial.

PROBE – ÎNSCRISURI

SC
x..................x

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI SECTOR 2


BUCURESTI

8
2. Speţă: Contract de Cesiune
Legea 30/1990

La Cabinetul de Avocat mai sus mentionat s-a prezentat subsemnatul Voiculescu


Ion cu asociatii firmei SC NOVA SRL, Voiculescu Ion doreste sa intre in firma SC.
NOVA.SRL . In firma SC NOVA SRL sunt 4 asociati care vor iesi din societate si vor
ceda toate partile sociale Dl Voiculescu. Voiculescu va fi asociatul unic in cadrul SC
NOVA SRL.
Avocatul va redacta urmatoarele documente :
- actul constitutiv actualizat al societatii;
- declaratia de asociat unic;
- hotararea AGA;
- actul aditional ;
- contract comodat pentru dovada sediului;
- acordul asociatiei de proprietari;
- acordul vecinilor pe verticala si orizontala;
- contractul d e cesiune.
Dupa semnarea actelor, se va intocmi dosarul pentru inregistarea cesiunii
care va contine:
- cererea de i nregistrare in original;
- actul constitutiv;
- contractu l de cesiune;
- contract comodat pentru dovada sediului;
- acordul asociatiei de proprietari;
- acordul vecinilor pe verticala si orizontala;
- declarati a de asociat unic;
- specimenul de semnatura dat in fata notarului public ;
- certificatul de cazier fiscal ;
- dovezile privind plata taxelor;
- copii dupa CI.
La data specificata, avocatul se va prezenta la Oficiul National Registrul
Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si va ridica certificatul de inregistrare al
societatii comerciale.

9
3. Speta: Divort
Codul familiei art. 38 si urm.
La cabinet a venit AB care doreste sa divorteze de sotul ei AC
Situatia de fapt: In urma neintelegerilor AB introduce cererea de chemare in judecata
prin care doreste desfacerea casatoriei si pastrarea numelui dobandit in timpul casatoriei.
Pregatirea cererii: pentru a formula cererea de chemare in judecata am avut nevoie de
certificatul de casatorie.

JUDECĂTORIA ....................

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnata, AB, domiciliat în Municipiul ............., str........., nr......,


Judetul ........, în calitate de reclamanta, prin prezenta:

CHEM ÎN JUDECATĂ

pe AC , domiciliat in Municipiul ................., str.............., nr........., Judet ................., în calitate


de pârât pentru ca prin hotârărea pe care o veţi pronunţa în urma probelor administrate să
dispuneţi :
 Desfacerea căsătoriei încheiate între noi soţii la data de 29.11.1968 in
Comuna .........., Judeţul ........... din culpa exclusivă a pârâtului;
 Păstrarea numelui dobândit în timpul căsătoriei, respectiv acela de „ A ”

M O T I V E :

În fapt, ne-am căsătorit la data de 29.11.1968 in Comuna ...............,


Judeţul .........., conform certificatului de căsătorie în copie legalizată anexat prezentei.
Menţionez că din căsătorie nu au rezultat copii minori.
Desi la inceputul casatoriei relatiile dintre noi erau foarte bune amandoi dorind sa
ne intemeiem o familie bazata pe intelegere si afectiune, pe parcurs intre noi au intervenit

10
neintelegeri, datorate şi lipsei de comunicare şi nepotrivirii de caracter, astfel ca relatiile
conjugale sunt grav şi iremediabil vatamate, relatiile s-au racit, finalizandu-se cu despartirea
noastra in fapt.
Urmare a acestor neînţelegeri încă de la încheierea căsătoriei, având în vedere că
între noi soţii nu mai există afecţiune, relaţiile au devenit grav şi iremediabil vătămate, astfel
încât am fost nevoit să formulez prezenta cerere de chemare în judecată.
Faţă de toate aceste considerente, solicit instanţei de judecată :
 Desfacerea căsătoriei încheiate între noi soţii la data de 29.11.1968 in Comuna .......,
Judeţul ............ din culpa exclusivă a pârâtului;
 Păstrarea numelui dobândit în timpul căsătoriei, respectiv acela de „ A ”
In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 38 si urm C.fam.
Inteleg sa ma folosesc pentru dovedirea sustinerilor mele de proba cu acte,
precum si de proba cu martori.
Timbrez prezenta cerere cu taxa de timbru 39 lei si timbru judiciar 0,3 lei.
Anexez prezentei :
1. certificat casatorie copie legalizata
2. taxa judiciara de timbru de 39 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

AB
x..................x

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI .....................

11
4. Investire

Prin Sentinta Civila nr. 7836 pronuntata in Sedinta publica la data de 12.08.2010 de
JUDECATORIA SECTOR 2 BUCURESTI, Sectia Civila, in dosarul 11124/300/2010
Solutie: Admite în parte cererea. Obligă pe debitoare la plata către creditoare, în 10 zile
de la comunicarea prezentei ordonanţe, a următoarelor sume: - 8927,79 lei, reprezentând
contravaloare marfă, - dobânda legală calculată pentru suma de 4503,48 lei de la data de
05.12.2009, până la achitarea integrală, - dobânda legală calculată pentru suma de 4.424,31 lei de
la data de 08.01.2010, până la achitarea integrală. Respinge restul pretenţiilor ca neîntemeiate. Ia
act că nu s-au solocitat cheltuieli de judecată.Cu drept la cerere în anulare pentru debitoare, în 10
zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 12.08.2010.
Debitoarea nu a formulat cererea in anulare.
Creditoarea doreste recuperarea sumei de bani.
Creditoarea a formulat o cerere prin care doreste investirea cu formula executorie a
Sentintei mai susmentionate.
La cererea de investire se ataseaza taxa de timbru de 6 lei si timbru judiciar de 0,3 lei,
copie dupa Sentinta Civila /Sentinta in original.
Cererea de investire se depune la Arhiva JUDECATORIA SECTOR 2 BUCURESTI,
Sectia Civila, dosarul solicitat la Arhiva va fi dus la Registratura sectiei mai sus mentionat.
Se va verifica copia dupa Sentinta Civila cu cea de la dosar, se ataseaza pe Sentinta taxa
de timbru si timbru judiciar si se va investi cu formula executorie definitiv si irevocabil.
Cu Sentinta investita se face o CERERE DE EXECUTARE SILITA PRIN POPRIRE
catre Biroul Executorului Judecatoresc ales de catre debitoare.
La Cererea de executare se ataseaza :
- taxa de timbru de 10 lei,
- Sentinta Civila investita,
- Imputernicirea avocatiala.
In baza cererii depuse la BEJ se intocmeste un dosar de executare.

12

S-ar putea să vă placă și