Sunteți pe pagina 1din 52

SUMAR

Reflec]ii de prim\var\
“Povara” `nceputului
de an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 2
Tradi]ii
Prim\vara, anotimpul rena[terii
[i dragostei la români . . . . . . . . pag. 4
Sfaturi de sezon
Produse cosmetice
pentru `ngrijirea [i
regenerarea pielii . . . . . . . . . . . pag. 6
Artroza . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 10
Mineralele [i vitaminele
prim\verii noastre (I) . . . . . . . pag. 12
~n sprijinul medicului practician
Electroforeza [i diagramele ei,
investiga]ii de baz\ la `ndemâna
medicului practician (III) . . . . . . pag. 16
Nout\]i terapeutice
L-Carnitin Complex . . . . . . . . . pag. 19
Aromaterapia - un concept
vechi cu baze [tiin]ifice noi. . . . . pag. 20
Din miracolele naturii
G\lbenelele . . . . . . . . . . . . . . . pag. 22
Terapii noi
Ce s\ alegem `n practica
medical\: produsele alopate,
fitoterapeutice sau remediile
homeopate? (III) . . . . . . . . . . . pag. 26
Nout\]i editoriale
Remedii farmaceutice din
cele mai vechi timpuri. . . . . . . pag. 30
“Biblia alimentar\” -
o carte f\r\ echivoc despre
pericolele E-urilor . . . . . . . . . . pag. 31
Nout\]i terapeutice
Colerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 32
Protector hepatic forte . . . . . . pag. 33
Centre medicale
HOFIMED. . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 34
Parteneri HOFIGAL
Asocia]ia de Medicin\
Anti Aging. . . . . . . . . . . . . . . . pag. 37
Eveniment
Biodiversitatea `n aten]ia
factorilor de decizie . . . . . . . . pag. 38
R\spundem cititorilor
Tratamente fitoterapeutice
pentru pierderea `n greutate . . pag. 40
Restituiri cu {tefan Manea . . . . pag. 43
Re]ete culinare naturale
de sezon . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 46
Adrese utile. . . . . . . . . . . . . . . pag. 48

Sponsori: Parteneri:
Editorial

SPIRULINA,
DIN NOU ~N
ACTUALITATE
Ing. chim.
{TEFAN MANEA
Director General
HOFIGAL

De ce din nou Spirulina `n actua- asigur\ derularea normal\ a proce- control, care are `n special utiliz\ri zoo.
litate? ~ntrebarea a fost pus\ de un selor vitale `n organismul uman men- Dac\ deschide]i capacul, se simte
domn doctor care se `ntorcea `n ]ar\ ]ion\m: ficobiliproteinele (ficocia- mirosul de "balt\". Actualmente,
de la un simpozion interna]ional. Ei nina [i aloficocianina), polizaharide- cercet\rile se reorienteaz\ spre valo-
bine, Spirulina este mereu `n actua- le, carotenoizii, vitaminele liposolu- rificarea ei ca materie prim\ pentru
litate [i pot spune c\ pe plan mon- bile (E, F), vitaminele hidrosolubile producerea bioaditivilor nutraceutici
dial, este poate cea mai studiat\ (acid ascorbic, complexul de vitami- [i a remediilor farmacologice cu
alg\, de c\tre institu]ii de renume de ne B, de la B1 la B12 ; vitamina B12 efecte sanogene. Numeroase studii
pe `ntreg globul. fiind unicat `n regnul vegetal), ami- biomedicale sunt elaborate pe baz\
Am mai spus [i `n bro[ura despre noacizii (unii `n cantit\]i mari: acid de tehnologii originale de cultivare a
SPIRULIN| c\ este surs\ de hran\, gama-linolic, fosfaditil inozitatul), Spirulinei, fiind destinate ob]inerii
`nc\ de la constituirea civiliza]iei substan]e fenolice, enzime (SOD su- biomasei cu un con]inut determinat
umane. Din punct de vedere bioteh- per oxid dismutaza, peroxidaza, ca- `n anumite substan]e bioactive. Op-
nologic, Spirulina a `nceput s\ fie talaza), unele microelemente, sub- timizarea condi]iilor [i componen]ei
studiat\ din anii 1960-1970, când se stan]e cu activitate imunostimula- mediilor de cultur\, precum [i uti-
produceau cca. 150 t/an. Actual- toare antiradicalic\ [i antioxidant\. lizarea pe parcursul culturii a unor
mente, se dep\[esc 3000 t/an, iar ca Se remarc\ `n mod deosebit c\ `n agen]i mutageni sau reglatori chimici,
perspective se previzioneaz\ du- biomasa de Spirulin\ nu se g\sesc conduc la o biomas\ de Spirulin\ cu
blarea consumului `n urm\torii 5 ani. toxine, fapt demonstrat de multiple compozi]ia dorit\. Aceast\ biomas\
Spirulina este definit\ de c\tre teste bazate pe sistemul de depista- poate fi prelucrat\ dup\ tehnologii
Organiza]ia Mondial\ a S\n\t\]ii [i re a acestora - ELISA - (Enzime Link- proprii, originale [i se pot ob]ine
de c\tre Congresul al 3-lea Interna- ed Imunosorbat Assay). Producerea concentrate din anumite produse,
]ional al {tiin]ei [i Tehnologiei Ali- industrial\ a biomasei de Spirulin\ [i cu scop determinat (un exemplu ar fi
mentare, drept surs\ a 49 de sub- a substantelor bioactive este `n mare ob]inerea acidului gama-linoleic sau
stan]e bioactive, care alimentar [i ascensiune, existând su[e specifice, a concentratelor de Spirulin\ cu
medical trateaz\ app. 70% din ma- brevetate. diverse metale ca: Se, Zn, Fe, Cu,
ladii (http://www.earthrise.com). ATEN}IE! Pe pia]a noastr\ circu- Mn, etc.)
Printre componentele biomasei care l\ Spirulin\ colectat\ din lacuri, f\r\ continuare `n pagina 44

1
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Reflec]ii de prim\var\

emo]ional, ci te deprim\ nu-i a[a?


Corect, spun românii, `n cor.

 cre[terea pre]urilor, imediat dup\


S\rb\tori a fost ca o m\ciuc\, o
leuc\, un buzdugan asem\n\tor zmei-
lor din basmele copil\riei care ne-a bui-
m\cit `ns\, mai ceva ca un K.O. pugilis-
tic; aste ne mai lipsea!

 colac peste pup\z\, pomelnicul


de taxe [i impozite pe care orice
român trebuie s\ le pl\teasc\, la `nce-
put de an, de lun\ [i gata! Stresul este
deja pritocit, incubat [i `n stare de mul-
tiplicare agresiv\ `n minte, `n suflet.
Ce putem face ca s\ n-o ia mintea "pe
ar\tur\", cum se spune?
{i uite-a[a, au trecut S\rb\torile cele
dragi, a[teptate cu `nfrigurare - [i la
propriu [i la figurat. Pe cât de greu au
 la capitolul surprize - surprize, ce
s\ mai vorbim, c\ ne-apuc\ râsu'-
plânsu', dac\ ne-aducem aminte de te-
S\ vedem, s\ gândim, s\ hot\râm, s\
ac]ion\m!
fost "mo[ite" [i pritocite, pe-atât de vatura din aeroporturi, g\ri, vame, [o-
Da, dar cum?
repede s-au dus! sele, parc\ri, viscole intempestive, se-
S-a dus [i un purcoi de b\net, dar nu-i
\sta cel mai mare bai, ci altul!
chestr\ri prin cabane (c\ era vremea
rea), ambuteiaje [i mii de ciocniri pe
drumurile noastre imposibile. Bilan] psi-
 Chestia cu "capra vecinului" de
lâng\ cas\, de prin alte col]uri de
Europ\, de lume, poate fi un mic paleativ
De la atâta amar de feluri de mâncare, hologic: nervi foarte toci]i! terapeutic.
b\uturi, `ndesate vârtos `n pâlnia doru-
lui de "porc\rii" de Cr\ciun, Revelion [i
liota de sfin]i de dup\, cei mai mul]i ro-
 la capitolul reluarea sarcinilor coti-
diene, durere mare, mai ceva ca
la blocul operator, “f\r\ anestezie”,
 "Las' c\ trecem [i hopul \sta",
un refren banal, cam s\r\cu] `n
esen]\ dar generos `n inten]ii, s\racul, a
mâni pot s-o afirme r\spicat [i catego-
cum s-ar spune! ac]ionat [i el, ca un firicel anemic de
ric: las' c\ data viitoare vom fi ceva mai
ap\ `n de[ertul din suflet.
cump\ta]i. P\i, de unde atâta apetit de munc\,
Asta dac\ nu vom uita, c\ pân\ la vii-
toarele s\rb\tori se mai a[terne colbul
dup\ chiolhanurile avute? Doar oameni
suntem, nu-i a[a? Ce-i mai trist e faptul
c\ fenomenul de epidemie - mimetism
 "Ia s\ vedem ce fac al]ii, cum
se descurc\ [i ne-om lua [i noi
dup\ ei! O ie[i ceva de aici", zice o
amneziei, poleit cu dorul [i neastâmp\-
s-a manifestat virulent vreme de câteva alt\ categorie de oameni cu speran]a
rul care `ncinge temperamentul nostru
zile bunicele. Doar "[treangul" amenin- atârnat\ de beregata firav\ a `ncrederii.
cel vestit.
]\tor al concedierii de la locul de mun-
{i uite-a[a, din aproape `n aproape, au
F\când un fel de bilan], nu doar finan- c\ i-a mai trezit, ceva-ceva, pe românii
trecut zilele posomorâte ale babei iarna
ciar (c\ acesta n-a prea contat, fiecare din sectorul privat, unde domnii patroni
[i ne-am pomenit `n prag de prim\var\.
cheltuind dup\ puterile lui), ci [i biolo- sunt (se [tie) din osul lui Harpagon, Hagi
Cu "geamantanul" resemn\rii bun de
gico-psihologic, româna[ii no[tri au Tudose [i alte personaje vestite pentru
aruncat la vechituri. Cu dorul de duc\
ajuns la unele concluzii foarte intere- avari]ie dar [i pentru chiverniseala
pe coclaurii naturii regenerate care, `n
sante [i instructive pentru viitor. afacerilor.
`n]elepciunea-i proverbial\, ne-a adus
Iat\ despre ce este vorba: Pentru pârli]ii de bugetari, lesa autodis- aminte de "Balada chiria[ului gr\bit",
ciplinei la locul de munc\ a fost l\b\r]a- vorba poetului: "Trec anii [i lunile-n gra-
 la capitolul "ce-am avut [i ce-am
ad\ugat", se `nscriu urm\toarele
probleme: vreo câteva kilograme `n
t\ pân\ peste poate. Dovezi? Cu carul!
Treaba `nceput\ `nainte de S\rb\tori,
b\/ {i-n zbor s\pt\mânile trec/ R\mâi
s\n\toas\ cucoan\/ C\-mi iau geaman-
`ncetat\ `n timpul lor [i deloc reluat\ tanul [i plec!"
plus (un adev\rat necaz pentru un
(drumuri, [osele, instala]ii, canalizare,
`nceput de an cu viscol, frig [i cea]\) ~ntrebarea cheie este `ns\ urm\toarea:
gunoaie neridicate etc. etc.)
 balon\ri [i dureri suspecte `n zona Unde?
pântecului crize de diskinezie biliar\,
R\spunsul cheie este unul singur: la
colon iritabil, diaree, toxiinfec]ie ali- Pe scurt, greu, foarte
"na[ul" optimism, cu puterea lui mira-
mentar\ mahmureala cu nelipsitele greu, greu de tot, adic\ culoas\ de a ne remonta. Atât trupe[te
dureri de cap [i somnolen]\ o iritare
nefiresc de greu! cât [i suflete[te. Numai s\ [tim s\-l
aliat\ cu nervozitate [i insomnii rebele
`ntâmpin\m cum se cuvine: cu `n]elep-
 cearc\ne, buh\ial\, paloare, mutr\
Poate-ar trebui s\ `n]elegem [i unele ciune, cu dor [i drag, cu sinceritate [i
de "stafie" bun\ de speriat copiii...
resorturi ceva mai subtile ale acestei iubire. Restul va [ti el ce s\ fac\: doar
Pe scurt, foarte mul]i dintre noi s-au iner]ii atitudinale: de-aia este optimism.
sim]it nu prea bine, dup\ S\rb\tori!
 portofelul anemic [i gol-golu]
nu-]i creeaz\ nici un fel de elan
O nou\ prim\var\ `nseamn\ [i un nou
`nceput, nu-i a[a?

2
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Reflec]ii de prim\var\

~ntr-o perpetu\ redefinire [i multipli-


care, ale c\rei nuan]e sunt infinite [i
`ncânt\toare, prim\vara, acest etern
miracol, pe care doar noi, oamenii, o
putem evalua la valoarea ei sublim\,
inestimabil\, `[i arat\ din nou fa]eta
"roz", odat\ cu debutul ei.
Aerul din jur, parfumat cu arome de ti-
nere]e clocotitoare, strig\ de dorul vie-
]ii. ~ntre dulcele fruct al speran]ei [i
nostalgie, cu gust de migdale amare, `l
alegi, decis, pe primul. Ai [i de ce. A
mai trecut un an pe r\bojul timpului,
dar nu-i sim]i aproape deloc ap\sarea.
Drume]iile prin p\durea plin\ de tainice
zvonuri te cheam\ cu glasul iubirii eter-
ne de frumos, de vigoare, de s\n\tate.
"Sus, prin crângul adormit", revezi
vechi [i noi minuni ale vie]ii. Arbu[ti,
pocnind de sev\, cu muguri care strig\
bucuria de a tr\i. "{iruri de m\rg\rita-
re", topora[i delica]i [i suavi pe care,
privindu-i, ai senza]ia unui veritabil
catharsis, te `ntâmpin\ la tot pasul. Urechea lacom\ prinde-n zbor trilul Poposesc peste "B\l]i albastre [i-nsorite/
ciocârliei, "Din ]inutul diafan/ Al câmpi- De om\t topit abia", c\rora le red\ o
"Prim\var\, din ce rai/ Nevisat de p\- ilor de-argint", cu iz proasp\t, ca un ambian]\ care cheam\ din adâncuri
mânteni/ Vii cu mândrul t\u alai/ Peste s\rut de copil... cohorte gr\bite de vie]uitoare cu solzi...
crânguri [i poieni?". P\mântul p\durii
susur\ `n mii de tonalit\]i o od\ a bu- "Un nor sihastru/ {i-adun\-n poal\/ Sus `n mun]i, lâng\ un pisc, un ied
curiei, pe care o ascul]i `nfiorat. {i p\- Argintul tot", iar cerul cunoa[te o nou\ miniatural d\ primul lui extemporal `n
mântul te ascult\ cum respiri precipitat, redefinire a albastrului de Vorone]. fa]a vie]ii... {ov\ie, se clatin\ ca b\tut
`mbujorat de perspectiva unor mirifice de stihii, dar... se ridic\ [i p\[e[te tre-
Un soare "crud `n liliac" cocheteaz\ cu
plimb\ri `n natura `nmugurit\. murat. Prive[te `n jur, iar boticul cati-
blândul zefir, `ntr-o dulce armonie.
felat parc\ spune: "Aici voi tr\i!".
"Gâzele depun la soare/ Ou\ micro-
scopice", iar un fluture gr\bit, `naripat
`n beteal\ de mireas\, ofer\ ochiului
`ncântat un recital de arabescuri.
Pe c\r\ri de munte, iarba `nva]\ s\
creasc\. Puiul de vulpe, n\scut `n gerul
Bobotezei, te prive[te de undeva dintr-un
tufi[, cu ochi ageri [i trup `ncordat.
"Pe jos pornesc furnicile la drum", iar
dintr-un stejar secular te prive[te [\gal-
nic o veveri]\, ale c\rei acroba]ii aerie-
ne te duc cu gândul la arti[tii cupolelor.
Respiri adânc, p\tima[, aerul proasp\t,
aerul Prim\verii, aerul Vie]ii, cu gândul
curat, limpede [i tonic.
Eternul miracol al prim\verii `ntr-o per-
petu\ redefinire [i multiplicare...

Psiholog MARIA {ERBAN

3
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Tradi]ii

Vechiul Calendar
popular, s\rb\torile [i
datinile care mai r\zbat
prin timp pân\ ast\zi,
demonstreaz\, f\r\ de
t\gad\, c\ sufletul
naturii se `mplete[te
armonios cu via]a [i
spiritul românului.
Fiecare moment al anu-
lui, fiecare `nceput sau
sfâr[it de anotimp, se
reg\sesc `n momentele
de s\rb\toare sau `n
`ntruchiparea unor
personific\ri legendare.
Este [i cazul `nceputului
de prim\var\.

Dragobetele `i ajut\ pe gospodari s\ cea, `l s\ruta `n v\zul tuturor. S\rutul


DRAGOBETELE aib\ un an `mbel[ugat. ~mbr\ca]i de s\r- acesta semnifica logodna celor doi pen-
S|RUT| FETELE b\toare, fetele [i fl\c\ii se `ntâlneau `n tru un an, sau chiar pentru mai mult,
fa]a bisericii [i plecau s\ caute prin p\- Dragobetele fiind un prilej pentru comu-
Fiu al Babei Dochia, Dragobetele duri [i lunci, flori de prim\var\. ~n sudul nitate spre a afla ce nun]i se mai pre-
era s\rb\torit pe 24 februarie ca s\r- României (Mehedin]i), fetele se g\tesc pentru toamn\. Nici oamenii mai
b\toare a iubirii. Probabil c\ 24 febru- `n vârst\ nu st\teau degeaba, ziua
arie `nsemna pentru omul arhaic Dragobetelui fiind ziua `n care trebuiau
`nceputul prim\verii, ziua când natura se s\ aib\ grij\ de toate or\t\niile din
treze[te, ursul iese din bârlog, p\s\rile ograd\, dar [i de p\s\rile cerului. ~n
`[i caut\ cuiburi, iar omul trebuia s\ aceast\ zi, nu se sacrificau animale
participe [i el la bucuria naturii. pentru c\ astfel s-ar fi stricat rostul
Entitate mitologic\ asem\n\toare `mperecherilor. Femeile obi[nuiau
lui Eros sau Cupidon, Dragobe- s\ ating\ un b\rbat din alt sat,
tele se diferen]iaz\ de blajini- pentru a fi dr\g\stoase tot anul.
tatea Sf`ntului Valentin din tra- Fetele mari str`ngeau de cu sea-
di]ia catolic\, fiind un b\rbat ra ultimile r\m\[i]e de z\pad\,
chipe[, un neastâmp\rat [i un numit\ z\pada zânelor, iar apa
n\valnic. Preluat de la vechii topit\ din om\t era folosit\ pe
daci, unde Dragobetele era un parcursul anului pentru `nfru-
pe]itor [i un na[ al animalelor, muse]are [i pentru diferite
românii au transfigurat Drago- descântece de dragoste. O alt\
betele `n protectorul iubirii celor tradi]ie spune c\ Dragobetele a
care se `ntâlnesc `n ziua de Drago- fost transformat `ntr-o buruian\,
bete, iubire care ]ine tot anul, a[a numit\ N\valnic, de Maica Precist\,
cum [i p\s\rile "se logodesc" `n a- dup\ ce nes\buitul a `ndr\znit s\ `i
ceast\ zi. ~n aceast\ zi satele române[ti `ncurce [i ei c\r\rile.
r\sunau de veselia tinerilor [i de zicala: Prilej de bucurie [i bun\stare, Drago-
Dragobetele s\rut\ fetele. Sunt multe betele reprezint\ una dintre cele mai
credin]ele populare cu referire la Drago- frumoase obiceiuri str\vechi ale poporu-
bete. `ntorceau `n sat alergând, obicei numit lui nostru. P\cat `ns\ c\ foarte mul]i, mai
Astfel, se spunea c\ cine participa la zbur\torit, urm\rite de câte un b\iat ales tinerii, nu-i cunosc semnifica]ia [i au
aceast\ s\rb\toare avea s\ fie ferit de c\ruia `i c\zuse drag\. Dac\ b\iatul era substituit-o cu s\rb\toarea occidental\ a
bolile anului [i mai ales de febr\ [i c\ iute de picior [i o ajungea, iar fata `l pl\- Sfântului Valentin.

4
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Tradi]ii

sirea berzelor, sau pân\ ce `nflorea pri- nele române[ti str\vechi, mamele prin-
M|R}I{ORUL- mul pom. Dup\ aceea, cu [nurul legau deau copiilor m\r]isorul la gât, la mân\
UN STR|VECHI creanga pomului, iar cu banul respectiv sau la picior, obiceiul p\strându-se [i as-
`[i cump\rau ca[, pentru ca tot anul s\ le t\zi `n unele sate. M\r]i[orul se poart\
OBICEI fie fa]a frumoas\ [i alb\. Pornind de la toat\ luna martie.
tradi]ia de mai sus, Tudor Arghezi face ~mbinarea culorilor alb [i ro[u e tra-
ROMÂNESC specula]ii asupra istoricului m\r]i[orului. di]ional\, purtându-se la nun]i, când se
Reproducem `n form\ original\ câteva nasc copii, la hainele de `nmormântare
Acest str\vechi obicei al prim\verii
pasaje din volumul "Cu bastonul prin ale b\trânilor (in Oltenia), cele dou\ cu-
este specific poporului român [i `[i are
Bucure[ti", recunoscute pentru pitores- lori simbolizând continuitatea vie]ii dup\
originea `n credin]ele [i practicile agrare.
cul lor: moarte. Cu alb [i rosu se `mpodobesc
S\rb\toarea lui are loc `n prima zi a lui
M\r]i[orul (martu la romani) este un primele oi care intr\ `n stân\ [i primul
Martie, considerat\ ca prima lun\ a
obicei specific românesc mo[tenit de la plug ie[it la arat.
prim\verii.
~ntre 1 [i 9 martie, `n
La Roma, `nceputul
"Zilele babelor", prim\vara
anului nou se s\rb\torea
se lupt\ cu iarna, alun-
la 1 martie, luna care pur-
gând-o. ~n cele nou\ zile,
ta numele zeului Marte,
baba Dochia apare torcând
ocrotitor al câmpului [i al
pe lânga oi, `mbr\cat\ `n
turmelor, zeu care personi-
nou\ cojoace, scuturând `n
fica rena[terea naturii. La
fiecare zi câte unul.
vechii traci, acelea[i atri-
La `nmânarea m\r]i[o-
bute le avea zeul Marsyas
rului de 1 martie, ritual ar-
Silen, considerat inventa-
haic la aromâni, copiii vin
torul fluierului, cultul s\u
din locurile `nsorite de pe
fiind legat de glia matern\
munte pân\ `n pragul casei
[i de vegeta]ie. Lui `i erau
cu brazdele de iarb\ [i cu
consacrate s\rb\torile pri-
primele flori de corn. Fie-
m\verii, ale florilor [i fe-
care membru al familiei
cundit\]ii naturii.
trece de trei ori pragul
~n multe s\p\turi arhe-
peste brazd\, mama iese
ologice din România s-au
cu colaci, iar florile se
g\sit m\r]i[oare cu o ve-
trec din gur\ `n gur\,
chime mai mare de 8.000
pentru ca oamenii
de ani. Sub forma unor
s\ devin\ tari
mici pietre de râu vopsite
precum lemnul
`n alb [i rosu, ele erau
de corn. Floa-
`n[irate pe a]\ [i se purtau
rea de corn
la gât. Culoarea ro[ie, da-
se poart\ le-
t\ de foc, sânge [i soare,
gat\ `mpre-
era atribuit\ vie]ii, deci
daci [i romani, un\ cu cele
femeii. ~n schimb, culoarea alb\, confe-
inexistent la dou\ fire,
rit\ de limpezimea apelor, de albul no-
alte popoare. alb [i ro[u,
rilor era specific\ `n]elepciunii b\rbatu-
Numele popular pân\ la sfâr-
lui. De altfel, [nurul m\r]i[orului exprima
al lunii martie - [itul s\rb\to-
`mpletirea inseparabil\ a celor dou\
"m\r]i[or" este rilor.
principii, ca o permanent\ mi[care a ma-
de origine latin\ ~n ultima zi a
teriei. El semnifica schimbul de for]e
(martius). La 1 mar- lunii martie, `nainte
vitale care dau na[tere viului, necurma-
tie, dup\ vechiul calen- de r\s\ritul soarelui,
tul ciclu al naturii. Culorile alb [i ro[u au
dar roman, este prima zi are loc ritualul scoaterii
r\mas pân\ `n zilele noastre ca simbol al
din an [i se celebra s\rb\toarea m\r]i[orului [i pred\rii lui c\tre
sexelor, ele fiind reg\site [i la bradul de
"Matronalia". ~n aceast\ zi se desf\[u- natur\.
nunt\ sau `nmormântare. R\spândit `n
rau serb\rile lui Marte, zeul for]elor na- ~n localit\]ile de câmpie, m\r]i[orul
toate provinciile ]\rii, m\r]i[orul este
turii, al prim\verii [i agriculturii. Fetele [i se pune pe un pom `nflorit sau `n
pomenit pentru prima dat\ de Iordache
femeile primeau diferite cadouri. crengile vi[inilor, cire[ilor, prunilor etc. ~n
Golescu. Folcloristul Simion Florea Ma-
Pentru str\mo[ii no[tri, anul nou de satele de la munte [i deal, m\r]i[orul se
rian relateaz\ c\ `n Moldova [i Bucovina
la 1 martie `nsemna re`nvierea naturii. pune pe cornul sau m\ce[ul `nflorit.
m\r]i[orul consta dintr-o moned\ de aur
M\r]i[orul, simbol al prim\verii, se con- Exist\ credin]a c\ m\r]i[orul este ridicat
sau de argint, legat\ cu un [nur alb [i
fec]iona din fire de cânep\ sau lân\ (mai de rândunele [i purtat spre soare,
ro[u la gâtul copiilor. Era credin]a c\
târziu din bumbac), albe [i ro[ii, care se binecuvântând astfel norocul celui care
portul m\r]i[orului face ca ace[tia s\
leag\ `n form\ de 8. De acest [nur se l-a pus `n pom.
aib\ noroc. Fetele `l purtau timp de do-
atârnau monede din aur sau argint, dar
u\sprezece zile la gât, dup\ care-l prin- Mihai CHIREA
[i fire de iarb\, muguri sau flori. ~n zo-
deau `n p\r [i-l tineau astfel pân\ la so-

5
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Sfaturi de sezon

Pentru prima dat\ f\r\ E-uri


PRODUSE COSMETICE
PENTRU INGRIJIREA SI >
REGENERAREA PIELII
NEVOIA mente ale frumuse]ii; reprezint\ un me-
Utilizarea zilnic\ saj, un semnal de la o persoan\ la alta,
DE FRUMUSE}E transmis printr-un limbaj non-verbal.
a produselor cosmetice este Un ten luminos evoc\ frumuse]ea,
{I SUPLE}E f\cându-ne s\ ne gândim la echi-
considerat\ ast\zi o necesi-
}inta cosmeticii o reprezint\ libru, armonie, senin\tate, s\n\-
tate, de c\tre un num\r din tate.
frumuse]ea uman\, `n]eleas\ ca
expresie a armoniei `ntre exteri- ce `n ce mai mare de con- De la o vreme `ns\, nevoia
or [i interior, `ntre starea fizic\ noastr\ de `ntinerire [i suple]e
sumatori, fiind considerat\ ne face s\ ne gândim [i cum s\
[i psihic\ a omului, a simbiozei
individului cu natura. Este esen- mijloc esen]ial `n ne `ngrijim [i s\ ne `nfrumuse]\m
]ial s\ fii preocupat de felul `n corpul. Natura ne-a ajutat s\ ne
men]inerea frumuse]ii `ndeplinim obiectivele [i dorin]e-
care ar\]i, s\ [tii s\ te `ngrije[ti,
spre a c\p\ta un tonus bun. Mult [i s\n\t\]ii, precum [i `n le, oferindu-ne multiple posibili-
t\]i de `nfrumuse]are. Astfel, ultima
timp, grija pentru frumuse]e a fost ridicarea standardelor inova]ie `n domeniu a fost introduce-
dominat\ de expresia fe]ei, de felul
cum ne aranj\m p\rul, de accesoriile fo- de igien\ personal\. rea ingredientelor bioactive naturale, care
losite. Tenul este unul din principalele ele- `ncorporate `n produsele cosmetice de `n-
grijire sau `n articolele de toalet\, aduc beneficii
organului ]int\ (pielea, p\rul, membranele, mucoasele
sau din]ii). Aceste ingrediente bioactive naturale au `ndep\rtat
cosmeticele de zona aparen]elor (modificarea aspectului sau
mirosului corporal) [i le-au atribuit func]ionalitate, prin diferite
mecanisme de ac]iune asupra corpului, cum ar fi:
 hidratarea,
 reducerea sau `ncetinirea procesului de `mb\trânire,
 protejarea fa]\ de diferitele agresiuni ale factorilor de
mediu (radia]ii UV, ploaie, vânt, praf, ger etc.).
Pielea este organul care `nvele[te `ntreaga suprafa]\ a cor-
pului [i care, prin func]iile sale principale, contribuie la
men]inerea unor procese fiziologice generale, vitale pentru
organism:
 protec]ie: `mpotriva impactului mecanic, termic [i al facto-
rilor de mediu
 reglare: regleaz\ temperatura corpului;
 senzorial\: percepe senza]iile de durere, de atingere, de
pl\cere, caldur\ sau frig;
 respiratorie: preia din atmosfer\ oxigenul necesar metabo-
lismului celular, elimin\ dioxidul de carbon [i compu[ii rezi-
duali ai metabolismului.

6
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Sfaturi de sezon

Pentru a [ti dac\ avem o piele s\n\toas\ este necesar un at\ spre formarea ridurilor. La vârste mai `naintate, pielea devi-
examen `n laboratoarele [i/sau institutele de `nfrumuse]are, ne mai pergamentoas\. Acest tip de ten impune o hidratare
prin care s\ stabilim tipologiile [i caracteristicile fiec\rui tip de permanent\, pentru a evita problemele care se pot agrava cu
piele, precum [i orice fel de imperfec]iuni ale acesteia. trecerea timpului, dar [i pentru a-i conferi un aspect pl\cut [i
s\n\tos.
Alegerea produselor cosmetice trebuie f\cut\ `n concor-
dan]\ cu caracteristicile fiec\rui tip de piele, cu atât mai mult Pielea deshidratat\ se coje[te cu u[urin]\, are un aspect lip-
cu cât trecerea lunilor de iarn\ las\ urme peste chipul nostru: sit de str\lucire [i de elasticitate, este predispus\ irita]iilor frec-
tenul este sensibilizat, uscat, iritat, lipsit de vigoare [i fermitate. vente.
Tenul uscat se caracterizeaz\ prin fragilitate, lipsa elas- Exist\ dou\ tipuri de deshidratare a pielii:
ticit\]ii [i un aspect transparent. Manifest\ o tentin]\ accentu- superficial\
 `n profunzime.
Primul tip se datoreaz\ insuficien]ei secre]iilor glandei seba-
cee [i elimin\rii excesive de ap\ din epiderm\. Aceasta se
usuc\, se coje[te u[or, determinând apari]ia ridurilor.
Deshidratarea `n profunzime este cauzat\ de o dereglare a
metabolismului celular al apei, prin care ]esuturile nu mai p\s-
treaz\ apa necesar\, eliminând-o. Pielea devine friabil\, sensi-
bil\ la atingeri [i la factorii climaterici, lipsit\ de elasticitate, fa-
vorizând apari]ia ridurilor.
Deshidratarea pielii mai poate fi datorat\ [i:
 unei alimenta]ii deficitare `n vitaminele E, A [i C,
 deregl\rii func]ion\rii glandei tiroide,
 unei st\ri accentuate de oboseal\,
 dietelor rapide, bazate pe eliminarea for]at\ a apei din ]esu-
turi.
St\rile febrile au [i ele ca rezultat o deshidratare accentu-
at\, recomandându-se sporirea consumului de lichide. ~ngri-
jirea [i `ntre]inerea pielii poate fi considerat\ un ritual, `n care
toate ac]iunile au rolul [i locul lor bine stabilite.
continuare `n pagina 8

7
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Sfaturi de sezon

continuare din pagina 7 asigur\ protec]ia pielii `mpotriva proceselor de oxidare


care se pot produce la nivelul pielii,
O OFERT| DE EXCEP}IE asigur\ men]inerea hidrat\rii normale a pielii,
Produsele cosmetice HOFIGAL au la baz\ un concept pro- previn [i `ntârzie procesul de `mb\trânire al pielii.
priu, bazat pe o `mbinare perfect\ `ntre know how-ul excep]io- I. Prima opera]iune care trebuie efectuat\ este cur\]irea
nal, dobândit de-a lungul a 17 ani de experien]\ [i formulele tenului [i a gâtului.
complexe ultra-performante. Prin aceasta se `ndep\rteaz\ celulele moarte, impurit\]ile
~n cadrul cosmeticii biologice, produsele HOFIGAL destinate mecanice, urmele de machiaj, precum [i excesul de sebum .
`ngrijirii [i `ntre]inerii pielii reprezint\ o selec]ie de ingrediente
active naturale; se folose[te tot ceea ce natura are mai bun de ~n acest scop se apeleaz\ la produsul "Lapte demachiant
oferit: fitoterapie, vitaminoterapie, aromaterapie [i oligotera- HOF.VIODANA", prezentat `n flacon de 200 ml sau mono-
pie. doze a 2 ml.
Con]ine: extract de mu[etel, ulei de portocal, coezima Q10.
Pilonii naturali ai produselor cosmetice HOFIGAL sunt: Ac]iune:
 produsele grase naturale vegetale (ulei de c\tin\, ulei de - `ndep\rteaz\ delicat, eficient [i rapid impurit\]ile;
m\sline, ulei de g\lbenele, ulei de lemn dulce etc.); - reface echilibrul lipo-hidric al pielii;
- men]ine pH-ul pielii `n limite normale;
 extractele naturale vegetale (mu[e]el, p\tlagin\, echi-
- distruge radicalii liberi rezulta]i `n urma reac]iilor de per-
nacea, galbene, lavand\, ghimpe, mesteac\n etc.)
oxidare lipidic\.
 alge (spirulin\) Efect: - las\ pielea curat\, cu senza]ia de prospe]ime [i con-
 enzimele (coenzima Q10) fort.
Utilizare: - se aplic\ zilnic, diminea]a [i seara, pe fa]\ [i pe
 uleiurile aromatice (levan]ic\, rozmarin, ment\, pin, porto- gât sau ori de c`te ori este necesar\ refacerea machiajului.
cal etc.)
 Distribui]i uniform prin masaj u[or cu v`rful degetelor.
Toate aceste produse bioactive naturale au mare afinitate
pentru pielea uman\. Ele sunt combinate, dup\ criterii [tiin- ~ndep\rta]i prin [tergere u[oar\ cu [erve]ele sau dischete
tifice, cu materii prime de maxim\ puritate, `n formule cu tex- demachiante .
tur\ bogat\ [i f\r\ conservan]i. II. Crema pentru `ngrijirea gâtului "HOF,VIO-
Produsele cosmetice HOFIGAL: DANA", prezentat\ `n borcane de 50 ml [i monodoze a 2 ml.
 `nt\resc imunitatea pielii, Con]ine: ulei de c\tin\, ulei de m\sline, extract de castan
 echilibreaz\ metabolismul, s\lbatic,extract de nalb\ mic\ de p\dure, coenzima Q10.
 stimuleaz\ capacitatea de regenerare [i autorefacere al Efect:
pielii, - hidrateaz\ `n profunzime;

8
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Sfaturi de sezon

- reface mantaua lipidic\ protectoare


a pielii;
- stimuleaz\ regenerarea celular\;
- combate ac]iunea radicalilor liberi
- previne `mb\trânirea prematur\ a
pielii;
- `ntârzie procesul de `mb\trânire
natural\ a pielii;
Ac]iune: - prin aplic\ri repetate
pielea devine hidratat\, neted\ [i catife-
lat\.
Utilizare: se aplic\ zilnic, diminea]a,
imediat dup\ un du[ revigorant, prin
masaj u[or cu v`rful degetelor, de jos `n
sus. Excesul de crem\ se `ndep\rteaz\
folosind [erve]ele fine sau dischete de-
machiante.
III. Gel contur ochi "HOF.
VIODANA", prezentat `n tub de 50 ml
Con]ine: Extract de c\tin\, echina-
cea, citrus amara, coenzima Q10.
Efect:
- hidrateaz\ `n profunzime;
- `mpiedic\ pierderea apei transepi-
dermale;
- previne `mb\trânirea prematur\ a
pielii din jurul ochilor;
- tonific\ [i relaxeaz\ pielea;
- atenueaz\ ridurile de expresie [i
cearc\nele;
- favorizeaz\ regenerarea cutanat\.
Ac]iune: - pielea devine hidratat\,
neted\, relaxat\ [i catifelat\.
Utilizare: se aplic\ zilnic, prin masare
u[oara, cu vârful degetelor.
IV. Crema antirid "HOF.VIO-
DANA", prezentat\ `n borcane de 50
ml. [i monodoze a 2 ml.
Con]ine: ulei de c\tin\, spirulin\,
coenzim\ Q10
Efect:
- previne `mb\tr`nirea prematur\ a
pielii;
- regenerare celular\;
- protec]ie intensiv\ `mpotriva radi-
calilor liberi
- cre[terea elasticit\]ii pielii;
- reduce vizibil ridurile deja formate;
- atenueaz\ ridurilor profunde;
Ac]iune: - pielea devine mai lumi-
noas\, mai `ntins\, mai str\lucitoare.
Utilizare: - se aplic\ seara, dup\ de-
machere, pe pielea sensibil\ din jurul
ochilor, pe frunte [i `n jurul gurii, prin
masaj u[or.

Folosind produsele
cosmetice HOFIGAL intra]i
`n prim\var\ cu o piele
revitalizat\, catifelat\,
str\lucitoare, plin\
de s\n\tate.

Ing.chim. VIORICA CARABELA

9
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Sfaturi de sezon

Artroza este cea mai frecvent\


afec]iune reumatismal\
a vârstnicului de peste 70 de ani
[i foarte mul]i speciali[ti
o consider\ "universal"
r\spândit\ `n popula]ie.

Printre factorii determinan]i reamin-


tim:
 ereditatea: femeile de tip dominant,
barba]ii de tip recesiv;
 procesul de `mb\trânire;
 presiunile mecanice asupra cartilage-
elor (obezitatea, manipularea de obiec-
te grele, mi[c\rile bru[te etc);
 traumatismele acute [i cronice;
 inflama]iile din artrite (septice sau imu-
nologice);
 tulbur\rile endocrine (menopauza, hi-
potiroidismul, acromegalia);
 depozitele `n cartilaje (ura]i, cristale de
pirofosfat de calciu, hemosiderina); semne fiind cele radiologice, printre care deform\ri [i subluxa]ii la extremit\]i;
sunt cunoscute: ~n cazul artrozei manifestat\ clinic,
 imobilizarea articular\; simptomele sunt :
 "ciocurile de papagal" [i "pun]ile osoa-
 afec]iuni neurologice din diabet, ta- se" la nivelul coloanei vertebrale; durerea care poate fi permanent\ sau
bes etc. generat\ de mi[care;
Ca evolu]ie clinic\ artroza poate fi `ngustarea spa]iului articular;
mult timp "mut\", cele mai evidente calcific\rile ligamentare; limitarea mobilit\]ii articulare cu r\su-
net asupra mersului [i sta]ion\rii;
 deform\rile articulare;
 instabilitatea articula]iei;
 rev\rsatul lichidian intra - articular;
 crepita]iile [i cracmentele;
 contracturile musculare.
Leziunile de artroz\ se localizeaz\ la
nivelul articula]iilor diartrozice, periferic
sau axial (membre sau coloana vertebra-
l\ `n regiunea mobil\). Diversele locali-
z\ri au fost determinate dup\ amplasare
(coxartroza, gonartroza, cervicartroza,
lomartroza ) sau dup\ numele celui care
le-a descris ( Bouchard Heberden )
Artroza mai poate fi `nso]it\ de sem-
ne neurologice produse prin compresia
nervilor (lombosciatica, nevralgia, neu-
ralgia de nerv arnold) care pot evolua de
la tulbur\ri de sensibilitate, la dureri pu-
ternice [i chiar sec]iuni de nerv cu deficit

10
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Sfaturi de sezon

motor permanent [i atrofia masei mus- Medica]ia simptomatic\ este repre- complicate ale herniei de disc (sec]iune
culare aferente [i compresia medular\ zentat\ de antialgice, antiinflamatorii (ste- de nerv, sindrom de coad\ de cal, forme
cu efecte foarte grave (paralizie a mem- roidiene [i nesteroidiene), miorelaxante, dureroase persistente).
brelor inferioare sau tulbur\ri sfincterie- sedative, vaso-dilatatoatre; administrate ~n cadrul Complexului Medical
ne). oral sau parenteral contribuie direct la "HOFIMED" artroza beneficiaz\ de o
Durerea [i redoarea articular\ sunt ameliorarea fenomenelor clinice. Se bu- dubl\ abordare terapeutic\. Infiltra]iile
mai evidente diminea]a [i cedeaz\ sau cur\ de reputa]ie favorabil\, `n sensul re- cu GEROVITAL H3 [i tratamentul cu
diminueaz\ dup\ mobilizare. gener\rii cartilajului articular, unele pro- OZON aduc evolu]ia clinic\ a pacientu-
Dup\ localizarea simptomatologiei duse de apari]ie relativ recent\, cum ar fi lui artrozic `n limite mai mult decât ac-
se descriu mai multe tablouri clinice: cartilajul de rechin. ceptabile. Fenomenele durerose, mobili-
 sindromul dureros cervical; Din arsenalul terapeutic, electro- tatea articular\, rev\rsatul lichidian intra-
fizio-chinetoterapia [i balneo-terapia articular, contractura muscular\ sunt net
 sindromul dureros um\r - mân\; fac parte integrant\. Aplicarea acestui sis- influen]ate, pacientul p\strându-[i capa-
 sindromul dureros lombar; tem de tratament, `n condi]ii de spital sau citatea func]ional\ `n limite foarte mul-
ambulatoriu, atât `n ora[e cât [i `n sta- ]umitoare.
 sindromul dureros `n coxartroz\;
]iuni bine cunoscute, contribuie la efor- ~n sensul prevenirii [i trat\rii artrozei
 sindromul dureros `n gonartroz\; tul nostru terapeutic. firma HOFIGAL particip\ cu produse ge-
 piciorul dureros cu diversele sale Interven]ia ortopedic\ (opera]ii, pro- moterapice (din coac\z negru, scoar]\
modific\ri (picior plat, "monturi", de- tez\ri) recomandat\ `n cazurile dep\[ite de salcie, pin montan) sau fitoterapice
get "`n ciocan") ale tratamentului de mai sus a ob]inut `n (Condartroz).
Examenele de laborator prezint\ mo- ultimii ani succese remarcabile (vezi cox-
dific\ri specifice, ele având rolul de ex- artroza [i gonartroza invalidant\). Dr. FLORIAN CUIBU{
Neurochirurgia se impune `n cazurile Medicin\ intern\ -
cludere a manifest\rilor articulare near-
Complex medical HofiMed
trozice.
Tratament: este nesatisf\c\tor deoa-
rece este prezent\ tendin]a la recidive [i
de progresie a modific\rilor osteoarticu-
lare. Efortul terapeutic se adreseaz\ `n
special combaterii simptomatologiei.
~n ce prive[te prevenirea, se va c\uta
cu hot\râre sc\derea greut\]ii corporale,
corectarea pozi]iilor vicioase, evitarea su-
prasolicit\rilor articulare traumatizante [i
vor fi folosite mijloace adecvate pentru
protec]ia, corectarea [i sus]inerea meca-
nicii articulare [i a staticei. ~n acest sens
tratamentul gerontoprofilactic cu
GEROVITAL H3 (fiole [i tablete) duce la
o reducere a inciden]ei bolii artrozice [i
o men]inere satisf\c\toare a dinamicii
osteoarticulare.

11
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Sfaturi de sezon

~n mod implacabil un
oaspete de seam\ ne bate
la u[\, un oaspete drag,
aduc\tor de prospe]ime,
c\ldur\, iubire, speran]\,
care ne lumineaz\ sufletele
[i aduce soarele `n casa
inimilor noastre! Aceasta
este PRIM|VARA!

Acum Natura rena[te, `ncepe (pentru a


câta oar\?) noile dar [i vechile cicluri
regenerative, apar ghioceii, printre primii
vestitori ai prim\verii [i `n jurul nostru totul
este `nv\luit `ntr-o aur\ special\, galben -
verde-str\lucitoare [i devenim parc\ mai
`ncrez\tori [i plini de elan pe drumul d\ruit
nou\. Trupurile ne sunt `nv\luite de
c\ldura solar\, sufletul este `ncântat de
energia razelor solare, purt\toare de ade-
varate [i pure mesaje de iubire sacr\, iar
Mintea [i Spiritul nostru exult\ de frumu-
se]ea naturii care rena[te, `nflore[te, cre[te,
reintr\ `n drepturile ei, un adev\rat spec-
tacol al miracolului vie]ii pe acest p\mânt!
Totul este `nv\luit [i p\truns de o energie po-
zitiv\, cald\, binefac\toare! Natura este o tor minerale [i vitamine. Astfel, pentru natur\, mai ales `n sol [i prezint\ o toxici-
fiecare element, a fost g\sit\ o form\ optim\ tate foarte mic\ chiar [i `n concentra]ii
form\ de via]\ pur\, inteligent\, care se
de utilizare `ntr-o formul\ combinat\ cu o mari. Sunt indispensabile vie]ii deoarece
bucur\ cel mai mult de venirea Prim\verii.
protein\ (`n cazul mineralelor) care a au un rol foarte important `n func]ionarea
Aceast\ Natur\ pe care noi oamenii nu o optim\ a Sistemului Nervos Central [i ]esu-
respect\m [i nu `i recunoa[tem adev\ra- sc\zut foarte mult din toxicitatea lor. De
tului muscular. Acestea sunt calciu, potasiu
tele valen]e [i calit\]i, a avut un rol impor- exemplu, peste 95% din elementele mine-
[i sodiu. Dintre ele, doar calciu poate fi `ntâl-
tant, primordial, `n apari]ia, dezvoltarea [i rale - fer [i calciu - se g\sesc `n sângele u- nit sub form\ combinat\ de s\ruri de cal-
evolu]ia vie]ii pe p\mânt. Leg\tura dintre man sau diverse ]esuturi sub forma unor ciu. ~n rest, potasiul [i sodiul circul\ `n or-
toate organismele vii [i Natura `ns\[i este combina]ii denumite s\ruri. ganism sub form\ liber\, nelegate proteic.
mai profund\ [i mai subtil\ decât b\nuim. ~n func]ie de importan]a lor pentru func- Au o importan]\ deosebit\ pentru `ntreg
]ionarea [i vitalitatea organismului uman [i organismul uman.
Natura este negre[it o form\ superioar\ de


via]\, un organism complex, uria[, iar noi, dup\ concentra]ia lor `n alimente, sol, ap\, elemente minerale toxice: sunt de-
fiin]ele acestei planete suntem dependen]i mineralele au fost ulterior `mp\r]ite de numite astfel deoarece au aceast\ pro-
de Natur\, de resursele [i ofrandele ei. Me- oamenii de [tiin]\ [i nutri]ioni[ti `n: prietate indiferent de concentra]ia lor din
sol, ap\ sau alimente. G\sim elemente pre-

canismele adaptative [i selective sunt spe- microelemente esen]iale: sunt mai
cum: plumb, arsenic, stron]iu, mercur, ni-
cifice oric\rei forme de via]\. Natura pose- pu]in r\spândite `n sol, dar sunt pre-
chel, cadmiu. Industrializarea intensiv\, ira-
d\ astfel de mecanisme care sunt aplicate zente `n organismele umane sub form\
]ional\ a produs ca principal efect nociv -
`ntr-un mod care demonstreaz\ c\ Natura combinat\, `n propor]ie mare. Astfel, `n
poluarea mediului `nconjur\tor cu o mare
reprezint\ o form\ superioar\ de via]\, do- aceast\ categorie g\sim elemente mine-
diversitate de minerale toxice, determi-
tat\ cu inteligen]\. Fie c\ vrem s\ recunoa[- rale reprezentative precum fer, cupru, mag-
nând cre[terea concentra]iei acestora mult
neziu, mangan, molibden, seleniu, crom,
tem sau nu, Natura inteligent\ a determi- peste limitele maxime admise. Urmând cir-
cobalt. Aceste microelemente nu sunt de-
nat [i intervenit `n dezvoltarea [i evolu]ia cuitele naturale, acestea au ajuns `n ap\, sol,
pozitate `n organism, astfel c\ orice cre[te-
noastr\, a oamenilor, din cele mai `nde- vegetale [i `n carnea animalelor. Consumul
re a concentra]iei acestora este contraca-
p\rtate timpuri [i pân\ `n prezent. De[i ne acestora a determinat firesc cre[terea con-
rat\ prin func]ia de excre]ie renal\, excesul
centra]iei de minerale toxice `n corpul ome-
consider\m cele mai evoluate fiin]e ale pla- fiind eliminat prin urin\. Excep]ie face ferul,
nesc. Din fericire, mecanismele de detoxi-
netei, nu numai c\ suntem dependen]i de care se g\se[te `n organism sub mai multe
fiere men]in concentra]ia acestora `n limite
Natur\, dar avem `n componen]a organis- forme. De exemplu, combinat `n s\ruri sta-
acceptabile. De aceea, sugerez [i voi reveni
melor noastre aproape toate elementele bile (hemoglobin\, mioglobin\) dar [i sub
ulterior asupra importan]ei suplimentelor
prezente `n Natur\ [i anume, majoritatea form\ instabil\ sau depozitate (sub form\
alimentare Hofigal cu rol antioxidant [i de-
de siderofilin\) sau sub form\ circulant\,
mineralelor [i vitaminelor indispensabile toxifiant.
labil\ (transferin\).
men]inerii vie]ii pe p\mânt. Se pare c\ Na- ~n continuare, vom prezenta câteva
tura a realizat `nc\ de la `nceputurile vie]ii
pe P\mânt o anume selec]ie a aces- macroelemente esen]iale: sunt ele-
mente minerale larg r\spândite `n
dintre mineralele esen]iale pentru organis-
mul uman.

12
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Sfaturi de sezon

r\rile gastro-intestinale pot fi datorate defi- cular, sistem nervos, metabolice (hipoglice-
CALCIU citului de magneziu. mia) sau endocrine (hiperfunc]ie suprare-
Surse naturale de magneziu sunt `n ve- nalian\).
Este cel mai important mineral deoarece
getale de culoare verde `nchis, cereale ne-
asigur\ men]inerea structurii solide a corpu-
m\cinate, nuci, migdale, smochine [i ba-
lui omenesc (scheletul), asigur\ [i men]ine
nane. FER
starea de s\n\tate a din]ilor. ~mpreun\ cu
Aten]ie la consumul exagerat de alcool,
fosforul asigur\ [i men]ine buna func]iona- Este un element foarte important pen-
tutun sau medicamente diuretice, care scad
re a Sistemului Nervos Simpatic, asigurând tru supravie]uire [i foarte r\spândit `n natu-
cantitatea de magneziu din organism. De
[i favorizând astfel activitatea motorie [i vita- r\. Este necesar pentru producerea hemo-
asemenea femeile care folosesc anticon-
litatea organismului. ~mpreun\ cu magne- globinei [i mioglobinei. Importan]a deose-
cep]ionale sau estrogeni au o nevoie cres-
ziul, calciul asigur\ integritatea [i func]io- bit\ a ferului este datorat\ func]iilor sale
cut\ de magneziu. Vitamina A, calciul [i
nalitatea sistemului cardio-vascular. Doza de catalizator [i transportor al oxigenului,
fosforul, precum [i vitaminele complexului
zilnic\ de calciu este de 800 - 1200mg. De de reglator al respira]iei celulare [i coordo-
B poten]eaz\ efectele magneziului.
precizat c\ acest mineral nu poate fi absor- nator al proceselor de oxido-reducere.
bit decât `n prezen]a unei cantit\]i suficien- Peste 70% din ferul organic se afl\ combi-
te de vitamina D. Aceasta se formeaz\ `n SODIU nat `n hemoglobin\, pigment cu rol `n
piele sub efectul razelor solare. De aceea, func]ia respiratorie a hematiilor (globulele
m\car o jumatate de or\ de expunere solar\ Asigur\ procesul normal de cre[tere [i ro[ii). Catalaza, peroxidazele, citocromii,
zilnic\ [i consumul de ulei de pe[te (Ome- dezvoltare al organismelor, `mpreun\ cu po- con]in `n componen]a lor ioni de fer. Ab-
ga 3) asigur\ o bun\ stare de s\n\tate. De- tasiul. Se g\se[te `n concentra]ii mari atât sorb]ia ferului `n organism este interme-
asemenea contribuie la metabolizarea fe- `n sol cât [i `n apa oceanelor. Nefiind toxic, diat\ de concentra]ia de vitamina C, dar [i
rului, asigur\ o bun\ frecven]\ cardiac\, este prezent `n organismul uman la toate de prezen]a altor microelemente, precum
ritmicitatea [i regularitatea b\t\ilor inimii, nivelele [i asigur\ o bun\ func]ionare a sis- manganul sau cuprul.
contribuie la transmiterea influxului nervos, temului nervos [i muscular. Cantitatea zil- Cele mai importante surse de fer sunt
constituind un foarte bun tonic al Sistemu- nic\ necesar\ (1-3g) este de regul\ asigu- urzicile, p\p\dia, stafidele, fasolea, pâinea
lui Nervos. Caren]ele de calciu determin\ rat\ prin consumul s\rii de buc\t\rie. Su- neagr\ [i laptele. De asemenea, amintim or-
apari]ia unor boli precum rahitismul, osteo- pra`nc\rcarea organismului cu sodiu duce la ganele de vit\ [i porc, carnea de vit\, g\lbe-
poroza, neuroastenia, spasmofilia, nevro- dezechilibre ionice la nivel de celule [i ]e- nu[ul de ou, sparanghelul, piersicile deshi-
za, tulbur\rile de ritm cardiac. suturi [i pe termen lung poate afecta func- dratate, smochinele.
Cele mai cunoscute surse naturale de ]ia rinichilor. Cre[terea concentra]iei de so- Deficitul de fer determin\ apari]ia ane-
calciu sunt laptele [i produsele lactate, diu determin\ o sc\dere a concentra]iei de miei, care pe termen lung are repercursiuni
brânzeturile, semin]ele de soia, alunele, potasiu, cu repercursiuni nepl\cute asupra asupra imunit\]ii, metabolismului [i activit\]ii
nucile, semin]ele de floarea-soarelui, cono- dinamicii cardiace. sistemelor cardio-vascular, renal [i nervos.
pida, fasolea uscat\, sardinele, scrumbia, Surse naturale de sodiu sunt organele Aten]ie la tulbur\rile de ciclu sau exce-
macroul. De men]ionat c\ o alimenta]ie (creier, rinichi), carnea de vit\, [unca, afu- sul de alimente vegetale (cazul vegetarie-
bogat\ `n ciocolat\, spanac sau sfecl\ (bo- m\turile, morcovii, sfecla [i anghinarea. nilor) care prezint\ forme de anemie.
gate `n gr\simi [i acid oxalic) precum [i ex- Caren]a de sodiu poate produce tulbu- Excesul de fer poate produce tulbur\ri
cesul de cereale (bogate `n acid fitic) pot r\ri ale percep]iei senzoriale sau tulbur\ri gastro-intestinale (diaree, v\rsaturi).
`mpiedica absorb]ia calciului `n organism. de digestie, `n special a carbohidra]ilor.

FOSFOR
MAGNEZIU POTASIU
Este implicat `n aproape toate reac]iile
Este foarte important pentru metabo- Rolul acestuia `n combina]ie cu sodiul biochimice ale organismului. Metaboliza-
lizarea calciului, fosforului, sodiului, pota- asigur\ buna conductibilitate a influxului rea sa este sporit\ de prezen]a vitaminei D
siului [i vitaminei C. De aceea, este ultrane- nervos la nivel celular. De asemenea, buna [i calciului. Are un rol important pentru
cesar pentru buna func]ionare a mu[chilor hr\nire [i aprovizionare a celulelor cu ap\ p\strarea integrit\]ii structurale a scheletu-
[i nervilor. Magneziul combate stresul [i [i elemente nutritive depinde de echilibrul lui [i din]ilor. Este important pentru trans-
ajut\ la metabolizarea glucozei `n orga- dintre potasiu [i sodiu. Deci activitatea mus- miterea impulsurilor nervoase, activitatea
nism. De asemenea, este implicat `n toate cular\ [i func]ionarea sistemului nervos cardio-vascular\ [i func]ionarea normal\ a
procesele generatoare de energie chimic\, depind [i de aceste minerale. Astfel, frec- rinichilor. Intervine `n metabolizarea lipide-
asigur\ contrac]ia eficient\ a mu[chilor, ven]a b\t\ilor inimii, contractilitatea mu[- lor [i polizaharidelor. Necesarul zilnic este
intervine `n echilibrul hormonal [i `n chilor depind de aportul optim de potasiu de 800-1200mg .
metabolismul lipidelor. Din aceast\ cauz\, (1600-2000mg /zi pt. adult). Caren]a de fosfor poate produce `n
deficitul de magneziu produce `n special tul- Sursele naturale de potasiu sunt: pepe- timp apari]ia rahitismului, sc\derea imuni-
bur\ri ale activit\]ii sistemului cardio-vas- nele galben, ro[iile, bananele, citricele, car- t\]ii, cariile dentare (al\turi de deficitul de
cular, poate produce tulbur\ri ale sistemu- tofii. fluor), disfunc]ii metabolice, renale. Defici-
lui nervos (insomnie, iritabilitate). Fiind [i Deficien]ele de potasiu care pot ap\rea tul de fosfor poate fi cauzat de aportul exa-
antioxidant, deficitul de magneziu produ- `n situa]ii de stres, exces de tutun, alcool, gerat de fer [i magneziu.
ce o agravare a inflama]iilor cronice. Tulbu- pot determina tulbur\ri la nivel cardio-vas- continuare `n pagina 14

13
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Sfaturi de sezon

continuare din pagina 13 rea excesiv\ a alimentelor scade concen- (rol `n buna func]ionare a sistemului ner-
O foarte mare importan]\ trebuie acor- tra]ia de seleniu. vos), fluorul (necesar mineraliz\rii osoase)
dat\ consumului de lapte, brânzeturi, fruc- Asocierea seleniului cu vitamina E [i al]i [i manganul (intervine `n metabolismul
te, legume [i diminuarea consumului de antioxidan]i conduce la preven]ia bolilor lipidelor [i carbohidra]ilor). Acestea se reg\-
carne deoarece, cu timpul, scade capaci- cardio-vasculare, a cancerului [i cre[te re- sesc `n legume, cereale germinate, carne,
tatea rinichilor de excre]ie a surplusului de zisten]a la stres. lapte, ou\, drojdie de bere, nuci, m\sline.
fosfor, determinând hipocalcemia. Importan]a mineralelor `n via]a omului
Cele mai importante surse de fosfor este foarte mare [i pot fi exemplificate nume-
sunt: carnea de pe[te, pui, ou\le, cerealele IOD roase situa]ii `ntâlnite `n via]a de zi cu zi.
integrale, nucile, semin]ele (dovleac, floa- Nu vom da decât un singur exemplu [i
rea soarelui). Este un component de baz\ al hormo- anume, cum pot interveni aceste minerale
nilor tiroidieni, asigurând buna func]ionare `n anumite afec]iuni cardio-vasculare, de
a glandei tiroide. Zonele s\race `n iod au exemplu HTA. ~n acest caz este recoman-
ZINC determinat apari]ia unor popula]ii locale dat hipertensivilor consumul de potasiu [i
suferinde de manifest\ri specifice gu[ei magneziu, preluate din portocale, banane,
Este foarte important pentru desf\[u- endemice (a[a zisele zone gu[ogene). Io- pepene galben, c\p[uni, dovleac, pe[te,
rarea proceselor enzimatice din organism. dul ajut\ la arderea gr\similor, are efect surse naturale bogate `n aceste minerale.
Determin\ o bun\ contractilitate a muscu- energizant, asigur\ integritatea p\rului [i a Dimpotriv\, cei care prezint\ hipotensi-
laturii [i intervine `n men]inerea echilibrului pielii. une arterial\ au nevoie de calciu [i fosfor,
acido-bazic al organismului. De asemenea, Surse naturale de iod sunt organismele care au rolul de a cre[te valorile tensiunii
are un rol de normalizare a activit\]ii pros- marine (pe[te, stridii, creve]i), m\sline, cea- arteriale.
tatei [i favorizeaz\ integritatea [i func]io- pa sau vegetalele cultivate `n soluri bogate
nalitatea organelor reproduc\toare. Partici- `n iod. ~n aceste probleme, Compania HOFI-
p\ la sinteza ADN-ului. Intervine `n sinteza Necesarul zilnic de iod este de 150μg. GAL v\ ofer\ consultan]\ gratuit\,
acizilor nucleici, hormonilor sexuali [i a in- Excesul de varz\ crud\ poate provoca scheme de tratament cu produse farma-
sulinei. Are un efect antioxidant. Necesarul `n timp deficitul de iod. De aceea este bine ceutice naturale din produc]ia proprie [i
zilnic este de 15-25mg. s\ consum\m pe[te [i m\sline `n cantit\]i vine `n `ntâmpinarea tuturor persoanelor
Cele mai importante surse naturale de corespunz\toare. care prezint\ caren]e de minerale da-
zinc sunt: ficatul de vit\ [i porc, carnea, Caren]a de iod se manifest\ prin `n- torate unor deficien]e alimentare, sufe-
ou\le, germenii de grâu, drojdia de bere, gr\[are, oboseal\, lips\ de interes, tulbu- rinzi cronici, cu tulbur\ri de metabolism [i
semin]ele de dovleac. r\ri circulatorii periferice, c\derea p\rului. de absorb]ie a nutrien]ilor la nivelul tubu-
Caren]a de zinc produce `n timp hiper-
lui digestiv. Patologia este variat\, de la
trofia de prostat\, tulbur\rile de dinamic\
Alte microelemente necesare orga- banale deficien]e de aport [i terminând cu
sexual\, ateroscleroza, hipogonadism,
nismului sunt cromul (poten]eaz\ ac]iu- disfunc]ii metabolice endocrine sau neo-
c\derea p\rului, boli dermatologice, tulbu-
nea insulinei, scade nivelul lipidelor), litiul plazii.
r\ri ale gustului sau mirosului. De men]io-
nat c\ excesul de vin ro[u, bogat `n tani-
nuri sau consumul exclusiv de cereale inte-
grale bogate `n acid fitic pot produce sc\-
derea sau chiar blocarea asimil\rii zincului.

SELENIU
De[i considerat ca microelement toxic,
s-a constatat c\ deficitul de seleniu poate
fi asociat cu o frecven]\ crescut\ a bolilor
cardio-vasculare [i a unor forme de cancer.
Dup\ reconsiderarea rolului radicalilor liberi
[i a substan]elor antioxidante, `n aceste
patologii a ap\rut o cre[tere a semnifica]iei
[i eficacit\]ii seleniului `n profilaxia acestor
boli. Seleniul ac]ioneaz\ `n cuplu cu vitami-
na E, având rol antioxidant puternic. Nece-
sarul zilnic de seleniu este de 50mcg la fe-
mei [i 70mcg la b\rba]i.
Surse naturale de seleniu se afl\ `n pe[te,
legume [i cereale, ceap\, ro[ii, t\râ]e de grâu.
Caren]a de seleniu poate fi determina-
t\ de consumul excesiv de alcool, tutun
sau la persoanele stresate. Prelucra-

14
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Sfaturi de sezon

lui, hipocalcemie, tulbur\ri neuromuscu-


lare secundare caren]ei de calciu, tulbur\ri
de dezvoltare a denti]iei, carii dentare)

 Gemoderivat din muguri de mes-


teac\n alb - prezint\ o ac]iune de
stimulare a sistemului reticulo-endotelial [i
al osteoblastelor, cu rol `n sinteza ]esutului
osos [i de asemenea are un rol antiinflama-
tor. Este recomandat `n toate caren]ele mi-
nerale, rahitism, tulbur\ri de cre[tere, os-
teomielite, osteocondrite, osteoartrite,
carii dentare.

 Gemoderivat din muguri de mes-


teac\n pufos - prezint\ o ac]iune sti-
mulatoare a remineraliz\rii [i osteogenezei,
fiind indicat `n toate tulbur\rile dismetaboli-
ce, `n caren]e minerale, rahitism, osteopo-
roz\, tulbur\ri de cre[tere, parodontopatii.

 Gemoderivat din ml\di]e de m\-


ce[ - prezint\ o ac]iune antiinflama-
torie, antialergic\, osteoblastic\, fiind reco-
mandat `n `ntârzierile de cre[tere la copii,
decalcefieri osoase [i demineralizari juveni-
le, osteoporoza post-menopauz\, st\ri
debilitante, cloroza fetelor tinere.

Aceste suplimente alimentare fac parte


dintr-o gam\ divers\ de produse apar]i-
Pentru completarea necesarului de mi- de Amaranthus caudatus, pulbere de nând companiei HOFIGAL [i se adresea-
nerale v\ recomand\m urm\toarele produse frunze de Topinambur, pulbere de frunze z\ tuturor afec]iunilor care au la baz\ dis-
HOFIGAL spre a fi consumate `n cure de de ]elin\ [i pulbere de Amaranthus cau- func]ii metabolice, endocrine, deficien]e
câte 3 luni, separate de pauze de 1 lun\; `n datus cum herba. Datorit\ acestei com- minerale, st\ri de convalescen]\ dup\ boli
pozi]ii, pe lâng\ echilibrarea complet\ a consumptive cu consecin]e asupra echili-
acest fel 2-3 cure pe an sunt suficiente:
organismului determin\ [i tonifierea, brului hidromineral, st\ri de deficien]\ imu-

 Se-Spirulina - produs de excep]ie,


`mbin\ `n mod fericit ac]iunea detoxi-
fiant\, de normalizare a metabolismului
energizarea [i revitalizarea organismului,
fiind recomandat `n toate disfunc]iile di-
gestive, sindroamele de malabsorb]ie, dez-
nologic\, caren]e alimentare sau sindroa-
me de malabsorb]ie.
celular, eliminarea metalelor grele cu ac]iu- echilibrele florei saprofite intestinale, ulcer, Folosind aceste suplimente, `n urma re-
nea antioxidant\ a seleniului. Este reco- astenie fizic\ [i surmenaj; datorit\ propri- comand\rii unui medic specialist apifitote-
mandat\ cu insisten]\ pentru to]i bolnavii et\]ilor moderat antiinflamatorii, calmea- rapeut, se pot ob]ine ameliorari spectacu-
care sufer\ de hepatit\ cronic\ de diverse z\ durerile [i inflama]iile articulare, fiind loase `n cazul unei patologii cronice sau `n
etiologii, dislipidemii, steatoz\ hepatic\ recomandat `n diverse forme de reuma- mod profilactic pot fi evitate situa]iile ne-
(ficat gras), astenie fizic\ marcat\, anemie, tism, gut\. pl\cute, caren]ele de prim\var\ ce pot
gastrite, ulcer gastric [i duodenal, hipocal-

 Polivitamine naturale cu calciu [i ap\rea la diverse categorii de vârst\, mai


cemie, stres profesional, perioada de can-
magneziu - este un produs nou al ales `n situa]ia `n care alimenta]ia din lunile
tonament [i competi]ie pentru sportivi.
companiei HOFIGAL care, datorit\ com- de iarn\ a fost mai s\rac\ `n minerale.

 Complet antioxidant - un produs


care se adreseaz\ tuturor categoriilor
de vârst\ (de la copii de 3 ani [i pân\ la
pozi]iei sale se adreseaz\ `n special patolo-
giei legate de dezechilibrele minerale din
~n partea a II-a din num\rul viitor vom
insista asupra rolului vitaminelor `n men]i-
organism. Este recomandat tuturor per- nerea st\rii de s\n\tate [i combaterea fac-
vârsta senectu]ii). Datorit\ compozi]iei sale soanelor care sufer\ de anemie, probleme torilor nocivi din mediu. De asemenea vom
asigur\ necesarul de minerale, vitamine, endocrine, hipocalcemie, hipomagneziemie, insista asupra produselor farmaceutice [i
aminoacizi, acizi gra[i satura]i [i nesatu- disfunc]ii metabolice, tulbur\ri de ciclu,
ra]i, flavonoide, lecitine, minerale (Na, K, suplimentelor alimentare naturale ale
astenie fizic\ [i psihic\, persoane expuse
Ca, P, Fe, Mg, Mn, Cu, I, vitamine: A, B1, unui stres permanent. companiei HOFIGAL care pot suplini
B2) este recomandat `ntr-o gam\ variat\ de aceste caren]e vitaminice.
afec]iuni, efectul s\u principal fiind de
echilibrare complet\ a organismului [i `m- Gemoderivat din muguri de pin - pre-
zint\ ac]iune specific\ asupra mine-
raliz\rii osoase [i consolidarea fracturilor.
Pân\ atunci, v\ dorim mult\ s\n\tate,
anul 2008 s\ v\ fie un an benefic [i s\
piedicarea form\rii radicalilor liberi, com- auzim numai de bine!
baterea fenomenelor de `mb\trânire pre-
matur\.
 Gemoderivat din muguri de brad alb
- prezint\ ac]iune puternic remine- Dr. TEODOR HENRI SISSEA -

 Fiamarant - este un supliment nu- ralizant\, stimuleaz\ fixarea calciului `n oase medic primar M.G. cu competen]\
[i formarea ]esutului osos, fiind recoman- `n Apifitoterapie [i Homeopatie,
tri]ional cu un con]inut bogat `n
apifitoterapeut Complex Terapie
minerale (Ca, Fe, P, Mg, Na, K, Cu, Mn) [i dat tuturor categoriilor de vârst\ (`n rahitism,
Naturala "ALEXANDRA" - Breaza
vitamine (A, B1, B2, C) [i extracte naturale tulbur\ri de cre[tere, osteoporoza adultu-

15
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
~n sprijinul medicului practician

ELECTROFOREZA
[i diagramele ei,
investiga]ii de baz\ la
1.

2.
PARTEA I-a
`ndemâna
Electroforeza [i imunoelectro-
foreza - defini]ie
Sângele total (plasm\ / ser) -

3.
4.
definire

medicului
[i diferen]ieri
Constituien]ii sângelui
Proteinele plasmatice - categorii

practician (III)
[i func]ii

PARTEA a II-a
5. Interpretarea traseului
electroforetic -
aplica]ii `n gemoterapie
6. Traseul electroforetic `n condi]ii
normale

PARTEA a III-a
7. Traseul electroforetic `n condi]ii
patologice

Traseul electroforetic ~n hiperalfa-gamma-globulinemie sunt indicate la


`n condi]ii patologice monodoz\ gemoderivatele de arin negru, mesteac\n
pufos, mesteac\n alb, carpen alb, sânger, nuc, ulm

~n hiperalfa-globulinemie, firma Hofigal recomand\ la Pentru hiperalfa-beta-gamma-globulinemie se pot admi-


monodoz\ gemoderivatele din arin negru, mesteac\n nistra la monodoz\ gemoderivate de mesteac\n pufos,
pufos, fag, coac\z negru, m\ce[. mesteac\n alb, sânger, p\ducel, fag, ienup\r, ulm.

16
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
~n sprijinul medicului practician

Hipergamma-globulinemia beneficiaz\ de tratamentul


~n ciroz\, tratamentul se completeaz\ cu gemoderivate
cu gemoderivat la monodoz\ de carpen alb, sânger,
la monodoz\ de carpen alb, alun, ienup\r, coac\z
nuc, ienup\r, plop negru, coac\z negru, rozmarin, ulm,
negru, rozmarin.
vi]\ de vie

~ntr-o gamopatie monoclonal\ indica]ia este


de gemoderivat la monodoz\ de carpen alb, sânger,
~n hipogamma-globulinemii se pot asocia la
nuc, ienup\r, ulm.
monodoz\ gemoderivatele de castan s\lbatic,
fag, m\ces.

Pentru o gamopatie policlonal\ prescrip]ia


include gemoderivat la monodoz\ de mesteac\n
~n inflama]ii acute se prescriu la monodoz\ pufos, mesteac\n alb, carpen alb, nuc, ienup\r,
gemoderivatele de arin negru, mesteac\n pufos, ulm, vi]a de vie.
frasin, plop negru, coac\z negru.

Tratamentul pentru inflama]ia cronic\ include


~n sindromul nefrotic recomand\m la monodoz\ gemoderivat la monodoz\ de carpen alb, nuc,
gemoderivatele de mesteac\n pufos, mesteac\n alb, m\ce[, vi]a de vie.
fag, ienup\r. continuare `n pagina 18

17
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
~n sprijinul medicului practician

continuare din pagina 17

Traseul electroforetic `n condi]ii patologice

Bibliografie:
1. Mihele D., (2002), Biochimie Clinic\ - metode
de laborator, Ed. a II-a, Ed. Medical\, Bucure[ti, pag. 5, 6, 24, 147-
160 (p. 380)
2. Mihele D., (2003), Biochimie Clinic\ - curs, Ed. Medical\,
Bucure[ti, pag. 150-170 (p. 463)
3. Pitera F., (2005), Compendiu de Gemoterapie Clinic\, Funda]ia
Crestin\ de Homeopatie "SMILE", Constan]a, pag.62-92 (p.386)

Dr. ANCA ANU{CA, Farm. GABRIELA VL|SCEANU

18
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Nout\]i terapeutice

L-CARNITIN COMPLEX
Compozi]ie: - un comprimat con]ine:
L-Carnitin tartrat 500,00 mg; Coenzima
 pentru combaterea fenomenelor de `m-
b\trânire precoce, care necesit\ aport ali-
Comprimate
ie[te un regim alimentar variat [i echi-
librat.
Q10 10,00 mg; ulei de c\tin\ 50,00 mg; mentar adecvat [i practicarea de exerci]ii Contraindica]ii: nu sunt semnalate la
extract uscat de echinacea 100,00mg; fizice [i metode fizioterapice. dozele recomandate.
extract de zmeur 100,00 mg; extract uscat produsul este ideal pentru suplimentarea Precau]ii: la persoane cu crize comi-
de c\tin\ 200,00mg [i excipien]i pân\ la dietei sportivilor `n timpul antrenamen- ]iale [i la administrarea de analeptice respi-
1070,00mg. telor (`nainte [i dup\ competi]ii); la per- ratorii de tip pentilentetrazol.
Produsul este un supliment alimen- soane cu activitate fizic\ [i mental\ inten-
Efecte secundare: `n cazuri rare pot
tar cu compozi]ie complex\, care com- s\ (solicitare psihofizic\ semnificativ\);
ap\rea tulbur\ri digestive u[oare (grea]\,
bin\ `n mod armonios propriet\]ile de supliment alimentar al dietei `n curele de v\rs\turi, crampe abdominale, diaree), ame-
activare metabolic\ [i stimulare ener- sl\bire rapid\ [i la regimuri de diet\ ve- ]eli, un miros dezagreabil de pe[te al pielii
getic\ ale L-Carnitinei [i Co Q10, cu getariene stricte [i `ndelungate. [i p\rului (care dispare rapid dup\ `ntreru-
aportul de vitamine, flavonoizi [i
 supliment alimentar care ar trebui s\ fie perea administr\rii).
microelemente prezente `n extractele
utilizat, pentru completarea dietei, de Interac]ii cu unele medicamente:
de c\tin\, echinacea [i zmeur.
acidul valproic (anticonvulsi-
Ac]iune: vant), analogi nucleozidici
Aceast\ asociere poten- din tratamentul infec]iei HIV,
]eaz\ propriet\]ile carnitinei unele antibiotice cu spectru
[i ale Co Q10 [i se asigur\ men- larg care con]in acid pivalic
]inerea `n parametri fiziolo- (de ex. Pivampicilin, pivcefa-
gici a proceselor metabolice, lexin) pot induce deficien]e
a mijloacelor de control imu- secundare de L-carnitin\.
nologic al prolifer\rii [i rege- Mod de administrare:
ner\rii celulare, a rezisten]ei Adul]i: 2 comprimate pe zi,
organismului `n fa]a agen]i- `n timpul meselor principale;
lor patogeni, precum [i ac]iu- (Dozele de L-carnitin tar-
nea de combatere a efectelor trat recomandate pe zi ca
nocive a radicalilor superoxi- supliment alimentar:
dici [i de neutralizare a unor sub- Performan]\ muscula-
stan]e cu efect toxic din exte- r\, stimularea metabolismu-
rior sau rezultate `n cursul pro- lui energetic [i lipidic: 1000 -
ceselor metabolice. 2000 mg/zi, divizate `n 2-3
Recomand\ri: prize/zi;
 Afec]iuni cardiace:
 hipertiroidie;
750-1250 mg /zi, repartizate
 infertilitate masculin\ da- `n 3 prize/zi;
torat\ astenospermiei (sc\derea motilit\- persoane cu vârsta peste 30-35 de ani, Deficien]e de carnitin\ la alcoolici:
]ii spermatozoizilor); pentru stimularea activit\]ii miocardului, 500 mg de 3 ori/zi;
 la mame suspectate de na[tere prematur\ a activit\]ii metabolice [i de detoxifiere a Infertilitate masculin\: 500 -1000
(asigur\ func]ionarea corespunz\toare [i celulei hepatice, pentru prevenirea degra- mg/zi, `n 3 prize;
maturizarea pl\mânilor copilului, scade d\rilor articula]iilor [i stimularea capaci- Sindromul de oboseal\ cronic\: 500-
riscul de moarte subit\ la nou-n\scu]ii t\]ilor psiho-fizice ale organismului. 1000 mg/zi, `n 3-4 prize;
prematur); `n dieta pacien]ilor cu diabet supu[i unui Hipertiroidie 2000-3000 mg/zi, `n 3-4
 `n afec]iuni hepatice (ciroz\, hepatite cro- tratamentul de lung\ durat\ al tulbur\- prize;
nice consecutive consumului excesiv de rilor de echilibru al glicemiei [i de preve- Form\ de prezentare: 10 comprima-
alcool, steatoz\ hepatic\); nire a complica]iilor vasculare [i neurolo- te/blister, 2 blistere sau 4 blistere/cutie pli-
gice consecutive; ant\ din carton.
 boli neuropsihice (boala Alzheimer,
anorexie nervoas\, sindrom de oboseal\ insuficien]\ renal\ cronic\, pacien]i de- Condi]ii de p\strare: A nu se utiliza
cronic\, tulbur\ri de memorie, sindrom penden]i de hemodializ\; dup\ data de expirare `nscris\ pe ambalaj!
Down); Este recomandat pentru suplimen- A se p\stra la temperatura camerei
 `n boli cardiovasculare `n contextul fizio- tarea dietei la pacien]i `n cadrul unor (15°C - 25°C), ferit de umiditate [i lumin\,
patologic al dislipidemiilor [i aterosclero- tratamente conven]ionale sau `n scopul `n ambalajul original!
zei (cardiomiopatie dilatatorie, cardiopa- men]inerii st\rii de echilibru [i s\n\- A nu se l\sa la `ndemâna copiilor!
tie ischemic\, recuperarea dup\ infarct tate a `ntregului organism; nu `nlocu- Termen de valabilitate: 2 ani
miocardic, insuficien]\ cardiac\ conges-
tiv\, aritmii, arterit\ obliterant\ a mem- Adresa produc\tor:
brelor inferioare, cu claudica]ie intermi- Intrarea Serelor, Nr.2, Sector 4, Bucure[ti, ROMÂNIA
tent\) Cod po[tal: 042124 Tel/Fax:021 334 59 05; 021 492 00 85
web: www. hofigal.ro; email: office@hofigal.eu

19
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Nout\]i terapeutice

 Ce `n]elegem
prin aromaterapie?
Sub denumirea de aromaterapie se
`n]elege folosirea uleiurilor volatile `n scop
curativ, preventiv sau `n ameliorarea dife-
Conceptul de "referen]ial electric" expli-
c\ ac]iunea uleiurilor volatile prin poten]ia-
lul electric al fiec\rui constituent chimic,
care poate fi pozitiv (de diferite intensit\]i)
sau negativ [i care poate ioniza atmosfera
sau alte medii.
[i informa]ie.
Prin materie `n]elegem constituen]ii chi-
mici care se g\sesc `n amestecul ce alc\tu-
ie[te uleiul volatil [i care imprim\ ac]iune
terapeutic\.
Energia prin care ac]ioneaz\ uleiurile vo-
ritelor maladii (infec]ioase, psihice, metabo- Compu[ii cu poten]ial electric negativ latile trebuie privit\ prin prisma mai multor
lice, endocrine sau de alt\ natur\). au efect calmant, relaxant asupra sistemului forme: electronic\, electric\, electromag-
Aromaterapia aduce beneficii imense nervos central [i, `n func]ie de structura netic\, vibratorie [i caloric\. Un ulei volatil
farmacoterapiei, `n sensul c\ permite eradi- chimic\, pot ac]iona ca substan]e antispas- colorat emite unde luminoase corespunz\-
carea multor boli cu mijloace mai blânde tice, mucolitice, lipolitice [i cicatrizante, an- toare unei energii vibratorii, cu o dubl\ com-
decât cele pe care le ofer\ chimia de sin- tiinfec]ioase [i antioxidante, antiinflama- ponent\: electric\ [i magnetic\. Colora]ia
tez\, cu condi]ia s\ fie bine alese, `n sensul toare [i antihistaminice. Compu[ii cu poten- divers\ a uleiurilor volatile acoper\ tot spec-


aprecierii eficien]ei terapeutice. ]ial electric pozitiv sunt `n general tonici [i trul luminii.
stimulen]i ai sistemului nervos central [i ai Dar constituen]ii uleiurilor volatile ac]io-
Evolu]ia func]iilor unor organe (cardiotonici, fle- neaz\ [i datorit\ informa]iei primite prin
aromaterapiei botonici, uterotonici). intermediul unor receptori nervo[i (gusta-
tivi, olfactivi), ceea ce devine un adev\rat
~n evolu]ia sa aromaterapia a cunoscut Conform conceptului "ternar-aroma- mesaj specific. Acesta induce apoi corela]ii
mai multe etape. La `nceput se utilizau tic" ac]iunea uleiurilor volatile este rezultan- mnezice, emo]ionale, afective, sexuale, de
plantele care con]ineau uleiuri volatile, de- ta corela]iei a trei factori: materie, energie prim\ importan]\.
numite [i plante aromatice, `n special `n ali-
menta]ie (drept condimente), ori sub form\
de infuzii, macerate, decocturi (prima epo-
c\), apoi ca fumiga]ii [i extracte ob]inute Avantajele administr\rii sub form\ de monodoz\ a uleiurilor
prin macerare sau digestie `n uleiuri vege- volatile `n miere:


tale (no]iunea de ac]iune terapeutic\ este Nepermi]ând contactul direct al uleiului volatil cu mucoasa, nu se pro-
legat\ de prezen]a substan]elor mirositoare voac\ irita]ii;
- epoca a II-a), iar mai târziu, dup\ acumu-
larea unor cuno[tin]e suficiente despre ule-
iurile volatile, s-a trecut la ob]inerea lor prin
distilare (asist\m la na[terea conceptului de
 Prin exactitatea dozajului, este eliminat\ toxicitatea asociat\ dozelor
mari;"ulei volatil" - epoca a III-a). De[i nu con]in conservan]i, se asigur\ acurate]ea tratamentului
printr-o bun\ stabilitate `n timp a produsului, deoarece acesta nu vine `n
Noile concepte contact cu aerul [i nu prezint\ riscul de contaminare cu microorganisme,
ale aromaterapiei la fiecare utilizare.

Perioada modern\ se caracterizeaz\ prin


multiple cuno[tin]e despre constituen]ii chi- Monodozele sunt concepute pentru a adapta dozarea [i administrarea
tratamentului [i la modul de gândire alopat (bazat pe conceptul rela]iei
"doz\-efect");
mici ai uleiurilor volatile; s-au descoperit re-


la]ii `ntre structura chimic\, conforma]ia Medicul are posibilitatea urm\ririi rezultatelor unui tratament dozat
spa]ial\, influen]ele electronice ale constitu-
corect [i poate ob]ine concluzii utile `n vederea alegerii celei mai adec-
en]ilor uleiurilor volatile, pe de o parte [i ac-
vate scheme terapeutice.
tivitatea lor biologic\, pe de alt\ parte.

20
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Nout\]i terapeutice

 Ce sunt
uleiurile volatile?
Uleiurile volatile sau aetheroleum, im-
propriu denumite [i uleiuri esen]iale ori
arome, sunt produ[i ai metabolismului ve-
Ulei volatil de
busuioc `n miere
Tonifiant general. Induce
claritate mental\ [i faciliteaz\
concentrarea. Este un afrodiziac
getal secundar, secreta]i de celule speciali-
mediu [i se remarc\ prin puter-
zate `n acest scop, sub form\ de lichide ule-
nice propriet\]i antiseptice.
ioase, volatile, cu miros pl\cut, aromat.
Ele sunt amestecuri de diver[i constitu-
Ulei volatil de
en]i chimici, dota]i cu interesante proprie- cimbru `n miere
t\]i terapeutice. Unii dintre ei prezint\ [i un
anumit grad de toxicitate sau dau reac]ii ad- Stimulent general, balsamic [i
verse. Cunoa[terea acestora este o condi]ie bun antiseptic. Eficient la doze
esen]ial\ pentru medicul care practic\ aro- mici `n spasme musculare.
Influen]eaz\ favorabil diureza.


materapia.
U[ureaz\ respira]ia, fiind [i un
Ce trebuie bun expectorant. Vermifug
s\ [tim despre moderat.
toxicitatea Ulei volatil de
uleiurilor volatile lev\n]ic\ `n miere
Toxicitatea lor se datoreaz\ abuzului [i Analgezic bun [i calmant
este imprimat\ de anumi]i constituen]i chi- puternic `n doze reduse (`n
mici. ~n acest sens semnal\m: nefrotoxici- doze mari este excitant, iar `n
tate, fotosensibilizare, alergizare sau hiper- doze [i mai mari, euforizant).
sensibilizare. Apar la utilizare `ndelungat\, Bun fluidifiant al secre]iilor
prin cumul de doze (toxicitate cronic\). bron[ice. Hipotensor puternic
Uleiurile volatile pot fi administrate sub [i sedativ. Vermifug. Utilizat `n
form\ de aerosoli (`n afec]iuni respiratorii st\ri de iritabilitate, insomnie,
sau pentru dezinfec]ia `nc\perilor); pentru melancolie, ame]eli, isterie [i
uz oral, Hofigal Export Import SA ofer\ for- migrene.
ma de monodoz\, `n care uleiurile volatile
sunt `ncorporate `n miere. Astfel, adminis- Ulei volatil de
trarea ca monodoz\ `mbin\ beneficiile uti- rozmarin `n miere
liz\rii uleiurilor volatile cu propriet\]ile mie- Hipocolesterolemiant activator


rii de albine. al circula]iei [i oxigen\rii
cerebrale. Recomandat `n st\ri
Mierea de sl\biciune dup\ boli [i
de albine interven]ii chirurgicale,
ame]eli, cefalee, migrene,
Este cunoscut\ ca aliment din cele mai sl\birea memoriei [i senilitate.
vechi timpuri, mai ales pentru valoarea sa ener-
getic\. Tracii numeau mierea hran\ vie.
Mierea este un aliment u[or de digerat.
Cuprinde un amestec de fructoz\ [i glucoz\,
`ntr-o form\ u[or asimilabil\ de c\tre orga-
nism, oferind energie [i o multitudine de sub-
stan]e bioactive [i nutritive. Con]inutul de
microelemente al mierii este similar celui al
sângelui uman, iar compozi]ia sa bogat\ `n
vitamine: B1, B2, B6, B12, enzime, flavone,
flavonoide, compu[i aromatici, fitohormoni,
acizi organici, compu[i cu azotul (aminoacizi)
asigur\ mierii un loc aparte `n reglarea func-
]iilor organismului uman. Fiind o solu]ie su-
prasaturat\ `n glucide, are [i rolul de agent
de conservare natural\, presiunea osmotic\
ridicat\ nepermi]ând dezvoltarea unor ger-
meni microbieni.
Propriet\]ile vitaminizante, revigorante,
nutritive, imunostimulatoare [i energizante
`i confer\ calit\]i extraordinare, mierea fiind
concomitent medicament [i aliment.

Prof. dr. Farm VIORICA ISTUDOR ,


"Beneficiile [i riscuri ale aromaterapiei",
U.M.F. "Carol Davila" Bucure[ti

21
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Din miracolele naturii

Planta este cunoscut\ din antichi- moderate. Semin]ele germineaz\ foarte t\. Frunzele sunt sensibile, `ntregi, gla-
tate, ea fiind cultivat\ pe lâng\ locuin- bine la temperatura de 20-30°C, dar pot bre sau pubescente, cele inferioare spa-
]ele oamenilor. Din secolul al Xll-lea, a germina [i la temperaturi mai scazute. tulat-lanceolate, rotunjite la vârf, alter-
`nceput s\ fie cultivat\ pe scar\ larg\, `n Plantele sunt rezistente la `nghe]urile ne. Flori portocalii, grupate `ntr-un cala-
scopuri ornamentale. trec\toare de -2°C pân\ la -4°C. Cere tidiu; cele marginale sunt ligulate iar
Florile ei erau folosite pentru vopsitul lumin\ direct\. Preten]ii moderate fa]\ cele din centru tubuloase. Seara se `n-
`n galben [i, `n medicina popular\, pen- chid. Fructele, achene curbate `n form\
tru tratarea de g\lbinare (hepatit\), con- de secer\, dorsal scurt-spinoase
tra bolilor de piele, boli ale tubului di- Florile ligulate ale calatidiului (Calen-
gestiv [i leziuni uterine. Pentru tratarea dulae flos) sau calatidiile florale (Calen-
de galbinare, planta se fierbea `n vin [i dulae cum receptaculis) se recolteaz\ cu
se bea por]ionat. Decoctul din flori se mâna prin rupere, dup\ ce s-a ridicat
lua contra ulcerului stomacal, duo- roua. Se usuc\ `n straturi sub]iri, a[e-
denal [i leziunilor uterine. Florile se zate pe rame, la umbr\. Dup\ usca-
puneau `n apa de sc\ldat a copi- re, se `nl\tur\ cele decolorate [i se
ilor, ca s\ adoarm\. Recent, flo- p\streaz\ `n pungi de hârtie.
rile ajut\ bolnavilor de cancer Florile con]in ulei volatil (0,02%),
stomacal. Numele Calendula saponozide triterpenice, carote-
vine de la cuvântul latinesc calen- noide (licopina, α [i ß caroten, ne-
dae [i diminutivul ulce = calendar olicopina A, rubixantina, luteina,
mic, cu referire la florile plantei ce xantofila, flavoxantina, crizantema-
se deschid la r\s\ritul soarelui [i se xantina etc.), flavonoizi [i glicozizi
`nchid la apusul lui, indicând mi[c\- flavonici, substan]e amare, gumire-
rile soarelui, ca un calendar. zine, mucilagii, vitamina C, acid malic,
substan]e proteice, esteri colesterinici ai
acizilor lauric, margaric, miristic [i pal-
O palet\ mitic.
extrem de larg\
a propriet\]ilor FITOTERAPIE
de umiditate. Cre[te bine pe toate
sale curative tipurile de sol dar mai ales pe cele fertile Florile au utilizare terapeutic\ `n
G\lbenelele sunt o specie cu cerin]e [i profunde, care se `nc\lzesc u[or. medicina uman\ [i veterinar\. Prezint\
medii fa]\ de factorii climatici. Nepre- R\d\cina este pivotant\, lung\ de cca. ac]iune emenagog\, coleretic\, colagog\
ten]ioas\ fa]\ de temperatura ambien- 20 cm., iar tulpina erect\, ramificat\, antispastic\, cicatrizant\, antiinflamatoa-
tal\, `n acest sens având cerin]e `nalt\ pân\ la 20 cm, pubescent\, folia- re, bactericid\, antitricomonazic\.
22
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Din miracolele naturii

 D\ bune rezultate `n tratamentul


pl\gilor, r\nilor, `n]ep\turilor de
insecte, deger\turilor, arsurilor.
 Au mai fost semnalate propriet\]i
antivirale, antitumorale [i estrogene.
 Ac]iunea emenagog\ se manifest\
mai ales la femeile anemice.
Intern: `n dischinezii biliare, ulcer
gastric [i duodenal, enterocolite, hemo-
roizi, dismenoree (menstrua]ii cu dureri),
provoac\ apari]ia fluxului menstrual.
Extern: `n r\ni, pl\gi greu vindeca-
bile, hemoroizi, deger\turi, arsuri, ecze-
me, ulcera]ii tegumentare, acnee, me-
troragii (hemoragie uterin\ `n afara pe-
rioadelor menstruale), leucoree, Tricho-
monas vaginalis, folosit\ `n cosmetic\.
Florile au propriet\]i cicatrizante [i
calmante. Ceaiul de flori de g\lbenele
poate fi asociat cu cel de mu[e]el, coada
- [oricelului, sun\toare, ment\ [i p\tla-
gin\, se recomand\ `n tratarea ulcerului
stomacal [i duodenal. Datorit\ principiu- centrat\, din 4 linguri de flori de g\lbe- la circula]ia sângelui la nivelul ]esuturilor,
lui amar, florile de g\lbenele m\resc nele la 200 g de ap\. Din aceast\ infuzie gr\bind astfel cicatrizarea r\nilor.
secre]ia biliar\. se beau 3 linguri pe zi. Infuzia f\cut\ din Pentru reglarea ciclului menstrual se
Ceaiul de g\lbenele mai are proprie- 10 g de flori la 100 g de ap\ [i folosit\ recomand\ a se administra de 3 ori pe
tatea de a calma durerile menstruale, sub form\ de sp\l\turi vaginale, ajut\ la zi, 30 de pic\turi de tinctur\ `n pu]in\ ap\.
mai ales la persoanele anemice. Cura se distrugerea protozoarului Trichomonas Cu amestec de 10 g tinctur\ [i 90 g ap\
face cu o s\pt\mân\ `nainte de apari]ia vaginalis. fiart\ [i r\cit\, se pot face comprese la
fluxului menstrual. Infuzia se prepar\ din Sub form\ de b\i, cataplasme sau r\ni, arsuri, ulcera]ii [i pentru bolile de
2 linguri]e de flori, peste care se toarn\ tincturi, florile se folosesc ca pansament ochi. Acest amestec d\ rezultate bune [i
2 ce[ti cu ap\ fierbinte. Dup\ 15 minute pentru r\nile care se vindec\ greu, ca ul- `n leucoree. Tinctura de g\lbenele se ob-
se strecoar\ lichidul, care se bea `n cursul cera]ii, pl\gi cu puroi, arsuri, deger\turi, ]ine prin macerarea a 20 g flori `n 100 g
unei zile, de preferin]\ pe stomacul gol. acnee, eczeme, deoarece principiile acti- alcool de 70° timp de 8 zile. Compresele
Se poate prepara [i o infuzie mai con- ve din g\lbenele au `nsu[irea de a stimu- cu ceai de g\lbenele activeaz\ tenurile
uscate.

MEDICINA UMAN|
Uz intern.
1. Pentru tratarea inflama]iilor gas-
trointestinale, gastritelor hiperacide, ul-
cerelor: gastric [i duodenal, colecistitelor,
dischineziei biliare hipotone [i atone, `n
cre[terea secre]iei de bil\ a celulelor he-
patice, contra hemoroizilor (antiinflama-
tor hemoroidal, cicatrizant intern); in-
fuzie din 2 linguri]e de flori, peste care se
toarn\ o can\ (200 ml) cu ap\ clocotit\.
Se las\ acoperit\ 15-20 minute. Se stre-
coar\ [i se bea frac]ionat, `naintea mese-
lor principale, pe stomacul gol.
2. Pentru tratarea bolilor de stomac:
decoct din 1 linguri]\ de flori [i p\r]ile
aeriene ale plantei uscate, m\run]ite, la
1 litru de lapte dulce. Se fierbe pân\ sca-
de la o treime. Se strecoar\ [i se bea
frac]ionat `n timpul unei zile.
continuare `n pagina 24

23
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Din miracolele naturii

continuare din pagina 23 care se fac sp\l\turi vaginale de mai (frunze, tulpin\), peste care se toarn\
3. Pentru tratarea dismenoreeii (tul- multe ori pe zi, din care una seara, `na- 150 ml alcool de 90° [i 5 ml amoniac
bur\ri menstruale constând `n menstre inte de culcare. 10%. Se las\ acoperit 24 ore apoi se
neregulate [i dureroase): 2. Pentru tratarea acneei, eczemelor, storc plantele bine [i se preseaz\. Peste
a) infuzie din 2 linguri]e de flori, pes- arsurilor, deger\turilor, r\nilor, r\nilor extrac]ia alcoolic\ ob]inut\ [i plantele
te care se toarn\ o can\ (200 ml) cu ap\ purulente, ulcera]iilor: zdrobite, se adaug\ 1 litru ulei de floa-
clocotit\. Se las\ acoperit\ 20 minute. a) infuzie din 2 linguri de flori, peste rea-soarelui, fiert cu cear\ de albine. Se
Se strecoar\ [i se bea `n cursul unei zile; care se toarn\ o can\ (250 ml) de ap\ ]ine la foc mic (50-60°C) timp de o zi. Se
b) tinctur\ din 20 g de flori la 100 clocotit\. Se las\ acoperit\ cca. 30 mi- strecoar\ printr-o sit\. Plantele se storc
ml alcool. Se las\ la macerat 10 zile. Se nute. Se strecoar\, dup\ care se fac b\i bine, dup\ care se toarn\ `n borcane de
strecoar\. Se administreaz\ oral, câte 30 locale sau se aplic\ cataplasme; capacit\]i potrivite [i se `nchid etan[. La
pic\turi o dat\ `n pu]in\ ap\, de trei ori nevoie se ung p\r]ile afectate.
b) tinctura din 20 g de flori la 100 ml
pe zi (diminea]a, prânz [i seara).
alcool. Se las\ la macerat 10 zile. Se stre-
4. Homeopatic, tinctura-mam\, `n
coar\, dup\ care se aplic\ comprese lo- MEDICINA
dilu]iile decimal\ [i centezimal\, se folo-
cale cu 10 ml tinctur\ diluat\ cu ap\ dis-
se[te ca antiseptic, analgezic [i hemosta-
tilat\ sau ap\ fiart\ [i r\cit\. Are ac]iune
VETERINAR|
tic. Dilu]iile a 3-a decimal\ si a 4-a cen-
antiseptic\, stimuleaz\ circula]ia perife- Uz intern.
tezimal\ se administreaz\ per os pentru
tratarea pl\gilor infectate, erup]iilor su- ric\ [i refacerea ]esuturilor; Pentru tratarea gastritelor, ulcerelor,
purate, corizelor, arsurilor, deger\turilor, c) alifie preparat\ din 3-4 g suc cistitelor hemoragice, furunculozei:
leucoreelor, adenitelor, durerilor trau- proasp\t din flori [i 30 g unt proaspat. a) infuzie, din 3 g de flori uscate [i
matice, febrei musculare. Se freac\ bine pân\ la uniformizare. Se m\run]ite, peste care se toarn\ 100 ml
ung r\nile, arsurile, deger\turile. ap\ clocotit\. Se las\ acoperit\ 20 mi-
Uz extern. 3. Pentru tratarea arsurilor, abce- nute. Se strecoar\ [i se las\ la r\cit. Se ad-
1. Pentru tratarea leucoreei, trico- selor, fistulelor, bolilor tegumentare, ec- ministreaz\ prin breuvaj bucal (se toarn\
monazei: infuzie din 2-3 linguri de flori zemelor, cr\p\turilor pielii, cojilor de pe pe gât);
la 1litru de ap\ clocotit\. Se las\ aco- pielea capului: alifie, preg\tit\ din 50 g b) macerat din flori uscate, peste
perit\ cca. 30 minute. Se strecoar\, dup\ de flori, 150 g p\r]i aeriene ale plantei care se toarn\ ap\ sau lapte. Se las\ 60

24
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Din miracolele naturii

minute. Se strecoar\. Se administreaz\ neaz\ zona afectat\. Aten]ie! Suprado- Hofigal folose[te florile acestei plante
prin breuvaj bucal; zarea `n tratamentul intern, provoac\ in- cu adev\rat miraculoas\, plant\ care este
c) tinctur\ din 200 g plante uscate [i toxicarea animalelor. Toate speciile sunt folosit\ la o diversitate de produse farma-
flori uscate, m\run]ite, peste care se sensibile. Simptome: hipersaliva]ie, vom\, ceutice, parafarmaceutice [i `n special la
toarn\ 100 ml alcool de 70°. Sticla se colici, diaree, meteorism, dispnee, tulbu- cele cosmetice (gama HOF.VIODANA).
astup\ cu dop. Se las\ timp de 8 zile la r\ri cardiace (tahicardie, transpira]ii abun-
temperatura camerei; se agit\ `n fiecare dente, tremur\turi musculare, pareze, Farm. GABRIELA VL|SCEANU
zi pentru uniformizare. Se strecoar\. Se paralizii). Se intervine pentru evacuarea dup\ Pârvu Ctin.,
"Enciclopedia plantelor", vol II
administreaz\ prin breuvaj bucal. ~nainte toxicului prin sp\l\turi gastrice, adminis-
de administrare, doza se dilueaz\ cu ap\. trarea de purgative, mucilagii, emolien-
Dozele de tratament: animale mari (tau- te, c\rbune, solu]ii iodate, pansamente
rine, cabaline), 30-50-60g; animale mij- gastrice, calmante, spasmolitice, tonice
locii (ovine, caprine, porcine), 5-10-15g; generale, cofein\, glucoz\, rehidratante,
animale mici (pisici, câini), 0,5-1-3g. tratament simptomatic.
Uz extern.
Pentru tratarea deger\turilor, ecze- COSMETIC|
melor, pl\gilor, pl\gilor purulente, furun-
culozei, papilomatozei, trichomonazei 1. Pentru tratarea tenurilor uscate:
vaginale, arsurilor, conjunctivitelor: infuzie din 4 linguri de flori, peste care
a) infuzie din flori uscate [i m\run- se toarn\ o can\ cu ap\ clocotit\. Dup\
]ite, peste care se toarn\ 100 ml ap\ clo- cca. 20-25 minute, se strecoar\, dup\
cotit\. Se las\ acoperit\ cca. 30 de mi- care se aplic\ lo]ion\ri sau comprese.
nute. Se strecoar\. Se las\ la r\cit pân\ 2. Pentru cosmetic\ [i igien\ ocular\
la c\ldu]. Se spal\ de mai multe ori zona (conjunctivite, blefarite), tratarea pleoa-
afectat\, iar `n trichomonaz\ se fac sp\- pelor ridate: tinctur\ din 20 g de flori, la
l\turi vaginale; 100 ml alcool. Se las\ la macerat 8-10
b) tinctur\, preg\tit\ ca mai sus; se zile. Se strecoar\. Cu 10 g tinctur\ dilu-
badijoneaz\ zona afectat\; at\ `n 100 ml ap\ distilat\ sau ap\ fiart\
c) must din flori stoarse; se badijo- [i r\cit\, se aplic\ comprese locale.

25
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Terapii noi

Ce s\ alegem `n
practica medical\:
produsele fitoterapeutice,
alopate sau remediile
homeopate? (III)
meridiane de acupunctur\ Yin [i Yang. ilor sau bolnavilor frico[i) se nume[te
Spre exemplu, din cele 12 meridiane simplu electropunctur\. Pentru trata-
principale de acupunctur\ [ase mentul durerii se recomand\ `n principal
sunt Yin [i [ase sunt Yang. electroacupunctura. Electro(acu)punc-
S\n\tatea `nseamn\ expresia tura se poate face folosind curent con-
echilibrului dintre energia tinuu, curent impulsional (pulsed D.C.)
Yin [i Yang. Orice dezechi- sau curent cu polaritate alternativ\. Spre
libru energetic care survine exemplu, `n curent continuu, pentru a
fie prin excesul fie prin in- tonifia un meridian Yang de la mân\ se
suficien]a uneia din cele va favoriza sensul de scurgere a energiei
dou\ componente, `nseam- prin plasarea polului pozitiv pe numere
n\ boal\. Rolul acupuncturii mici ale meridianului, iar pentru a tonifia
este de a interveni `n reglarea un meridian Yang de la picior, din con-
acestui echilibru energetic res- tr\, se va `mpiedica ie[irea energiei din
pectând anumite reguli [i folosind meridian plasând electrodul pozitiv pe
ca unealt\ de lucru acul de acupunc- numere mari ale meridianului).
tur\, de unde [i denumirea de terapie
prin ac.
ACUPUNCTURA Organele [i func]iile corpului se afl\
Reprezint\ arta de a mânui energiile `n corela]ie cu un punct de pe tegu-
proprii organismului cu acul. Este o metod\ ment. ~n momentul apari]iei unei per-
str\veche de tratament n\scut\ [i per- turb\ri a func]iei sau a organului, la
fec]ionat\ de civiliza]ia chinez\. Bazele acest nivel punctul devine dureros spon-
teoretice se sprijin\ pe bioenergetica tan sau la palpare.
uman\. Conform teoriei clasice a acu- Asupra acestui punct dureros de pe
puncturii, via]a se men]ine prin consum tegument se poate ac]iona prin masaj,
de energie. Energia specific\ viului are `n]epare, introducere de substan]e chi-
mai multe forme, `n func]ie de destina]ia mice, biologice (apiterapie, mezotera- Acele de acupunctur\ pot fi con-
sa `n organism [i circul\ `n permanen]\ pie), injectarea unor substan]e medica- fec]ionate din aur, cupru, argint sau alte
`ntr-un ritm bine stabilit, prin trasee spe- mentoase tip Gerovital, Boicil, Alflutop aliaje inoxidabile. Dup\ `n]eparea punc-
cifice numite meridiane. Pe aceste meri- `n punctele de acupunctur\ sau alte punc- tului, medicul poate ac]iona printr-o
diane sunt dispuse puncte prin care te trigger (dureroase), prin `nc\lzire (mo- mi[care de tonifiere sau de dispersie, `n
energia poate fi controlat\. Energia viu- xibustie) prin stimulare electric\ (electro- func]ie de rezultatul pe care vrea sa-l
lui, ca orice alt\ form\ de existen]\ din acupunctura, o metod\ de tratament ob]in\. Acele sunt confec]ionate de cele
univers, are o dubl\ polaritate, Yang [i asem\n\toare fizioterapiei dar care sti- mai multe ori din argint [i sunt sterilizate
Yin. Func]ionalitatea [i structura orga- muleaz\ `n sens de tonifiere sau disper- la 180 - 200°C timp de o or\, metoda
nismului este conceput\ `n termeni Yang sie numai punctele de acupunctur\). care `nl\tur\ pericolul transmiterii unor
[i Yin. Exist\ astfel, organe Yin [i organe Atunci când nu se `ntrebuin]eaz\ acele boli cum ar fi hepatita, SIDA etc. Dimen-
Yang, energii Yin [i energii Yang, ci electrozi aplica]i cutanat (cazul copi- siunea [i scopul acelor sunt `n func]ie de

26
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Terapii noi

scopul utiliz\rii; astfel, exist\ [i ace sub func]ionale (grea]a, insomnie, lipsa pof-
form\ de pioneze care pot r\mâne ata- tei de mâncare, astenie, constipa]ie etc).
[ate `n piele câteva zile. Aceste ace ac- Cum marea majoritate a bolilor au o ast-
]ioneaz\ la nivelul punctului de acu- fel de simptomatologie rezult\ c\ aria
punctur\ la fel ca o pil\ electric\. Alege- de adresabilitate a acupuncturii este
rea punctelor ce urmeaz\ a fi `n]epate foarte mare.
nu este `ntâmpl\toare ci se face pe baza Tratamentul prin acupunctur\ poate
unui diagnostic ob]inut prin `mbinarea fi asociat cu cel clasic alopat precum [i
datelor de diagnostic "clasic" cu cel "tra- cu homeopatia sau fitoterapia. Vechile
di]ional" (culoarea pielii, a ochilor, a lim- scrieri spun c\ bolile "profunde" se tra-
bii, modula]ia vocii, gesticula]ia, pulso- teaz\ cu leacuri, iar bolile "superficiale"
logia, aspectul electronografic). Trata- prin acupunctur\. De aceea, homeopa-
mentul se compune din 10 - 12 [edin]e, tia [i plantele completeaz\ `n mod fericit
zilnic, consercutive, cu durata de 20 - 30 acupunctura.
de minute. Acupunctura se practic\ `n prezent
Bolile recente se pot rezolva u[or, de `n peste 60 de ]\ri ale lumii, având statut
obicei `n câteva [edin]e, iar cele vechi, egal cu celelate discipline medicale. La
devenite cronice, necesit\ luni de zile de noi `n ]ar\ s-a autorizat introducerea
tratament. Exist\ [i boli foarte vechi acupuncturii `n practica medical\ `nce-
care nu se vindec\ total, dar sub trata- pând cu anul 1958. De[i `n aparen]\
ment se amelioreaz\, dând un anumit pare o metod\ [i o filozofie simpl\, tra-
confort vie]ii. Succesul tratamentului tamentul prin acupunctur\ `nseamn\,
depinde [i de reactivitatea organismu- cel mai adesea, un complex proces de
lui, de unde [i expresia "nu sunt boli ci coroborare de date [i metode, astfel, c\
bolnavi". [ansele unui tratament eficient cresc
Indica]ia major\ a acupuncturii o atunci când terapeutul este medic.
constituie `n primul rând algia (durerea) (Editura For You_Infoterapii, 2006,
de orice tip [i tulbur\rile considerate 2007) continuare `n pagina 28

27
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Terapii noi

continuare din pagina 27 deplin a trei elemente: ocrul, secre]ia bi-


liar\ [i celelalte umori ale organismului
AYURVEDA uman, ea dovedind schimburile frecven-
Istoria sistemului indian de medicin\ te `ntre vechile civiliza]ii. ~n timp, s-au
ayurveda este la fel de veche ca [i face- conturat dou\ tipuri principale de medi-
rea lumii, iar literatura medicinii ayurve- cin\: UNANI, care a suferit influen]e gre-
dice reprezint\ un cumul de cuno[tin]e ce[ti [i AYURVEDA, de origine pur india-
provenite din genera]ie `n genera]ie, de n\. O alt\ concep]ie, derivat\ din AYUR-
mai bine de 5000 de ani. Termenul VEDA, mult vehiculat\ [i `n Sri Lanka,
"AYURVEDA" provine din cuvintele este a[a-zisa "TRIDOSHA", care se refe-
"ayus" [i "veda", semnificând "[tiin]a r\ la cauzele principale existente `n orga-
despre via]\ [i s\n\tate" [i se asociaz\ nismul uman, cum sunt:
cu descrierea sistematic\ a [tiin]ei medi- VATA-DOSHA, care reprezint\ pro-
cale, cu etica social\, intelectual\ [i spiri- cesul de mi[care,
tual\ a vie]ii omului. PITTA-DOSHA, care se refer\ la
Obiectivele tratamentului ayurvedic func]iile de interrela]ie [i transformare,
asigur\ detoxifierea sângelui prin elimi- KAPHA-DOSHA, care `nseamn\
narea agen]ilor patogeni [i cura]irea ]e- leg\tura `ntre func]iile [i constituen]ii
suturilor, prin reducerea componentelor organismului.
acide [i bazice r\spunz\toare de intoxi- Dac\ func]iile controlate de DOSHA
vegetal\, la care se adaug\ [i cele min-
carea acestora, printr-o alimenta]ie im- se g\sesc `n echilibru, atunci exist\ [i sta-
erale, precum [i cele de origine animal\.
proprie, restabilind reac]ia neutr\ ce con- rea de s\n\tate. Medicul indian SUSRU-
Prescrip]iile, formulele, indica]iile te-
fer\ o s\n\tate bun\, printr-o alimenta- TA a alc\tuit o lucrare de baz\ `n medici-
rapeutice, principiile igienice [i de profi-
]ie corect\, natural\. na tradi]ional\, denumit\ MATERIA ME-
laxie alimentar-dietetic\, erau codificate
Concep]ia medical\ a vechilor indieni DICA. ~n ea sunt descrise circa 700 de
chiar [i `n textele oficiale, pentru a fi `n-
asupra s\n\ta]ii se bazeaz\ pe echilibrul droguri (substan]e bioactive) de origine
]elese [i utilizate numai de cei interesa]i.
Caracteristic medicinei ayurvedice
este [i ast\zi, la fel ca [i `n prescrip]iile
vechi, faptul c\ remediile con]in de cele
mai multe ori un num\r mare de plante,
iar substan]ele bioactive se extrag din
diferite p\r]i: frunze, tulpin\, r\d\cin\,
bulbi, muguri, scoart\, l\stari, ]epi,
liane, fructe, boboci florali `ntregi sau
numai `nveli[ul lor. De exemplu, Crateva
nurvala, care se folose[te `n prezent `n
tratamentul calculilor renali, este asocia-
t\ `n numeroase prescrip]ii ayurvedice la
nu mai pu]in de alte 20 de plante, la
fiecare dintre acestea numai partea care
intereseaz\.
~n ultimii ani, au p\truns [i `n Europa
principiile medicinei indiene ayurvedice,
deoarece AYURVEDA s-a axat, `n princi-
pal prin tradi]ia sa milenar\ verificat\
riguros [tiin]ific, pe constitu]ia psihoso-
matic\ individual\ a organismului uman.
Evaluarea tipologiei constitu]ionale
somatice [i psihice a suferinzilor, `l deter-
min\ pe medicul interesat `n aplicarea
[tiin]ei medicale ayurvedice, s\ reco-
mande terapii, programe [i un nou stil
de via]\, care s\ includ\ tratamente indi-
vidualizate, cu produse con]inând sub-
stan]e active din plante (fitoterapie), un
regim alimentar adecvat (dietoterapie) [i
un regim de via]\ corespunzator integr\rii-

28
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Terapii noi

rea ]esuturilor prin reducerea compo-


nentelor acide [i bazice.
Remediile fitoterapeutice ayurvedice
sunt clasificate `n 50 de grupe, fie dup\
ac]iunea lor asupra diferitelor organe, fie
`n func]ie de capacitatea lor de a produce
anumite simptome care evidentiaz\ ac]iu-
nea lor benefic\. Dintre efectele terapeu-
tice benefice ale acestor remedii vegetale
ayurvedice, am s\ enum\r doar câteva:
 reducerea rezervelor lipidice [i a
greut\]ii;
 neutralizarea [i eliminarea din corp
a reziduurilor toxice;
 prelungirea duratei de via]\;
 inducerea bunei dispozi]ii [i a
efectului relaxant;
 m\rirea [i purificarea secre]iei
seminale;
 efectul diuretic;
 combaterea febrei;
 vindecarea sterilit\]ii;
 cre[terea imunit\]ii.
Produsele ayurvedice sunt ob]inute
prin procesarea unor anumite p\r]i din
plante, con]inând substan]e active care
stimuleaz\ anumite func]ii metabolice
sau contribuie la men]inerea unei st\ri
generale de s\n\tate. Ele pot fi adminis-
trate atât `n scopuri energizante, cât [i
terapeutice deoarece, con]inând anumi-
te principii active (substan]e stimulente,
vitamine, microelemente minerale, enz-
armoniz\rii omului cu natura. Deci, fac- semnele care arat\ boala, indicând ime- ime etc.) activeaz\ reac]iile enzimatice,
torul esen]ial `n terapia ayurvedica `l diat tratamentul fitoterapeutic ayurve- stimuleaz\ sistemul imunitar [i m\resc
reprezint\ tratamentul aplicat individu- dic. rezisten]a organismului fa]\ de stres [i
alizat, `n func]ie de constitu]ia fizic\ [i Una dintre principalele cauze ale `m- boli, asigurându-i `n acela[i timp un
psihic\ a persoanei respective. Astfel, `n boln\virii o reprezint\ acumularea de to- tonus ridicat. (Dr.Shawki Salman)
1-2 ore, medicul ayurvedic stabile[te cu xine `n organism, adic\ autointoxicarea.
Farm. GABRIELA VL|SCEANU
precizie un diagnostic, investigând bolile Fiecare celul\ produce toxine pentru care
suferite de pacient `n timp, modul s\u natura a creat diverse c\i de eliminare,
de via]\, alimenta]ia, comportamentul, de exemplu, pielea sau rinichii. Este
dar [i examinându-l fizic: culoarea pielii, foarte important s\ men]inem s\n\tatea
talia, armonia fizic\, tr\s\turile fe]ei, acestor organe; dac\ ele nu-[i `ndepli-
ochii, gura, limba, buzele, unghiile, de- nesc irepro[abil func]iile, organismul se
terminând cu exactitate dezechilibrele [i intoxic\ `ncet, dar sigur. O alt\ surs\ de
autointoxicare o reprezint\ otr\vurile
care se filtreaz\ prin pere]ii intestinelor [i
polueaz\ `ntregul organism. R\spândin-
du-se zi de zi `n organism, duc la iritarea
permanent\ a mucoasei, determinând
apari]ia multor afec]iuni, cea mai grav\
fiind cancerul. De aceea, pentru a avea
intestinele cât mai curate [i pentru evita-
rea constipa]iei, se recomand\ o alimen-
ta]ie s\n\toas\, tratamentul ayurvedic
permi]ând o detoxifiere a sângelui prin
eliminarea agen]ilor patogeni [i cur\]a-

29
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Nout\]i editoriale

Remedii farmaceutice
din cele mai vechi timpuri
Volumul "Medicamentul de la Adam pân\ la {tefan cel Mare [i
Sfânt" este un remarcabil manual de istorie [i stiin]\. A ap\rut acum mai
bine de un an la Chi[in\u, având ca autori trei mari personalit\]i ale lumi
culturale [i [tiin]ifice din Republica Moldova [i anume: Boris Parii, Liliana
Rusnac, Alina Ungureanu.
Cuprinsul acestei c\r]i este mai mult decât incitant pentru oricine
iube[te istoria, dar, `n mod deosebit, pentru cei care slujesc la s\n\tatea
fiec\ruia dintre noi. Având ca leitmotiv “medicamentul”, incursiunea [tiin-
]ific\ a autorilor cu referire la acest produs, fundamental [i indispensabil
pentru existen]a omului [i a multor fiin]e ce-l `nconjoar\, `ncepe cu perioa-
da primilor germeni ai civiliza]iei umane [i se opre[te la `nceputul secolu-
lui al XVI-lea, incluzând ca [i capitol final "Medicamentul `n/[i via]a lui
{tefan cel Mare".
Interesant mi s-a p\rut modul de abordare a subiectului de c\tre cei
trei autori. M\ refer la faptul c\, `n desf\[urare, nara]iunea nu se limitea-
z\ la a da informa]ii numai despre originea medicamentului [i evolu]ia sa
prin timp `n folosul omului. Dimpotriv\, cititorul este r\sf\]at cu inedite
date despre fiecare etap\ istoric\ analizat\, mai ales [i din perspectiva
faptului c\ arta, literatura, muzica, pictura, teatrul au fost folosite, mai
ales `n antichitate, ca ni[te veritabile medicamente `n sprijinul s\n\t\]ii.
Afl\m, de exemplu, c\ primul zeu tutore al medicamentului la grecii
antici a fost Apollo. Sunt `n aceast\ carte am\nunte uluitoare despre
arta vindec\rii la geto-daci [i daco-romani. Sugestii ale lui Platon vis-a
vis de capacit\]ile medicale ale lui Zamolxis [i ucenicilor s\i. Dar [i
lucruri aproape `n exclusivitate despre: Medicamentul `n Egiptul
antic de la Sfinx p`n\ la SEDICO; Jur\mântul lui Hipocrate; DIS-
CORIDE - farmacologul unu `n lume?; Medicamentul `n Alexan-
dria; Medicamentul `n epoca roman\; GALENUS - medic, far-
macist sau filosof?; Medicamentul `n Biblie, Iudaismul, Cre[tin-
ismul [i s\n\tatea; Medicamentul [i Coranul; Medicamentul `n
Vestul Medieval; Medicamentul indian - exemplu al sloganului gr\-
be[te-te `ncet; Pelinul uscat sau medicamentul chinez.
A[a cum autorii au reliefat `n aceast\ carte, sensul `ngust al cuvântu-
lui “medicament” este cel ce vindec\, ce `mbun\t\]e[te s\n\tatea, dar,
tot `n acela[i timp, el poate servi ca remediu sau de prevenire a maladiei.
Deci pentru a afirma c\ produsul este medicament, acesta, indiferent de
natura sa, trebuie s\ posede propriet\]i curative sau profilactice, evident
`n baza unui diagnostic prestabilit.
Unul dintre autori, dr. Boris PARII, men]ioneaz\ semnificativ pe ultima
copert\ a acestei c\r]i urm\toarele: «Textul `n cauz\ e destinat pentru
medici, farmaci[ti, studenti, pacien]i [i chiar pentru cei s\n\to[i
care doresc a[a [i s\ r\mân\ mul]i, mul]i ani `nainte. Pentru to]i
acei care vor s\ [tie mai multe despre trecutul, prezentul [i viitorul
medicamentului. Pentru to]i, care nu sunt indiferen]i c\tre Omul
{tefan cel Mare la r\zboaie, despre Omul cel Sfânt `n credin]a lui
Iisus Hristos, dar [i despre omul cel cre[tin-muritor cu suferin]e
trupe[ti [i suflete[ti.
Cartea apare sub sloganul "Recuno[tin]\ Medicului" [i cuprin-
de remedii farmaceutice din toate timpurile pe spa]iul terestrial.
Prin urmare este un bun cadou de la pacient la medic, de la cel
s\n\tos la cel bolnav».
Poate actualii medici reflect\ adânc [i nu ignor\ metodele vremii [i cu
atât mai mult rezultatele.
~i felicit pe autori pentru acest\ performan]\ [tiin]ific\ [i intelectual\.
A[tept\m cu mare interes o nou\ carte, de acest\ dat\ despre evolu]ia mod-
ern\ a medicamentului; acum, când iat\, o demonstreaz\ realitatea, exist\
tot mai multe argumente de ordin [tiin]ific [i practic, c\ medicamentele tim-
pului modern readuc `n actualitate vechi practici terapeutice cu evidentele
reevalu\rii ale propriet\]ilor curativ-miraculoase pe care le are NATURA.
{TEFAN MANEA

30
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Nout\]i editoriale

BIBLIA ALIMENTAR|
o carte f\r\ echivoc
despre pericolele E-urilor
"Marea frumuse]e a [tiin]ei este c\
p\trunderea, `ntr-un grad mai mare sau
mai mic, `n adâncurile ei deschide u[ile
unei [i mai abundente cunoa[teri,
cople[ind cu frumuse]e [i utilitate"
Michael Faraday

~n mod evident era necesar ca, prin autoritatea [i notorie-


tatea sa profesional\ [i [tiin]ific\, domnul prof. Gheorghe Men-
cinicopschi s\ semneze o asemenea lucrare. "Biblia alimen-
tar\" este, `ntr-adev\r, o carte de c\p\tâi pentru oricine tr\ie[te
[i consum\ ast\zi din uria[a [i diversa ofert\ de produse ali-
mentare existent\ pe pia]\. Consumatorul român are dreptul s\
fie informat despre pericolele care se ascund `n spatele unor
coduri [i simboluri ultrasofisticate, denumite generic E-uri [i care
sunt `n[irate pe etichetele multora dintre alimentele pe care le
consum\m. De altfel, `n prefa]a c\r]ii, autorul face o semnifica-
tiv\ referire la [tiin]a modern\, Nutrigenomica, care a demon-
strat la cel mai profund nivel, cel molecular, c\ "suntem cu ade-
v\rat ceea ce mânc\m [i ceea ce au mâncat p\rin]ii [i str\mo[ii
no[tri, c\ suntem fiin]e unicat [i c\ avem nevoie de o diet\ strict
personalizat\, c\ suntem `n concluzie suma alegerilor nostre,
inclusiv cele alimentare".
Informa]iile prezentate `n lucrare au fost subordonate mo-
dului de gândire sistemic. Domnul profesor trece foarte rapid la
descrierea aditivilor alimentari prin concentrarea coerent\ a
datelor, cu trimitere direct\ la efecte [i propriet\]i comune. Pe
scurt, reu[e[te s\ sintetizeze informa]ia la ceea ce este esen]ial:
cât este sau nu este de toxic fiecare produs `n parte.
Am urm\rit multe emisiuni televizate cu Prof. Mencinicopschi;
la multe dintre ele am participat la dezbateri [i am admirat po-
zi]ia clar\, tran[ant\, f\r\ echivoc, cu privire la r\ul pe care `l
produc E-urile sintetice s\n\t\]ii noastre. Oare, amenin]\rile
primite v-au determinat d-le profesor ca `n unele cazuri s\ mai
`ndulci]i tonul?
Oricum, cu sinceritate [i admira]ie v\ felict domnule prof.
Gheorghe Mencinicopshi pentru aceast\ carte, cu adev\rat
foarte util\, nu numai consumatorului de rând, dar [i tuturor
speciali[tilor, de la cei din industria de profil pân\ la medicul de
familie. Este o carte care nu trebuie s\ lipseasc\ nim\nui din bi-
blioteca personal\.

{TEFAN MANEA

31
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Nout\]i terapeutice

Produsul COLERD face parte din cate-


goria suplimentelor alimentare cu pro-
Colesterolul are na[

COLERD
priet\]i hipolipemiante [i de reechili-
brare a circula]iei sanguine (ac]io-
nând ca tonic-cardiac [i protector coro-
narian, antihipertensiv, antiagregant
plachetar, fibrinolitic, protector al vase-
lor periferice), dar [i cu propriet\]i he-
patoprotectoare [i imunostimula-
toare (datorit\ ac]iunii antiseptice, cole-
retic-colagoge, detoxifiante, stimula-
hipolipemiant [i
toare a peristaltismului, carminative,
antiinflamatorii [i adaptogene).
Este un supliment alimentar pre-
hepatoprotector
dozat ob]inut dintr-un amestec de ex-
tract de usturoi, rozmarin [i propolis, fi-
xate pe suport.
Extractul de usturoi s-a ob]inut din
bulbii (Allii satixi bulbus) - denumi]i cu-
rent "c\]ei de usturoi" - ai plantei Alli-
um sativum - Usturoi, familia Liliaceae.
Bulbii plantei au utiliz\ri terapeutice `n
medicina uman\ cult\ [i tradi]ional\.
Din timpuri str\vechi, usturoiul a fost
utilizat ca fortifiant contra ciumei. Aris-
tofan elogia usturoiul pentru numeroa-
sele propriet\]i terapeutice. Dioscoride [i
Galen `l descriau ca un bun vermifug.
Arabii `l recomandau ca antidot contra
turb\rii [i a mu[c\turilor de viper\ iar
{coala din Salermo `i recunoa[tea pro-
priet\]ile antiseptice. ~n timpul Rena[te-
rii, Paracelsus [i chirurgul Ambroise Paré
`l considerau un adev\rat panaceu, con-
Principiile active din frunze au pro- Prin ac]iunea sinergic\ a celor trei ex-
stituind timp de secole singurul mijloc
priet\]i coleretice, colagoge, antiseptice, tracte continute, produsul COLERD asi-
de combatere a epidemiilor de cium\.
diuretice. Stimuleaz\ secre]ia bilei [i eli- gur\ aportul de nutrien]i [i substan]e
Ac]iunea hipolipemiant\ [i de re-
minarea ei `n intestin; distrug microor- bioactive necesar echilibr\rii dietei pen-
echilibrare a circula]iei sanguine, ac]iu-
ganismele; ac]ioneaz\ asupra epiteliului tru efectele benefice de:
nea hipotensiv\, se datoreaz\ disulfurii
renal, m\rind cantitatea de urin\ elimi-
de alil. Prin consumarea usturoiului, se prevenire a aterosclerozei [i a rein-
nat\. Uleiul volatil este emenagog [i co-
produce o sc\dere a colesterolului din farctiz\rii;
leretic.
sânge, o sc\dere a trigliceridelor, ß-lipo-
combatere a bolilor ocluzive arteri-
proteinelor [i a fosfolipidelor serice.
Propolisul este probabil unul dintre ale [i a modific\rilor vasculare ateroscle-
Efectele hepatoprotectoare [i imu-
cele mai interesante produse ale stupu- rotice;
nostimulatoare sunt datorate principiilor
lui datorit\ calit\]ilor sale de stimulare a
active din plant\ cu propriet\]i antisep- atenuare a ac]iunii nocive a unor
func]iilor organismului, dar [i de `nt\rire
tice, antispastice, carminative, colereti- factori de risc (hiperglicemie, hipertensi-
a imunit\]ii naturale. Este bogat `n ami-
ce, diuretice, emenagoge, aperitive, sto- une arterial\, neutralizarea unor radicali
noacizi, vitamine, flavonoide [i pân\ la
mahice, tonice (capilar, nervos, vascular), liberi superoxidici, factori de stres, diver-
aproape 30 microelemente: calciu, mag-
vermifuge. se noxe, radia]ii);
neziu, zinc, seleniu, fer etc.
Extractul de rozmarin s-a ob]inut din Propolisul are propriet\]i antiseptice, tonic general, imunostimulator,
tulpinile [i ramurile foliate, Rosmarini antiinflamatoare, analgezice, stimuleaz\ adaptogen, reechilibrant nervos.
herba, recoltate `n timpul `nfloririi, de la refacerea ]esuturilor, cre[te imunitatea,
Biolog IULIANA CRI{AN
subarbustul Rosmarinus officinalis - Roz- regleaz\ nivelul lipemiei [i al glicemiei `n Ing. MARIANA V|TAFU
marin, familia Lamiaceae. sânge.

32
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Nout\]i terapeutice

Un antidot de excep]ie pentru suferin]ele ficatului

PROTECTOR HEPATIC FORTE


Produsul PROTECTOR HEPATIC FORTE este un supliment ali-
Comprimate
Extractul de echinacea a fost ob]inut din florile [i frunzele
mentar predozat, sub form\ de comprimate oblong, care con]in plantei Echinacea purpurea L. Moench, familia Asteraceae.
extract din fructe de armurariu, extract de echinacea, extract de Florile [i frunzele plantei prezint\ o importan]\ deosebit\ `n
lemn dulce [i tinctur\ de propolis. medicina natural\, planta fiind utilizat\ `n terapia tradi]ional\.
Armurariul, Silybum marianum, familia Asteraceae este o Studiile efectuate asupra plantei au ar\tat c\ unul dintre principalii
plant\ erbacee, r\spândit\ din regiunea mediteranean\ pân\ `n componen]i ai echinaceei este echinacozida, un acid cafeic care
Asia Central\. apar]ine grupei de substan]e a acidului cicoric, prezent [i el `n
Din punct de vedere al compozi]iei chimice, planta con]ine plant\. Ambii au propriet\]i antivirale. Echinacozida este activ\ con-
saponozide, ulei volatil. tra bacteriilor [i printre altele stimuleaz\ saliva]ia, transpira]ia, cica-
Fructele, Cardui mariani fructus, con]in silimarin\ (format\ din trizarea leziunilor, vasele limfatice [i rezisten]a sistemului imunitar.
flavonoidele silibin\, silidianin\, silicristin\), betain\, aminoacizi Recomand\ri:
(l-cisteina, glicina, acidul l-glutamic, leucina, tiramina), lipide (3 - 4%), Preparatul este benefic [i recomandat persoanelor supuse stre-
acid fumaric, etc. Fructele au importan]\ terapeutic\ `n medicina sului, dependente de alcool [i droguri, `n tratamente medicamen-
uman\ [i veterinar\. Principiile active intervin eupeptic, tonic - toase de lung\ durat\, sau persoanelor care tr\iesc sau activeaz\
amar, hepatoprotector, antihepatotoxic [i curativ asupra ficatului. `n zone industrializate, poluate.
Substan]ele active ac]ioneaz\ la nivelul membranei celulei Precau]ii: copii sub vârsta de 12 ani; `n sarcin\ [i `n perioada
hepatice, `mpiedicând distrugerea celulei [i favorizând reconstruc- de al\ptare; aten]ie `n calculoz\ biliar\ (calculii medii [i mari pot
]ia celulei hepatice aflat\ deja `n degradare. fi mobiliza]i). TBC, SIDA, boli autoimune, leucemii, scleroz\ mul-
Ac]iunea farmacodinamic\ este imprimat\ `n special, de cele tipl\, colagenoze; `n timpul tratamentului cu corticosteroizi sis-
trei flavone lignanice men]ionate. Silibina este foarte activ\, atât temici, al tratamentului cu diuretice de ans\ [i tiazidice, spirono-
preventiv cât [i curativ, `mpotriva lacton\ [i amilorid, `n afec]iuni
intoxica]iilor cu faloid\ (peptid\ hepatice cu colestaz\, `n timpul
toxic\ din ciuperca Amanita pha- tratamentului cu glicozizi digita-
lloides). Aceast\ substan]\ pre- lici [i antiaritmice (de tipul pro-
cum [i cele `nrudite cu ea, silidi- cainamidei [i chinidinei).
anina [i silicristina, sunt active La apari]ia unor efecte nedo-
chiar [i la o administrare relativ rite se `ntrerupe administrarea
târzie (dup\ 36 de ore de la produsului [i se recomand\ con-
intoxicare). sultarea medicului sau a farma-
Demonstra]iile "in vivo" au cistului.
ar\tat c\ silibina ac]ioneaz\ prin Interac]iuni cu alte medi-
inhibi]ia ac]iunii faloidinei, care camente: reduce nivelul sanguin
se exercit\ la nivelul receptorilor al ciclosporinelor (efect poten]ial
membranei celulare. De aseme- periculos la pacien]ii post - trans-
nea, inhib\ penetrarea, pân\ la plant); scade activitatea unor chi-
nucleul celular [i a altui toxic mioterapice antiretrovirale la pa-
foarte puternic, tot de natur\ cien]ii cu HIV/SIDA.
peptidic\, denumit α-amanitin\. Supliment alimentar:
~n testele "in vitro" s-au ob- cu rol de protec]ie a celulei
]inut rezultate similare cu cele hepatice [i depurativ eficient `n
"in vivo", prin experimentarea procesele de eliminare a substan]elor d\un\toare (alcool, medica-
celor trei flavonolignane. Testele pe culturi de hepatocite au mente cu efecte secundare hepatotoxice, metale grele, pesticide,
demonstrat c\ silibina stimuleaz\ sinteza proteinelor [i prin ur- anestezice, toxine din ciuperci otr\vitoare);
mare, formarea de celule hepatice noi. Ac]iunea silibinei [i a sub- adjuvant valoros `n hepatite cronice, ciroz\, insuficien]\ hepatic\,
stan]elor `nrudite cu ea este foarte important\, deoarece pe lâng\ steatoz\ hepatic\, icter, angiocolite, afec]iuni inflamatorii [i de mo-
faptul c\ asigur\ protec]ia membranei celulei hepatice, stimuleaz\ tilitate ale vezicii biliare (vezic\ aton\ cu stagnare de secre]ie biliar\)
[i refacerea celulelor lezate. Dup\ absorb]ia complexului silimarinic `n afara prezen]ei de calculi biliari de dimensiuni medii [i mari;
`n intestin, acesta este eliminat de bil\ sub forma chimic\ de glu- r\spuns favorabil `n hepatita cu virus C (normalizeaz\ valorile
curonat [i sulfat. Prin aceasta, substan]ele active reintr\ `n circu- crescute ale parametrilor biochimici serici);
la]ia enterohepatic\. Aceasta este explica]ia specificit\]ii sub-
 adjuvant `n tratamentul cancerului hepatic, alte neoplazii `n
stan]elor active din plant\ `n afec]iunile hepatice. Tot flavonoidele
perioada tratamentelor chimioterapice [i radioterapice (favori-
din complexul silimarinic au eficien]\ combinat\ de antioxidan]i,
zeaz\ detoxifierea [i eliminarea produ[ilor de degradare metaboli-
ele putând `mpiedica deterior\rile determinate de radicalii liberi
c\ rezulta]i);
produ[i de substan]ele toxice care ajung `n ficat [i ac]ioneaz\
sinergic. `n constipa]ie cronic\, indigestii, toxiinfec]ii alimentare, intoxi-
S-a descoperit c\ silimarina este de zece ori mai eficient\ ca ca]ii cu ciuperci (Amanita phalloides).
antioxidant decât vitamina E, care se bucur\ de cea mai larg\ Mod de administrare: Produsul este un supliment alimen-
recunoa[tere ca antioxidant puternic. Silimarina este aceea care tar [i nu `nlocuie[te un regim alimentar variat [i echilibrat.
are capacitatea unic\ de a `ncetini viteza de absorb]ie a subs- 2 comprimate de 2 - 3 ori pe zi cu 15 minute `nainte de mese-
tan]elor toxice de c\tre ficat. le principale. Modul de administrare se poate modifica la reco-
Crescând capacitatea de detoxifiere a ficatului, armurariul con- mandarea medicului. Se poate administra `n cure prelungite.
tribuie la `ndep\rtarea toxinelor din sânge. Din acest motiv el este
numit uneori [i "purificatorul sângelui". Inginer chimist MARIANA V|TAFU

33
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Centre medicale

Un centru medical privat


(ac]ionarul majoritar fiind
S.C. HOFIGAL S.A.) care
`[i propune s\ contribuie
la ameliorarea s\n\t\]ii prin
`mbinarea medicinei clasice
cu metodele naturale de
tratament. Colectivul nostru,
alc\tuit din [ase medici si dou\
asistente, v\ ofer\ urm\toarea
gam\ de servicii medicale:

Consulta]ii
 medicin\ general\ /
medicina familiei
 medicin\ intern\
 geriatrie
 homeopatie

Investiga]ii
 termografie
 electroscanogram\ (DDFAO)
 electrocardiogram\ (ECG)
 glicemie

Tratamente
 medicin\ clasic\
 fitoterapie tradi]ional\
 gemoterapie (extrase din
germeni de plante)
 apiterapie
 homeopatie
 dietoterapie ~n curând Tratamente [i proceduri
 infiltra]ii cu GEROVITAL / Investiga]ii noi:
auxiliare:
ASLAVITAL laseroterapie reflexoterapie
 analize de sânge acupunctur\ fizioterapie
 ozonoterapie (infiltra]ii sumar de urin\ masaj inhala]ii
locale) analize specifice penru: tratament cosmetic
colesterol, trigliceride, markeri aromaterapie meloterapie
34
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Centre medicale

Amelior\ri semnificative se pot ob]ine [i `n boli grave precum:


CE PUTEM cancer, diabet, psoriazis, boli autoimune etc.
TRATA? Tratamentele naturale au `n vedere organismul uman `n totalitatea sa,
ac]ionând prin stimularea mecanismelor proprii de vindecare, `ntr-un
Folosind produse naturale, mod blând [i firesc.
remedii homeopate [i
suplimente de minerale
[i vitamine, pot fi tratate cu
succes numeroase afec]iuni:
 Afec]iuni bronho-pulmonare
 Afec]iuni ORL
 Afec]iuni digestive
 Afec]iuni hepato-biliare
 Afec]iuni cardiace
 Afec]iuni vasculare
 Afec]iuni hematologice
 Afec]iuni dermatologice
 Afec]iuni reumatismale
 Afec]iuni urinare
 Afec]iuni endocrine
 Afectiuni metabolice
 Afec]iuni ginecologice ~n plus, HOFIMED ofer\ un Program anti-aging care `[i propune:
 Afec]iuni neuropsihice 1 - diminuarea ritmului de `mb\trânire
 Afec]iuni oculare 2 - ameliorarea performan]elor psiho-motorii ale persoanelor aflate la
vârste `naintate
~n acest sens, sunt utilizate: tratamentul cu Gerovital H3 conform
{os. Colentina, nr.76, bl.111, metodei originale "Ana Aslan", recomand\ri dietetice, recomand\ri
parter,S2 legate de stilul de via]\, tratamente anti-anging, precum [i tratamente
Tel: 240.73.40 / 0318088998 / alopate corespunz\toare bolilor deja existente.
E-mail:
doctorhofimed@yahoo.com
Website:
www.hofimed.ro
Program zilnic : 9:30 - 18:30,
de luni pân\ vineri

35
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Eveniment

Departamentul
Marketing
Hofigal anun]\:
Din data de
01.02.2008
Hofigal Export
Import S.A. [i
televiziunea
“SANATATEA TV -
televiziune on
line” au devenit
parteneri.
Prin acest parte-
neriat filozofia [i
produsele Hofigal
vor fi prezentate
`n emisiunile tele-
viziunii on line
din fiecare mar]i.
Aceste emisiuni
sunt p\strate `n
arhiva site-ului [i pot fi accesate `n orice moment de publicul
dornic de noi informa]ii din domeniul medicinei naturale.
~n aceste tipuri de emisiuni se aduce `n aten]ia publicului im- SPORT TV reprezint\ `n România interesele
portan]a unei vie]i s\n\toase [i a preven]iei, dar se [i facili- Eurosport SA, titularul drepturilor de retransmisie a
teaz\ accesul la speciali[tii Hofigal. canalelor tematice sportive pan-europene Eurosport [i
Men]ion\m c\ emisiunile Hofigal pot fi accesate [i din site-ul Eurosport 2 ("Canalul").
www.hofigal.eu. SPORT TV MANAGEMENT [i S.C. HOFIGAL
 De asemenea, v\ putem informa c\ alte emisiuni cu speciali[ti de la EXPORT IMPORT S.A. au parafat colaborarea
Hofigal pot fi urm\rite: pentru 2008, `n scopul promov\rii parteneriatelor [i
joi - la OTV - de la 8 la 9; produselor Hofigal prin intermediul revistei trimestriale
tot joi - la COSMOS TV - de la 16:00-17:00.
"Eurosport", cu tematic\ sportiv\.

36
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Parteneri HOFIGAL

ASOCIA}IA DE MEDICIN| ANTI AGING


Cu sediul `n România [i recunoscut\ `n domeniile fizicii, chimiei, biologiei, ge- angajamentul s\ fac\ foarte bine tot ce
prin probitatea sa profesionl\, A.M.A.A. neticii, precum [i studiul factorilor socio- [i-au propus - [i vor s\ r\m`n\ activi c`t
are urm\toarele scopuri: educa]ionali specifici. mai mult timp posibil. Pentru ei v`rsta este
irelevant\, func]ia [i capacitatea av`nd
 descoperirea [i promovarea tehnolo-
giei avansate pentru `ncetinirea pro-
~MB|TRÂNIREA ESTE
O STARE TRATABIL|
importan]\.
Ei au o dorin]\ insa]iabil\ de a
cesului de `mb\tr`nire, r\m`ne s\n\to[i, s\ fie `n form\, aler]i din

 descoperirea cauzelor [i factorilor ce DIN PUNCT DE punct de vedere mental, nu numai pentru
concur\, favorizeaz\ [i accelereaz\ c\ [tiu c\ via]a va fi mai `mplinit\ [i
VEDERE MEDICAL pl\cut\ din aceast\ cauz\, dar [i mai
acest proces
Genera]iei exploziei de popula]ie (cei lung\ [i mai plin\ de oportunit\]i.

 studierea [i promovarea metodelor


[i terapiilor cu rezultate pozitive `n
n\scu]i `ntre anii 1946 si 1964, care acum
se apropie sau dep\[esc v`rsta de 50 de
Aceasta este genera]ia care a spus
"da" medicinei anti-aging.
prelungirea duratei [i calit\]ii vie]ii. ani) trebuie sa-i fim recunosc\tori pentru
~mb\tr`nirea se datoreaz\ unor dis- faptul c\ a pretins o nou\ abordare a A.M.A.A.
func]ionalit\]i ale organismului uman, fenomenului de `mb\tr`nire [i a realit\]ii
cauzate de evolu]ia natural\ sau de inter- moderne a longevit\]ii [i re`ntineririi. “~mb\tr`nirea nu este inevitabil\!
ac]iunea cu factorii de mediu `nconjur\tor Pentru prima dat\ de c`nd se scrie R\zboiul `mpotriva `mb\tr`nirii
[i/sau social, disfunc]ionalit\]i ce pot fi istorie, o genera]ie a decis c\ are ceva a `nceput!”
ameliorate prin tratamente specifice. mai bun de f\cut dec`t s\ stea [i s\
a[tepte s\ `mb\tr`neasc\. Au fost Medicina anti-aging, se bazeaz\ pe
Lupta `mpotriva procesului de `mb\- `mbr\]i[ate binefacerile dovedite ale exer- toate specialit\]ile medicale [i ofer\ pacien-
trânire reprezint\ un proces global, inter- ci]iilor fizice [i alimenta]iei echilibrate. ]ilor o v`rst\ adult\ lipsit\ de teama de:
disciplinar, ce nu antreneaz\ doar diverse De la "teoreticienii exploziei de popu- `mboln\vire;
ramuri medicale (medicina intern\, nutri- la]ie" au venit exerci]iile de fitness pe infirmitate;
]ioni[ti, psihologi, fizioterapeu]i, derma- care istoria le va `nregistra ca fiind precur- aspect nep\cut;
tologi, chirurgi) dar [i cercetarea [tiin]ific\ soarele medicinei anti-aging. Ei [i-au luat boli lungi [i chinuitoare la b\tr`ne]e.

Suplimente alimentare Hofigal cu men]iunea “Produs recomandat de AMAA”


1. ARMUHEP x 20 capsule Cutie x 2 blistere 26. PROTECTOR HEPATIC FORTE -
2. C|TINOFORT® x 60 capsule Cutie x 1 flacon cafea instant x 5 g / plic Cutie x 25 plicuri
3. COENZIMA Q10 `n ULEI DE C|TIN| 27. PROTECTOR HEPATIC
FORTE x 30 capsule Cutie x 3 blistere FORTE x 40 comprimate Cutie x 4 blistere
4. COENZIMA Q10 `n ULEI DE 28. PROTEIN - FOR}|® x 60 comprimate Cutie x 1 flacon
C|TIN| x 30 capsule Cutie x 3 blistere 29. REDIGEST® x 30 capsule Cutie x 4 blistere
5. COMPLET ANTIOXIDANT 30. REDIGEST® x 30 comprimate Cutie x 1 flacon
x 40 comprimate Cutie x 4 blistere 31. REGLACID x 60 capsule Cutie x 1 flacon
6. COMPLEX CU COENZIMA Q10 32. Se SPIRULIN x 20 comprimate acoperite Cutie x 2 blistere
Hofigal x 40 capsule acoperite Cutie x 4 blistere 33. Se SPIRULIN x 40 comprimate acoperite Cutie x 4 blistere
7. COMPLEX DETOXIFIANT 34. SOMN U{OR x 20 comprimate acoperite Cutie x 2 blistere
NATURAL x 40 comprimate ptr. supt Cutie x 4 blistere
35. SOMN U{OR x 40 comprimate acoperite Cutie x 4 blistere
8. CONDARTROZ x 40 comprimate Cutie x 4 blistere
36. SPIRULIN| cu EXTRACT TOTAL
9. DEPURIN x 40 comprimate Cutie x 4 blistere de C|TIN| x 20 comprimate Cutie x 2 blistere
10. ECHINACEA x 40 capsule Cutie x 4 blistere 37. SPIRULIN| cu EXTRACT TOTAL
11. EXTRAVIT M x 30 comprimate Cutie x 1 flacon de C|TIN| x 40 comprimate Cutie x 4 blistere
12. FIAMARANT x 40 comprimate Cutie x 4 blistere 38. SPIRULIN| 200 mg x 40 comprimate Cutie x 1 flacon
13. FLAVOVIT C x 40 comprimate 39. SPIRULIN| 400 mg x 40 capsule Cutie x 4 blistere
masticabile 1200 mg Cutie x 4 blistere 40. SPIRULIN| 500 mg x 30 comprimate Cutie x 1 flacon
14. HOF.IMUN® FORTE x 20 capsule Cutie x 2 blistere 41. SPIRULIN| 500 mg x 40 capsule Cutie x 4 blistere
15. HOF.IMUN® FORTE x 40 capsule Cutie x 4 blistere 42. ULEI DE C|TIN| 400 mg x 40 capsule Cutie x 4 blistere
16. HOF.IMUN x 30 capsule Cutie x 3 blistere 43. ULEI DE C|TIN| 600 mg x 40 capsule Cutie x 4 blistere
17. HOFISAN® x 60 capsule Cutie x 1 flacon 44. ULEI DE PE{TE Omega 3 x 40 capsule Cutie x 4 blistere
18. HOFISIL x 60 comprimate Cutie x 4 blistere 45. ULEI VOLATIL DE BUSUIOC ~N
19. L-CARNITIN COMPLEX x 40 comprimate Cutie x 4 blistere MIERE DE ALBINE x 2 g Cutie x 30 monoD
20. MENOLAP x 20 capsule Cutie x 2 blistere 46. ULEI VOLATIL DE CIMBRU ~N
21. MOMORDICA CHARANTIA x 40 capsule Cutie x 4 blistere MIERE DE ALBINE x 2 g Cutie x 30 monoD
22. MOMORDICA CHARANTIA 47. ULEI VOLATIL DE LEV|N}IC|
x 40 comprimate Cutie x 4 blistere ~N MIERE DE ALBINE x 2 g Cutie x 30 monoD
23. P|DUCEL x 20 capsule Cutie x 2 blistere 48. ULEI VOLATIL DE ROZMARIN
24. PASSIFLORA x 20 capsule Cutie x 2 blistere ~N MIERE DE ALBINE x 2 g Cutie x 30 monoD
25. POLIVITAMINE NATURALE cu 49. URZIC| x 20 capsule Cutie x 2 blistere
Ca si Mg x 20 comprimate Cutie x 2 blistere 50. VALERIAN| x 20 capsule Cutie x 2 blistere

37
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Eveniment

BIODIVERSITATEA ~N
ATEN}IA FACTORILOR
DE DECIZIE
Recent, `n data de 21 februarie a.c., Academia Român\, Cen- fost adoptat de c\tre Conferin]a FAO la data de 3 noiembrie 2001 [i
trul de Studii [i Cercet\ri pentru Biodiversitatea Agrosilvic\ "Acad. Conferin]a Tehnic\ Interna]ional\ pentru Resurse Zoogenice, care s-a
David Davidescu" `n colaborare cu Eco Life - bio, au organizat un desf\[urat la Interlaken (Elve]ia) `n perioada 1-7 septembrie 2007
simpozion [tiin]ific cu tema: "Biodiversitatea `n avicultur\". Conservarea in situ [i ex situ a biodiversit\]ii zootehnice `n
Scopul acestui eveniment a fost acela de a sensibiliza opinia publi- Europa (Fran]a) - mobilizarea pentru inventarierea, gestionarea [i
c\, factorii de decizie, `n leg\tur\ cu unele probleme actuale [i de utilizarea `n mod durabil a acestei biodiversit\]i.
perspectiv\ ale biodiversit\]ii, `n contextul integr\rii României `n ~n programul de desf\[urare a acestui simpozion s-a aflat si
Uniunea European\, `n scopul dezvolt\rii durabile. lansarea c\r]ii cu titlul: "Biodiversitatea [i ocrotirea naturii" ai
Cu acest prilej au fost abordate teme care au vizat : c\rei autori sunt Adrian Bavaru, Gallia Butnaru, Stoica Godeanu [i
 Situa]ia actual\ [i de perspectiv\ a aviculturii române[ti [i Alexandru Bogdan.
men]inerea raselor vechi; problemele pe care factorii responsabili ~n continuare v\ prezent\m comunicatul [tiin]ific su]inut `n ca-
trebuie s\ le abordeze [i s\ le rezolve. drul acestui simpozion de ing. chim. {tefan Manea, cu titlul: "Fo-
 Cadrul interna]ional al biodiversit\]ii: Tratatul Interna]ional losirea biodiversit\]ii vegetale pentru ob]inerea de prepa-
asupra Resurselor Fitogenice pentru Alimenta]ie [i Agricultur\, care a rate bistimulatoare la om [i animale".

Actuala distribu]ie a biodiversit\]ii


speciilor este rezultatul unui proces evo-
lutiv care s-a desf\[urat de-a lungul a
 a treia etap\ a fost cea a plantelor
medicinale [i speciilor floricole

peste 3,5 miliarde de ani [i care s-a


accentuat `n mod deosebit `n ultimii 500
 o ultim\ etap\ este perioada ac-
tual\, care a presupus cultivarea
unor specii noi sau a unor specii consi-
milioane de ani, deci dup\ cucerirea us-
derate neimportante pân\ acum, cu pro-
catului de c\tre vie]uitoare.
priet\]i [i cu un con]inut deosebit, ex.:
Biodiversitatea se refer\ la variabi-
Amaranthus edulis, bogat `n vitamine (A
litatea viului sub toate aspectele sale. Ea
[i C) [i aminoacizi esen]iali (lizin\),
poate `mbr\ca o gam\ variat\ de forme,
Morus nigra (dudul negru) valoros pen-
inclusiv biodiversitatea plantelor de cul-
tru con]inutul ridicat `n antioxidan]i.
tur\ [i a animalelor domestice.
Biodiversitatea `n agricultur\ vizeaz\
Biodiversitatea agricol\ se studiaz\
dou\ aspecte: biodiversitate speciilor s\l-
din perspectiva istoric\ a modului `n care
batice [i cea a speciilor de plante culti-
au evoluat speciile de plante [i animale
vate (Davidescu 2002). Ameliorarea plan-
sub ac]iunea "civilizatoarei" agriculturi.
telor cultivate este un proces care se des-
Dup\ ce omul a con[tientizat bene-
f\[oar\ `ntr-un timp accelerat atât `n
ficiile dobândite prin eliminarea plante-
lume cât [i la noi `n ]ar\, având ca scop
lor "rele" [i "slabe" [i cultivarea celor
sporirea produc]iei [i `mbun\t\]irea Plantele medicinale [i aromatice re-
"bune" [i "s\n\toase", procesul de
calit\]ii ei. prezint\ surse inepuizabile de materii
"ameliorare selectiv\" a avut loc `n mai
Din datele prezentate `n Catalogul prime pentru industria de medicamente
multe etape:
Oficial ISTIS, 2006, reiese c\ au fost apro- [i suplimente alimentare. Tendin]ele ac-

 prima etap\ a avut `n vedere


plantele din cultura mare: grâu,
orz, mei, orez, porumb, cartof, sorg.
bate spre cultivare 65 soiuri de plante
medicinale si aromatice. ~ns\ num\rul
mare de soiuri [i hibrizi nu reprezint\
tuale `n medicin\ sunt tot mai mult
orientate spre utilizarea fitoterapiei. De
aceea, `n ultimul timp sunt tot mai multe
reala biodiversitate. preparate naturale de prim\ importan]\
 a doua etap\ a fost cea pentru:
plantele leguminoase, vi]a de vie,
pomii fructiferi.
Extinderea agrobiodiversit\]ii se poa-
te realiza prin aclimatizarea unor noi
`n terapeutica actual\, ce includ `n for-
mul\: p\r]i de plant\, fitocomplec[i sau
specii de plante medicinale. principii active din plante.

38
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Eveniment

Având condi]ii variate de clim\ [i sol, mite OGM, adic\ organisme genetic
]ara noastr\ are o flor\ diversificat\ [i modificate.
Oameni
bogat\, format\ din specii ierboase [i ~n teorie, re]eta ob]inerii unui OGM de [tiin]\
lemnoase, plante care cresc spontan, este cât se poate de simpl\. Se ia o plan-
dar [i un `nsemnat num\r de plante cul- t\, un animal sau un microb, c\reia i se despre
tivate.
S.C. Hofigal Export-Import
grefeaz\ una sau mai multe gene apar]i-
nând altei plante, care `ns\ posed\ ace-
OMG
S.A. cultiv\ pentru ob]inerea de pro- le caracteristici sau func]ii pe care vrem
Dr. George Wald, laureat al
duse medicamentoase [i suplimente ali- s\ i le transmitem "cobaiului". Lucrul es- Premiului Nobel, Profesor de biologie la
mentare 43 de specii de plante medici- te posibil deoarece, de la microbi, tre- Universitatea Harvard a afirmat: "Pân\ `n
nale [i aromatice, iar 8 specii se afl\ `n când prin vegetale [i pân\ la animale, prezent, organismele vii au evoluat `n
studiu: Marubium vulgare, Lophantus toate fiin]ele vii utilizeaz\ acela[i limbaj ritm foarte lent, formele noi de via]\
anisatus, Ruta graveolens, Rubia tincto- genetic. având suficient timp s\ se dezvolte.
ria, Veronica sp., Benincasa hispida., ~n practic\ `ns\, un organism trans- Acum, o `ntreag\ protein\ va fi trans-
Koellia virginiana, Lychnis coronaria; 5 genic nu se ob]ine chiar atât de u[or. portat\ peste noapte `n asocieri genetice
specii: Echinacea purpurea, Echinacea Pentru un pepene, de pild\, sunt nece- complet noi… mersul `n aceast\ direc]ie
angustifolia, Amaranthus caudatus, Pa- sare cel pu]in [ase luni de munc\. Pe de poate c\ nu este ne`n]elept, `ns\ este pe-
ssiflora incarnata, Momordica charantia alt\ parte, atunci când se introduce o riculos. Poate genera poten]iale noi boli
au fost aclimatizate [i introduse de gen\ nou\ `ntr-un organism, aceasta se animale [i vegetale, noi surse de cancer,
asemenea `n culturile proprii. poate prinde oriunde, chiar [i la nivelul noi epidemii".
Culturile speciilor aclimatizate sunt unei gene care codific\ producerea unei Dr Suzanne Wuerthele, Agen-
realizate dup\ o tehnologie proprie, `n proteine vitale pentru respectivul orga- ]ia de protec]ie a Mediului din SUA (EPA),
ceea ce prive[te modul de fertilizare, nism, ceea ce `nseamn\ practic, ratarea toxicolog: “~n ciuda `ngrijor\rilor unor
combaterea bolilor [i d\un\torilor, diri- oameni de [tiin]\ respectabili [i `n ciuda
tentativei. Pentru mul]i dintre sus]in\to-
jarea culturii, recoltare [i prelucrare. datelor care demonstreaz\ contrariul
rii manipul\rilor genetice, medicina de
Deoarece majoritatea cultivarelor acli- beneficiilor, aceast\ tehnologie este pro-
mâine va fi cu siguran]\ transgenic\.
matizate de plante medicinale si aro- movat\ chiar de c\tre agen]iile care ar
Fructe-vaccin, bacterii-dopante, lapte-
matice, selectate [i ameliorate, provin trebui s\ protejeze s\n\tatea uman\ [i
medicament, toate acestea sunt posibile mediul. Concluzia mea este c\ ne con-
din zonele temperate [i uscate, ele sunt [i chiar pe cale s\ se realizeze. Anumite
dependente de om. Deci diseminarea, frunt\m cu cea mai puternic\ tehnologie
proteine umane, precum insulina (fo- pe care a cunoscut-o lumea [i care se
protejarea `mpotriva factorilor de mediu, losit\ la tratarea diabetului) sau EPO dezvolt\ cu aproape nici un fel o analiz\
recoltarea, sunt condi]ionate de tehno- (care stimuleaz\ producerea de globule a consecin]elor ei."
logie [i de[i... dorin]a cultivatorului ro[ii), sunt fabricate de pe acum de mi- Profesorul Arpad Pusztai,
este de a men]ine neschimbat fon- crobi. recunoscut [i apreciat pe plan mondial ca
dul de gene [i fenotipul, factorii de
~n 2005 [ase ]\ri au cultivat 98% din om de [tiin]\ pe probleme nutri]ionale,
mediu corodeaz\ genofondul acesto-
suprafa]a mondial\ cu plante modificat membru al Royal Society din Edinburgh:
ra, prin urmare... variabilitatea con-
genetic. Pe primul loc se situeaz\ SUA, "Dac\ ar depinde de mine, `n mod sigur
tinu\.
cu 48 milioane hectare, urmat\ de Ar- nu a[ consuma alimente modificate
(1) Bavaru A., Butnaru G., Godeanu S.,
Bogdan A., 2007, "Biodiversitatea [i ocrotirea gentina - 17 milioane hectare, Canada - genetic. Introducem noi elemente `n hra-
naturii", Ed. Academiei Române, Bucure[ti 6 milioane ha, Brazilia - 6 milioane ha, n\, care nu au mai fost consumate de om
China - 4 milioane ha, Paraguay - 1,4 niciodat\. Efectele asupra sistemului imu-
milioane ha. Restul de 2% din suprafa]a nitar nu sunt u[or de prezis [i `ndr\znesc
s\ contrazic pe oricine spune c\ efectele
Organismele estimat\ e cultivat\ de 15 ]\ri, printre care
sunt previzibile."
Mexic, Spania, Germania, România,
Modificate Africa de Sud. Aflate de câ]iva ani `n
Dr Mae Wan-Ho, genetician la
Open University din UK, Departamentul
centrul unor dezbateri contradictorii
Genetic aprinse, organismele modificate genetic
de Biologie declar\: "Ingineria genetic\
dep\[e[te grani]ele cultiv\rii conven]io-
`[i continu\ expansiunea preconizat\; `n
nale prin folosirea unor construc]ii de ele-
Omul s-a preocupat dintotdeauna de mai pu]in de 10 ani ele au `nregistrat un mente genetice parazite, incluzând viru[i
ameliorarea [i selec]ionarea acelor spe- ritm mediu de dezvoltare realizat `n agri- ca [i vectori, care transfer\ [i introduc
cii, vegetale sau animale, pe care le-a cultura tuturor timpurilor. Cantitativ gene str\ine `n celule. Odat\ intra]i `n ce-
socotit a r\spunde cel mai bine nevoilor acest ritm `nregistreaz\ o cre[tere anual\ lule, ace[ti vectori se dezvolt\ `n genomul
sale de subzisten]\. Dar numai `n ulti- de peste 10 milioane hectare, iar anali[tii (ADN) gazd\. Inser]ia genelor str\ine `ntr-un
mele dou\ decenii, odat\ cu formida- anticipeaz\ o extindere a suprafe]elor genom gazd\ este de mult\ vreme cu-
bilul avânt al geneticii, el a reu[it s\ ob- cultivate la orizontul anului 2020 la di- noscut\ ca având efecte d\un\toare [i
]in\, prin manipul\ri specifice, mai `ntâi mensiunea total\ de 350 milioane fatale, cum ar fi cancerul organismului."
`n laborator, apoi [i pe terenurile de cul- hectare, adic\ de aproape trei ori mai Informa]ia despre OMG
tur\, organisme cu alte caracteristici de- mult decât reprezint\ suprafa]a cultivat\ provine din re]elele InfOMG, GMWATCH,
cât cele "naturale". Acestea sunt denu- a ]\rilor UE - 15. GENET [i NLP Wessex

39
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
R\spundem cititorilor

~n rândurile care urmeaz\ vom r\s-


punde la dou\ solicit\ri venite din partea
unor persoane adulte care au probleme
"A[ dori un tratament
natural pentru sl\bit. Coenzima Q-10 forte - 3 capsule
(1+1+1), administrate dup\ mese-
le principale, zilnic, timp de 3 luni.
cu supraponderalitatea (excesul de greu-
Din august 2005, am fost
tate) [i complica]iile la nivelul aparatului
locomotor.
diagnosticat\ cu
gonartroz\ bilateral\ [i
 Fiamarant - 4 comprimate (1+2+1
sau 2+0+2), administrate zilnic
dup\ mesele principale, 20 zile pe lun\,
merg foarte greu. Urmez 10 zile pauz\, timp de 3 luni.
"Am 1,60 m `n\l]ime [i un tratament cu Artro
119 kg. Din aceast\ cauz\
merg `n baston [i am
Stop Plus dar nu d\ rezul- Redigest - 6 capsule (2+2+2),
administrate cu 30 de minute `na-
inte de mesele principale, zilnic, timp de
tate. Am 1,70 m `n\l]ime
dureri de [olduri. V\ rog [i 125 kg." (B.E.- 48 ani, 3 luni.


s\ `mi recomanda]i un Piatra Neam]) Hofisil - 4 comprimate pe (2+0+2),
tratament natural de dou\ comprimate vor fi adminis-
sl\bit, pentru a sc\pa de Deoarece problemele de s\n\tate sem- trate dup\ micul dejun [i dou\ compri-
nalate `n cele dou\ epistole sunt ase- mate `nainte de culcare, zilnic, timp de
durerile de [olduri [i pen- 45 de zile . Apoi, dup\ o pauza de 5 zile,
m\n\toare, `n cele ce urmeaz\ m\ voi
tru refacerea articula]iilor, repeta]i o nou\ serie de 45 de zile,
adresa d-nei B.E. [i d-lui C.D., amândoi
deoarece aud zgomote la prezentând serioase probleme articulare aceea[i modalitate de administrare.
mi[care". (gonartroz\ bilateral\, respectiv coxartro- Dup\ fiecare serie de 45 de zile este
z\), `ntre]inute [i agravate de un exces recomandat s\ v\ cânt\ri]i pentru a con-
ponderal. semna kilogramele pierdute.
"V\ rog s\ `mi recoman-

Pentru aceste situa]ii v\ recomand Extract uleios (macerat) de sal-
da]i un tratament natural un tratament fitoterapeutic [i gemotera- vie - 6 capsule pe zi (2+2+2), ad-
[i pentru so]ia mea, care peutic format din asocierea urm\toa- ministrate dup\ mesele principale, 20 de
prezint\ st\ri de anxi- relor produse naturale, marca Hofigal. zile pe lun\, timp de 3 luni.
etate [i are tensiunea
arterial\ foarte mic\". Se - Spirulina (Spirulina+Sele-
niu) - 6 comprimate pe zi (2+2+2),
administrate cu 30 de minute `nainte de
 Gemoderivat din muguri de
coac\z negru - o monodoz\ pe
(C.D. 56 ani, Tecuci)" zi, diluat\ `n 50 ml. de ap\ plat\ [i b\ut\
mesele principale, zilnic, timp de 3 luni. din 4-5 `nghi]ituri mici, cu 15 minute

40
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
R\spundem cititorilor

`nainte de masa de diminea]\, zilnic, culcare. Dac\ este repetat [i de-a lungul n\t\]irea mobilit\]ii articula]iilor afec-
timp de 3 luni. zilei, este obligatoriu s\ fie respectate ace- tate, reducerea fenomenelor inflamatorii
lea[i recomand\ri dup\ masaj. locale (Coenzima Q-10 forte, gemoderi-
 Gemoderivat din muguri de pin
- o monodoz\ pe zi, diluat\ `n 50 ml.
de ap\ plat\ [i b\ut\ din 4-5 `nghi]ituri
Obiectivele acestui tratament sunt
vatele din muguri de coac\z negru, mu-
guri de pin, ml\di]e de m\ce[);
urm\toarele:
mici, cu 15 minute `nainte de masa de
prânz, zilnic, timp de 3 luni.
 aportul optim de vitamine, mine-
rale, aminoacizi necesari sus]inerii
 reducerea durerii [i `mbun\t\]irea
circula]iei sangvine la nivelul arti-
cula]iilor (prin efectuarea masajului local
 Gemoderivat din ml\di]e de m\-
ce[ - o monodoz\ pe zi, diluat\ `n
liniilor metabolice (Se-Spirulin\, Redigest,
Fiamarant);
cu amestecul format din Supliform gel,
Tinctur\ de arnic\, Tinctur\ de urzic\ [i


50 ml. de ap\ plat\ [i b\ut\ din 4-5 `n- cre[terea capacit\]ii de lupt\ con- Tinctur\ de ardei).
ghi]ituri mici, cu 15 minute `nainte de tra radicalilor liberi, stimularea
masa de sear\, zilnic, timp de 3 luni. producerii de enzime antioxidante [i Bine`n]eles c\ administrarea acestui
Ca tratament local, v\ recomand eliminarea toxinelor din organism (Se- tratament este recomandabil s\ fie `nso-
masaj u[or la nivelul articula]iilor dure- Spirulina, Q-10 forte, Extract uleios de ]it\ de un regim hipocaloric, bogat `n fi-
roase (genunchi, [olduri etc.), cu un ames- salvie); bre vegetale (legume, fructe, cereale) [i
tec format din 3-4 ml. de Supliform gel
(cam cât `ncape `n c\u[ul palmei), peste
care se pot ad\uga 2-3 pic\turi de tinc-
 stimularea centrului sa]iet\]ii [i
sc\derea cantit\]ii de alimente in-
gerate la o mas\, f\r\ a priva organismul
mai moderat `n carne (este permis\ doar
carnea de pe[te, vit\, pui, fiart\ sau frip-
t\) [i un consum redus de lactate, paste
tur\ de arnic\, 2-3 pic\turi de tinctur\
de aportul optim de vitamine, oligoele- f\inoase. Dulciurile, pe cât posibil, este
de urzic\ [i o pic\tur\ de tinctur\ de ar-
mente [i aminoacizi (Se-Spirulina); bine s\ fie evitate.
dei (capsicum). Cu acest amestec se ma-
seaz\ u[or, timp de 10 minute, articula-
]ia dureroas\ dup\ care este recoman- combaterea excesului ponderal
prin efect laxativ, depurativ al pro-
duselor naturale Hofisil [i Fiamarant, fa-
De asemenea, condimentele, creme-
le grase, maioneza, sosurile cu rânta[
dabil ca zona masat\ s\ fie acoperit\ cu
vorizând mecanismele de epurare [i de- vor fi ocolite, `ndep\rtate. Un regim de
o ]es\tur\ din lân\ [i men]inut\ la c\l-
toxifiere a organismului; via]\ bazat pe o alimenta]ie s\n\toas\ [i
dur\ cca. 30 de minute (pân\ când se
mult\ mi[care, poate fi cheia succesului.


diminueaz\ efectul revulsiv). Masajul refacerea cartilagiilor articulare, a
este bine s\ fie efectuat seara, `nainte de suprafe]elor intraarticulare, `mbu- continuare `n pagina 42

41
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
R\spundem cititorilor

continuare din pagina 41 `n 50 ml. de ap\ plat\ [i b\ute `n câte 4-5 men]inerii liniilor enzimatice [i esen]iali
~n continuare voi r\spunde solicit\rii `nghi]ituri mici, cu 15 minute `nainte de pentru metabolismul celulelor organis-
domnului C.D. `n leg\tur\ cu probleme- masa de sear\ [i la ora 11.00 diminea]\, mului (Se-Spirulin\, Redigest, Omega-3
le de s\n\tate ale so]iei dânsului, pentru zilnic, timp de 3 luni. ulei de pe[te);
care `i recomand urm\toarele produse
naturale ale firmei Hofigal:
 Gemoderivat din muguri de tei
argintiu - o monodoz\, diluata `n cre[terea, normalizarea valorilor
tensiunii arteriale [i `mbun\t\]irea

 Se - Spirulin\ (Spirulin\ + Sele-


niu) - 6 comprimate pe zi (2+2+2),
administrate cu 30 de minute `nainte de
50 ml. de ap\ plat\ [i b\ut\ `n 4-5 `nghi-
]ituri mici, cu 30 minute `nainte de cul-
circula]iei sangvine periferice [i centrale,
protec]ie coronarian\ [i `mbun\t\]irea,
care, `n fiecare noapte, timp de 3 luni. cre[terea for]ei de contrac]ie a mu[chiu-
mesele principale, zilnic, timp de 3 luni. lui inimii (Gemoderivatele din ml\di]e de

 Coenzima Q-10 forte - 2 capsule Obiectivele acestui tratament sunt rozmarin, Coenzima Q-10 forte).
pe zi (1+0+1), administrate dup\ urm\toarele:
Reechilibrarea endocrin\ [i hormo-

mesele principale, zilnic, timp de 3 luni. combaterea st\rilor de anxietate
nal\, combaterea fenomenelor secunda-

 Redigest - 6 capsule (2+2+2), ad- (gemoderivate le din ml\di]e de roz-


re instal\rii menopauzei (gemoderivate
ministrate cu 30 de minute `nainte marin, muguri de nuc [i muguri de tei
ml\di]e de rozmarin, muguri de nuc, Se-
de mesele principale, zilnic, timp de 3 argintiu);
Spirulin\ [i Coenzima Q-10 forte). ~n


luni. favorizarea unei secre]ii optime de acest scop mai poate fi administrat [i

 Omega 3 `n ulei de pe[te - 6 hormoni cerebrali (Serotonin\, Extractul uleios (macerat) de salvie, 6
capsule pe zi (2+2+2), adminis- Dopamin\), `mbun\t\]irea transmiterii in- capsule pe zi (2+2+2), administrate
trate dup\ mesele principale, 20 de zile fluxurilor nervoase [i a metabolismului dup\ mesele principale, 20 de zile pe
pe lun\, timp de 3 luni. celulei cerebrale (Se-Spirulin\, Omega-3 lun\, timp de 3 luni.
ulei de pe[te) [i reducerea stresului;
 Gemoderivat din ml\di]e de roz-


marin - 2 monodoze, diluate fie- cre[terea capacit\]ii de lupt\ con- Pentru informa]ii suplimentare
care `n 50 ml. de ap\ plat\ [i b\ute `n tra form\rii radicalilor liberi [i de- [i l\murirea eventualelor
câte 4-5 `nghi]ituri mici, cu 15 minute toxifierea organismului (Se-Spirulin\, semne de `ntrebare, v\ rug\m
`nainte de masa de diminea]\, zilnic, Coenzima Q-10 forte, Omega 3 ulei de s\ ne contacta]i la telefon
timp de 3 luni. pe[te); 021/334 00 26 sau mobil:

 Gemoderivat din muguri de nuc


- dou\ monodoze, diluate fiecare aportul optim de vitamine, oligoe-
lemente [i aminoacizi necesari
0730 087 673, zilnic, de luni
pân\ vineri, `ntre orele 9-14.

42
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Restituiri

Cu câtva timp `n urm\ am primit o scrisoare din partea d-lui


Adrian Butoi, un `mp\timit al dragostei fa]\ de natur\, fa]\
de noi [i ceea ce facem noi, fa]\ de frumos, autorul unei
remarcabile c\r]i, intitulat\: «"MICA ANTOLOGIE" FLORILEGIU
CU POEZII {I LEGENDE DEDICATE FLORILOR {I PLANTELOR
CU PUTERI T|M|DUITOARE». Este, totodat\, [i un sensibil
[i talentat poet, autor al mai multor volume de poezii.
Iat\ con]inutul acestei scrisori:

Stimate domnule Director {tefan Manea, o emisiune de radio când a]i pomenit pe câ]iva [i mi-a pl\cut.
V-am reg\sit [i `n volumul " Comuna Goicea cu oamenii [i
Rogu-v\ a-mi ierta [i de data acesta, aceste rânduri. ~n urm\ fapte". Luat-am [i de aici biografia dumneavostr\ [i a altor
cu ceva zile , bunul meu prieten - scriitorul Petre Gigea- mi-a "buze[ti", `n frunte cu prietenul nostru Acad. {tefan
d\ruit câteva c\r]i spre a le citi `n acest\ convalescen]\, {tef\nescu.
lung\ dup\ trei opera]ii. Printre acestea, dou\ mi-au r\corit
sufletul. {i acesta pentru c\ `n ele am g\sit spirtitul buze[tean M\ `nclin `n fa]a faptelor dumneavostr\ cu rug\minte pentru
ilustrat prin cinci personalit\]i - absolven]i ai Liceului "Fra]ii Bunul Dumnezeu de a v\ ]ine `n paza Sa cu infinite `mpliniri [i
Buze[ti" din Craiova. biruin]e.

Am citit [i am r\sfoit volumul "Cu Manea {tefan `n `mp\r\]ia De]in dou\ volume de poezii ce cuprind versuri `nchinate flo-
plantelor misterioase" . Un volum foarte documentat, elogios rilor. Sunt peste 90. ~n fruntea lor se afl\ "Cicoarea" lui G.
pentru dumneavostr\, u[or de lecturat (cu referire la partea Co[buc (editat\ pentru prima dat\ `n volumul "Ziarul unui
I-a). La cea de-a doua parte, nu am curajul a spune decât c\ pierde var\"), M. Sorescu - cu ale sale versuri din "La Lilieci",
v\ felicit pentru aceast\ adev\rat\ "Nad\ a florilor" din natur\. Blaga, Macedonski [i mul]i al]ii.
Din acest volum am extras 20 de pagini ce vor fi integrate in Cu stim\,
volumul al II-lea al monografiei Liceului "Fra]ii Buze[ti", la Adrian Butoi
care autor este subsemnatul.
P.S. Mama mea n-a b\ut timp de 90 de ani ap\, ci numai ceai
Mi-a p\rut r\u c\ nu a]i relatat anii liceali, (perioada) curs de troscot. Subsemnatul, beau numai ceaiuri pe care le adun
"seral" sau "zi". ~n anuarele editate nu figura]i, de parc\ a]i fi prim\vara, vara [i toamna. Mul]i `mi spun c\ sunt nebun. Dar,
urmat cursurile serale - pentru care direc]ia nu s-a `nvrednicit `i las `n pace… Când se `mboln\vesc, alearg\ la mine s\-i fac
a scoate un anuar. Tot cu p\rere de r\u v\ pot spune c\ nu bine cu ajutorul Naturii. {i dumneavostr\ [ti]i cel mai bine din
a]i nominalizat nici un professor din anii liceali. V-am auzit la ]ar\ cât de mult bine poate s\ fac\ NATURA.

Domnule Adrian Butoi, v\ stimez `n mod deosebit pentru apeten]a dum-


neavostr\ de a descoperi lumea complex\ a puterilor miraculoase pe care le
au plantele, departe de fi `nc\ `n]elese [i cunoscute. Ideea de a aduna ver-
surile marilor no[tri oameni de cultur\ despre plante [i a le transfera intere-
selor viitorului, mi se pare de excep]ie. Ave]i dreptate, nu am pomenit `n
lucr\rile men]ionate nimic despre profesorii mei, oameni deosebi]i, cu o mare
contribu]ie la formarea noastr\ intelectual\. Pot s\ spun c\, dumneavostr\
fiind mai tân\r (44 ani), nu cred c\ a]i auzit de: R\ducanu (matematic\),
Râncu (naturale), {erban Maria (chimie), Pi[cote (istorie), precum [i de marele
om de caracter [i echilibru, care a fost directorul Georgescu.
Am terminat cursurile de zi ale acestui celebru liceu `n 1954, dup\ care am
intrat la Facultatea de Chimie din cadrul Academiei Militare.
Personal, m\ bucur mult c\ sunte]i amicul lui Petre Gigea, pentru care am
o stim\ [i un respect deosebit, `nc\ din copil\rie, el fiind foarte apreciat de
cons\tenii mei. ~n func]iile pe care le-a avut, Petre Gigea a fost un model: om,
patriot [i iubitor de p\mânt românesc, un diplomat de excep]ie. ~n toate
demersurile sale profesionale a avut o fundamental\ prioritate: interesul na-
]ional al neamului s\u.
Iat\, a[adar, c\ avem un prieten comun, dar [i o preocupare ce eviden]iaz\
valorile plantelor: la dumneavostr\ sub aspect spiritual, la mine sub aspect
material, util s\n\t\]ii oamenilor.
Poeziile trimise le p\strez cu mare drag;
din când `n când, le recitesc. V\ mul]umesc
mult pentru frumoasele gânduri [i v\ urez
mult succes `n nobila dumneavostr\ activi-
tate.

43
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Editorial


continuare din pagina 1 proteic\ cu 20 %, aminoacizii liberi stimuleaz\ activitatea cortico-
~n cultivarea prognozat\ a Spiru- cu pân\ la 70 %, iar lipidele cu pân\ suprarenalelor.


linei s-a demonstrat a fi eficient\ uti- la 60%. (Rudic, 2007) modereaz\ activitatea medu-
lizarea compu[ilor coordinativi ai mi-
lo-suprarenalelor, reducând
croelementelor, poten]ând astfel une- HOFIGAL a apelat [i la alt\ me-
produc]ia de adrenalin\ [i noradren-
le din propriet\]ile Spirulinei ca: imu- tod\, de `mbog\]ire a Spirulinei cu pro-
alina circulant\.
nostimulatoare, antiradicalic\, antio- priet\]ile altor plante, care asociate
xidant\....
A[ putea spune c\ a fost dat
Spirulinei, m\resc atât gama prin-
cipiilor active cât [i pe cea a ac]iuni- modereaz\ activitatea tiroidei,
prin inhibarea enzimei tirozin-
hidroxilaz\.
lor sinergice. A[a a ap\rut PROTEIN
r\spunsul la `ntrebarea din titlu ...


FOR}|, produs ce `mbin\ propriet\- antitrombotic\, prin proprie-
A[a cum spuneam, Spirulina cap\- ]ile Spirulinei cu ale ]elinei. Proprie- t\]ile flavonelor (apigenina)
t\ multiple fa]ete... iar una dintre aces- t\]ile nutritive, fitoterapeutice ale ]e-
tea este Spirulina ca surs\ de ami- linei sunt numeroase:
 reechilibrare a dinamicii corti-
cale, urmare a ac]unii com-


noacizi esen]iali [i imunoactivi.
tonice, revigorante, antiscorbu- plexe pe sistemul endocrin [i asupra
Biomasa de Spirulin\ este conside-
tice - prin complexul vitamino- metabolismului.
rat\ una dintre cele mai importante
mineralic [i de aminoacizi esen]iali. Astfel, s-a ob]inut produsul PRO-
surse nutri]ionale, care ofer\ spec-

 neurotonice - `n special mani- TEIN FOR}|, care preia propriet\]ile


trul complet al aminoacizilor (8 ami-
festate de extractele din frunze afrodisiatice ale ]elinei, dar [i unele
noacizi prezen]i atât `n stare liber\
[i tulpin\. propriet\]i sinergice, ducând la câte-
cât [i legat\). Prin modificarea para-
va indica]ii speciale, cum ar fi: ane-
metrilor de via]\ ai Spirulinei s-a reu-
[it ca unii aminoacizi s\ fie adu[i la
concentra]ii de la 7-15% pân\ la 50-
 diuretice [i saluretice - prin ac-
]iunea glicozizilor. De[i planta
are un con]inut total de sare semni-
mie, adjuvant `n tratamentul st\rilor
imunodeficitare secundare (`n cadrul
infec]iilor cronice, recidivante), re-
70%, `n oligopeptide sau proteine. ficativ (cca. 20g NaCl `n cenu[\),
echilibrarea reactivit\]ii nervoase, a
Sunt relevan]i aminoacizii care de- ]elina [i extractele sale au o mare
st\rilor depresive.
termin\ cre[terea sistemului imuni- capacitate de a elimina rezervele ex-
tar precum valina, triptofanul, treo- cedentare de NaCl din organism, Un alt produs este SPIRULINA CU
nina, iar dintre cei neesen]iali, acidul inclusiv din piele, datorit\ interven- EXTRACT TOTAL DE C|TIN|, care `m-
aspartic, acidul glutamic, alanina, ar- ]iei specifice [i complexe `n echilibrul bin\ virtu]ile a dou\ plante de ex-
ginina, glicina, cisteina, serina [i aci- hidro-electolitic. cep]ie, ce se completeaz\ perfect.
Extractul de c\tin\, realizat din frun-


dul gama-amino butiric. litiolitice (eliminarea calculilor
Biomasa de Spirulin\ este [i o za tân\r\, scoar]\, r\d\cin\ [i fruct,
biliari [i renali) - extractele din
surs\ deosebit de valoroas\ de anti- este un excep]ional complex de
frunze.
oxidan]i naturali. Activarea oxid\rii micro [i macroelemente. Dac\ avem
peroxidice a lipidelor membranelor
biologice, `n condi]iile stresului oxi-
 antireumatice, antigutoase -
prin mecanismul depurativ,
combinat cu calit\]ile trofice, rege-
`n vedere c\ `n frunza tân\r\ se g\-
sesc produse precum serotonina [i
dativ, poate fi mic[orat\ sub ac]iu- melatonina (`n cantitate mare) `n]e-
neratoare asupra colagenului. legem de ce acest produs este desti-
nea diverselor substan]e bioactive.


~n acest scop, biomasa de Spirulin\ antialergice, ca urmare a nat supliment\rii dietei datorit\ ca-
se impune [i are rol major `n reduce- ac]iunilor de stimulare a corti- lit\]ilor nutri]ionale [i func]ionale care
rea proceselor de oxidare peroxidic\, co-suprarenalelor, de depurare he- rezult\ din asocierea `ntre biomasa
prin componentele sale. Printre aces- pato-renal\, de stabilizare a masto- de alg\ Spirulina platensis [i extrac-
tea sunt: ficocianinele, cartenoizii, citelor [i reducere a eliber\rii de his- tul de c\tin\. Produsul rezultat este
unele enzime (superoxid dismutaza, tamin\. un supliment alimentar care inter-
vine `n reglarea [i echilibrarea princi-


catalaza, peroxidaza, s.a.) reglator endocrin.
Studiile `n acest sens sunt multi- palelor func]ii metabolice [i imuno-
ple, unele având `n vedere cre[terea logice ale organismului. Extractul din
acidului gama linoleic, componenta
principal\ din Omega 3.
 diminuare a secre]iei lactate,
reducerea inflama]iei sânilor.
fructele de c\tin\ este o real\ surs\
natural\ polivitaminic\ (cea mai


Cercet\rile arat\ c\ `n prezen]a reducerea glicemiei `n st\rile bogat\ surs\ de vitamine: A, E, caro-
s\rurilor de Zn, cre[te frac]ia de hiperglicemie. tenoizi [i `ntreg complexul B), micro-

44
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Editorial

elemente bioactive (fosfor, calciu, fier, afec]iuni digestive (gastrite, ul- nelor [i radionuclizilor (care constituie
magneziu) precum [i acizi gra[i cer gastric [i duodenal), hepatobiliare factori de risc `n apari]ia neoplaziilor).


esen]iali. (hepatite cronice, ciroz\ hepatic\), ca previne sc\derea num\rului de
Stimuleaz\ [i normalizeaz\ schim- supliment alimentar pentru realizarea leucocite dup\ röentgenterapie.
unei diete cu rol de protec]ie a celulei

burile de substan]e la nivel celular, cre[te cantitatea de hemoglo-
restabile[te [i echilibreaz\ func]iile hepatice [i efect depurativ (`n proce-
bin\ [i num\rul de eritrocite.
metabolice ale unor ]esuturi [i orga- sele de eliminare a substan]elor d\u-
ne hepatoprotectoare (prin stimula-
rea sintezei de proteine, regenerarea
n\toare hepatotoxice);
 boli cardiovasculare (cardiopatie
 stimuleaz\ hematopoeza, sti-
muleaz\ func]iile macrofagelor,
activitatea citotoxic\ NK [i activitatea
celulei hepatice [i normalizarea trans- ischemic\, hipertensiune arterial\);
fagocitar\ a polimorfonuclearelor.
aminazelor serice crescute). Posed\ diabet zaharat tip II, obezitate;
o pronun]at\ activitate antioxidant\
[i de captare a radicalilor liberi super-
insuficien]\ corticosuprarenal\;
 distonie neurovegetativ\, supra- 
tatea.
stimuleaz\ spermatogeneza,
combate impoten]a [i frigidi-
oxidici. Stimuleaz\ produc]ia de corti- solicitare nervoas\, efort intelectual
costeroizi, insulin\, hormoni tiroidieni,
adrenalin\, noradrenalin\. Cre[te
sus]inut;
 `mbun\t\]irea performan]elor controleaz\ senza]ia de foame,
ajut\ procesele digestive.


capacitatea de ap\rare a organismu- sportive prin aport sporit energetic [i hepatoprotector (stimuleaz\ sin-
lui fa]\ de infec]ii cu germeni virali [i de nutrien]i, prin compensarea ca- teza de proteine, protejeaz\ [i sti-
bacterieni (at`t prin ac]iune antivi- ren]elor de calciu [i magneziu (con- muleaz\ regenerarea celulei hepatice,
ral\/antibacterian\ cât [i prin stimu- ]ine Ca [i Mg organic asimilabil); contribuie la normalizarea valorilor
larea r\spunsului imun). Are rol anti- supliment `n dieta indicat\ pen- transaminazelor serice crescute).
tru unele afec]iuni oculare (retinopa-

toxic prin facilitarea elimin\rii meta- are activitate antiviral\ (Her-
lelor grele, toxinelor [i radionuclizilor tii, glaucom, cataract\);
pes Simplex, Citomegali, Virus
(care constituie factori de risc `n apa- combate procesul de `mb\trâ-
rujeolic, rubeolic [i gripal tip A).
ri]ia neoplaziilor); stimuleaz\ hema- nire precoce;
topoeza, previne sc\derea num\ru-
lui de leucocite dup\ röentgentera-
 adjuvant al dietei indicate, pe
lâng\ m\surile specifice de profilaxie
 antialergic prin inhibarea reac-
]iilor de hipersensibilitate `n-
târziat\.
pie, stimuleaz\ func]iile macrofage- a infec]iilor microbiene [i virale;
lor, activitatea citotoxic\ NK [i activi-
tatea fagocitar\ a polimorfonucle-
 supliment alimentar adjuvant
`n profilaxia bolilor maligne; Seleniul ac]ioneaz\ sinergic cu
vitamina E pentru prevenirea
deterior\rilor oxidative ale membra-
arelor, scade viteza de sedimentare a radioprotec]ie.
hematiilor; influen]eaz\ pozitiv me- Produsul poate fi utilizat `n spe- nelor celulare [i `mbun\t\]e[te pro-
tabolismul lipidelor prin ac]iunea hi- cial de sportivi [i `n mod deosebit ducerea de enzime antioxidante.
polipemiant\ [i hipocolesterole- pentru sportivii de performan]\ sau
`n sporturile cu consum mare de ~l recomand ca supliment alimen-
miant\. Stimuleaz\ spermatogeneza,
energie. Nu au fost semnalate pân\ tar complex, care intervine `n regla-
combate impoten]a [i frigiditatea; sti-
acum contraindica]ii la dozele [i rit- rea unor func]ii metabolice, stimu-
muleaz\ lacta]ia. Controleaz\ senza]ia
mul de administrare recomandate. leaz\ celulele efectoare ale sistemu-
de foame, ajut\ procesele digestive.
lui imun, are rol antioxidant [i depu-
Suplimentarea nutri]ional\ este
Un al treilea produs este Se-SPIRU- rativ. Prezen]a Seleniului, care este
indicat\ func]ie de necesarul sporit,
LINA; realizat\ pe baz\ de drojdii spe- de multe ori deficitar `n alimenta]ia
specific pentru persoanele care exer-
ciale, combina]ia dintre seleniu [i Spi- popula]iei, asociat\ Spirulinei, este
cit\ profesii sau sporturi cu efort fizic
rulin\ a condus la un produs cu multe util\ pentru completarea dietelor
[i intelectual intens, profesii `n medii
puncte comune cu celelalte produse dezechilibrate sau deficitare `n con]i-
toxice, `n perioada adolescen]ei, la
men]ionate anterior, dar [i cu anumite nutul de nutrien]i [i fibre, contribu-
persoane de vârsta a treia sau `n
caracteristici deosebite; astfel: ind la sc\derea riscului de apari]ie a
condi]ii de malabsorb]ie, la per-
bolilor cardiovasculare, a cancerului
soane care fumeaz\ [i consum\ `n
exces b\uturi alcoolice. stimuleaz\ produc]ia de corti-
costeroizi, insulin\, hormoni ti-
roidieni, adrenalin\ [i noradrenalin\.
[i a deficitului func]iilor imune.
Rolul Spirulinei `n alte procese me-
Produsul poate fi asociat, dove- tabolice, `n special la copii [i b\trâni o


dindu-se util pentru dieta pacien]ilor are rol antitoxic prin facilitarea s\ fie demonstrat [i pus `n eviden]\ `n
cu: elimin\rii metalelor grele, toxi- viitor [i de alte produse.

45
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Re]ete culinare naturale de sezon

6 motive
pentru
a mânca
salate `n
fiecare zi
1. Dau vitalitate - vegeta-
lele sunt surse excelente de vita-
mine care regleaz\ multe pro-
cese organice, cum ar fi buna Bor[ de prim\var\ Urzici b\tute
func]ionare a sistemului nervos
Ingrediente: Ingrediente:
2. Detoxific\ organismul
- ac]iunea depurativ\, detoxifi- ceap\ verde 6 fire urzici 1 kilogram
ant\ [i diuretic\ a salatelor se usturoi verde 1 fir
ulei 2 linguri
datoreaz\ `naltului con]inut de lobod\ 4 leg\turi
[tevie 2 leg\turi f\in\ 1 linguri]\
ap\ si potasiu, unui aport sc\zut mujdei de usturoi (facultativ)
de sodiu al vegetalelor [i pre- m\rar 1 leg\tur\
frunze de spanac 1 leg\tur\ sare
zen]ei uleiurilor esen]iale care
dilat\ vasele renale. Astfel, con- cartofi 2 buc\]i
orez 1 lingur]\ Preparare:
sumarea salatelor `n fiecare zi
ajut\ la eliminarea excesului de bulion 1 lingur\ 1. Se aleg urzicile, se spal\ `n multe
lichide [i este benefic\ `n caz de bor[ 1 can\
ape [i se op\resc `n ap\ clocotit\, cu
hipertensiune sau reten]ie de p\trunjel [i leu[tean
sare sare.
lichide. Legumele cele mai diure-
boabe de piper 2. Se las\ s\ fiarb\ pân\ se `nmoaie, se
tice: ]elin\, sparanghel proasp\t,
andive, ceap\. scurg de ap\ [i se dau prin sit\, ad\u-
Preparare:
gând câte o linguri]\ din zeama `n
3. Regleaz\ func]ia in- 1. Zarzavaturile se cur\]\ [i se spal\ foarte
care au fiert.
testinal\ - datorit\ bog\]iei bine.
2. Ceapa [i usturoiul tocate m\runt `mpre- 3. Se pun `ntr-o crati]\ la foc, se adau-
`n fibre vegetale, salata ajut\ la
prevenirea sau combaterea con- un\ cu orezul sp\lat `n câteva ape [i carto- g\ sare, untdelemn [i f\in\ [i se las\ la
stipatiei. ~n plus, fibrele contri- fii cur\]a]i, sp\la]i [i t\ia]i cubule]e se fierb foc mic, amestecând mereu cu lingu-
buie [i la reducerea colesterolu- `n 2 litri de ap\. ra, pân\ `ncep s\ se umfle.
lui `n sânge [i la un bun control 3. Când sunt aproape fierte se adaug\ ce-
al glicemiei. lelalte zarzavaturi t\iate fâ[ii, bulionul, sa- Mod de servire
rea [i piperul.
4. Protejeaz\ inima - abun- Se pun pe o farfurie [i se servesc cu
4. Dup\ ce au fiert toate zarzavaturile, se
den]a de antioxidan]i (beta-ca- adaug\ bor[ul, se mai las\ s\ dea un clocot. mujdei de usturoi [i cu m\m\ligu]\
rotenul, seleniul, vitamina C sau 5. La sfâr[it, se presar\ verdea]a tocat\ cald\
vitamina E) din legume transfor- m\runt.
m\ salatele `n adev\ra]i alia]i ai Timp de
inimii. Antioxidan]ii blocheaz\ Timp de preparare: 45 min. preparare: 50 min.
ac]iunea d\un\toare a radicali-
lor liberi, substan]e implicate `n Complexitate: Redus\ Complexitate: Redus\
bolile cardiovasculare, degene-
rative.
5. Previn anemia - caren]a
de fier sau de acid folic este `n
strâns\ leg\tur\ cu diferite tipuri
de anemie. Vegetalele verde `n-
chis - spanacul, sfecla, andivele,
broccoli, ardeii - sunt bogate `n
acid folic [i fier [i de aceea este
bine s\ fie incluse `n salate când
suferi de anemie, dar mai ales,
`n dieta femeilor `ns\rcinate.
6. Sunt nutritive - Salata
verde, ridichile, ceapa verde, ar-
deii gra[i, ro[iile, castrave]ii, mor-
covii, varza alb\ sau ro[ie, spa-
ranghelul ....
Biolog GEORGETA NEGRU & Farm. GABRIELA VL|SCEANU

46
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Adrese utile

U N I TAT E ADRESA T E L E F O N / FA X MOBIL


CLEOFARM 1 - {os. Colentina 021-240.28.53;
nr. 76, s2 fax: 021-241.15.41 0730.087.692
Colentina
CLEOFARM 2 - Calea Crânga[i 021-220.02.87;
Crânga[i nr. 87, s6 fax: 021-220.01.93 0730.087.686

FARMACON 021-314.15.45;
Str. Col]ei nr. 7, s3 0730.087.685
fax: 021-315.93.11
Farmaciile HYM 021-424.22.69/
Str. Malcoci nr. 2B, s5 0730.087.687
- Malcoci 021-424.22.70
021-334.51.35/
SEDIUL Intrarea Serelor 021-334.00.26; 0730.087.673
HOFIGAL nr. 2, s4 fax: 021-334.59.05
021-221.18.94;
TERAFARM Bd. Lacul Tei nr. 65, s2 fax: 021-212.18.93 0730.087.693

VICTORIA Bd. N. Titulescu nr. 3, s1 021-311.70.43;


0730.087.684
fax: 021-312.45.30
Hof Natural Str. Tineretului, bl. 206,
0246-221.246 0730.087.698
Plant parter, Giurgiu
SPIRU- Str. Grigore
0244-51.90.24;
S|N|TATEA Cantacuzino nr. 185, -
fax: 0244-40.75.44
Ploie[ti bl. 150A
SPIRU- Str. Libert\]ii nr. 82, 0244-34.32.22;
S|N|TATEA Breaza, Prahova fax: 0244-34.30.94 -
Breaza
COMPLEX 0244-34.29.75/
Str. Libert\]ii nr. 82,
Terapie Natural\ Breaza, Prahova 0244-34.32.96; -
"Alexandra" fax: 0244-34.30.94

CENTRU Sos. Colentina nr. 76, 021-240.73.40/


Medical bl. 111, parter, s2 031-808.89.98/ 0730.087.694
"HofiMed"
LIDA Constan]a, str. Ci[melei
0341-805.257 0721.750.903
NATURAL 19, bl. 3, sc.B, ap. 23
Constan]a, str. Mihai
FARMACON 0241-515.427 0745.855.536
Viteazu nr. 51
Constan]a,
EMIN & SUN str. Daliei nr. 6, 0241-617.046 0745.049.234
str. Baba Novac nr. 1

~n aceste unit\]i se acord\ consiliere gratuit\, iar `n unele dintre ele


produsele Hofigal pot fi cump\rate f\r\ adaos comercial

Revista HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate este editat\ de Funda]ia HERON / ISSN: 1842 - 3310

Redac]ie: e-mail: heron_mike2005@yahoo.com / heron_flg2005@yahoo.com Tel: 0721.820.776, 0721.405.788

Foto produse [i evenimente: Adrian Ionescu Tiraj: 20.000 de exemplare

48
Februarie 2008 HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Cu prilejul zilelor Prim\verii (1 Martie [i 8
Martie), Compania HOFIGAL felicit\ toate
femeile, indiferent c\ sunt mame sau
Cântec
tinere domni[oare, [i, totodat\, le ureaz\
mult\ frumuse]e [i s\n\tate! femeiesc
de Adrian P\unescu

A[a e mama [i a fost bunica


A[a suntem femei lâng\ femei
P\rem nimic [i nu-nsemn\m nimica
Doar ni[te ele ce slujesc pe ei.

Ei neglijen]i, iar ele foarte calme


Ei `ncurcând ce ele limpezesc
Ei numai t\lpi [i ele numai palme
Acesta e destinul femeiesc.

{i-n fond, ce fac femeile pe lume?


Nimic m\re], nimic impun\tor.
Schimbându-[i dup\ ei [i drum [i nume
Al\tur\m acestor ur\ri versurile
Pun lucrurile iar la locul lor.
unei poezii scrise de marele poet
[i om de cultur\, Adrian P\unescu. Cu-atâ]ia pa[i ce au f\cut prin cas\
{i pentru care plat\ nici nu cer
De-ar fi pornit pe-o cale glorioas\
Ar fi ajuns [i dincolo de cer.

Ei fac ce fac [i tot ce fac se vede


Ba stric\ mult [i ele-ndreapt\ tot
{i de aceea nimeni nu le crede
Când cad, `mb\trânesc [i nu mai pot.

A[a e mama [i a fost bunica


{i ca ele mâine eu voi fi.
Ce facem noi, femeile? Nimica,
Decât curat [i uneori copii.

Suntem veriga firului de a]\


~n fiecare lan] f\cut din doi
Ce greu cu noi femeile `n via]\
Dar e [i imposibil f\r\ noi...