Sunteți pe pagina 1din 7

Seminar 1

Auditorul extern

Obiectiv de audit – ce analizam


Procedura de audit- cum analizam
• De regula incepe cu « obtineti »
• Ne ajuta sa descoperim erorile

Auditorul intern

Mecanisme de control intern-previn erorile


Totalitatea mecanismelor de control intern = Manualul de Control Intern

I. Obiective referitoare la tranzactii

• EXISTENTA (supraevaluare) tot ce ce inregistrat trebuie sa existe


• EXHAUSTIVITATEA (subevaluare) tot ce exista trebuie sa fie inregistrat
• EXACTITATEA
• CLASIFICAREA
• CRONOLOGIA
• SISTEMATIZAREA SI SINTETIZAREA

II. Obiective legate de solduri

• EXISTENTA
• EXHAUSTIVITATEA
• EXACTITATEA
• CLASIFICAREA
• DECUPAJUL TEMPORAL (CEZURA) –operatiile produse la o data
apropiata de data de inchidere a situatiilor financiare sunt corect
inregistrate in exercitiul adecvat (principiul independentei exercitiilor)
• CONCORDANTA EXERCITIILOR – detaliile soldurilor conturilor
corespund cu fisierul systematic afferent si late register contabile in care
acestea se regasesc
• VALOAREA REALIZABILA – activele sunt incluse la sumele estimate a
se obtine prin comercializarea lor (valoare JUSTA)
• DREPTURI SI OBLIGATII
• PREZENTRAE SI DEZVALUIRE – toate informatiile suplimentare
aferente soldurilor conturilor sunt corect prezentate si integral dezvaluite
in situatii financiare (note explicative)

Pentru orice obiectiv recomandam minim 2 proceduri coroborate

1
AUDIT EXTERN

AUDIT
IINTERN

Firma
a

FIRMA - Risc inerent


• Specific :
o Pb curente,
o Eroare inregistare
• General :
o Management
o Pregatire inadecvata

AUDIT INTERN - Risc de control

AUDIT EXTERN - Risc de nedetectare

Risc audit = risc inerent *risc de control*risc de nedetectare

2
1. Obiective de audit referitoare la solduri si testele detaliilor soldurilor aplicate asupra echipamentelor de productie
(imobilizari)

Obiectiv de audit referitor la solduri Proceduri de audit asupra detaliilor soldurilor Observatii
CONCORDANTA DETALIILOR • calculate totalul situatiei recapitulative a achizitiilor - toate majorarile individuale din situatii si
- cumpararile exercitiului current din raportari contabile trebuie sa se regaseasca in
situatia recapitulative a achizitiilor de
• confruntati totalul cu cartea mare
situatiile recapitulative
active concorda cu sumele din fisierul • confruntati cumpararile individuale cu fisierul sistematic
sistematic, iar totalul corespunde cu comparind sumele si descrierile
cel din balanta
EXISTENTA • examinati borderourile de primire, NIR-urile si facturile - examinarea fizica a activelor fixe cumparate
-cumpararile effectuate in exercitiul este putin practica cu exceptia cazului in care
current exista
• examinati fizic activele
controlul intern este slab sau sumele
vehiculate sunt semnificative
EXHAUSTIVITATEA • examinati facturile furnizorilor aferente conturilor strins - acest obiectiv este cel mai important in sfera
-cumpararile existente sunt corelate de cele de imobilizari (cheltuielile privind echipamentelor de productie
inregistrate repararea si intretinerea, garantii acordate) cu scopul de
adetecta prezenta unor active neinregistrate in
contabilitatea clientului
• verificarea contractelor de leasing si de inchiriere
EXACTITATEA • obtineti un table compartaiv cu valorile inscrise in fisele - profunzimea analizei si a examinarii
-cumpararile exercitiului afferent usnt de cont si valorile inregistrate pe fcaturi obiectivului exactitatii depinde de riscul inerent
inregistrate la valoarea corecta asociat companiei si de mecanismele de
control intern
CLASIFICARE • examinati facturile furnizorilor aferente contului de - aceste teste sunt strins legate de cele vizind
-cumpararile exercitiului sunt corect echipamente in scopul de a reliefa elemente care ar fi obiectul EXHAUSTIVITATII
clasificate trebuit clasificate ca obiecte de inventar, materii prime
• examinati facturile furnizorilor aferente conturilor strins
corelate cu cele de echipamente pentru a verifica
eventuale cheltuieli care ar fi trebuit sa fie incluse in
elemente capitalizate, imobilizate.
• examinati cheltuielile privind chiriile si leasingurile in
scopul de adetecta cheltuieli c ear fi trebuit capitalizate
CEZURA • verificati inregistrarile efectuate aproape de data de - de regula aceasta verificare se face in cadrul
-cumpararile exercitiului current sunt inchidere a situatiilor financiare in scopul de a identifica obiectivului privind CEZURA din sectiunea
inregistrate in exercitiul adecvat exercitiul caruia trebuie sa-I fie afectate datorii furnizori
DREPTURI SI OBLIGATII • examinati facturile furnizorilor in coroborare cu -de regula aceasta problema apare in cazul
-clientul este titularul de drept al contractele aferente in care se stipuleaza drepturile si echipamentelor.
cumpararilor din exercitiul curent obligtaiile transferate Contractele, cartile funciare, formularele
fiscale sau actele de intabulare sunt cele mai
frecvente probe in cazul analizarii terenurilor

3
si cladirilor
2. Obiective de audit referitoare la stocuri
Avem 2 sectiuni :
 evaluarea si compilarea stocurilor
 observarea fizica a stocurilor

2.1 Evaluarea si compilarea stocurilor

Obiectiv de audit referitoare la evaluarea si Proceduri de audit asupra detaliilor Observatii


compilarea stocurilor

CONCORDANTA DETALIILOR • efectuati testele vizand compilarea stocurilor -cu exceptia cazurilor in care sistemul de
-stocurile din situatia recapitulativa concorda cu • efectuati si recalculati totalurile situatiei control intern este necorespunzator
situatia inventarului fizic, inmultirile sunt corecte si recapitulative privind stocurile , pe coloane separat testele bazate pe inmultirea si calculul
concorda cu cartea mare pentru materii prime, productia in curs de executie, aferent totalurilor ar trebui restrinse
produse finite
• comparati totalurile obtinute cu cartea mare
• pentru un esantiom de articole inmultiti cantitatea cu
preturile
EXISTENTA • confruntati stocurile enumerate in situatia ! urmatoarele 6 obiective sunt direct
- articolele din stoc din situatia recapitulativa recapitulative cu etichetele de inventariere si cu afectate de rezultatele observarii fizice a
exista in realitate (scriptic/faptic) rezultatele ilustrate in fisele de inventar stocurilor
- numerotarea etichetelor si rezultatele
inventarierii verificate ca parte a
observatiei fizice sunt confruntate cu
situatia recapitulativa a stocurilor
- in urma depistarii unui numar mare de
erori in verificarea acestui
obiectivauditorul poate evalua
posibilitatea modificarii pragului de
semnificatie initial (micsorarii)
EXHAUSTIVITATEA • verificati etichetele cu numerele aferente, neutilizate Nu sunt
-articolele din stoc sunt corect si complet - mentionati in foile de lucru ale auditorului pentru a
inregistrate in situatia recapitulativa va asigura ca nu s-au adaugat etichete
suplimentare in situatia recapitulativa
• confruntati datele de pe etichete cu situatiile
recapitulative ale stocurilor pentru a va asigura ca
stocurile respective au fost incluse in aceste situatii
• verificati succesiunea numerelor de etichete pentru
a va asigura ca nici o eticheta nu a fost omisa

4
Obiectiv de audit referitoare la evaluarea si Proceduri de audit asupra detaliilor Observatii
compilarea stocurilor

EXACTITATEA • confruntati stocurile enumerate in situatiile Nu sunt


-articolele din stoc sunt correct evidentiate la recapitulative cu etichetele de inventar,
valoarea lor fidela verificand existenta si valoarea la care sunt
inscrise caestea (etichetele)
• efectuati testele preturilor stocurilor prin
compararea fcaturilor, eventualelor licitatii,
situatii recapitulative
CLASIFICARE • verificati clasificarea stocurilor in : materii Nu sunt
-articolele din stoc sunt corect clasificate in prime, productie in curs de executie, produse
situatiile recapitulative finite, si comparati decsrierile facute pe
etichete cu cele din fisele de livrare.
• Verificati clasificarea cheltuielilor din conturile
strins conectate cu cele ale stocurilor pentru
averifica daca nu cumva a avut loc o eroare
legata de clasificarea acestora (capitalizare
eronata sau trecerea pe cheltuieli ale
perioadei)
VALOAREA REALIZABILA • Efectuati teste vizand evaluarea prin metoda Nu sunt
-articolelel din stoc din situatia recapitulativa sunt compararii costului cu valoarea de piata,
prezentate la valoarea lor realizabila uzura morala a stocurilor si preturile de
vinzare
DREPTURI SI OBLIGATII • Confruntati etichetele de inventariere prin care Nu sunt
-clientul este proprietarul de drept al articolelor in cursul observarii fizice s-au identificat
prezentate in situatiile recapitulative ale stocurilor stocuri care nu sunt proprietatea intreprinderii
cu situatia recapitulativa a stocurilor pentru a
evidentia ca nici unul dintre acestea nu a fost
inclus in contabilitatea clientului nostru
• Verificati si chestionati managementul privind
posibilitatea includerii in situatia recapitulativa
a unor stocuri aflate in consignatie sau care
nu sunt proprietatea clientului sau a omiterii
sin aceasta situatie a unor stocuri detinute de
client.

5
2.2 Observarea fizica a stocurilor

Obiectiv de audit referitoare la Proceduri de audit asupra detaliilor Observatii


observarea fizica a stocurilor
EXISTENTA • selectati pe baza unui esantion aleatoriu un
-stocurile inregistrate pe numar de etichete de inventar si identificati
etichetele de inventar exista in existenta fizica a articolului in stoc
realitate

• observati dac ape durata inventarierii au loc *) scopul acestei proceduri este de a vedea daca exista
deplasari de stocuri* stocuri incluse corespunzatoare unor articole inexistente

EXHAUSTIVITATEA • examinati daca toate stocurile au etichete


- stocurile existente sunt • observati dac ape durata inventarierii au loc
inventariate si etichetate tinindu- deplasari de stocuri
se o evidenta a succesiunii
numerice a caestora pentru a se • chestionati personalul privind stocurile depozitate Obs pentru ultimele 3 proceduri : aceste teste ar
asigura ca nici o eticheta nu in alte amplasamente trebui realizate la sfarsitul inventarierii fizice
lipseste. • verificati succesiunea numerotarii etichetelor
folosite si nefolosite pentru a va asigura ca nici o
eticheta nu a fost pierduta sau omisa intentionat
• notati numerele de etichete folosite si nefolosite
intr-o foaie de lucru pentru verificari ulterioare
EXACTITATEA • recalculati rezultatele inventarului facut de client -inregistrarile rezultatului inventarului facut de client pe liste
-stocurile sunt correct evidentiate pentru a va asigura ca stocurile inregistrate pe de inventar se face din 2 motive :
in fisele de inventar unitate de masura sunt corecte 1. pentru a se obtine o documentare a faptului ca s-a
facut o examinare fizica adecvata
2. pentru a ne asigura asupra poisbilitatii ca personalul
clientului sa fi modificat rezultatele inregistrate
dupa ce auditorul a parasit sediul clientului
• comparati stocurile fizice cu fisierul sistematic
permannet al stocurilor
• inregistrati cantitatile de stocuri inventariate de
client pentru o testare ulterioare
CLASIFICARE • evaluati dupa gradul de finisare inscris pe etichete - aceste teste vor fi facute ca parte a primei proceduri de la
- stocurile sunt correct clasificate dac astatutul produselor in curs de executie este obiectivul EXACTITATII
in etichete corect stabilit si rezonabil
• examinati descrierile stocurilor de pe etichete si
comparati-le cu stocurile fizice de materii prime ,

6
produse in curs de executie si produse finite

Obiectiv de audit referitoare la Proceduri de audit asupra detaliilor Observatii


observarea fizica a stocurilor
CEZURA-decupajul temporal • inregistrati in foile de lucru pentru o verificare ! Observati ca informatiile pe care le culegeti trebuie sa
-se obtin informatii necesare ulterioara numarul ultimului document de livrare satisfaca obiectivul adecvarii privind cezura bunurilor,
pentru a se confirma ca vinzarile folosit la sfirsitul anului aceasta fiind o parte esentiala a observarii fizice
si cumpararile sunt afectate • asigurati-va ca stocurile aferente documentului
exercitiului adecvat sus mentionat au fost incluse in inventarierea
fizica
• verificati daca in spatiile de livrare exista stocuri
puse deoparte pentru livrari si care nu au fost
incluse in inventariere
• verificati daca in spatiile de receptie a bunurilor
exista stocuri care ar fi trebuit incluse in
inventarierea fizica
VALOAREA REALIZABILA • testati existenta unor stocuri nevandabile prin Nu sunt
-articolele din stoc sunt chestionarea angajatilor si a managerilor si prin
evidentiate la valoarea testate7 intermediul observarii fizice a stocurilor
poate fi obtinuta prin
comercializarea acestora
DREPTURI SI OBLIGATII • chestionati managementul si angajatii clientului Nu sunt
-toate stocurile prezentate in daca exista stocuri in consignatie sau alte stocuri
situatiile financiare apartin de care nu apartin clientului si confruntati
drept clientului auditat raspunsurile primite cu situatia recapitulativa de la
obiectivul 1

De retinut pt examen :

Foaie recapitulativa + foi de lucru

Definitii si exemplificari de riscuri


Probe de audit : natura , adecvarea, suficienta si factorii care le determina
Planificarea activittaii de audit
Scrisoare de angajament