Sunteți pe pagina 1din 3

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

PIAŢA MONETARĂ

Pentru serviciile active prestate, băncile pretind şi încasează dobândă sau comision de la solicitanţii
lor, în timp ce clienţilor lor creditori le plătesc dobândă. Diferenţa dintre dobânzile încasate de bancă (Dî) şi
dobânzile plătite (Dpl) constituie câştigul brut (CB). Pe seama acestuia se acoperă cheltuielile de
administraţie şi întreţinere ale băncii şi se formează profitul băncii (Prb).

CB = Dî – Dpl
Dî- dobanda incasata
Dpl – dabanda platita
CB- castig brut

CB = Cfb + Prb

Cadm sau Cfb -cheltuieli de administrare (de functionare) a bancii


Prb – profit brut

Rata lichidităţii constă în raportul dintre nivelul mediu anual al masei monetare (M) şi nivelul
tranzacţiilor economice mijlocite de monedă (P⋅Y), potrivit relaţiei:
M
Rl =
P ⋅Y

-PY- nivelul tranzacţiilor economice mijlocite de monedă

Masa monetară poate fi privită şi analizată atât static (în stoc) cât şi dinamic (în flux).
Privită ca stoc, masa monetară constă din totalitatea instrumentelor băneşti de care dispun agenţii
economici nonfinanciari dintr-o economie naţională la un moment dat, destinate achiziţionării de bunuri
materiale şi servicii, achitării datoriilor, constituirii economiilor în vederea investiţiilor şi a altor plasamente.
Ca flux, masa monetară reprezintă masa medie de bani care circulă într-o anumită perioadă de timp
(trimestru, semestru, an).
Mărimea fluxurilor monetare dintr-o ţară, într-un an economic, este dată de produsul dintre mărimea
stocului mediu de bani, în locul şi timpul arătate, şi viteza de rotaţie a banilor (numărul rotaţiilor efectuate).

Viteza de circulaţie (rotaţie) a monedei (V) măsoară intensitatea utilizării monedei şi se exprimă
printr-un raport între mărimea tranzacţiilor economice (P⋅T) şi masa monetară (M), respectiv:
P ⋅Y
V =
M
M – masa monetară
P – nivelul preţurilor
Y sau T – volumul bunurilor tranzacţionate
V – viteza de rotaţie a banilor

Multiplicatorul monedei de cont (creditului) este definit ca un raport între volumul noilor depozite şi noile
rezerve. Multiplicatorul se calculează astfel:

1
MM = = 1/r
Yr
D
sau M M =
R
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

în care:
Mm = multiplicatorul monetar;
Yr = rata rezervelor obligatorii ,notat si r;
D = depozitul la vedere;
R = rezervele obligatorii.

Cererea de masă monetară depinde, în primul rând, de volumul total al schimburilor mijlocite
efectiv de monedă şi de viteza de rotaţie a acesteia, potrivit relaţiei:

P⋅T
M=
V
în care:
M = masa monetară;
T = volumul fizic al bunurilor şi serviciilor vândute-cumpărate;
P = preţurile şi tarifele produselor;
V = viteza de rotaţie a banilor.

Ecuaţia masei monetare:

M = L1(Y) + L2(i)

- o funcţie a cererii de monedă, notată cu L şi formată din două componente: L1 şi L2

Piaţa monetară se află în stare de echilibru, când, la un anumit nivel al ratei dobânzii (de’),
cantitatea de monedă oferită (Mo) este egală cu cea cerută (Mc), acestea fiind egale cu Me.

d’
%
M0

E
d’e

Mc

0 Me
M
Fig. 4.1. Piaţa monetară în echilibru

Dobânda reprezintă o formă de venit specific, este venitul capitalului care participă la o anumită
activitate, beneficiarul ei fiind proprietarul acestui capital.

PRb = Dî – Dp - Cfb

PRb – profit bancar


Dî – masa dobânzilor încasate
Dp – masa dobânzilor plătite
Cfb – cheltuielile de funcţionare ale băncii (Cadm cheltuieli de administrare)
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Masa dobânzii (D) se determină ca diferenţă între suma plătită creditorului la scadenţă, de către
debitor şi suma luată cu împrumut de către acesta. Se poate determina şi ca produs între capitalul împrumutat
(depozitul efectuat) şi rata dobânzii.

D=S–C

D - masa dobânzii
S – suma plătită creditorului (deponentului) la scadenţă
C – capitalul împrumutat (depozitul efectuat)

Rata dobânzii (d') se determină ca raport procentual între masa dobânzii şi capitalul împrumutat (C),
respectiv:

D
d' = x100
C
D = C x d' - pentru o perioadă de 1 an
D = C x d' x (n/360) - pentru fracţiuni mai mici de un an, n reprezentând numărul de zile pentru care
s-a acordat împrumutul sau s-a efectuat depozitul.

Aceşti indicatori caracterizează, de fapt, mărimea dobânzii simple, adică a plăţii pentru serviciul adus
de un capital în condiţiile în care dobânda nu se capitalizează. În practică se impune, însă folosirea dobânzii
compuse (capitalizarea dobânzii) – d’c

(
d' c = 1 + d ' )
n

d’ - rata dobânzii anuale


n - numărul de ani. (n>1)

sau: Dn = Sn − C (
Sn = C 1 + d ' )
n

Sn - suma ce revine proprietarului după “n” ani de folosire a capitalului şi care este formată din capitalul
avansat (C) plus dobânda cuvenită.

Recapitulare cuvinte cheie

Ø instituţii monetar-financiare; bănci; funcţii active; funcţii pasive; bănci de emisiune; bănci specializate; etc
Ø piaţa monetară; obiectul pieţei monetare; trăsăturile pieţei monetare
Ø oferta de monedă; mecanismele prin care moneda este pusă în circulaţie; procesul creării monedei
scripturale; multiplicatorul monedei de cont; factori de influenţă ai ofertei de monedă; cererea de monedă;
preferinţa pentru lichiditate – mobiluri; creditul; formele creditului; funcţiile creditului; preţul tranzacţiei
cu monedă - factori; piaţa monetară în echilibru; modificarea poziţiei de echilibru pe baza creşterii cererii
de monedă; modificarea poziţiei de echilibru ca urmare a scăderii ofertei de monedă; stabilitatea monetară
Ø masa monetară; mărimea masei monetare; lichiditatea monetară; rata lichidităţii; viteza de circulaţie a
monedei; disponibilităţile băneşti propriu-zise; disponibilităţi semimonetare; agregatul monetar; M1; M2;
M3; M4
Ø politica monetară; direcţii de acţiune; instrumentele politicii monetare; manevrarea taxei rescontului;
stabilirea cotelor obligatorii de rezervă, etc
Ø dobânda; concepţii referitoare la dobândă; forme de existenţă ale dobânzii; funcţii
Ø masa dobânzii; rata dobânzii; dobânda simplă şi dobânda compusă; factori de influenţă ai masei dobânzii;
factori de influenţă ai ratei dobânzii; rată nominală şi rată reală a dobânzii; limite,etc