Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

CATEDRA „ECONOMIE si RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE”

Programa analitică
La disciplina universitară „FISCALITATE”

CHIŞINĂU – 2010
Aprobat
Prim Vicedirector ULIM
Dr., conf. Ana Guţu
„____” ___________ 2010

Programa analitică la disciplina „Managementul serviciilor hoteliere”


este destinat studenţilor anului III ai Facultăţii „Ştiinţe Economice” ULIM.
Elaborat de Ion Sturzu, lector superior, magistru.

Programa analitică a fost examinată şi aprobată la şedinţa catedrei


“Economie şi REI” (Proces-verbal Nr. din ____ _________2010)

Şeful catedrei Alexandru Gribincea, Dr. Hab. Prof. univ.

Aprobată de Comisia metodică a Facultăţii “Ştiinţe Economice”


(Proces-verbal Nr. din ____ _________2010)

Preşedintele Comisiei metodice Burbulea Rodica, dr în economie

Decanul Facultăţii
“Ştiinţe Economice”, ULIM Burlacu Natalia, Dr. Hab. Prof. univ.
2
Notă introductivă
Programul analitic la disciplina dată a fost elaborat în baza cerinţelor
înaintate şi reieşind din problemele fiscalităţii existente la etapa actuală în
Republica Moldova.
Disciplina universitară „Fiscalitate" are ca scop formarea unui
sistem de cunoştinţe teoretice şi aptitudini practice privind bazele ştiinţifico-
teoretice şi aplicative ale sistemului fiscal
În conformitate cu planul de studii al ULIM, studenţilor de la specialitatea
„Finanţe şi asigurări”, în semestrul VI, secţia zi le este propusă pentru studiu
disciplina universitară „Fiscalitate” în 14 teme timp de 60 ore (4 credite).
Obiectivul general al disciplinei este de a acorda studentului următoarele
capacităţi:
Cunoştinţe:
 să dobândească un set de cunoştinţe teoretice privind noţiunile generale în
domeniul fiscalităţii;
 să definească conceptul şi funcţiile impozitelor;
 să identifice elementele impozitului;
 să definească principiile şi metodele de impunere;
 să definească conţinutul economic al impozitelor şi al taxelor;
 să cunoască elementele sistemului fiscal;
 să identifice elementele impozitului pentru fiecare tip de impozit;
 să cunoască direcţiile politicii fiscale în Republica Moldova;
 să definească noţiunea de evaziune fiscală.
Abilit
ăţi:
 să aplice metodele de impunere pentru fiecare tip de impozit şi taxă;
 să calculeze uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale;
 sa calculeze toate tipurile de impozite în conformitate cu legislaţia fiscală
a Republicii Moldova;
 să întocmească dările de seamă fiscale şi să cunoască termenele de
prezentare a lor;
 să calculeze nivelul presiunii fiscale generală şi pe tipuri de impozite;
Aptitudini:
 să propună căi de optimizare a politicii fiscale în Republica Moldova;
 să recomande căi de perfecţionare a mecanismului de administrare fiscală în
Republica Moldova;
 să propună căi de ameliorare a relaţiilor fiscale dintre contribuabili şi stat;
Însuşirea acestor competenţe se asigură printr-un complex de lucrări care
cuprind: lecţii teoretice, lecţii practice şi de laborator, elaborarea referatelor. Un
loc aparte îi revine studiului individual.
În procesul de pregătire a programei analitice s-a ţinut cont de actele
legislative în vigoare la momentul elaborării. Reieşind din dinamismul sistemului
fiscal şi al mecanismului economic, programa va fi supusă completării şi
modificării ulterioare.
3

Distribuirea orientativă a orelor pe tipuri de activităţi

N Secţia zi Secţia fără


d/ Denumirea temei frecvenţă
o L S L S
1 Obiectul şi conţinutul social- 1 1 1 1
economic al impozitului
2 Principii şi metode de 1 1 - -
impunere
3 Caracteristica generală a 2 2 1 1
sistemului fiscal. Sistemul
fiscal al RM
4 Impozitul pe venit. 4 4 1 1
Impunerea veniturilor
agenţilor economici
5 Impozitul pe venit. 4 4 1 1
Impunerea veniturilor
persoanelor fizice
6 Taxa pe valoare adăugată 4 4 1 1
7 Accizele 2 2 1 1
8 Taxele vamale 2 2 1 1
9 Impozitul pe bunurile 2 2 1 1
imobiliare
10 Taxele locale 2 2 1 -
11 Taxele rutiere 1 1 1 -
12 Taxele pentru resursele 1 1 1 -
naturale
13 Politica şi reforma fiscală în 2 2 1 -
RM
14 Plăţile sociale 2 2 - -
Total 30 30 12 8

Blocul de conţinut

Tema 1. Conţinutul social-economic al impozitelor

1. Apariţia şi evoluţia impozitelor


2. Obiectul de studiu al disciplinei
3. Conţinutul social-economic al impozitelor şi taxelor
4. Funcţiile impozitelor

Tema 2. Principii şi metode de impunere

1. Principii de impunere
2. Metode de impunere
3. Metode de percepere (de colectare) a impozitelor

Tema 3. Caracteristica generală a sistemului fiscal. Sistemul fiscal al


Republicii Moldova

1. Concept şi noţiune de sistem fiscal


2. Componentele sistemului fiscal al Republicii Moldova
2.1 Sistemul de impozite şi taxe
2.2 Aparatul fiscal
2.3 Legislaţia fiscală

Tema 4. Impozitul pe venit. Impunerea veniturilor agenţilor economici

1. Noţiuni generale privind impozitul pe venitul agenţilor economici


2. Deducerile fiscale şi reglementarea cheltuielilor în scopuri fiscale
3. Reportarea pierderilor din perioadele fiscale precedente în viitor
4. Înlesnirile fiscale acordate agenţilor economici
5. Determinarea impozitului pe venit achitat în străinătate şi recunoscut la plata
impozitului pe venit în Republica Moldova
6. Determinarea venitului impozabil şi a impozitului pe venit
7. Achitarea impozitului pe venit în rate
8. Prezentarea declaraţiei fiscale
9. Obligaţiile agenţilor economici la reţinerea impozitului pe venit la sursă de la
terţi

Tema 5. Impozitul pe venit. Impunerea veniturilor persoanelor fizice

1. Noţiuni generale privind impunerea veniturilor persoanelor fizice


2. Determinarea facilităţilor impozabile acordate de patron
3. Acordarea scutirilor fiscale persoanelor fizice
4. Modul de calcul al impozitului pe venit din plăţile salariale
5. Reţinerea impozitului pe venit din alte surse de venit
6. Determinarea venitului impozabil din creşterea de capital
7. Prezentarea declaraţiei fiscale cu privire la venit de către persoanele fizice

Tema 6. Taxa pe valoarea adăugată

1. Noţiuni generale privind Taxa pe valoarea adăugată


2. Livrările impozabile şi scutite de T.V.A.
3. Înregistrarea subiecţilor impozabili cu T.V.A.
4. Determinarea obiectului impozabil
5. Calcularea obligaţiei fiscale a T.V.A.
6. Determinarea T.V.A. la operaţiunile de import-export
7. Restituirea T.V.A.
8. Prezentarea declaraţiei fiscale cu privire la T.V.A. şi termenii stingerii obligaţiei
fiscale

Tema 7. Accizele

1. Accizele – caracteristica generală.


2. Obiectul impunerii şi cotele accizelor.
3. Metode de calcul şi termenele de plată a accizelor.
4. Trecerea în cont şi restituirea accizelor
5. Marcarea mărfurilor cu timbru de acciz

Tema 8. Taxele vamale

1. Taxele vamale – caracteristica generală.


2. Metodele de determinare a valorii mărfurilor în vamă.
3. Aplicarea regimurilor vamale.
4. Tehnica calculării taxelor vamale.
5. Înlesniri la plata taxelor vamale.

Tema 9. Impozitul pe bunurile imobiliare

1. Caracteristica generală a impozitului pe bunurile imobiliare.


6
2. Determinarea impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele juridice.
3. Determinarea impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice.
4. Particularităţile impozitării terenurilor.

Tema 10. Taxele locale

1. Sistemul taxelor locale al Republicii Moldova – caracteristica generală


2. Tipurile taxelor locale şi modul de calculare a lor
3. Administrarea taxelor locale. Înlesniri la plata taxelor locale

Tema 11. Taxele rutiere

1. Sistemul taxelor rutiere– caracteristica generală


2. Tipurile taxelor rutiere şi modul de calculare a lor
3. Administrarea taxelor rutiere. Înlesniri la plata taxelor rutiere

Tema 12. Taxele pentru resursele naturale

1. Sistemul taxelor pentru resursele naturale.


2. Modul de calculare şi achitare a taxelor pentru resursele naturale.
3. Facilităţile acordate la calcularea taxelor pentru resursele naturale

Tema 13. Politica fiscală

1. Concepite de politică fiscală . Obiective , componente şi tipuri de politici


fiscale.
2. Presiunea fiscală. Metode de determinare a nivelului presiunii fiscale în
Republica Moldova.
3.Reforma fiscală din Republica Moldova şi etapele evoluţiei ei.
4.Efectele reformei fiscale din Republica Moldova.
Tema 14. Plăţile sociale.
1. . Caracteristica generală a plăţilor sociale.
2. Subiecţi ai impunerii, obiectul impuneri şi cotele plăţilor sociale.
3. Modul de determinare, declarare şi achitare la buget a plaţilor sociale

Strategii de predare

În procesul de predare se vor aplica atât metode tradiţionale de instruire,


cum sunt prelegerile, seminarele şi lucrările practice, cât şi aşa metode ca studiul
de caz, joc de rol, testările, ş.a.

Strategii de evaluare

Studentul la finalizarea cursului trebuie să atingă următoarele performanţe:

 În plan teoretic – să cunoască ansamblul de concepţii şi noţiuni generale


financiare şi fiscale; să cunoască problemele teoretice ale fiscalităţii; să
posede cunoştinţe vaste referitor la tehnicile fiscale, etc.

 În plan practic – să poată calcula şi completa dările de seamă fiscale; să


poată analiza parametrii impozitelor, etc.

Evaluarea

I. Curentă – controlul cunoştinţelor în cadrul seminarelor şi lucrărilor practice,


patru teste şi referate;
II. Finală – susţinerea examenului.
8

BIBLIOGRAFIE

1. Codul Fiscal al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova Nr.1163-XII


din 24.04.97 ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 62/522 din
18.09.97, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din
08.02.2007, ediţie specială).
2. Codul Vamal. Legea RM nr.1149-XIV din 20.07.2000 (MO al RM din
26.12.2000, nr.160-162);
3. Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 133-XVIII din 23 decembrie 2009
(Monitorul Oficial nr.193-196 din 29 decembrie 2009).
4. Legea privind sistemul bugetar si procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.96(
Republicat: Monitorul Oficial, ediţie specială, 2005);
5. Legea nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări
sociale ( Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-4/2 din 06.01.2000);
6. Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 (Monitorul Oficial
Nr. 193-196 , din 29.12.2009).
7. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010 nr.
128-XVIII din 23.12.2009 (Monitorul Oficial nr.193-196/615 din
29.12.2009).
8. Legea cu privare la asigurarea obbligatorie de asistenta medicala nr.1585-
XIII din 27.02.98(Monitorul Oficial al R.Moldova nr.38-39/280 din
30.04.1998).
9. Legea RM cu privire la Centrul pentru Combatere a Crimelor Economice şi
Corupţiei, nr.1104-XV din 6.06.2002 ( MO al RM nr.91-94 din
27.07.2002);
10. Legea cu privire la modificarea art. 103 al CF “Legii cu privire la
activitatea farmaceutică” Nr. 251 XIV din 24. 12.98 (MO al RM Nr. 10-11
04.02.98.);
11. Legea “Cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative”
nr.112-XIV din 29.07.98 (MO al RM nr.84, 10.09.98).
12.Основы Мирового Налогого Кодекса с комментариями Издание 1996 г
с дополнениями.
13. Acquis-ul comunitar.
14. DIRECTIVA 2006/112/ CE din 28 noiembrie 2006, privind sistemul comun
al taxei pe valoarea adăugata.
15. Council Directive 2003/49/EC of 3.06.03 on a common system of taxation
applicable to interest and royalty payments made between associated
companies of different .
16. Directiva Comunităţii Europene 2008/12/ES privind locul prestării
serviciilor la determinarea obligaţiunilor fiscale privind TVA.
17. Directive TVA et droits d”accisese n 1/99 CEMAC-028CM-03 du 17
decembre 1999. Interest INCOME TAX Evasion, the EU Savings Directive,
and Capital Market Effects. 21.05. 2008.
18. Hotărârea Guvernului nr.130 din 06.02.98 “Cu privire la limitarea unor
tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut” (MO al RM
nr.26-27 din 26.03.98);
19. Hotărârea Guvernului nr.484 din 04.05.98 “Cu privire la limitarea
cheltuielilor de asigurare ale persoanelor juridice, permise ca deduceri de
cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale” (MO
al RM nr. 62-65 din 09.07.98);
20. Dispoziţie Guvernului RM nr. 98-d din 20 octombrie 2008 privind aprobarea
Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu (2009-2011).
21. Instrucţiunea „Cu privire la modul de prezentare de către persoanele fizice a
Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit” nr.4 din 29.01.2001(MO al
RM nr.21-24 din 27.02.2001);
22. Instrucţiunea “Cu privire la reţinere a impozitului pe venit la sursa de
plată” nr.14 din 19.12.2001(MO al RM nr.5-8 din 10.01.2001);
23. Calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopul impozitării” nr.05/1-CF-07/92
din 25.12.97;
24. Regulamentul “Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre
deducere din venitul brut”( MO al RM nr. 26-27 din 26.03.97);
25. Ion Sturzu ,, Privind tratamentul fiscal al veniturilor obţinute sub formă de
dobîndă în anul 2009 “ revista ,,Contabilitate si audit” nr 11,anul 2009.
26. Brezeanu Petre “Fiscalitate: concepte, modele, teorii, mecanisme şi practici
fiscale”, editura Economica, Bucureşti 1999;
27. Brezeanu Petre. ,,Finanţele publice şi fiscalitatea între teorie şi practică”,
Editura Economica,Bucureşti 1998;
28. Balaban Ecaterina.,,Fiscalitatea agenţilor economici”. Chişinău INEI, 2008;
29. Corduneanu Carmen. ,,Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor” . Editura
Economica, Bucureşti 1998;
30. Ministerul Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova, Institutul de
cercetări ştiinţifice în domeniul informaţiei tehnico-economice, Politica
fiscală: aspect teoretic şi aplicare practică: Informaţii expres. – Chişinău:
INEI. – 2003.
31. Republica Moldova: Dimensiunile reformelor / C. Popescu, M. Băbeanu,
D. Ciucur; coord.: P. Cojocaru, T. Golenco, Gh. Singur. – Chişinău: Pontos,
2002. – 344 p.
32. Luigi Popescu „Redefinirea funcţiilor sistemului fiscal în literatura
economică actuală”, Finanţe, credit, contabilitate, nr. 10, 2001 ;
33. Luigi Popescu, Ilie Budică „Conţinutul economic al finanţelor publice şi
impozitului”, Finanţe, credit, contabilitate, nr. 1, 2001;
53. N. Grigorie – Lăcriţă „Elementele impozitului”, Impozite şi taxe, nr. 4,
2002;
34. N. Grigorie – Lăcriţă „Impozitul – determinare şi perceperi”, Tribuna
economică, nr.37, 2002;
10
35. N. Grigorie – Lăcriţă „Rata fiscalităţii”, Tribuna economică, nr.39, 2002;
36. N. Grigorie – Lăcriţă „Stopajul la sursă”, Tribuna economică, nr.43, 2002;
37. N. Grigorie – Lăcriţă „Regimul fiscal al contribuabililor”, Tribuna
economică, nr.46, 2002;
58. N. Grigorie – Lăcriţă „Impunerea contribuabililor”, Impozite şi taxe, nr. 4,
2002;
38. N. Grigorie – Lăcriţă „Metode de impunere”, Tribuna economică, nr.5,
2002;
39. N. Grigorie – Lăcriţă „Regimul fiscal al contribuabililor”, Tribuna
economică, nr.46, 2002;
40. N. Grigorie – Lăcriţă „Principiile impunerii”, Impozite şi taxe, nr. 4, 2002;
41. N. Grigorie – Lăcriţă „Pincipii de politică fiscală”, Impozite şi taxe, nr. 4,
2002;
42. T. Manole „Principiile de impozitare şi politica fiscală”, Economie şi
sociologie, nr.3, 2002;
43. T. Manole „Principiile impunerii şi problemele presiunii fiscale în
Republica Moldova”, Administrarea publică, nr. 1, 2002;
44. N. Grigorie – Lăcriţă „Elasticitatea impozitului”, Tribuna economică, nr.1,
2002;
45. Ioniţa N., Călin – Dinga E. „Presiunea fiscală în economia de piaţă”
Finanţe, credit, contabilitate, Vol. III, Bucureşti 1997;
46. Armeanic Alexandru “Drept fiscal: teoria generală privind impunerea.
Administrarea fiscală. Reglementarea juridică a impozitului pe venit”,
Editura ASEM, 2001;
47. Аронов А.В. Налоговая политика и налоговое администрирование
(А.В. Аронов, В.А Кашин. - Москва: Экономист, 2006. – 591 с).

48. www.fisc.md
49. www.gov.md
50. www.customs.md
51. www.minfin.md
52. www.justice.md
53. www. cnas .md
54.www.cnam.md