Ce este comunicarea nonverbala In literatura de specialitate sunt men ionate nu o singura defini ie a comunic rii non verbale ci mai

multe i toate sunt acceptate. Totul depinde din ce perspectiva este abordat procesul de transmitere a semnelor non ligvistice. Comunicarea nonverbala este cumulul de mesaje, care nu sunt exprimate prin cuvinte i care pot fi decodificate, creând în elesuri Aceste semnale pot repeta, contrazice, înlocui, completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. Importanta comunic rii non verbale a fost demonstrata în 1967 de c tre Albert Mehrabian. In urma unui studiu, acesta a ajuns la concluzia ca numai 5% din mesaj este transmis prin comunicare verbala în timp ce 38% este transmis pe cale vocala i 55% prin limbajul corpului. Comunicarea nonverbala opusa comunic rii verbale este conceputa de multa vreme ca limbaj în sens strict. In aceasta viziune toate celelalte forme de comunicare sunt considerate ca secundare (scrisul). Teoriile contemporane ale comunic rii influen ate de discipline atât de diverse ca lingvistica enun rii, psihologie, sociologie, antropologie, asigura ast zi locul cuvenit comunic rii non verbale, bazandu-se pe ipoteze ale canalelor multiple ale comunic rii umane. Comunicarea umana este conceputa ca o enun are eterogena rezultând din combinarea de elemente vocal acustice i vizual În literatura de specialitate comunicarea nonverbal a primit de-a lungul timpului o multitudine de defini ii, majoritatea fiind acceptate. Majoritatea defini iilor comunic rii non verbale vorbesc despre aceast comunicare nonverbal ca despre un cumul de mesaje, mesaje ce nu sunt exprimate prin ajutorul cuvintelor, dar care totu i pot fi decodificate, putând crea în elesuri. Cât de important este comunicarea non-verbal a demonstrat-o Albert Mehrabian, în anul 1967. În urma unui studiu despre comunicarea nonverbal acesta a ajuns la concluzia ca numai 5% din mesaj este transmis prin comunicare verbala în timp ce 38% este transmis pe cale vocala i 55% prin limbajul corpului. Caracteristici, comunicarea nonverbal Comunicarea nonverbal este neinten ionat , ea ne tr deaz emo iile sau atitudinea chiar dac nu dorim acest lucru, deci trebuie sa fim con tien i ca mesajele non verbale uneori pot contrazice ceea ce afirmam; - comunicarea nonverbala este alc tuit dintr-un num r de coduri separate pe care trebuie sa înv m sa le folosim. Anumite coduri non verbale sunt universale, fiind în elese la fel în culture diferite; - Abilitatea de comunicare nonverbala creste odat cu vârsta, cu experien a Cei care comunica bine non verbal, st pânesc în aceea i m sur i codurile non verbale i de obicei sunt acei care reu esc mai bine în societate, construiesc rela ii bune cu semenii lor i au un statut social mai bun ; - Mesajele transmise prin comunicarea non verbale ne furnizeaz informa ii despre problemele personale sau de rela ionarea la al i indivizi, despre care am fi jena i sa discutam.

uniforme. titulatura. O solu ie pentru situa ia în care nu se tie cum sa se interpreteze t cerea poate fi feedback-ul. auzului. .o alt func ie a comunic rii non verbale este aceea de a regulariza fluxul comunica ional i de a pondera dinamica proprie comunic rii verbalizate . muzica. etc) care are loc prin intermediul diferitelor forme de exprimare artistica i comunica diferite emo ii artistice .Tipuri de comunicare nonverbala Exist un tip de comunicare nonverbal numit sezonier. decora iile. în timpul orelor. anumite p r i ale mesajului verbal pot fi nu doar accentuate. în mod deliberat. Chiar i în interiorul aceleia i culturi. astfel. care s fac . tactil i gustativ . spre exemplu. profesorul poate înt ri prin anumite elemente de mimic sau de gestic importan a unei anumite p r i din mesaj din ceea ce transmite.prin t cere (ascultare pasiva) se poate exprima inten ia de continuare a unei expuneri. cineva care spune o glum zâmbe te în timp ce face acest lucru. altar. în acest mod. etc) i a simbolurilor specifice. sentimente sau atitudini care ar putea fi blocate prin interven ie verbala. cineva care anun o veste trist are o mimic în concordan cu aceasta. în al doilea caz.aparent paradoxal . . etc).comunicarea nonverbal repet sau reactualizeaz în elesul comunic rii verbale. icoane. în func ie de societate sau cultura. insigne. care se bazeaz la mesajele recep ionate cu ajutorul sim urilor v zului. Exemplu: . dând posibilitatea receptorului comunic rii s identifice în timp real un îndemn aflat în spatele" unei afirma ii. prezentat de cadrul didactic la propriu. Mergi la: sumar comunicare nonverbala Principalele func ii în comunicarea non-verbal . atunci când. modul cum este perceput timpul poate fi diferit. trebuie s efectu m o critic . Comunicarea nonverbala bazata pe folosirea însemnelor (steaguri. mirosului. s contrazic anumite aspecte ale comunic rii verbale . cele legate de religie (cruce. ca de exemplu. . ci. imagine.critica mai eficient în urm rirea scopurilor acesteia privind schimb ri comportamentale la nivelul persoanei mustrate. ele pot fi completate fericit cu un impact considerabil asupra sporirii motiva iei înv rii .comunicarea nonverbal poate s completeze mesajul transmis pe cale verbal . Un alt tip de comunicare nonverbal este i ceea ce se nume te comunicarea nonverbala estetica (pictura.comunicarea nonverbal are menirea de a o accentua pe cea verbal . elevilor . un zâmbet care contravine aspectului negativ al mesajului verbalizat poate s instaureze o atmosfer pozitiv i relaxant . etc) sau statut social (gradele la ofi eri. dezv luirea unor idei. .comunicarea nonverbal poate. Elemente componente în comunicarea nonverbal Limbajul t cerii În comunicarea nonverbal . s ne închipuim acela i material înregistrat i audiat apoi de elevi i. dans. Limbajul timpului Limbajul timpului este perceput diferit.

etc. Interpretarea sensului zâmbetului variaz însa de la o cultura la alta fiind în strânsa corela ie cu presupunerile specifice care se fac în leg tur cu rela iile interumane în cadrul acelei culturi.i este pe plac poate fi considerat ca "pierdere de vreme" iar cu cineva drag poate fi considerat "o ve nicie". sentiment negativ sau un sentiment de inferioritate. pot avea uneori sens simbolic i în acest caz participa la comunicarea nonverbala. aten ie Retragerea corpului. la promisiune. deprimare. legate de timpul biologic. Mi c rile capului au anumite semnifica ii în comunicarea nonverbal Datul din cap înseamna aprobare sau descurajare Expresiile fetei sunt cele mai u or de controlat. Într-o discu ie aplecarea spre interlocutor poate însemna interes. dimpotriva sugereaz respingere. numite i "limbajul corpului". expresie care invita la întrebuin area ra ional a timpului. Zâmbetul este un gest foarte complex. sunt plini de energie i ob in cele mai bune rezultate în cursul dimine ii Ceilal i reprezinta opusul acestora i intra în cea de a doua categorie. durere. interes. bucurie. M i c rile ochilor au un rol important în cadrul interac iunii sociale. Expresiile fetei trebuiesc corelate cu celelalte mi c ri ale corpului sau cu mesajele verbale. Timpul biologic .este interpretat diferit în diverse culturi. jena. Timpul este v zut ca parte a contextului în care interac ioneaz oamenii. o reac ie la cele afirmate. Umerii l sa i sau capul plecat indica timiditate. Fata exprima reac ia persoanei în cauza la tot ce se spune: surpriza. Fiecare parte a fetei noastre comunica.Încruci area bratelor la piept semnifica închidere în sine fata de interlocutor sau subiectul discutat. Aceste caracteristici individuale. De exemplu în cadrul unui dialog persoanele se privesc în ochi 25-75 % din timpul conversa iei Scopul privirii în ochi este de a recep iona mesajele vizuale suplimentare. capabil sa exprime o gama larga de st ri. dezacord. Timpul informa ional . cinism. Expresia fetei poate fi sincera sau simulata i de aceea uneori este chiar greu de descifrat. satisfac ie. Limbajul corpului Mi c rile corpului. de la pl cere. Comunicarea de informa ii . Postura corpului este definitorie pentru anumite mesaje. ne pot transmite informa ii legate de performanta indivizilor. sup rare. care sa completeze cuvintele sau sa g seasc în ochii celuilalt un feedback. am r ciune. neîn elegere.30 minute petrecute cu cineva care nu. El poate fi folosit i simbolic. ca în expresia" Timpul înseamna bani". dezam gire.este un concept care poate transmite informa ii referitoare la performanta indivizilor. care se coala devreme. capul sus i umerii drep i transmit mul umirea i chiar superioritatea. dezinteres. În prima categorie intra cei care sunt matinali. Astfel func ie de acesta unii indivizi sunt "privighetori" iar al i "pas ri de noapte".

Aten ie însa i la diferen ele culturale. De exemplu. ner bdare). grupate sub denumirea de "gestica". stres.sinceritate. O voce stridenta. solidaritate. frica. Capul sprijinit în palma-plictiseala. pentru a spune ceva despre noi. Personalitatea se eviden iaz i prin alte mi c ri ca : rosul unghiilor. atent la pozi ia finala). reprezinta mijloace frecvent folosite în comunicarea nonverbala. jena. f r nici o re inere) difer de cel al europenilor (controlat. etc. brate.Modul în care privim i suntem privi i are leg tur cu nevoile noastre de aprobare. stres Vocea în comunicarea nonverbal Modul în care ne folosim vocea i calit ile vocale are importanta în procesul de comunicarea nonverbal . comunicarea de informa ii . picioare). jucatul cu o bijuterie. frecatul nasului. dar palma (degetele) pe obraz. Gestica în comunicarea nonverbal Alte mi c ri ale par ilor corpului (mâini. .Un american va pune picioarele pe masa dac aceasta înseamna o pozi ie comoda sau dac vrea sa demonstreze un control total asupra situa iei Bâ âitul picioarelor denota plictiseala. acceptare i prietenie. dimpotriva denota interes extrem. acceptare. disperare. ner bdare. ascu ita indica mânie. chiar i la noi. a ilustra forme sau m rimi . iar bratele deschise . În acest sens nu vorbim de comunicare nonverbala. insulta în Thailanda i absolut neutru. Chiar i a privi sau nu privi pe cineva are un în eles Interlocutorii care te privesc în ochi în timpul conversa iei sunt considera i mai credibili decât cei care evita contactul vizual sugerând inten ia de a ascunde ceva. Este greu sa în elegem sensul acestor mi c ri deoarece unele se fac incon tient i ele pot ilustra doar o stare interioara (frica. Mâinile inute la spatesuperioritate sau încercare de autocontrol. exprimarea unei rela ii . prin mi carea capului de sus în jos spunem "da". În l imea i intensitatea vocii exprima atitudinea dorita. Utilizarea gesticula iei excesive este considerata nepoliticoasa în multe tari. amenin are în timp ce una joasa arata emo ie.pentru a sublinia în elesul cuvintelor. în SUA.pentru a înt ri sensul cuvintelor sau a le înlocui complet . de indicare."copierea" în oglinda a gesticii celeilalte persoane Interpretarea unor gesturi: Strângerea pumnilor denota ostilitate i mânie sau. sus inerea vorbirii . ip toare.Dac aceste semne se folosesc inten ionat. comunicarea de emo ii . în timp ce oamenii din Sri Lanka redau acela i lucru prin mi carea capului de la dreapta la stânga. atunci ele constituie comunicare nonverbala. cel al b rba ilor difer de cel al femeilor. dar gesturile mâinilor au creeat faima de popor pasionat a italienilor. încredere. Gestul de ar tare cu degetul este considerat nepoliticos la noi. Modul în care americanii î i încruci eaz picioarele (relaxat. mi c ri largi. a indica diverse persoane sau obiecte .

subordonat. consultant-client. atitudinea. Spa iul personal poate fi definit ca fiind distanta de la care exista disponibilitatea contactului cu ceilal i În domeniul comunic rii non verbale exista distantele diferite de comunicare func ie de context i de caracterul mesajului transmis. zona sociala (normala). sfidarea regulilor sociale pe când o femeie îmbr cata decent confer seriozitate. Se afirma ca " haina face pe om" i într-adev r tim ca oamenii bine îmbr ca i dau impresia de succes. Mesaje non verbale sunt transmise i prin intermediul îmbr c mintei i accesoriilor pe care le purtam (bijuterii.persoana care solicita angajarea.2 m este pentru discu ii cu caracter personal. O femeie îmbr cata provocator poate exprima disponibilitate.tensiune. educa ie. cravate. etc. angajat .5-1. discursurile politicienilor. Atunci când se produce invadarea (violarea) spa iului personal. coafura/ freza. între 1. oltean. etc. naturala. reprezinta un simbol cultural (b rba ii întotdeauna poarta pantaloni) sau subliniaz o tradi ie (kilt-ul sco ian sau sari-ul indian).2-2 m este folosita mai ales la comunicarea interpersonala (colegi de serviciu afla i pe aceia i treapta ierarhica. poate ap rea tensiune i chiar ostilitate. bani.Dic ia i accentul vocii exprima gradul de educa ie i statutul social. 3. ardelean. toate aceste informa ii despre noi în ine la putem oferi prin comportamentul nostru de comunicare. Aspectul fizic în comunicarea nonverbal . Nu stânjeni i pe cei cu care discuta i . între 0. etc). prieteni. Dac o persoana se apropie mai mult decât este potrivit. etc) . zona consultativa. fiind însa total inacceptabila în alte cazuri. sentimentele vorbitorului. ochelari). st ri care vor afecta comunicarea. Spa iul împrumuta ceva din personalitatea omului i transmite mesaje non verbale despre ocupant.5 m i mai mult în care comunicarea este formala (cursuri. siguran a de sine se pot transmite prin intermediul vocii. putere. prin machiaj.Gradul de încredere. gospodina. etc) . între 2-3. pe care sa-l aranjeze conform dorin elor proprii. autoaprecierea. se va face tot posibilul ca "invadatorul" sa se retrag la distanta cuvenita. persoana în cauza se retrage pentru a restabili distanta iar în cazul în care acest lucru nu mai este posibil. Accentele regionale ne ofera indica ii despre zona geografica de provenien a (moldovean. Felul în care ne îmbr cam ofera i informa ii personale. cât de mic. trebuie însa sa ave i o inuta adecvata oric rei situa ii Spa iul personal i teritoriul în comunicarea nonverbal În general oamenilor le place sa aib un spa iu propriu.5 m este folosita în situa ii oficiale (superior. edin e. Volumul vocii ofera indica ii privind personalitatea. vânz toarea de lamagazin) zona publica. Îmbr c mintea poate accentua frumuse ea fizica. Astfel: zona intima (personala). încredere i are posibilit i mai mari de promovare în pia a muncii sau în func ii de r spundere Nu trebuie sa fi i elegan i în orice situa ie.

Încerca i în cazul în care ei zâmbesc sa zâmbi i iar dac sunt sobrii sa fi i i voi la rândul vostru. verde. ro u) stimuleaz comunicarea. Culorile afecteaz comunicarea sub urm torul aspect: culorile calde (galben. inhiba i distrag aten ia i comunicarea. pân la agresiune fizica. Atingerea în comunicarea nonverbal Atingerea sau contactul fizic este unul dintre cele mai vechi coduri ale comunic rii non verbale. gri) inhiba comunicarea. natural sau ambiant influen eaz modul în care oamenii comunica f r a constitui însa coduri non-verbale. înclinarea capului înlocuie te datul mâinii ca salut.De asemenea. La japonezi. De obicei când sunte i în picioare. distanta necesara este aceea a strângerii mâinii. în timp ce la eschimo i acest salut se exprima cu o lovitura u oara pe um r Temperatura. încurajare. în mod incon tient cu mai multa u urin a pe aceia cu care se aseam n Studia i cu foarte multa discre ie partenerii de discu ie i afla i-le stilul . rela ie i cultura. Vorbi i tare sau încet. statut.For a i tipul de atingere depinde în mare m sur de vârsta. simpatie. monotonia . în timp ce culorile reci (albastru. Copierea stilului in comunicarea nonverbala Oamenii îi accepta. Gradul de atingere difer de la o cultura la alta.apropiindu-va de ei mai mult decât trebuie. de la sentimente calde: iubire. Iluminarea corespunz toare a unui spa iu contribuie la o buna ascultare iar anumite culori au efect stimulativ asupra aten iei Lumina i culoarea pot determina anumite st ri i dispozi ii fizice. portocaliu. Unii oameni evita orice atingere. precum i varietatea excesiva de culoare. repede sau rar în stilul partenerului de discu ie . Ea exprima emo ii sau sentimente diferite. temperatura poate influenta pozitiv sau negativ buna comunicare. lumina i culoarea Aceste elemente ale mediului.

COMUNICAREA NONVERBAL .

o b taie u oar pe spate. y contactul vizual. voluntar. . uneori neinten ionat. y mi c ri ale corpului. Doar 7% din comunicare are loc prin intermediul cuvintelor. noi totu i comunic m ceva.înf i area fizic sau alegerea vestimenta iei. 2005 . creând în elesuri. în picioare sau a eza i. Weiner au fost primii care au studiat limbajele neverbale si au constatat c propor ia în care folosim limbajul verbal i limbajele neverbale este. Mehrabian si M. gesturile i postura corpului). noi trimitem în exterior mesaje i prin intermediul altor mijloace. Evident. înlocui.un zâmbet. y proximitatea. 1 2 MihalceaI. urmatoarea 7% cuvinte.distan a la care st m fa de interlocutor. prinderea umerilor.Comunicarea nonverbal este cumulul de mesaje.mi carea mîinilor i a corpului pentru a explica sau accentua mesajul verbal. restul fiind neverbal.dac privim interlocutorul sau nu. contrazice. când vorbim. cât i intervalul de timp în care îl privim. completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. y gesturi. care nu sunt exprimate prin cuvinte i care pot fi decodificate. 14. 55% alte elemente de limbaj neverbal (în principal expresia fe ei. fie pentru a înlocui cuvintele sau. Sociologia Comunic rii. y orientarea. comunic m de asemenea prin y expresia fe ei.1 A.pentru a indica aprobarea/dezaprobarea sau pentru a încuraja interlocutorul s continue. sau involuntar. Aceste semnale pot repeta. p. mai important.dac st m cu fa a sau cu spatele c tre interlocutor. Dar. în picioare sau a eza i. Curs An III. o încruntare. Chiar atunci când nu scriem sau vorbim. în comunicarea oral . . noi putem utiliza imagini pentru a ne comunica mesajul. 38% paralimbaj (în principal intona ia i inflexiunile vocii). Consultant Asocia ia de Comunicare Ethos Chiribuc D. y contactul corporal.modul în care st m. y pozi ia corpului. pentru a înt ri mesajul verbal. y aspectul exterior.2 De cîte ori comunic m.

este înc rcat cuprofunde semnifica ii comunicative. a ezare. . altfel. t cerea se dovede a fi un puternic instrument de comunicare. inând seama i de ponderea pe care o are t cerea în acest tip de interac iuni. T cerea se leag de ascultare i de recep ionarea corect a mesajelor.varia ii ale în l imii sunetelor.A.3 Al i autori (R. prin care putem ob ine un profit intelectual i social maxim din fiecare interac iune comunica ional . departe de a fi lips de comunicare. limbajul spa iului i limbajul corpului (ultimul inglobînd majoritatea indicilor aminti i înainte). putem stimula comunicarea creând interlocutorului posibilittea de a. Limbajul t cerii T cerea. organizare. Comunicare. t ria lor i rapiditatea vorbirii. Metacomunicarea este deci ceva în plus fa de comunicare i trebuie s fim totdeauna con tien i de existen a sa. A. acurate e i aspectul vizual general.y aspectele nonverbale ale vorbirii. Birdwhistell.i exprima ideile sau sentimentele care. tiin & Tehnic . p. care înso e te orice mesaj. Bucure ti. studiile privind activit ile pe care le desf oar de-a lungul unei zile membrii gulerelor albe (mediile intelectuale) americane arat c apte minute din 3 Stanton N. Pease. M. Folosind-o cu pricepere. Ansamblul elementelor non-verbale ale comunic rii este uneori denumit metacomunicare (cuvântul grecesc meta înseamn dincolo sau în plus ). Dinu) vorbesc despre limbajul t cerii. ar fi r mas ascunse. Ed. Încurajând r spunsurile. Trebuie s subliniem c metacomunicarea.scrisul de mân . de t cerea impus prin reducerea la t cere sau de t cerea prevez toare. Când suntem stingheri i ne tiind r spunsul la o întrebare. y aspectele non-verbale ale scrisului. 2 i 3. noi comunic m implicit ceva.Aceast t cere e deosebit de t cerea omului plictisit sau de t cerea meditativului. este foarte important . Astfel. calitatea i tonul vocii (denumite uneori paralimbaj ). 1995 .

Ea reprezint o verig extrem de important a lan ului comunica ional. neglijând ascultarea eficient . fundat de Eduard Hall în anii '60 ai secolului nostru. spa iul din jurul trupului s u.zece ace tia sunt angaja i într-o form de comunicare (N. fie s se gândeasc la propriul s u r spuns. Dar ponderea ascult rii se men ine prioritar i în aceste cazuri. 1995). Activit ile cu profil de comunicare sunt distribuite astfel: 9% scris 39% transmit 30% vorbit 16% citit 61% recep ioneaz 45% ascult Acest propor ie poate fi diferit la alte segmente de popula ie a c ror ocupa ie implic într-o m sur mai mic scrisul sau cititul. Limbajul spa iului Acesta face obiectul de studiu al proxemicii. ascultarea. îl . pe care-l marcheaz imaginar. cel pu in sub aspect cantitativ. fiind o condi ie esen ial a recept rii corecte a mesajului. Exist pericolul ca. disciplin nou . aflându-se în fruntea manifest rilor noastre comunica ionale. ci presupune în elegerea. Ea studiaz propriet ile educa ionale ale spa iului. Ascultarea nu e un proces pasiv. el nu reprezint decât un simplu zgomot de fond. Ideea de la care se porne te este c orice individ are tendin a de a. fie individul s se gândesc la altceva în timpul ascult rii. interpretarea i integrarea informa iei primite în modele de cunoa tere proprii. Dac mesajul nu este recep ionat corect. precum i modalit ile de folosire optim a acestor propriet i.i revendica un spa iu al s u. Stanton.

Este zona cea mai important pentru om i cea mai ap rat . de exemplu. spa iul este în rela ie direct cu rangul individului: pe m sur ce avanseaz în func ie. Fiecare tip de rela ie presupune o distan caracteristic între indivizi. intimitate.consider drept spa iul s u personal. Doar celor apropia i emo ional (îndr gosti i. 2. Spa iul personal. Î i creaz un spa iu-tampon de o anumit marime. stânjeneal i chiar st ri conflictuale. În limbaj curent se spune: îl ine la distan sau prieten apropiat . În lumea afacerilor. Fiecare individ tinde s men in o distan între el i celelalte persoane sau lucruri. 3. rela ii fa de necunoscu i (fa de vânz tor. Zona personal e cuprins între 46 cm i 1. fa de factorul po tal. siguran . Zona social desemneaz spa iul personal pe care-l men inem atunci cînd intr m în rela ii oficiale. orice înc lcare generând stress i blocaje de comunicare. Înc lcarea acestui spa iu lezeaz profund individul. modul în care folosim spa iul de comunicare are determina ii culturale i sociale specifice. altele în buc t rie. Acest spa iu poate fi înp r it în patru zone distincte. cresc dimensiunile biroului s u. odihn . creând disconfort. fiecare zon fiind împ r it la rândul ei în dou subzone: un apropiat i alta îndep rtat . Interlocutorii î i pot strânge mâna. altele în sufragerie sau altele în dormitor. În privin a spa iului familial (al casei de locuit). copii. Pentru persoanele str ine sau neagreate p str m un spa iu mai mare în jurul nostru. care are importante func ii psihosociale: de protec ie. ³bula de aer´ ce-l înconjoar pe om. accesul persoanelor str ine este extrem de selectiv. ilustrând faptul c rela iile interumane se pot exprima spa ial. în func ie de tipul de rela ii pe care acestea le au cu propriatarul. Distan a personal ne protejeaz fa de atingerea celorlal i i asigur comunicarea verbal optim . Deosebim astfel: 1. reverie. Unele persoane sunt primite doar în vestibul. form sau grad de permeabilitate.22 m. De exemplu. so ul. În plan mai general. . în rela iile de serviciu. Zona intim . s-a bucurat de cea mai mare aten ie din partea cercet torilor. impersonale cu cineva. act care se face de regul pe un ³teren neutru´ încheietura mâinii aflându-se la limita zonei intime a interlocutorilor. so ia) le este permis accesul în ea. pentru persoanele apropiate sau iubite reducem acest spa iu pân la anulare. p rin i. ca o prelungire a propriului s u trup. ce se întinde de la suprafa a corpului pân la o distan de 46 cm.

3. Oamenii adopt în astfel de situa ii un comportament impersonal. 4. statusul social i disponibilit ile de vorbire ale unei persoane si numarul de gesturi utilizate de ea pentru a transmite un mesaj. Situa iile de aglomera ie din autobuz. Este totodat distan a care se men ine (în s lile de tribunal) între politicieni i ziari ti la conferin ele de pres . cum ar fi de exemplu. Nu ai voie s vorbe ti cu nimeni. nici chiar cu cei pe care îi cuno ti. în timp ce persoanele mai pu in instruite se bazeaz într-o mai mare m sur pe gesturi i cuvinte. ghi eul.de noul angajat). S p strezi o expesie de ³juc tor de pocher´. cu atât î i po i permite mai pu ine mi c ri ale trupului. f r s afi ezi vreo emo ie. Exist corela ii între mesajul verbal i cel non-verbal transmis de individ. Cu cât o persoan este mai instruit i se afl mai sus pe scara ierarhiei sociale. vorbind sau mi cându-se cât mai pu in cu putin . s creezi impresia c e ti cufundat în citirea lor. Cecet rile efectuate în domeniul comunic rii au eviden iat existen a unei leg turi directe între nivelul de preg tire. Distan a prin care evit m contactul corporal este men inut prin amplasarea unor bariere. Zona public . cu atât reu e te mai bine s comunuce mai bine prin cuvinte i fraze.4 Modalitatea non-verbal a comunic rii este frecvent întrebuin at în procesele de insruire. de regul . i în medicin . rela ii din care elemenrul de intimitate este înl turat total. 6. mai sincer. ne creaz iritate i stânjeneal . art dramatic . reguli care prev d: 1. 2. a unor obiecte-tampon între interlocutori. 5. peste 3. Cu cât aglomera ia e mai mare. Când între cele dou mesaje exist dicordan . mai pu in supus controlului con tient. între comandant i trup . când zonele intime ne sunt invadate de necunoscu i. oamenii au tendin a s se bizuie pe mesajul non-verbal întrucât este.60 m.5 p. catedra. înv mânt. 4. Allan Pease (1993) aminte te cîteva reguli pe care oamenii le aplic în astfel de situa ii. scaunul amplasat la câ iva metri distan . Astfel de pesoan utilizez în principal limbajul verbal (bogat i diversificat).126 4 . în care comunicarea i-a pierdut aproape în totalitate caracterul interpersonal. la cinema. Trebuie s evi i ca privirea ta s se întâlneasc cu privirile altora. Dac ai o carte sau un ziar. biroul. În lift s urm re ti cifrele care indic etajele. e distan a corespunz toare atunci când ne adres m unui grup mare de oameni. lift.

Graf. In urma unui studiu. Teoriile contemporane ale comunicarii influentate de discipline atat de diverse ca lingvistica enuntarii. In aceasta viziune toate celelalte forme de comunicare sunt considerate ca secundare (scrisul). bazandu-se pe ipoteze ale canalelor multiple ale comunicarii umane. intr-un fel saui altul o mare importanta" (A . care nu sunt exprimate prin cuvinte si care pot fi decodificate. antropologie. preocuparile de cunoastere a modului cum comunicam fara a ne sluji de cuvinte au o indelungata preistorie si o foarte scurta istorie. Totul depinde din ce perspectiva este abordat procesul de transmitere a semnelor nonligvistice. . " In traditia vestica.Importanta comunicarii nonverbale a fost demonstrata in 1967 de catre Albert Mehrabian.vocii si gesturilor.n. sociologie. Comunicarea nonverbala opusa comunicarii verbale este conceputa de multa vreme ca limbaj in sens strict. atat in scrierile din Grecia si mai tarziu. Comunicarea umana este conceputa ca o enuntare eterogena rezultand din combinarea de elemente vocal acustice si vizuale. asigura astazi locul cuvenit comunicarii nonverbale. Kendon si C. din Roma. completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. in cele mai vechi incercari de abordare sistematica a actiunilor expressive. MUuller. Preistoria domeniului de studio al comunicarii nonverbale acopera perioada din Antichitate pana spre sfarsitul secolului al XIX-lea. Aceste semnale pot repeta. In acest sens primul professor de retorica publica din Roma Marcus Fabius Quintilianus (c.1). creand intelesuri. inlocui.) a consacrat unul dintre cele douasprezece volume ale compendiului Institutio oratoria . contrazice. Comunicarea nonverbala este cumulul de mesaje. acesta a ajuns la concluzia ca numai 5% din mesaj este transmis prin comunicare verbala in timp ce 38% este transmis pe cale vocala si 55% prin limbajul corpului. 35 . 2001. psihologie. gesturilor li s-au acordat.COMUNICAREA NONVERBALA In literatura de specialitate sunt mentionate nu o singura definitie a comunicarii nonverbale ci mai multe si toate sunt acceptate. Acest volum "ne ofera informatii detaliate despre limbajul trupului folosit de orator in conceptia romanilor " (F.Formarea vorbitorului in public pronuntiei .96 e. A) STUDIUL COMIUNICARII NONVERBALE: SCURT ISTORIC Ca si in cazul psihosociologiei .

Streeck si M. nu in conditiile 'artificiale" ale laboratorului experimental o urmarirea modului in care unele semnale interactioneaza cu alte semnale. Archer. 51). M. In secolele urmatoare. Davitz. Knapp (1990. Kretschmer) despre fondatori intre anii 1950 si 1980 (j. M. L. 1984. D. B) STRUCTURA COMUNICARII NONVERBALE . Jurgen Ruesch si Weldon Kees au fost cei dintai care au inclus termenul de "comunicare nonverbala" in titlul unei carti (Nonverbal Comunication: Notes on the Visual Perceprtion of Human Relations. 1984. Knapp. R. in sensul cresterii ponderii dtudiilor bazate pe observatia comunicarii nonverbale in conditiile "naturale". In cadrul istoriei stiintei despre comunicarea nonverbala se poate vorbi de precursori pana la jumatatea secolului XX (Ch Darwin. 42) In primele decenii ale secolului XVII. Ekman. p. in ultimele doua.l. De remarcat este faptul ca in conceptia celor doi autori cinci din cele sapte sisteme implicate in comunicarea umana sunt de natura nonverbala. 1983. 1956). J. Knapp. 1992). R. ca si dupa expresiile faciale se inmultesc. fata. dupa fetei si a craniului. Primele studii care au in titlu sintagma "comunicare nonverbala' au aparut la jumataea secolului trecut. Efron. Patterson. Frank) iar despre cercetatorii de azi ai domeniului. E.1991/2000.lea se inregistreaza o renastere a interesului pentru studiul gesturilor. trei decenii. Mark L.L.53-54) destinge cateva tendinte ale studiilor privind comunicarea nonverbala: o renuntarea la studiul separate al miscarilor diferitelor parti ale corpului (membrele supwerioare. Constanzo.L Knapp. Akert si M.) si centrarea pe cercetarea contributiei acestor miscari combinante la transmitera anumitor mesaje o schimbarea strategiei de cercetare. In perioada contemporana dupa 1980 si pana azi au aparut numeroase lucrari teoretice si de cercetare empirica (D. 1990. Caracterizand perioda contemporana. ochii etc.l.K. 1993. Cei doi autori au aratat ca in comunicare umana sunt implicate sapte sisteme diferite: 1) prezenta fizica si imbracamintea 2) gesturile sau miscarile voluntare 3) actiunile intamplatoare 4) urmele actiunilor 5) sunetele vocale 6) cuvintele rostite 7) cuvintele scrise (apud M. scrierile despre posibilitatile cunoasterii oamenilor dupa constitutia lor corporala.

factorii suprasegmentali. la randul lor. miros).temporale referitoare la mesajele rezultate din combinarea utilizarii spatiului si timpului o coduri artefac utilizate in mesajele primate de la obiecte o coduri mediatoare referitoare la efectele speciale rezultate din interpunerea intre emitator si receptor De exemplu Dale G. postura. auz. atingerii si activitatilor vocale o coduri spatio . mediul inconjurator (dispunerea spatiala a mobilei.a. Harrison care i9mparte comunicarea nonverbala in patru categorii: o coduri de executare associate miscarilor corpului. in principal. Clasificarea comunicarii nonverbale poate fi facuta . De exemplu. Mark L. pipait. De fapt. Knapp considera ca domeniul comunicarii nonverbale include urmatoarele fapte: 1) cum privim 2)cum auzim (tonul vocii) 3) cum mirosim 4) cum ne miscam individual sau in conjunctie cu altii (gesturile. Ruesch si W. miscarile ochilor. precum intonatia. dupa modalitatile senzoriale implicate in receptareaa semnalelor. privirea. prezenta altor oameni. semnalele vizuale pot fi associate semnalelor olfactive.m. expresiile faciale. Lethers a identificat urmatoarele canale de comunicare nonverbala: expresiile faciale. proxemica. zgomotele s.Analiza structurii comunicarii nonverbale impune luarea in considerare a codurilor. Pe baza semnelor si canalelor de transmitere s lor s-au propuis multiple clasificari ale comportamentelor noinverbale si ale comunicarii nonverbale. aceste semen sunt stimuli senzoriali care impresioneaza simturile omului (vaz. propusa de J. Kess: o limbajul semnelor incluzand gesturile o limbajul actiunilor incluzand miscarile corpului implicate in diferite activitati o limbajul obiectelor care incorporeaza dispunerea intentionata sau neintentionata a obiectelor in spatiu in vederea utilizarii lor O alta clasificare o datoram lui R. In literature de specialitate se aminteste gruparea comunicarii nonverbale in trei categorii. P. expresiilor faciale. temperature. modelelor si scopurilor specifice implicate. care prin combinare dau o anumita structura.d) . coduri. In comunicarea nonverbala se folosesc seturi de semen. si atingeriule cutanate. timbrul si volumul vocii. privirii. aspectul fizic. postura. atingerile corporale si proxemitatea) 5) cum afecteaza mediul inconjurator interactiunile umane si cum afecteaza acestea.

fapt pentru care este necesara abordarea integrate a comunicarii nonverbale . de asemenea. "KINEZICA" asa . expresiile faciale si privirea. Aspectul fizic artefactele si semnalele olfactive sunt considerate. Studiul privirii poarta denumirea de "OCULEZICA".Cei mai multi cercetatori accepta o clasificare rezultata din combinarea codurilor si mediilor de transmitere a mesajelor. iar studiul perceptiei si al modului de utilizare a timpului este denumit "CRONEMICA".numitul limbaj corporal include miscarile corpului. categorii separate ale comunicarii nonverbale si sunt studiate ca atare.Activitatile vocale alcatuiesc "PARALIMBAJUL". Studiul perceptiei si al modului de utilizare a spatiului poarta denumirea de "PROXEMICA". chiar daca se recunoaste ca oamenii transmit semnale simultan prin mai multe canale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful