Sunteți pe pagina 1din 8
C M Y K În baza art 30 alin 2 din Constituţia României şi art
C
M
Y
K
În baza art 30 alin 2 din Constituţia României şi art 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, ne facem nevoile pe cei care încearcă să ne închidă gura!
••TTUU SSEESSIIZZEEZZII NNOOII ÎÎII PPUUNNEEMM LLAA PPĂĂMMÂÂNNTT!!
Pag. 05
de Drãgãsani
•• AAnnuull IIVV •• NNrr 115533 •• 0088 --1144AAPPRRIILLIIEE 22001111
PPRROOEExxpprreeSSvvaassttooaarrccee
ddiinnbbuuggeettuullPPoolliiţţiieeiissuummaa
•• pprreeţţ:: 7700 bbaannii iinntteerrzziiss ppeennttrruu mmaaffiiooţţii şşii ccuurrvvee!!
ddee550000ddeemmiilliiooaannee!!
PICTORIAL SOCIAL DE AVANGARDĂ
Râmnicu
PPoolliiţţiiaalluuiiGGaabbăărrddiinnDDrrăăggăăşşaannii,,
Vâlcea,
chioscurile
În PRESS doar la
INEDIT
SSuunntteemm aaşşaa ppaattrriiooţţii îînnccââtt nnee ffaacceemm
NNEECCOONNSSTTIITTUUŢŢIIOONNAALLĂĂ
Pag. 08
Gabăre,
să moară măsa, cred că popa ăla care te-a botezat pe
tine, a venit rupt de beat la slujbă şi în loc de “Se botează
robul lui Dumnezeu”, a greşit versetul şi ţi-a cântat vejnica
pomenire, că neam de neamul Poliţiei n-a mai văzut un
prost ca tine. Şi poate că de imoţii, te-a scăpat în cazan,
căcăne-am în scalda ta! Ia de-aici ziar pornografic,
pişane-am în cascheta ta!
CCoommuunnaaVVooiicceeşşttii,,
nneevvooiillee ppee ssiimmbboolluurriillee aacceesstteeii ţţăărrii!!
ddiinncceeîînncceemmaaii
ddeenneerreeccuunnoossccuutt!!
Pag. 06
Uite Uite de de ce ce scriam scriam eu eu
cândva cândva Moarte Moarte Politiei! Politiei!
DDiinnţţCCooiiccoonnttiinnuuăă
ssăă--llppuuppeeppee
NNeeaaggooiieeîînnggăăooaazzăă!!
Pag. 03
SINGURUL
LOCAL DIN DE
DRAGASANI
RECOMANDAT
VIP-URI
INTERNATIONALE!
DDrraaggiimmiinnoorrii,,cciittiiţţiiccuuîînnccrreeddeerree
OOrrggaanniizzeeaazzăă
mmeessee ffeessttiivvee,, ccuu
ddiivveerrssee ooccaazziiii,, llaa
pprreeţţuurrii IINNCCRREEDDIIBBIILLEE!!
zziiaarruullPPRROOEExxpprreeSSddeeDDrrăăggăăşşaannii!!
TTEELL:: 00225500--881133 448899
NE PUTE}I CITI, VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro Singura pres` vertical` din Vâlcea!

02 08 APRILIE 2011 - 14 APRILIE 2011

Atitudine

Atitudine

02 08 APRILIE 2011 - 14 APRILIE 2011 Atitudine Atitudine
Prima televiziune online din Vâlcea!
Prima televiziune
online din Vâlcea!

Televiziunea care te ]ine treaz!

TU SESIZEZI, NOI ÎI PUNEM LA PÃMÂNT!

VIZIONAVIZIONATTII--NENE PEPE SISITTEE-- ULUL ZIARULUIZIARULUI PROPRO EXPRESEXPRES::

www.publipro.rowww.publipro.ro

PROGRAMULPROGRAMUL VALABILVALABIL ININ FIECAREFIECARE ZI,ZI, ININ PERIOADAPERIOADA

0808 -- 1414 APRILIEAPRILIE 2011:2011:

PERIOADA 08 08 - - 14 14 APRILIE APRILIE 2011: 2011: d d e e r

ddee rraassuull LLUUMMIIII

rruubbrriiccăă ddee ccoommeennttaarriiii eexxttrreemm ddee aacciiddee aallee ggaaffeelloorr cceelloorr ddee llâânnggăă nnooii ttooţţii::

Mărunţişul aruncat în urma ta De întrebi pe unul din ei ce va face când

Şi-acu eşti o valoare cu adevărat. Eşti un căcat împrăştiat pe-asfalt! PRO ExpreS te-a bătut cum bate Bruce Lee Sau Ionuţ Iftimoaie. Ţi-am tras-o sub centură. Cred că te-am lovit la Ai venit în Drăgăşani şi-ai emis pretenţii. PRO ExpreS te dă acum cu capul de toţi munţii!

La Tribunal ţi-om lua tot ce ai în casă. Şi covoarele! Ţi-am lua şi pantofii. Da-ţi cam put picioarele! Vei rămâne într-o căruţă, veche urâtă şi stricată, Unde mai pui că nu-i a ta. Şi-aia-i tot din banii noştri cumpărată! Tu eşti o valoare. Tu eşti mare bou! Mare bătătură vei primi cadou Şi să vezi bătaie. Bătaie pe bune. Gabăre, te facem actor de filme de acţiune! PRO ExpreS loveşte cu flegme, tu barezi cu faţa! Gabăre te-ai pus cu noi. Ţi-ai distrus viaţa. Du-te, Gabăre, în Făgăraş Să te caci pe un făraş, Că în Drăgăşani, PRO ExpreS-ul te făcu de ruşine:

Când citişi ce scrie, te căcaşi pe tine! Nu ştiam, mâncaţi-aş, cine e vinovat Că canalizarea Drăgăşaniului e-nfundată cu căcat. Gabăre, te-a fătat măta în Dăeşti Şi puţi a căcat tocma de la Ploieşti. Te-au trimis la Vâlcea, cu pluta pe un canal, Dar Gabăre, la Drăgăşani, PRO ExpreS te-a transformat în boschetar. Aici, frate, ţi s-a cam înfundat, Că tot Drăgăşaniul, tu-l împuţi de căcat Du-te, Gabăre, în Făgăraş-ul tău Şi-mpute-i de căcat pe cei din neamul tău! Căci aici tu nu vei face mare lucru, Căci o să te ia apa şi cu vântul, Că o aşa jigodie de mare Nu are ce căta într-un oraş de milioane. Pleacă! Lasă gaborii tăi, plini de diaree, Ia-ţi fluieru-n gură şi marş pe alee!

Să-ţi curgă balele, în faţă la

Unde când te-au promovat dansai ca Macarena! Tu pentru noi, eşti un parvenit

Du-te, ducete-ai de unde-ai venit, Marş, dă-te-n măta, de căcat rătutit! Şi să mai auzim de numele tău, Când ne-o apuca diareea la căpătâiul tău!

coaie!

Viena,

CONSTANTIN GABĂR Dece dat în 2011
CONSTANTIN GABĂR
Dece
dat
în
2011

Pa la Pu şi Pu

la

Gabăre!

Gabăre, eu sunt o legendă-n viaţă, Tu eşti mai prost decât un vis. Pentru Miliţia Română, eşti doar un compromis! Gabor ai fost făcut la apelul de sară Şi avansat, din milă, la o ceremonie funerară Eu rămân o legendă-n viaţă,

Tu

Iată de ce, pentru Miliţia Română, eşti doar un

compromis:

Te-au promovat, din milă, de Ziua Gaborilor, Căcane-am pe coliva ta şi-a lor! Ziarul meu îl citesc o grămadă de puşti, de la unu la zece ani. Ei or s-ajungă cineva, căci vor aduna Mărunţişul aruncat în urma ta De întrebi pe unul din ei ce va face când va fi mare, Spune că vrea să fută ca Titus, căci l-au văzut prin ziare Aşa că puştiul meu se pune pe treabă

Şi dă de mic la muie

Sunt multe despre tine care dor şi nu vrei ca să le spun, Dar iată că mă slobod în cascheta ta acum:

Te crezi norocos că ai avansat Şi-ai ajuns acum un mare căcat în stat,

Dar uiţi că n-ai avea nici chiloţi pe tine Dacă statul n-ar încasa lovele de la mine. Şi-ţi mai spun ceva:

Întoarcete-n munţi, lângă nevasta ta Că băieţii mei de la Izvoru Rece

Mi-au spus că deja are altu cu care timpul şi-l petrece.

la fel de prost ca un vis.

Tu ai îmbătrânit, luând-o la labă.

va fi mare, Spune că vrea să fie ca Alin Barbu, că Alin e cel mai tare Că nu îi este frică să-ţi dea la muie, Gabăre! Aşa că Gabăre, eu rămân o legendă în viaţă Tu eşti doar un vis urât rătăcit prin ceaţă Cu care se şterg la găoază Târfele care, prin munţi, se regulează! Şi nu uita că am băieţi peste băieţii la care tu apelezi! Ţine minte: Mafia bate Gabării şi nu invers, Căci presa-i a Patra Putere în Stat, puţi a căcat

Noi mirosim a parfum, tu

Şi, pe final, îţi mai dau un sfat:

De ai ceva de spus, scrie pe hârtie

Eu îmi las salariul la curve. Tu

Pe bune acum: Gluma e glumă, Dar ai grijă cum vorbeşti. Nu mai fă spume la gură! Pe bune, Gabăre, când vei da ortul lui Popa, Ţi-l plătesc eu pe nea Duţă, să-ţi aleagă garderoba. Şi-l chem şi pe nea Danciu să te-nfăşoare cu roba. Pe bune, de n-o să vin să merg în urma ta Şi-am să te jelesc, Gabăre, aşa:

Aoleo, al meu, al meu, Căcam-aş în coşciugul tău! Aoleo, al meu, al meu, Besem-aş în nasul tău! Şi-o să te plâng, Gabăre, aşa:

Pişam-aş în cascheta ta! Aoleo, Gabăre, ce-mi făcuşi tu mie, Că dăduşi colţul şi PRO ExpreS n-are de cine să mai scrie Şi tot în urma ta, Îţi mai cânt, Gabăre, ceva:

Cine-i opăritul, cine-i jumulitul? Cine este Gabăr, ăsta tâmpitul? Nu mai e nevoie ca să îl prezint, Că este o mârţoagă. Un căcat băşit. Gabăre, eşti o valoare. Eşti un mare bou! Uite, PRO ExpreS-ul, ţi-o trasă din nou. Tu eşti o valoare cu adevărat, Te-au prins poponarii şi te-au şi castrat. Tu eşti o valoare. Tu eşti Number One, Te-ai dus la Academie şi-ai ieşit mare căcănar!

îl vei lăsa la Judecătorie.

Nu de alta, dar poate dai divorţ

II Fulgescu din Râmnicu Vâlcea s-a cartierul extins! râmnicean Cel mai modern Traian are magazin
II
Fulgescu din Râmnicu
Vâlcea s-a
cartierul extins! râmnicean Cel mai modern Traian are magazin acum şi alimentar o librărie din unde
găseşti mereu tot ce este mai nou pe piaţă pentru copiii tăi.
La fel se întâmplă şi cu alimentele:
mereu proaspete,
comercializate în condiţii de maximă curăţenie şi la
preţuri care sfidează
criza economică din
întreaga ţară!
SSTTOOPP BBLLIITTZZ
RRCCSS&&RRDDSS,,cceellmmaaiimmaarreeffuurrnniizzoorrddeesseerrvviicciiii
RRCCSS&&RRDDSS,,cceellmmaaiimmaarreeffuurrnniizzoorrddeesseerrvviicciiii
TTVVccuuppllaattăăddiinnRRoommâânniiaa,,aattrriimmiissoo
nnoottiiffiiccaarreeccăăttrreeCCoonnssiilliiuullNNaaţţiioonnaallaall
AAuuddiioovviizzuuaalluulluuiişşiiccăăttrreeCCoonnssiilliiuull
CCoonnccuurreennţţeeiipprriinnccaarree
ssoolliicciittăăddaauunneemmaatteerriiaallee
şşiimmoorraalleeîînnvvaallooaarreeddee
110000ddeemmiilliiooaanneeddeeeeuurroo
ddeellaaAAnntteennaaTTVVGGrroouupp
SURSA: Capital

SS

HH

OO

CC

KK

ii

nn

g g

gg

NN

ee

ww

ss

KK

ii

nn

gg

NN

ee

ww

ss

UUnn bbăărrbbaatt ddee 4411 ddee aannii aa mmuurriitt îînn aacceeaassttăă ddiimmiinneeaaţţăă îînn ffaaţţaa
UUnn bbăărrbbaatt ddee 4411 ddee aannii aa mmuurriitt îînn aacceeaassttăă
ddiimmiinneeaaţţăă îînn ffaaţţaa ssppiittaalluulluuii ddiinn BBăăllcceeşşttii,,
jjuuddeeţţuull VVââllcceeaa,, uunniittaattee ccaarree ffuusseessee
ttrraannssffoorrmmaattăă îînn aazziill
ddee bbăăttrrâânnii,, ddee llaa 11
aapprriilliiee,, pprriinn oorrddiinnuull
MMiinniisstteerruulluuii
SSăănnăăttăăţţiiii ddee
ddeessffiiiinnţţaarree aa mmaaii
mmuullttoorr ssppiittaallee
SURSA:Evenimentul Zilei

SS

HH

OO

CC

SS

HH

OO

CC

KK

ii

nn

gg

NN

ee

ww

ss

Şi-apoi îţi cauţi muiere printre ciorile de după colţ N-ar fi rău: Că aş juca la nunta ta, Gabăre, Până mi-aş flegma mucii pe lumânare Şi colacii mi-ar sări din buzunare Şi de nu te potoleşti nici aşa, Să vezi de nu mi-oi usca chiloţii pe crucea ta! Ziarul meu îl citesc o grămadă de puşti, de la unu la zece ani. Ei or s-ajungă cineva, căci vor aduna Mărunţişul aruncat în urma ta De întrebi pe unul din ei ce va face când va fi mare, Spune că vrea să fie ca Stalin, că Stalin e cel mai tare Că şi-a omorât părinţii şi, în loc de lumânare, Le-a aşezat la cap, o pleaşcă de căcat moale. Şi-asta au aflat-o puştii tot din PRO ExpreS, Că astea-s ştirile care toţi le citesc, Tu, Gabăre, nu reprezinţi nici un interes! Ziarul meu îl citesc o grămadă de puşti, de la unu la zece ani. Ei or s-ajungă cineva, căci vor aduna Mărunţişul aruncat în urma ta De întrebi pe unul din ei ce va face când va fi mare, Spune că vrea să fie ca Hitler, că Hitler e cel mai tare Că a gazat jidani ca tine, Gabăre, jigodie mare! Ziarul meu îl citesc o grămadă de puşti, de la unu la zece ani. Ei or s-ajungă cineva, căci vor aduna

08.00 – România sub tirania

preşedintelui Băsescu

08.08

– Publicitate

08.12

– Omagiu Eleno-

Român, la Drăgăşani

09.00

– Publicitate

09.10

– Şedinţa Consiliului

Local Drăgăşani din luna martie 2011

10.00

– Publicitate

10.10

– Videoclipuri

11.00

– Publicitate

11.10

–Film Horror:

Remember Me

13.15

– Publicitate

13.20

– Videoclipuri

13.45

– Publicitate

13.50

– Film Horror: Ultimul

Exorcist

15.10 - Ministrul Valeriu

Tabără, în vizită, la Drăgăşani

16.00 – România sub tirania

preşedintelui Băsescu

16.08

– Publicitate

16.12

– Omagiu Eleno-

Român, la Drăgăşani

17.00

– Publicitate

17.10

– Şedinţa Consiliului

Local Drăgăşani din luna martie 2011

18.00

– Publicitate

18.10

– Videoclipuri

19.00

– Publicitate

19.10

–Film Horror:

Remember Me

21.15

– Publicitate

21.20

– Videoclipuri

21.45

– Publicitate

21.50

– Film Horror: Ultimul

Exorcist

23.10 - Ministrul Valeriu

Tabără, în vizită, la Drăgăşani

SS ĂĂ PP TT ĂĂ MM ÂÂ NN II II
SS
ĂĂ
PP
TT
ĂĂ
MM
ÂÂ
NN
II
II

NN

AA

ŞŞ

PP

AA

RR

LL

II

UU

NE PUTE}I CITI , VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro :

NE PUTE}I CITI, VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro :

FlagrantFlagrant Delict Delict 08 APRILIE 2011 - 14 APRILIE 2011 03 PPoolliiţţiiaa lluuii GGaabbăărr ddiinn
FlagrantFlagrant Delict
Delict
08 APRILIE 2011 - 14 APRILIE 2011
03
PPoolliiţţiiaa lluuii GGaabbăărr ddiinn mmuunniicciippiiuull DDrrăăggăăşşaannii,,
NNEECCOONNSSTTIITTUUŢŢIIOONNAALLĂĂ!!
Vineri, 01 aprilie a.c., cu puterea cu care l-a
investit probabil mumă-sa, căci din câte ştim
noi, nu el reprezintă masele de oameni a căror
oglindă o reprezintă presa şi nici nu este el
ombilicul pământului, Constantin Gabăr,
boschetarul-şef din fruntea Poliţiei Drăgăşani,
făcut poliţai la apelul de seară, în eprubetă şi
Drăgăşani ca
fiind o
publicaţie
pornografică.
Iar
dacă legea
nu
o consideră
publicaţie
avansat la beţie, de Ziua Poliţiei, când mai toţi
şefii beau şi nu mai realizează cine este meituos
fiecare dacă vor mai scoate la vânzare publicaţia
pe care o conduc altfel decât în condiţiile
speciale de vânzare care se aplică în cazul unei
publicaţii cu caracter pornografic. Ţin să
precizez că acţiunea din data de 1 aprilie 2011 a
avut cu totul alt scop, cunoscut fiind faptul că,
împotriva Poliţiei şi mai ales a Poliţiei
Drăgăşani, ziarul meu a publicat serii întregi de
articole extrem de dure, iar prin această acţiune
pornografică,
mi
se pare un
şi
cine ar trebui să fie dat afară din Poliţie, a
îndrăznit să facă ceea ce nici Băsescu nu ar
îndrăzni, într-o Românie a mileniului Trei,
anume: să suprime pentru trei zile publicaţia
noastră. Aşa se face că de vineri, până luni, 4
aprilie a.c., vânzătorii de ziare s-au speriat de
acest boschetar comunist şi nu au expus ziarul
pe tarabe. Gestul gaborului-şef de la Drăgăşani
nu face decât să dovedească faptul că am avut
dreptate şi că poliţia condusă de el este una
neconstituţională care acţionează haotic, cum
vrea Gabăr, numai nu legal. Iată de ce, stimaţi
cetăţeni, scriam cândva, în ziarul nostru Morate
Poliţiei şi Împuşcaţi Judecătorii! Ce ne e poliţia
lui Gabăr de la Drăgăşani, dar ce ne sunt
judecătorii: nişte retardaţi cărora li s-a pus o
robă mai a cătării pe ei, au studia dreptul aşa
cum oricare din noi termină o facultată, în alte
domenii de activitate, însă noi nu ne credem
capabili să ne substituim lui Dumnezeu, aşa
cum o fac ei! Astfel, dacă noaptea cer ajutorul
poliţiei comunitare şi al jandarmilor ca să prindă
hoţi, ei bine iată că pentru a-şi vedea atinse
scopurile meschine, şeful gaborilor drăgăşeneni
abuzivă, angajaţii Poliţiei Drăgăşani nu au făcut
decât să dovedească faptul că tot ceea ce s-a
scris în ziarul meu despre ei este cât se poate de
adevărat. Potrivit comandantului Poliţiei
Drăgăşani, Constantin Gabăr, cu care am
încercat chiar după ce acţiunea a luat sfârşit, să
am o discuţie civilizată - însă acest lucru nu a
fost posibil, întrucât domnia sa nu poate discuta
cu presa fără să ridice tonul peste limita bunului
simţ - acţiunea de vineri, 1 aprilie a.c., a fost
organizată în baza Legii 196/2003, privind
prevenirea şi combaterea pornografiei. Din
imaginile difuzate de TV Etalon Râmnicu
Vâlcea, în posesia cărora am intrat şi eu, deja,
nu reiese că angajaţii Poliţiei Drăgăşani ar fi
răsfoit la chioşcurile de ziare şi publicaţia cu
acoperire naţională, "Fanatik", spre exemplu,
deşi chiar la acea dată, apăruse pe piaţă numărul
328, în care, mai exact, în paginile 28 şi 29,
există nu mai puţin de 12 imagini de acest gen,
color şi mult mai mari ca dimensiune decât cele
publicate în ziarul meu, ca să nu mai spun şi
mult mai clare, deoarece în situaţia mea,
calitatea tiparului cam lasă întotdeauna de dorit.
a
găsit un efectiv de circa 15 poliţişti pe care să
Mai mult decât atât, în Legea 196/2003, în baza
trimită să speriei vânzătorii de ziare. Astfel,
Poliţia Drăgăşani, aflată sub comanda
comisarului-şef Constantin Gabăr, a întreprins,
în data de 1 aprilie 2011, o acţiune ilegală
împotriva ziarului PRO ExpreS de Drăgăşani.
Aceştia au recurs la intimidarea vânzătorilor de
presă din Drăgăşani, ameninţându-i că
vor primi amenzi de minimum 5.000 de lei noi
îi
căreia comandantul Poliţiei Drăgăşani susţine că
a acţionat la data de 1 aprilie 2011, în articolul 3,
alin. 2, se menţionează faptul că: " Dispoziţiile
prezentei legi nu se aplică în cazul materialelor
realizate în interes artistic, ştiinţific, al cercetării,
educaţiei sau al informării.", ori, prin definiţie,
ziarul este un mijloc de informare, situaţie în
care legea nu vede ziarul PRO ExpreS de
abuz în
serviciu din
partea
angajaţilor
Poliţiei
Drăgăşani şi a
comandantului
Constantin
Gabăr care a
autorizat
efectuarea
acestei acţiuni.
Mai mult,
ziarul pe care
îl conduc este
unul cu
tematică
generalistă.
Prin definiţie,
în acest caz,
sunt obligat să
public orice
gen de
informaţii, de
la sfaturi în
bucătărie până
la chestiuni
UUiittee ddee ccee ssccrriiaamm
eeuu
legate de sex.
Mai mult, Constituţia României îmi conferă
dreptul de a publica absolut orice gen de
informaţie. Astfel, art. 30 alin 2 din Constituţia
României, legea care garantează existenţa şi
funcţionarea presei ca a patra putere în stat,
stipulează clar şi la
obiect: "Cenzura
de orice fel este
interzisă.". De
asemenea, art. 30,
alin. 4 din
Constituţia
României
menţionează că
"Nici o publicaţie
nu poate fi
suprimată.", ori
prin intimidarea difuzorilor de presă, angajaţii
Poliţiei Drăgăşani au reuşit performanţa de a
retrage un ziar de pe piaţă, într-o societate
democratică, ori foarte rare sunt cazurile când,
chiar şi în vremurile asupririi comuniste, cineva
s-a încumetat să facă acest lucru. Mai concis,
ziarul meu nu a fost expus la vânzare în zilele
de 1.04.2011, 2.04.2011, 3.04.2011, revenirea pe
piaţă datorându-i-se numai faptului că i-am
ameninţat personal pe vânzătorii de presă că o
să îi acţionez în instanţă pentru a le solicita
daune materiale dacă nu vor expune din nou
ziarul la vânzare.
MMooaarrttee PPoolliittiieeii!!
ccâânnddvvaa
n Alin
BARBU
alyn_propress@yahoo.com
www.publipro.ro
0729/507.307
SC GYMYS SRL vinde făină tip Drăgăşani 500 de PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI calitate superioară
SC
GYMYS
SRL vinde
făină tip
Drăgăşani
500 de
PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
calitate
superioară din
import
AASSTTAADDAA
PPÂÂIINNEE
Ne găsiţi în
municipiul
Drăgăşani,
strada
Căpitan
Hoarcă nr. 19.
Tel./fax:
- - valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
252.280,00 lei
PPEEVVAATTRRĂĂ
- - cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.
5.936,00 lei
Implementarea proiectului a început la data de 26 aprilie 2010 și se desfășoară pe o perioadă de 12 luni.
Au fost implementate următoarele activități:
0250-810.850,
- au fost susţinute cursurile de instruire prevăzute în cadrul proiectului.
GGUUSSTTOOAASSĂĂ
- a fost realizată evaluarea iniţială a sistemului actual de furnizare a serviciilor publice.
mobil:
-
ŞŞIISSĂĂNNĂĂTTOOAASSĂĂ!!
0723-384.520

30.03.2011

„IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI DRĂGĂŞANI” Cod SMIS 5522 MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI, în calitate de beneficiar, are în derulare proiectul „IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI DRĂGĂŞANI”, începând cu data de 26 Aprilie 2010.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS 5522, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul 2.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 296.800,00 lei, din care:

a fost întocmită documentația sistemului în conformitate cu standardul ISO 9001:2008 și s-a desfășurat etapa de Implementarea Sistemului de Management al Calităţii sub îndrumarea consultanților. - vizibilitatea proiectului a fost asigurată prin montarea unei firme luminoase, a unui banner precum și prin aplicarea de autocolante pe echipamentele achiziționate în cadrul priectului. Pentru informaţii suplimentare, pot fi contactaţi domnul Nedelcu Cristian, Primarul municipiului Drăgăşani -

Nedelcu Cristian, Primarul municipiului Drăgăşani - manager de proiect şi doamna Drăghici Maria, Director
Nedelcu Cristian, Primarul municipiului Drăgăşani - manager de proiect şi doamna Drăghici Maria, Director

manager de

proiect şi doamna Drăghici Maria, Director Executiv – asistent manager de proiect la telefon şi fax 0250 811 990, sau prin e-mail la draghicim27@yahoo.com .

Hotelul deschis deasupra restaurantului vã oferã condiþii de confort maxim, la preþuri minime! PRE}URI
Hotelul deschis deasupra restaurantului vã oferã
condiþii de confort maxim, la preþuri minime!
PRE}URI
MMâânnccaarree gguussttooaassăă
CCaa llaa mmaammaa aaccaassăă!!!!!!
DE VIS!
|n pia]a municipiului Dr`g`[ani
RREESSTTAAUURRAANNTTPPAARRAADDIISS

NE PUTE}I CITI, VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro :

NE PUTE}I CITI , VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro :

04

08 APRILIE 2011 - 14 APRILIE 2011

04 08 APRILIE 2011 - 14 APRILIE 2011 Administratie Administratie

Administratie

Administratie

04 08 APRILIE 2011 - 14 APRILIE 2011 Administratie Administratie

Citiţi doar pe WWW.PUBLIPRO.RO:

apare odata la doua luni, la mijlocul lunii şi se vinde doar ca supliment al
apare
odata la doua luni, la mijlocul
lunii şi se vinde doar ca
supliment al
ziarului PRO
ExpreS
apare
in fiecare zi de luni,
doar on-line

supliment ExpreS de cultural Dragasani PRO

ziar electronic PRO ExpreS de Ramnic

apare odata la 3 luni, la finele lunii şi se vinde doar ca supliment al
apare
odata la 3 luni, la finele
lunii şi se vinde doar
ca supliment al
ziarului PRO
ExpreS
apare la jumatatea
fiecãrei
luni!!!

revista de caterinca si umor PRO ExtreM-100% SCANDAL

primarevistadinmediulrural

valcean,VIATAGALICENILOR

apare la doua luni, in ultima zi de vineri a lunii apare o data la
apare la doua luni, in ultima
zi de vineri a
lunii
apare
o data la doua luni, in
prima zi de
vineri a
lunii

a doua revista din mediul rural valcean, REPEREAMARASTENE

atreiarevistadinmediulruralvalcean, JURNALUL DE VOICESTI

atreiarevistadinmediulruralvalcean, JURNALUL DE VOICESTI Postul nostru de televiziune online, PRO ExpreS tv poate fi

Postul nostru de televiziune online, PRO ExpreS tv poate fi vizionat, în afară de site-ul nostru, www.publipro.ro, şi pe

următoarele site-uri româneşti şi internaţionale, la orice oră, din zi şi din noapte şi absolut gratuit:

- www.gecotv.ro

- www.livestream.com - www.mobiles-stuff.com

- www.tvchannelsfree.com - www.tv-online-channels.com

- www.plztv.com

- www.gmgnews.info - www. new-tv.net - www.posturitv.net

- www.tv-online-channels.com - www.plztv.com - www.gmgnews.info - www. new-tv.net - www.posturitv.net

GGaabbăărree,, ffăă--ţţiiuunnttoommoogg rraaff

ccăăsseeppaarreeccăăttee--aassccăăppaatt

r r e e c c ă ă t t e e - - a a

mulţumim!

ppooppaaîînn

ccaapp!!

După acţiunea miliţienească de vinerea trecută, ne-am lămurit: noul şef al Poliţiei Drăgăşani nu are decât să meargă şi să-şi facă un set de analize complete pe la Spitalul numărul nouă deoarece are probleme serioase cu dibla. Gabăre, să moară măsa, cred că popa ăla care te-a botezat pe tine, a venit rupt de beat la slujbă şi în loc de “Se botează robul lui Dumnezeu”, a greşit versetul şi ţi-a cântat vejnica pomenire, că neam de neamul Poliţiei n-a mai văzut un prost ca tine. Şi poate că de imoţii, te-a scăpat în cazan, căcăne-am în scalda ta! Ia de-aici ziar pornografic, pişane-am în cascheta ta! Mai pe înţelesul tuturor acest Gabăr este atât d prost că nici cu

legea în mână nu pricepe că nuare ce să ne facă. De fapt, Gabăr ne-a făcut

reclamă neplătită, pe

posturile locale de televiziune şi a

emonstrat tuturor drăgăşenenilor că se teme de noi şi că îl afectează enorm de mult fiecare articol prin care ziarul nostru arată cât de dobitoc este şeful miliţiei Drăgăşani şi, odată cu el, şi sclavii de pe plantaţia sa care au arătat că sunt capabili să-şi şteargă şeful cu limba la găoază însă nu-s buni de nimic altceva. Ori dacă el crede că printr-o acţiune îndreptată împotriva unui ziar nuşi-a pus întreaga presă în

cap, atunci nu are decât să citească fiecare ziar, în fiecare zi, căci

deja au început colegii noştri să ne ia apărarea şi, pentru aceasta, le

n Alin BARBU alyn_propress@yahoo.com www.publipro.ro

0729/507.307

Mulţumim ministrului Valentin Iliescu pentru spaţiul de antenă acordat de postul tv Etalon pentru a-i

Mulţumim ministrului Valentin Iliescu pentru spaţiul de antenă acordat de postul tv Etalon pentru a-i da meritata lecţie de Drept şefului Miliţiei Comuniste din Drăgăşaniul anului 2011, Constantin Gabăr!

Constantin Gabăr, prin difuzarea, din câte am

înţeles, la cererea acestuia din urmă care a solicitat ca Dudu Roşca, angajatul postului de televiziune în cauză să ia parte la această acţiune, împreună cu gaborii din urbea vinului. Mai mult,

îi mulţumim minsitrului

Valentin Iliescu pentru că

postul de televiziune Etalon

a binevoit ca să ne pună la

dispoziţie spaţiul aferent

unui drept la replică, prilej cu care i-am putut da public o lecţie Gabărului dezaxat de la conducerea Poliţiei Drăgăşani; o lecţie de drept căci habar nu are că nu poate aplica o anumită lege taman acolo unde în respectiva lege, se stipulează clar că ea

nu poate fi aplicată

n Alin BARBU

alyn_propress@yahoo.com www.publipro.ro 0729/507.307

PRO ExpreS mulţumeşte postului local de televiziune Etalon Tv, în primul rând pentru că ne-a ajutat în strângerea de probe împotriva Poliţiei Drăgăşani şi a şefului acestui organism,

Acţiunilemiliţieneştialegunoiuluipoliţieivâlcene,ConstantinGabăr,

pe masa “custodelui” său, chestorul Stoica Miercuri, 06 aprilei a.c., conducerea PRO ExpreS a dus
pe masa “custodelui” său, chestorul Stoica
Miercuri, 06 aprilei a.c., conducerea PRO ExpreS a dus pe
biroul şefului Poliţiei Judeţene Vâlcea, chestorul Ion Stoica, o
plângere prin care a atras atenţia că şeful Poliţiei Drăgăşani nu
face, din această funcţie, altceva decât să îşi bată joc de hainea
poliţienească, transformând poliţia din cel de al doilea municipiu
în organ de represiune comunistă care acţionează strict numai la
cehremul său, făcând astfel necinste sistemului de POliţie din
judeţul nostru, fapt pentru care i-am solicitat mai marelui care se
îngrijeşte de destinele Poliţiei Vâlcene să ia măsuri drastice
împotriva acestui infractor în uniformă, mergând poate chiar
până la a-l trimite înapoi prin munţi, cp se pare că la el primează
legea Junglei iar nu cea aprobată de parlamentari
n Alin BARBU
alyn_propress@yahoo.com www.publipro.ro 0729/507.307
Ieri, doctorii liberali au acordat asistenţă de bază gratuită
cetăţenilor din sudul judeţului Vâlcea!
Potrivit inimosului doctor orleştean Gheorghe Folea (foto), colegii săi liberali nu şi-au
permis, nici în acest an, ca să neglijeze obiceiul pe care şi l-au făcut ca, în fiecare an, pe data de 7
aprilie, cu prilejul Zilei Sănătăţii, să acorde asistenţa de bază cetăţenilor. Acţiunea s-a făcut,
bineînţeles, absolut gratuit
“Încercăm să revigorăm comisiile socio-profesionale. Astfel, fiecare
comisie, şi-a prezentat câte un program. Comisia de Sănătate pe care eu o reprezint, spre exemplu,
pe data de 7 aprilie, de Ziua Sănătăţii, a pus la punct nişte acţiuni în serviciul cetăţenilor. Am
verificat tensiunea, glicemia şi tot ce am putut face pentru oameni, pe străzi, în spaţii amenajate cât
de cât. Bineînţeles gratuit, şi din toată inima, pentru că şi aşa nu mai face nimeni nimic degeaba
pentru bieţii oameni, nici din punct de vedere al Sănătăţii, nici din alte puncte de vedere.”, ne-a
declarat inimosul doctor orleştean şi consilier judeţean liberal, Gheorghe
Folea. n Alin BARBU
alyn_propress@yahoo.com
www.publipro.ro
0729/507.307
SS
SS
SS
HH
HH
HH
OO
OO
OO
CC
CC
CC
KK
KK
KK
ii
ii
ii
nn
nn
nn
gg
gg
gg
NN
NN
NN
ee
ee
ee
ww
ww
ww
ss
SURSA:Libertatea
ss
SURSA:Cancan
ss
NE PUTE}I CITI , VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro :

NE PUTE}I CITI, VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro :

Flagrant Flagrant Delict Delict 08 APRILIE 2011 - 14 APRILIE 2011 05
Flagrant Flagrant Delict Delict 08 APRILIE 2011 - 14 APRILIE 2011 05

FlagrantFlagrant Delict

Delict

08 APRILIE 2011 - 14 APRILIE 2011

05

PPRROO EExxpprreeSS vvaa ssoolliicciittaa îînn iinnssttaannţţăă ddeessppăăgguubbiirrii ddee 550000 ddee mmiilliiooaanneemmiilliiţţiieeiiddrrăăggăăşşeenneenneeccoonndduussăăddeeCCoonnssttaannttiinnGGaabbăărr

judecătorească emisă în acest sens, din care să reiasă că ziarul PRO ExpreS este o
judecătorească emisă în acest
sens, din care să reiasă că ziarul
PRO ExpreS este o publicaţie cu
caracter pornografic. Mai mult,
am fost cercetat de Parchetul de
pe lângă Judecătoria Râmnicu
Vâlcea şi în acest sens, însă s-a
dispus trimiterea mea în judecată
numai pentru infracţiunea de
instigare publică, pentru două
fapte, mai exact pentru
articolele intitulate:
"Moarte Poliţiei!" şi
"Împuşcaţi judecătorii!",
aşadar, nicidecum pentru
că editez sau distribui o
publicaţie cu caracter
pornografic, taman
pentru că legea
196/2003, aşa cum
arătam şi mai sus, nu
este aplicabilă în
acest caz.
rog
respectuos, să
dispuneţi
luarea
măsurilor legale
împotriva şefului Poliţiei
Drăgăşani, Constantin
Gabăr, pentru
încercarea de
suprimare a unei
publicaţii, prin
intimidarea
vânzătorilor de
presă şi vă
rog să
faceţi
NOU PUMN CONSTANTIN
UN
publice
măsurile pe care aţi
decis să le adoptaţi, prin
presa judeţeană, întrucât şi
mie mi-a fost creat nu numai
un prejudiciu material, dar şi unul de imagine,
comandantul Poliţiei Drăgăşani solicitând în mod
expres prezenţa la această acţiune a colegilor mei de
la tv Etalon Râmnicu Vâlcea!”, menţionam în
plângerea adresată chestorului Ion Stoica miercurea
trecută.
PERFECT ÎN GABĂR!
MUIA
COMISARULUI
nAlin BARBU

GGaabbăărr,,uunnşşeeffddeemmiilliiţţiieeppeennaallccaarree nnuu--şşii

ppooaatteeppeeddeeppssiinniicciimmăăccaarrssuubbaalltteerrnniiii!!

Stimaţi drăgăşeneni, pentru a vă putea forma o opinie cât mai corectă vis a vis de gradul sporit de incompetenţă manifestat de către noul şef al poliţiei din urbea în care locuiţi şi unde plătiţi lunar taxe către stat pentru ca primii infractori în uniformă ai acestei ţări (poliţiştii) să aibă cu ce să-şi hrănească odraslele retardate ca şi ei, vă arătăm în continuare, cum marele căcat cu ochi, Constantin Gabăr, cel care a ordonat o acţiune de represiune îndrpetată împotriva ziarului nostru, vizibil

represiune îndrpetată împotriva ziarului nostru, vizibil afectat de faptul că l-am criticat taman pentru ca

afectat de faptul că l-am criticat taman pentru ca

dumnevoastră să fiţi corect informaţi şi să ştiţi cu ce infect aveţi de a face, nu este în stare nici măcar să-şi sancţioneze, disciplinar, pe linei de serviciu, gaborii din subordine, adrămite să mai facă el dreptate lui Ţepeş în Drăgăşaniul mileniului

Mai exact,

al treilea

Gabăr încă mai caută dovezi cu privire la faptul că băiatul patronului drăgăşeneani Gheprghe Şoarece, a fost nedreptăţit de agenşii de la Rutieră şi că s-a mers chiar până

lucrurile nu

erau deloc

Cum

spuneam, Gabăr încă mai caută dovezi, în timp ce nouă ne-a parvenit declaraţia puştiului care a fost silit să semneze procesul verbal, imediat ce s-a aflat de acţiunea pe care gaborii infecţi de sub comanda lui Constantin Gabăr, au

aşa

într-acolo încât aceştia să oblige alţi participanţi la trafic; să îi constrângă, mai bine zis, prin metode pur miliţieneşti, ca să smneze procesul verbal ca şi când ar fi fost la faţa locului şi ar fi văzut ce s-a întâmplat însă

îndreptat-o împotriva acestei publicaţii. În declaraţia cu pricina, Cosmin Jibotean din Voiceşti, arată cât de penali sunt gaborii de la Drăgăşani. n Alin BARBU alyn_propress@yahoo.com www.publipro.ro 0729/507.307

alyn_propress@yahoo.com www.publipro.ro 0729/507.307 Întrucât acţionează după bunul plac, nicidecum conform

Întrucât acţionează după bunul plac, nicidecum conform legilor în vigoare în ţara noastră şi în Uniunea Europeană a cărei membră este România, la ora actuală, PRO ExpreS va îndrepte în instanţă două acţiuni împotriva şefului Poliţiei Drăgăşani, Constantin Gabăr, dar şi a instituţiei pe care acesta cică o conduce. Prima acţiune va fi penală şi va avea ca obiect abuzul în serviciu comis de către şeful Poliţiei Drăgăşani, Constantin Gabăr, iar cea de a

doua, va fi o acţiune civilă şi va viza întreaga Poliţie a celui de al doilea municipiu al Vâlcii. Sunt lucruri pe care i le-am făcut cunoscute şefului IPJ Vâlcea, Ion Stoica, deoarece Poliţia Drăgăşani, cel puţin de la venirea lui Gabăr la conducerea sa acţionează mai haotic ca oricând şi a devenit deja NECONSTITUŢIONALĂ, prin acţiunile îndreptate împotriva unei publicaţii ca exponent a unei puteri în

stat garantată de Legea Supremă

menţionat faptul că am aflat de acţiunea lui Gabăr de vinerea trecută, abia după orele 13.00, aprilie, atunci când am mers la administratorul SC GYMYS SRL din Drăgăşani ca să încasez suma de bani de 2.000 de lei, ceea ce reprezenta serviciile publicitare pe care urma să le prestez acestei firme, conform contractului încheiat la începutul anului în curs, pe luna care abia a început. Acesta mi-a spus că deja mi-a trimis o adresă de reziliere a contractului, întrucât a vrut să-şi cumpere ziarul de la chioşcuri, mai înainte de a ajunge eu la firmă ca să îi ofer exemplarele gratuite ce

i

de publicitate încheiat, deoarece dorea să plece din localitate, însă nu a găsit la nici un chioşc de ziare,

publicaţia către care plătea servicii de publicitate. Mai mult, acesta nu ştia din ce motiv nu a găsit ziarul la chioşcuri şi mi-a reproşat că mă va da în judecată ca să îi demonstrez că i-am publicat macheta pentru care

a

martie inclusiv, deoarece, domnia sa consideră că a fost escrocat şi că, în realitate, nu i s-a publicat niciodată macheta aşa cum era stipulat în contract. “Ca atare, datorită acţiunii nelegale a subordonaţilor dvs. de la Drăgăşani, am pierdut suma de 18.000 de lei vechi (2.000 de lei/fiecare lună începând cu aprilie 2011 şi terminând cu decembrie 2011), fără a mai pune la calcul vânzarea ziarului în cele trei zile cât a lipsit de pe piaţă. Ca atare, vă rog să luaţi act de intenţia mea de a reveni cu o acţiune în instanţă împotriva poliţiei Drăgăşani pentru recuperarea prejudiciului creat şi cu o plângere

penală de abuz în serviciu împotriva comandantului Poliţiei Drăgăşani,

Constantin Gabăr, întrucât

se cuveneau în baza contractului de prestări servicii

plătit de la începutul acestui an şi până în luna

Astfel, trebuie

a acţionat cu de la sine putere, fără un cadru legal şi fără o hotărâre

sine putere, fără un cadru legal şi fără o hotărâre SSeerrvviicciiii ccoommpplleettee ddee
SSeerrvviicciiii ccoommpplleettee ddee ssppăăllăăttoorriiee aauuttoo llaa ssttaannddaarrddee oocccciiddeennttaallee
SSeerrvviicciiii ccoommpplleettee ddee ssppăăllăăttoorriiee aauuttoo llaa
ssttaannddaarrddee oocccciiddeennttaallee şşii pprreeţţuurrii rroommâânneeşşttii
Ne găsiţi în Drăgăşani, pe strada Doctor
Bagdasar, lângă spitalul municipal Drăgăşani

NE PUTE}I CITI, VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro :

NE PUTE}I CITI , VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro :

06 08 APRILIE 2011 - 14 APRILIE 2011

Actualitate Actualitate

06 08 APRILIE 2011 - 14 APRILIE 2011 Actualitate Actualitate

ŞŞeeffuull PPoolliiţţiieeii DDrrăăggăăşşaannii ffaallssiiffiiccăă rraappooaarrtteellee ooffiicciiaallee

ccăăttrreecchheessttoorruullIIoonnSSttooiiccaa??

Aşa cum era de aşteptat, şeful IPJ Vâlcea, chestorul Ion Stoica (foto dreapta), habar nu
Aşa cum era de aşteptat, şeful IPJ Vâlcea,
chestorul Ion Stoica (foto dreapta), habar nu
avea de acţiunea întreprinsă de gaborii din
Drăgăşani, sub comanda comisarului-şef
din urbea vinului, Constantin Gabăr (foto
stânga), vineri, 1 aprilie a.c., împotriva
ziarului nostru, PRO ExpreS de Drăgăşani,
prin care au încercat să intimideze difuzorii
de presă de pe raza municipiului
Drăgăşani ca să nu mai expună această
publicaţie, la vânzare. “Mie, domnul
Gabăr mi-a raportat că vineri, 1 aprilie
2011, a făcut o acţiuni, cu poliţişti, cu
procurori, deci echipe complexe, pe

fie

linia prinderi de hoţi şi alt gen de infractori. Şi chiar a fost o acţiune încoronată de succes. Nu

mi

contribuabili, flosind poliţşia pe post de miliţia lui personală nAlin BARBU alyn_propress@yahoo.com
contribuabili, flosind poliţşia
pe post de miliţia lui
personală
nAlin BARBU
alyn_propress@yahoo.com
www.publipro.ro
0729/507.307

s-a spus nimic despre ziare şi chioşcuri1 Vă

măsuri şi vi le voi şi comunica, legal!”, şi-a

rog să mp credeţi că acum vă aud pentru prima dată! O să cercetăm cazul şi vă promit că se vor

lua

luat angajamentul singurul om dintre toţi poliţiştii care nouă ne-au inspirat încredere, până în acest moment, respectiv şeful IPJ Vâlcea, dr. Ion Stoica. Ceea ce trebuie însă reţinut din discuţia

care am purtat-o miercuri, 06 aprilie a.c., cu

şeful Poliţiei judeţului Vâlcea, este că acest

pe

infractor în uniformă, Constantin Gabăr, se crede mai presus decât toate legile acestei ţări şi face

din

poliţie un stat în stat ori un organism de

represiune comunistă, acţionând, iată, de capul său, aşa cum spuneam, fără hotărâri judecătoreşti

deoarece nici un judecător nu ar fi atât de tâmpit

ca să se lege la cap când nu îl doare şi să facă ceva ce nici măcar regimul Ceauşescu nu a

încercat, repsectiv suprimarea unei publicaţii, în plină democraţie. Gabăr face astfel de chestiuni

din

capul său şi, iată, mai mult, îşi minte şefii,

în care Gabăr nu numai că ar trebui eliberat

legat în mijlocul oraşului de o bară metalică,

ca la Viena, clubul pe care domnia sa avem

depunând rapoarte falsificate şi folosind atât resursele materiale cât şi umane ale Poliţiei Drăgăşani în atingerea unui scop al lui personal, acela de a se răzbuna pentru articolele

defăimătoare pe care le-am publicat la adresa lui,

caz

funcţie, dar ar trebui ori să fie arestat, ori, să

aşa

informaţii că îl cunoaşte destul de bine, şi să fie aduşi toţi plătitorii de taxe, înarmaţi cu pietre cu care să arunce în el pentru cum îşi bate el joc de

din

DDiinnţţCCooii ccoonnttiinnuuăă ssăă--ll ppuuppee

ppee NNeeaaggooiiee îînn

ggăăooaazzăă!!

În ediţia de luni, 04 martie a.c., a ziarului local “Viaţa Vâlcii”, ziaristul pupincurist de mâna a cinşpea pe care nu putem pricepe cum de, un om cu prestanţa lui Petrică Tănăsoaica acceptă ca să lucreze în redacşia lui, respectiv, măseluţa cariată Robert Dinţoi (foto stânga) şi-a reluat seria articolelor comandate, la adresa actualului primar al comunei Ioneşti. Pe câţiva bani, ca să aibă şi el de o ţuică şi o buză de pizdă, probabil, Robert Dinţoi i-a dat lui Constantin Neagoie o săgeată ascendentă, pupându-l fix în găoază şi deloc

nemeritat. Deşi el scrie altceva, anume că Neagoie a făcut extraordinar de multe lucruri pentru comuna Ioneşti. Mai scroe şi că ar face mult mai multe dacă ar fi lăsat, atacându-l indirect pe fostul primar, Ion Cătănoiu, cum că acesta i-ar pune beţe în roate prin atacurile din presă. Ceea ce nu ştie Robert Dinţoi este că tot ce s-a făcut în Ioneşti s-a făcut în baza proiectelor fostului edil-şef şi, mai rău: că Neagoie nici măcar nu a continuat legal aceste proiecte. Ultima ispravă penală a lui Neagoie fiind aceea că a scos la lucru maşinile

de gunoi achiziţionate de fostul primar, deşi recepţia la lucrările desfăşurate în baza acestui proiect nu a mai fost semnată, întrucât comisia care are astfel de sarcini în cadrul primăriei Ioneşti s-a speriat când a aflat că Neagoie a plătit toţi banii în avans pentru aceste lucrări. Însă Neagoie a făcut asta de frica Urban- ului care va intra, în curând, pe piaţa de la Scundu şi astfel va forma o axă care va prinde Ioneştiul la mijloc şi asta va face ca Neagoie să nu mai poată implementa proiectul pus în practică de Ion Cătănoiu. Dar Robert

proiectul pus în practică de Ion Cătănoiu. Dar Robert Dinţoi suntem convinşi că, şi în acest
proiectul pus în practică de Ion Cătănoiu. Dar Robert Dinţoi suntem convinşi că, şi în acest

Dinţoi suntem convinşi că, şi în acest

caz, i-ar ridica osanale actualului edil

din Ioneşti

în cârciumă, pe bani şi pe ţuică!

Că atâta ştie el: să scrie

n Alin BARBU alyn_propress@yahoo.com www.publipro.ro 0729/507.307

PPrriimmaarruull BBlleejjaann vvrreeaa ccaa UUrrbbaann--uull

ssăă ssaalluubbrriizzeezzee ccoommuunnaa SSccuunndduu!!

PPrriimmaarruull CCîîrrssttiinnaa ccllăăddeeşşttee

oo nnoouuăă ggrrăăddiinniiţţăă,, llaa OOrrlleeşşttii!!

însă va fi şi inaugu- rată şi dată în folosin- ţa prichin-
însă va
fi şi
inaugu-
rată şi
dată în
folosin-
ţa
prichin-

Primarul comunei Orleşti, Constantin Cîrstina (foto), are în lucru, la ora actuală, o grădiniţă ce urmează a fi dotată la standarde moderne, imediat ce lucrările de construire a acesteia vor lua sfârşit. Pentru acest proiect, Cîrstina a primit fonduri în valoare de zece miliarde de lei şi, aşa cum a promis, la începutul anului în curs, imediat ce timpul a permis, a demarat lucrările de construire a acestei unităţi. Potrivit dirigintelui de şantier cu care am reuşit să stăm de vorbă, în urmă cu două săptămâni, se doreşte ca edilul-şef aşl acestei localităţi, să le facă o surpriză plăcută copiilor, de ziua lor. Astfel, pe 1 iunie a.c., grădiniţa nu numai că va fi terminată,

deilor orleşteni. Prin rapiditatea cu care s-a

ocupat de acest proiect şi importanţa pe care i-a acordat-o, Cîrstina a

dovedit, odată în plus că este un primar care iubeşte copiii şi ştie cum să aibă grijă de viitorul nostru, nu

numai de

prezent. n Alin BARBU alyn_propress@yahoo.com www.publipro.ro 0729/507.307

Zilele trecute, primarul social- democrat al comunei Scudnu, Dumitru Blejan (foto stânga) şi-a dezvăluit dorinţa
Zilele trecute, primarul social-
democrat al comunei Scudnu,
Dumitru Blejan (foto stânga) şi-a
dezvăluit dorinţa personală de a
aduce Urban-ul ca să facă
curăţenie şi în localitatea pe care o
conduce. “Domnule, pe unde s-a
dus această firmă ca să lucreze, să
ştiţi că nu s-au auzit

decât vorbe bune despre ea. Ca atare, aş fi extraordinar de mulţumit dacă, în viitorul apropiat, tot ei s-ar ocupa şi de salubrizarea la nivelul comunei Scundu pe care eu o conduc. Bineînţeles, în curând, vom organiza o licitaţie în acest sens şi bineînţeles că orice firmă interesată poate participa. Însă, raportând calitatea lucrărilor şi baza de utilaje moderne de care dispune Urban-ul la preţul extraordinar de mic la care lucrează, eu zic că altcineva nu ar avea sorţi de izbândă ca să pună mâna pe serviciul de salubrizare la Scundu. Avem nevoie de profesionişti şi vrem ca să păstrăm o linie cu Orleştiul, Prundeniul şi Drăgăşaniul, ca atare, din punctul meu

de vedere, Urban este bine venită la Scundu. Nu mai avem decât să perfectăm actele în acest sens şi o vom face cât mai curând, aşa cum spuneam!”, a punctat Dumitru Blejan. n Alin BARBU alyn_propress@yahoo.com www.publipro.ro 0729/507.307

SS SS SS SS HH AArrhheeoollooggiiii aauu ggăăssiitt HH
SS
SS
SS
SS
HH
AArrhheeoollooggiiii aauu ggăăssiitt
HH
OOppeennssiioonnaarrăăddee7755ddeeaanniirriissccăăttrreeiiaanniiddee
PPrrooccuurroorriiiiDDIIIICCOOTT,,ppoolliiţţiişşttiişşiijjaannddaarrmmiiaauuddeesscciinnss,,jjooii,,îînn
HH
HH
OO
OO
OO
îînncchhiissooaarree
OO
5533ddeellooccuurrii,,îînnttrr--ooaammppllăăaaccţţiiuunneeddeeccaappttuurraarreeaauunnoorr
CC
rrăămmăăşşiiţţeellee uunnuuii oomm
CC
CC
CC
iinntteerrllooppiiccrraaiioovveenniiccaarree
KK
KK
KK
dduuppăăcceeaallăăssaatt
KK
ccaarree aa ttrrăăiitt aaccuumm
aauuiinnttrroodduussîînnRRoommâânniiaa,,
ii
ii
ii
ttrreeiiţţăărriiffăărrăă
ii
nn
nn
ccuuaajjuuttoorruulluunnoorr
nn
nn
gg
55
000000 ddee aannii AAcceeşşttiiaa
gg
bbuullggaarrii,,aarrmmeelleettaalleeşşii
gg
iinntteerrnneettppeennttrruu
gg
mmuunniiţţiiee,,ccaarreeaauuffoosstt
mmaaiimmuulltteeoorree
NN
ee
ww
ccrreedd ccăă aauu ddeessccooppeerriitt
pprriimmuull hhoommoosseexxuuaall
NN
NN
NN
uuttiilliizzaatteeîînnccoonnfflliiccttee
ee
ee
llaassffâârrşşiittuull
ee
ssttrraaddaalleessaauuaalltteerrccaaţţiiii
ww
ww
SURSA:Mediafax
lluunniiiittrreeccuuttee
ww
SURSA:Gandul
SURSA:Adevarul
ss
ss
ddiinnttrreeggrruuppăărrii
ss
ss
NE PUTE}I CITI, VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro :
Mozaic 08 APRILIE 2011 - 14 APRILIE 2011 07

Mozaic

08 APRILIE 2011 - 14 APRILIE 2011

Mozaic 08 APRILIE 2011 - 14 APRILIE 2011 07

07

SSăănnăăttaatteeaaDDrrăăggăăşşaanniiuulluuii,,

Miercuri, 6 martie a.c., la sediul primăriei municipiului Drăgăşani, edilul-şef al urbei vinului, social-democratul Cristi Nedelcu, a susţinut, împreună cu liderul social-democrat judeţean, Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, o conferinţă de presă, pentru a explica cetăţenilor stadiul implementării proiectului "Dezvoltarea ambulatoriului Spitalului Municipal din Drăgăşani". Proiectul a fost finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa proiritară 3 - ”Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 - ”Reabilitarea / modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.234.853,26 lei, din care:

- 1.548.572,47 lei a reprezentat valoarea

nerambursabilă din partea Uniunii Europene, prin Fondului European de Dezvoltare Regională;

- 236.840,49 lei a reprezentat valoarea nerambursabilă

din Bugetului Naţional;

- 449.440,30 lei a reprezentat contribuţia Municipiului

Drăgăşani din Bugetul Local.

Obiectivele proiectului:

- Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de

asistenţă medicală ambulatorie din Municipiul Drăgăşani, prin crearea unui Ambulatoriu Integrat al Spitalului Municipal.

- Amenajarea ambulatoriului integrat a dus la schimbări

pozitive pentru comunitate prin eficientizarea acordării de îngrijire medicală avînd în vedere faptul că:

- Oferă servicii medicale integrate prin prezenţa

ambulatoriului într-o unitate medicală cu paturi.

- Face posibile internările de o zi pentru efectuarea

investigaţiilor necesare, ca alternativă la spitalizarea pe o durată mai mare de timp şi care are acelaşi scop.

- Reduce timpul mediu de spitalizare;

- Reduce costurile comunităţii cu asistenţa medicală;

Obiectivele specifice:

- Creşterea eficienţei şi calităţii actului medical ca

urmare a: utilizării personalului medical înalt calificat din spital; dotării corespunzătoare a cabinetelor medicale de specialitate; obţinerea unei

continuităţi a actului medical şi reducerea duplicării actelor medicale, pierderea din evidenţă a pacienţilor; posibilităţii urmăririi pacienţilor de la primele consultări până la externarea din spital.

- Creşterea satisfacţiei pacienţilor datorită: unui

spaţiu de aşteptare modern, confortabil, care să nu

adauge un stres suplimentar experienţei bolii, prin ea însăşi traumatizantă; cabinete medicale renovate, amenajate, care să dea un plus de încredere în profesionalismul serviciilor oferite aici;

- Creşterea satisfacţiei personalului medical, care:

se bucură de un mediu de lucru mai plăcut, desfăşurîndu-şi activitatea în cabinete modernizate şi echipate corespunzător; nu va mai trebui să parcurgă distanţa pînă la cabinetele de specialitate aflate în policlinica situată în afara incintei propriu-zise a spitalului.

Grupuri ţintă:

- Grupul ţintă numărul 1 este reprezentat de locuitorii

municipiului Drăgăşani şi din alte 20 de localităţi din jumătatea sudică a judeţului Vâlcea, toate din mediul rural, persoane asigurate.

- Grupul ţintă numărul 2 este reprezentat de medicii

care lucrează sau vor lucra în cadrul Spitalului Municipal Drăgăşani.

Rezultatele proiectului:

ppeemmââiinniissiigguurree!! - Proiectul are ca rezultat amenajarea/ echiparea şi integrarea în secţiile
ppeemmââiinniissiigguurree!!
- Proiectul are ca rezultat
amenajarea/ echiparea şi
integrarea în secţiile spitalului
(cu aceeaşi specialitate), a unui
număr de 7 cabinete medicale de
specialitate.
-
De asemenea, a fost
amenajat un centru de
amenajare
şi dotare a
cabinetelor
a dus la
creşterea
calităţii
serviciilor
medicale oferite
cetăţenilor.
recoltări pentru
analize.
- Dotarea
Ambulatoriului a
constat în echiparea
acestuia cu mobilier şi
echipamente specifice.
Întregul proces de
ccuurraatt!! Renumita firmă de
ccuurraatt!!
Renumita
firmă
de

salubrizare a reputatului om de afaceri Doru Florescu, SC URBAN SA, face eforturi considerabile pentru ca cel de al doilea municipiu al Vâlcii să fie menţinut într-o stare excepţională, cel puţin, al capitolul Curăţenie. Potrivit noului director al SC Urban SA Drăgăşani, Corneliu Grigore (foto), această

societate a făcut investiţii majore în urbea vinului - atât investiţii de personal, cât şi în utilaje - cu care să desfăşoare

o activitate exemplară în

slujba cetăţenilor cu care are încheiate contracte. Toate acestea, în ciuda preţului destul de mic pe care îl

practică pentru serviciile sale

de salubrizare. Astfel, potrivit

conducerii filialei de la Drăgăşani a acestei societăţi,

la ora actuală, URban-ul îşi

desfăşoară activitaea, în cel de

al doilea municipiu al Vâlcii cu: două autocompactoare, marca Mercedes şi Iveco, noi, fabricaţie 2010, o autocontainieră marca Saviem, o automăturătoare

marca Iveco, o autocisternă şi un tractor U 650 dotat cu remorcă. În ceea ce priveşte personalul, în Drăgăşani, la

ora actuală, la stradal, Urban- ul lucrează cu zece muncitori şi cu un şef de echipă, cinci

Şi

ca şi când nu ar fi investit deja enorm, conducerea Urban-ului continuă să se sacrifice în interesul cetăţenilor. Aşa se

face că, de curând, în Drăgăşani, au fost amenajate nu mai puţin de patru ţarcuri, îngrădite cu sârmă şi acoperite cu tablă. În ceea ce priveşte amplasarea acestora, conducerea societăţii a optat pentru: cartierul Rahova, unde au fost amenajată două astfel

şoferi şi patru încărcători

de dispozitive, un altul a fost amenajat lângă Colegiul Gib I Mihăescu şi un altul în spatele Poştei din Drăgăşani.

n Alin BARBU, alyn_propress@yahoo.com www.publipro.ro

0729/507.307

SURSA: Cotidianul PPDDLL nnuu eessttee iinntteerreessaatt ddee ddeemmnniittaatteeaa şşii iimmaaggiinneeaa
SURSA: Cotidianul
PPDDLL nnuu eessttee iinntteerreessaatt ddee ddeemmnniittaatteeaa
şşii iimmaaggiinneeaa RRoommâânniieeii

SS

HH

OO

CC

KK

ii

nn

gg

NN

ee

ww

ss

AA

PRESTĂRI

plus diferenta corespunzatoare cu apartament 3 camere (de preferinta fara

imbunatatiri si la etajele inferioare) in Dragasani sau Rm Valcea. Rel. la tel: 0721- 097.603 sau 0730-908.918 -Vând apartament 4 camere, str. Piaţa Pandurilor, bl. H, sc. G, ap. 6, centrală, termopane, bloc izolat. Telefon: 0742-

145.483

sau 0743-503358.

VÂNZĂRI

MM

 

SERVICII:

-Referate, lucrări de licenţă. RAPIDITATE ŞI PROFESIONALISM LA UN PREŢ PENTRU ORICE BUZUNAR. La

orice materie, nota 10 este garantată! Rel. la tel: 0729-507.307 -Ofer meditaţii la limba engleză şi limba şi literatura româna- orice nivel, în Drăgăşani. Rel la tel: 0763-

-Vând casă în com Ioneşti, sat Fişcălia, la strada principală, la 16 km. de Drăgăşani şi 37 km. de Rm. Valcea + teren 700 mp.Multiple îmbunătăţiri. Preţ negociabil. Relaţii la tel: 0724 -Vând casă şi loc de casă, în suprafaţă de 5.140 de metri pătraţi, 40 de metri lăţime, în comuna Lungeşti, sat Stăreşti. Relaţii la telefon: 0728-242.399. - Vând casă în Drăgăşani, pe strada Podgoriei nr. 47, lângă depozitele Federal Coop, compusă din 5 camere, bucătărie, cămară, hol, baie, beci, anexe gospodăreşti, bucătărie de vară, copertină, coteţe de păsări şi porci. Curte: 482 mp, în totalitate betonat, o suprafaţă de 500 mp amenajată, cu parc de agrement (gazon, cascadă, foişor, arbuşti şi plante decorative), livadă cu pomi fructiferi în suprafaţă totală de 1.650 mp, racord la apă şi canalizare, gaz, încălzire cu centrală termică pe gaz şi sobe cu lemne, alimentare cu apă din reţeaua publică şi din fântână particulară. Preţ negociabil, după vizionare! Relaţii la telefon: 0726-392.644 şi 0744-509.169 -Vând proprietate în Drăgăşani

compusă din casă cu 3 camere şi baie, vie,

garaj de beton, bucătărie de vară, în suprafaţă totală de 2.000 mp. Telefon: 0745-

950.155.

-Vând casă in comuna Mitrofani cu 3

TERENURI:

-Vând teren pentru construcţie casă, în Drăgăşani, str. Avram Iancu, în suprafaţă de 2500 mp. Utilităţi: apă, curent, gaz şi asfalt. zonă foarte liniştită. preţ: 4,5 euro/mp. relaţii la telefon 0763-659.369 -Vând urgent un teren în suprafaţă totală de 190 de metri pătraţi cu o clădire aferentă, în strada Stadion, nr. 4. Relaţii la telefon: 0726-801.705 sau

0250-811.983.

-Vând teren de 3.700 mp, cu utilităţi în strada Rahova nr. 135, Drăgăşani. Relaţii la telefon 0724-

099.352.

- Vand teren agricol extravilan in Dragasani, cartierul Ylatarei - in

punctul Tir, in parcele diverse. Pret negociabil. Relatii la telefon: 0722-

658.443.

- Vand teren în comuna Orlesti, în suprafaţă de 3.400 de metri. Preţ:

8.000 de euro. Locaţie: Comunca Orlesti, sat Auresti, 3400m2, curte 400m2, 3000m2 gradina, casa cu 2 camere batraneasca., bucatarie vara separata de casa 1 camera, fantana in curte, magazie mare cu patul, beci, intravilan, gaze la poarta. 8300 euro. Relatii la telefon: 0745012395.

NN

II

CC

 

066.520.

 
 

-Vând apartament 2 camere,

UU

decomandat, in bloc linistit. 50mp.pret 20

mii

euro. Relaţii la telefon: 0721-882.102.

AA

897.954

-Tanara, absolventa de liceu cu profil economic, caut loc de munca in diverse domenii. Relatii la telefon:

0760-019.810fer meditaţii la limba engleză şi limba şi literatura româna- orice nivel, în Drăgăşani. Rel la tel:

0763-897.954

-Vând apartament cu trei camere, faianta, gresie, centrala termica, la mansarda, bloc izolat termic, etaj 4, in Ramnicu Valcea, in zona Traian. Pret 26.000 euro. Relatii la telefon: 0742-

691.309

-Vând urgent apartament cu 2 camere, zona centrală, pe strada Gib Mihaescu Bloc Rusidava. Sc. C, Ap. 15, cu imbunatatiri multiple: centrala termica , parchet, gresie,

faianta, termoizolare. Pret negociabil. Rel la:

0768-576.960.

NN

PP

ŢŢ

UU

VÂNZĂRI AUTO:

- Vând urgent VOLKSWAGEN GOLF 3 cu patru uşi, gri metalizat, trapă electrică, închidere centralizată cu chei rabatabile, motor 1,4 pe benzină, radio casetofon in linia bordului, mp3 player cu funcţie antiradar, detector de radare ultimă generaţie, tv lcd 7,5 inch, modulator fm. provenienţă Austria, înscrisă, ITP valabil până în august 2012, doar 12.000 km rulaţi în ţară! Preţ 2.700 EURO, NEGOCIABIL. Relaţii la telefon: 0729-507.307 -Vand Dacia 1310 berlina. An fabricatie 1998, GPL omologat,

UU

- Vând apartament în Drăgăşani, poziţie ultracentrală, vis-a-vis de Catedrală, cu 3 camere, 3 balcoane, 2 băi, centrală, parchet, la etajul 2din4. Pret: 38 mii euro.

Tel:

0767106365

VÂNZĂRI/ÎNCHIRIERI

BB

LL

II

CC

II

RR

 

GARSONIERE:

-Vând garsoniera de comandata,

confort 1, 32 mp

Contorizata, apa curenta, Strada Tineretului,

Bl. G 2. Relatii la: 0740-941.168 -Inchiriez garsoniera. Relatii la telefon:

0740-646.680 si 0740-941.168. -Caut garsonieră spre închiriere, în municipiul Drăgăşani. Relaţii la telefon:

Et. 1, centrala termica.

camere si anexe. Teren agricol 12.000 mp si livada cu pruni. Relaţii la telefon: 0765-

865.808.

-Vând casa in comuna Verguleasa, sat Dumitresti cu trei camere, baie, fantana in curte si anexe. Relatii la telefon: 0354-

805.320

-Vând casă cu ANEXE, PAMANT SI PADURE, situata la 26 de kilometri de municipiul Dragasani.Pret negociabil. Relaţii la telefon: 0747-634.375 -Vând casă în comuna Voicesti, satul Tighina, judeţul Valcea, compusă din patru camere, cu 25 arii de teren arabil, pomi fructiferi, iesire la strada de 40 metri latime. Pret negociabil. Relatii la tel: 0761-181.050. -Vând construcţie tip pensiune cu demisol, parter şi două etaje cu un teren aferent în suprafaţă de 1.600 de metri pătraţi în municipiul Drăgăşani, strada Tudor Vladimirescu, nr. 257. Relaţii la telefon:

sau 0770-825.465

ANUNŢURI SPECIALE:

- Asociaţia „Am nevoie de

tine” vine în sprijinul copiilor cu dificultăţi, cu tulburări de spectru (Autism, Sindrom Aspenger), cu tulburări de atenţie şi hiperactivitate (ADMD), cu tulburări de limbaj, cu tulburări de comportament. Asociaţia „Am

nevoie de tine”, oferă, în acest sens, serviciile: terapie, terapie ABA, logopedie, consiliere, evaluare şi întocmire de programe personalizate, tehnici de lucru, consilierea familiei. Pentru detalii, puteţi contacta preşedintele Asociaţiei „Am nevoie de tine”, dna psiholog Daniela Pănescu, la: 0766-

352.700.

CONT: RO79BTRL

II

cauciucuri noi si taxe achitate la zi si cu carlig de remorcare. Al doilea proprietar. Pret: 4.500 RON, negociabil. Relatii la tel.: 0762- 660016 sau 0762-659.278 -Vând Dacia 1310, an fabricaţie 1996, stare bună, preţ avantajos. Relaţii la telefon: 0744.61.94.81. -Vând autoturism Nissan Sunny E13, 1986, benzină, pentru piese. Preţ 1100 lei negociabil. Telefon:

0724.67.40.76.

 

0723-582.771

-Vând urgent garsonieră cu acte in regula, fara imbunatatiri, in Dragasani. Pret convenabil. Relaţii la telefon: 0722-426.577.

VÂNZĂRI

TT

DD

EE

 

CASE/PENSIUNI:

AA

-Vând casă în Drăgăşani, CU PATRU CAMERE, bucătărie, baie, garaj şi anexe, pe strada Doctor Voiculescu nr. 7. Relaţii la telefon: 0728-072.259 -Vand casă în Drăgăşani, strada Unirii, nr. 13.Relaţii loa telefon: 0250-814.610. -Vand casă în Creţeni, cu 3 camere, anexe şi teren agricol. Relaţii la: 0748-

VÂNZĂRI APARTAMENTE:

TT

 

-Schimb apartament cu 2 camere (dispune de 2 balcoane, centrala termica, contoare apa si gaz, izolatie termica exterior), in Dragasani, Aleea Tineretului, et. 2,

EE

0265-236.543.

03901205F45889XX

TTUU SSEESSIIZZEEZZII,, NNOOII ÎÎII PPUUNNEEMM LLAA PPĂĂMMÂÂNNTT!! S`pt`mânal de informa]ie [i atitudine al
TTUU SSEESSIIZZEEZZII,, NNOOII ÎÎII PPUUNNEEMM LLAA PPĂĂMMÂÂNNTT!!
S`pt`mânal de informa]ie [i
atitudine al municipiului
Dr`g`[ani [i al comunelor din
sudul judetului Vâlcea [i nu numai
REDACTIA:
Colaboratori Sport: prof.
Vali Enachescu, Pamfletar: Ionel Jitianu
de Drăgăşani
Colaboratori Cultură: Mariana Lazăr,
Luminiţa Roşoagă şi Elisabeta Floroiu;
Colaboratori politica si administratie:
Codruţa Dumitrescu. Ilie Silviu Nicolae;
PICTORIAL SOCIAL
DE AVANGARDĂ
Editorialist: Petrinel Ştefănescu
Viitorul a început cu NOI!
Tehnoredactare,
Artdesigner: Alin Barbu
EDITAT DE: P. F. A. BARBU CONSTANTIN-ALIN
manager:
ALIN BARBU
Toate drepturile asupra machetelor, imaginilor şi reclamelor folosite în ziarul
săptămânal PRO ExpreS de Drăgăşani aparţin exclusiv P.F.A. BARBU
CONSTANTIN-ALIN. Orice reproducere fără un acord scris din partea
administratorului va atrage după sine sancţionări conform legilor în vigoare.
Limbajul şi pozele explicite sunt publicate în baza articolului 30, alin. 2 din
Constituţia României şi ca atare, nu putem fi traşi la răspundere pentru aceasta!
• Sesiz`ri ale aspectelor negative
din societate, sugestii [i
Adresa: Rm. Valcea, Bdul Nicolae B`lcescu nr. 34, Bl.
O4, Sc. B, Et. 3, Ap. 10; Telefon: 0729/507.307 E-mail:
reclama]ii: 0729-507.307
alyn_propress@yahoo.com, web site: www.publipro.ro
Această publicaţie se înscrie în genul literar pamflet!

SS

HH

OO

CC

KK

ii

nn

gg

NN

ee

ww

ss

UURRBBAANN ffaaccee ssaaccrriiffiicciiii

ppeennttrruu uunn DDrrăăggăăşşaannii

NE PUTE}I CITI , VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro :

NE PUTE}I CITI, VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro :

NE PUTE}I CITI , VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro :
NE PUTE}I CITI , VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro :
NE PUTE}I CITI , VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro :
C M Y K 08 08 APRILIE 2011 - 14 APRILIE 2011 Evenimente Evenimente hotel-restauranthotel-restaurant
C
M
Y
K
08
08 APRILIE 2011 - 14 APRILIE 2011
Evenimente Evenimente
hotel-restauranthotel-restaurant
MAXMAX ORGANIZEAZĂ NUNŢI, BOTEZURI, EVENIMENTE
FESTIVE, ÎN CELE MAI ELEGANTE CONDIŢII!
Relaţii şi rezervări în restaurant sau la telefon:
Doar la noi plăteşti pentru
trei stele
şi eşti servit
în condiţii de şase stele!
0722-292.752, 0722-555.336, 0765-424.759, 0726-
117.572, 0761-556.220 si 0724-219.333
Restaurantul
“MAX”
s-a
deschis
-Şi
oferă
variată
proaspătă
o băuturi cea
vă cele şi
mai
şi mici gamă
preţuri
de
mai
bună
calitate.
Meniul
şi vă Zilei de
multe
preparate
culinare
delicioase
la aşteptăm alte
cu
drag!
- Veniţi Vă
şi convingeţi mâncare
singuri!
CCoommuunnaaVVooiicceeşşttii,,ddiinncceeîînncceemmaaiiddeenneerreeccuunnoossccuutt!!
Este drept: cândva, nu cu prea mult
timp în urmă, scriam cam acelaşi lucru
despre comuna condusă de către social-
democratul Florian Vătafu, însă o făceam
în
modul negativ, convinşi clar că acesta
nu are bună voinţă. Ei bine, ne-am înşelat.
Totul se datora lipsei banilor, Voiceştiul
fiind una dintre comunele marginalizate de
către actuala conducere a acestei ţări, în
ciuda faptului că Dumitru Munteanu era
pedelist şi, cel puţin, până la apariţia USL-
ului, primarul social-democrat Florian
Vătafu l-a luat sub aripa sa şi chiar s-au
înţeles bine. Dar cum, după nori, mai apare
totuşi şi soarele, şi mai bine mai târziu
decât niciodată, iată că, Voiceştiul vine
puternic din urmă şi arată că se poate.
Acest primar PSD-ist pe care nici nu mai
ştim cât de dur l-am criticat, şochează
Parisul, în sensul că în comuna sa se
munceşte zi lumină. Şi nu se toarnă doar
macadam sau asfalt pentru că vin alegerile,
ci
se investeşte foarte mult în tineret. În
sensul că se amenajează un stadion cu care
Vătafu susţine că are de gând să le dea o
lecţie despre cum se face administraţie
tuturor omologilor săi din sudul Vâlcii. În
acelaşi timp, se amenajează, la şcoala Ion
Didicescu din localitate, un teren sintetic
care până cel mai târziu la data de 1 iunie,
de Ziua Copilului, va fi dat în folosinţă,
astfel încât prihindeii să se bucure de
avantajele unor locuri de joacă la standarde
occidentale, toate acestea în timp ce
primari precum cel
de la Ioneşti,
ConstantinNeagoie,
spre exemplu, sunt
atât de nesimţiţi şi
nesăbuiţi încât în loc
să investească în
aceste domenii, nu
fac altceva decât să
distrugă şi ceea ce
încă mai există,
furând chiar din
suprafaţa terenului de
fotbal. Vătafu nu
este aşa: “Aş da de la
mine din casă pentru
comunitate, că dacă
fac ceva nu foloseşte
decât celorlalţi. Îmi
foloseşte şi mie, că şi
eu locuiesc aici şi am şi
eu nevoie de un loc de relaxare. Mă
relaxez acum, numai privind lucrările şi
imaginându-mi, în mintea mea, cum vor
arăta în scurt timp.”, ne-a declarat cel pe
care deja îl putem numi primarul anului
2011, chiar dacă anul abia a început,
respectiv, social-democratul Florian
Vătafu, de la Voiceşti.
n Alin BARBU
alyn_propress@yahoo.com
www.publipro.ro
0729/507.307
fotoreporter: Ilie Silviu Nicolae
C.M.I. FOLEA GHEORGHE
SCSC MMETETAALL
MMIIXXTT SRLSRL
Are
Grij` de Gospod`ria
Ta!
CELE MAI IEFTINE UŞI
METALICE DIN JUDEŢUL VÂLCEA
SERVICII MEDICALE COMPLETE ŞI
DE ULTIMA GENERAŢIE!
În comuna Orleşti, pe drumul
către comuna Scundu.
TELEFON: 0740-039.160
SS
SS
SS
SS
HH
LLeeBBrroonnttoommaakkeehhiissttoorriiccssppoorrttss
HH
SSttiillll nnoo ddeeaall ttoo aavveerrtt ggoovveerrnnmmeenntt
HH
MMoosstt ppeeaacceeffuull ssttaatteess iinn tthhee UU SS ::
HH
OO
OO
OO
OO
CC
CC
sshhuuttddoowwnn::
CC
ppuurrcchhaassee::
AAmmeerriiccaa iiss
CC
KK
KK
KK
KK
ii
TThhee NNBBAA ssttaarr wwiillll
ii
PPrreessiiddeenntt OObbaammaa
ii
bbeeccoommiinngg lleessss
ii
nn
nn
nn
ssaayyss aa WWhhiittee HHoouussee
nn
bbeeccoommee ppaarrtt--oowwnneerr
gg
gg
gg
gg
ooff oonnee ooff tthhee mmoosstt
mmeeeettiinngg wwiitthh
vviioolleenntt aass aa
wwhhoollee ---- wwiitthh oonnee
NN
ppooppuullaarr aanndd
NN
RReeppuubblliiccaannss
NN
NN
ee
ww
SURSA:Yahoo! News
ppoowweerrffuull ffrraanncchhiisseess
iinn tthhee wwoorrlldd
ee
ee
ee
ww
pprroodduucceedd pprrooggrreessss,,
bbuutt nnoo aaggrreeeemmeenntt
ww
ooaassiiss aatt tthhee ttoopp,,
aa ssttuuddyy ffiinnddss
ww
SURSA:Yahoo! News
SURSA:Yahoo! News
ss
ss
ss
ss
NE PUTE}I CITI, VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro :