Sunteți pe pagina 1din 10

EPISTOLIA

MAICII DOMNULUI

Această carte care se cheamă epistolie este din porunca Domnului nostru
Iisus Hristos, zicând: nu vă învăţaţi a face rău, că Eu v-am făcut pe voi şi mâna
Mea am trimis-o vouă zicând, să nu mărturisiţi strâmb şi averea cea cu strâmbătate
să nu o poftiţi şi nici s-o ţineţi, iar pe mişei şi pe săraci nu-i urâţi, şi din cât veţi
putea să-i cinstiţi.
Aceasta carte este de la Dumnezeu şi este nouă dată. Se zice că singur,
Hristos, fiul lui Dumnezeu, a scris această carte şi noi citind-o să ne închinăm ca să
nu ne mai mustre că facem rău.
Aceasta carte cine o va citi sau o va cerceta sau o va asculta, să facă semnul
Sfintei cruci pe dânsa aşa: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh; aceste
sunt de la singurul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fiind dată prea
sfinţitului patriarh, iar patriarhul a trimis-o fratelui său craiul, să-i fie pentru
ajutorul către pizmaşii lui; şi cartea aceasta mare putere are, deci cine o va citi şi va
face poruncile care sunt într-însa, acel om are iertare de păcatele sale, şi nici un
lucru rău nu va putea să-i strice; şi că femeia de va fi însărcinată şi o va purta la
dansa, uşor va naşte pruncul; măcar cine o va purta la sine, va vedea de el Domnul
Iisus Hristos şi privinţă bună de la toţi oamenii va avea şi va birui pe vrăjmaşii lui
pe toţi zicând aceasta rugăciune: Hristoase ascultă-mă, Hristoase păzeşte-mă ziua şi
noaptea şi în tot rogu-mă Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, pentru
rugăciunea Preacuratei Maicii Tale nevinovată care Te-a născut cu trupul pe Tine
Hristoase şi pentru cinstitul şi scump sângele Tău care L-ai vărsat pe Cruce, pentru
păcatele noastre şi pentru rugăciunile Mergătorului înainte Ioan, care Te-a botezat
în apa Iordanului şi Te-a propovăduit norodului zicând: Iată Mielul lui Dumnezeu,
pentru rugăciunile lor, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, păzeşte sufletul
meu de tot lucrul rău ce vine de la diavol şi de la sabia pierzătoare, că Tu eşti apa
viitoare, Dumnezeul, părintele nostru şi Duhule, Amin.
Această carte a fost aninată în nişte măslini şi cine va vrea să o citească, sau
să o cerceteze; deci, singur s-a deschis şi aceste cuvinte erau scrise într-însa: Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel de la Părintele cel din ceruri, poruncesc vouă încă
pentru puterea Dumnezeirii Mele celei sfinte ca acestei cărţi să-i credeţi, poruncesc
vouă creştinilor să nu lucraţi în Sfânta Duminică, ca nici un lucru să nu lucraţi, nici
rădăcinile din gradină să nu le scoateţi pentru folosul sufletelor voastre; şi aceasta
să o credeţi, şi întru această lume deşartă să vă feriţi de răutăţi şi să faceţi faptele
cele bune, că Eu v-am dat vouă şase zile dintr-o săptămână de lucru, dar a şaptea zi
o am sfinţit, pentru ca să faceţi fapte bune, iar de nu veţi face ce v-am poruncit, vă

1
voi pedepsi pe voi cu foamea şi care om va mai rămânea după aceia cu mare
moarte îl voi munci, de se va scula împărat peste împărat şi domn peste domn şi
între voi mare de sânge se va vărsa, atuncea pe toţi îi voi îmblânzi, şi este mila că
v-am poruncit vouă, mândria voastră cea deşartă o voi lua de la voi şi vă voi certa
cu tunet şi cu fulger, pentru ca să cunoaşteţi, că este mânia Mea peste voi. Pentru
păcatele voastre, că-mi este milă pentru rugăciunea Macii mele, iată că v-am
poruncit vouă ca să vă pocăiţi, să mergeţi Duminica la Biserică, de faptele voastre
cele rele să vă pocăiţi şi dacă nu vă veţi pocăi, voi trimite asupra voastră păsările
cerului cele rele care vă vor mânca pe voi de vii şi după mâncarea păsărilor voi
trimete ciuma cea mare pe pământ. Şi iară vă mai poruncesc: sâmbăta, după
vecernie să vă feriţi de tot lucru rău, pentru cinstirea Maicii Mele; că de nu M-ar fi
rugat Maica Mea, de mult v-aş fi pierdut de pe pământ. Aşişderea Vă poruncesc şi
vouă bătrânilor şi tinerilor să nu mai faceţi răutăţi, nici să vorbiţi de rău pe cineva
că apoi Eu vă voi da vouă împărăţia cerului şi păcatele voastre iertate vor fi; iară
zic însă vouă, oh! creştinilor pravoslavnici, întru aceasta carte cine nu va crede,
acela va fi proclet, împărăţia cerului nu va vedea şi dacă va face poruncile lui
Dumnezeu şi se va spovedi cum se cuvine, pe acela îl va ierta Dumnezeu de ar fi
făcut păcate câte stele de pe cer sau cât nisip în mare, sau câtă frunză în codru, sau
câtă iarbă pe pământ. La cine va fi aceasta carte şi nu o va arăta, acela va fi proclet
şi iertare de păcate nu va avea. Dupa aceia vă poruncesc vouă cu jurământul Meu
cel veşnic, să faceţi aceste porunci ale Mele precum vă poruncesc, că Eu sunt
adevărat Dumnezeu, care am scris aceasta carte de la Sfinţia sa de Dumnezeu
Nascatoare, cu toti sfintii, şi visul Preacuratei Născătoare când a adormit în
Muntele Măslinilor, şi când veni către Dânsa Domnul Iisus Hristos în vedenie şi
zise: Oh! Maica Mea iubita, dormi?, şi dacă s-a deşteptat Sfânta a răspuns lui Iisus
Hristos, şi a zis: Dormi, fiul meu iubit şi iară mă deşteptai, şi pe Tine te-am văzut
însuţi legat şi vândut şi la stâlp legat, bătut şi pe Cruce răstignit şi din preacurat şi
sfântul Tău trup sângele curgând; Răspunse Iisus Hristos şi zise: Oh! Maica Mea
iubită, adevărat că visul care l-ai visat, voi să-l port Eu pentru neamul omenesc şi
pentru păcatele norodului acesta.
Cine o va arăta sau o va scrie această carte, acel om va avea milă de la
Dumnezeu şi privinţă de la toţi oamenii şi la ceasul morţii lui mă voi ruga cu toţi
îngerii către Tatăl Meu pentru sufletul acestui om, care o va scri sau arăta şi altora,
sau o va purta la sine această carte, şi îl voi duce întru împărăţia cerului, Amin.
Aceasta carte arată muncile creştinilor ce le-a arătat Arhanghelul Mihail prea
Sfintei Născătoare de Dumnezeu, ca să vadă unde se muncesc creştinii cu sufletele.
Şi zise Maica Domnului: Spune-mi, Mihaile, câte munci sunt? Iar Mihail zise: Vă
voi spune, fără de număr sunt; atuncea deschisără îngerii iadul şi văzură acolo o
mulţime de suflete muncindu-se noroade multe, barbaţi şi muieri. Şi zise Maica
Domnului: ce le sunt păcatele acestora? Şi zise Mihail: aceştia sunt făcătorii de
rele, şi cei care n-au crezut în Dumnezeu şi aşa se vor muncii în veci; iar Maica
Domnului plânse cu jale. Şi văzură în tartar întuneric mare şi zise Maica Domnului:
Mihaile, ce le sunt păcatele acestora de se muncesc întru atât pe întuneric? Mihail
îi zise: aceştia nu s-au temut de Dumnezeu şi păcate au făcut şi trupul Lui au
răstignit; şi zise Mihail, ia învăţătură la această muncă, să se ridice întunericul să
vezi că sunt de Tatăl nevăzuţi şi i-a băgat aicea, ca să nu vadă lumina lumii ; şi se
milostivi Maica Domnului şi căută la cer şi se rugă Fiului şi Duhului Sfânt; atunci
se ridică întunericul şi văzură acolo mulţime de suflete muncindu-se şi ţipând, iar
Maica Domnului plânse şi zise către ei: Oh! săracilor, ce a-ţi stricat de v-au băgat
aici? Iar îngerii care păzeau această muncă ziseră: De ce nu răspundeţi Maicii
Domnului? Iară ei ziseră către Maica Domnului: Doamnă, n-am văzut lumea de
când am venit aici şi nu putem căuta în sus că fierbe răşină şi seu pe noi cade, şi
lăcrămară şi ziseră către Maica Domnului: Ah! Maica Domnului milostivă, cum n-a
venit nici Avraam, nici Apostolul Pavel, nici Ioan Botezătorul să grăiască cu noi.
Atunci zise Maica Domnului către Mihail: Acestora ce le sunt păcatele de se
muncesc întru-atât de muncă de răşină şi de smoală cu foc? Şi răspunse Mihail:
Aceştia n-au crezut în Sfânta Troiţă şi cuvintele proorocilor n-au ascultat că vei
naşte pe Hristos din Tine. Şi lăcrămă Maica Domnului şi zise: Oh! săracilor, cum
v-aţi înşelat, de nu a-ţi crezut că voi naşte pe Hristos din Mine, şi atunci iarăşi căzu
întunericul pe dânşii. Şi zise Mihail: Doamnă, merge-vom la răsărit sau la
miazanoapte, unde-ţi este voia. Şi o luară îngerii şi o duseră înspre miazăzi şi văzu
ieşind râul de foc şi sta în el noroade multe, barbaţi şi muieri, unii până la grumaz
în foc, alţii până la brâu, iar alţii până la creştet ; şi plânse Maica Domnului şi zise
către Mihail: Ce sunt aceştia care sunt în foc până la brâu? Mihail zise: aceştia sunt
cei ce şi-au blestemat părinţii şi aşa se vor muncii în veci; Dar aceştia până la
creştet? Aceştia sunt care au mâncat carne de om. Zise Maica Domnului: Cum au
mâncat carne de om? Mihail zise: Muierea când îşi omoară copilul în pântece sau
dacă îl face şi cel ce-l părăseşte, pe altul de îl pierde, aceia aşa se vor muncii în
veci; Iară văzu Maica Domnului o muiere spânzurată de unghii şi zise Maica
Domnului: Aceasta ce-a făcut? Aceasta a ascultat pe la ferestele altora şi a învrăjbit
pe alţii de s-au omorât şi aşa se va muncii în veci! Şi plânse Maica Domnului şi
zise: Mai bine nu s-ar fi născut să vadă aşa. Şi zise Mihail: încă n-ai vazut muncile
cele mari şi amare; şi se duse la apus şi văzu Maica Domnului un nor alb şi mare şi
îl văzu luminat, şi în mijloc şi pe laturi zăcea mulţime de oameni şi muieri, umblau
şerpi peste ei şi focul ardea peste ei, şi întrebă Maica Domnului: Dar acestora ce le
sunt păcatele? Zise Mihail: Aceştia n-au vrut să se scoale Duminica, să se ducă la
biserică, şi aşa se vor muncii în veci; şi zise Maica Domnului: Dar de vor fi bolnavi
şi nu vor putea ieşii? Mihail zise: de vor fi bolnavi cât se aprinde casa pe ei, şi de
nu vor putea ieşi şi îi vor scoate alţii, aceia vor fi iertaţi; şi iară văzu Maica
Domnului într-un loc scaune de foc şi şedeau pe ele oameni mulţi, bărbaţi şi muieri

3
şi zise Maica Domnului: Ce le sunt păcatele acestora? Aceştia nu s-au sculat
înaintea preoţilor când au venit la biserică şi au slujit liturghia şi aşa se vor muncii
în veci; Şi într-alt loc văzu Maica Domnului un copac mare şi avea dinţi de fier şi
pe dinţi erau bărbaţi şi muieri spânzuraţi de limbă şi lăcrămă Maica Domnului şi
întrebă pe Mihail: Ce le sunt păcatele acestora? Şi zise Mihail către Maica
Domnului: Aceştia au fost slovnici de s-au sfădit frate cu frate şi vecin cu vecin şi
aşa se vor muncii în veci; Şi văzu Maica Domnului într-un colţ oameni spânzuraţi
de unghii şi de limbi şi erau legaţi şi le ieşeau foc din guri şi nu puteau zice
Doamne miluieşte. Şi zise Maica Domnului: ce le sunt păcatele acestora? Şi zise
Mihail: aceştia nu s-au închinat icoanelor, ci au râs de ele în biserică, n-au gândit şi
cum au făcut aşa şi plata îşi iau; Şi zise Mihail către Maica Domnului: să mergem
unde se muncesc preoţii. Şi mearseră şi văzură preoţi spânzuraţi de limbi şi degete
şi dedesubt ardea focul, şi zise Maica Domnului: ce au făcut aceşti preoţi? Mihail
zise: aceştia au spurcat liturghiile şi le-au căzut frimituri printre degete pe pâmant,
şi aşa se vor muncii în veci. Şi văzu Maica Domnului într-un alt loc un preot de-l
mânca o gadină mare cu aripi şi nouă capete; cu două capete era pe ochii lui, iară
cu patru era pe gura lui, cu trei capete îi sugea din ţâţă şi întrebă Maica Domnului:
Dar acestuia care-i sunt păcatele? Mihail zise: Aceştia sunt carturarii cari au citit la
Evanghelie şi cuvintele lui Hristos n-au ascultat cum au spus la cărţi şi îi va mânca
gadina aceea în veci; Şi iară văzu Maica Domnului un cărturar muncindu-se şi zise:
Dar acesta ce a greşit? Acesta a spus câte minciuni şi aşa se va munci în veci. Şi
zise Mihail: Să mergem Maica Domnului unde muncesc fraţii Apostolilor ; şi iesi
într-un loc şi văzu Maica Domnului o mulţime de oameni şi îi mâncau viermii cei
neadormiţi, şi zise Maica Domnului: Dar aceştia ce au greşit? Şi zise Mihail:
Aceştia sunt patriarhii cari n-au purtat chinurile lor ale călugariei, şi au făcut cum
n-au fost legile lor, pentru aceea, aşa se vor munci în veci; şi iară văzu Maica
Domnului într-un loc muieri multe şi le ieşeau văpaie din guri şi strigau: Miluieşte-
ne, Maica Domnului că ne muncim mai rău ca toate sufletele; şi plânse Maica
Domnului către Mihail şi întrebă: Dar acestora care le sunt păcatele? Şi zise
Mihail: Acestea sunt preotesele cari le mor preoţii şi ele iarăşi se mărită, pentru
aceea aşa se vor munci în veci; Şi iară vazu Maica Domnului într-un loc muieri
multe şi le munceau foarte cumplit şi zise către Mihail: dar acestea ce au greşit?
Mihail zise: acestea sunt călugăriţele cari au făcut curvie pe pământ şi pentru acesta
aşa se vor munci în veci. Amin. Şi iară văzu Maica Domnului o pară de foc şi erau
oameni mulţi spânzuraţi. Întrebă Maica Domnului: dar acestora ce le sunt păcatele?
Mihail zise: Aceştia sunt curvarii şi cei care jură strâmb şi toţi cei ce nu au vrut să
facă voia Domnului, sau sărac, sau bogat, sau iubitor de argint şi care n-au vrut să
facă milă. Şi zise Maica Domnului: Oh!, vai de voi, cum v-a inşelat lumea cea
deşartă şi trecătoare! Şi iară văzu Maica Domnului într-un loc unde se munceau
barbaţi şi ardeau în foc ziua şi noaptea şi lăcrămă Maica Domnului pentru creştini
şi zise către arhanghelul Mihail: Dar acestora, care le sunt păcatele? Mihail zise:
Aceştia sunt domnii judecători ai pământului care au judecat în făţărnicii şi aşa se
vor munci în vecii vecilor. Amin.

VISUL
ce a visat Născătoarea de Dumnezeu mai
înainte de a se răstigni Domnul nostru Iisus Hristos

Dormind Preasfânta Fecioară Născătoare de Dumnezeu pe muntele


Eleonului, când a fost în cetatea Betleemului, a venit acolo Domnul nostru Iisus
Hristos şi a intrebat-o: "Maica Mea preasfântă, Dormi?" Iar ea a zis: "Fiul meu prea
dulce, prea frumoase Iisuse, am fost adormită şi iată că am visat straşnic vis pentru
Tine". Şi a zis Domnul: "Spune, Maica Mea, visul ce ai văzut"; şi ea a zis: "Fiul
Meu prea dulce! Am văzut pe Petru in Roma şi pe Pavel în Damasc, iar pe Tine Te-
am văzut în cetatea Ierusalimului răstignit pe cruce între doi tâlhari. Cărturarii,
fariseii şi necredincioşii, defăimându-Te, foarte Te-au batjocorit şi Te-au judecat şi
cu fiere Te-au hrănit şi cu oţet Te-au adăpat, cu trestie şi cu toiag peste cap Te-au
bătut şi în sfântul obraz Te-au scuipat şi cununa de spini pe capul Tău au pus şi
unul dintre ostaşi cu suliţa în coastă Te-a împuns, din care îndată a ieşit sânge şi
apă. Soarele s-a întunecat şi luna în roşeaţă s-a schimbat.
Catapeteasma bisericii de sus până jos în două s-a despicat, întuneric mare s-a făcut
peste tot pământul, de la al şaselea până la al nouălea ceas. Iosif şi Nicodim mi se
părea că Te pogoară de pe cruce şi cu giulgiu curat Te-au înfăşurat şi în mormânt
nou Te-au pus. Şi în iad te-ai pogorât şi uşile cele de aramă le-ai sfărâmat şi
zăvoarele cele de fier le-ai zdrobit, pe Adam şi pe Eva scoţându-i afară, şi înviind a
treia zi, Te-ai înălţat la ceruri şi Te-ai aşezat de-a dreapta Tatălui".
Iar Domnul a zis:"Maica Mea prea sfănta, adevarat vis ai visat! Toate acestea Eu
voi să le pătimesc pentru neamul omenesc. Şi de va scrie cineva visul tău şi în casă
îl va ţine şi la sine îl va purta, de acea casă diavolul nu se va apropia şi pe duhul cel
rău îl va izgoni. Şi îngerul lui Dumnezeu va sta totdeauna lângă dânsul de-a dreapta
şi de năvălirile şi supărările de la oamenii cei răi va fi mântuit. La drum de va
călători şi de va avea acest vis pe lângă dânsul, acel om nu se va teme de grindină,
de tunet, de fulgere şi de toată moartea grabnică va fi ferit. Arhanghelul Mihail va
fi lângă dânsul, îndreptând calea lui ori încotro va merge. La dreapta judecată va
afla mila, şi la iesirea sa din viata, Mă voi arata acelui om dimpreuna cu tine, Maica
Mea şi îngerul Meu va lua sufletul lui, ducându-l întru împărăţia cerurilor,
veselindu-se acolo cu toţi drepţii, care din veac bine au plăcut Mie".

5
RUGĂCIUNI
către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
foarte folositoare la toată scârba şi nevoia

Nepătată, neîntinată, fără prihană, Preacurată Fecioară, a lui Dumnezeu


Mireasă, Stăpână, care pe Dumnezeu-Cuvantul cu oamenii, prin preamărita naştere
a ta, L-ai unit şi firea cea lepădată a neamului nostru fără nădejde şi celor biruiţi
ajutătoare; gata folositosre celor ce aleargă la tine şi tuturor creştinilor scăpare; nu
te scârbi de mine, cel păcătos şi întinat, care cu urâte gânduri şi cu cuvinte şi cu
fapte pe mine de tot netrebnic m-am făcut, şi prin lene dulceţile vieţii cu voia rob
m-am făcut; ci, ca ceea ce eşti Maica iubitorului de oameni Dumnezeu, cu iubirea
de oameni, milostiveşte-te spre mine, păcătosul şi întinatul, şi primeşte rugăciunea
mea ce se aduce ţie din buze necurate; iar pe Fiul Tău şi Stăpânul Nostru şi Domnul
cu îndrăznirea ta, ca o Maică cuprinzând, roaga-L să-mi deschidă şi mie
milostivirile mele cele nenumărate, să mă întoarcă la pocainţă şi lucrător poruncilor
Sale iscusit să mă arate. Şi fii lângă mine pururea ca o milostivă, milosardă şi
iubitoare de oameni ale bunătăţii Sale! Şi trecând greşelile mele cele nenumărate,
să mă întoarcă la pocăinţă şi lucrător poruncilor Sale iscusit să mă arate. Şi fii lângă
mine pururea ca o milostivă, milosardă şi iubitoare de bine. Întru această viaţă de
acum, caldă, folositoare şi ajutătoare, năvălirile potrivnicilor oprindu-le şi la
pocainţă îndreptându-mă. Şi în vremea ieşirii mele, ticălosul meu suflet păzindu-l şi
întunecatele chipuri ale viclenilor diavoli departe de acesta izgonindu-le. Şi în ziua
înfricoşătoarei judecăţi de munca cea veşnică izbavindu-mă şi slavei cele negrăite a
Fiului Tău şi Dumnezeului nostru moştean pe mine arătându-mă. Pe care să o
dobândesc, Stăpâna mea, Preasfântă de Dumnezeu Născătoare, prin mijlocirea şi
sprijinul tău. Cu harul şi cu iubirea de oameni a Unuia Născut Fiul Tău, a
Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine
toată mărirea, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al Lui
Părinte şi cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcatorul Duhul Lui, acum şi pururea şi
în vecii vecilor. Amin.
*
O, prea milostiva, stapana mea, nu ma lepada pe mine, nevrednicul, ci
primeste aceasta rugaciune a mea din buzele mele cele intinate, si o du Fiului Tau
si Dumnezeului nostru, Care S-a nascut cu trupul din Tine spre mantuirea noastra;
Care pentru noi, pacatosii, S-a rastignit si s-a ingropat si a inviat a treia zi. Desi
faradelegea mea este mai grea decat toate faradelegile, totusi talharii si desfranatii
pe care Iubitorul de oameni, pentru nemasurata lui milostivire, i-a miluit, imi dau
indraznire; si cu toate ca nu Te aveau pe tine mijlocitoare buna, nu le-a inchis usa
milostivirii Sale. Cum sa nu ma primeasca dar si pe mine, care nadajduiesc in
ajutorul Tau? Milostiveste-te deci spre mine, Doamna mea, caci poti toate cate
voiesti, iar pe care le ceri de la Fiul Tau le si iau fara indoiala, deoarece pe tine te-a
facut mijlocitoare crestinilor. Pentru aceasta pe tine te binecuvantam si te
preainaltam in vecii vecilor. Amin.

BRAUL MAICII DOMNULUI

Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara, bucura-te, ceea ce esti plina de dar,


Domnul este cu Tine.
Binecuvantata esti Tu intre femei si binecuvantat este rodul pantecului Tau,
ca ai nascut pe Hristos, Mantuitorul sufletelor noastre.
Prea Sfanta Marie, roaga-Te pentru noi, pacatosii, acum si in ceasul mortii
noastre.
Sub indurarile Tale săpăm si noi. Rugaciunile noastre nu le trece cu vederea
si de primejdii ne scapa, una Curata si Binecuvantata.
Prea Sfanta Nascatoare de Dumnezeu apara, mantuieste si pazeste pe robul
Tau (numele) de tot raul si necazul, de toate bolile si durerile, de toate farmecele,
vrajitoriile si blestemele, ca intreg si sanatos sa fie robul Tau. Amin.
Ca si cu o coroana luminata, Prea Curata de Dumnezeu Nascatoare, cu prea
cinstitul Tau brau, robul Tau (numele) se incununeaza si se lumineaza, bucurandu-
se si in taina se veseleste, Stapana, stigand catre Tine:
Bucura-Te, coroana cinstita si cununa Dumnezeestilor mariri.
Bucura-Te, ceea ce esti marirea implinirii, a vesnicei mariri si veselii.
Bucura-Te, prin care rasare bucuria.
Bucura-Te, prin care piere blestemul.
Bucera-Te, pantecele intruparii Dumnezeesti.
Bucura-Te, indraznirea celor muritori catre Dumnezeu.
Bucura-Te, muncirea vrajmasilor celor nevazuti.
Bucura-Te, indraznirea cea nebiruita a purtatorilor de duhuri rele.
Bucura-Te, caderea dracilor.
Bucura-Te, usa mantuirii.
Bucura-Te, ceea ce ne cureti de pacate si de lucruri spurcate.
Bucura-Te, datatoarea darului celui Dumnezeesc.
Bucura-Te, camasa nuntii celei fara de samanta.
Bucura-Te, lauda cea de cinstea preotilor celor cuviosi.
Bucura-Te, prin care cad vrajmasii.
Bucura-Te, mantuirea sufletului meu.

7
Bucura-Te, Mireasa pururea Fecioara.
Dat-ai robului Tau (numele), Preamarita, tare ingradire, pe acesta scapandu-l
de toate primejdiile, cu Dumnezeestile lucrari si nebiruit de vrajmasi pazindu-l si
care striga catre Tine cu credinta. Taria, puterea si cuvioasa mea bucurie este Fiul
Tau si Domnul, ca un bun si milostiv.
Ca si cu o cinstita coroana, cu braul Tau, robul Tau (numele) cu buna
credinta luminat, fiind incununat cu Dumnezeeasca Ta marire, sa-l mantuiesti, ca
pe un milostiv.
Incinge pe robul Tau (numele), intarindu-l asupra vrajmasilor, ca sa lupte
nebiruit contra patimilor celor ce-l muncesc si nepatimire biruitoare daruindu-i, ca
pururea sa Te mareasca pe Tine si Fiul Tau si sa strige:
Iisuse, mantuieste-ma pe mine, pacatosul, ca un milostiv.
Nasterea fara sricaciuni si fericire numai Tu ai avut, Preabinecuvantata si
incingere de mantuire ai daruit oamenilor, cu braul Tau cel sfant, care pana acum a
ramas nestricat.
Dumnezeiasca Mireasa, prin care robul Tau (numele) ia de la Dumnezeul
nostru mare mila.
Cei intre Sfintii Parintii nostri mari dascali si Ierarhi ai lumii, Vasile cel
Mare, Grigore teologul si Ioan Gura de Aur, Atanasie si Chiril si toti Sfintii
Apostoli si intaiul mucenic Stefan, Sfintilor muceniti Gheorghe, Teodor Tiron,
Teodor Stratilat, Dumitru si toti sfintii mucenici si mucenite, Sfinte Ioane,
proorocule si Inaintemergatorule, Botezatorul lui Iisus Hristos, sfintilor prooroci
Moise, Avraam, Ilie, Elisei si toti sfintii Apostoli si mucenici, rugati-va Domnului
pentru viata, pacea, sanatatea, buna norocire si iertarea pacatelor robului lui
Dumnezeu (numele), pentru apararea si mantuirea lui si sa-l pazeasca de tot raul si
necazul, de toate bolile si durerile, de toate farmecele si vrajitoriile. Inima nu se
indoieste, atingandu-se cu calduroasa credinta de braul Fecioarei, incingandu-se cu
putere nebiruita impotriva patimilor necurate si a vrajmasilor fara de trupuri,
nevatamat ramanand in veci.
Braul Tau, intru bucuria inimii, cu cinste toti sa-l purtam, care este spre
ajutorul tuturor credinciosilor, de Dumnezeu Nascatoare, da celui ce s-a atins de
prea cinstitul Tau trup, celor bolnavi ii da vindecare, celor ce aluneca intarire, celor
lenesi imbarbatare, carmuire celor ce inoata, celor rataciti intoarcere.
Este cu adevarat, Curata Fecioara, Dumnezeescul Dar al prea cinstitului Tau
brau, tuturor celor ce cu credinta il purtam si-l sarutam cu dragoste in veci.
Sfintilor tamaduitori fara de arginti si de minuni facatori, Cosma si Damian,
Chir si Ioan, Pantelimon, Ermolae, Samson si Diomid, Mochie si Anichid, Talaleu
Trifon si toti sfintii mucenici, Dreptilor parinti Ioachim si Ana, Tu cuvioase parinte
Nicolae, impreuna cu arhiereul Ioan Gura de Aur, ruguti-Va Domnului pentru
viata, sanatatea, buna norocire si iertarea pacatelor robului lui Dumnezeu (numele)
si voi Sfinti Evanghelisti, Matei, Marcu, Luca si Ioan rugati-va ca Bunul Dumnezeu
sa-l pazeasca de tot raul, ca intreg si sanatos sa petreaca in veci.
Sfintilor Mihail si Gavril, Serafimii si heruvimii cu 318 sfinti părinţi de la
Nincea, si toti sfintii pomentii in Sfanta noastra Biserica, rugati-va Domnului
pentru sanatatea, viata, pacea buna norocire si iertarea pacatelor robului lui
Dumnezeu (numele) si pentru ca Bunul Dumnezeu sa-l apere si mantuiasca de tot
raul, necazurile, de toate bolile si toate durerile, de tot blestemul si toate vrajitoriile
si intru totul sanatos si intreg sa fie in veci. Amin.
Bleastama-te pe tine, diavole, cu putera Sfintei Cruci, cu Fecioara Mama si
Sfanta treime, cu toate Fecioarele martire si cu toti Sfintii ingeri sezatori pe cele
noua tronuri, in jurul tronului Tatalui Ceresc si cu toti sfintii pomeniti in acest brau,
ca sa nu ai nici o putere asupra robului lui Dumnezeu (numele) cu nici un fel din
vicleniile tale, in numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
De inselatoria dragostei, a patimilor si de vrajmasul ce-l ispiteste cu
greutatea pacatelor si de cumplita lene de robie, degraba sa mantuiesti pe robul tau
(numele), mult milostiva Fecioare Maria, care cu credinta alearga la Tine, ca
singura aparatoare si mantuitoare in veci, Amin.
Marire Aparatoarei Doamne, multumiri aducem Tie, noi, robii Tai, ca cea ce
ai stapanire nebiruita, slobozeste-ne din toate nevoile ca sa strigam Tie :
Bucura-te, Mireasa pururea Fecioara, acum si pururea si in vecii vecilor,
Amin.
Preacinstitul Tau Brâu, care a cuprins pantecele Tau cel de Dumnezeu
primitor, este cetatii Tale tarie nebiruita si visteria de bunatati neamputinata.
Nadejdea mea este Tatal, scaparea mea este Fiul, acoperamantul meu este
Sfantul Duh, Treime Sfanta, Marire Tie.
Stapana primeste rugaciunile noastre si ne mantuieste de toata nevoia si
tristetea.
Marire Tie, marire Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Prea Sfanta Treime, marire Tie, Amin.

Apoi

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea


fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită
decât heruvimii şi mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe
Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare , te mărim.

9
« Fraţii mei, dacă vreunul va rătăci de la adevăr şi-l va întoarce cineva,
Se ştie că cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui, îşi va
mântui sufletul din moarte şi va acoperii mulţime de păcate. »

Epistolia Sobornicească 5/19-20


A sfântului apostol IACOV.