Sunteți pe pagina 1din 6

C apitol ul 5 .

ABC-ul fondurilor de investiţii
ABC-ul
fondurilor
de investiţii

www.scoaladebani.ro

ul 5 . ABC-ul fondurilor de investiţii www.scoaladebani.ro Las`-ipeal]ii s`investeasc`pentrutine! Suntmaipricepu]i 53
Las`-ipeal]ii s`investeasc`pentrutine! Suntmaipricepu]i
Las`-ipeal]ii
s`investeasc`pentrutine!
Suntmaipricepu]i

53

54

C e s u n t f o n d u r i l e d e i n v e s t i t i i ?

,

Fonduriledeinvesti]ii,saufondurile

mutuale,suntentit`]if`r`personali-

tatejuridic`,careaucascopatragerea

deresurseb`ne[tidelainvestitori[i

efectuareadeplasamenteîninstru-

mentefinanciare.Potrivitlegii,fon-

durilesuntgestionatedesociet`]i

specialînfiin]ateînacestscop,denu-

mitesociet`]ideadministrareain-

vesti]iilor(S.A.I.).Acesteadecidcum

trebuieinvesti]ibaniifondului[i,toto-

dat`,gestioneaz`rela]iiledintrefond[i

investitori.Societ`]iledeadministrare

]inregistrulde]in`torilordeunit`]ide

fond,încaseaz`veniturile,emit[i

r`scump`r`titluriledeparticipare.Pen- F

truacesteservicii,societateapercepeo

seriedecomisioane[itarife,careseîn- presupune[iunpoten]ialmaisc`zut

caseaz`dinveniturilefondului.

Oalt`entitateimplicat`înfunc]iona- larandamentepu]inpesteratainfla]iei,

reafondurilormutualeestedepozi- precum[idob^nzilorbancare;

tarul.Acestapoatefidoaroinstitu]iede

credit(deregul`,obanc`)[iarerolulde

ap`straactivelefondului.Înplus,de- \nfondurimonetarenusuntgarantate

pozitarularesarcinadeacertificazilnic

activulnetalfondului[inum`rulde

unit`]idefondemise.Cuajutorulaces- aconstituitdepozite,valoareaunit`]ii

tordate,sedetermin`valoareaunit`]ii

defond,lacaresecump`r`[iser`s-

cump`r`zilnictitlurileemisedefond.

cump`r`zilnictitlurileemisedefond. F Fonduri monetare investescpreponderent

F

Fonduri monetare investescpreponderent

îninstrumentealepie]ei monetare,înprincipal\ndepozite bancare[ititluridestat; F suntconsiderateaficelemai sigure,\ntruc^tplasamentele pecareleefectueaz`augradulderisc celmaimic; F suntrecomandateinvestitorilor

care\[istabilescobiective

financiarepetermenscurt,decelmult

unan,[iurm`rescmaidegrab`

s`conservevaloareabanilorinvesti]i

dec^ts`ob]in`profiturisemnificative;

gradulsc`zutderiscalacestor

vehiculeinvesti]ionale

dec^[tig,careselimiteaz`,deobicei,

F

spredeosebirededepozitele

bancare,plasamenteleefectuate

destat,astfel\nc^t,\ncazul

falimentuluiuneib`nciundefondul

defondvasc`dea.

falimentuluiuneib`nciundefondul defondvasc`dea. F F Fonduri de obliga]iuni investescpreponderent Tipuri de

F

F

Fonduri de obliga]iuni investescpreponderent

Tipuri de fonduri de investi]ii

Fonduriledeinvesti]iiseîmpartîn:

monetare,deobliga]iuni,diversificate

[ideac]iuni.

\nobliga]iuni;

suntmairiscantedec^tfon-

durilemonetare,darmaisigure

dec^tcelediversificate[ideac]iuni;

www.scoaladebani.ro

\nobliga]iuni; suntmairiscantedec^tfon- durilemonetare,darmaisigure dec^tcelediversificate[ideac]iuni; www.scoaladebani.ro

F prezint`unpoten]ialdec^[tig

mairidicatdec^tfondurile

monetare[imairedusdec^tfondurile

diversificate[ideac]iuni;

F prezint`riscdedob^nd`:

dac`obliga]iuniledinportofoliu

suntcudob^nd`fix`,valoarealorva

sc`deac^ndrateledobânzilorpepia]a

monetar`cresc.Invers,cânddobânzile

pie]eiscad,acesteobliga]iuni

î[imajoreaz`valoarea.Înschimb,

laobliga]iunilecudob^nd`variabil`,

valoareaacestoraevolueaz`înacela[i

senscudobânzilepie]ei;

F

prezint`riscdecredit:exist`

posibilitateaca,lascaden]`,

emitentuls`seafleînincapacitate

deplat`[is`nupoat`r`scump`ra

obliga]iunilesaus`nupl`teasc`

dobândadatorat`,caz\ncarevaloarea

unit`]iidefondscade,iarinvestitorii

pierdbani;

F

suntrecomandatepersoanelor

carevors`investeasc`

petermenmediu,dep^n`latreiani.

carevors`investeasc` petermenmediu,dep^n`latreiani. F Fonduri de ac]iuni investescpreponderent

F

Fonduri de ac]iuni investescpreponderent

\nac]iunilistatelaburs`,

emisedediversecompanii;

F

ceicarecump`r`unit`]i

launfondmutualdevin

automatac]ionarilasociet`]ile\ncare

fondulrespectivainvestit;

F

dac`societ`]ile\ncarefondul

investe[tesuntprofitabile,

investitoriic^[tig`at^tdinaprecierea

www.scoaladebani.ro

investitoriic^[tig`at^tdinaprecierea www.scoaladebani.ro valoriiac]iunilorde]inutedefond,

valoriiac]iunilorde]inutedefond,

c^t[idindistribuireadedividendede

c`trecompanii;

F

dac`societ`]ile\ncare

fondulainvestit\nregistreaz`

pierderi,valoareaac]iunilor

acestorapoatesc`deafoartemult,

\ntr-untimpfoartescurt,

iarinvestitoriirisc`s`piard`

to]ibaniiplasa]i;

F

suntcelemairiscantefonduri

mutuale,dar[icelecarepot

aduceinvestitorilorcelemaimari

c^[tiguri;

F

sunt,\ngeneral,recomandate

persoanelorcareinten]ioneaz`

s`investeasc`petermenlung,depeste

cinciani.

s`investeasc`petermenlung,depeste cinciani. Fonduri diversificate plaseaz`baniiinvestitorilor F

Fonduri diversificate plaseaz`baniiinvestitorilor

F

at^tininstrumentecuvenitfix

(titluridestat,depozite,obliga]iuni),

c^t[i\nac]iuni,av^ndostrategie

echilibrat`;

F

F

prezint`riscinvesti]ional

[ipoten]ialdec^[tigmediu;

secaracterizeaz`prininvesti]ii

\nac]iuni\ntr-unprocent

cuprins\ntre10%[i45%dinactive,

restulbanilorfiindplasa]i

\ninstrumentecuvenitfix;

F

suntrecomandateinvestitorilor

careurm`rescperforman]e

situatesemnificativpestedob^nzile

bancare,f`r`\ns`adep`[iunnivel

deriscmediu.

55

r

e g u li l e d e i nv e s t i re în f on d ur i

d e s C h i s e d e in v es t i t i i

56

,

Fonduriledeinvesti]iisuntreglemen- Cum investesc?

tatedeRegulamentulCNVMnr.

15/2004privindautorizarea[ifunc]io- deinvesti]ii,trebuiemai\nt^is`dispui

nareasociet`]ilordeadministrareain- deuncontcurentdeschislaobanc`.

vesti]iilor,aorganismelordeplasament

colectiv[iadepozitarilor[iLegeanr.

297/2004privindpia]adecapital.Le-

gisla]ia[iregulamentelestrictealefon-

durilordeschisedeinvesti]iiofer`un

gradridicatdeprotec]ieaintereselor

investitorilor.

desubscriere(declara]iedeadeziune

Pentruainvesti\ntr-unfonddeschis

Dup`cecompletezidocumentele

Pentruainvesti\ntr-unfonddeschis Dup`cecompletezidocumentele Prospectuldeemisiune[iregulilefon-

Prospectuldeemisiune[iregulilefon-

duluisuntdocumentecaretrebuieciti-

te\naintedealuadeciziadeinvestire.

Acesteacon]intoateinforma]iilereferi-

toarelasocietateadeadministrarea

fondului,adepozitarului[iadistribui-

torului,informa]iiprivindpoliticade

investi]ii[iorizontulinvesti]ional,mo-

dalit`]idesubscriere[ir`scump`rare,

comisioanelefondului[ialesociet`]ii

deadministrare.

C u m al eg un f o nd d e s c h is d e i nv e s t i ] i i p o t r i vi t?

Înurmastudieriicurigurozitateadocu-

mentelorfondurilor,fonduldeinvesti]ii

potrivitsealege\nfunc]iede4factori:

4 Apetitul[itoleran]alarisc

aleinvestitorului

4 Situa]iafinanciar`specific`

ainvestitorului

4

4

Experien]afinanciar`ainvestitorului

Duratarecomandat`deinvestire.

www.scoaladebani.ro

ainvestitorului 4 4 Experien]afinanciar`ainvestitorului Duratarecomandat`deinvestire. www.scoaladebani.ro

lafondpentruprimasubscriere,

precum[icerereadesubscriere),

virezisumadorit`dincontult`ucurent

\ncontulfonduluiales.

Pentruar`scump`rasumainvestit`

\ntr-unfonddeschisdeinvesti]ii,trebuie

s`\ntocme[ticerereader`scump`rare.

Într-unintervaldetimprezonabil,

specificat\nprospectulfondului,suma

debanivafivirat`desocietateade

administrareafondului\ncontul

men]ionat\ncerereader`scump`rare.

Cum urm`resc evolu]ia fondurilor?

Investitoriipoturm`rizilnicevolu]ia

activuluinet,avaloriiunit`]iidefond,a

num`ruluideinvestitori[ianum`rului

deunit`]idefondaflate\ncircula]iepe

site-ulsociet`]iideadministrareainvesti-

]iilor.Totprinintermediulsite-ului[ial

anun]urilor\npres`,clien]iisunt\nper-

manen]`informa]i\nleg`tur`cueven-

tualelemodific`rialeprospectelorde

emisiunealefondurilor,precum[icu

evolu]iastructuriiplasamenteloracestora.

E xempl u:

Ce randament am putea obţine investind într-un fond mutual?

S`presupunemc`nedecidems`inves- MFPauavutrandamentesituate\ntre

timosum`de5.000delei\ntr-unfond

mutualcareinveste[tedoar\ninstru-

mentecuvenitfix,decicugradderisc

minim.|nipotezanoastr`,fondulmu-

tualrespectivplaseaz`40%dinactive\n

titluridestatemisedeMinisterul

Finan]elorPublicedinRom^nia(MFP),

40%\nobliga]iunimunicipale,corpora- rom^ne[tiauavutunrandament

9,51%[i14,24%,randamentulmediu

ponderataltuturoremisiunilorfiind de 11,69%;

Obligaţiuni în lei

4 \nintervalulaugust2008-august

2009,obliga]iunilemunicipale

mediuponderatde14,22%;

4 \nintervalulaugust2008-august

mediuponderatde14,22%; 4 \nintervalulaugust2008-august tive[isuprana]ionaleemise\n moned`na]ional`[i20%\ndepozite

tive[isuprana]ionaleemise\n

moned`na]ional`[i20%\ndepozite

bancare\nlei.Vomlua\ncalculranda- 2009,obliga]iunile\nleiemisedein-

mentele\nregistratedeacesteinstru-

mentefinanciare\nintervalulaugust

2008-august2009.

stitu]iifinanciareinterna]ionale(BERD, BEI,BIRD)auavutunrandamentmediu

ponderatde8,57%;

4 \nintervalulaugust2008-august

2009,obliga]iunilecorporative\nleiau

avutunrandamentmediuponderatde

8,84%;

Titluri de stat românești 4 \nintervalulaugust2008-august

2009,emisiuniledetitluridestatale

www.scoaladebani.ro

Titluri de stat românești 4 \nintervalulaugust2008-august 2009,emisiuniledetitluridestatale www.scoaladebani.ro 57

57

4 randamentultuturorobliga]iunilor

\nleiafost,\nintervalulmen]ionat,

de 10,54%;

Depozite bancare în lei

4 \nintervalulaugust2008-august

2009,dob^ndamedieadepozitelor

bancare\nleiafostde 13,47%;

Pentruacalcularandamentul

portofoliului,calcul`mmedia

aritmetic`ponderat`arandamentelor

instrumentelorfinanciaredincare

estecompusacesta,dup`formula a1 x p1 + a2 x p2 + a3 x p3, undeareprezint`randamentele instrumentelor,iarpreprezint` ponderilefiec`ruiinstrument \nportofoliu.Astfel,randamentul portofoliuluinostruinvesti]ional estede 11,58%,maimultdec^tdublul

infla]ieidinintervalulaugust2008-

august2009,careafostde4,96%.

Lu^nd\ncalcul[iratainfla]iei,rezult`

c`investi]ianoastr`,de5.000lei,

ne-aadusunprofitrealde331lei.

De reţinut!
De reţinut!

4 Amplecatdelaipotezac`,\ninter-

valulmen]ionat,nuseopereaz`niciun

feldemodific`ri\nstructura[idimensi-

uneaportofoliului,ceeace\nvia]areal`

nuse\nt^mpl`:manageriiprofesioni[ti

defonduri\[imodific`strategiile\n

func]iedeevolu]iilepie]ei,astfel\nc^t

randamentulfonduluiarfipututfi

semnificativmaimaredec^tceldin

portofoliuldemaisus.Deexemplu,\n

condi]iileunordob^nzi\nsc`dere,

obliga]iunilepotfiv^ndutelapre]uri

maimaridec^tcelelacareaufost

achizi]ionate,astfel\nc^tc^[tigulde

capitalpoatefiextremdeimportant;

4 |nacela[itimp,datorit`puteriimari

denegociereamanageruluideporto-

foliu,dob^nzileob]inuteladepozite potfisemnificativmaimaridec^t celeluate\ncalculmaisus. Oanaliz`atent`ab`ncilor[ianevoilor acestoradefinan]arepermite manageruluideportofoliuexploatarea ceamaibun`aoportunit`]ilor existente\npia]`lamomentul respectiv; 4 Amluat\ncalculrandamentele mediialetuturorinstrumentelor investi]ionalecuvenitfix\nlei dinperioadaanalizat`:managerii profesioni[tiopereaz`oselec]ieatent` aacestora,astfel\nc^trezultatul investi]ionalarfipututfi,\naceste condi]ii,semnificativmaibun.

Prinstructuraplasamentelor,portofoliulanalizatmaisusesteasem`n`tor unuifonddeschisdeinvesti]iideobliga]iuni.|nperioadaanalizat`, manageriideportofoliuaiErsteAssetManagementau\nregistrat

ocre[terede15,43%pefondulBCRObliga]iuni.

58

www.scoaladebani.ro

manageriideportofoliuaiErsteAssetManagementau\nregistrat ocre[terede15,43%pefondulBCRObliga]iuni. 58 www.scoaladebani.ro