Sunteți pe pagina 1din 256

BISERICA ADVENTISTÆ DE ZIUA A ØAPTEA - ROMÂNIA

IMNURI
CREØTINE
q
2006
Editura ,,Viaflæ øi Sænætate”
Descrierea CIP a Bibliotecii Naflionale a României
Imnuri Creøtine : 2006 / Uniunea de Conferinfle a Bisericii
Creøtine Adventiste de Ziua a Øaptea din România.-
Bucureøti : Casa de Edituræ Viaflæ øi Sænætate, 2006
ISBN (10) 973-101-040-8; ISBN (13) 978-973-101-040-3

245:286.3

EDIfiIA ÎNTÂI
Cuvânt-înainte

Biserica existæ pentru închinare.


O închinare doar cu mintea, færæ implicarea sufletului, nu poate
exista. În dragostea Lui, Dumnezeu le-a dat copiilor Sæi, ca izvor al
închinærii øi al recunoøtinflei, cântecul.
Printre primele acte pe care Reforma protestantæ le-a înfæptuit
pentru reaøezarea închinærii, a fost acela de a-i reda cântecul.
Imnurile din ,,Gesangbüchlein”, apærute în anul 1524, la numai øapte
ani de la publicarea tezelor de la Wittenberg, i-au dat Reformei
germane forflæ øi identitate.
Asemenea marilor miøcæri de redeøteptare, miøcarea adventæ a
fost animatæ de imnul millerit. Cântærile advente ale lui Frank
Belden, nepotul lui Ellen White, au avut un atât de mare impact în
lume, încât astæzi ræsunæ în toate bisericile protestante, vechi sau
noi. Printre alte distincflii, Biserica Adventistæ s-a afirmat ca
promotoare a muzicii devoflionale autentice.
De la începuturile miøcærii advente în România øi pânæ la
culegerea primului volum de imnuri (1910) au fost necesari patruzeci
de ani. Aceastæ primæ ediflie conflinea doar 75 de texte traduse de Øt.
Demetrescu øi P.P. Paulini. În anul 1926, apare øi prima ediflie cu
note care numæra 418 cântæri. Caracterul cuprinzætor al acestui
volum i-a dat o aøa stabilitate, încât celelalte colecflii au fost doar
adæugiri la ,,Imnuri creøtine”, øi anume: Imnuri creøtine vol. 2 (1930,
conflinând 22 cântæri de cor), Flori de læcræmioare (1932), Florile
credinflei (1936), Zorile mântuirii (1940), unele cântece din Ciripit
de pæsærele (1945) øi imnuri religioase pentru cor (1952).
Preocuparea stræbunilor, de a îmbogæfli continuu repertoriul
laudei øi al mærturisirii experienflei spirituale, a continuat cu îndârjire
chiar øi în deceniile de ,,subteranæ” (1950 – 1990). Ilegal, imnurile
culese sau compuse, traduse sau adaptate, au înflæcærat închinarea
bisericii. În tofli anii de robie ateistæ, cântecul a fost simbolul-
manifest al rezistenflei noastre în Hristos.
Acum, dupæ aproape o sutæ de ani de la prima ediflie firavæ,
Uniunea Românæ pune în mâinile copiilor bisericii volumul de
Imnuri creøtine – 2006, o sintezæ a experienflei închinærii. ,,Lucruri
noi øi lucruri vechi” actualizate øi puse laolaltæ, Imnurile creøtine –
2006 sunt moøtenirea de suflet a bisericii ræmæøiflei, pentru ,,copiii
øi copiii copiilor noøtri”, ca sæ nu se uite de unde venim øi unde
mergem.

COMITETUL UNIUNII

q
Imnuri Creøtine – 2006

1 1.nare
Spre slava Ta unifli, închi-
fii-aducem, Doamne,
neam Sæ afle iar credinfla dreaptæ
a lui Avraam!
Cântæm în cinstea Ta,
Dumnezeul creator, Doar
Tatælui mærire øi Fiului în veac, 2 1.Popoare-oriunde
Plecafli-væ lui Dumnezeu,
væ gæsifli; El
Øi-adeværatului Duh Sfânt de
viaflæ dætætor. ni L-a dat pe Fiul Sæu, Cunoaø-
tefli-L øi Îi servifli!
2. Spre slava Ta venim! Toatæ
lauda, onoarea, cinstea Aducem 2. Venifli ‘nainte-I mulflu-
lui Hristos, Dumnezeul creator, mind! El ne-a fæcut, nu singuri,
Øi crucea Lui o ducem în fiecare noi Øi, când umblam noi
zi, Doar crucea Lui o înælflæm în rætæcind, La turma Lui
vecii vecilor. ne-aduse-apoi.

3. Spre slava Ta unifli, din 3. Suntem popor sub mâna


popoare ne strângem astæzi, Øi-n Lui, Cu trup øi suflet siguri stæm,
pace tuturor arætæm un singur Dacæ nu Lui, atuncea cui,
cer! În duh øi adevær stæm Cântarea noastræ sæ ‘nælflæm?
‘naintea Ta plecafli, Oferæ-fii
harul, Te rugæm, acestui neam de 4. Cât lumea e cuprinsul Sæu,
frafli! Statornic e-n cuvânt øi har! El
este-al nostru Dumnezeu Iubire
4. Spre slava Ta unifli, Te færæ de hotar!
chemæm, Spirit Sfânt, în toate,
Dreptatea lui Hristos sæ
domneascæ-n lume vrem!
3 (canon)
Aleluia, Aleluia! Amin,
Guverne øi popoare, bisericæ øi Amin!
4 1.de-adorare,
Dumnezeu e mare, vrednic
Sæ-I aducem
sus ræsare, Încælzind pe oriøi-
care! Buni sau ræi, sunt ai Tæi,
închinare! Cu puteri divine gla- Nu te uifli la cine, tuturor faci
sul Sæu vorbeøte Celui care se bine...
smereøte. Cine vine sæ se-nchine
Poate sæ-L cunoascæ, Lauda sæ-I 2. Aer, mæri, uscaturi,
sporeascæ! oglindesc cu toate Uimitoarea-fii
bunætate! Marea Ta ræbdare
2. Dumnezeu e mare, Cel ce cætre tofli se-aratæ Tot mereu mai
zi øi noapte Privegheazæ peste minunatæ! Unii spun: ,,La ce bun
toate. Sfânt, sfânt, sfânt e Multa-ngæduinflæ?” - E spre
Domnul, slavæ øi onoruri Îngerii pocæinflæ!
I-aduc în coruri. Doamne-
ascultæ øi ce-fii cântæ, Cu ne-
3. Pentru-a Ta iubire nu gæsim
vrednicie, Vocea noastræ fiie!
cuvinte, Ea nici nu încape-n
minte… Zi cu zi îngædui, laøi
3. Bucuroøi læsa-vom cele
neræzbunate O mulflime de
pieritoare Øi plæceri înjositoare.
pæcate; Tu aræfli cætre tofli Milæ
Voia noastræ este sæ-fii dæm totul
øi iubire færæ pærtinire!
fiie, Trup øi suflet pe vecie.
Numai Tu ni-eøti de-acu’
Dumnezeu øi Tatæ Øi nædejdea 4. Rareori vreunul a primit
toatæ! vreodatæ O ræsplatæ dupæ faptæ;
Bucuros, Pærinte, Tu ierfli pe
4. Tu lucrezi în toate, deci tot oricine Când se-ntoarce cætre
Tu înclinæ Fafla mea spre-a Ta Tine! Când strigæm sau oftæm,
luminæ! Cum se-ntoarce floarea, Inima-fii de Tatæ este-adânc
vesel, sæ primeascæ Raza soare- miøcatæ...
lui sæ creascæ, Tot aøa, eu aø vrea,
Razele-fii divine Ca sæ mæ
lumine!
6 1.e Dumnezeu,
Sfânt øi-nfricoøat e, Sfânt
Sfânt øi-nfri-
5 1.dæ-mi
Dragoste divinæ, voie
øi mie Ca aøa-n nevred-
coøat e, Sfânt va fi mereu! El e
færæ margini, E din veønicii,
nicie Sæ privesc în raza-fii ce de Pururea træieøte, Pururea va fi!
2. Sfânt øi-nfricoøat e, Sfânt toate, Oricâte în credinflæ-aø vrea
e Dumnezeu, Sfânt øi-nfricoøat sæ-fii cer! O, fericit sunt, øi
e, Sfânt va fi mereu! Cel de-acum, mereu, Cu drag Îfli
atotputernic Este Domnul meu, cânt, puternic Dumnezeu!
Sfânt øi-nfricoøat e, Sfânt e
Dumnezeu!
8 1.Troneazæ
În cerul ‘nalt, de slavæ plin,
Dumnezeu; El, mai
7 1.cântare,
fii-nalfl, Iehova-n veci
Cæci numai Tu eøti
presus de heruvimi, ‘Øi-ntinde
cortul Sæu.
veønic Dumnezeu! fii-aduc
deplinæ închinare, Te rog sæ-mi 2. Din mii de inimi sæ ‘nælflæm
dai øi astæzi Duhul Tæu, Ca-n Cântare pentru El! E-aøa de
Numele iubitului Tæu Fiu, În drept, e-aøa de bun, Cum altul
rugæ øi-n purtæri pe plac sæ-fii nu-i la fel.
fiu!
3. În mila Sa, El ne-a cuprins
2. La Fiul Tæu condu-mæ În planul de salvat; Din fiecare
Tatæ, Ca El la Tine sæ m-aducæ- a fæcut Un pæcætos iertat...
apoi, Iubirea Ta cea minunatæ Sæ
punæ-n mine gând øi simfluri noi! 4. Primeascæ slavæ ne-ncetat
Øi-aøa sæ gust de-acum odihna Din partea oriøicui! Nu øtim
Ta Øi-n veac de veac sæ-fii cânt nimic mai minunat Decât iubirea
Aleluia! Lui.

3. Ah, dæ-mi, Pærinte-acum 5. Øi parcæ, tainic, auzim,


putere Sæ prefluiesc Cuvântul Dinspre-al veciei val, Un imn ce
Tæu divin, Øi totdeauna cu vom cânta curând La marea de
plæcere În Duh øi-n adevær sæ mæ cristal.
închin, Vreau ca purtat de
Spiritul Tæu Sfânt, Întreaga
veønicie psalmi sæ-fii cânt!
9 1.sfânt,
Mare eøti Tu, Doamne,
preaputernic, Dis-de-
dimineaflæ voios Îfli voi cânta!
4. Sunt fericit cât nu se poate: Plin de îndurare, de-nchinare
Isus e-al meu la dreapta Ta, în vrednic, Domn peste toate,
cer, ,,Da” øi ,,Amin” în El sunt veønic Tu vei sta!
2. Mare eøti Tu, Doamne, plin izvorul dætætor De bunuri pæ-
de luminæ, Îngerii Te-adoræ øi-fii mânteøti.:)
cântæ zi de zi! Mii øi zeci de mii
doar fiie fii se-nchinæ Celui ce-ai 2. De mâna Ta fæcut, Tu viafla
fost øi-n veac de veac vei fi! încæ-mi flii; (:Întotdeauna fii-a
plæcut Pærinte bun sæ-mi fii.:)
3. Mare eøti Tu, Doamne, mai
sus de zare, Ochi de om nu poate 3. Revarsæ-fii mila Ta, Greøe-
mærirea Ta privi! Plin eøti de lile sæ-mi ierfli, (:Prin Spiritul Tæu
iubire, n-ai asemænare, Domn pururea La Tine sæ mæ-ndrepfli!:)
preacurat ce-n totul pofli iubi!
12 1.Øi Cecâtmare este Dumnezeu
de necuprins! Mai
10 1.Nume-al
Numele Tæu minunat,
mæririi cereøti,
sus de cer e tronul Sæu, De
dragoste aprins.
Pace în inima mea a læsat; Pace
deplinæ, În suflet luminæ Øi viaflæ 2. În fafla Tatælui ceresc Fii
a vieflii îmi eøti. vesel øi senin, Cæci norii care
te-ngrozesc Cu ploi de har sunt
2. Chiar când e ceru-nnorat plini!
Suie spre-albastru un dor,
Numele Tæu cel preasfânt e 3. Prin ochii necredinflei, orbi,
‘nælflat; Flori sæ ræsaræ Prin Nimic nu pofli s-aduni, Doar prin
veønica flaræ A gândului meu credinflæ pofli sæ sorbi Cereøtile
cælætor. minuni!

3. Clipæ de clipæ aøtept Ziua 4. Nu-L judeca pe Dumnezeu


când tofli vor striga: ,,Vrednic e Prin simfluri omeneøti, Cæci mult
Cel ce-a sosit ca-Mpærat! Slavæ, mai sus e planul Sæu Øi faptele-I
mærire, Doar Lui se cuvine Øi cereøti!
astæzi øi-n veci, osana!”
5. Privifli cum se-mplinesc
acum Atâtea profeflii! E-amar al
11 1.viaflaPreasfinte Creator, Ce
zæmisleøti, (:Tu eøti
pribegiei drum, Dar vine marea
zi!
13 1.e bun,
Domnul e bun, Domnul
O, cât de bun este
3. Aripi de vultur fli-a dat sæ
zbori, fii-a luminat anii trecætori,
Dumnezeu! Pune-I în cale psaltiri øi
chimvale Øi cântæ-durærile Sale!
2. Pe braflul Sæu, Pe braflul – Refren:
Sæu, Mæ poartæ-n veci Bunul
Dumnezeu.

3. Cât mai træiesc, Cât mai


15 1.Când
Când cerul nu era fæcut,
munflii nici nu s-au
træiesc, Tot ce-mi doresc Este næscut, Stæteai demult pe tro-
Dumnezeu. nul Tæu: Din veønicii eøti
Dumnezeu!
4. Fie slævit, Fie slævit, Veønic
slævit Fie Dumnezeu! 2. Oricâte mii de ani ar fi, La
Tine nu-s decât o zi... Tu øtii
14 (Refren): Binecuvântæ pe
Domnul, binecuvântæ-al
cærarea tuturor: Trecut, prezent
øi viitor!
Sæu Nume Øi nu uita niciodatæ
cum S-a jertfit pentru lume! 3. Suntem pribegi øi cælætori,
Slavæ, laudæ Lui, laudæ Plutind ca norii trecætori, Dar,
suflete-ntruna, Cântæ, suflete-al cât suflare ne vei da, Pe Tine Te
meu, binecuvântæ-L mereu! vom adora!

1. El a plætit pentru-al tæu 4. Învaflæ-ne sæ prefluim


pæcat, Cu sânge sfânt vina fli-a Comoara clipei ce-o træim! Al
spælat, Pune-I în cale covor vieflii noastre Domn sæ fii Øi
de-osanale Øi cântecul inimii sæ-fii slujim în veønicii!
tale! – Refren:

2. Te-a-ncununat bunætatea
Sa, fii-a risipit suferinfla grea,
16 1.Hristos
Cântafli mærire-n cor,
e Împærat, El este
Pune-I în cale covor de petale Domnul nostru, Domnul adorat!
Din florile dragostei tale! Cu mulflumiri Azi glasul vostru
– Refren: înælflafli, sæ-L læudafli!
2. În lumi de nepætruns voastre øi-n glasul oricui Sæ fie
se-aude ne-ncetat Acelaøi dreptatea øi dragostea Lui!
cântec, plin de slavæ, minunat!
Oøtiri cereøti Pe Dumnezeu Îl 2. El poate din nori sæ-Øi facæ
preamæresc øi-I mulflumesc! buni soli, Din flæcæri øi vânt -
umili slujitori! În slava luminii,
3. Cântafli domnia Lui, e færæ hotar netrecut, El are sælaøul, de
de sfârøit! Pe tronul slavei Sale nimeni væzut!
stæ nebiruit! Cu îngeri mii
Iubirea Lui s-o proclamafli øi sæ-I 3. Nimic nu-i în cer, nimic pe
cântafli! pæmânt, Decât poruncit de glasul
Sæu sfânt! În planul Sæu mare El
17 1.mærim!
Doamne, sfinte, Te
De puterea Ta
schimbæ pe regi, Sæ-I dafli
închinare, popoare întregi!
mæiastræ Povestesc când le
privim, Stelele din bolta- 4. Zidiri øi fæpturi cumva
albastræ; Tu, ce haru-fii spre de-ar pieri Øi munfli în adânc, sub
noi pleci, Neschimbat ræmâi în mæri de-ar fugi, Iehova ræmâne
veci! pe-al gloriei tron, Mærit în vecie,
ca Rege øi Domn!
2. Tot ce poartæ slava Ta,
Îngerii în mii de cete, Adunafli
spre a-fii cânta, Nu-nceteazæ sæ
19 1.Domnul
Laudæ, suflete, pe
Pentru bunætatea
repete: ,,Sfânt e peste toate-n tot Sa! El te fline cu-ndurare,
Dumnezeul Savaot!” Niciodatæ nu uita! Aleluia,
Aleluia, Domnul e la dreapta ta!
3. Dar mai scumpæ decât tot
fii-este slaba mea cântare Ce-o 2. Laudæ, suflete, pe Domnul
înalfl, aøa cum pot, În aceastæ Când porneøte-al mærii vânt! El
adunare; Numai noi øtim a cânta: va liniøti furtuna De rosteøte un
,,Mare e iubirea Ta!” cuvânt! Aleluia, Aleluia! Øi e
pace pe pæmânt!
18 1.gloriei
Iehova-i din veac pe-al
tron! Mærifli-L pe 3. Laudæ, suflete, pe Domnul
El, ca Rege øi Domn! În faptele Întuneric cât ar fi!... Zorii zilei,
plini de slavæ, În curând se vor
ivi! Aleluia, Aleluia! Øi în veci
21 1.sæ-fii
Un imn de slavæ vreau
cânt, Prin el sæ Te
cu El vei fi! mæresc Øi tuturor, pe-acest
pæmânt, Eu vreau sæ Te vestesc!

20 1.cinste
Slavæ, slavæ, slavæ øi
de-a pururi Se
2. Tu eøti izvor de bucurii Øi
binecuvântæri! Tot Tu sæ fii øi-n
cuvine Celui ce ne-a salvat! veønicii A’ noastre desfætæri.
Tresæltafli în cântece de bucurie,
Læudafli-I Numele minunat! Ca 3. Tu ne trimifli, chiar øi-n
un bun Pæstor pe tofli ai Sæi nevoi, Eterne mângâieri...
conduce, Cu toiagu-i mângâie De-aceea ne supunem noi
ne-ncetat. Preasfintei Tale vreri!

Refren: Preamærifli-I dragos-


tea Sa færæ patæ, Slavæ, slavæ
Celui ce ne-a salvat!
22 1.El Mærifli pe Domnul cæci
peste regi este Rege! El
vi-e Pærinte øi El pæsul vi-l
2. Slavæ, slavæ, slavæ øi cinste înflelege… Væ adunafli, trâmbifli
de-a pururi Celui ce pe Golgota øi harpe luafli, În Israel asta-i
S-a jertfit! Cei salvafli în veci Îi lege!
aduc osanale, Cæci din moarte
Domnul i-a mântuit. Tari în 2. Mærifli pe Domnul, El e care
adevær, mergem cântând pe cale totul conduce! El ca pe aripi de
Cu Isus, Pæstorul cel minunat. vultur v-a dus øi væ duce… El
v-a flinut, pentru c-aøa I-a
3. Slavæ, slavæ, slavæ øi cinste plæcut… Spre voi El fafla-Øi
de-a pururi, Aclamafli pe-Acest stræluce.
mare-nvingætor! Cel ce este
Rege în toatæ zidirea Sæ 3. Mærifli pe Domnul, El corp
domneascæ-n inima tuturor! væ zidi de minune, El sænætate
Vezi, pe albul nor, gloria Lui væ dæ, El væ dæ-nflelepciune Øi,
regeascæ, El e-al nostru Preot øi din pæcat, de câte ori v-a salvat?
Împærat! Cine-ar putea oare spune?
4. Mærifli pe Domnul, El este Copii ai Lui, mærifli cântând Pe
iubirea cea mare De care nimeni Tatæl, Fiul, Duhul Sfânt!
a ne despærfli nu e-n stare! Când Aleluia, Aleluia, mærire Lui,
Dumnezeu a dat chiar pe Fiul mærire Lui!
Sæu, Ce scumpi Îi suntem noi
oare!…
24 1.cântare,
Mærifli pe Isus prin
Slævifli-L cu toflii
5. Mærifli pe Domnul prin în cor, Cântafli tofli iubirea-I cea
imnuri cu voce curatæ! Cât ne-a mare Øi braflul cel sfânt, salvator!
iubit de mult oare-om pricepe
vreodatæ?… Tatæ, dorim Refren: Cântafli, ‘nælflafli,
øi-acum øi-n veac sæ mærim Cântafli acest Nume frumos!
Dragostea Ta minunatæ! Cântafli, ‘nælflafli, ‘Nælflafli Numele
lui Hristos!
23 1.peMærifli din suflet, mærifli
Domnul, Vrem sæ-L 2. Suntem tofli zidifli de-a Sa
mærim cât vom træi! Cât încæ mânæ, Tot El ne-a ales ca popor,
moartea n-aduce somnul, Pe La apa vieflii ne mânæ Isus, bunul
Domnu-ntruna-L vom mæri! El nostru Pæstor.
e al lumii Creator Øi Domn
atotstæpânitor. Aleluia, Aleluia, 3. Cu tofli sæ-I cântæm iar øi
mærire Lui, mærire Lui! iar, Cæci El pentru noi suferi Ca,
prin astæ viaflæ amaræ, Sæ trecem
2. Ferice-acela, ferice foarte cu El zi de zi!
Ce, ca øi Iacov credincios, De
rugæciune nu se desparte, Ci 4. Cântafli iaræøi cu bucurie,
speræ în Isus Hristos! De crezi Sæ tremure sala-n cântat Ca
în Domnul, braflul Sæu Te scapæ lumea întreagæ sæ øtie: Isus ne-a
sigur de-orice ræu. Aleluia, iubit, ne-a salvat!
Aleluia, mærire Lui, mærire Lui!
5. O, Doamne, primeøte
3. Mærifli cu toflii înaltul Nume cântarea, Ce veseli noi tofli fii-o
Al Celui ce face minuni! Orice ‘nælflæm, Tu singur, doar Tu
fæpturæ din astæ lume ni-eøti scæparea, În Tine
Prosterne-se cu-nchinæciuni! de-acum noi speræm!
25 1.Aleluia,
Voi, credincioøi, venifli!
amin! Pe Domnul
3. Îi juræm pe veci credinflæ
Celui care ne-a iubit Øi cununi
preamærifli! Aleluia, amin! La de biruinflæ pentru noi a împletit.
Tronul Sæu cel sfânt, Cu dor În curând Hristos Se-aratæ,
de-al Sæu Cuvânt, V-apropiafli, mântuirea-i la un pas, Azi
cântând! Aleluia, amin! suntem de cer aproape; flie, lume,
bun ræmas!
2. Creøtini, væ ridicafli!
Aleluia, amin! Spre slava Lui 4. N-avem altæ fericire, doar
cântafli! Aleluia, amin! Isus e pe Hrist vom læuda! Aleluia, El
Salvator, Domn al oøtirilor Øi ni-e Domnul, noi suntem oøtirea
Frate iubitor! Aleluia, amin! Sa! Pe Hristos în libertate sau pe
ruguri vom sluji! Doar a Lui sæ
3. Celui ce ne-a iubit, Aleluia, fie slava astæzi øi în veønicii!
amin! Un cântec nesfârøit!
Aleluia, amin! Pânæ Îl vom 5. Vrednic, vrednic, vrednic
vedea, Nicicând nu vom tæcea, este Mielul care-a fost junghiat
Cânta-vom crucea Sa! Aleluia, Sæ primeascæ slava, cinstea de a
amin! toate Împærat! Lumea cu-ale ei
va trece, Dumnezeu va triumfa!
26 1.cu Ne plecæm în adorare,
tot cerul ne-nchinæm
Niciodatæ slava crucii lui Hristos
nu va-nceta!
Øi-n credinflæ, fiecare inima ne-o
consacræm. Lui Hristos ne dæm
cu totul, sæ lucreze El în noi
27 1.sfânt
Osanale, Aleluia, Pe Cel
sæ-L læudafli, Cæci,
Legea-mpæræfliei Sale øi prin marea-I bunætate, Azi
pæcatului ræzboi! putem sæ fim salvafli! Pentru-a
Lui credincioøie, Pentru
2. Vrednic este Domnul îndurarea Sa, Læudat în veci sæ
nostru sæ primeascæ gloria, fie! Aleluia, Osana!
Vrednic este Mielul care ne-a
salvat prin Golgota! Îngeri, heru-
vimi øi oameni sæ-I dea slavæ-n
28 1.îngerii
Osana! Osana! Cântæ
în cor, Preamærind
veønicii Celui care umple lumea pe Creator: Osana! Osana!
de cântæri øi bucurii! Osana!
2. Osana! Osana! Mântuiflii 3. Pentru Fiul Tæu trimis, În
cântæ Lui, Cântæ harul a noastræ fire, Pentru Cel ce ne-a
Domnului: Osana! Osana! deschis Drum de mântuire,
Osana! Doamne, preamærit sæ fii!
Aleluia-n veønicii Pentru-a Ta
3. Osana! Osana! Chiar cei ræi iubire!
se vor pleca Preamærind
dreptatea Sa: Osana! Osana!
Osana!
31 1.ne-ncetat,
Prin imnuri sfinte,
Slævifli pe
Dumnezeu, Ce desfæøoaræ,
4. Osana! Osana! Cântæ ceruri minunat, Al vieflii curcubeu!
øi pæmânt Pentru slava Celui
sfânt: Osana! Osana! Osana! 2. Câmpiile, prin ploaia Lui,
Aduc un rod bogat. Cu iarbæ
fruntea muntelui Tot El
29 (canon)
Dafli slavæ, mærire doar
a-ncununat.

Domnului! Cinste øi glorie Celui 3. El dæ zæpadæ øi înghefl Doar


din ceruri! El ne-a zidit, tot El prin Cuvântul Sæu; El umileøte
ne-a mântuit! pe semefl Øi mustræ pe cel ræu.

4. El pune mugurii pe ram, Ca


1. Pentru tot ce ai creat, binecuvântæri; El vânt de har
30 Cer, pæmânt øi mare, ne-aduce-n geam, Spre veønice
Pentru viafla ce ne-ai dat S-o chemæri!
træim sub soare, Doamne,
preamærit sæ fii De ai Tæi iubifli 5. Pæmânt øi stele, necurmat,
copii! Veønicæ- nchinare! Ascultæ-al Sæu Cuvânt. Prin
cântec viu øi nepætat Slævifli-L pe
2. Pentru-al nostru scump Cel sfânt!
cæmin, Plin de voioøie, Pentru
pacea lui ce-o øtim Încæ din
pruncie, Pentru ziua de Sabat Øi
32 1.Dumnezeu
Sæ-L læudæm pe
Øi harul Sæu
odihna ce ne-ai dat, Slavæ-n divin, Cæci El ne poartæ-n carul
veønicie! Sæu De biruinfle plin!
2. Sæ-L læudæm cu tofli acum ræu cerca sæ mæ doboare, M-a
În rugæ øi-n cântæri, Cæci întærit Isus, din înælflimi!
Domnul ne croieøte drum Prin
valuri de-ncercæri! 3. Lumina Sa din slævile
senine Mi-a ræsærit pe drumul
3. El poartæ pe al Sæu popor spre Calvar... Aici S-a dat ca
Pe asprele cæræri Øi-l înconjoaræ, jertfæ pentru mine Øi mi-a adus
iubitor, Cu binecuvântæri. iertarea Lui în dar.

4. În fafla Lui duømanii tac, Iar 4. Când va veni în ziua Lui


noi suntem ai Lui. Nespus de cea mare Mæ va lua în slævile
mare e în veac Iubirea cereøti; De-abia aøtept sæ strig cu
Domnului! voce tare: ,,Isuse-al meu, ce bun
øi mare eøti!”
33 (canon)
Ca Domnu-n lume Un
altul nu-i, Slavæ øi glorie Dafli-I
35 1.vrea
Tatæ ceresc, ce mult am
Sæ-fii înflelegem
doar Lui! dragostea, Ea se întinde-n infinit,
Din ræsærit în asfinflit...
34 1.a mea
Spre Cel din slævi înalfl
cântare, Spre-al meu 2. Veche de când nu øtim a fi
Pærinte bun øi iubitor, Cæci El a Øi totuøi nouæ-n orice zi, În ciuda
pus pæmântului hotare Øi pe Isus urii omeneøti, Tu tot mai mult
mi-a dat ca Salvator! Te dæruieøti...

Refren: De-aceea-fii cânt, 3. Îfli mulflumim c-ai dæruit, Pe


divin Mântuitor: Ce mare eøti! Fiul Tæu cel preaiubit, Ca sæ-fii
Ce mare eøti! Tu eøti al meu cunoaøtem dragostea Øi sæ træim
Pærinte iubitor! Ce mare eøti! Ce prin jertfa Sa.
mare eøti!
4. Sæ izvorascæ în øuvoi
2. Când mæ zbæteam øi nu Dragostea Domnului øi-n noi, Sæ
gæseam salvare, Când totul se fim luminæ oriøicui Øi mesageri
pierdea-n întunecimi Øi, când cel ai cerului!
36 1.Doar
Slavæ, slavæ Celui sfânt,
în El mæ-ncred
3. La tronul milei e speranfla
toatæ Cæ vina noastræ poate fi
oricând! Lângæ dreapta Lui iertatæ! O, ce frumoasæ-i
m-ascund Øi furtuna El o dragostea de Tatæ, Nemæsuratæ!
ceartæ… Mare este Domnul meu
Când mæ scapæ de-orice ræu, 4. Lumina lumii sæ ne
Mare e-n locaøul Sæu Øi mai însofleascæ, Sæ învæflæm, azi,
mare e când iartæ!... limba îngereascæ! Cuvântul, plin
de dragoste cereascæ, Sæ
2. Glasul Lui ræsunæ-n cer, se-mplineascæ!
Are-n grijæ munfli øi mæri, Al
iubirii Lui mister Se adunæ-n 5. La Cel puternic totu-i cu
osanale. El vegheazæ-n mersul putinflæ! Træim prin har øi
lor, Pæsæri, galaxii øi nori, Dar mergem prin credinflæ! El
mai mult Îi este dor De fæptura împlineøte orice trebuinflæ, Spre
mâinii Sale. biruinflæ!

3. Lângæ tronul Celui sfânt,


Preamærind al Sæu Cuvânt,
38 1.Domn
Te-adoræm cu bucurie,
al slavei, plin de
Îngeri mii aud cântând, Pacea har, Ne deschidem astæzi fiie,
serii când se lasæ... Nimeni însæ Flori sub raza de Ta de jar;
n-a cântat, Pe pæmânt øi-n cerul Libertate øi iubire, Siguranflæ
‘nalt, Ca un pæcætos salvat, O ne-ai adus, Dætætor de nemurire
cântare mai frumoasæ... Øi Sabat færæ apus!

37 1.cântafli
Slævifli pe Domnul! Lui
mærire, Pæmânt øi
2. Faptele iubirii Tale,
Fericite-fii cântæ-n vers, Flori øi
ceruri, pline de uimire! În tot ce stele, deal øi vale, Sfinfli
face nu e nici græbire, Nici øi-ntregul univers... Pæsæri,
zæbovire! codri, nor øi fulger, Toate cântæ
slava Ta; Un cuvânt de-al Tæu
2. Venifli la Domnul, neamuri ajunge Sæ ne-aprindæ inima!
øi popoare! În suferinflæ El dæ
vindecare! El ne primeøte azi, cu 3. Tu dai pace øi iertare, Râu
îndurare, Pe fiecare! de binecuvântæri, Viaflæ-n veci øi
særbætoare, Sfânt repaus în El, lumina vieflii noastre, Fie-n
cântæri... Tu ni-eøti Tatæ, Hrist veci de noi slævit!
ni-e Frate, Tofli suntem ai Tæi
copii, Preaiubirea Ta, în toate, 3. Ridicafli-væ privirea:
Ne dæ sfinte bucurii... Sfântæ-i Maiestatea Sa, Galaxii
de îngeri cântæ, Noi cu ei Îi vom
39 1.NoiSlavæ azi øi-n veønicie
fii-aducem, Tatæ sfânt,
cânta! Înspre ceruri tot aleargæ
Voci øi strigæte de dor:
Pentru marea bogæflie, Datæ Te-aøteptæm, o, Domn al slavei,
astæzi prin Cuvânt! Ne-a dat Vino, Domn al domnilor!
viaflæ, fericire Øi lumina vieflii noi
Øi ne-ai dat spre mântuire Øi tot
cerul, pentru noi! 41 1.sfânt,
Mærire fiie, Doamne
cæ cerul ai creat Øi
2. Cinste azi øi-n veønicie Noi viaflæ Tu ai pus în noi øi-al Tæu
fii-aducem, scump Isus, Pentru chip minunat; Deci sæ slævim øi
marea bucurie, Pentru tot ce sæ ‘nælflæm pe-al lumii Creator:
ne-ai adus! Tu, prin jertfa vieflii El e lumina din vecii, El e
Tale, Ne-ai salvat, ne-ai mântuit, Mântuitor!
De aceea, osanale Îfli aducem,
Miel iubit! 2. Mærire fiie, Doamne sfânt,
noi fiie ne-nchinæm! Tu ai creat
40 1.slavei,
Læudafli pe Domnul
Domn al harului
acest pæmânt, în veci Te læudæm!
Øi stele sus, pe cer, sclipind, cu
divin, El a fost vestit de veacuri, mâna Ta le-ai pus, Tot ce-ai
Al Sæu Nume Îl cinstim. Prin a fæcut e-aøa sublim, Te admiræm
Sa iubire mare, Ne-a creat, ai Sæi nespus!
sæ fim, Azi, cu ceru-n adorare,
Ne-nchinæm øi-L preamærim. 3. Mærire fiie, Doamne sfânt,
cæci eøti din veønicii! Izvoare,
2. Læudafli pe Domnul slavei, stânci, chiar tot ce e, pe nume
Cel ce ne-a ræscumpærat! El ne-a Tu le øtii; Øi-ai aøezat pe Golgota
dat veøminte albe Øi un nume o cruce pentru noi, Iubirea Ta
minunat. El e Mielul cel de ne-a cucerit, suntem pe veci ai
jertfæ, Moartea Lui ne-a mântuit, Tæi!
42 1.sfânt,
Cu slava Ta, Pærinte
Îmbraci întreaga
3. Prin credinflæ mergem
înainte, Viafla e-n Isus, nu-n
lume, Tot ce-ai creat pe-acest forme reci; Preamærifli pe
pæmânt Cunoaøte al Tæu Nume! singurul Pærinte, (:Bunætatea Lui
Slævit sæ fii, Isus Hristos, Cæci dureazæ-n veci!:)
tot ce faci e-aøa frumos Øi toate-s
foarte bune. 4. De te temi de Domnu-
oricând, oriunde, Dacæ numai
2. Tu, Doamne, eøti Cel Lui supus, te pleci, Orice-ar zice
ce-ngrijeøti De timpuri roditoare, Satan, tu ræspunde: (:Bunætatea
Sæmânfla pe ogor o creøti Øi pui Lui dureazæ-n veci!:)
luminæ-n soare... O, câte mari
minuni de har La fiecare pas
ræsar! fii-aducem închinare!
44 1.cu Tatæ iubit, Te-adoræm
bucurie, Tot pæmântul
cântæ slava Ta! De iubirea Ta
3. Sæ fii de-a pururi proslævit, cântæ inima, Veønic vom cânta
Stæpân øi Domn øi Tatæ Øi adorat mærirea Ta!
în infinit De-a Ta zidire, toatæ!
Sæ-fii cânte Numele slævit Øi 2. Scumpe Isus, Te-adoræm
pæcætosul mântuit, Cu inima cu bucurie, Tot pæmântul cântæ
curatæ! jertfa Ta! Lângæ crucea Ta cântæ
inima, Veønic vom cânta iubirea
43 1.Dumnezeu
Mulflumifli lui
cæ bun e,
Ta!

Suflete, tresaltæ vesel, deci! 3. O, Spirit Sfânt, Te-adoræm


Grijile le-azvârle, cântæ, spune: cu bucurie, Tot pæmântul cântæ
(:Bunætatea Lui dureazæ-n mila Ta! Pentru pacea Ta cântæ
veci!:) inima, Veønic vom cânta-
ndurarea Ta!
2. Israel, aleasæ moøtenire,
Prin pustiu cu Domnul pofli sæ
treci Øi sæ cânfli sæltând de
45 1.CæciMærim pe Cel sfânt,
pe Fiul ne-a dat, De-a
fericire: (:Bunætatea Lui murit pentru noi Øi ca Domn
dureazæ-n veci!:) a-nviat!
Refren: Aleluia-I dæm mærire! Sfânt, Izvor de-ndurare øi har pe
Aleluia! Amin! Aleluia-I dæm pæmânt! Amin!
mærire! Sæ fie mærit!

2. Pe Tatæl mærim Pentru


48 1.ne-ncetat
Mærifli pe Domnul
Cæ El ne-a
Spiritul Sfânt! Spre Isus øi spre binecuvântat! Mærifli, voi, ceruri
cer El ne-ndreaptæ-orice gând. øi pæmânt, Pe Tatæl, Fiul, Duhul
Sfânt! Amin!
3. Mærire-nchinæri Pentru
veci fii-am jertfit, fiie, blândule
Miel, Cæci Tu ne-ai mântuit!
49 (canon)
1. Slavæ øi glorie lui
Dumnezeu! Toatæ suflarea sæ-I
46 1.întreSfinte Pærinte, ræmâi
noi! Dragostea Ta ne
cânte mereu: Slavæ, slavæ lui
Dumnezeu!
e scut în nevoi; Plin de iubire,
plin de rodire, Tatæ, ræmâi cu-al 2. Slavæ øi glorie lui
Tæu har între noi! Dumnezeu! Tofli copilaøii sæ-I
cânte mereu: Slavæ, slavæ lui
2. Doamne Isuse, ræmâi între Dumnezeu!
noi! Pacea Ta sfântæ ne-ajutæ-n
nevoi; Plin de-ndurare, plin de 3. Slavæ øi glorie lui
ræbdare, Doamne, sæ laøi pacea Dumnezeu! Tot tineretul sæ-I
Ta între noi! cânte mereu: Slavæ, slavæ lui
Dumnezeu!
3. Spirit Preasfânt, sæ ræmâi
între noi! Tu ne-ntæreøti în atâtea
nevoi! Plin de putere øi
50 1.Speranfla
Fii læudat, Isus Hristos,
celui pæcætos!
mângâiere, Spirit Preasfânt, sæ Tu, prin sfânt sângele-fii værsat,
domneøti între noi! Viaflæ veønicæ ne-ai dat.

47 1.Pærintele
Slævim pe Dumnezeu,
sfânt! Slævim pe
2. Øi Tatæl fie preamærit, Cæ
nouæ ni Te-a dæruit Sæ porfli Tu
Isus, Mielul nostru cel blând! vina tuturor Øi sæ ne fii
Slævim øi preamærim pe Spiritul Mântuitor!
3. Mærire Spiritului Sfânt Øi-mpærtæøirea Duhului Prea-
Care dintr-ale Tale luând, Spre sfânt Cu noi cu tofli, Acum øi
Tine El ne-a îndrumat, Ca sæ-fii pururi. Amin!
servim cu-adeværat!

4. Mærire Tatælui din cer, Cæci


øtiu în cine cred øi sper: Eu, omul
53 1.cinstim,
Sæ-L læudæm, sæ-L
Sæ-L preamærim
slab øi pæcætos, Mæ-ncred în pe Dumnezeu! Sæ-L læudæm,
harul lui Hristos! sæ-I cântæm, Sæ-L înælflæm,
Aleluia! Marea Sa iubire, Plinæ
51 1.mærit
Doar Dumnezeu va fi
Øi dragostea-I
de jertfire, Ne scapæ de pieire.
Mærifli pe Dumnezeu!
divinæ, Cæci de-orice ræu ne-a
izbævit, Mereu ne-a fost luminæ! 2. Sæ-L læudæm, sæ-L cinstim,
Curând al pæcii Sale sfat Se Sæ-L preamærim pe Fiul Sæu!
va-mplini-n chip minunat; Sæ-L læudæm, sæ-I cântæm, Sæ-L
Tresalte câfli suspinæ! înælflæm, Aleluia! Jertfa Lui pe
cruce Pace ne aduce, La Tatæl ne
2. Isuse, Tu, Întâi næscut Øi conduce. Mærifli pe Fiul Sæu!
Domn pe-ntreaga fire, Mântuitor
care-ai fæcut A noastræ ispæøire, 3. Sæ-L læudæm, sæ-L cinstim,
Ne-ascultæ astæzi în nevoi, Tu, Sæ-L preamærim pe Duhul Sfânt!
Cel mai mare-ntre eroi, Øi-a Sæ-L læudæm, sæ-I cântæm, Sæ-L
noastræ mântuire! înælflæm, Aleluia! El dæ
mângâiere, El ne dæ putere, Ne
3. O, Spirit Sfânt, Tu, dar scapæ de cædere. Mærifli pe Duhul
ceresc, În orice încercare, Ræmâi Sfânt!
cu noi când norii cresc Øi
dæ-ne-mbærbætare! Îmbracæ-ne
cu-al Tæu Cuvânt Sæ împlinim
pe-acest pæmânt Lucrarea Ta cea
54 1.Voi,Mærifli pe Dumnezeu,
neamuri øi popoare,
mare! Slævifli-L prin cântæri, Întreagæ
adunare, Cæci El ne-a ocrotit De
52 Sæ fie harul Domnului
Hristos Øi iubirea Tatælui
groaznicul duøman, Prin Fiul
Sæu iubit Ne-a scos la bun liman!
2. Pærinte-n veci bogat În 4. Spre cerul înstelat privirea
fapte de-ndurare, Povara ne-a ne-ndreptæm Øi, prin credinflæ,
luat, Ne-a dæruit salvare! Când, stele iaræøi numæræm... Iehova
pe cæræri pustii, Umblam færæ ne va da un loc în Canaan, Cæci
Hristos, Prin Fiul Sæu iubit El din El ræmâne credincios lui
pæcat ne-a scos. Abraam...

3. Pe Dumnezeu mærifli, Pe
Tatæl øi pe Fiul! Cu suflul gurii
Lor Înveselesc pustiul. Øi
56 1.Dumnezeu,
Eu cred într-Unul
Puternic,
Spiritul cel Sfânt, Cel care ne-a nevæzut; Tatæl tuturor, veønic
iubit, Prin viaflæ øi prin cânt Sæ Creator, Dupæ chipul Sæu ne-a
fie preamærit! fæcut!

2. Eu cred într-Unul Domn


1. Slævesc pe Dumnezeu, Hristos, Fiu al lui Dumnezeu,
55 pe marele ,,Eu Sunt”, Pe Cel neprihænit, pentru noi
Cel ce a zidit øi ceruri øi pæmânt! jertfit!... Cât de mare e harul
Eu am iubirea Lui, aceeaøi neam Sæu!
de neam, Slævesc pe Domnul cel
iubit de Abraam! 3. Eu cred cæ El a înviat Øi-n
ceruri S-a ‘nælflat! Stæ în
2. Slævesc pe Dumnezeu cel Sanctuar, mijlocind cu har, Mare
tare în cuvânt, De care-ascultæ Preot sfânt, nepætat!
cerul tot øi-ntreg pæmânt! Eu
sunt în mâna Lui, al Lui e tot ce 4. Eu cred în Duhul cel
am, Slævesc pe Domnul cel iubit Preasfânt Ce Domnul L-a
de Abraam! trimis Ca sæ fim curafli, sæ
slujim pe frafli, Sæ vestim ce El
3. Slævesc pe Dumnezeu, a promis!
slævesc pe Fiul Sæu, Prin Duhul
Sæu cel Sfânt mæ scapæ de cel 5. Eu cred cæ Domnul vine
ræu, Cæci Domnul m-a iubit pe iar, Cei morfli vor învia! El ne-a
când vræjmaø I-eram, Slævesc pe pregætit un cæmin slævit, Unde va
Domnul cel iubit de Abraam! domni pacea Sa.
57 1.Dumnezeu,
Cred într-Unul
Tatæ bun øi
,,sfânt”, ,,sfânt” veønic læudând
Pe Tatæl, Fiul, Duhul Sfânt.
drept mereu, Cel a toate creator,
Plin de har mântuitor. 3. Prin Tine mântuit eu sunt,
Tu mæ faci vesel ca sæ-fii cânt;
2. Cred în Fiul Sæu, Hristos, Din ‘naltul Tæu ceresc altar
Steag de luptæ luminos, El, Binecuvântæ-ne cu har!
Cuvântul întrupat, Peste Golgota
‘nælflat. 4. Plineøte ce-ai fægæduit Øi fii
cu noi pân’ la sfârøit, Cântarea
3. Cred în Duhul Sfânt, noastræ s-o primeøti Øi sæ
chemat Dumnezeu adeværat, ne-ndrepfli pe cæi cereøti!
Ce-mi îndreaptæ pasul ræu Øi mæ
poartæ-n carul Sæu.
59 1.Doamne
Nimeni ca Tine,
Isuse, Tu, Fiu de
4. Cred cæ ziua de Sabat Lege om øi Dumnezeu! Eøti Creatorul,
sfântæ-i de urmat, Cred Cuvântul eøti Salvatorul, Domn peste toate
cum stæ scris Øi am cerul tot øi mereu!
deschis.
2. Râuri øi mare, munflii din
5. Cred în pilda ce mi-a dat, zare, Cu-a lor splendoare ne
În Hristos m-am botezat Øi ræsar! Dar nu øtim spune câtæ
aøtept venirea Lui Din înaltul minune Ascunde, Doamne, al
cerului. Tæu har!

3. Zori færæ patæ, noaptea-


1. Vreau glasul sæ-mi înalfl nstelatæ, Oricât frumos ne-ar
58 voios, Acum e timpul aræta, Sunt oglindire de-a Ta
priincios! Pe Dumnezeu vreau mærire, Sunt raze din lumina Ta!
sæ-L mæresc, Cu laude sæ-I
mulflumesc. 4. Orice fæpturæ poate sæ spu-
næ, Spre ræstignire de-ar privi:
2. Lui cântæ oøtile cereøti Nimeni ca Tine, Doamne Isuse,
Frumoase versuri îngereøti, Cu N-a fost øi nici nu va mai fi!
60 1.umple-mi
O, vino, scump Isuse Øi
inima, Øi gândul
Mærirea toatæ sæ I-o dau, Ferit de
orice ræu... Isus este coroana, o
meu spre Tine În veci se va stea în ea sunt eu Øi locul care-mi
‘nælfla! place e lângæ El, mereu!

Refren: ‘Naintea slavei Tale


Îmi plec fiinfla mea, Cæci Tu eøti
62 1.Mielul
Vrem sæ-L încoronæm pe
Salvator, Coroane
Creatorul, Iar eu, zidirea Ta! multe s-adunæm cu glas triumfæ-
tor! O, suflete al meu, ‘naintea
2. Tot lucrul mâinii Tale Lui sæ vii, Salutæ-L azi ca
E-aøa de minunat Øi vrednic al Rege-al tæu øi Domn pe veønicii!
Tæu Nume Sæ fie înælflat!
2. Vrem sæ-L încoronæm pe
3. În Tine-i plinætatea De om Cel ce ne-a salvat, Pe Cel ce, prin
øi Dumnezeu, De-aceea, cu tot iubirea Sa, în palme ne-a sæpat...
cerul, Genunchii-mi plec øi eu! Nici îngerii de sus nu pot privi
la El, Cæci marea slavæ-a lui Isus
61 1.place
Eu am un loc ce-mi
mult: Chiar lângæ
e jertfa Lui de Miel!

Legea Sa! Dreptatea ei s-o 3. Vrem sæ-L încoronæm ca


împlinesc, Mæ oglindesc în ea... Rege peste zæri, Pe tot pæmântul
Isus e Creatorul, iar cel creat sunt sæ schimbæm ræzboaiele-n
eu Øi locul care-mi place e lângæ cântæri! Nu are-n veac sfârøit
El, mereu! Împæræflia Sa, Sub paøii Lui vor
ræsæri flori vii de osana!
2. Eu am un loc ce-mi place
mult: Chiar lângæ crucea Lui,
Iubire câtæ am primit Sæ
63 1.domni!
Hristos e Cel ce va
Voi, îngeri, væ-
ræspândesc oricui... Isus e nchinafli! (:Venifli, popoare, mii
Salvatorul, iar cel salvat sunt eu øi mii, Pe Domnu-ncoronafli!:)
Øi locul care-mi place e lângæ El,
mereu! 2. El este uns din veønicii,
Stæpân pe-al slavei tron!
3. Eu am un loc ce-mi place (:Venifli, ræscumpæraflii Lui Øi-L
mult: Chiar lângæ tronul Sæu, înælflafli ca Domn! :)
3. Øi orice neam, orice popor,
Oriunde væ aflafli, (:El este
65 1.Slavæ
Ieri, Isus pe lemn muri;
Lui, Aleluia! Sæ ne
Domnul domnilor, Mærirea Lui poatæ mântui; Slavæ Lui,
cântafli! :) Aleluia! Crucea noastræ, crucea
grea; Slavæ Lui, Aleluia! A
4. Hristos e Cel ce va domni, purtat spre-a ne salva; Slavæ Lui,
S-o øtie orice om! (:Øi-n veci de Aleluia!
veci, doar El va fi Încoronat ca
Domn! :) 2. Azi El este-n ceruri sus;
Slavæ Lui, Aleluia! De-orice
slavæ mai presus; Slavæ Lui,
64 1.munfli
Mai sus decât înalflii
pe care i-a creat,
Aleluia! Øi ne-ajutæ-n harul Sæu;
Slavæ Lui, Aleluia! Øi ne scapæ
Mai nepætruns ca un ocean, øi de-orice ræu; Slavæ Lui, Aleluia!
mai înfricoøat, El fline lumea-n
palma Lui øi râde de cel ræu! 3. Mâine vine iar pe nor;
Acelaøi azi øi-n veønicii e-al Slavæ Lui, Aleluia! Domn øi Re-
nostru Dumnezeu! ge-al regilor! Slavæ Lui, Aleluia!
Pentru veci, în slava Sa; Slavæ
2. Slævit e-al nostru Creator, Lui, Aleluia! Vine Domnul sæ ne
puternic, nevæzut! El a rostit ia! Slavæ Lui, Aleluia!
doar un cuvânt øi toate s-au
fæcut! El mærilor le-a pus hotar
øi lumea-n veci va sta; Eu sunt
66 1.El Aleluia cætre Domnul!
din ceruri S-a plecat
doar praful pe cântar dar cânt Pânæ-n valea morflii noastre, sæ
mærirea Sa! ne scoatæ din pæcat! Ce iubire,
ce durere: Domnul nostru
3. Nu-i nici o floare pe ræstignit! Pentru El e închinarea:
pæmânt, nici pasære, nici nor, Sæ Aleluia, ne-a iubit!
nu-fli vorbeascæ, tresæltând, de
bunul Creator! Fiinfla mea, 2. Aleluia cætre Domnul, sus,
purtând øi ea minuni de veønicii, în sfântul Sanctuar, Pentru-a
Va preamæri iubirea Sa ce nu se noastræ ispæøire, pentru
va sfârøi! minunatul har! Suntem liberi!
Vina noastræ El cu sânge ne-a
spælat, Pentru El ‘nælflæm
68 1.mult
Clædim pe o Stâncæ de
prefl, Isus, piatra
cântarea: Aleluia, ne-a salvat! unghiularæ, Furtuni øi cutremur
øi-orice vrefli Nicicând nu ne
3. Aleluia cætre Domnul, doboaræ!
iatæ-L, vine cum a zis! Îngeri ne
trimit cântare dinspre noul Refren: Noi clædim pe Isus,
Paradis! Ce splendoare ne aratæ noi clædim pe Isus, Clædim pe
al veciei ræsærit! Pentru Domnul Isus, Stânca de mult prefl, Temei
Aleluia, Aleluia nesfârøit! pus de profefli!

67 1.nui,UnE Domnul
Nume, ca al nimæ-
meu iubit!
2. Nebuni sunt tofli care pe
nisip Clædesc, øi-s robifli plæcerii,
Îmi e de-ajuns iubirea Lui, Prin Øi-n loc sæ se-ncreadæ în Isus
care m-a gæsit. Se-nchinæ lor øi-averii…

Refren: Nici sus în cer, nici 3. Venifli de clædifli pe adevær,


pe pæmânt Nu øtiu, mai minunat, Pe Stânca de neclintire, Øi punefli
Decât cæ Domnul a murit, Sæ fiu de-acum un bun temei
ræscumpærat! Credinflei-n mântuire!

2. De ce privirea mi-aø opri


Pe tot ce-i trecætor, Când øtiu cæ
69 1.boaræ
Ca roua din zori ce co-
pe flori E dragostea
voi vedea, curând, Pe-al meu lui Isus; O razæ de cer ce
Mântuitor? mângâie-n dureri E dragostea lui
Isus. În lume umblam færæ rost
3. Vræjmaøii-s mulfli pe Øi plin de-ntuneric am fost... În
drumul greu, Dar nu mæ tem de sufletul meu stræluciri au pætruns
ei, Destul sæ øtiu cæ El, mereu, Din dragostea lui Isus.
Vegheazæ paøii mei.
2. Cu mult mai presus decât
4. Prin toate, câte zilnic pier, falnicii munfli E dragostea lui
Chiar dacæ trec, plângând, Un Isus; Adâncæ de-ajuns, un ocean
loc de-odihnæ am în cer Øi-l voi nepætruns E dragostea lui Isus.
primi curând! Nu-i nimeni atât de cæzut Sæ nu
poatæ fi renæscut. Destul sæ te strigæm în lung øi-n lat: Salvator
laøi, prin credinflæ condus De am aflat! S-o purtæm spre patru
dragostea lui Isus. zæri, Peste munfli øi-n larg de
mæri, S-o ‘nælflæm azi tot mai sus:
3. Nimic n-am mai sfânt pe Salvator e Isus!
întregul pæmânt Ca dragostea lui
Isus; Oricât de trudit, merg pe 2. Din talazuri de pæcat
drum însorit De dragostea lui Dumnezeu ne-a salvat! Pæcætoøii
Isus. Tresalte întregul pæmânt Øi cânte-n cor: Iat’ avem Salvator!
lumile toate în cânt, Cæci tot ce De la poli pânæ-n pustii Sæ
va fi preaslævit în vecii E tresalte tofli cei vii! Imn de slavæ
dragostea lui Isus! ne-a adus: Salvator e Isus!

70 1.trupCuvânt dumnezeiesc În
descoperit, Prin Tine
3. În potop sau în ræzboi Tot
Isus e cu noi; Mort a fost, dar
doar eu viefluiesc, Tu mæ faci a-nviat, Crucea Lui ne-a salvat.
fericit! Spunefli øoapte de curaj Printre
lacrimi øi necaz, Din mormânt
2. Comoaræ sfântæ mi-eøti, privifli în sus, Salvator e Isus!
Fi-mi øi luminætor; Spre flara
fiinflelor cereøti Fi-mi bun 4. Sunæ trâmbifli la hotar, Cæci
conducætor! Isus vine iar! Veste-n oriøice
popor: Da, avem Salvator!
3. O, scump Mângâietor, Mântuirea vom vedea Când spre
Condu-mæ chiar acum La Mielul ceruri vom cânta Cântec færæ de
blând ispæøitor, Pæstorul meu cel apus: Salvator e Isus!
bun!

4. În Tine m-oglindesc,
Mântuitor iubit, Pe Tine astæzi eu
72 1.mântuieøte,
Domnu-i iubirea ce
Domnu-i
clædesc, Cæci Tu m-ai mântuit! iubirea, El m-a iubit!

Refren: Deci voi cânta iaræøi:


71 1.sus:Veste bunæ-avem de
Salvator e Isus! Sæ
Domnu-i iubirea, Domnu-i
iubirea, El m-a iubit!
2. Zæceam în lanflul nelegiu- Refren: Drag îmi e Isus pe
irii, Færæ speranflæ, fær’ ajutor… lume, Mai de prefl ca viafla mea!
Dintre mii øi mii de nume, Eu
3. Mi-a dat pe Fiul, Fiu al pe El Îl voi cânta!
mæririi, Mi-a dat pe Fiul ca
Salvator! 2. Ce risipæ de iubire El
trimite an de an, Mai presus de
4. Prin Evanghelie El tot mæ nemurire, Mai adânc ca un
cheamæ, Prin al Sæu sânge sæ fiu ocean!
spælat!
3. El îmi saturæ træirea, El e
1. De-a lungul marilor plin de tot ce-i bun, Braflul Sæu e
73 vecii, În slævi de cer sæ mântuirea, El mi-e totul, pot sæ
cânt, Isus în locul meu veni Sæ spun!
plângæ pe pæmânt...
4. O, ce mare bucurie Pe Isus
2. Sæ port, prin lumi de sæ-L pot vedea Øi întreaga
heruvimi, Coroana de lumini, El veønicie Sæ slævesc iubirea Sa!
a purtat în locul meu Cununa cea
de spini...
75 1.adevær
Doar Tu ne eøti calea-
øi viaflæ, Pe Tatæl Îl
3. Sæ trec al nemuririi prag vede doar cin’ Te-a privit... Doar
Acas’, la Dumnezeu, El pragul Tu mântuieøti prin puterea-fii
morflii l-a trecut Pe-o cruce-n mæreaflæ, La Tine alerg ca sæ fiu
locul meu... mântuit; Cæci calea e lungæ øi
cine sæ øtie, Putea-voi ræmâne
4. De-aøa de mult cât m-a chiar pân’ la sfârøit? Doar
iubit Øi-am fost ræscumpærat, Îmi fægæduinfla, doar ea mæ mângâie,
plec øi frunte øi genunchi În Cæci Tu mæ asiguri de-un loc
veønic adorat. pregætit!

74 1.SæCine, ca Isus, mai poate


mæ facæ fericit?
2. La Tatæl din cer sæ ajung,
pe-astæ cale, Tot Tu mæ conduci
Domnul este-al meu în toate, El prin al Tæu Spirit viu; Øi-aøa,
pe mine m-a iubit! mulflumitæ doar tot milei Tale,
Sfinflit prin Cuvânt de-adevær pot 4. Prin viafla øi prin jertfa Lui
sæ fiu; Iar când vreau øi eu, prin O cale ne-a deschis, Cum alta-n
puterea-fii divinæ, Sæ lupt când toatæ lumea nu-i, Spre noul
ispita m-atrage-n pæcat Øi firea Paradis.
s-o-nving printr-o moarte
deplinæ, Spre Tine alerg, Tu, Cel
blând øi curat!
77 1.treaga
Iubit-ai, Doamne, în-
omenire, Încât ai dat
jertfæ pe Fiul Tæu; Pe Fiul Tæu,
3. O, Doamne-am nevoie de-a blând øi plin de iubire, Ca s-o
Ta plinætate Ce-o dai alor Tæi ca salveze din mreaja celui ræu!
sæ-i desævârøeøti; Doar Tu
mi-eøti nædejdea, cæci Tu mi-eøti 2. Nici o durere nu Te-a întors
de toate: Øi cale-adevær øi viaflæ din cale, N-a fost ispitæ sæ
Tu mi-eøti! Prin Tine, Isuse, n-o-mpærtæøeøti... Prin jertfa
spælat de pæcate, Spælat de scumpæ a dragostei Tale Ne-ai
amaruri cu-al Tæu sânge sfânt, arætat cât de mult ne prefluieøti!
Intra-voi odatæ pe porfli în cetate,
Sæ gust fericirea øi-n veac sæ-fii 3. Tot ce avem este jertfa de
tot cânt! pe cruce, Tot ce suntem este-n
Numele Tæu! Orice povaræ cu
Tine vom duce Øi nu ne
76 1.Øi Iubire sfântæ, dar ceresc
har nemærginit, Prin tine
plângem, oricât ar fi de greu!

inimi se-nnoiesc Spre cerul 4. Glorie fiie, cerescule


ræstignit! Pærinte, Slavæ, Isuse, cæ mult
ne-ai iubit! Spre biruinflæ privim
2. Isus, mæritul Împærat, Veni înainte! Te proslævim, Doamne,
din veønicii Sæ-i mântuiascæ din cæ ne-ai mântuit!
pæcat Pe-ai Sæi iubifli copii.

3. Spre cei nevrednici S-a


78 1.scæpat,
Prin altul nu pofli fi
Alt nume nici nu
plecat, Spre cei ce i-a iubit Øi pe este dat Spre-a noastræ mântuire,
picioare i-a spælat, Ca slujitor Cæci Piatra ce-o zvârliræ tofli
smerit. Fæcutu-s-a piatræ de colfl Øi boltæ
de clædire! Cine cade pe-astæ 5. Din valea marilor dureri Sæ
Stâncæ, În adâncæ umilinflæ, scap eu n-aø putea, Dar am o scaræ
Mântuit e prin credinflæ. pân’ la cer: Isus - nædejdea mea!

2. Mulfli oameni nume-øi fac


sub cer, Se-avântæ sus, dar iatæ-i,
80 1.Liniøtind
O, Isus, ce dulce Nume,
orice dureri, Ne
pier, I-a înghiflit mormântul; În dæ pace, bucurie, Celor slabi le
viaflæ fost-au strælucifli, Dar au dæ puteri!
sfârøit nenorocifli, Sunt una cu
pæmântul! Singur, Domnul, El Refren: Dulce e, mângâios,
træieøte Øi domneøte cu tærie, Numele Isus Hristos! Dulce e,
Peste-ntreaga veønicie. mângâios, Numele Isus Hristos!

3. Prin altul nu pofli fi scæpat, 2. Deci pornifli cu-Isus


Alt nume nici nu este dat Spre-a ‘nainte, Nu væ temefli de nimic!
noastræ mântuire! O, Nume Birui-vefli totdeauna, Cu El,
scump, Isus Hristos, Speranfla orice inamic.
celui pæcætos E-n Tine, doar în
Tine! Fi-mi øi mie mângâiere Øi 3. O, Isus, cuvânt scump
putere de-nnoire, Sfânt izvor de nouæ, Cât ne faci de fericifli!
fericire! Pacea Ta gustæm de-acuma
Øtiind cæ suntem mântuifli.
79 1.s-aud,
Un singur Nume vreau
Un Nume sæ-L tot 4. Deci cântafli lui-Isus
cânt, Cæci nu-i un altul mai întruna, Dafli de veste oriøicui
plæcut, Mai dulce pe pæmânt!... Bucuria cæ El vine, Ca sæ-Øi ia
cu El pe-ai Lui.
2. E-un zâmbet cald øi
pærintesc, Un susur de izvor, De
care-ntruna cât træiesc Mai mult,
81 1.Nume
Nu-i decât un singur
Ce mæ poate
mai mult mi-e dor... mântui; El e rostul meu prin
lume, În dureri øi bucurii...
4. Isus, Edenul meu dorit,
Mereu Te voi visa... De n-am cu- Refren: E Isus, e Salvatorul,
vinte de rostit, Îmi cântæ inima... E Isus, e Domnul meu! Pe
pæmânt øi sus, în ceruri, Vreau
cu El sæ fiu mereu!
83 1.bucuria
Isuse, Tu eøti viafla øi
mea; ‘Naintea
slavei Tale se-nclinæ inima!
2. N-am decât un singur Frate
Ce m-ajutæ când mi-e greu, Mi 2. Al vieflii dar e-n Tine,
se-aratæ de departe, Cu iubire-n Mântuitor ceresc, Tu, pacea mea
drumul meu... divinæ, pe Tine Te iubesc!

3. Doar o singuræ speranflæ Mæ 3. Tu mi-ai iertat trecutul, tot


înalflæ pân’ la cer, Ca o veste Tu m-ai vindecat Øi, ca un bun
despre viaflæ Peste toate câte Pærinte, în brafle m-ai luat!
pier...
4. Pæstor al vieflii mele, izvor
de ape vii, Când Tu eøti lângæ
82 1.luiNume frumos e Numele
Isus, Nume frumos
mine, nimic nu-mi va lipsi!

cum altul nu poate fi spus... Îl


cântæ-n slavæ îngeri buni, Îl cântæ
84 1.bucuria
Doamne, Tu mi-eøti
Øi lumina vieflii
øi soarele-n zori Øi-L poartæ-n mi-eøti, Celor ræi, ce-mi vor
lume mari minuni Prin stele, prin pieirea, Planul Tu le nimiceøti!
ape øi nori... Nume frumos e Mâna Ta ocrotitoare Mi-este
Numele lui Isus, Nume frumos sprijin, mi-este scut, Fie bezna
cum altul nu poate fi spus... cât de mare, Drumul meu fii-e
cunoscut!
2. Nume frumos cum nu ne-a
mai fost rostit, Nume frumos în 2. Doamne, Tu mi-eøti
ceruri ne e pregætit. De-L vom fericirea Øi plæcerea vieflii
urma, de-L vom iubi Pe mi-eøti, Tu-mi veghezi cælætoria
Domnul, aøa cum e scris, Îl vom Spre palatele cereøti! Batæ vânt
purta în veønicii, În slavæ de nou de prigonire, Nori de uræ
Paradis... Nume frumos cum nu adunând, Harul Tæu mi-e
ne-a mai fost rostit, Nume izbævire, Pace-n suflet, pace-n
frumos în ceruri ne e pregætit. gând!
85 1.Dumnezeu,
Isus, ca Fiu de
Purtându-mi
3. Prin valea morflii de-aø
umbla, N-am temeri, n-am
crucea grea, Pæcatul din adâncul dureri; Toiagul øi nuiaua Sa Le
meu Îl poate vindeca. De-a lung simt ca mângâieri!
de drum în ceas durut, Aproape
când Îl chem, Prin Duhul Sfânt 4. Mi-e masa-ntinsæ de Isus
îmi este scut, De moarte nu mæ Øi am beløug de har! Cu untde-
tem. lemn mi-e capul uns Øi plin e-al
meu pahar!
2. Spre-a nu ræmâne-aøa cum
sunt, O umbræ pe pæmânt, El 5. Da, øtiu cæ mæ vor însofli
paøii mei purtafli de vânt, I-a uns Eterne fericiri! În casa Lui, vom
cu Spirit Sfânt. El pune har în locui Ca împærafli øi miri!
lutul meu, El schimbæ viafla mea
Øi zilnic toarnæ Duhul Sæu Sæ-mi
umple inima.
87 1.Prieten,
Eu am un scump
O, cât îmi e de
drag! Cu zâmbet dulce în priviri
3. Deøi eram un ræzvrætit, M-aøteaptæ-n zori, în prag! Eu,
Sunt azi învingætor, Pe mine færæ El, nu pot træi Øi-aø vrea
cerul m-a iubit Øi m-a umplut de sæ-L am mereu, Sæ mergem
dor. Isus, Pæstorul meu cel bun, împreunæ: Isus øi eu!
Isus, comoara mea, E tot ce
astæzi pot sæ spun Øi alflii pot 2. Pe drumul meu, adesea,
vedea. Trudit mæ simt øi trist,
Øi-atuncea îmi ræsare El,
86 1.Nimic
Isus îmi e Pæstorul bun,
nu-mi va lipsi! El
Prietenul meu, Hrist; Mæ ia cu
drag pe braflul Lui, Spre bunul
mæ conduce-n verzi pæøuni Øi la Dumnezeu Øi mergem împre-
izvoare vii. unæ: Isus øi eu!

2. Mæ simt aøa înviorat, 3. Mereu îmi povesteøte De


De-aud al Sæu Cuvânt! Pe calea casa cea de sus! Privind în ochii
dreaptæ sunt purtat, Prin al Sæu Lui, eu sorb Iubirea-I de
Nume sfânt. nespus… În bucurii øi în dureri
Ascultæ plânsul meu Øi mergem
împreunæ: Isus øi eu!
89 1.Prieten
Isus e cel mai bun
El e mereu la
dreapta mea; Prin orice greu cu
4. Aø vrea sæ-fli spun øi flie De El aø trece, Eu øtiu cæ nu mæ va
preaiubirea Lui, De jertfa de pe læsa! De-aceea-mi place sæ tot
Golgota, Minunea cerului! spun: ,,Isus e-al meu Prieten
Læsând aceastæ lume rea Øi bun!”
ultimul ræzboi, Sæ mergem
împreunæ: Isus øi noi! 2. În nimeni nu mæ pot
încrede, Prieteni buni sunt mult
1. Mai sus de cerul înstelat prea rari; Øi nimeni nu m-ar
88 Am un Prieten minunat: E înflelege Când mæ ajung necazuri
Domnul, Fiu de Dumnezeu, Isus mari… De-aceea-mi place sæ tot
cel scump, El este-al meu! spun: ,,Isus e-al meu Prieten
bun!”
Refren: Øtiu cæ e-al meu, cæci
m-a iubit, Cu mine e necontenit, 3. Iubirea Lui e-aøa de mare,
E-atâta slavæ-n jurul Sæu, Dar El pentru mine S-a jertfit, Mi-a
Cel slævit, Isus, e-al meu! pus în guræ o cântare Øi-n mâini
un steag nebiruit. De-aceea-mi
2. E-al meu cæci S-a place sæ tot spun: ,,Isus e-al meu
crucificat, M-a mântuit, m-a Prieten bun!”
liberat, Deci bucuros mæ-nchin
mereu Øi-s fericit cæ El e-al meu!
90 1.DinIsus, Prieten minunat,
cerurile ‘nalte, El pân’
3. În inimæ domneøte El Øi nu la mine S-a plecat, Pe când eram
va mai pleca defel; Ca vifla în în moarte... M-a scos din foc,
butucul sæu, Eu sunt în El, øi El m-a scos din val Cu braflul Sæu
e-al meu! cel tare, Øi am, la marea de
cristal, Cetate de scæpare!
4. Øi-odatæ, când El va veni,
Mærirea-I toatæ voi privi Øi-oi 2. Isus, Prieten minunat Øi
zice, strâns la pieptul Sæu: bun cât nu se poate, Sunt fericit
Acum, pe veci, Isus e-al meu! cæ L-am aflat, El mæ-nflelege-n
toate; Øi nici o teamæ nu mai am: tronul ceresc, Îfli cânt încæ-o
El duce-a mea povaræ Øi glasul datæ: Isus, Te iubesc!
Sæu e sfânt balsam, Nimic sæ nu
mæ doaræ...
92 1.Domnul,
Vreau sæ fiu în veci cu
Cu Isus cel
3. Isus, Prieten minunat, Prin adorat, Numai El a fost øi mi-este
orice-ar fi sæ vinæ, Pe braflul Sæu Bun Prieten, minunat.
eu sunt purtat În pace øi luminæ;
Øi nici un pas pe calea mea El Refren: Cu Isus, cu Isus, Tot
singur nu mæ lasæ, De parcæ-am mereu cu Isus! Numai El a fost
început deja Vecia cea øi mi-este Bun Prieten, minunat.
frumoasæ...
2. Nu doresc a lumii faimæ,
91 1. Al meu eøti, Isuse øi cât
Te iubesc! Dorinfli nesu-
Nu mæ rog sæ fiu bogat; Bucuros
trudesc øi sufær, Doar sæ fiu de
puse cu drag Îfli jertfesc! O viaflæ El legat.
curatæ mi-ai dat sæ træiesc; Azi,
ca niciodatæ, Isus, Te iubesc! 3. Am o singuræ dorinflæ Øi
aceasta doar Îi cer: Dupæ-o viaflæ
2. Cu mult înainte de-a øti, de credinflæ, Cu Isus sæ fiu în cer.
m-ai iubit, Pe cruce, Preasfinte,
iertare-ai urzit... Cununæ-ncrus-
tatæ cu spini prefluiesc Øi cânt
93 1.ratæ,Adesea sub bolta-nno-
Suiøul e aspru øi greu,
înc-o datæ: Isus, Te iubesc! Dar nu sunt uitat niciodatæ: Isus
e Prietenul meu, Prietenul meu.
3. Cu Tine m-ajutæ sæ trec
valea grea, Suflare-mpru- 2. O sfântæ speranflæ-mi
mutæ-mi atât cât vei vrea! Când ræsare; Mereu întâlnesc verzi
fruntea plecatæ în moarte-odih- pæøuni Øi dulci, nesecate
nesc, Sæ øtii înc-o datæ: Isus, Te izvoare; Isus mi-e Pæstorul cel
iubesc! bun, Pæstorul cel bun.

4. Cununæ de glorii, lumini 3. Din lacrimi adun osanale


voi purta, Prin spaflii, cu sorii, aøa Øi-un cântec de dor, liniøtit, Cæci
voi cânta: Fiinflæ-adoratæ pe am totdeauna pe cale, La
dreapta, un Frate iubit, Un Frate
iubit.
95 1.rile-n
Ca apa în pustie, Ca flo-
cæræri, Izvor de
bucurie, De har øi adevær, E
4. Aproape-i de-acum veøni- cântec, e viaflæ Øi scut în orice
cia, Mæ rog øi aøtept tot mereu greu; Aøa-i Isus, Isus cel viu,
Sæ-mi ‘nalfl înspre cer bucuria: Aøa e Domnul meu!
Isus este Regele meu, E Regele
meu! 2. Ca stânca în furtunæ, Ca
pacea în dureri, E numai vreme
bunæ Øi ani de primæveri, E
94 1.iubit,
Isus, ce mult Tu m-ai
Mai mult decât
soare, speranflæ, Prieten bun,
mereu; Aøa-i Isus, Isus cel viu,
orice! De când eøti Tu Pæstorul Aøa e Domnul meu!
meu, Ce pace-n suflet e!
3. Ca zorii dupæ noapte, Ca
Refren: Ferice sunt cæ am pomul înflorit, Ca zboru-n
aflat Ce mult Tu m-ai iubit! libertate, Ca visul împlinit,
Când Tu de orice m-ai iertat, Cu Cæminul øi cerul Øi tot ce-aø
Tine-s fericit! vrea, mereu; Aøa-i Isus, Isus cel
viu, Aøa e Domnul meu!
2. Iubit-am viafla pe pæmânt,
De Tine n-am øtiut, Dar când cel
ræu m-a rætæcit, Atunci Te-am
96 1.mulflumind
De ce sæ nu cânt întruna,
lui Dumnezeu?
cunoscut. Cæci spre bine totdeauna mæ
conduce sfatul Sæu; Toate nu-s
3. O, Doamne, fii cu mine- decât iubire, câte de la Domnul
acum, Øi-mi dæ odihna Ta! Iubi- vin, Câte ‘nalflæ øi susflin printre
rea Ta de n-aø avea Distrus eu stânci de prigonire… Toate pier
m-aø afla! øi praf se fac, dar iubirea Lui
stæ-n veac!
4. Isuse, eu cu Tine-aø vrea
În veci sæ locuiesc, Øi pacea Ta 2. Cum un vultur sub aripæ îøi
øi-al Tæu cæmin, Acestea le adunæ pe-ai sæi pui, Aøa
doresc! Domnu-n orice clipæ m-apæræ cu
braflul Lui. El veghea ca un 3. Când vine vremea grea,
Pærinte peste mine chiar când eu Când tofli mæ pæræsesc, Ræmâne
Nu øtiam de harul Sæu, fiind El speranfla mea, În El
copil færæ de minte… Toate pier m-adæpostesc!
øi praf se fac, doar iubirea Lui
stæ-n veac! 4. De scapæ-al meu picior,
Necazuri de-ar veni, Alerg l-al
3. O, nespusæ bunætate! El pe meu iubit Pæstor, El mæ va
Fiul mi L-a dat, Din pæcat øi de izbævi!
la moarte al Sæu sânge m-a
scæpat. Iar în inimæ îmi pune al 5. De-aceea spre Hristos fiin
credinflei foc nestins Care dæ ochiul meu deschis, O, cât îmi e
curaj ne-nvins øi chiar iadul fli-l de preflios, El mi-este Paradis!
supune! Toate pier øi praf se fac,
doar iubirea Lui stæ-n veac!

4. El Îøi pleacæ a Sa faflæ øi mæ


98 1.diflaDin rædæcina vie Mlæ-
ræsæri, Cum scris a fost
scapæ de-orice ræu, Iar în orice sæ fie, cum Biblia græi. O floare
dimineaflæ mæ învaflæ-un cântec ca de vis, În noaptea cea târzie,
nou… Dæ-mi, o, Doamne-acum Tot cerul ne-a deschis.
putere sæ pricep iubirea Ta,
Veønic sæ ræmân în ea, împlinind 2. Aceastæ floare dulce mi-
tot ce-mi vei cere! Øi-n cântæri reasmæ ræspândi; Luminæ ne
øi-n tot ce fac sæ Te preamæresc aduse, prin neguri stræluci. Ca
în veac! om øi Dumnezeu, Durerea vrea
sæ-alunge, Pæcatul cât de greu.
97 1.timpCâtræmân
va træi Hristos, Cât
cu El, Cântatul 3. Prin valea întristærii Tu sæ
meu melodios Nu va-nceta ne fii Pæstor, Spre largu-nse-
defel! ninærii, spre cerul uimitor! Acolo
vrem sæ fim, Prin rugile cântærii
2. El e al meu Pæstor, O, cât În veci sæ Te mærim!
îmi e de drag! Cu hranæ-mi
vine-n ajutor Când sunt flæmând,
pribeag.
99 (Refren): Azi avem
Mântuitor, Bucurafli-væ
popoare! Sæ cântæm øi noi în cor: 3. Umilit Hristos veni, Cel
Azi avem salvare! promis din veønicii, Øi luminæ
ne-a adus de la tronul Sæu de sus.
1. Într-o iesle S-a næscut Azi coboaræ Cel slævit la tofli cei
Copilaøul mult dorit, Dar puflini ce L-au dorit, (:Orice suflet
L-au cunoscut, Salvator credincios lumineazæ prin
neprefluit! – Refren. Hristos. :)

2. Ceru-ntreg a pæræsit Pentru 4. Doamne, fiie ne-nchinæm


noi, cei vinovafli, Pentru noi S-a øi-n credinflæ Te-aøteptæm, Sæ
umilit, Væ uimifli øi-L înælflafli! – Te-aræfli ca Împærat, ca sæ-fii iei
Refren. al Tæu regat! Sæ ne-ajufli sæ
biruim, sæ putem sæ Te primim!
3. E Isus cel aøteptat, (:Osana în ceruri sus, preamærire
Dumnezeu Emanuel; Øi pæstorii scump Isus! :)
au cântat, Sæ cântæm øi noi la fel!
– Refren. 1. Azi a venit un
101 Copilaø Frumos øi
dulce øi gingaø! Dintr-o fecioaræ
100 1. Auzi îngerii în cor, ne
vestesc Mântuitor Øi
S-a næscut; Ce bucurie am avut!

proclamæ cu-al lor cânt: ,,Pace-n 2. Acesta e Isus Hristos, E


cer øi pe pæmânt!” Voi, popoare, Domnul nostru cel milos, Ce
tresæltafli øi cu îngerii cântafli, vine ca Mântuitor La omul slab
(:Pentru omul pæcætos S-a næscut øi muritor!
Isus Hristos!:)
3. El fericire ne-a adus De la
2. Cel din veci cu Dumnezeu, Pærintele de sus, Ca sæ putem
preamærit ca Fiu al Sæu, Într-un nædæjdui Cæ vom træi în veønicii!
staul stæ-nfæøat, o, ce lucru
minunat! Bucurie proclamafli: 4. Cu toflii sæ ne bucuræm Øi
pentru tofli cei apæsafli (:S-a laude în veci sæ-I dæm, Cæci
næscut Emanuel, Dumnezeu cu Tatæl nostru cel preasfânt
noi e El! :) Trimis-a Fiul pe pæmânt!
1. Prunc umil ni S-a ne e în veci comoaræ, Domnul
102 næscut Într-o iesle! pæcii - Împærat!
Mântuire am avut, Bunæ veste.
3. Bucurafli-væ cu magii, Cæ
Refren: Cor de îngeri cântæ: sub stea noi L-am gæsit, Veseli
,,Bucurie sfântæ, S-a næscut ne-am deschis desagii Øi-n
Mesia!” cântæri am izbucnit: Pace fie øi
iubire Printre cei ce L-au dorit;
2. Voie bunæ pe pæmânt, Dafli de veste-n omenire Cu ce
Aleluia! S-a næscut Copilul prefl ne-a mântuit!
sfânt, Aleluia!

3. Mii de îngeri au cântat


Bucuria, Pânæ lumea L-a aflat Pe
104 1. Noapte de vis, noapte
de har, Totu-i lin, totu-i
Mesia! clar… De Maria privegheat,
Prunc divin preaminunat Doar-
4. De la iesle nu plecæm me-n liniøtea Sa, Doarme-n
Niciodatæ, Pruncului ne liniøtea Sa.
închinæm Viafla toatæ.
2. Noapte de vis, noapte de
har, Magi, pæstori, vin cu dar;
1. Bucurafli-væ, popoare Îngeri sfinfli, Aleluia, Cântæ-n
103 Øi cântafli cu tofli în cor, stræluciri de stea: ,,Mesia S-a
S-a næscut al nostru Soare, Om næscut, Mesia S-a næscut!”
deplin øi Creator! Vin pæstorii,
vin degrabæ, Hai øi tu la ieslea 3. Noapte de vis, noapte de
Sa, Îngerii din cer întreabæ: har, Pentru cânt nu-i hotar!
,,Cine inima-I va da?” Toatæ slava cea de sus Stæ pe
chipul Tæu, Isus, Jos la naøterea
2. Bucurafli-væ, popoare, Ta, Jos la naøterea Ta.
Læudafli pe Domnul iar! Cum
se-aøazæ fulgii-n zare Braflul Lui 4. Noapte de vis, noapte de
revarsæ har! Povestifli cum într-o har, O, Isus, vino iar! Te
searæ S-a næscut Cel minunat, El coboaræ-n viafla mea, Sæ-fii tot
cânt, Aleluia, Veønic fiie, Grup de îngeri, zeci de mii, Soli
Hristos! Veønic fiie, Hristos! øi ai luminii fii.

1. Isuse scump, Tu 3. Øi din grupul luminos, Cor


105 Te-ai næscut Spre-a de îngeri, maiestuos, Se
noastræ mântuire! Atâta har desprinde o cântare, Bucurie
ne-ai dæruit, Dar lumea nu mare: Slavæ, slavæ Celui sfânt!
Te-a prefluit... Isuse scump, Tu Pace, pace pe pæmânt!
Te-ai næscut Spre-a noastræ
mântuire. 1. Se lasæ noaptea-n
107 Betleem, Cu cerul plin
2. Isuse scump, la Betleem, de armonii, Pæstorii, turmele
Te-ai dezbræcat de slavæ... Øi pæzind, Vorbesc cu dor din
pentru omul pæcætos Læsat-ai profeflii... Øi iatæ cæ un înger sfânt
cerul luminos; Isuse scump, la Proclamæ vestea tuturor: ,,E
Betleem Te-ai dezbræcat de pace-n cer øi pe pæmânt, Vi S-a
slavæ. næscut Mântuitor!”

3. Isuse scump, Isuse scump, 2. O stea, un cor de îngeri


În Tine-i mântuirea! Din sfinfli Pe magi la iesle i-au con-
întuneric øi pæcat Azi omul poate dus Øi Pruncului s-au închinat Øi
fi salvat; Isuse scump, Isuse daruri scumpe I-au adus! El e
scump, În Tine-i mântuirea! cerescul Împærat, E Mesia din
vremi prezis, Emanuel cel
106 1. Noapte-adâncæ s-a
læsat, Viu e cerul, minu-
aøteptat, Pe care cerul L-a trimis!

nat! Fremæ-tând, o stea ræsare, 3. În imnuri, pentru slava Lui,


Ca o dalbæ floare... Steaua ce Cu îngeri sfinfli ne vom uni Øi
ne-a ræsærit Este Domnul mult mântuirea, ce-am aflat, Noi
dorit. tuturor o vom vesti! Sæ cânte tofli
cu-un dor aprins, Tresalte orice
2. Sus, pe cerul înstelat, Un muritor, Cæci cerul e de-acum
luceafær minunat,Cu aripi deschis, Ni S-a næscut
scânteietoare: Ce sæ fie oare?... Mântuitor!
1. Niøte øoapte, într-o Adus-au øi magii prinos
108 noapte, Au venit la de-nchinat...
Betleem Sæ ne spunæ veste bunæ,
Mântuire cæ avem; Sæ se-arate cu 3. Departe, ca ieslea, e inima
iubire, Sæ coboare din mærire, O mea, Dar vino, Isuse, Te naøte
minune s-a fæcut: Pruncul vieflii în ea, S-aud cor de îngeri la mine
S-a næscut... sosit Cu vestea cea bunæ cæ sunt
mântuit!
2. Raze scaldæ ieslea caldæ,
Cerul face-n ea popas... Pace 1. O, ce veste minunatæ
sfântæ, îngeri cântæ Cu pæstorii
110 În Betleem ni se-aratæ:
într-un glas: ,,Sus în ceruri (:Astæzi S-a næscut Cel fær’ de-n-
preamærire, Printre oameni ceput, Cum au scris proorocii!:)
învoire!” Se aude-aøa frumos:
,,S-a næscut Isus Hristos!” 2. Cæ la Betleem, Maria,
Sævârøind cælætoria, (:Într-un
3. Pentru cine zæri senine mic sælaø, Lângæ-acel oraø A
Poartæ-n ceruri au deschis, Ca sæ næscut pe Mesia! :)
vinæ, din luminæ, Cel ce-a fost
din vremi prezis? Domnul slavei 3. Mesia, Cel din vecie,
pentru mine, Domnul slavei Dumnezeu mi-L dete mie (:Sæ
pentru tine, Mântuire sæ avem, Se nascæ Øi sæ creascæ, Sæ ne
S-a næscut în Betleem. mântuiascæ! :)

109 1. Departe-ntr-un staul,


de nimeni øtiut, La
111 1. Pentru noi a ræsærit
Domnul Isus Hristos,
vremea- mplinirii, Isus S-a Mesia cel mult dorit, Domnul
næscut! Øi stele pe ceruri luciræ Isus Hristos.
mai viu Øi îngeri cântaræ pe
dealul pustiu... 2. Din fecioaræ S-a næscut
Domnul Isus Hristos, Tuturor
2. Departe de Tatæl, de tronul era plæcut Domnul Isus Hristos.
ceresc, Culcat într-o iesle,
pæstorii-L gæsesc; Sæ vadæ 3. Ca un rob S-a umilit
Copilul næscut ca-Mpærat Domnul Isus Hristos, Øi pe noi
ne-a mântuit Domnul Isus fæcætorii de rele Noi pe El L-am
Hristos. socotit… Totuøi El purta al nos-
tru greu pæcat, Dar era nevinovat.
1. Spre Betleem treceau
112 pæstori Øi magi treceau, 3. Ne vedeam de drum
græbifli; În noaptea vremii, paøii fiecare, Rætæceam precum niøte
lor Se-aud, prea fericifli... Ei oi, Dar divina Lui îndurare
coborau la iesle, Cuprinøi de-un Ne-ncetat a fost cu noi;
cântec sfânt: Mærire-n cer lui Dumnezeu gæsi un Miel ispæøitor
Dumnezeu Øi pace pe pæmânt! Pentru vina tuturor.

2. Era o noapte de minuni, 4. El a suferit pân’ la capæt


Cum nimeni n-a væzut, Sub Ca un Miel tæcut øi supus,
veghea îngerilor buni, Mesia S-a Printr-o judecatæ nedreaptæ El a
næscut... Cu pace øi iertare, Din fost lovit, stræpuns; Între cei mai
cer El a venit Øi cântæ parcæ totul, ræi o groapæ I s-a dat Øi-un
iar, De-atât cât ne-a iubit... mormânt cu cel bogat.

3. Spre Betleem, spre ieslea 5. Dar sfârøindu-Øi marea


Ta, Isuse, ne græbim, Într-un lucrare Va vedea al patimii rod,
acelaøi osana La noi sæ Te Bucuria Lui cea mai mare: Un
primim; Øi fruntea ni se pleacæ neprihænit norod, Între cei
Øi ruga prinde zbor: Te naøte-n puternici partea-Øi va primi Øi
noi Tu, Doamne, iar, Ne fii de-a pururi domni!
Mântuitor!
1. Spre crucea Ta uimit
114
113 1. Cine a crezut cele
scrise? Cine-a cunoscut
privesc… Acolo las
povara mea. Azi lumea o
braflul Lui? Ca Odraslæ slabæ disprefluiesc, Umil, venind la
venise, Ca un Fiu al omului... crucea Ta...
Nici o strælucire Domnul nu
avea, Chip de rob smerit purta. 2. Privesc spre trupul Tæu
zdrobit, La chipul de iubire plin,
2. Om al suferinflelor grele, Pæcatul meu a împletit, Pe
Pæræsit øi disprefluit, Printre fruntea Ta, cununi de spini...
3. Eram un fiu rætæcitor... Prin Tale, Isuse-am cunoscut… La
jertfa Ta am fost iertat; Pe Tine, cruce voi ræmâne, uimit de-atâta
scump Mântuitor, Te laud azi, har, În mine sæ pætrundæ
cæci m-ai salvat! nemærginitu-fii dar!

4. O, mare e iubirea Ta, Øi 1. Glas de cer însânge-


jertfa Ta e dar divin; Fæptura
117 rat Strigæ la ræscruce,
mea øi viafla mea, La crucea Ta, Drumul marilor dureri Pânæ
smerit, le-nchin! unde duce? Pânæ unde va urca
Domnul, vina noastræ grea?
1. O, frunte-nsângeratæ Pânæ-n moarte, jertfa Sa, Moarte
115 de chinuri færæ prefl! O, sus pe cruce.
frunte-ncununatæ cu spini øi cu
disprefl! O, frunte, altædatæ 2. Plin, paharul prea amar, De
scældatæ-n foc ceresc, Azi eøti în- dureri stræine, Chinuri færæ de
tunecatæ, dar eu Te prefluiesc!... hotar, Oare pentru cine? Pentru
cei ce spini culeg Chinul Sæu sa
2. Nespusa Ta durere m-apasæ fie-ntreg? Stau sub cruce
astæzi greu! Cæ multe Tu-ndu- øi-nfleleg: Totul pentru mine!
rat-ai, de vinæ-s numai eu!
Înduræ-Te de mine, o, nu Te 1. Isus, al vieflii mele
depærta! Înduræ-Te øi-mparte-mi
118 Domn, Spune-mi iubi-
milostivirea Ta! rea Ta! Coroana Ta de spini s-o
væd, Du-mæ la Golgota!

116 1. La cruce voi ræmâne


øi-n sângele-fii værsat,
Refren: Ah, Doamne, toatæ
viafla mea Nu voi uita iubirea Ta!
Îmi voi spæla, Isuse, veømântul Vreau sæ mæ duci la Ghetsemani!
prea pætat! Din razele iubirii, Du-mæ la Golgota!
purtate-n mii de spini, Voi îm-
pleti-n vecie coroane de lumini! 2. Condu-mæ la mormântul
Tæu, Unde ai Tæi plângeau...
2. Durere øi iubire cum Acolo unde îngeri sfinfli Pe Tine
nimeni n-a øtiut, În preflul jertfei Te pæzeau!
3. Ca øi Maria, vreau øi eu Sæ ascultând, m-or afla... Færæ de
væd mormântul gol; Øi, plin de fast øi onoruri, Inimæ, iesle øi
Duhul Sfânt, sæ fiu Al mântuirii stea, Cântæ cu îngerii-n coruri,
sol! Tandru øi sfânt osana! Spune-mi
povestea iubirii, Scrie-o pe
4. Ajutæ-mæ sæ port øi eu inima mea, Pânæ ce zorii slujirii,
Crucea ce-o am de dus, Urmând Tot ascultând, m-or afla...
mereu pe calea Ta, Sæ nu Te uit,
Isus! 2. Spune-mi cum El,
Împæratul, Trece pustiu-arzætor,
1. Doamne, lângæ cru- Singur purtând tot pæcatul, Sæ
119 cea Ta, fiine-mæ aproa- pot fi biruitor. Spune-mi cum
pe, Sufletul, cu dor, din ea Vreau Domnul, în toate, Plin de
sæ mi se-adape! iubire-a lucrat, Pânæ træi-voi în
fapte Pilda ce-o am de urmat...
Refren: Crucea Ta, crucea Ta Spune-mi cum El, Împæratul,
Doamne-aø vrea sæ fie Slava øi Trece pustiu-arzætor, Singur
speranfla mea, Azi øi-n veønicie! purtând tot pæcatul, Sæ pot fi
biruitor.
2. Lângæ cruce, am aflat
Trepte de credinflæ; Sufletul mi 3. Spune-mi de jertfa pe
s-a ‘nælflat Peste suferinflæ! cruce, Spune-mi cum El a-nviat,
Pân’oi simfli cæ-mi aduce Pace în
3. Lângæ cruce, chipul Tæu suflet iertat... Spune-mi povestea
Iubitor m-aøteaptæ! Cât aø vrea iubirii, Nu te opri, chiar de
sæ-l port øi eu În cuvânt øi faptæ! plâng!... Vreau de pe drumul
sfinflirii Floare de cântec sæ-i
4. Lângæ crucea Ta, privesc strâng... Spune-mi de jertfa pe
Lacrimi mari de sânge Øi aud cruce, Spune-mi cum El a-nviat,
cum îmi øoptesc: ,,Dragostea Pân’oi simfli cæ-mi aduce Pace în
învinge!” suflet iertat...

1. Spune-mi povestea 1. L-am væzut pe Isus


120 iubirii, Scrie-o pe inima
121 pe Golgota urcând, Cu
mea, Pânæ ce zorii slujirii, Tot spini fruntea Lui sângerând...
I-am væzut ochii triøti, I-am am primit, Prin Isus am biruit, E
væzut crucea grea Când în har øi pentru mine!
noaptea durerii cædea...
Mæ-ntrebam pentru ce suferea, 3. La Golgota am primit O
Mæ-ntrebam pentru cine murea? fægæduinflæ: ,,Harul Meu te-a
Sæ-nfleleg îmi era foarte greu, mântuit” Øi în viaflæ am pornit
Lângæ cruce-am oprit pasul meu. Mai tare în credinflæ.

2. Iar Isus mi-a øoptit: 4. Lângæ cruce astæzi stau,


,,Pentru tine-am murit, Dureri, Øtiu c-aøa e bine, Veønicia-
chin grozav suferind... Sæ salvez ntreagæ vreau, A vieflii apæ beau
viafla ta, sæ-fli trimit pace-n dar Øi-aøtept pe Cel ce vine.
Sæ te smulg din al morflii hotar!”
Øi-am væzut cæ atunci pe Calvar,
Sângerând pe-al iubirii altar 1. Priveøte marea
Mielul sfânt viafla Lui Øi-a jertfit
123 suferinflæ A lui Isus, pe
Pentru mine, sæ fiu mântuit... Golgota, Øi te apleacæ-n
umilinflæ, Særmane om, la crucea
3. Øi-am ræmas lângæ El, Sa!
lângæ Mielul jertfit, Cæci øtiu cât
de mult m-a iubit... Astæzi spun 2. Acolo afli vindecare Øi
oriøicui cæ Isus m-a salvat, Cæ izbævire de pæcat! Primeøte
prin sânge divin sunt spælat! singura salvare, Predæ-te Lui øi
Sunt salvat pentru cer, sunt eøti iertat!
salvat, Pe deplin liberat de pæcat!
Azi privesc doar seninul de sus 3. Primeøte-mæ cu-a Ta
Øi aøtept ca sæ-L væd pe Isus! iubire, Sfânt Miel de jertfæ,
nepætat! În sânge scump, spre
1. Din Golgota reværsat, mântuire, Doresc sæ fiu øi eu
122 Fluviu de iubire Curæ- spælat!
fleøte-orice pæcat, Face sufletul
curat, Øi-aduce mântuire. 4. În inimæ, pentru vecie,
Ræmâi cu pacea Ta de sus; Vreau
2. Lângæ cruce-s fericit, sæ-fii servesc cu drag doar fiie,
Domnul mæ susfline; Libertate Mântuitor iubit, Isus!
1. Isus ne atrage spre mai tare ca moartea E singura
124 crucea Sa, La jertfa Lui cale spre cer...
sæ ne gândim! De-am înfleles cât
de mare-i ea, O scumpæ comoaræ 3. Pæmântul øi cerul vor trece
atunci gæsim! Luate de ultimul vânt, Doar
dragostea Lui va ræmâne! S-o
Refren:Sæ privim spre øtie întregul pæmânt!
Golgota, Mângâiere ne va da!
Viaflæ, viaflæ vom avea De privim 1. Eu pentru voi murii
spre Golgota.
126 Pe cruce ræstignit; Øi
singur Mæ jertfii, De nimenea
2. Privirea-mi se-ndreaptæ silit! V-am dat ca viaflæ, viafla
spre-al Sæu Cuvânt: Plin e de Mea… Ce facefli voi din ea?
dulci fægæduinfli; Una nu cade jos V-am smuls din moarte øi necaz,
la pæmânt, De crezi øi de ‘nalfli Dar voi ce-Mi facefli azi?
rugæciuni fierbinfli.
2. Pe Tatæl L-am læsat Øi
3. Priveøte mereu la Isus tronul strælucit; Pe-ai Mei i-am
Hristos: El este scut ocrotitor! În învæflat Ai Mei M-au ræstignit!…
lupte grele e credincios, Isus Stræin am fost pe-acest pæmânt,
cu-al Sæu har îfli dæ ajutor! Særac, cum bine øtifli Ræspundefli
dar, de-avefli cuvânt, Aøa vrefli
1. Când eøti apæsat de sæ-Mi plætifli?
125 durere Øi nici o luminæ
nu vezi, Întoarce-fli privirea spre 3. Am suferit nespus: Cununi
Domnul, S-asculfli, sæ-mplineøti de spini pe cap, Øi coasta Mi-au
øi sæ crezi! împuns Din moarte sæ væ scap!
Am suferit atunci øi-apoi, Dar ce
Refren: Nu privi niciodatæ fæcut-afli voi? Acum væ-ntreb în
Decât crucea Lui pe Calvar, În mila Mea: Urma-vefli tot aøa? tot
lumina ei minunatæ, Vei vedea aøa?
viitorul mai clar! 1. Vestifli cum Domnu-a
127 pætimit Pe cruce pentru
2. Citeøte Scriptura Golgotei noi, Øi cât de mult El ne-a iubit
Cu sfintele ei mângâieri, Iubirea Dând viafla Sa apoi!
Refren: Domnul ne iubi, 1. Pe o cruce ræstignit,
Pentru noi muri, Prin viafla Sa a
129 Pentru-al lumii greu
ræscumpærat Pe oameni din pæcat, Domnul nostru-a coborât
pæcat. În mormânt, nevinovat.

2. E oare drept sæ stea Isus Pe Refren: Însæ moartea sæ-L


cruce-n locul tæu, Sæ-ndure flinæ rob nu putea, Cæci pedeapsa
chinuri de nespus, Slævitul în locul nostru purta, Cel ce-a
Dumnezeu? fost nevinovat, Isus Hristos,
a-nviat!
3. Am înfleles cæ harul Sæu E
tot ce ne-a salvat; Cu viafla Lui 2. Sub mormântul sigilat
de Dumnezeu În viaflæ Prinflul pæcii sta închis;
ne-a-mbræcat. Iadu-ntreg s-a bucurat Cæ
Hristos a fost învins.
4. Aø vrea pe-o stâncæ de
granit Sæ fie-n veci sæpat: Ce 3. Aleluia lui Hristos, Mielul
mare prefl a fost plætit S-ajung sfânt, neprihænit, Care, pentru
ræscumpærat! pæcætos, Tot amarul l-a sorbit!

1. Salvare siguræ ne-a


128 dat Prin jertfa Sa,
Hristos; Sæ crezi doar øi vei fi
130 1. A-nviat Isus Hristos,
Slavæ Lui, Aleluia! A
scæpat (:Særmane pæcætos!:) ieøit victorios! Slavæ Lui,
Aleluia! Cel pe cruce ræstignit,
2. Cuvântul spune læmurit, Slavæ, Aleluia! Boldul morflii-a
Garant e Dumnezeu: Isus biruit! Slavæ Lui, Aleluia!
Hristos ne-a mântuit, (:Prin
scump sângele Sæu! :) 2. Domnul nostru S-a ‘nælflat,
Slavæ Lui, Aleluia! Mare Preot
3. El a murit øi a-nviat, Ca øi-Mpærat! Slavæ Lui, Aleluia!
siguri noi sæ fim Øi Duhul Sæu Moartea-a doua suferind, Slavæ,
cel Sfânt ne-a dat (:Ca sæ ne Aleluia! Pæcætoøii mântuind!
mântuim! :) Slavæ Lui, Aleluia!
3. Suferinfla ne-a purtat, Slavæ 1. Sæ ræsune lumea toatæ
Lui, Aleluia! Sufletul ne-a
132 De un cântec luminos:
vindecat! Slavæ Lui, Aleluia! Moartea e pe veci curmatæ,
Mântuiflii cântæ-n cor, Slavæ, A-nviat Isus Hristos, Preamærit
Aleluia! Domnului oøtirilor! øi maiestuos!
Slavæ Lui, Aleluia!
2. N-a putut nimic sæ-L flinæ
4. Slavæ Celui înviat! Slavæ În mormântu-ntunecat! Plin de
Lui, Aleluia! El cu Tatæl viaflæ øi luminæ, Domnul nostru
ne-a-mpæcat! Slavæ Lui, Aleluia! a-nviat, În mærire îmbræcat!
Fie înælflat în cânt, Slavæ,
Aleluia! Tatæl, Fiul, Duhul 3. A-nviat spre-a da putere
Sfânt! Slavæ Lui, Aleluia! Celui slab, nenorocit,
Sæ-mplineascæ-ntreaga vrere A
1. Da, Hristos a-nviat ca Pærintelui iubit: Planul Sæu,
131 un veønic Soare! Slavæ desævârøit!
Lui, El e viu, El ne dæ salvare!
El domneøte pe pæmânt cu iubire 4. Osanale, osanale Sæ
mare, Da, Hristos a-nviat, slavæ înalfle-ai Sæi copii Celui ce-a
øi-nchinare! deschis o cale Cætre sfinte
bucurii, Cætre cer øi veønicii.
2. Da, Hristos a-nviat, ne-a
adus luminæ, A-mplinit pe
pæmânt Legea Lui divinæ! Azi
priveøte bucuros rodul muncii
133 1. Vrednic eøti,
Doamne, Vrednic eøti,
Sale, Da, Hristos a-nviat, slavæ, Doamne, Tu ne eøti Mielul cel
osanale! blând, Toatæ mærirea, Toatæ
iubirea fiie pe-ntregul pæmânt!
3. Da, Hristos a-nviat, ne-a Cæci Tu ai trecut singur teascul
adus speranflæ, Pentru veci sfinflii durerii, Cu moartea pe moarte
Lui vor ieøi la viaflæ! El la Tatæl cælcând! Vrednic eøti, Doamne,
S-a ‘nælflat, El e Domn în toate, Vrednic eøti, Doamne, Sæ-fii
Da, Hristos a-nviat, în eternitate! cânte întregul pæmânt!
2. Vrednic eøti, Doamne, Isus ai aflat, Øi tu pentru alflii
Vrednic eøti, Doamne, Leul din fierbinte te roagæ, Salveazæ-i pe
Iuda, Cel sfânt; Toatæ mærirea, ei, cum øi tu eøti salvat!
Toatæ iubirea fiie pe-ntregul
pæmânt! Cæci Tu ai învins
întunericul morflii, Cu viaflæ la
viaflæ ieøind! Vrednic eøti,
135 1. Noi avem în cerul
sfânt, Mare Preot pe
Doamne, Vrednic eøti, Doamne, Hristos, Cu-al Sæu sânge
Sæ-fii cânte întregul pæmânt! mijlocind Pentru omul pæcætos.

1. Hristos, Mare Preot, 2. Noi avem un Sanctuar Sus,


134 în ceruri se roagæ, Un la tronul cel slævit; La al harului
scump Salvator øi Prieten al hotar Orice om e cântærit.
meu... El mi-e adæpost pentru
viafla întreagæ, Ah, mult aø dori 3. Noi avem un legæmânt
ca sæ fie øi-al tæu! Scris cu sânge de Isus Øi pæstræm
sigiliul sfânt, Semnul Lui pe
Refren: Mæ rog pentru tine, frunte pus.
Mæ rog pentru tine, Mæ rog
pentru tine, Fierbinte mæ rog! 4. Noi avem un loc pæstrat
Sus la dreapta Domnului! Pofli øi
2. Eu am un Pærinte ce-mi dæ tu sæ fii salvat Prin neprihænirea
o nædejde De viaflæ eternæ, în loc Lui.
fericit... Acolo ajunge tot cel
care crede; Sæ fim împreunæ mæ
rog neclintit!
136 1. Noi avem un Domn
în ceruri, Un Pærinte-
3. O hainæ curatæ, lucind de ndurætor; Nu ne temem de
luminæ, M-aøteaptæ în slavæ, în vræjmaøul, El ne vine-n ajutor.
locuri cereøti; Dar mult eu mæ
rog ca, în ziua seninæ, O hainæ, Refren: O scumpæ comoaræ,
ca mine, øi tu sæ primeøti! o scumpæ comoaræ În Domnul
nostru noi am aflat. Eternæ viaflæ
4. Øi când, în sfârøit, în iubirea prin Fiul ne-a dat, Prin jertfa
Lui caldæ, Un scump Salvator în crucii El ne-a salvat.
2. Noi avem un Mare Preot 3. Umple-mæ cu foc
Ce slujeøte-n Sanctuar Pentru preasfânt, Din altarul Tæu ceresc,
fraflii Sæi, ce-n luptæ, Au nevoie În credinflæ dæ-mi avânt Øi-n
de-al Sæu har. iubire sæ-fii slujesc!

3. Noi avem Mângâietorul 4. Pune-mi Tu sigiliul Tæu Øi


Cel trimis de Tatæl sfânt; El în Cartea vieflii scris, Mântuit de
descoperæ lumina Din cerescul Dumnezeu, Sæ pot fi în Paradis!
Sæu Cuvânt.
1. O, Duh de har prea
139 plin, Dumnezeiesc
1. Oricât aø umbla prin mister, Tu-mi umpli pieptul de
137 lume, Aø fi tot rætæcitor Amin Øi mæ conduci la cer...
Øi sufletu-mi gol ar plânge
Departe de-al vieflii-izvor... 2. Se zbate în zadar Al
mærilor tumult, Cæci miezul
2. O singuræ razæ vie, Un nopflii mi-este har Când plin de
singur izvor de har: Hristos Tine sunt...
ræstignit pe cruce, Hristos azi în
Sanctuar! 3. Ca soarele-nfocat Aprinde-
mi inima, Sæ fiu luminæ ne-nce-
3. Venifli, încæ væ aøteaptæ, tat, Unealtæ-n mâna Ta!
Venifli la lumina Sa, Hristos este
plin de pace, Doar El øtie a salva! 140 1. O, Duh Preasfânt, o,
dar ceresc, Coboaræ azi
la noi; Alungæ tot ce-i pæmântesc
138 1. Spirit Sfânt al
Tatælui, Fæ-fii din mine
Øi fæ-ne oameni noi! Trimite
pacea Ta de sus În inimæ øi-n
un sælaø! În noaptea pæcatului, gând, Cu pacea dulce-a lui Isus
Nicidecum sæ nu mæ laøi! O, vino, Duh Preasfânt!

2. Pe-al sfinflirii drum îngust, 2. Supune eul ræzvrætit,


Tu piciorul sæ-mi îndrepfli, Din Pornirile fireøti; În marea luptæ
al vieflii fruct sæ gust, Adeværul ce-am pornit Salvarea noastræ
sæ mæ-nvefli! eøti! Ca soli øi ai luminii fii, În
loc întunecos, Sæ fim în lume sæ locuieøti în viafla mea, Sæ-mi
martori vii Ai Domnului cânte bucuroasæ inima!
Hristos!
3. Øtiu cæ Isus Hristos ne-a
141 1. Vino, Duh de viaflæ
sfântæ, Te revarsæ-n al
poruncit Sæ Te iubim cu tot
ce-avem primit; Crucea îmi dæ
meu piept, Stinge tot ce mæ speranflæ sæ træiesc, Las’ sæ Te
fræmântæ, Vino, vino cæci caut øi sæ Te gæsesc!
Te-aøtept!
4. Mæ-nvaflæ, Tu, sæ simt cæ
2. Inima e-a Ta de-acuma Dar eøti prezent, Mi-aratæ cum sæ
în ea e totul ræu! Fæ sæ fie lupt cu mine-atent, Sæ mustru-al
totdeauna Numai dupæ placul necredinflei orb suspin; De nu-mi
Tæu. ræspunzi, eu totuøi sæ mæ-nchin!

3. Când pætruns de-a Ta 5. Vreau sæ respir iubirea cea


iubire, Mi-amintesc ce-fii sunt de sus, De ea sæ fiu pornit, sæ fiu
dator, Dintr-o tainicæ pornire condus; Pe fruntea mea sæ pui
fii-nchin totu-n viitor! sigiliul Tæu Øi-n mine chipul Tæu
de Dumnezeu!
4. Adu-mi, Doamne, bucuria
De-a-fii cânta victorios Øi-a træi
vestind solia Revederii cu 1. Spirit Sfânt, cu har
Hristos!
143 divin, Vino-n viafla
mea; Mæ-nnoieøte pe deplin
142 1. O, Spirit Sfânt,
sfinfleøte viafla mea,
Dupæ voia Ta! Ia-mi øi zdrobeøte
firea de piatræ, Umple-mæ cu har
Scoate-o din lume prin puterea divin Din puterea Ta!
Ta! În slæbiciune fi-mi
sprijinitor, Sæ fiu mai mult decât 2. Sfânt izvor de foc ceresc,
biruitor! Vino-n viafla mea; Fæ în dragoste
sæ cresc, Ca sæ pot lucra! Ia-mi
2. Nu-fii cer vreun semn, nici Tu øi schimbæ inima-mi rece,
alte mari minuni, Ci doar cu Umple-mæ cu foc divin Din
dragostea sæ mæ-ncununi; Destul iubirea Ta!
3. Duh de viaflæ dætætor, Fii 2. Duh de viaflæ øi iubire, Ne
puterea mea; Mai fierbinte sæ condu la Dumnezeu! Din
ador Curæflia Ta! Ia-mi mærire la mærire Fæ-ne dupæ
viafla-ntreagæ øi fii-o supune, chipul Sæu!
Umple-mæ, ca sæ træiesc, Cu
viafla Ta! 3. Vino, Duh al nemuririi,
Inima sæ ne-o încerci; Pentru
144 1. O, Duh divin, Prea-
sfânt, Vino în viafla
patria mæririi Sigileazæ-ne pe
veci!
mea, Sæ pot iubi al Tæu Cuvânt,
Sæ fac doar voia Ta! 4. Ne condu-n a Ta lucrare,
Duh divin, Mijlocitor, Ca sæ afle
2. O, Duh Preasfânt øi bun, cel ce moare Harul Tæu mân-
Vindecæ-mi inima! Dragostei tuitor.
Tale mæ supun, Cæci Tu eøti
pacea mea!
1. Spirit Sfânt, în noi
3. O, Duh de viaflæ plin, Vreau
146 aøazæ Adeværul lui
sæ fiu doar al Tæu, Spalæ-mæ as- Hristos, Inima ne-o fline treazæ
tæzi pe deplin De tot ce este ræu! Pe al vieflii drum spinos!

4. O, Duh Mângâietor, Veønic 2. Spirit Sfânt, a Ta putere


Te voi urma! Vreau sæ træiesc Dæ-ne-o astæzi, Te rugæm,
biruitor, Tu eøti puterea mea! Ca-n Hristos øi-a Sa iubire,
Tatælui sæ ne-nchinæm!
1. Sæ ne iei în stæpânire,
145 Duh Preasfânt, Mângâ- 3. Spirit Sfânt, a noastræ viaflæ
ietor, Øi, cu flæcæri de iubire, Ne Înnoieøte-o pe altar, Fi-ne Tu
cuprinde-ndurætor... mereu povaflæ, Dæ-ne din
cerescul har!
Refren: O, vino, Duh Prea-
sfânt, Te coboaræ cu græbire Øi 4. Spirit Sfânt, în noi coboaræ,
ne umple de iubire; Ne boteazæ- Vrem sæ ne sfinflim mereu! Sfânt
acum cu foc! O, Duh Preasfânt, e Tatæl, Sfânt e Fiul, Sfânt e
Sæ ne botezi cu foc! Unul, Dumnezeu.
1. Spirit Sfânt, ce dai lupta! Cruntæ-i lupta, tare-i
147 putere s’ascultæm de cruntæ, când o vezi, te iau fiori,
Dumnezeu Øi de oriøice cædere Dar pe noi nu ne-nspæimântæ,
ne fereøti cu glasul Tæu, Spirit cæci vom fi biruitori!
Sfânt, ce altædatæ ai condus regi
øi profefli, Øi-a apostolilor ceatæ,
øi pe noi azi sæ ne-nvefli!
148 1. Când omul vechi din
noi se vrea stæpân, Când
drumu-ngust ne pare prea
2. A lui Abraam credinflæ stâncos, Avem la dreapta un
dæ-ne-o, Tu, øi nouæ azi Sæ Tovaræø bun: E Duhul Sfânt,
ne-ajute-n suferinflæ øi în oriøice Prieten credincios.
necaz; Ca-n puterea øi-al Tæu
Nume sæ fim gata, bucuros, 2. Când îngeri par cæ slava
Chiar ce-avem mai scump pe øi-o retrag, Când nu øtim nici
lume sæ jertfim pentru Hristos! mæcar a ne ruga, Avem la
dreapta un Prieten drag: E Duhul
3. Dæ-ne zelul lui Ilie, cæci azi Sfânt, ce-i gata-a ne-ajuta.
lumea mult mai ræu Zace în
idolatrie, pæræsind pe 3. Când lumea-n noi îøi face
Dumnezeu! Dar noi nu vrem a iaræøi loc, Când nori acopær cerul
ne-abate, nici de ochii lumii înstelat, Avem la dreapta noastræ
chiar, Øi, în ciuda oarbei gloate, sacrul Foc: E Duhul Sfânt,
nu jertfim pe-al lor altar! prieten adorat.

4. Spirit Sfânt de mângâiere,


ce cu blându-fii glas ne chemi,
149 1. Sfânt Cuvânt de har
divin, De lumina vieflii
Dæ-ne Tu øi azi putere, ca aposto- plin, Lasæ astæzi raza Ta Sæ ne
lilor din vremi, Sæ vestim credinfla umple inima!
dreaptæ, ne-nfricafli øi plini de har,
Øi, când ruguri ne aøteaptæ, noi 2. Sfânt Cuvânt ocrotitor, De
sæ stæm în Domnul tari! viaflæ dætætor, Prin înflelepciunea
Ta, Numai Tu ne pofli salva!
5. Spirit Sfânt, din nou adie
peste noi suflarea Ta Øi, prin 3. Sfânt Cuvânt, Tu sæ ne fii
Ploaia cea Târzie, fæ-ne gata de-a Drum deschis spre bucurii! Cu
nædejde ne-ndreptæm Spre Isus înverøunat, Veønic în versu-i
øi ne-nchinæm! adevær troneazæ Øi-o Lege ce
nicicând nu s-a schimbat!
4. Sfânt Cuvânt al lui Hristos,
Viu, curat øi credincios, Vino øi 4. Dafli-mi Scriptura, cælæuza
zideøte-n noi Templul unor inimi vieflii, Ea ne conduce la oraøul
noi! sfânt, Ea ne susfline flacæra
credinflei Cæ pe Isus Îl vom vedea
(Canon) curând!
150 Cerul, pæmântul se vor
topi! În veci Cuvântul, în veci
Cuvântul. În veci Cuvântul nu va 1. Doamne, cât de mult
pieri!
152 îmi place Din Scripturæ
sæ citesc, Simt cæ am în suflet
151 1. Dafli-ne-n mânæ
Biblia cea sfântæ, Ea ne
pace Când la Tine mæ gândesc...

mângâie în orice nevoi, Nimeni 2. La cuvintele-fii divine, Eu


nu poate stinge-a ei luminæ, De spre Tine mæ îndrept, Cum
când Isus murit-a pentru noi! veneau copii la Tine Øi-i
strângeai duios la piept.
Refren: Dafli-mi lumina din
Scriptura Sfântæ, Dafli-ne al ei 3. Glasul Tæu din Cartea
vers melodios, Legea, Profeflii sfântæ, Cât de mult m-a-nviorat!
øi-ntreaga Scripturæ E tot ce ne-a Inima-mi cu dor se-avântæ Sæ-fii
ræmas de la Hristos. slujeascæ ne-ncetat.

2. Dafli-ne-n mânæ Biblia cea 4. Nu mæ satur niciodatæ Sæ


sfântæ, Prin care Domnul ne-a citesc viafla Ta, Cu iubire
fægæduit Cæ El va stinge tot ce reværsatæ Pentru veci a mæ salva.
ne fræmântæ, Tot ce-amæræøte-un
suflet obidit! 5. Cât de mult îmi place,
Doamne, Din Scripturæ sæ citesc,
3. Dafli-mi Scriptura, ea ne Pânæ ochiul îmi adoarme, Tot cu
protejeazæ Contra vræjmaøului Tine eu vorbesc!
1. Cautæ-n Scripturæ, Mergi prin credinflæ oricând
153 sfânta Scripturæ, Sæ afli înainte, În vadul lumii nicicând
viafla în Hristos, În ea stæ sæ nu te-opreøti!
dreapta- nvæflæturæ, Tot ce e-n ea
e de folos!
1. De-al Tæu Cuvânt
Refren: ,,Cautæ-n Scripturæ”,
155 sublim, Doamne, mi-e
Domnul zice, Te roagæ Lui, cum dor: Strig øi alerg ca cerbul la
El fli-a spus; Numai de-acela e izvor!... Din mana cerului dæ-mi
ferice Care gæsit-a pe Isus! partea mea, Vino, sæ-mparfli cu
mine pâinea Ta!
2. Cautæ-n Scripturæ, sfânta
Scripturæ Øi drumul mântuirii-l 2. Taina din profeflii vreau
ia, Fereøte orice cotituræ, Urmea- s-o-nfleleg, Dæ-mi adeværul Tæu
zæ calea spusæ-n ea! curat øi-ntreg! O, Doamne, vreau
sæ øtiu tot ce-ai promis, Cerul
3. Cautæ-n Scripturæ, sfânta întreg sæ-l væd acum deschis!
Scripturæ Dar fæ øi altor cunoscut
Cæ-n ea stæ dreapta-nvæflæturæ, Ea 3. Spiritul Tæu cel Sfânt,
spune tot ce-i de fæcut! vindecætor, Sæ îmi redea lumina
ochilor, Prin ceafla lacrimii,
1. Ia øi citeøte Scriptura sæ-ntrezæresc Al vieflii drum, pe
154 cea sfântæ, Vezi ce stæ care sæ pæøesc!
scris øi aøa sæ-mplineøti! Plin de
credinflæ spre cer te avântæ, Pe 4. Doar prin Cuvântul Tæu
adevær viaflæ sfântæ sæ-fli clædeøti! astæzi træiesc, Pe temelia Lui
vreau sæ zidesc! Vreau, mântuit
2. Ia øi citeøte scrisoarea prin har de tot ce-i ræu, În pace
divinæ, Scrisæ cu lacrima milei sæ ador Cuvântul Tæu!
cereøti! Ea îfli aduce în suflet
luminæ, Øi mântuirea în dar sæ o
primeøti. 1. Al Bibliei Cuvânt
156 divin, Luminæ pentru
3. Ia øi citeøte cuvintele sfinte, peregrin, În lupta noastræ cu cel
În profeflie de crezi, nu greøeøti! ræu E sabia lui Dumnezeu.
2. El ne alinæ în dureri, 3. Noi Te-am gæsit în pagini
Ne-ndreaptæ mintea cætre cer, El de Scripturæ, Scumpe Isus, divin
mustræ fapta noastræ rea Øi-n Mântuitor; Trimite har øi Duh
suflet pune pacea Sa. færæ mæsuræ, (:Sæ Te urmæm,
sæ-fii fim ascultætori!:)
3. Cuvântul viu øi lucrætor
Împarte viaflæ tuturor, El face 1. La mari biruinfle ne
dintr-un pæcætos Ostaø al crucii
159 cheamæ Scriptura,
lui Hristos. Aprindem, prin har, focul ei pe
pæmânt! Noi øtim cæ iubirea-i
4. Cuvântul e comoara mea, mai tare decât ura, Învingem cu
Renunfl la tot sæ-L pot avea! Cât Hristos øi prin al Sæu Cuvânt!
Legea-n cer va dæinui, Eu nu mæ
tem cæ voi pieri! 2. Când oamenii umblæ pe
calea cea largæ, Spre moarte
(Canon) purtafli de-al plæcerilor vânt, Noi
157 Cine-nvaflæ profeflia strângem în suflet Scriptura
are-n viaflæ bucuria: Daniel, noastræ dragæ; Învingem cu
Apocalipsa, izgonesc din suflet Hristos øi prin al Sæu Cuvânt!
lipsa. Haidefli, tofli, sæ-nvæflæm øi
la fel, sæ lucræm! 3. Noi vrem ca oricine sæ øtie
ce pierde, Cælcând legæmântul
1. Cum sæ gæsim cæra- cel mare øi sfânt! Ferice de-acela
158 rea spre luminæ Færæ ce-n Domnul se încrede!
s-avem al Bibliei Cuvânt? E Învingem cu Hristos øi prin al
adevær øi dragoste divinæ, (:E tot Sæu Cuvânt!
ce-avem în lume cel mai sfânt!:)
4. La porflile cerului trâmbifli
2. În Cartea Lui e scrisæ sfânta ræsunæ! ‘Nainte, prin spinii
Lege, De-o ascultæm, în veac nu acestui pæmânt! Noi øtim cæ
vom pieri; Cer øi pæmânt, øi toate ne-aøteaptæ o patrie mai bunæ,
de vor trece, (:Al Sæu Cuvânt Învingem cu Hristos øi prin al
ræmâne-n veønicii.:) Sæu Cuvânt!
1. De-ai gæsit a vieflii 3. O altæ viaflæ mi-a promis Øi
160 Carte, Suflete, de ce am un drum deschis; Cu
mai stai? Vrei sæ ai de ceruri dragoste Îl voi urma Cât viaflæ
parte? Mergi øi vinde tot ce ai! voi avea!
N-ai sæ pofli sluji în lume Doi
stæpâni, oricât ai vrea, În credinflæ 4. Ispite-n cale de-ar veni,
stai øi spune: ,,Biblia-i comoara Primejdii mii øi mii, Eu lupt øi
mea!” øtiu cæ nu-n zadar, Cæci am
beløug de har!
2. Dacæ vrei sæ strângi avere,
Suflete, de ce-ntârzii? Domnul 5. Iar când voi fi în slava Lui,
inima îfli cere Ca pe veci bogat Cum alta-n lume nu-i, Atunci
sæ fii! Nu-i o altæ carte-n lume cânta-voi iar øi iar, Uimit
Cu mai mult câøtig în ea! În de-atâta har!
credinflæ stai øi spune: ,,Biblia-i
comoara mea!”
162 1. Ador puterea salva-
toare ce prin Isus m-a
3. De-ai gæsit tot adeværul, mântuit! În braflele-ndurærii Sale
Suflete, ce mai doreøti? Nu pofli El m-a chemat cæci m-a iubit…
moøteni øi cerul Øi plæcerile Schimbând de-acuma vechea-mi
lumeøti! Lumea-ndatæ va apune, fire, vreau sæ mæ-mbrac în ne-
N-ai sæ iei nimic din ea! În murire.
credinflæ stai øi spune: ,,Biblia-i
comoara mea!” 2. Cu-a Ta nespusæ gingæøie
mæ chemi la sânu-fii ne-ncetat!
1. Atâta har, ce minu- Atras de-a Ta iubire sfântæ cu
161 nat! Azi pot sæ fiu sal- trup øi suflet m-am predat. Iubire
vat! Am fost pierdut, nenorocit, scumpæ ce lucreazæ, pe Tine
Dar Domnul m-a iubit! sufletul Te-urmeazæ.

2. Salvat prin harul lui 3. O, inima fii-o dau øi viafla,


Hristos, Aøa un pæcætos! Isuse Doamne, fii mærit, Cæci Tu
De-acum, pe veci, în Dumnezeu în locul meu pe cruce, murind,
Mi-am pus tot dorul meu! de moarte m-ai scutit… O, har,
ce duci la mântuire, nu meritam 3. Aø vrea sæ prind cu mintea
aøa iubire!… mea al dragostei mister, Dar
mult mai sus se ‘nalflæ ea decât
4. Pe când eram pierdut în albastrul cer...
lume, træiam ca rob încætuøat,
Te-am ignorat atâta vreme, dar 5. O, Doamne, bunul meu
Tu nicicând nu m-ai uitat… Cel Stæpân, curând Te voi vedea, Al
pæcætos de-ar vrea s-o øtie, el Tæu pe veci am sæ ræmân, în
Te-ar urma pentru vecie. bucuria Ta!

5. Al Tæu sfânt Nume sæ-mi 1. La Domnul e pace, e


ræmânæ pe veci în minte-ntipærit
164 har din beløug, Furtuna
Øi-a Ta iubire infinitæ, în inimæ grea tace øi umbrele fug. La
pân’ la sfârøit! În vorbe-n fapte Tine, Pærinte, gæsesc iar puteri,
øi-n gândire sæ proslævesc a Ta Din mâinile-fii sfinte primesc
iubire! mângâieri...

6. Fii læudat de noi Isuse, 2. La Tine-i scæpare când sunt


izvor de viaflæ nesecat, Cu cât apæsat, Tu-mi dai vindecare din
vom bea din el, cu-atâta am bea greul pæcat! La Tine-i luminæ
mai mult øi ne-ncetat… Îfli când noaptea e grea Øi mâna-fii
mulflumim în veønicie pentru divinæ mæ poate salva!
aceastæ bogæflie!
3. La Tine e viafla, când pasu-i
163 1. Nemærginitæ dragos-
te e-al meu Mântuitor,
trudit; Doar Tu spulberi ceafla,
de-i cerul umbrit... Cu Tine, o,
Aøa precum e soarele deasupra Tatæ, în slavæ voi sta, În flara
tuturor. visatæ, cântând: ,,Osana!”

2. Veømântul care-a fost atins


pe mulfli a vindecat; Credinfla-n
165 1. Nu pot sæ prind cu
mintea mea Întreagæ-
El a fost de-ajuns sæ-i scape de nflelepciunea Sa, Mi-ajunge-atât,
pæcat. sæ pot cânta: Isus îmi e salvare!
2. Citesc Cuvântul Lui øi 3. Ce merit pofli sæ ai în fafla
spun: ,,O, Doamne, cât ai fost de lui Hristos? Averea pofli s-o dai,
bun!” Nædejdea mea în El mi-o dar oare ce folos? Doar El te va
pun, Isus îmi e salvare! salva prin mare mila Sa!
Primeøte numai al Sæu har, atâta
3. Al slavei tron a pæræsit Sæ doar!
moaræ-n lume, ræstignit... O,
taina Celui ce-a iubit; Isus îmi e 1. Izvor de har, însânge-
salvare!
167 rat, A curs la Golgota Øi
orice om, în el spælat, Viaflæ va
4. Pe-acest pæmânt sunt avea! Alerg acum la crucea Lui,
cælætor Øi drumu-i lung, Sæ fiu øi eu curat, Cæci alt izvor
obositor, Dar am gæsit acest în lume nu-i, Sæ spele-al meu
izvor: Isus îmi e salvare! pæcat!

5. El vrea ca în coroana Sa 2. Tâlharul mult s-a bucurat,


Sæ-I fiu strælucitoare stea; Eu Væzând acest izvor Øi Domnu-
cânt, chiar dacæ-i lupta grea: Isus ndatæ l-a chemat, I-a fost
îmi e salvare! Mântuitor! La fel pofli fi øi tu
primit Øi aøteptat cu har!
Prietene, eøti mântuit! Sæ crezi,
1. Ce bun e Dumnezeu! atâta doar!
166 Prin Fiul adorat, De tot
trecutul tæu tu pofli sæ fii iertat! 3. Øi astæzi curge-acest izvor,
Nu-fli cere sæ plæteøti, zadarnic O, Miel înjunghiat, Pæcatul
te cæzneøti! Primeøte numai al nostru-al tuturor Sæ poatæ fi
Sæu har, atâta doar! spælat! Øi-aøa, pe veci eliberat,
Purtând pecetea Ta, Poporul
2. El vina fli-a plætit murind Tæu, ræscumpærat, În ceruri va
pe Golgota Øi-n dar fli-a oferit intra!
curatæ, viafla Sa. Oricât te vei
lupta, tu nu te pofli salva! 4. Isuse, Tu mi-ai pregætit, La
Primeøte numai al Sæu har, atâta marea de cristal, O harpæ nouæ,
doar! de argint Øi-un cântec triumfal;
Eu altceva nu am nimic, Decât, 1. Doar fiie, Doamne,
în piept, un dor Øi-n brafle,
169 mult pæcætuit-am Øi rele
ramuri de finic, Iubit Mântuitor! am fæcut în fafla Ta; Tu øtii
pæcatul greu ce fæptuit-am Dar
168 1. O, iubire-aøa deplinæ,
Tu eøti cerul pe pæmânt!
vezi acum mâhnirea mea.

Viafla noastræ o-nseninæ Doar 2. Eu øtiu cæ nu-mi vei face


cerescul Tæu Cuvânt. Voia Ta, dupæ fapte Øi nu-mi vei da aøa
Isuse, fie Stâlp øi vatræ de cæmin, cum fii-am greøit; Tu eøti
O cereascæ-mpæræflie, Printr-un preasfânt øi mare în dreptate, Dar
strop de har divin. ierfli pe omul pocæit.

2. Ca o razæ de speranflæ 3. Demult Tu m-ai chemat la


Peste-al inimii oftat, Doar mântuire, Cæci plin de îndurare
iubirea Ta-mi dæ viaflæ Øi mæ pururi eøti; Mæ-vioreazæ Tu cu-a
scoate din pæcat. Alfa øi Ta iubire, De vrei acum sæ mæ
Omega-n toate E-al credinflei har primeøti!
ceresc, Ca un vânt de libertate
Peste neamul omenesc. 4. M-ajutæ drumul drept sæ-l
flin, Pærinte, În inimæ sæ strâng
3. Dragostea mântuitoare Stæ Cuvântul sfânt Øi orice-ar fi,
în harul ce-l primim, Ca o sæ-alerg tot înainte Spre tihna
binecuvântare, Când în Templul unui nou pæmânt.
Tæu venim. Aducându-fii
închinare, Ca øi oøtile de sus,
Liberafli de tot ce doare, Stæm
170 1. Ah, privirea nu-mi
ajunge Ca deplin sæ-L
puternici în Isus! pot vedea Pe Acel ce sus, pe
cruce, Suferi pedeapsa mea! Ce
4. Dragostea ne reclædeøte durere, cu putere, Domnu-
Dupæ chip de început; Fiecærui asupræ-Øi a primit!… Ce durere,
pregæteøte Loc ce ochiul n-a în tæcere, pentru mine-a
væzut; Din mærire la mærire suferit!...
Dumnezeu ne va schimba
Øi-mbræcafli în nemurire, Slavæ 2. Vai, aceste chinuri grele,
Lui Îi vom cânta. Numai eu fii le-am adus...
Fructul rætæcirii mele E durerea Doamne, Spune-mi, totuøi, cæ
Ta, Isus! O, ce mare remuøcare nu-i adeværat!
sufletul mi l-a cuprins! O, ce
mare îndurare! Cerul tot mi l-ai 3. Nu øtiam cæ-s øi eu soldat
deschis! roman, Cæ pot fi sub comanda
lui Satan... O, Doamne, nu, nu eu
3. Pentru mine, Doamne Te-am dezbræcat, Totuøi, Doamne,
suferi, Pentru-un ticælos særman! Simt cæ sufletul meu e sfâøiat!
Vrei prin moarte sæ-fii
ræscumperi, Pe acel ce fii-e 4. Nu øtiam cæ pot fi un
duøman... Prin cântare øi-adorare trædætor, Cæ pæcatu-i aøa
eu pe Tine-n veci Te am! îngrozitor!... O, Doamne, eu,
Adorare øi cântare, altæ fericire chiar eu Te-am lepædat! Eu sunt,
n-am... Doamne! Spune-mi, Doamne,
cât sunt de vinovat!
4. Prin lumina de la cruce,
Fæ-mæ dupæ chipul Tæu! Viafla 5. Azi, când øtiu cæ sunt
mea la cer sæ urce, Pânæ sus la primul pæcætos, Mæ agæfl de
Dumnezeu! Biruinflæ, prin iubirea Ta, Hristos! O, Doamne,
credinflæ Domnul meu mi-a da, cât e de-adeværat! Spune-mi,
pregætit; Biruinflæ, prin credinflæ, Doamne, Spune-mi, Doamne, cæ
cu Hristos cel ræstignit. sunt øi eu iertat!

171 1. Nu øtiam cæ øi eu
Te-am ræstignit!... Nu
172 1. Mai e har øi pentru
mine, Când atâta-s de
credeam cæ øi eu Te-aø fi lovit!... cæzut? Simt regret adânc în
O, Doamne, nu, nu eu sunt suflet Fiindcæ mult m-am abætut.
vinovat! Spune-mi, Doamne,
Spune-mi, Doamne, cæ nu-i Refren: Doamne, spalæ-mæ
adeværat! curat De grozavul meu pæcat!

2. Nu øtiam cæ pot fi Pilat øi 2. Da, am meritat pedeapsa,


eu... Nu øtiam cæ mæ lupt cu Moartea chiar e plata mea… De
Dumnezeu... O, Doamne, nu, nu ocara ce m-apasæ Cine mæ va
eu Te-am condamnat! Spune-mi, libera?
3. Cu povara-mi de pæcate, multæ vinæ, Inima-mi adânc
Doamne, nu mæ lepæda, Lasæ-mæ suspinæ; Sæ priveøti la mine-
sæ vin la Tine, Numai Tu mæ pofli ndurætor, Eøti iubitul meu
salva! Mântuitor, Øtiu cæ vrei sæ-mi vii
în ajutor, Nai sæ mæ laøi!
1. Stânca mântuirii, Tu,
173 Cætre Tine vin acu’, Refren: Har e din beløug sæ
Lasæ sângele-fii værsat Sæ mæ fiu salvat, Sânge preflios sæ fiu
spele de pæcat; Rætæcit am fost spælat, Ca astfel ajuns nevinovat,
øi ræu, Ia-mæ Tu la sânul Tæu! Sæ Te slujesc!

2. Cæci ce zice Legea Ta Ca 2. Harul Tæu mæ-ndeamnæ azi


sæ fac eu n-aø putea, Chiar sæ viu, Azi cât încæ nu e prea târ-
s-alerg, sæ lupt cât pot, Øi sæ ziu, Ne-nfleles de-aceastæ lume,
plâng amar de tot; Dacæ harul Dar mergând pe-a’ Tale urme,
Tæu n-ar fi, Øtiu cæ nu m-aø Drumul meu spre cruce îl îndrept,
mântui. Inima zdrobitæ o deøert, Doritor
s-aud øi sæ repet Cæ sunt iertat.
3. Neputând sæ-aduc nimic,
Lângæ cruce stau øi zic: ,,Eu sunt 3. N-am de ce sæ tremur, Tu
gol, dæ-mi Tu veømânt, Eu sunt ai dat Viafla Ta sæ fiu ræscum-
slab, Tu fæ-mæ sfânt! Îndurarea pærat, Inimii încrezætoare Tu dai
Ta o cer, Dacæ nu mi-o dai azi, binecuvântare! Pentru mila Ta øi
pier!” harul Tæu, Pentru dragostea lui
Dumnezeu, În genunchi mæ plec
4. Stânca mântuirii mi-eøti, la tronul Tæu Ca sæ m-ajufli.
Azi Te rog sæ mæ primeøti! Pân’
acum Tu m-ai chemat, Dar eu tot 4. Harul Tæu eu azi întreg îl
Te-am refuzat; Azi când vreau cer Tot ce ai promis eu cred øi
al Tæu sæ fiu, Încæ nu e prea sper, Fafla Ta sæ mæ lumine Sæ
târziu! mæ simt legat de Tine, Fæ sæ fiu
de-acum eliberat, Domn eøti
1. Doamne, astæzi vin la peste moarte øi pæcat, Vreau sæ
174 tronul Tæu Øi, recunos- øtiu cum poate fi salvat Un
când pæcatul meu, Simt în suflet pæcætos.
1. Lângæ crucea Ta 4. De vrei sæ ierfli pæcatul
175 remuøcæri mæ frâng; În meu, Spalæ-mæ deplin! Primeø-
genunchi mæ plec øi plâng... Îfli te-mæ ca rob al Tæu! Doamne,
predau acum toatæ vina mea, iatæ, vin!
Numai Tu mæ pofli ierta!
1. O, Miel divin, la Tine
2. Pe Golgota væd chipul Tæu
177 vin Sæ speli færædelegea
cel blând, Pentru mine mea Øi-n sufletu-mi, de teamæ
sângerând; Mii de lacrimi curg plin, Dæ-mi iaræøi pacea Ta!
øi-n adânc regret, Îndurarea Ta Lovit de vina mea, Scæpare n-aø
aøtept… avea; O, Miel divin, la Tine vin,
Dæ-mi iaræøi pacea Ta!
3. Albul meu veømânt, ce Tu
mi l-ai dat, Îngrozit, îl væd 2. O, Miel curat, nevinovat,
pætat... Libereazæ-mi Tu sufletul Zdrobit sub vina lumii grea, Ai
de chin, Lumineazæ-al meu fost stræpuns de-al meu pæcat
destin! Sæ-mi dai iertarea Ta! Cu toatæ
vina mea, Eu vin ‘naintea Ta, O,
1. Eram pierdut de Tatæl Miel curat, nevinovat, Sæ-mi dai
176 meu, Rætæcit, stræin... iertarea Ta!
Destul de-acum cu tot ce-i ræu,
Azi acasæ vin! 3. O, Miel preasfânt, aøa cum
sunt, Primeøte-mi inima cea rea,
Refren: Iatæ, vin! Iatæ, vin Ca Supune-o Tu, sub legæmânt, Sæ
un peregrin; Deschide-fii braflul fie-n veci a Ta! Tu, Doamne,
iubitor! Doamne, iatæ, vin! m-ai chemat, Tot Tu m-ai cæutat;
Primeøte-mi, Doamne, inima, Sæ
2. Atâflia ani Te-am pæræsit, fie-n veci a Ta!
Tatæl meu divin! Amarnic plâng
ce-am risipit... Azi la Tine vin! 1. Aøa cum sunt, n-aduc
178 nimic, Decât cæ sân-
3. De vraja lumii istovit Øi gele ce-a curs Pe mine el m-a
sætul de chin, Mi-e dor de Cel ce curæflit… La Tine vin, Hristos
m-a iubit, Eu acasæ vin! Isus!
2. Aøa cum sunt, ræu øi pætat, încotro s-apuc? Sper doar în mila
Îndreptæflire n-am ajuns; Prin Ta! În mine nu-i nimica bun, Tot
sângele-fii sæ fiu spælat, La Tine ce-am fæcut e ræu; Nædejdea
vin, Hristos Isus! toatæ însæ-o pun În ajutorul Tæu!

3. Aøa cum sunt, cæzut, 3. Gol, nimeni n-a venit


lumesc, De remuøcare chinuit, ‘napoi, Din câfli Te-au cæutat,
La crucea Ta mæ pocæiesc; La Cæci Tu, pe tofli, din mari nevoi
Tine vin, Hristos iubit! I-ai scos când Te-au rugat!
De-aceea, dar, acum øi eu Cu
4. Aøa cum sunt, orb øi lipsit, lacrimi strig øi sper: ,,Ah, mân-
La ræutate predispus, Putere-n tuie sufletul meu, Nu mæ læsa sæ
Tine am gæsit; La Tine vin, pier!”
Hristos Isus!

5. Tu mæ primeøti aøa cum 1. Aøa cum sunt eu vin


sunt, Prin sângele-fii cel scump
180 la Tine, Cæci singur nu
ce-a curs; Al Tæu, în moarte vie- pot sæ mæ-ndrept, Sæ duc o viaflæ
fluind, La Tine vin, Hristos Isus! de mai bine, În rugæ harul Tæu
aøtept.
6. Prin harul Tæu mæ mântu-
ieøti, Øi-mi dai viafla Ta de sus! Refren: Aøa cum sunt, aøa
Sæ-fii mulflumesc cæ mæ iubeøti cum sunt la Tine vin, Dæ-mi
La Tine vin Hristos, Isus! binecuvântarea Ta, Aøa cum
sunt la Tine vin!
1. ’Naintea Ta, Isus iu-
179 bit, Vin azi încrezætor, 2. Aøa cum sunt, øtiu totuøi
Cæci Tu de-aceea Te-ai jertfit, bine C-ai dat un dar nepieritor,
Sæ-mi fii Mântuitor! Ah, dulce-i Ai dat viafla pentru mine, Pe când
sæ øtii cæ stæ scris: ,,Sunt gata sæ eram rætæcitor.
Te-ajut!” Tu bucurii din Paradis
Mi-ai dat când fii-am cerut… 3. Aøa cum sunt, plin de
pæcate, Mæ-ncred în sângele
2. Eu altceva nimic n-aduc værsat; Sæ mæ albeascæ øtiu cæ
Decât o vinæ grea… Ah, unde, poate, Sæ fiu un om nou, nepætat.
4. Prin harul Tæu voi fi, odatæ, doar Tu mæ pofli salva! De-a Ta
Primit prin porfli de mærgærit; În privire, Doamne, sæ fug eu n-aø
slava Ta nemæsuratæ, Te voi putea... Îmbracæ-mæ cu toatæ
vedea în infinit! neprihænirea Ta!

1. Aduc în fafla Ta pova- 3. Ajutæ-mi, prin credinflæ,


181 ra de pæcat, O, cât aø næscut din nou sæ fiu, S-ajung la
vrea s-aud cæ sunt eliberat! Isus, biruinflæ, cât încæ nu-i târziu! Sæ
iubitul meu ceresc Salvator, fiu al Tæu în toate, curat øi
Dæ-mi iar Cuvântul Tæu credincios Øi cel mai scump pe
vindecætor! lume sæ-mi fii doar Tu,
Hristos!
2. Aduc în fafla Ta dureri fær’
de hotar Øi-aøtept sæ mæ mângâi
cu pace øi cu har! Isus, iubitul 1. Nu mæ trece cu vede-
meu divin Salvator, Te rog,
183 rea, O, Isus Hristos, Tu
sfinfleøte-mi Tu al vieflii zbor... eøti Cel ce scapi de moarte Pe
cel pæcætos.
3. Aduc în fafla Ta tot vasul
meu de lut, Cræpat øi întinat de Refren: Doamne, Doamne,
tot ce am fæcut! Isus, iubitul meu Pleacæ-fii fafla Ta, Nu mæ trece
milos Salvator, Sæ-mi dai cu vederea, Nu mæ lepæda!
iertarea Ta, ce mult mi-e dor...!
2. Vina mea la tronul milei
fii-o mærturisesc, Pe genunchi
182 1. ’Naintea feflei Tale,
cu suflet întristat, Cu
plecat în rugæ Pacea sæ-mi
gæsesc!
vina mea, Isuse, în rugæ m-am
plecat: O, inima-mi suspinæ 3. Cu întreaga mea povaræ
de-atât amar øi chin... Tu, Vin la crucea Ta, În puterea
Doamne, o alinæ cu glasul Tæu milei Tale Pun speranfla mea!
divin!
4. Sfânt izvor al mângâierii,
2. ’Naintea Ta, Isuse, e toatæ Sânge preflios, Spalæ-mi tot ce
viafla mea, De legea firii mele, nu-i pe voia Lui Isus Hristos!
1. La-a Ta chemare vin, pe orice pæcætos La tronul Tæu
184 ‘Naintea Ta pæøesc Øi-n de har!
sângele ce-odatæ-a curs Vreau sæ
mæ mântuiesc. 4. Privind uimit iubirea Ta Øi
jertfa ce-ai adus, Sæ fiu pe veci
Refren: La Tine vin cu drag, cu Tine-aø vrea, Iubitul meu
Mântuitor iubit, Mæ spalæ-n Isus!
sângele-fii ce-a curs Pe Golgota
jertfit!
186 1. Unde, Doamne,
sæ-mi alerge sufletul
2. Eu sunt aøa særac… Tu zdrobit? Numai Tu pofli înflelege
totul vrei sæ-mi fii, În sângele-fii omul pocæit! Dacæ Tu nu-mi dai
de-orice pæcat Vrei a mæ curæfli! Cuvântul sfânt, întremætor, Voi
fi praf pe care vântu-l spulberæ
3. Cuvântul Tæu mi-ai dat Øi uøor...
pace mi-ai promis; Atâtea
bucurii cereøti Ca parte Tu mi-ai 2. Lângæ jertfa-fii mæ cutre-
scris… mur sub al meu pæcat! Ca în
chinul morflii tremur, pacea mi-a
4. Isuse, fii mærit, Lucrarea plecat... Sunt greøit, Tu øtii prea
fii-ai sfârøit, Prin darul sângelui bine câte am fæcut, Rog aøter-
værsat Pe noi ne-ai mântuit! ne-fii peste mine al iertærii scut!

185 1. Cu sufletul prea plin


de dor, Mæ plec ‘naintea
3. Pentru Fiul Tæu, Pærinte
drept øi iubitor, Îmi ascultæ glas
Ta, Te rog, iubit Mântuitor, fierbinte, fi-mi îndurætor! Peste
Coboaræ-n viafla mea! inima-mi zdrobitæ toarnæ harul
Tæu! Øterge lacrimi øi suspine,
2. Pierdut în lumea de pæcat, scapæ-mæ de ræu!
Ispite m-au învins, Iar chipul
Tæu frumos, curat, Din suflet, mi 1. Spre Tine-n rugæ
s-a stins.
187 îndræznesc, Isuse, când
mi-e tare greu; Vreau gândul
3. Tu, Mare Preot, bun, milos, Tæu dumnezeiesc Sæ-l pui în
Slujeøti în Sanctuar, Chemând pieptul meu.
2. Spre Tine-n rugæ stau pacea mæ pætrunde Cu lumini de
plecat, Mæ frâng sub vina mea heruvimi; Uit atunci de sufe-
cea grea, Prin mila Ta sæ fiu rinflæ, Uit de toatæ calea grea Øi
iertat, Ræmâi în viafla mea! mæ bucur în credinflæ, Aleluia,
osana!
3. Spre Tine-n rugæ vin smerit
Sæ-fii dau povara mea cea grea,
Mai spune-mi iar cum Te-ai
189 1. Al rugæciunii timp
frumos, O, cât îmi e de
jertfit, Cæ nu mæ vei læsa! drag! Atunci m-apropii de
Hristos Pe-al veøniciei prag.
4. Spre Tine-n rugæ-aduc
mereu Prinosul meu de Refren: Ce frumos, cu glas
mulflumiri, Cæ-n harul Tæu divin Domnul zice: ,,Iatæ vin!
gæsesc øi eu Liman de izbæviri! Ruga ta Eu vreau sæ-ascult, Sunt
aici ca sæ-fli ajut!”
188 1. Când mæ plec în
rugæciune, Domnu- 2. Oricât de greu e-al vieflii
aude glasul meu, Vine-ndatæ mers, Isus mæ va-ajuta, Prin har,
øi-mi ræspunde Øi-mi ajutæ-n pæcatul mi l-a øters, Murind pe
orice greu. Dacæ totuøi Golgota.
zæboveøte, Øtiu cæ nu sunt
pæræsit: El mæ-nvaflæ øi doreøte 3. O, cât de mult mæ-nvese-
Sæ aøtept mai liniøtit. lesc, Rugându-mæ voios, Cæci
inima mi-o primenesc Spre slava
2. Când mæ plec în rugæciune, lui Hristos!
Vine cerul pe pæmânt; Orice dar
în El se-ascunde, În Isus cel bun
øi blând. O fântânæ nesecatæ 1. Ceas de rugæciune
Este-n veci iubirea Sa, Când Îi
190 Iaræøi a venit! Soarele
spun durerea toatæ, Domnul apune, Totu-i liniøtit…
umple viafla mea.
2. Seara lin coboaræ Pân’ la
3. Când mæ plec în rugæciune, patul meu… Pacea mæ-ncon-
Stau pe sfinte înælflimi, Unde joaræ, Sunt cu Dumnezeu.
3. Inima mi-e plinæ Cu Isus 1. Doresc a Ta prezenflæ,
Hristos, Noaptea se-nseninæ,
192 divinul meu Stæpân,
Ceru-i luminos. Ca-n slaba mea fiinflæ, tot cerul
sæ adun...
4. O, ce mult îmi place Sæ
n-am griji defel! Eu adorm în Refren: În fiecare oræ, în
pace Øi mæ-ncred în El. fiecare zi, Cu inima aprinsæ,
Te-aøtept mereu sæ vii!
1. E-al rugii mele ceas
191 divin Øi-n tainæ, 2. Când zorii se aratæ, când
Doamne, eu mæ-nchin; Te rog soarele-a apus, Fiinfla mea
sæ-mi spui, din slava Ta, Porunci plecatæ aøteaptæ-al Tæu ræspuns.
ce pacea mi-o vor da! Cæci în
necaz øi în poveri Mi-ai dat, 3. La sânul Tæu e pace, noian
Isuse, mângâieri; Ispite multe-ai de bucurii, Cât ochiul nu
alungat Când, Doamne, fiie cuprinde, cât n-aø putea gândi...
m-am rugat!
1. Urcæ sus, pe munte,
2. E-al rugii mele ceas plæcut
193 chiar în zori de zi,
Când împlineøti ce fii-am cerut, Urcæ-n rugæciune cu Isus sæ fii!
Îmi port spre Tine gândul meu Pânæ la sfinflire ai un singur pas:
Spre-a-l binecuvânta mereu! În Sæ vorbeøti cu Domnul ia-fli
fafla Ta mæ plec, tæcut, L-al rugii mæcar un ceas!
mele ceas plæcut; Asupræ-fii pun
povara mea, Cæci vreau sæ-mi 2. Urcæ spre luminæ, lasæ
dai Tu pacea Ta! lumea rea! Imnul mântuirii este
slava ta. Pânæ-n strælucire ai un
3. E-al rugii mele ceas ceresc, singur pas: Sæ priveøti la
Va trece tot ce-i pæmântesc Domnul ia-fli mæcar un ceas!
Øi-apoi, cu trup din slava Ta,
Spre ‘naltul cer eu voi zbura. 3. Urcæ din tenebre, fugi de
Când în væzduh s-o auzi Cum tot ce-i ræu! Cerul e aproape prin
cântæ cei ce-fii sunt copii, Cu dor Cuvântul Sæu. Pân’ la biruinflæ
voi spune ,,Bun gæsit”, Cæci ruga urcæ încæ-un pas: Sæ asculfli pe
mea s-a împlinit. Domnul ia-fli mæcar un ceas!
4. Urcæ din robie, nu mai 2. În genunchi, plecafli în
amâna! Nu jertfi la idoli toatæ rugæ, Cerem, Doamne, mâini
vlaga ta! Pân’ la mântuire ai un curate! Øtim cæ tot ce ne mai fline
ultim pas: Sæ veghezi cu Domnul Este marea-fii bunætate.
ia-fli mæcar un ceas!
3. În genunchi, plecafli în
1. Prin rugæ totul rugæ, Îfli aducem mulflumire Cæ
194 se-mplineøte, Tot ce e suntem salvafli din moarte Prin
nobil pe pæmânt! Prin ea de-a dreptate øi iubire.
pururi izvoræøte Lumina
Duhului Sæu Sfânt. În rugæ 4. În genunchi, plecafli în
mamele închinæ Copilul lor lui rugæ, Stæm prin meritele Tale,
Dumnezeu Dorind ca binele sæ Numai fiie, prin credinflæ, Sæ-fii
vinæ, Pe prunc sæ-l apere de ræu. aducem osanale!

2. În rugæ tânæru-øi îndreaptæ 1. Pe cruce Domnu-


Privirea cætre ceruri, sus, De
196 a-nfæptuit Minunea ce
unde el cu dor aøteaptæ Semnul m-a mântuit, Cæci astæzi sunt
iubirii lui Isus. În rugæ biruit-a ræscumpærat Din viafla plinæ de
Domnul O lume plinæ de pæcat pæcat.
Øi-a îndreptat-o cætre tronul Lui
Dumnezeu cel adorat. 2. Aceastæ apæ e-un mormânt
În care astæzi mæ scufund Øi cu
3. Apostolii pornifli în lume Sæ Isus voi învia Ca sæ træiesc viafla
împlineascæ lucrul lor, Unin- Sa.
du-se în rugæciune, Au fost
luminæ tuturor. În rugæ afli 3. Pæcatul nu-l voi mai sluji,
vindecare De ræni grozave øi Cæci pentru el eu mort voi fi! Cu
pæcat, Deci roagæ-te færæ-ncetare Domnu-n moarte am aflat
Øi-astfel vei fi pe veci salvat. Luminæ, viaflæ, gând curat!

1. În genunchi, plecafli 4. Ferice foarte-acum eu sunt


195 în rugæ, Stæm în sfântæ Øi inima e numai cânt: Hristos,
adorare, Doar iubirea Ta divinæ Pæstorul meu iubit, Cu mine-i
Sæ ne-aducæ vindecare. pânæ la sfârøit!
1. Cine pe Isus primeøte genunchiul, Pân’ la sânge
197 Mântuirea a gæsit, El se a-ndurat, Sæ-mi ofere o speranflæ:
‘nalflæ øi rodeøte Fericit, pân’ la Pentru mine a-nviat.
sfârøit.
3. Printre neguri de pæcate,
2. Cine-n apæ se boteazæ Prin Cu privirea-I m-a stræpuns;
credinflæ a-nviat, Cæci pe Præbuøirea sæ-mi opreascæ, Cu
Domnul Îl urmeazæ Øi e mort iertarea Lui m-a uns... Øi simflind
pentru pæcat. cæ pentru mine Cerul sfânt a
pæræsit, Viafla mea împoværatæ
3. Înspre cer a sa privire El Toatæ Lui I-am dæruit...
pæstreazæ credincios, Din mærire
la mærire, Va pæøi victorios. 4. Pacea Lui mântuitoare M-a
umplut øi reclædit; Din iubire-n
4. Pe a vieflii cale strâmtæ, Cartea vieflii Nume nou mi-a
Mâna Domnului Hristos Cu dæltuit. În Isus mæ simt puternic,
iubire îl ajutæ, Îl conduce Renæscut, înviorat, Ca un imn al
bucuros. libertæflii Lângæ cruce învæflat.

5. El în suflet are pace, 5. Drumul Tæu, Isus, spre


Binecuvântæri de sus, Fericit mine, N-am cuvinte sæ-l cuprind,
acel ce face Legæmântul cu Isus! El e taina mântuirii Din înalt de
cer venind; O, Isuse, sunt
198 1. Ræzvrætit, în umbra
morflii, Tare-adânc am
nevrednic, Fæ din mine un altar
Øi o jertfæ de credinflæ Pânæ Te
rætæcit Cætre flærmuri de niciunde, vedea-voi iar.
Un særman nenorocit… Dar pe
cruce, cu iertare, Fiul slavei a 1. O, cât de ræu am fost
urcat Sæ-mi ofere o luminæ Øi o
199 øi rætæcit, Dar, Doam-
cale de urmat. ne-n harul Tæu m-ai întâlnit,
Mi-ai dat speranflæ iar øi ajutor,
2. În vâltoarea blestematæ În Tine am gæsit un Salvator!
Sufletu-mi zæcea, robit, Cæutam,
în van, scæpare, Mæ vedeam un 2. Din groapa morflii reci când
surghiunit… Dar Isus, plecând am strigat Tot cerul pæræsind Tu
m-ai aflat, M-ai strâns la pieptul 1. Am fost iertat de
Tæu, m-ai mângâiat Øi rana mea
201 Dumnezeu Øi sunt
cea rea ai vindecat! acum næscut din nou; Ferice sunt
øi-aø tot striga Sæ afle tofli iubirea
3. Astæzi de vina mea sunt Sa!
liberat, Prin al Tæu sânge sfânt
iar sunt curat, Neprihænirea Ta 2. Eu færæ platæ am primit
e haina mea, fiesutæ-n alb curat Iubirea ce m-a mântuit Øi færæ
de osana! prefl eu duc oricui Speranfla
scumpæ-a cerului.

1. Am venit la Tine, 3. Isus, al meu Prieten sfânt,


200 Doamne, Dupæ cum E tot ce am pe-acest pæmânt; O
mi-ai poruncit, Sæ-mi aræfli a spun acum cât nu-i târziu: Isus
vieflii cale Øi cu drag Tu m-ai al meu, Isus e viu!
primit. Trupul meu øi-averea
toatæ, Tot ce am, ce sunt fii-am 1. Azi mæ gæsesc lângæ
dat, Fie-a Ta întreaga-mi viaflæ,
202 Iordan, Pustiul l-am
Inima cu-al ei pæcat. trecut, Cu dor mæ uit spre
Canaan, Spre-acel pæmânt
2. Doamne-acum port al Tæu plæcut…
Nume, Sunt în Tine botezat; Din
a øarpelui putere Cu prefl m-ai Refren: Câtæ pace de-a pururi
ræscumpærat. Botezat vom avea! Suferinfli øi griji vor
cu-mpærtæøirea La al Domnului dispærea; Liberafli de-amarul ce
trup sfânt, Am acum în suflet ne-a ros, Vom cânta, vom cânta
pace Øi de cer aproape sunt. întruna lui Hristos.

3. Doamne, pentru-a Ta 2. Hristos, întâiul a pæøit Prin


iubire Vreau mereu sæ Te ascult; valu-nvolburat Øi-n veac,
Du-mæ la neprihænire, Nu-mi poporu-I prigonit Exemplul I-a
doresc nimic mai mult! urmat.
Mæ-ntæreøte øi mæ-nvaflæ Cum
s-alerg pe urma Ta, Sæ træiesc a 3. Glas de Calvar øi de
Ta viaflæ Pânæ când Te voi vedea! Sinai, În stâlp de nor øi foc,
Te-ndeamnæ-acum: de ce mai 1. Azi voioøi tresaltæ
stai? Øi pentru tine-i loc!
204 îngerii, în cor, Cæci un
suflet rætæcit s-a-ntors; Cântæ
4. Ce bucurii aøteaptæ sus Pe mica turmæ-a bunului Pæstor, O,
cei ræscumpærafli! În Canaan, privifli cât este de frumos!
lângæ Isus, Vor fi tofli mângâiafli.
Refren: Aleluia, îngeri
5. De-aceea totul sæ jertfim În tresæltafli! Aleluia, frafli, surori,
luptæ, bucuros, Ca sæ ajungem sæ cântafli! Mare e puterea harului
privim Mærirea lui Hristos. de sus! Preamærifli pe bunul
Domn Isus!
1. Mi-e inima aprins
203 altar De rugi jertfite, 2. Azi în cor tresaltæ obøtea
plin; Øi-aø vrea ca Domnului, în lui Hristos Pentru harul ce s-a
dar, Pe veci sæ I-o închin! arætat, Cæci a mântuit pe omul
pæcætos, Dumnezeu sæ fie læudat!
2. De nu aflam de blândul
Miel, Aø fi ræmas pierdut, Cu tofli 3. Bucuria-i mare-n cer, la
cei ræi, øi eu, la fel, La stânga-aø Tatæl sfânt, Cæci un suflet azi a
fi trecut. fost salvat Øi, næscut din nou în
sfântul Legæmânt, De la
3. Dar mulflumesc lui moarte-n viaflæ a intrat!
Dumnezeu Cæ m-a ræscumpærat,
Sunt botezat în Fiul Sæu, Prin (Canon)
Spirit, sigilat.
205 Haine albe, haine albe,
Cine vrea? Cine ia? Ieftine, dar
4. Pæcatele ce-am sævârøit scumpe; ieftine, dar scumpe,
Nici nu se mai zæresc, Isus în Nemurire!
mare le-a zvârlit, Nu se mai
amintesc. 1. Sigur la Domnu-n
206 brafle, la sânul lui Isus,
5. Ajutæ-mi, Doamne, sæ Iubirea Lui mæ face ferice de
pæstrez Înaltul legæmânt, Pe nespus. Ca bun Pæstor îmi zice
calea mea sæ luminez Mereu, Domnul mereu, mereu: ,,Lasæ
prin Duhul Sfânt! orice-ndoialæ øi vin’ la sânul
Meu!” Sigur la Domnu-n brafle, 2. Pæstorul bun øi minunat Ne
la sânul lui Isus, Iubirea Lui mæ cheamæ azi, pe nume, Pe cel
face ferice de nespus. pierdut: særac, bogat, Pe orice
om din lume.
2. Sigur la Domnu-n brafle, de
griji nebiruit, M-adæpostesc la 3. De fricæ plin, pe goanæ pus,
sânul Celui ce m-a iubit. Scæpat Chiar diavolul cedeazæ, Cæci
de-orice necazuri, de-orice- sfânta cruce-a lui Isus În mers,
ndoieli scæpat, Chiar dacæ plâng, ne lumineazæ.
e numai ca sæ fiu mângâiat...
Sigur la Domnu-n brafle, de griji 4. Deci nu væ temefli nicide-
nebiruit, M-adæpostesc la sânul cum De-a lumii ræutate: Isus
Celui ce m-a iubit. Hristos ne este drum Spre
veønica cetate!
3. Domnul îmi e scæparea,
Isus cel ræstignit, Pe-aceastæ
Stâncæ-s sigur cæ birui negreøit.
208 1. Øtiu cæ sunt mântuit
prin Tine, Fiu al lui
Aici aøtept, în pace, sæ treacæ Dumnezeu, Hristos, Ce locuieøti
noaptea grea Øi sæ Se-arate în slævi senine Øi-n sufletul
Domnul în strælucirea Sa! de-amaruri, ros; Tu, al
Domnul îmi e scæparea, Isus cel speranflelor izvor Øi singurul
ræstignit, Pe-aceastæ Stâncæ-s Mântuitor!
sigur cæ birui negreøit.
2. M-a dat în grijæ Tatæl, fiie,
207 1. O poartæ-n ceruri s-a
deschis, Prin ea stræ-
El vrea ca sæ mæ mântuieøti Øi,
peste-aceastæ garanflie, Øtiu cæ
bate-o razæ, E raza crucii lui Isus Tu Însufli mæ iubeøti… Voinfla fii
Ce-n lume lumineazæ. se va-mplini Øi sigur sunt, nu voi
pieri!
Refren: Îfli mulflumesc,
Isuse-al meu, În Tine sper, Tu 3. Te-a ræstignit a Ta dorinflæ
mi-ai deschis, Deschis… Ca sæ mæ faci sæ-fii fiu pe plac,
deschis… Tu poarta mi-ai Ce-ai câøtigat prin suferinflæ
deschis! Ræmâne-al Tæu în veac de veac!
Din haru-acestei mari iubiri Nu pustiu Ce-aduce-ndreptæflirea Øi
cad prin mii de prigoniri! face pe om viu!

4. Fæ, Doamne, sæ urmez în


toate Ce zice sfânt Cuvântul Tæu,
210 1. Eu sunt înscris în
Cartea vieflii Øi Tatæ am
Cæci øtiu cæ nimenea nu poate Sæ pe Dumnezeu, Doar mulflumitæ
fugæ singur de la ræu! Dæ-mi bunætæflii Øi dragostei în Fiul
Spiritu-fii conducætor, Iubitul Sæu. Mæ odihnesc pe braflu-I tare,
meu Mântuitor! Sub ochiul blând al lui Hristos
Øi preamæresc a Sa-ndurare Prin
1. Nu jertfe, nici ce-a ajuns un pæcætos.
209 onoare, Nici bani, oricât
am da, Nu sunt vreodatæ-n stare 2. Când Dumnezeu e pentru
Din moarte-a ne salva! A lui Isus mine, Cine-ar putea fi contra
iubire, În piept de-o vom purta, mea? Sunt pæcætos, o øtiu prea
De-o veønicæ pieire Doar ea ne bine, Dar cred în îndurarea Sa!
va scæpa! Cu cât îmi væd eu slæbiciunea,
Cu-atât mai mult îmi dæ puteri,
2. Iubirea ne învaflæ Pe semeni Mi-ascultæ-ndatæ rugæciunea,
s-ajutæm, Ea ræspândeøte viaflæ Øi Mi-alinæ oriøice dureri.
scapæ de blestem. Iubirea curæ-
fleøte De orice cuget ræu, La rugæ 3. Nimic nu poate fi în stare
ne zoreøte Spre bunul Dumnezeu. Sæ mæ despartæ de Hristos:
Necazuri, griji sau strâmtorare
3. Øtiinflæ omeneascæ Sau cult Sau gândul lumii, pæcætos!
misterios Nu pot sæ-nlocuiascæ Iubirea Lui îmi dæ putere La bine
Iubirea lui Hristos! La fel sæ mæ las condus, Sæ-mi fac
credinfla moartæ, Chimval lucrarea cu plæcere, Tot mânæ-n
zângænitor, Când nu aduce faptæ, mânæ cu Isus.
E-un pom neroditor.
1. Nimeni ca Tine pe
4. Doar Tatæl e iubirea Ce
211 pæmânt Nu e mai bun,
iartæ-orice pæcat, Øi ‘nalflæ mai drept, mai sfânt!
omenirea Prin Fiul adorat. Îngenuncheafli, vom admira
Aceasta e iubirea: Un fluviu prin Isuse, frumuseflea Ta!
2. Cât de nevrednici ne mea salvare; Pe Tine Te privesc
simflim A Ta luminæ când mereu În sfântæ adorare! Prin
privim, Dar harul Tæu ne e orice vorbæ ce rosteøti, Prin orice
de-ajuns Sæ fim ca Tine, scump faptæ ce-mplineøti, Tu mæ atragi
Isus! mai tare!

3. Prin Tine Însufli Tu træieøti 2. Mæ-ncred în Tine, Domnul


Øi fii se-nchinæ oøti cereøti; Fæ meu Øi Te urmez în toate; Mæ
Tu sæ fie, Doamne sfânt, Precum schimbæ dupæ chipul Tæu, Sæ-fii
în cer øi pe pæmânt! semæn în dreptate! Chiar dacæ nu
pot sæ-nfleleg Misterul harului
4. Tu pofli øi-acum sæ faci întreg, Vreau sæ-fii slujesc
minuni; Tu eøti o Stâncæ în de-aproape!
furtuni! Eøti viaflæ færæ de hotar,
Iubire, adevær øi har! 3. Mæ-ncred în Tine, Domnul
meu Øi-n faptele-fii divine, Cæci
212 1. Isus îmi zice blând:
,,Fiu scump, tu eøti prea
chiar în ceasul cel mai greu Eu
simt cæ eøti cu mine! Mi-ajunge
slab, Deci vin’ la Mine-oricând, dacæ-n lupta mea Pot sta mai
Eu îfli ajut cu drag!” lângæ crucea Ta Øi ræstignit cu
Tine!
Refren: Sângele-fii værsat
Spalæ-al meu pæcat, Inima-mi s-a 1. Suflete, în praf te
curæflit, Isus m-a mântuit.
214 pleacæ, Sub privirea lui
Hristos; Mæreflia ta sæ tacæ, La
2. Doar sângele-fii, Isus, Mæ Cuvântu-I maiestuos! Cel ce azi
spalæ de pæcat; Pe cruce când a se-ndreptæfleøte, Mâine, sigur va
curs, Viafla Ta mi-ai dat! cædea, Dar pe cel ce se smereøte
Dumnezeu îl va ‘nælfla!
3. Eu øtiu cæ nu sunt bun, Nu-s
demn de mila Ta, De-aceea-n 2. Alt mijloc de mântuire
Tine pun Speranfla de-a scæpa! Cæuta-vei în zadar; Singura
îndreptæflire Se gæseøte la Calvar.
1. Mæ-ncred în Tine, Înaintea Lui te pleacæ, Vezi ce
213 Domnul meu, Tu eøti a mult El te-a iubit; Doar dreptatea
Lui sæ-fli placæ, Numai ea te-a 2. Træieøte-acelaøi Dumnezeu,
mântuit! Tærie veønic tare! Vræjmaøul,
când te-apasæ greu, Isus îfli e
3. Prosternat în adorare, Slava salvare!
Lui te va umbri; Iatæ singura
onoare Ce nicicând nu va pæli! 3. Træieøte-acelaøi Dumnezeu,
Slava lumii va sæ treacæ Øi-al tæu Eternæ îndurare! În griji øi
merit… ce folos? Suflete, smerit suferinfli, e-al tæu Frumos øi
te pleacæ, Slava-i doar a lui veønic soare!
Hristos!
4. Træieøte-acelaøi Dumnezeu,
1. Din Dumnezeu cel Luminæ infinitæ! Prin jertfa øi
215 sfânt Iubirea izvoræøte, prin harul Sæu, Ai viaflæ
În El gæsim oricând Viafla nesfârøitæ!
ce-nfloreøte. Cel ce ræmâne-n El
Va-ntineri mereu, Nici forfle de
oflel Nu-l rup de Dumnezeu.
217 1. O, condu-mæ Tu,
Isuse, Prin pustiul ce-l
stræbat! Eu sunt slab, dar Tu eøti
2. Isus S-a oferit, Cu dragoste tare, Cu-al Tæu brafl voi fi salvat!
deplinæ, Sæ fie ræstignit, Purtând Sfântæ manæ, sfântæ manæ, (:Apæ
a noastræ vinæ. Ce Fiu a fost Isus! vie Tu sæ-mi fii:) Tu sæ-mi fii,
Ce Frate în nevoi! A suferit, apæ vie Tu sæ-mi fii!
supus, Ocara pentru noi.
2. Vino-n nor øi mæ umbreøte,
3. Iubirea lui Hristos Dæ sens În pustiul arzætor, Sau în stâlp
vieflii noastre, Din drumul de foc, græbeøte Ca sæ-mi fii
pæcætos Spre zærile albastre. Îfli luminætor! Fi-mi scæpare, fi-mi
facem, Doamne, loc În inimæ scæpare, (:Bunul meu Mântu-
øi-n gând Øi curæflifli prin foc, itor!:) Bunul meu, bunul meu
Sæ-fii fim un templu sfânt! Mântuitor!

1. Træieøte-acelaøi 3. Peste flærmurile morflii, Prin


216 Dumnezeu, Iubire ce puterea-fii sæ mæ treci, Spre
vegheazæ! Povara zilelor, mereu, locaøurile vieflii, Scos din umbra
Doar Lui o-ncredinfleazæ! gropii reci! Osanale, Osanale,
(:Vreau sæ-fii cânt acolo-n 2. Nu zæresc nici un nor, cerul
veci!:) Vreau sæ-fii cânt, vreau mi-este senin Când pe Domnul
sæ-fii cânt acolo-n veci! în rugæ Îl chem... Suferinfli nu mæ
dor, în dureri nu suspin, Când
1. Ce dulce-i, Doamne, ascult, n-am de ce sæ mæ tem!
218 pacea Ta, Când stau cu
Tine-n gând, Dar cum va fi când 3. Când îmi plec fafla mea,
Te-oi vedea, Cu chipul Tæu cel mulflumirea sæ-I spun, Printre
blând? îngeri acas’ parcæ-aø fi...
Mântuirea sæ-mi dea, færæ
2. Tu îl ridici pe cel cæzut margini de bun, El va fi Domnul
Oricât ar fi de ræu. Liniøtea celui meu øi-n vecii!
abætut E doar în Dumnezeu.
1. Cel ce în Tatæl se
3. Cu cât mai mult iubeøti pe
220 încrede Øi speræ doar în
drepfli, Cæci Tu eøti drept, Isus, El oricând, Acela, griji, nevoi nu
Doar cei curafli øi înflelepfli Te vede, Pæzit va fi de Cel
prefluiesc, nespus! preasfânt. Cel ce pe Tatæl L-a
iubit Nu are casa pe nisip.
4. Tu eøti, Isuse, slava mea,
Seara øi-n zori de zi, Vreau sæ 2. Ai cugetul mereu spre
ræmân în preajma Ta, Al Tæu, în ceruri În rugæciune øi cântæri! Cu
veønicii! El putea-vei fi de-a pururi În
multe binecuvântæri. De Domnul
219 1. Cred în Domnul Isus
øi în toate-L ascult, De
care te-a iubit Vei fi puternic
ocrotit.
luminæ e plin drumul meu... Am
o cruce de dus prin al vieflii 3. În Tine aflu fericirea, Când
tumult, Dar nimic nu-i prea împlinesc voinfla Ta! Tu singur,
scump, nici prea greu! Tu mi-eøti mântuirea, Færæ de
Tine nu pot sta! Cel care-n Tine
Refren: Cred øi-L ascult øi-L e zidit Nu e de nimenea lovit!
iubesc tot mai mult… Lângæ El
este pace! Da, eu cred øi-L 1. Stau pe Adeværul
ascult!
221 care-a fost rostit, Cred
Cuvântul Celui care m-a iubit; 4. Tu, nædejdea vieflii mele,
Neclintit, în Stânca Vieflii stau Pâinea sufletului meu, Poartæ-mi
ascuns, Stau pe Adeværul lui pasul printre stele Sæ ajung la
Isus! Dumnezeu!

Refren: Stau pe Stâncæ, Øi 1. Ce face Domnul,


aøtept cu dor fægæduinfla scumpæ,
223 totu-i bun, În inima
Stau pe Stâncæ, Eu stau pe smeritæ… Chiar de nu pofli vedea
Adeværul lui Isus! acum, Izbânda-i pregætitæ!

2. Stânca mea e Domnul, Cel Refren: O, Tatæ bun, sæ-fii


de neclintit, Oriøicâte valuri, faci acum, În noi, în fiecare,
crâncen, au lovit; Stau pe Lucrarea Ta cea mare!
Adevær, de El mæ las condus,
Stau pe Adeværul lui Isus! 2. Ce face Domnul, totu-i
bun, Chiar dacæ-n ochi sunt
3. Nu plec nicæieri din mâna lacrimi… Pe al credinflei sigur
Domnului, Stau legat cu funia drum Cu El n-ai sæ te clatini!
iubirii Lui! Toatæ slava øi
nædejdea-n El mi-am pus, Stau 3. Ce face Domnul, totu-i
pe Adeværul lui Isus! bun, Cæci totu-i din iubire…
Când ale lumii raze-apun, În El
1. Tu eøti, Doamne-a e strælucire!
222 pæcii Stâncæ Prin
furtunile ce dor; Eu la Tine caut
tihnæ, Obosit de-atâta zbor...
224 1. Suflet slab, aøteaptæ
pe Dumnezeu, Cætre El
fli-ndreaptæ øi azi dorul tæu!
2. Tu, Isus, eøti apæ vie Pentru Scæparea ta nu va-ntârzia, Sigur
tofli cei ostenifli... Tu i-aøtepfli cu primævara iernii va urma... Vinæ,
bucurie Ca sæ fie mântuifli! furtunæ, vinæ nevoi, Domnul
totdeauna va fi cu noi!
3. Valuri când mæ ameninflæ
Øi lovesc necontenit, Eu Te prind 2. Suflet slab, aøteaptæ pe
mai cu credinflæ, Tu eøti Stânca Dumnezeu, Cætre El fli-ndreaptæ
de granit! øi azi dorul tæu! Când toate pier,
nu ceda defel, Cæci decât ispita, Nu-mi va lipsi niciuna Din cele
mult mai mare-i El! Vinæ spre folosul meu…
furtunæ, vinæ nevoi, Domnul
totdeauna va fi cu noi! 5. De-acum Îi e-nchinatæ A
mea viaflæ toatæ; Cu drag Lui I-o
3. Suflet slab, aøteaptæ pe jertfesc! Iar de-o fi azi sau
Dumnezeu, Cætre El fli-ndreaptæ mâine, La voia Lui ræmâne, Dar
øi azi dorul tæu! Curând primim eu al Lui sunt cât træiesc.
ce nædæjduim: Pentru veønicie cu
Isus sæ fim! Dupæ durere, dupæ 6. Nici prigoniri, nici moarte,
nevoi, O, ce mângâiere: va fi cu Nimic nu mæ desparte De bunul
noi! Dumnezeu; Ci-n orice-ar fi sæ
vinæ, Încrederea deplinæ Mi-o
225 1. În toate-n a mea
viaflæ, Mæ plec pentru
pun în El, în Tatæl meu!

povaflæ Spre bunul Dumnezeu.


El apæræ-n ispitæ Øi-aduce reuøitæ
Cui crede-n ajutorul Sæu.
226 1. O singuræ speranflæ în
suflet am mereu Sæ mæ
încred în Tine, Mântuitorul meu!
2. De ce sæ-mi fac griji multe? Când mâna Ta, o, Doamne, mæ
La ce-ar putea s-ajute Când nu poartæ liniøtit, Eu am lumina
ajutæ El? La voia Lui las toate crucii, cæci Tu ai biruit!
Øi-n marea-I bunætate Mæ-ncred
øi nu mæ tem defel! 2. Eu nu cunosc cærarea pe
care voi umbla, Dar mæ încred
3. Oriøice-ar fi sæ vie, Pe toate în Tine, doar Tu eøti pacea mea!
El le øtie, Cæci El le-a rânduit... Când glasul Tæu, o, Doamne,
Nimic nu voi mai cere, Renunfl, vorbeøte liniøtit, Te-aøtept sæ vii
chiar cu plæcere, La ce-mi ia El, la mine, Te-aøtept Isus iubit!
cæci m-a iubit.
3. De-ar fi sæ trec prin moarte,
4. Acum ca øi-altædatæ, Tot prin neguri øi cercæri, Lumina
mâna Lui de Tatæ Mæ poartæ tot jertfei Tale mi-aduce mângâieri;
mereu... Øi de-L ascult întruna Când slava Ta, o, Doamne,
se-aratæ în sfârøit, Aøtept Refren: Fericirea din astæ
cæminul slavei, Ierusalim iubit! lume E ca a valurilor spume, Iar
cea din ceruri ni-e datæ-n daruri,
1. Dumnezeu ne e Pe veci de Domnul Dumnezeu!
227 salvare Øi putere la
nevoi; Øi, pe aripi iubitoare, 2. Fericit cel ce ascultæ Glasul
Vom zbura spre locuri noi, Unde blândului Isus, Pacea lui øi
Domnul, unde Domnul Pururea mulflumirea Le primeøte-n dar de
va fi cu noi! sus!

2. N-avem teamæ de popoare 3. Fericit cel ce în viaflæ


Când asupræ-ne-or veni, De-ar S’a-mpæcat cu Dumnezeu: Va
voi sæ ne doboare, Ca de stâncæ avea un scut puternic Øi
s-or lovi! Øtie Domnul, øtie va-nvinge tot ce-i ræu!
Domnul De cel ræu a ne feri!

3. Când s-or reværsa pe


229 1. Crede, frate-n orice
zi, Crede, nu te tângui!
flærmuri Chiar oceanele în val, Øi Crede, chiar când vremea-i rea,
s-or præbuøi-n cutremur Munflii Domnul e scæparea ta!
spulberafli pe mal, Noi
pluti-vom, noi pluti-vom Spre al Refren: Lui Isus mæ-nchin cu
cerului liman! drag Pân’ ’oi trece-al gropii
prag! Pânæ când va reveni
4. Când vom fi-n Ierusalimul Ne-ntrerupt Îl voi iubi!
Luminos, mærefl øi sfânt, Ne vom
veseli la tronul Mielului Isus cel 2. Raza Spiritului Sæu A
blând; Øi ferice, øi ferice În etern pætruns în pieptul meu, De pæcat
vom fi cântând! m-a curæflit, Øi om nou am
devenit.

1. Fericit e tot acela, 3. Vesel merg sub al Lui


228 Care-n orice pas fæcut steag, Nu mai sunt copil pribeag;
Cere sfatul de la Domnul, El Cine mæ va clætina? Domnul e
atuncea nu-i pierdut! tæria mea!
1. Zi de zi øi-n fiecare Refren: Vreau sæ cânt despre
230 clipæ, Noi puteri gæsesc El, frumos, Despre Domnul
în Dumnezeu! Nu mæ tem, cæci Hristos, Ce iubire, Aleluia!
stau pe-a Lui aripæ, Mæ încred Minunat m-a salvat! Minunat
mai mult în harul Sæu! Tot ce-i m-a salvat!
bun øi-atâtea biruinfle Pentru
mine El a pregætit; Chiar de trec, 2. Eu merg, zi de zi, unde El
ades’, prin suferinfle, Nu mæ tem, mæ trimite... Furtuni de-ar lovi,
cæci El a biruit! am izbânzi pregætite! Curând o
s-ajung sus, pe stânca cea ‘naltæ,
2. Zilnic, Domnul este lângæ Mæ fereøte de ræu braflul Sæu!
mine Cu minuni de har, la orice
pas; Bucuros, cærarea sæ-mi 3. Oricâte-aø læsa, prea puflin
lumine, Ca s-ajung al cerului mi se pare, Primi-voi cândva
popas. Cu aøa iubire îmi vorbeøte ceru-ntreg, særbætoare; În
Øi-mi promite viaflæ ne-ncetat, dragostea Lui, El aøterne îndatæ,
Iar puterea mea mereu va creøte, Peste lacrima mea, Osana!
De-I ascult Cuvântul minunat!
1. Isus øi eu ne-am
3. Eu mæ-ncred, de-acum, în
232 întâlnit la cruce; El a
Tine, Doamne, Cæ m-ajufli în murit, iar eu am fost salvat...
oriøice necaz! Nu-i fricos cel ræu (:Iubirea Lui mi-a renæscut
øi nici nu doarme, Dæ-mi putere iubirea; Isus øi eu, ce dulce
sæ-l înving øi azi! Câte clipe se ne-am legat!:)
adunæ-n zile Øi câfli ani ‘nainte
mi-ai deschis, Sæ-mi ajufli sæ 2. Isus øi eu, spre flara
merg, mereu, cu Tine Pânæ-n minunatæ!... Oricât de grea
cerul ce mi l-ai promis! povara vieflii-ar fi, Nimic din
drum nu poate sæ ne-abatæ; (:Isus
231 1. Eu vin, zi de zi, unde
Domnul mæ cheamæ;
øi eu alæturi vom pæøi! :)

Dureri, câte-or fi, n-am cu El nici 3. Isus øi eu, în casa de luminæ


o teamæ: Mæ scoate din foc, Vom fi curând øi nu vom mai
dintre valuri mæ scapæ, El pleca Øi bucuria ne va fi deplinæ:
vegheazæ mereu drumul meu! (:Isus øi eu nedespærflifli vom sta!:)
1. Lângæ Isus am gæsit iubirii Lui; Drumul meu spinos
233 pacea sfântæ, El mi-este e aøa frumos, Stând pe braflele
singurul ocrotitor! Când mi-a iubirii Lui!
fost inima tristæ øi-nfrântæ, Bra-
flul Sæu tare mi-a fost salvator! 3. N-am de ce fugi, cât de
greu mi-ar fi, Stând pe braflele
Refren: Lângæ Isus sunt iubirii Lui; E aproape El, nu mæ
fericit: Pace în suflet mi-aøazæ; tem defel, Stând pe braflele
Lângæ Isus am biruit Øi veønicia iubirii Lui.
urmeazæ!

2. Lângæ Isus astæzi n-am nici 1. Domnul mi-este


o teamæ, Lesne îmi port crucea,
235 cælæuza, mi-e destul
fær’ a cârti... Al Sæu Cuvânt cætre cæ-L pot urma, Færæ nici o
cer mæ îndeamnæ: ,,Mergi îndoialæ calc smerit pe urma Sa.
înainte, cu El, orice-ar fi!” Sfântæ pace øi odihnæ prin
credinfla-n El aflând (:Vinæ sute
3. Lângæ Isus simt nespusæ de necazuri, cu Isus le-nving pe
plæcere, Cu El voi merge în fiece rând!:)
zi; Pânæ ce viafla Hristos mi-o va
cere, Merg prin credinflæ øi voi 2. Domnul mi-este cælæuza,
birui! El mæ face fericit, Îmi dæ har în
încercare ca sæ væd cæ sunt iubit;
234 1. Sfânt izvor ceresc
ne-ncetat gæsesc, Stând
Dacæ pasul mi s-ar frânge,
însetat de aø cædea, (:El mi-e
pe braflele iubirii Lui; Sfântæ Stânca øi Izvorul, toatæ veselia
pacea Sa umple inima, Stând pe mea.:)
braflele iubirii Lui.
3. Domnul mi-este cælæuza,
Refren: Ce iubire! El poartæ sfatul Sæu de har e plin, Mi-a
grija oriøicui. Fericire, stând pe promis odihnæ vie în al Tatælui
braflele iubirii Lui! cæmin; Îmbræcat în nemurire,
lângæ-al meu iubit Isus (:Voi
2. Nu plâng, nu suspin, chiar cânta o veønicie: minunat El m-a
aøa stræin, Stând pe braflele condus!:)
1. Dacæ vræbii pot sæ ascunde Isus, Pæzit de îngerii
236 cadæ, Dacæ stele se pot buni! Pæzit de îngerii buni…
stinge, Lângæ Domnul, niciodatæ
Frica morflii nu ne-atinge... 2. Frumos e sæ-ntind braflul
meu cætre El, Când mersul
2. Dacæ totuøi, câte-o mamæ mi-e greu øi prea lung... Deasu-
Copilaøul îøi mai uitæ, pra durerii mæ ’nalflæ, sæ zbor, Pe
Dumnezeu ne fline-n palmæ, Ne stânca cea ’naltæ s-ajung!
hræneøte øi ne-ajutæ...
3. Frumos e sæ-mi plec
3. Când e gata, în furtunæ, fruntea mea-n aøteptat, Veømân-
Vasul nostru sæ se sfarme, tul cel alb sæ primesc... Eu øtiu
Domnu-aduce vreme bunæ, cæ mi-l flese din inul curat, Din
Niciodatæ El nu doarme... firul de aur ceresc.

4. Cine-n lumea asta oare Ar


putea sæ ne despartæ? Harul Lui 1. De iubeøti pe
e-aøa de mare, Dumnezeu e-al
238 Domnul tot mereu,
nostru Tatæ! Fericit vei fi pe drumul tæu!
(:Peste munfli si peste væi, Prin
5. Tot cu El, în orice clipæ: El furtuni øi prin væpæi, Blând te
ne vede øi ne øtie! Noi vom sta ocroteøte braflul Sæu!:)
pe-a Lui aripæ Øi-om zbura spre
veønicie! 2. Sæ te rogi la fiecare pas,
Cartea Lui sæ-fli fie sfânt popas!
237 1. Frumos e s-ascult
glasul Sæu minunat,
(:Domnul, pentru-ai Lui copii,
Pregæteøte bucurii, Credincioøi
Cereøti armonii pe pæmânt!... O in El dacæ-au ræmas!:)
razæ în muzica sferelor Lui, Mi-e
inima toatæ un cânt! 3. Dacæ lumea e-mpotriva ta,
Nu te-abate! Asta-i calea Sa!
Refren: Ca pasærea, puii, sub (:Tu pæøeøti pe drumul Lui, Nu
aripa ei, Când norii se-adunæ-n mai eøti al nimænui, Prin
furtuni, În dragostea Sa mæ credinflæ pofli de-acum cânta!:)
1. Ce te fræmânfli, inima 1. Dacæ neguri vin
239 mea, Singuræ øi pustie?
241 ades’, Mæ încred în
Stai în credinflæ, nu dispera, harul Sæu. Tot ce pare ne-nfleles
Toate Isus le øtie! E øtiut de Dumnezeu. Fie
noaptea cât de grea, Domnul e
2. Oamenii trec tot mai lumina mea.
græbifli, N-au timp sæ te asculte;
El fli-e aproape øi-n suferinfli, 2. Dacæ-n noapte drumu-i
Oricât ar fi de multe... greu, Am ’nainte paøii Sæi; Sæ
salveze de cel ræu Domnul are
3. Doamne, auzi strigætul mii de cæi. Fie noaptea cât de
meu, Nu mæ læsa pieirii; Fæ ca grea, Domnul e lumina mea.
sæ cânt pe cale, mereu, Cântecul
mântuirii! 3. Dacæ trec prin încercæri,
Øtiu cæ sunt în mâna Sa: Multe
binecuvântæri Domnul dæ øi
240 1. Când pacea îfli lipseø-
te, Priveøte cætre cer!
Domnul ia… Fie noaptea cât de
grea, Domnul e lumina mea.
Isus te mântuieøte, Isus îfli dæ
puteri, Isus îfli dæ puteri! 1. Când neguri se-adu-
242 næ øi vântul se zbate,
2. Când inima nu-fli tace, (:Aproape e Domnul, din valuri
Priveøte cætre cer! Cæci ne scoate!:)
Domnului Îi place Sæ vindece
dureri, Sæ vindece dureri! 2. De cine ne-om teme? El
mustræ furtuna (:Øi-I place sæ fie
3. Când simfli cæ viafla-i goalæ, cu noi totdeauna!:)
Priveøte cætre cer! Isus nu te
înøalæ, Când inima I-oferi, Când 3. Pluti-vom spre casæ, Isuse,
inima I-oferi! cu Tine, (:Pe braflul Tæu tare, o,
cât e de bine!:)
4. Când caufli alinare, Priveøte
cætre cer! O dragoste mai mare 4. Øi dacæ furtuna, mugind,
Nu afli nicæieri, Nu afli ne-ameninflæ, (:Noi mergem
nicæieri! ‘nainte, træim prin credinflæ!:)
5. Prin bezna cercærii, când pe faflæ øi-n suflet poezie, Øi sæ
paøii se-nclinæ, (:Doar dra- te temi de Dumnezeu!
gostea-fii mare ne fie luminæ!:)

1. Blând, ca o voce de 1. Bine e sæ crezi în


243 înger, Poate sæ fie-auzit,
245 Domnul Øi s-asculfli tot
Printre suspine øi plângeri, ce a zis, Aøteptând fægæduinfla,
Glasul speranflei øoptit: Stai pânæ Pentru cæ aøa stæ scris.
trece furtuna, Domnu-i pe valuri
stæpân; Apele trec totdeauna, Refren: Mæ încred mereu în
Stâncile-n urmæ ræmân! Domnul, În Cuvântu-I încercat;
Cu al meu Isus în viaflæ De
Refren: Stai în credinflæ øi nu vræjmaø sunt apærat.
dispera, Cheamæ speranfla în
inima ta! 2. Bine-i sæ te-ascunzi în
Domnul Sæ te-ncrezi în jertfa Sa;
2. Nu-fli fie fricæ de noapte, Cu credinflæ ne-ndoitæ Izbævirea
Tu luminezi ca o stea; Cel ce vei gusta!
domneøte în toate, Domnul, e-n
inima ta... Stai øi ascultæ 3. Bine-i sæ te lupfli în Domnul
speranfla, Las-o în sufletul tæu; De mândria ta fugind; Doar în
Vine curând dimineafla, Nu va fi El gæseøti odihnæ, Bucurii ce nu
noapte mereu... te mint.

3. Fii credincios pân’ la moar- 4. M-am deprins sæ cred în


te, Chiar dacæ lupta e grea, Domnul Øi-s atât de fericit! Øtiu
Domnul øi astæzi desparte cæ e mereu cu mine Øi va fi pân’
Marea, s-o pofli traversa. Stai øi la sfârøit.
ascultæ-fli chemarea: Vezi câte
suflete pier! Chiar de e-ngustæ
cærarea, Nu este alta spre cer! 1. Pe Stânca cea tare øi
246 ‘naltæ, sæ stea Al meu
(Canon) suflet gol øi rænit ar zbura; Aøa
244 Ce bine e în viaflæ pæcætos øi nevrednic cum sunt O,
s-asculfli cu bucurie Sæ ai lumini Stâncæ eternæ, în Tine m-ascund!
Refren: O, Stânca mea, o, 4. Când Domnul fi-va pururi
Stânca mea, În Tine, Isuse, lângæ tine, De-orice pæcat salvat
mi-ascund inima! în veønicii, Cu sufletul purtat de
mâini divine, De-acum øi pânæ
2. În ceasul tristeflii când în etern, vei fi!
singur vorbesc, În clipa ispitei,
sub duhul lumesc, Când valul 1. Doamne, spre Tine
vrea iar sæ mæ tragæ la fund, O,
248 privim, Vrem sæ strân-
Stâncæ eternæ, în Tine m-ascund! gem în suflet iubirea, Sæ-nflele-
gem, din jertfæ, mærirea,
3. Adesea în luptæ, vânat de Doamne, spre Tine privim!
cel ræu, Scæpare-am gæsit doar în
meritul Tæu; Furtuni de-ncercæri 2. Doamne, de Tine-ascul-
când la mine-au ajuns, În Tine, tæm, Tu eøti pâinea vieflii eterne,
Isus, liniøtit m-am ascuns! Pace-n suflet doar Tu pofli
aøterne, Doamne, de Tine-
ascultæm!
1. Spre culmi de munte
247 îmi înalfl privirea, De 3. Doamne, ce mult Te dorim!
unde vine ajutorul meu, De la Eøti cu noi, totdeauna aproape,
Acel ce fline-n mâini zidirea, De Tu ne scofli øi din foc øi din ape,
la slævitul nostru Dumnezeu. Doamne, ce mult Te dorim!

2. Da, El vegheazæ sæ nu-fli 4. Doamne, sæ vii, Te-aøtep-


clatini pasul, El te pæzeøte, tæm, Sæ Te-ntorci, cum ai spus
credincios, la fel, Chiar øi atunci la plecare, Sæ salvezi omenirea
când îfli aøterni popasul; El, ce-a ce moare, Doamne, sæ vii,
condus poporul Israel! Te-aøteptæm!

3. El te iubeøte ca pe o
comoaræ; fii-e adæpost în soare
249 1. Pofli sæ te-ncrezi în
Isus ne-ncetat! El a
arzætor, Ca un izvor de umbræ ce învins! El a învins! Biruitor peste
coboaræ Pe dreapta ta, aøa iad øi pæcat, Domnul Hristos a
odihnitor! învins!
Refren: El nu-i învins de ceresc; La fiecare val øi vânt
nimic pe pæmânt! Toatæ puterea Stau ancorat de-al Sæu Cuvânt!
e-n harul Sæu sfânt! Crede cæ ai
tot ce El fli-a promis: Domnul 3. Mi-e adæpost credinfla Sa Øi
Hristos a învins! jertfa Lui pe Golgota! În jurul
meu potop de-ar fi, Eu øtiu cæ tot
2. Pofli sæ pæøeøti cu Isus mæ va iubi!
fericit! El a-nviat! El a-nviat!
Tatæl din cer jertfa Lui a primit, 4. Când va veni pe albul nor,
Domnul Hristos a-nviat! Voi fi gæsit biruitor! Zidit în El,
pe veci voi sta, Purtând
3. Pofli sæ fii sigur în Domnul neprihænirea Sa!
Hristos! El S-a ‘nælflat! El S-a
‘nælflat! El este-al tæu Mare Preot 1. O, suflete, stai liniøtit
milos Domnul Hristos S-a
251 ‘Naintea Celui sfânt!
‘nælflat! Te-ncrede în El, umilit,
Ascultæ-al Sæu Cuvânt! E-aøa de
4. Pofli sæ vesteøti tot ce El a bun øi drept, A toate înflelept!
promis! El vine iar! El vine iar! Predæ-te cu sufletul zdrobit
Drumul spre cer pentru tofli e ‘Naintea Celui sfânt!
deschis, Domnul Hristos vine
iar! 2. O, suflete, stai liniøtit, Cæci
El te-a scos din foc! Cu
250 1. Speranfla mea e doar
Hristos Øi-al Sæu sfânt
dragostea Lui te-a umbrit Sæ-fli
facæ-n ceruri loc… Aceasta-i
sânge preflios! Oricâte øoapte slava Lui, Minunea cerului! Te
m-ar chema, Nu pot sæ cred în pleacæ în fafla Lui smerit, Cæci
altceva! El te-a scos din foc!

Refren: Hristos e Stâncæ de 3. O suflete, stai liniøtit,


granit, Doar El mæ face neclintit! ‘Naintea feflei Lui! El øtie de ce
Doar El mæ face neclintit! ai venit Øi tot ce ai sæ-I spui…
La El nimic nu-i greu: Îfli dæ tot
2. Când fafla nu I-o mai harul Sæu! Te pleacæ-n credinflæ
zæresc, Mæ-ncred în harul Sæu umilit ‘Naintea feflei Lui!
1. De mânæ du-mæ, adânc de mæri, Domnul mæ
252 Tatæ, Dupæ-al Tæu plac, salveazæ din orice-ntâmplæri!
În astæ viaflæ toatæ Øi-n veac de
veac! Eu singur nu pot face Nici 3. Pretutindeni cu Isus în
chiar doi paøi; Condu-mæ cum îfli clipa grea, Harul Lui mæ face azi
place, Sæ nu mæ laøi! sæ pot cânta! Cânt cu voie mare
cæ veni Hristos, Frate øi salvare
2. În haru-fii ocroteøte Inima omului de jos!
mea Øi fæ de-o liniøteøte În
vreme grea! O, ia-mæ lângæ Tine 1. ,,Pe veci cu
Când cad zdrobit Øi-aratæ-mi ce
254 Dumnezeu!”, aøa-i
e bine Când sunt orbit! deviza mea, Cuvântu-acesta-i
farul meu øi noaptea-i steaua
3. Chiar când nu væd cærarea mea. În lume cât træiesc, stræin
Pe und’ m-aøtepfli, Mi-ajunge- øi cælætor, Întruna vreau sæ
ncredinflarea Cæ Tu mæ-ndrepfli! locuiesc cu-al meu Mântuitor!
De mânæ du-mæ, Tatæ, Dupæ-al Scump Isus, scump Isus de Tine
Tæu plac, În astæ viaflæ toatæ Øi-n mi-este dor!
veac de veac!
2. Spre cer mereu privesc,
acolo-i flara mea, De multe ori
1. Pretutindeni cu Isus mæ socotesc ca øi sosit în ea!
253 eu merg voios, Trec cu Øi-atunci mai mult mi-e dor, un
El prin væi de lacrimi bucuros! dor nepotolit, Mi-e dor de-oraøul
Færæ El pe-acest pæmânt nu-s uimitor, Ierusalim iubit! Sfânt
bucurii, Lângæ Domnul însæ oraø, sfânt oraø, Ierusalim iubit!
grija va pieri.
3. Adesea în dureri, când cad
Refren: Apærat de Isus sigur øi când suspin, Ca øi-al lui Noe
eu mæ simt; Oriøiunde merg cu porumbel, la arcæ iaræøi vin…
El în pace sunt. Øi-n sufletu-mi mereu, ca pe
seninul cer Se-aratæ-al pæcii
2. Pretudindeni cu Isus cel curcubeu cu scumpe mângâieri!
adorat! Oamenii mæ uitæ dar El Semn ceresc, semn ceresc, cum
niciodat’! De s-ar duce totul în mângâi tu-n dureri!
4. Pe veci cu Dumnezeu! O, (Canon)
Doamne-ajutæ-mi Tu Ca tot
256 Domnu-i Pæstorul meu
spre Tine dorul meu sæ mi-l chiar dacæ sunt mic, El mæ paøte,
îndrept de-acu’! Scæparea Tu nu duc lipsæ de nimic!
îmi eøti, iar bucuria mea În
locuinflele cereøti la Tine-o voi 1. Pærintele meu e foar-
avea! Pacea mea, pacea mea la
257 te bogat: Comorile
Tine-o voi avea! lumii chiar El le-a creat! Al Lui
e pæmântul øi veønic va fi, Nu-i
1. Aparflin lui Isus, sunt nimeni sæ aibæ mai mari bogæflii!
255 copil de-Mpærat, Sunt
un semn pentru dragostea Lui, 2. Pe unicul Fiu la noi L-a
Harul Sæu reværsat, fericire mi-a trimis, Prin El poarta cerului ni
dat, Mulflumesc zi de zi s-a deschis; Suntem aøteptafli în
Domnului. mæreflul palat Ca rod al Golgotei,
ca fii de-Mpærat.
Refren: Nu mæ tem de nimic,
Tatæl meu e-Mpærat, Niciodatæ, 3. Deøi sunt næscut ca om
de mine El n-a uitat, Când sunt pæcætos, Mai mult ce-am visat
singur øi trist, când Îl strig în voi avea prin Hristos: Veømânt
impas, El îmi spune din nou: al dreptæflii, un veømânt alb, curat
,,Nu te las!” Øi-a slavei coroanæ, ca fiu
de-Mpærat!
2. Sunt al Regelui meu, mæ
iubeøte, eu øtiu, Nesfârøitæ e 4. Aici pe pæmânt eu sunt
dragostea Sa, Mi-a promis peregrin, Dar am un palat sus în
cæ-ntr-o zi lângæ mine va fi, Fafla cerul senin! Deøi câteodatæ pe
Lui ne-ncetat voi vedea. cale-am oftat, Eu am fericirea
cæ-s fiu de-Mpærat.
3. Eu aøtept marea zi, când,
aøa cum mi-a spus, Domnul, 1. Din Sinai a ræsunat
Regele meu va veni, În cæminul
258 Glasul Domnului cel
de sus, eu voi fi cu Isus, Printre sfânt, Legea Lui ne-a arætat
îngeri øi prinfli voi domni. Sfântæ-n cer øi pe pæmânt.
Dumnezeu ne-a dæruit Un tæu Spre flara cea seninæ. Cine
dreptar neprihænit Øi în veci de fline Øi-mplineøte, cæci iubeøte
veci va sta, Scrisæ-n inimi, Legea Tot Cuvântul, El va moøteni
Sa. pæmântul!

2. Toate trec în veønicii, 3. Cuvântul Legii lui Hristos


Munfli øi ape øi pæmânt, Însæ-n E mult mai scump, mai preflios
veci vor dæinui Legea Sa øi-al Ca cel mai de prefl aur; El este
Sæu Cuvânt. De s-ar fi putut la-ndemâna ta, Doar vinde tot øi
schimba, N-ar fi fost nici vei avea Un minunat tezaur!
Golgota, Astfel øtim cæ-n veci va Veønic sfeønic, Îndrumare pe
sta Neclintitæ, Legea Sa. cærare Øi luminæ Cætre patria
divinæ!
3. Am aflat al vieflii drum Din
Sinai la Golgota, Dumnezeu e
drept øi bun Øi aøa e Legea Sa.
260 1. Plæcutæ-i, Doamne,
Legea Ta Øi pilda ce
Nu se schimbæ Dumnezeu, ne-ai dat! Când m-ai chemat
Veønic este tronul Sæu, s-ascult de ea, Cum nu fii-aø fi
Universu-n veci va sta Sprijinit urmat?
pe Legea Sa.
2. Nimic nu m-ar mai fline azi
1. Cuvântul Legii lui De-a nu Te asculta, Când am
259 Isus E adevær venit de væzut cæ griji, necaz Sunt
sus, Dând hranæ spre-ntærire! Iar spre-ndreptarea mea!
rostul Lui e sfânt, curat, Øi
læmurit, øi-adeværat, Izvor 3. Din inimæ vreau sæ urmez
de-ndreptæflire. Veønic sfeønic Doar scumpæ, Legea Ta, Øi fiie
Îndrumare pe cærare, Øi povaflæ azi mæ-ncredinflez, Tu eøti
Înnoind întreaga viaflæ. scæparea mea!

2. Porunca Legii lui Hristos 4. Øi-nfrunt atunci orice


Preschimbæ drumu-ntunecos În nevoi, Purtat de-un singur dor.
veønicæ luminæ. Øi temerea de Sæ ai plæcere Tu de noi Iubit
Dumnezeu Conduce sigur pasul Mântuitor!
1. Voinfla øi îndeplini- 3. Am læsat tot ce e trecætor;
261 rea, Dæ-mi-le, Tu, Pæ- Numai Tu, Numai Tu, Tu sæ-mi
rinte sfânt Øi dirijeazæ-mi Tu por- fii, în toate, Protector Øi
nirea, Prin Duhul Tæu øi-al Tæu Cu- Mângâietor!
vânt, Ca-n toate sæ ajung sæ-fii
plac Øi numai voia Ta s-o fac! 1. Privesc la Tine, Dom-
263 nul meu, Øi fafla Ta o
2. Voinfla-mi stæ mereu în cale caut! Iubesc din suflet Legea Ta,
Sæ nu fac ce mi-ai poruncit Øi Iubirea Ta o laud! Isuse- aju-
pofta cærnii-nøelætoare Mæ tæ-mæ sæ-fii fiu Pe-acest pæmânt
duce-ades’ pe-un drum greøit… un martor viu, Pe-acest pæmânt un
Am meritat de-atâtea ori martor viu, Iubirea Ta s-o laud!
Blestem, nu binecuvântæri.
2. Condu, Isuse, paøii mei,
3. Eu øtiu cæ mæ conduci mai Spre ceruri, prin credinflæ, Acolo
bine Decât eu însumi aø putea, unde nu-i pæcat, Nici griji, nici
De-aceea mæ încred Tine, Sæ suferinflæ! O, Doamne, ia-mi, Tu,
stæpâneøti fiinfla mea; Aøa vreau inima, Sæ ‘nalfl mereu gândirea
sæ-fii urmez mereu, Ajutæ-mi mea, Sæ ‘nalfl mereu gândirea
Tu, Isuse-al meu! mea, Spre ceruri, prin credinflæ!

1. Sæ pæzesc, Isuse- 3. Chiar dacæ lupta-i partea


262 nvaflæ-mæ, Legea Ta, mea, Ræsplata este mare,
Legea Ta, Voia-fii sfântæ vreau Cununa mæ aøteaptæ-n cer,
sæ-ndeplinesc, Tu-mi pofli ajuta! Nespus de sclipitoare. O, cerul
este uimitor, Da, pentru cel
Refren: Vreau sæ fiu doar al biruitor, Da, pentru cel biruitor
Tæu, Legea Ta s-o împlinesc, Ræsplata este mare!
Vreau în veci, fiie-n veci, Numai
fiie sæ-fii servesc! 1. Ca un râu de viaflæ
264 este pacea ta Când
2. Bani, mærire, nu mæ asculfli de Domnul øi de Legea
fericesc, Ce folos, ce folos, Sa! Plin de biruinflæ, pofli træi
Dacæ-n viaflæ n-am vrut sæ pri- frumos Dacæ ai în suflet pacea
mesc Pe Isus Hristos!… lui Hristos!
2. Mâna Lui te fline, El te va sfârøit, Dacæ vrei sæ obflii biru-
purta, Roagæ-te, vegheazæ, nu inflæ, Azi e timpul, fii pregætit!
te-nspæimânta! Marea, cât de
mare, greul, cât de greu, Cine te 1. De-acum sunt gata sæ
va smulge de la braflul Sæu?
266 merg în viaflæ Cu El, de
mânæ øi faflæ-n faflæ, Isus mi-e
3. Domnul øtie toate, fii, deci, viafla, e-a mea speranflæ, Eu merg
neclintit! Dragostea-I de Tatæ cu El pe calea Sa.
le-a îngæduit... Doar trecând prin
flæcæri pofli sæ fii curat, Øi-n 2. De-acum sunt gata s-ascult
coroana slavei, aur încercat... de Lege, Isus m-ajutæ, cæci
mæ-nflelege, El mi-este Frate, El
265 1. Dacæ Domnul e-a ta
desfætare, Dacæ El este
mi-este Rege, Eu merg cu El pe
calea Sa.
aripa ta, Dacæ-L faci turnul tæu
de scæpare, Fericit pofli atunci 3. De-acum sunt gata ca jertfæ
cânta. sfântæ, Cu crucea-n spate, pe
2. Dacæ-L caufli pe Domnul calea strâmtæ, De-acum sunt gata
oriunde, Dacæ-L strigi ca un cerb cum El cuvântæ, Eu merg cu El
însetat, Dacæ-n El lacrima-fli vei pe calea Sa.
ascunde, Prin credinflæ vei fi
salvat. 4. De-acum sunt gata sæ-mi
3. Dacæ faci totdeauna spun credinfla, În El am pacea øi
dreptate, Dacæ spui adeværul biruinfla, Înving øi moartea øi
mereu, Dacæ flii Legea cu suferinfla. Eu merg cu El pe calea
scumpætate, Eøti un fiu al lui Sa.
Dumnezeu.
1. Domnul ne cheamæ
4. Dacæ eøti îmbræcat cu
267 pe munte, Legea din
iubire, Dacæ celor særmani le nou sæ ne dea. Cine e gata
slujeøti, Dacæ øtii sæ împarfli s-asculte Taina rostitæ de ea?
fericire, Fericire ai sæ gæseøti. Flæcæri Sinaiul aruncæ, Foc de
dreptate ceresc, Domnul rosteøte
5. Dacæ vrei sæ træieøti prin poruncæ, Unde sunt cei ce-L
credinflæ, Dacæ stai tare pân’ la mæresc? Iatæ-ne-aici, Golgota sa
cântæm, Iatæ-ne-aici, Legea Ta sa pentru noi Hristos Isus, El duce
urmæm. lupta toatæ! Øi-ntrebi tu cine-i
El? El e Emanuel, E Domnul
2. Domnul ne cheamæ la Savaot, øi Dumnezeu a tot,
cruce, Viafla la tofli sa ne dea. Îzbânda întrupatæ!
Cine e gata sa urce Pânæ la
dragostea Sa? Golgota toatæ-i 3. De-ar fi cu draci pæmântul
jertfire, Valuri de har se pornesc, plin ce-ar vrea sæ ne înghitæ, Nu
Færæ de margini, iubire, Unde ne-ndoim cât de puflin de-a
sunt cei ce-L iubesc? Iatæ- noastræ reuøitæ! Al ræzvrætirii
ne-aici, mila Ta imploræm! prinfl scrâøneøte-amar din dinfli,
Iatæ-ne-aici, tot ce-ai spus, noi Dar oricât ar scrâøni, Scriptura-l
speræm! va zdrobi: Ea stæ nebiruitæ

3. Domnul ne cheamæ la Sine, 4. Sæ nu se-atingæ de Cuvânt,


Cer de minuni sæ ne dea. Cine sæ-L lase cum e-n Carte!
ascultæ øi vine? Iatæ pe nor slava Cuvântul øi cu Duhul Sfânt ne
Sa! Viafla cea færæ pieire, Zori de sunt a noastræ parte! Øi de-ar
luminæ vestesc, Domnul ameninfla chiar viafla sæ ne ia
coboaræ-n mærire, Unde sunt cei Tiranul inamic, noi n-am pierdut
ce-L doresc? Iatæ-ne-aici, nimic! Hristos e Domn øi-n
Golgota sæ cântæm, Iatæ-ne-aici, moarte!
bun Isus Te-aøteptæm!
1. Iubit Isuse-al meu,
269
268 1. Cetate
Dumnezeu øi armæ-
tare-i Miel al lui Dumnezeu
Mærit erou, (:Tu-mi eøti
apærætoare! El ne ajutæ-n orice Mântuitor, De-aceea Te implor
greu ce-ar vrea sæ ne doboare. Sæ-mi fii Tu Protector În orice
Vræjmaøul cel bætrân se greu!:)
crede-acum stæpân; Putere,
vicleøug, el are din beløug, Dar 2. Satana mult ar vrea Sæ trec
Domnul e mai tare! de partea sa Øi sæ te las... (:Tu,
mare Dumnezeu Alungæ pe cel
2. Tæria noastræ nu-i de-ajuns ræu Øi fæ sæ fiu mereu Spre
øi-am fi ræpuøi pe datæ, Dar Tine-atras!:)
3. Al Tæu vreau sæ ræmân, Al scape când sunt næpædifli De
Tæu, Isuse bun, În veac de veac! vipere, demoni sau de lei!
(:Fi-mi Tu coperæmânt, Condu-
mæ pe pæmânt, În trai curat øi 5. O, Doamne-adæpost umbri-
sfânt Dupæ-al Tæu plac!:) tor, Strigat-am în griji øi necaz
Iar Tu mi-ai ræspuns iubitor: Te
4. Øi-odatæ liberat De oriøice scap øi te ‘nalfl, nu te las!
pæcat, Spre Tine, sus, (:Eu ochii
mi-i ridic Øi vesel pot sæ zic: 6. Deci vinæ orice strâmtoræri
,,De-azi moartea mi-e câøtig, Øi urle Satana turbat, Chiar
Am pe Isus!”:) munflii arunce-se-n mæri, Eu øtiu
cæ tot voi fi salvat!
270 1. În Domnul gæsesc
adæpost De lume, de
ræu øi pæcat; Mereu Tu Isuse
271 (Canon)
Pe Jan Hus Pe rug l-au
mi-ai fost Øi mi-eøti sigur loc pus dar n-a cedat Chiar din
de salvat! flæcæri, chiar din flæcæri A cântat!

Refren: Salvat, salvat, pe veci


cu Isus voi domni, Salvat, salvat, 1. Væ-ndreptafli spre
cânta-voi øi-L voi preamæri!
272 Ghetsemani Când sim-
flifli ispita grea! Stafli în luptæ cu
2. De spaimele nopflii nu øtiu, Isus, Nu privifli decât în sus, De
De zboaræ sægefli, nu mæ tem, la Domnul învæflafli Rugi fierbinfli
Isus mi-este scut, øi-am sæ fiu sæ înælflafli!
Salvat de-orice plægi øi blestem!
2. Mergefli iaræøi sæ-L vedefli
3. Chiar sute øi mii de-ar Judecat, lovit, legat; Ce durere-a
cædea În stânga øi-n dreapta, suferit Pentru voi, cæci v-a iubit!
mereu, Eu tot în credinflæ voi sta, De la Domnul învæflafli Crucea
Isus este sprijinul meu! Lui cum s-o purtafli!

4. Isuse-alor Tæi le promifli 3. Væ suifli la Golgota Sæ-I


Cæ îngeri trimifli pentru ei Sæ-i aducefli mulflumiri; Când El
spune ,,S-a sfârøit,” Planul Sæu 2. Biruitorul luptæ prin
e împlinit; Cu Isus, nedespærflifli, credinflæ Øi ræstigneøte firea lui
Învæflafli cum sæ træifli! cea rea; El peste moarte are
biruinflæ Când vine Domnul plin
1. Mergem înainte, de slava Sa! O, ce bogatæ, sfântæ
273 Domnul e cu noi, ræsplatæ (:Primeøte-ndatæ de la
Niciodatæ-n luptæ nu vom da Isus!:)
‘napoi! Ræul sus pe cruce El l-a
biruit, Drumul spre victorii El 3. Pærinte bun, m-ajutæ øi pe
ne-a pregætit. mine, Cântând, s-alerg pe
drumul cel spinos! Sæ biruiesc,
Refren: Iatæ se zæreøte al mæ flin legat de Tine, Ca un copil
mæririi prag, Mergem înainte sub cuminte, credincios! M-ajufli øtiu
acelaøi steag! bine, Tu eøti cu mine (:Înving
prin Tine, Tu-mi dai puteri! :)
2. Mergem înainte spre
acelaøi flel, Noi suntem oøtirea, (Canon)
Rege este El! În unire sfântæ
275 Când David øi cu Goliat
trecem zi de zi Una în durere, s-au întâlnit øi s-au luptat,
una-n bucurii… Nu sabia a biruit, nici pietricica
ce-a lovit Ci singur, bunul
3. Mergem înainte, lupta cât Dumnezeu!
de grea, El ne sprijineøte, nu
putem cædea! Ne-a promis o 1. Îl væd adesea øi-l ad-
fiaræ, øi-o vom locui, Ne-a pro-
276 mir Pe-urmaøul lui Isus
mis un nume, øi-l vom moøteni! Hristos, Sorbind al lacrimii potir
Cu paøi trudifli, pe drum spinos...
1. Biruitorul merge prin ,,De unde ai primit puteri
274 credinflæ Øi va primi un Sæ-nfrunfli atâtea mari dureri?”
loc în ceruri, sus; Va birui Iar el mi-a spus: ,,Nædejdea
cercæri øi suferinflæ Cæci poartæ mea-i Hristos øi biruinfla Sa!”
crucea cu Hristos Isus. În
veønicie are sæ fie (:Cu bucurie 2. Îl væd în luptæ, deseori, O
încununat!:) sabie purtând øi scut, Ah, simt
cum rænile îl dor, Dar væd cæ nu 1. Auzi, Doamne, urle-
se dæ bætut! ,,De unde ai aøa
278 tul mærii? Vezi cerul
curaj, Sæ speri, sæ lupfli, sæ nu întunecat? De ce ne-ai læsat
te laøi?” Iar el mi-a spus: disperærii, Luptând cu-un
,,Nædejdea mea-i Hristos øi duøman turbat? Cæci moartea pe
biruinfla Sa!” noi se ræzbunæ, Nu øtim cum s-o
oprim! Oare cum pofli dormi pe
3. Suntem cu toflii peregrini furtunæ? Chiar nu-fii pasæ cæ
Prin valea negrelor dureri; Deøi pierim?
îngustæ øi cu spini, Cærarea duce
sus, la cer! La Tine, Doamne, am Refren: Ah, urletul mærii, la
gæsit Putere pânæ la sfârøit! vorba Ta, stæ smerit… Când Tu
Pæstreazæ-n noi nædejdea Ta porunceøti, fie orice-ar fi, Mânia
S-avem putere a lupta! furtunii nu poate lovi, Cæci Tu
stæpâneøti chiar øi val øi vânt, Øi
277 1. Furtuna de-ar lovi Øi
gloata de-ar mugi, Noi
fiare øi demoni printr-un Cuvânt!
În Tine mæ-ncred cât voi træi,
øtim cæ nu-i a noastræ-nvæflætura! Domnul meu, preaiubit! Cu Tine
E-al Domnului Cuvânt, E Ade- Isuse, Stânca mea, sunt liniøtit.
vær preasfânt! Aici vom sta, cum
ne-a-nvæflat Scriptura! 2. Stæpâne, nu vezi cum
loveøte Pæcatul amar øi greu?
2. E-n inimæ øi-n gând Vezi inima-mi cum se cæieøte,
Pecetea Celui sfânt, Nimic nu va Auzi oare plânsul meu?
schimba învæflætura! Noi nu Trezeøte-Te Doamne øi-alungæ
dorim s-avem Pe frunte-al Fiarei Spaima ce m-a cuprins! Glasul
semn! Aici vom sta, cum Tæu iadu-ntreg sæ stræpungæ
ne-a-nvæflat Scriptura! Vræjmaøul sæ-l væd învins!

3. De jertfæ nu fugim, Pe cel 3. Isuse, e liniøte iaræ, Tofli


viclean îl øtim, Dar vom urma norii s-au risipit... Iar pacea în
cu drag învæflætura! Noi viafla suflet coboaræ Cu Tine sunt
ne-am depus În mâna lui Isus! fericit! Te rog sæ ræmâi lângæ
Aici vom sta, cum ne-a-nvæflat mine, N-am alt Mântuitor!
Scriptura! Vreau sæ trec marea vieflii cu
bine, Prin valuri, prin vânt sau stau la pândæ Sæ te prindæ-n
nor. gheara lor!

1. Plutim prin furtunæ, 3. Spre-a intra-n Împæræflie,


279 plutim ne-ncetat, Spre Luptæ pânæ-n ultim ceas, Cæci
casa divinæ cu porfli de-ama- vræjmaøul vieflii øtie Câtæ vreme
rant… De-i aspræ cærarea, noi nu i-a ræmas!
disperæm: În portul odihnei
curând ancoræm! 4. Credincios întotdeauna, Tu
ræmâi în adevær, Luptæ sæ-fli
Refren: Spre casa divinæ pæstrezi cununa, Fii în toate
plutim ne-ncetat, Spre scumpa veghetor!
cetate cu porfli de-amarant!

2. Deøi noaptea-i neagræ øi


281 1. ‘Nainte cu Isus prin
timp aøa solemn,
valul turbat Mugind, se fræmântæ Se-aratæ peste noi al profefliei
de vânturi mânat, În faflæ-ne farul semn! Cuvântul scris Se
sclipeøte voios, Prin noapte ne împlineøte-ntocmai cum a fost
cheamæ, e Domnul Hristos! prezis.

3. Stræbatem prin valuri, 2. ’Nainte cu Isus prin


sosim la uscat, Edenul se-aratæ oriøice-ar veni! Nimic nu-i de
cu-al vieflii palat! Curând, în temut, cu El vom birui! Cu
curând cu Isus pe alb nor dreapta Sa, Din noaptea
Sosi-vom la Tatæl, sosim la-al strâmtorærii El ne va scæpa!
Sæu tron.
3. ’Nainte cu Isus pe-al
1. Îndræzneøte cu cre- veøniciei prag! Cu sânge El ne-a
280 dinflæ, Harul Sæu îfli e scris pe-al crucii Sale steag! El
de-ajuns! În strâmtori de e cu noi! În marea luptæ pentru
neputinflæ Ai în Golgota ræspuns. cer nu dæm ‘napoi!

2. Pe cærarea vieflii, strâmtæ, 1. Au fost eroi ce au


Sæ ræmâi stæruitor, Cæci ispite
282 durat, Cu preflul vieflii,
drum curat. De ei mereu sæ fiu øi un glas! Am de dus peste
ne-amintim, La fel ca ei øi noi zæri veste bunæ, Mântuirea la tofli
sæ fim! s-o vestesc Øi-apoi, lângæ porflile
slavei, Pe aripi de vultur sosesc...
2. Mai sunt eroi ce au aprins
Focul credinflei de nestins; Væpæi 1. Ræmâi cu noi, Isus
din el sæ ræspândim, La fel ca ei
284 iubit, Cæci noaptea
øi noi sæ fim! lumii a sosit! Luminæ eøti, deci
Tu sæ vii! Cu braflul Tæu sæ ne
3. Vor fi eroi ce vor jertfi susflii!
Totul Iubirii, zi de zi! Prin ani
ce vin, oricât de grei, Iubirii sæ 2. Ne apæræ cu-al Tæu Cuvânt,
jertfim ca ei! Curaj ne dæ øi Spirit Sfânt! De
viclenia celui ræu Sæ scapi acum
283 1. Pe aripi de vultur pur-
tat, Peste ultimul val de
poporul Tæu!

urgii, Purtat sunt prin har øi 3. Pe mândri Tu sæ-i umileøti!


credinflæ, Purtat pânæ în Un sfânt popor sæ-fii curæfleøti,
veønicii... Peste munfli, peste væi Sæ apæræm credinfla Ta, Sæ nu
øi præpæstii, Tot mai sus pânæ-n ne-ndepærtæm de ea!
cerul înalt, Aripile-s tari ce mæ
poartæ Prin ultimul mare asalt! 4. Comoaræ ni-e al Tæu
Cuvânt, Comoaræ-ai Tæi copii Îfli
2. Cu Tine, Isuse, spre cer, Ca sunt! Din mâna Ta nu vom
pe aripi de vultur pornesc! Sub cædea! Prin harul Tæu aici vom
ele nu-i loc de rænire, Sub ele eu sta!
lupt øi slujesc... Când pæcatul
pândeøte intrarea Øi cel ræu sæ 1. Drumul sfintelor vic-
mæ-nghitæ ar vrea, Aripile Tale
285 torii, Ca un zbor lumi-
m-acopær, M-ascund lângæ nos, Duce spre senine glorii Sub
inima Ta! steagul lui Hristos!

3. Pe aripi de vultur purtat, Refren: Hristos e Domnul, E


Îmi adun orice zi, orice ceas... Rege øi Pæstor, Spre marea
În ultima mare strigare Fæclie sæ izbândæ Conduce-al Sæu popor.
Venifli degrabæ Sub steagu- lumii hotar; Fifli tari în credinflæ,
nsângerat, Pe culmi de ceruri Isus a învins Øi voi vefli învinge
vom cânta: ,,Iubirea Lui ne-a prin har!
salvat!”
3. Fifli tari în credinflæ, curând
2. Tot mai sus mereu ne vefli vedea Pe Cel care vin pe
cheamæ, Noi urcæm zi de zi, nor! Sæ batefli din palme strigând
N-avem nici un fel de teamæ, Cu ,,osana”, Un cântec de drag øi de
El vom birui! dor! Cu glas de arhanghel Isus
va chema Pe robii cei harnici øi
3. Aclamafli Biruitorul De pe buni; Fifli tari în credinflæ, urmând
sfinte ‘nælflimi! Iatæ, se aratæ voia Sa, Pe pragul atâtor minuni!
norul De strælucire plin!
4. Fifli tari în credinflæ, Isus a
(Canon) promis Cæ vine curând marea zi
286 Cine vrea smerit sæ fie Când orice suspin pentru veci va
Va domni în veønicie! fi stins, Lumina pe frunfli
va-nflori!... Cununa e gata,
1. Fifli tari în credinflæ, ne-aøteaptæ pe noi, Urcafli în
287 Isus va veni! Un ceas genunchi, temerar! Ai Domnului
mai vegheafli øi luptafli! Ræsplata martori øi vajnici eroi, Fifli tari
curând de la El vom primi, În în credinflæ, fifli tari!
slavæ, spre ceruri purtafli. Când
iadul întreg nævælea cætre El, Isus 1. Mica picæturæ Naøte
credincios a ræmas. Fifli tari în
288 un ocean; Fir cu fir,
credinflæ, cu ochii spre flel, se-adunæ Stânca de mærgean...
Aproape-i al tihnei popas!
2. Scurta clipæ zboaræ, Chiar
2. Fifli tari în credinflæ, spre de n-ai dori, Însæ ea mæsoaræ
ceruri privifli, Acolo e locul Drum de veønicii...
promis! Cetatea de aur aøteaptæ
pe sfinfli, Isus poarta ei v-a 3. Mici ispite cheamæ Inima-n
deschis. Mult nu va mai fi de pæcat. Dacæ nu iei seamæ, Pofli
trudit øi de plâns, Øi trecefli de-al sæ fii pætat…
4. Fapte mici de milæ, Vorbe ne stæ! De-acum înainte spre El
de zidit Pot sæ dea luminæ Celui voi privi, Cæci El mæ conduce
rætæcit... prin noapte øi zi!

5. Boabe semænate De gin- 1. Dacæ crezi în


gaøe mâini, Binecuvântate, Se
290 Dumnezeu, - Tot mereu
vor face pâini... ‘nainte! Oare n-auzi glasul Sæu?
- Tot mereu ‘nainte! Tatæl sfânt
6. Fii cu mintea treazæ, Vezi te-ndeamnæ deci, - Tot mereu
ce-i bun sau ræu! Domnul ‘nainte! Tu urmeazæ-I Lui pe
sigileazæ Caracterul tæu! veci! Tot mereu ‘nainte!

1. Lumina-i Hristos, de Refren: Tot mereu, tot mereu,


289 ce sæ mæ tem? Când dau tot mereu nainte! Doamne prin
de-ntuneric, pe El am sæ-L Cuvântul Tæu du-mæ pe cæi
chem! El mi-e mântuire din griji sfinte!
øi nevoi; Cuvântul ne spune cæ
El e cu noi! 2. Eøti aproape de Hristos? -
Tot mereu ‘nainte! Auzi glasu-I
Refren: Lumina mea-i El! De blând, duios? - Tot mereu
ce m-aø feri, Când Domnul mæ ‘nainte! Harul Sæu te-a sprijinit,
poartæ prin noapte øi zi? Lumina - Tot mereu ‘nainte! Fii prin El
mea-i El! De ce m-aø feri, Când desævârøit! - Tot mereu ‘nainte!
Domnul mæ poartæ prin noapte
øi zi? 3. Simfli în tine Duhul Sfânt?
- Tot mereu ‘nainte! Te atrage-al
2. Lumina-i Hristos; când Sæu Cuvânt? - Tot mereu
nori grei se strâng Mæ-nalfl în ‘nainte! Duhul Sfânt îfli dæ puteri,
credinflæ, curajul nu-mi frâng… - Tot mereu ‘nainte! Sæ priveøti
Cæci unde troneazæ Hristos mereu spre cer! - Tot mereu
iubitor, Durerea dispare øi ‘nainte!
piere-orice nor!
1. Stai tare-n ispite øi
3. Lumina-i Hristos; puteri El
291 luptæ contra lor, Cæci
îmi dæ Sæ birui în lupta ce-n faflæ cel ce se luptæ e biruitor! Învinge
duømanul, fii vajnic bærbat! dragoste øi zel Picioarele- ncæl-
(:Priveøte spre Domnul când eøti flafli Øi nu vefli obosi defel Când
încercat!:) steagul Lui purtafli!

2. Evitæ pæcatul, ai cugetul 3. Un singur scut avefli:


curat, Uræøte minciuna, nu fi Credinfla-n jertfa Sa, Cæci
ne-nfrânat! Fii treaz totdeauna, arzætoarele sægefli Le stingefli
spre bine pornit, (:Priveøte spre doar cu ea! În luptæ când e greu
Domnul când eøti ispitit! :) Nu stafli descumpænifli, Cu sabia
lui Dumnezeu Luptafli øi biruifli!
3. Cel ce biruieøte va fi
încoronat Øi va fi cu Domnul în
ceruri ‘nælflat; Acolo l-aøteap- 1. Nu ceda ispitei, luptæ
tæ-un cæmin fericit! (:Priveøte
293 tot mereu, Coste
spre Domnul când eøti biruit! :) biruinfla preflul cel mai greu!
Dacæ chiar Satana fli-ar porni
4. Când tot prin credinflæ vei ræzboi, Spre Isus priveøte øi nu
fi biruitor, Te pleacæ sub cruce, da ‘napoi!
viteaz luptætor! Doar El este
vrednic sæ fie-nælflat! (:Priveøte Refren: Chiar zdrobit cu totul,
spre Domnul cæci El te-a luptæ orice-ar fi! Domnu-i lângæ
salvat!:) tine øi vei birui!

2. Fugi de ræi tovaræøi, fline-te


292 1. Sus, oaste-a lui
Hristos, Græbifli øi
curat, Nu læsa sæ-fli piaræ teama
de pæcat! Chiar când în credinflæ
væ-narmafli! Sub steagul Sæu au ræmas doar doi, Spre Isus
victorios La luptæ v-avântafli! priveøte, øi nu da-napoi!
Væ-ncingefli ne-ncetat Cu
adeværul sfânt, Øi nu væ temefli 3. Luptætor al crucii, ræsplætit
de luptat Cu un vræjmaø înfrânt! vei fi! Rabdæ, chiar când lumea
te-ar batjocori! Sæ nu-fli pierzi
2. Stafli tari øi væ rugafli, Isus curajul când vezi lupta-n toi,
væ v-ajuta! Ca pavæzæ øi coif Spre Isus priveøte øi nu da
luafli Neprihænirea Sa! Cu ‘napoi!
1. Când te-atrage o 2. Øi chiar când vreau sæ
294 ispitæ, Stai departe de biruiesc Øi binele sæ-l fæptuiesc,
pæcat: Ai izbânda pregætitæ, De mine ræul stæ lipit Øi fac
Dacæ vrei cu-adeværat! Dacæ vrei mereu ce n-am dorit…
sæ-nvingi pæcatul, Pofli sæ nu i te
supui! Numai tu eøti vinovatul, 3. Un dor mæ trage ne-ncetat
Dacæ stai în calea lui! Spre-o lume færæ de pæcat… Din
tot ce-ar fi aicea jos Eu vreau
2. Când te cheamæ pofta viafla cu Hristos!
lumii, N-asculta de glasul ei! De
cærærile minciunii Depærteazæ 4. Când prin credinflæ Te
ochii tæi! Fær’ a Domnului tærie zæresc, Pe tronul Tæu împærætesc,
Nu rezistæ nici un om! Dacæ Atunci mæ rog mai cælduros:
pildæ vrei sæ-fli fie, Aminteøte-fli Ajutæ-mi Tu, Isus Hristos!
de Samson!
1. Dacæ crucea grea îfli
3. Sæ te rogi færæ-ncetare, Cæci
296 pare, Fii credincios!
vræjmaøu-i mânios, Te pândeøte Chiar când lacrima te doare, Fii
pe cærare Ca un øarpe veninos! credincios!
Simfli ispita câteodatæ Cum
te-atrage în pæcat? Depærteazæ-te Refren: Poartæ-fli crucea cu
îndatæ De terenul fermecat! plæcere, Fii credincios! Domnul
sfânt îfli dæ putere, Fii credincios!

295 1. Demult mæ lupt


s-ajung mai sus, Spre
2. Fie lupta cât de-amaræ, Fii
credincios! Chiar înfrânt te
flinta pusæ de Isus, Dar tot mereu scoalæ iaræ, Fii credincios!
greøeli mæ-nving Øi flinta nu pot
s-o ating… 3. De-ar pærea cæ-nvinge
Satan, Fii credincios! În curând
Refren: În dorul meu de-a primeøti ræsplata, Fii credincios!
creøte-n har, Las truda mea cæci
e-n zadar! La Tine-alerg, o, 4. Când te-apasæ griji, durere,
scump Isus, Tu sæ mæ faci Fii credincios! În curând ai
s-ajung mai sus. mângâiere, Fii credincios!
1. Când sunt ræpus de 2. Sub steagul alb ne-am
297 vreun pæcat Øi toate mæ adunat, Sub steagul stropit de
lovesc mereu, Oricât aø fi de sânge! Din praful vremii l-am
întristat, Alerg, alerg la salvat, Sub el credinfla ne strâ-
Dumnezeu. nge! Porunca Lui ne-a luminat,
Mustrarea crucii ne-a-ndemnat,
Refren: Cetatea mea, Isus, De luptæ nu ne vom plânge!
Stâlp de foc øi nor, Odihna
sufletului meu, Tu, Stânca mea 3. Luptæm demult, luptæm øi
de har, braflul protector, azi, Luptæm, prin har, totdeauna!
Primeøte-mæ la pieptul Tæu! Nu vom avea nici un rægaz, Dar
vom obfline cununa! Încinge-te,
2. Când valul morflii m-a ræpit fii veønic treaz, Cu noi e Domnul
Øi sæ-i rezist mi-e tot mai greu, cel viteaz, El va învinge furtuna!
Când nicæieri nu sunt primit, Mai
strâns mæ prind de Dumnezeu. 1. Ca sæ fii bun creøtin,
299 dupæ chipul divin,
3. Când mæ hrænesc cu rætæciri Drumul fli-a fost pregætit, Pentru
Øi-n beznæ mæ afund mai ræu, vremea de-acum harul fli-este
Când nu gæsesc în ochi priviri, deplin, Un ajutor potrivit.
Umil mæ-ndrept spre Dumnezeu.
Refren: Fii luptætor întru
4. Când neputinfla m-a cuprins Hristos, Crucea nicicum n-o
Øi mæ zdrobeøte ca un leu, Væd uita! Ca bun luptætor dupæ chipul
farul Golgotei aprins Øi mæ divin, Doar prin credinflæ vei sta.
predau lui Dumnezeu.
2. Pentru ceasul de-acum, de
mærefl seceriø, Cerul Cuvântul
1. Oricum va fi, orice-ar fli-a dat. Mai puternic decât cel
298 urma, Credinfla-n mai aprig tæiø Este genunchiul
Domnul învinge! Hristos în El plecat.
ne va pæstra, Nædejdea nu se va
stinge! Cuvântul Lui, iubirea Sa, 3. Dacæ Domnul, pe lemn,
Ne vor pæzi în vreme rea, Nimic pentru tine-a murit, Lupta
nu ne va atinge! credinflei nu-i grea, Fafla ta va
purta chipul Sæu strælucit, 3. Dacæ suntem gonifli, casa
Semenul tæu va vedea. ni-e sus! Acolo-om fi iubifli, casa
ni-e sus! Puflin mai e de dus
1. Cerul ne tot cheamæ, povara de nespus, Dar mergem
300 n-avem nici o teamæ, cu Isus, casa ni-e sus!
Drumul, oricât ar fi de greu!
Valea morflii pæræsim, Printre 4. Privifli ’nainte, dar: casa
stânci mereu suim, Drumul ni-e sus! Vom birui prin har, casa
aspru, drumul aspru tofli îl øtim! ni-e sus! Când lupta va-nceta,
Isus ne va chema, El ne va-ncu-
2. Ziua iar se stinge, nimeni nuna, casa ni-e sus!
nu se plânge, Noaptea, oricât ar
fi de grea! Candele cu noi
purtæm, În lumina lor umblæm,
302 1. Voi, creøtini, sculafli,
steagul ridicafli, Gata sæ
Niciodatæ, niciodatæ nu luptafli pentru El! Facefli din
cedæm! Cuvânt øi din Spirit Sfânt
Strælucite sæbii de oflel!
3. Domnul ne iubeøte,
Domnul ne-ntæreøte, Lupta, Refren: Sus, ostaøii Domului
oricât ar fi de grea! Ca valdenzii sub steaguri, Tot cu El în ultimul
øtim a fi, Øtim ca ei a øi muri, asalt! Înainte, peste orice
Ræsplætire, nemurire vom praguri, Cu Hristos, supremul
primi! Comandant!

301 1. Noi cælætori suntem,


casa ni-e sus! Spre casæ
2. Sæ pornim în marø ca viteji
ostaøi, Cæci avem curaj cu
ne-ndreptæm, casa ni-e sus! Deøi Hristos! Noi vom birui, chiar de
e calea grea, crucea vom îndura: vom muri, Adeværul e mai
La cer ne duce ea, casa ni-e sus! preflios!

2. De ne-o urma cel ræu, casa 3. Doar în Dumnezeu mæ


ni-e sus! Cu noi e Dumnezeu, încred øi eu Øi primesc mereu
casa ni-e sus! Orice s-ar întâm- ajutor! Printre luptætori,
pla, pe noi ne va salva, Spre El printre-nvingætori Vreau sæ cânt
ne-om îndrepta, casa ni-e sus! cu-al Domnului popor!
1. Lângæ crucea Ta, nseamnæ biruinflæ, Domnul pace
303 Isuse, Cad zdrobit, îfli va da!
împoværat, Chinuit de îndoialæ
Øi de cuget apæsat… Când
vræjmaøul mæ condamnæ, Cine
304 1. De vrei sæ fii biruitor,
O luptæ ai de dus: Te-n-
oare m-ar scæpa? Doamne- scrie azi ca luptætor În oastea lui
nduræ-Te de mine Când m-agæfl Isus! Øi lupta nu e grea Când stai
de crucea Ta! de partea Sa. Înalflæ demn øi
curajos Credinfla lui Hristos!
Refren: Ai ræbdare, ai
ræbdare, Nu-n zadar e ruga ta: 2. Prin orice-ar fi sæ treci,
Domnu-aude øi-fli ræspunde, luptând, Priveøte la Hristos!
Pacea Lui te va afla! Sæ-fli fie spadæ-al Sæu Cuvânt Øi
steag victorios! Lovit øi chiar
2. Lângæ crucea Ta, Isuse Nu cæzut, Sæ nu te dai bætut!
mai sunt îngrijorat, Renæscut Duømani pot fi oricât de mulfli,
sunt, prin credinflæ, De pæcat Cu El pofli sæ-i înfrunfli!
eliberat. Îndoiala nu mæ-nvinge,
Eu de cruce stau legat! Pæcætos 3. Hræneøte-fli sufletul în zori
sunt, øtiu prea bine, Dar un Cu psalmi øi rugæciuni!
pæcætos iertat… Pæøeøte-n front, încrezætor, Cu
îngerii cei buni! Pæcatul sæ-l
3. Tot privindu-mæ pe mine învingi, Ispita s-o respingi,
Nu credeam sæ fiu salvat, Dar Øi-atunci când lupta s-o sfârøi,
acum privesc la Tine Øi-nfleleg Cununa vei primi!
cæ sunt iertat! Stau la cruce cu
uimire Doamne, cum de m-ai 1. Sunt eu creøtin ade-
iubit?... Câtæ pace, fericire!
305 værat, Ostaø al lui
Pentru veci, fii preamærit! Hristos, Sau fug de crucea de
purtat Ca orice om fricos?
4. Întuneric øi-ndoialæ Pot sæ
fie-n jurul tæu... Dar cæzând 2. Aøtept sæ fiu luat la cer Pe
zdrobit la cruce, Nu te teme de pat comod de flori, Când alflii
cel ræu; Ai ræbdare în credinflæ, luptæ pânæ pier Dar sunt
Chiar de-i slabæ ruga ta! Crucea- biruitori?
3. Da, vreau sæ lupt, sæ 1. Numai Tu, Isuse, bu-
biruiesc, Ajutæ-mi scump Isus,
307 curii nespuse Øi podoa-
Cu orice prefl sæ cuceresc bæ mi-eøti! Inima-mi Te-aøteaptæ
Locaøul cel de sus. øi spre Tin’ se-ndreaptæ, Cere s-o
primeøti! Numai Tu îmi eøti
4. Pornifli ‘nainte øi luptafli, Nu de-acu’ Tot avutul øi iubirea, Tu
dafli deloc ‘napoi! Curând avefli mi-eøti mântuirea!
sæ câøtigafli Cununa de eroi.
2. Sub a Ta umbrire aflu
5. Cæci Domnul vine în ocrotire Chiar când lumea-i rea!
curând, În slava lui din cer, Øi Øi de mæ-nconjoaræ noapte øi
cei ce au træit luptând, Vor ocaræ, Eøti la dreapta mea!
stræluci ca El! Vinæ-n zæri ameninflæri, Din
ispita cea mai mare Eøti a mea
1. De n-aø avea în salvare!
306 Domnul mângâiere,
Aici, în valea umbrei morflii reci, 3. Bucurii nespuse numai Tu,
Prin harul Lui de nu mi-ar da Isuse, Pofli sæ fæureøti! Duhuri
putere, N-ar fi scæpare-n veci. de-ntristare, mult chinuitoare,
Tu le izgoneøti! În dureri dai
2. În noaptea lumii, færæ de mângâieri, Tu îmi dai øi-n
luminæ, Plângând, zadarnic tot aø suferinflæ Imn de biruinflæ!
cæuta, Cæci n-aø gæsi iubire-aøa
deplinæ Cum e iubirea Sa! 1. Spre cine sæ
308 mæ-ndrept Când sunt
3. Cântarea mea spre Tine se zdrobit, Øi mila cui s-aøtept De-s
înalflæ, Cæci m-ai næscut din nou prigonit? Hristos mæ cheamæ azi,
prin Legæmânt, Ca fiu al Tæu, Tu De ce m-aø zbuciuma? M-aju-
m-ai primit acasæ, Mi-ai dat un tæ-n greu necaz Iubirea Sa.
nou veømânt.
2. Când valuri de-ncercæri Mæ
4. De Legea Ta ascult cu copleøesc Øi mii de întrebæri Mæ
voioøie, Pânæ ce ochii mei Te vor chinuiesc, Tu, Cel ce-ai suferit
vedea, Atunci voi fi cu Tine pe Pierind de vina mea, Dæ-mi pânæ
vecie, În bucuria Ta! la sfârøit Lumina Ta!
3. În deznædejdea grea 2. Eøti pacea mea, øi azi ca
Stæruitor, Sæ fii speranfla mea Eu øi-n trecut, Ceresc balsam în
Te implor! O Stâncæ de-adæpost sufletu-mi rænit; În fafla mea
În suferinfli îmi eøti, Tu singur, e-un flærm necunoscut Øi-n
scump Hristos, Mæ mântuieøti. noapte, pasul meu a obosit...
Eøti pacea mea!... Cu glasul Tæu
divin Alinæ, Tu, al meu adânc
1. Mai lângæ tronul Tæu, suspin!
309 sufletul meu Se-avântæ
tot mereu prin orice greu. Lu- 3. Eøti pacea mea când
mina Ta e far, Mæ-ndreaptæ spre timpu-i pe sfârøit! Curând voi fi,
liman, Mai lângæ tronul Tæu, pe veci, cu Dumnezeu; Prieten
sufletul meu. bun, sunt astæzi liniøtit, Cu mâna
Ta pofli øterge plânsul meu... Isus
2. Ca Iacob în pustiu când iubit, curând Te voi vedea, Te-
plâng de dor, La tristu-mi cæpætâi aøtept cu dor, Isuse, pacea mea!
Tu Te cobori... Øi duci prin porfli
cereøti, pe aripi îngereøti, Mai 1. Când te-apasæ greu-
lângæ tronul Tæu, sufletul meu.
311 tæfli, Inimæ, fii liniøtitæ,
Vezi durerea lui Isus Pentru tine
3. Oricât aø fi de ræu, Tu mæ suferitæ… Pleacæ-te în adorare
iubeøti, Mæ strângi la pieptul Tæu Celui care-fli dæ ræbdare!
øi mæ-ncælzeøti. Aøa înviorat
îndrept neîncetat Mai lângæ 2. Dacæ suferi pe nedrept,
tronul Tæu, sufletul meu. Inimæ, fii liniøtitæ, Ai încredere
în El, Cæci prin El eøti mântuitæ!
310 1. Eøti pacea mea,
Isuse-n orice ceas, În
Chiar øi-n mare suferinflæ Pofli
învinge prin credinflæ!
clipa grea, Tu eøti de partea mea!
Iubirea Ta vegheazæ al meu pas 3. Doar sub crucea lui Isus
Øi crucea grea voios o voi purta... Pofli gæsi acea putere Sæ iubeøti
Eøti pacea mea, pe drumul cel øi pe duømani Øi sæ-nfrunfli orice
spinos, Prieten bun øi pururi durere! Veønicia nu va pierde
credincios... Cine-n Domnul se încrede!
1. Cum doreøte cerbul altora vestesc Iubirea Ta
312 apa Din izvor ræcoritor, divinæ.
Astfel sufletu-mi tânjeøte
Dupæ-al sæu Mântuitor. Pe aripi 3. Lovit de viscol øi furtuni,
de rugæciuni, Din adâncuri de Mi-e inima rænitæ, Dar cu Isus,
genuni, Se înalflæ cætre stele Prieten bun, Am viafla fericitæ.
Visul mântuirii mele.
1. Doamne, câtæ sufe-
2. Lacrimi multe øi suspine,
314 rinflæ este astæzi pe
Iatæ hrana ce-o primesc Când pæmânt! Strigæ lacrima durerii
mæ-ntreabæ hulitorii: ,,Unde-i pân’ la tronul Tæu preasfânt!
Tatæl tæu ceresc?” Suferind ocara Trecem valea umbrei morflii,
lor, De Locaøul Tæu mi-e dor, cæutând spre crucea Ta: Printre
Sæ-fii înalfl, printre suspine, gropi, printre ruine, singuri nu ne
Slavæ fiie, Slavæ fiie! læsa!

3. Suflete, de ce te tulburi Øi 2. Doamne, cine poartæ vina


gemi în læuntrul meu? Pune-fli chinului nemângâiat? Singuri
dar nædejdea toatæ Doar în viul ne-am stræpuns de moarte când
Dumnezeu! El e mântuirea ta; pe Tine Te-am læsat. Am sorbit
Iaræøi Îl vei læuda Când Îøi færædelegea, tot paharul ei amar,
va-ndrepta spre tine Fafla Lui, sæ Dar prin valuri de-ntuneric
te lumine! cæutæm al Tæu har.

1. Un vis prea scurt øi 3. Te simflim alæturi, Doamne,


313 ne-nfleles E-a mea cælæ- sus pe cruce ræstignit! Câte
torie… Spre noi locaøuri gându- vaiuri sunt pe lume, toate-n Tine
ades’ Mæ poartæ-n veønicie. au izbit… Nu-nflelegem cum vei
scoate pasul nostru din noroi,
Refren: Odatæ mæ voi bucura Însæ nu mai suntem singuri dacæ
Acolo sus, în casa Ta, Cu îngerii Tu eøti cu noi!
Îfli voi cânta, Isuse, numai fiie.
4. Pânæ când mai suferi,
2. Deøi în beznæ locuiesc, În Doamne, nedreptatea pe pæ-
suflet am luminæ Atunci când mânt? Sunæ trâmbifla-nvierii
peste moarte øi mormânt! Refren: Cu Isus nu mi-e greu,
Smulge tot din rædæcinæ øi nici Este pace în sufletul meu!
ramuri nu læsa, Øi, în ziua
ræzbunærii, sæ vedem slava Ta! 2. Deøi încercæri încæ
multe-or veni Øi-n beznæ mæ
1. De ce lacrimi arzæ- trage cel ræu, Eu øtiu cæ voi fi cu
315 toare, De ce plâns Isus într-o zi! Este pace în
de-amar øi dor? De ce griji sufletul meu!
chinuitoare Când avem
Mântuitor?… Numai Lui, în ræu 3. Privesc cætre cer øi aøtept
øi-n bine, Credincios de-I vei ziua Ta, Sæ fiu printre îngeri øi
urma, El cu braflul Sæu te fline eu; Cu cei înviafli fericit voi
Oriøice s-ar întâmpla. cânta: Este pace în sufletul meu!

2. Lasæ tot ce te-nconjoaræ, 1. Suferinfla nu te-nvin-


Vino dar la Tatæl sfânt: Viafla
317 ge, Când ai flintæ pe Isus;
færæ El e-amaræ, Dar cu El, rai Valul urii nu te-atinge, Când de
pe pæmânt! Vino, vezi-L doar o El te laøi condus! Lacrimi, trudæ,
datæ, Un cuvânt de fli-ar vorbi, noapte sumbræ De lovesc fæptura
Øi te-asigur, viafla toatæ, De El ta, Toate nu-s decât o umbræ,
nu te-ai despærfli! Când priveøti la Golgota.

3. Tot avântul øi puterea Sæ 2. Sfântæ pace øi luminæ,


le pui în slujba Sa! El îfli vindecæ Biruinflæ ai aflat, Când speranfla
durerea, El îfli øterge lacrima… ta deplinæ De Isus ai ancorat.
Când Isus fægæduieøte, Nu te Îndoiala de pândeøte Øi curajul
va-nøela defel! O, învaflæ de-L de-i sfârøit, El te-ndeamnæ:
iubeøte Tot cum te-a iubit øi El. ,,Îndræzneøte, Cæci øi Eu am
biruit!”

1. Când val de durere 3. Suferinfla-fli dæ ræbdare,


316 mæ poartæ spre cer, Suflet scump øi credincios! Nu
Oricât mi-ar fi pasul de greu, ceda în încercare, Biruinfla e-n
Isus îmi øopteøte cæ-n El pot sæ Hristos! Suferinfli, necazuri,
sper! Este pace în sufletul meu! moarte Pentru veci se vor sfârøi;
Ræsplætiri nemaivisate Moøte- 2. Mare sæ-fli fie credinfla,
nirea ta vor fi. roagæ-te øi fii tare, Nu ocoli
suferinfla, ea îfli va da ræbdare!
318 1. Când necazuri întâl-
neøti, Nu e greu sæ biru- 3. Domnul fli-ntinde aproape
ieøti, Dacæ-aproape fli-e Hristos, mâinile Sale bune, Scumpe-s
Doar în El te-ncrede! oftærile toate spuse în
rugæciune.
Refren: Mari cercæri de te-au
pætruns, Dumnezeu le vede; 4. Nu e spre cer altæ cale,
Harul Lui îfli e de-ajuns, Doar în mergi cu Isus întruna: Numai pe
El te-ncrede! urmele Sale pofli dobândi
cununa.
2. Când te-nøalæ lumea rea,
Crede-n mare mila Sa; Dacæ 1. Obosit øi frânt de cale
mergi cu-al Tæu Isus, Doar în El
320 lungæ, Vino la Domnul,
te-ncrede! vino la Domnul! Când dureri øi
grijile te-alungæ, Vino la
3. Când fli-e lupta în zadar, Domnul Isus!
Fugi la rugæ iar øi iar, Dacæ-L
chemi pe-al Tæu Isus, Doar în El Refren: Vino la Domnul, vino
te-ncrede! la Domnul, N-ai alt prieten mai
bun A Lui mânæ pururi e întinsæ,
4. Dacæ viafla-i pe sfârøit, Nu Vino la Domnul Isus!
fi deznædæjduit, Fæ-fli prieten pe
Hristos, Doar în El te-ncrede! 2. Când izvor de lacrimi se
porneøte, Vino la Domnul,
1. Laudæ astæzi pe vino la Domnul! De pæcate
319 Domnul, suflet zdrobit chipul de roøeøte, Vino la
de patimi, Laudæ-L printre Domnul Isus!
suspine, laudæ-L printre lacrimi!
3. Când se-adunæ nori de
Refren: Drumul slavei trece tulburare, Vino la Domnul, vino
øi pe la cruce, Credincioøii øtiu la Domnul! Viitorul trist de îfli
în genunchi sæ-l urce. apare, Vino la Domnul Isus!
4. Când fiorul morflii te-mpre- Refren: Eu vin la Tine,
soaræ, Vino la Domnul, vino la Doamne, Doar Tu mi-eøti bucu-
Domnul! De voieøti a sfinflilor rie, Izvor de bogæflii cereøti, Doar
coroanæ, Vino la Domnul Isus! Tu mæ mântuieøti!

2. Când nu Te am pe Tine
1. Din cerul slævit, Mi-e viafla înnoratæ Øi-n dorul
321 Hristos a venit Cu meu Te caut Cu inimæ curatæ;
pacea Lui! Din greul pæcat
Salvare ne-a dat, Cu pacea Lui! 3. Lucreazæ-n mine, Doamne,
Voinfla Ta cea sfântæ, Cæci
2. Ne-a dat pacea Lui, Cum inima, spre ceruri, Cu dor mi se
niciunde nu-i, Ah, pacea Lui! avântæ;
Øi-n dragostea Lui, O dæ oriøicui,
Ah, pacea Lui!
323 1. De sus, din slava
seninæ, Tatæl priveøte
3. Al meu bun Isus Nædejde-a spre-ai Sæi, (:Ochiul Lui toate
adus Cu pacea Lui! În luptæ le-alinæ, Mai mult de-atât ce mai
de-aø fi, De teamæ n-aø øti Cu vrei?:)
pacea Lui!
2. Chiar când vuieøte furtuna
4. De sunt încercat, Eu am Øi fierb duømanii cei ræi,
ne-ncetat, Am pacea Lui! Zvârlit (:Domnul e-al tæu totdeauna,
în væpæi Øi-n groapa cu lei, Am Mai mult de-atât ce mai vrei?:)
pacea Lui!
3. Când strigi tu plin de
5. Azi vine Isus, Azi vine de durere, Când vede plânøi ochii
sus, Cu pacea Lui! În inima mea tæi, (:Domnu-fli dæ blând
Øi-n inima ta, Cu pacea Lui! mângâiere, Mai mult de-atât ce
mai vrei?:)

1. Când nimeni nu 4. Iar când în ceasuri


322 m-ajutæ În clipe supreme, Nu øtii nici ce sæ mai
de-ncercare, Când nimeni ceri, (:Ah, crede-n El, nu te teme,
nu-nflelege A inimii oftare, Mai mult de-atât ce mai vrei?:)
1. Doamne, pe Tine 4. Pe Tine Te mærim Chiar
324 Te-aøtept, Inima-mi dacæ suferim, Ne-nvaflæ sæ pri-
plânge în piept... Câte dureri vor mim Ræbdarea Ta!
mai fi, Doamne, pe toate le øtii,
Chiar øi-n amare furtuni, Tu pofli
sæ faci mari minuni! 1. Aripi dæ-mi, Isus
326 iubit, Pân’ la tronul Tæu
2. Oricât de greu încercat, sæ zbor... Ape mari m-au
Singur tu nu eøti læsat, Mai mult copleøit, Nu am alt sprijinitor!
decât ai gândit, Cerul mereu te-a Mæ ascund la dreapta Ta,
iubit; Domnul, când lacrimi se Cu-ndurare sæ mæ flii, Pânæ când
strâng, Plânge cu cei care plâng. va înceta Valul ultimei urgii!

3. Vino, Isuse-ntre noi, Sæ ne 2. Nu cunosc alt Dumnezeu,


mângâi în nevoi, Tu ne-ai Tu eøti apærarea mea!
condus pe pæmânt, Tot Tu ne dai Mângâierea-n orice greu Este
cerul sfânt! Sæ trecem noaptea sub aripa Ta! Singur Tu sæ nu
cea grea, Lasæ-ne dragostea Ta! mæ laøi, La-ndemâna celui ræu,
Într-o lume de vræjmaøi, Færæ
1. Tatæ, tofli Te rugæm, ajutorul Tæu!
325 În Tine doar speræm,
Ne-ajutæ când strigæm Azi în 3. Dreapta Ta mæ va ‘nælfla,
nevoi! Mult mai mult decât aøtept... Eu
sunt slab ‘naintea Ta, Tu eøti
Refren: Tatæ tofli Te rugæm, sfânt øi bun øi drept! Prin
nu ne læsa! În Tine doar speræm neprihænirea Ta Sufletul sæ-mi
øi-n mila Ta! înfloreøti, Ca sæ cânt cu gura mea
Faptele-fii dumnezeieøti!
2. Trist e øi-ntunecos Drumul
îngust, spinos, Dacæ Isus Hristos
Nu e cu noi. 1. Un singur lucru îmi
327 doresc Øi-l cer fierbinte,
3. Al Tæu har dæ-ni-l Tu, Cu Domnul meu: Sæ-mi spui, cu
dreapta-fii ne condu, Sæ fim glasul Tæu ceresc, Cæ sunt øi eu
purtafli de-acu’ Pe netezi cæi. pe placul Tæu!
2. Ocara lumii e prea rea se-nchinæ lui Hristos sæ fie
Øi-mi face drumul lung øi greu; mântuifli?
Dispreflul ei m-ar onora Doar
dacæ-mi spui cæ sunt al Tæu. 3. Dar ei s-or îngrozi cu tofli,
cæci Dumnezeu e Domn, Chiar
3. Prieteni buni m-au renegat, dacæ ræii propæøesc pe culmi de
Vræjmaøii ræi mæ prigonesc; O, Babilon... O, Doamne, dæ-ne
iartæ-i, cæ nu øtiu ce fac Øi dæ-mi izbæviri, zideøte-ne din nou, Øi
putere sæ-i iubesc! bucurii revarsæ peste tot poporul
Tæu!
4. De-aceea vreau sæ øtiu
oricând Cæ fac, Isuse, voia Ta 1. Doamne-ntinde pal-
Øi-n lanfluri vreau sæ pot sæ cânt,
329 ma Ta Øi ascunde-mæ în
Cæci Tu îmi umpli inima. ea, Pânæ trece vremea grea Nu-
mai Tu eøti pacea mea! Ah, fur-
5. Aøtept venirea Ta cu dor tuni mæ prind în larg, Crunt lo-
Când drepflii Tæi vor tresælta; Sæ vesc al meu catarg, Mustræ Tu al
dai ræsplata tuturor: Odihna øi urii val, Ca s-ating cerescul mal!
cununa Ta!
2. Doamne-ntinde braflul Tæu
Øi m-acoperæ mereu, Contra urii
1. Deøi e lumea plinæ de celui ræu Numai Tu eøti scutul
328 minuni în jurul sæu, meu! Færæ Tine sunt pierdut, Prin
Nebunul totuøi zice: ,,Nu existæ pustiuri, neøtiut, Doar prin har
Dumnezeu!” Dar Tatæl bun, venit din cer Pot sæ lupt øi pot sæ
privind spre noi cu ochi sper.
pætrunzætori, Aøteaptæ oameni
înflelepfli, de El cæutætori... 3. Vino, Tu, Prieten bun, Eu
nædejdea-n Tine-mi pun; Tot ce
2. El vede cæ s-au abætut cu fac øi tot ce spun Prin credinflæ
tofli din drumul drept, Tofli în Îfli supun, Orice mi s-ar întâmpla,
pæcat s-au rætæcit, nu-i nici un Øtiu cæ eøti la dreapta mea,
înflelept; N-au minte oare-aceøti Dintre valuri Tu mæ scofli Øi
miøei de rod pe cei smerifli Øi nu pe-aripa Ta mæ porfli!
1. O, Doamne, pentru 3. Chiar printre stânci, pe
330 slava Ta Sunt gata ca sæ drum necunoscut, condu-mæ Tu!
mor! Cel ræu pândeøte viafla Când neguri vin, eu nu voi fi
mea, Dar Tu mi-eøti Salvator! pierdut, condu-mæ Tu! Sunt orb
øi gol, de-aceea nu Te las, Destul
2. Ascultæ-mi, Doamne, acum sæ fac un singur pas.
inima: Tu øtii al ei fræmânt, Cæci
râvna pentru Casa Ta E tot ce am 4. În suferinfli, în lanfluri de
mai sfânt! dureri, condu-mæ Tu! Pânæ voi
fi ajuns la Tine-n cer, condu-mæ
3. Sunt zi de zi batjocorit, Dar Tu! Când vocea ta aud în orice
nu uit Legea Ta. Eu øtiu cæ nu ceas, Destul atunci sæ fac un
m-ai pæræsit, Ræmâi la dreapta singur pas.
mea!
5. Nu mæ læsa în lacrimi øi
4. Te scoalæ, Doamne, sæ nevoi, condu-mæ Tu! Revarsæ-n
ræzbuni Pe sfinflii Tæi martiri, Sæ mine azi speranfle noi, condu-mæ
faci dreptate celor buni, Sæ vii Tu! Doar mila Ta mæ scoate din
cu ræsplætiri! impas, Destul acum sæ fac un
singur pas.

1. O, blândæ Stea, iubit


331 Mântuitor, condu-mæ 1. Ræmâi cu noi, o,
Tu! Când totu-i trist, speranflele
332 scump Mântuitor! De
când mor, condu-mæ Tu! Decât pacea Ta, ce mult ne este dor!
sæ cad trudind færæ rægaz, Destul Când toate trec pe ce ne-om
acum sæ fac un singur pas. sprijini? Tu eøti nædejdea, nu ne
pæræsi!
2. Pânæ acum cu dor eu nu
fii-am zis condu-mæ Tu! Cæci eu 2. Ræmâi cu noi, Tu, Medic
voiam un drum de tot deschis, minunat, Ca sæ ne vindeci
condu-mæ Tu! Azi sfatul Tæu e pieptul de oftat, Mângâietor în
tot ce mi-a ræmas, Destul sæ væd, orice-am suferi, Tu eøti nædejdea
sæ fac un singur pas. nu ne pæræsi!
3. De suntem singuri, færæ s-ajute-n nevoi, El fægæduieøte:
harul Tæu, Cum sæ luptæm cu ura ,,În veci sunt cu voi!”
celui ræu? Când a-nceput furtuna
a mugi, Tu eøti nædejdea, nu ne 1. Inima mea… de-acum
pæræsi!
334 fii-o dæruiesc, Cæci doar
în Tine sper! De lumea rea vreau
4. Când eøti cu noi, sæ sæ mæ dezlipesc Øi sæ m-avânt
vinæ-orice atunci, Lacrimi, spre cer… Ai câøtigat-o prin du-
amaruri, ni se par mai dulci, Øi-al rere, fii-o-nchin azi Doamne cu
morflii bold, tot nu ne va-ngrozi, plæcere, Inima mea, inima
Tu eøti nædejdea, nu ne pæræsi! mea…

333 1. Când Domnul


Hristos Se pleacæ spre
2. Inima mea, o, Doamne, s-o
primeøti, Deøi curatæ nu-i… Sæ
noi Ne este-ajutor øi scut în n-o respingi, cæci pofli s-o
nevoi, Prin neguri de-am trece, curæfleøti, Øi pofli sæ fii-o supui…
øi chiar de-am muri, El ni-e Se fierb în ea tot pofte rele, Øi-i
Dumnezeul, øi nu vom pieri! plinæ de pæcate grele, Inima
mea… inima mea…
2. Când vin încercæri øi pier
bucurii, Ræmânem cu El, chiar 3. Inima mea era ca de granit,
lacrimi de-or fi! Spre Domnul Acum ea s-a schimbat… Prin
ne-ntoarcem cerând ajutor, suferinfli, de tot mi s-a zdrobit,
Ne-ncredem în El, bunul nostru Stæ într-un tremurat… Se vaitæ
Pæstor! sub o grea durere Strigând: ,,Ah,
Doamne, dæ-mi putere!” Inima
3. Ræmânem în El, cæci El mea… inima mea…
ne-a iubit: Pe când ca vræjmaøi
noi L-am ræstignit; Slævit fie 4. Inima mea azi vine la
Domnul de orice popor! Ce viaflæ Hristos, Cæzând la crucea Lui…
bogatæ dæ El tuturor! O, Doamne, øtiu cât sunt de
pæcætos, Dar Tu ajufli oricui. Azi
4. De-accea-ndræznifli, luptafli, a gæsit în ræn’le Tale Øi
nu cedafli, Øi orice-ar veni, la mângâiere øi scæpare, Inima
Domnul strigafli! Isus e în stare mea… inima mea…
5. Inima mea, ah, spal-o Refren: O, adâncæ e iubirea,
de-orice ræu, Græbeøte s-o-nno- Largæ cât nu pofli sæ øtii! Ea
ieøti! O ia de-acum øi fæ-o mi-aduce fericirea Unei sfinte
templul Tæu, Ca-n ea sæ locu- veønicii!
ieøti! Pe Tine doar sæ Te doreas-
cæ, De Tine-n veci sæ se-ali- 2. Ce mi-ar da o lume toatæ
peascæ, Inima mea, inima mea! Dacæ-aø pierde pe Isus?
Strælucirea ei bogatæ Nu mi-ar fi
335 1. Îfli predau întreaga
viaflæ, Doamne, fii al
îndeajuns!

meu Stæpân! Eu Te voi urma în- 3. Eu renunfl la lumea-


truna, Lângæ Tine-n veci ræmân! ntreagæ, Cu ispite øi-nøelæri!
Crucea mi-este mult mai dragæ
Refren: Vreau sæ fiu al Tæu, Pe îngustele cæræri!
Vreau sæ fiu al Tæu! Tot ce am,
cu trup øi suflet, Vreau sæ fie-al 4. În Isus e-a mea speranflæ,
Tæu! Moartea nu mæ va-ngrozi! El mæ
va chema la viaflæ, Fafla Lui o voi
2. Mæ predau cu totul fiie, privi!
Înaintea Ta mæ plec! Bucuria mea
e-n Tine, Cæci în lume toate trec!
1. Sfinflirea mi-este flinta
3. Toatæ inima sæ-mi fie Plinæ
337 În orice pas ce-l fac,
de Cuvântul Tæu Øi nædejdea Prin Duhul Sfânt, dorinfla (:Sæ fiu
mântuirii Sæ inunde pieptul meu! un vas curat! :)

4. Schimbæ, Doamne-n foc de 2. Umblarea-mi vreau sæ fie


jertfæ Legea firii mele reci! Prinos de mulflumiri Acelui
Umple-mæ cu-a Ta iubire, Ca sæ ce-mi dæ mie (:Noian de
Te slujesc în veci! fericiri:)

1. Pe Isus Îl vreau 3. În veci e-a mea dorinflæ


336 aproape Chiar de-aø De-a fi neprihænit, Stindard de
pierde tot ce am! El ræmâne peste biruinflæ (:Sæ port pân’ la
toate Øi e-acelaøi an de an! sfârøit:)
1. Glasul Tæu cel blând 2. Viafla noastræ, Doamne,
338 nu l-am ascultat Când este-a Ta, În iubire, ia-ne inima!
mi-ai spus iubirea Ta; Rætæcind Øi cæminul azi fii-l oferim, Tu
pe drum, am întârziat Cu povara eøti totul, Te iubim!
mea cea grea...
3. Viafla noastræ, Doamne,
Refren: Ia-mæ, Doamne, sub este-a Ta, În iubire, ia-ne inima!
aripa Ta, Spune-mi iar cæ mæ Øi copiii azi fii-i oferim, Tu eøti
iubeøti, Cæ murind, din moarte, totul, Te iubim!
Tu mæ pofli salva, Ca pe-un fiu
sæ mæ primeøti! 1. Ridicafli-mæ-n cre-
340 dinflæ Peste noaptea de
2. Mæ sfinfleøte-acum prin al pæcat, Locul meu de biruinflæ E-n
Tæu Duh Sfânt, Îfli predau voinfla Hristos, ce m-a salvat! Væ
mea, Vreau sæ îmi aprinzi faptæ întindefli, aripi sfinte, Spre
øi cuvânt, Ca sæ fiu în slujba Ta! ‘nælflimi ce mi-au adus Culmi de
Golgotæ fierbinte Øi de viaflæ în
3. Adâncimi de har nu le-aø Isus!
fi øtiut Færæ aspre încercæri…
Bucurii de sus nu le-aø fi avut 2. Ridicafli-mæ-n credinflæ
Doar pe netede cæræri... Dintre valuri ce mæ dor, Cæci
rænita mea fiinflæ Plânge-amar
4. Fericirea mea e-ntr-un de-atâta dor… Væ întindefli, aripi
tainic ceas, Pe genunchi, cum sfinte, Sus, pe muntele Tabor,
stau plecat, Ce aproape sunt, Unde fafla-I de Pærinte Lumi-
doar un singur pas Sæ primesc neazæ protector!
tot ce-am sperat!
3. Ridicafli-mæ-n credinflæ, Din
pæmântul blestemat, Ce-mi
339 1. Viafla noastræ,
Doamne, este-a Ta, În
întinæ-a mea voinflæ Øi mæ vrea
de el legat! Væ întindefli, aripi
iubire, ia-ne inima! Tinereflea azi sfinte, Cætre cortul slavei Lui,
fii-o oferim, Tu eøti totul, Te Din Sion sæ væd, deschisæ,
iubim! Sfântæ, poarta cerului!
1. Trec iute bucurii, dar 2. Adesea, când mi-e greu øi
341 Isus e-al meu, Trec, nu iar suspin, Am în privirea Ta un
le pot opri, dar Isus e-al meu. În cer senin... Øi iaræøi prind puteri
lume-am obosit, nu-i loc de Cât timp mai pot vedea, Prin
odihnit, Dar pacea am gæsit, cæci lacrimi øi dureri, Iubirea Ta...
Isus e-al meu.
3. Pe drumul meu de-ar fi
2. Ispite mæ pândesc, dar Isus doar bucurii, Mærgæritar de prefl
e-al meu, Ar vrea sæ mæ mânjesc, doar Tu sæ-mi fii… Aøa de mult
dar Isus e-al meu. Plæceri de-o mi-e dor De cortul Tæu ceresc,
scurtæ zi n-aø mai putea iubi, Am Iubitul meu Pæstor, Cât Te
tot ce mi-aø dori, cæci Isus e-al iubesc!
meu.
4. Cât viaflæ-mi vei læsa, Te
3. Adio, vis lumesc, doar Isus voi urma, Nu vreau sæ rætæcesc
e-al meu, Spre alte lumi pornesc, cærarea Ta! Chiar în mormânt
doar Isus e-al meu. Prea mult de-aø fi, Ræmâi lumina mea, Te
m-a înøelat, pæmântul voi vedea curând În slava Ta!
blestemat... Mi-e groazæ de
pæcat, cæci Isus e-al meu. 1. Cætre cer un dor
343 m-atrage, Dor de-o
4. Tu moarte vei pieri, cæci viaflæ cu Isus! Cæci iubirea Lui
Isus e-al meu, De lacrimi nu voi mæ face Sæ m-avânt mai sus, mai
øti, cæci Isus e-al meu! O, bine-ai sus.
revenit, Eden neprihænit, În veci
sunt fericit, cæci Isus e-al meu! Refren: Da, Isus m-a iubit,
Jertfa Lui m-a mântuit; Sunt
voios cæ-s salvat, Deci de-acum
1. Færæ de margini e cânt ne-ncetat!
342 dorinfla mea Sæ merg,
Isuse scump, pe urma Ta! Ca un 2. Azi de-aud chemarea
copil Te chem, Apucæ mâna sfântæ, Eu de ea vreau sæ ascult,
mea, Cu Tine nu mæ tem, Øi-n iubirea-I ne-ntrecutæ Sæ
Orice-ar urma... mæ-afund mai mult, mai mult.
3. Spre Golgota de-mi las spre cer smerit; În sælaøul pæcii
gândul Sæ mæ poarte ne-ncetat, Fi-voi fericit!
Væd pe Hrist, L-aud zicân-
du-mi: ,,Te-am iubit øi Te-am 2. Dupæ Domnul vieflii, Vreau
salvat!” sæ merg mereu! Chiar de-ar fi sæ
sufær, Am tot harul Sæu! Merg
4. Spre Isus privind întruna, pe cæi stâncoase Dupæ-al Sæu
Voia-I sfântæ de-am pæzit, Voi Cuvânt, Pânæ voi ajunge În
primi odat’ cununa Ce atâta am cæminul sfânt.
dorit!
3. Dupæ Domnul vieflii Pânæ
1. Doamne-aø vrea sæ la sfârøit Cætre biruinflæ Merg
344 stau în locaøul Tæu Fru- necontenit! Iatæ, Domnul vine,
museflea Ta s-o privesc mereu, Vine pe alb nor Sæ mæ ia la Sine
Duhul Sfânt sæ-mi umple Ca biruitor!
întreaga fiinflæ Øi s-aøtept,
cântând, ziua Ta! 1. Iubitul meu Mântu-
346 itor, Ascultæ ruga mea:
2. E plæcut sæ stau sub privirea Coboaræ astæzi, Te implor Øi
Ta Øi s-aøtept aici pânæ Te-oi umple-mi inima!
vedea, Glasul Tæu sæ-mi fie
luminæ în suflet, Sæ-fii predau 2. Sæ vii cu glasul Tæu cel
pe-altar viafla mea. blând În sufletu-mi deschis,
Sæ-fii faci din el un templu sfânt,
3. Fericifli acei care merg prin Aøa cum ai promis!
har Øi spre Tine, Doamne,
se-ndreaptæ iar, Fericifli acei ce 3. În inima ce mi-o cunoøti
se-ncred doar în Tine, Fericitæ-i Un tron eu fii-am pæstrat, Pe care
inima mea! Tu sæ stæpâneøti Ca singur
Împærat.

1. Dupæ Domnul vieflii 4. În suflet port un tainic dor


345 Vreau sæ merg cântând, S-ajung la Dumnezeu, Sæ fiu
Chiar pe cæi spinoase Crucea Lui cu-al meu Mântuitor, Pe veci,
purtând; Pe-ale Sale urme Merg Isus øi eu.
1. Tot mai aproape de mea, Ca în orice-ar fi sæ vinæ, Sæ
347 pieptu-fii sfânt E loc fac numai voia Sa!
de-odihnæ, dureri, griji nu sunt...
De-aceea, Doamne, ca dar 2. Sæ am pacea Lui adâncæ Pe
ceresc, Dæ-mi pacea sfântæ, pe cærare, zi de zi, În furtuni, sæ stau
care-o doresc! Dæ-mi pacea pe stâncæ Øi atunci voi birui
sfântæ, pe care-o doresc! Dragostea dumnezeiascæ Sæ-mi
inunde inima, Eu sæ scad øi El
2. Tot mai aproape, azi vin sæ creascæ Pânæ când Îl voi
plecat, Dar n-am în mine nimic vedea!
bun, curat... Te rog, primeøte
inima mea, S-o speli Isuse, doar 3. Eu alerg tot înainte: Vreau
Tu vei putea! S-o speli Isuse, cununa cea de sus Øi-mi îndrept,
doar Tu vei putea! cu dor fierbinte, Ochii flintæ la
Isus! Stæruiesc cu bucurie Sæ
3. Tot mai aproape sæ-fii fiu gæsesc pe fraflii mei, Prin
mereu, Sæ-fii sorb iubirea în credinflæ vreau sæ fie Mântuifli în
sufletul meu; Ajutæ-mi, veci øi ei!
Doamne, sæ fiu curat, Sæ fiu un
templu preasfânt, nepætat! Sæ fiu 1. Pe Isus, cât mai de-
un templu preasfânt, nepætat!
349 vreme Am sæ-L caut,
sæ-L gæsesc, Øi-am sæ merg pe-a’
4. Tot mai aproape, cât mai Sale urme, Drumul strâmt vreau
træiesc, Cæci vreau în ceruri sæ sæ-l urmez!
Te întâlnesc; Acolo, Doamne,
doresc sæ fiu, Tot mai aproape, Refren: M-a iubit Isus, øtiu
pe veci, al Tæu fiu! Tot mai bine, M-a iubit øi-L prefluiesc! El
aproape, pe veci, al Tæu fiu! muri, da, pentru mine, Prin Isus
eu viefluiesc!
1. Gândul lui Hristos sæ
348 fie Viu în mintea mea 2. Mæ voi duce unde-mi
de-acum, Sæ conducæ, în iubire, spune, Tânær sunt dar vreau sæ
Tot ce fac øi tot ce spun! De merg! Vocea Lui sæ mæ îndrume,
Cuvânt sæ fie pline Inima øi viafla Tânær sunt dar înfleleg!
3. El se aflæ-acum la poartæ, iubitoare! Cæci numai dacæ-L
Sæ mæ scape, øtiu cæ vrea; Sæ-mi vom urma, Primim fægæduinfla
deschidæ mæ aøteaptæ Øi cu drag Sa!
eu voi intra!
1. Voios pornesc în
1. ,,Urmafli-mi, zice
351 viaflæ, Pe drum oricât de
350 blând Hristos, În sfântæ greu; La Hrist gæsesc povaflæ În
devotare, Øi tofli ræspundefli orice pas al meu. Ferice în
bucuros Chemærii iubitoare! umblare, Alæturi de Hristos,
Luafli crucea Mea øi jugul Meu Gæsesc îmbærbætare În sfatu-I
Øi-n umblet fifli cum am fost preflios!
Eu!”
2. Ræspund cu bucurie
2. ,,Eu ca luminæ strælucesc Chemærii lui Isus; Alerg cu
Pe calea spre virtute! Câfli sunt voioøie Spre flinta ce mi-a pus.
ai Mei nu rætæcesc În cæi Øi-n faptele iubirii, Cu sufletul
necunoscute. Eu calea øi lumina curat, Sluji-voi cu credinflæ
sunt Cui vrea sæ meargæ-n Oricând voi fi chemat.
umblet sfânt.”
3. Isus îmi dæ putere Sæ merg
3. ,,Umil cu inima sunt Eu Øi pe calea Sa; Izvor de mângâiere
plin de bunætate, Cuvântul zis de Îmi umple inima. Ræspund cu
Tatæl Meu Eu îl urmez în toate. drag chemærii, Alerg spre
Tot cugetul Mi-e îndreptat Spre veønicii Øi-n ceasul strâmtorærii,
Dumnezeu neîncetat!” Prin har, voi birui.

4. ,,Cel ce-øi iubeøte viafla sa


O pierde pe vecie, Dar pentru
352 1. Pe Tine, Doamne-a
mea tærie, Pe Tine vreau
veci o va avea De Mi-o închinæ sæ Te iubesc! Un tainic dor
Mie, Doar cel ce crucea øi-a luat mereu mæ-mbie Iubirea-mi fiie
E un creøtin adeværat!” s-o jertfesc! Te voi iubi, al vieflii
far, Cât viaflæ-mi dai în dar!
5. Noi sæ urmæm deci lui
Hristos În sfântæ devotare, Øi sæ 2. Pe Tine, viafla vieflii mele,
ræspundem bucuros Chemærii Al meu Prieten cel mai bun, Pe
Tine vreau øi-n clipe grele Cu cânt! Când vine suferinfla Când
dragostea-mi sæ Te-ncunun... Pe trecem prin nevoi, În Domnu-i
Tine, Mielul Celui sfânt, Te biruinfla, În El sunt forfle noi!
vreau ca Mire blând!
2. În pieptul meu coboaræ,
3. Pe Tine, Doamne-a mea Pærinte adorat! Cu Legea-fii
cununæ, Pe Tine Doamne, mæ-nconjoaræ Øi fæ-mæ sfânt,
Dumnezeu, În vremi de aprigæ curat! Privirea-mi sus sæ fie Iar
furtunæ Te voi iubi mereu, pe cærarea mea În valuri mari sæ
mereu! Lumina vieflii mele-Isus, vie Din cer, lumina Ta!
Te voi iubi nespus!
3. Nu-i nici un prefl prea mare,
1. Doamne, slava Ta s-o Nici jertfa nu-i prea grea, Cæci
353 øtim, Sæ-fii vedem viafla viitoare Va fi ræsplata mea!
mærirea, Cætre ceruri, ne-ndrep- Aøa o mântuire Eu n-am cu ce
tæm Tot mai sus privirea.... Cætre plæti, Dar pentru-a Ta iubire
cer, cætre cer, Cætre-al stelelor Mereu Te voi slævi!
mister Ne-ndreptæm privirea!
1. Lângæ Tine, scump
2. Sæ-nvæflæm iubirea Ta Pânæ
355 Isuse, Scutul meu, tæria
sus, la cruce, Pe cærare-oricât de mea, Lângæ Tine voi ræmâne,
grea Paøii ne vor duce! Golgota, Veønic Te voi adora! De iubirea
Golgota, Doamne, pân’ la jertfa Ta fierbinte Cine mæ va
Ta Paøii ne vor duce!... despærfli? Lângæ Tine voi ræmâne
Cât în lume voi træi!
3. Ca sæ fim ai Tæi copii
Pentru veønicie, Doamne, 2. Færæ Tine, scump Isuse,
Te-aøteptæm sæ vii, Plini de Scutul meu, tæria mea, Viafla mea
bucurie! Te-aøteptæm, Te-aøtep- e-ntunecatæ, Întristatæ, inima...
tæm Øi veghem øi ne rugæm, Plini Doar iubirea Ta, Isuse, Lumi-
de bucurie! neazæ-al vieflii rost; Contra valu-
rilor lumii Numai Tu eøti adæpost!
1. Într-aripat în mine Sæ
354 fie dorul sfânt Sæ lupt 3. Numai Tu eøti, scump
tot spre mai bine Øi pururea sæ Isuse, Scutul meu, tæria mea!
Pentru marea-fii bunætate Veønic 2. Doamne, Tu mereu
Te voi læuda! Fericire, bogæflie mi-aratæ Limba mea cum sæ-fii
Mi-este cerul Tæu senin! Cu închin, În vorbire sæ împartæ
nespusæ bucurie Vreau sæ-fii Harul Tæu, øi nu venin! Iar la
cânt în veci. Amin! dreapta judecatæ, Înaintea Ta voi
sta, N-aø vrea sæ ajung vreodatæ
1. Ca un cerb setos de Osândit de limba mea!
356 ape, Dupæ Tine eu
suspin, Vreau sæ-fii fiu tot mai 3. Nimeni n-a vorbit ca Tine,
aproape, fiie, Doamne, sæ Doamne, plin de Spirit Sfânt,
mæ-nchin! Pune, astæzi, øi în mine Dragoste
øi-al Tæu Cuvânt! Numai vorbe
Refren: Scutul meu, tæria de zidire Vreau mereu ca sæ
mea, Doar fiie, Doamne-fii voi rostesc, Dæ-mi a Ta desævârøire
cânta! Tu mi-eøti singura dorinflæ Nici în gând sæ nu greøesc!
Tu îmi saturi inima!
1. Doamne, dæ-mi
2. Mai de prefl decât argintul
358 Cuvântul Tæu, Vreau
Sau ca aurul curat Mi-este sæ-fii sæ-L port în gând mereu! Mæ
aud cuvântul Care m-a eliberat! învaflæ-n drumul greu, Sæ træiesc
ca Tine!
3. Mi-eøti Prieten øi mi-eøti
Frate, Împærat øi Dumnezeu; Te Refren: Vreau sæ fiu ca Tine,
iubesc mai mult ca toate Øi Te Vreau sæ fiu ca Tine, Scump
voi iubi mereu! Isus, ajutæ-mi Tu, Vreau sæ fiu
ca Tine!
1. Doamne, Tu mereu
357 mæ-nvaflæ Ce cuvinte sæ 2. Spune-mi cæ sunt trecætor,
rostesc, Mustræ-mæ øi dæ-mi Mæ învaflæ sæ Te-ador, Fie cæ
povaflæ Nici în gând sæ nu træiesc sau mor, Dar sæ fiu ca
greøesc! Dæ-mi putere-n clipe Tine…
grele, Blând sæ fiu øi ræbdætor,
Pune strajæ gurii mele, Inimii 3. Spune-mi Tu cæ timpu-i
sæ-i pui zævor! scurt, Spune-mi sæ lucrez mai
mult, Mæ ajutæ sæ Te-ascult, Doamne, ia Tu vocea mea, Glas
Pentru-a fi ca Tine! de rugæ fæ din ea, Glas de rugæ
fæ din ea!
1. O, Tatæ din ceruri,
359 priveøte spre noi, Øi 3. Doamne, ia voinfla mea,
nevinovafli fæ-ne ca niøte miei, Øi Domn sæ fii Tu peste ea! Ia acum
dæ-ne blândeflea ca la porumbei fiinfla mea, Adu cerul Tæu în ea,
Ca sæ devenim astfel dupæ cum Adu cerul Tæu în ea!
vrei.
4. Doamne, ia Tu mâna mea,
Refren: Doamne, Doamne, Cætre culmi sæ pot urca... O,
mult Te iubim! Fereøte-ne ascultæ ruga mea, Du-mæ-n
Doamne sæ nu mai greøim! veønicia Ta, Du-mæ-n veønicia
Ta!
2. Ascultæ-ne, Doamne,
nevrednicul glas, Condu-ne la 1. Voia Ta, Doamne,
lucru øi-n oricare pas,
361 doar voia Ta Sæ
Øi-ajutæ-ne, Doamne, cu Tine sæ se-mplineascæ în viafla mea! Tu
stæm În dreapta credinflæ în care eøti Olarul, eu lutul sunt, Fæ dar,
suntem! din mine, un vas preasfânt...

3. Ræmâi lângæ noi cu-al Tæu 2. Voia Ta, Doamne, doar


sfat pærintesc, Øi fæ-ne puternici voia Ta Fie stæpânæ pe viafla
în harul ceresc, Sæ nu ne despartæ mea! Mai alb ca neaua, fæ-mæ
de dragostea Ta Nici iadul, nici curat În clipa asta, cum stau
moartea, nici pofta cea rea! plecat...

1. Doamne, ia Tu viafla 3. Voia Ta, Doamne, doar


360 mea, Imn de slavæ voia Ta Vreau sæ domneascæ în
pune-n ea! Fæ din ea un templu viafla mea! Vindecæ, Doamne,
sfânt, O luminæ pe pæmânt, O sufletul meu De orice boalæ, de
luminæ pe pæmânt! orice ræu!

2. Doamne, ia-mi Tu inima, 4. Voia Ta, Doamne, doar


Sfânt altar sæ-fii faci din ea! voia Ta, Umple cu totul fiinfla
mea, Ca tofli sæ vadæ, sfânt øi urma, Øtiu cæ træiesc prin
curat, Pe Hrist în mine îndurarea Ta!
întruchipat!
3. Inima mea sæ fie-ntreagæ-a
1. Tatæ, azi, Te rugæm, Ta, Pace øi har revarsæ peste ea!
362 Inima dorim sæ-fii Tu mi-eøti, Isuse, drumul cel mai
predæm Pe altarul Golgotei bun, Toatæ nædejdea mea în
spælafli, În iubirea Ta curæflafli! Tine-o pun!

Refren: Fie dragostea Ta 4. Iatæ-mæ, Doamne, jertfæ pe


legæmânt Între cer øi întregul altar, Primeøte-ntreagæ viafla mea
pæmânt! Øi unifli, tofli, în rugæ øi în dar! Câtæ suflare-mi dai
în gând, Te chemæm: vino, pe-acest pæmânt Sæ ardæ-n mine
Doamne, mai curând! Duhul Tæu cel Sfânt!

2. Doamne, Îfli mulflumim, Te 1. Vino, Te-aøtept, vino,


cântæm cæci mult Te iubim!
364 Te-aøtept În inima mea,
Minunat ne fereøti de cel ræu, Isuse, Doar pentru Tine-mi ba-
Scut puternic e braflul Tæu! te-n piept Cu tainele ei ascunse...

3. Vinæ orice necaz, 2. Vino, Te-aøtept, vino,


Dumnezeu ne apæræ azi! Prin Te-aøtept, Când zilele-mi sunt
credinflæ, de El pregætifli, Vrem prea grele, Vreau sfatul Tæu cel
în cer sæ fim mântuifli! înflelept, Ce-aduce sclipiri de
stele!
363 1. Vino, Isuse, azi în
viafla mea Øi cercetea- 3. Vino, Te-aøtept, vino,
zæ-mi toatæ inima! Vezi ce e ræu Te-aøtept Sæ-mi spui, în øoptiri
în faptæ øi în gând, Mæ spalæ Tu de pace, Cæ nimeni de pe drumul
sæ fiu curat øi sfânt! drept Nicicând nu mæ va
întoarce...
2. Doamne, m-ajutæ, liber de
pæcat, Sæ Te slujesc cu sufletul 4. Vino, Te-aøtept, vino,
curat; Numai pe Tine eu Te voi Te-aøtept, Mi-e dor de-alte zæri
senine; O, Tu, Isuse bun øi drept, sæ fiu plin de Duhul Tæu În fapta
Te-aøtept sæ mæ iei la Tine! mea øi-n gândul meu!

1. Numai cu Isus voiesc 4. Credinfla-ajutæ-mi sæ


365 a merge, Doar cu El pæstrez, Pe drumul sfânt sæ Te
sunt vesel oriøicând! Drum øi urmez; În orice timp øi-n orice
flintæ-n calea mea s-ar øterge, loc Eu sæ nu dau ‘napoi deloc!
(:Dar spre El se-ndreaptæ al meu
gând!:) 5. Tot ce în noi ai început Fie
prin har deplin fæcut, Sæ Te
2. Munfli øi væi, câmpii pæduri slævim, Pærinte sfânt, Ca oameni
øi mare Sprinten eu le trec la noi pe-un nou pæmânt!
braflul Sæu, Cæci Isus oricând îmi
e salvare, (:El mæ însofleøte-n
drumul meu.:)
367 1. Niciunde færæ Tine,
Isuse, Domnul meu! De
3. Domnul e lumina vieflii nu mergi Tu cu mine, nu voi
mele, El mi-e scut când sunt eu pleca nici eu! Dar, dacæ eøti
strâmtorat, El mi-e Tatæ, nu mæ ‘nainte, în stâlp de foc sau nor,
tem de rele, (:De El totdeauna-s Voi fi øi eu alæturi, cu Tine
mângâiat!:) cælætor...

1. Fii azi cu mine, 2. În zilele senine øi-n ceasul


366 Domnul meu, Sæ biru- nopflii greu, Nicicând færæ de
iesc prin orice greu; Dæ-mi Tu Tine, Isuse, Domnul meu! Aøa
iubire cu prisos Sæ mæ asemæn de scurtæ-i vremea, e gata de
lui Hristos! sfârøit, Iar clipele-s de aur, øi
n-am de risipit!
2. De Tine când mæ las
condus Øi-n totul când Îfli sunt 3. Nimic færæ de Tine, Isuse,
supus Tu eøti cu mult mai mult Domnul meu! Ajutæ-mi Tu, în
mærit Øi eu mæ simt mai fericit. bine, sæ fiu al Tæu mereu!
Alungæ gânduri toate ce nu Te-ar
3. Inima Tu sæ-mi curæfleøti Øi onora, În vorbe øi în fapte sæ fie
voia Ta sæ-fii împlineøti! Vreau slava Ta!
1. Simt un dor nespus, 2. Pentru Tine se deschide
368 Isuse, Pe-a Ta cale sæ Floarea sufletului meu! În
urmez! Unde mergi, pe urma iubirea-fii mæ ascunde, Sæ ræmân
sfântæ Paøii mei sæ mi-i pæstrezi! la pieptul Tæu!

Refren: fiie Doamne, numai 3. Dacæ mæ trimifli în lume


fiie Sæ-fii urmez, de-acum mi-e Øi-ntre spini mæ ræsædeøti, Dæ-mi
dor, Numai singur Tu eøti calea, parfum de rugæciune, Ca sæ spun
Tu eøti viafla tuturor! cât mæ iubeøti!

2. De-o fi calea grea, spinoa- 4. Tu eøti plin de bunætate,


sæ, Øi ca marea dacæ-ar fi, Tu ai Eu mereu Te voi slævi Cu
mers pe-aceastæ cale Øi eu vreau petale nepætate Øi parfum de
a Te-nsofli! veønicii!

3. Øi de-ar fi sæ trec prin grele 1. Mai mult sæ Te


Øi amarnice-ncercæri, Îmi voi
370 iubesc, Vreau, Domnul
aminti de-a Tale Suferinfli øi meu! De-ai øti ce mult doresc Sæ
strâmtoræri! fiu al Tæu!

4. Prin dureri de mæ vei duce Refren: O, cât de mult doresc


Øi særac de-aø fi, lipsit, Tu særac Mai mult sæ Te privesc! Øi-n
ai fost øi moartea Pentru noi ai veønicii Te voi iubi!
suferit!
2. La Tine când privesc, Sunt
5. Prin Iordan, prin val fericit! Ce mult Îfli mulflumesc Cæ
sælbatic, De vrei încæ sæ mæ treci, m-ai gæsit!
Tu ‘naintea mea trecut-ai, Eu pe
urme-fii calc în veci! 3. Necazuri de-ar veni În
calea mea, Primesc încrezætor
1. Doamne, simt în Tot ce-mi vei da...
369 piept o floare, Floarea
inimii de jar... Tu mi-eøti 4. Øi-atunci când voi muri, Un
soarele-ræsare, Dæ-mi lumina Ta ultim dor Din suflet voi øopti
în dar! Biruitor:
1. Te-am væzut sub cru- amægire øi goanæ-n vânt, Eu vrea
371 cea grea, Fiu de om øi pe Isus øi voi fi bogat!
Dumnezeu! Dæ-mi, Te rog,
puterea Ta Bucuros s-o port øi 3. Pe Tine Te-aleg, bucuria
eu! mea, Pe Tine Te chem, vreau
aproape sæ-mi fii, Isuse, eøti tot
2. Pe-ale patimii cæræri Te-am ce-aø putea visa Øi cel mai
væzut cum biruieøti! Dæ-mi frumos dintre mii øi mii.
credinflæ, în dureri, Ca sæ øtiu cæ
mæ iubeøti!... 1. Podoabæ øi medalion
373 Mi-e crucea lui Hristos!
3. Te urmez, încrezætor, Dupæ Cu El sæ fiu biruitor, O port prea
cum mi-ai arætat: Ca sæ fiu bucuros.
biruitor, Am o luptæ de luptat.
2. Cu drag port crucea, sæ mæ
4. Fii cu mine, Doamne sfânt, crezi, Umil, precum e drept, Pe
Când mæ treci prin încercæri Øi pieptul meu tu n-ai s-o vezi, Cæci
le schimbæ rând pe rând Toate-n eu o port în piept.
binecuvântæri!
3. Chiar øi când doare sau
1. Eu vreau pe Isus øi mi-e greu, Urmez încrezætor! A
372 iubirea Sa, Decât bogæ- suferit Isus al meu Mult mai
flii øi onoruri lumeøti, Statornic îngrozitor...
în har, vreau sæ-I pot urma,
S-adun doar cu El bogæflii 4. Øi dacæ eu voi suferi Cu-al
cereøti. meu Mântuitor, Cununa mi-o va
dærui Când va veni, pe nor.
Refren: Ce folos sæ am un
întins regat? Færæ Domnul sunt 1. Nu doresc alt bine,
særac! Eu vreau pe Isus – bogæflia
374 Doamne, Pe acest
mea, Sæ-mi inunde inima. pæmânt, Cæci atras mæ simt spre
ceruri Când la pieptu-fii sunt.
2. Te las, blestemat øi bætrân
pæmânt, Cæci tot ce mi-ai dat Refren: Numai Tu, numai
mult prea mult m-a-nøelat, Decât Tu, Tu îmi eøti al vieflii vis!
Numai Tu, Tu sæ-mi fii Veønic leproøi... Ca Domnul pofli øi tu
Paradis! iubi, Pe omul slab øi pæcætos;
E-un suflet scump, oricine-ar fi,
2. Aur mult, amici, mærire, Cæci pentru el muri Hristos!...
Lumea de-aø avea, Ce mi-ar
folosi aicea Færæ pacea Ta? 1. Bunul Isus ne-a
376 învæflat, Exemplul Sæu
3. Cine-ar duce cu ræbdare Al ne-a arætat: Sæ ajutæm pe cel
meu greu pæcat? Al cui glas mi-ar lipsit, Særman øi umilit.
zice dulce: ,,Crede, eøti iertat!”?
2. Aøa a fost la început, Primii
4. N-aø schimba a mea creøtini aøa-au fæcut: Tot ce-au
speranflæ, Orice mi s-ar da; Bogæ- avut agonisit, Cu tofli au folosit!
flia mea e-n Tine, Tu eøti viafla mea!
3. La masa lor, de buni
1. Isus în lume a venit creøtini, Se-ndestulau chiar øi
375 Cu har de viaflæ dætætor: stræini, Se bucurau tofli cei
De tofli, la fel S-a îngrijit, El n-a særmani Øi væduve øi-orfani...
privit la fafla lor. Iubeøte, azi, øi
tu la fel: Fii bun, milos øi iertætor, 4. Coboaræ Tu, Doamne-ntre
Fæ-n toate cum ar face El, Iubitul noi, Sædeøte-al dragostei altoi,
tæu Mântuitor! Sæ fim luminæ pe pæmânt, În
fapte øi-n cuvânt!
2. Isus pe oameni i-a slujit, Pe
cei bolnavi øi apæsafli; Prin harul
Lui nemærginit Au fost de
377 1. De zici: ,,Iubesc pe
Dumnezeu,” Iar fratelui
demoni liberafli!... Slujeøte deci porfli uræ, Nu-i adevær în glasul
øi tu prin har Øi dæ-le-o mânæ tæu, Spui doar minciuni din guræ!
de-ajutor! Fii pentru orb un ochi Iubeøti pe Dumnezeu, tu crezi,
mæcar Øi øchiopului sæ-i fii Urând pe frate-tæu ce-l vezi?…
picior!
2. De vei privi nepæsætor Pe
3. Isus pe tofli i-a prefluit, Pe cel în suferinflæ Øi nu-i vei da
vameøi øi pe pæcætoøi, Pe fariseul vreun ajutor Când are trebuinflæ,
pocæit, Pe cei særaci øi pe Nu eøti creøtin, ci minfli mereu
Când zici: ,,Iubesc pe de-ai stæpâni, Eøti aramæ
Dumnezeu.” sunætoare, Øi chimval
zângænitor! Doar un spirit de
3. Când cinstea altuia pætezi iubire Dæ valoare faptelor!...
Prin vorbe de ruøine, Øi contra
lui tu trâmbiflezi Tot ræu, øi 4. Dragostea e ræbdætoare, Nu
nicicând bine, Când numele-i vrea doar folosul sæu, Nu se
vorbeøti de ræu, Tu nu iubeøti pe plânge dacæ doare, Nu se bucuræ
Dumnezeu! de ræu! În credinflæ se avântæ,
Suferind orice ar fi… Numai
4. De L-ai iubi cu-adeværat, dragostea cea sfântæ Va
Ar observa øi alflii! Milos øi gata ræmâne-n veønicii!
de iertat Ai fi atunci cu fraflii!
Isus iubeøte-n acest fel! Iubeøte 1. Pot ca îngerii sæ zbor,
deci øi tu ca El!
379 Pot vorbi øi limba lor,
Sunt chimval zângænitor Dacæ
1. Pofli avea credinflæ nu iubesc...
378 tare, Pofli sæ faci chiar øi
minuni, Pofli avea înflelepciunea, 2. Pot sæ depæøesc pe mulfli,
Øi øtiinfla astei lumi, Øtie Domnul Pot sæ-ncalfl pe cei desculfli, E-n
sæ citeascæ Tot ce-n inimæ aduni: zadar sæ mut øi munfli Dacæ nu
Fær’ un spirit de iubire, Toate iubesc...
sunt deøertæciuni!
3. Pot sæ umblu ca un sfânt
2. Pofli sæ dai averea toatæ, De la leagæn la mormânt; Pentru
Aur, pietre de safir, Pofli vorbi cer nimic nu sunt Dacæ nu
cu mæiestrie, Pofli muri ca un iubesc.
martir... Domnul inima o øtie Øi
te vede-aøa de mic: Fær-un spirit 4. Pot sæ par un om milos, Cu
de iubire, Eøti nimic, nimic, særacii, generos... N-am nici cel
nimic! mai mic folos Dacæ nu iubesc...

3. Prooroc de-ai fi în lume, De 5. Profeflii s-or încheia,


særaci de-ai îngriji, De-ai purta Cunoøtinfla va-nceta, Dar ræmâne
un nume mare, Taine-adânci dragostea: Aurul ceresc...
1. Fapta bunæ e-o 2. Dumnezeu, cu braflu-I tare,
380 comoaræ de la Tatæl Te ajutæ oriøicând, Fii deci
sfânt, În iubire, ea pogoaræ cerul binecuvântare Celui gol, celui
pe pæmânt, Harul ei te înconjoaræ flæmând!
øi îfli dæ avânt.
3. Dumnezeu fægæduieøte
2. Ea întruna face bine celui Fericire celui drept Care-mparte
în nevoi, Nu întreabæ pentru pâinea vieflii Øi se poartæ
cine, nu se dæ ‘napoi, N-are gân- înflelept!
duri pentru sine, n-are perne moi.
1. Eu am nevoie-n orice
3. E balsam în grea durere
382 zi Sæ øtiu cæ fraflii mæ
pentru cel pierdut Øi izvor de iubesc; Cæ ‘nalflæ mâinile spre
mângâiere dacæ ai cæzut; Fapta cer Øi pentru mine mijlocesc.
bunæ dæ putere celui abætut.
Refren: ‘Nælflafli spre Domnul,
4. Când nu øtii, cu drag ne-ncetat, Øi pentru mine, rugi
te-nvaflæ, vine-n ajutor, Øtie sæ te fierbinfli, Sæ-mi flinæ sufletul
mustre-n faflæ, drept, dar iubitor... curat În scumpele-I fægæ-duinfli!
Øtie sæ aducæ-n viaflæ pace
tuturor. 2. Eu am nevoie-n orice zi
S-adun în suflet noi puteri, Prin
5. Fericirea ta, creøtine, nu-i rugæciunea celor dragi, Când
o vorbæ-n vânt, Este facerea de merg pe asprele cæræri.
bine într-un spirit sfânt; Fapta
bunæ sæ-fli lumine viafla pe 3. Eu am nevoie-n orice zi Sæ
pæmânt! fiu purtat, în rugæciuni, Spre casa
Tatælui ceresc, Sub paza înge-
1. Cine-i gata sæ-øi rilor buni.
381 deschidæ Sufletul spre
cel lipsit? Cine-i gata sæ ajute
Celui slab øi obosit? 1. Pentru cei bolnavi
383 coboaræ Înc-o datæ pe
Refren: Fii luminæ, ajutor, pæmânt, Cum ai fost odinioaræ,
Bucurie tuturor! Medic iubitor øi blând!
2. Le alinæ suferinfla, Fi-le bun 1. Doamne, fii cu-al
Mângâietor, Întæreøte-le credin-
385 Tæu popor, Fii al lui
fla, Dæ-le sfat øi ajutor! Ocrotitor, Când e-n foc credinfla
lor! Te rugæm, ne-ascultæ!
3. Mântuieøte-i din pæcate,
Spune-le cæ sunt iertafli, Sæ te 2. Glasul lor sæ fie-aprins Øi
simtæ ca un Frate Øi sæ fie cu har de neînvins Pe-al
vindecafli! pæmântului cuprins! Te rugæm,
ne-ascultæ!
4. Doamne, Tu øtii cel mai
bine, Øtii ce vremuri vor urma, 3. Conducând pe orbi øi
Noi ne-ncredem doar în Tine, øchiopi, Ridicând pe cei din
Facæ-se doar voia Ta! gropi, Inimi adunând în snopi,
Te rugæm, ne-ascultæ!
384 1. Doamne, Lumina
lumii eøti Øi adeværul 4. Biruinflæ sæ le-aduci Din
marii Veøti; Ilumineazæ inima lumina marii cruci, Cætre ceruri
Celor stræini de turma Ta! sæ-i conduci! Te rugæm,
ne-ascultæ!
2. Umple cu haru-fii strælucit
Pe ignorant, pe rætæcit; Pe cel
pierdut în noaptea grea Adu-l la 1. Venifli cæci vreau a
Tine-n casa Ta!
386 spune Ce face
Dumnezeu; Voi, sufletelor bune
3. Pentru-orice vinæ øi pæcat Cântafli cum cânt øi eu! V-o spun
Iartæ-i, în harul Tæu bogat; cu bucurie: Azi am Mântuitor,
Pune-le-n suflet mângâieri, Øi ce mi-a dat El mie El dat-a
Ochii le-ndreaptæ cætre cer! tuturor.

4. Doamne, Lumina lumii Refren: Venifli, cæci vreau a


eøti, Marea-fii oøtire s-o-ntre- spune Ce face Dumnezeu, Voi,
geøti! Øi pânæ când Te vom ve- sufletelor bune, Cântafli cum cânt
dea, Vrem sæ træim spre slava Ta! øi eu!
2. Nu poate fi mai mare eu: Isus mi-e viafla, e Domnul
Minune jos, nici sus, Decât cæ meu!
fiecare Træieøte prin Isus! Eram
pierdut, øi morflii Ne dasem tu øi (Canon)
eu; Azi, renæscufli cu toflii, Mærim
388 Frumoasæ-i credinfla
pe Dumnezeu! træitæ în viaflæ, Ne dæ multæ
bucurie sæ fim tot mereu copii.
3. O spun øi-mi place-a spune Venifli øi voi la pocæinflæ, cæci
Øi n-aø mai termina, Cântarea-mi Dumnezeu væ va primi!
sæ ræsune, S-audæ cine vrea; Øi
cine auzi-va, Întoarcæ-se ‘napoi, 1. Sæ fie oare-adeværat?
Odihnæ el gæsi-va De va cânta
389 Ce-aud e prea frumos!
cu noi! Prin Domnul pot sæ fiu salvat
Deøi sunt pæcætos!
387 1. Ce fericire, am pe
Isus! Asta mæ face Refren: Ce auzi este-aøa, este
vesel, nespus, Cæci sunt moøtean adeværat, Orice urmæ de pæcat va
al cerului ‘nalt Øi mântuire cæ am pieri! Prin iubirea Sa vei fi lumi-
aflat! nat Deci crede-n Isus øi vei træi!

Refren: În veci cânta-voi cæ-s 2. Da, sigur, pentru vina mea


fericit, Astæzi prin Domnul sunt Isus a pætimit; Ce mare e iubirea
mântuit, În veci aceasta cânta- Sa Øi harul nesfârøit!
voi eu, Isus e veønic Pæstorul
meu. 3. Iertat? - Nu îndræznesc sæ
cred, Iubit Mântuitor, Tu-mi dai
2. Inima-mi simte un dor prea viafla-n Tine sper, Îfli sunt pe veci
viu: Cu Domnu-ntruna eu vreau dator!
sæ fiu! Pacea e-n mine øi-s
mulflumit, Legea Lui veønic (Canon)
m-a-nveselit.
390 Sus! Gata fii de lucru øi
de jertfæ-n orice zi! Bunæ di-
3. Ce fericire eu am simflit mineafla, scoalæ iute, scoalæ-te øi
Când braflul Sæu chiar m-a somnul va fugi! Treci øi aræ pâ-
ocrotit! A øti, e bine, o øtiu øi næ-n searæ, timpul lucrului e-o zi!
1. O, cât iubit-a 2. Ca bun Medic, vindecare
391 Dumnezeu Pe omul Mi-ai adus în mari dureri! M-ai
pæcætos, Încât a dat pe Fiul Sæu, hrænit cu-ndestulare Ca din nou
Pe Fiul Sæu, Hristos! sæ am puteri!

Refren: Cât ne-a iubit, cât 3. Azi, spælat de orice vinæ,


ne-a iubit Eternul Dumnezeu, Am un viitor frumos: Moøtenire
Încât pe Golgota-a murit Iubitul de luminæ, Veønicia cu Hristos!
Fiu al Sæu.
1. Nu doresc bogæflie,
2. Tresaltæ-acum inima mea,
393 nici onoruri lumeøti,
Cæ ai Mântuitor, Luatu-s-a Dorul meu îndreptat e cætre cele
povara ta, Pæcatul pierzætor! cereøti; Tot ce vreau eu
de-acuma e sæ væd pe Isus Øi în
3. Øi voi, creøtini, væ bucurafli Cartea vieflii sæ-mi øtiu numele
De credefli în Hristos; În imn de pus!
slavæ tresæltafli, Cântafli-I
maiestuos! Refren: Fericit eøti de-aøtepfli
Paradisul promis, Când în Cartea
4. Cântafli, cæ moartea-afli vieflii îfli øtii numele scris!
biruit Prin scump sângele Sæu,
Moøtenitori afli devenit Øi fiii de 2. De pæcate-o povaræ
Dumnezeu! m-apæsa foarte greu: Câte rele-s
în lume, toate le-am fæcut eu…
În al Mielului sânge curæflire-am
392 1. M-a aflat Pæstorul
nostru Øi pe braflele-I
gæsit Øi pæcatele roøii ca
zæpada-au albit.
m-a pus; Din adâncu-ntunecimii
La luminæ m-a adus. 3. Sfânt oraø de luminæ, dulce
Ierusalim, Pacea dragostei tale
Refren: Aleluia, Aleluia, cât de mult o dorim!… Fericit
fiie-fii cânt, Isus iubit, Cæci eram cine-ajunge în oraøul promis Øi
pierdut de turmæ, Însæ Tu m-ai în Cartea vieflii øi-are numele
mântuit. scris!
(Canon) 2. O, ce bun adæpost în dureri
394 Când primævara vine iar Tu mi-ai fost, Ca o aripæ-n zbor
Cu cântec færæ de hotar, Vom m-ai purtat pe sub nor; Din mult
saluta al vieflii zbor Øi vom slævi læcrimat harul Tæu m-a salvat Øi
pe Creator! Aleluia, aleluia, pe buze mi-ai pus cântec nou,
Vom preamæri iubirea Sa! scump Isus...

1. Suntem pe calea lui 3. Prin cuptorul aprins m-ai


395 Isus, Spre Cel ce-i færæ trecut øi-am învins, Zgura mi-ai
de pæcat! Setoøi privim spre depærtat, sânge sfânt m-a spælat;
ceruri sus, Spre Domnul care În aur curat, în dreptate-mbræcat,
ne-a iertat! Braflul Tæu m-a primit
fiindcæ-atât m-ai iubit…
Refren: O, da, noi vom fi cu
Domnul sus, O, da, noi vom fi 4. În Isus m-odihnesc, jertfa
cu Domnul sus, O, da, o, da, vom Sa când privesc, Liberat pe
fi cu Domnul sus! deplin, sunt scæpat de-al meu
chin. Oricine-n Isus se încrede,
2. Øi veseli ne simflim mereu supus, Peste tot ce-a dorit va
Cât timp urmæm pe calea Sa, primi însutit!
Cæci ne pæzeøte de-orice ræu
Oricând øi-oriunde ne-om afla. 1. Iertând a mea ræzvræ-
397 tire, Isus, Domnul, m-a
3. Øi când va fi sæ vinæ iar Sæ primit, Iar eu, cuprins de uimire,
judece pe buni øi ræi, În fafla Lui Mæ-ntreb cum de m-a iubit.
afla-vom har Numindu-ne
,,aleøii Sæi”. Refren: O, ce frumos! Dom-
nul Hristos El mæ face fericit, O,
1. În Cuvânt Te-am ce frumos! Domnul Hristos Færæ
396 aflat, Salvator minunat, de margini m-a iubit!
Stânca mea, m-ai zdrobit prin
atâta iubit! Pe Tine-am clædit 2. Mereu certat cu dreptatea,
crezul meu de granit Øi iertare Eram rob întemniflat, Iar El,
mi-ai dat, am primit ce-am sæ-mi dea libertatea, Murind,
sperat! vina mi-a spælat.
3. S-ajung pe tronul mæririi, 1. Sunt fericit cæ Tatæl
Cu El Domnul m-a chemat, M-a
399 meu din cer Mi-a dat
dus la poarta jertfirii Sæ væd atâtea scumpe mângâieri! Multe
drumu-adeværat. minuni în Biblie-am gæsit, Dar
cea mai mare-i: Domnul m-a
4. Cuprins în braflele Sale Cu iubit!
cei credincioøi cântând, Aøtept
sæ-I ‘nalfl osanale Chiar eu, Refren: Sunt fericit, cæci
pæmântean de rând... Domnul m-a iubit! Sunt fericit,
cæci Domnul m-a iubit!
1. O, ce nespusæ fericire
398 Simflim de când L-am 2. Chiar dacæ-apoi de El
cunoscut Pe Cel ce prin a Sa m-am depærtat, Øi pe cæi rele am
iubire Ne-a curæflit øi renæscut! alunecat M-a cæutat cu dor øi m-a
gæsit, O, ce minune, Domnul
Refren: Deci sæ cântæm cu m-a iubit!
bucurie Iubirea mare-a Lui Isus!
De ea, oricare din noi, fie În toatæ 3. De-acum Isus e cântecul
viafla lui condus! meu nou! Sæ-ajungæ-n lume-
acest sublim ecou, Ca orice om
2. Ne zvârcoleam în suferinflæ, sæ strige fericit: O, ce minune,
În noaptea ce ne-mpresura, Dar Domnul m-a iubit!
Domnul prin a Sa voinflæ Ne
ræsæri lumina Sa. 1. Isus cât m-a iubit de
400 mult, Murind în locul
3. Øi-am înfleles tofli mântuirea meu! Cum aø putea sæ nu-L
Prin harul Celui ræstignit; Acum ascult, Sæ nu-L iubesc øi eu?
Îi aøteptæm venirea, Sæ-aducæ ce
ne-a pregætit! Refren: El m-a spælat sæ fiu
curat, El m-a spælat de-al meu
4. Urmæm ‘nainte færæ teamæ, pæcat; Cu sânge sfânt, nevinovat,
Pe drumul cel de El prescris, El m-a spælat sæ fiu curat!
Cæci, credincios Cel ce ne
cheamæ, El ne va da ce ne-a 2. Mi-e haina albæ ca un crin,
promis. Crescut pe Golgota, Næscut din
nou, iertat deplin, Schimbatæ prag eu mæ aflam, Pierdut de-a
inima... pururi mæ credeam.

3. Ce prefl de jertfæ-a fost Refren: Din suflet vreau sæ-I


plætit, Nicicând n-o sæ-nfleleg, mulflumesc Iubirea Lui am s-o
Dar øtiu cæ El mi-a pregætit Un vestesc; Cæci Isus m-a salvat Din
cer frumos øi-ntreg... pragul morflii, din pæcat.

1. Eu vesel cânt lui 2. Îmi amintesc, un sol veni,


401 Dumnezeu Øi-n veci Îi În pragul morflii mæ gæsi... Cu
voi cânta, Cæci m-a chemat prin glasul sæu, aøa duios, El îmi
Fiul Sæu, Prin îndurarea Sa! vorbi despre Hristos.
Umblam departe de Isus, Eram
fær’ ajutor, Dar El pe brafle m-a 3. Când prin credinflæ L-am
adus Ca øi un bun Pæstor. atins, De mânæ-atunci, Isus m-a
prins La viaflæ El m-a ridicat, Ce
2. Eu vesel cânt pentru minunat am fost salvat!
Hristos Øi pentru harul Sæu, Cæci
l-a salvat pe pæcætos Din mâna 4. Azi las în urmæ tot ce-i ræu
celui ræu! De-aceea-n veci Îi voi Øi mæ îndrept spre Dumnezeu,
cânta: El mi-este Salvator! Pe Am fost næscut prin Duhul Sfânt
calea Sa de voi urma, Voi fi Øi am intrat în legæmânt.
biruitor.
1. Din groapa pieirii
3. Eu cânt, eu cânt neîncetat
403 Isus m-a salvat, Când
Øi-n veci Îi voi cânta, Cæci harul strigætul meu cætre El
Sæu Øi-a arætat, Din moarte-a mæ s-a-ndreptat; Pe stânca cea tare
salva! Ferice e de tot acel Ce a pus pasul meu Øi-n suflet un
Legea I-a pæstrat: Lucrând cântec nou, sæ-l cânt mereu:
cu-ncredere øi zel Va fi
încoronat. Refren: ,,Vrednic eøti,
Doamne, de slava Ta, Tu,
1. Îmi amintesc de-o care-asculfli rugæciunea mea!”
402 scumpæ zi În care Eu Numele Tæu Îl voi înælfla În
Domnul îmi vorbi... Pe-al morflii veci de veci, Aleluia!
2. Ferice de cel ce nædejdea apus, Minunatæ-i strælucirea sa
øi-a pus În singurul vrednic de De când am pe Isus...
slavæ, Isus; Gustafli øi vedefli
îndurærile Lui Øi pacea Lui Refren: Este soare, numai
sfântæ, cum în lume nu-i! soare, Fericite clipe-acum
træiesc; Când Isus Hristos
3. Minunile Lui sæ le port eu Øi-aratæ fafla Sa Este soare-n
aø vrea Øi ziua øi noaptea în viafla mea!
inima mea, Sæ duc, trâmbiflând,
vestea bunæ pe munfli, S-o afle 2. Numai cântec azi e-n viafla
cei singuri, disperafli øi mulfli! mea, Cântec nou, nemaicântat,
Când Isus mi-ascultæ inima De
1. O, cât de orb am fost om ræscumpærat...
404 cândva!... Doamne,
acum Te pot vedea! Tu luminezi 3. Primævaræ azi e-n viafla mea
cærarea mea Prin jertfa de la Când aproape-i Domnul meu,
cruce; În ochii mei Te voi pæstra Pacea Lui îmi umple inima: Sunt
Øi Tu mæ vei conduce. fiu de Dumnezeu.

2. O, cât de surd am fost 4. Fericitæ azi e viafla mea Ca


mereu!... Astæzi aud Cuvântul un cântec de Sabat Pentru tot ce
Tæu; Øi glasul Tæu de vrea Isus sæ-mi dea Øi pentru ce
Dumnezeu, Odihnæ îmi aduce… mi-a dat.
Te voi pæstra-n auzul meu Ca
susur blând øi dulce. 1. Isus e-a mea cântare,
406 El umple viafla mea, În
3. O, Doamne, cât de mut am calea mea ræsare Cum n-aø putea
fost… O, cât vorbeam de færæ visa. Isus e-a mea salvare E
rost!... Azi preamæresc cu glasul Mielul cel preasfânt, Prin jertfa
meu Iubirea Ta cea mare, Cæci Sa cea mare Azi mântuit eu sunt.
tot ce-mi dai prin harul Tæu E
binecuvântare! 2. Spre El sæ-mi fie cântul
Când roua cade-n flori, Când
1. Este soare azi în viafla iaræøi bate vântul, Când viefluiesc
405 mea, Soare færæ de sau mor... Am soare în privire
Øi-un dor nemângâiat Sæ cânt a Refren: Sunt salvat, sunt
Sa iubire Øi haru-mbeløugat. salvat! Doamne, ce iubire! Preflul
sângelui værsat Mi-este
3. Un cânt frumos mi-e viafla, mântuire!
‘Nælflat spre slava Sa, Când El
Îøi pleacæ fafla S-asculte ruga 2. Ca o clipæ a trecut Noaptea
mea; Øi, pân’ sæ se-mplineascæ de durere; Dor de tot ce am
Dorinfla de-a-L vedea, Nu poate crezut Umple-a mea tæcere.
sæ opreascæ Nimic cântarea mea!
3. Din adânc de rætæciri Mæ
1. Cu Tine, Domnul întorc acasæ. Ziua marii
407 meu iubit, Mæ simt prea împliniri, O, ce zi frumoasæ!
fericit, Øi hotærât sunt, cât træ-
iesc, Sæ Te-ascult, sæ Te iubesc...

Refren: Bucuria mea cea


409 1. Voi, creøtini, fifli
totdeauna Veseli, blânzi
mare E s-ascult al Tæu Cuvânt! øi mulflumifli Cæci voi øtifli,
Eu am fæcut prin crucea Ta, Cu cerescul Tatæ Ne numeøte ,,fii
vecia legæmânt... iubifli”!

2. Speranfle-n suflet mi Refren: Fifli tot veseli, fifli tot


se-aprind Când lacrimi mæ veseli, Zilnic veseli cât træifli!
cuprind... Uøoaræ-mi faci povara Dumnezeu e Tatæl nostru, Veseli
mea, Am în suflet pacea Ta. deci mereu sæ fifli!

3. Citesc în ochii Tæi senini 2. Dumnezeu cu braflu-I tare


Chemarea spre ‘nælflimi Øi-s Ne fereøte de-orice ræu Øi-n
fericit cæ iar gæsesc Noi puteri, ispita cea mai mare Biruim prin
sæ biruiesc. harul Sæu!

1. Lângæ porfli de 3. Zilnic inima sæ cânte,


408 veønicii Cerul simt Bucurafli-væ mereu Cæci avem
aproape; Plânsul sfintei bucurii slævit în ceruri Pe Isus ca
Mi-l ascund sub pleoape... Dumnezeu!
4. El e Cel ce izbæveøte Din 2. Viafla-n dar ne-a fost læsatæ
pæcat pe muritor, Øi în cer ne S-o pæstræm în vas curat, Fericire
pregæteøte Un locaø strælucitor! sæ ne fie Trupul care ni s-a dat,
Trupul - templu minunat!
5. Drepflii nu se tem de
nimeni, Domnul e lumina lor! Sæ 3. Gândul øtie sæ aleagæ Drum
ræmânem în credinflæ Cæci avem în viaflæ cu folos Dacæ mintea-i
Mântuitor! sænætoasæ, Dacæ trupu-i sænætos
Øi-L urmeazæ pe Hristos.
1. Iubirea ce ne face
410 Aøa de fericifli, Prin 4. Ridicæm stindardul vieflii
mângâieri ne dæ puteri Sæ fim Tot mai sus, spre Dumnezeu;
copii iubifli. Prin puterea Lui divinæ Biruim
tot ce e ræu, Sænætoøi prin harul
Refren: Dumnezeu plin e de Sæu!
iubire, Ne-a iubit, noi Îl vom
urma, Iubirea ce ne face aøa de 1. Vrei sæ ajungi pe
fericifli Prin mângâieri ne dæ
412 plaiuri cereøti? Domnul
puteri sæ fim copii iubifli. te-nvaflæ cum sæ træieøti! Chiar
din Eden avem pregætit Tot ce-i
2. Aceastæ lume-i plinæ De frumos øi bun de dorit. Eøti
moarte øi pæcat; Spre-a o salva fericit dacæ mænânci Fructe,
ne vom ruga De Tatæl îndurat. legume, grâne øi nuci.

3. Când Domnul în mærire La 2. Vrei sæ ræmâi mereu


sânu-I ne va lua, Cu tofli cei vii sænætos? Multæ miøcare fli-e de
în melodii Iubirea-I vom folos Nu sta pe loc, tu pofli dacæ
cânta! vrei! Pune la lucru tofli muøchii
tæi! Eøti fericit dacæ lucrezi,
1. Viaflæ plinæ de lumi- Mergi la furnicæ, du-te s-o vezi!
411 næ, Apæ, aer, gând curat,
Inimæ de pace plinæ, De la 3. Vrei sæ pæstrezi un zâmbet
Domnul am aflat, De la Cel ce senin? Aer curat øi soare din
ne-a salvat! plin! Nu sta închis în casæ mereu,
Ieøi în naturæ, cu Dumnezeu! Øi deøi bea numai apæ Cântæ-
Eøti fericit, de-ai respirat Aer de aøa-nveselitor?
munte, proaspæt curat!
4. Apa miøcæ-n lume toate Iar
4. Vrei sæ alergi cu pasul celor ce beau din ea Le dæ viaflæ,
uøor? Bea apæ multæ de la izvor, sænætate! Apa-i bæutura mea!
Nu te læsa atras de pæcat, Treaz
totdeauna, fii cumpætat! Eøti 1. Apæ cristalinæ din
fericit dacæ spui ,,nu”; ,,Doamne
414 izvor curat, Færæ pre-
în toate Tu mæ condu!” fluire, curge ne-ncetat... Prin
câmpii øi dealuri, plinæ de mister,
5. Vrei sæ fii dârz øi nebiruit, Ea aduce viaflæ øi dor de-albastrul
Ia-fli totdeauna timp de-odihnit! cer.
Chiar dacæ-n drum îfli iese cel
ræu, Stai lângæ Domnul, sprijinul 2. Fructe øi legume apa o
Tæu! Eøti fericit când biruieøti, iubesc, Mii de flori frumoase, tot
Domnul te-nvaflæ cum sæ træieøti! în apæ cresc… Ea înveseleøte
væile pustii Øi aduce-n suflet
413 1. Vesel saltæ, clocoteø-
te, Murmurând pe lângæ
cântæri øi bucurii.

stânci, Øi græbit se prævæleøte 3. Creatorul lumii apa a creat


Pârâiaøu-n væi adânci.... Ca sæ stingæ setea celui însetat;
Noi bem numai apæ din curat
Refren: Mult îmi placi, pârâu izvor Darul sænætæflii dat nouæ,
de munte, Apæ din izvor curat! tuturor!
Pentru tine ‘nalfl întruna Slavæ
Cui ni te-a creat.
1. Vezi cum trei cu
2. Cine-ar vrea sæ mai
415 Daniel Pe pæmânt stræin
goleascæ Vreun pahar ameflitor Nu se-ntinæ-n nici un fel Cu
Numai ca sæ mai træiascæ Trai cærnuri sau cu vin!
nedemn øi-njositor?
Refren: Deci ræmâi ca Daniel
3. Vezi cum pasærea Tare în Hristos, Fii øi altora
se-adapæ Din izvor ræcoritor, model De om credincios!
2. Pentru Domnul mulfli eroi 1. Lucrarea, Doamne,
S-ar putea gæsi Dacæ azi la fel øi
418 este-a Ta, Tu ne-ai adus
noi Ca Daniel am fi! aici! Øi pânæ n-o vom termina Ce
ne-ar putea opri? Tu semænaøi
3. Foarte mulfli înfumurafli Ce Cuvântul sfânt, Ce ca øi grâul
nu cred defel Ar ræmâne ruøinafli prin pæmânt Ræzbate-aøa
De-un om ca Daniel! înæbuøit, Nu poate sta ce-a
ræsærit, Crescând frumos,
Crescând necontenit.
4. Fie-fli Daniel mereu Pildæ
de urmat, Bine øtii cum
2. Tu mers-ai Doamne, Cel
Dumnezeu L-a binecuvântat!
dintâi Prin suferinfli la cer! Pe
fiecare dintr-ai Tæi Tu ne
5,’Nalflæ steagul lui Hristos Øi conduci la fel. La jertfa Ta vom
lumina Sa, Cæci Satana e fricos fi pærtaøi, Ca niøte-adeværafli
Øi nu-I va rezista! urmaøi! S-aprinzi Tu astfel pe
pæmânt Lumina harului Tæu
sfânt, Sæ-mpærtæøim Zeloøi al
Tæu Cuvânt!
(Canon)
416 Fructe, legume, verde-
3. Tu ca græunte ai fost pus
fluri øi apæ de izvor! Munceøte
Odatæ în mormânt... Dar înviat,
totuøi cumpætat! Ia sfatul dat de
acum de sus Dai viaflæ pe
Creator! Respiræ-adânc øi te
pæmânt. Trimite-n câmp
roagæ încrezætor!
secerætori Ca Numele-fii
mântuitor Sæ fie-oriunde
predicat! Noi pân’ acum am
(Canon)
417 Læudafli, læudafli, mærifli
semænat, Dar astæzi tofli Pornim
la secerat!
pe Domnul! Tot ce avem øi ce
suntem Lui sæ consacræm! 1. Timpul scurt nu
Doamne, fiie mærire! Doamne,
419 acceptæ somnul, Pe
Doamne, Te vom læuda! pæmânt, valuri de urgii… Bate
Doamne, fiie mærire! Doamne, vânt, vânt de profeflii, Mântuirea
Doamne, Te vom læuda! va veni de la Domnul!
2. Înælflafli imn de veste mare, 4. Ræspândifli lumina sacræ
Ridicafli inimile-n zbor, Secerafli Peste mæri, prin munfli øi væi!
grâul din ogor, Rodul sæ Sfântul Spirit ne-a aprins-o
se-adune, tot, în grânare! Pentru timpul cel de-apoi.

3. Rezidifli vechile hotare, 5. Proclamafli solia-n lume,


Netezifli drum pentru Isus, Trâm- Cu glas tare îndemnafli, Sæ
biflafli grabnic, spre apus, Vestea se-adune tofli aleøii Cei cu inima
marelui Advent cu ardoare! curafli.

4. Raspândifli peste tot solia 6. Îndemnafli-i sæ ræmânæ


Cæ Isus vine-n slava Sa, În Credincioøi pân-la sfârøit, Ca sæ
curând tofli Îl vom vedea Øi intre tofli în ceruri Când Isus va
va-ncepe, în sfârøit, veønicia! fi venit!

420 1. De pe Stânca mântu-


irii Lumineazæ-al vieflii
421 1. Sus, frate drag, nu-i
vreme de odihnæ, Tu eøti
far! El trimite raze-n lume Øi-al luminæ din lumina Sa! Mergi,
îndreptæflirii har. lumineazæ celor færæ tih-næ Øi
risipeøte umbra nopflii, grea!
Refren: Dârzæ-i marea
øi-agitatæ, Arca-i plinæ de Refren: Fii veste bunæ, al
drumefli… Læsafli læmpile sæ ardæ pæcii far, Azi te trimite Domnul
Spre salvarea multor viefli! cu al vieflii har!

2. Neagræ-i noaptea necre- 2. Mergi øi proclamæ dragos-


dinflei, Groaznic muge-al mærii tea divinæ, Ce din mærire-n praf
val! Mii de ochi timid se-ndreap- a-ngenuncheat, Sæ ne aducæ
tæ Spre lumina de pe mal... toatæ-a Sa luminæ Øi al iertærii
steag însângerat!
3. Frafli iubifli, lumini
aprindefli, Cæci vreun vas de 3. Inima ta sæ fie mærturie,
valuri prins Ar putea pieri Dragostea ta, øi tot ce pofli jertfi!
pe-aproape, Dacæ-n port e farul Fii pentru mulfli prilej de bucurie
stins… Øi însutit Isus va ræsplæti.
4. Domnul, în slavæ, în curând Domnul seceriøului Sæ mai
revine, Azi vestea bunæ spune-o trimitæ lucrætori!
tuturor; Sus, lucru-i mult øi
zilele-s pufline, Nu te opri, 1. Bucuros mæ gândesc
lucreazæ cu mult dor!
424 la cæminul ceresc,
Pentru mine cu drag pregætit:
422 1. Venim din Cuvântul
de Domnul rostit, În
Dar acolo, minuni, câte-ar fi
sæ-ntâlnesc, Singur n-aø fi deloc
ceasul genezei avem ræsærit; În fericit.
planul veciei un loc El ne-a dat,
Sæ fim fericire, aøa ne-a creat! Refren: Când va fi marea zi,
øi Isus va veni, Tofli cei dragi
Refren: Vom vesti Legea Sa, lângæ mine vor fi; În coroana de
glas de cer minunat! Vom vesti aur, ce El îmi va da, Multe stele
harul Sæu, ce ne-a scos din pæcat! øi eu voi avea.
Privind, prin credinflæ, un loc
fericit, Cântæm bucuria cæ El 2. Azi, Îl rog pe Isus sæ-mi dea
ne-a iubit! har øi puteri, Sæ lucrez pentru
dragostea Sa Øi pe mulfli rætæcifli
2. Venim din Golgota, din sæ-i salvez pentru cer, Multe
cruce venim, Din sângele dat stele sæ pot aduna!
pentru, noi sæ træim! În planul
iubirii un nume purtæm, Ascuns 3. Fericit voi pæøi lângæ cei
în Isus, pentru cer îl pæstræm! mântuifli, Într-al pæcii Eden
minunat Øi voi fi împreunæ cu-ai
3. Venim din vecii øi suim mei preaiubifli Pentru care-am
spre vecii, Prin Domnul, ce øtim trudit øi-am sperat!
cæ-n curând va veni; În planul
mæririi vom fi fericiri, Din færæ
hotarul eternei iubiri! 425 1. Domnul ne-a dat prin
apostoli, în dar, Focul
423 (Canon)
Ce mare seceriø! Ce
ce lumea toatæ-a cuprins: Sfântæ
credinflæ, fæclie de har, Flacæra ta
mici secerætori! Rugafli pe nicicând nu s-a stins!
Refren: Sfântæ credinflæ, zi de 4. Dar cine-aude pe Pæstor, Sæ
zi Cu scumpætate te-om pæzi! meargæ sæ-I dea ajutor: Sæ-aducæ
mieii-n loc curat Øi sæ-i fereascæ
2. Domnul ne-a dat prin de pæcat?
apostoli un steag Dus de martiri
prin flæcæri øi spini, Sfântæ 5. Ah, din pustiul arzætor,
credinflæ, purtatæ cu drag, Ræsunæ jalnic plânsul lor! Eøti tu
Flamura ta e-al nostru destin! samaritean milos? Mergi øi
îndeamnæ-i la Hristos!
3. Domnul ne-a dat Duhul
Sæu cel Preasfânt, Dragostea Lui 1. Noi suntem braflele
s-o împærtæøim, Sæ încheiem
427 întinse Spre largul lumii
planul Sæu pe pæmânt Biruitori, necuprinse, Astæzi cu inimi noi,
ca sæ biruim! aprinse, Væ chemæm la Isus!

426 1. Voi, servi, degrabæ-


acum ieøifli, La nunta lui
Refren: Fæ-ne, Doamne,
mâini spre lume Sæ înælflæm slava
Isus, poftifli Pe-oricare oaspefli Ta; Øi, ræzbunând al Tæu
vefli gæsi Cu bucuria de-a veni! renume, S-arætæm tuturor
dragostea!
Refren: Sæ-i poftifli, sæ-i zorifli,
Sæ-i zorifli pe tofli sæ vinæ! Sæ-i 2. Nu ne-nspæimântæ nici o
poftifli, sæ-i zorifli, Ca sæ-mi fie fiaræ, Noi vom sluji voioøi în
casa plinæ! flaræ; Øi chiar plecând pe mæri,
afaræ, Vom sluji bucuroøi.
2. Spunefli øi celui obosit: La
Domnu-i pacea de gæsit; Sæ øtie 3. În veønicia fericitæ O
cei fær’ ajutor: Domnul e bunul særbætoare-i pregætitæ Øi o
lor Pæstor! coroanæ strælucitæ Pentru cei ce
slujesc.
3. Auzi, ræsunæ vocea Lui În
mijlocul pustiului! Ca bun Pæstor 1. Pentru cel ce însetea-
azi cheamæ El Sæ vinæ orice
428 zæ Dupæ-un strop de
mieluøel! clar izvor, Lângæ ape sæ-øi
opreascæ Obositul sæu picior, jungle, Stræbate-vom orice
Øtim un ostrov de iubire Prin meridian, Pe unde doar iubirea
pustiul arzætor, Lângæ Domnul, vrea sæ umble!
ce împarte Apæ vie tuturor...
3. Vom cæuta pe fraflii noøtri
2. Pentru cel care trudeøte, Zi azi, În orice neam øi-n marile
de zi, cætre ‘nælflimi, Printre Biserici Øi-i vom salva, ræbdând
neguri, sæ ajungæ Altæ lume, de orice necaz, De-atâflia zei
lumini, Øtim un drum ce-n slavæ tereøtri, luciferici...
duce, Drum de lacrimi øi de
spini! Jertfa Domnului ne 4. Avem un zel mai aprig ca
cheamæ Øi ne-aøteaptæ heruvimi! oricând Øi Spirit Sfânt ni-e dat
færæ mæsuræ, Sæ nu ræmânæ
3. Ducem veste-n valea morflii palmæ de pæmânt Necercetatæ
Despre-un cer nepieritor, Ca sæ astæzi de Scripturæ!
afle oriøicine Cæ avem un
Salvator; Øtim un ostrov de 5. Hristos e gata sæ Se-arate-n
iubire, Færæ neguri, færæ nor, zori, Potop de foc e gata sæ
Lângæ Domnul, ce împarte se-ncingæ, Dar noi suntem cu El
Veønicie tuturor. cæutætori Øi nu-i pe lume forflæ
sæ ne-nvingæ!
1. Iubirea lui Hristos
429 ne-a adunat Øi ne-a 1. Mergefli la cei pier-
trimis, în sfântæ ,,cruciadæ,” La
430 dufli! Sunt fraflii voøtri
cei pierdufli în valuri de pæcat, La Cei care pier în mormânt de
cei ce au uitat demult sæ creadæ... pæcat! Plângefli cu cei greøifli,
spunefli în noapte Sæ øtie tofli cæ
Refren: Iatæ-mæ, trimite-mæ, Isus i-a salvat!
Sunt gata-n fiecare clipæ! Din
zori mæ voi scula sæ-mi caut Refren: Mergefli în lung øi-n
fraflii Cu Biblia în mâna mea, Iar lat, mulfli væ aøteaptæ! E ultim
eu în mâna Ta! ceas de har øi de salvat!

2. Vom cæuta în parcuri, pe 2. Inima lor, plângând, zace


maidan, Pe stræzile oraøelor øi-n înfrântæ Øi væ aøteaptæ cu-al
dragostei har; Facefli s-audæ clar Milioane ce n-au cunoscut
vocea speranflei, Coardele dragostea Sæ audæ øi ei de Isus.
rupte-nstrunafli-le iar!
2. Domnul are cu El, turma
3. Chiar dacæ ei nu-L vor, scumpæ de oi, Dar mai sunt încæ
Domnu-i iubeøte, Este solia multe-n abis, Sæ-L ajut, sæ
ce-avem azi de dus! Duhul Sæu le-aducæ în staul ‘napoi Øi pe
Bun øi Sfânt ne întæreøte Ca sæ mine Isus m-a trimis.
salvæm lumea pentru Isus!
3. Voi ce-afli stat risipind timp
øi bani în plæceri, Împlinind vis
1. Am învæflat privind la lumesc, mincinos, Væ sculafli
431 tine, Marie, drumul chiar acum sæ plecafli peste zæri
cætre cruce, Dinspre Magdala, Øi slujind, sæ urmafli lui Hristos!
iatæ, vine Dar înspre Golgota se
duce. 1. În flæri îndepærtate, În
433 oriøice popor Sunt inimi
Refren: Isuse, azi înflæcæreazæ apæsate, Auzi chemarea lor?
Un dor în mine de-a lucra, A Ascultæ cum suspinæ Øi cei din
dragostei fierbinte razæ S-o simtæ jurul tæu! Ajutæ-i deci sæ vinæ Pe
tofli în preajma mea! tofli la Dumnezeu!

2. Iar de la tine, Lazær, frate, 2. Viafla e-o plæcere, Dar oare


Venit de dincolo de moarte, Am ce folos Când iatæ lumea piere,
înfleles: orice se poate Când te Departe de Hristos? Lumina sæ
iubesc Marii øi Marte... ræsaræ, Lucrafli cu Dumnezeu,
Niciunul sæ nu piaræ În întuneric
3. Tu, Martæ, veønic trudi- greu.
toare, Iubire tânæræ øi bunæ,
Ræmâi mereu în consacrare Øi 3. Voi, soli ai fericirii, Cuvâ-
rodul pururi sæ-fli ræmânæ! ntul v-a fost dat! Vestifli-l
omenirii, Vestifli în lung øi-n lat,
1. Peste munfli, peste Ca Domnul sæ-Øi adune
432 mæri, cu Isus, voi pleca, Poporu-nvingætor Øi-apoi sæ-l ia
Unde Vestea deloc n-a ajuns, la Sine Când va veni pe nor!
1. Când Dumnezeu te 2. Zac talanflii în flærânæ, Nu
434 cheamæ în lucrare, Nu doar unul, ci tofli cinci, Iar
zæbovi, cæci timpul este scurt, Stæpânul stæ sæ vinæ, Oare glasul
Mai e vreun suflet scump in nu-I distingi? Mare este
aøteptare, Sunt uøi la care încæ seceriøul, Lucrætorii sunt puflini,
n-ai bætut! Ies øi eu sæ-I pun pe frunte
Numai stele øi nu spini.
Refren: Te-ajutæ Domnul sæ
vezi cærarea, Pe urma Lui de 3. Nu privesc doar viitorul
mergi oricând voios, Tu urcæ Când primi-voi mari puteri, Nu
munflii øi stræbate marea, Fii aøtept ascuns pe Domnul Ci-L
mesagerul pæcii lui Hristos! întâmpin cu poveri; Ce pot face
azi, în juru-mi, Fac prin fapte øi
prin grai; Ieøi la lucru,
2. Semænætor de dragoste
Ghedeoane, Cu puterea ce o ai!
cereascæ, Împarte adeværul
oriøicui, De nu pofli face grâul
1. Noi azi plecæm în
sæ-ncolfleascæ, Fæ-fli datoria, 436 lucrare, Venifli cu noi,
restul lasæ-I Lui!
frafli creøtini, Cæci seceriøul e
mare Dar lucrætori prea puflini!
3. Lui Dumnezeu slujeøte cu
ræbdare, Pæstreazæ ochii inimii Refren: Venifli, venifli cu
deschiøi, Slujirea e favoarea cea græbire, Sæ semænæm, sæ
mai mare, Øi bucuria de la seceræm, Væ înarmafli cu iubire,
seceriø! Lucrarea s-o terminæm!

2. Vom tot lucra pânæ-n searæ,


1. În a Domnului lucra-
435 re Zilnic vreau sæ
Fie senin, fie vânt! Poate
lucrarea-i amaræ, Dar secera-
mæ-nnoiesc; Multæ binecu- vom cântând!
vântare Pe cærarea Lui gæsesc.
Doar pe urma Lui cea sfântæ Voi 3. Peste puflin totu-i gata,
întinde al meu pas Øi porunca-I Harul va fi încheiat; Domnul
de pe urmæ Împlini-voi ceas de aduce ræsplata Pentru acei ce-au
ceas. lucrat.
1. Plecæm, Stæpâne-n Seamænæ sæmânfla, brav
437 via Ta, cæci Tu ne-ai semænætor!
îndemnat; Un singur ceas a mai
ræmas în lume de lucrat. Tu, Refren: Vrednic lucrætor,
Domnul seceriøului, o, scump seamænæ de zor! Fie vreme bunæ,
Mântuitor, Inspiræ pe-ai Tæi fie vânt sau nor! Intræ în ogor,
ucenici sæ-øi facæ slujba lor! fii stæruitor! Seamænæ sæmânfla,
brav semænætor!
2. Tu, Doamne, øtii pe orice
om, oricât de depærtat, La Tine 2. Seamænæ în brazdæ o
nimeni nu-i stræin øi nici de sæmânflæ bunæ, Fii întotdeauna
neglijat! Alungæ bezna lumii harnic lucrætor! Sæ nu plângi la
grea øi tot ce-i pæcætos, Ca tofli urmæ, secerând furtunæ, Seamæ-
sæ vadæ slava Ta în jertfa lui næ sæmânfla, brav semænætor!
Hristos!
3. Seamænæ cu lacrimi, ca
3. Izvor de sfinte frumusefli, Mântuitorul, N-aøtepta sæ-fli fie
ocean de ape vii, Spre Tine, flie mai uøor! Vei cânta la urmæ,
Doamne, ne-ndreptæm preapli- secerând ogorul! Seamænæ
nul inimii! Învaflæ-ne sæ fim sæmânfla, brav semænætor!
model în faptæ øi-n cuvânt, Sæ
flinem sus stindardul Tæu în veci 1. Aø vrea sæ duc în
curat øi sfânt!
439 lume pacea Ta, Iubire
între cei ce se uræsc, Iertare
4. Dreptate plinæ de iubiri øi unde-i plânsæ inima, Credinflæ-n
har neprihænit, Tu eøti al nostru cei ce se-ndoiesc! Revarsæ,
Dumnezeu øi Rege preamærit. Doamne, Duhul Tæu bogat, Sæ
Ajutæ-ne ca sæ græbim mult mângâi cum øi Tu m-ai
aøteptata zi, Când ura lumii mângâiat, Sæ simtæ lumea harul
va-nceta øi pacea va domni! Tæu întreg, Pe cei neînfleleøi sæ-i
înfleleg!
1. Seamænæ sæmânfla
438 færæ zæbovire, Seamænæ 2. Aø vrea sæ duc în lume
sæmânfla seara sau în zori! Te pacea Ta, Cuvântul plin de har
aøteaptæ-ndatæ mare ræsplætire! dumnezeiesc Øi tofli cei însetafli
sæ poatæ bea Din Tine, sfânt pregætit sfinflilor, Între îngeri voi
izvor ceresc! Revarsæ, Doamne, fi-ncoronat.
Duhul Tæu cel Sfânt, Speranfle sæ
se-aprindæ pe pæmânt, Lumina (Canon)
Ta s-alunge noaptea grea Øi tofli
441 Iatæ, vine Domnul
cei triøti sæ cânte slava Ta! nostru øi ne-aduce ræsplætiri: Cei
cu inima curatæ vor træi în
3. Aø vrea sæ duc în lume fericiri! Cu Dumnezeu, cu
pacea Ta, Putere celor care Dumnezeu, Cu Dumnezeu vom
obosesc, Sæ-mi dau øi eu ca Tine fi mereu!
viafla mea, M-ascund în Tine, sæ
træiesc! 1. Iatæ, grânele-øi plea-
442 cæ spicele, Gata sunt de
440 1. Dorul meu ne-ncetat
se avântæ spre cer,
secerat! Vino repede, cât mai
repede, Vreme nu-i de aøteptat!
Unde-i locul promis de Isus Øi
mæ-ntreb îngrijat de am dreptul Refren: Doamne, Te rugæm,
sæ sper Cæ voi fi eu primit în cer, trimite Brafle tari în lanul bogat,
sus... Ca sæ secere azi, cu dragoste,
Rodul sângelui værsat!
Refren: Voi primi eu cândva
în cununæ o stea, O coroanæ ce 2. Strânge roadele-n zorii
Domnu-mi va da? Voi ajunge la zilelor, La amiazæ nu-nceta,
cer, cred statornic øi sper Sæ Domnul clipelor, rodul mâinilor
primesc ræsplætiri ce nu pier! Îl va binecuvânta!

2. Lucrul meu de fæcut nu pot 3. Domnul pune pe tofli sæ


zice cæ-i greu: Am oricând cerul secere, Mergi øi tu în lanul Sæu!
tot ajutor! Sæ fiu pildæ la mulfli Øi poverile fi-vor cântece Când
cæ e bun Dumnezeu, E uøor de aduni cu Dumnezeu.
fæcut, e uøor!
1. Isuse, dæ-mi Cuvântul
3. Lucru-i mult øi Isus vrea sæ
443 Tæu Sæ pot vorbi la fel
dau ajutor La oricine-i cuprins øi eu; Cum Tu m-ai scos din rele
de pæcat Øi atunci ca un dar cæi, Sæ-i scot øi eu pe fraflii mei!
Refren: Mi-aratæ, Doamne, sta descumpænit, Ræsplata e
drumul bun, Ca altora øi eu sæ-l aproape øi timp de odihnit!
spun; Dæ-mi astæzi pâinea Ta din
cer, S-o duc øi celor care pier! 3. Sæ nu priveøti cum alflii la
umbræ se-odihnesc, Odihna lor
2. Puternic prin al Tæu e moarte øi nu destin ceresc! Isus
Cuvânt, Sæ fie-n mine Duhul pe tofli îi cheamæ, dar numai cel
Sfânt, În flæcæri sau în gropi cu trudit Primeøte øi ræsplatæ øi timp
lei Sæ-i întæresc pe fraflii mei! de odihnit.

3. Vorbeøte, Doamne, eu 1. Doamne, marea Ta


ascult, Sæ øtiu cât m-ai iubit de
445 lucrare, Ce se face pe
mult! Din tot ce-mi dai, prin pæmânt, Nu-i prin putere, nici
harul Tæu, Cu drag la fel prin tærie, Doar prin Duhul Tæu
sæ-mpart øi eu. cel Sfânt!

444 1. De fli-este greu pe


cale, særmane peregrin,
Refren: Duhul Sfânt dæ
putere, Duhul Sfânt dæ tærie,
Înalflæ- te-n credinflæ, de dragoste Nædejdea noastræ øi biruinfla Este
mai plin; Lucreazæ cât e ziuæ, Duhul Sfânt!
oricât de istovit, Cæci vine dupæ
muncæ øi timp de odihnit! 2. Ne trimifli sæ spunem lumii
Izbævirea de pæcat; Credinfla
Refren: Timp de odihnit toatæ, speranfla noastræ E-n
avea-vom, în sfârøit, Cæci nu va puterea ce ne-ai dat!
fi întruna de plâns øi de trudit;
Sfârøitul e aproape, sfârøitul mult 3. Nici putere, nici tærie,
dorit, Dureri øi lacrimi n-or mai Doamne, nu avem deloc; Mai
fi, ci timp de odihnit. sus ne cheamæ, mai tari ne face
Al iubirii Tale foc!
2. Aceastæ viaflæ-i datæ ca
pâinea ce-o fræmânfli, S-o pui în 1. N-auzi tu când zice
brazda lumii, sæ plângi øi-apoi sæ
446 Domnul: ,,Unde sunt
cânfli... ‘Nainte prin credinflæ, nu cei ce-Mi servesc?” Copt
e-acuma seceriøul, Dar 3. Aøa cum Eu am fost privit
secerætori lipsesc! Domnul dæ cu uræ, Purtafli øi voi al crucii
ræsplatæ mare Celor care vor greu calvar, Dar vefli primi Duh
lucra! Cine vine, cine zice, Sfânt færæ mæsuræ Ca sæ vestifli
,,Iatæ-mæ în via Ta!” al mântuirii har!

2. De nu pofli stræbate marea 4. Aøa cum Eu am pæræsit


Ca un sol între pægâni, Pofli gæsi mærirea Øi-am dat la tofli ca jertfæ
øi-aici de lucru Între-ai tæi øi-ntre viafla Mea, La fel øi voi sæ
vecini! Pentru-a Domnului væ-mplinifli menirea Pe drum de
lucrare, Sume mari de nu pofli da, cer, suind prin Golgota!
Bucuros Isus primeøte, Øi a
væduvei para!
448 1. Væ cheamæ Hristos,
voia Lui sæ-mplinifli,
3. Zici cæ n-ai dar de vorbire Acum, la al milei hotar! În
Ca un Pavel a vesti? Totuøi pofli brazdele lumii speranflæ sæ fifli, Sæ
vorbi de Domnul Cum El pentru ducefli solia de har!
noi muri! Nu pofli converti
puternici, Cei bætrâni reci de-fli 2. Pornifli, lucrætori ai
vor sta, Ieøi la drumuri øi la Cuvântului sfânt, Sfidafli
garduri Cei smerifli vor asculta! provocæri øi necaz; A Lui e
puterea pe-ntregul pæmânt, Al
1. Aøa cum Eu am fost Lui este braflul viteaz!
447 trimis în lume, La fel si
voi, pornifli pe urma Mea, 3. Sæ nu ocolifli nici o palmæ
Neræsplætifli øi færæ de renume, de loc, Vestifli adeværul oricui!
Dar singuri, nu, Eu nu væ voi Prin valuri de mare sau flæcæri
læsa! de foc, Purtafli steagul dragostei
Lui!
2. Eu væ trimit în valea
suferinflei, La cei pierdufli, la cei 4. Cu toatæ puterea-ntreitei
særmani øi goi Sæ le aprindefli solii, Întregul pæmânt luminafli!
flacæra credinflei Ca sæ Sæ intre în rânduri bætrâni øi
se-ntoarcæ-n staul, înapoi. copii, Solia de har proclamafli!
5. Acum e momentul, e timp sæ te-apuce-n Slujba lui Isus!
de slujit, Vorbifli despre cerul Jertfeøte-fli cu nædejde Toatæ
frumos! E vremea vestirii, e ceas puterea ta! Zor deci, cæ vine
de sfârøit, Prieteni, væ cheamæ noaptea Când nu pofli lucra!
Hristos!
3. Zor deci, cæ vine noaptea,
449 1. În amurgul ce se lasæ
Peste-ntinsele câmpii,
Soarele-i spre apus! Zor, ca sæ
ne ræsaræ Slava lui Isus! Voioøi
Zæbovesc secerætorii La hotar de græbifli la lucru Pânæ s-o aræta!
veønicii. Zor deci cæ vine n noaptea Când
nu pofli lucra!
Refren: Glasul Domnului ne
cheamæ, Seceriøul e în toi! Cine-i 1. Hristos cheamæ-aju-
gata sæ ræspundæ? ,,Iatæ,
451 toare La lucru-n al Sæu
Doamne, suntem noi!” câmp, Cu vocea-I iubitoare
Ne-aratæ drumul sfânt! Prin mila
2. Iatæ, spicele sunt coapte, Ta cea mare Ajutæ-mæ sæ spun:
Holdele abia se flin! Seceriøul ,,Iubite Doamne, iatæ-mæ!”
este mare, Dar secerætori puflini!
Refren: Iatæ-mæ, iatæ-mæ,
3. Cei ce merg, azi, în lucrare, Spre-a Ta lucrare-acum pornesc
Ræsplætire vor primi: Ca øi voios Da, iatæ-mæ, iatæ-mæ,
stelele pe boltæ Vor sclipi, în Iubite Doamne, iatæ-mæ!
veønicii.
2. Eu mæ încred în Tine
450 1. Zor, deci, cæ vine
noaptea, Harnic la lucru
Cu-atâtea noi chemæri Când
glasul Tæu din mine Mæ-ndeam-
fii, Chiar dis-de-dimineaflæ, Ca sæ næ peste mæri! Ca fructe noi
nu-ntârzii! Aleargæ cât e ziuæ, mulflime S-aduc din depærtæri,
Nu-i timpul de-a mai sta! Zor Iubite Doamne iatæ-mæ!
deci cæ vine noaptea, Când nu
pofli lucra! 3. Ræmâi cu mine-n luptæ,
Duømani când se-nteflesc, Øi
2. Zor deci, cæ vine noaptea, dæ-mi putere multæ Mereu sæ
Nu vezi cæ soar’le-i sus? Amiaza biruiesc! O sutæ din o sutæ
M-ajutæ sæ rodesc, Iubite - o træim acum øi-n curând
Doamne, iatæ-mæ! Se-ntoarce Domnul øi totul e
sfârøit!
4. Povara pentru alflii Mi-e jug
øi dar ceresc: Tresalt de bucurie, 2. Cei slabi lucrând s-au cælit,
când altora slujesc! Doresc sæ-mi Cei færæ talent au succes,
caut fraflii, Lucrarea sæ-mplinesc, Chemarea sfântæ-au primit; Dar
Iubite Doamne, iatæ-mæ! tu ce loc, ce destin fli-ai ales?

1. Purtæm cu noi lumini, 3. Coroane-aøteaptæ în cer


452 Prin lume cælætori, Ca Mulflime de stele øi frunfli! Vrei,
sæ se vadæ, pe ‘nælflimi, Ai azi, sæ fii mesager, Sæ strigi cu
mântuirii zori! noi vestea bunæ pe munfli?

2. În cântec noi am strâns 1. Când Domnul Isus


Durerea tuturor, Ca sæ se-opreas-
454 azi ne cheamæ, Datori
cæ orice plâns În harul salvator. suntem tofli sæ lucræm, Pe tofli cei
umili sau de seamæ, Pe tofli cei
3. Cu trâmbifli øi fæclii, În pierdufli sæ-i salvæm! Deviza ne
ultimul apus, Pe tot întinsul vom e mântuirea Ce-n Domnul Isus
vesti Cæ vine iar Isus! am aflat, Spre El ne-ndreptæm
azi privirea Cæci El ne-a iubit,
4. Tu, Doamne, ne-ai chemat ne-a salvat!
Din veac, popor sæ-fii fim; Pe
tofli ce-n cruce ne-ai salvat, 2. Pe aspra cærare a vieflii Prin
Ne-adunæ-n cer, amin! soare pæøim øi prin nor, Ca soli
voluntari ai dreptæflii Eternului
1. E timpul marii Domn Salvator! Cu drag noi
453 treziri! E ultimul ceas lucræm pentru Domnul, Sub
de luptat! În cer se scriu ræsplæ- steagul Sæu ne-am înrolat, Sæ øtie
tiri; O, cât mai e încæ de secerat! de-acuma tot omul, Isus ne-a
iubit, ne-a salvat!
Refren: Trezeøte-te! E timpul
marii hotærâri! Trezeøte-te! Nu 3. Voi tineri ce stafli azi depar-
vrei sæ fii tu pregætit? Apocalipsa te În lume trudifli, apæsafli, Venifli
cæci Isus azi væ-mparte Putere øi 1. Oare n-afli aflat voi
har sæ luptafli! Cu El vom lupta
456 încæ? Domnu-i blând øi
împreunæ Zdrobind greutæfli øi iubitor, El de mii de ani încoace
pæcat, Prin Domnul obflinem Face bine tuturor. Azi cu
cununæ, Cæci El ne-a iubit, ne-a dragoste væ cheamæ Înspre El
salvat! necontenit; Ah, chemarea-I
pærinteascæ Ascultafli-o în
4. Când Domnul Isus în sfârøit!
mærire, Pe nor, în curând, va
veni, Atunci vom primi 2. Binecuvântând poporul Stæ
ræsplætire Øi-n veci fafla Lui vom de-a pururea-ntre voi, El
privi! De-aceea strigæm cu tærie, v-ascultæ rugæciunea Øi væ scapæ
Chiar urle Satana turbat: Mærit din nevoi. Dacæ tofli, cu mic, cu
în etern Domnul fie, Cæci El ne-a mare Înspre Domnul vefli privi,
iubit ne-a salvat! Orice chin, orice durere, Orice
rele vor pieri.
1. De ce nu vii ca sæ ne
455 iei la Tine, De ce nu vii 3. Precum florile se-ndreaptæ
cum ne-ai fægæduit? (:Sau mai Cætre soarele de sus, Aøa
aøtepfli cæ poate tot mai vine, sufletele voastre Sæ se-ndrepte
Vreun suflet ce mai e de spre Isus! El, mai mult decât o
mântuit!:) mamæ, Væ primeøte cu mult
dor… Ascultafli-L cum væ
2. Da, Tu voieøti a lumii cheamæ, El e-al vostru Salvator!
mântuire, Eøti milostiv øi-a toate
ræbdætor, (:Cæci Tu nu vrei sæ 1. Vin la Isus azi,
moaræ-n rætæcire Un singur suflet
457 nu-ntârzia, Fæ-n toate
færæ Salvator. :) cum a zis El, aøa! El este gata
a-fli ajuta, O, vino chiar acum!
3. O, vino Doamne, cu a Ta
mærire, O, vino iar cum ne-ai Refren: Fericit voi fi atunci
fægæduit, (:Sæ-ntemeiezi în pace curat, Când spælat de oriøice
øi iubire A Ta domnie færæ de pæcat Cu Domnul fi-voi
sfârøit!:) neîncetat! O, Doamne, iatæ vin!
2. Ah, vin’ øi-ascultæ de-al Refren: Cine vrea sæ se
Lui Cuvânt, Inima dæ-I-o consacre, Pe altarul lui Hristos?
numaidecât! El fli-este sigur Cine inima-I deschide? Iatæ-L,
coperæmânt, O, vino chiar acum! vine bucuros!

3. O, crede numai, nu te-ndoi: 2. Loc ai pentru orice lucru,


Cu siguranflæ te va primi! Øi De plæceri te-ai alipit, Numai pe
pentru tine El Se jertfi, O, vino Isus Îl lepezi, Pe Cel care te-a
chiar acum! iubit.

1. Vino la apa de viaflæ 3. Ia-auzi, ia-auzi tot mai


458 Când eøti atât de-nsetat, bate, Nu ai vreme sæ-L primeøti?
Vino-n credinflæ la Domnul Cæci De nu-L laøi sæ intre astæzi,
vei fi mult adæpat! Mâine poate nu mai eøti!…

Refren: Græbeøte, vin’, 4. Tot ce ai, ce pofli, degrabæ,


nu-ntârzia, Viafla în dar Lui Isus consacræ-n dar! Vine
Dumnezeu îfli va da! Græbeøte ziua cea din urmæ Când te vei
deci sæ devii sfânt, Sæ fii cu cæi amar…
Domnu-n curând!
1. ,,Pe viafla Mea de
2. Vino acum øi-fli adapæ
460 Dumnezeu: Nu-mi
Cântul speranflei senin, Oriøice place moartea celui ræu, Ci alta
ræu înceteazæ, Sæ fii om nou pe e voinfla mea: Sæ lase ræutatea sa!
deplin! Atunci iertare va primi Øi prin
credinflæ va træi!”
3. Vino, cæci Domnul
te-aøteaptæ! Ce bucurii pofli avea! 2. Chiar dacæ mult ai fi greøit,
Ca un izvor plin de viaflæ Fie øi Sæ nu fii deznædæjduit, Cæci
inima ta! Dumnezeu cu juræmânt, Promite
viafla prin Cuvânt! Aceasta e do-
1. Pentru Domnitorul rinfla Sa, Sæ te întorci din calea rea!
459 pæcii, Inimæ, tu n-ai
sælaø? Ia-auzi cum la uøæ-fli bate: 3. De-aceea nu mai zæbovi
Vrea sæ intre! Tu nu-L laøi… Pierzându-fli vremea zi de zi,
Cæci Domnul nu-fli dæ harul Sæu 4. Cel pæcætos încæ are iertare,
De stæruieøti a face ræu; Øi dacæ Harul mai e oferit; Domnul
nu vrei sæ te-ndrepfli, Pieirea-i tot cuprinde-n iubirea Sa mare Pe
ce pofli s-aøtepfli... orice suflet trudit.

4. Isuse, dæ-mi Tu harul Tæu, 1. Întoarce-te, o, fiu


Chiar azi sæ las tot ce e ræu; Pe
462 pierdut La Tatæl tæu, din
braflul sfânt biruitor Mereu sæ-fii cer, Destul, dar, cât te-ai abætut
fiu ascultætor… Nu vreau deloc Înstræinat de El!
sæ mai amân, Azi sunt al Tæu
øi-al Tæu ræmân!... 2. Întoarce-te aøa cum eøti,
Flæmând øi zdrenflæros; Vei fi
primit cum nu gândeøti, Ca Fiul
461 1. Dulcea chemare azi
încæ ræsunæ: Vino,
Sæu, Hristos.

særman rætæcit! Domnul te poate 3. Întoarce-te, copila mea,


scæpa din furtunæ, El, care-atât Plângând, la Dumnezeu Cæmin
de-a iubit. mai dulce n-ai afla Decât la Tatæl
tæu!
Refren: O, vino-acasæ, vino,
drumefl obosit! Dulcea chemarea 4. Întoarcefli-væ, fii pierdufli,
azi încæ ræsunæ: Vino, azi, suflet Øi fiice-a’ nimænui, Când s-au
trudit! întins atâtea punfli Spre casa
Tatælui!
2. Încæ-auzim azi chemarea
duioasæ Øi-al ei ecou pe pæmânt;
Timpul de har, vremea cea
463 1. Zi de zi Eu te chem,
sæ te-ntorci te aøtept Øi
preflioasæ, Se va-ncheia în suspin nevoind sæ te pierd... Fiul
curând. meu cel pierdut, te voi strânge
la piept, Iubitor, fafla ta sæ-fli
3. Anii se scurg øi se duc cu dezmierd. Øtiu, ai fost chinuit,
græbire, Nu ne aøteaptæ pe noi, rætæcind prin stræini, Ai în
Cele prezise îøi au împlinire, sufletul gol ræni adânci... De
Aproape-i ziua de-apoi. iubirea-Mi gonit, va pieri al tæu
chin, Vindecat, nu vei øti sæ mai 2. Voi, ce cædefli la orice pas,
plângi. Venifli, Isus v-ajutæ, El e cu voi
în orice ceas, Puteri noi
2. Suferinfla purtând, pentru væ-mprumutæ!
oameni træind, Chinul lor
nesfârøit Eu l-am dus... Øi, læsând 3. Voi, ce-ndoialæ tot simflifli,
nesilit cerul de mærgærit, Decât Venifli, Isus væ-mbie! Cu El pu-
tot i-am iubit mai presus. tefli fi fericifli De-acuma pe vecie!
De-aceea suspin, cæci te chem øi
tu fugi. Oare Eu M-am jertfit în 4. Voi, tofli cei triøti øi izolafli,
zadar?... Când mereu Mæ Venifli, El væ invitæ, În El gæsifli
respingi, inima Mi-o usuci, tot ce sperafli, Øi pacea mult
Fiindcæ mâine vei plânge amar! doritæ.

3. Frate drag, tu auzi cum te 5. Sæ vinæ tot cel slab sfios,


cheamæ Isus? Înflelegi tu duiosul Cu inima înfrântæ! Isus væ scapæ
Sæu glas?... Sæ-L amâni încæ-un bucuros De tot ce væ fræmântæ!
an, nici mæcar zile nu-s!
Hotæræøte øi-ntoarce-te azi!
Mâine-i însæ ascuns øi va fi prea
465 1. Vin’ la Domnul cel
iubit, El e gata-a’fli
târziu... Un torent, vremea ajuta! Pentru tine S-a jertfit Sus
curge-n abis!... Azi iubirea lui pe lemn, pe Golgota!
Hrist, focul ei veønic viu Îfli aratæ
tot cerul deschis. Refren: Vin’ la Domnul cât
mai grabnic, Vin la Domnul,
1. O, voi, tofli cei împo- mare, mic! Vino-acum, græbeøte
464 værafli Venifli, Isus væ vin’, Sæ nu stai ca un stræin!
cheamæ! De El vefli fi tofli
mângâiafli Mai mult decât de-o 2. Vin’ la Domnul cel iubit,
mamæ. El e blând’øi iubitor; Øi pe mulfli
a mântuit De pæcat îngrozitor!
Refren: Dulce Nume, Nume
sfânt! Fericirea pe pæmânt E-n 3. Vin’ la Domnul cel iubit,
acest divin Cuvânt: Nume El te-aøteaptæ bucuros! Cât ai fi
scump, ,,Isuse”. de obosit, Vino astæzi la Hristos!
1. O, særmane om, ce-n 3. Ia-auzi bate iar øi iar! Doar
466 lume Ai dureri øi-amæ- nu vrei sæ-L laøi afar’? N-auzi
ræciuni, Vin’ la Domnul de Îi cæ-i Mântuitorul Cel ce stæ la
spune, Øi te pleacæ-n rugæciuni! tine-n prag? De eøti tu biruitorul,
Sæ-I deschizi, sæ-L chemi cu
Refren: Vino dar, vino dar, drag!
Vin’ la Domnul, chiar acum! De
pe tronu-I sfânt de har Azi te 1. Spre-acele flærmuri
cheamæ Domnul bun!
468 din veønicii, Domnul îi
cheamæ øi pe copii! Îngeri cu
2. Ca o mamæ te mângâie, Øi harpe cântæ cu dor, Ia-auzi cum
te scoate din nevoi; Bun tovaræø sunæ cântecul lor:
vrea sæ-fli fie Øi sæ-fli dea speranfle
noi! Refren: Vino acasæ, cerul te
vrea, Totul e gata, nu-ntârzia!
3. Vino, vino dar, degrabæ, Nu asculta de glasul oricui, Tatæl
Azi mai este încæ har; Cæci în te-aøteaptæ în casa Lui!
cerul plin de slavæ, Vrea sæ-fli dea
viafla-n dar! 2. Spre-acele flærmuri din
veønicii, Pærinflii-ndeamnæ pe-ai
lor copii: Vino acasæ, copil
1. Ia-auzi, bate tot me- pierdut, Nu te iubeøte nimeni
467 reu... Cine stæ la pragul mai mult!
tæu? E un Oaspete de seamæ, A
venit cæci te-a iubit! O, auzi-L 3. Patria mea, ce mult te
cum te cheamæ, Suflete, zi-I bun doresc! Øtiu cæ acolo tofli mæ
venit! iubesc! Este deja un loc pregætit,
Vino øi tu sæ fii fericit!
2. Ia-auzi, bate ne-ncetat!
Cine-o fi de aøteptat? O, e
Domnul, cei ce-L lasæ, Cât se
469 1. Auzi cum stæ øi bate
La uøa ta Hristos!
simt de fericifli! Vrei øi tu sæ-L De-atâta timp aøteaptæ Øi
laøi în casæ? Sæ-I deschizi øi sæ-L bate-aøa duios... Øi bate-aøa
invifli! duios...
2. La uøæ stæ øi bate, Ar vrea Øi steag sæ-I înælflafli, Øi pânæ-n
ca sæ-I ræspunzi... De ce sæ mai cele patru zæri Cuvântul Lui
aøtepte? De ce te mai ascunzi?... purtafli!
De ce te mai ascunzi?...
3. Hristos domneøte-n Sion,
3. Sæ nu Îl laøi afaræ, Sæ nu-L Venifli în mii de mii! Mærifli-L
mai laøi în drum! Deschide-I prin cântæri de psalmi, Frumoase
astæzi uøa, Deschide-I chiar melodii! Grupafli-væ sub steagul
acum! Deschide-I chiar acum! Acelor ce-au aflat Cæ-n lumea
asta øi-alte lumi El singur
4. E vremea mântuirii, e-Mpærat!
Comori cu El sæ strângi. O, nu-L
læsa sæ plece, Cæ-n urmæ ai sæ 1. Eu sunt un sol trimis
plângi!... Cæ-n urmæ ai sæ
471 De-un mare Împærat,
plângi!... Cerescul Sæu cuprins E foarte
minunat! O, da, la voi vin eu
5. O, lasæ-L ca sæ intre Cu tine Trimis de Domnul meu, Cæci eu
a cina, Deschide-I toatæ casa, sunt numai solul Sæu!
Deschide-I inima! Deschide-I
inima! Refren: V-aduc Cuvântul
prea frumos Chemarea blândæ-a
lui Hristos, Græbifli øi m-ascultafli
1. Hristos domneøte-n Cu tofli sæ væ-mpæcafli, Sæ
470 Sion, Cu tofli væ bucu- væ-mpæcafli cu Dumnezeu!
rafli! ‘Naintea tronului de har
Voioøi væ-nfæfliøafli! Øi cânturile 2. Din viafla de pæcat, Din
voastre Ræsune cætre cer, Plecafli traiul vostru ræu Ieøifli
genunchiul prinfli, øi voi, Cæci ne-ntârziat, Venifli la Dumnezeu!
Domn e numai El! Oricine va veni Cu El va-mpæ-
ræfli, Cæci în curând El va veni!
2. Nu-i Domn ca El sub soare,
Øi-n vastul univers Pæmânt øi 3. În flara lui Isus Acolo nu-s
stele mii øi mii La semnul Lui dureri, Nici lacrimi nu sunt sus,
privesc! Cu cinste al Sæu Nume Ci numai mângâieri, Cæci tofli cei
mântuifli Sunt veønic fericifli, te-aøteaptæ sus, Sæ nu ræmâi
Græbifli acum deci øi venifli! plângând Pe-acest pæmânt.

1. Trâmbifli ræsunæ prin 3. Salvat aproape, timpu-i


472 negura vremii, Strigæ trecut... Salvat aproape, cerul
profeflii-n Sion. Cerul aøteaptæ de pierdut! Aproape nu-i de-ajuns,
øase milenii Sæ mântuiascæ-orice Lasæ-te-ntreg pætruns! Salvat de
om. vrei sæ fii, Nu zæbovi!

2. Voi ce simflifli, cæ durerea 1. Viafla cum o duci,


væ-nvinge, Øi nu sunt cæi de
474 copile? Inima nu-nchi-
scæpat, Iatæ, pe cruce, Isus cum de! În aceste grele zile Uøa larg
se frânge Pentru al vostru pæcat! deschide!

3. Azi Dumnezeu mai Refren: Facla vieflii arde


împarte iertare, Încæ avem falnic, Azi te cheamæ Tatæl tæu,
Salvator. Încæ o clipæ de sfântæ- Te întoarce cât mai grabnic,
ndurare, Cerul azi e-al tuturor. Lasæ-te de ræu!

4. Doamne, ajutæ a mea 2. Ale tale vise piaræ! Inima


pregætire, Cât încæ nu-i prea nu-nchide, Domnu-n viaflæ sæ-fli
târziu, Vreau ca, apoi, îmbræcat ræsaræ Uøa larg deschide!
în mærire, Veønic cu Tine sæ fiu!
3. Domnul iubitor te cheamæ,
1. Salvat aproape, de Inima nu-nchide, La Cuvântu-I
473 ce-ntârzii? Te-aøteaptæ sæ iei seamæ, Uøa larg deschide!
Domnul, de ce nu vii? Un glas
încearcæ-acum Sæ te opreascæ-n 4. Bucuria lumii trece, Inima
drum, E-n joc viafla ta: Nu-l nu-nchide, Cea din cer cu mult
asculta! o-ntrece, Uøa larg deschide!

2. Salvat aproape din calea 5. Fericire, pace multæ, Inima


rea, Salvat aproape, nu amâna! nu-nchide, Are tot cel ce ascultæ,
Te cheamæ-al Tæu Isus, Îngeri Uøa larg deschide!
1. Iatæ, El vine, Domn suspin Pentru cei ce n-au urmat
475 în mærire, Iatæ, curând Pæstorul divin.
vom vedea ziua Sa! Sub zæri
senine, ce fericire, Cu mii de 3. Pentru cei drepfli bucurii se
îngeri cânta-vom osana! vestesc Øi cu mult dor ei spre
ceruri privesc! Fifli pregætifli
2. Iatæ, El vine, zorii se-aratæ, într-un spirit øi-un gând, Cæci
Cerul se-ncinge de gloria Sa! Cu Isus pe-acest pæmânt coboaræ
mântuiflii, tofli laolaltæ Îi vom curând!
cânta preamærire, osana!

3. Iatæ, El poartæ stele-n (Canon)


cununæ, Gloria Lui orice ochi va
477 Domnul din cer coboa-
vedea! Coruri de îngeri falnic ræ Ca sæ ne ia în slavæ, Aleluia-n
ræsunæ, Cu ei de-a pururi cor Îi vom cânta!
cânta-vom osana!

1. Mai sus de-albastre


478
476 1. Domnul, curând, Se
coboaræ pe nor, Ca
zæri, læsæm Privirea sæ
ne zboare, De unde, grabnic,
sæ-Øi adune iubitul popor, Ce-a aøteptæm Pe Domnul, sæ coboare
aøteptat ræsplætiri de nespus, În slava Lui, pe norul alb, Pe cei
Dupæ cum promis-a Însuøi aleøi s-adune! Aøa Cuvântul
Domnul Isus! spune!

Refren: Tare ræsunæ pe-acest 2. Trecut-au ani de suferinfli,


pæmânt Vestea cæ Domnul Cu pribegiri amare Øi-n dorul
revine curând! Azi tofli sæ strige lacrimii fierbinfli E-atâta
cu dor øi avânt: ,,Vino Doamne aøteptare... De ce-ntârzii, Isuse
sæ ne iei cu Tine-n curând! bun? Ni-e inima pustie! O,
vin’’øi ne mângâie!
2. Sori, lunæ, stele, cu toate
vestesc Cæ în curând vine Prinflul 3. Ni-e dor de casa Ta de sus,
ceresc, Dar ziua-aceea va fi doar De flara minunatæ! Acolo,
Doamne, Tu ne-ai spus Cæ ne vei 1. O, vino, Tu,
duce-odatæ! Sæ vii, sæ vii, Te
480 Emanuel, Sæ izbæveøti
aøteptæm Cu braflele întinse Øi pe Israel Din greu exil, din lumea
candele aprinse! rea; Speranflæ-i în venirea Ta!

Refren: Cântafli! Strigafli!


1. Cu Isus ah, faflæ-n Emanuel Se-ntoarce iar la Israel!
479 faflæ, Fericit mæ voi
simfli, Sæ privesc o veønicie Pe 2. Înflelepciunea cea de sus,
Cel ce mæ mântui! Te aøteptæm la noi, Isus, Ca sæ
domneøti cu Legea Ta Sæ-nvin-
Refren: Am sæ-L væd, da, gæ-n lume dragostea!
faflæ-n faflæ, Sæ mæ satur de privit!
Sus cu Domnul pe vecie, Am 3. O, vino, Tu, al lumii dor,
sæ-L væd necontenit! Sæ fim cu toflii un popor, Sæ cerfli
invidii øi ræzboi Øi cerul sæ-l
2. Ah, de multe ori greøit-am, aduci la noi!
Tare-am mai pæcætuit… Vreau
sæ væd pe Cel ce-mi zice: ,,Eøti 1. Isus, al vieflii
iertat øi eøti primit!”
481 Domnitor, Cel ce pe
cruce a murit, Ca sæ-Øi adune-al
3. El murit-a pentru mine, El Sæu popor El vine negreøit!
mult bine mi-a fæcut, Dar
nicicând eu pân’ acuma Fafla Lui Refren: Va veni, va veni, Va
nu am væzut. veni curând pe albul nor,
Aleluia! Aleluia! Sæ-Øi adune-al
4. Te-am væzut dar ca-n Sæu popor.
oglindæ, Scumpul meu Mântu-
itor, Dar sæ Te privesc în faflæ 2. Azi multe semne preves-
Tare mult mi-e dor, mi-e dor! tesc Øi se-nmulflesc din zi în zi,
Isus al nostru Domn ceresc Pe
5. Cu Isus ah, faflæ-n faflæ, nor va reveni!
Ce-am sæ-I spun când L-oi
vedea? Am sæ strig cu voce tare: 3. Aøteaptæ lumea în zadar Al
,,Mare e iubirea Ta!” pæcii neclintit regat, Cæci
peste-al raiului hotar Nu trec cei în curând! Voi, peregrini, væ
cu pæcat. unifli într-un cânt: Vine Isus în
curând!
4. Pæmântul nou, cel mult
dorit, Se dæ ca fericit sælaø Refren: Vine Isus, vine-n
Acelui ce s-a-nvrednicit A fi al curând! Vine Isus în curând!
Lui urmaø!
2. Spunefli, coline øi munfli øi
1. Hristos, Cuvântul a câmpii: Vine Isus în curând!
482 vorbit, Solemn El ne-a Vine Acel ce pe cruce muri,
fægæduit Cæ în curând va reveni Vine Isus în curând!
Ca Domn pe veønicii!
3. Tunet øi fulger, spre ceruri
Refren: Ce frumos va fi strigafli: Vine Isus în curând!
atunci, Ce frumos va fi atunci! Râuri øi vânturi, solia purtafli:
Ah, vino Doamne, în curând, Vine Isus în curând!
Cu-al Tæu Eden preasfânt.
4. Veøtile zboaræ prin lume de
2. Cei drepfli întâi vor învia,
zor: Vine Isus în curând! Strigæ
Øi ei pe Domnul vor vedea, Aøa
popoare-n durerile lor: Vine Isus
precum L-au aøteptat, În slavæ
în curând!
înælflat!

3. Oraøul sfânt se va vedea, 5. Voi, credincioøi, cætre


Acolo sfinflii vor intra, Ca sæ-øi ceruri privifli: Vine Isus în
primeascæ plata lor În trai curând!. Peste o clipæ vefli fi
nemuritor! fericifli: Vine Isus în curând!

4. În Paradis, în slava sa, Pe


1. Veøti de sfântæ spe-
cei iubifli vom revedea; Dureri øi
moarte vor pieri, Cel ræu nu va
484 ranflæ stræbat depærtæri:
mai fi! Domnul vine în slavæ-mbræcat!
Peregrinul aude spre casæ
1. Trâmbifli, sunafli peste chemæri Din dureri øi adânc de
483 cer øi pæmânt: Vine Isus pæcat...
Refren: El vine, vine, iatæ-L, în slava Lui Acela care crucea
vine iar! Ce-a promis, Domnul ne-a purtat!
va-mplini Øi vom fi, în slavæ,
prin iubirea Lui, Mântuifli pentru Refren: O, vino Doamne,
veønicii! vino în mærire! Te aøteptæm,
privind cu dor nespus… O, vino
2. Se deschid, larg, morminte, iar, pe nori, în strælucire, Ca sæ
sæ iasæ cei drepfli, Credincioøii ce ne iei la Tine, bunule Isus!
dorm în Isus, De pe-ntregul
pæmânt vor sui, mântuifli, În 2. De n-ai venit, doar noi
Edenul mæririi, de sus… suntem de vinæ, noi, Aceøti trei
îngeri tot nepregætifli, Cæ n-am
3. Când va fi revederea cea ajuns la orice limbæ øi popor, În
færæ sfârøit, Mii de mii vom foc øi-n jertfæ zilnic oflelifli!
striga cu un glas, Într-un færæ
hotar osana fericit, Cæ vom fi 3. În Tine Doamne-mi mai
lângæ Domnul acas’... adæp speranfla mea, În zæbovirea
øi în graba Ta, În Duhul Tæu øi-n
4. Aleluia din nou! Aleluia, noul Legæmânt de har, În care
amin! La un pas este flara de sus! intræ încæ cine vrea....
Mai ræbdafli, mai vegheafli! Încæ
foarte puflin Øi vom fi tofli cu
Domnul Isus... 1. Trâmbifli, sunafli, cæ
487 noaptea s-a sfârøit!
485 (Canon)
Domnul vine pe alb nor
Privifli în zæri: lumina s-a ivit!
Vine Isus aøa cum ne-a promis!
Sæ-Øi adune-al Sæu popor; Slavæ Trâmbifli, sunafli la porfli de
Lui tofli sæ-I cântæm Øi în veci Paradis!
sæ-L læudæm!
2. Cerul e plin de bine-
1. Atâta dor s-a strâns cuvântæri, Îngerii tofli ne-aøteaptæ
486 în pieptul nostru slab, cu cântæri! E pregætit locaøul
De-atâta timp, de veacuri nostru, sus! Trâmbifli, sunafli, cæ
adunat! Noi aøteptæm sæ vinæ iar vine iar Isus!
3. Cine-ar putea din drum a Alungæ, Isuse, øi ultima noapte
ne opri? Iatæ, se væd minuni de de chin, Sæ treacæ, sæ treacæ mai
veønicii! Tot ce-am sperat Isus iute øi ultimul lumii suspin!
va împlini. Trâmbifli sunafli,
începe marea zi! 2. Atât de aproape e Domnul,
væd îngerii gata de zbor...
1. Prin ‘nælflimi se-aude Cetatea cea sfântæ îmi cheamæ
488 zvon, Îngeri merg privirea, cântarea de dor. Dæ-mi,
græbifli spre tron, Mirele Doamne, iubirea, sæ spun tuturor
s-a-ncoronat, Haina slavei ce-ai promis, Sæ-mi fie deplinæ
a-mbræcat; Prin albastrele tærii, jertfirea, sæ trec peste-al lumii
Însoflit de mii øi mii, Spre-al abis!
pæmântului hotar, Aleluia, vine
iar! 3. Atât de aproape e Domnul,
væd Legea deschisæ în cer... Sæ
2. Cei salvafli pornesc spre sus las Babilonul în urmæ, Cuvântul
Sæ-ntâlneascæ pe Isus; Într-o mi-e sigur reper. Te rog,
clipæ sunt schimbafli Øi spre Doamne, iaræøi, cu lacrima rugii
ceruri înælflafli. Glasuri, harpe de de foc, Fæ-mi, Doamne, øi mie
lumini, Mântuifli øi heruvimi Au în ceruri, fæ-mi, Doamne, øi mie
pornit, pe albul nor, Cætre lumea un loc!
stelelor.
4. Atât de aproape e Domnul,
3. Dumnezeu din Paradis zæresc ai Edenului zori... Øi-n
Braflele Øi le-a deschis Sæ liniøtea vieflii eterne, aud glas de
primeascæ-al Sæu popor Aøteptat biruitori. Întoarce-Te, Doamne,
cu-atâta dor. Cerul tot s-avem iaræøi cerul senin, Sæ
a-mpodobit, Imnuri noi a treacæ, sæ treacæ mai iute øi
pregætit, Într-o clipæ vom cânta: ultimul lumii suspin!
Aleluia! Osana!
1. Voi, servii
1. Atât de aproape e
490 Domnului, Vestifli al
489 Domnul, aud râul vieflii Sæu Cuvânt, Cæci voi suntefli
curgând... Væd pomul vieflii pe stræjerii Lui Pe-acest stræin
maluri øi pacea în veci surâzând. pæmânt.
2. Cu læmpile arzând 1. Tresæltafli, vine-Isus!
Vegheafli în noaptea grea, Væ
492 E ceas de trâmbiflare Øi
pregætifli un alb veømânt, Ieøifli negurile fug, se-aratæ-ai zilei
‘naintea Sa! zori! Sæ fim gæsifli veghind,
încinøi spre aøteptare, Ca rod al
3. Va fi venirea Sa Un fulger jertfei Lui, cântându-I cu mult
în apus Øi orice ochi Îl va vedea dor!
Pe-al pæcii Domn, Isus.
2. În curând, lângæ tron,
4. O, frate, intræ-n rând, Spre sosi-vom printre astre, Odihnæ
slava lui Hristos, Sæ fii øi tu vom gusta, pe veci, în Paradis!
numit, curând, ,,Rob bun øi Ræpifli, vom admira pe Prinflul
credincios”! vieflii noastre, Ce-n lume
S-a-njosit øi cerul ne-a deschis!
1. Noi aøteptæm o,
491 scump Isus, Cu dor, a 3. Izbucni-vor atunci cântæri
Ta venire, Ca sæ ne iei la Tine, de veselie, Pe fefle vom avea un
sus În sfântæ nemurire! (:Cei zâmbet nesfârøit! Øi, îmbræcafli
ce-L aøteaptæ pe Hristos:) Îi ies în alb, vom repeta-n vecie
spre-ntâmpinare Cu bucurie Cântarea Mielului, cæci El ne-a
mare. mântuit!

2. De-i viafla grea aici la noi,


Ræbdând tofli o vom duce, Ne 1. Mi-e dor de cer,
mângâiem cæci pentru noi Ai
493 nu-mi pasæ de durere;
suferit pe cruce... (:Cu Tine tre- În orice-ar fi nu væd decât un pas
cem noaptea grea:) Prin suferinfli Prin care urc spre marea
amare, Cæci Tu ne eøti salvare! mângâiere, Ce-o voi gæsi la Tatal
meu acas’…
3. Te aøteptæm cæci vii curând
Øi timp mult nu mai este; Refren: Dar pânæ-atunci eu
Tresaltæ inima cântând Aceastæ cânt pe calea vieflii, Din lacrimi
dulce veste... (:Øi ce va fi când strâng mænunchi de bucurii
Te-om vedea?:) Cânta-vom în Øi-aøtept sa trec pe porflile
mærire Nespusa Ta iubire!… Cetæflii, Sæ fiu acasæ-n veønicii!
2. Te voi uita de-a pururi, O, ce loc Isus pregæteøte sus
tristæ lume! La orice pas mereu Pentru-ai Sæi moøtenitori!
m-ai înøelat : Din bogæflii, din
glorii øi renume Nimic de prefl, 4. Va veni o zi când ne va
nimic nu mi-ai læsat… primi, Ca popor, în fafla Sa; De
pe-al slavei tron, al iubirii Domn,
3. Un cer de vis, splendori EL ne va încununa!
færæ de nume Voi admira cu
sufletul uimit Øi voi cânta pe-a 1. Ai curaj, tresaltæ øi nu
veøniciei culme Cæ am ajuns
496 te-ngrijora, În curând
acasæ, în sfârøit… acasæ tofli vom fi; Noaptea lungæ
trece øi-o zi se v-aræta, Când
(Canon) Isus, pe nori, va reveni!
494 Te-aøtept zilnic, Isuse,
Te-aøtept ca sæ revii, În veci Refren: În curând Isus, în
Domn sæ-mi fii! curând Isus, În curând va reveni,
Ne vom întâlni sus cu Domnul,
1. Va veni o zi când se într-o zi, În curând acasæ tofli
495 vor sfârøi Griji, dureri øi vom fi!
le-om uita; Dar nu vom uita cum
iubirea Sa Ne-a salvat la 2. Vom vedea pe-ai noøtri
Golgota... ce-n Domnu-au adormit, Vom
vedea pæmânt øi ceruri noi, Ne
Refren: Va veni, da! Va veni vom bucura în cæminul fericit
o zi Când, pe alb nor, Domnul Pregætit de Domnul pentru noi!
va veni, Da, Îl vom vedea øi-I vom
intona: ,,Mare e iubirea Ta!” 3. Cel ce vine, vine, øi nu va
zæbovi, În curând în casa Lui vom
2. Va veni o zi când vom fi! Cei ræscumpærafli pe Isus Îl
pæræsi fiærmul lumii de pæcat, Øi, vor slævi Veønicia toatæ, zi de zi.
spre alte, zæri vom ‘nælfla cântæri
Pentru Cel încoronat! 1. Sfântæ speranflæ-n
497 inimæ purtæm Cæ
3. Va veni o zi când ne vom Domnul vine în curând!
uimi De-ale cerului splendori! Credinfla-aceasta de la El aflæm,
Întemeiafli pe-al Sæu Cuvânt! 2. Orice deal øi orice vale
Timpul este împlinit, Orice om jertfa Lui o vor vesti; Zorile
va fi zorit! Dafli de veste cât e mæririi Sale orice om le va privi!
har: Aleluia, vine iar! Sfântæ Hrist revine! Hrist revine!
speranflæ-n inimæ purtæm, El ne-a Cântu-acesta-l vom ‘nælfla!
promis øi va veni! Cântu-acesta-l vom ‘nælfla!

2. Sfânta speranflæ azi ne dæ 3. Sæ ræsune-n lumea toatæ azi


puteri Sæ-nfrângem nori de solia ce-o purtafli; Harpa fie
rætæciri; Ea ne consacræ sfintei înstrunatæ øi în coruri tresæltafli:
Sale vreri Øi din pæcat dæ Hrist revine! Hrist revine! Vino,
izbæviri! Prindefli azi solia ei Doamne, în curând! Vino,
Pe-al iubirii Lui temei, Cæci Isus, Doamne, în curând!
Cel plin de har, Aleluia, vine iar!
Sfânta speranflæ-i plinæ de puteri,
În orice timp, în orice loc! 1. Acesta-i Salvatorul
499 meu În care am crezut,
3. Sfânta speranflæ nu va Acesta-i Cel ce m-a iubit Pe când
zæbovi: Se-aratæ zorii ei senini! eu n-am øtiut!
Mergem spre casæ! Cine ne-ar
opri Pe noi, popor de peregrini? Refren: Va veni da,
Timpul este împlinit, Ceru-ntreg Mântuitorul! A Sa iubire am
e pregætit, Iar Isus stæ la hotar, cunoscut. Tresælta-voi cu tot
Aøteptând sæ vinæ iar! Sfânta poporul: Iatæ-n Cine am crezut!
speranflæ nu va zæbovi, Doar
pentru ea noi vom træi!
2. Se-aratæ în curând Isus, În
toatæ slava Sa! În El am pus
1. Hrist revine peste nædejdea mea; Curând Îl voi
498 fire, veste bunæ procla- vedea!
mafli! Alinafli dureri, mâhnire, øi
speranfla înælflafli! Hrist revine! 3. Øi dacæ pentru Domnul
Hrist revine! Prinfl al pæcii, meu O cruce voi purta, Curând,
Te-aøteptæm! Prinfl al pæcii, curând Îl voi vedea: El e ræsplata
Te-aøteptæm! mea!
1. Printre nori de osa- infinit! Isus fie mærit! Glorie,
500 nale, peste râuri de glorie, Aleluia! Glorie, glorie,
lumini, Mii de imnuri triumfale Aleluia! Glorie, glorie, Aleluia!
cheamæ-acas’ pe cei stræini. Isus fie mærit!
Valea morflii se-nseninæ, zori de
cer au ræsærit, Durerea s-a 1. Când El va veni,
sfârøit... Glorie, glorie, Aleluia!
501 poate fi dimineaflæ,
Glorie, glorie, Aleluia! Glorie, Când zorii ræsar peste neguri øi
glorie, Aleluia! Durerea s-a ceaflæ; Isus va veni, limpezind
sfârøit… toatæ zarea, Orice ochi va vedea
slava Sa!
2. Pentru cei ce-n val de
patimi adeværul l-au pæstrat, Refren: Nu! Hristos nu
Pentru cei ce, printre lacrimi, pe va-ntârzia! În curând vom striga:
Isus L-au aøteptat, Porfli de aur, Domnul vine! Iatæ-L, vine!
porfli de slavæ se deschid spre Aleluia, Amin! Aleluia, Amin!
veønicii! Ce minunatæ zi! Glorie,
glorie, Aleluia! Glorie, glorie, 2. De-ar fi în apus când Isus
Aleluia! Glorie, glorie, Aleluia! va sæ vinæ, În noapte târziu, chiar
Ce minunatæ zi! în beznæ deplinæ, Când El va
veni printre flæcæri de slavæ,
3. Domnul este Cel ce-aøazæ De-orice ræu cei aleøi vor scæpa.
masa-n cer la tofli cei buni,
Domnul este Cel ce pune peste 3. Atâta frumos vom træi pe
fruntea lor cununi! Tot cu nume vecie! Tristefli nu vor fi, nici
de iubire fiecare e strigat, Pe veci sfârøit în pruncie! Ah, cine-ar
ræscumpærat! Glorie, glorie, putea ziua Lui sæ descrie?
Aleluia! Glorie, glorie, Aleluia! Fericifli, cu Isus vom cina!
Glorie, glorie, Aleluia! Pe veci
ræscumpærat!
1. Øoapta vremii,
4. Dinspre lumile mæririi
502 dinspre cer, Cu speranflæ
osanale vin øi vin, Cântæ stelele øi viaflæ la noi se coboaræ, Ne
iubire, pentru-a fi frumos deplin, vesteøte tuturor Cæ-n mærirea
Bucuria mântuirii se revarsæ-n promisæ Isus vine iaræ!
Refren: Maranata, suntem 4. Ræsplatæ mare-aduce Acel
gata Sæ ieøim a-L întâmpina! ce ne-a iubit Øi pentru noi pe
Vine ziua minunatæ, Vine cruce Din dragoste-a murit! Aøa
Domnu-n mærirea Sa! Maranata, de mult dorim O, Rege al mæririi,
Maranata, Aleluia! Izvor al nemuririi, În veci sæ Te
slævim!
2. Maranata sæ cântæm,
Lumea-ntreagæ sæ øtie cæ 1. Spune, tu, stræjer
Domnul revine! Maranata sæ
504 trudit: ceasul lumii cât
cântæm, Bucuria cereascæ sæ mai e? Cât mai e de suferit?
simtæ oricine! Când se-aratæ zorile? ,,Sus, pe
munfli, deja se-aprind zorii sfintei
veønicii, Sunæ trâmbifli de argint!
503 1. Sculafli, cæci Domnul
vine Ca Rege øi-Mpæ-
Vine, vine marea zi!”

rat! Primifli cum se cuvine Pe 2. Spune, tu, stræjer trudit: cât


Cel ce ne-a salvat! Creøtini, væ mai este de oftat? Când apare-n
deø-teptafli: Aproape-i veøni- ræsærit albul nor, cel aøteptat?
cia! Cu toatæ bucuria Solia ,,Væd, uimit, cum se-mplinesc
proclamafli! semne-n cer øi pe pæmânt! Øtiu
cæ ele ne vestesc: Vine, vine
2. Aproape este Domnul, Cei Domnul sfânt!”
obidifli, sculafli! Læsafli voi
plânsul, dorul, Privirea ridicafli! 3. Spune, glas de veghetor:
Cæci Domnul adorat, Cu marea dimineaflæ când va fi? Peste
Sa putere Ne-aduce mângâiere, lacrimi, peste dor, soare când va
Ne scapæ de oftat! ræsæri? ,,Øoapta cerului ascult,
chiar de-i încæ noapte grea, Însæ
3. Sculafli cu grabæ mare, nu mai este mult, vine Domnu-n
Særaci de pe pæmânt! El vine slava Sa!”
cu-ndurare Din cerul Sæu cel
sfânt; Vefli fi cu tofli bogafli Cæci 1. Ascultafli veste bunæ,
Domnul væ hræneøte, Øi-n ceruri
505 popoare, Tresæltafli, cæ
væ primeøte Sæ-I fifli de-a pururi zorii ræsar Øi nu-i altæ veste mai
frafli! mare, (:Mai plinæ de-atâta har!:)
Refren: Iatæ, noaptea se venind, El va fi privit Domn øi
destramæ, Soarele e-n ræsærit; Împærat!
Se-aratæ-al pæcii Împærat,
Cântafli-I de bun venit! 3. Al slavei fulger va lumina
Din ræsærit pânæ la apus; În ceruri
2. Sæ cântæm împreunæ, Legea se va vedea Sfântæ, ca
popoare, În curând Isus va veni, Isus!
Atunci ura-n veci va dispare (:Øi
dragostea va domni.:) 4. Domnul atunci va privi cu
drag La cei în albe veøminte
3. Ascultafli veste bunæ, stând; Doar ei vor trece-al veciei
popoare, Dumnezeu e-al prag Spre un nou pæmânt!
vostru-Mpærat; Primifli-L,
întreaga suflare, (:Cæci El ne-a 1. Aleluia, Domnul
ræscumpærat! :)
508 vine! Pregætifli al Sæu
popor! Îngeri mii vestesc solia:
(Canon) Iatæ, vine pe alb nor! Aleluia,
506 Sculafli, Domnul nostru Domnul vine! Vine-al nostru
vine, Sæltafli, dealuri øi coline! Salvator!
Frumoasæ-i speranfla noastræ,
Spre cer fruntea ridicæm! 2. Decât lumea de-ntuneric
Cerul este mai presus! Cu
1. O veste bunæ pe luminæ øi speranflæ Vine, vine iar
507 înælflimi: Vine-n curând Isus! Aleluia, vine ziua! Noapte
mult dorita zi! Dar câfli vor fi grea a fost de-ajuns!
dintre cei chemafli Când El va
veni? 3. Ziua mântuirii Sale Se aratæ
în curând! Vor vedea cu toflii
Refren: Astæzi, alege pe slava Øi mærirea Celui sfânt!
Domnul: E cea mai bunæ zi! Øi Aøteptafli, în consacrare, Zorii
vei avea loc la nunta Lui Când unui nou pæmânt!
El va veni!
4. Væ trezifli, stræjeri ai lumii,
2. În loc de spini, aur împletit Profeflia s-a-mplinit! Nu mai este
Are pe cap Cel crucificat; Pe nor timp de-acuma! Cine este
pregætit? Aleluia! Aleluia! 1. Domnul revine! Ce
Mântuirea a sosit!
511 solemnæ veste! Ceasul
profetic se-mplineøte clar, Al
1. Ne pregætim de Sæu Cuvânt pe veci statornic
509 drum, e înserare, E-un este, Tot ce-am sperat nu poate
ultim ceas de har în Univers... fi-n zadar!
Mai zæbovim doar o clipæ pe
cale, Sæ înælflæm un cânt øi-un 2. Domnul revine! Trâmbifli
ultim vers. de trezire Sunæ, chemând la trai
curat øi sfânt, Înveømântafli ‘n-a
Refren: Domnul cel minunat, Sa neprihænire, Sæ fim Mireasa
vrednic øi-adeværat Ne-a dat Mielului cel blând.
vecia øi cerul ne-a dat! A
Împæratului nostru sæ fie Slava 3. Domnul revine! Prin a Lui
øi lauda în veac de veac! iubire, Vom birui lucrarea celui
ræu, Cæci, peste orice val de
2. Ne îndreptæm spre flærm cu ispitire, Mult mai puternic este
neræbdare, Biruitori, trecând harul Sæu.
valuri øi vânt; De mii de ani Isus
e-n aøteptare Sæ moøtenim cu El 4. Domnul revine! Azi vestim
noul pæmânt! în lume: Suntem în cel din urmæ
ceas de har! Sæ øtie tofli cæ nu-i
3. Al miazænoaptei cer se decât un Nume, Prin care-avem
înseninæ, Cununi de slavæ al mântuirii dar.
se-adunæ de zor; Pe pajiøti verzi
inundate-n luminæ, Ne-aøteaptæ
îngeri cu harpe de dor. 1. Domnul pæcii Se-ara-
512 tæ, Semne mii preves-
tesc: (:Vine Domnul îndatæ
(Canon) Împæratul ceresc!:)
510 Sunt creat sæ fiu iubire,
Dumnezeu e Tatæl meu Øi 2. Domnul slavei Se-aratæ
curând, în nemurire Voi fi cu El, Peste orice popor, (:Le va da
mereu! drept ræsplatæ Dupæ faptele lor!:)
3. Seceriøul e mare, Roade Ce ochiul n-a privit, Ce nimeni
scumpe se coc, (:Grâul pus e-n n-a simflit, Aleluia! Ce loc slævit,
hambare Øi neghina pe foc:) Isus iubit, Tu pentru noi ai
pregætit!
4. Te întreabæ creøtine, Azi
cât nu-i prea târziu, (:Oare cât (Canon)
stai de bine? Eøti neghinæ sau
514 Timpul de har e pe
grâu?:) sfârøit Øi veønicia a sosit! Lasæ-te
de lume øi pofta cea rea,
1. Ascultafli, stræjerul Domnului sæ-I dai toatæ inima!
513 cheamæ! În muntele cel
sfânt dafli larmæ, Sunafli din 1. Ziua cea mare e-aøa
trâmbiflæ-n Sion! Miezul nopflii-n
515 de aproape, Cum pofli sæ
turnuri bate, Deci scoalæ-te øi dormi, moøtenitor ceresc?
lasæ toate, La al redeøteptærii Scoalæ îndatæ, armura fli-o pune,
zvon! Isus Se v-aræta, Sæ-fli dea Øi ieøi sæ-ntâmpini cortegiu-
ræsplata Sa, Aleluia! Haidefli, mpærætesc!
græbifli, cu tofli venifli Øi pentru
cer væ pregætifli! 2. Fiu al luminii, de ce sæ mai
pregefli? O, cât te-mbie divinul
2. Auzi paznicii cum sunæ, Isus! Deci, scoalæ grabnic, cæci
Cum urlæ-a neamur’lor furtunæ! Mirele vine Înconjurat de
Fecioarelor, væ deøteptafli! Mire- oøtirile de sus!
le-n nor alb apare, Încoronat ca
mândrul soare! A’ voastre læmpi 3. Vezi cum suspinæ o lume
iluminafli! Ah, vino pe-al Tæu pierdutæ, Geme de teama de ce
tron, Isuse veønic Domn, Ale- va urma… I-auzi, se-aude al
luia! Noi Te urmæm, ne bucuræm cerului vuiet, Græbeøte, vino, øi
La nunta Ta ca sæ intræm! nu întârzia!

3. Laudæ mærire fiie, Din gura 4. Fugi de dorinflele lumii


noastræ pe vecie, fii-aducem tofli, deøarte, Toate vor trece luate de
Hristos Isus! În cetatea cea de vânt! Vezi, nu læsa veønicia sæ-fli
aur, Încununafli cu-ai vieflii lauri, scape, Învinge tot ce te leagæ de
Mai sus de îngeri Tu ne-ai pus. pæmânt!
5. Numai spre Domnul læsafli sæ sune æst mângâietor
pæstreazæ-fli privirea, Zilnic cuvânt: E a Tatælui dorinflæ sæ væ
aøteaptæ-L pe Cel înviat! Vezi dea un nou pæmânt! E a Tatælui
cum se-aprinde lumina pe dorinflæ! E a Tatælui dorinflæ! E a
dealuri, Încæ puflin øi vei fi Tatælui dorinflæ sæ væ dea un nou
eliberat! pæmânt!

1. Fraflilor, sosit e ceasul 2. Nu væ dafli în mreaja lumii,


516 Când sæ vinæ iar pofta cærnii n-o-mplinifli!
Hristos! Cerul e atât de-aproape, Lepædafli orice ispitæ øi de luptæ
Nu e ceas mai preflios! Cercetafli væ gætifli! Chiar de-om suferi
a voastre inimi, Orice faptæ ocara pentru crucea lui Isus, În
cumpænifli! Lepædafli tot ce væ curând primim ræsplata de la
roade, Øi-n credinflæ fifli unifli! Regele de sus! În curând primim
ræsplata! În curând primim
2. Luminafli în întuneric, ræsplata! În curând primim
Împlinifli al Sæu Cuvânt, Ca sæ ræsplata de la Regele de sus!
recunoascæ lumea Cæ suntefli din
neamu-I sfânt! În Isus, nædejdea 3. Dacæ lupfli pentru cununæ,
voastræ, Væ clædifli ca pietre vii, zvârle ce-i stânjenitor, Cæci va
El e Dætætorul vieflii, Voi suntefli sta la sfânta cinæ numai cel
ai Sæi copii! învingætor! Coapsele acum
væ-ncingefli, læmpile væ pregætifli,
3. Înainte, færæ teamæ, Însuøi Noaptea-ntreagæ strajæ facefli,
Domnul va lupta! Pe copiii Mirele ca sæ-L primifli! Noaptea-
care-L cheamæ Îi va bine- ntreagæ strajæ facefli! Noaptea-
cuvânta! Sus privirea, bærbæ- ntreagæ strajæ facefli! Noaptea-
teøte, Voi cei slabi øi obosifli, ntreagæ strajæ facefli, Mirele ca
Domnul nostru se græbeøte, Deci sæ-L primifli!
øi voi sæ væ græbifli!
4. Privegheafli færæ-ncetare,
1. Ai curaj, tu, turmæ zorii-acum s-au arætat! Pentru
517 micæ, lupta nu o mulfli acea zi mare e ceva
conteni! De vræjmaø nu-fli fie neaøteptat! Veseli fifli cæ vine
fricæ, prin Isus vei birui! Fraflilor, Domnul, ziua chiar de nu o øtifli,
Pregæteascæ-se tot omul, frafli, fulgere în ræsærit! Dang, dang!
surori, fifli pregætifli! Pregæteas- Vine judecata!
cæ-se tot omul! Pregæteascæ-se
tot omul! Pregæteascæ-se tot 1. Sculafli frafli tofli øi
omul, frafli, surori, fifli pregætifli!
520 capul sus, Zorifli în
pregætire! Ca mâine va veni Isus
1. Deøi nu øtim când, În (:În toatæ-a Sa mærire!:)
518 ce ceas Hristos vine,
Dar tot øtim atât: Cæ sunt semne 2. El vine spre a-mpæræfli,
mulflime, Vestind pe curând Pe-ai Lui sæ-i libereze; Aøa cum
Arætarea-n ‘nælflime; În ce ceas, le fægædui, (:Vrea sæ-i înco-
nu øtim când! roneze! :)

Refren: Va veni, privegheafli 3. O, micæ turmæ-n grele


deci, în rugæ, Va veni, Aleluia vremi, Iubitæ eøti de Tatæl, Sæ ai
Aleluia, Domnul vine pe nor, curaj, sæ nu te temi (:Cæci vine
Îmbræcat în mærire În ce ceas, nu Domnul, iatæ-L! :)
øtim când!
4. Øi dacæ lumea te-a urât,
2. Lumina-a ieøit Øi-nfle- Ocara-i fli-e onoare… Statornicæ
leptu-o gæseøte, Stætea proorocit sæ fii, øi-atât: (:Isus îfli e
Tot ce azi se vesteøte, Cæ totu-i scæpare!:)
sfârøit, Deci, ce-alegi hotæræøte,
Cæ nu-i timp de gândit! 5. Mærire lui Isus eu cânt, În
El sper totdeauna; ‘L-aøtept sæ
3. În rugæ vegheafli, fiinefli vinæ în curând (:Ca sæ-mi
candela plinæ, Øi grabnic lucrafli primesc cununa! :)
Cât mai este luminæ! Mult n-o
sæ-aøteptafli, Cæci Isus stæ sæ vinæ 1. Bate ceasul vremii,
Privegheafli, væ rugafli!
521 bate ceasul lumii Miez
de noapte pe-ntreg pæmânt! Sus,
(Canon) în turnuri, mai veghezi? Zorii-au
519 Apocalipsa, ceasul ræsærit! Îi vezi? Vine ziua, vine-n
profetic, Dangæt de clopot, grabæ marea zi!
2. Clipa e solemnæ, datoria 3. Sæ priveghem, cæci noi în
demnæ, Tu, stræjer, dæ de øtire-n tot momentul Cercafli suntem de
grab’! Ce s-a spus, s-a împlinit! patimi omeneøti; Uitând trecutul
Ora-n turnuri a sosit! Dæ de øtire, sæ-ndreptæm prezentul, Privind
dæ de veste lumii-ntregi! mereu spre zæri cereøti!

3. Minunate glorii, clipe de 1. Sfârøitul veacului


istorii Au urcat cætre culmi de
523 træim: Un veac de uræ øi
timp! La al Cerului îndemn, Mai ræzboi, Dar, fericifli, la cer
aøteaptæ doar un semn, Ia privim! Nu e mult øi vine
priveøte, ia ascultæ marea zi! Domnul iar la noi!

4. Trâmbifli tot ræsunæ, iatæ, Refren: El vine iar, El vine


mulfli se-adunæ Pe Isus a-L iar! Ce fericire negræitæ! Se va
întâmpina! Oare eøti øi tu-ntre sfârøi al nopflii chin amar, Cæci
ei? Oare cânfli øi tu cu ei? Vino Domnul vine iar!
Doamne, vin’ degrabæ, vino iar!
2. E cerul øi pæmântul plin De
522 1. Sæ priveghem, rugân-
du-ne întruna, Cæ nici
semnele venirii Lui; Cuvântul
Sæu e ,,DA,” ,,AMIN,” În El nici
nu øtim când Domnul va veni, o umbræ de schimbare nu-i!
Iar semne-au fost, au fost
întotdeauna, Sæ fim dar treji 3. Ce zi mæreaflæ, ce splendori,
orice ar fi! Când trâmbifla va ræsuna Øi
Domnul va veni pe nori! Fericifli
Refren: Sæ priveghem, sæ øi plini de slavæ-I vom cânta!
priveghem! Vine Domnul,
curând! 1. Læsafli læmpile acum
524 sæ ardæ Øi în rugæ
2. Sæ priveghem, fugind de privegheafli! Voi, cu candela
ispitire, Fiinfla noastræ sæ ne-o împodobitæ, Pe Isus întâmpinafli!
consacræm! Sæ devenim fii
demni de mântuire Øi pe Isus Refren: Privegheafli, Isus
sæ-L aøteptæm! revine! Privegheafli, cæ în curând
Ne va duce-n slævi senine, În 3. Væ bucurafli, privind cætre
Edenul Sæu cel sfânt. ceruri, Voi ce-L aøteptafli! Ce
ræsplætire! Ce fericire! Glorie
2. Lepædafli plæceri øi ræutate, Lui cântafli!
Stafli unifli lângæ Hristos Øi
vræjmaøul nu væ va abate Cât ar 1. Luminezi tu oare
fi de mânios!
526 lumea care moare,
Neavând drept soare pe Isus cel
3. Rugæciuni de sfântæ consa- blând? Razæ luminoasæ poartæ a
crare Lui Isus Îi adresafli, Care-n ta faflæ Chiar asemeni Celui
Ghetsemani în prosternare sfânt?...
Væ-arætæ cum sæ luptafli!
Refren: O, frate, frate drag,
4. Privegheafli øi flinefli sfânta Te întreabæ dacæ-a’ tale fapte øi
Lege, Fie lupta cât de grea, În pe alflii-atrag! Dacæ nu, degrabæ,
curând se-aratæ-al nostru Rege lumineazæ-ntreagæ viafla ta prin
Îmbræcat în slava Sa! Spirit Sfânt!

2. Plinæ-i de iubire oare-a ta


1. Spunefli în lume, prin- simflire, Øi compætimire ai de cel
525 tre popoare, Spunefli særman? Pui tu stæruinflæ pentru
oriøicui, Noaptea dispare, biruinflæ Pânæ-n ceruri vei intra?
Domnul apare În maiestatea
Lui! 3. În curând Se-aratæ Domnul
care poartæ Pe tofli drepflii-n ceatæ
Refren: Da, vine Domnul cætre cerul ’nalt! Vrei øi tu a
slavei, Mielul pentru noi jertfit! merge sus spre a culege Roada
Haidefli cu osanale Øi cu bun unui trai curat?
venit!
4. Sau doreøti tu poate a
2. Veøti de ræzboaie nu ræmâne-n moarte Øi sæ nu ai
ne-nspæimântæ, Nici ameninflæri! parte de eternul cer? Când cei
Semne în astre, multe dezastre, drepfli sælta-vor øi în cer cânta-
Sunt doar avertizæri! vor, În abis tu vrei sæ pieri?...
5. Hai la luptæ sfântæ, cætre cer 1. Auzi, goarna-ncepe
te-avântæ, Cum Isus cuvântæ-n
529 sæ sune: E ultimul mare
Evanghelia Sa! Strælucire mare ræzboi! Când Domnul te scoate
ca un veønic soare, Ræsplætire vei din lume, Sæ nu mai priveøti
avea! înapoi!

(Canon) 2. Ascultæ de Domnul acuma,


527 Glasul Domnului a fost Ridicæ-te iar, de-ai cæzut! Nu
Duhului meu adæpost; Când vezi cæ e-aproape furtuna, Øi nu
vræjmaøul a venit, Færæ luptæ a mai e timp de pierdut?
fugit!
3. Isus te-a salvat de la
1. Se aøterne frumos, moarte, Dar încæ mai ai de trudit!
528 peste suflet, un cânt, Se Aleargæ spre cer mai departe, Øi
adunæ din inimi, curat, Este dor nu te læsa biruit!
adunat din vecii øi Cuvânt, Dor
de cer fremætând ne-ncetat... 4. Alungæ chemarea mulflimii,
Øi teama din inima ta! Te-aøteap-
Refren: E timpul mærefl, de tæ cântând heruvimii, Fii tare øi
profefli aøteptat, E timpul dorit øi nu te læsa!
chemat; Iubirii divine de-acum
vom cânta: Aleluia, în veci,
Osana! 1. Fraflilor, vedefli sem-
530 nalul dinspre veønicii?
2. Se aude, crescând, zvonul Ne soseøte ajutorul øi vom birui!
Ploii Târzii, Se întinde
pe-ntregul pæmânt. Semne-n cer
Refren: ,,Nu cedafli, Eu vin
se-nteflesc, se græbesc glasuri mii
curând!” Isus ne-ndeamnæ iar,
Într-un ultim øi sfânt legæmânt.
Fifli cu ochii cætre cer: Vom sta
prin al Sæu har!
3. Se revarsæ-n væpæi ceru-
ntreg, luminând Slava Lui peste-
al lumii hotar... A venit ziua Lui, 2. Mari ispite ne atrag de
ziua Mielului blând, Tresæltafli, partea celui ræu, Dar vitejii øtiu
Hrist e Domn, vine iar! sæ lupte pentru Dumnezeu.
3. Iatæ steagul! Sunæ goarna! 2. Ducefli marea veste,
Haidefli bravi ostaøi! Cu Hristos holdele sunt gata, Mult timp nu
stræpungem oastea marelui mai este, vine judecata! Dafli de
vræjmaø! øtire-n larga zare, tofli sæ ia
aminte: Sæ-I aducefli închinare
4. Greu øi lung mai e ræzboiul, bunului Pærinte.
dar se va sfârøi; Iatæ, vine-al
nostru Domn, cu El vom birui! 3. Cade Babilonul, demoni
ies din fire, Tot mai mult li-e
1. Ploaia Târzie promi- tronul dat spre nimicire. Cine stæ
531 sæ Vars-o în lume sub semnul fiarei, cine i
de-acum, Înviorarea revarsæ, se-nchinæ Va avea aceeaøi
Udæ-nsetatul Tæu câmp. soartæ, pentru-aceeaøi vinæ.

Refren: Ploaia Târzie, Ce Tu 4. Ziua mântuirii gata-i sæ


ne-ai fægæduit, Stropii ei scumpi se-arate, În cuprinsul firii, ceas
ne trimite, Planul sæ-fii profetic bate. Trei solii azi
fie-mplinit! trâmbifleazæ pe pæmânt øi mare:
Vine ziua cea din urmæ, ziua Lui
2. Ploaia Târzie promisæ Vine cea mare!
din mari depærtæri, Unda ei vine
voioasæ Øi-aduce pline puteri.
1. Vezi, pe nori El vine
3. Ploaia Târzie promisæ
533 iaræ, Cel pe cruce
Trimite-acum Te rugæm, Inima ræstignit! Îngeri mii Îl înconjoaræ
noastræ-i deschisæ, ‘Naintea ta ne Judecata a sosit!
plecæm!
Refren: Aleluia, vine-mpæ-
1. Neguri destræmate ræflia Sa, Aleluia, vine-mpæræflia
532 zorilor se-nclinæ, Ceas Sa!
profetic bate, Domnul stæ sæ
vinæ; Trei solii azi trâmbifleazæ 2. Orice ochi Îl recunoaøte Pe
pe pæmânt øi mare: Dafli mærire Hristos cel înviat, Bucuria-n tofli
Celui veønic, slavæ øi-nchinare! renaøte, Cerul tot va fi curat!
3. Cer, pæmânt, se înspæi- 2. Mai avem o clipæ doaræ,
mântæ, Tremurând sub trâmbi- Mai avem numai un pas, (:Înger
flæri! Tofli duømanii-n fafla-I sfânt deja mæsoaræ Harul cât a
sfântæ Se topesc în remuøcæri! mai ræmas.:)

4. Slavæ, cinste øi-nchinare 3. E chemat la judecatæ Orice


fiie, Miel nebiruit! Tresæltafli, om de pe pæmânt! (:Cine va
pæmânt øi mare, Izbævirea a putea sæ øadæ Înaintea Celui
sosit! sfânt? :)

1. Eøti tu creøtin adevæ- 4. Tremurafli voi, munfli øi


534 rat, Eøti cu iubire- nveø- mare, A sosit ziua de-apoi!
mântat? Øtii cæ Isus te-a cæutat, (:Doamne, Tu ne eøti scæpare!
(:Øi te-a gæsit, øi te-a salvat?:) Doamne, milæ ai de noi!:)

2. Eøti tu creøtin curat mereu 1. Când Isus, Domnul


Ascultætor de Dumnezeu?
536 vieflii, revine În hainæ de
Træieøti aøa precum s-a spus (:Ca judecætor, Va rosti o sentinflæ de
un copil al lui Isus?:) bine, Sau doar un cuvânt
arzætor?...
3. Te-ai întrebat, øi pofli sæ
spui Cæ eøti øi tu urmaøul Lui? Refren: Pregætit azi grâna-
Cæ, mântuit, pofli merge-acum rul aøteaptæ, Pentru ce în pæcat
(:Cu Domnul pe-al dreptæflii zæbovim? Când va fi judecata
drum? :) Lui dreaptæ, Prea târziu sæ ne mai
pregætim!
4. Fii deci luminæ pe pæmânt,
Ca un copil al Celui sfânt, 2. De-ai slujit pe Isus, El va
Te-mbracæ-n harul cel divin, spune: ,,Ai fost robul bun,
(:Ca-ntr’adevær sæ fii creøtin!:) credincios”! Dar nespus de
cumplit o sæ sune: ,,În foc
1. Auzim un freamæt cu-acest rob ticælos!”
535 mare, Ceasu-n cer bate
zorit; (: Pe pæmânt e strâmtorare, 3. Celor sfinfli împærflind haine
Timpu-aproape e-mplinit!:) albe, Isus bucuros va zâmbi Øi
din piept osanale, ca salve, 1. Din cer, din sfântul
Deodatæ spre El vor porni!
538 Sanctuar Se pregæteøte
timp solemn, În cel din urmæ
4. Poate-n somn aøteptarea ceas de har Sæ fie pus, pe frunte,
ni-i frântæ, Dar vasul ræbdærii e semn.
plin? Când Isus ne invitæ la
nuntæ, Ulei sæ nu fie puflin! Refren: Suntem gata, gata a
primi Semnul vieflii pentru
1. Acum se spune oriøi- veønicii, Suntem gata a-L
537 cui, Chiar celui ce nu întâmpina Pe Cel ce vine-n slava
vrea sæ-i spui, Cæ Domnul vine Sa!
în curând Din ceruri de la Tatæl
sfânt. 2. Sunt îngeri pe pæmânt
trimiøi Sæ-i sigileze pe cei buni,
2. El Se coboaræ pe alb nor, Pe cei aflafli în carte scriøi În
Ca drept suprem Judecætor! clipa ultimei furtuni.
Atunci tot ochiu-L va vedea
Øi-orice defaimæ va-nceta. 3. În ceata celor mântuifli Vei
fi øi tu, voi fi øi eu? Acum e
3. Acum e timpul harului timpul, pregætifli Sæ-L întâlnim
Când se mai iartæ oriøicui, Dar pe Dumnezeu!
timpul când s-o fi sfârøit, Amar
de cel nepocæit!
1. Nu va pieri cel cre-
4. Dacæ cei drepfli abia se flin
539 dincios: La viaflæ
În fafla Judelui divin, Cei Domnu-l va chema; Cel ce
pæcætoøi unde-or fugi De a se-ncrede în Hristos Se odih-
mâniei Sale zi? neøte-n mâna Sa!

5. Oriunde-aø fi, orice-aø græi, 2. Nu va pieri cel ce-a avut


Ajutæ-mi voia-fii a-mplini, Ca Un suflet bun øi nepætat, Pe
Tu, iubit Mântuitor, Sæ-mi pofli Dumnezeu L-a cunoscut Øi prin
fi blând Judecætor! credinflæ L-a urmat!
3. Nu va pieri cel ce-a iubit 1. Eu øtiu cæ Domnul
Neprihænirea Domnului, El stæ
541 este viu Øi vine pe
øi doarme liniøtit În aøteptarea pæmânt! De-ar fi chiar în
zilei Lui! mormânt sæ fiu, Îl voi vedea
curând.
4. Nu va pieri cel ce-a gustat
Din Trupul frânt pe Golgota; Lui 2. Cu glasul Lui mæ va chema
Dumnezeu s-a-ncredinflat, Din somnul morflii reci Øi ochii
De-aceea el va învia! mei Îl vor vedea Pe Domnu-n
veci de veci.
1. Val de pace øi iubire
540 Eu prin Domnul am 3. Azi moartea este-al meu
aflat, Cæci væzui ‘n-a Sa privire câøtig, Oricât mi-ar fi de greu,
Dorul Lui de-a fi salvat! Cæci vreau curând s-ajung sæ
strig: Acesta-i Domnul meu!
Refren: Ce iubire, ce iubire
Am din partea lui Isus! Cætre
slævi de nemurire Azi mæ las de
542 1. În pace stæ cel credin-
cios Pân’ la venirea lui
El condus. Hristos! Plin de nædejde-a
adormit Cæ Domnul nu l-a
2. Øi-n mormânt de-aø fi o pæræsit.
vreme, Sigur stau în mâna Sa,
Øtiu cæ El o sæ mæ cheme, Ochii 2. Oricine-am fi, suntem
mei Îl vor vedea! pæmânt, Creafli cu-al Domnului
Cuvânt, Iar viafla e un timp de
3. În iubirea-I minunatæ Eu har S-aflæm al mântuirii dar.
mi-am pus nædejdea mea, Azi
mai mult ca altædatæ Cred 3. Træim aici puflin timp doar,
fægæduinfla Sa. O viaflæ plinæ de amar, Dar prin
Isus vom câøtiga Pæmântul nou
4. Val de pace øi iubire Azi în slava Sa.
prin Domnul am aflat Cæci aøtept
a Sa venire Ca sæ fiu la cer 4. Aøtept ivirea noii viefli La
‘nælflat. învierea celor drepfli; Aøtept
viafla de apoi Când Dumnezeu va suim, Unde nu-i nici o mâhnire,
fi cu noi! Nici vreo urmæ de suspin!

1. Priveøte la Domnul øi 3. Din a noastræ viaflæ


543 nu dispera, El øtie trecætoare, fiinem minte numai
durerea din inima ta! El simte azi bucurii... Tot ce-i greu øi tot ce
cu tine… doare Au pierit în veønicii!

2. Noi plângem cu cei ce 4. Poarta slavei, iatæ, se


suspinæ øi plâng; În rugæ øi deschide, Ræsplætind credinfla
mâinile noastre se strâng Øi tuturor! Øi, în brafle, ne cuprinde
suntem lângæ tine! Scumpul nostru Salvator!

3. Cu Domnul sæ nu-fli fie


fricæ defel: Sæ treci suferinfla te
545 1. Revedea-ne-vom
odatæ În lumina cea de
sprijinæ El, Cu braflele-I sus, Unde-i viafla minunatæ,
divine! Unde e Hristos Isus!

4. Se scrie în cer toatæ lacrima Refren: Ne-om vedea, ne-om


ta. Tu n-ai sæ treci singur prin ora vedea Da, ne vom vedea odatæ
cea grea: Isus e lângæ tine. În lumina cea de sus, Unde e
Hristos Isus.
1. Glas de slavæ, glas de
544 preamærire, Slavæ Celui 2. Vom vedea pe fraflii noøtri
care ne-a’nviat Øi la El, în Dupæ-a vieflii luptæ grea; Colo
strælucire, Din morminte ne-a sus la masa obøtii Sub al vieflii
chemat! pom vom sta!

Refren: O, ce zi uimitoare 3. Vom vedea cetatea sfântæ


Pentru îngeri øi pentru tofli cei Lângæ marea de cristal, Vom
vii! Særbætoare mare: Pe tofli cei cânta cu cei ce cântæ La ospæflul
dragi vom întâlni!... cel regal.

2. Îmbræcafli în sfântæ 4. Însæ inima ne doare, La cei


nemurire, Cætre ceruri, fericifli, dragi, când ne gândim: Fi-vor
tofli acolo oare, Cu Isus sæ Refren: Nu va mai fi decât
ne-ntâlnim? puflin De pribegit ca peregrin…
Când Domnul vine cum a zis,
1. Las’ sæ merg, las’ sæ Vom fi cu El în Paradis.
546 merg, Pe Isus doresc
sæ-L væd, De Cuvântul Sæu curat 2. Spre-a ne putea pæstra
Sufletul mi-e însetat, (:Lângæ curafli De tot ce-i ræu ne-am des-
tronu-I vreau sæ øed!:) pærflit; Prin sânge sfânt am fost
spælafli, Øi cætre ceruri am pornit!
2. Ce frumos, ce frumos E în
flara lui Hristos! Aripi, aripi de-aø 3. Isus în slavæ va veni Pe
avea, Peste zæri tot aø zbura, tronul Sæu împærætesc! Atunci
(:Pân-la tronu-I maiestuos!:) stræini nu vom mai fi Ci fii ai
Tatælui ceresc!
3. Cum va fi, cum va fi Colo
sus când voi sosi, În oraøul cel 1. Venim trudifli Din
de aur, Al lui Dumnezeu tezaur,
548 deznædejde øi noapte,
(:Unde-n veci voi locui?:) C-un dor aprins de izbævire øi
dreptate; Doar Cuvântul ne-a
4. Paradis, Paradis, Porflile tu dus Printre nori tot mai sus, Spre
mi-ai deschis!… Ce splendoare culmi, plini de speranfla cæ vine
e în tine, Cine poate spune, cine? iar Isus! Din tatæ-n fiu, Ducem
(:Doamne, parcæ e un vis!:) øtafeta nædejdii, Un dulce-amar
împærtæøit de tofli profeflii; Azi,
5. Soare sfânt, Soare sfânt, Ce mai mult decât ieri, Este scrisæ
stræbafli întreg pæmânt, Ochiul pe cer Asigurarea ca El ne-a
Tu mi l-ai deschis Ca sæ væd ce condus prin dureri.
mi-ai promis; (:Veønic numai
fiie-fii cânt!:) 2. Popor advent, Ridicæ-fli
fruntea øi cântæ: Azi pofli privi
1. Suntem stræini øi de pe ‘nælflime flara sfântæ!
547 cælætori Cæci flara Niciodatæ n-a fost Timpul mai
noastræ este sus; Privim spre ea preflios S-aprinzi lumea de dorul
neræbdætori Pân’ la venirea lui venirii lui Hristos! Pe-ntreg
Isus. pæmânt Semnele-aratæ sfârøitul,
Dar dupæ-apus noi øtim ca vine 2. Væd zidurile tale mari Cu
ræsæritul: Un pæmânt înnoit... porfli din pietre vii Øi stræzi de
Tronul alb, strælucit... Vino, aur preacurat Sæpate-n veønicii.
Isuse, poporul Tæu e pregætit!
3. Ce ochi de om n-a mai
1. Ne aøteaptæ-un cæmin væzut, Nici inimi n-au gândit,
549 strælucit, În credinflæ Aøa e locul nostru, sus, De
øi-acum Îl vedefli; Un cæmin de Domnul pregætit.
Isus pregætit, Luminos, fericit øi
mærefl! 4. O, Doamne, dæ-mi, Te rog,
puteri, Prin harul Tæu ceresc,
Refren: Mult timp nu va mai Mereu spre-a’ Tale ræsplætiri Eu
fi Pân’ ce Tatæl ne-adunæ pe tofli! flintæ sæ privesc!
Atunci va ræsæri Soarele mult
doritei dreptæfli! 1. M-a cuprins un dor
551 de casæ, Dor de patria
2. Sus cântarea ræsunæ frumos
de sus… Inima-mi se simte-
Pe Hristos preamærind ne-ncetat!
atrasæ De iubirea lui Isus!
Fericiflii tresaltæ voios, Cæci
Fericire mult visatæ, Cum
pæcatul s-a dus, e uitat!
sæ-ncapi în bietu-mi piept, Când
3. Pe pæmântul cel nou, voi moøteni odatæ Mult mai mult
proslævit, Într-un spirit øi-un decât aøtept?
gând tofli servim, Lui Isus
care-atât ne-a iubit, Pætimind ca 2. Lumea cu-ale ei ispite Nu
sæ ne mântuim! mæ poate fline-n loc, Cæci spre cer
îmi stau flintite, Dor aprins,
4. În cæminul mærefl, uimitor priviri de foc! O, nespusæ
Odihnesc fericiflii tihnifli… A bucurie, Trai mærefl, de
venit iatæ øi rândul lor, Cæci nedescris, Când Isus va fi sæ vie
destul cât au fost prigonifli! În mærire cum a zis!

1. Ierusalim, oraø slævit, 3. Azi când inima-mi suspinæ,


550 Ce mult eu te iubesc! Doru-mi zboaræ mângâios Cætre
Cu tine-n gând adorm ades’, flara de luminæ, fiara pæcii lui
Cu tine mæ trezesc... Hristos… Øi-nfrunt orice
suferinflæ Amintindu-mi de-un Refren: O, flara mea, o flara
cuvânt Din a Lui fægæduinflæ: mea, Îndatæ voi intra în ea! La
,,Iatæ, zice, vin curând!” marea de cristal voi fi, Cu tofli
cei sfinfli voi locui, Cæci Domnul
chiar mi-a pregætit Un loc plæcut
1. Dor nestins de apæ øi fericit!
552 vie Øi de cerul necu-
prins, Din adânc de veønicie, 2. Isus cu mine va intra, Cu
Sub aripa Lui m-a prins. Adieri ochii mei Îl voi vedea! A Sa
din pomul vieflii Dor de stele iubire-o voi simfli Prin care El mæ
mi-au adus, Dor de pacea mântui.
dimineflii Øi de glasul Tæu, Isus...
3. O, ce favoare sæ vedem Pe
2. Tot pe drumuri færæ stele Tatæl nostru în Salem, În veønicii
Pasul meu trudit m-a dus; cu El vom fi Øi-n slava Lui vom
Rætæcesc øi azi prin ele Øi mi-e locui.
dor sæ vii, Isus... Braflul Tæu
divin întinde-mi, Umbrele în jur 4. Când mântuiflii vor primi
când cresc; Farul crucii mi-l Ræsplata lor în veønicii, Cu
aprinde, Drum în noapte sæ Domnul fi-vor tot mereu Øi-or
gæsesc... preamæri pe Dumnezeu!

3. Lângæ poarta de luminæ Te 1. O, sfânt oraø de slavæ


aøtept, Isuse-acum, Inima de dor
554 plin, Ierusalim ceresc,
mi-e plinæ, Pasul obosit de drum; Aøtept cu sufletul senin Curând
Iartæ-mi rætæcirea toatæ Prin sæ te privesc!
pustiul de pæcat; Sæ mæ duci la
Tine, Tatæ, În Edenul minunat! 2. Pe stræzi de aur sæ pæøesc,
Nespus de fericit, Cu Domnul
meu sæ mæ-ntâlnesc, Cu Cel ce
1. Existæ-o flaræ-a lui m-a iubit!
553 Hristos, Ce loc sub-
lim, ce loc frumos! Aceea fi-va 3. În fiecare-a øaptea zi ‘Nain-
flara mea Când voi putea intra tea Lui sæ vin, Cu tofli cei sfinfli
în ea. în veønicii, Mereu sæ mæ închin!
1. Vreau sæ cânt azi un iubit, Au ræbdat, au sperat øi-au
555 imn despre flara de sus, crezut.
Un cæmin de noi tofli aøteptat!
Fericitul sælaø pregætit de Isus 1. (:Mii de îngeri vesti-
Unde nu-i nici amar nici oftat,
556 tori:) Fericifli, cætre cer
Azi îl cânt øi-l repet ne-ncetat: se-avântæ-n zbor Mii de îngeri
Fericitul sælaø pregætit de Isus, vestitori.
Unde nu-i nici amar, nici oftat...
2. (:Într-un nou Ierusalim:)
2. Ca prin vis doar zæresc un Heruvimii anunflæ cæ sosim
oraø uimitor, Între ziduri de Într-un nou Ierusalim.
iaspis curat; La pæmântul cel nou
mæ gândesc øi mi-e dor, Ah, mi-e 3. (:Orice om e aøteptat:) De
dor de-acel loc minunat, De iubitul øi marele-Mpærat Orice
oraøul cel færæ pæcat... La om e aøteptat.
pæmântul cel nou mæ gândesc øi
mi-e dor, Ah, mi-e dor de-acel 4. (:Cætre ceruri am pornit:)
loc minunat! Sæ-L vedem pe al nostru Miel
iubit, Cætre ceruri am pornit.
3. Ce frumos øi mærefl fi-va-n
flara de sus, Unde lacrimi de dor 5. (:Lângæ tronul Sæu vom fi:)
nu mai sunt... Fericiflii acolo Øi, domnind cu Isus în veønicii,
’nælflafli de Isus Vor træi ce-au Lângæ tronul Sæu vom fi.
crezut pe pæmânt, Cetæfleni ai
oraøului sfânt... Fericiflii 6. (:Mântuifli prin harul Sæu:)
acolo-nælflafli de Isus Vor træi Vom scæpa pentru veci de orice
ce-au crezut pe pæmânt. ræu, Mântuifli prin harul Sæu.

4. Tot ce ochi omenesc 1. Cum ne va fi când


nicæieri n-a zærit, Nici prin
557 dupæ luptæ-amaræ Øi
mintea cuiva n-a trecut, Le va da dupæ-un trai aøa împoværat, Vom
Dumnezeu celor ce L-au iubit, moøteni o minunatæ flaræ,
Au ræbdat, au sperat øi-au crezut, Pæmântul nou, atât de aøteptat?...
Øi prieteni cu El s-au fæcut... Le Când praful scuturând de pe
va da Dumnezeu celor ce L-au picioare, Ne luæm adio de la
suferinfli, Atunci ne-om øterge 2. Ne-aøteaptæ Tatæl iubitor Øi
fafla de sudoare Cæci moøtenim îngerii cei buni. Zburæm prin
aøa fægæduinfli... soare arzætor, Prin neguri øi
furtuni. Iubirea Lui ne-a dat O
2. Cum ne va fi când peste cale de urmat; Lumina ei ne
zæri albastre, De îngeri sfinfli va-ntæri Øi nu ne vom opri!
vom fi întâmpinafli, Øi ajungând
la flinta vieflii noastre, Vom 3. Atâtea stele, mari øi mici,
tresælta, pe veci eliberafli?... Ne-ntâmpinæ cu dor, Cæci flara
Acolo-n veci e numai tinerefle, noastræ nu-i aici Pe flærmul
Ai vremii dinfli nimic nu au de pieritor... Aøa ne-a fost promis
ros... Un cântec nou oricine o Øi nu e doar un vis, Acolo-i flinta
sæ-nvefle Sæ laude iubirea lui ce-o dorim, Spre ea cælætorim!
Hristos.
4. Intrafli în rânduri chiar
3. Cum ne va fi când vom acum, Urmaøi ai lui Isus, Cæci
vedea pe Domnul, Øi ochii Sæi jertfa Lui ne face drum Spre flara
cei buni øi iubitori, Øi-acele ræni cea de sus! De-aproape sæ-L
din care se værsaræ Mulflimi de urmæm, Prin har înaintæm!
stropi de sânge salvator?... Avem o flintæ de atins Øi-un Rege
‘Nainte deci, ‘nainte pe cærare, neînvins.
Chiar oriøicât ar fi sæ suferim!
Ræsplata e de mii de ori mai
mare, Decât ce-am øti chiar noi 1. Frumoasæ flaræ, scump
sæ ne dorim!...
559 regat, Cu cer în veci
senin, Pæmânt de roade încærcat
Øi munfli de slavæ plini,
1. Existæ flara stelelor, Frumoasæ flaræ, flara mea, Isus S-a
558 Tærâm de veønicii, umilit Sæ-mi dæruiascæ-n pacea
De-ar fi tot cerul plin de nori Øi ta Cæminul meu dorit!
tot o vom zæri! Noi flinem pas
întins Spre cerul necuprins; Prin 2. Frumoasæ flaræ, veønic plai,
harul Celui drept øi sfânt, Pornim Cu îngeri fericifli, Cu vers de
mai cu avânt! cruce øi Sinai Øi oameni
mântuifli! Frumoasæ flaræ, flara 3. Øtim un râu cu val de slavæ
mea, Isus a sângerat Sæ-mi dea, Dinspre marile ‘nælflimi, Unde
din fericirea ta, Un vis adeværat! vin sæ se închine Heruvimi øi
serafimi.
3. Frumoasæ flaræ, tainic dor
Cântat de-atâfli martiri, Mereu ai 4. Øtim un râu unde sosi-vom
fost nædejdea lor Pe rug øi-n Într-o fericitæ zi, Haine albe øi
prigoniri! Frumoasæ flaræ, flara coroane Færæ merit vom primi.
mea, Isus a fost stræpuns, Din
slava, ta comori sæ-mi dea Øi har
îndeajuns! 1. Privesc cu dor spre
561 Canaan, Spre flara cea
4. Frumoasæ flaræ port în de vis, Acolo-n zæri, peste Iordan
gând, Cu marea de cristal, Cu E locul cel promis!
cei ræscumpærafli cântând Din
harpæ øi chimval! Frumoasæ Refren: Gândul meu zboaræ
flaræ, flara mea, Isus a înviat ne-ncetat Spre-acel cæmin
Sæ-mi dea, în strælucirea ta, binecuvântat, Când voi ajunge la
Coroanæ de-mpærat! liman, În doritul Canaan!

1. Øtim un râu cu apæ 2. Isus, mæritul Împærat,


560 vie Dinspre tronul Celui Aøteaptæ cu mult dor Poporul
sfânt, Nu departe, într-o flaræ Sæu ræscumpærat Prin sânge
Cum niciunde pe pæmânt... salvator.

Refren: Lângæ râul veøniciei 3. Lumina slavei curge blând


Frumos e locul de-ntâlnit, În Din cele patru zæri, Cetatea,
curând vom fi acolo Cântând muntele cel sfânt Zâmbesc în
osana nesfârøit... depærtæri…

2. Øtim un râu ca o luminæ 4. În flara pæcii nu-s dureri,


Dinspre-al cerului palat, Peste Nici moarte, nici suspin, Isus
unda lui cereascæ Pomul vieflii ni-e viaflæ øi puteri În veønicul
stæ plecat. cæmin.
1. Mi-e dor de-acas’, de 1. O, ce flaræ minunatæ,
562 casa pærinteascæ, De
563 Pe-acel flærm atât dorit!
Tatæl meu cel iubitor; Chiar Cætre ea, iubirea-mi toatæ Suie-n
dacæ-ar fi ca rob sæ mæ zbor neobosit... Voi ajunge, voi
primeascæ, De-odihna Lui mi-e ajunge Plaiul ei, al ei palat!
dor, mi-e dor... Cu mii de planuri Preflul Golgotei, de sânge,
am plecat de-acasæ, Dar Mi-este har nemæsurat!...
toate-acum pe suflet mæ apasæ,
Un singur dor, atât mi-a mai 2. O, ce flaræ de mærire Este
ræmas: Mi-e dor de-acas’, mi-e dincolo de zæri! Doru-mi færæ
doar de-acas’... mærginire Trece zilnic
depærtæri!... Voi ajunge, flara
2. Mi-e dor de-acas’... prin vis dragæ Øi oraøu-mpærætesc; Tot ce
mi se aratæ Cæminul meu, cæmin am øi viafla-ntreagæ, Totul pentru
ceresc... O, flara pæcii, veønic ea jertfesc!...
luminatæ, O, casa mea, cât te
doresc! Cum zboaræ mii de
3. O, ce flaræ a iubirii Pentru
pæsæri cælætoare Spre alte flæri cu
cei ce-atât au plâns, Când, pe
liniøte øi soare, Pæmânt stræin, la
pragul întâlnirii, Lacrimi nu mai
fel øi eu te las: Mi-e dor de-acas’,
sunt de strâns... Voi ajunge-
mi-e dor de-acas!
aceastæ flaræ, Pe ai mei îi voi
3. Mi-e dor de-acas’… vedea, Fie calea cât de-amaræ Øi
limanu-aøteaptæ vasul, Øi pârâ- ocara cât de grea!
iaøu-aleargæ-n mæri... La sânul
mamei doarme copilaøul, Cu cât 4. O, ce flaræ minunatæ,
alean øi dezmierdæri! Plæceri øi Pe-acel flærm atât dorit, fiara
bani, putere øi renume, Ca roua mea, ræscumpæratæ, De Isus, ce
trec, trec toate-n astæ lume… Din m-a iubit! Voi ajunge, iar, acasæ,
toate-acum, un dor mi-a mai În cæminul fericit! În curând voi
ræmas: Mi-e dor de-acas’, mi-e sta la masæ Cu-Mpæratul meu
dor de-acas’... iubit!...
1. Merg spre casæ, 1. Iubesc poporul Tæu
564 m-aøteaptæ Tatæl, Doar
565 Cel sfânt øi-adeværat!
o noapte, doar o noapte am de Acesta e poporul meu, Prin har
plâns... E grea cærarea, dar nu ræscumpærat.
îmi pasæ, Atât mi-e gândul,
s-ajung acasæ... Merg spre casæ, 2. Iubesc Locaøul Tæu, Zidit
m-aøteaptæ Tatæl, Doar o noapte, din pietre vii! Acesta e cæminul
doar o noapte am de plâns. meu În care voi træi!

2. Lângæ Tatæl, în flara pæcii, 3. Eu, pentru el, am strâns, În


Sunt demult, demult cu inima rugæ øi cântæri, Atâta dor øi-atâta
ajuns; Destule patimi, destulæ plâns Øi binecuvântæri!
teamæ, Din rætæcire Isus mæ
cheamæ. Lângæ Tatæl, în flara 4. Aøtept frumoasa zi, Când
pæcii Sunt demult, demult cu Te voi revedea Øi din Sion va
inima ajuns. stræluci Împæræflia Ta!

1. Ce plæcut e øi frumos:
3. Nu e soare în flara sfântæ, 566 Strâns unifli tofli în
Tatæl meu e pentru veci lumina
Hristos! În fræflie tofli træind Øi pe
ei; Nu-i suferinflæ øi nu-i nici
Domnul preamærind… Într-un
moarte, E bine-acasæ øi nu-i
glas i-auzi în cor: ,,Domnul ni-e
departe... Nu e soare în flara
Mântuitor!” Doar prin El fiind
sfântæ, Tatæl meu e pentru veci
salvafli, Suntem tofli în Domnul
lumina ei.
frafli!

4. Merg spre casæ, ce bucurie! 2. Mânæ-n mânæ tofli


Mæ aøteaptæ Tatæl meu cel umblând, Unul pentru altul
iubitor. O, ce pustie e-aceastæ stând, Dintr-o guræ-n cântul lor
lume, Eu am în ceruri comori Preamæresc pe Creator! Tofli
mai bune! Merg spre casæ, ce vorbesc cum Dumnezeu Ne-a
bucurie! Mæ aøteaptæ Tatæl meu iubit prin Fiul Sæu; Astfel noi
cel iubitor! copii sæ-I fim Øi ca fraflii sæ træim.
3. Domnul, Cel ce ne-a iubit 1. Frumos e-aici când
Este foarte mulflumit Când ne
568 ne-ntâlnim Prin cruce-
vede strâns unifli Øi aøa de ngemænafli; Øi albi øi negri ne
fericifli! Astfel, bucurându-L noi, iubim Øi ne purtæm ca frafli...
Cei numifli copii ai Sæi, Cu
plæcere dreapta Sa Ne va 2. Avem un Tatæ bun øi drept,
binecuvânta! Acelaøi Dumnezeu Øi-un singur
foc purtæm în piept, Unifli prin
4. Aleluia lui Hristos Îi Duhul Sæu.
aducem bucuros, Cæci din
3. Nu-s doi sæ poatæ fi la fel,
lume ne-a luat Øi la viaflæ ne-a
Nu-s doi cu-acelaøi dar... Dar noi
chemat; Ne-a-nvæflat sæ ne iubim
avem un singur flel, Vestim
Øi ca fraflii sæ træim! Laudæ,
acelaøi har.
mærire Lui, Azi øi-n veacul
veacului!
4. Sæ vinæ-mpæræflia Ta În
slavæ, Tatæ sfânt, Ca sæ
domneascæ dragostea Øi pacea
1. Ce bine e când fraflii
567 În Domnul se unesc
pe pæmânt!
(:Øi-n dragoste øi pace Pe lume
1. Cine-mi este frate?
viefluiesc!:) 569 Cine-i sora mea? Cel ce
se decide Legea a pæstra!
2. Ca roua ce se varsæ Pe
câmpuri øi pe væi, (:Øi binecu- 2. Cei særaci cu duhul, cei
vântarea Cædea-va peste ei!:) nemângâiafli, Tofli cei blânzi ca
mieii, sfinfli øi nepætafli.
3. Se va-nnoi odatæ Prin ei,
locaøul sfânt; (:Tofli fericifli øi 3. Turma-aceea micæ, øi-orice
liberi Vor fi pe-un nou pæmânt.:) muritor Care-ascultæ glasul
blândului Pæstor.
4. Va merge spre luminæ
Atunci orice popor; (:Va fi 4. Tofli dreptcredincioøii slabi
numai o turmæ, O turmæ øi-un øi prigonifli Care chiar de
Pæstor.:) Domnul fi-vor ræsplætifli.
5. Asta mi-e fræflia, cu ei Simflind grija Lui iubitoare Øi
mæ-nrudesc, Noi suntem poporul având adeværul divin!
Tatælui ceresc!
3. Iubirea, mai tare ca
1. Suntem una-n iubirea moartea, La viaflæ din morfli ne-a
570 Lui, În puterea iubirii chemat. În veci cu Isus ne e
Lui; Inimi lângæ inimi Duhul partea, Izbævifli de dureri øi
Sfânt ne-a unit, Suntem una-n pæcat!...
iubirea Lui.
1. S-ajungæ-al nostru
2. Suntem una-n slujirea Lui,
572 glas La tronul Tæu de
În slujirea chemærii Lui; Mânæ-n har! Acelaøi Duh, acelaøi pas Ne
mânæ ducem Vestea bunæ la tofli, poartæ-n Sanctuar.
Suntem una-n slujirea Lui.
2. S-ajungæ-al nostru cânt La
3. Suntem una-n nædejdea tronul Tæu din cer! Acelaøi Duh,
Lui, În nædejdea venirii Lui; acelaøi gând Ne-aduce noi
Doar spre Domnul ochii noøtri puteri.
stau aflintifli, Suntem una-n
nædejdea Lui. 3. S-ajungæ-al nostru cor La
tronul Tæu de sus! Acelaøi Duh,
1. Ce pace øi ce bucurie acelaøi dor Ne cheamæ la Isus.
571 S-avem un aøa
Dumnezeu! Unifli prin a Crucii 1. Acelaøi nume tofli
solie Vom træi pentru Numele
573 purtæm, Nu-i nimeni
Sæu. sus, nici jos, Iudeu sau grec, un
trup suntem Øi Capul e Hristos.
Refren: Chiar slabi øi
nevrednici în toate, Stæm tofli 2. Noi nu avem de împærflit
lângæ El, turma Lui... Sæ Nimic pe-acest pæmânt, Ci
condamne cel ræu, øtim cæ poate, mânæ-n mânæ am pornit Spre
Dar o altæ Bisericæ nu-i! cerul nostru sfânt.

2. Nu-i cinste mai mare sub 3. Hristos cu Sine ne-a legat:


soare Decât cu Isus sæ ne øtim, Apus øi Ræsærit; Popor sub
steagul Lui chemat, De luptæ lega, în dragoste deplinæ, Inimi
pregætit. cu inimi pentru Dumnezeu.

4. Legafli pe veci în slujba Sa, 2. Duh de unire, Duh de


Noi suntem un popor; Acelaøi biruinflæ, Din slavæ-n slavæ Tu
steag îl vom purta Prin harul mereu ne porfli, În pærtæøie dæ-ne
salvator. stæruinflæ, Tofli pentru unul, unul
pentru tofli!
1. Suntem pærtaøi în
574 sfântæ armonie, Ca 3. Leagæ-ne strâns de-al crucii
pietre vii, în Domnul ne zidim, steag de sânge, Mânæ în mânæ
În El gæsi-vom pace, bucurie, sæ-l putem purta Øi, peste lumea
Unii pe alflii-n El ne prefluim. care încæ plânge, Sæ ducem
binecuvântarea Ta!
2. Suntem pærtaøi în vorbæ øi
în faptæ, Duhul ne dæ puterea 4. Un singur trup, o singuræ
Lui, de sus, Când ochii lumii zidire, Te aøteptæm la noi sæ vii,
cætre noi se-ndreaptæ, Ne væd ca curând; Doamne, revarsæ ploaie
ucenici ai lui Isus. de iubire, Doamne, coboaræ
cerul pe pæmânt!
3. Suntem pærtaøi la lipsæ øi
durere, Plângem cu tofli, cu toflii 1. Dumnezeu e numai
ne-ndemnæm, Umær la umær,
576 dragoste, Un izvor
strângem cu putere Lanflul îmbeløugat, Ce-Øi revarsæ viafla
iubirii-n care ne legæm. færæ prefl Sæturând orice-nsetat.

4. Suntem pærtaøi la cruce øi 2. Sæ ne fie, Doamne,


la slavæ, Trecem unifli al ræului dragostea Un sigiliu veønic
apus Øi-ndatæ, færæ grabæ sau sfânt! Pe pæmânt, mai tare decât
zæbavæ, Vom straluci pe fruntea ea, Nu-i nici moarte, nici
lui Isus. mormânt…

1. Duh de iubire, pace 3. Prin necazul lumii, prin


575 øi luminæ, Din pietre vii pustiu, Doamne, Tu sæ ne
clædeøte-fii templul Tæu! Tu pofli mângâi, Sæ aprinzi în noi, cât
nu-i târziu, Focul dragostei 1. Mærefle Sabat, cât
dintâi!
578 sunæ de lin Chemarea ta
dinspre cerul senin! La rugæ-
4. O poruncæ mare am primit ciune cu tofli ne-adunæm, Tatælui
Moøtenire de la El; Ca aøa cum din cer, de sus, mærire azi sæ-I
Domnul ne-a iubit, Sæ iubim øi dæm!
noi la fel!
2. Mærefle Sabat, azi lucru-i
sfârøit, Sufletul este de griji
1. Aleluia, zi frumoasæ, curæflit, Din apa vieflii se-adapæ-n
577 Mai frumoasæ ca nesafl, Împreunæ mântuiflii, øi
oricând!… Astæzi grija nu surori øi frafli.
ne-apasæ Cæci e zi de Sabat
sfânt! Binecuvântarea sa Pe tofli 3. Mærefle Sabat, cu tofli
ne va bucura! adunafli, Cu bucurie, pe-Isus
læudafli! Lui ce-a murit ca sæ fim
2. Sfântæ zi de dulce-odihnæ, mântuifli, Lui I-aducefli închinare
Sabat de luminæ plin, Astæzi tu øi Îi mulflumifli!
ne dai în tihnæ Darul Duhului
divin! Toarnæ, Tatæ al Tæu har 4. Mærefle Sabat, repaus
Din cerescul Tæu altar! ceresc, Tu-mi dai puterea sæ
nædæjduiesc Cæ odihnind azi
3. O, sfinfleøte-nvæflætura Ce cum Domnul a zis, Voi serba în
prin servii Tæi ne-aræfli, Ne veci Sabatul øi în Paradis!
deschide Tu Scriptura, Fæ sæ fim
mereu atenfli, Sæ-nflelegem cu 1. O, sfânt Sabat, bine
folos Graiul Tæu aøa duios...
579 ai venit, Balsam ceresc
pentru cel trudit... Pærinte sfânt,
4. Doamne, binecuvânteazæ fiie ne-nchinæm, Pacea Ta între
Ziua-ntreagæ de Sabat, Udæ noi o chemæm!
øi-nrædæcineazæ Adeværul
predicat, Pânæ când la ziua Ta 2. O, sfântæ zi, ziua de Sabat,
Sabat veønic vom serba! În ea reverøi har îmbeløugat, Mai
mult simflim cât ne prefluieøti, vei reveni: Ce mare særbætoare
L-al Tæu tron plin de har ne va fi în veønicii!
primeøti!
1. Vedefli cum azi surâ-
3. O, sfânt popas, oazæ în
581 de Albastrul cer senin!
pustiu, Azi ne-ntâlnim cu Isus, E ziua de odihnæ A Domnului
Cel viu! Øi-n pacea Lui vom divin!
umbla de-acum, Prin credinflæ,
urmând pe-al Sæu drum. Refren: Sæ flinem ziua de
Sabat Din inimæ, c-un cuget
4. O, sfânt Izvor, râu ceresc curat, Sfânt Sabat, sfânt Sabat
de har Isus ne dæ, azi, din De Dumnezeu creat!
Sanctuar; Dar ce minuni în
curând vor fi: Sabat nou vom 2. Ce liniøte solemnæ Acolo
serba-n veønicii! pofli s-observi, Oriunde voia-I
sfântæ Se face de-ai Sæi servi!
580 1. O, zi de bucurie, o,
zi de Sabat sfânt, 3. Ne-atrage cu tærie Al lui
Sclipiri de veønicie aprinzi Isus Duh Sfânt; Nespusæ bucurie
pe-acest pæmânt! La tronul de Ne face-al Sæu Cuvânt!
luminæ, uimifli de slava ta, Azi
îngerii se-nchinæ, cântând 4. Ce dulce chiar aicea Ne e
iubirea Sa! Sabatul sfânt, Dar cum va fi
atuncea Pe-un înnoit pæmânt?...
2. O, zi de særbætoare în cer øi
pe pæmânt, Fântânæ pe cærare, 1. În ziua-a øaptea
izvor de viaflæ, sfânt! Din pacea
582 ne-adunæm Sæ cercetæm
ta divinæ, putere azi primesc, Øi Cuvântul Øi-al nostru gând sæ-l
ramuri de luminæ în suflet înælflæm Spre Cel ce-a-ntins
înfloresc! pæmântul!

3. În casa Ta, Isuse, sæ stau în Refren: Cæci astfel vrea øi


veci, aø vrea, Cæci desfætæri Domnul: Sæ ne purtæm ca sfinflii
nespuse gæsesc la dreapta Ta! Øi noi øi chiar tot omul Dând
Privesc la Ziua-aceea, când Tu fructele credinflei.
2. Øi-n ruga noastræ-I 3. Isus, Domnul nostru, în
mulflumim, Prin grai øi prin Sabat, În rece mormânt
cântare, De toate cele ce primim Se-odihni, Ca semn al jertfirii
Ca binecuvântare! depline, Pe cruce când singur,
muri… Iar mâine-aducând
3. Iar dacæ-un ræu am fi adus mântuire, Pe morfli îi trezeøte din
Aproapelui vreodatæ, Cât soarele somn Sabat sæ le dea-n nemurire,
nici n-a apus Ne øi-mpæcæm pe Isus, al Sabatului Domn!
datæ! Poporul cel sfânt se adunæ La
Tine, Isus, sæ-l primeøti, Pe
1. Sabatul de Domnul frunte le pune cununæ Øi semnul
583 dat nouæ Cu soare sfinflirii cereøti!
frumos a sosit! Prinosul
cântærilor noastre L-aducem cui
ni l-a zidit. În vifor, în foc øi în
584 1. O, ce bucurie azi cu
tofli simflim! Liberi
valuri, Øi-n glas de zefir cristalin de-orice grijæ, lui Hristos
Vorbeøte Acel ce din veacuri servim! În întreg cuprinsul, tofli
Conduce al lumii destin! De-i cântând mereu, Preamærim pe
grea øi spinoasæ cærarea Noi nu Domnul în Sabatul Sæu!
disperæm în nevoi, Când
Domnul Isus ceartæ marea, E 2. Cæ øtim cæ oriunde-s
pace aici între noi! adunafli doi-trei, Au fægæduinfla:
Domnul e-ntre ei; Steaua cea din
2. În piept inima îmi tresaltæ Iacov, Soare-al meu øi-al tæu Ne
Când Domnul, prin Spiritul ræsare astæzi, în Sabatul Sæu!
Sfânt, Øi ochii øi mintea-mi
deøteaptæ Sæ væd øi s-ascult de 3. Azi puteri divine date de
Cuvânt! Când væd ræsærind mii Hristos Vin ca sæ-ntæreascæ
de stele, Când vântul øi norii pe-orice credincios. Pe cei ce
pornesc, Uimit de cereasca-I se-adunæ, spre a-L proslævi Øi ca
putere, Pe Domnul Isus Îl sæ sfinfleascæ tot a øaptea zi!
slævesc! În cer øi sub cer e
serbare, Fæpturile Te proslævesc! 4. O, ce zi frumoasæ! Cerul
Lucrærile mâinilor Tale În pe pæmânt! Fericit øi liber eu mæ
Sabatul sfânt se-odihnesc! rog øi cânt! Azi în zi de Sabat
tofli în adunæri Cerem de la 3. E zi de rugæ iar; Cu dor de
Domnul binecuvântæri. veønicii, Suim spre-al cerului
altar, Isus, la noi sæ vii!
5. Cu cântæri în coruri
Numele-I mærifli Când prin uøa 4. În cea mai sfântæ zi,
milei cæutafli smerifli! Sus în cer Trimite raza Ta, Din noaptea
în chivot scrisæ-i Legea Sa; Azi grea, a ne trezi În zori de osana.
de-auzi porunca, nu întârzia!

1. Ce Sabat minunat,
1. Frumos e-al pæcii
587 Isuse, Tu ne-ai dat! Cu
585 sfânt sælaø, În liniøte pâinea Ta din cer dorim Azi sæ
deplinæ! Din cer coboaræ ne-mpærtæøim.
armonii Øi raze de luminæ!
2. Ce Sabat fericit Din nou
2. Aøa va fi øi mai frumos, ne-a ræsærit! Cu pacea øi iubirea
Cuvinte n-am a spune Privind, Ta Ne umpli inima.
la marea de cristal, Sclipiri din
altæ lume… 3. Ce Sabat luminos! Nimic
nu-i mai frumos! Isuse-n noi
3. În ziua scumpæ de Sabat, Te-ai întronat Ca singur Împærat!
Dæm Tatælui mærire, Sæ fie
binecuvântat Cu slavæ-n 4. Ce Sabat bun øi sfânt Ne-ai
nemurire! dat pe-acest pæmânt! Dar cât va
fi de fericit În veacul nesfârøit!

1. O, zi, popas divin, În


586 sufletul trudit, Cuvântul (Canon)
sfânt, de rouæ plin, Sæ cadæ
588 Un nou Sabat, zi de
liniøtit! pace sfântæ, Cu Domnul Isus în
odihna Sa! Cæci toate
2. E ziua pæcii Lui!... Alinæ-al se-mplinesc când El cuvântæ, E
nostru dor, Øi valul urii sæ-l ziua Lui, odihna mea! O, da!
supui, O, scump Mântuitor! Aleluia, Aleluia, Aleluia, Amin!
1. Zi de Sabat, zi de despre har sæ cânte Ei nu pot, ci
589 har, Din al cerului altar numai eu.
Iei luminæ øi splendoare,
Veønice izvoare... Tatæl, care 4. O, ce mult aø vrea sæ laud
te-a zidit, Fie pururi preamærit! Harul Celui preamærit, Øi sæ spun
oricærui suflet De odihna ce-am
2. Zi de Sabat, dar ceresc, Azi gæsit...
în tine m-odihnesc Øi mæ-nchin
cu bucurie Azi øi-n veønicie; 1. De la lucrul nostru,
Trup øi suflet, tot ce sunt Tatælui
591 Doamne, Pentru Sabat
cel bun øi sfânt! ne-ai chemat, (:Ca un far pe flær-
mul vremii, Peste lume înælflat!:)
3. Zi de Sabat, dar bogat, Eøti
sigiliu de-Mpærat, Sfântæ pace 2. Ne-nchinæm cu mulflumire
salvatoare Pentru fiecare! Cel Pe altar de Sabat sfânt; (:Dæ-ne
ce lumea a creat Fie binecu- pace øi iubire, Leagæ cerul de
vântat! pæmânt!:)

590 1. Øi la lucru øi pe cale


Despre Sion vesel cânt,
3. Pregustæri de veønicie,
Dæ-ne harul Tæu bogat, (:Într-o
Dar nicicând nu cânt mai vesel sfântæ pærtæøie Fæ-ne cântecul
Decât în Sabatul sfânt! curat!:)

Refren: Griji, dureri în Sabat 4. Dæ-ne azi înviorare Øi un


zboaræ, Mulflumesc lui Sabat luminos, (:O fierbinte
Dumnezeu! Bucuria mæ-mpre- aøteptare A-ntâlnirii cu Hristos!:)
soaræ Øi-n credinflæ cresc mereu!
1. Doamne, Tu eøti
2. Doamne, fafla Ta o caut
592 Creatorul Øi al
Prin credinflæ oriøicând, Dar îmi Sabatului Domn, Tu eøti øi
eøti atât de-aproape În Sabatul Mântuitorul Pentru fiecare om!
Tæu cel sfânt! Azi ne-aducem iar aminte
De-ale Tale fapte sfinte, Cum
3. Îngerii pot sæ mæreascæ Prin pæmântul l-ai creat, Doamne-aøa
cântæri pe Dumnezeu, Dar ca de minunat!
2. Îfli aducem mulflumire 3. Noi nu cedæm închinærii
Pentru-al Tæu frumos Sabat, pægâne Øi nu stricæm Legea
Pentru marea mântuire Øi tot Celui preasfânt, Cæci, pentru
harul reværsat! Semnul veønic al veci, ziua-a øaptea ræmâne Zi
puterii, Semnul sfânt al de-nchinat øi pe noul pæmânt.
ascultærii, Azi, în inimi, fie scris
Cum a fost øi-n Paradis! 1. Porfli de Sabat se
594 deschid Pentru cel
3. Doamne, Tu în noi neprihænit. Prins de farmecul
lucreazæ, Dæ-ne Duhul Tæu cel ceresc, Fluvii de lumini primesc
Sfânt Øi ne binecuvânteazæ, Cum Ca sæ uit ce-i pæmântesc!
în cer øi pe pæmânt! Leagæ,
Doamne, mii de fire Între noi øi-a 2. Porfli de Sabat s-au deschis
Ta iubire Øi prin noi sæ Cætre tainic Paradis. Ceru-i
ræspândeøti Semnul dragostei minunat popas, Îngeri cântæ
cereøti! într-un glas: ,,Væ græbifli
spre-acest Locaø!”
1. Din Paradis,
593 Dumnezeul iubirii Ne-a 3. Porfli de Sabat ai deschis,
dæruit un Sabat minunat; El l-a Doamne-aøa cum ai promis!
sfinflit øi l-a dat omenirii Ca un Pentru-aceastæ sfântæ zi
altar peste veacuri ‘nælflat. Preamærit, Isus, sæ fii Øi acum
øi-n veønicii!
Refren: Te preamærim,
Dumnezeule mare, Tu-mplineøti 1. Cum va fi în veønicie
ale noastre nevoi; Chiar printre
595 Un Sabat lângæ Isus,
nori, ca o razæ de soare, Sabat Plin de sfântæ bucurie, Ræul,
de Sabat cobori lângæ noi. când va fi ræpus? O, ce slavæ de
nespus!
2. Purtând din zori gingæøie
de floare, Dar øi tæria înalflilor 2. Cum va fi o viaflæ nouæ Pe
munfli, Ca semn etern de curatæ- pæmântul înnoit, Când va spune
nchinare, Sabatul sfânt vrem sæ-l ,,pace vouæ” Domnul nostru
scriem pe frunfli. preaiubit, În Locaøul fericit?
3. Pregustæm din veønicie 3. Ræmânæ-n veci ce Domnul
Azi, în Sabat, pacea Sa, a creat! Avem Legea Lui, un scut
Ne-nchinæm cu bucurie Øi din adeværat! Acelaøi ieri øi azi øi-n
toatæ inima, Slavæ Lui, Aleluia! veønicii, Isus iubeøte, El
mântuieøte!
1. Astæzi în ziua de
596 Sabat Cu tofli ne-am 4. Prin porfli de cer, privim
adunat Pentru-a aduce mærire spre Orion, De unde ræsare al
Celui ce ne-a salvat. iubirii Domn; I-aøternem azi
covor de inimi noi: Salvarea
Refren: Doamne, ne-ajutæ-n noastræ, Isus træiascæ!
credinflæ Ascultætori sæ-fii fim,
Cântece de biruinflæ Din inimæ 1. Disparæ griji lumeøti,
sæ-fii jertfim.
598 cæci eu Încep Sabatul
sfânt, Dat omului de Dumnezeu
2. Glorie, slavæ, mærire, Celui (:De când e pe pæmânt!:)
ce S-a jertfit, Øi prin a Sa sufe-
rinflæ Pace ne-a dæruit! 2. O, Doamne, când ne
adunæm, Goneøte-orice gând ræu
3. El a dat fægæduinfla Cæ ne Øi fæ-ne-atenfli ca sæ-nvæflæm
vom închina Zilnic øi Sabat de (:Din sfânt Cuvântul Tæu!:)
Sabat Sus în mærirea Sa!
3. Ascultæ-ne când Te
597 1. E-atâta cânt sub cerul
necuprins Øi-n suflete,
chemæm Prin rugæ øi cântæri,
Ne-acoperæ azi, Te rugæm, (:Cu
astæzi, soare s-a aprins; Azi binecuvântæri.:)
îngeri mii înalflæ slavæ-n cor! Zi
minunatæ din cer læsatæ! 1. Când umbra serii
599 cade iar, Venim în sfânt
2. Revarsæ, azi, beløugul Tæu locaø de har; Prinos de rugæ øi
de har, Iubire divinæ dæ-ne Tu în cântæri Aprindæ stele-n depærtæri.
dar! Pe-ai Tæi copii sæ-i
binecuvântezi: Ai Tæi sæ fie în 2. Întinde, Doamne, mâna Ta
veønicie! Øi ne deschide inima, În pacea
serii, sæ primim Lumina sfatului iubire gæsesc, Sæ ‘nalfl glasul
divin. meu în cântæri de Sabat, Sæ spun
tuturor cum Isus m-a salvat.
3. Cu glasul Tæu, cel
preaiubit, Alungæ-al nopflii væl 3. Odihna de Sabat m-ajutæ sæ
cernit, Lumini de har mântuitor spun Ce mare e Domnul øi cât e
S-aprinzi în viafla tuturor! de bun! Privesc înainte spre-un
nou început, Eu øtiu cæ
1. Dulce-i amurgul spre
600 Sabat!... Lumea o las
m-aøteaptæ Edenul pierdut!…
øi-alerg, cântând, Spre fraflii mei;
1. Bine-ai venit, Sabat
ce minunat! Credinfla mea o simt 602 divin, Tu eøti stindardul
crescând!
meu! Cu trup øi suflet mæ închin
2. Zi de odihnæ, timp sfinflit! Astæzi lui Dumnezeu.
Spre casa pæcii parcæ zbor! Pot
sæ m-apropii, fericit, De-al 2. Pe-al lumii drum întunecos
îndurærii sfânt izvor! Zilnic eu pot umbla, Pacea iubi-
rii lui Hristos Este lumina mea.
3. Sabat de Sabat voi gusta
Toatæ lumina jertfei Lui! Încæ 3. Doamne, de mæ vei cæuta
puflin øi voi intra În bucuria În zori øi-n asfinflit, Aici eu sunt
Domnului! øi fafla Ta O caut fericit!

1. Un Sabat ceresc, plin 1. Când seara s-a læsat


601 de har, a sosit, În liniø-
603 Din cerul înstelat,
tea lui, sunt aøa fericit! Frumos Soarele blând când a apus,
se revarsæ din cerul senin Odihna Aproape eøti, Isus...
cea dulce, sigiliu divin!
2. Ne-ai dat Sabatul sfânt, Veø-
Refren: Slavæ, slavæ lui nicul legæmânt, Cu clipe dulci,
Dumnezeu! El, azi, îmi deschide din pacea Ta, Ne umpli inima.
întreg cerul Sæu!
3. Cerul e pe pæmânt, În suflet
2. Tânjesc dupæ ceasul când øi în gând, Ne dai øi harul Tæu
pot sæ-ntâlnesc Pe-Acela în care bogat Cæci ne-ai ræscumpærat.
4. Sigiliul Tæu l-ai pus 1. Ce scurtæ-mi pare a
Pe-aceastæ zi, Isus, Un semn
605 Domnului zi sfântæ, În
divin, de neschimbat, E ziua de care mângâiere am simflit! De
Sabat. sus, din cer, din flara nevæzutæ,
O dulce pregustare am primit.
5. Când Tu ne vei lua În
strælucirea Ta, Un Sabat veønic 2. Al Tæu Sfânt Spirit, o, Tatæ,
vom serba, Mærire, Osana! Tu mi-L lasæ, Sæ mæ conducæ
pe-al dreptæflii drum; Vræjmaøul
1. Bine-ai venit, Sabat crunt sæ nu mæ amægeascæ, Sæ
604 binecuvântat, Cu pacea pot veni la pærintescu-fii sân...
ta, peste cel împoværat!
Deschide larg, spre slavæ porfli 3. Ai milæ, Doamne, øi bine-
cereøti Øi spre Hristos sæ mæ cuvânteazæ Pe-ai Tæi copii
cælæuzeøti! plecând la casa lor! Locaøuri noi
în ceruri le pæstreazæ Pân’ vei
2. Doamne, alungæ tot ce e veni curând, pe albul nor!
trecætor, Ia-mi de pe umeri
poverile ce dor! Vreau pacea Ta,
în sufletu-mi trudit, Øi sæ 1. Ræmâi cu noi, e ziua
mæ-nvefli cum pot fi mântuit.
606 pe sfârøite Øi noaptea
grea curând se va læsa... Vor fi
3. Vreau sæ mæ ‘nalfl peste zæri dureri pe drumuri pustiite,
øi, tot mai sus, Sæ Te-ntâlnesc, Ræmâi cu noi, Isuse, nu pleca!...
preaiubitul meu Isus;
Îmbracæ-mæ-n veømântul alb, Refren: Ræmâi, ræmâi, doar
curat, Sæ-fii pot cânta un cântec Tu ne însenini! În plânsul greu
de Sabat. sæ fii cu noi! Færæ de Tine ne-om
simfli stræini! Ræmâi cu noi,
4. Scumpe Isus, trâmbifleazæ ræmâi cu noi!
marea zi, Când vom serba Sabat
nou, în veønicii, Când n-or mai 2. Ræmâi cu noi, ne-a fost aøa
fi nici lacrimi, nici mormânt Øi de bine! Cu glasul Tæu pe tofli
nici un ræu pe muntele cel sfânt! ne-ai alinat... Ne-ai fost izvor øi
frângere de pâine, Ne-ai fost 3. Îfli mulflumim, Pærinte sfânt,
balsam pe drum însângerat... Ne-ai dæruit Cuvântul viu, Ne-ai
pus o masæ în pustiu, Din pâinea
3. Ræmâi cu noi, atât mai øtim vieflii Tu ne-ai frânt, Ne-ai pus
a spune; Cuvinte nu-s mai mult în inimæ un cânt.
sæ Te rugæm! Nædejdi se-aprind
la stingere de lume, Cæ vii la noi, 4. Ræmâi, ræmâi cu-ai Tæi
cu Tine sæ plecæm... copii, Isuse, Te rugæm acum, Sæ
vii cu noi pe-al vieflii drum! Un
1. Apune soarele în væi, stâlp de nor øi foc ne fii, Øi ne
607 În urma sa privind… Øi condu spre veønicii!
iaræøi candele se-aprind În
ceruri, pentru noi... 1. O, scumpæ øcoalæ de
609 Sabat, Cu drag te regæ-
2. O nouæ zi de Sabat sfânt, sesc, Øi-s tot mai dornic de-nvæ-
Bogatæ în solii, Se scurge-ncet, flat, Mai dornic sæ-mplinesc!
spre veønicii, Ducând al nostru
cânt... 2. În tine-ntâi am cunoscut
Solia ce-a sosit În Betleem când
3. Sub binecuvântarea Ta, S-a næscut Al pæcii Prinfl iubit.
Acum ne despærflim, Dar vrem
cu tofli sæ ne-ntâlnim La marea 3. Øi tot în tine am aflat Cât
de cristal! sunt de pæcætos Øi cæ speranfla de
scæpat E numai în Hristos.
1. Se însereazæ peste
608 zæri, E tainic ceas de 4. De-aceea noi te prefluim,
asfinflit, Din ceruri astæzi am Comoaræ de Cuvânt, Cæci tu
primit Noian de binecuvântæri, ne-nvefli curafli sæ fim În fapte øi
Atâtea sfinte înduræri. în gând.

2. Adie lin al serii vânt, 1. Cunosc un loc


Ne-atinge al veciei dor, Sabatul
610 frumos, iubit De care
dat de Creator Ne-a fost popas gândul mi-e legat, Aici aud
frumos øi sfânt, Altar de rugæ øi Cuvânt sfinflit, Loc sfânt e øcoala
de cânt. de Sabat.
2. Aøa un loc în lume nu-i, Ca 4. Tu, Pæstor iubit, condu-ne,
øcoala sfântæ de Sabat, Când prin Pæstoreøte-ne cum vrei; (:Øi
Cuvântul Domnului Sæ-mi fie îndreaptæ-ne spre ceruri Ca sæ
sufletul ’nælflat. fim în veci ai Tæi.:)

3. Aici pe Domnul L-am gæsit 1. O, ce frumos e sæ-nvæ-


Cu drag în dar El mi S-a dat,
612 flæm la øcoala de Sabat!
Acest Cuvânt neprefluit E-aici, în Ne-aø-teaptæ Domnul s-adunæm
øcoala de Sabat. din pâinea ce ne-a dat… Al Sæu
Cu-vânt ne va-ndruma Pe-a
4. Ce bucurie simt în piept, vieflii cale grea… Primim cu
Cæ-n øcoala noastræ de Sabat toatæ inima învæflætura Sa.
Isus Hristos cel bun øi drept Ne
însofleøte ne-ncetat. 2. O, ce luminæ am aflat la
øcoala lui Hristos! El drumul bun
5. Iar când în pace vom intra ne-a arætat spre cerul luminos!
Pe-acel pæmânt din nou creat, Privind øi azi la chipul Sæu,
Atunci cu Domnul vom avea O Urmæm pe Dumnezeu! O, ce
nouæ øcoalæ de Sabat. luminæ am aflat la øcoala de
Sabat!
1. O, priveøte øcoala
611 noastræ, Scump Învæ- 3. Pærtaøi la tot ce ne-a
flætor, Isus! (:Azi, aici fii-aducem promis, pe Domnul Îl slævim!
slavæ Øi-nvæflæm tot ce ne-ai Spre cer avem un drum deschis,
spus!:) acolo ne-ntâlnim! Sæ biruim
orice pæcat, Aøa am învæflat! O,
2. Noi copiii Tæi ræmânem Cu ce putere am aflat în øcoala de
credinflæ pururea (:Øi pe-acest Sabat!
pæmânt servindu-fii Øi-n
Împæræflia Ta! :) 1. Un loc plæcut øi ado-
613 rat E sfânta øcoalæ de
3. Fæ-ne blânzi, curafli ca Sabat! Isus Hristos obiønuia,
mieii, Fæ-ne buni øi-ascultætori, Chiar din copilæria Sa, (:Sæ
(:Cum ai fost Tu între oameni, meargæ-n locul adorat La sfânta
Miel de jertfæ ræbdætor.:) øcoalæ de Sabat!:)
2. Isus øi El a învæflat În sfânta næm, Când daruri I-aducem
øcoalæ de Sabat Cum pofli sporit Øi când cu iubire lucræm!
moøtenitor sæ fii Al scumpei Lui Cu inima plinæ de cânt Øi gata
Împæræflii. (:Deci merg øi eu mereu de slujit Cu tofli
înviorat La sfânta øcoalæ de aøtepta-vom græbind Un Sabat
Sabat!:) etern fericit.

3. Ce dulce e øi ce frumos 1. În ziua sfântæ de


‘N-aceastæ øcoalæ-a lui Hristos!
615 Sabat, Atrage-mæ la
În coruri Domnului cântæm, Pe Tine, Din drumul drept sæ nu
El cu drag Îl adoræm! (:Te simfli m-abat, Porunca s-o pot fline! Øi
de cer apropiat În sfânta øcoalæ udæ-al inimii pæmânt Cu ploaia
de Sabat!:) Duhului Tæu Sfânt; Vreau setea
sæ-mi aline…
614 1. Frumos øi mærefl este-
aici Când tofli în Sabat 2. Din pâinea ce se frânge iar,
ne-adunæm, Cu zel øi setoøi Din slova Cærflii sfinte, Cu-a Ta
cæutând Din Scripturi mereu iubire, cu-al Tæu har Mæ saturæ,
sæ-nvæflæm. Aflæm cum am fost Pærinte! Iar pacea øi-al iubirii foc
la-nceput Prin Domnul de Tatæl În inimi sæ-øi gæseascæ loc, În
creafli, Øi cum tot prin El, de fapte øi-n cuvinte.
pæcat, Azi suntem din nou
curæflafli! 3. În ziua sfântæ de Sabat
Îmbracæ-mæ-n putere, Cærarea
2. Din inimi cântæm mulflu- vieflii s-o stræbat Fæcând doar
mind Cu psalmi din Sion sfânta-fii vrere! Sæ-ajung cu
ne-ncetat, Acelui ce-atât ne-a Tine la liman, Sæ væd cerescul
iubit Cæ-n dar mântuirea ne-a Canaan, Suprema mângâiere.
dat! Gustæm astfel chiar de
pe-acum Ce Domnu-a promis sæ 1. Cum strigæ-un cerb
ne dea Când El va veni, dacæ noi
616 setos de apæ rece, Aøa
În veac de El vom asculta! de Dumnezeu, setos strig eu: O,
lasæ-fii haru-asupræ-mi sæ se
3. Frumos øi mærefl este-aici plece, Din apa vieflii dæ-mi sæ
Când lui Dumnezeu ne-nchi- beau mereu!
2. Îndurætor mæ flii pe-a’ Tale Cu foc din tronu-fii sfânt Un foc
brafle, Când îmi dau seama, cânt aprinde-n noi Ca veønic luminafli
øi prind curaj: Numai spre Tine Sæ fim urmaøii Tæi!
glasu-mi sæ se-nalfle, Øtiu cæ
mæ-ncerci, dar øtiu cæ nu mæ laøi, 1. Sfânt, sublim e locul,
618 Doamne, Unde tofli ne
3. Cum pofli, atunci, o, inimæ adunæm; Lasæ-ne, în prosternare,
plæpândæ, Sæ te mai temi, Fafla Ta s-o cæutæm!
øi-ades’ sæ plângi de dor?…
Tresaltæ deci, fii veselæ øi cântæ, Refren: Depærtafli de pofta
Cæci ai în cer un Tatæ iubitor! lumii, fiie astæzi ne predæm, Ca
în mreaja-fii de iubire Fericirea
1. Pe Dumnezeu rugafli s-o gustæm.
617 Din suflet cu tærie Ca sæ
2. Când aud cântarea dulce Øi
ne dea øi azi Duh Sfânt în
Cuvântul Tæu ceresc, Îmi
bogæflie! Aici øi-n orice loc Øi-n
dispare-orice tristefle, În credinflæ
veci cu El sæ fim, Povefle sæ ne
mæ-ntæresc.
dea Øi voia-I sæ-mplinim.
3. Când în ziua Ta cea mare
2. Pe Dumnezeu rugafli Sæ fim Noi la cer ne vom ‘nælfla, Liberafli
pæzifli de rele, Prin Fiul Sæu iubit de griji amare Veønic Te vom
Pæcatul sæ ni-l spele. Sæ vie în læuda!
curând Împæræflia Sa Øi pe
pæmântul nou Sælaøuri sæ ne dea. 1. Din ceruri pentru
619 mine, Coboaræ pacea
3. Cuvânt Tu de ne dai Avem Ta, Cuvântu-fii de iubire Sæ øtiu
înflelepciune, De vrei sæ ne a-L asculta! Prin Duhul Tæu
conduci, Pæøim pe drumuri bune. mæ-nvaflæ Sæ-L împlinesc în
Tu eøti vindecætor De orice ranæ viaflæ.
rea; Pe-ai Tæi închinætori De
moarte-i pofli scæpa. 2. Aø vrea ca øi Maria Sæ øed
‘naintea Ta, Sæ Te ascult în pace:
4. Sfinfleøte-ne acum, Cu Aceasta-i partea mea! Øi-apoi tot
haru-fii ne-ocroteøte, De orice ce-mi vei cere Sæ fac mai cu
spirit ræu, De tot ce ne mânjeøte! plæcere.
3. Putere dæ-mi, Isuse, 2. Venifli cu tofli sæ ascultæm
Statornic sæ-fii urmez, Sæ nu A Domnului solie Øi tofli aminte
m-abat din cale, Credinfla s-o sæ luæm La glasul ce ne-mbie.
pæstrez; Øi dupæ-o luptæ bunæ
Sæ-mi dai a Ta cununæ! 3. Venifli cu tofli sæ ne smerim
Sub mâna Celui tare Øi de la
1. Voi, care locuifli sub Domnul sæ primim Azi
620 soare, Venifli în sfântæ binecuvântare
adorare! Aleluia, Aleluia! Iubirii
færæ de hotare A Celui sfânt øi 4. Venifli la tronul plin de har,
bun øi mare, Cu credinflæ-n Venifli cât El væ-mbie, Gustafli
umilinflæ, Jertfæ sfântæ sæ aducæ din pâinea vieflii-n dar Øi befli din
fiecare! apa vie.

2. Venifli, la ceasul închinærii, 1. Imn de laudæ ‘nælflæm


Cu rodul binecuvântærii!
622 Cætre Tine, sfânt
Aleluia, Aleluia! Ræsaræ azi Pærinte, Øi, din suflet, Te rugæm
recunoøtinflæ, În dragoste øi Sæ ne-nvefli cuvinte sfinte!
umilinflæ, Cætre Domnul, Dætæ- Tuturor sæ dæruieøti Binecu-
torul, Sæ se ‘nalfle consacrarea øi vântæri cereøti!
cântarea!
2. Cer, pæmânt, azi se unesc
3. Voi, care locuifli sub soare, În aceastæ adunare Când Cuvânt
E zi de sfântæ særbætoare! dumnezeiesc Vrei sæ-mparfli la
Aleluia, Aleluia! Venifli cu mâini fiecare; Roua Duhului Tæu Sfânt
nevinovate, Cu inimi øi simfliri Sæ-ntæreascæ-al Tæu Cuvânt!
curate, Soli ai pæcii, fiecare,
Cætre lume ducefli vestea 1. Tatæl nostru cel din
salvatoare!
623 ceruri, Azi, aici ne-am
adunat Spre-a-fii aduce ruga
1. Venifli cu tofli sæ noastræ Prin Isus cel adorat.
621 ne-nchinæm La tronul
sfânt de milæ Øi de la Domnul sæ Refren: Doamne, binecuvân-
aflæm Iubire øi luminæ. teazæ Øi pæzeøte-ne pe noi!
2. Fæ sæ cadæ-n abundenflæ Refren: Doamne-ajutæ,
Ploaia Spiritului Tæu, Curæfleøte predicarea Sæ rodeascæ însutit,
viafla noastræ De pæcat, de orice Dæ-ne binecuvântarea Ce Tu
ræu! ne-ai fægæduit!

3. Fi-ne Doamne scut, povaflæ, 2. Fii cu noi, o, scump Isuse,


Øi prin Sfântul Tæu Cuvânt Prin al Tæu Mângâietor, Peste
Lumineazæ calea noastræ Cât inimi abætute Toarnæ leac
vom sta pe-acest pæmânt! alinætor!

1. Iar Isuse ne-adunaøi


624 Sæ ne dai învæflæminte;
3. Pæstoreøte-ne Tu, Doamne,
Fæ din noi un templu sfânt, Øi ne
Fæ sæ ne simflim atraøi De
du pe cæi curate, Dupæ
cereøtile-fii cuvinte, Øi-narmafli
veønicu-fii Cuvânt!
cu-a Ta putere Sæ-mplinim ce ne
vei cere.
1. Laolaltæ ne-am strâns
2. Mintea noastræ-al nostru 626 sæ ne rugæm, Azi în
gând Rætæceøte færæ Tine, Dacæ
Sabat pe Tine Te-aøteptæm, Ne
Spiritul cel Sfânt Nu ni-L dai sæ
primeøte iar jertfa pe altar, Când
ne lumine. Dæ-ne cugete curate
în tainæ doar fiie ne rugæm.
Øi-mplineøte-n noi, Tu, toate!

3. Tu, næscut din Dumnezeu, 2. Laolaltæ ne-am strâns sæ


Ca luminæ din luminæ, Fæ-ne ascultæm, Adeværul în suflet
dupæ chipul Tæu, Spalæ-ne s-adunæm, Ne uneøte-n gând prin
de-orice ne-ntinæ Øi ne du al Tæu Duh Sfânt, Când în tainæ
spre-ndreptæflire, Din mærire la Cuvântul fii-aøteptæm.
mærire!
3. Laolaltæ ne-am strâns sæ
1. Varsæ-fii marea înælflæm Al Tæu Nume, Isuse, sæ
625 bunætate Peste tofli cei cântæm, Ne sfinfleøte, Tu,
adunafli, Spalæ-ne de ræutate, inimile-acum, Când în tainæ pe
Fæ-ne Doamne buni, curafli! Tine Te-adoræm!
1. Doamne sfinte, 3. Dæ-ne-un spirit de jertfire,
627 Prea-ndurate, Vino, fii Sæ træim viafla Ta; Umple-ne
øi azi cu noi, Astæzi øi cu-a Ta iubire, Sæ putem øi noi
întotdeauna Protejeazæ-ne-n ierta.
nevoi! Întæreøte paøii noøtri Pe
al vieflii drum spinos, De ispitæ 4. Doamne-ajutæ-ne întruna
ne fereøte Øi de tot ce-i Sæ fim iubitori øi buni, Ca sæ
stricæcios. dobândim cununa Ce-ai
promis-o din stræbuni!
2. Dæ-ne azi din apa vieflii Un
pahar curat øi plin, Dæ-ne pâinea 1. Tatæl nostru cel
Ta cereascæ, Manæ sfântæ, dar
629 puternic Din ‘nælflimile
divin! Lasæ soarele dreptæflii cereøti, Inima e pregætitæ, Vino-n
Sæ-øi reverse peste noi Razele ea sæ locuieøti! Ruga noastræ s-o
vindecætoare Ce creeazæ inimi primeøti, Pe cel slab sæ-l
noi. întæreøti!

3. Te rugæm sæ vii, Pærinte, Fæ 2. Când eøti Tu tæria noastræ


din noi un templu sfânt, Tu în Vântul nu ne va izbi, De aceea
noi øi noi în Tine Cât vom fi færæ Tine Nicæieri nu vom porni!
pe-acest pæmânt. Ca fæpturi din Numai în lumina Ta Vrem pe
nou næscute, Facle pururi vii sæ cale a umbla!
fim, Prin purtæri øi fapte sfinte
Numele sæ-fii proslævim! 3. Duhul Tæu cel Sfânt
revarsæ Ca o ploaie pe pæmânt
Øi-ntr-al lumii miez de noapte
1. Doamne sfinte plin Împlineøte-al Tæu Cuvânt!
628 de milæ, Umilifli noi Te Dæ-ne zelul de-a lucra Sæ græbim
rugæm: Sæ ne ierfli de orice vinæ venirea Ta!
Când spre Tine ne-ndreptæm!
1. Aøteptæm cu dor
2. Doamne, Tu ne eøti Pærinte,
630 momentul La Isus iar sæ
Ca Pærinte sæ ne cerfli, Dar în venim, Ca din gura Lui mæiastræ
mila Ta, Preasfinte, Cu-ndurare Sfaturi bune sæ primim. Fæ
sæ ne ierfli. ca-nvæflætura noastræ Sæ nu fie în
zadar, Scrie-ne vorbirea-fii 3. O, gustæ din aceastæ apæ
sfântæ Pe al inimii altar! Ce-i datæ de Isus! Ea e puterea
mânuirii Øi-a naøterii de sus!
2. L-ale Domnului picioare
Tofli cu drag ne-am aøezat 4. Pofli bea øi tu cu-ndestulare
S-ascultæm rostirea-I dulce Din æst curat izvor, Ce pe
Despre harul minunat. Tu pæmântul nou va curge În veac
ne-nvaflæ, scump Isuse, Cum øi tuturor.
putem fi mântuifli, Cum putem
obfline viafla Celor sfinfli øi 5. La apa vieflii ne conduce
fericifli. Mântuitorul chiar, Sæ fim
umplufli de fericire Øi mântuifli
3. Pune foc, pune iubire În prin har!
puternicu-fii Cuvânt Øi cu forflæ
neînvinsæ Sæ lucreze-n noi avânt. 1. Fii azi cu noi, Pærinte
Sæ pæstræm øi noi întruna Ce
632 bun Øi pleacæ-a Ta
ne-ai spus Tu arzætor, Sæ dæm ureche-acum! A’ noastre inimi
øi-altora de øtire Cæ Tu eøti al se supun, Primeøte, Tu, al rugii
vieflii-izvor. fum!

1. Stæm lângæ apa de 2. O, lasæ astæzi pacea Ta,


631 viaflæ Ce curge liniøtit… Iubirea Ta-n acest locaø, Øi
Hristos din inimæ ne cheamæ, Ne inimile noastre-am vrea Sæ fie-n
zice: ,,Bun venit”! veci al Tæu sælaø!

Refren: Stæm lângæ apa de 3. Sæ fie-aici prezenfla Ta Øi


viaflæ, Lângæ apa de viaflæ, Lângæ ,,Casa Ta” se va numi, Iar pentru
apa de viaflæ, Da, suntem chiar noi, în noaptea grea, O poartæ-a
la izvor! cerului va fi!

2. Zdrobifli de greaua noastræ 4. Al Evangheliei Cuvânt E


cale, Aici e de-odihnit, Cæci glasul Tæu, ce-l auzim! Sæ ardæ-n
limpede ca øi cristalul E apa suflet focul sfânt Øi-a Ta
ce-am gæsit! luminæ-n veci! AMIN.
1. Lasæ, Doamne, bine- 1. Cu paøi de rugæ, mæ
633 cuvântæri Peste ruga
636 îndrept Sæ caut fafla Ta.
sfintei adunæri! Øi, din minunatul Sæ-mi dai, din harul ce-l aøtept,
Tæu Cuvânt, Sæ coboare cerul pe Tot ce e partea mea!
pæmânt... Dæ-ne astæzi, Te
rugæm, Lumina Ta øi pacea Ta! 2. Apoi, din pagini de
Scripturi, S-aud cum îmi
vorbeøti. Sæ øtiu cæ-n planul Tæu
1. Cu credinflæ-n fafla Ta, ceresc Tu încæ mæ iubeøti!
634 Astæzi vom îngenun-
chea; De la Tine vom primi 3. Povara luptei e prea grea,
Multe, sfinte bucurii! De nu am har de-ajuns! S-o port
nu pot, dar voi putea Prin Tine,
2. O, Mântuitor divin, Tot scump Isus!
ce-avem øi ce primim E din
îndurarea Ta, Ce ne umple 4. Doar fiie-fii dau tot dorul
inima! meu De-a fi curat øi sfânt, Cæci
vreau sæ fiu al Tæu mereu Øi pe
3. Tu ne eøti Judecætor Drept un nou pæmânt!
øi bun øi iertætor; Prin
neprihænirea Ta, Numai Tu ne 1. Vorbeøte-mi, Tu,
pofli salva!
637 Isuse, Vorbeøte-mi c-un
blând glas, Øopteøte-mi în iubire:
,,Eu singur nu te las,” O,
1. Bun Isus, Scumpe inima-mi deschide, S-aud eu
635 Isus, Ræmâi, cu pacea vocea Ta, Cu laudæ mæ umple-
Ta, Cu noi pe pæmânt! ‘n Tine-a mæ bucura...

2. Duh Preasfânt, Spirit Refren: Vorbeøte-n øoapte


Preasfânt, Ne-aratæ voia Ta Din blânde, Øopteøte-mi iubitor:
sfântul Cuvânt! ,,Mereu tu vei fi liber, Mereu
învingætor...” Vorbeøte-mi
3. Fii cu noi, Stai lângæ noi zilnic, Doamne, Mereu c-un
Sæ-fii pui pecetea Ta În inimi dulce glas, S-aud a Ta øoptire:
øi-n gând! Amin! ,,Eu singur nu te las!”...
2. Copiilor Tæi vorbeøte, 4. Sæ-mi vorbeøti de-a Ta
Condu-i pe drumul sfânt, Le dæ venire, Sæ fiu gata-n orice ceas,
Tu bucurie, fiine-i treji pe Toarnæ Tu a Ta iubire În al sufle-
pæmânt; Fæ ca în consacrare tului vas; Tu vorbeøte, Domnul
Sæ-fii dea tofli viafla lor, meu, Cæci Te-ascultæ robul Tæu!
Græbeøte-a Ta venire Cæci
Te-aøteptæm cu dor! 1. Deschide-mi ochii,
639 sæ-fii væd fafla sfântæ,
3. Vorbeøte Tu ca-n timpuri, Doamne, deschide øi inima mea!
Aratæ-fii voia Ta, Aratæ-mi Astæzi Te caut cu inima frântæ,
datoria, Øi toatæ Legea Ta; Pleacæ-mi urechea s-aud vocea
Mærire sæ-fii dau fiie Øi gloria Ta!
sæ-fii vestesc, Sæ-fii împlinesc
porunca Øi sæ Te preamæresc! 2. Deschide-mi gura sæ cânt
mântuirea, Pune iubire în
1. O, vorbeøte-mi Tu, cântecul meu! Din preamærire sæ
638 Isuse, Eu aøtept al Tæu gust fericirea, Deschide-mi calea
Cuvânt... Binecuvântæri nespuse sæ duc harul Tæu!
Ale Tale øoapte sunt; Tu
vorbeøte, Domnul meu, Cæci 3. Deschide-mi mâna sæ fie
Te-ascultæ robul Tæu! mai largæ, Sæmânfla bunæ
s-ajungæ-n ogor! Deschide-mi
2. O, vorbeøte-mi Tu, pe pasul spre lumea întreagæ Pâinea
nume, Sæ Te pot urma oricând, speranflei s-o duc tuturor!
Peregrin în astæ lume, Mæ condu
cu glasu-fii blând, Unde Tu, 4. Deschide cerul øi ia-mæ la
Pæstor divin, Îfli paøti turma intre Tine, Scurteazæ-mi drumul cel
crini... aspru øi lung! Aratæ-mi, Doam-
ne, cæ Tu eøti cu mine, Deschi-
3. O, vorbeøte-mi cu iubire, de-mi cerul, acasæ s-ajung!
Cæci doar Tu, Isuse, øtii Pasul
meu, de rætæcire, Sæ-l fereøti prin 1. ’Nælflatæ spre unire,
væi pustii! Peste-al inimii
640 Ca o boltæ-n zidire,
fræmânt, Lasæ Duhul Tæu cel Veønic sæ fie stæpânæ, Peste noi,
Sfânt! a Ta mânæ...
2. De-i nor sau zi seninæ, Ca 5. Cu binecuvântarea-fii Dea-
un cerc de luminæ, Pune, cu pace supræ-ne sæ treci, Ca s-aøteptæm
deplinæ, Peste noi, a Ta mânæ... în pace Viafla cea de veci!

3. Prin mare sau pustie, Ca un 1. Mâna Ta, Isus, mâna


stâlp sau fæclie, Pânæ la cer sæ
643 Ta... Peste noi întinde
ræmânæ, Peste noi, a Ta mânæ... iar mâna Ta! Nesecat izvor de
har, Bogæflii din ea ræsar, Peste
1. Harul lui Isus cel tare noi întinde iar mâna Ta!
641 Øi iubirea Tatælui Fie
binecuvântare Peste noi, copiii 2. Mâna Ta, Isus, mâna Ta...
Lui! Cât de bine-i sæ simflim mâna Ta!
Când în palma Ta privim,
2. Sæ ræmânem în unire, Frafli Învæflæm sæ Te iubim; Cât de
ai Mielului cel blând, Plini de bine-i sæ simflim mâna Ta!...
pace øi iubire, Întærifli prin Spirit
Sfânt! 3.Mâna Ta, Isus, mâna Ta...
Sæ ne-ajute la trudit mâna Ta!
642 1. Ræmâi cu a Ta milæ
La noi, Isus Hristos, Sæ
Cât mai e pân’ la sfârøit, Cât mai
este de-mplinit, Sæ ne-ajute la
nu ne ispiteascæ Vræjmaøul trudit mâna Ta!
mânios!
(Refren): Øalom, øalom,
2. Ræmâi cu-a Ta luminæ O,
644 Isus, pacea Sa, Øalom,
scump Mântuitor, Øi pururi øalom, fie pavæza ta!
adeværul Ne vie-n ajutor!
1. Sæ meargæ înaintea ta, Pe
3. Ræmâi, Isus, Preasfinte, La calea-ngustæ sæ pofli sta, Øi când
noi cu-al Tæu Cuvânt, Ca în vræjmaøul va lovi Isus te va pæzi!
credinflæ tare Sæ trecem pe – Refren!
pæmânt.
2. La dreapta ta sæ-L ai mereu
4. Ræmâi cu-a Ta iubire, Isus Ca brafl ocrotitor la greu Øi-n
Hristos, la noi, Ca sæ avem stânga cu nuiaua Sa Mereu te
ræbdare În pæsuri øi-n nevoi. va-ndruma! – Refren
3. Cu binecuvântarea Sa Sæ ceva; Primeøte darul meu: toatæ
fie øi deasupra ta Øi Stâncæ sub inima!
piciorul tæu Sæ fie El mereu! –
Refren! 4. Mereu mai mult aøtept ziua
când sæ-fii spun, C-un dor aprins
4. Sæ fie în læuntrul tæu Cu în piept, cât ai fost de bun! Cu
dragostea øi harul Sæu, Sæ Tine eu voi sta întreagæ viafla
te-nconjoare peste tot El, mea! Primeøte darul meu: toatæ
Domnul Savaot! – Refren! inima!

Binecuvântarea Ta 1. O, cât aø vrea sæ-fii


645 Dæ-ne-o, Doamne, la
647 mulflumesc Isuse, pacea
plecare, Øi Cuvântul predicat În mea! Cuvinte n-am øi nu gæsesc
aceastæ adunare Sæ ne fie Iubirea a-fii cânta.
spre-ndrumare, O luminæ pe
cærare!… 2. În næri mi-ai pus suflarea
Ta, Mi-ai dat øi brafle tari, Mereu
ai fost la dreapta mea, Cu
1. O, Doamne, Tu mi-ai dragoste øi har!
646 dat scumpæ viafla Ta, Ca
sæ mæ øtii salvat din cæderea 3. De-ar fi, Isuse, darul meu
mea! Cu bucurie-aø vrea sæ-fii Prea mic ca sæ-l primeøti, Cu
dau øi eu ceva! Primeøte darul mâna Ta de Dumnezeu, Tu pofli
meu: toatæ inima! sæ-l înmulfleøti...

2. E poate prea puflin ce Îfli 4. Îfli mulflumesc cæ m-ai


dæruiesc Dar chiar de sunt særac, chemat Øi pot sæ Te slujesc;
pot sæ Te iubesc... Oricât de mult Smerit, Te laud ne-ncetat: Isuse,
aø vrea, tot prea puflin fii-aø da; Te iubesc!
Primeøte darul meu: toatæ inima!
1. Doamne, fii cu noi în
3. Mi-aratæ, Doamne, Tu,
648 veci de veci, Sfatul Tæu
unde sæ lucrez, Cu dragostea sæ ne susflinæ, Turma Ta sæ se
dintâi paøii sæ-fii urmez... Cæci menflinæ, Doamne fii cu noi în
pentru Tine-aø vrea sæ fac øi eu veci de veci!
Refren: Fii cu noi, fii cu noi, 2. Dumnezeu cu voi pân’ ne
Ca ‘naintea Ta sæ viefluim, Fii cu vedem, Îngerii sæ væ pæzeascæ
noi, fii cu noi, Pentru ceruri Pânæ-n patria cereascæ,
pregætifli sæ fim! Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem!

2. Doamne, fii cu noi în veci 3. Dumnezeu cu voi pân’ ne


de veci, Sub aripa Ta ne fline, Øi vedem! Când primejdii stau sæ
ne dæ a vieflii pâine, Doamne, fii vinæ, Braflul Lui sæ væ susflinæ,
cu noi în veci de veci! Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem!

3. Doamne, fii cu noi în veci 4. Dumnezeu cu voi pân’ ne


de veci! Norii grei de se ridicæ, vedem! Oriøiunde-am fi pe
Stând cu Tine nu ni-e fricæ, lume, El va pune sæ ne-adune,
Doamne, fii cu noi în veci de Dumnezeu cu voi pân’ ne
veci! vedem!

4. Doamne, fii cu noi în veci 1. Sæ fie Domnul pavæ-


de veci, Dragostea sæ nu se stin-
650 za ta, Sæ te pæzeascæ în
gæ, Încercæri sæ nu ne-nvingæ, calea grea; Îngeri Sæi cei buni Te
Doamne, fii cu noi în veci de poarte prin minuni, Sæ-fli dea tot
veci! ce-fli doreøte inima…

2. Domnul sæ-fii fie-aproape


1. Dumnezeu cu voi oricând, Sæ-fii dea credinflæ øi
649 pân’ ne vedem, Cu-al Spirit Sfânt, Cu El biruitor, În
Sæu har sæ væ conducæ, Dupæ stâlp de foc sau nor, Sæ treci
sfânta Lui poruncæ, Dumnezeu pustia spre un nou pæmânt!
cu voi pân’ ne vedem!
3. Sæ te pæzeascæ Numele
Refren: Ne vedem, ne vedem, Sæu, El sæ te scape de orice ræu;
Doamne-ajutæ sæ ne revedem! Ne La biruinfla ta Steagul vom
vedem, ne vedem, Dumnezeu cu flutura, Cæci mare este-al nostru
voi pân’ ne vedem! Dumnezeu!
(Canon) 3. Haina dreptæflii datæ de Isus,
651 Când øi cum? Când øi Albæ ca neaua, s-o pæstrez
cum Ne-om revedea din nou mereu; Legii divine vreau sæ-i
de-acum? fiu supus, Vreau sæ ræmân un fiu
de Dumnezeu!
1. Scump Isuse, fæ-ne
652 azi Sæ simflim iubirea 1. Câtæ iubire, câtæ
Ta, Øi sæ n-o putem uita, Veønic
654 jertfire Cerul revarsæ pe
sæ umblæm în ea: În iubire tofli pæmânt! Haruri divine, daruri
sæ fim Øi ca fraflii sæ træim. depline, Vin de la Domnul cel
preasfânt!
2. Fæ ca øi acest sfânt act Ce
chiar Tu l-ai întocmit Sæ Refren: Jertfa iubirii, jertfa
ne-aducæ-aminte azi Cât de mult Fiului, N-avem cuvinte-a cânta
Te-ai umilit: Ca un serv pe servi, slava Ta! Slava jertfirii, slava
plecat, Pe picioare ai spælat... Tatælui, Fie ‘nælflatæ slava Ta!

3. Toate-n cer øi pe pæmânt 2. Jertfæ deplinæ, drum de


Au fost date lui Hristos, Va træi luminæ, Spalæ-mæ azi sæ fiu
în veci cu El Numai cel curat; Haina dreptæflii, darul
dreptcredincios. Cel la fel de vieflii, Doamne, doresc sæ fiu
umilit Ca øi El va fi mærit! salvat!

1. Clipe solemne astæzi 1. Pierdutæ-n umbra


653 ne-amintesc Jertfa
655 morflii, o lume rætæcea,
divinæ datæ pe Calvar, Preflul Pe când Nædejdea vieflii pe cruce
plætit de Regele ceresc, Golgota, se stingea... Dorind în noi sæ
culme øi-al iubirii far. nascæ al slavei Paradis, Isus, ca
jertfæ sfântæ, stætea-ntre cer
2. Clipe solemne astæzi ne øi-abis!
vorbesc Firea cea veche sæ ne-o
ræstignim, Ræul din inimi, tot ce-i 2. S-a dezbræcat de slavæ, al
pæmântesc, Piaræ pe veci øi-n lumii Creator, Cu trupul frânt pe
pace sæ træim! cruce, El, Robul tuturor... Øi
mila-I ne-nfleleasæ ræsunæ pânæ-n 1. În umilinflæ ne-am
veac: ,,O, iartæ-i, Sfinte Tatæ,
657 plecat Ca Tine, scump
cæci ei nu øtiu ce fac!” Isus Øi pe picioare ne-am spælat,
Aøa cum Tu ne-ai spus!
3. Iubirea ræstignitæ în suflet
mi-am ascuns Øi azi, la cina 2. Chemafli prin Duhul Tæu
sfântæ, væd harul nepætruns, Væd cel Sfânt ‘Naintea Ta venim! Cu
mila ce se pleacæ spre rugæciu- trupul Tæu pe cruce frânt, Noi azi
nea mea, Væd dragostea supremæ ne-mpærtæøim!
cu care voi cina!
3. Sorbim iertarea ce ne-ai dat
Prin sângele-fii divin, O viaflæ
1. Ca ucenicii-n odaia færæ de pæcat Ne-ajutæ sæ træim!
656 de sus, Tofli sæ fim una,
cum Domnul ne-a spus! Nimeni 4. Iubirea Ta o contemplæm
,,întâiul,, øi nimeni ,,apoi,” Aici, la Golgota Øi steagul
Sfânta fræflie fie-ntre noi! pæcii-l înælflæm În amintirea Ta!

2. Dæ-mi mâna, frate, øi ia-o 5. Prin jertfa Ta îndreptæflifli,


pe-a mea, Sæ trecem lesne- Cu Tine vom cina La masa celor
ncercarea cea grea, Sæ biruim mântuifli, Slævind iubirea Ta!
strâmtorarea de foc, Unii cu alflii,
stæm la un loc! 1. Frate drag, întinde
658 mâna, Iartæ-mæ, cæci
3. De fli-am greøit, este ceas fli-am greøit! Recunosc a mea
de iertat, De ne-am urât, sæ purtare, Øtiu cæ te-am
græbim spre-mpæcat! Doar nedreptæflit!
împreunæ formæm un popor,
Doar laolaltæ, învingætor! Refren: Vreau sæ øtiu cæ m-ai
iertat, Vreau sæ fiu din nou curat!
4. Plânsul unirii ne face mai
buni, Punem în lacrimi adânci 2. Am fost plin de neræbdare
rugæciuni! Ca ucenicii-n odaia Øi de gânduri rele, plin... Ca
de sus, Tofli sæ fim una, Domnul sæ-mi cer acum iertare, Înaintea
ne-a spus! ta eu vin!
3. Rog pe Domnul sæ mæ ierte Se-adunæ sæ laude pe Domnul
Pentru tot ce am greøit, Sæ mæ Atâtea oøtiri îngereøti!
scape din ispite Øi sæ nu mai fiu
orbit! 3. O, cât de mærefl este locul,
Acolo în inima ta, Când Rege în
1. Isus ne-a adunat În ea este Domnul Øi-n pace te pofli
659 jurul mesei Lui! Azi închina!
ne-amintim, cu gând curat, De
jertfa Domnului...
1. Nu-i decât o Stâncæ
2. Prin moartea Celui sfânt,
661 vie Care-nfruntæ vijelii!
Avem viafla Sa; Aøa cum pâinea Ieri øi azi øi-n veønicie Stæ øi nu
ni s-a frânt, Sæ ne hrænim cu ea! se va clinti: E Hristos, e Stânca
vie, Doar pe El noi vom clædi!
3. Prin moartea Lui træim,
Prin sângele-I værsat, Aøa cum ne 2. Îfli predæm aceastæ casæ, S-o
împærtæøim De vinul nou, curat! sfinfleøti øi s-o-ntæreøti; Prin
lumina ei aleasæ, Numele sæ-fii
4. Curând va reveni În toatæ preamæreøti! Øi mereu sæ
slava Sa! La nunta Mielului vom ne-aminteascæ Locuinflele
fi, Cu Domnul vom cina! cereøti!

1. O, cât de plæcut este


660 locul În care cu tofli
3. Una suntem în credinflæ,
Capul nostru e Hristos! Suntem
ne-adunæm, Noi tofli, credincioøi
tofli dintr-o sæmânflæ, Nimeni nu
frafli în Domnul, Frumos este
e mai prejos... Din cântæri de
când ne rugæm!
biruinflæ Facem Templul
luminos!
Refren: Ce frumos, ce
frumos, E locul în care cântæm!
Ce frumos, ce frumos, Când 4. Duhul Tæu sæ Se-odih-
Domnului ne consacræm! neascæ Peste cei din Casa Ta,
Har de har sæ ne-ntæreascæ În
2. O, cât de sfinflit este locul credinflæ a umbla; Øi-n curând sæ
În care, cu imnuri cereøti, fim acasæ, Aleluia, Osana!
1. Îfli închinæm locaøul de-ajuns, Dar Tu aøa fægæduieøti:
662 pe care l-am zidit, În casa Ta sæ locuieøti!
Pærinte-al veøniciei øi Tatæ
preaiubit! Sæ fie casa pæcii øi-a 4. Aici sæ afle pacea Ta Cei
mântuirii stea, Øi plin de ce pe Tine Te-or chema Øi cei
îndurare sæ locuieøti în ea! cu inima curafli Sæ fie bine-
cuvântafli!
2. Primeøte Tu locaøul, Isuse,
Domn divin, Ce ai creat Edenul 5. Sæ fie-aici un colfl de cer,
øi dorul de senin, Tu, Rege al Cu viaflæ pentru cei ce pier, Sæ
iubirii, spre noi sæ Te apleci Øi-n guste oriøicine vrea Iubirea øi
inimile noastre sæ locuieøti, în dreptatea Ta!
veci!

3. Sfinfleøte Tu, locaøul, o,


664 A 1.ne-acest
fii-aducem Doam-
copil Sæ-l
Spirit Sfânt divin, fii-aducem binecuvântezi, Cu mâna Ta un
mulflumire øi dar din ce primim; cer senin Deasupra lui s-aøezi!
A noastræ mângâiere în lume eøti
doar Tu, A Ta sæ fie casa, ræmâi 2. Pæstreazæ-l Tu, în grija Ta,
øi ne condu! Sæ creascæ-n har mereu, Curat,
cu toatæ inima Iubind pe
4. Îfli consacræm locaøul, øi tot Dumnezeu!
ce noi avem, O, Dumnezeul
nostru, noi fiie ne predæm; Pe 3. I-ndreaptæ ochii cætre cer
calea cætre ceruri avem un singur Sæ-nvingæ lumea rea, Sæ-nve-
dor: Sæ-fii pregætim mireasæ - un fle-al dragostei mister, Pe Tine-a
credincios popor! Te urma!

1. Sfinfleøte, Doamne, 4. Trimite, Doamne, îngeri


663 casa Ta, Pacea sæ fie buni Sæ-l poarte, iubitor, Spre
peste ea; Prinos al veønicei iubiri cerul plin de mari minuni Sæ fii
fii-aducem jertfæ mulflumiri! al lui Pæstor!

2. Tu eøti de îngeri mai 5. Cu binecuvântarea Ta Zi-


presus, Cerul întreg nu fii-e deøte-ne deplin, Sæ fim, când Tu
ne vei chema, Cu Tine-n veci! 2. La fel Se-ngrijeøte de flori
Amin. øi furnici; Izvorul adapæ pe mari
øi pe mici. Venifli øi gustafli cât
664 B 1.ne-aceøti
fii-aducem, Doam-
copii Sæ-i
de bun e Isus, Cæci tot ce e bun
se coboaræ de sus!
binecuvântezi, Cu mâna Ta, un
cer senin Deasupra lor s-aøezi! (Canon)
666 Bate ceasul vremii:
2. Pæstreazæ-i Tu, în grija Ta, Bing, bang, bing, bang! Inima
Sæ creascæ-n har mereu, Curafli, græbeøte: Tic-tac, tic-tac, tic-tac,
cu toatæ inima Iubind pe tic-tac, Vine ziua judecæflii!
Dumnezeu! Vino, vino øi te-ascunde în
Hristos Isus!
3. Le-ndreaptæ ochii cætre cer
Sæ-nvingæ lumea rea, Sæ-nve-
fle-al dragostei mister Pe Tine-a 1. Ferice casa unde Tu,
Te urma!
667 Isuse, Eøti Musafirul
cel mai bun venit Tu vii cu
4. Trimite, Doamne îngeri binecuvântæri nespuse În viafla
buni Sæ-i poarte, iubitor, Spre celor care Te-au primit! Ferice
cerul plin de mari minuni Sæ fii casa unde tofli aøteaptæ Porunca
al lor Pæstor! Ta sau blândul Tæu îndemn Øi
la tot pasul cætre Tine-ndreaptæ
5. Cu binecuvântarea Ta În rugæ ochiul, aøteptând un
Zideøte-ne deplin, Sæ fim, când semn.
Tu ne vei chema, Cu Tine-n
veci! Amin. 2. Ferice casa unde sofl, soflie,
În Tine Doamne-un spirit sunt
øi-un gând, Øi-având iubirea Ta
1. Pe masæ e totul drept chezæøie, Deplin unifli în
665 frumos aøezat! Gustafli noua viaflæ sunt, Øi unde amândoi
cu plæcere ce Domnul ne-a dat! mereu cu Tine În greu øi-n bine
Venifli øi gustafli cât de bun e Isus, dornici se unesc, Cæci Tu le eøti
Cæci tot ce e bun se coboaræ de nædejdea de mai bine Øi-n Tine
sus! tot mai mult ei se iubesc!
3. Ferice casa unde copilaøul 4. Doamne, ræmâi cu pacea
În rugæciune zilnic fii-e adus, Ca Ta Øi în al meu cæmin, Dragostea
Tu, sæ-l aperi Doamne, la tot Ta s-o pot cânta Aici øi-n veci,
pasul, Prieten bun al celor mici, amin!
Isus! Øi unde tofli cu dragoste
aleargæ Ca sæ asculte sfatul Tæu 1. Revarsæ, Doamne,
curat, De mici sæ-nvefle-n adevær
669 pace øi iubire În fiecare
sæ meargæ Sub jugul Tæu cel casæ de creøtin, Sæ viefluim în
lesne de purtat! bunæ învoire, Sub strælucirea
unui cer senin!
4. Ferice casa unde bucuria
Cu Tine tofli o-mpart întâi øi-ntâi, 2. În fiecare inimæ sæ batæ
Iar în dureri tot Tu eøti doctoria, Iubire, har øi adevær divin, Sæ fie,
Cæci Tu pe tofli îi vindeci øi-i prin puterea-fii minunatæ, Un
mângâi!... Ferice-apoi când la colfl de Paradis orice cæmin!
sfârøit de cale Tofli pregætifli
privesc cu dor nespus Spre 3. Alungæ tot ce încæ ne mai -
marea zi a revenirii Tale, Ca Tu Øi egoismul firii omeneøti... Ne
sæ-i iei la Tine scump Isus! dæ un duh de pace øi iertare Øi în
iubirea Ta sæ ne uneøti!

1. Ce fericit e-acel 4. Îfli mulflumim cæ Tu ne-ai


668 cæmin Unde e domn dat familii, Îfli mulflumim cæ ne
Hristos! Nu e nimic de har mai simflim iubifli! Ræmâi cu noi, øi-n
plin, Øi nici mai preflios! ziua mântuirii Pærinfli, copii
sæ-fii cânte fericifli!
2. Ce fericit e-acel cæmin
Unde sunt rugæciuni! E ca un 1. În zori edenici, Tatæ,
colfl de cer senin, Pæzit de îngeri
670 Coboaræ, Te rugæm! La
buni! capæt de cærare Cu drag Te
aøteptæm. Noi nu ne vom
3. Ce fericit e-acel cæmin ascunde Când Tu ne chemi în
În care tofli doresc Harul Cuvân- zori, Vom alerga pe cale, Spre
tului divin, Pe care ei clædesc! Tine-ncrezætori.
2. În ceasul consacrærii, În 4. Ah, vorbifli-le degrabæ,
rugæ-ngenuncheafli, Cu har Plângefli azi øi væ rugafli, Calea
dorim, Pærinte, Sæ fim bunæ ei s-aleagæ Øi în cer cu ei
încununafli; Din voia Ta vom sæ stafli!
face Al vieflii noastre drum, Iar
Tu, din noi, unelte Sæ faci, 1. Fiul meu,* niciodatæ
Pærinte bun.
672 nu uita sfatul meu!
(:Chibzuinfla sæ-fli placæ: nu
3. Luminæ din luminæ Øi har te-atinge de ræu! :)
din har sæ dæm Øi stele în cununæ
Mulflime s-adunæm; Øi-apoi, la 2. Fiul meu,* ia povaflæ,
nunta slavei, Cu cei aleøi ai Tæi, scrie-o-n inima ta! (:Dumnezeu
La sfânta bucurie, Sæ ne aflæm îfli dæ viaflæ când iubeøti Legea
øi noi. Sa! :)

3. Fiul meu,* în credinflæ fii


1. Eøti pe calea mântu- cu gândul curat! (:Vei avea
671 irii, Dar copiii unde-fli biruinflæ de Isus ancorat! :)
sunt? Vrei sæ-i laøi pradæ pieirii
Rætæcind pe-acest pæmânt? 4. Fiul meu,* în slujire pune-fli
dragostea ta! (:Doar aøa,
Refren: Voi, pærinfli, væ luafli fericire-fli va gæsi inima! :)
copiii, Ei de Domnul v-au fost
dafli, Spre izvorul mântuirii Sæ-i 5. Fiul meu,* pân’ la moarte
întoarcefli væ luptafli! Domnul fie-fli model! (:Recun-
oaøte-L în toate, cæci nædejdea-i
2. Pentru ce nu øed copiii în El! :)
Lângæ tine, mamæ-acum? Pentru * sau ,,Fiica mea”
ce în vadul lumii Væd un loc aøa
de bun? 1. Dumnezeu, printr-o
673 mamæ, la viaflæ ne-a
3. Tu te afli-n casa pæcii Øi chemat, Sæ-nflelegem iubirea
eøti foarte fericit, Dar copilul tæu, prin care ne-a creat. Ca un semn
creøtine, Azi în lume-i rætæcit. ceresc, de-a lung de vremi, Al
mamei suflet ne-a vegheat gândurile flori Øi parcæ simt cum
Øi-ntr-un cântec de leagæn inima-i fierbinte, Se roagæ iar, ca
odihnæ am aflat. de atâtea ori…

2. Dumnezeu câte-o mamæ 4. Isuse scump, din ruga


din dragoste ne-a dat Sæ ne fie mamei mele Aø vrea sæ faci un
aproape, cu har îmbeløugat; Ca cântec minunat, Sæ fii-l cântæm
un sol divin, de-a lung de drum, la poarta dintre stele A unui nou
Al mamei suflet ne-a-ndemnat Eden, ræscumpærat!
Ca sæ creøtem spre soare, ca
nufærul curat.
1. Din amurg de zare,
3. Dumnezeu, ca o mamæ,
675 cætre cerul plin de dor,
viafla Lui ne-a dat Sæ ne strângæ Zilnic ne-a condus mama, înger
sub aripi din lumea de pæcat; Cu pæzitor.
un veønic dor, de-a lung de cer,
Al mamei suflet ne-a-ndrumat Refren: Stropi de cer, ploi de
Sæ ajungem acasæ, la Tatæl har numai Tu pofli reværsa, Dupæ
adorat. voia Ta, Doamne, pentru mama
mea!
1. Un nume scump øi
674 dulce este mama, Prin 2. Spre mai sus de stele, ca
ochii ei privesc spre un zbor de pæsæri lin, Zilnic øi-a
Dumnezeu… Abia acum, târziu, ‘nælflat mama glas de rugæ plin.
îmi pot da seama Ce multe flori
a pus în jurul meu… 3. Din adânc de vreme, ca o
umbræ-a Celui sfânt, Zilnic ne-a
2. Împoværat, mergând pe vegheat mama pe acest pæmânt.
drumul vieflii, Spre cer mi-ndrept
øi lacrimæ øi dor, Cæci n-am sæ
uit cântarea tinereflii Øoptitæ-n 1. Tæticul meu, cât te iu-
graiul mamei, iubitor.
676 besc, Tu eøti scutul meu
ce m-ajufli sæ cresc… Tu eøti brafl
3. Nu-mi pot rosti iubirea în puternic pe drum cât de greu,
cuvinte; De dragul ei mi-s Cæci mæ iubeøti, tæticul meu!
2. Tæticul meu, cât eøti de 2. La tronul Tæu de sus, Acolo
bun, Îfli simt mâna ta la-nceput umbre nu-s; Îfli cântæ mii de
de drum; Prin tine Îl væd astæzi heruvimi În flara de lumini!
pe Dumnezeu Øi te iubesc,
tæticul meu! 3. Ce slab e-al nostru cânt, Un
fum purtat de vânt Øi totuøi
3. Tæticul meu, un gând poartæ-al nostru dor Deasupra
frumos Eu port pentru tine prea stelelor…
bucuros; De grija ce-mi porfli
a-nflorit chipul tæu Øi te iubesc, 4. În jur e-atâta calm, E-o
tæticul meu! liniøte de psalm... Când numele
,,Isus” rostim, În pace
1. Încæ-o zi de har trecu, ne-odihnim!
677 Ochii-nchide-mi Tu
de-acu’! Tatæ, ochiu-fii veghetor 5. Visæm un ræsærit De viaflæ,
Las’ sæ-mi fie pæzitor! nesfârøit Øi pânæ-n zorii lumii
noi, Isuse, fii cu noi!
2. În ceva azi de-am greøit,
Doamne, Cel ce m-ai iubit, Iartæ 1. Când seara blând
fapta mea cea rea Øi mi-o
679 coboaræ Øi-o altæ zi s-a
øterge-n mila Ta! dus, Cu tofli ne strângem iaræ În
jurul lui Isus.
3. Øi pe tofli ai mei iubifli,
fiine-i de cel ræu ferifli, Doamne, 2. Ce dulce e chemarea
øi pe copilaøi Tu sæ-i aperi de Pærintelui ceresc, Când vine
vræjmaø! înserarea Øi stele strælucesc!

4. Pe bolnavi sæ-i odihneøti, 3. Frumoasæ e cântarea Øi-al


De særaci sæ Te-ngrijeøti, Øterge rugæciunii glas Ce-nvinge
lacrimile lor, Mie dæ-mi un somn depærtarea Spre-al cerului
uøor! popas!

1. La ceas de asfinflit În 4. Prin cânt øi rugæciune


678 rugæ ne-am unit: Ræmâi Primim atâta har! Când soarele
cu noi, Isuse, Tu, În pace ne condu! apune, Speranfle noi ræsar.
5. A Lui fægæduinflæ Ne poartæ 1. O, cât e de tainic afa-
ca în vis S-ajungem, prin
681 ræ! Amurgul e surâ-
credinflæ, Acasæ-n Paradis. zætor, Când pasærea imnul de
searæ (:Øi-l cântæ mângâietor...:)
6. Ne-aøteaptæ dimineafla;
Privim mereu spre sus; O, ce 2. Nici florile nu pot sæ tacæ,
frumoasæ-i viafla Alæturi de Isus! Cuvintele lor sunt mister... În
rugæ petalele-øi pleacæ (:Øi ‘nalflæ
parfum spre cer.:)
680 1.seriiCândPeste
se lasæ umbra
dealuri øi 3. Oriunde privirea se-opreø-
câmpii Øi când stelele se-aratæ te, Væd totul în rugæ plecat, Pe
Luminând în raze vii, Gândul ape mærefl se-oglindeøte (:Tot
meu e-atunci la Domnul, cerul Sæu înstelat!:)
Depærtat de tot ce-i ræu Øi înalfl
o rugæciune Cætre bunul 4. Natura în rugæ fierbinte
Dumnezeu. Cerându-øi odihnæ de-acu’,
Aøa-mi zice: ,,Vezi, fline minte,
2. Depærtat de ale lumii Seara (:Mereu sæ te rogi øi tu!”...:)
Domnului servesc Øi simt pace-n
al meu suflet Când la El mereu 1. Dacæ pacea lin se lasæ
gândesc. Fericit mæ simt atuncea
682 Peste fire-n ceas de
Când, uitând cele de jos, Îmi searæ, (:E ca dorul ce m-apasæ
îndrept a mea gândire Cætre Zbor spre cer sæ prindæ iaræ...:)
Legea lui Hristos!
2. Dacæ stele scânteiazæ,
3. De când merg pe calea Bolta nopflii de-nseninæ, (:E ca
dreaptæ Dupæ-al Domnului ochii mei sæ vazæ Drum spre flara
Cuvânt, Vesel sunt în al meu de luminæ...:)
suflet, Veønic imnuri vreau sæ-I
cânt. Azi nimic nu mæ-ntristeazæ, 3. Dacæ îngerii coboaræ Øi cu
Nici duømanii nu-i uræsc, Cæci øoapta lor mæ-mbie, (:E ca-n
eu nu mai sunt din lume, Sunt al suflet sæ-mi ræsaræ Armonii de
Tatælui ceresc. veønicie...:)
(Canon) totu-n jur e-ntunecat, Tu eøti
683 S-a-nnoptat de-acuma, lumina mea, Tu eøti lumina mea!
Strângefli-væ mâna! Doamne, fii
cu noi! Noapte bunæ! 3. Prin întuneric de pæcat Tu
pofli sæ faci minuni, Sæ fiu mereu
1. Ziua trece uøor,
684 stele-n cer se aprind,
înconjurat De îngerii cei buni,
De îngerii cei buni!
Rândunele-n cuibul lor se aøazæ,
ciripind Rugæciuni, glas de dor,
4. Cu psalmi închide ochii
ca un foc se-nteflesc Øi se ‘nalflæ
mei, Fereøte-mæ de ræu, La
uøor, pân’ la tronul ceresc.
Tine-aproape sæ mæ iei, S-adorm
pe braflul Tæu, S-adorm pe braflul
2. Întunericul greu, noaptea
Tæu!
rece-a venit, Dar Isus e-n pieptul
meu øi tristeflea-a risipit… Focul
Tæu, Doamne sfânt, a stræpuns 5. Iar când va trece noaptea
noaptea grea, Liniøtind, grea, Øi-n zori mæ voi trezi, Sæ
încælzind, luminând viafla mea. væd Împæræflia Ta Pe plai de
veønicii, Pe plai de veønicii!
3. Liniøtit, pofli vedea câtæ
pace-i sub zæri Când se-aprinde
doar o stea pe-ale rugilor 1. Doamne, noaptea s-a
cæræri… Harul Tæu, Tatæ sfânt,
686 læsat, Eu mæ simt
Te implor sæ-mi trimifli Sæ împoværat… Tu eøti astru
træiesc, luminând pentru cei preacurat, Fii cu mine ne-ncetat!
rætæcifli!
2. Munca zilei s-a sfârøit, Fii,
1. O, Doamne, noaptea
685 a venit, Ascultæ ruga
Isuse, preamærit! Øtiu cæ Tu
mi-ai dæruit Noaptea pentru
mea: În sufletu-mi neodihnit odihnit.
Coboaræ pacea Ta, Coboaræ
pacea ta!... 3. Iatæ, stele-acum zæresc, O,
cât de frumos lucesc, Parcæ-aud
2. Ræmâi cu mine pe-nserat cum povestesc: ,,Cât de mult Eu
Cæci nu mai pot vedea… Când te iubesc!”
4. Amândouæ mâini le-adun 3. Ræmâi pe veci în noi, O,
Rugæciunea sæ mi-o spun: Odih- Tatæ, Te rugæm, Ne fii speranflæ
neøte-mæ acum Dumnezeule în nevoi, Isuse, Te aøteptæm!
Preabun!
1. Cu mireasma rugii
1. Cu øoapte de-amurg
689 sfinte, Spuse-n ceas de
687 împletesc ruga mea asfinflit, Inima mi-e iaræøi plinæ,
Când stele, sclipind, ræsar, Sufletul mi-e liniøtit...
Durerea mi-ascund într-un
cântec strævechi Øi pacea 2. Într-o clipæ, ca o tainæ,
coboaræ iar... Zæresc prin Zborul cântecului meu Trece
albastru, ca-n vis, Cæminul de negurile lumii Pânæ sus, la
Domnul promis Øi-adorm liniøtit Dumnezeu...
cæ Isus m-a iubit Øi-n cer loc
mi-a pregætit... 3. Øi mæ simt din nou acasæ,
Færæ prefl ræscumpærat, Mult mai
2. Uita-voi curând cât de mult mult decât vreodatæ Am crezut
m-a durut Pæcatul în orice pas; øi am sperat...
La porfli de mæriri mæ aøteaptæ
Isus La El sæ mæ ia acas’. De 4. Øi din nou, în øoapta rugii,
slavæ cerescul palat În doruri îl Îmi reværs, tot dorul meu, Prin
port ne-ncetat, Cu øoapte iubirea-fii minunatæ, Doamne,
de-amurg împletesc ruga mea ia-mæ-n cerul Tæu!
Øi-n suflet am pacea Sa.

1. Ræmâi cu pacea Ta, 1. Blând Pæstor al vieflii


688 Pærinte, Te rugæm, Prin
690 mele, Somn pe pleoape
Duhul Sfânt a Te urma, Noi fiie Tu sæ-mi pui! Picuræ-mi argint
ne-ncredinflæm! de stele În potirul visului...

2. Ræmâi cu harul Tæu, Cæci 2. Mâna Ta m-a dus, de mânæ,


ziua-i spre apus, Sæ ne fereøti de Pe al zilei drum spinos, Chiar
orice ræu, Prin dragostea Ta, øi-n noapte sæ ræmânæ, Peste
Isus! mine, scump Hristos!
3. Mângâierea Ta divinæ Sæ 1. Lasæ harpa ta sæ sune
mæ flinæ pânæ-n zori Øi-mi vei fi
693 Chiar din zori cum te-ai
din nou luminæ, Tu, iubitul meu trezit, Vesel vin’ la rugæciune
Pæstor! Mulflumind Cui te-a pæzit...

1. Pacea serii cade lin, 2. Da, înalflæ-acum cântare


691 Dinspre stele îngeri vin; Pân’ la tronul cel de har:
Las al lumii greu tumult, Øoapta Domnu-fli dæ din îndurare Viafla,
cerului s-ascult... mântuirea-n dar!

2. Prin Cuvântul Tæu curat, 3. Ce plæcut e dimineafla,


Eu mæ simt la cer ‘nælflat… Sunt Când din inimæ adus, Cântu-fli
al Tæu, Isuse bun, Într-o lume de veseleøte fafla Øi te ‘nalflæ spre
minuni! Isus!

3. Doamne, din seninul cer, 4. O, Isuse, fæ-mæ-n stare Ca


Toarnæ-n suflet mângâieri, de cum m-am deøteptat Cât va
Lumineazæ noaptea mea fi ziua de mare Eu sæ-fii cânt
Øi-ncælzeøte-mi inima! neîncetat!

1. Isuse blând, lumina


1. Iar o noapte-am odih-
694 mea, Øi-n noaptea-
692 nit, De-orice ræu am aceasta m-ai pæzit… De cum mæ
fost pæzit… Tatæ, cum mereu scol, eu, fafla Ta O vreau, cæ-i
mi-ai fost, Fi-mi øi astæzi dulce la privit!
adæpost.
2. M-am odihnit sub ochiul
2. Spirit Sfânt sæ-mi dai øi Tæu, La capul meu ai privegheat;
sfat, Sæ mæ aperi de pæcat! Pe al Tu m-ai ferit de orice ræu Øi
vieflii drum spinos, Fæ sæ merg sænætos m-ai deøteptat.
victorios!
3. Acum din nou viaflæ-mi dai,
3. Binele sæ-l sævârøesc, Orice Iar eu tot fiie fii-o închin! În
ræu sæ ocolesc, Legea Ta mereu preajma mea Te rog sæ stai, Ca-n
s-o fliu Øi de Tine demn sæ fiu! veac de Tine sæ mæ flin...
4. Cu mâna Ta mæ fline Tu, Sæ 2. Perle de rouæ, raze de soare
nu mai cad pe drumul ræu, Cu-a Se-aratæ astæzi, ca-n prima zi.
Ta iubire mæ condu, Ca sæ ræmân Totul e slavæ, e o chemare, Când
pe veci al Tæu! Tatæl vine la-ai Sæi copii.

1. Bun sosit, o, zori fru- 3. Al Lui e cerul øi dimineafla;


695 moase! Soarele ‘nælflat Edenul veønic El l-a creat.
pe cer Cu-a’ lui raze maiestuoase Cântafli cu toflii marea iubire,
Dæ viaflæ øi puteri! Vârful Ziua de astæzi, ce El ne-a dat!
dealului se-aprinde, Parcæ arde-n
vâlvætæi; Cu mai mare foc
cuprinde (:Dragostea lui-Isus 1. Dimineafla a sosit,
pe-ai Sæi!:)
697 Vræbii cântæ-n ræsærit,
Toatæ casa ne-am trezit Sæ-L
2. Bun sosit, o, zori frumoase! slævim pe Domnul.
Dupæ-un timp întunecat, Raze
mult mai maiestuoase Ræspân- 2. Tu, Izvor de daruri vii,
deøte Cel prea-nalt, Cæci Isus Dæ-ne pâine-n astæ zi, Viafla
e-al nostru Soare, Plin de har, de noastræ s-o susflii, Cæci doar Tu
milæ plin, Dragostea-I mântui- eøti Domnul!
toare (:Øterge lacrimi øi suspin!:)
3. Ne pæzeøte ne-ncetat Øi
3. Pentru ce v-afli teme oare, condu-ne cu-al Tæu sfat! Sæ ne
Voi, urmaøi ai lui Hristos? flii færæ pæcat Lângæ Tine,
Stingefli griji chinuitoare Øi Doamne!
pæcatul ce v-a ros! Soarele
îndreptæflirii Se înalflæ-n slavæ, 4. Sæ-nvæflæm, prin Duhul
sus! Vine ziua mântuirii, Sfânt, Voia Ta-n al Tæu Cuvânt,
(:Vine-al nostru Domn Isus!:) Zi de zi în har umblând, Dupæ
Tine, Doamne!
1. Din nou se-aratæ o di-
696 mineaflæ Øi mierla cântæ 5. Cu tot cerul Te slævim,
iar pe pæmânt... Totul te-mbie, Tatæ, Fiu øi Duh divin, Într-
ca-ntr-o cântare, Sæ strângi în acelaøi gând, Amin, Doar pe
suflet Cuvântul sfânt. Tine, Doamne!
1. În fiecare zori de zi sub scutul Tæu Øi sæ trec prin
698 Iubirea Lui ne va trezi, orice greu!
Isus învinge noaptea grea, Ne dæ
din nou viafla Sa. 3. Dæ-mi øi astæzi Duhul
Sfânt, Sæ pæzesc al Tæu Cuvânt,
2. Al rugæciunii glas øoptit Legea Ta s-o împlinesc, Ne-nce-
Deschide cerul infinit, Comori tat sæ Te iubesc!
de pace øi de har Primim de sus,
din Sanctuar... 1. Doamne, pe cærarea
701 Ta, Vreau øi azi a Te
3. Pe-al crucii drum însânge- urma, Fi-mi pe drum necunoscut
rat Vom birui cu-adeværat; Din Far luminætor øi scut!
ale frunflii Lui sudori Ræsar
‘naintea noastræ flori... 2. Când mæ-ncearcæ ceasul
greu, Ia-mæ, Tu, pe braflul Tæu,
4. Ne cheamæ Domnul cætre Astæzi vreau sæ pot cânta Toatæ
zæri Øi n-avem fricæ de-ncercæri; îndurarea Ta!
Cu El le trecem rând pe rând, A
Sa venire aøteptând. 3. Unge ochii mei cu har Ca
sæ desluøesc mai clar, Orice ræu
1. Al Tæu sunt, Doam- sæ biruiesc Doar prin Duhul Tæu
699 ne, Te voi iubi, Doar ceresc!
pentru Tine træiesc øi voi muri!
4. Harnic sunt la lucrul meu
2. Te-nduræ Doamne, Nu ne Când mæ øtiu copil al Tæu! În
læsa, Prin har condu-ne la credinflæ mæ-nnoiesc Când spre
mântuirea Ta! ceruri tot privesc.

1. Scump Isus, ajutæ-mi, 1. Cu noi, cu tofli, sæ fie


700 Tu, Prin al Tæu Duh mæ
702 Azi harul lui Hristos,
condu, Zi øi noapte sæ-fii slujesc, Statornici sæ ne flie Pe drumul cel
Fericit sæ Te vestesc! spinos!

2. Fii cu mine zi de zi, Prin 2. Cæci pe îngusta cale


tot ce-ar putea veni, Sæ ræmân N-am øti umbla defel, Dar noi
øtim fiecare: Suntem pæzifli de Sfânta Scripturæ o vor cerceta Øi
El! tot mereu drumul bun vor urma.

3. Speranfla noastræ toatæ E-n 1. Celui sfânt, mærire


harul lui Hristos; Eu nu mæ tem
704 Cântæ îngeri mii, Jos
vreodatæ, Cæci Domnu-i întreaga fire ‘Nalfle melodii!
credincios!
2. Slavæ-n zæri albastre, Slavæ
4. Chiar când vin tari ispite, pe pæmânt, Cântæ mii de astre:
Mai tare-i harul Lui Øi ele sunt ,,Domnul este sfânt!”
gonite, Iar eu al Lui ræmâi.
3. Ceru-ntreg ræspunde:
5. De-aceea Doamne fiie Ne ,,Sfânt va fi mereu, Veønic øi
închinæm voios; Cu noi cu tofli oriunde, Domnul Dumnezeu!”
sæ fie Azi, harul lui Hristos!

1. Tofli copilaøii ce vin (Canon)


703 la Isus Vor fi conduøi la
705 Când soarele se-aratæ
Tatæl sus Øi ei de-a pururi vor fi iar Øi mugurii din nou ræsar,
fericifli Cæci vor træi lângæ cei Mæ-ntreb uimit: Din ce izvor?
mântuifli. Øi-ascult apoi ræspunsul lor:
,,Mærire, fiie, Creator!”
Refren: La Tatæl sus, în
Paradis, Ei vor træi ca în vis Øi 1. Øtii tu oare câte stele
vor cânta: Aleluia, Iar Tatæl îi
706 Strælucesc pe cer senin,
va-mbræfliøa! Øi câfli, tot privind la ele, Se
întreabæ: ,,De-unde vin?”
2. Sus în mærire cu Domnul
vor sta Câfli de pærinfli vor Refren: Domnul toate-n astæ
asculta; Cei ce pe Domnul Isus lume Le-a fæcut øi sunt prea
vor iubi Iar pe bolnavi øi særaci bune! Fie pururea slævit Cæ pe
vor sluji. oameni i-a iubit.

3. Ca sæ ajungæ la Tatæl de 2. Øtii tu câte flori în lume


sus, Vor face tot ce-a zis Isus; Ræspândesc parfumul lor, Câte
harnice albine Strâng din mierea 1. Cerul øi pæmântul
florilor?
708 Azi unite-n cânt ‘Nalflæ
preamærire Fiului cel sfânt.
3. Øtii tu câte pæsæri cântæ Øi
pe-ai lor pui îi hrænesc, Øi câfli 2. Imnuri, osanale Mielului
copilaøi ascultæ Pe mæicufla øi-o iubit, Fratelui mai mare,
iubesc? Domnului slævit.

1. Tot ce e-n jurul nos- 3. Celui ce pe cruce Viafla


707 tru, E dat de Dumnezeu; ne-a adus, Slavæ øi mærire, Slavæ
Frumosul cer albastru E tot un lui Isus!
dar al Sæu.
1. Cine oare ne-a creat?
Refren: Tot ce este bun vine
709 Cine pomii a-mbræcat?
de la Dumnezeu, De la iubitul Cine-a presærat cu flori Câmpul
nostru Tatæ, Prin mila Lui cu mii de culori?
nemæsuratæ!
Refren: Domnul sfânt,
2. El soare ne dæ ziua Øi Domnul sfânt, A creat întreg
noaptea stele mii, Pe cer trimite pæmânt, Læudat, læudat, Fie
luna Øi roua-n zori de zi. binecuvântat!

3. Sæmânfla o hræneøte Dând 2. Pæsæri ce se-ntrec în zbor


ploaie pe pæmânt, O face Ciripesc în graiul lor, Iar
de-ncolfleøte, Øi-i dæ apoi rod pârâu-øi face loc Murmurând în
mult. al sæu joc.

4. El face sæ ræsaræ Mulflimi 3. Stelele din depærtæri Se-o-


de flori pe câmp; Plæcuta glindesc sclipind în mæri…
primævaræ E de la Tatæl sfânt. Zorile când s-au ivit Soarele e-n
ræsærit.
5. El dæ øi sænætate, Øi pace,
bucurii, Noi sæ-L urmæm în 4. Dumnezeu Cel bun øi sfânt
toate, Sæ fim ai Lui copii! A fæcut cer øi pæmânt Øi frumos
le-a-mpodobit, Minunat, ne-n- 2. Cine-a fæcut mierea
chipuit! florilor, Mii de albine s-o ducæ-n
zbor, Iar prin pæduri, ciripind
zglobii, Pæsærele mii?
1. Oricâte vræbii sunt pe
710 gard Le øtie Dumnezeu! 3. Cine aprinde lumina-n zori
Când ele-s scumpe-n ochii Sæi, Øi strânge apæ s-o punæ-n nori?
Cu cât mai scump sunt eu! Cine vegheazæ s-avem oricând
Pâine pe pæmânt?
Refren: Ce scump Îi sunt, ce
scump Îi sunt Øtiu bine cæ-I sunt 4. Cine-a fæcut dupæ chipul
scump! Când pæsæri, flori sunt Sæu Oameni, copii ai lui
scumpe Lui, Cu cât mai scump Dumnezeu? Cine-a flesut, bun øi
sunt eu! iubitor, Fericirea lor?

2. El crinii-n câmp i-a zugræ- 1. Scump Isus, scump


vit Øi-n ei parfum a pus, Dar tot
712 Isus, Dæ-mi ureche
mai mult El m-a iubit Pe mine de-ascultat, Dæ-mi øi ochi ca sæ
prin Isus! priveascæ Înspre Tine ne-ncetat!
Inimæ dæ-mi sæ iubeascæ Legea
3. Da, Domnul a-ngrijit de Ta aøa cum Tu ai spus, Scump
flori Øi-apoi de pæsæri mii, Dar Isus, scump Isus!
grija toatæ-i e de noi, De scumpii
Lui copii! 2. Scump Isus, scump Isus,
Dæ-mi credinflæ ne-ncetat, Dæ-mi
a Ta înflelepciune Øi un suflet
1. Stau øi privesc cerul nepætat! Aripi dæ-mi, de
711 minunat Øi mæ întreb rugæciune, Sæ mæ ’nalfle tot
cine l-a creat? Cine conduce mereu mai sus, Scump Isus,
strælucitor Mersul stelelor? scump Isus!

Refren: Domnul toate le-a 1. Eu cunosc un mielu-


creat, O, cât e de minunat! Færæ
713 øel: Nu-i ascultætor
de margini, iubirea Sa E speranfla defel! Tot umblând de capul sæu
mea! Apucase drumul ræu...
Refren: Ce sæ vezi? Acel miel 2. Merg spre casæ fericit,
rætæcit Am fost eu, dar Domnul fericit, fericit, Merg spre casæ
m-a iubit; Øi degrabæ, øi degrabæ, fericit øi eu cânt pe cale. Spre
A venit øi m-a gæsit! oraøul luminat îmbræcat cu
diamant, Spre un nou Ierusalim,
2. Eu cunosc un mieluøel merg cântând pe cale.
Rætæcit ca vai de el, Tot umblând
în rele cæi Numai ræni øi vânætæi. 3. Am plecat voios spre cer,
înspre cer, înspre cer, Am plecat
3. Eu cunosc un miel zglobiu: voios spre cer øi eu cânt pe cale.
Rætæcise prin pustiu Lupii ræi Cânt mereu în calea mea pânæ
l-au alergat... Ce minune c-a flinta voi vedea, Casa Tatælui
scæpat! ceresc øi eu cânt pe cale.

4. Da, un miel cunosc øi eu:


L-a gæsit Pæstorul sæu… Din 1. ’N-aceastæ zi fru-
desiøul cel spinos Blând l-a scos
715 moasæ Aducem lui Isus
cu brafl vânjos. Cântarea noastræ-aleasæ, Cæci Îl
iubim nespus.
5. Eu sunt mielul, cum v-am
spus, Iar Pæstorul e Isus! Lui Refren: Slævim, slævim Pe-al
I-urmez øi mæ supun Ca sæ merg nostru Împærat! Slævim, slævim
pe drumul bun. Pe Domnul adorat!

Refren final: Da, da, da, acel 2. El a iubit copiii Când fost-a
miel blând supus, Eu voi fi, iubit pe pæmânt, Øi-acum deøi e-n
Pæstor, Isus, Øi de-acuma tot de ceruri El ne iubeøte mult.
Tine Eu pe veci mæ las condus.
3. Ne place-aøa cântare Øi-am
714 1. Sunt copil de Împærat,
de-Mpærat, de-Mpærat,
vrea s-o auzim: Prin jertfa vieflii
Sale Ne face sæ træim.
Sunt copil de Împærat øi eu cânt
pe cale... Nu mi-e fricæ de nimic, 4. La tronul milei Tale Acum
de Isus eu sunt ferit, Domnul e îngenunchem Øi-n sfântæ consa-
la dreapta mea øi eu cânt pe cale! crare Viafla Îfli predæm!
1. Pe mâini, de dimi- 1. De la El din ceruri,
716 neaflæ, Cu grijæ m-am
718 Unde-s îngeraøi,
spælat Øi Domnului îndatæ La Dumnezeu priveøte Spre-orice
lucru I le-am dat. copilaø.

Refren: Picioruø, ai grijæ 2. El i-ascultæ ruga, Fie


Unde-ai sæ mæ duci, Sæ slujesc noapte, zi, Øi doreøte-ntruna Tatæ
pe Domnul Tu sæ mæ conduci! bun a-i fi.

2. Urechea mi-e-ndreptatæ 3. Zilnic îi dæ pâine Spre-a


Spre bunul Dumnezeu Øi El cu avea puteri Øi pe brafle-l fline Plin
drag mæ-nvaflæ Cum sæ-L servesc de mângâieri.
mereu.
4. Celor ce-L ascultæ, Bine le
3. Iar ochiu-mi privegheazæ va da; Dacæ ei nu-L uitæ, El nu-i
Cumva sæ nu greøesc; La lucru va uita.
øi la joacæ Eu Domnului servesc.
1. Voi, copii din preaj-
719 ma noastræ Ce pornifli la
1. Noaptea-ncetiøor se joc mereu, În zburdælnicia
717 lasæ, Copilaøului nu-i voastræ Nu-L uitafli pe
pasæ: Rugæciunea øi-a sfârøit, El Dumnezeu! Nu uitafli cæ væ
se culcæ liniøtit... iubeøte, E cu voi pe drum,
mereu, De ispite væ pæzeøte Øi
2. Din iubirea Sa divinæ Cel de tot ce este ræu!
ce iartæ-a noastræ vinæ, Domnul,
din seninul cer Îi trimite 2. Voi, copii întotdeauna Plini
mesageri. de viaflæ, fericifli, Amintifli-væ
întruna De ai voøtri scumpi
3. Îngeraøi din cer coboaræ, pærinfli! Sæ-i cinstifli cum se
Frumuøel îl înconjoaræ Øi-l cuvine, Cum Isus v-a poruncit,
acoperæ uøor Cu frumoasæ-aripa Zile sæ avefli senine, Pe pæmântul
lor. înnoit.
3. Voi, copii din jurul nostru, 1. Spre ceruri am pornit
Fifli atenfli pe-al vieflii drum: Nu
722 Cu-al meu Isus! Un loc
v-abatefli mersul vostru De la mi-a pregætit Acolo sus; Øi
bine nicidecum! Doar mergând pentru mulfli copii Pregætite-s
pe calea dreaptæ Vefli ajunge bucurii, O, cât de bine-i sus
fericifli Øi prin orice bunæ faptæ Lângæ Isus.
Pe Isus sæ-L proslævifli!
2. Spre ceruri am pornit Cu
1. Vino-mi, Doamne-n tofli ai mei, În raiul fericit Cu
720 ajutor, Sæ pot fi ascul- porumbei... Voi paøte lupi øi
tætor! Doamne, fæ-mæ bun miei, Sæ mæ joc øi eu cu ei, O,
mereu, Sæ pot merge-n cer øi eu. cât de bine-i sus Lângæ Isus.

2. Chiar aøa de mic cum sunt, 3. Spre ceruri am pornit Cu


Pot fi totuøi bun øi blând Cæci pas uøor, Aripi mi-am pregætit Sæ
Isus cu ochiul Sæu Vede bine ce pot sæ zbor. Stelufle sæ culeg Øi
fac eu. din stea în stea s-alerg, O, cât de
bine-i sus Lângæ Isus.
1. Domnul vine, Dom-
721 nul vine Ca Rege
glorios, Sæ-Øi adune tofli aleøii În 1. Al meu Pærinte iubi-
ceruri, frumos.
723 tor, Al îngerilor Domni-
tor (:Mæ însofleøte oriøicând,
Refren: Stræluci-vor ca aøtrii, Mi-ndreaptæ paøii pe pæmânt!:)
Ca iaspis curat, În coroana-I de
aur Lucind ne-ncetat! 2. El vræbii ne trimite-n crâng,
Øi le hræneøte rând pe rând, (:Cu
2. Øi copiii, øi copiii El cât mai mult de-ai Sæi copii În
va-mbræfliøa, Cei ce-n sfântæ orice zi Se va-ngriji!:)
devotare Lui se vor preda.
3. Din capu-mi, nici un firicel
3. Deci venifli cu mic, cu Nu cade fær’ sæ øtie El; (:Deci
mare, Øi inima-I dafli! El dæ viaflæ unde m-aø ascunde eu Færæ sæ
fericire Celor însetafli! øtie Dumnezeu?:)
4. O, Tatæl meu, ce bun eøti la-asfinflit, Proclamæ soarele-
Tu! Spre ceruri mæ condu nfocat Pe Creatorul adorat.
de-acu’, (:Îndreaptæ-mi paøii-n
cæi cereøti, Sæ fiu cu cetele- 2. Când noaptea-ntinde
ngereøti!:) umbra ei, Plæcut ræsare luna
iar… În tainæ pofli vedea scântei
1. Ecoul unui cânt Cum pe întinsul cer apar… Øi
724 Se-aude pe pæmânt; tuturor vestesc smerit: Pe noi
L-ascult cum se înalflæ-n zæri, chiar Domnul ne-a zidit! Lui
Spre sfinte depærtæri… Cântafli-I cântæ cetele cereøti Un imn de
Domnului, Cæci lumea e a Lui! slavæ-n veci de veci.
Cu mâna Sa minuni zidi: Venifli
a le privi! 3. Cu cerul ne unim øi noi
Înflelepciunea-fii a slævi, Øi
2. Un susur blând øi lin E pânæ-n ziua de apoi Dorim cu
glasul Sæu divin; Øi-n iarba ce toflii a-fii servi. Primeøte-al
foøneøte-n væi, Aud chiar paøii nostru imn sfinflit, Øi pentru
Sæi! Natura, cu comori, La binele primit Mærit fii, Doamne
reværsat de zori, O-mbracæ-n Savaot, Acum øi-n veci de tofli
haina florilor Al nostru Creator! øi-n tot!

3. Îmi cântæ inima, Cæci væd 1. Ah, dulce e în flori


iubirea Sa, Cum El a risipit-o-n
726 bogat Al primæverii
tot, El, Domnul Savaot! timp, Când orice om e-ncununat
Nicicând nu voi uita Cæ lumea e Cu-al fericirii nimb!
a Sa, Cæ El e veønicul Stæpân Øi
Tatæl meu cel bun! Refren: Timp al florilor, chip
al zorilor, Din care va gusta tot
1. Al lumii noastre fir- omul mântuit!
725 mament Cu aøtrii sæi
ce-n veci nu pier, Øi-al stelelor 2. Când prin grædini, câmpii,
Lui regiment Mæresc pe cæræri, Se-aratæ flori, græmezi,
Dumnezeu din cer. În mersul sæu Natura cântæ-n desfætæri, Cât
neobosit, Din zori de zi pân’ pofli în jur sæ vezi!
3. Azi e un timp înfloritor 1. Spre zærile-albastre
Læsat pentru-orice om, Sæ ia
728 mæ simt atras, Mi-e dor
pe-al sæu Mântuitor Ca scut etern de pæduri øi de lunci, Aproape
øi Domn. de cer sæ mai fac un pas Spre
floarea de colfl de pe stânci.
4. E-al tinereflii timp dorit,
Când pofli sæ pui temei Spre-a fi Refren: Aøteaptæ-mæ, Doamne,
de-a pururi mântuit Øi viaflæ-n c-un cer senin, Spre inima Ta mæ
dar sæ iei! græbesc! Mæ-mbie al dragostei
har divin La drum cætre culmi
1. Câmpul iaræøi a-nvi- când pornesc.
727 at, Mii de flori l-au
presærat, Iar prin lunci un glas 2. Lumini de azur mæ
voios Cântæ slavæ lui Hristos. deøteaptæ-n zori Sæ-mi strig
Ascultafli cum cântæ-acum Slavæ bucuria spre munfli; Alerg prin
Domnului cel bun! miresme de fân øi flori Øi-mi
place prin iarbæ desculfl.
Refren: Deci øi noi sæ ne unim
Øi pe Domnul sæ-L mærim! 3. Un cântec de drum vreau
sæ cânt din nou, Pæøind pe
2. Prin pæduri, dumbrævi, înguste poteci, S-aud dinspre
câmpii, Glasuri multe de copii; munte al sæu ecou Spre cer cum
Øi ei cântæ azi în cor Slavæ ræsunæ în veci.
bunului Pæstor: Cum e-n cer øi
pe pæmânt Slavæ Tatælui cel
sfânt! (Canon)
729 Vine, vine primævara
3. Mari minuni în jurul meu! Cu cântæri de bucurii! Sæ ne
Væd pe bunul Dumnezeu Cum veselim ca fluturii la soare,
împarte florilor Vii miresme øi Iaræøi, dragi copii! Sæ ræspundem
culori. Strig de-aceea fericit: cu iubire Domnului, Ce va face
Domnul fie preamærit! primævaræ-n veønicii!
1. Inima e plinæ, plinæ 3. Mulfli ani øi mai frumoøi sæ
730 de avânt, Cæci ne chea- fie! Mulfli ani cu Domnu-n
mæ munflii sæ pornim, cântând; veønicie! Mulfli ani træiascæ,
Cætre zæri senine vulturi suie-n mulfli ani træiascæ, (:Mulfli ani, în
zbor, Hai øi noi pe urma lor! veci! Mulfli ani træiascæ!:)

Refren: Dealuri øi câmpii, 1. Cântec plin de bucu-


flori øi pæsæri mii, Toate ne aduc
732 rie: ,,La mulfli ani de
în cale bucurii; Iar deasupra lor, ziua ta!” Øi mai mult, o veønicie
bun øi iubitor, Este-al nostru Bunul Dumnezeu sæ-fli dea!
Creator.
2. Pe cærarea datoriei Ferici-
2. O, ce fericire, vesel, sæ rea s-o gæseøti, La mulfli ani în
priveøti De pe-un vârf de munte veønicie, Lângæ Domnul sæ
slævile cereøti! Farmecul naturii træieøti!
nu te va-nøela Când te prinde-n
vraja sa! 3. Zile multe øi senine, Asta
fie partea ta, Sub privirile divine
3. Øoapte de iubire se aud în Fericit sæ pofli umbla!
flori Ca sæ ne-nsofleascæ paøii
cælætori, Prin pæduri înalte, iatæ, 4. Strânge de pe calea dreaptæ
s-au deschis Drumuri cætre O recoltæ de minuni, Øi ræsplata
Paradis!... te aøteaptæ, Ani ferice mulfli øi
buni!
1. Mulfli ani, cu pace øi
731 iubire, Mulfli ani, cu 1. Azi, cântarea bucu-
multæ fericire! (:Mulfli ani
733 riei, Cântul laudei
træiascæ, mulfli ani træiascæ, În ‘nælflafli, Orice gând de întristare
veønicie sæ-nfloreascæ!:) Øi povara, alungafli! Sæ-I cântafli
cu mic, cu mare, Celui veønic
2. Mulfli ani cu binecuvântare! adorat, Cæ, prin marea Sa-ndura-
Mulfli ani cu Domnul pe cærare! re, Ne-a condus neîncetat!
(:Mulfli ani træiascæ, mulfli ani
træiascæ, Mulfli ani cu pacea Lui 2. Prin cântæri de bucurie
cereascæ!:) Viafla noastræ-mpodobim;
Aducându-I preamærire, Lui Isus 2. Pânæ acum pe aripi ne-ai
Îi mulflumim! Mântuirea minu- purtat! Atâta har nicicând n-am
natæ, Providenfla-I admiræm, meritat! Chiar de-am greøit, Tu
Clipe binecuvântate, Vechi nu ne-ai lepædat! Drept eøti øi
istorii evocæm! bun, fii, Doamne, læudat!

3. Mulflumiri, ceresc Pærinte, 3. Fii pentru veci al nostru


Îfli aduc ai Tæi copii Pentru Dumnezeu, Sæ ‘naintæm luptând
timpul de-ndurare Ce-a trecut în sub scutul Tæu! Precum ai fost,
veønicii! Mulflumiri, recunoø- ne fii pân’ la sfârøit, Mântuitor
tinflæ, fiie, scump Mântuitor, øi Rege preaiubit!
Pentru dragostea-fii fierbinte,
Pentru harul salvator! 4. Dæ-ne izbânzi în tot
ce-nfæptuim; Fæ-ne, prin har,
1. Pe braflul Celui prea- puternici, când iubim! Îfli
734 mærit, Prin valuri am mulflumim cæ nu ne vei læsa!
trecut... Deøi furtuna ne-a izbit, Pân’ la sfârøit slævim iubirea Ta!
El viafla ne-a flinut, El viafla ne-a
flinut.
1. Sæ te-asculte din Sion
2. Aici cu tofli ne-am adunat,
736 Al iubirii tale Domn Øi
L-al cerului altar, Cæci în strâmtorare El sæ-fli dea
Dumnezeu ne-a ajutat Cu pace ræbdare, Domnul sæ-fli trimitæ
øi cu har, Cu pace øi cu har. Pacea Lui, sfinflitæ!

3. Un an de binecuvântæri S-a 2. Dumnezeu din cer sæ-fli dea


scurs în veønicii! Din Paradis Ce-fli doreøte inima; Planuri mult
se-aud chemæri: Mult timp nu va iubite Fie-fli împlinite! Domnul
mai fi, Mult timp nu va mai fi! sæ-Øi lumine Fafla peste tine!

1. Te preamærim, puter- 3. Veønic ne vom bucura


735 nic Dumnezeu, Cæ ne-ai Pentru biruinfla ta, Mâna Lui
condus pe drumul nostru greu! cereascæ Sæ te ocroteascæ,
Cu mâna Ta vræjmaøii i-ai ræpus, Veønic sæ-fli arate Marea-I
La bun liman, cu bine ne-ai adus! bunætate!
Index alfabetic
A Astæzi, în ziua de Sabat 596
A-nviat Isus Hristos! 130 Aø vrea sæ duc în lume 439
Acelaøi nume tofli purtæm 573 Aøa cum Eu am fost trimis 447
Acesta-i Salvatorul meu! 499 Aøa cum sunt eu vin la Tine 180
Acum se spune oriøicui 537 Aøa cum sunt n-aduc nimic 178
Adesea, sub bolta-nnoratæ 93 Aøteptæm cu dor momentul 630
Ador puterea salvatoare 162 Atât de aproape e Domnul! 489
Aduc în fafla Ta! 181 Atâta dor... 486
Ah, dulce e, în flori bogat! 726 Atâta har... 161
Ah, privirea nu-mi ajunge! 170 Au fost eroi 282
Ai curaj, tresaltæ! 496 Auzi cum stæ øi bate! 469
Ai curaj, tu, turmæ micæ! 517 Auzi, Doamne, urletul mærii 278
Al Bibliei Cuvânt divin 156 Auzi, goarna 529
Al lumii noastre firmament 725 Auzi îngerii în cor! 100
Al meu eøti, Isuse! 91 Auzim un freamæt mare 535
Al meu Pærinte iubitor 723 Azi a venit un Copilaø 101
Al rugæciunii timp frumos 189 Azi avem Mântuitor 99
Al Tæu sunt, Doamne! 699 Azi, cântarea bucuriei 733
Aleluia! Amin 3 Azi mæ gæsesc lângæ Iordan 202
Aleluia cætre Domnul! 66 Azi voioøi tresaltæ 204
Aleluia, Domnul vine! 508
Aleluia, zi frumoasæ! 577 B
Am fost iertat 201 Bate ceasul vremii 521
Am învæflat privind la tine 431 Bate ceasul vremii 666
Am venit la Tine, Doamne! 200 Bine-ai venit Sabat binecuvântat 604
Aparflin lui Isus 255 Bine-ai venit, Sabat divin! 602
Apæ cristalinæ 414 Bine e sæ crezi în Domnul 245
Apocalipsa 519 Binecuvântarea Ta 645
Apune soarele în væi 607 Binecuvântæ pe Domnul! 14
Aripi dæ-mi, Isus iubit! 326 Biruitorul 274
Ascultafli, stræjerul cheamæ! 513 Blând, ca o voce de înger 243
Ascultafli veste bunæ 505 Blând Pæstor al vieflii mele! 690
Bucurafli-væ, popoare 103 Când se lasæ umbra serii 680
Bucuros mæ gândesc Când seara blând coboaræ 679
la cæminul ceresc 424 Când seara s-a læsat 603
Bun Isus! 635 Când soarele se-aratæ iar 705
Bun sosit, o, zori frumoase! 695 Când sunt ræpus 297
Bunul Isus ne-a învæflat 376 Când øi cum? 651
Când te-apasæ greutæfli 311
C Când te-atrage o ispitæ 294
Ca apa în pustie 95 Când umbra serii cade iar 599
Ca Domnu-n lume 33 Când val de durere 316
Ca roua din zori 69 Cântafli mærire-n cor! 16
Ca sæ fii bun creøtin 299 Cântec plin de bucurie 732
Ca ucenicii-n odaia de sus 656 Cât va træi Hristos 97
Ca un cerb setos de ape 356 Câtæ iubire, câtæ jertfire! 654
Ca un râu de viaflæ 264 Ce bine e când fraflii... 567
Cautæ-n Scripturæ! 153 Ce bine e în viaflæ! 244
Cætre cer un dor m-atrage 343 Ce bun e Dumnezeu! 166
Câmpul iaræøi a-nviat 727 Ce dulce-i Doamne, pacea Ta 218
Când cerul nu era fæcut 15 Ce face Domnul, totu-i bun! 223
Când David øi cu Goliat 275 Ce fericire! Am pe Isus! 387
Când Domnul Hristos 333 Ce fericit e-acel cæmin! 668
Când Domnul Isus azi Ce mare este Dumnezeu! 12
ne cheamæ 454 Ce mare seceriø! 423
Când Dumnezeu te cheamæ 434 Ce pace øi ce bucurie! 571
Când El va veni 501 Ce plæcut e øi frumos! 566
Când eøti apæsat de durere 125 Ce Sabat minunat! 587
Când Isus, Domnul vieflii, Ce scurtæ-mi pare 605
revine 536 Ce te fræmânfli, inima mea? 239
Când mæ plec în rugæciune 188 Ceas de rugæciune 190
Când necazuri întâlneøti 318 Cel ce în Tatæl se încrede 220
Când neguri se-adunæ 242 Celui sfânt mærire! 704
Când nimeni nu m-ajutæ 322 Cerul ne tot cheamæ 300
Când omul vechi din noi 148 Cerul, pæmântul... 150
Când pacea îfli lipseøte 240 Cerul øi pæmântul 708
Când primævara vine iar 394 Cetate tare-i Dumnezeu 268
Cine a crezut cele scrise? 113 Dacæ Domnul e-a ta
Cine, ca Isus, mai poate? 74 desfætare 265
Cine oare ne-a creat? 709 Dacæ neguri vin ades’ 241
Cine pe Isus primeøte 197 Dacæ pacea lin se lasæ 682
Cine vrea smerit sæ fie 286 Dacæ vræbii pot sæ cadæ 236
Cine-i gata? 381 Dafli slavæ! 29
Cine mi-este frate? 569 Dafli-ne-n mânæ Biblia 151
Cine-nvaflæ profeflia 157 De ce lacrimi arzætoare? 315
Clædim pe o Stâncæ 68 De ce nu vii? 455
Clipe solemne 653 De ce sæ nu cânt întruna? 96
Cred în Domnul Isus 219 De iubeøti pe Domnul 238
Cred într-Unul Dumnezeu 57 De la El, din ceruri 718
Crede, frate-n orice zi! 229 De la lucrul nostru 591
Cu credinflæ-n fafla Ta 634 De mânæ du-mæ, Tatæ! 252
Cu Isus, ah, faflæ-n faflæ! 479 De n-aø avea în Domnul
Cu mireasma rugii sfinte 689 mângâiere... 306
Cu noi, cu tofli, sæ fie 702 De pe Stânca mântuirii 420
Cu paøi de rugæ 636 De sus, din slava seninæ 323
Cu slava Ta, Pærinte sfânt! 42 De vrei sæ fii biruitor 304
Cu sufletul prea plin de dor 185 De zici: Iubesc pe Dumnezeu 377
Cu øoapte de-amurg 687 De-a lungul marilor vecii 73
Cu Tine, Domnul meu iubit 407 De-acum sunt gata 266
Cum doreøte cerbul apa 312 De-ai gæsit a vieflii Carte 160
Cum ne va fi? 557 De-al Tæu Cuvânt sublim 155
Cum sæ gæsim cærarea? 158 De fli-este greu pe cale 444
Cum strigæ-un cerb 616 Demult mæ lupt 295
Cum va fi în veønicie? 595 Departe-ntr-un staul 109
Cunosc un loc frumos 610 Deschide-mi ochii! 639
Cuvânt dumnezeiesc 70 Deøi e lumea plinæ
Cuvântul Legii lui Isus 259 de minuni 328
Deøi nu øtim când 518
D Dimineafla a sosit 697
Da, Hristos a-nviat! 131 Din amurg de zare 675
Dacæ crezi în Dumnezeu 290 Din cer, din sfântul Sanctuar 538
Dacæ crucea grea îfli pare 296 Din cerul slævit 321
Din ceruri, pentru mine 619 Doamne-ntinde palma Ta! 329
Din Dumnezeu cel sfânt 215 Doar Dumnezeu va fi mærit! 51
Din Golgota reværsat 122 Doar Tu ne eøti calea! 75
Din groapa pieirii 403 Doar fiie, Doamne! 169
Din nou se-aratæ o dimineaflæ 696 Domnu-i iubirea 72
Din Paradis 593 Domnu-i Pæstorul meu 256
Din rædæcina vie 98 Domnul curând se coboaræ 476
Din Sinai a ræsunat 258 Domnul din cer coboaræ 477
Disparæ griji lumeøti! 598 Domnul e bun 13
Doamne, astæzi vin la Domnul mi-este cælæuza 235
tronul Tæu! 174 Domnul ne cheamæ pe munte 267
Doamne, cât de mult îmi Domnul ne-a dat prin apostoli 425
place 152 Domnul pæcii se-aratæ 512
Doamne, câtæ suferinflæ!... 314 Domnul revine! 511
Doamne, dæ-mi Domnul vine! 721
Cuvântul Tæu 358 Domnul vine pe alb nor 485
Doamne, fii cu-al Tæu popor 385 Dor nestins de apæ vie 552
Doamne, fii cu noi! 648 Doresc a Ta prezenflæ! 192
Doamne, ia Tu viafla mea! 360 Dorul meu ne-ncetat... 440
Doamne, lângæ crucea Ta... 119 Dragoste divinæ 5
Doamne, Lumina lumii eøti! 384 Drumul sfintelor victorii 285
Doamne, marea Ta lucrare... 445 Duh de iubire 575
Doamne, noaptea s-a læsat! 686 Dulcea chemare 461
Doamne, pe cærarea Ta... 701 Dulce-i amurgul spre Sabat! 600
Doamne, pe Tine Te-aøtept! 324 Dumnezeu cu voi! 649
Doamne sfinte, plin de milæ! 628 Dumnezeu e mare! 4
Doamne sfinte, prea-ndurate 627 Dumnezeu e numai dragoste 576
Doamne sfinte, Te mærim! 17 Dumnezeu ne e salvare 227
Doamne, simt în piept o floare 369 Dumnezeu, printr-o mamæ 673
Doamne, slava Ta s-o øtim! 353 Dupæ Domnul vieflii 345
Doamne, spre Tine privim! 248
Doamne, Tu eøti Creatorul! 592 E
Doamne, Tu mereu mæ-nvaflæ 357 E timpul marii treziri 453
Doamne, Tu mi-eøti bucuria! 84 E-al rugii mele ceas divin 191
Doamne-aø vrea sæ stau... 344 E-atâta cânt... 597
Ecoul unui cânt 724 Frumoasæ flaræ, scump regat! 559
Eram pierdut de Tatæl meu 176 Frumoasæ-i credinfla! 388
Este soare azi în viafla mea 405 Frumos e s-ascult glasul Sæu 237
Eøti pacea mea! 310 Frumos e-aici ! 568
Eøti pe calea mântuirii 671 Frumos e-al pæcii sfânt sælaø 585
Eøti tu creøtin adeværat? 534 Frumos øi mærefl este-aici! 614
Eu am nevoie-n orice zi 382 Furtuna de-ar lovi 277
Eu am un loc ce-mi place mult 61
Eu am un scump Prieten 87 G
Eu cred! 56 Gândul lui Hristos sæ fie 348
Eu cunosc un mieluøel 713 Glas de cer însângerat 117
Eu pentru voi murii 126 Glas de slavæ 544
Eu sunt înscris în cartea vieflii 210 Glasul Domnului 527
Eu sunt un sol trimis 471 Glasul Tæu cel blând 338
Eu øtiu cæ Domnul este viu 541
Eu vesel cânt lui Dumnezeu 401 H
Eu vin, zi de zi 231 Haine albe 205
Eu vreau pe Isus øi iubirea Sa 372 Harul lui Isus 641
Existæ flara stelelor 558 Hrist revine 498
Existæ-o flaræ-a lui Hristos 553 Hristos cheamæ-ajutoare 451
Hristos domneøte-n Sion 470
F Hristos, Cuvântul, a vorbit 482
Fapta bunæ e-o comoaræ 380 Hristos e Cel ce va domni! 63
Færæ de margini e dorinfla mea 342 Hristos, Mare Preot 134
Ferice casa! 667
Fericit e tot acela 228 I
Fii azi cu mine, Domnul meu 366 I-auzi, bate tot mereu! 467
Fii azi cu noi, Pærinte bun! 632 Ia øi citeøte Scriptura! 154
Fii læudat, Isus Hristos! 50 Iar, Isuse, ne-adunaøi! 624
Fifli tari în credinflæ! 287 Iar o noapte-am odihnit! 692
Fiul meu, niciodatæ nu uita 672 Iatæ, El vine, Domn în mærire 475
Frate drag, întinde mâna! 658 Iatæ, grânele-øi pleacæ spicele 442
Fraflilor, sosit e ceasul! 516 Iatæ, vine Domnul nostru! 441
Fraflilor, vedefli semnalul? 530 Iehova-i din veac 18
Fructe, legume 416 Ieri, Isus pe lemn muri 65
Iertând a mea ræzvrætire 397 Î
Ierusalim, oraø slævit 550 Îl væd adesea øi-l admir 276
Imn de laudæ 622 Îmi amintesc de-o scumpæ zi 402
Inima e plinæ de avânt 730 În a Domnului lucrare 435
Inima mea 334 În amurgul ce se lasæ 449
Isus, al vieflii Domnitor 481 În cerul ‘nalt, de slavæ plin 8
Isus, al vieflii mele Domn 118 În Cuvânt Te-am aflat! 396
Isus, ca Fiu de Dumnezeu 85 În Domnul gæsesc adæpost 270
Isus cât m-a iubit de mult 400 În fiecare zori de zi 698
Isus, ce mult Tu m-ai iubit! 94 În genunchi, plecafli în rugæ 195
Isus e cel mai bun Prieten 89 În pace stæ cel credincios 542
Isus e-a mea cântare 406 În toate-n a mea viaflæ 225
Isus îmi e Pæstorul bun 86 În flæri îndepærtate 433
Isus îmi zice blând 212 În umilinflæ ne-am plecat 657
Isus în lume a venit 375 În ziua sfântæ de Sabat 615
Isus ne atrage spre crucea Sa 124 În ziua-a øaptea ne-adunæm 582
Isus ne-a adunat în jurul În zori edenici 670
mesei Lui 659 Înc-o zi de har trecu 677
Isus, Prieten minunat 90 Îndræzneøte cu credinflæ! 280
Isus øi eu 232 Întoarce-te, o, fiu pierdut! 462
Isuse blând, lumina mea! 694 Într-aripat în mine 354
Isuse, dæ-mi Cuvântul Tæu 443 Îfli închinæm locaøul 662
Isuse scump! 105 Îfli predau întreaga viaflæ 335
Isuse, Tu eøti viafla! 83
Iubesc poporul Tæu! 565 J
Iubire sfântæ, dar ceresc 76 Jan Hus (canon) 271
Iubirea ce ne face 410
Iubirea lui Hristos L
ne-a adunat 429 L-am væzut pe Isus 121
Iubit Isuse-al meu! 269 La a Ta chemare vin! 184
Iubit-ai, Doamne, întreaga La ceas de asfinflit 678
omenire! 77 La cruce voi ræmâne 116
Iubitul meu Mântuitor! 346 La Domnul e pace 164
Izvor de har, însângerat 167 La mari biruinfle ne cheamæ
Scriptura 159
Laolaltæ ne-am strâns 626 Mærifli pe Dumnezeu! 54
Las’ sæ merg! 546 Mærifli pe Isus prin cântare! 24
Lasæ, Doamne, binecuvântæri 633 Mâna Ta, Isus! 643
Lasæ harpa ta sæ sune! 693 Merg spre casæ 564
Laudæ astæzi pe Domnul! 319 Mergem înainte! 273
Laudæ, suflete, pe Domnul! 19 Mergefli la cei pierdufli! 430
Læsafli læmpile acum sæ ardæ! 524 Mi-e dor de-acas’! 562
Læudafli! 417 Mi-e dor de cer 493
Læudafli pe Domnul slavei! 40 Mi-e inima aprins altar 203
Lângæ crucea Ta 175 Mica picæturæ 288
Lângæ crucea Ta, Isuse! 303 Mii de îngeri vestitori 556
Lângæ Isus 233 Mulfli ani, cu pace øi iubire! 731
Lângæ porfli de veønicii 408 Mulflumifli lui Dumnezeu! 43
Lângæ Tine, scump Isuse! 355
Lucrarea, Doamne, este-a Ta! 418 N
Lumina-i Hristos 289 ‘N-aceastæ zi frumoasæ 715
Luminezi tu, oare? 526 ‘Nainte cu Isus! 281
‘Naintea feflei Tale! 182
M ‘Naintea Ta, Isus iubit! 179
M-a aflat Pæstorul nostru 392 ‘Nælflatæ spre unire 640
M-a cuprins un dor de casæ 551 N-auzi tu când zice Domnul? 446
Mai e har øi pentru mine? 172 Ne aøteaptæ-un cæmin 549
Mai lângæ tronul Tæu 309 Ne plecæm în adorare 26
Mai mult sæ Te iubesc 370 Ne pregætim de drum 509
Mai sus de-albastre zæri 478 Neguri destræmate 532
Mai sus de cerul înstelat 88 Nemærginitæ dragoste 163
Mai sus decât înalflii munfli 64 Niciunde færæ Tine 367
Mare eøti Tu, Doamne! 9 Nimeni ca Tine, Doamne! 59
Mæ-ncred în Tine, 213 Nimeni ca Tine pe pæmânt! 211
Mærefle Sabat! 578 Niøte øoapte, într-o noapte 108
Mærim pe Cel sfânt! 45 Noapte de vis, noapte de har 104
Mærire fiie, Doamne sfânt! 41 Noapte-adâncæ s-a læsat 106
Mærifli din suflet! 23 Noaptea-ncetiøor se lasæ 717
Mærifli pe Domnul! 22 Noi aøteptæm, o, scump Isus! 491
Mærifli pe Domnul ne-ncetat! 48 Noi avem, în cerul sfânt 135
Noi avem un Domn în ceruri 136 O, Doamne, noaptea a venit 685
Noi azi plecæm în lucrare 436 O, Doamne, pentru slava Ta 330
Noi cælætori suntem 301 O, Doamne, Tu mi-ai dat! 646
Noi suntem braflele întinse 427 O, Duh de har prea plin! 139
Nu ceda ispitei! 293 O, Duh divin, Preasfânt! 144
Nu doresc alt bine, Doamne! 374 O, Duh Preasfânt ! 140
Nu doresc bogæflie! 393 O, frunte-nsângeratæ! 115
Nu jertfe, nici onoare 209 O, Isus, ce dulce nume! 80
Nu mæ trece cu vederea! 183 O, iubire-aøa deplinæ! 168
Nu pot sæ prind cumintea 165 O, Miel divin, la Tine vin! 177
Nu øtiam cæ øi eu Te-am O poartæ-n ceruri s-a deschis 207
ræstignit! 171 O, priveøte øcoala noastræ! 611
Nu va pieri cel credincios! 539 O, særmane om! 466
Nu-i decât o Stâncæ vie 661 O, scumpæ øcoalæ de Sabat! 609
Nu-i decât un singur Nume 81 O, sfânt oraø! 554
Numai cu Isus voiesc a merge 365 O, sfânt Sabat! 579
Numai Tu, Isuse! 307 O singuræ speranflæ 226
Nume frumos 82 O, Spirit Sfânt! 142
Numele Tæu minunat 10 O, suflete, stai liniøtit! 251
O, Tatæ din ceruri! 359
O O veste bunæ pe înælflimi 507
O, blândæ Stea! 331 O, vino, scump Isuse! 60
O, cât aø vrea! 647 O, vino, Tu, Emanuel! 480
O, cât de orb am fost! 404 O, voi, tofli cei împoværafli! 464
O, cât de ræu am fost!... 199 O, vorbeøte-mi Tu, Isuse! 638
O, cât de plæcut este locul! 660 O, zi de bucurie! 580
O, cât e de tainic afaræ! 681 O, zi, popas divin! 586
O, cât iubit-a Dumnezeu! 391 Oare n-afli aflat voi încæ? 456
O, ce bucurie! 584 Obosit øi frânt de cale lungæ 320
O, ce frumos e sæ-nvæflæm! 612 Oricât aø umbla prin lume 137
O, ce nespusæ fericire! 398 Oricâte vræbii sunt pe gard 710
O, ce flaræ minunatæ! 563 Oricum va fi 298
O, ce veste minunatæ! 110 Osana! Osana! 28
O, condu-mæ Tu, Isuse! 217 Osanale, Aleluia! 27
P Prin altul nu pofli fi scæpat! 78
Pacea serii cade lin 691 Prin imnuri sfinte 31
Pærintele meu e foarte bogat 257 Prin ‘nælflimi se-aude zvon 488
Pe aripi de vultur 283 Prin rugæ totul se-mplineøte 194
Pe braflul Celui preamærit 734 Printre nori de osanale 500
Pe cruce Domnu-a-nfæptuit 196 Privesc cu dor spre Canaan 561
Pe Dumnezeu rugafli! 617 Privesc la Tine 263
Pe Isus, cât mai devreme 349 Priveøte la Domnul! 543
Pe Isus Îl vreau aproape 336 Priveøte marea suferinflæ! 123
Pe masæ e totul frumos aøezat 665 Prunc umil ni S-a næscut 102
Pe mâini, de dimineaflæ 716 Purtæm cu noi lumini 452
Pe o cruce ræstignit 129
Pe Stânca cea tare 246 R
Pe Tine, Doamne-a mea tærie 352 Ræmâi cu a Ta milæ! 642
Pe veci cu Dumnezeu! 254 Ræmâi cu noi, e ziua pe
Pe viafla Mea de Dumnezeu 460 sfârøite! 606
Pentru cei bolnavi 383 Ræmâi cu noi, Isus iubit! 284
Pentru cel ce înseteazæ 428 Ræmâi cu noi, o,
Pentru Domnitorul pæcii 459 scump Mântuitor! 332
Pentru noi a ræsærit 111 Ræmâi cu pacea Ta! 688
Pentru tot ce ai creat! 30 Ræzvrætit, în umbra morflii 198
Peste munfli, peste mæri 432 Revarsæ, Doamne, pace! 669
Pierdutæ-n umbra morflii 655 Revedea-ne-vom odatæ 545
Plæcutæ-i, Doamne, Legea Ta! 260 Ridicafli-mæ-n credinflæ! 340
Plecafli-væ lui Dumnezeu! 2
Plecæm, Stæpâne-n via Ta! 437 S
Ploaia Târzie promisæ 531 S-ajungæ-al nostru glas! 572
Plutim prin furtunæ 279 S-a-nnoptat (canon) 683
Podoabæ øi medalion 373 Sabatul de Domnul dat nouæ 583
Porfli de Sabat se deschid 594 Salvare siguræ ne-a dat 128
Pot ca îngerii sæ zbor 379 Salvat aproape 473
Pofli avea credinflæ tare 378 Sæ fie Domnul pavæza ta! 650
Pofli sæ te-ncrezi în Isus! 249 Sæ fie harul Domnului
Preasfinte Creator! 11 Hristos 52
Pretutindeni cu Isus 253 Sæ fie oare-adeværat? 389
Sæ ne iei în stæpânire! 145 Speranfla mea e doar Hristos 250
Sæ pæzesc, Isuse-nvaflæ-mæ! 262 Spirit Sfânt al Tatælui! 138
Sæ priveghem! 522 Spirit Sfânt, ce dai putere! 147
Sæ ræsune lumea toatæ! 132 Spirit Sfânt, cu har divin! 143
Sæ te-asculte din Sion! 736 Spirit Sfânt, în noi aøazæ! 146
Sæ-L læudæm! 53 Spre Betleem treceau pæstori 112
Sæ-L læudæm pe Dumnezeu! 32 Spre Cel din slævi 34
Sculafli, cæci Domnul vine! 503 Spre ceruri am pornit 722
Sculafli, Domnul nostru vine! 506 Spre cine sæ mæ-ndrept? 308
Sculafli frafli, tofli! 520 Spre crucea Ta 114
Scump Isus! 712 Spre culmi de munte 247
Scump Isus, ajutæ-mi Tu! 700 Spre slava Ta unifli 1
Scump Isuse, fæ-ne azi! 652 Spre Tine-n rugæ 187
Se aøterne frumos 528 Spre zærile-albastre 728
Se însereazæ peste zæri 608 Spre-acele flærmuri 468
Se lasæ noaptea-n Betleem 107 Spune, tu, stræjer trudit! 504
Seamænæ sæmânfla! 438 Spune-mi povestea iubirii! 120
Sfânt Cuvânt 149 Spunefli în lume! 525
Sfânt izvor ceresc 234 Stai tare-n ispite! 291
Sfânt, sublim e locul Doamne 618 Stau pe Adevær 221
Sfânt øi-nfricoøat 6 Stau øi privesc cerul minunat 711
Sfântæ speranflæ 497 Stæm lângæ apa de viaflæ 631
Sfârøitul veacului træim 523 Stânca mântuirii 173
Sfinte Pærinte, ræmâi între noi 46 Suferinfla nu te-nvinge! 317
Sfinfleøte, Doamne, casa Ta! 663 Suflet slab, aøteaptæ ! 224
Sfinflirea mi-este flinta 337 Suflete, în praf te pleacæ! 214
Sigur la Domnu-n brafle 206 Sunt copil de Împærat 714
Simt un dor nespus, Isuse! 368 Sunt creat sæ fiu iubire 510
Slavæ azi øi-n veønicie! 39 Sunt eu creøtin adeværat? 305
Slavæ, slavæ! 20 Sunt fericit! 399
Slavæ, slavæ Celui sfânt! 36 Suntem pærtaøi 574
Slavæ øi glorie! 49 Suntem pe calea lui Isus 395
Slævesc pe Dumnezeu! 55 Suntem stræini øi cælætori 547
Slævim pe Dumnezeu! 47 Suntem una-n iubirea Lui 570
Slævifli pe Domnul! 37 Sus, frate drag! 421
Sus! Gata fii de lucru! 390 Trec iute bucurii 341
Sus, oaste-a lui Hristos! 292 Tresæltafli, vine-Isus! 492
Tu eøti, Doamne-a pæcii Stâncæ 222
Ø
Øalom, øalom! 644 fi
Øi la lucru øi pe cale 590 fii-aducem, Doamne-acest
Øoapta vremii 502 copil! (aceøti copii!) 664
Øtii tu oare câte stele? 706 fii-nalfl, Iehova-n veci cântare 7
Øtim un râu cu apæ vie 560
Øtiu cæ sunt mântuit prin Tine 208 U
Un imn de slavæ 21
T Un loc plæcut øi adorat 613
Tatæ, azi Te rugæm! 362 Un nou Sabat 588
Tatæ ceresc, ce mult am vrea! 35 Un Nume ca al nimænui 67
Tatæ iubit, Te-adoræm! 44 Un nume scump 674
Tatæ, tofli Te rugæm! 325 Un Sabat ceresc 601
Tatæl nostru cel din ceruri! 623 Un singur lucru îmi doresc 327
Tatæl nostru cel puternic! 629 Un singur Nume 79
Tæticul meu 676 Un vis prea scurt 313
Te preamærim, puternic Unde, Doamne, sæ-mi
Dumnezeu! 735 alerge? 186
Te-adoræm cu bucurie! 38 Urcæ sus, pe munte! 193
Te-am væzut sub crucea grea! 371 Urmafli-Mi - zice blând Hristos 350
Te-aøtept zilnic, Isuse! 494
Timpul de har e pe sfârøit 514 V
Timpul scurt 419 Va veni o zi 495
Tot ce e-n jurul nostru 707 Val de pace øi iubire 540
Tot mai aproape 347 Varsæ-fii marea bunætate! 625
Tofli copilaøii ce vin la Isus 703 Væ cheamæ Hristos! 448
Træieøte-acelaøi Dumnezeu! 216 Væ-ndreptafli spre Ghetsemani! 272
Trâmbifli ræsunæ 472 Vedefli cum azi surâde! 581
Trâmbifli, sunafli, cæ noaptea Venim din Cuvântul
s-a sfârøit! 487 de Domnul rostit 422
Trâmbifli, sunafli peste cer Venim trudifli 548
øi pæmânt! 483 Venifli, cæci vreau a spune! 386
Venifli cu tofli sæ ne-nchinæm 621 Voi, servi, de grabæ! 426
Vesel saltæ, clocoteøte 413 Voi, servii Domnului! 490
Veste bunæ-avem de sus 71 Voia Ta, Doamne! 361
Vestifli cum Domnu-a pætimit 127 Voinfla øi îndeplinirea 261
Veøti de sfântæ speranflæ 484 Voios pornesc în viaflæ 351
Vezi, cum trei cu Daniel! 415 Vorbeøte-mi Tu, Isuse! 637
Vezi, pe nori El vine iaræ! 533 Vreau glasul sæ-mi înalfl voios 58
Viafla cum o duci, copile? 474 Vreau sæ cânt azi un imn! 555
Viafla noastræ 339 Vreau sæ fiu în veci cu Domnul 92
Viaflæ plinæ de luminæ 411 Vrednic eøti, Doamne! 133
Vin’ la Domnul cel iubit! 465 Vrei sæ ajungi pe plaiuri
Vin’ la Isus azi, nu-ntârzia! 457 cereøti? 412
Vine primævara! (canon) 729 Vrem sæ-L încoronæm! 62
Vino, Duh de viaflæ sfântæ! 141
Vino, Isuse, azi în viafla mea! 363
Vino la apa de viaflæ! 458 Z
Vino, Te-aøtept! 364 Zi de Sabat, zi de har 589
Vino-mi, Doamne-n ajutor! 720 Zi de zi Eu te chem! 463
Voi, care locuifli sub soare! 620 Zi de zi øi-n fiecare clipæ 230
Voi, copii, din preajma noastræ 719 Ziua cea mare e-aøa
Voi, credincioøi, venifli! 25 de aproape! 515
Voi, creøtini, fifli totdeauna 409 Ziua trece uøor 684
Voi, creøtini, sculafli! 302 Zor, deci, cæ vine noaptea! 450