Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU IOAN CUZA”

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ


„DUMITRU STĂNILOAE” - IASI

EPISCOPUL: demnitate, alegere, judecare.

– lucrare de seminar la disciplina Drept Bisericesc -

Student,
Oprea Şt. Constantin
anul III pastorală
grupa 7

Cuprins
Introducere
Capitolul I :
Încheiere :

Introducere

~2~
Arhieria Mântuitorului Iisus Hristos – izvorul, temelia și sursa de putere a
preoției sacramentale în Biserică

Mântuitorul Iisus este Arhiereul nostru cel unic și veșnic la Tatăl, într-o
continuă stare de jertfire și dăruire pentru noi și cu noi Tatălui.
Puterea Arhieriei sau Preoției Sale, Mântuitorul Hristos o dă prin Duhul
Sfânt Apostolilor și, prin ei, urmașilor acestora prin Taina Hirotoniei. El dă
episcopilor și preoților puterea Duhului Sfânt, în actul Hirotoniei. Având pe
Hristos, unicul Preot, lucrând în ei, toți episcopii și preoții sunt organele văzute
ale Preoției Lui unice. Căci Hristos n-a luat mâna omenească zadarnic; dar,
nemailucrând prin mâna Sa în mod vizibil, mâna Sa este activă prin mâna celor
prin care prelungește în planul văzut Preoția Sa nevăzută. La fel, nemairostind
prin gura Sa în mod văzut cuvintele Sale, le rostește nevăzut prin gura organelor
văzute ale Preoției Sale.
Slujba arhierească a Fiului lui Dumnezeu întrupat constă în jertfa de
Sine, în suferințele îndurate de El de la întrupare până la moartea de pe Cruce
pentru toți oamenii din toate timpurile și locurile, înlăturând astfel vina și
condamnarea lor și restabilind comuniunea între Dumnezeu și ei, pentru că
Dumnezeu în înțelepciunea Sa, conciliind dreptatea și iubirea, a hotărât
mântuirea lor pin întruparea și jertfa Fiului Său.
Misiunea de unic Preot deplin I-a dat-o Mântuitorului Hristos,
Dumnezeu cel în Treime, și Și-a dat-o și El ca Dumnezeu, nu ca om. Așa cum
Aaron și Melchisedec – chipuri anticipate ale lui Hristos ca Arhiereu – nu și-au
luat preoția de la ei, tot așa nici Mântuitorul Hristos nu Și-a luat-o de la El.
Sfânta Scriptură arată permanența Arhieriei Mântuitorului mai ales în
Psalmul 109 - 5, ca asigurată Lui de Tatăl, desigur pe temeiul Întrupării care se
va înfăptui prin trimiterea Lui de către Tatăl: „Juratu-S-a Domnul și nu-I va
părea rău. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec”. Spre

~3~
deosebire de preoția lui Aaron, Preoția sau Arhieria lui Hristos este fără sfârșit,
adică o preoție veșnică (Evrei VII-24), universală pentru tot neamul omenesc:
„Un astfel de Arhiereu se cuvenea să avem: sfânt, fără răutate, fără pată, osebit
de cei păcătoși și fiind mai presus decât cerurile” (Evrei VII-26). Jertfa Lui a
străbătut cerurile, fiinf adusă Tatălui pentru noi și împreună cu noi, cei cuprinși
de umanitatea Sa: „Drept aceea, având Arhiereu mare, care a străbătut
cerurile, pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să ținem cu tărie mărturisirea. Că nu avem
Arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile noastre, ci ispitit întru
toate după asemănarea noastră, afară de păcat” (Evrei IV-14,15).

~4~