Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea din Bucureşti Domeniul de studii universitare de licenţă:

Facultatea de Administraţie şi Afaceri Programul de studii: Administrarea şi


Catedra de Ştiinţe Economice Dezvoltarea Resurselor Umane

FIŞA DISCIPLINEI " MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ŞI STRESULUI "


Statutul disciplinei: obligatorie

Nivelul de studii: masterat

Anul de studii: IV

Semestrul: II

Titularul cursului: Titularul cursului: Prof.univ.dr. Cătălina Bonciu

Număr de ore (astfel cum apar în planul de învăţământ) Verificarea Credite


Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite
14 14 - -

A.Obiectivele disciplinei
Obiectivele cursului sunt centrate pe furnizarea studenţilor competenţe profesionale
de:
o Înţelegere, desfăşurare şi organizare a activităţilor specifice
o Management al factorului uman

B.Precondiţii de accesare a disciplinei


Economie
Management general
Managementul resurselor umane

C.Competenţe specifice

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice


disciplinei)
 Cunoaşterea unor concepte, teorii, modele, metode specifice evaluării performanţelor şi
dezvoltării resurselor umane ale organizaţie
 Înţelegerea contextelor manageriale
 Aplicarea teoriei în practică prin simulări – studii de caz

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese,


precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
 Explicarea unor situaţii concrete la nivel organizaţional
 Interpretarea atitudinilor angajaţilor şi managerilor în diverse situaţii de evaluare a
performanţelor şi de dezvoltare a resurselor umane
 Explicarea utilităţii interdisciplinarităţii

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice


specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
 Evaluarea performanţei la nivel organizational – metode
 Evaluarea calităţii la nivel organizaţional; standarde de calitate
 Instrumente de investigare a eficienţei organizaţionale

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul


ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice /
promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi
creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu
alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare
profesională)
Cultivarea unor atitudini constructive în contexte organizaţionale variate
Încurajarea unor comportamente morale la nivel de parteneriate
Promovarea unui sistem coerent de valori – responsabilitate, implicare, moralitate...

D.Conţinutul disciplinei
a)Curs
Capitolul Conţinuturi Nr. de
ore
1. Conflictul C1. Conceptul 2
1.1. Definiţie, tipologie, forme
1.2. Procesul conflictual
2. Conflictul C2. Modalităţi de exprimare-prezentare 2
organizaţional 2.1. Concept şi stadii
2.2. Consecinţe asupra performanţei organizaţiei
3. C3 Atitudini în faţa conflictelor 3
Management 3.1. Stiluri de management al conflictelor
ul conflictelor
3.2. Strategii ale managementului conflictelor
4. Stresul C4 Interpretări teoretice şi scurt istoric 2
4.1. Componente şi forme ale stresului
4.2. Personalitatea şi stresul
5. Stresul C5 Definiţie şi tipologie 2
organizaţional 5.1. Cauze şi efecte ale stresului organizaţional
5.2. Reacţii la stresul organizaţional
6. Manage C6 Aspecte teoretice privind natura duală a stresului şi potenţialele 3
mentul surse de stres
stresului 6.1 Costul stresului şi consecinţele asupra lucrătorilor
6.2. Mecanisme de adaptare la stres şi tehnici de reducere a
stresului
Total ore: 14

b)Aplicaţii
Tipul de Nr. de
Conţinut
aplicaţie* ore
1. Seminar Cauzele conflictelor 2
2. Seminar Originile conflictelor organizaţionale 2
3. Seminar Rolul liderului în managementul conflictelor 3
4. Seminar Elementele determinante ale stresului şi clasificări ale agenţilor 2
stresori
5. Seminar Factorii ce afectează rezistenţa la stresul organizaţional 2
6. Seminar Soluţiile, la dispoziţia managerilor, de prevenire a stresului prin 3
programe
Total ore: 14
*
Se va menţiona: seminar, laborator, proiect sau practică.

E.Evaluare
La stabilirea notei finale se iau în considerare răspunsurile la testarea continuă pe parcursul
semestrului (10%), activităţile gen teme referate eseuri/traduceri/proiecte etc. (10%), precum
şi valoarea referatului final, elaborat pe o temă prestabilită (70%), acaesta din urmă fiind un
material serios documentat, bine structurat, corect din punctul de vedere al conţinutului
ştiinţific şi al formei academice de prezentare.

F.Repere metodologice
Predare/seminiarizare interactivă, cu referire la orice fel de publicaţie în formă tradiţională sau
electronică

G.Bibliografie
Bonciu, C. „Introducere în managementul resurselor umane“, Editura Credis, Bucureşti, 2008
Bonciu, C. „Instrumente manageriale psihosociale”, Editura AllBeck, Bucureşti, 2000
Cornescu, V., Bonciu, C., „Managementul resurselor umane”, Editura TREI, Bucureşti, 2000

Data avizării în catedră:

Şef catedră, Titular de disciplină,


Prof.univ.dr. ELENA NOLICA DRUICĂ Prof.univ.dr.Cătălina Bonciu