Acizii nucleici sunt ADN-ul i ARN-ul
ADN y Sediul principal al localiz rii ADN-ului este nucleul celulelor. y Sedii secundare sunt: mitocondriile i cloroplastele (în celula vegetal ). ARN y Diferitele tipuri de ARN sunt localizate în nucleu, citoplasm , mitocondrii, ribozomi.

Dogma Central Revizuit y Recombinarea= reaaranjarea materialului genetic Recombination Mutation/Repair y Muta ii/Reparare = lezarea ADN cu alterarea informa iei genetice/ corectarea leziunilor ADN y Revers.transcrierea = transferul informa iei genetice de la ARN la ADN .

o baz azotat heterociclic : .pirimidine: citozin (C) i timin (T) pentru ADN citozin (C) i uracil (U) pentru ARN .o pentoz : .dezoxiriboza (este prezent în ADN) .purine: adenin (A) i guanin (G) .fosfat . y Nucleotidele reprezint unitatea monomeric a acizilor nucleici i sunt compuse din: .riboza (este prezent în ARN) .Ce sunt acizii nucleici (ADN si ARN)? y Acizii nucleici sunt polinucleotide (produ i de policondensarea aunor unit i denumite nucleotide).

STRUCTURA PENTOZELOR DIN ACIZII NUCLEICI .

. c ruia îi lipse te gruparea hidroxil 2 -OH. y Pentoza din ADN este dezoxiriboza.Pentoze Riboza HO Dezoxiriboza HO CH2 OH O 5¶ CH2 4¶ 3¶ OH O 1¶ 2¶ OH OH OH lipse te 2¶-OH y Atomii de carbon ai pentozelor sunt numerota i de la 1 la 5. y Pentoza din ARN este riboza.

AMPc. ATP. GTP) y Reglatori alosterici ai diferitelor enzime (ex.ADP e activator alosteric al ICDH din ciclul Krebs) y Donori de grupe metil (ex. GMCc) .Func iile fiziologice ale nucleotidelor y C r mizi pentru sinteza acizilor nucleici y Compu i macroergici care furnizeaz energia necesar diferitelor procese biologice (ex.S-adenozilmetionina) y Mesageri intracelulari ai hormonilor hidrofili (ex.

5 adenozin NH2 N N O CH2 Adenine N N O Ribose OH O P O O AMPc monofosfatul ciclic (AMPc) este mesager secund imlicat în transmiterea mesajului hormonal din mediul extracelular în interiorul celulei.Nucleotide naturale libere: AMPc y 3. .

STRUCTURA ADN 1. structura primar 2. structura secundar .

org/cgi/content/full/300/5617/255 .sci http://www.ncifcrf.Nature.Crick.James Watson Francis Crick 1962 Nobel Prize http://www.lecb.gov/~toms/icons/Watson.jpg cemag.

STRUCTURA PRIMAR A ADN-ULUI .

OH 3' end . y Cap tul 5 este cel cu gruparea 5 NH OH liber sau fosforilat . polar:prezint dou capete distincte.O HN H2 N 5' end HO Guanine N N Lan ul polinucleotidic al ADN (structura primar /covalent ) y ADN este un N H2 O 1¶ NH2 N yto ine O O 3¶linkage O P O O H2 O N polidezoxiribonucleotid în care gruparea 3 OH a unui dezoxiriobonucleotid este legat la gruparea 5 OH a dezoxiriobonu-cleotidului vecin printr-o leg tur fosfat diesteric . y Lan ul polinucleotidic este O 5¶linkage O P O O H3 O Thy ine OH liber . O y Cap tul 3 este cel cu gruparea 3 - NH O P O O H2 O y Lan ul polinucleotidic al ADN este înc rcat negativ la pH-ul fiziologic.

O Reprezentare simplificat a lan ului ADN G i HN H2N HO N N N Pentoza: linie orizontal O OH 5¶ P 5¶ P 3¶ C 3¶ G O O O O ¦¥¤ £¢ ¡ O P O ¡ ¡ O   ¦¥¤ £§ H2 NH2 N y O i Baza: litera corespondent Leg. fosfodiesteric : linie oblic i P la mijloc O O H2 N O O O O H3 Thy i NH NH H2 O O P 5¶ OH 3¶ T OH .

3¶.Reprezentarea simplificat a catenei de ADN O HN H2N N H2 G N N i O O P O O O O   © O P O © © O P O ¨ HO O NH2 N y O i Prin conven ie o caten de ADN se scrie în direc ia 5¶.   O H2 N O ex. GCT înseamn 5¶GCT 3¶ O Thy i NH H3 NH H2 O O OH .

.

STRUCTURA SECUNDAR A ADN .

5 x 109 perechi de baze . . în timp ce bazele azotate hidrofobe sunt orientate spre interior i perpendicular pe axa helixului.Dublu helixul ADN y Watson i Crick au decoperit c structura secundar a ADN este un dublu helix format din dou catene de ADN asociate prin împerecherea bazelor y Inelele glucidice legate prin resturi fosfat constituie scheletul extern al dublu helixului. y ADN-ul uman con ine aproximativ 3.

Cele dou catene de ADN sunt antiparalele. Stabilitatea ADNdc este asigurat de: . 1.leg turile de hidrogen ce se stabilesc între bazele azotate de pe o caten i cele complementare de pe cealalt caten . .interac iunile hidrofobe dintre bazele azotate suprapuse (stivuite) de pe aceea i caten .Dublul helix al ADN ( structura secundar ) 1.

Cele dou catene sunt complementare (G is complementar C. T Nr. G = Nr. A-T are 2 leg turi de H. . A = Nr. Nr. 5.ADN dublu helix (structura secundara) 3. A is complementare T). C 4. G-C are 3 leg turi de H.

nr. perechi baze per tur este 11.56nm i nr. - - . Conforma ia A: dublu helix de dreapta dar mai compact. Exist mai multe confoma ii ale ADN. pasul dublu helixului este 34 Å (3. pasul elicei 4.8nm. Conforma ia B: descris de Watson i Crick are orientare dreapt .4nm). perechi baze per tur este 12. perechi baze per tur este 10.Dublu helix ADN (structura secundar ) 6. pasul elicei este de 2. iar nr. diametrul de 2nm. cea mai r spîndit . Conforma ia Z: dublu helix de stinga.

.Diferen a dintre celulele diploide i celulele haploide y Majoritatea celulelor eucariote con in perechi de cromozomi i sunt astfel denumite diploide. y Celulele care con in cromozomi nepereche sunt denumite haploide.

MATERIAL DE : BRAIA REALIZAT LAURENTIU MADALIN .