Acizii nucleici sunt ADN-ul i ARN-ul
ADN y Sediul principal al localiz rii ADN-ului este nucleul celulelor. y Sedii secundare sunt: mitocondriile i cloroplastele (în celula vegetal ). ARN y Diferitele tipuri de ARN sunt localizate în nucleu, citoplasm , mitocondrii, ribozomi.

Dogma Central Revizuit y Recombinarea= reaaranjarea materialului genetic Recombination Mutation/Repair y Muta ii/Reparare = lezarea ADN cu alterarea informa iei genetice/ corectarea leziunilor ADN y Revers.transcrierea = transferul informa iei genetice de la ARN la ADN .

dezoxiriboza (este prezent în ADN) .Ce sunt acizii nucleici (ADN si ARN)? y Acizii nucleici sunt polinucleotide (produ i de policondensarea aunor unit i denumite nucleotide).o baz azotat heterociclic : .fosfat .o pentoz : .riboza (este prezent în ARN) . y Nucleotidele reprezint unitatea monomeric a acizilor nucleici i sunt compuse din: .pirimidine: citozin (C) i timin (T) pentru ADN citozin (C) i uracil (U) pentru ARN .purine: adenin (A) i guanin (G) .

STRUCTURA PENTOZELOR DIN ACIZII NUCLEICI .

y Pentoza din ADN este dezoxiriboza. c ruia îi lipse te gruparea hidroxil 2 -OH. y Pentoza din ARN este riboza. .Pentoze Riboza HO Dezoxiriboza HO CH2 OH O 5¶ CH2 4¶ 3¶ OH O 1¶ 2¶ OH OH OH lipse te 2¶-OH y Atomii de carbon ai pentozelor sunt numerota i de la 1 la 5.

ATP.Func iile fiziologice ale nucleotidelor y C r mizi pentru sinteza acizilor nucleici y Compu i macroergici care furnizeaz energia necesar diferitelor procese biologice (ex.S-adenozilmetionina) y Mesageri intracelulari ai hormonilor hidrofili (ex.ADP e activator alosteric al ICDH din ciclul Krebs) y Donori de grupe metil (ex. AMPc. GMCc) . GTP) y Reglatori alosterici ai diferitelor enzime (ex.

5 adenozin NH2 N N O CH2 Adenine N N O Ribose OH O P O O AMPc monofosfatul ciclic (AMPc) este mesager secund imlicat în transmiterea mesajului hormonal din mediul extracelular în interiorul celulei. .Nucleotide naturale libere: AMPc y 3.

structura secundar .STRUCTURA ADN 1. structura primar 2.

Nature.lecb.gov/~toms/icons/Watson.Crick.sci http://www.ncifcrf.org/cgi/content/full/300/5617/255 .jpg cemag.James Watson Francis Crick 1962 Nobel Prize http://www.

STRUCTURA PRIMAR A ADN-ULUI .

O HN H2 N 5' end HO Guanine N N Lan ul polinucleotidic al ADN (structura primar /covalent ) y ADN este un N H2 O 1¶ NH2 N yto ine O O 3¶linkage O P O O H2 O N polidezoxiribonucleotid în care gruparea 3 OH a unui dezoxiriobonucleotid este legat la gruparea 5 OH a dezoxiriobonu-cleotidului vecin printr-o leg tur fosfat diesteric . OH 3' end . O y Cap tul 3 este cel cu gruparea 3 - NH O P O O H2 O y Lan ul polinucleotidic al ADN este înc rcat negativ la pH-ul fiziologic. y Lan ul polinucleotidic este O 5¶linkage O P O O H3 O Thy ine OH liber . polar:prezint dou capete distincte. y Cap tul 5 este cel cu gruparea 5 NH OH liber sau fosforilat .

O Reprezentare simplificat a lan ului ADN G i HN H2N HO N N N Pentoza: linie orizontal O OH 5¶ P 5¶ P 3¶ C 3¶ G O O O O ¦¥¤ £¢ ¡ O P O ¡ ¡ O   ¦¥¤ £§ H2 NH2 N y O i Baza: litera corespondent Leg. fosfodiesteric : linie oblic i P la mijloc O O H2 N O O O O H3 Thy i NH NH H2 O O P 5¶ OH 3¶ T OH .

GCT înseamn 5¶GCT 3¶ O Thy i NH H3 NH H2 O O OH .   O H2 N O ex.Reprezentarea simplificat a catenei de ADN O HN H2N N H2 G N N i O O P O O O O   © O P O © © O P O ¨ HO O NH2 N y O i Prin conven ie o caten de ADN se scrie în direc ia 5¶.3¶.

.

STRUCTURA SECUNDAR A ADN .

Dublu helixul ADN y Watson i Crick au decoperit c structura secundar a ADN este un dublu helix format din dou catene de ADN asociate prin împerecherea bazelor y Inelele glucidice legate prin resturi fosfat constituie scheletul extern al dublu helixului. . y ADN-ul uman con ine aproximativ 3.5 x 109 perechi de baze . în timp ce bazele azotate hidrofobe sunt orientate spre interior i perpendicular pe axa helixului.

Cele dou catene de ADN sunt antiparalele. Stabilitatea ADNdc este asigurat de: .Dublul helix al ADN ( structura secundar ) 1. .leg turile de hidrogen ce se stabilesc între bazele azotate de pe o caten i cele complementare de pe cealalt caten .interac iunile hidrofobe dintre bazele azotate suprapuse (stivuite) de pe aceea i caten . 1.

A-T are 2 leg turi de H. G-C are 3 leg turi de H. A is complementare T). C 4.ADN dublu helix (structura secundara) 3. Nr. A = Nr. Cele dou catene sunt complementare (G is complementar C. 5. G = Nr. . T Nr.

pasul elicei este de 2. Conforma ia Z: dublu helix de stinga. perechi baze per tur este 11.8nm. pasul elicei 4. nr. perechi baze per tur este 12. iar nr.Dublu helix ADN (structura secundar ) 6. pasul dublu helixului este 34 Å (3. Exist mai multe confoma ii ale ADN. - - . diametrul de 2nm.56nm i nr.4nm). Conforma ia B: descris de Watson i Crick are orientare dreapt . Conforma ia A: dublu helix de dreapta dar mai compact. perechi baze per tur este 10. cea mai r spîndit .

Diferen a dintre celulele diploide i celulele haploide y Majoritatea celulelor eucariote con in perechi de cromozomi i sunt astfel denumite diploide. y Celulele care con in cromozomi nepereche sunt denumite haploide. .

MATERIAL DE : BRAIA REALIZAT LAURENTIU MADALIN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful