Sunteți pe pagina 1din 1

NIVELURI EUROPENE – CADRUL EUROPEAN COMUN DE REFERINłĂ PENTRU LIMBI STRĂINE (CEF)

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Ascultare Pot să înŃeleg expresii cunoscute si Pot să înŃeleg expresii şi cuvinte uzuale Pot să înŃeleg punctele esenŃiale în Pot să înŃeleg conferinŃe şi discursuri Pot să înŃeleg un discurs lung, chiar Nu am nici o dificultate în a înŃelege
propoziŃii foarte simple referitoare la frecvent întâlnite pe teme ce au vorbirea standard clară pe teme destul de lungi şi să urmăresc chiar şi o dacă nu este clar structurat, iar limba vorbită, indiferent dacă este vorba
mine, la familie şi la împrejurări relevanŃă imediată pentru mine personal familiare referitoare la activitatea argumentare complexă, dacă subiectul conexiunile sunt numai implicite şi nu despre comunicarea directă sau în
Î concrete, când se vorbeşte rar şi cu (de ex., informaŃii simple despre mine şi profesională, scoală, petrecerea îmi este relativ cunoscut. Pot să înŃeleg semnalate în mod explicit. Pot să transmisiuni radio, sau TV, chiar dacă
claritate. familia mea, cumpărături, zona unde timpului liber etc. Pot să înŃeleg ideea majoritatea emisiunilor TV de ştiri şi a înŃeleg programe de televiziune şi filme ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi,
N locuiesc, activitatea profesională). Pot principală din multe programe radio sau programelor de actualităŃi. Pot să fără prea mare efort. cu condiŃia de a avea timp să mă
ł să înŃeleg punctele esenŃiale din TV pe teme de actualitate sau de înŃeleg majoritatea filmelor în limbaj familiarizez cu un anumit accent.
E anunŃuri şi mesaje scurte, simple şi interes personal sau profesional, dacă standard.
L clare. sunt prezentate într-o manieră relativ
clară şi lentă.
E
G
E
Citire Pot să înŃeleg nume cunoscute, cuvinte Pot să citesc texte foarte scurte şi Pot să înŃeleg texte redactate, în Pot să citesc articole şi rapoarte pe Pot să înŃeleg texte faptice şi literare Pot să citesc cu uşurinŃă orice tip de
R şi propoziŃii foarte simple, de exemplu, simple. Pot să găsesc anumite informaŃii principal, într-un limbaj uzual sau teme contemporane, în care autorii lungi şi complexe, sesizând diferenŃele text, chiar dacă este abstract sau
E din anunŃuri, afişe sau cataloage. previzibile în diverse materiale cotidiene referitor la activitatea mea profesională. adoptă anumite atitudini şi puncte de stilistice. Pot să înŃeleg articolele complex din punct de vedere lingvistic
(de ex., reclame, prospecte, meniuri, Pot să înŃeleg descrierea evenimentelor, vedere. Pot să înŃeleg proză literară specializate şi instrucŃiunile tehnice sau al structurii, de exemplu, manuale,
orare) şi pot să înŃeleg scrisori exprimarea sentimentelor şi a urărilor contemporană. lungi, chiar dacă nu se referă la articole specializate şi opere literare.
personale scurte şi simple. din scrisori personale. domeniul meu.
Participare la Pot să comunic într-o conversaŃie Pot să comunic în situaŃii simple şi Pot să fac faŃă în majoritatea situaŃiilor Pot să comunic cu un grad de Pot să mă exprim fluent şi spontan, fără Pot să particip fără efort la orice
conversaŃie simplă, cu condiŃia ca interlocutorul să uzuale care presupun un schimb de care pot să apară în cursul unei călătorii spontaneitate şi de fluentă care fac a fi nevoie să-mi caut cuvintele în mod conversaŃie sau discuŃie şi sunt
fie dispus să repete sau să reformuleze informaŃii simplu şi direct pe teme şi printr-o regiune unde este vorbită limba. posibilă participarea normală la o prea vizibil. Pot să utilizez limba în mod familiarizat(ă) cu expresiile idiomatice şi
frazele sale într-un ritm mai lent şi să despre activităŃi familiare. Pot să particip Pot să particip fără pregătire prealabilă conversaŃie cu interlocutori nativi. Pot să flexibil şi eficient în relaŃii sociale şi în colocviale. Pot să mă exprim fluent şi să
mă ajute să formulez ceea ce încerc să la discuŃii foarte scurte, chiar dacă, în la o conversaŃie pe teme familiare, de particip activ la o conversaŃie în situaŃii scopuri profesionale. Pot să-mi formulez exprim cu precizie nuanŃe fine de sens.
spun. Pot să formulez întrebări simple general, nu înŃeleg suficient pentru a interes personal sau referitoare la viata familiare, exprimându-mi şi susŃinându- ideile şi punctele de vedere cu precizie În caz de dificultate, pot să reiau ideea
V pe teme cunoscute sau de necesitate întreŃine o conversaŃie cotidiană (de ex. familie, petrecerea mi opiniile. şi să-mi conectez intervenŃiile bine de şi să-mi restructurez formularea cu
O imediată şi să răspund la asemenea timpului liber, călătoriile, activitatea cele ale interlocutorilor mei. abilitate, în aşa fel încât dificultatea să
întrebări. profesională şi actualităŃi). nu fie sesizată.
R
B
I Discurs oral Pot să utilizez expresii şi fraze simple Pot să utilizez o serie de expresii şi Pot să leg expresii şi să mă exprim Pot să prezint descrieri clare şi detaliate Pot să prezent descrieri clare şi Pot să prezint o descriere sau o
R pentru a descrie unde locuiesc şi fraze pentru o descriere simplă a coerent într-o manieră simplă pentru a într-o gamă vastă de subiecte legate de detaliate pe teme complexe, integrând argumentaŃie cu claritate şi fluentă, într-
E oamenii pe care îi cunosc. familiei mele şi a altor persoane, a descrie experienŃe şi evenimente, visele domeniul meu de interes. Pot să dezvolt subtemele, dezvoltând anumite puncte un un stil adaptat contextului; cu o
condiŃiilor de viată, a studiilor şi a mele, speranŃele şi obiectivele mele. Pot un punct de vedere pe o temă de şi terminându-mi intervenŃia cu o structură logică eficientă, care să ajute
activităŃii mele profesionale prezente să îmi argumentez şi explic pe scurt actualitate, arătând avantajele şi concluzie adecvată. auditoriul să sesizeze şi să retină
sau recente. opiniile şi planurile. Pot să povestesc o dezavantajele diferitelor opŃiuni. punctele semnificative.
întâmplare sau să relatez intriga unei
cărŃi sau a unui film şi să-mi exprim
reacŃiile.
Exprimare Pot să scriu o carte poştală scurtă şi Pot să scriu mesaje scurte şi simple. Pot să scriu un text simplu şi coerent pe Pot să scriu texte clare şi detaliate într-o Pot să ms exprim prin texte clare, bine Pot să scriu texte clare, cursive,
S scrisă simplă, de exemplu, cu salutări din Pot să scriu o scrisoare personală foarte teme familiare sau de interes personal. gamă vastă de subiecte legate de structurate, dezvoltând punctele de adaptate stilistic contextului. Pot să
vacantă. Pot să completez formulare cu simplă, de exemplu, de mulŃumire. Pot să scriu scrisori personale descriind domeniul meu de interes. Pot să scriu vedere. Pot să tratez subiecte complexe redactez scrisori, rapoarte sau articole
C detalii personale, de exemplu, numele, experienŃe şi impresii. un eseu sau un raport, transmiŃând într-o scrisoare, un eseu sau un raport, complexe, cu o structură logică clară,
R naŃionalitatea şi adresa mea pe un informaŃii sau argumentând în favoarea subliniind aspectele pe care le consider care să-l ajute pe cititor să sesizeze şi
I formular de hotel. sau împotriva unui punct de vedere. Pot importante. Pot să selectez un stil să retină aspectele semnificative. Pot să
E să scriu scrisori subliniind semnificaŃia adecvat destinatarului. redactez rezumate sau recenzii ale unor
pe care o atribui personal evenimentelor lucrări de specialitate sau opere literare.
R sau experienŃelor.
E

© Consiliul Europei: Cadrul European Comun de ReferinŃă Pentru Limbi Străine (CEF)