Sunteți pe pagina 1din 54

PROIECT DE ABSOLVIRE

Absolvenţi: Coordonatori:
Teodora Ricean Liviana Marinescu
Florina Filip Ralf Sachsenmeier

Noiembrie 2008

1
Grupul ţintă:
Grupul ţintă căruia i se adresează cursul este format din persoane care doresc
sa se prefectioneze in domeniul desfasurarii activităţilor dintr-o tabara de vacantă.
Acestea pot fi anagajate ale unor şcoli sau alte forme ale invatamantului de stat sau
privat, ale unor firme de turism pentru tineret, ori persoane care doresc sa se
angajeze pentru a desfasura astfel de activitati cu grupuri de copii. Indiferent de
acestea, persoanele in cauza trebuie sa fie motivate pentru a obtine calificarea
necesara, si sa lucreze cu placere cu copiii. De asemenea este necesara o buna
conditie fizică pentru desfasurarea activitatilor outdoor, si certificarea ca persoanele
in cauză nu sufera de afectiuni psihice care sa puna in pericol securitatea fizică si
morala a participatilor la tabara.
Nu exista incompatibilitati dpdv cultural sau social

2
Argument:

In atasez maine.

3
STANDARD OCUPAŢIONAL
Ocupaţia: ANIMATOR CENTRE DE VACANŢĂ
Domeniul: Turism şi alimentaţie publică
Cod COR: 511310
2005
Iniţiator de proiect : Agenţia Naţională a Taberelor şi
Turismului Şcolar -
Bucureşti
Coordonatori proiect:
Dumitru Dumitru, director al Direcţiei de Formare în cadrul
A.N.T.T.S.
Elisabeta Mitroi - specialist standarde ocupaţionale şi atestare
Echipa de redactare a standardului ocupaţional:
Viorica Ţane, animator centre de vacanţă, inspector de
specialitate în cadrul
A.N.T.T.S.
Gabriela Lupu, animator centre de vacanţă, învăţătoare,
Şcoala „Dimitrie
Sturdza”
Echipa de validare/ Referenţi de specialitate
Ioan Naroşi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Serviciul
Programe şi Activităţi
Educative
Aurel Cornea, preşedinte Federaţia Sindicatelor Libere din
Învăţământ,
vicepreşedinte Confederaţia Sindicatelor Democratice din
România
Floarea Brânzaru, animator centre de vacanţă, Asociaţia
Formatorilor şi

4
Animatorilor din România
Adrian Gavrilă, animator centre de vacanţă, inspector
Administraţia Şcolilor,
sector 6- Bucureşti
Silvia Petruţa Mişu, animator centre de vacanţă, Asociaţia
„Prietenii copiilor”
Adriana Popescu, animator centre de vacanţă, Asociaţia
„Cercetaşii României”
Grigore Aurel Stoica, director marketing, Asociaţia
„Cercetaşii României”
Gabriela Charlet, animator, Asociaţia „Animus”
Alexandrina Neagu, animator centre de vacanţă, director
Grădiniţa 111, sector 6
– Bucureşti
Lucreţia Plăviţiu, animator centre de vacanţă, Şcoala nr. 59,
Bucureşti
Cerasela Juncu, animator centre de vacanţă, institutor Liceul
„Ştefan Odobleja”-
Bucureşti

DESCRIEREA OCUPAŢIEI
Animatorul are un important rol educativ, fiind un educator specializat
în
organizarea şi însufleţirea activităţilor extraşcolare şi de vacanţă,
activităţi care se constituie
într-un al treilea soaţiu educativ, complementar şcolii şi familiei în
munca de educare şi
formare a copiilor şi tinerilor.
Animatorul are o pregătire polivalentă, care presupune cunoştinţe,
deprinderi
practice, atitudini, aptitudini diverse, precum şi calităţi umane
deosebite ( har, charismă,
disponibilitate sufletească, entuziasm, conştiinţă profesională şi un
înalt grad de moralitate ).
Animatorul din centre de vacanţă reuşeşte pe baza principiilor
educaţiei active, a
interrelaţiilor de cooperare între educator şi educat, a tehnicilor
specifice muncii de animaţie,
a pedagogiei reuşitei, o mai bună dinamizare, motivare şi implicare a
participanţilor la
activităţile propuse, sporindu-le, în acelaşi timp, eficienţa şi rolul
formativ-educativ.

5
El asigură organizarea tehnică şi pedagogică a unui sejur fiind garantul
securităţii
publicului cu care lucrează şi al materializării proiectului pedagogic
derulat în centrul de
vacanţă.
Animatorul din centre de vacanţă are în responsabilitate grupul ( de
copii, tineri,
adulţi ), diverse activităţi de animaţie, precum şi sarcini privind viaţa
cotidiană şi colectivă în
cadrul centrului de vacanţă.
El contribuie prin varietatea activităţilor desfăşurate, la dezvoltarea în
ritm propriu
a inteligenţei şi a afectivităţii fiecărui participant la sejur.
Animatorul face din centrul de vacanţă un loc privilegiat, un spaţiu de
dialog, de
libertate asumată, în care publicul participant ( copilul, tânărul,
adultul ) poate să se exprime,
să practice activităţi ludice de calitate, în deplină securitate, reuşind să
se integreze în
colectivitate.
Animatorul din centre de vacanţă este un specialist care dovedeşte
cunoştinţele şi
deprinderile practice necesare pentru elaborarea proiectelor de sejur,
organizarea sejururilor în
centre de vacanţă, pregătirea şi desfăşurarea unor activităţi variate şi
complexe cu diferite
categorii de participanţi, promovarea activităţilor şi a proiectelor de
sejur în diferite medii
ţintă pentru atragerea de noi participanţi la acţiuni şi noi parteneri de
lucru.
Animatorul din centre de vacanţă se implică în gestionarea regimului
de viaţă al
participanţilor şi urmăreşte asigurarea securităţii acestora pe întreaga
perioadă a sejurului,
prevenind orice situaţie de risc.
El dovedeşte capacităţi deosebite de comunicare interactivă,
flexibilitate şi
adaptabilitate în contexte diverse, creativitate şi entuziasm, dar şi
rigurozitate în planificarea
şi urmărirea realizării tuturor activităţilor propuse.
UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ
Domeniu de
competenţă
Nr.
crt. Titlul unităţii

6
1 Comunicarea interactivă
2 Munca în echipă
FUNDAMENTALE
3 Dezvoltarea profesională proprie
4 Planificarea activităţii zilnice
5 Aplicarea NPM şi NPSI
GENERALE PE
DOMENIUL DE
ACTIVITATE
6 Asigurarea securităţii participanţilor la activităţi
7 Elaborarea proiectelor de sejur
8 Organizarea sejururilor în centrele de vacanţă
9 Pregătirea desfăşurării activităţilor în centrele de
vacanţă
10 Desfăşurarea activităţilor în centrele de vacanţă
11 Gestionarea regimului zilnic de viaţă al participanţilor
SPECIFICE
OCUPAŢIEI
12 Promovarea activităţilor din centrele de vacanţă
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 5 din 28
UNITATEA 1
COMUNICAREA INTERACTIVĂ
Unitatea descrie competenţa referitoare la transmiterea şi primirea
informaţiilor astfel încât să
se susţină buna desfăşurare a activităţilor printr-o comunicare
interactivă la locul de muncă.
Elemente de competenţă Criterii de realizare
1. Transmite şi primeşte informaţii 1.1. Transmiterea şi primirea
informaţiilor se
realizează cu promptitudine, prin forme specifice de
comunicare, în concordanţă cu situaţia dată.
1.2. Informaţiile sunt transmise şi primite
permanent şi în mod adecvat.
1.3. Limbajul utilizat este specific locului de
desfăşurare a activităţii/locului de muncă, pentru
primirea şi transmiterea informaţiilor cu
corectitudine.
1.4. Modul de adresare utilizat este concis şi
politicos.
1.5. Întrebările utilizate sunt pertinente şi logice,
pentru obţinerea de informaţii suplimentare şi
clarificări.
1.6. Toate persoanele implicate au informaţii
suficiente pentru asigurarea desfăşurării eficiente a
activităţii.

7
2. Participă la discuţii de grup 2.1. Opiniile şi punctele de vedere
proprii sunt
comunicate deschis, pentru rezolvarea problemelor
apărute.
2.2. Opiniile proprii sunt susţinute cu argumente
clare, prin intervenţii prompte şi logice.
2.3. Participarea la discuţii în grup este efectuată
prin sprijinirea şi respectarea opiniilor şi drepturilor
celorlalţi colegi.
2.4. Problemele sunt discutate şi rezolvate- ori de
câte ori este posibil - într-un mod agreat şi acceptat
de toţi membrii grupului.
GAMA DE VARIABILE:
Forme de comunicare: verbal (oral, scris), non-verbal (mimica, gestica,
distanţa personală),
paraverbal (intonaţie, expresivitate, pauze, volumul vocii)
Modul adecvat de transmitere şi primire a informaţiilor: informaţiile
sunt clare şi concise,
feed-back-ul este permanent asigurat, persoanele implicate în proiect
sunt informate
permanent.
Persoanele implicate în comunicare sunt: animatorii, reprezentanţii
instituţiilor colaboratoare,
participanţii la activitatea de animaţie (copii, tineri, adulţi ).
GHID PENTRU EVALUARE:
Cunoştinţele se referă la:
- terminologia de specialitate (psihologie, activităţi în centre de
vacanţă)
- modul de adresare şi exprimare a ideilor
La evaluare se vor urmări:
- corectitudinea cu care se transmit informaţiile
- claritatea exprimării
- capacitatea de reacţie în situaţii neprevăzute
- capacitatea de adaptare a informaţiei pentru diverşii receptori.
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 6 din 28
UNITATEA 2
EFECTUAREA MUNCII ÎN ECHIPĂ
Unitatea se referă la competenţa privind colaborarea eficientă pentru
desfăşurarea tuturor
activităţilor legate de derularea în bune condiţii a sejururilor în centrele
de vacanţă.
Elemente de competenţă Criterii de realizare
1. Stabileşte obiectivele
activităţii şi lucrului în
echipă

8
1.1.Obiectivele activităţii echipei se stabilesc şi se
modifică în funcţie de proiectul de sejur.
1.2. Obiectivele activităţii şi lucrului în echipă se
stabilesc în corelaţie cu proiectul educativ şi pedagogic al
organizaţiei.
1.3.Obiectivele activităţii şi lucrului în echipă sunt
stabilite cu flexibilitate şi realism.
2. Identifică rolurile în
echipă
2.1. Rolurile în echipă sunt identificate în funcţie de
obiectivele activităţii.
2.2. Rolurile în echipă sunt identificate în funcţie de
aptitudinile membrilor acesteia.
2.3. Rolurile sunt identificate în mod obiectiv.
2.4.Rolurile sunt identificate ţinând cont de
complementaritatea acestora.
3. Stabileşte regulile de lucru
în echipă
3.1.Regulile de desfăşurare a muncii în echipă sunt
stabilite astfel încât să permită exprimarea şi respectarea
opiniei fiecărui membru.
3.2.Regulile de desfăşurare a muncii în echipă se
stabilesc în funcţie de obiectivele activităţii de animaţie.
3.3.Creşterea eficienţei muncii în echipă se face prin
respectarea şi adoptarea celor mai bune reguli.
4. Desfăşoară munca în
echipă
4.1.Munca în echipă se realizează în concordanţă cu
obiectivele stabilite.
4.2.Participarea activă la munca în echipă presupune
respectarea obligatorie a regulilor stabilite anterior.
4.3.Obiectivele activităţii se realizează printr-o colaborare
permanentă între membrii echipei.
4.4.Obiectivele echipei se realizează prin îndeplinirea
rolului asumat.
GAMA DE VARIABILE:
Membrii echipei: diverşi animatori, şeful echipei.
Obiectivele echipei: colaborare eficientă bazată pe compatibilitate,
realizarea activităţilor
propuse
GHID PENTRU EVALUARE:
Cunoştinţele se referă la:
- noţiuni de psihologia grupului şi de psihologie socială
- tehnici de lucru în echipă
- componenţa echipei
La evaluare se vor urmări :

9
- capacitatea de stabilire a obiectivelor activităţii şi lucrului în echipă
- capacitatea de cooperare eficientă şi activă într-un grup
- capacitatea de a corela rolul atribuit cu aptitudinile membrilor echipei
- capacitatea de identificare a rolurilor în cadrul echipei
- capacitatea de stabilire a regulilor de lucru în cadrul echipei
- capacitatea de integrare în activitatea echipei pentru îndeplinirea
obiectivelor propuse
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 7 din 28
UNITATEA 3
DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ PROPRIE
Unitatea descrie competenţa referitoare la dezvoltarea profesională
proprie, care se realizează
permanent, urmărindu-se perfecţionarea şi acumularea de noi
cunoştinţe şi abilităţi în vederea
elaborării şi desfăşurării unor activităţi de animaţie de calitate
superioară, utilizând tehnici cât
mai diverse şi mijloace cât mai adecvate.
Elemente de competenţă Criterii de realizare
1. Identifică necesităţile proprii de
dezvoltare
1.1.Necesităţile proprii de dezvoltare se stabilesc
pe baza autoevaluării şi a recomandărilor din urma
evaluărilor.
1.2.Necesarul de autoinstruire este identificat
ţinând cont de noutăţile ce apar în domeniu.
1.3.Autoinstruirea se desfăşoară continuu,
utilizând surse de informare autorizate.
2. Dezvoltă cunoştinţe proprii
2.1. Planul de studiu individual se stabileşte astfel
încât să acopere nevoile personale de dezvoltare
profesională.
2.2. Cunoştinţele asimilate prin studiu individual
sunt integrate în sistemul de cunoştinţe existent.
2.3. Informaţiile de asimilat sunt selectate în
raport cu dezvoltarea profesiei la nivel naţional şi
internaţional.
2.4. Cunoştinţele asimilate din surse externe sunt
adaptate realităţilor socio-culturale din România.
2.5. Dezvoltarea cunoştinţelor se face prin
aprofundare şi perfecţionare.
2.6 Dezvoltarea de cunoştinţe ţine seama de planul
de dezvoltare al organizaţiei.
3. Dezvoltă deprinderi proprii 3.1 Deprinderile sunt exersate pentru
atingerea
unor parametri de funcţionalitate adecvaţi.

10
3.2.Deprinderile dobândite se regăsesc într-un stil
de muncă îmbunătăţit.
3.3.Deprinderile sunt dezvoltate cu perseverenţă.
3.4.Deprinderile dobândite sunt în concordanţă cu
planul de dezvoltare personală.
4. Evaluează dezvoltarea profesională 4.1. Evaluarea dezvoltării
profesionale se
realizează atât prin autoevaluare cât şi cu ajutorul
unui supervizor.
4.2. Evaluarea se realizează în conformitate cu
planul individual de dezvoltare profesională.
4.3.Evaluarea se realizează într-un mod obiectiv şi
în manieră pozitivă.
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 8 din 28
GAMA DE VARIABILE:
Surse de informare autorizate : publicaţii de specialitate, legislaţie
specifică , conferinţe,
seminarii, pagini web, cursuri de perfecţionare şi specializare etc.
Dezvoltare profesională: achiziţionare de tehnici de animaţie,
dezvoltarea lucrului în echipă,
dezvoltarea capacităţilor de relaţionare cu diferite categorii de
participanţi, dobândire de noi
cunoştinţe specifice etc.
Dezvoltare personală: dezvoltarea capacităţii de exprimare,
dezvoltarea încrederii în sine,
dezvoltarea capacităţii de relaţionare cu cei din jur etc.
GHID PENTRU EVALUARE :
Cunoştinţe necesare:
- metode de documentare
- tipuri de surse de informare autorizate
- utilizarea calculatorului
- navigarea pe Internet
La evaluare se vor urmări:
- capacitatea da a stabili un plan de studiu individual care să reflecte
propriile nevoi de
dezvoltare profesională
- capacitatea de a urmari cu consecvenţă atingerea obiectivelor de
autoformare
- obiectivitatea autoevaluării
- identificarea celor mai pertinente şi noi surse informaţionale,
adecvate propriilor nevoi de
dezvoltare profesională
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 9 din 28
UNITATEA 4

11
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII PROPRII
Descriere:
Unitatea descrie competenţa necesară pentru stabilirea
caracteristicilor esenţiale ale contextului
muncii în vederea planificării eficiente a activităţilor de desfăşurat.
Elemente de competenţă Criterii de realizare
1. Stabileşte priorităţile zilnice 1.1.Priorităţile sunt stabilite cu
discernământ, în
funcţie de specificul activităţii.
1.2.Priorităţile zilnice sunt stabilite cu
responsabilitate pentru asigurarea fluenţei în
activitate şi evitarea disfuncţionalităţilor.
1.3.Priorităţile sunt stabilite în funcţie de rolul
ocupat în activitatea respectivă.
2. Planifică etapele activităţilor 2.1.Etapele de realizare a activităţilor
sunt
stabilite corect şi realist, în funcţie de
complexitatea acestora.
2.2.Etapele de realizare a activităţilor sunt
stabilite în funcţie de metodologia specifică de
implementare a activităţii.
2.3.Etapele activităţii sunt stabilite cu atenţie, în
vederea încadrării în termenele de finalizare
propuse.
2.4.Programul întocmit este flexibil, asigurând
posibilitatea operării de modificări şi adaptări la
situaţii neprevăzute.
3. Revizuieşte planul de activităţi 3.1.Activităţile nerealizate sunt
replanificate
prompt pentru încadrarea în termenele
prestabilite.
3.2.Durata activităţilor este restabilită în funcţie
de timpul disponibil şi de priorităţi.
3.3.Activităţile replanificate sunt corelate
permanent cu cele aflate în derulare pentru
asigurarea cursivităţii programului de realizat.
GAMA DE VARIABILE:
Priorităţi: verificarea locaţiei şi a împrejurimilor centrelor de vacanţă,
contactarea factorilor
locali, stabilirea tipurilor de activităţi pentru sejur, conceperea
activităţilor pentru sejur, realizarea
materialelor necesare pentru activitate etc.
Activităţi: ateliere de lucru, concursuri, activităţi complexe
( carnavaluri, serbări, concursuri de
miss şi mister etc.), excursii, activităţi specializate (arte plastice,
muzică, dans, informatică etc. )

12
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 10 din 28
Disfuncţionalităţi: întârzieri în procurarea materialelor necesare,
nerespectarea programului
activităţilor cu caracter obligatoriu, nerealizarea unor activităţi din
program, nerespectarea duratei
activităţilor etc.
Situaţii neprevăzute: vreme nefavorabilă, calamităţi naturale, epidemii,
accidente etc.
GHID PENTRU EVALUARE:
Cunoştinţele se referă la:
- priorităţile în activitatea desfăşurată de animatorul din centrele de
vacanţă
- noţiuni de planificare şi organizare;
- tipuri de disfuncţionalităţi posibile şi de situaţii neprevăzute
La evaluare se vor urmări:
- capacitatea de identificare a priorităţilor în activitate
- capacitatea de planificare a etapelor activităţii zilnice
- capacitatea de analizare a activităţilor de îndeplinit
- capacitatea de evaluare a complexităţii activităţilor de îndeplinit
- capacitatea de respectare a programului de activităţi şi a termenelor
stabilite
- capacitatea de adaptare a programului la situaţii neprevăzute fără
afectarea termenului
final.
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 11 din 28
UNITATEA 5
APLICAREA NPM şi NPSI
Descriere:
Unitatea descrie competenţa necesară pentru desfăşurarea activităţii
în condiţii de siguranţă din
punct de vedere al normelor de protecţie a muncii şi de PSI.
Elemente de competenţă Criterii de realizare
1. Aplică normele de protecţie a muncii 1.1.Normele de protecţie a
muncii sunt însuşite şi
aplicate în conformitate cu specificul locului de
desfăşurare a activităţilor.
1.2.Situaţiile de risc sunt identificate şi raportate
cu promptitudine conform reglementărilor din
centrul de vacanţă.
1.3.Normele de protecţie a muncii sunt aplicate
în corelaţie cu tipurile de accidente ce pot
surveni.
1.4.Prevederile legislative în domeniul protecţiei
muncii şi reglementările specifice locului de

13
muncă sunt însuşite prin participarea la
instructajele periodice.
2. Aplică normele de PSI 2.1.Normele PSI sunt însuşite şi aplicate
conform
specificului fiecărui loc de desfăşurare a
activităţilor.
2.2.Aparatura şi materialele utilizate sunt folosite
în conformitate cu instrucţiunile producătorului şi
cu reglementările legale în vigoare.
2.3.Pericolul de incendiu este identificat şi
raportat cu promptitudine persoanelor cu
răspundere în domeniu.
2.4.Prevederile legislative în domeniul PSI sunt
însuşite prin participarea la instructajele
periodice.
3.Aplică procedurile de urgenţă şi evacuare 3.1.Comunicarea în situaţii
de urgenţǎ se
realizeazǎ cu calm, claritate şi stǎpânire de sine
pentru evitarea panicii.
3.2.Cǎile de evacuare sunt indicate cu precizie şi
discernǎmânt pentru evitarea accidentelor.
3.3.Echipamentele de stingere a incendiilor sunt
utilizate cu rapiditate şi corectitudine pentru
evitarea amplificării situaţiei critice.
3.4.Evacuarea se efectuează în conformitate cu
planurile afişate la loc vizibil.
3.5. Intervenţia în situaţii de urgenţǎ este adaptatǎ
tipului de eveniment produs.
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 12 din 28
GAMA DE VARIABILE:
Situaţii de risc: scurtcircuite, defecţiuni la cabluri şi prize, defecţiuni ale
echipamentelor utilizate
etc
Tipuri de accidente: electrocutări, accidente mecanice, intoxicaţii etc.
Aparatura utilizatǎ: calculatoare, aparatură de laborator etc.
Materiale: diverse substanţe chimice, substanţe inflamabile, diverse
instrumente sau unelte
folosite în cadrul atelierelor specializate etc.
Echipamentul de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, lopeţi,
nisip, găleţi, furtunuri etc.
Tipul de eveniment: incendiu, calamităţi naturale ( cutremur, furtuni,
inundaţii etc. ) etc.
GHID PENTRU EVALUARE:
Cunoştinţele se referă la:

14
- normele de protecţie a muncii, de pază şi stingere a incendiilor,
specifice activităţilor
desfăşurate
- amplasarea şi modul de utilizare a echipamentelor de stingere a
incendiilor
- tipuri de echipamente pentru stingerea incendiilor
- tipuri de accidente posibile
- proceduri de evacuare în caz de incendiu
La evaluare se vor urmări:
- capacitatea de aplicare corectă a reglementărilor specifice locului de
muncă şi a reglementărilor
generale privind protecţia muncii
- capacitatea de aplicare corectă a NPSI
- corectitudinea şi promptitudinea cu care se acţionează în caz de
accident
- capacitatea de decizie şi de reacţie în situaţii neprevăzute
- calmul şi stăpânirea de sine în situaţii critice
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 13 din 28
UNITATEA 6
ASIGURAREA SECURITĂŢII PARTICIPANŢILOR LA ACTIVITĂŢI
Unitatea se referă la competenţa animatorului din centre de vacanţă în
vederea asigurării unui
spaţiu favorabil şi securizat pentru desfăşurarea activităţilor.
Elemente de competenţă Criterii de realizare
1. Identifică contextul specific
de reglementare
1.1.Activităţile proiectate respectă prevederile legislative în
vigoare.
1.2.Aspectele legislative sunt identificate în funcţie de
specificul spaţiului de desfăşurare a sejurului.
1.3.Identificarea contextului specific de reglementare este
realizată cu aprofundarea tuturor prevederilor care vizează
activităţile din centrele de vacanţă.
2. Identifică factorii de risc
pentru participanţi
2.1.Factorii de risc sunt identificaţi cu atenţie şi
responsabilitate, în funcţie de particularităţile locaţiei şi ale
mediului înconjurător.
2.2.Elementele cu potenţial de risc sunt identificate ţinând
seama de tipul activităţilor desfăşurate.
2.3.Elementele de risc sunt identificate în corelaţie cu
particularităţile participanţilor.
3. Stabileşte regulile de
desfăşurare a activităţilor
3.1.Regulile de desfăşurare a activităţilor sunt stabilite

15
având în vedere siguranţa tuturor participanţilor.
3.2.Participarea la activităţile de animaţie implică
respectarea tuturor regulilor de securitate prestabilite.
3.3.Regulile de desfăşurare a activităţilor sunt exprimate cu
claritate, într-un limbaj accesibil tuturor participanţilor.
3.4.Regulile sunt stabilite în corelaţie cu tipul activităţilor
de desfăşurat.
3.5.Regulile de desfăşurare a activităţilor sunt stabilite în
funcţie de specificul locului de desfăşurare a sejurului.
3.6. Regulile vizează aspectele relevante pentru
desfăşurarea activităţilor în condiţii de securitate.
4. Previne situaţiile de risc
pentru participanţi
4.1.Furnizarea de informaţii privind factorii de risc este
făcută cu claritate, într-un limbaj accesibil tuturor
participanţilor.
4.2.Spaţiul de desfăşurare a fiecărei activităţi este organizat
ţinând cont de siguranţa grupului şi a fiecărui participant.
4.3.Destinaţia spaţiilor organizate este respectată în timpul
activităţilor pentru evitarea oricăror accidente.
4.4.Activităţile sunt adaptate în funcţie de situaţiile
neprevăzute apărute pentru asigurarea securităţii
participanţilor.
4.5. Situaţiile de risc sunt prevenite prin desfăşurarea cu
responsabilitate a activităţilor de către fiecare animator în
parte.
5. Acordă primul ajutor în caz
de accidentare
5.1.Primul ajutor este acordat în conformitate cu legislaţia
în vigoare şi nivelul propriu de competenţă.
5.2.Situaţia de accidentare este evaluată pentru stabilirea
priorităţilor de prim ajutor.
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 14 din 28
5.3.Primul ajutor este acordat corect şi cu promptitudine
pentru evitarea agravării situaţiei create.
5.5.Situaţiile de accidentare sunt anunţate cu promptitudine
persoanelor abilitate.
5.6.Primul ajutor este acordat în corelaţie cu tipul de
accident produs.
GAMA DE VARIABILE:
Contextul specific de reglementare: norme interne de funcţionare a
centrelor de vacanţă, norme
specifice adoptate la nivel zonal, legislaţie privind activităţile
desfăşurate cu copiii etc.
Specificul spaţiului:

16
- în interior: ateliere, săli pentru diverse activităţi, cluburi, săli de sport,
dormitoare, sala de mese
etc.
- la exterior : pădure, poteci, spaţii diverse, teren de sport, plajă, locuri
publice, etc.
Factori de risc: amplasarea şi starea de funcţionare a surselor de
alimentare cu utilităţi (curent
electric, gaz, apă), caracteristicile obiectelor din dotare/utilizate în
cadrul activităţilor,
proximităţile taberei (cale ferată, ape, şosele, prăpăstii etc), amplasare
geografică (litoral, munte,
deal etc.) , structura clădirilor ( număr de etaje, balcoane, balustrade,
poduri, garduri ),
caracteristicile spaţiilor ( lărgime, luminozitate, denivelări etc. ) etc.
Tipul activităţilor: ateliere de lucru, întreceri sportive, jocuri, activităţi
specializate etc.
Particularităţile participanţilor: vârstă, sex, gradul de dezvoltare
anatomo-fiziologică, ritmul
biologic, mediul de provenienţă, nivelul de cultură etc.
Specificul locului: litoral, munte, zonă de deal, zonă urbană, zonă
rurală etc.
Aspecte relevante pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de
securitate: accesul la anumite
materiale utilizate, delimitarea spaţiului de desfăşurare a activităţilor,
interzicerea unor tipuri de
comportamente în timpul derulării activităţilor ( depărtarea de grup,
staţionarea în zone
nepermise, agresivitate etc.) etc.
Tipuri de accidente: plăgi, fracturi, entorse, luxaţii, hemoragii, arsuri,
intoxicaţii, insolaţii, înec,
degerături, înţepături, muşcături etc.
GHID PENTRU EVALUARE:
Cunoştinţele se referă la:
- legislaţia specifică
- factori de risc în centrele de vacanţă
- noţiuni de utilizare ergonomică a spaţiilor
- măsuri de prim ajutor
La evaluare se vor urmări:
- responsabilitatea în stabilirea regulilor de desfăşurare a activităţilor
- claritatea în prezentarea regulilor privind desfăşurarea activităţilor
- spiritul de observaţie în identificarea factorilor de risc pentru
participanţi în cadrul centrelor
de vacanţă
- capacitatea de organizare a spaţiilor în vederea desfăşurării normale
a activităţilor
- capacitatea de adaptare a activităţilor la situaţii neprevăzute

17
- capacitatea de autocontrol în situaţii dificile
- capacitatea de acordare a primului ajutor în caz de accidentare în
limita competenţelor
individuale
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 15 din 28
UNITATEA 7
ELABORAREA PROIECTELOR DE SEJUR
Unitatea descrie competenţa referitoare la elaborarea proiectelor de
sejur. Pentru aceasta,
animatorul se sprijină pe cunoştinţe referitoare la tipurile de activităţi
ce se pot desfăşura în
centre de vacanţă şi se ajută de tehnici pedagogice specifice.
Elemente de competenţă Criterii de realizare
1. Identifică obiectivele activităţilor de
animaţie
1.1.Obiectivele corespund proiectului educativ al
organizatorului.
1.2.Obiectivele sunt identificate în concordanţă cu
tipul sejurului organizat.
1.3.Obiectivele sunt corelate cu caracteristicile
participanţilor.
1.4.Obiectivele sunt în concordanţă cu mediul
social de provenienţă şi nivelul cultural al
participanţilor.
2. Stabileşte tipurile de activităţi de
animaţie pentru sejur
2.1.Tipurile de activităţi sunt stabilite în
concordanţă cu obiectivele propuse.
2.2.Activităţile corespund resurselor disponibile.
2.3.Tipurile de activităţi răspund nevoilor şi
caracteristicilor participanţilor.
3. Proiectează conţinutul activităţilor
din perioada sejurului
3.1.Conţinutul este proiectat cu realism, în
corelaţie cu obiectivele urmărite.
3.2.Proiectarea conţinutului are în vedere
asigurarea unor activităţi variate, în scopul
dezvoltării personalităţii fiecărui participant.
3.3.Conţinutul proiectat este atractiv, astfel încât
să asigure captarea interesului participanţilor.
3.4.Conţinutul este proiectat cu claritate pentru
evidenţierea ideilor esenţiale şi evitarea
confuziilor în aplicare.
4. Redactează grila previzională a
sejurului

18
4.1.Grila previzională este redactată incluzându-se
toate informaţiile relevante pentru desfăşurarea
activităţilor.
4.2.Grila previzională acoperă întregul sejur
ţinând cont de momentele principale ale fiecărei
zile.
4.3.Grila previzională oferă posibilitatea de
adaptare a conţinutului în funcţie de aşteptările şi
nevoile participanţilor.
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 16 din 28
GAMA DE VARIABILE:
Obiective ale activităţii de animaţie: relaxarea şi refacerea
participanţilor, recreere şi
divertisment, dezvoltarea unor deprinderi şi aptitudini, îmbogăţirea
cunoştinţelor, socializarea şi
integrarea participanţilor în colectivitate etc.
Tipul sejurului: tabere de odihnă, tabere de creaţie, sportive, tematice (
matematică, limbi străine,
informatică etc.) etc.
Nevoile participanţilor: de dezvoltare bio-psiho-socială, de dezvoltare a
capacităţilor de
comunicare, de dezvoltare a abilităţilor practice, de dezvoltare
armonioasă a personalităţii, de
informare, de aprofundare a unor cunoştinţe, de exprimare ( prin artă
etc.)
Caracteristicile participanţilor: vârstă, sex, mediu social de
provenienţă, nivel de cultură,
aptitudini deosebite etc.
Mediu social de provenienţă: urban, rural
Resursele disponibile: materiale, umane, financiare, ambientale etc.
Tipuri de activităţi: ateliere de lucru, concursuri, întreceri sportive,
spectacole, jocuri, drumeţii,
excursii, activităţi specializate (arte plastice, olărit, călărie, muzică,
dans, informatică, limbi
străine etc.) etc.
Informaţii relevante: reperele orare ale activităţilor de animaţie, ale
timpilor de pauză, ale
activităţilor administrative ( ore de masă, somn ), locul de desfăşurare,
tipul activităţilor.
Momentele principale: dimineaţa, amiaza, după-amiaza, seara.
GHID PENTRU EVALUARE :
Cunoştinţele se referă la:
- noţiuni de psihopedagogie
- tipuri de obiective în activitatea de animaţie
- tipuri de activităţi de animaţie

19
- noţiuni de gestionare a regimului de viaţă într-o colectivitate
La evaluare se va urmări:
- realismul în identificarea obiectivelor activităţii de animaţie
- discernământul şi priceperea în stabilirea tipurilor de activităţi de
animaţie pentru sejur în
raport cu nevoile şi caracteristicile beneficiarilor
- creativitatea şi claritatea în conceperea conţinutului activităţilor
pentru asigurarea
atractivităţii acestora
- rigurozitatea şi responsabilitatea în redactarea grilei previzionale a
sejurului incluzând toate
informaţiile relevante
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 17 din 28
UNITATEA 8
ORGANIZAREA SEJURURILOR ÎN CENTRELE DE VACANŢĂ
Unitatea se referă la competenţa animatorului din centre de vacanţă în
vederea organizării
perioadelor de sejur şi asigurării condiţiilor pentru buna desfăşurare a
activităţilor.
Elemente de competenţă Criterii de realizare
1. Identifică particularităţile locaţiei şi
ale mediului înconjurător
1.1.Particularităţile locaţiei sunt identificate prin
aplicarea unor metode specifice.
1.2.Particularităţile locaţiei sunt identificate cu
evidenţierea tuturor elementelor relevante pentru
activitatea de animaţie.
1.3.Particularităţile sunt identificate în funcţie de
tipul sejurului organizat şi locul de desfăşurare.
1.4.Particularităţile locaţiei sunt identificate în
mod responsabil negociindu-se cu factorii locali
posibilitatea de ameliorare a condiţiilor de sejur.
2. Stabileşte necesarul de resurse
materiale pentru sejur
2.1.Necesarul de resurse este stabilit în corelaţie
cu tipul şi numărul activităţilor proiectate.
2.2.Necesarul de resurse este stabilit în funcţie de
numărul participanţilor în cadrul sejurului.
2.3.Necesarul este stabilit în funcţie de bugetul
disponibil.
2.4.Resursele materiale sunt adecvate activităţilor
şi obiectivelor.
2.5.Resursele materiale sunt variate şi
cuprinzătoare.
2.6.Resursele materiale corespund nevoilor şi

20
caracteristicilor participanţilor.
3. Stabileşte necesarul de animatori 3.1.Membrii echipei de
animatori sunt selectaţi în
funcţie de competenţe, în corelaţie cu tipul
activităţilor proiectate.
3.2.Numărul animatorilor este stabilit avându-se în
vedere numărul participanţilor în cadrul sejurului.
3.3.Numărul animatorilor este stabilit în
conformitate cu prevederile legislative în vigoare.
3.4.Necesarul de animatori este stabilit în
concordanţă cu bugetul disponibil.
4. Stabileşte calendarul de
implementare a proiectului
4.1.Calendarul este stabilit pentru întreaga
perioadă de pregătire a sejurului, având în vedere
toate elementele necesare.
4.2.Calendarul este stabilit în mod raţional,
evitându-se suprapunerea activităţilor şi
supraaglomerarea acestora.
4.3.Calendarul este stabilit pe baza priorităţilor în
activitate.
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 18 din 28
GAMA DE VARIABILE:
Particularităţile locaţiei: în interiorul centrului de vacanţă - spaţii
disponibile, dimensiune,
structura spaţiilor, căi de acces şi evacuare, utilităţi, amplasare etc.
- în exteriorul centrului de vacanţă: trasee turistice, existenţa unor
vecinătăţi cu risc ( teren
accidentat, prăpăstii, ape curgătoare, lacuri ), faună periculoasă
( animale sălbatice, reptile ) etc.
Metode specifice de identificare: observare directă, deplasare în teren,
studiul unor materiale
informative ( hărţi, ghiduri, broşuri diverse, pliante etc.), discuţii cu
factorii locali etc.
Elemente relevante pentru activitatea de animaţie: numărul de săli
pentru activităţi, terenuri de
sport, spaţiile de cazare, săli de mese, grupuri sanitare, club, spaţii
pentru spectacole, alte
facilităţi etc.
Tipul sejurului: tabere de odihnă, tabere de creaţie, sportive, tematice (
matematică, limbi străine,
informatică etc.) etc.
Locul de desfăşurare: munte, litoral, mediu rural/urban, staţiuni
balneoclimaterice etc.

21
Tipul activităţii: ateliere de lucru, concursuri, întreceri sportive,
spectacole, jocuri, drumeţii,
excursii, activităţi specializate ( arte plastice, olărit, călărie, muzică,
dans, informatică, limbi
moderne etc. ) etc.
Resurse materiale: papetărie, rechizite, instrumente şi unelte diverse,
birotică, materiale sportive,
diplome, materiale pentru premii etc.
Caracteristicile participanţilor: vârstă, sex, mediu social de
provenienţă, nivel de cultură,
aptitudini deosebite etc.
Elemente necesare: scrisori către părinţi, procurarea biletelor,
contactarea animatorilor
şi a altor invitaţi, reunirea echipei de animatori, procurarea unor
materiale necesare, data şi locul
întâlnirii etc.
GHID PENTRU EVALUARE:
Cunoştinţele se referă la:
- noţiuni de organizare a activităţilor
- tipul sejurului de organizat
- numărul şi caracteristicile participanţilor
- particularităţile locaţiei
- tipuri de resurse materiale necesare
- reţeaua de animatori
- tipuri de colaboratori ( factori locali, colaboratori externi, părinţi,
profesori )
La evaluare se vor urmări:
- atenţia şi rigurozitatea în identificarea particularităţilor locaţiei şi ale
mediului înconjurător
- realismul şi ingeniozitatea în stabilirea necesarului de resurse
materiale în concordanţă cu
tipul activităţilor proiectate
- responsabilitatea şi obiectivitatea în stabilirea necesarului de
animatori pentru derularea
activităţilor pe parcursul sejurului
- capacitatea de stabilire a calendarului de implementare a proiectului
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 19 din 28
UNITATEA 9
PREGĂTIREA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR ÎN CENTRELE DE
VACANŢĂ
Unitatea se referă la competenţa privind stabilirea fermă şi pregătirea
activităţilor care urmează
să se desfăşoare pe parcursul sejurului într-un centru de vacanţă.
Elemente de competenţă Criterii de realizare
1. Evaluează potenţialul

22
participanţilor
1.1.Potenţialul participanţilor este evaluat pentru
corelarea activităţilor din grila previzională cu
caracteristicile acestora.
1.2.Potenţialul participanţilor este evaluat cu realism
şi obiectivitate.
1.3.Potenţialul participanţilor este evaluat prin
aplicarea unor metode specifice.
2. Prezintă grila previzională 2.1.Grila previzională este prezentată
cu includerea
tuturor categoriilor de informaţii relevante pentru
sejur.
2.2.Grila previzională este prezentată într-un limbaj
clar, concis şi accesibil tuturor participanţilor.
2.3.Grila previzională este prezentată într-o manieră
atractivă pentru captarea interesului participanţilor şi
atragerea acestora la activităţi.
2.4.Prezentarea grilei previzionale este adaptată
caracteristicilor participanţilor.
3. Negociază activităţile din grila
previzională
3.1.Negocierea se realizează pe baza detalierii
conţinutului activităţilor de animaţie.
3.2.Negocierea se realizează ţinând cont de
aşteptările şi nevoile reale ale participanţilor.
3.3.Negocierea se realizează cu realism, în corelaţie
cu resursele disponibile în centrul de vacanţă.
3.4.Activităţile din grila previzională sunt negociate
în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
3.5.Negocierea se realizează cu flexibilitate, în scopul
îmbunătăţirii conţinutului activităţilor şi adaptării
acestora la caracteristicile participanţilor.
3.6.Negocierea activităţilor se efectuează
respectându-se regimul zilnic de viaţă al
participanţilor şi avându-se în vedere securitatea
acestora.
4. Definitivează grila de sejur 4.1.Definitivarea se realizează prin
modificarea
activităţilor ţinând seama de sugestiile participanţilor.
4.2.Grila de sejur este definitivată de comun acord cu
toate persoanele implicate în activitate.
4.3.Forma finală a grilei de sejur se stabileşte în
funcţie de condiţiile existente în centrul de vacanţă.
4.4.Grila este definitivată pe baza obiectivelor
proiectului pedagogic pentru sejur.
5. Asigură resursele materiale

23
necesare activităţilor
5.1.Asigurarea resurselor se realizează în concordanţă
cu activităţile propuse, urmărind atingerea
obiectivelor.
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 20 din 28
5.2.Resursele sunt asigurate în funcţie de bugetul
alocat şi de posibilităţile de aprovizionare.
5.3.Resursele materiale sunt asigurate în raport cu
condiţiile de desfăşurare.
5.4.Alocarea resurselor materiale este corelată cu
cerinţele de securitate ale activităţilor desfăşurate.
5.5.Resursele materiale corespund particularităţilor
de vârstă şi individuale ale participanţilor urmărind
stimularea acestora.
6. Elaborează materialele necesare
pentru activităţile de animaţie
6.1. Materialele sunt elaborate în corelaţie cu tipul
activităţii de animaţie şi scopul urmărit.
6.2. Materialele sunt elaborate în concordanţă cu
funcţiile pe care urmează să le îndeplinească.
6.3.Materialele sunt elaborate în funcţie de numărul
participanţilor şi particularităţile acestora.
7. Amenajează spaţiile de
desfăşurare a activităţilor în centre
de vacanţă
7.1.Amenajarea spaţiilor se realizează după criterii
estetico-funcţionale în corelaţie cu tipul activităţilor
de desfăşurat.
7.2.Disponibilităţile spaţiilor de activitate sunt
valorificate în mod optim urmărindu-se crearea unui
mediu activ, stimulativ şi protector.
7.3.Spaţiile sunt amenajate în concordanţă cu
particularităţile participanţilor.
7.4.Spaţiile sunt amenajate în funcţie de obiectivele
urmărite.
GAMA DE VARIABILE:
Participanţi: copii, adolescenţi, adulţi
Caracteristicile participanţilor: vârstă, sex, structură, mediu social de
provenienţă, nivel de
cultură, ritm de viaţă etc.
Metode specifice de evaluare: observare directă, chestionare, discuţii,
jocuri de cunoaştere etc.
Informaţii relevante: programul administrativ (masă, stingere, trezire),
tipuri de activităţi propuse,

24
regulamentul de ordine interioară, particularităţile mediului
înconjurător, amplasament
proximităţi etc.
Activităţi de animaţie: jocuri, concursuri, drumeţii, spectacole, excursii
etc.
Nevoile participanţilor: biologice, afective, sociale, de stimă şi respect,
de autorealizare.
Resurse disponibile: spaţii interioare/exterioare, materiale de lucru,
aparatură şi dispozitive,
resurse din natură etc.
Persoane implicate în activitate: echipa de animatori, personalul
administrativ, personalul
medical, părinţi, invitaţi diverşi, factori locali etc.
Condiţii existente în centrul de vacanţă: dotările centrului de vacanţă,
zona geografică (litoral,
munte, deal), mediul (urban, rural), condiţiile climaterice (ploaie,
zăpadă etc.), resurse naturale
(factori balneari, curativi etc.)
Spaţii de desfăşurare:
- în interior: săli diverse, spaţii de masă, spaţii de cazare, grupuri
sanitare etc.
- în exterior: spaţii amenajate - terenuri de sport, săli de spectacol în
aer liber, terase în aer liber
etc.; spaţii neamenajate -pădure, ape, spaţii diverse în aer liber, trasee
turistice etc.
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 21 din 28
Scopul urmărit prin elaborarea de materiale: dezvoltarea unor
deprinderi practice, dezvoltarea
sensibilităţii cromatice, dezvoltarea spiritului de observaţie etc.
Funcţiile îndeplinite de materiale: sensibilizare privind o problemă,
captarea atenţiei, a
interesului, prezentarea prin substituire a unor lucruri/situaţii, stimulare
a dezbaterilor colective,
sprijinire a formării deprinderilor practice, tehnice, realizare feed-back
etc.
Criterii estetico-funcţionale: ergonomie, estetică, siguranţă etc.
Obiective urmărite: divertisment, dezvoltarea capacităţilor motrice,
dezvoltarea spiritului de
echipă şi de competiţie, dezvoltarea deprinderilor, expresivitate
verbală, corporală, îmbogăţirea
nivelului de cunoştinţe etc.
GHID PENTRU EVALUARE:
Cunoştinţele se referă la:
- noţiuni de psiho-pedagogie
- tipuri de activităţi de animaţie

25
- tehnici de comunicare
- tehnici de negociere
- persoanele implicate în activităţile centrului de vacanţă
- cultură generală
- caracteristicile centrului de vacanţă şi ale mediului înconjurător
La evaluare se vor urmări:
- gradul de corelare dintre activităţile propuse şi caracteristicile
participanţilor
- capacitatea de prezentare clară, atrăgătoare şi fluentă a activităţilor
din grila previzională
- flexibilitatea în negocierea activităţilor, respectând ritmul de viaţă al
participanţilor şi
asigurând securitatea acestora
- capacitatea de definitivare a grilei de sejur respectând obiectivele
proiectului pedagogic şi
ţinând seama de sugestiile participanţilor
- creativitatea şi spiritul practic în amenajarea spaţiilor pentru
desfăşurarea activităţilor în
centre de vacanţă.
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 22 din 28
UNITATEA 10
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE ANIMAŢIE ÎN CENTRELE DE
VACANŢĂ
Unitatea descrie competenţa referitoare la derularea activităţilor de
animaţie în centrele de
vacanţă, asigurându-se utilizarea raţională a resurselor disponibile, un
cadru securizat şi
antrenarea tuturor participanţilor la acţiunile organizate.
Elemente de competenţă Criterii de realizare
1. Administrează resursele
existente
1.1.Resursele sunt administrate în mod raţional asigurând
disponibilitatea acestora pe tot parcursul derulării
activităţilor.
1.2.Resursele sunt asigurate în concordanţă cu tipul
activităţilor de desfăşurat, urmărind atingerea obiectivelor
propuse.
1.3.Resursele sunt utilizate având în vedere asigurarea
securităţii participanţilor la activităţi.
2. Stimulează participarea
voluntară la activităţi
2.1.Implicarea este stimulată prin antrenarea tuturor
participanţilor la activităţi.
2.2.Antrenarea în activităţi se realizează în funcţie de
particularităţile de vârstă şi individuale ale participanţilor.

26
2.3.Stimularea participanţilor se realizează ţinându-se cont
de principiul implicării active a acestora în activităţi.
2.4.Metodele de stimulare sunt pozitive, asigurând starea de
confort şi echilibru psiho-emoţional a participanţilor.
3. Derulează activităţile de
animaţie
3.1.Rolurile în cadrul activităţilor permit dezvoltarea
personalităţii şi a capacităţii de expresie a fiecărui
participant.
3.2.Sarcinile în timpul activităţilor sunt adecvate fiecărui
participant.
3.3.Activităţile sunt desfăşurate cu respectarea unor reguli
prestabilite şi îndeplinirea sarcinilor de lucru.
3.4.Intervenţiile animatorului în activitate încurajează
manifestarea liberă şi iniţiativa participanţilor.
3.5.Participanţii sunt stimulaţi pentru a lua propriile decizii
şi pentru acceptarea responsabilităţii acţiunilor lor.
3.6.Situaţiile conflictuale sunt gestionate cu tact pentru
evitarea manifestărilor de agresivitate fizică şi verbală.
4. Gestionează situaţiile de risc 4.1.Identificarea situaţiilor de risc
şi a elementelor cu
potenţial de risc se realizează pe tot parcursul desfăşurării
activităţilor.
4.2.Sarcinile de lucru urmăresc siguranţa grupului şi a
fiecărui individ în parte.
4.3.Activităţile sunt desfăşurate cu respectarea normelor de
igienă a muncii.
4.4.Eliminarea situaţiilor de risc se realizează cu
promptitudine pentru asigurarea desfăşurării normale a
activităţii.
4.5.Activităţile de animaţie cu grad sporit de risc se
realizează în colaborare cu monitori specializaţi în
activitatea respectivă.
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 23 din 28
5. Dezvoltă comportamentul
pozitiv al participanţilor
5.1.Dezvoltarea comportamentului pozitiv al participanţilor
se realizează prin organizarea unor activităţi variate,
atractive, cu tematică adaptată scopului propus.
5.2.Comportamentul participanţilor este dezvoltat în
concordanţă cu normele de comportare civilizată în
societate.
5.3. Comportamentele negative sunt sancţionate conform
regulilor prestabilite şi ţinând seama de implicarea
participanţilor în activitate.

27
5.4.Eventualele sancţiuni au un caracter constructiv şi
demonstrează clar dezaprobarea comportamentului, nu a
participantului.
6. Asigură integrarea fiecărui
participant în activitate
6.1.Integrarea este realizată fără discriminări, asigurându-se
posibilitatea de manifestare a fiecărui participant.
6.2.Integrarea este asigurată ţinând cont de caracteristicile
participanţilor.
6.3.Integrarea fiecărui participant este asigurată prin
încurajarea relaţionării cu ceilalţi membri ai grupului,
stimulându-se adaptarea acestora la noile condiţii.
7. Evaluează activitatea
grupului
7.1.Evaluarea este efectuată avându-se în vedere gradul de
îndeplinire a tuturor obiectivelor propuse.
7.2.Evaluarea se realizează prin raportarea implicării
fiecărui participant la rezultatele grupului.
7.3.Evaluarea se efectuează cu obiectivitate, pe toată durata
desfăşurării activităţii.
7.4.Activitatea grupului este evaluată pentru adaptarea
acţiunilor viitoare la aşteptările participanţilor şi depăşirea
eventualelor disfuncţionalităţi constatate.
GAMA DE VARIABILE:
Resurse: papetărie, rechizite, instrumente şi unelte diverse, birotică,
materiale sportive, diplome,
materiale pentru premii, diverse resurse din natură etc.
Activităţi: de animaţie de tip manual, artistice, sportive, muzicale,
activităţi complexe (şezători,
spectacole, carnavaluri, concursuri de miss şi mister).
Obiective: dezvoltarea abilităţilor participanţilor, a capacităţilor
motrice, aprofundarea diverselor
cunoştinţe etc.
Participanţi: preşcolari, şcolari mici, elevi de gimnaziu, adolescenţi, alte
categorii.
Particularităţile individuale ale participanţilor: sex, mediu social de
provenienţă, nivel de cultură,
aptitudini deosebite etc.
Metode de stimulare: distribuire de roluri adaptate personalităţii
fiecărui participant, încurajare,
premiere, apreciere în faţa grupului etc.
Situaţii de risc: manipularea obiectelor ascuţite/contondente, deplasare
pe terenuri accidentate,
alunecoase, mlăştinoase, declanşarea unor diverse fenomene
meteorologice (ceaţă, furtună, polei,

28
grindină, trăsnet), nerespectarea regulilor de protecţia muncii şi de PSI
din centrul de vacanţă etc.
Elemente cu potenţial de risc:- în funcţie de tipul terenului: alunecos,
accidentat, mlăştinos; în
funcţie de tipul de activitate: ateliere cu substanţe cu potenţial de risc
(substanţe chimice), ateliere
de escaladă, tiroliană etc.; în funcţie de tendinţele unor participanţi:
tendinţe agresive,
autoagresive, probleme de comportament etc.
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 24 din 28
Obiective urmărite: divertisment, dezvoltarea capacităţilor motrice,
dezvoltarea spiritului de
echipă şi de competiţie, dezvoltarea deprinderilor, expresivitate
verbală, corporală, îmbogăţirea
nivelului de cunoştinţe etc.
Disfuncţionalităţi: plictiseală, conflicte între participanţi, deteriorarea
sau distrugerea produsului
final al activităţii, diverse manifestări de comportament negativ
(invidie, respingere, răutate,
autoizolare, răsfăţ etc.)
GHID PENTRU EVALUARE:
Cunoştinţele se referă la:
- psiho-pedagogie
- tipuri de activităţi şi conţinutul acestora
- tehnici de comunicare
- managementul timpului
- categoriile de personal abilitat să intervină în diferite situaţii
- cultură generală
- cunoştinţe de specialitate pentru fiecare domeniu în care se
desfăşoară activităţile
- modalităţi de intervenţie în situaţii de risc
- noţiuni de legislaţie specifică activităţii în centre de vacanţă
La evaluare se va urmări:
- capacitatea de utilizare raţională a resurselor disponibile
- abilitatea în stimularea implicării voluntare a participanţilor la
activităţi asigurând starea de
echilibru psiho-emoţional a acestora
- profesionalismul în derularea activităţilor de animaţie pentru
dezvoltarea personalităţii
fiecărui participant
- tactul în rezolvarea situaţiilor conflictuale apărute
- discernământul şi atenţia în identificarea şi eliminarea situaţiilor de
risc pentru asigurarea
unui mediu securizat pentru desfăşurarea activităţilor

29
- preocuparea pentru dezvoltarea comportamentului pozitiv al
participanţilor la activităţi
- atenţia, entuziasmul şi puterea de convingere pentru integrarea
fiecărui participant în activităţi
- discernământul şi imparţialitatea în evaluarea activităţii grupului de
participanţi
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 25 din 28
UNITATEA 11
GESTIONAREA REGIMULUI ZILNIC DE VIAŢĂ AL
PARTICIPANŢILOR
Unitatea se referă la competenţa privind urmărirea respectării
activităţilor cu caracter obligatoriu
şi a regimului de viaţă echilibrat al participanţilor.
Elemente de competenţă Criterii de realizare
1. Identifică programul activităţilor
care vizează regimul de viaţă al
participanţilor
1.1.Programul este identificat cu atenţie, în
colaborare cu factorii responsabili din centrul de
vacanţă.
1.2.Programul este identificat avându-se în vedere
respectarea ritmului biologic al participanţilor.
1.3.Programul este identificat cu responsabilitate
pentru corelarea armonioasă a tuturor activităţilor
de desfăşurat.
2. Negociază programul activităţilor
care vizează regimul de viaţă al
participanţilor
2.1.Negocierea are în vedere realizarea unui
echilibru între activităţile cu caracter static şi
dinamic.
2.2.Negocierea are în vedere satisfacerea tuturor
nevoilor de refacere şi de dezvoltare a capacităţilor
fizico-psihice ale participanţilor.
2.3.Negocierea se realizează în mod raţional, fără
perturbări importante ale programului cadru din
centrul de vacanţă.
3.Stabileşte regulile privind conduita
participanţilor
3.1.Regulile de conduită vizează armonizarea
comportamentului tuturor persoanelor din centrul
de vacanţă
3.2.Regulile stabilite asigură intimitatea ,
integritatea fizică şi psihică a participanţilor.
3.3. Regulile de conduită stabilite asigură

30
respectarea regimului de viaţă al tuturor
participanţilor.
3.4. Regulile de conduită sunt stabilite cu
discernământ, în mod echilibrat, în corelaţie cu
particularităţile participanţilor.
4. Urmăreşte respectarea regimului de
viaţă al participanţilor
3.1.Programul zilnic asigură respectarea curbei de
efort a participanţilor pentru îndeplinirea cerinţelor
de refacere şi dezvoltare armonioasă a acestora.
3.2.Regimul de viaţă al participanţilor este
echilibrat şi adaptat particularităţilor de vârstă.
3.3.Respectarea regimului de viaţă al
participanţilor este urmărită permanent pe
parcursul fiecărei zile şi pe întreaga durată a
sejurului.
3.4.Respectarea regimului de viaţă este urmărită
cu atenţie şi responsabilitate în colaborare cu
ceilalţi factori implicaţi în activitate.
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 26 din 28
GAMA DE VARIABILE:
Activităţi care vizează regimul de viaţă al participanţilor: scularea,
toaleta de dimineaţă, micul
dejun, masa de prânz, odihna de după-amiază, cina, toaleta de seară,
somnul de noapte.
Factori responsabili: directorii centrului de vacanţă, administratorul,
cadrele didactice însoţitoare,
membrii echipei de animatori etc.
Particularităţi de vârstă: preşcolari, şcolari mici, elevi de gimnaziu,
adolescenţi, alte categorii.
Factori implicaţi în activitate: profesorii însoţitori, directorul centrului
de vacanţă, personalul
administrativ ( paznic, personalul de la bucătărie, îngrijitori, personalul
de întreţinere, personalul
medical etc.)
GHID PENTRU EVALUARE :
Cunoştinţele se referă la:
- noţiuni de psiho-pedagogie
- noţiuni de igienă şi sănătate individuală
- tipul activităţilor cu caracter obligatoriu şi al activităţilor negociabile
din cadrul sejurului
- managementul timpului
- categoriile de personal cu răspundere în cadrul centrelor de vacanţă
- componenţa echipei de specialişti din cadrul centrului de vacanţă
La evaluare se va urmări:

31
- atenţia în identificarea programului activităţilor care vizează regimul
de viaţă al
participanţilor pentru armonizarea tuturor activităţilor de desfăşurat
- seriozitatea în negocierea programului activităţilor cu caracter
obligatoriu pentru asigurarea
unei structuri echilibrate a programului de sejur
- responsabilitatea în urmărirea respectării regimului de viaţă al
participanţilor la sejur pentru
asigurarea condiţiilor de refacere şi dezvoltare armonioasă a acestora
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 27 din 28
UNITATEA 12
PROMOVAREA ACTIVITĂŢILOR DIN CENTRELE DE VACANŢĂ
Unitatea descrie competenţa referitoare la promovarea activităţilor din
centre de vacanţă şi a
proiectelor de sejur ale organizatorilor pentru dezvoltarea activităţilor
din centre de vacanţă şi
atragerea de noi participanţi la acestea.
Elemente de competenţă Criterii de realizare
1. Identifică publicul ţintă 1.1.Publicul ţintă este identificat cu
realism
pentru popularizarea ofertei de activităţi din
centrele de vacanţă.
1.2.Publicul este identificat în funcţie de tipul
sejurului de organizat.
1.3.Publicul ţintă este identificat în funcţie de
proiectele propuse de organizatori.
2. Prezintă informaţii cu privire la
activităţile din centre de vacanţă
2.1.Informaţiile sunt prezentate prin folosirea
metodelor adecvate situaţiei şi publicului ţintă.
2.2.Informaţiile sunt transmise prin utilizarea
unor materiale specifice.
2.3.Informaţiile sunt complete, variate, conforme
tipurilor de activităţi implementate.
2.4.Informaţiile sunt prezentate într-o manieră
atrăgătoare şi convingătoare pentru stimularea
interesului publicului ţintă faţă de oferta de
activităţi.
2.5.Structura şi conţinutul informaţiilor
corespund metodei de promovare.
3. Promovează proiectele de sejur ale
organizatorului
3.1.Promovarea proiectelor este realizată prin
susţinerea directă a ofertelor de sejur ale
organizatorului în diverse medii ţintă.

32
3.2.Promovarea proiectelor este realizată cu
flexibilitate, cu preluarea unor elemente noi şi
variate, în conformitate cu aşteptările şi nevoile
publicului ţintă.
3.3.Promovarea este realizată cu entuziasm şi
putere de convingere pentru atragerea de noi
participanţi la activităţile din centre de vacanţă.
3.4.Promovarea este realizată cu includerea
tuturor informaţiilor relevante pentru proiectele
de sejur propuse.
3.5. Proiectele sunt promovate cu
responsabilitate, în vederea atragerii de noi
parteneri de lucru pentru dezvoltarea acestora.
Ocupaţia: Animator centre de vacanţă – 12 unităţi
Pag. 28 din 28
GAMA DE VARIABILE:
Public ţintă: părinţi, cadre didactice, copii, adolescenţi, alte categorii de
persoane etc.
Activităţi din centre de vacanţă: ateliere de lucru, concursuri, întreceri
sportive, spectacole,
jocuri, drumeţii, excursii, activităţi specializate (arte plastice, olărit,
călărie, muzică, dans,
informatică, limbi străine etc.) etc.
Tipul sejurului: tabără de odihnă, tabără sportivă, tabără tematică,
tabere sociale etc.
Metode: discuţii directe, împărţire de materiale promoţionale, scrisori
către familii şi şcoli etc.,
interviuri în mass-media etc.
Materiale specifice: casete audio şi video, CD-uri, fotografii şi albume
tematice, jurnale de
activităţi şi de impresii, diverse materiale de sinteză redactate etc.
Medii ţintă: familia, şcoala, centre de plasament, ONG-uri, alte structuri
interesate etc.
Informaţii relevante: locaţia, durata, dotări existente, tematica
sejurului, tipurile de activităţi
propuse, organizatorii, echipa de realizare a proiectului etc.
Parteneri de lucru: persoane resursă ( artişti, poliţişti, invitaţi din
diverse domenii etc. ), eventuali
sponsori, factori locali etc.
GHID PENTRU EVALUARE :
Cunoştinţele se referă la:
- tehnici de comunicare
- mediile ţintă pentru promovarea activităţilor din centre de vacanţă
- tipuri de proiecte de sejur
- modalităţi de promovare
La evaluare se va urmări:

33
- discernământul în identificarea publicului ţintă pentru popularizarea
ofertei de activităţi din
centrele de vacanţă
- puterea de convingere şi capacitatea de furnizare atractivă a
informaţiilor cu privire la
activităţile din centrele de vacanţă pentru stimularea interesului
publicului ţintă faţă de oferta
prezentată
- entuziasmul şi flexibilitatea în promovarea proiectelor de sejur ale
organizatorilor pentru
atragerea de noi participanţi la activităţile din centre de vacanţă
- responsabilitatea în promovarea proiectelor de sejur pentru
atragerea de noi parteneri de lucru pentru dezvoltarea acestora.

Standardul occupational l-am tiparit direct de pe site-ul cnfpa si arata


mai frumos, cu tabele. In lucrarea tiparita va arata mai bine deci.

34
Analiza nevoilor de formare:
Evaluarea se va realiza printr-un focus grup si un
chestionar PSI. Pentru modulul ales este necasara analiza
nevoilor de formare prin focus grup.

Intrebarile pentru focus grup:

1. Ce v-a determinat sa alegeti aceasta ocupatie?

2. Va place sa lucrati cu copiii?

3. Descrieti o situatie in care ati mai lucrat cu copiii.

4. Ce vi se pare important in munca cu copiii?

35
Programa de pregătire

MODULUL Organizarea si desfasurarea activitatilor de vacanta


Durata (în ore de pregătire) 24
Total, din care: - instruire practică: 16 ore
- laborator.-

Nr. COMPETENŢE CONŢINUT METODE/FORME MIJLOACE DE CRITERII DE


crt SPECIFICE TEMATIC DE ACTIVITATE INSTRUIRE, PERFORMANŢ
MATERIALE Ă
DE ÎNVĂŢARE

1 2 3 4 5 6
1 Pregătirea -Tipuri de -conversatia -prezentare Resursele
desfăşurării activitati in euristica power point sunt
activităţilor centre de -demonstratia -suport de administrate
în centrele vacanta: -Observarea curs în mod
de activitati dirjata raţional
vacanţă indoor, asigurând
outdoor, disponibilita
tea acestora
-Criterii de -studiu de caz -fisa de pe tot
selectare a -brainstormingul lucru1 parcursul
activitatilor derulării
activităţilor.
-Pasi in -explicatia Resursele

36
pregatirea -demonstratia -fisa de sunt
activitatilor, -exercitiul lucru2 asigurate în
resurse concordanţă
-plansa cu tipul
activităţilor
de
desfăşurat,
urmărind
atingerea
obiectivelor
propuse.
Resursele
sunt
utilizate
având în
vedere
asigurarea
securităţii
participanţil
or
2 Desfăşurare
a
activităţilor
în centrele
de vacanţă
3 Gestionarea
regimului
zilnic de
viaţă al
participanţil
or

37
PROIECT DIDACTIC

Obiective de Conţinuturi( detalieri) Activităţi de Resurse Evaluare


referinţă/ învăţare
Competenţe
specifice*

Chestionar
Stimulea -conversatia prezentare priivind
euristica power point metode de
ză -tipuri de activitati antrenare a
participa -demonstratia participantil
rea Activitati indoor:jocuri de -Observarea -suport de or
voluntar socializare,jocuri dirjata curs
ă la recreative,spargerea ghetii Proiect
calculator, referitor la
activitati etc.
organizarea
Deruleaz Activitati video
unei
a outdoor:drumetii,jocuri,dans -studiu de caz proiector drumetii
activitati Metode de antrenare a brainstorming -timp 90
de participantilor ul min
animatie
Managementul

38
timpului -explicatia
-demonstratia
-exercitiul

MATERIALE DIDACTICE NECESARE

• SUPORTUL DE CURS – Organizarea


activităţilor într-o tabără la munte.

• PREZENTARE POWER POINT –ACTIVITATI


CE SE POT DESFASURA IN TABARA DE
MUNTE

• FISA DE LUCRU 1- Criterii de selectare


a activitatilor

39
• FISA DE LUCRU 2- ORGANIZAREA
ACTIVITATILOR

• PLANSA ILUSTRAND ORIENTAREA


TURISTICA FOLOSIND DIFERITE TEHNICI

PREGĂTIREA ŞI DESFĂŞURAREA
ACTIVITĂŢILOR ÎNTR-UN CENTRU DE
VACANŢĂ
Suport de curs

Activitatile dintr-un centru de vacanta pentru elevi sunt diverse


si au doua scopuri principale:
-un scop educativ
-un scop recreativ

Aceste activitati sunt pregatite in prealabil de managerul taberei


si de animatori astfel incat sa fie asigurate conditiile unei desfasurari
cat mai optime a timpului petrecut de participanti in tabara.

40
Clasificarea activitatilor :
Activitatile ce se desfasoara intr-o tabara la munte se planifica
dupa toti acesti factori, si animatorul trebuie sa cunoasca si sa
adapteze programul dupa caracteristicile grupului. Principalele tipuri
de activitati se stabilesc in functie de momentul desfasurarii si locul
desfasurarii lor.

Dupa momentul desfasurarii

1. La inceputul sejurului
Sunt activităţi ce ţin în mare parte de acomodarea participanţilor la
tabără, stabilirea perimetrului de desfăşurare, prezentarea zonei, a
regulilor taberei, programului, alte probleme organizatorice

2. Pe perioada desfasurarii sejurului


Acetea sunt principalele activitai de petrecere a timpului in tabara,
si se pot desfasura indoor sau outdoor.

3. La sfarsitul sejurului
1. Focul de tabără
2. Discotecă
3. Înmânarea diplomelor participanţilor
4. Evidenţierea celor mai bune performanţe.

Dupa locul de desfasurare

41
1. Activitati ce se desfasoara in incinta locatiei/ activitati
INDOOR
Au ca scop:
• Socializare, Cunoaştere a grupului
• Prezentarea echipamentelor
• Vizionarea unor materiale multimedia educative
• Vizionarea unor filme de popularizare a diferite zone turistice
• Activităţi de învăţare (ex. Protecţia mediului, comportament în
zone protejate, acordarea de prim ajutor, teatru impovizat, joc
de rol cu diferite teme, etc).
• Jocuri distractive
• Ateliere de creaţie
Aceste activităţi se pot organiza şi atunci când satrea vremii nu
permite desfăşurarea activităţilor outdoor. Este bine ca animatorii
să prevadă asemenea situaţii şi să aibă pregătite materiale pentru
desfăşurarea activităţilor de acest tip.

2. Activitati ce se desfasoara in natura / activitati OUTDOOR

• Prezentare de echipament, modul de folosire


• Excursii, drumeţii, parcurgerea unor trasee montane
• Activităţi de prezentare a zonei din punct de vedere geografic şi
al drumeţiilor ce se pot realiza în zonă
• Jocuri outdoor, jocuri de grup, activităţi distractive
• Escaladă pe stâncă

Criterii de selectare a activitatilor

42
Pentru o selectarea corespunzatoare trebuie sa fie cunoscuti
mai multi factori:
-nevoile grupului- daca participantii au mai fost in tabara
respectiva sau sunt pentru prima data, daca se cunosc intre ei, daca
sunt insotiti de adulti
-care este varsta participantilor, raportata la numarul lor din
fiecare grup
-echipamentul necesar diverselor activitati si daca participantii
dispun de acesta
-resurse necesare
-cunoasterea foarte buna a locatiei si imprejurimilor
-starea vremii.

Pasi in pregatirea activitatilor,


Pentru buna desfasurare a activitatilor se tine cont de
posibilitatile zonei, resursele de care avem nevoie, caracteristicile
grupului, echipamentul de care dispun participantii, starea vremii,
preferintele grupului.

Activitati indoor
Ca si in cazul exercitiilor outdoor si exercitiile indoor au ca scop
final sinergia,coeziunea si eficacitatea grupului. Sinergia apare atunci
cand eforturile membrilor echipei dau un rezultat mai bun decat suma
eforturilor individuale. Modelul sinergic de rezolvare a problemelor
este atins atunci cand grupul maximizeaza modalitatea de folosire a
resurselor, cunostintelor si abilitatilor de care dispune manifestand
stiluri de interactiune constructive. Este si mai mult sustinut atunci
cand membrii echipei trateaza probleme rational, cu sustinere.
Rezultatul este o solutie eficace, adica o solutie atat acceptata de toti
membrii echipei cat si foarte buna din punct de vedere al calitatii ei,
comparative cu solutiile exprimate individual.

43
Aceste activitati au mai multe obiective:

• Cunoasterea participantilor
• Stabilirea unor relatii de prietenie si incredere intre
acestia si intre participanti si monitori
• Spargerea ghetii
• Dobandire de anumite cunostinte de catre participanti
( acordarea primului ajutor, vizionarea unor filme sau
proiectii educative pe diferite teme, alte zone montane,
rezervatii naturale, protectia mediului, reciclarea
deseurilor,etc)
• Ateliere de creatie – pictura, modelare, creatie literara,
jocuri de rol pe diferita teme
• Petrecerea timpului liber
Unele activitati se pot desfasura atat outdoor cat si indoor, in
functie de starea vremii, de exemplu prezentarea
echipamentului si a acordarii primului ajutor.

Activitati outdoor
Au ca obiective vizitarea unor zone accesibile participantilor,
rumetii, excursii, vizite in scop educativ, jocuri diverse, activitati
educative pentru protectia mediului, orientare turistica, activitati de
creatie in aer liber, etc.

Drumetiile montane, aşa zisul "trekking", se pot efectua pe tot


parcursul anului, indiferent de anotimp. Drumeţiile trebuie sa se
efectueze în zone sigure din toate punctele de vedere, zone care nu
prezintă nici un fel de pericol pentru participanţi. La aceste ture pot

44
participa toţi iubitorii muntelui, vârsta nefiind un obstacol în admirarea
frumusetilor naturii.

Pe parcursul traseului animatorii vor prezenta flora, fauna, şi


particularităţile climatice şi geologice ale zonelor traversate. Vor fi
explicate participanţilor principiile de bază necesare la orientarea pe
munte.
Drumeţiile se pot organiza pe durata unei zile sau se pot extinde la
un week-end sau chiar la mai multe zile (în funcţie de locaţia şi de
traseul ales).

• Turele de trekking pot fi adaptate şi ca ture de orientare în care


participanţii trebuie să parcurgă un traseu montan folosind o
hartă (foarte detaliată sau dimpotrivă o schiţă sumară) şi o
busolă. Orientarea se poate desfăşura şi sub formă de concurs,
echipele participante având ca obiectiv să ajungă la destinaţie
sau să îndeplinească o anumită misiune.
Se urmăreste:
• adaptabilitate la mediu nou, necunoscut
• eliminarea stress-ului datorat necunoscutului
• analiza şi împărţirea în mod echitabil a resurselor aflate la
dispoziţie (hrană, apă)
• decizii de grup pentru soluţionarea problemelor
• colaborare în grup in scopul ajutorarii reciproce.

Organizarea unei excursii:

Pentru o excursie sau drumetie reusita trebuie sa stabilim


urmatoarele puncte:

Locatie. Alegerea locului desfasurarii activitatilor este un pas foarte


important. Locatia determina gama de activitati posibile, mijloacele de
transport, timpul necesar deplasarii si locurile de cazare disponibile.
Toate aceste aspecte trebuie luate in considerare cand se alege
locul.

45
Perioada de timp. Din experienta stim ca e greu sa-i impaci pe toti.
Pentru sincronizarea usoara a tuturor participantilor este bine sa
stabiliti cat mai devreme timpul cand vreti sa faceti iesirea.
Planificand din timp eliminam multe neplaceri.

Transport. In functie de distanta pana la locatia aleasa se va alege


mijlocul de transport.

Cazare.. Cand spuneti cazare sa aveti in minte unde dormiti, ce si


unde mancati, daca aveti nevoie de dus, incalzire, telefon, televizor,
cate paturi sunt in camera si asa mai departe.

Participanti. Planificarea turei trebuie sa aiba in vedere participantii


din punct de vedere al varstei, echipamentului, starea de sanatate,
posibilitatile fizice ale acestora.

Căţărarea sau escalada pe stanca este delectarea, pasiunea,


tehnica de a urca un munte, o faleză, un vârf , pe scurt a unui
obstacol terestru. Căţărătorul se complace în dificultatea de a
învinge, în pericolul de a birui, într-o luptă arzătoare împotriva
elementelor naturii. Participantul este asigurat permanent de echipa
noastră urmând să fie introdus în trasee mai dificile odată cu
creşterea experienţei.

Se urmăreşte:

• controlul sentimentelor (frica de înălţime) şi asumarea riscurilor


• încrederea în colectiv (asigurare de către coechipieri)

46
• dorinţa de a ajunge la scopul propus (escaladarea vârfului)

planificarea acţiunii prin luarea în calcul a factorilor externi (locul de


odihnă, puncte de sprijin)

Necesita un echipament special format din:

• Ham
• Coardă
• Cască
• dispozitive pentru asigurat

Tiroliana

Tiroliana este traversarea pe o coardă între două puncte fixe


separate printr-un obstacol natural (vale, curs de apă), cu diferite
grade de înclinaţie, cu o anumita viteză şi cu ajutorul unor
echipamente şi tehnici specifice.

Se urmăreşte:

• comportamentul şi exprimarea sentimentelor în situaţii limită


• controlul sentimentelor (frica de înălţime) şi asumarea riscurilor
• cunoaşterea într-o altă manieră a membrilor echipei
• sprijinirea coechipierilor pentru a duce la bun sfârşit exerciţiul

• încrederea în dispozitivul de asigurare

Necesita echipament format din:

• ham
• Cască
• Coardă
• scripete
• mănuşi
• carabiniere cu asigurare

Rapelul

47
Rapelul este coborârea controlată pe coardă a unei porţiuni dificile
dintr-un traseu. Dacă terenul nu permite coborârea printr-un singur
rapel se vor face rapeluri succesive. Participantul îşi controlează
singur coborârea, hotăreşte când să se oprească, când să continue,
cum să treacă peste obstecole.

În general rapelul se practică pe pereţii verticali de stâncă. Pentru a


mări spectaculozitatea activităţii vă propunem de asemenea rapeluri
de pe pod sau rapeluri în apă.

Se urmăreşte:

• încrederea în forţele proprii


• autocontrolul în situaţii limită
• depăşirea unor situaţii neprevăzute la prima vedere (vânt,
încâlcirea corzilor, surplombă, ploaie, traversări)

sprijinirea morală a coechipierilor pentru a duce la bun sfârşit


exerciţiul

Echipament necesar:

• Ham
• Cască
• Coardă
• scripete
• mănuşi
• carabiniere de asigurare

Orientare turistica

Participantii vor fi instruiti de catre animatori asupra tehnicilor de


orinetare cu busola, harta, sau in absenta acestora ce trebuie sa
faca pentru a se orienta dupa anumit semen oferite de
natura.Apoi

se pot organiza diverse activitati in care participantii folosesc notiunile


dobandite, de exemplu: jocuri de tipul treasure hunt, concursuir
de orintare contra timp, etc Un exemplu ar fi urmatorul joc:

48
Echipa parcurge un traseu format din mai multe puncte de
control. Acestea sunt atinse cu ajutorul unei busole si a unei harti cu
coordonate.
In cadrul acestei activitati se formeaza echipe de maxim 20 de
persoane. In urma unei scurte consultari si a unui vot se desemneaza
un conducator de echipa care va lua deciziile in timpul desfasurarii
exercitiului.Exercitiul urmareste imbunatatirea muncii in echipa,
luarea deciziilor corecte. Abilitatile dezvoltate sunt: dezvoltarea unei
identitati puternice a echipei, capacitatea de a lua decizii intr-un timp
foarte scurt, capacitatea de concentrare. Timp de desfasurare 30 - 40
minute.

Echipament necesar:
-busole
-harta a zonei

Funny games

Jocuri in aer liber pe care echipele le parcurg si care cuprind:


mers in saci, mers pe schiuri(cate trei participanti pe o pereche), tras
la tinta si un traseu marcat cu banda si cu obstacole pe care se
merge legat la ochi si ghidat de colegi.
Aceasta activitate se desfasoara cu echipe de cate 10 persoane cu
lider. Se urmareste munca in echipa, capacitatea de comunicare intre
membrii, relatile interdepartamente.Timp de desfasurare 30 - 40
minute.

Program de desfăşurare a activităţilor dintr-o


tabără in muntii PARANG – exemplu

ZIUA 1
• Sosirea si preluarea grupului de către echipa
• Cazarea participanţilor
• prezentarea cabanei si a împrejurimilor

49
• Scurtă şedinţă de prezentare a echipei
• Program liber,jocuri
• Servirea cinei si program de seara

ZIUA 2

• Mic dejun in natura; drumetie vf.Slima; prezentare


echipament montan; orientare busola si harta;
compactarea si adunarea selectiva a deseurilor
• Servirea pranzului
• Jocuri de echipa outdoor
• Teatru de lumini si umbre ”FATA BABEI SI FATA
MOSNEAGULUI”
• Cina, program de seara, seara de cantece de munte
acompaniate de chitara.

ZIUA 3

• Servire mic dejun


• Drumetie spre varful Carja
• Servirea mesei de pranz
• La cules de afine-moment de buna dispozitie care a
impletit placerea culesului cu insusirea unor noi
cunostinte despre plante si protectia mediului (afinul)
• Activitate de creatie
• Cina, program de seara.

50
ZIUA 4

• Servirea micului-dejun
• Escalada, prezentare echipament de escalada pe
stanca, notiuni teoretice de escalada pe stanca (noduri,
tehnici etc.), notiuni introductive (practice) de
escalada pe stanca, tehnici de escalada pe stanca-
practica
• Servirea pranzului
• Proiectie 3D – muntii Apuseni
• Proiectie diapozitive ”Tabara ECO-TURISM”
• Cina si program de seara (dans).

ZIUA 5

• Servire mic dejun


• Drumetie Lacul Mija-lac de origine glaciara;lectie in
natura de protectie a mediului
• Vizitarea statiei meteo si a stanei din apropiere
• Servirea pranzului
• Cina, program de seara, jocuri indoor.

ZIUA 6

• Mic dejun
• Curs de prim ajutor
• Jocuri indoor si outdoor, concursuri
• Servirea pranzului
• Program liber si impachetarea bagajelor

51
• Servirea cinei
• Seara Festiva; Focul de tabara; inmanarea diplomelor.

ZIUA 7

• Servirea micului dejun


• Predarea camerelor
• Distribuirea pachetelor pentru drum
• Coborarea cu telescaunul spre Petrosani
• Imbarcarea in tren.

Fisa de lucru 1

TEMA: Criterii de selectare a activitatilor:

A.Selectati dintre urmatoarele activitati,activitatile potrivivite


primei zile de tabara:

1.drumetie

2.comunicarea regulamentului taberei

3.catarare

4.discoteca

5.orientare turistica

6.prezentarea locatiei

52
B. Selectati dintre urmatoarele activitati,activitatile potrivite
ultimei zile de tabara

1. comunicarea regulamentului taberei

2. discoteca

3. orientare turistica

4. coborare in rapel

5. foc de tabara

6. inmanarea diplomelor de participare

C.Descrieti organizarea unei activitati de orientare turistica

Fisa de lucru 2.

1.Ordonati pasii in pregatirea unei excursii

1.alegerea traseului si a destinatiei


2.argumentarea alegerii
3.stabilirea numarului de participanti
4.contractarea mijlocului de transport
5.alegerea echipamentului

53
2.Enumerati resursele necesare organizarii unei activitati de
orientare turistica.

CA MATERIAL DIDACTIC AM ALCATUIT O PREZENTARE POWER POINT PE


CARE O ATASAM.

54