UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA CONTABILITATE FINANTE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE LA DIRECTIA DE TELECOMUNICATII PRAHOVA

PROFESOR COORDONATOR; LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR ODI MIHAELA ZARNESCU

STUDENT, COLAE ( RADULESCU) VETUTA

CAMPULUNG MUSCEL

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

2010-2011

CUPRINS

CAP. 1 NOŢIUNI GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE...................................................................................................3 1.1 SFERA ŞI CONŢINUTUL NOŢIUNII DE IMOBILIZĂRI..................................................................................................................................3 1.2 LOCUL IMOBILIZĂRILOR ÎN GESTIUNEA ÎNTREPRINDERII.........................................................................................................................4 1.3 ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ GESTIUNEA IMOBILIZĂRILOR....................................................................................................6 1.4 PROBLEME SPECIFICE PRIVIND EVALUAREA, REEVALUAREA ŞI AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR......................................................................8 1.4.1 Principalele momente în care se evaluează imobilizările.................................................................................................8 1.4.2 Reevaluarea imobilizărilor corporale.............................................................................................................................11 1.4.3 Amortizarea activelor imobilizate...................................................................................................................................11 CAP.2 PREZENTAREA “DIRECŢIEI DE TELECOMUNICAŢII PRAHOVA”................................................................15 2.1 SCURT ISTORIC ŞI DESCRIEREA SOCIETĂŢII........................................................................................................................................15 2.2 ORGANIZAREA GESTIUNII IMOBILIZĂRILOR CORPORALE LA NIVELUL......................................................................................................20 DIRECŢIEI DE TELECOMUNICAŢII PRAHOVA...........................................................................................................................................20 CAP.3 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE LA NIVELUL DIRECŢIEI DE TELECOMUNICAŢII PRAHOVA.......................................................................................................................................................................................24 3.1 SISTEMUL DE CONTURI FOLOSIT PENTRU CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE LA DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII PRAHOVA............24 3.1.1 Funcţionarea conturilor de terenuri şi amenajări de terenuri........................................................................................27 3.1.2 Funcţionarea conturilor de gestiune a imobilizărilor corporale....................................................................................29 3.1.3 Funcţionarea conturilor de imobilizări corporale în curs de execuţie............................................................................32 3.1.4 Funcţionarea conturilor de amortizări privind imobilizările corporale.........................................................................35 3.1.5 Funcţionarea conturilor de provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale..................................................36 3.2 CONTABILITATEA INTRĂRILOR DE IMOBILIZĂRI CORPORALE.................................................................................................................37 3.2.1 Aporturi, cumpărări, primiri cu titlu gratuit, construcţii în regie proprie de mijloace fixe şi terenuri..........................38 3.2.2 Închirieri de mijloace fixe şi terenuri..............................................................................................................................45 3.3 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE ŞI IMPLICAŢIILE EI FISCALE................................................................................................46 3.3.1 Regimuri de amortizare admise în România...................................................................................................................51 3.4. CONTABILITATEA IEŞIRILOR DE IMOBILIZĂRI CORPORALE....................................................................................................................56 CAP.5 ANALIZA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL PRIVIND GESTIUNEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE LA.....................................................................................................................................................................................................60 “DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII PRAHOVA”.............................................................................................................60 BLIOGRAFIE.................................................................................................................................................................................64

2

2

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Cap. 1 Noţiuni generale privind imobilizările 1.1 Sfera şi conţinutul noţiunii de imobilizări Capitalul agenţilor economici poate fi plasat în bunuri şi valori, adică active care prin natura şi modul în care îşi recuperează valoarea presupun o imobilizare pe timp mai îndelungat al resurselor, sau în stocuri de natura mijloacelor circulante (active mobilizate) a căror recuperare se realizează într-un termen mai scurt, iar o altă parte de capital ia forma mijloacelor băneşti sau a trezoreriei. Pentru acele active care presupun imobilizări de capital, sau alte resurse financiare pe un timp mai îndelungat, contabilitatea trebuie sa le evidenţieze separat prin conturi activitatea economică. Activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea unei unităţi patrimoniale, care nu se consumă la prima utilizare. Suportul tehnico-material caracteristic agenţilor economici cu profil de producţie, dar prezent într-o proporţie sau alta şi în celelalte sectoare ale economiei, o constituie mijloacele sau activele imobilizate. Acestea sunt elementele destinate a servi de o manieră durabilă realizarea obiectului regiei sau societăţii, într-o accepţiune care să ţină seama de existenţa a două categorii de imobilizări:

care să delimiteze diferitele

categorii de imobilizări şi să controleze modul de recuperare, de depreciere şi valorificare a lor, în

Imobilizări profesionale (de exploatare), adică acelea care sunt utilizate (sau destinate a fi utilizate) de agenţii economici pentru producţia de bunuri sau prestarea de servicii; Imobilizări neprofesionale (sau în afara exploatării) ce servesc unor funcţii ale întreprinderii cum ar fi constricţiile de locuit, pentru realizarea funcţiei sociale a întreprinderii, dotările sportive şi culturale, etc. Sub aspectul comportamentului lor economic, dar şi al structurii tehnice şi participativ productive,

contabilitatea ţine seama de următoarele structuri:

Imobilizări corporale (materiale) – formate din bunuri asupra cărora se exercită un drept real, cunoscute în practică prin două categorii fundamentale: mijloace fixe şi terenuri;

3
3

• Imobilizări financiare. de obicei excedentele financiare degajate din activitatea unităţii patrimoniale şi care nu sunt absolut necesare operaţiilor sale curente.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale • Imobilizări necorporale (nemateriale). la organizarea contabilităţii activelor imobilizate trebuie avute în vedere următoarele obiective: 4 4 . de sistemul de conturi utilizat. Pentru satisfacerea acestei cerinţe. care în urma finalizării lor devin imobilizări corporale sau necorporale.2 Locul imobilizărilor în gestiunea întreprinderii La organizarea contabilităţii activelor imobilizate trebuie să se ţină seama de obiectivele şi factorii de organizare a documentaţiei primare şi a evidenţei operative. în procesul de formare a produselor fabricate. rezultă că deciziile luate trebuie să fie orientate pe informaţii exacte şi complete privind structura şi diferitele categorii de imobilizări. • Imobilizări în curs reprezentând investiţiile neterminate. 1. concesiuni. avantajele plasării capitalului pe termen lung în titluri şi creanţe imobilizate. în curs de execuţie în mai multe exerciţii financiare. cu utilizare pe un timp mai lung decât un exerciţiu financiar. de starea tehnică şi gradul de depreciere a acestora. care îmbracă forma investiţiilor financiare. fond comercial. mărci de fabrică. pot fi investite pe termen lung în valori producătoare de venituri financiare. contribuind direct sau indirect la realizarea profilului unităţii.cazul imobilizărilor necorporale şi corporale. Ele pot fi structurate astfel: participaţii (titluri de participare). de constituire şi de plasare a capitalului. • Imobilizări nefinanciare . creanţe ataşate participaţiilor generate de acordarea de împrumuturi întreprinderilor în care creditorul deţine o participaţie. Un alt criteriu de clasificare al imobilizărilor. semnificând mijloace blocate în cheltuieli de constituire a societăţii. brevete. poate fi natura lor. locaţii. Cunoscând particularităţile de comportament ale imobilizărilor în activitatea desfăşurată de agenţii economici. Identificăm astfel: • Imobilizări de natură financiară – cazul imobilizărilor financiare. cercetare-dezvoltare. licenţe.

deprecierea reprezintă diminuarea sau pierderea unor calităţi ale produsului faţă de situaţia iniţială. a fiecărui obiect de imobilizări şi determinarea valorii lor. precum şi deprecierea lor. • Poziţia activelor imobilizate existente în întreprindere faţă de patrimoniul acesteia influenţează modul de organizare a contabilităţii prin folosirea unor conturi distincte pentru activele proprii ce fac parte din patrimoniu. iar cele provenite prin concesiune. Din punct de vedere fizic. • Asigurarea controlului gestionar al imobilizărilor pe toată durata existenţei lor urmărind păstrarea integrităţii prin reflectarea corectă. trebuie etalat în timp şi conectat cu veniturile exerciţiilor financiare în cursul cărora activele imobilizate se folosesc şi se depreciază. 5 . a existenţei şi mişcării imobilizărilor pe categorii şi feluri. • Modul de depreciere a valorii imobilizărilor influenţează sistemul de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale şi a provizioanelor constituite în cazul deprecierilor reversibile. anterioară trecerii în consum sau utilizare. • Caracteristicile diferitelor categorii de imobilizări (necorporale. cum sunt: • Particularităţile organizatorice ale agenţilor economici influenţează structura analitică a imobilizărilor. pe lângă factorii generali. În contabilitate. la timp. ca urmare a gestionării şi La organizarea contabilităţii imobilizărilor. şi anume: 5 recuperării valorii prin amortizare şi provizioane. etc. Datorită faptului că activele imobilizate deservesc de o manieră permanentă activitatea unei entităţi patrimoniale. completă. financiare) influenţează tipul documentelor primare în care se consemnează operaţiile privind intrarea şi ieşirea din gestiune. secţii. este necesar să fie luaţi în considerare şi factorii specifici. valorificării prin cesiune. pentru a pune la dispoziţia conducerii informaţiile privind valoarea de intrare. corporale. închiriere se evidenţiază separat. precum şi deprecierea suferită. ceea ce presupune delimitarea pe verigi organizatorice (filiale. în special a celor corporale. respectiv costul istoric. fabrici) şi în cadrul acestora pe categorii şi obiecte de imobilizări. locaţie de gestiune. valoarea lor de intrare în patrimoniu. modificările survenite în structura şi deprecierea acestora. deprecierea activelor patrimoniale generează două naturi distincte de cheltuieli. • • Asigurarea informaţiilor şi a metodologiei de evaluare a deprecierii în timp a imobilizărilor şi a Stabilirea contribuţiei activelor imobilizate la venituri şi la rezultate.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale • Delimitarea fiecărei categorii. concesionare.

09. b) Cheltuieli cu provizioanele pentru deprecierea activelor patrimoniale care. 6 .O.361/24.225/30 aug.1998) pentru aprobarea “Normelor metodologice privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe deţinute de agenţii economici.O. menţinerii capitalurilor firmelor.09. nr. Doctrinar. Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale. O.1997). 2. sociali. H. şi anume:  Economic – concretizat în regularizări bilanţiere şi transferul rezultatelor (veniturilor şi/sau cheltuielilor) de la un exerciţiu financiar la altul. financiar – de reînnoire a unor active patrimoniale imobilizate în active patrimoniale amortizabile. a progresului tehnic sau a altor cauze ”. ca urmare a utilizării.nr.nr. de regulă. economic – de etalare (eşalonare) în timp a consumului unor valori materiale. politici. 4. pentru stabilirea valorii amortizării incluse în cheltuielile de exploatare pe anul 1998”. este specifică doar imobilizărilor ce cad sub incidenţa uzurii fizice şi/sau morale.12.15/1994 (M.4/8.G. ale activelor patrimoniale. 5.G. ”amortizarea este echivalentul valoric al deprecierii ireversibile a unei imobilizări. probabil reversibile.  Financiar – concretizat în posibilitatea.01.909/29.1998).G. de natură conjucturală.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale a) Cheltuieli cu amortizarea activelor patrimoniale care. în principiu.Spre deosebire de amortizare.G.54/1997.182/1998 stabiind punerea în relaţie a amortizării cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de bază. a acţiunii factorilor naturali.3 Acte normative care reglementează gestiunea imobilizărilor Principalele acte normative care privesc reglementarea gestiunii activelor imobilizate sunt: 1.1998 (M. datorate unor factori economici.nr. pentru modificarea şi completarea Legii nr.U. Spre deosebire de amortizare. 1. provizioanele pentru deprecierea activelor patrimoniale îndeplinesc doar un dublu rol.4/1998. 6 1 . 3. modificată şi completată prin O. provizioanele sunt echivalentul valoric al deprecierilor.O.1 Amortizarea joacă astfel un triplu rol: juridic – de depreciere a unor active patrimoniale. respectiv protejării acestora.54/1997 (M. O.nr. pot fi întâlnite la toate categoriile de active patrimoniale.587/14.1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 15/1994.nr. H.G. uneori necesitatea. aprobată prin Legea nr.

Grupa 4 – Mijloace de transport .1999 şi Comisia Naţională pentru Statistică cu nr. utilaje şi instalaţii de lucru). H.1. 10.241/14. 11.12.O. subgrupe.223/10.350 249/15.01. Grupa 6 – Mobilier.92/1997.1998). Grupa 3 – Aparate şi instalaţii de măsurare. Legea nr.483/16. privind stimularea investiţiilor directe.G.1999 (M.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 6.P. mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate în 6 grupe principale.12.19/28. Norme elaborate de Ministerul Finanţelor cu nr.nr.983/29.P.U. Cu valoarea neamortizată după deducerea sumelor rezultate în urma valorificării activelor scoase din funcţiune. H.18 din Legea nr. se diminuează cota aparţinând F.nr.O. sunt clasificate în general în grupe.G.12. privind modificarea şi completarea Legii 15/1994.15/1994.1999) privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral neamortizate integral. Astfel.G. control şi reglare.-ului din capitalul social al societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat. Până la această dată a fost valabilă o clasificare în care se prevedeau 8 grupe de mijloace fixe. clase şi subclase. Grupa 2 – Echipamente tehnologice (maşini. pentru aprobarea O.1998 (M.54/1997.G.1999.40/29. şi anume: • • • • • • Grupa 1 – Construcţii. necesar pentru regularizarea valorii amortizării incluse în cheltuielile de exploatare pe anul 1998. 8. pentru amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale (prin care a fost abrogat art.01. privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe deţinute de agenţii economici.12.S.1998) pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionarea mijloacelor fixe.O. din capitalul social al societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat. 9.02. care stabilea relaţia cu “gradul de utilizare”). iar pentru unele şi în familii. 7 7 . 7. nr. Legea 227/4. construcţiilor speciale şi terenurilor.S.12.1998 pentru aprobarea O.12.1998 privind reevaluarea clădirilor. O. Grupa 5 – Animale şi plantaţii. Valoarea neamortizată integral a activelor corporale scoase din funcţiune nu poate depăşi contravaloarea cotei aparţinând F.02. aparatură birotică. Mijloacele fixe cuprinse în catalogul din această hotărâre.964/23. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale.520/30.G.nr.1998 (M.

aprobată şi modificată de Legea nr. Mijloacele fixe cu valoare între 3.94/29.2001) privind reevaluarea imobilizărilor corporale.M.F. O.nr. H.704/22. b) La inventariere. 16. nu se aplică pentru mijloace fixe care fac obiectul unor contracte de leasing. Prevederile acestei ordonanţe intră in vigoare la data publicării în M.12.2001 (M. H.1991).G. valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de 8.G.000 se înregistrează la mijloace fixe de natura obiectelor de inventar şi se amortizează până la 3 ani cu aprobarea Adunării Generale”1). cheltuielile de exploatare a valorii neamortizate). 18.G.000. H.000 şi 8. 17.2001(M.82/1991 (M.25/29.nr. nr.. 19.nr. c) La sfârşitul exerciţiului. nr. nr.1993 privind regulamentul de aplicare a Legii Contabilităţii.01. cu: 1 8 .Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 12. identificându-se după caz.265/27.05. operaţiunile de leasing au fost reglementate prin H.4.O. rescrisă prin titlul II al legii nr.228/4. reevaluarea şi amortizarea imobilizărilor 1. respectiv 29.02.G.85/20.1999 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral.nr. 1.01. în funcţie de modalitatea concretă a dobândirii lor.06.G.O. pentru cele cu măsuri asiguratorii. Acestă derogare de la Legea 15/1994.05. O.G.02. neamortizate.U. ipoteci şi pentru cele care fac obiectul unor garanţii în cadrul contractelor de credit.01.O. O.000.04.000 lei.51/1997 aprobată şi modificată de leagea nr.2000) privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe – “începând cu luna următoare publicării în M.nr. gajuri.403/19.252/7.O.4 Probleme specifice privind evaluarea.2000 (M.1999 şi are o valabilitate de 18 luni. Legea Contabilităţii nr. d) La ieşirea din patrimoniu a) Activele imobilizate intrate în patrimoniu se evaluează la valoarea lor contabilă (valoarea de intrare) care diferă.O.2001)pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.nr.227/1998.99/1999 şi republicată în 2000 – ce reglementează operaţiunile de leasing .424/25. imobilizările de care dispune o unitate pot fi evaluate la momente diferite şi anume: a) La intrarea în patrimoniu. nr.000. Până în anul 1997.1 Principalele momente în care se evaluează imobilizările Ca şi celelalte elemente patrimoniale.1993. nr. 15. aparţinând unor agenţi economici din industrie (fără obligaţia includerii eşalonate în 13.90/1998.O.72/10.12. 14.

3) Valoarea de utilitate (venală) utilizată pentru evaluarea activelor imobilizate aduse ca aport. intrate cu titlu gratuit. 9 9 . folosit pentru evaluarea imobilizărilor obţinute sau construite în unitate. la valoarea de utilitate.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 8 1) Costul de achiziţie al imobilizărilor intrate cu titlu oneros format din: preţul de cumpărare. dacă acestea sunt aferente perioadei de realizare a acestora. 2) Costul de producţie. Ea se determină în funcţie de preţul pieţei. precum şi cota cheltuielilor indirecte considerate ca fiind determinate de obţinerea imobilizării. prin donaţie sau constatate ca plusuri la inventar. ţinând cont de criterii multiple cum ar fi: − − − cotaţia titlurilor la bursă. Imobilizările financiare se evaluează distinct. Aceasta este regula generală. Dacă valoarea actuală este mai mică decât valoarea netă contabilă (valoarea contabilă diminuată cu amortizarea calculată) atunci se stabileşte ca valoare de inventar cea actuală. starea şi amplasarea acestora. Evaluarea imobilizărilor la nivelul costului de achiziţie este cea mai frecventă formă a valorii de intrare întâlnită în practică. ce cuprinde: costul de cumpărare al materiilor prime. Imobilizările se evaluează la nivelul costului de producţie în condiţiile producerii de către unitatea patrimonială care le utilizează. conjuctura economică. pe categorii. În cadrul costului de producţie al imobilizărilor pot fi incluse şi cheltuielile financiare de natura dobânzilor privind împrumuturi pentru finanţarea investiţiilor. iar în cadrul acestora pe societăţi emitente sau beneficiare a valorilor investite de agentul economic. prin compararea cu valoarea unor bunuri cu caracteristici tehnice similare sau apropiate. materialelor consumate şi utilajelor. gradul de uzură. cheltuielile de transport-aprovizionare şi celelalte cheltuieli accesorii determinate de punerea în starea de utilitate sau intrarea în gestiune. rentabilitatea şi perspectivele de rentabilitate. taxele nerecuperabile. b) La inventariere activele imobilizate se evaluează la valoarea de inventar (actuală sau de utilitate) determinată în funcţie de utilitatea bunului pentru unitate şi preţul pieţei. situaţie întâlnită în practică la cele cu profil industrial ce dispun de personal şi utilaje adecvate. dar excepţie fac titlurile de participare şi alte titluri imobilizate al căror cost de achiziţie se confundă cu preţul de cumpărare sau valoarea determinată pe baza contractului de achiziţie a lor. celelalte cheltuieli directe de producţie. utilitatea pentru întreprindere. cu precizarea că la imobilizările amortizabile trebuie să se aibă în vedere şi amortizarea calculată potrivit planului de amortizare. cheltuielile accesorii efectuate pentru cumpărarea acestor titluri se înregistrează direct pe cheltuielile de exploatare ale exerciţiului.

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale − controlul sau influenţa notabilă exercitată de investitor asupra societăţii emitente. Dacă unitatea patrimonială va intra în stare de lichiditate într-un viitor apropiat. iar în contabilitatea curentă la valoarea lor de intrare sau cea rezultată din reevaluare. 10 10 . în conformitate cu sarcina contabilităţii de a prezenta o imagine fidelă a realităţii patrimoniale. diferenţa nu se înregistrează în contabilitate (potrivit principiului prudenţei). de regulă. pentru deprecieri reversibile. la valoarea de intrare sau cea rezultată din reevaluare. cu ocazia inventarierii. iar diferenţa se înregistrează în contabilitate sub forma amortizării. minus cheltuielile aferente vânzării. Activele imobilizate figurează în bilanţ la valoarea netă contabilă (valoarea contabilă diminuată de − amortizare şi provizioanele constituite). c) La închiderea exerciţiului. adică preţul ce s-ar încasa de la eventualii cumpărători la vânzarea activelor imobilizate. Astfel valoarea de intrare a imobilizărilor se compară cu valoarea de utilitate a acestora şi pot fi întâlnite următoarele situaţii: − Valoarea de inventar este superioară celei de intrare. În baza unui act normativ se poate determina şi o valoare actuală. privite prin prisma avantajelor ce se vor obţine. este recomandată evaluarea imobilizărilor. Valoarea de inventar este inferioară valorii de intrare. d) La ieşirea din patrimoniu imobilizările se evaluează. la nivelul valorii de lichidare. stabilită prin reevaluare. evaluarea activelor imobilizate se realizează pe fiecare obiect de evidenţă. evaluarea activelor imobilizate se realizează la valoarea de bilanţ (de închidere). Aplicarea acestor metode este posibilă pentru titluri din aceeaşi categorie şi nu pentru ansamblul titlurilor imobilizate. dacă deprecierea este ireversibilă ori sub forma unui provizion. Particularităţi apar la imobilizările financiare care pot fi evaluate şi după metodele de evaluare a ieşirilor de stocuri. a activelor fixe supuse reevaluării (de regulă cele corporale şi financiare) ce se confundă cu valoarea de inventar întrucât reevaluarea presupune obligatoriu şi o inventariere. fără a fi admise compensările între minusurile şi plusurile de valoare a componentelor unei categorii. Această creştere de valoare poate fi consemnată în Anexa la bilanţ. La inventariere.

au fost emise Norme de reevaluare care să rezolve parţial această problemă. reevaluarea nu este aplicabilă şi terenurilor. atunci valoarea reflectată prin conturile de gestionare a imobilizărilor şi pe baza căreia se calculează amortizarea devine complet nesemnificativă în raport cu valoarea reală a bunului. din schimbarea de tehnică sau din orice altă cauză”.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 1. din trecerea timpului.4.4. se 1 11 11 . ce rezultă din utilizare. prin care se permite reevaluarea imobilizărilor corporale la sfârşitul fiecărui exerciţiu.05. construcţiilor speciale şi terenurilor.nr. guvernul a emis H. În acelaşi timp aceste cheltuieli cu amortizarea puse faţă în faţă cu venituri care se actualizează implicit la inflaţie (prin preţurile de vânzare).nr.2 Reevaluarea imobilizărilor corporale Inflaţia face ca problema evaluării să se pună nu numai la intrarea în patrimoniu ci şi pe măsura funcţionării întreprinderii. În anul 1998 s-a emis H. Conform acestei hotărâri. “În literatura de specialitate franceză.403/19. în funcţie de rata inflaţiei communicate de Comisia Naţională de Statistică. În virtutea aplicării postulatului independenţei exerciţiilor. Deoarece diferenţa dintre valoarea reală a imobilizărilor şi valorile lor nete contabile devenea foarte mare. 1.G. prin amortizare se ânţelege “constatarea contabilă a micşorării valorii unui element de activ.G. De asemenea amortizarea devine cu mult mai mică decât suma necesară pentru înlocuirea bunului respectiv. Conform concepţiei juridico-contabile. dau un rezultat mai mare decât cel real. amortizarea este legată de valoarea patrimonială a elementelor bilanţului. din care se plătesc impozit pe profit si eventual dividende.3 Amortizarea activelor imobilizate Amortizarea este cota anuală din valoarea de intrare a imobilizărilor corespunzătoare deprecierii ireversibile şi care se recuperează prin includerea sau trecerea pe cheltuieli fiecărui exerciţiu şi apoi deducerea acestor cheltuieli din veniturile obţinute.2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale. Reevaluarea se va face după închiderea exerciţiului şi este anuală în cazul în care rata inflaţiei cumulată pe ultimii 3 ani consecutivi depăşeşte 100% şi rezultatele acestei operaţiuni vor fi cuprinse în bilanţul contabil al exerciţiului la finele căruia se face reevaluarea. Operaţiunea are ca obiectiv aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizată.983/1998 privind reevaluarea clădirilor. Ea constă în “corectarea valorii imobilizărilor cu suma deprecierilor care le-au suferit pe durata exerciţiului şi imputarea sumei acestor deprecieri rezultatului exerciţiului în cauză””1 Întreprinderea achiziţionează bunuri care sunt utilizate pentru a obţine avantaje economice (beneficii) pe parcursul mai multor exerciţii. În anul 2000.

Pentru un contabil. constituie o resursă la dispoziţia întreprinderii. eventuala depreciere a acestor din urmă elemente este constatată prin intermediul provizioanelor. în acest caz. Durata de viaţă şi metoda de amortizare iniţial prevăzute pot să fie corectate numai pentru a ţine cont de schimbările semnificative în condiţiile de exploatare (cadenţă accelerată. Întocmit cu ocazia intrării în unitate a bunului. Sunt excluse din câmpul amortizării bunurile a căror utilizare este nelimitată în timp. ea are o prelevare asupra beneficiilor şi. Planul de amortizare vizează imobilizările corporale şi necorporale care se depreciază de manieră nereversibilă. În consecinţă. ci.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale cunvine sa se repartizeze costul de intrare a bunului. după o perioadă mai mult sau mai puţin lungă. schimbarea programului de lucru. mai degrabă. Întocmirea unui nou plan de amortizare necesită apelul la reguli aplicabile oricărei schimbări de metodă contabilă. Imobilizările nu sunt amortizate pe baza pierderii de valoare. acceptate de 1 12 12 . amortizarea este o metodă de reînnoire a capitalului investit. nu vor mai îndeplini funcţiile lor”1. Conform unei concepţii financiare. în virtutea acţiunii principiului permanenţei metodelor. o metodă de repartizare a costului. ca atare. etc. planul conţine costul de intrare. concepţie care pune accentul pe formarea rezultatului. Este de necontestat faptul că valoarea unui bun poate să fluctueze între momentul intrării sale în patrimoniu şi cel al vînzării sau scoaterii din funcţiune. “O altă problemă legată de amortizare este cea referitoare la bunurile amortizabile. În acest caz. În mod normal. amortizarea nu este un instrument de evaluare. pe o perioadă determinată şi în tranşe succesive.) şi de uzura morală intervenită mai rapid decât era prevăzută. Este vorba. mărimea amortizărilor anuale practicate şi valoarea netă contabilă după fiecare exerciţiu. precum terenurile sau investiţiile financiare. Modificarea planului de amortizare nu ar trebui să se facă decât în circumstanţe excepţionale. aplicat astfel încât să se impute o parte din acest cost fiecărui exerciţiu care va beneficia de utilizarea respectivelor imobilizări. în general. Dar aceste fluctuaţii periodice de valoare sunt greu de măsurat cu obiectivitate. iar tentativele realizate în acest sens nu au fost. ci pe baza imputării sistematice a costului lor de intrare asupra unui număr de exerciţii. Amortizarea devine astfel un element al autofinanţării. întreprinderile trebuie să elaboreze un plan de amortizare care este un tablou de reducere a valorilor imobilizărilor. Acumularea anuităţilor privind amortizările ar trebui sa permită înlocuirea investiţiei care nu mai poate sau nu mai trebuie (din motive de randament) sa fie utilizată. amortizarea este rezultatul unui procedeu contabil de repartizare logică şi sistematică a costului imobilizărilor. Ele sunt elemente ale activului imobilizat care se depreciază de manieră ireversibilă şi care. despre concepţia economică a amortizării.

Baza amortizării corespunde costului imobilizării necorporale. Şi pentru că este imposibil să se cunoască perfect viitorul. se recurge la metode statice sofisticate. nu putem să ne aşteptăm la o măsurare exactă a amortizării de inclus în cheltuielile fiecărei perioade. În unele cazuri.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale specialiştii contabili. prin intermediul unei cheltuieli cu amortizările. Se preferă utilizarea metodei de repartizare a costului deoarece prin ea se realizează o conectare a cheltuielilor la venituri şi pentru că. fluctuaţiile valorii de piaţă sunt minime şi dificil de măsurat. trebuie să se ţină cont de o serie de factori ca. care au ca obiect limitarea duratei maximale de viaţă Clauzele de reînnoire sau de prelungire care pot veni să modifice durata de viaţă utilă estimativă. grupuri de salariaţi. activele necorporale ar trebui să facă obiectul unei amortizări. într-o economie stabilă. Valoarea de recuperare se referă la valoarea netă de realizare estimativă a unei imobilizări (corporale) la sfârşitul duratei sale de viaţă utilă. • Reacţiile prevăzute din partea concurenţilor sau altor grupuri ce pot să pună în aplicare o strategie susceptibilă să reducă avantajele concurenţiale ale întreprinderii. Pentru a răspunde la aceste întrebări este necesar să se prevadă evenimentele viitoare. existente la data achiziţionării imobilizării (valoarea reziduală). O durată de viaţă utilă care este legată de previziunile care vizează anii de serviciu ai unor indivizi sau utilă. Pentru estimarea duratei de viaţă utilă a acestor bunuri. 1 13 13 . Ca şi imobilizările corporale. trebuie realizată o bună conectare a cheltuielilor la venituri. de exemplu: • • • Dispoziţiile unei legi sau clauzele unui contract. trebuie să se răspundă la trei întrebări fundamentale: • Care este baza amortizării bunului (mărimea amortizabilă)? • Care va fi durata de viaţă utilă? • Care este cea mai bună metodă de repartizare a costului bunului?”1 Răspunsul la fiecare dintre aceste întrebări determină calculul cheltuielilor cu amortizarea. “Înainte de a putea întocmi un plan de amortizare. printr-o imputare logică şi sistematică asupra rezultatelor. Estimare duratei de viaţă utilă a unui bun este o sarcină dificilă care cere înainte de toate. Baza amortizării (mărimea amortizabilă) depinde de doi factori: costul bunului şi valoarea sa de recuperare. în timpul perioadei de viaţă utilă estimativă. Totuşi. se stabileşte o durată arbitrară. experienţă şi judecată. măsurată pe baza unor preţuri care nu trebuie să fie mai mari decât preţurile pieţei. pe toată durata de viaţă utilă. De aceea se preferă să se repartizeze costul unei imobilizări. în altele.

G. el cuprinzând: • Metoda amortizării liniare. Unităţile patrimoniale care desfăşoară activităţi cu caracter economic amortizează mijloacele fixe utilizând unul din următoarele regimuri de amortizare: amortizarea lineară.1997. . regulamentul privind Legea contabilităţii nr. costul de intrare trebuie să fie repartizat pe exerciţii în mod arbitrar.Metodele de imputare axată pe cesiune sau pe înlocuire. modificată şi completată prin O. . amortizarea degresivă şi amortizarea accelerată. motiv pentru care fiecare o durată diferită. • Metodele speciale de amortizare: .15/1994 şi H. Legea nr.Metoda amortizării bazată pe valoare. De altfel. 82/1991. prezintă Nu puţine imobilizări necorporale au o durată de viaţă utilă nedeterminată. • Metodele amortizării accelerate: .Metodele de amortizare pe grupe de valori active. În ţara noastră. Metoda aleasă trebuie să reflecte reducerea capacităţii de serviciu a imobilizării. nr. cheltuielile cu amortizarea mai depind de metoda aleasă pentru calculul anuităţilor. pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 15/1994.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale. Cu alte cuvinte. reglementează şi normează regimul metodologic al amortizării. .12. luaţi individual. • Metoda amortizării funcţionale (variabile sau proporţional cu utilizarea sau randamentul).Metoda amortizării proporţionale cu ordinea numerică inversă a anilor. pentru modificarea şi completarea Legii nr.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale • O imobilizare necorporală poate să provină dintr-un ansamblu de factori care. arsenalul metodologic este mai bogat.909/29. Odată ce baza amortizării şi durata de viaţă utilă a unui bun au fost determinate. nr. calculul amortizării lor poate ridica unele probleme.Metoda amortizării degresive cu normă constantă.Metodele de amortizare cu dobânzi compuse. . Pe plan internaţional. Ordonanţa Guvernului nr. 14 14 . 54/1997. Teoria şi experienţa practică recomandă ca metoda de amortizare să fie logic şi sistematică. 54 legiferează. bunurile necorporale nu se amortizează dacă nu au o durată de viaţă utilă determinată.G. fără să se ţină cont de maiera ăn care bunul va pierde din valoarea sa utilă pe parcursul anilor. în unele cazuri.

15 dar şi a reducerii tarifelor în anul 2000 cu 11.07.comercializare terminale.aprovizionare. În anul 2000 au fost instalate circa 605. 448/1991.2 Prezentarea “Direcţiei de Telecomunicaţii PRAHOVA” 2.G. creşterii calităţii. întreţinerea şi exploatarea serviciilor de telefon–telegraf din domeniul public pe raza de activitate a judeţului Iaşi. nr. Profitul brut. Verizon (fostul GTE) şi OTE. Echipa executivă. salariaţilor. a eficienţei.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale CAP. Procesul de restructurare a operatorului ROMTELECOM a început în 1999 imediat după preluarea de către operatorul naţional grec OTE.000 nu au fost date în functie pâna la finele anului 2000. de înregistrare: J29 – 7323 – 1991 Data înfiinţării: prin H.1991 Acţionari: . .OTE Grecia 35%. a definit în mod clar direcţiile strategice pentru următorii ani. Acesta este rezultatul unei politici investitionale agresive .1 Scurt istoric şi descrierea societăţii Denumire: SNTC Romtelecom – Direcţia de Telecomunicaţii Prahova Forma juridică: Subunitate a SNTC Romtelecom Bucureşti Obiect de activitate: administrarea. acţionarilor.000 noi linii în centrale digitale. dar din cauza lipsei cablului cu fibră optică pentru conectarea unitatilor distante.155/28. publicată în Monitorul Oficial nr.000 linii şi a înlocuit multe din vechile linii analogice si manuale.609 miliarde lei. a reducerilor de personal. .Statul român 65%.158 miliarde lei. 15 .6% în termeni reali.8% la 1. circa 136. care include specialişti din ROMTELECOM. Sediu principal: Ploiesti. 14.548 miliarde lei în principal datorită impozitului pe profit mare . în timp ce profitul net a crescut cu numai 6. str. nr.R.cercetare-dezvoltare. Lăpuşneanu.US$587 milioane în 2000. societăţii româneşti. Activităţi colaterale: . Prin urmare ROMTELECOM a mărit capacitatea de comutatie digitala cu circa 365.5% la 2. Naţionalitate: română Nr. recunoscând multiplele roluri ale operatorului ROMTELECOM pentru a îndeplinii asteptările clienţilor. . în conformitate cu standardul românesc de contabilitate. a înregistrat în anul 2000 un salt de 44.

ROMTELECOM doreste o noua abordare pentru Cosmorom compania sa de telefonie mobilă.65 milioane linii digitale.telefonia fixă.000 în anul 2010. Aceasta ar putea fi calea cea mai scurtă spre convergenţa fixmobil. În anul 2001 ROMTELECOM lansează compania de Internet ARTelecom. În acest scop ROMTELECOM îşi diversifică portofoliul de afaceri intrând pe noi pieţe si restructurează afacerea de bază . în principal datorită investiţiilor masive în infrastructură: înlocuirea centralelor manuale. în afara de marirea cotei de piaţă. find nevoită astfel să atragă fonduri de pe pieţele mondiale finanicare si de capital. Cosmorom intentionează sa achiziţioneze şi să opereze o licenţă UMTS. Programul pentru instalarea a 2.600 faţă de anul anterior ajungând la 42. care implică mai mulţi bani decât compania îi poate genera. o companie care beneficiază de sprijinul si de infrastructura naţională pe care ROMTELECOM o deţine. însă mai calificat. 16 Drepturi exclusive acordate Romtelecom de către Autoritatea de reglementare (Licenţa pentru 16 . Procesul de restructurare a operatorului ROMTELECOM necesită o politică investitională foarte agresivă. ROMTELECOM acelerează deasemenea restructurarea afacerii sale de bază . în timp ce creşterea continuă a gradului de digitalizare reprezintă o creştere a calitatii serviciilor oferite. în timp ce calificarea personalului se va schimba continuu.telefonia fixă. Continuă dezvoltarea reţelei de fibră optică pentru a conecta cât mai multe localităţi cu fluxuri digitale de mare capacitate. capabilă să modeleze o industrie încă incipientă. contribuie decisiv la eliminarea centralelor manuale precum şi a listei de asteptare în urmatorii doi ani. intenţionând să lanseze comercial noi servicii. deplasându-se spre personalul cu studii superioare. Se acordă o atentie deosebită cerinţelor lor: viteza mare de transmisie. Acest numar va scadea la circa 30. Din acest motiv reducerea de personal continuă. calitate deosebită. ROMTELECOM continuă să instaleze linii digitale în anul 2001. etc. Pentru a fi un operator important si în viitor. Cresterea continuă a automatizarii si digitalizării retelelor necesită un personal mai putin numeros. În anul 2009 numarul angajatilor ROMTELECOM a scazut cu 2. noi tehnologii. Aceasta face serviciile mult mai accesibile. O atenţie deosebită s-a acordat reţelei locale. ROMTELECOM acordă o atenţie deosebită clienţilor persoane juridice.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale În întreaga lume operatorii de telecomunicaţii se repoziţioneaza ca operatori totali.300. considerând aceasta unul dintre atuurile firmei. lansat în anul 1999.

servicii de telex si telegrafie. contra cost. Misiunea firmei Furnizarea pe piaţa românească a serviciilor de telecomunicaţii de bază şi a celor noi. electronică şi/sau orice altă formă. incluzând: − − − − − servicii fixe de telefonie vocală locale. Îndeplinirea obligaţiilor de serviciu universal. servicii de "call-back". Functionare şi conducere pe criterii de calitate. contra cost. servicii de tranzit. Exploatarea eficientă a infrastructurii existente. 17 • Politica tarifară flexibilă. interurbane şi internaţionale. servicii Internet. Competitivitate în relatiile cu clientii si promptitudine în furnizarea serviciului. în scopul finalizării convorbirilor şi circuitelor în afara zonei locale pe care sunt autorizate să o deservească astfel de reţele. a oricărui serviciu fix de telefonie sau telegrafie/telex.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale dezvoltarea şi operarea reţelelor fixe de telecomunicaţii în vederea furnizării de servicii de telecomunicatii de bază si de alte servicii de telecomunicatii către public) Următoarele drepturi sunt acordate Romtelecom cu caracter exclusiv pâna la 31 decembrie 2010: • să furnizeze servicii de telecomunicaţii de bază locale. − − • • • să publice şi să distribuie listele cu abonaţii reţelei fixe de telecomunicaţii prin carţi de telefon comerciale ("pagini galbene") în forma scrisă. interurbane şi internaţionale. în măsura în care prin aceste servicii Internet se asigură. pe urmatoarele principii: • • • • • Extinderea reţelelor pe baza cerinţelor pieţei. în măsura în care un asemenea serviciu este destinat publicului. conectate la o reţea fixă de telecomunicaţii. servicii de telefoane publice. să transmită tot traficul legat de serviciile de telecomunicaţii de bază către şi de la reţele autorizate în conformitate cu art. să furnizeze linii de cablu închiriate. interconectarea reţelelor de telecomunicaţii mobile cu operatori de telecomunicaţii din afara României pentru transmisuni de telefonie vocală (cu excepţia semnalizării). Serviciile de telecomunicaţii de bază reprezintă furnizarea.64 al Legii Telecomunicaţiilor. 17 . telefonie vocală destinata publicului.

Personalul direcţiei este angajat pe bază de contract încheiat cu directorul acesteia în baza împuternicirilor primite şi indiferent de funcţie sau specialitate este supus prevederilor statutului personalului. Servicii de informaţii:  informaţii abonaţi – aceste servicii dau informaţii cu privire la numerele de telefon ale abonaţilor persoane fizice şi juridice cu excepţia celor din categoria “NU se informează”:  informaţii speciale (951) de tipul: prefixe telefonice interurbane. spectacole. Servicii telefonice de urgenţă. etc. film. clinici şi medicii de gardă. servicii de utilitate publică – 112 2. rezultate sportive. Servicii telefonice 1. rezultatele Loto. Serviciul deranjamente (921. cu cel mai complet portofoliu de servicii de bază şi avansate. 18 . fiecare răspunzând de compartimente specifice. prefixe telefonice internaţionale. oferta Direcţiei de Telecomunicaţii Prahova se prezintă astfel: I. apel ocazional. precum şi prevederilor regulamentelor.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Viziunea firmei ROMTELECOM să ramână liderul pieţei românesti a serviciilor de telecomunicaţii. • Direcţii de telecomunicaţii de gradul II şi III – caz în care directorul general nu are în subordine decât pe directorul tehnic şi directorul economic. în funcţie de mărime şi funcţiile ce trebuie îndeplinte de către acestea. serviciul fiind netaxabil. starea meteo din ţară. ora exactă. la cel mai înalt nivel de calitate si fiabilitate. 922) – sesizarea oricărui deranjament survenit în instalaţia telefonică se anunţă. Direcţiile de telecomunicaţii au două tipuri de structuri organizatorice. directorul comercial şi directorul tehnic. programul Radio-Tv. Direcţia de Telecomunicaţii Prahova execută activitatea de exploatare a serviciilor de bază din sectorul telefon – telegraf şi alte activităţi şi colaterale necesare realizării obiectului său de activitate. respectiv aprovizionare. Pronosport. teatre. respectiv: • Direcţii de telecomunicaţii de gradul I – în cadrul cărora directorul general are în subordine pe directorul economic. cercetare şi proiectare tehnologică şi informaţională. Obiect de activitate Din punct de vedere al serviciilor telefonice. Direcţia de Telecomunicaţii Iaşi este organizată după primul tip. Pronoexpres. 18 3. farmaciile cu program permanent.

factura digitală. Servicii de telegrafie 1. redirijarea imediată a apelurilor. V. 19 − echipamente de multiplexare. interurban sau internaţional de la oricare din cabinele de fax. Servicii suplimentare oferite de centrala telefonică digitală ALCATEL: − − − − − − restricţionarea cu parolă a apelurilor de plecare. Telegrame prezentate la ghişeu. repetarea ultimului număr format. III. IV. apelul în aşteptare. 5.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 4. country direct – este un serviciu telefonic internaţional din categoria celor cu taxă inversă care pune clientul direct în legătură telefonică cu telefonista operatoare din ţara respectivă. 6. Serviciul FAX Oferă posibilitatea transmiterii unui fax local. Convorbiri telefonice internaţionale – convorbiri internaţionale prin comandă (serviciul 971 vă oferă posibilitatea efectuării de convorbiri telefonice internaţionale pe bază de comandă): − − convorbiri internaţionale automate. centrale telefonice de abonat pentru transmisii simultane de date şi voce. Convorbiri telefonice naţionale – convorbiri interurbane prin comandă (apelând serviciul 991 puteţi efectua convorbiri telefonice pe bază de comandă). VI. apelul programat. II. 2. Posturi publice inteligente Oferă posibilitatea de a telefona de la un post public cu cartele telefonice. Telegrame telefonate. 19 .Comunicaţii TELEX Serviciul oferă posibilitatea efectuîrii comunicaţiilor TELEX interne şi internaţionale prin intermediul cabinelor TELEX şi de la domiciliul abonaţilor. Echipamente de telecomunicaţii − − aparate telefonice – standard şi inteligente cu şi fără display.

servicii cu valoare adăugată de tip audiotex.Prahova prestează două tipuri de servicii de telecomunicaţii: 1. Conferinţe USENET. adică se percep tarife diferite în funcţie de contract. Alfarotel. Transferul de fişiere FPT. Direcţia de Telecomunicaţii. care permit abonaţilor să acceseze orice client din altă ţară printr-un număr de apel dedicat.2 Organizarea gestiunii imobilizărilor corporale la nivelul Direcţiei de Telecomunicaţii Prahova Direcţia de Telecomunicaţii Iaşi. Serviciul EASYNET. S. Allotel. prestate în regim Premium Rate 2. Conexiunea Telnet. S. World Phone România. Acest tip de serviciu se oferă numai abonaţilor la centralele digitale. Prin intermediul serviciului EASYNET se pot efectua urmatoarele aplicaţii Internet: − − − − − Poştă electronică. Apelul gratuit inernaţional (numere verzi) face parte din categoria serviciilor telefonice automate de tip taxă inversă. îşi desfăşoară activitatea în domeniul telecomunicaţiilor. Amcriconxatel. obiectul principal de activitate al acesteia fiind operarea reţelelor de telecomunicaţii şi asigurarea serviciilor de telecomunicaţii.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Din decembrie 1996.C. ca parte componentă a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii “Romtelecom” SA. închirieri circuite pentru transmisii. Astfel s-au încheiat contracte cu Mediatel. 2. Obiectul de activitate constă în prestarea următoarelor servicii de telecomunicaţii: • • • servicii de bază (telefon. telegraf). Serviciile cu valoare adăugată de tip audiotex sunt prestate în regim Premium Rate. în temeiul Legii şi al licenţelor şi autorizaţiilor acordate de Ministerul Comunicaţiilor în conformitate cu statutul societăţii. Servere de informaţii. 20 20 . transmisii de date. servicii cu valoare adăugată de transmisii de date (Internet).C. ROMTELECOM asigură conectarea platformei la reţeaua de telecomunicaţii şi se ocupă cu colectarea banilor de la abonaţi.

lei existent la 31 decembrie 2009 ponderea de 74% o au mijloacele fixe din categoria 1.368.Prahova 1. pe a treia poziţie se situează mijloacele fixe din categoria a 3-a cu 2%. Structura m ijloacelor fixe la D. pe a patra mijloacele fixe din categoria a 4-a cu 1. Astfel.tc.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale • • telefonie publică. din totalul mijloacelor fixe de 1.598 mii lei mijloace fixe 1.136.136.5% 1% 2% S TR22% TU R A IM O B ILIZA R ILO R C O R P O R A L E LA Dir.5% iar pe ultima poziţie mijloacele fixe din categoria a 6-a cu ponderea de 1%.290.TC . cu o pondere de 22% în total. Clădirile cuprind : 21 . servicii de telecomunicaţii cu valoare adăugată. mii lei Mijloacele fixe aflate în dotarea Direcţiei de Telecomunicaţii Prahova reflectă specificul obiectului de activitate. UC P R A HO V A terenuri 2% categoria 1 categoria 2 categoria 3 categoria 4 categoria 6 74% m ijlo ace fixe 98% Imobilizările corporale aflate în partimoniul unităţii sunt structurate pe cele două categorii importante: • • terenuri 25. pe locul al doilea se situează mijloacele fixe din categoria a 2a. 21 Din categoria I-a fac parte clădirile şi construcţiile speciale.290.

aparate video. reţele şi canalizaţii subterane de telecomunicaţii urbane şi interurbane. dispozitive şi instrumente pentru telecomunicaţii. cabine telefonice. aparate şi instalaţii pentru măsurarea timpului frecvenţei şi mărimilor cinematice. mecanice şi acustice. echipamente digitale de telecomunicaţii şi instalaţii aferente de electroalimentare şi climatizare. În categoria a II-a se include echipamentele tehnologice. maşini de scris. construcţii uşoare (depozite. garaje. control şi reglare cum ar fi: aparate. clădiri administrative. unelte. aparate de telecomunicaţie pentru birou: aparate telefonice. aparate telex. echipamente pentru telecomunicaţii prin satelit. 22 • • aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor termice şi fotometrice. aparate de proiecţie. În categoria a IV-a se includ mijloacele de transport aflate în parcul auto al unităţii noastre. instalaţii pentru măsurarea mărimilor geometrice. maşini de numărat bani. sisteme de protecţiea valorilor umane şi materiale şi alte active corporale. În categoria a III-a se includ aparate şi instalaţii de măsurare. aparate de copiat şi multiplicat. centrale telefonice analogice. console). Construcţiile speciale sunt formate din: linii şi cabluri aeriene de telecomunicaţii (stâlpi. Categoria a VI-a sub titulatura de mobilier. etc. suport de transmisiuni de telecomunicaţii internaţionale pe sisteme de cabluri şi fibră optică. traverse.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale • • • • − − − − clădirile oficiilor de telecomunicaţii. 22 • • • . respectiv maşini. aparatură birotică. centrale telefonice manuale. aparate radio. utilaje şi instalaţii de lucru: • • • • • • • • maşini. aparate telefax.). cuprinde : • • mobilier. televizoare. calculatoare electronice şi echipamente periferice. utilaje pentru activitatea de telecomunicaţii. cabluri. circuite. magazii.

achiziţionate de la terţi. care se va efectua de către o comisie formată din: − − şeful locului de muncă. Această comisie va întocmi Procesul verbal de recepţie al mijloacelor fixe şi va verifica dacă aceste mijloace fixe corespund din punct de vedere cantitativ şi calitativ. Aviz de expediţie respectiv Factura. Recepţia mijloacelor fixe se va face de către o Comisie de Recepţie formată din: − − − şeful de depozit. mijloacele fixe sunt recepţionate de către o comisie de recepţie formată din : 23 − − − director tehnic. şef serviciu tehnic. În cazul intrărilor de mijloace fixe prin investiţii.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale • case de bani.) cât şi din punct de vedere tehnic. va întocmi un bon de mişcare a mijlocului fix prin care va face intrarea mijlocului fix în gestiunea sa. Mijloacele fixe. intrate prin transfer de la alte sucursale. Repartizarea mijloacelor fixe la nivelul Direcţiei de Telecomunicaţii Iaşi se face pe gestiuni şi pe locuri de muncă. oportunitate şi eficienţă. În cadrul locurilor de muncă are loc atât exploatarea mijloacelor fixe. casări sau dezmembrări. gestionarul. Dacă înlocuirea activelor fixe reclamă noi 23 . va propune repararea lor. şeful locului de muncă unde va fi repartizat mijlocul fix. al funcţionalităţii mijloacelor fixe conform standardelor în vigoare. Imobilizările corporale vor intra în patrimoniul Direcţiei de Telecomunicaţii Prahova în conformitate cu principiile de necesitate. se recepţionează în depozitul de materiale. şeful Serviciului Dezvoltare De-a lungul perioadei de funcţionare. şeful locului de muncă pentru care s-au aprovizionat mijloacele fixe. în regie proprie. După efectuarea recepţiei. Comisia de recepţie va efectua recepţia atât din punct de vedere cantitativ (conform cu actele însoţitore: Certificat calitate. în funcţie de specificul activităţii desfăşurate de fiecare loc de muncă. care va prelua mijlocul fix. director economic. şeful locului de muncă va urmări funcţionalitatea mijloacelor fixe iar în cazul unor deficienţe. primite cu titlu gratuit sau intrate prin recâştigări. urmărirea parametrilor calitativi cât şi întreţinerea lor. Proces de scoatere din funcţiune etc. După efectuarea recepţiei va urma punerea în funcţiune.

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

investiţii, menţinerea lor în stare de funcţionare impune efectuarea de reparaţii ce implică anumite cheltuieli respectiv surse de acoperire financiară. Necesitatea reparaţiilor decurge din uzura/deprecierea fizică a activelor fixe după cum cea a modernizărilor se degajă din uzura morală. Scopul reparaţiilor constă în readucerea activelor fixe cât mai aproape de starea iniţială, de parametrii şi caracteristicile tehnico-funcţionale de care au dispus la darea lor în folosinţă. Înainte de efectuarea unei reparaţii, se efectuează revizii tehnice, în scopul stabilirii stării tehnice a utilajelor, a lucrărilor ce urmează a se efectua, a pieselor ce se vor schimba sau ajusta. Revizia tehnică se efectuează de către o comisie de revizie formată din salariaţi ai Serviciului Tehnic. În cazul reviziilor se pot efectua şi unele reglări de piese şi subansamble şi chiar unele reparaţii minore. Aceste reparaţii pot fi:  curente – intervenţii de grad superior reviziilor şi se execută în scopul înlăturării deteriorărilor locale ale capitale - lucrări de volum mare ce se efectuează atunci când activele fixe cu grad avansat de uzură, unor efecte determinate de uzura fizică;  scăzând puterea motoarelor şi capacităţilor de producţie, existând posibilitatea apariţiei avariilor, reducându-se mult precizia de muncă.

24 CAP.3 Contabilitatea imobilizărilor corporale la nivelul Direcţiei de Telecomunicaţii Prahova 3.1 Sistemul de conturi folosit pentru contabilitatea imobilizărilor corporale la Direcţia de Telecomunicaţii Prahova Imobilizările corporale reprezintă bunuri care au o structură materială asupra cărora agenţii economici exercită un drept real fiind elemente de patrimoniu de definesc capacitatea tehnică de producţie şi comercializare care creează venituri în concordanţă cu obiectul de activitate al acestora. Capitalul imobilizat supus amortizării este reflectat în patrimoniul agenţilor economici prin bunurile şi valorile destinate să servească activitatea pe o perioadă mai mare de un an.

24

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

“Considerând ca mulţime de divizat seria conturilor de activ şi fixând drept criteriu al diviziunii natura substanţei”1 de disting două clase de conturi: clasa conturilor de mijloace economice şi clasa conturilor rectificative de activ contra pasiv. Continuând diviziunea în cadrul clasei conturilor de mijloace fixe, luând în considerare stabilitatea formei în cadrul circuitului economic, se disting două subclase:


Subclasa conturilor de substanţă de mijloace economice de inventar; Subclasa conturilor de consumaţiuni de valori.

Luând în considerare legătura de dependenţă între evaluare şi bunul economic evaluat, în cadrul subclasei conturilor de substanţă de mijloace economice de inventar, sunt două grupe şi anume: • • Grupa conturilor de gestionare a mijloacelor; Grupa conturilor de regularizare a evaluării conturile de gestionare a mijloacelor (conturi

rectificative de activ contra pasiv). În cadrul primei grupe se disting în funcţie de materia reflectată, două subgrupe: • • Subgrupa conturilor de gestionare a activelor imobilizate; Subgrupa conturilor de gestionare a activelor circulante.

Astfel în cadrul primei subgrupe se încadrează conturile utilizate pentru reflectarea gestionării bunurilor şi valorilor destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea unităţii patrimoniale, care nu se consumă la prima utilizare. Conturile privind reflectarea în contabilitate a imobilizărilor corporale aparţin acestei subgrupe şi se mai numesc conturi de gestionare a imobilizărilor corporale. În ceea ce priveşte conturile de amortizări şi de provizioane ale imobilizărilor corporale fac parte din grupa conturilor rectificative de activ contra pasiv.

25

Planul de conturi general instituie o serie de structuri de conturi sintetice, pentru contabilizarea operaţiunilor economico-financiare privind imobilizările corporale, pe care le-am prezentat în Tabelul nr.3.1. Se observă că structura de conturi prevăzută de H.G. nr.704/1993 cu modificările ulterioare este concordantă cu actualul Catalog privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (aprobat prin H.G. nr.964/1998). Pentru aplicarea structurii de conturi instituită prin O.M.F. nr.94/2001 se impune o “reclasificare” a mijloacelor fixe în funcţie de această structură de conturi. Această modificare putea fi făcută de fiecare agent economic care urma să aplice reglementările contabile aprobate de O.M.F. nr.94/2001, dar pentru o metodologie unitară, această rectificare trebuia realizată pe plan reglementar, fie
1

25

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

prin elaborarea unui nou catalog, prin elaborarea unui nou “tablou de conversie” a catalogului în raport cu structura de conturi aprobată prin O.M.F. nr.94/2001. Tabelul nr.3.1 Structura conturilor de imobilizări corporale STRUCTURI DE CONTURI PRIVIND IMOBLIZĂRILE CORPORALE Conform H.G. nr.704/1993 Conform O.M.F.nr.94/2001 211 Terenuri 211 Terenuri şi amenajări de terenuri 2111 Terenuri 2111 Terenuri 2112 Amenajări de terenuri 2112 Amenajări de terenuri 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 Mijloace fixe Construcţii Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare Mijloace de transport Animale şi plantaţii Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 212 213 2131 2132 2133 2134 214 Construcţii Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii Echipamente tehnologice (maşini utilaje şi instalaţii de lucru) Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare Mijloace de transport Animale şi plantaţii Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale Imobilizări corporale în curs Amenajări de terenuri şi construcţii Instalaţii tehnice şi maşini Alte imobilizări corporale Avansuri acordate pentru imobilizări corporale Avansuri acordate pentru terenuri şi construcţii Avansuri acordate pentru instalaţii tehnice şi maşini Avansuri acordate pentru alte imobilizări corporale Amortizări privind imobilizările corporale Amortizarea amenajărilor de terenuri Amortizarea construcţiilor Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor Amortizarea altor imobilizări
26

231

Imobilizări corporale în curs

231 2311 2312 2313 232 2321 2322 2323

280 2810 2811 2812 2813 2814

Amortizări Amortizarea terenurilor Amortizarea construcţiilor Amortizarea echipamentelor tehnologice Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare Amortizarea mijloacelor de

281 2811 2812 2813 2814

Contul 211 “Terenuri” se dezvoltă în două conturi sintetice de gradul II. ¬ funcţia acestui cont poate fi urmărită în figura nr. Contul 211 “Terenuri” ¬ după conţinutul economic este un cont de imobilizări corporale. care ţin evidenţa 27 • • 2111 “Terenuri” 2112 “Amenajări de terenuri” terenurilor. mijloacelor de transport. la valoarea stabilită potrivit legii. echipamentelor de protecţie a valorilor uane şi materiale şi alte active corporale Provizioane Provizioane pentru activelor corporale 291 deprecierea 2911 2912 2913 2914 corporale 290 291 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale Provizioane pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri Provizioane pentru deprecierea construcţiilor Provizioane pentru deprecierea instalaţiilor. Evidenţa contabilă a terenurilor se realizează cu ajutorul contului 211 “Terenuri” – cont sintetic de gradul I.1. suprafaţa şi amplasarea acestora.3. de utilitate. precum şi alte criterii. la costul de achiziţie sau valoarea de aport. după caz. pe cele două mari categorii. reprezentând valoarea terenurilor din gestiunea agenţilor economici. respectiv: terenuri şi amenajări de terenuri.1 Funcţionarea conturilor de terenuri şi amenajări de terenuri Terenurile se înregistrează în contabilitate la intrarea în patrimoniu.1 Funcţia contului 211 “Terenuri” ¬ Soldul contului este un sold final debitor. 27 .Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 2815 2816 transport Amortizarea animalelor şi plantaţiilor Amortizarea mobilierului. ¬ după funcţia contabilă este un cont de activ. aparaturii birotice. animalelor şi plantaţiilor Provizioane pentru deprecierea altor imobilizări corporale 3. în funcţie de clasele de fertilitate.

Funcţia contului 2112 “Amenajări de terenuri”.3.3. funcţia acestui cont poate fi urmărită în figura nr. amenajările de terenuri reprezintă investiţii efectuate asupra terenurilor şi ca atare.2. ¬ ¬ după funcţia contabilă este un cont de activ. 28 ¬ Soldul contului este un sold final debitor.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale D 2111 “Terenuri” 404 6583 C Valoarea terenurilor achiziţionate de la terţi Valoarea terenurilor vândute 456 456 Valoarea terenurilor aportate la capitalul social Valoarea terenurilor retrase de acţionari sau asociaţi din capitalul social 131 Valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit Figura nr. Funcţia contului 2111 “Terenuri” 28 Contul 2112 “Amenajări de terenuri” ¬ după conţinutul economic este un cont de imobilizări corporale. sunt supuse procesului de amortizare. reprezentând costul efectiv al amenajărilor de terenuri .1. Spre deosebire de terenurile propriu-zise. existente.

contabilitatea sintetică a imobilizărilor corporale se realizează cu ajutorul următoarelor conturi de gradul I şi II: − − − 212 “Construcţii” 213 “Instalaţii tehnice. utilaje şi instalaţii de lucru)” 29 . mijloace de transport.M.2001.F.01.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale D 2112 “Amenajări de terenuri” 2811 C 404 Valoarea amenajărilor executate de terţi Valoarea amortizată a amenajărilor scoase din gestiune 231 6583 Valoarea amenajărilor executate cu forţe proprii considerate anterior producţie în curs de execuţie Valoarea neamortizată a amenajărilor scoase din funcţiune 722 Valoarea amenajărilor recepţionate Figura nr.2 Funcţia contului 2122 “Amenajări de terenuri” 29 3. aprobat prin O.2 Funcţionarea conturilor de gestiune a imobilizărilor corporale În conformitate cu noul Plan de conturi general.94/29.1. animale şi plantaţii” 2131 “Echipamente tehnologice (maşini.3. nr.

aparatură birotică. control şi reglare” 2133 “Mijloace de transport” 2134 “Animale şi plantaţii” 214 “Mobilier. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” Conturile de gestiune a imobilizărilor corporale ¬ după funcţia contabilă sunt conturi de activ.3.3 Funcţia conturilor de gestiune a imobilizărilor corporale ¬ Soldul conturilor sunt solduri finale debitoare şi reprezintă valoarea imobilizărilor corporale existente. 30 D Conturile de gestiune a imobilizărilor corporale C 404 281 Valoarea imobilizărilor corporale achiziţionate de la furnizorii Valoarea amortizată a imobilizărilor corporale scoase din gestiune 30 .Contabilitatea Imobilizărilor Corporale − − − − 2132 “Aparate şi instalaţii de măsurare. ¬ funcţia acestor conturi poate fi urmărită în Figura nr.

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 456 6583 Valoarea imobilizărilor corporale aportate la capitalul social Valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale scoase din gestiune 722 456 Imobilizări corporale realizate din producţie proprie. pentru investiţiile la imobilizările luate cu chirie. recepţionate Restituirea imobilizărilor corporale către acţionarii sau asociaţi. prin retragerea de capital 446 231 Taxe vamale aferente imobilizărilor Imobilizări corporale corporale din import realizate cu forţe proprii. aflate anterior în curs de execuţie 447 131 Comisioane vamale aferente imobilizărilor Valoarea imobilizărilor corporale din import corporale primite cu titlu gratuit 471. concesiune 31 105 167 Diferenţe din Intrarea imobilizărilor reevaluarea corporale în urma imobilizărilor încheierii unor contracte corporale de leasing 31 . 6811 Restituirea imobilizărilor corporale către locator sau proprietar.

1. efectuate în regie proprie sau în antrepriză. cont sintetic de gradul I care se poate dezvolta în conturi analitice.3.3 Funcţia conturilor de imobilizări corporale 3. respectiv costul de producţie sau costul de achiziţie al investiţiilor corporale aflate în curs de execuţie se realizează cu ajutorul contului de imobilizări corporale în curs de execuţie: − − − 231 “Imobilizări corporale în curs” .Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Figura nr.3 Funcţionarea conturilor de imobilizări corporale în curs de execuţie Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţii neterminate. reprezentând preţul de deviz al investiţiei. 32 . 32 Evidenţa contabilă a imobilizărilor corporale în curs. pe tipuri 2311 “Amenajări de terenuri şi construcţii” 2312 “Instalaţii tehnice şi maşini” 2313 “Alte imobilizări corporale”. care se efectuează la costul de producţie. respectiv costul de achiziţie.

¬ după funcţia contabilă este un cont de activ.4 Funcţia contului 231 “Imobilizări corporale în curs” ¬ Soldul contului este un sold final debitor reprezentând valoarea imobilizărilor corporale aflate în curs de execuţie.213.214 33 Valoarea imobilizărilor corporale în curs aportate la capitalul social Valoarea imobilizărilor corporale recepţionate 231 “Imobilizări corporale în curs” 722 Valoarea imobilizărilor corporale în curs realizate în regie proprie 33 .232 “Avansuri acordate pentru imobilizările corporale”. ¬ funcţia contului poate fi urmărită în Figura nr. care se dezvoltă pe următoarele conturi sintetice de gradul II: − − − 2321 “Avansuri acordate pentru terenuri şi construcţii” 2322 “Avansuri acordate pentru instalaţii tehnice şi maşini” 2323 “Avansuri acordate pentru alte imobilizări corporale”. D C 404 Valoarea imobilizărilor corporale în curs aportate la capitalul social 2112 Valoarea imobilizărilor corporale recepţionate de natura investiţiilor privind amenajările de terenuri 456 212.3.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Un alt cont de evidenţă a imobilizărilor corporale este contul sintetic de gradul I . Contul 231 “Imobilizări corporale în curs” ¬ după conţinutul economic este un cont de active imobilizate.

3. ¬ funcţia contului poate fi urmărită în Figura nr. 5311 404 Avansurile acordate furnizorilor de imobilizări Valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizări 34 . ¬ după funcţia contabilă este un cont de activ.4 Funcţia contului 231 “Imobilizări corporale în curs” Contul 232 “Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” ¬ după conţinutul economic este un cont de active imobilizate.3.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Figura nr.5 Funcţia contului 232 “Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” 34 ¬ Soldul contului este un sold final debitor reprezentând valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărilor corporale aflate în curs de execuţie. D C 232 “Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” 5121.

214 6811 Amortizarea aferentă Cheltuielile de imobilizărilor amenajărilor de terenuri” aferente exploatare 2811 “Amortizarea corporale vândute sau amortizării 2812 “Amortizarea construcţiilor” imobilizărilor corporale scoase din activ 2813 “Amortizarea instalaţiilor. animalelor şi plantaţiilor” 2814 “Amortizarea altor imobilizări corporale”.6 corporale cedate 2112 ¬ după conţinutul economic este un cont rectificativ al valorii imobilizărilor corporale.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Figura nr. mijloacelor de transport. 213. contului 281 “Amortizări privind imobilizările corporale”.3.5 Funcţia contului 232 “Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” 3. Valoarea amortizării imobilizărilor corporale. reprezentând amortizarea aferentă imobilizărilor corporale existente la unitatea patrimonială.3. care se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II: − − − − D 212. 6583 Contul 281 “Amortizări privind imobilizările corporale” ¬ după funcţia contabilă este un cont de pasiv. ¬ Soldul contului este un sold final creditor.1. cont sintetic de gradul I.4 Funcţionarea conturilor de amortizări privind imobilizările corporale C Evidenţa contabilă a amortizării imobilizărilor corporale se realizează cu ajutorul contului 281 “Amortizări privind imobilizările corporale”. utilizate în operaţii de “Amortizări participaţie transferată privind imobilizările conform contractelor 4581 35 281 corporale” 105 Diferenţe din amortizarea aferentă imobilizărilor reevaluate 35 . amenajărilor de terenuri vândute sau ¬ funcţia contului poate fi urmărită în scoase din activ Amortizarea aferentă Cheltuielile aferente amortizării imobilizărilor Funcţia Figura nr.

instalaţiilor tehnice. Evidenţa contabilă a provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor corporale se realizează cu ajutorul contului 291 “Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale”. şi animalelor şi plantaţiilor.1.6 Funcţia contului 281 “Amortizări privind imobilizările corporale” 36 3. amenajărilor de terenuri. cont sintetic de gradul I. astfel: 36 . precum şi a altor imobilizări corporale. care se poate dezvolta pe conturi sintetice de gradul II.3.5 Funcţionarea conturilor de provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale Provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor corporale se constituie pentru deprecierea reversibilă a terenurilor.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Figura nr. construcţiilor. mijloacelor de transport.

sponsorizare). Dintre aceste căi de intrare a imobilizărilor corporale. primite cu titlul gratuit-prin donaţie. 37 . Prin aport la capitalul social. Prin închiriere. 37 • Modificări ale mijloacelor fixe ce au loc cu ocazia reevaluării. şi prin închirieri. plantaţiilor” − Contul 291 “Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale” ¬ după conţinutul economic este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a imobilizărilor corporale. animalelor şi 2914 “Provizioane pentru deprecierea altor imobilizări corporale”. creşterea valorii contabile prin modernizări şi investiţii. prin construcţie în regie proprie. incluzând şi contractele de leasing. Prin construcţie în regie proprie. ¬ după funcţia contabilă este un cont de pasiv.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale − − − 2911 “Provizioane pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri” 2912 “Provizioane pentru deprecierea construcţiilor” 2913 “Provizioane pentru deprecierea instalaţiilor. Creşterea valorii contabile prin modernizări şi investiţii. 3.2 Contabilitatea intrărilor de imobilizări corporale Căile de intrare a imobilizărilor corporale în cadrul unei unităţi sunt următoarele: • • • • • • • Prin achiziţie de la furnizori. Mijloace fixe de natura obiectelor de inventar.3. mijloacelor de transport. la Direcţia de Telecomunicaţii Prahova se practică intrarea prin achiziţie de la furnizori. ¬ funcţia contului poate fi urmărită cu ajutorul figurii nr. reflectând valoarea provizioanelor aferente imobilizărilor corporale.7 Funcţia contului 291 “Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale” ¬ Soldul contului este un sold creditor. Primite cu titlu gratuit (prin donaţie.

rezultatele evaluăriifiind consemnate într-un Proces verbal de recepţie. Sub aspect juridic. primiri cu titlu gratuit. preţ apropiat de valoarea contabilă a acţiunii.1 Aporturi. fuziunii etc. înregistrat la valoarea de aport de 10. construcţii în regie proprie de mijloace fixe şi terenuri Mijloacele fixe ca aport în natură se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare. Un acţionar aduce ca aport în natură un utilaj evaluat de comisia tehnică de expertiză la o valoare de 5800lei.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 3. Aportul în natură este supus evaluării de un expert tehnic.500 lei. valoarea nominală a acţiunii este de 13 lei. intrate în patrimoniu cu ocazia asocierii. 1 38 . cumpărări.2. în sensul exceptării de la plată. Înregistrarea în contabilitate se realizează în baza raportului întocmit de comisia de evaluare şi supus aprobării Consiliului de Administraţie. sunt în vigoare în condiţiile prevăzute de lege. Statutul societăţii (la înfiinţare). Expertiza tehnică. Documentele pe baza cărora se înregistrează în contabilitate aportul în natură sunt Contractul de societate. Facilităţile vamale şi fiscale privind importurile. conform cu statutul şi contractul” 1 de societate. Această valoare este asimilată cu “valoarea de aport sau de utilitate acceptată de părţi pentru mijloace fixe. de bunuri mobile corporale şi/sau necorporale care constituie aport în natură la capitalul social sau reprezintă contribuţie la o asociaţie în participaţie asociaţie familială.Intrarea unui teren prin aport în natură pe baza Procesului Verbal de Recepţie. orice creştere sau micşorare de capital social trebuie înregistrată la Registrul Comerţului prin Cererea de menţiune. 38 Operaţii: 1. De asemenea.. Cererea de menţiune atunci când se majorează capitalul social. Declaraţia de subscriere. supus aprobării Adunării Generale a Asociaţilor şi Consiliului de Adiministraţie În situaţia în care creşterea de capital este realizată prin aport în natură sunt evaluate la preţul de emisiune. 2.Societatea emite 500 acţiuni. atunci când nu există documente pentru aport în natură la capitalul social. Diferenţa dintre valoarea de emisiune şi valoarea nominală a acţiunilor cesionate este înregistrată ca primă de aport. înregistrarea acestuia în contabilitate se face numai în urma unei expertize tehnice de specialitate şi a aprobării Consiliului de Administraţie în urma expertizei.

2002 Raportul Comisiei de Evaluare Subscrierea de capital social ca aport în natură Depunerea efectivă a aportului Concomitent. capitalul subscris nevărsat devine capital subscris vărsat 2. Direcţia de Telecomunicaţii Prahova REGISTRU JURNAL Nr. Se întocmeşte.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Acţionarul care a depus capitalul social în valută primeşte 450 de acţiuni cu valoarea nominală de 13lei pe acţiune. 1. 1. data amortizării complete (anul şi luna) durata de serviciu normată şi norma de amortizare procentuală. anul. data dării în folosinţă. Acţiunile ce reprezintă aporturi în natură trebuie acoperite integral.02. 2002 Document 3 Proces Verbal de Recepţie Explicaţii 4 Intrarea unui teren prin aport în natură Concomitent. Operaţii: 39 . Procesul Verbal de Recepţie. Data Crt 1 2 1. care cuprinde categoria. capitalul subscris nevărsat devine capital subscris vărsat Simbol conturi Debit Credit 5 6 456 2111 1011 1011 456 1012 Sume Debit 7 10500 10500 10500 Credit 8 10500 10500 10500 456 % 1011 1014 456 5850 % 5800 50 5850 2131 5850 1011 1012 5800 5800 39 Pentru imobilizările achiziţionate cu cu titlul oneros. documentul justificativ este Factura fiscală.02. gradul de clasificare. iar pentru evidenţa analitică Fişa Mijlocului Fix. care precizează toate elementele de detaliu privind costul de achiziţie al mijlocului fix. luna.

02. două instalaţii de măsurare în valoare de 7500 lei/ buc. cheltuielile directe şi cele indirecte determinate . Mijloacele fixe produse de societate se evaluează la costul efectiv de producţie. 2002 Achiziţionarea a două instalaţii de măsurare % 2132 4426 404 % 15000 2850 17850 Achiziţiile de mijloace fixe în devize se înregistrează în contabilitate atât în moneda străină cât şi în lei. Societatea achiziţionează de la S. pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare a mijloacelor fixe şi vor fi cuprinse în grupa ce urmează înregistrarea lor ca mijloace fixe.R. evaluate prin însumarea tuturor cheltuielilor ocazionate de realizarea lor. 40 Operaţii: 8. Costul efectiv de producţie al imobilizărilor corporale include şi cheltuielile financiare cu condiţia ca dobânzile aferente împrumuturilor pentru finanţarea investiţiei să fie aferente perioadei de execuţie. 10.raţional” de costul de fabricaţie al imobilizărilor. consumate.C.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 3. Documentele pe baza cărora mijloacele fixe din producţie proprie se înregistrează în contabilitate sunt Bonul de Predare şi Procesul Verbal de Recepţie. Costul efectiv cuprinde totalitatea cheltuielilor de achiziţie cu materii prime şi materiale. supuse amortizării sunt capacităţile puse în funcţiune parţial. conform Facturii nr.L.02. Societatea colectează cheltuieli pentru investiţii în curs. conform documentelor din luna ianuarie 2010 − − Cheltuieli privind materiile prime şi materialele (1.INTE S.01) Cheltuieli privind remuneraţiile datorate (15.2010. privind Costul îndatoririi.027943 2/10. la cursul valutar de schimb în vigoare la data efectuării lor.01) 1500 lei 3500 lei 40 . 3.0279432/10.02 2002 Factura nr.. potrivit standardelor internaţionale Asimilate mijloacelor fixe.

11. 1. Totalul cheltuielilor au o valoare fr 159. 2002 Notă conabilă nr. 8. În lunile următoare. cumulul cheltuielilor cu investiţiile în curs au o valoare de 10000. taxe şi vărsăminte asimilate (17.01.01. 2002 Stat de Salarii Factura nr 153554 641 628 421 401 3500 600 3500 600 635 446 300 300 9 25.666/lună (5900 x100/12) (s-a considerat că investiţia este cumulul costurilor pe luna ianuarie 2010).23 Investiţia în curs se înregistrează la valoarea cumulată a tuturor cheltuielilor efectuate pentru investiţie 2311.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale − − Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (16.01. 2002 16.1 722 5900 5900 41 . Înregistrările lunare se fac după natura cheltuielilor ca în luna ianuarie.01 2002 17.01) 600 lei 300lei 9. Se înregistrează astfel investiţia terminată şi trcută în categoria mijloacelor fixe (în contabilitatea sintetică).01.01) Alte cheltuieli cu impozite.01.2010 investiţia în curs se înregistrează la valoarea cumulată a tuturor cheltuielilor efectuate pentru investiţie.00 lei. Amortizarea cumulată la terminarea investiţiei este de 800. La 25. 2002 Bon de Consum Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile Cheltuieli cu salariile Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi Cheltuieli cu impozite şi taxe 601 301 1500 1500 15. Amortizarea investiţiei fără forme de înregistrare la mijloace fixe este de 49166. 10.

TVA este deductibilă la darea în folosinţă atunci când finanţarea este proprie sau de la stat. cu titlul gratuit sau prin subvenţie de stat. 25.66 Intrarea în contabilitate a imobilizărilor corporale primite cu titlul gratuit sau din donaţii se face pe baza Procesului Verbal de Recepţie.2010. În ceea ce priveşte TVA.1Fără forme de înregistrare la mijloace fixe 10. activele imobilizate necorporale şi corporale.1 49166. 2002 Notă contabilă nr.66 19500 49166. sau apropiate pentru mijloace fixe deţinute cu titlul gratuit. supusă aprobării Consiliului de Administraţie.66 11.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Analitic 2311. sunt supuse impozitării imediat sau pot fi eşalonate pe mai multe exerciţii”1. 42 Operaţii: 12. are la bază valoarea actuală estimată la înscrierea lor în activ. imobilizările provenite din donaţii. 2112 281.66 49166.1 2311.02. Subvenţiile în care impozitarea poate fi eşalonată sunt specifice celor acordate pentru echipamente amortizabile respectiv.23 Amortizarea investiţiei fără forme de înregistrare la mijloace fixe Înregistrarea investiţiei terminate şi trecute la categoria mijloace fixe (pentru contabilitatea sintetică) 6811 281. subvenţiile ca şi activele imobilizate intrate prin donaţii sau cu titlu gratuit sunt exonerate atunci când sunt destinate reglării unei investiţii determinate. de utilitatea şi locul unde se află.1 281 19500 49166.01. 1 43 42 . Expertiza tehnică. “Din punct de vedere fiscal. Societatea înregistrează angajamentul statului de a-i acorda o subvenţie de 2000lei pentru finanţarea parţială a unei achiziţii şi punerii funcţiune a unui utilaj la data de 17. ţinând seama de valoarea justă a mijloacelor fixe cu caracteristici tehnice similare.

25.03. TVA 19%. 15. 16. la data de 10. 2002 445 2000 404 5121 7140 7140 PV de Recepţie 2311 % 2312 722 6500 % 6000 500 17.03.2010 se achită factura furnizorului.33 108. În urma probelor tehnologice.33 43 .02.03.03.03.2010 conform Facturii nr.2010).2010 se înregistrează primirea efectivă a subvenţiei de 2000 în cadrul contului bancar. la cost de achiziţie de 6000. 2002 Nota Dreptul de a primi contabilă subvenţia de la nr.Cheltuiele de montaj şi cu probele tehnologice se ridică la 7500 lei.03 2010 14.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 13. 15. 2002 % 2312 4426 5121 404 % 6000 1140 2000 7140 14.03. 2002 16. La 15. mai puţin produsele reziduale valorificate) Amortizarea lunară Lunar se trece la venituri partea corespunzătoare 445 131 2000 2000 13. 2002 15. 12.7193480 /10. 17. 17.15 stat Factura nr. 17. 7193480 Extras de cont OP12 Se achiziţionează utilajul la cost de achiziţie de 6000 lei Primirea efectivă a subvenţiei în contul bancar Se achită factura furnizorului Se recepţionează utilajul la mijloace fixe (la care se adaugă valoarea cheltuielilor de montaj.03. La 17. Se achiziţionează utilajul.25 6811 2813 108. 10. 2002 Nota contabilă nr. se obţin produse reziduale valorificate la un preţ de 250 (25.03. Durata normală de funcţionare a mijlocului fix este de 5 ani şi amortizarea lui se face liniar. 25.03.

În această situaţie se află “creşterea valorii mijloacelor fixe prin adăugarea de accesorii. 2002 Factura nr.Ca exemple pot fi: creşterea duratei de serviciu normală a mijloacelor fixe.03. 2002 F732004 Achiziţionarea de accesorii % 301 4426 401 % 700 133 700 833 19.03. 18.Societatea realizează prin intermediul unei unităţi specializate modernizarea unei instalaţii tehnice în valoare de 1200 lei conform Facturii nr. 2002 20. 19. Se achiziţionează accesorii de la SC PRODUCT SA conform Facturii nr. sporirea capacităţii de producţie. 44 20. 214390 Modernizarea unei instalaţii prin intermediul unei firme % 2131 4426 404 % 1200 228 1428 1 44 .2010.03. PV de Recepţie Accesoriile se 2132 încorporează la valoarea mijlocului fix 301 700 b)Creşterea valorii contabile a mijloacelor fixe prin modernizare. o ameliorare substanţială a calităţii producţiei sau diminuarea cheltuielilor de exploatare. 22. Cheltuielile care îmbunătăţesc performanţele mijloacelor fixe faţă de parametri funcţionali stabiliţi iniţial şi care asigură obţinerea de venituri suplimentare faţă de cele realizate ci mijloacele iniţiale pot fi incluse în valoarea contabilă de intrare. Operaţii: 20.2010 în valoare de 700 lei . Accesoriile achiziţionate se încorporează în valoarea mijlocului fix.214390/22. 20.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale pentru subvenţia pentru investiţii Dintre operaţiile particulare de intrare a mijloacelor fixe sunt: a) Creşterea valorii contabile a imobilizărilor corporale prin adăugarea de accesorii care schimbă parametri tehnici iniţiali.03. aparate de măsură şi control ori alte părţi componente. mărind-o în mod corespunzător.”1 Operaţii: 18. 732004/20.03.

04. care se achită la data de 15. Contractul de Închiriere se încheie între proprietarul bunului şi persoane juridice sau fizice române sau străine. Contabilitatea mijloacelor fixe luate cu chirie de la terţi în baza contractului încheiat se ţine cu ajutorul contului în afara bilanţului 8031 .03. La baza calculului chiriei se au în vedere elemente ca: valoarea bunului închiriat. dotările de care beneficiază bunul. amplasarea pe zone de interes. Soldul contului arată valoarea mijloacelor fixe luate cu chirie la un moment dat. nivelul chiriei pe piaţa internă şi externă pentru bunuri similare.03. iar în creditul contului valoarea aceloraşi mijloace fixe restituite pe baza proceselor verbale de predare. În debitul contului se înregistrează pe baza contractelor sau proceselor verbale de închiriere. importanţa socială a activităţii pentru desfăşurarea căreia urmează a fi folosit bunul închiriat şi alte elemente de asemenea natură.2.2 Închirieri de mijloace fixe şi terenuri Mijloacele fixe şi terenurile pot intra în unitate cu chirie în urma semnării Contractului de Închiriere între părţi.Se ia cu chirie un mijloc fix la 10.. Mijloacele fixe închiriate se amortizează de către unitatea proprietară. Operaţii: 21. Prin contract se convine asupra clauzelor care să asigure exploatarea bunului închiriat potrivit specificului acestuia.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale specializate 3. 2010. valoarea de intrare a mijloacelor luate cu chirie.Mijloace fixe luate cu chirie. 45 45 .2010 cu valoarea de 1800 lei cu chiria de 150lei.2010 şi la data de 15.

04.25 1800 3.25 89.25 89.f 5121 8031 89. Din punct de vedere financiar amortizările reprezintă sursa de finanţare pentru reconstituirea activelor fixe.12 Factura nr557987 OP nr.d 5121 401 89.586923 OP nr.25 21. 2002 15.b 10. se constată deprecierea datorată uzurii.e 21. 2002 15.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 21.a 10.18 Primirea mijlocului fix conform PV de Închiriere 8031 - 1800 - 21. Transferul amortizării asupra cheltuielilor exerciţiului are loc în funcţie de durata economică de utilizare a activului imobilizat. Din punct de vedere contabil.25 21. timpului şi schimbărilor tehnice pe care le suferă cea mai mare parte a imobilizărilor.03.03. “amortizările permit integrarea în costurile de producţie ale întreprinderii a cheltuielilor care reprezintă investiţiile necesare”1.25 % 75 14. economic şi financiar. 2002 15. cu ajutorul amortizărilor. Din punct de vedere economic.3 Amortizarea imobilizărilor corporale şi implicaţiile ei fiscale Standardele de contabilitate internaţională definesc amortizarea ca fiind alocarea valorii amortizabile a unui activ de-a lungul duratei sale de viaţă estimată.c 21.718 PV de Închiriere Factura nr.25 89. 2002 Se înregistrează chiria datorată Se plăteşte chiria Se înregistrează chiria datorată Se plăteşte chiria La terminarea contractului se creditează 8031 cu valoarea mijlocul fix % 612 4426 401 % 612 4426 401 - 401 % 75 14. 2002 Contractul de Închiriere nr.04. Amortizărilor li se atribuie un triplu rol în plan contabil.25 - 89. 1 46 46 .03.

Durata de viaţă a imobilizărilor supuse amortizării este determinată diferit de la ţară la ţară. Ea se referă la: − − reducerea valorii mijloacelor fixe ca urmare a uzurii lor.). Eşalonarea includerii pe cheltuieli a imobilizărilor corporale pe întreaga lor durată de utilizare. în special în cele anglo-saxone (Maria Britanie. costul de producţie sau valoarea de utilitate. cazuri în care baza de calcul a amortizării poate fi reprezentată de valoarea de înlocuire a imobilizărilor. SUA. Există însă şi ţări. iar în Japonia sunt fixate imperativ duratele de amortizare fiscale. De exemplu în SUA sunt fixate durate legale de amortizare inferioare duratei de utilizare a imobilizărilor amortizabile. în care regulile de întocmire a bilanţului contabil sunt independente de cele privind întocmirea bilanţului fiscal. din profitul sau pierderea înregistrate în perioada respectivă. durata de viaţă (utilizare) stabilită de organisme publice. trecerea eşalonată pe cheltuieli a imobilizărilor corporale. amortizarea aferentă deprecierii anuale şi valoarea netă contabilă la finele fiecărui exerciţiu. amortizarea constituie procesul de repartiţie a costului de achiziţie (valoarea contabilă) a imobilizărilor pe mai multe exerciţii. cu titlu indicativ în limita cărora practicându-se următoarele soluţii: − agenţii economici pot să-şi stabilească propriile durate de folosinţă indiferent de condiţiile concrete de utilizare a activelor patrimoniale imobilizate. valoarea de înlocuire poate constitui baza de calcul a amortizării imobilizărilor numai la întocmirea bilanţului contabil. − durata de viaţă reglementată de o manieră imperativă.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Amortizarea corespunzătoare perioadei contabile se scade în mod direct sau indirect. în condiţiile în care acesta nu are nici o incidenţă asupra rezultatului impozabil. lăsând la latitudinea agentului economic fixarea datelor de amortizare economică. 47 În România. duratele de amortizare se stabilesc de către Guvern şi se revizuiesc la 5 ani. Se practică în Franţa şi în alte ţări ale Europei occidentale continentale. Planul de amortizare poate fi întocmit atunci când sunt cunoscute următoarele trei elemente: 1. Aceasta reprezintă în cele mai multe ţări baza de calcul a amortizării. Belgia etc. Privită în timp. în funcţie de durata lor de utilizare. Astfel. 2. Valoarea contabilă sau de intrare reprezentată de costul de achiziţie. 47 . se face prin întocmirea unui tablou previzional numit Plan de amortizare care trebuie să cuprindă pentru fiecare imobilizare în parte valoarea de intrare sau contabilă. Însă.

înregistra în contabilitate şi recupera uzura fizică şi morală a acestora pentru refacerea capitalului imobilizat. IAS16 precizează: . care în cazul imobilizărilor trebuie să fie superioară unui exerciţiu financiar spre deosebire de stocuri (materii prime. modernizări. Delimitarea în timp a duratei de utilizare este criteriul convenţional de separare a imobilizărilor de stocuri. agentul economic care imobilizează capital în active corporale supuse deprecierii prin utilizare în timp vor calcula. reparaţii. care se consumă treptat. expirarea unor contracte de locaţii etc.durata de viaţă utilă este fie perioada pe parcursul căreia se estimează că întreprinderea va utiliza activul supus amortizării sau numărul unităţilor produse sau a unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de întreprindere prin folosirea activului respectiv”2. cu excepţia: − − pădurilor şi celorlalte resurse care se regenerează pe cale naturală.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Standardul Internaţional de Contabilitate nr. au o durată de viaţă limitată. cheltuielilor cu exploatarea şi extracţia minereurilor. Sunt supuse amortizării bunurile şi valorile destinate să servească activitatea pe o perioadă mai mare de un an. sunt deţinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producţie sau în furnizarea de bunuri şi servicii.16 Terenuri şi Mijloace fixe se aplică tuturor activelor supuse amortizării. petrolului. fondului comercial. Durata de utilizare a imobilizărilor poate fi mai mică decât durata fizică de viaţă a imobilizărilor întrucât pe lângă uzura fizică care depinde de condiţiile de utilizare. numărul de schimburi preconizat. În România. Standardul Internaţional de Contabilitate nr. cu întreaga lor valoare. materiale consumabile) care se consumă şi se impută direct în cheltuielile de exploatare. Pentru delimitarea în general a imobilizărilor de stocuri se are în vedere durata utilizării. cererea pieţii. Referitor la durata de utilizare a imobilizărilor. − − 1 2 48 49 48 . pentru a fi închiriate terţilor sau pentru scopuri administrative”1.16 Terenuri şi Mijloace fixe precizează că “activele imobilizate sunt bunurile care îndeplinesc condiţiile: • • • se estimează că sunt folosite pentru mai mult de o perioadă contabilă. iar al doilea criteriu este valoarea mare a lor.. se are în vedere uzura morală ce decurge din schimbările tehnologice. îmbunătăţirea structurii producţiei. costurilor de cercetare şi dezvoltare. gazelor naturale şi altor resurse neregenerabile similare.

construcţiile de orice fel. Cu toate acestea. includerea în cheltuielile efectuate cu investiţia respectivă în activitatea de exploatare (prospecţiuni şi extracţie).”1 Obiectul amortizării este reprezentat de toate imobilizările corporale. cu aprobarea Consiliului de Administraţie. Terenurile cu a durată de utilizare nelimitată.. • investiţiile în vederea valorificării de substanţe minerale utile. cărbuni şi alte zăcăminte ce se exploatează la suprafaţă. La întreprinderile în care terenurile au o durată de utilizare limitată.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Excepţiile menţionate îşi au aplicaţie în reproducerea pe cale naturală (păduri şi alte resurse).dezvoltare). inclusiv cele împădurite. bălţile. iar orice creştere a valorii terenurilor tratată diferit e amortizarea privitoare la clădiri. la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor ocazionate de realizarea lor. O asemenea abordare se precizează că trebuie abordată astfel: − − terenurile şi construcţiile sunt două categorii distincte. recuperarea în întregime a cheltuielilor cu profitul realizat ca urmare a utilizării imobilizării (cercetare. iar valoarea neamortizată până la acea dată se va recupera pe durata normală de utilizare rămasă.Spre deosebire de terenuri. de regulă. iazurile care sunt rezultatul unor investiţii. 50 49 . lacurile. capacităţile puse în funcţiune parţial. a se înregistra ca mijloace fixe. . Sunt asimilate mijloacelor fixe şi se supun amortizării următoarele: • • investiţiile efectuate la mijloacele fixe (închiriate). se cuprind în grupa la care urmează. nu se amortizează. ele se includ în categoria imobilizărilor amortizabile. fiind de natură diferită judecata lor din punct de vedere contabil trebuie făcută diferit. constituie imobilizări amortizabile. amortizarea se va determina în funcţie de valoarea finală. precum şi terenurile. • 1 investiţiile efectuate la mijloacele fixe pentru îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali. cu excepţiile următoare: mijloace fixe aparţinând proprietăţii publice. de aceea. pentru care nu s-au întocmit forme de înregistrare ca mijloace fixe. în practică există anumite întreprinderi care nu consideră construcţiile ca imobilizări amortizabile pe cosiderentul că valoarea acumulată a construcţiilor şi terenurile pe care ele sunt construite nu se diminuează în timp. Plantaţiile tinere şi plantaţiile de protecţie sunt scutite de calculul amortizării până la trecerea pe rod a plantaţiilor tinere şi primii 5 ani pentru plantaţiile de protecţie. Amortizarea acestora se recuperează în maximum 10 ani. în sensul că terenurile trebuie înregistrate distinct. precum şi cele pentru realizarea lucrărilor minere subterane. de deschidere a zăcămintelor. La punerea în funcţiune cu ocazia recepţiei finale.

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Cheltuielile efectuate la mijloacele fixe pentru a fi considerate ca modernizare a acestora trebuie să aibă următoarele efecte: − − să îmbunătăţească efectiv performanţele mijloacelor fixe faţă de parametri funcţionali stabiliţi iniţial. fie la executarea unei anumite comenzi. care nu modifică parametrii tehnici iniţiali ai mijlocului fix. atâta timp cât servesc ca model la executarea producţiei de serie. animalele care nu au îndeplinit condiţiile pentru a fi trecute la animale adulte. de regularizare a scurgerii apelor pe 50 . investiţiile efectuate pentru realizarea lucrărilor minere. sondele situate în gaz. Nu sunt considerate mijloace fixe şi nu se supun amortizării următoarele: motoarele. sculele. • • • • • • • • prototipuri. indiferent de valoarea şi durata de utilizare. aparatele şi alte subansambluri de mijloace fixe procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparaţiilor de orice fel. de desecare. din afara perimetrelor de exploatare. indiferent de valoarea şi durata de funcţionare normal. În situaţii justificate. îmbrăcămintea specială. destinate apărării. precum şi sondele de cercetare geologică care au pus în evidenţă acumulări de hidrocarburi dar. agenţii economici sunt scutiţi de calculul amortizării cu avizul teritorial al Ministrului Finanţelor pentru următoarele active circulante: • • • ruinele trecute în conservare sau scoase definitiv din funcţiune. nu pot fi exploatate. mijloacele fixe în cadrul obiectivelor economice trecute în conservare pe o perioadă mai mare de 30 de zile. lucrările de îmbunătăţiri funciare şi de gospodărire a apelor. să asigure obţinerea de venituri suplimentare faţă de cele realizate cu mijloacele fixe iniţiale. cu caracter general de deservire. precum şi cele pentru foraj executate pentru exploatări. precum şi sondele de ţiţei şi gaze care nu se dau în producţie. construcţiile şi instalaţiile provizorii. instrumentele şi dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse în serie. la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Rezervele Minerale. precum şi accesoriile de pat. pădurile. capul unor zăcăminte de ţiţei. animale de îngrăşat. la echipamentul de protecţie şi de lucru. inclusiv seria zero sau sunt supuse încercărilor în vederea omologării la producător. contra inundaţiilor şi înlăturării excesului de umiditate şi anume: diguri şi canale principale. precum şi lucrările de combatere a eroziunii solului. păsările şi coloniile de albine. care din motive geologo-tehnice şi economice obiective. prospecţiuni geologice şi geofizice foraje pentru alimentarea cu apă care nu au dat rezultate.

apeductele.(1). permite repartizarea uniformă a cheltuielilor cu amortizarea asupra duratei de utilizare a unei imobilizări”1.(2) sau (3) (1) (2) (3) CA = 100 x100 n A = VxCA A= V n 1 51 51 . drumurile. 1997 unităţile care desfăşoară activităţi cu caracter economic amortizează mijloacele fixe utilizând unul dintre regimurile de amortizare: amortizare liniară. deoarece . podurile. în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ. În cadrul Direcţiei de Telecomunicaţii Iaşi se utilizează metoda amortizării liniare temporală. iar amortizarea anuală poate fi determinată după relaţia nr. Utilizarea regimului de amortizare accelerată se aprobă de către organul teritorial al Ministerului Finanţelor.54/aug. Competenţele de aprobare a amortizării liniare şi degresive revin Consiliului de Administraţie al agentului economic respectiv responsabilului cu gestiunea patrimoniului. infrastructura căii ferate. canalele navigabile.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale. tunelele de metrou. 3. 3. cea mai justificată economic. degresivă. amortizarea liniară îmbracă două forme: a) Amortizarea liniară temporală b) Amortizarea liniara funcţională (nu se practică în România) a) Amortizarea liniară temporală Potrivit amortizării liniare temporale cota de amortizare liniară se calculează prin divizarea lui 100 la numărul de ani a duratei de viaţă (n) a imobilizării . Metodele de amortizare practicate pentru determinarea şi repartizarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor pe durata de utilizare a acestora. precum şi celelalte căi de comunicaţii.relaţia nr.1 Regimuri de amortizare admise în România În România.3.. potrivit Legii nr. modificată şi completată prin Ordonanţa nr. Din punct de vedere al metodologiei de calcul.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale versanţi şi de corectare a torenţiilor destinate apărării terenurilor agricole ori silvice şi obiectivelor social-economice din zona apărată. considerată a fi cea mai apropiată de deprecierea reală a imobilizărilor şi prin urmare. accelerată. la propunerea organelor menţionate. Metoda amortizării liniare sau constante. Menţinerea metodelor utilizate pentru calculul amortismentelor în vederea comparării datelor de la un exerciţiu la altul este de asemenea prevăzută şi în legislaţia din România.

Anul N 5000 1000 1000 2.3 Planul de amortizare după sistemul liniar Nr.3.valoarea de intrare sau contabilă a imobilizării supuse amortizării.durata de viaţă a imobilizării. tradiţională şi simplă. Sistemul liniar constituie baza calcul a celorlalte sisteme de amortizare.000. Anul N 2000 1000 4000 5. Exemplu: Un mijloc fix intră în funcţiune cu o valoare de intrare de 50. Prezintă avantajul că atenuează tendinţa unităţilor patrimoniale de eludare a fiscalităţii. Amortizarea degresivă permite recuperarea accentuată a amortizării în primii ani de la punere în funcţiune. fiind cea mai folosită datorită uniformităţii. Anul N 3000 1000 3000 4. n .3 CA = 100 x100 = 20 % 5 A = 50. 52 Aceşti coeficienţi de multiplicare sunt stabiliţi astfel: − 1. Exerciţiul Valoarea Amortizarea Crt financiar imobilizării la începutul pe an cumulată exerciţiului 1.15/1994. respectiv de uzura morală.000. Anul N 1000 1000 5000 Valoarea netă contabilă 4000 3000 2000 1000 - Amortizarea liniară este clasică.000.000lei şi o durată normală de utilizare de 5 ani trebuie să fie amortizat. însă nu ţine seama de influenţa progresului tehnic.amortizarea anuală. Anul N 4000 1000 2000 3.000 x 20% = 10. 52 . V . Planul de amortizare după sistemul liniar se poate urmări în tabelul nr.5 dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizare este între 2 şi 5 ani.cota de amortizare liniară. Calculul amortizării are la bază regula fiscală care presupune corectarea ratei liniare cu coeficienţii multiplicativi stabiliţi prin Legea nr.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Unde: − − − − CA . A .000lei/an Tabelul 3. cheltuielilor exerciţiului şi a costurilor în timp.

Un mijloc fix (utilaj) achiziţionat la 1.3. Regimul de amortizare degresivă se aplică două variante determinate de data de intrare în funcţiune a mijlocului fix. Varianta AD2. încă din primii ani. cota de amortizare liniară se multiplică cu coeficientul 1. 2. Exemplu: 1. are acest principiu ca baza de calcul a amortizării anuale. pentru următorii ani.01. amortizabil pe durata de 5 ani. conţine şi influenţa uzurii morale care acţionează asupra mijloacelor fixe şi reflectă această uzură în calculul amortizării anuale. iar amortizarea medie anuală liniară va fi obţinută prin raportarea valorii rămase de recuperat la numărul de ani rămaşi. se calculează prin aplicarea aceleiaşi cote de amortizare degresivă asupra valorii rămase de recuperat până în anul de funcţionare în care amortizarea anuală rezultată. Amortizarea anuală. Varianta AD1 – fără influenţa uzurii morale.000lei. diferenţa în ani reprezentând influenţa uzurii morale.3. se calculează aplicând asupra valorii de intrare sau a valorii rămase actualizate a mijlocului fix. Astfel pentru mijloacele fixe intrate în funcţiune înainte de 31 decembrie 1993 se poate utiliza regimul de amortizare degresivă fără influenţa uzurii normale (AD1) iar pentru mijloacele fixe intrate în funcţiune după 31 decembrie 1993 poate fi folosit regimul de amortizare degresivă cu influenţa uzurii morale (AD2).0 dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizare este între 5 şi 10 ani.5 astfel: 1 53 53 . Acest regim este specific unei politici de stimulare a investiţiilor. Cota de amortizare liniara = 100 x100 = 20 % 5 Durata normală de utilizare este de 5 ani. cota de amortizare degresivă corespunzătoare”1.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale − − 2. Din acel an de funcţionare şi până la expirarea duratei de funcţionare se trece la amortizarea liniară. este egală sau mai mică cu/decât amortizarea anuală.2002 a cărui valoare de intrare este de 15. a celei mai mari părţi de capitaluri imobilizate. care la rândul ei poate fi reinvestită. Varianta AD1. varianta AD2 permite amortizarea valorii de intrare a mijloacelor fixe într-o perioadă de timp mai mică decât perioada duratei normale de utilizare. care nu conţine influenţa uzurii morale. Planul de amortizare degresivă varianta AD1 este prezentat în tabelul nr.5 dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizare este între 10 şi 20 ani. “Principiul de bază al amortizării degresive constă în modul diferit de calculare a amortizării anuale faţă de regimul liniar şi anume: amortizarea anuală degresivă pentru primul an de funcţionare. Aceasta se determină din raportul dintre valoarea rămasă de recuperat şi numărul de ani de funcţionare rămaşi. în funcţie de care. Spre deosebire de varianta AD1.000. pentru că permite recuperarea.

animalelor. Planul de amortizare degresivă varianta AD2 este prezentat în tabelul nr. Tabelul nr. plantaţiilor” Amortizarea lunară aferentă fiecărui an Amortizare lunara = Amortizare a anual ă 12 54 2.2010 cu o valoare de 3000 lei are o durată normală de utilizare de 8 ani.3 Plan de amortizare degresivă .4. Aa = amortizarea anuală.01. D N = 8 ani (durata normală de utilizare) 54 . Un mijloc de transport care a intrat în unitate la data de 1.5 = 30 % Unde: − − − CA = cota de amortizare liniară.3. mijloacelor de transport.varianta AD1 Anul Calculul amortizării anuale 1500 x 30% 1050 x 30% 735 x 30% < 735 : 3 ani 735 : 3 ani 735 : 3 ani Total Valoarea degresivă a amortizării 450 315 245 245 245 1500 Valoarea rămasă 1050 735 490 245 0 - 2009 (I) 2010 (II) 2011 (III) 2012 (IV) 2013 (V) Înregistrarea lunară în contabilitate este: 6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” 2813 “Amortizarea instalaţiilor.3. Cad1 = cota de amortizare degresivă.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Cota de amortizare în regim degresiv = 20 x1. Varianta AD2 cu influenţa uzurii morale.

3. K= coeficient multiplicare. 100 x 2 = 25% 8 − Rd = Dr = 100 100 = = 4 ani Rd 25 − DI = durata de utilizare în cadrul căreia se realizează amortizarea integrală: D I = D N − DR Tabelul nr.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale D R = durata aferentă regimului liniar.4 Plan de amortizare degresivă – varianta AD2 Anii Valoarea contabilă Amortizare Amortizare cumulată I 3000 750 750 (2002) II 3000 750 1500 (2003) III 3000 750 2250 (2004) IV 3000 750 3000 (2005) V-VIII Nu se mai calculează 55 Valoarea rămasă 2250 1500 750 0 Analizând varianta amortizării degresive ce ţine cont de uzura morală (AD2) se poate desprinde concluzia că recuperarea valorii de intrare este mai rapidă. recalculată în funcţie de rata medie de amortizare degresivă. Aceasta permite repartizarea valorii de intrare pe 55 . Rl = rata anuală liniară. Rd = Rlxk Unde: − − Rd = rata anuală degresivă.

“Competenţa de aprobarea utilizării regimului de amortizare accelerată revine Ministerului Finanţelor. iar în următorii ani cheltuielile sunt mult mai mici. Vânzare prin licitaţie publică. 5. în primul an. 4. Contabilitatea ieşirilor de imobilizări corporale Căile de ieşire a imobilizărilor corporale din patrimoniul unei unităţi sunt: 1. Amortizările anuale pentru exerciţiile următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat.4. avem o cheltuială foarte importantă cu amortizarea. Amortizate parţial. Vânzare directă. Deci. Fiscal. Prin aport la capitalul altor întreprinderi. în cheltuielile a unei amortizări anuale de 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv. respectiv. pentru a beneficia de avantajele fiscale ale acestui regim de amortizare. această variantă oferă posibilitatea reînnoirii mult mai rapide a mijloacelor fixe. 3. prin raportare la numărul de ani de utilizare rămaşi.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale o perioadă de timp mai mică decât cea normală cu numărul de ani reprezentând influenţa uzurii morale. Ieşirea prin dezmembrare cu cheltuieli şi venituri. 2. Prin scoaterea din funcţiune: − − − Amortizate integral. la propunerea adunării generale a asociaţilor la societăţile comerciale şi. Prin cesiune (vânzare): − − 3. Prin donaţii. a consiliului de administraţie la regiile autonome”1. Prin lipsuri la inventar: − Amortizate parţial – neimputate. Interesul fiscal al acestui tip de amortizare se manifestă în măsura în care. este preferabil să fie utilizat pentru imobilizări cu o durată de viaţă normală foarte scurtă sau să se renunţe la ele imediat după primul an de funcţionare. Amortizarea accelerată constă în includerea în primul an de funcţionare. 1 56 56 . după regimul liniar.

parţial – 1800 lei. Casarea mijloacelor fixe se face de către o comisie numită de organul care a aprobat scoaterea din funcţiune. cu respectarea dispoziţiilor legale. Amortizate parţial – imputate (când fapta este de natură penală). pe o perioadă de maximum 5 ani sau diminuează capitalurile proprii. Se înregistrează şi cheltuielile cu dezmembrarea de 150 lei. În cazul nerecuperării integrale. Mijloacele fixe ies din funcţiune dacă sunt aprobate de Consiliul de Administraţie sau de responsabilul cu gestiunea patrimoniului. 57 REGISTRU JURNAL 57 . În momentul ieşirii mijloacelor fixe din patrimoniu prin casare. Diferenţa rămasă neacoperită se include în cheltuielile excepţionale. fie prin casare. 2. acestea se valorifică prin vânzarea componentelor sau utilizarea lor pentru executarea altor mijloace fixe din unitate.2010 se casează o instalaţie de lucru cu valoarea de intrare de 2000 lei.2010 se casează aparatură birotică complet amortizată având valoarea de intrare în La data de 7. Durata recuperării şi anuităţilor de acoperire a valorii neamortizate se stabilesc de către Consiliul de Administraţie al agentului economic. cât şi pentru cele cu valoare de intrare rămasă nerecuperată. respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului. în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ. sau negociere directă. Evaluarea componentelor este realizată de către comisia de casare.04. În urma dezmembrării se recuperează piese de schimb în valoare de 250 lei. Această măsură se aplică atât pentru mijloacele fixe cu valoare de intrare complet amortizată. În urma dezmembrării mijloacelor fixe. pe cale amortizării a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din funcţiune. Aprobarea scoaterii din funcţiune este urmată de procedura de valorificare fie prin vânzare (licitaţie. amortizată patrimoniu de 4000 lei. valoarea de intrare a acestora în patrimoniu poate să nu fie complet recuperată pe calea amortizării.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale − − Amortizate parţial – imputate (când fapta nu este penală). La data de 3. nedeductibile fiscal.04. Operaţii: 1. agenţii economici asigură acoperirea valori amortizate din sumele rezultate în urma valorificării acestora. Persoanele juridice fără scop lucrativ amortizează numai acele mijloace fixe pe care le folosesc în activităţile desfăşurate în scopul obţinerii de profit pentru care sunt plătitoare de impozit pe profit. cu viza contabilului şef sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.

04 2002 Nota contabila nr.e Ulterior.d 7.03 2002 Document 3 PV de scoatere din funcţiune Factura nr. cheltuielile şi veniturile care intervin 58 .04 2002 % 2813 6721 2131 % 1850 150 30 2000 2.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Nr.32 3014 7728 250 250 2.636774 Explicaţii 4 Se casează aparatură birotică amortizată integral Se înregistrează cheltuieli ocazionate de casare Se înregistrează piese de schimb recuperate Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli Se scoate din evidenţă mijlocul fix Simbol conturi Debit Credit 5 6 2814 214 Sume Debit 7 4000 Credit 8 4000 2.43 PV de scoatere din funcţiune 6873 2813 100 100 2. Crt. 1 1. Data 2 1.5 2. Ca atare.a 7. în 6811 maxim 5 ani conform aprobării AGA sau a Consiliului de Administraţie se înregistrează anual cheltuielile în avans 58 471 30 Câştigurile sau pierderile generate de vânzarea unor imobilizări (care sunt considerate nerentabile) nu fac parte din operaţiile de producţie sau comercializate.c 7.04 2002 % 628 4426 401 % 150 28.b 7.5 178.04 2002 Nota contabila nr.

TVA 19%.000lei) atunci ele vor fi menţinute în evidenţa contabilă ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar.04.000. După ce au fost amortizate integral.04 2002 PV de Descărcarea % 2123 % 2600 scoatere gestiunii 2813 2400 din 6583 200 funcţiune În situaţia în care există mijloace fixe a căror valoare de intrare este inferioară plafonului valoric minim necesar pentru ca un bun să fie considerat mijloc fix (HG nr. Operaţii: 4. aparatură birotică. Se vinde un mijloc de transport la data de 12. vor folosi conturile: 6721 “Cheltuieli privind activele cedate” şi 772 “Venituri din operaţii de capital”. reflectate în analitic distincte ale conturilor de gestionarea ale imobilizărilor corporale. Bunul va fi trecut la mijloace fixe de natura obiectelor de inventar şi Consiliu de Administraţie decide recuperarea valorii în următoarele 12 luni.1 “Mobilier.172492 Vânzarea efectivă a mijlocului de transport 461 % 7583 4427 1666 % 1400 266 3. Ele vor rămâne în continuare în evidenţă ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar până la casare sau cesiune. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale de natura obiectelor de inventar” 59 2814.b 12.2001 privind stabilirea valori de intrare a mijloacelor fixe arată că acest plafon este de 8.1 “Amortizarea altor imobilizări corporale de natura obiectelor de inventar” 59 − .04. preţul de vânzare negociat este de 1400 lei. aceste mijloace fixe se scot din evidenţa contului care evidenţiază mijlocul fix şi se trec la obiecte de inventar. Societăţile care nu aplică Planul de conturi general în conformitate cu IAS.2010 care valoarea de intrare de 2600 lei amortizat 2400.04 2002 Factura nr. Mijloacele fixe care nu au însuşiri comune obiectelor de inventar cum ar fi clădiri.04.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale în acest caz sunt excepţionale şi se înregistrează prin intervenţia conturilor 6583 “Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital” (cu valoarea rămasă de amortizat) şi 7583 “Venituri vânzarea activelor şi alte operaţii de capital”. construcţii .24 din 25. Operaţii: 3. mijloace de transport nu vor fi trecute la obiecte de inventar. La 31. Analiticele sunt: − 214.a 12. 3. pentru care amortizarea cumulată era de 432 lei.2009 societatea are un mijloc fix a cărui valoare de intrare a fost de 600 lei.

care vor fi folosite la toate nivelurile decizionale ale conducerii şi controlului activităţilor organizaţiei”1. în vederea colectării şi prelucrării datelor necesare producerii informaţiilor. clasifică. Există două aspecte relevante ale sistemelor moderne de afaceri: •importanţa comunicării între subsistemele unităţii înainte de luarea unei anumite decizii. procesează. asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind: fondurile fixe şi calculul amortizării acestora. rezultatele financiare. analizează şi comunică informaţii financiare relevante.a 31.1 2814. Sistemul financiar-contabil al Direcţiei de Telecomunicaţii Prahova răspunde de organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii valorilor patrimoniale.000 432 140. mijloacele circulante.1 432 140.30 Separarea în analiticul distinct al bunului şi amortizării cumulate Amortizarea în fiecare din următoarele 12 luni 214.b CAP. Un sistem informaţional contabil acumulează. asigură 1 60 60 .5 Analiza sistemului informaţional privind gestiunea imobilizărilor corporale la “Direcţia de Telecomunicaţii Prahova” Sistemul informaţional contabil este un subsistem al sistemului informaţional pentru conducere şi este definit ca “un set de resurse umane şi de capital.1 214 600 600 281 6811 2814.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 4. iar un sistem informaţional pentru conducere desfăşoară aceste funcţii pentru toate tipurile de informaţii ce afectează operaţiunile unei unităţi economice.04 2002 Nota contabilă nr. investiţiile. •rolul vital jucat de subsistemele de contabilitate în generarea informaţiei ce ajută alte subsisteme în luarea de decizii. cheltuielile de producţie sau circulaţia şi calculul conturilor.000 4. investite într-o unitate economică.

• STOCTEL – produs program pentru gestiunea stocurilor – versiunea 2002. oportunitatea şi economicitatea operaţiunilor. 61 . potrivit legii. astfel: • IP . organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale. Sistemul informaţional privind gestiunea de imobilizări corporale este o componentă a sistemului informaţional financiar-contabil. În cadrul aplicaţiei IMOTEL. Versiunile aplicaţiilor sunt puse la dispoziţia sucursalelor şi Administraţiei Centrale de către Direcţia Tehnologia Informaţiei. întocmeşte situaţia principalilor indicatori economico-financiari lunari. precum şi calculul amortizării lor – versiunea 2002.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale respectarea cu stricteţe a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului şi ia toate măsurile legale pentru reîntregirea acestuia în cazul în care acesta a fost păgubit. • C53 (CONCX) – produs program pentru centralizarea tuturor fişierelor cuprinzând balanţele de verificare ale sucursalelor necesare pentru obţinerea Balanţei de Verificare centralizate – versiunea 2002. întocmeşte lunar balanţa de verificare pentru conturile sintetice şi analitice şi urmăreşte concordanţa dintre acestea. pentru operarea mişcărilor din Registrul de Inventar al imobilizărilor corporale. • IMOTEL – produs program pentru evidenţa imobilizărilor corporale şi necorporale. • EVIPAR – produs program de evidenţă a partenerilor pentru operaţiunile reflectate în conturile debitoare/creditoare (clienţi. operaţie care se defalcă în conformitate cu natura acestor intrări. bilanţurile trimestriale şi anuale şi coordonează întocmirea raportului explicativ la acestea. urmăreşte definitivarea. conturi de trezorerie etc. necesitatea. a rezultatelor inventarierii. se definesc următoarele tipuri de operaţii ce definesc aceste mişcări: 61 I – Intrări de imobilizări corporale. Aceasta are obligaţia actualizării aplicaţiilor informatice în funcţie de solicitările Direcţiei Executive Financiare şi a modificărilor prevederilor normelor legale.) – versiunea 2002.intrări de imobilizări corporale prin procurări directe de la furnizori. pentru obţinerea balanţei de verificare şi a situaţiei financiare sunt: • CONTEL – produs program de contabilitate generală – versiunea 2002. împreună cu instrucţiunile de utilizare. • SALTEL – produs program de evidenţă a personalului şi calculul drepturilor salariale – versiunea 2002. exercită controlul financiar preventiv privind legalitatea. Aplicaţiile informatice folosite de către Direcţia de Telecomunicaţii Prahova. furnizori.

modificări de valoare de imobilizări corporale constatate plusuri la inventar.modificări de valoare de imobilizări corporale ieşite prin casare. 62 . • CI – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale intrate prin investiţii centralizate.modificări de valoare de imobilizări corporale ieşite prin vânzări. • EN .ieşiri de imobilizări corporale prin transfer către alte sucursale. • IG .intrări de imobilizări corporale rezultate din casări. • EV . •MD . • IT – intrări prin transfer de la alte sucursale. • IR .ieşiri de imobilizări corporale de natura obiectelor de inventar. astfel: • EA . operaţie care se defalcă în funcţie de natura acestor ieşiri.modificări de valoare de imobilizări corporale intrate prin transfer de la alte sucursale. C – Modificare cantitate (modificări cantitative asupra unei imobilizări corporale cu implicaţii asupra valorii de inventar. pentru operaţii care se defalcă în funcţie de natura acestor modificări: •MP – modificări de valoare de imobilizări corporale intrate prin procurări directe de la furnizori. •MV .modificări de valoare de imobilizări corporale intrate din dezmembrări. casări. •MT . •MM . a valorii amortizate a imobilizării corporale). E – Ieşiri de imobilizări corporale. dezmembrări. •MR .ieşiri de imobilizări corporale prin casare. astfel: • CP – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale intrate prin achiziţii directe de la furnizori. •ME . operaţii care se defalcă în funcţie de 62 natura acestor modificări.modificări de valoare de imobilizări corporale intrate prin investiţii centralizate.modificări de valoare de imobilizări corporale ieşite prin transfer la alte sucursale.modificări de valoare de imobilizări corporale intrate prin donaţii sau subvenţii.intrări de imobilizări corporale constatate plusuri în gestiune.ieşiri de imobilizări corporale constatate lipsuri în gestiune la inventariere.intrări de imobilizări corporale prin donaţii sau subvenţii. • IC .modificări de valoare de imobilizări corporale constatate lipsuri în gestiune la inventariere.ieşiri de imobilizări corporale prin vânzare. •MC . • EL .Contabilitatea Imobilizărilor Corporale • ID .intrări de imobilizări corporale prin investiţii centralizate. •MI . M – Modificare de valoarea de inventar. • ET . •ML .

• CL – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale constatate plusuri la inventariere. • CR – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale intrate prin casări. dezmembrări. • CV – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale ieşite prin vânzări. trecerea de la o stare la alta a unei imobilizări corporale: • Neamortizate • Nesupuse amortizării • Amortizate integral • Casate neamortizate • Necuprinse în patrimoniu • Conservate 63 Concluzii 63 . • CM – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale constatate lipsuri la inventar. • CE – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale ieşite prin transfer către alte sucursale. • CC – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale ieşite prin casare. S – Modificare stare.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale • CD – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale intrate din donaţii şi subvenţii. • CT – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale intrate prin transfer de la alte sucursale.

. Ionaşcu I. Editura de Vest. ofera spatiul si conditiile necesare desfasurarii activitatii economice. Contabilitate şi control de gestiune. Bucureşti. Control financiar. Ionaşcu I.... BLIOGRAFIE 1. Editura A92. Bucureşti. vol I. Existenta acestora. Imobilizarile corporale reprezinta baza desfasurarii oricarei activitati economice. Editura Eficient. 2000 5. Bucureşti. Deva. 2000 2. Pentru a reflecta în contabilitate transmiterea treptata a valorii imobilizarilor asupra produselor si lucrarilor executate. înregistrându-se diferente din reevaluare. 2001 4. Editura Sedcom Libris. 1995 10. Grosu C. Editura Economică. Chirică L. Teorii.. Societatea comerciala “Delia” COM SRL a achizitionat prin eforturi propri imobilizarile corporale aflate în gestiune. 2001 64 . Bilanţ contabil. vol II. Iaşi 1999 64 12. Editura Sedcom Libris. 1997 3. Contabilitate financiară II. imobilizarile sufera deprecieri de valoare. Georgescu I. Control financiar. Tratat de contabilitate financiară. Daca la sfarsitul anului. Contabilitate financiară. Iaşi. concepte. Contabilitatea financiară în noul sistem contabil. vol II... Dumitrean E. deci elemente ale activului patrimonial. Tratat de contabilitate. Iaşi. Diaconu A. Imobilizarile corporale sunt unul din elementele “vitale” ale unei întreprinderi. Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii.I.. 2000 6.. standarde. usureaza procesele economice. Boulescu M. Bucureşti.... imobilizarile corporale se supun reevaluarilor periodice.. Aplicaţii.. Editura Sedcom Libris. Curs complet de contabilitate şi fiscalitate. 2001 8. 1998 11. Feleagă N. “Conturile anuale în societăţile comerciale”. Datorita calitatii ridicate si a eficientei imobilizarilor corporale achizitionate. si-a sporit foarte mult vânzarile.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Activele imobilizate corporale reprezinta mijloace economice. se înregistreaza amortizarea acestora. Editura Polirom. De asemenea. Iaşi. Iaşi. Timişoara. Ghiţă M.. Horomnea E. 1996 7. Băbăiţă V. vol. calculata liniar. Editura Economică. Budugan D. Editura Economică. cifra de afaceri. Dumitrean E. societatea comerciala si-a marit capitalul social. Epuran M. Iaşi. accelerat sau degresiv. Editura Sedcom Libris. destinate sa serveasca societatii pe durata îndelungata. Bostan I. Feleagă N... Editura Intelcredo. 1994 9. se înregistreaza provizioane de depreciere.

U. 33. Contabilitatea cheltuielilor agenţilor economici. 2000 22. Editura Junimea.O.1997 privind stimularea investiţiilor directe (M. Editura Intelcredo. Analiză economico-financiară. Stoian A..Cuza”. *** Ghid practic a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. *** O. Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei. Editura Polirom. Cucui N. vol I.92/30... Vol. vol I.nr. Contabilitatea Întreprinderilor.. Analiza economico-financiară. Băicuşi A. Bucureşti 2001 29.1997).I. pentru modificarea şi completarea Legii nr.nr. Iaşi.12. Editura Fundaţiei “Andrei Şaguna”. Analiza performanţelor economico financiare ale întreprinderii.. Toma C. Mironiuc M..G. Analiza şi proietarea sistemelor informaţionale economice. Contabilitate generală. Deva. Conturile anuale şi imaginea fidelă în contabilitatea românească. Amortizarea capitalului. Breviar. Bucureşti 1995 30.1998). II. Iaşi. Iaşi.I..909/29. Contabilitate şi gestiune fiscală. Scorţescu Gh. Deva. 1994 27. Istrate C. Contabilitatea financiară a întreprinderi. Petriş R. Popa Ş..4/8.. Editura Fundaţiei Economice “Gheorghe Zane”. Bazele contabilităţii. Pătruţ V. Possler L. Iaşi.nr. Editura Polirom. 1988 21. Managementul contabilităţii româneşti.. Constanţa 2001 24. Îndrumar practic. nr. Bucureşti. Bucureşti 1996 15. Iaşi. Contabilitatea în comerţul exterior. Parte I. Horomnea E.. 2000 14. Iaşi.G.12.54/1997 (M. 65 . Editura Intelcredo. Editura Gorun. Petriş R. Eitura Tipo Moldova.. Stănescu C.. Băicuşi A. Işfănescu A. 1994 18. *** H... Stănescu C. Bucureşti 2001 32....386/30. modificată şi completată prin O. 1999 17. *** O.1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 15/1994. Contabilitate financiaă aplicată în 2000.nr. Iaşi..O. Tribuna econoomică. 2001 23. Editura Junimea. Editura Economică. 34. 2000 20. 1998 19.12.G. Vişan D.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 13. 1999 16. Edictura Economică.54/1997... Editura Mărgăritar.. Editura Economică..01. Pântea P.G. Tabără N. Bucureşti 1996 28.. Oprea D. Pop A. Conturile anuale în procesul deciozional. 65 35. Iaşi 2001 26.1997).15/1994 (M. *** Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.225/30 aug.O. Editura Economică. Lambru Gh. *** Stadardele Internaţionale de Contabilitate 2001 31. Editura Fundaţiei Chemarea.I.. Iaşi 2001 25. Işfănescu A. Universitatea “Al.

G.02. 38.G.09. privind modificarea şi completarea Legii 15/1994. pentru aprobarea O.1999) privind facilităţile fiscale suspendate din O.12.424/25. 42.nr.32/26. *** Legea nr.1999.2001 privind valoarea de intrare a mijloacelor fixe.95/18.G.G.nr.U.1999.4/1998. 39. *** H. pentru stabilirea valorii amortizării incluse în cheltuielile de exploatare pe anul 1998”. 66 agenţii economici din domeniul transporturilor.G.182/1998 stabiind punerea în relaţie a amortizării cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de bază. *** O.G.12. pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe.nr.1998) pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionarea mijloacelor fixe.09. cu referire la stimularea investiţiilor directe.223/10.241/14.03.266/1994.1.nr.1999 (M. construcţiilor speciale şi terenurilor.40/29.12.1999). 47.983/1998. privind stimularea investiţiilor directe.01.1998 pentru aprobarea O.361/24.U.O.O. aprobată şi modificată prin Legea nr.127/26.241/1998 45. 37. 46. pentru amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.1998 privind reevaluarea clădirilor. *** H.G. *** Norme elaborate de Ministerul Finanţelor cu nr. pentru eşalonate a valorii neamortizate în cheltuielile excepţionale.O.54/1997. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1.350 249/15.1998 (M.G. fără obligaţia includerii 66 .01. pentru agenţii economici din industrie. aprobaţă prin Legea nr. 44.02.U.964/23. construcţiilor speciale şi terenurilor. 40.12.483/16.01.nr.01.92/1997.1999 (M.92/1997.25/29.G. nr.983/29.02. cu capital integral de stat. când se abrogă H.O. *** H.O. *** H.12. din care precizările cele mai semnificative sunt: unităţile pot proceda la reevaluarea clădirilor.G.19/28. Partea I nr.U. care sunt în patrimoniu la 30. indiferent de forma de organizare.nr.04.G.1999 pentru modificarea şi completarea H.1998.03.1998 (M. *** Legea 227/4.1999. 41.1998) pentru aprobarea “Normelor metodologice privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe deţinute de agenţii economici.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 36.12.587/14.nr. *** O.06. *** H.520/30. *** O.G.nr.1999 şi Comisia Naţională pentru Statistică cu nr. *** O.G.1998 (M. 68 43. indiferent de forma de organizare fără obligaţia includerii eşalonate în cheltuielile de exploatare a valorii neamortizate.U. privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe deţinute de agenţii economici.1998).G.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful