Sunteți pe pagina 1din 2

A C T A D I T I O N A L NR.

2
La contractul nr. 27 din 18 februarie 2010

1. Părţile contractante
Între
S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R SA, cu sediul Bucuresti, str. Calea Serban Voda nr.
282, telefon 0744290899,fax ______________ cod unic de inregistrare RO 3596251,
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/5308/1992 cont RO
63BRDE 441SV14981974410 ,deschis la BRD ,reprezentata prin D-
nul Aprodu Marius in calitate de beneficiar,pe de o parte
şi
S.C. MARELVI CONSTRUCT SRL, cu sediul în Suceava, Aleea Dumbrăvii nr.57,
telefon 0720/222050, fax 0720/112296, având C.U.I. RO 7537320, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J33/756/1995, având contul bancar RO02 BRDE
340S V031 7681 3400 deschis la B.R.D. Suceava şi RO42 BTRL 0340 1202 3938
42XX deschis la Banca Transilvania Suceava, reprezentată prin Bucşă Pavel, având
funcţia de administrator, în calitate de executant, pe de alta parte
S-a incheiat prezemtul act aditional la contractul de executie de lucrari nr. 27
din 18 februarie 2010.

Art. 1 Valoarea contractului nr. 28 din 18.02.2010 se suplimenteaza cu suma


de 1572.65 lei fara T.V.A. la care se adauga T.V.A. in suma de 298.30
lei,reprezentand contravaloarea lucrarilor suplimentare executate cf. ofertei anexate.
Art. 2 Celelalte articole ale contractului nr. 27 din 18.02.2010 raman
neschimbate.
Art. 3 Prezentul act aditional s-a incheiat in doua exemplare,cate unul pentru
fiecare parte,avand valoare juridica egala si intra in vigoare la data semnarii lui de
catre parti.

Data : 29.03.2010
Beneficar, Executant,

S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. MARELVI CONSTRUCT


BUCURESTI SUCEAVA

DIRECTOR , ADMINISTRATOR
APRODU MARIUS Pavel Bucsa
A C T A D I T I O N A L NR. 3
La contractul nr. 27 din 18 februarie 2010

1. Părţile contractante
Între
S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R SA, cu sediul Bucuresti, str. Calea Serban Voda nr.
282, telefon 0744290899,fax ______________ cod unic de inregistrare RO 3596251,
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/5308/1992 cont RO
63BRDE 441SV14981974410 ,deschis la BRD ,reprezentata prin D-
nul Aprodu Marius in calitate de beneficiar,pe de o parte
şi
S.C. MARELVI CONSTRUCT SRL, cu sediul în Suceava, Aleea Dumbrăvii nr.57,
telefon 0720/222050, fax 0720/112296, având C.U.I. RO 7537320, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J33/756/1995, având contul bancar RO02 BRDE
340S V031 7681 3400 deschis la B.R.D. Suceava şi RO42 BTRL 0340 1202 3938
42XX deschis la Banca Transilvania Suceava, reprezentată prin Bucşă Pavel, având
funcţia de administrator, în calitate de executant, pe de alta parte
S-a incheiat prezemtul act aditional la contractul de executie de lucrari nr. 27
din 18 februarie 2010.

Art. 1 Valoarea contractului nr. 28 din 18.02.2010 se suplimenteaza cu suma


de 2070.84 lei fara T.V.A. la care se adauga T.V.A. in suma de 393.46
lei,reprezentand contravaloarea lucrarilor suplimentare executate cf. ofertei anexate.
Art. 2 Celelalte articole ale contractului nr. 27 din 18.02.2010 raman
neschimbate.
Art. 3 Prezentul act aditional s-a incheiat in doua exemplare,cate unul pentru
fiecare parte,avand valoare juridica egala si intra in vigoare la data semnarii lui de
catre parti.

Data : 29.03.2010
Beneficar, Executant,

S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. MARELVI CONSTRUCT


BUCURESTI SUCEAVA

DIRECTOR , ADMINISTRATOR
APRODU MARIUS Pavel Bucsa