Sunteți pe pagina 1din 8

Nu judecaţi oamenii după cei cu care se adună. Nu uitaţi că Iuda avea amici ireproşabili.

(Ernest Hemingway)

ISSN 1857-3185

VINERI
16 ianuarie
2009
Anul VIII
nr. 1 (260)
Săptămînal juridic 8 pagini - 2.50 lei
E-mail: dreptul_pravo@yahoo.com
FONDATORI: Redactor-şef: Reporteri: Irina BUREA, Jurist: Vitalie MODRÎNGĂ
Universitatea de Stat din Moldova Gheorghe AVORNIC
Stelina Ciobanu, Redactor-stilizator: Cornelia SAMSON
Uniunea Juriştilor din Moldova Laura Dumbravă Machetator: Maria Bondari

Migranţii moldoveni vor fi Vremea rece De sărbători


informaţi cum să favorabilă pentru medicii au fost
transmită banii în ţară hoţi cei mai solicitaţi
pag. 3 pag. 4 pag. 5

Corporaţia “Provocările Mileniului” Cetăţenii


moldoveni vor
a reconfirmat eligibilitatea putea face
studii
Republicii Moldova pentru asistenţa postuniversitare
în Spania

financiară în anul curent


Ambasada Regatului Spaniei
în Republica Moldova cu sediul
la Bucureşti va oferi tinerilor din
Republica Moldova, absolvenţi
Corporaţia „Provocările Mileniului” a reconfirmat decizia privind eligibilita- ai instituţiilor de învăţămînt su-
perior, burse pentru Masterat în
tea Republicii Moldova pentru asistenţa financiară deplină din fondurile MCC Diplomaţie şi Relaţii Interna-
pentru anul 2009, anunţă Serviciul de presă al preşedintelui Republicii Moldova. ţionale, pe anul de studii 2009-
Potrivit sursei citate, Corporaţia şi-a reconfirmat poziţia printr-o scrisoare 2010.
adresată lui Vladimir Voronin de către directorul executiv al MCC John Da- Ludmila Pavlov, şefa Direcţi-
ei relaţii internaţionale şi integra-
nilovich. Totodată, în scrisoare se menţionează că eligibilitatea nu garantează re europeană din cadrul Ministe-
finanţarea de către MCC, însă constituie o etapă esenţială în acest proces, iar rului Educaţiei şi Tineretului,
Republica Moldova trebuie să rămînă eligibila pînă la semnarea Programului a menţionat pentru agenţie că
„Compact”. În context sînt evidenţiate cîteva aspecte importante. solicitanţii trebuie să aibă studii
superioare şi să cunoască limba
Astfel, pentru ca Republica Moldova să rămînă eligibilă în continuare pen- spaniolă la nivel mediu.
tru fondurile respective trebuie să înregistreze evoluţii la capitolele reducerea Solicitanţii vor adresa cere-
sărăciei, stimularea creşterii economice, desfăşurarea corectă a viitoarelor ale- rea Agenţiei spaniole de coope-
geri parlamentare şi intensificarea eforturilor în vederea combaterii traficului de rare internaţională. Candidaţii
vor susţine proba de admitere la
fiinţe umane. Misiunea diplomatică a Spaniei
Totodată, John Danilovich a apreciat eforturile care deja au fost întreprin- la Bucureşti.
se pentru implementarea cu succes a programului Preliminar pe Ţară şi pentru Doritorii de a candida pentru
îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova întru realizarea re- burse de studii vor putea depune
dosarele la Ambasada Spaniei
formelor, fapt care va contribui la avansarea ulterioară spre etapa de negociere, pîna la 31 ianuarie 2009.
finalizare şi semnare a Programului „Compact”.

Sindicatele din Moldova pledează pentru


crearea în ţară a unui tribunal al muncii
Sindicatele din Moldova intenţionează să obţină de la judecată durează ani întregi, oamenii nu vor să meargă la
viitoarea legislatură a parlamentului crearea în ţară a unui judecată, se ciocnesc cu cazuri de corupţie, cheltuiesc banii,
tribunal al muncii – un organ de drept care va soluţiona de aceea există mari probleme”, a mentionat Oleg Budza,
disensiunile între angajat şi angajator. În actualul parlament vicepreşedinte Confederaţia Naţională a Sindicatelor.
această iniţiativă nu a fost susţinută. Cu această iniţiativă de creare a tribunalului muncii sin-
De mai mulţi ani sindicatele înaintează ideea creării în dicatele au ajuns pînă la conducerea parlamentului. Acolo
Moldova a unui tribunal al muncii, unde litigiile sînt so- le-a fost propusă o alternativă – mediaţie, adică rezolvarea
luţionate de reprezentanţii angajatorului, ai angajatului şi problemelor de muncă în afara sistemului judiciar cu parti-
de către un judecător profesionist. Argumentul lor principal ciparea unui mediator. Dar, potrivit reprezentanţilor sindi-
este experienţa statelor europene. În Irlanda, după 5 ani de catelor, în aşa mod disensiunile pot dura la fel de mult ca
la începerea activităţii tribunalului, numărul cazurilor de în- şi în judecată.
călcări ale legislaţiei muncii s-a redus cu 90 la sută. Potrivit “Vom înainta încă o dată această propunere. Chiar şi la
legii de acolo, deciziile tribunalului trebuie să fie executate întîlnirile cu candidaţii la alegeri, cu cei care apoi vor intra
în termen de 10 zile după adoptare, iar deciziile sînt apro- în parlament, peste tot vom vorbi despre această problemă.
bate în cîteva zile. Sistemul tribunalului muncii permite reducerea corupţiei,
“Nu vreau să arunc cu pietre în ograda angajatorilor, urgentarea soluţionării problemelor şi obţinerea obiectivi-
dar uneori încalcă legea în mod intenţionat. Şedinţele de tăţii”, a subliniat Oleg Budza. Începe ziua cu DREPTUL!
2 VINERI, 16 ianuarie 2009 Actual Dreptul

u Flash
Ambasada Italiei la Chişinău testează
Migranţii moldoveni vor să rămînă în ţările UE
mecanismul de perfectare a vizelor Migranţii moldoveni care ză la peste 2 mld
Ambasada Italiei la Chişinău testează, în prezent, meca- lucrează în ţările UE declară USD, ţinînd cont de
nismul de perfectare a vizelor pentru cetăţenii moldoveni în că nu se vor întoarce acasă creşterea continuă a
vederea iniţierii prestării cît mai curînd posibil a serviciilor chiar dacă salariul lor va fi acestora pe parcur-
consulare. mai mic cu 20-30%. Acest sul primelor nouă
Declaraţia a fost făcută la 14 ianuarie de către ambasadorul fapt este menţionat în Son- luni ale anului 2008.
italian în Moldova Stefano De Leo, în cadrul unei întrevederi
dajul privind migraţia şi re- Fiind convertit în
cu şeful diplomaţiei moldoveneşti Andrei Stratan.
Şeful misiunii diplomatice italiene a precizat că mecanis- mitenţele în perioada 2007- lei moldoveneşti şi
mul presupune simplificarea substanţială a procedurii de ob- 2008, realizat de Centrul de ajustat la rata infla-
ţinere a vizelor, inclusiv reducerea duratei de soluţionare a investigaţii sociologice şi ţiei, acest volum de
solicitărilor. Potrivit ambasadorului, imediat după ce sistemul marketing CBS-AXA. Direc- remitenţe a sporit
va trece cu succes testarea, opinia publică din Moldova va fi torul CBS-AXA Ion Jigău a cu 8% faţă de 2007.
anunţată oficial despre startul activităţii Consulatului italian. spus că diferenţele de salarii În raport cu PIB,
În prezent cetăţenii moldoveni sînt nevoiţi să depună soli- şi de condiţii de muncă în remitenţele au fi
citările pentru viză la Ambasada Italiei din Bucureşti. Republica Moldova şi în ţări- rămas mai mult sau
le de destinaţie a migranţilor mai puţin stabile, la
Recepţionarea cererilor de la rămîn mari. În pofida crizei nivel de circa 35%.
deponenţii BE născuţi pînă în anul 1961 financiare mondiale, motiva-
ţia moldovenilor de a-şi găsi
Cota gospodăriilor
casnice, care au
se va efectua pînă la 1 martie a.c. un loc de lucru peste hotare cont bancar curent,
Comisia centrală pe lîngă Guvernul Republicii Moldova este puternică. potrivit studiului,
pentru indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor informează
Datele studiului denotă că a crescut din 2006
deponenţii Băncii de Economii născuţi pînă în anul 1961 despre
prelungirea termenelor de recepţionare a cererilor de înregistra- din 2006 au plecat peste hota- pînă în 2008 pînă
re pentru includerea în listele beneficiarilor de indexare pentru re şi s-au stabilit acolo peste la 12% în familiile
prima etapă în anul 2009. 100 000 de persoane. Numă- cu migranţi şi 8%
rul migranţilor ce planifică în cu 1999, devierile de la un an unele ţări europene, inclusiv în cele ce nu au mi-
Potrivit Marianei Durleşteanu, preşedinte al comisiei no-
final să rămînă peste hotare a la altul creşteau constant cu în Italia şi Spania. granţi.
minalizate, ministru al finanţelor, recepţionarea cererilor se
efectuează în orice subdiviziune a Băncii de Economii, pînă la înregistrat o reducere uşoară, 50 000 de muncitori migranţi. Jigău a menţionat că volu- Potrivit datelor Băncii
1 martie anul curent. de la 15,6% în 2006 la 14% în Sondajul arată că circa mul mediu anual al remitenţe- Naţionale a Moldovei, mol-
În Legea Bugetului de Stat pe anul 2009 pentru indexarea 2008. O scădere mai mare este o treime din migranţi se află lor pentru un migrant a cres- dovenii aflaţi peste hotare au
depunerilor băneşti ale cetăţenilor Republicii Moldova sînt pre- înregistrată în Chişinău, de la ilegal în ţara lor de gazdă. Sta- cut pe parcursul ultimelor 12 transferat acasă pe parcursul
văzute 85 mil. de lei /5,8 mil. euro. 43,2% la 32,4%. Cifra rămîne tutul de şedere ilegală pare să luni de la 1296 USD la 1848 primelor zece luni ale anului
aproape constantă (11%) în devenit mai răspîndit în ţările USD (în termeni nominali). El 2008 prin intermediul bănci-
Miliţienii luptă cu tăierile ilicite de zonele rurale. CSI, în timp ce în UE şi alte a explicat creşterea volumului lor din Moldova circa 1,4 mld
ţări de destinaţie situaţia s-a remitenţelor prin faptul că tot
copaci şi furtul de energie electrică Potrivit lui, numărul total
îmbunătăţit. Dintre persoane- mai mulţi migranţi obţin expe-
USD. Suma depăşeşte cu 426
Ministerul transnistrean de interne a intensificat raidurile în al migranţilor a crescut pînă mil. USD transferurile băneşti
teritoriu pentru a evita tăierile ilicite de copaci şi furtul de ener- la 340 000 de persoane pînă le calificate migranţi în 2006 rienţă pe piaţa forţei de muncă din străinătate efectuate în ia-
gie electrică, în contextul crizei gazelor. la mijlocul anului 2007 şi se şi care nu aveau pe atunci în ţara de destinaţie şi cîştigu- nuarie - octombrie 2007 şi cu
Petru Zubreiciuk, ministrul transnistrean adjunct de interne, menţinea aproximativ la  ace- permis de şedere, 65% au fost rile lor se îmbunătăţesc. 181 mil. USD pe cele efectu-
a declarat că miliţienii, de asemenea, inspectează clădirile aban- laşi nivel în trimestrul al pa- legalizaţi datorită campaniilor Volumul total de remiten- ate pe parcursul întregului an
donate, subsolurile blocurilor locative, pentru a depista persoa- trulea al anului 2008. Începînd de legalizare desfăşurate în ţe pentru 2008 se preconizea- 2007 (1,218 mld).
nele supuse pericolului de a îngheţa.
Boschetarii sînt transportaţi în cămine specializate şi sînt asi-
guraţi cu plapume şi îmbrăcăminte.  Comisia europeană introduce
Poliţia a reţinut un bărbat suspectat de
scoaterea ilegală a minorilor din RM
taxe vamale pentru importul de oţel din Moldova
Ofiţerii Centrului pentru combaterea traficului de persoane Comisia Europeană (CE) a anunţat des- a acuzat metalurgii chinezi şi moldoveni de
şi colaboratorii Serviciului Grăniceri l-au reţinut pe Nicolae pre introducerea unor taxe vamale tempora- operaţii de dumping. În 2007 UE a importat
Frunze, în vîrstă de 48 de ani, suspectat de organizarea traficului re la importul de oţel din Moldova şi China. din aceste ţări tije de oţel în valoare de 713
ilegal de minori din RM. CE a anunţat, de asemenea, că „studiază ne- mil. euro.
Conform informaţiei operative disponibile, la punctul vamal
Leuşeni a fost oprit pentru control un microbuz “Mercedes”. În cesitatea introducerii taxelor permanente”. Cel mai mare producător de metal din
acesta se aflau zece cetăţeni ai Republicii Moldova, 9 dintre care Mărimea taxei vamale la oţelul din Mol- Moldova este Uzina Metalurgică de la Rîb-
în vîrstă de pînă la 17 ani. Potrivit versiunii, toţi plecau la odihnă dova este de 4%, din China – 25%. Taxe niţa. Această întreprindere din Transnistria
în Ungaria şi au obţinut vize schengen la ambasada acestei ţări suplimentare se încasează pentru articole- asigură cca. 70% din exportul regiunii.
de la Chişinău prin medierea firmei turistice “Rexal-Tur”, unde le de metal folosite în construcţie. Decizia Uzina a fost dată în exploatare în ianuarie
muncea Frunze. de introducere a taxei vamale a fost lua- 1985. În prezent ea produce cca 1 mil. tone
Ulterior s-a constatat că punctul terminus al “turiştilor” mi- tă de CE în urma plîngerii Confederaţiei de oţel pe an şi aproape aceeaşi cantitate de
nori era Franţa, unde se află părinţii lor. Iar toate actele necesare Europene de fontă şi oţel „Eorofer”, care laminate.
le-au fost “pregătite” de colaboratorul amintitei firme turistice
Frunze “doar” contra 3 000 de euro!
Acestuia i-a fost intentat dosar penal. Dacă va fi găsit vino-
vat, suspectatul este pasibil de închisoare pe termenul de la 7 Salariile mici ale Moldova va fi inclusă în
pînă la 12 ani. funcţionarilor – principala comisia de monitorizare a
Moldovenii se trag în ţeapă unul cauză de răspîndire a tranzitului de gaze naturale din
pe altul corupţiei
30 de  persoane, bărbaţi şi femei, din cîteva sate călărăşene,
Cauza principală de răspîndire a corupţiei în
Federaţia Rusă
după ce au muncit mai bine de trei luni într-un kolhoz din Rusia, Reprezentanţii com-
revenind acasă, s-au trezit traşi în ţeapă de către cel care i-a „pa- Moldova sînt salariile mici ale funcţionarilor din paniei “Moldova Gaz”
tronat”. Călărăşenii spun că plecarea la lucru le-a fost aranjată sectorul public. De această părere sînt 51,1% din fac parte din Comisia
de un lider din agricultură din raionul Edineţ. participanţii la un sondaj on-line, desfăşurat pe internaţională de monito-
La încheierea lucrărilor, liderul ne-a achitat cîte 300 de do- pagina electronică a Centrului pentru Combaterea rizare a livrărilor de gaze
lari, din cei 600 cîţi trebuia să-i primim, conform înţelegerii pre- Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC). naturale ruseşti prin con-
liminare, asiguirîndu-ne că restul banilor îi vom ridica cînd ne 17,3% din respondenţi consideră că răspîndi-
vom întoarce acasă, spun cei păţiţi. După mai bine de o lună îl ductele care tranzitează
rea fenomenului este cauzată de interesele perso- Ucraina.
tot căutăm să ne dea banii, dar acea persoană nu e de găsit, au nale ale funcţionarilor, interese ce contravin sarci-
declarat oamenii care au apelat la procuratură. Potrivit presei ruse,
nilor de serviciu. 8,5% din participanţii la sondaj Ucraina a semnat la 12
cred că de vină sînt caracteristicile specifice ale ianuarie documentul de
Doi copii au fost „uitaţi” de părinţi mentalităţii populaţiei. monitorizare a tranzitu-
lîngă un centru comercial De asemenea, 5,9% din respondenţi sînt de pă- lui de gaze, care include
Doi copii, de 6 şi 2 ani, au fost găsiţi duminică, 11 decembrie, rere că fenomenul se răspîndeşte din cauza inefi- regulile de tranzitare şi
de o patrulă pe strada Independenţei, lîngă un centru comercial. cienţei sistemului judecătoresc. 5,5% dau vina pe
„Se mai întîmplă ca părinţii să se îmbete, iar cînd se trezesc componenţa comisiei in-
lipsa unui control eficient strict. ternaţionale, care va asi-
îşi aduc aminte de copii. Am mai avut astfel de cazuri”, a de- Restul părerilor au fost împărţite între cauze
clarat Eufalia Negreaţă, medic coordonator al Serviciului Mu- gura monitorizarea procesului.
precum: criza morală a populaţiei în perioada de Astfel, din comisie fac parte reprezentanţi ai Comisiei Europene,
nicipal de Urgenţă. Conform legislaţiei în vigoare, organele de
poliţie trebuie să aducă copiii găsiţi la Spitalul de Urgenţă pentru tranziţie, ineficienţa politicilor publice anticorup- ai ministerelor de resort din Ucraina şi Rusia, membri ai Concernului
un control medical. ţie, legislaţia imperfectă. “Gazprom” şi ai Companiei Naţionale “Naftogaz Ucraina”, precum şi
Copiii răspund la numele de Bîrcă Liuba şi Bîrcă Nichita. În Sondajul a fost realizat în perioada septem- reprezentanţi ai companiilor beneficiare de gaze ruseşti din Franţa, Ger-
prezent sînt internaţi la spitalul „Valentin Ignatenco”, a mai spus brie-decembrie 2008. La sondaj au participat 307 mania, Cehia, Slovacia, Austria, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Moldova şi
Eufalia Negreaţă. vizitatori ai site-ului www.cccec.md.  Norvegia.
Dreptul Tema zilei VINERI, 16 ianuarie 2009 3

Migranţii moldoveni vor fi informaţi cum să transmită banii în ţară


Pe parcursul ultimilor tarea datoriilor. Pe parcursul demonstrează că o bună par- ganizaţiei Internaţionale pen- cioeconomică de afaceri în va, cultivarea culturii antre-
ani, migranţii moldoveni au a opt luni ale anului 2008, te din gospodăriile care pri- tru Migraţie, secţia din Repu- Republica Moldova şi de a prenoriale pentru migranţi
transmis tot mai mulţi bani migranţii moldoveni au mesc remitenţe fac economii, blica Moldova, 50 la sută din aduce la cunoştinţa grupului şi membrii familiilor lor”, a
în ţară. Căile de transfer al transmis în ţară circa 1 mili- însă doar circa 19 la sută din gospodării nu utilizează la ţintă informaţia actualiza- specificat coordonatorul na-
acestora, în mare parte, sînt ard 108 milioane de dolari – acestea sînt depuse în conturi moment nici un serviciu ban- tă despre cadrul regulator şi ţional al organizaţie interna-
cele neoficiale, iar banii care arată datele Băncii Naţionale bancare, iar mai puţin de 7 la car, mai puţin de 10% dispun mediul de afaceri, precum şi ţionale a muncii.
de un cont bancar, 7% depo- de a încuraja şi stimula mi- Potrivit organizatorilor,
zite bancare şi 3% – credite granţii şi familiile acestora campania de informare va
personale. Totodată mai puţin să utilizeze canalele oficiale produce, distribui şi difuza
de 5 la sută din populaţie dis- pentru transferul banilor, să materiale informative şi pro-
pune de carduri bancare, iar deschidă conturi bancare, moţionale (fluturaşe, broşuri,
serviciul de cont curent este să depună banii în conturi şi spoturi audio şi video) în au-
cunoscut de un număr des- depozite, precum şi să utili- togări, gara de trenuri, precum
tul de mic de persoane doar zeze alte servicii şi produse şi în principalele ţări de desti-
36 la sută. Pentru a schimba financiare. De asemenea, naţie, prin intermediul misiu-
această stare de lucruri, la unul din scopurile campaniei nilor diplomatice ale Republi-
Chişinău a fost lansată cam- îl constituie perfecţionarea cii Moldova şi al asociaţiilor
pania de informare destinată conoştinţelor şi capacităţilor de moldoveni. De asemenea,
migranţilor. Organizaţia in- muncitorilor migranţi şi ale campania se va distinge prin
ternaţională pentru migraţie familiilor acestora de a ca- sigle şi slogane deosebite şi
şi cea a muncii, împreună naliza şi utiliza remitenţele uşor de recunoscut.
cu Ministerul Economiei au în sectoarele productive ale Pentru a evalua situaţia
lansat campania de informare economiei, îmbunătăţirea curentă a cunoştinţelor în do-
pentru migranţii moldoveni şi legăturilor dintre guvern şi meniul financiar, a fost reali-
familiile acestora. diaspora moldovenească, zat un sondaj reprezentativ la
Obiectivul principal al precum şi sporirea conştien- nivel naţional, iar rezultatele
campaniei de informare este tizării de către migranţii mol- şi impactul acestei campanii
de a influenţa convingeri- doveni şi familiile acestora a de informare vor fi evalua-
le şi cunoştinţele migranţi- oportunităţilor de investire în te de un grup de experţi prin
lor, familiilor lor şi ale altor zonele rurale şi dezvoltarea intermediul unui alt sondaj
beneficiari de remitenţe cu comunitară. reprezentativ la nivel de ţară
privire la oportunităţile de “Va fi difuzat un pachet realizat după implementarea
reintegrare socioeconomică informaţional sistematizat vi- acestei Campanii.
şi utilizarea eficientă a fluxu- zavi de căile legale de trans- Conform datelor prezen-
rilor de remitenţe. Totodată, fer a remitenţelor, riscurile tate, la moment peste 350 de
ajung pînă la destinaţie sînt a Moldovei. În acelaşi timp, sută sînt investite în afaceri. campania mai are ca scop de utilizării căilor neoficiale, mii de moldoveni sînt plecaţi
utilizaţi pentru consum, pro- un studiu al organizaţiei in- Potrivit lui Ghenadie Cre- a spori conştientizarea opor- oportunităţi de investiţii ale din ţară.
curarea imobilelor sau achi- ternaţionale pentru migraţie ţu, manager de proiect al Or- tunităţilor de reintegrare so- acestor remitenţe în Moldo- Stelina Ciobanu

Numărul deceselor din


plasează arsurile prin foc, în urma cărora în fiecare an circa
96 000 de copii de pe glob decedează, iar în ţările cu venit
mic şi mijlociu rata mortalităţii prin arsuri este de 11 ori mai

cauza traumelor accidentale creşte


mare decît în statele cu venit mare. Locul patru este ocupat
de căderi. Circa 47 000 de copii decedează anual din această
cauză, iar sute de mii de alţi copii suferă traume severe în
urma acestor incidente. Pe ultimul loc se află intoxicaţiile.
Potrivit raportului, anual, peste 45 000 de copii decedează
În Republica Moldova traumele şi ac- Din ele, în 2007 cel mai frecvent decesul copiilor a survenit intoxicaţi.
cidentele reprezintă cauza principală de în urma accidentelor de transport – 25% din cazuri; în urma Raportul mai subliniază faptul că măsurile de prevenire
intoxicaţiilor – 16% şi în urma accidentelor care le-au afectat a traumelor şi accidentelor sînt absolut necesare şi au efecte
deces al copiilor de 1-4 ani, iar numărul respiraţia – 13,6%. Autorităţile şi experţii independenţi cred imediate. Printre aceste măsuri se numără legi care ar pre-
acestor cazuri este în creştere. Una dintre că această situaţie se menţine din cauza că părinţii nu-şi su- vedea utilizarea centurilor de siguranţă şi a căştilor speciale
cauze este supravegherea insuficientă a co- praveghează suficient copii.
piilor de către părinţi. “Fiecare caz de de-
Peste două mii de copii decedează zilnic pe glob ca re- ces este însoţit de sute
zultat al traumatismelor neintenţionate sau al rănirilor acci- de cazuri de interna-
dentale. Totodată, anual, zeci de milioane de copii ajung la re în spitale şi zeci de
spital din cauza traumelor care deseori îi lasă invalizi pentru cazuri de disabilitate
tot restul vieţii, se arată într-un raport lansat de Organizaţia pe viaţă”, susţine co-
Mondială a Sănătăţii (OMS) şi UNICEF. ordonatorul programu-
Raportul Mondial privind Prevenirea Accidentelor şi lui Acces Echitabil la
Traumatismelor la Copii este prima evaluare complexă a Serviciile de Calitate în
situaţiei din lume la acest capitol, precum şi descrierea meto- cadrul UNICEF Mol-
delor de prevenire a traumatismelor şi accidentelor. Potrivit dova Svetlana Stefă-
documentului, în fiecare zi pot fi salvaţi de la moarte cel puţin neţ. Potrivit acesteia,
1000 de copii dacă vor fi adoptate măsuri sigure de precau- toate aceste cazuri pot
ţie. fi prevenite prin pro-
Potrivit directorului general al OMS Margaret Chan, tra- grame speciale, prin
umele şi accidentele la copii sînt o problemă importantă de intervenţii la nivel de
sănătate publică. „Pe lîngă cele 830 000 de decesuri pe an, politici, servicii, capa-
milioane de copii suferă traumatisme, care deseori presupun cităţi, dar mai ales prin
spitalizare şi reabilitare de lungă durată. Costurile unui astfel programe de informare
de tratament pot arunca o familie în prag de sărăcie. Copii a părinţilor, astfel încît
din familii şi comunităţi nevoiaşe sînt supuşi unui risc sporit, să le oferim copiilor
deoarece ei beneficiază mai puţin de programe de prevenire siguranţă acasă, în co-
şi servicii calitative de sănătate”, susţine Chan. munitate şi la şcoală”,
“Acest raport reprezintă rezultatul colaborării a peste 180 a mai adăugat Svetlana
de experţi din întreaga lume,” a menţionat directorul execu- Ştefăneţ. pentru copii, robinete de apă fierbinte cu termoreglare, cutii
tiv al UNICEF Ann M. Veneman. “Raportul arată că trau- În raportul global privind traumele şi accidentele la copii pentru medicamente care nu permit accesul copiilor la ele,
mele şi accidentele reprezintă principala cauză de deces în se spune că primele cinci cauze de deces în rîndul copii- benzi rutiere speciale pentru circulaţia cu motocicleta şi bi-
rîndul copiilor de peste 9 ani şi că 95% dintre aceste cazuri lor sînt accidentele rutiere, care provoacă anual moartea a cicleta.
se înregistrează în ţările în curs de dezvoltare”, a mai adăugat 260 000 de copii şi rănirea altor 10 milioane. Este cauza De asemenea, în raport se menţionează practici care tre-
Veneman. principală de deces printre copiii cu vîrste de 10-19 ani şi, buie evitate. De exemplu, nu toate cutiile cu pastile sînt rezis-
Şi în Republca Moldova situaţia la acest capitol conti- totodată, cauza principală a invalidităţii copiilor. Al doilea tente la acţiunea copiilor, airbagurile de la scaunele din faţă
nuă să fie alarmantă, în special această problemă vizîndu-i pe motiv ar fi înecul, în urma căruia anual mor circa 175 000 de îi pot traumatiza pe copiii de pînă la 13 ani, untul, zahărul,
copiii cu vîrste cuprinse între 1 şi 5 ani. În ultimii cîţiva ani copii. În fiecare an peste 3 milioane de copii supravieţuiesc uleiul sau alte remedii tradiţionale nu trebuie aplicate pe ar-
traumele şi otrăvirile sînt cauza principală de deces al copi- înecului. Din cauza afectării creierului, înecul, comparativ suri, iar campaniile educaţionale nu reduc rata de înecuri în
ilor de 1-4 ani, constituind în anul 2007 peste 42 la sută din cu alte tipuri de traumatisme, are cel mai mare impact asu- rîndul copiilor etc.
numărul total de cazuri de deces al copiilor de această vîrstă. pra sănătăţii copilului care a supravieţuit. Pe locul trei se S.C
4 VINERI, 16 ianuarie 2009 Accente Dreptul

Vremea rece favorabilă Şoferii în stare de ebrietate au


săvîrşit cele mai multe contravenţii

pentru hoţi la frontieră


În perioada sărbători-
lor de iarnă, majoritatea
încălcărilor la frontieră
Răcirea vremii a creat condiţii proprietarii asigură că, în dependen- de la geaca copilului său. Pentru a au fost săvîrşite de şo-
favorabile pentru amatorii de a-şi ţă de situaţie, ştiu să ierte anumite nu arăta penibil în faţa colaborato- ferii aflaţi în stare de
însuşi produse de pe rafturile ma- abateri. Acest lucru se întîmplă doar rilor magazinului, femeia a motivat ebrietate, transmite un
gazinelor mari. Cel puţin de această dacă hoţul o face din strictă necesi- că şi-a scăpat pruncul de sub supra- comunicat al Serviciului
părere sînt administratorii super- tate sau la mijloc sînt anumite com- veghere şi a „presupus” că în acea de Grăniceri.
marketurilor din capitală. Aceştia pasiuni umane. perioadă de timp copilul a reuşit să Pe sectorul frontie-
motivează că hoţii pot ascunde mai sustragă crema pentru dame de pe rei moldo-ucrainene, la
uşor prada sub hainele groase. Însă Cu mîţa în sac la casă raft. Pentru a-i demonstra că minte, punctul de trecere Bri-
proprietarii de supermarketuri au Pe de o parte, hoţii de elită se fac angajatul magazinului a condus-o ceni, a fost reţinut şoferul
la îndemînă o soluţie destul de bi- de rîs, crezînd că nimeni nu-i vede pe doamnă la raftul de cosmetici şi unui automobil „Merce-
nevenită contra fenomenului care a cînd îşi asumă bunurile de pe rafturi. i-a demonstrat că pentru a lua cre- des” cu numere de înma-
luat amploare în ultimii ani. Pe lîngă Pe de altă parte, angajaţii serviciului ma, micuţul trebuia să ajungă la o triculare ruseşti. Şoferul
de securitate al magazi- înălţime de 1,70 de metri, lucru de aflat în stare de ebrie-
nului se amuză pe cinste la sine înţeles - imposibil. tate avansată s-a oprit
de grija de care dau do- doar după ce a smuls din
vadă hoţii în activitatea Cazuri de compasiune mers bariera de intrare în
lor. Cîteva imagini din şi înţelegere vamă. În lipsa oricăror
arhivele serviciului de Administratorii de magazine, acte, bărbatul s-a prezentat grănicerilor drept Marcel, cu domiciliul în Gri-
securitate demonstrea- deşi nu înţeleg cum coboară la acest măncăuţi. Deşi îşi cunoştea numele, „starea avansată de oboseală” nu i-a
ză uşor acest lucru. O nivel anumite persoane care par a fi permis să-şi amintească anul în care s-a născut.
doamnă bine îmbrăcată, îndestulate, dau dovadă de compa- Tot pe sectorul frontierei moldo-ucrainene, în apropierea localităţii Cri-
foarte educată, la prima siune şi înţelegere în cazurile ieşite va, colaboratorii Serviciului Grăniceri au reţinut trei cetăţeni ai Ucrainei.
vedere, trece printre din comun. Totodată, proprietarii Aceştia, aflaţi în stare de ebrietate, intenţionau să traverseze ilegal hotarul
rafturile unui magazin de supermarketuri recunosc că nu- cu un automobil.
din capitală şi în mod mărul furturilor creşte considera- Potrivit spuselor lor, ucrainenii „se rătăciseră în noapte”.
normal alege produsele bil în perioada sărbătorilor de im- Un alt contravenient la volan reţinut de colaboratorii Serviciului Gră-
pe care intenţionează portanţă majoră: de sfintele Paşte, niceri a fost un cetăţean al Ucrainei, care conducea în stare de ebrietate un
să le cumpere. Foarte Crăciun şi Anul Nou. Unul dintre automobil de tip „VAZ”. Acesta a fost reţinut pe sectorul de sud al frontierei
atentă la evenimentele proprietari îşi aduce aminte despre moldo-ucrainene, la punctul de trecere Giurgiuleşti. 
din jurul ei, se asigură o asemenea situaţie şi recunoaşte
că nu este văzută din că a fost cuprins de compasiune,
nimeni dintre vizitatori deoarece există foarte mulţi dintre Un grup criminal format din cetăţeni
sau de vreun angajat al cei cărora situaţia materială nu le
permite să guste din plin din bu-
moldoveni au furat 114 tiruri
magazinului, fără a-şi
da seama că, de fapt, curia sărbătorilor tradiţionale. „În şi maşini de lux din Europa
este urmărită de zeci de acest an, în ajunul sărbătorilor de
camere minuscule de luat vederi. Se Paşte, o doamnă în etate a încercat Opt membri ai unei reţele criminale specializate în sustragerea de auto-
faptul că depistează destul de uşor opreşte la raftul cu cafea, îşi alege o să sustragă din magazin marfă în vehicule din Uniunea Europeană au fost reţinuţi în urma eforturilor conju-
hoţilor de produse şi de explicaţiile cutie şi o pune în geanta personală şi valoare de 2 000 de lei. S-a depistat gate ale poliţiei franceze, moldoveneşti, italiene şi celei germane, a declarat
aduse de aceştia în momentul cînd pleacă mai departe. Deşi isprava i-a la ea mezeluri, caşcavaluri, băuturi marţi, 13 ianuarie, Lilian Levandovschi, inspector superior pentru cazuri
sînt prinşi, la casă, cu „pufuşor pe fost observată, nimeni nu a deran- alcoolice, adică produse tradiţio- excepţionale a Direcţiei poliţiei criminale.
botişor”. Cert este faptul că o bună jat-o pînă cînd ingenioasa doamnă nale pentru o masă de sărbătoare. „Grupul criminal, compus în majoritate din cetăţeni ai Republicii Mol-
parte dintre cei care încearcă să-şi iubitoare de cafea nu a ajuns la casă. Doamna avea o situaţie materială dova, se ocupa de sustragerea tirurilor şi maşinilor de lux. Dintre aceştia
însuşească în mod neruşinat bunuri Aici surpriză. După ce casieriţa a în- foarte grea, dar am conştientizat şase au fost prinşi în flagrant în Franţa, unul în Polonia, şi altul în Italia”, a
care nu le aparţin ajung pe mîna po- trebat-o dacă a prezentat toate pro- atunci dorinţa ei de a fi în rînd cu precizat Levandovschi.
liţiei. dusele, un angajat din serviciul de lumea. Pentru că sărbătorile sînt şi Cinci persoane din cei opt reţinuţi au mai puţin de 26 de ani.
pază a rugat-o să deschidă geanta. pentru cei săraci,” povesteşte un Pînă în prezent, din totalul de 114 maşini sustrase, poliţia a reuşit să
Cu ochii pe toţi Mare i-a fost ruşinea… proprietar de supermarket. depisteze 15 vehicule. Tirurile erau vîndute în Moldova cu cca 30 000-
Cei care obişnuiesc să se amuze 40 000 de euro bucata, iar maşinile de lux la un preţ mai apropiat de costul
sau au obiceiul de a-şi ascunde în Poftă nestăpînită de salam Asta nu se iartă real. Tirurile vîndute în spaţiul CSI ajungeau şi la 60 000-70 000 de euro.
buzunare ceea ce nu le aparţine, tre- Un alt domn, la fel de ingenios, Şi, deşi proprietarii obişnuiesc Venitul total s-ar putea ridica la 5 mil. euro.
buie să ştie că proprietarii supermar- şi-a trădat în faţa camerelor de su- să treacă peste anumite incidente Schema după care
keturilor dispun de o armă destul de praveghere pofta nestăpînită pentru penibile, există cazuri care nu sînt operau hoţii de maşini
periculoasă şi, respectiv, trebuie să salam. La prima vedere domnul pă- iertate. Cu ajutorul camerelor de era următoarea: “Se fă-
fie extrem de atenţi, dacă nu vor să rea să fie un cumpărător disciplinat, luat vederi minuscule, colaboratorii cea o listă cu persoane-
se pomenească cu un dosar adminis- dar asta pînă ce bărbatul ajunge la serviciului de securitate reuşesc să le şi firmele ce utilizau
trativ pe numele lor. Sau, în cel mai raftul cu salamuri. După ce a făcut depisteze nu doar hoţii de produse vehiculele, notînd mar-
bun caz, să renunţe la acest obicei. un raid prin tot magazinul şi, res- afişate pe rafturile magazinului, dar ca, culoarea maşinilor
Nici în unul din magazinele respec- pectiv, după ce şi-a mai pus în coş şi pe cei care obişnuiesc să pîndeas- etc., iar cînd din Mol-
tive nu lipsesc camerele de suprave- cîteva produse alimentare pe care că buzunarul altor cumpărători din dova le venea comanda
ghere. Zeci şi chiar sute de obiective intenţiona să le plătească, bărba- magazin. Cei care aleg teritoriul de pentru un anumit tip de
stau cu „ochiul” pe cei care intră, tul a decis că ar mai vrea să guste pradă în magazine, ştiu că clienţii tir, prin tîlhărie, luau
trec printre rafturi şi ies din maga- şi din salamuri. Şi-a ales un baton dispun de bani buni, cel puţin pînă maşina pe care o de-
zine. Fiecare gest, fiecare mişcare, din marca preferată pe care, însă, ajung la casă. Tactica de a acţiona a pozitau într-o parcare.
fiecare metru pătrat se află sub stric- a evitat să-l pună în coş, alături acestora este foarte bine cunoscută. După care completau
tă supraveghere şi nimeni nu scapă de celelalte cumpărături. Din mo- Iniţial, hoţii îşi aleg victima, de obi- cu datele unui cetăţean
de ochiul suspect al persoanelor din tive lesne de înţeles, bărbatul şi-a cei, persoane mai puţin atente la bu- moldovean un certificat
serviciul de pază. ascuns achiziţia sub scurta cu care nurile pe care le au asupra lor. Cele de proprietate în alb, obţinut ilegal în Italia. Aparenţa de legalitate era astfel
era îmbrăcat. Nu a ajuns însă să-l mai vulnerabile sînt doamnele, în uşor creată, deoarece în circulaţie se află concomitent mai multe maşini de
Cine este iertat? servească pentru că a fost depistat special cele care îşi lasă geanta per- aceeaşi culoare, acelaşi model şi cu acelaşi an de fabricaţie”.
Potrivit proprietarilor de super- la casă. sonală în coşul clientului în timp ce Pentru a trece maşina din UE în Moldova, hoţii încărcau tirul cu mar-
marketuri, ei au reuşit deja să deli- îşi aleg produsele de care au nevoie. fă uşor alterabilă, astfel încît controlul vamal se făcea rapid şi mai puţin
miteze cîteva categorii care obişnu- Copilaşii fură creme Cel puţin aşa demonstrează experi- riguros. În cazul tirurilor, situaţia le era facilitată de faptul că numărul
iesc să colecteze neachitat marfa din Un caz de-a dreptul amuzant şi enţa colaboratorilor serviciului de de înmaticulare se află sub caroserie, loc care, de obicei, e foarte mur-
magazine. Potrivit lor, cel mai des absurd a fost provocat de o doam- pază. Respectiv, după ce se asigură dar. În Moldova, maşina era reînmatriculată pe numele cumpărătorului”.
sînt prinşi în flagrant bătrînii, stu- nă care era însoţită de copilaşul ei că nimeni nu este prin preajmă, hoţul În ultima perioadă, grupul a început să „exporte” maşinile furate şi pe cale
denţii şi elevii. Mărfurile cele mai în vîrstă de doar trei anişori. După sustrage geanta din coş şi se grăbeş- maritimă. Acestea erau încărcate pe vapoare în porturile olandeze Amster-
rîvnite şi puse în buzunar de către o plimbare prin supermarket, doam- te să părăsească sediul magazinului. dam şi Rotterdam şi descărcate în portul ucrainean Odesa. Din Odesa erau
hoţi sînt caviarul, cafeaua, aparatele na şi-a selectat diversele produse În asemenea cazuri, colaboratorii preluate de cetăţenii moldoveni, care le aduceau în Moldova.
de ras şi produsele cosmetice. Agen- de care avea nevoie şi, ca un cum- serviciului de pază sînt principiali. Conform legislaţiei în vigoare, în cazul depistării unui autoturism furat,
ţii de pază a magazinelor deja ştiu părător disciplinat, a mers achite De regulă, hoţii din această catego- poliţia este obligată să anunţe proprietarul iniţial. Proprietarii actuali ai ma-
că, de regulă, doamnele preferă să marfa. La fel casieriţa i-a adresat rie sînt reţinuţi şi predaţi poliţiei. În şinii au dreptul să se îndrepte cu o acţiune în justiţie împotriva persoanelor
ascundă prada în geantă, iar domnii, întrebarea: „Asta e tot”? Doamna a funcţie de valoarea furată, aceştia care l-au înşelat.
care se abat de la reguli, recurg la răspuns că da, fără a achita un pro- se aleg cu dosare administrative şi La momentul de faţă, poliţia moldovenească de comun acord cu procu-
modalităţi de camuflaj sub hainele dus cosmetic foarte scump, sustras chiar penale. ratura, le-a intentat membrilor reţinuţi ai grupării criminale o acţiune penală
groase; paltoane veste. Totodată, de pe rafturi şi ascuns în buzunarul Laura Dumbravă pentru contrabandă extrem de mare.
Dreptul Repere VINERI, 16 ianuarie 2009 5

De sărbători medicii au fost cei mai solicitaţi


Pe parcursul primelor zile ale noului an fost destul ca să ajung în spital, acum trebuie Un caz similar s-a produs şi în capitală.
Buletin informativ-analitic
destinat savanţilor
şi oamenilor de afaceri
medicii de la Serviciul de urgenţă au făcut să urmez un curs de tratament şi poate chiar Un tînăr, care la fel a ignorat măsurile de se- La Chişinău a fost lansat primul număr
faţă solicitărilor duble. În aceste zile de săr- să fiu operată”, relatează femeia. Medicii ştiu curitate, a ajuns pe masa de operaţie unde i-au al Buletinului informativ-analitic INNO
bătoare Spitalul Municipal de Urgenţă a ope- că de sărbători numărul pacienţilor creşte, fost amputate degetele de la mînă. Petarda i-a VIEWS ([inoviuz] – viziuni inovatoare),
rat peste 100 de internări. În mare parte, cei în acest an însă acesta s-a dublat. În prime- explodat în mînă şi i-a provocat leziuni grave. editat de Agenţia pentru Inovare şi Transfer
care au solicitat îngrijirea medicală au con- le zile ale anului, la Spitalul de Urgenţă erau În total în noaptea de revelion, la spitalul de Tehnologic (AITT) din cadrul Academiei de
sumat în exces alimente şi băuturi alcoolice. internaţi în medie cîte 70-80 de persoane. urgenţă au fost internate 15 persoane cu di- Ştiinţe a Moldovei.
Numărul internărilor a crescut de două ori şi În noaptea de revelion numărul pacienţilor verse traumatisme. „Ideea publicaţiei a apărut dintr-o nece-
din motiv că medicii de familie de la poli- a depăşit 100 şi au fost înregistrate 123 de sitate firească de informare şi comunicare a
clinicile de sector au avut vacanţă. Potrivit spitalizări. Tot în acea perioadă s-a dublat Au murit din cauza focului cercurilor interesate de progresul social-eco-
medicilor de gardă, o astfel de situaţie este şi numărul solicitărilor care au fost rezolvate Şi focul a făcut cîteva victime de reveli- nomic. INNO VIEWS este concepută ca un
obişnuită în perioada sărbătorilor. Practica le fără internări. De Anul Nou asistentele de la on. La două ianuarie, într-un apartament de spaţiu de dezbateri, la care sînt invitaţi să
Urgenţă au înregistrat pe strada Zelinschi a izbucnit un incediu. În participe savanţii, oamenii de afaceri, fac-
circa 755 de solicitări, urma acestuia toate bunurile materiale aflate torii decizionali” – susţine pe prima pagină
cea mai mare cifră în- în una dintre odăile apartamentului au ars. a Buletinului doctorul în ştiinţe economice
registrată în ultimele Stăpînul apartamentului, în vîrstă de 71 de Ghenadie Cernei, director general al Agenţiei
două luni. Totodată ani, nu a supravieţuit tragediei. Două femei, pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. „Co-
peste 50 de persoane în vîrstă de 73 şi 74 de ani, din apartamentele munitatea ştiinţifică de la noi este dispusă să
au ajuns la spital cu vecine au fost salvate de flăcări de pompierii sprijine aspiraţiile de integrare europeană a
diverse traumatisme chemaţi la faţa locului. Concluzia pompieri- Republicii Moldova prin aplicarea în practi-
după ce au căzut din lor este că focul a izbucnit din neatenţia utili- că a tezaurului ştiinţific, prin transferul rapid
cauza gheţuşului. zării focului deschis. Cauza morţii bărbatului al tehnologiilor avansate în producţie” – se
de 71 de ani urmează a fi stabilită de medicii mai arată în prefaţa numărului de debut.
Au rămas fără legişti. Buletinul are 12 pagini şi va apărea o
degete la mîini dată în lună. În afară de noutăţile de pe piaţa
Doi bărbaţi, unul Un boschetar şi-a găsit sfîrşitul inovării şi transferului tehnologic, Buletinul
originar din oraşul So- într-un sarai AITT va dezbate în fiecare număr un subiect
roca şi altul din munici- Un boschetar din municipiul Bălţi a ars de important atît pentru savanţi, cît şi pentru
piul Chişinău, au rămas viu într-un şopron din centrul oraşului. Încen- economia naţională. Primul număr conţine
fără degete la mîini din diul a izbucnit în după-amiaza zilei de cinci opinii ale oamenilor de ştiinţă şi ale fermie-
cauza petardelor care ianuarie. Flăcările au mistuit o anexă de lemn rilor privind perspectiva culturilor de sorg în
le-au exploadat în pal- unde locatarii din preajmă au acumulat lu- Republica Moldova. După cum se ştie, sorgul
me în timp ce încercau cruri vechi, iar boschetarii îşi găseau adăpost. este o plantă rezistentă la secetă şi arşiţă, cu
să aprindă artificii în În timp ce pompierii luptau cu flăcările care un potenţial biologic net superior culturilor
seara de revelion. După ameninţau casele din preajmă, vecinii şi-au cerealiere de la noi, capabilă să asigure se-
amintit de boschetarul care se adăpostea în curitatea alimentară, energetică şi ecologică
incidente victimile au
anexa cu ghinion. Bărbatul avea 50 de ani şi a Republicii Moldova. Din această cultură
fost aduse la Spitalul
nu avea un picior. Potrivit primelor investi- pot fi obţinute peste 60 de produse în canti-
de Urgenţă din capitală
gaţii, focul ar fi izbucnit de la o ţigară nestin- tăţi industriale, de exemplu: făină, crupă, suc,
unde le-au fost amputa- zahăr, alcool alimentar, furaj, biocombustibil
demonstrează că anume de sărbători cei mai să. Vecinii spun că în aceste anexe oamenii
te degetele rănite. Prima victimă a focurilor solid – brichete şi lichid – bioetanol.
mulţi uită că suferă de anumite afecţiuni şi îşi străzii, pe lîngă faptul că se adăpostesc, adună
de artificii a fost un bărbat originar din oraşul Buletinului informativ-analitic INNO
riscă sănătatea, consumint din ceea ce le este lemne, cartoane şi alte lucruri vechi de la gu-
interzis. Alţii, de sărbători, din cauza exce- Soroca. După ce a sărbătorit Anul Nou cu ru- VIEWS poate fi citit şi în variantă electronică
dele, bărbatul a ieşit afară să aprindă cîteva noi. Unii dintre vecini susţin că au prevăzut o
sului, descoperă că suferă de o afecţiune sau astfel de situaţie şi au solicitat în repetate rîn- pe pagina web a Agenţiei – www.aitt.md.
alta. Majoritatea celor care au solicitat ajuto- petarde. Victima nu a ţinut cont de măsurile Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehno-
de securitate în timpul folosirii petardelor. duri autorităţilor să distrugă aceste şoproane.
rul medicilor au făcut indigestii. Unii dintre Cererea lor însă nu a fost auzită de nimeni. logic a A.Ş.M. a fost creată la 29 octombrie
cei care au ajuns la spital îşi recunosc vina şi După ce a aprins-o nu a lăsat-o jos, aşa cum 2004 conform prevederilor Codului cu privi-
prevede regula de securitate, ci a ţinut-o în Despre bărbatul care a devenit victima fo-
conştientizează că au dat dovadă de irespon- cului şi-a amintit doar unul dintre vecini, în re la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldo-
sabilitate. „Am mîncat alimente grase, după mînă. „Primele patru focuri s-au dus în aer, va. Această structură şi-a propus transferarea
al 5-lea i-a buhnit în mînă”, povesteşte una timp ce pompierii se luptau cu flăcările. „Un
care mi-am administrat nişte medicamente invalid trăia acolo. El nu are picior. Nu pot să- rapidă a tehnologiilor avansate în producţie,
care ştiu că nu îmi sînt recomandate şi am din rudele bărbatului. După incident, rudele conform sistemului occidental, verificat în
mi dau seama pe unde este el acuma”, a aten-
făcut hemoragie la stomac”, ne spune unul l-au transportat pe bărbatul în vîrstă de 40 de timp: idee ştiinţifică – tehnologie industrială
ţionat vecinul îngrijorat. În scurt timp după
dintre pacienţii internaţi la spital după săr- ani la Spitalul de Urgenţă din capitală. Aici – produs solicitat pe piaţă. Altfel spus, AITT
ce focul a fost, stins pompierii au descoperit
bători. Neli Grădinaru era pe patul de spital medicii au fost nevoiţi să-i amputeze degetele constituie o punte de legătură între ideea şti-
sub ruinele construcţiei cadavrul carbonizat
în aşteptarea unei operaţii: „Este un caz mai rănite. „Mulţumim lui Dumnezeu că a rămas al bărbatului. inţifică şi realizarea economică.
mult banal, pentru că ştiu că sufăr de o boală, doar fără degete. Doame fereşte, putea să ră- L.D. Tatiana Rotaru,
dar oricum mi-am permis să consum un gram mînă şi fără mînă”, ne spun rudele şocate de Serviciul de presă al A.Ş.M.
de şampanie în seara de revelion. Gramul a cele întîmplate chiar în faţa ochilor lor.

În Moldova salariul mediu În domeniul învăţămîntului salariile medii au ajuns


Un minor a fost violat de şase
bărbaţi
la 1,66 mii lei (+24,5%), în domeniul ocrotirii sănătăţii
a crescut cu 23,6% - 2,21 mii lei (+34,1%).
În ianuarie-noiembrie 2008 salariul mediu în Mol- Cele mai mari salarii sînt la întreprinderile cu capi-
dova a depăşit 2 489 lei, crescînd pe parcursul anului tal străin, în special în transport şi comunicaţii – 8 637
cu 23,6%. lei şi în domeniul asigurării cu electricitate, gazificare, Tragedia s-a petrecut în satul Cocieri, raionul Dubăsari, chiar
termoficare şi alimentare cu apă – 7 970 lei. în primele zile ale noului an. Un băiat de doar 17 ani a devenit
victima violului. Minorul a fost agresat sexual de şase consăteni
cu vîrste cuprinse între 21 şi 39 de ani. Cazul a fost raportat la po-
Tariful de bază la importul liţie. Organele de ordine au iniţiat o anchetă penală. Datele opera-
ţiunii demonstrează că cei şase violatori se aflau în stare avansată
zahărului va fi majorat de ebrietate. Bărbaţii l-au ameninţat pe minor cu moartea după
Majorarea tarifului este prevăzută de modificările care, pe rînd, au abuzat de el sexual.
la Legea cu privire la tariful vamal, adoptate de par- Un al doilea caz de viol a fost comis în raionul Căuşeni. De
lamentul ţării. În limita cotei stabilite în volum de 6,5 această dată un minor de doar 15 ani a intrat în casa unei bătrîne
mii de tone, la zahărul cu adaosuri de substanţe aro- din aceeaşi localitate, în vîrstă de 64 de ani. După ce a bătut-o,
matizante sau colorante importat în Moldova se apli- minorul a violat-o. Toţi agresorii au fost reţinuţi de poliţie şi riscă
că un tarif în mărime de 10%, iar în cazul importului să facă ani grei de puşcărie. Numai în primele cinci zile ale anului
Surse din cadrul Biroului Naţional de Statistică au peste limita cotei stabilite se aplică tariful în mărime
comunicat că salariul mediu lunar în sectorul real al 2009 poliţia a înregistrat opt cazuri de viol.
de 75%. În acelaşi timp, cota pentru livrările de zahăr
economiei a crescut cu 25%, pînă la 2 775 lei, la buge-
tari - cu 21%, pînă la 1 939 lei.
de această categorie din ţările UE la tariful de 10% Anul trecut agresiunile sexuale au fost în top
este stabilită la nivel de 5,5 mii tone. A fost introdusă, Pe parcursul anului trecut Procuratura Generală a atestat o
Cele mai mari salarii le au lucrătorii din sfera fi- de asemenea, taxa vamală în mărime de 15% la dife-
nanciară – 5 295 lei, din întreprinderile de alimentare creştere serioasă a numărului de infracţiuni privind viaţa sexuală,
rite siropuri de zaharuri şi miere artificială. La impor- inclusiv a violurilor. În 2008 au fost înregistrate 251 de cazuri de
cu energie electrică, de termoficare, de gazificare şi de tul lactozei, maltozei, glucozei şi fructozei, pure din
aprovizionare cu apă – 4 238 lei, din industria de ex- viol. O majorare esenţială a numărului de infractiuni a fost fixată
punct de vedere chimic în stare solidă, a zaharurilor în raioanele Hînceşti, Briceni, Călăraşi, Soroca, Orhei, Teleneşti,
tracţie - 3 724, din domeniul transportului şi comuni- fără adaosuri de substanţe aromatizante sau colorante
caţiilor – 3 497. Căuşeni, Ialoveni şi Străşeni. O stare pronunţată a criminalităţii a
în limita cotei de 1,84 mii de tone se aplică un tarif în fost atestată şi în municipiul Chişinău, undem comparativ cu anul
Cele mai mici salarii le primesc lucrătorii din pis- mărime de 10%, iar în cazul importului peste limita
cicultură – 1 235 lei, din agricultură şi silvicultură – 1 2007, numărul de infracţiuni a crescut cu peste 16%.
cotei stabilite – 75%. L.D.
388 lei.
6 VINERI, 16 ianuarie 2009 Educaţie juridică Dreptul
l La solicitarea cititorilor t Avocatul dvs. la domiciliu
La întrebări răspunde juristul
Aspecte legale Vitalie MOdrîngĂ
privind munca prin cumul
?
18 ani, a femeilor gravide, a femeilor aflate în
Mă interesează dacă există concediul postnatal şi a femeilor care au copii
Conform prevederilor cu anumite profesii, specia- cumul se acordă conform du- în lege prevederi referitoare la
Codului muncii în vigoare, lităţi şi funcţii, cu condiţii şi ratei stabilite pentru funcţia în vîrstă de pînă la 3 ani. Invalizii de gradul
zilele de sărbătoare nelucrătoa- I şi II, femeile care au copii în vîrstă de la 3
munca prin cumul reprezintă regim de muncă deosebite, sau specialitatea respectivă la re şi dacă sînt care este conţi-
îndeplinirea de către salariat, a căror muncă prin cumul ar unitate, indiferent de durata la 6 ani (copii invalizi în vîrstă de pînă la 16
nutul lor. De asemenea, vreau ani), persoanele care îmbină concediile pentru
pe lîngă munca de bază, a putea pune în pericol sănăta- concediului la locul de muncă să cunosc dacă se referă legea
unei alte munci, permanente tea sau securitatea procesului de bază. Salariatul beneficiază îngrijirea copilului cu activitatea de muncă şi
la munca care poate fi prestată salariaţii care îngrijesc de un membru al fa-
sau temporare, în afara orelor de producţie. Persoana care de un concediu suplimentar în zilele de sărbătoare nelucră-
de program, în temeiul unui se angajează prin cumul la o neplătit în cazul în care durata miliei bolnav, în baza certificatului medical,
toare. pot presta munca în zilele de sărbătoare nelu-
contract individual de muncă altă unitate este obligată să concediului la locul de mun- Mihail Crăciun,
distinct. Contractele indivi- prezinte angajatorului buleti- că prin cumul este mai mică crătoare numai cu acordul lor scris. Totodată,
mun. Chişinău angajatorul este obligat să informeze în scris
duale de muncă prin cumul nul de identitate sau un alt act decît cea de la locul de muncă
pot fi încheiate cu unul sau de identitate. de bază. Plata indemnizaţiei salariaţii menţionaţi despre dreptul lor de a re-
mai mulţi angajatori, dacă La angajarea prin cumul de concediu sau a compensa- Conform art. 111 din Codul muncii în Re- fuza munca în zilele de sărbătoare nelucrătoa-
aceasta nu contravine legis- într-o funcţie sau profesie ţiei pentru concediul nefolosit publica Moldova, zile de sărbătoare nelucră- re. În scopul utilizării optime de către salariaţi
toare, cu menţinerea salariului mediu, sînt: a zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoa-
a) 1 ianuarie – Anul Nou; re, guvernul este în drept să transfere zilele
b) 7 şi 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hris- de repaus (de lucru) în alte zile. În cazul în
tos (Crăciunul); care zilele de sărbătoare nelucrătoare coincid
c) 8 martie – Ziua Internaţională a Femeii; cu zilele de repaus săptămînal, salariul mediu
d) prima şi a doua zi de Paşte conform ca- pentru aceste zile nu se menţine.

?
lendarului bisericesc;
e) ziua de luni la o săptămînă după Paşte Vreau să ştiu care este ter-
(Paştele Blajinilor); menul în care pot înainta cere-
f) 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii re în judecată pentru a-l impu-
oamenilor muncii; ne pe soţ să plătească pensie de
g) 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării întreţinere pentru copii.
eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei; Valentina Mîţu,
h) 27 august – Ziua Republicii; rn. Criuleni
i) 31 august – sărbătoarea „Limba noas-
tră”; Conform prevederilor art. 98 din Codul
j) ziua Hramului bisericii din localitatea familiei persoana care are dreptul la întreţi-
respectivă, declarată în modul stabilit de con- nere poate porni o acţiune privind încasarea
siliul local al municipiului, oraşului, comunei, pensiei de întreţinere, indiferent de terme-
satului. nul care a trecut de la momentul apariţiei
În zilele de sărbătoare nelucrătoare se dreptului respectiv, pensia de întreţinere fi-
admit lucrările în unităţile a căror oprire nu ind încasată de la data adresării în instanţa
este posibilă în legătură cu condiţiile tehnice judecătorească. Conform aceluiaşi articol
şi de producţie (unităţile cu flux continuu), pensia de întreţinere poate fi încasată pen-
laţiei în vigoare. Munca prin care necesită cunoştinţe spe- se efectuează pornindu-se de lucrările determinate de necesitatea deservi- tru perioada anterioară adresării în instanţa
cumul poate fi prestată atît în ciale, angajatorul are dreptul la salariul mediu pentru func- rii populaţiei, precum şi lucrările urgente de judecătorească dacă se va stabili că în pe-
cadrul aceleiaşi unităţi, cît şi să solicite de la persoana res- ţia sau specialitatea cumulată, reparaţie şi de încărcare-descărcare. Nu se ad- rioada respectivă s-au întreprins măsuri de
în alte unităţi. Pentru încheie- pectivă prezentarea diplomei determinat în modul stabilit mite atragerea la muncă în zilele de sărbătoare acordare a întreţinerii, dar debitorul întreţi-
rea contractului individual de sau a altui document ce atestă de guvern. nelucrătoare a salariaţilor în vîrstă de pînă la nerii s-a eschivat de la plata pensiei.
muncă prin cumul nu se cere studiile ori pregătirea profe- Pe lîngă temeiurile gene-
consimţămîntul angajatoru- sională sau a extrasului din rale de încetare a contractului
lui de la locul de muncă de carnetul de muncă, iar la an- individual de muncă, contrac- Moldova pierde poziţii
într-un clasament al libertăţii economice
bază. În contractul individual gajarea la lucrări cu condiţii tul încheiat cu salariatul care
de muncă se indică, în mod de muncă grele, vătămătoare prestează muncă prin cumul
obligatoriu, că munca respec- şi/sau periculoase – şi a cer- poate înceta şi în cazul înche- Moldova a regresat în clasamentul „Index of Economic Freedom”, realizat de fundaţia
tivă se prestează prin cumul. tificatului privind caracterul ierii unui contract individual americană „Heritage” şi „The Wall Street Journal”.
Salariaţii angajaţi prin cumul condiţiilor de muncă la locul de muncă cu o altă persoană În topul pentru anul 2008 Moldova s-a clasat pe pe locul 120 printre 179 de state din
beneficiază de aceleaşi drep- de muncă de bază şi a certifi- care va exercita profesia, spe- clasament la capitolul libertatea economică. Scorul general constituie o medie dintre 10
turi şi garanţii ca şi ceilalţi catului medical. Durata con- cialitatea sau funcţia respec- indicatori: „libertatea afacerilor”, „libertatea comerţului”, „libertatea fiscală”, „guverna-
salariaţi din unitatea respec- cretă a timpului de muncă şi tivă ca profesie, specialitate rea”, „libertatea monetară”, „libertatea investiţiilor”, „libertatea financiară”; „dreptul la
tivă. a timpului de odihnă la locul sau funcţie de bază. proprietate”, „combaterea corupţiei” şi „libertatea muncii”.
Particularităţile muncii de muncă prin cumul se sta- La desfacerea contractu- Scorul libertăţii economice a Moldovei pentru 2008 este de 54,9 puncte, cu 3 puncte
prin cumul pentru unele ca- bileşte în contractul individu- lui individual de muncă cu mai puţin decît în anul precedent. Regresul se datorează, în mare parte, declinului libertăţii
tegorii de salariaţi (muncitori, al de muncă, ţinîndu-se cont salariatul angajat prin cumul, muncii şi drepturilor la proprietate. Cel mai mic scor a fost înregistrat la categoria „com-
cadre didactice, personal me- de prevederile Titlului IV din în legătură cu lichidarea uni- baterea corupţiei”.
dico-sanitar şi farmaceutic, Codul muncii şi ale altor acte tăţii, cu reducerea numărului Moldova se plasează puţin peste media mondială la categoriile „libertatea comerţului”,
personal din sfera cercetare- normative. sau a statelor de personal sau „libertatea afacerilor” şi „libertatea fiscală”, înregistrînd creşteri economice relativ stabile
dezvoltare, salariaţi din cultu- Salariaţii care prestează în cazul încheierii unui con- în ultimii 5 ani. Pe de altă parte, Moldova are mai multe deficienţe instituţionale, care
ră, artă, sport etc.) se stabilesc muncă prin cumul beneficia- tract individual de muncă cu împiedică activitatea de antreprenoriat. Performanţele la categoriile „libertatea monetară”,
de guvern, după consultarea ză de un concediu de odihnă o altă persoană care va exer- „libertatea investiţiilor” şi „combaterea corupţiei” sînt reduse. Nivelul inflaţiei este înalt.
patronatelor şi sindicatelor. anual, plătit conform funcţi- cita profesia (funcţia) respec- Investiţiile străine înregistrează dificultăţi, de la ineficienţa birocratică pînă la restricţiile
Angajatorii, de comun acord ei sau specialităţii cumulate, tivă ca profesie (funcţie) de directe. Există un nivel semnificativ de corupţie în majoritatea instituţiilor publice, corup-
cu reprezentanţii salariaţilor, care se acordă concomitent bază, acestuia i se plăteşte o ţia şi mituirea raportate constituind probleme serioase pentru investitorii străini.
pot prevedea anumite restric- cu concediul de odihnă anual indemnizaţie de eliberare din Statele cu cel mai mare nivel de libertate economică sînt declarate Hong Kong, Singa-
ţii la prestarea muncii prin de la locul de muncă de bază. serviciu în mărimea salariului pore, Australia, Irlanda, Noua Zeelandă, Statele Unite ale Americii şi Canada. 
cumul numai pentru salariaţii Concediul pentru munca prin său mediu lunar.

Relaţia Republicii Moldova cu propriii cetăţeni este foarte proastă Creşterea transferurilor băneşti în Moldova
demonstrează oportunitatea climatului economic al ţării
Relaţia Republicii Moldova cu propriii cetăţeni este Potrivit lui, va veni un moment când adeziunea Reprezentantul special al Uniunii Europene în Moldova Kalman Mizsei
foarte proastă. De această părere este Vitalie Catană, cetăţenilor moldoveni faţă de stat va fi pusă testării. susţine că cele 1,2 mld de euro care au venit în ţară de la moldovenii de
expert al Institutul de Politici Publice (IPP). „Dacă po- Pentru a preveni un rezultat nefavorabil, factorii de- peste hotare demonstrează “ceva mai mult decît simple oportunităţi eco-
pulaţia ar avea o alternativă mai bună decît cea pe care cizionali ar trebui să includă în Strategia de securitate nomice”.
o oferă Republica Moldova, nu ştim care ar fi opţiu- naţională un capitol care să prevadă un mecanism de Potrivit diplomatului european, creşterea transferurilor băneşti de la
nea cetăţeanului moldovean. Îngrijorarea autorităţilor fundamentare a relaţiei dintre stat şi cetăţean. compatrioţii de peste hotare demonstrează dorinţa populaţiei din Moldova
că 10 000 de cetăţeni renunţă la cetăţenia Republicii Strategia securităţii naţionale a fost elaborată pe de a investi în viitorul ţării lor.
Moldova este doar un aspect al problemei”, a declarat baza principiilor Concepţiei securităţii naţionale, apro- “Acest lucru ne dă speranţe că în Moldova există un climat social
Catană în cadrul unei mesei rotunde dedicate discuţiei bată de parlament la 22 mai, 2008. La 31 decembrie sănătos. În primul rînd, aceste acţiuni demonstrează că poporul Moldo-
asupra proiectului Strategiei securităţi naţionale. 2008,guvernul a publicat pe site-ul său (www.gov.md) vei, inclusiv cei care lucrează peste hotarele ei, doresc să investească în
„Vă pot garanta că majoritatea cetăţenilor, care au proiectul strategiei pentru discuţii publice. Propune- viitorul ţării lor. Toate acestea vorbesc despre faptul că, deşi mulţi mol-
treabă cu justiţia sau cu administraţia noastră publică, rile pot fi expediate pînă la data de 19 ianuarie pe doveni activează peste hotare, ei speră să revină înapoi”, a declarat Kal-
devin în timp cetăţeni pierduţi pentru Republica Mol- adresa Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării man Mizsei în felicitarea sa către poporul Republicii Moldova cu ocazia
dova”, a spus expertul. Europene.  începutului unui nou an.
Dreptul VINERI, 16 ianuarie 2009 7
www www
Citaţii în judecată Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate
cu art. 108 CPC al RM solicită prezentarea reprezentantului
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea
cet. Jerdeţchii Anatolii, pentru data de 16 februarie 2009, ora
SRL „Fame Construction Industry”, pentru data de 5 februarie 9.15, la şedinţa judiciară (str. Kiev 3, bir. 30) în calitate de
Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art. 108 CPC 2009, ora 9.30, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. pîrît pe cauza civilă intentată de Jerdeţcaia Elena, privind des-
al RM, anunţă citarea publică a intervenientului Triboi An- 230, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SRL facerea căsătoriei.
drei, dom. mun. Chişinău, str. Vasile Lupu 63, ap. 4, pentru „Fidel-Grup”. Judecător V. Negru
data de 26 ianuarie 2009, ora 11.00, la şedinţa judiciară (str. Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare cauza va fi www
Teilor 4, bir. 12,) unde va avea loc examinarea cauzei civile Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezenta-
nr. 3-3944/08 intentată de Balica Neonela către Primăria mun. examinată în lipsa părţii absente.
Chişinău privind contestarea actului administrativ. Judecător Al. Rotari rea cet. Vişnevschi Dm., pentru data de 28 ianuarie 2009,
Judecător Nelea Budăi www ora 10.00, la şedinţa judiciară (str. Zelinschi 13, bir. 27) în
www Judecătoria Economică de Сircumscripţie, solicită pre- calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de Calalb A., privind
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate zentarea reprezentantului SRL „Catruc-Lex”, pentru data de încasarea datoriei.
cu art. 108 CPC al RM solicită prezentarea reprezentantului 3 martie 2009, ora 13.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Judecător Ion Druţă
ÎS „CCM Vichi”, pentru data de 27 ianuarie 2009, ora 14.00, Mare 73, bir. 225) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată www
la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 213, et. 2) în de SRL „Armactiv”. Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu
calitate de pîrît, privind încasarea datoriei de 10934, 60 $. Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare cauza va fi art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Feraru Eduard,
Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare cauza va examinată în lipsa părţii absente. pentru data de 26 ianuarie 2009, ora 9.00, la şedinţa judiciară
fi examinată în lipsa părţii absente. Judecător Iu. Ţurcan (str. M. Sadoveanu 24/1, bir. 306) în calitate de pîrît pe cau-
Judecător Ion Stepanov www za civilă intentată de Î.M. „Moldcell” SA, privind restituirea
www Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. datoriei.
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate Gangan Iurie Mihai, pentru data de 23 ianuarie 2009, ora 9.00, Judecător Oxana Robu
cu art. 108 CPC al RM solicită prezentarea reprezentantului la şedinţa judiciară (str. Bulgară 43, bir. 66) în calitate de pîrît www
SRL „Provatos”, pentru data de 2 februarieie 2009, ora 9.00, pe cauza civilă, intentată de Gangan Eugenia privind permite- Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu
la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 213, et. 2) în rea ieşirii minorului de pe teritoriul ţării în lipsa consimţămîn- art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Apostol (Capbă-
calitate de pîrît, privind încasarea datoriei de 888, 50 lei. tului tatălui. tut) Lilia Ion a.n. 8.12.1969, pentru data de 2 februarie 2009,
Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare cauza va Judecător A. Catană ora 9.00, la şedinţa judiciară (str. M. Sadoveanu 24/1, bir.
fi examinată în lipsa părţii absente. www 316) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de Apostol
Judecător Ion Stepanov Judecătoria Buiucani mun. Chişinău în conformitate cu art. Oleg, privind desfacerea căsătoriei.
www 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Şavrieva Olga dom. Judecător Victor Burduh
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, solicită prezen- mun. Chişinău, str. Paris 53/1, ap. 57 şi Şavrieva Irina dom. www
tarea reprezentantului SC „Tinioncrist” SRL mun. Bălţi, pen- mun. Chişinău, str. Alba-Iulia 2, ap. 53, pentru data de 2 fe- Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea
tru data de 2 februarieie 2009, ora 9.30, la şedinţa judiciară bruarie 2009, ora 16.00, la şedinţa judiciară (str. M. Viteazu 2, cet. Secrieru Alexandru Zahar a.n. 29.03.1963, pentru data de
(bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 204) în calitate de pîrît pe cauza 2 februarie 2009, ora 11.00, la şedinţa judiciară (str. Bulgară
civilă intentată de ÎCS Delmos Grup. bir. 504), în calitate de pîrîţi pe cauza civilă intentată de Ecate-
Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare cauza va rina Burcevscaia, privind anularea contractului de înstrăinare 43, bir. 66) în calitate de pîrît pe cauza civilă, intentată de Se-
fi examinată în lipsa părţii absente. a apartamentului cu condiţia întreţinerii pe viaţă. crieru Maria, privind desfacerea căsătoriei şi încasarea pensiei
Judecător S. Namaşco Judecător Dorin Popovici alimentare.
www www Judecător A. Catană
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformi- Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea www
tate cu art. 108 CPC al RM solicită prezentarea reprezen- cet. Ciribaş Sergiu a.n. 4.11.1983, pentru data de 19 ianuarie Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
tantului ÎI „Kupcinschi Andrei”, pentru data de 2 februarieie 2009, ora 15.00, la şedinţa judiciară (str. Kiev 3, bir. 24) în te cu art. 108 CPC al RM solicită prezentarea reprezentantu-
2009, ora 10.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de Ciribaş Elena, pri- lui SRL „Anmarin-Com”, pentru data de 2 februarie 2009, ora
bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît, privind încasarea datoriei de vind partajarea apartamentului. 9.30, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare, 73, bir. 213,
3250, 80 lei. Judecător Stela Bleşceaga et. 2) în calitate de pîrît, privind încasarea datoriei de 70019,
Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare cauza va www 85 lei.
fi examinată în lipsa părţii absente. Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare cauza va
Judecător Ion Stepanov cet. Craman Maia, pentru data de 19 ianuarie 2009, ora 10.00, fi examinată în lipsa părţii absente.
www la şedinţa judiciară (str. Kiev 3, bir. 15) în calitate de pîrît pe Judecător Ion Stepanov
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformi- cauza civilă intentată de Caraman Pavel, privind desfacerea www
tate cu art. 108 CPC al RM solicită prezentarea reprezentan- căsătoriei. Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformi-
tului SRL „Acces-Business Grup”, pentru data de 3 februarie Judecător I. Timofei tate cu art. 108 CPC al RM solicită prezentarea reprezen-
2009, ora 10.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, www tantului SRL „Universcoop Basarabeasca”, pentru data de 3
bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît, privind încasarea datoriei de Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea februarieie 2009, ora 11.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel
25656 lei. cet. Cazac Aurica, pentru data de 19 ianuarie 2009, ora 10.00, Mare 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît, privind încasarea
Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare cauza va la şedinţa judiciară (str. Kiev 3, bir. 15) în calitate de pîrît datoriei de 20513, 68 lei.
fi examinată în lipsa părţii absente. pe cauza civilă intentată de Cazac Anatol, privind desfacerea Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare cauza va
Judecător Ion Stepanov căsătoriei. fi examinată în lipsa părţii absente.
www
Judecător I. Timofei Judecător Ion Stepanov
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate www
www
cu art. 108 CPC al RM solicită prezentarea reprezentantului
SRL „Verplaser Grup”, pentru data de 3 februarie 2009, ora Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea
15.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 230) în cet. Cumpănici Ecaterina Valeriu, pentru data de 29 ianuarie cet. Robu Valentin, pentru data de 12 februarie 2009, ora 9.00,
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SA „Orhei”. 2009, ora 9.00, la şedinţa judiciară (str. Kiev 3, bir. 4) în ca- la şedinţa judiciară (str. Kiev 3, bir. 30) în calitate de pîrît
Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare cauza va litate de pîrît pe cauza civilă intentată de Cumpănici Ecaterina pe cauza civilă intentată de SA „ÎM şi Compania Consulting
fi examinată în lipsa părţii absente. Iacov, privind radierea vizei de reşedinţă. Grup”, privind revocarea bunului şi încasarea datoriei.
Judecător Al. Rotari Judecător Ig. Vornicescu Judecător V. Negru
www www www
Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea re- Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu Curtea de Apel Chişinău, solicită prezentarea Marianei Ar-
prezentantului clubului amatorilor de motociclism „Brothers- art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Burlacu Veaces- sene-Cuşnir, Redacţia revistei „Neorama. Magazin Naţional”,
Fraţii”, pentru data de 20 ianuarie 2009, ora 10.30, la şedinţa lav, pentru data de 13 februarie 2009, ora 15.00, la şedinţa ju- pentru data de 11 februarie 2009, ora 14.00, la şedinţa judiciară
judiciară (str. Bulgară 43, bir. 56) în calitate de pîrît pe cauza diciară (str. Kiev 3, bir. 9) în calitate de pîrît pe cauza civilă (str. Teilor 4) unde va avea loc examinarea cauzei intentată de
intentată de Afanasenco P., privind încasarea datoriei. intentată de Burlacu Ludmila, privind desfacerea căsătoriei. Zavarovscaia A., privind apărarea onoarei şi demnităţii.
Judecător Lilia Vasilevici Judecător Iurie Potînga Judecător N. Vascan

Procuratura Generală
de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei
Contabil-şef condamnat
Sentinţa anesteziologului şi Copilului, la 10 noiembrie 2006, aflîndu-se în secţia de gine-
cologie endocrinologică, Sîsoev i-a administrat unei paciente
Judecătoria Centru a pronunţat o sentinţă de con-
preparate anestezice pentru ai fi efectuat ulterior chiuretajul ca-
Un medic anestezio- vităţii uterine. damnare a cet. Lilia Gogu la 12 ani închisoare cu pri-
log, în vîrstă de 46 de ani, Lăsînd fără supraveghe- varea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a
a fost condamnat la 3 ani re pacienta (28 ani) care se exercita o anumită activitate pe un termen de 3 ani.
închisoare, cu privarea de afla sub anestezie generală, a Ultima a fost declarată vinovată de însuşirea în
dreptul de a practica acti- părăsit sala de operaţii. Con-
vităţi medicale pe un ter- proporţii deosebit de mari a bunurilor altei persoane
form raportului de expertiză şi confecţionarea şi folosirea documentelor oficiale
men de 3 ani. medico-legală, în acest răs-
Acesta a fost verdic- false.
timp pacienta a suferit un stop
tul pronunţat recent de cardiac şi respirator, ulterior Din probele administrate de procurori la cauză a
Judecătoria sect. Botani- survenind decesul tinerei. rezultat că, în perioada 2005-2007, Lilia Gogu, acti-
ca, după ce procurorii au Victima avea 2 copii, de 2 vînd în calitate de contabil-şef al SC „Maestro-Nut”
reuşit să demonstreze că ani şi respectiv o lună. SRL, a confecţionat şi folosit documente contabile
Sîsoev Alexandru a încăl-
Instanţa a mai dispus în- false şi a însuşit ilegal bunurile respectivului agent
cat din neglijenţă regulile
şi metodele de acordare a casarea din contul lui Sîsoev economic, încredinţate în administrare în sumă de
asistenţei medicale. A. a sumei de 200 000 de lei 895 000 de lei.
Potrivit procurorilor, (prejudiciu material) în bene- Potrivit Procuraturii Anticorupţie, inculpata a fost
deţinînd funcţia de medic ficiul reprezentantului victi-
luată sub strajă imediat în sala şedinţei de judecată.
anesteziolog – reanimato- mei.
Sentinţa cu drept de atac Sentinţa cu drept de atac în modul stabilit de
log în Instituţia Medico- lege.
Sanitară Publică Institutul în modul stabilit de lege.
8 VINERI, 16 ianuarie 2009
Divertis
Dreptul

Ani v e rsă ri
Pentru fiecare om ziua în care s-a născut este una
ULEIURILE NATURALE
deosebită. Astfel de o semnificaţie aparte sînt aceste Extractele din plante în (părul în exces la femei). Este Uleiul de migdale este Uleiul din nucă de cocos,
splendide zile de iarnă pentru: Iulia Sîrcu, judecător CSJ ulei se obţin prin măcerarea unul dintre uleiurile cele mai bogat în calciu, fosfor, pota- foarte bogat în acizi graşi sa-
(55 de ani); Ludmila Curca, judecător Cimişlia (50 de plantelor într-un ulei vegetal valoroase pentru întreţinerea, siu, sulf, magneziu,vitaminele turaţi, este, în primul rînd, un
ani); Constantin Alerguş, judecător CSJ (55 de ani); Ion natural sau prin amestecarea regenerarea şi înfrumuseţarea A şi B, taninuri. Se foloseşte ulei cu efecte răcoritoare şi
Sandu, judecător Căuşeni (50 de ani); Andrei Balan, uleiurilor grase, cu uleiuri pielii in cazul femeilor. Ex- contra eczemelor, erizipelului, antiinflamatoare, recomandat
judecător Rezina (45 de ani); Ghenadie Plămădeală volatile. Uleiurile vegetale contra arsurilor, inflamaţiilor
(40 de ani), judecător sect. Buiucani, mun. Chişinău – grase, folosite ca bază pentru şi iritaţiilor.
personalităţi de vază în justiţia naţională, care marchează aceste extracte, se pot alege Uleiul din palmier este
remarcabile jubilee. în funcţiile de efectele pe care cea mai bogata sursă de vi-
Mult stimaţi omagiaţi, ne bucură nespus de mult că dorim să le obţinem, ţinînd tamina E dintre uleiurile
Dumneavoastră aţi ales ca destin de a sluji cu credinţă cont de proprietăţiile terape- vegetale. În cosmetică este
legea şi de a apăra demnitatea umană, fapt ce vă conferă utice ale uleiurilor la care se considerat unul dintre cele
acea aură inconfundabilă de Oameni ai Sfintei Dreptăţi, vor adăuga, fireşte, efectele mai bune ingrediente natura-
fără de care totul în jur ar părea un haos imens. vindecătoare ale plantelor le, cu efecte de întreţinere a
Vă admirăm, vă respectăm, vă preţuim. Iar aniversările medicinale ce sînt măcerate pielii, tratare a dermatozelor,
Dumneavoastră ne oferă plăcutul prilej de a vă adresa în ele. a pruritului, pentru ameliora-
sublime cuvinte de felicitare. Vă dorim să aveţi parte de cît rea psoriazisului.
mai multă sănătate, multă căldură sufletească, bunăstare, ULEIURILE VEGETALE
Uleiul de soia foarte bo-
fericire şi împliniri dintre cele mai frumoase. CE POT FI FOLOSITE
gat în acizi graşi nesaturaţi.
La mulţi ani! PENTRU OBŢINEREA
Se foloseşte în cazuri de
*** EXTRACTELOR DIN
sclerodermite, pioree alveo-
Recent şi-au sărbătorit ziua de naştere Vera PLANTE
Uleiul din floarea soare- tractul de seminţe de mărar pruritului şi în cazurile de pie- lo-dentară; este un remediu
Macinskaia, judecător CSJ; Tatiana Duca, judecător eficace pentru afecţiunile
CA Bălţi; Ala Malîi, judecător Ciocana, mun. Chişinău; lui conţine vitaminele A, D, E în acest ulei amplifică foarte le foarte uscată cu tendinţa de
şi K, proteine ce cuprind toţi mult efectele menţionate. crăpare. Este un remediu va- pielii în general.
Iulia Grosu, judecător CA Bălţi; Rotarciuc Dina,
aminoacizii esenţiali, săruri Uleiul de măsline conţine loros pentru îngrijirea pielii. Uleiul de susan, ceva
judecător CA Chişinău; Lilia Vasilevici, judecător Centru
minerale. Are efect vitamini- vitaminele E, B, C, lecitina, Uleiul de nucă conţine mai rar întîlnit, este foarte
mun. Chişinău; Ludmila Ciuhrii, judecător Soroca;
Maria Ghervas, judecător Botanica, mun. Chişinău; zant şi antitoxic atît intern, cît clorofila, xantofila. Folosit în cantităţi mari vitaminele E hrănitor şi uşor absorbit de
Serghei Pilipenco, judecător Ceadîr-Lunga; Pavel şi extern. Este cel mai folosit ca bază pentru uleiurile de şi F. Se utilizează sub formă către piele. Conţine vitami-
Tarlev, judecător Taraclia; Grigore Lungu, judecător ulei pentru preparatele de ex- uz extern, are efect antisep- de masaj (frecţie) pe întregul nele B, D, E şi F. Specific
Ialoveni; Alexandru Motricală, judecător Dubăsari; tracte vegetale pentru piele. tic si antibacterian. Este un corp pentru copiii rahitici sau pentru acest ulei este efectul
Ion Corolevschi, judecător CSJ; Gheorghe Cobliuc, Uleiul de germeni de ulei foarte valoros, fiind uşor anemici. Este o bază valoroa- tonic, regenerant, calmant,
judecător CA Bălţi; Ion Morozan, judecător Buiucani, grîu conţine vitaminele A, D, de asimilat în piele şi foarte să pentru remediile ce combat nutritiv. Este considerat cel
mun. Chişinău; Trişnevschi Valentin, judecător Făleşti; E, F şi K şi are efect estrogen. nutritiv. Se utilizează extern dermatozele. mai valoros pentru cazurile
Tudor Leahu, judecător Rezina; Serghei Namaşco, Utilizat ca ulei de masaj, este pentru întreţinerea pielii, tra- Uleiul din seminţe de do- de piele uscată şi aspră, oste-
judecător, Jud. Econ. de Circumscripţie; Vasile Şchiopu, un mijloc natural de mărire tarea arsurilor, a paradonto- vleac conţine vitaminele A, E oporoză, paranoză, probleme
judecător Ungheni; Leonid Mura, procuror al rn. a dimensiunilor şi fermităţii zei, gutei şi reumatismului, şi F. Are un efect de calmare ale oaselor şi articulaţiilor,
Nisporeni; Gheorghii Murguleţ, procuror, şef al Direcţiei sînilor la femei, contribuie pentru ameliorarea cazurilor şi reducere a iritaţiilor şi pru- stări de slăbiciune migrene.
conducere a urmăririi penale a PG; Vitalii Rotari, la combaterea hirsutismului de anemie. ritului.

Doi basarabeni în topul milionarilor din România


procuror, şef Serviciu reprezentare a învinuirii în CA Bălţi
a Secţiei judiciar-penală a PG; Eugen Rusu, procuror,
şef al Secţiei analiză, prognoză şi elaborări din cadrul
aparatului procurorului general a PG; Eduard Maşnic, Doi oameni de afaceri din Republica Moldova au intrat în Baza businessului este operatorul aviatic “Carpatair”,
procuror al rn. Străşeni; Vasile Godoroja, procuror, şef topul celor mai bogaţi 300 de români. Este vorba despre Nico- unde este acţionar şi fondatorul IKEA, miliardarul suedez
al Secţiei organizare şi control a PG; Sergiu Mocanu, lae Petrov, care ocupă locul 182 din top, cu o avere estimată la Ingvar Kamprad. De menţionat că în 2007 operatorul aviatic
procuror al rn. Cimişlia. 38-41 mil. euro şi Călin Fusu – locul 298, cu o avere de circa “Carpatair” a avut o cifră de afaceri de 81,3 mil. euro, iar în
Mult stimaţi omagiaţi, vrem ca tot ce este mai bun 14 mil. euro.
pentru Dumneavoastră să vă vină de acum încolo. Vă anul 2008 a ajuns la circa 100 mil. euro.
Conform celei de-a şaptea ediţii a Topului Capital „300 cei Cel de-al doilea milionar basarabean este Călin Fusu, în
dorim multă sănătate, respectul celor din jur, iar bucuria mai bogaţi români”, lansată la 14 octombrie curent, Nicolae Pe-
de la cei dragi să vă întregească satisfacţia remarcabilelor vîrstă de 35 de ani, care şi-a clădit averea din reţeaua In-
trov, în vîrstă de 42 de ani, este fondatorul şi acţionarul majori-
împliniri din viaţă. tar al companiei “Moldavian Airlines” din Republica Moldova, ternet. Circa 28 la sută din compania „Neogen”, fondată de
La mulţi ani! “Carpatair” SA şi “Air Service” din România. A intrat în afaceri Călin Fusu, au fost vîndute anul trecut contra sumei de 6 mil.
Cu profund respect, la mijlocul anilor ‘90 ai secolului trecut şi a reuşit să extindă afa- euro la două fonduri de investiţii din SUA şi Olanda, Călin
membrii Consiliului de Administraţie cerea după ce în anul 1999 a creat în România două companii. Fusu continuînd să deţină un pachet de 41 la sută.
al Uniunii Juriştilor,
Echipa Dreptul şi Revista Naţională de Drept
Caleidoscop
Meridian juridic O indiancă a devenit pentru prima dată mamă la doilea card, a indicat presa locală. “Ne cerem scuze, aşa ceva nu
vîrsta de 70 de ani se mai întîmpla”, a declarat un purtător de cuvînt al băncii.
La vîrsta la care alte
Copil arestat în SUA pentru că a deschis femei devin străbunici, o Porno la zoo
cadoul de Crăciun indiancă a devenit mamă Un cuplu de urşi panda de la o gradină zoologică din Thai-
O mamă din Statele Unite a sunat la poliţie şi l-a landa, Chuang Chuang şi Lin Hui, vor viziona casete porno,
pentru prima dată. La vîr- cu poziţii de împerechere, pentru că au început să se comporte
denunţat pe fiul ei, în vîrstă de 12 ani, care a fost apoi arestat sta de 70 de ani Rajo Devi ca frate şi soră. Cînd Lin Hui intră în călduri, Chuang, ca şi
pentru că a deschis cadourile de Crăciun prea devreme. a reuşit să rămînă însărci- alţi masculi, e interesat de mîncare, somn şi joacă, numai de
Copilului i s-au pus chiar cătuşe şi a fost acuzat de furt minor nată graţie tehnicii fertili- imperecheat nu.
de către poliţia americană. Brandi Ervin, de 27 de ani, s-a zării în vitro. Ea şi soţul ei
enervat cînd a descoperit că fiul ei nu a putut aştepta pînă au încercat timp de jumă-
tate de secol să aibă un co- Obritanică poate dormi o săptămînă
de Crăciun pentru a-şi primi cadoul, un joc nintendo. Mama Părinţii şi prietenii îi spun „Frumoasa Adormită”, dar viaţa
a spus că băiatul a luat jocul din locul în care ea l-a ascuns pil pe cale naturală, dar nu
au reuşit. Au aflat de acest tratament dintr-un ziar local. La britanicei Nathalie Hoyland nu este nici pe departe o poveste fru-
şi s-a dus la străbunica lui, unde s-a jucat cu cadoul. Ervin, moasă. Mai degrabă un coşmar care revine sporadic atunci cînd
care îşi creşte copilul singură în Carolina de Sud, l-a luat de sfatul vecinilor, vîrstnicii au consultat un medic specialist.
tînăra suferă de “atacuri de somn”. Nathalie ştie cînd se duce la
la secţia de poliţie după ce s-a întors de la biserică. Ea a vrut culcare, dar nu mai ştie cînd se trezeşte: o poate face după opt ore,
“să-i dea o lecţie”. “Trece prin viaţă făcînd lucruri greşite O pisică a primit un card de credit ca un om normal, sau după o săptămînă în care a dormit continuu.
şi scăpă mereu nepedepsit”, a spus mama. “Nu este vorba O bancă australiană a recunoscut că a emis din greşeală un Nathalie Hoyland, în vîrstă de 26 de ani, este unul din pu-
despre cadoul de Crăciun. Am preferat să anunţ acum poliţia card de credit unui motan al cărui stapîn a vrut să testeze fiabili-
tatea sistemelor de securitate bancare.”Nu-mi venea să cred. Ka- ţinii britanici care suferă de o boală extrem de rară. Cei
decît să sune altcineva altădată şi să anunţe că a făcut ceva therine Campbell, proprietara unui motan roşcat pe nume Mes- care au această afecţiune pot dormi şi o săptămînă, în-
mult mai grav. Am strîns bani o gramadă de timp ca să îi pot siah, a făcut o cerere de card de credit suplimentar pe contul său continuu, cu mici pauze pentru hrană şi nevoi fiziologice.
lua jocul, şi el nu a apreciat, nu-i pasă de nimeni şi de nimic”, de la Banca Queensland pe numele pisicii. Spre surprinderea ei, Tînăra suferă de astfel de “atacuri de somn” chiar şi în mijlocul
a explicat aceasta, adăugînd că încearcă să-i ofere astfel “o un plic care conţinea cardul anima­lului a sosit pe adresa sa, fără zilei cînd devine incapabilă să vorbească şi se scufundă într-o
mînă de ajutor”. ca ban­ca să-l informeze pe titularul contului că a fost emis un al stare de tranşă care se sfîrşeşte în somn.

Adresa redacţiei: Punctul de vedere al autorilor Tiparul executat la tipografia


Dreptul · Date bancare: materialelor publicate nu reflectă
MD 2009, Chişinău, str. A. Mateevici, 60, “Prag-3”.
neapărat opinia redacţiei.
bir. 222. Pentru vizitatori: intrarea din c/d 222472202641. BC Banca Socială. Indice – 21596
str. Bănulescu-Bodoni. Redacţia nu corespondează cu cititorii,
BIC:BSOCMD 2x722. c/f 37934018. materialele autorilor nu se recenzează şi nu se Tiraj 1956
Tel.: 57-77-52. Fax: 57-76-90. Com. 41
restituie.