MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞICERCETĂRII

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006

CURRICULUM CLASA A XII A LICEU TEHNOLOGIC NIVEL 3 DOMENIUL: RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI CALIFICAREA: TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI VARIANTA REVIZUITĂ

2005

Autori : Ing. Lucica Micălăcian - profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului, Arad Ing. Marieta Boros - profesor grad didactic definitiv, Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului, Arad Prof. Cristina Căldare - profesor grad didactic definitiv, doctorand, Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului, Arad

Revizuit : Ing. Lucica Micălăcian - profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului, Arad

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Liceu tehnologic prin ruta directă Clasa a XII a Aria curriculară TEHNOLOGII Domeniul : Resurse naturale şi protecţia mediului Calificarea :Tehnician Ecolog şi Protecţia Calităţii Mediului Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală Total ore / an Modul 1 Gestionarea deşeurilor din care: laborator tehnologic 80 48 130 78 100 60

Modul 2

Total ore / an Supravegherea şi controlul calităţii apelor din care: naturale laborator tehnologic Total ore / an din care: laborator tehnologic

Modul 3

Supravegherea şi controlul calităţii solului

Total ore/an =10 ore/sapt. X 31 săpt. =310 ore Stagii de pregătire practică Modul 4 Modul 5 Modul 6 Supravegherea şi controlul calităţii mediului în ecosistemele antropizate Supravegherea şi controlul calităţii aerului Chimia şi biologia apelor naturale Total ore / an Total ore / an Total ore / an 30 60 60

Total ore/an = 30 ore/săpt. x 5 săpt./an =150 ore Curriculum în dezvoltare locală Supravegherea şi controlul calităţii apei Total ore / an Modul 7 potabile . 62

Modul 8

Supravegherea şi controlul calităţii apelor uzate

Total ore / an

62

Total ore /an = 4 ore/sapt.x 31 săpt. =124 TOTAL GENERAL =584 ore/an

Notă : Toate orele de pregătire practică ( laborator tehnologic şi practică comasată ) se vor desfăşura sub coordonarea profesorului de specialitate, cu clasa împărţită în grupe de minim 10 elevi.

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Domeniul PROTECŢIA MEDIULUI pregăteşte elevii pentru calificările TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI şi TEHNICIAN HIDROMETEOROLOG. Curriculum pentru clasa a XII a, calificarea TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI, a fost elaborat pe baza Standardului de Pregătire Profesională pentru această calificare şi a planului de învăţământ. Curriculum cuprinde 7 module corespunzătoare unităţilor de competenţă tehnice generale şi specializate, din SPP care au acelaşi titlu GESTIONAREA DEŞEURILOR, SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APELOR NATURALE, SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII SOLULUI, SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APEI POTABILE, SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APELOR UZATE, SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI ÎN ECOSISTEMELE ANTROPIZATE, SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII AERULUI, CHIMIA ŞI BIOLOGIA APELOR NATURALE . Pentru fiecare modul în parte curriculum cuprinde : Tabel de corelare competenţe – conţinuturi şi Sugestii metodologice privind procesul şi metode de predare-învăţare, şi sugestii privind evaluarea. Pe lângă competenţele tehnice, în cadrul modulelor şi SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APELOR UZATE, SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI ÎN ECOSISTEMELE ANTROPIZATE vor fi evaluate şi unele abilităţi cheie, aceste module fiind construite prin agregarea competenţelor unei unităţi de competenţă cheie cu competenţele unei unităţi de competenţă tehnice, după cum urmează : SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APELOR UZATE – PROCESAREA DATELOR NUMERICE respectiv SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI ÎN ECOSISTEMELE ANTROPIZATE - COMUNICARE. Modulele SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APEI POTABILE şi SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APELOR UZATE sunt alocate CDL ( câte 62 ore ) iar modulele SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI ÎN ECOSISTEMELE ANTROPIZATE, SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII AERULUI şi CHIMIA ŞI BIOLOGIA APELOR NATURALE sunt alocate practicii comasate ( 30, 60 respectiv 60 ore ). Celorlalte module li s-au alocat câte 10 ore săptămânal ( 4 ore instruire teoretică şi 6 ore laborator tehnologic ). Ordinea în care se recomandă parcurgerea modulelor este prezentată la sfârşitul curriculum. Toate orele corespunzătoare modulelor prezentate în curriculum se vor desfăşura sub îndrumarea profesorilor de specialitate ( inginer, biolog, ecolog ). În cazul modulelor care cuprind atât ore de pregătire teoretică cât şi ore de laborator tehnologic se recomandă ca acestea să se desfăşoare sub îndrumarea aceluiaşi cadru didactic. Orele de practică comasată şi cele de laborator tehnologic se vor desfăşura cu clasa împărţită în grupe de minim 10 elevi. Se recomandă ca orele de practică comasată să se desfăşoare la agenţi economici de profil. Este necesară utilizarea programei şcolare împreună cu Standardul de Pregătire Profesională deoarece programa a fost concepută pornind de la corelarea conţinuturilor cu competenţele prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională . Prin parcurgerea corectă a programei şcolare se va asigura dobândirea , de către elevi, a competenţelor descrise în Standardul de Pregătire Profesională corespunzător calificării.

1 Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. 19.Monitorizează regimul deşeurilor periculoase 18.Supraveghere a şi controlul calităţii apelor naturale √ √ √ √ . 7.2 Moderează dezbateri şi şedinţe 5.Monitorizează regimul deşeurilor din sectorul gospodăresc şi public 18.4.3.2.1. Verificare √ √ √ 7.Monitorizează regimul deşeurilor din sectorul industrial 18.2 Prelucrează datele numerice 7.2.Evaluează impactul depozitelor de deşeuri asupra mediului 19.Alcătuirea modulelor pentru calificarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului clasa a XII a Unitatea de competenţă 5.Recoltează probele de apă în vederea analizei fizico-chimice şi microbiologice.3 Elaborează documente pe teme profesionale 7.Comunicare M 1 M 2 M 3 M 4 √ √ M 5 M 6 M 7 M 8 Competenţa 5.3 Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile 18. Gestionarea deşeurilor √ √ √ √ √ √ √ √ 19.1.Procesarea datelor numerice √ √ √ √ √ 18.Determină indicatorii fizici ai apelor naturale.

Determină indicatorii chimici de calitate a solului 21.21. Interpretează schemele de alimentări cu apă 22.3.Supraveghere a şi controlul calităţii apei potabile √ √ √ √ √ 23.2.4.4. Determină indicatorii chimici ai apelor naturale.3. 19.Monitorizează calitatea apei pe parcursul procesului tehnologic 23. 19. Determină caracteristicile fizice ale solului 21.5.1. Interpretează caracteristicile solului 21. Urmăreşte procesul tehnologic de îmbunătăţire a calităţii apei 22.1Supraveghează reţeaua de canalizare a apelor uzate √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 22.2. Determină radioactivitatea solului 22. Măsoară radioactivitatea apelor naturale.3. Determină indicatorii microbiologici ai solului 21.Supraveghere a şi controlul calităţii apelor uzate √ √ .Supraveghere a şi controlul calităţii solului 19.1. Determină indicatorii microbiologici ai apelor naturale 21.5.

2.2.2 Urmăreşte indicatorii fizicochimici de calitate a apelor uzate pe parcursul procesului tehnologic 23.3 Urmăreşte indicatorii fizicochimici de calitate a nămolurilor din staţia de epurare 23.Supraveghere a şi controlul calităţii mediului în ecosistemele antropizate 23. Recoltează probe de aer 20.1. Monitorizează efectele antropizării asupra ecosistemelor naturale 17. Evaluează impactul ecologic al antropizării 20.Implementează conceptul de dezvoltare durabilă şi agricultură ecologică 17.3.3.5 Aplică măsurile necesare pentru îmbunătăţirea proceselor de autoepurare pe cursurile de apă 17.Supraveghere a şi controlul calităţii aerului √ √ .4 Urmăreşte indicatorii biologici ai apelor uzate şi a nămolurilor 23. Monitorizează calitatea aerului 20.1.17. Prognozează dispersia poluanţilor in funcţie de evoluţia parametrilor meteorologici √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 20.

Descrie efectuarea măsurătorilor şi observaţiilor hidrometrice √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ M 1 – Gestionarea deşeurilor M 2 – Supravegherea şi controlul calităţii apelor naturale M 3 – Supravegherea şi controlul calităţii solului M 4 – Supravegherea şi controlul calităţii mediului în ecosistemele antropizate ( practică comasată ) M 5 – Supravegherea şi controlul calităţii aerului ( practică comasată ) M 6 – Chimia şi biologia apelor naturale ( practică comasată ) M 7 – Supravegherea şi controlul calităţii apei potabile ( CDL ) M 8 – Supravegherea şi controlul calităţii apelor uzate ( CDL ) .3.1. Protejează calitatea apelor naturale 15. Corelează proprietăţile fizice cu proprietăţile chimice ale apelor naturale 15. Evidenţiază modul de desfăşurare a vieţii în apele naturale 15. Determină indicatorii biologici ai apelor naturale 15.15.Chimia şi biologia apelor naturale 15.2.4.5.

nămoluri cu metale. din demolări. textile. rerafinarea uleiurilor uzate. azbest. rafinarea ţiţeiului. şpan.1. energetică. compostare. baterii cu plumb. Monitorizează regimul deşeurilor din sectorul industrial • • • • 18. auto. stocare in vederea reciclării Deşeuri periculoase: bifenil policloruraţii. la agentul economic Valorificare: incinerare. radioactive Colectare:la agenţii economici. Monitorizează regimul deşeurilor periculoase • • • • • • . naval si transfrontalier Depozitare: pe sol.3. feroviar. electroliţi. producere de biogaz. recuperare plumb din baterii. zootehnie Colectare: la agenţi economici Transport: auto.MODUL 1 : GESTIONAREA DEŞEURILOR TABEL DE CORELARE COMPETENŢE – CONŢINUTURI Unitate de competenţăCompetenţe individuale • • • • • • Conţinuturi Deşeuri: alimentare. 18. stocarea în pubele Transport: autogunoiere. feroviar. necombustibile. combustibile.II. incinerare Legislaţie : Legea 137 / 1995 Cap. Transport: auto. reciclare hârtie. voluminoase Colectare: sortarea. la agentul economic Valorificare: împrăştiere pe sol. GESTIONAREA deşeurilor din sectorul DEŞEURILOR gospodăresc şi public 18. alimentară. metale. lichid de frână. agricultură. sticlă Industrie: extractivă. chimică. incinerare. recuperare metale din zgură. pesticide. Monitorizează regimul 18.2. naval si transfrontalier Depozitare: în containere sigilate Valorificare: recuperare metale şi nemetale din nămoluri şi soluţii de electroliţi. metalurgică. recuperare substanţe organice textile si hârtie. vidanjoare Depozitare: pe sol. rampe ecologice.

hidrogen sulfurat.4. hidrogen sulfurat. azotiţi. amoniac. insecticide. amoniac. azotiţi. Ordinea cronologică recomandată pentru parcurgerea conţinuturilor este cea din tabelul de corelare competenţe – conţinuturi. Conţinuturi Monitorizarea regimului deşeurilor din sectorul gospodăresc şi public a) Identificarea deşeurilor provenite din sectorul gospodăresc şi public b) Controlul modului de colectare. din care 32 ore pentru instruire teoretică şi 48 ore pentru laborator tehnologic. necrofage. gunoaie. bioxid de carbon. oxizi de azot şi sulf. fosfaţi. zgură Poluarea aerului: miros. conţinut de amoniac. pesticide Modificări de fertilitate: azotaţi. Numărul de ore recomandat pentru aceste conţinuturi este prezentat în tabelul de mai jos : Ore instruire Ore laborator teoretică tehnologic Nr. fosfaţi. transport si depozitare c) Supravegherea procesului de valorificare a deşeurilor din sectorul gospodăresc şi public Monitorizarea regimului deşeurilor din sectorul industrial a) Identificarea deşeurilor provenite din industrie b) Controlul modului de colectare. insecticide.secţiunea a 2-a • • 18. pesticide Biodiversitate: specii ruderale. substanţe organice. crt. detritofage • • • SUGESTII METODOLOGICE Modulului 1 GESTIONAREA DEŞEURILOR îi sunt alocate conform planului de învăţământ un număr total de 80 ore. Evaluează impactul depozitelor de deşeuri asupra mediului Modificări: Depuneri de steril. pulberi sedimentabile şi in suspensie Poluarea apelor: azotaţi. transport si depozitare c) Supravegherea procesului de Total ore 1 20 8 12 2 20 8 12 .

referat care poate fi utilizat de către profesor ca instrument de evaluare curentă. dotare materială insuficientă ). Evaluează impactul depozitelor de deşeuri asupra mediului a) Identificarea modificărilor de peisaj şi disconfort vizual b) Controlul gradului de poluare al aerului c) Controlul gradului de poluare al apelor de suprafaţă şi subterane d) Controlul modificărilor de fertilitate a solului e) Evaluarea modificărilor de biodiversitate 20 8 12 20 8 12 Numărul de ore alocate fiecărei teme în parte este orientativ. transport şi depozitare c) Supravegherea procesului de valorificare a deşeurilor periculoase d) Urmăreşte aplicarea legislaţiei în vigoare privind regimul substanţelor şi deşeurilor periculoase precum şi a altor deşeuri. După terminarea determinărilor practice fiecare elev îşi va întocmi propriul referat al lucrării. Se recomandă ca orele de instruire teoretică şi cele de laborator tehnologic să se desfăşoare sub îndrumarea aceluiaşi profesor de specialitate ( inginer ). aplicând metodele didactice precizate anterior. Dacă . acest lucru nu este posibil se vor forma grupe de câte 2-3 elevi care vor executa determinările experimentale. la elevi . Procesul de predare – învăţare se desfăşoară prin ore de instruire teoretică de specialitate şi ore de laborator tehnologic. Rolul profesorului în cadrul orelor de laborator tehnologic este de a supraveghea atent activitatea elevilor. profesorul rămânând a hotărî asupra acestora în funcţie de resursele materiale de care dispune şi de importanţa pe care o acordă fiecărei teme. Fiind un modul cu . Orele de instruire teoretică vor avea un caracter activ – participativ din partea elevilor. a competenţelor prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională şi cuprinse în programă presupune aplicarea unor metode activ – participative de predare – învăţare.3 4 valorificare a deşeurilor industriale Monitorizează regimul deşeurilor periculoase a) Identificarea deşeurilor periculoase b) Controlul modului de colectare. în demersul didactic utilizându-se fişe de lucru sau fişe de observaţie. Formarea . În cadrul orelor de laborator tehnologic se recomandă ca elevii să execute individual fiecare determinare experimentală în parte creindu-se astfel condiţiile formării abilităţilor practice specifice calificării. din diferite motive ( ex. ore desfăşurate fie în laboratoarele de specialitate ale şcolii fie la diferiţi agenţi economici. atunci când este cazul greşelile făcute de aceştia. de a-i îndruma pe aceştia şi de a corecta.

întocmirea unor proiecte şi portofolii. etc. O metodă didactică aplicabilă mai ales în condiţiile în care laboratoarele şcolare nu dispun întotdeauna de materiale. iar în final. pe când în cadrul orelor de laborator tehnologic aceste experimente vor fi realizate de către fiecare elev în parte . fişe de evaluare (teste) cuprinzând itemi obiectivi.2: Monitorizează regimul deşeurilor din sectorul industrial Criterii de performanţă : . Pe lângă experiment se mai recomandă şi alte metode moderne de învăţare: descoperirea. şi de a corecta. Pe parcursul modulului se va realiza o evaluare formativă continuă. va adapta demersul didactic la particularităţile clasei şi ale elevilor. care. Exemplu de fişă de evaluare : FIŞĂ DE EVALUARE Numele şi prenumele candidatului : Clasa : Data verificării : Număr de înregistrare : Timp de lucru : Numele şi prenumele evaluatorului : Semnătura evaluatorului : Rezultat Feed-back Modul 1 : Gestionarea deşeurilor Competenţa 18. Principala metodă de evaluare a competenţelor specifice acestui modul este proba practică. cât şi de a asigura profesorului sub îndrumarea căruia se desfăşoară orele condiţii de supraveghere atentă a modului în care fiecare elev îşi formează abilităţile practice specifice. De aceea se recomandă ca la orele de laborator tehnologic clasa să fie împărţită în grupe de minim 10 elevi. semiobiectivi. atunci când este cazul. Probele de evaluare şi autoevaluare se pot concepe sub formă de fişe de observare. evaluânduse doar competenţele prevăzute în modul. portofoliul. fiind realizat de către profesor. nu şi altele. instrumente şi echipamente de ultimă oră necesare în formarea anumitor competenţe prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională este vizita de documentare sau de lucru la diferite instituţii sau agenţi economici ale căror laboratoare dispun de dotare corespunzătoare. problematizarea. tema în clasă. eventualele greşeli ale elevilor. În cadrul orelor de instruire teoretică experimentul are caracter demonstrativ.caracter practic – aplicativ o pondere foarte mare în cadrul acestor metode o ocupă experimentul. autoevaluarea. subiectivi. Evaluarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite de elevi precum şi a progreselor realizate de aceştia se va corela cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională. proiectul. cunoscând elevii şi stilurile de învăţare ale acestora. atât pentru a oferi elevilor posibilitatea de a lucra individual. fişe de autoevaluare. Alegerea metodei şi a tehnicilor didactice rămâne la latitudinea profesorului. o evaluare sumativă pentru verificarea dobândirii competenţelor specificate în Standardul de Pregătire Profesională. Pe lângă aceasta se mai pot utiliza : observarea sistematică.

recuperare metale din zgură. transport si depozitare Supravegherea procesului de valorificare a deşeurilor industriale Condiţii de aplicabilitate : Industrie: Extractivă. respectând structura indicată în tabel . zootehnie Colectare: La agenţi economici Transport: Auto. agricultură. recuperare substanţe organice textile si hârtie. stocare in vederea reciclării Instrucţiuni pentru candidat : • Citiţi cu atenţie sarcinile de lucru . incinerare. rerafinarea uleiurilor uzate. chimică. În momentul în care toate căsuţele au fost bifate evaluarea s-a încheiat. Dacă una sau mai multe sarcini de . metalurgică. Sarcini de lucru 1 Identificaţi şi precizaţi deşeurile părovenite de la agentul economic X 2 Precizaţi care este modul de colectare a acestor deşeuri 3 Precizaţi care este modul de transport a acestor deşeuri 4 Precizaţi care este modul de depozitare a acestor deşeuri 5 Precizaţi care este modul de valorificare a acestor deşeuri Evaluator Data Notă : Îndeplinirea de către elev a sarcinilor de lucru elaborate pe baza criteriilor de performanţă prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională se marchează prin bifarea căsuţelor respective. şpan. • Solicitaţi lămuriri evaluatorului în cazul unor neclarităţi la cerinţele din sarcinile de lucru • Asiguraţi-vă de existenţa instrumentelor materialelor şi echipamentelor necesare rezolvării sarcinilor de lucru • Asiguraţi-vă de îndeplinirea condiţiilor de protecţia şi securitatea muncii precum şi de existenţa echipamentului specificde protecţia muncii • Rezolvaţi toate sarcinile de lucru în limita timpului de lucru precizat Sarcină de lucru : Întocmiţi un proiect cu tema „ Monitorizarea regimului deşeurilor din sectorul industrial „ pe baza datelor culese de la agentul economic X .d) e) f) Identificarea deşeurilor provenite din industrie Controlul modului de colectare. auto. feroviar. Nr. naval si transfrontalier Depozitare: Pe sol. crt. alimentară. rafinarea ţiţeiului. la agentul economic Valorificare: Împrăştiere pe sol. energetică.

reactivi de conservare unde este cazul . ŞI CONTROLUL fizico-chimice şi pompe. etichete .1Recoltează probe de Dispozitive de prelevare : SUPRAVEGHEREA apă în vederea analizei . punct de prelevare. modul de recoltare. data si ora. probe de adâncime .marcarea. probe pentru determinarea oxigenului Conservarea. modul de conservare. zona de prelevare. suspensii totale Determinare : -pH. numele persoanei care a făcut recoltarea 19. conductivitate. NATURALE Pregătirea : . aspectul probei in momentul recoltării.3 Determină indicatorii chimici ai apelor naturale Alcalinitatea si aciditatea : -( p. auto. păstrarea la temperaturi scăzute.Sterilizarea Probe de apă : -probe simple.m) fată de fenolftaleină si metilorange .transport. probe medii. transportul . aparat de prelevare automată. În acest caz elevului i se fac recomandări de către evaluator. urmând să se facă o reevaluare.recipiente de sticlă. conductivitate. polietilenă.2 Determină indicatorii Indicatori fizici : fizici ai apelor naturale -pH. crt Competenţe individuale din Conţinuturi unitate 19. turbiditate. CALITĂŢII microbiologice recipient pentru recoltarea la APELOR adâncime. turbiditate. 19. suspensii totale conform metodelor de analiză Interpretare : -normele de calitate in vigoare Unitatea de competenţă 19. Buletin de prelevare: .lucru nu au fost îndeplinite competenţa nu se poate valida.nume apă . probe de suprafaţă. condiţii meteorologice. lăzi frigorifice. MODUL 2 : SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APELOR NATURALE TABEL DE CORELARE COMPETENŢE – CONŢINUTURI Nr.

Interpretarea rezultatelor -normele de calitate in vigoare 19. naturale fecali Determinarea . azotaţi.Sonda de scintilaţie pentru determinarea radiaţiilor beta global Interpretare: . Numărul de ore recomandat.bacterii mezofile. azotiţi. (complexonometric ) sodiu.normele de calitate in vigoare 19. fosfaţii (spectrofotometric) Regimul toxic : . fierul (spectrofotometric ) Truse de teren : . Radioactivitatea: . Se impune doar tratarea succesivă a conţinuturilor corespunzătoare aceleiaşi competenţe. orientativ.amoniac. la alegerea profesorului. sulfaţii. potasiu (flamfotometric) . artificială Aparate : . modulului 2 SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APELOR NATURALE. duritatea. Ordinea cronologică recomandată pentru parcurgerea conţinuturilor este cea din tabelul de corelare competnţe –conţinuturi. din care 52 ore pentru instruire teoretică şi 78 ore pentru laborator tehnologic. calciu si magneziu.naturală.Măsoară radioactivitatea apelor naturale. coliformi totali.5 Determină indicatorii Indicatori microbiologici microbiologici ai apelor . fecali conform metodelor de analiză Interpretarea rezultatelor . CBO5 CCOMn ( CCOCr) Regimul de mineralizare : -reziduul fix.bacterii mezofile.normele de calitate in vigoare SUGESTII METODOLOGICE Conform planului de învăţământ. coliformi totali. pentru aceste conţinuturi este prezentat în tabelul de mai jos .alcalinitate. dar poate fi oricare alta. clorurile.Regimul de oxigen : . îi sunt alocate un număr total de 130 ore. oxigen dizolvat.Oxigenul dizolvat. aciditate.4.

marcarea şi transportul probelor de apă e) Întocmirea buletinului de prelevare Determină indicatorii fizici ai apelor naturale a) Caracterizarea indicatorilor fizici ai apelor naturale b) Determinarea indicatorilor fizici c) Interpretarea rezultatelor analizelor Determină indicatorii chimici ai apelor naturale a) Determinarea alcalinităţii si acidităţii b) Determinarea indicatorilor regimului de oxigen c) Determinarea indicatorilor regimului de mineralizare d) Determinarea indicatorilor regimului toxic e) Utilizarea truselor de teren f) Interpretarea rezultatelor analizelor Măsoară radioactivitatea apelor naturale. Conţinuturi Recoltează probe de apă în vederea analizei fizico-chimice şi microbiologice a) Alegerea dispozitivelor de prelevare a probelor de apă b) Pregătirea dispozitivelor de prelevare pentru analiza microbiologică c) Recoltarea probelor de apă pentru analiza fizico-chimică şi microbiologică d) Conservarea. 10 4 6 .Nr. a) Caracterizarea radioactivităţii apelor naturale b) Utilizarea aparatelor pentru Total ore Ore instruire teoretică Ore laborator tehnologic 20 8 12 2 30 12 18 3. 1. 50 20 30 4.crt.

în acest caz. acest lucru nu este posibil orele se pot desfăşura sub forma vizitelor în cadrul cărora elevii doar să asiste la efectuarea acestor determinări. În demersul didactic se vor utiliza fişe de lucru sau fişe de observaţie. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. partenerii cei mai potriviţi. când conţinuturile şi activităţile de învăţare o permit. atunci când este cazul greşelile făcute de aceştia. etc. precizăm că se va evalua numai competenţa cheie cuprinsă în modul. aplicând metodele didactice precizate anterior. pentru evaluarea acestora. Profesorul are libertatea de a alege metodele şi tehnicile didactice şi de a propune noi activităţi de învăţare în măsură să asigure formarea competenţelor specifice prevăzute de programă. problematizarea . de asemenea . . Colaborarea cu agenţi economici de profil este deosebit de importantă pentru parcurgerea acestui modul . Strategiile de predare presupun alegerea metodei în funcţie de obiectivele propuse. active/ interactive cum ar fi învăţarea prin descoperire. Dacă. portofolii. referatele pot fi utilizate pentru întocmirea de către elevi a unor portofolii sau proiecte utilizate. însă. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. Exersarea abilităţilor cheie se va realiza ori de câte ori este posibil pe parcursul instruirii. joc de rol . studiul de caz. Ideal ar fi ca aceste colaborări să se materializeze în şedinţe de practică la locul de muncă în cadrul cărora elevii să execute aceste tipuri de determinări. De asemenea. Chiar dacă se exersează şi alte competenţe cheie în procesul de predare-învăţare. referat care poate fi utilizat de către profesor ca instrument de evaluare curentă. de a-i îndruma pe aceştia şi de a corecta. O competenţă se evaluează o singură dată. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în modul. proiecte de lucru. familiarizându-se cu modul specific de recoltare a probelor şi cu echipamentele moderne utilizate pentru efectuarea determinărilor specifice. Se recomandă ca procesul de predare – învăţare să se desfăşoare fie în laboratoarele de specialitate ale şcolii fie la diferiţi agenţi economici sub îndrumarea profesorului de specialitate ( inginer ). Rolul profesorului este de a supraveghea atent activitatea elevilor. La sfârşitul fiecărei determinări practice fiecare elev îşi va întocmi propriul referat al lucrării. Determină indicatorii microbiologici ai apelor naturale a) Caracterizarea indicatorilor microbiologici b) Determinarea indicatorilor microbiologici b) Interpretarea rezultatelor analizelor TOTAL 20 8 12 130 52 78 Precizăm că numărul de ore alocat fiecărei teme este orientativ. Pentru formarea competenţelor prevăzute de programă se recomandă utilizarea unor metode de predare–învăţare .determinarea radioactivităţii apelor naturale c) Interpretarea rezultatelor analizelor 5. Agenţiile teritoriale de Protecţia Mediului ar putea fi .

marcarea şi transportul probelor de apă e) Întocmirea buletinului de prelevare Instrucţiuni pentru candidat : • Citiţi cu atenţie sarcinile de lucru . fişe de autoevaluare. tema în clasă. • Solicitaţi lămuriri evaluatorului în cazul unor neclarităţi la cerinţele din sarcinile de lucru • Asiguraţi-vă de existenţa instrumentelor materialelor şi echipamentelor necesare rezolvării sarcinilor de lucru • Asiguraţi-vă de îndeplinirea condiţiilor de protecţia şi securitatea muncii precum şi de existenţa echipamentului specific de protecţia muncii • Deplasaţi-vă pe teren pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru Sarcini de lucru : Recoltează probe de apa din râul Mureş respectânt etapele recoltării Feed-back . autoevaluarea. Probele de evaluare şi autoevaluare se pot concepe sub formă de fişe de observare. Pe lângă aceasta se mai pot utiliza : observarea sistematică.1 : Recoltează probe de apă în vederea analizei fizico-chimice şi microbiologice Criterii de performanţă : a) Alegerea dispozitivelor de prelevare a probelor de apă b) Pregătirea dispozitivelor de prelevare pentru analiza microbiologică c) Recoltarea probelor de apă pentru analiza fizico-chimică şi microbiologică d) Conservarea. proiectul. portofoliul. fişe de evaluare ( teste) Exemplu de fişă de observare : FIŞĂ DE OBSERVARE Numele şi prenumele candidatului : Clasa : Data verificării : Număr de înregistrare : Timp de lucru : Numele şi prenumele evaluatorului : Semnătura evaluatorului : Rezultat Modul 2 : Controlul calităţii apelor naturale Competenţa 19.Principala metodă de evaluare a competenţelor specifice acestui modul este proba practică.

Alegerea dispozitivelor de prelevare a probelor de apă 2. marcarea şi transportul probelor de apă Întocmirea buletinului de prelevare Data Notă : Pentru fiecare criteriu de performanţă s-au elaborat sarcini de lucru. Realizarea acestora de către elevi se marchează prin bifarea căsuţelor respective . probei Etapele recoltării Evaluator 1.Evaluatorul pune la dispoziţia elevului materiale şi reactivi. Pregătirea dispozitivelor de prelevare pentru analiza microbiologică 3 4 5 Recoltarea probelor de apă pentru analiza fizico-chimică şi microbiologică Conservarea. din care elevul alege cele necesare Nr.

de suprafaţă. Interpretează alterare. brun. podzol. alcalinitate.4. aciditate • Îngrăşăminte chimice : azot. fosfor total. compoziţie mineralogică. tipul probei. roci magmatice. balanţă • Probe de sol : simple. balanţă solului • Capilaritate : tuburi de sticlă. Determină caracteristicile fizice ale • Textură : set de site. locul recoltării probelor.1. condiţii meteo în momentul recoltării.3. medii. de adâncime • Instrumente : sonda agrochimică • Fişe de recoltare : numele şi prenumele . stative • Densitate : picnometru. Fe • Interpretare : indicatori de calitate 21. în autoclavă • Probe : simple. sol aluvial. ŞI CONTROLUL caracteristicile solului metamorfice. Determină indicatorii recoltării chimici de calitate a • Instrumente : sonda agrochimică solului • Reacţia solului : pH. sedimentare CALITĂŢII SOLULUI • Parte organică : descompunerea resturilor organice prin hidroliză. Mg.MODUL 3 : SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII SOLULUI TABEL DE CORELARE COMPETENŢE – CONŢINUTURI Unitate de competenţă Competenţe individuale Conţinuturi • Tipuri de sol : cernoziom. sol turbos • Parte minerală : procese de dezagregare şi 21. cilindru gradat.SUPRAVEGHEREA 21. de adâncime. scopul 21. încălzire la roşu. balanţă 21. prin microbiologici ai solului flambare. soloneţ. medii. solonceac. oxido-reducere şi mineralizare totală şi formarea humusului • Organisme-proprietăţi : râmă-fertilitate • Umiditate : creuzete de porţelan • Compoziţie granulometrică : set de site. Determină indicatorii • Pregăteşte : sterilizare cu soluţii. data şi ora recoltării probelor. brun roşcat.2. de suprafaţă • Fişe de recoltare : numele şi prenumele celui care recoltează probele. potasiu • Microelemente : Mn • Elemente de ordin secundar : Ca.

ciuperci • Interpretare : indicatori de calitate • Recoltare probe : sonda agrochimică • Aparate speciale : contorul Geiger – Muller. diagrame SUGESTII METODOLOGICE Modulului 3 SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII SOLULUI îi sunt alocate conform planului de învăţământ un număr total de 100 ore. Recoltarea probelor de sol cu instrumente specifice b. Determinarea reacţiei solului 4 6 8 12 12 18 .21. Corelarea între organismele vii din sol şi proprietăţile acestuia Determinarea caracteristicilor fizice ale solului a. Determinarea densităţii şi a densităţii aparente a solului Determinărea indicatorilor chimici de 30 calitate a solului a. data şi ora recoltării probelor. Interpretarea fenomenului de formare a părţii minerale a solului b. 5. Determinarea capilarităţii solului d. scopul recoltării • Microorganisme : bacterii. Conţinuturi Total ore Ore instruire teoretică Ore laborator tehnologic 1. tipul probei. din care 40 ore pentru instruire teoretică şi 60 ore pentru laborator tehnologic. 2. detector cu scintilaţie • Monitorizare : tabele. crt. Determinarea umidităţii solului b. Determină radioactivitatea solului celui care recoltează probele. Intocmirea fişelor de recoltare a probelor c. Interpretarea caracteristicilor solului a. condiţii meteo în momentul recoltării. Ordinea cronologică recomandată pentru parcurgerea conţinuturilor este cea din tabelul de corelare competenţe – conţinuturi. Numărul de ore recomandat pentru aceste conţinuturi este prezentat în tabelul de mai jos : Nr. locul recoltării probelor. Determinarea compoziţiei 20 granulometrice şi a texturii solului c. Identificarea principalelor tipuri de sol d. Interpretarea fenomenului de formare a părţii organice a solului 10 c. grafice. 3.

Măsurarea radioactivităţii solului cu 10 aparate specifice c. acest lucru nu este posibil se vor forma grupe de câte 2-3 elevi care vor executa determinările experimentale. d. Dacă . Formarea . aplicând metodele didactice precizate anterior. profesorul rămânând a hotărî asupra acestora în funcţie de resursele materiale de care dispune şi de importanţa pe care o acordă fiecărei teme. Determinarea cantitativă a microelementelor şi elementelor de ordin secundar din sol g. Determinarea gradului de saturaţie a solului cu îngrăşăminte chimice e.4. Recoltarea probelor de sol b. referat care poate fi utilizat de către profesor ca instrument de evaluare curentă. a competenţelor prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională şi cuprinse în programă presupune aplicarea unor metode activ – participative de predare – învăţare. Recoltarea probelor de sol cu 30 instrumente specifice c. Se recomandă ca orele de instruire teoretică şi cele de laborator tehnologic să se desfăşoare sub îndrumarea aceluiaşi profesor de specialitate ( inginer ). la elevi . de a-i îndruma pe aceştia şi de a corecta. din diferite motive ( ex. Interpretarea rezultatelor Determinărea indicatorilor microbiologici ai solului a. ore desfăşurate fie în laboratoarele de specialitate ale şcolii fie la diferiţi agenţi economici. dotare materială insuficientă ). în demersul didactic utilizându-se fişe de lucru sau fişe de observaţie. Determinarea microorganismelor e. Rolul profesorului în cadrul orelor de laborator tehnologic este de a supraveghea atent activitatea elevilor. În cadrul . Monitorizarea şi interpretarea rezultatelor determinărilor TOTAL 100 12 18 4 6 40 60 Numărul de ore alocate fiecărei teme în parte este orientativ. Procesul de predare – învăţare se desfăşoară prin ore de instruire teoretică de specialitate şi ore de laborator tehnologic. Pregătirea instrumentelor şi echipamentelor specifice în vederea recoltării probelor şi analizei microbiologice b. atunci când este cazul greşelile făcute de aceştia. Întocmirea fişei de recoltare a probelor d. Determinarea gradului de infestare a solului cu pesticide f. După terminarea determinărilor practice fiecare elev îşi va întocmi propriul referat al lucrării. În cadrul orelor de laborator tehnologic se recomandă ca elevii să execute individual fiecare determinare experimentală în parte creindu-se astfel condiţiile formării abilităţilor practice specifice calificării. Fiind un modul cu caracter practic – aplicativ o pondere foarte mare în cadrul acestor metode o ocupă experimentul. Orele de instruire teoretică vor avea un caracter activ – participativ din partea elevilor. 5. Interpretarea rezultatelor Determinarea radioactivităţii solului a.

o evaluare sumativă pentru verificarea dobăndirii competenţelor specificate în Standardul de Pregătire Profesională. Exemplu de fişă de observare : FIŞĂ DE OBSERVARE Numele şi prenumele candidatului : Clasa : Data verificării : Număr de înregistrare : Timp de lucru : Numele şi prenumele evaluatorului : Semnătura evaluatorului : Rezultat Feed-back Modul 3 : Supravegherea şi controlul calităţii solului Competenţa 21. tema în clasă. Principala metodă de evaluare a competenţelor specifice acestui modul este proba practică. problematizarea. instrumente şi echipamente de ultimă oră necesare în formarea anumitor competenţe prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională este vizita de documentare sau de lucru la diferite instituţii sau agenţi economici ale căror laboratoare dispun de dotare corespunzătoare. atunci când este cazul. fiind realizat de către profesor. Evaluarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite de elevi precum şi a progreselor realizate de aceştia se va corela cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională. Probele de evaluare şi autoevaluare se pot concepe sub formă de fişe de observare. va adapta demersul didactic la particularităţile clasei şi ale elevilor. Alegerea metodei şi a tehnicilor didactice rămâne la latitudinea profesorului. Pe lângă experiment se mai recomandă şi alte metode moderne de învăţare: descoperirea. cunoscând elevii şi stilurile de învăţare ale acestora. portofoliul. autoevaluarea. semiobiectivi. care. atât pentru a oferi elevilor posibilitatea de a lucra individual. iar în final. pe când în cadrul orelor de laborator tehnologic aceste experimente vor fi realizate de către fiecare elev în parte .2 : Determină caracteristicile fizice ale solului Criterii de performanţă : a) Determinarea umidităţii solului . proiectul. fişe de evaluare ( teste) cuprinzând itemi obiectivi. cât şi de a asigura profesorului sub îndrumarea căruia se desfăşoară orele condiţii de supraveghere atentă a modului în care fiecare elev îşi formează abilităţile practice specifice. întocmirea unor proiecte şi portofolii.orelor de instruire teoretică experimentul are caracter demonstrativ. fişe de autoevaluare. etc. O metodă didactică aplicabilă mai ales în condiţiile în care laboratoarele şcolare nu dispun întotdeauna de materiale. nu şi altele.Pe parcursul modulului se va realiza o evaluare formativă continuă. De aceea se recomandă ca la orele de laborator tehnologic clasa să fie împărţită în grupe de minim 10 elevi. Pe lângă aceasta se mai pot utiliza : observarea sistematică. evaluându-se doar competenţele prevăzute în modul. subiectivi. şi de a corecta. eventualele greşeli ale elevilor.

1 2 3 Sarcini de lucru Cântărirea probei de sol Cernerea probei de sol prin site cu ochiuri din ce în ce mai mici Cântărire fracţiunilor de sol Evaluator Data . • Solicitaţi lămuriri evaluatorului în cazul unor neclarităţi la cerinţele din sarcinile de lucru • Asiguraţi-vă de existenţa instrumentelor materialelor şi echipamentelor necesare rezolvării sarcinilor de lucru • Asiguraţi-vă de îndeplinirea condiţiilor de protecţia şi securitatea muncii precum şi de existenţa echipamentului specificde protecţia muncii • Rezolvaţi toate sarcinile de lucru în limita timpului de lucru precizat Sarcini de lucru : a. crt. balanţă Instrucţiuni pentru candidat : • Citiţi cu atenţie sarcinile de lucru . balanţă Nr. Determinarea compoziţiei granulometrice şi a texturii solului Evaluatorul pune la dispoziţia candidatului o probă de sol uscat. stative Densitate : picnometru. Determinaţi umiditatea solului Evaluatorul pune la dispoziţia candidatului probă de sol. sticlă de ceas. spatulă. balanţă Textură : set de site. crt. etuvă. balanţă. cleşte de laborator Nr.etuvă.b) c) d) Determinarea compoziţiei granulometrice şi a texturii solului Determinarea capilarităţii solului Determinarea densităţii şi a densităţii aparente a solului Condiţii de aplicabilitate : Umiditate : creuzete de porţelan. balanţă Capilaritate : tuburi de sticlă. spatulă. creuzet de porţelan. spatulă. set de site. balanţă Compoziţie granulometrică : set de site. cilindru gradat. 1 2 3 4 5 Sarcini de lucru Aducerea creuzetului la masă constantă Cântărirea probei de sol umed Uscarea probei de sol până la masă constantă Cântărirea probei de sol uscat Calculul umidităţii Evaluator Data b.

În momentul în care toate căsuţele au fost bifate evaluarea s-a încheiat. cilindru gradat. stativ. balanţă. 1 2 3 4 Sarcini de lucru Umplerea tuburilor cu diferite tipuri de sol Fixarea tuburilor în stativ. cu capătul inferior în vasul cu apă Măsurarea înălţimii până la care se ridică apa în fiecare tub Aprecierea capilarităţii fiecărui tip de sol Evaluator Data d. spatulă Nr. . Determinarea capilarităţii solului Evaluatorul pune la dispoziţia candidatului diferite probe de sol. spatulă. 1 2 3 Sarcini de lucru Cântărirea probei de sol Măsurarea volumului probei de sol Calculul densităţii Evaluator Data Notă :Îndeplinirea de către elev a sarcinilor de lucru elaborate pe baza criteriilor de performanţă prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională se marchează prin bifarea căsuţelor respective. Dacă una sau mai multe sarcini de lucru nu au fost îndeplinite competenţa nu se poate valida . Determinarea densităţii şi densităţii aparente a solului Evaluatorul pune la dispoziţia candidatului proba de sol. urmând să se facă o reevaluare.4 Calculul compoziţiei granulometrice c. crt. tuburi de sticlă. crt. vas cu apă Nr. În acest caz elevului i se fac recomandări de către evaluator. picnometru.

raţionează.MODUL 4 : SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDIULUI ÎN ECOSISTEMELE ANTROPIZATE TABEL DE CORELARE COMPETENŢE – CONŢINUTURI Unitate de competenţă Competenţe individuale • Conţinuturi Pregătire: agendă. structură. întrebări posibile. furnizori. clară. corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical Prezentare: sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele Funcţie: instrucţiuni. are în vedere obiectivul propus. organizarea materialului Claritate şi acurateţe: • • 5. compromisuri posibile.3: Elaborează documente pe teme profesionale • • • . tipul situaţiei. scrisori sau rapoarte Pregătire: stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe. luări de cuvânt. argumente.2:Moderează dezbateri şi şedinţe • • • 5. nevoile interlocutorului. încurajează discuţia prin întrebări. tehnice. acceptă opinii diferite de cele proprii. tipul interlocutorului (colegi. consensul vizat Teme: ştiinţifice. aprobări.invită interlocutorul să vorbească. clienţi. conciliantă. sociale Participare: face observaţii constructive. manuale. alte persoane). dă dovadă de receptivitate Respectare: ascultă cu atenţie. nu face discriminări Exprimare: concisă. COMUNICARE 5.

A. contaminarea cu reziduuri agrochimice Origini şi dezvoltare: "Agricultural Testament" . editarea textului Necesitate: eşecul agriculturii industriale. stabilitatea producţiei. Monitorizează efectele antropizării asupra ecosistemelor naturale • • norme ortografice şi de punctuaţie. SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDIULUI ÎN ECOSISTEMELE ANTROPIZATE • 17. beneficii mai mari.1. reguli gramaticale. a schemelor. folosirea imaginilor. fertilizarea organică. calitatea produselor. contaminarea cu pesticide. redactarea.2. politica UE Practici: sisteme de rotaţie de lungă durată. eliminarea poluării generalizate Modificări climatice: histograme comparative ale temperaturilor şi precipitaţiilor din diverse zone ale Terrei Încălzirea globală: modificarea alternanţei anotimpurilor. lupta naturală împotriva paraziţilor Avantaje: cheltuieli reduse. coerenţă. hazarde naturale( cicloane.• • 17. degradarea solurilor. Howard. lucrări puţin profunde. cultivarea de varietăţi şi soiuri locale. restaurarea vechilor practici antierozive. poluarea apelor. Implementează conceptul de dezvoltare durabilă şi agricultură ecologică • • 17. tsunami) Distrugerea biodiversităţii: pădurile tropicale şi subtropicale . creşterea nivelului Oceanului Planetar. graficelor şi diagramelor • Verificare: corectarea.

Conţinuturi Implementarea conceptului de dezvoltare durabilă şi agricultură ecologică a) Cunoaşterea necesităţii aplicării agriculturii ecologice şi a conceptului de dezvoltare durabilă b) Studierea originii şi dezvoltării agriculturii ecologice c) Cunoaşterea principiilor şi practicilor agriculturii ecologice d) Conştientizarea avantajelor agriculturii ecologice e) Cunoaşterea posibilităţilor de viitor ale agriculturii ecologice Monitorizarea efectelor antropizării asupra ecosistemelor naturale a) Compararea modificărilor climatice la nivel mondial b) Studierea fenomenului de încălzire globală c) Studierea distrugerii biodiversităţii la nivel mondial d) Studierea efectului zgomotelor şi vibraţiilor asupra organismului uman Evaluarea impactului ecologic al antropizării a) Realizarea unui studiu de impact b) Cunoaşterea noţiunii de audit de mediu c) Efectuarea unor analize de risc industrial şi urgenţe de mediu d) Urmăreşte aplicarea legislaţiei în vigoare referitor ÎN ECOSISTEMELE total de 30 ore în cadrul parcurgerea conţinuturilor recomandat pentru aceste Total ore 10 2.• 17.3. Ordinea cronologică recomandată pentru este cea din tabelul de corelare competenţe – conţinuturi. cap.III. 5 3. metode şi tehnici de evaluare Analize de risc industrial şi urgenţe de mediu: modalităţi de evaluare a riscului ecologic Legislaţie : Legea 137/1995. Numărul de ore conţinuturi este prezentat în tabelul de mai jos : Nr. 1. 15 . secţiunea 5 SUGESTII METODOLOGICE Modulului 4 SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDIULUI ANTROPIZATE îi sunt alocate conform planului de învăţământ un număr practicii comasate la clasa a XII-a. structura unui raport de evaluare. crt. Evaluează impactul ecologic al antropizării • • Studiu de impact: etape.

1: Implementează conceptul de dezvoltare durabilă şi agricultură ecologică Criterii de Performanţă: a) Cunoaşterea necesităţii aplicării agriculturii ecologice şi a conceptului de dezvoltare durabilă .la protecţia aşezărilor umane TOTAL 30 Numărul de ore alocate fiecărei teme în parte este orientativ. Formarea . tema în clasă. la elevi . cu caracter demonstrativ. Orele de instruire practică se vor desfăşura la agenţi economici de profil. iar în final. autoevaluarea. evaluându-se doar competenţele prevăzute în modul. cu clasa împărţită în grupe de minim 10 elevi. fişe de evaluare ( teste) cuprinzând itemi obiectivi. Exemplu de instrument de evaluare: Modulul 4: SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII ANTROPIZATE MEDIULUI ÎN ECOSISTEMELE Competenţa 17. va adapta demersul didactic la particularităţile clasei şi ale elevilor. cât şi de a asigura profesorului sub îndrumarea căruia se desfăşoară orele condiţii de supraveghere atentă a modului în care fiecare elev îşi formează abilităţile practice specifice. proiectul. subiectivi. atât pentru a oferi elevilor posibilitatea de a lucra individual. semiobiectivi. etc. Evaluarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite de elevi precum şi a progreselor realizate de aceştia se va corela cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională. Probele de evaluare şi autoevaluare se pot concepe sub formă de fişe de observare. sub îndrumarea profesorilor de specialitate. a competenţelor prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională şi cuprinse în programă presupune aplicarea unor metode activ – participative de predare – învăţare. Fiind un modul cu caracter practic – aplicativ o pondere foarte mare în cadrul acestor metode o ocupă experimentul. o evaluare sumativă pentru verificarea dobândirii competenţelor specificate în Standardul de Pregătire Profesională. care. instrumente şi echipamente de ultimă oră necesare în formarea anumitor competenţe prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională este vizita de documentare sau de lucru la diferite instituţii sau agenţi economici ale căror laboratoare dispun de dotare corespunzătoare. De aceea se recomandă ca la orele de practică comasată clasa să fie împărţită în grupe de minim 10 elevi. cât şi de către elevi. întocmirea unor proiecte şi portofolii. fişe de autoevaluare. Principala metodă de evaluare a competenţelor specifice acestui modul este proba practică. O metodă didactică aplicabilă mai ales în condiţiile în care laboratoarele şcolare nu dispun întotdeauna de materiale. şi de a corecta. profesorul rămânând a hotărî asupra acestora în funcţie de resursele materiale de care dispune şi de importanţa pe care o acordă fiecărei teme. atunci când este cazul. Alegerea metodei şi a tehnicilor didactice rămâne la latitudinea profesorului. portofoliul. Pe parcursul modulului se va realiza o evaluare formativă continuă. problematizarea. eventualele greşeli ale elevilor. Acesta va fi realizat atât de către profesor. Pe lângă experiment se mai recomandă şi alte metode moderne de învăţare: descoperirea. În cadrul modulului SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDIULUI ÎN ECOSISTEMELE ANTROPIZATE se exersează şi se evaluează unele competenţe din abilitatea cheie COMUNICARE. cunoscând elevii şi stilurile de învăţare ale acestora. nu şi altele. Pe lângă aceasta se mai pot utiliza : observarea sistematică.

Nr. 1. Howard. 5. Nr. Enumeraţi principalele cauze pentru care a apărut agricultura ecologică. 3. fertilizarea organică. poluarea apelor.A. Crt. restaurarea vechilor practici antierozive. degradarea solurilor. lucrări puţin profunde. 4. beneficii mai mari. cultivarea de varietăţi şi soiuri locale. politica UE sisteme de rotaţie de lungă durată. Enumeraţi principalele practici ale agriculturii ecologice şi avantajele acestora. lupta naturală împotriva paraziţilor cheltuieli reduse. eliminarea poluării generalizate Origini şi dezvoltare: Practici: Avantaje: Instrucţiuni pentru candidat : • • • Citiţi cu atenţie sarcinile de lucru . 2. contaminarea cu pesticide. Solicitaţi lămuriri evaluatorului în cazul unor neclarităţi la cerinţele din sarcinile de lucru Rezolvaţi toate sarcinile de lucru în limita timpului de lucru precizat INSTRUMENT DE EVALUARE PENTRU COMPETENŢA 17. contaminarea cu reziduuri agrochimice "Agricultural Testament" .1 1. Practici Avantaje Evaluator Data Cauze Evaluator Data . stabilitatea producţiei. calitatea produselor. 2.b) c) d) e) Studierea originii şi dezvoltării agriculturii ecologice Cunoaşterea principiilor şi practicilor agriculturii ecologice Conştientizarea avantajelor agriculturii ecologice Cunoaşterea posibilităţilor de viitor ale agriculturii ecologice Precizări privind Aplicabilitatea Criteriilor de Performanţă: Necesitate: eşecul agriculturii industriale.

În momentul în care toate sarcinile de lucru au fost îndeplinite evaluarea s-a încheiat. Crt. 1. 2. 5. În acest caz elevului i se fac recomandări de către evaluator. 1. 4.Crt. 5. 3. Care consideraţi că va fi evoluţia agriculturii ecologice în următorii ani? Nr. 3. 4. Dacă una sau mai multe sarcini de lucru nu au fost îndeplinite competenţa nu se poate valida . 3. urmând să se facă o reevaluare . Direcţii de evoluţie Evaluator Data Notă : Îndeplinirea de către elev a sarcinilor de lucru elaborate pe baza criteriilor de performanţă prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională este obligatorie. 2.

1. dispozitive : flacoane închise. arsen (metoda spectrofotometrică) Interpretare: fişa de recoltare.MODUL 5 : SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII AERULUI TABEL DE CORELARE COMPETENŢE – CONŢINUTURI Unitate de competenţă Competenţe individuale • 20. pulberi sedimentabile şi in suspensie Poluanţi cu acţiune asfixiantă: hidrogen (sulfurat spectrofotometric) Poluanţi cu acţiune sistemică: Pb. conimetrul Zeiss. aspirator. indicatori de calitate a aerului • 20.Monitorizează calitatea aerului • • • .2. gazometre Corecţie de volum: formule de calcul Marcare : etichetarea flacoanelor Înregistrare: fişa de recoltare Poluanţi cu acţiune iritantă: Bioxid de sulf (metoda nefelometrică). SUPRAVEGHERE A ŞI CONTROLUL20. amoniacul (metoda spectrofotometrică). rotametre. bioxid de azot (metoda spectrofotometrică). vase de sticlă şi de material plastic Determinare: reometre. Hg (metoda spectrofotometrie cu absorbţie atomică) Poluanţi cu acţiune cancerigenă: hidrocarburi policiclice( metoda cromatografică). Recoltează probe de aer CALITĂŢII AERULUI • • • • • Conţinuturi Instrumente.

Marcarea şi înregistrarea probelor 2 Monitorizarea calităţii aerului a. crt. iar în semestrul al doilea a modulelor 5: SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII AERULUI şi 6 CHIMIA ŞI BIOLOGIA APELOR NATURALE . Interpretarea rezultatelor analizelor 3 Prognozarea dispersiei poluanţilor în funcţie de evoluţia parametrilor meteorologici a. Aplicarea corecţiei de volum d. Stabilirea modului de dispersie a poluanţilor în aer determinată de mişcările aerului b. Ordinea cronologică recomandată pentru parcurgerea conţinuturilor este cea din tabelul de corelare competenţe – conţinuturi. vijelie Fenomene ce produc stagnarea: Ceaţă. la latitudinea fiecărei şcoli ca. Numărul de ore recomandat pentru aceste conţinuturi este prezentat în tabelul de mai jos : Nr.3.• 20. inversiuni termice in straturile inferioare ale atmosferei SUGESTII METODOLOGICE Modulului 5: SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII AERULUI ( practică comasată ) îi sunt alocate conform planului de învăţământ un număr de 60 ore ( 2 săptămâni ). Determinarea poluanţilor cu acţiune asfixiantă c. Conţinuturi 1 Recoltarea probelor de aer a. Tot în cadrul practicii comasate se va parcurge şi modulul 4 SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI ÎN ECOSISTEMELE ANTROPIZATE. Alegerea instrumentelor şi dispozitivelor de recoltare b. ore 12 30 18 . Determinarea volumelor de aer recoltate c. Determinarea poluanţilor cu acţiune iritantă b. căruia îi sunt alocate un număr de 30 ore (1 săptămână) Se recomandă parcurgerea în primul semestru a modulului 4 SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI ÎN ECOSISTEMELE ANTROPIZATE. Stabilirea modului de dispersie a poluanţilor în aer Nr. curenţi ascendenţi şi descendenţi. Prognozează dispersia poluanţilor în funcţie de evoluţia parametrilor meteorologici • • Mişcări de aer: Vânt. însă. Determinarea poluanţilor cu acţiune cancerigenă e. viscol. Determinarea poluanţilor acţiune sistemică d. în conformitate cu orarul şcolii şi cu posibilitatea de colaborare cu diferiţi agenţi economici cum vor fi repartizate pe parcursul anului şcolar cele 5 săptămâni de practică comasată afectate celor 3 module. Rămâne. căruia îi sunt alocate un număr de 30 ore (1 săptămână) şi modulul 6 CHIMIA ŞI BIOLOGIA APELOR NATURALE. instabilitatea atmosferică Fenomene meteorologice : Precipitaţii.

partenerii cei mai potriviţi. întocmirea unor proiecte şi portofolii. instrumente şi echipamente de ultimă oră necesare în formarea anumitor competenţe prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională este vizita de documentare sau de lucru la diferite instituţii sau agenţi economici ale căror laboratoare dispun de dotare corespunzătoare. cunoscând elevii şi stilurile de învăţare ale acestora. De aceea se recomandă împărţirea clasei în grupe de minim 10 elevi.determinată de fenomene meteorologice c. Pe parcursul modulului se va realiza o evaluare formativă continuă. nu şi altele. acest lucru nu este posibil orele de Practică Comasată se pot desfăşura sub forma vizitelor în cadrul cărora elevii doar să asiste la efectuarea acestor determinări. În demersul didactic se vor utiliza fişe de lucru sau fişe de observaţie. Fiind un modul cu caracter practic – aplicativ o pondere foarte mare în cadrul acestor metode o ocupă experimentul. problematizarea. Dacă. Colaborarea cu agenţi economici de profil este deosebit de importantă pentru parcurgerea acestui modul având în vedere că.. întocmirea unor proiecte şi portofolii. însă. eventualele greşeli ale elevilor. o evaluare sumativă pentru verificarea dobândirii competenţelor specificate în Standardul de Pregătire Profesională. va adapta demersul didactic la particularităţile clasei şi ale elevilor. a competenţelor prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională şi cuprinse în programă presupune aplicarea unor metode activ – participative de predare – învăţare. Rolul profesorului în cadrul orelor de practică comasată este de a supraveghea atent activitatea elevilor. . Ideal ar fi ca aceste colaborări să se materializeze în şedinţe de practică la locul de muncă în cadrul cărora elevii să execute aceste tipuri de determinări. va adapta demersul didactic la particularităţile clasei şi ale elevilor. de a-i îndruma pe aceştia şi de a corecta. referat care poate fi utilizat de către profesor ca instrument de evaluare curentă. cunoscând elevii şi stilurile de învăţare ale acestora. în acest caz. familiarizându-se cu modul specific de recoltare a probelor şi cu echipamentele moderne utilizate pentru efectuarea determinărilor specifice. la elevi . problematizarea. O metodă didactică aplicabilă mai ales în condiţiile în care laboratoarele şcolare nu dispun întotdeauna de materiale. Identificarea fenomenelor meteorologice care produc stagnarea poluanţilor în atmosferă Numărul de ore alocate fiecărei teme în parte este orientativ. aparat Orsat ). etc. Pe lângă experiment se mai recomandă şi alte metode moderne de învăţare: descoperirea. şi de a corecta. Formarea . Alegerea metodei şi a tehnicilor didactice rămâne la latitudinea profesorului. care. Procesul de predare – învăţare se desfăşoară fie în laboratoarele de specialitate ale şcolii fie la diferiţi agenţi economici sub îndrumarea profesorului de specialitate ( inginer ). În cadrul orelor de practică comasată aceste experimente vor fi realizate de către fiecare elev în parte . atunci când este cazul greşelile făcute de aceştia. pentru efectuarea analizelor de aer în laboratoarele şcolare există doar echipente depăşite din punct de vedere al performanţelor tehnice ( ex. Agenţiile teritoriale de Protecţia Mediului ar putea fi . în general. Pe lângă experiment se mai recomandă şi alte metode moderne de învăţare: descoperirea. iar în final. aplicând metodele didactice precizate anterior. echipamente care în laboratoarele moderne nu se mai folosesc. atât pentru a oferi elevilor posibilitatea de a lucra individual. De asemenea. La sfârşitul fiecărei determinări practice fiecare elev îşi va întocmi propriul referat al lucrării. de asemenea . profesorul rămânând a hotărî asupra acestora în funcţie de resursele materiale de care dispune şi de importanţa pe care o acordă fiecărei teme. referatele pot fi utilizate pentru întocmirea de către elevi a unor portofolii sau proiecte utilizate. evaluându-se doar competenţele prevăzute în modul. pentru evaluarea acestora. atunci când este cazul. Evaluarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite de elevi precum şi a progreselor realizate de aceştia se va corela cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională. cât şi de a asigura profesorului sub îndrumarea căruia se desfăşoară orele condiţii de supraveghere atentă a modului în care fiecare elev îşi formează abilităţile practice specifice. care. Alegerea metodei şi a tehnicilor didactice rămâne la latitudinea profesorului. etc.

Probele de evaluare şi autoevaluare se pot concepe sub formă de fişe de observare. dispozitive: Flacoane închise. autoevaluarea. proiectul. semiobiectivi. fişe de autoevaluare. portofoliul. Exemplu de fişă de observare : FIŞĂ DE OBSERVARE Numele şi prenumele candidatului : Clasa : Data verificării : Număr de înregistrare : Timp de lucru : Numele şi prenumele evaluatorului : Semnătura evaluatorului : Rezultat Feed-back Modul 5 : Supravegherea şi controlul calităţii aerului Competenţa 20. Solicitaţi lămuriri evaluatorului în cazul unor neclarităţi la cerinţele din sarcinile de lucru . aspirator.Principala metodă de evaluare a competenţelor specifice acestui modul este proba practică. Pe lângă aceasta se mai pot utiliza : observarea sistematică. fişe de evaluare ( teste) cuprinzând itemi obiectivi. conimetrul Zeiss.1: Recoltează probe de aer Criterii de performanţă : a) Alegerea instrumentelor şi dispozitivelor de recoltare b) Determinarea volumelor de aer recoltate c) Aplicarea corecţiei de volum d) Marcarea şi înregistrarea probelor Condiţii de aplicabilitate : Instrumente. subiectivi. gazometre Corecţie de volum: Formule de calcul Marcare: Etichetarea flacoanelor Înregistrare: Fişa de recoltare Instrucţiuni pentru candidat : • • Citiţi cu atenţie sarcinile de lucru . vase de sticlă şi de material plastic Determinare: Reometre. tema în clasă. rotametre.

Nr. crt. Sarcini de lucru 1 Alegeţi instrumentele şi dispozitivele de recoltare a probelor de aer 2 Determinaţi volumele probelor folosind instrumentele specifice 3 Folosind formulele de calcul specifice aplicaţi corecţiile de volum pentru probele recoltate 4 Etichetaţi flacoanele cu probe 5 Întocmiţi fişele de recoltare a probelor de aer Evaluator Data .• Asiguraţi-vă de existenţa instrumentelor materialelor şi echipamentelor necesare rezolvării sarcinilor de lucru • Asiguraţi-vă de îndeplinirea condiţiilor de protecţia şi securitatea muncii precum şi de existenţa echipamentului specificde protecţia muncii • Rezolvaţi toate sarcinile de lucru prevăzute în tabel în limita timpului de lucru precizat Evaluatorul pune la dispoziţia candidatului instrumentele şi dispozitivele necesare recoltării probelor de aer şi determinării volumelor acestora.

papură) • Fauna apelor stătătoare şi curgătoare ( Vorticella. conţinut de săruri . miros • Proprietăţi fizice: transparenţă. Libellula.1. de adâncime) • Flora apelor stătătoare şi curgătoare (Alge : Scenedesmus. substanţe organice. vâscozitate • Tipuri de ape: lac. Anodonta. gust.MODUL 8 : CHIMIA ŞI BIOLOGIA APELOR NATURALE TABEL DE CORELARE COMPETENŢE – CONŢINUTURI Unitate de competenţă Competenţe individuale 15.2. Myriophillum. Dytiscus. Evidenţiază modul de desfăşurare a vieţii în apele naturale Conţinuturi • Compararea tipurilor de ape naturale (pH. izvor. fântână. Hirudo. Corelează proprietăţile • Compoziţia chimică: substanţe minerale. peşti ) • Determinatoare de floră. râu. temperatură. Anabaena Oscillatoria . Daphnia. stuf.pH ale apelor naturale • Însuşiri organoleptice: culoare. fizice cu proprietăţile chimice gaze dizolvate. Tubifex. ape de suprafaţă. Limnaea. apă curentă (analize comparative) . O2 dizolvat. Cormophite :Elodea. Amoeba. Cladophora. Astacus. densitate. Paramoecium. faună 15.

4. eutrof.3.5. flotori. Nitzschia. Efectuează măsurători şi • Determinarea vitezei: morişca.indicatori biologici . observaţii hidrometrice deversori hidrometrici • Determinarea adâncimii: tija.NaCl: Navicula.gaze dizolvate • Grad de eutrofizare: ultraoligotrof.Impurificarea organică: Paramoecium. deversori hidrometrici SUGESTII METODOLOGICE Modulului 8 CHIMIA ŞI BIOLOGIA APELOR NATURALE ( practică comasată ) îi sunt alocate conform planului de învăţământ un număr total de 60 ore ( 2 săptămâni ). oligotrof. Anthophysa vegetans APELOR NATURALE . Metopus sp . pelicanul cufundacul.Fe: Crenothrix polyspora. Ordinea cronologică recomandată pentru parcurgerea conţinuturilor este cea din tabelul de corelare competenţe – conţinuturi. Protejează calitatea apelor • Reglementări: standarde ISO. Vorticella. Myriophillum . Rezervaţia Biosferei Delta Dunării • Specii ocrotite: egreta. Leptotrix 15.15. Determină indicatorii • Indicatori biologici: biologici ai apelor naturale .CHIMIA ŞI BIOLOGIA ochracea. sonda mecanică. Cladophora. stârcul.Ca: Elodea. Rhyacophila • Corelare: . mezotrof.pH . Stentor. ultrasonică • Determinarea debitului: morişca.H2S: Beggiatoa alba. Oscillatoria. hipertrof 15. Elodea. Artemia Salina . pescăruşul albastru • Teste ecotoxicologice: Scenedesmus 15. Planaria. flotori.consum biochimic de O2 .Indicatori biologici . Perla. Tubifex. Numărul de ore recomandat pentru aceste conţinuturi este prezentat în tabelul de mai jos : . Legea naturale 107/1996 • Zone protejate: Parcul Naţional Lunca Mureşului.Indicatori biologici .

. 10 4 6 3. 1. 10 4 6 4. Ca. NaCl b)Determinarea indicatorilor biologici ai impurificării organice c)Corelarea indicatorilor biologici cu compoziţia chimică a apelor naturale d)Determinarea gradului de eutrofizare a apelor naturale Protecţia calităţii apelor naturale a)Implementarea noilor reglementări privind calitatea apelor naturale b)Gestionarea zonelor acvatice protejate c) Monitorizarea speciilor ocrotite din zonele acvatice protejate d)Executarea unor teste ecotoxicologice pentru determinarea influenţei pesticidelor asupra organismelor acvatice Efectuarea măsurătorilor şi observaţiilor hidrometrice Total ore Ore instruire teoretică Ore laborator tehnologic 20 8 12 2. 10 4 6 5.Nr. crt. Conţinuturi Modul de desfăşurare a vieţii în apele naturale a)Compararea tipurilor de ape naturale b)Identificarea florei apelor stătătoare şi curgătoare c)Identificarea faunei apelor stătătoare şi curgătoare d)Utilizarea determinatoarelor Corelarea proprietăţilor fizice cu proprietăţile chimice ale apelor naturale a) Interpretarea unor rezultate privind compoziţia chimică a apelor stătătoare şi curgătoare b) Executarea unor analize comparative a însuşirilor organoleptice a diverselor tipuri de ape naturale c) Executarea unor analize comparative a proprietăţilor fizice a diverselor tipuri de ape naturale Determinarea indicatorilor biologici ai apelor naturale a) Determinarea indicatorilor biologici pentru Fe. H2S.

la elevi . fişe de evaluare ( teste) cuprinzând itemi obiectivi. Alegerea metodei şi a tehnicilor didactice rămâne la latitudinea profesorului. ore desfăşurate fie în laboratoarele de specialitate ale şcolii fie la diferiţi agenţi economici. Ideal ar fi ca aceste colaborări să se materializeze în şedinţe de practică la locul de muncă în cadrul cărora elevii să execute aceste tipuri de determinări. fişe de autoevaluare. proiectul. biolog sau ecolog ). cu clasa împărţită în grupe de minim 10 elevi. tema în clasă. Dacă. va adapta demersul didactic la particularităţile clasei şi ale elevilor. semiobiectivi. Principala metodă de evaluare a competenţelor specifice acestui modul este proba practică. familiarizându-se cu modul specific de recoltare a probelor şi cu echipamentele moderne utilizate pentru efectuarea determinărilor specifice. etc. acest lucru nu este posibil orele de Practică Comasată se pot desfăşura sub forma vizitelor în cadrul cărora elevii doar să asiste la efectuarea acestor determinări. a competenţelor prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională şi cuprinse în programă presupune aplicarea unor metode activ – participative de predare – învăţare. ). Orele de practică comasată se vor desfăşura la agenţi economici de profil ( Agenţia de Protecţia Mediului. profesorul rămânând a hotărî asupra acestora în funcţie de resursele materiale de care dispune şi de importanţa pe care o acordă fiecărei teme. Probele de evaluare şi autoevaluare se pot concepe sub formă de fişe de observare. Formarea . Pe parcursul modulului se va realiza o evaluare formativă continuă. problematizarea. Procesul de predare – învăţare se desfăşoară prin ore de instruire teoretică de specialitate şi ore de laborator tehnologic. instrumente şi echipamente de ultimă oră necesare în formarea anumitor competenţe prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională este vizita de documentare sau de lucru la diferite instituţii sau agenţi economici ale căror laboratoare dispun de dotare corespunzătoare. Pe lângă experiment se mai recomandă şi alte metode moderne de învăţare: descoperirea. subiectivi. Regia Autonomă Apele Române. Se recomandă ca orele de instruire teoretică şi cele de laborator tehnologic să se desfăşoare sub îndrumarea aceluiaşi profesor de specialitate ( inginer. Fiind un modul cu caracter practic – aplicativ o pondere foarte mare în cadrul acestor metode o ocupă experimentul.a)Determinarea vitezei de curgere a unei ape curgătoare b)Determinarea adâncimii unei ape curgătoare c)Determinarea debitului unei ape curgătoare TOTAL 10 4 6 60 24 36 Numărul de ore alocate fiecărei teme în parte este orientativ. care. o evaluare sumativă pentru verificarea dobăndirii competenţelor specificate în Standardul de Pregătire Profesională. sub îndrumarea profesorilor de specialitate. Pe lângă aceasta se mai pot utiliza : observarea sistematică. etc. Evaluarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite de elevi precum şi a progreselor realizate de aceştia se va corela cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională. evaluându-se doar competenţele prevăzute în modul. iar în final. portofoliul. însă. nu şi altele. Exemplu de fişă de observare : FIŞĂ DE OBSERVARE Numele şi prenumele candidatului : . cunoscând elevii şi stilurile de învăţare ale acestora. autoevaluarea. O metodă didactică aplicabilă mai ales în condiţiile în care laboratoarele şcolare nu dispun întotdeauna de materiale. întocmirea unor proiecte şi portofolii.

Planaria.consum biochimic de O2 Indicatori biologici . Artemia salina Impurificarea organică: Paramoecium. Cladophora. Elodea. oligotrof. hipertrof Instrucţiuni pentru candidat : • Citiţi cu atenţie sarcinile de lucru .gaze dizolvate Grad de eutrofizare: ultraoligotrof. Oscillatoria.Clasa : Data verificării : Număr de înregistrare : Timp de lucru : Numele şi prenumele evaluatorului : Semnătura evaluatorului : Rezultat Modulul 8: Chimia şi biologia apelor naturale Competenţa 15. Ca. Rhyacophila Corelare: indicatori biologici . Stentor. Anthophysa vegetans Ca: Elodea. NaCl: Navicula. Myriophillum H2S: Beggiatoa alba.3: Determină indicatorii biologici ai apelor naturale Feed-back Criterii de Performanţă: a) b) c) d) Determinarea indicatorilor biologici pentru Fe. • Solicitaţi lămuriri evaluatorului în cazul unor neclarităţi la cerinţele din sarcinile de lucru • Asiguraţi-vă de existenţa instrumentelor materialelor şi echipamentelor necesare rezolvării sarcinilor de lucru • Asiguraţi-vă de îndeplinirea condiţiilor de protecţia şi securitatea muncii precum şi de existenţa echipamentului specific de protecţia muncii • Rezolvaţi toate sarcinile de lucru în limita timpului de lucru precizat Sarcini de lucru : . Perla. mezotrof. Metopus sp. Tubifex. Nitzschia.pH Indicatori biologici . Leptotrix ochracea. NaCl Determinarea indicatorilor biologici ai impurificării organice Corelarea indicatorilor biologici cu compoziţia chimică a apelor naturale Determinarea gradului de eutrofizare a apelor naturale Precizări privind Aplicabilitatea Criteriilor de Performanţă: Indicatori biologici: Fe: Crenothrix polyspora. Vorticella. H2S. eutrof.

Dacă una sau mai multe sarcini de lucru nu au fost îndeplinite competenţa nu se poate valida . 2. . 9. 4. Nr. 8. fişe de observaţie. 6. 1. În acest caz elevului i se fac recomandări de către evaluator. În momentul în care toate căsuţele au fost bifate evaluarea s-a încheiat. 5. Activitatea Conectarea microscopului şi reglarea acestuia Realizarea preparatului microscopic din apă de lac Determinarea indicatorilor biologici Realizarea preparatului microscopic din apă de fântână Determinarea indicatorilor biologici Realizarea preparatului microscopic din apă de râu Determinarea indicatorilor biologici Corelarea rezultatelor obţinute cu tipul de apă Determinarea tipului de eutrofizare a apei (dacă este cazul) Evaluator Observaţii Desen al speciilor identificate Desen al speciilor identificate Desen al speciilor identificate Notă : Îndeplinirea de către elev a sarcinilor de lucru elaborate pe baza criteriilor de performanţă prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională se marchează prin bifarea căsuţelor respective. fântână). lame. urmând să se facă o reevaluare. 3. lamele. Evaluatorul pune la dispoziţia elevilor probe de apă din diverse surse(lac. râu. 7. Crt.Realizaţi preparate din probe de apă pentru determinarea indicatorilor biologici ai apelor naturale şi a gradului de eutrofizare. microscop optic.

drenuri. castele de apă Reţele de distribuţie: . bacteriologice Scheme tehnologice : -tratare apă de râu. SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APEI POTABILE Competenţe individuale din unitate 22. dezinfectarea .ramificată. Urmăreşte procesul tehnologic de îmbunătăţire a calităţii apei .1. inelară Indicatori de calitate : -proprietăţi organoleptice. apă subterană Procedee de tratare : -deznisiparea. decantarea . puţuri. în albie Sursa de apă : -ape subterane . Unitatea de competenţă 22. in funcţie de apa tratată . de suprafaţă Stocarea apei : . filtrarea. fizice.2. Interpretează schemele de alimentări cu apă Conţinuturi Captarea : -izvoare. la mal.MODUL 7 : SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APEI POTABILE TABEL DE CORELARE COMPETENŢE – CONŢINUTURI Nr. coagularea suspensiilor. 22. chimice. crt 1.rezervoare subterane.

pentru aceste conţinuturi este prezentat în tabelul de mai jos Nr. reziduu fix. Monitorizează calitatea apei pe parcursul procesului tehnologic Instalaţii folosite : -deznisipatoare. duritate totală. Conţinuturi 1 Interpretarea schemelor de alimentări cu apă a) Identificarea modalităţilor de captare a apelor in funcţie de sursa de apă b) Identificarea modalităţilor de stocare a apei c)Compararea diferitelor tipuri de reţele de distribuţie 2. decantoare .3. filtre Faze: . modulului 7 SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APEI POTABILE. substanţe organice oxidabile -microbiologici : număr total de germeni la 37 0 C. număr probabil de coliformi totali Interpretare: -normele de calitate in vigoare SUGESTII METODOLOGICE Conform planului de învăţământ. Se impune doar tratarea succesivă a conţinuturilor corespunzătoare aceleiaşi competenţe.22. la alegerea profesorului. dar poate fi oricare alta.crt. îi sunt alocate un număr total de 62 ore respectiv 4 ore pe săptămână şi constituie curriculumul în dezvoltare locală CDL Ordinea cronologică recomandată pentru parcurgerea conţinuturilor este cea din tabelul de corelare competnţe –conţinuturi. magneziu. orientativ. Urmărirea procesului tehnologic de îmbunătăţire a calităţii apei Total ore 15 . alcalinitate. Numărul de ore recomandat.intrare. conductivitate. ieşire staţie. calciu . pe parcursul procesului tehnologic. Indicatori : -fizico–chimici : pH.

pentru evaluarea acestora. Se evaluează numai competenţele din acest modul. Rolul profesorului în cadrul orelor este de a supraveghea atent activitatea elevilor. portofolii. problematizarea . aplicând metodele didactice precizate anterior. Probele de evaluare şi autoevaluare se pot concepe sub formă de fişe de observare. subiectivi. de a-i îndruma pe aceştia şi de a corecta. Dacă. proiecte de lucru. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. Principala metodă de evaluare a competenţelor specifice acestui modul este proba practică. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în modul. acest lucru nu este posibil orele se pot desfăşura sub forma vizitelor în cadrul cărora elevii doar să asiste la efectuarea acestor determinări.a) Caracterizarea indicatorilor de calitate a apei potabile b) Interpretarea schemelor tehnologice de tratare a apelor c) Identificarea procedeelor şi instalaţiilor de tratare a apei 3. însă. Colaborarea cu agenţi economici de profil este deosebit de importantă pentru parcurgerea acestui modul. Ideal ar fi ca aceste colaborări să se materializeze în şedinţe de practică la locul de muncă în cadrul cărora elevii să execute aceste tipuri de determinări. joc de rol . fişe de evaluare ( teste) cuprinzând itemi obiectivi. . atunci când este cazul greşelile făcute de aceştia. semiobiectivi. proiectul. Pe lângă aceasta se mai pot utiliza : observarea sistematică. Pentru formarea competenţelor prevăzute de programă se recomandă utilizarea unor metode de predare–învăţare . Monitorizarea calităţii apei pe parcursul procesului tehnologic a) Recoltarea probelor de apă din diferite faze ale procesului tehnologic b) Determinarea indicatorilor de calitate ai apei potabile c) Interpretarea rezultatelor analizelor TOTAL 15 32 62 Precizăm că numărul de ore alocate fiecărei teme este orientativ. active/ interactive cum ar fi învăţarea prin descoperire. autoevaluarea. O competenţă se evaluează o singură dată. În demersul didactic se vor utiliza fişe de lucru sau fişe de observaţie. La sfârşitul fiecărei determinări practice fiecare elev îşi va întocmi propriul referat al lucrării. Se recomandă ca procesul de predare – învăţare să se desfăşoare fie în laboratoarele de specialitate ale şcolii fie la diferiţi agenţi economici sub îndrumarea profesorului de specialitate ( inginer ). care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. familiarizându-se cu modul specific de recoltare a probelor şi cu echipamentele moderne utilizate pentru efectuarea determinărilor specifice. De asemenea. referatele pot fi utilizate pentru întocmirea de către elevi a unor portofolii sau proiecte utilizate. portofoliul. Strategiile de predare presupun alegerea metodei în funcţie de obiectivele propuse. fişe de autoevaluare. Profesorul are libertatea de a alege metodele şi tehnicile didactice şi de a propune noi activităţi de învăţare în măsură să asigure formarea competenţelor specifice prevăzute de programă. de asemenea . referat care poate fi utilizat de către profesor ca instrument de evaluare curentă. studiul de caz. tema în clasă. etc.

din care elevul alege cele necesare . • Solicitaţi lămuriri evaluatorului în cazul unor neclarităţi la cerinţele din sarcinile de lucru • Asiguraţi-vă de existenţa instrumentelor materialelor şi echipamentelor necesare rezolvării sarcinilor de lucru • Asiguraţi-vă de îndeplinirea condiţiilor de protecţia şi securitatea muncii precum şi de existenţa echipamentului specific de protecţia muncii • Deplasaţi-vă pe teren pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru Sarcini de lucru : Urmăreşte calitatea apei potabile la intrarea în staţie respectânt următoarele etape : Recoltarea probelor de apă din diferite faze ale procesului tehnologic Determinarea indicatorilor de calitate ai apei potabile Interpretarea rezultatelor analizelor Evaluatorul pune la dispoziţia elevului materiale şi reactivi.3 Monitorizează calitatea apei pe parcursul procesului tehnologic Criterii de performanţă : a) b) c) Recoltarea probelor de apă din diferite faze ale procesului tehnologic Determinarea indicatorilor de calitate ai apei potabile Interpretarea rezultatelor analizelor Instrucţiuni pentru candidat : • Citiţi cu atenţie sarcinile de lucru .Exemplu de fişă de observare : FIŞĂ DE OBSERVARE Numele şi prenumele candidatului : Clasa : Data verificării : Număr de înregistrare : Timp de lucru : Numele şi prenumele evaluatorului : Semnătura evaluatorului : Rezultat Feed-back Modul 7 : Supravegherea şi controlul calităţii apei potabile Competenţa 22.

procente. calcule economicofinanciare. probei Etapele recoltării Evaluator 1. scări şi proporţii • Formule de calcul: transformări de unităţi de măsură. Conţinuturi • Date numerice: dimensiuni. de dispersie 7. tipuri de erori.1 Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Realizarea acestora de către elevi se marchează prin bifarea căsuţelor respective MODUL 8 : SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLULCALITĂŢII APELOR UZATE TABEL DE CORELARE COMPETENŢE – CONŢINUTURI Unitate de competenţă 7. în coloane şi bare. radicali. distanţe. Determinarea indicatorilor de calitate ai apei potabile 3 Interpretarea rezultatelor analizelor Data Notă : Pentru fiecare criteriu de performanţă s-au elaborat sarcini de lucru. temperatură. tendinţe • Tipuri de grafice: liniare.2 Prelucrează datele numerice. Gantt • Tipuri de diagrame: cumulativă. masă. dispersia. media aritmetică. Paretto. relaţia dintre mărimile reprezentate • Comparare rezultate: erori. cauze. abaterea medie pătratică • Reprezentare grafică: grafice în plan • Citirea graficelor: coordonatele graficului.Nr. fişe • Calcule: puteri. 7. circulare. densitate.3 Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile .PROCESAREA DATELOR NUMERICE Competenţe individuale 7. geometrică. concentraţie. ecuaţii liniare cu două variabile. Recoltarea probelor de apă la intrarea în staţie 2. tensiune • Selectare: după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării • Înregistrare date: tabele. radar.

cianuri. industriale Cantitatea de precipitaţii atmosferice • Exploatarea: Controlul periodic calitativ şi cantitativ al apelor uzate Controlul exterior şi interior al reţelelor de canalizare • Spălarea.SUPRAVEGHERE A ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APELOR UZATE 23. curbe de nivel Sistem unitar.23.1. Supraveghează reţeaua de canalizare a apelor uzate • Scheme de canalizare : Colectoare principale şi secundare de ape uzate. clor liber. desfundarea şi repararea reţelelor de canalizare . produse petroliere • Debite: Debitul orar maxim al apelor menajere. hidrogen sulfurat şi sulfuri. gură de evacuare. pH. gură de scurgere. colectoare de ape meteorice. separativ şi mixt • Calitatea: Valori admise pentru temperatură. curăţirea canelor vizibile şi nevizibile.

activitatea nămolului. • Conservarea. canale şi conducte. aciditate şi alcalinitate. amoniacului. suspensiile totale si decantabile. sulfaţi. azotului organic şi total. cupa cu mâner Loc de recoltare: instalaţii de fermentare. Urmăreşte indicatorii • Recoltarea probelor: Probe fizico-chimici de calitate a simple şi medii nămolurilor din staţia de epurare Recoltare manuală folosind flacoane. decantoare. staţii de clorinare. metale grele 23. amoniac. CBO5. hidrogenul sulfurat . Urmăreşte indicatorii fizico-chimici de calitate a apelor uzate pe parcursul procesului tehnologic • Recoltarea probelor: Probe simple şi medii Recoltare manuală folosind flacoane. platforme de filtrare. fosfaţi. azotaţi. calciu şi magneziu. arsenului. conductibilitatea electrică. bazine de aerare. 3. CBO5. substanţe organice. biofiltre. substanţe extractibile. conţinutul de substanţe uleioase şi grăsimi. pompe manuale Recoltare automată în raport cu debitul apei Loc de recoltare: de la deznisipatoare. radioactivitate • Determinarea indicatorilor de calitate după componente pentru ape uzate: gaze dizolvate. pH. fix şi calcinat. fenoli. 2.23. oxidabilitatea. pH. cupa cu mâner. umiditate. argintului. cloruri. acizi volatili. deversoare. marcarea şi înregistrarea: Conservarea chimică pentru determinarea aluminiului. azotiţi. separatoare de grăsimi. cromului Conservarea termică Fişă de recoltare • Analiza chimică a apelor uzate: Determinarea indicatorilor globali de calitate pentru ape uzate: reziduu total. azotul. • Marcarea si înregistrarea: Fişa de recoltare • Analiza chimică a apelor uzate şi nămolurilor: Aciditatea şi alcalinitatea. sticla cu contragreutate. greutate specifică. reziduu.

23. viermi • Metode: Lacuri de acumulare. racloare Loc de recoltare: de la deznisipatoare. de substanţe organice • Fenomenul de autoepurare: Definiţie. mărirea debitelor. scoici. descărcările de debite. hidrogen sulfurat. deversoare. potasiul şi sodiul Factori biologici: protozoare. fixarea înregistrarea: Conservarea chimică cu alcool etilic şi formol. fierul şi manganul. caracteristicile hidraulice ale emisarului Factori chimici (substanţe dizolvate): bioxidul de carbon. substanţe dizolvate nefavorabile autoepurării: uleiuri minerale. 5. calciu. biofiltre. acidul silicic. dar poate fi oricare alta. platforme de filtrare. plante acvatice. sulful. ordinea competenţelor nefiind obligatorie. fosforul. bazine de aerare. Urmăreşte indicatorii biologici ai apelor uzate 23. suspensii minerale. pH-ul. Numărul de ore recomandat pentru aceste conţinuturi este prezentat în tabelul de mai jos : . aerarea artificială SUGESTII METODOLOGICE Modulului 8 SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII APELOR UZATE îi sunt alocate conform planului de învăţământ un număr total de 62 ore / an (2 ore / săptămână). de salinitate. bureţi. 4. separatoare de grăsimi. oxigenul. decantoare. canale şi conducte • Conservarea. lumina solară şi temperatura. staţii de clorinare. biochimia proceselor de descompunere aerobă şi anaeroba. compuşii azotului. Fişa de recoltare • Indicatori biologici: Pentru fier şi mangan. Aplică măsurile necesare pentru îmbunătăţirea proceselor de autoepurare pe cursurile de apă • Recoltarea probelor: Probe calitative şi cantitative Recoltare cu fileu planctonic. substanţe toxice • Factori ce influenţează autoepurarea: Factori fizici: greutatea specifică si vâscozitatea apei. la alegerea profesorului impunându-se doar tratarea succesivă a conţinuturilor corespunzătoare aceleiaşi competenţe. Ordinea cronologică recomandată pentru parcurgerea conţinuturilor este cea din tabelul de corelare competenţe – conţinuturi. draga de buzunar şi apucătoare.

2. fixarea şi înregistrarea probelor c) Interpretarea analizei biologice a apelor uzate pe baza indicatorilor biologici Aplicarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea proceselor de autoepurare pe cursurile de apă a) Caracterizarea fenomenul de autoepurare b) Identificarea factorilor principali care influenţează capacitatea de autoepurare c) Aplicarea metodelor de îmbunătăţire a capacităţii de autoepurare TOTAL Total ore 8 10 3. 20 5. 8 62 Numărul de ore alocate fiecărei teme în parte este orientativ. cu clasa împărţită în grupe de maxim 15 elevi. biolog sau ecolog ). dotare materială insuficientă ). din diferite motive ( ex. acest lucru nu este posibil se vor forma grupe de câte 2-3 elevi care vor executa determinările experimentale. crt. Dacă . După terminarea determinărilor practice fiecare elev îşi va . Se recomandă ca orele să se desfăşoare sub îndrumarea aceluiaşi profesor de specialitate ( inginer. 16 4. În cadrul orelor de instruire practică se recomandă ca elevii să execute individual fiecare determinare experimentală în parte creându-se astfel condiţiile formării abilităţilor practice specifice calificării. marcarea şi înregistrarea probelor c) Analiza chimică a apelor uzate Urmărirea indicatorilor fizico-chimici de calitate a nămolurilor din staţia de epurare a) Recoltarea probelor de nămol b) Marcarea şi înregistrarea probelor c) Analiza chimica a nămolurilor Urmărirea indicatorilor biologici ai apelor uzate a) Recoltarea probelor de apă b) Conservarea. Orele de instruire vor avea un caracter activ – participativ din partea elevilor. aplicând metodele didactice precizate anterior.Nr. în demersul didactic utilizându-se fişe de lucru sau fişe de observaţie. Procesul de predare – învăţare se desfăşoară fie în laboratoarele de specialitate ale şcolii fie la diferiţi agenţi economici. profesorul rămânând a hotărî asupra acestora în funcţie de resursele materiale de care dispune şi de importanţa pe care o acordă fiecărei teme. Conţinuturi Supravegherea reţelei de canalizare a apelor uzate e) Interpretarea unei scheme de canalizare f) Supravegherea calităţii apelor uzate introduse în reţeaua de canalizare g) Determinarea debitului apelor uzate şi meteorice h) Supravegherea modului de exploatare şi întreţinere a reţelelor de canalizare Urmărirea indicatorilor fizico-chimici de calitate a apelor uzate pe parcursul procesului tehnologic a) Recoltarea probelor de apă de pe parcursul procesului tehnologic b) Conservarea. 1.

instrumente şi echipamente de ultimă oră necesare în formarea anumitor competenţe prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională este vizita de documentare sau de lucru la diferite instituţii sau agenţi economici ale căror laboratoare dispun de dotare corespunzătoare. cunoscând elevii şi stilurile de învăţare ale acestora. Acesta va fi realizat atât de către profesor. . substanţe toxice Factori fizici: greutatea specifică si vâscozitatea apei.întocmi propriul referat al lucrării. semiobiectivi. evaluându-se doar competenţele prevăzute în modul. Pe lângă aceasta se mai pot utiliza : observarea sistematică. compuşii azotului. o evaluare sumativă pentru verificarea dobăndirii competenţelor specificate în Standardul de Pregătire Profesională. referat care poate fi utilizat de către profesor ca instrument de evaluare curentă. Alegerea metodei şi a tehnicilor didactice rămâne la latitudinea profesorului. Evaluarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite de elevi precum şi a progreselor realizate de aceştia se va corela cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională. Exemplu de instrument de evaluare : Modulul 8: SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII APELOR UZATE Competenţa 23. etc. Fiind un modul cu caracter practic – aplicativ o pondere foarte mare în cadrul acestor metode o ocupă experimentul. pentru dobândirea unor abilităţi cu caracter practic. va adapta demersul didactic la particularităţile clasei şi ale elevilor. care. portofoliul. cât şi de către elevi. iar în final. la elevi . proiectul. problematizarea. biochimia proceselor de descompunere aerobă şi anaeroba. fişe de autoevaluare. Pe lângă experiment se mai recomandă şi alte metode moderne de învăţare: descoperirea. pH-ul. tema în clasă. sulful. substanţe dizolvate nefavorabile autoepurării: uleiuri minerale. caracteristicile hidraulice ale emisarului Factori chimici (substanţe dizolvate): bioxidul de carbon. subiectivi. Probele de evaluare şi autoevaluare se pot concepe sub formă de fişe de observare. 5: Aplică măsurile necesare pentru îmbunătăţirea proceselor de autoepurare pe cursurile de apă Criterii de performanţă: d) Caracterizarea fenomenul de autoepurare e) Identificarea factorilor principali care influenţează capacitatea de autoepurare f) Aplicarea metodelor de îmbunătăţire a capacităţii de autoepurare Precizările privind Aplicabilitatea Criteriilor de Performanţă: Fenomenul de autoepurare: Factori ce influenţează autoepurarea: Definiţie. fierul şi manganul. fosforul. suspensii minerale. Formarea . fişe de evaluare ( teste) cuprinzând itemi obiectivi. a competenţelor prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională şi cuprinse în programă presupune aplicarea unor metode activ – participative de predare – învăţare. lumina solară şi temperatura. O metodă didactică aplicabilă mai ales în condiţiile în care laboratoarele şcolare nu dispun întotdeauna de materiale. oxigenul. cu caracter demonstrativ. Pe parcursul modulului se va realiza o evaluare formativă continuă. nu şi altele. autoevaluarea. întocmirea unor proiecte şi portofolii. Principala metodă de evaluare a competenţelor specifice acestui modul este proba practică.

oxigenul. protozoare. 2. 1. scoici. Lacuri de acumulare. potasiul şi sodiul Factori biologici: protozoare. Lista: greutatea specifică si vâscozitatea apei. Definiţi procesul de autoepurare. viermi.Metode acidul silicic. Identificaţi factorii ce influenţează autoepurarea din următoarea listă şi grupaţi-i în funcţie de sursă. scoici.5 1. acidul silicic. aerarea artificială Instrucţiuni pentru candidat : • • • Citiţi cu atenţie sarcinile de lucru . bureţi. Nr. Solicitaţi lămuriri evaluatorului în cazul unor neclarităţi la cerinţele din sarcinile de lucru Rezolvaţi toate sarcinile de lucru în limita timpului de lucru precizat INSTRUMENT DE EVALUARE PENTRU COMPETENŢA 23. caracteristicile hidraulice ale emisarului. Crt. bioxidul de carbon. Crt. sulful. plante acvatice. 2. 2. descărcările de debite. fierul şi manganul. 3. 3. compuşii azotului. Metode Caracteristici Evaluator Data . fosforul. lumina solară şi temperatura. bureţi. pH-ul. 1. potasiul şi sodiul. plante acvatice. Enumeraţi principalele metode de îmbunătăţire a capacităţii de autoepurare a apelor şi caracteristicile lor. Factori Factori fizici Factori chimici Factori biologici Enumerare Evaluator Data 3. mărirea debitelor. viermi Nr.

5 2 2 1.PARCURGEREA MODULELOR LA CLASA A XII-A CALIFICAREA: TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI Modulul 1 2 3 7 8 4 5 6 Credite 1.5 2.5 1 1 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 M 1 – Gestionarea deşeurilor M 2 – Supravegherea şi controlul calităţii apelor naturale M 3 – Supravegherea şi controlul calităţii solului M 4 – Supravegherea şi controlul calităţii mediului în ecosistemele antropizate ( practică comasată ) M 5 – Supravegherea şi controlul calităţii aerului ( practică comasată ) M 6 – Chimia şi biologia apelor naturale ( practică comasată ) M 7 – Supravegherea şi controlul calităţii apei potabile ( CDL ) M 8 – Supravegherea şi controlul calităţii apelor uzate ( CDL ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful