Sunteți pe pagina 1din 130
Mitropolitul NICOLAE MLADIN Asceza si Mistica paulina 7 tenes Mr pe TASH Fond! ES rt 7E6: Ediura DEISIS colectia : MISTICA Dogmd si misticd, spiritualitate si teotogie sunt di- mensiuni constitutive, insepargbil unite in viaja Bisericti Ortodoxe. Fapt decisiv pentru intelegerea ei ortodoxd, mistica este doar un adjectiv al Misterului central al credinfei crestine: Persoana divino-wmand a lui Tisus Hristos, Capul Bisericii si descoperitorul Treimii. Mistica ortodoxd e hristo- i teo-logicd, iar nu psiho-logica. Exemplul Sfingilor Pdringi aratd cd existd o coin- cidentd deplind intre obiectivitatea credintei Bisericit ca gi comuniune sacramentald gi experienta subiectivd a persoanei care, incorporatd in ea, isi asimileazd activ teologia acesteia prefaciind-o in viafd. Prin experienta misticd concretizatd in ascezd, contemplafie gi rugiiciune, Sfintii devin existenje teologice iar teologia misticd se transforma intr-o teologie a existenjei. Interioritdnd teologia, unificdnd gi verticalizand existenta crestinului, intimizand credinta gi harul divin prin depdsirea medierilor si exterioritdgilor, mistica - "viata in Hristos" - ¢ axa spirituald nevdtutd ce sustine lduatric Biserica. Unind in inima omului Divinul si umanul, cerul si pdmantul, mintea gi trugnl, mistica e stéipul vertical intemeietor al Cructi - figura exemplara a intregii experiente crestine, Inflorire a personalismului ei ireductibil - pentru ca la rigoare nu existd misticd ci doar persoanele misticilor - mistica ortedoxd e un rds- puns mereu actual la enigma existenjei nmane. dn faa absurdului si a neantului infernal al pdcatului, a finitu- dinii gi a morfii, ea deschide perspectiva eternizdrii omului in Iubirea si Lumina Comuniunii Sfintei Treimi revelate in Bisericd, Trupul lui Hristos. Fntr-o lume a confuziilor spirituale si mistificdrilor religioase si ideologice, acesta € infelesul ortodox al misticii pe care Editura "Deisis" igi propune sd-f impund prin aceasta colectie, tide Mitropolitul Nicolae Mladin "HRISTOS - VIATA NOASTRA" saul ASCEZA si MISTICA PAULINA Editie ingrijita si prefatata de Pr. Prof. Dr. loan [cd Colectia MISTICA seria: monografii lector: diac. loan L Ica jr. viziune grafica; Maria~-Comelia Oros tehnoredactare: Voichita Sitea Coperta: Cuviosul Andrei Rubliov, Sf Ap. Pavel icoand, 160x109, cc. 1410-1420. Galeriile Tretiakov, Moscova, Cartea de faja reproduce manuscrisul dactilografiat al tezei de doctorat cu acelasi titlu susfinutd de autor in 1946 la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii din Bucuresti, dupa un exemplar aflat in biblioteca ingnijitorului de edifie si facand parte din seria celor cinct exemplare multiplicate dactilo in 1958 pentru cfiva fogti studenfi, cu acordul explicit al autorului care le-a autentificat- Ortografia a fost actualizata tacit. © DEISIS, 1996. ISBN 973 -97750-0-4 Tiparul executat la POLSIB S.A. Siblu O restituire esentiala Intervalul 1946/1947 a@ fost cu siguranta fast pentru teologia romdneascd. implinirile in care s-ct manifestai inflorirea teologicd romdneascd in scrierile noii generafii de teologi de pe atunci contrastau insa vadit cu fundalul sumbru al progresiei so- vieticdri gi comunizari a societatii romanesti dupa 1944. Incepeau deja sd se manifeste tot mai clar primele semne agresive ale repre- siunii ideologice si ale persecutiilor personale sau colective ce aveau sd se repercuteze tragic asupra destinului Bisericti si popo- rului romdnese vreme de peste patru decenii. Tavalugul istoriet avea sd Striveased prin teroare si opresiune o intreagd generatie de frunie din cultura 3i teologia romdneascd. Formata in anii de gratie ai celor doud decenii interbelice,ea avea sd fie dur reprima- ta cand abia incepea sa-si dea masura primelor roade majore. Intre cele doud rdézboaie mondiale tealogia romdneasca se racordase prin principalii ei reprezentanti (ce s-au pus cu devota- ment "in sligba Bisericii si a Nearmilui"), la diapazonul mai vastu- lui efort de innoire al tealogiei rdsdritene Ia nivel panortadox. In epocd, acesta viza depdsirea consecintelor nefaste ale influentelor scolastice si pietiste in viata bisericilor ortodoxe prin refacerea legéturti pierdute a teologiei gi vietii ecleziale cu sursele vitale ale Tradifiei patristice. Dupa secole sau decenii de rationalism, mora- lism sau sentimentalism teologic, se revenea in sfagit la traditia misticd a Biserieii rdsdritene, recuperate atat in expresia ei filoca- licd uitata cat si in dimensiunea ei liturgicd abandonata in _favoa- rea unui eticism sau populism ieftin, a ume pragmatism superfi- cial lipsit de substantd spirituald, promovat de spiritul epocti, dar chiar si de unii clerici mondeni sau doar oportunigt. Teologi laici, ca Nae Ionescu (1890-1940) sau Nichifor Crainie (1889-1972) reugiserd cu tenacitate gi talent sd impund prin faimoasele lor cursuri, nogiunile fundamentale ale metafizicii Vv