Sunteți pe pagina 1din 328

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ

“Lucian Blaga”
Cluj-Napoca

REFERINŢE CRITICE

ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ

1998

Indice de semnalare a articolelor şi studiilor apărute în ţară,


referitoare la scriitorii din România

CLUJ-NAPOCA
PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ
2007
Lucrare întocmită în cadrul departamentului
Documentare – Informare bibliografică
http://bcucluj.ro

NOTĂ ASUPRA LUCRĂRII

Volumul “Referinţe critice. Istorie şi critică literară”, 1998,


cuprinde informaţii bibliografice referitoare la scriitorii de limbă
română, maghiară şi germană, din România şi diaspora,
înscriindu-se într-o serie cu apariţie anuală începută în anul
1966. Au fost prelucrate 52 periodice şi 208 monografii de
autori şi culegeri de studii, precum şi comentarii critice care
însoţesc volume de creaţie originală, editate în anul 1998 în
România.

În cadrul lucrării, referinţele bibliografice sunt ordonate


alfabetic după numele scriitorilor referenţiaţi, grupate în funcţie
de sursa din care provin (periodic sau carte), iar în cadrul
fiecărei grupe, în ordine alfabetică a autorilor de referinţe.
Redactor : Monica-Gabriela Culic Pentru a oferi posibilitatea accesului rapid la sursele primare,
s-au semnalat şi cotele publicaţiilor prelucrate. Lucrarea este
Prelucrarea articolelor din completată de indicele autorilor de referinţe, un indice de
revistele în limba maghiară : Aniko Csucsuja periodice şi listele complete ale documentelor prelucrate.

Tehnoredactare : Monica-Gabriela Culic Volumul de faţă constituie versiunea tiparită a bazei de date
creată cu softul bibliografic ProCite5, care poate fi consultată
Coperta : Tiberiu Trenea online pe site-ul bibliotecii noastre, http://bcucluj.ro.

III
LISTA CĂRŢILOR BIBLIOGRAFIATE Petrescu]. Cluj-Napoca : Dacia, 1998, 164 p. ISBN 973-35-
0758-X.
Cota: LC 4404/1998

1. Agârbiceanu, Ion. Amintirile. [Studiu introductiv, tabel 8. Ancateu, Viorel. Poveşci şoage cu Uica Laie. Bucureşti :
cronologic şi referinţe critice de Sanda Cordoş]. Cluj : Europa Nova, 1998, 128 p. ISBN 973-9183-44-1.
Cartimpex, 1998, XIV, 246 p. (Biblioteca românească). ISBN Cota: LC 7681/1998
973-98603-6-2.
Cota: 775402 9. Antimetafizica. Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu
Dumitrescu. [Prefaţă de Alexandru Paleologu. Postfaţă de
2. Agârbiceanu, Ion. Arhanghelii. [Ediţie, prefaţă, curriculum Dan-Silviu Boerescu]. Bucureşti : Allfa, 1998, VII, 459 p.
vitae, bibliografie de Constantin Mohanu]. Bucureşti : 100+1 ISBN 973-9293-76-x.
Gramar, 1998, XXXIX, 375 p. (Capodopere ale romanului Cota: 776047
românesc). ISBN 973-591-021-7.
Cota: 826587 10. Antohi, Sorin. Exerciţiul distanţei: discursuri, societăţi,
metode. [Ediţia a II-a neschimbată. Cu un cuvânt înainte al
3. Albini, Septimiu. Scrieri. [Teste stabilite, studiu introductiv autorului]. Bucureşti : Nemira, 1998, 335 p. (Totem). ISBN
note şi bibliografie de Ilie Moise]. Sibiu : Imago, 1998, 234 p. 973-569-191-4.
ISBN 973-9213-44-8. Cota: 726326/1
Cota: LC 3857/1998
11. Arghezi, Tudor. Versuri. [Postfaţă de Aureliu Goci. Tabel
4. Alecsandri, Vasile. Pasteluri. Dan, căpitan de plai. [Note cronologic de Mitzura Arghezi]. Bucureşti : 100+1 Gramar,
istorico-literare, bibliografie, repere biografice, notă 1998, 270 p. (Pagini alese. Literatura română). ISBN 973-
introductivă, îndreptar metodic, referinţe critice de Silvia 591-015-2.
Durnea şi Vitor Durnea]. Iaşi : Institutul European, 1998, 111 Cota: LC 1753/1998
p. (Cartea şcolarului grăbit). ISBN 973-586-182-8.
Cota: LC 997/1999 12. Bacovia, G. Plumb : poezii, proză. [Ediţie critică, postfaţă,
tabel cronologic, note, comentarii, referinţe istorico-literare,
5. Alecsandri, Vasile. Teatru. [Text selectat şi fişă bi- indici şi bibliografie de Ion Nistor. Cu o prefaţă de Mircea
bibliografică de Haralambie Grămescu]. Craiova : Hyperion, Anghelescu]. Bucureşti : Albatros, 1998, L, 268 p. (Lyceum).
1998, 146 p. ISBN 973-9395-07-4. ISBN 973-24-0380-2.
Cota: LC 7316/1998 Cota: LC 2453/1999

6. Anagaia. Pelicanul sau babiţa (introducere în urmuzologie). 13. Banciu, Axente. Vălul amintirilor. [Ediţie, prefaţă, note şi
[Cuvânt înainte, text şi note de Ana Olos]. Baia Mare : glosar de Stelian Mândruţ şi Adrian Andrei Rusu]. Cluj-
Umbria, 1998, 117 p. ISBN 973-98266-1-X. Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1998, XXVI, 265 p.
Cota: LC 7940/1998 (Bibliotheca Historica). ISBN 973-9261-46-9.
Cota: 725727
7. Anania, Valeriu. Poeme alese. [Cu o prefaţă de Liviu

VII VIII
14. Banu, C. Grădina lui Glaucon sau Manualul bunului Cota: LC 2548/1998
politician. [Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Valeriu
Râpeanu]. [s. l.] : Pro, 1998, 189 p. (Pro Istoria). ISBN 973- 22. Braga, Corin. Lucian Blaga : geneza lumilor imaginare.
98276-8-3. [Prefaţă de Nicolae Balotă]. Iaşi : Institutul European, 1998,
Cota: LC 6705/1998 284 p. (Eseuri de ieri şi de azi). ISBN 973-586-144-5.
Cota: LC. 3826/1998
15. Bădescu-Aref, Elena. La Ostrov : povestiri. [Prefaţă: Ion C.
Ştefan. Selecţie: Nora Costescu. Postfaţă: Gheorghe 23. Bratu, Magdalena. Prin Betania îngerii zboară : culegere de
Bădescu]. Bucureşti : Ed. Arefeană, 1998, 67 p. ISBN 973- versuri şi proză. [Prefaţă de Marta Bărbulescu]. Ploieşti : [s.
98140-3-4. n.], 1998, 45 p.
Cota: LC 8369/1998 Cota: LC 5078/1998

16. Băileşteanu, Fănuş. Marin Sorescu : studiu monografic. 24. Brătescu-Voineşti, I. Al. În lumea dreptăţii. Întuneric şi
Bucureşti : Steaua Procion, 1998, 175 p.ISBN 973-97992-7-2. lumină. [Ediţie îngrijită, postfaţă, tabel cronologic şi referinţe
Cota: LC 6604/1998 critice de Teodor Vârgolici]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998,
239 p. (Pagini alese. Literatură română).ISBN 973-591-036-5.
17. Bălăiţă, George. Lumea în două zile. [Prefaţă de Cornel Cota: 726148
Ungureanu; Postfaţă de Dorin Ştefănescu]. Bucureşti : 100+1
Gramar, 1998, X, 378 p. (Capodopere ale romanului 25. Brătianu, Ion I. Postumele tinereţii : versuri. Bucureşti :
românesc). ISBN 973-591-085-3. Editura Fundaţiei Culturale "Ion I. Brătianu", 1998, 66 p.
Cota: 827156 ISBN 973-97468-4-5.
Cota: LC 1072/1998
18. Bănulescu, Daniel. Cei şapte regi ai oraşului Bucureşti . [Cu
o postfaţă de Dan-Silviu Boerescu]. Bucureşti : Nemira, 1998, 26. Breban, Nicolae. Bunavestire. [Prefaţă de Nicolae
415 p. ISBN 973-569-207-4. Manolescu]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, XII, 481 p.
Cota: LC 5964/1998 (Capodopere ale romanului românesc). ISBN 973-591-043-8.
Cota: 675351
19. Bolintineanu, Dimitrie. Versuri. [Selecţie şi fişă bio-
bibliografică de Haralambie Grămescu]. Craiova : Hyperion, 27. Buciu, Marian Victor. Ţepeneag între onirism, textualism,
1998, 140 p. ISBN 973-9395-03-1. postmodernism. Craiova : Aius, 1998, 272 p. ISBN 973-
Cota: LC 7314/1998 9251-82-X.
Cota: 775961/1
20. Bolintineanu şi copiii. Iaşi : Porţile Orientului, 1998, 127 p.
ISBN 973-9297-10-2. 28. Bucşa, Petre. Când cocoşii uitară să mai cânte. Cluj-Napoca
Cota: 826586 : Mesagerul, 1998, 203 p. ISBN 973-9242-41-3.
Cota: LC 4858/1998
21. Botar, Dumitru. Virgil Carianopol (1908-1984). Bucureşti :
Ed. Didactică şi Pedagogică, 1997, 251 p. ISBN 973-30- 29. Bulgăr, Gh. Trei scriitori clasici: Mihail Sadoveanu, Tudor
5955-2. Arghezi, Mircea Eliade. Bucureşti : Saeculum, Vestala, 1998,

IX X
157 p. ISBN 973-9211-81-X; 973-9200-65-6. 36. Căliman, Ion. Mesteacănul de ziuă. Lugoj : Dacia Europa
Cota: 726103 Nova, 1998, 71 p. ISBN 973-98415-6-2.
Cota: LC 2716/1998
30. Busuioceanu, Alexandru. Istoria literaturii române.
Compendiu. [Cuvânt înainte de Alexandru Ciorănescu. 37. Căliman, Nicolae. Ne cheamă pământul : memorii, articole.
Postfaţă de Andrei Ionescu]. Bucureşti : Jurnalul literar, 1998, Bucureşti : Publimpress, 1998, 255 p. ISBN 973-98431-0-7.
224 p. (Sinteze). ISBN 973-9365-07-8. Cota: LC 1539/1999
Cota: 874231
38. Călinescu, G. Cartea nunţii. [Prefaţă de Mircea Tomuş].
31. Cap-Bun, Marina. Oglinda din oglindă : studiu despre opera Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998 , XVIII, 252 p. (Capodopere
lui I. L. Caragiale. Constanţa : Pontica, 1998, 224 p. ale romanului românesc). ISBN 973-591-086-1.
(Universitas). ISBN 973-9224-23-7. Cota: 775854
Cota: 829574
39. Călinescu, G. Viaţa lui Mihai Eminescu. [Ediţia a treia
32. Caragiale, I. L. Momente. [Prefaţă, comentarii şi referinţe revăzută].Bucureşti : Teşu, 1998, 472 p.ISBN 973-98671-0-3.
critice de Ion Rotaru]. Bucureşti : Prometeu, 1998, 208 p. Cota: LC 7863/1998
ISBN 973-565-010-x.
Cota: LC 2475/1999 40. Călinescu, George. Bietul Ioanide. [Cu o prefaţă de Mircea
Tomuş]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, XVI, 494 p.
33. Caragiale, I. L. Momente : momente, schiţe, amintiri. [Ediţie (Capodopere ale romanului românesc). ISBN 973-591-072-1.
şi tudiu introductiv de Ion Vartic. Notă asupra ediţiei de Cota: LC 4729/1998
Mariana Vartic]. Cluj : Biblioteca Apostrof, 1997, XCIII, 541
p. ISBN 973-9279-06-6. 41. Călugăru, Geo; Rădulescu, Marius; Tecşa, Ioan. 13. [Prefaţă
Cota: 566505 şi traducere în limba franceză : Tudor Opriş]. [s.l.] : Editura
Asociaţiei Cultural-Ştiinţifice a Românilor de Pretutindeni,
34. Caragiale, I. L. Schiţe, momente. [Note istorico-literare, 1998, 95 p. ISBN 973-97069-4-0.
bibliografie, repere biografice, notă introductivă, îndreptar Cota: 873905
metodic, referinţe critice de Eugen Budău]. Iaşi : Institutul
European, 1998, 166 p. (Cartea şcolarului grăbit). ISBN 973- 42. Cârdei, Petru. Mişcat de forţa vieţii : versuri postume. [Ediţie
586-107-0. îngrijită, îmbunătăţită şi prefaţată de Constantin Moisa].
Cota: 873764 Bucureşti : Stephanus, 1998, 319 p. ISBN 973-9174-89-2.
Cota: LC 173/1999
35. Caragiale, Mateiu I. Craii de Curtea-Veche. [Texte alese,
schiţă biografică, notă introductivă, referinţe bibliografice, 43. Cârlan, Nicolae. Virtuţi şi virtualităţi poetice în manuscrisele
documentar, aprecieri critice, îndreptar analitic, index lui Nicolae Labiş. Suceava : Ed. Bucovina Viitoare, 1998, 99
terminologic de Lidia Bodea]. Iaşi : Institutul European, 1998, p. ISBN 973-98650-3-8.
160 p. (Cartea şcolarului grăbit). ISBN 973-586-096-1. Cota: LC 8726/1998
Cota: 873649
44. Cepoi, Ion. Amurgul cuvintelor: litanii împotriva fricii. [Cu o

XI XII
postfaţă de Ion Popescu]. Târgu-Jiu : Fundaţia "Constantin 52. Constantinescu, Leontin Jean. Jurnal (1947-1958). [Prefaţă de
Brâncuşi", 1997, 71 p. ISBN 973-97412-7-4. Nicolae Florescu. Preambul de Ştefan Isărescu]. Bucureşti :
Cota: LC 3127/1998 Jurnalul literar, 1998, 176 p. (Symposion). ISBN 973-9365-
02-7.
45. Chifor, Valentin. Literatura română interbelică. Oradea : Cota: 827206
Editura Universităţii, 1998, 382 p. ISBN 973-98381-8-9.
Cota: LC 2960/1998 53. Crainic, Nichifor. Memorii. Pribeag în ţara mea. Mărturii din
închisoare. Memoriu răspuns la actul meu de acuzare. [Ediţie
46. Chirşbaum, Arcadie. Redivivus sus scrofa. Timişoara : îngrijită şi cuvânt înainte de Alexandru Condeescu]. Bucureşti
Helicon, 1998, 64 p. ISBN 973-574-496-1. : Muzeul Literaturii Române Orfeu, 1998 , 258 p. (Biblioteca
Cota: LC 4992/1998 Manuscriptum). ISBN 973-96879-4-6.
Cota: 823786
47. Cioflec, Romulus. Moarte cu bocluc : piesă de teatru în trei
acte. [Ediţie îngrijită, prefaţă şi tabel cronologic de Luminiţa 54. Crainic, Nichifor. Poezii. [Antologie, postfaţă, tabel
Cornea]. Sf. Gheorghe : Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, 1998, cronologic, bibliografie şi referinţe critice de Aureliu Goci].
XIX, 60 p. (Restuituiri). ISBN 973-0-00734-9. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, 165 p. (Pagini alese.
Cota: LC 4607/1999 Literatura română). ISBN 973-9223-27-3.
Cota: 826762
48. Clopot, V. G. Gânduri evadate : poezii. Bucureşti : Editura
"Vasile Cârlova", 1998, 71 p. ISBN 973-9233-59-7. 55. Creangă, Ion. Amintiri din copilărie. [Prefaţă şi curriculum
Cota: LC 440/1999 vitae de Aureliu Goci]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998,
XXX, 129 p. (Capodopere ale romanului românesc). ISBN
49. Cocea, Dina. Destăinuiri crepusculare : amintiri şi convorbiri 973-591-023-3.
cu Ileana Berlogea şi cu mulţi alţii... Bucureşti : Editura Cota: LC 2027/1998
Didactică şi Pedagogică, 1998, 245 p. (Akademos). ISBN
973-30-3509-2. 56. Creangă, Ion. Amintiri din copilărie. Poveşti. [Antologie,
Cota: LC 7110/1998 referinţe critice (selecţii), comentarii, note, bibliografie, glosar
de Florin Ioniţă]. Bucureşti : Rai, 1998, 286 p. (Scriitori
50. Comăneanu, Anca Delia. Miercuri, joi pe strada circulară. clasici). ISBN 973-570-094-8.
[Prefaţă de Hanibal Stănciulescu]. Bucureşti : Allfa, 1998, Cota: LC 3561/1998
VII, 227 p. ISBN 973-9293-31-x.
Cota: 776151 57. Creangă, Ion. Povestea lui Harap-Alb : poveşti. [Ediţie şi
prefaţă de Stancu Ilin]. Bucureşti : Floarea Darurilor, 1998,
51. Constantin, Ilie. Plecarea prin luptă (scrisori recitite, 160 p. (Bucuria copiilor). ISBN 973-9363-03-2.
dialoguri, confidenţe). [Cuvânt înainte de Alexandru Cota: LC 9068/1998
Condeescu]. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 1998,
VIII, 261 p. (Biblioteca Manuscriptum).ISBN 973-98192-7-4. 58. Cristea, Nicolae. File de memorialistică : jurnal. [Studiu
Cota: LC 4531/1998 introductiv, îngrijirea ediţiei, note şi comentarii de Anca
Sârghie]. Sibiu : Tribuna, 1998, 308 p. ISBN 973-98739-1-X.

XIII XIV
Cota: LC 2606/1999 Mateescu. Traducere de Dan Mateescu]. Bucureşti : Jurnalul
literar, 1998, 196 p. (Folio). ISBN 973-9365-08-6.
59. Cubleşan, Constantin. "Luceafărul" şi alte cercetări Cota: 874232
eminesciene. Reşiţa : Timpul, 1998, 111 p. (Eminescu). ISBN
973-9249-43-4. 67. Diaconescu, Ion. Temniţa, destinul generaţiei noastre. [Cu o
Cota: LC 6159/1998 prefaţă de Zoe Petre]. Bucureşti : Nemira, 1998, 335 p. ISBN
973-569-190-6.
60. Cuşnarencu, George. Requiem. [Prefaţă şi schiţă bio- Cota: 621686
bibliografică de Dan-Silviu Boerescu]. Bucureşti : Allfa,
1998, IX, 292 p. (Biblioteca Allfa). ISBN 973-9293-21-1. 68. Diaconu, Mircea A. Mircea Streinul : viaţa şi opera. [Prefaţă
Cota: 675184 de Constantin Ciopraga]. Rădăuţi : Institutului Bucovina-
Basarabia, 1998, 144 p. ISBN 973-98224-1-x.
61. Dan, Florică. Micropoeme. [Cuvânt înainte de: Dumitran Cota: LC 1931/1998
Frunză]. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1998, 61 p. ISBN
973-98513-9-8. 69. Eftimiu, Victor. Păunaşul codrilor şi alte poveşti . [Ediţie şi
Cota: LC 7431/1998 prefaţă de Constantin Mohanu]. Bucureşti : Floarea Darurilor,
1998, 207 p. (Bucuria copiilor). ISBN 973-9363-02-4.
62. Dănăilă, Radu. Valenţe ancestrale : poezii. [Cuvânt înainte de Cota: LC 4709/1998
Teodora Moţet]. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1998, 72 p.
ISBN 973-98513-4-7. 70. Eliade, Mircea. India. Biblioteca Maharajahului. [Ediţie
Cota: LC 7429/1998 îngrijită şi prefaţată de Mircea Handoca]. Bucureşti :
Humanitas, 1998, 285 p. ISBN 973-28-0881-0.
63. De ce scrieţi? Anchete literare din anii '30. Iaşi : Polirom, Cota: LC 8788/1998
1998, 278 p. ISBN 973-9008-89-5.
Cota: LC 1182/1999 71. Eliade, Mircea. Maitreyi. La ţigănci. Noaptea de Sânziene.
[Cuvânt înainte, date biobibliografice, selecţii texte şi
64. Delavrancea, Barbu Ştefănescu. Nuvele şi povestiri. [Postfaţă, comentarii : Mircea Handoca]. Bucureşti : Garamond, 1998,
tabel cronologic şi referinţe critice de Constantin Cubleşan]. 158 p. (Biblioteca elevului). ISBN 973-9176-10-0.
Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, 214 p. (Pagini alese. Cota: LC 2291/1998
Literatura română). ISBN 973-591-046-2.
Cota: LC 6701/1998 72. Eminescu, Mihai. Eminescu regăsit. O biografie a unor
momente esenţiale din biografia poetului prin noi documente
65. Delavrancea, Barbu Ştefănescu. Teatru. [Ediţie îngrijită şi şi călătorii. [Cu o prefaţă de Mihai Cimpoi]. Bucureşti :
selectată de Haralambie Grămescu]. Craiova : Hyperion, Semne, 1998, 351 p. ISBN 973-9318-64-9.
1998, 226 p. ISBN 973-9395-08-2. Cota: LC 8387/1998
Cota: LC 7310/1998
73. Eminescu, Mihai. Poezii. [Antologie, cuvânt înainte şi
66. Delavrancea, Cella. Scrisori către Filip Lahovary. [Ediţie comentarii de Ion Rotaru]. Bucureşti : Prometeu, 1997, 206 p.
bilingvă. Ediţiei îngrijită şi cuvânt înainte de Constantin ISBN 973-565-053-3.

XV XVI
Cota: 826463 Cota: LC 8770/1998

74. Eminescu, Mihai. Poezii. I. Antume. [Ediţie critică, 81. Filimon, Nicolae. Ciocoii vechi şi noi sau Ce naşte din pisică
introducere, argumentele şi registrul emendărilor de Gh. şoareci mănâncă. [Studiu introductiv, tabel cronologic şi
Bulgăr]. Bucureşti : Saeculum; Vestala, 1998, 239 p. glosar de Roxana Cofaru]. Bucureşti : Naţional, 1998, XXII.
(Bibliografia şcolară). ISBN 973-9211-89-5. 973-9200-72-9. 309 p. (Patrimoniu). ISBN 973-9308-57-0.
Cota: LC 6053/1998 Cota: 726138

75. Eminescu, Mihai. Proză. [Ediţie îngrijită de Haralambie 82. Filimon, Nicolae. Ciocoii vechi şi noi sau Ce naşte din pisică
Grămescu]. Craiova : Hyperion, 1998, 185 p. ISBN 973- şoareci mănîncă. [Prefaţă, curriculum vitae şi bibliografie de
9395-93-9. Aureliu Goci]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, 238 p.
Cota: LC 7313/1998 (Capodopere ale romanului românesc). ISBN 973-591-083-7.
Cota: LC 363/1999
76. Eminescu, Mihai. Învierea : poezii alese. [Introducere de
Aurelia Ciudin]. Iaşi : Demiurg, 1998, 222 p. ISBN 973- 83. Firiţă, Alexandra. Nostalgii : versuri. [Cu un cuvânt înainte de
98105-1-9. Ion Machidon]. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1998, 66 p.
Cota: LC 7838/1998 ISBN 973-98513-1-2.
Cota: LC 6927/1998
77. Eminescu în corespondenţă. Vol. 3. [Prefaţă şi notă asupra
ediţiei: Dimitrie Vatamaniuc. Note şi comentarii: Dimitrie 84. Florescu, Nicolae. Întoarcerea proscrişilor. Reevaluări critice
Vatamaniuc, Lucian Chişu. În loc de postfaţă: Lucian Chişu]. ale literaturii exilului. Bucureşti : Jurnalul literar, 1998, 215
Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 1998, VI, 129 p. p. (Critica). ISBN 973-9365-10-8.
ISBN 973-98192-7-3. Cota: LC 1218/1999
Cota: LC 6192/1998
85. Frunteş, Nicolae Radu. Prescuria. Braşov : Lux Libris, 1998,
78. Eminescu în corespondenţă. Vol. 2. [Prefaţă, notă asupra 150 p. ISBN 973-9240-82-8.
ediţiei şi comentarii: Dimitrie Vatamaniuc. Postfaţă : Lucian Cota: LC 7230/1998
Chişu]. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 1998 , IX,
245 p. ISBN 973-98192-1-7. 86. Gabor, Maria. Bisericuţă din scrum : poezii. Făgăraş : Negru
Cota: LC 4528/1998 Vodă, 1998, 118 p. (Biblioteca Ţara Voievozilor). ISBN 973-
98921-0-8.
79. Ene, Ileana. Farmecul discret al manuscriselor. Vol. 1. Cota: LC. 218/1999
Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române, 1998, 284
p. ISBN 973-98192-9-X. 87. Gaghii, Ion. Corn de inorog. [Cuvânt înainte: Grigore Hagiu.
Cota: LC 4526/1998 Postfaţă: Nicolae Ţone]. Bucureşti : Vinea, 1998, 62 p. ISBN
973-9294-14-6.
80. Fay, Ştefan J. Sokrateion : mărturie despre Mircea Cota: LC 7079/1998
Vulcănescu. [Ediţia a 2-a, cu adăugiri]. Bucureşti :
Humanitas, 1998, 143 p. ISBN 973-28-0867-5. 88. Galaction, Gala. La Vulturi! [Ediţie îngrijită, postfaţă,

XVII XVIII
referinţe critice de Teodor Vârgolici]. Bucureşti : 100+1 Cota: LC 1154/1999
Gramar, 1998, 217 p. (Pagini alese. Literatura română). ISBN
973-591-051-9. 96. Golescu, Dinicu. Însemnare a călătoriei mele. [Ediţie îngrijită
Cota: LC 8555/1998 de G. Pienescu. Postfaţă, tabel cronologic, referinţe critice de
Elisabeta Lăsconi]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, 223 p.
89. Gheorghian-Ciubreag, Ion. Arta realului (icoană a jertfei şi (Pagini alese. Literatura română). ISBN 973-591-071-3.
rugăciunii cuvintelor). Bucureşti : Editura Militară, 1998, Cota: 874073
102 p. ISBN 973-32-0507-9.
Cota: LC 2833/1998 97. Gorcea, Petru Mihai. Mihai Eminescu : texte literare
comentate. Bucureşti : Pro Humanitate, 1998, 256 p. ISBN
90. Gheorghiu, Virgil. Nemuritorii de la Agapia. [Traducere de 973-97313-3-3.
Ileana Vulpescu. Prefaţă de Fănuş Băileşteanu]. Bucureşti : Cota: LC 2019/1999
100+1 Gramar, 1998, XV, 175 p. (Capodopere ale romanului
românesc). ISBN 973-591-067-5. 98. Grigorescu, Dinu. Dresura de cuvinte : 60 de poeme scrise pe
Cota: 775835 un geamantan. [Cuvânt înainte de Ion Cocora. Versiune
englezească de Stelian Apostolescu şi Dorina Tănase].
91. Gherghelucă, Iacob. Păstor la Năvodari. [Ediţie îngrijită şi cu Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1998, 147 p.
o postfaţă de Isidor Chicet]. Drobeta Turnu Severin : Radical, (Akademos). ISBN 973-30-3593-9.
1997, 140 p. ISBN 973-9253-21-0. Cota: LC 7108/1998
Cota: LC 1887/1998
99. Grigurcu, Gheorghe. Imposibila neutralitate. [Cuvînt înainte
92. Ghica, Grigore. Grigri. [Prefaţă de Constantin Bălăceanu- de Gabriel Dimisianu]. Iaşi : Institutul European, 1998, 461 p.
Stolnici; Ediţie îngrijită de Mariana Avanu Marcu]. Bucureşti (Eseuri de ieri şi de azi). ISBN 973-586-101-1.
: Fundaţia Culturală Română, 1998, 355 p. (Biblioteca Cota: 873749
memoriei). ISBN 973-577-095-4.
Cota: 826881 100. Gyr, Radu. Crucea din stepă : poeme de răsboiu. [Prefaţă de
Barbu Cioculescu. Ediţie îngrijită şi note de Ioan Popişteanu].
93. Giurgeca, Simion. Dincolo de zid : poezii. Bucureşti : Constanţa : Ex Ponto, 1998, 132 p. ISBN 973-9385-03-6.
Elisavaros, 1997, 58 p. ISBN 973-97982-7-6. Cota: 518727
Cota: LC 1872/1998
101. Handoca, Mircea. Biobibliografie. Vol. 2. Bucureşti :
94. Gîrleanu, Emil. Din lumea celor care nu cuvântă. [Prefaţă şi Jurnalul literar, 1998, 340 p. (Bibliologica). ISBN 973-9365-
note de Eugenia Oprescu]. Bucureşti : Regis, 1998, 159 p. 06-X.
ISBN 973-98850-0-4. Cota: LC 1219/1999
Cota: LC 4509/1998
102. Ibrăileanu, G. Adela. [Studiu introductiv de Marian Papahagi;
95. Goanţă, Ştefan. Zodia ţârului. [Cuvânt înainte de Irina Tabel cronologic şi referinţe critice de Mircea Petean]. Cluj :
Petraş]. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1998, Cartimpex, 1998, XX, 138 p. (Biblioteca Românească). ISBN
302 p. (Akademos). ISBN 973-30-3371-5. 973-98603-1-1.

XIX XX
Cota: 873773 Românul, 1998, 318 p. ISBN 973-35134-7-9.
Cota: LC 3373/1998
103. Iliescu, Doina; Iliescu, Ion. Mihail Sorbul în lumina unor
documente inedite. Timişoara : Mirton, 1998, 189 p. ISBN 111. Ivănescu, Cezar; Covaci, Stela. Timpul asasinilor. Documente
973-578-568-4. şi mărturii despre viaţa, moartea şi transfigurarea lui Nicolae
Cota: LC 7386/1998 Labiş. Bucureşti : Libra, 1997, 325 p. (Biografii). ISBN 973-
9016-52-9.
104. Iliescu, Ion. Aron Cotruş publicist : eseu critic de bibliografie Cota: LC 1735/1998
şi istorie literară. Timişoara : Mirton, 1998, 191 p. ISBN
973-578-496-3. 112. Între for şi turnul de fildeş : poezie, proză, teatru, eseu,
Cota: LC 6015/1998 critică şi istorie literară. [Antologie şi prefaţă de Marcel
Crihană]. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1998, 124 p. (Cum
105. Iliescu, Ion. Eminescu bibliofilie. Timişoara : Mirton, 1998, grano salis). ISBN 973-9406-03-3.
255 p. ISBN 973-578-491-2. Cota: LC 7329/1998
Cota: LC 1779/1998
113. Lapedatu, Ion I. Memorii şi amintiri. [Ediţie îngrijită, prefaţă
106. Ionesco, Eugčne. Călătorie în lumea morţilor : teatru. Vol. 5. şi note de Ioan Opriş]. Iaşi : Institutul European, 1998, 320 p.
[Traducere şi notă asupra ediţiei de Dan C. Mihăilescu]. (Memorii). ISBN 973-586-073-2.
Bucureşti : Univers, 1998, 359 p. ISBN 973-34-0545-0. Cota: LC. 3845/1998
Cota: LC 5404/1998
114. Lazăr, Petre. Poezii pe nisip. [Prefaţă de Ivan Evseev].
107. Ioniţă, Florin. Viaţa şi opera lui Emil Cioran. Bucureşti : Rai, Bucureşti : Kriterion, 1998, 117 p. ISBN 973-26-0560-X.
1998, 192 p. (Scriitori clasici). ISBN 973-570-114-6. Cota: LC 2205/1999
Cota: 874074
115. Lungu, Dumitru. Luptă şi temniţe. [Cu o prefaţă de Dumitru
108. Iorga, Nicolae. Peisagii. [Antologie, prefaţă, note şi glosar de Tache Funda]. Bucureşti : Ramida, 1998, 179 p. ISBN 973-
Mircea Zaciu. Tabel cronologic şi referinţe critice de Gabriela 9191-38-X.
Olar]. Cluj : Cartimpex, 1998, XXV, 280 p. (Biblioteca Cota: LC 6351/1998
Românească). ISBN 973-98604-0-0.
Cota: LC 3842/1998 116. Maiorescu, Titu. Critice. [Antologie comentată de Florin
Mihăilescu]. Bucureşti : Floarea Darurilor, 1997, 287 p.
109. Ivasiuc, Alexandru. Cunoaştere de noapte. [Studiu (Prolegomene). ISBN 973-98052-5-6.
introductiv, tabel cronologic şi referinţe critice de Diana Cota: 725893
Adamek]. Cluj : Cartimpex, 1998, XIII, 224 p. (Biblioteca
Românească). ISBN 973-98604-5-1. 117. Maiorescu, Toma George. Proze (timpul iubirii, timpul
Cota: 726263 ispăşirii, timpul eternei reveniri). Bucureşti : Vinea, 1998,
504 p. ISBN 973-9294-22-7.
110. Ivaşcu, Elvira. Intersectări : file de calendar. [Cuvânt înainte Cota: 620234
de Mircea Micu. Postfaţă de Ştefan Dimitriu]. Bucureşti :

XXI XXII
118. Maliţa, Liviu. Adio pînă la a doua venire : epistolar matern. Meridiane, 1998, 158 p. ISBN 973-33-0381-X.
[Ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Liviu Maliţa]. Cluj : Cota: 826916
Biblioteca Apostrof, 1998, 285 p. (Scrinul negru). ISBN 973-
9279-17-1. 126. Moţiu, Gheorghe. Stropi din cascada vieţii. Vol. 3. [Ediţie
Cota: LC 4542/1998 îngrijită de Dan Lăzărescu]. Târgovişte : Macarie, 1997, 303
p. ISBN 973-9304-66-4.
119. Manoliu, Aurelian. Vitrina : versuri. [Cuvânt înainte de Ion Cota: LC 8049/1998
Machidon]. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1998, 53 p.
ISBN 973-98282-9-9. 127. Muntean, Ironim. Teze şi antiteze: analize, comentarii de
Cota: LC 6926/1998 literatură română. Alba Iulia : Bălgrad, 1998, 103 p. ISBN
973-98214-4-8.
120. Marin Curticeanu, Valentina. Eugen Lovinescu critic şi istoric Cota: LC 6059/1998
literar. Bucureşti : Univers, 1998, 255 p. (Excellens-
Univers). ISBN 973-34-0575-2. 128. Munteanu, Mihai. Jurnalul unui elev visător (1945-1948).
Cota: 874066 [Prefaţă de Al. Zub]. Botoşani : Quadrat, 1998, 148 p. ISBN
973-98289-2-2.
121. Mihali Petrov, Floare. Fereastră spre cer : poezii. [Cuvânt Cota: LC 5371/1998
înainte de Traian T. Coşovei]. Bucureşti : Semne, 1998, 78 p.
ISBN 973-9446-01-9. 129. Mureşeanu, Marcel. Pe mine mă caută : poezii. [Cu o prefaţă
Cota: LC 2063/1999 de Irina Petraş]. Cluj : Casa Cărţii de ştiinţă, 1998, 104 p.
ISBN 973-9404-17-0.
122. Milescu, Victoria. Inimă de iepure : versuri. Bucureşti : Cota: 874141
Odeon, 1998, 74 p. ISBN 973-9008-89-5.
Cota: LC 1182/1999 130. Nedelcea, Tudor. Eminescu, istoricul. Craiova : Scrisul
Românesc, 1998, 304 p. ISBN 973-98739-1-X.
123. Minulescu, Ion. Roşu, galben şi albastru. [Ediţie, prefaţă şi Cota: LC 157/1999
curriculum vitae Teodor Vârgolici]. Bucureşti : 100+1
Gramar, 1998, XIV, 191 p. (Capodopere ale romanului 131. Negruzzi, Costache. Păcatele tinereţelor. [Tabel cronologic,
românesc). ISBN 973-591-038-1. studiu introductiv şi repere critice de Lucian Pricop].
Cota: 775372 Bucureşti : Naţional, 1998, XXVI, 250 p. (Patrimoniu). ISBN
973-9308-55-4.
124. Mironescu, Alexandru. Calea inimii : eseuri în duhul rugului Cota: 726140
aprins. [Cu un cuvânt înainte de Virgil Cândea. Ediţie
îngrijită de Răzvan Codrescu]. Bucureşti : Anastasia, 1998, X, 132. Nichita . [Ediţia a II-a revăzută şi adăugită]. Reşiţa : Timpul,
275 p. (Elita interbelică). ISBN 973-9293-94-3. 1998, 79 p. ISBN 973-9249-42-6.
Cota: 775699 Cota: 826800

125. Morariu, Modest. Poezii. [Cuvînt înainte de Dan Grigorescu. 133. Niţescu, Sanda. Un fir de mărar şi cerul albastru. [Versiune
Postfaţă şi antologie de Marcel Petrişor]. Bucureşti : în limba română şi cuvânt înainte de Irina Mavrodin].

XXIII XXIV
Bucureşti : Cartea Românească, 1997 , 202 p. ISBN 973-23- 142. Petrescu, Ioana Em. Molestarea fluturilor interzisă : scrisori
0609-2. americane, 1981-1983. [Ediţie alcătuită, postfaţă şi note de
Cota: 518428 Ioana Bot]. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1998,
258 p. (Akademos). ISBN 973-30-3425-8.
134. Nuţă, Gheorghe. Triumful vieţii. Călăraşi : Agora, 1997, 101 Cota: 675315
p. ISBN 973-97496-7-4.
Cota: LC 3119/1998 143. Pituţ, Gheorghe. Ochiul neantului : poeme. [Comentariu
epistolar de Constantin Noica. Ediţie bibliofilă îngrijită de
135. Olăreanu, Costache. Ucenic la clasici. [Ediţie definitivă]. Valentina Pituţ]. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române,
Bucureşti : Allfa, 1997, 213 p. (Biblioteca Allfa). ISBN 973- 1998, 60 p. (Manuscriptum). ISBN 973-98718-5-2.
9293-23-9. Cota: LC 3585/1999
Cota: 726248
144. Pompiliu, Miron. Poezii la 150 de ani de la naştere. [Ediţie
136. Onea, Octavian. Şi totuşi, când s-a născut B. P. Hasdeu? îngrijită şi prefaţă de Mircea Popa]. Oradea : Editura Mihai
Câmpina : Verva, 1998, 138 p. ISBN 973-95423-4-4. Eminescu, 1998, 223 p. (Biblioteca Scriitorilor Bihoreni).
Cota: 775772 ISBN 973-97920-5-7.
Cota: LC 3245/1999
137. Panaite, Gabriela. Căderea din prinţ. [Prefaţă: Nicolae Ţone].
Bucureşti : Vinea, 1998, 71 p. ISBN 973-9294-12-X. 145. Pop, Barassovia Ioan. Intrarea în aer. [Postfaţă de Alexandru
Cota: LC 7659/1998 Muşina]. Piteşti : Paralela 45, 1998, 86 p. (80. Poezie). ISBN
973-9291-94-5.
138. Papazian, Pavel. Gânduri (1). Târgovişte : Macarie, 1998, 62 Cota: 675522
p. ISBN 973-9304-95-0.
Cota: LC 1853/1998 146. Pop, Grigore Traian. Mircea Eliade şi Nobelul interzis.
Bucureşti : Eurasia, 1998, 132 p. ISBN 973-97506-0-5.
139. Paraschiv, Mara. Scrisori pentru Dimitria. [Prefaţă de Eugen Cota: 675386
Budău]. Bacău : Plumb, 1998, 95 p. ISBN 973-9362-05-2.
Cota: LC 5910/1998 147. Popa, Grigore. Jurnal metafizic. [Ediţie îngrijită şi postfaţă de
Marin Diaconu]. Bucureşti : Jurnalul literar, 1998, 96 p.
140. Petrescu, Camil. Patul lui Procust. [Ediţie îngrijită şi (Labirint). ISBN 973-9365-04-3.
curriculum vitae de Florica Ichim]. Bucureşti : 100+1 Cota: 874234
Gramar, 1998, XXXVI, 259 p. (Capodopere ale romanului
românesc). ISBN 973-591-057-8. 148. Popescu, Dumitru Radu. Paolo şi Francesca şi al
Cota: LC 7466/1998 treisprezecelea apostol. [Prefaţă, curriculum vitae şi
bibliografie de Aureliu Goci]. Bucureşti : 100+1 Gramar,
141. Petrescu, Camil. Scrisorile doamnei T. [Prefaţă de Florica 1998, XVIII, 380 p. (Capodopere ale romanului românesc).
Ichim]. Bucureşti : Allfa, 1998, XXIV, 165 p. ISBN 973- ISBN 973-591-039-x.
9293-32-8. Cota: 726156
Cota: 776156

XXV XXVI
149. Popescu, Gabriel N. Cântece din zile grele şi ale cătăniei Cota: 675469
mele. [Prezentare note: Mihai Gabriel Popescu]. Târgovişte :
Macarie, 1998, 95 p. (Restituiri). ISBN 973-9391-04-4. 157. Rad, Ilie. Peregrin prin Europa. File de jurnal: Viena, Praga,
Cota: LC 7708/1998 Varşovia, Budapesta. [Cuvânt înainte de Constantin
Ciopraga]. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1998,
150. Popescu, George. Tensiunea esenţială. Metaforă şi revelaţie 368 p. (Akademos). ISBN 973-30-3139-9.
în opera lui Lucian Blaga. Constanţa : Pontica, 1997, 197 p. Cota: 827016
ISBN 973-9224-25-3.
Cota: 775587 158. Raţiu, Ioan. Epigrame cu umor ales şi pastile antistres . Cluj-
Napoca : Mesagerul, 1998, 91 p. ISBN 973-9242-45-6.
151. Popescu, Vlad T. Vrăjitoarele grase nu sunt arse pe rug. Cota: LC 4863/1998
[Postfaţă de Dan-Silviu Boerescu]. Bucureşti : Univers
Enciclopedic, 1998, 191 p. ISBN 973-9243-66-5. 159. Rădulescu, Mihai. Patru eseuri despre Mircea Eliade.
Cota: 828811 Bucureşti : Ramida, 1998, 55 p. ISBN 973-9191-62-2.
Cota: LC 8565/1998
152. Postelnicu, Ioana. Plecarea Vlaşinilor. [Prefaţă şi curriculum
vitae de Teodor Vârgolici]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, 160. Rădulescu, Mihai. "Rugul aprins" de la mănăstirea Antim la
VII, 510 p. (Capodopere ale romanului românesc). ISBN 973- Aiud. [Cu o prefaţă de Vasile Andru]. Bucureşti : Ramida,
591-052-7. 1998, X, 223 p. ISBN 973-9191-37-1.
Cota: 827051 Cota: LC 2062/1998

153. Pro şi contra Emil Cioran : între idolatrie şi pamflet. 161. Rebreanu, Liviu. Adam şi Eva. [Ediţie îngrijită şi tabel
[Antologie, cuvânt înainte şi note de Marin Diaconu]. cronologic de Niculae Gheran. Prefaţă de Ion Simuţ].
Bucureşti : Humanitas, 1998, 461 p. ISBN 973-28-0839-X. Bucureşti : Minerva, 1998, XLVII, 255 p. (Biblioteca pentru
Cota: 725991/1 toţi). ISBN 973-21-0564-X.
Cota: 874032
154. Proca, Vasile. Cerul pe pământ : poeme. [Prefaţă Emil
Iordache]. Iaşi : Timpul, 1998 , 76 p. ISBN 973-9210-65-1. 162. Rebreanu, Liviu. Crăişorul Horia. [Studiu introductiv şi
Cota: LC 551/1999 referinţe critice de Liviu Maliţa. Tabel cronologic de Niculae
Gheran]. Cluj : Cartimpex, 1998, XVIII, 170 p. (Biblioteca
155. Procesul Caragiale-Caion. [Cuvânt înainte de Alexandru Românească). ISBN 973-98603-5-4.
Condeescu]. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 1998, Cota: 775603
206 p. ISBN 973-98718-2-8.
Cota: LC 2084/1999 163. Rebreanu, Liviu. Opere. Alte jurnale 1928-1943. Vol. 18.
[Ediţie critică de Niculae Gheran]. Bucureşti : Minerva, 1998,
156. Procesul "tovarăşului Camil" : teatru documentar în stare X, 696 p. ISBN 973-21-0575-5.
naturală. [Prefaţă de Mircea Zaciu. Text îngrijit şi înscenat de Cota: LC 1060/1999
Ion Vartic]. Cluj : Biblioteca Apostrof, 1998, 94 p. (Scrinul
negru). ISBN 973-9279-16-3. 164. Rebreanu, Liviu. Pădurea spânzuraţilor. [Prefaţa, curriculum

XXVII XXVIII
vitae, bibliografia Aureliu Goci]. Bucureşti : 100+1 Gramar, Profira Sadoveanu]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, XIX,
1998, XIII, 209 p. (Capodopere ale romanului românesc). 587 p. (Capodopere ale romanului românesc). ISBN 973-591-
ISBN 973-591-056-x. 028-4.
Cota: LC 7465/1998 Cota: LC 3661/1998

165. Regman, Cornel. Ion Creangă : o biografie a operei. Cluj- 173. Sandu, Vasile. Opera lui Ion Pillat. Studiu şi comentarii .
Napoca : Dacia, 1997, 183 p. ISBN 973-35-0689-3. Bucureşti : Viaţa Românească, 1998, 134 p. (Colecţia pentru
Cota: 775146 studenţi şi elevi). ISBN 973-567-016-3.
Cota: LC 58/1999
166. Regman, Cornel. Reflexii şi reflexe: aforisme vesele şi triste.
[Cuvînt înainte de Alexandru Paleologu]. Bucureşti : Jurnalul 174. Sapatino, Constantin Th. O viaţă cît un veac. Bucureşti :
literar, 1997, 87 p. (Cogito). ISBN 973-9365-00-0. Semne, 1998, 248 p. ISBN 973-9318-03-7.
Cota: 827211 Cota: LC 6270/1998

167. Regman, Cornel. Întâlniri cu clasicii. Bucureşti : Editura 175. Sava, Paul. Lacrimi uscate. [Cuvânt înainte de Valeriu
Eminescu, 1998, 269 p. (Eseuri). ISBN 973-22-0610-1. Anania. Ediţie îngrijită de Valeriu Râpeanu]. Bucureşti :
Cota: 827167 100+1 Gramar, 1998, 158 p. ISBN 973-591-045-4.
Cota: LC 3433/1998
168. Reschika, Richard. Introducere în opera lui Emil Cioran.
[Traducere de Viorica Nişcov]. Bucureşti : Saeculum, 1998, 176. Savater, Fernando. Eseu despre Cioran. [Traducere din
127 p. ISBN 973-9211-84-1. spaniolă de Sorin Mărculescu]. Bucureşti : Humanitas, 1998,
Cota: 775441 173 p. ISBN 973-28-0857-8.
Cota: 775496
169. Ruşti, Doina. Dicţionar de simboluri din opera lui Mircea
Eliade. Bucureşti : Coresi, 1998, 157 p.ISBN 973-608-366-7. 177. Sângeorzan, Zaharia. Monahul de la Rohia : N. Steinhardt
Cota: LC 3023/1998 răspunde la 365 de întrebări. Bucureşti : Humanitas, 1998,
165 p. (Memorii. Jurnale. Convorbiri). ISBN 973-28-0896-9.
170. Sadoveanu, Mihail. Baltagul. Bucureşti : 100+1 Gramar, Cota: LC 8806/1998
1998, XV, 158 p. (Capodopere ale romanului românesc).
ISBN 973-591-048-9. 178. Sburlea, Ştefan. Febra visului : culegere de versuri şi proză.
Cota: LC 7749/1998 [Cuvânt înainte de Marta Bărbulescu]. Ploieşti : [s. n.], 1998,
27 p.
171. Sadoveanu, Mihail. Creanga de aur. [Ediţie, prefaţă, Cota: LC 5080/1998
curriculum vitae şi bibliografie de Fănuş Băileşteanu].
Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, XXXV, 171 p. (Capodopere 179. Scutelnicu, Petru. Ameninţarea cu viaţa. Bacău : Plumb,
ale romanului românesc). ISBN 973-591-061-6. 1998, 63 p. ISBN 973-9362-08-7.
Cota: LC 4728/1998 Cota: LC 5911/1998

172. Sadoveanu, Mihail. Fraţii Jderi. [Cu un cuvînt înainte de 180. Sicoie, Florin. Herbert. [Prefaţă de Dan-Silviu Boerescu].

XXIX XXX
Bucureşti : Allfa, 1998, VII, 244 p. (Biblioteca Allfa). ISBN Protopopescu]. Bucureşti : Editura Eminescu, 1998, 109 p.
973-9293-41-7. ISBN 973-22-0622-5.
Cota: 827109 Cota: LC 4503/1998

181. Simion, Eugen. Dimineaţa poeţilor. Eseu despre începuturile 188. Tănase, Mihail. Copilul din interior. Târgovişte : Macarie,
poeziei române. [Postfaţă de Valeriu Cristea. Ediţia a III-a]. 1997, 39 p. (Prima carte). ISBN 973-9220-967.
Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1998, 340 p. ISBN 973- Cota: LC 6272/1998
9243-54-1.
Cota: 826578 189. Teodorescu-Branişte, Tudor. Prinţul. [Prefaţă de Valeriu
Râpeanu. Curriculum vitae de Const. Darie şi Paul Ion
182. Simion, Eugen. Fragmente critice : scriitura taciturnă şi Teodorescu]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, XLII, 251 p.
scriitura publică. Vol. 1. Bucureşti : "Grai şi suflet - Cultura (Capodopere ale romanului românesc). ISBN 973-591-059-4.
naţională", 1998, 367 p. ISBN 973-9232-27-2. Cota: 827056
Cota: LC 3932/1998
190. Toma, Maria. Joc fragil : versuri. [Cu o prefaţă de Al. Piru].
183. Stănescu, Nichita. Fel de scriere : poeme inedite. [Ediţia a Bucureşti : Ramida, 1998, 47 p. ISBN 973-9191-64-9.
doua revăzută şi adăugită. Editiţie îngrijită şi postfaţă de Cota: LC 8564/1998
Anghel Dumbrăveanu]. Timişoara : Helicon, 1998, 160 p.
(Liliput). ISBN 973-574-505-4. 191. Topîrceanu, G. Balade vesele şi triste. Parodii originale.
Cota: LC 1681/1999 Migdale amare. [Ediţie îngrijită, postfaţă, tabel cronologic şi
referinţe critice de Al. Săndulescu]. Bucureşti : 100+1
184. Stăniloae, Dumitru. Poziţia domnului Lucian Blaga faţă de Gramar, 1998, 166 p. (Pagini alese. Literatura română). ISBN
creştinism şi ortodoxie. Bucureşti : Paideia, 1997, 189 p. 973-591-074-8.
(Colecţia de studii şi eseuri). ISBN 973-9131-06-9. Cota: LC 8552/1998
Cota: 873843
192. Trandafir, Constantin. Permanenţe literare româneşti. Galaţi
185. Stolnicu, Simion. Şerpuiri între lut şi torţele de aur : poezii : Porto-Franco, 1998, 237 p. (Biblioteca şcolară). ISBN 973-
postume 1938-1966. [Ediţie îngrijită, comentarii, note şi 557-484-5.
variante, glosar, cronologie, postfaţă şi notă asupra ediţiei de Cota: LC 8033/1998
Simion Bărbulescu]. Bucureşti : Editura Eminescu, 1998, 224
p. (Poeţi români contemporani). ISBN 973-22-0676-4. 193. Trifoiu, Nicolae. Drumurile şi popasurile tânărului Eminescu
Cota: LC 1638/1999 în Transilvania. Studii şi articole (1976-1998). Cluj-Napoca :
Dragoş Vodă, 1998, 171 p. ISBN 973-98025-5-9.
186. Ştefan, Ion C. Ora de dirigenţie a vieţii : povestiri şi nuvele. Cota: 726065/1
[Selecţie şi prefaţă: Gheorghe Marin]. Bucureşti : Ed.
Arafeteană, 1998, 124 p. ISBN 973-98140-4-2. 194. Tudoran, Radu. Un port la răsărit. [Ediţie îngrijită, prefaţă,
Cota: LC 4704/1998 aparat critic deValeriu Râpeanu]. Bucureşti : 100+1 Gramar,
1998, XIX, 402 p. (Capodopere ale romanului românesc).
187. Tănase, Alexandru. Semn de porţelan. [Cuvânt înainte de Al. ISBN 973-591-047-0.

XXXI XXXII
Cota: LC 6756/1998 Zilieru. Cuvînt înainte de Jan Gavrilescu]. Iaşi : Polirom,
1998, 311 p. ISBN 973-97929-5-2.
195. Turiac, Florea. Veac întors : versuri. Târgovişte : Macarie, Cota: 676751
1997, 94 p. (Poesis). ISBN 973-9304-64-2.
Cota: LC 6274/1998 203. Voiculescu, Vasile. Integrala prozei literare. [Ediţie îngrijită,
prefaţă şi cronologie de Roxana Sorescu]. Bucureşti :
196. Ţilimpea, Cătălin. Ritual de trecere : culegere de versuri şi Anastasia, 1998, 701 p. ISBN 973-9374-04-2.
proză. [Prefaţă de Simion Bărbulescu]. Ploieşti : [s. n.], 1998, Cota: 675536
56 p.
Cota: LC 5076/1998 204. Vrăbiescu, Ion. Crai-Negru (postume). [Note bibliografice de
Elena Vrăbiescu. Prefaţă de George Anca. Ediţie îngrijită de
197. Ţucu, Cezar. Lumea în 300 de epigrame şi catrene. Bucureşti Mihai Stan]. Târgovişte : Bibliotheca, 1998, 159 p. (Lirica).
: Amurg Sentimental, 1998, 108 p. ISBN 973-9406-00-9. ISBN 973-98212-8-6.
Cota: LC 7432/1998 Cota: LC 7081/1998

198. Urieş, Nicoleta. Miros de cer : culegere de versuri şi proză. 205. Wald, Henri. Confesiuni. [Ediţie şi prefaţă: Alexandru
[Cuvânt înainte de Marta Bărbulescu]. Ploieşti : [s. n.], 1998, Singer]. Bucureşti : Hasefer, 1998, 331 p. ISBN 973-9235-
20 p. 41-7.
Cota: LC 5079/1998 Cota: 873620

199. Vatamanu, Ion. Secunde cu munţii. [Prefaţă de Mihai 206. Zarifopol, Paul. Încercări de precizie literară. [Studiu
Cimpoi]. Bucureşti : Editura Eminescu, 1998, 150 p. ISBN introductiv de Al. Paleologu. Ediţie îngrijită de Al.
973-22-0663-2. Săndulescu]. Timişoara : Amarcord, 1998, 554 p. (Cărţi
Cota: LC 2072/1999 fundamentale ale culturii române). ISBN 973-9244-29-7.
Cota: 567290
200. Vianu, Tudor. Scriitori clasici români. [Antologie, tabel
cronologic, referinţe critice şi bibliografie de Ion Nistor. 207. Zodilă, Radu. Camera 3/3. [Prefaţă de: Ion Lazu. Postfaţă:
Prefaţă de Ion Biberi]. Bucureşti : Albatros, 1998, XXVIII, Nicolae Ţone]. Bucureşti : Vinea, 1998, 71 p. ISBN 973-
400 p. (Lyceum). ISBN 973-24-0464-7. 9294-13-8.
Cota: LC 1729/1999 Cota: LC 7080/1998

201. Vişa, Augustin. Din închisorile fasciste în cele comuniste din 208. Zografi, Vlad. Regele şi cadavrul. Piesă în două acte după
U.R.S.S. şi România. [Cu o prefaţă de Gabriel Ţepelea şi un Somadeva. [Prefaţă de Dan C. Mihăilescu]. Bucureşti : Allfa,
cuvînt de încheiere de Corneliu Coposu]. Bucureşti : 1998, 125 p. ISBN 973-9293-70-0.
Metropol, 1997, 446 p. (Problemele timpului). ISBN 973- Cota: LC 4215/1998
562-088-X.
Cota: 725695/1

202. Vişan-Arnold, Augustina. Flori de tei. [Prefaţă de Horia

XXXIII XXXIV
ABĂLUŢĂ, CONSTANTIN

1. Diaconu, Mircea A. Poeţi ai oraşului Bucureşti. Fidelitatea


rău înţeleasă. [Constantin Abăluţă, Drumul furnicilor,
Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Convorbiri literare,
131, nr. 3, 1998, p. 15.

2. Dimisianu, Gabriel. Întâmplări ciudate. [Constantin Abăluţă,


Camera cu maşini de scris, Bucureşti : Cartea Românească,
1997]. România literară, 31, nr. 37, 1998, p. 4.

3. Dragolea, Mihai. Camera cu poveşti de tranziţie.


[Constantin Abăluţă, Camera cu maşini de scris, Bucureşti :
Cartea Românească, 1997]. Vatra, 27, nr. 4, 1998, p. 46-47.

4. Grigurcu, Gheorghe. Faţă în faţă. Pateticul drum al


furnicilor. [Constantin Abăluţă, Drumul furnicilor,
Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Vatra, 27, nr. 6,
1998, p. 25-27.

5. Iuga, Nora. Constantin Abăluţă : "Ceea ce descopăr în mine


sunt o multitudine de euri convergente". [Interviu].
Luceafărul, nr. 43, 1998, p. 12-13.

6. Lazăr, Ramona. Versuri şi proză. [Constantin Abăluţă,


Camera cu maşini de scris, Bucureşti : Cartea Românească,
1997]. Steaua, 49, nr. 7-8, 1998, p. 32-33.

7. Moarcăs, Georgeta. Singurătăţi. La o fereastră. [Constantin


Abăluţă, Aceleaşi nisipuri : [versuri], Bucureşti : Cartea
Românească,1995]. Vatra, 27, nr. 6, 1998, p. 35.

8. Mureşan, Dumitru. Oglinzile eului. [Constantin Abăluţă,


Drumul furnicilor, Bucureşti : Cartea Românească, 1997].
Vatra, 27, nr. 6, 1998, p. 29-33.

9. Pantea, Aurel. Despre darea în folosinţă poetică a nimicului


pur. [Constantin Abăluţă, Drumul furnicilor, Bucureşti :
Cartea Românească, 1997]. Vatra, 27, nr. 6, 1998, p. 36.

10. Pop, Ion. Realităţi ficţionale, divagaţii melancolice.

1
[Constantin Abăluţă, Drumul furnicilor, Bucureşti : Cartea ACTERIAN, ARŞAVIR
Românească, 1997]. Vatra, 27, nr. 6, 1998, p. 28-29.
19. Popa, Mircea. Arşavir Acterian sau căutarea de sine. Viaţa
11. Sălcudeanu, Nicoleta. Paznicul de naturi moarte. Românească, 93, nr. 7-8, 1998, p. 69-74.
[Constantin Abăluţă, Camera cu maşini de scris, Bucureşti :
Cartea Românească, 1997]. Vatra, 27, nr. 6, 1998, p. 33-34. 20. Popa, Mircea. Lucian Boz către Arşavir Acterian. Steaua,
49, nr. 2-3, 1998, p. 49.
12. Soviany, Octavian. Ultimul Abăluţă (I). [Constantin
Abăluţă, Aceleaşi nisipuri, Bucureşti : Cartea Românească, ACTERIAN, HAIG
1995]. Contemporanul - ideea europeană, nr. 1-2, 1998,p. 5.
21. Dimiu, Claudia. Haig Acterian, prietenul lui Edward
13. Soviany, Octavian. Ultimul Abăluţă (II). [Constantin Gordon Craig. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 431, 1998,
Abăluţă, Marină într-un creier, Bucureşti : Albatros, 1995]. p. 10.
Contemporanul - ideea europeană, nr. 3-4, 1998, p. 5.
ACTERIAN, JENI
14. Soviany, Octavian. Ultimul Abăluţă (III). [Constantin
Abăluţă, Drumul furnicilor, Bucureşti : Cartea Românească, 22. Sălcudeanu, Nicoleta. Bildungsjurnal. [Jeni Acterian,
1997]. Contemporanul - ideea europeană, nr. 5, 1998, p. 5. Jurnalul unei fiinţe greu de mulţumit : 1932-1949, Bucureşti
: Humanitas, 1991]. Vatra, 27, nr. 1, 1998, p. 63-64.
15. Stanomir, Ioan. Camera cu maşini de scris. [Constantin
Abăluţă, Camera cu maşini de scris, Bucureşti : Cartea ADAMEK, DIANA
Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 39, 1998, p. 5.
23. Crăciun, Corneliu. Puterea linxului. [Diana Adamek, Ochiul
ACHIM, DANA de linx : barocul şi revenirile sale, Colecţia Akademos,
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Familia,
16. Munteanu, Romul. Sexul în oglinda literaturii. [Dana 34, nr. 1, 1998, p. 19-21.
Achim, Amantul de la km. 0, Bucureşti : Globus, 1998].
Luceafărul, nr. 37, 1998, p. 11. 24. Jureleac, Svetlana. Cronica literară. Diana Adamek, Trupul
neîndoielnic. [Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
ACHIM, VIOREL 1995]. Echinox, nr. 1-2-3, 1998, p. 8.

17. Hedeşan, Otilia. Despre ţigani, cu ochi rece şi mână sigură. 25. Pârvu, Ancuţa. Cronica literară. Diana Adamek, Ochiul de
[Viorel Achim, Ţiganii în istoria României, Bucureşti : linx : barocul şi revenirile sale. [Bucureşti : Editura
Editura Enciclopedică, 1998]. Orizont, 10, nr. 9, 1998,p. 12. Didactică şi Pedagogică, 1996]. Echinox, nr. 1-2-3, 1998, p.
8-9.
ACHIMAŞ CADARIU, PATRICIU
ADERCA, FELIX
18. Drugaş, Constantin. Patriciu Achimaş Cadariu, Un al
doilea? [Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Familia, 34, nr. 5, 26. Ornea, Z. Aderca în monografie. [Valentin Chifor, Felix
1998, p. 127. Aderca sau Vocaţia experimentului, Cluj-Napoca : Dacia,
1996]. România literară, 31, nr. 1, 1998, p. 9.

2 3
27. Pârvulescu, Ioana. Interviuri fără reportofon. [Interviuri de Constantin Mohanu]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, p.
luate de Felix Aderca cu : E. Lovinescu, Grigore Tăuşan, I-XXIII.
Ioan Slavici]. România literară, 31, nr. 14, 1998, p. 7.
36. -. Referinţe critice. În: Ion Agârbiceanu. Amintirile. [Studiu
28. Zalis, Henri. Desenul romanesc la F. Aderca. Caiete critice, introductiv, tabel cronologic şi referinţe critice de Sanda
nr. 9-12, 1998, p. 137-141. Cordoş]. Cluj : Cartimpex, 1998, p. 243-246.

29. Zalis, Henri. O moştenire literară diferenţiată. România 37. Regman, Cornel. Agârbiceanu, povestitorul. În: Cornel
literară, 31, nr. 51-52, 1998, p. 26-27. Regman. Întâlniri cu clasicii. Bucureşti : Editura Eminescu,
1998, p. 165-177.
ADERCA, TUDOR
ALBINI, SEPTIMIU
30. Pârvulescu, Ioana. De vorbă cu... [Interviuri luate de Felix
Aderca cu : Camil Petrescu, E. Lovinescu, Tudor Arghezi, 38. Moise, Ilie. Un scriitor uitat : Septimiu Albini. În: Septimiu
Giovanni Papini]. România literară, 31, nr. 15, 1998, p. 7. Albini. Scrieri. [Teste stabilite, studiu introductiv note şi
bibliografie de Ilie Moise]. Sibiu : Imago, 1998, p. 5-31.
ADY, ENDRE
ALBU, FLORENŢA
31. Kántor, Lajos. Ady, Kós, Kosztolányi (meg Kuncz). [Ady,
Endre; Kós, Károly]. Korunk, 9, nr. 5, 1998, p. 55-64. 39. Boldea, Iulian. Calitatea de martor. [Florenţa Albu, Zidul
martor : pagini de jurnal : 1970-1990, Bucureşti : Cartea
AFLOROAEI, ŞTEFAN Românească, 1994]. Vatra, 27, nr. 1, 1998, p. 59-60.

32. Ştefănescu, Dorin. Eonul hermeneutic. [Ştefan Afloroaei, 40. Filimon, Mariana. Poezia la sfârşit de mileniu. [Florenţa
Cum este posibilă filosofia în estul Europei, Iaşi : Polirom, Albu, Aurolac : (poeme), Bucureşti : Cartea Românească,
1997]. Vatra, 27, nr. 6, 1998, p. 51-53. 1997]. Contrapunct, 9, nr. 3-5, 1998, p. 22.

AGÂRBICEANU, ION 41. Inea, Gabriela. Florenţa Albu : "Mai lupt cu morile de vânt
ale istoriei". [Interviu]. Tomis, 3, nr. 2, 1998, p. 2.
33. Cordoş, Sanda. Un scriitor al tainelor. În: Ion Agârbiceanu.
Amintirile. [Studiu introductiv, tabel cronologic şi referinţe 42. Inea, Gabriela. "Gură de lapte cu limbă de moarte".
critice de Sanda Cordoş]. Cluj : Cartimpex, 1998, p. VII- [Florenţa Albu, Lotrioare : poeme, Bucureşti : Universal
XIV. Dalsi, 1998]. Tomis, 3, nr. 11, 1998, p. 7.

34. Mohanu, Constantin. Curriculum vitae. În: Ion Agârbiceanu. 43. Moarcăs, Georgeta. Memoria şi spiritul locurilor. [Florenţa
Arhanghelii. [Ediţie, prefaţă, curriculum vitae, bibliografie Albu, Banchet autumnal : însemnări de călătorie, Cluj-
de Constantin Mohanu]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, p. Napoca : Dacia, 1992]. Vatra, 27, nr. 4, 1998, p. 55.
XXV-XXXVIII.
44. Moldovan, Ioan. "Sordid. Coşmar". [Florenţa Albu,
35. Mohanu, Constantin. Prefaţă. În: Ion Agârbiceanu. Aurolac, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Familia,
Arhanghelii. [Ediţie, prefaţă, curriculum vitae, bibliografie 34, nr. 2, 1998, p. 11-12.

4 5
45. Mureşanu, Miruna. O altă realitate - poezia. [Florenţa Albu, 54. Grămescu, Haralambie. Fişă bio-bibliografică. În: Vasile
Aurolac : (poeme), Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Alecsandri. Teatru. [Text selectat şi fişă bi-bibliografică de
Universul cărţii, 8, nr. 2, 1998, p. 4. Haralambie Grămescu]. Craiova : Hyperion, 1998, p. 3-19.

46. Poenar, Horea. Ipostaze diferite ale poeticului. [Florenţa 55. Regman, Cornel. Alecsandri poetul. În: Cornel Regman.
Albu, Aurolac, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Întâlniri cu clasicii. Bucureşti : Editura Eminescu, 1998, p.
Steaua, 49, nr. 2-3, 1998, p. 20, 68. 31-46.

47. Vasile, Geo. Poezia stării de fapt. [Florenţa Albu, Aurolac, 56. Regman, Cornel. Alecsandri, prozatorul, călător printre
Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 3, modalităţi. În: Cornel Regman. Întâlniri cu clasicii.
1998, p. 16. Bucureşti : Editura Eminescu, 1998, p. 47-68.

ALDULESCU, RADU 57. Simion, Eugen. Vasile Alecsandri. O recluziune productivă.


Retorica peisajului, peisajul retoricii. În: Eugen Simion.
48. -. Istoria unei nesfârşite ratări. [Radu Aldulescu, Istoria Dimineaţa poeţilor. Eseu despre începuturile poeziei
eroilor unui ţinut de verdeaţă şi răcoare, Bucureşti : române. [Postfaţă de Valeriu Cristea. Ediţia a III-a].
Nemira, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 401, 1998, Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1998, p. 153-217.
p. 10.
58. Vianu, Tudor. Alecsandri ca descriptiv. În: Tudor Vianu.
ALECSANDRI, VASILE Scriitori clasici români. [Antologie, tabel cronologic,
referinţe critice şi bibliografie de Ion Nistor. Prefaţă de Ion
49. Regman, Cornel. De la "Deşteptarea României" la Biberi]. Bucureşti : Albatros, 1998, p. 27-36.
"Deşteaptă-te, române". [Vasile Alecsandri, Deşteptarea
României]. România literară, 31, nr. 46, 1998, p. 15. ALEXANDRESCU, GRIGORE

50. Teodorescu, Cristian. Vinovăţia clasicilor. [Vasile 59. Teodorescu, Cristian. Vinovăţia clasicilor. [Vasile
Alecsandri, Grigore Alexandrescu, Mihail Sadoveanu]. Alecsandri, Grigore Alexandrescu, Mihail Sadoveanu].
România literară, 31, nr. 17, 1998, p. 3. România literară, 31, nr. 17, 1998, p. 3.

51. Vârgolici, Teodor. Cuza, Alecsandri şi Napoleon III. 60. Simion, Eugen. Grigore Alexandrescu. Cultul "stilului
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 402, 1998, p. 4. desluşit". Migăloasa scenografie a grandorii. În: Eugen
Simion. Dimineaţa poeţilor. Eseu despre începuturile
52. Durnea, Silvia; Durnea, Victor. Îndrumări analitice. În: poeziei române. [Postfaţă de Valeriu Cristea. Ediţia a III-a].
Vasile Alecsandri. Pasteluri. Dan, căpitan de plai. Iaşi : Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1998, p. 88-152.
Institutul European, 1998, p. 85-111.
ALEXANDRESCU, MIRCEA
53. Ene, Ileana. Vasile Alecsandri: "Am propovăduit cu multă
căldură ideea panlatinismului". În: Ileana Ene. Farmecul 61. Căliman, Călin. Monografii cinematografice (III). [Mircea
discret al manuscriselor: scriitori români în Arhiva Alexandrescu, Liviu Ciulei, Bucureşti : Meridiane, 1996;
Muzeului Literaturii Române. Vol. 1. Bucureşti : Editura Laurenţiu Damian, Elisabeta Bostan sau Unde eşti
Muzeului Literaturii Române, 1998, p. 31-33. copilărie?, Bucureşti : Meridiane, 1996]. Contemporanul -

6 7
ideea europeană, nr. 18, 1998, p. 13. Simion, Grigore Vieru]. Convorbiri literare, 131, nr. 12,
1998, p. 8-9.
ALEXANDRESCU, SORIN
ALEXE, GEORGE
62. Chiper, Niculina. Români pe meridianele culturii. [Interviu].
Viaţa Românească, 93, nr. 6, 1998, p. 42-44. 70. Murgeanu, Ion. Cărţi româneşti şi autori români de
pretutindeni. [George Alexe, Diorame şi eseuri teologice şi
63. Iordache, Emil. Ştiinţa trecerii suple. [Sorin Alexandrescu, literare, Washington, D. C. : Moonfall Press, 1996].
Paradoxul român, Bucureşti : Univers, 1998]. Convorbiri Curierul Românesc, 10, nr. 1, 1998, p. 6.
literare, 131, nr. 12, 1998, p. 26.
ALEXIANU, ALEXANDRU
64. Mesina, Laura. O nouă istorie. [Sorin Alexandrescu,
Paradoxul român, Bucureşti : Univers, 1998]. Luceafărul, 71. Manu, Emil. O carte de excepţie, scrisă de un autor aproape
nr. 47, 1998, p. 7. neştiut: Alexandru Alexianu. [Alexandru Alexianu, Acest Ev
mediu românesc : însemnări de iconografie şi artă veche
65. Mesina, Laura. Sorin Alexandrescu: "Intelectualilor români pământeană, Bucureşti : Meridiane, 1973]. Adevărul literar
le lipseşte, spre deosebire de francezi sau de americani, şi artistic, 6, nr. 420, 1998, p. 13.
radicalitatea". [Interviu]. Luceafărul, nr. 19, 1998, p. 12-13.
ALEXIU, LUCIAN
66. Olăreanu, Costache. Istorie şi surf politic. [Sorin
Alexandrescu, Paradoxul român, Bucureşti : Univers, 72. Mocuţa, Gheorghe. Dintr-un unghi de vedere strict
1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 449, 1998, p. 14. subiectiv. [Lucian Alexiu, Istoria naturală şi alte poeme;
Ecorşeu; Grupul nominal; Îndreptar de navigaţie pentru
67. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Sorin uzul somonului albinos, Timişoara : Hestia, 1997]. Tomis, 3,
Alexandrescu, Paradoxul român, Bucureşti : Univers, nr. 2, 1998, p. 2-3.
1998]. România literară, 31, nr. 50, 1998, p. 4.
73. Mocuţa, Gheorghe. La răspîntia scriiturii. Contemplarea
ALEXANDRU, DAVID activă. [Lucian Alexiu, Istoria naturală şi alte poeme,
Timişoara : Hestia, 1997; Îndreptar de navigaţie pentru uzul
68. Roşioru, Ion. Ideograme. [David Alexandru, Ideograme, somonului albinos, Timişoara : Hestia, 1997]. Poesis, nr. 1-
Piatra Neamţ : Pantheon, 1997]. Tomis, 3, nr. 4, 1998,p. 6-7. 2, 1998, p. 13.

ALEXANDRU, IOAN 74. Moldovan, Ioan. Un debut întârziat. [Lucian Alexiu, Istoria
naturală şi alte poeme; Ecorşeu; Grupul nominal; Îndreptar
69. Ştefănescu, Alex. Fragmente incomode dintr-o viitoare de navigaţie pentru uzul somonului albinos, Timişoara :
"Istorie a literaturii române contemporane". [Ioan Hestia, 1997]. Familia, 34, nr. 12, 1998, p. 16-18.
Alexandru, George Astaloş, A. E. Baconsky, Ion Băieşu,
George Bălăiţă, Valeriu Cristea, Ştefan Aug. Doinaş, 75. Ungureanu, Cornel. După 30 de ani. [Lucian Alexiu,
Alexandru George, Ion Gheorghe, Paul Goma, Cezar Ecorşeu; Grupul nominal : (7 formule de exorcizare a
Ivănescu, Nicolae Manolescu, Fănuş Neagu, I. Negoiţescu, verbului) : (poeme, 1985-1988); Îndreptar de navigaţie
Octavian Paler, Petru Popescu, Mihail Sadoveanu, Eugen pentru uzul somonului albinos : poeme; Istoria naturală şi

8 9
alte poeme, Timişoara : Hestia, 1997]. Orizont, 10, nr. 6, AMĂRIUŢEI, CONSTANTIN
1998, p. 10.
84. Florescu, Nicolae. Constantin Amăriuţei - o meditaţie
ALMOSNINO, GEORGE asupra specificităţii. În: Nicolae Florescu. Întoarcerea
proscrişilor. Reevaluări critice ale literaturii exilului.
76. Abăluţă, Constantin. Antologia poeziei după prolecultism. Bucureşti : Jurnalul literar, 1998, p. 188-192.
George Almosnino. Poesis, nr. 5-6, 1998, p. 16.
AMZA, MARGARETA
77. Abăluţă, Constantin. Himerismul, un manifest incitant.
[Vasile Baghiu, George Almosnino, Vasile Petre Fati]. 85. I. T. Cărţi din diaspora. [Margareta Amza, Simfonia
România literară, 31, nr. 23-24, 1998, p. 18. bucolică, Bucureşti : Danubius, 1998]. Curierul Românesc,
10, nr. 9, 1998, p. 21.
ALUI GHEORGHE, ADRIAN
ANANIA, VALERIU
78. Panaite, Nicolae. Carnea tălmăcită de ruguri. [Adrian Alui
Gheorghe, Supravieţuitorul şi alte poeme, Botoşani : Axa, 86. Petrescu, Liviu. Pământ şi cer. În: Valeriu Anania. Poeme
1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 7, 1998, p. 37. alese. [Cu o prefaţă de Liviu Petrescu]. Cluj-Napoca :
Dacia, 1998, p. 5-8.
79. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Adrian Alui
Gheorghe, Complicitate, Bucureşti : Libra, 1998]. România ANCA, GEORGE
literară, 31, nr. 51-52, 1998, p. 4.
87. Abăluţă, Constantin. Antologia poeziei după prolecultism.
AL-GEORGE, SERGIU George (Gheorghe) Anca. Poesis, nr. 5-6, 1998, p. 16.

80. Şişmanian, Ara A. Sergiu Al-George - deschizătorul formei. ANCA, SORIN


Vatra, 27, nr. 6, 1998, p. 92-94.
88. Popescu, Titu. Poetul Sorin Anca. [Sorin Anca, În numele
81. Şişmanian, Ara A. Sergiu Al-George - deschizătorul formei tău, Sibiu : Imago, 1997; Die Endlose Geburt - Nesfârşita
(II). Vatra, 27, nr. 7, 1998, p. 60-64. naştere : versuri, Munchen : Editura Radu Bărbulescu,
1997]. Curierul Românesc, 10, nr. 10, 1998, p. 22.
82. Şişmanian, Ara A. Sergiu Al-George - deschizătorul formei
(III). Vatra, 27, nr. 8, 1998, p. 53-56. ANCATEU, VIOREL

AMARIŢEI, ŞTEFAN 89. Vulcănescu, Romulus. Un nou poem în grai bănăţean. În:
Viorel Ancateu. Poveşci şoage cu Uica Laie. Bucureşti :
83. Şipeţean, Milena. Portret de grup cu geniu. [Ştefan Europa Nova, 1998, p. 3.
Amariţei, Şevaletul : roman, Iaşi : Boema, 1995]. Vatra, 27,
nr. 4, 1998, p. 63-64. ANDONE, IRINA

90. Dorian, Gellu. Pe acelaşi raft. Plus - Irina Andone. [Irina


Andone, Mîngîios, Iaşi : Institutul European, 1996].

10 11
Convorbiri literare, 131, nr. 6, 1998, p. 2. 98. Perian, Gheorghe. D. Anghel - precursor îndepărtat al
postmodernilor. [D. Anghel, Fantazii]. Vatra, 27, nr. 5,
ANDREESCU, ANA 1998, p. 9-12.

91. Pocovnicu, Daniel Ştefan. Estetica tiparului. [Ana ANGHEL, ION NICOLAE
Andreescu, Arta cărţii : (cartea românească în secolele
XVI-XVII) : ilustraţie şi ornament în cartea veche 99. Mureşanu, Miruna. O editură de elită la Timişoara -
românească de până la Vasile Lupu şi Matei Basarab, Amarcord. [Ion Nicolae Anghel, Cartea cu Pamfil,
Bucureşti : Integral, 1997]. Ateneu, 35, nr. 9, 1998, p. 4. Timişoara : Amarcord, 1996]. Universul cărţii, 8, nr. 6,
1998, p. 4.
ANDREI, PAUL
ANGHEL, VALERIU
92. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite şi ele (din nefericire) la
redacţie. [Paul Andrei, Dulcele septembrie, Cluj-Napoca : 100. Sorianu, Vlad. Valeriu Anghel - Printre şătrari. [Bacău :
Clusium, 1998]. România literară, 31, nr. 51-52, 1998, p. 5. Deşteptarea, 1998]. Ateneu, 35, nr. 5, 1998, p. 5.

ANDRONIC, TITUS ANGHELESCU, MIRCEA

93. Patrichi, Radu. În căutarea liniştii. [Titus Andronic, Vocea 101. Mecu, Nicolae. Mircea Anghelescu, Clasicii noştri.
liniştii : poeme, Sibiu : Tribuna, 1998]. Tomis, 3, nr. 5, [Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Limbă şi literatură,
1998, p. 7. 43, nr. 1, 1998, p. 122-125.

ANDRU, VASILE ANGHELESCU, SILVIU

94. Andru, Vasile. Cele 11 moduri de contracarare a vigilenţei 102. Muthu, Mircea. Literatura sudului (II). [Silviu Angelescu,
cenzurii. Luceafărul, nr. 7, 1998, p. 16-17. Calpuzanii : roman, Bucureşti : Cartea Românească, 1987].
Jurnalul literar, 9, nr. 3-4, 1998, p. 3, 14.
95. Stanca, Dan. Impactul Andru. [Vasile Andru, Un univers cu
o singură ieşire, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. ANIŢEI, NICOLAE
Luceafărul, nr. 2, 1998, p. 10.
103. Gheorghiţă, Viorel. Flacăra unei iubiri triste. [Nicolae
ANGHEL, COSTIN Aniţei, Câinele de zgură : poeme, Arad : Mirador, 1998].
Arca, 9, nr. 4-5-6, 1998, p. 167-169.
96. Săulescu Pillat, Monica. Costin Anghel. România literară,
31, nr. 2, 1998, p. 15. 104. Mocuţa, Gheorghe. O structură de visător : Nicolae Aniţei.
[Nicolae Aniţei, Câinele de zgură, Arad : Mirador, 1998].
ANGHEL, DIMITRIE Poesis, nr. 3-4, 1998, p. 30.

97. Cazimir, Ştefan. Secesionismul în literatura română (III). ANOCA, DAGMAR MARIA
România literară, 31, nr. 51-52, 1998, p. 12.
105. Mocuţa, Gheorghe. Muţenia ca stare de graţie. [Dagmar

12 13
Maria Anoca, Devin mută precum ceilalţi : [versuri], morală şi politică. [Liviu Antonesei, O prostie a lui Platon :
Nădlac : Editura Societăţii Culturale şi Ştiinţifice "Ivan intelectualii şi politica, Iaşi : Polirom, 1997]. Vatra, 27, nr.
Krasko", 1997]. Arca, 9, nr. 4-5-6, 1998, p. 161-162. 3, 1998, p. 59-60.

ANTIM, CORNELIU 114. Savin, Nicolae. Un pedagog de şcoală nouă. [Liviu


Antonesei, Paideia : fundamentele culturale ale educaţiei,
106. Cândroveanu, Hristu. Poeţi contemporani Corneliu Antim. Iaşi : Polirom, 1996]. Vatra, 27, nr. 3, 1998, p. 62-63.
Deşteptarea, 9, nr. 2, 1998, p. 5.
115. Tămaş, Christian. Faţă în faţă. Între Marta şi Maria. Vatra,
ANTIM IVIREANUL 27, nr. 3, 1998, p. 54-58.

107. Antonescu, Georgeta. Antim Ivireanul. Angajare şi ANTONIE, AUREL


responsabilitate. Steaua, 49, nr. 9, 1998, p. 24-26.
116. -. Anchetă Calende : "Opt ani de libertate a cuvântului".
108. -. Didahiile. [Antim Ivireanul, Opere, ediţie de Gabriel Aurel Antonie: "În domeniul cărţilor, am intrat în Europa cu
Ştrempel, Bucureşti : Minerva, 1997]. Orizont, 10, nr. 9, stângul". [Răspuns la ancheta cu tema: Ce înseamnă penrtu
1998, p. 13. dvs. libertatea cuvântului, din ultimii opt ani?]. Calende, nr.
1, 1998, p. 16.
ANTOHI, SORIN
ANTONIE, DOINA
109. Antohi, Sorin. Cuvînt înainte. În: Sorin Antohi. Exerciţiul
distanţei : discursuri, societăţi, metode. [Cu un cuvînt 117. Roşiianu, Ioan Romeo. Punte-nspre suflet întinsă. [Doina
înainte al autorului]. Bucureşti : Nemira, 1998, p. 7-9. Antonie, Punte de smarald, Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 1996]. Contemporanul - ideea europeană, nr.
ANTON, TED 3-4, 1998, p. 5.

110. Antip, Felicia. Precizare. [Ted Anton, Eros, magie şi ANTONIU, CORNELIU
asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997].
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 406, 1998, p. 15. 118. Colceriu, Nicolae. Domnul Corneliu Antoniu sub Zodia
Scorpionului şi a stelei Antares. Antares, nr. 2, 1998, p. 2.
111. Iamandi, Ionuţ. The murder of the professor Culianu. [Ted
Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, ANUŢA, CĂTĂLIN
Bucureşti : Nemira, 1997]. Antares, nr. 3, 1998, p. 10.
119. Cuţitaru, Codrin Liviu. Ars longa, vita brevis. [Cătălin
ANTONESEI, LIVIU Anuţa, Ars longa, vita brevis : poezii, Iaşi : Moldova, 1997].
Dacia literară, 9, nr. 28, 1998, p. 53-54.
112. Dragolea, Mihai. Sumbre însemnări. [Liviu Antonesei,
Jurnal din anii ciumei : 1987-1989 : încercări de sociologie 120. Mănucă, Dan. Oală cu pămînt de epocă. [Cătălin Anuţa, Ars
spontană, Iaşi : Polirom, 1995]. Vatra, 27, nr. 3, 1998,p. 61. longa, vita brevis, Iaşi : Timpul, 1997]. Convorbiri literare,
131, nr. 3, 1998, p. 11.
113. Moraru, Cornel. Liviu Antonesei. Îndreptar incorfomist de

14 15
APOLZAN, LUCIA ARDELEANU, CONSTANTIN

121. Datcu, Iordan. Cartea unui destin. [Lucia Apolzan, Drumuri, 128. Bărbulescu, Simion. Primordialitatea, primatul textului.
încercări, împliniri : memorii, Bucureşti : Editura Fundaţiei [Constantin Ardeleanu, Hăituirea : teatru, Bucureşti :
Culturale Române, 1998]. România literară, 31, nr. 39, Amurg Sentimental, 1998]. Luceafărul, nr. 46, 1998, p. 4.
1998, p. 10.
129. Totorcea, Ştefana. Joc eufonic. [Constantin Ardeleanu,
ARANYOSRÁKOSI SZÉKELY, SÁNDOR Hâtrii Tazlăului, Bucureşti : Amurg Sentimental, 1998].
Luceafărul, nr. 27, 1998, p. 4.
122. Szőcs, István. Tündérkert külön bejárattal. Helikon, 9, nr. 6,
1998, p. 1-2. ARGETOIANU, CONSTANTIN

ARBORE, GRIGORE 130. -. Breviar editorial. [Constantin Argetoianu, Memorii, Vol.


9-10]. Universul cărţii, 8, nr. 1, 1998, p. 12-13.
123. Abăluţă, Constantin. Antologia poeziei după prolecultism.
Grigore Arbore. Poesis, nr. 5-6, 1998, p. 17. 131. Ornea, Z. Destăinuirile lui Argetoianu (I). [Constantin
Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mîine. Amintiri din
ARCADE, LEONID M. vremea celor de ieri, vol. 9, partea a VIII-a (1930-1931),
Bucureşti : Machiavelli, 1997]. România literară, 31, nr. 22,
124. Muthu, Mircea. Literatura sudului (I). [L. M. Arcade, 1998, p. 9.
Revoluţie culturală, Bucureşti : Cartea Româneascî, 1996].
Jurnalul literar, 9, nr. 1-2, 1998, p. 4. 132. Ornea, Z. Destăinuirile lui Argetoianu (II). [Constantin
Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mîine. Amintiri din
125. Ştefănescu, Cornelia. Despre "vremea şoferilor ruşi...". vremea celor de ieri, vol. 10, partea a VIII-a (1932-1934),
Jurnalul literar, 9, nr. 7-8, 1998, p. 5. Bucureşti : Machiavelli, 1997]. România literară, 31, nr. 23-
24, 1998, p. 9.
ARDELEAN, PETRU M.
ARGHEZI, BARUŢU T.
126. Mocuţa, Gheorghe. Portret al profesorului, între autor şi
personaj. [Petru M. Ardelean, Strângeţi piatra lucitoare. 133. Azap, I. P. Împotriva uitării. [Baruţu T. Arghezi - Povestiri
Studii de(spre) limbă şi literatură, Arad : Mirador, 1998]. din Mărţişor; Înaintea uitării]. Steaua, 49, nr. 6, 1998,p. 17.
Arca, 9, nr. 4-5-6, 1998, p. 155-157.
134. Davideanu, Ion. Baruţu T. Arghezi, Dincolo de zare.
ARDELEANU, ANA [Oradea : Anotimp : Abaddaba, 1997]. Familia, 34, nr. 9,
1998, p. 92.
127. Inea, Gabriela. Un debut remarcabil. [Ana Ardeleanu, Noris
: [versuri], Constanţa : Ex Ponto, 1998]. Tomis, 3, nr. 9, 135. Rău, Aurel. Cărţi pe masă. [Baruţu T, Arghezi, Întîrzieri în
1998, p. 7. noapte, Oradea : Casa de presă şi editură "Anotimp", 1997].
Steaua, 49, nr. 7-8, 1998, p. 34-36.

16 17
ARGHEZI, TUDOR 148. George, Alexandru. T. Arghezi şi Tânăr-Vodă (I). Adevărul
literar şi artistic, 6, nr. 405, 1998, p. 7.
136. Amzăr, D. C. Teologia lui Tudor Arghezi. Jurnalul literar,
9, nr. 17-18, 1998, p. 11. 149. George, Alexandru. T. Arghezi şi Tânăr-Vodă (II). Adevărul
literar şi artistic, 6, nr. 406, 1998, p. 10.
137. Arghezi, Baruţu T. Consemnări editoriale. Steaua, 49, nr. 7-
8, 1998, p. 4. 150. Ghidirmic, Ovidiu. Tudor Arghezi şi scriitura unică.
Mozaicul, 1, nr. 2, 1998, p. 6-7.
138. Arghezi, Baruţu T. Drumul cu poveşti. [Tudor Arghezi,
Drumul cu poveşti]. Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 4. 151. Haţieganu, Andreea. "Inscripţiile" argheziene: urma.
Simbolica portretului. Tomis, 3, nr. 7, 1998, p. 5, 14.
139. Arghezi, Baruţu T. Icoanele sufletului. Steaua, 49, nr. 6,
1998, p. 16-17. 152. Ioanid, Ştefan. Fragmente dintr-un interviu cu domnul
Gheorghe Pienescu. [Interviu cu Gheorghe Pienescu despre
140. Arghezi, Baruţu T. O aniversare gazetărească : Bilete de Tudor Arghezi]. Curierul Românesc,10,nr.11-12,1998, p.19.
papagal. Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 4.
153. Ionescu, Eugen. Tudor Arghezi - premiul naţional pentru
141. Arghezi, Baruţu T. Simple convorbiri. Steaua, 49, nr. 2-3, literatură. Jurnalul literar, 9, nr. 13-14, 1998, p. 6.
1998, p. 3.
154. Manu, Emil. Cunoscutul autoportret... din 1936... Adevărul
142. Azap, I. P. Împotriva uitării. [Baruţu T. Arghezi - Povestiri literar şi artistic, 6, nr. 425, 1998, p. 14.
din Mărţişor ; Înaintea uitării]. Steaua, 49, nr. 6,1998,p. 17.
155. Manu, Emil. O variantă a "Psalmului de taină". Luceafărul,
143. Bârna, Vlaicu. Serviciul gazetelor şi supărarea domnului nr. 33, 1998, p. 4.
Arghezi. Luceafărul, nr. 46, 1998, p. 17.
156. Murgeanu, Ion. "Cazul Arghezi" după 50 de ani. Curierul
144. Făgărăşanu, Ion. "Boala Tudor Arghezi" implicaţiile ei Românesc, 10, nr. 7-8, 1998, p. 10.
literare : piesa de teatru "Seringa". Adevărul literar şi
artistic, 6, nr. 412, 1998, p. 8-9. 157. Opriş, Tudor. Gânduri despre Arghezi. Contemporanul -
ideea europeană, nr. 26, 1998, p. 8.
145. George, Alexandru. Amintiri din copilărie. Luceafărul, nr.
20, 1998, p. 7. 158. Ornea, Z. Arghezi în 1933-1942. [Tudor Arghezi, Scrieri,
vol. 41 : Proze, Bucureşti : Minerva, 1998]. România
146. George, Alexandru. Mici consemnări de oarecare literară, 31, nr. 41, 1998, p. 9.
importanţă. [Alexandru Macedonski, Tudor Arghezi].
Luceafărul, nr. 43, 1998, p. 7. 159. Ornea, Z. Luminiţe în întuneric. [Pavel Ţugui, Amurgul
demiurgilor : Arghezi, Blaga, Călinescu : dosare literare,
147. George, Alexandru. Mici consemnări de oarecare Bucureşti : Floarea Darurilor,1998]. România literară, 31,
importanţă (II). [Tudor Arghezi, G. Ibrăileanu, Marin nr. 28, 1998, p. 9.
Preda]. Luceafărul, nr. 44, 1998, p. 7.
160. Pârvulescu, Ioana. Blecher - 60 de ani de la moarte. În

18 19
imediata lui singurătate... [Mihail Blecher, Tudor Arghezi, 171. Vârgolici, Teodor. Publicistica argheziană cenzurată. [Tudor
G. Călinescu, Mihail Sebastian, Geo Bogza]. România Arghezi, Scrieri, vol. 41, Bucureşti : Minerva, 1998].
literară, 31, nr. 20, 1998, p. 7. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 429, 1998, p. 4.

161. Pârvulescu, Ioana. De vorbă cu... [Interviuri luate de Felix 172. Bulgăr, Gh. Tudor Arghezi. În: Gh. Bulgăr. Trei scriitori
Aderca cu : Camil Petrescu, E. Lovinescu, Tudor Arghezi, clasici: Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Mircea Eliade.
Giovanni Papini]. România literară, 31, nr. 15, 1998, p. 7. Bucureşti : Saeculum, Vestala, 1998, p. 41-85.

162. Pârvulescu, Ioana. Minte pofticioasă în corp sănătos... 173. Goci, Aureliu. Universul imaginar al poeziei argheziene. În:
Imoralul Rebreanu. România literară, 31, nr. 6, 1998, p. 7. Tudor Arghezi. Versuri. [Postfaţă de Aureliu Goci. Tabel
cronologic de Mitzura Arghezi]. Bucureşti : 100+1 Gramar,
163. Toma, Sorin. Sorin Toma : Care este adevărul în "cazul 1998, p. 241-264.
Arghezi". Scrisoare deschisă domnului prof. univ. Mircea
Zaciu. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 402, 1998, p. 8-9. 174. Regman, Cornel. Eminescu, Arghezi şi metafora satirică. În:
Cornel Regman. Întâlniri cu clasicii. Bucureşti : Editura
164. Toma, Sorin. Sorin Toma : Care este adevărul în "cazul Eminescu, 1998, p. 129-133.
Arghezi". Scrisoare deschisă domnului prof. univ. Mircea
Zaciu. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 403, 1998, p. 12. 175. Vianu, Tudor. Arghezi, poet al actului literar. În: Tudor
Vianu. Scriitori clasici români. [Antologie, tabel
165. Ţugui, Pavel. Dl. Sorin Toma şi jocul între adevăr şi cronologic, referinţe critice şi bibliografie de Ion Nistor.
mistificarea lui "Cazul" Tudor Arghezi. Adevărul literar şi Prefaţă de Ion Biberi]. Bucureşti : Albatros, 1998, p. 267-
artistic, 6, nr. 441, 1998, p. 10-11. 273.

166. Ţugui, Pavel. Dl. Sorin Toma şi jocul între adevăr şi 176. Vianu, Tudor. Eminescu şi Arghezi. În: Tudor Vianu.
mistificarea lui "Cazul" Tudor Arghezi (2). Adevărul literar Scriitori clasici români. [Antologie, tabel cronologic,
şi artistic, 6, nr. 442, 1998, p. 12. referinţe critice şi bibliografie de Ion Nistor. Prefaţă de Ion
Biberi]. Bucureşti : Albatros, 1998, p. 263-266.
167. Ţugui, Pavel. Dl. Sorin Toma şi jocul între adevăr şi
mistificarea lui "Cazul" Tudor Arghezi (3). Adevărul literar ARION, GEORGE
şi artistic, 6, nr. 443, 1998, p. 12.
177. Arion, George. Lectura mi-a marcat existenţa. Luceafărul,
168. Ţugui, Pavel. "Noi mărturii în cazul Arghezi". Adevărul nr. 8, 1998, p. 4.
literar şi artistic, 6, nr. 407, 1998, p. 8-10.
178. Vasile, Geo. Manuscrisul salvat. [George Arion,
169. Vârgolici, Teodor. Amurgul demiurgilor. [Pavel Ţugui, Traversarea, Bucureşti : Editura Fundaţiei Premiile Flacăra-
Amurgul demiurgilor : Arghezi, Blaga, Călinescu : (dosare România, 1997]. Luceafărul, nr. 16, 1998, p. 16.
literare), Bucureşti : Floarea Darurilor, 1998]. Adevărul
literar şi artistic, 6, nr. 408, 1998, p. 5. ARUN, GEORGE

170. Vârgolici, Teodor. Eminescu-Arghezi. Adevărul literar şi 179. Cândroveanu, Hristu. Poeţi contemporani George Arun.
artistic, 6, nr. 441, 1998, p. 4. Deşteptarea, 9, nr. 2, 1998, p. 5.

20 21
180. Cîrstea, Cristina. Poemul - explorator al memoriei. [Mihai 188. Popescu, Titu. "Politikon"-ul lui George Astaloş. [George
Firică, Limba şarpelui călător, Craiova : Ramuri, 1997; Astaloş, Politikon, Bucureşti : Cartea Românească, 1996].
George Arun, Pentru ca viaţa aceasta, Bucureşti : Univers, Curierul Românesc, 10, nr. 7-8, 1998, p. 10.
1997; Ruxandra Cesereanu, Luminita Urs, Adrian Suciu...,
Bestiarum : antologie de versuri, Covasna : Centrul de 189. Ştefănescu, Alex. Fragmente incomode dintr-o viitoare
Cultură Arcuş, 1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 7, 1998, "Istorie a literaturii române contemporane". [Ioan
p. 42. Alexandru, George Astaloş, A. E. Baconsky, Ion Băieşu,
George Bălăiţă, Valeriu Cristea, Ştefan Aug. Doinaş,
181. Dorian, Gellu. Pe acelaşi raft. Plus - George Arun. [George Alexandru George, Ion Gheorghe, Paul Goma, Cezar
Arun, Pentru că în viaţa aceasta : poeme, Bucureşti : Ivănescu, Nicolae Manolescu, Fănuş Neagu, I. Negoiţescu,
Univers, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 4, 1998, p. 2. Octavian Paler, Petru Popescu, Mihail Sadoveanu, Eugen
Simion, Grigore Vieru]. Convorbiri literare, 131, nr. 12,
182. Mureşanu, Miruna. O altă realitate - poezia. [George Arun, 1998, p. 8-9.
Pentru că în viaţa aceasta : poeme, Bucureşti : Univers,
1997]. Universul cărţii, 8, nr. 2, 1998, p. 4. 190. Zanca, Andrei. Cu George Astaloş : "Muncesc prea mult ca
să mai şi lucrez". [Interviu cu George Astaloş]. Vatra, 27,
183. Şoitu, Grigore. Triptic despre bătrânul Baiazid şi cadânele nr. 11, 1998, p. 38-40.
sale. [George Arun, Pentru că în viaţa aceasta : poeme,
Bucureşti : Univers, 1997]. Tomis, 3, nr. 5, 1998, p. 6. AUSTER, PAUL

184. Vasile, Geo. Faun deflorând singurătatea. [Premiile Uniunii 191. Neagu, Adriana-Cecilia. Portret de autor Paul Auster.
Scriitorilor 1997, premiul pentru debut : George Arun, Tribuna, 10, nr. 1, 1998, p. 8-9.
Pentru că în viaţa aceasta, Bucureşti : Univers, 1997].
Luceafărul, nr. 23, 1998, p. 21. AZAP, GHEORGHE

185. Vasile, Geo. Povestiri despre sfârşitul iluziilor. [Premiile 192. Pantea, Aurel. Aleanuri şi amarhaz. [Gheorghe Azap, Vreo
Uniunii Scriitorilor 1997, premiul pentru debut : George carte : (curriculum vitae) : [versuri], Timişoara :
Arun, Pentru că în viaţa aceasta, Bucureşti : Univers, Marineasa, 1995]. Vatra, 27, nr. 3, 1998, p. 44-45.
1997]. Luceafărul, nr. 23, 1998, p. 21.
AZAP, IOAN-PAVEL
ASACHI, GHEORGHE
193. Lazăr, Laura. La răsfoit cărţi. Ioan-Pavel Azap, Funigei.
186. Cincilei, Gh. Gheorghe Asachi şi arta scenică. Dacia [Reşiţa : Biblioteca Judeţeană "Paul Iorgovici", 1997].
literară, 9, nr. 29, 1998, p. 7-9. Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 119.

ASTALOŞ, GEORGE BABEŢI, ADRIANA

187. Chelaru, Marius. George Astaloş sau utopia privită ca un 194. Cesereanu, Ruxandra. La răsfoit cărţi. Adriana Babeţi,
"proiect doar aparent irealizabil". [George Astaloş, Utopii : Bătăliile pierdute : Dimitrie Cantemir : strategii de lectură.
eseuri urmate de confesiuni biografice, Bucureşti : Vitruviu, [Timişoara : Amarcord, 1998]. Steaua, 49, nr. 11-12, 1998,
1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 6, 1998, p. 29. p. 117.

22 23
195. Popovici, Vasile. "Această exaltare a culturii". [Adriana Polenul clipei, Bucureşti : Teora, 1996]. Contemporanul -
Babeţi; Cornel Ungureanu, Europa Centrală : memorie, ideea europeană, nr. 15, 1998, p. 5.
paradis, apocalipsa, Iaşi : Polirom, 1998]. Orizont, 10, nr.
11, 1998, p. 2. BACIU, ŞTEFAN

196. Ungureanu, Cornel. Strategiile seducţiei. [Adriana Babeţi, 204. Baciu Mărgineanu, Ioana. Dreptul la replică. Poesis, nr. 9-
Bătăliile pierdute : Dimitrie Cantemir : strategii de lectură, 10, 1998, p. 22.
Timişoara : Amarcord, 1998]. Orizont, 10, nr. 7, 1998, p. 2.
205. Grigorescu, Dan. Peisajele amintirii. Jurnalul literar, 9, nr.
BACIU, ALEXANDRU 17-18, 1998, p. 6.

197. Ştefănescu, Cornelia. În căutarea unui "echilibru precar". 206. Pârvulescu, Ioana. Mirabila Mira. [Ştefan Baciu, Mira :
[Alexandru Baciu, Din amintirile unui secretar de redacţie : [memorii], Bucureşti : Albatros, 1998]. România literară,
pagini de jurnal : 1943-1978, Bucureşti : Cartea 31, nr. 34, 1998, p. 10.
Românească, 1997]. Jurnalul literar, 9, nr. 5-6, 1998, p. 4.
207. Popa, Mircea. Corespondenţă. Ştiri "de dincolo" despre
BACIU, ANGELA Ştefan Baciu. Familia, 34, nr. 2, 1998, p. 44.

198. Dorian, Gellu. Pe acelaşi raft. Plus - Angela Baciu. [Angela 208. Popa, Mircea. Scrisorile poeţilor : Ştefan Baciu în
Baciu, Maci în noiembrie, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. corespondenţă cu Adrian Marino. Poesis, nr. 1-2, 1998, p.
Convorbiri literare, 131, nr. 3, 1998, p. 2. 24.

199. Modoranu, Gina. Panoramic editorial. [Angela Baciu, Maci 209. Ştefan, Ion. Prima revistă a lui Ştefan Baciu - "Start".
în noiembrie, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Convorbiri Poesis, nr. 7-8, 1998, p. 9.
literare, 131, nr. 3, 1998, p. 29.
210. Teodorescu, Magda. Porque no puedo ser sin ser... Orizont,
200. Rotaru, Ion. Ion Rotaru despre "Maci în noiembrie" de 10, nr. 4, 1998, p. 4.
Angela Baciu. [Angela Baciu, Maci în noiembrie, Cluj-
Napoca : Dacia, 1997]. Antares, nr. 1, 1998, p. 2. BACONSKY, A. E.

201. Rotaru, Ion. Maci în noiembrie. [Angela Baciu, Maci în 211. Adam, Robert. Două destine româneşti tragice trec puntea
noiembrie, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Poesis, nr. 3-4, franceză. [A. E. Baconsky, Biserica neagră; B. Fundoianu].
1998, p. 30. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 414, 1998, p. 4.

BACIU, MIORIŢA 212. Ştefănescu, Alex. Fragmente incomode dintr-o viitoare


"Istorie a literaturii române contemporane". [Ioan
202. -. Ex libris. [Mioriţa Baciu, Polenul clipei, Bucureşti : Alexandru, George Astaloş, A. E. Baconsky, Ion Băieşu,
Teora, 1996]. Contemporanul - ideea europeană, nr. 15, George Bălăiţă, Valeriu Cristea, Ştefan Aug. Doinaş,
1998, p. 16. Alexandru George, Ion Gheorghe, Paul Goma, Cezar
Ivănescu, Nicolae Manolescu, Fănuş Neagu, I. Negoiţescu,
203. Lucaciu, Marcel. Candoare şi livresc. [Mioriţa Baciu, Octavian Paler, Petru Popescu, Mihail Sadoveanu, Eugen

24 25
Simion, Grigore Vieru]. Convorbiri literare, 131, nr. 12, 223. Marcian, Marcel. La o scrisoare deschisă. Contemporanul -
1998, p. 8-9. ideea europeană, nr. 21, 1998, p. 7.

BACONSKY, THEODOR 224. Petreu, Marta. Noi vorbim, noi auzim... [George Bacovia,
Plomb, traducere în limba franceză de Odile Serre, volum
213. Doboş, Florin. Ipostazele faptului religios. Vatra, 27, nr. 10, apărut la editura elveţiană L'age d'Homme]. Apostrof, 9, nr.
1998, p. 41-42. 4, 1998, p. 3.

214. Ioan, Augustin. Faţă în faţă Augustin Ioan - Theodor 225. Savitescu, Ionel. Lucian Tamaris, Plânsul lui Bacovia.
Baconsky. Vatra, 27, nr. 10, 1998, p. 33. [Lucian Tamaris, Plânsul lui Bacovia : o interpretare
psihanalitică, Bucureşti : Pro Humanitate, 1997]. Ateneu,
215. Langa, Tertulian. Participant la râsul patriarhilor. Vatra, 27, 35, nr. 12, 1998, p. 5.
nr. 10, 1998, p. 35-39.
226. Scorţanu, Tatiana. Nocturnul la Bacovia. Ateneu, 35, nr. 3,
216. Lazu, Robert. Deriziunea patristică. [Teodor Baconsky, 1998, p. 10.
Râsul patriarhilor : o antropologie a deriziunii în patristica
răsăriteană, cuvânt înainte de Andrei Pleşu, Bucureşti : 227. Anghelescu, Mircea. Prefaţă. În: G. Bacovia. Plumb :
Anastasia, 1996]. Vatra, 27, nr. 10, 1998, p. 39-41. poezii, proză. [Ediţie critică, postfaţă, tabel cronologic, note,
comentarii, referinţe istorico-literare, indici şi bibliografie
217. Stanca, Dan. Lupta cu erudiţia. Vatra, 27, nr. 10, 1998, p. de Ion Nistor. Cu o prefaţă de Mircea Anghelescu].
34-35. Bucureşti : Albatros, 1998, p. V-XXVI.

BACOVIA, GEORGE 228. Nistor, Ion. Tabel cronologic. În: G. Bacovia. Plumb :
poezii, proză. [Ediţie critică, postfaţă, tabel cronologic, note,
218. Anghelescu, Mircea. Bacovia, între traductibil şi comentarii, referinţe istorico-literare, indici şi bibliografie
intraductibil. [George Bacovia, Plumb]. România literară, de Ion Nistor. Cu o prefaţă de Mircea Anghelescu].
31, nr. 25, 1998, p. 22. Bucureşti : Albatros, 1998, p. XXVII-L.

219. Dimitriu, Daniel. Bacovia, o remorcă a simbolismului? [Din 229. Trandafir, Constantin. Bacovia. Răsfrângeri existenţiale. În:
volumul lui Daniel Dumitriu, Bacovia după Bacovia, Iaşi : Constantin Trandafir. Permanenţe literare româneşti.
Junimea, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 443, 1998, Galaţi : Porto-Franco, 1998, p. 107-114.
p. 6.
230. Vianu, Tudor. G. Bacovia în ediţie definitivă. În: Tudor
220. Jora, Mihaela. "Gol şi cădere" la Bacovia. Ateneu, 35, nr. Vianu. Scriitori clasici români. [Antologie,tabel cronologic,
12, 1998, p. 4. referinţe critice şi bibliografie de Ion Nistor. Prefaţă de Ion
Biberi]. Bucureşti : Albatros, 1998, p. 243-250.
221. Lazăr, Ramona. Dubla poezie a lui Bacovia - propunere de
interpretare. Tribuna, 10, nr. 7-8, 1998, p. 5. BACU, DUMITRU

222. Marcian, Marcel. "Efectul Bacovia" 1, "Efectul Bacovia" 2. 231. Cândroveanu, Hristu. Dumitru Bacu. Deşteptarea, 9, nr. 1,
Contemporanul - ideea europeană, nr. 6, 1998, p. 16. 1998, p. 1.

26 27
BADEA, ŞTEFAN BALACI, PAŞCU

232. Bulgăr, Gheorghe. Cărţi noi despre Eminescu. [Ştefan 240. Simuţ, Ion. Paşcu Balaci, Momâia oficială. [Oradea :
Badea, Biografia poeziei eminescine : constituirea textului Anotimp : Abaddaba, 1998]. Familia, 34, nr. 11, 1998, p.
poetic, Bucureşti : Viitorul românesc, 1997]. Luceafărul, nr. 101.
24, 1998, p. 11.
BALAJ, VERONICA
BADERSCA, CONSTANTIN
241. Dorcescu, Eugen. Lirism şi reminiscenţă. [Veronica Balaj,
233. Blănaru, Constantin. Constantin Badersca. Bucovina Cu îngerul la arat, Timişoara : Mirton, 1997]. Orizont, 10,
literară, 8, nr. 10-11, 1998, p. 7. nr. 3, 1998, p. 14.

BAGHIU, VASILE 242. Drăghincescu, Rodica. Felurite atitudini şi ţinute stilistice


(de la parterul epic la etajul poetic). [Veronica Balaj, Cu
234. Abăluţă, Constantin. Himerismul, un manifest incitant. îngerul la arat, Timişoara : Mirton, 1997]. Convorbiri
[Vasile Baghiu, George Almosnino, Vasile Petre Fati]. literare, 131, nr. 2, 1998, p. 28.
România literară, 31, nr. 23-24, 1998, p. 18.
243. Munteanu, Cornel. Veronica Balaj, Cu îngerul la arat.
235. -. Anchetă Calende : "Opt ani de libertate a cuvântului". [Timişoara : Mirton, 1997]. Poesis, nr. 5-6, 1998, p. 10.
Vasile Baghiu : "Cuvântul mai trebuie să aibă şi autoritate".
[Răspuns la ancheta cu tema: Ce înseamnă penrtu dvs. 244. Ţene, Al. Florin. Veronica Balaj, "Cu îngerul la arat".
libertatea cuvântului, din ultimii opt ani?]. Calende, nr. 1, [Veronica Balaj, Cu îngerul la arat, Timişoara : Mirton,
1998, p. 16. 1997]. Minerva, 9, nr. 28-29-80, 1998, p. 12.

236. Baghiu, Vasile. Himerismul, un manifest poetic. [Vasile BALINT, OVIDIU


Baghiu, Rătăcirile doamnei Bovary; Gustul înstrăinării;
Febra]. România literară, 31, nr. 8, 1998, p. 14-15. 245. Mocuţa, Gheorghe. Ovidiu Balint : Provocarea latenţelor.
[Ovidiu Balint, Carte de colorat poeme, Arad : Mirador,
237. Mincu, Marin. "Sanatoriul celest". [Vasile Baghiu, Febra]. 1997]. Arca, 9, nr. 4-5-6, 1998, p. 157-160.
Luceafărul, nr. 47, 1998, p. 10.
BALOGH, LÁSZLÓ
BAICU, PETRE
246. Kántor, Lajos. Tanúságtétel - távolból. Helikon, 9, nr. 12,
238. Savin, Nicolae. Traseele memoriei. [Petre Baicu, Povestiri 1998, p. 14.
din închisori şi lagăre, Oradea : Biblioteca Revistei Familia,
1995]. Vatra, 27, nr. 1, 1998, p. 49-50. BALOTĂ, NICOLAE

BAIULESCU, MARIA 247. Balotă, Nicolae. Ex libris. [Nicolae Balotă, Opera lui
Tudor Arghezi, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997].
239. Faifer, Florin. Feminista. Convorbiri literare, 131, nr. 11, Contemporanul - ideea europeană, nr. 11, 1998, p. 16.
1998, p. 31.

28 29
248. Chihaia, Carmen. Nicolae Balotă (Franţa): "Nu mai putem BANCIU, MIHAI
judeca, astăzi, plini de ură, opera celor care, în 1950-'60,
credeam că... ne trădează". [Interviu]. Adevărul literar şi 256. Craia, Sultana. Un bilanţ şi un început. [Mihai Banciu,
artistic, 6, nr. 407, 1998, p. 11. Bilanţ al pierderilor : versuri, Bucureşti : Fundaţia
Luceafărul, 1998]. Universul cărţii, 8, nr. 6, 1998, p. 11.
249. Cioculescu, Barbu. Cronica unui adolescent etern. [Nicolae
Balotă, Caietul albastru : timp mort 1954 : remember 1991- 257. Tupan, Maria Ana. Utopia numelui. [Mihai Banciu, Bilanţ
1998, 2 vol., Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale al pierderilor, Bucureşti : Fundaţia Luceafărul, 1998].
Române, 1998]. Luceafărul, nr. 46, 1998, p. 12. Luceafărul, nr. 15, 1998, p. 16.

250. Mihăilescu, Florin. Întoarcerea acasă a lui Nicolae Balotă. BANCIU, PAUL EUGEN
Viaţa Românească, 93, nr. 7-8, 1998, p. 16-23.
258. Cesereanu, Ruxandra. La răsfoit cărţi noi, traduceri şi
251. Stanomir, Ioan. Criticul din provincia pedagogică. [Nicolae curiozităţi prin librării. [Paul Eugen Banciu, Remora :
Balotă, Romanul românesc în secolul XX, Bucureşti : (Jucătorul), Timişoara : Augusta, 1998]. Steaua, 49, nr. 10,
Viitorul Românesc, 1997]. Luceafărul, nr. 20, 1998, p. 5. 1998, p. 59.

252. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Nicolae Balotă, 259. Chevereşan, Cristina. Când jocurile înlocuiesc realitatea.
Caietul albastru : timp mort 1954-1955 : remember 1991- [Paul Eugen Banciu, Remora : (Jucătorul), Timişoara :
1998, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, Augusta, 1998]. Orizont, 10, nr. 9, 1998, p. 23.
1998]. România literară, 31, nr. 51-52, 1998, p. 4.
260. Dram, Constantin. Personajul şi măştile sale. [Paul Eugen
BALÁZS, FERENC Banciu, Remora : (Jucătorul) : (roman), Timişoara :
Augusta, 1998].Convorbiri literare, 131, nr. 10, 1998, p. 24.
253. Vallasek, Júlia - Réka. Nemzeti és egyetemes Balázs Ferenc
irodalomszemléletében. Helikon, 9, nr. 22, 1998, p. 12-14. 261. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Paul Eugen
Banciu, Remora : (Jucătorul), Timişoara : Augusta, 1998].
BANCIU, AXENTE România literară, 31, nr. 49, 1998, p. 4.

254. Mândruţ, Stelian; Rusu, Adrian Andrei. Prefaţă. În: Axente 262. Vasile, Geo. Viaţa Magdalenei pe când îşi vampiriza clanul.
Banciu. Vălul amintirilor. Cluj-Napoca : Presa Universitară [Paul Eugen Banciu, Remora : jucătorul : roman, Timişoara
Clujeană, 1998, p. V-XXV. : Augusta, 1998]. Luceafărul, nr. 39, 1998, p. 16.

BANCIU, CARMEN FRANCESCA BANEA, G.

255. Cesereanu, Ruxandra. La răsfoit cărţi noi, traduceri şi 263. Muthu, Mircea. Literatura sudului (IV). [Zaharia Stancu, G.
curiozităţi prin librării. [Carmen Francesca Banciu, O zi fără Banea]. Jurnalul literar, 9, nr. 7-8, 1998, p. 3, 5.
preşedinte, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române,
1998]. Steaua, 49, nr. 10, 1998, p. 59. BANU, CONSTANTIN

264. Râpeanu, Valeriu. Introducere. În: C. Banu. Grădina lui

30 31
Glaucon sau Manualul bunului politician. [Ediţie îngrijită şi 49, nr. 10, 1998, p. 44-45.
studiu introductiv de Valeriu Râpeanu]. [s. l.] : Pro, 1998, p.
7-20. 273. Cubleşan, Constantin. Ion Barbu în perspectivă critică. 5.
Ion Barbu, Poezii (în comentariul lui Marin Mincu).
BARBU, EUGEN [Introducere, tabel cronologic, comentarii şi note critice de
Marin Mincu, Constanţa : Pontica, 1995]. Steaua, 49, nr. 10,
265. Grigurcu, Gheorghe. Aspecte ale criticii postideologice (4). 1998, p. 45.
[Mihai Ungheanu, Scriitorii de la miezul nopţii, Galaţi :
Porto-Franco, 1996]. Convorbiri literare, 131, nr. 10, 1998, 274. Nicolescu, Daniel. Ion Barbu, Riga Crypto şi Lapona
p. 3. Enigel. Ateneu, 35, nr. 9, 1998, p. 10.

266. Grigurcu, Gheorghe. Cazul Eugen Barbu. Contrapunct, 9, 275. Ruja, Alexandru. "Pe trei trepte de mărgean". [Ion Barbu,
nr. 11-12, 1998, p. 20-22. Opere I. După melci. Joc secund, Cluj-Napoca : Echinox,
1997]. Orizont, 10, nr. 7, 1998, p. 7.
267. Manolescu, Nicolae. Infernul scriitorului. România literară,
31, nr. 37, 1998, p. 1. 276. Ţoiu, Constantin. Ion Barbu, uitat. România literară, 31, nr.
12, 1998, p. 18.
BARBU, ION
277. Vighi, Daniel. Mousike este catharsis. [Ion Barbu, Nastratin
268. Cîrlan, Nicolae. Ion Barbu într-o exegeză nouă. [Marian Hogea la Isarlîk]. Familia, 34, nr. 3, 1998, p. 104-109.
Barbu, Simona Barbu, Simbolistica poeziei lui Ion Barbu,
Craiova : Scrisul Românesc, 1997]. Convorbiri literare, 278. Vianu, Tudor. Ion Barbu. În: Tudor Vianu. Scriitori clasici
131, nr. 3, 1998, p. 21. români. [Antologie, tabel cronologic, referinţe critice şi
bibliografie de Ion Nistor. Prefaţă de Ion Biberi]. Bucureşti :
269. Cubleşan, Constantin. Ion Barbu în perspectivă critică. 1. Albatros, 1998, p. 334-383.
Opere, vol. 1, (comentarii de Mircea Coloşenco). [Cluj-
Napoca : Echinox, 1997]. Steaua, 49, nr. 10, 1998, p. 42. BARBU, MARIAN

270. Cubleşan, Constantin. Ion Barbu în perspectivă critică. 2. 279. Cîrlan, Nicolae. Ion Barbu într-o exegeză nouă. [Marian
Alexandru Ciorănescu, Ion Barbu. [Bucureşti : Editura Barbu, Simona Barbu, Simbolistica poeziei lui Ion Barbu,
Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Steaua, 49, nr. 10, Craiova : Scrisul Românesc, 1997]. Convorbiri literare,
1998, p. 42-43. 131, nr. 3, 1998, p. 21.

271. Cubleşan, Constantin. Ion Barbu în perspectivă critică. 3. 280. Cubleşan, Constantin. Ion Barbu în perspectivă critică. 3.
Marian Barbu, Simona Barbu, Simbolistica poeziei lui Ion Marian Barbu, Simona Barbu, Simbolistica poeziei lui Ion
Barbu. [Craiova : Spirit Românesc, 1997]. Steaua, 49, nr. Barbu. [Craiova : Spirit Românesc, 1997]. Steaua, 49, nr.
10, 1998, p. 43-44. 10, 1998, p. 43-44.

272. Cubleşan, Constantin. Ion Barbu în perspectivă critică. 4. 281. Lisei, Mihai. "... Nu este literatura Carte de învăţătură
Rodica Binder, Ion Barbu şi Paul Valéry : Incidenţele românească?". [Interviu cu scriitorul Marian Barbu].
poeticului. [Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Steaua, Tribuna, 10, nr. 19-21, 1998, p. 3, 8-9.

32 33
BARBU, PETRE BAŞTOVOI, ŞTEFAN

282. Avram, Gabriel. Oare cum tresare un submarin? [Petre 290. Cîrstea, Cristina. Peştele pescar şi copilul Baştovoi : o
Barbu, Ultima tresărire a submarinului legionar, Bucureşti : poveste. [Ştefan Baştovoi, Peştele Pescar, Timişoara :
Nemira, 1998]. România literară, 31, nr. 21, 1998, p. 10. Marineasa, 1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 12, 1998, p.
42.
283. Cesereanu, Ruxandra. La răsfoit cărţi. Petre Barbu, Ultima
tresărire a submarinului legionar. [Bucureşti : Nemira, 291. Lucescu, Anca. Ştefan Baştovoi - Cartea războiului.
1998]. Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 117. [Timişoara : Mironeasa, 1997]. Dacia literară, 9, nr. 28,
1998, p. 61.
284. Mihăilescu, Dan C. Hora imposturilor. [Petre Barbu, Ultima
tresărire a submarinului legionar, Bucureşti : Nemira, 292. Mureşan, Dumitru. Fluxul rememorării. [Ştefan Baştovoi,
1998]. 22, 9, nr. 19, 1998, p. 15. Cartea războiului, Timişoara : Marineasa, 1997]. Vatra, 27,
nr. 3, 1998, p. 41.
285. Stanomir, Ioan. Apocalipsa după Petre Barbu. [Petre Barbu,
Ultima tresărire a submarinului legionar, Bucureşti : 293. Poenar, Horea. Ştefan Baştovoi: Cartea Războiului.
Nemira, 1998]. Luceafărul, nr. 25, 1998, p. 5. [Timişoara : Marineasa, 1997]. Steaua, 49, nr. 1, 1998,p. 60.

BARBU, SIMONA BATZARIA, NICOLAE

286. Cîrlan, Nicolae. Ion Barbu într-o exegeză nouă. [Marian 294. Nedelcea, Tudor. Un rapsod al Văii Plângerii (1).
Barbu, Simona Barbu, Simbolistica poeziei lui Ion BArbu, Deşteptarea, 9, nr. 1, 1998, p. 2.
Craiova : Scrisul Românesc, 1997]. Convorbiri literare,
131, nr. 3, 1998, p. 21. 295. Nedelcea, Tudor. Un rapsod al Văii Plângerii (2).
Deşteptarea, 9, nr. 2, 1998, p. 4-5.
287. Cubleşan, Constantin. Ion Barbu în perspectivă critică. 3.
Marian Barbu, Simona Barbu, Simbolistica poeziei lui Ion 296. Nedelcea, Tudor. Un rapsod al Văii Plângerii (3).
Barbu. [Craiova : Spirit Românesc, 1997]. Steaua, 49, nr. Deşteptarea, 9, nr. 3, 1998, p. 2.
10, 1998, p. 43-44.
BĂCIUŢ, NICOLAE
BARBU, VASA
297. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Nicolae Băciuţ,
288. Lifa, Gheorghe. Vasa Barbu şi cartea lui "Cerneala Oglinzi paralele, Târgu-Mureş : Ambasador : Noul Pământ,
invizibilă". Tibiscus, 9, nr. 1, 1998, p. 3. 1998]. România literară, 31, nr. 48, 1998, p. 4.

BARDAN, VASILE BĂDESCU, HORIA

289. Rogozanu, C. Tainele monografiei. [Vasile Bardan, Ioanid 298. Adam, Ioan. Horia Bădescu : "Drumul spre Răsărit trece
Romanescu în apărarea poeziei, Iaşi : Apollonia, 1997]. prin Vest". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 415,
Caiete critice, nr. 9-12, 1998, p. 95-96. 1998, p. 3.

34 35
BĂDESCU, ILIE Octavian Paler, Petru Popescu, Mihail Sadoveanu, Eugen
Simion, Grigore Vieru]. Convorbiri literare, 131, nr. 12,
299. Cimpoi, Mihai. Ontologie, sociologie, mitopoetică (I). 1998, p. 8-9.
[Dialog cu Ilie Bădescu]. Convorbiri literare, 131, nr. 7,
1998, p. 4-5. BĂLĂCIOIU-LOVINESCU, ECATERINA

BĂDESCU-AREF, ELENA 306. Bittel, Adriana. Rana, după atâţia ani... [Doina Jela Despois,
Această dragoste care ne leagă : reconstituirea unui
300. Bădescu-Aref, Gheorghe. Gânduri pentru eternitate. În: asasinat, Bucureşti : Humanitas, 1998]. România literară,
Elena Bădescu-Aref. La Ostrov : povestiri. [Prefaţă: Ion C. 31, nr. 19, 1998, p. 3.
Ştefan. Selecţie: Nora Costescu. Postfaţă: Gheorghe
Bădescu]. Bucureşti : Editura Arefeană, 1998, p. 68. 307. George, Alexandru. Tragedie şi absurditate. [Doina Jela
Despois, Această dragoste care ne leagă : reconstituirea
301. Ştefan, Ion C. Un nume care nu va fi uitat. În: Elena unui asasinat, Bucureşti : Humanitas, 1998]. Luceafărul, nr.
Bădescu-Aref. La Ostrov : povestiri. [Prefaţă: Ion C. Ştefan. 21, 1998, p. 7.
Selecţie: Nora Costescu. Postfaţă: Gheorghe Bădescu].
Bucureşti : Editura Arefeană, 1998, p. 3-7. 308. Grigurcu, Gheorghe. De la Ecaterina Lovinescu la Ion
Caraion. [Doina Jela Despois, Această dragoste care ne
BĂDILIŢĂ, CRISTIAN leagă : reconstituirea unui asasinat, Bucureşti : Humanitas,
1998]. România literară, 31, nr. 26, 1998, p. 5, 18.
302. Dragomir, Leonid. Filosofia, ca mod de viaţă. [Cristian
Bădiliţă, Sacru şi melancolie, Timişoara : Amarcord, 1997]. 309. Lovinescu, Monica. Reabilitare? [Doina Jela, Această
Calende, nr. 1, 1998, p. 9. dragoste care ne leagă : reconstituirea unui asasinat,
Bucureşti : Humanitas, 1998]. România literară, 31, nr. 2,
303. Lazurca, Marius. Sfinţenie sau moarte. [Cristian Bădiliţă, 1998, p. 7.
Călugărul şi moartea, Iaşi : Polirom, 1998]. Orizont, 10, nr.
11, 1998, p. 10. 310. Ornea, Z. Cum a fost asasinată mama Monicăi Lovinescu.
[Doina Jela, Această dragoste care ne leagă : reconstituirea
304. Ştefănescu, Alex. Cartea unui intelectual de elită. [Premiile unui asasinat, Bucureşti : Humanitas, 1998]. România
Uniunii Scriitorilor 1997, premiul pentru debut : Cristian literară, 31, nr. 30, 1998, p. 9.
Bădiliţă, Sacru şi melancolie, Timişoara : Amarcord, 1997].
Luceafărul, nr. 23, 1998, p. 20. 311. Stanomir, Ioan. Raport despre banalitatea răului. [Doina Jela
Despois, Această dragoste care ne leagă : reconstituirea
BĂIEŞU, ION unui asasinat, Bucureşti : Humanitas, 1998]. Luceafărul,
nr. 17, 1998, p. 5.
305. Ştefănescu, Alex. Fragmente incomode dintr-o viitoare
"Istorie a literaturii române contemporane". [Ioan 312. Stanomir, Ioan. Raport despre banalitatea răului (II). [Doina
Alexandru, George Astaloş, A. E. Baconsky, Ion Băieşu, Jela Despois, Această dragoste care ne leagă :
George Bălăiţă, Valeriu Cristea, Ştefan Aug. Doinaş, reconstituirea unui asasinat, Bucureşti : Humanitas, 1998].
Alexandru George, Ion Gheorghe, Paul Goma, Cezar Luceafărul, nr. 18, 1998, p. 5.
Ivănescu, Nicolae Manolescu, Fănuş Neagu, I. Negoiţescu,

36 37
BĂLĂIŢĂ, GEORGE BĂLTEANU, LORINA

313. Apostoleanu, Corina. Un eseist în călătorie iniţiatică. 320. Poenar, Horea. Lorina Bălteanu: Poeme de sticlă. [Chişinău
[George Bălăiţă, Gulliver în Ţara Nimănui, Bucureşti : : Cuant, 1997]. Steaua, 49, nr. 1, 1998, p. 61.
Cartea Românească, 1994]. Tomis, 3, nr. 5, 1998, p. 7.
BĂLU, ION
314. Braga, Corin. George Bălăiţă şi realismul magic. [George
Bălăiţă, Lumea în două zile]. Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 321. Bălu, Ion. Ex libris. [Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, 3
28-29 . vol., Bucureşti : Libra]. Contemporanul - ideea europeană,
nr. 17, 1998, p. 16.
315. Ştefănescu, Alex. Fragmente incomode dintr-o viitoare
"Istorie a literaturii române contemporane". [Ioan 322. Curticăpeanu, Doina. Blaga. Arheul focului. [Ion Bălu,
Alexandru, George Astaloş, A. E. Baconsky, Ion Băieşu, Viaţa lui Lucian Blaga, vol. 1, Bucureşti : Litera, 1995; Ion
George Bălăiţă, Valeriu Cristea, Ştefan Aug. Doinaş, Bălu, Opera lui Lucian Blaga, Bucureşti : Albatros, 1997].
Alexandru George, Ion Gheorghe, Paul Goma, Cezar Familia, 34, nr. 2, 1998, p. 13-15.
Ivănescu, Nicolae Manolescu, Fănuş Neagu, I. Negoiţescu,
Octavian Paler, Petru Popescu, Mihail Sadoveanu, Eugen 323. Marin, G. Lucian Blaga la Editura Libra. [Ion Bălu, Viaţa
Simion, Grigore Vieru]. Convorbiri literare, 131, nr. 12, lui Lucian Blaga, vol. 3, Bucureşti : Libra, 1997]. Universul
1998, p. 8-9. cărţii, 8, nr. 1, 1998, p. 2.

316. Ştefănescu, Dorin. Postfaţă. Între percepţie şi înţelegere - 324. Rău, Aurel. Cărţi pe masă. [Ion Bălu, Viaţa lui Lucian
fenomenologia unei iniţieri. În: George Bălăiţă. Lumea în Blaga, vol. 3, Bucureşti : Libra, 1997]. Steaua, 49, nr. 7-8,
două zile. [Prefaţă de Cornel Ungureanu; Postfaţă de Dorin 1998, p. 34-36.
Ştefănescu]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, p. 369-378.
325. Vârgolici, Teodor. Începutul calvarului lui Lucian Blaga.
317. Ungureanu, Cornel. Prefaţă. O enciclopedie romanescă. În: [Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, vol. 3, Bucureşti : Libra,
George Bălăiţă. Lumea în două zile. [Prefaţă de Cornel 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 406, 1998, p. 5.
Ungureanu; Postfaţă de Dorin Ştefănescu]. Bucureşti :
100+1 Gramar, 1998, p. I-VII. BĂNCILĂ, VASILE

BĂLĂNESCU, GABRIEL 326. Istrate, Gavril. Semnificaţia Ardealului. Convorbiri literare,


131, nr. 11, 1998, p. 41.
318. Faifer, Florin. Anxiosul. Convorbiri literare, 131, nr. 1,
1998, p. 6. BĂNESCU, FLORIN

BĂLĂNESCU, OLGA 327. Chirilă, Viorel. Sub semnul parabolicului. [Florin Bănescu,
Despre arta burlanieră, Arad : Viaţa arădeană, 1998].
319. Modoran, Gina. Panoramic editorial. Literatura mărturi- Familia, 34, nr. 5, 1998, p. 59-61.
sirilor. [Olga Bălănescu, Jurnalul intim în literatura
română, Bucureşti : Paco, [199-]. Convorbiri literare, 131, 328. Gheorghiţă, Viorel. Burlanierul. [Florin Bănescu, Despre
nr. 6, 1998, p. 40. arta burlanieră, Arad : Viaţa Arădeană, 1997]. Arca, 9, nr.

38 39
1-2-3, 1998, p. 12-14. Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Tomis, 3, nr. 4,
1998, p. 7.
BĂNULESCU, DANIEL
338. Boerescu, Dan-Silviu. Postfaţă. Cele cîteva şanse ale
329. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Daniel Bănulescu despre el literaturii române. În: Daniel Bănulescu. Cei şapte regi ai
însuşi. [Daniel Bănulescu, Balada lui Daniel Bănulescu : oraşului Bucureşti. [Cu o postfaţă de Dan-Silviu Boerescu].
(culeasă şi prelucrată de el însuşi), Bucureşti : Cartea Bucureşti : Nemira, 1998, p. 411-413.
Românească, 1997]. Poesis, nr. 3-4, 1998, p. 4-5.
BĂNULESCU, ŞTEFAN
330. Cesereanu, Ruxandra. La răsfoit cărţi. Daniel Bănulescu,
Cei şapte regi ai oraşului Bucureşti. [Bucureşti : Nemira, 339. Ailenei, Sergiu. Între verosimil şi fantastic. [Ştefan
1998]. Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 117. Bănulescu, Cartea de la Metropolis : roman, vol. 1 din
ciclul Cartea milionarului, Bucureşti : Albatros : Universal
331. Crăciun, Alexandra. Ho diablos sunt eu. [Daniel Bănulescu, Dalsi, 1996]. Convorbiri literare, 131, nr. 6, 1998, p. 3.
Cei şapte regi ai oraşului Bucureşti : [roman], Bucureşti :
Nemira, 1998]. Caiete critice, nr. 9-12, 1998, p. 109-110. 340. Alexandrescu, Bogdan. Et in Arcadia ego. România literară,
31, nr. 30, 1998, p. 15.
332. Cristea-Enache, Daniel. Goliardul din "trăsura sexuală".
[Daniel Bănulescu, Balada lui Daniel Bănulescu : (culeasă 341. Bănulescu, Ştefan. Ştefan Bănulescu : "Într-adevăr m-am
şi prelucrată de el însuşi), Bucureşti : Cartea Românească, întors acasă". Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 420, 1998,
1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 411, 1998, p. 7. p. 3.

333. Grigurcu, Gheorghe. Ceafa lui Daniel Bănulescu. [Daniel 342. Bănulescu, Ştefan. Ştefan Bănulescu - ultima mărturisire :
Bănulescu, Balada lui Daniel Bănulescu : (culeasă şi M-a prins istoria pe jos... Adevărul literar şi artistic, 6, nr.
prelucrată de el însuşi), Bucureşti : Cartea Românească, 420, 1998, p. 1.
1997]. România literară, 31, nr. 16, 1998, p. 5.
343. Berechet, Lăcrămioara. Mitul ca metodă literară. [Ştefan
334. Mihaiu, Virgil. Încrâncenata baladă. Steaua, 49, nr. 2-3, Bănulescu, Cartea milionarului, Bucureşti : Editura
1998, p. 29-30. Eminescu, 1977]. Tomis, 3, nr. 2, 1998, p. 1, 4.

335. Mihăilescu, Dan C. Desant '98 şi maestrul fără margarete. 344. Cristea-Enache, Daniel. Bănulescu (I). Pe umerii lui Polider.
[Daniel Bănulescu, Cei şapte regi ai oraşului Bucureşti : [Ştefan Bănulescu, Un regat imaginar : nuvele şi povestiri,
[roman], Bucureşti : Nemira, 1998]. 22, 9, nr.20,1998,p. 15. Bucureşti : Allfa, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr.
444, 1998, p. 5.
336. Regman, Cornel. Balada lui Daniel Bănulescu. [Daniel
Bănulescu, Balada lui Daniel Bănulescu : (culeasă şi 345. Cristea-Enache, Daniel. Bănulescu (II). Domnul inefabil.
prelucrată de el însuşi), Bucureşti : Cartea Românească, [Ştefan Bănulescu, Un regat imaginar : nuvele şi povestiri,
1997]. Jurnalul literar, 9, nr. 1-2, 1998, p. 3. Bucureşti : Allfa, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr.
445, 1998, p. 5.
337. Roşioru, Ion. Balada lui Daniel. [Daniel Bănulescu, Balada
lui Daniel Bănulescu : (culeasă şi prelucrată de el însuşi), 346. Cubleşan, Constantin. Ştefan Bănulescu în icoana amintirii.

40 41
Steaua, 49, nr. 6, 1998, p. 2. 358. Teodorescu, Cristian. Ştefan Bănulescu. Tăcerea
scriitorului. România literară, 31, nr. 22, 1998, p. 12.
347. Dimisianu, Gabriel. Ştefan Bănulescu. România literară, 31,
nr. 21, 1998, p. 3. 359. Tupan, Maria Ana. Eternitatea lui Ştefan Bănulescu. Bizanţ,
după Bizanţ. Luceafărul, nr. 21, 1998, p. 11.
348. Farkas, Jenő. Fantasticul ca semn al libertăţii. In memoriam
Ştefan Bănulescu. [Interviu cu scriitorul Ştefan Bănulescu]. 360. Vasile, Geo. Eternitatea lui Ştefan Bănulescu. Blazonul
Jurnalul literar, 9, nr. 21-24, 1998, p. 27. banului de aur din ceasornic. Luceafărul, nr. 21, 1998, p. 11.

349. Grigoriu, Iulian. Un regat imaginar. [Ştefan Bănulescu, Un BĂRBULESCU, DANIEL


regat imaginar : nuvele şi povestiri, Bucureşti : Allfa,
1997]. Antares, nr. 4, 1998, p. 13. 361. Lazăr, Florin. Daniel Bărbulescu, Pasaj. [Bucureşti :
Metropol, 1998]. Steaua, 49, nr. 7-8, 1998, p. 116.
350. Ilisei, Grigore. Inedit Ştefan Bănulescu - O lungă
spovedanie. [Interviu]. România literară, 31, nr. 40, 1998, BĂRBULESCU, MARTA
p. 12-14.
362. Stănică, Mihai. Zenitul unei drame existenţiale. [Marta
351. Ilisei, Grigore. Inedit Ştefan Bănulescu - O lungă Bărbulescu, La umbra umbrei, Bucureşti : Editura
spovedanie. [Interviu]. România literară, 31, nr. 41, 1998, Eminescu, 1998]. Luceafărul, nr. 38, 1998, p. 4.
p. 19-21.
BĂRBULESCU, RADU
352. Ilisei, Grigore. Ştefan Bănulescu : "Un scriitor cu mulţi
imitatori este uimitor de singur". Adevărul literar şi artistic, 363. Martinovici, Iv. Portret neretuşat: Radu Bărbulescu.
6, nr. 427, 1998, p. 3. România literară, 31, nr. 40, 1998, p. 10.

353. Iuga, Nora. In memoriam Ştefan Bănulescu neasemănarea 364. Popescu, Titu. Poetul şi editorul Radu Bărbulescu. [Interviu
geniului. 22, 9, nr. 24, 1998, p. 14. cu Radu Bărbulescu]. Curierul Românesc, 10, nr. 6, 1998,
p. 21.
354. Manolescu, Nicolae. Amintiri cu Ştefan Bănulescu.
România literară, 31, nr. 22, 1998, p. 1. 365. Popescu, Titu. Radu Bărbulescu - o instituţie culturală la
München. Jurnalul literar, 9, nr. 7-8, 1998, p. 4, 16.
355. Spiridon, Monica. Eternitatea lui Ştefan Bănulescu. O
utopie a perfecţiunii. Luceafărul, nr. 21, 1998, p. 11. 366. Zanca, Andrei. Cu Radu Bărbulescu: "Există o identitate
între manifestările poliarzilor de la Bucureşti şi de aici...".
356. Stanca, Dan. Eternitatea lui Ştefan Bănulescu. Aristocratul [Interviu cu Radu Bărbulescu]. Vatra, 27, nr. 10, 1998, p.
câmpiei. [Ştefan Bănulescu, Iarna bărbaţilor]. Luceafărul, 62-69.
nr. 21, 1998, p. 10.
BĂRBULESCU, TITUS
357. Teodorescu, Cristian. Ştefan Bănulescu. Germinarea
speranţei. România literară, 31, nr. 22, 1998, p. 12. 367. Bulgăr, Gheorghe. Cărţi noi despre Eminescu. [Titus
Bărbulescu, Arta poetică eminesciană, Bucureşti : Saeculum

42 43
: Vestala, 1998]. Luceafărul, nr. 24, 1998, p. 11. 40, 1998, p. 4.

BÂRGĂU, VALERIU 375. Olăreanu, Costache. Aripile lui Ţepeneag. [Nicoale Bârna,
Ţepeneag : introducere într-o lume de hârtie, Bucureşti :
368. Negrilă, Iulian. Patru cărţi de poezii - la Editura "Helicon". Albatros, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 430,
[Eugen Evu, Mierea sălbatică, 1995; Valeriu Bârgău, 1998, p. 14.
Apocalipsa după Valeriu, 1996; Mariana Pândaru, Ferigi
înzăpezite, 1996; Şerban Codrin, Scoici fără perle, 1997]. 376. Soviany, Octavian. "Clasicul" Ţepeneag. [Nicolae Bârna,
Arca, 9, nr. 1-2-3, 1998, p. 192-196. Ţepeneag : introducere într-o lume de hârtie, Bucureşti :
Albatros, 1998]. Contemporanul - ideea europeană, nr. 26,
BÂRLĂDEANU, LUCREŢIA 1998, p. 5.

369. Munteanu, Ştefan. Lucreţia Bârlădeanu : "Sentimentul BÂRNA, VLAICU


naturii în poezia lui Eminescu". [Chişinău : Cartier, 1996].
Ateneu, 35, nr. 1, 1998, p. 5. 377. Rău, Aurel. Scrisoare cu Vlaicu Bârna. Steaua, 49, nr. 11-
12, 1998, p. 40.
BÂRLEA, GHEORGHE MIHAI
378. Steinhardt, N. Note de lectură : Vlaicu Bârna, Auster
370. Apetrei, Ion. Locuitorul fără planetă personală. [Gheorghe (Editura Eminescu, 1973). Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p.
Mihai Bârlea, Lasă-te prădat, Sighetu-Marmaţiei : Echim, 40-41.
1998; Din penumbră, Cluj-Napoca : Cartimpex, 1998].
Convorbiri literare, 131, nr. 10, 1998, p. 26. BÂRSEANU, ANDREI

371. Petean, Mircea. Mai mult ca perfectul. [Gheorghe Mihai 379. Negrilă, Iulian. Andrei Bârseanu - momente epistolare.
Bârlea, Lasă-te prădat!, Sighetul Marmaţiei : Echim, 1998]. Arca, 9, nr. 4-5-6, 1998, p. 122-126.
Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 81.
BELDEANU, ION
BÂRNA, NICOLAE
380. Filipciuc, Ion. Cioburi cu proză şi în(locuitori) din Suceava.
372. Buxban, Oana. Ora de critică. [Nicolae Bârna, Ţepeneag : [Ion Beldeanu, O dimineaţă pentru fiecare, Suceava :
introducere într-o lume de hârtie, Bucureşti : Albatros, Cuvîntul Nostru, 1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 7,
1998]. Steaua, 49, nr. 10, 1998, p. 17. 1998, p. 19.

373. Cristea-Enache, Daniel. Zâmbetul satisfăcut al criticii. 381. Lupu, Gheorghe. Ion Beldeanu, O dimineaţă pentru fiecare.
[Nicoale Bârna, Ţepeneag : introducere într-o lume de Ateneu, 35, nr. 8, 1998, p. 5.
hârtie, Bucureşti : Albatros, 1998]. Adevărul literar şi
artistic, 6, nr. 430, 1998, p. 5. 382. Mureşan, Rodica. Între existenţă şi non-existenţă. [Ion
Beldeanu, O dimineaţă pentru fiecare]. Luceafărul, nr. 39,
374. Dimisianu, Gabriel. O carte despre Dumitru Ţepeneag. 1998, p. 4.
[Nicoale Bârna, Ţepeneag : introducere într-o lume de
hârtie, Bucureşti : Albatros, 1998]. România literară, 31, nr.

44 45
BELIGAN, ANAMARIA BENTOIU, AURELIAN

383. Popescu, Florentin. Mecanismele imprevizibile ale 391. Bentoiu, Annie. Poezia ca supravieţuire. 22, 9, nr. 31, 1998,
destinului. [Anamaria Beligan, Încă un minut cu Monica Supl. 22 literar, nr. 1-2, p. 16.
Vitti, Iaşi : Polirom, 1998]. Antares, nr. 3, 1998, p. 4.
BERNEA, ILINCA
BENADOR, URY
392. Alui Gheorghe, Adrian. "Să nu-i fie rece pruncului sfînt din
384. Ornea, Z. Proza lui Ury Benador. [Ury Benador, Subiect icoană...". [Vasile Muste, Înstelarea frigului, Baia Mare :
banal, Bucureşti : Hasefer, 1998]. România literară, 31, nr. Cybela, 1997; Constelaţia copilăriei, Bucureşti : Odeon,
25, 1998, p. 9. 1997; Constantin Preda, Teama de a te pierde, Bucureşti :
Vinea, 1997; Ilinca Bernea, Legile hazardului, Bucureşti :
BENCHE, IOAN Cartea Românească, 1997; Ion Drăguşanul, Opriţi planeta,
vreau să cobor, Suceava : Press Bucovina & Cossaris, 1997;
385. Galben, Cornel. Ioan Benche - Jocuri de dragoste. [Cluj : Constantin Enianu, Complexul lui Anteu, Bacău : Plumb,
Dacia, 1997]. Ateneu, 35, nr. 5, 1998, p. 5. 1997; Mihai Sava, Stzarea de sîmbătă seara, Bucureşti :
Eolia, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 7, 1998, p. 9.
BENEDEK, DEZSÖ
BERÉNYI, MARIA
386. Guran, Letiţia. Cu Dezsö Benedek : "M-au dat afară de
peste tot". [Interviu cu Dezsö Benedek]. Vatra, 27, nr. 7, 393. Munteanu, Cornel. Poeţi români din Ungaria : Maria
1998, p. 14-16. Berényi. Steaua, 49, nr. 2-3, 1998, p. 12-13 .

BENIUC, MIHAI BIBESCU, MARTHA

387. Adam, Ioan. Mihai Beniuc, erosul îndurerat (I). Adevărul 394. Cioculescu, Barbu. Pasiunea existenţială. [Martha Bibescu,
literar şi artistic, 6, nr. 405, 1998, p. 11. Imagini de album, Bucureşti : Albatros, 1998]. Jurnalul
literar, 9, nr. 21-24, 1998, p. 3.
388. Adam, Ioan. Mihai Beniuc, erosul îndurerat (II). Adevărul
literar şi artistic, 6, nr. 406, 1998, p. 11. BINDER, RODICA

389. Ţepelea, Gabriel. Pagini de jurnal. Februarie 1983. Mihai 395. Cubleşan, Constantin. Ion Barbu în perspectivă critică. 4.
Beniuc de ieri şi de azi. Viaţa Românească, 93, nr. 7-8, Rodica Binder, Ion Barbu şi Paul Valéry : Incidenţele
1998, p. 47-53. poeticului. [Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Steaua,
49, nr. 10, 1998, p. 44-45.
BENKŐ, SAMU
396. Drăghincescu, Rodica. Teoria şi praxisul poetic. [Rodica
390. Egyed, Ákos. Benkő Samu hetvenéves. Helikon, 9, nr. 5, Binder, Ion Barbu şi Paul Valéry : incidenţele poeticului,
1998, p. 13. Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. România literară,
31, nr. 9, 1998, p. 7.

46 47
BIRĂESCU, TRAIAN-LIVIU filosofia lui Blaga. Echinox, nr. 1-2-3, 1998, p. 18.

397. -. In memoriam Traian-Liviu Birăescu. Orizont, 10, nr. 1, 406. Câmpan, Diana. Repere ale expresionismului românesc.
1998, p. 2. [Ioan Mariş, Lucian Blaga. Clasicizarea expresionismului
românesc, Sibiu : Imago, 1998]. Steaua, 49, nr. 7-8, 1998,
BIRU, CRISTIAN p. 51.

398. Marin, Gh. Oferte de la Miracol. [Cristian Biru, În 407. Cheie-Pantea, I. Moartea ca afirmare a vieţii. [Lucian Blaga,
aşteptarea durerii]. Universul cărţii, 8, nr. 1, 1998, p. 5. Emil Cioran]. Vatra, 27, nr. 1, 1998, p. 72-73.

BIRÓ, ZOLTÁN A. 408. Chioaru, Dumitru. Dorul originilor. Euphorion, 9, nr. 91-92-
93, 1998, p. 2.
399. Bálint, Emese. Hétköznapi humorvilág. [Biró A. Zoltán,
Hétköznapi humorvilág, Csíkszereda : KAM-Regionális és 409. Creangă, Alina. Eonul Blaga. Întâiul veac. [Eonul Blaga.
Antropológiai Kutatások Központja, 1997]. Nyelv- és Întâiul veac : culegere de lucrări dedicată centenarului
irodalomtudományi közlemények, 42, nr. 2, 1998,p.107-108. Lucian Blaga (1895-1995), Bucureşti : Albatros, 1997].
Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 42, 63.
BLAGA, LUCIAN
410. Cugno, Marco. Câteva consideraţii asupra dialogului
400. Adam, Ioan. George Pişcoci-Dănescu : "Zidul Berlinului n-a cultural italo-român. [Emil Cioran, Lucian Blaga]. Caiete
căzut unde trebuia". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, critice, nr. 9-12, 1998, p. 36-40.
nr. 434, 1998, p. 8, 13.
411. Curticăpeanu, Doina. Blaga. Arheul focului. [Ion Bălu,
401. Bălu, Ion. Ex libris. [Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, 3 Viaţa lui Lucian Blaga, vol. 1, Bucureşti : Litera, 1995; Ion
vol., Bucureşti : Libra]. Contemporanul - ideea europeană, Bălu, Opera lui Lucian Blaga, Bucureşti : Albatros, 1997].
nr. 17, 1998, p. 16. Familia, 34, nr. 2, 1998, p. 13-15.

402. Braga, Corin. Adolescenţa socratică a lui Lucian Blaga. 412. Diaconu, Marin. Petre Pandrea - Lucian Blaga -
Discobolul, 3, nr. 1, 1998, p. 68-75. Universitarul aulic. Jurnalul literar, 9, nr. 15-16, 1998, p.
2, 4.
403. Bruciu, Andra. Despre Blaga şi dimensiunea abialului.
[Leonard Gavriliu, Inconştientul în viziunea lui Lucian 413. -. Ediţia Blaga. [Lucian Blaga, Opere, vol. 6 : Hronicul şi
Blaga : preludii la o noologie abisală, Bucureşti : IRI, cântecul vârstelor, Bucureşti : Minerva, 1997]. Orizont, 10,
1997]. Jurnalul literar, 9, nr. 5-6, 1998, p. 4. nr. 7, 1998, p. 7.

404. Bruciu, Andra. Despre expresionismul lui Blaga. [Ioan 414. -. Ex libris. [Lucian Blaga, Trilogia cosmologică.
Mariş, Lucian Blaga : clasicizarea expresionismului Diferenţialele divine ; Aspecte antropologice ; Fiinţa
românesc, Sibiu : Imago, 1998]. Jurnalul literar, 9, nr. 21- istorică, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Contemporanul -
24, 1998, p. 3. ideea europeană, nr. 19, 1998, p. 16.

405. Căpuşan, Horea. Gândire diurnă şi gândire nocturnă în 415. Ilica, Anton. Pierderea şi regăsirea sinelui (Lucian Blaga).

48 49
Arca, 9, nr. 4-5-6, 1998, p. 104-114. românesc, Sibiu : Imago, 1998]. Curierul Românesc, 10, nr.
10, 1998, p. 8.
416. Jucan, Graţian. L. Blaga despre M. Eminescu. Poesis, nr. 1-
2, 1998, p. 8. 429. Opriş, Ioan. Vasile Netea şi Lucian Blaga. Dacia literară, 9,
nr. 28, 1998, p. 22-25.
417. Jucan, Graţian. Geniul despre geniu. Steaua, 49, nr. 1, 1998,
p. 19-20. 430. Ornea, Z. Anii de ucenicie. [Lucian Blaga, Opere, vol. 6,
Hronicul şi cîntecul vîrstelor, Ediţie critică de George Gană,
418. Lipovanu, Ioana. Disputa cu Immanuel Kant. Luceafărul, Bucureşti : Minerva, 1997]. România literară, 31, nr. 8,
nr. 5, 1998, p. 10. 1998, p. 9.

419. Lipovanu, Ioana. Lucian Blaga şi Mircea Eliade. România 431. Ornea, Z. Luminiţe în întuneric. [Pavel Ţugui, Amurgul
literară, 31, nr. 25, 1998, p. 10. demiurgilor : Arghezi, Blaga, Călinescu : dosare literare,
Bucureşti : Floarea Darurilor,1998]. România literară, 31,
420. Lipovanu, Ioana. Lucian Blaga şi schema tuturor nr. 28, 1998, p. 9.
cunoştinţelor. Luceafărul, nr. 13, 1998, p. 10.
432. Popa, Mircea. Lucian Blaga în trei momente documentare.
421. Lipovanu, Ioana. Metafizicianul nonconformist al sud- Poesis, nr. 3-4, 1998, p. 10.
estului Europei. Luceafărul, nr. 18, 1998, p. 17.
433. Popescu, Adrian. Blaga la Roma. Steaua, 49, nr. 4-5, 1998,
422. Liu, Nicolae. Avram Iancu şi mitul istoric-politic la Lucian p. 78.
Blaga. Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 2-3, 23.
434. Postelnicu, Ioana. Bocca del Rio. Ateneu, 35, nr.1, 1998,p.7.
423. Marin, G. Lucian Blaga la Editura Libra. [Ion Bălu, Viaţa
lui Lucian Blaga, vol. 3, Bucureşti : Libra, 1997]. Universul 435. Rău, Aurel. Cărţi pe masă. [Ion Bălu, Viaţa lui Lucian
cărţii, 8, nr. 1, 1998, p. 2. Blaga. Vol. 3, Bucureşti : Libra, 1997]. Steaua, 49, nr. 7-8,
1998, p. 34-36.
424. Mihăilescu, Florin. Blaga şi editorul absolut. Steaua, 49, nr.
2-3, 1998, p. 27, 31. 436. Ştefan, Ion. O rimă a lui Blaga, pe care poetul a uitat-o.
Poesis, nr. 5-6, 1998, p. 8.
425. Moraru, Cornel. Între mythos şi logos (I). Discobolul, 3, nr.
2, 1998, p. 21-29. 437. Ştefănescu, Dorin. Un mit metafizic. [Lucian Blaga,
Trilogia cosmologică. Diferenţialele divine ; Aspecte
426. Moraru, Cornel. Între mythos şi logos (II). Discobolul, 3, nr. antropologice ; Fiinţa istorică, Bucureşti : Humanitas,
3, 1998, p. 30-39. 1997]. Familia, 34, nr. 5, 1998, p. 75-77.

427. Moraru, Cornel. Ontologia demonicului (II). Discobolul, 3, 438. Todoran, Eugen. Dumnezeu - omul, Dumnezeu, omul.
nr. 1, 1998, p. 31-40. Orizont, 10, nr. 11, 1998, p. 9.

428. Murgeanu, Ion. Oferta de lectură. Studii şi eseuri. [Ioan 439. Tronea, Maria. Hipalaga în lirica lui Lucian Blaga. Limbă şi
Mariş, Lucian Blaga : clasicizarea expresionismului literatură, 43, nr. 1, 1998, p. 21-25.

50 51
440. Vatamaniuc, D. Lucian Blaga în cursurile de literatură la 450. -. În: Dumitru Stăniloae. Poziţia domnului Lucian Blaga
Universitatea din Cernăuţi. Steaua, 49, nr. 7-8, 1998, p. faţă de creştinism şi ortodoxie. Bucureşti : Paideia, 1997, p.
102-103. 7-189.

441. Vârgolici, Teodor. Amurgul demiurgilor. [Pavel Ţugui, 451. Vianu, Tudor. Lucian Blaga, poetul. În: Tudor Vianu.
Amurgul demiurgilor : Arghezi, Blaga, Călinescu : (dosare Scriitori clasici români. [Antologie, tabel cronologic,
literare), Bucureşti : Floarea Darurilor, 1998]. Adevărul referinţe critice şi bibliografie de Ion Nistor. Prefaţă de Ion
literar şi artistic, 6, nr. 408, 1998, p. 5. Biberi]. Bucureşti : Albatros, 1998, p. 303-311.

442. Vârgolici, Teodor. Începutul calvarului lui Lucian Blaga. 452. Vianu, Tudor. Teatrul d-lui Lucian Blaga. În: Tudor Vianu.
[Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, vol. 3, Bucureşti : Libra, Scriitori clasici români. [Antologie, tabel cronologic,
1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 406, 1998, p. 5. referinţe critice şi bibliografie de Ion Nistor. Prefaţă de Ion
Biberi]. Bucureşti : Albatros, 1998, p. 296-302.
443. Voia, Vasile. Lucian Blaga în spaţiul de cultură german.
Viaţa Românească, 93, nr. 7-8, 1998, p. 169-174. BLAGA, MIRON

444. Vorobchievici, Octav. Cu Lucian Blaga în Portugalia. 453. Cubleşan, Constantin. Pro amicitia. [Miron Blaga, Vechi,
[Memorialistică]. Steaua, 49, nr. 7-8, 1998, p. 104-106. antice şi de demult, Oradea : Anotimp, 1997]. Steaua, 49,
nr. 9, 1998, p. 43-44.
445. -.În: Corin Braga. Lucian Blaga : geneza lumilor imaginare.
[Prefaţă de Nicolae Balotă]. Iaşi : Institutul European, 1998, BLANDIANA, ANA
p. 15-284.
454. Boldea, Iulian. Recursul la luciditate. [Ana Blandiana,
446. Ene, Ileana. Lucian Blaga. În: Ileana Ene. Farmecul discret Sertarul cu aplauze, Bucureşti : Tinerama, 1992]. Vatra, 27,
al manuscriselor: scriitori români în Arhiva Muzeului nr. 4, 1998, p. 64-65.
Literaturii Române. Vol. 1. Bucureşti : Editura Muzeului
Literaturii Române, 1998, p. 227-241. 455. Corbea, Ileana. Cinci minute cu... Ana Blandiana. [Interviu
cu Ana Blandiana]. Jurnalul literar, 9, nr. 5-6, 1998, p. 16.
447. Florescu, Nicolae. Lucian Blaga sub "zodia cumpenei". În:
Nicolae Florescu. Întoarcerea proscrişilor. Reevaluări 456. Badea Postu, Maria. De la poezia purităţii, spre poezia
critice ale literaturii exilului. Bucureşti : Jurnalul literar, marilor nelinişti. Eseu despre poezia Anei Blandiana. În:
1998, p. 11-30. Între for şi turnul de fildeş : poezie, proză, teatru, eseu,
critică şi istroie literară. [Antologie şi prefaţă de Marcel
448. -. În: George Popescu. Tesiunea esenţială. Metaforă şi Crihană]. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1998, p. 55-57.
revelaţie în opera lui Lucian Blaga. Constanţa : Pontica,
1997, p. 5-195. BLECHER, MAX

449. Regman, Cornel. Blaga şi verbul. În: Cornel Regman. 457. Christi, Aura. Dincolo de limite. Contemporanul - ideea
Întâlniri cu clasicii. Bucureşti : Editura Eminescu, 1998, p. europeană, nr. 22, 1998, p. 4.
190-199.
458. Christi, Aura. Imposibilul ca şansă. Contemporanul - ideea

52 53
europeană, nr. 23, 1998, p. 4. 467. Stolojan, Sanda. La Apus de Cuvânt, versuri de Antoaneta
Bodisco. [Antoaneta Bodisco, La Apus de Cuvânt]. Vatra,
BLECHER, MIHAIL 27, nr. 4, 1998, p. 21.

459. Pârvulescu, Ioana. Blecher - 60 de ani de la moarte. În BODIU, ANDREI


imediata lui singurătate... [Mihail Blecher, Tudor Arghezi,
G. Călinescu, Mihail Sebastian, Geo Bogza]. România 468. Galaicu-Păun, Em. "Aproapenimic"-ul. [Andrei Bodiu,
literară, 31, nr. 20, 1998, p. 7. Poezii patriotice, Timişoara : Marineasa, 1995]. Vatra, 27,
nr. 3, 1998, p. 49.
BLEDEA, ION
469. Galaicu-Păun, Em. Autoportret "Înăuntru. Afară". [Andrei
460. Vulturescu, George. "...Cum mă-nghite cîmpia...". Poesis, Bodiu, Cursa de 24 de ore, Timişoara : Marineasa, 1994].
nr. 7-8, 1998, p. 22. Vatra, 27, nr. 3, 1998, p. 48-49.

BOCŞA, GEORGE BODNARU, ADRIAN

461. Lazăr, Ramona. Versuri şi proză. [George Bocşa, În 470. Mureşan, Dumitru. Simţul cuvântului. [Adrian Bodnaru, A
aplauzele uitării/Negli applausi dell'oblio, Bucureşti : Bodnaru şi alte verbe : [versuri], Timişoara : Marineasa,
Cartea Românească, 1997]. Steaua, 49, nr. 7-8, 1998, p. 32- 1994]. Vatra, 27, nr. 3, 1998, p. 39-40.
33.
BODOR, ÁDÁM
462. Vasile, Geo. În infernalul stil epigonic. [George Bocşa,
Boèmes, Thetis, 1998]. Luceafărul, nr. 38, 1998, p. 16. 471. Pomogáts, Béla. Egy abszurd társadalom realista képe.
Helikon, 9, nr. 1, 1998, p. 5.
BODEA, DAN
BOERESCU, DAN-SILVIU
463. Istrate, Gh. O carte imnică. Dan Bodea : "Fiul Omului".
[Bucureşti : Privilegiu, 1997]. Curierul Românesc, 10, nr. 4- 472. Bardan, Vasile. Bancul secolului sau antologie mică bună
5, 1998, p. 7. pentru o pisică. [Dan-Silviu Boerescu, Mica antologie a
poeziei româneşti, Bucureşti : Editura Regală, 1998]. Caiete
464. Vasile, Geo. "Crucea ca oratorie a cerurilor". [Dan Bodea, critice, nr. 9-12, 1998, p. 97-99.
Discursul crucii la români]. Luceafărul, nr. 9, 1998, p. 16.
473. Cârligeanu, Evelina. Discreta insolenţă a slăbiciunilor.
BODISCO, ANTOANETA [Dan-Silviu Boerescu, Păcatele tinereţilor : (ficţiuni
critice)]. Tomis, 3, nr. 1, 1998, p. 7.
465. Cistelecan, Al. Cu Antoaneta Bodisco : "Tragedia adevărată
este să mori fără să te cunoşti". [Interviu cu Antoaneta 474. Cârligeanu, Evelina. Succint, despre amor. [Dan-Silviu
Bodisco]. Vatra, 27, nr. 5, 1998, p. 80-81. Boerescu, Iubiri subversive : cele mai bune povestiri : 1997,
Bucureşti : Allfa, 1998]. Tomis, 3, nr. 8, 1998, p. 7, 14.
466. Cistelecan, Al. Şcoala clasică a melancoliei. Vatra, 27, nr. 4,
1998, p. 22-23. 475. Cubleşan, Victor. A selecta şi a antologa. [Dan-Silviu

54 55
Boerescu, Chef cu femei urâte : cele mai bune povestiri BOGZA, GEO
1995-1996, Bucureşti : Allfa, 1997]. Steaua, 49, nr. 2-3,
1998, p. 30-31. 484. Bălu, Ion. Arhiva "A". [Geo Bogza, Al. Tudor-Miu].
Apostrof, 9, nr. 1-2, 1998, p. 26.
476. Dimisianu, Gabriel. Poezia română în eşantioane. [Dan-
Silviu Boerescu, Mică antologie a poeziei româneşti, 485. Cernat, Paul. Geo Bogza - 90. Poezia avangardistului.
Bucureşti : Editura Regală, 1998]. România literară, 31, nr. România literară, 31, nr. 4, 1998, p. 10.
39, 1998, p. 4.
486. Coroiu, Constantin. Geo Bogza, inconoclastul pocăit - 90 de
477. Dram, Constantin. "Un dram de subversiune narativă". ani de la naştere. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 402,
[Dan-Silviu Boerescu, Iubiri subversive : cele mai bune 1998, p. 13.
povestiri : 1997, Bucureşti : Allfa, 1998]. Convorbiri
literare, 131, nr. 7, 1998, p. 24. 487. Holban, Ioan. Geo Bogza în copilărie şi adolescenţă. [Geo
Bogza, Jurnal de copilărie şi adolescenţă, Bucureşti :
478. Glodeanu, Gheorghe. Generaţia '90 sau comedia literaturii. Cartea Românească, 1987]. Convorbiri literare, 131, nr. 11,
[Dan-Silviu Boerescu, Doamna Ovary]. Poesis, nr. 9-10, 1998, p. 10-11.
1998, p. 10-11.
488. Istrate, Gavril. Eu sînt ţinta. [Geo Bogza, Eu sunt ţinta : 18
479. Gurău, Apostol. Iubiri subversive - cele mai bune povestiri iulie 1992 - 14 septembrie 1993, Snagov - Spitalul Elias :
1997. [Dan-Silviu Boerescu, Iubiri subversive : cele mai Geo Bogza în dialog cu Diana Turconi, Bucureşti : Du
bune povestiri : 1997, Bucureşti : Allfa, 1998]. Antares, nr. Style, 1996]. Convorbiri literare, 131, nr. 7, 1998, p. 37.
6, 1998, p. 2.
489. Manu, Emil. Un precursor al revoltei lirice: Geo Bogza.
480. Perşa, Dan. "Chef cu femei urâte". [Dan-Silviu Boerescu, Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 442, 1998, p. 14.
Chef cu femei urâte : cele mai bune povestiri 1995-1996,
Bucureşti : Allfa, 1997]. Tomis, 3, nr. 2, 1998, p. 7. 490. Pârvulescu, Ioana. Blecher - 60 de ani de la moarte. În
imediata lui singurătate... [Mihail Blecher, Tudor Arghezi,
481. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Dan-Silviu G. Călinescu, Mihail Sebastian, Geo Bogza]. România
Boerescu, Mică antologie a poeziei române, Bucureşti : literară, 31, nr. 20, 1998, p. 7.
Editura Regală, 1998]. România literară, 31, nr. 48, 1998,
p. 4. 491. Turconi, Diana. Geo Bogza la 90 de ani - cum ar fi fost dacă
ar mai fi trăit. Dilema, 6, nr. 263, 1998, p. 13.
BOERIU, ETA
BOGZA, GEORGE
482. Damian, Ştefan. Eta Boeriu şi literatura italiană. Steaua, 49,
nr. 2-3, 1998, p. 57. 492. Flora, Ioan. George Bogza - contemporanul nostru.
Ogoarele de cremene. Antares, nr. 6, 1998, p. 9.
BOGDAN, MIHAIL
493. Sasu, Aurel. George Bogza - contemporanul nostru.
483. Dunăreanu, Lucian. In memoriam Mihail Bogdan. Tribuna, Antares, nr. 6, 1998, p. 8.
10, nr. 14-15, 1998, p. 4.

56 57
BOIA, LUCIAN Bojan, Ultima noapte a Şeherezadei : [povestiri], Cluj-
Napoca : Dacia, 1993]. Vatra, 27, nr. 4, 1998, p. 52-53.
494. Bârsănescu, Ştefan. Jocul cu trecutul. [Lucian Boia, Jocul
cu trecutul : istoria între adevăr şi ficţiune, Bucureşti : BOLDUREANU, IOAN VIOREL
Humanitas, 1998]. Mozaicul, 1, nr. 2, 1998, p. 11, 14.
503. Branea, Dorian. Renovarea tradiţiei. [Ioan Viorel
495. Cesereanu, Ruxandra. La răsfoit cărţi noi, traduceri şi Boldureanu, Eseu despre creativitatea spiritului : surse
curiozităţi prin librării. [Lucian Boia, Jocul cu trecutul : arhaice pentru Aisthesis, Bucureşti : Editura Eminescu,
istoria între adevăr şi ficţiune, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Orizont, 10, nr. 3, 1998, p. 13.
1998]. Steaua, 49, nr. 10, 1998, p. 59.
BOLINTINEANU, DIMITRIE
496. Florescu, Gheorghe I. Istorie şi mit în conştiinţa
românească. [Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa 504. Vârgolici, Teodor. Actualitatea publicisticii lui D.
românească, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Convorbiri Bolintineanu. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 440, 1998,
literare, 131, nr. 1, 1998, p. 20. p. 4.

497. Mihăilescu, Dan C. "O istorie de nuanţe". [Lucian Boia, 505. -. Aprecieri critice. În: Bolintineanu şi copiii. Iaşi : Porţile
Jocul cu trecutul : istoria între adevăr şi ficţiune, Bucureşti Orientului, 1998, p. 120-125.
: Humanitas, 1998]. 22, 9, nr. 41, 1998, p. 15.
506. Crihană, Marcel. Dimitrie Bolintineanu. În: Între for şi
498. Ornea, Z. Relativismul ştiinţei. [Lucian Boia, Jocul cu turnul de fildeş : poezie, proză, teatru, eseu, critică şi istroie
trecutul : istoria între adevăr şi ficţiune, Bucureşti : literară. [Antologie şi prefaţă de Marcel Crihană]. Bucureşti
Humanitas, 1998]. România literară, 31, nr. 36, 1998, p. 9. : Amurg Sentimental, 1998, p. 58-84.

499. Pavel, Constantin. Lucian Boia : "Între directorii de 507. Grămescu, Haralambie. Fişă bibliografică. În: Dimitrie
conştiinţă ai societăţii româneşti de azi, mă îndoiesc că Bolintineanu. Versuri. [Selecţie şi fişă bibliografică de
există vreun istoric". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, Haralambie Grămescu]. Craiova : Hyperion, 1998, p. 3-10.
6, nr. 436, 1998, p. 3-4.
BONCHIŞ, ION I.
500. Pavel Gheo, Radu. Istoria şi miturile necesare. [Lucian
Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti : 508. A. C. Legendarul Agarici. [Ion I. Bonchiş, Pe aripi de iad şi
Humanitas, 1997]. Orizont, 10, nr. 4, 1998, p. 4. de înger : proză, Constanţa : Metafora, 1997]. Tomis, 3, nr.
5, 1998, p. 7.
BOITOR, GEORGE
BONDI, DINU
501. Olos, Mihai. Evocare George Boitor. România literară, 31,
nr. 51-52, 1998, p. 15. 509. Faifer, Florin. Avocatul. Convorbiri literare, 131, nr. 6,
1998, p. 28.
BOJAN, MARIANA

502. Sălcudeanu, Nicoleta. Şovăiala ca echilibru. [Mariana

58 59
BORTOŞ, PETRU etimologie a limbii române, Bucureşti : Crater, 1998].
Luceafărul, nr. 46, 1998, p. 4.
510. Nica, Melente. Petru Bortoş - O traiectorie poetică. Arca, 9,
nr. 4-5-6, 1998, p. 127-132. 518. Murgeanu, Ion. Din cărţile editurii Crater. [Dan Botta,
Limite şi alte eseuri, ediţie îngrijită de Dolores Botta,
BORZA, LUCIA Bucureşti : Crater, 1996]. Curierul Românesc, 10, nr. 9,
1998, p. 8.
511. Munteanu, Cornel. Lucia Borza - 70. Steaua, 49, nr. 7-8,
1998, p. 10. 519. Rusu, Viorica; Modreanu, Cristina; Popescu, Diana. Doi
cavaleri ai poeziei : Fratii Botta. 1. Dan Botta sau
BOSTAN, GRIGORE C. organizarea logic a emotiei. 2. "Jocurile" lui Emil Botta.
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 410, 1998, p. 12-13.
512. Istrate, Gh. Doi poeţi bucovineni la editura "Augusta",
Timişoara, Colecţia "Poesis". [Grigore C. Bostan, Dincolo BOTTA, EMIL
de vârstă]. Curierul Românesc, 10, nr. 10, 1998, p. 17.
520. Rusu, Viorica; Modreanu, Cristina; Popescu, Diana. Doi
BOTA, IONEL cavaleri ai poeziei : Fratii Botta. 1. Dan Botta sau
organizarea logic a emotiei. 2. "Jocurile" lui Emil Botta.
513. Leonte, Carmelia. Apariţii la Editura Augusta. [Ionel Bota, Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 410, 1998, p. 12-13.
Cimitirul cuvintelor : [versuri], Timişoara : Augusta, 1997;
Diana Deleanu, Mâinile reci ale marilor : poezii, Timişoara BOZ, LUCIAN
: Augusta, 1997]. Dacia literară, 9, nr. 28, 1998, p. 57-58.
521. Cimpoi, Mihai. Masca eminesciană în timp. [Interviu cu
514. Noje, Anca. Ionel Bota, Muntele şi poezia. [Iaşi : Timpul, Lucian Boz]. Viaţa Românească, 93, nr. 6, 1998, p. 53-58.
1997]. Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 70.
522. Popa, Mircea. "Vremurile au trecut şi peste noi şi peste
BOTEZ, ADRIAN scris...". [Lucian Boz, Anton Dumitriu]. Apostrof, 9, nr. 3,
1998, p. 13.
515. Rău, Aurel. Cărţi pe masă. [Adrian Botez, Jurnalul din
marea temniţă interioară, Botoşani : Axa, 1998]. Steaua, BRABORESCU, ŞTEFAN
49, nr. 7-8, 1998, p. 34-36.
523. Faifer, Florin. Histrionul. Convorbiri literare, 131, nr. 12,
BOTIŞ-CIOBANU, MARIA 1998, p. 27.

516. Faifer, Florin. Dăscăliţa. Convorbiri literare, 131, nr. 10, BRAD PĂUNA, RODICA
1998, p. 31.
524. Roşiianu, Ioan Romeo. Poezia ca un compromis, ca un risc.
BOTTA, DAN [Rodica Brad Păuna, Roţi de iarbă, Târgovişte : Macarie,
1997]. Contemporanul - ideea europeană, nr. 18, 1998, p.
517. Manu, Emil. O premieră de excepţie în lexicicografia 5.
românească. [Dan Botta, Roma-Threicia : o încercare de

60 61
BRAGA, CORIN p. 39-42.

525. Balotă, Nicolae. Cuvînt înainte. În: Corin Braga. Lucian 533. Szépe, György. Brassai Sámuel - többek között - mint
Blaga : geneza lumilor imaginare. [Prefaţă de Nicolae alkalmazott nyelvész. Nyelv- és irodalomtudományi
Balotă]. Iaşi : Institutul European, 1998, p. 5-13. közlemények, 42, nr. 1, 1998, p. 23-30.

BRAGA, MIRCEA 534. Wacha, Balázs. Brassai előtt, Brassai után. Nyelv- és
irodalomtudományi közlemények, 42, nr. 1, 1998, p. 45-60.
526. Dărăbuş, Ştefan. Lecţia criticii. [Mircea Braga, Decupaje în
sens : propuneri de istorie literară, Sibiu : Imago, 1997]. BRATU, FLORIAN
Tribuna, 10, nr. 9-10, 1998, p. 4.
535. Isarii, Ioan. Florian Bratu - Proust : cunoaştere şi discurs.
BRAGA, RODICA [Iaşi : Junimea, 1997]. Ateneu, 35, nr. 5, 1998, p. 5.

527. Buxban, Oana. Agonia cuvântului. [Rodica Braga, A doua BRATU, MAGDALENA
nelinişte : versuri, Sibiu : Imago, 1997]. Tribuna, 10, nr. 16-
18, 1998, p. 4. 536. Bărbulescu, Marta. Cuvânt înainte. În: Magdalena Bratu.
Prin Betania îngerii zboară : culegere de versuri şi proză.
BRASSAI, SÁMUEL [Prefaţă de Marta Bărbulescu]. Ploieşti : [s. n.], 1998, p. 1-2.

528. Fazakas, Emese. Brassai Sámuel és a nyelvújítás. [Brassai BRĂTESCU-VOINEŞTI, ION AL.
Sámuel, A nyelvújítás és Ballagi; A füvészet elveinek
vázolata; Adalék okmányok a nyelvújítás és nyelvrontás 537. Bădărău, George. Introducere în opera lui I. Al. Brătescu-
ügyében; A magyar mondatról; A neo- és palaeologia Voineşti. Dacia literară, 9, nr. 29, 1998, p. 51-52.
ügyében]. Nyelv- és irodalomtudományi közlemények, 42,
nr. 1, 1998, p. 9-13. 538. Holban, Ioan. Huliganul duios. [Dan Mănucă, Introducere
în opera lui I. Al. Brătescu-Voineşti, Bucureşti : Minerva,
529. Grétsy, László. Brassai Sámuel, a magyar nyelv őre - s 1997]. România literară, 31, nr. 18, 1998, p. 7.
ellenőre. Nyelv- és irodalomtudományi közlemények, 42, nr.
1, 1998, p. 3-8. 539. Iordache, Emil. "Duioşia" lui Dan Mănucă. [Dan Mănucă,
Introducere în opera lui I. Al. Brătescu-Voineşti, Bucureşti :
530. Haader, Lea. A magyar nyelv történeti nyelvtana Brassai Minerva, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 5, 1998, p. 22.
Sámuel tanításainak szemszögéből. Nyelv- és irodalom-
tudományi közlemények, 42, nr. 1, 1998, p. 15-22. 540. Vârgolici, Teodor. O nouă viziune asupra lui I. Al.
Brătescu-Voineşti. [Dan Mănucă, Introducere în opera lui I.
531. Knecht, Tamás. " A szók alakitásáról" című Brassai- Al. Brătescu-Voineşti, Bucureşti : Minerva, 1997]. Adevărul
kézirathoz. Nyelv- és irodalomtudományi közlemények, 42, literar şi artistic, 6, nr. 418, 1998, p. 5.
nr. 1, 1998, p. 69-72.
541. -. Referinţe critice. În: I. Al. Brătescu-Voineşti. În lumea
532. Schmidt, Erika. Brassai és az idegen nyelvek oktatása. dreptăţii. Întuneric şi lumină. [Ediţie îngrijită, postfaţă, tabel
Nyelv- és irodalomtudományi közlemények, 42, nr. 1, 1998, cronologic şi referinţe critice de Teodor Vârgolici].

62 63
Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, p. 235-237. Românească, 1984]. Contemporanul - ideea europeană, nr.
12, 1998, p. 4.
542. Vârgolici, Teodor. Postfaţă. În: I. Al. Brătescu-Voineşti. În
lumea dreptăţii. Întuneric şi lumină. [Ediţie îngrijită, 550. Christi, Aura. Dubla prezenţă a lui Castor Ionescu (II).
postfaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Teodor [Nicolae Breban, Drumul la zid : poem epic, Bucureşti :
Vârgolici]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, p. 223-232. Cartea Românească, 1984]. Contemporanul - ideea
europeană, nr. 8, 1998, p. 4.
BRĂTIANU, ION I.
551. Christi, Aura. Incursiune în şobolaniada umană. [Nicolae
543. Păunescu, Adrian. Postfaţă. Un politician scrie versuri. În: Breban, Drumul la zid : poem epic, Bucureşti : Cartea
Ion I. Brătianu. Postumele tinereţii : versuri. Bucureşti : Românească, 1984]. Contemporanul - ideea europeană, nr.
Editura Fundaţiei Culturale "Ion I. Brătianu", 1998, p. 64. 10, 1998, p. 4.

BRĂTIANU, TRAIAN 552. Christi, Aura. Între terfelire şi deificare (V). [Nicolae
Breban, Drumul la zid : poem epic, Bucureşti : Cartea
544. Munteanu, Ana Maria. Un întreg capitol de istorie culturală. Românească, 1984]. Contemporanul - ideea europeană, nr.
[Ludmila Patlanjoglu, La vie en rose cu Clody Bertola, 14, 1998, p. 4.
Bucuresti : Humanitas, 1997]. Tomis, 3, nr. 5, 1998, p. 1-2.
553. Christi, Aura. Mediocritatea ca aparenţă (I). [Nicolae
545. Roşca, Sorin. Un Ulise întâmplător. [Traian Brătianu, Un Breban, Drumul la zid : poem epic, Bucureşti : Cartea
Ulise întâmplător : o sută de zile cu nava "Ziminicea", Românească, 1984]. Contemporanul - ideea europeană, nr.
Constanţa : Editura Muntenia, 1998]. Tomis, 3, nr. 4, 1998, 6, 1998, p. 4.
p. 7.
554. Condurache, Val. Un roman filosofic. [Nicolae Breban,
BRÂNZEU, PIA Spiritul românesc în faţa unei dictaturi : eseu]. Vatra, 27,
nr. 3, 1998, p. 52.
546. Popovici, Vasile. Infamia oglinzilor. [Pia Brânzeu,
Corridors of Mirrors, Timişoara : Amarcord, 1997]. 555. Costea, Sorina Gabriela. Curajul de a fi. [Nicolae Breban,
Luceafărul, nr. 26, 1998, p. 11. Riscul în cultură, Iaşi : Polirom, 1997]. Luceafărul, nr. 17,
1998, p. 17.
BREBAN, NICOLAE
556. Dimisianu, Gabriel. Literatura sub dictatură (I). [Nicolae
547. Baciu, Angela. În exclusivitate pentru revista Antares Breban, Spiritul românesc în faţa unei dictaturi, Iaşi : Nord-
interviu cu Nicolae Breban. Antares, nr. 5, 1998, p. 3. Est, 1997]. România literară, 31, nr. 19, 1998, p. 4.

548. Bârna, Nicolae. Romanele anului 1998. Pânde şi seducţii. 557. Dimisianu, Gabriel. Literatura sub dictatură (II). [Nicolae
[Nicolae Breban, Ziua şi noaptea : roman, Bucureşti : All : Breban, Spiritul românesc în faţa unei dictaturi, Iaşi : Nord-
Allfa, 1998]. Caiete critice, nr. 9-12, 1998, p. 103-107. Est, 1997]. România literară, 31, nr. 20, 1998, p. 4.

549. Christi, Aura. De partea cealaltă a vieţii (IV). [Nicolae 558. Dimisianu, Gabriel. Romanul de idei. [Nicolae Breban, Ziua
Breban, Drumul la zid : poem epic, Bucureşti : Cartea şi noaptea : roman, Bucureşti : All : Allfa, 1998]. România

64 65
literară, 31, nr. 46, 1998, p. 4. 568. Manolescu, Nicolae. Prefaţă. În: Nicolae Breban.
Bunavestire. [Prefaţă de Nicolae Manolescu]. Bucureşti :
559. Miloş, Alexanru-Cristian. Nicolae Breban : "Să nu mor, căci 100+1 Gramar, 1998, p. I-VI.
altfel e greu pe pământ...". Minerva, 9, nr. 28-29-80, 1998,
p. 3, 14. BRENDEA DEŞLIU, OLIMPIA

560. Mureşanu, Miruna. Editurile Allfa, Polirom şi cartea de 569. Lazăr, Florin. La răsfoit cărţi. Olimpia Brendea Deşliu,
proză. [Nicolae Breban, Ziua şi noaptea, Bucureşti : Allfa, Lacrimă şi har. [Cluj-Napoca : Mesagerul, 1998]. Steaua,
1998]. Universul cărţii, 8, nr. 6, 1998, p. 4. 49, nr. 11-12, 1998, p. 120.

561. Pecican, Ovidiu. Amfitrion sau de la realismul abisal la BREZIANU, BARBU


realismul conceptual. [Nicolae Breban, Amfitrion, 3 vol.,
Bucureşti : Du Style, 1994]. Steaua, 49, nr.10,1998,p.10-12. 570. Brezianu, Barbu. Mărturie. Apostrof, 9, nr. 4, 1998, p. 4-5.

562. Pecican, Ovidiu. Amfitrion sau de la realismul abisal la BRÎNZEU, PIA


realismul conceptual. [Nicolae Breban, Amfitrion, 3 vol.,
Bucureşti : Du Style, 1994]. Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 571. Branea, Dorian. Proba coridorului cu oglinzi. [Pia Brînzeu,
8-11. Corridors of mirrors : the spirit of Europe in contemporary
British and Romanian fiction, Timişoara : Amarcord, 1997].
563. Perian, Gheorghe. Romanul cuceritorului. [Nicolae Breban, Orizont, 10, nr. 5, 1998, p. 16.
Bunavestire : roman, Iaşi : Junimea, 1977]. Discobolul, 3,
nr. 1, 1998, p. 11-16. BRUMARU, EMIL

564. Poenar, Horea. Învăluirea interpretării şi punerea în ordine a 572. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Poezie pentru divertisment.
analizei. [Laura Pavel, Antimemoriile lui Grobei, Bucureşti : [Emil Brumaru, Dintr-o scorbură de morcov, Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 1997; Doru George Nemira, 1998]. Poesis, nr. 7-8, 1998, p. 3.
Burlacu, Revenirea la Maiorescu, Cluj-Napoca : Dacia,
1997]. Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 38-39. 573. Bucur, Romulus. Pentru copii şi rafinaţi. [Emil Brumaru,
Dintr-o scorbură de morcov, Bucureşti : Nemira, 1998].
565. Ţîrlea, Cătălin. În noua serie a emisiunii Cu cărţile pe faţă : Arca, 9, nr. 4-5-6, 1998, p. 24-27.
Nicolae Breban şi Octavian Paler despre soarta culturii
române astăzi. [Interviu]. Contemporanul - ideea 574. Grigurcu, Gheorghe. Slăbiciuni secrete. [Emil Brumaru,
europeană, nr. 3-4 (serie nouă), 1998, p. 16-17. Dintr-o scorbură de morcov, Bucureşti : Nemira, 1998].
România literară, 31, nr. 28, 1998, p. 5.
566. Ungureanu, Cornel. Pactul cu diavolul la anul 2000.
[Nicolae Breban, Ziua şi noaptea, Bucureşti : All, 1998]. 575. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Emil Brumaru,
Orizont, 10, nr. 8, 1998, p. 2. Dintr-o scorbură de morcov, Bucureşti : Nemira, 1998].
România literară, 31, nr. 50, 1998, p. 4.
567. Vasiliu, Lucian. Numai păsările zburau peste graniţă.
[Dialog cu Nicolae Breban]. Convorbiri literare, 131, nr. 6, 576. Ştefănescu, Alex. La o nouă lectură Emil Brumaru.
1998, p. 5. România literară, 31, nr. 45, 1998, p. 14-15.

66 67
BUCĂ, MARIN BUDA, LAURENŢIU

577. Bulgăr, Gheorghe. Cărţi noi despre Eminescu. [Mihai 586. I. M. Ut pictura poesis Laurenţiu Buda. [Laurenţiu Buda,
Eminescu, Cugetări, Bucureşti : Vox, 1997]. Luceafărul, nr. Clipa aceea : poezii : postume, Cluj-Napoca : Argonaut,
24, 1998, p. 11. 1998]. Curierul Românesc, 10, nr. 9, 1998, p. 8.

BUCŞA, PETRE BUDAI-DELEANU, ION

578. -. Câteva ecouri critice. În: Petre Bucşa. Când cocoşii uitară 587. Cristea, Margareta. Ţiganiada sau metaliteratura "avant la
să mai cânte. Cluj-Napoca : Mesagerul, 1998, p. 196-200. lettre". [Ion Budai-Deleanu, Ţiganiada]. România literară,
31, nr. 27, 1998, p. 10.
579. Cubleşan, Constantin. Cuvânt înainte. În: Petre Bucşa. Când
cocoşii uitară să mai cânte. Cluj-Napoca : Mesagerul, 1998, 588. Marin, Gheorghe. Literatura şcolară la Garamond. [Ion
p. 5-8. Budai-Deleanu, Ţiganiada]. Universul cărţii, 8, nr. 1, 1998,
p. 6.
BUCUR, ION A.
589. Oancea, Ileana. Vocile operei. [Ion Budai-Deleanu,
580. Antonescu, Nae. Poeţi uitaţi : Ion A. Bucur. [Ion A. Bucur, Ţiganiada]. Orizont, 10, nr. 9, 1998, p. 21.
La maluri de linişti]. Poesis, nr. 9-10, 1998, p. 24.
BUDU, PETRU
BUCUR, ROMULUS
590. Faifer, Florin. Ghiduşul. Convorbiri literare, 131, nr. 7,
581. Ciorba, Tiberiu. Quark X Romi. [Romulus Bucur, 1998, p. 11.
Cântecel(e), Piteşti : Paralela 45, 1998]. Familia, 34, nr. 5,
1998, p. 57-58. BUICIUC, CONSTANTIN

582. Inea, Gabriela. În echilibru. [Romulus Bucur, Cântecel(e), 591. Boldea, Iulian. Alegorie şi interogaţie. [Constantin Buiciuc,
Piteşti : Paralela 45, 1998]. Tomis, 3, nr. 6, 1998, p. 6. Dimineata tarzie : [versuri], Timişoara : Marineasa, 1995].
Vatra, 27, nr. 3, 1998, p. 46.
583. Marin, Gheorghe. Experienţe poetice. [Romulus Bucur,
Cântecel(e), Piteşti : Paralela 45]. Universul cărţii, 8, nr. 7, BULEI, ION
1998, p. 13.
592. Corbea, Ileana. Cinci minute cu... Ion Bulei. [Interviu cu Ion
584. Popescu, Adrian. Fazele erosului. [Romulus Bucur, Bulei]. Jurnalul literar, 9, nr. 19-20, 1998, p. 16.
Dragoste & bravură : [versuri], Timişoara : Marineasa,
1995]. Vatra, 27, nr. 3, 1998, p. 34-35. BUMB, ADRIAN MIHAI

BUCUŢA, EMANOIL 593. Lazăr, Florin. La răsfoit cărţi. Adrian Mihai Bumb,
Plantaţia de nomade. [Cluj-Napoca : Napoca Star, 1998].
585. Zalis, Henri. Em Bucuţa sau Fascinaţia pitorescului. Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 120.
Contemporanul - ideea europeană, nr. 9, 1998, p. 6.

68 69
594. Ţene, Al. Florin. Panoramic editorial. O încercare de Chişinău : Arc, 1987]. Convorbiri literare, 131, nr. 7, 1998,
recuperare. [Adrian Mihai Bumb, Plantaţia de nomade, p. 26.
Cluj-Napoca : Napoca Star, 1998]. Convorbiri literare, 131,
nr. 12, 1998, p. 40. BURLACU, DORU GEORGE

BUNARU, EUGEN 602. Mihăilescu, Florin. Maiorescu peste mode şi timp. [Doru
George Burlacu, Revenirea la Maiorescu : (1963 - 1993),
595. Galaicu-Păun, Em. Poezie, "bucuria de-a pierde". [Eugen Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Viaţa Românească, 93, nr. 6,
Bunaru, Travestire în transparenţa unei zile : poeme scrise 1998, p. 103-106.
între anii 1982-1995, Timişoara : Marineasa, 1996]. Vatra,
27, nr. 3, 1998, p. 51. 603. Milcu, Dan. Permanenta actualitate a lui Maiorescu. [Doru
George Burlacu, Revenirea la Maiorescu : (1963 - 1993),
596. Galaicu-Păun, Em. "Văzul atâtor simţuri". [Eugen Bunaru, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Literatorul, 8, nr. 29, 1998, p.
Ochiul postum, Timişoara : Marineasa, 1994]. Vatra, 27, nr. 5.
3, 1998, p. 50.
604. Poenar, Horea. Învăluirea interpretării şi punerea în ordine a
BUNEA, VASILE I. analizei. [Laura Pavel, Antimemoriile lui Grobei, Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 1997; Doru George
597. G. M. Un scriitor: Vasile I. Bunea la Fiat Lux. [Vasile I. Burlacu, Revenirea la Maiorescu, Cluj-Napoca : Dacia,
Bunea, Bastonul de mareşal : poeme pălmuite, Bucureşti : 1997]. Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 38-39.
Fiat Lux, 1998]. Universul cărţii, 8, nr. 7, 1998, p. 4.
BURNAR, ION
598. Marin, Gheorghe. Acasă la scriitorul şi pictorul Vasile I.
Bunea. [Interviu cu Vasile I. Bunea]. Universul cărţii, 8, nr. 605. Roşiianu, Ioan Romeo. O reîmpăcare a sufletului cu poezia.
9, 1998, p. 13, 16. [Ion Burnar, Gâlceava scopului cu mijloacele, Baia Mare :
Ariadna, 1998]. Contemporanul - ideea europeană, nr. 19,
BURAC, ANDREI 1998, p. 5.

599. Chiper, Grigore. Virtualul de după. [Andrei Burac, Cu toată BURUCIUC, RADU
fiinţa, spre altundeva, Chişinău : Cartier, 1998]. Contrafort,
5, nr. 11-12, 1998, p. 5. 606. Manolescu, Nicolae. Radu Buruciuc. România literară, 31,
nr. 1, 1998, p. 8.
BURICEA, AUREL M.
BUSUIOC, NICOLAE
600. Roşioru, Ion. Axiome sacre. [Aurel M. Buricea, Axiome
sacre, Brăila : Danubiu, 1997]. Tomis, 3, nr. 3, 1998, p. 6. 607. Ciucă, Valentin. Un jurnal livresc. [Nicolae Busuioc, La pas
prin Paris, Iaşi : Sedcom Libris, 1997]. Convorbiri literare,
BURLACU, ALEXANDRU 131, nr. 7, 1998, p. 41.

601. Iordache, Emil. Transformarea literaturii în maculatură. 608. Fântânaru, Teodora. Lecturi subiective. [Nicolae Busuioc,
[Alexandru Burlacu, Critica în labirint : studii şi eseuri, Semnele înţelepciunii : schiţă pentru o istorie eseistică a

70 71
cărţii, Iaşi : Sagittarius Libris, 1998]. Universul cărţii, 8, nr. BUZAŞI, ION
9, 1998, p. 10.
616. Cubleşan, Constantin. Un cărturar blăjan. Steaua, 49, nr. 4-
BUSUIOCEANU, ALEXANDRU 5, 1998, p. 49.

609. Grigorescu, Dan. Un reper : Alexandru Busuioceanu. 617. Lazăr, Florin. Portret de grup cu scriitori. [Ion Buzaşi,
Jurnalul literar, 9, nr. 13-14, 1998, p. 2-3. Scriitorii români şi Blajul, Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 1997]. Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 58.
610. Ciorănescu, Alexandru. Un fir de busuioc în amintirea lui
Busuioceanu. În: Alexandru Busuioceanu. Istoria literaturii BUZDUGAN, RODICA
române. Compendiu. [Cuvânt înainte de Alexandru
Ciorănescu. Postfaţă de Andrei Ionescu]. Bucureşti : 618. Coşovei, Traian T. Metafora; atunci când doare. [Rodica
Jurnalul literar, 1998, p. 5-8. Buzdugan, Capcanele iubirii]. Antares, nr. 3, 1998, p. 4.

611. Florescu, Nicolae. Alexandru Busuioceanu "către lirism şi BUZEA, CONSTANŢA


către ethos". În: Nicolae Florescu. Întoarcerea proscrişilor.
Reevaluări critice ale literaturii exilului. Bucureşti : 619. Chevereşan, Cristina. Călător prin suflet, poetul. [Constanţa
Jurnalul literar, 1998, p. 67-75. Buzea, Pelerinaj, Bucureşti : Cartea Românească, 1997].
Orizont, 10, nr. 3, 1998, p. 12.
612. Ionescu, Andrei. Etapa spaniolă a lui Alexandru
Busuioceanu. În: Alexandru Busuioceanu. Istoria literaturii 620. Filimon, Mariana. Cronică literară. Tiparul de aer.
române. Compendiu. [Cuvânt înainte de Alexandru [Constanţa Buzea, Pelerinaj]. Contrapunct, 9, nr. 1-2, 1998,
Ciorănescu. Postfaţă de Andrei Ionescu]. Bucureşti : p. 22.
Jurnalul literar, 1998, p. 214-223.
621. Grigurcu, Gheorghe. Constanţa Buzea sub "camuflaj".
BUTNARU, LEO [Constanţa Buzea, Pelerinaj, Bucureşti : Cartea Româ-
nească, 1997]. România literară, 31, nr. 10, 1998, p. 5.
613. Bărbulescu, Simion. Sincronizare şi diferenţiere. [Leo
Butnaru, Îngerul şi croitoreasa, Cluj-Napoca : Clusium, 622. Regman, Cornel. Miniaturile Constanţei Buzea. [Constanţa
1998]. Luceafărul, nr. 40, 1998, p. 10. Buzea, Pelerinaj, Bucureşti : Cartea Românească, 1997].
Jurnalul literar, 9, nr. 9-10, 1998, p. 3.
614. Ciocan, Iulian. Scrisul ca perpetuare a tradiţiei (scrise). [Leo
Butnaru, Îngerul şi croitoreasa, Cluj-Napoca : Clusium, 623. Ursa, Mihaela. Pelerinajul poetei. [Constanţa Buzea,
1998]. Contrafort, 5, nr. 11-12, 1998, p. 6. Pelerinaj, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Steaua,
49, nr. 4-5, 1998, p. 37-38.
615. Oprea, Evelina. Virtuozul, judecătorul şi omul cetăţii. [Leo
Butnaru, Îngerul şi croitoreasa, Cluj-Napoca : Clusium, BUZURA, AUGUSTIN
1998]. Vatra, 27, nr. 12, 1998, p. 22-23.
624. Bot, Ioana. Libertatea cetăţii şi riscurile scriitorului. Steaua,
49, nr. 9, 1998, p. 4.

72 73
625. Mihăieş, Mircea. Cărţi care nu merită citite. [Ion Iliescu, Contemporanul - ideea europeană, nr. 22, 1998, p. 13.
Silviu Brucan, Petre Roman, Gabriel Ţepelea, Augustin
Buzura, Alexandru Paleologu, Aurel C. Popovici]. Orizont, 634. Mihăilescu, Magda. Filmul din cărţile noastre. [Adina
10, nr. 9, 1998, p. 31. Darian, Întâlniri seducătoare; Călin Căliman, secretul lui
Saizescu sau Un surâs în plină iarnă; Călin Căliman, Ion
626. Stănescu, C. Augustin Buzura : "Acolo, la Louisville Bostan; Nicolae Cabel, Victor Iliu]. Adevărul literar şi
(Kentucky), a început seria marilor mele "chiolhanuri": suc artistic, 6, nr. 416, 1998, p. 16.
de mere şi iaurt...". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6,
nr. 443, 1998, p. 3. 635. Vasile, Geo. Recital în lumina logosului. [Nicolae Cabel,
Cometa în cuşcă, Cluj-Napoca : Clusium, 1996].
627. Stănescu, C. Augustin Buzura : "Am vrut să facem o Luceafărul, nr. 42, 1998, p. 16.
instituţie fără nici o legătură cu trecutul". [Interviu].
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 444, 1998, p. 14. CALOMFIRESCU, NICOLAE

628. Stănescu, C. Augustin Buzura : "Fundaţia Culturală Română 636. Mureşanu, Miruna. Romanul unei comunităţi. [Nicolae
nu are obligaţia de a reanima diverşii morţi din Calomfirescu, Paradisul obligatoriu, Bucureşti : Viitorul
străinătate...". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. Românesc, 1997]. Universul cărţii, 8, nr. 11, 1998, p. 11.
442, 1998, p. 3.
CANGE, RADU
629. Ştefănescu, Alex. La o nouă lectură Augustin Buzura.
România literară, 31, nr. 38, 1998, p. 12-13. 637. Vasile, Geo. Petrecere de moarte şi poezie. [Radu Cange,
Râsete în infern, Bucureşti : Editura Eminescu, 1998].
630. Ştefănescu, Alex. La o nouă lectură Augustin Buzura (II). Luceafărul, nr. 43, 1998, p. 16.
România literară, 31, nr. 39, 1998, p. 14-15.
CANTACUZINO, ION MIHAI
BÁGYONI SZABÓ, ISTVÁN
638. Baciu, Angela. În exclusivitate pentru revista Antares
631. Keszeg, Vilmos. A lovak és az emberek. [Bágyoni Szabó interviu cu Excelenţa Sa, Prinţul Ion Mihai Cantacuzino.
István, A lovak estére hazaérnek, Budapest : Kráter Műhely Lozinca familiei mele: "Necazul te învaţă...". Antares, nr. 6,
Egyesület, 1995]. Helikon, 9, nr. 3, 1998, p. 15-16. 1998, p. 3.

BÁLINT, TIBOR CANTEMIR, DIMITRIE

632. Palkó, Mária. Bábel toronyháza. [Bálint Tibor, Bábel 639. Curticăpeanu, Doina. Paradigma latină. [Dragoş
toronyháza, Kolozsvár : Polis Kiadó, 1996]. Helikon, 9, nr. Moldovanu, Dimitrie Cantemir. Între Orient şi Occident,
7, 1998, p. 16-17. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997].
Familia, 34, nr. 1, 1998, p. 22-24.
CABEL, NICOLAE
640. Gabor, Gabriela. Dimitrie Cantemir despre confesiunea
633. Căliman, Călin. Monografii cinematografice (IV). [Nicolae "celuilalt". Caiete critice, nr. 5-7 [pe copertă 1-4], 1997 [pe
Cabel, Victor Iliu, Bucureşti : Meridiane, 1997]. copertă 1998], p. 142-143.

74 75
641. Mihăilescu, Gabriel. Imaginea barocă a "Lumii pe dos" în Gheorghe Stratan, Galileu! O, Galileu!; Bucureşti : Logos,
Istoria ieroglifică. [Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică, 1997; Pavel Şuşară, Urmuz : (E vremea rozelor ce mor),
Bucureşti : Minerva, 1983]. Analele Universităţii Bucureşti, Bucureşti : Crater, 1998; Cornel Regman, Reflexii şi reflexe
47, nr. 1, 1998, p. 63-68. : aforisme vesele şi triste, Bucureşti : Jurnalul Literar,
1997]. Dilema, 6, nr. 268, 1998, p. 13.
642. Popovici, Vasile. Călătorii (ca şi) gratuite în cultura română.
[Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică, Bucureşti : Minerva, CARAGIALE, ION LUCA
1997; I. L. Caragiale, Momente : momente, schiţe, amintiri,
Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1997; Paul Zarifopol, 649. Adamek, Diana. Caragiale. [V. Fanache, Caragiale, Cluj-
Încercări de precizie literară, Timişoara : Amarcord, 1998; Napoca : Dacia, 1997]. Familia, 34, nr. 10, 1998, p. 34-37.
E. Lovinescu, Istoria civilizatiei române moderne, Bucureşti
: Minerva, 1997]. Orizont, 10, nr. 5, 1998, p. 4. 650. Anghelescu, Mircea. Bibliografia Caragiale. [Bibliografia I.
L. Caragiale în periodice : (1852-1912), vol. 1, Bucureşti :
643. Râpă, Dan. Année Internationale UNESCO - Dimitrie Grai şi Suflet - Cultura Naţională, 1997]. Luceafărul, nr. 2,
Cantemir. Antares, nr. 6, 1998, p. 10. 1998, p. 17.

644. Savitescu, Ionel. Fortuna labilis. [Dimitrie Cantemir, Scurta 651. Bărbulescu, Simion. Caragiale la Buzău. Luceafărul, nr. 6,
povestire despre stârpirea familiilor lui Brâncoveanu şi a 1998, p. 17.
Cantacuzinilor, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi
comentarii de Paul Cernovodeanu Bucureşti : Minerva, 652. Buciu, Marian Victor. Noi faţă cu realitatea şi I. L.
1995]. Convorbiri literare, 131, nr. 3, 1998, p. 17. Caragiale. Contemporanul - ideea europeană, nr. 11, 1998,
p. 9.
645. Ţarălungă, Ecaterina. D. Cantemir - Conştiinţa unităţii
tuturor românilor în veacul al XVII-lea. Tibiscus, 9, nr. 12, 653. Burlacu, Doru. Caragiale, "alesul nostru". Steaua, 49, nr. 2-
1998, p. 5. 3, 1998, p. 6-7.

646. Ungureanu, Cornel. Strategiile seducţiei. [Adriana Babeţi, 654. Cazimir, Ştefan. Duhul lui Caragiale. [Ştefan Cazimir, I. L.
Bătăliile pierdute : Dimitrie Cantemir : strategii de lectură, Caragiale faţă cu kitscul, Bucureşti : Cartea Românească,
Timişoara : Amarcord, 1998]. Orizont, 10, nr. 7, 1998, p. 2. 1988; Alexandru Condeescu, Planeta Moft : o utopie critică
despre rolul celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte
CAP-BUN, MARINA Sisoe!) în opera lui I. L. Caragiale, Bucureşti : Cartea
Românească, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 432,
647. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Marina Cap- 1998, p. 12.
Bun, Oglinda din oglindă : studiu despre opera lui I. L.
Caragiale, Constanţa : Pontica, 1998]. România literară, 655. Cazimir, Ştefan. O dispută liber-schimbistă: Ion Ghica şi I.
31, nr. 49, 1998, p. 4. L. Caragiale. Adevărul literar şi artistic, 6, nr.402,1998,p. 5.

CARAGEA, CECILIA 656. Craia, Sultana. Un episod din viaţa lui Caragiale. [Nicolae
Peneş, I. L. Caragiale comersant la Buzău, Bucureşti,
648. Pruteanu, George. Note de lectură (2). [Cecilia Caragea, 1997]. Universul cărţii, 8, nr. 7, 1998, p. 6.
Istoria aranjării părului, Timişoara : Uroboros, 1997;

76 77
657. Cubleşan, Constantin. Actualitatea lui I. L. Caragiale. [Ion 1998, p. 46-47.
Vartic, I. L. Caragiale şi momentele sale exemplare. Studiu
introductiv. În : I. L. Caragiale, Momente, Cluj-Napoca : 667. Ghiţoi, Adriana. Moftul ca planetă sau planeta ca moft...
Biblioteca Apostrof, 1997. Colecţia : Cărţi fundamentale ale [Alexandru Condeescu, Planeta Moft : o utopie critică
culturii române]. Steaua, 49, nr. 7-8, 1998, p. 39-40. despre rolul celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte
Sisoe!) în opera lui I. L. Caragiale, Bucureşti : Cartea
658. Cubleşan, Constantin. Boris Crăciun, Caragiale şi copiii. Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 19, 1998, p. 4.
[Iaşi : Porţile Orientului, 1996]. Steaua, 49, nr. 7-8, 1998, p.
43-44. 668. Ilin, Stancu. I. L. Caragiale şi Revoluţia de la '48. Jurnalul
literar, 9, nr. 11-12, 1998, p. 3.
659. Cubleşan, Constantin. Corneliu Ştefan, O scrisoare pierdută
şi evenimentul zilei. [Galaţi : Porto-Franco, 1998]. Steaua, 669. Ionescu, Eugen. Caragiale actual şi universal. Jurnalul
49, nr. 7-8, 1998, p. 40-41. literar, 9, nr. 13-14, 1998, p. 6.

660. Cubleşan, Constantin. I. L. Caragiale, Momente. [Prefaţa, 670. Jucan, Graţian. Coşbuc şi Ion Luca Caragiale. Steaua, 49,
comentarii şi referinţe critice de Ion Rotaru. Bucureşti : nr. 10, 1998, p. 26-28.
Prometeu, 1996. Colecţia pentru elevi]. Steaua, 49, nr. 7-8,
1998, p. 42-43. 671. Livescu, Cristian. Incursiune pe Planeta Moft. [Alexandru
Condeescu, Planeta Moft : o utopie critică despre rolul
661. Cubleşan, Constantin. Marian Victor Buciu, Ontoretorica celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte Sisoe!) în
lui I. L. Caragiale. [Craiova : Sitech, 1997]. Steaua, 49, nr. opera lui I. L. Caragiale, Bucureşti : Cartea Românească,
7-8, 1998, p. 41-42 . 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 2, 1998, p. 17.

662. Dimisianu, Gabriel. Cărţi despre Caragiale. [Alexandru 672. Mantu, Mariana. Textul şi contextul. Convorbiri literare,
Condeescu, Planeta Moft : o utopie critică despre rolul 131, nr. 4, 1998, p. 2.
celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte Sisoe!) în
opera lui I. L. Caragiale, Bucureşti : Cartea Românească, 673. Mărcean, Laura. Imaginea sărbătorii în teatrul lui Caragiale.
1997; Ieronim Tătaru, Itinerar caragialian, Bucureşti : [Ion Luca Caragiale, O noapte furtunoasă; D-ale
Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. România literară, carnavalului; O scrisoare pierdută]. Tribuna, 10, nr. 2-3,
31, nr. 18, 1998, p. 4. 1998, p. 5.

663. Fanache, V. Enigmaticul Caragiale. Steaua, 49, nr. 2-3, 674. Ornea, Z. Actualitatea lui Caragiale. [I. L. Caragiale,
1998, p. 4-5. Momente : momente, schiţe, amintiri, Cluj-Napoca :
Biblioteca Apostrof, 1997]. România literară, 31, nr. 40,
664. Gencărău, Ştefan. Ironia ca destructurare simbolică a fiinţei. 1998, p. 9.
Steaua, 49, nr. 7-8, 1998, p. 44-45 .
675. Popescu, Florentin. Carnavalesc şi ironie la Caragiale.
665. Gencărău, Ştefan. Oralitatea ca "stat de vorbă". Steaua, 49, [Alexandru Condeescu, Planeta Moft : o utopie critică
nr. 2-3, 1998, p. 5-6. despre rolul celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte
Sisoe!) în opera lui I. L. Caragiale, Bucureşti : Cartea
666. Gencărău, Ştefan. Recurenţa simbolicului. Steaua, 49, nr. 9, Românească, 1997]. Antares, nr. 5, 1998, p. 2.

78 79
676. Popovici, Vasile. Călătorii (ca şi) gratuite în cultura română. Ivan Turbincă]. România literară, 31, nr. 2, 1998, p. 12-13.
[Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică, Bucureşti : Minerva,
1997; I. L. Caragiale, Momente : momente, schiţe, amintiri, 687. Vartic, Ion. Sărmanul Dionis, Ivan Turbincă şi Lefter
Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1997; Paul Zarifopol, Popescu faţă cu transcendenţa (II). [Mihai Eminescu,
Încercări de precizie literară, Timişoara : Amarcord, 1998; Sărmanul Dionis, I. L. Caragiale, Momente, Ion Creangă,
E. Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, Bucureşti Ivan Turbincă]. România literară, 31, nr. 3, 1998, p. 14, 18.
: Minerva, 1997]. Orizont, 10, nr. 5, 1998, p. 4.
688. Vârgolici, Teodor. Caragiale şi Vianu la Institutul
677. Rusu, Anca-Maria. Antecedente româneşti ale teatrului "Călinescu". [Bibliografia I. L. Caragiale în periodice :
absurdului. Dacia literară, 9, nr. 29, 1998, p. 29-31. (1852-1912), vol. 1, Mioara Apolzan, Marin Bucur,
Georgeta Ene; coordonare: Marin Bucur, Bucureşti : Grai şi
678. Spiridon, Cassian Maria. Amintirile unui secund. [Ioan Suflet - Cultura Naţională, 1997]. Adevărul literar şi
Slavici, Amintiri : Eminescu, Creangă, Caragiale, Coşbuc, artistic, 6, nr. 407, 1998, p. 5.
Maiorescu, Bucureşti : Viitorul Românesc, 1998].
Convorbiri literare, 131, nr. 6, 1998, p. 1. 689. Budău, Eugen. Caragiale şi lumea lui. În: I. L. Caragiale.
Schiţe, momente. [Note istorico-literare, bibliografie, repere
679. Stanomir, Ioan. Cei doi Caragiale. [I. L. Caragiale, Momente biografice, notă introductivă, îndreptar metodic, referinţe
: momente, schiţe, amintiri, Cluj-Napoca : Biblioteca critice de Eugen Budău]. Iaşi : Institutul european, 1998, p.
Apostrof, 1997]. Luceafărul, nr. 9, 1998, p. 5. 17-28.

680. Tătaru, Ieronim. I. L. Caragiale şi Emil Cioran. Limbă şi 690. -. În: Marina Cap-Bun. Oglinda din oglindă : studiu despre
literatură, 43, nr. 1, 1998, p. 50-57. opera lui I. L. Caragiale. Constanţa : Pontica, 1998, p. 7-
223.
681. Ulmu, Bogdan. Caragiale: Numele "conspirative". Dacia
literară, 9, nr. 29, 1998, p. 28-29. 691. Condeescu, Alexandru. I. L. Caragiale faţă cu justiţia. În:
Procesul Caragiale-Caion. [Cuvânt înainte de Alexandru
682. Ulmu, Bogdan. Caragiale : personajul şi personajele. Condeescu]. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 1998,
Steaua, 49, nr. 7-8, 1998, p. 38-39. p. 5-9.

683. Ulmu, Bogdan. Contagiosul Caragiale. România literară, 692. Ene, Ileana. I. L. Caragiale. În: Ileana Ene. Farmecul discret
31, nr. 10, 1998, p. 12-13. al manuscriselor: scriitori români în Arhiva Muzeului
Literaturii Române. Vol. 1. Bucureşti : Editura Muzeului
684. Ulmu, Bogdan. Din nou, Caraiale. Prezenţa absentului. Literaturii Române, 1998, p. 104-114.
Dacia literară, 9, nr. 28, 1998, p. 31-32.
693. -. Procesul Caragiale-Caion. [Cuvânt înainte de Alexandru
685. Ulmu, Bogdan. Tipătescu. Convorbiri literare, 131, nr. 6, Condeescu]. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 1998,
1998, p. 19. p. 11-191.

686. Vartic, Ion. Sărmanul Dionis, Ivan Turbincă şi Lefter 694. -. Referinţe critice. În: I. L. Caragiale. Momente. [Prefaţă,
Popescu faţă cu transcendenţa (I). [Mihai Eminescu, comentarii şi referinţe critice de Ion Rotaru]. Bucureşti :
Sărmanul Dionis, I. L. Caragiale, Momente, Ion Creangă, Prometeu, 1998, p. 204-207.

80 81
695. Regman, Cornel. Caragiale: pamfletar şi parodist. În: Cornel Mateiu I. Caragiale. Craii de Curtea-Veche. [Texte alese,
Regman. Întâlniri cu clasicii. Bucureşti : Editura Eminescu, schiţă biografică, notă introductivă, referinţe bibliografice,
1998, p. 139-148. documentar, aprecieri critice, îndreptar analitic, index
terminologic de Lidia Bodea]. Iaşi : Institutul European,
696. Rotaru, Ion. "Schiţele" şi "momentele" lui I. L. Caragiale. 1998, p. 11-16.
În: I. L. Caragiale. Momente. [Prefaţă, comentarii şi
referinţe critice de Ion Rotaru]. Bucureşti : Prometeu, 1998, 704. Trandafir, Constantin. Mateiu I. Caragiale: "Craii de Curtea-
p. 5-7. Veche". În: Constantin Trandafir. Permanenţe literare
româneşti. Galaţi : Porto-Franco, 1998, p. 162-192.
697. Trandafir, Constantin. Caragiale în vremea lui şi în vremea
noastră. În: Constantin Trandafir. Permanenţe literare 705. Vianu, Tudor. Matei Ion Caragiale. În: Tudor Vianu.
româneşti. Galaţi : Porto-Franco, 1998, p. 68-76. Scriitori clasici români. [Antologie, tabel cronologic,
referinţe critice şi bibliografie de Ion Nistor. Prefaţă de Ion
698. Vartic, Ion. I. L. Caragiale şi momentele sale exemplare. În: Biberi]. Bucureşti : Albatros, 1998, p. 323-333.
I. L. Caragiale. Momente : momente, schiţe, amintiri. [Ediţie
şi tudiu introductiv de Ion Vartic. Notă asupra ediţiei de CARAIMAN, IOSIF
Mariana Vartic]. Cluj : Biblioteca Apostrof, 1997, p. V-
LXXXIV. 706. Popescu, Adrian. Un patetism bine temperat. [Iosif
Caraiman, Omul şi pruncul : [versuri], Timişoara :
699. Vartic, Mariana. Notă asupra ediţiei. În: I. L. Caragiale. Marineasa, 1996]. Vatra, 27, nr. 3, 1998, p. 35-36.
Momente : momente, schiţe, amintiri. [Ediţie şi studiu
introductiv de Ion Vartic. Notă asupra ediţiei de Mariana CARAION, ION
Vartic]. Cluj : Biblioteca Apostrof, 1997, p. LXXXV-XCIII.
707. George, Alexandru. Duelul cu toată lumea. Luceafărul, nr.
700. Vianu, Tudor. Caragiale în literatura lumii. În: Tudor Vianu. 15, 1998, p. 7.
Scriitori clasici români. [Antologie, tabel cronologic,
referinţe critice şi bibliografie de Ion Nistor. Prefaţă de Ion 708. George, Alexandru. Duelul cu toată lumea (II). Luceafărul,
Biberi]. Bucureşti : Albatros, 1998, p. 165-172. nr. 16, 1998, p. 7.

CARAGIALE, MATEIU ION 709. Glodeanu, Gheorghe. Cuvintele în exil despre tristeţea
cărţilor. [Ion Caraion, Tristeţe şi cărţi, Bucureşti : Editura
701. Ailenei, Sergiu. Cuvîntul ca personaj. [Mateiu I. Caragiale, Fundaţiei Culturale Române, 1995]. Poesis, nr. 7-8, 1998,
Craii de Curtea-Veche]. Convorbiri literare, 131, nr. 3, p. 8, 17.
1998, p. 21.
710. Izverna, Pan. Ion Caraion contemporanul nostru. Antares,
702. Perdigao, Daniel. "Craii de Curtea-Veche". Un prototip nr. 5, 1998, p. 8-9.
portughez al lui Pantazi. [Mateiu Caragiale, Craii de
Curtea-Veche]. România literară, 31, nr. 47, 1998, p. 12- 711. Manu, Emil. Ion Caraion - inedit. România literară, 31, nr.
15. 22, 1998, p. 7.

703. Bodea, Lidia. O apariţie singulară. Studiu introductiv. În: 712. Măluţ, Mircea. Ecuaţiile suferinţei. Steaua, 49, nr. 2-3,

82 83
1998, p. 17. Caranica, Nicolae Stroescu-Stînişoară, Gheorghe Grigurcu].
Jurnalul literar, 9, nr. 13-14, 1998, p. 1, 16.
CARAMAN, PETRU
722. Grigurcu, Gheorghe. Pagini de Nicu Caranica. [Nicu
713. Datcu, Iordan. Centenar nedreptăţitul Petru Caraman. Caranica, Un Esculap al sufletului românesc, Bucureşti :
Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 38. Jurnalul Literar, 1997]. România literară, 31, nr. 33, 1998,
p. 5.
714. Datcu, Iordan. Centenar Petru Caraman. România literară,
31, nr. 51-52, 1998, p. 18. 723. Regman, Cornel. Anul 1940 sau poemul mitopic. [Nicu
Caranica, Anul 1940, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997].
CARAMAN, ŞTEFAN Jurnalul literar, 9, nr. 19-20, 1998, p. 3.

715. C. C. Ştefan Caraman : "Îmi doresc să ajung un gen "gen de CAREJA, ŞTEFAN
autor"...". [Interviu]. Convorbiri literare, 131, nr. 10, 1998,
p. 42. 724. Grigurcu, Gheorghe. Neconsimţiri. [Ştefan Careja,
Bulevardul Şarpe, Constanţa : Ex Ponto, 1998; Zeno
716. Ivăncescu, Ruxandra. Moartea vine prin telecomandă. Ghiţulescu, Izbăvitoarea povară, Bucureşti : Niculescu,
[Ştefan Caraman, Zapp... : 5 texte pentru teatru, Constanţa : 1998; Elvira Iliescu]. România literară, 31, nr. 48, 1998, p.
Ex Ponto, 1997]. Vatra, 27, nr. 7, 1998, p. 40. 5.

717. Ologu, Alina. Lecţie despre cum să mori puţin. [Ştefan 725. Lazăr, Florin. Ştefan Careja, Bulevardul Şarpe. [Constanţa :
Caraman, Sâmbăta după-amiază la ţară : (proză scurtă), Ex Ponto, 1998]. Steaua, 49, nr. 7-8, 1998, p. 115.
Bucureşti : Allfa, 1998]. Tomis, 3, nr. 12, 1998, p. 6.
726. Roşioru, Ion. Bulevardul Şarpe de Ştefan Careja. [Constanţa
718. Sălcudeanu, Nicoleta. Smoke on the Water (remix). [Ştefan : Ex Ponto, 1998]. Tomis, 3, nr. 5, 1998, p. 5, 14.
Caraman, Suflet de rocker, Arad : Mirador, 1996]. Vatra,
27, nr. 7, 1998, p. 38-39. 727. Rotund, Nicolae. Bulevardul Şarpe de Ştefan Careja.
[Constanţa : Ex Ponto, 1998]. Tomis, 3, nr. 5, 1998, p. 5.
719. Stănescu, Saviana. Cartea de teatru. Gheara prozatorului.
[Ştefan Caraman, Zapp... : 5 texte pentru teatru, Constanţa : CARIANOPOL, VIRGIL
Ex Ponto, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 408,
1998, p. 7. 728. Diaconu, Mircea A. Poeţi din veac. [Nichifor Crainic, Ţara
de peste veac : 1916-1944 : poezii antume, Bucureşti :
720. Ungureanu, Dumitru. Faţă-n faţă. Suflet de joker. Vatra, 27, Editura Eminescu, 1997; Virgil Carianopol, Scrisori către
nr. 7, 1998, p. 36-37. plante, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Convorbiri
literare, 131, nr. 6, 1998, p. 23, 37.
CARANICA, NICU
729. Manu, Emil. Virgil Carianopol sau elegia stenică. Adevărul
721. Corbea, Ileana. Ancheta "J. L." : Există cu adevărat o literar şi artistic, 6, nr. 411, 1998, p. 4.
literatură a exilului? Care ar fi caracteristicile ei? [Opinii de
: Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Pavel Chihaia, Nicu 730. -. În: Dumitru Botar. Virgil Carianopol (1908-1984).

84 85
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, p. 11- CAZAN, ONU
251.
738. Dram, Constantin. Pluralitatea registrelor. [Onu Cazan, Nu
CARNICIU, STELIAN trebuia s-o sărut pe Iulia : proză scurtă, Galaţi : Porto-
Franco, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 1, 1998, p. 16.
731. Christi, Aura. Între definiţie şi sfârtecare. Contemporanul -
ideea europeană, nr. 9, 1998, p. 7. 739. Morar, Ovidiu. Onu Cazan şi viaţa ca vis. [Onu Cazan, Nu
trebuia să o sărut pe Iulia : proză scurtă, Galaţi : Porto-
CARP, PETRE P. Franco, 1997]. Bucovina literară, 8, nr. 9, 1998, p. 9-10.

732. Papuc, Liviu. Petre P. Carp (I). Convorbiri literare, 131, nr. 740. Mureşan, Rodica. Existenţa fragmentară, naraţiune ca
6, 1998, p. 2. fragment sau despre destructurare. [Onu Cazan, Nu trebuia
să o sărut pe Iulia : proză scurtă, Galaţi : Porto-Franco,
CASSIAN, NINA 1997]. Luceafărul, nr. 17, 1998, p. 10.

733. Grigurcu, Gheorghe. "Coşmarul" Ninei Cassian. [Nina CAZIMIR, ŞTEFAN


Cassian, Desfacerea lumii : 1984-1996, Bucureşti : Editura
Fundaţiei Culturale Române, 1997]. România literară, 31, 741. Cazimir, Ştefan. Duhul lui Caragiale. [Ştefan Cazimir, I. L.
nr. 11, 1998, p. 5. Caragiale faţă cu kitscul, Bucureşti : Cartea Românească,
1988; Alexandru Condeescu, Planeta Moft : o utopie critică
734. Pleşea, Gabriel. Nina Cassian : "Negările nu mă despre rolul celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte
desfiinţează". Luceafărul, nr. 38, 1998, p. 13. Sisoe!) în opera lui I. L. Caragiale, Bucureşti : Cartea
Românească, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 432,
CATANOY, NICHOLAS 1998, p. 12.

735. Cristofor, Ion. Întoarcerea fiului rătăcitor. [Nicholas 742. Dimisianu, Gabriel. Detectivismul critic. [Ştefan Cazimir,
Catanoy, Debuturi netimbrate, Cluj-Napoca : Mesagerul, De ce, nene Iancule?, Bucureşti : Carro, 1998]. România
1997]. Tribuna, 10, nr. 11-13, 1998, p. 4. literară, 31, nr. 36, 1998, p. 4.

736. Zanca, Andrei. Cu poetul Nicholas Catanoy. [Interviu cu 743. Murgeanu, Ion. Oferta de lectură. Studii şi eseuri. [Ştefan
Nicholas Catanoy]. Vatra, 27, nr. 7, 1998, p. 45-47. Cazimir, De ce, nene Iancule?, Bucureşti : Carro, 1998].
Curierul Românesc, 10, nr. 10, 1998, p. 8.
CAZABAN, THEODOR
CĂBUŢI, HORIA ALEXANDRU
737. Florescu, Nicolae. Theodor Cazaban şi "aşteptarea"
prelungită. În: Nicolae Florescu. Întoarcerea proscrişilor. 744. Din, Roxana. Cronica literară. Horia Alexandru Căbuţi,
Reevaluări critice ale literaturii exilului. Bucureşti : Încăperea diacului. [Oradea : Biblioteca Revistei Familia,
Jurnalul literar, 1998, p. 193-197. 1997]. Echinox, nr. 1-2-3, 1998, p. 9-10.

745. Mocuţa, Gheorghe. Dintr-un unghi de vedere strict


subiectiv. [Horia Al. Căbuţi, Încăperea diacului, Oradea :

86 87
Biblioteca Revistei Familia, 1997]. Tomis, 3, nr. 2, 1998, p. 1997]. Vatra, 27, nr. 6, 1998, p. 49-50.
2-3.
CĂLINESCU, ALEXANDRU
CĂLIMAN, CĂLIN
753. Adam, Sergiu. Al. Călinescu : "La noi sînt în suferinţă atît
746. Bărbulescu, Simion. Un secret deconspirat. [Călin Căliman, memoria colectivă cît şi cea individuală". [Interviu cu Al.
Secretul lui Saizescu sau Un surâs în plină iarnă]. Călinescu]. Ateneu, 35, nr. 5, 1998, p. 3.
Luceafărul, nr. 43, 1998, p. 4.
754. Coroiu, Constantin. Întoarcerea fiului risipitor. [Alexandru
747. Mihăilescu, Magda. Filmul din cărţile noastre. [Adina Călinescu, Interstiţii, Iaşi : Polirom, 1998]. Adevărul literar
Darian, Întâlniri seducătoare; Călin Căliman, secretul lui şi artistic, 6, nr. 448, 1998, p. 5.
Saizescu sau Un surâs în plină iarnă; Călin Căliman, Ion
Bostan; Nicolae Cabel, Victor Iliu]. Adevărul literar şi CĂLINESCU, GEORGE
artistic, 6, nr. 416, 1998, p. 16.
755. Ciopraga, Constantin. G. Călinescu şi "Jurnalul literar".
CĂLIMAN, ION Dacia literară, 9, nr. 29, 1998, p. 3-5.

748. Bologa, Maria. Împăştierea formei. În: Ion Căliman. 756. Muntean, Corina. George Călinescu - spirit baroc. Tomis, 3,
Mesteacănul de ziuă. Lugoj : Dacia Europa Nova, 1998, p. nr. 3, 1998, p. 4.
3-6.
757. Ornea, Z. Ediţia critică G. Călinescu. [G. Călinescu, Opere,
CĂLIMAN, NICOLAE vol. 2 : Enigma Otiliei, Bucureşti : Minerva, 1998].
România literară, 31, nr. 37, 1998, p. 9.
749. Găvruş, Radu. Gîndul din trecut pentru cei de astăzi. În:
Nicolae Căliman. Ne cheamă pământul. Memorii, articole. 758. Ornea, Z. Luminiţe în întuneric. [Pavel Ţugui, Amurgul
Bucureşti : Publimpress, 1998, p. 5-8. demiurgilor : Arghezi, Blaga, Călinescu : dosare literare,
Bucureşti : Floarea Darurilor,1998]. România literară, 31,
CĂLIN, ALEX. AMALIA nr. 28, 1998, p. 9.

750. Munteanu, Cornel. Cartea de poezie. Alex. Amalia Călin, 759. Pârvulescu, Ioana. Blecher - 60 de ani de la moarte. În
Ne an. [Timişoara : Ando-Tours, 1997]. Poesis, nr. 1-2, imediata lui singurătate... [Mihail Blecher, Tudor Arghezi,
1998, p. 19. G. Călinescu, Mihail Sebastian, Geo Bogza]. România
literară, 31, nr. 20, 1998, p. 7.
CĂLIN, VERA
760. Pârvulescu, Ioana. A treia posibilitate. [George Călinescu,
751. Dimisianu, Gabriel. Prizoniera din L.A. [Vera Călin, Tîrziu : Enigma Otiliei]. România literară, 31, nr. 42, 1998, p. 7.
însemnări californiene : 1986-1996, Bucureşti : Univers,
1997]. România literară, 31, nr. 17, 1998, p. 4. 761. Ruja, Alexandru. Clasic şi modern. [George Călinescu,
Opere. Vol. 2: Enigma Otiliei, Bucureşti : Minerva, 1998].
752. Guran, Letiţia. Acasă. Tîrziu. [Vera Călin, Tîrziu : Orizont, 10, nr. 11, 1998, p. 6.
însemnări californiene : 1986-1996, Bucureşti : Univers,

88 89
762. Vârgolici, Teodor. Amurgul demiurgilor. [Pavel Ţugui, 771. Călinescu, Matei. O notă despre Cioran şi Zacharias Lichter.
Amurgul demiurgilor : Arghezi, Blaga, Călinescu : (dosare [Matei Călinescu, Viaţa şi opiniile lui Zacharias Lichter,
literare), Bucureşti : Floarea Darurilor, 1998]. Adevărul ediţia a 3-a, Iaşi : Polirom, 1995]. România literară, 31, nr.
literar şi artistic, 6, nr. 408, 1998, p. 5. 33, 1998, p. 3.

763. Vârgolici, Teodor. "Enigma Otiliei" în ediţie critică. 772. Gherman, Ligia. Focus Virgil Nemoianu, O teorie a
[George Călinescu, Enigma Otiliei, ediţie critică de Nicolae secundarului. [Bucureşti : Univers, 1994]. Echinox, nr. 4-5-
Mecu, Bucureşti : Minerva, 1998]. Adevărul literar şi 6, 1998, p. 5.
artistic, 6, nr. 425, 1998, p. 5.
773. Ieronim, Ioana. Identităţile noastre. [Interviu cu Matei
764. Chifor, Valentin. George Călinescu (1899-1964). În: Călinescu]. 22, 9, nr. 24, 1998, p. 12-13.
Valentin Chifor. Literatura română interbelică. Oradea :
Editura Universităţii, 1998, p. 349-382. 774. Lazăr, Laura. Focus Matei Călinescu, Cinci feţe ale
modernităţii. [Bucureşti : Univers, 1995]. Echinox, nr. 4-5-
765. Ene, Ileana. G. Călinescu. În: Ileana Ene. Farmecul discret 6, 1998, p. 4.
al manuscriselor: scriitori români în Arhiva Muzeului
Literaturii Române . Vol. 1. Bucureşti : Editura Muzeului 775. Noje, Anca. Focus Matei Călinescu, Cinci feţe ale
Literaturii Române, 1998, p. 272-281. modernităţii. [Bucureşti : Univers, 1995]. Echinox, nr. 4-5-
6, 1998, p. 4.
766. Tomuş, Mircea. Jim şi Vera : o poveste eternă într-un timp
ultramodern. În: G. Călinescu. Cartea nunţii. [Prefaţă de 776. Stanca, Mara. Focus Virgil Nemoianu, O teorie a
Mircea Tomuş]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, p. I- secundarului. [Bucureşti : Univers, 1994]. Echinox, nr. 4-5-
XVIII. 6, 1998, p. 5.

767. Tomuş, Mircea. Prefaţă. În: George Călinescu. Bietul CĂLUGĂRU, GEO
Ioanide. [Cu o prefaţă de Mircea Tomuş]. Bucureşti : 100+1
Gramar, 1998, p. I- XVI. 777. Opriş, Tudor. Gând de întâmpinare. În: Geo Călugăru;
Marius Rădulescu; Ioan Tecşa. 13. [Prefaţă şi traducere în
768. Trandafir, Constantin. G. Călinescu, polemistul. În: limba franceză : Tudor Opriş]. [s. l.] : Editura Asociaţiei
Constantin Trandafir. Permanenţe literare româneşti. Cultural-Ştiinţifice a Românilor de Pretutindeni,1998,p. 6-8.
Galaţi : Porto-Franco, 1998, p. 193-200.
CĂLUGĂRU, ION
CĂLINESCU, MATEI
778. Ştefănescu, Cornelia. În necontenit conflict. Jurnalul literar,
769. Barbă, Amalia. Focus Matei Călinescu, Cinci feţe ale 9, nr. 17-18, 1998, p. 11.
modernităţii. [Bucureşti : Univers, 1995]. Echinox, nr. 4-5-
6, 1998, p. 4. CĂPRARIU, ALEXANDRU

770. Burlea, Suzana. Focus Virgil Nemoianu, O teorie a 779. Cacoveanu, Viorel. Umorul şi delicateţea lui Al. Căprariu.
secundarului. [Bucureşti : Univers, 1994]. Echinox, nr. 4-5- Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 44.
6, 1998, p. 5.

90 91
780. Popescu, Adrian. Al. Căprariu, o absenţă prezentă. Steaua, CÂNDROVEANU, HRISTU
49, nr. 2-3, 1998, p. 16.
790. Muthu, Mircea. Literatura sudului (III). [Teohar Mihadaş,
CĂRMĂZAN, IOAN Hristu Cândroveanu]. Jurnalul literar, 9, nr. 5-6, 1998, p. 4.

781. -. Am mai citit... [Ioan Cărmăzan, Mica ţiganiadă : CÂRDEI, PETRU


povestiri, Reşiţa : Timpul, 1998]. Orizont, 10, nr. 12, 1998,
p. 2. 791. Cârdei, Zenovia. Note biografice. În: Petru Cârdei. Mişcat
de forţa vieţii. [Ediţie îngrijită, îmbunătăţită şi prefaţată de
CĂRTĂRESCU, MIRCEA Constantin Moisa]. Bucureşti : Stephanus, 1998, p. 8-10.

782. Băicuş, Iulian. Corpuri şi litere. [Mircea Cărtărescu, Orbitor 792. Moisa, Constantin. Precuvântare. În: Petru Cârdei. Mişcat
; Simona Popescu, Exuvii]. România literară, 31, nr. 27, de forţa vieţii. [Ediţie îngrijită, îmbunătăţită şi prefaţată de
1998, p. 12-13. Constantin Moisa]. Bucureşti : Stephanus, 1998, p. 5-7.

783. Benţea, Mircea. Însemnări la un roman-monadă. [Mircea CÂRDU, ION


Cărtărescu, Orbitor. Aripa stângă, Bucureşti : Humanitas,
1996]. Familia, 34, nr. 2, 1998, p. 16-20. 793. Cubleşan, Victor. Ion Cârdu, Cutia Pandorei. [Timişoara :
Mirton, 1997]. Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 69.
784. Bran, Raluca. Dinspre şi dincolo de Orbitor. Echinox, nr.
10-11-12, 1998, p. 31. CÂRLOVA, VASILE

785. Corbu, Daniel. Mircea Cărtărescu sau postmodernismul cu 794. Simion, Eugen. Vasile Cârlova. "Valea tristă" şi sentimentul
orice preţ. Convorbiri literare, 131, nr. 10, 1998, p. 13. securităţii. În: Eugen Simion. Dimineaţa poeţilor. Eseu
despre începuturile poeziei române. [Postfaţă de Valeriu
786. Ivăncescu, Ruxandra. Voo Doo language fără Rolling Cristea. Ediţia a III-a]. Bucureşti : Univers Enciclopedic,
Stones. [Mircea Cărtărescu, Orbitor. Aripa stângă, 1998, p. 45-50.
Bucureşti : Humanitas, 1996]. Vatra, 27, nr. 4, 1998, p. 48-
49. CÂRLUGEA, ZENOVIE

787. Pintescu, Al. Mircea Cărtărescu şi/sau bufonada tragică. 795. Ţene, Al. Florin. Panoramic editorial. O frumuseţe prolixă.
[Mircea Cărtărescu, Levantul, Bucureşti : Humanitas, 1998; [Zenovie Cârlugea, Foişor în Heliopolis, Târgu Jiu : Editura
Dublu CD : antologie de poezie, Bucureşti : Humanitas, Fundaţiei "Constantin Brâncuşi", 1997]. Convorbiri literare,
1998]. Poesis, nr. 9-10, 1998, p. 5. 131, nr. 10, 1998, p. 40.

788. Popescu, Adrian. Antologie Mircea Cărtărescu. [Mircea CÂRNECI, MAGDA


Cărtărescu, Dublu CD, Bucureşti : Humanitas, 1998].
Steaua, 49, nr. 10, 1998, p. 31. 796. -. "Psalmii" Magdei Cârneci. [Magda Cârneci, Psaume,
Editions Autres Temps, 1997]. Poesis, nr. 3-4, 1998, p. 3.
789. Stanca, Mara. Trei romane despre copilărie. Mircea
Cărtărescu, Orbitor. Echinox, nr. 7-8-9, 1998, p. 34.

92 93
CÂRNECI, RADU atlas central-european, Iaşi : Polirom, 1998]. România
literară, 31, nr. 42, 1998, p. 9.
797. Adam, Sergiu. Radu Cârneci - 70. Interviu : "... Prefer să fiu
fericit prin bogăţia faptei mele spirituale...". Ateneu, 35, nr. 808. Schenk, Christian W. Poeme de Paul Celan (1920-1970).
2, 1998, p. 3. Poesis, nr. 1-2, 1998, p. 32.

798. Rău, Aurel. Radu Cârneci în doi timpi. Steaua, 49, nr. 2-3, 809. Severin, Constantin. "Poetul bucovinean Paul Celan ar fi
1998, p. 8. meritat premiul Nobel". [Interviu cu Gabriela Melinescu,
poet, prozator, eseist]. Poesis, nr. 3-4, 1998, p. 6.
799. Sorescu, Roxana. Radu Cârneci - un poet al sensibilităţii
moderne. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 405, 1998, p. 5. 810. Spiridon, Cassian Maria. Paul Celan şi a treia Europă.
[Andrei Corbea-Hoisie, Paul Celan şi "meridianul" său :
800. Sorianu, Vlad. Un om "încăpător de soare". Ateneu, 35, nr. repere vechi şi noi pe un atlas central-european, Iaşi :
2, 1998, p. 9. Polirom, 1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 10, 1998, p. 1.

801. Stănescu, Cornelia. Radu Cârneci : "La marginea dinspre 811. Ursachi, Mihai. Poezia fiinţei : de la Hölderlin la Paul
toamnă a verii". Ateneu, 35, nr. 2, 1998, p. 9. Celan. Convorbiri literare, 131, nr. 12, 1998, p. 6-7.

CELAN, PAUL CEPOI, ION

802. Cârneci, Magda. Benjamin Fondane şi Paul Celan. România 812. Popescu, Ion. Ion Cepoi - un cavaler al mesei rotunde. În:
literară, 31, nr. 49, 1998, p. 21. Ion Cepoi. Amurgul cuvintelor: litanii împotriva fricii. [Cu
o postfaţă de Ion Popescu]. Târgu-Jiu : Fundaţia "Constantin
803. Corbea, Andrei. Celan în coliba lui Heidegger. Trei întălniri, Brâncuşi", 1997, p. 66-68.
două poeme şi o scrisoare. România literară, 31, nr. 14,
1998, p. 20-22. CEPOIU, TRAIAN

804. Damian, S. Vinovat e grădinarul. [Andrei Corbea, Paul 813. Bărbulescu, Simion. Între două etape existenţiale. [Traian
Celan]. România literară, 31, nr. 33, 1998, p. 12-14. Cepoiu, Turnul, Ploieşti : Universal Cartfil, 1995;
Anotimpul iluziilor, Cerasu : Scrisul Prahovean, 1996].
805. Gheţ, Monica. Paul Celan şi Modernitatea celei de "a treia Convorbiri literare, 131, nr. 3, 1998, p. 28.
Europe". [Andrei Corbea, Paul Celan şi "meridianul" său :
repere vechi şi noi pe un atlas central-european. Iaşi : CERANU, NINA
Polirom, 1998]. Steaua, 49, nr. 9, 1998, p. 5-6.
814. Ţene, Al. Florin. Panoramic editorial. O diagramă a stării de
806. Murgeanu, Ion. Din cărţile editurii Crater. [Paul Celan, metamorfoză. [Nina Ceranu, Umbra Iscarioteanului,
Poeme, Bucureşti : Crater, 1998]. Curierul Românesc, 10, Timişoara : Eubeea, 1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 11,
nr. 9, 1998, p. 8. 1998, p. 40.

807. Ornea, Z. Paul Celan şi Bucovina natală. [Andrei Corbea,


Paul Celan şi "meridianul" său : repere vechi şi noi pe un

94 95
CERESCU, RADU Sigmund Freud, 1997]. Familia, 34, nr. 11, 1998, p. 26-27.

815. Gheorghiţă, Viorel. O carte de proză secvenţială. [Radu 824. Mocanu, Dana. Între mistică şi vis. [Ruxandra Cesereanu,
Cerescu, Neamurile, Beiuş : Buna Vestire, 1997]. Arca, 9, Purgatorii, Bucureşti : Albatros, 1997]. Vatra, 27, nr. 4,
nr. 10-11-12, 1998, p. 189-191. 1998, p. 58-59.

CERNEŢ, LAURENŢIU 825. Mureşan, Viorel. Biblioteca Poesis. Ruxandra Cesereanu :


"Oceanul Schizoidian". [Ruxandra Cesereanu, Oceanul
816. Grăsoiu, Liviu. Imaginara aventură. [Laurenţiu Cerneţ, Schizoidian : poeme, Timişoara : Marineasa, 1998]. Poesis,
Jocul de-a Robinson, Timişoara : Eubeea, 1997]. nr. 3-4, 1998, p. 32.
Luceafărul, nr. 10, 1998, p. 11.
826. Petruţ, Margareta. Schizoid Ocean. [Ruxandra Cesereanu,
817. Ruja, Alexandru. Jurnal de cărţi. [Laurenţiu Cerneţ, Ludice : Schizoid Ocean, Binghampton : Cluj : Editura Sigmund
[versuri], Turnu Severin : Prier, 1997]. Orizont, 10, nr. 4, Freud, 1997]. Vatra, 27, nr. 6, 1998, p. 57-58.
1998, p. 12.
827. Stanciu, Virgil. Furtuni pe oceanul interior. [Ruxandra
CERNICA, NIADI Cesereanu, Schizoid Ocean, Binghampton : Cluj : Editura
Sigmund Freud, 1997]. România literară,31,nr.2,1998, p.23.
818. Bărbulescu, Simion. Romanul- ca o poveste a omului.
[Niadi Cernica, În timpul fratelui, Braşov : Arania, 1998]. CHICET, ISIDOR
Luceafărul, nr. 25, 1998, p. 10.
828. -. Anchetă Calende : "Opt ani de libertate a cuvântului".
819. Dimitriu, Daniel. Un antiroman. [Niadi Cernica, În timpul Isidor Chicet : "Literatura română nu va mai fi gustată decât
fratelui, Braşov : Arania, 1998]. Ateneu, 35, nr. 8, 1998, p. în condiţii de stabilitate socială şi politică". [Răspuns la
4. ancheta cu tema: Ce înseamnă pentru dvs. libertatea
cuvântului, din ultimii opt ani?]. Calende, nr.1, 1998, p. 17.
820. Morar, Ovidiu. Niadi Cernica - În timpul fratelui. [Braşov :
Arania, 1998]. Bucovina literară, 8, nr. 10-11, 1998, p. 15. CHICHERE, ION

821. Ştefănescu, Alex. Bărbatul din colivie. [Niadi Cernica, În 829. Felecan, Daiana. Tunel de lumină. [Ion Chichere, Oglinda
timpul fratelui, Braşov : Arania, 1998]. România literară, de antracit, Timişoara : Hestia, 1997]. Luceafărul, nr. 26,
31, nr. 35, 1998, p. 6. 1998, p. 10.

CESEREANU, RUXANDRA 830. Haş, Petru M. Jurnal cu Chichere. [Ion Chichere, Podul
spadei, Timişoara : Marineasa]. Arca, 9, nr. 7-8-9, 1998, p.
822. Baghiu, Vasile. Poezia şi livrescul. [Ruxandra Cesereanu, 132-133.
Oceanul Schizoidian : poeme, Timişoara : Marineasa,
1998]. Luceafărul, nr. 27, 1998, p. 11. 831. Leonte, Carmelia. Îndrăzneală şi ambiguitate. Excalibur sau
marea dezamăgire. [Ion Chichere, Podul spadei, Timişoara :
823. Dumitrescu, Alexandra. Schizoid Ocean. [Ruxandra Marineasa, 1998]. Convorbiri literare, 131,nr.10,1998,p. 29.
Cesereanu, Schizoid Ocean, Binghampton : Cluj : Editura

96 97
832. Mocuţa, Gheorghe. Dintr-un unghi de vedere strict Maratonul învinşilor : (addenda la o nuvelă de Kafka),
subiectiv. [Ion Chichere, Abisaliile, Timişoara : Marineasa, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Apostrof, 9, nr. 4,
1997]. Tomis, 3, nr. 2, 1998, p. 2-3. 1998, p. 7.

833. Oprea, Nicolae. Un optzecist întîrziat. [Ion Chichere, 842. Dimisianu, Gabriel. Oameni de încercare. [Gabriel Chifu,
Abisaliile, Timişoara : Marineasa, 1997]. Vatra, 27, nr. 3, Maratonul învinşilor : (addenda la o nuvelă de Kafka) :
1998, p. 31. roman, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. România
literară, 31, nr. 9, 1998, p. 4.
834. Panaite, Nicolae. În mine este ceva mai vechi decît omul.
[Ion Chichere, Abisaliile, Timişoara : Marineasa, 1997]. 843. Ionescu, Al. Th. Un prozator în căutare de formulă. [Gabriel
Convorbiri literare, 131, nr. 2, 1998, p. 2. Chifu, Maratonul învinşilor : (addenda la o nuvelă de
Kafka), Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Vatra, 27,
835. Poenar, Horea. Ion Chichere: Abisaliile. [Timişoara : nr. 4, 1998, p. 50-51.
Marineasa, 1997]. Steaua, 49, nr. 1, 1998, p. 60.
844. Lascu, Ioan. Un roman al supravieţuirii. [Gabriel Chifu,
836. Tolcea, Marcel. I. Q. Prietenul C. [Ion Chichere, Abisaliile, Maratonul învinşilor : (addenda la o nuvelă de Kafka),
Timişoara : Marineasa, 1997]. Orizont, 10, nr. 1, 1998, p. 2. Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Familia, 34, nr. 2,
1998, p. 21-24.
837. Vasile, Geo. Autoizolarea, ultima soluţie a poeziei. [Ion
Chichere, Oglinda de antracit, Timişoara : Hestia, 1997]. 845. Pop, Doru. Romanul ca o extenuantă călătorie. [Gabriel
Luceafărul, nr. 33, 1998, p. 16. Chifu, Maratonul învinşilor, Bucureşti : Cartea
Românească, 1997]. Steaua, 49, nr. 6, 1998, p. 30-31.
CHIFOR, VALENTIN
846. Spiridon, Monica. Priveşte înapoi cu mânie. [Gabriel Chifu,
838. Ornea, Z. Aderca în monografie. [Valentin Chifor, Felix Maratonul învinşilor : (addenda la o nuvelă de Kafka) :
Aderca sau Vocaţia experimentului, Cluj-Napoca : Dacia, roman, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Luceafărul,
1996]. România literară, 31, nr. 1, 1998, p. 9. nr. 6, 1998, p. 11.

CHIFU, GABRIEL 847. Stanomir, Ioan. Colonia penitenciară. [Premiile Uniunii


Scriitorilor 1997, premiul pentru proză : Gabriel Chifu,
839. Borbély, Ştefan. Un cartezian al ororii. [Gabriel Chifu, Maratonul învinşilor : (addenda la o nuvelă de Kafka),
Maratonul învinşilor : (addenda la o nuvelă de Kafka), Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 23,
Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Poesis, nr. 1-2, 1998, p. 9.
1998, p. 4.
CHIHAIA, MATEI
840. Chevereşan, Cristina. Negaţia terapeutică. [Gabriel Chifu,
Maratonul învinşilor : (addenda la o nuvelă de Kafka), 848. Capalb, Oana. Cu Matei Chihaia : "o literatură naţională nu
Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Orizont, 10, nr. 4, poate fi închisă în sine". [Interviu cu Matei Chihaia]. Vatra,
1998, p. 14. 27, nr. 2, 1998, p. 63-64.

841. Cubleşan, Victor. Printre memorii. [Gabriel Chifu,

98 99
CHIHAIA, PAVEL Editura Eminescu, 1997]. Jurnalul literar, 9, nr. 1-2, 1998,
p. 6-7.
849. Anghelescu, Victoria. Pavel Chihaia : "Culturile îşi vor
păstra autenticitatea". [Interviu]. Luceafărul, nr. 6, 1998, p. 859. Simionescu, Mircea Horia. "Blocada" lui Pavel Chihaia.
12-13. [Pavel Chihaia, Blocada]. Jurnalul literar, 9, nr. 1-2, 1998,
p. 1, 3.
850. Cazaban, Theodor. O carte ştiinţifică, o carte de exil. [Pavel
Chihaia, Immortalité et décomposition dans l'art du Moyen 860. Stanomir, Ioan. Treptele desăvârşirii. [Pavel Chihaia,
Âge, Madrid : Fondation Culturelle Roumaine, 1988]. Treptele nedesăvârşirii, ediţia a 2-a, revăzută, Bucureşti :
Jurnalul literar, 9, nr. 1-2, 1998, p. 6. Editura Eminescu, 1997]. Luceafărul, nr. 10, 1998, p. 5.

851. Cazacu, Matei. Tradiţii şi influenţe. Jurnalul literar, 9, nr. 861. Ştefănescu, Cornelia. Cadenţa unei degradări. [Pavel
1-2, 1998, p. 7. Chihaia, Blocada, Cluj-Napoca : Dacia, 1991]. Jurnalul
literar, 9, nr. 1-2, 1998, p. 6.
852. Chihaia, Pavel. Despre "o cultivare înţeleaptă a propriei
identităţi" - III. [Pavel Chihaia de vorbă cu Nicolae 862. Vasile, Geo. Pavel Chihaia şi mitul evadării din destin.
Stroescu-Stînişoară]. Jurnalul literar, 9, nr. 5-6, 1998, p. [Pavel Chihaia, Treptele nedesăvârşirii, ediţia a 2-a,
14. revăzută, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Luceafărul,
nr. 35, 1998, p. 16.
853. Chihaia, Pavel. Romanul neînfăptuit. Luceafărul, nr. 31,
1998, p. 4. 863. Florescu, Nicolae. Pavel Chihaia sau "Blocada" ca un
blestem. În: Nicolae Florescu. Întoarcerea proscrişilor.
854. Corbea, Ileana. Ancheta "J. L." : Există cu adevărat o Reevaluări critice ale literaturii exilului. Bucureşti :
literatură a exilului? Care ar fi caracteristicile ei? [Opinii de Jurnalul literar, 1998, p. 184-187.
: Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Pavel Chihaia, Nicu
Caranica, Nicolae Stroescu-Stînişoară, Gheorghe Grigurcu]. CHINDRIŞ, IOAN
Jurnalul literar, 9, nr. 13-14, 1998, p. 1, 16.
864. Gherman, Alin Mihai. Note asupra unei ediţii. [Petru Maior,
855. Florescu, Nicolae. Un roman ca un blestem. [Pavel Chihaia, Istoria bisericii româneşti, vol. 1. Ediţie îngrijită şi studiu
Blocada, Cluj-Napoca : Dacia, 1991]. Jurnalul literar, 9, nr. introductiv de Ioan Chindriş. Bucureşti : Viitorul Românesc,
1-2, 1998, p. 10. 1995]. Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 52.

856. Grigurcu, Gheorghe. La Pavel Chihaia. Jurnalul literar, 9, CHIOARU, DUMITRU


nr. 3-4, 1998, p. 5.
865. Popescu, Adrian. Citadinism extravertit şi introvertit.
857. Moraru, Cornel. Vocaţia "nedesăvârşirii". [Pavel Chihaia, [Traian T. Coşovei, Ninsoarea electrică, Bucureşti : Vinea;
Treptele nedesăvârşirii, ediţia a 2-a, revăzută, Bucureşti : Dumitru Chioaru, Radiografiile timpului, Botoşani : Axa].
Editura Eminescu, 1997]. Vatra, 27, nr. 1, 1998, p. 38-40. Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 61.

858. Popescu, Titu. "Treptele nedesăvârşirii". [Pavel Chihaia,


Treptele nedesăvârşirii, ediţia a 2-a, revăzută, Bucureşti :

100 101
CHIPER, GRIGORE totalitarism şi democraţie). Ateneu, 35, nr. 6, 1998, p. 5.

866. Galaicu-Păun, Em. Perioada restantă. [Grigore Chiper, CHIŞA, ELISABETA


Perioada albastră : [versuri], Bucureşti : Editura Fundaţiei
Culturale Române, 1997]. Vatra, 27, nr. 6, 1998, p. 50-51. 874. Mocuţa, Gheorghe. Confesiunea între balsom şi alinare.
[Elisabeta Chişa, Sub semnul lui Chopin, Arad :
867. Poenar, Horea. Ipostaze diferite ale poeticului. [Grigore Gutenberg,1998]. Arca, 9, nr. 10-11-12, 1998, p. 195-198.
Chiper, Perioada albastră, Bucureşti : Editura Fundaţiei
Culturale Române, 1997]. Steaua, 49, nr. 2-3, 1998, p. 20. CHIŢIMIA ARMENESCU, ELENA

CHIRA, MINERVA 875. Ţene, Al. Florin. Panoramic editorial. O lume a distilării şi
extincţiei. [Elena Chiţimia Armenescu, Regatul ascuns,
868. Alui Gheorghe, Adrian. Spre o asociaţie a cititorilor de Bucureşti : Albatros, 1996]. Convorbiri literare, 131, nr. 12,
poezie (liberi, profesionişti, etc.). [Ion Enache, Abisalom, 1998, p. 40.
Vaslui : Cutia Pandorei, 1997; Echim Vancea, Doctor fără
arginţi, Cluj-Napoca : Dacia, 1997; Vasile Morar, Naturi CHRISTI, AURA
moarte, Baia Mare : Proema, 1997; Minerva Chira, Poemele
absenţei, Cluj- Napoca : Dacia, 1996]. Convorbiri literare, 876. Boldureanu, Ioan Viorel. Prin Valea Regilor către un (stră)
131, nr. 1, 1998, p. 19. nou neam... [Aura Christi, Nu mă atinge, Bucureşti : Vinea,
1997]. Contemporanul - ideea europeană, nr. 22, 1998, p. 5.
869. I. R. Poemele absenţei. [Minerva Chira, Poemele absenţei,
Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Tomis, 3, nr. 6, 1998, p. 6-7. 877. Christi, Aura. Realitatea de oţel. Luceafărul, nr 25,1998,p.4.

870. Mocuţa, Gheorghe. Vestala din Negrenii Clujului. [Minerva 878. Felecan, Daiana. Între ludic şi criptic. [Aura Christi,
Chira, Poemele absenţei, Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Arca, Ceremonia orbirii, Bucureşti : Cartea Românească, 1996].
9, nr. 7-8-9, 1998, p. 130-131. Contemporanul - ideea europeană, nr. 9, 1998, p. 5.

CHIRESCU, AUREL 879. Modoranu, Gina. Panoramic editorial. Nu mă atinge... [Aura


Christi, Nu mă atinge..., Bucureşti : Vinea]. Convorbiri
871. Grigurcu, Gheorghe. Răsărind din uitare. [Aurel Chirescu, literare, 131, nr. 7, 1998, p. 40.
Supliciile, Bucureşti : Medro]. România literară, 31, nr. 12,
1998, p. 5. 880. Mureşanu, Miruna. O altă realitate - poezia. [Aura Christi,
Nu mă atinge]. Universul cărţii, 8, nr. 2, 1998, p. 4.
CHIRŞBAUM, ARCADIE
881. Postelnicu, Ştefan. "Inteligenţă şi rană". Contemporanul -
872. Turcuş, Aurel. Cuvânt înainte. În: Arcadie Chirşbaum. ideea europeană, nr. 16, 1998, p. 3.
Redivivus sus scrofa. Timişoara : Helicon, 1998, p. 5.
882. Vasile, Geo. Aurocentrismul, joc de societate. [Aura Christi,
CHISCOP, LIVIU Împotriva mea; Ceremonia orbirii; Valea regilor].
Luceafărul, nr. 8, 1998, p. 16.
873. Sporici, V. Liviu Chiscop, În tranşeele istoriei (Între

102 103
CIACHIR, DAN 891. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Mihai Cimpoi,
Mărul de aur : valori româneşti în perspectivă europeană,
883. Bădărău, George. Însemnări despre ortodoxie. [Dan Ciachir, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1998].
Cronica ortodoxă, vol. 2, Iaşi : Timpul, 1997]. Luceafărul, România literară, 31, nr. 48, 1998, p. 4.
nr. 30, 1998, p. 17.
CINCA, SILVIA
CIBIŞESCU, IULIA
892. Murgeanu, Ion. Cărţi româneşti şi autori români de
884. Lazăr, Florin. Iulia Cibişescu, Taina egipteană. [Oradea : pretutindeni. [Silvia Cinca, Gabriel revine din împărăţia
Cogito, 1997]. Steaua, 49, nr. 6, 1998, p. 60. spiritului, Iaşi : Contact Internaţional, 1997]. Curierul
Românesc, 10, nr. 1, 1998, p. 6.
CIMPOI, MIHAI
CIOBAN, IOAN C.
885. Baciu, Angela. Confesiuni "Poesis". "Mai aproape de inima
mea sunt cărţile despre Eminescu...". [Interviu cu 893. Ştefan, Dan. Lucian V. Şaradici, Ioan C. Cioban, Reflecţii
academicianul Mihai Cimpoi]. Poesis, nr. 3-4, 1998, p. 24. economice şi filosofice. [Bacău : Deşteptarea, 1998].
Ateneu, 35, nr. 9, 1998, p. 5.
886. Cubleşan, Constantin. Miscellanea. Pasiunea pentru Europa.
[Mihai Cimpoi, Mărul de aur : valori româneşti în CIOBANU, MIRCEA
perspectivă europeană, Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 1998]. Viaţa Românească, 93, nr. 7-8, 1998, p. 894. Braga, Corin. Mircea Ciobanu şi plăcerea istorisirii. [Mircea
178-180. Ciobanu, Istorii]. Steaua, 49, nr. 9, 1998, p. 18-19, 35.

887. Ionescu, Al. Th. Incontestabilul drept al primului venit. 895. Grigoriu, Iulian. Mircea Ciobanu : "La capătul puterilor"
[Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române din (Însemnări pe "Cartea lui Iov"). [Bucureşti : Vitruviu,
Basarabia, Chişinău : Arc, 1997]. Vatra, 27, nr. 2, 1998, p. 1997]. Antares, nr. 2, 1998, p. 10.
39-40.
896. Hrehor, Constantin. Inedit : "Perenitatea unui text este
888. Nistor, Ioan. Confesiuni "Poesis". Mihai Cimpoi, O istorie asigurată de simplitatea lui adîncă". [Interviu cu poetul,
deschisă a literaturii române din Basarabia. [Chişinău : prozatorul şi editorul Mircea Ciobanu]. România literară,
Arc, 1997]. Poesis, nr. 3-4, 1998, p. 25. 31, nr. 30, 1998, p. 10.

889. Pană, Roxana. "Non-complexul Brâncuşi". [Mihai Cimpoi, 897. Manolescu, Nicolae. Ciobanu contemporanul nostru.
Mărul de aur : valori româneşti în perspectivă europeană, Antares, nr. 3, 1998, p. 8.
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1998].
Luceafărul, nr. 37, 1998, p. 7. 898. Murgeanu, Ion. Oferta de lectură "Vitruviu" merge mai
departe. [Mircea Ciobanu, Anul tăcerii : (poezii), Bucureşti :
890. Roşioru, Ion. Un monument exegetic. [Mihai Cimpoi, O Vitruviu, 1997]. Curierul Românesc, 10, nr. 4-5, 1998, p. 7.
istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, ediţia a
2-a, Galaţi : Porto-Franco, 1997]. Tomis, 3, nr. 4, 1998, p. 5. 899. Negrici, Eugen. Mircea Ciobanu : "La capătul puterilor"
(Însemnări pe Cartea lui Iov). [Bucureşti : Vitruviu, 1997].

104 105
Curierul Românesc, 10, nr. 1, 1998, p. 7. 909. Vultur, Smaranda. A privi şi a vedea. [Corina Ciocârlie,
Femei în faţa oglinzii, Cluj-Napoca : Echinox, 1998]. Vatra,
900. Ruja, Alexandru. Jurnal de cărţi. Poetica golului. [Mircea 27, nr. 7, 1998, p. 28.
Ciobanu, Anul tăcerii : (poezii), Bucureşti : Vitruviu, 1997].
Orizont, 10, nr. 1, 1998, p. 4. CIOCÂRLIE, LIVIUS

901. Tacciu, Elena. Ciobanu contemporanul nostru. Antares, nr. 910. Cistelecan, Al. Exerciţii de diletant. [Livius Ciocârlie, Cap
3, 1998, p. 9. şi pajură, Bucureşti : Albatros, 1997]. Vatra, 27, nr. 6,
1998, p. 23-24.
CIOBANU, VITALIE
911. Cristea-Enache, Daniel. Cinematograful interior. [Livius
902. Burac, Andrei. Dialog "Contrafort" Turnir poetic la Ciocârlie, Cap şi pajură, Bucureşti : Albatros, 1997].
Stockholm. [Interviu cu Vitalie Ciobanu]. Contrafort, 5, nr. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 414, 1998, p. 4.
11-12, 1998, p. 26-27.
912. Cuciureanu, Lucia. Cap şi pajură. [Livius Ciocârlie, Cap şi
903. Cărăuş, Tamara. Vitalie Ciobanu : "Libertatea este un pajură, Bucureşti : Albatros, 1997]. Arca, 9, nr. 4-5-6, 1998,
exerciţiu care sperie" (I). [Interviu]. Adevărul literar şi p. 9-13 .
artistic, 6, nr. 412, 1998, p. 3.
913. Damian, S. Nici sfânt, nici saltimbanc. [Livius Ciocârlie,
904. Cărăuş, Tamara. Vitalie Ciobanu : "Libertatea este un Viaţa în paranteze : jurnal 1965-1977, Timişoara :
exerciţiu care sperie" (II). [Interviu]. Adevărul literar şi Amarcord, 1995]. Luceafărul, nr. 4, 1998, p. 11.
artistic, 6, nr. 413, 1998, p. 3.
914. Damian, S. Nici sfânt, nici saltimbanc (II). [Livius
CIOCÂRLIE, CORINA Ciocârlie, Viaţa în paranteze : jurnal 1965-1977, Timişoara
: Amarcord, 1995]. Luceafărul, nr. 5, 1998, p. 11.
905. Curticăpeanu, Doina. Regia imaginii speculare. [Corina
Ciocârlie, Femei în faţa oglinzii, Cluj-Napoca : Echinox, 915. Dimisianu, Gabriel. Întâmplările minţii. [Livius Ciocârlie,
1998]. Familia, 34, nr. 11, 1998, p. 23-25. Cap şi pajură, Bucureşti : Albatros, 1997]. România
literară, 31, nr. 6, 1998, p. 4.
906. Dragolea, Mihai. La oglindă. [Corina Ciocârlie, Femei în
faţa oglinzii, Cluj-Napoca : Echinox, 1998]. Vatra, 27, nr. 916. Dimitriu, Daniel. Ce-i trece prin cap lui Livius Ciocârlie?
12, 1998, p. 15-16. Pajura! [Livius Ciocârlie, Cap şi pajură, Bucureşti :
Albatros, 1997]. Ateneu, 35, nr. 6, 1998, p. 4.
907. Neamţu, Carmen. (Pre)textele autoscopiei. [Corina
Ciocârlie, Femei în faţa oglinzii, Cluj-Napoca : Echinox, 917. Dragolea, Mihai. Resursele unei mari oboseli. [Livius
1998]. Arca, 9, nr. 10-11-12, 1998, p. 205-207. Ciocârlie, Cap şi pajură, Bucureşti : Albatros, 1997]. Vatra,
27, nr. 6, 1998, p. 22-23.
908. Popovici, Vasile. Explorări în oglindă. [Corina Ciocârlie,
Femei în faţa oglinzii, Cluj-Napoca : Echinox, 1998]. 918. Giorgioni, R. V.; Buiciuc, C. Interviurile României literare :
Orizont, 10, nr. 6, 1998, p. 4. Livius Ciocârlie : "Până şi în zonele cele mai eterate ale
culturii se face presimţită o coastă de drac". România

106 107
literară, 31, nr. 15, 1998, p. 12-13. Paleologu : "Îi plăceau foarte mult rebeliunile". Adevărul
literar şi artistic, 6, nr. 423, 1998, p. 8-9.
919. Murgeanu, Ion. Vremea Jurnalelor. [Livius Ciocârlie, Cap şi
pajură, Bucureşti : Albatros, 1997]. Curierul Românesc, 10, 927. C. S. Şerban Cioculescu : "Qui perd gagne!". Barbu
nr. 3, 1998, p. 6. Cioculescu : "Trebuie spus că el a fost un om de stânga toată
viaţa". Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 423, 1998, p. 8.
920. Ruja, Alexandru. Jurnal de cărţi. [Livius Ciocârlie, Cap şi
pajură, Bucureşti : Albatros, 1997; Gheorghe Grigurcu, E. 928. C. S. Şerban Cioculescu : "Qui perd gagne!". Gabriel
Lovinescu între continuatori şi uzurpatori, Bucureşti : Dimisianu : "Un trăsnet care pentru moment i-a scos din
Jurnalul Literar, 1997; Petru Poantă, Cercul literar de la joc". Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 423, 1998, p. 8.
Sibiu : introducere în fenomenul originar, Cluj-Napoca :
Clusium, 1997]. Orizont, 10, nr. 5, 1998, p. 13. 929. C. S. Şerban Cioculescu : "Qui perd gagne!". Pavel Chihaia:
"Şi-a riscat chiar viaţa...". Adevărul literar şi artistic, 6, nr.
921. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Livius 423, 1998, p. 8-9.
Ciocârlie, Trei într-o galeră : jurnal de lăsare la vatră,
Cluj-Napoca : Echinox, 1998]. România literară, 31, nr. 51- 930. C. S. Şerban Cioculescu : "Qui perd gagne!". Simona
52, 1998, p. 4. Cioculescu : "Bună recompensă aducătorului". Adevărul
literar şi artistic, 6, nr. 423, 1998, p. 9.
922. Tomuţa, Sorin. Livius Ciocârlie şi romanul "federativ".
[Livius Ciocârlie, Un Burgtheater provincial, Bucureşti : 931. Dimisianu, Gabriel. Şerban Cioculescu editat la Chişinău.
Cartea Românească, 1984]. Orizont, 10, nr. 11, 1998, p. 22. [Şerban Cioculescu, Varietăţi critice, Chişinău : Litera,
1997]. România literară, 31, nr. 23-24, 1998, p. 4.
CIOCULESCU, BARBU
932. Stănescu, C. O "Rotondă" fără Şerban Cioculescu. Adevărul
923. Butnaru, Leo. Leo Butnaru în dialog cu Barbu Cioculescu : literar şi artistic, 6, nr. 423, 1998, p. 1.
"Trebuie să ai talentul experienţei". [Interviu].
Contemporanul - ideea europeană, nr. 22, 1998, p. 1, 7-10. CIOFLEC, ROMULUS

CIOCULESCU, ŞERBAN 933. Cornea, Luminiţa. Prefaţă. În: Romulus Cioflec. Moarte cu
bocluc: piesă de teatru în trei acte. [Ediţie îngrijită, prefaţă
924. C. S. Şerban Cioculescu : "Qui perd gagne!". Alexandru şi tabel cronologic de Luminiţa Cornea]. Sf. Gheorghe :
Condeescu: "Un spiritus rector ca al lui Şerban Cioculescu Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, 1998, p. V-XV.
n-a mai fost de găsit...". Adevărul literar şi artistic, 6, nr.
423, 1998, p. 8. 934. Cornea, Luminiţa. Tabel cronologic. În: Romulus Cioflec.
Moarte cu bocluc: piesă de teatru în trei acte. [Ediţie
925. C. S. Şerban Cioculescu : "Qui perd gagne!". Alexandru îngrijită, prefaţă şi tabel cronologic de Luminiţa Cornea]. Sf.
George: "Astăzi opinia critică este echivalată cu un act de Gheorghe : Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, 1998, p. XVI-
înaltă trădare!". Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 423, 1998, XIX.
p. 9.

926. C. S. Şerban Cioculescu : "Qui perd gagne!". Alexandru

108 109
CIORAN, EMIL 947. Deaconescu, Ion. Parizianism şi mansarda din 21, rue de
l'Odeon. [Fragment din volumul Emil Cioran sau mântuirea
935. Bârna, Vlaicu. Pe culmile disperării - un semn în timp. prin negare, în curs de apariţie la Editura Europa]. Steaua,
Luceafărul, nr. 40, 1998, p. 17. 49, nr. 11-12, 1998, p. 52-54.

936. Cheie-Pantea, I. Moartea ca afirmare a vieţii. [Lucian Blaga, 948. -. Ex libris. [Emil Cioran, Despre Dumnezeu, Bucureşti :
Emil Cioran]. Vatra, 27, nr. 1, 1998, p. 72-73. Humanitas, 1997]. Contemporanul - ideea europeană, nr.
19, 1998, p. 16.
937. Ciocârlie, Livius. Caietele lui Cioran (1). Orizont, 10, nr. 5,
1998, p. 7. 949. Finkenthal, Michael. Povestea a două oraşe - Ionesco şi
Cioran la Paris. [În româneşte de Roxana Sorescu].
938. Ciocârlie, Livius. Caietele lui Cioran (3). Orizont, 10, nr. 7, România literară, 31, nr. 9, 1998, p. 20-22.
1998, p. 15.
950. Florescu, Nicolae. Cioran sau "caietele" ca provocare. [Emil
939. Ciocârlie, Livius. Caietele lui Cioran (4). Orizont, 10, nr. 8, Cioran, Cahiers (1957-1972), Editions Gallimard, 1997].
1998, p. 15. Jurnalul literar, 9, nr. 3-4, 1998, p. 3, 9.

940. Ciocârlie, Livius. Caietele lui Cioran (5). Orizont, 10, nr. 9, 951. Garaz, Oleg. Destinul ca stare de agonie menţinută: Emil
1998, p. 15. Cioran. Steaua, 49, nr. 2-3, 1998, p. 43-45 .

941. Ciocârlie, Livius. Caietele lui Cioran (7). Orizont, 10, nr. 952. Grigore, Monica. Din nou despre Cioran şi muzica. [Cioran
11, 1998, p. 15. si muzica, selecţia textelor de Aurel Cioran; ediţie îngrijită
de Vlad Zografi, Bucureşti : Humanitas, 1996].
942. Ciocârlie, Livius. Caietele lui Cioran (8). Orizont, 10, nr. Contrapunct, 9, nr. 6-7, 1998, p. 18-19.
12, 1998, p. 15.
953. Grigurcu, Gheorghe. Emil Cioran pro şi contra. Temă cu
943. Constantin, Ilie. Emil Cioran - inedit. "Un complot între variaţiuni. [Pro & contra Emil Cioran : între idolatrie şi
Balcanici...". România literară, 31, nr. 8, 1998, p. 12. pamflet, Bucureşti : Humanitas, 1998]. România literară,
31, nr. 34, 1998, p. 13-14.
944. Cubleşan, Constantin. Cioran în imagini critice. 1. Richard
Reschika, Introducere în opera lui Cioran. [Bucureşti : 954. Handoca, Mircea. Piese din corpusul documentar Mircea
Saeculum, 1998]. Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 55-56. Eliade. Jurnalul literar, 9, nr. 9-10, 1998, p. 5, 12.

945. Cubleşan, Constantin. Cioran în imagini critice. 2. Fernando 955. Mihăilescu, Dan C. Cioran şi dreptatea tuturor. [Pro şi
Savater, Eseu despre Cioran. [Bucureşti : Humanitas, 1998]. contra Emil Cioran : între idolatrie şi pamflet, antologie,
Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 56-57. cuvânt înainte şi note de Marin Diaconu, Bucureşti :
Humanitas, 1998]. 22, 9, nr. 25, 1998, p. 15.
946. Cugno, Marco. Câteva consideraţii asupra dialogului
cultural italo-român. [Emil Cioran, Lucian Blaga]. Caiete 956. Necula, Ionel. Cioran în receptare românească.
critice, nr. 9-12, 1998, p. 36-40. Contemporanul - ideea europeană, nr. 21, 1998, p. 4-5.

110 111
957. Necula, Ionel. Cioran într-o viziune articulată. literatură, 43, nr. 1, 1998, p. 50-57.
Contemporanul - ideea europeană, nr. 27, 1998, p. 1, 11.
969. Tofan, Sergiu. Tânărul Cioran sau teologia răsturnată.
958. Necula, Ionel. Cioran şi denominarea ca intermezzo la Antares, nr. 7, 1998, p. 5.
cădere. Contemporanul - ideea europeană, nr. 26, 1998, p.
1, 11. 970. Vârgolici, Teodor. Introducere în opera lui Cioran. [Richard
Reschika, Introducere în opera lui Cioran, Bucureşti :
959. Necula, Ionel. Introducere în opera lui Emil Cioran. Saeculum, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 426,
[Richard Reschika, Introducere în opera lui Emil Cioran, 1998, p. 4.
Hamburg : Junius Verlag, 1995]. Contemporanul - ideea
europeană, nr. 23, 1998, p. 7. 971. Florescu, Nicolae. Emil Cioran sau mirajul constant al
"disperării". În: Nicolae Florescu. Întoarcerea proscrişilor.
960. Necula, Ionel. Ontologia individuaţiei de la fiinţă la neant. Reevaluări critice ale literaturii exilului. Bucureşti :
Contemporanul - ideea europeană, nr. 25, 1998, p. 1, 10. Jurnalul literar, 1998, p. 76-105.

961. Necula, Ionel. Trăirismul cioranian de la antropocentrism la 972. -.În: Florin Ioniţă. Viaţa şi opera lui Emil Cioran. Bucureşti
teocentrism. Steaua, 49, nr. 7-8, 1998, p. 58. : Rai, 1998, p. 5-192.

962. Ornea, Z. Emil Cioran pro şi contra. Între puritate şi 973. -.Pro şi contra Emil Cioran : între idolatrie şi pamflet.
sudalmă. [Pro & contra Emil Cioran : între idolatrie şi [Antologie, cuvânt înainte şi note de Marin Diaconu].
pamflet, Bucureşti : Humanitas, 1998]. România literară, Bucureşti : Humanitas, 1998, p. 5-446.
31, nr. 34, 1998, p. 12.
974. -.În: Richard Reschika. Introducere în opera lui Emil
963. Popescu, Titu. E. Cioran despre "paradisul pierdut". Steaua, Cioran. [Traducere de Viorica Nişcov]. Bucureşti :
49, nr. 11-12, 1998, p. 54-55. Saeculum, 1998, p. 7-125.

964. Seres, Alexandru. Cioran mărturisitorul. Familia, 34, nr. 2, 975. -.În: Fernando Savater. Eseu despre Cioran. [Traducere din
1998, p. 61-63. spaniolă de Sorin Mărculescu]. Bucureşti : Humanitas,
1998, p. 5-172.
965. Şeicaru, Pamfil. Cazul Noica. [Stelian Tănase, Anatomia
mistificării : 1944-1989 : [procesul Noica-Pillat], Bucureşti 976. Trandafir, Constantin. Paradoxalul Cioran. Cugetul şi
: Humanitas, 1997]. Jurnalul literar, 9, nr. 3-4, 1998, p. 6- poezia. În: Constantin Trandafir. Permanenţe literare
7, 14. româneşti. Galaţi : Porto-Franco, 1998, p. 201-214.

966. Ştefan, Ion. Mircea Eliade contra lui Emil Cioran. Jurnalul CIORĂNESCU, ALEXANDRU
literar, 9, nr. 9-10, 1998, p. 5.
977. Cioculescu, Barbu. Ce ne oferă utopia? [Alexandru
967. Ştefănescu, Alex. Viaţa lui Emil Cioran povestită de Gabriel Ciorănescu, Viitorul trecutului : utopie şi literatură,
Liiceanu. România literară, 31, nr. 8, 1998, p. 13. Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contrapunct, 9, nr.
1-2, 1998, p. 29.
968. Tătaru, Ieronim. I. L. Caragiale şi Emil Cioran. Limbă şi

112 113
978. Cubleşan, Constantin. Ion Barbu în perspectivă critică. 2. CIUPUREANU, IONEL
Alexandru Ciorănescu, Ion Barbu. [Bucureşti : Editura
Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Steaua, 49, nr. 10, 986. Moldovan, Ioan. Poeţi craioveni. [Ionel Ciupureanu, Amos,
1998, p. 42-43. Craiova : Scrisul Românesc, 1996; Nicolae Coande, Fincler,
Craiova : Ramuri, 1997; Bucur Demetrian, Himera de
979. Hotineanu, Eleonora. Alexandru Ciorănescu, Principii de hârtie, Craiova : Avrămeanca, 1996; Mihai Firică, Biografie
literatură comparată. [Bucureşti : Cartea Românească, sumară, Craiova : Aius, 1996]. Familia, 34, nr. 1, 1998, p.
1997]. Synthesis, 25, 1998, p. 130. 12-15.

980. Modoran, Gina. Despre literatură, altfel. [Alexandru CÎRSTEA, CRISTINA


Ciorănescu, Principii de literatură comparată, Bucureşti :
Cartea Românească, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 10, 987. Draghincescu, Rodica. Poezi(c)ere şi poetscriere. [Cristina
1998, p. 44. Cîrstea, Noi, fiii melcului, Iaşi : Junimea, 1997]. Arca, 9, nr.
4-5-6, 1998, p. 170-171.
CIORĂNESCU, GEORGE
988. Horvath, Edith. Cristina Cîrstea, Noi, fiii melcului. [Iaşi :
981. Ştefănescu, Crisula. George Ciorănescu personalitate a Junimea, 1997]. Steaua, 49, nr. 2-3, 1998, p. 64.
exilului. Jurnalul literar, 9, nr. 21-24, 1998, p. 28.
CLEJA STOICESCU, CLAUDIA
CIOROBEA, PETRIŞOR
989. Azap, I. P. "Ţara cavalerului de piatră". [Claudia Cleja
982. Ţene, Al. Florin. Panoramic editorial. Sub semnul Stoicescu, Ţara cavalerului de piatră, Craiova : Cartea
borgesian. [Petrişor Ciorobea, Casarabassa, Deva : Corvin, Românească, 1996]. Steaua, 49, nr. 2-3, 1998, p. 45.
1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 10, 1998, p. 40.
CLOPOT, V. G.
CIOROIU, CONSTANTIN
990. Popescu, Titus. Cordială recomandare. În: V. G. Clopot.
983. Culicea, Gelu. Litoralul la 1900. [Constantin Cioroiu, Gânduri evadate : poezii. Bucureşti : "Vasile Cârlova",
Marian Moise, Litoralul românesc la 1900 : repere istorico- 1998, p. 5-7.
literare]. Tomis, 3, nr. 9, 1998, p. 6.
COANDE, NICOLAE
CIUCHEŞ, MARIA
991. Alui Gheorghe, Adrian. "O bucată de tencuială într-o
984. Coloşenco, Mircea. Maria Ciucheş, Fericirea a murit în poiană". [Nicolae Coande, Fincler, Craiova : Ramuri, 1997].
zori. Ateneu, 35, nr. 10, 1998, p. 5. Convorbiri literare, 131, nr. 2, 1998, p. 31.

CIUPE, AUREL 992. -.Anchetă Calende : "Opt ani de libertate a cuvântului".


Nicolae Coande : "O meserie de dobitoc". [Răspuns la
985. Rău, Aurel. Cărţi pe masă. [Aurel Ciupe, Născut odată cu ancheta cu tema: Ce înseamnă penrtu dvs. libertatea
secolul, Cluj-Napoca : Dacia, 1998]. Steaua, 49, nr. 7-8, cuvântului, din ultimii opt ani?]. Calende, nr. 1, 1998, p.
1998, p. 34-36 . 18.

114 115
993. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Poet în "Secolul ăstora". COATU, NICOLETA
[Nicolae Coande, Fincler, Craiova : Ramuri, 1997]. Poesis,
nr. 3-4, 1998, p. 4. 1002. -.Am mai citit... [Nicoleta Coatu, Structuri magice
tradiţionale, Bucureşti : All, 1998]. Orizont, 10, nr. 12,
994. Bucur, Romulus. Iov, gratuit. [Nicolae Coande, Fincler, 1998, p. 7.
Craiova : Ramuri, 1997]. Arca, 9, nr. 10-11-12, 1998, p. 14-
17. COCA, GHEODON

995. C. C. "Acuz poezia contemporană de paradă...". [Interviu cu 1003. Antonescu, Nae. Poeţi uitaţi : Gheodon Coca (1908-1976).
poetul Nicolae Coande]. Convorbiri literare, 131, nr. 4, Poesis, nr. 5-6, 1998, p. 21.
1998, p. 24.
COCEA, DINA
996. Cîrstea, Cristina. De la stări toxice la stări poetice. [Magda
Spătaru, O stare toxică, Bucureşti : Fundaţia Luceafărul, 1004. Berlogea, Ileana. O mare doamnă a teatrului românesc. În:
1997; Nicolae Coande, Fincler, Craiova : Ramuri, 1997]. Dina Cocea. Destăinuri crepusculare : amintiri şi
Convorbiri literare, 131, nr. 2, 1998, p. 24. convorbiri cu Ileana Berlogea şi cu mulţi alţii... Bucureşti :
Didactică şi Pedagogică, 1998, p. 5-6.
997. Cristea-Enache, Daniel. Nouăzecismul sensibil. [Nicolae
Coande, Fincler, Craiova : Ramuri, 1997]. Adevărul literar CODOBAN, AUREL
şi artistic, 6, nr. 437, 1998, p. 5.
1005. Avram, Sandu. Pentru o nouă filosofie a religiilor. Steaua,
998. Moldovan, Ioan. Poeţi craioveni. [Ionel Ciupureanu, Amos, 49, nr. 11-12, 1998, p. 101.
Craiova : Scrisul Românesc, 1996; Nicolae Coande, Fincler,
Craiova : Ramuri, 1997; Bucur Demetrian, Himera de 1006. Garaz, Oleg. Filosofia între copilărie, iubire şi moarte. 10
hârtie, Craiova : Avrămeanca, 1996; Mihai Firică, Biografie întrebări pentru Aurel Codoban. [Interviu]. Steaua, 49, nr.
sumară, Craiova : Aius, 1996]. Familia, 34, nr. 1, 1998, p. 11-12, 1998, p. 97-100.
12-15.
CODREANU, MARIN
999. Pantea, Aurel. Aspra intelectualitate a negaţiei. [Nicolae
Coande, În margine : versuri, Craiova : Ramuri, 1995; 1007. Lazăr, Ramona. Versuri şi proză. [Marin Codreanu, Zeul cu
Fincler, Craiova : Ramuri, 1997]. Vatra, 27, nr. 7, 1998, p. armă, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Steaua, 49, nr.
29. 7-8, 1998, p. 32-33.

1000. Popescu, George. Croşeta postmodernă. [Nicolae Coande, 1008. Vasile, Geo. Poetul nu se lasă la vatră. [Marin Codreanu,
Fincler, Craiova : Ramuri, 1997]. Luceafărul, nr. 28, 1998, Zeul cu armă, Bucureşti : Cartea Românească, 1997].
p. 11. Luceafărul, nr. 30, 1998, p. 16.

1001. Ursa, Mihaela. Doi poeţi. [Nicolae Coande, Fincler, Craiova CODREANU, THEODOR
: Ramuri, 1997 ; Iolanda Malamen, Îngerul coborît în
stradă, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Steaua, 49, 1009. Arjoca, Sergiu. Un "de ce" dureros. [Theodor Codreanu,
nr. 7-8, 1998, p. 55. Dubla sacrificare a lui Eminescu, Târgovişte : Macarie,

116 117
1997]. Literatorul, 8, nr. 1-2, 1998, p. 4. Arca, 9, nr. 1-2-3, 1998, p. 192-196.

1010. Filipciuc, Ion. Înspre alt Eminescu. [Theodor Codreanu, 1018. Roşioru, Ion. O sărbătoare a felinarelor stinse. [Şerban
Dubla sacrificare a lui Eminescu, Târgovişte : Macarie, Codrin, O sărbătoare a felinarelor stinse, Slobozia : Star
1997]. Bucovina literară, 8, nr. 9, 1998, p. 10-11. Tipp, 1997]. Dacia literară, 9, nr. 29, 1998, p. 54-55.

1011. Savitescu, Ionel. Theodor Codreanu, Dubla sacrificare a lui 1019. Ţion, Adrian. Umbre în ţara luminii. [Şerban Codrin, Carte
Eminescu. [Târgovişte : Macarie, 1997]. Ateneu, 35, nr. 2, dintr-un exil interior, Slobozia : Star Tripp, 1997]. Steaua,
1998, p. 5. 49, nr. 4-5, 1998, p. 29.

CODRESCU, ANDREI CODRU, ANATOL

1012. Cesereanu, Ruxandra. Poezia despre orice. [Andrei 1020. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Anatol Codru,
Codrescu, Alen Candor / Candoare străină : poeme alese Întâmplarea mirării, Chişinău : Arc, 1998]. România
1970-1996, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, literară, 31, nr. 50, 1998, p. 4.
1997]. Steaua, 49, nr. 1, 1998, p. 37-38.
CODRUŢ, MARIANA
1013. Vîjeu, Titus. Autobiografie sau limită. [Andrei Codrescu,
Gaura din steag, Bucureşti : Athena, 1997]. Contrapunct, 9, 1021. Bucur, Romulus. Altfel decît poezia. [Mariana Codruţ, Casa
nr. 1-2, 1998, p. 31. cu storuri galbene, Iaşi : Polirom, 1997]. Vatra, 27, nr. 4,
1998, p. 60.
CODRESCU, ION
1022. Chioaru, Dumitru. Developări în perspectivă Mariana
1014. Suciu, Lucian. Lumea haiku-urilor. [Ion Codrescu, Flori Codruţ. Euphorion, 9, nr. 82-83-84, 1998, p. 19.
nevîndute/ Unsold Flowers, 1995]. Arca, 9, nr. 4-5-6, 1998,
p. 174-176. 1023. Cristea-Enache, Daniel. Egoisme mari şi mici. [Mariana
Codruţ, Casa cu storuri galbene, Iaşi : Polirom, 1997].
CODRIN, ŞERBAN Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 400, 1998, p. 13.

1015. Baciu, Angela. Confesiuni "Poesis": "O pată pe zid" . COJAN, GRIGORE
[Interviu cu poetul Şerban Codrin]. Poesis, nr. 1-2, 1998, p.
12-13. 1024. Soviany, Octavian. Demonul cantilenelor. [Grigore Cojan,
Frigurosul păun, Braşov : Etios, 1997]. Contemporanul -
1016. Grăsoiu, Liviu. Lirismul exilului interior. [Şerban Codrin, ideea europeană, nr. 6, 1998, p. 5.
pseudonim [Şerban Denk], Carte dintr-un exil interior,
Slobozia : Star Tipp, 1997]. Luceafărul, nr. 3, 1998, p. 11. COJOCARU, ROMULUS

1017. Negrilă, Iulian. Patru cărţi de poezii - la Editura "Helicon". 1025. Bărbulescu, Simion. O poveste de dragoste. Luceafărul, nr.
[Eugen Evu, Mierea sălbatică, 1995; Valeriu Bârgău, 43, 1998, p. 4.
Apocalipsa după Valeriu, 1996; Mariana Pândaru, Ferigi
înzăpezite, 1996; Şerban Codrin, Scoici fără perle, 1997].

118 119
COJOCARU, VASILE ideea europeană, nr. 1-2, 1998, p. 1, 11.

1026. Cârligeanu, Evelina. Intrarea în culise. [Vasile Cojocaru, COMŞA, IOAN


Vedere din Mirador : [versuri], Constanţa : Europolis,
[1998?]. Tomis, 3, nr. 10, 1998, p. 7. 1033. Chiper, Tita. Fericiţii ani dintre războaie. [Interviu cu Ioan
Comşa]. Dilema, 6, nr. 304, 1998, p. 16.
COLOŞENCO, MIRCEA
CONDEESCU, ALEXANDRU
1027. Cubleşan, Constantin. Ion Barbu în perspectivă critică. 1.
Opere, vol. 1, (comentarii de Mircea Coloşenco). [Cluj- 1034. Cazimir, Ştefan. Duhul lui Caragiale. [Ştefan Cazimir, I. L.
Napoca : Echinox, 1997]. Steaua, 49, nr. 10, 1998, p. 42. Caragiale faţă cu kitscul, Bucureşti : Cartea Românească,
1988; Alexandru Condeescu, Planeta Moft : o utopie critică
COMĂNEANU, ANCA DELIA despre rolul celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte
Sisoe!) în opera lui I. L. Caragiale, Bucureşti : Cartea
1028. Stănciulescu, Hanibal. O poveste cu vorbe şi imagini. În: Românească, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 432,
Anca Delia Comăneanu. Miercuri, joi pe strada circulară. 1998, p. 12.
[Prefaţă de Hanibal Stănciulescu]. Bucureşti : Allfa, 1998,
p. V-VII. 1035. Condeescu, Alexandru. Polemici. Kitsch-uri. [Alexandru
Condeescu, Planeta Moft : o utopie critică despre rolul
COMĂNESCU, DENISA celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte Sisoe!) în
opera lui I. L. Caragiale, Bucureşti : Cartea Românească,
1029. Chioaru, Dumitru. Developări în perspectivă Denisa 1997]. România literară, 31, nr. 23-24, 1998, p. 16.
Comănescu. [Denisa Comănescu, Cuţitul de argint; Barca
pe valuri]. Euphorion, 9, nr. 91-92-93, 1998, p. 18. 1036. Dimisianu, Gabriel. Cărţi despre Caragiale. [Alexandru
Condeescu, Planeta Moft : o utopie critică despre rolul
COMNEA, VICTORIA celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte Sisoe!) în
opera lui I. L. Caragiale, Bucureşti : Cartea Românească,
1030. Ionescu, Mariana. Călătorie în Valea Adormită. [Victoria 1997; Ieronim Tătaru, Itinerar caragialian, Bucureşti :
Comnea, America din valea adormită, Bucureşti : Editura Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. România literară,
Eminescu, 1998]. Universul cărţii, 8, nr. 8, 1998, p. 12. 31, nr. 18, 1998, p. 4.

COMOROŞAN, SORIN 1037. Ghiţoi, Adriana. Moftul ca planetă sau planeta ca moft...
[Alexandru Condeescu, Planeta Moft : o utopie critică
1031. Ionescu, Andrei. Plăcerea de a trăi idei. [Sorin Comoroşan, despre rolul celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte
Oglinzile sparte : roman de gânduri, Bucureşti : Editura Sisoe!) în opera lui I. L. Caragiale, Bucureşti : Cartea
Fundaţiei România de Mâine, 1997]. Luceafărul, nr. 14, Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 19, 1998, p. 4.
1998, p. 7.
1038. Livescu, Cristian. Incursiune pe Planeta Moft. [Alexandru
1032. Solunca-Moise, Elena. Oglinda şi apocalipsa. [Sorin Condeescu, Planeta Moft : o utopie critică despre rolul
Comoroşan, Oglinzile sparte : roman de gânduri, Bucureşti celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte Sisoe!) în
: Fundaţia "România de Mâine", 1997]. Contemporanul - opera lui I. L. Caragiale, Bucureşti : Cartea Românească,

120 121
1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 2, 1998, p. 17. 1046. Iosip, Corina. Un Ulysse revenit din subteran în literatura
romană. Luceafărul, nr. 35, 1998, p. 4.
1039. Modoranu, Gina. Alexandru Condeescu: Planeta Moft.
[Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Dacia literară, 9, 1047. Ştefănescu, Alex. La o nouă lectură Ilie Constantin.
nr. 28, 1998, p. 60. România literară, 31, nr. 44, 1998, p. 15.

1040. Popescu, Florentin. Carnavalesc şi ironie la Caragiale. 1048. Condeescu, Alexandru. Dublul ochean al lui Ilie Constantin.
[Alexandru Condeescu, Planeta Moft : o utopie critică În: Ilie Constantin. Plecarea prin luptă (scrisori recitite,
despre rolul celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte dialoguri, confidenţe). [Cuvânt înainte de Alexandru
Sisoe!) în opera lui I. L. Caragiale, Bucureşti : Cartea Condeescu]. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 1998,
Românească, 1997]. Antares, nr. 5, 1998, p. 2. p. I-VIII.

CONSTANT, EUGEN CONSTANTINESCU, LEONTIN JEAN

1041. Faifer, Florin. Fraţii Constant. Apostrof, 9,nr.1-2,1998, p.27. 1049. Constantinescu, Zoe. Notă asupra ediţiei. În: Leontin Jean
Constantinescu. Jurnal (1947-1958). [Prefaţă de Nicolae
CONSTANTE, LENA Florescu. Preambul de Ştefan Isărescu]. Bucureşti : Jurnalul
literar, 1998, p. 12-13.
1042. Vlad, Alexandru. Atomul fiinţei. [Adriana Georgescu, La
început a fost sfârşitul, Bucureşti : Humanitas, 1992; Lena 1050. Florescu, Nicolae. Leontin Jean Constantinescu sau despre
Constante, Evadarea tăcută : 3000 de zile singură în un statut asumat. În: Leontin Jean Constantinescu. Jurnal
închisorile din România, Bucureşti : Florile Dalbe, 1995; (1947-1958). [Prefaţă de Nicolae Florescu. Preambul de
Evadarea imposibilă : penitenciarul politic de femei, Ştefan Isărescu]. Bucureşti : Jurnalul literar, 1998, p. 5-11.
Miercurea Ciuc : 1957-1961, Bucureţti : Florile Dalbe,
1996]. Vatra, 27, nr. 1, 1998, p. 43-46. 1051. Isărescu, Ştefan. Cuvînt pentru Leontin Jean Constan-
tinescu. În: Leontin Jean Constantinescu. Jurnal (1947-
CONSTANTIN, ILIE 1958). [Prefaţă de Nicolae Florescu. Preambul de Ştefan
Isărescu]. Bucureşti : Jurnalul literar, 1998, p. 12-13.
1043. Boldea, Iulian. Exorcizarea prin cădere. [Ilie Constantin,
Căderea spre zenit, Bucureşti : Cartea Românească, 1995]. CONSTANTINESCU, OVIDIU
Vatra, 27, nr. 4, 1998, p. 65-66.
1052. Cârstean, Svetlana. Un prieten comun. [Număr dedicat :
1044. Constantin, Ilie. Plata luntraşului. [Ilie Constantin - premiul Apostrof, nr. 12 (91), 1997 - Ferestre întredeschise,
pentru Opera Omnia]. Poesis, nr. 9-10, 1998, Supl. Caietele Alexandru Vona şi Ovidiu Constantinescu, dosar îngrijit de
Poesis, p. 13. Marta Petreu şi Ion Vartic (Biblioteca Apostrof, Cluj-
Napoca, 1997)]. Dilema, 6, nr. 268, 1998, p. 13.
1045. Dimisianu, Gabriel. Epistolar Ilie Constantin. [Ilie
Constantin, Plecarea prin luptă, Bucureşti : Muzeul 1053. -.Fişă biobibliografică Ovidiu Constantinescu. [Număr
Literaturii Române, 1998]. România literară, 31, nr. 33, dedicat : Apostrof, nr. 12 (91), 1997 - Ferestre
1998, p. 4. întredeschise, Alexandru Vona şi Ovidiu Constantinescu,
dosar îngrijit de Marta Petreu şi Ion Vartic (Biblioteca

122 123
Apostrof, Cluj-Napoca, 1997)]. Apostrof, 9, nr. 12, 1998, p. CONSTANTINIU, FLORIN
122-123 .
1060. Buzatu, Gh. O istorie sinceră a poporului român. [Florin
1054. Groza, Claudiu. Spectatori ai propriului spectacol. [Număr Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român,
dedicat : Apostrof, nr. 12 (91), 1997 -Ferestre întredeschise, Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1998]. Tomis, 3, nr. 5,
Alexandru Vona şi Ovidiu Constantinescu, dosar îngrijit de 1998, p. 1, 13.
Marta Petreu şi Ion Vartic (Biblioteca Apostrof, Cluj-
Napoca, 1997)]. Apostrof, 9, nr. 12, 1998, p. 135-141 . COPOSU, CORNELIU

1055. Hagimă, Ştefan. Ovidel. [Număr dedicat : Apostrof, nr. 12 1061. Buzaşi, Ion. Corneliu Coposu - Publicist. [Corneliu Coposu,
(91), 1997 -Ferestre întredeschise, Alexandru Vona şi Semnele timpului : articole politice, meditaţii, atitudini,
Ovidiu Constantinescu, dosar îngrijit de Marta Petreu şi Ion Timişoara : Editura de Vest, 1997]. Vatra, 27, nr. 6, 1998,
Vartic (Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 1997)]. Apostrof, p. 54.
9, nr. 12, 1998, p. 133-134.
CORBEANU, NICOLAE
1056. Săndulescu, Mircea. "...omul ăla bun din Uranus...". [Număr
dedicat : Apostrof, nr. 12 (91), 1997 -Ferestre întredeschise, 1062. Bănescu, Florin. Pactul cu diavolul şi eliberarea prin
Alexandru Vona şi Ovidiu Constantinescu, dosar îngrijit de mărturisire. [Nicolae Corbeanu, Amintirile unui laş,
Marta Petreu şi Ion Vartic (Biblioteca Apostrof, Cluj- Bucureşti : Albatros, 1998]. Arca, 9, nr. 4-5-6, 1998, p.
Napoca, 1997)]. Apostrof, 9, nr. 12, 1998, p. 125-129 . 143-145.

1057. Tihu, Diana. Omul de teatru. [Număr dedicat : Apostrof, nr. 1063. Căliman, Călin. Aminitirile unui laş. [Nicolae Corbeanu,
12 (91), 1997 - Ferestre întredeschise, Alexandru Vona şi Amintirile unui laş, Bucureşti : Albatros, 1998].
Ovidiu Constantinescu, dosar îngrijit de Marta Petreu şi Ion Contemporanul - ideea europeană, nr. 1 (serie nouă), 1998,
Vartic (Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 1997)]. Apostrof, p. 13.
9, nr. 12, 1998, p. 142-143.
1064. Dimisianu, Gabriel. Mântuirea prin mărturisire. [Nicolae
1058. Vartic, Ion. Gregor Samsa din dealul Spirii. [Număr dedicat Corbeanu, Amintirile unui laş, Bucureşti : Albatros, 1998].
: Apostrof, nr. 12 (91), 1997 -Ferestre întredeschise, România literară, 31, nr. 21, 1998, p. 4.
Alexandru Vona şi Ovidiu Constantinescu, dosar îngrijit de
Marta Petreu şi Ion Vartic (Biblioteca Apostrof, Cluj- 1065. Ungureanu, Cornel. Literatura nonfictivă. [Doina Jela,
Napoca, 1997)]. Apostrof, 9, nr. 12, 1998, p. 130-132 . Această dragoste care ne leagă : reconstituirea unui
asasinat, Bucureşti : Humanitas, 1998; Nicolae Corbeanu,
CONSTANTINESCU, VASILE Amintirile unui laş, Bucureşti : Albatros, 1998]. Orizont, 10,
nr. 5, 1998, p. 10.
1059. Dram, Constantin. Preţul metafizic al... textului. [Vasile
Constantinescu, A opta zi după facerea lumii, Iaşi : Cronica, CORBEA-HOISIE, ANDREI
1997; Mihail Harea, Milionarii, Iaşi : Cermi, 1997].
Convorbiri literare, 131, nr. 5, 1998, p. 20. 1066. Coroiu, Constantin. Andrei Corbea : "În istoria noastră au
fost multe dimineţi pierdute". [Interviu]. Adevărul literar şi
artistic, 6, nr. 401, 1998, p. 3.

124 125
1067. Damian, S. Vinovat e grădinarul. [Andrei Corbea, Paul 1077. Govoreanu, Costin. Despre poet atunci când nu mai e.
Celan]. România literară, 31, nr. 33, 1998, p. 12-14. Calende, nr. 1, 1998, p. 13.

1068. Gheţ, Monica. Paul Celan şi Modernitatea celei de "a treia 1078. Ionescu, Al. Th. Nu pot. Calende, nr. 1, 1998, p. 13.
Europe". [Andrei Corbea, Paul Celan şi "meridianul" său :
repere vechi şi noi pe un atlas central-european. Iaşi : 1079. Mugur, Florin. După duel. Calende, nr. 1, 1998, p. 13.
Polirom, 1998]. Steaua, 49, nr. 9, 1998, p. 5-6.
1080. Oprea, Nicolae. Cordun, intransigentul. Calende, nr. 1,
1069. Iordache, Emil. Ohne hast, ohne rast. Convorbiri literare, 1998, p. 13.
131, nr. 1, 1998, p. 18.
1081. Oprea, Nicolae. Cronică târzie: "Poetica disperării de har".
1070. Ornea, Z. Paul Celan şi Bucovina natală. [Andrei Corbea, Calende, nr. 1, 1998, p. 4, 12.
Paul Celan şi "meridianul" său : repere vechi şi noi pe un
atlas central-european, Iaşi : Polirom, 1998]. România CORESI, DIACONUL
literară, 31, nr. 42, 1998, p. 9.
1082. Şchiau, Octavian. Johannes Honterus - Diaconul Coresi.
1071. Spiridon, Cassian Maria. Paul Celan şi a treia Europă. Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 14.
[Andrei Corbea-Hoisie, Paul Celan şi "meridianul" său :
repere vechi şi noi pe un atlas central-european, Iaşi : CORNEA, PAUL
Polirom, 1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 10, 1998, p. 1.
1083. Cesereanu, Ruxandra. La răsfoit cărţi noi, traduceri şi
CORBU, DANIEL curiozităţi prin librării. [Paul Cornea, Introducere în teoria
lecturii, Iaşi : Polirom, 1998]. Steaua, 49, nr. 10, 1998, p.
1072. Bădărău, George. Daniel Corbu sau preţul singurătăţii. 59.
[Daniel Corbu, Manual al bunului singuratic, Piatra Neamţ :
Panteon, 1997]. Luceafărul, nr. 33, 1998, p. 11. 1084. Pruteanu, George. Lectura sub microscop fenomenologic.
[Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii, Iaşi : Polirom,
1073. Holban, Ioan. Un neoromantic. [Daniel Corbu, Manualul 1998]. Dilema, 6, nr. 271, 1998, p. 13.
bunului singuratic, Piatra Neamţ : Panteon, 1997]. România
literară, 31, nr. 50, 1998, p. 5. CORNIŞ-POP, MARCEL

CORDUN, MIRON 1085. Guran, Letiţia. Cu Marcel Corniş-Pop : "Realismul nu poate


fi delimitat de realismul socialist". [Interviu cu Marcel
1074. Bârsilă, Mircea. Miron Cordun - un poet al mirării. Calende, Corniş-Pop]. Vatra, 27, nr. 6, 1998, p. 15-17.
nr. 1, 1998, p. 14.
CORNU, AURORA
1075. Doman, Dumitru Augustin. O întâlnire admirabilă a vieţii
mele. Calende, nr. 1, 1998, p. 13. 1086. Cristea-Enache, Daniel. Dragostea şi capodopera. [Eugen
Simion, Marin Preda: Scrisori către Aurora. Aurora Cornu:
1076. Dragomir, Leonid. A fi împreună cu un poet. Calende, nr. 1, Convorbiri despre Marin Preda, postfaţă de Eugen Simion,
1998, p. 13. Bucureşti : Albatros, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6,

126 127
nr. 425, 1998, p. 4. "Insisificarea la noi, pe Boteanu". [Bucureşti : Editura
Fundaţiei Culturale Române, 1998]. Curierul Românesc,
1087. Rusu, Viorica. Aurora Cornu: "Nu regret nimic din viaţa 10, nr. 2, 1998, p. 2.
mea". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 425,
1998, p. 3. 1095. Pruteanu, George. Ordonanţă de urgenţă privind scrisul lui
Radu Cosaşu. [Radu Cosaşu, InSISIFicarea la noi, pe
1088. Ungureanu, Cornel. De la văduvele abuzive la fetiţele Boteanu, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române,
vesele. [Aurora Cornu, Marin Preda]. Luceafărul, nr. 28, 1998]. Dilema, 6, nr. 263, 1998, p. 13.
1998, p. 12-13.
1096. Teodorescu, Cristian. Şi noi am jucat fotbal. [Convorbire cu
COROI, PAVEL Ştefan Aug. Doinaş, Radu Cosaşu şi Nicolae Manolescu].
Secolul 20, nr. 4-7, 1998, p. 337-346.
1089. Nanianu, Stelian. Pavel Coroi, Comoara de plumb. [Pavel
Coroi, Comoara de plumb, Bacău : Plumb, 1997]. Ateneu, 1097. Ţîrlea, Cătălin. Unii poeţi pleacă iarna. Contemporanul -
35, nr. 3, 1998, p. 5. ideea europeană, nr. 3-4 (serie nouă), 1998, p. 3.

COROIU, CONSTANTIN COSTACHE, ADRIAN

1090. Cristea-Enache, Daniel. Respectul valorilor. [Constantin 1098. Vasile, Geo. Enigma Aliciei. [Adrian Costache, Regele
Coroiu, Mărturii în timp : dialoguri cu Walter M. Bacon Jr., sperietorilor de ciori, Bucureşti : Cartea Românească,
Mihai Beniuc, Nicolae Breban..., Bucureşti : Paideia, 1997]. 1997]. Luceafărul, nr. 4, 1998, p. 16.
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 417, 1998, p. 4.
COSTESCU, ELISABETA
1091. Dimitriu, Daniel. Timpul trece, vorbele rămân. [Constantin
Coroiu, Mărturii în timp : dialoguri cu Walter M. Bacon Jr., 1099. A. C. Solitudine şi revelaţii. [Elisabeta Costescu, Jarul
Mihai Beniuc, Nicolae Breban, Bucureşti : Paideia, 1997]. pământului, Constanţa : Metafora, 1997]. Tomis, 3, nr. 5,
Ateneu, 35, nr. 5, 1998, p. 4. 1998, p. 6.

COSAŞU, RADU COSTIN, CALISTRAT

1092. Cristea-Enache, Daniel. Filo-logia şi alte iubiri... [Radu 1100. Lazăr, Florin. La răsfoit cărţi. Calistrat Costin, Închis
Cosaşu, InSISIFicarea la noi, pe Boteanu, Bucureşti : pentru... inventar : (versuri şi reversuri). [Bacău : Corgal
Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998]. Adevărul Press, 1998]. Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 120.
literar şi artistic, 6, nr. 416, 1998, p. 4.
1101. Roşioru, Ion. Închis pentru inventar. [Calistrat Costin,
1093. Dimisianu, Gabriel. Centrismul izbăvitor. [Radu Cosaşu, Închis... pentru inventar : (versuri şi reversuri), Bacău :
InSISIFicarea la noi, pe Boteanu, Bucureşti : Editura Corgal Press, 1998]. Tomis, 3, nr. 11, 1998, p. 6.
Fundaţiei Culturale Române, 1998]. România literară, 31,
nr. 8, 1998, p. 4. 1102. Savitescu, Ionel. Calistrat Costin, Închis... pentru inventar :
(versuri şi reversuri). [Bacău : Corgal Press, 1998]. Ateneu,
1094. Istrate, Gh. Noi apariţii la Editura F.C.R. Radu Cosaşu: 35, nr. 6, 1998, p. 5.

128 129
COSTIN, LUCIAN 1111. Weber, Annemarie. Coşbuc şi Margareta : o dragoste
necunoscută a poetului la Sibiu. Steaua, 49, nr. 10, 1998, p.
1103. Ungureanu, Cornel. Europa centrală prin supravieţuitorii ei 23-26.
(II). Luceafărul, nr. 8, 1998, p. 11.
1112. Trandafir, Constantin. Permanenţa poeziei lui George
COSTIN, MIRON Coşbuc. În: Constantin Trandafir. Permanenţe literare
româneşti. Galaţi : Porto-Franco, 1998, p. 87-100.
1104. Bogdănescu, Simion. Viaţa lumii, poem filosofic privit cu
alţi ochi. Dacia literară, 9, nr. 29, 1998, p. 18-19. COŞERIU, EUGEN

1105. Toma, Stela. Cronicarii moldoveni : Grigore Ureche, Miron 1113. Vîrban, Floarea. Recenzii şi note bibliografice. [Eugen
Costin, Ion Neculce. [Cronicarii moldoveni : Grigore Coşeriu, Lingvistică integrală: interviu cu... realizat de
Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, antologie, introducere, Nicolae Saramandu, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale
comentarii, dosare critice, glosar şi bibliografie de Dan Române, 1996]. Limbă română, 47, nr. 1-2, 1998, p. 79-84.
Horia Mazilu, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Limbă şi
literatură, 43, nr. 1, 1998, p. 125-127. COŞOVEI, TRAIAN T.

COSTIN, SEBASTIAN 1114. Boerescu, Dan-Silviu. Un dandy între oglinzi paralele.


[Traian T. Coşovei, Lumina de la frigider, Bucureşti :
1106. Cristea-Enache, Daniel. Poezia ca semn minus. [Sebastian Cartea Românească, 1998]. Contemporanul - ideea
Costin, Pădurea de aer, Bucureşti : Editura Eminescu, europeană, nr. 3-4 (serie nouă), 1998, p. 5.
1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 405, 1998, p. 4.
1115. Coande, Nicolae. Bad Boy - T. T. C. [Traian T. Coşovei,
COŞBUC, GEORGE Percheziţionarea îngerilor, Bucureşti : Crater, 1998].
Convorbiri literare, 131, nr. 12, 1998, p. 21.
1107. Buzaşi, Ion. Aspiraţia spre unitate naţională în poezia
Transilvaniei (De la Andrei Mureşanu la Octavian Goga). 1116. Corbu, Daniel. Un inteligent epigon stănescian. [Traian T.
[Andrei Mureşanu, George Coşbuc, Octavian Goga]. Coşovei, Patinează sau crapă!, Botoşani : Axa, 1997].
Familia, 34, nr. 12, 1998, p. 8-14. Convorbiri literare, 131, nr. 11, 1998, p. 26.

1108. Istrati, Gavril. George Coşbuc azi. Convorbiri literare, 131, 1117. Cristea-Enache, Daniel. "Viaţă pe săturate". [Traian T.
nr. 1, 1998, p. 23. Coşovei, Patinează sau crapă!, Botoşani : Axa, 1997].
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 415, 1998, p. 5.
1109. Jucan, Graţian. Coşbuc şi Ion Luca Caragiale. Steaua, 49,
nr. 10, 1998, p. 26-28. 1118. Danilov, Nichita. Săptămîna alergătorului de cursă lungă.
Traian T. Coşovei. Convorbiri literare, 131, nr. 7, 1998, p.
1110. Spiridon, Cassian Maria. Amintirile unui secund. [Ioan 12.
Slavici, Amintiri : Eminescu, Creangă, Caragiale, Coşbuc,
Maiorescu, Bucureşti : Viitorul Românesc, 1998]. 1119. Diaconu, Mircea A. Poeţi ai oraşului Bucureşti. Noua
Convorbiri literare, 131, nr. 6, 1998, p. 1. melodramă veche. [Traian T. Coşovei, Ioana care rupe
poeme, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Convorbiri

130 131
literare, 131, nr. 3, 1998, p. 15. 5-187.

1120. Popescu, Adrian. Citadinism extravertit şi introvertit. COVACI, AUREL


[Traian T. Coşovei, Ninsoarea electrică, Bucureşti : Vinea;
Dumitru Chioaru, Radiografiile timpului, Botoşani : Axa]. 1130. Ghiţescu, Micaela. Aurel Covaci - 5 ani de la moarte.
Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 61. Traducătorul Lusiadei. Luceafărul, nr. 18, 1998, p. 12-13.

COTEANU, ION 1131. Loghinovski, Elena. Familia Covaci. Adevărul literar şi


artistic, 6, nr. 419, 1998, p. 13.
1121. Sala, Marius. Ion Coteanu: Amintiri neşterse. Limbă
română, 47, nr. 1-2, 1998, p. 3-5. 1132. Pogorilovschi, Ion. Aurel Covaci - 5 ani de la moarte.
Lozinca lui Aurel Covaci. Luceafărul, nr. 18, 1998, p. 12.
1122. Vintilă-Rădulescu, Ioana. Ion Coteanu (1920-1997). Limbă
română, 47, nr. 1-2, 1998, p. 105-107. COZEA, LIANA

COTORCEA, LIVIA 1133. Grigurcu, Gheorghe. Literatura feminină. [Liana Cozea,


Cvartet cu prozatoare, Oradea : Biblioteca Revistei Familia,
1123. Iordache, Emil. Întîlnirea cu un mare poet. [Livia Cotorcea, 1997]. România literară, 31, nr. 46, 1998, p. 5.
Introducere în opera lui Velimir Hlebnikov, Brăila : Istros,
1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 2, 1998, p. 18. COZMEI, ION

COTRUŞ, ARON 1134. -.Panoramic editorial. Aspiraţie spre divinitate. [Ion


Cozmei, Tîlcuitorul de semne, Iaşi : Cronica, 1996].
1124. Cenuşă, Mircea. Aron Cotruş - drama operei. Poesis, nr. 9- Convorbiri literare, 131, nr. 4, 1998, p. 28.
10, 1998, p. 20.
1135. Roşioru, Ion. Exerciţiu de credinţă. [Ion Cozmei,
1125. Cenuşă, Mircea. Pagini din istoria exilului românesc: Aron Tâlcuitorul de semne, Iaşi : Cronica]. Tomis, 3, nr. 9, 1998,
Cotruş - din Carpaţi la Monserrat. Adevărul literar şi p. 7.
artistic, 6, nr. 442, 1998, p. 10.
CRAINIC, NICHIFOR
1126. Cristofor, Ion. Aron Cotruş şi revista "Carpaţii". Steaua, 49,
nr. 10, 1998, p. 14-15. 1136. Diaconu, Mircea A. Poeţi din veac. [Nichifor Crainic, Ţara
de peste veac : 1916-1944 : poezii antume, Bucureşti :
1127. Cristofor, Ion. Corespondenţa Aron Cotruş - Rosa del Editura Eminescu, 1997; Virgil Carianopol, Scrisori către
Conte. Familia, 34, nr. 9, 1998, p. 55. plante, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Convorbiri
literare, 131, nr. 6, 1998, p. 23, 37.
1128. Ruja, Alexandru. Aron Cotruş elev la Braşov. Jurnalul
literar, 9, nr. 1-2, 1998, p. 2. 1137. Grigurcu, Gheorghe. Nichifor Crainic, doctrinarul. [Nichifor
Crainic, Ortodoxie şi etnocraţie : cu o anexă : Programul
1129. -.În: Ion Iliescu. Aron Cotruş publicist : eseu critic de statului etnocratic, Bucureşti : Albatros, 1997]. România
bibliografie şi istorie literară. Timişoara : Mirton, 1998, p. literară, 31, nr. 19, 1998, p. 5.

132 133
1138. Grigurcu, Gheorghe. Pietate şi expresionism: Nichifor Gramar, 1998, p. 159-160.
Crainic. [Nichifor Crainic, Ţara de peste veac : 1916-1944 :
poezii antume, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Viaţa 1148. -. Referinţe critice. În: Nichifor Crainic. Poezii. [Antologie,
Românească, 93, nr. 7-8, 1998, p. 147-151. postfaţă, tabel cronologic, bibliografie şi referinţe critice de
Aureliu Goci]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, p. 163-165.
1139. Grigurcu, Gheorghe. Un poet "stihial". Nichifor Crainic.
Contemporanul - ideea europeană, nr. 19, 1998, p. 6. CRĂCIUN, CORNELIU

1140. Mihăilescu, Florin. Tradiţie şi poezie. Steaua, 49, nr. 9, 1149. Câmpeanu, Liviu. Istorie şi cultură. [Corneliu Crăciun,
1998, p. 28, 31. Societăţi Academice din Bucovina, I - Arboroasa şi
Junimea, Oradea : Cele trei Crişuri, 1997]. Familia, 34, nr.
1141. Ornea, Z. Reabilitarea lui Nichifor Crainic. [Nichifor 3, 1998, p. 23-24.
Crainic, Ortodoxie şi etnocraţie : cu o anexă : Programul
statului etnocratic, Bucureşti : Albatros, 1997]. România CRĂCIUN, GHEORGHE
literară, 31, nr. 13, 1998, p. 9.
1150. Adam, Sergiu. Interviu Gheorghe Crăciun : "Nici o societate
1142. Păunescu, Emil. Pentru integrala operelor lui Nichifor nu-şi acceptă scriitorii fără să fie străbătută de un anume
Crainic. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 443, 1998, p. 11. frison de nelinişte". Ateneu, 35, nr. 9, 1998, p. 3, 8.

1143. Pârvulescu, Ioana. Cine gîndea la "Gândirea"... România 1151. Benţea, Mircea. Romancierul şi Oglinda teoretică.
literară, 31, nr. 8, 1998, p. 7. [Gheorghe Crăciun, Cu garda deschisă, Iaşi : Institutul
European, 1997]. Familia, 34, nr. 1, 1998, p. 16-18.
1144. Vianu, Tudor. Ex libris. [Nichifor Crainic, Ţara de peste
veac : 1916-1944 : poezii antume, Bucureşti : Editura 1152. Boerescu, Dan Silviu. Viaţa transformată în literatură.
Eminescu, 1997]. Contemporanul - ideea europeană, nr. 11, [Gheorghe Crăciun, Compunere cu paralele inegale : roman
1998, p. 16. urmat de o addenda la pastisa "Epura pentru Longos"].
Convorbiri literare, 131, nr. 7, 1998, p. 21.
1145. Cojan, Alexandru. Calvarul unor manuscrise. În: Nichifor
Crainic. Memorii. Pribeag în ţara mea. Mărturii din 1153. Pop, Doru. Sport intelectual sau literatură. [Gheorghe
închisoare. Memoriu răspuns la actul meu de acuzare. Crăciun, Cu garda deschisă, Iaşi : Institutul European, 1997
[Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Alexandru Condeescu]. ]. Steaua, 49, nr. 1, 1998, p. 38-39.
Bucureşti : Muzeul Literaturii Române Orfeu, 1998, p. 5-10.
1154. Ştef, Traian. Pentru conştiinţa modelelor. [Gheorghe
1146. Goci, Aureliu. Postfaţă. Tradiţionalism şi ortodoxie. În: Crăciun, În căutarea referinţei, Piteşti : Paralela 45, 1998].
Nichifor Crainic. Poezii. [Antologie, postfaţă, tabel Familia, 34, nr. 10, 1998, p. 31-33.
cronologic, bibliografie şi referinţe critice de Aureliu Goci].
Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, p. 151-158. 1155. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Gheorghe
Crăciun, Viorel Marineasa, Generaţia '80 în proza scurtă,
1147. Goci, Aureliu. Tabel cronologic.În: Nichifor Crainic. Poezii. Piteşti : Paralela 45, 1998]. România literară, 31, nr. 49,
[Antologie, postfaţă, tabel cronologic, bibliografie şi 1998, p. 4.
referinţe critice de Aureliu Goci]. Bucureşti : 100+1

134 135
CRĂCIUN, IOAN 1163. Arjoca, Sergiu. Un roman documentar. [Pavel Ţugui,
Eminescu - Creangă : documente biografice inedite,
1156. Mureşan, Dumitru. Poemele realului imaginar. [Ioan Bucureşti : Vestala, 1996]. Literatorul, 8, nr. 1-2, 1998, p. 4.
Crăciun, Blândul ceas al reîntoarcerii, Bucureşti :
Marineasa, 1994; Răsăritul trădat, Timişoara : Marineasa, 1164. Berdan, Lucia. Creangă, "homo ludens". Dacia literară, 9,
1996]. Vatra, 27, nr. 3, 1998, p. 42-43. nr. 28, 1998, p. 28-31.

CRĂCIUN, VICTOR 1165. Coroiu, Constantin. O temă pentru totdeauna: ciocoiul


liberal şi bolovanul istoriei. [Mihai Eminescu, Ion Creangă].
1157. Cimpoi, Mihai. Victor Crăciun de "Fântâne". În: Victor Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 438, 1998, p. 5.
Crăciun. Eminescu regăsit. O biografie a unor momente
esenţiale din biografia poetului prin noi documente şi 1166. Cristea, Valeriu. Viaţa pe scurt a lui Ion Creangă (I).
călătorii. [Cu o prefaţă de Mihai Cimpoi]. Bucureşti : Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 403, 1998, p. 13.
Semne, 1998, p. 7-12.
1167. Cristea, Valeriu. Viaţa pe scurt a lui Ion Creangă (II).
CRĂCIUNESCU, IOANA Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 404, 1998, p. 13.

1158. Regman, Cornel. Creştet şi gheare la Ioana Crăciunescu. 1168. Cristea, Valeriu. Viaţa pe scurt a lui Ion Creangă (III).
[Ioana Crăciunescu, Creştet şi gheare, Bucureşti : Cartea Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 405, 1998, p. 13.
Românească, 1998]. Jurnalul literar, 9, nr. 7-8, 1998, p. 3.
1169. Cristea, Valeriu. Viaţa pe scurt a lui Ion Creangă (IV).
1159. Vasile, Geo. Poezia tare de înger şi demon. [Ioana Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 406, 1998, p. 13.
Crăciunescu, Creştet şi gheare = Du font et des griffes,
ediţie bilingvă, versiune în limba franceză: Tudor Florian 1170. Cristea, Valeriu. Viaţa pe scurt a lui Ion Creangă (V).
Potra, Bucureşti : Cartea Românească, 1998]. Luceafărul, Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 407, 1998, p. 13.
nr. 18, 1998, p. 16.
1171. Curticăpeanu, Doina. Tusculanele criticului. [Cornel
CRĂSNARU, DANIELA Regman, Ion Creangă : o biografie a operei, Cluj-Napoca :
Dacia, 1997]. Familia, 34, nr. 9, 1998, p. 19-21.
1160. Cristea-Enache, Daniel. Pasiune şi luciditate. [Daniela
Crăsnaru, Austerloo, Bucureşti : Albatros, 1998]. Adevărul 1172. Glück, Eugen. Activitatea lui Ion Creangă oglindită în presa
literar şi artistic, 6, nr. 441, 1998, p. 5. contemporană din Transilvania. Arca, 9, nr. 10-11-12, 1998,
p. 151-155.
1161. Dimisianu, Gabriel. Siberia îndoielii. [Daniela Crăsnaru,
Austerloo, Bucureşti : Albatros, 1998]. România literară, 1173. Istrate, Gavril. O ediţie necunoscută din opera lui Creangă.
31, nr. 44, 1998, p. 4. [Ion Creangă, Moş Nichifor Coţcariul; Povestea unui om
leneş]. Convorbiri literare, 131, nr. 10, 1998, p. 29.
CREANGĂ, ION
1174. Manilici, Călin. Ion Creangă şi boala. Tribuna, 10, nr. 1,
1162. Ailenei, Sergiu. Esenţa originală a operei lui Creangă. 1998, p. 6-7.
Convorbiri literare, 131, nr. 1, 1998, p. 18.

136 137
1175. Manucă, Dan. Ponciful "oralităţii" lui I. Creangă sau despre În: Ion Creangă. Amintiri din copilărie. [Prefaţă şi
re-oralizare. Convorbiri literare, 131, nr. 4, 1998, p. 14. curriculum vitae de Aureliu Goci]. Bucureşti : 100+1
Gramar, 1998, p. III-XXVIII.
1176. Michailescu, Gaby. Eminescu cunoaşte pe răspopitul
Creangă, institutor în Păcurari, şi e cucerit de poveştile 1186. Ilin, Stancu. Prefaţă. În: Ion Creangă. Povestea lui Harap-
humuleşteanului. Literatorul, 8, nr. 5-7, 1998, p. 14-15. Alb : poveşti. [Ediţie şi prefaţă de Stancu Ilin]. Bucureşti :
Floarea Darurilor, 1998, p. 3-4.
1177. Michailescu, Gaby. Eminescu şi inima lui Creangă la
bujdeucă, luna făcându-le semne de dincolo de lume... 1187. Ioniţă, Florin. Referinţe critice. În: Ion Creangă. Aminitiri
Literatorul, 8, nr. 29, 1998, p. 14. din copilărie. Poveşti. [Antologie, referinţe critice (selecţii),
comentarii, note, bibliografie, glosar de Florin Ioniţă].
1178. Parascan, Constantin. Aurobiografie şi ficţiune în Amintiri Bucureşti : Rai, 1998, p. 13-47.
din copilărie. Dacia literară, 9, nr. 29, 1998, p. 25-27.
1188. Vianu, Tudor. Ion Creangă.În: Tudor Vianu. Scriitori clasici
1179. Parascan, Constantin. Ion Creangă şi lumea în care a trăit români. [Antologie, tabel cronologic, referinţe critice şi
1837-1889 (După documente originale, scrisori, bibliografie de Ion Nistor. Prefaţă de Ion Biberi]. Bucureşti :
mărturisiri...). Convorbiri literare, 131, nr. 11, 1998, p. 16. Albatros, 1998, p. 160-164.

1180. Parascan, Constantin. Ion Creangă şi lumea în care a trăit CREŢIA, PETRU
1837-1889 (După documente originale, scrisori, mărturii...).
Convorbiri literare, 131, nr. 12, 1998, p. 31. 1189. Flora, Ioan. Petru Creţia contemporanul nostru. Antares, nr.
4, 1998, p. 8-9.
1181. Savitescu, Ionel. Umorul lui Creangă. Ateneu, 35, nr. 12,
1998, p. 10. 1190. Zăgreanu, Ion Radu. Poezia norilor. [Petru Creţia, Norii :
culegere de impresii, Bucureşti : Univers Enciclopedic,
1182. Spiridon, Cassian Maria. Amintirile unui secund. [Ioan 1996]. Minerva, 9, nr. 28-29-80, 1998, p. 10.
Slavici, Amintiri : Eminescu, Creangă, Caragiale, Coşbuc,
Maiorescu, Bucureşti : Viitorul Românesc, 1998]. CREŢU, CĂTĂLINA
Convorbiri literare, 131, nr. 6, 1998, p. 1.
1191. Tamaş, Cristina. "Anticar de nopţi". [Cătălina Creţu, Anticar
1183. Vartic, Ion. Sărmanul Dionis, Ivan Turbincă şi Lefter de nopţi, Constanţa : Metafora, 1997]. Tomis, 3, nr. 2, 1998,
Popescu faţă cu transcendenţa (I). [Mihai Eminescu, p. 6.
Sărmanul Dionis, I. L. Caragiale, Momente, Ion Creangă,
Ivan Turbincă]. România literară, 31, nr. 2, 1998, p. 12-13. CRISTEA, DAN

1184. Ene, Ileana. Ioan Creangă. În: Ileana Ene. Farmecul discret 1192. Popa, Dumitru Radu. Versiune, subversiune... conversiune.
al manuscriselor: scriitori români în Arhiva Muzeului [Dan Cristea, Version and subversion : the autobiographies
Literaturii Române. Vol. 1. Bucureşti : Editura Muzeului of Benjamin Franklin, Henry Adams and Michel Leiris,
Literaturii Române, 1998, p. 63-74. Timişoara : Hestia, 1996]. Luceafărul, nr. 18, 1998, p. 11.

1185. Goci, Aureliu. Romanul copilăriei şi amintirile imaginare. 1193. Spiridon, Monica. Modelele autobiografiei. [Dan Cristea,

138 139
Version and subversion : the autobiographies of Benjamin Alexandru George, Ion Gheorghe, Paul Goma, Cezar
Franklin, Henry Adams and Michel Leiris, Timişoara : Ivănescu, Nicolae Manolescu, Fănuş Neagu, I. Negoiţescu,
Hestia, 1996 ]. România literară, 31, nr. 16, 1998, p. 10. Octavian Paler, Petru Popescu, Mihail Sadoveanu, Eugen
Simion, Grigore Vieru]. Convorbiri literare, 131, nr. 12,
CRISTEA, MARGARETA 1998, p. 8-9.

1194. Ştefănescu, Alex. Debut în critică. România literară, 31, nr. CRISTESCU, MARIA-LUIZA
27, 1998, p. 10.
1201. Dimisianu, Gabriel. Iubirile conspirative. [Maria-Luiza
CRISTEA, MIRON Cristescu, Iadul meschin, Bucureşti : Albatros, 1996 ;
Ascuţit ca tandreţea, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997].
1195. Buzaşi, Ion. Patriarhul Miron Cristea - exeget al lui România literară, 31, nr. 15, 1998, p. 4.
Eminescu. [Miron Cristea, (Patriarh), Luceafărul poeziei
româneşti : Mihai Eminescu, Bucureşti : Ginta Latină, CRISTIAN, FLAVIU
1997]. România literară, 31, nr. 34, 1998, p. 9.
1202. Cristian, Flaviu. Flaviu Cristian par lui-męme. Vatra, 27, nr.
CRISTEA, NICOLAE 1, 1998, p. 24-28.

1196. Plămădeală, Antonie. Nicolae Cristea - un om providenţial. 1203. Guran, Letiţia. Vatra - Dialog cu Flaviu Cristian. [Interviu
În: Nicolae Cristea. File de memorialistică : jurnal. [Studiu cu Flaviu Cristian]. Vatra, 27, nr. 1, 1998, p. 21-23.
introductiv, îngrijirea ediţiei, note şi comentarii de Anca
Sârghie]. Sibiu : Tribuna, 1998, p. 7-13. 1204. Mureşan, Ion. Moartea de drept dialectic. [Flaviu Cristian,
52 de poeme, Bucureşti : DuStyle, 1996]. Vatra, 27, nr. 1,
CRISTEA, VALERIU 1998, p. 18.

1197. Chişu, Lucian. Viaţa ca un roman. [Valeriu Cristea, Bagaje CRIŞAN, CONSTANTIN
pentru paradis, Bucureşti : Albatros, 1997]. Literatorul, 8,
nr. 3-4, 1998, p. 5. 1205. Dumitrescu, Aurelian Titu. Un intelectual veritabil.
Contemporanul - ideea europeană, nr. 13, 1998, p. 9.
1198. Ianoşi, Ion. Bagaje pentru o viaţă. [Valeriu Cristea, Bagaje
pentru paradis, Bucureşti : Albatros, 1997]. Adevărul literar 1206. Ghilia, Alecu Ivan. Freneticul ucis de cuvinte.
şi artistic, 6, nr. 400, 1998, p. 5. Contemporanul - ideea europeană, nr. 13, 1998, p. 8-9.

1199. Ioanid, Ioana. "Suferinţa e una şi indivizibilă". [Valeriu CRIŞAN, DORIN


Cristea, Bagaje pentru paradis, Bucureşti : Albatros, 1997].
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 406, 1998, p. 12. 1207. Lazăr, Florin. La răsfoit cărţi. Dorin Crişan, Rugăciuni
bolnave. [Cluj-Napoca : Eta, 1998]. Steaua, 49, nr. 11-12,
1200. Ştefănescu, Alex. Fragmente incomode dintr-o viitoare 1998, p. 120.
"Istorie a literaturii române contemporane". [Ioan
Alexandru, George Astaloş, A. E. Baconsky, Ion Băieşu, 1208. Ţene, Al. Florin. Panoramic editorial. Romantism şi
George Bălăiţă, Valeriu Cristea, Ştefan Aug. Doinaş, generaţie. [Dorin Crişan, Rugăciuni bolnave, Cluj-Napoca :

140 141
Eta, 1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 11, 1998, p. 40. Cubleşan, Luceafărul şi alte cercetări eminesciene, Reşiţa :
Timpul, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 437, 1998,
CSEKE, PETER p. 4.

1209. Szasz, Janos. Doi poeţi şi un eseist. [Premiile Uniunii CUCIUREANU, CRISTODOR
Scriitorilor 1997, premiul pentru minorităţi : Peter Egyed,
Noaptea leoparzilor; Lazar Lövetei Laszlo, Bucuria de a da 1217. Marin, Gheorghe. Moment liric la cenaclul Destine.
nume; Peter Cseke, De la metaforă spre viaţă]. Luceafărul, [Cristodor Cuciureanu, Metafore în derivă : [poezie],
nr. 23, 1998, p. 23. Bucureşti : Destine, 1998]. Universul cărţii, 8, nr. 12, 1998,
p. 4.
CSŐGÖR, ENIKŐ
CUGLER, GRIGORE
1210. Vöő, Gabriella. Tordatúr hiedelemvilága. [Csőgör Enikő,
Tordatúr hiedelemvilága, Kolozsvár : Kriterion Könyv- 1218. Anghelescu, Mircea. Un urmuzian disident: Grigore Cugler.
kiadó, 1998]. Nyelv- és irodalomtudományi közlemények, [Grigore Cugler, Apunake şi alte fenomene, Oradea : Cogito,
42, nr. 2, 1998, p. 108-110. 1996]. România literară, 31, nr. 28, 1998, p. 10.

CUBLEŞAN, CONSTANTIN 1219. Condeescu, Alexandru. Un roman inedit de Grigore Cugler,


Afară-de-unu-singur. România literară, 31, nr. 30, 1998, p.
1211. Bot, Ioana. O exegeză a nuanţei. [Constantin Cubleşan, 12.
Luceafărul şi alte comentarii eminesciene, Reşiţa : Tipul,
1998]. Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 46. 1220. Stanomir, Ioan. Apunake în ţara minunilor. [Grigore Cugler,
Apunake şi alte fenomene, Oradea : Cogito, 1996].
1212. Buzaşi, Ion. "Luceafărul şi alte comentarii eminesciene". Luceafărul, nr. 34, 1998, p. 5.
[Constantin Cubleşan, Luceafărul şi alte comentarii
eminesciene, Reşiţa : Tipul, 1998]. Steaua, 49, nr. 11-12, 1221. Stanomir, Ioan. Dincolo de oglindă. [Grigore Cugler, Afară-
1998, p. 46-47. de-unu-singur]. Luceafărul, nr. 40, 1998, p. 5.

1213. Grigurcu, Gheorghe. Cere oare cineva eliminarea marilor CULIANU, IOAN PETRU
scriitori? Jurnalul literar, 9, nr. 11-12, 1998, p. 1, 13.
1222. Adameşteanu, Gabriela. Dialog despre Ioan Petru Culianu.
1214. Mihăilescu, Florin. Quelles sont les limites du chef- [Interviu cu Dumitru Radu Popa despre Ioan Petru Culianu].
d'oeuvre? [Constantin Cubleşan, Eminescu în perspectiva 22, 9, nr. 50, 1998, p. 14-15.
critică, Oradea : Cogito, 1997]. Revue roumaine, 53, nr.
360, 1998, p. 104-109. 1223. Antip, Felicia. Precizare. [Ted Anton, Eros, magie şi
asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997].
1215. Vârgolici, Teodor. Comentarii eminesciene. [Constantin Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 406, 1998, p. 15.
Cubleşan, Eminescu în perspectivă critică, Oradea : Cogito,
1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 404, 1998, p. 5. 1224. Cesereanu, Ruxandra. La răsfoit cărţi noi, traduceri şi
curiozităţi prin librării. [Ioan Petru Culianu, Hesperus,
1216. Vârgolici, Teodor. Contribuţii eminesciene. [Constantin Bucureşti : Nemira, 1998]. Steaua, 49, nr. 10, 1998, p. 59.

142 143
1225. Grigoraş, Florin. Editura Nemira : cadenţă şi diversitate. modernă. În: George Cuşnarencu. Requiem. [Prefaţă şi
[Ioan Petru Culianu, Hesperus : roman, Bucureşti : Nemira, schiţă bio-bibliografică de Dan-Silviu Boerescu]. Bucureşti :
1998]. Universul cărţii, 8, nr. 7, 1998, p. 3. Allfa, 1998, p. V-VIII.

1226. Iamandi, Ionuţ. The murder of the professor Culianu. [Ted CUŢITARU, CODRIN LIVIU
Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu,
Bucureşti : Nemira, 1997]. Antares, nr. 3, 1998, p. 10. 1234. Modoranu, Gina. Istoria depersonalizată. [Codrin Liviu
Cutiţaru, Istoria depersonalizată : scenariu de deconstrucţie
1227. Stanomir, Ioan. Geneza. [Ioan Petru Culianu, Hesperus, a istoriei de pe o poziţie non-istorică, Iaşi : Editura
Bucureşti : Nemira, 1998]. Luceafărul, nr. 29, 1998, p. 5. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 1997]. Dacia literară,
9, nr. 29, 1998, p. 55.
CURTESCU, MARGARETA
1235. Puflea, Ion. Caligrafii subtile. [Petruş Andrei, Floarea de
1228. Galaicu-Păun, Em. Un cuvînt printre cuvinte. [Margareta jar, Piatra Neamţ : Panteon]. Dacia literară, 9, nr. 29, 1998,
Curtescu, Prinsă între clamele speranţei, Chişinău : Arc, p. 56.
1997]. Vatra, 27, nr. 7, 1998, p. 26.
CZINE, MIHÁLY
CURTICĂPEANU, DOINA
1236. Nagy, Pál. Czine Mihály katedrája. A Hét, 29, nr. 4, 1998,
1229. Cârstina, Sanda. Libri. [Doina Curticăpeanu, Universul p. 7.
literaturii române vechi, Cluj-Napoca, 1994]. Studia
Universitatis Babeş-Bolyai, 43, nr. 2-3, 1998, p. 259-260. D'ALBA, MARIA

CUŞA, IOAN 1237. Cubleşan, Constantin. Pro amicitia. [Maria D'Alba, Cenuşa
viselor, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Steaua, 49, nr. 9, 1998,
1230. Florescu, Nicolae. Ioan Cuşa şi semnificaţia "plîngerilor". p. 43.
În: Nicolae Florescu. Întoarcerea proscrişilor. Reevaluări
critice ale literaturii exilului. Bucureşti : Jurnalul literar, DABIJA, NICOLAE
1998, p. 117-120.
1238. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Nicolae Dabija,
CUŞNARENCU, GEORGE Fotograful de fulgere, Bucureşti : Minerva, 1998]. România
literară, 31, nr. 50, 1998, p. 4.
1231. Cesereanu, Ruxandra. La răsfoit cărţi. George Cuşnarencu,
Requiem. [Bucureşti : Allfa, 1998]. Steaua, 49, nr. 11-12, DALIŞ, GABRIEL
1998, p. 117.
1239. Dorian, Gellu. Pe acelaşi raft. Plus - Gabriel Daliş. [Gabriel
1232. Voncu, Răzvan. Fabula magna. [George Cuşnarencu, Daliş, Semnale de sîmbătă, Suceava : Licurici]. Convorbiri
Călătoria Luceafărului, Bucureşti : Cartea Românească, literare, 131, nr. 11, 1998, p. 2.
1997]. Literatorul, 8, nr. 5-7, 1998, p. 4.

1233. Boerescu, Dan-Silviu. Mielul Domnului în varianta post-

144 145
DAM, SERGIU PAVEL Un li pe drumul mătăsii : jurnal chinezesc, Arad : Mirador,
1997]. Arca, 9, nr. 1-2-3, 1998, p. 14-19.
1240. Buzaşi, Ion. Eseul polemic. [Sergiu Pavel Dan, Fiul craiului
şi spânul : eseuri, Cluj-Napoca : Dacia, 1998]. Vatra, 27, nr. 1248. Roşioru, Ion. Însemnare a călătoriei. [Vasile Dan, Un li pe
12, 1998, p. 21-22. drumul mătăsii : jurnal chinezesc, Arad : Mirador, 1997].
Tomis, 3, nr. 5, 1998, p. 6.
DAMIAN, LAURENŢIU
DANCĂ, WILHELM
1241. Căliman, Călin. Monografii cinematografice (III). [Mircea
Alexandrescu, Liviu Ciulei, Bucureşti : Meridiane, 1996; 1249. Brădăţan, Costică. Mircea Eliade şi "poarta cea strâmtă".
Laurenţiu Damian, Elisabeta Bostan sau Unde eşti [Wilhelm Dancă, Mircea Eliade : definitio sacri, Iaşi : Ars
copilărie?, Bucureşti : Meridiane, 1996]. Contemporanul - Longa, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 411, 1998,
ideea europeană, nr. 18, 1998, p. 13. p. 12.

DAN, FLORICĂ 1250. Dancă, Wilhelm. Mircea Eliade şi "poarta cea strâmtă".
[Wilhelm Dancă, Mircea Eliade : definitio sacri, Iaşi : Ars
1242. Frunză, Dumitran. Veghea poetului. În: Florică Dan. Longa, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 411, 1998,
Micropoeme. [Cuvânt înainte de: Dumitran Frunză]. p. 12-13.
Bucureşti : Amurg Sentimental, 1998, p. 5-6.
1251. Robu, Ioan. Mircea Eliade şi "poarta cea strâmtă". [Wilhelm
DAN, ILIE Dancă, Mircea Eliade : definitio sacri, Iaşi : Ars Longa,
1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 411, 1998, p. 13.
1243. Blănaru, Constantin. Ilie Dan. Bucovina literară, 8, nr. 9,
1998, p. 19. 1252. Surdu, Alexandru. Mircea Eliade şi "poarta cea strâmtă".
[Wilhelm Dancă, Mircea Eliade : definitio sacri, Iaşi : Ars
1244. Cozmei, Ion. Melancolia poetului filolog. Convorbiri Longa, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 411, 1998,
literare, 131, nr. 10, 1998, p. 36. p. 12.

DAN, PAVEL 1253. Vlăduţescu, Gheorghe. Mircea Eliade şi "poarta cea


strâmtă". [Wilhelm Dancă, Mircea Eliade : definitio sacri,
1245. Regman, Cornel. Pavel Dan. În: Cornel Regman. Întâlniri Iaşi : Ars Longa, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr.
cu clasicii. Bucureşti : Editura Eminescu, 1998, p. 218-257. 411, 1998, p. 12.

DAN, VASILE DANELIUC, MIRCEA

1246. Bădărău, George. Jurnale de călătorie în China. [Cornel 1254. Cristea-Enache, Daniel. Un nou Goma. [Mircea Daneliuc,
Ungureanu, A muri în Tibet : jurnal, Iaşi : Polirom, 1998; Pisica ruptă, Bucureşti : Univers, 1997]. Adevărul literar şi
Vasile Dan, Un li pe drumul mătăsii, Arad : Mirador, 1997]. artistic, 6, nr. 404, 1998, p. 4.
Convorbiri literare, 131, nr. 11, 1998, p. 44.
1255. Lovinescu, Monica. Un cineast-scriitor : Mircea Daneliuc.
1247. Mocuţa, Gheorghe. Fascinaţia lumii chineze. [Vasile Dan, [Mircea Daneliuc, Pisica ruptă : roman, Bucureşti :

146 147
Univers, 1997]. România literară, 31, nr. 23-24, 1998, p.12. ancestrale : poezii. [Cuvânt înainte de Teodora Moţet].
Bucureşti : Amurg Sentimental, 1998, p. 5-6.
1256. Mihăilescu, Dan C. Pisicile lui Daneliuc. [Mircea Daneliuc,
Pisica ruptă : roman, Bucureşti : Univers, 1997]. 22, 9, nr. DĂNILĂ, DAN
8, 1998, p. 15.
1265. Popescu, Titu. Romanticul Dan Dănilă. Jurnalul literar, 9,
1257. Pruteanu, George. Politică de cadre. [Mircea Daneliuc, nr. 9-10, 1998, p. 2.
Pisica ruptă : roman, Bucureşti : Univers, 1997]. Dilema, 6,
nr. 259, 1998, p. 13. DEACONESCU, ION

1258. R. M. O carte enervantă? [Mircea Daneliuc, Pisica ruptă : 1266. Lazăr, Ramona. Versuri şi proză. [Ion Deaconescu, Grădina
roman, Bucureşti : Univers, 1997]. Tomis, 3, nr. 4, 1998,p.7. din pustiu, Craiova : Europa, 1997]. Steaua, 49, nr. 7-8,
1998, p. 32-33 .
1259. Ungureanu, Cornel. Daneliuc superstar. [Mircea Daneliuc,
Pisica ruptă : roman, Bucureşti : Univers, 1997]. Orizont, DELAVRANCEA, BARBU ŞTEFĂNESCU
10, nr. 1, 1998, p. 10.
1267. Cubleşan, Constantin. Postfaţă. În: Barbu Ştefănescu
DANILOV, NICHITA Delavrancea. Nuvele şi povestiri. [Postfaţă, tabel cronologic
şi referinţe critice de Constantin Cubleşan]. Bucureşti :
1260. Corbu, Daniel. Noul expresionism liric. Convorbiri literare, 100+1 Gramar, 1998, p. 193-204.
131, nr. 12, 1998, p. 42.
1268. Cubleşan, Constantin. Tabel cronologic. În: Barbu
1261. Oprea, Nicolae. Între parabolă şi onirism. [Nichita Danilov, Ştefănescu Delavrancea. Nuvele şi povestiri. [Postfaţă, tabel
Nevasta lui Hans, Iaşi : Moldova, 1996]. Vatra, 27, nr. 4, cronologic şi referinţe critice de Constantin Cubleşan].
1998, p. 53-54. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, p. 205-210.

DARIAN, ADINA 1269. Grămescu, Haralambie. Barbu Ştefănescu Delavrancea


(1858-1918). În: Barbu Ştefănescu Delavrancea. Teatru.
1262. Mihăilescu, Magda. Filmul din cărţile noastre. [Adina [Ediţie îngrijită şi selectată de Haralambie Grămescu].
Darian, Întâlniri seducătoare; Călin Căliman, secretul lui Craiova : Hyperion, 1998, p. 3-6.
Saizescu sau Un surâs în plină iarnă; Călin Căliman, Ion
Bostan; Nicolae Cabel, Victor Iliu]. Adevărul literar şi 1270. -.Referinţe critice. În: Barbu Ştefănescu Delavrancea.
artistic, 6, nr. 416, 1998, p. 16. Nuvele şi povestiri. [Postfaţă, tabel cronologic şi referinţe
critice de Constantin Cubleşan]. Bucureşti : 100+1 Gramar,
DĂNĂILĂ, RADU 1998, p. 211-214.

1263. Roşioru, Ion. Valenţe ancestrale. [Radu Dănăilă, Valenţe 1271. Vianu, Tudor. Delavrancea. În: Tudor Vianu. Scriitori
ancestrale : poezii, Bucureşti : Amurg Sentimental, 1998]. clasici români. [Antologie, tabel cronologic, referinţe critice
Tomis, 3, nr. 11, 1998, p. 6. şi bibliografie de Ion Nistor. Prefaţă de Ion Biberi].
Bucureşti : Albatros, 1998, p. 197-212.
1264. Moţet, Teodora. Cuvânt înainte. În: Radu Dănăilă. Valenţe

148 149
DELAVRANCEA, CELLA DEMETRIAN, BUCUR

1272. Mateescu, Constantin. Cuvânt înainte. În: Cella 1278. Moldovan, Ioan. Poeţi craioveni. [Ionel Ciupureanu, Amos,
Delavrancea. Scrisori către Filip Lahovary. [Ediţie bilingvă. Craiova : Scrisul Românesc, 1996; Nicolae Coande, Fincler,
Ediţiei îngrijită şi cuvânt înainte de Constantin Mateescu. Craiova : Ramuri, 1997; Bucur Demetrian, Himera de
Traducere de Dan Mateescu]. Bucureşti : Jurnalul literar, hârtie, Craiova : Avrămeanca, 1996; Mihai Firică, Biografie
1998, p. 5-9. sumară, Craiova : Aius, 1996]. Familia, 34, nr. 1, 1998, p.
12-15.
DELEANU, DIANA
DENCIU, IOAN DUMITRU
1273. Leonte, Carmelia. Apariţii la Editura Augusta. [Ionel Bota,
Cimitirul cuvintelor : [versuri], Timişoara : Augusta, 1997; 1279. Bărbulescu, Simion. Fapte şi întâmplări. [Ioan Dumitru
Diana Deleanu, Mâinile reci ale marilor : poezii, Timişoara Denciu, Din adâncul irespirabilului]. Luceafărul, nr. 41,
: Augusta, 1997]. Dacia literară, 9, nr. 28, 1998, p. 57-58. 1998, p. 4.

1274. Scarlat, Cristina. Despre poezia (mereu) tînără. [Arcadie DERLEA, ADRIAN
Opaiţ, Roma fără mine, Timişoara : Augusta, 1998; Diana
Deleanu, Mîinile reci ale mărilor, Timişoara : Augusta, 1280. Brumaru, Eugen. "Boema nu se practică, ci se trăieşte".
1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 7, 1998, p. 9. [Interviu cu Adrian Derlea]. Orizont, 10, nr. 12, 1998, p. 18.

DELEANU, PAUL COSTIN DIACONESCU, ION

1275. Florescu, Nicolae. Paul Costin Deleanu - o sinucidere 1281. Soviany, Octavian. Destinul unei generaţii. [Ion
intelectuală. În: Nicolae Florescu. Întoarcerea proscrişilor. Diaconescu, Temniţa : destinul generaţiei noastre,
Reevaluări critice ale literaturii exilului. Bucureşti : Bucureşti : Nemira, 1998]. Contemporanul - ideea
Jurnalul literar, 1998, p. 121-126. europeană, nr. 23, 1998, p. 5.

DELEANU, VALERIA 1282. Petre, Zoe. Prefaţă. În: Ion Diaconescu. Temniţa destinul
generaţiei noastre. [Cu o prefaţă de Zoe Petre]. Bucureşti :
1276. Marin, Gheorghe. Moment liric la cenaclul Destine. [Valeria Nemira, 1998, p. 335.
Deleanu, Transfuzie de dor : poezii, Bucureşti : Amurg
Sentimental, 1998]. Universul cărţii, 8, nr. 12, 1998, p. 4. DIACONESCU, PAUL

DEMETRESCU, CAMILIAN 1283. Comănescu, Ileana. Paradisul lui Don Juan. [Paul
Diaconescu, Cartea muierilor, Bucureşti : Albatros, 1998].
1277. Avram, Gabriel. Din exil în exil. [Camilian Demetrescu, Contemporanul - ideea europeană, nr. 1 (serie nouă), 1998,
Exil : [încercările labirintului], Bucureşti : Albatros, 1997]. p. 5.
România literară, 31, nr. 22, 1998, p. 10.
1284. Dimisianu, Gabriel. Mijloc de veac în Bucureşti. [Paul
Diaconescu, Cartea muierilor, Bucureşti : Albatros, 1998].
România literară, 31, nr. 31, 1998, p. 4.

150 151
1285. Roşioru, Mădălin. Intrarea în culise. [Paul Diaconescu, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Familia,
Cartea muierilor : [roman], Bucureşti : Albatros, 1998]. 34, nr. 3, 1998, p. 20-22.
Tomis, 3, nr. 10, 1998, p. 7.
1293. Grigurcu, Gheorghe. Revolta autorului împotriva operei.
DIACONESCU, VASILE [Mircea A. Diaconu, Mircea Streinul : viaţa şi opera,
Rădăuţi : Editura Institutului Bucovina-Basarabia, 1998].
1286. Budău, Eugen. Un poet prea repede uitat: Vasile România literară, 31, nr. 20, 1998, p. 5.
Diaconescu. Ateneu, 35, nr. 9, 1998, p. 10.
1294. Iordache, Emil. Trupul firav în care se ascunde un bestiar.
DIACONU, ION [Mircea A. Diaconu, Instantanee critice din timpul iluziei,
Iaşi : Moldova, 1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 10,
1287. Marin, Gheorghe. Moment liric la cenaclul Destine. [Ion 1998, p. 26.
Diaconu, Logosul şarpelui, Bucureşti : Destine]. Universul
cărţii, 8, nr. 12, 1998, p. 4. 1295. Livescu, Cristian. Scriitorii şi puterea. [Florin Paraschiv,
Trei Europe în rosturi şi rostire, Focşani : Salonul Literar,
1288. Roşioru, Ion. Poezie şi eseu. [Ion Diaconu, 1998; Mircea A. Diaconu, Mircea Streinul : viaţa şi opera,
Retehnologizarea libertăţii, Bucureşti : Destine, 1997 ]. Rădăuţi : Editura Institutului Bucovina-Basarabia, 1998].
Tomis, 3, nr. 1, 1998, p. 6. Convorbiri literare, 131, nr. 11, 1998, p. 25.

DIACONU, MĂDĂLINA 1296. Scarlat, Grigore. Tăcerea dirijată. [Mircea A. Diaconu,


Mircea Streinul - Viaţa şi opera, Rădăuţi : Editura
1289. -. Vitrina cu cărţi. "Dacă nu există Dumnezeu este imposibil Institutului Bucovina-Basarabia, 1998]. Steaua, 49, nr. 6,
ca omul şi tot ce-l înconjoară să nu devină simple năluci". 1998, p. 28.
[Mădălina Diaconu, Pe marginea abisului : Sören
Kierkegaard si nihilismul secolului al XIX- lea, Bucureşti : DIANU, VIOREL
Editura Ştiinţifică, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr.
407, 1998, p. 7. 1297. Luţă, Viki. Un irespirabil aer grav. [Viorel Dianu, Iubiri
alese]. Luceafărul, nr. 27, 1998, p. 4.
DIACONU, MIRCEA A.
DICULESCU, ANA
1290. Bărbulescu, Simion. Treaptă spre o istorie a liricii
contemporane. [Mircea A. Diaconu, Instantanee critice din 1298. Balotă, Nicolae. Întâmpinarea unui poet. [Ana Diculescu,
timpul iluziei, Iaşi : Moldova, 1998]. Luceafărul, nr. 47, Poeme, Bucureşti : Editura Eminescu, 1998]. Luceafărul, nr.
1998, p. 10. 45, 1998, p. 4.

1291. Cliveţ, Nicoleta. Iluziile şi deziluziile autenticismului critic. 1299. Ştefănescu, Alex. Furtună lirică. [Ana Diculescu, Poeme,
[Mircea A. Diaconu, Instantanee critice din timpul iluziei, Bucureşti : Editura Eminescu, 1998]. România literară, 31,
Iaşi : Moldova, 1998]. Vatra, 27, nr. 12, 1998, p. 24-25. nr. 36, 1998, p. 10.

1292. Curticăpeanu, Doina. Labirintul grădinii gândiriste. [Mircea


A. Diaconu, Poezia de la Gândirea, colecţia Akademos,

152 153
DIMA, SIMONA-GRAZIA 1309. Galaicu-Păun, Emilian. Norii din Noremaion. [Simona-
Grazia Dima, Noaptea romană, Târgu-Mureş : Arhipelag,
1300. -. Anchetă Calende : "Opt ani de libertate a cuvântului". 1997]. Vatra, 27, nr. 5, 1998, p. 21-22.
Simona-Grazia Dima : "Acum, lirismul meu spiritualizat are
parte de o sporită receptivitate". [Răspuns la ancheta cu 1310. Grigurcu, Gheorghe. Paradis, purgatoriu, infern. [Carolina
tema: Ce înseamnă penrtu dvs. libertatea cuvântului, din Ilica, Scara la cer (I), Bucureşti : Orient-Occident, 1997;
ultimii opt ani?]. Calende, nr. 1, 1998, p. 18. Simona-Grazia Dima, Noaptea romană, Târgu-Mureş :
Arhipelag, 1997; Luminiţa Urs, Singurătatea tatălui meu,
1301. Boldea, Iulian. Geometriile focului. [Simona-Grazia Dima, Timişoara : Marineasa, 1997]. România literară, 31, nr. 25,
Focul matematic, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. 1998, p. 5.
Luceafărul, nr. 32, 1998, p. 10.
1311. Inea, Gabriela. Edenuri poeticeşti. [Simona-Grazia Dima,
1302. Chioaru, Dumitru. Developări în perspectivă Simona-Grazia Focul matematic, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997].
Dima. [Simona-Grazia Dima, Focul matematic, Bucureşti : Tomis, 3, nr. 3, 1998, p. 7.
Editura Eminescu, 1997]. Euphorion, 9, nr. 88-89-90, 1998,
p. 14. 1312. Marin, Gheorghe. Experienţe poetice. [Simona-Grazia
Dima, Focul matematic, Bucureşti : Editura Eminescu,
1303. Christi, Aura. Poemele Simonei-Grazia Dima. 1997]. Universul cărţii, 8, nr. 7, 1998, p. 13.
Contemporanul - ideea europeană, nr. 15, 1998, p. 4.
1313. Mocuţa, Gheorghe. Dintr-un unghi de vedere strict
1304. Christi, Aura. Puterea fiinţelor mici. [Simona-Grazia Dima, subiectiv. [Simona-Grazia Dima, Noaptea romană, Târgu-
Noaptea romană, Târgu-Mureş : Arhipelag, 1997; Focul Mureş : Arhipelag, 1997]. Tomis, 3, nr. 2, 1998, p. 2-3.
matematic, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997].
Contemporanul - ideea europeană, nr. 17, 1998, p. 4. 1314. Pantea, Aurel. Poeme de Cătălină. [Simona-Grazia Dima,
Noaptea romană, Târgu-Mureş : Arhipelag, 1997; Focul
1305. Christi, Aura. Simona-Grazia Dima în dialog cu Aura matematic, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Vatra, 27,
Christi. "Nuanţele stau la timonele existenţei" (I). [Interviu]. nr. 5, 1998, p. 21.
Contemporanul - ideea europeană, nr. 25, 1998, p. 4, 6.
1315. Popescu, Adrian. Focul poetic. Steaua, 49, nr. 6, 1998,p. 30.
1306. Christi, Aura. Simona-Grazia Dima în dialog cu Aura
Christi. "Nuanţele stau la timonele existenţei" (II). 1316. Şoitu, Grigore. Noaptea romană - Simona Grazia Dima.
[Interviu]. Contemporanul - ideea europeană, nr. 26, 1998, [Simona-Grazia Dima, Noaptea romană, Târgu-Mureş :
p. 4, 6-7. Arhipelag, 1997]. Tomis, 3, nr. 2, 1998, p. 6-7.

1307. Coande, Nicolae. Sub cifrul lui Als ob. [Simona-Grazia 1317. Ţion, Al. Îmblînzirea arderii. [Simona-Grazia Dima, Focul
Dima, Noaptea romană, Târgu-Mureş : Arhipelag, 1997]. matematic, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Poesis, nr.
Convorbiri literare, 131, nr. 6, 1998, p. 30. 7-8, 1998, p. 17.

1308. Duval, Horia. O paradigmă a logicii plastice. [Simona- 1318. Ungureanu, Cornel. Simona-Grazia Dima. Contemporanul -
Grazia Dima, Focul matematic, Bucureşti : Editura ideea europeană, nr. 19, 1998, p. 7.
Eminescu, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 6, 1998, p.30.

154 155
1319. Vasile, Geo. Cu capul în Noremaion. [Simona-Grazia Dima, Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 1997]. Luceafărul, nr.
Noaptea romană, Târgu-Mureş : Arhipelag, 1997]. 23, 1998, p. 10.
Luceafărul, nr. 1, 1998, p. 16.
1328. Spiridon, Cassian Maria. Nichita Stănescu sau roşu vertical.
1320. Vulturescu, George. Faţă în faţă. Caietele cu (în)semne. [Daniel Dimitriu, Nichita Stănescu : geneza poemului, Iaşi :
Vatra, 27, nr. 5, 1998, p. 19-20. Editura Universităţii Al. I. Cuya, 1997]. Convorbiri literare,
131, nr. 3, 1998, p. 1.
DIMISIANU, GABRIEL
1329. Tupan, Maria-Ana. Ultimul Nichita. [Daniel Dimitriu,
1321. Adam, Sergiu. Gabriel Dimisianu : "Un critic poate mulţumi Nichita Stănescu : geneza poemului, Iaşi : Editura
şi nemulţumi cu acelaşi text". [Interviu cu Gabriel Universităţii Al. I. Cuza, 1997]. Luceafărul,nr.19,1998,p.11.
Dimisianu]. Ateneu, 35, nr. 3, 1998, p. 3.
DIMITRIU, VICTOR
1322. Apostoleanu, Corina. Redescoperirea clasicului. [Gabriel
Dimisianu, Clasici români din secolele XIX şi XX, Bucureşti 1330. Niculescu, Alexandru. Avatarurile unui ambasadoral
: Editura Eminescu, 1996]. Tomis, 3, nr. 7, 1998, p. 7. României comuniste. [Victor Dimitriu, Urcuş pe cascade
îngheţate : din memoriile unui fost diplomat, Bucureşti :
DIMITRIU, DANIEL Albatros, 1996]. România literară, 31, nr. 5, 1998, p. 10.

1323. Adam, Sergiu. Daniel Dimitriu : "Din păcate, scrisul e o DIMOV, LEONID
meserie din care nu poţi trăi". [Interviu cu Daniel Dimitriu].
Ateneu, 35, nr. 1, 1998, p. 3. 1331. Bârna, Nicolae. Tânărul Ţepeneag şi "onirismul estetic".
[Leonid Dimov, Dumitru Ţepeneag, Momentul oniric,
1324. Berechet, Lăcrămioara. Poezia ca artefact şi creaţie a Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Caiete critice, nr. 5-
spiritului. [Daniel Dimitriu, Nichita Stănescu : geneza 7 [pe copertă 1-4], 1997 [pe copertă 1998], p. 183-193.
poemului, Iaşi : Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1997].
Tomis, 3, nr. 8, 1998, p. 7. 1332. Boca, Delia. Momentul oniric. [Leonid Dimov, Dumitru
Ţepeneag, Momentul oniric, Bucureşti : Cartea
1325. Dimisianu, Gabriel. O carte despre Nichita Stănescu. Românească, 1997]. Orizont, 10, nr. 4, 1998, p. 9.
[Daniel Dimitriu, Nichita Stănescu : geneza poemului, Iaşi :
Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1997]. România literară, 1333. -. Breviar editorial. [Leonid Dimov, Dumitru Ţepeneag,
31, nr. 16, 1998, p. 4. Momentul oniric, Bucureşti : Cartea Românească, 1997].
Universul cărţii, 8, nr. 1, 1998, p. 13.
1326. Pop, Ion. Nichita Stănescu şi facerea poemului. [Daniel
Dimitriu, Nichita Stănescu : geneza poemului, Iaşi : Editura 1334. Cârstina, Sanda. Onirismul românesc. [Dumitru Ţepeneag,
Universităţii Al. I. Cuza, 1997]. Viaţa Românească, 93, nr. Leonid Dimov]. Echinox, nr. 4-5-6, 1998, p. 32-33.
7-8, 1998, p. 160-163.
1335. Cubleşan, Victor. Cărţi şi vise. [Dumitru Ţepeneag,
1327. Rădulescu, Carmen-Ligia. O lecţie despre cerc. [Premiile Porumbelul zboară!... : roman, [Ed Pastenague,
Uniunii Scriitorilor 1997, premiul pentru critică : Daniel pseudonim], Bucureşti : Univers, 1997; Leonid Dimov,
Dimitriu, Nichita Stănescu : geneza poemului, Iaşi : Editura Dumitru Ţepeneag, Momentul oniric, Bucureşti : Cartea

156 157
Românească, 1997]. Apostrof, 9, nr. 1-2, 1998, p. 23-24. Dilema, 6, nr. 275, 1998, p. 13.

1336. David, Corina. "Visul real" al lui Dimov. [Leonid Dimov, 1344. Pruteanu, George. O carte, european de bună, despre
Dumitru Ţepeneag, Momentul oniric, Bucureşti : Cartea comunicare. [Mihai Dinu, Comunicarea : repere
Românească, 1997]. Arca, 9, nr. 10-11-12, 1998, p. 31-39. fundamentale, Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1997]. Dilema,
6, nr. 278, 1998, p. 13.
1337. Glodeanu, Gheorghe. Momentul oniric. [Leonid Dimov,
Dumitru Ţepeneag, Momentul oniric, Bucureşti : Cartea DINULESCU, IOANA
Românească, 1997]. Poesis, nr. 1-2, 1998, p. 16-17.
1345. -. Anchetă Calende : "Opt ani de libertate a cuvântului".
1338. Soviany, Octavian. Moştenirea oniricilor (I). [Leonid Ioana Dinulescu : "Despre libertatea cuvântului? Haida,
Dimov, Dumitru Ţepeneag, Momentul oniric, Bucureşti : de!". [Răspuns la ancheta cu tema: Ce înseamnă penrtu dvs.
Cartea Românească, 1997]. Contemporanul - ideea libertatea cuvântului, din ultimii opt ani?]. Calende, nr. 1,
europeană, nr. 16, 1998, p. 5. 1998, p. 19.

1339. Soviany, Octavian. Moştenirea oniricilor (II). [Leonid DIRADURIAN, GABRIEL


Dimov, Dumitru Ţepeneag, Momentul oniric, Bucureşti :
Cartea Românească, 1997]. Contemporanul - ideea 1346. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Gabriel
europeană, nr. 17, 1998, p. 5. Diradurian, Misiunea, Bucureşti : Editura Eminescu, 1998].
România literară, 31, nr. 48, 1998, p. 4.
1340. Soviany, Octavian. Moştenirea oniricilor (III). [Leonid
Dimov, Dumitru Ţepeneag, Momentul oniric, Bucureşti : DOBRESCU, CAIUS
Cartea Românească, 1997]. Contemporanul - ideea
europeană, nr. 19, 1998, p. 5. 1347. Baghiu, Vasile. Un lider de opinie autentic. [Caius
Dobrescu, Modernitatea ultimă : eseuri, Bucureşti :
1341. Soviany, Octavian. Poetica onirismului. [Leonid Dimov, Univers, 1998]. Vatra, 27, nr. 11, 1998, p. 21-22.
Dumitru Ţepeneag, Momentul oniric, Bucureşti : Cartea
Românească, 1997]. Caiete critice, nr. 5-7 [pe copertă 1-4], 1348. Boldea, Iulian. Eseul ca rigoare şi tranşanţă etică. [Caius
1997 [pe copertă 1998], p. 194-196. Dobrescu, Modernitatea ultimă : eseuri, Bucureşti :
Univers, 1998]. Vatra, 27, nr. 11, 1998, p. 26-27.
DINCĂ, DUMITRU ION
1349. Coande, Nicolae. Un maiorescian în formă nouă. [Caius
1342. Vasile, Geo. Tratat de mimetism. [Dumitru Ion Dincă, Dobrescu, Modernitatea ultimă : eseuri, Bucureşti :
Tratat de graţiere provizorie : versuri, Bucureşti : Editura Univers, 1998]. Vatra, 27, nr. 11, 1998, p. 25.
Eminescu, 1998]. Luceafărul, nr. 43, 1998, p. 16.
1350. Cristea-Enache, Daniel. Imitatio Muşinae. [Caius Dobrescu,
DINU, MIHAI Modernitatea ultimă : eseuri, Bucureşti : Univers, 1998].
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 438, 1998, p. 6.
1343. Pruteanu, George. Feldeinţa limbii, sub laserul matematicii.
[Mihai Dinu, Personalitatea limbii române : fizionomia 1351. Mihăilescu, Dan C. Eseul inconfortabil. [Caius Dobrescu,
vocabularului, Bucureşti : All : Cartea Românească, 1996]. Modernitatea ultimă : eseuri, Bucureşti : Univers, 1998].

158 159
22, 9, nr. 38, 1998, p. 15. 1361. Mocuţa, Gheorghe. Asumarea vinei şi o vocaţiei. [Octavian
Doclin, Esau : 33 de poeme, cu o postfaţă de Adrian Dinu
1352. Popescu, Adrian. Un contemporan al computerului. [Caius Rachieru, Reşiţa : Timpul, 1997]. Arca, 9, nr. 7-8-9, 1998,
Dobrescu, Efebia : [versuri], Timişoara : Marineasa, 1994]. p. 127-129.
Vatra, 27, nr. 3, 1998, p. 34.
1362. Mocuţa, Gheorghe. Dintr-un unghi de vedere strict
1353. Sălcudeanu, Nicoleta. Un pedagog al naţiei faţă cu generaţia subiectiv. [Octavian Doclin, Esau, Reşiţa : Timpul, 1997].
PRO. [Caius Dobrescu, Modernitatea ultimă : eseuri, Tomis, 3, nr. 2, 1998, p. 2-3.
Bucureşti : Univers, 1998]. Vatra, 27, nr. 11, 1998, p. 23-24.
1363. Vasile, Geo. Dreptul de întâi născut al cuvântului. [Octavia
1354. Ştefănescu, Alex. Un pedagog al Naţiunii. România literară, Doclin, 47 poeme despre viaţă, dragoste şi moarte, Reşiţa :
31, nr. 10, 1998, p. 3. Timpul, 1998; Esau : 33 de poeme, Reşiţa : Timpul, 1997].
Luceafărul, nr. 27, 1998, p. 16.
1355. Vasile, Geo. De la pactul cu diavolul, la contractul între
oameni liberi. [Caius Dobrescu, Modernitatea ultimă : DODA, FRANCISC
eseuri, Bucureşti : Univers, 1998]. Luceafărul, nr. 14, 1998,
p. 16. 1364. Popescu, Adrian. Un aventurier şi o cuminte. [Francisc
Doda; Olga Dobrescu, Ostila geometrie]. Vatra, 27, nr. 3,
DOBRESCU, OLGA 1998, p. 36-37.

1356. Popescu, Adrian. Un aventurier şi o cuminte. [Francisc DOINARU, ALEX. GH.


Doda; Olga Dobrescu, Ostila geometrie]. Vatra, 27, nr. 3,
1998, p. 36-37. 1365. Budău, Eugen. Un epigramist de altădată: Alex. Gheorghiu
Doinaru. Ateneu, 35, nr. 12, 1998, p. 10.
DOBRIDOR, ILARIU
DOINAŞ, ŞTEFAN AUGUSTIN
1357. Antonescu, Nae. Poeţi uitaţi : Ilariu Dobridor (1908-1968).
Poesis, nr. 3-4, 1998, p. 57. 1366. Pop, Doru. Vorbirea lirică a mileniului ce vine. [Ştefan
Augustin Doinaş, Psalmi, Bucureşti : Albatros, 1997].
DOCLIN, OCTAVIAN Steaua, 49, nr. 2-3, 1998, p. 28.

1358. Chichere, Ion. Octavia Doclin - între E(re)tica magna şi 1367. Şora, Mihai. "Pe ţărmul unde plînsem". [Ştefan Augustin
Psalmi. [Octavian Doclin, Agresiunea literei pe hârtie : Doinaş, Ovidiu la Tomis : versuri din "exil", Craiova :
poeme, Timişoara : Hestia, 1996]. Poesis,nr.9-10,1998,p.18. Scrisul Românesc, 1998]. România literară, 31, nr. 25,
1998, p. 10.
1359. Cubleşan, Constantin. Pro amicitia. [Octavian Doclin, 47
poeme despre viaţă, dragoste şi moarte, Reşiţa : Timpul, 1368. Ştefănescu, Alex. Fragmente incomode dintr-o viitoare
1998]. Steaua, 49, nr. 9, 1998, p. 44-45. "Istorie a literaturii române contemporane". [Ioan
Alexandru, George Astaloş, A. E. Baconsky, Ion Băieşu,
1360. Davideanu, Ion. Octavian Doclin, Esau. [Reşiţa : Timpul, George Bălăiţă, Valeriu Cristea, Ştefan Aug. Doinaş,
1997]. Familia, 34, nr. 11, 1998, p. 100. Alexandru George, Ion Gheorghe, Paul Goma, Cezar

160 161
Ivănescu, Nicolae Manolescu, Fănuş Neagu, I. Negoiţescu, 1376. Vârgolici, Teodor. Leon Donici, redivivus. [Leon Donici,
Octavian Paler, Petru Popescu, Mihail Sadoveanu, Eugen Marele Archimedes : proză literară, publicistică, receptare
Simion, Grigore Vieru]. Convorbiri literare, 131, nr. 12, critică, ediţie îngrijită de Ana-Maria Brezuleanu, Bucureşti :
1998, p. 8-9. Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. Adevărul
literar şi artistic, 6, nr. 428, 1998, p. 4.
1369. Teodorescu, Cristian. Şi noi am jucat fotbal. [Convorbire cu
Ştefan Aug. Doinaş, Radu Cosaşu şi Nicolae Manolescu]. DORCESCU, EUGEN
Secolul 20, nr. 4-7, 1998, p. 337-346.
1377. Boldea, Iulian. Tonalităţi liturgice. [Eugen Dorcescu,
1370. Zaharia Filipaş, Elena. Psalmi de Ştefan Aug. Doinaş. Eclesiastul în versuri; Psalmii în versuri, Timişoara :
[Ştefan Aug. Doinaş, Psalmi, Bucureşti : Albatros, 1997]. Marineasa, 1997]. Vatra, 27, nr. 3, 1998, p. 47.
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 412, 1998, p. 7.
1378. Iliescu, Adriana. Eugen Dorcescu - Psalmii şi Ecclesiastul în
DOMINIC, ALEXANDRU versuri. [Eugen Dorcescu, Psalmii în versuri, Timişoara :
Marineasa, 1997; Ecclesiastul în versuri, Timişoara :
1371. Glück, Eugen. 110 ani - Alexandru Dominic. Aniversarea Marineasa, 1997]. Poesis, nr. 7-8, 1998, p. 18-19.
unui poet. Poesis, nr. 3-4, 1998, p. 55.
1379. Poenar, Horea. Eugen Dorcescu: Eclesiastul în versuri.
1372. Glück, Eugen. Aniversarea unui poet. Arca, 9, nr. 1-2-3, [Timişoara : Marineasa, 1997]. Steaua, 49, nr. 1, 1998, p.
1998, p. 179-180. 61.

DONICI, LEON DOREANU, MIRCEA

1373. Grăsoiu, Liviu. Recuperare târzie, dar necesară. [Leon 1380. Bucur, Romulus. Fragmente despre lehamite. [Mircea
Donici, Marele Archimedes : proză literară, publicistică, Doreanu, Minunatele aventuri ale lui Zo Magnificul, Braşov
receptare critică, ediţie îngrijită de Ana-Maria Brezuleanu, : Magister, 1997]. Arca, 9, nr. 4-5-6, 1998, p. 149-151.
Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997].
Viaţa Românească, 93, nr. 7-8, 1998, p. 151-155. DORGOŞAN, TRAIAN

1374. Istrate, Gh. Cele mai importante cărţi apărute la editura 1381. Brumaru, Eugen. Traian Dorgoşan, un rege al boemei.
Fundaţiei Culturale Române. Leon Donici : "Marele [Interviu]. Orizont, 10, nr. 1, 1998, p. 13.
Archimedes". [Leon Donici, Marele Archimedes : proză
literară, publicistică, receptare critică, Bucureşti : Editura DORIAN, GELLU
Fundaţiei Culturale Române, 1997]. Curierul Românesc, 10,
nr. 1, 1998, p. 2. 1382. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Poezia şi morala. [Gellu
Dorian, Poeme golăneşti, Bucureşti : Cartea Românească,
1375. Ştefănescu, Cornelia. Solemnitatea oglinzilor frînte. [Leon 1997]. Poesis, nr. 1-2, 1998, p. 3.
Donici, Marele Archimedes : proză literară, publicistică,
receptare critică, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale 1383. Bădărău, George. Infernul poetului modern. [Gellu Dorian,
Române, 1997]. Jurnalul literar, 9, nr. 3-4, 1998, p. 4. Infernul migrator, Botoşani : Axa, 1997]. Luceafărul, nr.
46, 1998, p. 11.

162 163
1384. Boerescu, Dan-Silviu. Prezenţa unei amintiri. [Gellu Dorian, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998].
Tineri poeţi români de dincolo de Styx : antologie, Iaşi : Curierul Românesc, 10, nr. 10, 1998, p. 8.
Timpul, 1998]. Contemporanul - ideea europeană, nr. 2
(serie nouă), 1998, p. 4. 1393. Ornea, Z. Disociere convertită în justificare. [Mihai Dorin,
Civilizaţia românilor în viziunea lui Eminescu, Bucureşti :
1385. Clement, L. D. "Copilul rupt dintr-ale copilăriei". [Gellu Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998]. România
Dorian, În absenţa iubirii : [versuri], Timişoara : Helicon, literară, 31, nr. 44, 1998, p. 9.
1996]. Bucovina literară, 8, nr. 9, 1998, p. 24-25.
DRAGHINCESCU, RODICA
1386. Diaconu, Mircea A. Poeţi români de dincolo de Styx. [Gellu
Dorian, Tineri poeţi români de dincolo de Styx, Iaşi : 1394. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Stilul epatant. [Rodica
Timpul, 1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 12, 1998, p. 23. Draghincescu, Obiect de lux ascuţit pe ambele părţi,
Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Poesis, nr. 7-8,
1387. Diaconu, Mircea A. Trei metamorfoze ale realului. 1998, p. 3.
Rezistenţa prin poezie. [Gellu Dorian, Poeme golăneşti,
Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Convorbiri literare, 1395. Boldea, Iulian. Intoleranţă şi idealism. [Rodica
131, nr. 1, 1998, p. 15. Draghincescu, Obiect de lux ascuţit pe ambele părţi,
Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Discobolul, 3, nr. 1,
1388. Grigurcu, Gheorghe. Trei poeţi moldavi. [Gellu Dorian, În 1998, p. 22-25.
căutarea poemului pierdut, Botoşani : Axa, 1996; Cassian
Maria Spiridon, De dragoste şi moarte, Timişoara : Helicon, 1396. C. C. Iubesc alteritatea - interviu cu Rodica Draghincescu.
1996; Nicolae Panaite, Semnele şi înfăţişarea, Iaşi : Convorbiri literare, 131, nr. 1, 1998, p. 21.
Moldova, 1995]. România literară, 31, nr. 2, 1998, p. 5.
1397. Felecan, Daiana. Biblioteca Poesis. [Rodica Draghincescu,
1389. Mureşan, Dumitru. Devoţiune şi fervoare. Vatra, 27, nr. 12, Obiect de lux ascuţit pe ambele părţi, Bucureşti : Cartea
1998, p. 17-20. Românească, 1997]. Poesis, nr. 3-4, 1998, p. 33.

1390. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Gellu Dorian, 1398. Felecan, Daiana. De data aceasta, una din seria EU. [Rodica
Tineri poeţi români de dincolo de Styx, Iaşi : Timpul, 1998]. Draghincescu, Obiect de lux ascuţit pe ambele părţi,
România literară, 31, nr. 51-52, 1998, p. 4. Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Tribuna, 10, nr. 19-
21, 1998, p. 4.
DORIN, MIHAI
1399. Galaicu-Păun, Em. Despre "câţiva metri pătraţi de poem"
1391. Mureşanu, Miruna. Editura Fundaţiei Culturale Române - Asupra înmulţirii "în scris pe zidurile maternităţii". [Rodica
Colecţia Argumente. [Mihai Dorin, Civilizaţia românilor în Draghincescu, Obiect de lux ascuţit pe ambele părţi,
viziunea lui Eminescu, Bucureşti : Editura Fundaţiei Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Vatra, 27, nr. 2,
Culturale Române, 1998]. Universul cărţii, 8, nr. 10, 1998, 1998, p. 55.
p. 3.
1400. Grigurcu, Gheorghe. Amorul sacru şi amorul profan. [Katia
1392. Murgeanu, Ion. Oferta de lectură. Studii şi eseuri. [Mihai Fodor, Atlas de nori, Bucureşti : Cartea Românească, 1997 ;
Dorin, Civilizaţia românilor în viziunea lui Eminescu, Rodica Draghincescu, Obiect de lux ascuţit pe ambele părţi,

164 165
Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. România literară, 1409. Iordache, Emil. Instantanee critice. [Constantin Dram, Lumi
31, nr. 31, 1998, p. 5. narative : întîmpinări critice, Iaşi : Sagittarius Libris, 1998].
Convorbiri literare, 131, nr. 4, 1998, p. 18.
1401. Inea, Gabriela. O luciditate aproape infernală. [Rodica
Draghincescu, Ah!, Bucureşti : Vinea]. Tomis, 3, nr. 12, 1410. Roşioru, Ion. Lumi narative. [Constantin Dram, Lumi
1998, p. 6. narative : întîmpinări critice, Iaşi : Sagittarius Libris, 1998].
Tomis, 3, nr. 12, 1998, p. 7.
1402. Iuga, Nora. O poezie care pălmuieşte. [Rodica
Draghincescu, Nouăzeci, Bucureşti : Vinea, 1998]. România DRĂGAN, IOANA
literară, 31, nr. 43, 1998, p. 11, 18.
1411. C. C. "Consider că experienţa mea este fascinantă...".
1403. Oprea, Nicolae. Atu-ul sincerităţii. [Rodica Draghincescu, [Interviu cu prozatoarea Ioana Drăgan]. Convorbiri literare,
Fiecare avem sub pat nişte fotografii de care ne este ruşine, 131, nr. 3, 1998, p. 24.
Timişoara : Marineasa, 1995]. Vatra, 27, nr. 3, 1998, p. 31-
32. 1412. Dimisianu, Gabriel. Debuturi premiate (I). [Ioana Drăgan,
Vietăţi şi femei, Bucureşti : Cartea Românească, 1997].
1404. Sălcudeanu, Nicoleta. Donna Angelicata a murit, trăiască România literară, 31, nr. 29, 1998, p. 4.
Donna Angelicata! [Rodica Draghincescu, Distanţa dintre
un bărbat îmbrăcat şi o femeie aşa cum e, Timişoara : 1413. Horvath, Edith. Ioana Drăgan: Vietăţi şi femei. [Bucureşti :
Marineasa, 1996]. Vatra, 27, nr. 4, 1998, p. 51-52. Cartea Românească, 1997]. Steaua, 49, nr. 2-3, 1998, p. 63.

DRAGOŞ, IOAN 1414. Mladin, Emil. Insomnii de noiembrie. [Ioana Drăgan, Vietăţi
şi femei, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Caiete
1405. Roşiianu, Ioan Romeo. Mântuirea prin metaforă. [Ioan critice, nr. 9-12, 1998, p. 99-100.
Dragoş, Cavalerul triunghiului, Târgu-Jiu : Editura
Fundaţiei Constantin Brâncuşi, 1997]. Contemporanul - 1415. Roşioru, Ion. Vietăţi şi femei. [Ioana Drăgan, Vietăţi şi
ideea europeană, nr. 17, 1998, p. 5. femei, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Tomis, 3, nr.
9, 1998, p. 7.
DRAM, CONSTANTIN
1416. Vasile, Geo. Povestiri despre sfârşitul iluziilor. [Premiile
1406. Bădărău, George. Întâmplări critice. [Constantin Dram, Uniunii Scriitorilor 1997, premiul pentru debut : Ioana
Lumi narative : întâmpinări critice, Iaşi : Sagittarius Libris, Drăgan, Vietăţi şi femei, Bucureşti : Cartea Românească,
1998]. Luceafărul, nr. 24, 1998, p. 4. 1997]. Luceafărul, nr. 23, 1998, p. 21.

1407. Bratu, Florian. "Milionar la marginea imperiului". DRĂGĂNESCU, MIHAI


[Constantin Dram, Milionar la marginea imperiului, Iaşi :
Institutul European, 1998]. Luceafărul, nr. 36, 1998, p. 7. 1417. Cimpoi, Mihai. Eminescu, om al profunzimilor materiei.
[Dialog cu Mihai Drăgănescu]. Convorbiri literare, 131, nr.
1408. Drăghici, Georgeta. Instantanee epice. [Constantin Dram, 6, 1998, p. 4-5.
Lumi narative : întîmpinări critice, Iaşi : Sagittarius Libris,
1998]. România literară, 31, nr. 37, 1998, p. 7. 1418. Ionescu, Violeta. Faţa nevăzută a lumii. [Mihai Drăgănescu,

166 167
Informaţia materiei, Bucureşti : Editura Academiei Cartea Românească, 1997; Ion Drăguşanul, Opriţi planeta,
Române, 1990]. Antares, nr. 4, 1998, p. 14. vreau să cobor, Suceava : Press Bucovina & Cossaris, 1997;
Constantin Enianu, Complexul lui Anteu, Bacău : Plumb,
DRĂGHICESCU, DUMITRU 1997; Mihai Sava, Stzarea de sîmbătă seara, Bucureşti :
Eolia, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 7, 1998, p. 9.
1419. M. D. Restituiri Dumitru Drăghicescu. Viaţa Românească,
93, nr. 7-8, 1998, p. 113. DRÎMBA, OVIDIU

DRĂGHICI, ŞTEFAN 1427. Bădărău, George. Dicţionare de literatură universală.


[Ovidiu Drîmba, Dicţionar de literatură universală,
1420. C. C. "Avem cu toţii nevoie de timp". [Interviu cu poetul Bucureşti : Saeculum, 1996; Florentin Popescu, Dicţionar
Ştefan Drăghici]. Convorbiri literare, 131, nr. 5, 1998, p. de literatură universală pentru elevi, Bucureşti : Floarea
35. Darurilor, 1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 6, 1998,p. 45.

1421. Lazăr, Florin. Ştefan Drăghici, Un rebel mai puţin. DRUŢĂ, ION
[Bucureşti : Eminescu, 1997]. Steaua, 49, nr. 6, 1998, p. 60.
1428. Negru, Nicolae. Scriitorul basarabean între mit şi antimit
1422. Roşioru, Ion. Un rebel mai puţin. [Ştefan Drăghici, Un rebel (8). [Ion Druţă, Povara bunătăţii noastre]. Convorbiri
mai puţin, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Tomis, 3, literare, 131, nr. 7, 1998, p. 43.
nr. 5, 1998, p. 7.
1429. Negru, Nicolae. Scriitorul basarabean între mit şi antimit
DRĂGOESCU, ANDREEA (VII). [Ion Druţă, Povara bunătăţii noastre]. Convorbiri
literare, 131, nr. 5, 1998, p. 36.
1423. Lilea, Radu. "Casa curcubeului". [Andreea Drăgoescu, Casa
curcubeului, Timişoara : Marineasa, 1997]. Contemporanul DSIDA, JENŐ
- ideea europeană, nr. 3-4, 1998, p. 16.
1430. Gömöri, György. Dsida megverseli a korhangulatot: Harum
1424. Mureşan, Dumitru. Versuri adolescentine. [Andreea dierum carmina. [Dsida Jenő, Harum dierum carmina].
Drăgoescu, Casa curcubeului, Timişoara : Marineasa, Korunk, 9, nr. 5, 1998, p. 84-86.
1997]. Vatra, 27, nr. 3, 1998, p. 37-38.
DULVAC, HORIA
1425. Poenar, Horea. Andreea Drăgoescu: Casa curcubeului.
[Timişoara : Marineasa, 1997]. Steaua, 49, nr. 1, 1998,p. 60. 1431. -. Anchetă Calende : "Opt ani de libertate a cuvântului".
Horia Dulvac : "Hymere ale libertăţii plastice". [Răspuns la
DRĂGUŞANUL, ION ancheta cu tema: Ce înseamnă penrtu dvs. libertatea
cuvântului, din ultimii opt ani?]. Calende, nr. 1, 1998, p. 19.
1426. Alui Gheorghe, Adrian. "Să nu-i fie rece pruncului sfînt din
icoană...". [Vasile Muste, Înstelarea frigului, Baia Mare : DUMA, DANA
Cybela, 1997; Constelaţia copilăriei, Bucureşti : Odeon,
1997; Constantin Preda, Teama de a te pierde, Bucureşti : 1432. Căliman, Călin. Monografii cinematografice (II). [Aura
Vinea, 1997; Ilinca Bernea, Legile hazardului, Bucureşti : Puran, Paul Călinescu, Bucureşti : Meridiane, 1996; Dana

168 169
Duma, Ion Popescu Gopo, Bucureşti : Meridiane, 1996]. Dumitrescu. [Prefaţă de Alexandru Paleologu. Postfaţă de
Contemporanul - ideea europeană, nr. 17, 1998, p. 13. Dan-Silviu Boerescu]. Bucureşti : Allfa, 1998, p. 451-453.

DUMBRĂVEANU, ANGHEL 1440. Paleologu, Al. Sfidare şi fair-play. În: Antimetafizica.


Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu.
1433. -. "N-aveai cum să găseşti Lâna de aur...". [Anghel [Prefaţă de Alexandru Paleologu. Postfaţă de Dan-Silviu
Dumbrăveanu, Diamantul de întuneric, Ceraşu-Prahova, Boerescu]. Bucureşti : Allfa, 1998, p. V-VII.
1997]. Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 37.

DUMITRAŞCU, DUMITRU DUMITRESCU, FLORIN

1434. M. N. Cărţi sosite la redacţie. [Dumitru Dumitraşcu, 1441. Stanomir, Ioan. Portret al poetului ca tânăr. [Florin
Labirintul artei : convorbiri de atelier, Cluj-Napoca : Dumitrescu, Ana are mere, Bucureşti : Cartea Românească,
Fundaţia Culturala Forum, 1998]. Forum, 40, nr. 469-470- 1997]. Luceafărul, nr. 8, 1998, p. 5.
471, 1998, p. 151.
DUMITRESCU, GEO
DUMITRESCO, GEORGES
1442. Manu, Emil. Geo Dumitrescu şi redescoperirea poeziei.
1435. Vasile, Geo. Georges Dumitresco, o vocaţie trinitară. Luceafărul, nr. 9, 1998, p. 17.
[Georges Dumitresco, Triptic, Bucureşti : Viaţa Medicală
Românească, 1998]. Luceafărul, nr. 15, 1998, p. 19. 1443. Vasile, Geo. Geo Dumitrescu sau poezia ca o magistratură.
Luceafărul, nr. 32, 1998, p. 16.
DUMITRESCU, AURELIAN TITU
DUMITRESCU, VASILE C.
1436. Iuga, Nora. Miscellanea. Unic în contextul poeziei tinere.
[Aurelian Titu Dumitrescu, Melanholia deşertăciunilor, 1444. Sălcudeanu, Nicoleta. Uneori "clopotul libertăţii" sună
Bucureşti : Vinea, 1996; Deşertăciunea şterge faţa morţii, dogit. [Vasile C. Dumitrescu, O istorie a exilului românesc :
Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Viaţa Românească, (1944-1989) : în eseuri, articole, scrisori, imagini etc.,
93, nr. 6, 1998, p. 113-114. Bucureşti : Editura Victor Frunză, 1997]. Vatra, 27, nr. 2,
1998, p. 41-42.
1437. Iuga, Nora. Un cititor de mistere. [Aurelian Titu
Dumitrescu, Acolo unde plînsul nu atinge moartea]. DUMITRIU, ANTON
România literară, 31, nr. 6, 1998, p. 10.
1445. Popa, Mircea. "Vremurile au trecut şi peste noi şi peste
1438. Roşiianu, Ioan Romeo. Tristeţea celui în sine refugiat. scris...". [Lucian Boz, Anton Dumitriu]. Apostrof, 9, nr. 3,
[Aurelian Titu Dumitrescu, Melanholia deşertăciunilor, 1998, p. 13.
Bucureşti : Vinea, 1996]. Contemporanul - ideea
europeană, nr. 5, 1998, p. 6. DUMITRIU, DANA

1439. Boerescu, Dan-Silviu. Unde eşti tu, Eckermann? În: 1446. Cozea, Liana. Între critică şi ficţiune. [Dana Dumitriu,
Antimetafizica. Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Întoarcerea lui Pascal]. Familia, 34, nr. 7-8, 1998, p. 49-

170 171
58. 1456. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Ovidiu
Dunăreanu, Convorbiri pontice, Constanţa : Ex Ponto,
DUMITRIU, PETRU 1998]. România literară, 31, nr. 50, 1998, p. 4.

1447. Glodeanu, Gheorghe. Romanele lui Petru Dumitriu. DURBACĂ, ALINA


Tribuna, 10, nr. 9-10, 1998, p. 1, 5.
1457. Mincu, Marin. Lenjerie intimă. [Alina Durbacă, Lenjerie
1448. Marian, Mircea. Petru Dumitriu : "Mi s-a retras cetăţenia intimă, Galaţi : Alma, 1994]. Luceafărul, nr. 35, 1998, p. 11.
română - şi retrasă a rămas!". [Interviu]. Steaua, 49, nr. 1,
1998, p. 4-5. DUŢU, ALEXANDRU

1449. Mureşanu, Miruna. Actualitatea unui critic - Eugen Simion. 1458. Grigorescu, Dan. In memoriam Alexandru Duţu 1928-1999.
[Eugen Simion, Convorbiri cu Petru Dumitriu, Bucureşti : Synthesis, 25, 1998, p. 3.
Mercuţio]. Universul cărţii, 8, nr. 12, 1998, p. 5.
1459. Pârvu, Camil. Miscellanea. Gândire politică şi mentalităţi.
1450. Simion, Eugen. Un intelectual care, căutându-l pe [Alexandru Duţu, Histoire de la pensée et des mentalités
Dumnezeu, se caută pe sine în furia şi nebunia secolului. politiques européennes, Bucureşti : Editura Universităţii din
Literatorul, 8, nr. 29, 1998, p. 3. Bucureşti, 1997]. Viaţa Românească, 93, nr. 6, 1998, p.
114-115.
1451. Voncu, Răzvan. Cui i-e frică de Petru Dumitriu. [Eugen
Simion, Convorbiri cu Petru Dumitriu, Bucureşti : ECOVOIU, ALEXANDRU
Mercutio, 1998]. Contemporanul - ideea europeană, nr. 1
(serie nouă), 1998, p. 4. 1460. Regman, Cornel. Acro... beţie textualistă la Alexandru
Ecovoiu. [Alexandru Ecovoiu, Staţiunea, Bucureşti : Editura
DUNĂREANU, OVIDIU Est, 1997]. Jurnalul literar, 9, nr. 15-16, 1998, p. 3.

1452. Cârligeanu, Evelina. Convorbiri pontice. [Ovidiu EFTIMIU, VICTOR


Dunăreanu, Convorbiri pontice : [interviuri], Constanţa : Ex
Ponto, 1998]. Tomis, 3, nr. 8, 1998, p. 5. 1461. Ornea, Z. Vanitatea vedetismului. Dilema, 6, nr. 290, 1998,
p. 10.
1453. Inea, Gabriela. Geografii spirituale. [Ovidiu Dunăreanu,
Convorbiri pontice, Constanţa : Ex Ponto, 1998]. 1462. Mohanu, Constantin. Prefaţă. În: Victor Eftimiu. Păunaşul
Luceafărul, nr. 42, 1998, p. 4. codrilor şi alte poveşti. Bucureşti : Floarea Darurilor, 1998,
p. 5-10.
1454. Roşioru, Ion. Convorbiri pontice. [Ovidiu Dunăreanu,
Convorbiri pontice : [interviuri], Constanţa : Ex Ponto, EGYED, EMESE
1998]. Tomis, 3, nr. 8, 1998, p. 5.
1463. Barcsay, Andrea. Levevék fejemről Múzsák sisakomat.
1455. Rotund, Nicolae. Convorbiri pontice. [Ovidiu Dunăreanu, [Egyed Emese, Levevék fejemről Múzsák sisakomat,
Convorbiri pontice : [interviuri], Constanţa : Ex Ponto, Barcsay Ábrahám költészte, Kolozsvár : Erdélyi Tudo-
1998]. Tomis, 3, nr. 8, 1998, p. 5. mányos Füzetek, 1998]. Nyelv- és irodalomtudományi

172 173
közlemények, 42, nr. 2, 1998, p. 105-107. 1473. -. Convorbiri. [Mircea Handoca, Convorbiri cu şi despre
Mircea Eliade, Bucureşti : Humanitas, 1998]. Orizont, 10,
EGYED, PÉTER nr. 12, 1998, p. 6.

1464. Bogdán, László. Leopárdok, manók, a könyvtárszoba árnyai 1474. Corneanu, Nicolae. Eliade credinciosul. Jurnalul literar, 9,
avagy a helyőrség vége. [Egyed Péter, A jelenlétről; nr. 9-10, 1998, p. 1, 5.
Leopárdok éjszakája]. A Hét, 29, nr. 10, 1998, p. 6.
1475. D. C. Omagiu lui Mircea Eliade. România literară, 31, nr.
1465. Szasz, Janos. Doi poeţi şi un eseist. [Premiile Uniunii 50, 1998, p. 23.
Scriitorilor 1997, premiul pentru minorităţi : Peter Egyed,
Noaptea leoparzilor; Lazar Lövetei Laszlo, Bucuria de a da 1476. Damian, S. Salturi şi piruete (III). 22, 9, nr. 50, 1998, p. 10-
nume; Peter Cseke, De la metaforă spre viaţă]. Luceafărul, 11.
nr. 23, 1998, p. 23.
1477. Dancă, Wilhelm. Mircea Eliade şi "poarta cea strâmtă".
ELIADE, MIRCEA [Wilhelm Dancă, Mircea Eliade : definitio sacri, Iaşi : Ars
Longa, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 411, 1998,
1466. Alexandrescu, Sorin. Fenomenul legionar: cuvîntul şi fapta p. 12-13.
(II) - sau despre un caz colectiv de miopie politică. 22, 9, nr.
36, 1998, p. 10-11. 1478. -. Dosarul Mircea Eliade - Toladot -. Jurnalul literar, 9, nr.
9-10, 1998, p. 6, 11-12.
1467. Alexandrescu, Sorin. Fenomenul legionar: cuvîntul şi fapta
(IV) - sau despre un caz colectiv de miopie politică. 22, 9, 1479. Enescu, Radu. Mit şi devenire. Jurnalul literar, 9, nr. 9-10,
nr. 38, 1998, p. 13. 1998, p. 1.

1468. Batto, Iosefina. Oniric şi fantastic la Mircea Eliade. 1480. Felecan, Daiana. Cărţile despre Eliade în pragul anului
Echinox, nr. 4-5-6, 1998, p. 33-34. 2000. [Gheorghe Glodeanu, Mircea Eliade : poetica
fantasticului şi morfologia romanului existenţial, Bucureşti :
1469. Berechet, Lăcrămioara. Mircea Eliade - narator al Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Contemporanul -
discursului iniţiatic. Tomis, 3, nr. 12, 1998, p. 2, 14. ideea europeană, nr. 12, 1998, p. 5.

1470. Brădăţan, Costică. Mircea Eliade şi "poarta cea strâmtă". 1481. -. Fiinţa istorică şi metafizică. Adevărul literar şi artistic, 6,
[Wilhelm Dancă, Mircea Eliade : definitio sacri, Iaşi : Ars nr. 411, 1998, p. 13.
Longa, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 411, 1998,
p. 12. 1482. Florescu, Nicolae. "Moartea lupului" şi înţelesurile
parabolei. Jurnalul literar, 9, nr. 17-18, 1998, p. 6.
1471. Bulgăr, Gh. "Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade".
[Mircea Handoca, Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade, 1483. Florescu, Nicolae. "Ştefania" şi provocările ei. Jurnalul
Bucureşti : Humanitas, 1998]. Luceafărul, nr. 47, 1998,p.17. literar, 9, nr. 9-10, 1998, p. 13.

1472. Cernica, Niadi. "Homo religiosus" C. G. Jung şi Mircea 1484. Ghenceanu, V. R. Mircea Eliade - poetica fantasticului şi
Eliade. Bucovina literară, 8, nr. 9, 1998, p. 6-7. morfologia romanului existenţial. [Gheorghe Goldeanu,

174 175
Mircea Eliade - poetica fantasticului şi morfologia 1496. Marin, Gheorghe. Noutăţi la Editura Univers Enciclopedic.
romanului existenţial, Bucureşti : Editura Didactică şi [Mircea Eliade, Mituri, vise şi mistere, Bucureşti : Univers
Pedagogică, 1997]. Steaua, 49, nr. 7-8, 1998, p. 9. Enciclopedic, 1998]. Universul cărţii, 8, nr. 9, 1998, p. 3.

1485. Glodeanu, Gheorghe. Ediţia critică Mircea Eliade. [Mircea 1497. Mioc, Adrian. Richard Reschika, Mircea Eliade - Zur
Eliade, Opere, vol. 2, Bucureşti : Minerva, 1997]. Jurnalul Einführung (Introducere). [Hamburg : Junius Verlag, 1997].
literar, 9, nr. 9-10, 1998, p. 13. Familia, 34, nr. 11, 1998, p. 97-98.

1486. Grigurcu, Gheorghe. Mircea Eliade şi spiritul religios. 1498. -. Mircea Eliade şi profesorul Nae Ionescu. Adevărul literar
[Eliadiana, Iaşi : Polirom, 1997]. România literară, 31, nr. şi artistic, 6, nr. 411, 1998, p. 13.
17, 1998, p. 5.
1499. Ornea, Z. Mircea Eliade în ediţie critică. [Mircea Eliade,
1487. Handoca, Mircea. Din nou Mircea Eliade despre Mihail Opere, vol. 2 : Romane, ediţie îngrijită şi variante de Mihai
Sebastian. Jurnalul literar, 9, nr. 19-20, 1998, p. 2. Dascal, Bucureşti : Minerva, 1998]. România literară, 31,
nr. 29, 1998, p. 9.
1488. Handoca, Mircea. Mircea Eliade - inedit. România literară,
31, nr. 19, 1998, p. 12. 1500. Ornea, Z. Unde duc înverşunarea şi excesul de zel. [Mircea
Handoca, Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade, Bucureşti
1489. Handoca, Mircea. Mircea Eliade - inedit. România literară, : Humanitas, 1998]. Dilema, 6, nr. 288, 1998, p. 10.
31, nr. 43, 1998, p. 12-13.
1501. Pavel, Eugen. O biobibliografie Mircea Eliade. [Mircea
1490. Handoca, Mircea. Piese din corpusul documentar Mircea Handoca, Mircea Eliade : 1907-1986 : biobibliografie,
Eliade. Jurnalul literar, 9, nr. 9-10, 1998, p. 5. Bucureşti : Jurnalul Literar, 1997]. Apostrof, 9, nr. 3, 1998,
p. 28-29.
1491. Ivlampie, Ivan. Încercarea labirintului. [Sergiu Tofan,
Mircea Eliade : destinul unei profeţi, Galaţi : Alter Ego 1502. Pârvulescu, Ioana. Femeia tuturor posibilităţilor. [Mircea
Cristian : Algorithm, 1996]. Antares, nr. 4, 1998, p. 11. Eliade, Maitreyi; Domnişoara Christina]. România literară,
31, nr. 48, 1998, p. 7.
1492. Lazu, Robert. Introducere în filosofia lui Mircea Eliade.
Jurnalul literar, 9, nr. 3-4, 1998, p. 14. 1503. Pop, Mircea. "Introducere" Eliade în Germania. Steaua, 49,
nr. 2-3, 1998, p. 67.
1493. Lipovanu, Ioana. Lucian Blaga şi Mircea Eliade. România
literară, 31, nr. 25, 1998, p. 10. 1504. Pop, Mircea M. "Introducere" - Eliade în Germania. Arca, 9,
nr. 4-5-6, 1998, p. 163-166.
1494. Lipovanu, Ioana. Mircea Eliade şi Camil Petrescu,
teoreticieni ai autenticităţii (I). Luceafărul, nr. 2, 1998, p. 7. 1505. Ricketts, Mac Linscott. Despre biobibliografia Mircea
Eliade. [Mircea Handoca, Mircea Eliade : 1907-1986 :
1495. Lipovanu, Ioana. Mircea Eliade şi Camil Petrescu, biobibliografie, Bucureşti : Jurnalul Literar, 1997]. Jurnalul
teoreticieni ai autenticităţii (II). Luceafărul, nr. 3, 1998, p. literar, 9, nr. 7-8, 1998, p. 1, 5.
10.
1506. Robu, Ioan. Mircea Eliade şi "poarta cea strâmtă". [Wilhelm

176 177
Dancă, Mircea Eliade : definitio sacri, Iaşi : Ars Longa, Româneşti (III). Antares, nr. 4, 1998, p. 11.
1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 411, 1998, p. 13.
1518. Vârgolici, Teodor. Bibliografia operei lui Mircea Eliade.
1507. Ruja, Alexandru. Aproape de capodoperă... [Mircea Eliade, Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 405, 1998, p. 4.
Opere, vol. 2, Bucureşti : Minerva, 1997]. Orizont, 10, nr.
12, 1998, p. 6. 1519. Vârgolici, Teodor. Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade.
[Mircea Handoca, Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade,
1508. Ruja, Alexandru. Jurnal de cărţi. [Mircea Eliade, Opere, vol. Bucureşti : Humanitas, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6,
2, Bucureşti : Minerva, 1997]. Orizont, 10, nr. 6, 1998,p. 14. nr. 449, 1998, p. 4.

1509. Savitescu, Ionel. Eliadina. Ateneu, 35, nr. 1, 1998, p. 5. 1520. Vârgolici, Teodor. "Maitreyi" în ediţie critică. [Mircea
Eliade, Maitreyi, vol. 2, ediţie critică de Mihai Dascăl,
1510. Savitescu, Ionel. Mircea Eliade văzut de contemporani. Bucureşti : Minerva, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6,
[Mircea Handoca, Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade, nr. 412, 1998, p. 5.
Bucureşti : Humanitas, 1998]. Cronica, 33, nr. 12, 1998, p.
4. 1521. Vârgolici, Teodor. Mircea Eliade în Cehia. Adevărul literar
şi artistic, 6, nr. 420, 1998, p. 4.
1511. Scarlat, Cristina. Un nou volum despre Mircea Eliade.
[Mircea Handoca, Mircea Eliade : 1907-1986 : 1522. Vlăduţescu, Gheorghe. Mircea Eliade şi "poarta cea
biobibliografie, Bucureşti : Jurnalul Literar, 1997]. strâmtă". [Wilhelm Dancă, Mircea Eliade : definitio sacri,
Convorbiri literare, 131, nr. 10, 1998, p. 35. Iaşi : Ars Longa, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr.
411, 1998, p. 12.
1512. Stanomir, Ioan. În căutarea lui Mircea Eliade. [Mircea
Handoca, Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade, Bucureşti 1523. Bulgăr, Gh. Mircea Eliade. În: Gh. Bulgăr. Trei scriitori
: Humanitas, 1998]. Luceafărul, nr. 46, 1998, p. 5. clasici: Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Mircea Eliade.
Bucureşti : Saeculum, Vestala, 1998, p. 86-157.
1513. Surdu, Alexandru. Mircea Eliade şi "poarta cea strâmtă".
[Wilhelm Dancă, Mircea Eliade : definitio sacri, Iaşi : Ars 1524. Florescu, Nicolae. Mircea Eliade - un capitol încă nescris.
Longa, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 411, 1998, În: Nicolae Florescu. Întoarcerea proscrişilor. Reevaluări
p. 12. critice ale literaturii exilului. Bucureşti : Jurnalul literar,
1998, p. 141-176.
1514. Ştefan, Ion. Mircea Eliade contra lui Emil Cioran. Jurnalul
literar, 9, nr. 9-10, 1998, p. 5. 1525. Handoca, Mircea. Cuvânt înainte. În: Mircea Eliade.
Maitreyi. La ţigănci. Noaptea de Sânziene. [Cuvânt înainte,
1515. Tofan, Sergiu. Mircea Eliade şi Serviciile Secrete date biobibliografice, selecţii texte şi comentarii : Mircea
Româneşti (I). Antares, nr. 2, 1998, p. 13. Handoca]. Bucureşti : Garamond, 1998, p. 3-4.

1516. Tofan, Sergiu. Mircea Eliade şi Serviciile Secrete 1526. Handoca, Mircea. Date biobibliografice. În: Mircea Eliade.
Româneşti (II). Antares, nr. 3, 1998, p. 10. Maitreyi. La ţigănci. Noaptea de Sânziene. [Cuvânt înainte,
date biobibliografice, selecţii texte şi comentarii : Mircea
1517. Tofan, Sergiu. Mircea Eliade şi Serviciile Secrete Handoca]. Bucureşti : Garamond, 1998, p. 5-54.

178 179
1527. Handoca, Mircea. "Descoperirea" Indiei de către Mircea 1538. Arghezi, Baruţu T. "Eminescu"... Steaua, 49, nr. 1,1998,p.3.
Eliade. În: Mircea Eliade. India. Biblioteca maharajahului.
[Ediţie îngrijită şi prefaţată de Mircea Handoca]. Bucureşti : 1539. Arjoca, Sergiu. Cel mai eminescian medic. [Ovidiu Vuia,
Humanitas, 1998, p. 5-26. Despre boala şi moartea lui Mihai Eminescu : studiu
patografic, Bucureşti : Făt-Frumos, 1997]. Literatorul, 8, nr.
1528. -.Mircea Handoca. Mircea Eliade Biobibliografie. Vol. 2. 1-2, 1998, p. 4.
Receptarea critică 1925-1986. Bucureşti : Jurnalul literar,
1998, p. 9-339. 1540. Arjoca, Sergiu. Un "de ce" dureros. [Theodor Codreanu,
Dubla sacrificare a lui Eminescu, Târgovişte : Macarie,
1529. -. În: Grigore Traian Pop. Mircea Eliade şi Nobelul interzis. 1997]. Literatorul, 8, nr. 1-2, 1998, p. 4.
Bucureşti : Eurasia, 1998, p. 7-32.
1541. Arjoca, Sergiu. Un roman documentar. [Pavel Ţugui,
1530. -. În: Mihai Rădulescu. Patru eseuri despre Mircea Eliade. Eminescu - Creangă : documente biografice inedite,
Bucureşti : Ramida, 1998, p. 3-54. Bucureşti : Vestala, 1996]. Literatorul, 8, nr. 1-2, 1998, p. 4.

1531. -. În: Doina Ruşti. Dicţionar de simboluri din opera lui 1542. Balotă, Nicolae. Un "moment Eminescu". Luceafărul, nr. 1,
Mircea Eliade. Bucureşti : Coresi, 1998, p. 7-157. 1998, p. 7.

1532. Trandafir, Constantin. Mircea Eliade. Amplitudinea lecturii. 1543. Bădărău, George. Mihai Eminescu - "Opere politice".
În: Constantin Trandafir. Permanenţe literare româneşti. [Mihai Eminescu, Opere politice, vol. 1, editor Cassian
Galaţi : Porto-Franco, 1998, p. 215-226. Maria Spiridon, Iaşi : Timpul, 1997]. Luceafărul, nr. 40,
1998, p. 7.
EMINESCU, ION
1544. Bălu, Ion. Eminescu şi "complexul voievodal". Convorbiri
1533. -. În: Ion Iliescu. Eminescu bibliofilie. Timişora : Mirton, literare, 131, nr. 2, 1998, p. 11.
1998, p. 9-245.
1545. Bobe, T. O. Poezie, haine grele.Dilema, 6, nr. 265,1998,p. 9.
EMINESCU, MIHAI
1546. Bot, Ioana. Eminescu este o problemă. România literară,
1534. Adam, Ioan. "Eminescu e o personalitate vie, contradictorie, 31, nr. 1, 1998, p. 3.
nu o figură încremenită într-o inocenţă fără margini".
[Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 419, 1998, p. 3. 1547. Bot, Ioana. O exegeză a nuanţei. [Constantin Cubleşan,
Luceafărul şi alte comentarii eminesciene, Reşiţa : Tipul,
1535. Andone, Irina. Mihai Eminescu. Spaţiul Destinului. Dacia 1998]. Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 46.
literară, 9, nr. 28, 1998, p. 26-28.
1548. Brezuleanu, Dan. M. Mihai Eminescu s-a născut la 20
1536. Andone, Irina. Semnul "Jocului" în poezia eminesciană. decembrie 1849. Tibiscus, 9, nr. 1, 1998, p. 5.
Dacia literară, 9, nr. 29, 1998, p. 23-24.
1549. Bulgăr, Gheorghe. Cărţi noi despre Eminescu. [Adrian
1537. Ardelean, Petru M. Mihai Eminescu : "În zadar în colbul Voica, Versificaţie eminesciană, Iaşi : Junimea, 1996].
şcolii". Arca, 9, nr. 4-5-6, 1998, p. 100-104. Luceafărul, nr. 24, 1998, p. 10.

180 181
1550. Bulgăr, Gheorghe. Cărţi noi despre Eminescu. [Tudor nr. 29, 1998, p. 10-11.
Nedelcea, Texte esenţiale din opera lui Eminescu, Craiova :
Scrisul Românesc, 1997]. Luceafărul, nr. 24, 1998, p. 10. 1560. Chirilă, Dumitru. Eminescu şi oglinzile deformatoare.
Familia, 34, nr. 1, 1998, p. 5-6.
1551. Bulgăr, Gheorghe. Cărţi noi despre Eminescu. [Titus
Bărbulescu, Arta poetică eminesciană, Bucureşti : Saeculum 1561. Chişu, Lucian. Laborator eminescian. Literatorul, 8, nr. 1-2,
: Vestala, 1998]. Luceafărul, nr. 24, 1998, p. 11. 1998, p. 5.

1552. Bulgăr, Gheorghe. Cărţi noi despre Eminescu. [Ştefan 1562. Cimpoi, Mihai. Eminescu, Nietzsche şi omul tragic.
Badea, Biografia poeziei eminescine : constituirea textului Literatorul, 8, nr. 3-4, 1998, p. 14.
poetic, Bucureşti : Viitorul românesc, 1997]. Luceafărul, nr.
24, 1998, p. 11. 1563. Cimpoi, Mihai. Eminescu, om al profunzimilor materiei.
[Dialog cu Mihai Drăgănescu]. Convorbiri literare, 131, nr.
1553. Bulgăr, Gheorghe. Cărţi noi despre Eminescu. [Mihai 6, 1998, p. 4-5.
Eminescu, Românii din afara graniţelor ţării şi unitatea
spirituală naţională; antologie, prefaţă, note şi comentarii 1564. Cimpoi, Mihai. Eugen Ionescu şi Eminescu. România
de D. Vatamaniuc, Bucuresti : Saeculum, 1998]. Luceafărul, literară, 31, nr. 1, 1998, p. 14.
nr. 24, 1998, p. 11.
1565. Cimpoi, Mihai. Masca eminesciană în timp. [Interviu cu
1554. Bulgăr, Gheorghe. Cărţi noi despre Eminescu. [Mihai Lucian Boz]. Viaţa Românească, 93, nr. 6, 1998, p. 53-58.
Eminescu, Cugetări, Bucureşti : Vox, 1997, culegere
realizată de Marin Bucă]. Luceafărul, nr. 24, 1998, p. 11. 1566. Cimpoi, Mihai. Ontologie, sociologie, mitopoetică (I).
[Dialog cu Ilie Bădescu]. Convorbiri literare, 131, nr. 7,
1555. Butiurcă, Doina. Structuri mitice şi tipologice în proza lui 1998, p. 4-5.
Mihai Eminescu. Echinox, nr. 1-2-3, 1998, p. 15.
1567. Coroiu, Constantin. Eminescu, evocat de un contemporan al
1556. Buzaşi, Ion. "Luceafărul şi alte comentarii eminesciene". său. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 400, 1998, p. 13.
[Constantin Cubleşan, Luceafărul şi alte comentarii
eminesciene, Reşiţa : Tipul, 1998]. Steaua, 49, nr. 11-12, 1568. Coroiu, Constantin. O temă pentru totdeauna: ciocoiul
1998, p. 46-47. liberal şi bolovanul istoriei. [Mihai Eminescu, Ion Creangă].
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 438, 1998, p. 5.
1557. Buzaşi, Ion. Patriarhul Miron Cristea - exeget al lui
Eminescu. [Miron Cristea (Patriarh), Luceafărul poeziei 1569. Cozmei, Ion. Trudind din greu la Eminescu. [Ioan
româneşti : Mihai Eminescu, Bucureşti : Ginta Latină, Rebuşapcă, Individualitatea clasicilor : impresii asupra
1997]. România literară, 31, nr. 34, 1998, p. 9. receptărilor literare romano-ucrainene, Bucureşti : Omeron
S.A.S.C. : Casa E.V.I.O.T, 1997]. Convorbiri literare, 131,
1558. Cărtărescu, Mircea. Fapte. Dilema, 6, nr. 265, 1998, p. 9. nr. 7, 1998, p. 27.

1559. Cernătescu, Radu. De la Melancolia lui Dürer la "Magul" 1570. Crăciun, Camelia. Problema personajului în proza
lui Eminescu. O hermeneutică sadoveniană. [Mihail eminesciană (II). Convorbiri literare, 131, nr.10,1998, p. 41.
Sadoveanu, Creanga de aur; Mihai Eminescu]. Luceafărul,

182 183
1571. Creţia, Petru. Testamentul unui eminescolog. [Din volumul volumul Testamentul unui eminescolog de Petru Creţia, în
Testamentul unui eminescolog de Petru Creţia, în curs de curs de apariţie la Editura Humanitas]. Adevărul literar şi
apariţie la Editura Humanitas]. Adevărul literar şi artistic, 6, artistic, 6, nr. 431, 1998, p. 11.
nr. 425, 1998, p. 1, 8-9.
1580. Creţia, Petru. Testamentul unui eminescolog (8). [Din
1572. Creţia, Petru. Testamentul unui eminescolog (11). [Din volumul Testamentul unui eminescolog de Petru Creţia, în
volumul Testamentul unui eminescolog de Petru Creţia, în curs de apariţie la Editura Humanitas]. Adevărul literar şi
curs de apariţie la Editura Humanitas]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 433, 1998, p. 8-9.
artistic, 6, nr. 436, 1998, p. 12.
1581. Creţia, Petru. Testamentul unui eminescolog (9). [Din
1573. Creţia, Petru. Testamentul unui eminescolog (12). [Din volumul Testamentul unui eminescolog de Petru Creţia, în
volumul Testamentul unui eminescolog de Petru Creţia, în curs de apariţie la Editura Humanitas]. Adevărul literar şi
curs de apariţie la Editura Humanitas]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 434, 1998, p. 12.
artistic, 6, nr. 437, 1998, p. 12-13.
1582. Cristea-Enache, Daniel. Eminescu. Sentimentul responsa-
1574. Creţia, Petru. Testamentul unui eminescolog (2). [Din bilităţii sociale (II). Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 436,
volumul Testamentul unui eminescolog de Petru Creţia, în 1998, p. 5.
curs de apariţie la Editura Humanitas]. Adevărul literar şi
artistic, 6, nr. 426, 1998, p. 8-9. 1583. Cristea-Enache, Daniel. Imaginile României. [Constantin
Frosin, Poetes roumains du XX-eme s., 1994, antologie de
1575. Creţia, Petru. Testamentul unui eminescolog (3). [Din traduceri : Mihai Eminescu, Marin Sorescu, Eugen Simion.].
volumul Testamentul unui eminescolog de Petru Creţia, în Contemporanul - ideea europeană, nr. 1-2, 1998, p. 8-9.
curs de apariţie la Editura Humanitas]. Adevărul literar şi
artistic, 6, nr. 427, 1998, p. 13. 1584. Crişan Constantin. Extremismul naţionalist şi conceptul de
poet naţional. Viaţa Românească, 93, nr. 6, 1998, p. 17-22.
1576. Creţia, Petru. Testamentul unui eminescolog (4). [Din
volumul Testamentul unui eminescolog de Petru Creţia, în 1585. Cubleşan, Constantin. Disputele continuă. Steaua, 49, nr. 6,
curs de apariţie la Editura Humanitas]. Adevărul literar şi 1998, p. 3-7.
artistic, 6, nr. 428, 1998, p. 11.
1586. Cubleşan, Constantin. Investigaţii tematice şi zonale.
1577. Creţia, Petru. Testamentul unui eminescolog (5). [Din [Analiza unor texte de Tudor Nedelcea, Graţian Jucan,
volumul Testamentul unui eminescolog de Petru Creţia, în Gheorghe Jurma şi Ovidiu Ghidirmic]. Steaua, 49, nr. 1,
curs de apariţie la Editura Humanitas]. Adevărul literar şi 1998, p. 20-23.
artistic, 6, nr. 429, 1998, p. 11.
1587. Dănilă, Ioan. Mihai Eminescu - La Bucovina. [Suceava :
1578. Creţia, Petru. Testamentul unui eminescolog (6). [Din Hurmuzachi, 1996]. Ateneu, 35, nr. 1, 1998, p. 5.
volumul Testamentul unui eminescolog de Petru Creţia, în
curs de apariţie la Editura Humanitas]. Adevărul literar şi 1588. Diaconu, Mircea A. "Actualitatea" lui Eminescu (I).
artistic, 6, nr. 430, 1998, p. 11. Luceafărul, nr. 19, 1998, p. 7.

1579. Creţia, Petru. Testamentul unui eminescolog (7). [Din 1589. Diaconu, Mircea A. "Actualitatea" lui Eminescu (II).

184 185
Luceafărul, nr. 20, 1998, p. 11. iconoclastie. Jurnalul literar, 9, nr. 5-6, 1998, p. 1, 13.

1590. Dimitriu, Daniel. Ce le-a făcut Eminescu criticilor săi... 1603. Havriliuc, Nicolae. Privitor la "Timpul sacru", "La steaua"
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 420, 1998, p. 5. lui Eminescu şi la condiţia creatorului. Forum, 40, nr. 469-
470-471, 1998, p. 144-148.
1591. Dimitriu, Daniel. Eminescu - un geniu "contestat" de
Nichita Stănescu. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 401, 1604. Husar, Al. Viziunea timpului la Eminescu (I). Convorbiri
1998, p. 5. literare, 131, nr. 6, 1998, p. 7.

1592. Dragomir, Caius Traian. Proiectul Eminescu. Luceafărul, nr. 1605. Husar, Al. Viziunea timpului la Eminescu (II). Convorbiri
16, 1998, p. 3. literare, 131, nr. 7, 1998, p. 10.

1593. -. Eminescu, model "albanez". [Dialog Mihai Cimpoi - Kopi 1606. Husar, Alexandru. Cine este Eminescu? Viaţa Românească,
Kycyku (Albania)]. Luceafărul, nr. 1, 1998, p. 22-23. 93, nr. 6, 1998, p. 10-16.

1594. Everac, Paul. Cultul personalităţii lui Eminescu. Adevărul 1607. Ionescu, Cornel Mihai. Lumina ecumenică. Luceafărul, nr.
literar şi artistic, 6, nr. 419, 1998, p. 14. 24, 1998, p. 12-13.

1595. Filipciuc, Ion. Eminescu - un caz de gîndire arestată. Poesis, 1608. Irimia, Dumitru. Eminescu şi problema adevărului. Dacia
nr. 9-10, 1998, p. 8. literară, 9, nr. 29, 1998, p. 20-22.

1596. Filipciuc, Ion. Înspre alt Eminescu. [Theodor Codreanu, 1609. Jucan, Graţian. L. Blaga despre M. Eminescu. Poesis, nr. 1-
Dubla sacrificare a lui Eminescu, Târgovişte : Macarie, 2, 1998, p. 8.
1997]. Bucovina literară, 8, nr. 9, 1998, p. 10-11.
1610. Jucan, Graţian. Geniul despre geniu. Steaua, 49, nr. 1, 1998,
1597. Florescu, Gheorghe I. Revizuiri, demitizări, exagerări... p. 19-20.
Convorbiri literare, 131, nr. 6, 1998, p. 34.
1611. Jucan, Graţian. Mihai Eminescu şi Petre Ispirescu. Steaua,
1598. Foarţă, Şerban. Eminescu rustavelizat. Dilema, 6, nr. 265, 49, nr. 6, 1998, p. 10-11.
1998, p. 8.
1612. Lazăr, Florin. Cărţi. [Nicolae Trifoiu, Drumurile şi popa-
1599. Georgescu, N. O ediţie Eminescu necunoscută. Adevărul surile tînărului Eminescu în Transilvania, Cluj-Napoca :
literar şi artistic, 6, nr. 446, 1998, p. 6. Editura Dragoş-Vodă, 1998]. Steaua, 49, nr. 9, 1998, p. 62.

1600. Gheo, Radu Pavel. Despre Eminescu : o polemică simpto- 1613. Lefter, Ion Bogdan. "Poetul naţional" între comunism şi
matică. Dilema, 6, nr. 285, 1998, p. 9. democraţie. Dilema, 6, nr. 265, 1998, p. 6-7.

1601. Grigurcu, Gheorghe. Eminescu-Ceauşescu. Convorbiri 1614. Lifa, Gheorghe. Doi mari prieteni - Eminescu şi Slavici.
literare, 131, nr. 6, 1998, p. 9. Tibiscus, 9, nr. 1, 1998, p. 4.

1602. Grigurcu, Gheorghe. Eminescu între iconodulie şi 1615. Livescu, Cristian. Glose asupra teatrului eminescian.

186 187
Convorbiri literare, 131, nr. 1, 1998, p. 17. 1998, p. 14-15.

1616. Livescu, Cristian. Începuturile unui scandal literar : "Cazul 1628. Mihăilescu, Florin. Quelles sont les limites du chef-
Eminescu". Convorbiri literare, 131, nr. 5, 1998, p. 21, 30. d'oeuvre? [Constantin Cubleşan, Eminescu în perspectiva
critică, Oradea : Cogito, 1997]. Revue roumaine, 53, nr.
1617. Livescu, Cristian. Un topos orfic la Eminescu : "A nopţii 360, 1998, p. 104-109.
poezie". Luceafărul, nr. 13, 1998, p. 12-13.
1629. Miu, Const. Sacru şi profan în "Floare albastră". [Mihai
1618. Manolescu, Nicolae. Din nou despre Eminescu. România Eminescu, Floare albastră]. Tomis, 3, nr. 6, 1998, p. 6.
literară, 31, nr. 42, 1998, p. 1.
1630. Moldovan, Rareş. Spaţiul intermediar în cîteva poeme
1619. Manolescu, Nicolae. E o întrebare! Dilema, 6, nr. 265, 1998, eminesciene. Echinox, nr. 1-2-3, 1998, p. 19-20.
p. 6.
1631. Munteanu, George. Cine, de ce şi cum "se desparte" de
1620. Manolescu, Nicolae. Eminescu, pro şi contra. România Eminescu? Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 422, 1998, p. 1,
literară, 31, nr. 12, 1998, p. 1. 6-7.

1621. Marian, Rodica. Un dicţionar al poemului eminescian 1632. Munteanu, George. Interludiu eminescian. Viaţa Româ-
Luceafărul şi al variantelor sale. Steaua, 49, nr. 6, 1998, p. nească, 93, nr. 7-8, 1998, p. 24-27.
7-10.
1633. Munteanu, Ştefan. Lucreţia Bârlădeanu : "Sentimentul
1622. Marin, Florea. Enigmaticele boli ale lui Mihai Eminescu. naturii în poezia lui Eminescu". [Chişinău : Cartier, 1996].
Steaua, 49, nr. 2-3, 1998, p. 58-60. Ateneu, 35, nr. 1, 1998, p. 5.

1623. Mănucă, Dan. "Jugul lui Eminescu". Convorbiri literare, 1634. Mureşanu, Miruna. Diversitate şi valoare - Editurile
131, nr. 6, 1998, p. 17. Saeculum I. O. şi Vestala. [Mihai Eminescu, Chestiunea
evreiască, antologie, prefaţă şi note de D. Vatamaniuc,
1624. Michailescu, Gaby. Eminescu cunoaşte pe răspopitul Bucureşti : Vestala, 1998]. Universul cărţii, 8, nr. 9, 1998,
Creangă, institutor în Păcurari, şi e cucerit de poveştile p. 5.
humuleşteanului. Literatorul, 8, nr. 5-7, 1998, p. 14-15.
1635. Mureşanu, Miruna. Editura Fundaţiei Culturale Române -
1625. Michailescu, Gaby. Eminescu numit bibliotecar al Colecţia Argumente. [Mihai Dorin, Civilizaţia românilor în
Bibliotecii Centrale din Iaşi de către Maiorescu. Literatorul, viziunea lui Eminescu, Bucureşti : Editura Fundaţiei
8, nr. 3-4, 1998, p. 11, 14. Culturale Române, 1998]. Universul cărţii, 8, nr. 10, 1998,
p. 3.
1626. Michailescu, Gaby. Eminescu şi inima lui Creangă la
bujdeucă, luna făcându-le semne de dincolo de lume... 1636. Mureşanu, Miruna. Saeculum I.O., Vestala - evenimente
Literatorul, 8, nr. 29, 1998, p. 14. editoriale. [Mihai Eminescu, Basarabia - pamânt românesc
samavolnic răpit, antologie, prefaţă şi note de D.
1627. Michailescu, Gaby. În fine, Eminescu mărturiseşte lui Vatamaniuc, Bucureşti : Saeculum, 1997]. Universul cărţii,
Maiorescu lipsa absolvenţei liceului. Literatorul, 8, nr. 1-2, 8, nr. 1, 1998, p. 8.

188 189
1637. Murgeanu, Ion. Oferta de lectură. Studii şi eseuri. [Mihai 1649. Popovici, Aurel C. "Al semnelor vremii profet". Adevărul
Dorin, Civilizaţia românilor în viziunea lui Eminescu, literar şi artistic, 6, nr. 418, 1998, p. 1.
Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998].
Curierul Românesc, 10, nr. 10, 1998, p. 8. 1650. Radu, George. De cine ne "despărţim"? Adevărul literar şi
artistic, 6, nr. 417, 1998, p. 7.
1638. Nimigean, Gina. "....Un spirit nou de muncă şi iubire de
adevăr să intre în şcoalele vechi...". Convorbiri literare, 1651. Radu, Pavel Gheo. Eminescu sîntem noi... Dilema, 6, nr.
131, nr. 1, 1998, p. 19. 265, 1998, p. 8.

1639. Nimigean, Gina. "....Un spirit nou de muncă şi iubire de 1652. Rădulescu, Răzvan. Eminescu văzut de departe. Dilema, 6,
adevăr să intre în şcoalele vechi..." (II). Convorbiri literare, nr. 265, 1998, p. 7.
131, nr. 2, 1998, p. 11.
1653. Râpă, Dan. On a - plus que jamais - besoin des lumières d'
1640. Nistru-Ţigănuş, Virgil. Mihai Eminescu, "Odă (în metru Eminescu. Antares, nr. 4, 1998, p. 10.
antic)". Ateneu, 35, nr. 2, 1998, p. 10.
1654. Roşu, Florin. Eminescu şi şcoala. Dilema, 6, nr. 301, 1998,
1641. Ornea, Z. Disociere convertită în justificare. [Mihai Dorin, p. 8.
Civilizaţia românilor în viziunea lui Eminescu, Bucureşti :
Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998]. România 1655. Săndulescu, Al. Un antijunimist despre "Junimea". [George
literară, 31, nr. 44, 1998, p. 9. Panu, Amintiri de la "Junimea" din Iaşi, Bucureşti :
Minerva, 1998]. România literară, 31, nr. 50, 1998, p. 11.
1642. Ornea, Z. Poetul naţional. Dilema, 6, nr. 265, 1998, p. 10.
1656. Spiridon, Cassian Maria. Amintirile unui secund. [Ioan
1643. Pană, Roxana. Eminescu şi măştile basmului. [Mihai Slavici, Amintiri : Eminescu, Creangă, Caragiale, Coşbuc,
Eminescu, Călin : file de poveste]. Luceafărul, nr. 24, 1998, Maiorescu, Bucureşti : Viitorul Românesc, 1998].
p. 16. Convorbiri literare, 131, nr. 6, 1998, p. 1.

1644. Papuc, Liviu. Despre Eminescu. Convorbiri literare, 131, 1657. Şerb, Sorin. Exces de zel. Dilema, 6, nr. 266, 1998, p. 15.
nr. 7, 1998, p. 2, 9.
1658. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Tudor Nedelcea,
1645. Pârvulescu, Ioana. Originea unui clişeu : "Luceafărul Eminescu, istoricul, Craiova : Scrisul Românesc,1998].
poeziei româneşti". România literară, 31, nr. 1, 1998, p. 7. România literară, 31, nr. 49, 1998, p. 4.

1646. Perpessicius. Lucifericul horoscop. Literatorul, 8, nr. 1-2, 1659. Topolog-Popescu, Ion. Prima teză de doctorat la o
1998, p. 1. universitate străină, cu subiectul: "Eminescu, viaţa şi opera".
[Mihai Eminescu, Poezii, ediţie îngrijită de Ion Topolog
1647. Popescu Gogan, Petre. Rezonanţe eminesciene. Luceafărul, Popescu, Braşov : Tipocart Braşovia, 1993]. Curierul
nr. 1, 1998, p. 19. Românesc, 10, nr. 1, 1998, p. 9.

1648. Popescu, Titu. Paradisul eminescian. Steaua, 49, nr. 1, 1998, 1660. -. Un antisemit periculos, care îndeamnă la huliganism : M.
p. 16-19. Eminescu. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 444, 1998, p. 1,

190 191
8-10. 1671. Vârgolici, Teodor. Eminescu. Odiseea unei ediţii. Adevărul
literar şi artistic, 6, nr. 400, 1998, p. 4.
1661. Vartic, Ion. Sărmanul Dionis, Ivan Turbincă şi Lefter
Popescu faţă cu transcendenţa (I). [Mihai Eminescu, 1672. Vârgolici, Teodor. Eminescu "răstignit" de structuralism.
Sărmanul Dionis, I. L. Caragiale, Momente, Ion Creangă, Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 411, 1998, p. 5.
Ivan Turbincă]. România literară, 31, nr. 2, 1998, p. 12-13.
1673. Vieru, Sorin. Cîteva consideraţii naive şi poate întîrziate
1662. Vasile, Geo. Eminescu în contra "Cercului strâmt". despre Eminescu şi eminescianism. Convorbiri literare,
Luceafărul, nr. 22, 1998, p. 2. 131, nr. 6, 1998, p. 6-7.

1663. Vasiliu-Scraba, Isabela. L'essence nouménale de l'amour. 1674. Bulgăr, Gh. Cuvânt înainte. În: Mihai Eminescu. Poezii. I.
Revue roumaine, 53, nr. 360, 1998, p. 101-103. Antume. [Ediţie critică, introducere, argumentele şi registrul
emendărilor de Gh. Bulgăr]. Bucureşti : Saeculum; Vestala,
1664. Vasiliu-Scraba, Isabela. Imposibila înstrăinare de propria 1998, p. 5-7.
esenţă. [Mihai Eminescu, Luceafărul]. Convorbiri literare,
131, nr. 7, 1998, p. 8. 1675. Bulgăr, Gh. Despre o ediţie critică a Poeziilor lui Eminescu.
În: Mihai Eminescu. Poezii. I. Antume. [Ediţie critică,
1665. Vazaca, Marina. Galaţi 1911. România literară, 31, nr. 27, introducere, argumentele şi registrul emendărilor de Gh.
1998, p. 14. Bulgăr]. Bucureşti : Saeculum; Vestala, 1998, p. 9-24.

1666. Vâjiac, Eugenia. G. B. Shaw şi revelaţia eminesciană. 1676. -. În: G. Călinescu. Viaţa lui Mihai Eminescu. [Ediţia a treia
Tomis, 3, nr. 1, 1998, p. 6. revăzută]. Bucureşti : Teşu, 1998, p. 5-472.

1667. Vârgolici, Teodor. Comentarii eminesciene. [Constantin 1677. Chişu, Lucian. În loc de postfaţă. Eminescu azi. În:
Cubleşan, Eminescu în perspectivă critică, Oradea : Cogito, Eminescu în corespondenţă. Vol. 3.[Prefaţă şi notă asupra
1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 404, 1998, p. 5. ediţiei: Dimitrie Vatamaniuc. Note şi comentarii: Dimitrie
Vatamaniuc, Lucian Chişu. În loc de postfaţă: Lucian
1668. Vârgolici, Teodor. Contribuţii eminesciene. [Constantin Chişu]. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 1998, p.
Cubleşan, Luceafărul şi alte cercetări eminesciene, Reşiţa : 125-128.
Timpul, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 437, 1998,
p. 4. 1678. Chişu, Lucian. Postfaţă. Corespondenţa oficială a poetului.
În: Eminescu în corespondenţă. Vol. 2.[Prefaţă, notă
1669. Vârgolici, Teodor. Eminescu-Arghezi. Adevărul literar şi asupra ediţiei şi comentarii: Dimitrie Vatamaniuc. Postfaţă :
artistic, 6, nr. 441, 1998, p. 4. Lucian Chişu]. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române,
1998, p. 235-244.
1670. Vârgolici, Teodor. Eminescu în corespondenţă. [Eminescu
în corespondenţă, vol. 1, prefaţă, notă asupra ediţiei de 1679. Cimpoi, Mihai. Victor Crăciun de "Fântâne". În: Victor
Dimitrie Vatamaniuc, Bucureşti : Muzeul Literaturii Crăciun. Eminescu regăsit. O biografie a unor momente
Române, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 430, 1998, esenţiale din biografia poetului prin noi documente şi
p. 4. călătorii. [Cu o prefaţă de Mihai Cimpoi]. Bucureşti :
Semne, 1998, p. 7-12.

192 193
1680. Ciudin, Aurelia. Repere privind creaţia lirico-religioasă - 1690. -.Luceafărul. În: Mihai Eminescu. Poezii. [Antologie,
Rugăciunea. În: Mihai Eminescu. Învierea : poezii alese. cuvânt înainte şi comentarii de Ion Rotaru]. Bucureşti :
[Introducere de Aurelia Ciudin]. Iaşi : Demiurg, 1998, p. 5- Prometeu, 1997, p. 157-169.
25.
1691. Muntean, Ironim. Mihai Eminescu. În: Ironim Muntean.
1681. -. În: Victor Crăciun. Eminescu regăsit. O biografie a unor Teze şi antiteze: analize, comentarii de literatură română.
momente esenţiale din biografia poetului prin noi Alba Iulia : Bălgrad, 1998, p. 3-103.
documente şi călătorii. [Cu o prefaţă de Mihai Cimpoi].
Bucureşti : Semne, 1998, p. 13-348. 1692. -. În: Tudor Nedelcea. Eminescu, istoricul. Craiova : Scrisul
Românesc, 1998, p. 5-300.
1682. -. În: Constantin Cubleşan. "Luceafărul" şi alte cercetări
eminesciene. Reşiţa : Timpul, 1998, p. 5-110. 1693. Regman, Cornel. Eminescu, Arghezi şi metafora satirică. În:
Cornel Regman. Întâlniri cu clasicii. Bucureşti : Editura
1683. -. Doina. În: Mihai Eminescu. Poezii. [Antologie, cuvânt Eminescu, 1998, p. 129-133.
înainte şi comentarii de Ion Rotaru]. Bucureşti : Prometeu,
1997, p. 174-181. 1694. Regman, Cornel. Un ev galant al lumii dunărene în creaţia
eminesciană. În: Cornel Regman. Întâlniri cu clasicii.
1684. Ene, Ileana. Mihai Eminescu. În: Ileana Ene. Farmecul Bucureşti : Editura Eminescu, 1998, p. 106-128.
discret al manuscriselor: scriitori români în Arhiva
Muzeului Literaturii Române. Vol. 1. Bucureşti : Editura 1695. Rotaru, Ion. Eminescu. În: Mihai Eminescu. Poezii.
Muzeului Literaturii Române, 1998, p. 75-103. [Antologie, cuvânt înainte şi comentarii de Ion Rotaru].
Bucureşti : Prometeu, 1997, p. 5-7.
1685. -.Epigonii. În: Mihai Eminescu. Poezii. [Antologie, cuvânt
înainte şi comentarii de Ion Rotaru]. Bucureşti : Prometeu, 1696. -. Sara pe deal. În: Mihai Eminescu. Poezii. [Antologie,
1997, p. 135-145. cuvânt înainte şi comentarii de Ion Rotaru]. Bucureşti :
Prometeu, 1997, p. 181-187.
1686. -.Fragmente critice. În: Mihai Eminescu. Poezii. [Antologie,
cuvânt înainte şi comentarii de Ion Rotaru]. Bucureşti : 1697. -. Scrisoarea III. În: Mihai Eminescu. Poezii. [Antologie,
Prometeu, 1997, p. 188-199. cuvânt înainte şi comentarii de Ion Rotaru]. Bucureşti :
Prometeu, 1997, p. 145-157.
1687. -.Glossă. În: Mihai Eminescu. Poezii. [Antologie, cuvânt
înainte şi comentarii de Ion Rotaru]. Bucureşti : Prometeu, 1698. Trandafir, Constantin. "Cu gândiri şi cu imagini"
1997, p. 169-174. (Preliminarii la un studiu despre ontologia eminesciană). În:
Constantin Trandafir. Permanenţe literare româneşti.
1688. -.În: Petru Mihai Gorcea. Mihai Eminescu : texte literare Galaţi : Porto-Franco, 1998, p. 48-67.
comentate. Bucureşti : Pro Humanitate, 1998, p. 5-255.
1699. -. În: Nicolae Trifoiu. Drumurile şi popasurile tânărului
1689. Grămescu, Haralambie. Fişă bio-bibliografică. În: Mihai Eminescu în Transilvania. Studii şi articole (1976-1998).
Eminescu. Proză. [Ediţie îngrijită de Haralambie Cluj-Napoca : Dragoş Vodă, 1998, p. 7-148.
Grămescu]. Craiova : Hyperion, 1998, p. 3-11.
1700. Vatamaniuc, D. Prefaţă. În: Eminescu în corespondenţă.

194 195
Vol. 3.[Prefaţă şi notă asupra ediţiei: Dimitrie Vatamaniuc. Ene, Farmecul discret al manuscriselor : scriitori români
Note şi comentarii: Dimitrie Vatamaniuc, Lucian Chişu. În din arhiva Muzeului Literaturii Române, Bucureşti : Editura
loc de postfaţă: Lucian Chişu]. Bucureşti : Muzeul Muzeului Literaturii Române, 1998]. Luceafărul, nr. 40,
Literaturii Române, 1998, p. I-III. 1998, p. 4.

1701. Vatamaniuc, D. Prefaţă. În: Eminescu în corespondenţă. ENEA, CIPRIAN


Vol. 2. [Prefaţă, notă asupra ediţiei şi comentarii: Dimitrie
Vatamaniuc. Postfaţă : Lucian Chişu]. Bucureşti : Muzeul 1708. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Ciprian Enea,
Literaturii Române, 1998, p. I-III. Crăciun fără unicorni, Bucureşti : Fiat Lux, 1998]. România
literară, 31, nr. 49, 1998, p. 4.
1702. Vianu, Tudor. Eminescu şi Arghezi. În: Tudor Vianu.
Scriitori clasici români. [Antologie, tabel cronologic, ENIANU, CONSTANTIN
referinţe critice şi bibliografie de Ion Nistor. Prefaţă de Ion
Biberi]. Bucureşti : Albatros, 1998, p. 263-266. 1709. Alui Gheorghe, Adrian. "Să nu-i fie rece pruncului sfînt din
icoană...". [Vasile Muste, Înstelarea frigului, Baia Mare :
1703. Vianu, Tudor. Poezia lui Eminescu. În: Tudor Vianu. Cybela, 1997; Constelaţia copilăriei, Bucureşti : Odeon,
Scriitori clasici români. [Antologie, tabel cronologic, 1997; Constantin Preda, Teama de a te pierde, Bucureşti :
referinţe critice şi bibliografie de Ion Nistor. Prefaţă de Ion Vinea, 1997; Ilinca Bernea, Legile hazardului, Bucureşti :
Biberi]. Bucureşti : Albatros, 1998, p. 109-159. Cartea Românească, 1997; Ion Drăguşanul, Opriţi planeta,
vreau să cobor, Suceava : Press Bucovina & Cossaris, 1997;
ENACHE, ION Constantin Enianu, Complexul lui Anteu, Bacău : Plumb,
1997; Mihai Sava, Stzarea de sîmbătă seara, Bucureşti :
1704. Alui Gheorghe, Adrian. Spre o asociaţie a cititorilor de Eolia, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 7, 1998, p. 9.
poezie (liberi, profesionişti, etc.). [Ion Enache, Abisalom,
Vaslui : Cutia Pandorei, 1997; Echim Vancea, Doctor fără ENICESCU, OCTAVIAN
arginţi, Cluj-Napoca : Dacia, 1997; Vasile Morar, Naturi
moarte, Baia Mare : Proema, 1997; Minerva Chira, Poemele 1710. Ucuta, Constantin. "Ceasul de buzunar". [Octavian
absenţei, Cluj- Napoca : Dacia, 1996]. Convorbiri literare, Enicescu, Ceasul de buzunar]. Antares, nr. 5, 1998, p. 2.
131, nr. 1, 1998, p. 19.
ENYEDI, GYÖRGY
1705. Iordache, Emil. Retina cimitir. [Ion Enache, Sfera cu sfinx,
Iaşi : Timpul, 1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 11, 1998, 1711. Molnár, Bodrogi Enikő. Enyedi György válogatott művei.
p. 26. Nyelv- és irodalomtudományi közlemények, 42, nr. 2, 1998,
p. 101-104.
1706. Panaite, Nicolae. Pe fîşii de pustiu. [Ion Enache, Sfera cu
sfinx, Iaşi : Timpul, 1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 10, EVU, EUGEN
1998, p. 2.
1712. Negrilă, Iulian. Patru cărţi de poezii - la Editura "Helicon".
ENE, ILEANA [Eugen Evu, Mierea sălbatică, 1995; Valeriu Bârgău,
Apocalipsa după Valeriu, 1996; Mariana Pândaru, Ferigi
1707. Grăsoiu, Liviu. Farmecul discret al manuscriselor. [Ileana înzăpezite, 1996; Şerban Codrin, Scoici fără perle, 1997].

196 197
Arca, 9, nr. 1-2-3, 1998, p. 192-196. 9, nr. 7-8, 1998, p. 1, 9.

EVU, IOAN 1720. Lăzărescu, Dan A. Onoarea simpatiei... Jurnalul literar, 9,


nr. 7-8, 1998, p. 9.
1713. Roşioru, Ion. Poet de bunăvoie. [Ioan Evu, Poet de
bunăvoie, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Tomis, 3, nr. FĂTU-NALAŢIU, VICTORIA
3, 1998, p. 7.
1721. Dorian, Gellu. Pe acelaşi raft. Minus - Victoria Fătu-
1714. Vasile, Geo. În contra secularizării misterului. [Ioan Evu, Nalaţiu. [Victoria Fătu-Nalaţiu, Examen de credinţă, Bistriţa
Cetatea moartă, Timişoara : Helicon, 1998]. Luceafărul, nr. : Aletheia, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 3, 1998, p. 2.
34, 1998, p. 16.
FÂNTÂNARU, CONSTANTIN
FAIFER, FLORIN
1722. Husar, Al. Constantin Fântânaru. [Constantin Fântânaru,
1715. Adamek, Diana. Cordonul de argint. [Florin Faifer, Naraţiuni]. Convorbiri literare, 131, nr. 1, 1998, p. 9.
Cordonul de argint : eseuri, Iaşi : Editura Universităţii
"Alexandru Ioan Cuza", 1997]. Apostrof, 9, nr. 3, 1998, p. FECHETE, NICOLAE
11-12.
1723. Horvath, Edith. Nicolae Fechete, Vals. [Braşov : Magister,
FANACHE, VASILE 1997 (Frontiera)]. Steaua, 49, nr. 2-3, 1998, p. 64.

1716. Adamek, Diana. Caragiale. [V. Fanache, Caragiale, Cluj- FELEA, VICTOR
Napoca : Dacia, 1997]. Familia, 34, nr. 10, 1998, p. 34-37.
1724. Cerna, Dumitru. Victor Felea - "Destinul ca un bivol greoi".
FATI, VASILE PETRE Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 8-10.

1717. Abăluţă, Constantin. Himerismul, un manifest incitant. 1725. Poantă, Petru. Victor Felea. Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 8-9.
[Vasile Baghiu, George Almosnino, Vasile Petre Fati].
România literară, 31, nr. 23-24, 1998, p. 18. FERCU, ION

FAY, ŞTEFAN J. 1726. Sorianu, Vlad. Ion Fercu, Prizonierul prizonierului. Ateneu,
35, nr. 8, 1998, p. 5.
1718. Dragolea, Mihai. Oamenii unor jurnale. [Miron Radu
Paraschivescu, Jurnalul unui cobai (1940-1954), Cluj- FILIMON, MARIANA
Napoca : Dacia, 1994; Ştefan J. Fay, Caietele unui fiu
risipitor : fragmente de jurnal, Bucureşti : Humanitas, 1727. Lazăr, Florin. Cuvintele şi ne-cuvintele. Steaua, 49, nr. 10,
1994]. Vatra, 27, nr. 1, 1998, p. 46-48. 1998, p. 41.

FĂRCĂŞANU, MIHAIL FILIMON, NICOLAE

1719. Ierunca, Virgil. Paşii lui Mihail Fărcăşanu. Jurnalul literar, 1728. Cofaru, Roxana. Nicolae Filimon - realist sau clasic? În:

198 199
Nicolae Filimon. Ciocoii vechi şi noi sau Ce naşte din pisică FIRICĂ, MIHAI
şoareci mănâncă. [Studiu introductiv, tabel cronologic şi
glosar de Roxana Cofaru]. Bucureşti : Naţional, 1998, p. I- 1736. Alui Gheorghe, Adrian. "O bucată de tencuială într-o
XV. poiană". [Mihai Firică, Limba şarpelui călător, Craiova :
Ramuri, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 2, 1998, p. 31.
1729. Goci, Aureliu. Un personaj pentru orizonturile romanului.
În: Nicolae Filimon. Ciocoii vechi şi noi sau Ce naşte din 1737. Cîrstea, Cristina. Poemul - explorator al memoriei. [Mihai
pisică şoareci mănîncă. [Prefaţă, curriculum vitae şi Firică, Limba şarpelui călător, Craiova : Ramuri, 1997;
bibliografie de Aureliu Goci]. Bucureşti : 100+1 Gramar, George Arun, Pentru ca viaţa aceasta, Bucureşti : Univers,
1998, p. 5-11. 1997; Ruxandra Cesereanu, Luminita Urs, Adrian Suciu...,
Bestiarum : antologie de versuri, Covasna : Centrul de
FINTIŞ, IOAN VINTILĂ Cultură Arcuş, 1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 7, 1998,
p. 42.
1730. Davideanu, Ion. Ioan Vintilă Fintiş, Halucinaţia. [Ploieşti :
Biblioteca Sinteze, 1998]. Familia, 34, nr. 5, 1998, p. 125- 1738. Lazăr, Florin. Mihai Firică, Limba şarpelui călător.
126. [Craiova : Ramuri, 1997]. Steaua, 49, nr. 6, 1998, p. 61.

1731. Mocuţa, Gheorghe. Dintr-un unghi de vedere strict 1739. Moldovan, Ioan. Poeţi craioveni. [Ionel Ciupureanu, Amos,
subiectiv. [Ioan Vintilă Fintiş, Hierofania, Ploieşti : Cartfil]. Craiova : Scrisul Românesc, 1996; Nicolae Coande, Fincler,
Tomis, 3, nr. 2, 1998, p. 2-3. Craiova : Ramuri, 1997; Bucur Demetrian, Himera de
hârtie, Craiova : Avrămeanca, 1996; Mihai Firică, Biografie
FIRAN, CARMEN sumară, Craiova : Aius, 1996]. Familia, 34, nr. 1, 1998, p.
12-15.
1732. Melancu, Ştefan. Îmblînzitorul de cuvinte. [Carmen Firan,
Locuri de trăit singur : versuri, Bucureşti : Cartea FIRIŢĂ, ALEXANDRA
Românească, 1997]. Apostrof, 9, nr. 1-2, 1998, p. 7-8.
1740. Machidon, Ion. Cuvânt înainte. În: Alexandra Firiţă.
1733. Poenar, Horea. Ipostaze diferite ale poeticului. [Carmen Nostalgii : versuri. [Cu un cuvânt înainte de Ion Machidon].
Firan, Locuri de trăit singur, ]. Steaua, 49, nr. 2-3, 1998, p. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1998, p. 5-6.
20.
FLĂMÂND, DINU
FIRĂNESCU, DANIELA
1741. Cristea-Enache, Daniel. Râul de sub gheaţă. [Dinu Flămând,
1734. Grigore, George. Mai frumoasă decât Nefertari - Egiptul Viaţă de probă, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale
meu. [Daniela Firănescu, ...Egiptul meu]. Luceafărul, nr. 31, Române, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 423, 1998,
1998, p. 10. p. 6.

1735. Murgeanu, Ion. Din cărţile editurii Crater. [Daniela 1742. -. Dinu Flămând : "Viaţă de probă", versuri. [Bucureşti :
Firănescu, Mai frumoasă decât Nefertali. Egiptul meu]. Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998]. Curierul
Curierul Românesc, 10, nr. 9, 1998, p. 8. Românesc, 10, nr. 11-12, 1998, p. 4.

200 201
1743. Mureşanu, Miruna. Cartea de poezie. [Dinu Flamând, Viaţa Luceafărul, nr. 31, 1998, p. 10.
de probă : [poezii], Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale
Române, 1998]. Universul cărţii, 8, nr. 9, 1998, p. 4. 1753. Regman, Cornel. Ioan Flora, barocul şi witzul. [Ioan Flora,
Iepurele suedez, Bucureşti : Cartea Românească, 1997].
1744. Pintescu, Al. Poeta Artifex. Dinu Flămând : Viaţă de probă. Jurnalul literar, 9, nr. 11-12, 1998, p. 3.
[Dinu Flămând, Viaţă de probă, Bucureşti : Editura
Fundaţiei Culturale Române, 1998]. Poesis, nr. 7-8, 1998, p. 1754. Rusu, Gabriel. Adânca blândeţe a sarcasmului. [Ioan Flora,
12. Iepurele suedez, Bucureşti : Cartea Românească, 1997].
Luceafărul, nr. 23, 1998, p. 7.
1745. Popescu, Adrian. Poezia ca viaţă (de probă). Steaua, 49, nr.
9, 1998, p. 29. 1755. Soviany, Octavian. Dicţionarul de "suedeză". [Ioan Flora,
Iepurele suedez, Bucureşti : Cartea Românească, 1997].
FLORA, IOAN Contemporanul - ideea europeană, nr. 9, 1998, p. 5.

1746. Colceriu, Nicolae. Miracolul rodirii sau viaţa ca text. [Ioan 1756. Ţeposu, Radu G. Bâlci şi paradis. [Ioan Flora, Tălpile
Flora, Cincizeci de romane şi alte utopii = Fifty novels and violete : [versuri], Cluj-Napoca : Clusium, 1998].
other utopias, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Antares, Euphorion, 9, nr. 88-89-90, 1998, p. 17.
nr. 6, 1998, p. 4.
1757. Vasiliu, Lucian. Flora Iova sau Iova Flora. [Ioan Flora,
1747. Colceriu, Nicolae. Viaţa ca text. [Ioan Flora, Cincizeci de Iepurele suedez, Bucureşti : Cartea Românească, 1997].
romane şi alte utopii = Fifty novels and other utopias, Convorbiri literare, 131, nr. 5, 1998, p. 16.
Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Antares, nr. 7, 1998, p.
4. 1758. Voncu, Răzvan. O aventură lirică surprinzătoare. [Ioan
Flora, Iepurele suedez : [poeme], Bucureşti : Cartea
1748. Comănescu, Ileana. Sub microscopul retinei postmoderniste. Românească, 1997]. Literatorul, 8, nr. 3-4, 1998, p. 4.
[Ioan Flora, Iepurele suedez, Bucureşti : Cartea
Românească, 1997]. Caiete critice, nr. 5-7 [pe copertă 1-4], FLOREA, VIRGILIU
1997 [pe copertă 1998], p. 89-90.
1759. -. Am mai citit... [Virgiliu Florea, Prieteni români ai lui M.
1749. -. Ioan Flora. Cronica, 33, nr. 12, 1998, p. 14. Gaster : cercul "Junimii" bucureştene, Cluj-Napoca : Presa
Universitară Clujeană, 1997]. Orizont, 10, nr. 11, 1998, p. 7.
1750. Mihaiu, Virgil. "Nici iasca din gât nu prinde picioare". [Ioan
Flora, Iepurele suedez, Bucureşti : Cartea Românească, 1760. Datcu, Iordan. Prieteni români ai lui M. Gaster. [Virgiliu
1997]. Steaua, 49, nr. 1, 1998, p. 36. Florea, Prieteni români ai lui M. Gaster : cercul "Junimii"
bucureştene, Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană,
1751. Mocuţa, Gheorghe. Blânda iniţiere a fiinţei. [Ioan Flora, 1997]. România literară, 31, nr. 46, 1998, p. 2.
Iepurele suedez, Bucureşti : Cartea Românească, 1997;
Tălpile violete : [versuri], Cluj-Napoca : Clusium, 1998]. FLORESCU, NICOLAE
Arca, 9, nr. 10-11-12, 1998, p. 9-13.
1761. Grigurcu, Gheorghe. Despre literatura veche. [Nicolae
1752. Popa, Dumitru Radu. Poetul întru găsirea de sine. Florescu, Istoriografia literaturii române vechi, vol. 1 :

202 203
Evoluţia metodelor de cercetare, Bucureşti : Jurnalul Fodor, Atlas de nori, Bucureşti : Cartea Românească, 1997 ;
Literar, 1996]. România literară, 31, nr. 21, 1998, p. 5. Rodica Draghincescu, Obiect de lux ascuţit pe ambele părţi,
Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. România literară,
FLORESCU, RADU 31, nr. 31, 1998, p. 5.

1762. Danilov, Nichita. Cuscrii anului 2000. Convorbiri literare, FOLEA, VASILE
131, nr. 3, 1998, p. 12.
1771. Mocuţa, Gheorghe. Judecătorul melancolic. [Vasile Folea,
1763. Nistor, Ioan. Fotografiile virtualei "ieşiri". [Radu Florescu, Să nu ucizi : [roman], Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţa,
Casa din care ies, Botoşani : Axa, 1997]. Convorbiri 1998]. Arca, 9, nr. 10-11-12, 1998, p. 198-201.
literare, 131, nr. 7, 1998, p. 29.
FONDREA, DIANA
1764. Roşioru, Ion. Contratriptic. Singurătate, frică, nebunie.
[Radu Florescu, Casa din care ies, Botoşani : Axa, 1997]. 1772. Ţion, Adrian. Diana Fondrea, Suflet scris. [Petroşani :
Tomis, 3, nr. 7, 1998, p. 6-7. Fundaţia I. D. Sîrbu, 1998]. Steaua, 49, nr. 7-8, 1998, p.
116.
1765. Şoitu, Grigore. Triptic. Domnule Kafka, o boală neagră ne
scrie. [Radu Florescu, Casa din care ies, Botoşani : Axa, FRĂŢILĂ, AUGUSTIN
1997]. Tomis, 3, nr. 7, 1998, p. 6.
1773. Ghilimescu, Ştefan Ion. Ordinea universală a spaţiului
1766. Vasiliu, Lucian. Casa lui Radu Florescu. Convorbiri imaginar. [Augustin Frăţilă, El-Roi, Bucureşti : Cartea
literare, 131, nr. 3, 1998, p. 6. Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 11, 1998, p. 10.

FLORICEL, ION 1774. Soviany, Octavian. Lecţia de curaj. [Augustin Frăţilă, El-Roi
: versuri, Bucureşti : Cartea Românească, 1997].
1767. Barbu, Marian. Tranziţie în oglinzi paralele : literatură şi Contemporanul - ideea europeană, nr. 23, 1998, p. 5.
justiţie. [Ion Floricel, Castelul, 1997]. Luceafărul, nr. 2,
1998, p. 11. FROSIN, CONSTANTIN

1768. Barbu, Marian. Un roman de actualitate. [Ion Floricel, 1775. Cristea-Enache, Daniel. Imaginile României. [Constantin
Teicanii, vol. 1, Craiova : Pasărea Măiastră, 1998]. Frosin, Poetes roumains du XX-eme s., 1994, antologie de
Luceafărul, nr. 43, 1998, p. 10. traduceri : Mihai Eminescu, Marin Sorescu, Eugen Simion.].
Contemporanul - ideea europeană, nr. 1-2, 1998, p. 8-9.
FODOR, KATIA
FRUNTAŞU, IULIAN
1769. Georgescu, Vasile. A doua natură a poemului. [Premiile
Uniunii Scriitorilor 1997, premiul pentru debut : Katia 1776. Cîrstea, Cristina. Ce mai zace prin marsupiu? [Iulian
Fodor, Atlas de nori, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Fruntaşu, Beata în marsupiu : poeme, Chişinău : Cartier,
Luceafărul, nr. 23, 1998, p. 22. 1996]. Convorbiri literare, 131, nr. 11, 1998, p. 42.

1770. Grigurcu, Gheorghe. Amorul sacru şi amorul profan. [Katia 1777. Mincu, Marin. Poetul în "marsupiu". Luceafărul, nr. 37,

204 205
1998, p. 10. 1786. Lăsconi, Elisabeta. Benjamin - "fiul norocului, al fericirii".
Caiete critice, nr. 9-12, 1998, p. 133-136.
FRUNTEŞ, NICOLAE RADU
1787. Marcian, Marcel. Două aniversări. Contemporanul - ideea
1778. Moceanu, Ovidiu. Un poet creştin. În: Nicolae Radu europeană, nr. 11, 1998, p. 6.
Frunteş. Prescuria. Braşov : Lux Libris, 1998, p. 3-4.
1788. Martin, Mircea. Centenar Fundoianu. Eroismul intelectual.
FRUNZETTI, ION România literară, 31, nr. 47, 1998, p. 3.

1779. Roşioru, Ion. Eseistica lui Ion Frunzetti. [Ion Frunzetti, 1789. Ornea, Z. La centenarul Fundoianu. [Strigăt întru eternitate
Scrieri, 2 vol., Constanţa : Europolis, 1997]. Tomis, 3, nr. 3, : [centenar Fundoianu1898-1998], Realitatea Evreiască,
1998, p. 6. 1998]. România literară, 31, nr. 49, 1998, p. 9.

FULGA, DANIELA 1790. Răileanu, Petre. Fundoianu/Fondane. Convorbiri literare,


131, nr. 11, 1998, p. 6.
1780. Costea, Sorina Gabriela. Îngăduinţa încurajatoare. [Daniela
Fulga, Zâmbetul îngerului : de la teoria semiotică la roman 1791. Rău, Aurel. Centenar B. Fundoianu. Discontinuitate şi
: Umberto Eco, Cluj-Napoca : Clusium, 1997]. Luceafărul, unitate. Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 12-16.
nr. 35, 1998, p. 11.
1792. Spiridon, Cassian Maria. Priveliştile lui B. Fundoianu.
1781. Teutişan, Călin. Varietatea criticii. [Ileana Mălăncioiu, Convorbiri literare, 131, nr. 11, 1998, p. 1.
Cronica melancoliei, Bucureşti : Editura Enciclopedică,
1998; Daniela Fulga, Zâmbetul îngerului, Cluj-Napoca : GABOR, MARIA
Clusium, 1997; Doru Pop, Obsesii sociale, Iaşi Institutul
European, 1998]. Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 44-45. 1793. Părăian, Teofil. Postfaţă. În: Maria Gabor. Bisericuţă din
scrum : poezii. Făgăraş : Negru Vodă, 1998, p. 115-116.
FUNDOIANU, BENJAMIN
1794. Prelipceanu, Dana. Cuvânt înainte. În: Maria Gabor.
1782. Adam, Robert. Două destine româneşti tragice trec puntea Bisericuţă din scrum : poezii. Făgăraş : Negru Vodă, 1998,
franceză. [A. E. Baconsky, Biserica neagră; B. Fundoianu]. p. III-VI.
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 414, 1998, p. 4.
GAGHII, ION
1783. Brezu, Constandina. "Inscripţiile" lui B. Fundoianu.
Jurnalul literar, 9, nr. 21-24, 1998, p. 28. 1795. Hagiu, Grigore. Un debutant temperamental, tumultos şi
subtil. În: Ion Gaghii. Corn de inorog. [Cuvânt înainte:
1784. Carassou, Michel. De la dada la existenţialism. Convorbiri Grigore Hagiu. Postfaţă: Nicolae Ţone]. Bucureşti : Vinea,
literare, 131, nr. 11, 1998, p. 6-7. 1998, p. 5.

1785. Cazimir, Ştefan. L-am cunoscut pe B. Fundoianu. Adevărul 1796. Ţone, Nicolae. Postfaţă : "Mi-e plină gura de năluci
literar şi artistic, 6, nr. 443, 1998, p. 14. celeste...". În: Ion Gaghii. Corn de inorog. [Cuvânt înainte:
Grigore Hagiu. Postfaţă: Nicolae Ţone]. Bucureşti : Vinea,

206 207
1998, p. 57-60. GALAICU-PĂUN, EMILIAN

GALACTION, GALA 1805. Cârstea, Cristina. "Literatura însăşi e-o singurătate activă...".
[Interviu cu poetul Emilian Galaicu-Păun]. Cronica, 33, nr.
1797. -. "Aceşti nevrednici au dat ugerul Moldovei în gura 12, 1998, p. 12.
evreimei...". [Gala Galaction, Jurnal, vol. 2, Bucureşti :
Minerva, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 404, 1998, 1806. Mincu, Marin. Un samurai basarabean. Luceafărul, nr. 41,
p. 7. 1998, p. 11.

1798. Cazimir, Ştefan. Secesionismul în literatura română (II). 1807. Pantea, Aurel. Un manierist. [Emilian Galaicu-Păun,
[Gala Galaction, Jurnal, vol. 1, Bucureşti : Minerva, 1973]. Gesturi, Chişinău : Cartier, 1997]. Vatra, 27, nr. 4, 1998, p.
România literară, 31, nr. 42, 1998, p. 11, 18. 56.

1799. Istrate, Gavril. Jurnalul lui Galaction (vol. II). [Gala GANE, GHEORGHE
Galaction, Jurnal, vol. 2, Bucureşti : Minerva, 1997].
Convorbiri literare, 131, nr. 6, 1998, p. 28. 1808. I. T. Cărţi din diaspora. [Gheorghe Gane, Valea Antari,
Bucureşti : Danubius, 1998]. Curierul Românesc, 10, nr. 9,
1800. Ornea, Z. Galaction călător. [Gala Galaction, Opere, vol. 3, 1998, p. 21.
Însemnări de călătorie, ediţie îngrijită, prefaţă, tabel
cronologic, note şi comentarii de Teodor Vârgolici, GASTER, MOSES
Bucureşti : Minerva, 1997]. România literară, 31, nr. 5,
1998, p. 9. 1809. -. Am mai citit... [Virgiliu Florea, Prieteni români ai lui M.
Gaster : cercul "Junimii" bucureştene, Cluj-Napoca : Presa
1801. Sorescu, Roxana. Ambiguitatea jurnalului. [Premiile Universitară Clujeană, 1997]. Orizont, 10, nr. 11, 1998, p. 7.
Uniunii Scriitorilor 1997, premiul pentru ediţii : Gala
Galaction, Jurnal, ediţia a 2-a, text integral, ediţie îngrijită, 1810. Anghelescu, Mircea. Amintirile dr. Moses Gaster. [Moses
prefaţă şi note de Teodor Vârgolici, Bucureşti : Albatros, Gaster, Memorii : [fragmente] ; Corespondenţă, Bucureşti :
1997]. Luceafărul, nr. 23, 1998, p. 17. Hasefer, 1998]. Luceafărul, nr. 27, 1998, p. 17.

1802. -. Referinţe critice. În: Gala Galaction. La Vulturi! [Ediţie 1811. Datcu, Iordan. Prieteni români ai lui M. Gaster. [Virgiliu
îngrijită, postfaţă, referinţe critice de Teodor Vârgolici]. Florea, Prieteni români ai lui M. Gaster : cercul "Junimii"
Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, p. 2115-217. bucureştene, Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană,
1997]. România literară, 31, nr. 46, 1998, p. 2.
1803. Vârgolici, Teodor. Postfaţă. În: Gala Galaction. La Vulturi!
[Ediţie îngrijită, postfaţă, referinţe critice de Teodor 1812. Florea, Virgiliu. Ioan Slavici şi M. Gaster. Tribuna, 10, nr.
Vârgolici]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, p. 179-195. 7-8, 1998, p. 8.

1804. Vârgolici, Teodor. Tabel cronologic. În: Gala Galaction. La 1813. Ornea, Z. Personalitatea lui Moses Gaster. [Moses Gaster,
Vulturi! [Ediţie îngrijită, postfaţă, referinţe critice de Teodor Memorii : [fragmente]; Corespondenţă, Bucureşti : Hasefer,
Vârgolici]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, p. 196-213. 1998]. România literară, 31, nr. 33, 1998, p. 9.

208 209
GAVRILĂ, VERONICA GĂLĂŢANU, MIHAIL

1814. Olăreanu, Codin. Liricoide. [Veronica Gavrilă, Gând de 1821. Mincu, Marin. "Evanghelia" poetului. [Mihail Gălăţanu,
pasăre, Bucureşti : Orfeu]. Tomis, 3, nr. 4, 1998, p. 7. Evanghelia lui Barabas, Bucureşti : Cartea Românească,
1996]. Luceafărul, nr. 39, 1998, p. 7.
GAVRILĂ-OGĂRANU, ION
1822. Munteanu, Ana Maria. Mihail Gălăţanu : "Poezia e un
1815. Pantea, Aurel. O odisee a demnităţii. [Ion Gavrilă-Ogoranu, substitut penrtu mântuire". [Interviu]. Tomis, 3, nr. 3, 1998,
Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc : din rezistenţa p. 2.
anticomunistă în Munţii Făgăraş, vol. 1-2 Timişoara :
Marineasa, 1995]. Vatra, 27, nr. 1, 1998, p. 61. GĂTĂIANŢU, PAVEL

GAVRILESCU, VASILE 1823. Rachieru, Adrian Dinu. Pavel Gătăianţu sau demistificarea
poeziei. Luceafărul, nr. 11, 1998, p. 22.
1816. Barbu, Marian. Estetica dizidenţei într-un roman
contemporan. [Vasile Gavrilescu, Vreau să fiu rege, Piteşti GÂRBEA, HORIA
: Calende, 1992]. Steaua, 49, nr. 10, 1998, p. 13.
1824. Cesereanu, Ruxandra. La răsfoit cărţi noi, traduceri şi
1817. Lisei, Mihai. Crimă şi iubire. [Vasile Gavrilescu, Crimă şi curiozităţi prin librării. [Horia Gârbea, Căderea Bastiliei,
iubire, Bucureşti : Albatros, 1996]. Tribuna, 10, nr. 19-21, Bucureşti : Alfa, 1998]. Steaua, 49, nr. 10, 1998, p. 59.
1998, p. 4-5.
1825. Dimisianu, Gabriel. Un mizantrop. [Horia Gârbea, Misterele
1818. Lisei, Mihai. "Literatura m-a salvat de la moarte, de la Bucureştilor, Bucureşti : Cartea Românească, 1997 ;
izolarea în exil". [Interviu cu scriitorul Vasile Gavrilescu]. Căderea Bastiliei, Bucureşti : Allfa, 1998]. România
Tribuna, 10, nr. 11-13, 1998, p. 3-5. literară, 31, nr. 42, 1998, p. 4.

GAVRILIU, LEONARD 1826. Gurău, Apostol. Horia Gârbea: Căderea Bastiliei. [Horia
Gârbea, Căderea Bastiliei, Bucureşti : Allfa, 1998]. Antares,
1819. Bruciu, Andra. Despre Blaga şi dimensiunea abialului. nr. 7, 1998, p. 2.
[Leonard Gavriliu, Inconştientul în viziunea lui Lucian
Blaga : preludii la o noologie abisală, Bucureşti : IRI, 1827. Inea, Gabriela. Tratament (semi)fabulatoriu. [Horia Gârbea,
1997]. Jurnalul literar, 9, nr. 5-6, 1998, p. 4. Căderea Bastiliei, Bucureşti : Allfa, 1998]. Tomis, 3, nr. 6,
1998, p. 6-7.
GĂBUDEAN, IOAN
1828. Lazăr, Florin. Horia Gârbea, Căderea Bastiliei. [Bucureşti :
1820. Suciu, Lucian. "Castele de nisip". [Ioan Găbudean, Castele Allfa, 1998]. Steaua, 49, nr. 7-8, 1998, p. 115.
de nisip, Târgu-Mureş : Aurora, 1998]. Arca, 9, nr. 10-11-
12, 1998, p. 213-214. 1829. Liţă, Ionela. Horia Gârbea: "Eu scriu pentru eternitate, nu
pentru comoditatea regizorului". [Interviu]. Adevărul literar
şi artistic, 6, nr. 412, 1998, p. 6.

210 211
1830. Mocuţa, Gheorghe. Exterminatorul providenţial. [Horia 1838. Cristea-Enache, Daniel. "Pe cheltuială proprie". [Alexandru
Gârbea, Căderea Bastiliei, Bucureşti : Allfa, 1998]. Arca, 9, George, Seara târziu, Bucureşti : Editura Fundaţiei
nr. 7-8-9, 1998, p. 11-14. Culturale Române, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr.
447, 1998, p. 5.
1831. Soviany, Octavian. Fantasticul semnelor. [Horia Gârbea,
Misterele Bucureştilor, Bucureşti : Cartea Românească, 1839. George, Alexandru. Critică şi avocatlâc. Luceafărul, nr. 3,
1997]. Contemporanul - ideea europeană, nr. 14, 1998, p. 5. 1998, p. 7.

1832. Stanomir, Ioan. Bucureştii în carnaval. [Horia Gârbea, 1840. George, Alexandru. Evlavia faţă de... Luceafărul, nr. 4,
Căderea Bastiliei, Bucureşti : Allfa, 1998]. Luceafărul, nr. 1998, p. 7.
28, 1998, p. 5.
1841. George, Alexandru. O precizare. [Alexandru George, Seara
GÂRJAN, SORIN târziu, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române,
1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 448, 1998, p. 6.
1833. Cistelecan, Ioana. Lumea neputincioasă a lui NU. [Sorin
Gârjan, Sezonul de vânătoare, Timişoara : Hestia, 1997]. 1842. George, Alexandru. Omul şi umbra (I). [Alexandru George,
Familia, 34, nr. 3, 1998, p. 25-26. Oameni şi umbre, glasuri tăceri]. Luceafărul,nr.5,1998,p. 7.

GEACĂR, GEORGE 1843. George, Alexandru. Omul şi umbra (II). [Alexandru George,
Oameni şi umbre, glasuri tăceri]. Luceafărul,nr.6,1998,p. 7.
1834. Vasile, Geo. Vânător de sublim în jungla realului. [George
Geacăr, Întâmplări cu creierul meu, Bucureşti : Cartea 1844. Grigurcu, Gheorghe. Un enfant terrible : Alexandru George
Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 46, 1998, p. 16. (I). [Alexandru George, Întîlniri, Bucureşti : Cartea
Românească, 1997]. România literară, 31, nr. 37, 1998,p. 5.
GENOIU, GEORGE
1845. Grigurcu, Gheorghe. Un enfant terrible : Alexandru George
1835. Galben, Cornel. Rătăciţi în amurg. [George Genoiu, O lume (II). [Alexandru George, Întîlniri, Bucureşti : Cartea
captivă : poeme, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Românească, 1997]. România literară, 31, nr. 38, 1998,p. 5.
Ateneu, 35, nr. 2, 1998, p. 8.
1846. Laszlo, Alexandru. Denigrarea disidenţilor. Jurnalul literar,
GEORGE, ALEXANDRU 9, nr. 11-12, 1998, p. 2, 12.

1836. Cioculescu, Barbu. Alexandru George sau un concert de 1847. Ornea, Z. Eseurile d-lui Alexandru George. [Alexandru
muzică de cameră. [Alexandru George, Şapte povestiri fără George, În istorie, în politică, în literatură, Bucureşti :
una, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Viaţa Albatros, 1997]. România literară, 31, nr. 11, 1998, p. 9.
Românească, 93, nr. 7-8, 1998, p. 163-165.
1848. Stanomir, Ioan. Clepsidra cu venin. [Alexandru George,
1837. Comănescu, Ileana. Şi totuşi, cât este roman? [Alexandru Clepsidra cu venin, Bucureşti : Minerva, 1998]. Luceafărul,
George, Seara târziu, Bucureşti : Editura Fundaţiei nr. 45, 1998, p. 5.
Culturale Române, 1998]. Contemporanul - ideea
europeană, nr. 3-4 (serie nouă), 1998, p. 7. 1849. Stanomir, Ioan. Povestiri crude şi insolite. [Alexandru

212 213
George, Şapte povestiri fără una, Bucureşti : Cartea început a fost sfârşitul, Bucureşti : Humanitas, 1992; Lena
Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 21, 1998, p. 5. Constante, Evadarea tăcută : 3000 de zile singură în
închisorile din România, Bucureşti : Florile Dalbe, 1995;
1850. Ştefănescu, Alex. Fragmente incomode dintr-o viitoare Evadarea imposibilă : penitenciarul politic de femei,
"Istorie a literaturii române contemporane". [Ioan Miercurea Ciuc : 1957-1961, Bucureţti : Florile Dalbe,
Alexandru, George Astaloş, A. E. Baconsky, Ion Băieşu, 1996]. Vatra, 27, nr. 1, 1998, p. 43-46.
George Bălăiţă, Valeriu Cristea, Ştefan Aug. Doinaş,
Alexandru George, Ion Gheorghe, Paul Goma, Cezar GEORGESCU, PAUL
Ivănescu, Nicolae Manolescu, Fănuş Neagu, I. Negoiţescu,
Octavian Paler, Petru Popescu, Mihail Sadoveanu, Eugen 1858. Ştefănescu, Alex. La o nouă lectură Paul Georgescu.
Simion, Grigore Vieru]. Convorbiri literare, 131, nr. 12, România literară, 31, nr. 46, 1998, p. 11.
1998, p. 8-9.
GHELMEZ, PETRE
1851. Topolog, Ion. Aşteptând cartea d-lui Alexandru George:
"Reveniri, restituiri, revizuiri". Luceafărul, nr. 31, 1998, p. 1859. Marin, Gheorghe. Acasă la... poetul Petre Ghelmez.
11. [Interviu cu Petre Ghelmez]. Universul cărţii, 8, nr. 3, 1998,
p. 14, 16.
1852. Ungureanu, Cornel. Alexandru George şi vremea jurnalelor.
[Alexandru George, Seara târziu, Bucureşti : Editura 1860. Marin, Gheorghe. O carte deosebită. [Petre Ghelmez,
Fundaţiei Culturale Române, 1998]. Orizont, 10, nr. 12, Cvartet : patru poeme argheziene, Bucureşti : Vinea].
1998, p. 2. Universul cărţii, 8, nr. 3, 1998, p. 6.

GEORGESCU, ADRIANA GHENCEANU, VASILE RADU

1853. Fărcăşanu, Mihail. Depoziţii pentrru un proces al 1861. Glodeanu, Gheorghe. Poeţi maramureşeni. Însemnaţi de
comunismului. [Adriana Georgescu, La început a fost uitare. [V. R. Ghenceanu, Însemnaţi de uitare, Baia Mare :
sfârşitul, Bucureşti : Humanitas, 1992]. Jurnalul literar, 9, Omega, 1997]. Poesis, nr. 5-6, 1998, p. 15.
nr. 7-8, 1998, p. 6, 10.
GHEORGHE, ION
1854. Ghiţescu, Micaela. Adriana, Mariana şi alte nume. Jurnalul
literar, 9, nr. 7-8, 1998, p. 11, 14. 1862. Ştefănescu, Alex. Fragmente incomode dintr-o viitoare
"Istorie a literaturii române contemporane". [Ioan
1855. Gurian, Sorana. Vieţuitoare condamnate la temniţă pe viaţă. Alexandru, George Astaloş, A. E. Baconsky, Ion Băieşu,
[Adriana Georgescu, La început a fost sfârşitul, Bucureşti : George Bălăiţă, Valeriu Cristea, Ştefan Aug. Doinaş,
Humanitas, 1992]. Jurnalul literar, 9, nr. 7-8, 1998, p. 7. Alexandru George, Ion Gheorghe, Paul Goma, Cezar
Ivănescu, Nicolae Manolescu, Fănuş Neagu, I. Negoiţescu,
1856. Pavlovici, Vlad. Primul semn. [Adriana Georgescu, La Octavian Paler, Petru Popescu, Mihail Sadoveanu, Eugen
început a fost sfârşitul, Bucureşti : Humanitas, 1992]. Simion, Grigore Vieru]. Convorbiri literare, 131, nr. 12,
Jurnalul literar, 9, nr. 7-8, 1998, p. 6-7. 1998, p. 8-9.

1857. Vlad, Alexandru. Atomul fiinţei. [Adriana Georgescu, La

214 215
GHEORGHIADE, GHEORGHE 1871. Băileşteanu, Fănuş. O crimă care "nu dovedeşte nimic"? În:
Virgil Gheorghiu. Nemuritorii de la Agapia. [Traducere de
1863. Vulturescu, George. Poeţi sătmăreni (II). Poezia în andante. Ileana Vulpescu. Prefaţă de Fănuş Băileşteanu]. Bucureşti :
[Gheorghe Gheorghiade, Semne pe apă, Cluj-Napoca : 100+1 Gramar, 1998, p. I-VI.
Echinox, 1998]. Poesis, nr. 3-4, 1998, p. 40-41.
GHERASIM, GHEORGHE
GHEORGHIAN-CIUBREAG, ION
1872. Dorian, Gellu. Pe acelaşi raft. Minus - Gheorghe Gherasim.
1864. Boghian, Nicolae. Prefaţă. În: Ion Gheorghian-Ciubreag. [Gheorghe Gherasim, Toamna pe buze, Reşiţa: Timpul,
Arta realului (icoană a jertfei şi a rugăciunii). Bucureşti : 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 4, 1998, p. 2.
Editura Militară, 1998, p. 5-6.
GHERGHEI, GRIŞA
GHEORGHIU, CONSTANTIN VIRGIL
1873. Colceriu, Nicolae. Despre şansele frunzei în posteritate.
1865. Băileşteanu, Fănuş. Constantin Virgil Gheorghiu - elemente [Grişa Gherghei, O cafea sub un cearcăn : [versuri],
biografice dintr-o viaţă misterioasă. Steaua, 49, nr. 1, 1998, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997].Antares, nr.4,1998,p. 4.
p. 10-13.
GHERGHELUCĂ, IACOB
1866. Băileşteanu, Fănuş. Constantin Virgil Gheorghiu
începuturile literare. Caiete critice, nr. 9-12, 1998, p. 164- 1874. Chicet, Isidor. Postfaţă. În: Iacob Gherghelucă. Păstor la
173. Năvodari. [Ediţie îngrijită şi cu o postfaţă de Isidor Chicet].
Drobeta Turnu Severin : Radical, 1997, p. 137-138.
1867. Constantinescu, Mihaela. Literatura română în exil. Jurnalul
literar, 9, nr. 13-14, 1998, p. 2. GHEŢIE, CORIOLAN

1868. Glodeanu, Gheorghe. Romanul unui Orfeu rătăcit în infernul 1875. Savin, Nicolae. Microeseuri confesive. [Coriolan Gheţie,
războiului. [Constantin Virgil Gheorghiu, Ora 25]. Jurnalul Veac luciferic, Iaşi : Agora, 1996]. Vatra, 27, nr. 1, 1998, p.
literar, 9, nr. 13-14, 1998, p. 2. 48-49.

GHEORGHIU, DANA GHEŢIE, ION

1869. Mureşanu, Miruna. O editură de elită la Timişoara - 1876. Cubleşan, Victor. Ion Gheţie, Agonia. [Galaţi : Porto-
Amarcord. [Dana Gheorghiu, Maja desnuda : roman, Franco, 1997]. Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 69.
Timişoara : Amarcord, 1997]. Universul cărţii, 8, nr. 6,
1998, p. 4. 1877. Grăsoiu, Liviu. Un roman remarcabil. [Ion Gheţie, Agonia,
Galaţi : Porto-Franco, 1997]. Luceafărul, nr. 26, 1998, p. 16.
GHEORGHIU, VIRGIL
GHICA, GRIGORE
1870. Manu, Emil. Virgil Gheorghiu şi centrul de taină al poeziei :
muzica. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 400, 1998, p. 11. 1878. Bălăceanu-Stolnicim, C. Prefaţă. În: Grigore Ghica. Grigri.
[Prefaţă de Constantin Bălăceanu-Stolnici; Ediţie îngrijită

216 217
de Mariana Avanu Marcu]. Bucureşti : Editura Fundaţiei 1885. Grigurcu, Gheorghe. Neconsimţiri. [Ştefan Careja,
Culturale Române, 1998, p. 7-8. Bulevardul Şarpe, Constanţa : Ex Ponto, 1998; Zeno
Ghiţulescu, Izbăvitoarea povară, Bucureşti : Niculescu,
GHICA, ION 1998; Elvira Iliescu]. România literară, 31, nr. 48, 1998, p.
5.
1879. Regman, Cornel. Ion Ghica în patru istorii literare. În:
Cornel Regman. Întâlniri cu clasicii. Bucureşti : Editura 1886. Ţene, Al. Florin. Panoramic editorial. O metaforă a
Eminescu, 1998, p. 69-77. gravităţii. [Zeno Ghiţulescu, Izbăvitoarea povară, Bucureşti
: Editura Niculescu, 1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 10,
GHIDIRMIC, OVIDIU 1998, p. 40.

1880. Cubleşan, Constantin. Investigaţii tematice şi zonale. GHIU, BOGDAN


[Analiza unor texte de Tudor Nedelcea, Graţian Jucan,
Gheorghe Jurma şi Ovidiu Ghidirmic]. Steaua, 49, nr. 1, 1887. Drăghincescu, Rodica. Corporalizarea libertăţii. [Bogdan
1998, p. 20-23. Ghiu, Arta consumului, Bucureşti : Cartea Românească,
1996]. Poesis, nr. 1-2, 1998, p. 14.
GHIKA, VLADIMIR
1888. -. Ex libris. [Bogdan Ghiu, Grame, Bucureşti : Cartea
1881. Zăgreanu, Ion Radu. Ultimele mărturii ale unui martir. Românescă, 1997]. Contemporanul - ideea europeană, nr.
[Vladimir Ghika, Ultimele mărturii; prezentate de Yvonne 14, 1998, p. 16.
Estienne; traduse în româneşte de Doina Cornea, Cluj-
Napoca : Dacia, 1997]. Minerva, 9, nr. 28-29-80, 1998, p. 1889. Pruteanu, George. Televiziunea sub logoscop. [Bogdan
10. Ghiu, Ochiul de sticlă : texte privind televiziunea 1991-
1997, Bucureşti : All, 1997]. Dilema, 6, nr. 261, 1998, p. 13.
GHILIA, ALECU IVAN
GHIUR, ION
1882. Cubleşan, Constantin. Un roman iniţiatic. [Alecu Ivan
Ghilia, Piramida, Bucureşti : Viitorul Românesc, 1997]. 1890. Vulturescu, George. Poeţi sătmăreni (II). Poezia în numele
Steaua, 49, nr. 2-3, 1998, p. 28-29. lui Socrate. [Ion Ghiur, Un cap de pod albastru, Timişoara :
Marineasa, 1997]. Poesis, nr. 3-4, 1998, p. 41.
GHIŢĂ, CONSTANTIN
GIONEA, VASILE
1883. Roşioru, Ion. Hibernare. [Constantin Ghiţă, Hibernare,
Constanţa : Ex Ponto, 1997]. Tomis, 3, nr. 3, 1998, p. 6. 1891. Crăciun, Corneliu. Întoarcerea la romanul iniţiatic. [Vasile
Gionea, Lungul drum al Golgotei : roman, 5 vol., Bucureşti
GHIŢULESCU, ZENO : Scaiul, 1996-1998]. Cele trei Crişuri, 9, nr. 1-2, 1998, p. 2.

1884. Boldea, Iulian. Eidetice. [ Zeno Ghiţulescu, Izbăvitoarea GIORGIONI, REMUS VALERIU
povară, Bucureşti : Niculescu, 1998]. Steaua, 49, nr. 11-12,
1998, p. 58. 1892. Mureşan, Dumitru. Iluziile poetului. [Remus Valeriu
Giorgioni, Norul de martori : dizertaţii poetice, Timişoara :

218 219
Marineasa, 1996]. Vatra, 27, nr. 3, 1998, p. 39. GOGA, OCTAVIAN

GIURGECA, SIMION 1900. Buzaşi, Ion. Aspiraţia spre unitate naţională în poezia
Transilvaniei (De la Andrei Mureşanu la Octavian Goga).
1893. Şerbănescu, Mircea. Cuvânt înainte. În: Simion Giurgeca. [Andrei Mureşanu, George Coşbuc, Octavian Goga].
Dincolo de zid : poezii. Bucureşti : Elisavaros, 1997, p. 3-5. Familia, 34, nr. 12, 1998, p. 8-14.

GÎRLEANU, EMIL 1901. Dodu Bălan, Ion. 60 de ani de la moartea lui Octavian Goga.
Îngropat în ură. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 417, 1998,
1894. Oprescu, Eugenia. Prefaţă. În: Emil Gîrleanu. Din lumea p. 8.
celor care nu cuvântă. [Prefaţă şi note de Eugenia Oprescu].
Bucureşti : Regis, 1998, p. 5-16. 1902. Grigurcu, Gheorghe. Publicistica lui Octavian Goga (I).
[Octavian Goga, Naţionalism dezrobitor : permanenţa ideii
GLODEANU, GHEORGHE naţionale, Bucureşti : Albatros, 1998]. România literară,
31, nr. 41, 1998, p. 5.
1895. Felecan, Daiana. Cărţile despre Eliade în pragul anului
2000. [Gheorghe Glodeanu, Mircea Eliade : poetica 1903. Grigurcu, Gheorghe. Publicistica lui Octavian Goga (II).
fantasticului şi morfologia romanului existenţial, Bucureşti : [Octavian Goga, Naţionalism dezrobitor : permanenţa ideii
Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Contemporanul - naţionale, Bucureşti : Albatros, 1998]. România literară,
ideea europeană, nr. 12, 1998, p. 5. 31, nr. 42, 1998, p. 5.

GOANŢĂ, ŞTEFAN 1904. Grigurcu, Gheorghe. Tradiţie şi expresionism. [Octavian


Goga, Poezii, Bucureşti : Albatros, 1998]. România literară,
1896. Petraş, Irina. Cuvânt înainte. În: Ştefan Goanţă. Zodia 31, nr. 40, 1998, p. 5.
ţârului. [Cuvânt înainte de Irina Petraş]. Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 1998, p. 5-7. 1905. Manolescu, Nicolae. Comemorarea lui Octavian Goga.
România literară, 31, nr. 21, 1998, p. 1.
GOCIU, SIMION
1906. Ornea, Z. Un mare poet, mediocru om politic. Dilema, 6, nr.
1897. I. B. Simion Gociu 50. Bucovina literară, 8, nr.9,1998,p. 26. 286, 1998, p. 10.

GOGA, EUGEN 1907. Popa, Mircea. Octavian Goga şi tentaţia teatrului. Steaua,
49, nr. 4-5, 1998, p. 60-61.
1898. Vârgolici, Teodor. Două Siberii. [Eugen Goga, Două Siberii
]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 417, 1998, p. 5. 1908. Ene, Ileana. Octavian Goga. În: Ileana Ene. Farmecul
discret al manuscriselor: scriitori români în Arhiva
GOGA, MIRCEA Muzeului Literaturii Române . Vol. 1. Bucureşti : Editura
Muzeului Literaturii Române, 1998, p. 133-136.
1899. Lazăr, Florin. Desfrunziri. Steaua, 49, nr. 9, 1998, p. 56.
1909. Muntean, Ironim. Octavian Goga. În: Ironim Muntean. Teze
şi antiteze: analize, comentarii de literatură română. Alba

220 221
Iulia : Bălgrad, 1998, p. 3-103. GOLOPENŢIA, SANDA

1910. Vianu, Tudor. Octavian Goga. În: Tudor Vianu. Scriitori 1917. Guran, Letiţia. Cu Sanda Golopenţia : "Cultura americană e
clasici români. [Antologie, tabel cronologic, referinţe critice o cultură a faptei". [Interviu cu Sanda Golopenţia]. Vatra,
şi bibliografie de Ion Nistor. Prefaţă de Ion Biberi]. 27, nr. 3, 1998, p. 24-29.
Bucureşti : Albatros, 1998, p. 213-220.
1918. Moraru, Cornel. Însemnări din exil. [Sanda Golopenţia,
GOGEA, VASILE Cartea plecării, Bucureşti : Univers, 1995]. Vatra, 27, nr. 1,
1998, p. 40-41.
1911. Podoabă, Virgil. Fragmente despre un fragmentarium.
[Vasile Gogea, Fragmente salvate : 1975 - 1989, cu o GOMA, PAUL
prefaţă de Vladimir Tismaneanu, Iaşi : Polirom, 1996].
Vatra, 27, nr. 1, 1998, p. 69-71. 1919. Baghiu, Vasile. A spune adevărul până la capăt. [Paul
Goma, Jurnal : Jurnal pe sărite, vol. 1; Jurnal de căldură
1912. Raţiu, Iuliu. Cronica literară. Vasile Gogea, Fragmente mare, vol. 2; Jurnal de noapte lungă, vol. 3, Bucureşti :
salvate (1975-1989). [Iaşi : Polirom, 1996]. Echinox, nr. 1- Nemira, 1997]. Calende, nr. 1, 1998, p. 8.
2-3, 1998, p. 10.
1920. Batto, Iosefina. Un permanent dizident. [Paul Goma, Gherla
GOLESCU, DINICU ; Culoarea curcubeului '77]. Echinox, nr. 1-2-3, 1998, p. 25.

1913. -. Aprecieri critice. În: Dinicu Golescu. Însemnare a 1921. Goma, Paul. De ce public la-Cristoiu? Luceafărul, nr. 26,
călătoriei mele. [Ediţie îngrijită de G. Pienescu. Postfaţă, 1998, p. 4.
tabel cronologic, referinţe critice de Elisabeta Lăsconi].
Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, p. 217-219. 1922. Goma, Paul. Literatura de sertar - un capitol de istorie
literară. Luceafărul, nr. 16, 1998, p. 10-11.
1914. Lăsconi, Elisabeta. Sub semnul Europei centrale. În: Dinicu
Golescu. Însemnare a călătoriei mele. [Ediţie îngrijită de G. 1923. Grigurcu, Gheorghe. Goma. Jurnalul literar, 9, nr. 9-10,
Pienescu. Postfaţă, tabel cronologic, referinţe critice de 1998, p. 16.
Elisabeta Lăsconi]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, p. 199-
214. 1924. Grigurcu, Gheorghe. Scrisoare deschisă lui Paul Goma.
România literară, 31, nr. 43, 1998, p. 5.
1915. Lăsconi, Elisabeta. Tabel cronologic. În: Dinicu Golescu.
Însemnare a călătoriei mele. [Ediţie îngrijită de G. 1925. Grigurcu, Gheorghe. Scrisoare deschisă lui Paul Goma.
Pienescu. Postfaţă, tabel cronologic, referinţe critice de România literară, 31, nr. 44, 1998, p. 5.
Elisabeta Lăsconi]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, p. 215-
216. 1926. Iorgulescu, Mircea. Ghinionul Paul Goma. Dilema, 6, nr.
267, 1998, p. 3.
GOLOPENŢIA, ANTON
1927. Iorgulescu, Mircea. Ghinionul Paul Goma (II). Dilema, 6,
1916. Cristea, Valeriu. "Un stat major în cele ale sufletului". nr. 268, 1998, p. 3.
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 430, 1998, p. 6.

222 223
1928. Iorgulescu, Mircea. Ghinionul Paul Goma (III). Cloaca [Petre Got, Inima lui septembrie : [versuri], Bucureşti :
Maxima şi Infailibila Metodă. Dilema, 6, nr. 269, 1998, p. 3. Editura Eminescu, 1996]. Jurnalul literar, 9, nr. 13-14,
1998, p. 3.
1929. Iorgulescu, Mircea. Ghinionul Paul Goma (IV). Radiografia
unui protest avortat. Dilema, 6, nr. 270, 1998, p. 3. 1938. Lucaciu, Marcel. Petre Got - Poeme. Modernitatea tradiţiei.
[Petre Got, Poeme, Bucureşti : Viitorul Românesc, 1997].
1930. Jela, Doina. Primim. România literară, 31, nr. 40, 1998,p. 6. Poesis, nr. 7-8, 1998, p. 15.

1931. Lanescu, Şerban. Totuşi nu despre Goma. Luceafărul, nr. 1939. Mihăilescu, Florin. Lirismul discret. [Petre Got, Poeme,
20, 1998, p. 3. Bucureşti : Viitorul Românesc, 1997]. Steaua, 49, nr. 10,
1998, p. 30, 63.
1932. Manolescu, Nicolae. Adio, domnule Goma! România
literară, 31, nr. 48, 1998, p. 1. GRAMATOPOL, MIHAI

1933. Ştefănescu, Alex. Fragmente incomode dintr-o viitoare 1940. Nemeti, Sorin. Reconstituirea istorică resentimentară.
"Istorie a literaturii române contemporane". [Ioan [Mihai Gramatopol, Arta monedelor geto-dacice : eseu
Alexandru, George Astaloş, A. E. Baconsky, Ion Băieşu, numismatic, Bucureşti : Meridiane, 1997 ]. Tribuna, 10, nr.
George Bălăiţă, Valeriu Cristea, Ştefan Aug. Doinaş, 14-15, 1998, p. 4.
Alexandru George, Ion Gheorghe, Paul Goma, Cezar
Ivănescu, Nicolae Manolescu, Fănuş Neagu, I. Negoiţescu, GRAPINI, LEON-IOSIF
Octavian Paler, Petru Popescu, Mihail Sadoveanu, Eugen
Simion, Grigore Vieru]. Convorbiri literare, 131, nr. 12, 1941. Dorian, Gellu. Pe acelaşi raft. Minus - Leon-Iosif Grapini.
1998, p. 8-9. [Leon-Iosif Grapini, Livada cu poeme, Cluj-Napoca :
ICPIAF, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 6, 1998, p. 2.
1934. Ţîrlea, Cătălin. Sărmanul domn Goma! Contemporanul -
ideea europeană, nr. 2 (serie nouă), 1998, p. 3. GRECEANU, ADELA

GOROVEI, ARTUR 1942. Cîrstea, Cristina. Febrilitatea senzuală : Adela Greceanu.


[Adela Greceanu, Titlul volumului meu, care mă preocupă
1935. Ene, Ileana. Artur Gorovei. În: Ileana Ene. Farmecul discret atât de mult, Bucureşti, Editura Eminescu, 1997].
al manuscriselor: scriitori români în Arhiva Muzeului Convorbiri literare, 131, nr. 10, 1998, p. 42.
Literaturii Române . Vol. 1. Bucureşti : Editura Muzeului
Literaturii Române, 1998, p. 115-124. 1943. Grăsoiu, Liviu. Ciudatul nonconformism. [Nicolae Herescu,
Meteorica : poezii de dragoste, [S. l.] : [s. n.], 1993; Adela
GOT, PETRE Greceanu, Titlul volumului meu, care mă preocupă atât de
mult, Bucureşti, Editura Eminescu, 1997; Paul Ionescu, Fata
1936. Dimitriu, Daniel. Un neotradiţionalist. [Petre Got, Poeme, din dealuri : roman, Galaţi : Scriptor, 1998]. Luceafărul, nr.
Bucureşti : Viitorul Românesc, 1997]. Ateneu, 35, nr. 1, 46, 1998, p. 10.
1998, p. 4.
1944. Lazăr, Florin. Cărţi. [Adela Greceanu, Titlul volumului meu,
1937. Doinaş, Ştefan Aug. Petre Got, poet al cosmosului mirific. care mă preocupă atât de mult, Bucureşti, Editura

224 225
Eminescu, 1997]. Steaua, 49, nr. 9, 1998, p. 62. Bucureşti : Didactică şi Pedagogică, 1998, p. 5-141.

1945. Mincu, Marin. Soluţie pentru a supravieţui. [Adela GRIGORIU, FLORIN


Greceanu, Titlul volumului meu, care mă preocupă atât de
mult, Bucureşti, Editura Eminescu, 1997]. Luceafărul, nr. 1952. Roşioru, Ion. Balade. [Florin Grigoriu, Aproape mire :
33, 1998, p. 10. poezii, Bucureşti : Amurg Sentimental, 1996]. Tomis, 3, nr.
4, 1998, p. 6.
1946. Quince, Peter. Fără titlu. [Adela Greceanu, Titlul volumului
meu, care mă preocupă atât de mult, Bucureşti, Editura GRIGURCU, GHEORGHE
Eminescu, 1997]. Euphorion, 9, nr. 88-89-90, 1998, p. 22.
1953. Abăluţă, Constantin. Faţă în faţă. Pasărea atentă ca un
GREGORI, ILINA comutator. Vatra, 27, nr. 6, 1998, p. 25-27.

1947. Glodeanu, Gheorghe. Poetica fantasticului. [Ilina Gregori, 1954. Abăluţă, Constantin. Rigoarea în inspiraţie. Contrapunct, 9,
Povestirea fantastică : Balzac, Villiers de l'Isle-Adam, nr. 3-5, 1998, p. 13.
Pieyre de Mandiargues, Bucureşti : Du Style, 1996].
Jurnalul literar, 9, nr. 1-2, 1998, p. 11. 1955. Boldea, Iulian. Modelul interogaţiei morale. [Gheorghe
Grigurcu, A doua viaţă, Bucureşti : Albatros, 1997]. Vatra,
GREGORIAN, GEORGE 27, nr. 6, 1998, p. 44-45.

1948. Antonescu, Nae. Poeţi uitaţi : George Gregorian (1886- 1956. Boldea, Iulian. Vizionarism şi abstracţie. [Gheorghe
1962). [George Gregorian, La poarta din urmă, 1934; Grigurcu, Nimic n-ar trebui să cadă, Iaşi : Moldova, 1998].
Săracă, ţară bogată, 1936; Lumini de seară, 1936; Două Vatra, 27, nr. 7, 1998, p. 25-26.
fete dintr-un neam, 1941]. Poesis, nr. 7-8, 1998, p. 23.
1957. Chirilă, Dumitru. Dumitru Chirilă în dialog cu Gheorghe
GRIGORESCU, DAN Grigurcu despre revista ideală, moralitatea polemicii şi
"selecţia" preopinenţilor. [Interviu]. Familia, 34, nr. 5,
1949. Cristea-Enache, Daniel. Artă americană. [Dan Grigorescu, 1998, p. 92-100.
Istoria artei americane, Bucureşti : Saeculum, 1997].
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 406, 1998, p. 4. 1958. Cioculescu, Barbu. Neînfrântul, neînfricatul, singuraticul
Grigurcu. Contrapunct, 9, nr. 3-5, 1998, p. 2.
GRIGORESCU, DINU
1959. Cioculescu, Barbu. La zenitul meditaţiei lirice. [Gheorghe
1950. Soviany, Octavian. Comicul vârstei de fier. [Dinu Grigurcu, Nimic n-ar trebui să cadă, Iaşi : Moldova, 1998].
Grigorescu, Iadul vesel, Bucureşti : Rai, 1997]. România literară, 31, nr. 33, 1998, p. 11.
Contemporanul - ideea europeană, nr. 13, 1998, p. 5.
1960. Constantinescu, Mircea. Scrisoare deschisă domnului
1951. Cocora, Ion. Feţele poeziei sau voluptatea de a scrie. În: Gheorghe Grigurcu. Luceafărul, nr. 25, 1998, p. 11.
Dinu Grigorescu. Dresura de cuvinte : 60 de poeme scrise
pe un geamantan. [Cuvânt înainte de Ion Cocora. Versiune 1961. Corbea, Ileana. Ancheta "J. L." : Există cu adevărat o
englezească de Stelian Apostolescu şi Dorina Tănase]. literatură a exilului? Care ar fi caracteristicile ei? [Opinii de

226 227
: Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Pavel Chihaia, Nicu 38, 1998, p. 6.
Caranica, Nicolae Stroescu-Stînişoară, Gheorghe Grigurcu].
Jurnalul literar, 9, nr. 13-14, 1998, p. 1, 16. 1972. Grăsoiu, Liviu. Pentru încă un criteriu în critica şi istoria
literaturii. [Premiile Uniunii Scriitorilor 1997, premiul
1962. Corbea, Ileana. În loc de cinci minute cu... Gheorghe pentru critică : Gheorghe Grigurcu, A doua viaţă, Bucureşti
Grigurcu. [Interviu cu Gheorghe Grigurcu]. Jurnalul literar, : Albatros, 1997]. Luceafărul, nr. 23, 1998, p. 10-11.
9, nr. 15-16, 1998, p. 13.
1973. Ionescu, Al. Th. Paradigma E. Lovinescu. [Gheorghe
1963. Cristea-Enache, Daniel. Cavalerul cruciat. [Gheorghe Grigurcu, E. Lovinescu între continuatori şi uzurpatori,
Grigurcu, E. Lovinescu între continuatori şi uzurpatori, Bucureşti : Jurnalul Literar, 1997]. Vatra, 27, nr. 6, 1998, p.
Bucureşti : Jurnalul Literar, 1997]. Adevărul literar şi 39.
artistic, 6, nr. 419, 1998, p. 1, 5.
1974. Iuga, Nora. Critica poeziei sau Poezia criticii. Contrapunct,
1964. Diaconu, Mircea A. A propos de textualism. [Gheorghe 9, nr. 3-5, 1998, p. 12.
Grigurcu, Amarul tîrg, Bucureşti : Pontica, 1998; Constantin
Severin, Axolotul, Bucureşti : Maşina de Scris, 1998]. 1975. Ivăncescu, Ruxandra. Personalitatea principiilor. [Gheorghe
Convorbiri literare, 131, nr. 11, 1998, p. 23. Grigurcu, Peisaj critic, vol. 2, Bucureşti : Cartea
Românească, 1997]. Vatra, 27, nr. 6, 1998, p. 39-41.
1965. Dimisianu, Gabriel. Între cărţi. [Gheorghe Grigurcu, A doua
viaţă, Bucureşti : Albatros, 1997]. România literară, 31, nr. 1976. Kiropol, Miron. Vocea lui Grigurcu. Contrapunct, 9, nr. 3-5,
13, 1998, p. 4. 1998, p. 9.

1966. -. Ex libris. [Gheorghe Grigurcu, Peisaj critic II, Bucureşti : 1977. Livescu, Cristian. Un lovinescian "fundamentalist":
Cartea Românească]. Contemporanul - ideea europeană, nr. Gheorghe Grigurcu - Condiţia criticii "estetice". [Gheorghe
14, 1998, p. 16. Grigurcu, E. Lovinescu între continuatori şi uzurpatori,
Bucureşti : Jurnalul Literar, 1997]. Convorbiri literare, 131,
1967. Filimon, Mariana. Cuvîntul. [Gheorghe Grigurcu, Nimic n- nr. 12, 1998, p. 25.
ar trebui să cadă, Iaşi : Moldova, 1998]. Contrapunct, 9, nr.
11-12, 1998, p. 22. 1978. Mihăilescu, Florin. Cine se teme de E. Lovinescu.
[Gheorghe Grigurcu, E. Lovinescu între continuatori şi
1968. Florescu, Nicolae. Un însetat de adevăr. Contrapunct, 9, nr. uzurpatori, Iaşi : Jurnalul literar, 1997]. Steaua, 49, nr. 6,
3-5, 1998, p. 6. 1998, p. 29, 31.

1969. -. Ghimpi şi trandafiri. [Gheorghe Grigurcu, A doua viaţă, 1979. Moldovan, Ioan. "Nobleţea dificultăţii". [Gheorghe
Bucureşti : Albatros, 1997; E. Lovinescu între continuatori Grigurcu, Nimic n-ar trebui să cadă, Iaşi : Moldova, 1998].
şi uzurpatori, Bucureşti : Jurnalul Literar, 1997]. Adevărul Familia, 34, nr. 9, 1998, p. 31-33.
literar şi artistic, 6, nr. 402, 1998, p. 7.
1980. Moraru, Cornel. "Stalinistul" Grigurcu. [Gheorghe
1970. Goma, Paul. Grigurcu. Contrapunct, 9, nr. 3-5, 1998, p. 4-5. Grigurcu, Cum am devenit stalinist : (pagini din perioada
1990-1996), Iaşi : Timpul, 1997]. Vatra, 27, nr. 6, 1998, p.
1971. Goma, Paul. Scrisoare deschisă. România literară, 31, nr. 37-38.

228 229
1981. -. O întrebare. [Interviu]. Apostrof, 9, nr. 1-2, 1998, p. 30. 1991. Dimisianu, Gabriel. Cuvînt înainte. În: Gheorghe Grigurcu.
Imposibila neutralitate. [Cuvînt înainte de Gabriel
1982. Pruteanu, George. Politicul ca test moral. [Gheorghe Dimisianu]. Iaşi : Institutul European, 1998, p. 5-8.
Grigurcu, A doua viaţă, Bucureşti : Albatros, 1997]. Dilema,
6, nr. 273, 1998, p. 13. GRONOV-MARINESCU, ELENA

1983. Ruja, Alexandru. Jurnal de cărţi. [Livius Ciocârlie, Cap şi 1992. Ciopraga, Constantin. Miscellanea. Un roman-simpozion:
pajură, Bucureşti : Albatros, 1997; Gheorghe Grigurcu, E. "Interviul". [Elena Gronov-Marinescu, Interviul : roman,
Lovinescu între continuatori şi uzurpatori, Bucureşti : Bucureşti : Editura Militară, 1998]. Viaţa Românească, 93,
Jurnalul Literar, 1997; Petru Poantă, Cercul literar de la nr. 7-8, 1998, p. 176-178.
Sibiu : introducere în fenomenul originar, Cluj-Napoca :
Clusium, 1997]. Orizont, 10, nr. 5, 1998, p. 13. GROSSU, SERGIU

1984. Savin, Nicolae. Maxima moralia. [Gheorghe Grigurcu, 1993. Mihalcea, Ilie. Datoria amintirii. [Interviu cu scriitorul
Imposibila neutralitate, Iaşi : Institutul European, 1998]. Sergiu Grossu]. Jurnalul literar, 9, nr. 21-24, 1998, p. 25.
Vatra, 27, nr. 6, 1998, p. 41-42.
GRUBER, MARIANNE
1985. Stanomir, Ioan. E. Lovinescu şi posteritatea lui critică.
[Gheorghe Grigurcu, E. Lovinescu între continuatori şi 1994. Balaj, Veronica. Reflecţia între distorsiune şi echilibru.
uzurpatori, Bucureşti : Jurnalul Literar, 1997]. Luceafărul, [Marianne Gruber, Moartea păsării singuratice, Timişoara :
nr. 38, 1998, p. 5. Excelsior, 1995]. Contemporanul - ideea europeană, nr. 5,
1998, p. 5.
1986. Şipeţean, Milena. Exerciţii de admiraţie... rezonabilă.
[Gheorghe Grigurcu, Peisaj critic, vol. 1, Bucureşti : Cartea GUGA, ROMULUS
Românească, 1993]. Vatra, 27, nr. 6, 1998, p. 42-44.
1995. Măluţ, Mircea. Poezia continuum-ului "viaţă-moarte".
1987. Ştef, Traian. Gheorghe Grigurcu versus ambiguitatea. Steaua, 49, nr. 6, 1998, p. 37.
[Gheorghe Grigurcu, Imposibila neutralitate, Iaşi : Institutul
European, 1998]. Familia, 34, nr. 9, 1998, p. 34-36. GURGHIANU, AUREL

1988. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Gheorghe 1996. Taşcu, Valentin. Lerua. Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 45.
Grigurcu, Amarul tîrg, Constanţa : Pontica, 1998]. România
literară, 31, nr. 49, 1998, p. 4. GUŢIA, ION

1989. Vasile, Geo. Antalergice, antiprovinciale. [Gheorghe 1997. Carageani, Gheorghe. Testamentul unui romanist. România
Grigurcu, Amarul tîrg, Constanţa : Pontica, 1998]. literară, 31, nr. 9, 1998, p. 10.
Luceafărul, nr. 44, 1998, p. 16.
GYR, RADU
1990. Vieru, Ioan. Gheorghe Grigurcu: "Nu înţeleg trufia unora
de-a se socoti fericiţii posesori ai adevărului unic". [Interviu 1998. Mureşanu, M. Poezia ca formă de supravieţuire la Editura
cu Gheorghe Grigurcu]. Contrapunct, 9, nr. 3-5, 1998,p.3-8. Vremea. [Radu Gyr, Sângele temniţei stigmate : [versuri],

230 231
Bucureşti : Vremea, 1998]. Universul cărţii, 8, nr. 8, 1998, 2006. -. Convorbiri. [Mircea Handoca, Convorbiri cu şi despre
p. 1. Mircea Eliade, Bucureşti : Humanitas, 1998]. Orizont, 10,
nr. 12, 1998, p. 6.
1999. R. I. Dreptul la neuitare. [Radu Gyr, Calendarul meu :
prietenii, momente şi atitudini literare, Constanţa : Ex 2007. Ornea, Z. Unde duc înverşunarea şi excesul de zel. [Mircea
Ponto, 1996]. Tomis, 3, nr. 7, 1998, p. 6. Handoca, Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade, Bucureşti
: Humanitas, 1998]. Dilema, 6, nr. 288, 1998, p. 10.
2000. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Radu Gyr,
Sângele temniţei stigmate : versuri, Bucureşti : Vremea, 2008. Pavel, Eugen. O biobibliografie Mircea Eliade. [Mircea
1998]. România literară, 31, nr. 51-52, 1998, p. 4. Handoca, Mircea Eliade : 1907-1986 : biobibliografie,
Bucureşti : Jurnalul Literar, 1997]. Apostrof, 9, nr. 3, 1998,
2001. Cioculescu, Barbu. Prefaţă. În: Radu Gyr. Crucea de stepă : p. 28.
poeme de răsboiu. [Prefaţă de Barbu Cioculescu. Ediţie
îngrijită şi note de Ioan Popişteanu]. Constanţa : Ex Ponto, 2009. Ricketts, Mac Linscott. Despre biobibliografia Mircea
1998, p. 5-7. Eliade. [Mircea Handoca, Mircea Eliade : 1907-1986 :
biobibliografie, Bucureşti : Jurnalul Literar, 1997]. Jurnalul
GYÖRGY, ATTILA literar, 9, nr. 7-8, 1998, p. 1, 5.

2002. Balázs, Imre József. A boszorkányok támadása. [György 2010. Savitescu, Ionel. Mircea Eliade văzut de contemporani.
Attila, A boszorkányok feltámadása, Kolozsvár : Erdélyi [Mircea Handoca, Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade,
Híradó-Előretolt Helyőrség, 1997]. Helikon, 9, nr. 15, 1998, Bucureşti : Humanitas, 1998]. Cronica, 33, nr. 12, 1998, p.
p. 10-11. 4.

2003. Demény, Péter. A boszorkányok feltámadása. [György 2011. Scarlat, Cristina. Un nou volum despre Mircea Eliade.
Attila, A boszorkányok feltámadása, Kolozsvár : Erdélyi [Mircea Handoca, Mircea Eliade : 1907-1986 :
Híradó - Előretolt Helyőrség, 1997]. Helikon, 9, nr. 15, biobibliografie, Bucureşti : Jurnalul Literar, 1997].
1998, p. 11. Convorbiri literare, 131, nr. 10, 1998, p. 35.

HAN, REYMONDE 2012. Stanomir, Ioan. În căutarea lui Mircea Eliade. [Mircea
Handoca, Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade, Bucureşti
2004. Antonescu, Nae. Poeţi uitaţi : Reymonde Han (1894-?). : Humanitas, 1998]. Luceafărul, nr. 46, 1998, p. 5.
[Reymonde Han, Cartea dimineţii, Bucureşti : Cartea
Românească, 1939]. Poesis, nr. 1-2, 1998, p. 25. 2013. Vârgolici, Teodor. Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade.
[Mircea Handoca, Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade,
HANDOCA, MIRCEA Bucureşti : Humanitas, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6,
nr. 449, 1998, p. 4.
2005. Bulgăr, Gh. "Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade".
[Mircea Handoca, Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade, HAREA, MIHAIL
Bucureşti : Humanitas, 1998]. Luceafărul, nr. 47, 1998, p.
17. 2014. Dram, Constantin. Preţul metafizic al... textului. [Vasile
Constantinescu, A opta zi după facerea lumii, Iaşi : Cronica,

232 233
1997; Mihail Harea, Milionarii, Iaşi : Cermi, 1997]. HELIADE RĂDULESCU, ION
Convorbiri literare, 131, nr. 5, 1998, p. 20.
2023. Simion, Eugen. Ion Heliade Rădulescu. Trei verbe esenţiale:
HARMS, DANIIL a crea, a plasma, a edifica. Impacienţa şi lăcomia
acumulării. În: Eugen Simion. Dimineaţa poeţilor. Eseu
2015. Postelnicu, Ştefan. Enigmaticul Harms. [Daniil Harms, Un despre începuturile poeziei române. [Postfaţă de Valeriu
spectacol ratat, Bucureşti : Paideia, 1997]. Contemporanul - Cristea. Ediţia a III-a]. Bucureşti : Univers Enciclopedic,
ideea europeană, nr. 8, 1998, p. 5. 1998, p. 51-87.

2016. Postelnicu, Ştefan. Mizantropul. Din nou despre Harms. HERESCU, NICOLAE
Contemporanul - ideea europeană, nr. 11, 1998, p. 5.
2024. Grăsoiu, Liviu. Ciudatul nonconformism. [Nicolae Herescu,
HASDEU, BOGDAN PETRICEICU Meteorica : poezii de dragoste, [S. l.] : [s. n.], 1993; Adela
Greceanu, Titlul volumului meu, care mă preocupă atât de
2017. Ornea, Z. Haşdeu, spiritistul. Dilema, 6, nr. 298, 1998, p. mult, Bucureşti, Editura Eminescu, 1997; Paul Ionescu, Fata
10. din dealuri : roman, Galaţi : Scriptor, 1998]. Luceafărul, nr.
46, 1998, p. 10.
2018. -. În: Octavian Onea. Şi totuşi, când s-a născut B. P.
Hasdeu? Câmpina : Verva, 1998, p. 3-136. HERJEU, RADU

2019. Trandafir, Constantin. B. P. Hasdeu, dramaturgul. În: 2025. Marin, Gh. Oferte de la Miracol. [Radu Herjeu, Clepsidra
Constantin Trandafir. Permanenţe literare româneşti. mea de paşi]. Universul cărţii, 8, nr. 1, 1998, p. 5.
Galaţi : Porto-Franco, 1998, p. 16-33.
HINŢESCU, DANIELA
HASDEU, IULIA
2026. Munteanu, Romul. Poezia care pictează. [Daniela Hinţescu,
2020. Mudure, Mihaela. Poveştile pentru copii ale Iuliei Hasdeu. Îngerul arlechin privind naşterea pânzei, Bucureşti : Editura
Echinox, nr. 7-8-9, 1998, p. 33. Eminescu, 1998]. Luceafărul, nr. 43, 1998, p. 11.

HEDEŞAN, OTILIA HIRGHIDUŞ, ION

2021. Cesereanu, Ruxandra. La răsfoit cărţi. Otilia Hedeşan, Şapte 2027. Davideanu, Ion. Ion Hirghiduş, Prin inima sentimentului.
eseuri despre strigoi. [Timişoara : Marineasa, 1998]. [Târgu-Jiu : Editura Fundaţiei "Constantin Brâncuşi", 1997].
Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 117-118. Familia, 34, nr. 5, 1998, p. 125.

2022. Constantinovici, Simona. Incursiuni în sacru şi profan. HÎNCU, DUMITRU


[Otilia Hedeşan, Şapte eseuri despre strigoi, Timişoara :
Marineasa, 1998]. Orizont, 10, nr. 7, 1998, p. 10. 2028. Ornea, Z. Un act salvator. [Dumitru Hîncu, Un licăr în
beznă : acţiuni necunoscute ale diplomaţiei române,
Bucureşti : Hasefer, 1997]. România literară, 31, nr. 12,
1998, p. 9.

234 235
HODJAK, FRANZ HORASANGIAN, BEDROS

2029. Pop, Mircea M. Cronica traducerilor. Pagini germane (III). 2036. C. A. Vocea distinctă a prozatorului. [Bedros Horasangian,
[Gellu Naum, Rede auf dem Bahndamm au die Steine; M. Zăpada mieilor : roman : varianta iniţială, aproape
Sorescu, Die Leere der Glocke; Emil Manu, Traumstunde; definitivă, Cluj : Dacia, 1997]. Tomis, 3, nr. 5, 1998, p. 6.
Franz Hodjak, Ankunft Konjunktiv]. Poesis, nr. 3-4, 1998, p.
58. HORIA, VINTILĂ

HOGAŞ, CALISTRAT 2037. Gânscă, Crenguţa. Parabole cu împăraţi şi imperii. Steaua,


49, nr. 7-8, 1998, p. 93, 107.
2030. Savitescu, Ionel. Proza lui Calistrat Hogaş. Ateneu, 35, nr. 1,
1998, p. 10. 2038. Sângeorzan, Zaharia. Vintilă Horia - inedit. România
literară, 31, nr. 28, 1998, p. 12-13.
HOLBAN, ANTON
2039. Florescu, Nicolae. Vintilă Horia sau sensurile "resemnării"
2031. Mureşanu, Miruna. Colecţiile editurii Minerva. [Anton active. În: Nicolae Florescu. Întoarcerea proscrişilor.
Holban, Opere, vol. 1, Bucureşti : Minerva, 1997]. Reevaluări critice ale literaturii exilului. Bucureşti :
Universul cărţii, 8, nr. 3, 1998, p. 4. Jurnalul literar, 1998, p. 107-116.

2032. Ornea, Z. Nefericirea lui Anton Holban. [Anton Holban, HREHOR, CONSTANTIN
Opere, vol. 1, Bucureşti : Minerva, 1997]. România literară,
31, nr. 16, 1998, p. 9. 2040. Mureşan, Rodica. Poezia ca elixir. [Constantin Hrehor,
Păstorul viziunilor, Suceava : Euroland, 1996]. Convorbiri
2033. Ruja, Alexandru. Luciditate şi dramă. [Anton Holban, literare, 131, nr. 3, 1998, p. 12, 16.
Opere. Vol. 1 : O moarte care nu dovedeşte nimic. Ioana.
Jocurile Daniei, Bucureşti : Minerva, 1997]. Orizont, 10, nr. HRENCIUC, DINA
9, 1998, p. 13.
2041. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Dina Hrenciuc,
2034. Vârgolici, Teodor. Romanele lui Anton Holban. [Anton Despărţire ratată, Bucureşti : Albatros, 1998]. România
Holban, Opere, ediţie îngrijită de Elena Beram, vol. 1 literară, 31, nr. 51-52, 1998, p. 4.
cuprinde romanele : O moarte care nu dovedeşte nimic;
Ioana; Jocurile Danei, Bucureşti : Minerva, 1997]. HRISTU, ANDA
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 415, 1998, p. 4.
2042. Roşioru, Ion. Pendulări dilematice. [Anda Hristu, Delia,
HONTERUS, JOHANNES Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Tomis, 3, nr. 10, 1998,
p. 6.
2035. Şchiau, Octavian. Johannes Honterus - Diaconul Coresi.
Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 14. HUBER, VIORICA

2043. -. Am mai citit... [Viorica Huber, Basme ţigăneşti, Bucureşti


: Universal Dalsi, 1997]. Orizont, 10, nr. 9, 1998, p. 12.

236 237
HUDIŢĂ, IOAN [Alexandru Husar, Anti-Gog : (replică la cartea "Gog" de
Giovanni Papini), Iaşi : Agora, 1997]. Dacia literară, 9, nr.
2044. Ornea, Z. Teribilul an 1940. [Ioan Hudiţă, Jurnal politic, 28, 1998, p. 52-53.
Iaşi : Institutul European, 1998]. România literară, 31, nr.
43, 1998, p. 9. 2051. Sângeorzan, Zaharia. Miscellanea. Memorii. [Alexandru
Husar, Periplu prin memorie; Iaşi : Institutul European,
HUIBAN, ADINA 1998]. Viaţa Românească, 93, nr. 7-8, 1998, p. 180-183.

2045. Zăgreanu, Ion Radu. Pasărea căutându-şi numele. [Adina 2052. Sorianu, Vlad. Al. Husar, Periplu prin memorie. [Iaşi :
Huiban, Săgetătorul : [versuri], Bucureşti : Editura Institutul European, 1998]. Ateneu, 35, nr. 10, 1998, p. 5.
Eminescu, 1998]. Minerva, 9, nr. 28-29-80, 1998, p. 10.
HUŞANU, CONSTANTIN
HUREZEANU, EMIL
2053. Dram, Constantin. Antieroii şi seducţia discursului. Seducţia
2046. Buduca, Ioan. Emil Hurezeanu, erou al revoluţiei. [Premiile istoriei. [Constantin Huşanu, Vitrina cu fantasme, Iaşi :
Uniunii Scriitorilor 1997, premiul pentru eseu şi Moldova, 1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 12, 1998,p.24.
memorialistică : Emil Hurezeanu, Cutia neagră : istoria
prezentă a României în 1001 de minute la microfonul IACOB, VALENTIN
Europei Libere, Bucureşti : Albatros, 1997]. Luceafărul, nr.
23, 1998, p. 19. 2054. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Descoperirea Americii deja
descoperită. [Valentin Iacob, Pianul kamikaze : poeme,
HURJUI, ION Bucureşti : Integral, 1998]. Poesis, nr. 7-8, 1998, p. 3.

2047. Irimie, Negoiţă. Ion Hurjui - Poemia - Ţara fermecată. [Ion 2055. Bucur, Romulus. Un poet ezitant. [Valentin Iacob, Pianul
Hurjui, Poemia şi alte poeme, Iaşi : Moldova, 1995]. Poesis, kamikaze : poeme, Bucureşti : Integral, 1998]. Arca, 9, nr.
nr. 5-6, 1998, p. 20. 7-8-9, 1998, p. 140-142.

HURUBA, DUMITRU 2056. Cîrstea, Cristina. Valentin Iacob şi pianul său. [Valentin
Iacob, Pianul kamikaze : poeme, Bucureşti : Integral, 1998].
2048. Roşioru, Ion. Săgeţi de carton. [Dumitru Huruba, Carte de Convorbiri literare, 131, nr. 5, 1998, p. 35.
colorat mintea : (cântece de leagăn din tranziţie), Deva :
Emia, 1998]. Tomis, 3, nr. 10, 1998, p. 6. 2057. Cristea-Enache, Daniel. Uşor cu pianul pe scări! [Valentin
Iacob, Pianul kamikaze : poeme, Bucureşti : Integral, 1998].
HUSAR, ALEXANDRU Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 413, 1998, p. 4.

2049. Chelaru, Marius. Periplu prin memorie. [Alexandru Husar, 2058. Perşa, Dan. Pianul kamikaze. [Valentin Iacob, Pianul
Periplu prin memorie; Iaşi : Institutul European, 1998; Anti- kamikaze : poeme, Bucureşti : Integral, 1998]. Tomis, 3, nr.
Gog : (replica la cartea "Gog" de Giovanni Papini), Iaşi : 4, 1998, p. 7.
Agora, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 7, 1998, p. 44.
2059. Vasile, Geo. Nu trageţi în pianist că se omoară. [Valentin
2050. Ciopraga, Constantin. O replică lui Papini : Anti-Gog. Iacob, Pianul kamikaze : poeme, Bucureşti : Integral, 1998].

238 239
Luceafărul, nr. 12, 1998, p. 16. 2067. Grigurcu, Gheorghe. Aspecte ale criticii postideologice (I).
[Ion Ianoşi, Moralităţi : idei inoportune, Bucureşti : Cartea
IACOBAŞ, ANDREI DUMITRU Românească, 1995]. Convorbiri literare, 131,nr.7,1998,p. 7.

2060. Nicolae, R. Jurnalul lui Argon. [Andrei Dumitru Iacobaş, IBRĂILEANU, GARABET
Deseară nu veni la gară! : (Jurnalul lui Argon), Constanţa :
Tilia Press International, 1998]. Tomis, 3, nr. 7, 1998, p. 6. 2068. George, Alexandru. Mici consemnări de oarecare
importanţă (II). [Tudor Arghezi, G. Ibrăileanu, Marin
IANCU, DAN Preda]. Luceafărul, nr. 44, 1998, p. 7.

2061. Marcu, Luminiţa. Dan Iancu - daruri poetice de departe. 2069. Papahagi, Marian. Educaţia sentimentală. În: G. Ibrăileanu.
[Dan Iancu, Despre înţeles, Bucureşti : Cartea Românească, Adela. [Studiu introductiv de Marian Papahagi; Tabel
1997]. Caiete critice, nr. 9-12, 1998, p. 94. cronologic şi referinţe critice de Mircea Petean]. Cluj :
Cartimpex, 1998, p. VII-XX.
2062. Vasile, Geo. Călătorie la capătul poeziei. [Dan Iancu,
Despre înţeles : (oglinzi, cald, amintiri, roşu, clepsidre, 2070. Petean, Mircea. Referinţe critice. În: G. Ibrăileanu. Adela .
palme, galben, moale, gerunzii, verde, cuvinte, nisip, [Studiu introductiv de Marian Papahagi; Tabel cronologic şi
albastru, alge, marea), Bucureşti : Cartea Românească, referinţe critice de Mircea Petean]. Cluj : Cartimpex, 1998,
1997]. Luceafărul, nr. 25, 1998, p. 16. p. 135-138.

IANCU, IOAN 2071. Petean, Mircea. Tabel cronologic. În: G. Ibrăileanu. Adela.
[Studiu introductiv de Marian Papahagi; Tabel cronologic şi
2063. Dorian, Gellu. Pe acelaşi raft. Plus - Ioan Iancu. [Ioan Iancu, referinţe critice de Mircea Petean]. Cluj : Cartimpex, 1998,
Cântecul lebedei, Timişoara : Helicon, 1997]. Convorbiri p. 131-134.
literare, 131, nr. 2, 1998, p. 2.
2072. Trandafir, Constantin. G. Ibrăileanu, profesorul. În:
IANCULESCU, DINU C. Constantin Trandafir. Permanenţe literare româneşti.
Galaţi : Porto-Franco, 1998, p. 101-106.
2064. Lungeanu, Emil. Totul sau nimic. [Dinu C. Ianculescu,
Altoiuri la nimic, 1995]. Tomis, 3, nr. 6, 1998, p. 6. IERUNCA, VIRGIL

IANOLE, ION 2073. Corbea, Ileana. Ancheta "J. L." : Există cu adevărat o
literatură a exilului? Care ar fi caracteristicile ei? [Opinii de
2065. I. R. Tripunct. [Ion Ianole, Tripunct : [versuri], Galaţi : : Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Pavel Chihaia, Nicu
Geneze, 1996]. Tomis, 3, nr. 2, 1998, p. 7. Caranica, Nicolae Stroescu-Stînişoară, Gheorghe Grigurcu].
Jurnalul literar, 9, nr. 13-14, 1998, p. 1, 16.
IANOŞI, ION
2074. Corbea, Ileana. Dialoguri esenţiale cu Virgil Ierunca într-o
2066. Cristea-Enache, Daniel. Un sâmbure tare. [Ion Ianoşi : o convorbire despre literatura exilului şi revistele ei. [Interviu
viaţă de cărturar, ediţie îngrijită de Vasile Morar, Bucureşti cu Virgil Ierunca]. Jurnalul literar, 9, nr.21-24,1998, p.1,12.
: All, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6,nr.422,1998,p. 12.

240 241
2075. Florescu, Nicolae. Dialoguri esenţiale cu Monica Lovinescu ILICA, CAROLINA
şi Virgil Ierunca, recapitulând exilul, fără anecdote...
[Interviu cu Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca]. Jurnalul 2082. Grigurcu, Gheorghe. Paradis, purgatoriu, infern. [Carolina
literar, 9, nr. 9-10, 1998, p. 1, 5. Ilica, Scara la cer (I), Bucureşti : Orient-Occident, 1997;
Simona-Grazia Dima, Noaptea romană, Târgu-Mureş :
IFRIM, MARIN Arhipelag, 1997; Luminiţa Urs, Singurătatea tatălui meu,
Timişoara : Marineasa, 1997]. România literară, 31, nr. 25,
2076. Vasile, Geo. Jurnal de bord(ură) şi literatură. [Marin Ifrim, 1998, p. 5.
Alfabet de tranziţie : poeme, Buzău : Biblioteca Judeţeană
"V. Voiculescu", 1996]. Luceafărul, nr. 2, 1998, p. 16. 2083. Munteanu, Romul. Între teluric şi divin. [Carolina Ilica,
Scara la cer, Bucureşti : Orient-Occident, 1998].
IGNA, VASILE Luceafărul, nr. 14, 1998, p. 10.

2077. Adam, Ioan. "Eminescu e o personalitate vie, contradictorie, ILIESCU, ELVIRA


nu o figură încremenită într-o inocenţă fără margini".
[Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 419, 1998, p. 3. 2084. Grigurcu, Gheorghe. Neconsimţiri. [Ştefan Careja,
Bulevardul Şarpe, Constanţa : Ex Ponto, 1998; Zeno
IGNĂTESCU, CONSTANTIN Ghiţulescu, Izbăvitoarea povară, Bucureşti : Niculescu,
1998; Elvira Iliescu]. România literară, 31, nr. 48,1998,p. 5.
2078. Faifer, Florin. Povestaşul. Convorbiri literare, 131, nr. 4,
1998, p. 19. ILIEŞU, IUSTIN

ILEA, LETIŢIA 2085. Buzaşi, Ion. O poezie inedită despre Andrei Mureşanu.
[Iustin Ilieşu, Andrei Mureşanu]. Steaua, 49,nr.10,1998,p. 0.
2079. Cristea-Enache, Daniel. Iluzii îmbătrânite. [Letiţia Ilea,
Eufemisme, postfaţă de Marian Papahagi, Cluj-Napoca : ILIEŞU, PETRU
idea, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 429, 1998,p. 5.
2086. Coande, Nicolae. România : cu dragoste şi cu ură... [Petru
Ilieşu, România : o pastişă după Ginsberg = Romania : A
ILEA, MARIAN Ginsberg Pastiche, Timişoara : Marineasa, 1996].
Convorbiri literare, 131, nr. 11, 1998, p. 42.
2080. Laiu, Maria. O anume disipare a fiinţei. [Premiile Uniunii
Scriitorilor 1997, premiul pentru teatru : Marian Ilea, Ariel : 2087. Mocuţa, Gheorghe. România lui Petru Ilieşu. [Petru Ilieşu,
piesă de teatru în trei acte, Bucureşti : Cartea Românească, România : o pastişă după Ginsberg = Romania : A
1997]. Luceafărul, nr. 23, 1998, p. 16. Ginsberg Pastiche, Timişoara : Marineasa, 1996]. Arca, 9,
nr. 1-2-3, 1998, p. 189-192.
ILEŞIU, PETRU
IOAN, AUGUSTIN
2081. Boldea, Iulian. Exil în labirint. [Petru Ileşiu, Confesiune
asupra labirintului, Timişoara : Marineasa, 1995; România, 2088. Baconsky, Theodor. Faţă în faţă Augustin Ioan - Theodor
Timişoara : Planetarium, 1996]. Vatra, 27, nr. 3,1998, p. 48. Baconsky. Vatra, 27, nr. 10, 1998, p. 33.

242 243
2089. Baghiu, Vasile. A quoi bon avoir quitté... Tulcea? [Augustin IOANID, ION
Ioan, Armata poporului : poeme, Bucureşti : Cartea
Românească, 1997]. Vatra, 27, nr. 10, 1998, p. 43. 2098. Iliescu, Elvira. Închisoarea noastră cea de toate zilele sau
despre crima organizată împotriva spiritului românesc. [Ion
2090. Boldea, Iulian. Discurs de la periferia fiinţei. [Augustin Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele, vol. 1-2,
Ioan, Armata poporului : poeme, Bucureşti : Cartea Bucureşti : Albatros, 1991]. Vatra, 27, nr. 1, 1998, p. 55-57.
Românească, 1997]. Vatra, 27, nr. 10, 1998, p. 43-44.
IOANID, RADU
2091. Cîrstea, Cristina. Augustin Ioan - portret al artistului în
tinereţe. [Augustin Ioan, Armata poporului : poeme, 2099. Şerban, Geo. Câteva amintiri personale pentru uzul
Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Convorbiri literare, memoriei colective. [Radu Ioanid, Evreii sub regimul
131, nr. 6, 1998, p. 46. Antonescu, Bucureşti : Hasefer, 1997]. Luceafărul, nr. 9,
1998, p. 4.
2092. Cristea-Enache, Daniel. Dulcea povară a gloriei. [Augustin
Ioan, Armata poporului : poeme, Bucureşti : Cartea ION DI LA VIDIN
Românească, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 434,
1998, p. 6. 2100. I. T. Cărţi din diaspora. [Ion di la Vidin, Dincolo de Dunăre
: roman, Bucureşti : Danubius, 1998]. Curierul Românesc,
2093. Ivăncescu, Ruxandra. O vocaţie rară: construcţia. Vatra, 27, 10, nr. 9, 1998, p. 21.
nr. 10, 1998, p. 46.
IONEL, NICOLAE
2094. Moarcăs, Georgeta. Despre edificiul supraetajat al unui
arhitect-poet. [Augustin Ioan, Armata poporului : poeme, 2101. Stepan, Mircea. Înşoptiri. [Nicolae Ionel, Rugăciune, Iaşi :
Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Vatra, 27, nr. 10, Fides, 1996]. Arca, 9, nr. 4-5-6, 1998, p. 172-173.
1998, p. 45.
2102. Stepan, Mircea. Spaime senine, exclamaţii. [Nicolae Ionel,
2095. Roşioru, Ion. Sub pavilion postmodernist. [Augustin Ioan, Flori de cireş : [versuri], Iaşi : Fides, 1997]. Arca, 9, nr. 10-
Patria, poporul şi Io]. Tomis, 3, nr. 4, 1998, p. 6. 11-12, 1998, p. 209-210.

IOANA, NICOLAE 2103. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Nicolae Ionel,
Răsăritul chipului, Bucureşti : Cartea Românească, 1998].
2096. Colceriu, Nicolae. Un autoportret sau studiul de noapte al România literară, 31, nr. 49, 1998, p. 4.
însinguratului. [Nicolae Ioana, Tabloul singuraticului :
poezii, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Antares, nr. 5, IONESCU, EUGEN
1998, p. 4.
2104. Bensky, Roger. Eugène Ionesco : "Aceste întrebări erau
2097. Steinhardt, Nicolae. Ex libris. [Nicolae Ioana, Tabloul strigăte". [Interviu cu Eugène Ionesco. În româneşte de prof.
singuraticului, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. dr. Aurelia Roman]. România literară, 31, nr. 23-24, 1998,
Contemporanul - ideea europeană, nr. 11, 1998, p. 16. p. 23-26.

2105. Bonnefoy, Claude. Eugène Ionesco : "Nu vreau să fiu decât

244 245
ceea ce sunt". [Fragment din volumul lui Claude Bonnefoy, 2116. Guérin, Jeanyves. Des rhinocéros et des hommes
Entretiens avec Eugène Ionesco. Traducere de Simona l'engagement civique d'Eugene Ionesco. Studia Universitatis
Cioculescu]. România literară, 31, nr. 15, 1998, p. 20-21. Babeş-Bolyai, 43, nr. 1, 1998, p. 43-52.

2106. Boz, Lucian. De la Cambronne la Ionescu. Jurnalul literar, 2117. Ionescu, Eugen. Scepticismul istoric al intelectualilor
9, nr. 13-14, 1998, p. 1, 4. francezi. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 428, 1998, p. 1,
8-9.
2107. Boz, Lucian. Eugen Ionescu : Omul solitar. Jurnalul literar,
9, nr. 13-14, 1998, p. 11. 2118. Kluback, William. Jocul şi jucăriile. [William Kluback,
Michael Finkenthal, The clown in the Agora]. Luceafărul,
2108. Cimpoi, Mihai. Eugen Ionescu şi Eminescu. România nr. 8, 1998, p. 13.
literară, 31, nr. 1, 1998, p. 14.
2119. Morariu, Mircea. Călătorie în lumea morţilor - Teatru V de
2109. Cioculescu, Simona. Eugen Ionescu: Între viaţă şi vis. Eugène Ionesco. [Bucureşti : Univers, 1998]. Familia, 34,
[Interviu cu Eugen Ionescu. Traducere şi prezentare de nr. 11, 1998, p. 92-94.
Simona Cioculescu]. Luceafărul, nr. 43, 1998, p. 20-21.
2120. Roman, Aurelia. Un interviu inedit. Cuvinte scoase din
2110. Din, Roxana. Ocolul infinitului mic pornind de la nimic. umbră. România literară, 31, nr. 23-24, 1998, p. 23.
[Eugene Ionesco, Prezent trecut, trecut prezent]. Echinox,
nr. 7-8-9, 1998, p. 28-30. 2121. Vârgolici, Teodor. Eugen Ionescu înainte de Eugène
Ionesco. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 448, 1998, p. 4.
2111. Finkenthal, Michael. Clownul în Agora. [William Kluback,
Michael Finkenthal, The clown in the Agora]. Luceafărul, 2122. Florescu, Nicolae. Eugen Ionescu spre regăsirea
nr. 8, 1998, p. 12. "dimensiunii politice". În: Nicolae Florescu. Întoarcerea
proscrişilor. Reevaluări critice ale literaturii exilului.
2112. Finkenthal, Michael. Nuanţe la un portret. [William Bucureşti : Jurnalul literar, 1998, p. 31-53.
Kluback, Michael Finkenthal, The clown in the Agora].
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 404, 1998, p. 8-9. 2123. Mihălescu, Dan C. Notă. În: Eugène Ionesco. Călătorie în
lumea morţilor : teatru. [Traducere şi notă asupra ediţiei de
2113. Finkenthal, Michael. Povestea a două oraşe - Ionesco şi Dan C. Mihăilescu]. Bucureşti : Univers, 1998, p. 5-7.
Cioran la Paris. [În româneşte de Roxana Sorescu].
România literară, 31, nr. 9, 1998, p. 20-22. IONESCU, MARIANA

2114. Florescu, Nicolae. Eugen Ionescu spre regăsirea 2124. Adam, Ioan. Exerciţii de fericire. [Mariana Ionescu,
"dimensiunii politice". Jurnalul literar, 9, nr. 13-14, 1998, Geografie cu îngeri : jurnal fabulatoriu, Bucureşti : Editura
p. 5-6, 11. Eminescu, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 419,
1998, p. 4.
2115. Glodeanu, Gheorghe. Eugen Ionescu sau sfidarea literaturii.
[Eugen Ionescu, Nu, Bucureşti : Humanitas, 1991]. Tribuna, 2125. Bărbulescu, Simion. O carte de zidire sufletească. [Mariana
10, nr. 2-3, 1998, p. 1, 8-9. Ionescu, Geografie cu îngeri : jurnal fabulatoriu, Bucureşti
: Editura Eminescu, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 12,

246 247
1998, p. 11. 2136. Vulcănescu, Mircea. Nae Ionescu. Schema generală a unui
curs de filosofie a religiei. Jurnalul literar, 9, nr. 7-8, 1998,
2126. Lazăr, Ramona. Versuri şi proză. [Mariana Ionescu, p. 2.
Geografie cu îngeri, Bucureşti : Eminescu, 1997]. Steaua,
49, nr. 7-8, 1998, p. 32-33. IONESCU, PAUL

2127. Rădulescu, Tatiana. Miscellanea. Note pe marginea unui 2137. Grăsoiu, Liviu. Ciudatul nonconformism. [Nicolae Herescu,
jurnal fabulatoriu. [Mariana Ionescu, Geografie cu îngeri : Meteorica : poezii de dragoste, [S. l.] : [s. n.], 1993; Adela
jurnal fabulatoriu, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Greceanu, Titlul volumului meu, care mă preocupă atât de
Viaţa Românească, 93, nr. 6, 1998, p. 119-120. mult, Bucureşti, Editura Eminescu, 1997; Paul Ionescu, Fata
din dealuri : roman, Galaţi : Scriptor, 1998]. Luceafărul, nr.
2128. Vasile, Geo. Exerciţii de fericire. [Mariana Ionescu, 46, 1998, p. 10.
Geografie cu îngeri : jurnal fabulatoriu, Bucureşti : Editura
Eminescu, 1997]. Luceafărul, nr. 12, 1998, p. 16. IONNESCU-GION, G. I.

IONESCU, MIRCEA M. 2138. Dobrescu, Marius. Istoria, ca viaţa. [G. I. Ionnescu-Gion,


Istoria Bucureştilor, ediţia a 2-a, Bucureşti : Fundaţia
2129. Pleşea, Gabriel. Mircea M. Ionescu : "Eu ştiu că m-am trezit Culturală Gheorghe Marin Speteanu, 1998]. Luceafărul, nr.
cartesian înainte de a-l fi descoperit pe Descartes, în 25, 1998, p. 17.
facultate". Luceafărul, nr. 38, 1998, p. 12-13.
IORDA, MARIN
IONESCU, NAE
2139. Faifer, Florin. "Meşterul". Convorbiri literare, 131, nr. 5,
2130. Ciachir, Dan. Povestea unei sintagme. Jurnalul literar, 9, nr. 1998, p. 28.
17-18, 1998, p. 13.
IORGA, NICOLAE
2131. Diaconu, Marin. Nae Ionescu. Jurnalul literar, 9, nr. 19-20,
1998, p. 2. 2140. Butiurca, Doina. Nicolae Iorga, memorialist. Tribuna, 10,
nr. 11-13, 1998, p. 5.
2132. -. Fiinţa istorică şi metafizică. Adevărul literar şi artistic, 6,
nr. 411, 1998, p. 13. 2141. Ceuca, Justin. Dramaturgia lui Nicolae Iorga. Steaua, 49, nr.
2-3, 1998, p. 10-11.
2133. Grigurcu, Gheorghe. Un maestru al libertăţii. Jurnalul
literar, 9, nr. 17-18, 1998, p. 1, 5. 2142. Crăciun, Corneliu. Războiul de independenţă în presa
spaniolă, în semnalarea lui Nicolae Iorga. Cele trei Crişuri,
2134. -. Mircea Eliade şi profesorul Nae Ionescu. Adevărul literar 9, nr. 3-4, 1998, p. 2.
şi artistic, 6, nr. 411, 1998, p. 13.
2143. Dobre, Al. Nicolae Iorga : Cuvinte de pomenire : "Să nu îţi
2135. Stanomir, Ioan. Sub pecetea tainei. [Gabriel Stănescu, Nae uiţi morţii" . Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 442, 1998, p.
Ionescu în conştiinţa contemporanilor săi, Bucureşti : 8-9.
Criterion, 1998]. Luceafărul, nr. 36, 1998, p. 5.

248 249
2144. Ornea, Z. Evocator şi portretist. [N. Iorga, Oameni cari au IOVA, GHEORGHE
fost, vol. 3, Galaţi : Porto-Franco, 1998]. România literară,
31, nr. 46, 1998, p. 9. 2153. Boerescu, Dan-Silviu. Legendele textului. [Gheorghe Iova,
1973 : sintaxa libertăţii de a spune, Botoşani : Axa, 1998].
2145. Ornea, Z. T. Maiorescu şi N. Iorga potrivnici aservirii Contemporanul - ideea europeană, nr. 1 (serie nouă), 1998,
politice a studenţimii. Dilema, 6, nr. 305, 1998, p. 10. p. 4.

2146. Petruşcă, Dan. Teama. [Nicolae Iorga, Teama : proză scurtă IOVIAN, ION TUDOR
iraniană modernă şi contemporană, Bacău : Plumb, 1998].
Ateneu, 35, nr. 3, 1998, p. 5. 2154. Vulturescu, George. Confesiuni "Poesis". Ion Tudor Iovian :
"Dacă ai imaginat o frunză, ea deja a început să tremure...".
2147. Savitescu, Ionel. Nicolae Iorga, Neamul românesc în [Interviu realizat de George Vulturescu]. Poesis, nr. 1-2,
Basarabia. [Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale 1998, p. 20-21.
Române, 1997]. Ateneu, 35, nr. 4, 1998, p. 5.
IRIMIE, NEGOIŢĂ
2148. Şerban, Geo. Iorga, apostolul. [Scrisori către N. Iorga, vol.
5]. Luceafărul, nr. 6, 1998, p. 17. 2155. Lucaciu, Vasile. Nego. Steaua, 49, nr. 9, 1998, p. 21.

2149. -. Referinţe critice. În: Nicolae Iorga. Peisagii. [Antologie, 2156. Ţion, Adrian. Nobleţea risipirii. Steaua, 49, nr. 9, 1998, p.
prefaţă, note şi glosar de Mircea Zaciu. Tabel cronologic şi 20-21.
referinţe critice de Gabriela Olar]. Cluj : Cartimpex, 1998,
p. 277-279. 2157. Zărnescu, Constantin. Alter Nego(iţă) Irimie - 65. Steaua,
49, nr. 9, 1998, p. 20.
2150. -. Tabel cronologic. În: Nicolae Iorga. Peisagii. [Antologie,
prefaţă, note şi glosar de Mircea Zaciu. Tabel cronologic şi ISBĂŞESCU, MIHAI
referinţe critice de Gabriela Olar]. Cluj : Cartimpex, 1998,
p. 272-276. 2158. Fianu, Adriana. Mihai Isbăşescu. România literară, 31, nr.
9, 1998, p. 6.
2151. Zaciu, Mircea. Prefaţă. În: Nicolae Iorga. Peisagii.
[Antologie, prefaţă, note şi glosar de Mircea Zaciu. Tabel ISPAS IONESCU, STELUŢA
cronologic şi referinţe critice de Gabriela Olar]. Cluj :
Cartimpex, 1998, p. IX-XXIII. 2159. Roşioru, Ion. Dincolo de isme. [Steluţa Ispas Ionescu,
Peisaj cu oră exactă : versuri, Constanţa : Metafora, 1998].
IOSIF, ŞTEFAN OCTAVIAN Tomis, 3, nr. 5, 1998, p. 7.

2152. Regman, Cornel. Şt. O. Iosif pe firul liricii transilvane. În: ISPIRESCU, DOINA
Cornel Regman. Întâlniri cu clasicii. Bucureşti : Editura
Eminescu, 1998, p. 149-155. 2160. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Doina Ispirescu,
Amintirile unui dentist : proză scurtă, Bucureşti : Maşina de
Scris, 1998]. România literară, 31, nr. 48, 1998, p. 4.

250 251
ISPIRESCU, MIHAI 2169. Vârgolici, Teodor. Alexandru Talex - ultimul mare prieten
al lui Panait Istrati. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 446,
2161. Chişu, Lucian. Povestiri cu parfum de Ploieşti. [Mihai 1998, p. 4.
Ispirescu, Primăvara, când înmuguresc câinii... : povestiri
provinciale, Bucureşti : Cartea Românească, 1998]. IUGA, NORA
Literatorul, 8, nr. 29, 1998, p. 4.
2170. Abăluţă, Constantin. Contrapunct Grass-Beckett. [Premiile
ISPIRESCU, PETRE Uniunii Scriitorilor 1997, premiul pentru traducere : Nora
Iuga : Gunter Grass, Toba de tinichea]. Luceafărul, nr. 23,
2162. Florea, Petre. Amintiri din copilărie. Adevărul literar şi 1998, p. 15.
artistic, 6, nr. 449, 1998, p. 8.
2171. Grigurcu, Gheorghe. "Porunca inimii". [Nora Iuga, Capricii
2163. Jucan, Graţian. Mihai Eminescu şi Petre Ispirescu. Steaua, periculoase : versuri, Bucureşti : Vinea, 1998; Spitalul
49, nr. 6, 1998, p. 10-11. manechinelor : versuri, Bucureşti : Universal Dalsi, 1998].
România literară, 31, nr. 45, 1998, p. 5.
ISTRATE, DOREL
2172. Mincu, Marin. Manechinele Norăi Iuga. [Nora Iuga, Spitalul
2164. I. M. Exil şi autoexil. [Dorel Istrate, Exil şi autoexil]. manechinelor, Bucureşti : Universal Dalsi, 1998].
Curierul Românesc, 10, nr. 7-8, 1998, p. 10. Luceafărul, nr. 44, 1998, p. 10.

ISTRATE, GHEORGHE 2173. Roşiianu, Ioan Romeo. Stampe sumbre cotidiene. [Nora
Iuga, Dactilografa de noapte, Bucureşti : Cartea
2165. Cristea-Enache, Daniel. Un Anteu cu voce lirică. [Gheorghe Românească, 1996]. Contemporanul - ideea europeană, nr.
Istrate, Limpeziş - Locul fiinţei, Bucureşti : SAS, 1997]. 1-2, 1998, p. 4-5.
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 420, 1998, p. 5.
2174. Soviany, Octavian. Otrava şi leacul. [Nora Iuga, Spitalul
ISTRATI, MARILENA manechinelor, Bucureşti : Universal Dalsi, 1998].
Contemporanul - ideea europeană, nr. 3-4 (serie nouă),
2166. Zlăvog, Ana-Maria. Debutul "ce descătuşează energii" - 1998, p. 4.
handicap sau "complex de superioritate". [Marilena Istrati,
Fiinţă captivă, Bucureşti : Vinea, 1997]. Convorbiri IVASIUC, ALEXANDRU
literare, 131, nr. 6, 1998, p. 41.
2175. Chiper-Ivasiuc, Tita. Absenţă vie. România literară, 31, nr.
ISTRATI, PANAIT 28, 1998, p. 7.

2167. Călinescu, Al. Istrati şi Gide în ţara minunilor. Ateneu, 35, 2176. Adamek, Diana. Lacrima interzisă. În: Alexandru Ivasiuc.
nr. 1, 1998, p. 4. Cunoaştere de noapte. [Studiu introductiv, tabel cronologic
şi referinţe critice de Diana Adamek]. Cluj : Cartimpex,
2168. George, Alexandru. Tentamen criticum. Luceafărul, nr. 46, 1998, p. VII-XIII.
1998, p. 7.
2177. -. Referinţe critice. În: Alexandru Ivasiuc. Cunoaştere de

252 253
noapte. [Studiu introductiv, tabel cronologic şi referinţe departe. [Mircea Ivănescu, Poezii, Bucureşti : Vitruviu,
critice de Diana Adamek].Cluj : Cartimpex,1998,p.203-207. 1997]. Curierul Românesc, 10, nr. 4-5, 1998, p. 7.

IVAŞCU, ELVIRA 2185. Ruja, Alexandru. Jurnal de cărţi. Măştile lui Mopete.
[Mircea Ivănescu, Poezii, Bucureşti : Vitruviu, 1997].
2178. Dimitriu, Ştefan. În loc de postfaţă. În: Elvira Ivaşcu. Orizont, 10, nr. 1, 1998, p. 4.
Intersectări : file de calendar. [Cuvânt înainte de Mircea
Micu. Postfaţă de Ştefan Dimitriu]. Bucureşti : Românul, 2186. Voica, Adrian. În căutarea anonimatului. Dacia literară, 9,
1998, p. 315-318. nr. 28, 1998, p. 39-40.

2179. Micu, Mircea. Rază şi porţelan. În: Elvira Ivaşcu. IZBĂŞESCU, GHEORGHE
Intersectări : file de calendar. [Cuvânt înainte de Mircea
Micu. Postfaţă de Ştefan Dimitriu]. Bucureşti : Românul, 2187. Galaicu-Păun, Em. Despre "viaţa la graniţa limbii".
1998, p. 5-6. [Gheorghe Izbăşescu, Melodrama realului, Timişoara :
Marineasa, 1997]. Vatra, 27, nr. 3, 1998, p. 51.
IVĂNESCU, CEZAR
2188. Moldovan, Andrei. Surghiunul în real. [Gheorghe Izbăşescu,
2180. Curticăpeanu, Doina. Imagini din vechea Europă. [Cezar Melodrama realului : poeme, Iaşi : Timpul, 1995]. Tribuna,
Ivănescu, Pentru Marin Preda, Iaşi : Timpul, 1996]. 10, nr. 1, 1998, p. 4.
Familia, 34, nr. 5, 1998, p. 48-50.
2189. R. I. Melodrama realului. [Gheorghe Izbăşescu, Melodrama
2181. Morărescu, Jeana. Cezar Ivănescu şi mitologia "Baadului". realului, Timişoara : Marineasa, 1997]. Tomis, 3, nr. 6,
Poesis, nr. 3-4, 1998, p. 36, 47. 1998, p. 7.

2182. Ştefănescu, Alex. Fragmente incomode dintr-o viitoare 2190. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Gheorghe
"Istorie a literaturii române contemporane". [Ioan Izbăşescu, Muza din tomberon, Timişoara : Marineasa,
Alexandru, George Astaloş, A. E. Baconsky, Ion Băieşu, 1998]. România literară, 31, nr. 49, 1998, p. 4.
George Bălăiţă, Valeriu Cristea, Ştefan Aug. Doinaş,
Alexandru George, Ion Gheorghe, Paul Goma, Cezar JACOTĂ, TEODOR
Ivănescu, Nicolae Manolescu, Fănuş Neagu, I. Negoiţescu,
Octavian Paler, Petru Popescu, Mihail Sadoveanu, Eugen 2191. Dorian, Gellu. Pe acelaşi raft. Minus - Teodor Jacotă.
Simion, Grigore Vieru]. Convorbiri literare, 131, nr. 12, [Teodor Jacotă, Lumea ca un azil, 1997]. Convorbiri
1998, p. 8-9. literare, 131, nr. 11, 1998, p. 2.

IVĂNESCU, MIRCEA JELA DESPOIS, DOINA

2183. Diaconu, Mircea A. Mircea Ivănescu şi vîrstele poeziei. 2192. Bittel, Adriana. Rana, după atâţia ani... [Doina Jela Despois,
[Mircea Ivănescu, Poezii, Bucureşti : Vitruviu, 1997]. Această dragoste care ne leagă : reconstituirea unui
Convorbiri literare, 131, nr. 5, 1998, p. 19, 36. asasinat, Bucureşti : Humanitas, 1998]. România literară,
31, nr. 19, 1998, p. 3.
2184. Murgeanu, Ion. Oferta de lectură "Vitruviu" merge mai

254 255
2193. Cesereanu, Ruxandra. La răsfoit cărţi noi, traduceri şi unui asasinat, Bucureşti : Humanitas, 1998]. România
curiozităţi prin librării. [Doina Jela Despois, Această literară, 31, nr. 30, 1998, p. 9.
dragoste care ne leagă : reconstituirea unui asasinat,
Bucureşti : Humanitas, 1998]. Steaua, 49, nr. 10,1998,p. 60. 2202. Pruteanu, George. O pată de sânge intelectual. [Doina Jela,
Această dragoste care ne leagă : reconstituirea unui
2194. Cistelecan, Al. Arta (dramatică) a reconstituirii. [Doina Jela, asasinat, Bucureşti : Humanitas, 1998]. Dilema, 6, nr. 276,
Această dragoste care ne leagă : reconstituirea unui 1998, p. 13.
asasinat, Bucureşti : Humanitas, 1998]. Vatra, 27, nr. 7,
1998, p. 21. 2203. Stanomir, Ioan. Raport despre banalitatea răului. [Doina Jela
Despois, Această dragoste care ne leagă : reconstituirea
2195. Cistelecan, Al. Corespondenţe de război. [Doina Jela, unui asasinat, Bucureşti : Humanitas, 1998]. Luceafărul, nr.
Telejurnalul de noapte : jurnal, cuvînt înainte: Gheorghe 17, 1998, p. 5.
Grigurcu, Iaşi : Polirom, 1997]. Vatra, 27, nr. 1, 1998, p.
62-63. 2204. Stanomir, Ioan. Raport despre banalitatea răului (II). [Doina
Jela Despois, Această dragoste care ne leagă :
2196. George, Alexandru. Tragedie şi absurditate. [Doina Jela reconstituirea unui asasinat, Bucureşti : Humanitas, 1998].
Despois, Această dragoste care ne leagă : reconstituirea Luceafărul, nr. 18, 1998, p. 5.
unui asasinat, Bucureşti : Humanitas, 1998]. Luceafărul, nr.
21, 1998, p. 7. 2205. Taudor, Alice. Reconstituirea unui asasinat: Ecaterina
Bălăcioiu-Lovinescu. [Doina Jela Despois, Această dragoste
2197. Grigurcu, Gheorghe. De la Ecaterina Lovinescu la Ion care ne leagă : reconstituirea unui asasinat, Bucureşti :
Caraion. [Doina Jela Despois, Această dragoste care ne Humanitas, 1998]. 22, 9, nr. 18, 1998, p. 8-9.
leagă : reconstituirea unui asasinat, Bucureşti : Humanitas,
1998]. România literară, 31, nr. 26, 1998, p. 5, 18. 2206. Ungureanu, Cornel. Literatura nonfictivă. [Doina Jela,
Această dragoste care ne leagă : reconstituirea unui
2198. Grigurcu, Gheorghe. Un jurnal antisubiectiv. [Doina Jela, asasinat, Bucureşti : Humanitas, 1998; Nicolae Corbeanu,
Telejurnalul de noapte, Iaşi : Polirom, 1997]. România Amintirile unui laş, Bucureşti : Albatros, 1998]. Orizont, 10,
literară, 31, nr. 5, 1998, p. 5. nr. 5, 1998, p. 10.

2199. Lovinescu, Monica. Reabilitare? [Doina Jela, Această JIANU, IONEL


dragoste care ne leagă : reconstituirea unui asasinat,
Bucureşti : Humanitas, 1998]. România literară, 31, nr. 2, 2207. Calujnai Lazăr, Amelia. Ionel Jianu : "Noica este unul dintre
1998, p. 7. cele mai frumoase cadouri pe care mi le-a făcut viaţa" (I).
[Interviu]. Luceafărul, nr. 15, 1998, p. 12-13.
2200. Niculescu, Alexandru. Eveniment editorial. Doina Jela,
Această dragoste care ne leagă : reconstituirea unui 2208. Calujnai Lazăr, Amelia. Ionel Jianu : "Noica este unul dintre
asasinat, Bucureşti : Humanitas, 1998. Despre indiferenţă, cele mai frumoase cadouri pe care mi le-a făcut viaţa" (II).
despre eroi. Vatra, 27, nr. 7, 1998, p. 19-20. [Interviu]. Luceafărul, nr. 16, 1998, p. 12.

2201. Ornea, Z. Cum a fost asasinată mama Monicăi Lovinescu.


[Doina Jela, Această dragoste care ne leagă : reconstituirea

256 257
JINGA, NICOLAE JURGEA-NEGRILEŞTI, GEORGICĂ

2209. -. Anchetă Calende : "Opt ani de libertate a cuvântului". 2216. Ţoiu, Constantin. Iancu sau Contra-Iancu. Memoriile unui
Nicolae Jinga : "Libertatea are momente trecătoare de aristocrat. România literară, 31, nr. 18, 1998, p. 18.
recul". [Răspuns la ancheta cu tema: Ce înseamnă penrtu
dvs. libertatea cuvântului, din ultimii opt ani?]. Calende, nr. JURMA, GHEORGHE
1, 1998, p. 19-20 .
2217. Cubleşan, Constantin. Investigaţii tematice şi zonale.
JUCAN, GRAŢIAN [Analiza unor texte de Tudor Nedelcea, Graţian Jucan,
Gheorghe Jurma şi Ovidiu Ghidirmic]. Steaua, 49, nr. 1,
2210. Cubleşan, Constantin. Investigaţii tematice şi zonale. 1998, p. 20-23.
[Analiza unor texte de Tudor Nedelcea, Graţian Jucan,
Gheorghe Jurma şi Ovidiu Ghidirmic]. Steaua, 49, nr. 1, JÁNK, KÁROLY
1998, p. 20-23.
2218. Darabos, Enikő. Talán mégsem. [Jánk Károly, Másvilág,
JUCAN, MARIUS Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 1997]. Helikon, 9, nr. 11,
1998, p. 18.
2211. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite şi ele (din nefericire) la
redacţie. [Marius Jucan, Fascinaţia ficţiunii sau Despre 2219. Selyem, Zsuzsa. A létige megőrül. [Jánk Károly, Másvilág,
retorica elipsei, Cluj-Napoca : Dacia, 1998]. România Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 1997]. Helikon, 9, nr. 9,
literară, 31, nr. 51-52, 1998, p. 5. 1998, p. 12.

2212. Ursa, Mihaela. O reinvestire a retoricii. [Marius Jucan, JÓSIKA, MIKLÓS


Fascinaţia ficţiunii sau Despre retorica elipsei, Cluj-
Napoca : Dacia, 1998]. Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p.61-62. 2220. Molnár, Bodrogi Enikő. " Két rémítő nagy József - egy
Jósika ellen": egy eltemetett író feltámasztásának
JURCĂ, GHEORGHE esélytelensége. Helikon, 9, nr. 17, 1998, p. 17-18.

2213. Cenuşă, Mircea. Îmbătătoarele iubiri sau calea către sine. KACSÓ, SÁNDOR
[Gheorghe Jurcă, Vinul amar al iubirii, Cluj-Napoca :
Clusium, 1997]. Tribuna, 10, nr. 7-8, 1998, p. 5. 2221. Vita, Zsigmond. Úrnapja. Helikon, 9, nr. 2, 1998, p. 4.

JURCĂ, ŞTEFAN KADAR, MĂDĂLINA

2214. Mihai, Ion M. Ştefan Jurcă, Peretele cel mai iubit. [Baia 2222. Bănescu, Florin. Portret (poetic) de adolescent. [Mădălina
Mare : Gutinul, 1997]. Familia, 34, nr. 9, 1998, p. 92-94. Kadar, Alter Ego, Deva : Sigma Plus, 1998]. Arca, 9, nr. 10-
11-12, 1998, p. 187-188.
2215. Vasile, Geo. Scene din provincia de nord-vest. [Ştefan
Jurcă, Peretele cel mai iubit : proză scurtă, Baia Mare : KERIM, SILVIA
Gutinul, 1997]. Luceafărul, nr. 5, 1998, p. 16.
2223. Georgescu, Vasile. Parfum de civilizaţie şi scrâşnet de

258 259
buldozer. [Premiile Uniunii Scriitorilor 1997, premiul KOGĂLNICEANU, MIHAIL
pentru copii şi tineret : Silvia Kerim, Vedere din
"Parfumerie", Bucureşti : Du Style, 1997]. Luceafărul, nr. 2232. Arsenescu, Adina. Cuvântarea rostită de Victor Iamandi la
23, 1998, p. 20. solemnitatea dezvelirii statuii lui Mihail Kogălniceanu.
[Pseudonimele lui George Bacovia]. Contemporanul - ideea
KIRILEANU, GHEORGHE T. europeană, nr. 21, 1998, p. 6.

2224. Livescu, Cristian. Personalităţi labirintice. [G. T. Kirileanu, 2233. Crăciun, Gheorghe. Un postmodernist de la 1848. [Mihail
Scrieri, vol. 2, Bucureşti : Minerva, 1997]. Convorbiri Kogălniceanu, Iluzii pierdute. Un întâi amor; Tainele
literare, 131, nr. 3, 1998, p. 17. inimei]. Familia, 34, nr. 1, 1998, p. 40-47.

2225. Prangati, Constantin. G. T. Kirileanu - Însemnări zilnice. 2234. Ene, Ileana. Mihail Kogălniceanu. Programul publicistic al
Ateneu, 35, nr. 1, 1998, p. 12. lui Mihail Kogălniceanu pe anul 1840. În: Ileana Ene.
Farmecul discret al manuscriselor: scriitori români în
2226. Prangati, Constantin. Inedit G. T. Kirileanu. Jurnal - 1955. Arhiva Muzeului Literaturii Române. Vol. 1. Bucureşti :
Ateneu, 35, nr. 12, 1998, p. 8. Editura Muzeului Literaturii Române, 1998, p. 11-30.

KIROPOL, MIRON KUNCZ, ALADÁR

2227. Diaconu, Mircea A. Un funambul al imaterialităţii. [Miron 2235. Kántor, Lajos. Ady, Kós, Kosztolányi (meg Kuncz).
Kiropol, Diotima, vol. 1, Oradea : Cogito, 1997]. România Korunk, 9, nr. 5, 1998, p. 55-64.
literară, 31, nr. 44, 1998, p. 11.
KÓS, KÁROLY
2228. Morar, Ovidiu. Diotima sau avatarurile aşteptării frustrate.
[Miron Kiropol, Diotima, Oradea : Cogito, 1997]. 2236. Kántor, Lajos. Ady, Kós, Kosztolányi (meg Kuncz). [Ady,
Convorbiri literare, 131, nr. 10, 1998, p. 22. Endre; Kós, Károly]. Korunk, 9, nr. 5, 1998, p. 55-64.

2229. Mureşan, Dumitru. Eterna Diotimă. [Miron Kiropol, LABIŞ, NICOLAE


Diotima, vol. 1, Oradea : Cogito, 1997]. Vatra, 27, nr. 1,
1998, p. 66-69. 2237. Cremene, Mioara. Moartea unui poet. Adevărul literar şi
artistic, 6, nr. 422, 1998, p. 1.
KOCSIS, FRANCISKO
2238. Cremene, Mioara. Moartea unui poet. [Interviu cu Mariana
2230. Lazăr, Florin. Cărţi. [Kocsis Francisko, Umbrela profetului, Şipoş]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 423, 1998, p. 7.
Tîrgu-Mureş : Tavis, 1998]. Steaua, 49, nr. 9, 1998, p. 62.
2239. Cremene, Mioara. Moartea unui poet. [Interviu cu Mariana
2231. Moraru, Cornel. Profetul îngîndurat. [Kocsis Francisko, Şipoş]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 424, 1998, p. 7, 12.
Umbrela profetului : [versuri], Târgu Mureş : Arhipelag,
1993]. Vatra, 27, nr. 7, 1998, p. 23-24. 2240. Cremene, Mioara. Moartea unui poet. Despre "prolecultism"
înainte şi după Congresul XX al PCUS. [Interviu cu
Mariana Şipoş]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 422, 1998,

260 261
p. 3, 8-9. LAPEDATU, ION I.

2241. -. În: Nicolae Cârlan. Virtuţi şi virtualităţi poetice în 2248. Opriş, Ioan. Prefaţă. În: Ion I. Lapedatu. Memorii şi
manuscrisele lui Nicolae Labiş. Suceava : Bucovina amintiri. [Ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Ioan Opriş]. Iaşi
Viitoare, 1998, p. 7-97. : Institutul European, 1998, p. 7-20.

2242. -. În: Cezar Ivănescu; Stela Covaci. Timpul asasinilor. LASCU, HORAŢIU IOAN
Documente şi mărturii despre viaţa, moartea şi
transfigurarea lui Nicolae Labiş. Bucureşti : Libra, 1998, p. 2249. Dorian, Gellu. Pe acelaşi raft. Plus - Horaţiu Ioan Lascu.
7-323. [Horaţiu Ioan Lascu, Lacrima neagră, Botoşani : Axa,
1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 5, 1998, p. 2.
LAIGNEL-LAVASTINE, ALEXANDRA
2250. Galaicu-Păun, Em. "...era un poet cuminte". [Horaţiu Ioan
2243. Neumann, Victor. Culturalism şi naţionalism în România Lascu, Lacrima neagră, Botoşani : Axa, 1998]. Vatra, 27,
secolului al XX-lea. O carte despre ambiguitatea creaţiei nr. 10, 1998, p. 57.
filozofice a lui Noica. [Alexandra Laignel-Lavastine,
Filozofie si nationalism : paradoxul Noica, traducere din LASCU, IOAN
franceză de Emanoil Marcu, Bucureşti : Humanitas, 1998].
Euphorion, 9, nr. 91-92-93, 1998, p. 4-5. 2251. -. Anchetă Calende : "Opt ani de libertate a cuvântului".
Ioan Lascu : "O libertate înjunghiată pe la spate". [Răspuns
2244. Ornea, Z. Despre Noica şi paradoxele sale. [Alexandra la ancheta cu tema: Ce înseamnă pentru dvs. libertatea
Laignel-Lavastine, Filozofie şi naţionalism : paradoxul cuvântului, din ultimii opt ani?]. Calende, nr. 1, 1998, p. 20.
Noica, Bucureşti : Humanitas, 1998]. România literară, 31,
nr. 45, 1998, p. 9. 2252. Lazăr, Florin. Ioan Lascu, O groapă în timp. [Craiova :
Pasărea Măiastră, 1998]. Steaua, 49, nr. 7-8, 1998, p. 115.
LAKATOS, MIHÁLY
2253. Vulturescu, George. O groapă în timp. [Ioan Lascu, O
2245. Bartha-Balog, Emese. Hát ő valóban te vagy? [Lakatos groapă în timp, Craiova : Pasărea Măiastră, 1998]. Poesis,
Mihály, Előjáték, Mentor Könyvkiadó, 1995]. Helikon, 9, nr. 7-8, 1998, p. 4.
nr. 1, 1998, p. 11.
LATIŞ, VASILE
LAPEDATU, ALEXANDRU
2254. Glodeanu, Gheorghe. Poeţi maramureşeni. Intimitatea
2246. Bocşan, Nicolae. Alexandru Lapedatu, Amintiri. [Cluj- versului. [Vasile Latiş, Versuri de apropiere, Baia Mare :
Napoca : Editura Albastră, 1998]. Vatra, 27, nr. 11, 1998, p. Gutinul, 1998]. Poesis, nr. 5-6, 1998, p. 15.
34-35.
LAURENŢIU, DAN
2247. Ornea, Z. Al. Lapedatu, memorialist. [Alexandru Lapedatu,
Amintiri, Cluj-Napoca : Editura Albastră, 1998]. România 2255. Michael, Friedrich. Metafizică, poezie şi poezia metafizică.
literară, 31, nr. 51-52, 1998, p. 17. [Dan Laurenţiu, Privirea lui Orfeu : jurnal metafizic,
Bucureşti Editura Enciclopedică, 1995]. Convorbiri literare,

262 263
131, nr. 3, 1998, p. 23. LĂCUSTĂ, IOAN

LAURENŢIU, FLORICA ELENA 2262. Cristea-Enache, Daniel. România pitorească. [Ioan Lăcustă,
Zece alegeri interbelice : 1919-1937 : cine a câştigat?, [s.
2256. Platon, Mircea. Privirea lui Orfeu. [Florica Elena Laurenţiu, l.] : Pro, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 424, 1998,
Privirea lui Orfeu sau Puterea descântecului, Bucureşti : p. 12.
Vitruviu, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 6, 1998, p. 21.
2263. Ornea, Z. Sistemul electoral interbelice. [Ioan Lăcustă, Zece
LAZAR LÖVETEI, LASZLO algeri interbelice : 1919-1937 : cine a câştigat?, Editura
Pro, 1998]. România literară, 31, nr. 39, 1998, p. 9.
2257. Szasz, Janos. Doi poeţi şi un eseist. [Premiile Uniunii
Scriitorilor 1997, premiul pentru minorităţi : Peter Egyed, LĂSCULESCU, VANIA
Noaptea leoparzilor; Lazar Lövetei Laszlo, Bucuria de a da
nume; Peter Cseke, De la metaforă spre viaţă]. Luceafărul, 2264. Cîrstea, Cristina. Răscoală împotriva poeziei. [Lucian
nr. 23, 1998, p. 23. Tămaş, Patria sângelui, Târgu-Mureş : Arhipelag, 1997;
Daciela Rotaru, Vania Lăsculescu, Zodia 13, Turnu Severin
LAZĂR, FLORIAN : Prier, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 1, 1998, p. 21.

2258. Davideanu, Ion. Florian Lazăr, 111 Haiku - Poems. LÂNĂ, GEORGE
[Târgovişte : Editura Macarie, 1998]. Familia, 34, nr. 5,
1998, p. 126. 2265. Boldea, Iulian. Fascinaţia depărtării. [George Lână, Bariera
de la Voiteni, Timişoara : Marineasa, 1997]. Vatra, 27, nr. 3,
LAZĂR, PETRE 1998, p. 47.

2259. Evseev, Ivan. "Poezii de nisip" sau clipa descoperirii unui 2266. Galaicu-Păun, Em. Blitz-poeme. [George Lână, Spaţiul
poet autentic. În: Petre Lazăr. Poezii pe nisip. [Prefaţă de dintre două secunde, Timişoara : Marineasa, 1994]. Vatra,
Ivan Evseev]. Bucureşti : Kriterion, 1998, p. 9-19. 27, nr. 3, 1998, p. 50.

LAZĂR, SIMONA NICOLETA 2267. Ruja, Alexandru. Jurnal de cărţi. [George Lână, Bariera de
la Voiteni/ The Barrier at Voiteni, 1997]. Orizont, 10, nr. 4,
2260. Roşiianu, Ioan Romeo. Descântecul poetic şi joaca de-a 1998, p. 12.
poezia. [Simona Nicoleta Lazăr, Iarba manuscriselor,
Bacău : Plumb, 1997]. Tribuna, 10, nr. 19-21, 1998, p. 5. LECCA, PAULIN

LĂCĂTUŞU, GLORIA 2268. Marin, Gheorghe. Editura Fundaţiei Dosoftei. [Paulin


Lecca, Frumosul divin în opera lui Dostoevski, Bucureşti :
2261. Dram, Constantin. Din nou proză scurtă. Vocaţia povestirii. Fundaţia Dosoftei, 1998]. Universul cărţii, 8, nr. 6,1998,p.5.
[Gloria Lăcătuşu, Pentru mama, pentru tata, Iaşi : Vasiliana
'98, 1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 11, 1998, p. 24. LEONTE, CARMELIA

2269. Dimitriu, Daniel. Un reper al poeziei optzeciste. [Carmelia

264 265
Leonte, Procesiunea de păpuşi : [versuri], Timişoara : 2278. Ştefănescu, Alex. Viaţa lui Emil Cioran povestită de Gabriel
Helicon, 1996]. Ateneu, 35, nr. 7, 1998, p. 4. Liiceanu. România literară, 31, nr. 8, 1998, p. 13.

2270. Popescu, Liviu. Apele ce îţi fură imaginea. [Carmelia LIVEZEANU, IRINA
Leonte, Procesiunea de păpuşi : [versuri], Timişoara :
Helicon, 1996]. Bucovina literară, 8, nr. 10-11, 1998, p. 25. 2279. Ornea, Z. Chestiunea naţională în anii '20. [Irina Livezeanu,
Cultură şi naţionalism în România Mare 1918-1930,
2271. Ţene, Al. Florin. Panoramic editorial. O lirică subtilă. Bucureşti : Humanitas, 1998]. România literară, 31, nr. 38,
[Carmelia Leonte, Procesiunea de păpuşi, Timişoara : 1998, p. 9.
Helicon, 1996]. Convorbiri literare, 131, nr. 12, 1998, p. 40.
LOVINESCU, EUGEN
LEU, CORNELIU
2280. Ailenei, Sergiu. Memoriile unui critic. [E. Lovinescu,
2272. Ionescu, Violeta. Despre iluminări... şi nu numai. Cu Pavel Memorii. Aquaforte, Bucureşti : Minerva, 1998]. Convorbiri
al lui Corneliu Leu, pe "Drumul spre Damasc". [Corneliu literare, 131, nr. 10, 1998, p. 21.
Leu, Drumul spre Damasc : un roman despre viaţă
Sfântului Apostol Pavel, Bucureşti : Editura Eminescu, 2281. Anghelescu, Mircea. Memoriile ca exerciţiu epic. [Eugen
1995]. Antares, nr. 3, 1998, p. 5. Lovinescu, Memorii, 1931]. Luceafărul, nr. 32, 1998, p. 17.

LIICEANU, GABRIEL 2282. Cristea-Enache, Daniel. Cavalerul cruciat. [Gheorghe


Grigurcu, E. Lovinescu între continuatori şi uzurpatori,
2273. Borbély, Ştefan. Jurnalul de la Păltiniş. [Gabriel Liiceanu, Bucureşti : Jurnalul Literar, 1997]. Adevărul literar şi
Jurnalul de la Păltiniş : un model paideic în cultura artistic, 6, nr. 419, 1998, p. 1, 5.
umanistă, Bucureşti : Cartea Românească, 1983]. Echinox,
nr. 10-11-12, 1998, p. 19. 2283. George, Alexandru. Lovinescianism? (I). Adevărul literar şi
artistic, 6, nr. 412, 1998, p. 11.
2274. Brădăţan, Costică. Gabriel Liiceanu - între "cearta cu
filosofia" şi certa cu sine. [Gabriel Liiceanu, Cearta cu 2284. George, Alexandru. Lovinescianism? (II). Adevărul literar
filozofia : eseuri, ediţia a 2-a, Bucureşti : Humanitas, 1998]. şi artistic, 6, nr. 413, 1998, p. 12.
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 413, 1998, p. 11.
2285. George, Alexandru. O memorabilă restituire. [Eugen
2275. Michael, Friedrich. Strugurii filosofiei sînt acri. [Gabriel Lovinescu, Memorii ; Aquaforte, ediţie îngrijită de Gabriela
Liiceanu, Cearta cu filozofia, Bucureşti : Humanitas, 1998]. Omăt, Bucureşti : Minerva, 1998]. Luceafărul, nr. 26, 1998,
Convorbiri literare, 131, nr. 4, 1998, p. 23. p. 7.

2276. Postelnicu, Ştefan. Cearta cu filozofia. [Gabriel Liiceanu, 2286. -. Ghimpi şi trandafiri. [Gheorghe Grigurcu, A doua viaţă,
Cearta cu filozofia, Bucureşti : Humanitas, 1998]. Bucureşti : Albatros, 1997; E. Lovinescu între continuatori
Contemporanul - ideea europeană, nr. 16, 1998, p. 5. şi uzurpatori, Bucureşti : Jurnalul Literar, 1997]. Adevărul
literar şi artistic, 6, nr. 402, 1998, p. 7.
2277. Savitescu, Ionel. Gabriel Liiceanu, Apel către lichele.
[Bucureşti : Humanitas, 1996]. Ateneu, 35, nr. 3, 1998, p. 5. 2287. Ionescu, Al. Th. Paradigma E. Lovinescu. [Gheorghe

266 267
Grigurcu, E. Lovinescu între continuatori şi uzurpatori, 2297. Pârvulescu, Ioana. Interviuri fără reportofon. [Interviuri
Bucureşti : Jurnalul Literar, 1997]. Vatra,27,nr.6,1998,p. 39. luate de Felix Aderca cu : E. Lovinescu, Grigore Tăuşan,
Ioan Slavici]. România literară, 31, nr. 14, 1998, p. 7.
2288. Jela, Doina. Muzeul Lovinescu. 22, 9, nr. 49, 1998, p.14-15.
2298. Popovici, Vasile. Călătorii (ca şi) gratuite în cultura română.
2289. Livescu, Cristian. Un lovinescian "fundamentalist": [Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică, Bucureşti : Minerva,
Gheorghe Grigurcu - Condiţia criticii "estetice". [Gheorghe 1997; I. L. Caragiale, Momente : momente, schiţe, amintiri,
Grigurcu, E. Lovinescu între continuatori şi uzurpatori, Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1997; Paul Zarifopol,
Bucureşti : Jurnalul Literar, 1997]. Convorbiri literare, 131, Încercări de precizie literară, Timişoara : Amarcord, 1998;
nr. 12, 1998, p. 25. E. Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, Bucureşti
: Minerva, 1997]. Orizont, 10, nr. 5, 1998, p. 4.
2290. Marcu, Luminiţa. O incitare civică. [Eugen Lovinescu,
Istoria civilizaţiei române moderne, ediţie şi studiu 2299. Postelnicu, Ioana. Laboratorul Sburătorului. Ateneu, 35, nr.
introductiv de Z. Ornea, Bucureşti : Minerva, 1997]. Caiete 4, 1998, p. 7.
critice, nr. 5-7 [pe copertă 1-4], 1997 [pe copertă 1998], p.
90-92. 2300. Ruja, Alexandru. Jurnal de cărţi. [Livius Ciocârlie, Cap şi
pajură, Bucureşti : Albatros, 1997; Gheorghe Grigurcu, E.
2291. Mănucă, Dan. E. Lovinescu : ieşirea din Maelström. Lovinescu între continuatori şi uzurpatori, Bucureşti :
Convorbiri literare, 131, nr. 2, 1998, p. 12. Jurnalul Literar, 1997; Petru Poantă, Cercul literar de la
Sibiu : introducere în fenomenul originar, Cluj-Napoca :
2292. Mihăilescu, Florin. Cine se teme de E. Lovinescu. Clusium, 1997]. Orizont, 10, nr. 5, 1998, p. 13.
[Gheorghe Grigurcu, E. Lovinescu între continuatori şi
uzurpatori, Iaşi : Jurnalul literar, 1997]. Steaua, 49, nr. 6, 2301. Ruja, Alexandru. Jurnal de cărţi. [Eugen Lovinescu, Istoria
1998, p. 29, 31. civilizaţiei române moderne, ediţie şi studiu introductiv de
Z. Ornea, Bucureşti : Minerva, 1997]. Orizont, 10, nr. 6,
2293. Olăreanu, Costache. A literaturiza bătăile inimii. [Eugen 1998, p. 14.
Lovinescu, Memorii; Aquaforte, ediţie îngrijită de Gabriela
Omăt, Bucureşti : Minerva, 1998]. Adevărul literar şi 2302. Spiridon, Cassian Maria. E. Lovinescu şi forma care-şi
artistic, 6, nr. 424, 1998, p. 14. creează fondul. Convorbiri literare, 131, nr. 5, 1998, p. 1.

2294. Omăt, Gabriela. E. Lovinescu - pagini uitate. România 2303. Stamatu, Horia. Locul lui Eugen Lovinescu în literatura
literară, 31, nr. 16, 1998, p. 12. română. Jurnalul literar, 9, nr. 21-24, 1998, p. 13-14.

2295. Ornea, Z. Un izvor de infinite reflecţii. [E. Lovinescu, 2304. Stanomir, Ioan. E. Lovinescu şi posteritatea lui critică.
Memorii. Aquaforte, Bucureşti : Minerva, 1998]. România [Gheorghe Grigurcu, E. Lovinescu între continuatori şi
literară, 31, nr. 31, 1998, p. 9. uzurpatori, Bucureşti : Jurnalul Literar, 1997]. Luceafărul,
nr. 38, 1998, p. 5.
2296. Pârvulescu, Ioana. De vorbă cu... [Interviuri luate de Felix
Aderca cu : Camil Petrescu, E. Lovinescu, Tudor Arghezi, 2305. Stanomir, Ioan. "Ex occidente lux!". [Eugen Lovinescu,
Giovanni Papini]. România literară, 31, nr. 15, 1998, p. 7. Istoria civilizaţiei române moderne, ediţie şi studiu
introductiv de Z. Ornea, Bucureşti : Minerva, 1997].

268 269
Luceafărul, nr. 37, 1998, p. 5. literatură a exilului? Care ar fi caracteristicile ei? [Opinii de
: Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Pavel Chihaia, Nicu
2306. Tudurachi, Adrian. Poetica lui Eugen Lovinescu. Echinox, Caranica, Nicolae Stroescu-Stînişoară, Gheorghe Grigurcu].
nr. 1-2-3, 1998, p. 32-34. Jurnalul literar, 9, nr. 13-14, 1998, p. 1, 16.

2307. Vârgolici, Teodor. Istoria civilizaţiei române moderne. 2316. Dimisianu, Gabriel. "Catalog de obsesii". [Monica
[Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, Lovinescu, Insula şerpilor / Unde scurte, vol. 6, Bucureşti :
ediţie şi studiu introductiv de Z. Ornea, Bucureşti : Minerva, Humanitas, 1996]. România literară, 31, nr. 45, 1998, p. 4.
1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 414, 1998, p. 5.
2317. Florescu, Nicolae. Dialoguri esenţiale cu Monica Lovinescu
2308. Vârgolici, Teodor. Memoriile lui E. Lovinescu. [Eugen şi Virgil Ierunca, recapitulând exilul, fără anecdote...
Lovinescu, Memorii ; Aquaforte, ediţie îngrijită de Gabriela [Interviu cu Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca]. Jurnalul
Omăt, Bucureşti : Minerva, 1998]. Adevărul literar şi literar, 9, nr. 9-10, 1998, p. 1, 5.
artistic, 6, nr. 427, 1998, p. 4.
2318. Glodeanu, Gheorghe. Dialoguri pe unde scurte. [Monica
2309. -. În: Valentina Marin Curticeanu. Eugen Lovinescu critic şi Lovinescu, Pragul, 1995]. Jurnalul literar, 9, nr. 5-6, 1998,
istoric literar. Bucureşti : Univers, 1998, p. 9-246. p. 3, 5.

2310. Regman, Cornel. În marginea ciclului junimist lovinescian. 2319. Glodeanu, Gheorghe. Întrevederi pe unde scurte. Jurnalul
În: Cornel Regman. Întâlniri cu clasicii. Bucureşti : Editura literar, 9, nr. 21-24, 1998, p. 15, 18.
Eminescu, 1998, p. 100-105.
2320. Grigurcu, Gheorghe. La Monica Lovinescu. Jurnalul literar,
LOVINESCU, MONICA 9, nr. 21-24, 1998, p. 1.

2311. Adameşteanu, Gabriela. Uitarea stă la temelia tuturor bolilor 2321. Grigurcu, Gheorghe. "Nu e momentul?". România literară,
tranziţiei. [Interviu cu Monica Lovinescu]. 22, 9, nr. 12, 31, nr. 18, 1998, p. 5.
1998, p. 8-9.
2322. Iorgulescu, Mircea. Monica Lovinescu : teze şi antiteze.
2312. Blandiana, Ana. Firescul. [Anchetă "Jurnalul literar" cu Dilema, 6, nr. 303, 1998, p. 3.
tema : Ce vă spune astăzi numele Monica Lovinescu?].
Jurnalul literar, 9, nr. 21-24, 1998, p. 14. 2323. Manolescu, Nicolae. Declaraţie. România literară, 31, nr.
45, 1998, p. 1.
2313. Chihaia, Pavel. Statornicie şi demnitate. [Anchetă "Jurnalul
literar" cu tema : Ce vă spune astăzi numele Monica 2324. Mărculescu, Raluca; Taudor, Alice; Şchiopu, Mădălina.
Lovinescu?]. Jurnalul literar, 9, nr. 21-24, 1998, p. 14. Monica Lovinescu jurnalul unui jurnal. 22, 9, nr. 50, 1998,
Supl. 22 literar, p. II-V.
2314. Cioculescu, Barbu. Harurile marelui clan. [Anchetă
"Jurnalul literar" cu tema : Ce vă spune astăzi numele 2325. Olăreanu, Costache. Vocea care scrie. Adevărul literar şi
Monica Lovinescu?]. Jurnalul literar,9,nr.21-24,1998,p. 14. artistic, 6, nr. 444, 1998, p. 14.

2315. Corbea, Ileana. Ancheta "J. L." : Există cu adevărat o 2326. Paleologu, Alexandru. Un fel de "ceasornic". [Anchetă

270 271
"Jurnalul literar" cu tema : Ce vă spune astăzi numele Lovinescu, Iaşi : Institutul European, 1997]. Convorbiri
Monica Lovinescu?]. Jurnalul literar, 9,nr.21-24,1998,p.14. literare, 131, nr. 2, 1998, p. 22.

2327. Paler, Octavian. O instanţă morală. [Anchetă "Jurnalul LUCA, ANA


literar" cu tema : Ce vă spune astăzi numele Monica
Lovinescu?]. Jurnalul literar, 9, nr. 21-24, 1998, p. 14. 2336. Antonescu, Nae. Poeţi uitaţi : Ana Luca. Poesis, nr. 3-4,
1998, p. 56.
2328. Spiridon, Cassian Maria. O carte neagră a literaturii.
Convorbiri literare, 131, nr. 4, 1998, p. 1. LUCA, GEORGE

2329. Stroescu-Stînişoară, Nicolae. Contururi noi. Jurnalul literar, 2337. Lazăr, Florin. George Luca, Efectul pervers. [Târgu-Mureş :
9, nr. 21-24, 1998, p. 15. Ardealul, 1998]. Steaua, 49, nr. 7-8, 1998, p. 115-116.

2330. Ştefănescu, Alex. La o nouă lectură Monica Lovinescu. LUCA, GHERASIM


România literară, 31, nr. 6, 1998, p. 12-13.
2338. Răileanu, Petre. Gherasim Luca. "Această mortală intrare în
2331. Ştefănescu, Cornelia. Totul nu este decât afecţiune. miraculos". Convorbiri literare, 131, nr. 2, 1998, p. 4-5.
[Anchetă "Jurnalul literar" cu tema : Ce vă spune astăzi
numele Monica Lovinescu?]. Jurnalul literar, 9, nr. 21-24, 2339. Spiridon, Cassian Maria. Bumerangul lui Gherasim Luca.
1998, p. 14-18. Convorbiri literare, 131, nr. 2, 1998, p. 1.

2332. Zanca, Andrei. Cu Monica Lovinescu : "Trebuie să LUCA, ION


galopăm, însă noi ne-am tîrît". [Interviu cu Monica
Lovinescu]. Vatra, 27, nr. 4, 1998, p. 17-19. 2340. Cârlan, Nicolae. File din dosarele prolecultismului şi ale
realismului socialist. Dramaturgul Ion Luca între alb şi
2333. Florescu, Nicolae. "Întrevederile" Monicăi Lovinescu. În: negru. Convorbiri literare, 131, nr. 4, 1998, p. 10.
Nicolae Florescu. Întoarcerea proscrişilor. Reevaluări
critice ale literaturii exilului. Bucureşti : Jurnalul literar, 2341. Mezincescu, E. Discuţii asupra piesei "Ghiftarii" de Ion
1998, p. 179-183. Luca. Cum domină forţele care vor să ridice nivelul de
organizare a muncii.Convorbiri literare,131,nr.4,1998,p.11.
LOVINESCU, VASILE
LUNGU, ALEXANDRU
2334. Chirilă, Irina. Vasile Lovinescu - Anatomia piciorului de
plai şi a gurii de rai. [Vasile Lovinescu, O icoană creştină 2342. Grigurcu, Gheorghe. După-amiaza poetului. [Alexandru
pe Columna Traiana : (glose asupra melancoliei), ediţie Lungu, Roua de apocalips, Bucureşti : Albatros, 1998].
îngrijită de: Roxana Cristian, Florin Mihăescu şi Dan România literară, 31, nr. 23-24, 1998, p. 5, 39.
Stanca, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Convorbiri
literare, 131, nr. 2, 1998, p. 22. 2343. Murgeanu, Ion. Oferta de lectură "Vitruviu" merge mai
departe. [Alexandru Lungu, Ochiul din lacrimă = Das Auge
2335. Michael, Friedrich. Sensul esoteric al tradiţiei. [Dan Stanca, aus der Trane, transpunere germană de Sorin Anca,
Contemplatorul solitar : introducere în opera lui Vasile Bucureşti : Vitruviu, 1998]. Curierul Românesc, 10, nr. 4-5,

272 273
1998, p. 7. 2351. George, Alexandru. Mici consemnări de oarecare
importanţă. [Alexandru Macedonski, Tudor Arghezi].
2344. Vulturescu, George. Rouă de apocalips. [Alexandru Lungu, Luceafărul, nr. 43, 1998, p. 7.
Roua de apocalips, Bucureşti : Albatros, 1998; Ochiul din
lacrimă, Bucureşti : Vitruviu, 1998]. Poesis, nr. 9-10, 1998, 2352. Nestorescu, Andrei. O piesă de teatru necunoscută a lui
p. 4. Alexandru Macedonski. [Alexandru Macedonski, Regele de
Arungabad, tragedie în 5 acte, datată 1898]. România
LUNGU, ALEXANDRU D. literară, 31, nr. 10, 1998, p. 10.

2345. Tanco, Teodor. Romanul românesc continuă... [Alexandru 2353. Pantea, Aurel. Reveria resentimentară şi reveria
D. Lungu, Moarte măruntă, Bucureşti : Viitorul Românesc, integratoare. Vatra, 27, nr. 12, 1998, p. 59-67.
1997]. Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 55.
2354. Trandafir, Constantin. Din nou, despre "nopţile"
LUNGU, DAN macedonskiene. În: Constantin Trandafir. Permanenţe
literare româneşti. Galaţi : Porto-Franco, 1998, p. 77-86.
2346. C. C. Scriitorul trebuie să-şi facă reclamă... [Dialog cu
scriitorul Dan Lungu]. Convorbiri literare, 131, nr. 2, 1998, 2355. Vianu, Tudor. Poezia lui Al. Macedonski. În: Tudor Vianu.
p. 24. Scriitori clasici români. [Antologie, tabel cronologic,
referinţe critice şi bibliografie de Ion Nistor. Prefaţă de Ion
LUNGU, DUMITRU Biberi]. Bucureşti : Albatros, 1998, p. 173-196.

2347. Funda, Dumitru Tache. Prefaţă. În: Dumitru Lungu. Luptă şi MACHIDON, ION
temniţe. Bucureşti : Ramida, 1998, p. 5-10.
2356. Alui Gheorghe, Adrian. "Prezenţă obligatorie la culesul
LUPAN, RADU firelor de nisip...". [Echim Vancea, Abatere de la dialog :
(cartea celor patru poeme), Sighetul Marmaţiei : Editura
2348. -. Breviar editorial. [Radu Lupan, Viziuni americane : Echim, 1997; Doru Mareş, Mimînd orgasmul social,
romanul american contemporan, Bucureşti : Cartea Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Ion Machidon,
Românească, 1997]. Universul cărţii, 8, nr. 1, 1998, p. 13. Menestrel peste păduri, Bucureşti : Amurg Sentimental,
1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 6, 1998, p. 26.
LUPESCU, ROXANA
2357. Dorian, Gellu. Pe acelaşi raft. Minus - Ion Machidon. [Ion
2349. George, B. Aspectul ludic al limbajului. [Roxana Lupescu, Machidon, Menestrel peste păduri, vol. 1, Bucureşti :
"M" : poeme, teatru, Târgu Jiu : Editura Alexandru Amurg Sentimental, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 2,
Ştefulescu, 1996]. Convorbiri literare, 131, nr. 6,1998,p. 19. 1998, p. 2.

MACEDONSKI, ALEXANDRU MACRINICI, RADU

2350. Dimitriu, Daniel. Tudor Vianu despre "inegalitatea lui 2358. Stănescu, Saviana. Ţ(T)ara lui Macrinici sau Anatomia
Macedonski". Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 413, 1998, iubirii de patrie. [Radu Macrinici, Ţara mea : [teatru],
p. 7. Bucureşti : Unitext, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr.

274 275
428, 1998, p. 5. Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Viaţa Românească, 93, nr. 6,
1998, p. 103-106.
MAGHERU, GEORGE
2367. Milcu, Dan. Permanenta actualitate a lui Maiorescu. [Doru
2359. Ene, Ileana. George Magheru. În: Ileana Ene. Farmecul George Burlacu, Revenirea la Maiorescu : (1963-1993),
discret al manuscriselor: scriitori români în Arhiva Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Literatorul, 8, nr. 29, 1998,p. 5.
Muzeului Literaturii Române. Vol. 1. Bucureşti : Editura
Muzeului Literaturii Române, 1998, p. 213-218. 2368. Ornea, Z. T. Maiorescu şi N. Iorga potrivnici aservirii
politice a studenţimii. Dilema, 6, nr. 305, 1998, p. 10.
MAIOR, PETRU
2369. Ornea, Z. Vacanţele lui Titu Maiorescu. Dilema, 6, nr. 287,
2360. Gherman, Alin Mihai. Note asupra unei ediţii. [Petru Maior, 1998, p. 10.
Istoria bisericii româneşti, vol. 1. Ediţie îngrijită şi studiu
introductiv de Ioan Chindriş. Bucureşti : Viitorul Românesc, 2370. Poenar, Horea. Învăluirea interpretării şi punerea în ordine a
1995]. Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 52. analizei. [Laura Pavel, Antimemoriile lui Grobei, Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 1997 ; Doru George
2361. Gherman, Mihai. Cronica unei erori editoriale. [Petru Maior, Burlacu, Revenirea la Maiorescu, Cluj-Napoca : Dacia,
Scripta minora : ars literaria, animadversiones, 1997]. Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 38-39.
epistolarium, ultimae : [mărturisiri personale], Bucureşti :
Viitorul Românesc, 1997]. Vatra, 27, nr. 7, 1998, p. 27. 2371. Spiridon, Cassian Maria. Amintirile unui secund. [Ioan
Slavici, Amintiri : Eminescu, Creangă, Caragiale, Coşbuc,
MAIORESCU, TITU Maiorescu, Bucureşti : Viitorul Românesc, 1998].
Convorbiri literare, 131, nr. 6, 1998, p. 1.
2362. Creţia, Petru. Testamentul unui eminescolog (7). [Din
volumul Testamentul unui eminescolog de Petru Creţia, în 2372. Mihăilescu, Florin. Maiorescu sau fundamentele culturii. În:
curs de apariţie la Editura Humanitas]. Adevărul literar şi Titu Maiorescu. Critice. [Antologie comentată de Florin
artistic, 6, nr. 431, 1998, p. 11. Mihăilescu]. Bucureşti : Floarea Darurilor, 1998, p. 5-18.

2363. Lazăr, Marius. Ascensiune socială şi capital cultural : 2373. Trandafir, Constantin. Mentorul şi revista. În: Constantin
cariera lui Titu Maiorescu. Echinox, nr.10-11-12,1998,p. 16. Trandafir. Permanenţe literare româneşti. Galaţi : Porto-
Franco, 1998, p. 34-47.
2364. Michailescu, Gaby. Eminescu numit bibliotecar al
Bibliotecii Centrale din Iaşi de către Maiorescu. Literatorul, 2374. Vianu, Tudor. Titu Maiorescu. În: Tudor Vianu. Scriitori
8, nr. 3-4, 1998, p. 11, 14. clasici români. [Antologie, tabel cronologic, referinţe critice
şi bibliografie de Ion Nistor. Prefaţă de Ion Biberi].
2365. Michailescu, Gaby. În fine, Eminescu mărturiseşte lui Bucureşti : Albatros, 1998, p. 71-108.
Maiorescu lipsa absolvenţei liceului. Literatorul, 8, nr. 1-2,
1998, p. 14-15. MAIORESCU, TOMA GEORGE

2366. Mihăilescu, Florin. Maiorescu peste mode şi timp. [Doru 2375. Drăghici, Georgeta. Cartea celor cinci obsesii. [Toma
George Burlacu, Revenirea la Maiorescu : (1963-1993), George Maiorescu, Poezii : (cartea celor cinci obsesii) :

276 277
(1947-1997), Bucureşti : Vinea, 1997]. România literară, 1998, p. 497-500.
31, nr. 6, 1998, p. 10.
2384. Sălcudeanu, Petre. Toma George Maiorescu văzut de Petre
2376. Miclău, Paul. "Definitivarea" lui Toma George Maiorescu. Sălcudeanu. În: Toma George Maiorescu. Proze (timpul
[Toma George Maiorescu, Proze : (timpul iubirii, timpul iubirii, timpul ispăşirii, timpul eternei reveniri). Bucureşti :
ispăşirii, timpul eternei reveniri), Bucureşti : Vinea, 1998]. Vinea, 1998, p. 501-502.
Luceafărul, nr. 45, 1998, p. 11.
2385. Taşcu, Valentin. Toma George Maiorescu văzut de Valentin
2377. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite şi ele (din nefericire) la Taşcu. În: Toma George Maiorescu. Proze (timpul iubirii,
redacţie. [Toma George Maiorescu, Proze : (timpul iubirii, timpul ispăşirii, timpul eternei reveniri). Bucureşti : Vinea,
timpul ispăşirii, timpul eternei reveniri), Bucureşti : Vinea, 1998, p. 500-501.
1998]. România literară, 31, nr. 51-52, 1998, p. 5.
2386. Ulici, Laurenţiu. Toma George Maiorescu văzut de
2378. Biberi, Ion. Toma George Maiorescu văzut de Ion Biberi. Laurenţiu Ulici. În: Toma George Maiorescu. Proze (timpul
În: Toma George Maiorescu. Proze (timpul iubirii, timpul iubirii, timpul ispăşirii, timpul eternei reveniri). Bucureşti :
ispăşirii, timpul eternei reveniri). Bucureşti : Vinea, 1998, Vinea, 1998, p. 503-504.
p. 487-489.
2387. Uricariu, Doina. Toma George Maiorescu văzut de Doina
2379. Crişan, Constantin. Toma George Maiorescu văzut de Uricariu. În: Toma George Maiorescu. Proze (timpul iubirii,
Constantin Crişan. În: Toma George Maiorescu. Proze timpul ispăşirii, timpul eternei reveniri). Bucureşti : Vinea,
(timpul iubirii, timpul ispăşirii, timpul eternei reveniri). 1998, p. 503.
Bucureşti : Vinea, 1998, p. 489-491.
MALAMEN, IOLANDA
2380. Grigorescu, Dan. Toma George Maiorescu văzut de Dan
Grigorescu. În: Toma George Maiorescu. Proze (timpul 2388. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Cuvîntul "moarte" şi
iubirii, timpul ispăşirii, timpul eternei reveniri). Bucureşti : sugestia morţii. [Iolanda Malamen, Îngerul coborît în
Vinea, 1998, p. 491-492. stradă, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Poesis, nr. 9-
10, 1998, p. 3.
2381. Iliescu, Adriana. Toma George Maiorescu văzut de Adriana
Iliescu. În: Toma George Maiorescu. Proze (timpul iubirii, 2389. Cârligeanu, Evelina. Triumful dantelei. [Iolanda Malamen,
timpul ispăşirii, timpul eternei reveniri). Bucureşti : Vinea, Triumful dantelei, Bucureşti : Crater, 1997]. Tomis, 3, nr. 3,
1998, p. 492-495. 1998, p. 7.

2382. Neagu, Fănuş. Toma George Maiorescu văzut de Fănuş 2390. Christi, Aura. Voinţa de iubire (II). Contemporanul - ideea
Neagu. În: Toma George Maiorescu. Proze (timpul iubirii, europeană, nr. 3-4, 1998, p. 4.
timpul ispăşirii, timpul eternei reveniri). Bucureşti : Vinea,
1998, p. 495-497. 2391. Coande, Nicolae. Sîngele coborît în stradă. [Iolanda
Malamen, Îngerul coborît în stradă, Bucureşti : Cartea
2383. Pardău, Platon. Toma George Maiorescu văzut de Platon Românească, 1997].Convorbiri literare,131,nr.7,1998,p. 40.
Pardău. În: Toma George Maiorescu. Proze (timpul iubirii,
timpul ispăşirii, timpul eternei reveniri). Bucureşti : Vinea, 2392. Moldovan, Ioan. Deznădejdi. [Iolanda Malamen, Triumful

278 279
dantelei, Bucureşti : Crater, 1997]. Familia, 34, nr. 3, 1998, 2401. Vasile, Geo. Alexandru sau tehnica fugii în virtual. [Ion
p. 18-19. Manolescu, Alexandru : roman, Bucureşti : Univers, 1998].
Luceafărul, nr. 20, 1998, p. 16.
2393. Ursa, Mihaela. Doi poeţi. [Nicolae Coande, Fincler, Craiova
: Ramuri, 1997 ; Iolanda Malamen, Îngerul coborît în MANOLESCU, ION SOFIA
stradă, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Steaua, 49,
nr. 7-8, 1998, p. 55. 2402. Manu, Emil. Între mine omul şi voi cartofii : Ion Sofia
Manolescu. Luceafărul, nr. 16, 1998, p. 17.
2394. Vasile, Geo. Din violenţă se întrupează rugăciunea. [Iolanda
Malamen, Îngerul coborât în stradă, Bucureşti : Cartea MANOLESCU, MIRCEA I.
Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 2, 1998, p. 16.
2403. -. Ex libris. [Mircea I. Manolescu, Arta avocatului : şapte
MANEA, NORMAN prelegeri, Bucureşti : Humanitas, 1998]. Contemporanul -
ideea europeană, nr. 19, 1998, p. 16.
2395. Deleanu, Daniel. Pun(c)te de vedere. Scriitorul,
naţionalismul şi totalitarismul în viziunea lui Norman MANOLESCU, NICOLAE
Manea. Euphorion, 9, nr. 88-89-90, 1998, p. 23.
2404. Baciu, Angela. În exclusivitate pentru revista Antares, scurt
2396. Pop, Mircea M. Doi prozatori români în Germania. [Norman dialog cu criticul Nicolae Manolescu. Cartea e carte!...
Manea, Despre clovn ; Carmen-Francesca Banciu, Evadarea Antares, nr. 4, 1998, p. 3.
tatei]. Steaua, 49, nr. 6, 1998, p. 64.
2405. Grigurcu, Gheorghe. Critică şi revizuire. România literară,
MANIU, ADRIAN 31, nr. 8, 1998, p. 5.

2397. Pillat, Cornelia. Adrian Maniu - 30 de ani de la moarte. Un 2406. Laszlo, Alexandru. Autoritatea judecăţii ferme. Jurnalul
om din alte timpuri. România literară, 31, nr. 18, 1998, p. 3. literar, 9, nr. 15-16, 1998, p. 1, 3.

MANOLESCU, ION 2407. Laszlo, Alexandru. Cronicarul literar Nicolae Manolescu.


Contrapunct, 9, nr. 1-2, 1998, p. 16-17.
2398. Crăciun, Alexandra. http: Alexandru. [Ion Manolescu,
Alexandru, Bucureşti : Univers, 1998]. Caiete critice, nr. 5- 2408. Oprea, Nicolae. Modalităţi ale jurnalului literar. [Literatura
7 [pe copertă 1-4], 1997 [pe copertă 1998], p. 87-88. memorialistică : Radu Petrescu, Ion D. Sîrbu, N. Steinhardt;
antologie, prefaţă, dosare critice, comentarii, note şi
2399. Mihăilescu, Dan C. Să vezi şi să nu crezi. [Ion Manolescu, bibliografie adnotată de Ion Manolescu, Bucureşti :
Alexandru : roman, Bucureşti : Univers, 1998]. 22, 9, nr. 21, Humanitas, 1996]. Euphorion, 9, nr. 82-83-84, 1998, p. 18.
1998, p. 15.
2409. Oprea, Nicolae. O istorie critică şi stilistică a literaturii
2400. Stanomir, Ioan. Demiurgul din ordinator. [Ion Manolescu, române. [Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii
Alexandru : roman, Bucureşti : Univers, 1998]. Luceafărul, române, Ediţie revăzută, Bucureşti : Editura Fundaţiei
nr. 15, 1998, p. 5. Culturale Române, 1997]. Vatra, 27, nr. 2, 1998, p. 35-36.

280 281
2410. Ştefănescu, Alex. Fragmente incomode dintr-o viitoare 2418. Vârgolici, Teodor. Romanul existenţial al lui Emil Manu.
"Istorie a literaturii române contemporane". [Ioan [Emil Manu, Galaxia Eros, Galaţi : Porto-Franco, 1997].
Alexandru, George Astaloş, A. E. Baconsky, Ion Băieşu, Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 422, 1998, p. 4.
George Bălăiţă, Valeriu Cristea, Ştefan Aug. Doinaş,
Alexandru George, Ion Gheorghe, Paul Goma, Cezar MARCEL, GABRIEL
Ivănescu, Nicolae Manolescu, Fănuş Neagu, I. Negoiţescu,
Octavian Paler, Petru Popescu, Mihail Sadoveanu, Eugen 2419. Amăriuţei, Constantin. Cum l-am cunoscut pe Gabriel
Simion, Grigore Vieru]. Convorbiri literare, 131, nr. 12, Marcel. Jurnalul literar, 9, nr. 19-20, 1998, p. 14, 16.
1998, p. 8-9.
2420. Chelaru, Marius. Ispita dialecticii sau alt fel de Scylla (a fi)
2411. Ştefănescu, Alex. Un autor în dezbatere : Nicolae şi Charybda (a avea). [Gabriel Marcel, A fi şi a avea, Cluj-
Manolescu sau sfârşitul criticii literare. Apostrof, 9, nr. 3, Napoca : Apostrof, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 12,
1998, p. 3-8. 1998, p. 17.

2412. Teodorescu, Cristian. Şi noi am jucat fotbal. [Convorbire cu 2421. -. Vitrina cu cărţi. "Omul neliniştit ca propriul său călău".
Ştefan Aug. Doinaş, Radu Cosaşu şi Nicolae Manolescu]. [Gabriel Marcel, Omul problematic, Cluj-Napoca :
Secolul 20, nr. 4-7, 1998, p. 337-346. Biblioteca Apostrof, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr.
415, 1998, p. 11.
MANOLIU, AURELIAN
MARCU, EMILIAN
2413. Machidon, Ion. Cuvânt înainte. În: Aurelian Manoliu.
Vitrina : versuri. [Cuvânt înainte de Ion Machidon]. 2422. Panaite, Nicolae. Umbra cît o fîntînă. [Emilian Marcu, La
Bucureşti : Amurg Sentimental, 1998, p. 5-6. porţile singurătăţii, Iaşi : Junimea, 1998]. Convorbiri
literare, 131, nr. 11, 1998, p. 2.
MANU, EMIL
MAREŞ, DORU
2414. Mecu, Nicolae. Emil Manu la 75 de ani. Limbă şi literatură,
43, nr. 1, 1998, p. 110-113. 2423. Alui Gheorghe, Adrian. "Prezenţă obligatorie la culesul
firelor de nisip...". [Echim Vancea, Abatere de la dialog :
2415. Perian, Gheorghe. O generaţie literară şi secretarul ei. [Emil (cartea celor patru poeme), Sighetul Marmaţiei : Editura
Manu, Galaxia Eros : roman, Galaţi : Porto-Franco, 1997]. Echim, 1997; Doru Mareş, Mimînd orgasmul social,
Vatra, 27, nr. 1, 1998, p. 51-52. Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Ion Machidon,
Menestrel peste păduri, Bucureşti : Amurg Sentimental,
2416. Pop, Mircea M. Cronica traducerilor. Pagini germane (III). 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 6, 1998, p. 26.
[Gellu Naum, Rede auf dem Bahndamm au die Steine; M.
Sorescu, Die Leere der Glocke; Emil Manu, Traumstunde; 2424. Ghilimescu, Ştefan Ion. Doru Mareş şi extremismul poeziei
Franz Hodjak,Ankunft Konjunktiv].Poesis,nr.3-4,1998,p. 58. de cafenea underground. [Doru Mareş, Mimînd orgasmul
social, Bucureşti : Cartea Românească, 1998]. Luceafărul,
2417. Vasile, Geo. La graniţa documentului cu fantasticul. [Emil nr. 41, 1998, p. 7.
Manu, Galaxia Eros, Galaţi : Porto-Franco, 1997].
Luceafărul, nr. 10, 1998, p. 16. 2425. Roşioru, Ion. Falocraţia textului. [Doru Mareş, Mimând

282 283
orgasmul social, Bucureşti : Cartea Românească, 1998]. ascuns în tăietură, Bucureşti : Cartea Românească, 1996].
Tomis, 3, nr. 12, 1998, p. 6-7. România literară, 31, nr. 23-24, 1998, p. 21.

MARIA, REGINA ROMÂNIEI 2433. Soviany, Octavian. Poemul ca sacrificiu. [Angela


Marinescu, Satul în care mă plimbam rasă în cap, Bucureşti
2426. Dimiu, Claudia. Un scriitor necunoscut: Regina Maria. : Cartea Românească, 1997]. Contemporanul - ideea
[Maria, Regina României, Povestea vieţii mele, vol. 1-3, europeană, nr. 27, 1998, p. 5.
Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Adevărul literar şi
artistic, 6, nr. 427, 1998, p. 7. MARINESCU, AUREL SERGIU

MARIAN, GABRIEL 2434. Severin, Constantin. Cum e văzută România de la New-


York. [Interviu cu Aurel-Sergiu Marinescu, Prizonier în
2427. Simonca, Laura. Pleoape. [Gabriel Marian, Delphica, Baia propria ţară, Bucureşti : Du Style, 1996]. Contemporanul -
Mare : Omega, 1997]. Tribuna, 10, nr. 11-13, 1998, p. 4. ideea europeană, nr. 16, 1998, p. 8-9.

MARIAN, MARIA MARINO, ADRIAN

2428. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Maria Marian, 2435. Dragolea, Mihai. Erudiţie şi plăcere. [Adrian Marino,
Scrisoare din eternitate, Bucureşti : Universal Dalsi, 1998]. Dicţionarul de idei literare; Hermeneutica ideii de
România literară, 31, nr. 48, 1998, p. 4. literatură; Biografia ideii de literatură]. Vatra, 27, nr. 2,
1998, p. 42-43.
MARICA, VALENTIN
2436. Lapoviţă, Ramona. Între două lumi. [Adrian Marino,
2429. Lazăr, Laura. La răsfoit cărţi. Valentin Marica, Metanii. Evadări în lumea liberă, Iaşi : Institutul European, 1993].
[Tg. Mureş : Cezara, 1997]. Steaua,49,nr. 11-12,1998,p.118. Vatra, 27, nr. 1, 1998, p. 36-37.

MARINEASA, VIOREL 2437. Messina, Laura. Controversele unui canon. Luceafărul, nr.
18, 1998, p. 4.
2430. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Gheorghe
Crăciun, Viorel Marineasa, Generaţia '80 în proza scurtă, 2438. Moarcăş, Georgeta. Itinerar spiritual spaniol. [Adrian
Piteşti : Paralela 45, 1998]. România literară, 31, nr. 49, Marino, Olé! Espana : jurnal spaniol, Craiova : Aius,
1998, p. 4. 1995]. Vatra, 27, nr. 1, 1998, p. 37-38.

MARINESCU, ANGELA 2439. Popa, Constantin M. Concepte fundamentale. [Adrian


Marino, Biografia ideii de literatură, vol. 5, Cluj-Napoca :
2431. Cristea-Enache, Daniel. Dependenţa de durere. [Angela Dacia, 1998]. Mozaicul, 1, nr. 2, 1998, p. 10.
Marinescu, Blues. Parcul, Bucureşti : Albatros, 1997].
Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 410, 1998, p. 5. 2440. Popa, Mircea. Scrisorile poeţilor : Ştefan Baciu în
corespondenţă cu Adrian Marino. Poesis, nr. 1-2,1998,p. 24.
2432. Holban, Ioan. O poezie a alternativelor. [Angela Marinescu,
Var, Bucureşti : Cartea Românească, 1989; Cocoşul s-a 2441. Voncu, Răzvan. Spiritul european în cultura română.

284 285
[Adrian Marino, Politica şi cultura : pentru o noua cultură românesc, Sibiu : Imago, 1998]. Curierul Românesc, 10, nr.
română, Iaşi : Polirom, 1996]. Literatorul, 8, nr. 1-2, 1998, 10, 1998, p. 8.
p. 8-9.
MARKOVITS, RODION
2442. Florescu, Nicolae. "Evadările" lui Adrian Marino. În:
Nicolae Florescu. Întoarcerea proscrişilor. Reevaluări 2450. Lászlóffy, Aladár. A felleg egyik fele. Helikon, 9, nr. 17,
critice ale literaturii exilului. Bucureşti : Jurnalul literar, 1998, p. 1-2.
1998, p. 197-201.
MARKÓ, BÉLA
MARIN-THORNTON, GABRIELA
2451. Borbély, Ştefan. Fără politică. [Markó Béla, Timp canibal,
2443. Luţă, Viki. Obsesia de a rămâne tânăr. [Gabriela Marin- Cluj-Napoca : Komp-Press, 1997]. Poesis, nr. 5-6,1998,p. 4.
Thornton, Obsesia de a rămâne tânăr, Bucureşti : Odeon,
1997]. Luceafărul, nr. 30, 1998, p. 4. 2452. Páll, Zita. "S dől a vers a roncsolt agysejtekből". [Markó
Béla, Érintések, Budapest : Széphalom Könyvműhely,
2444. Milescu, Victoria. Casa Editorială Odeon promovează 1995]. Helikon, 9, nr. 8, 1998, p. 10.
literatura română. [Gabriela Marin-Thornton, Insula
guvernatorilor : roman, Bucureşti : Odeon, 1998]. MARTIN, MIRCEA
Universul cărţii, 8, nr. 9, 1998, p. 12.
2453. Rhea Cristina. Rhea Cristina în dialog cu Mircea Martin :
2445. Munteanu, Romul. Un itinerar românesc. [Gabriela Marin- "Să nu rămânem înăuntrul aceloraşi categorii". [Interviu].
Thornton, Insula guvernatorilor, Bucureşti : Odeon, 1998]. Contemporanul - ideea europeană, nr. 8, 1998, p. 1, 10-11.
Luceafărul, nr. 21, 1998, p. 17.
MARTINESCU, PERICLE
2446. Popescu, Bogdan. Printre fire de mătase. [Gabriela Marin-
Thornton, Insula guvernatorilor: roman, Bucureşti : Odeon, 2454. -. "La ce ar folosi eroismul". [Pericle Martinescu, 7 ani cât
1998]. Caiete critice, nr. 9-12, 1998, p. 111-113. 70 : pagini de jurnal : (1948-1954), Bucureşti : Vitruviu,
1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 404, 1998, p. 7.
MARIŞ, IOAN
2455. Corbea, Ileana. Cinci minute cu... Pericle Martinescu.
2447. Bruciu, Andra. Despre expresionismul lui Blaga. [Ioan [Interviu cu Pericle Martinescu]. Jurnalul literar, 9, nr. 9-
Mariş, Lucian Blaga : clasicizarea expresionismului 10, 1998, p. 16.
românesc, Sibiu : Imago, 1998]. Jurnalul literar, 9, nr. 21-
24, 1998, p. 3. 2456. Datcu, Iordan. Şapte ani din jurnalul lui Pericle Martinescu.
[Pericle Martinescu, 7 ani cât 70. Pagini de jurnal (1948-
2448. Câmpan, Diana. Repere ale expresionismului românesc. 1954), Bucureşti : Vitruviu, 1997]. Steaua, 49, nr. 4-5, 1998,
[Ioan Mariş, Lucian Blaga. Clasicizarea expresionismului p. 56.
românesc, Sibiu : Imago, 1998].Steaua,49,nr.7-8,1998,p.51.
2457. George, Alexandru. Pentru adevăr. [Pericle Martinescu, 7
2449. Murgeanu, Ion. Oferta de lectură. Studii şi eseuri. [Ioan ani cât 70 : pagini de jurnal : (1948-1954), Bucureşti :
Mariş, Lucian Blaga : clasicizarea expresionismului Vitruviu, 1997]. Luceafărul, nr. 24, 1998, p. 7.

286 287
2458. Lovinescu, Monica. Memorialist al Apocalipsului. [Pericle Antim Ivireanu : Editura Silviu Popescu, 1997]. Jurnalul
Martinescu, 7 ani cât 70 : pagini de jurnal : 1948-1954, literar, 9, nr. 7-8, 1998, p. 3.
Bucureşti : Vitruviu, 1997]. România literară, 31, nr. 28,
1998, p. 7. 2467. Murgeanu, Ion. Vremea Jurnalelor. [Constantin Mateescu,
Jurnal, vol. 1, Râmnicu-Vâlcea : Editura Antim Ivireanu,
2459. Murgeanu, Ion. Vremea Jurnalelor. [Pericle Martinescu, 7 1997]. Curierul Românesc, 10, nr. 3, 1998, p. 6.
ani cât 70 : pagini de jurnal : (1948-1954), Bucureşti :
Vitruviu, 1997]. Curierul Românesc, 10, nr. 3, 1998, p. 6. 2468. Enăchescu, Adina. La aniversarea unui mare scriitor
Constantin Mateescu - Patriarhul scriitorilor vâlceni. În:
2460. Pruteanu, George. Jurnalul anilor negri. [Pericle Martinescu, Între for şi turnul de fildeş : poezie, proză, teatru, eseu,
7 ani cât 70 : pagini de jurnal : (1948-1954), Bucureşti : critică şi istroie literară. [Antologie şi prefaţă de Marcel
Vitruviu, 1997]. Dilema, 6, nr. 260, 1998, p. 13. Crihană]. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1998, p. 85-92.

2461. Roşioru, Ion. Infernul stalinismului. [Pericle Martinescu, 7 MATIEŞANU, CRISTIAN


ani cât 70 : pagini de jurnal : (1948-1954), Bucureşti :
Vitruviu, 1997]. Tomis, 3, nr. 5, 1998, p. 7. 2469. Lazăr, Florin. Cristian Matieşanu, Haina de sărbătoare.
[Cluj-Napoca : Eta, 1997]. Steaua, 49, nr. 6, 1998, p. 61.
2462. Săndulescu, Al. Drama scriitorului în comunism. [Pericle
Martinescu, 7 ani cât 70 : pagini de jurnal : (1948-1954), MATIUŢ, IOAN
Bucureşti : Vitruviu, 1997]. România literară, 31, nr. 13,
1998, p. 10. 2470. Mihaiu, Virgil. Fără surle şi trâmbiţe. [Ioan Matiuţ, Stâlpi de
sare, Arad : Mirador, 1997; Flavia Teoc, Din casa lui Faust,
2463. Stanomir, Ioan. Jurnalul de la miezul nopţii (I). [Pericle Cluj-Napoca : Clusium, 1998; Demostene Şofron, Antologie
Martinescu, 7 ani cât 70 : pagini de jurnal : (1948-1954), de poezie americană modernă şi contemporană, Cluj-
Bucureşti : Vitruviu, 1997]. Luceafărul, nr. 12, 1998, p. 5. Napoca : Fundaţia Culturală Forum, 1998]. Steaua, 49, nr.
11-12, 1998, p. 62-63.
2464. Stanomir, Ioan. Jurnalul de la miezul nopţii (II). [Pericle
Martinescu, 7 ani cât 70 : pagini de jurnal : (1948-1954), MAXIM, ION
Bucureşti : Vitruviu, 1997]. Luceafărul, nr. 13, 1998, p. 5.
2471. Ungureanu, Cornel. I. D. Sârbu : Scrisorile către Ion
MAŞEK, VICTOR ERNEST Maxim. Luceafărul, nr. 17, 1998, p. 12-13.

2465. Butnaru, Leo. Leo Butnaru în dialog cu Victor Ernest Maşek MAXY, LIANA
: "Am încercat fundamentarea unei estetici teatrale la noi".
[Interviu]. Contemporanul - ideea europeană, nr. 23, 1998, 2472. Schveiger, Paul. Liana Maxy. [Liana Maxy, Bătrânul ieri şi
p. 8-9. nenăscutul mâine, Bucureşti : Integral : Du Style, 1997].
Tribuna, 10, nr. 11-13, 1998, p. 6.
MATEESCU, CONSTANTIN
MAZILESCU, VIRGIL
2466. Cioculescu, Barbu. Saga unei epoci. [Constantin Mateescu,
Jurnal, vol. 1 : (1966-1967), Râmnicu-Vâlcea : Editura 2473. Abăluţă, Constantin. Regiunea de odinioară a poetului.

288 289
Luceafărul, nr. 15, 1998, p. 4. 2483. Dimitriu, Daniel. Mistică, ritual, rostire. [Ileana Mălăncioiu,
Poezii, Bucureşti : Vitruviu, 1996]. Ateneu,35,nr.2,1998,p.4.
2474. Iuga, Nora. Tragismul poetului-personaj. România literară,
31, nr. 16, 1998, p. 3. 2484. Ileana Mălăncioiu. "Ne îndreptăm spre normalitate".
[Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 410, 1998, p. 1.
2475. Marin, Mariana. Virgil Mazilescu - "Mici crime perfecte".
Antares, nr. 2, 1998, p. 9. 2485. Petreu, Marta. Conversaţii cu... Ileana Mălăncioiu.
[Interviu]. Apostrof, 9, nr. 1-2, 1998, p. 10-14.
2476. Ţoiu, Constantin. Vremea lui Mazilescu. România literară,
31, nr. 13, 1998, p. 18. 2486. Popescu, Cristian Tudor. "Doamna Ileana Mălăncioiu este
un reper moral". Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 410,
MAZILU, DAN HORIA 1998, p. 8.

2477. Mesina, Laura. Recitind literatura română veche sau lectura 2487. Teutişan, Călin. Varietatea criticii. [Ileana Mălăncioiu,
medievisticii ca palimsest. [Dan Horia Mazilu, Recitind Cronica melancoliei, Bucureşti : Editura Enciclopedică,
literatura română veche, vol. 2, Bucureşti : Editura 1998; Daniela Fulga, Zâmbetul îngerului, Cluj-Napoca :
Universităţii din Bucureşti, 1998]. Luceafărul, nr. 44, 1998, Clusium, 1997; Doru Pop, Obsesii sociale, Iaşi : Institutul
p. 11. European, 1998]. Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 44-45.

2478. Mureşanu, Miruna. De vorbă cu... Dan Horia Mazilu. MĂNUCĂ, DAN
[Interviu cu Dan Horia Mazilu]. Universul cărţii, 8, nr. 7,
1998, p. 10, 16. 2488. Ailenei, Sergiu. Un studiu exemplar despre Rebreanu. [Dan
Mănucă, Liviu Rebreanu sau lumea prezumtivului, Iaşi :
2479. Toma, Stela. Cronicarii moldoveni : Grigore Ureche, Miron Moldova, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 5, 1998, p. 22.
Costin, Ion Neculce . [Cronicarii moldoveni : Grigore
Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, antologie, introducere, 2489. Cireş, Lucia. Dan Mănucă: "Istoria şi critica literară sînt
comentarii, dosare critice, glosar şi bibliografie de Dan pline de locuri comune exasperante". [Interviu]. Dacia
Horia Mazilu, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Limbă şi literară, 9, nr. 29, 1998, p. 34-37.
literatură, 43, nr. 1, 1998, p. 125-127.
2490. Holban, Ioan. Huliganul duios. [Dan Mănucă, Introducere
MĂLĂNCIOIU, ILEANA în opera lui I. Al. Brătescu-Voineşti, Bucureşti : Minerva,
1997]. România literară, 31, nr. 18, 1998, p. 7.
2480. Andreescu, Gabriel. În replică : Pe cine apărăm, pe cine
contestăm. România literară, 31, nr. 49, 1998, p. 6. 2491. Iordache, Emil. "Duioşia" lui Dan Mănucă. [Dan Mănucă,
Introducere în opera lui I. Al. Brătescu-Voineşti, Bucureşti :
2481. Bălănuţă, Leopoldina. "Reverenţă în faţa tulburătoarei Minerva, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 5, 1998, p. 22.
poezii...". Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 410, 1998, p. 8.
2492. Spiridon, Cassian Maria. Critica şi istoria literară mi-au dat
2482. Dimisianu, Gabriel. Sarcasm şi melancolie. [Ileana posibilitatea de a fi liber. [Interviu cu criticul şi istoricul
Mălăncioiu, Cronica melancoliei, Bucureşti : Editura literar Dan Mănucă]. Convorbiri literare, 131, nr. 5, 1998,
Enciclopedică, 1998]. România literară, 31, nr.25,1998, p.4. p. 4-5.

290 291
2493. Vârgolici, Teodor. O nouă viziune asupra lui I. Al. MELINESCU, GABRIELA
Brătescu-Voineşti. [Dan Mănucă, Introducere în opera lui I.
Al. Brătescu-Voineşti, Bucureşti : Minerva, 1997]. Adevărul 2500. Abăluţă, Constantin. Gabriela Melinescu : Melancolicele
literar şi artistic, 6, nr. 418, 1998, p. 5. ceremonii ale golului. [Interviu]. Contemporanul - ideea
europeană, nr. 10, 1998, p. 1, 8-9.
MĂNUCEANU, VASILE
2501. Diaconu, Mircea A. Gabriela Melinescu sau etica visului.
2494. Popescu, Titu. In memoriam : Vasile Mănuceanu. [Tribuna Convorbiri literare, 131, nr. 4, 1998, p. 15.
satelor ; Scrieri, München : Radu Bărbulescu Verlag, 1998].
Steaua, 49, nr. 4-5, 1998, p. 58. 2502. Dimisianu, Gabriel. Mahalaua fantastică. [Gabriela
Melinescu, Copiii răbdării : roman, Bucureşti : Albatros,
MĂRGĂRIT, GEORGE 1998]. România literară, 31, nr. 35, 1998, p. 4.

2495. Manu, Emil. Un romantic hărtănit: George Mărgărit. Vatra, 2503. Dimisianu, Gabriel. Mutarea spre Nord. [Gabriela
27, nr. 8, 1998, p. 81. Melinescu, Poezii, Bucureşti : Vitruviu, 1997]. România
literară, 31, nr. 2, 1998, p. 4.
MĂRGINEANU, ION
2504. Dumitriu, Daniel. Din Balcani în Scandinavia şi retur.
2496. Buzaşi, Ion. Antologie despre Avram Iancu. [Ion [Gabriela Melinescu, Poezii, Bucureşti : Vitruviu, 1997].
Mărgineanu, Avram Iancu tulburător, năvalnic nume, Alba Ateneu, 35, nr. 4, 1998, p. 4.
Iulia : Societatea culturală Lucian Blaga, 1997]. Steaua, 49,
nr. 4-5, 1998, p. 78. 2505. Istrate, Dorel. Gabriela Melinescu : "Satisfacţia e când scrii,
când creezi şi, după aceea, Doamne Dumnezeule!".
MÂNĂSCURTĂ, IOAN [Interviu]. Luceafărul, nr. 13, 1998, p. 4.

2497. Adam, Ioan. Ioan Mânăscurtă: "Românii de pretutindeni au 2506. Munteanu, Romul. Gabriela Melinescu şi romanul
ajuns românii de nicăieri". [Interviu]. Adevărul literar şi caleidoscopic. [Gabriela Melinescu, Regina străzii : roman,
artistic, 6, nr. 434, 1998, p. 9, 13. prefaţa: Dan Cristea, Bucureşti : Univers, 1997]. Curierul
Românesc, 10, nr. 6, 1998, p. 9.
MEHEDINŢI, SIMION
2507. Popescu, Adrian. Regina frigului. [Gabriela Melinescu,
2498. Mateescu, Dan. Simion Mehedinţi : ediţie aniversară. Poezii, Bucureşti : Vitruviu, 1997]. Steaua, 49, nr. 1, 1998,
[Simion Mehedinţi, Premise şi concluzii la Terra : amintiri p. 36-37.
şi mărturisiri, Bucureşti : Viaţa Românească, 1998].
Curierul Românesc, 10, nr. 11-12, 1998, p. 11. 2508. Severin, Constantin. "Poetul bucovinean Paul Celan ar fi
meritat premiul Nobel". [Interviu cu Gabriela Melinescu,
MEHMET, SUZAN poet, prozator, eseist]. Poesis, nr. 3-4, 1998, p. 6.

2499. Lazăr, Lena. Căutări. [Suzan Mehmet, Capital de toleranţă, MERIŞCA, COSTIN
Bucureşti : Curtea Veche, 1998]. Tomis, 3, nr. 9, 1998, p. 6.
2509. Stanomir, Ioan. Ceea ce nu se poate uita. [Costin Merişca,

292 293
Tragedia Piteşti : o cronică a "reeducării" din închisorile MICU-KLEIN, IOAN INOCENŢIU
comuniste, Iaşi : Institutul European, 1997]. Luceafărul, nr.
33, 1998, p. 5. 2519. Ghitta, Ovidiu. Leul în iarnă. [Francisc Pall, Inochentie
Micu-Klein : exilul la Roma : 1745-1768, Cluj-Napoca :
MICLE, VERONICA Viaţa Creştină, 1997]. Vatra, 27, nr. 2, 1998, p. 31-32.

2510. Papuc, Liviu. În jurul Veronicăi Micle. Dacia literară, 9, nr. 2520. Niculescu, Alexandra. Cîtă latină ştiau corifeii Şcolii
29, 1998, p. 32-33. Ardelene. [Francisc Pall, Inochentie Micu-Klein : exilul la
Roma : 1745-1768, Cluj-Napoca : Viaţa Creştină, 1997].
MICU, DUMITRU România literară, 31, nr. 45, 1998, p. 11.

2511. Bălu, Ion. O istorie integrală a literaturii române. [Dumitru 2521. Pecican, Ovidiu. Istoria unei înfrîngeri anunţate: anii
Micu, Scurtă istorie a literaturii române, Perioada exilului lui Inochenţie Micu. [Francisc Pall, Inochentie
contemporană. Dramaturgia. Critica, vol. 4, Bucureşti : Micu-Klein : exilul la Roma : 1745-1768, 3 vol., Cluj-
Iriana, 1997]. Apostrof, 9, nr. 3, 1998, p. 10. Napoca : Viaţa Creştină, 1997]. Vatra, 27, nr. 2, 1998, p.
32-33.
2512. Bârna, Nicolae. Şaptezeci. Caiete critice, nr. 9-12, 1998, p.
77-79. MIGA, MANUELA

2513. Craia, S. Istorii ale limbii şi literaturii române. [Dumitru 2522. -. Manuela Miga, Haibun. Contrapunct, 9,nr. 1-2,1998,p.27.
Micu, Scurtă istorie a literaturii române, vol. 4, Bucureşti :
Iriana, 1997]. Universul cărţii, 8, nr. 2, 1998, p. 7. MIHADAŞ, TEOHAR

2514. Cristea-Enache, Daniel. Casa unui profesor universitar. 2523. Muthu, Mircea. Literatura sudului (III). [Teohar Mihadaş,
Caiete critice, nr. 9-12, 1998, p. 80-81. Hristu Cândroveanu]. Jurnalul literar, 9, nr. 5-6, 1998, p. 4.

2515. Cristea-Enache, Daniel. Dumitru Micu - 70. Casa unui MIHAI, NICOLAE
profesor universitar. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 445,
1998, p. 4. 2524. Scutelnicu, Petru. Nicolae Mihai, Capcane pentru ploi :
poeme. [Iaşi : Junimea, 1998]. Ateneu, 35, nr. 10, 1998, p. 5.
2516. Micu, Dumitru. Dumitru Micu - inedit. Ziarist la "Scânteia".
Caiete critice, nr. 9-12, 1998, p. 83-92. MIHALI PETROV, FLOARE

2517. Voncu, Răzvan. Un enciclopedist al criticii contemporane. 2525. Coşovei, Traian T. Prefaţă. În: Floare Mihali Petrov.
Caiete critice, nr. 9-12, 1998, p. 81-82. Fereastră spre cer : poezii. [Cuvânt înainte de Traian T.
Coşovei]. Bucureşti : Semne, 1998, p. 3.
MICULESCU-MIZIL, PAUL
MIHĂESCU, GIB
2518. -. Breviar editorial. [Paul Miculescu-Mizil, O istorie trăită,
Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1997]. Universul cărţii, 2526. Ene, Ileana. Gib Mihăescu. În: Ileana Ene. Farmecul discret
8, nr. 1, 1998, p. 13. al manuscriselor: scriitori români în Arhiva Muzeului

294 295
Literaturii Române. Vol. 1. Bucureşti : Editura Muzeului 2534. Rachieru, Adrian Dinu. Ion Miloş : Nordul şi sufletul. [Ion
Literaturii Române, 1998, p. 220-226. Miloş, Cerul iubirii]. Luceafărul, nr. 16, 1998, p. 4.

MIHĂIEŞ, MIRCEA MINCU, MARIN

2527. Popescu, Cristian Tudor. Pitecantropul carpatin. [Vladimir 2535. Baghiu, Vasile. "Cea mai malignă dintre stări". [Marin
Tismăneanu, Mircea Mihăieş, Vecinii lui Franz Kafka : Mincu, Despre fragilitatea vieţii, Bucureşti : Editura
romanul unei nevroze = The neighbors of Franz Kafka : the Eminescu, 1997]. Vatra, 27, nr. 9, 1998, p. 39.
novel of a neurosis, ediţie bilingvă româno-engleză, Iaşi :
Polirom, 1998]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 447, 1998, 2536. Benţea, Mircea. Nevoia de modele. Marian Papahagi. Marin
p. 1. Mincu. Familia, 34, nr. 1, 1998, p. 76-79.

2528. Şerban, Robert. Mircea Mihăieş : "Secolul 21 va fi chinez, 2537. Borbély, Ştefan. Bilanţul poetic. [Marin Mincu, Despre
sau nu va fi deloc!". [Interviu]. Luceafărul,nr.30,1998,p. 12. fragilitatea vieţii, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997].
Poesis, nr. 3-4, 1998, p. 14.
MILAŞ SCUTARU, RODICA
2538. Cubleşan, Constantin. Ion Barbu în perspectivă critică. 5.
2529. Lazăr, Laura. La răsfoit cărţi. Rodica Milaş Scutaru, Într-o Ion Barbu, Poezii (în comentariul lui Marin Mincu).
seară... [Cluj-Napoca : Ana, 1997]. Steaua, 49, nr. 11-12, [Introducere, tabel cronologic, comentarii şi note critice de
1998, p. 118. Marin Mincu, Constanţa : Pontica, 1995]. Steaua, 49, nr. 10,
1998, p. 45.
MILESCU, NICOLAE
2539. Diaconu, Mircea A. Marin Mincu şi conştiinţa fragilităţii.
2530. Bădărău, George. Steaua Oreintului strălucind Occidentului. [Marin Mincu, Despre fragilitatea vieţii, Bucureşti : Editura
[Nicolae Spătarul Milescu, Manual sau Steaua Orientului Eminescu, 1997]. Convorbiri literare, 131, nr. 2,1998, p. 15.
strălucind Occidentului, Iaşi : Institutul European, 1997].
Dacia literară, 9, nr. 28, 1998, p. 56-57. 2540. Dimisianu, Gabriel. Cultură sau natură? [Marin Mincu,
Intermezzo IV : jurnal florentin, Constanţa : Pontica, 1997].
MILESCU, VICTORIA ELENA România literară, 31, nr. 27, 1998, p. 4.

2531. Chirilă, George. Poezia unei adânci trăiri interioare. 2541. Dram, Constantin. "Autenticitatea scriiturii". "Dinamitarea
[Victoria Elena Milescu, Inimă de iepure : versuri, teoriei genurilor". [Marin Mincu, Intermezzo IV : jurnal
Bucureşti : Odeon, 1998]. Universul cărţii,8,nr.12,1998,p. 4. florentin, Constanţa : Pontica, 1997]. Convorbiri literare,
131, nr. 3, 1998, p. 16.
2532. Ivănescu, Cezar. Prefaţă. În: Victoria Milescu. Inimă de
iepure : versuri. Bucureşti : Odeon, 1998, p. 3-4. 2542. George, Alexandru. Critică şi avocatlâc. Luceafărul, nr. 3,
1998, p. 7.
MILOŞ, ION
2543. Grigurcu, Gheorghe. Narcis faţă cu realul. [Marin Mincu,
2533. Munteanu, Romul. Ion Miloş - între biografie şi poezie. Despre fragilitatea vieţii, Bucureşti : Editura Eminescu,
Luceafărul, nr. 40, 1998, p. 11. 1997]. România literară, 31, nr. 36, 1998, p. 5.

296 297
2544. Mocuţa, Gheorghe. Dintr-un unghi de vedere strict MIOC, SIMION
subiectiv. [Marin Mincu, Despre fragilitatea vieţii,
Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Tomis, 3, nr. 2, 1998, 2554. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite şi ele (din nefericire) la
p. 2-3. redacţie. [Simion Mioc, Telecordii şi ludisme, Timişoara :
Marineasa, 1998]. România literară, 31, nr. 51-52,1998,p.5.
2545. Mocuţa, Gheorghe. O viziune polemică. [Marin Mincu,
Despre fragilitatea vieţii, Bucureşti : Editura Eminescu, MIRCEA, DUMITRU
1997]. Arca, 9, nr. 4-5-6, 1998, p. 14-19.
2555. Cubleşan, Constantin. Un soldat literar. [In memoriam].
2546. Munteanu, Romul. Grilele de lectură ale lumii. [Marin Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 35.
Mincu, Intermezzo IV : jurnal florentin, Constanţa : Pontica,
1997]. Luceafărul, nr. 9, 1998, p. 10. 2556. Lucaciu, Vasile. A mai plecat un prieten. [In memoriam].
Steaua, 49, nr. 11-12, 1998, p. 34-35.
2547. Paşcui, Lucia. Premiul Naţional de proză al Italiei - ediţia a
XIV-a: Marin Mincu - Jurnalul lui Ovidiu. Poesis, nr. 5-6, 2557. Rău, Aurel. Dumitru Mircea. [In memoriam]. Steaua, 49, nr.
1998, p. 9. 11-12, 1998, p. 34.

2548. Spiridon, Cassian Maria. Prin căutări, dacă nu altcum, mă MIRCEA, ION
consider un post modern. [Dialog cu scriitorul Marin
Mincu]. Convorbiri literare, 131, nr. 2, 1998, p. 3-4. 2558. Evu, Ioan. Poeţi contemporani. Ion Mircea, holograful şi
lentila ontologică. [Ion Mircea, Poezii, Bucureşti : Vitruviu,
MINULESCU, ION 1996]. Poesis, nr. 5-6, 1998, p. 5.

2549. Manu, Emil. Ion Minulescu în posteritate. Luceafărul, nr. MIRCU, MARIUS
28, 1998, p. 10.
2559. Bârlădeanu, Victor. Un reporter: Marius Mircu. Adevărul
2550. Marian, D. La o şezătoare cu Ion Minulescu. Luceafărul, nr. literar şi artistic, 6, nr. 442, 1998, p. 4.
36, 1998, p. 17.
MIREA, EMILIAN
2551. Vighi, Daniel. Caracteristici ale simbolismului românesc
(II). Orizont, 10, nr. 7, 1998, p. 27. 2560. Lazăr, Florin. La răsfoit cărţi. Emilian Mirea, Vârsta
christică. [Craiova : Obiectiv, 1998]. Steaua, 49, nr. 11-12,
2552. Vizirescu, Pan M. Poetul Ion Minulescu. Convorbiri 1998, p. 120.
literare, 131, nr. 7, 1998, p. 32.
MIREA, VIOREL
2553. Vârgolici, Teodor. Prefaţă. În: Ion Minulescu. Roşu, galben
şi albastru. [Ediţie, prefaţă şi curriculum vitae Teodor 2561. Vasile, Geo. Erotica magna. [Viorel Mirea, Dezlipeşte
Vârgolici]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998, p. I-IX. femeia, ah, de pe trup, că murim : poeme vulpeşti închinate
calului meu cel de-o seamă cu mine pe care l-am înecat
discret la 15 ani, Turnu Severin : Prier, 1997]. Luceafărul,
nr. 11, 1998, p. 16.

298 299
2562. Vasile, Geo. Scriptura apocaliptică a poetului. [Viorel înainte de Virgil Cândea. Ediţie îngrijită de Răzvan
Mirea, Ceasornicul Domnului, Turnu Severin : Prier, 1998]. Codrescu]. Bucureşti : Anastasia, 1998, p. V-XVI.
Luceafărul, nr. 38, 1998, p. 16.
MITOCARU, VICTOR
MIRODAN, ALEXANDRU
2570. Sorianu, Vlad. Victor Mitocaru, Viaţa lui Criste
2563. Diaconu, Marin. Un dicţionar neconvenţional. [Alexandru Cristoveanu. Ateneu, 35, nr. 9, 1998, p. 5.
Mirodan, Dicţionar neconvenţional al scriitorilor evrei de
limbă română]. Jurnalul literar, 9, nr. 9-10, 1998, p. 15. MITU, ADRIANA

2564. Moraru, Cornel. Un dicţionar mai puţin obişnuit. [Al. 2571. Velculescu, Cătălina. Adriana Mitu, Din vechile cărţi de
Mirodan, Dicţionar neconvenţional al scriitorilor evrei de înţelepciune la români. Cugetările lui Oxenstiern (sec.
limba română, vol. 1-2, Israel : Editura Minimum, 1997]. XVIII). [Bucureşti : Atos, 1996]. Synthesis, 25, 1998, p. 133-
Vatra, 27, nr. 2, 1998, p. 44-45. 134.

2565. Ornea, Z. Dictionarul lui Al. Mirodan. [Al. Mirodan, MITU, MIHAI
Dicţionar neconvenţional al scriitorilor evrei de limba
română, vol. 2, Israel : Editura Minimum, 1997]. România 2572. Velculescu, Cătălina. Mihai Mitu, Oameni şi fapte din
literară, 31, nr. 2, 1998, p. 9. secolul al XVIII-lea românesc. [Bucureşti : Atos]. Synthesis,
25, 1998, p. 142-144.
2566. Pruteanu, George. Istorii nu numai literare cu celebrul 702.
[Al. Mirodan, Dicţionar neconvenţional al scriitorilor evrei MLADIN, EMIL
de limbă română, [s. l.] : Minimum. 1997]. Dilema, 6, nr.
262, 1998, p. 13. 2573. Popescu, Bogdan. Cartea dezmoştenirii. [Emil Mladin,
Pedeapsa, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Caiete
MIRON, PAUL critice, nr. 5-7 [pe copertă 1-4], 1997 [pe copertă 1998], p.
92-93.
2567. Regman, Cornel. Istorioarele lui Policarp Cutzara. [Paul
Miron, Maipuţincaperfectul : istorioarele lui Policarp MOCANU, MARIN RADU
Cutzara, Iaşi : Junimea, 1998]. Jurnalul literar, 9, nr. 17-18,
1998, p. 3. 2574. Spiridon, Cassian Maria. Scriitorii în cazarmă. [Marin Radu
Mocanu, Cazarma scriitorilor : (documente), Bucureşti :
MIRONESCU, ALEXANDRU Libra, 1998]. Convorbiri literare, 131, nr. 12, 1998, p. 1.

2568. Târpa, Alexandru. Despre "Calea inimii" şi despre MOCUŢA, GHEORGHE


Alexandru Mironescu. [Alexandru Mironescu, Calea inimii
: eseuri în duhul rugului aprins, Bucureşti : Anastasia, 2575. Bunaru, Eugen. Gheorghe Mocuţa : "Toţi scriem cu speranţa
1998]. Caiete critice, nr. 9-12, 1998, p. 202-205. că într-o zi vom fi citiţi". [Interviu]. Orizont, 10, nr. 6, 1998,
p. 12, 15.
2569. Cândea, Virgil. Cuvânt înainte. În: Alexandru Mironescu.
Calea inimii : eseuri în duhul rugului aprins. [Cu un cuvânt 2576. Gheorghiţă, Viorel. Sentimentul timpului concentric.

300 301
[Gheorghe Mocuţa, Omul de litere/ viaţa de hârtie, Arad : sfaturi, nici să le ascult". Ateneu, 35, nr. 10, 1998, p. 3.
Mirador, 1998]. Arca, 9, nr. 4-5-6, 1998, p. 20-23.
2585. Grigurcu, Gheorghe. Între civilizaţii. [Ioan Moldovan,
2577. Inea, Gabriela. Poeme "cu răspundere limitată" . [Gheorghe Avantajele insomniei, Timişoara : Helicon, 1997]. România
Mocuţa : Omul de litere/ viaţa de hârtie, Arad : Mirador, literară, 31, nr. 6, 1998, p. 5.
1998]. Tomis, 3, nr. 4, 1998, p. 7.
2586. Mureşan, Ioan. Ioan Moldovan Referinţe critice. Ateneu, 35,
2578. Pintescu, Al. Gheorghe Mocuţa : Omul de litere/ viaţa de nr. 10, 1998, p. 3.
hârtie. [Arad : Mirador, 1998]. Poesis, nr. 9-10,1998, p. 18.
2587. Mureşan, Viorel. Biblioteca Poesis. Ioan Moldovan :
MODORCEA, GRID "Avantajele insomniei". [Ioan Moldovan, Avantajele
insomniei, Timişoara : Helicon, 1997]. Poesis, nr. 3-4, 1998,
2579. Drăghici, Georgeta. Confesiunea unui Narcis frustrat. [Grid p. 32.
Modorcea, În căutarea absolutului, Bucureşti : Editura
Eminescu, 1997]. România literară, 31, nr. 11, 1998, p. 6. 2588. Pantea, Aurel. Ioan Moldovan Referinţe critice. Ateneu, 35,
nr. 10, 1998, p. 3.
2580. Ştefănescu, Alex. Cărţi primite la redacţie. [Grid Modorcea,
Urmaşii Moromeţilor sau Despre lauda de sine : dialog 2589. Pop, Ioan F. Ioan Moldovan : "Scrisul inventează o
monserist, Bucureşti : Alcris, 1998]. România literară, 31, memorie". [Interviu]. Calende, nr. 1, 1998, p. 15.
nr. 49, 1998, p. 4.
2590. Vulturescu, George. Avantajele insomniei. [Ioan Moldovan,
MOISE, ION Avantajele insomniei, Timişoara : Helicon, 1997]. Poesis,
nr. 7-8, 1998, p. 5.
2581. Ştir, Victor. Ion Moise - 60. [Interviu]. Steaua, 49, nr. 6,
1998, p. 18. MOLDOVANU, DRAGOŞ

MOISE, MARIAN 2591. Curticăpeanu, Doina. Paradigma latină. [Dragoş


Moldovanu, Dimitrie Cantemir. Între Orient şi Occident,
2582. Culicea, Gelu. Litoralul la 1900. [Constantin Cioroiu, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997].
Marian Moise, Litoralul românesc la 1900 : repere istorico- Familia, 34, nr. 1, 1998, p. 22-24.
literare]. Tomis, 3, nr. 9, 1998, p. 6.
MOLNAR-PIUARIU, IOAN
MOLDOVAN, GAVRIL
2592. Manea, Dan. Ioan Molnar Piuariu.Steaua,49,nr.6,1998,p. 36.
2583. Haş, Petru M. Poet al unei generaţii îndepărtate. [Gavril
Moldovan, Ceramică de iarnă, Cluj-Napoca : Clusium]. MONORAN, ION
Arca, 9, nr. 1-2-3, 1998, p. 180-182.
2593. Dima, Simona-Grazia. Rebeliune şi ingenuitate. [Ion
MOLDOVAN, IOAN Monoran, Locus periucundus, Timişoara : Marineasa, 1994;
Ca un vagabond în flanelă roşie, Timişoara : Marineasa,
2584. Adam, Sergiu. Interviu Ioan Moldovan: "Nu-mi place să dau 1996]. Contemporanul - ideea europeană, nr. 6, 1998, p. 6.

302 303
2594. Felecan, Daiana. "E destul de greu să fii titlul unui poem...". Marcel Petrişor]. Bucureşti : Meridiane, 1998, p. 151-154.
[Ion Monoran, Locus periucundus, Timişoara : Marineasa,
1994]. Contemporanul - ideea europeană, nr. 10, 1998, p. 5. MORARU, ALEXANDRU

2595. Pantea, Aurel. Fragmente dintr-o singurătate. [Ion Monoran, 2602. Cristea-Enache, Daniel. Nişte aurolaci. [Alexandru Moraru,
Locus periucundus : [versuri], Timişoara : Marineasa, 1994; Casa îngerilor, Timişoara : Augusta, 1997]. Adevărul
Ca un vagabond într-o flanelă roşie : [versuri], Timişoara : literar şi artistic, 6, nr. 431, 1998, p. 4.
Marineasa, 1996]. Vatra, 27, nr. 3, 1998, p. 44.
MORĂRESCU, DULCIU
MORAR, VASILE
2603. Florescu, Gheorghe I. Un dicţionar şi un autor. [Dulciu
2596. Alui Gheorghe, Adrian. Spre o asociaţie a cititorilor de Morărescu, Personalităţi din alte ţări despre România :
poezie (liberi, profesionişti, etc.). [Ion Enache, Abisalom, dicţionar, Bucureşti : Paideia, 1997]. Convorbiri literare,
Vaslui : Cutia Pandorei, 1997; Echim Vancea, Doctor fără 131, nr. 3, 1998, p. 20.
arginţi, Cluj-Napoca : Dacia, 1997; Vasile Morar, Naturi
moarte, Baia Mare : Proema, 1997; Minerva Chira, Poemele MOSOR, CONSTANTIN
absenţei, Cluj- Napoca : Dacia, 1996]. Convorbiri literare,
131, nr. 1, 1998, p. 19. 2604. Roşioru, Ion. Păcatele nemântuirii. [Constantin Mosor,
Păcatele nemântuirii : poezii, Bucureşti : Amurg
2597. Mihai, Ion M. Biblioteca Poesis. Vasile Morar - Natură Sentimental, 1996]. Tomis, 3, nr. 4, 1998, p. 6.
moartă. [Vasile Morar, Naturi moarte, Baia Mare : Gutinul,
1997]. Poesis, nr. 5-6, 1998, p. 11. MOTOC, NICOLAE

2598. Roşiianu, Ioan Romeo. Stampă cu vorbiri blajine. [Vasile 2605. Apostoleanu, Corina. Utopia electronică. [Nicolae Motoc,
Morar, Naturi moarte, Baia Mare : Proema, 1997]. Dignidad, Constanţa : Ex Ponto, 1997]. Luceafărul, nr. 33,
Contemporanul - ideea europeană, nr. 20, 1998, p. 4. 1998, p. 10.

MORARIU, LECA 2606. Cârligeanu, Evelina. O carte rară în literatura română.


[Nicolae Motoc, Dignidad, Constanţa : Ex Pronto, 1997].
2599. Cârlan, Nicolae. Leca Morariu. Convorbiri literare, 131, nr. Tomis, 3, nr. 2, 1998, p. 5-6.
1, 1998, p. 3.